منارة الأقداس ܕܡܢܪܬ ܩܘܕ̈ܫܐ

ܥܠ ܚܝܠܐ ܠܚܘܕܝܐ ܘܥܘܕܪܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܘܣܘܝܥܐ ܝܡܝܢܝܐ ܡܫܪܝܢܢ

ܠܡܟܬܒ ܩܘܕܝܟܘܣ ܕܟܬܒܐ

ܕܡܢܪܬ ܩܘܕ̈ܫܐ

 

ܩܕܡܝܬ

 

 

 

ܣܬܐܣܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

           ܡܛܠ ܝܕܥܬܐ ܦܫܝܛܬܐ     

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ:  ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܬܠܬܐ     

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܗܝ ܕܐܠܨܝܬܐ ܗܝ ܡܪܕܘܬܐ ܠܡܠܝ̈ܠܐ    

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܗܝ ܕܬܪܥܝܬܐ ܣܩܘܒܠܝܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܠܝܬ ܡܕܪܟܢܘܬܐ        

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܣܬܘܪܝܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܕܙܐܦܢ̈ܐ ܘܡܙܝ̈ܦܢܐ ܕܝܕܥܬܐ     

 

 

 

ܫܬܐܣܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ

 

           ܡܛܠ ܟܝܢܝܘܬܐ ܕܗܢܐ ܟܠ ܘܒܗ ܐܝܬ ܥܘܬܕܐ ܘܩܦ̈ܠܐܐ ܓ     

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ:  ܡܛܠ ܗܘܝܘܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܬܪܝܢ       

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܕܗܘܝܐ ܗ̱ܘ ܘܠܘ ܡܬܘܡܝܐ ܗ̱ܘ ܥܠܡܐ ܗܢܐ     

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܫܟܝܪ̈ܬܐ ܕܒܪ̈ܝܐ. ܕܡܬܘܡܝܐ ܐܡܪܝܢ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ      

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ:   ܡܛܠ ܥܠܡܝܢܝܘܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܡܫܬܪܝܢܘܬܗ ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܒ̄      

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܗܝ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܬܚܒܠܢܐ. ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܥܬܝܕ ܠܡܠܒܫ ܒܪܡܙܐ      

 

           ܒܪܝܝܐ     

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܠܝܬܝܘܬܐ ܘܟܘܠܢܝܘܬܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܘܕܝܢ ܘܣܬܘܪܝܗ̇      

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ: ܡܛܠ ܝܕܝܥܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܗܘܝܐ ܠܦܘܬ ܡܛܟܣܘܬܐ ܥܕܬܢܝܬܐ ܕܒܫܬܬ ܝܘ̈ܡܐ       

 

           ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܫܬܐ      

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܗܢܝܢ ܕܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܬܒܪ̈ܝ       

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܗܢܝܢ ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܐܬܒܪ̈ܝ       

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܗܢܝܢ ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܐܬܒܪ̈ܝ      

 

     ܪܒܝܥܝܐ:    ܡܛܠ ܗܢܝܢ ܕܒܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܐ ܐܬܒܪ̈ܝ     

 

     ܚܡܝܫܝܐ:   ܡܛܠ ܗܢܝܢ ܕܒܝܘܡܐ ܕܚܡܫܐ ܐܬܒܪ̈ܝ      

 

     ܫܬܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܗܢܝܢ ܕܒܝܘܡܐ ܕܫܬܐ ܐܬܒܪ̈ܝ      

 

 

 

ܫܬܐܣܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ

 

           ܡܛܠ ܡܡܠܠܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܩܦ̈ܠܐܐ ܥܣܪܐ         

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ:  ܡܛܠ ܫܘܪܪ ܫܟܝܚܘܬܗ ܕܒܪܘܝܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘܩܐ ܒ̄      

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܚܫܘ̈ܒܝܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ           

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܣܩܘܒܠܝܬܐ ܕܠܐ ܐܠܗܝ ܘܣܬܘܪܝܗ̇        

 

     ܩܦܠܐܢ ܬܪܝܢܐ:    ܡܛܠ ܗܝ ܕܡܬܘܡܝܐ ܗܘ ܘܥܠܡܢܝܐ ܥܒܘܕܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܒ̄     

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܣܩܘܒܠܝܬܐ ܕܟܦܪܝ ܒܡܬܘܡܝܘܬܗ ܘܥܠܡܝܢܝܘܬܗ ܕܥܒܘܕܐ       

 

           ܘܣܬܘܪܝܗ̇     

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ: ܡܛܠ ܗܝ ܕܒܪܘܝܐ ܠܘ ܒܐܬܪܐ ܗܘ ܘܠܐ ܓܫܘܡ ܗܘ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܓ̄     

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܚܫܘ̈ܒܝܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܐ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ    

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܫܟܝܪܬܐ ܕܡܓܫ̈ܡܢܐ      

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܒܘܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܡܓܫ̈ܡܢܐ       

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ: ܡܛܠ ܗܝ ܕܒܪܘܝܐ ܠܘ ܓܘܫܡܐ ܗ̱ܘ. ܐܦܠܐ ܐܪܐ ܩܢܐ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܚܝ̈ܠܐ ܓܘܫ̈ܡܢܝܐ        

 

           ܐܟܙܢܐ ܕܫܡܥܐ ܘܚܙܝܐ ܫܟܝܚܝܢ ܠܗ ܐܘ ܠܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܒ̄         

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܒܪܘܝܐ ܚܙܐ ܘܫܡܥ    

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܣܩܘܒܠܝܬܐ ܕܟܦܪ̈ܝ ܒܚܙܝܐ ܘܫܡܥܐ ܕܒܪܘܝܐ ܘܣܬܘܪܝܗ̇     

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ: ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܒܪܘܝܐ ܝܕܘܥܐ ܗ̱ܘ ܕܝܬܗ ܘܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ. ܘܒܗ ܐܝܬ        

 

            ܦܣܘ̈ܩܐ ܒ    

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܫܘܪܪܗ̇ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܕܐ      

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܟܦܪܬ݀ ܒܝܕܥܬܗ ܕܒܪܘܝܐ ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܠܫܒܥ ܐܪ̈ܣܝܣ ܡܬܦܠܓܐ     

 

     ܐܪܣܝܣ ܩܕܡܝܬܐ: ܕܗܢܘܢ ܕܛܠܡܝܢ ܠܝܕܥܬܗ ܕܒܪܘܝܐ ܟܠܢܐܝܬ ܘܣܬܘܪܝܗ̇      

 

     ܬܪܝܢܝܬܐ:    ܕܗܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܠܘ ܝܕܘܥܐ ܕܝܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܘܫܪܝܗ̇    

 

     ܬܠܝܬܝܬܐ:  ܕܗܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܠܝܬܗ̇ ܡ̇ܢ ܝܕܥ. ܐܠܐ ܠܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܘܫܪܝܗ̇        

 

     ܪܒܝܥܝܬܐ:   ܕܗܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܠܟ̈ܝܢܐ ܟܠܢܝ̈ܐ ܝܕܥ. ܘܠܘ ܠܡܢܬܝ̈ܐ ܘܣܬܘܪܝܗ̇     

 

     ܚܡܝܫܝܬܐ:  ܕܗܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܒܪܘܝܐ ܠܩܢܘܡܝ̈ܗܘܢ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܬܪ ܕܗܘܝܢ ܝܕܥ ܘܣܬܘܪܝܗ̇     

 

     ܫܬܝܬܝܬܐ:  ܕܗܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܠܡܣܝ̈ܟܐ ܒܠܚܘܕ ܝ̇ܕܥ ܐܠܗܐ. ܘܠܘ ܠܠܐ ܡܣܝ̈ܟܐ ܘܣܬܘܪܝܗ̇    

 

     ܫܒܝܥܝܬܐ:  ܕܗܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܠܘ ܠܟܠܗܘܢ ܡܬܝܕ̈ܥܢܐ ܝܕܥ ܘܣܬܘܪܝܗ̇           

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ: ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܒܪܘܝܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗ̱ܘ ܠܥܝ̈ܢܐ ܦܓܪ̈ܢܝܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܓ̄      

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܫܘܪܪܗ̇ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܕܐ      

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܕܡܬܚܙܝܢܐ ܡܘܕܝܢ ܠܗ ܠܒܪܘܝܐ        

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܣܬܘܪܝܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܡܘܕܝܬ݀ ܡܬܚܙܝܢܘܬܗ ܕܒܪܘܝܐ      

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ: ܡܛܠ ܗܝ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܓܢܝܙܐ ܗ̱ܘ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ         

 

           ܦܣܘ̈ܩܐ ܓ̄    

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܫܘܪܪܗ̇ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܕܐ      

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܡܬܕܪܟܢܐ ܘܠܘ ܓܢܝܙܐ ܡܘܕܝܢ ܠܗ ܠܒܪܘܝܐ      

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܣܬܘܪܝܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܕܐ ܕܡܬܕܪܟܢܐ ܘܠܘ ܓܢܝܙܐ ܡܘܕܝܐ ܠܗ ܠܒܪܘܝܐ       

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܘܠܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܒ̄        

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܫܘܪܪܗ̇ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܕܐ      

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܚܢܦܝܬܐ ܕܣܓܝܐܘܬ ܐܠܗ̈ܐ ܘܣܬܘܪܝܗ̇       

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ: ܡܛܠ ܬܠܝܬܝܘܬ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܚܕܢܝܘܬ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܒ̄       

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܫܘܪܪܗ̇ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܕܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܓ̄      

 

     ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ: ܡܛܠ ܬܫܥ ܬܐܘܪ̈ܝܐܣ       

 

     ܬܐܘܪܝܐ ܩܕܡܝܬܐ:   ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܒܪܘܝܐ ܚܟܝܡ ܘܚܝ      

 

     ܬܪܝܢܝܬܐ:    ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܒܪܘܝܐ ܒܚܟܡܬܗ ܚ̇ܟܡ ܘܒܚܝ̈ܐ ܗ̣ܘ ܚܝ     

 

     ܬܠܝܬܝܬܐ:  ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܚܟܡܬܐ ܘܚܝ̈ܐ ܕܒܪܘܝܐ. ܘܩܢܘ̈ܡܐ ܐܢܘܢ ܡܩܝ̈ܡܐ    

 

     ܪܒܝܥܝܬܐ:   ܡܛܠ ܗܝ ܕܐܦܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܡܩܝ̈ܡܐ ܐܢܘܢ ܐܠܐ ܠܐ ܡܬܦܪ̈ܫܢܐ ܐܢܘܢ     

 

     ܚܡܝܫܝܬܐ:  ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܩܢܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܚܟܡ ܘܚܝ ܐܒܐ ܩܪܝܐ ܬܐܘܠܘܓܝܐ        

 

     ܫܬܝܬܝܬܐ:  ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܐܦܢ ܥܠܬܢ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܩܢܘܡ ܐܒܐ. ܐܠܐ ܠܒܪܐ ܡ̇ܢ ܝܠܝܕܘܬܐ     

 

           ܗܝ ܕܝܠܝܬܐ. ܠܪܘܚܐ ܕܝܢ ܢܦܘܩܘܬܐ      

 

     ܫܒܝܥܝܬܐ:  ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܗܢܘܢ ܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܕܐ ܚܕܐ ܗ̱ܝ ܠܗܘܢ ܐܘܣܝܐ ܘܟܝܢܐ    

 

     ܬܡܝܢܝܬܐ:   ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܟܠܚܕ ܡ̣ܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܢܗ ܘܠܗ ܐܠܗܐ ܡܫܬܡܗ ܘܠܘ ܬܠܬܐ       

 

           ܐܠܗ̈ܐ    

 

     ܬܫܝܥܝܬܐ:  ܡܛܠܗ̇ܝ ܕܕܝܠܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܟܕ ܢܦܘܩܘܬܐ ܗ̇ܝ. ܡܢܐ ܗ̱ܝ ܗܝ ܕܡܘܣܦܐ ܬܐܘܠܘܓܝܐ        

 

           ܕܢܣܒ ܠܡ ܡ̣ܢ ܒܪܐ        

 

     ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ       

 

     ܢܝܫܐ ܬܠܝܬܝܐ:    ܡܛܠ ܣܗ̈ܕܘܬܐ ܒܪ̈ܝܬܐ ܡܫܪܪܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ       

 

     ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ:    ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܟܦܪܬ ܒܬܠܝܬܝܘܬ ܩܢܘ̈ܡܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ     

 

     ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ: ܡܛܠ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ    

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܝ̈ܗܘܢ    

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ: ܡܛܠ ܕܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܠܘ ܒܪ̈ܝܐ ܘܥܒܝ̈ܕܐ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܪܝܢܘ. ܘܒܗ ܐܝܬ      

 

           ܦܣܘ̈ܩܐ ܬܠܬܐ       

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܫܘܪܪܗ̇ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܕܐ      

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܒܪ̈ܝܐ ܘܥܒܝ̈ܕܐ ܡܘܕܝܢ ܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚܐ      

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܣܬܘܪܝܗ̇ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܕܐ ܕܒܪ̈ܝܐ ܘܥܒܝ̈ܕܐ ܡܘܕܝܐ ܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚܐ       

 

 

 

ܫܬܐܣܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ

 

           ܡܛܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܩܦ̈ܠܐܐ ܫܬܐ     

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ:  ܡܛܠ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܒ̄      

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܫܘܪܪܗ̇ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܕܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܓ̄     

 

     ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ: ܡܛܠ ܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܚܘܫ̈ܒܝܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ       

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ      

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܒܪ̈ܝܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ        

 

     ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ:    ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܟܦܪܬ ܒܡܬܡܨܝܢܘܬ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܘܣܬܘܪܝܗ̇     

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ:   ܡܛܠ ܗܝ ܕܡ̣ܢ ܟܕܘ ܗܘܬ݀ ܚܕܝܘܬܐ ܒܡܪܢ ܡܫܝܚܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܒ̄        

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܫܘܪܪ ܫܬܐܣܬܐ ܐܝܕܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܡܫܬܟ̈ܠܠܢ ܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܐ ܕܒܥܬܐ       

 

           ܗܕܐ ܕܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܬܟܝܒܘܬ ܣܗܕ̈ܘܬܐ     

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܡܙܝܦܝܢ ܠܬܟܝܒܘܬ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܘܣܬܘܪܝܗ̇         

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ: ܡܛܠ ܫܘܘ̈ܕܥܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܕܒܬܟܝܒܘܬ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܡܫܪܪܝܢ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ        

 

           ܡܠܬܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܒ̄       

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܒ̄          

 

     ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ: ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܢܒܝܝ̈ܬܐ      

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܬܡܝ̈ܗܬܐ ܕܡܫܘ̈ܕܥܢ ܠܢ ܒܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܡ̣ܢ ܫܘܪܝ       

 

           ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܥܕܡܐ ܠܫܘܡܠܝܗ̇       

 

     ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ:    ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܣܩܘܒܠܝܬܐ ܡܒܛܠܢܝܬܗܘܢ ܕܫܘܘ̈ܕܥܐ ܕܒܝܕ ܣܥܘܪܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ       

 

           ܡܫܪܪܝܢ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ. ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܠܫܒܥ ܐܪ̈ܣܝܣ ܡܬܦܠܓܐ     

 

     ܐܪܣܝܣ ܩܕܡܝܬܐ: ܕܗܢܘܢ ܕܟܦܪܝܢ ܒܣܥܘܪܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܣܬܘܪܝܗ̇    

 

     ܬܪܝܢܝܬܐ:    ܕܗܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܐܦܢ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܗܝ ܣܥܘܪܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ. ܐܠܐ ܡܨܝܐ ܕܠܘ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ        

 

           ܡܣܬܥܪ̈ܢ ܘܣܬܘܪܝܗ̇       

 

     ܬܠܝܬܝܬܐ:  ܕܗܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܐܦܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܣܥܘܪܗܝܢ ܕܬܕܡܪ̈ܬܐ: ܐܠܐ ܡܨܝܐ ܕܠܘ ܡܛܠ ܗܝ       

 

           ܕܢܫܪܪ ܡܠܬܗ ܕܗܘ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܡܣܬܥܪ̈ܢ ܣܥܪ ܐܢܘܢ ܘܣܬܘܪܝܗ̇         

 

     ܪܒܝܥܝܬܐ:   ܕܗܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܐܦܢ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܠܫܘܪܪ ܡܠܬܗ ܕܗܘ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܡܣܬܥܪ̈ܢ      

 

           ܣܥܪ ܐܢܝܢ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܡܪܬܘܢ ܕܫܪܝܪܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܗܘ ܕܡܫܪܪ ܐܠܗܐ ܡܠܬܗ         

 

           ܘܣܬܘܪܝܗ̇      

 

     ܚܡܝܫܝܬܐ:  ܕܗܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ. ܕܐܦܢ ܫܪܝܪܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ ܡܫܪܪ ܡܠܬܗ ܒܝܕ ܬܕܡܪ̈ܬܐ.        

 

           ܐܠܐ ܐܝܕܐ ܣܢܝܩܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ. ܟܕ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܪܐ ܒܗܘܢ    

 

           ܒܠܚܘܕ ܡܨܝܢ ܠܡܣܥܪ ܐܘ ܕܠܡܐ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܕܒܠܥܕ ܗܟܢ. ܐܘ ܒܝܕ ܐܢܫ        

 

           ܡ̣ܢ ܢܒܝ̈ܐ ܢܗܕܐ ܗܘܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܣܬܘܪܝܗ̇        

 

     ܫܬܝܬܝܬܐ:  ܗܘ ܕܝܘ̈ܕܝܐ ܕܐܡܪܝܢ ܕܢܡܘܣܐ ܡܘܫܝܐ ܠܥܠܡ ܙܕܩ ܠܡܟܬܪܘ ܘܐܠܘ ܡܫܝܚܐ ܗܘܐ     

 

           ܫܪܝܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܐ. ܠܐ ܫܚܠܦܗ ܘܣܬܘܪܝܗ̇        

 

     ܫܒܝܥܝܬܐ:  ܗ̇ܝ ܕܡܫܠܡܢ̈ܐ ܕܐܡܪܝܢ. ܕܡܫܝܚܐ ܗܘܝܘ ܗ̇ܘ ܕܡܣܬܟܐ ܗܘܐ ܘܡܛܠܬܗ ܐܬܢܒܝܘ     

 

           ܢܒܝ̈ܐ ܫܪܝܪܐܝܬ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܘ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܐܦܠܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܢܒܝܗ ܒܠܚܘܕ         

 

           ܕܐܠܗܐ ܘܥܒܕܗ ܘܣܬܘܪܝܗ̇         

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ: ܡܛܠܗܝ ܕܚܕܝܘܬܐ ܗܝ ܟܝܢܝܬܐ ܘܩܢܘܡܝܬܐ ܗܝ ܕܗܘܬ݀ ܒܡܪܢ. ܘܠܘ ܕܡܨܛܒܝܢܘܬܐ      

 

           ܒܠܚܘܕ ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܫܒܥܐ         

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܢܘܗܪܐ ܕܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܥܠܝܗܝܢ ܗܝ ܣܢܝܩܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܒܘܚ̈ܢܐ ܗܠܝܢ         

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ ܚܕ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܡ̣ܢ ܬܪܝܢ ܟܝܢܝ̈ܢ ܒܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ       

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠܗܝ ܕܐܢ ܚܕ ܗܘ ܩܢܘܡܗ ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ. ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܟܝܢܗ ܚܕ ܢܗܘܐ      

 

           ܒܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ        

 

     ܪܒܝܥܝܐ:    ܡܛܠ ܗܝ ܕܐܢ ܚܕ ܗܘ ܒܪܐ ܡܪܝܐ ܘܦܪܨܘܦܐ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ. ܚܕ ܬܘܒ ܟܝܢܐ       

 

           ܘܩܢܘܡܐ ܐܠܨܐ ܕܢܗܘܐ         

 

     ܚܡܝܫܝܐ:   ܡܛܠ ܗܝ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܗ̇ܝ ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܒܥܠܬ ܚܕܝܘܬܐ       

 

           ܐܦ ܥܠ ܐܠܗܐ ܡܚܝܠܘ̈ܬܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܬܐ ܡܬܐܡܪ̈ܢ ܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܒ̄        

 

     ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ: ܡܛܠ ܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܚܘܫ̈ܒܝܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ         

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ      

 

     ܦܣܘܩܐ ܫܬܝܬܝܐ: ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܬܪ̈ܝܝ ܟܝ̈ܢܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ      

 

     ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ: ܡܛܠ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ     

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܣܗ̈ܕܘܬܗܘܢ         

 

     ܦܣܘܩܐ ܫܒܝܥܝܐ:  ܡܛܠ ܣܬܘܪܝܗ̇ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܝ ܕܬܪ̈ܝܝ ܟܝ̈ܢܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܒ̄        

 

     ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ: ܡܛܠ ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܝ̈ܗܘܢ     

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕ̈ܘܬܗܘܢ        

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ: ܡܛܠ ܗܝ ܕܟܕ ܢܛܝܪܝܢ ܫܘܘ̈ܕܥܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܟܝܢܝܐ. ܚܕ ܟܝܢܐ ܡ̣ܢ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ         

 

           ܡܘܕܝܐ ܥܕܬܐ ܕܝܥܩܘ̈ܒܝܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܓ̄         

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܫܘܪܪܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܕܐ        

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܫܟܝܪܬܐ ܕܐܘܛܘ̈ܟܝܐܢܘ ܗܢܘܢ ܕܡܘܙܓܐ ܘܫܘܚܠܦܐ ܡܥܠܝܢ ܕܟܝܢܐ      

 

           ܐܠܗܝܐ          

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܣܬܘܪܝܗ̇ ܕܬܪܥܝܬܐ ܒܝܫܬܐ ܕܐܘܛܘ̈ܟܝܐܢܘ        

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ: ܡܛܠ ܗܝ ܕܠܘ ܠܟܝܢ ܡܠܬܐ ܐܫܬܚܠܦ ܦܓܪܐ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ. ܐܦܠܐ ܐܟܘܬܗ ܠܐ     

 

           ܡܣܝܟܐ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܩܝܡܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܝܘܠܝܢܝ̈ܣܛܐ ܘܒܗ ܐܝܬ       

 

           ܦܣܘ̈ܩܐ ܓ̄     

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܓ̄     

 

     ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ: ܡܛܠ ܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܚܘܫܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ         

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ ܕܡܫܪܪ̈ܢ ܗܝ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܩܝܡܬܐ ܚܫܘܫܐ ܘܡܬܚܒܠܢܐ     

 

           ܗܘܐ ܒܟܝܢܐ ܦܓܪܗ ܕܦܪܘܩܢ         

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ ܕܡܫܪܪ̈ܢ ܗܝ ܕܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ       

 

           ܥܒܕܗ ܡܪܢ ܠܦܓܪܗ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ       

 

     ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ:    ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܝܘܠܝܢܝ̈ܣܛܐ ܗܢܘܢ ܕܐܦ ܗܓܓܝ̈ܐ ܘܓܪܓܘܪ̈ܝܢܐ ܡܬܩܪܝܢ ܘܒܗ        

 

           ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܒ̄    

 

     ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ: ܡܛܠ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ     

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܗܘܢ         

 

     ܦܣܘܩܐ ܬܠܝܬܝܐ:  ܡܛܠ ܣܬܘܪܝܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܓܓܝܬܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܓ̄     

 

     ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ: ܡܛܠ ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܝ̈ܗܘܢ     

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕ̈ܘܬܗܘܢ        

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܚܘܬܡܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܗܕܐ ܒܡܫܘܕܥܢܘܬܐ ܕܐܪ̈ܣܝܣ ܕܗܢܝܢ ܕܒܫܡܐ ܟܚܝܕܐ         

 

           ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܐܬܩܪܝܝܢ ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܐܪ̈ܣܝܣ ܬܠܬܝܢ      

 

 

 

ܫܬܐܣܬܐ ܚܡܝܫܝܬܐ

 

           ܡܛܠ ܝܕܥܬܐ ܕܐܘܣܝ̈ܐܣ ܫܡܝܢ̈ܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܩܦ̈ܠܐܐ ܚܡܫܐ         

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ:  ܡܛܠ ܫܘܝܘܬܗܘܢ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܒ̄      

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܫܘܪܪ ܫܟܝܚܘܬܗܘܢ ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܒ̄         

 

     ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ: ܡܛܠ ܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܚܘܫ̈ܒܝܬܐ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ        

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܣܗ̈ܕܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ  ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ     

 

     ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ:    ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܟܦܪ̈ܝ ܒܫܟܝܚܘܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܒ̄        

 

     ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ: ܡܛܠ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ     

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܝ̈ܗܘܢ     

 

     ܦܣܘܩܐ ܬܠܝܬܝܐ:  ܡܛܠ ܕܒܕܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܡܫܪܪܝܢ ܦܝܠܠܘ̈ܣܘܦܐ ܒܪ̈ܝܐ. ܫܟܝܚܘܬܗܘܢ    

 

           ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܕܝܠܗܘܢ ܩܪܝܢ ܗܘ̈ܢܐ       

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ:   ܡܛܠ ܡܢܝܢܝ̈ܗܘܢ ܕܬܓ̈ܡܐ ܡܠܐܟܝ̈ܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܕ̄          

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܡܢܝܢܐ ܕܬܓܡܝ̈ܗܘܢ         

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܫܘܡܗܐ ܕܫܡܝ̈ܢܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܓ̄    

 

     ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ: ܡܛܠ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܢܣܝܒ ܟܘܢܝܗܘܢ       

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܗܝ ܕܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܐܬܝܒܠܬ݀ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܫܘܡܗܝ̈ܗܘܢ     

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܗܝ ܕܐܝܟܐ ܟܠܗܘܢ ܬܓܡ̈ܐ ܒܫܡܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܡܬܩܪܝܢ        

 

     ܦܣܘܩܐ ܬܠܝܬܝܐ:  ܡܛܠ ܡܐܪܙܢܘܬܗܘܢ ܕܠܚ̈ܕܕܐ ܘܕܒܡܨܥܝܘܬܗܘܢ ܡܬܝܒܠܐ ܠܘܬܢ ܡܬܐܪܙܢܘܬܐ.     

 

           ܘܕܐܪܐ ܟܕ ܐܬܛܟܣܘ ܐܬܢܗܪܘ. ܐܘ ܟܕ ܐܬܢܗܪܘ ܐܬܛܟܣܘ     

 

     ܪܒܝܥܝܐ:    ܡܛܠ ܗܝ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܓܡܝܪ̈ܐ ܕܒܢ ܡܗܕܝܢ ܘܡܦܪܢܣܝܢ ܪܘܚܢܐ ܐܠܐ       

 

           ܘܠܟܠܗܘܢ ܟܝ̈ܢܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܕ̄      

 

     ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ: ܡܛܠ ܗܝ ܕܠܟܠܚܕ ܡ̣ܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܢܩܝܦ ܡܠܐܟܐ ܕܠܗ ܡܗܕܐ       

 

     ܬܪܝܢܐ: ܕܠܟܠ ܥܡܡܝ̈ܢ ܫܠܝܛ ܢܩܝܦ ܪܘܚܢܐ ܘܡܕܒܪ ܠܗ    

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܕܐܦ ܥܠ ܕ̄ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܡܠܐܟ̈ܐ ܐܝܬ ܩܝܘ̈ܡܐ     

 

     ܪܒܝܥܝܐ:    ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܠܟܠܚܕܐ ܡ̣ܢ ܡܘܙ̈ܠܬܐ ܡܠܐܟܐ ܐܝܬ ܕܡܦܪܢܣ ܠܗ̇       

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ: ܡܛܠ ܒܪܝܬܗܘܢ ܕܡܠܐܟ̈ܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܒ̄    

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܒ̄     

 

     ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ: ܡܛܠ ܗܝ ܕܩܕܝܡܐ ܒܪܝܬܗܘܢ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܠܕܡܬܪ̈ܓܫܢܐ      

 

     ܬܪܝܢܐ: ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܐܪܐ ܒܪܐ ܐܠܗܐ ܡܠܐܟ̈ܐ      

 

     ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ:    ܡܛܠ ܗܝ ܕܡܢܐ ܗ̱ܘ ܟܝܢܗܘܢ ܕܡܠܐܟ̈ܐ. ܘܡܛܠ ܡܣܝܟܘܬܗܘܢ. ܘܕܠܐ ܡܝܘ̈ܬܐ ܐܢܘܢ        

 

           ܒܟܝܢܐ ܘܕܫܠܝ̈ܛܝ ܒܝܬܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܩܢܝܢ ܠܗܝ ܕܢܙܕܕܩܘܢ.       

 

           ܘܠܗܝ ܕܢܚܛܘܢ. ܘܠܘ ܟܝܢܝܬܐ    

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ: ܡܛܠ ܦܘܚܡܗܘܢ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܠܘܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܒ̄      

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠܗܝ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܡܝܬܪܝܢ ܡ̣ܢ ܓܡܝܪ̈ܐ ܒܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܘܣܗ̈ܕܘܬܐ       

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܡܘܕܝܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܓܡܝܪ̈ܐ ܛܒ ܡ̣ܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܘܣܬܘܪܝܗ̇      

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ: ܡܛܠ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܕܗܘܝ̈ ܠܒܪ̈ܝܐ ܡܛܠ ܡܠܐܟ̈ܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܒ̄      

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܬܐܘܪܐ ܕܦܝܠܠܘ̈ܣܘܦܐ ܡܛܠ ܡܠܐܟ̈ܐ     

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܦܠܝܪܘܦܘܪ̈ܝܐܣ ܕܥܒܕܝܢ ܗܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܡܠܐ ܒܡܨܥܝܘܬ ܣܓܕܬ ܨܠܡ̈ܐ     

 

           ܦܠܚܝܢ         

 

 

 

ܫܬܐܣܬܐ ܫܬܝܬܝܬܐ

 

           ܡܛܠ ܟܗܢܘܬܐ ܗܕܐ ܐܪܥܢܝܬܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܩܦ̈ܠܐܐ ܕ̄      

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ:  ܡܛܠ ܡܢܝܘܬܗ̇. ܦܣܘ̈ܩܐ ܒ̄       

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܐܝܬ ܒܗ ܢܝ̈ܫܐ ܒ̄      

 

     ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ: ܡܛܠ ܪܘܫܡܗ̇ ܕܟܗܢܘܬܐ ܘܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ       

 

     ܬܪܝܢܐ: ܕܠܟܡܐ ܐܕܫܝ̈ܢ ܡܬܦܠܓܐ ܟܗܢܘܬܐ        

 

     ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ:    ܡܛܠ ܕܝܠܝܘܬ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܬܓ̈ܡܐ ܥܕܬܢܝ̈ܐ. ܘܕܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܗܢܘܢ ܕܡܬܕܟܝܢ       

 

           ܘܡܬܢܗܪܝܢ ܘܡܬܓܡܪܝܢ     

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ:   ܡܛܠ ܫܘܡ̈ܠܝܐ ܕܒܝܕ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܗ̄        

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܫܘܡܠܝܐ ܕܟܝܪ̈ܘܛܘܢܝܐܣ ܪ̈ܝܫܟܗܢܝܐ. ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ. ܘܐܪ̈ܙܢܝܬܐ         

 

           ܘܫܘܡܠܝܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ      

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܫܘܡܠܝܐ ܕܡܘܪܘܢ ܕܠܡܢܘ ܨܐܪ. ܘܢܝܫܘ̈ܗܝ ܫܒܝ̈ܚܐ    

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܥܡܕܐ ܘܢܝܫܘ̈ܗܝ ܘܙܢܘ̈ܗܝ         

 

     ܪܒܝܥܝܐ:    ܡܛܠ ܩܘܪܒ ܩܘܪ̈ܒܢܐ        

 

     ܚܡܝܫܝܐ:   ܡܛܠ ܬܫܡܫܬܐ ܕܡܫܬܡܠܝܐ ܥܠ ܗܢܘܢ ܕܒܡܫܝܚܐ ܫܟܒܝܢ. ܘܢܝ̈ܫܐ ܕܫܐܘ̈ܠܐ        

 

           ܘܦܘ̈ܢܝܐ. ܘܥܘ̈ܒܐ ܐܒܪ̈ܗܡܝܐ ܘܡܬܒܪܪܟܢܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܫܟܝܢܬܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ      

 

 

 

ܫܬܐܣܬܐ ܫܒܝܥܝܬܐ

 

           ܡܛܠ ܪ̈ܘܚܐ ܒܝ̈ܫܬܐ ܐܘܟܝܬ ܫܐܕ̈ܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܩܦ̈ܠܐܐ ܒ̄       

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ:  ܡܛܠ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܕܗܘ̈ܝ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܠ ܫܐܕ̈ܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܘ̄      

 

     ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ: ܡܛܠ ܪܘܫܡܗܘܢ ܘܥܠܬ ܡܦܘܠܬܗܘܢ       

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܩܛܝ̈ܢܐ ܘܐܐܪ̈ܝܐ ܐܡܪܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܫܐܕ̈ܐ        

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܢܦ̈ܫܬܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܬܐ ܕܚܛܝ̈ܐ ܕܐܡܪܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܫܐܕ̈ܐ       

 

     ܪܒܝܥܝܐ:    ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܠܫܐܕ̈ܐ ܡ̇ܢ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܐܪܒܥܐ ܕܘܟܬ ܦܓܪܐ     

 

           ܡܡܠܝܢ        

 

     ܚܡܝܫܝܐ:   ܡܛܠ ܬܪ̈ܥܝܬܗܐ ܕܗܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܪ̈ܓܫܐ ܓܘܝ̈ܐ ܗܢܘܢ ܐܢܘܢ ܫܐܕ̈ܐ          

 

     ܫܬܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܗܘܬ݀ ܠܡܓܘ̈ܫܐ ܘܠܡܢܝ̈ܢܝܐ ܡܛܠ ܫܐܕ̈ܐ     

 

     ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ:    ܡܛܠ ܫܘܪܪ ܫܟܝܚܘܬܗܘܢ ܕܫܐܕ̈ܐ ܒܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ        

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܟܦܪܬ݀ ܒܫܟܝܚܘܬܗܘܢ ܕܫܐܕ̈ܐ ܘܣܬܘܪܝܗ̇       

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ:   ܡܛܠ ܟܝܢܗܘܢ ܒܝܫܐ ܕܫܐܕ̈ܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܓ̄        

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܕ̄     

 

     ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ: ܡܛܠ ܗܝ ܕܐܢ ܒܟܝܢܐ ܐܬܒܪܝܘ ܒܝ̈ܫܐ. ܐܘ ܒܚܐܪܘܬܗܘܢ ܠܘܬ ܒܝܫܬܐ ܐܨܛܠܝܘ      

 

     ܬܪܝܢܐ: ܐܢ ܡܬܦܢܝܢ ܡܬܚܢܢܝܢ ܐܘ ܠܐ      

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠܗܝ ܕܐܪܐ ܫܘ̈ܝܝ ܒܒܝܫܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ         

 

     ܪܒܝܥܝܐ:    ܡܛܠܗܝ ܕܐܢ ܒܛܝܠܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܚܒܫܬ݀ ܠܟܠ ܗܝ. ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡܬܐܣܝܢܝܬܐ ܗܘܬ      

 

           ܒܝܫܘܬܗܘܢ ܕܫܐܕ̈ܐ      

 

     ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ:    ܡܛܠ ܗܝ ܕܡܫܬܘܕܥܝܢ ܐܪܐ ܠܒܪܘܝܗܘܢ ܘܕܡܢܚܝܢ ܐܪܐ ܒܗܘ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܗ.     

 

           ܘܕܐܪܐ ܡܚܒܝܢ ܠܚ̈ܕܕܐ ܐܘ ܠܐ        

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܓ̄         

 

     ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ: ܡܛܠ ܗܝ ܕܐܝܟܢܐ ܢܓܕܝܢ ܠܢ ܠܘܬ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܫܟܝܪ̈ܬܐ        

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܗܝ ܕܫܐܕ̈ܐ ܠܐ ܡܨܝܢ ܠܡܦܠܘ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܠܐ ܒܡܨܥܝܘܬܐ ܕܚܝ̈ܠܐ ܢܦܫܢܝ̈ܐ         

 

           ܘܦܓܪ̈ܢܝܐ       

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܗܝ ܕܒܡܢܐ ܦܪܝܫܝܢ ܙܪ̈ܥܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܕܒܢ ܡܬܬܙܝܥܝܢ ܡ̣ܢ ܗܢܘܢ ܫܐܕܢܝ̈ܐ         

 

 

 

ܫܬܐܣܬܐ ܬܡܝܢܝܬܐ

 

           ܡܛܠ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ ܘܩܦ̈ܠܐܐ ܚ̄         

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ:  ܡܛܠ ܠܐ ܓܫܝܡܘܬܗ̇ ܕܢܦܫܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܓ̄       

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܕܠܐ ܓܫܝܡܬܐ ܗܝ ܢܦܫܐ. ܐܦܠܐ ܒܓܘܫܡܐ ܫܪܝܐ ܐܝܟ ܓܕܫܐ. ܐܠܐ ܡܢܗ̇ ܘܠܗ̇       

 

           ܡܩܝܡܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܐܘܣܝ̈ܐܣ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܒ̄      

 

     ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ: ܡܛܠ ܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܚܘܫܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ         

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ    

 

     ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ:    ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܓܘܫܡܐ ܡܘܕܝܢ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ ܘܣܬܘܪܝܗ̇      

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܣܬܘܪܝܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܐܝܕܐ ܕܐܪܡܘܢܝܐ ܐܘܟܝܬ ܡܠܚܡܘܬܐ ܕܡܘܙܓܗܘܢ     

 

           ܕܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܐܡܪܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܢܦܫܐ    

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ:   ܡܛܠ ܦܘܪܫܢܝܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܛ̄     

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠܗܝ ܕܫܘ̈ܝܬ ܒܟܝܢܐ ܐܢܝܢ ܢܦ̈ܫܬܐ      

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܕܦܪܫܬ ܒܟܝܢܐ ܡܘܕܝܐ ܠܢܦ̈ܫܬܐ ܘܣܬܘܪܝܗ̇      

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܦܘܪ̈ܫܢܝܗܘܢ ܕܩܢܘ̈ܡܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܐ ܠܦܘܬ ܚܝ̈ܠܐ ܬܠܝܬܝ̈ܐ. ܡܠܝܠܘܬܐ ܘܚܡܬܐ     

 

           ܘܪܓܬܐ         

 

     ܪܒܝܥܝܐ:    ܡܛܠ ܗܝ ܕܟܕ ܚܕܐ ܗܝ ܢܦܫܐ ܒܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬ݀ ܦܘܪ̈ܫܢܐ       

 

           ܥܒܕܐ     

 

     ܚܡܝܫܝܐ:   ܡܛܠܗܝ ܕܗܕܡܐ ܡܪܢܝܐ ܦܫܝܛܐܝܬ ܠܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ       

 

     ܫܬܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܐܣܝܝܬܐ ܕܒܝܬ ܓܠܝܢܘܣ ܕܠܡܘܚܐ ܡܘܕܝܐ ܗܕܡܐ ܡܪܢܝܐ ܕܗܘܢܐ    

 

           ܘܣܬܘܪܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܦܪܦܛܝܩܘ ܕܒܝܬ ܐܪܝܣܛܘܛܐܠܝܣ       

 

     ܫܒܝܥܝܐ:   ܡܛܠ ܕܪ̈ܓܝܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܒܝܕ̈ܥܬܐ ܘܝܘܠܦܢ̈ܐ       

 

     ܬܡܝܢܝܐ:    ܡܛܠ ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܕܢܦܫܐ ܐ̱ܢܫܝܬܐ ܒܡܠܬܐ ܢܦܘܩܬܐ ܘܪܡܙܢܝܬܐ ܘܟܬܘܒܘܬܐ      

 

           ܘܐܘܡܢܘܬܐ ܘܥܘܗܕܢܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܥܒܪܘ     

 

     ܬܫܝܥܝܐ:    ܡܛܠ ܬܚܘܝܬܐ ܕܐܝܬܝܘ ܚܟܝ̈ܡܐ ܠܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܒܦܚܡܗ̇ ܕܥܡ ܦܓܪܐ     

 

           ܘܡܢܘ̈ܬܗ ܒܛܘ̈ܦܣܐ ܫܒܥܐ     

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ: ܡܛܠ ܒܪܝܬܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܓ̄     

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܗܝ ܕܡܫܪܝܢܝܬܐ ܗܝ ܢܦܫܐ ܘܥܡ ܦܓܪܐ ܒܪܝܐ ܒܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ        

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܡܬܘܡܝܬܐ ܡܘܕܝܢ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ ܘܣܬܘܪܝܗ̇        

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܐܘܪܓܢܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܩܕܡܝܘܬܐ ܒܠܥܕ ܡܬܘܡܝܘܬܐ ܝܗܒܐ ܠܒܪܝܬܗ̇       

 

           ܕܢܦܫܐ ܘܣܬܘܪܝܗ̇    

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ: ܡܛܠ ܫܘܢܝܐ ܕܢܦ̈ܫܬܐ ܡ̣ܢ ܦܓܪ̈ܝܗܝܢ. ܘܬܪ̈ܥܝܬܐ ܕܗܘܝ̈ ܠܐܢܫܝ̈ܢ ܥܠ ܗܟܢ ܘܒܗ     

 

           ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܒ̄      

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܗܝ ܕܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܫܘܢܝ̈ܗܝܢ ܕܢܦ̈ܫܬܐ ܡ̣ܢ ܦܓܪ̈ܐ ܠܦܓܪ̈ܐ ܒܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ         

 

           ܘܣܗ̈ܕܘܬܐ      

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܫܘܢܝܐ ܡܘܕܝܢ ܕܢܦ̈ܫܬܐ ܡ̣ܢ ܦܓܪ̈ܐ ܠܦܓܪ̈ܐ ܘܣܬܘܪܝܗ̇     

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ: ܡܛܠ ܢܦ̈ܫܬܐ ܕܚܝܘ̈ܬܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܓ̄        

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܗܝ ܕܓܠܝ̈ܙܢ ܐܢܝܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܠܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܡ̣ܢ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ       

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܫܟܝܚܘܬ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡܙܕܩܝܢ ܠܚܝ̈ܘܬܐ      

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܣܬܘܪܝܗ̇ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܕܐ     

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ: ܡܛܠ ܩܘܝܡܗܘܢ ܕܢܦ̈ܫܬܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܒܬܪ ܚܘܒܠܐ ܕܦܓܪ̈ܝܗܝܢ ܒܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ       

 

           ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ       

 

     ܫܒܝܥܝܐ:   ܡܛܠ ܝܕܥܬܗ ܕܢܦܫܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܕ̄     

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܕܡܕܥ ܝܕܥܐ ܢܦܫܐ ܠܟܠܗܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܟܠܢܝ̈ܐ ܘܡܢܬܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܦܘܪܫܢܐ    

 

           ܒܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ        

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܡܕܪܟܐ ܠܫܪ̈ܒܐ ܡܢܬܝ̈ܐ ܟܕ ܥܡ ܦܓܪܐ      

 

           ܐܣܝܪܐ ܘܠܐ ܒܬܪ ܫܪܝܐ ܘܣܬܘܪܝܗ̇       

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟܐ ܘܐܝܟܢܐ ܗܘ̈ܝܢ ܢܦ̈ܫܬܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܫܪܝܐ ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܐ      

 

     ܪܒܝܥܝܐ:    ܡܛܠ ܗܝ ܕܗܢܝ̈ܐܘܬܐ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ ܕܗܘ̈ܝܢ ܠܢܦܫܐ  ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܫܪܝܐ ܝܬܝܪ ܡܥܠܝ̈ܢ         

 

           ܘܥܫܝ̈ܢܢ ܡ̣ܢ ܗܢܝ̈ܐܘܬܐ ܦܓܪ̈ܢܝܬܐ. ܘܪ̈ܓܝܓܬܐ ܒܣܪ̈ܢܝܬܐ       

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ: ܡܛܠ ܚܙܘ̈ܢܐ ܘܓܠܝ̈ܢܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܓ̄        

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܚܠܡ̈ܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܒ̄        

 

     ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ: ܡܛܠ ܚܠܡ̈ܐ ܕܓ̈ܠܐ ܘܥ̈ܠܠܬܗܘܢ      

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܚܠܡ̈ܐ ܫܪܝܪ̈ܐ         

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܓܠܝ̈ܢܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܒ̄      

 

     ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ: ܡܛܠ ܓܠܝ̈ܢܐ ܕܓ̈ܠܐ ܘܥ̈ܠܠܬܗܘܢ     

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܓܠܝ̈ܢܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܘܥ̈ܠܠܬܗܘܢ      

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܢܦ̈ܫܬܐ ܓܡܝܪ̈ܬܐ ܕܢܒܝ̈ܐ ܘܕܫܠܝ̈ܚܐ ܘܐܒܗ̈ܬܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܕ̄     

 

     ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ: ܡܛܠ ܐܝܟܢܝܘܬ ܣܢܝܩܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܠ ܢܒܝ̈ܐ ܘܫܠܝ̈ܚܐ      

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܗܝ ܕܒܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܡܗܕܝܢ ܢܒܝ̈ܐ ܘܫܠܝ̈ܚܐ ܘܐܒܗ̈ܬܐ     

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܕܢܦ̈ܫܬܗܘܢ ܕܢܒܝ̈ܐ ܘܕܫܠܝ̈ܚܐ ܘܕܐܒܗ̈ܬܐ ܒܚܝܪ̈ܐ      

 

     ܪܒܝܥܝܐ:    ܡܛܠ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܕܗܘܝ̈ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܛܠ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܒܐܝ̈ܕܝ ܓܡܝܪ̈ܐ ܡܣܬܥܪ̈ܢ      

 

 

 

ܫܬܐܣܬܐ ܬܫܝܥܝܬܐ

 

           ܡܛܠ ܫܠܝܛܘܬ ܒܝܬܐ ܘܚܐܪܘܬܐ. ܘܡܛܠ ܚܠܩܐ ܘܚܪܩܐ. ܘܡܛܠ ܩܨܐ ܩܦ̈ܠܐܐ ܗ̄       

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ:  ܡܛܠ ܛܒܬܐ ܘܒܝܫܬܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܓ̄         

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܗܝ ܕܛܒܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܗ̱ܝ ܘܒܝܫܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܗ̱ܝ ܘܠܘ ܟܝܢܝܬܐ ܗ̱ܝ      

 

           ܒܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ        

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܣܩܘܒܠܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܟܝܢܐ ܘܠܘ ܢܡܘܣܝܬܐ ܡܘܕܝܐ ܠܒܝܫܬܐ        

 

           ܒܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ        

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܣܬܘܪܝܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܕܐ ܒܫܪܝܐ ܕܣܥܝ̈ܐ ܘܦܘ̈ܢܝܐ ܕܣܗܕ̈ܘܬܐ     

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ:   ܡܛܠ ܒܛܝܠܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܓܘܢܐܝܬ ܠܟܠ ܣܥܪܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܒ̄        

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܗܝ ܕܟܠܡܕܡ ܒܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ. ܡ̣ܢ ܚܝܠܐ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܢܦܩ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܒܘܨܪ̈ܐ       

 

           ܐܝܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܚܐܪܘܬܢ ܒܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ      

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܣܩܘܒܠܝܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܠܘ ܒܒܛܝܠܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡܣܬܥܪ        

 

           ܟܠ ܡܕܡ. ܘܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܠܚܡܫ ܐܪ̈ܣܝܣ ܐܬܦܓܠܬ݀       

 

     ܐܪܣܝܣ ܩܕܡܝܬܐ: ܕܦܝܠܠܘ̈ܣܘܦܐ ܦܐܪ̈ܦܐܛܝܩܘ ܕܐܡܪܝܢ ܕܚܕ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܥܠܬܢܐ ܥܠܬܐ ܐܠܗܐ.      

 

           ܘܥܠܬܢ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܚܕ ܡ̣ܢ ܚܕ ܡܬܬܗܘܝܢ ܘܣܬܘܪܝܗ̇      

 

     ܬܪܝܢܝܬܐ:    ܕܦܘܣܝ̈ܘܠܘܓܘ ܘܣܬܘܪܝܗ̇        

 

     ܬܠܝܬܝܬܐ:  ܕܐܣܛܪ̈ܘܢܘܡܘ ܘܫܪܝܗ̇        

 

     ܪܒܝܥܝܬܐ:   ܡܢܝ̈ܢܝܐ ܘܫܪܝܗ̇       

 

     ܚܡܝܫܝܬܐ:  ܕܦܪ̈ܝܫܐ ܡ̣ܢ ܡܫܠܡܢ̈ܐ ܘܣܬܘܪܝܗ̇         

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ: ܡܛܠ ܨܒܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܓ̄     

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܗܝ ܕܒܛܒܬܐ ܘܙܕܝܩܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܨܒܐ ܐܠܗܐ. ܘܠܘ ܒܒܝ̈ܫܬܐ ܘܚܛܗ̈ܐ ܒܝܕ        

 

           ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ         

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܣܩܘܒܠܝܬܐ ܕܐܡܪܐ. ܕܐܟܡܐ ܕܒܛܒܬܐ ܨܒܐ ܐܠܗܐ. ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ         

 

           ܘܒܒܝܫܬܐ. ܒܣܥܝ̈ܐ ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ      

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܣܬܘܪܝܗ̇ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܕܐ. ܘܫܪܝ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܘܦܘܢܝ ܣܗܕ̈ܘܬܗܘܢ     

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ: ܡܠܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܥܠ ܫܠܝܛܘܬ ܒܝܬܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܐ̱ܢܫܝܬܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܓ̄       

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܗܝ ܕܐܝܬ ܚܐܪܘܬܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ        

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܣܩܘܒܠܝܬܐ ܕܡܒ̈ܛܠܝ ܚܐܪܘܬܐ ܕܐܡܪܝܢ ܡܚܪܩ ܚܪ̈ܝܩܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ       

 

           ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܬܐ ܒܣܥܝ̈ܐ ܚܘܫܒܝ̈ܐ ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ       

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܣܬܘܪܝܗ̇ ܕܬܪܥܝܬܐ ܕܡܒ̈ܛܠܝ ܚܐܪܘܬܐ ܘܫܪܝ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܘܦܘܢܝ ܣܗܕ̈ܘܬܐ       

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ: ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܩܨܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܘ̄        

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܗܝ ܕܒܥܕܢܐ ܡܐܬ ܒܪܢܫܐ ܒܦܘܩܕܢܗ ܕܐܠܗܐ. ܒܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ        

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܣܩܘܒܠܝܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܠܘ ܒܥܕܢܗ ܡܐܬ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܐܦܠܐ     

 

           ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܒܣܥܝ̈ܐ ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ       

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܣܬܘܪܝܗ̇ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܕܐ ܒܫܪܝ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܘܦܘܢܝ ܣܗܕ̈ܘܬܗܘܢ     

 

     ܪܒܝܥܝܐ:    ܡܛܠ ܗܝ ܕܠܐ ܡܩܕܡ ܡܬܚܡ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܩܨܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ        

 

     ܚܡܝܫܝܐ:   ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܣܩܘܒܠܝܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܡܬܚܡܘܬ ܩܨܐ ܡܘܕܝܢ ܒܣܥܝ̈ܐ ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ     

 

     ܫܬܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܣܬܘܪܝܗ̇ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܕܐ ܘܫܪܝ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܘܦܘܢܝ ܣܗܕ̈ܘܬܗܘܢ     

 

 

 

ܫܬܐܣܬܐ ܥܣܝܪܝܬܐ

 

           ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܚܝܬ݀ ܡܝ̈ܬܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܩܦ̈ܠܐܐ ܓ̄     

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ:  ܡܛܠ ܡܬܬܗܘܝܢܘܬܐ ܕܗܘ ܕܐܬܠܝܬܝ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܒ̄          

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܗ̱ܝ ܥܛܝܦܘܬ ܡܬܬܗܘܝܢܘܬܐ ܕܗܘ ܕܐܬܠܝܬܝ       

 

           ܒܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ      

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܕܝܢܝܢ ܠܥܛܝܦܘܬ ܡܬܬܗܘܝܢܘܬܐ ܕܗܘ      

 

           ܕܐܬܠܝܬܝ ܘܣܬܘܪܝܗ̇        

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܒ:     ܡܛܠ ܩܝܡܬܐ ܘܚܘܕܬܐ ܕܦܓܪ̈ܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܓ        

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܠܨܝܬܐ ܗ̱ܝ ܩܝܡܬܐ ܕܦܓܪ̈ܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܐ ܒܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ      

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܙܕܘܩܝܬܐ ܟܦܪܬ݀ ܒܩܝܡܬܐ ܕܦܓܪ̈ܐ. ܒܣܥܝ̈ܐ ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ      

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܣܬܘܪܝܗ̇ ܕܬܪܥܝܬܐ ܟܦܪܬ݀ ܒܩܝܡܬܐ ܒܫܪܝ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܘܦܘܢܝ ܣܗܕ̈ܘܬܐ       

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ: ܡܛܠ ܐܝܟܢܝܘܬܗܘܢ ܕܦܓܪ̈ܐ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܝܗ̄      

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܦܓܪܐ ܗܘ ܕܡܐܬ. ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܩܐܡ        

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܕܠܘ ܦܓܪ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܘܐܐܪ̈ܝܐ ܩܝܡܝܢ        

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܗܕܡ̈ܐ ܚܣܪ ܡ̣ܢ ܦܓܪ̈ܐ ܒܩܝܡܬܐ       

 

     ܪܒܝܥܝܐ:    ܡܛܠ ܕܒܪ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܩܝܡܝܢ ܦܓܪ̈ܐ       

 

     ܚܡܝܫܝܐ:   ܡܛܠ ܗܝ ܕܟܠ ܪܓܫܐ ܒܡܬܪܓܫܢܗ ܒܠܚܘܕ ܡܪܓܫ     

 

     ܫܬܝܬܝܐ:   ܕܐܝܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܚܝ̈ܠܐ ܢܦܫܢܝ̈ܐ ܦܝܫܝܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܘܕܐܝܠܝܢ ܠܐ        

 

     ܫܒܝܥܝܐ:   ܡܛܠ ܗܝ ܕܠܘ ܒܙܢܝ̈ܐ ܓܕܫܢܝ̈ܐ ܕܒܗܘܢ ܡܬܝܩܢܝܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܗܪܟܐ. ܓܘܢܐ         

 

           ܠܡܐܡܪ. ܘܕܡܘ̈ܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܡܬܦܪܫܝܢ      

 

     ܬܡܝܢܝܐ:    ܡܛܠ ܣܥܪܐ ܘܛܦܪ̈ܐ܆ ܕܐܢ ܐܪܐ ܡܫܬܟܚܝܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܘ ܠܐ         

 

     ܬܫܝܥܝܐ:    ܕܐܪܐ ܥܒܪܝܢ ܒܫܘ̈ܥܐ ܛܡܝ̈ܡܐ ܦܓܪ̈ܐ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܐܘ ܠܐ     

 

     ܥܣܝܪܝܐ:   ܡܛܠ ܗܝ ܕܠܐ ܡܣܬܢܩܝܢ ܦܓܪ̈ܐ ܥܠ ܬܟܣܝܬܐ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ     

 

     ܝܐ:   ܡܛܠ ܗܝ ܕܐܝܟܢܐ ܡܬܟܢܫܝܢ ܦܓܪ̈ܐ ܒܝܘܡ ܢܘܚܡܐ    

 

     ܝܒ̄:  ܡܛܠ ܕܐܪܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܡܠܬܐ ܢܦܘܩܬܐ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ     

 

     ܝܓ̄:  ܡܛܠ ܗܝ ܕܡܫܬܘܕܥܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܚܕ̈ܕܐ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ       

 

     ܝܕ̄:   ܡܛܠ ܗܝ ܕܠܐ ܡܣܬܢܩܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܠ ܡܐܟܠܐ ܘܡܫܬܝܐ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ        

 

     ܝܗ̄:  ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܙܕܘܓܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ    

 

 

 

ܫܬܐܣܬܐ ܚܕܥܣܝܪܝܬܐ

 

           ܡܛܠ ܚܪܬܐ ܘܕܝܢܐ ܘܦܘܪܥܢܐ ܕܛܒ̈ܐ ܘܕܒܝ̈ܫܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܩܦ̈ܠܐܐ ܘ̄    

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ:  ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܕ̄        

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܗܝ ܕܐܢ ܐܪܐ ܝܕܥ ܗܘ ܙܒܢܐ ܕܫܘܠܡܐ ܐܘ ܠܐ    

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܫܘܘ̈ܕܥܐ ܕܩܪܝܒ ܗܘ ܫܘܠܡܐ     

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܒܪܐ ܕܐܒܕܢܐ. ܘܫܡܗ ܘܓܢܣܗ ܘܕܡܘ̈ܬܗ       

 

     ܪܒܝܥܝܐ:    ܡܛܠ ܡܐܬܝܬܗ ܕܬܪܬܝܢ ܕܡܪܢ. ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ     

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ:   ܡܛܠ ܒܘܣܡܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܘܫܘܢܩܐ ܕܚܛܝ̈ܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘܩܐ ܕ̄         

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܗܝ ܕܡܬܝܕܥ̈ܢܐ ܘܠܘ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܐܢܘܢ ܒܘ̈ܣܡܐ ܘܫܘ̈ܢܩܐ ܒܣܗ̈ܕܘܬܐ     

 

           ܟܬܒܝ̈ܬܐ        

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܕܥܠܡܝ̈ܢܝܐ ܐܢܘܢ ܒܘ̈ܣܡܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܘܫܘ̈ܢܩܐ ܕܚܛܝ̈ܐ. ܒܚܘܝ̈ܢܘܬܐ ܘܣܗ̈ܕܘܬܐ       

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܫܘܠܡܐ ܡܘܕܝܢ ܕܫܘܢܩܐ ܕܚܛܝ̈ܐ. ܒܣܥܝ̈ܐ ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ       

 

     ܪܒܝܥܝܐ:    ܡܛܠ ܣܬܘܪܝܗ̇ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܕܐ ܕܐܬܩܕܡܬ݀ ܒܫܪܝ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܘܦܘܢܝ ܣܗܕ̈ܘܬܐ       

 

     ܢܝܫܐ ܐ̱ܚܪܢܐ: ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܩܢܝܢ ܦܐܪ̈ܦܐܛܝܩܘ ܡܛܠ ܫܘܠܡܗ ܕܬܫܢܝܩܐ ܘܥܠܡܝܢܝܘܬܗ        

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ: ܡܛܠ ܦܚܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܬ ܥܒ̈ܕܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܕ̄          

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܟܢܝܫܘܬ ܣܘܢܝܦܛܪܘܢܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܥܒܕ̈ܐ ܡܘܬܪܐ ܒܡܚܘܝ̈ܢܘܬܐ ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ        

 

           ܟܬܒܝ̈ܬܐ        

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܠܗܝܡܢܘܬܐ ܒܠܥܕ ܥܝ̈ܕܐ ܣܝܡܝܢ ܥܠܬ݀ ܛܘܒܬܢܘܬܐ      

 

           ܒܣܥܝ̈ܐ ܘܣܗ̈ܕܘܬܐ     

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܣܬܘܪܝܗ̇ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܕܐ ܕܐܬܩܕܡܬ݀ ܒܫܪܝ ܣܥܝ̈ܐ ܘܦܘܢܝ ܣܗܕ̈ܘܬܐ        

 

     ܪܒܝܥܝܐ:    ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܠܥܒ̈ܕܐ ܒܠܥܕ ܗܝܡܢܘܬܐ ܣܝܡܝܢ ܥܠܬ݀ ܒܘܣ̈ܡܐ         

 

           ܣܬܘܪܝܗ̇       

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ: ܡܛܠ ܦܘܚܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܥܒܕ̈ܐ ܠܦܘܬ ܦܘܪܥܢܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܓ̄       

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܗܝ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܥܒܕ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܥ̈ܠܠܬܐ ܐܢܘܢ ܕܦܘܪ̈ܥܢܐ ܥܠܡܝ̈ܢܝܐ    

 

           ܒܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܘܣܗ̈ܕܘܬܐ        

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܣܩܘܒܠܝܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܠܘ ܒܝܕ ܥ̈ܠܬܐ ܗܘܐ ܦܘܪܥܢܐ ܐܠܐ     

 

           ܡܓܢ ܒܣܥܝ̈ܐ ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ    

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܣܬܘܪܝܗ̇ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܕܐ ܕܐܬܩܕܡܬ݀ ܒܫܪܝ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܘܦܘܢܝ ܣܗܕ̈ܘܬܐ       

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ: ܡܛܠ ܚܛܗ̈ܐ ܘܬܝܒܘܬܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܚܡܫܐ      

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܗܝ ܕܡܩܒ̈ܠܢܐ ܐܢܘܢ ܚܛܗ̈ܐ ܘܙܕܝܩܘܬܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܬܝܪܘܬܐ ܘܒܨܝܪܘܬܐ     

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܗܝ ܕܬܝܒܘܬܐ ܡܩܒܠܬܐ ܗܝ ܒܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ       

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܣܩܘܒܠܝܬܐ ܕܢܐܘܐܛܝ̈ܢܘ ܗܢܘܢ ܕܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܬܝܒܘܬܐ ܒܬܪ ܥܡܕܐ     

 

           ܒܣܥܝ̈ܐ ܘܣܗ̈ܕܘܬܐ    

 

     ܪܒܝܥܝܐ:    ܡܛܠ ܣܬܘܪܝܗ̇ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܕܐ ܕܐܬܩܕܡܬ݀ ܒܫܪܝ ܣܥܝ̈ܐ ܘܦܘܢܝ ܣܗܕ̈ܘܬܐ        

 

     ܚܡܝܫܝܐ:   ܡܛܠ ܗܝ ܕܡܘܕܝܢܘܬܐ ܥܠܬܐ ܗܝ ܪܒܬܐ ܕܡܬܠܚܝܢܘܬ ܚܛܗ̈ܐ. ܒܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ      

 

           ܘܣܗ̈ܕܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ     

 

     ܢܝܫܐ ܐ̱ܚܪܢܐ: ܡܛܠܗܝ ܕܐܝܟܢܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܡܩܒܠ ܠܗ̇ ܠܡܘܕܝܢܘܬܐ        

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܘ̄: ܡܛܠ ܓܘܢܝܘܬ ܫܘܪ̈ܥܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܝܠܝ̈ܕܝ ܐ̱ܢܫܐܝܬ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܒ̄      

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠܗܝ ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܠܒܝ̈ܫܝ ܒܣܪܐ ܐܝܬ ܕܡܚܪܪ ܡ̣ܢ ܒܘܨܪ̈ܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܐ ܒܣܗ̈ܕܘܬܐ       

 

           ܟܬܒܝ̈ܬܐ        

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܕܝܢܝܢ ܠܫܘܪ̈ܥܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܟܕܘ       

 

           ܐܬܢܦܚܘ ܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܣܬܘܪܝܗ̇         

 

 

 

ܫܬܐܣܬܐ ܬܪܥܣܝܪܝܬܐ

 

           ܡܛܠ ܦܪܕܝܣܐ ܕܥܕܝܢ ܘܒܗ ܐܝܬ ܩܦ̈ܠܐܐ ܕ̄     

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ:  ܡܛܠ ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܡܢܝܘܬܐ ܕܦܪܕܝܣܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܕ̄        

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܕܡܢܐ ܗ̱ܘ ܥܕܝܢ ܘܡܢܐ ܦܪܕܝܣܐ ܘܕܒܐܝܕܐ ܐܢܘܢ ܦܢܝܬܐ ܒܣܗܕ̈ܘܬܐ      

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠܗܝ ܕܥܦܝܦܐ ܗ̱ܘ ܦܪܕܝܣܐ ܪܘܚܢܝܐ ܘܓܘܫܡܢܝܐ. ܒܣܗ̈ܕܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ          

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠܗܝ ܕܒܐܝܢܐ ܝܘܡܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܫܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܐܬܒܪܝ ܦܪܕܝܣܐ. ܘܕܡܛܠ ܡܢܐ         

 

           ܐܬܒܪܝ     

 

     ܪܒܝܥܝܐ:    ܡܛܠܗܝ ܕܐ̱ܚܪܬܐ ܗ̱ܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܦܪܕܝܣܐ        

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ:   ܡܛܠ ܐܝܠܢܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܐܝܠܢܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܛܒܬܐ ܘܕܒܝܫܬܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܕ̄         

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠܗܝ ܕܡܢܘ ܐܝܠܢܐ ܕܚܝ̈ܐ         

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠܗܝ ܕܡܢܘ ܐܝܠܢܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܛܒܬܐ ܘܕܒܝܫܬܐ        

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠܡܢܐ ܒܟܘ̈ܢܝܐ ܗܠܝܢ ܐܬܟܢܝܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܐܝܠܢ̈ܐ     

 

     ܪܒܝܥܝܐ:    ܡܛܠ ܚܘܝܐ ܕܐܛܥܝ ܒܕܒܝܬ ܐܕܡ    

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ: ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܒ̄        

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠܗܝ ܕܕܐܝܟܢܐ ܗܘܝܢ ܗܘܘ ܕܒܝܬ ܐܕܡ ܐܠܘܠܐ ܥܒܪܘ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ         

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠܗܝ ܕܟܡܐ ܐܪܐ ܡܟܬܪܝܢ ܗܘܘ ܕܒܝܬ ܐܕܡ ܒܦܪܕܝܣܐ. ܘܟܢ ܡܬܥܠܝܢ ܗܘܘ      

 

           ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ     

 

     ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ: ܡܛܠ ܦܘܫܩܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܒܐܘܪܝܬܐ ܡܝܬܝܢ ܥܠ ܫܪܒܗ ܕܦܪܕܝܣܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ         

 

           ܥܘܬܕܐ ܘܦܣܘ̈ܩܐ ܬܫܥܐ ܠܦܘܬ ܡܢܝܢܐ ܕܟܠܚܕ ܡ̣ܢ ܗܢܘܢ ܦܬܓܡ̈ܐ        

 

     ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ:   ܡܛܠ ܦܘܫܩܐ ܕܦܬܓܡ̈ܐ ܡܫܘܕܥܢܝܗ̇ ܕܒܪܝܬ ܦܪܕܝܣܐ       

 

     ܬܪܝܢܐ: ܡܛܠ ܢܗܪܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܕܠܐ ܪܒܥܐ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܡܬܦܠܓ    

 

     ܬܠܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܫܘܪܝ ܗܘܝܐ ܕܦܪܕܝܣܐ ܘܣܝܘܡܘܬ ܢܡܘܣܐ       

 

     ܪܒܝܥܝܐ:    ܡܛܠ ܒܪܝܬܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܚܝ̈ܐ ܠܐ ܡܠܝ̈ܠܐ    

 

     ܚܡܝܫܝܐ:   ܡܛܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܡܫܪܬܚܘܬ ܩܢܘ̈ܡܐ        

 

     ܫܬܝܬܝܐ:   ܡܛܠ ܙܢܐ ܕܡܫܬܒܝܢܘܬܗܘܢ ܕܠܪܓܬܐ    

 

     ܫܒܝܥܝܐ:   ܡܛܠ ܙܢܐ ܕܒܗܬܬܗܘܢ ܘܡܦܩ ܒܪܘܚܗܘܢ ܠܣܐܡ ܢܡܘܣܗܘܢ      

 

     ܬܡܝܢܝܐ:    ܡܛܠ ܙܢܐ ܕܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܕܩܒܠܘ ܡ̣ܢ ܒܪܘܝܐ     

 

     ܬܫܝܥܝܐ:    ܡܛܠ ܒܛܝܠܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡܦܪܢܣܢܝܬܗܘܢ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ. ܗܝ ܕܥܕܪܐ      

 

           ܗܘܬ݀ ܠܗܘܢ ܫܟܢܬ݀     

 

 

 

#1 

 

ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ ܟܬܒܐ ܕܡܢܪܬ ܩܘܕ̈ܫܐ ܡܛܠ ܫܬܐܣ̈ܐ ܥܕܬܢܝ̈ܬܐ ܡܢ ܣܝ̈ܡܐ ܕܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܒܛܝܒܘ ܡܦܪܝܢܐ ܕܡܕܢܚܐ ܩܕܡܝܬ ܥܘܬܕܐ

 

 

 

ܬܫܒ̈ܚܬܐ ܠܐ ܣܘ̈ܦܝܬܐ. ܘܬܘܕ̈ܝܬܐ ܠܐ ܢܘ̈ܦܝܬܐ. ܠܐܒܐ ܕܡ̣ܢ ܐܒܗܘܬܗ ܟܠ ܐܒܗܘܬܐ ܡܫܬܡܝܐ. ܘܠܒܪܐ ܕܒܒܪܘܬܢܘܬܗ ܥܠܬܢܝܘܬ ܟܠ ܥܠܬܐ ܡܬܬܗܘܝܐ. ܘܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܝܕ ܫܘܟܢܘ̈ܗܝ ܫܦܝ̈ܥܐ ܫܦܝܪܘܬ ܗܘܝܐ ܠܗܘܝ̈ܐ ܡܬܬܝܬܝܐ. ܟܝܢܐ ܣܓܝܕܐ ܕܒܬܠܝܬܝܘܬ ܩܢܘ̈ܡܐ ܡܬܗܘܢܢ. ܘܒܕܝ̣̈ܠܝܬܐ ܡܝܩ̈ܢܢܝܬܐ ܡܬܗܝܡܢ. ܗ̇ܘ ܕܠܒܪܢܫܐ ܥܠܡܐ ܙܥܘܪܐ ܒܥܠܡܐ ܪܒܐ ܬܗܝܪܐܝܬ ܐܩܝܡ. ܘܒܗܘܢܐ ܕܡܘ̣ܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܠܥܠ ܡܢ ܬܓ̈ܡܐ ܓܘܫ̈ܡܢܝܐ ܕܡܝܪܐܝܬ ܐܪܝܡ. ܘܒܢܛܚ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܥܕܪܗ. ܘܒܕܢܚ̈ܐ ܙܠܓܢܝ̈ܐ ܗܕܪܗ. ܘܐܘܪܚܐ ܗ̇ܝ ܕܒܝܕ ܒܪ̈ܝܬܐ ܠܘܬ ܒܪܘܝܐ. ܒܬܗܪܐ ܠܗ ܕܪܫ ܘܢܩܠ. ܘܠܡܕܪ̈ܟܢܘܬܗ ܒܗܘܦܟ ܚܘ̈ܫܒܐ ܣܘܠܘܓܝܣܛܝ̈ܩܝܐ ܐܝܟ ܕܒܡܣܐܬܐ ܦܪܫ ܘܬܩܠ. ܕܠܐ ܢܫܓܐ ܡ̣ܢ ܫܒܝܠ ܟܐܢܘܬܐ ܣܝܓܐ ܢܡܘܣܝܐ ܐܚܕܪܗ. ܘܕܢܐܪܓ ܠܚܝ̈ܐ܆ ܘܢܢܦܪ ܡ̣ܢ ܬܘܫܐ ܡܡܝܬܢܐ ܙܗܪܗ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܬܬܡܝܬ ܡ̣ܢ ܚܫ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܡܡܬܘܬܗܘܢ ܐܬܦܪܓܠ ܘܒܢܫܒܝ̈ܗܘܢ ܕܘܝܐܝܬ ܐܬܦܪܟܠ. ܘܐܝܩܪܗ ܛܥܐ܆ ܘܥܠ ܣܐܡ ܢܡܘܣܗ ܣܥܐ. ܒܪܚܡܬ݀ ܛܒܬܐ ܛܠܢܝ̣ܬܐ ܡܪܬ ܒܝܫܬܐ܆ ܛܒ ܡ̣ܢ ܕܒܚܘܒ ܛܒܬܐ ܡܚܪܪܬ݀ ܡܢ ܡܪܬ݀ ܒܝܫܬܐ ܐܫܬܪܓܪܓ. ܘܬܪ̈ܥܝܬܐ ܣܩܘܒ̈ܠܝܬܐ ܠܘܩܒܠ ܡܗܘܝܢܗ ܐܬܗܓܓ. ܘܠܗܝܢ ܠܡܫܠܡܢ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܗ̣ܘ ܒܩܢܘܡܗ ܫܪܝ ܐܦ ܫܠܡ. ܠܝܠܕܘ̈ܗܝ ܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪܗ ܐܫܠܡ. ܘܗܟܢܐ ܗܪ̈ܣܝܣ ܫܛܝ̈ܬܐ. ܘܦܢܛܣܝ̈ܐܣ ܫܛܘܪ̈ܘܬܐ ܒܥܠܡܐ ܐܫܬܪ̈ܬܚܝ. ܘܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܫܬܟܚ. ܘܠܡܪܝܪܐ ܚܠܝܐ ܫܡܐ ܐܬܩܪܝ. ܘܚܫܘܟܐ ܠܘܩܒܠ ܢܗܝܪܐ ܐܬܚܪܝ. ܘܒܘܪܘܬܐ ܠܪܘܡܐ ܐܪܝܡܬ݀ ܩܪܢܗ̇. ܘܗܕܝܘܛܘܬܐ ܒܥܠܡܐ ܐܚܕܪܬ݀ ܣܪܢܗ̇ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܙܒܢܢ ܗܢܐ ܡܙܠܗܙܐ. ܕܣܝ̣ܡܬ݀ ܝܕܥܬܐ ܒܗ ܒܙܝܙܐ. ܘܡܪܕܘܬܐ ܒܬܘ̈ܢܐ ܡܛܫܝܐ ܘܓܢܝܙܐ. ܘܐܡܬܐ ܥܠ ܡܪܬܗ̇ ܡܫܠܛܐ ܘܬܙܝ̣ܙܐ. ܘܕܠܐ ܪ̈ܚܡܝ̣ܢ ܪ̈ܚܡܝ ܣܘܦܝܐ ܣܝܦܝ̣ܢ. ܘܡܪܪ̈ܐ ܡܥܝ̈ܣܢܐ ܣܒܝ̣ܣܐܝܬ ܣܪܦܝ̣ܢ. ܩܠܝ̈ܗܘܢ ܣܩܝܪܝܢ܆ ܘܩܘܠܡܝ̈ܗܘܢ ܙܩܝܪܝܢ. ܒܕܦ̈ܢܬܗܘܢ ܕܩܝܪܝܢ. ܓܕܝ̈ܗܘܢ ܒܝܫܝܢ܆ ܘܡ̣ܢ ܢܝܚ̈ܐ ܥܩܝܪܝܢ ܘܓܕܕܝ̈ܗܘܢ ܝܒܝܫܝܢ܆ ܘܐܝܟ ܕܒܫܘ̈ܥܐ ܢܩܝܪܝܢ. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܪܘܚܐ ܐܬܗܝܡܢܘ ܠܡܙܪܥ. ܐܦܠܐ ܐܢ ܐܝܬ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܝܕܥܘ. ܘܠܘ ܠܐ ܒܚܝܪܝܢ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܒܗܝ ܕܒܕ ܬܒܝܪܬܐ ܠܐ ܢܐܨܕܘܢ. ܘܒܗܝ ܕܢܐܪܙܘܢ ܘܢܟܣܘܢ ܐܦܢ ܠܐ ܫܗܪܘ. ܐܠܐ ܒܗܝ ܕܢܓܙܘܢ ܘܢܟܣܘܢ ܬܡܝܗܐܝܬ ܐܬܡܗܪܘ. ܘܡ̣ܢ ܬܐܘܪ̈ܝܐܣ ܡܢ ܠܗܝ ܒܠܚܘܕ ܕܠܐ ܬܒܠܘܡ ܬܘܪܐ ܕܡܕܪܟ ܐܣܬܟܠܘ. ܘܡ̣ܢ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܒܗܝ ܒܠܚܘܕ ܕܢܬܩܪܘܢ ܪܒܝ ܐܙܕܪܟܠܘ. ܘܟܕ ܗܢܘ ܘܕܐܝܟ ܗܢܐ ܙܢܗ ܕܙܒܢܢ ܡܪܒܐ ܫܛܝ̈ܐ. ܠܠܐ ܡܠܝ̈ܠܐ ܐܬܝܐ ܠܝ ܕܐܕܡܝܘܗܝ. ܘܒܫܘܡܗܝ̈ܗܘܢ ܦܘܐܝ̣ܛܝܩܐܝܬ ܐܫܡܝܘܗܝ ܘܐܡܪ: ܙܒܢܐ ܣܡܐ ܐܢ̱ܬ ܐܝܟ ܚܘܠܕܐ. ܘܟܘ̈ܒܐ ܡܠܐܷ ܐܢ̱ܬ ܐܝܟ ܩܘܦܕܐ. ܣܦܪܟ ܕܡܐ ܠܥܪܕܐ. ܘܐܪܕܝܟܠܟ ܗܘܝܘ ܥܘܕܐ. ܡܛܠ ܕܠܦܘܬ ܣܘܓܐܬ݀ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܙܐܦܢܝ̈ܬܐ ܕܒܥܠܡܐ ܢܒܥ̈ܝ. ܡܠܦܢ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܣܘܓܐܬ݀ ܡܠܦܢ̈ܘܬܐ ܡܪ̈ܢܝܬܐ ܠܘܩܒܠܗܝܢ ܐܒܥܘ. ܘܒܢܝ̈ ܕܪܢ ܢܫܝ̈ܓܐ ܘܡܠܝ̣̈ܓܐ ܠܐ ܣܦܩܝܢ ܠܡܣܝܟܘ ܪܘܝܚܘܬܗܝܢ ܐܦܠܐ ܠܡܡܫܚܘ ܠܐ ܡܡܫܚܘܬ ܫܛܝ̣ܚܘܬܗܝܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܙܪܥ ܚܟܡܬܐ ܗܐ ܒܪܬ݀: ܘܪܚܡܬܗ̇ ܩܪܬ݀: ܢܘܪܗ̇ ܕܥܟܬ݀. ܘܢܗܝܪܘܬܗ̇ ܚܫܟܬ݀. ܐܠܨܝܬܐ ܐܬܬܕܝܢܬ݀ ܠܝ ܕܒܡܟܬܒܢܘܬܐ ܡܕܡ ܚܒܘܫܬܐ. ܠܒ̈ܥܬܐ ܐܠܨܝ̈ܬܐ ܐܩܗܠ. ܘܒܗ̇ ܥܠ ܕܘܓܡܛܐ ܠܘܓܝܩܝܐ ܟܝܬ ܘܦܘܣܝܘܠܘܓܝܩܝܐ. ܦܝ̣ܠܠܘܣܘܦܝܣܐ ܐܥܒܕ ܘܐܡܠܠ. ܘܕܠܡܐ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܢܣܝܐ܆ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܬܐܓܘܪܬܐ ܗܕܐ ܫܪܘܐܝܬ ܦܓܥ. ܥܘܕܝܝܬܐ ܠܕܪ̈ܬܐ ܟܗܢܝ̈ܬܐ ܢܕܘܢܝܗ̇. ܗܢܐ ܠܡܬܬܟܣܘ ܘܠܐܷ ܠܗ ܡ̣ܢ ܚܐܦܐ ܠܐ ܙܗܝܪܐ ܕܩܠܝܠܘܬܗ. ܘܠܡܬܪܥܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܢܨܠܐ ܐܕܢܗ ܕܐܡ̇ܪ. ܠܝ ܕܝܢ ܣܘܥܪܢܐ ܡܕܡ ܡܬܚܙܐ. ܠܘ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܫܝ̣ܛܝܢ܆ ܘܠܐ ܕܪܘܚܐ ܙܥܘܪܬܐ. ܕܢܬܠ ܒܙܒܢܐ ܠܟܠܢܫ ܦܪܣܗ̇ ܕܡܠܬܐ: ܘܕܢܕܒܪ ܒܕܝ̣ܢܐ ܠܫܪܪܐ ܕܝܘ̈ܠܦܢܐ ܕܝܠܢ: ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܥܠܡܐ ܐܘ ܥܠܡ̈ܐ ܦܝܠܠܝܣܘ̈ܦܝ̣ܣܐ ܥܒܝ̈ܕܢ. ܡܛܠ ܗܘܠܐ ܘܡܛܠ ܢܦܫܐ. ܡܛܠ ܗܘܢܐ ܘܡܛܠ ܟܝ̈ܢܐ ܝܕܘܥ̈ܬܢܐ. ܡܝܬܪ̈ܐ ܘܒܝ̈ܫܐ܇ ܡܛܠ ܒܛܝܠܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܟܠ ܡܕܡ ܡܚܙܩܐ ܘܡܢܦܩܐ. ܘܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܡܠܬܐ ܡܣܬܒܪ̈ܢ ܕܦܓ̈ܥܢ. ܘܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡ̣ܢ ܡܠܬܐ ܕܠܬܚܬ ܘܐ̱ܢܫܝ̈ܬܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܩܘܝܡܐ ܕܝܠܢ ܩܕܡܝܐ. ܘܡܛܠ ܓܒܝܠܬܐ ܕܡ̣ܢ ܕܪܝܫ ܐ̱ܚܪܝܬܐ ܡܛܠ ܛܘ̈ܦܣܐ ܟܝܬ ܘܫܪܪܐ ܘܕܝܬܝ̈ܩܐܣ. ܘܡܐܬܝܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܩܕܡܝܬܐ ܟܝܬ ܘܕܬܪܬܝܢ܇ ܘܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܘܚܫ̈ܐ ܘܫܪܝܐ: ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܩܝܡܬܐ܇ ܡܛܠ ܫܘܠܡܐ܇ ܕܝ̣ܢܐ ܘܦܘܪܥܢܐ ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪ ܟܡܝܪ. ܘܗܘ ܕܝܬܝܪ ܫܒܝܚ. ܘܩܦܠܐܘܢ܆ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܘܛܘܒܬܢܝܬܐ ܙܕܩ ܕܢܣܒܪ. ܗ̇ܝ ܟܝܬ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܩܝܢܕܘ̈ܢܘ ܗ̇ܘ ܕܣܓܝ ܪܒ ܠܐܝܠܝܢ ܕܢܢܗܪܘܢ ܐܬܗܝܡܢܘ. ܘܥܠܝܗܝܢ ܬܘܒ ܟܕ ܥܠܝܗܝܢ ܡܓܪܓ ܘܡܠܒܛ ܐܦ ܒܩܕܝܡܘܬ ܡܠܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܐܘܢܘܡ̈ܝܐܢܘ. ܘܠܗܝܢ ܬܘܒ ܡܝܬܐ ܩܕܝܫܐ ܐܘܓܪܝܣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܚܡܫ ܐܢܝܢ ܬܐܘܪ̈ܝܐܣ. ܘܩܕܡܝܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܐܒܗ̈ܬܐ. ܬܐܘܪܝܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܣܓܝܕܬܐ. ܘܗ̇ܝ ܕܬܪܬܝܢ ܘܕܬܠܬ܆ ܬܐܘܪܝܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܘܕܝܠܗܘܢ ܕܓܘ̈ܫܡܐ. ܕܐܪܒܥ ܕܝܢ ܘܕܚܡܫ: ܬܐܘܪܝܐ ܕܕܝ̣ܢܐ ܘܕܒܛܝܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܠܗܠܝܢ ܡ̣ܢ ܟܕ ܢܫܡܥ ܪܚ̇ܡ ܪ̈ܘܥܐ ܐܘܟܝܬ ܕܒܒܐ ܒܥܐ ܫܘܚ̈ܢܐ܇ ܛܟ ܢܕܥ ܕܠܛܝܪܐ ܥܕܬܢܝܐ ܝܬܝܪ ܐܢܢܩܝܐ ܡܠܡܕܘܬ ܡܢܘ̈ܬܐ ܬܐܘܪ̈ܝܛܝܩܝܬܐ. ܕܗܐ ܗܫܐ ܐܬܬܝܬܝܝ̈ܢ. ܘܕܥܠܝܗܝܢ ܕܒܥ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܗ̣ܝ ܣܢܝܩܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܥܪܝܨܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܗܘܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܐܝܟ ܡܒܥܪܢܐ ܕܟܪܡܐ ܐܢܐ ܡܚܝܠܐ ܒܬܪ ܩܛܘ̈ܦܐ ܐܬܝܬ. ܒܛܝܒܘ ܕܐܠܗܝ܆ ܐܝܟ ܩܛܘܦܐ ܡܥܨܪܬܝ ܡܠܝܬ. ܘܒܦܪ̈ܘܛܐܣܝܣ ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܗܝܢ ܪܘܡܐ ܕܒܪ̈ܝܐ ܠܘܩܒܠ ܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬܬܪܝܡ. ܘܣܢܐܓܪܐ ܠܝܕܥܬܐ ܕܓܠܬ݀ ܫܡܐ ܐܬܬܩܝܡ. ܠܚܣܢܝ̈ܗܘܢ ܡܪ̈ܝܕܐ ܡܠܬܐ ܟܒܫܬ݀ ܘܚܣܢܬ݀. ܘܒܙܝܢܐ ܕܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ܆ ܠܥܠܝ̈ܬܐ ܕܦܘܪ̈ܩܣܝܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܗ ܕܐܠܗܢ ܚܣܢܬ݀܇ ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܓܘ ܡ̣ܢ ܠܩ̈ܚܝ ܐܘܪܫܠܡ ܗܝ ܕܝܘܕܝܝ̈ܗ̇ ܐܬܘ̈ܬܐ ܫܐܠܝܢ. ܣܒܪܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ ܩܡܬ݀܇ ܐܠܐ ܘܠܥܠ ܡ̣ܢ ܡܚܘ̈ܙܝ ܐܝܠܘܪܝܩܘܢ ܗ̇ܝ ܕܐܪ̈ܡܝܝܗ̇ ܚܟܡܬܐ ܒܥܝܢ ܐܬܡܬܚܬ݀ ܘܐܬܪܡܪܡܬ݀. ܘܟܕ ܬܪܝܢܝ̣ܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܟܠ ܡܠܬܐ: ܕܗܕܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܝܠܗ̇ ܡܥܬܕܐ: ܗܕܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܠܩܘܒܠܐ ܡܒܛܠܐ. ܐܝܟ ܝܘܠܦܢܗ ܕܡܗܕܝܢܢ ܐܠܗܝܐ ܒܟܠ ܪܝܫܐ ܘܦܣܘܩܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܩܕܡܬ ܣܡܬ. ܐܝܛܐ ܗܠܝܢ ܕܗܢܘܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܢܣܝܬ ܕܐܒܛܠ. ܘܟܠܗܝܢ܆ ܒܝܕ ܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܣܘܢܝ̣ܦܐܛܪ̈ܢܝܬܐ ܕܚܘܫܒܐ ܟܝܬ ܘܟܬܒܐ. ܘܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܥܠ ܡܢܪܬܐ ܫܪܓܗܘܢ ܐܘܟܝܬ ܫܪܪܗܘܢ ܕܟܬܒܝ̈ ܩܘܕܫܐ ܒܦܪܐܓܡܐܛܝܐ ܗܕܐ ܕܥܠ ܐܝܕܝ̈ܐ ܡܬܬܣܝܡ. ܙܕܩܐܝܬ ܡܢܪܬ݀ ܩܘܕ̈ܫܐ ܐܬܟܢܝܬ݀: ܘܒܟܐܦ̈ܐ ܫܠܡܠܡ̈ܝܬܐ ܕܪ̈ܥܝܢܐ ܠܐ ܡܬܚܣ̈ܢܢܐ ܐܬܒܢܝܬ݀. ܘܒܡܢܝܢܐ ܬܪܥܣܝ̣ܪܝܐ ܐܣܬܝܟ ܡܢܝܢ ܫܬܐܣܝ̈ܗ̇. ܘܐܫܬܪܪܘ ܕܘܡܣܝ̈ܗ̇. ܒܗܝ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܪܝܫܝ̣ܬܐ ܥܠܘܗܝ ܡܪܢ ܥܕܬܗ ܒܢܗ̇. ܘܒܗ ܛܘܢ̈ܒܝܗ̇ ܣܬܬ ܟܕ ܒܕܡܗ ܩܢܗ̇܀

 

ܫܬܐܣܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡܛܠ ܝܕܥܬܐ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܝܘܡܝܐ.

 

ܫܬܐܣܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܡܛܠ ܟܝܢܝܘܬܐ ܕܗܢܐ ܟܠ ܐܝܟ ܛܘܟܣܐ ܫܬܬ

 

ܫܬܐܣܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܡܛܠ ܡܡܠܠܘܬ ܐܠܗܬܐ. (ܐܠܗܘܬܐ)

 

ܫܬܐܣܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܡܛܠ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ.

 

ܫܬܐܣܬܐ ܚܡܝܫܝܬܐ ܡܛܠ ܡܠܐܟ̈ܐ.

 

ܫܬܐܣܬܐ ܫܬܝܬܝܬܐ ܡܛܠ ܟܗܢܘܬܐ.

 

ܫܬܐܣܬܐ ܫܒܝܥܝܬܐ ܡܛܠ ܫܐܕ̈ܐ.

 

ܫܬܐܣܬܐ ܬܡܝܢܝܬܐ ܡܛܠ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ.

 

ܫܬܐܣܬܐ ܬܫܝܥܝܬܐ ܡܛܠ ܫܠܝܛܘܬ ܒܝܬܐ ܘܒܛܝܠܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܩܨܐ.

 

ܫܬܐܣܬܐ ܥܣܝܪܝܬܐ ܡܛܠ ܚܝܬ݀ ܡܝ̈ܬܐ.

 

ܫܬܐܣܬܐ ܚܕܥܣܝܪܝܬܐ ܡܛܠ ܕܝܢܐ ܘܦܘܪܥܢܐ.

 

ܫܬܐܣܬܐ ܬܪܥܣܝܪܝܬܐ ܡܛܠ ܦܪܕܝܣܐ.

 

 

 

ܫܬܐܣܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡܛܠ ܝܕܥܬܐ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܘܒܗ̇ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܬܠܬܐ. ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܠܨܝܬܐ ܗ̱ܝ ܡܪܕܘܬܐ ܠܡܠܝ̣̈ܠܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܚܡܫܐ. ܢܝܫܐ ܩܕܡ̄ ܡܛܠ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܚܘܫܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܝܕܥܬܐ ܫܘܡܠܝܐ ܗ̱ܝ ܕܗܘܢܐ. ܘܫܘܡܠܝܐ ܡܬܒܥܝܢܐ ܗ̱ܘ ܠܝܬܗ. ܝܕܥܬܐ ܡܕܝܢ ܡܬܒܥܝܢܬܐ ܗ̱ܝ ܠܝܬܗ̇. ܘܕܫܘܡܠܝܐ ܡܬܒܥܝܢܐ ܗ̱ܘ ܠܝܬܗ. ܝܕܝܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܠܘܠܐ ܡܬܒܥܝܢܐ ܗܘܐ ܠܝܬܗ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܚܣܝ̣ܪܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܢܛܝܦܐܣܝܣ ܕܝܠܗ ܡܬܒܥܝܢܝ̣ܬܐ ܗܘܬ݀ ܠܝܬܗ̇. ܘܟܕ ܚܣܝ̣ܪܘܬܐ ܕܓܠܝܙܘܬܐ܆ ܡܢܬܗ̇ ܗ̣ܝ. ܡܬܥܪܩܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܠܝܬܗ̇. ܐܠܨܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܡܬܒܥܝܢܐ ܢܗܐ ܠܝܬܗ. ܟܠ ܗܘܢܐ ܡܕܝܢ ܚܦܝܛܐ. ܠܝܕܥܬܐ ܕܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܫܘܡܠܝܗ. ܙܕܩ ܠܗ ܠܡܬܝܐܝܒܘ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܡܬܕܪ̈ܟܢܝܗܘܢ ܕܪ̈ܓܫܐ܆ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܡܬܕܪ̈ܟܢܘܗܝ ܕܗܘܢܐ. ܡܬܗܘ̈ܢܢܐ. ܐܟܡܐ ܡܕܝܢ ܕܟܕ ܫܡܥܝܢܢ ܩܠܐ ܡܕܡ ܡܠܚܡܐ ܘܐܪܡܘܢܝܐ ܡܬܝܐܝ̣ܒܝܢܢ ܠܡܨܕܘܬܗ. ܘܟܕ ܚܙܝܢܢ ܚܙܘܐ ܡܕܡ ܬܡܝܗܐ ܘܡܦܪܓܐ. ܡܬܪܓܪܓܝܢܢ ܠܡܨܕܘܬܗ. ܒܗ̇ ܒܕܡܘ̣ܬܐ. ܘܟܕ ܣܠܩ ܥܠ ܒܠܢ ܡܕܡ ܡܬܝܕܥܢܐ ܓܐܝܐ ܘܡܥܠܝܐ. ܐܠܨܐ ܠܢ ܠܡܣܬܘܝܘ ܠܡܬܗܘܢܢܘܬܗ. ܝܕܥܬܐ ܡܕܝܢ ܕܟܠܗܝܢ ܡܬܝܕ̈ܥܢܐ ܐܠܨܝܬܐ ܗ̱ܝ ܠܡܠܝ̈ܠܐ. ܘܐܦܢ ܚܝ̈ܐ ܗܘܠܢܝ̈ܐ ܐܦܟܗܘܢ ܒܢ ܠܣܘܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܒܪܢܫܐ ܒܗܝ ܕܡܠܝܠ ܘܝܕܘܥ ܒܪܢܫܐ ܗ̱ܘ. ܘܠܘ ܒܗܝ ܕܐܟܘܠ ܘܫܬܘܝ ܒܗܝ ܕܗ̇ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܘܠܠܐ ܐ̱ܢܫܐ ܫܟܝܚܝܢ. ܟܡܐ ܡܕܝܢ ܕܒܡܠܝܠܘܬܗ ܘܝܕܥܬܗ ܕܚܣܝ̣ܪܘܬܐ ܚܐܫ ܒܪܢܫܐ. ܗܢܐ ܟܠܗ ܒܐܢܫܘܬܗ ܚܣܪ. ܒܪܢܫܐ ܡܕܝܢ ܫܪܝܪܐ ܗ̇ܘ ܗ̣ܘ ܕܡܫܡܠܝ ܒܝܕܥܬܐ ܘܓܠܝܙ ܡ̣ܢ ܝܕܥܬܐ ܠܒܥܝܪܐ ܝܬܝܪ ܒܝܬܝ. ܘܒܪܢܫܐ ܗ̱ܘ ܫܝ̣ܥܐ ܘܐܫܝ̣ܠܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܣܗ̈ܕܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܝܘܒ. ܛܒܐ ܗ̱ܝ ܚܟܡܬܐ ܡ̣ܢ ܟܐܦ̈ܐ ܛܒ̈ܬܐ. ܘܠܐ ܦܚܡ ܠܗ ܦܬܘܬܟܐ ܕܟܝܐ. ܘܒܙܡܪ̈ܓܕܐ ܘܒܩܪ̈ܟܕܢܐ ܠܐ ܡܬܚܠܦܐ. ܛܒܐ ܗ̱ܝ ܓܝܪ ܚܟܡܬܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܕܡ. ܘܡܕܡ ܠܐ ܦܚܡ ܠܗ̇.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܩܘܗܠܬ. «ܘܚܙܝܬ ܕܐܝܬ ܝܘܬܪܢ ܒܚܟܡܬܐ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܣܟܠܘܬܐ. ܐܝܟ ܕܝܬܝܪ ܢܘܗܪܐ ܡ̣ܢ ܚܫܘܟܐ». ܘܬܘܒ «ܠܐ ܬܗܘܐ ܣܟܠ܆ ܕܠܐ ܬܡܘܬ ܕܠܐ ܒܙܒܢܟ».

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܒܪ ܐܣܝܪܐ. «ܐܝܟ ܚܟܡܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܩܕ̈ܡܝܐ ܢܒܥܐ. ܘܠܘܬ ܢܒܝ̈ܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܢܬܦܢܐ. ܘܫܘܥ̈ܝܬܐ ܕܟܠ ܐ̱ܢܫܐ ܕܥܠܡܐ ܢܐܠܦ. ܘܒܕܥܡܝ̈ܩܢ ܢܬܚܫܒ» ܘܬܘܒ. «ܚܟܝܡܐ ܕܥܠܡܐ ܢܐܪܬ݀ ܐܝܩܪܗ. ܘܫܡܗ ܩܝܡ ܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ». ܘܬܘܒ. «ܥܠ ܡܝܬܐ ܘܠܐܷ ܠܡܒܟܐ. ܕܐܬܟܠܝ ܡ̣ܢ ܢܘܗܪܐ. ܘܥܠ ܣܟܠܐ ܕܐܬܟܠܝ ܡ̣ܢ ܚܟܡܬܐ».

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܗܘܫܥ. «ܡܢܘ̣ ܕܚܟܝܡ ܢܣܬܟܠ ܗܠܝܢ. ܘܕܡܬܒܝܢ ܢܫܬܘܕܥ ܐܢܝܢ. ܕܬܪ̈ܝܨܢ ܐܘܪ̈ܚܬܗ ܕܡܪܝܐ».

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܐܘܢܓܠܝܘܢ. «ܒܨܘ ܟܬܒ̈ܐ. ܕܒܗܘܢ ܡܣܒܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܐܝܬ ܠܟܘܢ. ܘܗ̣ܢܘܢ ܣܗܕܝܢ ܥܠܝ». ܘܬܘܒ. «ܟܠ ܣܦܪܐ ܕܡܬܬܠܡܕ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܕܡܐ ܠܓܒܪܐ ܡܪܐ ܒܝܬܐ ܕܡܦܩ ܡ̣ܢ ܣܝ̈ܡܬܗ ܚܕ̈ܬܬܐ ܘܥܬܝ̈ܩܬܐ». ܘܬܘܒ «ܫܒܘܩ ܠܗܘܢ. ܣܡܝ̈ܐ ܐܢܘܢ ܢܓܘ̈ܕܐ ܕܣܡܝ̈ܐ. ܣܡܝܐ ܕܝܢ ܐܢ ܠܣܡܝܐ ܢܕܒܪ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܓܘܡܨܐ ܢܦܠܝܢ».

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܬ

 

ܦܘܠܘܣ ܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ «ܡ̣ܢ ܛܠܝܘܬܟ ܣܦܪ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܝܠܝܦ ܐܢ̱ܬ. ܐܝܠܝܢ ܕܡܨܝܢ ܕܢܚܟܡܘܢܟ». ܘܬܘܒ «ܥܕ ܐܬܐ ܐ̱ܢܐ ܐܬܚܦܛ ܒܩܪܝܢܐ ܘܒܒܥܘܬܐ ܘܒܝܘܠܦܢܐ. ܘܬܘܒ «ܒܚܟܡܬܐ ܗܠܟܘ ܠܘܬ ܒܪ̈ܝܐ. ܘܡܠܬܟܘܢ ܒܛܝܒܘܬܐ ܐܝܟ ܕܒܡܠܚܐ ܬܗܘܐ ܡܡܕܟܐ». ܘܬܘܒ «ܚܝܒܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܓܝܪ ܡܠܦܢ̈ܐ ܠܡܗܘܐ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܣܢܝܩܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܬܐܠܦܘܢ». ܐܝܠܝܢ ܐܢܝܢ ܟܬܝ̈ܒܬܐ ܩܕ̈ܡܝܬܐ ܕܪܝܫ ܡܠܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܒܥ

 

ܝܥܩܘܒ ܒܩܐܬܘܠܝ̣ܩܝ̣ ܕܝܠܗ. «ܐܢ ܐ̱ܢܫ ܡܢܟܘܢ ܚܣܝܪ ܡ̣ܢ ܚܟܡܬܐ. ܢܫܐܠ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ܇ ܕܝ̇ܗܒ ܠܟ ܦܫܝ̣ܛܐܝܬ ܘܠܐ ܡܚܣܕ ܘܡܬܝܗܒܐ ܠܗ».

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܡܢܐ

 

ܐܘܓܪܝ̣ܣ. ܟܠܗ ܟܝܢܐ ܡܠܝ̣ܠܐ ܐܬܬܟܝܢ ܠܡܐܠܦ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܬܘܒ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܐ ܕܢܦܫܐ܇ ܡܢܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡܝܩܪܐ. ܡܛܠ ܕܗ̣ܝ ܗܕܐ ܠܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܘܬܦܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܫܥ

 

ܓܪܝ̣ܓܘܪܝܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܒܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܩܣܪܝܘܣ ܐܚܘܗܝ. ܐܦ ܓܝܪ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܩܕܝ̣ܡܘܬ ܐܝܩܪܐ. ܐܠܘ ܒܨܝܪ ܐܘ ܕܕܪ̈ܓܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܥܣܪ

 

ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ. ܟܬܒ̈ܐ ܢܗܘܘܢ ܦܬܘܪܟ. ܘܡܢܗܘܢ ܬܣܒܥ ܒܘ̈ܣܡܐ. ܘܗ̣ܢܘܢ ܢܗܘܘܢ ܬܫܘܝ̣ܬܟ. ܘܕܡܟܬ ܫܢܬܐ ܕܢܝܚܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܝܕܥܬܐ ܕܒܪ̈ܝܐ ܐܫܦܘ ܠܡܫܬܘܬܦܘ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܩܕܝܫܐ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܐܪܝܘܦܐܓܝ̣ܬܝܘܣ܇ ܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܦܘܠܩܪܦܘܣ ܪܝܫ ܟܗ̈ܢܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܠܗ. ܕܐܡ̣ܪ ܠܐܦܘܠܘܦܘܢܝܘܣ ܣܘܦܝ̣ܣܛܐ. ܗ̇ܘ ܕܡܨܚܐ ܠܝ ܘܩ̇ܪܐ ܠܝ ܡܚܐ ܐܒܗܘ̈ܗܝ. ܐܟܡ̇ܢ ܠܡ ܕܡܬܚܫܚ ܐ̱ܢܐ ܠܐ ܟܐܢܐܝܬ ܒܗܠܝܢ ܕܚܢ̈ܦܐ ܠܘܩܒܠ ܚܢ̈ܦܐ. ܕܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ ܥܠ ܐܩܠܦܣܝ̣ܣ ܕܗܘܬ݀ ܒܙܩܝ̣ܦܐ ܦܪܘܩܝܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܬܪ̈ܝܢ ܒܡܕܝܢܬ݀ ܫܡܫܐ ܩܪܝܒܝܢ ܗܘܝܢ܇ ܐܟܚܕܐ ܘܩܝܡܝܢ ܗܘܝܢ ܫܘܝܐܝܬ܇ ܚܙܝܢܗ̇ ܠܣܗܪܐ ܕܢܦܠܬ݀ ܬܡܝܗܐܝܬ ܒܫܡܫܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܕܝܠܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܬܘܒ ܕܡ̣ܢ ܫܥܬܐ ܕܬܫܥ܆ ܘܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ ܩܡܬ݀ ܒܕܝܐܡܛܪܘܢ ܕܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܥܗܕܝܗܝ ܕܝܢ܆ ܐܦ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܝܕܥ ܓܝܪ ܕܐܦ ܠܗ̇ ܠܡܐܬܝܬܗ ܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ ܚܙܝܢܗ̇ ܕܫܪܝܬ݀ ܘܐܬܬ݀ ܥܕܡܐ ܠܣܟܗ ܕܫܡܫܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܗܦܟܬ݀ ܪܓܠܬ݀. ܘܬܘܒ܆ ܕܠܘ ܡܢܗ̇ ܟܕ ܡܢܗ̇ ܕܦܢܝ̣ܬܐ ܗܘܬ݀ ܡܦܘܠܬܗ̇ ܕܒܗ. ܘܕܘܟܝܗ̇ ܕܡ̣ܢ ܕܪܝܫ. ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܦܢܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܩܘܒܠܗ̇ ܒܕܝܐܡܛܪܘܢ. ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܡܝ̈ܗܬܐ ܕܙܒܢܐ ܗ̇ܘ. ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܡܫܬܘܕܥܘ. ܕܬܩܢܐܝܬ ܡܕܩ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܒܝܘܠܦܢ ܡܘܙܠܬܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܩܕܝܫܐ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܒܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܩܒܘ̣ܪܬܗ ܕܩܣܪܝܘܣ ܐܚܘܗܝ. ܘܗܝܕܝܢ ܩܕܡܝܬ݀ ܟܕ ܡ̣ܢ ܚܕܕ̈ܐ ܐܣܬܕܩܢܢ܇ ܟܕ ܐܢܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܕܒܦܠܣܛܝ̣ܢܝ̣ ܩܘܝܬ ܕܡܗܒܒܝ̣ܢ ܗܘܘ ܗܝܕܝܢ ܒܪܚܡܬܐ ܕܪܗܛܪܘܬܐ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܡܛܐ ܠܡܕܝܢ̱ܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ. ܕܚܢܘܬܐ ܕܟܠ ܡܪܕܘܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܦ ܗܫܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܦ ܡܣܬܒܪܐ. ܘܬܘܒ. ܓܐܘܡܛܪܝܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܘܐܣܛܪܘܢܘܡܝܐ. ܘܡ̣ܢ ܡܪܕܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܚܝ̈ܐ ܕܩܝܢܕܘܢܝܘܣ ܐܝܬܝܗ̇. ܟܕ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܚܫܚ ܓܒܝ. ܘܬܘܒ. ܒܡܢܝܢ̈ܐ ܕܝܢ ܘܚܘܫܒܝ̈ܐ. ܘܒܐܣܝܘܬܐ ܬܡܝܗܬܐ. ܗ̇ܝ ܕܗܠܝܢ ܕܥܠ ܟܝܢ̈ܐ. ܘܡܘ̈ܙܓܐ ܘܫܘܪ̈ܝܐ ܕܟܘܪ̈ܗܢܐ ܦܝ̣ܠܠܘܣܘܦܝ̣̈ܣܐ ܥܒܕܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܥܩܪ̈ܐ ܡܬܬܪܝܡܝܢ܇ ܥܡܗܘܢ ܢܬܦܣ̈ܩܢ ܐܦ ܡܘܥ̈ܝܬܐ܆ ܡܢܘ ܕܗܟܢܐ ܠܐ ܝܠܝ̣ܦܐ ܘܚܪܝܝܐ܇ ܐܟܡ̇ܢ ܕܠܗ̇ܘ ܢܬܠ ܬܪ̈ܝܢܝܬܐ܇ ܘܠܐ ܢܚܒ. ܐܢܗܘ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܗܘ ܡܚܕܐ ܢܬܡܢܐ. ܘܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܡܫܘ̈ܕܥܢ ܕܒܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܝܘܠܦܢ̈ܐ. ܗܠܝܢ ܕܒܪ̈ܝܐ ܡܕܪܫܝ̣ܢ ܗܘܘ ܬܡܝܗܐܝܬ ܡܠܦܢ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܩܕܝܫܐ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝܘܣ ܕܢܘܣܐ. ܒܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܬܘܩܢܗ ܕܒܪܢܫܐ. ܝܕܥܬ ܐܦ ܐܢܐ ܥܠܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ: ܕܪ̈ܡܙܐ ܗܢܘܢ ܕܗܘܝܢ ܒܫܢܬܐ. ܟܕ ܡܐܣܐ ܗܘܝܬ ܠܐܢܫ ܡ̣ܢ ܩܪ̈ܝܒܐ܆ ܕܐܬܬܚܕ ܒܫܘܓܢܝܐ ܕܗܘܢܐ. ܘܬܘܒ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܟܐܒ ܐܣܛܘܡܟܗܘܢ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܟܐܒ ܚܠܒܐ ܕܥܠ ܡܘܚܗܘܢ. ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܬܘܒ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܐܫܬܐ. ܘܕܗ̇ܢܘܢ ܕܒܡܪܬܐ ܘܒܦܠܓܡܐ ܟܪܝܗܝܢ܆ ܠܘ ܗ̣ܢܘܢ ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ. ܘܕܗ̣ܢܘܢ ܕܒܡܠܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܘܕܗ̣ܢܘܢ ܕܡܫܢܩܝܢ ܬܘܒ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܝܕܝ̣ܥܐ ܡܗܝܪܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝܘܣ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܐܘܣܝܝܬܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܟܬܒ̈ܐ ܕܐܩܠܝ̣ܣܝ̣ܣܛܝ̈ܩܐܣ ܡܬܢܝܢ. ܕܩܕܝܫܐ ܒܣܝܠܠܝܘܣ ܗܘ ܕܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܒܩܣܐܪܝܐ ܕܩܦܐܕܘܩܝܐ. ܘܩܕܝܫܐ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝܘܣ ܕܡܢܗ ܐܬܬܣܪܚ ܠܢܐܙܝܢܙܘ. ܒܐܬܝܢܐܣ ܡܬܕܪܫܝܢ ܗܘܘ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܒܪ̈ܝܐ. ܘܗܪܬܡܢ ܟܕ ܚܙܝܗܝ ܠܪܫܝܥܐ ܝܘܠܝܢܘܣ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܐܙܠ ܗܘܐ ܠܬܡܢ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܐܝܟ ܕܠܡܪܕܘܬܐ. ܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܐܡܪ. ܘܝ ܠܗ̇ ܠܪܘܡܐܢܝܐ ܡܢܐ ܡܪܒܝܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܪܒܝܥܝܐ ܡܛܠ ܣܗ̈ܕܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܕܐܦ ܒܕܪ̈ܫܐ ܘܗܦ̈ܟܬܐ ܘܥܘܪ̈ܙܠܐ ܐܬܚܫܚ ܡܠܦܢ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܦܪܟܣܝܣ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܦܘܠܘܣ ܟܕ ܡܩܘܐ ܗܘܐ ܒܐܬܝܢܣ܇ ܡܬܡܪܡܪ ܗܘܐ ܒܪܘܚܗ܆ ܟܕ ܚܙܐ ܗܘܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܟܠܗ̇ ܡܠܝܐ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܡܡܠܠ ܗܘܐ ܒܟܢܘܫܬܐ ܥܡ ܝܘܕܝ̈ܐ. ܘܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܕܚܠܝܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ. ܘܒܫܘ̈ܩܐ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܬܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܝܘܡ. ܘܐܦ ܦܝܠܠܘ̈ܣܘܦܐ ܕܡ̣ܢ ܝܘܠܦܢܗ ܕܐܦܝ̣ܩܘܪܘܣ ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܡܬܩܪܝܢ ܐܣܛܘ̈ܐܝ̣ܩܘ. ܘܕܪܫܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ. ܘܐ̱ܢܫ ܐ̱ܢܫ ܡܢܗܘܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ܆ ܡܢܐ ܨܒܐ ܗܢܐ ܡܠܩܛ ܡ̈ܠܐ. ܘܬܘܒ. ܘܕܪܫ ܗܘܐ ܥܡ ܝܘ̈ܕܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܝܘܢܐܝܬ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐܕܬܪܬܝܢ

 

ܦܘܠܘܣ. ܘܗܘܝܬܘܢ ܝܕܥܝܢ ܠܐܢܫ ܐ̱ܢܫ ܐܝܟܢܐ ܘܠܐ ܠܡܦܢܝܘ ܦܬܓܡܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܩܕܝܫܐ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܒܗܦ̈ܟܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥ ܕܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ ܡܚܘܐ ܕܣܓܝ ܪܚܡ ܕܪ̈ܫܐ ܘܥܘܪ̈ܙܠܐ ܡܠܬܢܝ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܩܕܝܫܐ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܒܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܩܒܘܪܬܗ ܕܩܣܪܝܘܣ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܗܦ̈ܟܬܐ ܡܕܡ ܡܠܝ̣̈ܠܬܐ ܐܝܬ ܒܗܝܢ ܘܡܥܠܝ̈ܬܐ. ܕܠܝ ܟܝܬ ܠܘ ܠܐ ܗܢܝ̈ܐܬܐ ܐܢܝܢ ܠܥܘܗܕܢܐ. ܘܬܘܒ. ܒܡܐܡܪܐ ܩܕܡ̄ ܕܡܛܠ ܒܪܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܗܢܝܐܐ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ ܠܙ̈ܬܐ ܘܗܦ̈ܟܬܐ ܕܡ̈ܠܐ. ܣܦܩ ܓܝܪ ܘܚܕ ܣܩܘܒܠܝܐ܆ ܒܪܡ ܐܠܨܐܝܬ܆ ܡܛܠ ܕܐܦ ܣܡ̈ܡܢܐ ܡܛܠ ܟܘܪ̈ܗܢܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܕܥܘܢ ܕܠܘ ܒܟܠܡܕܡ ܐܝܬܝܗܘܢ ܚܟܝ̣̈ܡܐ܇ ܘܠܐ ܠܐ ܡܙܕܟ̈ܝܢܐ: ܒܗܠܝܢ ܝܬܝܪ̈ܬܐ ܘܕܡܣܪ̈ܩܢ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ܇ ܕܪܫܐ ܒܟܝܠܐ ܣܡ ܚܝ̈ܐ ܗ̣ܘ. ܘܕܠܐ ܟܝܠܐ ܣܡ ܡܘܬܐ. ܐܘ ܕܫܬܐ ܡܝ̈ܐ ܒܟܝܠܐ. ܥܒܕ ܟܝܠܐ ܐܦ ܠܕܪܫܟ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܬ

 

ܡܪܝ ܐܝܘܐܢܢܝܣ. ܐܡܬܝ ܕܫܠ̣ܝܛ ܠܟ ܕܠܒܥܠܕܪܟ ܬܪܡܐ ܒܦܘܫܟܐ. ܠܐ ܥܓܠ ܫܪܝܐ ܬܬܠ ܠܗ. ܐܢ ܓܝܪ ܦܫܝ̣ܩܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܢܬܚܙܐ ܡܫܥܒܕܐ ܕܝܠܗ̇ ܟܕ ܕܝܠܗ̇ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ. ܠܡܢܐ ܩܝ̣ܢܕܘ̈ܢܘ ܝܬܝܪ̈ܐ ܬܩܒܠ ܥܠܝܟ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܚܡܝܫܝܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܟܡܐ ܕܒܬܐܘܪܝܐ. ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܐܦ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܐܠܨܐ ܠܡܬܝܬܪܘ

 

ܙܕܩ ܠܗ ܓܝܪ ܠܒܪܢܫܐ ܕܥܠ ܦܘܪܩܢ ܢܦܫܗ ܒܛܝܠ ܠܗ. ܕܥܡ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܚܝܠܐ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܒܝܕܥܬܐ ܢܦܩܝܗ̇. ܕܐܦ ܒܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܢܢܦܩܝܗ̇ ܒܕܡܠܬ݀ ܚܟܝ̈ܡܐ ܐܡܪܐ. ܕܒܢܦܫܐ ܡܠܬܟܬ݀ ܒܒܝ̣̈ܫܬܐ܆ ܚܟܡܬܐ ܠܐ ܥܡܪܐ. ܘܟܕ ܗܘܢܐ ܡܒܪܝ ܡ̣ܢ ܙܢܝ̈ܐ ܗܘܠܢܝ̈ܐ ܢܥܒܕܝܗ̇. ܐܝܛܐ ܒܕܝ̣ܠܝ̈ܬܐ ܠܐ ܚܫܘ̈ܫܬܐ ܢܥܝܕܝܗ̇. ܘܡ̣ܢ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܡܥܡܛܢ̈ܝܬܗ̇ ܢܕܟܝܗ̇. ܘܐܝܟ ܡܠܟܬܐ ܥܠ ܡܫܥܒ̈ܕܝܗ̇ ܘܡܫܡ̈ܫܢܝܗ̇. ܥܠ ܚܝ̈ܠܐ ܟܝܢܝ̈ܐ ܢܫܠܛܝܗ̇. ܘܕܠܗܘܢ ܘܒܟܠܗܘܢ ܗܘܦܟܝ̈ܗ̇ ܢܙܟܝܗ̇. ܐܝܟ ܡܪܬܐ ܠܥܒ̈ܕܝܗ̇ ܘܠܐܡܗ̈ܬܗ̇ ܬܦܪܢܣ ܢܚܦܛܝܗ̇. ܘܡ̣ܢ ܡܐܟܠܐ ܘܫܩܝܐ ܘܬܟܣܝ̣ܬܐ ܒܐܢܢ̈ܩܝܬܐ ܒܠܚܘܕ ܢܬܚܫܚ. ܘܐܝܟ ܕܠܩܘܝܡܐ ܘܠܘ ܦܘܪܦܥܐ ܒܗܘܢ ܐܦܣܘܢܝܐܝܬ ܢܬܡܫܚ. ܘܐܢܗܘ ܕܒܫܘܬܦܘܬܐ ܢܩܦܝܬܐ ܝܘ̈ܡܬܗ ܠܐ ܢܦܪܚ. ܗܝܕܝܢ ܠܘܬ ܪܘܡܐ ܩܠܝܠܐܝܬ ܢܬܡܨܐ ܠܡܦܪܚ. ܘܠܢܟ̈ܣܐ ܘܩܢ̈ܝܢܐ ܢܣܠܐ ܐܦ ܢܣܢܐ. ܘܠܐ ܢܩܢܐ ܐܢ ܡܨܝܐ ܐܦܠܐ ܚܘܛܐ. ܘܣܦܩܐ ܠܗ ܬܚܘܝܬܐ ܕܓܡܠܐ ܘܚܪܘܪ ܡܚܛܐ. ܘܠܚܡܬܐ ܢܫܝܫ ܘܢܪܝܚ. ܘܐܢ ܡܬܚܡܬ݀. ܐܢ ܢܬܚܒܢܢ ܘܢܬܬܪܡܛ ܘܢܬܩܛܥ. ܘܢܕܥ ܕܡܝܬܪܐ ܕܟܠܗܘܢ ܙܘ̈ܥܐ ܦܓܪ̈ܢܝܐ܆ ܙܘܥܐ ܗ̇ܘ ܨܠܘܬܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܡܘܬܪܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܫܠܝ̈ܐ ܦܓܪ̈ܢܝܐ. ܫܠܝܐ ܗ̇ܘ ܨܘܡܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܕܫܬܩܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܪܬܡܐ ܦܩܚ ܒܕܩ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ. ܟܕ ܬܐܡ̈ܐ ܠܪ̈ܓܫܐ ܥܒܕ ܘܝܚܝ̈ܕܝܐ ܠܠܫܢܐ. ܣܒܝ̣ܣܐܝܬ ܕܝܢ ܒܚܘܪܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܒܨܕܝܕܐ ܥܝ̈ܢܝ ܬܪܥܝܬܗ ܢܟܚܘܠ. ܘܕܢܬܬܒܪܩ ܘܐܦܢ ܒܒܪܩܐ ܙܥܘܪܐ ܡ̣ܢ ܗܢܘܢ ܕܠܥܠ ܢܒܥܐ. ܘܕܡ̈ܥܐ ܢܚܫܘܠ. ܘܗ̣ܘ ܚܘܪܐ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܠܘ ܡܫܟܐܝܬ ܡܨܐ ܕܢܗܘܐ. ܐܦܠܐ ܠܝ̣ܓܐܝܬ ܒܪܢܫܐ ܒܠܥܕ ܕܘܪܓܐ ܘܕܘܪܫܐ ܠܗ ܡܫܬܘܐ. ܐܠܐ ܒܒܪ̈ܝܬܐ ܬܡܝ̣̈ܗܬܐ ܕܫܡܝ̈ܢܐ ܘܕܐܪ̈ܥܢܝܐ. ܘܒܡܛܟܣ̈ܘܬܐ ܕܙܘ̈ܥܐ ܡܘܙܠܬܢܝ̈ܐ. ܘܒܚܘܠܛܢ̈ܐ ܘܡܘܙܓ̈ܐ ܐܣܛܘܟ̈ܣܢܝܐ. ܘܒܢܛܝ̣ܪܘܬ ܐܕܫ̈ܐ ܚܝܘ̈ܬܢܝܐ. ܒܢܘܛܦܬܐ ܐܫܝ̣ܕܬܐ. ܘܗܕܝ̣ܪܘܬ ܟܝ̈ܢܐ ܢܨܒܬܢܝ̈ܐ. ܒܦܪܕܬܐ ܡܝܬܬܐ ܘܐܒܝ̣ܕܬܐ. ܟܕ ܢܬܒܩܐ ܒܚܝ̣ܪܐܝܬ. ܘܡ̣ܢ ܥܠܬܢ̈ܐ ܠܘܬ ܥܠܬܐ ܢܬܥܠܐ ܕܡܝܪܐܝܬ. ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܠܓܘ ܡܢܗ ܗܘܝܐ. ܘܬܡܝ̣ܗܘܬ ܗܘܝ̈ܐ ܠܗ ܡܬܓܐܝܐ. ܘܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܗ̣ܘ ܠܗ ܐܘܟܝܬ ܢܦܫܗ ܠܗ ܡܬܓܠܝܐ. ܒܪܬ ܚܐܪ̈ܐ ܕܐܡܕ ܬܡܢ ܣܘܛܡ̈ܐ ܘܦܟܪ̈ܐ ܗܘܠܢܝ̈ܐ. ܘܨܦܪܐ ܕܦܠܛܬ݀ ܡ̣ܢ ܦܚ̈ܐ ܘܐܣܘܪ̈ܐ ܗܒܠܢܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܚܐܪ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܪ̈ܓܝܓܬܗ. ܘܒܐܣܟܡܐ ܗܢܐ ܘܫܪܓܪ̈ܓܝܬܗ. ܡܬܬܢܚܘ ܡܬܬܢܚ ܥܠ ܪ̈ܚܡܘܗܝ. ܘܓܠܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ. ܐܝܛܐ ܡܬܒܝܬܐ ܠܗܘ̈ܢܐ ܡܬܦܪ̈ܫܢܐ. ܘܡܬܪܟܢܝܢ ܠܡܒܝܐܢܘܬܗ ܒܓܠܝ̈ܢܐ ܘܚܙ̈ܘܢܐ ܣܓܝ̈ܐܝܝ ܦܘܪ̈ܫܢܐ. ܘܕܢܚܝܢ ܥܠܘܗܝ ܙܠܓܝ̈ ܐܠܗܘܬܐ ܕܠܚ̈ܕܕܐ ܥܠܒܝܢ ܢܛܚܝ̈ܗܘܢ. ܘܠܚ̈ܕܕܐ ܬܘܒ ܥܒܪܝܢ ܨܡܚܝ̈ܗܘܢ. ܘܟܕ ܢܬܕܟܐ ܡܢ ܫܥܝ̣ܢܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܢܡܬܘܩ ܡܢ ܡܥܝ̣ܢܐ. ܘܗܘܐ ܥܡ ܦܓܪܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܘ ܥܡܗ ܗ̣ܘ. ܘܡܬܚܘܐ ܒܓܘ ܥܡܗ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܘ ܡܢ ܥܡܗ ܗ̣ܘ. ܗܕܐ ܗ̱ܝ ܚܟܡܬܐ ܕܪܝܫܗ̇ ܕܚܠܬܗ ܕܡܪܝܐ. ܘܢܝܫܗ̇ ܪܚܡܬܗ ܕܒܪܝܐ. ܛܘܒܘܗܝ ܠܡܢ ܕܢܓܢܐ ܒܬܘܢܝ̈ܗ̇. ܘܢܕܝܪ ܒܐܘܢܝ̈ܗ̇. ܘܢܬܬܪܣܐ ܡ̣ܢ ܐܣܢܗ̇. ܘܡܫܬܘܐ ܠܡܫܬܐ ܡܢ ܐܓܢܗ̇.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܒ̄ ܕܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡ̄ ܕܫܬܐܣܬܐ ܩܕܡ̄ ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܣܩܘܒܠܝܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܠܝܬ ܡܕܪܟܢܘܬܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܠܬܐ

 

ܢܝܫܐ ܩܕܡ̄ ܡܛܠ ܣܥܝܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܠܡܕܪܟܢܘܬ ܪ̈ܓܫܐ ܡܙܝܦܝܢ. ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܙܒܢܝ̈ܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܪܓܫܐ ܚܙܘܝܐ ܠܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܪܟ. ܟܐܡܬ݀ ܠܛܠܠܐ ܕܡܬܬܙܝܥ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܫܠܐܷ. ܘܠܟܘܟܒܐ ܕܫܠܐܷ ܒܩܪܝܒܘܬ ܥܢܢܐ ܕܪܕܝܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܪܕܐ. ܘܠܣܦܝܢ̱ܬܐ ܕܪܕܝܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܫܠܝܐ. ܘܠܐܪܥܐ ܕܣܦܪ̈ܝ ܝܡܐ ܐܘ ܢܗܪܐ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܬܬܙܝܥܐ. ܘܠܛܘ̣ܦܬܐ ܕܢܚܬܐ ܒܐܐܪ ܐܝܟ ܣܘܪܛܐ ܬܪܝܨܬܐ. ܘܠܛܘܛܝ̣ܬܐ ܐܝܟ ܚܚܬܐ ܒܡܝ̈ܐ. ܘܠܥܙܩܬܐ ܟܕ ܩܪܒܐ ܠܥܝܢܐ ܐܝܟ ܩܘܠܒܐ. ܘܠܚܕ ܬܪܝܢ ܟܕ ܡܙܕܠܡܐ ܒܒܬܐ. ܘܠܣܓܝ̈ܐܐ ܚܕ ܐܝܟ ܓܘ̈ܢܐ ܡܦܬܟ̈ܐ ܕܥܠ ܟܐܦ ܪܚܝܐ ܕܚܕܪܐ. ܘܒܡܝ̈ܐ ܣܗܪܐ ܟܕ ܠܝܬ ܒܗ ܣܗܪܐ. ܘܠܬܠܓܐ ܚܘܪܐ ܟܕ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܓܠܝ̣ܕܢܝ̈ܬܐ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܕܠܐ ܚܘܪ̈ܢ ܡܪܟܒ. ܘܠܨܪܝ ܙܓܘܓܝ̣ܬܐ ܕܚܘܪ ܟܕ ܠܐ ܗ̣ܝ ܚܘܪܐ ܐܦܠܐ ܐܐܪ ܕܒܗ̇. ܘܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܡܕܪ̈ܟܢܘܬܐ ܐܢܝܢ ܪ̈ܓܫܢܝܬܐ ܘܠܐ ܫܪܝܪ̈ܢ ܓܠܝܐ. ܘܠܗܕܐ ܡܐܪܙ ܐܫܥܝܐ ܗ̇ܘ ܢܒܝܐ ܕܐܡܪ ܠܐ ܐܝܟ ܕܚܙ̈ܝܢ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܢܕܘܢ. ܘܠܐ ܐܝܟ ܕܫܡ̈ܥܢ ܐܕܢܘ̈ܗܝ ܢܟܣ. ܢܕܘܢ ܒܩܘܫܬܐ ܘܢܟܣ ܒܬܪܝܨܘܬܐ. ܟܐܡܬ ܚܙܝܐ ܕܥܝ̈ܢܐ ܘܫܡܥܐ ܕܐܕ̈ܢܐ ܠܘ ܩܘܫ̈ܬܢܝܐ ܐܢܘܢ܆ ܐܦܠܐ ܬܪ̈ܝܨܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܚܙܐ ܒܚܠܡܗ. ܘܐܦܦܝܦܐܢܝܣܬܐ ܥܒܕ ܕܫܪܝܪܝܢ. ܘܟܕ ܡܬܬܥܝܪ ܝܕܥ ܕܠܐ ܫܪܝܪ. ܗܘܐ ܦܣܩܗ ܚܠܡܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܘ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܩܛܐܣܛܣܝܣ ܐ̱ܚܪܬܐ ܬܗܘܐ. ܕܒܗ̇ ܡܬܚܘܝܐ ܠܢ ܠܐ ܫܪܝܪܘܬ ܟܠܗܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܗܠܝܢ ܥܝܪ̈ܘܬܢܝܐ ܕܒܗܘܢ ܡܬܗܦܟܝܢ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܛܠܢܝ̈ܬܐ ܡܣܬܥܪ̈ܢ ܡܕܪ̈ܟܢܘܬܐ ܗܠܝܢ ܪ̈ܓܫܢܝܬܐ ܟܠܗܝܢ ܘܠܐ ܡܫܬܣ̈ܬܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܚܫܝ̣ܫܝܢ ܒܚܫܐ ܗ̇ܘ ܕܦܪܢܝܛܘܣ ܐܘ ܕܡܠܐܢܟܘܠܝܐ. ܕܡܘ̈ܬܐ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܟ ܗܢܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܚܙܝܢ. ܘܓܥܝܢ ܘܒܟܝܢ ܘܟܘܙܝܢ ܡܢܗܝܢ. ܘܟܕ ܒܙܒܢ ܟܘܪܗܢܐ ܙܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܨܐ ܠܡܓܕܫ ܠܒܪܢܫܐ. ܠܘ ܠܐ ܡܨܐ ܕܐܦ ܒܙܒܢ ܚܘܠܡܢܐ ܥܠܬܐ ܡܕܡ ܠܗ ܬܓܕܫ ܕܡܛܠܬܗ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܟ ܗܢܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܢܚܙܐ ܘܟܕ ܚܠܝܡ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܬܟܝܠܘܬܐ ܦܝܫܐ ܥܠ ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܪܓܫܢܝܬܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܣܥܝ̈ܐ ܕܗܢܘܢ ܕܠܡܕܪܟܢܘܬ ܗܘܢܐ ܡܒܛܠܝܢ. ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܗܟܢܐ ܠܘܬ ܗܘܢܐ ܐܠܨܐܝܬ ܫܪܝܪ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܝܕܥ ܕܟܠܡܕܡ ܐܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܕܗܕܐ ܝܕܥܬܐ ܠܐ ܫܪܝܪܐ. ܝܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܕܡܫܪܐ ܠܡܗܘܐ. ܐܢ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܐܝܟܢܐ ܡ̣ܢ ܕܪܝܫ ܗܘܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܡܢܐ ܦܪܝܫ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܫܪܐ ܠܡܗܘܐ. ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܠܗܕܐ ܡܫܪܪ ܩܕܝܫܐ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܟܪ ܕܐܡܪ. ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܘ܆ ܘܐܦܠܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܠܘ ܡܕܝܢ ܟܠܡܕܡ ܐܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܟܡܐ ܕܗܘܢܐ ܦܣܩ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܥܠ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܠܨܐܝܬ ܠܗܝ ܕܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܗܘܢܐ ܡܩܛܪܓ ܟܕ ܐܡܪ. ܐܝܟ ܐܝܬܐ ܠܡܐܡܪ ܕܫܡܫܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܣܘܟܠܐ ܕܫܡܫܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܣܘܟܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܠܐ ܦܪܝܫܐ ܗ̱ܝ ܕܢܐܡܪ ܕܫܡܫܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܕܫܡܫܐ ܫܡܫܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܣܘܟܠ ܫܡܫܐ ܠܘ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗܘ ܣܘܟܠ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ. ܡܫܬܟܚ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܥܠ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܬܩܛܪܓ ܗ̇ܝ ܕܝܬܝܪ ܫܟܝܪܐ. ܟܝܢ̈ܐ ܡܕܝܢ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܢܘܢ. ܠܘ ܟܐܢܐܝܬ ܠܗܝ ܕܐܝܬܘܗܝ܆ ܥܠܝܗܘܢ ܡܩܛܪܓ ܗܘܢܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܟܕ ܚܙܝܢܢ ܓܒܪܐ ܐ̱ܢܫ ܣܒܐ ܥܘܕܝܝܐ. ܐܠܨܐܝܬ ܦܣܩ ܗܘܢܢ. ܕܡ̣ܢ ܐܒܐ ܘܡܢ ܐܡܐ ܝܠܝ̣ܕ. ܘܡ̣ܢ ܩܘܡܬܐ ܠܩܘܡܬܐ ܫܢܝ ܥܕܡܐ ܕܣܐܷܒ. ܘܥܡܗ̇ ܕܗܕܐ ܝܕܥܬܐ ܐܠܨܝܬܐ. ܡܨܝܐ ܕܗܟܢܐ ܡ̣ܢܫܝܠ ܒܪܝܗܝ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܛܠ ܠܐܠܗܐ ܡܕܡ ܐܝܟ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܘܡܫܠܡܢ̈ܐ ܘܝܘܕܝ̈ܐ. ܐܘ ܕܡܫܬܘܪܝܢܘܬܐ ܡܕܡ ܐܟܣܢܝܬܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܓܕܫܬ݀. ܘܠܗ̇ ܨܒܘܬܐ ܐܟܣܢܝܬܐ ܕܒܪܝܬܗ ܕܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܗܟܢܐ ܡ̣ܢܫܝܠ ܣܒܐ ܕܠܐ ܐܒܐ ܘܐܡܐ ܢܩܦܬ݀ ܐܝܟ ܬܪܥܝܬܐ ܕܦܝܠܠܘܣܘ̈ܦܐ ܒܪ̈ܝܐ. ܘܓܠܝܐ ܕܗ̣ܝ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܡܒܛܠܘ ܡܒܛܠܐ. ܘܬܚܝܬ ܣܒܝܪ̈ܘܬܐ ܡܦܠܐ ܠܡܕܪ̈ܟܢܘܬܐ ܟܠܗܝܢ ܐܠܨܝ̈ܬܐ ܕܗܘܢܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܪܒܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܘܠܐ ܚܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܐܝܬ. ܐܢ ܥܕܬܢܝܬܐ ܘܐܢ ܒܪܝܬܐ. ܕܠܘ ܡܬܕܠܩܒܐ ܡ̣ܢ ܬܘܕܝܬܐ. ܘܒܟܠ ܬܘܕܝܬܐ ܓܠܝܐ ܕܐ̱ܢܫ̈ܐ ܐܝܬ ܡܗܘ̈ܢܐ ܘܝܕܘ̈ܥܬܢܐ ܘܡܗܝܪ̈ܐ ܘܣܦܝܪ̈ܐ. ܘܐܠܘ ܣܦܩ ܗܘܐ ܗܘܢܐ ܠܡܕܪܟܘܬܗ ܠܫܪܪܐ. ܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܬܫܬܟܚ ܕܠܩܘܒܠܝܘܬܐ ܗܕܐ. ܒܝܬ ܡܗܘ̈ܢܐ ܗܢܘܢ. ܘܟܕ ܫܟܝܚܐ. ܝܕܝܥܐ ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܘ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܕܪܟ ܡ̣ܢ ܗܘܢܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܚܡܝܫܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܚܙܝܢܢ ܠܒܪܢܫܐ ܐ̱ܢܫ ܕܚܠܝ̣ܡܐܝܬ ܐܚܝܕ ܒܬܘܕܝܬܐ ܡܕܡ. ܐܝܛܐ ܫܒܩ ܠܗ̇ ܘܠܐܚܪܬܐ ܢܩܦ. ܐܝܟ ܦܘܠܘܣ ܠܡܐܡܪ ܘܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܒܝܕ ܬܘܣܦܬܐ ܕܡܬܢܗܪܢܘܬܗ ܕܗܘܢܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ. ܘܟܕ ܠܗ̇ ܠܬܘܣܦܬܐ ܗܕܐ ܣܘܦܐ ܠܐ ܐܝܬ. ܒܗܝ ܕܓܡܝܪܘܬܗ ܕܗܘܢܐ ܒܕܡܝܘܬܐ ܕܒܐܠܗܐ ܗܘܝܐ. ܝܕܝܥܐ ܕܟܠܡܕܡ ܕܡ̣ܢ ܗܘܢܐ ܡܬܕܪܟ ܘܫܪܝܪܐ ܡܬܬܘܕܐ. ܠܘ ܫܪܝܪܐ ܗ̱ܘ. ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܕܒܝܕ ܡܬܢܗܪܢܘܬܐ ܕܝܬܝܪܐ ܡܬܕܪܟ ܝܬܝܪ ܫܪܝܪ ܘܡ̣ܢ ܗܢܐ ܬܘܒ ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪ: ܝܬܝܪ ܝܬܝܪ. ܘܗܟܢܐ ܠܠܐ ܣܘܦ. ܘܠܐ ܡܣܬܡܟ ܗܘܢܐ ܥܠ ܕܫܪܝܪܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܫܬܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܫܘܚܠܦܐ ܕܥܝ̈ܕܐ܆ ܫܘܚܠܦܐ ܪܒܐ ܡܥܒܕܝܢ ܒܬܘܕ̈ܝܬܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܗ̇ܘ ܕܒܟܠܗ ܙܒܢܗ ܠܡܫܡܥ ܡܠܝ̈ܗܘܢ ܕܚܟܝ̈ܡܐ ܒܪ̈ܝܐ ܐܬܥܝܕ. ܟܕ ܫܡܥ ܐ̱ܪ̈ܙܝܗܘܢ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܘܬܘܢܝ̈ܐ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܫܛܘܪ̈ܘܬܐ ܕܐܢ ܡܠܝ̈ܗܘܢ. ܘܐܦܢ ܪܒܘ ܡܚܘ̈ܝܢܘܢ ܘܣܗܕ̈ܘܢ ܡܬܬܝ̈ܬܝܢ ܠܗ. ܘܟܕ ܥܝܕܐ ܡܟܠܐ ܟܠܐ ܠܗܘܢܐ ܡ̣ܢ ܡܕܪ̈ܟܢܘܬܗ ܡܪ̈ܢܝܬܐ ܡܨܝܐ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܨܐܝܬ ܡܕܪܟ ܠܗܝܢ ܠܗܘܢܐ܆ ܒܝܕ ܥܝܕܐ ܡܕܡ ܓܘܢܝܐ ܡܕܪܟ ܠܗܝܢ ܗܟܢܐ. ܟܕ ܠܘ ܗܟܢܐ ܐܢܝܢ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ ܕܣܢ̈ܝܝ ܚܟܡܬܐ. ܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܩܘܗܠܬ݀. ܒܣܘܓܐܬ݀ ܚܟܡܬܐ܆ ܣܓܝܐܬ݀ ܪܘܓܙܐ. ܘܕܡܘܣܦ ܠܡܕܥ܆ ܡܘܣܦ ܟܐܒܐ. ܘܬܘܒ. ܠܐ ܬܬܚܟܡ ܝܬܝܪ ܕܠܐ ܬܬܡܗ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ

 

ܦܘܠܘܣ ܒܗ̇ܝ ܕܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ ܩܕܡ̄. ܠܐ ܗܐ ܐܫܛܝܗ̇ ܐܠܗܐ ܠܚܟܡܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܘܬܘܒ. ܓܒܐ ܐܠܗܐ ܠܣܟܠܘ̈ܗܝ ܕܥܠܡܐ. ܕܢܒܗܬ ܠܚܟܝ̈ܡܐ. ܘܬܘܒ. ܠܐ ܒܡܡܠܠܐ ܪܘܪܒܐ. ܐܦܠܐ ܒܚܟܡܬܐ ܣܒܪܬ ܐܢܘܢ ܐ̱ܪܙܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܬܘܒ. ܡܠܬܝ ܠܐ ܗܘܬ݀ ܒܡܦܝ̣ܣܢܘܬܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܚܟܡܬܐ. ܐܠܐ ܒܬܚܘܝ̣ܬܐ ܕܪܘܚܐ ܘܕܚܝܠܐ. ܘܬܘܒ. ܚܟܡܬܗ ܓܝܪ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܠܠܘ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܘܬܘܒ. ܒܕܩܘܠܣܝ̈ܐ. ܐܙܕܗܪܘ ܕܠܡܐ ܐ̱ܢܫ ܢܚܠܨܟܘܢ ܒܦܝ̣ܠܠܘܣܘ̣ܦܘ̣ܬܐ ܘܒܛܥܝܘܬܐ ܣܪܝ̣ܩܬܐ. ܐܝܟ ܝܘܠܦܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܐܝܟ ܐܣܛܘܟ̈ܣܘܗܝ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܘܬܘܒ. ܒܗܝ ܕܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ. ܐܘ ܛܝܡܘܬܐܐ. ܐܙܕܗܪ ܒܡܕܡ ܕܐܬܓܥܠ ܠܟ. ܘܥܪܘܩ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܣܪ̈ܝ̣ܩܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܦ̈ܟܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܓܠܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܡܫܬܘܕܝܢ ܠܗ̇. ܛܥܘ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܬܘܒ. ܡܢ ܚܪ̈ܝܢܐ ܠܡ ܘܡ̣ܢ ܬܟܬܘ̈ܫܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܐܫܬܐܠ. ܝܘܬܪܢ ܓܝܪ ܠܝܬ ܒܗܝܢ ܘܣܪ̈ܝܩܢ ܐܢܝܢ. ܘܬܘܒ. ܡܢ ܓܒܪܐ ܐܪܣܝܘܛܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܐ ܙܒܢ ܘܬܪܬܝܢ ܕܡܪܬܐ ܐܢ̱ܬ ܠܗ ܐܫܬܐܠ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ

 

ܝܥܩܘܒ ܒܩܐܬܘܠܝ̣ܩܝ̣ ܕܝܠܗ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܚܟܡܬܐ ܡܢ ܠܥܠ ܠܐ ܢܚܬܬ݀. ܐܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܪܥܢܝܬܐ. ܡ̣ܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܕܢܦܫܐ ܘܡ̣ܢ ܫܐܕ̈ܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ

 

ܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܒܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܐ ܕܡܛܠ ܒܪܕܐ. ܚܟܡܬܐ ܩܕܡܝܬܐ܆ ܕܢܒܣܐ ܒܚܟܡܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܠܬܐ ܣܝܡܐ܇ ܘܒܗܘ̈ܦܟܐ ܕܦܬܓܡ̈ܐ ܘܒܗܦ̈ܟܬܐ ܡܣܠܝ̈ܬܐ ܘܝܬܝܪ̈ܬܐ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡܛܠ ܣܬܘܪܝܗ̇ ܕܬܪܥܝܬܐ ܕܙܐܦܢ̈ܐ܆ ܡܙܝ̈ܦܢܐ ܕܝܕܥܬܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܠܬܐ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܫܪܝܐ ܕܣܥ̈ܝܝ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܡܕܪܟܢܘܬ ܪ̈ܓܫܐ ܡܙܝܦܝܢ. ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ.

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܪ̈ܓܫܐ ܡ̇ܢ ܟܡܐ ܕܟܝܢܐܝܬ ܪܕܝܢ ܒܚܠܝ̣ܡܘܬ ܐܘܪ̈ܓܢܝܗܘܢ ܗܕܡܝ̈ܐ. ܘܡܬܪ̈ܓܫܢܝܗܘܢ ܬܘܒ ܟܕ ܒܙܢܐ ܥܗܢܝܐ ܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܦܘܕܐ ܘܠܐ ܚܕ ܓܕܫ ܠܡܕܪ̈ܟܢܘܬܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܗܘܢܐ ܕܝܢܐ ܗ̱ܘ ܕܪ̈ܓܫܐ. ܗ̣ܘ ܣܦܩ ܠܡܦܪܫ ܒܬ ܡܕܪ̈ܟܢܘܬܐ ܪ̈ܓܫܢܝܬܐ ܗܢܝܢ ܕܬܪ̈ܝܨܢ ܘܗܢܝܢ ܕܙܠܝ̈ܡܢ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܠܘ ܒܩܛܐܣܛܣܝ̣ܣ ܗܕܐ ܥܝܪܘܬܢܝܬܐ. ܠܗܝ ܚܠܡܢܝܬܐ ܡܕܪܟܝܢ ܗܘܝܢ. ܐܟܡܐ ܕܒܗ̇ܝ ܚܠܡܢܝܬܐ ܠܗܕܐ ܥܝܪܘܬܢܝܬܐ ܐܠܐ ܡܕܪܟܝܢܢ. ܟܒܪ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܡܕܡܝܘܬܗ̇ ܕܠܐ ܩܘܡܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܠܐ ܡܫܪܪܬܐ. ܘܟܕ ܒܩܛܐܣܛܐܣܝܣ ܗܕܐ ܥܝܪܘܬܢܝܬܐ ܐܦ ܠܗܝ ܚܠܡܢܝܬܐ ܡܕܪܟܝܢܢ. ܐܦ ܠܗܝ ܕܠܚܪܬܐ ܡܥܕܐ ܕܬܗܘܐ ܠܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܓܘܢܝܬܐ. ܐܝܢܐ ܦܘܚܡܐ ܘܕܘܡܝܐ ܢܗܘܐ ܠܗܕܐ ܒܗ̇ܝ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܟܡܐ ܕܟܘܪܗܢܐ ܣܩܘܒܠܝܐ ܗ̱ܘ ܠܚܘܠܡܢܐ ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܘܥܠܬܢܝ̈ܗܘܢ ܣܩܘܒ̈ܠܝܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܘܢ. ܒܕܓܘܢ ܕܡܘ̈ܬܐ ܗܢܝܢ ܕܒܙܒܢ ܟܘܪ̈ܗܢܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢ܇ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܬܢܝ̈ܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܙܒܢ ܚܘܠܡܢܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢ ܐܝܬܘܬܢܝ̈ܬܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘ̈ܝܢ. ܘܐܠܐ ܠܘ ܣܩܘܒ̈ܠܝܐ ܗܘ ܣܩܘܒܠܝ̈ܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܫܪܝܐ ܕܣܥܝ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܡܕܪܟܢܘܬ ܗܘ̈ܢܐ ܡܒܛܠܝܢ. ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̇ܘ ܕܡܫܪܐ ܠܡܗܘܐ. ܘܐܦܢ ܡܫܘܬܦ ܠܗܘ ܕܠܐ ܡܫܪܐ ܠܡܗܘܐ. ܒܗܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܠܐ ܦܪܝܫܝܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܥܠܬܗ ܥܒܘܕܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܫܪܐ ܠܡܗܘܐ. ܡܟܢܘܬ ܡܗܘܝܢܘܬܐ ܩܢܝܐ. ܒܗܦܟܐ ܕܥܠܬܗ ܥܒܘܕܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܫܪܐ ܠܡܗܘܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܡܙܕܢܩܐ ܫܟܝ̣ܪܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܟܢܫܬܘܢ ܒܩܨܬ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܫܪܐ ܠܡܗܘܐ܆ ܘܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܫܪܐ ܠܡܗܘܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܩܕܝܫܐ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܠܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܕܡ ܦܚܡ ܠܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܡܫܘܕܥ ܒܦܬܓܡܗ ܗ̇ܘ. ܘܠܘ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܝܕܝܥܐ ܗܕܐ ܡܢ ܫܪܟܐ ܕܡܠܦܢ̈ܘܬܗ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܦܢ ܦܪܝܫܝܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܣܘ̈ܟܠܐ ܕܫܡܫܐ ܘܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̣ܢ ܚܕ̈ܕܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܣܩܘܒ̈ܠܝܝܢ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܡܨܘܢ ܠܡܬܩܛܪܓܘ ܥܠ ܚܕܕ̈ܐ. ܘܫܡܫܐ ܡܢ ܟܕ ܟܝܢܐ ܡܕܡ ܕܝܠܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܕܒܝܬܗ ܡܬܝܕܥ. ܒܗ̇ܝ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܫܟܝܚ܆ ܗܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠܘܗܝ ܡܬܩܛܪܓܐ. ܘܐܠܘ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܠܐ ܫܟܝܚ ܗܘܐ. ܟܐܢܐܝܬ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܘܗܝ ܡܬܩܛܪܓܐ ܗܘܬ݀.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܦܪܘܛܐܣܝ̣ܣ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪܐ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܘܐܡܐ ܝܠܝܕ. ܘܒܕܘܪܓܐ ܡܛܐ ܠܣܝܒܘܬܐ. ܠܘ ܐܠܨܝܬܐ ܗ̱ܝ. ܐܝܟ ܦܪܘܛܐܣܝܣ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܦܠܓܐ ܗ̱ܘ ܕܐܪܒܥܐ. ܘܕܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܗ̱ܘ ܐܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ. ܘܕܠܡܬܡܨ̈ܝܢܐ ܐܝܟ ܡܬܡܨ̈ܝܢܐ ܢܕܪܟ ܗܘܢܐ܆ ܘܠܐ ܚܕ ܥܕܠܝܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܪܒܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܘܬܢ ܕܝܠܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܐܠܐ ܠܘܬ ܦܝ̣ܠܠܘܣܘ̈ܦܐ ܒܪ̈ܝܐ ܫܪܝܪܐ ܗ̱ܝ ܕܒܝܕ ܡܬܢܗܪܢܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܡܬܗܕܐ ܗܘܢܐ ܠܘܬ ܡܕܪܟܢܘܬܗ ܕܫܪܪܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܟܡܐ ܕܥ̈ܠܬܐ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܕܡܬܢܗܪܢܘܬܐ ܗܕܐ ܢܣܓ̈ܝܢ. ܗܟܢܐ ܟܠܗ ܙܕܩ ܠܡܬܬܟܠܘ ܥܠ ܡܕܪܟܢܘܬܗ ܕܗܘܢܐ. ܘܕܥ̈ܠܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ. ܕܘܟܝܐ ܕܗܘܢܐ ܕܒܝܕ ܢܙܝܪܘܬܐ. ܘܬܟܝ̣ܒܘܬ ܨܠܘ̈ܬܐ. ܘܒܨܝܪܘܬ ܚܘܠܛܢ̈ܐ ܦܓܪ̈ܢܝܐ. ܘܐܬܘ̈ܬܗ̇. ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܬܡܝ̈ܗܬܐ ܕܒܐܝ̈ܕܝ ܪܘܪ̈ܒܢܝܗ̇ ܕܬܘܕܝܬܐ ܡܣܬܥܪ̈ܢ. ܒܗܕܐ ܬܘܕܝܬܢ ܡܫܝ̣ܚܝܬܐ ܝܬܝܪ ܣܓܝ̈ܐܢ ܓܠܝܐ. ܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܠܡܠܦܢ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܥܠ ܗܘܝ̈ܐ ܬܐܘܪ̈ܝܣܐ ܥܒܝ̈ܕܢ܆ ܗ̣ܢܝܢ ܫܪܝܪ̈ܢ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܚܡܝܫܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܬܘܕܝܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܠܘ ܠܓܡܪ̈ܝ ܗܘܢܐ ܒܠܚܘܕ ܡܟܢܐ ܕܬܗܘܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܘܪ̈ܐ ܘܦܫܝ̣̈ܛܐ ܠܐ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܬܘܕܝܬܐ ܕܫܪܝܪܐ܇ ܠܐ. ܘܬܘܕܝܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܗ̇ܝ ܗ̣ܝ ܕܢܕܥ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܚܕ ܗ̣ܘ ܕܚܝ ܘܡܠܝܠ. ܘܕܚܝܘ̈ܗܝ ܘܡܠܬܗ. ܩܢܘ̈ܡܐ ܐܢܘܢ ܡܩܝ̈ܡܐ ܘܡܬܘ̈ܡܝܐ. ܘܓܠܝܐ ܕܗ̣ܘ ܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܠܘ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܗ̱ܘ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܬܗܘܐ ܡܬܩܢܝܢܘܬ ܬܘܕܝܬܐ ܡܪܢܝܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬܘܢ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܫܬܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܥܝܕܐ ܠܗܘ̈ܢܐ ܠܐ ܪ̈ܕܝܐ ܘܠܐ ܡܕܪ̈ܫܐ ܘܗܕܝܘ̈ܛܐ ܘܦܫܝ̈ܛܐ ܒܠܚܘܕ ܡܨܐ ܠܡܟܠܐܴ ܡ̣ܢ ܡܕܪܟܢܘܬܗ ܕܫܪܪܐ. ܘܠܘ ܠܗܠܝܢ ܕܡܪܡܝܢ ܘܡܥܠܝܢ ܒܝܕܥܬܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܛܠ ܦܘܢܝ̈ܐ ܕܣܗܕܘ̈ܬܗܘܢ ܕܣܢܐܝ̈ܗ̇ ܕܚܟܡܬܐ ܐܟܚܕܐ ܟܢܝܫܐܝܬ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܪܬ݀ ܩܠܐ ܕܚܟܡܬܐ ܫܘܝܘܬ ܫܡܗܐܝܬ. ܥܠ ܝܕܥܬܐ ܗ̇ܝ ܫܪܝܪܬܐ ܘܡܪܢܝܬܐ ܢܦܠܐ: ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܐܫܝ̣ܠܬܐ ܘܕܓܠܬܐ. ܐܝܟ ܚܟܡܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܣܬܠܝܬ݀ ܡ̣ܢ ܢܒܝ̈ܐ ܘܫܠܝ̣̈ܚܐ ܘܐܒܗ̈ܬܐ. ܗ̇ܝ ܐܫܝ̣ܠܬܐ ܗ̱ܝ ܘܠܘ ܗ̇ܝ ܫܪܝܪܬܐ. ܘܕܚܢܢ ܡܢ ܠܗܕܐ ܡܪܢܝܬܐ. ܟܡܐ ܕܡܨܝܐ ܒܝܕ ܚܘܫܒܐ ܘܟܬܒܐ ܥܬܝ̣ܕܝܢܢ ܠܡܒܚܢܘ ܘܠܗܝ ܕܣܩܘܒܠܝܐ ܠܡܣܬܪ ܡܢܗ̇ ܕܗܕܐ ܦܪܐܓܡܛܝܐ ܐܝܬ ܠܡܫܬܘܕܥܘ.

 

 

 

 

 

 

#1 

 

ܫܬܐܣܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ܆ ܡܛܠ ܟܝܢܝܘܬܐ ܕܗܢܐ ܟܠ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܥܘܬܕܐ ܘܩܦ̈ܠܐ ܬܠܬܐ. ܩܕܡܝܬ ܥܘܬܕܐ

 

ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܡ̇ܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܗܘܝ̈ ܠܩܕ̈ܡܝܐ ܥܠ ܟܝܢܝܘܬܐ ܕܗܢܐ ܟܠ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܢܗܘܢ ܡܢ ܚܕ ܪܝܫܐ ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܣܡ ܠܡܝ̈ܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܬܐܠܝ̣ܣ ܡܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝܐ ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘ ܒܟܝܪܐܝܬ ܐܫܟܚ ܦܝ̣ܠܠܘܣܘܦܘܬܐ. ܒܕܚܙܐ ܕܡ̣ܢ ܪܛܝ̣ܒܘܬܐ ܙܪܥܢܝܬܐ ܡܬܝܠܕܐ ܟܠ ܚܝܘܬܐ. ܘܡܢܗ̇ ܡܬܬܪ̈ܣܝܢ܇ ܘܒܗ̇ ܪ̈ܒܝܢ ܢܨ̈ܒܬܐ. ܘܒܠܗ̈ܓܐ ܚܡܝ̣̈ܡܐ. ܢܘܪܐ ܘܫܡܫܐ ܘܟܘܟ̈ܒܐ ܡܬܪܒܝܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܐܘܡܝ̣ܪܘܣ ܦܘܐܝ̣ܛܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܫܒܚ. ܟܕ ܠܐܘܩܝ̣ܢܘܢ ܘܛܝ̣ܡܬܘܐܣ ܠܝܡܐ ܘܪܛܝ̣ܒܘܬܐ ܐܒܗ̈ܐ ܕܗܘܝ̈ܐ ܩܪܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܠܐܐܪ ܣܡܘ. ܐܟܙܢܐ ܕܐܢܐܟܣܝܡܢܝ̣ܣ ܘܕܝܘܓܢܝܣ. ܐܡܪܘ ܓܝܪ ܕܢܦܫܐ ܕܟܠ ܕܚܝ ܒܐܐܪ ܡܬܢܛܪܐ. ܘܪܘܚܐ ܘܐܐܪ ܢܛܪܝܢ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܝܢ ܠܢܘܪܐ ܣܡ ܘܐܝܟ ܙܢܐ ܕܝܘܦܘܦܐܣܘܣ ܘܐܪܩܠܝ̣ܛܝ̣ܣ ܘܬܐܘܦܪܝܣܛܝܘܣ܇ ܐܡܪܘ ܓܝܪ ܕܚܡܝ̣ܡܘܬܐ ܗ̣ܝ ܡܘܠܕܐ ܟܠ ܡܕܡ ܘܡܫܘܫܛܐ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܕܥܟܐ. ܐܦ ܥܠܡܐ ܒܛܠ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܚܕ ܪܝܫܐ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܣܡܘ ܐܝܟ ܙܢܐ ܕܣܘܢܘܦܐܢܝ̣ܣ. ܗܢܐ ܓܝܪ ܡܒܛܠ ܠܟܠ ܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ ܘܚܕ ܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܡܕܡ. ܘܕܠܒܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܘܓܢܝܐ. ܦܪܡܢܝܕܝܣ ܕܝܢ ܚܕ ܐܡܪ ܪܝܫܐ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥܢܐ. ܐܠܐ ܚܕ ܒܡܠܬܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܣܝܟܐ ܐܡܪܗ. ܡܝܠܝ̣ܣܘܣ ܕܝܢ ܒܡܢܝܢܐ ܘܒܗܘܠܐ ܣܡܗ ܚܕ ܘܠܐ ܡܣܝܟܐ ܐܡܪܗ. ܘܡܢܗܘܢ ܬܘܒ ܪ̈ܝܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܡܪܘ. ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܡܣܝ̈ܟܐ ܕܡ̈ܝܝ ܡܢܘ̈ܬܐ ܐܡ̣ܪܘ. ܐܟܙܢܐ ܕܐܟܐܟܣܓܘܪܘܣ. ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܗ̣ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܡܢܘ̈ܬܐ܆ ܟܕ ܡܬܢܩ̈ܦܢ ܠܚ̈ܕܕܐ. ܘܡ̣ܢ ܚܕ̈ܕܐ ܡܬܦܪܫܝܢ܆ ܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ ܡܫܡ̈ܠܝܢ. ܘܥܠܬܐ ܥܒܘܕܬܐ ܕܗܘܝܐ܆ ܠܗܘܢܐ ܣܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܓܝܪ ܘܠܘܩܝܦܘܣ ܪ̈ܝܫܐ ܡܣܝ̈ܟܐ ܐܡ̣ܪ. ܐܠܐ ܕܩܢܝܢ ܫܘܓܢܝܐ ܘܗܘܝܐ ܐܡܝ̣ܢܐ. ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܕܝܡܘܩܪܛܝܣ ܬܘܒ ܪܝܫܐ ܠܐ ܡܣܝ̈ܟܐ ܐܡ̣ܪ ܐܣܦܝܪ̈ܢܝܝ ܐܣܟܡܐ ܕܒܗܘܢܐ ܒܠܚܘܕ ܘܠܘ ܒܣܘܥܪܢܐ ܡܬܦܣܩܝܢ. ܘܐܦܝܩܘܪܘܣ ܬܘܒ ܠܐ ܡܣܝ̈ܟܐ ܘܠܐ ܡܬܦܣ̈ܩܢܐ ܕܡܬܬܙܝܥܝܢ ܒܣܦܝ̣ܩܘܬܐ ܠܐ ܡܣܝܟܬܐ ܘܐܝܬ ܠܗܘܢ ܪܒܘܬܐ ܘܐܣܟܡܐ ܘܝܘܩܪܐ ܐܡ̣ܪ ܠܪ̈ܝܫܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܡܣܝ̈ܟܐ ܣܡܘ ܠܪ̈ܝܫܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܐܡܦܝܕܘܩܠܝܣ. ܗܢܐ ܓܝܪ ܠܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܣܐܡ ܪ̈ܝܫܐ. ܘܠܚܘܠܛܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܝܐ܆ ܪܚܡܘܬܐ ܩܪܐ. ܘܠܦܘܪܫܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܘܒܠܐ ܙܟܘܬܐ ܐܪܝ̣ܣܛܘܛܠܝܣ ܕܝܢ ܬܠܬܐ ܣܐܡ ܪ̈ܝܫܐ. ܗܘܠܐ ܘܐܕܫܐ ܘܓܠܝ̣ܙܘܬܐ. ܘܠܓܠܝ̣ܙܘܬܐ ܡ̣ܢ ܪܝܫܐ ܣܡ. ܒܗܝ ܕܚܘܒܠ ܟܠ ܐܕܫܐ܇ ܥܠܬܐ ܗ̱ܘ ܕܗܘܝ ܐܕܫܐ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܐܣܛܘܐܝ̈ܩܘ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܘܗܘܠܐܷ ܐܡ̣ܪܘ ܪ̈ܝܫܐ. ܗܘ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܥܒܘܕܐ. ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܐܝܟ ܚܫܘܫܬܐ ܐܘ ܡܩܒܠܢܝ̣ܬܐ ܕܐܒܐ ܠܡܐܡܪ ܘܐܡܐ. ܘܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܡܢ ܐܣܛܘܐܝ̈ܩܘ ܚܡܫܐ ܐܡ̣ܪܘ ܪ̈ܝܫܐ. ܐܠܗܐ ܘܢܦܫܐ ܘܗܘܠܐܷ ܘܙܒܢܐ ܘܣܦܝ̣ܩܘܬܐ. ܦܝܬܐܓܘܪ ܕܝܢ ܪܡܝܣܐܪܟܘܣ ܕܡ̣ܢ ܣܐܡܝܐ. ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘ ܩܕܡܝܐ ܦܝܠܠܘܣܘܦܐ ܠܦܝܠܠܘܣܘܦܝܐ ܫܡܗ. ܠܡܢ̈ܝܢܐ ܣܡ ܪ̈ܝܫܐ ܕܗܢܐ ܟܠ. ܒܗܝ ܕܐܡ̣ܪ ܕܡܪ̈ܟܒܐ ܡ̣ܢ ܫܝ̣̈ܛܐ ܡܩܝܡܝܢ. ܘܠܝܬ ܕܦܫܝ̣ܛ ܡ̣ܢ ܡܢܝ̈ܢܐ. ܒܥܠܬ݀ ܗ̇ܝ ܕܥܪ̈ܛܠܝܝܢ ܡ̣ܢ ܟܝ̈ܢܐ. ܘܟܠ ܟܝܢܐ ܟܕ ܐܠܨܐܝܬ ܡܢܝܢܐ ܠܗ ܢܩܦ. ܡܪܟܒܐ ܗ̱ܘ ܘܠܘ ܦܫܝ̣ܛܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܬܘܒ ܕܡܢܝܢܐ ܩܕܡܝܐ ܗܘܝܘ ܥܒܘܕܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܗܘܠܐ ܡܩܒܠܢܝ̣ܬܐ. ܘܡܢܝܢܐ ܡܫܡܠܝܐ ܥܣܪܐ ܗ̱ܘ. ܒܕܠܐ ܡܨܝܐ ܠܡܘܣܦܘ ܥܠܘܗܝ. ܐܠܐ ܟܒܪ ܡܢܗ. ܘܡܢܝܢܐ ܕܐܪܒܥܐ ܫܬܐܣܬܗ ܗ̣ܘ. ܒܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܡܫܬܡܠܐ. ܟܐܡܬ݀ ܒܚܕ ܘܒܬܪܝܢ ܘܒܬܠܬܐ ܘܒܐܪܒܥܐ. ܐܛܝܩܘܣ ܒܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܟܬܒܐ ܕܦܝܠܝܟܘܣ ܐܡ̇ܪ ܕܐܪܒܥܐ ܐܕܫ̈ܐ ܡܬܪܥܐ ܦܠܐܛܘܢ. ܗܘܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܒܘܕܐ ܐܘܟܝܬ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܘܕܘܟܬܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܗܘܠܐ. ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܡܐ ܡܩܒܠܢܝ̣ܬܐ. ܘܐܩܡܐܓܘܢܘܢ ܩܪܐ ܠܗ. ܘܪܘܫܡܐ ܐܘܟܝܬ ܐܕܫܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܚܘܪܐ ܩܪܐ ܠܗ ܘܐܡ̇ܪ. ܕܒܕܡܘܬܗ ܐܬܬܩܢܘ ܟܝ̈ܢܐ. ܘܙܘܥܐ ܐܘܟܝܬ ܢܦܫܐ ܕܗܝܕܝܟ ܕܠܐ ܡܕܥܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܒܗܘܠܐ. ܐܝܟ ܪܝܫܐ ܩܕܡܝܐ. ܘܒܠܝ̣ܠܐ ܘܠܐ ܡܛܟܣܐܝܬ ܡܬܬܙܝܥܐ ܗܘܬ݀. ܘܒܟܬܒܐ ܡ̇ܢ ܕܛܝܡܐܘܣ ܗ̣ܘ ܦܠܐܛܘܢ ܐܡ̇ܪ. ܕܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܝܬܘܗܝ. ܘܕܘܟܬܐ ܘܗܘܝܐ. ܬܠܬܐ ܬܠܝܬܐܝܬ ܘܩܕܡ ܕܢܗܘܘܢ ܫܡܝܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܩܪܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܐܕܫܐ ܘܕܘܟܬܐ ܠܗܘܠܐ. ܘܗܘܝܐ ܠܙܘܥܐ ܐܘܟܝܬ ܢܦܫܐ. ܘܒܕܘܟ ܬܘܒ ܬܪܝܢ ܐܡ̇ܪ ܪ̈ܝܫܐ. ܟܕ ܠܐܠܗܐ ܘܠܐܕܫܐ ܠܚܕ ܡܟܢܫ. ܘܠܗܘܠܐ ܘܠܙܘܥܐ ܠܚܕ. ܠܣܝܒܪܝܘܣ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܠܗ ܢܩܦ ܦܠܘܛܝܢܘܣ ܘܠܒܘܬܘܣ ܗ̇ܘ ܕܠܗ ܢܩܦ ܠܘܢܓܝܘܣ ܡܠܦܢܗ ܕܦܪܦܘܪܝܘܣ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܡܝܪ̈ܢ ܠܗ ܥܠ ܪ̈ܥܝܢܘܗܝ ܕܦܠܐܛܘܢ. ܘܕܠܐ ܬܐܪܟܝ ܡܠܬܐ ܫܒܩܢ ܐܢܝܢ. ܘܡܢ ܐ̱ܚܪ̈ܝܐ ܡܢ ܒܪܕܝܨܢ ܚܡܫܐ ܣܐܡ ܪ̈ܝܫܐ ܐܘܟܝܬ ܐܝܬܝ̈ܐ ܢܘܪܐ ܘܪܘܚܐ ܘܡܝ̈ܐ ܘܢܘܗܪܐ ܘܚܫܘܟܐ. ܡܐܢܝ ܕܝܢ ܬܪܝܢ ܒܠܚܘܕ ܛܒܐ ܘܒܝ̣ܫܐ. ܘܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܒܪ̈ܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܘܠܐ ܗܘܝܐ ܡܘܕܝܢ ܠܗ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܒܕܠܩܘܒܠܐ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܡܬܘܡܝܐ. ܐܠܐ ܗܘܝܐ ܐܘܟܝܬ ܡܫܪܝܢܐ ܘܙܒܢܝܐ ܡܘܕܝܐ ܠܗ. ܟܕ ܠܗܘܝܘܬܗ ܡܫܪܪܝܢܢ. ܘܠܡܬܘܡܝܘܬܗ ܫܪܝܢܢ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܠܟܠܗܝܢ ܬܪ̈ܥܝܬܗܘܢ ܫܟܝ̣ܪ̈ܬܐ ܟܢܝ̣ܫܐܝܬ ܣܬܪܝ̣ܢܢ. ܒܗܝ ܕܡܠܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܟܠܚܕܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܪ̈ܣܝ̣ܣ ܟܠ ܟܡܝܘܬܐ ܕܝܬܝܪ ܪܒܐ ܡ̣ܢ ܕܗܕܐ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܣܢܝ̣ܩܐ.

 

 

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܒ̄ ܡܛܠ ܗܘܝܘܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܒܗ ܦܣܘ̈ܩܐ ܬܪܝܢ. ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܕܗܘܝܐ ܗ̱ܘ ܘܠܘ ܡܬܘܡܝܐ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝܫܐ ܚܕ ܡܛܠ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܚܘܫܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܡܢܘ̈ܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܓܘܫܡܢܝܐ. ܓܘܫ̈ܡܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܘܢ. ܒܕܓܘܢ ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܐܢ ܡܬܘܡܝܝ̈ܢ ܗܘܘ. ܐܘ ܫܠܝ̈ܐ ܗܘܘ ܒܡܬܘܡܝܘܬܗܘܢ܆ ܐܠܐ ܡܬܬܙܝ̈ܥܢܐ. ܘܗܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝܪ. ܒܗܝ ܕܙܢܝ̈ܐ ܡܬܘ̈ܡܝܐ܆ ܐܢܢܩܝ̈ܐ ܐܢܘܢ. ܘܐܢܢܩܝ̈ܐ ܠܐ ܡܫܬܚ̈ܠܦܢܐ ܐܢܘܢ. ܘܐܠܘ ܫܠܝܗܘܢ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܡܬܘܡܝܐ ܗܘܐ. ܡܢ ܠܐ ܡܫܟܚܢ̈ܝܬܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܬܗܘܐ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܬܬܙܝܥܘ. ܠܐ ܡܬܘܡܝ ܗܘܐ ܫܠܝܗܘܢ. ܘܗܘ ܕܬܪܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܫܪܝܪ . ܒܗ̇ܝ ܕܟܠ ܙܘܥܐ ܫܘܪܝܐ ܩܢܐ ܘܫܘܠܡܐ. ܘܗܘ ܕܗܟܢܐ ܗܘܐ. ܐܝܟܢܐ ܡܬܘܡܝܐ ܢܗܘܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܫܠܝ̈ܐ ܐܦܠܐ ܡܬܬܙܝ̈ܥܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܐܦܠܐ ܣܟ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܡܬܘܡܝܘܬܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗܠܝܢ ܓܘ̈ܫܡܐ ܡܢܘ̈ܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܓܘܫܡܢܝܐ. ܐܠܘ ܡܬܘܡܝܝ̈ܢ ܗܘܘ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܐܬܪܐ ܡܕܡ ܕܝܠܢܝܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܦܘܩ ܡ̣ܢ ܐܬܪܗ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܬܘܡܝܘܬܐ ܐܠܐ ܡܩܒܠܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܕܫܘܚܠܦܐ. ܘܟܕ ܢܦܩ ܒܝܕ ܙܘܥܐ ܪܘܟܒܝܐ. ܠܘ ܡܬܘܡܝܐ ܗ̱ܘ. ܘܗܟܢܐ ܟܠܗܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܡܢܗܘܐ ܗܘܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܠܘ ܣܟ ܓܘܫܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܬܘܡܝܐ. ܘܗ̣ܝ ܡܬܘܡܝܘܬܗ ܐܘ ܓܘܫܡܢܝܘܬܗ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ. ܐܘ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝܪ. ܘܐܠܐ ܟܠ ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܠܓܘܫܡܐ. ܐܦ ܠܡܬܘܡܝܐ ܝܕܥ ܗܘܐ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܘܗܘ ܕܬܪܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܫܪܝܪ. ܒܗܝ ܕܗܘ ܡܕܡ ܐܢ ܡܬܘܡܝܐ ܗ̱ܘ: ܡܫܬܟܚܐ ܠܟܠ ܡܬܘܡܝܘܬܐ ܡܬܘܡܝܘܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܠܠܐ ܣܘܦ. ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܘܐܢ ܠܘ ܡܬܘܡܝܐ ܗ̱ܘ. ܡܫܬܟܚܐ ܡܬܘܡܝܘܬܐ ܕܠܘ ܡܬܘܡܝܘܬܐ ܗ̱ܝ ܗ̇ܝ ܕܝܬܝܪ ܫܟܝ̣ܪܐ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡ̄ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܫܟܝܪܬܐ ܕܒܪ̈ܝܐ ܕܡܬܘܡܝܐ ܐܡܪܝܢ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܣܬܘܪܝܗ ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ ܡܛܠ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܚܘܫܒܝ̈ܐ. ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܟܕ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗ̱ܘ܇ ܥܠ ܥܠܬܐ ܣܢܝܩ ܐܠܨܐܝܬ ܐܝܬܘܬܐ. ܒܡܨܥܝܐ ܐܘ ܕܠܐ ܡܨܥܝܐ. ܘܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܥܠܬܐ. ܐܢ ܣܦܩܐ ܠܡܗܘܝܘ ܐܦ ܥܠܬܢܗ̇ ܐܟܘܬܗ̇ ܡܬܘܡܝܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܣܦܩܐ ܘܥܠ ܡܣܝܥܢܐ ܣܢܝܩܐ. ܘܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܡܣܝܥܢܐ ܐܢ ܡܬܘܡܝܐ ܗ̱ܘ. ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܥܠܬܢܗ ܡܬܘܡܝܐ ܢܗܘܐ. ܘܐܢ ܠܘ ܡܬܘܡܝܐ ܗ̱ܘ ܗܘܝܐ ܗ̱ܘ. ܘܥܠ ܥܠܬܐ ܣܢܝܩ ܒܕܓܘܢ ܗ̣ܝ ܥܠܬܐ ܐܘ ܡܬܘܡܝܬܐ ܗ̱ܝ ܐܘ ܠܐ. ܘܗܟܢܐ ܠܠܐ ܣܘܦ ܡܫܬܠܫܠܐ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝܪܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܬܪܝܢ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܐܢ ܒܡܬܘܡܝܘܬܗ ܥܠܬܐ ܗ̱ܘ ܘܒܪܘܝܐ. ܐܦ ܥܠܡܐ ܥܠܬܢܗ ܘܒܪܝ̣ܬܗ ܡܬܘܡܝܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܘܐܢ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܗܘܐ ܥܠܬܐ ܘܒܪܘܝܐ. ܠܚܪܬܐ ܗܘܐ ܥܠܬܐ ܘܒܪܘܝܐ. ܡܫܬܟܚ ܕܫܘܚܠܦܐ ܚܫ ܒܟܝܢܗ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝܪܐ܆ ܥܠܡܐ ܡܬܘܡܝܐ ܗ̱ܘ ܡܕܝܢ ܘܠܐ ܗܘܝܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܬܠܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܘܐ ܐܘ ܗܘܐ ܐܠܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝ ܗܘܝܐ ܗܘܐ ܠܐ ܣܟ ܗܘܐ. ܘܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܟܕ ܚܝܠܐ ܡܕܡ ܗ̣ܝ. ܥܠ ܗ̇ܘ ܕܣܝܡ ܣܢܝ̣ܩܐ ܕܒܗ ܬܩܘܡ. ܘܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܕܣܝ̣ܡ܆ ܡܬܘܡܝܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܘܐܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܡܬܝ ܕܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝ ܗܘܝܐ ܗܘܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܘܗܘܠܐ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܣܝ̣ܡ ܩܪܝܐ ܦܝܠܠܘܣܘܦܝܐ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܡܬܘܡܝܬܐ ܗ̱ܝ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܐܕܫܐ ܡܬܘܡܝܐ ܢܗܘܐ. ܒܕܡ̣ܢ ܒܠܥܕܘܗܝ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ. ܘܟܕ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡܬܘܡܝܝ̈ܢ ܐܦ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܓܘܫܡܢܝܐ ܕܡܢܗܘܢ ܡܪܟܒ. ܡܬܘܡܝܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܝܕܝ̣ܥܐ ܕܠܘ ܗܘܝܐ ܗ̱ܘ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܐܪܒܥܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܟܠ ܗܘܝܐ. ܓܠܝܙܘܬܗ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܫܟܝ̣ܚܘܬܗ ܗ̣ܝ. ܘܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܘܬܐ ܠܘ ܐܦ ܗ̇ܝ ܓܠܝ̣ܙܘܬܐ ܗ̱ܝ. ܘܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܓܠܝ̣ܙܘܬܐ ܒܗ̇ ܡܬܬܚܡܐ ܗܘܬ݀. ܗ̣ܝ ܡܕܝܢ ܩܕܡܝܘܬܐ ܗ̱ܝ ܟܕ ܫܟܝܚܘܬܢܝܬܐ ܗ̱ܝ. ܘܐܦ ܗ̣ܝ ܗܘܝܬܐ ܗ̱ܝ. ܡܫܪܝܢܝ̣ܬܐ ܥܠ ܩܕܡܝܘܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܣܢܝܩܐ. ܘܗ̇ܝ ܥܠ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܠܠܐ ܣܘܦ. ܘܠܗܝܢ ܠܩܕܡܝ̈ܘܬܐ ܘܐ̱ܚܪ̈ܝܘܬܐ ܗܠܝܢ. ܙܒܢܐ ܐܘܟܝܬ ܡܫܘܚܬܐ ܕܙܘܥܗ ܕܓܘܫܡܐ ܚܘܕܪܢܝܐ ܩܪܝܐ ܡܠܬܐ. ܙܒܢܐ ܡܕܝܢ ܘܙܘܥܐ ܕܓܘܫܡܐ. ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܡܬܘܡܝܝ̈ܢ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܚܡܫܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܗܘܝܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܛܒܬܐ ܗ̱ܝ. ܘܐܠܐ ܠܐ ܐܗܘܝܗ ܗܘܐ ܡܬܘܡ ܐܠܗܐ. ܘܐܠܘܠܐ ܒܡܬܘܡܝܘܬܐ ܐܗܘܝܗ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ. ܡܫܬܟܚ ܐܠܗܐ ܕܐܬܟܠܝ ܡܢ ܛܒܬܐ ܡܬܚܐ ܕܛܒ ܡܬܝ̣ܚ܆ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝܪܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܫܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܡܬܘܡܝܘܬܗ ܕܥܠܡܐ ܠܗ̇ܝ ܕܟܝܢܐܝܬ ܡܥܒܕ ܐܠܗܐ ܡܫܪܪܐ. ܘܗܘܝܘܬܗ. ܠܗ̇ܝ ܕܨܒܝܢܐܝܬ܆ ܘܕܠܘ ܨܒܝܢܐܝܬ ܡܥܒܕ ܝܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܠܘ ܨܒܝܢܐܝܬ ܡܥܒܕ ܡܛܠ ܡܕܡ ܡܥܒܕ. ܒܥܠܬ݀ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܢܬܥܐ ܒܠܥܕ ܡܢܬܥܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܗ̣ܘ ܗܘ ܡܕܡ ܐܢ ܡܘܬܪ ܠܗ ܠܥܒܘܕܐ܇ ܚܣܝܪܐ ܡܫܬܟܚ ܠܗ ܡ̣ܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܐܢ ܠܐ ܡܘܬܪ ܠܗ. ܐܝ̣ܩܝ ܡܫܬܟܚ ܠܗ ܣܥܘܪܘܬܗ. ܘܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܫܟܝܪ̈ܢ.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ ܘܦܘܢܝܐ

 

ܘܐܡܪܝܢܢ ܕܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܠܒܪܝ̣ܬܐ ܘܠܘ ܠܒܪܘܝܐ ܡܘܬܪ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡܛܠܬܗ ܒܪܝܗܝ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡܐ ܘܐܗܘܝܗ. ܒܗܝ ܕܐܡܪܝܢܢ. ܕܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܡܘܬܪܢܘܬܐ ܕܒܪܝܬܐ܆ ܐܘ ܡܘܬܪܢܘܬܐ ܗ̱ܝ ܒܦܚܡܐ ܕܒܪܘܝܐ ܐܘ ܠܐ. ܘܗܟܢܐ ܠܗ̇ ܠܫܟܝ̣ܪܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡܟܢܫܝ̣ܢܢ. ܥܠܡܐ ܡܕܝܢ ܠܘ ܗܘܝܐ ܗ̱ܘ ܘܡܫܪܝܢܐ. ܐܠܐ ܡܬܘܡܝܐ ܕܠܐ ܫܘܪܝ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܫܪܝܐ ܕܣܥܝ̈ܐ ܗܠܝܢ. ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܢܗܘ ܕܡ̣ܢ ܥܠܬܐ ܡܬܘܡܝܬܐ. ܥܠܬܢܐ ܡܬܘܡܝܐ ܘܠܘ ܗܘܝܐ ܘܡܫܪܝܢܐ ܒܠܚܘܕ ܡܨܐ ܗܘܐ ܠܡܗܘܐ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܘܠܐ ܚܕ ܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ. ܐܘ ܫܘܚܠܦܐ ܒܥܠܡܢ ܗܢܐ ܗܘܐ ܗܘܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܠܗܘܢ ܠܘܬ ܚܕܐ ܥܠܬܐ ܡܬܘܡܝܬܐ ܡܬܝܒܠܝܢ ܒܥܠܬܢܝܘܬܗ. ܥܠܡܐ ܡܕܝܢ ܟܕ ܗܘܝܐ ܗ̱ܘ ܘܡܫܪܝܢܐ ܡ̣ܢ ܥܠܬܐ ܠܐ ܗܘܝܬܐ ܘܡܬܘܡܝܬܐ ܗܘܬ݀ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܗܘܝ̈ܐ ܘܡܫܪ̈ܝܢܐ. ܠܘ ܥܠܬܢ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܗܘܝܐ ܘܠܐ ܡܫܪܝܢܐ. ܐܠܐ ܕܙܘ̈ܥܐ ܡܘܙܠܬܢܝ̈ܐ ܕܗܘܝ̈ܐ ܘܡܫܪ̈ܝܢܐ ܐܢܘܢ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܡܕܝܢ ܗܢܘܢ ܙܘ̈ܥܐ ܡܘܙܠܬܢܝ̈ܐ ܒܗ̇ܝ ܕܗܘܝ̈ܐ ܐܢܘܢ. ܥܠ ܥ̈ܠܬܐ ܗܘܝ̈ܬܐ ܣܢܝܩܝܢ. ܘܐܝܟܢܐ ܠܘܬ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܕܠܐ ܗܘܝܐ ܗ̱ܘ܆ ܡܣܡܟܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܥܠܬܢ̈ܐ. ܘܟܕ ܡ̣ܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܠܙܘ̈ܥܐ ܗܘܝ̈ܐ ܕܫܡܝ̈ܢܐ. ܥܠܬܐ ܠܐ ܗܘܝܬܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ. ܡܛܠ ܡܢܐ ܟܦܪܝܬܘܢ. ܘܐܝܟ ܠܐ ܡܫܟܚܢܐ ܕܝܢܝܬܘܢ. ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܗܘܝܐ ܥܠܡܐ ܗܘܝܐ ܢܒܪܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܠܗܐ ܒܡܬܘܡܝܘܬܗ܆ ܒܚܝܠܐ ܗܘܐ ܥܠܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܐܝܛܐ ܟܕ ܒܪܝܗܝ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܗܘܐ ܥܠܬܗ. ܘܕܫܘܚܠܦܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ. ܫܘܚܠܦܐ ܗ̱ܘ ܒܐܚܝܢܘܬܐ ܠܘܬ ܡܕܡܝܬܐ. ܘܠܘ ܫܘܚܠܦܐ ܕܒܟܝܢܐ܆ ܓܠܝܐ. ܐܢܗܘ ܓܝܪ ܕܐܪܕܝܟܠܐ ܕܒܪܢܫܐ ܗ̱ܘ ܚܫܘܫܐ. ܐܦܢ ܪܒܘ ܒܐܪ̈ܝܢ ܡܫܟܠܠ. ܫܘܚܠܦܐ ܘܠܐ ܚܕ ܚܐܫ ܒܟܝܢܗ ܐ̱ܢܫܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܥܠ ܒܪܘܝܐ ܫܘܚܠܦܐ ܙܕܩ ܠܡܣܒܪܘ ܒܒܪܘܝܘܬܗ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܠܘ ܠܟܠ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗܘܠܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܕܒܗ̇ ܬܩܘܡ ܡܬܡܨܝܢܘܬܗ. ܡܕܝܢ ܐܦ ܠܗܘܢܐ ܒܗ̇ܝ ܕܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܘ ܗܘܠܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ. ܘܠܗ̇ܝ ܐ̱ܚܪܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܠܠܐ ܣܘܦ ܬܫܬܠܫܠ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝܪܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܪܒܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܩܕܡܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܠܘ ܫܟܝܚܘܬܢܝܬܐ ܗ̱ܝ. ܘܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܥܠ ܓܠܝ̣ܙܘܬܐ ܡܬܩܛܪܓܐ ܗܘܬ݀. ܟܕ ܡܬܐܡܪܐ ܓܠܝ̣ܙܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ. ܘܓܠܝ̣ܙܘܬܐ ܐ̱ܚܪܝܬܐ. ܘܟܕ ܠܘ ܫܟܝ̣ܚܘܬܢܝܬܐ ܗ̱ܝ. ܐܝܟܢܐ ܬܬܐܡܪ ܕܗܘܝܬܐ ܗ̱ܝ. ܘܥܠ ܩܕܡܝܘܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܣܢܝܩܐ. ܘܗܕܐ ܥܠ ܐ̱ܚܪܬܐ ܠܠܐ ܣܘܦ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܬܘܡܝܘܬ ܙܒܢܐ ܘܙܘܥܐ ܘܓܘܫܡܐ ܬܬܬܘܕܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܚܡܝܫܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܦ ܗܘܝܗ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܐ ܛܒܬܐ ܗ̱ܘ. ܘܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܥܠܬܗ ܕܠܐ ܡܨܥܝܐ ܐܝܟ ܬܪܥܝܬܢ. ܘܒܝܕ ܡܨܥܝܘܬܐ ܕܙܘ̈ܥܐ ܫܡܝ̈ܢܐ ܐܝܟ ܬܪܥܝܬܟܘܢ. ܘܐܝܟܢܐ ܗܘܝ̈ܐ ܘܠܘ ܡܬܘܡܝ̈ܐ ܐܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܐ. ܘܗܟܢܐ ܘܗ̇ܢܘܢ ܚܝܘܬܢܝ̈ܐ ܘܢܨܒܬܢܝ̈ܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܕܫܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̇ܘ ܕܨܒܝܢܐܝܬ ܡܥܒܕ ܠܘ ܠܐ ܡܨܐ ܕܢܢܬܥ ܚܕ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܥܠ ܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܒܠܥܕ ܥܠܬܐ ܡܢܬܥܢܝܬܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܗ̇ܘ ܕܨܒܐ ܠܡܫܬܐ. ܟܕ ܬܪܝܢ ܟܣܝ̣̈ܢ ܕܒܟܠܡܕܡ ܫܘܝܢ ܢܬܩܪܒܘܢ ܠܗ. ܕܠܐ ܬܘܗܝ ܡ̣ܢ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܫܪܐ ܠܡܫܬܐ. ܘܐܦܢ ܒܡܕܡ ܠܐ ܡܝܬܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܘܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܐ. ܟܕ ܠܐ ܗܘܝܗ ܕܥܠܡܐ ܠܗ ܡܘܬܪ ܗܘܐ. ܐܦܠܐ ܠܐ ܗܘܝܗ ܠܗ ܡܚܣܪ ܗܘܐ. ܨܒܐ ܘܐܗܘܝܗ.

 

 

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܡܛܠ ܥܠܡܝ̣ܢܝܘܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܘܡܫܬܪܝܢܘܬܗ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܥܘܬܕܐ ܘܦܣܘ̈ܩܐ ܬܪܝܢ. ܩܕܡܝܬ ܥܘܬܕܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܗܘܐ. ܡ̣ܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܟܝܢܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܡܩܒܠܢܐ ܕܫܪܝܐ. ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܘܒܗ̇ܝ ܕܡܬܡܨܝܢܐ ܗ̱ܘ. ܠܘ ܡ̣ܢ ܝܬܗ ܗ̣ܝ ܠܗ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܐܘ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܗܘܐ. ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܥܠܬܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܘܕܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ: ܨܒܝܢܐܝܬ ܘܠܘ ܟܝܢܐܝܬ ܡܥܒܕ ܒܗܠܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܡܬܚܘܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܘ ܗ̇ܝ ܕܐܢ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܠܥܠܡ ܢܛܪ ܠܗ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܠܐ ܚܒܠ ܐܘ ܫܪܐ ܘܡܒܛܠ ܠܗ ܟܠܢܐܝܬ. ܐܘ ܠܐܣܟܡܗ ܒܠܚܘܕ ܡܒܛܠ. ܠܘ ܡ̣ܢ ܚܘܫܒܐ ܗܘܢܢܝܐ ܡܨܝܢܢ ܠܡܬܗܕܝܘ. ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܒܠܚܘܕ. ܕܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܠܥܝܙܝܢ. ܐܝܟ ܕܡܬܚܘܝܐ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ. ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܥܬܝܕ ܠܡܠܒܫ ܒܪܡܙܐ ܒܪܝܝܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝܫܐ ܚܕ. ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܕܘܝܕ. ܐܬܩܢ ܐܪܥܐ ܥܠ ܡܬܩ̈ܢܝܗ̇. ܕܠܐ ܬܙܘܥ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܦܘܠܘܣ ܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܪ̈ܘܡܝܐ. ܒܪܝܬܐ ܓܝܪ ܕܐܫܬܥܒܕܬ݀ ܠܣܪܝ̣ܩܘܬܐ ܠܐ ܒܨܒܝܢܗ̇. ܐܠܐ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܕܫܥܒܕܗ̇ ܥܠ ܣܒܪܐ. ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܒܪܝ̣ܬܐ ܬܬܚܪܪ ܡ̣ܢ ܥܒܕܘܬܐ ܕܚܒܠܐ. ܒܚܪܘܪ̈ܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܕܒܢܝ̈ܐ ܕܐܠܗܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ. ܢܣܟܐ ܠܚܘܪܪܗܘܢ ܕܐܣܛܘ̈ܟܣܐ. ܘܠܚܘܕܬܐ ܕܥܠܡܐ ܟܠܗ. ܘܬܘܒ ܥܠ ܡܠܬܐ ܕܢܒܝܐ ܡܠܐܟܝ. ܕܬܘܒ ܡ̇ܢ ܚܕܐ ܙܒܢ ܡܬܬܙܝ̣ܥܝ̣ܢ ܫܡܝ̈ܐ ܘܐܪܥܐ ܠܟܬܒܐ ܫܡܥܬ ܕܐܡ̇ܪ. ܐܟܡܢ ܕܗܕܐ ܚܫܘ ܘܡ̣ܢ ܩܕܝܡ. ܟܕ ܗܟܢܐ ܡܬܝܕܥ ܐܝܟ ܕܣܒܪ ܐ̱ܢܐ. ܚܕܬܘܬ ܦܣܩܐ ܕܢܝܚܐ ܕܣܘܥܪܢܐ. ܘܪܥܠܐ ܐ̱ܚܪܝܐ. ܠܦܘܠܘܣ ܙܕܩ ܕܢܗܝܡܢ ܕܐܡ̇ܪ. ܕܠܘ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܠܐ ܐܢ ܡܐܬܝܬܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܫܘܚܠܦܗ ܕܗܢܐ ܟܠ. ܫܘܢܝܐ ܕܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܬܬܙܝܥܐ ܘܠܐ ܡܙܕܥܙܥܐ.

 

 

 

ܘܬܘܒ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ

 

ܒܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܩܣܪܝܘܣ ܐܚܘܗܝ. ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܙܥܘܪ ܢܦܫܐ ܗܘܐ ܐ̱ܢܐ ܠܘܬ ܣܒܪ̈ܐ. ܠܡܢܐ ܗܘܐ ܐ̱ܢܐ ܕܡܠܐ ܙܒܢܐ. ܡܟܬܪ ܐ̱ܢܐ ܠܒܪܬ݀ ܩܠܐ ܕܪܝܫ ܡܠܐܟ̈ܐ. ܠܫܝ̣ܦܘܪܐ ܐ̱ܚܪܝܐ ܠܫܘܚܠܦ ܐܣܟܡܐ ܕܫܡܝܐ. ܠܫܘܚܠܦ ܗܘܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ. ܠܚܘܪܪܐ ܕܐܣܛܘܟ̈ܣܐ. ܚܘܕܬܐ ܕܥܠܡܐ ܟܠܗ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܡܬܘܕܝܘܣ ܒܡܠܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܐܘܪܝܓܢܝ̣ܣ. ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܫܡܝܐ ܘܠܐ ܐܐܪ ܘܠܐ ܐܪܥܐ ܥܒܪܝܢ. ܒܢܘܪܐ ܡ̇ܢ ܕܢܚܬܐ ܡܫܬܠܗܒ ܐܝܟ ܕܠܬܕܟܝ̣ܬܐ ܘܠܚܘܕܬܐ ܟܠܗ ܥܠܡܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܣܟܘܠܝܣܛܝܩܐ ܕܡ̣ܢ ܒܝܫܢ. ܟܕ ܡܢܗܪ ܠܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܩܕܝܫܐ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܐܪܝܘܦܐܓܝܛܝܣ. ܣܝܡܐ ܕܟܠ ܘܡܪܝ̣ܡܢܘܬܐ ܕܟܠ ܐܡ̣ܪ. ܡܪܝ̣ܡܢܘܬܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܐܟܡܢ ܕܐܦ ܠܗ ܠܣܝܡܐ ܘܥܒܝ̣ܕܘܬܐ ܕܟܠ܆ ܗܦܟ ܡܠܚܡ. ܘܗܦܟ ܡܬܩܢ. ܘܡܪܝܡ ܡܢ ܗ̇ܢܝܢ ܕܐܬܬܣܝ̈ܡܝ ܒܟܝܢܐ. ܘܬܘܒ. ܣܝܡܐ ܕܝܢ ܩܪܝܢ ܦܝܠܠܘܣܘ̈ܦܐ. ܐܦ ܠܐܕ̈ܫܐ ܕܐܬܬܣܝܡܘ ܥܠ ܗܘܠܐ. ܘܡܪ̈ܝܡܢܘܬܐ ܠܐܝܢܝ̈ܘܬܐ ܕܡܬܬܪ̈ܝܡܢ ܡ̣ܢ ܐܕܫ̈ܐ. ܗ̄ ܝܩܝ̣ܪܘܬܐ ܘܝܒܝ̣ܫܘܬܐ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ. ܗܝܕܝܢ ܓܝܪ ܡܝ̈ܐ ܗܘܝܐ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܐܦ ܠܗܠܝܢ ܗܦܟ ܡܣܟܡ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܠܝܬܝܘܬܗ ܟܠܢܝܬܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܘܕܝܢ ܘܣܬܘܪܝܗ̇ ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܗܘܢ ܟܬܒܝ̈ܬܐ. ܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܕܘܝܕ. ܗ̣ܢܘܢ ܥܒܪܝܢ ܘܐܢ̱ܬ ܩܝܡ ܐܢ̱ܬ. ܘܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܠܒܘܫܐ ܒܠܝܢ. ܘܬܘܒ. ܛܘܪ̈ܐ ܐܝܟ ܫܥܘܬܐ ܐܬܦܫܪܘ. ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܕܐܬܐ ܠܡܕܢܗ̇ ܠܐܪܥܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܐܫܥܝܐ. ܗܐ ܒܪܐ ܐ̱ܢܐ ܫܡܝ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܘܐܪܥܐ ܚܕܬܐ. ܘܬܘܒ. ܢܬܟܪܟܘܢ ܫܡܝ̈ܐ ܐܝܟ ܡܓܠܬܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܫܡܫܐ ܢܚܫܟ. ܘܣܗܪܐ ܠܐ ܢܚܘܐ ܢܘܗܪܗ. ܘܟܘܟ̈ܒܐ ܢܦܠܘܢ ܡ̣ܢ ܫܡܝ̈ܐ. ܘܬܘܒ. ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܢܥܒܪܘܢ܆ ܘܡܠܝ̈ ܠܐ ܢܥܒܪ̈ܢ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܒܩܐܬܘܠܝ̣ܩܝ ܕܝܠܗ. ܥܒܪ ܥܠܡܐ ܗ̣ܘ ܘܪܓܬܗ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܦܘܠܘܣ ܒܕܘܪ̈ܝܢܬܝܐ ܩܕܡ̄. ܥܒܪ ܠܗ ܓܝܪ ܐܣܟܡܗ ܕܥܠܡܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܨܒܐ ܐ̱ܢܐ ܕܕܠܐ ܨܦܬܐ ܬܗܘܘܢ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܬ

 

ܝܗܘܕܐ ܫܠܝܚܐ ܒܐܓܪܬܗ. ܕܦܩܕ ܠܢܘܪܐ ܒܪܡܙܐ ܩܠܝ̣ܠܐ ܘܪܦܦܐ ܕܥܝܢܐ. ܘܐܚܕܐ ܒܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܘܒܢܗܝܪ̈ܐ ܘܡܘܩܕܐ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܠܩܝ̈ܣܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ. ܡܛܠ ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕ̈ܘܬܐ ܐܟܚܕܐ ܟܢܝܫܐܝܬ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܟܠܗܝܢ ܐܟܚܕܐ ܠܒܘܛܠ ܐܕܫܢܝܘܬܗ ܡܬܚܒܠܢܝ̣ܬܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܪ̈ܡܙܢ ܘܡܫܘ̈ܕܥܢ. ܘܠܘ ܠܒܘܛܠܗ ܟܠܢܝܐ ܘܓܡܘܪܝܗ ܕܠܓܡܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܒܠܝܗ ܡ̣ܢ ܕܠܒܘܫܐ ܘܦܫܪܗ ܕܛܘܪܐ. ܘܡܬܟܪܟܢܘܬܗܘܢ ܕܫܡܝܐ ܐܝܟ ܡܓܠܬܐ. ܘܚܫܟܗ ܕܫܡܫܐ ܘܕܣܗܪܐ ܘܡܦܘܠܬܗܘܢ ܕܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܡܬܩܛܢܢܘܬܗܘܢ ܘܡܬܕܟܝܢܘܬܗܘܢ ܕܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܒܢܘܪܐ ܟܢܬܗܘܢ. ܠܘ ܠܠܝܬܝܘܬܗܘܢ ܡܫܘܕܥܝܢ. ܐܦܠܐ ܗ̇ܝ ܕܢܬܒܪܘܢ ܫܡܝܐ ܚܕ̈ܬܐ ܘܐܪܥܐ ܚܕܬܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܕܘܝܕ ܠܒܐ ܕܟܝܐ ܒܥܐ ܠܡܬܒܪܝܘ ܒܗ. ܠܡܬܕܟܝܘ ܠܡ ܠܒܗ. ܘܠܘ ܠܡܬܠܝܬܝܘ. ܘܗ̇ܝ ܕܢܥܒܪܘܢ ܬܘܒ ܠܫܘܚܠܦܐ ܕܡ̣ܢ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܠܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܗ̇ܝ ܕܐܠܗܝܐ ܦܘܠܘܣ. ܗ̣ܝ ܠܗ̇ ܣܦܩܐ ܕܬܦܫܩ. ܒܕܐܣܟܡܗ ܐܡܪܐ. ܕܥܠܡܐ ܠܘ ܘܥܠܡܐ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ. ܡܛܠ ܝܕܥܬܐ ܕܟܠܚܕ ܚܕ ܡ̣ܢ ܗܘܝ̈ܐ ܠܦܘܬ ܡܛܟܣܘܬܐ ܥܕܬܢܝܬܐ ܕܒܫܬܬ݀ ܝܘ̈ܡܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܫܬܐ. ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܬܒܪ̈ܝ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܥܘܬܕܐ ܘܢܝ̈ܫܐ ܫܬܐ. ܩܕܡܝܬ ܥܘܬܕܐ

 

ܒܪ̈ܝܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܝܬܝܗܝܢ܆ ܫܡܝܐ ܗ̇ܘ ܥܠܝܐ ܕܠܟܠ ܐܚܝ̣ܕ. ܘܐܪܥܐ ܘܡܝ̈ܐ ܘܢܘܗܪܐ. ܘܒܡܝ̈ܐ ܡ̇ܢ ܐܐܪ ܐܬܥܙܪܪ. ܒܢܘܗܪܐ ܕܝܢ ܢܘܪܐ. ܒܩܨܬ ܐ̱ܚܝܢܘܬܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܫܡܝܐ ܗܢܐ ܕܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܬܒܪܝ. ܠܐ ܙܥܘܪ ܐܬܦܠܓܘ ܡܠܦܢ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܩܕܝܫܐ ܓܝܪ ܒܣܝܠܠܝܘܣ ܐܡ̇ܪ. ܕܐ̱ܚܪܝܢ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܪܩܝܥܐ ܗ̇ܘ ܕܒܝܘܡܐ ܬܪܝܢܐ ܐܬܒܪܝ. ܡܪܝ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܕܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܒܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܫܪܒܗ ܘܠܘ ܒܪܝܬܗ ܐܬܬܝܬܝ̣. ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܕܝܢ ܘܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ܐܡܪܝܢ. ܕܒܝܬ ܫܡܝܐ ܘܝܬ ܐܪܥܐ܆ ܠܒܪܝܬܐ ܕܡܬܝܕ̈ܥܢܐ ܐܘܟܝܬ ܡܠܐܟ̈ܐ. ܘܕܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܫܘܕܥܬ݀ ܚܟܡܬܐ ܐܠܗܝܬܐ. ܝܥܩܘܒ ܕܝܢ ܐܘܪܗܝܐ ܠܢܘܪܐ ܘܐܐܪ ܐܡ̣ܪ ܕܩܪܐ ܡܘܫܐ ܫܡܝܐ. ܒܕܥܝܕܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ. ܕܫܡܝܐ ܢܩܪܐ ܠܐܐܪ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܕܘܝܕ ܕܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ. ܘܒܐܘܪܝܬܐ ܛܠܐ ܕܫܡܝܐ. ܠܝ ܕܝܢ ܟܐܢܐ. ܕܫܡܝܐ ܗ̇ܘ ܥܠܝܐ ܗܘܝܘ ܗ̇ܘ ܕܐܬܒܪܝ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ. ܘܫܡܝܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܩܪܝ ܪܩܝܥܐ: ܘܒܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܐܬܒܪܝ܆ ܬܡܢܝܐ ܗ̇ܢܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܠܐ ܛܥܝ̈ܐ ܘܛܥܝ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܕܠܐ ܦܐܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܚܟܡܬܐ ܒܐܘܪܝܬܐ. ܕܐܟܚܕܐ ܠܗܢܐ ܐܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܬܒܪܐ. ܗ̣ܘ ܦܘܪܫܢܐ ܪܒܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ ܡܫܪܪ. ܒܕ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܝܠܢܐܝܬ ܠܐ ܡܟܘܟܒ. ܘܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ ܠܡܥܪܒܐ ܚܪܝ̣ܦܐܝܬ ܡܬܬܙܝܥ. ܘܐܝܡܡܐ ܡ̣ܢ ܠܠܝܐ ܦܪܫ. ܘܝܘܡܐ ܫܠܡܐ ܡܫܡܠܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕ ܡܟܘܟܒܝܢ. ܘܡ̣ܢ ܡܥܪܒܐ ܠܡܕܢܚܐ ܡܫܘܚܪܐܝܬ ܡܬܬܙܝ̣ܥܝܢ. ܘܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܡ̇ܢ ܟܪ̈ܝ̣ܗܝ ܒܬܪܥܝ̣ܬ ܒܪ̈ܝܐ. ܕܢܘܗܪܐ ܠܡ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܬܒܪܝ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܬܒܪܝ ܐܡܪ. ܘܕܗ̇ܢܘܢ ܕܫܪܟܐ ܡܬܘ̈ܡܝܐ ܗܘܘ. ܐܝܟ ܕܡܫܘܕܥܐ ܗ̇ܝ ܕܒܪܝܫܝ̣ܬ. ܘܠܘܬܗܘܢ ܡܬܐܡܪܐ. ܕܠܘ ܒܟܠ ܕܘܟ ܡܬܘܡܝܘܬܐ ܡܫܘܕܥܐ ܗ̇ܝ ܕܒܪܝܫܝ̣ܬ. ܐܠܐ ܒܕܘܟ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܒܪܝܫܝ̣ܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ. ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܢܘ ܓܝܪ ܕܩܫܝܫ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܪܝܫܝ̣ܬ. ܒܕܘܟ ܕܝܢ ܠܐ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܕܥܒܕ ܡ̣ܢ ܒܪܝܫܝ̣ܬ. ܕܟܪܐ ܘܢܩܒܬܐ ܥܒܕ. ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܪܝܫܝ̣ܬ ܩܛܠ ܐ̱ܢܫܐ ܗ̱ܘ. ܘܡ̣ܢ ܡܠܦܢ̈ܐ ܡ̇ܢ. ܡܢܗܘܢ ܠܒܪܬ݀ ܩܠܗ ܕܟܬܒܐ ܫܠܡܘ ܘܐܡܪܘ. ܕܒܫܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܐܬܒܪ̈ܝ̣ܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܕܐܡ̣ܪ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܒܪܐ ܐܠܗܐ ܒܪܝܬܐ ܚܕܬܐ ܗܕܐ ܒܫܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܥܘܠ ܥܡ ܒܪ̈ܝܬܐ ܐܦ ܛܘܟܣܐ. ܘܡܪܝ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ. ܕܘܠܐ ܗܘܐ ܕܬܗܘܐ ܒܪܝܬܐ. ܐܠܐ ܠܘ ܟܠܗ̇ ܐܟܚܕܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ. ܘܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܬܪܥܝܘ. ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܝܢ ܕܢܘܣܐ. ܘܝܥܩܘܒ ܐܘܪܗܝܐ ܠܘ ܗܟܢܐ ܐܣܒܪܘ. ܐܠܐ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܒܚܕ ܪܦܦ ܥܝܢܐ ܘܪܡܙܐ ܩܠܝܠܐ ܐܬܟܝܢ̈ܝ. ܘܗ̇ܝ ܕܐܡܝ̣ܪܐ. ܕܒܝܘܡܐ ܦܠܢܝܐ ܙܦܠܢ ܐܬܒܪܝ. ܘܒܝܘܡܐ ܦܠܢܝܐ ܙܦܠܢ. ܡܠܬܐ ܗ̱ܝ ܕܛܘܟܣܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܠܦܘܬ ܚܘܫܒܝܐ ܡ̇ܢ ܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܚܬܝ̣ܬ. ܠܦܘܬ ܟܬܒܐ ܕܝܢ ܗܘܐ. ܘܕܥܠ ܟܬܒܐ ܢܒܝܝܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܥܠ ܚܘܫܒܐ ܡܠܦܢܝܐ ܙܕܩ ܠܢ ܠܡܬܬܟܠܘ ܝܬܝܪ ܙܗܝ̣ܪܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܟܝܢܐ ܕܫܡܝܐ

 

ܥܕܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܠܘ ܟܝܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܟܣܢܝ ܡ̣ܢ ܕܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܝܕܥܐ ܠܟܝܢ ܫܡܝܐ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ. ܗܘ ܟܝܬ ܥܠܝܐ ܘܪܩܝܥܐ ܕܒܓܘܗ. ܐܠܐ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܐܢ ܡ̣ܢ ܐܪ̈ܒܥܬܝܗܘܢ. ܐܘ ܡܢ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܪܟܒ. ܐܬܦܠܓܘ ܩܝܘ̈ܡܝܗ̇. ܘܡܢ ܢܒܝ̈ܐ ܡ̇ܢ ܐܫܥܝܐ ܐܡ̣ܪ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܠܬܢܢܐ ܕܡܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܪܩܥ ܫܡܝܐ ܐܝܟ ܬܢܢܐ. ܘܩܕܝܫܐ ܒܣܝܠܠܝܘܣ ܐܡ̣ܪ ܕܪܩܝܥܐ ܠܘ ܡ̣ܢ ܚܘܠܛܢܐ ܗ̱ܘ ܕܓܘ̈ܫܡܐ. ܐܠܐ ܟܝܢܝܐ ܗ̱ܘ ܡܩܝܡܐ ܘܫܪܪܐ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܠܪ̈ܓܫܐ. ܘܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܘܣܐ ܐܡ̇ܪ. ܕܪܩܝܥܐ ܬܚܘܡܐ ܗ̱ܘ ܕܡܡܨܥ ܒܝܬ ܒܪܝܬܐ ܗܕܐ ܓܘܫܡܢܝܬܐ ܘܗ̇ܝ ܪܘܚܢܝܬܐ ܘܡܣܟܡ ܘܡܓܘܢܢ. ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܕܝܢ ܘܬܐܘܕܘܪܘܣ ܡܦܫܩܢܐ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܘ܇ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܡܝ̈ܐ ܐܡܪܝܢ ܕܐܬܬܟܝܢ ܪܩܝܥܐ ܐܝܟ ܓܒܬܐ ܡܢ ܚܠܒܐ ܘܓܠܝ̣ܕܐ ܡ̣ܢ ܡܝ̈ܐ. ܘܡܪܝ ܐܝܘܢܢܝܣ ܐܡ̣ܪ. ܕܡܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܪܩܝܥܐ ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܢܒܨܐ. ܠܐ ܐܢ ܡܝ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܩܛܝ̣ܪܝܢ. ܐܦܠܐ ܐܐܪ ܕܟܢܝ̣ܫ. ܘܝܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܝ ܒܕܘܟ ܡ̇ܢ ܐܐܪ ܚܝܨܐ ܘܡܫܪܪܐ ܐܡ̇ܪ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܒܟܬܒܐ ܕܦܣܝ̣̈ܩܬܐ ܐܡ̇ܪ. ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܚܙܩ ܠܫܪܝܪܘܬܗܘܢ ܕܡܝ̈ܐ. ܘܡܬܚ ܡܢܗܘܢ ܪܩܝܥܐ ܐܝܟ ܡܫܟܢܐ ܐܝܟ ܟܦܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܠܘ ܐܣܛܘܟܣܐ ܚܡܝܫܝܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܐܝܟ ܐܪܝ̣ܣܛܘܛܐܠܝܣ. ܐܠܐ ܕܡ̣ܢ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥܐ ܐܬܬܟܝܢ. ܡ̣ܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܡܩܒܠܢܐ ܕܗܘܝܐ ܘܕܚܘܒܠܐ ܘܕܨܪܝܐ ܢܗܘܐ. ܘܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܚܡܝܡܐ ܢܗܐ ܐܘ ܩܪܝܪܐ ܐܘ ܪܛܝ̣ܒܐ ܐܘ ܝܒܝ̣ܫܐ. ܐܘ ܩܠܝܠܐ ܐܘ ܝܩܝܪܐ ܘܫܪܟܐ. ܘܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܒܝܕ ܐܦܘܕܝ̣ܟܣܝܣ ܢܫܪܪܝܗ̇.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܟܠܗܘܢ ܓܘ̈ܫܡܐ ܫܘܝܢ ܒܓܘܫܡܢܝܘܬܐ. ܘܐܠܘ ܠܓܘܫܡܐ ܕܫܡܝܐ܆ ܙܢܐ ܡܕܡ ܕܝܠܢܝܐܝܬ ܢܫܬܟܚ. ܐܘ ܒܗ̇ܝ ܕܓܘܫܡܐ ܗ̱ܘ ܡܫܬܟܚ ܠܗ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܐܠܨܐ ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܗ ܡܫܬܟܚ܆ ܐܦ ܠܗܢܘܢ ܢܫܬܟܚ ܘܒܗܦܟܐ. ܐܘ ܒܗܝ ܕܙܢܐ ܡܕܡ ܕܥܠܬܐ ܗ̱ܘ ܕܗ̇ܘ ܙܢܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܒܗ ܫܟܝܚ. ܘܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܙܢܐ ܐܢ ܐܠܨܝܐ ܗ̱ܘ ܠܟܝܢܗ. ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܠܟܠܗܘܢ ܢܫܬܟܚ ܐܦ ܗ̇ܘ ܐܦ ܥܠܬܗ. ܘܐܢ ܠܘ ܐܠܨܝܐ ܗ̱ܘ. ܡ̣ܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܥܠ ܥܠܬܐ ܣܢܝܩ. ܘܥܠܬܗ ܐܘ ܐܠܨܝܬܐ ܗ̱ܝ ܐܘ ܠܐ. ܘܗܟܢܐ ܠܠܐ ܣܘܦ ܡܫܬܠܫܠܐ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܓܘܫܡܐ ܡܕܝܢ ܫܡܝܢܐ܆ ܡܩܒܠܢܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܙܢܝ̈ܐ ܕܫܪܟܐ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܡܩܒܠܝܢ.

 

 

 

ܣܥܝܐ

 

ܦܪ̈ܝܦܐܛܝܩܘ ܐܡܪܝܢ. ܕܫܡܝܐ ܠܐ ܡܨܛܪܝܢܐ ܗ̱ܘ. ܒܗܝ ܕܨܪܝܐ ܒܝܕ ܙܘܥܐ ܬܪܝ̣ܨܐ ܡܥܕ ܠܡܗܘܐ. ܘܫܡܝܐ ܚܘܕܪܢܐܝܬ ܡܬܬܙܝܥ. ܘܟܕ ܠܐ ܡܩܒܠܢܐ ܗ̱ܘ ܕܨܪܝܐ. ܐܦܠܐ ܕܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ ܡܩܒܠܢܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܚܡܝ̣ܡܐ ܗ̱ܘ. ܒܗܝ ܕܚܡܝ̣ܡܐ܆ ܠܥܠ ܡܬܬܙܝܥ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦܠܐ ܩܠܝ̣ܠܐ ܗ̱ܘ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܩܪܝ̣ܪܐ ܗܘܐ ܐܘ ܝܩܝܪܐ. ܒܗܝ ܕܗܠܝܢ ܠܐܦܝ̈ ܠܬܚܬ ܡܬܬܙܝܥܝ̣ܢ. ܘܫܡܝܐ ܠܐ ܠܥܠ܆ ܐܦܠܐ ܠܬܚܬ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܪܛܝܒ ܐܘ ܝܒܝܫ. ܒܗܝ ܕܠܐ ܦܫܝܩܐܝܬ ܐܦܠܐ ܥܣܩܐܝܬ ܚܐܫ. ܘܕܠܐ ܓܘܢܐ ܗ̱ܘ. ܘܐܠܐ ܡܟܠܐ ܟܠܐ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܠܬܚܬ. ܠܗ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢܗ ܡ̣ܢ ܚܙܬܢ. ܘܗܐ ܟܘܟ̈ܒܐ ܥܠܝ̈ܐ ܘܬܚܬܝ̈ܐ ܐܟܚܕܐ ܡܬܚܙܝܢ. ܘܕܦܫܝ̣ܛܐ ܗ̱ܘ ܘܠܐ ܡܪܟܒܐ܆ ܐܣܦܪܢܝܘܬܗ ܣܗܕܐ. ܘܠܐ ܝܪܒ ܐܘ ܙܥܪ. ܘܐܠܐ ܐܠܨܐ ܗܘܬ݀ ܫܟܝ̣ܚܘܬ ܣܦܝ̣ܩܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ. ܘܚܝܐ ܗ̱ܘ. ܒܗܝ ܕܠܘ ܐܝܟ ܠܐ ܚܝ̈ܐ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܠܡܐܡܪ ܘܢܨ̈ܒܬܐ ܬܪܝܨܐܝܬ ܡܬܬܙܝܥ. ܘܬܘܒ ܐܡܪܝܢ ܕܦܚܡܐ ܕܐܪ̈ܒܥܬܝܗܘܢ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܕܠܐ ܚܝܝܢ ܠܘܬ ܟܘܠܝܘܬ ܫܡܝܐ. ܘܣܓܝ ܒܨܝܪ ܡܢ ܦܚܡܐ ܕܚܛܬܐ ܕܒܠܥ ܠܗ̇ ܒܪܢܫܐ ܠܘܬ ܦܓܪܗ. ܘܟܕ ܗ̣ܝ ܚܛܬܐ ܡܝܬܬܐ ܕܒܓܘܗ ܕܒܪܢܫܐ ܠܐ ܟܠܝܐ ܠܢ ܠܡܟܢܝܘ ܠܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܐܦܠܐ ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܡܝ̈ܬܐ ܕܒܓܘ ܫܡܝܐ. ܟܠܝܢ ܠܢ ܕܢܟܢܐ ܠܫܡܝܐ ܚܝܘܬܐ. ܘܕܡܠܝܠ. ܗ̣ܝ ܦܐܝܘܬ ܡܛܟܣܘܬܐ ܕܙܘܥܗ ܬܡܝ̣ܗܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܕܠܐ ܩܢܝܢ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܪ̈ܓܫܐ ܚܡܫܐ ܒܪ̈ܝܐ. ܘܗ̇ܢܘܢ ܓܘܝ̈ܐ. ܘܚܡܬܐ ܘܪܓܬܐ. ܝܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ. ܡܛܠܗܝ ܕܢܬܦܘܢ ܚܫܚܝ̈ܬܐ ܘܢܕܚܘܢ ܡܣܓܦܢ̈ܝܬܐ ܐܬܒܪܝܘ ܒܚܝܘܬܐ. ܘܠܫܡܝܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܒܠܚܘܕ ܐܢܘܢ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܗ ܚܫܚܝܢ. ܘܠܘ ܒܪ̈ܓܫܐ ܡܬܢܬܦܝܢ.

 

 

 

ܫܪܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܡܚܘܝܢܘܬܢ ܗ̇ܝ ܝ̣ܚ̣ܝܕܝܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܣܥܝ̈ܐ ܟܢܝ̣ܫܐܝܬ ܫܪܝܐ. ܘܕܥܠ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܝܠܢܐܝܬ ܢܣܬܘܕ. ܠܘ ܕܦܪܐܓܡܛܝܐ ܗܕܐ ܗ̱ܝ.

 

 

 

 

 

 

 

 

     #1 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܒܘ̈ܚܢܐ ܕܐܣܛܘܟܣܐ ܐܪܥܢܝܐ ܩܕܡܝܬ ܡܛܠ ܟܝܢܗ̇ ܘܐܣܟܡܗ̇

 

ܕܩܪܝܪܘܬܐ ܗ̱ܝ ܡ̇ܢ ܐܪܥܐ ܘܝܒܝ̣ܫܬܐ ܒܟܝܢܗ̇. ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܬܦܫܟ. ܒܕܓܘܢ ܠܐܣܟܡܗ̇ ܢܫܪܪ. ܘܐܡܪܝܢܢ ܕܐܪܥܐ ܡ̇ܢ ܒܐܘܪܟܗ̇. ܟܐܡܬ݀ ܡ̣ܢ ܡܥܪܒܐ ܠܡܕܢܚܐ ܚܘܕܪܢܝܬܐ ܗ̱ܝ. ܘܝܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܕܢ̈ܚܝܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܒܡܥܪ̈ܒܝܐ ܕܢܚ ܫܡܫܐ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܐ ܡ̣ܢ ܚܫ̈ܟܐ ܣܗܪ̈ܢܝܐ ܕܒܕܘܟ̈ܝܬܐ ܕܡܕܢܚܝ̈ܢ. ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܒܗ̇ܢܝܢ ܕܡܥܪ̈ܒܝܢ ܡܫܪܝܢ. ܘܕܒܦܬܝܗ̇ ܬܘܒ ܟܐܡܬ݀ ܡ̣ܢ ܬܝܡܢܐ ܠܓܪܒܝܐ ܚܘܕܪܢܝܐ. ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܟܠܡܐ ܕܠܓܪܒܝܐ ܡܬܩܪܒ ܐ̱ܢܫ ܝܬܝܪ ܡܬܥܠܐ ܡ̣ܢ ܪܝܫܗ ܦܘܠܘܣ ܗ̇ܘ ܓܪܒܝܝܐ. ܘܟܕ ܒܐܘܪܟܗ̇ ܘܒܦܬܝܗ̇ ܚܘܕܪܢܝܐ. ܡ̣ܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܕܐܣܦܪܢܝ ܗ̣ܘ ܠܗ̇ ܐܣܟܡܐ. ܘܐܦܢ ܛܘܪ̈ܐ ܪ̈ܡܐ ܘܫܠܒ̈ܐ ܥܡܝ̈ܩܐ ܫܟܝ̣ܚܝ̣ܢ ܒܗ̇. ܐܠܐ ܠܐ ܡܦܩܝܢ ܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܣܦܝ̣ܪܢܝܘܬܗ̇. ܒܗܝ ܕܐܦܢ ܪܘܪ̈ܒܝܢ. ܐܠܐ ܛܒ ܙܥܘܪܝܢ ܒܦܚܡܗ̇. ܘܛܘܦܣܐ ܕܦܪ̈ܕܐ ܚܪ̈ܕܠܝܬܐ ܩܢ̈ܝܢ ܠܘܬܗ̇.

 

 

 

ܡܛܠ ܓܘܢܗ̇

 

ܒܪ̈ܝܐ ܡ̇ܢ ܐܡܪܝܢ ܕܐܪܥܐ ܒܗ̇ܝ ܕܦܫܝ̣ܛܐ ܕܠܐ ܓܘܢܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܕܫܪܟܐ. ܘܚܢܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܪܘܟܒܐ ܐܦܢ ܥܠܬܐ ܗ̱ܘ ܕܓܘܢܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܐܠܨܐ ܕܟܠ ܓܘܢܐ ܡ̣ܢ ܪܘܟܒܐ ܢܗܘܐ. ܩܛܦܣܝ̣ܣ ܓܝܪ ܟܘܠܢܝܬܐ ܐܟܡܐ ܕܠܘܓܝ̣ܩܝ̣ ܠܢ ܡܠܦܐ. ܠܘ ܥܠ ܝܬܗ̇ ܗܦܟܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܓܘܢܐ ܟܝܢܝܐ ܕܐܪܥܐ ܐܘܟܡܐ ܗ̱ܘ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܟܡܐ ܕܚܡܝܡܘܬܐ ܠܪ̈ܛܝܒܐ ܡܘܟܡܐ ܟܕ ܡܦܘܫܫܐ ܡܢܗܘܢ ܠܡܢܘ̈ܬܐ ܨܠܝ̣̈ܠܬܐ ܕܡܝ̈ܐ ܘܐܐܪ. ܩܪܝܪܘܬܐ ܠܝܒܝ̣̈ܫܐ ܙܕܩ ܕܬܘܟܡ. ܟܕ ܡܠܒܕܐ ܠܗܘܢ. ܩܘܢܐܐ ܕܝܢ ܘܠܘ ܐܘܟܡܐ ܡܬܕܪܟ ܠܢ ܓܘܢܗ̇ ܒܥܠܬ݀ ܡܢܘ̈ܬܐ ܐܐܪ̈ܝܬܐ ܕܒܗ̇ ܚܒܝ̈ܟܢ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܘܟܬܐ ܕܨܪܝܐ ܒܙܓܘܓܝ̣ܬܐ. ܘܗ̣ܝ ܙܓܘܓܝ̣ܬܐ ܠܘ ܫܚܝܩܬܐ. ܐܪ̈ܥܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܢܝܢ ܕܣܘ̈ܡܩܢ ܘܝܘܪ̈ܩܢ ܘܚܪ̈ܘܥܢ ܘܚܘܪ̈ܢ܆ ܠܘ ܦܫܝ̣̈ܛܬܐ ܐܢܝܢ ܡܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܠܐ ܪܘܟܒܐ ܡܕܡ. ܘܐܦܢ ܒܨܝܪܐ ܡ̣ܢ ܚܡܝ̣ܡܘܬܐ ܘܪܛܝ̣ܒܘܬܐ ܘܩܪܝܪܘܬܐ ܘܝܒܝ̣ܫܘܬܐ ܐܝܬ ܒܗܝܢ.

 

 

 

ܡܛܠ ܛܘܪ̈ܐ

 

ܚܡܝ̣ܡܘܬܐ ܓܝܪ ܥܫܝ̣ܢܬܐ܆ ܟܕ ܛܝܢܐ ܡܫܟܚܐ ܣܓܝܐܐ ܘܛܠܘܫܐ. ܡܛܪܢܘ ܡܛܪܢܐ ܠܗ ܘܡܝܒܫܐ. ܘܡܢܗ ܟܐܦܐ ܥܒܕܐ ܪܒܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܛܘܪܐ. ܘܥܠܬܐ ܕܪܡܘܬܗܘܢ ܕܛܘܪ̈ܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܛܝ̣ܢܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܬܛܪܢܢܘܬܗ ܒܩܫܝܘܬܐ ܘܪܟܝܟܘܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܢ ܡܢܘ̈ܬܗ. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܡܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܘ ܪ̈ܘܚܐ ܩܫܝ̈ܐ ܒܚܐܦ̈ܐ ܥܒܪܝܢ ܥܠܘܗܝ. ܡܚܦܪ ܚܦܪܝܢ ܠܡܢܘ̈ܬܗ ܪ̈ܟܝ̣ܟܬܐ ܘܦܝ̈ܫܢ ܗ̇ܢܝܢ ܩܫ̈ܝܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܗܘܝܢ ܛܘܪ̈ܐ ܪ̈ܡܐ ܘܫܠܒ̈ܐ ܥܡܝ̣̈ܩܐ. ܘܡܛܠ ܟܐܦ̈ܐ ܒܝܕ ܡܡܙܓܘܬܐ ܕܐܪܒܥ ܗܠܝܢ ܐܝܢܝ̈ܘܬܐ ܗܘ̈ܝܢ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܚܝ̈ܠܐ ܡܦܬܟ̈ܐ ܩܢܝ̈. ܐܝܟ ܟܐܦܐ ܕܕܡܐ ܕܡܝܒܫܐ ܚܒܪܬܐ ܕܥܝܢܐ. ܘܐܝܟ ܐܪܡܐܢܝܐܩܘܢ ܐܘܟܝܬ ܠܐܙܘܪܕ. ܘܟܐܦܐ ܐܪܡܢܝܬܐ ܕܡܢܦܨܝܢ ܡܪܬܐ ܐܘܟܡܬܐ. ܘܐܝܟ ܛܘܦܘܠܝܩܘܢ ܐܘܟܝܬ ܟܐܦܐ ܝܘܕܝܬܐ ܕܡܦܪܟܟܐ ܟܐܦ̈ܐ ܕܒܫܠܦܘܚܬܐ. ܘܐܝܟ ܩܝܣܘܪܐ ܕܓܪܥ ܣܥܪܐ ܘܡܪܩ ܫܢ̈ܐ. ܘܫܪܟܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܚܠܐ

 

ܝܡܐ ܡܢ ܓܝܪ ܟܕ ܫܦܥ ܐܢ ܥܠ ܛܘܪܐ ܣܠܩ ܥܡ ܢܘܓܪܐ ܡܦܪܟܟ ܠܗ. ܘܐܢ ܥܠ ܥܦܪܐ ܡܛܠܫ ܠܗ. ܐܝ̣ܛܐ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܙܠܝ̈ܩܐ ܫܡܫܢܝ̈ܐ ܡܬܛܪܢܢ ܘܠܟܐܦܢܝ̈ܘܬܐ ܕܗܦ̈ܟܢ. ܘܡܛܠ ܕܣܒܝ̣ܣܐܝܬ ܪ̈ܘܚܐ ܥܙܝ̣̈ܙܬܐ ܥܠܝܗܝܢ ܢܫ̈ܒܢ. ܡܦܪܩܘ ܡܦܪ̈ܩܢ ܠܗܝܢ. ܘܐܝܟ ܕܥܘܪܐ ܕܪ̈ܝܢ ܘܡܙܪ̈ܩܢ. ܘܗܟܢܐ ܚܠܐ ܡܬܬܟܝ̣ܢ. ܗܐ ܓܝܪ ܩܪܡܝ̣ܕܐ ܘܛܝ̣ܢܐ ܡܬܩܪܒܝܢ. ܩܪܡܝܕܐ ܡܢ ܡܬܦܪܟܟ. ܘܛܝ̣ܢܐ ܡܬܛܪܢ.

 

 

 

ܡܛܠ ܓܘܫ̈ܡܐ ܡܐܛܐܠܝ̈ܩܘ ܘܡܬܚܦܪ̈ܢܐ

 

ܘܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܐܘ ܚܠܝ̈ܡܝ ܪܘܟܒܐ ܐܢܘܢ. ܐܘ ܡܚܝ̈ܠܝ ܪܘܟܒܐ. ܘܚܠܝ̈ܡܝ ܪܘܟܒܐ ܐܘ ܡܬܛܣ̈ܣܢܐ ܐܢܘܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܘܐܝ̣ܠܩܛܪܘܢ. ܘܢܚܫܐ ܘܦܪܙܠܐ. ܘܐܒܪܐ ܘܐܢܟܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܬܛܣ̈ܣܢܐ. ܘܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ. ܐܘ ܒܥܠܬ݀ ܣܓܝܐܘܬ ܪܟܝܟܘܬܗܘܢ ܠܐ ܡܬܛܣܣܝ̣ܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܙܝܘܓ. ܐܘ ܒܥܠܬ݀ ܣܓܝܐܘܬ ܩܫܝܘܬܗܘܢ. ܘܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ. ܐܘ ܓܠܝ̣ܙܝܢ ܡ̣ܢ ܕܗܝ̣ܢܘܬܐ ܘܡܛܠܗܕܐ ܡܬܦܪܟܟܝܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܝܘܩܢ̈ܕܐ. ܐܘ ܥܡ ܕܗܝ̣ܢܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܚܣܝ̣ܢܐܝܬ ܣܪܟܬ݀. ܗܕܐ ܓܝܪ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܘܪܨܦܬ݀ ܠܡܢܘ̈ܬܗ̇ ܘܐܬܝܒܫܬ݀ ܡܢܗܝܢ ܐܬܬܟܝܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܐܕܡܐܣ ܟܐܦܐ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܡܬܛܣܣܐ. ܐܠܐ ܘܟܕ ܡܬܡܚܝܐ ܥܠ ܣܕܢܐ ܥܡܕܐ ܒܗ. ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܠܟܠ ܓܫܘܡ ܩܫܝܐ ܙܟܝܐ ܘܚܣܢܐ ܡ̣ܢ ܕܡܐ ܕܥܙ̈ܐ ܡܬܦܪܟܟܐ ܘܡܬܚܒܠܐ. ܘܡܚܝ̈ܠܝ ܪܘܟܒܐ ܡ̇ܢ. ܐܘ ܒܪܛܝ̣ܒܘܬܐ ܡܬܦܫܪ̈ܢ܆ ܐܝܟ ܟܠܗܝܢ ܡܠܚ̈ܐ. ܫܚܝܪܐ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܘܢܝܛܪܘܢ ܘܨܪܦܐ ܘܐܡܘܢܝ̣ܩܘܢ ܘܩܠܩܢܬܝ̣ܣ. ܐܘ ܐܟܙܢܐ ܕܙܪܢܝܟܐ ܘܟܒܪܝ̣ܬܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܡܬܝܠܕܢܘܬܗܘܢ ܕܡܐܛܠܝ̈ܩܘ

 

ܟܝܢܝ̈ܐ ܡ̇ܢ ܘܐܘܡܢܝ̈ ܟܡܝ̈ܐܬܐ ܐܡܪܝܢ. ܕܐܒܗܝ̈ ܡܛܠܝ̈ܩܘ ܙܝܘܓ ܘܟܒܪܝܬ̣ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡܬܦܫܪܝܢ ܠܙܝܘܓ ܡܬܪܡܝܢ ܒܩܘܝܡܐ. ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܩܛܪ ܙܝܘܓ ܒܪܝ̣ܚ ܟܒܪܝ̣ܬܐ ܐܝܟ ܐܢܟܐ ܗܘܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܕܟܝ̈ܐ ܢܗܘܘܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܡܫܡܠܝܐܝܬ ܡܬܒܫܠܝ̣ܢ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܚܘܪܬܐ ܬܗܐ ܟܒܪܝ̣ܬܐ. ܣܐܡܐ ܡܬܝܠܕ. ܘܐܢ ܣܘܡܩܬܐ ܬܗܐ ܠܐ ܝܩܝ̣ܕܬܐ. ܕܗܒܐ ܡܬܝ̣ܠܕ. ܘܐܢܗܘ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܢܩܒܠܘܢ ܒܫܠܐ ܡܫܡܠܝܐ܆ ܩܪܝܪܘܬܐ ܩܛܘܪܬܐ ܡܛܝܐ ܠܗܘܢ. ܐܝܠܗܩܛܪܘܢ ܡܬܝܠܕ. ܐܢܕܝܢ ܙܝܘܓ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܢܗܐ ܕܟܝܐ ܘܟܒܪܝܬܐ ܕܠܝܚܬܐ ܘܝܩܝ̣ܕܬܐ ܢܚܫܐ ܡܬܝܠܕ. ܘܐܢܗܘ ܕܠܘ ܬܩܢܐܝܬ ܡܬܚܒܟܝܢ ܒܚܕ̈ܕܐ ܐܢܟܐ ܡܬܝܠܕ. ܘܐܢܗܘ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܕܠܝ̣ܚܝ̣ܢ ܘܒܝ̣ܫܝ̣ܢ܇ ܘܗ̣ܘ ܙܝܘܓ ܡܦܪܣܥܐ ܘܐܪܥܢܝܐ ܢܗܐ. ܘܟܒܪܝܬܐ ܝܩܝ̣ܕܬܐ ܦܪܙܠܐ ܡܬܝܠܕ. ܘܐܢܗܘ ܕܥܡ ܒܝ̣ܫܘܬܗܘܢ ܡܚܝ̈ܠܝ ܪܘܟܒܐ ܢܗܘܘܢ. ܐܒܪܐ ܡܬܝܠܕ. ܘܒܗܢܐ ܙܢܐ ܡܬܛܟܢܝܢ ܟܡܝ̈ܠܐܝܩܘ ܠܡܕܡܝܘ ܟܡܐ ܕܡܨܝܐ ܠܥܒܕܐ ܐܘܡܢܝܐ ܒܥܒܕܐ ܟܝܢܝܐ. ܘܡܚܫܒܬܐ ܡܠܝ̣ܠܬܐ ܣܗܕܐ܆ ܕܠܘ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܫܟܚܬܗ̇ ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܗܕܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܡܬܝܠܕܢܘܬܗܘܢ ܕܡܬܚܦܪ̈ܢܐ

 

ܚܠܝ̣̈ܡܝ ܪܘܟܒܐ ܕܝܢ ܘܠܐ ܡܬܛܣ̈ܣܢܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܟܐܦ̈ܐ ܢܗܝ̣ܪ̈ܬܐ܆ ܝܘܩܢ̈ܕܐ ܟܝܬ ܘܒܪ̈ܘܠܐ ܘܫܪܟܐ. ܡ̣ܢ ܡܝܢܝܘܬܐ ܕܩܛܪܐ ܒܩܪܝܪܘܬܐ ܘܝܒܝ̣ܫܘܬܐ ܗܘ̈ܝܢ. ܘܗ̇ܢܘܢ ܡܚܝ̈ܠܝ ܪܘܟܒܐ ܕܦܫܝ̣ܩܐܝܬ ܡܬܦܫܪܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܐܕ̈ܫܝ ܡܠܚ̈ܐ ܐܢܘܢ. ܘܟܒܪܝܬܐ ܡ̣ܢ ܡܝܢܘܬܐ ܕܚܡܥܬ݀ ܒܐܪܥܢܝܘܬܐ ܘܐܐܪܝܘܬܐ ܥܫܝ̣ܢܐܝܬ. ܘܠܕܗܝ̣ܢܘܬܐ ܐܫܬܚܠܦܬ݀. ܘܒܩܪܝܪܘܬܐ ܩܛܪܬ݀ ܗܘܝܐ ܘܫܚܝ̣ܪ̈ܬܐ ܟܠܗܝܢ ܡ̣ܢ ܡܠܚܐ ܘܟܒܪܝ̣ܬܐ ܘܟܐܦ̈ܐ ܡܬܦܫܪ̈ܢܝܬܐ ܐܟܙܢܐ ܕܩܠܩܢܬܝ̣ܣ ܗܘܝ̈. ܗܘܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܟܐܦ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܡܝ̈ܐ ܕܪܨܢܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܡܥܪ̈ܐ ܡܕܡ ܘܩܛܪܝܢ. ܘܐܝܬ ܬܘܒ ܡܝ̈ܐ ܕܟܕ ܥܐܠܝܢ ܒܗܘܢ ܩܝ̈ܣܐ ܟܐܦ̈ܐ ܗܘܝܢ. ܘܒܩܐܪܝܐܣ ܕܘܟ̈ܝܬܐ ܐܝܬ. ܕܟܠ ܕܚܠܕ ܒܗܝܢ ܟܐܦܐ ܗܘܐ. ܐܦ ܒܩܢܝ̣ܕܘܣ ܟܕ ܫܕܝܢ ܫܘܠܥ̈ܐ ܒܡܒܘ̈ܥܐ܆ ܟܐܦ̈ܐ ܥܒܕܝܢ ܠܗܘܢ. ܗܘܝ̈ܢ ܕܝܢ ܟܐܦ̈ܐ ܐܦ ܒܓܝܕ̈ܐ ܕܪ̈ܓܠܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܚܫܐ ܕܦܘܕܐܓܪ̈ܐ ܘܒܫܠܦܘܚܬܐ ܕܛܠܝ̈ܐ ܘܫܪܟܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܫܠܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ

 

ܕܠܐ ܡܬܬܙܝ̣ܥܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܐܪܥܐ. ܝܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܡܢܬܗ̇ ܐܝ̇ܕܐ ܕܩܛܝ̣ܪܐܝܬ ܡܢܗ̇ ܐܬܦܪܩܬ݀܆ ܟܕ ܠܗ̇ ܡܛܝܐ ܫܠܝܐ. ܘܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܐܡܪܝܢ ܕܫܡܝܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܡܥܪܒܐ ܠܡܕܢܚܐ ܡܬܬܙܝܥ ܡܫܘܚܪܐܝܬ. ܐܪܥܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ ܠܡܥܪܒܐ ܡܬܬܙܝ̣ܥܐ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܒܙܘܥܐ ܗܢܐ ܡܫܡܠܐ ܝܘܡܐ. ܘܡܝܬܝܢ (ܓܘܦܣܝܢ ܬܘܒ ܛܝ̣ܢܐ ܗ̱ܝ ܚܘܪܐ ܕܟܐܦܐ ܗܘܐ. ܐܦ) ܬܚܘܝܬܐ ܫܠܝܐ ܕܣܦܪ̈ܝ ܝܡ̈ܡܐ. ܘܙܘܥܐ ܕܣܦܝ̣̈ܢܬܐ. ܘܐܦܢ ܚܙܝܐ ܗ̇ܝ ܕܒܗܦܟܐ ܡܪܓܫ ܘܕܠܐ ܫܪܝܪ ܨܒܪܐ ܗܢܐ. ܝܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܡܚܪܘܬܐ ܡܠܦܐ ܠܢ. ܕܚܘܕܪܗ̇ ܕܐܪܥܐ. ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܡܝ̈ܠܐ ܗ̣ܘ. ܘܗܕܐ ܗ̱ܝ ܟܡܝܘܬܐ ܕܙܘܥܗ̇. ܒܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܫܥ̈ܐ ܕܝܘܡܐ ܡܫܡܠܝܐ. ܐܢ ܡܬܬܙܝ̣ܥܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ. ܘܡܢܬܐ ܕܟܠ ܫܥܬܐ. ܐܠܦܐ ܡܝ̣̈ܠܐ ܗ̣ܝ. ܟܠ ܬܠܬܐ ܡܝ̈ܠܐ ܐܣܛܕܐ ܚܕ. ܘܟܠ ܐܣܛܕܐ ܬܪܥܣܪ ܐܠܦܝ̈ܐ ܐܡ̈ܐ ܗ̣ܘ. ܘܟܠ ܐܡܐ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥ ܨܒ̈ܥܢ. ܘܟܠ ܬܪܥܣܪ ܐܣܛܕܘ̈ܬܐ ܡܪܕܐ ܝܘܡܐ ܚܕ ܠܕܛܒܠܪܐܝܬ ܪܕܐ ܒܕܓܘܢ ܐܡܪܝܢܢ. ܐܠܘ ܐܪܥܐ ܡܬܬܙܝ̣ܥܐ ܗܘܬ݀ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܘ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܬܠܬ ܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ ܐܣܛܕܘ̈ܬܐ. ܘܬܘܠܬܐ ܕܐܣܛܕܐ ܡܫܢܝܐ ܗܘܬ݀ ܦܪܚܬܐ ܡ̣ܢ ܕܘܟܬܗ̇. ܟܕ ܫܥܬܐ ܚܕܐ ܩܝܡܐ ܗܘܬ݀ ܒܐܐܪ. ܘܟܕ ܠܐ ܫܪܝܪ ܙܢܐ ܗܢܐ. ܐܦܠܐ ܡܬܬܙܥܘ ܡܬܬܙܝ̣ܥܐ ܐܪܥܐ ܚܘܕܪܢܐܝܬ ܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ ܠܡܥܪܒܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܘ. ܐܦܠܐ ܒܗܦܟܐ. ܘܕܠܐ ܬܘܒ ܠܐܦܝ̈ ܠܥܠ ܡܬܬܙܝܥܐ. ܝܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܠܘ ܠܐܦܝ̈ ܠܥܠ ܡܬܬܙܝ̣ܥܐ ܗܘܬ݀. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܝܘܡ ܡ̣ܢ ܝܘܡ ܠܘܬ ܡܘܙܠܬܐ ܡܬܩܪܒܝܢ ܗܘܝܢ. ܘܐܠܘ ܡܬܩܪܒܝܢ ܗܘܝܢ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡܬܬܘ̈ܣܦܢ ܪ̈ܒܘܬܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܒܪ̈ܓܫܝܢ. ܘܐܠܘ ܬܘܒ ܠܐܦܝ̈ ܠܬܚܬ ܡܬܬܙܝܥܐ ܗܘܬ݀. ܟܕ ܫܕܝܢ ܗܘܝܢ ܟܐܦܐ ܡܕܡ ܠܐܦܝ̈ ܠܥܠ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܡܛܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܐܪܥܐ ܒܡܚܬܬܗ̇. ܒܗ̇ܝ ܕܐܪܥܐ ܝܬܝܪ ܢܛܝ̣ܠܐ ܘܝܩܝܪܐ ܡܢܗ̇. ܒܕܓܘܢ ܗ̣ܝ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܐܦܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܣܪܗܒܐܝܬ ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܕܪܟܘ ܠܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪ ܡܢܗ ܡܣܪܗܒ܆ ܓܠܝܐ. ܘܟܕ ܡܕܪܟܐ ܠܗ̇ ܘܥܠܝܗ̇ ܢܦܠܐ ܫܠܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܘܠܐ ܡܬܬܙܝܥܢܝ̣ܬܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܦܘܠܓܝ̈ܗ̇ ܕܐܪܥܐ

 

ܕܐܣܦܝܪܢܝܬܐ ܗ̱ܝ ܠܡ ܐܪܥܐ܆ ܡܢ ܟܕܘ ܐܬܚܘܝ. ܒܕܓܘܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܟܕ ܡܬܚܫܒܝ̣ܢܢ ܬܚܝܬ ܚܘܕܪܐ ܗ̇ܘ ܡܬܪܨܢܐ ܕܐܝܡܡܐ ܕܒܫܡܝܐ܆ ܕܒܬܪܟܢ ܡܢܢ ܡܬܚܘܐ. ܚܘܕܪܐ ܕܝܬܝܪ ܪܒ ܥܠ ܫܛܝ̣ܚܘܬܗ̇ ܕܐܪܥܐ. ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܚܘܕܪܐ. ܠܬܪܬܝܢ ܡܢܘ̈ܢ ܫܘ̈ܝܬܐ ܡܦܠܓ ܠܗ̇ ܠܐܪܥܐ. ܘܡܬܩܪܐ ܣܘܪܛܐ ܕܫܘܝܘܬܐ. ܒܕܟܠܗ̇ ܫܢ̱ܬܐ. ܫܘܐ ܠܠܠܝܐ ܐܝܡܡܐ ܗܪܬܡܢ. ܐܝܟ ܕܥܬܝ̣ܕܝ̣ܢܢ ܠܡܚܘܝܘ. ܘܟܕ ܡܬܚܫܒܝ̣ܢܢ ܬܘܒ ܚܘܕܪܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܝܬܝܪ ܪܒ ܗ̇ܘ ܕܥܒܪ ܥܠ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܦܘ̈ܠܘ ܐܘܟܝܬ ܩܘܢܕܝ̈ܩܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ. ܘܦܣܩ ܠܗ ܠܚܘܕܪܐ ܐܘܟܝܬ ܣܘܪܛܐ ܗ̇ܘ ܕܫܘܝܘܬܐ ܠܬܪܝܢ ܦܠܓ̈ܐ ܚܕ ܠܥܠ ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܠܬܚܬ. ܗܝܕܝܢ ܡܬܦܠܓܐ ܗ̣ܝ ܐܪܥܐ ܠܐܪܒܥܐ ܪ̈ܘܒܥܝ̣ܢ ܫܘܝ̈ܐ. ܬܪܝܢ ܡܢܗܘܢ ܬܝܡܢܝ̈ܐ܆ ܘܬܪܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܓܪ̈ܒܝܝܐ. ܘܡܬܥܡܪܢܝ̣ܬܐ ܡ̇ܢ ܟܠܗ̇ ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܪ̈ܘܒܥܐ ܓܪ̈ܒܝܝܐ ܟܐܡܬ݀ ܒܗ̇ܘ ܥܠܝܐ ܡܣܬܝܟܐ. ܘܟܕ ܡܬܚܫܒܝ̣ܢܢ ܚܘܕܪܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܪܒܐ ܗ̇ܘ ܕܥܒܪ ܥܠ ܐܪ̈ܒܥܬܝܗܘܢ ܦܘ̈ܠܘ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܚܘܕܪ̈ܐ. ܗܝܕܝܢ ܦܣܩ ܠܗ̇ ܠܡܬܥܡܪܢܝ̣ܬܐ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܚܘܕܪܐ ܠܬܪܝܢ ܦܠܓ̈ܐ ܫܘܝ̈ܐ. ܚܕ ܡܕܢܚܝܐ. ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܡܥܪܒܝܐ. ܘܢܘܩܕܬܐ ܕܡܬܦܣܩܢܘܬ ܣܘܪܛܐ ܕܫܘܝܘܬܐ ܡܢܗ ܕܗܢܐ ܚܘܕܪܐ. ܩܘܒܬܗ̇ ܐܘܟܝܬ ܡܨܥܬܗ̇ ܡܪܢܝܬܐ ܕܐܪܥܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܘܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬܗ̇ ܕܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܫܟܚܢܢ ܒܟܬܒ̈ܐ ܕܝܘܢܝ̈ܐ. ܐܝܢ܆ ܠܗܢܕ̈ܘܝܐ ܫܡܥܢܢ ܕܐܡܪܝܢ. ܕܬܡܢ ܗ̣ܘ ܥܘܡܪܐ ܕܫܐܕ̈ܐ ܗ̇ܘ ܕܩܪܝܢ ܠܗ ܒܒܪܬ݀ ܩܠܗܘܢ ܟܢܓ. ܘܬܚܝܬ ܦܘܠܘܣ ܗ̇ܘ ܓܪܒܝܝܐ ܐܡܪܝܢ ܕܐܝܬ ܗ̣ܘ ܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܩܪܐ ܡܝܪ. ܘܥܘܡܪܐ ܗ̱ܘ ܕܡܠܐܟ̈ܐ. ܘܥܠ ܣܘܪܛܐ ܗ̇ܘ ܕܒܝܬ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܝܬ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܐܘܙܝܢ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܡܐܠܘ. ܘܚܣܢܐ ܙܘܗܝܬܓ ܘܡܕܒܪܐ ܬܐܢܝܫ. ܘܛܘܪ̈ܐ ܬܩܝ̣̈ܦܝ ܩܘܪܐ ܘܡܬܠܓ̈ܐ ܕܩܕܡ ܐܪܥܐ ܕܗܘ̈ܢܝܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܗ̇ ܠܐܣܦܝ̣ܪ ܐܪܥܐ. ܒܬܠܬ ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܡܢܘ̈ܢ ܦܠܓܘܗ̇ ܡܚܪ̈ܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܫܡܝ̈ܐ ܟܕ ܦܠܓܘܬ ܚܘܕܪܐ ܬܗܘܐ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܒܝܬ ܬܪܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܡ̣ܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܚܕܕ̈ܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ. ܟܐܡܬ݀ ܣܘܪܛܐ ܬܪܝܨܐ ܗ̇ܘ ܕܢܒܗ ܡ̣ܢ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܐ ܕܨܝܢܝ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܣܟܝ̈ ܡܕܢܚܐ ܬܪܝܨܐܝܬ ܪܕܐ. ܘܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܒܓܐܕܝܪܐ ܓܙܪܬܐ ܕܒܣܟܝ̈ ܡܥܪܒܐ ܡܫܠܡ. ܒܗ̇ܝ ܕܪܝܫ ܟܠܢܫ ܠܐܦܝ̈ ܫܡܝܐ ܕܥܠܝ ܨܠܐ. ܘܪ̈ܓܠܐ ܠܐܦܝ̈ ܩܢܛܪܘܢ ܕܐܪܥܐ. ܕܬܚܬܝ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܡܝ̣ܪܐ. ܕܪܚܝ̣ܩܘܬܐ ܕܒܝܬ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܩܝܡܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܛܒ ܝܬܝܪܐ ܡ̣ܢ ܪܚܝ̣ܩܘܬܐ ܕܒܝܬ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ. ܐܠܐ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܪܚܝ̣ܩܘܬܐ ܒܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܚܕܕ̈ܐ ܡܒܥܕܝܢ ܡܬܚܘܝܐ ܘܠܐ ܡܬܚܘܝܐ ܒܗܢܘܢ ܕܩܪܝ̣ܒܝ̣ܢ.

 

 

 

ܡܛܠ ܐܘܪܟܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܘܦܬܝܗ̇

 

ܐܘܪܟܗ̇ ܡ̇ܢ ܕܡܬܥܡܪܢܝ̣ܬܐ ܐܝܟ ܪܥܝܢܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܡܫܪܝܐ ܡ̣ܢ ܓܙܪ̈ܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܫܬ ܕܒܡܥܪܒܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܡܬܩܪ̈ܝܢ ܛܘܒܬܢܝ̈ܬܐ ܘܠܥܠܡܝ̣̈ܢܝܬܐ. ܘܪ̈ܚܝ̣ܩܢ ܡ̣ܢ ܣܦܪ̈ܝ ܝܡܐ ܐܝܟ ܥܣܪ ܡܢܘ̈ܢ. ܡ̣ܢ ܬܠܬ ܡܐ ܘܫܬܝܢ. ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܡܢܗܘܢ ܕܣܦܪ̈ܝ ܝܡܐ ܡܫܪܝܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܬܪܝܢ ܛܘ̈ܦܣܐ ܕܐܘܪܟܐ ܡܫܬܟܚܝ̣ܢ ܒܟܬܒ̈ܐ ܠܚܕ ܐܬܪܐ. ܕܒܥܣܪܐ ܕܪ̈ܓܝ̣ܢ ܝܬܝܪ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܦܬܝܗ̇ ܕܝܢ ܕܡܬܥܡܪܢܝ̣ܬܐ ܡ̣ܢ ܣܘܪܛܐ ܗ̇ܘ ܕܫܘܝܘܬܐ ܡܫܪܐ ܠܐܦܝ̈ ܓܪܒܝܐ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܟܠ ܐܬܪܬܐ ܕܬܝܡܢܝ܇ ܒܨܝ̣ܪ ܗ̣ܘ ܦܬܝܗ܆ ܡ̣ܢ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܓܪܒܝܝ. ܟܐܡܬ݀ ܟܡܐ ܕܣܓܝܐ ܪܚܝ̣ܩܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܣܘܪܛܐ ܗ̇ܘ ܕܫܘܝܘܬܐ܆ ܝܬܝܪ ܣܓܐ ܘܦܬܝܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܩܠܝ̈ܡܐ ܫܒܥܐ

 

ܩܕܡܢܢ ܐܡ̣ܪܢܢ ܕܡܬܥܡܪܢܝ̣ܬܐ ܟܠܗ̇ ܠܓܪܒܝܐ ܗ̱ܝ ܡ̣ܢ ܣܘܪܛܐ ܗ̇ܘ ܕܫܘܝܘܬܐ ܕܬܚܝܬ ܐܣܦܝ̣ܪܐ ܬܪܝܨܬܐ܆ ܐܘܟܝܬ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܗ̱ܝ ܗ̇ܝ ܝܩܝ̣ܕܬܐ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܕܘܟ ܒܫܘܝܘܬ ܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ ܒܛܗܪ̈ܝܬܐ ܠܐܦܝ̈ ܓܪܒܝܐ ܡܨܛܠܝ̈ܢ ܛܠܢܝ̈ܬܐ ܟܠܗܝܢ. ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܦܛܘܠܘܡܐܘܣ ܒܟܬܒܐ ܕܡܓܐܣܛܝ. ܐܠܐ ܒܬܪ ܗܟܢ ܝܠܦܗ̇ ܠܡܬܥܡܪܢܝ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐܦܝ̈ ܬܝܡܢܐ ܡ̣ܢ ܣܘܪܛܐ ܕܫܘܝܘܬܐ. ܐܝܟ ܫܬܬܥܣܪ̈ܐ ܡܢܘ̈ܢ ܘܪܘܒܥܐ ܘܣܘܕܣܐ. ܘܐܟܬܒ ܥܠܝܗ̇ ܒܟܬܒܐ ܗ̇ܘ ܕܙܘܓܪܐܦܝܐ. ܘܗ̇ܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܡܛܠ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܫܘܝܘܬܐ ܕܡܡܙܓܐ ܗ̱ܘ. ܠܝܬ ܠܗ̇ ܕܘܡܝܐ. ܘܝܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܡܣܝܛܝ̣ܢ ܘܫܘܚܪܝܢ ܘܡܚܪܟܝ̣ܢ ܥܡܘܪ̈ܘܗܝ. ܘܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܩܪܝ̣ܒܝܢ ܒܓܘܢܐ ܘܣܥܪܐ ܘܥܝ̈ܕܐ ܘܗܘܢܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܢܬܡܙܓ ܐܬܪܐ ܐܝܢܐ ܕܡܪܬܚ ܫܡܫܐ ܡܘܚܝ̈ܗܘܢ ܕܥܡܘܪ̈ܘܗܝ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܩܠܝܠ ܢܪܚܩ ܡܢܗܘܢ. ܒܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܫܘܚ̈ܠܦܐ ܕܝܕܥܝ̣ܢܢ ܒܣܬܘܐ ܟܝܬ ܘܒܩܝܛܐ ܡܓܗܝܢ ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܝܩܕܢܐ ܘܡܬܬܢܝ̣ܚܝ̣ܢ.

 

 

 

ܩܠܝܡܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܩܠܝ̣ܡܐ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܐ ܡܫܪܐ ܐܝܟ ܕܒܦܬܝܐ ܡܢܗ ܕܣܘܪܛܐ ܕܫܘܝܘܬܐ. ܘܡܫܠܡ ܠܐܦܝ̈ ܓܪܒܝܐ܆ ܟܡܝܘܬܐ ܕܥܣܪܝܢ ܕܪ̈ܓܐ. ܘܐܪܒܥܣܪ̈ܐ ܩܛܝ̣̈ܢܬܐ. ܘܐܝܬ ܒܗ ܡ̇ܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ. ܡܐܪܘܝ ܗ̇ܝ ܕܒܢܗ̇ ܘܩܪܗ̇ ܥܠ ܫܡ ܡܐܪܝ̣ܣ ܒܪܬ݀ ܦܪܥܘܢ ܗ̇ܝ ܕܪܒܝܬܗ. ܘܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ ܡܫܪܐ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܕܨܝܢ ܘܥܒܪ ܥܠ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܗܘܢ ܣܠܩ̈ܢ ܣܦܝ̣̈ܢܐ ܡ̣ܢ ܝܡܐ. ܘܡܫܠܡ ܠܘܬ ܝܡܐ ܐܘܩܝܐܢܘܣ. ܘܥܡܘܪ̈ܘܗܝ ܡܫܟܪܝܢ ܘܥܪ̈ܛܠܝܝ̣ܢ ܘܡܫܡܪܝܢ ܕܠܐ ܢܡܘܣ. ܘܚܝ̈ܘܬܗܘܢ ܒܥܪܝ̣ܪ̈ܝ̣ܢ. ܘܦܪ̈ܚܬܗܘܢ ܕܚܝ̣̈ܠܢ. ܘܬܢܝ̣ܢܝ̈ܗܘܢ ܪܘܪ̈ܒܝܢ. ܘܪ̈ܚܫܝܗܘܢ ܣܓܝܐܝܢ.

 

 

 

ܩܠܝܡܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܘܗܢܐ ܡ̇ܢ ܡܫܪܐ ܡ̣ܢ ܟܪ ܕܫܠܡ ܩܠܝ̣ܡܐ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ܆ ܘܡܫܠܡ ܠܐܦܝ̈ ܓܪܒܝܐ. ܟܪ ܕܦܬܝܗ ܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ. ܟܪ ܕܦܬܝܗ ܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܕܪ̈ܓܝܢ ܘܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܩܛܝ̣̈ܢܝܢ. ܘܡܕܢܚܐ ܡܫܪܐ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܕܨܝܢ ܘܥܒܪ ܥܠ ܓܪܒܝܗܘܢ ܕܛܘܪ̈ܝ ܩܐܡܪܘܢ ܘܟܒܘܓ ܘܝܐܪܐܢܣܝ. ܘܐܘܓܝܢ. ܘܐܝܬ ܒܗ ܡ̇ܢ ܡܕܝ̣̈ܢܬܐ ܕܟܘ̈ܫܝܐ ܣܘܐܢܝ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܕܒܝ̣ܠ. ܘܒܡܥܪܒܝܗ ܥܡܢ ܘܗܓܪ. ܘܝܡܐܡܐ. ܘܡܗܪܗ ܘܫܒܐ ܘܣܒܐ ܘܝܬܪܒ ܘܡܠܟܘܬܐ ܕܚܒܫܝ̈ܐ. ܘܐܣܘܐܢ ܘܩܘܨܘܨܥܝܕ ܥܠܝܐ ܘܡܫܠܡ ܠܘܬ ܝܡܐ ܐܘܩܝܐܢܘܣ. ܘܥܡܘܪ̈ܘܗܝ ܒܨܝܪ ܫܟܝ̣ܪܝܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܩܠܝ̣ܡܐ ܩܕܡܝܐ. ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܘܚܝ̈ܘܬܗܘܢ. ܘܠܐ ܫܠܝ̣ܚܝܢ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܘܡܬܚܫܚܝ̣ܢ ܒܠܘ̈ܚܫܬܐ ܘܐܪ̈ܙܐ.

 

 

 

ܩܠܝܡܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܡܫܪܐ ܡ̣ܢ ܟܪ ܕܫܠܡ ܩܠܝ̣ܡܐ ܗ̇ܘ ܬܪܝܢܐ. ܘܡܫܠܡ ܠܐܦܝ̈ ܓܪܒܝܐ ܟܪ ܕܦܬܝܗ ܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ ܕܪ̈ܓܝ̣ܢ. ܘܫܬܬ݀ ܥܣܪܐ ܩܛܝ̈ܢܝܢ. ܘܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ ܡܫܪܐ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܕܨܝܢ. ܘܒܗ̇ ܗ̣ܘ ܟܘܪܣܝ ܡܠܟܘܬܗ̇ ܘܡܠܟܘܬ ܗܢܕܘ ܒܪܝܬܐ. ܘܒܗ̇ ܐܝܬ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܬܐܢܝܫ ܘܩܢܕܗܐܪ ܘܡܘܠܬܐܢ ܘܟܪܘܪܘܣܓܣܬܢ. ܘܟܪܡܐܢ ܘܦܪܣ ܘܐܨܦܗܐܢ. ܘܐܬܪܐ ܕܗܘ̈ܙܝܐ ܘܟܘܦܗ. ܘܡܕܡ ܡ̣ܢ ܣܘܪܝܐ ܘܦܐܠܣܛܝܢܝ ܘܕܪܡܣܘܩ ܘܐܘܪܫܠܡ ܘܝܡܐ ܕܣܘܦ. ܘܡܕܒܪܐ ܘܐܪܥܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܘܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܐܦܪܝ̣ܩܝ̣. ܘܫܪ̈ܒܬܐ ܕܒܪܒܪ̈ܝܐ ܕܒܡܥܪܒܐ. ܘܡܫܠܡ ܒܐܘܩܝܐܢܘܣ.

 

 

 

ܩܠܝ̣ܡܐ ܪܒܝܥܝܐ

 

ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܡܫܪܐ ܡ̣ܢ ܟܪ ܕܫܠܡ ܩܠܝ̣ܡܐ ܗ̇ܘ ܬܠܝܬܝܐ. ܘܡܫܠܡ ܠܐܦܝ̈ ܓܪܒܝܐ. ܟܪ ܕܦܬܝܗ ܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܕܪ̈ܓܐ. ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ ܩܛܝ̈ܢܝܢ. ܘܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ ܡܫܪܐ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܕܨܝܢ. ܘܥܒܪ ܥܠ ܡܕܝ ܘܐܪܝ ܘܒܒܝܠ. ܘܡܗܡܕܐܢ ܘܐܬܘܪ. ܘܢܨܝ̣ܒܝ̣ܢ ܘܚܪܢ ܘܐܘܪܗܝ ܘܡܒܘܓ ܘܒܪܘܘܐܐ ܘܐܘܦܡܝܐ ܘܩܪܝ̣ܛܝ̣. ܘܩܘܦܪܘܣ ܘܪܘܕܘܣ ܘܣܠܘܩܝܐ ܘܚܡܨ ܘܚܡܬ. ܘܛܪܣܘܣ ܘܡܡܦܣܘܣܛܝ. ܘܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܡܫܠܡ ܒܐܘܩܝܐܢܘܣ. ܥܡܘܪ̈ܘܗܝ ܚܟܝ̣ܡܝ̣ܢ ܘܡܛܟܣܝ̣ܢ ܘܫܦܝ̣ܪܝܢ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ.

 

 

 

ܩܠܝܡܐ ܚܡܝܫܝܐ

 

ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܡܫܪܐ ܡ̣ܢ ܟܪ ܕܫܠܡ ܩܠܝ̣ܡܐ ܗ̇ܘ ܪܒܝܥܝܐ. ܘܡܫܠܡ ܠܐܦܝ̈ ܓܪܒܝܐ. ܟܪ ܕܦܬܝܗ ܐܪܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ ܕܪ̈ܓܝ̣ܢ ܘܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܩܛܝ̈ܢܝܢ. ܘܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ ܡ̇ܢ ܡܫܪܐ. ܘܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܕܗܘ̈ܢܝܐ. ܘܓܘܓ ܗ̇ܢܘܢ ܚܒܝ̈ܫܝܐ. ܘܥܒܪ ܥܠ ܫܪ̈ܒܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܕܛܘ̣ܪ̈ܩܝܐ ܥܕܡܐ ܠܟܐܫܓܪ. ܒܐܠܐܱܣܐܓܘܬ. ܘܣܡܪܩܢܕ ܘܒܘܟܐܪܐ. ܘܟܘܪܐܙܡ ܥܕܡܐ ܠܬܪܥ ܬܪ̈ܥܝܢ ܕܘܡܝܦܛܪܩܛ ܘܐܪܡܢܝܐ ܘܡܝܠܝܛܝܢܝ ܘܪܘܡܝ ܪܒܬܐ ܘܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ. ܘܐܬܝܢܣ ܘܬܪܐܩܝ. ܘܡܫܠܡ ܠܘܬ ܝܡܐ. ܥܡܘܪ̈ܘܗܝ ܕܝܢ ܣܡܩܪ̈ܝܝܢ ܘܣܓܝ̈ܐܝܝ ܩܪ̈ܒܐ ܐܢܘܢ.

 

 

 

ܩܠܝ̣ܡܐ ܫܬܝܬܝܐ

 

ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܡܫܪܐ ܡ̣ܢ ܟܪ ܕܫܠܡ ܩܠܝ̣ܡܐ ܗ̇ܘ ܚܡܝܫܝܐ ܘܡܫܠܡ ܠܐܦܝ̈ ܓܪܒܝܐ ܟܪ ܕܦܬܝܗ ܐܪܒܥܝܢ ܓܪܒܝܐ ܟܪ ܕܦܬܝܗ ܐܪܒܥܝܢ ܘܫܬܐ ܕܪ̈ܓܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܕܐ ܩܛܝ̣ܢܬܐ. ܘܡܫܪܐ ܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ. ܡ̣ܢ ܐܪܥ ܛܘ̣ܪܩܝܣ ܐܘܟܝܬ ܕܘܟ̈ܝܬܐ ܕܡܬܩܪ̈ܝܢ ܩܐܝ̈ ܘܩܘܢ ܘܟܪܡܝ̣ܪ ܘܟܝܡܐܓ ܘܦܐܪܐܒ. ܘܥܒܪ ܥܠ ܝܡܐ ܕܛܪܒܝܙܘܢܛܐ ܒܩܘܪܒܐ ܡ̣ܢ ܒܘܙܢܛܝܐ. ܘܦܪܢܓܝܐ. ܘܒܗ ܥܡܪܝܢ ܥܡ̈ܡܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܓܠܘܦܪܝܓܘܣ ܘܙܥܘܪܝܢ ܒܩܘ̈ܡܬܗܘܢ. ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܘܚܝ̈ܘܬܗܘܢ. ܘܢܫܝ̈ܗܘܢ ܕܡܬܩܪ̈ܝܢ ܐܡܙܐܢ̈ܐܣ. ܦܣ̈ܩܢ ܠܬܕܐ ܕܝܡܝ̣ܢܐ. ܐܝܟ ܕܢܬܥ̈ܬܕܢ ܠܡܟܫܛ. ܘܡܫܠܡ ܒܝܡܐ ܡܥܪܒܝܐ.

 

 

 

ܩܠܝܡܐ ܫܒܝܥܝܐ

 

ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܡܫܪܐ ܡ̣ܢ ܟܪ ܕܫܠܡ ܩܠܝ̣ܡܐ ܗ̇ܘ ܫܬܝܬܝܐ. ܘܡܫܠܡ ܠܐܦܝ̈ ܓܪܒܝܐ ܟܪ ܕܦܬܝܗ ܒܩܘܪܒܐ ܡ̣ܢ ܚܡܫܝܢ ܕܪ̈ܓܐ. ܘܒܗܢܐ ܩܠܝ̣ܡܐ ܒܨܝ̣ܪܐ ܡܬܥܡܪܢܝ̣ܬܐ. ܘܒܡܕܢܚܗ ܛܘܪ̈ܐ ܐܝܬ ܡܙܩ̈ܦܐ. ܘܥܡܪܝܢ ܒܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܓܘܓ ܘܡܓܘܓ. ܘܐܡܘ̈ܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܒܥܪܝ̣ܪ̈ܝܬܐ. ܘܒܗ̇ ܗ̣ܝ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܒܘܪܘܣܬܐܢܝ̣. ܘܢܗܪܐ ܒܐܬܪܐ ܓܘܝܐ ܘܓܕܘ ܕܣܐܪܡܐܛܐ ܠܓܘ ܡ̣ܢ ܥܒܪ ܥܠ ܛܘܪ̈ܘ ܒܐܫܟܪܬ ܘܬܚܘ̈ܡܐ ܕܒܘܓܢ̈ܟܝܐ. ܘܒܘܠܓܪ̈ܝܐ ܘܣܩܘ̈ܬܝܐ. ܘܡܫܠܡ ܒܝܡܐ ܡܥܪܒܝܐ. ܘܥܫܝ̣ܢ ܩܘܪܐ ܒܩܠܝ̣ܡܐ ܗܢܐ. ܘܟܪܝܢ ܚܝܝ̈ ܥܡܘܪ̈ܘܗܝ. ܘܠܐ ܒܢܝܢ ܒ̈ܬܐ. ܐܠܐ ܥܠ ܥܓ̈ܠܬܐ ܥܡ ܫܡܫܐ ܟܪܟܝܢ. ܘܒܬܪ̈ܘܗܝ ܕܩܠܝ̣ܡܐ ܗܢܐ ܒܓܪܒܝܐ. ܫܪ̈ܒܬܐ ܐܝܬ ܒܨܝ̣ܪ̈ܬܐ ܕܡܬܩܪ̈ܝܢ ܛܘܪܩܐܝܬ ܐܝܣܘܐ ܘܘܪܐܢܓ ܘܝܘܪܐ. ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܒܥܝ̣ܪ̈ܝܐ ܘܣܓܝ ܒܥܪܝ̣ܪ̈ܝܐ ܕܠܚܝ̈ܘܬܐ ܘܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܡܝܢ. ܘܗܢܐ ܡ̇ܢ ܙܢܐ ܕܦܘܠܓܐ ܕܦܠܓܘܗ̇ ܚܟܝ̈ܡܐ ܠܡܬܥܡܪܢܝ̣ܬܐ. ܡܟܝܠ ܠܙܢܝ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܦܘ̈ܠܓܐ ܙܕܩ ܠܢ ܕܢܣܥܘܪ.

 

 

 

ܡܛܠ ܦܘܠܓܐ ܕܢܘܚ

 

ܢܘܚ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܬܠܬ ܡܢܘ̈ܢ ܦܠܓܗ̇ ܠܐܪܥܐ. ܐܝܟ ܕܠܦܬܝܐ. ܘܠܦܢܝܬܐ ܡ̇ܢ ܬܝܡܢܝܬܐ. ܕܒܗ̇ ܐܢܘܢ ܐܘܟܡ̈ܐ. ܠܚܡ ܒܪܗ ܝܗܒܗ̇. ܘܠܦܢܝܬܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܢܘܢ ܚܘܪ̈ܐ. ܠܝܦܬ ܒܪܗ ܝܗܒܗ̇. ܘܠܡܨܥܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܢܘܢ ܫܚ̈ܡܐ. ܠܫܝܡ ܒܪܗ ܝܗܒܗ̇.

 

 

 

ܡܛܠ ܦܘܠܓܐ ܕܗܢܕ̈ܘܝܐ

 

ܗܢܕ̈ܘܝܐ ܕܝܢ ܠܬܫܥ ܡܢܘ̈ܢ ܦܠܓܘܗ̇ ܠܐܪܥܐ. ܠܡܕܢܚܐ ܘܩ̣ܪܐܘܘܗ̇ ܒܠܟܣܝܣܗܘܢ ܝܘܪܐܒ. ܘܠܡܥܪܒܐ ܘܩ̣ܪܐܘܘܗ̇ ܝܣܓܡ. ܘܠܓܪܒܝܐ ܘܩ̣ܪܐܘܘܗ̇ ܐܘܬܪ. ܘܠܬܝܡܢܐ ܘܩ̣ܪܐܘܘܗ̇ ܕܟܫܢ. ܘܠܡܕܢܚ ܓܪܒܝ ܘܩ̣ܪܐܘܘܗ̇ ܒܐܝܒ ܘܠܡܕܢܚ ܬܝܡܢ ܘܩ̣ܪܐܘܘܗ̇ ܠܟܢܝ. ܘܠܡܥܪܒ ܬܝܡܢ. ܘܩ̣ܪܐܘܘܗ̇ ܢܝܪܬ. ܘܠܡܨܥܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܘܩ̣ܪܐܘܘܗ̇ ܡܪܕܝܫ.

 

 

 

ܡܛܠ ܦܘܠܓܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ

 

ܐܦܪܝܕܘܢ ܡ̇ܢ ܓܢ̱ܒܪܗܘܢ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܠܬܠܬ ܡܢܘ̈ܢ ܦܠܓܗ̇ ܠܐܪܥܐ ܐܝܟ ܕܠܐܘ̣ܪܟܐ. ܘܠܦܢܝ̣ܬܐ ܡ̇ܢ ܡܕܢܚܝܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܢܘܢ ܛܘܪ̈ܩܝܐ ܘܨܝ̣ܢܝ̈ܐ ܝܗܒܗ̇ ܠܒܪܗ ܬܘܓ. ܘܠܦܢܝ̣ܬܐ ܡܥܪܒܝܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܢܘܢ ܪ̈ܘܡܝܐ ܝܗܒܗ̇ ܠܒܪܗ ܣܠܡ. ܘܠܡܨܥܝܬܐ ܕܒܗ̇ ܗ̣ܝ ܐܝܪܐܢܫܗܪ ܝܗܒܗ̇ ܠܒܪܗ ܐܝܪܓ.

 

 

 

ܡܛܠ ܦܘܠܓܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ

 

ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܠܫܒܥ ܡܠܟ̈ܘܢ ܦܠܓܘܗ̇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ (ܟܫܘܪ ܦܐܪ̈ܣܝܗ̈) ܩܪܝܢ ܒܠܥܙܗܘܢ. ܘܡܠܟܘܬܐ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܗܢܕ̈ܘܝܐ. ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܪ̈ܐܒܝܐ. ܕܬܠܬ ܗ̇ܝ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܡܥܪ̈ܒܝܐ. ܕܐܪܒܥ ܗ̇ܝ ܕܐܝܪܐܢܫܗ. ܕܚܡܫ ܗ̇ܝ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܘܣܩܘ̈ܬܝܐ. ܕܫܬ ܗ̇ܝ ܕܛܘ̣ܪ̈ܩܝܐ ܘܗܘܢܝ̈ܐ. ܕܫܒܥ ܗ̇ܝ ܕܨܝ̣ܢܝ̈ܐ ܘܬܒܬܝ̈ܐ ܕܡܥܗܕ ܠܗܘܢ ܢܒܝܐ ܕܢܝܐܝܠ.

 

 

 

ܡܛܠ ܦܘܠܓܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ

 

ܦܛܘܠܘܡܐܘܣ ܡ̇ܢ ܒܟܬܒܐ ܕܡܝܓܝܣܛܝ. ܠܫܒܥܐ ܗ̇ܢܘܢ ܩܠܝ̣̈ܡܐ ܕܚܘܝ̣ܢܢ ܦܠܓܗ̇ ܠܡܬܥܡܪܢܝ̣ܬܐ ܠܦܘܬ ܕܐܣܦܝܪ ܫܡܝܐ. ܘܝܬܝ̣ܪܘܬܐ ܘܒܨܝ̣ܪܘܬܐ ܕܐܝܡܡ̈ܐ ܘܠܝ̈ܠܘܬܐ. ܒܟܬܒܐ ܕܝܢ ܕܙܘܓܪܐܦܝܐ ܐܘܟܝܬ ܕܡܟܬܒܢܘܬ ܐܪܥܐ ܠܬܠܬ ܬܘܒ ܦܠܓܗ̇. ܐܝܟ ܕܠܐܘܪܟܐ ܟܐܡܬ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܕܠܡܕܢܚܐ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ. ܐܣܝܐ ܩܪܗ̇ ܓܘܢܐܝܬ. ܘܠܦܢܝ̣ܬܐ ܡ̇ܢ ܡܥܪܒܝܬܐ. ܡܛܠ ܕܝܡܐ ܐܕܪܝܘܣ ܗܢܐ ܪܒܐ ܕܒܝܬ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܠܒܘܙܢܛܝܐ ܠܬܪܬܝܢ ܡܢܘ̈ܢ ܦܣܩ ܠܗ. ܠܦܢܝ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܓܪܒܝܐ ܡ̣ܢ ܗܘܐ ܝܡܐ ܥܕܡܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܚܘܪ̈ܐ ܘܣܡܩܪ̈ܝܐ ܐܘܪܝ̣ܦܝ ܩܪܗ̇. ܘܠܦܢܝ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܬܝܡܢܐ ܡ̣ܢ ܝܡܐ ܗܢܐ ܥܕܡܐ ܠܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܝܩܝ̣ܕܬܐ ܐܘܟܝܬ ܕܣܘܪܛܐ ܕܫܘܝܘܬܐ ܕܒܗ ܐܢܘܢ ܐܘܟܡ̈ܐ ܘܫܚ̈ܡܐ. ܠܝܒܘܐܝ ܩܪܗ̇. ܘܡܛܠ ܕܦܢܝ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܡܕܢܚܝܬܐ ܥܐܦܐ ܗ̱ܝ ܕܗ̇ܝ ܡܥܪܒܝܬܐ. ܦܪܫ ܡܢܗ̇ ܠܒܒܝܠ ܘܟܘܪܣܐܢ ܘܐܣܝܐ ܙܥܘܪܬܐ ܫܡܗ ܐܢܝܢ. ܘܠܕܫܪܟܐ ܐܣܝܐ ܪܒܬܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܛܠ ܒܘ̈ܚܢܐ ܕܐܣܛܘ̈ܟܐ ܡܝܢܝܐ ܩܕܡܝܬ݀ ܟܝܢܗܘܢ ܕܡܝ̈ܐ

 

ܕܩܪܝ̣ܪܝ̣ܢ ܠܡ ܡܝ̈ܐ ܘܪܛܝ̣ܒܝ̣ܢ ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܐܬܦܫܟ. ܐܠܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܐܡ̣ܪܘ ܕܐܪܥܐ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܡܝ̈ܐ ܩܪܝ̣ܪܐ ܒܝܕ ܬܪܬܝܢ. ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܕܐܪܥܐ ܝܬܝܪ ܠܒܝ̣ܕܐ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܝܬܝܪ ܩܪܝ̣ܪܐ. ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܢ ܕܐܪܥܐ ܝܬܝܪ ܪܚܝ̣ܩܐ ܡ̣ܢ ܙܘܥܐ ܡܘܙܠܬܢܝܐ ܕܡܚܡ ܘܠܘܩܒܠ ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܦܢ ܟܠ ܩܪܝ̣ܪܘܬܐ ܥܠܬܐ ܗ̱ܝ ܕܠܒܝ̣ܕܘܬܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܐܠܨܐ ܕܟܠ ܠܒܝ̣ܕܘܬܐ ܥܠܬܢܝܬܐ ܬܗܐ ܕܩܪܝ̣ܪܘܬܐ. ܒܕܩܛܦܣܝ̣ܣ ܟܘܠܢܝܬܐ ܠܐ ܗܦܟܐ ܥܠ ܢܦܫܗ̇. ܒܕܓܘܢ ܡܨܝܐ ܕܠܒܝ̣ܕܘܬܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܠܘ ܡ̣ܢ ܩܪܝ̣ܪܘܬܗ̇ ܗ̣ܝ. ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܥܠܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܘܠܘܩܒܠ ܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ ܐܡܪܝܢܢ. ܕܙܘܥܐ ܡܘܙܠܬܢܝܐ ܐܠܘ ܡܚܡ ܗܘܐ. ܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܬܫܬܠܛ ܩܪܝ̣ܪܘܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܡܝ̈ܐ ܘܐܐܪ ܟܕ ܡܪܚܩ ܗܘܐ ܫܡܫܐ. ܫܪܝ̣ܟܐ ܡܕܝܢ ܕܡܝ̈ܐ ܝܬܝܪ ܩܪܝ̣ܪܝܢ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ. ܘܝܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܓܫܬܢ ܡܢܗܘܢ ܐܘ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܝܬܝܪ ܩܐܪܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܩܛܝ̣ܪܘܬܗܘܢ ܕܡܝ̈ܐ

 

ܡܝ̈ܐ ܓܝܪ ܟܝܢܐܝܬ ܩܛܪܝ̣ܢ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡܪܚܩ ܗ̇ܘ ܕܡܚܡ ܟܐܡܬ ܫܡܫܐ ܡܓܠܕܝ̣ܢ. ܘܟܕ ܟܝܢܐܝܬ ܩܛܪܝܢ. ܐܠܨܐ ܕܠܘ ܟܝܢܐܝܬ ܡܬܐܫܕܝ̣ܢ. ܐܠܐ ܒܥܠܬ݀ ܡܦܪܫܢܘܬܗܘܢ.

 

 

 

ܡܛܠ ܓܘܢܗܘܢ ܘܛܥܡܗܘܢ

 

ܐܠܘܠܐ ܩܢܝܢ ܗܘܘ ܓܘܢܐ ܐܦܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܥܛܦܝ̣ܢ ܗܘܘ ܙܠܝ̣̈ܩܐ ܡ̣ܢ ܫܛܝ̣ܦܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܠܝܐ ܡܝ̈ܐ. ܐܟܡܐ ܕܠܐ ܥܛܦܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܣܦܝ̣ܩܐ. ܘܡܛܠ ܛܥܡܗܘܢ ܒܦܘܫܟܐ ܚܢܢ. ܟܕ ܠܐ ܝܕܥܝ̣ܢܢ ܐܢ ܒܚܝܠܐ ܗ̇ܘ ܓܫܘܫܐ ܡܪܓܫܝ̣ܢܢ ܒܗܘܢ ܒܕܫܬܝܢܢ. ܐܘ ܒܗ̇ܘ ܛܥܘܡܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܐܣܟܡܝ̈ܗܘܢ

 

ܕܐܣܦܝܪ̈ܢܝܝܢ ܠܡ ܡܝ̈ܐ ܝܕܝܥܐ ܡ̣ܢ ܬܠܬ. ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܪܕܐ ܒܝܡܐ. ܩܕܡܝܬ݀ ܠܪܝܫܗ ܕܛܘܪܐ ܚܙܐ܆ ܐܝܛܐ ܠܫܦܘܠܘ̈ܗܝ ܛܘܪܐ. ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܢ ܕܟܕ ܪܡܝܢܢ ܡܝ̈ܐ ܠܐܦܝ̈ ܠܥܠ ܡܣܬܟܡܘ ܡܣܬܟܡܢ ܓܠܝ̣ܠܐܝܬ ܛܘܦܘ̈ܗܝ. ܘܗܟܢܐ ܬܘܒ ܟܕ ܪܐܣܝ̣ܢܢ ܛܘ̈ܦܐ ܡܕܡ ܥܠ ܥܦܪܐ ܕܛܒ ܕܚܝ̣ܚ. ܕܬܠܬ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܦܫܝ̣̈ܛܐ ܐܢܘܢ. ܘܐܣܦܝ̣ܪܢܝܐ ܗ̱ܘ ܐܣܟܡܐ ܠܟܠܗܘܢ ܦܫܝ̈ܛܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܐܬܪܗܘܢ ܟܝܢܝܐ ܕܡܝ̈ܐ

 

ܐܬܪܗܘܢ ܟܝܢܝܐ ܕܡܝ̈ܐ ܠܥܠ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ. ܘܐܠܘܠܐ ܫܢܢ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܢܕܝ̈ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ. ܥܠ ܟܠܗ̇ ܡܬܦܪܣܝܢ ܗܘܘ ܡܝ̈ܐ. ܘܠܟܠܗ̇ ܡܛܒܥܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܐ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܢܕܝܘܬܐ ܒܒܛܝ̣ܠܘܬܐ ܘܚܟܡܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܗܘܬ. ܡܛܠ ܚܝ̈ܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢ ܝܒ̈ܫܝܬܐ ܣܘܓܐܐ. ܘܡܝ̈ܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܪܕܝܢ ܒܓܘ ܚܠܝ̣̈ܠܐ ܘܬܚܬܝ̈ܬܐ ܕܐܪܥܐ. ܠܘ ܕܢܬܬܚܬܘܢ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܡܨܛܠܝܢ. ܐܠܐ ܕܠܬܚܬ ܡ̣ܢ ܐܐܪ ܕܒܗܝܢ ܒܥܡܝ̈ܩܘܬܐ ܗܠܝܢ ܢܗܘܘܢ ܒܥܝܢ ܟܝܢܐܝܬ. ܒܕܠܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܐܐܪ ܗ̇ܘ ܕܪܡ ܗ̣ܘ ܡܢܗܘܢ. ܟܝܢܐܝܬ ܢܥܙܘܢ. ܘܕܥܠ ܬܠܬܐ ܪ̈ܘܒܥܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܡܫܠܛܝ̣ܢ ܡܝ̈ܐ. ܐܕܪܟܘ ܚܟܝ̣̈ܡܐ. ܘܠܫܪܟܐ ܕܝܡ̈ܡܐ ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ ܠܗ̇ܢܝܢ ܕܝܘܡܐ ܬܪܝܢܐ ܫܒܩܝ̣ܢ.

 

 

 

ܡܛܠ ܪܘܚܐ ܗ̇ܝ ܕܡܪܚܦܐ ܗܘܬ݀ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܝ̈ܐ

 

ܩܕܝܫܐ ܒܣܝܠܠܝܘܣ ܒܡܐܡܪܐ ܬܪܝܢܐ ܕܫܬܬ݀. ܝܘ̈ܡܐ ܐܡ̣ܪ. ܕܥܠܝܗ̇ ܥܠ ܪܘܚܐ ܗܕܐ ܗܘܐ ܫܘܐܠܐ ܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܕܝ̣ܡܝܢ ܠܢ. ܘܐܡ̣ܪܘ ܕܪܘܚܐ ܗ̱ܝ ܕܩܘܕܫܐ. ܘܠܗܕܐ ܘܠܐ ܕܢܩܒܠ ܒܬܪܥܝܬܢ. ܘܠܣܘܟܠܗ ܕܪܘܚܦܐ ܐܡ̣ܪ. ܕܡ̣ܢ ܓܒܪܐ ܐ̱ܢܫ ܡܝܬܪܐ ܣܘܪܝܝܐ ܝܠܦܗ̇. ܒܕܡܚܝܢ ܗ̣ܘ ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܠܥܒܪܝܐ. ܡܪܚܦܐ ܗܘܬ݀ ܠܡ ܐܡ̣ܪ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܝ̈ܐ. ܕܢܬܥܬܕܘܢ ܗܘܘ ܠܡܘܠܕܘ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܠܓܢܣܗ̇. ܐܝܟ ܐܣܟܡܐ ܕܬܪܢܓܘܠܬܐ ܕܡܪܚܦܐ ܘܡܚܒܒܐ ܒܚܘܒܗ̇ ܥܠ ܒܥ̈ܬܐ ܕܬܚܘܬܝܗ̇ ܕܬܬܠ ܒܗܝܢ ܚܝܘܬܐ ܘܬܫܪܐ ܒܗܝܢ ܙܘܥܐ. ܘܠܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܬܘܒ ܫܠܡ ܚܣܝܐ ܝܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܝ. ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܕܝܢ ܒܦܘܫܩܐ ܣܘܥܪܢܝܐ ܕܒܪܝ̣ܬܐ. ܘܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܣܪܘܓܝܐ ܒܫܬܬ݀ ܝܘܡܗ. ܘܬܐܘܕܘܪܘܣ ܡܦܫܩܢܐ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܐܢܘ ܐܡ̣ܪܘ. ܕܠܘ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܪܘܚܐ ܗ̇ܝ. ܐܠܐ ܪܘܚܐ ܗܕܐ ܒܪܝ̣ܬܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܐܐܪ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ. ܗܘܐ ܚܫܘܟܐ ܘܢܫܒܬ݀ ܪܘܚܐ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܡܝ̈ܐ. ܪܘܚܐ ܒܪܝ̣ܬܐ. ܠܘ ܩܕܝܫܬܐ ܐܝܟ ܕܐܣܬܒܪܬ݀. ܪܘܚܗ ܕܡܪܝܐ ܩܪܗ̇ ܗܘܐ ܡܘܫܐ ܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪܬ݀. ܒܪܝ̣ܬܗ ܕܡܪܝܐ ܕܡܪܚܦܐ ܗܘܬ݀ ܒܪ̈ܝܬܗ. ܘܕܪܥܝܢܐ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܚܬܝ̣ܬ. ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܐܠܘ ܠܐ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܪܘܚܐ ܗ̇ܝ. ܠܘ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܩܪܝܬ݀ ܗܘܬ. ܒܕܠܐ ܣܟ ܡܬܐܡܪ ܐܐܪ ܕܐܠܗܐ. ܐܘ ܐܪܥܐ ܐܘ ܢܘܪܐ ܐܠܗܐ. ܥܠ ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܩܘܕܫܐ ܐܝܟ ܕܒܣܘ̣ܓܐܐ ܡܬܐܡܪ ܗܟܢ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܫܕܪ ܐܢ̱ܬ ܪܘܚܟ ܘܡܬܒܪܝܢ. ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܘܥܠ ܒܪܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܠܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܫܒܚ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܡ̣ܪܘ ܠܘܬ ܫܘܪܪܗ̇ ܕܬܪܥܝ̣ܬܐ ܗܕܐ. ܐܠܐ ܠܝ ܒܨܝܪܐ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܩܦܝ̣ܣܬܐ ܐܬܚܙܝܬ݀ ܕܐܡܪ. ܘܩܕܝܫܐ ܣܐܘܝܪܐ ܒܟܬܒܐ ܗ̇ܘ ܕܠܘܩܒܠ ܓܪܐܡܛܝܩܘܣ ܐܡ̣ܪ. ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܗ̣ܘ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܣܘܪܝܝܐ. ܘܕܠܘ ܗܘܝܘ܆ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܗܟܢ ܡܬܪܥܐ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     #1 

 

ܢܝܫܐ ܪܒܝܥܝܐ ܡܛܠ ܒܘ̈ܚܢܐ ܕܐܣܛܘܟܣܐ ܐܐܪܝܐ. ܩܕܡܝܬ݀ ܡܛܠ ܟܝܢܗ

 

ܕܚܡܝܡ ܐܐܪ ܒܟܝܢܗ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ. ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܠܡܝ̈ܐ ܐܐܪ ܨܒܝܢܢ ܕܢܥܒܕ. ܒܚܡܝ̣ܡܘܬܐ ܝܬܝ̣ܪܬܐ ܡܪܬܚܝ̣ܢܢ ܠܗܘܢ. ܘܟܢ ܗܘܝܢ ܐܐܪ. ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܐܪ ܪܛܝ̣ܒܐ ܗ̱ܘ ܐܟܡܐ ܕܡܬܚܘܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܩܪܝ̣ܪ ܗܘܐ ܡܝ̈ܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܠܘ ܡܝ̈ܐ ܗ̱ܘ. ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܕܚܡܝܡܐ ܗ̱ܘ. ܘܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܡܗܦܟܝ̣ܢ ܘܐܡܪܝܢ. ܐܠܘ ܚܡܝ̣ܡ ܗܘܐ ܐܐܪ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܠܡܬܩܘܪܪܘ ܒܪܚܝ̣ܩܘܬܗ ܕܫܡܫܐ. ܘܐܠܘ ܬܘܒ ܚܡܝ̣ܡ ܗܘܐ. ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܐܪ ܫܦܝܐ ܕܒܪ̈ܝܫܝ ܛܘܪ̈ܐ ܝܬܝܪ ܩܪܝ̣ܪ. ܘܐܠܘ ܬܘܒ ܚܡܝ̣ܡ. ܒܣܟ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܬܗܘܐ ܚܡܝ̣ܡܘܬܗ. ܟܕ ܠܝܬ ܒܗ̇ ܩܪܝ̣ܪܘܬܗ. ܟܕ ܠܝܬ ܒܗ̇ ܩܪܝ̣ܪܘܬܐ ܕܡܫܗܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ. ܘܐܠܘ ܗܟܢܐ ܗܘܐ. ܢܘܪܐ ܗܘܐ ܘܠܘ ܐܐܪ. ܘܐܠܘܠܐ ܩܪܝ̣ܪ ܗܘܐ ܐܝܟܢܐ ܟܕ ܫܒܒܗ̇ ܗ̣ܘ ܕܢܘܪܐ. ܠܐ ܡܬܥܦܦܐ ܗܘܬ݀ ܚܡܝ̣ܡܘܬܗ̇ ܕܢܘܪܐ ܥܠ ܚܡܝ̣ܡܘܬܗ ܕܝܠܗ ܘܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܡܝܒ̈ܫܢ ܗܘܝ̈ ܠܐܘܣܝܗ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܝܒܝ̣ܫܐ ܘܠܘ ܪܛܝ̣ܒܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܐܐܪ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܫܪܝܪܐ. ܘܠܘܩܒܠ ܣܥܝܐ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܐܡܪܝ̣ܢܢ. ܕܟܕ ܡܣܛܐ ܫܡܫܐ. ܡ̣ܢ ܩܪܝ̣ܪܘܬܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܟܝܢܗ ܕܝܠܗ ܩܐܪ ܐܐܪ. ܘܠܘܩܒܠ ܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ ܐܡܪܝܢܢ. ܕܒܝܕ ܡܫܠܛܘܬ ܪ̈ܘܚܐ ܩܪܝܪ̈ܬܐ ܕܥܠ ܪ̈ܝܫܝ ܛܘܪ̈ܐ ܩܐܪ ܐܐܪ ܘܠܘ ܒܟܝܢܗ. ܕܡܛܠܡܢܐ ܪܘܚܐ ܟܕ ܐܐܪ ܗ̣ܝ ܩܪܝ̣ܪܐ ܠܚܪܬܐ ܐܡܪܝܢܢ. ܘܠܘܩܒܠ ܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ܆ ܐܡܪܝܢܢ. ܕܪܛܝ̣ܒܘܬܗ ܠܐ ܫܒܩܐ ܠܚܡܝ̣ܡܘܬܗ ܕܒܣܟ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܝܐ ܬܗܘܐ. ܡܛܠ ܕܚܡܝ̣ܡܘܬܐ ܥܡ ܝܒܝܫܘܬܐ ܥܐܙܐ. ܘܥܡ ܪܛܝ̣ܒܘܬܐ ܡܫܬܗܝܐ. ܘܠܘܩܒܠ ܣܥܝܐ ܪܒܝܥܝܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܘ ܚܕܐ ܗ̱ܝ ܥܪܩܬܐ ܐܐܪ. ܐܠܐ ܬܠܬ. ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܐܐܪ ܗ̇ܘ ܥܠܝܐ ܕܠܢܘܪܐ ܢܩܝ̣ܦ ܘܢܘܪܢܝܐ ܗ̱ܘ. ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐܪܥܐ ܘܡܝ̈ܐ ܢܩܝ̣ܦ. ܘܐܟܘܬܗܘܢ ܩܪܝܪ ܟܕ ܠܐ ܢܗܐ ܗ̇ܘ ܕܡܚܡ. ܘܐ̱ܚܪܬܐ ܗ̇ܘ ܡܨܥܝܐ ܕܗܘܘ ܐܐܪ ܡܪܢܝܐ ܘܟܝܢܝܐ. ܘܚܡܝ̣ܡ ܘܪܛܝ̣ܒ. ܘܪܛܝ̣ܒ ܐܐܪ ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡܬܦܫܟ. ܐܠܐ ܒܙܢܐ ܗ̇ܘ ܕܕܠܝ̣ܠܘܬ ܡܣܬܟܡܢܘܬܐ ܘܠܘ ܕܬܠܝ̣ܠܘܬܐ. ܘܕܓܠܝ̣ܙ ܡ̣ܢ ܓܘܢܐ ܘܛܥܡܐ ܘܐܣܟܡܐ ܐܐܪ ܓܠܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܒܗܠܝܢ ܕܒܗ ܒܐܐܪ ܡܬܬܟܝܢܝ̣ܢ ܙܕܩ ܠܡܫܬܓܡܘ. ܟܐܡܬ ܒܗܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܥܬܝ̣ܩܐ ܡܛܐܘܪܘܠܣܓܝܐ ܡܬܩܪܝܐ ܝܕܥܬܗܘܢ ܐܘܟܝܬ ܡܡܠܠܘܬ ܦܗ̈ܝܬܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܥܢܢܐ ܘܡܛܪܐ ܘܬܠܓܐ ܘܛܠܐ ܘܙܡܝܬܐ

 

ܚܡܝ̣ܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܙܠܝ̣̈ܩܐ ܫܡܫܢܝ̈ܐ ܟܕ ܠܪܛܝ̣ܒܘܬܗܘܢ ܕܡܝ̈ܐ ܫܪܝܐ ܘܡܠܗܓܐ. ܩܠܝ̣ܠܘܬܐ ܡܕܡ ܡܫܟܢܐ ܠܗ ܠܠܗܓܐ ܘܠܐܦܝ̈ ܠܥܠ ܡܣܩܐ ܠܗ܇ ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܣܓܝ ܠܥܠ ܡܣܬܠܩ. ܟܪ ܕܐܣܛܘܟܣܐ ܗ̇ܘ ܢܘܪܢܝܐ. ܡܫܬܪܝܘ ܡܫܬܪܐ ܘܡܬܦܘܫܫ ܘܐܐܪ ܗܘܐ. ܐܢܕܝܢ ܡܡܫܚܐܝܬ ܣܠܩ܇ ܘܠܘ ܣܓܝ ܩܪܝܪܐ ܢܗܐ ܗ̣ܘ ܐܐܪ ܡܬܪܨܦܘ ܡܬܪܨܦ ܗ̣ܘ ܠܗܓܐ ܘܡܬܥܨܪ ܘܢܘܛܦܝ̈ ܡܝ̈ܐ ܡܢܗ ܢܚ̈ܬܢ. ܘܗ̣ܘ ܠܗܓܐ ܗ̇ܘ ܪܨܝ̣ܦܐ ܥܢܢܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܗ̇ܢܝܢ ܢܘܛܦ̈ܬܐ ܡܛܪܐ. ܐܢܕܝܢ ܠܘ ܗܢܐ ܟܠܗ ܢܬܪܨܦ ܗ̣ܘ ܠܗܓܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܥܨܪ. ܗܝܕܝܢ ܥܪܦܠܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܕܥܪܦܠܐ ܡ̇ܢ ܥܒܐ ܡ̣ܢ ܐܐܪ. ܘܩܛܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܥܢܢܐ. ܐܢܕܝܢ ܣܓܝ ܩܪܝܪܐ ܢܗܐ ܗ̣ܘ ܐܐܪ. ܘܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܢܬܚܝ̈ܕܢ ܡܬܟܢ̈ܫܢ ܠܘܬ ܚܕ̈ܕܐ ܡܢܘ̈ܬܗ̇ ܕܥܢܢܐ. ܬܓܫܘܦ ܒܗܝܢ ܩܪܝ̣ܪܘܬܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܬܠܓܐ ܢܚܬ. ܐܢܕܝܢ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܬܚܝܕܝܢ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܘܠܢܘ̈ܛܦܬܐ ܡܛܪ̈ܝܬܐ ܐܫܬܚ̈ܠܦܝܢ ܕܓܫܦܐ ܒܗܝܢ ܩܪܝܪܘܬܐ ܥܫܝ̣ܢܬܐ ܘܓܠܝ̣ܕܢܝܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܒܪܕܐ ܢܚܬ. ܘܗ̣ܝ ܢܓܝ̣ܪܘܬ ܡܚܬܬܗܝܢ ܕܦܪ̈ܕܐ ܒܪ̈ܕܢܝܬܐ ܡܬܒܪܐ ܠܢܕܝܝ̈ܗܘܢ ܘܐܣܦܝܪ̈ܢܝܬܐ ܥܒܕܐ ܠܗܝܢ. ܐܢܕܝܢ ܠܐܬܪܐ ܕܡܬܚܬܝ ܡ̣ܢ ܕܥܢܢܐ ܘܥܪܦܠܐ ܢܬܥܠܐ ܗ̣ܘ ܠܗܓܐ ܘܢܗܘܐ ܒܨܝ̣ܪ ܟܡܝܘܬܐ. ܘܦܓܥܐ ܒܗ ܩܪܝ̣ܪܘܬܐ ܕܠܘ ܣܓܝ ܥܙܝܙܐ ܘܡܪܨܦܐ ܠܗ ܒܠܥܕ ܗ̇ܝ ܕܢܩܛܪܝܘܗܝ ܘܢܓܠܕܝܘܗܝ܆ ܗܝܕܝܢ ܛܠܐ ܗܘܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܢ ܟܡܝܘܬܐ ܝܬܝ̣ܪܬܐ ܬܗܘܐ ܠܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܡܛܪܐ ܢܚܬ. ܐܢܕܝܢ ܩܪܝ̣ܪܘܬܐ ܡܓܠܕܢܝܬܐ ܒܗ ܦܓܥܐ. ܗܝܕܝܢ ܩܪܨܢܐ ܐܘܟܝܬ ܙܡܝܬܐ. ܐܘ ܛܠܓܠܝ̣ܕ. ܐܢ ܒܨܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܩܪܨܐ ܢܓܠܕ. ܘܡܛܪܐ ܗ̇ܘ ܕܒܚܐܦܐ ܚܝܨܐ ܢܚܬ ܢܘܛܦ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ. ܕܥܢܢܐ ܕܬܟܝ̣ܒܐܝܬ ܐܬܠܒܕܬ݀ ܠܗܝܢ ܢܦܨܐ. ܙܝܩܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܬܠܓܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢܫܝܠ ܘܬܟܝ̣ܒܐܝܬ ܢܚܬ. ܟܘܟܝܬܐ ܡܫܬܡܗ. ܘܠܦܘܬ ܪܒܘܬܐ ܕܩܛܥ̈ܐ ܡܬܬܠܚܝܢ. ܗܘ̈ܝܢ ܐܦ ܙܪ̈ܝ̣ܦܝܬܐ ܕܩܛܝ̣ܪܐܝܬ ܚܒ̈ܛܢ. ܘܨܚܘܐ ܠܡ ܠܘ ܡܕܡ ܗ̣ܘ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܐܠܐ ܐܐܪ ܕܠܐ ܥܢܢ ܘܕܠܐ ܥܪܦܠ.

 

 

 

ܡܛܠ ܚܘܓܬܐ

 

ܥܢܢܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܫܥܝ̣ܥܬܐ ܘܪܨܝ̣ܦܬܐ ܘܢܗܝ̣ܪܬܐ ܟܕ ܡܬܟܝܢܐ ܬܚܘܬܘܗܝ ܕܣܗܪܐ ܐܟ ܕܒܩܐܬܗܛܘܣ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܣܗܪܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܡܬܚܙܐ. ܙܗܪܐ ܕܝܢ ܕܢܨܝ̣ܚܘܬܗ ܥܠ ܥܢܢܐ ܗ̇ܝ ܕܚܕܪ̈ܝ ܓܝ̣ܓܠܗ ܢܦܠ. ܘܗܟܢܐ ܚܘܓܬܐ ܡܫܠܡܢܝܬ ܚܘܕܪܐ ܡܬܚܙܝܐ ܗܓܓܢܐܝܬ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܨܝܕ ܚܘܕܪܐ ܛܗܪܢܝܐ ܝܬܝ̣ܪܐܝܬ ܗܘܝܐ. ܘܠܘ ܒܐܘܪܢܝܙܘܢ. ܚܕܪ̈ܝ ܫܡܫܐ ܕܝܢ ܒܨܝ̣ܪܐܝܬ ܗܘܝܐ ܚܘܓܬܐ. ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܬܦ ܢܬܦ ܫܡܫܐ ܠܠܗܓܐ. ܐܠܐ ܘܡܦܘܫܫ ܠܗ. ܚܕܪ̈ܝ ܟܘܟ̈ܒܐ ܕܝܢ ܚܕܐ ܠܟܡܐ ܡܬܩܝܡܐ. ܡܛܠ ܕܟܘܟܒܐ ܡܚܝ̣ܠܐܝܬ ܢܬܦ. ܘܡܚܝܠܐܝܬ ܡܦܘܫܫ. ܐܢܕܝܢ ܝܬܝܪ ܠܒܝܕܬܐ ܘܪܩܝ̣ܥܬܐ ܬܗܐ ܥܢܢܐ ܗܝܕܝܟ ܘܚܕܪ̈ܝ ܫܡܫܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܚܘܓܬܐ. ܘܟܕ ܬܪܬܝܢ ܥܢ̈ܢܐ ܚܕܐ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܚܕܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܒܙܢܐ ܕܐܡܝ̣ܪ. ܗܝܕܝܢ ܚܘܓܬܐ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܚܘܓܬܐ ܡܬܚܙܝܐ. ܘܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܐܡ̣ܪܘ ܕܫܒܥ ܚܘ̈ܓܬܐ ܚܙܘ.

 

 

 

ܡܛܠ ܩܫܬܐ

 

ܒܕܝܐܡܛܪܘܢ ܡ̇ܢ ܕܫܡܫܐ ܟܕ ܡܢܘ̈ܬܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܡܝܢ̈ܝܬܐ ܕܨܠܝ̣̈ܠܢ ܘܣܩܝ̣̈ܠܢ. ܘܡ̣ܢ ܒܣܬܪܗܝܢ ܓܘܫܡܐ ܢܗܘܐ ܪܩܝ̣ܥܐ ܘܠܒܝ̣ܕܐ ܘܚܫܘܟܐ܆ ܛܘܪܐ ܠܡܐܡܪ ܐܘ ܥܢܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܙܗܪܝܪ̈ܘܗܝ ܨܡܘ̈ܚܬܢܐ ܕܫܡܫܐ ܥܠܝܗܝܢ ܕܡܢܘ̈ܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܣܩܝ̣̈ܠܬܐ ܢܛܚ̈ܢ. ܘܓܘ̈ܢܐ ܡܦܬܟ̈ܐ ܒܕܡܘ̣ܬܐ ܩܫܬܝܬܐ ܡܬܚܙܝܢ. ܘܚܘܕܪܗ̇ ܡ̇ܢ ܒܪܝܐ ܕܩܫܬܐ ܣܘܡܩܐ ܡܬܚܙܐ. ܡܛܠ ܕܢܗܝ̣ܪܐ ܒܡܨܥܝܘܬ ܐܘܟܡܐ ܣܘܡܩܐ ܡܟܢ ܠܡܬܚܙܝܘ. ܚܘܕܪܐ ܕܝܢ ܕܒܬܪ ܗܢܐ ܟܪܬܢܝܐ ܡܬܚܙܐ ܡܛܠ ܪܚܝ̣ܩܘܬܗ ܕܢܗܝܪܐ. ܚܘܕܪܗ ܕܝܢ ܬܠܝܬܝܐ ܐܪܓܘܢܝܐ ܡܛܠ ܝܬܝ̣ܪܘܬ ܪܚܝ̣ܩܘܬܗ ܕܢܗܝ̣ܪܐ. ܦܠܓܘܬ ܚܘܕܪܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܩܫܬܐ. ܡܛܠ ܕܠܘܬ ܐܘܪܝ̣ܙܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܫܡܫܐ. ܒܕܓܘܢ ܦܠܓܗ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܚܘܕܪܐ ܠܬܚܬ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ. ܘܚܕܪ̈ܝ ܟܘܟ̈ܒܐ ܠܐ ܡܬܘܡ ܗܘܝܐ ܩܫܬܐ ܡܛܠ ܡܚܝ̣ܠܘܬܗܘܢ ܚܕܪ̈ܝ ܣܗܪܐ ܕܝܢ ܚܕܐ ܠܟܡܐ. ܡܛܠ ܕܒܠܠܝܐ ܛܥܝܢ ܓܘܢܝ̈ܗ̇ ܠܪܓܫܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܒܡܠܝܘܬܗ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܚܕ ܕܝܢ ܝܘܡܐ ܡ̣ܢ ܝܪܚܐ ܗܘܐ ܡܠܐܷ. ܘܟܕ ܕܢܚ ܘܠܘ ܟܕ ܥܪܒ. ܘܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ ܒܚܡܫܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝ̈ܢ ܚܙܐ ܕܗܘܬ݀ ܩܫܬܐ ܚܕܪ̈ܝ ܣܗܪܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܒܢ̈ܬ ܫܡܫܐ

 

ܥܢܢܐ ܓܝܪ ܪܨܝ̣ܦܬܐ ܘܣܩܝ̣ܠܬܐ ܟܕ ܡܬܟܝܢܐ ܒܩܪܝ̣ܒܘܬܗ ܕܫܡܫܐ. ܘܕܡܘ̣ܬ ܡܚܙܝ̣ܬܐ ܬܗܐ ܪܒܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܬܣܦܩ ܕܬܩܒܠ ܥܡ ܓܘܢܐ ܐܘܟܝܬ ܙܗܪܗ ܕܫܡܫܐ ܐܦ ܠܐܣܟܡܗ. ܗܝܕܝܢ ܒܢ̈ܬ ܫܡܫܐ ܡܬܚܘ̈ܝܢ. ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܢܝܢ ܕܚܘܓܬܐ ܘܩܫܬܐ ܒܗܝܢ ܡܬܚܘ̈ܝܢ. ܒܕܙܥܘܪܝܐ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܡܢ ܗܕܐ ܕܒܪܬ݀ ܫܡܫܐ ܡ̇ܢ ܥܠ ܓܢ̱ܒ ܫܡܫܐ ܗܘ̈ܝܢ. ܡܐ ܕܥܪܒ ܝܬܝ̣ܪܐܝܬ ܚܕܐ ܠܟܡܐ ܕܝܢ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܚܘܕܪܐ ܛܗܪܢܝܐ ܒܒܘܣܦܘܪܘܣ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ ܬܪܬܝܢ ܒܢ̈ܬ ܫܡܫܐ ܕܢܚ̈ܝ. ܘܩܘܝ̈ ܟܠܗ ܝܘܡܐ. ܘܟܕ ܥܪܒ ܫܡܫܐ ܥܪ̈ܒܝ ܥܡܗ. ܗܘܝܐ ܕܝܢ ܒܪܬ݀ ܫܡܫܐ ܘܡ̣ܢ ܠܗܓܐ ܛܠܘܫܐ ܕܣܠܩ ܒܐܐܪ ܘܡܬܓܠܓܠ ܘܡܬܡܢܥ ܥܕܡܐ ܠܓܝܓܠܐ ܢܘܪܢܝܬܐ. ܘܡܬܢܝܪ ܗܪܬܡܢ ܘܐܝܟ ܫܡܫܐ ܡܬܚܙܐ. ܘܠܦܘܬ ܥܒܝܘܬܗ ܝܘ̈ܡܬܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܦܐܫ. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܥܡܗ̇ ܕܡܘܙܠܬܐ ܚܕܪ.

 

 

 

ܡܛܠ ܢܝ̈ܙܟܐ

 

ܢܝܙ̈ܟܐ ܡ̇ܢ ܘܓܐܪ̈ܐ ܕܡܬܩܪܝܢ ܐܦ ܫܒ̈ܛܐ ܘܫܒܘ̈ܩܐ ܗܓܓ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܡ̈ܝܝ ܠܩܫܬܐ ܕܒܥ̈ܢܢܐ ܒܓܘܢܗܘܢ. ܘܒܣܛܪܗ ܕܫܡܫܐ ܗܘܝܢ ܡ̣ܢ ܝܡܝܢܐ ܘܡܢ ܣܡܠܐ. ܘܬܪܝܨܐܝܬ ܡ̇ܢ ܡܬܚܙܝܢ. ܐܘ ܒܥܠܬ݀ ܗ̇ܝ ܕܡܢܘ̈ܬܐ ܐܢܘܢ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܡ̣ܢ ܚܘܕܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܬܪ̈ܝ̣ܨܐ ܡܬܚܘܝܢ. ܐܘ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܕܚܙܐ ܩܘܡܐ ܩܢܐ ܐܝܢܐ ܕܒܗ ܟܘܣܬܢܝܐ ܐܝܟ ܬܪܝ̣ܨܐ ܡܟܢ ܠܡܬܚܙܝܘ. ܘܐܝܟ ܕܒܕܠܝ̣ܠܘ ܠܘܬ ܚܘܕܪܐ ܛܗܪܢܝܐ ܡܬܚܙܝܢ. ܒܕܡܬܦܘܫܫܝ̣ܢ ܘܡܬܛܠܩ̣ܝܢ ܡ̣ܢ ܥܘܙܗ̇ ܕܚܡܝ̣ܡܘܬܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܕܢܚ ܐܘ ܟܕ ܥܪܒ ܫܡܫܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܪܥܡܐ ܘܒܪܩܐ

 

ܙܕܩ ܠܡܕܥ ܕܚܘܓܬܐ ܘܩܫܬܐ ܘܒܢ̈ܬ ܫܡܫܐ ܘܢܝܙ̈ܟܐ ܠܘ ܣܘܥܪ̈ܢܝܐ ܩܢܘ̈ܡܝܐ ܐܢܘܢ. ܐܠܐ ܗܓܓ̈ܐ ܒܠܚܘܕ ܘܦܢܛܐܣܝ̈ܐܣ ܕܠܦܘܬ ܚܙܬܢ ܡܬܚܙܝܢ. ܪ̈ܥܡܐ ܕܝܢ ܘܒܪ̈ܩܐ ܘܫܪܟܐ ܕܗܠܝܢ ܕܥܬܝ̣ܕܝ̣ܢ ܠܡܚܘܝܘ. ܩܢܘ̈ܡܐ ܐܢܘܢ ܡܩܝܡ̈ܐ ܘܠܘ ܗܓܓ̈ܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܠܗܓܐ ܪܛܝ̣ܒܐ ܥܡ ܥܛܪܐ ܬܢܢܝܐ ܓܕܐ ܘܣܠܩ. ܘܟܕ ܐܟܚܕܐ ܡܬܥܠܝܢ. ܘܥܢܢܐ ܡܢܗܘܢ ܡܬܩܛܪܐ. ܗ̣ܘ ܥܛܪܐ ܬܢܢܝܐ ܒܓܘܗ ܕܠܗܓܐ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܥܢܢܐ ܡܬܚܒܫ. ܘܟܕ ܚܐܡ ܬܡܢ. ܠܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܥܠܝܐ ܘܢܘܪܢܐ ܒܥܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܣܕܩ ܠܥܢܢܐ ܚܒܘܫܬܗ. ܘܡܢܗ ܕܣܘܕܩܐ ܗ̇ܘ ܚܐܦܢܝܐ ܩܠܐ ܗ̇ܘ ܕܪܥܡܐ ܡܬܩܪܐ ܡܫܬܡܥ. ܘܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܥܛܪܐ ܬܢܢܝܐ ܗܢܐ ܓܘܫܡܐ ܗ̱ܘ ܩܛܝ̣ܢܐ. ܘܡܢܬܐ ܡܕܡ ܡܝܢܝܬܐ. ܘܐ̱ܚܪܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ ܐܝܬ ܒܗ. ܗ̣ܝ ܚܡܝ̣ܡܘܬܐ ܥܠܬܢܝܬ݀ ܙܘܥܐ ܟܪ ܡܪܬܚܐ ܠܡܝܢܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܪܥܢܝܘܬܐ ܠܘܬ ܕܗܝ̣ܢܘܬܐ ܡܕܡ ܡܫܚܠܦܐ ܠܗܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܕܠܝ̣ܠ ܠܡܫܬܠܗܒܘ ܘܠܡܬܢܝܪܘ ܥܒܕܐ ܠܓܘܫܡܐ ܗ̇ܘ ܡܪܟܒܐ ܕܡܢܗܝܢ. ܘܗ̣ܝ ܡܬܢܝܪܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܒܪܩܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܪܥܡܐ ܥܠܬܐ ܗ̱ܘ ܕܒܪܩܐ. ܒܪܩܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡܘܗܝ ܡܬܪܓܫ. ܒܗܝ ܕܡܫܬܡܥܢܐ ܡܟܢ ܠܡܬܩܕܡܘ ܘܠܡܬܥܒܪܘ ܡ̣ܢ ܡܬܚܙܝܢܐ. ܝܬܝ̣ܪܐܝܬ ܟܕ ܗ̇ܘ ܕܡܬܚܙܐ ܝܬܝܪ ܩܠܝ̣ܠܐ ܢܗܘܐ ܗ̄ ܢܘܪܢܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܡܫܬܡܥ܆ ܢܗܘܐ ܒܨܝ̣ܪ ܒܩܠܝ̣ܠܘܬܗ ܠܡܐܬܐ ܠܘܬ ܡܫܡܥܬܐ. ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܬܠܝ̣ܠ ܒܡܢܘ̈ܬܗ. ܘܕܚܪܝ̣ܦܐ ܚܙܬܐ ܡ̣ܢ ܡܫܡܥܬܐ. ܝܕܝܥܐ ܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܚܝܢ ܒܦܠܩ̈ܐ. ܕܠܩܠܐ ܕܡܚܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܒܬܪ ܚܙܬܐ ܕܡܚܘܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܫܡܥܝ̣ܢܢ. ܐܡܦܗܕܘܩܠܝܘܣ ܘܐܢܐܟܣܓܘܪܐܣ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܬܪܥܝܘ ܡܛܠ ܪܥܡܐ ܘܒܪܩܐ. ܘܕܗܓܓ̈ܐ ܐܢܘܢ ܐܡ̣ܪܘ. ܘܠܐܘܕܝܡܘܣ ܡ̇ܢ ܠܒܪܩܐ ܒܠܚܘܕ ܐܡ̣ܪ ܕܗܓܓܐ ܗ̱ܘ. ܘܕܠܐ ܬܫܢܙ ܡܠܬܢ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܢܝ̣ܫܐ ܡܫܬܐܠܝ̣ܢܢ ܡ̣ܢ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܘܐܪ̈ܘܥܘܬܗܘܢ.

 

 

 

ܡܛܠ ܦܩܥܐ ܘܩܝܪܐܢܘܣ ܘܦܪܝܣܛܝܪ

 

ܬܢܢܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܘܗ̇ܘ ܕܡܬܢܦܨ ܡ̣ܢ ܥܢܢܐ ܠܐܦܝ̈ ܠܬܚܬ ܒܝܕ ܝܩܝ̣ܪܘܬܗ. ܐܘ ܒܝܕ ܗ̇ܘ ܕܚܓܪ ܠܗ ܘܙܓܪ ܡ̣ܢ ܡܣܩܬܐ. ܟܕ ܡܛܐ ܠܐܪܥܐ ܒܚܐܦܐ ܩܫܝܐ. ܘܢܗܘܐ ܕܡܢܒܪܫ ܣܓܝ. ܐܢܗܘ ܕܗܘܠܐ ܕܝܬܝܪ ܩܛܝ̣ܢܐ ܩܢܐ܆ ܥܒܪ ܒܓܘܫܡܐ ܕܦܓܥ ܒܗ. ܟܕ ܠܐ ܡܬܪܓܫ. ܐܦܠܐ ܠܓܘܢܗ ܡܫܚܡ. ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܐܪܓܝܘܣ ܐܘܟܝܬ ܚܘܪܐ ܡܬܩܪܐ. ܐܢܕܝܢ ܗܘܠܐ ܕܥܒܝܐ ܡ̣ܢ ܕܗܢܐ ܩܢܐ. ܠܓܘܫ̈ܡܐ ܕܥܒܪ ܒܗܘܢ ܡܘܟܡ. ܘܒܡܦܪ̈ܣܥܐ ܟܝܬ ܘܣܚܝ̣̈ܚܐ ܡܢܗܘܢ ܥܒܪ ܟܕ ܠܐ ܡܗܪ ܠܗܘܢ. ܠܐܛܝ̣̈ܡܐ ܕܝܢ ܡܘܩܕ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܙܒܢ̈ܬܐ ܟܕ ܒܣܟܪܐ ܦܓܥ. ܠܢܚܫܐ ܕܒܗ ܦܫܪ. ܘܠܩܝܣܐ ܕܠܐ ܥܩܐ ܢܛܪ. ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܦܣܘܠܘܐܢܘܣ ܐܘܟܝܬ ܓܫܘܦܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܬܘܒ ܒܛܘܪ̈ܐ ܪ̈ܡܐ ܦܓܥ ܘܬܠܚ ܐܢܘܢ. ܘܙܒ̈ܢܬܐ ܬܘܒ ܒܝܡܐ ܥܡܕ ܘܠܚܝ̈ܘܬܗ ܐܘܩܕ. ܘܙܒ̈ܢܬܐ ܬܘܒ ܐܝܟ ܣܝܦܐ ܚܪܝ̣ܦܐ ܠܓܘܫܡܐ ܠܬܪܝܢ ܦܣܩ. ܘܬܪ̈ܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܒܫܡܐ ܓܘܢܝܐ ܩܗܪܐܢܘܣ ܐܘܟܝ̣ܬ ܦܩܥܐ ܡܬܩܪܝܢ. ܐܢܕܝܢ ܗܘܠܐ ܕܝܬܝܪ ܥܒܝܐ ܘܛܠܘܫܐ ܘܕܗܝ̣ܢܐ ܩܢܐ ܗ̣ܘ ܬܢܢܐ ܗܢܐ. ܡܘܩܕ ܘܡܫܠܗܒ ܠܐܐܪ. ܘܐܝܟ ܓܘܙܠܬܐ ܒܗ ܡܬܚܙܐ. ܐܟܡܐ ܕܒܝܩܕܢܐ ܕܗܝܟܠܐ ܕܒܐܦܣܘܣ ܐܬܚܙܝ. ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܦܪܝܣܛܝܪ ܡܬܩܪܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܕܘܩܝܕܗ̈ܣ ܐܘܟܝܬ ܠܡܦܐܕ̈ܐ ܘܒܠܨܘ̈ܨܝܬܐ ܕܡܬܚܙܝܢ ܒܠܝܠܘ̈ܬܐ

 

ܕܘܟ̈ܝܬܐ ܗܢܝܢ ܕܐܝܬ ܒܗܝܢ ܟܝܢܐ ܟܒܪܝ̣ܬܢܝܐ. ܣܠܩܝܢ ܡܢܗܘܢ ܥܛܪ̈ܐ ܟܒܪ̣̈ܝܬܢܝܐ. ܘܣܪܟܝܢ ܒܐܐܪ ܗ̇ܘ ܕܐܬܪܛܒ ܒܩܪܝܪܘܬܐ ܠܠܝܝܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܫܬܚܠܦ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܐܐܪ ܠܟܝܢܐ ܕܗܝ̣ܢܐ ܕܕܠܝ̣ܠ ܠܡܬܢܒܪܫܘ. ܡܬܢܒܪܫ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܙܠܝ̣̈ܩܝ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܐܟܡܐ ܕܓܕܫܐ ܒܫܪܓܐ. ܕܡ̣ܢ ܕܠܩܐ ܕܠܥܠ ܕܠܩ ܐܝܢܐ ܕܠܬܚܬ. ܘܗܟܢܐ ܢܘܗܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܟ ܥܡܘ̈ܕܐ ܡܬܚܙܝܢ ܕܢܚܬܝܢ ܠܐܪܥܐ ܘܠܝܡܐ. ܘܢܘܪܐ ܬܘܒ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢ ܒܠܠܝܐ ܕܩܝ̈ܡܢ ܘܡܣ̈ܬܬܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܨܚܘܐ. ܗܠܝܢ ܕܦܚ̈ܬܬܐ ܡܬܩܪ̈ܝܢ ܘܥܘ̈ܡܩܐ ܘܗܓܓ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܡܕܡ̈ܝܢܐ ܘܙܚܘܪ̈ܝܬܢܝܐ ܘܐܪ̈ܓܘܢܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܓܘܢܐ ܡܦܪܓܐ ܕܢܘܪܐ ܟܕ ܥܡ ܚܫܘܟܐ ܒܨܝܪܐ ܡܬܚܠܛ. ܓܘ̈ܢܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܥܒܕ. ܘܡܐ ܕܒܠܩ ܢܘܗܪܐ. ܗ̣ܝ ܕܘܟܬܐ ܕܦܢܛܣܝܐ ܕܦܚܬܐ ܥܒܕܐ. ܘܒܐܝܡܡܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢ ܗܠܝܢ ܢܒܪ̈ܫܬܐ ܡܛܠ ܫܡܫܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܟܘܟ̈ܒܐ ܨܘܨ̈ܝܢܐ

 

ܗܘܠܐ ܓܝܪ ܬܢܢܝܬܐ ܘܛܠܘܫܬܐ ܘܕܗܝ̣ܢܬܐ. ܟܕ ܠܘܬ ܓܝܓܠܐ ܗ̇ܝ ܢܘܪܢܝܬܐ ܡܛܝܐ ܕܠܩܐ. ܘܟܕ ܝܩܕܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬ. ܠܟܝܢ ܢܘܪܐ ܗܦܟܐ. ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝ̣ܬܐ ܗܘܝܐ. ܘܐܝܟ ܟܘܟ̈ܒܐ ܕܢܦܠ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܘܢܬܪ ܡܬܚܙܝܐ. ܐܢܕܝܢ ܠܘ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܝܩܕܐ. ܠܦܘܬ ܥܒܝܘܬܗ̇ ܝܘ̈ܡܬܐ ܡܟܬܪܐ. ܘܕܡܘܬ ܨܘܨܝ̣ܬܐ ܘܕܘܢܒܐ. ܐܘ ܝܪܝ̣ܥܬܐ. ܐܘ ܚܝܘܬܐ ܕܩܪ̈ܢܝܗ̇ ܡܬܚܘܝܐ. ܘܐܢ ܣܓܝ ܥܒܝܐ ܗ̱ܝ ܗܘܠܐ. ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܚܝ̣̈ܠܬܐ ܕܣܘ̈ܡܩܢ ܘܐܘܟܡ̈ܢ ܡܬܚܘ̈ܝܢ. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܥܡ ܡܬܟܪܟܢܘܬ ܢܘܪܐ ܗ̇ܝ ܕܥܡ ܡܘܙܠܬܐ ܟܪܟܐ. ܐܦ ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܕܡܘܬܐ ܒܚܘܕܪܐ ܬܟܪܘܟ. ܕܝܡܘܩܪܐܛܝܣ ܕܝܢ ܘܐܢܐܟܣܓܘܪܐܣ. ܘܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܦܘܬܐܓܘܪ̈ܝܩܝܐ ܘܐܝܦܘܩܪܐܛܝܣ ܕܡ̣ܢ ܟܝܘܣ ܘܐܣܟܘܠܘܣ ܚܒܪܗ. ܡܬܟܢܫܢܘܬܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܠܐ ܛܥܝ̈ܐ ܐܡܪܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܨܘܨ̈ܝܢܐ. ܘܕܗܓܓ̈ܐ ܥܒܕܝܢ ܡܛܠ ܩܪܝ̣ܒܘܬܗܘܢ ܕܠܚ̈ܕܕܐ ܒܝܕ ܥܛܦܐ ܕܗ̇ܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ ܠܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܕܟܠܗܘܢ ܡܙܝܦ ܘܫܪܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܝܩܕܢܐ

 

ܥܛܪܐ ܓܝܪ ܬܢܢܝܐ ܘܛܠܘܫܐ ܘܕܗܝ̣ܢܐ ܟܕ ܣܠܩ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ. ܒܠܥܕ ܗ̇ܝ ܕܢܬܦܣܩ ܥܩܪܗ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ. ܟܕ ܡܬܡܛܐ ܠܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܢܘܪܢܝܐ ܝܩܕ ܘܡܫܬܠܗܒ. ܘܗܟܢܐ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܗ̣ܝ ܢܘܪܢܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܗܝܢ ܡܢܘ̈ܬܗ ܕܥܛܪܐ ܗ̇ܝ ܐܚܕܐ ܥܕܡܐ ܕܡܬܡܛܝܐ ܠܐܪܥܐ ܘܡܘܩܕܐ ܟܠܡܐ ܕܥܠܝܗ̇. ܐܟܡܐ ܕܚܙܝܢ ܗܫܐ ܒܝܘ̈ܡܬܢ܆ ܕܓܕܫ ܡ̣ܢ ܢܘܪܐ ܗ̇ܝ ܕܐܘܩܕܬ݀ ܣܘܓܐܐ ܕܒܢ̈ܝܢܐ ܕܒܐܪܐܒܝܐ ܐܦ ܠܗ ܠܒܝܬ ܣܓܕܬܐ ܕܡܫܠܡܢ̈ܐ ܕܗܪܬܡܢ ܗ̇ܝ ܕܟܥܒܗ ܡܬܩܪܝܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܫܒܝܠ ܬܒܢܐ

 

ܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ. ܕܥܛܪܐ ܗ̱ܘ ܬܢܢܝܐ ܕܒܐܐܪ ܡܩܝܡ. ܘܡܬܚܡ ܠܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܨܘܨܝ̣ܬܐ ܕܚܘܕܪܐ ܕܛܒ ܪܒ. ܕܝܡܘܩܪܐܛܝܣ ܕܝܢ ܘܐܟܐܣܓܘܪܐܣ. ܢܘܗܪܐ ܡܕܡ ܕܟܘ̈ܟܒܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܛܒ ܣܓܝ̈ܐܝܢ ܘܠܚܕ̈ܕܐ ܩܪܝ̣ܒܝܢ ܐܡܪܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܟܕ ܒܟܠܡܕܡ ܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܨܠܚ. ܒܗܕܐ ܚܕܐ ܠܘ ܣܓܝ ܚܝܠܬܢܝ̣ܬܐ ܡܬܚܙܝܐ ܬܪܥܝܬܗ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܘ̣ܬܪܐ ܕܥܛܪܐ ܬܢܢܝܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܕܠܐ ܫܘ̣ܚܠܦ. ܙܒ̈ܢܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢܓܝ̣ܪ̈ܐ ܠܐ ܡܬܗܝܡܢܢܐ ܗ̱ܘ. ܘܐܠܘ ܬܘܒ ܒܐܐܪ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܗܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܡܫܚܠܦܐ ܡܬܚܙܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܘܗܐ ܣܗܪܐ ܕܪܡ ܗ̣ܘ ܡܢܗ ܡܫܚܠܦܐܝܬ ܡܬܚܙܐ. ܦܘܬܐܓܘܪ̈ܝܩܝܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ. ܕܐܘܪܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܕܚܕ ܡ̣ܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܕܢܦܠܘ ܒܝܩܕܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܡܝ̣ܪ ܥܠ ܦܐܬܘܢ. ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܠܡ ܐܡܪܘ ܕܒܗܕܐ ܠܡ ܐܘܪܚܐ ܒܙܒܢ ܪܕܐ ܗܘܐ ܫܡܫܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܝܩܕܬ݀ ܗ̣ܝ ܕܘܟܬܐ. ܘܕܠܡܬܠܐ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܕܠܫܪܪܐ ܕܡܝ̈ܢ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܓܠܝܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܪܘܚܐ

 

ܥܛܪܐ ܓܝܪ ܬܢܢܝܐ ܡܐ ܕܣܠܩ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ. ܟܕ ܡܛܐ ܠܥܪܩܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܐܪ ܩܪܝ̣ܪܐ. ܐܢ ܡܫܬܗܝܐ ܚܡܝ̣ܡܘܬܗ ܡ̣ܢ ܩܪܝܪܘܬܐ ܗ̇ܝ. ܗܝܕܝܢ ܝܩܕ ܘܢܚܬ. ܘܒܡܚܬܬܗ ܡܚܫܘܠܐ ܡܕܡ ܒܐܐܪ ܡܙܝ̣ܥ. ܕܠܗ ܪܘܚܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܡܫܒܐ ܩܪܝܐ ܡܠܬܐ. ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܡܫܬܗܝܐ ܚܡܝ̣ܡܘܬܗ ܗܪܬܡܢ. ܕܠܐ ܟܠܘ ܥܕܡܐ ܠܓܝܓܠܐ ܢܘܪܢܝܬܐ ܡܬܡܛܐ. ܘܡܛܠ ܕܗ̣ܝ ܗܕܐ ܥܡܗ̇ ܕܡܘܙܠܬܐ ܚܕܪܐ. ܡܟܠܐ ܟܠܝܐ ܠܗ ܠܥܛܪܐ ܗ̇ܘ ܬܢܢܝܐ ܡ̣ܢ ܡܣܩܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܬܘܒ ܠܐܦܝ̈ ܠܬܚܬ ܡܬܬܙܝ̣ܥ. ܘܠܡܚܫܘܠܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܐܡܪ ܥܒܕ ܒܐܐܪ ܘܪܘܚܐ ܡܙܝ̣ܥ. ܐܝܦܦܣܪܛܝܣ ܕܝܢ ܘܐܣܛܘܝܩܘܣ ܐܡ̣ܪܘ. ܕܪܕܝܐ ܘܐܫܝ̣ܕܘܬܐ ܕܐܐܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܪ̈ܘܚܐ. ܘܕܠܐ ܫܪܝ̣ܪܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܗܕܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܫܢܝ̈ܐ ܝܒܝ̣̈ܫܬܐ ܕܒܨܝ̣ܪ ܒܗܝܢ ܡܛܪܐ܆ ܪ̈ܘܚܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܗܘ̈ܝܢ. ܘܗܕܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܕܥܛܪܐ ܗ̇ܘ ܬܢܢܝܐ ܘܝܒܝ̣ܫܐ ܗܘܝܘ ܗܘܠܐ ܕܪܘܚܐ. ܐܟܡܐ ܕܥܛܪܐ ܗ̇ܘ ܠܗܓܢܝܐ ܘܪܛܝ̣ܒܐ ܗܘܠܐ ܗ̣ܘ ܕܡܛܪܐ. ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܣܩܘܒ̈ܠܝܐ ܐܢܘܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܛܪܐ ܡܬܥܕܪܘ ܡܬܥܕܪܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܚܕܕ̈ܐ ܐܝܟ ܕܒܓܕܫܐ. ܡܥܕܪ ܕܝܢ ܥܛܪܐ ܗ̇ܘ ܠܗܓܢܝܐ ܠܗܘ ܬܢܢܝܐ ܠܘܬ ܗܘܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡܬܪܛܒܐ ܐܪܥܐ ܘܡܬܪܓܙ ܬܢܢܐ ܝܬܝܪܐ ܘܥܣܩܐ ܐܝܟ ܩܝ̈ܣܐ ܕܪܛܝ̣ܒܝ̣ܢ. ܡܘ̈ܠܕܢ ܕܝܢ ܪ̈ܘܚܐ ܠܡܛܪܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܕܚ̈ܝܢ ܠܥܢܢ̈ܐ ܘܠܒ̈ܕܢ ܘܥܨܪ̈ܢ ܠܗܝܢ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܡܩ̈ܛܢܢ ܒܙܘܥܗܝܢ ܠܥܛܪܐ ܬܢܢܝܐ ܕܥܡ ܠܗܓܐ. ܟܕ ܗܢܐ ܓܝܪ ܫܒܩ ܠܠܗܓܐ ܐܝܟ ܕܠܡܘܒܠܐ ܝܩܝ̣ܪܬܐ ܘܢܘܟܪܝܬܐ. ܩܐܪ ܗ̣ܘ ܠܗܓܐ ܘܡܬܥܒܐ ܘܢܚܬ ܘܗܘܐ ܡܛܪܐ. ܒܟܝܢܐ ܕܝܢ ܫܪܝܢ ܡܛܪܐ ܠܪܘܚܐ ܒܕܡܕܥܟܝܢ ܠܥܛܪܗ̇ ܬܢܢܝܐ. ܘܡܢܝ̈ܚܢ ܪ̈ܘܚܐ ܠܡܛܪܐ. ܒܕܡܒܕܪ̈ܢ ܘܡܦܠܗ̈ܕܢ ܠܡܢܘ̈ܬܐ ܥܢܢ̈ܝܬܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܩܪ̈ܚܐ ܘܟܘܟ̈ܝܬܐ ܘܥܠܥ̈ܠܐ

 

ܪܘܚܐ ܓܝܪ ܐܝܕܐ ܕܡ̣ܢ ܥܢܢܐ ܦܠܛܐ ܘܢܚܬܐ. ܟܕ ܦܓܥܐ ܒܗ̇ ܒܐܘܪܚܗ̇ ܥܢܢܐ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܠܐܦܝ̈ ܠܬܚܬ ܕܚܝܐ ܠܗ̇ ܠܥܢܢܐ ܗ̇ܝ. ܘܗ̣ܝ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܠܐܦܝ̈ ܠܥܠ ܡܬܕܚܝܐ. ܘܗܟܢܐ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܕܚ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܣܩܘܒ̈ܠܝܐ. ܕܥܠ ܢܦܫܗ̇ ܬܟܪܘܟ ܪܘܚܐ ܗ̇ܝ ܓܕܫܐ ܠܗ̇. ܘܒܗ ܒܟܪܘܟܝܗ̇ ܩܪܚܐ ܘܟܪ̈ܘܟܝܬܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܘܟܕ ܡܫܪܝܐ ܕܬܥܛܘܦ ܠܐܦܝ̈ ܠܥܠ ܘܬܣܩ܆ ܗܝܕܝܢ ܥܠܥܠܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܗܘ̈ܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܟܪ̈ܘܟܝܬܐ. ܘܟܕ ܗܘܠܐ ܪܘܝ̣ܚܬܐ ܡܛܝܐ ܠܘܬ ܐܪܥܐ ܘܫܘܪܐ ܘܡܙܕܢܩܐ ܡܢܗ̇ ܘܥܛܦܐ ܕܬܣܩ. ܐܝܛܐ ܦܓܥܐ ܒܗ̇ ܒܐܘܪܚܐ ܪܘܚܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܢܚܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܕܚܝܐ ܣܩܘܒ̈ܠܝܐ ܕܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܓܕܫܝܢ. ܘܙܒܢܝ̈ܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܠܐܝܠܢ̈ܐ ܡ̣ܢ ܫܪ̈ܫܝܗܘܢ ܥܩܪܝܢ ܩܪ̈ܚܐ. ܘܠܐܠܦ̈ܐ ܡ̣ܢ ܝܡܐ ܚܛܦܝܢ.

 

 

 

ܡܛܠ ܦܢ̈ܝܬܐ ܕܡܢܗܝܢ ܪ̈ܘܚܐ ܢܫ̈ܒܢ

 

ܠܚܘܕܪܐ ܓܝܪ ܐܘܪܝܙܘܢܝܐ ܠܬܪ̈ܬܥܣܪܐ ܡܢܘ̈ܢ ܫܘ̈ܝܬܐ ܦܠܓܘܗ̇. ܠܬܠܬ ܡܕܢ̈ܚܝܬܐ ܟܐܡܬ ܠܛܪܘܦܝ̣ܩܘܣ ܐܝܣܝܡܗܪܝܐ. ܘܠܪܘܚܗ̇ ܡܕܢܚܝܬܐ ܦܫܝ̣ܛܐܝܬ ܩ̣ܪܘ. ܘܠܛܪܘܦܝܩܘܣ ܕܡܣ̈ܩܝ ܫܡܫܐ ܩܝܛܝܐ ܘܠܪܘܚܗ ܩܝܩܐܘܣ ܩ̣ܪܘ. ܘܠܛܪܘܦܝܩܘܣ ܕܡܣ̈ܩܝ ܫܡܫܐ ܣܬܘܝܐ. ܘܠܪܘܚܗ̇ ܐܦܠܝܛܝܘܣ ܩ̣ܪܘ. ܘܠܬܠܬ ܡܥܪ̈ܒܝܬܐ ܟܐܡܬ݀ ܠܛܪܘܦܝܩܘܣ ܐܝܣܝ ܡܗܪܝܐ ܕܡܥܪ̈ܒܝ ܫܡܫܐ. ܘܠܪܘܚܗ̇ ܡܥܪܒܝܬܐ ܦܫܝ̣ܛܐܝܬ ܩܪܘ. ܘܠܛܪܘܦܝܩܘܣ ܕܡܥܪ̈ܒܝ ܫܡܫܐ ܩܝܛܝܐ. ܘܠܪܘܚܗ̇ ܐܪܓܐܣܛܝܣ ܩ̣ܪܘ. ܘܠܛܪܘܦܝ̣ܩܘܣ ܕܡܥܪ̈ܒܝ ܫܡܫܐ ܣܬܘܝܐ. ܘܠܪܘܚܗ̇ ܠܝܒܐ ܩ̣ܪܘ. ܘܠܬܠܬ ܓܪ̈ܒܝܝܬܐ. ܟܐܡܬ݀ ܠܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܦܘܠܘܣ ܓܪܒܝܝܐ. ܘܠܪܘܚܗ̇ ܓܪܒܝܝܬܐ܆ ܦܫܝ̣ܛܐܝܬ ܩ̣ܪܘ. ܘܠܗ̇ܘ ܕܡܕܢܚ ܓܪܒܝ ܘܠܪܘܚܗ ܐܦܕܝܩܝܣ ܩ̣ܪܘ. ܘܠܗ̇ܘ ܕܡܥܪܒ ܓܪܒܝ. ܘܠܪܘܚܗ ܬܪܐܣܩܝܐܣ ܩ̣ܪܘ. ܘܠܬܠܬ ܬܝܡ̈ܢܝܬܐ. ܟܐܡܬ݀ ܠܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܦܘܠܘܣ ܬܝܡܢܝܐ. ܘܠܪܘܚܗ ܬܝܡܢܝܬܐ ܦܫܝ̣ܛܐܝܬ ܩ̣ܪܘ. ܘܠܗ̇ܘ ܕܡܕܢܚ ܬܝܡܢ. ܘܠܪܘܚܗ ܐܘܪܘܢܘܛܘܣ ܩ̣ܪܘ. ܘܠܗ̇ܘ ܕܡܥܪܒ ܬܝܡܢ ܘܠܪܘܚܗ ܠܝܒܐܢܘܛܘܢ ܩ̣ܪܘ. ܘܥܠ ܪ̈ܘܚܐ ܘܡܥܒܕܢ̈ܘܬܗܝܢ܇ ܡ̈ܠܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܦܬܝ̈ܬܐ ܠܚܟܝ̣̈ܡܐ ܕܠܐ ܥܪܝܐ ܠܗܝܢ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܗܕܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܢܝܕܐ ܕܐܪܥܐ ܐܘܟܝܬ ܙܘܥܗ̇ ܕܐܪܥܐ

 

ܥܛܪܐ ܡ̇ܢ ܬܢܢܝܐ ܕܚܡܝ̣ܡ ܛܒ. ܘܣܓܝ ܝܬܝܪ ܟܡܝܘܬܐ. ܟܕ ܢܬܝܠܕ ܬܚܝܬ ܐܪܥܐ. ܘܬܗܘܐ ܗ̣ܝ ܐܪܥܐ܆ ܟܐܡܬ ܫܛܝ̣ܚܘܬܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܕܪܨܝ̣ܦܐ. ܗܝܕܝܢ ܡܬܚܒܨ ܗ̣ܘ ܥܛܪܐ ܗ̇ܘ ܠܡܩܦ. ܘܟܕ ܡܢܗ̇ ܕܪܨܝ̣ܦܘܬ ܦܘܪܘ ܕܐܪܥܐ ܡܬܥܟܪ. ܡܙܝ̣ܥ ܠܗ̇ ܘܡܢܝ̣ܕ. ܘܐܢ ܝܬܝܪ ܚܝܠܬܢܐ ܢܗܘܐ ܡܨܪܐ ܨܪܐ ܠܗ̇ ܠܐܪܥܐ ܘܢܩܦ ܥܡ ܩ̈ܠܐ ܙܝ̣̈ܥܐ ܘܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܩܠ ܡܫܪܘܩܝ̣ܬܐ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܓܥܬܐ ܕܬܘܪܐ. ܠܦܘܬ ܫܘܚܠܦ ܐܣܟܡܐ ܕܚܪܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ. ܘܙܒܢܝ̈ܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܗ̣ܘ ܙܘܥܐ ܕܐܪܥܐ ܣܒܝ̣ܣܐ ܘܐܡܝ̣ܢܐ ܗܘܐ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܒܥܠܬ݀ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܪܘܚܐ. ܘܥܩܠܩܠܘܬܐ ܕܚܪܘܪ̈ܝ ܐܪܥܐ. ܘܟܘܬܪܐ ܕܥܠܬܗ ܡܘܠܕܢܝ̣ܬܐ ܕܥܛܪܐ. ܘܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܙܘܥܐ ܗܘܝܐ ܓܥܬܐ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ. ܟܕ ܠܐ ܬܣܦܩ ܪܘܚܐ ܠܡܙܥܘܬܗ̇ ܠܐܪܥܐ. ܐܠܐ ܨܪܝܐ ܠܗ̇ ܘܢܦܩܐ. ܘܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܩܛܡܐ ܕܩܝܡܐ ܒܗ ܢܘܪܐ ܐܝܟ ܒܠܨܘܨܝ̣ܬܐ. ܐܣܩܬ݀ ܗ̣ܝ ܪܘܚܐ. ܘܡܠܬܗ̇ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܠܝ̣ܦܐܪܐܘ. ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܗܘܝ̈ ܘܐܓܢ̈ܐ ܕܢܘܪܐ ܕܒܐܛܢܝ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܟܐܦ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܡܣܩܐ ܡ̣ܢ ܓܘ ܐܪܥܐ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܛܝ̣ܢܐ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܡܒܘ̈ܥܐ ܕܡܝ̈ܐ ܐܘܟܡ̈ܐ ܡܓܝ̣ܚܐ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܡܒܘ̈ܥܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܡܓܝ̈ܙܐ. ܘܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܠܦܬܝܐ ܗܘܝܢ ܗ̣ܢܘܢ ܙܘ̈ܥܐ ܪܥܠܢܐܝܬ ܘܪܬܝ̣ܬܢܐܝܬ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܠܥܘܡܩܐ ܢܩܫܢܐܝܬ. ܘܛܒ ܥܣܩܝ̣ܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܚܕܐ ܠܟܡܐ ܗܘܝܢ. ܐܢܐܟܣܓܘܪܐܣ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ. ܕܐܪܥܐ ܦܬܝܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܡܬܛܥܢܐ ܡ̣ܢ ܡܝ̈ܐ. ܐܝܟ ܛܣ̈ܐ ܕܕܗܒܐ ܕܡܬܛܥܢܝܢ ܡ̣ܢ ܡܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܡܬܩܦܣܝ̣ܢ ܫܟܬܝ̣ܢ. ܘܡܛܠ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ  ܦܚܝ̣ܚܬܐ ܗ̱ܝ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܐܦܝ̈ܗ̇ ܕܪ̈ܨܝ̣ܦܝܢ. ܘܐܢ ܟܕ ܡܢܬܐ ܡ̣ܢ ܐܐܪ ܢܦܠܐ ܒܗ̇ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܬܣܩ ܡܛܠ ܪܨܝܦܘܬ ܐܦܝ̈ܗ̇. ܡܙܝܥܐ ܘܡܢ̣ܝܕܐ ܠܗ̇. ܕܝܡܘܩܪܐܛܝܣ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ. ܕܥܘ̈ܒܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܡܠܝܢ. ܘܟܕ ܣܓܝܢ ܡ̣ܢ ܡܝ̈ܐ ܕܡܛܪܐ ܕܢܚܬܝܢ ܠܥܡܝ̣ܩܘܬܗ̇. ܘܠܐ ܥܪܝܢ ܠܗܘܢ ܥܘ̈ܒܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ܇ ܡܬܚܒܨܝܢ. ܘܟܕ ܡܙܕܪܒܝ̣ܢ܆ ܙܘܥܐ ܘܢܝܕܐ ܕܐܪܥܐ ܥܒܕܝ̣ܢ. ܐܢܐܟܣܝܡܗܐܢܝܣ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ܆ ܕܪ̈ܝܫܝ ܛܘܪ̈ܐ ܟܕ ܡ̣ܢ ܡܛܪܐ ܡܫܬܪܝܢ. ܐܘ ܡ̣ܢ ܝܒܝ̣ܫܘܬܐ ܡܬܦܪܟܟܝܢ ܘܢܦܠܝܢ. ܙܘܥܐ ܕܐܪܥܐ ܥܒܕܝ̣ܢ. ܘܕܪ̈ܘܚܐ ܐܢܝܢ ܥ̈ܠܬܐ ܕܢܝܕܐ ܘܠܘ ܐܐܪ ܐܘ ܡܝ̈ܐ ܐܘ ܪ̈ܝܫܝ ܛܘܪ̈ܐ. ܝܕܝܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܠܠܝܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܘܝܢ ܙܘ̈ܥܐ ܒܝܕ ܪܨܝܦܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܩܪܝ̣ܪܘܬܐ. ܘܒܛܗܪ̈ܝܬܐ ܒܗ̇ܝ ܕܫܡܫܐ ܗܝܕܝܟ ܡܝܒܫ ܘܩܦܕ ܠܒܪܝܘܬܗ̇ ܕܐܪܥܐ. ܘܒܬܐܕܐܐ ܘܒܬܫܪ̈ܝܬܐ ܬܘܒ. ܒܕ ܒܣܬܘܐ ܒܨܝ̣ܪ ܩܛܪ ܥܛܪܐ ܬܢܢܝܐ. ܘܒܩܝܛܐ ܡܬܦܘܫܫ. ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܓܪܒܝܐ ܒܥܠܬ݀ ܪܨܝ̣ܦܘܬܐ ܝܬܝܪ ܗܘܝܢ ܙܘ̈ܥܐ ܡ̣ܢ ܕܒܬܝܡܢܐ. ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܟܡܐ ܕܒܢ ܪܬܝ̣ܬܐ ܘܪܦܦܐ ܘܙܩܬܐ ܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܗܘܝܢ. ܗܟܘܬ ܐܦ ܒܐܪܥܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܚܡܝܫܝܐ ܡܛܠ ܒܘ̈ܚܢܐ ܕܐܣܛܘܟܣܐ ܢܘܪܢܝܐ. ܩܕܡܝܬ݀ ܡܛܠ ܟܝܢܗ̇

 

ܕܢܘܪܐ ܗܕܐ ܕܠܘܬܢ ܚܡܝܡܬܐ ܗ̱ܝ. ܗ̣ܝ ܪܓܫܬܐ ܣܗܕܐ. ܐܝܢ ܡܛܠ ܓܝܓܠܐ ܗ̇ܝ ܢܘܪܢܝܬܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܐܣܒܪܘ ܕܠܘ ܚܡܝ̣ܡܬܐ ܗ̱ܝ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܘ ܚܡܝ̣ܡܐ ܗܘܬ݀. ܐܝܟܢܐ ܚܪܟܬܗ ܠܐܐܪ ܫܒܒܗ̇ ܗܢܐ ܟܠܗ ܢܘܓܪܐ ܘܢܘܪܐ ܥܒܕܬܗ. ܘܕܝܒܝ̣ܫܬܐ ܗ̱ܝ ܒܙܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܕܒܩܐ ܒܓܘܫ̈ܡܐ ܐܝܟ ܡܝ̈ܐ ܓܠܝܐ. ܘܠܘ ܒܙܢܐ ܕܥܣܩܘܬ ܡܣܬܟܡܢܘܬܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܓܘܢܐ ܗ̱ܝ

 

ܐܠܘ ܓܘܢܐ ܩܢܝܐ ܗܘܬ ܢܘܪܐ ܡܟܠܐ ܟܠܝܐ ܗܘܬ݀ ܡ̣ܢ ܚܙܬܢ ܠܟܘܟ̈ܒܐ ܟܠܗܘܢ ܕܠܥܠ ܡܢܗ̇. ܘܟܕ ܠܘܬܢ ܕܝܠܢ ܟܪ ܕܥܫܢܐ ܢܘܪܐ ܐܟܡܐ ܕܒܟܘܪ ܩܝܢܝ̈ܐ. ܘܒܥܩܪ ܕܠܩܐ ܫܪܓܢܝܐ ܕܠܐ ܓܘܢܐ ܗܘܝܐ. ܘܐܝܟ ܣܦܝ̣ܩܘܬܐ ܡܬܚܙܐ ܐܬܪܗ̇ ܢܘܪܐ ܗ̇ܝ ܟܘܠܢܝܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܕܠܐ ܓܘܢܐ ܬܗܘܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܒܟܪܘܟܝܗ̇ ܕܡܘܙܠܬܐ ܟܪܟܐ

 

ܟܠ ܡܢܬܐ ܡ̣ܢ ܢܘܪܐ ܒܡܢܬܐ ܡ̣ܢ ܡܘܙܠܬܐ ܣܗܪܐ ܐܝܟ ܕܒܐܬܪܐ ܣܝܡܐ. ܘܟܠܡܕܡ ܡ̣ܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܕܒܙܘܥܐ ܕܐܬܪܗ ܢܬܬܙܝܥ. ܢܘܪܐ ܡܕܝܢ ܒܙܘܥܗ̇ ܕܡܘܙܠܬܐ ܡܬܬܙܝ̣ܥܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܫܪܓܗ̇ ܕܢܘܪܐ ܘܕܘܥܟܗ̇

 

ܟܠ ܡܢܬܐ ܕܡ̣ܢ ܢܘܪܐ ܕܡܫܬܓܪܐ ܟܕ ܒܟܝܢܐ ܠܐܦܝ̈ ܠܥܠ ܡܬܬܙܝ̣ܥܐ܆ ܡ̣ܢ ܩܪܝ̣ܪܘܬܐ ܕܦܓܥܐ ܒܗ̇ ܕܥܟܐ. ܘܠܕܘܥܟܗ̇ ܕܡܢܬܐ ܗ̇ܝ ܫܓܪܐ ܕܡܢܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܢܩܦ. ܘܗܟܢܐ ܣܒܝ̣ܣܐܝܬ ܦܐܫ ܗ̣ܘ ܕܠܩܐ. ܟܡܐ ܕܠܐ ܡܘܦܝܐ ܗܘܠܐ ܗ̇ܝ ܕܝܩܕܐ ܐܝܬ ܓܝܪ ܘܙܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܕܘܥܟܐ. ܗ̇ܘ ܕܒܫܪܪܐ ܠܘ ܕܘܥܟܐ ܗ̱ܘ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܢܘܪܐ ܥܙܝ̣ܙܬܐ ܬܫܠܛ ܥܠ ܗܘܠܐ ܕܝܩܕܐ. ܠܡܢܘ̈ܬܗ̇ ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ ܘܡܝܢܝ̈ܬܐ ܘܐܐܪ̈ܝܬܐ ܟܘܠܢܐܝܬ ܬܛܠܩ. ܘܠܢܘܪܢܝܘܬܐ ܦܫܝ̣ܛܬܐ ܫܚܠܦܝܗ̇. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܕܠܐ ܓܘܢܐ ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܚܘܝܗ̇. ܐܟܡܐ ܕܓܕܫܐ ܠܟܘ̈ܟܒܐ ܨܘܨ̈ܝܢܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܕ ܠܢܘܪܢܝܘܬܐ ܡܫܬܚܠܦܝ̣ܢ. ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܕܥܟܘ ܘܐܘܦܝ̣ܘ ܡܣܬܒܪܝܢ.

 

 

 

ܡܛܠ ܢܘܪ̈ܘܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܓܕ̈ܝܢ ܒܛܘܪ̈ܐ ܕܦܪܘܓܝܐ ܘܕܩܪܝܛܝ ܘܣܝܩܝܠܝܐ. ܘܐܛܢܝ

 

ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܪܘܚܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܕܡ̣ܢ ܙܘܢܝ ܝܩܕܬܐ ܢܫܒܐ ܒܓܘ ܚܠܝ̣̈ܠܐ ܘܦܚ̈ܬܐ ܘܦܥܪ̈ܐ ܕܐܪܥܐ. ܘܡ̣ܢ ܚܡܝ̣ܡܘܬܐ ܕܩܢܝܐ ܒܩܨܬ ܙܘܥܝ̈ܗ̇ ܪ̈ܗܝ̣ܒܐ ܡܬܢܝܪܐ. ܘܟܕ ܡܫܟܚܐ ܠܗ̇ ܡܦܩܢܐ ܢܦܩܐ. ܘܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܒܨܪ̈ܝܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܝ̈ܐ ܡܢܗܘܢ ܪܕܝܢ ܡܬܢܦܨܐ. ܘܠܗܘܢ ܠܡܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܡܪܬܚܐ ܘܚܡܡ̈ܬܐ ܥܒܕܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܒܟܝܘܣ ܓܙܪܬܐ܇ ܠܡܝ̈ܐ ܚܡܝ̣̈ܡܐ ܘܡܘܩ̈ܕܢܐ ܕܢܒܥܝܢ ܡ̣ܢ ܓܘ ܫܘܥܐ ܕܒܝܡܐ. ܒܝܕ ܐܒܘܬܐ ܕܐܒܪܐ ܠܘܬ ܝܒܫܐ ܢܬܦܘ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܘܒܝܬ ܡܣܚܘܬܐ ܠܐܣܝܘܬܐ ܥܠܝܗܘܢ ܥܒܕܘ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܫܬܝܬܝܐ ܡܛܠ ܒܘ̈ܚܢܐ ܕܢܘܗܪܐ ܘܚܫܘܟܐ ܘܓܘܢܐ ܘܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ

 

ܡ̣ܢ ܡܠܦܢܝ̈ܢ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܘܣܐ. ܘܚܣܝܐ ܝܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܝ ܐܡ̣ܪܘ. ܕܢܘܗܪܐ ܙܗܪܐ ܘܨܡܚܐ ܕܢܘܪܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܗ̇ܝ ܕܩܕܝ̣ܡܐ ܗܘܬ݀ ܒܪܝܐ ܘܚܒܝ̣ܟܐ ܗܘܬ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܣܛܘܟ̈ܣܐ. ܘܟܕ ܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܢܗܘܐ ܢܘܗܪܐ. ܐܬܦܪܫܘ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܡ̣ܢ ܚܕܕ̈ܐ. ܘܪܗܛܬ݀ ܘܩܡܬ݀ ܢܘܪܐ ܒܐܬܪܐ ܥܠܝܐ. ܘܐܙܠܓ ܢܘܗܪܗ̇ ܥܠ ܬܒܝܠ. ܘܙܕܩ ܠܡܕܥ ܕܡܛܠ ܢܘܗܪܐ ܗ̇ܘ ܕܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܬܒܪܝ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܒܪܝ̣ܬܐ ܕܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܘܕܟܘܟ̈ܒܐ ܐܡ̣ܪܘ ܡܠܦܢ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܙܗܪܗ̇ ܕܢܘܪܐ. ܘܠܘ ܡܛܠ ܟܠ ܢܘܗܪܐ. ܘܟܕ ܒܬܚܘܡܐ ܓܘܢܝܐ ܨܒܝܢܢ ܕܢܚܬܡܝܘܗܝ. ܐܡܪܝܢܢ ܕܢܘܗܪܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܐܝܢܝܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܒܠܥܕ ܡܨܥܝܘܬܐ ܕܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܡܬܚܙܝܢܐ ܡܬܚܙܐ. ܘܒܡܨܥܝܘܬܗ ܡܬܚܙ̈ܝܢܐ ܟܠܗܘܢ ܡܬܚܙܝܢ. ܘܚܫܘܟܐ ܕܝܢ ܠܘ ܡܕܡ ܝܬܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܠܐ ܓܠܝ̣ܙܘܬܗ ܒܠܚܘܕ ܕܢܘܗܪܐ. ܛܠܠܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܬܟܠܝܢܘܬܗ ܡܢܬܝܬܐ ܕܢܘܗܪܐ ܒܝܕ ܓܘܫܡܐ ܡܕܡ ܐܛܝ̣ܡܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܕܢܘܗܪܐ ܠܘ ܓܘܫܡܐ ܗ̱ܘ

 

ܐܠܘ ܓܘܫܡܐ ܗܘܐ ܢܘܗܪܐ ܠܚܕܐ ܦܢܝ̣ܬܐ ܡܬܬܙܝ̣ܥ ܗܘܐ. ܘܗܐ ܠܦܢ̈ܝܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܒܚܕ ܙܒܢܐ ܡܬܬܙܝܥ. ܘܕܠܘ ܓܘܫܡܐ ܗ̱ܘ. ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡ̣ܢܫܝܠ ܣܟܪܝܢܢ ܟܘ̈ܐ ܕܒܝܬܐ ܒܐܝܡܡܐ. ܠܘ ܡܦܫ ܦܐܫ ܒܗ ܢܘܗܪܐ. ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܥܡ ܗ̇ܝ ܕܕܢܚ ܫܡܫܐ ܡܬܦܪܣܘ ܡܬܦܪܣ ܢܘܗܪܐ ܐܟܚܕܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܥܡܪܬܐ. ܘܐܠܘ ܓܘܫܡܐ ܗܘܐ. ܐܝܟܢܐ ܒܚܕ ܪܦܦ ܥܝܢܐ ܡܬܡܛܐ ܗܘܐ ܠܕܘܟ̈ܝܬܐ ܕܪ̈ܚܝ̣ܩܢ ܘܕܩܪ̈ܝ̣ܒܢ ܫܘܝܐܝܬ. ܫܪܝ̣ܟܐ ܡܕܝܢ ܕܐܝܢܝܘܬܐ ܗ̱ܘ ܕܓܘܫܡܐ ܕܣܓܝ ܨܠܝܠ.

 

 

 

ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܚܫܘܟܐ ܕܣܓܝ ܓܠܝ̣ܙܘܬܗ ܗ̣ܘ ܕܢܘܗܪܐ

 

ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡܥܡܨܝܢܢ ܥܝܢܝ̈ܢ ܒܐܝܡܡܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܡܥܡܨܝܢܢ ܒܠܠܝܐ ܫܘܝܐܝܬ ܠܐ ܚܙܝܢܢ. ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܕܝܬܒ ܒܒܝܬܐ ܚܫܘܟܐ܆ ܚܙܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܠܒܪ. ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܠܒܪ ܒܢܘܗܪܐ ܠܐ ܚܙܝܢ ܠܗ. ܘܐܠܘ ܡܕܡ ܩܢܘܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܚܫܘܟܐ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܐܦܠܐ ܗ̇ܘ ܕܒܚܫܘܟܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܢܘܗܪܐ ܢܚܙܐ ܗܘܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܓܘ̈ܢܐ

 

ܠܓܘ̈ܢܐ ܡ̇ܢ ܒܝܕ ܪܓܫܐ ܟܝܢܐܝܬ ܡܕܪܟܝܢܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܕ ܬܚܘ̈ܝܬܐ ܡܠܦܝ̣ܢ ܥܠ ܓܘ̈ܢܐ. ܠܗܘ ܕܝ̣ܕܝ̣ܥ ܒܗ̇ܘ ܕܟܣܐ ܡܢܗ ܡܫܘܕܥܝ̣ܢ. ܘܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܡ̇ܢ ܡܟܦܪ ܟܦܪܝܢ ܒܓܘ̈ܢܐ ܘܐܡܪܝܢ. ܕܚܘܪܘܬܐ ܠܐ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗ̣ܝ. ܐܠܐ ܚܒܝ̣ܟܘܬܐ ܕܐܐܪ ܥܡ ܓܘܫ̈ܡܐ ܨܠܝ̣̈ܠܐ. ܐܝܟ ܪܘܥܬܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܘܙܓܘܓܝ̣ܬܐ ܕܫܚ̣ܝܩܐ. ܘܐܘܟܡܘܬܐ ܗܘܝܐ ܒܥܠܬ݀ ܠܐ ܚܒܝ̣ܟܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܡ̣ܪܘ. ܕܐܘܟܡܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܗ̣ܝ ܓܘܢܐ. ܒܕܟܠܗܘܢ ܠܗ̇ ܡܫܬܚܠܦܝ̣ܢ. ܘܗ̣ܝ ܠܡܕܡ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܐ. ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܡܪܝܢ ܕܓܘ̈ܢܐ ܡܪ̈ܢܝܐ ܚܘܪܘܬܐ ܘܐܘܟܡܘܬܐ ܐܢܘܢ. ܘܗ̣ܢܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܡܢܗܘܢ ܡܬܝܠܕܝܢ. ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܚܡܫܐ ܣܡܘܓܘ̈ܢܐ ܡܪ̈ܢܝܐ. ܐܘܟܡܘܬܐ ܘܚܘܪܘܬܐ ܘܟܘܪܟܡܘܬܐ ܘܣܘܡܩܘܬܐ. ܘܟܪܬܘܬܐ. ܘܦܘܬܐܓܘܪ̈ܝܩܝܐ ܠܟܠ ܓܘܫܡܐ ܓܘܢܐ ܩܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܡܦܝ̣ܕܘܩܠܝ̣ܣ ܐܡ̣ܪ܇ ܕܓܘܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܣܟܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܣܛܘܟ̈ܣܐ. ܘܦܠܐܛܘܢ ܐܡ̣ܪ. ܕܓܘܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܟܗ ܒܪܝܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܡܫܘܬܦ ܠܚܙܝܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ

 

ܐܝܡܡܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܫܟܝ̣ܚܘܬܗ ܕܢܘܗܪܐ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܠܝܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܠܐ ܫܟܝ̣ܚܘܬܗ. ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܐܬܦܫܟ. ܐܠܐ ܐܬܦܫܟܘ ܥܕܬܢܝ̈ܐ. ܕܟܕ ܢܘܗܪܐ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܙܗܪܗ̇ ܗܘܐ ܕܢܘܪܐ. ܘܢܘܪܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܠܝ̈ܠܝ ܐܝܡܡ ܚܕܝ̣ܪܐ. ܐܝܟܢܐ ܡܫܬܡܫ ܗܘܐ ܠܠܝܐ ܒܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝ̣ܢ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܒܪܝܬܗ ܕܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܘܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܘܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ܐܡܪܝܢ. ܕܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܥܢܢ̈ܐ ܩܡ̈ܝ ܒܐܦܝ̈ ܫܡܝܐ ܗ̇ܘ ܥܠܝܐ ܘܢܗܝܪܐ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܥܝ̈ܢ ܘܗܘܐ ܠܠܝܐ. ܘܐܬܩ̈ܦܠܝ ܬܘܒ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܥܝ̈ܢ ܘܗܘܐ ܐܝܡܡܐ. ܘܒܝܘܡܐ ܬܪܝܢܐ ܘܬܠܝܬܝܐ. ܪܩܝ̣ܥܐ ܥܒܕ ܗܘܐ ܛܠܠܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܒܠܝܠܘ̈ܬܐ. ܘܒܐܝܡܡܐ ܣܠܩ ܗܘܐ ܢܗܝ̣ܪܐ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܬܗܘܡܐ ܘܪܕܦ ܗܘܐ ܠܛܠܠܗ. ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܝܢ ܕܢܘܣܐ. ܐܡ̣ܪ. ܕܢܘܪܐ ܩܝܡܐ ܗܘܬ݀ ܒܓܒܐ ܬܚܬܝܐ. ܘܗܘܝܢ ܗܘܘ ܐܝܡܡ̈ܐ ܘܠܝܠܘ̈ܬܐ. ܘܝܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܝ ܐܡ̣ܪ. ܕܗ̇ܢܘܢ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܬܐ܆ ܒܢܘܗܪܐ ܐܫܝ̣ܕܐ ܘܠܐ ܡܛܟܣܐ ܡܬܝܕܥܝ̣ܢ ܗܘܘ.

 

 

 

ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܝܢܐ ܠܐܝܢܐ ܩܕܝܡ

 

ܩܕܝܫܐ ܒܣܝܠܠܝܘܣ ܘܡܪܝ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܡܬܪܥܝܢ. ܕܐܝܡܡܐ ܩܕܝ̣ܡ ܠܠܠܝܐ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܐܡܪܝܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܒܪܐ ܐܠܗܐ ܠܢܘܗܪܐ ܘܦܪܫ ܒܝܬ ܠܗ ܠܚܫܘܟܐ. ܩܪܐ ܠܢܘܗܪܐ ܐܝܡܡܐ ܘܠܣܟܗ ܪܡܫܐ. ܘܩܪܐ ܠܚܫܘܟܐ ܠܠܝܐ. ܘܠܣܟܗ ܨܦܪܐ. ܘܕܣܟܗ ܕܐܝܡܡܐ ܡܬܩܪܐ ܪܡܫܐ. ܝܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܐܘܢܓܠܝ̣ܣܛܐ. ܒܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܕܢܓܗ ܚܕ ܒܫܒܐ ܘܬܘܒ. ܘܟܕ ܗܘܐ ܪܡܫܐ ܕܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ. ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ. ܕܟܕ ܫܡܫ ܚܫܘܟܐ ܗ̇ܘ ܕܦܪܝ̣ܣ ܗܘܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܬܗܘܡܐ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܥܝ̈ܢ ܘܥܒܕ ܠܠܝܐ. ܐܬܒܪܝ̣ ܢܘܗܪܐ. ܘܟܕ ܫܡܫ ܗܟܘܬ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܥܝ̣̈ܢ ܥܒ̣ܕ ܐܝܡܡܐ. ܘܕܪܥܝܢܐ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܝܬܝܪ ܚܬܝ̣ܬ ܡܚܘܝܢܘܬܗ ܣܗܕܐ. ܘܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܠܠܝܗ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܥܒܕܝ̣ܢܢ ܩܝܡܬܗ ܕܦܪܘܩܢ. ܘܕܡ̣ܢ ܪܡܫܐ ܢܫܪܘܢ ܥܒܪ̈ܝܐ ܠܡܛܪ ܫܒܬܐ ܐܬܦܩܕܘ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ܇ ܓܠܝܐ ܕܠܘ ܠܩܕܝ̣ܡܘܬ ܒܪܝ̣ܬܗ ܕܠܠܝܐ ܡܫܘܕܥܝܢ. ܐܠܐ ܠܛܘܝܒܐ ܒܠܚܘܕ ܕܨܒܝܢܐ ܘܥܗܢܘܬܐ ܕܗ̇ܝ ܕܢܩܒܠ ܠܝܘ̈ܡܬܐ ܡܝܩܪ̈ܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܝܕܝ̣ܥܐ ܕܗ̇ܝ ܕܒܫܘܠܡ ܐܝܡܡܐ ܕܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܘܕܥܪܘܒܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܢܫܪܘܢ ܨܘܡܐ ܘܢܫܪܘܢ ܠܡܬܛܪܛܫܘ ܒܛܘܪܫܐ ܡ̣ܢ ܥܝܕܐ ܪܦܝܐ ܓܕܫܬ݀ ܠܗܘܢ. ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܘܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܪ̈ܡܐ ܫܪܝܢ ܒܠܝ̣ܠܐܝܬ.

 

 

 

 

 

     #1 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ. ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܐܬܒܪ̈ܝ܆ ܘܒܗ ܐܝܬ ܥܘܬܕܐ ܘܢܝܫܐ ܚܕ. ܩܕܡܝܬ ܥܘܬܕܐ

 

ܒܝܘܡܐ ܓܝܪ ܕܬܪܝܢ ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܡܒܕܩ. ܪܩܝ̣ܥܐ ܒܠܚܘܕ ܐܬܒܪܝ. ܘܦܪܫ ܒܝܬ ܡܝ̈ܐ ܕܠܥܠ ܠܡܝ̈ܐ ܕܠܬܚܬ. ܘܥܠ ܟܝܢܗ ܕܪܩܝ̣ܥܐ ܘܐܣܟܡܗ. ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܐܡ̣ܪܢܢ ܟܡܐ ܕܣܦܩܢܢ. ܘܡܛܠ ܕܪܩܝ̣ܥܐ ܐܦܢ ܚܕ ܗ̣ܘ ܒܓܢܣܐ ܘܒܐܕܫܐ. ܐܠܐ ܠܘ ܚܕ ܗ̣ܘ ܒܡܢܝܢܐ. ܥܠ ܡܢܝܢܗ ܟܐܡܬ ܕܟܡܐ ܗ̱ܘ ܟܕ ܥܠ ܟܘܟ̈ܒܐ ܡܡܠܠܝ̣ܢܢ ܐܡܪܝܢܢ ܗܪܟܐ ܡܕܝܢ ܥܠ ܡܢܝܘܬܗܘܢ ܒܠܚܘܕ ܕܡܝ̈ܐ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܙܕܩ ܠܢ ܠܡܣܬܘܕܘ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܕܝܠܗ ܕܦܣܘܩܐ ܡܛܠ ܡܝ̈ܐ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܪܩܝ̣ܥܐ

 

ܩܕܝܫܐ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܪܒܐ ܘܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܘܣܐ ܐܡܪܝܢ ܕܠܡܠܐܟ̈ܐ ܩܪܐ ܟܬܒܐ ܡܝ̈ܐ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܒܝܕ ܬܪܬܝܢ. ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ. ܕܡܝ̈ܐ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܢܫܒܚܘܢ ܠܫܡܗ ܕܡܪܝܐ. ܘܡܝ̈ܐ ܟܕ ܠܐ ܡܠܝ̣̈ܠܐ ܐܢܘܢ. ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܚܝ̈ܐ. ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܡܢܦ̈ܫܐ. ܐܝܟܢܐ ܡܫܒ̈ܚܢܐ ܢܗܘܘܢ. ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܡܝ̈ܐ ܟܕ ܕܝܘ̈ܒܐ ܘܪ̈ܦܝܐ ܘܫܝܘ̣̈ܚܐ ܘܫܪ̈ܘܥܐ ܐܢܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܥܠ ܩܒܒܗ̇ ܐܘܟܝܬ ܟܣܣܬܗ̇ ܕܡܘܙܠܬܐ ܡܨܝܢ ܕܢܩܘܡܘܢ ܘܠܐ ܢܬܐܫܕܘܢ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܒܣܝܠܠܝܘܣ ܒܫܬܬ݀ ܝܘܡܗ ܐܡ̣ܪ. ܕܚܢܢ ܠܡܝ̈ܐ ܡܝ̈ܐ ܐܡܪܝܢܢ ܘܝܕܥܝ̣ܢܢ. ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܐܬܐܡܪ ܡܛܠ ܡܝ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܥܠܝ̈ܐ ܕܡܫܒ̈ܚܢܐ ܐܢܘܢ ܕܡܪܐ ܕܓܘܐ. ܒܟܝܢܐ ܕܡܠܝ̣̈ܠܐ ܐܘܟܝܬ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܢܣܝܡ ܐܢܘܢ. ܗܐ ܓܝܪ ܐܦ ܕܫܡܝ̈ܐ ܡܫܬܥܝܢ ܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ ܟܬܝܒ. ܟܕ ܠܐ ܡܠܝ̣̈ܠܐ ܐܢܘܢ ܐܦܠܐ ܡܠܐܟ̈ܐ. ܘܕܢܝܐܝܠ ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ. ܛܠܐ ܘܩܘܪܫܐ ܘܓܠܝ̣ܕܐ ܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ. ܘܕܘܝܕ. ܠܬܢܝ̣̈ܢܐ ܬܘܒ ܘܠܬܗܘ̈ܡܐ ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܐܡ̣ܪ. ܘܠܘܩܒܠ ܗ̇ܝ ܐ̱ܚܪܬܐ ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ. ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܣܟܡܗ̇ ܕܐܣܦܝ̣ܪܐ ܫܩܝ̣ܠ ܪܘܡܗ ܥܠܝܐ ܕܪܩܝ̣ܥܐ. ܘܠܐ ܢܗܐ ܒܕܡܘ̣ܬܐ ܕܛܘ̣ܪܢܘܣ ܡܬܩܢ. ܐܠܐ ܐܬܪܐ ܫܘܝܐ ܡܬܩܢ ܠܥܠ ܡܢܗ. ܐܟܡܐ ܕܚܙܝܢܢ ܕܒܢܘ̈ܬܐ ܡܣ̈ܩܢ ܡ̣ܢ ܓܘ ܒܟܦܦܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠܕܘܟ. ܘܐܓܪܐ ܕܬܛܠܝ̣̈ܠܝܗܝܢ ܩܐܡ ܒܫܘܝܘܬܐ. ܘܒܐܬܪܐ ܬܩܝ̣ܢܐ. ܘܠܗ ܠܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܫܠܡܝ̣ܢ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܘܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ. ܘܚܣܝܐ ܝܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܝ ܡܘܣܦ ܐܡ̇ܪ. ܕܪܩܝ̣ܥܐ ܐܐܪ ܗ̣ܘ ܚܝ̣ܨܐ ܘܡܫܪܪܐ ܕܟܪܝ̣ܟ ܠܐܪܥܐ. ܘܠܥܠ ܡܢܗ ܕܗܢܐ ܐܐܪ ܐܝܬ ܡܝ̈ܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܗܘܝܢ ܡܛܪ̈ܐ ܘܛܠܐ ܘܫܪܟܐ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܨܝܪܐ ܟܕ ܡܬܚܪܐ ܐ̱ܢܐ ܠܘܩܒܠ ܪܒܘܬܗ ܕܒܣܝܠܠܝܘܣ. ܘܐܦܢ ܡܪܚܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ. ܕܐܦܠܐ ܐܢ ܐܣܟܡܐ ܫܘܝܐ ܢܗܐ ܠܐܓܪܗ. ܕܪܩܝ̣ܥܐ ܗܢܐ ܟܦܝ̣ܦܐ ܘܩܒܝ̣ܒܐ ܘܚܘܓܬܢܝܐ ܣܦܩ ܠܡܚܒܫ ܠܡܝ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܥܠܝ̈ܐ ܗ̣ܘ ܒܗ. ܐܠܐ ܐܣ̈ܐ ܡܕܡ ܟܠܘ̈ܝܬܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܒܝ̈ܗ̇. ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܐܣ̈ܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܗܢܝ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܥܡ ܟܪܘܟܝܗ ܣܒܝ̣ܣܐ ܕܪܩܝ̣ܥܐ. ܘܟܕ ܡܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܡܙܕܛܡܐ. ܗ̇ܝ ܕܟܐܢܐ ܗܕܐ ܗ̱ܝ ܕܒܪܡܙܗ ܒܠܚܘܕ ܕܒܪܘܝܐ ܠܘ ܡܝ̈ܐ ܒܠܚܘܕ ܥܠܝ̈ܐ ܬܠܝܢ. ܐܠܐ ܘܗܢܐ ܟܠ ܥܠ ܠܐ ܡܕܡ. ܒܕܟܠܗܝܢ ܦܫܝ̣̈ܩܢ ܠܗ. ܘܐܢ ܠܡܠܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܢܬܪܓܪܓ ܩܪܘܝܐ. ܗܕܐ ܝܬܝܪ ܒܝܬܝܐ ܠܗ ܠܡܬܪܥܝܘ. ܕܒܕܡܘܬ ܚܘܪܐ ܕܒܪܬܐ ܗ̇ܘ ܕܩܒܐ ܒܝܬ ܡܘܩܪܗ̇ ܠܩܠܦܬܗ̇. ܗܟܢܐ ܐܦ ܘܡܝ̈ܐ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܪܩܝ̣ܥܐ ܩܒܝܢ ܒܝܬ ܠܗ ܠܫܡܝܐ ܗ̇ܘ ܥܠܝܐ ܕܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܬܒܪܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܒܝ̣̈ܢ. ܘܥܡܗ̇ ܕܬܐܘܪܝܐ ܗܕܐ ܠܐ ܡܬܐܠܨܝ̣ܢܢ ܠܡܬܛܢܘ ܐܓܪܐ ܫܘܝܐ ܠܪܩܝ̣ܥܐ ܩܒܝ̣ܒܐ. ܐܦܠܐ ܩܢܛܝ̣ܢܢ ܡ̣ܢ ܡܬܐܫܕܢܘܬܗܘܢ ܕܡܝ̈ܐ ܗܠܝܢ. ܘܟܒܪ ܡܛܠ ܡܫܬܗܝܢܘܬܐ ܕܚܡܝ̣ܡܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܙܘ̈ܥܐ ܣܒܝ̣̈ܣܐ ܘܪ̈ܗܝ̣ܒܐ ܕܡܘܙܠܬܐ ܡܥܕܐ ܕܬܬܝ̣ܠܕ ܐܬܛܟܣܘ ܡܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܒܝܬ ܪܩܝ̣ܥܐ ܫܡܝܐ ܬܪܝܢܐ ܠܫܡܝܐ ܩܕܡܝܐ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ. ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܐܬܒܪ̈ܝ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܥܘܬܕܐ ܘܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܩܕܡܝܬ ܥܘܬܕܐ

 

ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܬܠܬܐ. ܡܝ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܩܕܝ̣ܡܝ̣ܢ ܒܪܝܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܐܬܟܢܫܘ ܠܐܬܪܐ ܚܕ. ܡ̣ܢ ܟܢܘܫܝܗܘܢ ܗܘܘ ܝܡ̈ܡܐ. ܘܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܩܕܝ̣ܡܐ ܗܘܬ ܘܒܪܝܐ. ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܟܕ ܐܣܛܝܘ ܡܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܦܝ̈ܗ̇ ܐܬܩܪܝܬ݀ ܐܪܥܐ. ܘܐܘܥܝܬ݀ ܬܕܐܐ ܟܕ ܡܫܪܐ ܠܡܐܥܐ. ܘܥܣܒܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܥܡܝ̣ܪܐ ܟܕ ܣܠܩ ܛܒܐܝܬ. ܘܙܪܥܐ ܟܕ ܡܫܬܡܠܐ ܫܒܠܐ. ܘܐܝܠܢܐ ܟܕ ܣܠܩ ܘܡܣܬܪܥܦ ܘܡܐܛܠ. ܘܗܪܟܐ ܡܬܬܡܗܐ ܚܟܡܬܐ ܐܠܗܝܬܐ. ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܢܬܒܪܐ ܫܡܫܐ ܗ̇ܘ ܡܘܥܝܢܐ ܘܡܪܒܝܢܐ ܕܗܠܝܢ ܐܬܒܪܝ̣ܘ. ܟܕ ܡܫܡܠܝܢ ܘܛܥܝ̣ܢܝ̣ܢ ܛܪ̈ܦܐ ܘܦܪ̈ܕܐ ܘܫܢܢ̈ܐ ܘܦܐܪ̈ܐ. ܐܝܟ ܕܡܙܕܩܝ̣ܢ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܘܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܠܦܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܣܗܪܐ ܟܕ ܡܠܐܷ ܘܐܕܡ ܘܚܘܐ ܟܕ ܡܫܡܠܝܢ ܒܩܘܡܬܐ ܐܬܒܪܝܘ. ܘܠܘ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܐܪܥܐ ܐܦܩܬ݀. ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܪܡܙܐ ܐܠܗܝܐ ܝܗܒ ܠܗ̇ ܚܝܠܐ ܕܬܦܩ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇. ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܪܒܐ ܒܣܝܠܠܝܘܣ. ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܐܡ̣ܪ. ܕܠܘ ܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ. ܕܦܩܕ ܐܠܗܐ ܠܐܪܥܐ ܕܬܦܩ ܐܬܥܗܕ ܡܘܫܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܠܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܠܐ ܡܙܕܪ̈ܥܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܩܢܝܐ ܘܐܪܒܢܐ ܘܝܒܠܐ ܫܒܩ. ܗܟܘܬ ܘܠܐܝܠܢ̈ܐ ܕܠܐ ܥܒܕܝܢ ܦܐܪ̈ܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܐܪܙܐ ܘܫܪܘܝܢܐ ܘܥܪܒܐ ܘܫܪܟܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܝܡ̈ܡܐ. ܩܕܡܝܬ݀ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܝܡܐ ܗܘܝܘ ܟܘܠܢܝܘܬܗܘܢ ܕܡܝ̈ܐ

 

ܐܠܘܠܐ ܝܡܐ ܗܘܐ ܟܘܠܢܝܘܬܗܘܢ ܕܡܝ̈ܐ ܐܠܨܐ ܗܘܬ݀ ܕܡܝ̈ܐ ܟܘ̈ܠܢܝܐ܆ ܒܓܘܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܚܒܝ̣ܫܝ̣ܢ ܗܘܘ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܐܣܛܘܟܣܐ ܡܝܢܝܐ ܕܣܓܝ ܙܥܘܪ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܗܕܐ ܗ̱ܝ ܬܪܥܝܬܗ ܕܐܪܝ̣ܣܛܘܛܠܝ̣ܣ ܘܠܗ̇ ܡܫܪܪ ܩܕܝܫܐ ܒܣܝܠܠܝܘܣ ܒܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܫܬܬ݀ ܝܘܡܗ. ܘܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܝܡ̈ܡܐ ܚܕ ܠܚܕ ܥܦܝ̣ܩܝ̣ܢ. ܦܘܩܕܢܐ ܗܟܝܠ ܕܐܠܗܐ. ܪܘܚ ܬܡܢ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ. ܠܗܠܝܢ ܡܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܠܬܡܢ ܢܬܟܢܫܘܢ. ܦܠܐܛܘܢ ܕܝܢ ܒܦܐܗܕܘܢ ܕܝܠܗ ܐܡ̣ܪ. ܕܒܛܐܪܛܐܪܘܣ ܠܡ ܗܘܝܢ. ܕܒܩܢܛܪܘܢ ܐܘܟܝ̣ܬ ܡܨܥܬܗ̇ ܓܘܝܬܐ ܕܐܪܥܐ ܡܝ̈ܐ ܟܘܠܢܝ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܠܗܕܐ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܒܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܟܣ ܐܪܝ̣ܣܛܘܛܠܝ̣ܣ.

 

 

 

ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܕܡܠܝ̣ܚܘܬܗ ܕܝܡܐ

 

ܡܠܝ̣̈ܚܐ ܡ̇ܢ ܗܘܘ ܡܝ̈ܐ ܕܝܡܐ ܡܛܠ ܕܡܢܬܐ ܩܛܝ̣ܢܬܐ ܕܒܗܘܢ ܐܬܠܗܓܬ݀ ܡ̣ܢ ܚܡܝ̣ܡܘܬܗ ܕܫܡܫܐ. ܥܒܝܘܬܗ ܕܝܢ ܘܫܘ̈ܟܬܗ ܘܬܐܛܪܗ ܩܘܝܘ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܡܠܚ̈ܐ ܟܕ ܚܣܪ ܠܗܘܢ ܡܝ̈ܐ ܡܫܬܬܝܢ̈ܐ. ܡܒܫܠܝ̣ܢ ܠܡܝ̈ܐ ܕܝܡܐ ܘܒܐܣܦܘܓܐ ܡܕܡ ܡܩܒܠܝܢ ܠܠܗ̈ܓܐ. ܡܝ̈ܐ ܚܠܝ̈ܐ ܡܢܗܘܢ ܥܨܪܝܢ. ܘܡܝ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫܪܟܝ̣ܢ ܝܬܝܪ ܥܒܝ̈ܐ ܘܡܠܝ̣̈ܚܐ ܡܫܬܟܚܝ̣ܢ. ܐܡܦܗܕܘܩܠܝܘܣ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܕܟܕ ܚܐܡܐ ܐܪܥܐ ܡ̣ܢ ܫܡܫܐ ܘܕܘܥܬܐ ܗܘܝܢ ܡܝ̈ ܝܡܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܘܟܬܐ ܕܡܬܐܫܕܐ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܡܠܚܝ̣ܢ. ܐܢܐܟܣܓܘܪܘܣ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ. ܕܡܠܝ̣ܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܝܡܐ ܡܛܠ ܚܘܠܛܢܐ ܕܐܪܥܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܐܦ ܡܝ̈ܐ ܕܡܫܬܚܠܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܩܛܡܐ ܗܘܝܢ ܡܠܝ̣̈ܚܐ. ܘܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ܆ ܥܠܬܐ ܫܘܡܠܝܢܝܬܐ ܕܒܡܠܝ̣ܚܘܬܗܘܢ ܐܝܬܝܗ̇. ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܣܪܘܢ ܘܢܚܒܠܘܢ ܠܐܐܪ ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܣܝܩܝܢ ܠܗ. ܘܕܡܝ̈ܐ ܡܠܝ̣̈ܚܐ ܝܬܝܪ ܥܒܝܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܚܠܝ̈ܐ. ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܡܠܝ̣̈ܚܐ ܡ̇ܢ ܒܪܬܐ ܛܝܦܐ. ܒܚܠܝ̈ܐ ܕܝܢ܆ ܕܝܢ ܫܟܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܠܦ̈ܐ ܕܪ̈ܕܝܢ ܒܝܡܐ ܝܬܝܪ ܝܩܝ̣ܪ̈ܢ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܕܒܝܡܐ ܕܗܢܕܘ ܪܕܝܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܒܝܡ̈ܡܬܐ ܕܡܚܝ̈ܕܢ ܠܝܡܐ ܪܕܝܢ܇ ܕܠܝ̣ܠܐܝܬ ܛܒܥܝܢ.

 

 

 

ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܫܢܝܐ ܗ̱ܘ ܝܡܐ ܡ̣ܢ ܕܘܟ ܠܕܘܟ

 

ܝܡܐ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܘܡܥܝ̣̈ܢܐ ܘܡܛܪ̈ܐ ܢܣܒ ܡܠܘܘܐ. ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܟܕ ܒܐܬܪܐ ܡܕܡ ܒܨܪܝܢ. ܒܐܬܪܐ ܐ̱ܚܪܝ̣ܢ ܫܦܥܝ̣ܢ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܐܦ ܠܝܡ̈ܡܐ ܓܕܫ ܫܘܚܠܦܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܡܨܪܝܢ ܟܕ ܝܡܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܛܡܪܗ ܢܝ̣ܠܘܣ. ܘܐܪܝܡ ܒܗ̇ ܠܐܪܥܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܬܝܒܫ ܝܡܐ ܘܗܘܐ ܝܒܫܐ. ܘܕܝܡܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܡܨܪܝܢ. ܣܗܕ ܥܘܡܩܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܩܪܐ ܐܪܣܗܐܘܢܝܛܘܣ ܗ̇ܘ ܕܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܡܬܚܘܝܢ ܒܗ ܫܘܘ̈ܕܥܐ ܕܐܪܥܐ ܝܡܡܝܬܐ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܩܘܢܟܘ̈ܠܘ ܘܛܐܠܠܝ̈ܢܘ ܐܘܟܝܬ ܙܠܦ̈ܬܐ ܕܡܫܬܟܚܝܢ ܬܡܢ.

 

 

 

ܡܛܠ ܙܘ̈ܥܐ ܕܝܡ̈ܡܐ

 

ܡܬܬܙܝܥܝ̣ܢ ܡ̇ܢ ܡܝ̈ܐ ܕܝܡ̈ܡܐ. ܐܘ ܡ̣ܢ ܪ̈ܘܚܐ ܕܢܫ̈ܒܢ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ. ܐܘ ܡ̣ܢ ܓܒܝ̈ܗܘܢ. ܘܒܥܠܬ݀ ܙܪܘܒܝ̣ܗܘܢ ܕܒܫܒܝ̣̈ܠܐ ܐܠܝ̣̈ܨܐ ܕܒܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܡܝ̈ܐ ܐܘܪ̈ܝ̣ܦܝܐ ܕܪܕܝܢ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܐܡ̣ܪ ܐܪܝ̣ܣܛܘܛܠܝ̣ܣ ܕܐܘܪܝܦܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܡܥܒܪܢܐ ܕܒܝܬ ܬܪܝܢ ܝܡ̈ܡܐ. ܘܟܕ ܢܫܒܐ ܪܘܚܐ ܡܬܕܚܝܢ ܡܝ̈ܐ ܕܒܗ ܒܡܥܒܪܢܐ ܗ̇ܘ ܘܡܬܬܝܬܝܢ ܥܕܡܐ ܠܝܡܐ. ܘܟܕ ܒܛܠ ܢܫܒܗ̇܆ ܥܛܦܝܢ ܡܝ̈ܐ ܠܕܘܟܬܗܘܢ. ܘܗܦܝ̣ܟܘܬ ܪܕܝܐ ܚܐܫܝ̣ܢ. ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܡ̣ܪܘ. ܘܗ̇ܝ ܕܚܬܝ̣ܬܐ ܘܢܣܝܢܐ ܣܗܕ ܠܗ̇ ܗܕܐ ܗ̱ܝ. ܕܥܠܬܗ̇ ܕܗܦܝ̣ܟܘܬ ܪܕܝܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ. ܫܘܚܠܦܗ̇ ܗ̣ܘ ܝܘܡܢܝܐ ܘܝܪܚܢܝܐ ܕܣܗܪܐ ܒܡܠܝܘܬܗ ܘܚܣܝ̣ܪܘܬܗ. ܘܡܬܐܡܪܐ ܬܘܒ ܕܒܝܡܐ ܐܘܪܝ̣ܦܘܣ ܫܢܐ ܚܕܐ ܐܝܬ܆ ܕܥܣܪ ܙܒ̈ܢܬܐ ܒܝܘܡܐ ܣܠܩܐ ܘܢܚܬܐ. ܐܝܟ ܚܡܫܡܐܐ ܐܡܝ̣̈ܢ ܒܚܕ ܥܕܢܐ ܥܕܡܐ ܕܡܬܓܠܝܐ ܐܫܬܗ ܕܝܡܐ. ܘܥܠ ܓܒܗ̇ ܝܬܒ ܝܘ̈ܡܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܦܠܛܘܢ. ܠܡܕܪܟܘ ܥܠܬܗ̇ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝ. ܘܬܡܢ ܐܬܟܪܗ ܘܡܝܬ.

 

 

 

ܡܛܠ ܣܝܡܗ ܕܝܡܐ ܘܥܘ̈ܒܘܗܝ

 

ܝܡܐ ܡ̇ܢ ܟܘܠܢܝܐ. ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܥܡܪܬܐ. ܘܚܕܝ̣ܪ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ. ܠܐ ܡܬܕܠܝܢܐ ܘܐܘܩܝܐܢܘܣ ܡܬܩܪܐ. ܘܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܠܓܒܗ ܡܥܪܒܝܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܐܘܩܝܐܢܘܣ ܩܪܝܢ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܒܦܢܝ̣ܬܐ ܡܥܪܒܝܬܐ ܡ̣ܢ ܠܓܘ. ܦܘܡܐ ܐܠܝ̣ܨܐ ܦܬܝ̣ܚ ܠܗ. ܗ̇ܘ ܕܡܥܒܪܬܐ ܕܐܪܩܠܝܣ ܡܬܩܪܐ. ܘܬܡܢ ܐܢܝܢ ܐܦ ܣܛܝ̈ܠܐܣ ܐܘܟܝܬ ܩܝ̈ܡܬܐ ܕܐܪܡܝܣ. ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܦܘܡܐ ܟܕ ܠܐܦܝ̈ ܡܕܢܚܐ ܪܕܐ ܡܬܦܬܐ܆ ܘܠܥܘܒܐ ܗ̇ܘ ܕܝܡܐ ܐܕܪܝܘܣ. ܕܗܘܝܘ ܝܡܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܘܝܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܥܒܕ. ܘܡ̣ܢ ܗܢܐ ܥܘܒܐ܆ ܠܫܢܐ ܡܕܡ ܡܬܝܒܠ ܘܡܬܩܛܢ. ܘܥܒܪ ܥܠ ܫܘܪܗ̇ ܕܩܘܣܛܢܛܝ̣ܢܘ ܘܦܘܠܝ̣ܣ. ܘܡܬܩܪܐ ܝܡܐ ܕܦܘܢܛܘܣ. ܘܗܟܢܐ ܡ̣ܢ ܬܝܡܢܝܗ ܕܝܡܐ ܐܕܪܝܘܣ. ܦܝܫܐ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܡܨܪܝܢ. ܘܡ̣ܢ ܓܪܒܝܝܗ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ ܘܪܘܡܝ. ܘܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܦܪ̈ܢܓܝܐ. ܘܒܗ ܐܝܬܝܗܝܢ ܓܙܪ̈ܬܐ ܡܫܡ̈ܗܬܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܝ̣ܕܝ̣̈ܥܢ ܠܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܩܘܦܪܘܣ ܘܣܐܡܘܣ ܘܟܝܘܣ ܘܪܘܕܘܣ ܘܣܝܩܝܠܝܐ. ܘܡ̣ܢ ܡܕܢܚܝܗ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܝܡܐ ܗܢܐ ܕܝܠܢ. ܝܡܐ ܕܝܢ ܐܘܩܝܐܢܘܣ ܗ̇ܘ ܕܠܒܪ ܡ̣ܢ ܩܝ̈ܡܬܐ ܐܪ̈ܡܝ̣ܣܝܬܐ. ܟܕ ܠܐܦܝ̈ ܬܝܡܢܐ ܢܦܩ ܪܕܝܗ. ܥܒܪ ܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܥܪ̈ܒܝܐ ܛܝܝ̈ܐ. ܘܥܠ ܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܣܐܡܢܝܐ. ܘܛܘܪ̈ܐ ܣܗܪ̈ܢܝܐ ܕܡ̣ܢ ܡܥܪ̈ܝܗܘܢ ܢܒܥܝ̣ܢ ܡܝ̈ܐ ܕܢܝ̣ܠܘܣ ܢܗܪܐ. ܘܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܚܒܫܝ̈ܐ. ܘܥܠ ܐܬܪܐ ܕܢܘ̣ܒܝ̈ܐ. ܐܘܟܝܬ ܥܠ ܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܟܘ̈ܫܝܐ. ܘܒܣܘܦܝܗ̇ ܕܗܕܐ ܐܪܥܐ. ܘܡܬܡܬܚ ܡܢܗ ܥܘܒܐ ܡܕܡ ܙܥܘܪܐ ܠܐܦܝ̈ ܓܪܒܝܐ ܠܘܩܒܠ ܡܨܪܝܢ. ܗ̇ܘ ܕܝܡܐ ܕܣܘܦ ܡܬܩܪܐ. ܐܟܡܢ ܕܣܘܦܐ ܗ̱ܘ ܘܣܟܐ ܕܝܡܐ ܪܒܐ. ܘܒܗ ܥܒ̣ܪܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܪܓܠ. ܘܛܒܥ ܦܪܥܘܢ. ܘܒܥܠܬ݀ ܣܘܓܐܐ ܕܛܘܪ̈ܐ ܘܫܘ̈ܥܐ ܕܐܝܬ ܒܗܢܐ ܥܘܒܐ. ܠܐ ܡܨ̈ܝܢ ܣܦܝ̣̈ܢܐ ܠܡܛܦ ܒܗ. ܐܠܐ ܟܒܪ ܒܐܝܡܡܐ ܥܡ ܣܦܪ̈ܘܗܝ. ܘܝܡܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܕܡܢܗ ܢܦܩ ܗܢܐ ܥܘܒܐ. ܝܡܐ ܣܘܡܩܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܟܕ ܠܐܦܝ̈ ܡܕܢܚܐ ܪܕܐ ܥܒܪ ܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܫܒܐ ܘܕܣܐܒܐ. ܘܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ܆ ܦܫܝ̣ܛܐܝܬ ܬܝܡܢܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܘܬܡܢ ܐܢܘܢ ܐܝܠܢ̈ܐ ܕܠܒܘܢܬܐ. ܘܒܣܟܗ̇ ܕܗܕܐ ܐܪܥܐ܆ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܝܡܐ ܕܡܬܩܪܐ ܣܘܡܩܐ. ܥܘܒܐ ܚܕ ܪܒܐ ܥܒܕ ܠܐܦܝ̈ ܓܪܒܝܐ ܗ̇ܘ ܕܝܡܐ ܕܦܪܣ ܡܬܩܪܐ. ܘܒܓܒܗ ܡܥܪܒܝܐ ܕܗܢܐ ܝܡܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܒܨܪܐ. ܘܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܒܒܝܠ. ܘܠܝܩ ܘܩܛܝ̣ܣܦܘܢ. ܘܒܓܒܗ ܓܪܒܝܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܒܓܒܗ ܡܕܢܚܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܗܢܕܘܝ̈ܐ. ܘܗ̣ܘ ܬܘܒ ܝܡܐ ܟܘܠܢܝܐ ܕܠܒܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܥܘܒܐ. ܟܕ ܬܘܒ ܠܐܦܝ̈ ܡܕܢܚܐ ܪܕܐ. ܥܒܪ ܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܗܢܕ̈ܘܝܐ. ܘܒܣܟܗܘܢ ܥܒܕ ܚܕ ܥܘܒܐ ܠܐܦܝ̈ ܓܪܒܝܐ ܗ̇ܘ ܕܝܡܐ ܕܗܢܕ̈ܘܝܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܡ̣ܢ ܡܥܪܒܗ ܕܗܢܐ ܝܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܗܢܕ̈ܘܝܐ. ܘܡ̣ܢ ܡܕܢܚܗ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܬܒܬܝ̈ܐ. ܘܒܬܪܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܨܝܢܝ̈ܐ. ܘܒܓܪܒܝܝܗ܆ ܐܬܪ̈ܬܐ ܕܗܘ̈ܢܝܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܛܘܪܩܝܘܣ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܓܘ̈ܠܝܐ. ܟܐܡܬ݀ ܐܬܪܗܘܢ ܩܕܡܝܐ ܕܡܢܗ ܢܦ̣ܩܘ. ܝܡܐ ܕܝܢ ܟܘܠܢܝܐ ܕܠܒܪ ܡ̣ܢ ܗܢܐ ܥܘܒܐ. ܟܕ ܬܘܒ ܪܕܐ ܠܐܦܝ̈ ܡܕܢܚܐ. ܥܒܪ ܥܠ ܓܙܪ̈ܬܐ ܡܫܡ̈ܗܬܐ ܕܗܢܕ̈ܘܝܐ ܚܕܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܣܪܢܕܝ̣ܒ. ܘܐ̱ܚܪܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܩܡܝܪ. ܘܥܠ ܫܪܟܐ ܕܓܙܪ̈ܬܐ ܘܛܘܪ̈ܐ ܕܡܢܗܘܢ ܡܬܬܝܬܝܢ ܘܡܬܬܡܝ̣ܪܝ̣ܢ ܗܠܢ ܣܡ̈ܡܢܐ ܚܡܝ̣̈ܡܐ ܘܪ̈ܝܫܝܐ ܘܗܪ̈ܘܡܬܢܝܐ. ܩܪܢܦܘܠ. ܘܐܘܠܢܓܘܓ. ܘܦܠܦ̈ܠܐ ܘܩܐܦܦܘܪ. ܘܫܪܟܐ. ܘܟܐܦ̈ܐ ܬܘܒ ܝܩܝ̣ܪ̈ܬܐ ܝܘܩܢ̈ܕܐ ܘܫܪܟܐ. ܘܗܟܢܐ ܬܘܒ ܟܕ ܡܬܡܬܚ ܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ ܠܐܦܝ̈ ܓܪܒܝܐ. ܥܒܪ ܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܬܒܬܝ̈ܐ ܘܕܨܝ̈ܢܝܐ. ܘܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܗܘܢܝ̈ܐ ܕܐܡ̣ܪܢܢ. ܘܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܝܒܪ̈ܝܐ. ܘܥܠ ܐܪ̈ܥܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܫܗ̈ܝܢ. ܘܛܘܪ̈ܐ ܕܠܐ ܡܬܗܠܟܝ̣ܢ. ܘܥܒܪ ܬܘܒ ܥܠ ܛܘܪܐ ܪܒܐ ܘܐܘܟܡܐ ܕܒܓܪܒܝܐ. ܘܥܠ ܦܩ̈ܥܬܐ ܕܩܦܫܐܩܝ̈ܐ. ܘܥܠ ܐܪܥܐ ܕܐܠܢܝ̈ܐ. ܘܗܪܬܡܢ ܥܒܕ ܚܕ ܥܘܒܐ܆ ܡ̣ܢ ܓܪܒܝܐ ܠܬܝܡܢܐ. ܗ̇ܘ ܕܡܬܩܪܐ ܘܪܢܓ ܒܠܫܢܗ ܕܐܬܪܐ ܗ̇ܘ. ܘܗܟܢܐ ܬܘܒ ܟܠ ܡܬܡܬܚ ܡ̣ܢ ܓܪܒܝܐ ܠܐܦܝ̈ ܡܥܪܒܐ. ܥܒܪ ܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܣܩܘ̈ܬܝܐ. ܘܥܠ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܒܘܠܓܪ̈ܝܐ. ܘܥܠ ܟܠܗ̇ ܦܪܢܓܝܐ. ܘܥܠ ܐܬܪܐ ܕܐܢܕܠܘܣ ܕܛܝܝ̈ܐ. ܕܗܫܐ ܒܝܘ̈ܡܬܢ ܐܫܬܠܛܘ ܥܠܘܗܝ ܦܪ̈ܢܓܝܐ. ܘܡܫܠܡ ܠܘܬܗܝܢ ܕܩܝ̈ܡܬܐ ܐܪ̈ܡܝܣܝܬܐ܆ ܡ̣ܢ ܐܝܟܐ ܕܫܪܝ. ܘܗܟܢܐ ܦܝܫܐ ܟܠܗ̇ ܥܡܪܬܐ ܐܝܟ ܚܕܐ ܓܙܪܬܐ ܠܓܘ ܡ̣ܢ ܝܡܐ ܟܠܢܝܐ ܕܚܕܝ̣ܪ ܠܗ̇ ܠܐܪܥܐ. ܐܝܟ ܟܠܝ̣ܠܐ. ܘܐܝܟ ܩܡܪܐ ܠܚܨܐ. ܘܡ̣ܢ ܪܘܫܡܐ ܗܢܐ ܕܣܟܡܢܢ. ܐܝܟ ܕܒܡܚܙܝ̣ܬܐ ܐܝܬ ܠܡܚܙܐ ܠܥܡܪܬܐ ܟܠܗ̇. ܟܕ ܡܦܠܓܐ ܠܫܒ̈ܥܬܝܗܘܢ ܩܠܝ̣̈ܡܐ. ܘܠܣܝܡܐ ܕܟܠ ܐܬܪܐ. ܘܟܠ ܥܘܒܐ ܝܡܡܝܐ. ܕܡ̣ܢ ܝܡܐ ܗ̇ܘ ܟܘܠܢܝܐ ܡܬܝܒܠ. ܘܒܐܬܪܐ ܡ̇ܢ ܕܐܝܒܪ̈ܝܐ ܐܝܬ ܝܡܬܐ ܚܕܐ ܕܡܢܗ̇ ܘܠܗ̇ ܗ̣ܝ. ܘܠܐ ܡܚܝܕܐ ܠܝܡܐ ܟܘܠܢܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܫܪܐ ܡ̣ܢ ܐܬܪܐ ܡܕܡ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܕܒܣܦܪ̈ܘܗܝ. ܘܪܕܐ ܚܕܪ̈ܘܗܝ. ܠܗ̇ ܠܕܘܟܬܐ ܕܡܢܗ̇ ܫܪܝ ܡܨܐ ܗܘܐ ܠܡܬܡܛܝܘ. ܐܠܘܠܐ ܢܗܪܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܕܡܬܩܪܐ ܐܬܠ. ܕܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܝܡܬܐ ܫܕܐ ܡܘ̈ܗܝ. ܘܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܝܡܬܐ܆ ܡܛܠ ܪܒܘܬܗ̇ ܘܪܘܝܚܘܬܗ̇܇ ܝܡܐ ܘܠܘ ܝܡܬܐ ܩܪܝܢ ܠܗ̇ ܒܟܬܒ̈ܐ ܘܒܡܡܠܠܐ ܕܥܝܕܐ. ܘܠܗ̇ ܩܪܐ ܦܛܘܠܘܡܐܘܣ ܝܡܐ ܕܐܪܩܐܢܝܐ. ܘܒܝܘ̈ܡܬܢ ܒܙܪ ܩܪܝܢ ܠܗ̇. ܘܒܡܥܪܒܝܗ ܕܝܡܐ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܬܪܥܐ ܕܦܪܙܠܐ ܘܦܩܥܬܐ ܕܩܦܫܩ̈ܝܐ. ܘܫܪܘܐܢ ܘܛܒܪܣܬܐܢ. ܘܒܬܝܡܢܝܗ܆ ܐܪܡܢܝܐ ܪܒܬܐ. ܘܒܡܕܢܚܝܗ ܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܘܒܓܪܒܝܝܗ܆ ܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܘܫܗܝܐ ܘܐܘܟܡܐ ܘܕܒܣܟܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܡܕܢܚ ܝܡ̈ܡܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗ̇ܢܝܢ ܕܠܐ ܡܚܝ̈ܕܢ ܠܝܡܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܐܘܩܝܐܢܘܣ. ܘܣܓܝ̈ܐܢ ܐܢܝܢ ܒܥܡܪܬܐ. ܐܠܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܝ̣ܕܝ̣̈ܥܢ ܠܢ܆ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܝܡܬܐ ܕܐܘܦܝܡܝܐ. ܘܗ̇ܝ ܕܛܝ̣ܒܪܝܘܣ. ܘܗ̇ܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܡܐܪܝܘܛܝ ܕܠܘܬ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܝܡܬܐ ܗ̇ܝ ܕܟ̣ܢܪܬ݀ ܕܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ. ܢܘ̈ܢܐ ܠܐ ܗܘܝܢ ܒܗ̇. ܡܛܠ ܕܡܘ̈ܗܝ ܬܠܬ ܙܒܢܝ̣̈ܢ ܒܝܘܡܐ ܡܫܬܚܠܦܝ̣ܢ. ܢܒܥ ܡܢܗ ܟܘ̣ܦܪܐ ܒܕܡܘܬ ܬܘܪܐ ܕܠܐ ܪܝܫܐ. ܘܠܐ ܦܪܙܠܐ ܐܦܠܐ ܒܟܐܦܐ ܡܬܦܣܩ ܐܘ ܡܬܬܒܪ. ܐܠܐ ܒܡܝ̈ܐ ܣܪ̈ܝܐ ܘܕܡܐ ܕܟܦܣܐ ܡܫܬܪܐ. ܘܝܡܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܐܪܡܢܝܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܐܪܟܣܛܝܐ ܐܘܟܝܬ ܐܪܓܝ̣ܫ. ܘܝܡ̈ܡܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܐܝܬ ܒܐܕܘܪܒܝܓܐܢ ܘܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܦܪܣ. ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢ.

 

 

 

ܡܛܠ ܡܥܝ̈ܢܐ ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ

 

ܬܪܝܢ ܐܡ̣ܪܢܢ ܥܛܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܠܥܠ. ܚܕ ܡ̇ܢ ܝܒܝ̣ܫܐ ܘܬܢܢܝܐ. ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܠܗܓܢܝܐ ܘܪܛܝ̣ܒܐ. ܘܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܘ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܗܘܐ. ܐܘ ܠܓܘ ܡܢܗ̇. ܘܗ̇ܘ ܬܢܢܝܐ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܪ̈ܘܚܐ ܥܒܕ. ܘܠܐܐܪ ܫܓܫ. ܘܠܓܘ ܒܐܪܥܐ ܠܐܪܥܐ ܡܙܝܥ. ܘܡܢܝ̣ܕ ܘܡܪܥܠ ܠܦܘܬ ܥܘܫܢܗ. ܘܗ̇ܘ ܠܗܓܢܝܐ ܬܘܒ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܐܘܟܝܬ ܒܐܐܪ. ܡܛܪ̈ܐ ܘܬܠܓ̈ܐ ܘܫܪܟܐ ܥܒܕ. ܠܓܘ ܡܢܗ̇ ܕܝܢ ܡܒܘ̈ܥܐ ܕܡܝ̈ܐ ܡܪܕܐ. ܒܕܓܘܢ ܗ̣ܢܘܢ ܥܛܪ̈ܐ ܕܒܐܪܥܐ܆ ܐܢ ܩܢܝܢ ܚܝܠܐ ܕܢܨܪܘܢܗ̇ ܠܐܪܥܐ ܘܣܓܝ ܗ̣ܘ ܡܠܘܘܗܘܢ܆ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܥܒܕܝܢ. ܐܢܕܝܢ ܒܨܝ̣ܪ ܗ̣ܘ ܡܠܘܘܗܘܢ܆ ܦܨܝ̈ܕܐ ܥܒܕܝܢ. ܘܐܢܕܝܢ ܬܘܒ ܝܬܝܪ ܒܨܝܪ. ܐܓܡ̈ܐ ܥܒܕܝܢ. ܘܐܢܗܘ ܕܠܐ ܡܨܝܢ ܚܝܠܐ ܠܡܨܪܐ ܐܪܥܐ. ܐܢܕܝܢ ܪ̈ܕܘܝܐ ܐܢܘܢ ܐܓܘ̈ܓܝܐ ܡܬܩܪܝܢ. ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܪܕܝܢ ܒܐܪ̈ܐ ܡܬܩܪܝܢ. ܣܘܓܐܗܘܢ ܕܝܢ ܕܡܒܘ̈ܥܐ ܡ̣ܢ ܓܪܒܝܐ ܪܕܝܢ ܒܥܠܬ݀ ܛܘܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܗܪܬܡܢ. ܣܓܝ̈ܐܝܢ ܕܝܢ ܚܘܠܚ̈ܠܐ ܕܛܘܪ̈ܐ. ܘܕܡܝܢ ܠܒܙ̈ܥܐ ܕܐܣܦܘ̈ܓܐ. ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܓܒ ܪܨܢܝ̣ܢ ܡܢܗܘܢ ܡܝ̈ܐ ܠܐܦܝ̈ ܠܬܚܬ. ܘܕܢܗܪ̈ܘܬܐ ܕܛܒ ܪܘܪܒܝܢ ܡ̣ܢ ܛܘܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܢܒܥܝܢ. ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܪܐܟܣܝܣ ܢܗܪܐ ܪܒܐ. ܡ̣ܢ ܛܘܪܐ ܦܪܐܢܐܣܘܣ ܕܒܐܣܝܐ ܢܚܬ. ܘܡܢܗ ܬܘܒ ܕܗܢܐ ܛܘܪܐ ܐܝܢܕܘܣ ܗ̇ܘ ܕܝܬܝܪ ܪܒ. ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܢܚܬ. ܦܐܣܝܣ ܕܝܢ ܢܗܪܐ ܡ̣ܢ ܩܐܘܩܐܣܝܣ ܛܘܪܐ ܪܕܐ ܘܠܦܘܢܛܘܣ ܢܚܬ. ܘܕܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܛܘܪ̈ܝ ܡܕܢܚܐ ܩܝܛܝܐ ܪܡ ܗ̣ܘ ܛܘܪܐ ܗܢܐ. ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܬܘܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܡܨܥܝܐ ܕܠܠܝܐ ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܒܗ ܫܡܫܐ. ܘܡ̣ܢ ܦܘܪܝܢܝ ܬܘܒ ܛܘܪܐ ܕܒܡܥܪܒܐ. ܛܪܛܝܣܘܣ ܘܐܝܣܛܪܘܣ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܪܕܝܢ. ܘܡ̣ܢ ܛܘܪ̈ܐ ܕܣܩܘ̈ܬܢܝܐ܆ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܕܛܒ ܪܘܪ̈ܒܝܢ ܢܚܬܝܢ. ܘܡ̣ܢ ܒܝܬ ܟܘ̈ܫܝܐ ܬܘܒ ܡܫܪܝܢ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܗܓܘܢ ܘܢܘܣܩܘܣ. ܘܡ̣ܢ ܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܣܐܡܢܝܐ ܟܪܗܡܗܛܝܣ ܘܢܝ̣ܠܘܣ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܢܒܥܝ̣ܢ. ܘܦܝ̣ܫܘܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܡܫܘܕܥ ܟܬܒܐ ܕܐܘܪܝܬܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܢܗܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܫܩܐ ܠܐܬܪܐ ܕܗܢܕ̈ܘܝܐ ܕܡܬܩܪܐ ܚܘܝܠܐ. ܘܓܝ̣ܚܘܢ ܗܘܝܘ ܢܝ̣ܠܘܣ ܢܗܪܐ. ܕܡܫܩܐ ܠܐܪܥܐ ܕܟܘ̈ܫܝܐ ܘܡܨܪܝܢ ܘܡܥܪܒܐ. ܘܡܬܩܪܐ ܬܘܒ ܫܝ̣ܚܘܪ. ܘܕܩܠܬ ܐܠܝ̣ܨ ܘܚܪܝܦ. ܘܡܫܩܐ ܠܐܪܥܐ ܕܦܪܣ ܘܓܪܒܝܐ. ܘܦܪܬ ܡܫܩܐ ܠܐܪܥܐ ܕܒܒܝܠ ܘܡܝܫܢ ܐܘܟܝܬ ܒܨܪܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܬܡܝ̈ܗܬܐ ܕܒܢܗܪ̈ܘܬܐ

 

ܒܐܣܦܐܢܝܐ ܓܘܝܬܐ ܐܡܪܝܢ ܕܐܝܬ ܢܗܪܐ ܕܫܡܗ ܒܛܣ. ܕܫܬܫܥܝ̣̈ܢ ܩܕܡܝ̈ܬܐ ܕܝܘܡܐ. ܫܕܐ ܡܘ̈ܗܝ ܒܝܡܐ. ܘܒܗܠܝܢ ܫܬܫܥܝ̈ܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܬܠܝܢ ܡܘ̈ܗܝ ܒܡܒܘܥܗ. ܘܟܠܗ ܫܛܚܗ ܡܬܚܙܐ ܝܒܝ̣ܫܐ. ܘܒܐܣܦܐܢܝܐ ܬܘܒ ܐܡܪܝܢ ܕܐܝܬ ܢܗܪܐ ܕܫܬ ܫܢܝ̣̈ܢ ܓܡܝ̣ܪܐܝܬ ܝܒܫ. ܘܒܫܢ̱ܬܐ ܕܫܒܥ ܡܪܕܐ ܡܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܒܗ̇ ܬܘܒ ܒܐܣܦܐܢܝܐ ܐܝܬ ܢܗܪܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܫܬܐ ܝܘ̈ܡܝ̣ܢ ܝܒܫ. ܘܒܫܒܬܐ ܪܕܐ. ܘܡܬܐܡܪ ܥܠ ܢܗܪܐ ܚܕ ܕܠܘ ܡܝ̈ܐ ܗ̱ܝ ܡܪܕܝܬܗ ܐܠܐ ܚܠܐ ܝܒܝ̣ܫܐ ܕܒܚܐܦܐ ܥܫܝ̣ܢܐ ܪܕܐ. ܘܠܐ ܒܐܠܦܐ ܡܬܥܒܪ ܐܦܠܐ ܒܪܓܠ. ܘܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܟܠܝܐ ܡܪܕܝܬܗ. ܘܥܕܡܐ ܕܥܪܒ ܫܡܫܐ܆ ܡܬܚܙܐ ܚܠܐ ܕܒܓܘܗ ܟܕ ܡܓܫܡ ܐܝܟ ܐܪܥܐ ܝܒܝ̣ܫܬܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܝܥ̈ܝܬܐ. ܩܕܡܝܬ݀ ܡܛܠ ܟܝܢܝ̈ܗܘܢ

 

ܡ̣ܢ ܥܬܝ̣̈ܩܐ ܡ̇ܢ ܐܢܐܟܣܓܘܪܐܣ ܐܡ̇ܪ. ܕܟܝܢܐ ܚܝܘܬܢܝܐ ܩܢ̈ܝܢ ܝܥ̈ܝܬܐ ܒܕܚܕ̈ܝܢ ܘܡܐܟܒ̈ܢ. ܘܗܡܦܗܕܩܠܝܣ ܐܡ̇ܪ ܕܐܦ ܕܟܪ̈ܐ ܐܢܝܢ ܘܢܩ̈ܒܬܐ. ܟܕ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ܇ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܚܠܝ̣ܛܝ̣ܢ ܘܟܢܝܫܝ̣ܢ. ܦܠܐܛܘܢ ܕܝܢ ܡܢܬܐ ܒܠܚܘܕ ܪܓܘܓܬܐ ܝܗܒ ܠܗܝܢ. ܒܕܐܢܢܩܝܬܐ ܗ̱ܝ ܠܘܬ ܬܘܪܣܝܐ ܪܓܬܐ. ܘܗܢܝܐܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܣܒܥܐ ܘܥܩܬܐ ܕܡ̣ܢ ܟܦܢܐ. ܘܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܒܝܕ ܪܓܫܬܐ ܗܘ̈ܝܢ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܬܘܒ ܐܡܪܝܢ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܪ̈ܒܝܢ ܘܡܬܛܠܝ̈ܢ ܘܣܐܒ̈ܢ. ܘܡܬܟܪ̈ܗܢ ܘܡܬܚܠܡ̈ܢ. ܕܝܡܘܩܪܐܛܝܣ ܕܝܢ ܐܦ ܗܘܢܐ ܝܗܒ ܠܗܝܢ. ܘܐܢ ܢܐܫܦ ܐܡܪܝܢ ܕܠܝܬ ܠܗܝܢ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܐܠܨܐ ܕܠܐ ܚܝ̈ܬܐ ܢܐܡܪ ܐܢܝܢ. ܗܐ ܓܝܪ ܘܒܚܝ̈ܘܬܐ ܕܛܒ ܡܝܩܪ̈ܢ ܐܟܙܢܐ ܕܒܫܡܝܐ. ܦܘܫܟܐ ܐܝܬ ܥܠ ܪܓܫܬܐ. ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܠܒܪ ܡܢܗ ܕܒܗ ܢܪܓܫ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܬܙܝ̈ܥܢ ܨܒܝܢܐܝܬ. ܒܗ̇ܝ ܕܗܐ ܐܦ ܫܡܫܐ ܘܟܠܗܘܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܠܘ ܨܒܝܢܐܝܬ. ܐܠܐ ܒܙܘܥܐ ܕܡܘܙܠܬܗܘܢ ܡܬܬܙܝܥܝ̣ܢ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܬܘܒ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܐܢܝܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܗܕܡ̈ܐ ܩܢ̈ܝܢ ܕܕܡ̈ܝܢ ܠܕܚܝ̈ܘܬܐ. ܩܠܦܬܐ ܐܝܟ ܡܫܟܐ. ܘܥܩܪܐ ܐܝܟ ܦܘܡܐ. ܘܐܝܢܗܣ ܐܝܟ ܓܝܕ̈ܐ. ܘܩܘ̈ܚܐ ܘܕܢ̈ܐ ܘܣܘ̈ܟܬܐ ܐܝܟ ܐܝܕܝ̈ܐ ܘܪ̈ܓܠܐ ܘܛܪ̈ܦܐ ܘܗܒܒ̈ܐ ܘܦܩ̈ܚܐ. ܐܝܟ ܣܥܪܐ ܘܓܠܦ̈ܢܐ ܘܦܐܪ̈ܐ ܐܝܟ ܥܘ̈ܠܐ. ܘܚܠܒܐ ܐܝܟ ܫܠܝ̣ܬܐ ܘܫܪܟܐ. ܘܐܪܝ̣ܣܛܘܛܠܝ̣ܣ ܕܝܢ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܣܥܝ̈ܐ ܡܙܛܡ ܘܡܙܝܦ. ܘܟܝܢܐ ܡܢܦܫܐ ܘܠܘ ܚܝܘܬܢܝܐ ܝܗܒ ܠܗܝܢ.

 

 

 

ܡܛܠ ܦܘܠܓܗܝܢ

 

ܟܠ ܝܥܝ̣ܬܐ ܐܘ ܐܝܠܢܐ ܗ̱ܝ. ܐܢ ܡ̣ܢ ܥܩܪܗ̇ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܩܝܡܬܐ ܘܣܓܝ̈ܐܢ ܣܘ̈ܟܬܗ̇ ܐܝܟ ܙܝܬܐ ܘܬܬܐ. ܐܘ ܬܐܡܢܘܣ ܗ̣ܝ ܐܢ ܡ̣ܢ ܥܩܪܗ̇ ܡܚܕܗ̇ ܡܣܬܪ̈ܥܦܢ ܣܘ̈ܟܬܗ̇ ܐܝܟ ܩܢܝܐ ܘܣܢܝܐ. ܐܘ ܚܒܘܒܐ ܗ̣ܝ ܐܢ ܡ̣ܢ ܥܩܪܗ ܣܓܝ̈ܐܢ ܩܝ̈ܡܬܗ̇ ܘܣܘ̈ܟܬܗ̇ ܐܝܟ ܟܪܒܐ ܘܦܝܓܢܐ. ܐܘ ܥܣܒܐ ܗ̱ܝ ܐܢ ܡ̇ܢ ܛܥܝ̣ܢܐ ܛܪ̈ܦܐ. ܘܠܝܬ ܠܗ̇ ܩܝܡܬܐ. ܘܫܢܐ ܒܫܢܐ ܝܥܝܐ ܘܚܡܝܐ ܐܝܟ ܝܪ̈ܩܘܢܐ. ܣܠܩܐ ܕܝܢ ܒܝܬ ܚܒܘܒܐ ܠܥܣܒܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܣܐ ܕܝܢ ܘܚܙܘܪܐ ܘܪܘܡܢܐ ܘܟܘܡܬܪܐ ܒܫܘܪܝܐ ܡ̇ܢ ܬܐܡ̈ܢܘ ܫܘܚܝܢ ܐܝܛܐ ܐܝܠܢ̈ܐ ܗܘܝܢ.

 

 

 

ܦܘܠܓܐ ܐ̱ܚܪܢܐ

 

ܐܝܠܢ̈ܐ ܡ̇ܢ ܡܢܗܘܢ ܒܪ̈ܝܐ ܐܢܘܢ ܘܝܬܝܪ ܣܓܝ̈ܐܝܢ ܦܐܪ̈ܝܗܘܢ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܕܫܝܢܐ ܘܝܬܝܪ ܛܒܝܢ ܦܐܪ̈ܝܗܘܢ.

 

 

 

ܦܘܠܓܐ ܐ̱ܚܪܢܐ

 

ܝܥ̈ܝܬܐ ܡ̇ܢ ܡܢܗܝܢ ܚܕܢܝܬ݀ ܩܠܦܬܐ ܐܢܝܢ ܐܟܙܢܐ ܕܬܬܐ. ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܩܠܦ̈ܬܗܝܢ ܐܟܙܢܐ ܕܐܪ̈ܙܐ. ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܒܟܘ̈ܠܝܬܗܝܢ ܩܠܦܢ̈ܝܬܐ ܐܢܝܢ ܐܟܙܢܐ ܕܒܘܠܒܣ̈ܐ ܘܒܨ̈ܠܐ.

 

 

 

ܦܘܠܓܐ ܐ̱ܚܪܢܐ

 

ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܕܟܘ̈ܡܘ ܕܦܐܪ̈ܐ ܡܐܪ̈ܝܬܢܝܐ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܥܢ̈ܒܐ ܘܚܙܘܪ̈ܐ ܘܪ̈ܘܡܢܐ ܘܬܘܬܐ ܘܐܣܐ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܡܫܚܢܝ̈ܐ ܐܟܙܢܐ ܕܓܘܙܐ ܘܙܝܬܐ ܘܐܪܙܐ. ܘܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܒܥܠܬ݀ ܪܛܝ̣ܒܘܬܗܝܢ ܚܠܝ̣ܡܬܐ ܝܬܝܪ ܚܐܝ̈ܢ. ܡܢܗܘܢ ܬܘܒ ܕܒܫܢܝ̈ܐ ܐܝܟ ܬܬܐ ܘܕܩܠܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܚܪܝ̣ܦܝܢ ܐܝܟ ܨܬܪܐ ܘܚܪܕܠܐ. ܘܡܢܗܝܢ ܡܪܝ̣ܪܝܢ ܐܝܟ ܐܦܣܢܬܝܘܢ.

 

 

 

ܦܘܠܓܐ ܐ̱ܚܪܢܐ

 

ܦܐܪ̈ܐ ܡ̇ܢ ܡܢܗܘܢ ܡ̣ܢ ܒܣܪܐ ܘܐܝܢܗܣ ܡܪܟܒܝܢ ܐܝܟ ܚܚ̈ܐ ܘܩܛܝ̈ܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܒܣܪܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܚܙܘܪ̈ܐ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܪܛܝ̣ܒܘܬܐ ܘܦܪ̈ܕܐ ܐܝܟ ܪ̈ܘܡܢܐ.

 

 

 

ܦܘܠܓܐ ܐ̱ܚܪܢܐ

 

ܝܥ̈ܝܬܐ ܡ̇ܢ ܡܢܗܝܢ ܡܙܕܪ̈ܥܢ ܘܡܢܗܝܢ ܡܫ̈ܬܬܠܢ. ܘܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܝܬܗܝܢ ܗܘ̈ܝܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܫ̈ܬܬܠܢ. ܐܘ ܒܐܪܥܐ ܡܫ̈ܬܬܠܢ. ܐܘ ܒܐܝ̈ܠܢܐ. ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܕܥܨܝ̣ܢ. ܙܕܩ ܕܝܢ ܕܕܡ̈ܝܝܬܐ ܒܕܡ̈ܝܝܬܐ ܢܫ̈ܬܬܠܢ. ܐܝܟ ܚܙܘܪ̈ܐ ܒܚܙܘܪ̈ܐ. ܘܬܬܐ ܒܬܬܐ. ܘܣܬܐ ܒܣܬܐ. ܗܘܝܢ ܕܝܢ ܘܒܐܚܪ̈ܢܝܝ ܓܢܣܐ. ܐܝܟ ܕܐܦܢܝ ܒܕܘܠܒܐ. ܘܒܛܡܬܐ ܒܙܝܬܐ. ܘܐܝܠܢܐ ܕܫܝܢܐ ܒܕܕܒܪܐ. ܘܕܒܪ̈ܝܐ ܒܫܝ̈ܢܝܐ. ܣܘܓܐܗܝܢ ܕܝܢ ܕܢܨ̈ܒܬܐ ܡܫ̈ܬܬܠܢ ܒܬܕܐܐ. ܒܬܪܟܢ ܒܬܫܪ̈ܝܬܐ ܘܒܣܬܘܐ. ܕܠܝ̣̈ܠܬܐ ܕܝܢ ܘܒܕܘܟ̈ܝܬܐ ܕܠܝ̣̈ܠܬܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܢܚܗ ܕܟܠܒܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܒܩܘܪܝ̣ܢܝ̣ ܘܒܠܐܩܘܢܝܩܝ.

 

 

 

ܦܘܠܓܐ ܐ̱ܚܪܢܐ

 

ܦܐܪ̈ܐ ܡ̇ܢ ܡܢܗܘܢ ܒܫܘܪ̈ܢܩܐ ܐܢܘܢ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܡܬܥܨܪܝܢ ܒܐܝܕܐ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܒܚܠܒܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܚ̈ܛܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܒܒܣܪܐ ܐܟܙܢܐ ܒܣܒܝ̣ܣܘ ܕܬܡܪ̈ܐ. ܡܢܗܘܢ ܒܡܫܟܐ ܐܟܙܢܐ ܕܒܠܘܛܐ ܘܚܙܘܪܐ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܒܩܠܦܬܐ ܥܒܝܬܐ ܘܚܠܒܐ ܘܓܪܘܡܐ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܓܘܙܐ ܘܡܢܗܘܢ ܣܓܝ̈ܐܝܝ ܩܠܦ̈ܬܐ ܐܢܘܢ ܐܟܙܢܐ ܕܦܐܪ̈ܐ ܕܙܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܩܠܦܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡܫܟܐ. ܘܬܪܝܢܝ̣ܬܐ ܒܣܪܐ. ܘܬܠܝ̣ܬܝܬܐ ܓܪܘܡܐ ܘܪܒܝܥܝܬܐ ܕܠܓܘ. ܙܪܥܐ ܕܝܢ ܚܡܝ̣ܫܝܬܐ ܠܓܘ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ.

 

 

 

ܡܛܠ ܡܫܬܚܠܦܢܘܬܗܘܢ ܕܝܥ̈ܝܬܐ ܠܚܕ̈ܕܐ

 

ܠܗܘܩܝ ܐܘܟܝܬ ܚܘܪܐ ܟܕ ܣܐܒܐܗܓܝܪܘܣ ܐܘܟܝܬ ܚܘܪܢܝܬܐ ܗܘܝܐ. ܘܣܝܣܡܒܪܝܘܢ ܠܗܪܙܡܐ ܡܫܬܚܠܦ. ܘܚܘܟܐ ܠܣܝܣܡܒܪܝܘܢ ܒܝܡܐ ܣܘܡܩܐ. ܘܚ̈ܛܐ ܘܟܬܢ̈ܐ ܠܙܝ̣̈ܙܢܐ. ܘܦܪܣܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܦܪܣܐܝܬ ܠܙܝܓ. ܟܕ ܒܦܪܣ ܡܡܝ̣ܬܢܝܬܐ ܗܘܬ݀. ܒܡܨܪܝܢ ܘܒܣܘܪܝܐ ܡܬܐܟܠܢܝ̣ܬܐ ܗܘܬ݀. ܘܪܘܡܢܐ ܚܡܘܨܐ ܟܕ ܡܬܪܡܐ ܠܗ ܙܒܠܐ ܕܚܙܝ̣ܪ̈ܐ ܥܡ ܡܝ̈ܐ ܩܪܝܪ̈ܐ ܚܠܐ. ܘܠܘ̈ܙܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܟܕ ܢܬܩܒܥ ܐܣܦܝ̣ܢܐ ܫܡܝܢܐ ܡ̣ܢ ܦܘܡܐ ܠܐܦܝ̈ ܥܩܪܗܘܢ ܥܒܪܐ ܡܢܗܘܢ ܫܘ̣ܟܬܐ ܕܡܪܝܪܘܬܐ ܘܚܠܝܢ. ܘܕܩܠܐ ܟܕ ܢܬܒܕܪ ܒܠܒܗ ܡ̣ܢ ܗܒܒܐ ܕܕܟܪܐ ܡܒܫܠ ܠܦܐܪܗ ܘܟܠܐ ܠܗ ܡ̣ܢ ܕܢܬܪ. ܘܕܟܪܐ ܡ̇ܢ ܒܟܠܗܘܢ ܐܝܠܢ̈ܐ ܝܬܝܪ ܪܨܝܦ ܘܣܘܟܢܝ ܘܩܫܐ. ܘܒܨܝܪ ܕܗܝ̣ܢ. ܘܙܥܘܪ̈ܝܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܘܠܐ ܒܫܝ̣ܠܝ̣ܢ. ܢܩܒܬܐ ܕܝܢ ܒܗܦܟܐ. ܘܙܒܢܝ̈ܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܟܕ ܪܘܚܐ ܥܙܝ̣ܙܬܐ ܗܘܝܐ ܡܝܒܠܐ ܚܝܠܐ ܡ̣ܢ ܕܟܪܐ ܠܢܩܒܬܐ. ܡܗܢܝܐ ܬܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܐܘܟܝܬ ܫܛܘܚܬܐ ܠܬܐܢ̈ܐ. ܘܟܦܬܐ ܕܪ̈ܘܡܢܐ ܠܙܝܬܐ. ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܬܡܝ̣ܗ̈ܬܐ ܕܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ.

 

 

 

 

     #1 

 

ܦܣܘܩܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ. ܡܛܠ ܗܢܝܢ ܕܒܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܐ ܐܬܒܪ̈ܝ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܥܘܬܕܐ ܘܢܝ̈ܫܐ ܬܠܬܐ. ܩܕܡܝܬ ܥܘܬܕܐ

 

 

 

ܒܗܢܐ ܡ̇ܢ ܝܘܡܐ ܢܗܝܪ̈ܐ ܕܒܪܩܝ̣ܥܐ ܕܫܡܝܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܟܘܟ̈ܒܐ ܐܬܒܪܝ̣ܘ. ܢܗܝ̣ܪܐ ܡ̣ܢ ܪܒܐ ܐܘܟܝܬ ܫܡܫܐ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܐܝܡܡܐ. ܘܢܗܝ̣ܪܐ ܙܥܘܪܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܣܗܪܐ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܠܠܝܐ. ܘܗܘܘ ܠܐܬܘ̈ܬܐ ܘܒܗܘܢ ܐܬܛܟܣܘ ܙܒ̈ܢܐ܆ ܝܘ̈ܡܬܐ ܟܝ̣ܬ ܘܝܪ̈ܚܐ ܘܫܢܝ̈ܐ. ܘܡܬܦܫܟܐ ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܪܘܪ̈ܒܐ ܩܪܐ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܗܦܟ ܙܥܘܪܐ ܩܪܐ ܠܣܗܪܐ. ܘܡܬܦܢܝܐ ܕܪܘܪܒܝ̣ܢ ܡ̇ܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܦܚܡܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܣܗܪܐ ܕܝܢ ܠܘ ܒܦܚܡܐ ܗܢܐ. ܐܠܐ ܒܦܚܡܐ ܕܫܡܫܐ ܐܬܐܡܪ ܕܙܥܘܪ. ܘܡܬܦܫܟܐ ܬܘܒ ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܩܕܝܡ ܗܘܐ ܘܒܪܐ ܢܘܗܪܐ. ܡܛܠ ܫܡܫܐ ܐܬܐܡܪ ܗܫܐ ܕܐܬܒܪܝ̣ ܡ̇ܢ ܠܡܢܗܪܘ. ܩܕܝܫܐ ܒܣܝܠܠܝܘܣ ܡܦܢܐ ܘܐܡ̇ܪ ܕܗܝܕܝܟ ܡ̇ܢ ܐܝܢܝܘܬܗ ܕܢܗܝ̣ܪܐ ܐܬܒܪܝܬ݀. ܗܫܐ ܕܝܢ ܓܘܫܡܗ ܐܘܟܝ̣ܬ ܪܘܟܒܝܗ. ܘܠܗܕܐ ܡܫܪܪ ܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܠܝܬ ܐܕܫܐ ܕܩܕܝ̣ܡ ܠܗܘܠܐ ܐܠܐ ܗܢܐ. ܘܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܘܣܐ. ܕܐܘܣܝܐ ܠܡ ܡܢܗܪܢܝ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠ ܙܪܝ̣ܥܐ ܗܘܬ݀ ܠܘܬ ܒܪ ܓܢܣܗ̇ ܐܟܚܕܐ ܪܗܛܬ݀. ܘܟܠܗ̇ ܠܘܬܗ̇ ܐܬܟܢܫܬ݀ ܟܐܡܬ݀ ܠܘܬ ܫܡܫܐ ܟܕ ܐܬܒܪܝ ܐܬܟܢܫ ܢܘܗܪܐ. ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܐܡ̣ܪ ܕܢܘܗܪܐ ܗ̇ܘ ܐܫܝ̣ܕܐ ܟܕ ܒܚܕܐ ܐܣܦܝ̣ܪܐ ܐܨܛܡܕ ܒܪܡܙܗ ܕܒܪܘܝܐ ܫܡܫܐ ܡܢܗ ܗܘܐ. ܘܗ̇ܝ ܕܠܚܘܫܒܝ ܒܝܬܝܐ ܠܡܐܡܪ. ܕܟܕ ܢܘܪܐ ܩܕܝ̣ܡܐ ܗܘܬ݀ ܘܒܪܝܐ ܘܠܐ ܪܚܝ̣ܩܐ ܡ̣ܢ ܫܪܪܐ. ܕܠܢܘܗܪܐ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܐܝܢܝܘܬܗ̇ ܢܣܝ̣ܡ. ܠܡܝ̈ܐ ܒܙܪ̈ܘܒܝܐ ܕܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܢܬܐܢܣ ܕܢܥܘܠ. ܒܕܓܘܢ ܒܬܠܬܐ ܗܠܝܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܩܕ̈ܡܝܐ܆ ܒܢܘܗܪܗ̇ ܕܢܘܪܐ ܐܝܡܡ̈ܐ ܘܠܝܠܘ̈ܬܐ ܡܬܦܪܫܝܢ ܗܘܘ. ܘܕܐܝܟܢܐ ܩܕܡܬ݀ ܐܬܐܡܪܬ݀܆ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܒܢܘܗܪܗ ܕܫܡܫܐ ܗ̇ܘ ܕܛܒ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܡܒܪܚ ܡܬܦܪܫܝܢ. ܘܡܛܠ ܟܝܢܗ ܕܫܡܫܐ ܐܡ̣ܪ ܩܕܝܫܐ ܒܣܝܠܠܝܘܣ ܒܡܐܡܪܐ ܕܠܘܩܒܠ ܣܒܠܝܘܣ ܘܐܪܝܘܣ ܕܠܝܬܘܗܝ ܚܕ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܐܪܒܥܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܬܪܝܨܐܝܬ ܡܬܬܙܝ̣ܥܝ̣ܢ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܚܘܕܪܢܐܝܬ. ܐܦܠܐ ܡܢܗܘܢ ܡܪܟܒ. ܒܕܟܠ ܡܪܟܒܐ ܡ̣ܢ ܠܐܘܬܐ ܡܬܬܚܕ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܫܠܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܗ̱ܝ. ܠܡܢܐ ܡܬܟܣܣ ܐܪܝܣܛܘܣ ܕܫܡܫܐ ܘܟܠܗܘܢ ܫܡܝ̈ܢܐ. ܚܘܕܪ̈ܢܝܝ ܙܘܥܐ. ܐܣܛܘܟܣܐ ܚܡܝ̣ܫܝܐ ܩܪܐ. ܘܡܛܠ ܣܗܪܐ ܡ̇ܢ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܘܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ܡܬܪܥܝܢ. ܕܟܕ ܡܠܐܷ ܐܬܒܪܝ̣ ܘܝܬܝܪ ܟܐܢܐܝܬ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܗܝܪܐ ܘܠܡܢܗܪܘ ܐܬܩܪܝ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܓܘܫ̈ܡܐ ܫܡܝ̈ܢܐ ܡܛܠ ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܙ̈ܠܬܐ ܘܟܘܟ̈ܒܐ

 

ܬܪܝܢ ܓܝܪ ܙܘ̈ܥܐ ܡܫܟܚܝ̣ܢܢ ܠܟܠܚܕ ܡ̣ܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܚܕ ܡ̇ܢ ܪܗܝ̣ܒܐ ܘܓܘܢܝܐ ܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ ܠܡܥܪܒܐ. ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܡܫܘܚܪܐܝܬ ܘܕܝܠܢܝܐ ܡ̣ܢ ܡܥܪܒܐ ܠܡܕܢܚܐ ܒܕܓܘܢ ܝܕܥܢܢ ܕܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܙܘ̈ܥܐ ܗܠܝܢ ܒܝܕ ܓܝܓܠܐ ܕܝ̣ܠܢܝܬܐ ܗܘܐ. ܘܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܓܝܓܠܐ ܕܡܙܝ̣ܥܐ ܠܟܠܗܝܢ ܩܛܝ̣ܪܐܝܬ ܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ ܠܡܥܪܒܐ ܥܠܝܬܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ. ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܕܚܒܫ ܠܗ̇ܘ ܕܒܗ ܚܒܝ̣ܫ ܡܥܕ ܠܡܕܒܪ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܕܒܗܦܟܐ. ܐܝܛܐ ܚܙܝܢܢ ܠܟܠܗܘܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܩܒܝ̣̈ܥܐ ܕܒܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܠܐ ܡܬܥܒܪܢܝ̣ܬܐ ܡܬܬܙܝ̣ܥܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܡܥܪܒܐ ܠܡܕܢܚܐ. ܒܠܥܕ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܚܕܕ̈ܐ ܢܪܚܩܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܝܕܥܢܢ ܕܚܕܐ ܗ̱ܝ ܓܝܓܠܐ ܕܠܟܠܗܘܢ ܡܙܝ̣ܥܐ. ܐܝܛܐ ܚܙܝܢܢ ܠܟܠܚܕ ܡ̣ܢ ܛܥܝ̈ܐ ܫܒܥܐ ܕܕܝ̣ܠܢܐܝܬ ܡܬܬܙܝ̣ܥ ܡ̣ܢ ܡܥܪܒܐ ܠܡܕܢܚܐ ܒܝܕ ܩܘܪ̈ܒܐ ܘܪ̈ܘܚܩܐ ܕܡ̣ܢ ܚܕܕ̈ܐ ܘܡܢܗܘܢ ܩܒܝ̣̈ܥܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܝܕܥܢܢ ܕܠܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܓܝܓܠܐ ܐܝܬ ܕܝܠܢܝܬܐ ܕܠܗ ܡܟܪܟܐ. ܠܫܒܥܐ ܟܐܡܬ ܫܒܥ. ܘܚܕܐ ܠܩܒܝ̣ܥܐ ܘܐ̱ܚܪܬܐ ܠܠܐ ܡܟܘܟܒܬܐ ܕܠܟܠܗܝܢ ܚܒܫܐ. ܘܗܟܢܐ ܬܫܥ ܗܘ̈ܝܢ.

 

 

 

ܡܛܠ ܡܬܬܙܝ̣ܥܢܘܬܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܘܪܒܘܬܗܘܢ

 

ܣܗܪܐ ܡ̇ܢ ܒܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ ܝܘ̈ܡܝ̣ܢ ܘܦܠܓܗ ܡܫܡܠܐ ܠܚܘܕܪܐ. ܘܗܦܟ ܠܐܝܟܐ ܕܫܪܝ. ܘܚܕ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥ ܡܢܘ̈ܢ ܕܐܪܥܐ. ܐܪܡܝܣ ܕܝܢ ܠܫܢ̱ܬܐ ܚܕܐ ܡܫܡܠܐ ܚܘܕܪܐ. ܘܡܢܬܐ ܗ̱ܘ ܡ̣ܢ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܐܠܦܝ̣̈ܢ ܡܢܘ̈ܢ ܕܐܪܥܐ ܘܐܦܪܘܕܝܛܝ ܒܗ̇ ܒܕܡܘ̣ܬܐ ܡܬܬܙܝ̣ܥܐ. ܘܡܢܬܐ ܗ̱ܝ ܡ̣ܢ ܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ ܡܢܘ̈ܢ ܕܐܪܥܐ. ܘܫܡܫܐ ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܡܬܬܙܝܥ. ܘܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܫܬ ܙܒܢܝ̣̈ܢ ܗܘܐ ܐܝܟ ܐܪܥܐ. ܘܐܪܝ̣ܣ ܠܫܢ̱ܬܐ ܘܦܠܓܗ̇ ܡܫܡܠܐ ܚܘܕܪܐ. ܘܬܡܢܝܢ ܘܐܪܒܥ ܙܒܢܝ̈ܢ ܪܒ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ. ܘܩܪܘܢܘܣ ܕܗ̣ܘ ܟܐܘܢ. ܠܬܠܬܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ ܡܫܡܠܐ ܚܘܕܪܐ. ܘܬܡܢܝܢ ܘܚܕܐ ܙܒܢ̱ܬܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܐܪܥܐ. ܘܟܘܟ̈ܒܐ ܩܒܝ̣̈ܥܐ ܒܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܫܢܝ̈ܐ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ ܡܫܡܠܝܢ ܚܘܕܪܐ. ܘܪܒܐ ܕܒܗܘܢ ܫܬܝܢ ܘܐܪܒܥ ܙܒܢܝ̣̈ܢ ܪܒ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ. ܙܥܘܪܗܘܢ ܕܝܢ ܫܬܬܥܣܪ̈ܐ ܙܒܢܝ̈ܢ ܪܒ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ. ܘܣܗܪܐ ܟܕ ܣܓܝ ܙܥܘܪ ܡܢܗܘܢ ܒܥܠܬ݀ ܩܪܝ̣ܒܘܬܗ ܕܠܘܬܢ܆ ܗܟܢܐ ܪܒ ܡܬܚܙܐ. ܘܠܘ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܪܒ. ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܠܦܘ ܠܢ ܬܐܘܪ̈ܝܡܛܐ ܡܬܡܛܝ̣̈ܩܝܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܡܢܝܢܗܘܢ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܩܒܝ̣̈ܥܐ ܘܕܡܘ̈ܬܗܘܢ

 

ܟܕ ܣܓܝܐܝܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܘܥܒܪܝܢ ܠܡܢܝܢܐ. ܐܠܐ ܐܠܦܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܒܠܚܘܕ ܐܕܪܟܘ ܚܟܝ̈ܡܐ. ܘܒܕܡ̈ܘܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܟܢܝ̣ܘ ܐܢܘܢ. ܟܕ ܣܘܪ̈ܛܐ ܡܕܡ ܪܢܘ ܕܡܛܝܢ ܡ̣ܢ ܚܕ ܠܚܕ. ܘܒܐܪܒܥܝܢ ܘܬܡܢܐ ܕܡ̈ܘܢ ܚܒܫܘ ܠܟܠܗܘܢ. ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܡܢܗܝܢ ܥܠ ܩܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܙܘܝܕܝ̈ܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܡܠܘ̈ܫܐ ܡܬܩܪܝܢ. ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܠܓܪܒܝܐ ܡܢܗܝܢ ܘܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܠܬܝܡܢܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܕܡܘ̈ܬܗܘܢ ܕܡܠܘ̈ܫܐ

 

ܐܡܪܐ

 

ܬܠܬܥܣܪ ܐܢܘܢ ܟܘܟܒܘ̈ܗܝ. ܘܠܒܪ ܡ̣ܢ ܨܘܪܬܗ ܥܣܪܐ ܐܝܬ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܕܡܘܬ ܕܟܪܐ ܕܩܘܕܡܗ ܠܡܥܪܒܐ ܘܒܣܬܪܗ ܠܡܕܢܚܐ ܩܢܐ. ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܦܢܐ ܠܒܣܬܪܗ ܗ̣ܘ. ܟܐܡܬ ܚܪܛܘܡܗ ܥܠ ܚܨܗ.

 

ܬܘܪܐ

 

ܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܟܘܟܒܘ̈ܗܝ. ܘܚܕܥܣܪ ܟܘܟ̈ܒܐ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܨܘܪܬܗ ܐܝܬ. ܘܕܡܘ̣ܬ ܦܠܓܗ ܩܕܡܝܐ ܕܬܘܪܐ ܩܢܐ. ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܪܟܢ ܪܝܫܗ ܠܡܕܩܪ. ܘܡܢܗܝܢ ܐܢܘܢ ܟܝܡܐ ܘܥܝܘܬܐ.

 

ܬܐܡ̈ܐ

 

ܬܡܢܬܥܣܪ ܐܢܘܢ ܟܘܟܒܘ̈ܗܝ. ܘܫܒܥܐ ܟܘܟ̈ܒܐ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܨܘܪܬܐ ܐܝܬ. ܘܕܡܘܬܐ ܗ̱ܘ ܕܬܪܝܢ ܛܠܝ̈ܐ ܕܩܝܡܝ̣ܢ. ܘܣܝܡܐ ܐܝܕܗ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܠ ܟܬܦܗ ܕܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܡܕܢܚ ܓܪܒܝ ܒܣܟܗ ܕܫܒܝ̣ܠ ܬܒܢܐ.

 

ܣܪܛܢܐ

 

ܫܒܥܐ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܠܒܪ ܡ̣ܢ ܨܘܪܬܗ ܐܪܒܥܐ ܟܘܟ̈ܒܐ ܩܘܕܡܗ ܠܡܕܢܚܐ. ܘܒܣܬܪܗ ܠܡܥܪܒ ܬܝܡܢ.

 

ܐܪܝܐ

 

ܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܠܒܪ ܡ̣ܢ ܨܘܪܬܗ. ܬܡܢܝܐ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܕܡܘܬܐ ܗ̱ܘ ܡܫܡܠܝܬܐ ܘܟܘܟܒܐ ܗ̇ܘ ܕܠܒܐ ܕܐܪܝܐ ܡܬܩܪܐ. ܟܘܟܒܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܘܢܗܝ̣ܪܐ ܕܪܒܝ̣ܥܝܐ ܗ̱ܘ ܕܬܠܬܐ ܟܘܟ̈ܒܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܒܣܘܪܛܐ ܥܩܠܩܠܐ ܣܝ̣ܡܝ̣ܢ.

 

ܫܒܠܬܐ

 

ܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ ܘܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܠܒܪ ܡ̣ܢ ܨܘܪܬܐ. ܫܬܐ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܕܡܘܬܐ ܗ̇ܘ ܕܛܠ̣ܝܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܓܦܝ̈ܗ̇. ܘܐܘܪܟܬ݀ ܟܢܦܝ̈ܗ̇.

 

ܡܐܣܬܐ

 

ܬܡܢܝܐ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܠܒܪ ܡ̣ܢ ܨܘܪܬܐ ܬܫܥܐ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܕܡܘ̣ܬܗ ܐܝܟ ܫܡܗ.

 

ܥܩܪܒܐ

 

ܥܣܪܝܢ ܘܚܕܐ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܠܒܪ ܡ̣ܢ ܨܘܪܬܐ ܬܠܬܐ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܕܡܘ̣ܬܐ ܗ̱ܘ ܕܣܘܣܝ ܒܪܢܫ ܓܘܫܡܐ ܕܒܥܝ̣ܪܐ. ܘܡ̣ܢ ܩܕܠܗ ܢܦܩ ܦܠܓܘܬ ܒܪܢܫܐ ܕܡܠܗ̇ ܠܩܫܬܐ ܒܓܐܪܐ.

 

ܓܕܝܐ

 

ܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܟܘܟ̈ܒܐ ܩܘܕܡܗ ܐܝܟ ܦܠܓܘܬ ܓܕܝܐ ܘܐ̱ܚܪܝܗ ܐܝܟ ܕܘܢܒܐ ܕܢܘܢܐ.

 

ܕܘܠܐ

 

ܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܠܒܪ ܡ̣ܢ ܨܘܪܬܐ ܬܠܬܐ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܕܡܘܬܐ ܗ̱ܘ ܕܓܒܪܐ ܕܩܐܡ ܘܦܫܝ̣̈ܛܢ ܐܝܕܘ̈ܗܝ. ܘܒܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܩܘܠܬܐ ܕܟܦܐ ܦܘܡܗ̇ ܘܙܠܝ̣ܠܝ̣ܢ ܡܝ̈ܗ̇ ܠܘܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܠܬܝܡܢܐ.

 

ܢܘܢܐ

 

ܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܠܒܪ ܡ̣ܢ ܨܘܪܬܐ ܐܪܒܥܐ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܕܡܘ̣ܬܐ ܗ̱ܘ ܕܬܪܝܢ ܢܘܢܝ̣̈ܢ ܕܡܥܪ̈ܙܠܢ ܕܘܢ̈ܒܬܗܘܢ ܒܚܕ̈ܕܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܕܡܘ̈ܬܐ ܓܪ̈ܒܝܝܬܐ

 

ܕܒܐ ܙܥܘܪܬܐ

 

ܫܒܥܐ ܟܘܟ̈ܒܐ ܕܡܬܩܪܝܢ ܥܓܠܬܐ. ܘܠܒܪ ܡ̣ܢ ܨܘܪܬܐ ܚܕ ܟܘܟܒܐ. ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܪܝܫ ܕܘܢܒܗ̇ ܓܕ ܝܘܢܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܥܠ ܓܒܗ ܗ̣ܘ ܕܦܘܠܘܣ ܐܘܟܝܬ ܩܘܢܕܐ ܓܪܒܝܝܐ.

 

ܕܒܐ ܪܒܬܐ

 

ܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܕܡܘ̣ܬܗ̇ ܠܕܗܝ ܙܥܘܪܬܐ ܕܡܝܐ.

 

ܬܢܝ̣ܢܐ

 

ܬܠܬܝܢ ܘܚܕ ܟܘܟܒܐ. ܘܕܡܘ̣ܬܐ ܗ̱ܘ ܕܚܘܝܐ ܥܩܠܩܠܐ ܕܪܒ ܘܐܪܝ̣ܟ. ܘܡ̣ܢ ܐܪܒܥܐ ܟܘܟ̈ܒܐ ܛܛܪ̈ܐܓܘܢܐ ܡܫܪܐ.

 

ܩܝܦܐܘܣ

 

ܚܕܥܣܪ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܠܒܪ ܡ̣ܢ ܨܘܪܬܐ ܬܪܝܢ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܕܡܘ̣ܬܐ ܗ̱ܘ ܕܓܒܪܐ ܠܒܝܫ ܩܘܒܥܐ. ܕܒܪܝܟ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܘܗܝ ܘܦܫܝ̣̈ܛܢ ܐܝܕܘ̈ܗܝ. ܘܒܐܝܕܗ ܕܝܡܝܢܐ ܫܒܛܐ. ܘܒܝܬ ܥܛܡ̈ܬܗ܆ ܟܘܟܒܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܘܓܪܒܝܝܐ ܕܡܬܩܪܐ ܛܥܝ̣ܢ ܢܝܙܟܐ.

 

ܟܠܝܠ ܓܪܒܝܐ

 

ܘܥܡ̈ܡܝܐ ܩܪܝܢ ܠܗ ܠܓܬ ܡܣܟܢ̈ܐ. ܬܡܢܝܐ ܟܘܟ̈ܒܐ ܐܝܟ ܚܘܕܪܐ ܕܦܠܝ̣ܫ.

 

ܗ̇ܘ ܕܒܪܝܟ ܘܡܪܩܕ

 

ܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ ܟܘ̈ܟܒܐ. ܘܠܒܪ ܡ̣ܢ ܨܘܪܬܐ ܚܕ ܟܘܟܒܐ. ܘܐܝܟ ܫܡܗ ܕܡܘ̣ܬܗ.

 

ܠܘܪܐ

 

ܘܡܬܩܪܐ ܬܘܒ ܩܝ̣ܬܪܐ ܘܓܠܐ. ܥܣܪܐ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܡܢܗ ܗ̣ܘ ܟܘܟܒܐ ܪܒܐ ܕܡܬܩܪܐ ܢܫܪܐ ܕܢܦܠ ܒܗ̇ܝ ܕܐܚܝ̣̈ܕܢ ܓܦܘ̈ܗܝ.

 

ܬܪܢܓܘܠܬܐ

 

ܫܒܬܥܣܪ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܠܒܪ ܡ̣ܢ ܨܘܪܬܐ ܬܪܝܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܘܣܘܓܐܐ ܕܟܘܟ̈ܒܘܗܝ ܒܫܒܝ̣ܠ ܬܒܢܐ ܐܢܘܢ.

 

ܡܪܬ݀ ܥܪܣܐ

 

ܬܠܬܥܣܪ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܕܡܘ̣ܬܐ ܗ̱ܘ ܕܐܢ̱ܬܬܐ ܕܝܬܝ̣ܒܐ ܥܠ ܒܣܕܝܐ ܕܥܠ ܥܪܣܐ. ܘܦܫܝ̣̈ܛܢ ܪ̈ܓܠܝܗ̇ ܠܬܚܬ.

 

ܒܪ ܫܐܘܫ

 

ܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܠܒܪ ܡ̣ܢ ܨܘܪܬܐ ܬܠܬܐ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܕܡܘ̣ܬܐ ܗ̱ܘ ܕܓܒܪܐ ܕܩܐܡ ܥܠ ܪܓܠܗ ܕܣܡܠܐ ܘܬܠܝܐ ܪܓܠܗ ܕܝܡܝ̣ܢܐ. ܘܐܝܕܗ ܕܝܡܝ̣ܢܐ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܪܝܫܗ. ܘܒܐܝܕܗ ܕܣܡܠܐ ܪܝܫ ܚܝܘܬܐ.

 

ܐܚܝ̣ܕ ܥܪ̈ܩܐ

 

ܐܪܒܬܥܣܪ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܕܡܘ̣ܬܐ ܗ̱ܘ ܕܓܒܪܐ ܕܩܐܡ ܘܒܐܝܕܗ ܫܒܛܐ. ܘܒܗ̇ܝ ܐ̱ܚܪܬܐ ܫܡܛ ܦܓܘܕܬܐ.

 

ܚܘܝܐ

 

ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܠܒܪ ܡ̣ܢ ܨܘܪܬܐ ܚܡܫܐ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܕܡܘ̣ܬܐ ܗ̱ܘ ܕܓܒܪܐ ܕܩܐܡ ܘܐܚܝ̣ܕ ܚܘܝܐ ܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܐܝܕܘ̈ܗܝ.

 

ܚܘܝܐ ܕܚܘܝܐ

 

ܬܡܢܬܥܣܪ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܕܡܘ̣ܬܗ ܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܚܘܝܐ ܗ̇ܘ ܕܐܚܝ̣ܕ ܚܘܝܐ ܕܐܡܪܢܢ. ܘܬܠܐܷ ܪܝܫܗ ܘܕܘܢܒܗ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܪܝܫܗ ܕܚܘܝܐ.

 

ܓܐܪܐ

 

ܚܡܫܐ ܟܘܟ̈ܒܐ ܡܨܥܬ ܫܒܝ̣ܠ ܬܒܢܐ. ܠܘܠܝ̣ܬܗ ܠܡܕܢܚܐ.

 

ܢܫܪܐ ܕܦ̇ܪܚ

 

ܬܫܥܐ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܠܒܪ ܡ̣ܢ ܨܘܪܬܐ ܫܬܐ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗ̇ܘ ܢܗܝܪܐ ܕܐܝܬ ܡܨܥܬ݀ ܬܪܝܢ ܕܥܡܘ̈ܛܝ̣ܢ ܒܣܘܪܛܐ ܬܪܝ̣ܨܐ ܕܡܬܩܪܐ ܢܫܪܐ ܕܦ̇ܪܚ. ܒܗ̇ܝ ܕܦܫܝ̣̈ܛܢ ܓܦܘ̈ܗܝ.

 

ܕܘܠܦܝ̣ܢܐ

 

ܥܣܪܐ ܟܘܟ̈ܒܐ ܕܟܢܝ̣ܫܝ̣ܢ ܒܬܪ ܣܪܛܢܐ. ܘܕܡܘ̣ܬܐ ܗ̱ܘ ܕܚܝܘܬܐ ܝܡܡܝܬܐ ܕܕܡܝܐ ܠܪܩܒܐ ܕܢܦܝ̣ܚ.

 

ܡܢܬ ܣܘܣܝܐ

 

ܐܪܒܥܐ ܟܘܟ̈ܒܐ ܕܡܬܩܪܝܢ ܩܘܕܡܐ ܕܣܘܣܝܐ.

 

ܣܘܣܝܐ ܪܒܐ

 

ܘܡܬܩܪܐ ܬܘܒ ܓܦܢܐ. ܘܕܡܘ̣ܬܐ ܗ̱ܘ ܕܣܘܣܝܐ ܕܩܢܐ ܪܝܫܐ ܘܐܝܕܝ̈ܐ ܕܠܚܘܕ.

 

ܐܢܕܪܘܡܝܕܐ

 

ܘܡܬܩܪܐ ܐܢ̱ܬܬܐ ܕܠܐ ܚܙܬ݀ ܠܗ̇ ܒܥܠܐ. ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܕܡܘ̣ܬܗ̇ ܐܝܟ ܫܡܗ̇.

 

ܛܪܝܓܘܢܘܢ

 

ܐܪܒܥܐ ܟܘܟ̈ܒܐ ܒܕܡܘ̣ܬ ܛܪܝܓܘܢܘܢ ܐܪܝ̣ܟܐ. ܪܝܫܗ ܚܕ ܟܘܟܒܐ ܘܒܐܣܝܣ ܕܝܠܗ ܬܠܬܐ ܟܘܟ̈ܒܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܕܡܘ̈ܬܐ ܬܝܡܢܝ̈ܬܐ܇ ܩܝܛܘܣ

 

ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܕܡܘ̣ܬܐ ܗ̱ܘ ܕܚܝܘܬܐ ܝܡܡܝܬܐ ܬܪܝܢܬ݀ ܪ̈ܓܠܐ ܕܘܢܒܬܢܝܬܐ ܐܝܟ ܦܪܚܬܐ ܓܢ̱ܒܪܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܒܕܡܘ̣ܬ ܓܒܪܐ ܕܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܘܒܐܝܕܗ ܫܒܛܐ. ܘܒܚܨܗ ܣܝܦܐ ܘܩܡܪܐ.

 

ܢܗܪܐ

 

ܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܟܘܟ̈ܒܐ ܒܐܣܟܡ ܫܩܝ̣ܬܐ ܣܓܝܐܬ݀ ܙܠܡ̈ܐ.

 

ܐܪܢܘܒܐ

 

ܬܪܥܣܪ ܟܘܟ̈ܒܐ ܕܨܡܝ̣ܕܝ̣ܢ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܓܢ̱ܒܪ̈ܐ ܐܦܘ̈ܗܝ ܠܡܥܪܒܐ.

 

ܟܠܒܐ ܪܒܐ

 

ܬܡܢܬܥܣܪ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܠܒܪ ܡ̣ܢ ܨܘܪܬܐ ܚܕܥܣܪ ܟܘܟ̈ܒܐ

 

ܟܠܒܐ ܙܥܘܪܐ

 

ܬܪܝܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܪܒܐ ܗ̱ܘ.

 

ܣܦܝܢ̱ܬܐ

 

ܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ ܟܘܟ̈ܒܐ ܨܡܝ̣̈ܕܐ ܒܬܝܡܢܐ. ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗ̇ܘ ܕܣܘܡܩܐ ܪܒܐ ܕܡܬܩܪܐ ܣܘܗܝܠ.

 

ܠܘܝܬܢ

 

ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܘܒܕܡܘ̣ܬ ܚܘܝܐ ܥܩܠܩܠܐ.

 

ܟܣܐ

 

ܫܒܥܐ ܟܘܟ̈ܒܐ ܒܕܡܘ̣ܬ ܚܘܕܪܐ. ܘܡܬܩܪܐ ܬܘܒ ܐܓܢܐ.

 

ܥܘܪܒܐ

 

ܫܒܥܐ ܟܘܟ̈ܒܐ

 

ܩܢܛܘܕܘܣ

 

ܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ ܟܘܟ̈ܒܐ ܒܕܡܘ̣ܬ ܣܘܣܝ ܒܪܢܫ. ܡ̣ܢ ܪܝܫܗ ܠܚܨܗ ܕܡܘ̣ܬܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܡ̣ܢ ܚܨܗ ܠܕܘܢܒܗ ܣܘܣܝܐ. ܘܐܚܝ̣ܕ ܒܐܝܕܗ ܬܪܬܝܢ ܪ̈ܓܠܐ ܕܐܪܝܐ.

 

ܐܪܝܐ

 

ܬܫܬܥܣܪ ܟܘܟ̈ܒܐ ܨܡܝ̣̈ܕܐ ܒܣܬܪ ܟܘܟ̈ܒܝ

 

ܩܢܛܘܪܘܣ ܡ̣ܢ ܬܝܡܢܗ ܕܥܩܪܒܐ.

 

ܒܝܬ ܢܘܪܐ

 

ܫܒܥܐ ܟܘܟ̈ܒܐ.

 

ܟܠܝܠܐ ܬܝܡܢܝܐ

 

ܬܠܬܥܣܪ ܟܘܟ̈ܒܐ ܒܐܣܟܡ ܩܘܢܘܣ.

 

ܢܘܢܐ ܕܬܝܡܢܐ

 

ܚܕܥܣܪ ܟܘܟ̈ܒܐ ܘܠܒܪ ܡ̣ܢ ܨܘܪܬܐ ܫܬܐ ܟܘܟ̈ܒܐ ܒܕܡܘ̣ܬ ܢܘܢܐ ܪܒܐ ܒܬܝܡܢܗ ܕܕܘܠܐ. ܪܝܫܗ ܠܡܕܢܚܐ ܘܕܘܢܒܗ ܠܡܥܪܒܐ. ܘܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܡܢܝ̈ܐ ܕܡܠܘ̈ܫܐ ܡ̇ܢ ܬܠܬܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܫܬܐ. ܘܕܕܡ̈ܘܬܐ ܓܪ̈ܒܝܝܬܐ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ. ܘܕܬܝܡܢܝ̈ܬܐ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܥܣܪ. ܐܝܬ ܓܝܪ ܘܟܘܟ̈ܒܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܚܡܫܐ ܥܢܢܝ̈ܐ ܕܙܥܘܪܝܢ ܛܒ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܕܡܘ̈ܬܐ ܗܠܝܢ.

 

ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܣܗܪܐ ܡ̣ܢ ܫܡܫܐ ܡܩܒܠ ܢܘܗܪܐ

 

ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ. ܚܕ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܠܦܘܬ ܩܪܝ̣ܒܘܬܗ ܘܪܚܝ̣ܩܘܬܗ ܕܡ̣ܢ ܫܡܫܐ ܒܨܪ ܘܡܬܬܘܣܦ ܢܘܗܪܗ. ܘܐ̱ܚܪܬܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡܬܡܨܥܐ ܐܪܥܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܫܡܫܐ ܚܫܟ. ܘܐܠܘܠܐ ܡ̣ܢ ܫܡܫܐ ܗܘܐ ܠܗ ܢܘܗܪܐ. ܠܘ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܓܕ̈ܫܢ ܗܘܝ̈ ܠܗ. ܘܕܟܘܟ̈ܒܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܟܝܢܐܝܬ ܢܗܝ̣ܪܐܝܬ ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܐ̱ܚܪܝܢ ܡܬܬܓܪܝܢ ܢܘܗܪܐ. ܡܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܕܠܐ ܓܕܫܝ̣ܢ ܠܗܝܢ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܬܘܣܦܬܐ ܘܒܘܨܪܐ ܕܢܘܗܪܗ ܕܣܗܪܐ

 

ܣܗܪܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܓܠܝ̣ܙ ܡ̣ܢ ܢܘܗܪܐ ܗ̱ܘ ܒܝܬܗ. ܐܠܐ ܒܥܠܬ݀ ܣܩܝ̣ܠܘܬܗ ܡܢܗܪ ܢܗܪ ܡ̣ܢ ܙܠܝ̣̈ܩܘܗܝ ܕܫܡܫܐ ܟܕ ܢܛܚܝܢ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܕܥܠ ܡܚܙܝ̣ܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܥܡ ܫܡܫܐ ܗܘܐ. ܐܘܟܝ̣ܬ ܬܚܘ̣ܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܒܩܐܬܗܛܘܣ. ܗܝܕܝܢ ܟܠܗ̇ ܗ̇ܝ ܫܛܝ̣ܚܘܬܗ ܢܗܝ̣ܪܬܐ ܠܥܠ ܗܘܝܐ ܠܐܦܝ̈ ܫܡܫܐ. ܘܟܠܗ̇ ܫܛܝ̣ܚܘܬܗ ܗ̇ܝ ܚܫܘܟܬܐ ܠܬܚܬ ܗܘܝܐ ܠܩܘܒܠܢ. ܐܝܛܐ ܟܕ ܡܫܪܐ ܠܡܪܚܩܘ ܡ̣ܢ ܫܡܫܐ ܠܐܦܝ̈ ܡܥܪܒܐ. ܗܝܕܝܢ ܒܩܠܝ̣ܠ ܩܠܝ̣ܠ ܢܗܪܐ ܫܛܝ̣ܚܘܬܗ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬܢ ܘܒܨܪ ܢܘܗܪܗ̇ ܕܫܛܝ̣ܚܘܬܗ ܗ̇ܝ ܕܓܢܝܐ ܡܢܢ. ܥܕܡܐ ܕܢܪܚܩ ܡ̣ܢ ܫܡܫܐ ܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܫܬܐ ܒܘܪ̈ܓܐ. ܗܝܕܝܢ ܒܕܝܐܡܛܪܘܢ ܕܫܡܫܐ ܗܘܐ. ܘܟܠܗ̇ ܫܛܝ̣ܚܘܬܗ ܢܗܝ̣ܪܬܐ ܠܘܩܒܠ ܫܡܫܐ ܘܠܩܘܒܠܢ ܗܘܝܐ. ܘܟܠܗ̇ ܫܛܝ̣ܚܘܬܗ ܗ̇ܝ ܚܫܘܟܬܐ ܓܢܝܐ ܐܦ ܡܢܢ ܐܦ ܡ̣ܢ ܫܡܫܐ. ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܢܗܝܪ ܟܠܗ ܘܡܠܐܷ ܡܢܢ ܡܬܚܙܐ. ܐܝܛܐ ܬܘܒ ܟܕ ܡܫܪܐ ܠܡܬܩܪܒܘ ܠܘܬ ܫܡܫܐ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܒܨܪ ܢܘܗܪܐ ܕܫܛܝ̣ܚܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܩܘܒܠܢ. ܘܝܬܪ ܢܘܗܪܐ ܕܗ̇ܝ ܫܛܝ̣ܚܘܬܐ ܕܓܢܝܐ ܡܢܢ ܡܬܚܙܐ. ܟܕ ܫܛܝ̣ܚܘܬܗ ܥܠܝܬܐ ܢܗܪܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܐܩܠܦܣܝܣ ܗ̇ܝ ܕܫܡܫܐ ܘܗ̇ܝ ܕܣܗܪܐ

 

ܬܪܝܢ ܚܘܕܪ̈ܐ ܙܕܩ ܠܡܪܢܐ ܗܪܟܐ. ܚܕ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܐܝ̣ܣܡܗܪܘܣ ܐܘܟܝ̣ܬ ܕܫܘܝܘܬܐ ܕܫܡܫܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܗ̇ܘ ܙܘܕܝܐܩܘܢ ܕܥܠܘܗܝ ܣܝ̣ܡܝ̣ܢ ܡܠܘ̈ܫܐ. ܘܡܛܠ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܣܝܡܐ ܕܙܠܝܡ ܡ̣ܢ ܕܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܩܢܐ. ܡ̣ܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܒܬܪܬܝܢ ܕܘܟ̈ܝܢ ܐܪܥܝ̣ܢ ܒܚܕ̈ܕܐ ܒܣܝܡܗܘܢ. ܕܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܢܐܒܝܒܐܙܘܢ ܐܘܟܝ̣ܬ ܪܝܫ ܬܢܝ̣ܢܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܘܗ̇ܝ ܐ̱ܚܪܬܐ ܘܐܛܐܒܝܒܐܙܘܢ ܐܘܟܝ̣ܬ ܕܢܘܒ ܬܢܝ̣ܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܒܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܘܟ̈ܝܬܐ ܢܬܟܝܢܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܡܪܢܐܝܬ ܐܝܟ ܕܒܩܐܬܗܛܘܣ ܣܗܪܐ ܬܚܝܬ ܫܡܫܐ ܗܘܐ. ܘܟܠܢܐܝܬ ܟܠܐ ܡܢܢ ܢܘܗܪܗ. ܕܫܡܫܐ ܒܥܠܬ݀ ܚܫܘܟܘܬ ܓܘܫܡܗ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܢܢ. ܘܗܟܢܐ ܚܫܟܐ ܕܫܡܫܐ ܓܡܝ̣ܪܐܝܬ ܗܘܐ. ܐܢܕܝܢ ܩܠܝ̣ܠ ܢܗܘܐ ܕܨܠܐܷ ܡ̣ܢ ܬܚܝܬ ܫܡܫܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܡܬܓܠܝܐ ܠܢ ܡܢܬܐ ܡ̣ܢ ܫܛܝ̣ܚܘܬܗ ܢܗܝܪܬܐ ܕܫܡܫܐ. ܘܚܫܟܐ ܠܘ ܡܫܡܠܝܐ ܗܘܐ. ܐܢܕܝܢ ܫܡܫܐ ܡ̇ܢ ܒܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ ܕܘܟ̈ܝܬܐ ܕܐܪܘܥܘܬܗܘܢ. ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܚܘܕܪ̈ܐ ܢܗܘܐ. ܘܣܗܪܐ ܒܗ̇ܝ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܒܕܝܐܡܛܪܘܢ ܕܚܕ̈ܕܐ ܗܘܝܢ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܘܐܪܥܐ ܒܕܡܨܥܬܐ ܗ̱ܝ ܕܗܢܐ ܟܠ. ܡܬܡܨܥܐ ܐܦ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܟܠܝܐ ܠܙܠܝ̣̈ܩܐ ܫܡܫܢܝ̈ܐ ܕܢܕܢܚܘܢ ܥܠ ܓܘܫܡܗ ܕܣܗܪܐ. ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܬܚܝܬ ܛܠ̈ܠܐ ܕܐܪܥܐ ܢܦܠ ܚܫܟܐ ܓܡܝ̣ܪܐ ܠܗ ܓܕܫ. ܐܢܕܝܢ ܩܠܝ̣ܠ ܢܗܘܐ ܙܠܝ̣ܡ ܡ̣ܢ ܐܣܪܐ ܗ̇ܘ. ܗ̣ܘ ܐܘ ܫܡܫܐ. ܗܝܕܝܢ ܡܢܬܐ ܡܢܗ ܦܠܛ ܡ̣ܢ ܬܚܝܬ ܛܠܠܝ̈ܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܘܢܗܝ̣ܪܬܐ ܠܢ ܡܬܚܙܝܐ. ܘܚܫܟܐ ܠܘ ܓܡܝ̣ܪܐ ܗܝܕܝܟ ܘܗܫܐ ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܬܚܘܝ ܕܫܡܫܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܣܗܪܐ ܚܫܟ. ܣܗܪܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܫܘ̈ܡܬܐ ܕܒܐܦܝ̈ ܣܗܪܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢ

 

ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܐܡܪܝܢ ܕܣܗܪܐ ܡ̇ܢ ܒܗ̇ܝ ܕܣܩܝ̣ܠ ܕܡܘ̣ܬ ܡܚܙܝ̣ܬܐ. ܠܨܘܪܬܐ ܕܛܘܪ̈ܐ ܘܝܡ̈ܡܐ ܡܩܒܠ ܗ̣ܘ ܒܗ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܘ̈ܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܒܗ ܡܬܚܘ̈ܝܢ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܡܕܡ ܥܢܢܝ̈ܐ ܒܐܦܝ̈ ܣܗܪܐ ܩܒܝ̣ܥܝ̣ܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܡܬܚܙܝܢ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܕܥܛܪ̈ܐ ܬܢܢܝ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܐܣܛܘܟܣܐ ܢܘܪܢܝܐ ܠܐܦܝ̈ ܣܗܪܐ ܣܠܩܝ̣ܢ. ܫܘ̈ܡܬܐ ܗܠܝܢ ܥܒܕܝܢ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ. ܕܡܢܘ̈ܬܐ ܩܛܝ̣̈ܢܬܐ ܡܢܗ ܕܣܗܪܐ ܟܕ ܦܫܪ̈ܢ ܒܝܕ ܚܡܝ̣ܡܘܬܐ ܕܐܣܛܘܟܣܐ ܢܘܪܢܝܐ܆ ܕܘܟ̈ܝܬܗܝܢ ܗܟܢܐ ܚܫܘ̈ܟܬܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢ.

 

 

 

ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܓܘ̈ܢܐ ܩܢܝ̈ܢ

 

ܩܘ̣ܢܐܐܘܬܗ ܕܩܪܘܢܘܣ. ܘܢܗܝ̣ܪܘܬܗ ܕܙܘܣ. ܘܓܘܡܪܢܝܘܬܗ ܕܐܪܝ̣ܣ. ܘܟܘܪܟܡܘܬܗ ܕܐܪܡܝ̣ܣ. ܡܫܘ̈ܕܥܢ ܕܠܐ ܓܠܝ̣ܙܝ̣ܢ ܓܘ̈ܢܐ ܡ̣ܢ ܟܘܟ̈ܒܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܙܒܢܐ ܘܡܢܘ̈ܬܗ

 

ܕܙܒܢܐ ܡ̇ܢ ܡܫܘܚܬܗ ܗ̣ܘ ܕܙܘܥܐ ܚܘܕܪܢܝܐ ܕܫܡܫܐ ܠܟܠܢܫ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ܆ ܘܡܛܠܗܕܐ ܥܠ ܟܠ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܡܢܘ̈ܬܗ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܫܢܝ̈ܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܘܝܘ̈ܡܬܐ ܘܫܥ̈ܐ ܙܕܩ ܕܢܢܗܪ.

 

 

 

ܡܛܠ ܫܢ̱ܬܐ

 

ܫܡܫܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܕ ܚܘܕܪܐ ܡܫܡܠܝܐ ܓܡܪ ܒܙܘܥܗ ܗ̇ܘ ܕܝܠܢܝܐ ܕܡ̣ܢ ܡܥܪܒܐ ܠܡܕܢܚܐ ܫܢ̱ܬܐ ܥܒܕ. ܟܐܡܬ ܥܛܦ ܒܪܕܪܝܫ ܠܢܘܩܕܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܫܪܝ܆ ܫܘܪܝܐ ܕܝܢ ܥܒܕܘ ܚܟܝ̣̈ܡܐ ܠܙܘܥܐ ܗܢܐ ܡ̣ܢ ܪܝܫܗ ܕܡܠܘܫܐ ܗ̇ܘ ܕܐܡܪܐ ܕܗܘܝܘ ܡܡܙܓܘܬܐ ܬܐܕܢܝܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܠܗܢܐ ܡܠܘܫܐ ܦܣܩ ܘܠܗ̇ܘ ܕܥܡܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܬܘܪܐ. ܘܠܗܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܬܐܡ̈ܐ. ܗܝܕܝܢ ܠܬܐܕܐ ܡ̇ܢ ܡܫܡܠܐ. ܘܠܢܘܩܕܬܐ ܕܛܪܘܦܝܩܘܣ ܩܝܛܝܐ ܡܬܡܛܐ ܟܐܡܬ ܠܪܝܫܗ ܕܣܪܛܢܐ. ܘܬܘܒ ܟܕ ܠܗܢܐ ܥܒܪ ܘܠܗܢܘܢ ܬܪܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܥܡܗ ܟܐܡܬ ܠܐܪܝܐ ܘܠܒܬܘܠܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܩܝܛܐ ܥܒܕ. ܠܡܡܙܓܘܬܐ ܬܫܪܝܝܬܐ ܕܡܐܣܬܐ. ܐܝܛܐ ܟܕ ܠܗܢܐ ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܬܪܝܢ ܕܥܡܗ ܥܒܪ܆ ܟܐܡܬ ܠܥܩܪܒܐ ܘܠܟܫܛܐ ܗܝܕܝܟ ܙܒܢܐ ܥܒܕ ܕܬܫܪ̈ܝܬܐ ܘܠܛܪܘܦܝܩܘܣ ܗ̇ܘ ܣܬܘܝܐ ܡܬܝܒܠ ܟܐܡܬ ܠܪܝܫܗ ܕܓܕܝܐ. ܘܟܕ ܠܗܢܐ ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܬܪܝܢ ܕܥܡܗ ܗ̄ ܠܕܘܠܐ ܘܢܘܢܐ ܥܒܪ. ܗܝܕܝܟ ܣܬܘܐ ܥܒܕ. ܘܒܪ ܕܪܝܫ ܠܘܬ ܢܘܩܕܬܐ ܗ̇ܝ ܬܐܕܢܝܬܐ ܕܪܝܫ ܐܡܪܐ ܕܡܢܗ ܫܪܝ ܡܫܠܡ. ܘܫܢ̱ܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܒܐܪܒܥܐ ܫܘܚ̈ܠܦܝܗ̇ ܥܒܕ. ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܫܢ̱ܬܐ ܫܡܫܢܝܬܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܘܐܝܬܝܗ̇ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫܐ ܝܘ̈ܡܬܐ ܘܪܘܒܥܐ ܕܝܘܡܐ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܘܫܢ̱ܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܣܗܪܢܝܬܐ ܗ̱ܝ ܕܬܠܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܟܘܡܣܐ ܘܣܘܕܣܐ ܕܝܘܡܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܒܩܪܝ̣ܒܘܬܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ ܫܢܝ̈ܐ. ܘܚܕܐ ܫܢ̱ܬܐ ܡܬܬܘܣ̈ܦܢ ܫܢܝ̈ܐ ܣܗܪ̈ܢܝܬܐ. ܡ̣ܢ ܫܢܝ̈ܐ ܣܗܪ̈ܢܝܬܐ. ܡ̣ܢ ܫܢܝ̈ܐ ܫܡܫܢܝ̈ܬܐ. ܘܥܣܪܐ ܝܘܡܝ̣̈ܢ ܘܥܣܪܝܢ ܫܥܝ̣̈ܢ ܒܨܝ̣ܪܐ ܫܢ̱ܬܐ ܣܗܪܢܝܬܐ ܡ̣ܢ ܫܢ̱ܬܐ ܫܡܫܢܝܬܐ. ܘܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܝܬܝ̣ܪܘܬܐ ܕܪܘܒܥܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܢ̱ܬܐ ܫܡܫܢܝܬܐ. ܟܠ ܐܪܒܥ ܫܢܝ̣̈ܢ ܝܘܡܐ ܚܕ ܥܒܕܐ. ܘܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܫܢ̱ܬܐ ܫܡܫܢܝܬܐ. ܟܠ ܐܪܒܥ ܫܢܝ̣̈ܢ ܝܘܡܐ ܚܕ ܥܒܕܐ. ܘܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܫܢ̱ܬܐ ܟܒܝ̣ܫܬܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܨܒܐ ܕܢܕܥܝܗ̇. ܢܒܨܪ ܡ̣ܢ ܫܢܝ̈ܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܬܠܬܐ ܘܢܦܠܓ ܠܫܪܟܐ ܥܠ ܐܪܒܥܐ. ܘܐܢ ܢܬܦܠܓ ܟܒܝ̣ܫܬܐ ܗ̱ܝ ܫܢ̱ܬܐ ܗ̇ܝ. ܘܐܠܐ ܠܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܝܪܚܐ

 

ܠܚܘܕܪܐ ܓܝܪ ܡܘܙܠܬܢܝܐ ܟܕ ܠܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܡܢܘ̈ܢ ܦܠܓܘܗܝ. ܘܠܟܠ ܬܠܬܝܢ ܡܢܘ̈ܢ ܒܘܪܓܐ ܚܕ ܩܪܘ. ܠܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܡܪܕܝ̣ܬܗ ܕܫܡܫܐ ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܒܘܪ̈ܓܐ ܝܪܚܐ ܚܕ ܩ̣ܪܘ. ܘܗܢܘ ܝܪܚܐ ܫܡܫܢܝܐ. ܝܪܚܐ ܕܝܢ ܣܗܪܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܦܪܫ ܣܗܪܐ ܡ̣ܢ ܫܡܫܐ ܒܙܒܢ ܣܘܢܘܕܘܣ ܠܐܦܝ̈ ܡܕܢܚܐ. ܘܦܢܐ ܡ̣ܢ ܕܪܝܫ ܠܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܢܘܩܕܬܐ ܕܡܢܗ̇ ܦܪܫ. ܘܠܝܘ̈ܡܬܗ ܕܝܪܚܐ ܗܢܐ ܟܕ ܨܒ̣ܘ ܕܢܚܬܬܘܢ. ܒܨܪܘ ܠܙܘܥܐ ܕܩܢܛܪܘܢ ܕܫܡܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܡܫܝܢ ܘܬܫܥ ܩܛܝ̣̈ܢܬܐ ܘܬܡܢܐ ܬܪ̈ܝܢܝܬܐ. ܘܥܣܪܝܢ ܬܠܝ̣ܬܝ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܙܘܥܐ ܕܩܢܛܪܘܢ ܕܣܗܪܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܠܬܥܣܪ ܕܪ̈ܓܐ ܘܐܪܒܥ ܩܛܝ̣̈ܢܬܐ. ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ ܩܛܝ̣̈ܢܬܐ ܬܪ̈ܝܢܝܬܐ ܘܬܪܬܝܢ ܬܠܝ̣ܬܝ̈ܬܐ. ܘܠܕܫܪܟܐ ܦܠܓܘܗܝ ܥܠ ܚܘܕܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܕܪ̈ܓܐ. ܢܦܩ ܡ̣ܢ ܦܘܠܓܐ ܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ ܝܘ̈ܡܬܐ. ܘܬܡܢܐ ܩܛܝ̣̈ܢܬܐ ܘܥܣܪܝܢ ܬܪ̈ܝܢܝܬܐ. ܘܗ̇ܢܘ ܝܪܚܐ ܣܗܪܢܝܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܝܘܡܐ

 

ܝܘܡܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܗܦܟ ܫܡܫܐ ܒܝܕ ܙܘܥܐ ܗ̇ܘ ܕܡܘܙܠܬܐ ܗ̇ܝ ܥܠܝܬܐ. ܠܢܘܩܕܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܫܪܝ. ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܗܘܝܐ ܒܫܘܡܠܝܐ ܕܐܝܡܡܐ ܟܝ̣ܬ ܘܕܠܠܝܐ. ܘܐܣܛܪ̈ܘܢܘܡܘ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܚܘܕܪܐ ܗ̇ܘ ܛܗܪܢܝܐ ܥܒܕܝ̣ܢ ܠܫܘܪܝܗ ܕܝܘܡܐ. ܒܕܗܟܢܐ ܚܬܝ̣ܬܐܝܬ ܡܬܬܝܬܝܢ ܠܗܘܢ ܚܘ̈ܫܒܢܐ. ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܝܢ ܘܥܒܪ̈ܝܐ ܘܐܪ̈ܒܝܐ ܡ̣ܢ ܐܘܪܝܙܘܢ ܡܥܪܒܝܐ ܥܒܕܝ̣ܢ ܠܫܘܪܝܗ ܕܝܘܡܐ ܟܐܡܬ ܡ̣ܢ ܪܡܫܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܣܗܪ̈ܢܝܐ ܐܢܘܢ ܝܪ̈ܚܝܗܘܢ. ܘܒܪ̈ܡܫܐ ܡܬܚܙܐ ܣܗܪܐ ܚܕܬܐ. ܝܘ̈ܢܝܐ ܕܝܢ ܘܦܪ̈ܣܝܐ. ܡ̣ܢ ܐܘܪܝܙܘܢ ܡܕܢܚܝܐ ܡܫܪܝܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܫܡܫܢܝ̈ܐ ܐܢܘܢ ܝܪ̈ܚܝܗܘܢ. ܘܕܡ̣ܢ ܕܢܚܗ ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܥܪܒܗ ܦܐܐ ܠܡܫܪܝܘ ܓܠܝܐ. ܐܠܐ ܐܝܡ̈ܡܐ ܡ̇ܢ ܘܠܝ̈ܠܘܬܐ ܠܘ ܒܟܠܕܘܟ ܘܒܟܠ ܐܬܪ ܫܘܝܢ. ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܓܝܪ ܕܣܘܪܛܐ ܕܫܘܝܘ̣ܬܐ. ܐܘܟܝ̣ܬ ܒܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܝܩܕܬܐ܆ ܬܪܝܨܐܝܬ ܪܕܐ ܫܡܫܐ. ܘܟܕ ܒܚܘܕܪܐ ܐܝ̣ܣܡܗܪܘܣ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܒܚܘܕܪ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܦܪ̈ܠܠܝܠܘ ܪܕܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܡܝ̣ܢܐܝܬ ܩܫܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܫܘܝܐ ܠܩܫܬܐ ܗ̇ܝ ܕܬܚܝܬ ܐܪܥܐ. ܘܗܟܢ ܐܟܠܗ̇ ܫܢ̱ܬܐ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܥܝ̣̈ܢ ܗܘܐ ܐܝܡܡܗܘܢ. ܘܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܢ ܠܠܝܗܘܢ. ܘܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܐܪܥܐ. ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܦܘ̈ܠܘ ܠܘܬ ܐܘܪܝܙܘܢ ܡܬܚܙܝܢ ܠܗܘܢ ܒܐܡܝ̣ܢܘ. ܒܠܥܕ ܡܬܬܪܝ̣ܡܢܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܡܬܬܚܬܝܢܘܬܐ ܕܗܘܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܟܡܐ ܕܠܘܬܢ. ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܢ ܕܠܐܦܝ̈ ܓܪܒܝܐ܆ ܡܬܥܠܐ ܠܗ ܦܘܠܘܣ ܗ̇ܘ ܓܪܒܝܝܐ. ܘܡܬܬܚܬܐ ܦܘܠܘܣ ܬܝܡܢܝܐ. ܘܟܕ ܒܚܘܕܪܐ ܐܝܣܡܗܪܘܣ ܗܘܐ. ܫܡܫܐ ܒܠܚܘܕ ܪܕܐ ܬܪܝ̣ܨܐܝܬ. ܒܚܘܕܪ̈ܐ ܕܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܦܕܠܠܝ̈ܠܘ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܙܠܝ̣ܡܐܝܬ ܪܕܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܪܝܫ ܐܡܪܐ ܥܕܡܐ ܠܪܝܫ ܣܪܛܢܐ ܩܫܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܩܫܬܐ ܕܬܚܝܬ ܐܪܥܐ ܗܘܝܐ. ܘܗܟܢܐ ܬܘܒ ܘܥܕܡܐ ܠܪܝܫ ܡܣܐܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܪܝܫ ܡܣܐܬܐ ܥܕܡܐ ܠܪܝܫ ܓܕܝܐ. ܘܗܟܢܐ ܬܘܒ ܥܕܡܐ ܠܪܝܫ ܐܡܪܐ ܒܗܦܟܐ ܕܗܠܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܐܝܡܡܐ ܕܝܬܝ̣ܪ ܐܪܝ̣ܟ ܒܡܨܥܬܗ ܕܩܠܝ̣ܡܐ ܩܕܡܝܐ ܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܫܥ̈ܐ ܗܘܐ. ܘܠܠܝܗ ܚܕܥܣܪ̈ܐ ܫܥ̈ܐ. ܘܒܡܨܥܬܗ ܕܩܠܝ̣ܡܐ ܬܪܝܢܐ. ܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܘܦܠܓܗ̇. ܘܒܡܨܥܬܗ ܕܪܒܝܥܝܐ ܐܪܒܥܣܪ̈ܐ ܘܦܠܓܗ̇. ܘܒܡܨܥܬܗ ܕܚܡܝܫܝܐ܆ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ. ܘܒܡܨܥܬܗ ܕܫܬܝܬܝܐ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܘܦܓܠܗ. ܘܒܡܨܥܬܗ ܕܫܒܝ̣ܥܝܐ ܫܬܥܣܪ̈ܐ. ܘܗܟܢܐ ܦܚܡ ܠܠܝ̈ܠܘܬܐ. ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܥܡܪ̈ܢܐ ܕܓܪܒܝܐ ܝܬܝܪ ܡܟܢ ܕܢܐܪܒ ܐܝܡܡܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܫܥ̈ܐ ܢܗܘܐ. ܘܠܐ ܢܥܪܒ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ. ܒܗܝ ܕܝܬܝܪ ܙܠܝ̣ܡܐܝܬ ܪܕܐ ܗܪܬܡܢ ܫܡܫܐ. ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܬܘܒ ܝܬܝ̣ܪ ܪܡ ܒܗܘܢ ܦܘܠܘܣ ܓܪܒܝܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܪܝܫܐ ܢܗܘܐ. ܗܝܕܝܢ ܫܡܫܐ ܐܝܟ ܣܪܢܐ ܕܪܝܚܐ ܚܕܪ. ܘܛܠܠܝ̈ ܩܝ̈ܡܬܐ ܕܬܡܢ ܚܕܪ̈ܝܗܝܢ ܟܪ̈ܟܢ. ܘܒܗ̇ܢܘܢ ܫܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܕܒܗܘܢ ܪܕܐ ܫܡܫܐ ܡ̣ܢ ܪܝܫ ܐܡܪܐ ܥܕܡܐ ܠܡܣܐܬܐ. ܚܕ ܐܝܡܡܐ ܣܒܝ̣ܣܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܢܚܬ ܒܗܠܝܢ ܫܬܐ ܒܘܪ̈ܓܐ ܬܝܡܢܝ̈ܐ. ܚܕ ܠܠܝܐ ܣܒܝ̣ܣܐ ܗܘܐ ܒܓܪܒܝܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܫܥ̈ܐ

 

ܫܥ̈ܐ ܡ̇ܢ ܐܘ ܫܘ̈ܝܬܐ ܐܢܝܢ ܐܘ ܙܠܝ̣̈ܡܬܐ. ܘܫܥܬܐ ܫܘܝ̣ܬܐ ܕܬܠܝܬܝܐ ܐܪܒܥܣܪ̈ܐ ܘܒܡܨܥܬܗ ܡܢܬܐ ܗ̱ܝ ܡ̣ܢ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܐܝܡܡܐ ܘܕܠܠܝܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܝܪܒܐ ܫܥܬܐ ܡ̣ܢ ܫܥܬܐ ܐܦܠܐ ܒܨܪܐ. ܘܐܦܢ ܝܪܒܝܢ ܘܒܨܪܝ̣ܢ ܐܝܡܡ̈ܐ ܘܠܝܠܘ̈ܬܐ. ܘܫܥܬܐ ܙܠܝ̣ܡܬܐ ܡܢܬܐ ܗ̱ܝ ܡ̣ܢ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܡܢܘ̈ܢ ܕܐܝܡܡܐ ܘܕܠܠܝܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܬܬܘܣܦ ܡܢܝܢܗܝܢ ܕܫܥ̈ܐ ܙܠܝ̣̈ܡܬܐ ܣܟ. ܘܐܦܢ ܝܪܒܝ̣ܢ ܘܒܨܪܝ̣ܢ ܐܝܡܡ̈ܐ ܘܠܝ̈ܠܘܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܕܫܥ̈ܐ ܫܘ̈ܝܬܐ ܡܢܝܢܗܝܢ ܡܬܬܘܣܦ ܒܪܒܘܬܐ ܕܐܝܡܡܐ ܘܕܠܠܝܐ ܘܠܘ ܡܢܘ̈ܬܗܝܢ. ܒܕܟܠ ܫܥܬܐ ܫܘܝ̣ܬܐ ܚܡܫܬܥܣܪ ܗ̣ܝ ܡܢܘ̈ܢ ܡ̣ܢ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܕܚܘܕܪܐ. ܫܥ̈ܐ ܕܝܢ ܙܠܝ̣̈ܡܬܐ ܠܘ ܡܢܝܢܗܝܢ ܕܝܠܗܝܢ ܡܬܬܘܣܦ ܒܪܒܘܬܐ ܕܐܝܡܡܐ ܘܕܠܠܝܐ܇ ܐܠܐ ܡܢܘ̈ܬܗܝܢ. ܒܗܝ ܕܟܠܚܕܐ ܡ̣ܢ ܫܥ̈ܐ ܙܠܝ̣̈ܡܬܐ ܕܐܝܡܡܐ ܪܒܐ܆ ܝܬܝܪ ܪܒܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܫܥ̈ܐ ܙܠܝ̣̈ܡܬܐ ܕܠܠܝܗ ܕܗ̇ܘ ܐܝܡܡܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܛܠ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܡ̣ܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܢܗܝܪ̈ܐ ܘܫܪܟܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ

 

ܠܗܝܢ ܓܝܪ ܠܐܬܘ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܒܐ ܒܥܬܝ̣ܩܬܐ ܥܗܕ. ܠܗܝܢ ܟܕ ܠܗܝܢ ܐܦ ܒܪܐ ܒܚܕܬܐ ܫܘܕܥ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܐܬܠ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܓܒܪ̈ܘܬܐ ܒܫܡܝܐ. ܫܡܫܐ ܢܬܚܠܦ ܘܫܪܟܐ. ܘܡܛܠ ܐܬܘ̈ܬܐ ܬܘܒ ܕܚܪܬܐ ܐܡ̣ܪ. ܫܡܫܐ ܢܚܫܟ. ܘܣܗܪܐ ܠܐ ܢܚܘܐ ܢܘܗܪܗ. ܘܟܘܟ̈ܒܐ ܢܦܠܘܢ. ܡܛܠ ܐܬܘ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܢܣܝ̣ܘ ܐܡ̣ܪܘ. ܕܫܡܫܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܣܘܡܩܐ ܢܬܚܙܐ ܒܣܬܘܐ. ܘܥܡܗ ܕܗ̇ܝ ܕܣܠܩ ܥܢܢܐ ܐܘܟܡܬܐ ܡܩܒܠܐ ܠܗ. ܥܠ ܩܪܝܪܘܬܗ ܕܣܬܘܐ ܡܫܘܕܥ. ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܘܒܗܘܪܘܬ ܙܠܝ̣̈ܩܘܗܝ. ܥܠ ܪܛܝ̣ܒܘܬܐ ܕܐܐܪ ܡܫܘܕܥܐ. ܣܗܪܐ ܕܝܢ ܥܒܕ ܐܬܘ̈ܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܟܕ ܚܫܟ. ܘܒܚܘܓ̈ܝܬܗ. ܘܬܪ̣ܝܨܘܬ ܩܪ̈ܢܬܗ ܟܕ ܡܬܝܠܕ. ܥܠ ܩܘܪܐ ܘܥܪܝܐ ܡܫܘܕܥ. ܘܫܪܟܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܘܥܡܘܛܘܬܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܥܠ ܪܛܝ̣ܒܘܬܐ ܕܐܐܪ ܡܫܘܕܥܐ. ܐܝܬ ܓܝܪ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܐܐܪ ܡܬܟܝ̈ܢܢ. ܕܥܠܝܗܝܢ ܒܡܠܬܐ ܩܦܝ̣ܣܬܐ ܪܡܙ ܡܪܝܐ ܘܐܡ̣ܪ. ܕܡܐ ܕܚܙܝܬܘܢ ܥܢܢܐ ܕܐܬܝܐ ܡ̣ܢ ܡܥܪܒܐ. ܐܡܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡܛܪܐ ܗܘܐ܆ ܘܗܘܐ. ܘܡܐ ܕܬܝܡܢܐ ܕܗܘܪܢܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܚܘܡܐ ܗܘܐ܆ ܘܗܘܐ. ܘܡܐ ܕܣܡܩܬ݀ ܬܘܒ ܫܡܝܐ ܒܪܡܫܐ ܥܠ ܨܚܘܐ ܠܡ ܡܘܕܥܐ. ܘܡܐ ܕܣܡܩܬ݀ ܬܘܒ ܒܨܦܪܐ ܥܠ ܡܛܪܐ ܡܚܘܐ ܕܗܘܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܦܛܘܠܘܡܐܘܣ ܒܟܬܒܗ ܗ̇ܘ ܕܐܣܛܪܘܠܘܓܝܐ ܕܦܐܪܐ ܩܪܝܗܝ. ܕܩܘܢܛܪ̈ܐ ܒܐܐܪ ܥܠ ܝܒܝ̣ܫܘܬܐ ܕܐܐܪ ܡܫܘܕܥܝܢ. ܘܒܕ ܒܚܕܐ ܦܢܝ̣ܬܐ ܡܬܚܙܝܢ. ܪ̈ܘܚܐ ܥܙܝ̣̈ܙܬܐ ܢܫ̈ܒܢ ܒܗ̇ܝ ܦܢܝ̣ܬܐ. ܘܟܕ ܒܦܢ̈ܝܬܐ ܡܬܡܬܚܝ̣ܢ. ܡܒܘ̈ܥܐ ܓܝܙܝ̣ܢ. ܘܚܝܠܘ̈ܬܐ ܕܢܘܟܪ̈ܝܐ ܥܐܠܝܢ ܘܡܫܬܠܛܝ̣ܢ ܒܩܠܝ̣ܡܐ ܗ̇ܘ. ܘܐܪܣܝܣ ܡܬܚܕܬܐ ܒܗ. ܘܟܘܟ̈ܒܐ ܨܘܨܝ̈ܢܐ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܒܘܪ̈ܓܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܘܒܝܢܬ ܫܡܫܐ. ܘܟܕ ܢܬܚܙܐ ܡܢܗܘܢ ܗ̇ܘ ܕܣܓܝ ܨܘܨܝ̈ܬܗ. ܒܣܟܬܐ ܡ̣ܢ ܣܟܝ̈ ܡܠܟܘܬܐ ܗ̇ܝ. ܡܡܬ ܡܐܬ ܡܠܟܗ̇. ܘܐܢ ܒܗ̇ܘ ܕܥܡ ܣܟܬܐ ܢܬܚܘܐ܆ ܡܠܟ ܡܠܟܝ̈ܗ̇ ܡܐܬ ܐܘ ܡܬܚܠܦ. ܘܓܙܝ̈ܗ̇ ܡܬܒܙܙܝܢ. ܘܐܢ ܒܗ̇ܘ ܕܢܦܝ̣ܠ ܡ̣ܢ ܣܟܬܐ ܢܬܚܘܐ. ܡܘ̈ܬܐ ܕܡ̣ܢ ܫܝܠ ܓܕܫܝܢ. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܡܬܐܣܪܝܢ ܘܡܬܟܪܗܝܢ. ܘܗ̇ܘ ܨܘܨܝܢܐ ܐܢ ܡ̣ܢ ܡܥܪܒܐ. ܠܡܕܢܚܐ ܪܕܐ ܗ̣ܘ ܛܪܘܢܐ ܕܩܐܡ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܐܬܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܪܕܐ ܡܢܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܗܘܐ. ܠܗܠܝܢ ܣܘܓܐܐ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܬܢܝܢ ܘܡܫܪܪܝܢ ܡܟܬܒ̈ܝ ܙܒ̈ܢܐ. ܡܛܠ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܗ̣ܘܝ̈ ܒܟܠ ܕܪ ܘܕܪ. ܘܠܚܘ̈ܕܬܐ ܕܡܝ̣ܪ̈ܐ ܫܘܕܥܘ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܚܣܝܐ ܝܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܝ ܡܬܢܐ ܡܛܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬܚܙܝܬ݀ ܒܐܐܪ܆ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܐܪܒܥ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܥܣܪܐ܇ ܕܡܥܠܬܐ ܕܚܝܠܐ ܕܛܝܝ̈ܐ ܠܐܪܥܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ. ܟܠܗ ܠܠܝܐ ܒܟܠܗ̇ ܐܣܦܝ̣ܪܐ ܥܠܝܬܐ. ܡ̣ܢ ܡܥܪܒܐ ܠܡܕܢܚܐ ܟܫ̈ܛܐ ܘܙܝ̈ܩܐ ܢܘܪ̈ܢܐ ܒܕܡܘ̣ܬ ܩܢܛܪ̈ܐ ܡܬܟܫܛܝ̣ܢ ܗܘܘ ܕܠܐ ܫܠܘܐ ܣܒܝ̣ܣܐܝܬ ܘܥܒܝ̣ܛܐܝܬ܆ ܡ̣ܢ ܬܝܡܢܐ ܠܓܪܒܝܐ ܬܪܝ̣ܨܐܝܬ. ܘܠܡܢܐ ܠܪܘܚܩܐ ܦܗܝܢܢ. ܗܐ ܨܘܨ̈ܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܬܠܬ ܫܢܝ̣̈ܢ ܕܗܕܐ ܫܢ̱ܬܐ. ܐܘܟܝ̣ܬ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܚܡܫܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܚܡܫ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܒܩܝܛܐ ܐܬܚܙܝ ܟܘܟܒܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܬܡܢܐ ܨܘܨ̈ܝܬܐ ܕܡܬܝ̣̈ܚܢ ܡ̣ܢ ܒܘܪܓܐ ܕܐܪܝܐ ܥܕܡܐ ܠܬܐܡ̈ܐ. ܥܠ ܩܪܘܢܘܣ ܘܙܘܣ ܘܐܪܝܣ. ܘܢܓܪ ܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܘܒܣܬܘܐ ܕܫܢ̱ܬܐ ܕܒܬܪܗ̇ ܫܢܝ ܡܠܟ ܡܠܟ̈ܐ. ܘܬܘܒ ܒܬܪ ܩܠܝ̣ܠ ܡܠܟܬܐ ܪܒܬܐ ܘܡܗܝܡܢܬܐ. ܘܙܝܡܝ̈ܐܣ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܥܕܝ̈ ܥܠ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܗܢܐ ܫܪܒܐ ܗܪܟܐ ܢܢܘܚ. ܠܐܣܛܪ̈ܘܠܘܓܘ ܕܝܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܡܝ̣ܪ̈ܢ ܘܡܟ̈ܬܒܢ. ܥܠ ܡܡܠܠܘܬ ܟܘܟ̈ܒܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܩܕܝܫܐ ܒܣܝܠܠܝܘܣ ܠܐ ܐܡܐܢ ܠܡܬܢܐ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܡܥܝ̣̈ܣܬܗܘܢ. ܠܡܟܣܢܘܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܘܠܦܢܗܘܢ ܐܬܬܚܕܘ. ܘܠܙܗܝ̣ܪܘܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܐܫܬܪܓܠܘ ܒܬܪܗܘܢ. ܐܡܪܝܢ ܓܝܪ ܕܗ̇ܘ ܠܡ ܕܡܬܝܠܕ ܒܗ̇ܘ ܪܦܦܐ ܙܥܘܪܐ ܕܗ̇ܝ ܫܥܬܐ. ܪܒܐ ܠܡ ܗܘܐ. ܘܪܝܫܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܥܬܝ̣ܪܐ ܘܚܝܠܬܢܐ. ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܠܡ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܘ ܕܡܬܝܠܕ ܒܫܥܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܪܡܙܐ ܩܠܝ̣ܠܐ. ܪܦܠܐ ܠܡ ܗ̣ܘܐ. ܘܚܕܘܪܐ. ܡܚܠܦ ܠܡ ܐܣܟ̈ܦܬܐ ܘܬܪ̈ܥܐ ܒܦܗܝܗ. ܕܬܘܪܣܝܐ ܕܝܘܡܐ ܠܗ ܢܟܢܫ. ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܕܝܢ ܒܕܠܝܢ. ܘܕܠܐ ܫܪܝ̣ܪܝܢ ܨܒܪ̈ܝܗܘܢ ܘܥܣܣܝ̈ܗܘܢ. ܗ̣ܘ ܢܣܝܢܐ ܣܗܕ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܫܐܕ̈ܐ ܐܡܪܝܢ ܕܡ̣ܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܡܩܕܡܝ̣ܢ ܝܕܥܝܢ ܥܬܝ̣̈ܕܬܐ. ܘܠܡܢܝ̣̈ܚܢܝܗܘܢ ܡܐܪܙܝܢ. ܘܐܠܐ ܡ̣ܢ ܐܝܟܐ ܗ̱ܝ ܠܗܘܢ ܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܐ ܗܕܐ ܕܒܝܕ ܩܨ̈ܡܐ ܘܙܟܘܪ̈ܐ ܘܝܕܘ̈ܥܐ ܟܕ ܣܩܘܒ̈ܠܝܐ ܣܝ̣ܡܝ̣ܢ ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܘܐܠܗܝ̈ܬܐ.

 

 

 

 

 

 

 

 

     #1 

 

ܦܣܘܩܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ. ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܘܡܐ ܕܚܡܫܐ ܐܬܒܪ̈ܝ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܥܘܬܕܐ ܘܢܝ̈ܫܐ ܐܪܒܥܐ. ܩܕܡܝܬ݀ ܥܘܬܕܐ

 

ܒܗܢܐ ܬܘܒ ܝܘܡܐ ܚܝ̈ܘܬܐ ܟܠܗܝܢ ܡܝܢ̈ܝܬܐ. ܒܐܣܛܘܟܣܐ ܡܝܢܝܐ ܐܬܒܪ̈ܝܝܢ ܒܪܡܙܗ ܕܒܪܘܝܐ. ܘܗ̣ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܠܬܪܝܢ ܓܢܣܝ̈ܢ ܡܬܦܠܓ̈ܢ. ܠܗ̇ܢܝܢ ܕܒܓܘ ܡܝ̈ܐ ܣܚ̈ܝܢ. ܘܠܗ̇ܢܝܢ ܕܒܐܐܪ ܦܪ̈ܚܢ. ܡܚܝ̈ܢܢ ܓܝܪ ܠܚܕ̈ܕܐ ܒܪܥܕܘܬ ܒܣܪܐ ܟܝܬ ܘܒܝܠܘܕܘܬ ܒܢ̈ܬܐ. ܘܓܠܝ̣ܙܘܬܐ ܕܬܕܝ̈ܐ ܘܕܚܠܒܐ ܘܕܟܘ̈ܠܝܬܐ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܢܘܢܐ ܬܘܒ ܕܡܘ̣ܬ ܦܪ̈ܚܬܐ. ܓܦ̈ܐ ܩܢܝܢ. ܡ̣ܢ ܣܛܪ̈ܝܗܘܢ ܘܕܘܢܒ̈ܬܗܘܢ. ܘܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܟܕ ܠܒܪܬ݀ ܩܠܐ ܐܠܗܝܬܐ ܫܡ̣ܥܘ ܕܠܡܝ̈ܐ ܦܩܕܬ݀ ܠܡܪܚܫܘ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܓܢܣܝ̈ܢ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܐܣܒܪܘ ܕܠܘ ܡ̣ܢ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܡܪܟܒܝ̣ܢ. ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܘܟܝ̣ܬ ܡ̣ܢ ܒܠܚܘܕ. ܘܕܠܐ ܫܪܝܪ ܣܒܪܗܘܢ ܗܢܐ. ܗ̣ܘ ܟܝܢܗܘܢ ܕܓܢ̈ܣܐ ܐܪܒܥܐ ܡܠܦܝ̣ܢ ܟܐܡܬ݀ ܥܡ ܢܘ̈ܢܐ ܟܝܬ ܘܦܪ̈ܚܬܐ. ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܡܠܐܣܝܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܣܪ̈ܛܢܐ ܘܩܙܪ̈ܒܘ ܘܐܣܛܐܩ̈ܘ ܘܚܠܝ̣̈ܙܘܢܐ ܘܙܠܦ̈ܬܐ ܘܐܣܦܘ̈ܓܐ. ܘܠܐ ܪܚܝ̣ܩܐ ܐܢ ܐܦ ܠܗܠܝܢ ܢܘ̈ܢܐ ܢܫܡܗ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܪܝ̣ܣܛܘܣ ܢܘܢܐ ܕܠܐ ܕܡܐ ܩ̣ܪܐ ܐܢܘܢ. ܘܓܢܣܐ ܪܒܝ̣ܥܝܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ̈ܝܐ ܐܟܙܢܐ ܕܓ̈ܠܐ ܘܐܘܪ̈ܕܥܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܓܢ̈ܣܐ ܕܢܘ̈ܢܐ

 

ܩܕܠܐ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܚܕ ܢܘܢܐ ܩܢܐ. ܕܝ̣ܠܢܐܝܬ ܕܝܢ ܩܢܝܢ ܢܘ̈ܢܐ. ܒܪܐܢܟܝܐ ܕܒܗܘܢ ܡܓܝ̣ܠܝܢ ܠܡܝ̈ܐ. ܟܕ ܒܦܘܡܐ ܡܩܒܠܝܢ. ܘܡ̣ܢ ܐܕ̈ܢܐ ܡܦܩܝ̣ܢ. ܘܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܚܕ ܒܪܐܢܟܝܘܢ ܩܢܝܢ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ. ܘܐܝܬ ܕܐܪܒܥܐ ܐܪܒܥܐ. ܘܐܝܬ ܕܚܡܫܐ ܚܡܫܐ. ܘܡܛܠ ܕܢܘ̈ܢܐ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܩܠܦܢܝ̈ܐ ܐܢܘܢ ܐܟܙܢܐ ܕܫܒܘ̈ܛܐ ܘܫܪܟܐ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܩܠܦ̈ܐ ܐܟܙܢܐ ܕܣܠܘܪܐ ܘܗܢܟܠܝܣ. ܗܠܦܘܣ ܢܘܢܐ܆ ܥܠ ܣܘ̈ܦܐ ܕܩܠܦܬܗ ܟܘ̈ܒܐ ܩܢܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܢܘ̈ܢܐ ܫܢ̈ܐ ܚܪ̈ܝ̣ܦܬܐ ܘܡܥܪ̈ܙܠܬܐ ܩܢܝܢ. ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܣܩܐܪܘܣ ܢܘܢܐ. ܘܢܘ̈ܢܐ ܟܠܗܘܢ ܕܓܢ̈ܣܐ ܗܠܝܢ ܣܗܕ. ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܩܪܝ̣ܪܘܬܐ ܘܪܛܝ̣ܒܘܬܐ ܐܝܢܝ̈ܘܬ ܡܝ̈ܐ ܫܟܝ̣̈ܚܢ ܒܗܘܢ. ܐܠܐ ܘܚܡܝ̣ܡܘܬܐ ܬܘܒ ܘܝܒܝ̣ܫܘܬܐ ܥܡܗܝܢ ܕܗ̇ܢܝܢ. ܘܙܕܩ ܠܡܕܥ ܕܪܚܫܐ ܗܪܟܐ ܡ̣ܢ ܪܚܘܫܘܬܐ ܢܣܝ̣ܒ. ܘܪܚܫܐ ܕܝܘܡܐ ܫܬܝ̣ܬܝܐ ܡ̣ܢ ܫܦܘܦܘܬܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܚܘܘ̈ܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܫܪܨܐ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܫܬܝܬܝܐ ܘܠܘ ܒܗܢܐ ܐܬܒܪܝ̣ܘ. ܬܢܝ̣̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܗܪܟܐ ܥܗܝ̣ܕܝ̣ܢ ܫܘܚ̈ܠܦܐ ܐܢܘܢ ܕܢܘ̈ܢܐ ܕܝܬܝܪ ܪܘܪ̈ܒܝܢ ܘܒܝܡ̈ܡܐ ܕܠܒܪ ܡ̣ܢ ܥܡܪܬܐ ܡܬܝܠܕܝܢ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܡܦܩܬܐ ܫܒܥܝ̣ܢܝܬܐ ܩܝ̣̈ܛܘ ܡܬܩܪܝܢ. ܘܕܢܘ̈ܢܐ ܐܢܘܢ ܩܝ̣̈ܛܘ ܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܡܫܪܪ ܟܕ ܠܒܠܘܥܗ ܕܝܘܢܢ ܗ̇ܘ ܢܒܝܐ ܩܝ̣ܛܘܣ ܩܪܝܗܝ. ܘܕܡܝܐ ܕܠܘܝܬܢ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ. ܬܢܝ̣ܢܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܚܣܝܐ ܝܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܝ ܚܘܝܐ ܪܒܐ ܘܠܘ ܢܘܢܐ ܪܒܐ ܩܪܐ ܠܗ ܠܬܢܝ̣ܢܐ. ܘܐܦܢ ܬܪܝܢ ܓܢܣܝ̈ܢ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܡܝܢ̈ܝܬܐ ܡܥܗܕ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܒܗܢܐ ܝܘܡܐ. ܐܠܐ ܡܦܫ̈ܩܢܐ ܥܪܩܝ̣ܢ ܟܕ ܣܝܩܝܢ ܪܝܚ ܕܡܗܘܢ. ܚܙܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܕܩܢܝܢ. ܘܐܝܬ ܕܠܐ ܩܢܝܢ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܩܫ̈ܝܝ ܥܝ̈ܢܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܒܡܝ̈ܐ ܕܩܢܝܢ ܒܪܐܢܟܝܐ ܠܐ ܩܢܝܢ ܠܒܐ ܓܪܡܢܐ ܐܝܟ ܣܘܣܝܐ. ܕܝܠܢܐܝܬ ܕܝܢ ܢܘ̈ܢܐ ܠܐ ܩܢܝܢ ܠܫܢܐ. ܐܦܠܐ ܐܫܟ̈ܐ. ܡܐܢ̈ܐ ܕܝܢ ܕܙܪܥܐ. ܩܢܝܢ ܓܦ̈ܐ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢ ܩܢܝܢ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܐܪܒܥܐ. ܡܢܗܘܢ ܐܦܠܐ ܠܓܡܪ ܩܢܝܢ. ܘܠܘ ܒܟܠܗܘܢ ܢܘ̈ܢܐ ܐܝܬ ܠܡܫܟܚܘ ܕܟܪܐ ܘܢܩܒܬܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܗܢܟܗܠܝܣ. ܠܐ ܕܟܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦܠܐ ܢܩܒܬܐ ܐܦܠܐ ܠܓܡܪ ܡܘܠܕ. ܢܘ̈ܢܐ ܕܝܢ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܣܗܠܐܟܘܪܝ ܟܕ ܐܟܚܕܐ ܢܦܠܝ̣ܢ ܥܠ ܓܢ̱ܒ ܚܕܕ̈ܐ ܡܫܬܘܬܦܝܢ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܦܬܝ̈ܐ ܘܛܥܝ̣̈ܢܝ ܕܘܢܒܐ ܐܟܙܢܐ ܕܒܐܛܘܣ ܘܛܪܘܓܘܢ. ܘܟܕ ܢܦܝ̣ܠܝ̣ܢ ܥܠ ܓܢ̱ܒ ܢܩܒܬܐ ܘܟܕ ܪܟܒܝ̣ܢ ܥܠܝܗܘܢ. ܪܝ̣ܢܗܘܣ ܕܝܢ ܘܗ̇ܢܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܟܕ ܣܘܓܐܐ ܫܝܦܝ̣ܢ ܘܙܪܒܝܢ ܘܚܒܨܝ̣ܢ ܘܚܪܓܝ̣ܢ ܕܘܢܒܬܗܘܢ ܒܚܕܕ̈ܐ ܡܫܬܘܬܦܝܢ. ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܣܠܐܟܝ ܐܦ ܡܬܐܣܪܝܢ ܐܝܟ ܟܠܒ̈ܐ ܟܕ ܡܫܬܘܬܦܝ̣ܢ. ܢܘ̈ܢܐ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܠܚ̈ܕܕܐ ܐܟܠܝܢ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܙܒܠܐ ܐܟܠܝܢ ܘܐܝܬ ܕܣܝܢܐ ܘܐܝܬ ܕܥܣܒܐ ܕܒܝܡܐ ܘܐܠܘܥܐ ܘܠܙܪܥܐ ܕܚܕ̈ܕܐ. ܘܐܝܬ ܕܫܘܟܬܐ ܐܟܙܢܐ ܕܩܗܦܐܠܗܐ ܐܘ ܠܙܪܥܐ ܕܝܢ ܕܝܠܗܘܢ ܠܐ ܛܥܡܝ̣ܢ. ܡܐ ܕܝܢ ܕܕܚܠܝܢ ܡܛܫܝܢ ܠܪ̈ܝܫܝܗܘܢ. ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܟܠܗ ܦܓܪܗܘܢ ܛܫܝ̣ܘ. ܡ̣ܢ ܢܘ̈ܢܐ ܕܝܢ ܣܩܐܪܘܣ ܒܠܚܘܕ ܡܬܓܘܪܪ. ܐܟܠܝܢ ܕܝܢ ܒܣܪܐ. ܘܣܘܓܐܗܘܢ ܕܢܘ̈ܢܐ. ܗܢܟܗܠܝܣ ܕܝܢ ܒܡܝ̈ܐ ܡܫܬܬܝܢ̈ܐ ܕܫܦܝܢ ܡܬܬܪܣܝܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܐ ܕܨܒܝܢ ܕܢܨܘܕܘܢ ܐܢܝܢ ܫܓܫܝ̣ܢ ܠܣܝܢܐ ܘܐܚܕܝܢ ܠܗܝܢ. ܘܟܕ ܡܝ̈ܬܢ ܕܝܢ ܠܐ ܛܝ̈ܦܢ ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܢܘ̈ܢܐ. ܐܠܐ ܠܬܚܬ ܫܟ̈ܬܢ. ܠܢܘ̈ܢܐ ܕܝܢ ܙܒ̈ܢܐ ܡܛܝܪ̈ܐ ܠܚܡܝܢ. ܘܒܡܝ̈ܐ ܚܠܝ̈ܐ ܡܬܝܬܪܝܢ. ܟܘܪ̈ܗܢܐ ܕܝܢ ܚܒܠܢܝ̈ܐ ܢܦܠܝ̣ܢ ܒܟܠܗܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܘܡܝ̈ܬܢ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܕܒܢܘ̈ܢܐ. ܒܠܚܘܕ ܕܝܢ ܚܕܚ̈ܕܢܐ ܡܢܗܘܢ ܡܬܒܨܨܘ ܡܬܒܨܨܝ̣ܢ. ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܢܘ̈ܢܐ ܕܣܐܒܘ ܠܐ ܚܫܚܝܢ ܠܘܬ ܡܠܚܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܛܒ ܪܘܪ̈ܒܐ ܗܘܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܐܦ ܬܘܢܢܘܣ ܒܙܒܢ ܣܒܐ ܐܫܬܟܚ ܕܬܩܠ ܗܘܐ ܚܡܫܬܥܣܪ ܟܟܪ̈ܝ̣ܢ. ܦܬܝܐ ܕܕܘܢܒܗ ܐܝܬܘܗܝ ܬܪܬܝܢ ܐܡܝ̣̈ܢ. ܘܙܪܬܐ ܚܕܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܪܝ̣ܣܛܘܣ. ܘܡ̣ܢ ܢܘ̈ܢܐ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܒܩܪܢܐܝܬ ܪܗܛܝ̣ܢ. ܪ̈ܚܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܒܥܠܕ̈ܒܒܐ. ܠܐܒܪܐܟܘܣ ܕܝܢ ܣܗܣܛܪܗܘܣ ܟܕ ܛܒ ܣܓܝ ܒܥܠܕ̈ܒܒܐ ܐܢܘܢ. ܐܟܝܐ ܪܗܛܝܢ ܟܡܐ ܙܒܢܝ̈ܢ. ܕܘܠܦܝ̣̈ܢܣ ܕܝܢ ܛܒ ܡܫܝ̈ܢܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܘܪ̈ܚܡܢ ܛܠܝ̈ܐ ܘܡܥܕܪ̈ܢ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܐܬܚ̈ܙܝ ܕܝܢ ܒܙܒܢ ܕܘܠܦܝ̣̈ܢܣ ܟܕ ܛܥܝ̣̈ܢܢ ܡܝ̣ܬܐ ܕܠܐ ܢܬܐܟܠ ܡ̣ܢ ܢܘ̈ܢܐ. ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܕܒܡܝ̈ܐ ܒܒܪܐܢܟܝܐ ܕܝܠܗܝܢ ܡܪ̈ܡܚܢ. ܘܐܝܬ ܡܢܗܝܢ ܕܒܐܒܘܒܐ ܡܕܡ ܕܕܗܠܦܝܘܣ. ܡ̣ܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܝܢ ܕܒܡܝ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܩܝܛܘܕܝ. ܐܘܟܝ̣ܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܩܢܝܢ ܒܪܐܢܟܝܐ ܐܟܙܢܐ ܕܒܐܠܗܝܐ ܘܕܠܦܝܣ ܪܐܬܐ ܩܢܝ̈ܢ. ܘܒܗ̇ ܩܢܝ̈ܢ ܢܫܡܬܐ ܘܡܬܢܦ̈ܫܢ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܓܢ̈ܣܐ ܕܡܠܐܩܝܐ ܘܗ̇ܢܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ

 

ܚܝܘ̈ܬܐ ܓܝܪ ܡܝܢ̈ܝܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܬܪ̈ܝܢܬ݀ ܪ̈ܓܠܐ ܘܪ̈ܒܝ̣ܥܝܬ݀ ܪ̈ܓܠܐ ܩܢ̈ܝܬ݀ ܕܡܐ ܐܢܝܢ. ܗ̇ܢܝܢ ܕܝܢ ܣܓܝ̈ܐܬ݀ ܪ̈ܓܠܐ. ܐܝܟ ܣܝܦܗܐ ܐܘܩܪܐܒܘܣ ܕܠܐ ܕܡܐ ܐܢܝܢ. ܡܣܬܒܪ ܕܝܢ ܐܦ ܐܣܦܘܓܐ ܡܢܗܝܢ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܕܒܝ̣ܩ ܠܫܘܥܐ. ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܡܝܢ̈ܝܬܐ ܡ̇ܢ ܩܢ̈ܝܬ݀ ܢܘܗܪܐ ܐܢܝܢ. ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܠܐ. ܘܩܢ̈ܝܬ݀ ܢܘܗܪܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗ̇ܢܝܢ ܚܣܚܘ̈ܣܢܝܬܐ ܐܟܙܢܐ ܕܒܐܛܘܣ ܘܛܪܘܓܘܢ. ܘܛܗܘܬܝܣ ܘܣܝܦܝܐ. ܘܒܐܛܪܐܟܘܣ ܘܣܓܝ ܪ̈ܓܠܐ. ܘܠܐ ܩܢ̈ܝܬ݀ ܢܘ̣ܗܪܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗ̇ܢܝܢ ܓܪ̈ܡܢܝܬܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܚܠܝ̣̈ܙܘܢܐ ܘܙܠܦ̈ܬܐ ܘܩܢ̈ܝܬ݀ ܢܘܗܪܐ ܬܘܒ ܡܢܗܝܢ ܪ̈ܟܝ̣ܟܬܐ ܐܢܝܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܩܢ̈ܝܢ ܪ̈ܓܠܐ. ܘܐܟܙܢܐ ܕܣܝܦܝܐ ܘܛܐܗܘܬܝܘܣ ܣܓܝ ܪ̈ܓܠܐ ܕܝܢ ܒܣܒ̈ܟܬܗ ܐܝܟ ܕܒܪ̈ܓܠܐ ܡܬܚܫܚ. ܘܣܪܛܢܐ ܒܠܚܘܕ ܐܪܒܥ ܪ̈ܓܠܐ ܩܢܐ ܩܘܕܡܢ̈ܝܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܒܡܝ̈ܐ ܐܘܪܕܥܐ ܒܠܚܘܕ ܩܢܐ ܠܫܢܐ. ܘܣܗܠܐܟܘܣ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܪ̈ܓܠܐ. ܘܐܝܬ ܠܗ̇ ܒܪܐܢܟܝܐ. ܘܓܐܠܗ̈ܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܝܠܕ̈ܢ ܟܕ ܠܓܘ ܩܕ̈ܡܢ ܝܠܕ̈ܢ ܒܝ̣̈ܥܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܟܕܢܐ. ܘܡ̣ܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܒܡܝ̈ܐ. ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܝܠܕ̈ܬ݀ ܒܝ̣̈ܥܐ ܟܘ̈ܒܐ ܩܢܝ̈ܢ. ܗ̇ܢܝܢ ܕܝܢ ܝܠܕ̈ܬ݀ ܚܝ̈ܘܬܐ ܟܘܒܐ ܚܣܚܘܣܢܝܐ ܘܡܠܐܩܝܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܒܝܢܬ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܠܟܪ̈ܣܬܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܚܕܪ̈ܝ ܗܢܐ ܓܠܦܢ̈ܐ ܩܢܝܢ ܒܚܘܕܪܐ. ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܬܡܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܥܦܝ̣ܦܬܐ ܗ̱ܝ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܣܓܝ ܪ̈ܓܠܐ. ܘܗ̣ ܗܢܐ ܒܣܒܟܬܗ ܗ̇ܝ ܐ̱ܚܪܝܬܐ ܕܙܥܘܪܝܐ ܘܚܘܪܐ ܘܦܠܝ̣ܓ ܪܝܫܗ̇ ܠܬܪܝܢ ܠܘܬ ܙܘܘܓܐ ܡܬܚܫܚ. ܘܕܝ̣ܠܢܐܝܬ ܩܢܝܢ ܣܝܦܗ ܐܘܛܗܘܬܕܝܘܣ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܪ̈ܥܝܬܐ ܐܪ̈ܝ̣ܟܬܐ ܕܒܗܝܢ ܡܝܬܝܢ ܣܝܒܪܬܐ ܠܦܘܡܗܘܢ. ܘܡܐ ܕܡܬܬܥܝܪ ܡܚܫܘܠܐ ܣܒܟܝ̣ܢ ܠܗܝܢ ܘܡܟܬܪܝܢ ܨܝܕ ܫܘ̈ܥܐ. ܣܓܝ ܪ̈ܓܠܐ ܕܝܢ ܩܕܡ ܚܠܝ̣ܠܗ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܣܒ̈ܬܗ ܩܢܐ ܐܒܘܒܐ ܚܠܝ̣ܠܐ. ܕܒܗ ܠܡܝ̈ܐ ܡܩܒܠ ܘܐܫܪ. ܡܫܚܠܦ ܕܝܢ ܓܘܢܗ ܠܦܘܬ ܫܘ̈ܥܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܒܡܐܠܐܷܘܢ ܠܦܘܬ ܐܪܥܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܡܐܢ̈ܝ ܓܘܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܒܠܚܘܕ ܗ̇ܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܡܘܣܛܝ̣ ܕܡܥܝܐ ܐܘܟܡܐ. ܘܐܦ ܒܝ̣̈ܥܐ ܕܝܢ ܩܢܝܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܟ ܟܐܦ̈ܐ ܕܒܪܕܐ. ܒܦܘܢܝ̣ܩܝ̣ ܕܝܢ ܣܪܛܢܐ ܐܝܬ ܕܡܬܩܪܝܢ ܪ̈ܟܫܐ. ܒܕܒܩܠܝ̣ܠܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܪܗܛܝ̣ܢ. ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܣܪ̈ܛܢܐ ܕܥܡ ܦܪ̈ܣܘܥܝܗܘܢ ܥܣܪ ܪ̈ܓܠܐ ܩܢܝܢ. ܘܚܠܝ̣̈ܙܘܢܐ ܡ̇ܢ ܡܢܗܘܢ ܚܕܢ̈ܝܝ ܚܨܦܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܚܠܝ̣̈ܙܘܢܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܪ̈ܓܘܢܐ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܬܪ̈ܝܢܝ ܬܪ̈ܥܐ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܡܣܘܪܩܐ ܘܡܘܐܩܗܘܣ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܙܠܦ̈ܬܐ. ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܡܬܬܚܕܝ̣ܢ ܡܣܬܒܪܝ̣ܢ ܕܡܦܪܚ ܦܪܚܝܢ. ܘܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܕܗܠܝܢ ܟܘܒܢܝ̈ܐ ܐܢܘܢ ܘܕܠܐ ܒܣܪܐ ܐܝܟ ܩܘܦܕܐ ܕܝܡܐ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܒܣܪ̈ܢܝܐ ܘܕܠܐ ܟܘ̈ܒܐ. ܐܝܟ ܦܗܠܘܪܝܕܗܣ. ܐܩܐܠܝܦܝ ܕܝܢ ܕܒܝ̣ܩܐ ܡ̇ܢ ܐܦ ܗ̇ܝ ܘܕܠܐ ܓܪܡܐ. ܘܚܝܐ ܡ̣ܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܢܦ̈ܠܢ ܥܠ ܫܘܥܐ܆ ܘܣܒܟܐ ܒܗܝܢ ܘܐܟܠܐ ܠܗܝܢ. ܘܠܝܬ ܒܗ̇ ܝܬܝ̣ܪܘܬܐ. ܩܐܪ̈ܒܘ ܕܝܢ ܘܐܣܛܘܐܩܘ ܘܥܩܝ̣̈ܣܐ ܘܟܠܗܘܢ ܪ̈ܟܝ̣ܟܝ ܚܨܦܐ ܥܠ ܟܣܣܬܐ ܡܫܬܘܬܦܝܢ. ܣܪ̈ܛܢܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܓܒܝ̈ܗܘܢ ܩܘܕ̈ܡܢܝܐ. ܡܠܐܩܝܐ ܕܝܢ ܣܓܝ̈ܐܝܝ ܪ̈ܓܠܐ ܘܣܝܦܝܗ. ܒܦܘܡܝ̈ܗܘܢ ܡܬܥܪܙܠܝ̣ܢ. ܟܕ ܡܬܥܦܩܝ̣ܢ ܒܣܒ̈ܟܬܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܚܪܕܢܐ ܕܢܗܪܐ ܐܡܪܝܢ ܕܝܠܕ ܫܬܝܢ ܒܝ̣̈ܥܐ ܘܝܬܒ ܥܠܝܗܝܢ ܫܬܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܓܠܐ ܕܝܢ ܡܐ ܕܐܟܠ ܡ̣ܢ ܒܣܪܐ ܕܐܟܕܢܐ. ܐܟܠ ܡ̣ܢ ܒܬܪܗ ܐܘܪܝܓܐܢܘܢ. ܘܐܠܐ ܡܐܬ. ܘܐܘܪ̈ܕܥܐ ܠܘ ܒܝ̣̈ܥܐ ܝܠܕܝܢ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܥܝ̈ܐ ܩܛܝ̣̈ܢܐ ܕܡܠܝܢ ܦܪ̈ܕܐ ܐܘܟܡ̈ܬܐ ܐܝܟ ܩܡܚܐ. ܘܒܩܘܪܝܢܝ ܡ̇ܢ ܠܐ ܩܒܝܢ ܐܘܪ̈ܕܥܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܛܠ ܦܪ̈ܚܬܐ ܚܠܒܢܝ̈ܬ ܓܦ̈ܐ

 

ܕܒܘ̣ܪ̈ܝܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܘܩܡ̈ܨܐ ܘܕܒܒ̈ܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܫܘܬܦܝܢ ܠܣܝܦܝܐ ܘܩܐܪܒܘܣ ܘܣܪ̈ܛܢܐ ܒܣܓܝܐܘܬ ܪ̈ܓܠܐ. ܐܟܘܬܗܘܢ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܕܠܐ ܕܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܡ̣ܢ ܬܫܪܝ ܦܪܘܛܐܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܕܐܡܪܐ. ܕܟܠ ܚܝܘܬܐ ܣܓܝܐܬ݀ ܪ̈ܓܠܐ܆ ܕܠܐ ܕܡܐ. ܘܗ̣ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܦܪ̈ܚܬܐ ܘܓܠܝ̈ܬ݀ ܓܦ̈ܐ ܐܢܝܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܦܪ̈ܚܕܘܕܐ ܘܩܡ̈ܨܐ ܘܕܒܘܪ̈ܐ ܘܕܒܘܪ̈ܝܬܐ. ܘܕܒܒ̈ܐ ܘܡܫܘ̈ܛܐ. ܐܘ ܟܣ̈ܝܬ݀ ܓܦܐ ܐܝܟ ܓܢ̈ܣܐ ܕܚܒܫܘ̈ܫܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܢܝܢ ܬܪ̈ܝܢܬ݀ ܓܦ̈ܐ. ܩܘܕܡܢܝܬ݀ ܥܘܩܣܐ ܐܢܝܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܕܒܒܐ ܘܗܡܦܝܣ ܘܐܣܛܐܪܘܣ. ܘܪ̈ܒܝ̣ܥܝܬ݀ ܓܦ̈ܐ ܒܣܬܪ̈ܝܬ݀ ܥܘܩܣܐ ܐܢܝܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܕܒܘܪ̈ܐ ܘܕܒܘܪ̈ܝܬܐ. ܘܕܒܘܪ̈ܐ ܡ̇ܢ ܘܕܒܒ̈ܐ ܒܓܦܝ̈ܗܘܢ ܙܝܡܝܢ ܡܐ ܕܦܪܚܝܢ. ܘܩܡ̈ܨܐ ܟܕ ܟܪ̈ܥܝܗܘܢ ܣܘܟܢܝ̈ܐ ܫܝܦܝܢ ܝܗܒܝܢ ܩܠܐ. ܒܩ̈ܐ ܕܝܢ ܒܦܘܡܗܘܢ ܠܥܙܝܢ. ܘܕܒܘܪ̈ܐ ܘܕܒܘܪ̈ܝܬܐ ܡ̣ܢ ܠܓܘ ܩܢܝܢ ܥܘܩܣܐ. ܗ̇ܘ ܕܡܐ ܕܫܒܩܝܢ ܠܗ ܒܒܣܪܐ ܟܕ ܕܒܨܝܢ ܡܝܬܝܢ. ܘܡ̣ܢ ܚܠܒܢܝ̈ܬ݀ ܓܦ̈ܐ. ܐܝܬ ܕܩܪ̈ܢܐ ܩܢ̈ܝܢ ܩܕܡ ܥܝܢܝ̈ܗܝܢ. ܘܬܪܝܢ ܟܪ̈ܥܐ ܐܪ̈ܝ̣ܟܐ ܐܝܟ ܣܘܟܢܝ̈ܐ ܕܟܦܝ̣ܦܝܢ ܠܒܣܬܪܐ. ܘܣܘܓܐܗܝܢ ܚܕܢܝ̈ܬ݀ ܡܥܝܐ ܐܢܝܢ ܡ̣ܢ ܦܘܡܗܝܢ ܠܡܦܩܢܗܝܢ. ܘܒܕܒܒ̈ܐ ܢܩ̈ܒܬܐ ܝܬܝܪ ܪܘܪ̈ܒܢ ܡ̣ܢ ܕܟܪ̈ܐ. ܗܟܘܬ ܘܒܐܘܪ̈ܕܥܐ ܘܚܘܘ̈ܬܐ ܘܐܡܩܬܐ. ܙܪܥܐ ܕܝܢ ܕܕܒܘܪ̈ܝܬܐ܆ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܗܒܒ̈ܐ ܕܙܝܬܐ ܐܡܪܝܢ ܕܗܘܐ. ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܕܝܢ ܕܡ̣ܢ ܙܘܘܓܐ ܗܘܐ ܐܡܪܝܢ. ܟܕ ܡܠܟܝ̈ܗܘܢ ܡܫܬܘܬܦܝܢ ܠܗܝܢ. ܡܠܟ̈ܐ ܕܝܢ ܕܕܒܘܪ̈ܝܬܐ ܩܢܝܢ ܪܒܘܬܐ ܚܕ ܬܪܝܢ ܕܢܩܒܬܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܕܩܝܦܝܢܗܣ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܩܢܝܢ ܥܘܩ̈ܣܐ. ܘܕܟܪ̈ܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܫܬܘܬܦܝ̣ܢ ܠܗܝܢ. ܡܠܟ̈ܐ ܕܝܢ ܕܕܒܘܪ̈ܝܬܐ. ܠܐ ܩܢܝܢ ܥܘܩ̈ܣܐ ܐܝܟ ܕܒܘܪ̈ܝܬܐ. ܘܡܠܟ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܬ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܟܘ̣ܪ̈ܐ. ܐܒܕܝܢ ܕܝܢ ܡܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܡܠܟܐ. ܗ̇ܘܐ ܕܝܢ ܕܒܫܐ ܒܙܒܢܐ ܕܓܠܝ̣ܙܘܬ ܡܛܪܐ. ܙܪܥܐ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܡܛܪܝܐ. ܡܝܬܪ ܕܝܢ ܕܒܫܐ ܬܫܪܝܝܐ. ܘܩܐܪܘܬܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܗܒܒܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܡܠܛܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܕܡܥ̈ܐ ܕܐܝܠܢ̈ܐ. ܕܒܫܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܐܐܪ ܘܛܠܐ. ܫܘܘܕܥܐ ܕܝܢ ܢܗܘܐ ܠܟ ܥܠ ܗܕܐ ܐܡܢ ܗ̇ܝ ܕܒܬܪܝܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܚܙܝܢܢ ܕܡܠܝܐ ܩܝܛܐܪܘ ܡܕܡ ܡܝܢܐ. ܡܬܥܒܐ ܕܝܢ ܒܥܣܪܝܢ ܝܘ̈ܡܬܐ. ܠܩ̈ܛܢ ܕܝܢ ܕܒܘܪ̈ܝܬܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܗܒܒ̈ܐ ܕܒܫܘܪ̈ܢܩܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܟܕ ܘܠܐ ܠܡܕܡ ܡ̣ܢ ܦܐܪ̈ܐ ܡܣܓ̈ܦܢ. ܘܠܩܐܪܘܬܐ ܡ̇ܢ ܛܥ̈ܢܢ ܕܒܘܪ̈ܝܬܐ ܒܟܪ̈ܥܝܗܝܢ. ܠܕܒܫܐ ܕܝܢ ܒܦܘܡܝ̈ܗܝܢ ܠܩ̈ܛܢ. ܝܬܒ̈ܢ ܕܝܢ ܥܠ ܙܪ̈ܥܝܗܝܢ ܐܝܟ ܦܪ̈ܚܬܐ. ܙܪ̈ܥܝܗܝܢ ܕܝܢ ܚܘܪ ܘܩܕܡܝܬ݀ ܬܘܠܥ̈ܐ ܡܬܝ̈ܠܕܢ. ܐܝܛܐ ܕܝܢ ܡܬܪ̈ܒܝܢ ܕܒܘܪ̈ܝܬܐ ܗܘ̈ܝܢ. ܡ̣ܢ ܡܠܟ̈ܐ ܕܝܢ ܬܘܠܥܐ ܠܐ ܡܬܝܠܕ. ܐܠܐ ܡܚܕܐ ܕܒܘܪܬܐ. ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܕܕܒܘܪ̈ܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܬ ܫܢܝ̣̈ܢ. ܘܐܝܬ ܕܫܒܥ. ܡܐ ܕܝܢ ܕܡܬܬܢ̈ܢ ܕܒܘܪ̈ܝܬܐ܆ ܣܓܝ ܫܩ̈ܠܢ ܡ̣ܢ ܕܒܫܐ. ܐܟܡܢ ܕܥܬܝܕ ܕܢܐܒܕ ܡܢܗܝܢ. ܩܕܡ ܗܟܢ ܕܝܢ ܚܝ̈ܣܢ ܥܠܘܗܝ. ܘܡܚܣ̈ܢܢ ܠܗ. ܩ̈ܛܠܢ ܕܝܢ ܒܐܡܝ̣ܢܘ ܠܩܝܦܝܢܗܣ. ܡܐ ܕܢܗܘܐ ܒܨܝ̣ܪ ܕܒܫܐ. ܘܠܡܠܟܝ̈ܗܝܢ ܒܝ̈ܫܐ. ܘܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܗܒܒ̈ܐ ܛܥ̈ܢܢ. ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܡܝ̈ܐ. ܘܡܢܗܝܢ ܠܗܠܝܢ ܫܚ̈ܩܢ. ܘܡܢܗܝܢ ܠܟܟܪ̈ܝܬܐ ܓܒ̈ܠܢ. ܟܕ ܡܫܪ̈ܝܢ ܡ̣ܢ ܬܛܠܝ̣ܠܐ. ܘܠܚܪܘܪ̈ܐ ܬܪ̈ܝܢܝ ܦܘ̈ܡܐ ܥܒ̈ܕܢ. ܘܠܗ̇ܢܝܢ ܕܡܝ̈ܬܢ ܡܦ̈ܩܢ ܡ̣ܢ ܟܘܪ̈ܐ. ܘܣܢܝܢ ܟܠ ܪܝܚܐ ܣܪܝܐ. ܫܕ̈ܝܢ ܕܝܢ ܙܒܠܐ ܟܕ ܦܪ̈ܚܢ ܡܛܠ ܢܩܕܘܬܗܘܢ. ܐܘ ܟܠܗܝܢ ܒܚܕܐ ܟܟܪܝ̣ܬܐ. ܚܕ̈ܝܢ ܕܝܢ ܒܢܩܫܐ. ܒܕܓ ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܟܢܫܝܢ ܠܗܝܢ ܢܩܫܝ̣ܢ ܒܦܣ̈ܦܣܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܓܠܝܐ. ܕܐܢ ܡܛܠ ܗܢܝܐܘܬܐ ܡܬܟܢ̈ܫܢ ܐܘ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ. ܘܦܪ̈ܚܕܘܕܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܦܪ̈ܚܬܐ ܐܢܝܢ ܘܓܦ̈ܐ ܡܫܟܢ̈ܝܬܐ ܩܢ̈ܝܢ. ܐܝܟ ܚܝܘ̈ܬܐ ܕܐܪ̈ܒܥܬ݀ ܪ̈ܓܠܐ. ܐܪܒܥ ܪ̈ܓܠܐ ܩܢܝܢ. ܘܒܟܪܣܐ ܒܛܢ̈ܢ ܘܛܥ̈ܢܢ. ܘܡ̣ܢ ܒܣܬܪܗܝܢ ܡܝܢ̈ܩܢ ܝܠܕܝ̈ܗܝܢ. ܘܫܢ̈ܐ ܐܝܬ ܠܗܝܢ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܪܒܝܥܝܐ ܡܛܠ ܦܪ̈ܚܬܐ ܣܕܝ̣ܩܬ݀ ܓܦ̈ܐ

 

ܘܗ̇ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܐܘ ܚܪ̈ܡܬܐ ܐܟ̈ܠܬ݀ ܒܣܪܐ ܐܢܝܢ. ܘܡܬܩܪ̈ܝܢ ܛܝܪܐ ܐܝܟ ܢܫܪܐ ܘܟܘܕܪܐ. ܐܘ ܡܫܝ̈ܢܬܐ ܐܟ̈ܠܬ݀ ܥܣ̈ܒܐ ܐܢܝܢ ܘܒܫܡܐ ܓܘܢܝܐ ܦܪܚܬܐ ܡܬܩܪ̈ܝܢ ܐܝܟ ܝܘ̈ܢܐ ܘܨܦܪ̈ܐ. ܐܘ ܡܨܥܬ݀ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܐܝܟ ܩܪܘܢܐ ܘܩܪܩܣܐ. ܘܦܪ̈ܚܬܐ ܬܘܒ ܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܝܗܠܝ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܐܘܟܝܬ ܒܩܪ̈ܢܝܬܐ. ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܠܚܘ̈ܕܝܬܐ. ܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܚܪ̈ܡܬܐ ܟܦܝ̣ܦܬ݀ ܛܦܪ̈ܐ ܠܐ ܒܩܪ̈ܢܝܬܐ ܐܢܝܢ. ܘܡܢܗܝܢ ܕܦܪ̈ܚܬܐ ܡ̣ܢ ܚܕ ܪܝܫܐ ܡܬܕܒܪ̈ܢ܆ ܐܘ ܩܘܪ̈ܠܐ. ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܠܐ. ܐܝܟ ܗ̇ܢܝܢ ܕܫܪܟܐ. ܘܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܣܓܝ̈ܐܬ݀ ܙܘܘܓܐ ܐܢܝܢ ܐܝܟ ܚܓܠܐ ܘܬܪܢܘܓܠܐ. ܘܡܢܗܝܢ ܠܐ. ܐܝܟ ܥܘܪ̈ܒܐ ܚܕܐ ܠܟܡܐ ܓܝܪ ܡܙܕܘ̈ܓܢ. ܘܡܢܗܝܢ ܡܬܟܚܕܢ̈ܝܬܐ ܐܢܝܢ ܐܟܙܢܐ ܕܘܙ̈ܐ. ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܚܣܡ̈ܬܐ ܘܪ̈ܚܡܬ݀ ܫܘܦܪܐ ܐܢܝܢ ܐܟܙܢܐ ܕܛܘܣܐ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܘܦܪܚܬܐ ܠܚܘܕܝܬܐ ܕܐܪܒܥ ܓܦ̈ܐ ܥܡ ܐܪܒܥ ܪ̈ܓܠܐ ܩܢܝܐ ܗ̇ܝ ܕܐܦܝܡܗܪܘܢ ܡܬܩܪܝܐ ܐܘܟܝܬ ܒܪܬ݀ ܝܘܡܐ. ܡܛܠ ܕܒܚܕ ܝܘܡܐ ܡܬܝܠܕܐ ܘܣܐܒܐ ܘܡܝܬܐ. ܘܦܪ̈ܚܬܐ ܬܘܒ ܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܣܕܝ̣̈ܩܬ݀ ܪ̈ܓܠܐ ܐܢܝܢ ܐܟܙܢܐ ܕܥܘܪܒܐ. ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܡܚܝ̈ܕܬ݀ ܪ̈ܓܠܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܡܝܣܘ̈ܟܐ. ܘܡܢܗܝܢ ܦܬܝ̈ܬ݀ ܠܫܢܐ ܐܝܟ ܗ̇ܢܝܢ ܕܡܡܪ̈ܝܢ ܒܩ̈ܠܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܦܢܣܛܝܩܘܣ ܐܘܟܝܬ ܒܒܓܐ. ܘܡܢܗܝܢ ܬܘܒ ܩܢ̈ܝܢ ܢܒܪ̈ܐ ܘܥܘ̈ܩܣܐ ܐܟܙܢܐ ܕܬܪܢܘܓܠܐ. ܠܝܬ ܕܝܢ ܦܪܚܬܐ ܕܐܟܚܕܐ ܟܦܝ̣ܦܬ݀ ܛܦܪ̈ܐ ܘܩܢܝܬ݀ ܢܒܪ̈ܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܘܦܪ̈ܚܬܐ ܕܩܢ̈ܝܢ ܟܪ̈ܒܠܬܐ. ܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܓܠܦܢ̈ܐ ܡܩܝܡܐ ܟܪܒܠܬܗܝܢ. ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܡܢܗ̇ ܘܠܗ̇ ܐܟܙܢܐ ܕܬܪܢܘܓܠܐ. ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܩܘܪܘܡܘܣ ܡܕܡ ܩܢܝܢ ܚܠܦ ܟܪܒܠܬܐ ܐܟܙܢܐ ܕܛܘܣܐ. ܘܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܒܘܝܢܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢ ܒܩܘܪ̈ܠܐ ܘܒܡܠܟܝ̈ܗܘܢ ܘܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܓܝܪ ܣܓܝ ܦܪ̈ܘܚܬܐ ܒܫܩܝ̣̈ܦܐ ܦܣܝ̣̈ܩܐ ܡܩ̈ܢܢ. ܐܝܟ ܢܫܪܐ ܘܒܘܙܝ̣ܩܐ. ܗ̇ܢܝܢ ܕܝܢ ܡܚܝ̣̈ܠܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܟܙܢܐ ܕܚܓܠܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܥܠ ܐܝܠܢ̈ܐ ܝܬܒ̈ܢ ܐܟܙܢܐ ܕܩܘ̣ܦܫܝ̈ܢܐ. ܝܘ̈ܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܨܒ̈ܝܢ ܕܠܕܟܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܢܫܬܘ̈ܬܦܢ. ܐܠܐ ܟܕ ܡܪ̈ܡܠܢ. ܘܟܕ ܚܒ̈ܠܐ ܚܐܫܐ ܢܩܒܬܐ. ܩܪܒ ܕܟܪܐ ܘܡܥܕܪ ܠܗ̇. ܘܠܒܢܘ̈ܗܝ ܡܠܥܣ ܡܠܚܘܬܐ ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ ܒܦܘܡܗܘܢ. ܟܕ ܡܓܪܓ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܣܝܒܪܬܐ. ܢܫܪܐ ܬܠܬ ܒܝ̣ܥܝ̈ܢ ܝܠܕ. ܘܬܪܬܝܢ ܦܥ̈ܢ. ܘܚܕܐ ܦܐܕܐ. ܘܐܦ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ ܠܚܕܐ ܡܦܩ. ܚܓ̈ܠܐ ܕܝܢ ܬܪܝܢ ܓܙܪ̈ܝܢ ܥܒܕܝ̣ܢ ܕܒܝ̣̈ܥܐ ܘܥܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܓܙܪܐ ܕܟܪܐ ܝܬܒ. ܥܠ ܐ̱ܚܪܢܐ ܢܩܒܬܐ. ܘܡܦܥ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܡܬܪܣܐ ܠܦܪ̈ܘܓܘܗܝ. ܒܘܙܝ̣ܩܐ ܕܝܢ ܟܕ ܒܣܪܐ ܚܝܐ ܐܟܠ. ܠܐ ܐܟܠ ܠܒܐ. ܦܪܘܓܐ ܕܝܢ ܕܟܘܕܪܐ ܠܝܬ ܐ̱ܢܫ ܕܚܙܐ ܩܢܗ. ܬܪܢܘܓܠ ܒܪܐ ܒܛܘܪܐ ܡܩܢ ܘܥܒܕ ܩܝ̣̈ܢܬܐ. ܩܘܩܢܘܣ ܕܝܢ ܪܩܝ̣ܥ ܪ̈ܓܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܪܚܡ ܡܝ̈ܐ ܘܐܓܡܢܝܐ ܘܫܦܝܪ ܣܝܒܪܬܐ ܘܫܦܝܪ ܕܘܒܪܐ. ܘܫܦܝܪ ܥܝ̈ܕܐ. ܥܒܕ ܩܝ̣ܢܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܒܫܘܠܡ ܚܝܘ̈ܗܝ. ܟܕ ܦܪܚ ܕܝܢ ܠܝܡܐ܆ ܡܐ ܕܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܠܥܘܡ̈ܩܘܗܝ ܢܬܕܒܪ܇ ܚܢܝ̣ܓܐܝܬ ܩܥܐ. ܐܟܡ̇ܢ ܕܥܬܝ̣ܕ ܕܢܡܘܬ. ܠܐܒܗܝ̈ܗܘܢ ܕܝܢ ܡܬܪܣܝܢ ܦܝܠܪ̈ܓܐ. ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܚܬܐ ܕܝܢ ܐܢܬܘܣ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܘܗܝ ܚܓܝ̣ܪܐ ܒܟܝܢܗ. ܒܚܕܐ ܪܓܠܐ. ܚܕܐ ܠܟܡܐ ܕܝܢ ܡܫܬܟܚ. ܥܘܪܒܐ ܕܝܢ ܘܩܪܘܢܐ ܠܐ ܡܚܠܦܝܢ ܕܘܟ̈ܝܬܗܘܝ ܐܦܠܐ ܚܠܕܝܢ ܒܢܩܥܐ. ܩܘܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܓܪ̈ܒܝܝܐ ܠܬܝܡ̈ܢܝܐ ܚܙܩܝ̣ܢ ܒܣܬܘܐ. ܘܡ̣ܢ ܕܪܝܫ ܥܛܦܝ̣ܢ.  ܩܘܩܩܘܟܝܘܣ ܕܝܢ ܒܩܢܐ ܢܘܟܪܝܐ ܝܠܕ ܘܡܬܪܣܐ. ܟܡܐ ܙܒܢܝ̈ܢ ܕܝܢ ܐܦ ܠܦܪ̈ܘܓܘܗܝ ܕܝܠܗ ܕܬܡܢ ܣܢܐ ܘܡܦܩ ܛܪܕ. ܒܗ̇ܝ ܕܚܙܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܝܬܝܪ ܫܦܝܪܝܢ. ܘܡܛܠ ܡܚܝ̣ܠܘܬܗ. ܟܕ ܠܐ ܡܬܡܨܐ ܕܢܬܪܣܐ ܠܒܢܘ̈ܗܝ ܠܡܐܟܘܠܬܐ ܝܗܒ ܠܗܘܢ. ܩܘܦܣܗܠܗ ܕܝܢ ܒܟܘ̣ܪ̈ܐ ܕܕܒܘܪ̈ܝܬܐ ܡܩ̈ܢܢ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܡܬܩܪ̈ܝܢ. ܗܓܐܘܬܐܠܝܣ ܕܝܢ ܟܡܐ ܙܒܢܝ̈ܢ ܡܝܢܩ ܠܥܙ̈ܐ ܟܕ ܦܪܚ ܥܡܗܝܢ ܟܐܡܬ ܡܢܗܝܢ ܝܢܩ. ܢܫܪܐ ܕܝܢ ܣܓܝ ܓܢ̈ܣܐ ܗ̣ܘ. ܘܟܕ ܣܐܒ ܡܬܟܦܦ ܡܩܘܙܗ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܡܘܬ ܡ̣ܢ ܟܦܢܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܨܐ ܕܢܦܪܩ ܠܣܦܬܗ ܬܚܬܝܬܐ. ܨܐܕ ܕܝܢ ܠܐܪ̈ܢܒܐ ܘܠܬܥ̈ܠܐ ܘܠܒ̈ܢܝ ܐܝ̈ܠܐ. ܣܓܝ ܕܝܢ ܚܪܝ̣ܦ ܚܙܝܗ. ܘܡ̣ܢ ܒܘܙܝ̣ܩܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪ ܚܝܠܬܢ. ܗ̇ܘ ܕܡܬܩܪܐ ܛܪܝܘܪܟܝܘܣ ܐܘܟܝܬ ܬܠܝ̣ܬܝ ܐܫ̈ܟܐ. ܣܓܝܐܝܢ ܕܝܢ ܓܢ̈ܣܝ ܒܘܙܝ̣̈ܩܐ ܘܟܠܗܘܢ ܒܥܠܕ̈ܒܒܐ ܐܢܘܢ ܝܘ̈ܢܐ. ܬܪ̈ܢܓܠܬܐ ܕܝܢ ܐܢܗܘ ܕܙܟ̈ܝܢ ܠܬܪ̈ܢܘܓܠܐ܆ ܩܥ̈ܝܢ. ܘܡܘܥ̈ܝܢ ܟܪܒܠܬܐ ܘܢܒܪܐ. ܘܐܝܬ ܕܟܪܐ ܕܟܕ ܡܝܬܐ ܢܩܒܬܐ ܡܬܪܣܐ ܠܦܪ̈ܘܓܝܗ̇ ܘܡܬܪܟܒ ܘܠܐ ܪܟܒ. ܠܦܪ̈ܚܬܐ ܕܝܢ ܚܠܦ ܐܝܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܩܘܙܐ. ܠܛܝܪܐ ܕܝܢ ܘܠܘܬ ܬܘܩܦܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܛܦܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܢܩܪ̈ܝ ܒܠܘܛܐ ܡܩܘܙܐ ܚܝܠܬܢܐ ܩܢܝܢ. ܘܠܦܪ̈ܚܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܪ̈ܩܝ̣ܥܬ݀ ܪ̈ܓܠܐ. ܘܠܗ̇ܢܝܢ ܕܒܡܝ̈ܐ. ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܥܘܡܩܐ ܢܬܦ̈ܢ ܡܕܡ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܫܩܝ̈ܗܝܢ ܐܪ̈ܝ̣ܟܢ. ܘܒܩܕܠܝ̈ܗܝܢ ܐܝܟ ܕܒܐܘܪ̈ܡܢܐ ܡܬܚܫ̈ܚܢ. ܒܡܩܘ̈ܙܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܨܢܪ̈ܝܬܐ ܘܒܦܪ̈ܚܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܓܘܫܡܗܝܢ ܙܥܘܪ ܓܠܦܢܝ̈ܗܝܢ ܪܘܪ̈ܒܝܢ ܘܒܗܦܟܐ. ܒܝ̣̈ܥܐ ܕܐܪ̈ܝ̣ܟܢ ܡܘ̈ܠܕܢ ܢܩ̈ܒܬܐ. ܘܗ̇ܢܝܢ ܕܓܠܝ̣̈ܠܢ ܕܟܪ̈ܐ. ܦܥ̈ܢ ܕܝܢ ܒܝ̣̈ܥܐ ܒܩܝܛܐ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܕܒܣܬܘܐ. ܡ̣ܢ ܪܥܡܐ ܡܬܚܒ̈ܠܢ ܒܝ̈ܥܐ ܕܬܚܝܬ ܦܪܚܬܐ ܡܫܬܚ̈ܢܢ. ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܦܪܘܓܐ ܡ̣ܢ ܚܘܪܐ ܕܒܝ̣ܥܬܐ. ܣܘܡܩܐ ܕܝܢ ܬܪܣܝܬܗ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܒܝ̈ܥܐ ܬܐܡ̈ܬܐ ܕܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܡܘ̣ܩܪ̈ܝ̣ܢ ܡܬܬܙܝ̈ܥܢ. ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܝܢ ܒܬܪܬܝܢ ܪ̈ܓܠܐ ܡܬܚܫ̈ܚܢ. ܘܒܓܦ̈ܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܟܦܦܐ ܠܦܪ̈ܚܬܐ. ܕܘܢܒܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܣܘܟܢܐ ܢܩܝ̣ܦ ܠܗܝܢ. ܠܘ ܕܝܢ ܒܪܡ ܘܠܛܘ̈ܣܐ ܘܠܬܪ̈ܢܓܠܐ ܘܠܘܙ̈ܐ. ܠܐ ܦܪ̈ܚܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܟܕ ܦܪ̈ܚܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܐ ܩܢ̈ܝܢ ܐܘܪܘܦܘܓܢܘܢ ܐܘܟܝ̣ܬ ܕܘܢܒܐ. ܟܕ ܡܬܚ̈ܢ ܠܫܩܝ̈ܗܝܢ ܚܠܦܘܗܝ܇ ܢܣ̈ܒܢ ܬܪܝ̣ܨܘܬܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܗܪܘܕܘܝܘ ܐܘܟܝܬ ܚܘܪ̈ܒܐ. ܬܪ̈ܢܘܓܠܐ ܕܝܢ ܟܕ ܙܟ̈ܝܢ ܝܬܝܪ ܩܥܝܢ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܒܕܩܝ̣ܢ ܥܠ ܙܟܘܬܗܘܢ. ܘܙ̈ܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܟܠܗ ܥܝ̣ܪ̈ܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܒܩ̈ܠܐ ܬܟܝ̣̈ܒܐ ܫܓܫ̈ܝ ܘܐܪ̈ܗܒܝ ܠܩܪ̈ܒܬܢܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܚ̈ܠܠܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢ ܩܪܒܘ ܗܘܘ ܕܢܥܠܘܢ ܠܪܘܡܝ ܘܢܟܒܫܘܢܗ̇. ܡܢܫܝܠ ܫܒܩܘܗ̇ ܘܥܪܩܘ. ܘܡܕܝܢ̱ܬܐ ܐܬܦܨܝܬ݀. ܐܝܟ ܕܡܬܢܐ ܩܕܝܫܐ ܒܣܝܠܠܝܘܣ. ܨܦܪܡܕܝ ܕܝܢ ܦܪܚܬܐ ܗ̱ܝ ܕܡܣܝ̣ܦܐ ܠܩܡܨܐ. ܘܕܠܐ ܣܒܥܐ ܗ̣ܝ ܒܟܝܢܐ. ܘܡܛܠ ܒܗܡܘܬ ܐܡ̣ܪ ܚܣܝܐ ܝܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܝ. ܕܫܡܐ ܗ̱ܘ ܓܢܣܢܝܐ ܠܟܠ ܚܝܘܬܐ. ܘܒܗܡܘܬ ܗ̇ܘ ܕܐܡܝ̣ܪ ܒܐܝܘܒ ܩܡܨܐ ܗ̱ܘ. ܘܝܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܕܥܣܒܐ ܐܝܟ ܬܘܪܐ ܐܟܠ. ܘܡܛܠ ܟܢ̈ܦܝ ܫܒܚܝ̈ܢ ܐܡ̣ܪ ܕܦܪܚܬܐ ܗ̱ܝ ܫܒܝ̣ܚܬܐ. ܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ܦܪ̈ܚܬܐ ܝܬܝ̣ܪܐܝܬ ܗ̇ܢܝܢ ܐܟܠܬ݀ ܒܣܪܐ܆ ܚܝ̈ܘܬ݀ ܟܢܦܐ ܐܘܟܝܬ ܓܦܐ ܡܬܩܪ̈ܝܢ.

 

 

 

 

 

 

     #1 

 

ܦܣܘܩܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܘܡܐ ܕܫܬܐ ܐܬܒܪ̈ܝ ܘܒܗ ܐܝܬ ܥܘܬܕܐ ܘܢܝ̈ܫܐ ܐܪܒܥܐ. ܩܕܡܝܬ݀ ܥܘܬܕܐ

 

ܒܗܢܐ ܡ̇ܢ ܝܘܡܐ ܒܥܝܪܐ ܘܚܝܘܬܐ ܘܪܚܫܐ ܐܬܒܪܝܘ. ܘܒܥܝ̣ܪܐ ܡ̇ܢ ܩܪܐ ܟܬܒܐ܆ ܠܗܠܝܢ ܕܐܟ̈ܠܢ ܥܣܒܐ ܘܥܡܝ̣ܪܐ. ܐܝܟ ܚܡܪ̈ܐ ܘܬܘܪ̈ܐ. ܚܝܘܬܐ ܕܝܢ ܘܚܝܘܬ ܫܢܐ܆ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܟ̈ܠܢ ܒܣܪܐ ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܘܕܐܒܐ. ܪ̈ܚܫܐ ܕܝܢ ܠܗ̇ܢܝܢ ܕܚܠܕ̈ܢ ܒܐܪܥܐ ܘܥܡܪ̈ܢ ܒܗ̇ ܐܝܟ ܥܘܩܒܪ̈ܐ ܘܨܘܪ̈ܝܬܐ ܘܬܘܠܥ̈ܐ. ܐܦ ܓܪ ܘܒܪܢܫܐ ܕܚܝܘܬܐ ܗ̱ܘ ܡܠܝ̣ܠܬܐ ܒܗܢܐ ܝܘܡܐ ܐܬܒܪܝ ܒܨܠܡܗ ܟܝܬ ܕܐܠܗܐ ܘܒܕܡܘ̣ܬܗ. ܘܟܠܗܘܢ ܡܠܦܢ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܠܢܦܫܐ ܐܡܪܝܢ ܕܐܬܒܪܝܬ݀ ܒܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ܇ ܡܢܗ ܕܝܢ ܚܝ̈ܐ ܣܡ. ܗܠܝܢ ܟܝ̣ܬ ܕܢܦܫܐ ܝܕܘܥܬܢܝ̣ܬܐ ܘܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܝܕܥܐ ܡܠܬܐ. ܘܬܘܒ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܕܠܘܬܗܘܢ ܙܗܝ̣ܪܐ ܕܬܚܘܪ ܢܦܫܐ ܗ̇ܝ ܕܥܒܝ̣ܕܐ ܒܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ. ܕܦܓܪܐ ܠܡ ܐܬܒܪܝ ܒܨܠܡ ܐܠܗܐ ܐܬܪܥܝ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܒܡܐܡܪܐ ܕܫܬܬ݀ ܝܘܡܗ. ܢܚܬ ܗܘܐ ܘܡܛܐ ܠܟܬܐ ܒܨܝ̣ܪܬܐ ܛܝܢܗ ܕܐܕܡ. ܘܒܗ ܒܗ̇ܘ ܛܝ̣ܢܐ ܨܠܡ ܝܬܗ ܐܝܬܝܐ ܪܒܐ. ܥܕܡܐ ܠܐܪܥܐ ܢܚܬܬ݀ ܨܘܪܬܗ̇ ܕܐܠܗܘܬܐ. ܘܥܠ ܐܕܡܬܐ ܡܬܪܫܡܐ ܗܘܬ݀ ܕܢܗܘܐ ܐܕܡ. ܚܣܝܐ ܕܝܢ ܝܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܝ ܒܝ̣ܫܐܝܬ ܨܚܝܗ ܠܡܐܡܪܐ ܗܢܐ ܘܠܗ̇ܘ ܕܣܡܗ. ܘܕܠܘ ܕܝܠܗ ܗ̣ܘ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܡ̣ܪ.ܐܠܐ ܕܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ  ܡܠܝܠܘ̈ܢܐ ܕܨܒܐ ܕܢܬܚܙܘܙܐ ܘܢܚܪܘܙ ܢܦܫܗ ܒܣܝܘ̈ܡܐ. ܘܢܫܡ ܘܛܫ ܡܚܘ̈ܛܘܗܝ ܒܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ. ܘܚܣܝܐ ܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ ܒܕܘܟ̈ܝܬܐ ܠܐ ܙܥܘܪ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܡܝܬܐ ܡܢܗ ܕܡܐܡܪܐ ܗܢܐ ܘܠܐ ܡܙܝܦ ܠܗ. ܘܢܦܩ ܪܘܚܐ ܚܠܦܘܗܝ. ܕܟܒܪ ܠܡ ܡܛܠ ܡܢܝ̣̈ܢܝܐ ܘܡܪ̈ܩܝܘܢܐ ܕܡܣܠܝܢ ܗܘܘ ܠܦܓܪ̈ܐ ܐܡܪܗ̇ ܠܗܕܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ. ܘܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܘܕܦܓܪܐ. ܘܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܘܣܐ ܐܡ̇ܪ. ܕܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܒܗ̇ܝ ܕܦܓܪܢܝ ܘܠܐ ܣܟ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ. ܒܡܫܝ̣ܚܐ ܝܫܘܥ ܠܐ ܕܟܪܐ ܘܠܐ ܢܩܒܬܐ ܐܝܬ. ܘܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܘܐܦ ܣܐܘܝܪܐ ܣܐܒܘܟܬ. ܦܪܫܝܢ ܒܝܬ ܨܠܡܐ ܘܠܕܡܘ̣ܬܐ ܘܐܡܪܝܢ. ܕܗܠܝܢ ܕܨܠܡܐ ܟܝܢܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܢ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܕܡܘܬܐ ܨܒܝܢܐܝܬ ܩܢܝܢܢ. ܘܒܐܠܗܐ ܟܡܐ ܕܡܨܝܐ ܡܬܕܡܝܢܢ. ܠܘܬ ܒܪ̈ܝܐ ܕܝܢ ܠܝܬ ܦܘܪܫܢܐ ܒܝܬ ܨܠܡܐ ܠܕܡܘܬܐ. ܐܠܐ ܐܣܟܡܐ ܡ̇ܢ ܥܠ ܠܐ ܡܢܦ̈ܫܐ ܡܬܐܡܪ ܠܘܬܗܘܢ. ܨܠܡܐ ܕܝܢ ܝܬܝ̣ܪܐܝܬ ܥܠ ܒܪܢܫܐ. ܘܡܬܦܫܟܝܢ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܐܕܡ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܥܕܟܝܠ ܒܪܐ ܗܘܐ. ܣܓܝܢܐܝܬ ܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ. ܕܢܫܠܛܘܢ ܒܢܘ̈ܢܝ ܝܡܐ ܘܒܦܪܚܬܐ ܘܫܪܟܐ. ܘܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܐܡܪܝܢ ܕܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܒܟܝܢܗ ܕܐܕܡ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܚܘܐ. ܘܥܬܝ̣ܕܝ̣ܢ ܗܘܘ ܕܢܬܝܒܠܘܢ ܘܢܣܓܘܢ ܐܡܪܗ̇ ܠܗܕܐ ܐܠܗܐ. ܠܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܫܪܝܪܐ ܕܐܡܪ. ܕܩܕܝ̣ܡܐ ܗܘܬ݀ ܘܒܪܝܐ ܚܘܐ ܡ̣ܢ ܐܠܥܐ ܟܕ ܐܡܪܗ̇ ܐܠܗܐ ܠܗ̇ܝ ܕܢܫܠܛܘܢ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܡ̣ܢ ܫܘܪܝܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܣܓܝܢܐܝܬ ܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܘܠܘ ܚܕܢܐܝܬ. ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܠܡ ܐܡ̣ܪ ܕܢܥܒܕܘ ܠܘ ܒܪܢܫܐ. ܘܐܦܢ ܠܚܪܬܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܝܬܝ̣ ܥܘܗܕܢܗ ܕܦܪܕܝܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܩܕܝ̣ܡ ܗܘܐ ܘܒܪܐ. ܐܝܬܝ̣ ܐܦ ܦܘܫܩܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬ ܒܪܝܬܗ̇ ܕܚܘܐ ܪܘܚܐ ܗ̇ܘ ܕܒܡܘܫܐ ܡܠܠ. ܘܪܒܐܒܣܝܠܠܝܘܣ ܟܕ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܬܘܩܢܗ ܕܒܪܢܫܐ ܚܬܡܗ ܠܫܬܬ݀ ܝܘܡܗ. ܐܝܟ ܚܣܝ̣ܪܐ ܕܣܢܝ̣ܩ ܥܠ ܡܘܠܝܐ ܐܬܬܕܝܢ ܗ̣ܘ ܡܐܡܪܐ ܡ̣ܢ ܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܘܣܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܝ̣ܪܐ ܕܥܠ ܬܘܩܢܗ ܕܒܪܢܫܐ ܠܗ ܐܩܦ. ܟܕ ܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܒܒܪܢܫܐ ܕܩܕܡ̈ܝ ܠܡ ܗܘܝ̈ ܠܗ ܘܕܡܣܬܟ̈ܝܢ ܕܢܗܘ̈ܝܢ. ܘܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܫܐ ܒܗ ܐܝ̣ܬܝ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܨܝ̣ܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܦܪ̈ܬܘܬܐ ܕܦܬܘܪ̈ܘܗܝ ܕܗܢܐ ܘܕܟܢܘ̈ܬܗ ܐܬܬܪܣܝ̣ܬ. ܘܠܡܫܘܚܬܐ ܕܩܘܡܬܐ ܐܬܡܛܝ̣ܬ. ܕܢܬ ܕܠܗܠܝܢ ܕܬܘܩܢ ܗܝܟܠܐ ܗܢܐ ܦܓܪܢܝܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܐ ܒܗܕܐ ܫܬܐܣܬܐ. ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܠܫܬܐܣ̈ܐ ܕܢܩ̈ܦܢ ܫܒܩ ܐ̱ܢܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܪ̈ܚܫܐ

 

ܪ̈ܚܫܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܓܢ̈ܣܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܡܫܚ̈ܠܦܐ ܡܬܦܠܓ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܘ ܪ̈ܒܝܥܝ ܪ̈ܓܠܐ ܗ̣ܘ ܐܝܟ ܚܝܘܬ ܫܢܐ ܘܒܥܝ̣ܪܐ ܘܐܟܘܬܗܘܢ ܒܛܢ ܘܝܠܕ. ܐܟܙܢܐ ܕܚܘ̈ܠܕܐ ܘܥܘܩܒܪ̈ܐ ܘܟܟܘ̈ܫܝܬܐ. ܐܘ ܟܕ ܪ̈ܒܝ̣ܥܝ ܪ̈ܓܠܐ ܗ̣ܘ ܒܝ̈ܥܐ ܝܠܕ. ܐܟܙܢܐ ܕܨܪܘܪܝܬܐ ܘܚܪܕܢܐ ܘܢܕܠܐ ܘܐܡܩܬܐ ܘܚܘܠܡܛܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܟܡܐ ܠܗܐܘܢ ܕܩܪܝܢ ܠܗ ܝܘ̈ܢܝܐ ܐܪܝܐ ܕܥܦܪܐ. ܘܠܟܠ ܓܘܢ ܡܫܬܚܠܦ. ܐܘ ܣܓܝ ܪ̈ܓܠܐ ܗ̣ܘ ܐܝܟ ܚܪ̈ܓܠܐ ܘܩܠܡܐ ܘܦܘܪ̈ܬܥܢܐ. ܐܘ ܕܬܡܢܐ ܪ̈ܓܠܐ ܗ̣ܘ. ܐܝܟ ܓܘܓܝ ܐܘ ܕܠܐ ܪ̈ܓܠܐ ܗ̣ܘ ܐܝܟ ܚܘܘ̈ܬܐ ܘܬܘܠܥ̈ܐ. ܘܡܫܘܛܐ ܬܘܒ ܪܚܫܐ ܗ̱ܘ ܦܪܘܚܐ. ܘܫܘܫ̈ܡܢܐ ܬܘܒ ܡ̣ܢ ܪܚܫܐ ܡܬܡܢܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܨܨܪܐ. ܘܩܡܨܐ ܥܡ ܦܪ̈ܘܚܐ ܦܪܚܬܐ ܗ̱ܘ. ܘܥܡ ܪ̈ܚܫܐ ܪܚܫܐ. ܥܩܪܒܐ ܕܝܢ ܡܐ ܕܝܠܕܐ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ܗ̇ ܡܬܐܟܠܐ. ܘܟܟܘܫܬܐ ܒܦܘܡܗ̇ ܡܩܒܠܐ ܒܛܢܐ ܘܡ̣ܢ ܐܕܢܗ̇ ܝܠܕܐ. ܠܥܘܩܒܪ̈ܐ ܬܢܢܐ ܕܩܠܩܕܝܣ ܡܥܪܩ ܡ̣ܢ ܒܝܬܐ. ܨܪܘܪ̈ܝܬܐ ܡ̣ܢ ܦܘܡܝ̈ܗܝܢ ܡܙܕܘ̈ܓܢ ܘܝܠܕ̈ܢ ܒܢ̈ܬܐ. ܫܘܫ̈ܡܢܐ ܕܝܢ ܠܘ ܡ̣ܢ ܙܘܘܓܐ ܪܕܐ ܝܘܒܠܗܘܢ. ܐܠܐ ܡܠܘܘܐ ܡܕܡ ܙܥܘܪܐ ܢܦܩ ܡܢܗܘܢ ܘܢܦܠ ܒܐܪܥܐ. ܘܡܬܓܒ̈ܠܢ ܒܢ̈ܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܡܬܬܨܝ̣ܪܝܢ ܒܓܘܗܝܢ ܘܡܬܝܠܕܝܢ. ܘܡ̣ܢ ܪܝܚܐ ܒܠܚܘܕ ܕܕܩ̈ܐ ܡܬܬܪܣܝܢ ܫܘܫ̈ܡܢܐ. ܒܩ̈ܐ ܕܝܢ ܘܚܝܦܝ ܡ̣ܢ ܨܐܘܬܐ ܕܫܩ̈ܝܬܐ ܡܬܝܠܕܝܢ. ܚܘܠܕܐ ܕܝܢ ܠܐ ܩܢܐ ܥܝ̈ܢܐ. ܘܣܓܝ ܬܥܫ ܘܦܠܚ ܒܐܪܥܐ. ܘܥܒܕ ܠܗ ܥܡܠܐ ܕܠܐ ܠܗ ܡܗܢܐ ܐܦܠܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܚܪܝ̣ܦ ܕܝܢ ܣܓܝ ܫܡܥܗ. ܥܘܩܒܪ̈ܐ ܓܢ̈ܒܐ ܐܢܘܢ ܕܟܠܡܕܡ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܥܒܘܪܐ ܗܟܘܬ ܘܟܟܫܬܐ. ܘܐܩܡܬܐ ܒܒ̈ܬܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܥܡܪܐ. ܘܡ̣ܢ ܕܒܒ̈ܐ ܡܬܬܪܣܝܐ. ܚܘܘ̈ܬܐ ܕܝܢ ܡܫܚܠܦܝܢ ܠܦܘܬ ܕܘܟ̈ܝܬܐ. ܘܐܝܬ ܕܥܡ ܟܐܒܐ ܩܛܠܝܢ. ܘܐܝܬ ܕܒܠܥܕ ܟܐܒܐ. ܠܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܐܫ̈ܕܬ݀ ܙܗܪܐ. ܒܥܠܕܒܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܪܘܩܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܡ̣ܢ ܐܘܢܘܦܝܘܣ ܥܪܩܝܢ ܟܠܗܘܢ ܚܘܘ̈ܬܐ. ܟܕ ܛܒ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܙܥܘܪ. ܚܘܘ̈ܬܐ ܕܝܢ ܥܢܝܢ ܣܓܝ ܒܡܐܟܘܠܬܐ ܘܒܫܩܝܐ ܕܚܡܪܐ. ܟܕ ܛܒ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܡܟܬܪܝܢ ܕܠܐ ܡܐܟܘܠܬܐ. ܘܚܘܘ̈ܬܐ ܘܨܪܘܪ̈ܝܬܐ ܟܕ ܡܬܥܪܙܠܝܢ ܡܫܬܘܬܦܝܢ ܠܚܕ̈ܕܐ ܘܒܢ̈ܬܐ ܝܠܕܝܢ. ܘܒܐܪܒܥ ܢܘܩ̈ܕܬܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܠܘܬ ܪܫܦܐ. ܟܕ ܐܝܟ ܓ̈ܠܠܐ ܡܬܬܪܝ̣ܡܝ̣ܢ. ܘܟܕ ܣܡܟܝ̣ܢ ܠܡܢܬܐ ܩܘܕܡܢܝܬܐ. ܠܘܬܗ̇ ܡܝܬܝܢ ܠܕܒܬܪ ܗ̇ܘ ܬܪܝܢ ܠܫ̈ܢܐ ܩܢܝܢ. ܘܛܥܡܬܐ ܡ̇ܢ ܒܪܝܫ ܠܫܢܐ ܩܢܝܢ. ܗܢܝܐܘܬܐ ܕܝܢ ܒܡܒܠܘܥܝ̣ܬܐ. ܚܘܝܐ ܟܕ ܢܦܩ ܠܢܘܗܪܐ ܘܫܪ̈ܓܢ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܒܡܐܟܘܠܬܐ ܕܫܘܡܪܐ ܡܬܐܣܐ. ܠܐܟܕܢܐ ܕܝܢ ܐܦ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܬ. ܘܚܝܘܬܐ ܘܠܘ ܒܪܬܐ ܝܠܕܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܚܘ̈ܘܬܐ. ܘܡܦܩܢܐ ܠܝܬ ܠܗ ܠܥܘܒܗ̇ ܕܢܩܒܬܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܚܪܘܪ ܡܚܛܐ. ܘܒܙܒܢ ܙܘܘܓܐ ܐܢ ܡܩܒܠܐ ܠܙܪܥܐ ܦܣܩܐ ܠܟܝܢܗ ܕܕܟܪܐ ܡܛܠ ܕܒܦܘܡܐ ܡܫܬܘܬܦܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܡܐܬ ܠܗ ܕܟܪܐ. ܘܗ̣ܝ ܬܘܒ ܟܕ ܨܒܝܐ ܕܬܐܠܕ ܐܟܠܝܢ ܒܢܝ̈ܗ̇ ܠܟܪܣܗ̇ ܘܢܦܩܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡܝܬܝ̣ܢ̣. ܣܠܡܢܕܪܐ ܕܝܢ ܨܪܘܪܝ̣ܬܐ ܡܕܡ ܗ̣ܝ. ܘܥ̣ܐܠܐ ܠܢܘܪܐ ܘܠܐ ܡܬܢܟܝܐ. ܓܘܓܝ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܟܪܣܗ̇ ܡܦܩܐ ܫܬܝ̈ܐ ܩܛܝ̣̈ܢܐ. ܘܡܬܚܐ ܐܢܘܢ ܒܐܐܪ. ܘܒܗܘܢ ܨܝܪܐ ܠܗ̇ ܕܒܒ̈ܐ ܘܡܬܬܪܣܝܐ. ܘܐܝܬ ܓܘܓܝ ܕܩܛܘܠܬܐ ܗ̱ܝ ܢܘܟܬܬܗ̇. ܘܐܝܬ ܓܢܣܐ ܕܓܘܓܝ ܕܡܬܩܪܐ ܕܐܒܐ ܕܠܐ ܙܩܪ. ܦܠܚܐ ܕܝܢ ܢܩܒܬܐ. ܕܟܪܐ ܕܝܢ ܥܡܗ̇ ܡܬܬܪܣܐ ܡ̣ܢ ܨܝܕܐ. ܘܢܩܒܬܐ ܕܩܡܨܐ ܡܐ ܕܒܛܢܐ. ܛܡܪܐ ܠܝܠܕܗ̇ ܒܓܘ ܥܘ̣ܫܗ̇ ܕܐܪܥܐ. ܘܗ̣ܝ ܐܪܥܐ ܓܒܠܐ ܘܩܛܪܐ ܠܗ ܫܘܪ̈ܢܩܐ ܠܗܘ ܡܠܘܘܐ ܕܕܠܐ ܕܡܘ. ܘܐܝܟ ܕܒܡܪܒܥܐ ܬܪܝܢܐ ܠܗܠܝܢ ܣܚܦ̈ܣܐ ܡܪܟܒܐ ܘܨܝܪܐ ܠܗ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܚܝܘܬ ܫܢܐ ܘܒܥܝ̣ܪܐ ܘܒܪܢܫܐ

 

ܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܒܐܡܝ̣ܢܘ ܕܫܝܢܐ ܐܢܝܢ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܒܐܡܝ̣ܢܘ ܕܕܒܪܐ ܐܟܙܢܐ ܕܢܡܪܐ. ܘܡܢܗܝܢ ܡܨܝܐ ܕܢܫܬܝ̈ܢܢ ܐܟܙܢܐ ܕܦܝ̣ܠܐ. ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܕܫܝܢܐ ܐܢܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܦ ܕܕܒܪܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܐ̱ܢܫܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܣܘ̈ܦܝ ܬܒܝܠ. ܒܪܒܪܝܬܐ ܗ̱ܝ ܘܝܬܝܪ ܕܒܪܝܬܐ. ܘܡܢܗܝܢ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܠܒܝ̣̈ܟܬܐ ܘܡܛܗ̈ܡܬܐ ܘܚܐܪ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܐܟܙܢܐ ܕܐܪܝܐ. ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܥܫܝ̈ܢܬܐ ܘܒܥܪ̈ܝ̣ܪ̈ܝܬܐ ܘܒܥܠܕ̈ܒܒܐ ܐܟܙܢܐ ܕܕܐܒܐ. ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܡܕܪ̈ܡܬܐ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܬܥܠܐ. ܘܡܢܗܝܢ ܪ̈ܚܘܡܬܐ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܟܠܒܐ. ܘܡܢܗܝܢ ܢܚܝ̈ܬܐ ܘܡܬܚܒܒ̈ܢܝܬܐ ܐܟܙܢܐ ܕܐܝܠܐ. ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬ݀ ܝܠܕܐ. ܣܓܝ̈ܐܬ݀ ܬܕܝ̈ܐ ܐܢܝܢ ܐܟܙܢܐ ܕܟܠܒܬܐ ܡܚܝܕܬ݀ ܦܪܣܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܛܥܝ̣ܢܬ݀ ܩܪ̈ܢܐ. ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܚܡܪܐ ܗܢܕܘܝܐ. ܕܚܕܐ ܩܪܢܐ ܩܢܝܐ. ܘܡ̣ܢ ܓܡ̈ܠܐ ܗ̇ܘ ܐܪܐܒܝܐ ܚܕܐ ܚܛܪܬܐ ܒܠܚܘܕ ܩܢܐ. ܘܐܝܬ ܡ̣ܢ ܓܡ̈ܠܐ ܐܝܢܐ ܕܚܛܪܬܐ ܬܪܝܢܬ݀ ܟܘܣܬܐ ܩܢܐ. ܘܡܢܗܝܢ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܬܪܝܢܬ݀ ܬܕܝ̈ܐ ܐܢܝܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܐܢ̱ܬܬܐ ܘܐܝܠܬܐ ܘܐܪܝܘܬܐ. ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܪܒܝܥܝܬ݀ ܬܕܝ̈ܐ ܐܝܟ ܬܘܪ̈ܐ ܘܢܡܪ̈ܬܐ. ܦܝ̣ܠܐ ܕܝܢ ܠܓܘ ܘܠܘ ܠܒܪ ܩܢܐ ܐܫܟ̈ܐ. ܘܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܚܣܚܘܣܢܝܐ ܩܢܐ ܙܘܠܒܢܐ. ܓܡܠܐ ܕܝܢ ܘܐܝܠܐ ܓܝܕܢܝܐ. ܬܥܠܐ ܕܝܢ ܘܕܐܒܐ ܘܟܟܘܫܬܐ ܓܪ̈ܡܢܐ. ܩܪ̈ܢܐ ܕܐܝ̈ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܛܡܝ̣̈ܡܢ ܘܣܘܟܢܴ̈ܝܢ. ܘܕܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܚܠܝ̣̈ܠܢ. ܘܡܛܠ ܕܩܪ̈ܢܐ ܠܡܫܟܐ ܝܬܝ̣ܪܐܝܬ ܢܩܝ̣̈ܦܢ. ܬܘܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܡܙܝ̣ܥܝܢ ܩܪ̈ܢܝܗܘܢ ܐܟܡܐ ܕܠܐܕܢܝ̈ܗܘܢ. ܒܡܫܟܐ ܕܬܘܪܐ ܪܛܝ̣ܒܘܬܐ ܝܬܝܪܬܐ ܡܚܘ̣ܛܢܝܬܐ ܐܝܬ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܥܒܕܝܢ ܡܢܗ ܬܬܐ. ܣܥܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܒܠܚܘܕ ܚܘܪ. ܐܢ̱ܬܬܐ ܐܢ ܢܬܟܠܐ ܟܣܦܗ̇ ܡܘܥܝܐ ܕܩܢܐ. ܛܠܝ̈ܐ ܕܝܢ ܘܣܪ̈ܝ̣ܣܐ ܠܐ ܡܘܥܝܢ ܕܩܢܐ ܒܗ̇ܝ ܕܢܫܝ̈ܐ ܐܢܘܢ. ܘܥܠܗܕܐ ܚܪܝ̣ܦ ܩܠܗܘܢ. ܐܪܢܒܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܣܥܪܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡ̣ܢ ܠܓܘ ܒܠܘ̣ܥܘ̈ܗܝ. ܘܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܣܓܝ ܗ̣ܘ ܕܡܐ ܘܝܬܝܪ ܪܛܝ̣ܒ ܒܐܢ̱ܬܬܐ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܪܕܐ ܡܢܗ̇ ܟܦܣܐ ܝܪܚܢܐܝܬ. ܘܡܢ ܚܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܡܕܐ ܒܪܕܝܗ. ܒܨܝ̣ܪ ܡܘܚܐ ܕܓܪ̈ܡܐ ܒܚܙܝ̣ܪ̈ܐ. ܒܐܪ̈ܝܘܬܐ ܕܝܢ ܠܝܬܘܗܝ ܠܓܡܪ. ܐܬܝܠܕ ܕܝܢ ܚܠܒܐ ܒܙܒܢ ܘܒܬܕܝ̈ܐ ܕܓܒܪܐ. ܚܘܪܐ ܗ̱ܘ ܙܪܥ ܟܠ ܚܝܘܬܐ܇ ܘܠܘ ܐܘܟܡܐ ܗ̱ܘ ܗ̇ܘ ܕܟܘܫܝܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܝܪܘܕܘܛܘܣ. ܒܟܠܒܐ ܕܝܢ ܘܒܩܛܘ ܠܫܢܐ ܠܘܬ ܛܥܡܬܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܘ ܠܘܬ ܩܠܐ. ܚܡܪܐ ܡܛܠ ܢܩܒܬܐ ܘܡܛܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܥܒܕ ܩܝ̣̈ܢܬܐ. ܒܡܐܩܕܘܢܝܐ ܠܐ ܢܨܪ ܚܙܝ̣ܪܐ. ܟܠܗܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܡ̈ܟܢ ܘܚܠܡ̈ܢ. ܚܠܡ ܕܝܢ ܝܬܝ̣ܪܐܝܬ ܒܪܢܫܐ. ܒܪܡ ܒܬܪ ܫܢ̱ܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ. ܗܐܠܝܢܝܩܘܣ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܕܐܝܬ ܥܡܐ ܒܠܝܒܘܐܝ ܕܠܐ ܠܓܡܪ ܚܙܐ ܚܠܡ̈ܐ. ܒܟܠܗܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܝܬܝ̣ܪܐ ܝܩܝ̣ܪܘܬܐ ܕܟܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܕܢܩ̈ܒܬܐ. ܐܠܐ ܒܬܘܪ̈ܐ. ܡܦܪܐ ܓܒܪܐ ܥܕܡܐ ܠܫܒܥܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ. ܘܐܢ̱ܬܬܐ ܥܕܡܐ ܠܚܡܫܝܢ. ܥܪܒܐ ܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܚܕܥܣܪ̈ܐ ܫܢܝ̣̈ܢ. ܘܣܘܣܝܐ ܥܕܡܐ ܠܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ. ܘܣܘܣܬܐ ܥܕܡܐ ܠܐܪܒܥܝܢ ܘܚܙܝ̣ܪܐ ܛܪܩܐ ܒܪ ܬܠܬܝܢ. ܘܟܠܒܬܐ ܥܕܡܐ ܠܥܣܪ. ܓܡܠܐ ܒܛܢܐ ܫܢ̱ܬܐ ܘܚܕ ܝܠܕܐ. ܘܦܝ̣ܠܐ ܒܛܢܐ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܘܗܟܘܬ ܚܕ ܝܠܕܐ. ܒܚܡܪܐ ܠܐ ܩܠܡ̈ܐ ܗܘܝܢ ܐܦܠܐ ܩܪ̈ܕܐ. ܒܬܘܪܐ ܕܝܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܗܘܝܢ. ܘܒܢܩܘ̈ܬܐ ܘܥܪ̈ܒܐ ܩܪ̈ܕܐ ܗܘܝܢ. ܘܒܟܠܒ̈ܐ ܕܒܒ̈ܝ ܟܠܒܐ. ܬܘܪܬܐ ܘܣܘܣܬܐ ܡܪ̈ܕܝܬ݀ ܟܦܣܐ ܐܢܝܢ. ܒܛܢܐ ܕܝܢ ܥܙܐ ܘܢܩܝܐ. ܚܡܫܐ ܝܪ̈ܚܝܢ. ܝܠܕܬ݀ ܕܝܢ ܢܩܝܐ ܡܐ ܙܒܢܝ̈ܢ ܘܬܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܘܐܪܒܥܐ. ܚܝܐ ܕܝܢ ܥܪܒܐ ܘܢܩܝܐ ܥܣܪ ܫܢܝ̈ܢ ܘܥܙܐ ܬܡܢܐ. ܟܠܒܬܐ ܕܝܢ ܬܪܝܢ ܝܪ̈ܚܝ̣ܢ ܒܛܢܐ. ܝܠܕܝ̈ܗ̇ ܕܝܢ ܠܐ ܚܙܝܢ ܬܪܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܟܠܒ̈ܬܐ ܕܒܛܢ̈ܢ ܫܒܥܝܢ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܟܠܒ̈ܬܐ ܕܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܒܛܢ̈ܢ. ܗ̇ܢܝܢ ܕܝܠܕܝ̈ܗܝܢ ܡܟܬܪܝܢ ܣܡܝ̈ܐ ܫܒܬܥܣܪ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܚܝܐ ܕܝܢ ܟܠܒܐ ܟܕ ܣܓܝ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ. ܗܟܘܬ ܘܬܘܪܐ. ܣܘܣܝܐ ܕܝܢ ܐܥܦܐ. ܒܛܢܐ ܕܝܢ ܬܘܪܬܐ ܥܣܪܐ ܝܪ̈ܚܝܢ. ܘܬܘܪܐ ܒܪ ܫܢ̱ܬܐ ܡܫܬܘܬܦ. ܣܘܣܬܐ ܕܝܢ ܒܛܢܐ ܡ̇ܢ ܚܕܥܣܪ ܝܪ̈ܚܝܢ ܘܒܬܪ ܥܣܪܐ ܝܠܕܐ. ܡܫܬܘܬܦ ܕܝܢ ܣܘܣܝܐ ܘܣܘܣܬܐ ܒܢܝ̈ ܬܠܬ ܫܢܝ̈ܢ. ܒܪܕܘܢܐ ܡ̇ܢ ܒܟܠ ܫܢܐ ܝܠܕܐ ܣܘܣܬܐ ܘܣܘܣܝܐ ܕܝܢ ܫܢ̱ܬܐ ܘܫܢ̱ܬܐ ܠܐ. ܚܝܐ ܕܝܢ ܒܪܕܘܢܐ ܙܒܢܐ ܕܩܪܝ̣ܒ ܠܚܝ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܐܬܢܐ ܕܝܢ ܒܛܢܐ ܫܢ̱ܬܐ ܘܚܕ ܝܠܕܐ. ܘܗ̇ܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܥܠ ܢܓܝ̣ܪܘܬ ܚܝܘ̈ܗܝ ܕܦܝ̣ܠܐ. ܠܐ ܡܫܪܪ ܠܗ̇ ܐܪܝ̣ܣܛܘܣ. ܝܠܕ̈ܐ ܕܛܒ ܙܥܘܪܝܢ ܝܠܕܐ ܕܒܐ. ܕܒܨܝ̣ܪܝܢ ܡ̣ܢ ܟܟܘܫܬܐ ܘܪܘܪ̈ܒܝܢ ܡ̣ܢ ܥܘܩܒܪ̈ܐ. ܘܡܓܙܝܢ ܡ̣ܢ ܣܥܪܐ ܘܣܡܝܢ. ܘܠܐ ܡܚܝܨܝ̣ܢ ܫܪ̈ܝܬܗܘܢ. ܒܛܢܐ ܕܝܢ ܬܠܬܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܐܪܝܘܬܐ ܕܝܢ ܬܪܝܢ ܝܠܕܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܚܡܫܐ ܒܫܢ̱ܬܐ. ܕܓܠܐ ܕܝܢ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܐܦܥܐ ܩܢܝܐ ܡܚܣ̈ܢܐ ܕܕܟܪ̈ܐ ܘܕܢܩܒܬܐ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܡܬܚܙܐ ܩܡܛܐ ܗ̱ܘ ܕܠܐ ܚܙܘܪܐ. ܐܪ̈ܢܒܐ ܕܝܢ ܒܛܢ̈ܢ ܥܠ ܒܛܢܝ̈ܗܝܢ ܘܝܠܕ̈ܢ ܒܟܠ ܝܪܚܐ ܚܕ. ܬܥ̈ܠܬܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܢܩ̈ܣܐ ܕܒܣܪܐ ܝܠܕ̈ܢ ܝܠܕܝ̈ܗܝܢ. ܘܒܠܫܢܗܝܢ ܡܚܝ̈ܨܢ ܠܗܘܢ. ܝܠܕ̈ܢ ܕܝܢ ܐܦ ܐܪܒܥܐ. ܕܓܠܐ ܗ̱ܝ ܗ̇ܝ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܒܠܚܘܕ ܒܚܝܝ̈ܗܘܢ ܝܠܕ̈ܢ ܕܐܒ̈ܐ. ܕܐܒ̈ܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܣܪܐ ܐܟܠܝܢ. ܐܠܐ ܐܦ ܡܕܪܐ ܡܕܡ ܘܥܣܒܐ ܐܝܟ ܕܠܐܣܝܘܬܐ. ܐܪܝܐ ܕܝܢ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܒܣܪܐ ܠܐ ܡܕܡ ܛܥܡ. ܣܘܣܬܐ ܘܚܡܪܐ ܘܬܘܪܐ ܟܕ ܟܦܢܝܢ ܕܠܝ̣ܠܐܝܬ ܡܣܬܟܠܝܢ. ܣܓܝ ܫܩܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ. ܦܝ̣ܠܐ ܣܓܝ ܡܐܟܘܠܬܐ ܗ̱ܘ. ܘܣܓܝ ܫܩܝܐ. ܣܘܣܬܐ ܕܒܛܢܐ ܐܢܗܘ ܕܬܣܘܩ ܪܝ̣ܚ ܬܢܢܐ ܕܫܪܓܐ ܕܡܕܥܟ ܚܝܛܐ. ܟܡܐ ܙܒܢܝ̈ܢ ܕܝܢ ܐܦ ܐܢ̱ܬܬܐ. ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠܗܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܩܪܫ ܚܡܪܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܐ ܒܦܘܢܛܘܣ ܐܦܠܐ ܒܐܬܪܐ ܕܣܩܘ̈ܬܝܐ ܗܘܐ. ܟܠܒܐ ܐܦ ܠܬܥܠܬܐ ܡܫܬܘܬܦ ܕܡܢܗ̇ ܡܬܝܠܕܝܢ ܟܠܒ̈ܐ ܕܠܐ ܩܘܢܝ̈ܩܘ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܠܕܐܒܐ. ܒܟܠܗܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܪ̈ܦܝܢ ܢܩ̈ܒܬܐ ܒܥܝܕܝ̈ܗܝܢ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܕܒܐ ܘܢܡܪܬܐ. ܒܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪ ܓܠܝܢ ܘܠܐ ܥܡܘ̈ܛܢ ܫܘܘ̈ܕܥܐ. ܡܫܡܠܝܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܚܝܘܬܐ. ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܚܝܘܣܬܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܢ̱ܬܬܐ ܡ̣ܢ ܓܒܪܐ. ܘܝܬܝܪ ܣܓܝܐܬ݀ ܕܡ̈ܥܐ. ܚܣܡܬܐ ܗ̱ܝ ܘܥܕܠܬ݀ ܓܕܗ̇ ܘܪܚܡܬ݀ ܨܘܚ̈ܝܬܐ ܘܦܟܢܝܬܐ. ܘܝܬܝܪ ܒܝܫܬ݀ ܢܦܫܐ. ܘܟܡܝ̣ܪܬܐ ܘܒܝ̣ܫܬ݀ ܣܒܪܐ. ܘܝܬܝܪ ܟܪܘܡܬܝܐ. ܘܝܬܝܪ ܕܓܠܐ. ܘܝܬܝܪ ܕܠܝ̣ܠܐܝܬ ܡܫܬܕܠܐ. ܘܝܬܝܪ ܡܬܥܗܕܐ. ܘܝܬܝܪ ܫܗܪܐ. ܘܝܬܝܪ ܡܐܝ̣ܢܐ. ܘܝܬܝܪ ܒܨܝ̣ܪܬ݀ ܙܘ̈ܥܐ ܗ̣ܝ. ܒܪܡ ܪܚܡܬ݀ ܐܘܡܢܘܬܐ ܗ̱ܝ. ܘܥܠ ܣܝܒܪܬܐ ܒܨܝ̣ܪܬܐ ܣܢܝ̣ܩܐ. ܟܠܗܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܟܕ ܬܗܘܐ ܡܙܠܗܙܐ ܣܝܒܪܬܐ ܢܨ̈ܝܢ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܒܢ̈ܬ݀ ܚܕ ܓܢܣܐ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܕܟܪ̈ܐ ܥܡ ܢܩ̈ܒܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܫܦܝ̣ܥܬܐ ܬܗܘܐ ܣܝܒܪܬܐ ܫܝܢܐ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܐܦ ܥܡܢ ܐܦ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ. ܕܐܒܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܗ̱ܘ ܕܚܡܪܐ ܘܬܘܪܐ ܘܬܥܠܐ. ܘܬܥܠܐ ܪܚܡܐ ܗ̱ܘ ܕܥܘܪܒܐ ܘܕܚܘܝܐ. ܡܬܟܬܫܝ̣ܢ ܘܦܝ̈ܠܐ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܚܐܒ ܪܐܬ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܙܟܐ. ܡ̣ܢ ܟܠܗܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܣܟܠܐ ܘܫܒܘܪܐ ܢܩܝܐ. ܘܢܦܩܐ ܐܝܟܐ ܕܠܐ ܘܠܐ ܠܗ̇ ܠܡܦܩ. ܐܦܢ ܡܛܪܐ ܢܗܘܐ ܢܚܬ ܬܠܓܐ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܦܪܣ ܬܥܕܝ̣ܪܐ ܠܝܬܗ̇ ܪܥܝܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܥܙ̈ܐ. ܡ̣ܢ ܪ̈ܟܫܐ ܚܕܢܝܬ݀ ܪܥܝܐ. ܡܐ ܕܚܕܐ ܬܛܥܐ. ܠܥܝ̣ܠܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܫܪܟܐ ܡܬܪ̈ܣܝܢ. ܡ̣ܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ܆ ܝܬܝܪ ܡܕܥܢܝ ܐܝܠܐ ܒܕܘܒܪܐ ܕܝܠܕ̈ܐ. ܘܟܕ ܫܕܐ ܩܪ̈ܢܘܗܝ ܗܝܕܝܢ ܡܙܕܗܪ ܐܟܡ̇ܢ ܕܐܣܬܪܩ ܡ̣ܢ ܙܝܢܐ. ܘܟܕ ܒܠܥ ܣܪܛܢܐ ܐܟܠ ܘܡܬܐܣܐ. ܘܥܙ̈ܐ ܒܕܝܩܛܐܡܢܘܢ ܡܬܐܣ̈ܝܢ. ܘܢܡܪܐ ܒܙܒܠܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܟܠܒ̈ܬܐ ܒܚܛܬܐ. ܘܟܟܘܫܬܐ ܒܦܝ̣ܓܢܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܝܢ ܕܕܐܒܐ ܥܡ ܥܪ̈ܒܐ ܘܢܩܘ̈ܬܐ. ܗܟܢܐ ܟܟܘܫܬܐ ܠܦܪ̈ܚܬܐ. ܗܟܘܬ ܘܢܡܣܐ. ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܢܝ̣ܚ ܐܪܝܐ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܕܟܕ ܟܦܢ. ܘܡ̣ܢ ܡܕܡ ܠܐ ܩܢܛ. ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܢܘܪܐ. ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܝܠܦ ܦܝܠܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܢܣܓܘܕ ܠܡܠܟܐ. ܘܠܢܩܒܬܐ ܕܒܛܢܬ݀ ܡܢܗ. ܠܐ ܠܓܡܪ ܬܘܒ ܡܫܬܘܬܦ. ܓܡܠܐ ܠܐ ܡܫܬܘܬܦ ܠܐܡܗ. ܟܕ ܒܙܒܢ ܠܗ̇ܘ ܕܐܛܥܝ̣ ܒܗ ܒܟܣܝ ܪܝܫܗ ܩܛܠ. ܐܡܪܝܢ ܕܝܢ ܕܣܥܪ ܗܕܐ ܘܐܦ ܣܘܣܝܐ. ܟܕ ܫܕܝܗܝ ܠܓܒܪܐ ܕܐܛܥܝ ܒܗ ܡ̣ܢ ܫܩܝ̣ܦܐ. ܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܬ݀ ܝܠܕܐ ܡܬܢܟ̈ܦܢ ܘܐܦܢ ܫܪ̈ܝ̣ܚܢ. ܘܣܓܝ̈ܐܝܝ ܫܘܬܦܘܬܐ ܩܠܝ̣ܠܐܝܬ ܣܐܒܝܢ ܘܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ. ܒܡܘܠܝ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܡܪܓܫܐ ܒܛܢܬܐ ܒܒܛܢܗ̇. ܘܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܢ ܝܚܛܐ ܘܕܟܪܐ ܢܗܐ ܥܘ̣ܠܐ. ܟܕ ܬܪܡܝ̣ܘܗܝ ܠܕܡܐ ܒܡܝ̈ܐ ܩܪܝ̣ܪ̈ܐ ܠܐ ܢܫܬܪܐ ܘܢܬܐܫܕ. ܡܬܚܘܐ ܗ̣ܘ ܥܘ̣ܠܐ ܕܪܒ ܩܠܝ̣ܠ ܡ̣ܢ ܫܘ̈ܫܡܢܐ. ܘܢܛܝ̣ܪܝܢ ܡܚܣܢܘ̈ܗܝ ܘܥܝܢܘ̈ܗܝ. ܢܩܒܬܐ ܕܝܢ ܠܓܘ ܡ̣ܢ ܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ. ܠܐ ܡܦܪܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܗ̇. ܘܠܓܘ ܡ̇ܢ ܐܦܢ ܗܟܢܐ ܡܫܘܚܪܐܝܬ ܡܫܬܡܠܝܐ. ܐܠܐ ܠܒܪ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܕܟܪ̈ܐ ܡܫܬܘܫܛܐ ܘܡܬܡܛܝܐ ܠܥܘ̣ܙܐ ܕܩܘܡܬܐ ܘܡܘܠܕܐ ܘܣܐܒܐ. ܠܒܛܢ̈ܬܐ ܪ̈ܓܝ̣ܓܬܐ ܘܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܗܘ̈ܝܢ. ܒܥܠܬ݀ ܡܬܟܠܝܢܘܬܗ ܕܕܡܐ. ܠܐ ܡܬܚܡܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܙܒܢܐ ܕܒܛܢܐ ܒܒܢܝ̈ܫܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܬܡܝܢܝ ܝܪ̈ܚܐ ܝܠܕܐ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܫܒܝ̣ܥܝ ܝܪ̈ܚܐ ܘܬܫܝ̣ܥܝ ܝܪ̈ܚܐ. ܘܥܣܝ̣ܪܝ ܝܪ̈ܚܐ. ܘܚܕܥܣܝ̣ܪܝ ܝܪ̈ܚܐ. ܐܬܚܙܝܬ݀ ܐܢ̱ܬܬܐ ܕܒܐܪܒܥ ܙܒܢܝ̣̈ܢ ܥܣܪܝܢ ܝܠܕܬ݀. ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܟܠܗܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܥܣܩܐܝܬ ܝܠܕܐ ܐܢ̱ܬܬܐ܆ ܡܛܠ ܡܐܝ̣ܢܘܬܗ̇. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܠܒܘܟ ܠܢܫܡܬܐ. ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܬܚܝܬ ܩܝ̣ܢܕܘܢܘܣ ܐܝܬܝܗܘܢ ܥܘ̣̈ܠܐ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܝܘܡܐ ܫܒܝ̣ܥܝܐ ܣܝܡܝ̣ܢ ܠܗܘܢ ܫܘ̈ܡܗܐ. ܩܝ̣ܢܕܘܢܘܣ ܕܝܢ ܐܝܬ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܒܟܠ ܡܠܝܘܬܐ ܕܣܗܪܐ. ܟܠܗܝܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܣܚ̈ܝ̣ܬܐ ܟܝܬ ܘܦܪ̈ܚܬܐ ܘܗܠܟ̈ܬܐ ܡܢܘ̈ܬܗܝܢ ܥܠܝ̈ܬܐ ܝܬܝܪ ܥܒ̈ܝܢ ܘܪܘܪ̈ܒܢ. ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܒܪܢܫܐ. ܒܕܓܘܢ ܚܠܦ ܪ̈ܓܠܐ ܩܘܕ̈ܡܢܝܬܐ ܐܝܕܝ̈ܐ ܝܗܒ ܠܗ ܒܪܘܝܐ. ܘܠܘ ܣܓܝ ܐܠܒܫ ܐܢܝܢ ܒܣܪܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܛܥܢܝ̣ܘܗܝ ܝܘܩܪܐ ܠܚܝܠܐ ܡܬܗܘܢܢܐ. ܟܐܡܬ ܠܡܢܬܗ ܐܠܗܝܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܚܟܝ̣ܡܐ ܗ̱ܘ ܐܝܬ ܠܗ ܐܝܕܝ̈ܐ ܠܘܬ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܡܦܬܟ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܪܝ̣ܣܛܘܣ. ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܝܕܝ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܟܝ̣ܡܐ ܐܝܟ ܕܣܒܪ ܐܢܐܟܣܓܘܪܘܣ ܠܙܡܪܐ ܓܝܪ ܙܕܩ ܕܢܬܠ ܐܒܘܒܐ. ܘܠܘ ܠܐܝܢܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܒܘܒܐ ܙܕܩ ܕܢܙܕܩ ܙܡܪܘܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܡܢܘ̈ܬܗ ܬܚܬܝ̈ܬܐ ܝܬܝܪ ܝܩܝ̣ܪ̈ܢ܆ ܬܪܝܨ ܩܘܡܬܐ ܗܘܐ. ܟܐܢܐܝܬ ܡܕܝܢ ܫܒܪ̈ܐ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܥܒܝ̈ ܡܢܘ̈ܬܗܘܢ ܬܚܬܝ̈ܬܐ. ܫܦܘ̈ܦܐ ܘܠܘ ܡܗܠܟ̈ܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܬܘܒ ܒܨܝ̣ܪ ܚܟܝ̣ܡܝ̣ܢ. ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܓܒܪ̈ܐ ܕܥܒܝܢ ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܚܣܝ̣ܪܝܢ ܒܗܘܢܐ ܘܐܦܢ ܒܬܘܩܦܐ ܝܬܝ̣ܪܝܢ ܡ̣ܢ ܓܝܪ ܡܣܒܗܘܬܐ ܕܒܠܐ ܡܠܝ̣̈ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܫܬܘܕܥܝ̣ܢ. ܦܘܣܝܘܓܢܘ̈ܡܘܢܝܩܘ. ܘܐܟܡܐ ܕܥܒܝܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܒܨܪܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܕܗܘܢܐ. ܒܗ̇ ܒܕܡܘ̣ܬܐ ܘܕܪܓܫܬܐ. ܘܡܗܦܢܝ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܪܝܫܐ ܠܐܦܝ̈ ܠܬܚܬ. ܐܟܙܢܐ ܕܒܓܠܝ̣̈ܙܝ ܪܓܫܬܐ ܠܥܠܝܗܘܢ ܠܬܚܬ ܥܒܕܐ. ܘܠܬܚܬܝܬܗܘܢ ܠܥܠ ܐܟܙܢܐ ܕܒܢܨܒܬܐ. ܠܝܥ̈ܝܬܐ ܓܝܪ ܥܩܪ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܦܘܡܐ ܘܪܝܫܐ. ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܠܘ ܡܛܠ ܕܕܠܐ ܙܝܢܐ ܗ̱ܘ ܘܣܬܪܐ. ܒܨܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܒܬܘܩܢܗ. ܒܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܗܘܢܐ ܘܐܝܕܐ ܩܢܐ. ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܩܢܐ. ܘܕܓܠܝ̣ܙܘܬܗ ܗܕܐ ܝܬܝܪ ܡܝܬܪܐ ܡ̣ܢ ܩܢܝܘܬܗ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܥܨܝܢ ܕܢܕܡܟܘܢ ܟܕ ܣܐܝܢܝܢ ܘܟܕ ܡܙܝܢܝ̣ܢ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܚܝܝ̈ܗܘܢ ܡܙܕܩܝܢ. ܙܕܩ ܓܝܪ ܕܢܬܗܘܢܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܥܪܝ̣ܢܢ ܒܬܘܩܢܢ ܗܫܐ. ܘܕܟܡܐ ܚܣܝ̣ܪܝ̣ܢܢ ܗ̣ܘ ܘܐܠܘ ܐ̱ܚܪܢܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܢ ܬܘܩܢܢ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܛܠ ܬܘܩܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܝ̣ܠܢܐܝܬ ܘܚܫ̈ܚܬܐ ܕܗܕܡܘ̈ܗܝ. ܩܕܡܝܬ݀ ܡܛܠ ܚܫ̈ܚܬܐ ܕܗܕܡ̈ܐ ܦܫܝ̣̈ܛܐ

 

ܐܘܪܓܢܘܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܦܓܪܢܝܐ܆ ܟܕ ܥܠ ܣܘܡܟܐ ܡܕܡ ܣܢܝ̣ܩ ܗܘܐ ܒܙܘܥܘ̈ܗܝ. ܘܥܠ ܐܚܘܕܘܗܝ ܘܕܝܚܐ ܒܣܥܘܪ̈ܘܬܗ. ܘܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ܇ ܠܐ ܡܨܝܢ ܠܡܗܘܐ ܒܗܕܡܘ̈ܗܝ ܕܪܕܦܝ̣ܢ ܘܢܫܝ̣ܫܝ̣ܢ. ܐܠܐ ܒܩ̈ܫܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܓܪ̈ܡܐ ܒܪܐ ܠܗ ܒܪܘܝܐ. ܐܟܡ̇ܢ ܕܒܗܘܢ ܢܬܠܘܢ ܗܕܡ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܪܟܝ̣ܟܝ̣ܢ. ܘܠܘ ܚܕ ܓܪܡܐ ܕܣܒܝ̣ܣ ܘܠܐ ܡܦܪܫ ܒܪܐ ܐܢܘܢ ܠܓܪ̈ܡܐ. ܕܠܐ ܒܚܫܐ ܕܚܕܐ ܡܢܬܐ ܡܢܗ܆ ܟܠܗܝܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܐܣܝ̣ܪ̈ܢ ܒܚܕ̈ܕܐ ܒܝܕ ܐܣܪ̈ܐ ܥܫܝ̣̈ܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܣܒܝ̣ܣܘܬܐ ܐܟܚܕ ܘܕܡܦܪܫܘܬܐ ܠܗܘܢ ܗܘܐ. ܘܥܘܩܒܪ̈ܐ ܡ̇ܢ ܐܘܪ̈ܓܢܐ ܐܢܝܢ ܕܙܘܥܐ ܨܒܝܢܝܐ. ܟܕ ܒܡܩܣܝܘܬܗܝܢ ܡ̇ܢ ܡܬܢܬܦ̈ܢ ܠܗܘܢ ܠܗܕܡ̈ܐ ܡܬܬܙܝ̣̈ܥܝ ܨܒܝܢܐܝܬ ܒܡܨܥܝܘܬ ܝܬܪ̈ܐ ܕܢܒܗܝܢ ܡ̣ܢ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ. ܘܡܬܐܣܪܝܢ ܒܗܕ̈ܡܐ. ܘܓܝܕ̈ܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡ̣ܢ ܡܘܚܐ ܘܓܪܡ ܚܨܐ ܫܘܚܝ̣ܢ. ܙܘܥܐ ܘܪܓܫܬܐ ܠܘܬ ܗܕܡ̈ܐ ܡܝܒܠܝܢ܇ ܘܘܪ̈ܝ̣ܕܐ ܡ̣ܢ ܟܒܕܐ ܫܘܚܝ̣ܢ. ܙܘܥܐ ܘܪܓܫܬܐ ܠܘܬ ܗܕ̈ܡܐ ܡܝܒܠܝܢ܇ ܘܘܪ̈ܝ̣ܕܐ ܡ̣ܢ ܟܒܕܐ ܫܘܚܝ̣ܢ. ܘܕܡܐ ܥܒܝܐ ܘܪܘܚܐ ܟܝܢܝܐ ܠܘܬ ܗܕ̈ܡܐ ܡܝܒܠܝܢ. ܘܫܪ̈ܝܢܐ ܡ̣ܢ ܠܒܐ ܡܫܪܝܢ ܡ̣ܢ ܟܪܣܗ ܟܝܬ ܣܡܠܝܬܐ. ܘܕܡܐ ܩܛܝ̣ܢܐ ܘܪܘܚܐ ܚܝܘܬܢܝܐ ܠܘܬ ܗܕܡ̈ܐ ܡܝܒܠܝܢ. ܘܒܣܪܐ ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܡܠܝܘܬܐ ܕܫܗܝ̈ܘܬܐ ܘܣܦܝ̣̈ܩܘܬܐ ܕܒܝܢܬ ܘܪ̈ܝ̣ܕܐ ܘܫܪ̈ܝܢܐ ܘܓܝܕ̈ܐ ܐܬܒܪܝ. ܕܠܐ ܠܡ ܢܬܬܠܚܘܢ ܡ̣ܢ ܙܘ̈ܥܐ ܩܛܝ̣ܪ̈ܝܐ ܘܢܙܕܡܘܢ ܡ̣ܢ ܓܕ̈ܫܐ ܕܡ̣ܢ ܠܒܪ. ܘܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܫܚܢܝ̣ܘܗܝ ܠܦܓܪܐ ܒܚܡܝ̣ܡܘܬܗ ܘܪܛܝ̣ܒܘܬܗ. ܘܠܐ ܬܡܛܐ ܩܪܝ̣ܪܘܬܐ ܠܡܐܢ̈ܝ ܟܪܣܐ. ܘܣܥܪܐ ܡ̇ܢ ܐܬܒܪܝ ܠܡܕܟܝܘܬܗ ܠܦܓܪܐ ܡ̣ܢ ܝܬܝ̣ܪ̈ܘܬܐ ܬܢܢܝ̈ܬܐ ܕܒܗܝܢ ܡܬܬܪܣܐ. ܘܠܘܬ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܡܛܠ ܨܒܬܐ ܘܠܘܬ ܢܛܘܪܬܐ ܐܬܒܪܝ. ܒܪܡ ܠܓܒܪ̈ܐ ܒܠܚܘܕ. ܟܕ ܠܢܫ̈ܐ ܓܠܝ̣ܙܘܬܗ. ܗ̣ܝ ܨܒܬܐ. ܘܥܡ ܗܕܐ ܠܐ ܣܟ ܣܢܝ̣̈ܩܢ ܥܠ ܬܚܦܝ̣ܬܐ ܕܠܘ̣ܥ̈ܐ. ܣܡܐ ܗ̱ܘ ܓܝܪ ܪܒܐ ܠܗܝܢ ܠܘܬ ܩܘ̣ܪܫܐ ܥܡܘܪܝܐ ܐܡܝ̣ܢܐ ܕܒܒ̈ܬܐ. ܘܛܦܪ̈ܐ ܕܝܢ ܠܘܬ ܡܚܝܠܢܘܬܐ ܕܪ̈ܝܫܝ ܨܒܥ̈ܬܐ ܐܬܒܪ̈ܝ. ܘܡܛܠ ܬܨܒܝ̣ܬܐ ܘܫܘܦܪܐ. ܘܠܘܬ ܡܙܝܢܘܬܐ ܟܝ̣ܬ ܠܘܬ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܡܠܬܐ.

 

ܡܛܠ ܚܫ̈ܚܬܐ ܕܗܕ̈ܡܐ ܐܘܪ̈ܓܢܝܐ ܡܛܠ ܚܫ̈ܚܬܐ ܕܡܢܘ̈ܬܐ ܕܪܝܫܐ

 

ܩܪܦܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡܘ̣ܬ ܣܢܘܪܬܐ ܐܚܝ̣ܕܐ ܠܗ ܠܡܘܚܐ. ܘܡܣܬܪܐ ܠܗ ܘܡܢܛܪܐ ܡ̣ܢ ܢܟ̈ܝܢܐ ܕܡ̣ܢ ܠܒܪ. ܘܡܛܠ ܕܠܘ ܒܡܨܥܬܗ ܕܦܓܪܐ ܗ̣ܘ ܪܝܫܐ ܐܬܛܟܣ. ܠܘ ܟܠܗܘܢ ܓܝ̈ܕܐ ܡܢܗ ܫܘܚܝ̣ܢ. ܕܠܐ ܠܡ ܢܘܚܠܘܢ ܗܘܘ ܒܡܪܕܝ̣ܬܗܘܢ ܕܠܘܬ ܗܕܡ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܪ̈ܚܝ̣ܩܐ. ܐܠܐ ܡܢܗ̇ ܕܐܘܣܝܐ ܕܡܘܚܐ ܡܢܬܐ ܡܕܡ ܢܚܬܬ݀ ܒܐܘܪܟܗ ܕܦܓܪܐ. ܡܨܥܬ݀ ܓܪ̈ܡܐ ܟܝ̣ܬ ܚܝܠܬܢ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܕܡܘܬ ܩܪܩܦܬܐ ܠܡܘܚܐ ܕܪܝܫܐ ܗ̣ܢܘܢ ܠܗ̇ ܡܣܬܪܝܢ ܘܢܛܪܝ̣ܢ. ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܦܩܪ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܚܘܡܪ̈ܬܐ ܕܓܪܡ ܚܨܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܘܬ ܓܪܡܐ ܟܗܢܝܐ ܡܣܬܝܟܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܡܐ ܕܠܘܩܒܠ ܗܕܡܐ ܡܕܡ ܕܣܢܝ̣ܩ ܥܠ ܙܘܥܐ ܨܒܝܢܝܐ ܡܬܡܢܥܐ ܒܡܚܬܬܗ̇. ܡܐܥܐ ܝܥܐ ܡܢܗ̇ ܙܘܓܐ ܕܓܝ̈ܕܐ ܚܕ ܠܝܡܝ̣ܢܐ ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܠܣܡܠܐ. ܘܗܟܢܐ ܪܓܫܬܐ ܘܙܘܥܐ ܠܗܕ̈ܡܐ ܡܫܬܟܢܝܢ. ܘܡ̣ܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܬܪܟܒ ܗ̣ܘ ܓܪܡ ܚܨܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܟܢܘܬܐ ܬܗܐ ܠܒܪܢܫܐ. ܘܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܬܟܦܦ ܘܢܬܦܫܛ. ܘܡܢܬܗ ܡ̇ܢ ܩܘܕܡܢܝܬܐ ܕܡܘܚܐ ܪܟܝ̣ܟܬܐ ܐܬܒܪܝܬ݀. ܘܗ̇ܝ ܒܣܬܪܝܬܐ ܩܫܝ̣ܬܐ. ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܩܘܕܡܢܝܬܐ ܡܫܢܝܢ ܓܝ̈ܕܝ ܪܓܫܬܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܛܒ ܩܛܝ̣ܢܝܢ ܡ̣ܢ ܓܝ̈ܕܝ ܙܘܥܐ ܕܥܠ ܚܘܝܠܐ ܘܩܫܝܘܬܐ ܣܢܝ̣ܩܝ̣ܢ. ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܒܣܬܪܝܬܐ ܫܘܚܝ̣ܢ. ܘܥܝ̈ܢܐ ܡ̇ܢ ܒܪܝܫܐ ܐܬܛܟܣ̈ܝ. ܡܛܠ ܕܕܘܟܬ݀ ܕܘ̈ܩܐ ܡܡܠܝ̈ܢ. ܘܡܛܠܬܗܝܢ ܬܘܒ ܐܦ ܪܝܫܐ ܠܥܠ ܫܘܙܒ ܣܝܡܐ ܘܠܘ ܡܛܠ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܘܨܝܕ ܣܟܐ ܡ̇ܢ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܚܪܘܪ̈ܘܗܝ ܕܢܚܝ̣ܪܐ܆ ܓܪܡܐ ܡܕܡ ܐܣܦܘ̣ܓܢܝܐ ܣܓܝ ܢܩ̈ܒܐ ܐܬܒܪܝ. ܕܒܝܕܗ ܢܬܝܒܠܘܢ ܪ̈ܝ̣ܚܢܐ ܠܘܬ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܡܫܘܚܢܘ̈ܗܝ ܒܙܢܝ̈ܬܐ ܕܒܩܘܕܡܗ ܕܡܘܚܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܐܘܪ̈ܓܢܐ ܕܡܪܝܚܢܘܬܐ. ܘܗ̣ܢܘܢ ܢܩ̈ܒܐ ܐܣܦܘ̈ܓܢܝܐ ܥܩܠܩ̈ܠܐ ܘܠܘ ܬܪ̈ܝ̣ܨܐ ܐܬܒܪܝܘ. ܐܟܡ̇ܢ ܕܒܗܘܢ ܢܬܬܗܐ ܩܠܝ̣ܠ ܗ̣ܘ ܐܐܪ ܡܬܬܣܝ̣ܩܢܐ ܥܕ ܢܫܚܢ. ܘܠܐ ܒܩܪܝ̣ܪܘܬܗ ܢܐܟܝܘܗܝ ܠܡܘܚܐ ܗ̇ܘ ܕܛܒ ܩܪܝ̣ܪ ܒܟܝܢܐ. ܘܒܗܘܢ ܬܘܒ ܝܬܝܪ̈ܘܬܗ ܡܚܘܛܢ̈ܝܬܐ ܕܡܘܚܐ ܡܣܬܦ̈ܩܢ. ܘܐܕܢܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܐܘܪܓܢܘܢ ܗ̣ܘ ܕܡܕܪܟܢܘܬ ܩ̈ܠܐ. ܘܗ̣ܘ ܓܝܕܐ ܕܒܗ ܡܫܬܡܠܝܐ ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܒܝܬܗ ܢܦܓܥ ܒܗ ܒܐܐܪ ܗ̇ܘ ܕܛܥܝܢ ܠܗ̇ ܠܐܝܢܝܘܬܐ ܩܠܢܝܬܐ ܣܢܝ̣ܩ. ܘܐܠܘ ܒܗ̇ ܒܩܪܝ̣ܪܘܬܗ ܓܫܦ ܗܘܐ ܒܗ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܐܐܪ܆ ܡܐܟܝܘ ܡܐܟܐ ܗܘܐ ܠܗ. ܟܐܢܐܝܬ ܓܪܡܐ ܡܕܡ ܟܐܦܢܝܐ ܐܬܒܪܝ ܩܘܕܡܘܗܝ. ܗ̇ܘ ܕܢܩܝ̣ܒ ܢܩܒܐ ܡܕܡ ܕܕܡܐ ܠܩܘܟ̈ܠܝܐ ܕܢܓܪ̈ܐ. ܕܒܗ ܒܗܢܐ ܟܕ ܢܬܥܟܪ ܐܐܪ ܢܬܡܙܓ ܘܠܐ ܢܙܡܝܘܗܝ ܠܓܝܕܐ ܪܓܘܫܐ ܒܩܪܝ̣ܪܘܬܗ. ܘܚܣܚܘܣܐ ܬܘܒ ܛܒܠܢܝܐ ܐܬܩܪܡ ܥܠܘܗܝ ܕܢܩܒܐ. ܐܟܡܢ ܕܢܗܦܟܝ̣ܘܗܝ ܠܩܠܐ ܘܢܟܠܝܘܗܝ ܡ̣ܢ ܦܘܠܗܕܐ. ܘܚܣܚܘܣܢܝܬܐ ܐܬܒܪܝܬ݀ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܐܘܣܝܐ. ܒܕܚܣܚܘܣܐ ܝܬܝܪ ܥܗܢ ܠܩܘܒܠ ܩ̈ܠܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܫ̈ܟܐ ܝܒܝ̈ܫܐ ܕܡܬܝ̣ܚܝ̣ܢ ܥܠ ܦܠܓ̈ܐ. ܘܫܢ̈ܐ ܡ̇ܢ ܝܬܝܪ ܩܫ̈ܝܬܐ ܐܬܒܪ̈ܝܝܢ ܛܒ ܡ̣ܢ ܓܪ̈ܡܐ ܕܫܪܟܐ. ܒܕܦܚܡܐ ܕܦܪܙܠܐ ܕܕܟܪܢܝ ܘܩܫܐ ܠܘܬ ܦܪܙܠܐ ܕܪܟܝ̣ܟ ܩܢ̈ܝܢ ܠܘܬܗܘܢ ܘܗ̇ܢܝܢ ܡ̇ܢ ܩܘܕ̈ܡܢܝܬܐ ܦܬܝ̈ܬܐ ܗܘܝ̈ ܘܚܪ̈ܝ̣ܦܬܐ. ܐܟܡܢ ܕܢܗܘ̈ܝܢ ܥܗ̈ܢܢ ܠܘܬ ܓܕܡܐ ܘܦܣܩܐ. ܘܢܝ̣̈ܒܐ ܬܘܒ ܚܪ̈ܝ̣ܦܝ ܪ̈ܝܫܐ ܗܘܘ ܐܟܡ̇ܢ ܕܢܗܘܘܢ ܥܗܢܝ̣ܢ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܬܒܪܘܢ. ܘܥܪ̈ܫܐ ܐܬܦܬܝ̣ܘ ܪ̈ܝܫܝܗܝܢ. ܐܟܡ̇ܢ ܕܢܗܘ̈ܝܢ ܥܗ̈ܢܢ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܛܚ̈ܢܢ. ܫܪܫܐ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܢܝܢ ܥܠܝ̈ܬܐ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܕܗ̇ܢܝܢ ܬܚܬܝ̈ܬܐ ܗܘܘ ܐܟܡ̇ܢ ܕܢܣܦܩܘܢ ܠܡܛܥܢ ܝܘܩܪܗܝܢ. ܗ̇ܘ ܕܣܩܘܒܠܝ ܠܩܒܠܗܝܢ ܒܗܦܟܐ ܕܗ̇ܢܝܢ ܬܚܬܝ̈ܬܐ. ܘܠܘ̣ܥܐ ܡ̇ܢ ܬܚܬܝܐ. ܡܬܬܠܝܘ ܐܬܬܠܝ ܒܠܘܥܐ ܥܠܝܐ. ܘܠܘ ܒܗܦܟܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܛܒ ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܥܠܝܐ. ܘܕܠܝ̣ܠ ܠܡܬܬܙܥܘ ܠܘܬ ܦܢ̈ܝܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܚܫ̈ܚܬܐ ܕܡܐܢ̈ܝ ܢܫܡܬܐ

 

ܩܢܝܐ ܡ̇ܢ ܕܪܐܬܐ ܡ̣ܢ ܚܘܪܪܐ ܚܙܝ̣̈ܩܝ ܒܚܠܒ̈ܐ ܐܬܒܪܝ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܡܟܢ ܠܡܬܩܦܣܘ ܘܠܡܬܦܫܛܘ ܟܕ ܢܣܬܢܩ ܒܪܢܫܐ ܠܡܪܡܘ ܩܠܗ ܘܠܡܬܚܬܝܘ ܘܠܡܫܠܐ. ܘܡ̣ܢ ܩܘܕܡܐ ܐܬܛܟܣ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܪܝ̣ܨܐܝܬ ܘܒܩܪܝ̣ܒܘ ܢܬܠܚܡ ܠܪܐܬܐ. ܘܗ̣ܢܘܢ ܚܘܕܪ̈ܘܗܝ ܬܪܝܢ ܬܘ̈ܠܬܐ ܕܚܘܕܪܐ ܗܘܘ܆ ܘܬܘܠܬܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܒܝܕ ܚܠܒܐ ܐܬܡܠܝ ܐܟܡ̇ܢ ܕܦܫܝ̣ܩܐܝܬ ܢܬܪܘܚ ܠܘܬ ܩܥܬܐ. ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܣܛܪܐ ܒܦܢܝ̣ܬܗ ܕܝܫܛܐ܆ ܙܒܢ ܒܠܥܐ. ܘܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܒܣܬܪܗ ܗ̣ܘ ܝܫܛܐ. ܒܟܣܝܐ ܡܕܡ ܐܬܟܣܝ̣ ܦܘܡܗ. ܕܠܐ ܠܡ ܢܦܠ ܒܗ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܬܐܟܠ ܐܘ ܡܫܬܬܐ. ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܚܕܐ ܠܟܡܐ ܓܕܫ ܓܕܫܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ. ܟܕ ܢܗܘܐ ܦܬܝ̣ܚ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܡܥܒܪܢܐ ܐܘ ܒܙܒܢ ܢܫܡܐ ܐܘ ܡܡܠܠܐ. ܘܢܦܠ ܒܗ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ܆ ܚܢܘ̣ܩܝܐ ܐܘ ܫܥܘ̣ܬܐ ܩܫܝܐ ܓܕܫ. ܘܠܒܐ ܡ̇ܢ ܘܪܐܬܐ ܒܬܢܘܪ ܚܕܝܐ ܐܬܛܟܣܘ. ܟܕ ܚܕܝ̣ܪܝ̣ܢ ܠܗܘܢ ܓܪ̈ܡܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܒܝ̣̈ܢ. ܘܬܚܘ̈ܬܝܗܘܢ ܚܠܒܐ ܗ̇ܘ ܚܙܘܩܐ ܕܡܬܩܪ ܦܪܗܢܘܣ. ܐܟܡܢ ܕܣܟܪ̈ܐ ܡܣܬܪ̈ܢܝܬܐ ܢܗܘܘܢ ܠܗܘܢ ܘܢܢܛܪܘܢ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܢܟ̈ܝܢܐ ܕܡ̣ܢ ܠܒܪ. ܘܥܘܩܒܪ̈ܬܐ ܬܘܒ ܐܬܛܟܣ̈ܝ ܡܨܥܬ݀ ܐܠܥ̈ܐ. ܘܥܠܝܗܝܢ ܡ̣ܢ ܠܓܘ ܘܡ̣ܢ ܠܒܪ. ܐܟܡ̇ܢ ܕܒܗܝܢ ܢܫܬܡܠܘܢ ܙܘܥܝ̈ ܚܕܝܐ ܒܦܫܛܐ ܘܩܦܣܐ. ܟܕ ܒܦܫܛܗ̇ ܡ̇ܢ ܕܪܐܬܐ ܐܐܪ ܥܐܠ ܩܪܝ̣ܪܐ ܒܩܦܣܗ̇ ܐܐܪ ܗ̇ܘ ܬܢܢܝܐ ܕܐܬܚܪܟ ܡܬܕܚܐ. ܘܗ̣ܝ ܡ̇ܢ ܪܐܬܐ ܟܕ ܐܘܪܓܢܘܢ ܗ̣ܝ ܠܘܬ ܡܦܚܢܘܬܗ ܕܠܒܐ܆ ܩܠܘ̣ܠܬܐ ܐܬܒܪܝܬ݀. ܘܡ̣ܢ ܒܣܪܐ ܪܦܘܚܐ ܘܪܦܝܐ. ܐܟܡ̇ܢ ܕܕܠܝ̣ܠܐܝܬ ܢܬܩܦܣ ܘܢܬܦܫܛ. ܘܡܛܠ ܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܐܘܨܪܐ ܗ̇ܝ ܕܗܘܠܐ ܕܪܘܚܐ ܚܝܘܬܢܝܐ ܡ̣ܢ ܚܠܝ̣̈ܠܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܬܪܟܒܬ݀. ܘܦܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܥܐܠ ܕܡܐ ܘܐܐܪ ܠܘܬ ܠܒܐ. ܘܡ̣ܢ ܠܓܘ ܠܐܦܝ̈ ܠܒܪ ܡܬܬܚܕ. ܐܝܟܢܐ ܕܦܫܝ̣ܩܐܝܬ ܢܬܦܬܚ ܠܘܬ ܡܥܠܬܐ ܕܕܡܐ ܘܐܐܪ ܕܡ̣ܢ ܠܒܪ ܥܐܠܝܢ ܠܠܒܐ. ܘܠܐ ܢܬܦܬܚ ܟܕ ܢܙܕܪܒܘܢ ܠܡܦܩ. ܐܠܐ ܥܫܝܢ̣ܐܝܬ ܢܬܬܚܕ. ܘܦܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܢܦܩ ܪܘܚܐ ܚܝܘܬܢܝܐ ܡ̣ܢ ܠܒܐ ܠܘܬ ܗܕܡ̈ܐ. ܡ̣ܢ ܠܒܪ ܠܐܦܝ̈ ܠܓܘ ܡܬܬܚܕ. ܐܝܟܢܐ ܕܦܫܝ̣ܩܐܝܬ ܢܬܦܬܚ ܠܘܬ ܡܦܩܬܐ ܕܝܠܗ ܕܪܘܚܐ. ܘܠܐ ܢܬܦܬܚ ܟܕ ܢܙܕܪܒ ܠܡܗܦܟ ܠܒܣܬܪܐ ܘܠܡܥܠ ܒܪ ܕܪܝܫ ܠܠܒܐ. ܐܠܐ ܚܣܝ̣ܢܐܝܬ ܢܬܬܚܕ ܡܢܗ ܕܙܘܥܐ ܗܢܐ ܕܠܒܪ ܡ̣ܢ ܟܝܢܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܚܫ̈ܚܬ ܕܡܐܢܝ̈ ܬܪܣܝ̣ܬܐ

 

ܠܝܫܛܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܠܐܘܪܟܐ ܒܠܚܘܕ ܘܐܝܟ ܕܠܦܬܝܐ ܗܘܝ̈ ܐܝܢܗܣ ܒܕܥܠ ܢܬܘܦܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܕܬܪܣܝ̣ܬܐ ܘܕܚܝܗ̇ ܣܢܝ̣ܩ. ܠܐܣܛܘܡܟܐ ܕܝܢ ܥܡ ܗܠܢ ܐܦ ܐܝܢܗܣ ܬܘܒ ܙܠܝ̣ܡܬܐ ܗܘܬ݀. ܐܝܟܢܐ ܕܒܗ̇ ܬܐܚܘܕ ܠܬܪܣܝ̣ܬܐ ܥܕ ܢܫܬܡܠܐ ܦܫܪܗ̇. ܘܩܕܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܬܚܬܝܐ ܛܒ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܥܠܝܐ ܐܬܐܠܨ. ܒܕ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܒܗ ܥܒܪ ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܐܬܩܛܢ. ܘܦܫܝ̣ܩ ܠܡܪܕܝ̣ܬܐ ܗܘܐ ܟܐܡܬ ܗ̣ܘ ܟܘܠܘܣ. ܘܠܡܥܝ̣ܢܐ ܡ̇ܢ ܩܛܝ̣̈ܢܐ. ܟܪ̈ܟܬܐ ܗܘܝ̈. ܐܝܟܢܐ ܕܙܒܢܐ ܕܐܪܝܟ ܬܦܘܫ ܒܗܘܢ ܬܪܣܝ̣ܬܐ. ܘܠܘ ܪܗܝ̣ܒܐܝܬ ܬܬܢܦܨ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܬܡܘܪ ܡܢܗ̇ ܟܒܕܐ ܣܢܝ̣ܩܘܬܗ ܕܦܓܪܐ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܚܫܚܬܐ ܬܬܡܠܐ. ܢܚܬ ܫܪܟܢܗ̇ ܗ̇ܘ ܕܬܐܛܪܐ ܗ̱ܘ ܒܫܪܪܐ ܘܐܠܨܐ ܠܡܬܢܦܨܘ ܠܘܬ ܡܥܝ̈ܐ ܬܚܬܝ̈ܐ. ܘܡܥܝܐ ܗ̇ܘ ܬܪܝ̣ܨܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܬܚܬܝ ܝܬܝܪ ܕܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܬܚܬܝ ܝܬܝܪ ܪܘܝ̣ܚܐ ܗ̣ܘܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܥܪܐ ܡܢܗ̇ ܕܝܬܝ̣ܪܘܬܐ ܡܢܬܐ ܕܡܫܪܬܚܐ. ܘܠܐ ܢܣܬܢܩ ܒܪܢܫܐ ܠܗ̇ܝ ܕܒܐܡܝ̣ܢܘ ܘܣܒܝ̣ܣܐܝܬ ܢܩܘܡ ܠܘܬ ܬܕܟܝ̣ܬܐ. ܘܠܘܬ ܣܘܦܗ ܥܘܩܒܪܬܐ ܡܕܡ ܐܬܬܟܝ̣ܢܬ݀. ܗ̇ܝ ܐܝܕܐ ܕܨܒܝܢܐܝܬ ܦܬܚܐ ܠܗ ܘܐܚܕܐ. ܡܗܣܐܪ̈ܝܩܐ ܕܝܢ ܐܘܟܝܬ ܘܪ̈ܝ̣ܕܐ ܗ̇ܢܘܢ ܩܛܝ̣̈ܢܐ ܕܡ̣ܢ ܐܣܛܘܡܟܐ ܕܡܥܝ̈ܐ ܒܟܒܕܐ ܡܬܠܚܡܝ̣ܢ. ܡܛܠ ܢܬܦܐ ܕܟܘܠܘܣ ܐܬܒܪܝ̣ܘ. ܘܒܗ̇ ܒܚܠܝ̣ܠܘܬܐ ܕܟܒܕܐ. ܠܡܢܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܝܬܝܪ ܩܛܝ̣̈ܢܢ ܡܬܦܠܓܝ̣ܢ. ܐܟܡ̇ܢ ܕܕܠܝ̣ܠ ܠܫܘܚܠܦܐ ܢܗܐ ܗܘܟܘܠܘܣ. ܘܡܛܠ ܕܒܗ ܒܗܢܐ ܦܫܪܐ ܟܒܕܢܝܐ. ܬܪܬܝܢ ܝܬܝ̣ܪ̈ܘܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܫܬܟ̈ܚܢ. ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܡܪܬܐ ܣܘܡܩܬܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܠܗ̇ ܡܪܪܬܐ ܢܬܦܐ ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܦܘܡܝ̈ܗ̇. ܘܒܗܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܚܝܐ ܠܗ̇ ܠܘܬ ܡܥܝܐ. ܢܬܦܐ ܡ̇ܢ ܒܩܨ ܡܨܛܥܠܢܘܬܗ ܕܕܡܐ ܡܢܗ̇ ܕܝܬܝ̣ܪܘܬܐ ܡܪܬܢܝܬܐ. ܘܕܝܚܐ ܬܘܒ܆ ܒܩܨܬ݀ ܗ̇ܝ ܕܬܙܝ̣ܥ ܐܢܘܢ ܠܡܥܝ̈ܐ ܠܘܬ ܕܚܝܗ̇ ܕܝܬܝ̣ܪܘܬܐ ܬܐܛܪܢܝ̣ܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܬܕܟܝ̣ܬܐ ܘܬܫܝ̣ܓ ܐܢܘܢ. ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܡܪܬܐ ܐܘܟܡܬܐ. ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܗ̇ ܛܚܠܐ ܢܬܦ ܠܗ̇ ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܦܘ̈ܡܝܗ̇܆ ܘܒܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܚܐ ܠܗ̇ ܠܘܬ ܦܘܡܗ̇ ܕܐܣܛܘܡܟܐ. ܢܬܦܐ ܡ̇ܢ ܒܩܨ ܡܨܛܥܠܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܩܕܝ̣ܡܐ ܐܡܝ̣ܪܐ. ܘܕܝܚܐ ܬܘܒ܆ ܒܩܨܬ݀ ܗ̇ܝ ܕܬܥܝ̣ܪܝܗ̇ ܠܪܓܬ݀ ܡܐܟܘܠܬܐ ܒܚܡܘܨܘܬܗ̇ ܘܢܘ̣ܟܬܗ̇. ܘܟܘ̈ܠܝܬܐ ܡ̇ܢ ܐܘܪ̈ܓܢܐ ܐܢܝܢ ܕܢܬܘܦܘܬ ܡܝܢܘܬܐ ܡ̣ܢ ܕܡܐ ܕܒܟܒܕܐ. ܘܗ̇ܝ ܕܝܡܝ̣ܢܐ ܡ̇ܢ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܣܡܠܐ ܪܡܐ ܒܣܝܡܗ̇. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܒܥܪܐ ܫܘܝܐ ܢܬܦ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܡ̣ܢ ܟܒܕܐ. ܘܢܬܕܠܩ̈ܒܢ ܗܘܝ̈ ܠܚܕܕ̈ܐ. ܒܕܟܠܝܐ ܗܘܬ݀ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܠܚܒܪܬܗ̇. ܘܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܒܩܕܠܗ̇ ܗ̇ܘ ܕܡܚܝܢ ܠܘܪܝ̣ܕܐ ܪܒܐ ܕܢܦܩ ܡ̣ܢ ܩܒܥܗ̇ ܕܟܒܕܐ ܢܬܦܐ ܠܗ̇ ܠܡܝܢܘܬܐ. ܘܒܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܬܚܬܝܐ ܕܡܚܝܕ ܠܫܠܦܘܚܬܐ ܕܚܝܐ ܠܗ̇ ܠܘܬܗ̇. ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܩܕܠܐ ܥܡ ܚܒܪܗ܆ ܐܪ̈ܒܘܒܝܬܐ ܡܬܩܪܝܢ ܟܐܡܬ݀ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܩܕ̈ܠܐ ܬܚܬܝ̈ܐ ܕܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܟܘ̣ܠܝ̈ܬܐ. ܘܠܩܕܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܕܫܠܦܘ̣ܚܬܐ ܥܦܝ̣ܩܐ ܥܘܩܒܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܚܝܨܐ ܠܗ. ܕܠܐ ܒܨܒܝܢܢ ܢܬܬܦܫܪ. ܘܢܕܝ̣̈ܕܐ ܘܕܠܐ ܨܒܬܐ ܢܗܘܐ. ܘܐܪ̈ܒܘܒܝܬܐ ܡ̇ܢ ܕܒܗܝܢ ܐܬܝܐ ܬܦܫܘܪܬܐ ܡ̣ܢ ܟܘܠܝ̈ܬܐ. ܟܕ ܡܬܡܢ̈ܥܢ ܠܘܬ ܫܠܦܘܚܬܐ. ܣܕ̈ܩܢ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܟܘܬܝ̣ܢ̈ܝܬܗ̇ ܘܪ̈ܕܝܢ ܒܝܬ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ. ܥܕܡܐ ܕܡܛܝ̈ܢ ܠܩܕܠܗ̇ ܕܫܠܦܘܚܬܐ. ܐܝܛܐ ܣܕ̈ܩܢ ܐܦ ܠܟܘ̣ܬܝ̣ܢܐ ܗ̇ܝ ܐ̱ܚܪܬܐ ܓܘܝܬܐ. ܘܡܣܦ̈ܩܢ ܠܬܦܫܘܪܬܐ ܒܓܘܗ̇. ܘܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܫܒܝ̣̈ܠܐ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܐܬܒܪܝ̣ܘ. ܐܝܟܢܐ ܕܦܫܝ̣ܩܐܝܬ ܬܥܘܠ ܒܗܘܢ ܬܦܫܘܪܬܐ ܘܥܣܩܐܝܬ ܬܦܘܩ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܡܐ ܕܣܓܝܐܝܬ ܬܬܡܬܚ ܗ̣ܝ ܫܠܦܘ̣ܚܬܐ ܟܕ ܬܬܡܠܐ. ܝܬܝܪ ܥܫܝ̣ܢܐܝܬ ܡܬܬܚܕ ܗ̣ܘ ܫܒܝ̣ܠܐ ܕܒܗ̇ ܥܐܠ. ܘܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܦܓܪܐ ܡ̣ܢ ܡܐܬܝܢ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܓܪ̈ܡܝ̣ܢ ܐܬܪܟܒ. ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܓܪܡܐ ܗ̇ܘ. ܕܒܓܓܪܬܐ ܕܕܡܐ ܠܠܥܕܐ ܫܢܝܬܐ. ܘܓܪܡܐ ܗ̇ܘ ܕܒܠܒܐ ܕܐܦ ܒܪ̈ܟܫܐ ܘܒܬܘܪ̈ܐ ܚܙܝܗܝ ܐܪܝ̣ܣܛܘܣ. ܘܣܛܪ ܡ̣ܢ ܓܪ̈ܡܐ ܕܩܕ̈ܩܐ ܕܡܝ̈ܝ ܠܫܘ̈ܫܦܐ ܕܒܨܒ̈ܥܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܚܡܫܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥ ܥܘܩܒܪ̈ܢ. ܘܡ̣ܢ ܫܒܥܐ ܙܘܓܝ̣̈ܢ ܕܓܝܕ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܡܘܚܐ ܡܬܝܠܕܝܢ. ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܕ ܙܘܓܐ. ܘܐܦܙܓܐ ܕܠܐ ܟܢܬܐ ܕܡ̣ܢ ܓܪܡ ܚܨܐ ܫܘܚܝ̣ܢ. ܘܡ̣ܢ ܟܒܕܐ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢ ܫܪ̈ܫܝ̣ܢ ܕܘܪ̈ܝ̣ܕܐ ܫܘܚܝ̣ܢ. ܚܕ ܡ̣ܢ ܚܠܝ̣ܠܘܬܗ̇܆ ܘܒܗ ܥܐܠ ܬܘܪܣܝܐ ܠܘܬܗ̇ ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܡ̣ܢ ܟܘܣܬܗ̇. ܘܡܢܗ̇ ܢܦܩ ܬܘܪܣܝܐ ܠܘܬ ܗܕܡ̈ܐ. ܘܡ̣ܢ ܠܒܐ ܗܟܘܬ ܬܪܝܢ ܫܪ̈ܫܝ̣ܢ ܕܫܪ̈ܝܢܐ ܫܘܚܝ̣ܢ ܐܝܟ ܕܩܕܡܬ݀ ܐܬܚܘܝܬ݀ ܘܗܪܟܐ ܡܣܬܝܟܐ ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܓܘܫ̈ܡܐ.

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܫܬܐܣܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     #1 

 

ܫܬܐܣܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ. ܡܛܠ ܡܡܠܠܘܬ ܐܠܗܘܬܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܩܦ̈ܠܐ ܥܣܪܐ. ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܫܘܪܪ ܫܟܝ̣ܚܘܬܗ ܕܒܪܘܝܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܣܓܝܕ ܒܐܝܬܘܬܗ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܬܪܝܢ. ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܕܒܗ ܐܝܬ ܢܝܫܐ ܚܕ܆ ܡܛܠ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܚܘ̈ܫܒܝܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܐܢ ܠܐ ܡܩܒܠܢܐ ܗ̱ܘ ܟܝܢܗ̇ ܕܠܝܬܝܘܬܐ ܠܝܬܗ. ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܗ̱ܘ. ܘܗܘܝܘ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ. ܘܐܢ ܡܩܒܠܢܗ̇ ܗ̣ܘ. ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ ܕܒܫܘܝܘܬ ܢܙܠܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܒܦܚܡܗ. ܘܐܝܬܘܬܐ ܘܠܝܬܝܘܬܐ. ܘܟܠ ܕܗܟܢܐ ܗ̱ܘ܆ ܥܠ ܡܢܬܥܢܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܣܢܝ̣ܩ ܒܐܝܬܘܬܗ. ܘܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܡܢܬܥܢܐ ܐܢ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗ̱ܘ ܗܟܘܬ ܥܠ ܡܢܬܥܢܐ ܣܢܝ̣ܩ. ܘܠܠܐ ܣܘܦ ܡܫܬܠܫܠܐ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܒܕܓܘܢ ܡ̣ܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܕܠܘܬ ܡܢܬܥܢܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܬܩ̣ܦ. ܕܗܘܝܘ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ ܘܐܠܗܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܟܠܗܘܢ ܓܘ̈ܫܡܐ ܫܘܝܢ ܐܢܘܢ ܒܓܘܫܡܢܝܘܬܐ ܐܠܨܐܝܬ. ܘܐܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܓܘܫܡܐ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܓܘܫܡܐ܇ ܓܘܫܡܐ ܢܗܘܐ ܗܘܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܘܟܕ ܫܘܝܢ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ ܕܟܠ ܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܥܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܬܩܛܪܓ. ܠܘ ܠܐ ܢܬܡܨܐ ܕܥܠ ܟܠܗܘܢ ܢܬܩܛܪܓ. ܡܕܝܢ ܟܕ ܚܕ ܡ̣ܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܥܠ ܡܗܘܝܢܐ ܣܢܝ̣ܩ. ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ ܕܐܦ ܟܠܗܘܢ ܥܠܘܗܝ ܢܣܬܢܩܘܢ. ܘܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܐܢ ܓܘܫܡܐ ܗ̱ܘ. ܐܦ ܗ̣ܘ ܢܣܬܢܩ. ܫܪܝ̣ܟܐ ܡܕܝܢ ܕܡܗܘܝܢܐ ܗ̇ܘ ܠܘ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܢܗܘܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܓܫܘܡ ܗ̣ܘ ܠܟܠܗܘܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܫܟܢ. ܘܗܘܝܘ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ ܘܐܠܗܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܥܠܡܐ ܗܘܝܐ ܗ̱ܘ ܐܘܟܝܬ ܡܫܪܝܢܐ܆ ܐܟܡܐ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܚܘܝ̣ܢܢ. ܘܟܠ ܗܘܝܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܗܘ̣ܐ. ܘܟܠ ܕܗܟܢܐ ܗ̱ܘ ܠܘ ܡ̣ܢ ܕܝܠܗ ܗ̣ܝ ܠܗ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ. ܘܐܠܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܬܘܡ. ܘܒܐܡܝ̣ܢܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܫܪܝ̣ܟܐ ܡܕܝܢ ܕܡ̣ܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܬܬܗܘܝ. ܘܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܢ ܐܦ ܗ̣ܘ ܗܘܝܐ ܗ̱ܘ. ܗܟܘܬ ܥܠ ܡܗܘܝܢܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܣܢܝ̣ܩ. ܘܡ̣ܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܕܠܘܬ ܡܗܘܝܢܐ ܕܡܬܘܡܝܐ ܗ̱ܘ ܘܠܘ ܗܘܝܐ܆ ܬܫܪܟ ܘܬܩܦ ܗ̣ܝ ܡܠܬܐ. ܕܗܘܝܘ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ ܘܐܠܗܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܢܝ̈ܗ̇ ܕܐܣܝܘܬܐ ܐܡܪܝܢ. ܕܟܝܢܐ ܐܘܟܝܬ ܚܝܠܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܦܓܪ ܚܝܘܬܐ ܡܢܬܐ ܡܕܡ ܦܪܫ ܡ̣ܢ ܬܪܣܝ̣ܬܐ. ܘܠܘܬ ܗܕܡ̈ܐ ܡܦܪ̈ܝܢܐ ܡܫܡܪ. ܘܗܪܬܡܢ ܡܬܢܛܪܐ ܕܕܡ ܡܠܘܘܐ ܢܗܘܐ ܠܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܕܚܡܝ̣ܡܘܬܐ ܪܓܬܢܝܬܐ. ܟܕ ܡܫܬܓܪܐ ܒܦܓܪܐ. ܡ̣ܢ ܟܠ ܗܕܡ ܡܢܬܐ ܡܕܡ ܡܦܫܪܐ. ܘܒܡܐܢܝ̈ ܙܪܥܐ ܠܗ̇ ܐܣܢܐ. ܡܛܠܬܗ ܕܡܠܘܘܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܐܡܪ ܕܡܬܥܬܕ. ܘܠܦܘܬ ܪܥܝܢܐ ܩܕܡܝܐ. ܕܡܐ ܡܢܘ̈ܬܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܙܪܥܐ ܚܝܘܬܢܝܐ ܒܟܝܢܗ ܐܘܟܝ̣ܬ ܦܫܝ̣ܛܐ. ܠܦܘܬ ܕܝܢ ܪܥܝܢܐ ܬܪܝܢܐ ܠܘ ܕܡܐ ܡܢܘ̈ܬܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܕܡܐ ܡܢܘ̈ܬܐ ܗ̱ܘ. ܘܓܒܘܠܗ ܘܡܣܟܡܢܗ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܐܣܘ̈ܬܐ. ܐܘ ܚܝ̈ܠܐ ܟܘܟ̈ܒܢܝܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܦܝܠܘ̈ܣܘܦܐ ܒܪ̈ܝܐ. ܒܐܣܟܡܐ ܐܣܦܝ̣ܪܢܝܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܣܬܟܡ ܗ̣ܘ ܦܓܪܐ. ܗ̇ܢܘ ܓܝܪ ܐܣܟܡܐ ܟܝܢܝܐ ܕܒܝܬܝ ܠܦܫܝ̣̈ܛܐ. ܐܢܕܝܢ ܠܘ ܕܡܐ ܡܢܘ̈ܬܐ ܗ̱ܘ. ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ ܕܟܠܚܕܐ ܡ̣ܢ ܡܢܘ̈ܬܗ ܕܡܝܬ݀ ܡܢܘ̈ܬܐ ܬܗܘܐ. ܡܛܠ ܕܟܠ ܕܡܪܟܒ ܡ̣ܢ ܦܫܝ̣̈ܛܐ ܗ̣ܘ ܡܪܟܒ. ܘܗܟܢܐ ܬܘܒ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܗܕܡܝ̈ ܦܓܪܐ ܡ̣ܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܐܣܦܝ̣ܪ̈ܢܝܬܐ ܡܪܟܒ ܗܘܐ. ܐܢ ܟܝܢܐ ܐܘ ܚܝܠ ܟܘܟܒܐ ܗܘܐ ܓܒܘܠܗܘܢ ܡܣܟܡܢܗܘܢ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܫܪܝ̣ܟܐ ܡܕܝܢ ܕܥܒܘܕܐ ܕܟܠ ܘܒܪܘܝܐ ܘܓܒܘܠܐ ܘܐܠܗܐ ܠܘ ܚܝܠܐ ܗܘܐ ܐܣܛܘܟܣܢܝܐ. ܐܦܠܐ ܟܘܟܒܢܝܐ ܕܟܝܢܐܝܬ ܒܠܥܕ ܪܓܫܬܐ ܡܥܒܕܝ̣ܢ. ܐܠܐ ܟܝܢܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܕܨܒܝܢܐܝܬ ܡܥܒܕ. ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܘܢ ܡܫܟܢ. ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܟܡܐ ܕܫܦܪܐ ܠܗ ܢܛܪ. ܘܠܗ ܠܗܢܐ ܢܝ̣ܫܐ ܪܡܙ ܪܘܚܐ ܒܦܘܡ ܐܫܥܝܐ ܗ̇ܘ ܢܒܝܐ ܕܐܡ̇ܪ. ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ. ܕܥܒܕܟ ܘܓܒܠܟ ܒܡܪܒܥܐ ܘܥܕܪܟ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ. ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܣܩܘܒܠܝܬܐ ܕܠܐ ܐܠܗ܆ ܘܣܬܘܪܝܗ̇. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ܇ ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܕܣܩܘܒ̈ܠܝܐ. ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܐܠܘ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܐ ܒܪܘܝܐ ܡܫܘܬܦܘ ܡܫܘܬܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܐܝ̣ܬܘܬܐ ܟܐܡܬ݀ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܦܪܝ̣ܫ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܒܕܝ̣ܠܝܘܬ ܐܝܬܘܬܗ. ܘܟܠ ܕܗܟܢܐ ܗ̱ܘ ܡ̣ܢ ܓܢܣܐ ܘܡ̣ܢ ܦܘܪܫܢܐ ܡܪܟܒܐ ܗ̱ܘ ܘܠܘ ܦܫܝ̣ܛܐ ܗ̱ܘ. ܒܪܘܝܐ ܡܕܝܢ ܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܟܒܐ ܗ̱ܘ. ܘܟܕ ܐܝܬܘܬܗ ܠܘܬ ܫܟܝ̣ܪܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܡܘܒܠܐ܆ ܠܝܬܘܗܝ ܡܕܝܢ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܬܪܝܢ

 

ܐܡܪܝܢ ܐܠܘ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܠ ܥܒܘܕܐ ܣܢܝ̣ܩ ܗܘܐ. ܐܘ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܣܢܝ̣ܩ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ. ܐܘ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܥܒܘܕܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܫܟܝ̣ܚ ܘܐܝܬܘܗܝ ܡܘܒܠ. ܗܟܘܬ ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܝܟܢ ܬܬܩܛܪܓ ܥܠܘܗܝ ܗ̇ܝ ܕܣܢܝ̣ܩ ܒܕܣܢܝ̣ܩܘܬ ܫܟܝ̣ܚܘܬܢܝܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗ̇. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܠܡܬܩܛܪܓܘ ܥܠ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܥܠܡܐ ܡܕܝܢ ܡ̣ܢ ܕܝܠܗ ܗ̣ܝ ܠܗ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ܆ ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܥܒܘܕܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܬܠܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܐܠܘ ܥܒܘܕܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܐܘ ܠܟܝܢܗ ܐܥܒܕ ܗܘܐ. ܐܘ ܠܫܟܝ̣ܚܘܬ ܟܝܢܗ. ܐܘܟܝ̣ܬ ܠܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܗܘܐ ܟܝܢܗ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܘ ܐܘܟܡܘܬܐ ܒܝܕ ܥܒܘܕܐ ܗܘܬ݀ ܐܘܟܡܘܬܐ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܟܕ ܢܬܬܪܝܡ ܗܘܐ ܥܒܘܕܗ̇܆ ܐܦ ܗ̣ܝ ܐܘܟܡܘܬܐ ܡܬܬܪܝ̣ܡܐ ܗܘܬ݀ ܡ̣ܢ ܐܘܟܡܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܘܟܡܘܬܐ ܒܐܡܝ̣ܢܘ ܐܘܟܡܘܬܐ ܗ̱ܝ. ܟܕ ܢܗܘܐ ܥܒܘܕܐ ܘܟܕ ܠܐ ܢܗܘܐ. ܗܟܘܬ ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܨܐ ܗܘܬ݀ ܗܝܕܝܟ ܕܟܕ ܢܬܬܪܝ̣ܡ ܗܘܐ ܥܒܘܕܐ ܐܦ ܘܫܟܝ̣ܚܘܬܐ ܡܬܬܪܝ̣ܡܐ ܗܘܬ݀. ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܚܘܬܐ ܒܐܡܝ̣ܢܘ ܫܟܝ̣ܚܘܬܐ ܗ̱ܝ. ܐܢ ܢܗܘܐ ܥܒܘܕܐ ܐܘ ܠܐ ܢܗܘܐ. ܥܠܡܐ ܡܕܝܢ ܠܐ ܒܟܝܢܗ ܐܦܠܐ ܒܫܟܝ̣ܚܘܬܗ ܣܢܝ̣ܩ ܥܠ ܥܒܘܕܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܐܪܒܥܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܐܠܘ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܥܠ ܥܠܬܐ ܥܒܘܕܬܐ ܡܣܢܩܐ ܠܡܬܡܨܝܢܐ܆ ܙܕܩ ܕܐܦ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܠܝܬܝܘܬܐ ܬܘܒ ܥܠ ܥܠܬܐ ܬܣܬܢܩ. ܥܒܘܕܬܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܝܬܝܘܬܐ ܟܕ ܠܐ ܡܕܡ ܗ̣ܝ܆ ܐܝܟܢܐ ܣܢܝ̣ܩܘܬܐ ܥܠܝܗ̇ ܬܬܩܛܪܓ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܠܐ ܡܨܝܐ. ܐܦܠܐ ܗ̇ܝ ܡܨܝܐ. ܟܐܡܬ݀ ܕܡܬܡܨܝܢܘܬ ܐܝܬܘܬܐ. ܥܠ ܥܠܬܐ ܥܒܘܕܬܐ ܬܣܢܩܝ̣ܘܗܝ ܠܡܬܡܨܝܢܐ ܒܗܘܝܗ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܚܡܫܐ

 

ܐܠܘ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܥܠ ܡܗܘܝܢܐ ܡܣܢܩܐ ܗܘܬ݀ ܠܡܬܡܨܝܢܐ. ܐܠܨܐ ܗܘܬ݀ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܗܘܐ ܡܬܡܨܝܢܐ܆ ܥܠܘܗܝ ܕܡܗܘܝܢܐ ܢܣܬܢܩ. ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܠܐ ܡܦܩܐ ܠܗ ܡ̣ܢ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ. ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܒܕܠܘܬ ܡܗܘܝܢܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܘܒܠܐ. ܡܬܡܨܝܢܐ ܡܕܝܢ ܘܠܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܢܝܩ ܥܠ ܥܒܘܕܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܫܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܨܘܪ̈ܬܐ ܘܓܕ̈ܫܐ ܗܠܝܢ ܡܫܪ̈ܝܢܐ ܕܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܠܘ ܒܝܕ ܥܠܬܐ ܗܘ̈ܝܢ ܥܒܘܕܬܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܡܗܘܝܢܐ. ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܡܗܘܝܢܐ ܐܘ  ܡܬܘܡܝܐ ܗ̣ܘ ܐܘ ܡܫܪܝܢܐ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܡܬܘܡܝܐ ܢܗܘܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܘ ܡܬܘܡܝܐ ܗܘܐ. ܐܘ ܥܠ ܥܠܬܐ ܡܕܡ ܡܫܪܝܢܝ̣ܬܐ ܣܢܝ̣ܩ ܗܘܐ ܠܘܬ ܡܗܘܝܢܘܬܗ ܕܠܡܫܪ̈ܝܢܐ ܗ̇ܢܘܢ܆ ܐܘ ܠܐ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܗܝܕܝܟ ܕܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܥܠܬܐ ܡܫܪܝܢܝ̣ܬܐ. ܐܘ ܥܠ ܥܠܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܡܫܪܝܢܝ̣ܬܐ ܣܢܝ̣ܩܐ ܠܘܬ ܗܘܝܐ ܐܘ ܠܐ. ܘܐܢ ܥܠ ܥܠܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܣܢܝ̣ܩܐ ܡܫܪܝܢܝ̣ܬܐ܆ ܘܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܥܠ ܥܠܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܬܣܬܢܩ. ܘܠܠܐ ܣܘܦ ܦܗܝܐ ܡܠܬܐ. ܗܟܘܬ ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܫܬܟܚܐ ܫܟܝ̣ܚܘܬܗ ܕܡܫܪ̈ܝܢܐ ܗ̇ܢܘܢ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ. ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܙܒ̈ܢܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ܆ ܒܠܥܕ ܥܠܬܐ ܡܢܬܥܢܝ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܨܝܐ ܕܡܫܪܝܢܐ ܢܗܘܐ ܡܗܘܝܢܗܘܢ ܕܡܫܪ̈ܝܢܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܣܬܢܩ ܥܠ ܡܗܘܝܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܫܪܝܢܐ. ܘܗ̇ܘ ܥܠ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܬܘܒ ܠܠܐ ܣܘܦ ܢܦܩܐ ܡܠܬܐ. ܘܟܕ ܡܫܪ̈ܝܢܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܬܘ̈ܡܝܐ ܐܢܘܢ ܐܦܠܐ ܡܫܪܝܢܐ ܡܗܘܝܢܗܘܢ. ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܡܗܘܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܘܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܟܘܠܝܘܬܗ. ܒܕܐܟܘܬܗܘܢ ܐܦ ܗ̣ܘ ܡܫܪܝܢܐ ܗ̱ܘ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܫܒܥܐ

 

ܟܠܗܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܫܪ̈ܝܢܐ ܕܗܘܘ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ. ܐܢ ܠܐ ܣܢܝ̣ܩܝܢ ܥܠ ܡܗܘܝܢܐ܆ ܗܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܒܥܝܐ. ܒܗܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܐܦ ܥܠܡܐ ܒܟܘܠܝܘܬܗ ܟܕ ܡܫܪܝܢܐ ܗ̱ܘ܆ ܠܐ ܣܢܝ̣ܩ ܥܠ ܡܗܘܝܢܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܣܢܝ̣ܩܝܢ ܗ̣ܘ ܡܗܘܝܢܗܘܢ܆ ܐܘ ܡܫܪܝܢܐ ܗ̣ܘ ܐܘ ܡܬܘܡܝܐ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗܝ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܗܘܝܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܫܪܝܢܐ ܙܕܩ ܕܢܣܬܢܩ. ܘܗ̇ܘ ܥܠ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܠܠܐ ܣܘܦ ܫܢܙܐ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܗܟܘܬ ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܠܐ ܫܪܝܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܬܘܡܝܐ ܗ̱ܘ܇ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܗܘܝܗ ܕܡܫܪܝܢܐ ܗ̇ܘ܆ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܗܘܝܢܐ ܘܗܘܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܗܘܝܢܘܬܗ ܡܫܪܝܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܐܝܟܢ ܕܗ̇ܘ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܥܠ ܡܗܘܝܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܫܪܝܢܐ ܐܠܨܐ ܕܢܣܬܢܩ ܒܡܗܘܝܢܘܬܗ. ܘܗܟܢܐ ܗ̇ܘ ܥܠ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܠܘܬ ܠܐ ܣܘܦ ܡܫܬܠܫܠܐ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܘܟܕ ܡܗܘܝܢܗ ܕܥܠܡܐ ܠܐ ܡܬܘܡܝܐ ܗ̱ܘ. ܐܦܠܐ ܡܫܪܝܢܐ ܠܘ ܡܕܡ ܗ̣ܘ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܠ ܡܕܡ ܐܘ ܡܬܘܡܝܐ ܗ̱ܘ. ܐܘ ܡܫܪܝܢܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܫܪܝܐ ܕܣܥܝ̈ܐ ܗܠܝܢ. ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܪܘܝܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ. ܠܐ ܡܫܘܬܦܐ ܐܝܬܘܬܗ ܠܐܝܬܘܬ ܡܬܡܨ̈ܝܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܠܨܐ ܡ̣ܢ ܗܕܐ ܪܘܟܒܗ ܕܡ̣ܢ ܓܢܣܐ ܘܦܘܪܫܢܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬܘܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܘ ܓܢܣܗ ܕܝܠܗ ܘܕܡܬܡܨ̈ܝܢܐ ܗܘܬ݀ ܐܝܬܘܬܐ. ܫܘܝܐܝܬ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܬܬܩܛܪܓ ܘܣܘܢܘܢܘܡܐܝܬ ܥܠܘܗܝ. ܘܥܠ ܗ̇ܢܘܢ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܥܠܘܗܝ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܬ݀ ܘܡܪܢܐܝܬ ܡܬܩܛܪܓܐ. ܘܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝܬ݀ ܘܠܘ ܡܪܢܐܝܬ. ܒܗܦܟܐ ܕܓܢܣܐ. ܒܕܠܘ ܝܬܝ̣ܪܐܝܬ ܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܒܨܝ̣ܪܐܝܬ ܕܝܢ ܬܘܪܐ. ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܕܝܢ ܡܪܢܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܕܡ̣ܢ ܝܬܗ ܐܝܬ ܠܗ ܗܕܐ. ܡܬܡܨܝܢܝ ܐܝܬܘܬܐ ܕܝܢ ܐܫܝ̣ܠܐܝܬ. ܒܕܠܘ ܡ̣ܢ ܝܬܗ ܗ̣ܝ ܠܗ ܗܕܐ. ܐܠܐ ܡܢܗ ܕܗ̇ܘ ܣܓܝ̣ܕ ܘܡܥܠܝ ܒܐܝܬܘܬܗ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܣܬܢܩ ܥܠ ܥܒܘܕܐ܆ ܙܒܢ ܗܘܝܗ. ܠܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ܆ ܐܦܠܐ ܒܬܪ ܕܗܘܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܠܐ ܢܩ̈ܦܢ ܫܟܝ̣ܪ̈ܘܬܐ ܕܟܢܫܬܘܢ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܠܬܝܐ

 

ܐܠܘ ܫܪܝ̣ܪ ܗܘܐ ܣܥܝܟܘܢ ܬܠܝܬܝܐ. ܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܕܡ ܡܬܘܡ ܒܥܠܡܢ ܗܢܐ ܡܫܬܡܫܐ ܗܘܬ݀ ܗܘܬ݀. ܒܗ̇ܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܕܡܥܒܕܢܗ̇. ܐܘ ܠܟܝܢܗ̇ ܡܥܒܕ. ܐܘ ܠܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܟܝܢܗ̇. ܘܬܪ̈ܝܗܘܢ ܫܟܝ̣ܪܝ̣ܢ. ܡܕܝܢ ܐܠܨܐ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܣܟ. ܘܗܐ ܚܙܝܢܢ ܐܢܢܩܐܝܬ ܘܝܕܥܝ̣ܢܢ ܐܠܨܐܝܬ ܣܘܓܐܬ݀ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܠܐ ܡܣܝ̈ܟܬܐ ܕܗܘ̈ܝܢ. ܣܥܝܟܘܢ ܡܕܝܢ ܗܘܝܘ ܕܙܐܦܢܝ. ܘܠܘ ܚܙܝܢ ܘܝܕܥܬܢ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܪܒܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܡܬܡܨܝܢܘܬ ܠܝܬܝܘܬܐ. ܠܘ ܥܠ ܥܠܬܐ ܡܣܢܩܐ ܥܒܘܕܬܐ. ܐܠܐ ܥܠ ܠܝܬܝܘܬ ܥܠܬܐ ܕܡܬܡܨܝܢܘܬ ܐܝܬܘܬܐ. ܐܟܡܐ ܕܡܥܕܐ ܕܬܬܐܡܪ. ܕܥܠܬܐ ܕܓܠܝ̣ܙܘܬܐ. ܓܠܝ̣ܙܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܥܠܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܠܐ ܢܩܦܐ ܫܟܝ̣ܪܘܬܐ ܕܩܛܠܒܬܘܢ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܚܡܝܫܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܡܬܡܨܝܢܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܣܢܝ̣ܩ ܥܠ ܥܠܬܐ. ܠܘ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܬܫܟܢ ܠܗ ܐܝܬܘܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܚܕܬܐܝܬ. ܐܠܐ ܕܠܗ̇ ܠܐܝܬܘܬܗ ܢܛܪܝܗ̇ ܥܠܘܗܝ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܫܬܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܣܥܝܟܘܢ ܗ̇ܘ ܥܛܠ ܠܫܪܝܐ ܗܘܐ. ܐܠܘ ܐܡܪܝܢ ܗܘܝܢ ܕܥܒܘܕܗܘܢ ܕܨܘܪ̈ܬܐ ܘܓܕ̈ܫܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܥܒܘܕܗ ܕܥܠܡܐ܆ ܟܝܢܐܝܬ ܡܥܒܕ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܠܘ ܗܕܐ ܡܘܕܝܢܢ. ܐܠܐ ܕܥܒܘܕܐ ܗ̱ܘ ܨܒܝܢܝܐ. ܠܐ ܡܬܐܠܨܝ̣ܢܢ ܒܡܕܡ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܟܢܫܬܘܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܕܨܒܝܢܐܝܬ ܡܥܒܕ. ܐܡܬܝ ܕܨܒܐ ܘܫܦܪ ܠܗ ܡܥܒܕ. ܘܐܦܢ ܠܐ ܬܗܐ ܥܠܬܐ ܡܕܡ ܣܟ ܡ̣ܢ ܠܒܪ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܫܒܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܦܘܢܝܐ ܕܣܥܝܐ ܫܬܝܬܝܐ. ܦܘܢܝܐ ܗ̱ܘ ܐܦ ܕܗܢܐ ܣܥܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܥܠܬܗ̇ ܕܡܗܘܝܢܘܬܗ ܡܫܪܝܢܝ̣ܬܐ ܕܡܗܘܝܢܐ ܡܬܘܡܝܐ. ܠܘ ܡܕܡ ܗ̣ܘ ܐ̱ܚܪܝܢ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܨܒܝܢܗ. ܘܥܠܬ݀ ܨܒܝܢܗ ܝܕܥܬܗ. ܘܥܠܬ݀ ܝܕܥܬܗ ܟܝܢܗ. ܘܨܝܕܘܗܝ ܡܣܬܝܟܐ ܡܠܬܐ. ܘܠܘ ܠܠܐ ܣܘܦ ܡܫܬܠܫܠܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܬܘܢ. ܒܕܠܘ ܥܠܬܢܐ ܗ̱ܘ ܟܝܢܗ ܕܥܒܘܕܐ. ܐܠܐ ܥܠܬܐ ܒܠܚܘܕ ܕܟܠܗܘܢ ܥܠܬܢ̈ܐ. ܘܒܗ ܘܒܝܕܗ ܟܠ. ܘܠܗ ܬܫܒ̈ܚܢ ܘܒܘܪ̈ܟܢ ܡ̣ܢ ܟܠ. ܘܠܐ ܡܨܝܬܘܢ ܕܬܐܡܪܘܢ. ܕܡܕܝܢ ܐܟܡܐ ܕܟܝܢܗ ܘܝܕܥܬܗ ܡܬܘܡܝܝ̈ܢ ܙܕܩ ܕܐܦ ܨܒܝܢܗ ܘܡܗܘܝܢܘܬܗ ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܥܠܬܢܗ ܡܬܘ̈ܡܝܐ ܢܗܘܘܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܗܕܐ ܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܝܢܐܝܬ ܡܥܒܕܝܢ ܫܪܝ̣ܪܐ. ܘܠܘ ܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܨܒܝܢܐܝܬ.

 

 

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܬܘܡܝܐ ܗ̱ܘ ܘܥܠܡܝ̣ܢܝܐ ܥܒܘܕܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܬܪܝܢ. ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܕܒܗ ܐܝܬ ܢܝܫܐ ܚܕ ܡܛܠ ܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܚܘܫܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܡܬܘܡܝܐ ܓܝܪ. ܠܐܝܬܝܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܫܪܝ̣ ܩܪܝܐ ܡܠܬ݀ ܚܟܡܬܐ. ܘܥܠܡܝ̣ܢܝܐ ܠܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܫܠܡ. ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܩܕܝܫܐ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܕܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܡܬܚ ܥܡ ܡܬܘ̈ܡܝܐ ܠܥܠܡ ܢܣܒܝ̣ܢܢ. ܘܙܕܩ ܠܡܕܥ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܚܘܝ̣ܢܢ. ܕܥܠܬܢܝܘܬ ܡܬܡܨ̈ܝܢܐ ܟܠܗܘܢ. ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ ܕܠܘܬ ܥܠܬܐ ܐܝܕܐ ܕܐܠܨܝܬܐ ܗ̱ܝ ܐܝܬܘܬܗ̇. ܒܝܬܗ̇ ܙܕܩ ܕܬܣܬܝܟ. ܘܟܠ ܕܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܗ̱ܘ ܒܝܬܗ܆ ܡ̣ܢ ܠܘ ܡܫܟܚܢ̈ܝܬܐ ܗ̱ܝ ܕܠܝܬܝܘܬܐ ܠܟܝܢܗ ܬܩܦ ܡܬܘܡ. ܘܟܠ ܕܗܟܢܐ ܗ̱ܘ܇ ܡ̣ܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܕܡܬܘܡܝܐ ܟܝ̣ܬ ܘܥܠܡܝܢܝܐ ܢܗܘܐ. ܘܒܐܡܝ̣ܢܘ ܬܫܪܝ ܥܠܘܗܝ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܐܝܬܘܗܝ. ܘܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܦܘܡܗ ܩܕܝܫܐ ܫܘܕܥ ܒܕ ܐܫܥܝܐ ܗ̇ܘ ܢܒܝܐ܆ ܕܐܢܐ ܐܝ̣ܬܝ ܩܕܡܝܐ. ܘܐܢܐ ܒܬܪܟܢ. ܘܩܕܡܝ ܠܝܬ ܐܠܗܐ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܘܒܬܪܝ ܠܐ ܢܗܘܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܐܠܘ ܠܝܬܝܘܬܐ ܣܟ ܠܟܝܢܗ ܕܒܪܘܝܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ݀ ܕܬܩܦ. ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܐܘ ܡ̣ܢ ܕܝܠܗ ܗܘܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ. ܐܘ ܡ̣ܢ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܝܬܗ ܗ̣ܝ ܠܗ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ. ܠܘ ܡܫܟܚܐ ܕܡ̣ܢ ܝܬܗ ܬܗܘܐ ܠܗ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܗܘܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܗܟܘܬ ܠܐ ܫܪܝܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܢ ܐܠܨܐ ܗ̱ܝ ܐܝܬܘܬܐ ܗ̱ܘ. ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܐܝܟ ܕܥܬܝ̣ܕܝܢ ܠܡܚܘܝܘ ܕܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܚܕ. ܘܒܛܠܢܝܗܝ ܠܫܩܐ ܗܢܐ ܕܦܘܠܓܐ. ܘܐܢ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗ̱ܘ. ܡ̣ܢ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܗ̱ܝ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܘܢܬܢܛܪ ܐܝܟ ܕܚܘܝ̣ܢܢ. ܒܕܓܘܢ ܐܝ̣ܩܐ ܡܨܝܐ ܕܢܠܝܬܝܘܗܝ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܐܠܘ ܡܨܐ ܗܘܐ ܠܡܬܠܝܬܝܘ ܗ̇ܘ ܢܒܥܐ ܕܐܝܬܘܬ ܟܠ ܐܘ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܥܫܝ̣ܢ ܡܢܗ ܓܕܫܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܗܕܐ. ܐܘ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܫܘܐ: ܐܘ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܡܚܝ̣ܠ. ܘܬܪ̈ܝܗܘܢ ܫܩܘ̈ܗܝ ܕܦܘܠܓܐ ܫܟܝ̣ܪܝܢ. ܒܕܠܐ ܡܨܝܢ ܠܡܗܘܐ. ܐܠܐ ܥܡ ܗܘܝܐ ܕܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܚܕ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ. ܘܫܩܐ ܬܘܒ ܬܠܝܬܝܐ ܫܟܝ̣ܪ. ܒܕ ܗ̇ܘ ܕܡܚܝ̣ܠ ܗ̇ܝ ܕܢܙܕܟܐ ܝܬܝܪ ܒܝܬܝܐ ܠܗ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܙܟܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܐܠܘ ܡܨܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܝܬܝܘܬܗ ܕܡܬܩܢܢܐ ܕܟܠ. ܟܝܢܐ ܩܢܐ ܗܘܐ ܡܩܒܠܢܐ ܕܠܝܬܝܘܬܐ ܘܕܐܝܬܘܬܐ. ܘܐܠܘ ܗܟܢܐ ܣܢܝ̣ܩ ܗܘܐ ܡܫܪܝܢܐ ܗܘܐ. ܘܐܠܘ ܡܫܪܝܢܐ ܗܘܐ. ܘܗ̇ܘ ܥܠ ܐ̱ܚܪܢܐ ܣܢܝ̣ܩ ܗܘܐ ܘܗ̇ܘ ܥܠ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܠܠܐ ܣܘܦ ܡܫܬܠܫܠܐ ܗܘܬ݀ ܡܠܬܐ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܒܪܝ̣ܬܐ ܒܪܘܝܐ ܠܐ ܒܪܝܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܟܐܢܐܝܬ ܐܬܚܘܝ ܕܡܬܘܡܝܐ ܗ̱ܘ ܥܒܘܕܐ ܘܥܠܡܝ̣ܢܝܐ. ܐܟܡܐ ܕܪܬܡܐ ܢܒܝܝܐ ܡܒܕܩ. ܕܐܢ̱ܬ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܟ ܘܫܢܝ̈ܟ ܠܐ ܓܡܪ̈ܢ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܡܛܠ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܣܩܘܒܠܝܬܐ ܕܟܦܪ̈ܝ ܒܡܬܘܡܝܘܬܗ ܘܥܠܡܝ̣ܢܝܘܬܗ ܕܥܒܘܕܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܚܘ̈ܫܒܝܐ. ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܠܘ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܒܪܘܝܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܡܫܪܝܢܐ ܡܕܡ ܢܗܘܐ. ܘܒܪܘܝܗ ܕܡܫܪܝܢܐ ܗ̱ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܬܘܡܝܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܡܬܟܢܫܐ ܕܒܪܘܝܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܫܪܝܢܐ ܗ̱ܘ ܘܠܘ ܡܬܘܡܝܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܦܝ̣ܠܠܘ̈ܣܘܦܐ ܒܪ̈ܝܐ ܐܡܪܝܢ ܕܡܕܒܪܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܓܘ ܡ̣ܢ ܚܘܓܬ݀ ܣܗܪܐ܆ ܗܘܢܐ ܡܥܒܕܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܥܠܬܢܐ ܗ̱ܘ ܕܗܘܢܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܘܙܠܬܐ ܗܪܡܝ̣ܣ. ܘܗܢܐ ܕܗ̇ܘ ܕܒܠܬܝ. ܘܗܢܐ ܕܗ̇ܘ ܕܫܡܫܐ. ܘܗܢܐ ܕܗ̇ܘ ܕܐܪܝ̣ܣ. ܘܗܢܐ ܕܗ̇ܘ ܕܙܘܣ. ܘܗܢܐ ܕܗ̇ܘ ܕܩܪܘܢܘܣ. ܘܗܢܐ ܕܗ̇ܘ ܕܕܩܢ̈ܣܐ. ܘܗܢܐ ܕܗ̇ܘ ܕܫܡܝ̈ ܫܡܝ̈ܐ. ܘܗܢܐ ܕܥܠܬܢܐ ܩܕܡܝܐ ܘܝ̣ܚܝ̣ܕܝܐ. ܘܗܢܐ ܕܥܠܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܐܠܨܝܬ݀ ܐܝܬܘܬܐ. ܘܥܡܐ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ ܐܡ̇ܪ. ܕܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܒܪܐ ܡܘܙ̈ܠܬܐ ܫܒܥ. ܕܛܥܝ̈ܐ ܫܒܥܐ ܘܠܗܘܢ ܐܓܥܠ ܦܘܪܢܣܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ. ܘܠܦܘܬ ܪ̈ܥܝܢܐ ܗܠܝܢ ܒܪܘܝܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܠܘ ܡܬܘܡܝܐ ܗ̱ܘ ܐܦܠܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ. ܘܟܠ ܕܗܟܢܐ ܠܘ ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܬܠܝܬܝܘ. ܒܕ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗ̱ܘ. ܘܡܬܟܢܫܐ ܬܘܒ ܕܐܦܠܐ ܠܥܠܡܝ̣ܢܝܐ ܗ̱ܘ ܒܝܬܗ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܬܪܝܢ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܐܠܘ ܒܪܘܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܗܘܐ. ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܥܠܡܐ. ܐܘ ܥܡܗ ܗܘܐ ܐܘ ܒܬܪܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝܪ ܐܝܟ ܪܥܝܢܟܘܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܫܪܝܢܐ ܡܘܕܝܬܘܢ ܕܒܪܝܬܐ. ܐܘ ܒܡܫܘܚܬܐ ܗܘܬ݀ ܡܣܝܟܬܐ ܐܘ ܒܡܫܘܚܬܐ ܠܐ ܡܣܝܟܬܐ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܘܬ ܡܫܪܝܢܘܬܗ ܕܒܪܘܝܐ ܡܘܒܠ. ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܫܬܟܚ ܝܘܡܐ ܗܢܐ ܫܘܠܡܗ̇ ܕܫܪܝ ܒܬܪ ܫܘܠܡܗ̇ ܕܡܫܘܚܬܐ ܐܠܐ ܡܣܝܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܒܕܫܘܠܡܐ ܣܘܝܟܐ ܗ̱ܘ ܕܡܕܡ ܡܫܘܕܥ. ܘܕܢܣܬܝܟ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܝܢ ܕܛܒ ܫܟܝ̣ܪ̈ܢ ܗ̣ܝ. ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܬܚܘܝ. ܕܠܘ ܡܬܘܡܝܐ ܗ̱ܘ ܒܪܘܝܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܬܠܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܐܠܘ ܒܪܘܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܗܘܐ ܘܥܠܡܝ̣ܢܝܐ. ܫܪܝ̣ܪܐ ܗܘܬ݀ ܥܠܘܗܝ. ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܘܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܠܘ ܫܪܝ̣ܪ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܥܠܘܗܝ. ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܗܠܝܢ. ܐܠܨܐ ܗܘܬ݀ ܕܩܢܐ ܗܘܐ ܟܝܢܐ ܐܘ ܡܕܡ ܕܡܫܥܒܕ ܠܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ. ܘܚܘܕܬܐ ܘܒܘܛܠܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܬܘܬܗ ܕܡܕܡ ܡܫܘܕܥܐ ܒܙܒܢܐ ܕܩܐܡ. ܘܕܗܫܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܝܬܘܬܗ ܕܡܕܡ ܡܫܘܕܥܐ ܒܙܒܢܐ ܕܩܐܡ. ܘܕܗܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܝܬܘܬܗ ܕܡܕܡ ܡܫܘܕܥܐ ܒܙܒܢܐ ܕܥܬܝ̣ܕ. ܘܕܗܫܐ ܬܘܒ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܟܕ ܡܬܘܡܝܘܬܗ ܕܒܪܘܝܐ ܘܥܠܡܝ̣ܢܝܘܬܗ ܠܘܬ ܫܟܝ̣ܪܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܡܘܒܠܐ. ܘܠܘ ܡܬܘܡܝܐ ܗ̣ܘ ܐܦܠܐ ܠܥܠܡܝ̣ܢܝܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܫܪܝܐ ܕܣܥܝ̈ܐ ܗܠܝܢ. ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܥܬܝ̣ܕܝ̣ܢܢ ܠܡܚܘܝܘ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܚܕ ܗ̣ܘ ܒܪܘܝܐ ܐܠܗܐ ܣܓܝܕ ܐܝܩܪܗ. ܘܠܝܬ ܐܠܗܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢܗ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܒܛܠܐ ܡܠܬܐ ܕܥܒܘ̣ܕܘܬ ܗܘ̈ܢܐ ܡܨܥܝ̈ܐ. ܘܕܡܘܙ̈ܠܬܐ ܕܐܡ̣ܪܬܘܢ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܕܬܪܝܢ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܩܕܝ̣ܡܘܬܗ ܕܒܪܘܝܐ ܥܠ ܒܪܝܬܐ ܠܘ ܒܙܒܢܐ ܗ̱ܝ. ܐܝܟܢܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܡܫܚ ܒܡܫܘ̣ܚܬܐ ܡܣܝܟܬܐ ܐܘ ܠܐ ܡܣܝܟܬܐ. ܒܕܒܪܘܝܐ ܗ̱ܘ ܐܦ ܕܙܒܢܐ ܒܪܘܝܐ. ܘܟܒܪ ܬܐܡܪܘܢ ܕܡܕܝܢ ܫܘ̈ܝܝ ܒܙܒܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܪܘܝܐ ܘܒܪ̣ܝܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܐܠܨܐ ܡܫܪܝܢܘܬܗ ܕܒܪܘܝܐ ܐܘ ܡܬܘܡܝܘܬܗ̇ ܕܒܪܝ̣ܬܐ ܘܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܫܟܝ̣ܪ̈ܢ. ܕܠܘܬ ܗܕܐ ܡܦܢܝܢܢ ܘܐܡܪܝܢܢ ܕܠܐ ܐܠܨܐ ܗܕܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܗܐ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܙܒܢܐ ܟܕ ܠܘ ܐܟܚܕܐ ܐܢܝܢ ܒܙܒܢܐ ܐܦܠܐ ܩܕܝ̣̈ܡܢ ܠܚܕ̈ܕܐ ܒܙܒܢܐ. ܘܐܠܐ ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܠܙܒܢܐ ܙܒܢܐ. ܘܠܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܠܠܐ ܣܘܦ. ܒܕܓܘܢ ܠܘ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܐܦ ܩܕܝ̣ܡܘܬܗ ܕܒܪܘܝܐ ܥܠ ܒܪܝ̣ܬܐ ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܬܗܘܐ. ܟܐܡܬ݀ ܕܠܐ ܫܘ̈ܝܝ ܒܙܒܢܐ ܢܗܘܘܢ܆ ܐܦܠܐ ܕܩܕܝ̣ܡ ܗܢܐ ܠܗܕܐ ܒܙܒܢܐ. ܐܠܐ ܕܠܐ ܙܒܢܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܘܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܠܩܒܝ̣ܥܘܬ ܐܝܬܘܬܗ. ܥܡܗܘܢ ܕܙܒ̈ܢܐ ܕܦܛܪܘ ܘܕܥܬܝ̣ܕܝ̣ܢ ܡܫܘܕܥܝ̣ܢܢ. ܒܠܥܕ ܗ̇ܝ ܕܢܫܬܚܠܦ ܥܡ ܫܘܚܠܦܝ̈ܗܘܢ ܕܙܒ̈ܢܐ ܗܠܝܢ. ܘܠܘ ܠܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܘܐܠܘ ܐܬܡܨܝ̣ܢ ܠܡܦܫܩܘܬܗ ܠܣܘܟܠܐ ܗܢܐ ܒܕܣܛܪ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܗܠܝܢ܆ ܠܐ ܡܬܘܡ ܐܬܚܫܚܢܢ ܒܗܝܢ.

 

 

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܒܪܘܝܐ ܠܘ ܒܐܬܪܐ ܗ̱ܘ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦܠܐ ܓܘܫܡܐ ܗ̱ܘ. ܐܠܐ ܠܐ ܓܫܘܡ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܬܠܬܐ. ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܕܒܗ ܐܬ ܢܝܫܐ ܚܕ. ܡܛܠ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܚܘܫܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܠܘ ܓܘܫܡܐ ܗܘܐ. ܡܫܪܝܢܐ ܗܘܐ ܘܠܘ ܡܬܘܡܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܠ ܓܘܫܡܐ ܡܫܪܝܢܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܫܪܪܢܢ. ܘܟܕ ܡܬܘܡܝܐ ܗ̱ܘ ܠܘ ܓܘܫܡܐ. ܘܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܡܫܘܕܥ ܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܟܪ ܕܐܡ̇ܪ. ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܓܘܫܡܐ ܫܡܥܬܝܘܗܝ ܠܐܠܗܐ. ܗܢܐ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܬܓܒܠ. ܟܐܡܬ݀ ܠܐ ܡܫܪܝܢܐ ܠܗ̇ܘ ܕܠܝܬܝܘܬܐ ܠܐܝܬܘܬܗ ܩܕܝ̣ܡܐ ܝܕܥܐ ܡܠܬܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܐܠܘ ܒܪܘܝܐ ܓܘܫܡܐ ܗܘܐ ܡܬܦܠܓܢܐ ܗܘܐ. ܘܐܠܘ ܡܬܦܠܓܢܐ ܗܘܐ܆ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗܘܐ. ܒܕ ܟܠ ܡܬܦܠܓܢܐ ܡܣܢܩ ܣܢܝ̣ܩ ܒܗܘܝܗ ܥܠ ܡܢܘ̈ܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܠܗܝܢ ܡܬܦܠܓ. ܘܒܪܘܝܐ ܟܕ ܐܠܨܝܐ ܗ̱ܘ܆ ܠܘ ܓܘܫܡܐ ܗ̱ܘ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܐܠܘ ܒܪܘܝܐ ܓܘܫܡܐ ܗܘܐ ܡܣܝܟܐ ܗܘܐ ܒܬܠܬ ܩܝ̈ܡܢ. ܘܐܠܘ ܡܣܝܟܐ ܗܘܐ ܠܘ ܡܬܘܡܝܐ ܗܘܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܬܘܡܝܐ ܠܗ̇ܘ ܕܕܠܐ ܣܟ ܗ̣ܘ ܐܡܪܝܢܢ. ܒܪܘܝܐ ܡܕܝܢ ܒܕܡܬܘܡܝܐ ܗ̱ܘ ܠܘ ܓܘܫܡܐ ܗ̱ܘ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܐܠܘ ܓܘܫܡܐ ܗܘܐ ܒܪܘܝܐ. ܡܫܘܬܦܘ ܡܫܘܬܦ ܗܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܒܓܘܫܡܢܝܘܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܦܪܝ̣ܫ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ. ܒܙܢܐ ܡܕܡ ܟܝܢܝܐ . ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܟܝܢܗ ܕܡܪܟܒ ܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܕܓܘܢܝܐ ܘܡ̣ܢ ܡܢܬܐ ܕܝ̣ܠܢܝܬܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܡ̣ܢ ܓܢܣܐ ܘܦܘܪܫܢܐ. ܘܟܠ ܡܪܟܒܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܘܠܘ ܡܬܘܡܝܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܦܪܝ̣ܫ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܒܡܕܡ ܐܠܨܐ ܗܘܬ݀ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܐܦ ܗ̣ܘ ܡܩܒܠܢܐ ܢܗܘܐ ܗܘܐ ܕܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ. ܗ̇ܝ ܕܟܦܘܪܝܐ ܗ̱ܝ ܠܐ ܡܬܡܠܚܢܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܐܠܘ ܓܘܫܡܢܝܘܬܐ ܘܡܣܝܟܘܬܐ. ܠܐ ܟܠܝ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܡ̣ܢ ܩܘܛܪܓܐ ܕܣܘܟܠ ܐܠܗܘܬܐ. ܥܛܠܐܝܬ ܡܨܝܢ ܗܘܝܢ ܠܡܒܛܠܘ ܐܠܗܘܬ ܫܡܫܐ ܘܗ̇ܝ ܕܣܗܪܐ. ܒܕܠܐ ܒܡܕܡ ܡܨܝܢܢ ܠܡܟܢܫܘ ܠܘܬ ܡܟܫܚܢܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܕܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܐܠܐ ܒܗ̇ܝ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܐܢܘܢ ܘܡܣܝ̈ܟܐ. ܘܐܠܘ ܐܬܗܘܢܢܢ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܓܘܫܡܢܝܘܬܗ ܕܒܪܘܝܐ. ܣܓܝ̈ܐܐ ܗܘܘ ܠܢ ܐܠܗ̈ܐ ܘܠܘ ܚܕ ܐܠܗܐ. ܫܡܫܐ ܠܡܐܡܪ ܘܣܗܪܐ ܕܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܩܕܝܫܐ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ. ܘܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܥܬܝ̣ܩܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܫܡܫܐ. ܘܒܪܘܝܗ ܕܗܢܐ ܟܠ. ܘܩܕܝ̣ܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܬܘܒ. ܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܠܫܡܫܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܠܣܗܪܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܠܣܓܝܐܘܬܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܠܗ ܠܫܡܝܐ ܥܡ ܗܠܝܢ܇ ܕܠܗܘܢ ܘܕܢܕܒܪܘܢ ܠܟܠ ܝܗܒܘ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܫܬ

 

ܐܠܘ ܒܪܘܝܐ ܓܘܫܡܐ ܗܘܐ. ܒܐܬܪܐ ܗܘܐ. ܒܕܓܘܢ ܗ̣ܘ ܐܬܪܗ. ܐܘ ܡܬܘܡܝܐ ܗ̱ܘ ܐܘ ܡܫܪܝܢܐ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܬܪܐ ܫܛܝ̣ܚܘܬܗ ܗ̣ܘ ܓܘܝܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܗ̇ܘ ܕܚܒܫ. ܘܚܢܢ ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܫܪܪܢܢ ܕܟܠ ܓܘܫܡܐ ܡܫܪܝܢܐ ܗ̱ܘ. ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܕ ܒܪܘܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܠܐ ܐܬܪܐ ܐܝܬ ܠܗ ܐܘ ܚܒܫ ܠܗ. ܠܐ ܡܕܝܢ ܣܢܝ̣ܩ ܟܝܢܗ ܥܠ ܐܬܪܐ ܠܡܗܘܐ ܒܗ. ܘܟܕ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܠܐ ܣܢܝ̣ܩܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܗ̱ܝ ܠܗ. ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܠܗ ܙܕܩ ܕܬܩܦ. ܒܪܘܝܐ ܡܕܝܢ ܟܕ ܠܘ ܒܐܬܪܐ ܗ̱ܘ. ܠܘ ܓܘܫܡܐ ܗ̱ܘ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܫܒܥ

 

ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܣܦܝܪܢܝ ܐܣܟܡܐ ܗ̱ܘ. ܘܐܠܘ ܒܪܘܝܐ ܓܘܫܡܐ ܗܘܐ. ܐܠܨܐ ܗܘܬ݀ ܕܒܦܢܝ̣ܬܐ ܡܢܗ ܢܗܘܐ ܗܘܐ ܕܒܦܢܝ̣ܬܐ ܡܢܗ ܢܗܘܐ ܗܘܐ. ܘܐܠܘ ܒܦܢܝܬܐ ܡܢܗ ܗܘܐ ܐܠܨܐ ܗܘܬ݀ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܢܗܘܐ ܗܘܐ. ܘܠܬܚܬ ܡ̣ܢ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܕܘܟܬܐ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܐܝܕܐ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܪ̈ܝܫܝܢ ܗ̣ܝ. ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ ܕܠܬܚܬ ܡ̣ܢ ܪ̈ܓܠܝ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܩܘܒ̈ܠܝܝܢ ܡ̇ܢ ܕܝܐܡܛܪܐܝܬ ܒܣܝܡܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܬܗܘܐ ܒܕܦܣܝ̈ܢ ܠܩܘܒܠܝܢ ܐܢܝܢ. ܘܟܕ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ ܠܐ ܡܨܝܐ ܐܦܠܐ ܦܐܝܐ ܕܠܬܚܬ ܡܬܘܡ ܢܗܘܐ. ܠܘ ܓܘܫܡܐ ܗ̱ܘ ܒܕܠܘ ܒܐܬܪܐ ܗ̱ܘ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ. ܡܛܠ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܫܟܝ̣ܪܬܐ ܕܡܓܫ̈ܡܢܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܚܘ̈ܫܒܝܐ. ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܘ ܫܘ̈ܝܝ ܒܐܬܪܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܟܙܢܐ ܕܐܘܣܝܐ ܘܓܕܫܐ. ܒܕܠܘ ܐܘܣܝܐ ܒܐܬܪܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܘܓܕܫܐ ܒܐ̱ܚܪܝܢ. ܐܘ ܦܪ̈ܝ̣ܫܝ ܒܐܬܪܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܬܪܝܢ ܓܘܫ̈ܡܝ̣ܢ. ܒܕܐܬܪ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܟܠ ܕܒܐܬܪܐ ܗ̱ܘ ܓܘܫܡܐ ܗ̱ܘ. ܒܪܘܝܐ ܡܕܝܢ ܐܢ ܐܝܬܘܗܝ. ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܘܗܝ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܬܪܝܢ

 

ܓܘܫܡܐ ܒܐܬܪܐ ܗ̱ܘ. ܒܕܩܐܡ ܠܝܬܗ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܓܕܫܐ ܠܘ ܒܐܬܪܐ ܗ̱ܘ. ܒܕ ܒܓܘܫܡܐ ܩܢܐ ܩܘܝܡܐ ܘܠܘ ܠܝܬܗ. ܒܪܘܝܐ ܡܕܝܢ ܐܢ ܩܐܡ ܠܝܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܘ ܓܕܫܐ ܗ̱ܘ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܘܗܝ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܬܠܬܐ

 

ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܓܝܪ ܒܦܫܝ̣ܛܘܬ ܬܪ̈ܥܝܬܗܘܢ ܘܠܐ ܚܫܢܝܘܬܗܘܢ ܕܒܡܩܡܘܬ ܨܒܝܢܐ ܕܥܠ ܫܘܪܪ ܬܘܕܝܬܐ ܡܕܡ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܣܩܘܒ̈ܠܝܝ ܗܝܡܢ̈ܘܬܐ ܐܟܚܕܐ. ܟܕ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܩܬܝ̣ܢ ܚܝܪ̈ܝܗܘܢ. ܠܐܦܝ̈ ܠܥܠ ܡܪܝܡܝ̣ܢ ܐܝܕ̈ܝܗܘܢ. ܘܠܥܠ ܚܝܪܝܢ. ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܒܡܪ̈ܘܡܐ ܥܠܝ̈ܐ ܥܡܪ ܦܘܢܝ ܫܐܠܬܗ̈ܘܢ ܫܐܠܝܢ. ܘܐܠܘܠܐ ܒܦܢܝ̣ܬܐ ܗܘܐ ܥܠܝܬܐ ܒܪܘܝܐ. ܠܘ ܠܘܬ ܗܕܐ ܡܬܗܕܝܢ ܗܘܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܡ̣ܢ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܡ̣ܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܬܟܢܫܐ ܕܒܐܬܪܐ ܗ̱ܘ ܒܪܘܝܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܓܘܫܡܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܗܘܢ ܟܬܒܝ̈ܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܡܓܫ̈ܡܢܐ. ܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܐܘܪܝܬܐ

 

ܠܘ̈ܚܐ ܕܟܬܝ̈ܒܢ ܒܨܒܥܗ ܕܐܠܗܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇. ܘܚܙܘ ܠܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܐܝܟ ܥܒܕܐ ܕܣܦܝ̣ܠܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬ ܕܬܠܬ

 

ܕܘܝܕ. ܝܡܝܢܗ ܕܡܪܝܐ ܐܪܝ̣ܡܬܢܝ. ܝܡܝܢܗ ܕܡܪܝܐ ܥܒܕܬ݀ ܚܝܠܐ ܘܠܐ ܐܡܘܬ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ. ܕܝܬܒ ܒܫܡܝܐ ܢܓܚܟ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ. ܒܝܡܐ ܐܘܪܚܟ. ܘܫܒܝ̣̈ܠܝܟ ܒܡܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܬ

 

ܐܫܥܝܐ. ܚܝܠܬܟ ܐܦ ܥܕܪܬܟ. ܘܣܡܟܬܟ ܒܝܡܝ̣ܢܝ ܙܕܝ̣ܩܬܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܒܥ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܫܡܝܐ ܟܘܪܣܝ. ܘܐܪܥܐ ܟܘܒܫܐ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܝ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܡܢܐ

 

ܢܚܘܡ. ܡܪܝܐ ܒܥܠܥܠܐ ܘܒܟܘ̣ܟܝ̣ܬܐ ܐܘܪܚܗ. ܘܥܢܢ̈ܐ ܚܠܐ ܕܪ̈ܓܠܘܗܝ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܫܥ

 

ܕܢܝܐܝܠ. ܚܙܐ ܗܘܝܬ ܟܘܪ̈ܣܘܬܐ ܕܐܬܬܣܝ̣ܡܘ. ܘܥܬܝ̣ܩ ܝܘ̈ܡܬܐ ܝ̣ܬܒ. ܠܒܘܫܗ ܐܝܟ ܬܠܓܐ ܚܘܪܐ. ܘܣܥܪܐ ܕܪܝܫܗ ܐܝܟ ܥܡܪܐ ܕܟܝܐ. ܟܘܪܣܝܗ ܫܠܗܒܝܬܐ ܕܢܘܪܐ. ܘܓܝ̣ܓ̈ܠܘܗܝ ܕܢܘܪܐ ܝܩܕܬܐ. ܢܗܪܐ ܕܢܘܪܐ ܪܕܐ ܘܢܦܩ ܡ̣ܢ ܩܕܡܘܗܝ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܥܣܪ

 

ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܬܝܡܢܐ ܐܬܐ. ܘܩܕܝܫܐ ܡ̣ܢ ܛܘܪܐ ܕܦܪܢ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝ̄ܐ

 

ܣܒܪܬܐ ܡܪܢܝܬܐ. ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܒ̄

 

ܝܥܩܘܒ ܒܩܘܪܒ ܩܘܪܒܢܗ. ܗ̇ܘ ܕܒܡܪ̈ܘܡܐ ܥܡܪ. ܘܒܡܟܝ̣̈ܟܬܐ ܚܐܪ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܓ̄

 

ܦܪܟܣܝ̣ܣ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܡܛܠ ܐܣܛܦܐܢܘܣ. ܚܪ ܒܫܡܝܐ. ܘܚܙܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܠܝܫܘܥ ܟܕ ܩ̇ܐܡ ܡ̣ܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܠܗܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܕ̄

 

ܐܠܘ ܡܪܟܒܬܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܐܬܪܗ. ܐܝܟܢܐ ܥܠܝܗ̇ ܐܬܚܙܝ̣ ܕܝܬܝ̣ܒ. ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܐܠܘܠܐ ܓܫܝ̣ܡܬܐ ܗܘܬ݀. ܐܝܟܢܐ ܡ̣ܢ ܓܫܝ̣̈ܡܐ ܡܬܛܥܢܐ ܗܘܬ݀. ܒܪܢܫܐ ܠܡܐܡܪ ܘܐܪܝܐ ܘܬܘܪܐ ܘܢܫܪܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝ̣ܒ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     #1 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ. ܡܛܠ ܒܘܛܠ ܬܪܥܝ̣ܬ ܡܓܫ̈ܡܢܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܚܘܫܒܝ̈ܐ. ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܦܘܠܓܟܘܢ ܗ̇ܘ ܒܡܢܬܐ ܚܣܝ̣ܪ. ܒܕܗܘܢܐ ܡܠܝ̣ܠܐ ܬܠܬܐ ܡܫܟܚ ܫܩܘ̈ܗܝ. ܘܠܘ ܬܪܝܢ. ܟܐܡܬ݀ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܐܘ ܫܘ̈ܝܝ ܒܐܬܪܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܘ ܦܪ̈ܝܫܝ ܒܐܬܪܐ. ܐܘ ܠܐ ܫܘ̈ܝܝ ܒܐܬܪܐ: ܐܦܠܐ ܦܪ̈ܝ̣ܫܝ ܒܐܬܪܐ. ܘܠܐܝܬܘܬܗ ܡ̇ܢ ܕܒܪܘܝܐ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܫܩܐ ܬܠܝܬܝܐ ܢܩܦ. ܒܕܠܘ ܒܐܬܪܐ ܗ̱ܘ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܫܘܐ ܐܦܠܐ ܦܪܝܫ ܒܐܬܪܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܐܬܪܐ. ܦܪܝ̣ܫ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܒܫܪܪܐ. ܒܙܢܝ̈ܐ ܡܕܡ ܠܘ ܐܬܪ̈ܢܝܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܓܘܫܡܐ ܠܘ ܒܗ ܕܩܐܡ ܠܝܬܗ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܒܐܬܪܐ ܗ̱ܘ. ܐܠܐ ܒܗ̇ܝ ܕܓܘܫܡܐ ܗ̱ܘ. ܗܐ ܓܝܪ ܟܠ ܕܡܕܪܟ ܠܓܘܫܡܐ. ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ ܡܕܪܟ ܐܦ ܠܗ̇ܝ ܕܒܐܬܪܐ ܡܕܡ ܘܦܢܝ̣ܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܘ ܟܠ ܕܡܕܪܟ ܠܗ̇ܘ ܕܩܐܡ ܠܝܬܗ. ܡܕܪܟ ܐܢܢܩܐܝܬ ܐܦ ܠܗ̇ܝ ܕܒܐܬܪܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡܬܦܫܟ ܓܝܪ ܘܐܡ̇ܪ. ܕܗܢܐ ܕܩܐܡ ܠܝܬܗ. ܘܠܐ ܣܢܝ̣ܩ ܥܠ ܗ̇ܘ ܕܣܝ̣ܡ ܕܒܗ ܢܩܢܐ ܩܘܝܡܐ ܕܝܬܐ ܒܕܡܘ̣ܬ ܓܕܫܐ. ܐܪܐ ܟܝ ܐܦ ܥܠ ܐܬܪܐ ܬܘܒ ܠܐ ܣܢܝ̣ܩ ܒܩܘܝܡܗ. ܐܘ ܡܣܢܩ ܣܢܝ̣ܩ ܥܠܘܗܝ. ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܬܚܘܝ. ܕܩܐܡ ܠܝܬܗ ܠܘ ܥܠܬܐ ܗ̱ܘ ܕܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܡܕܡ ܒܐܬܪܐ. ܒܪܘܝܐ ܡܕܝܢ ܩܐܡ ܠܝܬܗ ܗ̣ܘ ܘܠܘ ܒܐܬܪܐ ܗ̱ܘ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦܠܐ ܓܘܫܡܐ ܗ̱ܘ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܠܘ ܡܪܡܘܬ ܐܝܕܝ̈ܐ. ܘܚܘܪܐ ܕܠܥܠ. ܠܗ̇ܝ ܕܒܪܘܝܐ ܒܦܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܘ ܥܠܝܬܐ ܡܫܘܕܥܝ̣ܢ ܗܘܘ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܪܡܝܘܬ ܨܘܪܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܒܓܗܢ̈ܬܐ. ܠܗ̇ܝ ܕܠܓܘ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܗ̱ܘ ܡܫܘܕܥܐ ܗܘܬ݀. ܘܟܕ ܗܕܐ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪܐ ܐܦܠܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪܬܘܢ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܦܘ̈ܢܝܐ ܕܣܗܕ̈ܘܬܗܘܢ ܟܬܒܝ̈ܬܐ: ܥܘܬܕܐ ܕܩܕܡ ܦܘ̈ܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܬܪܝܢ ܐܢܘܢ ܡܗܕ̈ܝܢܐ. ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ܆ ܘܚܘܫܒܐ ܡܠܝ̣ܠܐ. ܘܡܛܠ ܕܟܬܒܐ ܡܠܝ̣ܣܛܐ ܐܠܗܝܐ. ܥܠ ܚܘܫܒܐ ܕܝܬܝܪ ܡܪܢܝ ܡܕܡܣ. ܘܒܬܐܘܪܝܐ ܕܪܡܐ ܘܡܥܠܝܐ ܣܪܝ̣ܛ. ܘܠܘ ܫܝ̣ܥܐܝܬ ܘܐܝܟ ܕܐܬܝܐ. ܗ̣ܘ ܚܘܫܒܐ ܥܩܪܐ ܗ̱ܘ. ܘܟܬܒܐ ܢܓܒܗ. ܘܡ̣ܢ ܩܨ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܒܟܠܙܒܢ ܐܘܝܢ ܐܢܘܢ. ܐܠܐ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܣܩܘܒܠܝ ܠܚܕ̈ܕܐ ܡܬܟܝܢܝ̣ܢ ܚܘܫܒܐ ܘܟܬܒܐ. ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܢܩܒܠ. ܘܐܠܐ ܢܗܘܐ ܕܣܥܝܢܢ ܠܡܟܢܫܘ ܐܟܚܕܐ ܠܣܩܘܒ̈ܠܝܐ ܒܚܕ ܗ̇ܘ ܕܣܝ̣ܡ. ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܡܫܟܚܐ ܘܫܟܝ̣ܪܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܨܝܐ ܕܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܕܠܐ ܢܩܒܠ. ܘܐܠܐ ܡܬܓܠܙܝ̣ܢܢ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܟܘܠܢܐܝܬ ܡ̣ܢ ܗܘܕܝܐ. ܘܢܗܘܐ ܬܘܒ ܕܣܥܝܢܢ ܕܢܪܝ̣ܡ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܦܫ̈ܚܝܗ̇ ܕܐܢܛܝ̣ܦܐܣܝ̣ܣ ܗ̇ܝ ܕܝܬܝܪ ܫܟܝ̣ܪܐ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܠܟܬܒܐ ܢܩܒܠ ܘܠܚܘܫܒܐ ܢܣܠܐ. ܡܛܠ ܕܗ̣ܝ ܗܕܐ ܐܦ ܠܘܬ ܡܣܬܠܝܢܘܬܗ ܕܟܬܒܐ ܡܘܒܠܐ. ܒܗܝ ܕܐܢ ܥܩܪܐ ܒܝ̣ܫ ܗ̣ܘ. ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܐܦ ܣܘ̈ܟܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܨܝܐ ܕܠܚܘܫܒܐ ܢܩܒܠ ܘܠܟܬܒܐ ܢܣܠܐ. ܒܕܝܕܥܝ̣ܢܢ ܕܡܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܡܝ̣ܪ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܢܝܢ. ܠܝܬ ܦܘܪܣܐ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܐܠܐ ܕܠܚܘܫܒܐ ܡ̇ܢ ܢܩܒܠ. ܘܠܟܬܒܐ ܢܦܫܩ. ܘܠܘܬ ܫܠܡܘܬܐ ܢܝܬܝܘܗܝ ܕܚܘܫܒܐ ܒܣܘܟܠܐ. ܘܐܦܢ ܒܒܪܬ݀ ܩܠܐ ܕܣܩܘܒܠܝ ܡܬܚܘܐ. ܟܐܡܬ݀ ܢܚܙܐ ܕܠܘܬ ܐܝܠܝܢ ܐܡܝ̣ܪ ܗ̣ܘ. ܟܬܒܐ. ܘܡܛܠ ܐܝܢܐ ܢܝ̣ܫܐ. ܘܕܐܢ ܐܪܐ ܒܝܕ ܒܪܬ ܩܠܐ݀ ܫܘܝܬ݀ ܫܡܐ ܡܫܬܟܚܐ ܫܘܝܘܬ ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܘܢܩܦܐ ܛܘܥܝܝ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܒܨܒܥܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܕܠܫܘܪܪ ܬܪܥܝ̣ܬܗ ܕܥܡܐ ܗ̇ܘ ܩܫܐ ܩܕܠܐ. ܘܕܠܝ̣ܠ ܠܡܨܛܠܝܘ ܒܪ ܒܣܬܪܐܝܬ ܡ̣ܢ ܡܬܬܦܝ̣ܣܢܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܐܦܩ ܘܦܪܩ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܫܘܥܒܕܐ ܦܪܥܘܢܝܐ ܐܡܝ̣ܪܐ. ܟܐܡܬ݀ ܕܡܢܗ ܕܐܠܗܐ ܘܒܪܡܙܗ ܣܪ̈ܝ̣ܛܢ ܗ̇ܢܝܢ ܠܘ̈ܚܐ ܘܠܘ ܒܨܒܥܐ ܐ̱ܢܫܝܬܐ. ܘܕܗ̣ܝ ܨܒܥܐ ܠܪܡܙܐ ܗ̱ܘ ܨܝܪܐ ܗܪܟܐ ܓܠܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܚܢܢ ܦܓܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܒܨܒ̈ܥܬܢ ܗ̣ܘ ܪܡܙܝ̣ܢܢ ܚܫ̈ܐ ܕܢܦ̈ܫܬܢ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܘܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܐܝܣܪ̈ܠܝܐ ܠܐ ܥܪܝܢ ܗܘܘ ܠܡܣܬܟܠܘ ܪܡܙܐ ܐܘ ܣܘܪܛܐ ܕܠܐ ܨܒܥܐ. ܒܨܒܥܐ ܐܬܛܦܣ ܠܗܘܢ ܗ̣ܘ ܪܡܙܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܡܕܪܟܢܘܬܗ ܓܝܪ ܕܗܘܢܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܠܣܘܥܪ̈ܢܐ. ܒܥܝ̣ܪܘܬܐ ܡ̇ܢ ܓܠܝܢܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܒܫܢܬܐ ܕܝܢ ܚܠܡܐ. ܘܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܐܢ ܐܟܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܟܬܪ. ܟܐܡܬ ܐܟܡܐ ܕܡܢܗ ܕܗܘܢܐ ܐܬܕܪܟ. ܘܡ̣ܢ ܚܝܠܐ ܡܬܗܓܓܢܐ ܠܐ ܡܬܚܛܦ ܘܡܬܛܦܣ. ܠܐ ܥܠ ܦܘܫܩܐ ܡܣܬܢܩ ܐܦܠܐ ܥܠ ܦܫܪܐ. ܐܢܕܝܢ ܡܢܗ ܕܗܢܐ ܡܬܬܨܝ̣ܕ. ܘܒܝܘܩ̈ܢܘܗܝ ܓܘܫ̈ܡܢܝܐ ܡܬܬܨܝ̣ܪ. ܐܢ ܓܠܝܢܐ ܗ̱ܘ ܥܠ ܦܘܫܩܐ ܡܣܬܢܩ. ܘܐܢ ܚܠܡܐ ܥܠ ܦܫܪܐ. ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܓܠܝܢܐ ܕܗܪܟܐ ܡܕܟܪ. ܓܠܝܐ ܕܡ̣ܢ ܨܝ̈ܕܐ ܗ̣ܘ ܕܚܝܠܐ ܡܬܗܓܓܢܐ. ܕܠܣܘ̈ܟܠܐ ܡܕܡ ܒܝܬܝ̈ܝ ܠܒܪܘܝܐ ܒܨܘܪ̈ܬܗ ܝܩ̈ܢ. ܟܕ ܠܡܘܙܠܬܐ ܡ̇ܢ ܒܥܒܕܐ ܕܣܦܝ̣ܠܐ ܕܡ̣ܝ. ܒܕܓܘܢܐ ܗܢܐ ܗܘܝܘ ܓܘܢ ܫܡܝܐ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܐܬܚܙܝ̈ܝܢ. ܡܢܗܘܢ ܕܚܙܝ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܠܚܪܝܘ̣ܬܗܝܢ ܕܒܬܪ ܒܪܘܝܐ ܐܘܟܝܬ ܠܡܫܪܝܢܘܬܗܝܢ ܕܡܬܘܡܝܘܬܗ ܕܒܪܘܝܐ ܫܘܕܥ ܗ̣ܘ ܚܙܘܐ. ܒܕܪ̈ܓܠܐ ܗ̣ܢܝܢ ܐܢܝܢ ܗܕܡܝ̈ܗ̇ ܐ̱ܚܪ̈ܝܐ ܕܚܝܘܬܐ. ܘܠܗ̇ܝ ܕܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܐ ܬܘܒ. ܠܗ̇ܝ ܕܡܫܡ̈ܫܢܝܬܐ ܐܢܝܢ ܓܝ̣ܓ̈ܠܝ ܫܡܝܐ ܠܨܒܝܢܗ ܕܒܪܘܝܐ ܒܙܘܥܝ̈ܗܘܢ ܡܒܕܩܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܪ̈ܓܠܐ ܡܫܡ̈ܫܢܝܬܐ ܐܢܝܢ ܕܨܒܝܢܗ̇ ܕܚܝܘܬܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܝܡܝ̣ܢܐ ܕܐܠܗܐ ܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̣̈ܫܐ ܘܥܠ ܚܝܠܐ ܘܥܘܫܢܐ ܕܝܠܗ ܕܒܪܘܝܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܠܘ ܥܠ ܫܟܝ̣ܚܘܬ ܗܕܡ̈ܐ܆ ܠܒܪܐ ܗܕ̈ܡܐ. ܘܗܕܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ. ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܕܐܡܝ̣ܢܐܝܬ ܠܣܘܟܠ ܬܘܩܦܐ ܘܓܢ̱ܒܪܘܬܐ ܡܩܦ ܥܘܗܕܢ ܝܡܝ̣ܢܐ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܝܡܝܢܟ ܡܪܝܐ ܬܒܪܬ݀ ܠܒܥܠܕ̈ܒܒܝܢ ܘܫܪܟܐ. ܘܕܬܪܬܝܢ ܗ̣ܘ ܢܣܝܢܐ ܡܠܦ ܠܢ. ܟܕ ܠܗ̇ ܠܝܡܝ̣ܢܐ ܒܣܡܠܐ ܡܦܚܡܝ̣ܢܢ. ܠܘܬܢ ܕܝܠܢ. ܘܓܠܝܐ ܕܗ̣ܝ ܝܬܝܪ ܙܪܝ̣ܙܐ.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܝܡܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܩܕܝܫܐ ܐܘܓܪܝܣ. ܗ̇ܘ ܕܒܠܚܘܕܘܗܝ ܝܬܒ ܡ̣ܢ ܝܡܝ̣ܢܐ ܕܐܒܐ. ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܩܢܐ ܝܕܥܬܐ ܕܝܡܝ̣ܢܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܓܡܕܬܘܢ ܠܡܦܫܩܢܘܬܗ̇.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ. ܕܝܡܝܢܐ ܡ̇ܢ ܠܘ ܟܠܢܐܝܬ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ. ܐܠܐ ܒܙܢܐ ܡܕܡ ܒܕܝܕܥܝ̣ܢܢ ܗ̣ܘ ܕܐܝܬ ܝܡܝ̣ܢܐ ܠܐܠܗܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܚܝܠܬܢܘܬܐ. ܘܕܗ̣ܝ ܗܕܐ ܝܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܚܝܠܬܢ̈ܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܚܝܠܬܢ̈ܐ ܡܬܡܨ̈ܝܢܐ ܚܝܠܬܢܝܐ. ܐܝܟ ܕܟܡܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܐܘ ܕܕܐܝܟ ܐܝܕܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܐܘ ܕܓܕܫܐ ܗ̱ܝ ܐܘ ܐܘܣܝܐ. ܠܐ ܡܬܘܡ ܡܬܕܪܟܐ ܠܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܗ̱ܘ ܘܐܢ ܐܬܕܪܟ ܐܣܬܝܟ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܢܐ ܕܠܐ ܡܕܪܫ ܠܡܕܟܢܘܬܐ ܕܬܐܘܪ̈ܝܐܣ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ ܘܡܒܪ̈ܝܬܐ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܬܗܘܢܢܘ. ܐܝܬܝܐ ܡܕܡ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܒܐܬܪܐ. ܘܟܕ ܐܘܣܝܐ ܕܫܡܝܐ ܛܒ ܬܗܝ̣ܪܐ ܘܡܝܩܪܐ. ܘܕܡܝ̣ܪܐ ܘܗܕܝ̣ܪܐ ܡ̣ܢ ܐܘܣܝܐ ܕܐܪܥܐ. ܠܫܡܝܐ ܐܬܪܐ ܠܡܪܝܐ ܕܡܥܠܝ ܡ̣ܢ ܐܬܪܐ. ܡܫܟܚ ܗܘܢܐ ܬܚܘܒܐ. ܗܘܢܐ ܕܝܢ ܓܒܪܢܝܐ. ܗ̇ܘ ܕܕܟܝܐܝܬ ܥܡ ܕܟܝܐ ܐܬܥܢܝ܆ ܠܘ ܗܟܢܐ ܝܕܥ ܐܠܐ ܐܟܡܐ ܕܠܩܕܝ̣ܫܐ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܫܦܪܐ. ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܟܕ ܬܐܘܠܘ̈ܓܝܣܐ ܥܒܕ. ܡܥܠܝ ܡܣܬܬ݀ ܕܝܢ ܒܚܝܠܐ ܠܐ ܡܣܬܝܟܢܐ. ܐܦ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܗܘ̈ܢܐ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ. ܘܬܘܒ ܚܒܫ ܘܥܪܐ ܘܩܕܡ ܠܟܠ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܬܚܕܢܐ ܗ̱ܘ ܠܟܠ. ܘܬܘܒ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ. ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܫܡܝ̈ܐ. ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܐܘܣܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܗ̣ܘ ܢܒܝܐ ܟܕ ܠܘܬ ܦܫܝ̣̈ܛܐ ܗܘܬ ܡܠܬܗ ܠܡܕܪܟܢܘܬ ܗܘܢܗܘܢ ܒܒܘܣܝܐ ܐܬܕܢܝ ܘܐܡ̣ܪ. ܗ̇ܘ ܕܝܬܒ ܒܫܡܝܐ ܢܓܚܟ. ܗ̇ܘ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܠܐ ܒܫܡܝܐ ܗ̱ܘ ܐܦܠܐ ܓܚܟ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܚܡܝܫܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̇ܝ ܒܝܡܐ ܐܘܪܚܟ ܠܓܢܝ̣ܙܘܬܗ̇ ܕܐܠܗܘܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝ̣ܬܐ ܘܠܐ ܡܬܒܕܩܢܝ̣ܬܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܟܐܡܬ ܐܟܡܐ ܕܐܘܪܚܐ ܒܝܡܐ ܠܐ ܡܫܬܘܙܒܐ. ܗܟܢܐ ܐܠܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܐܠܗܐ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܘܣܦ ܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘ ܢܒܝܐ. ܘܥܩ̈ܒܬܟ ܠܐ ܢܬܝܕ̈ܥܢ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܣܗܕܘܬܐ ܫܬܝܬܝܬܐ

 

ܗܘܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܫܒܝܥܝܬܐ

 

ܗܘܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܬܡܝܢܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̇ܝ ܕܒܥܠܥܠܐ ܘܒܟܘ̣ܟܝ̣ܬܐ ܐܘܪܚܗ. ܠܗܝ ܕܥܠܥܠܐ ܘܟܘ̣ܟܝ̣ܬܐ ܒܝܕ ܪܡܙܗ ܘܡܪܕܝܬ ܫܘܠܛܢܗ ܒܗܘܢ ܡܬܬܙܝ̣ܥܝܢ ܙܘܥܝ̈ܗܘܢ ܙܝ̣̈ܥܐ ܘܪ̈ܗܝ̣ܒܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܗ̇ܝ ܕܥܢܢ̈ܐ ܚܠܐ ܕܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܠܗܘ ܕܥܢܢ̈ܐ ܡ̣ܢ ܠܗ̈ܓܐ ܕܡܬܬܪܝ̣ܡܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܗܘ̈ܝܢ ܡܐܪܙܐ. ܠܠܗ̈ܓܐ ܡ̇ܢ ܒܚܠܐ ܕܡܝ ܢܒܝܐ. ܘܠܐܪܥܐ ܒܪ̈ܓܠܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܩܕܡܢܢ ܚܘܝ̣ܢܢ ܕܠܘ ܐܪܥܐ ܒܠܚܘܕ. ܐܠܐ ܐܦ ܫܡܝܐ. ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܟܠܗ̇ ܒܪܝ̣ܬܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐ̱ܚܪܝܐ ܘܡܫܪܝܢܐ. ܡܣܒܗܘܬܐ ܕܪ̈ܓܠܝܗ̇ ܕܡܬܘܡܝܘܬ ܒܪܘܝܐ ܗ̣ܝ ܒܗ̇ ܡܝܬܝܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܬܫܝܥܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗܢܐ ܚܙܘܐ ܗ̱ܘ ܕܥܠ ܦܘܫܩܐ ܣܢܝ̣ܩ. ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܐܡ̣ܪܢܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܒܐܣܟܡ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܐܬܚܙܝ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܠܢܒܝܐ. ܘܠܘ ܒܟܝܢܗ. ܘܝܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܕܐܦ ܠܡܠܟܐ ܕܒܒܠܝ̈ܐ ܠܘ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܙܝܗܝ ܢܒܝܐ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܕܓܦ̈ܐ ܩܢܐ ܕܢܫܪܐ. ܘܠܡܠܟܐ ܕܡܕܝ̈ܐ ܐܝܟ ܕܒܐ. ܘܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܐܝܟ ܢܡܪܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܦ ܠܡܠܟ ܡܠܟܝ̣̈ܢ ܘܐܠܗ ܐܠܗܝ̈ܢ. ܘܡܪܐ ܡܪ̈ܘܢ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܚܙܝܗܝ. ܘܥܬܝ̣ܩܘܬ ܝܘ̈ܡܬܐ ܠܡܬܘܡܝܘܬܗ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܚܘܪܘܬ ܠܒܘܫܐ ܘܣܥܪܐ ܠܢܗܝ̣ܪܘܬ ܙܠܓܘ̈ܗܝ ܠܐ ܗܘܠܢܝ̈ܐ ܘܡܨܡܚܘܬ ܙܗܪܝ̣ܪ̈ܘܗܝ ܠܐ ܐܝܢܝ̈ܐ. ܘܟܘܪܣܝܐ ܫܠܗܒܝ̣ܬܢܝܐ ܘܓܝ̣̈ܓܠܐ ܢܘܪ̈ܢܝܬܐ. ܘܠܚܪܝ̣ܦܘܬ ܟܝܢܐ ܕܬܓ̈ܡܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ. ܘܢܗܪܐ ܕܢܘܪܐ ܕܪܕܐ ܡ̣ܢ ܩܘܕܡܘܗܝ. ܠܡܘܙܠܬܐ ܗ̇ܝ ܥܠܝܬܐ ܘܬܫܝ̣ܥܝܬܐ ܕܐܡܝ̣ܢܬ ܙܘ̈ܥܐ ܗ̣ܝ ܒܕܡܘ̣ܬ ܢܘܪܐ ܡܛܦܣܐ ܡܠܬܐ ܢܒܝܝܬܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܥܣܝܪܝܬܐ

 

ܦܢܝ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܝܡܝ̣ܢܗ ܗ̣ܝ ܕܗ̇ܘ ܕܚܐܪ ܠܡܕܢܚܐ ܬܝܡܢܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܘܦܪܢ ܫܡ ܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܒܬܝܡܢܐ. ܘܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܬܝܡܢܐ ܐܬܐ. ܠܗ̇ܝ ܕܝܡܝ̣ܢܐܝܬ ܡܛܐ ܠܐܝܠܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܩܪܝܢ ܠܗ ܡܫܘܕܥܐ. ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܟܐܡܬ ܥܕܪܐ ܘܣܬܪܐ ܘܫܘܪܐ ܢܛܘܪܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܚܕܥܣܪ̈ܐ ܘܕܗ̇ܝ ܕܬܪܬܥܣܪ̈ܐ

 

ܗܘܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬܥܣܪ̈ܐ

 

ܗܘܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܐܪܒܥܣܪ̈ܐ

 

ܐܠܘ ܡܪܟܒܬܐ ܓܘܫܡܢܝܬܐ ܗܘܬ݀܆ ܡܣܝܟܬܐ ܗܘܬ݀ ܒܕ ܟܠ ܓܘܫܡܐ ܡܣܝܟܐ. ܘܐܠܘ ܡܢܗ̇ ܐܬܛܥܢ. ܗ̇ܘ ܕܠܪܒܘܬܗ ܠܝܬ ܣܘܦܐ܆ ܡܫܬܟܚ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܕܐܬܥܪܝ̣ ܒܡܣܝܟܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܐܠܨܐ ܕܡܬܝܕܥܢܝ̣ܬܐ ܡܕܡ ܬܗܘܐ܇ ܕܡܫܘܕܥܐ ܫܘܬܦܘܬܐ ܟܕܢܬ݀ ܐܟܚܕܐ ܠܬܓ̈ܡܐ ܫܡܝ̈ܢܐ ܒܢܝ̣ܪܐ ܕܡܫܥܒܕܘܬܐ ܠܡܗܘܝܢܗܘܢ. ܘܒܨܘܪܬܐ ܐ̱ܢܫܝܬܐ ܐܬܛܦܣܘ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܡܛܠ ܝܕܘܥܬܢܘܬܗܘܢ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܐܪܝܐ. ܡܛܠ ܡܠܟܝܘܬܐ ܘܬܘܩܦܐ. ܘܓܢܝ̣ܙܘܬܐ ܕܒܝܕ ܚܘܦܝܐ ܕܥܩ̈ܒܬܐ ܡܬܝܕ̈ܥܢ̈ܝܬܐ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܬܘܪܐ ܡܛܠ ܡܪܘܚܘܬ ܚܛܘ̈ܛܐ ܠܘܬ ܩܘܒܠܐ ܕܡܛܪܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܙܠܓܐ ܕܪܝ̣ܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܕܠܐ ܦܣܩ ܢܛܚ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܢܫܪܐ܆ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܡܠܟܝܘܬܐ ܘܚܪܝ̣ܦܘܬ ܦܪܚܐ ܕܚܝܠܐ ܚܙܘܝܐ ܠܘܬ ܙܠܓܐ ܕܐܡܝ̣ܪ. ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܘܟܠܗܝܢ ܡ̈ܠܐ ܡܚܝ̣̈ܠܬܐ ܘܡܓܫܡܢ̈ܝܬܐ ܕܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܡܫܡܗܝ̣ܢܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܕܡܝ̣ܟ. ܟܕ ܡܗܡܐ ܡܢܢ ܒܥܠܬ݀ ܥܒܕܝ̈ܢ ܒܝ̈ܫܐ. ܘܥܝ̣ܪ ܟܕ ܡ̣ܢܫܝܠ ܥܒܕ ܕܫܦܝܪ. ܡܗܠܟ ܟܕ ܥܒܪܐ ܒܛܝ̣ܠܘܬܗ ܡ̣ܢ ܗܢܐ ܠܘܬ ܗܢܐ. ܡ̣ܢ ܒܪ ܩܝ̣ܫ ܟܐܡܬ݀ ܠܘܬ ܒܪ ܐܝ̣ܫܝ. ܘܡܬܬܘܚ ܒܕܠܐ ܡܨܛܒܐ ܒܠܐ ܢܡܘܣܝܘܬܐ ܕܡܣܬܥܪܐ ܒܗܟܢܐ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ.

 

 

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܡܛܠܗ̇ܝ ܕܒܪܘܝܐ ܟܕ ܠܘ ܓܘܫܡܐ ܗ̱ܘ. ܐܪܐ ܐܦܠܐ ܩܢܐ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܚܝܠܐ ܓܘܫܡܢܝܘܬܐ ܐܟܙܢܐ ܕܫܡܥܐ ܘܚܙܝܐ ܫܟܝ̣ܚܝ̣ܢ ܠܗ ܐܘ ܠܐ. ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܬܪܝܢ. ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠܗ̇ܝ ܕܒܪܘܝܐ ܚܙܐ ܘܫ̇ܡܥ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܚܘ̈ܫܒܝܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܐ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܚܙܝܐ ܘܫܡܥܐ ܚܝ̈ܠܐ ܐܢܘܢ ܡܫܘܕ̈ܥܝ ܫܘܡܠܝܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܢܗܘܘܢ ܒܫܪܪܐ ܕܚܣܝ̣ܪܘܬܐ ܡܫܘܕܥܝ̣ܢ. ܘܒܪܘܝܐ ܟܕ ܡܫܡܠܝܐ ܗ̱ܘ ܘܠܗ̇ܘ ܡ̣ܢ ܟܠ ܚܣܝ̣ܪܘܬܐ. ܫܟܝ̣ܪܐ ܠܡܣܒܪܘ ܥܠܘܗܝ ܕܠܐ ܚܙܐ ܘܠܐ ܫܡ̇ܥ. ܡ̣ܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܡܕܝܢ ܚܙܐ ܘܫܡܥ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܪܘܝܐ ܚܝ ܗ̣ܘ. ܘܟܠ ܕܡܟܢ ܟܝܢܗ ܠܡܚܙܐ ܘܠܡܫܡܥ܆ ܘܠܐ ܢܚܙܐ ܘܠܐ ܢܫܡܥ. ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ ܕܒܟܘ̈ܢܝܝ ܓܠܝ̣ܙܘܬܐ ܕܚܙܝܐ ܘܫܡܥܐ ܢܬܟܢܐ ܒܣܡܝܘܬܐ ܠܡܐܡܪ ܘܕܘܓܘܬܐ. ܒܪܘܝܐ ܡܕܝܢ ܟܕ ܣܢܝܐ ܕܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢܬܟܢܐ. ܡ̣ܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܚܙܐ ܘܫܡ̇ܥ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܪܘܝܐ ܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܡܕܪܟ ܐܝܟ ܕܥܬܝ̣ܕܝ̣ܢ ܠܡܚܘܝܘ. ܘܓܘ̈ܢܐ ܘܩ̈ܠܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܐܢܘܢ. ܒܪܘܝܐ ܡܕܝܢ ܐܦ ܠܗܘܢ ܡܕܪܟ ܘܡܛܠ ܕܡܕܪܟܢܘܬܗܘܢ ܒܝܕ ܫܡܥܐ ܘܚܙܝܐ ܗܘܝܐ܇ ܡ̣ܢ ܐܠܨ̈ܐ ܡܕܝܢ ܕܒܪܘܝܐ ܚܙܐ ܘܫܡ̇ܥ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝ̣ܠܬܐ ܟܕ ܠܐ ܚܒܝ̣ܟܬ݀ ܒܦܓܪܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܘܠܐ ܓܫܝ̣ܡܬܐ ܘܐܘܟܡܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܟܢܫܘܢ ܐܟܚܕܐ ܒܚܕ ܗ̇ܘ ܕܣܝ̣ܡ. ܘܚܘܪܐ ܘܐܘܟܡܐ ܟܕ ܓܘ̈ܢܐ ܐܢܘܢ. ܐܠܐ ܐܢ ܒܚܙܝܐ ܠܐ ܡܬܕܪܟܝ̣ܢ. ܘܡܕܪܟܐ ܬܘܒ ܕܓܚܘܟܘܬܐ ܕܝ̣ܠܝܬܐ ܗ̱ܝ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܨܗܠܘܬܐ ܕܣܘܣܝܐ. ܘܗ̣ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܟܕ ܩܠܐ ܐܢܝܢ ܐܠܐ ܐܢ ܒܫܡܥܐ ܠܐ ܡܬܕܪ̈ܟܢ. ܘܢܦܫܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܠܐ ܗܘܠܢܝܬܐ ܗ̱ܝ. ܐܦܠܐ ܩܢܝܐ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܗܕ̈ܡܐ ܓܘܫܡܢܝ̈ܐ. ܫܡܥܐ ܐܦ ܚܙܝܐ. ܟܡܐ ܟܝ̣ܬ ܒܪܘܝܐ ܕܢܦܫܐ ܛܘܦܬܐ ܗ̱ܝ ܡ̣ܢ ܝܡܐ ܕܝܕܥܬܗ. ܘܫܪܓܐ ܒܨܝ̣ܪܐ ܗ̇ܝ ܡ̣ܢ ܪܒܘܬ ܠܡܦܐܕܗ. ܙܕܩ ܕܢܚܙܐ ܐܦ ܢܫܡܥ.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܢܦܫܐ ܒܝܕ ܐܘܪ̈ܓܢܐ ܕܠܦܓܪܗ̇ ܫܟܝܚܝܢ ܡܪܓܫܐ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܒܪܘܝܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܦܓܪܐ ܠܗ ܐܝܬ ܐܦܠܐ ܐܘܪ̈ܓܢܐ ܐܘܟܝܬ ܗܕܡ̈ܐ ܒܡܢ ܐܪܐ ܡܪܓܫ؟

 

 

 

ܦܘܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܢܦܫܐ ܒܩܨܬ݀ ܡܚܝ̣ܠܘܬܗ̇ ܥܠ ܐܘܪ̈ܓܢܐ ܡܣܬܢܩܐ ܒܡܕܪ̈ܟܢܘܬܗ̇. ܒܪܘܝܐ ܕܝܢ ܒܥܠܬ݀ ܡܫܡܠܝܘܬܗ ܠܐ ܣܢܝ̣ܩ ܥܠ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܠܐ ܚܙܐ ܐܢ̱ܬ ܐܝܟܢܐ ܢܓܪܐ ܒܠܥܕ ܥܫܦܐ ܘܡܣܪܐ ܘܠܐ ܚܕ ܐܣܟܡܐ ܡܨܐ ܠܡܫܟܢܘ ܠܗ ܠܩܝܣܐ. ܘܒܪܘܝܐ ܒܠܥܕ ܗܠܝܢ ܒܐܣ̈ܟܡܐ ܡܦܬܟ̈ܐ ܘܬܡܝ̣̈ܗܐ ܨܒܬ ܠܓܘ̈ܫܡܐ ܕܢܨ̈ܒܬܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܘܫܪܟܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܕܬܪܝܢ ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ.

 

ܐܘܪܝܬܐ. ܘܚܙܐ ܐܠܗܐ ܕܟܠ ܕܥܒܝ̣ܕ ܛܒ ܘܫܦܝܪ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܕܘܝܕ. ܣܟ̈ܠܐ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܗ̇ܘ ܕܢܨܒ ܐܕܢ̈ܐ ܕܠܡܐ ܠܐ ܫܡ̇ܥ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܪܐ ܥܝ̈ܢܐ ܕܠܡܐ ܠܐ ܡܣܬܟܠ܆

 

 

 

ܗܦܟܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܠܡܐ ܠܐ ܡܣܬܟܠ ܐܡܝ̣ܪܐ. ܘܠܘ ܕܠܡܐ ܠܐ ܚܙܐ. ܘܓܠܝܐ ܕܣܘܟܠܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܗ̱ܘ ܡ̣ܢ ܚܙܝܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܦܢ ܣܘܟܠܐ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܚܙܝܐ. ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܠܚܙܝܐ ܒܥܐ ܢܒܝܐ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܕܠܡܐ ܠܐ ܫܡ̇ܥ ܐܡ̣ܪ ܟܕ ܠܐܕ̈ܢܐ ܥܗܕ. ܘܗ̇ܘ ܕܡܟܢ ܠܡܫܡܥ ܠܘ ܠܐ ܡܟܢ ܕܢܚܙܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܕܘܝܕ. ܘܚܙܐ ܒܐܘܠܨܢܝ̈ܗܘܢ. ܘܫܡܥ ܒܥܘܬܗܘܢ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܒܣܒܪܬܐ. ܘܐܒܘܟ ܕܚܙܐ ܒܟܣܝܐ ܦܪܥ ܠܟ ܒܓܠܝܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܦܘܠܘܣ. ܘܠܝܬ ܒܪܝܬܐ ܕܛܫܝܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܐܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܥܪܛܠ ܘܓܠܐܷ ܩܕܡ ܥܝܢܘ̈ܗܝ. ܘܟܕ ܣܓܝ̈ܐܢ ܐܢܝܢ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܗܠܝܢ ܣܦ̈ܩܢ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܣܩܘܒܠܝܬܐ ܕܟܦܪ̈ܝ ܒܚܙܝܐ ܘܫܡܥܐ ܕܒܪܘܝܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܒܪܘܝܐ ܐܠܘ ܚܙܐ ܘܫܡ̇ܥ. ܐܘ ܡܬܘ̈ܡܝܐ ܐܢܘܢ ܚܙܝܗ ܘܫܡܥܗ܇ ܐܘ ܡܫܪ̈ܝܢܐ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܬܚܙ̈ܝܢܐ ܘܡܫܬܡ̈ܥܢܐ ܡܫܪ̈ܝܢܐ ܐܢܘܢ. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܟܢܐ ܐܬܚܙܝ̣ܘ ܘܐܫܬܡܥܘ. ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܫܪܝܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܫܬܟܚ ܒܪܘܝܐ. ܕܐܬܚܕܬ݀ ܒܗ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܬܪܝܢ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܚܙܝܐ ܘܫܡܥܐ ܒܝܕ ܡܫܬܚܠܦܢܘܬܗܘܢ ܕܗܕܡ̈ܐ ܪ̈ܓܫܢܝܐ ܗܘܝܢ. ܘܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܗܕܡ̈ܐ. ܐܦܠܐ ܡܫܬܚܡܢܐ ܗ̱ܘ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܫܪܝܐ ܕܣܥܝ̈ܐ ܗܠܝܢ. ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܬܪܝܢ ܐܢܘܢ ܙܢܝ̈ܗ̇ ܕܐܝܬܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܣܘܥܪܢܐ. ܘܗ̇ܝ ܕܒܡܚܫܒܬܐ. ܘܡܬܚܙ̈ܝܢܐ ܡ̇ܢ ܘܡܫܬܡ̈ܥܢܐ. ܐܦܢ ܒܣܘܥܪܢܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܬܘܡܐܝܬ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܕܡ ܟܠܝܐ ܕܒܚܘܫܒܐ ܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܬܘܡܐܝܬ. ܐܘܟܝܬ ܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܗ ܕܒܪܘܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܘ ܟܐܢܐܝܬ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܡܬܘܡܝܘܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܢܗܐ ܚܙܝܗܘܢ ܐܘ ܫܡܥܗܘܢ ܠܒܪܘܝܐ. ܘܗܪܟܐ ܒܘܚܢܐ ܐܝܬ ܩܛܝ̣ܢܐ. ܘܠܐ ܡܨܐ ܠܡܫܪܝܗ. ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܕܒܙܗܪܝܪ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܐܬܬܙܠܓ ܗܘܢܗ ܘܐܬܬܙܠܩ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܘ ܒܝܕ ܡܫܬܚܠܦܢܘܬܐ ܕܗܕܡ̈ܐ ܪ̈ܓܫܢܝܐ ܗܘܝܢ ܚܙܝܐ ܘܫܡܥܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܚܙܝܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢܫܝܠ ܡܕܪܟ ܦܠܓܗ̇ ܕܐܣܦܝ̣ܪ ܡܘܙܠܬܐ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܗܕܡܐ ܙܥܘܪܐ ܕܐܝܟ ܒܒܬܐ ܒܟܠܗ̇ ܗ̇ܝ ܪܒܘܬܐ ܬܫܬܚܠܦ ܘܬܩܢܐ ܒܗ ܨܘܪܬܗ̇. ܘܫܡܥܐ ܬܘܒ ܡܕܪܟ ܠܩܠܐ ܘܠܦܢܝ̣ܬܐ ܬܘܒ ܕܡܢܗ̇ ܡܫܬܡܪ. ܘܩܠܐ ܡ̇ܢ ܐܦ ܡܛܐ ܠܛܒܠܐ ܕܠܓܘ ܡ̣ܢ ܢܩܒܐ ܩܘܟܠܝܘܢܝܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܬܚܠܦ ܡܢܗ. ܐܠܐ ܦܢܝ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܠܐ ܣܟ ܡܛܐ ܠܗ̇ ܕܢܫܬܚܠܦ ܡܢܗ̇. ܘܐܠܘ ܡܕܪܟܢܘܬܗ ܒܝܕ ܫܘܚܠܦܐ ܗܘܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܕܪܟܝܗ̇. ܒܪܘܝܐ ܡܕܝܢ ܡܕܪܟܘ ܡܕܪܟ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ܆ ܒܠܥܕ ܫܘܚܠܦܐ܀

 

 

 

 

 

 

     #1 

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܒܪܘܝܐ ܝܕܘܥܐ ܗ̱ܘ ܕܝܬܗ ܘܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܬܪܝܢ. ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܫܘܪܪܗ̇ ܕܬܪܥܝ̣ܬܐ ܗܕܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܚܘܫܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܟܠ ܐܘܣܝܐ ܡܒܪܝܬܐ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ ܡܟܢܐ ܕܬܬܝ̣ܕܥ ܡ̣ܢ ܐܘܣܝܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܡܒܪܝܬܐ. ܟܕ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܬܗܘܐ. ܘܟܕ ܥܡ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܬܝܕ̈ܥܢܝܬܐ ܬܬܚܒܪ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܡܬܟܢܫܐ ܕܟܠ ܐܘܣܝܐ ܡܒܪܝܬܐ. ܡܟܢܐ ܕܠܐܘܣ̈ܝܐܣ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܒܪ̈ܝܬܐ ܬܩܦ܇ ܘܥܡܗܝܢ ܬܬܟܢܫ. ܘܝܕܘܥܘܬܐ ܠܘ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܐܠܐ ܗܕܐ ܢܩܝ̣ܦܘܬܐ ܘܟܢܝ̣ܫܘܬܐ ܕܨܘܪܬ݀ ܐܘܣܝܐ ܡܬܝܕܥܢܝ̣ܬܐ ܥܡ ܐܘܣܝܐ ܝܕܘܥܬܐ. ܒܪܘܝܐ ܡܕܝܢ ܟܕ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܒܪܝܬܐ ܡ̣ܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܕܢܕܥ ܠܟܠܗܘܢ ܡܬܝܕ̈ܥܢܐ. ܘܟܠ ܕܝܕܥ ܠܡܬܝܕܥܢܐ ܡܕܡ. ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ ܕܢܕܥ ܕܝܕܥ ܠܡܬܝܕܥܢܐ ܗ̇ܘ. ܘܡ̣ܢ ܗܕܐ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܠܝܬܗ ܢܕܥ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܘܠܐ ܝ̣ܕܥ ܝܬܗ܇ ܐܝܟܢܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܕܢܚܪܘܩ ܥܠ ܝܬܗ ܕܝܕܥ ܠܡܬܝܕܥܢܐ ܗ̇ܘ. ܒܪܘܝܐ ܡܕܝܢ ܟܕ ܠܡܬܝܕ̈ܥܢܐ ܝܕܥ. ܐܦ ܠܝܬܗ ܐܠܨܐܝܬ ܝ̇ܕܥ.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܢܩܝ̣ܦܘܬܐ ܗ̇ܝ. ܕܐܝܟ ܘܟܢܝ̣ܫܘܬܐ ܕܐܘܣ̈ܝܐܣ ܡܒܪ̈ܝܬܐ ܕܐܡ̣ܪܬܘܢ܆ ܒܐܘܣܝܐ ܝܕܘܥܬܐ ܫܪܪܬܘܢ ܐܢܝܢ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܐܠܨܐ ܕܒܪܘܝܐ ܠܐ ܢܕܥ ܡܕܡ ܐܠܐ ܟܕ ܗ̣ܘ ܥܡ ܗ̇ܘ ܡܕܡ. ܡ̣ܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܢܬܝܕܥܘܢ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܫܟܝ̣ܚܘܬ ܐܘܣܝܐ ܕܒܪܘܝܐ ܒܐܘܣܝܐ ܕܗ̇ܘ ܕܝܕܥ. ܐܦ ܗ̣ܝ ܡ̣ܢ ܗܢܐ ܙܢܐ ܕܫܟܝ̣ܚܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܡ̣ܪܢܢ. ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܡܟܢܘܬܐ ܕܫܟܝ̣ܚܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܠܗ. ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܒܗ̇ ܒܐܘܣܝܐ ܝܕܘܥܬܐ ܢܫܬܟܚ ܗܘܐ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܠܐ ܣܟ ܒܐܘܣܝܐ ܝܕܘܥܬܐ ܢܫܬܟܚ ܗܘܐ. ܘܐܠܐ ܡܫܬܟܚܐ ܗܘܬ݀ ܡܟܢܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܬܗܘܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܒܕܓܘܢ ܒܪܘܝܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐܘܣܝ̈ܐܣ ܡܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܟܕ ܩܝ̈ܡܬ݀ ܠܝܬܗܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ܇ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܟܕ ܒܐܘܣܝܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܝܕܘܥܬܐ ܐܢܝܢ. ܡܟܢ̈ܢ ܕܢܫܬܟ̈ܚܢ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܘܢܩ̈ܦܢ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܐܠܨܐ ܕܢܕ̈ܥܢ ܠܚܕ̈ܕܐ ܘܢܬܝܕ̈ܥܢ ܡ̣ܢ ܚܕܕ̈ܐ ܒܐܡܝ̣ܢܘ. ܟܕ ܠܐ ܢܗܘܐ ܡܕܡ ܕܟܠܐ. ܐܟܡܐ ܕܠܢܦ̈ܫܬܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܬܐ.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܐܝܟ ܩܢܘܢܟܘܢ ܗܢܐ. ܒܪܘܝܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܗ̱ܘ ܠܟܠܗܘܢ ܗܘ̈ܢܐ. ܘܠܘ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܐܟܡܐ ܕܡܟܪܙܝܬܘܢ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܬܪ ܩܠܝ̣ܠ ܡܚܘܝܢܢ ܕܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܐܘܣܝܐ ܡܒܪܝܬܐ ܠܗ̇ܝ ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̣ܝ ܠܗ̇ ܘܠܘ ܠܐܚܪܢܐ ܒܐܡܝ̣ܢܘ ܫܟܝ̣ܚܐ. ܘܟܠ ܕܗ̣ܘ ܠܗ ܒܐܡܝ̣ܢ ܫܟܝ̣ܚ ܘܡܕܪܟܢܐ ܗ̱ܘ. ܡ̣ܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܕܗ̣ܘ ܠܗ ܢܕܥ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܬܘܒ ܐܠܨܐ ܕܐܢ ܥܠܬܐ ܗ̱ܘ ܬܘܒ ܠܐܚܪ̈ܢܐ܇ ܕܐܦ ܠܟܠܗܘܢ ܥܠܬܢܘ̈ܗܝ ܢܕܥ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܢܗܘ ܕܗ̣ܘ ܠܗ ܝܕܥ. ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ ܕܡ̣ܢ ܝܬܗ ܢܕܥ. ܕܠܕܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܥܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܪܘܝܐ ܡܕܝܢ ܒܕܐܘܣܝܐ ܡܒܪܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܥܠܬܐ ܗ̱ܘ ܕܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡ̣ܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܗ̣ܘ ܠܗ ܐܦ ܠܗܘܢ ܝܕܥ ܘܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܡܐܪܙ ܩܕܝܫܐ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܐܢܗܘ ܓܝܪ ܕܒܚܕܐ ܥܠܬܐ ܝ̇ܗܒ ܐܠܗܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܘܢ. ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܥܠܬܐ ܚܕܢܝܬܐ ܝܕܥ ܠܟܠܡܕܡ. ܐܟܡ̇ܢ ܕܡܢܗ ܐܢܘܢ. ܘܒܗ ܩܕܡܘ ܐܬܩܝܡܘ. ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ. ܡܕܝܢ ܐܪܐ ܠܘ ܕܝ̣ܠܢܝܬܐ ܩܢܐ ܐܠܗܐ ܠܝ̣ܕܥܬܐ ܕܝܠܗ. ܘܐ̱ܚܪܬܐ ܠܗܝ ܓܘܢܝܬܐ܆ ܠܗ̇ܝ ܕܚܒܫܐ ܠܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ. ܟܕ ܓܝܪ ܗ̣ܝ ܠܗ̇ ܝܕܥܐ ܥܠܬܐ ܕܟܠ. ܐܝܟܢܐ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢܗ̇܇ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܥܠܬܗܝܢ ܠܐ ܬܕܥ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܟܠ ܐܘܣܝܐ ܡܒܪܝܬܐ ܘܡܬܝܕܥܢܝ̣ܬܐ. ܟܕ ܒܐܘܣܝܐ ܡܒܪܝܬܐ ܘܝܕܘܥܬܐ ܬܫܬܟܚ. ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܝܕܘܥܬܐ ܥܒܕܐ ܠܗ̇. ܒܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܫܟܝ̣ܚܘܬܗ̇ ܒܗ̇. ܝܕܘܥܬܐ ܗܘܬ݀ ܒܚܝܠܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܗ̇ܝ ܐܣܝܐ ܡܬܝܕܥܢܝ̣ܬܐ ܝܕܘܥܬܐ ܬܗܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܗ̣ܝ ܒܝܬܗ̇. ܒܗ̇ܝ ܕܐܢܗܘ ܕܟܕ ܒܐܘܣܝܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܡܒܪܝܬܐ ܫܪܝܐ. ܝܕܘܥܬܐ ܥܒܕܐ ܠܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܙܕܩ ܕܗ̣ܝ ܒܝܬܗ̇ ܝܕܘܥܬܐ ܬܗܘܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܚܡܝ̣ܡܘܬܐ ܗܕܐ ܕܡܫܚܢܐ ܠܓܘ̈ܫܡܐ. ܐܠܘ ܡܟܢܐ ܗܘܬ݀ ܕܬܩܘܡ ܒܝܬܗ̇ ܐܘܟܝ̣ܬ ܗ̣ܝ ܒܗ̇ ܐܝܟ ܐܘܣܝܐ. ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܫܚܝ̣ܢܬܐ ܗܘܝܐ ܗܘܬ݀. ܒܪܘܝܐ ܡܕܝܢ ܝܕܘܥܐ ܗ̱ܘ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܢܦܩܝ̣ܢ ܝܕܘ̈ܥܐ ܟܠܗܘܢ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܥܒܕܘ̈ܗܝ ܕܒܪܘܝܐ ܣܓܝ̣ܕ ܐܝܩܪܗ ܛܒ ܬܡܝ̣ܗܝܢ ܘܡܫܡܠܝܢ. ܘܟܠ ܕܬܡܝܗܝܢ ܥܒܕܘ̈ܗܝ ܘܡܫܡܠܝܢ ܡ̣ܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܕܒܝ̣ܕܥܬܐ ܕܛܒ ܬܡ̣ܝܗܐ ܘܡܫܡܠܝܐ ܥܒ̣ܕ ܐܢܘܢ. ܒܪܘܝܐ ܡܕܝܢ ܠܟܠ ܝܕ̈ܥܢ ܙܟܝܐ ܘܥܒܕܐ ܝ̣ܕܥܬܗ. ܕܬܡܝ̣ܗܝܢ ܥܒܕܘ̈ܗܝ ܘܬܗܝ̣ܪܝܢ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ. ܡ̣ܢ ܐܣܟܡ̈ܝ ܡܘܙ̈ܠܬܐ ܘܟܘܟ̈ܒܝܗܝܢ ܘܙܘܥܝ̈ܗܝܢ. ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ. ܐܠܐ ܘܒܟܠܚܕܐ ܡ̣ܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܫܝ̣̈ܛܬܐ ܕܠܘܬܢ ܬܗܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܐܝܬ ܠܡܚܙܐ ܒܣܝܡܐ ܕܗܕܡܝ̈ܗ̇ ܒܪ̈ܝܐ ܐܦ ܓܘܝ̈ܐ ܐܝܟ ܕܐܘܡܢܘܬ ܨܪ̈ܝܐ ܡܠܦܐ ܠܢ.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܬܡܝ̣ܗܘܬ ܥܒܕ̈ܐ ܠܘ ܫܘܘܕܥܐ ܗ̱ܝ ܕܬܡܝ̣ܗܘܬ ܝܕܥܬܐ. ܡܠܝ̣ܣܛܐ ܐܦܠܐ ܣܟ ܕܝ̣ܕܥܬܐ ܘܐܦܢ ܬܗܐ ܠܐ ܬܡܝ̣ܗܘܬܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܕܒܘܪܝ̣ܬܐ ܠܐ ܡܠܝ̣ܠܬܐ. ܩܘ̣ܩ̈ܝܬܐ ܒܢܝܐ ܫܬܝ̣̈ܬܝܬ݀ ܙܘ̈ܝܬܐ ܒܠܥܕ ܟܢܘ̣ܢܬܐ ܐܘ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܡ̣ܢ ܐܘܪ̈ܓܢܐ. ܗ̇ܢܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦܠܐ ܓܒܪܐ ܓܐܘܡܝܛܪܐ ܡܨܐ ܠܡܥܒܕ ܐܟܘܬܗܝܢ. ܘܓܘܓܝ ܬܘܒ ܓܕܕ ܩܘܝܢ ܡܕܡ ܢܘܠܢܝܐ ܒܐܐܪ ܙܩܪ܆ ܘܒܝܬܐ ܠܡܥܡܪܗ ܩܒܥ ܒܠܥܕ ܐܘܪ̈ܓܢܐ. ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܓܪ̈ܕܝܝܐ ܘܐܦܢ ܣܓܝ ܢܗܘܐ ܡܗܝ̣ܪ ܡܨܐ ܠܡܕܡܝܘ ܒܗ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢ ܟܝܢܐܝܬ ܥܒ̈ܕܢ ܗܠܝܢ ܕܥܒ̈ܕܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܢܘܪܐ ܠܡܘܩܕܢܘܬܐ ܘܫܡܫܐ ܠܡܒܫܠܢܘܬܐ ܕܐܒܒ̈ܢܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܐܠܨܐ ܕܡܕܥ ܢܕ̈ܥܢ ܗ̇ܢܝܢ ܕܥܒ̈ܕܢ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܨܒܝܢܐܝܬ ܘܡܠܝ̣ܠܐܝܬ ܥܒܕ. ܡ̣ܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܕܒܝܕ ܝ̣ܕܥܬܐ ܠܦܘܬ ܡܫܘܚܬܗ ܢܥܒܕ. ܐܟܡܐ ܕܒܪܢܫܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܘܪܝܬܐ. ܘܐܒܪܗܡ ܡܗܘܐ ܢܗܘܐ ܠܥܡܐ ܪܒܐ ܘܣܓܝܐܐ. ܘܢܬܒܪܟܘܢ ܒܗ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܐܪܥܐ. ܡܛܠ ܕܝ̇ܕܥ ܐ̱ܢܐ ܠܗ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܕܘܝܕ. ܡܪܝܐ ܒܨܝܬܢܝ ܘܝ̣ܕܥܬܢܝ. ܐܢ̱ܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢ̱ܬ ܡܘܬܒܝ ܘܡܩܡܝ. ܐܣܬܟܠܬ ܡܚܫ̈ܒܬܝ ܡ̣ܢ ܡܪܘܡܐ. ܐܘܪܚܝ ܘܫܒܝ̣̈ܠܝ ܝ̇ܕܥ ܐܢ̱ܬ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܐܫܥܝܐ. ܡܛܠ ܕܒܚܝܠܐ ܕܝܠܝ ܥܒܕܬ ܘܒܚܟܡܬܝ ܡܛܠ ܕܣܟܘܠܬܢ ܐ̱ܢܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܦܘܠܘܣ. ܐܘ ܥܘܡܩܐ ܕܥܘܬܪܐ ܘܚܟܡܬܐ ܘܡܕܥܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܕܐ̱ܢܫ ܠܐ ܡܫ ܕܝܢܘ̈ܗܝ. ܘܐܘܪ̈ܚܬܗ ܠܐ ܡܬܥܩ̈ܒܢ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܐܪܝܘܦܐ ܓܝܛܘܣ. ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܡܫܬܒܚ ܚܟܡܬܐ ܡܥܠܝܬ݀ ܡ̣ܢ ܚܟܡܬܐ. ܘܗܘܢܐ ܘܡܠܬܐ ܘܝܕܘܥܐ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܢܣܬܟܠ ܡ̣ܢ ܡܬܝܕ̈ܥܢܝܬܐ. ܐܢ ܠܝܬ ܒܗ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܝܕܘܥܬܐ. ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܢܕܥ ܐܢܝܢ ܠܡܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ ܟܕ ܡܥܠܝ ܡܣܬܬ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܪܓܫܬܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܬ

 

ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܐܙܝܢܙܘ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܕܛܒܘܬܐ ܪܝ̣ܫܝܬܐ ܩܕܡܝܬ݀ ܡ̇ܢ ܡܬܪܢܐ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܡܠܐܟܝ̈ܐ ܘܫܡܝ̈ܢܐ. ܘܗ̣ܝ ܡܚܫܒܬܐ ܥܒܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀. ܕܒܡܠܬܐ ܡܬܡܠܐ܆ ܘܒܪܘܚܐ ܡܫܬܡܠܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܒܥ

 

ܐܘܓܪܝܣ. ܒܟܠ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܐܘܡܢ̈ܘܬܐ. ܠܗܘ ܕܥܠܝܗ̇ ܩܐܡ ܚ̇ܙܐ ܐܢ̱ܬ. ܬܐܘܪܝܐ ܕܝܢ ܕܝ̣ܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܬܫܟܚ. ܡܛܠ ܕܟܠܡܕܡ ܡܪܢ ܒܚܟܡܬܐ ܒܪܐ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܡܛܠ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܟܦܪܬ݀ ܒܝܕܥܬܗ ܕܒܪܘܝܐ. ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܐܪܣܝܣ܆ ܠܫܒܥ ܐܪ̈ܣܝܣ ܡܬܦܠܓܐ. ܐܪܣܝܣ ܩܕܡܝܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܛܠܡܝܢ ܠܝܕܥܬܗ ܟܠܢܐܝܬ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܡܝܬܝܘܬ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܗܘܢ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ. ܐܠܘ ܝ̇ܕܘܥܐ ܗܘܐ. ܗ̣ܝ ܝ̣ܕܥܬܗ. ܐܘ ܗ̣ܘ ܟܝܢܗ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܐܘ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܝ̣ܕܥܬܐ ܥܠ ܟܝܢܗ ܡܩܛܪܓܝ̣ܢܢ. ܘܓܠܝܐ ܕܗ̇ܘ ܕܣܝ̣ܡ ܠܘ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܦܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܡܫܪ ܥܠ ܗ̇ܘ ܕܣܝ̣ܡ ܗ̇ܘ ܕܡܬܩܛܪܓ. ܗܟܘܬ ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܠܐ ܫܪܝܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܥܠܬ݀ ܗ̇ܝ ܕܬܫܬܟܚ ܠܗ ܝܕܥܬܐ. ܐܢ ܗ̣ܘ ܟܝܢܗ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܡܫܬܟܚ ܟܝܢܗ. ܕܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܥܒܘܕܐ ܗ̱ܘ ܘܡܩܒܠܢܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܝܗܘܒܐ ܘܢܣܘܒܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܝܗܘܒܐ ܠܘ ܢܣܘܒܐ ܗ̱ܘ. ܘܢܣܘܒܐ ܒܗ̇ܝ ܕܢܣܘܒܐ ܠܘ ܝܗܘܒܐ ܗ̱ܘ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܐܠܨܐ ܕܡܪܟܒܐ ܢܗܘܐ ܟܝܢܗ ܕܒܪܘܝܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܝܗܒ ܐܘܟܝܬ ܥܒ̇ܕ. ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܢܣ̇ܒ ܐܘܟܝܬ ܡܩܒܠ. ܗ̇ܝ ܕܝܬܝ̣ܪ ܫܟܝ̣ܪܐ ܒܕܡܦܩܐ ܠܗ ܠܒܪܘܝܐ ܡ̣ܢ ܦܫܝ̣ܛܘܬܗ. ܒܪܘܝܐ ܡܕܝܢ ܟܕ ܦܫܝ̣ܛܐ ܗ̱ܘ. ܠܘ ܝܕܘܥܐ ܗ̱ܘ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܟܝܢܗ ܕܒܪܘܝܐ ܒܠܥܕ ܝܕܥܬܐ. ܐܘ ܡܫܡܠܝܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܘ ܠܐ ܡܫܡܠܝܐ. ܘܐܢ ܡܫܡܠܝܐ ܗ̱ܘ. ܐܝ̣ܩܝ̣ ܗܘܝܐ ܫܟܝ̣ܚܘܬܗ̇ ܕܝ̣ܕܥܬܐ ܠܝܬܗ̇. ܘܐܢ ܠܐ ܡܫܡܠܝܐ ܗ̱ܘ ܒܠܥܕܝܗ̇. ܡܫܬܟܚ ܒܪܘܝܐ ܕܚܣܝ̣ܪܐ ܗ̱ܘ ܒܟܝܢܗ. ܘܡ̣ܢ ܐ̱ܚܪܝܢ ܡܫܬܡܠܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝܪܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܒܪܘܝܐ ܐܠܗܗ ܕܗܢܐ ܟܠ. ܐܢ ܠܐ ܣܢܝ̣ܩܐ ܥܠ ܫܟܝ̣ܚܘܬܐ ܕܗܕܐ ܝܕܥܬܐ܆ ܡ̣ܢ ܝܬܝܪ ܘܗܘܝܐ ܠܗ̇ ܫܟܝ̣ܚܘܬܗ̇. ܘܐܢ ܣܢܝ̣ܩܐ ܡܫܬܟܚܐ ܐܠܗܘܬܗ ܕܡܪܟܒܐ ܡ̣ܢ ܟܝܢܗ. ܘܡ̣ܢ ܝܕܥܬܗ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܠ ܡܪܟܒܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗ̱ܘ. ܘܒܪܘܝܐ ܐܠܨܝܐ ܗ̱ܘ ܘܠܘ ܡܬܡܨܝܢܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܫܪܝܐ ܕܣܥܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܢ. ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܗ̇ܝ ܕܝܗܘܒܐ ܢܗܘܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܕܡ ܘܢܣܘܒܐ. ܠܘ ܠܘܬ ܡܪܟܒܘܬܗ ܡܘܒܠܐ ܕܦܫܝ̣ܛܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܠܚܘܕܝܘܬܐ ܕܛܒ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܕܡ ܡܒܥܕܐ ܡ̣ܢ ܣܘܟܠ ܣܓܝܐܘܬܐ. ܦܠܓܐ ܗ̱ܝ ܕܬܪܝܢ. ܘܬܘܠܬܐ ܕܬܠܬܐ. ܘܪܘܒܥܐ ܕܐܪܒܥܐ. ܘܗܟܘܬ ܠܠܐ ܣܘܦ. ܘܓܠܝܐ ܕܟܠܚܕ ܡ̣ܢ ܣܘ̈ܟܠܐ ܗܠܝܢ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܬܢܟܪܐ ܗ̣ܝ ܠܚܘܕܝܘܬܐ ܡ̣ܢ ܦܫܝ̣ܛܘܬܗ̇. ܒܗ̇ܝ ܕܣܓܝܐܘܬܐ ܕܣܘ̈ܟܠܐ ܗܠܝܢ ܠܘ ܣܓܝܐܘܬܐ ܥܒ̈ܕܢ ܒܟܝܢܗ̇. ܗܟܢܐ ܡܕܝܢ ܒܪܘܝܐ ܘܝ̣ܕܥܬܗ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܡܫܡܠܝܘܬ ܟܝܢܗ ܕܒܪܘܝܐ. ܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܥܠܬ݀ ܫܟܝ̣ܚܘܬܗ̇ ܕܝ̣ܕܥܬܐ ܡܬܘܡܐܝܬ ܠܟܝܢܗ. ܘܠܘ ܫܟܝ̣ܚܘܬܗ̇ ܕܝ̣ܕܥܬܐ܆ ܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܥܠܬ݀ ܡܫܡܠܝܘܬܐ ܕܟܝܢܗ. ܘܐܦܢ ܠܘܬܢ ܕܝܠܢ ܕܘܝ̈ܐ ܘܚܣܝ̣ܪ̈ܐ. ܫܟܝ̣ܚܘܬܗ̇ ܕܝ̣ܕܥܬܐ ܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܥܠܬ݀ ܡܫܡܠܝܘܬܐ ܕܟܝܢܢ. ܘܐܝܬ ܠܟ ܕܬܬܗܕܐ ܠܘܬ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܚܘܬ ܗܘܝ̈ܐ. ܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܥܠܬ݀ ܝ̣ܕܥܬܢ ܕܠܗܘܝ̈ܐ. ܝ̣ܕܥܬܗ ܕܝܢ ܕܒܪܘܝܐ ܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܥܠܬ݀ ܫܟܝ̣ܚܘܬܗܘܢ ܕܗܘܝ̈ܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܥܠܬ݀ ܗܢܐ ܥܠ ܗ̣ܘ ܟܝܢܗ ܕܒܪܘܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܗ̇ܘ ܕܐܠܨܝܐ ܗ̱ܘ ܒܐܝ̣ܬܘܬܗ ܘܝܕܥܬܗ ܥܠܬܢܝܬܐ ܗ̱ܝ ܕܡܫܡܠܝܘܬ ܟܝܢܗ܇ ܘܠܘ ܥܠܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܥܘܠ ܪܘܟܒܐ ܗ̇ܘ ܕܐܘܠܕܬܘܢ ܡ̣ܢ ܟܘܢܫܗܘܢ. ܟܐܡܬ݀ ܕܬܗܘܐ ܗ̣ܝ ܐܠܗܘܬܐ ܕܡܪܟܒܐ ܡ̣ܢ ܟܝܢܗ̇ ܘܡ̣ܢ ܝܕܥܬܗ̇.

 

 

 

ܗܪܣܝܣ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܠܘ ܝܕܘܥܐ ܗ̱ܘ ܕܝܬܗ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܚܕ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܣܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܝܕܥܬܐ ܐ̱ܚܝܢܘܬܐ ܗ̱ܝ ܕܡܫܘܕܥܐ ܒܝܬ ܝܕܘܥܐ ܠܡܬܝܕܥܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܩܝܡ܆ ܐܠܐ ܟܪ ܕܬܪܝܢܘܬܐ ܬܗܐ. ܟܐܡܬ݀ ܐܝܟܐ ܕܝܕܘܥܐ ܠܘ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܬܝܕܥܢܐ ܢܗܘܐ. ܘܒܪܘܝܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܚܕ ܗ̣ܘ ܘܦܫܝ̣ܛܐ ܗ̱ܘ ܡܪܢܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܡܨܝܐ ܠܡܥܠܘ ܒܟܝܢܗ ܬܪܝܢܘܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܬܫܬܪܪ ܠܗ ܝܕܥܬܐ ܕܝܬܗ. ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܕܝܢ ܡܕܥ ܝܕܥ ܗ̣ܘ ܠܗ܇ ܘܡܬܝ̣ܕܥ ܗ̣ܘ ܡܢܗ. ܒܕܢܦܫܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܠܘ ܟܠܢܐܝܬ ܡܚܪܪܐ ܡ̣ܢ ܪܘܟܒܐ. ܠܦܓܪܐ ܓܝܪ ܢܩܝ̣ܦܐ. ܘܒܗ ܘܒܚܝܠܘ̈ܗܝ ܐܣܝ̣ܪܐ ܐܣܪܐ ܟܝܢܝܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܡ̣ܢ ܟܕܘ ܚܘܝ̣ܢܢ ܕܒܪܘܝܐ ܝ̇ܕܥ ܡܕܡ. ܘܟܠ ܕܝܕܥ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ ܝܕܥ ܕܝܕܥ ܠܗ̇ܘ ܡܕܡ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܐܠܨܐ ܕܢܕܥ ܝܬܗ. ܘܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪܬܘܢ܆ ܕܝ̣ܕܥܬܐ ܐ̱ܚܝܢܘܬܐ ܕܒܝܬ ܝܕܘܥܐ ܠܡܬܝܕܥܢܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܥܐܠܐ ܬܪܝܢܘܬܐ ܥܡ ܝܕܥܬܐ ܥܪܝ̣ܨܐܝܬ. ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܘ ܟܠ ܣܓܝܐܘܬܐ ܒܪܬ݀ ܩܠܝܬܐ. ܐܦ ܣܓܝܐܘܬܐ ܙܕܩ ܕܬܫܘܕܥ ܣܘܟܠܝܬܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܐܡܪܝܢܢ ܕܟܝܢܗ̇ ܕܐ̱ܢܫܘܬܐ. ܘܡܢܝܘܬܗ̇ ܕܢܦܫܐ. ܟܕ ܠܐ ܐ̱ܢܫܘܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܗ̱ܝ ܡ̣ܢ ܟܝܢܗ̇ ܐܦܠܐ ܢܦܫܐ ܡ̣ܢ ܡܢܝܘܬܗ̇. ܗܟܢܐ ܡܕܝܢ ܙܕܩ ܠܡܣܬܟܠܘ ܠܝܕܘܥܐ ܘܡܬܝܕܥܢܐ. ܟܕ ܚܕ ܢܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܝܕܥ ܘܡܬܝ̣ܕܥ.

 

 

 

ܗܪ̈ܣܝܣ ܬܠܝܬܝܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܠܝܬܗ ܡ̇ܢ ܝܕܥ ܐܠܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܠܐ ܡܟܢ ܠܡܕܥ. ܘܥܠܝܗ̇ ܕܗܕܐ ܬܘܒ ܚܕ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܣܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܝܕܥܬܐ ܕܒܡܬܝܕܥܢܐ ܡܕܡ. ܐ̱ܚܪܬܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܡ̣ܢ ܝܕܥܬܐ ܕܒܡܬܝܕܥܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܐܠܘܠܐ ܗܕܐ ܐ̱ܚܪܢܝܘܬܐ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܟܕ ܡܬܝܕܥܢܐ ܡܕܡ ܝܕܥܝܢ ܗܘܝܢ܆ ܕܐܦ ܠܟܠܗܘܢ ܡܬܝܕ̈ܥܢܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܗܘܝܢ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܗ̱ܝ. ܐܠܘ ܒܪܘܝܐ ܝܕܘܥܐ ܗܘܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܬܝܕ̈ܥܢܐ. ܡܫܬܟܚܐ ܗܘܬ݀ ܒܝܬܗ ܠܦܘܬ ܟܠ ܡܬܝܕܥܢܐ ܝ̣ܕܥܬܐ. ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܫܪܝܪܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܢܝ̣ܫܘܬܐ ܕܝܕ̈ܥܬܐ ܠܐ ܡܣܝ̈ܟܬܐ ܐܟܚܕܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܟܢܝ̣ܫܘܬܐ ܕܝܕ̈ܥܬܐ ܠܐ ܡܣܝ̈ܟܬܐ ܒܡܣܝܟܐ ܫܟܝ̣ܪܐ. ܘܠܘ ܒܠܐ ܡܣܝܟܐ. ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܗ̱ܘ. ܘܬܘܒ ܐܡܪܝܢܢ. ܕܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪܬܘܢ ܠܘܬܢ ܕܝܠܢ ܒܪ̈ܝܐ ܥܛܠܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܢܣܒܝ̣ܢܢ ܠܝ̣ܕܥܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢ ܒܕܓܘܢ ܠܦܘܬ ܣܓܝܐܘܬܗܝܢ ܙܕܩ ܕܢܣܓ̈ܝܢ ܝܕܥ̈ܬܢ. ܠܘܬ ܒܪܘܝܐ ܕܝܢ ܛܒ ܕܠܝܠܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܒܚܕܐ ܝܕܥܬܐ ܕܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܝܕܥܬܗ ܒܝܬܗ. ܝܕܥ ܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ.

 

 

 

ܐܪܣܝܣ ܪܒܝܥܝܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܠܟܝ̈ܢܐ ܟܘܠܢܝ̈ܐ ܒܠܚܘܕ ܝܕܥ. ܘܠܘ ܠܗ̇ܢܘܢ ܡܢܬܝ̈ܐ ܕܗ̇ܘܝܢ ܘܒܛܠܝܢ. ܘܒܗ̇ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܡܝܬܝܘܬ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ. ܐܠܘ ܝܕܥ ܐܠܗܐ ܕܣܘܩܪܐܛܝܣ ܝܬܝ̣ܒ ܗܫܐ ܒܗܕܐ ܕܘܟܬܐ. ܟܕ ܢܩܘܡ ܢܫܢܐ ܡܢܗ̇ ܕܗܕܐ ܕܘܟܬܐ. ܐܢ ܗ̇ܝ ܝܕܥܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܦܝܫܐ. ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܗ̱ܝ ܘܣܟܠܘܬܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܣܘܩܪܐܛܝܣ ܗ̇ܘ ܕܩܡ ܘܫܢܝ̣. ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܥܕܡܫ ܝܬܝ̣ܒ ܝ̇ܕܥܐ ܠܗ. ܘܐܢ ܠܘ ܗ̣ܝ ܦܫܬ݀ ܐܫܬܚܠܦܬ݀. ܘܕܫܘܚܠܦܐ ܒܟܝܢܗ ܕܒܪܘܝܐ ܢܥܘܠ܆ ܠܐ ܡܨܝܐ. ܟܠܢܐܝܬ ܡܕܝܢ ܝܕܥ ܠܗ ܐܠܗܐ ܠܣܘܩܪܐܛܝܣ. ܟܐܡܬ݀ ܕܒܪܢܫܐ ܗ̱ܘ. ܘܡܟܢ ܕܢܬܒ ܘܢܩܘܡ ܘܢܫܢܐ ܘܢܐܬܐ. ܘܗܢܐ ܙܢܐ ܕܝ̣ܕܥܬܐ ܠܐ ܡܬܘܡ ܡܩܒܠ ܫܘܚܠܦܐ. ܒܕܟܘܠܢܝ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܠܐ ܡܫܬܚ̈ܠܦܢܐ ܐܢܘܢ. ܘܠܗ ܠܪܥܝܢܢ ܗܢܐ ܡܫܪܪ ܩܕܝܫܐ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܟܕ ܗܟܝ̣ܠ ܝ̇ܕܥܐ ܚܟܡܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܗ̣ܝ ܠܗ̇܆ ܠܟܠܗܝܢ ܗܘܠܢܝ̈ܬܐ ܐܠܐ ܗܘܠܢܐܝܬ ܝܕܥܐ. ܘܠܗܠܝܢ ܦܠܝ̣̈ܓܬܐ ܠܐ ܡܦܠܓܐܝܬ. ܘܠܣܓܝ̈ܐܬܐ ܚܕܢܐܝܬ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ. ܘܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܐܟܡܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܝ̇ܕܥܐ ܠܗܝܢ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܟܠ ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܡܢܬܝܬܐ܆ ܒܝܕ ܐܘܪܓܢܘܢ ܓܘܫܡܢܝܐ ܗܘܝܐ. ܐܝܟ ܙܢܐ ܕܚܙܝܐ ܒܝܕ ܥܝܢܐ. ܘܫܡܥܐ ܒܝܕ ܐܕܢܐ ܘܫܪܟܐ ܒܝܕ ܫܪܟܐ. ܘܐܠܘ ܒܪܘܝܐ ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܩܢܐ ܗܘܐ ܓܘܫ̈ܡܢܝܐ ܘܓܘܫܡܐ ܗܘܐ. ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܥܠܬ݀ ܗ̇ܝ ܕܢܕܥ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܕܡ. ܗ̣ܝ ܐܝܬܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗ̇. ܒܗ̇ܝ ܕܐܢ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܡ. ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܕܥ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܒܪܘܝܐ ܡܕܝܢ ܐܠܘ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܡܕ̈ܡܐ ܕܗܘܝܢ ܘܡܬܚܕܬܝ̣ܢ. ܡܫܬܟܚܐ ܗܘܬ݀ ܝ̣ܕܥܬܗ ܕܥܠܬܢܝܬܐ ܗ̱ܝ ܕܗܠܝܢ ܡܕ̈ܡܐ. ܘܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܘܠܘ ܐܠܨܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܫܪܝܐ ܕܣܥܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܢ. ܫܪܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܝܕܥ ܕܣܘܩܪܐܛܝܣ ܝܬܝ̣ܒ. ܘܕܟܡܐ ܥܬܝܕ ܠܡܬܒ ܘܕܐܡܬܝ ܢܩܘܡ. ܒܕܡܫܡܠܝܬܐ ܗ̱ܝ ܠܗ ܝܕܥܬܗ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦܐ ܝ̣ܕܥܬܗ ܙܒܢ ܩܘܡܗ ܕܣܩܪܐܛܝܣ. ܒܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܢܩܘܡ ܝܕܥ ܗܘܐ ܩܘܡܗ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܕܒܗ ܩܡ.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܝܕܥܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܝܕܥ ܝܕܘܥܐ ܕܥܬܝ̣ܕ ܕܢܩܘܡ ܣܩܪܐܛܝܣ. ܗܐ ܓܝܪ ܣܡܝܐ ܐܣܛܪܘܢܘܡܝܐ ܝܕܥ ܕܒܫܥܬܐ ܦܠܢܝܬ݀ ܥܬܝ̣ܕ ܕܚܫܟ ܠܗ ܣܗܪܐ. ܟܡܐ ܕܠܐ ܝܕܥ ܕܐܬܬ݀ ܠܗ̇ ܗ̇ܝ ܫܥܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܕܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܕܠܘ ܚܕܐ ܗ̱ܝ ܝܕܥܬܐ ܕܗ̇ܝ ܕܥܬܝ̣ܕ ܕܢܩܘܡ܇ ܘܕܗ̇ܝ ܕܩܡ. ܘܕܗ̇ܝ ܕܢܚܫܟ. ܘܕܗ̇ܝ ܕܚܫܟ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪܬܘܢ ܠܘܬܢ ܕܝܠܢ ܚܣܝ̣ܪ̈ܝ ܝܕܥܬܐ ܒܠܚܘܕ ܡܟܢܐ ܕܬܓܕܫ. ܒܕܡܨܝܐ ܕܢܕܥ ܠܗ̇ܝ ܕܗܘܝܐ. ܘܠܐ ܢܕܥ ܠܗܘܝܗ ܕܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܗܘܝܐ. ܐܟܡܐ ܕܐܡ̣ܪܬܘܢ ܡܛܠ ܣܡܝܐ ܗ̇ܘ ܓܠܝ̣ܙ ܡ̣ܢ ܚܙܝܐ. ܒܪܘܝܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܟܠ ܚܣܝ̣ܪܘܬܐ. ܘܡܫܡܠܝܬ݀ ܒܟܠ ܝܕܥܬܗ. ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܡ̣ܪܬܘܢ. ܘܡܛܠ ܡܠܬ݀ ܟܬܒܐ ܕܐܝܬܝ̣ܬܘܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܐ ܗܘܠܢܐܝܬ ܝܕܥ ܗ̇ܘ ܠܐ ܗܘܠܢܝܐ ܠܗܘܠܢܝ̈ܐ. ܟܐܡܬ݀ ܠܘ ܒܪ̈ܓܫܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܗܕܡ̈ܐ ܗܘܠܢܝ̈ܐ. ܥܝܢܐ ܠܡܐܡܪ ܐܘ ܐܕܢܐ ܘܫܪܟܐ. ܐܠܐ ܒܝܕ ܝܕܥܬܗ ܚܕܢܝܬ݀ ܙܢܐ ܘܠܐ ܗܘܠܢܝܬܐ. ܘܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܐܡ̣ܪ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ. ܕܠܘ ܐܟܡܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܝ̇ܕܥܐ ܠܗܝܢ ܚܟܡܬܐ ܐܠܗܝܬܐ܆ ܗܕܐ ܒܥܝܐ. ܕܠܘ ܟܡܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܘܐܡܬܝ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܒܠܚܘܕ ܝܕܥܐ ܚܟܡܬܐ ܒܪܘܝܬܐ ܠܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ. ܐܠܐ ܘܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܢܗܘ̈ܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܢܦܘ̈ܫܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘ̈ܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܘ ܟܠ ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܡܢܬܝܬܐ ܒܝܕ ܐܘܪܓܢܘܢ ܓܘܫܡܢܝܐ ܗܘܝܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܢܦܫܐ ܡܠܝ̣ܠܬܐ. ܟܕ ܠܐ ܥܝ̈ܢܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܒܝܬܗ̇. ܐܦܠܐ ܐܕܢ̈ܐ ܡܕܥ ܝܕܥܐ ܠܡܬܚܙ̈ܝܢܐ ܐܟܚܕܐ ܘܠܡܫܬܡ̈ܥܢܐ ܘܫܪܟܐ ܕܡܬܪ̈ܓܫܢܐ. ܘܐܠܘܠܐ ܡܕܪܟܐ ܗܘܬ݀ ܠܗܝܢ ܐܝܟܢܐ ܡܨܝܐ ܠܡܚܪܩ ܕܣܩܘܒ̈ܠܝܬܐ ܠܐ ܡܨ̈ܝܢ ܐܟܚܕܐ ܠܡܫܬܟܚܘ ܒܚܕ ܙܒܢܐ. ܒܚܕ ܗ̇ܘ ܕܣܝ̣ܡ. ܚܘܪܐ ܟܐܡܬ݀ ܘܐܘܟܡܐ. ܐܟܡܐ ܕܙܒ̈ܢܬܐ ܐܡ̣ܪܢܢ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܘܬܢ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܬܗ ܕܡܕܡ. ܥܠܬܐ ܗ̱ܝ ܕܗ̇ܝ ܕܢܕܥ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܡܕܡ. ܠܘܬ ܒܪܘܝܐ ܕܝܢ ܝܕܥܬܗ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܡܕܡ. ܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܥܠܬܐ ܕܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ. ܒܕܓܘܢ ܝ̣ܕܥܬܗ ܕܒܪܘܝܐ ܥܒܘܕܬܐ ܗ̱ܝ ܘܥܠܬܐ. ܝܕܥܬܢ ܕܝܢ ܕܝܠܢ ܚܫܘܫܬܐ ܗ̱ܘ ܘܥܠܬܢܝܬܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܫܟܝ̣ܪܐ ܠܡܦܚܡܘ ܗܕܐ ܒܗ̇ܝ. ܐܘ ܗ̇ܝ ܒܗܕܐ.

 

 

 

ܗܪܣܝܣ ܚܡܝܫܝܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܒܪܘܝܐ ܠܩܢܘ̈ܡܝܗܘܢ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܘܓܕܫܝ̈ܗܘܢ ܒܬܪ ܕܗܘܝܢ ܝܕܥ ܠܗܘܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܒܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܗ ܠܟܝܢܝ̈ܗܘܢ ܒܠܚܘܕ ܝ̇ܕܥ ܘܒܗ̇ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܡܝܬܝܘܬ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ. ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ.

 

ܐܡܪܝܢ ܐܠܘ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܠܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܡܢܬܢܝ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܗܘܝ̈ܗܝܢ. ܟܠܗܝܢ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܐܢܢ̈ܩܝܬܐ ܗܘܝ̈܆ ܠܐ ܡܫܟܚܢ̈ܝܬܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܕܝܕܥ ܐܠܗܐ ܕܥܬܝ̣ܕ ܕܢܗܘܐ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ̣ ܗܘܐ. ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܝܕܥ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܥܬܝ̣ܕ ܕܢܗܘܐ ܠܘ ܡܫܟܚܐ ܕܢܗܘܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܒܛܠܐ ܗܘܬ݀ ܚܐܪܘܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܫܠܝ̣ܛܘܬ ܒܝܬܗܘܢ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܬܘܒ ܐܝ̣ܩܝ̣ ܡܫܬܟܚܝ̣ܢ ܢܡܘ̈ܣܐ ܟܠܗܘܢ ܐܠܗܝ̈ܐ ܕܐܬܬܣܝ̣ܡܘ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܕܢܥܒܕܘܢ ܗܠܝܢ܇ ܘܠܐ ܢܥܒܕܘܢ ܗܠܝܢ. ܘܓܠܝܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܠܘܬ ܟܦܘܪܝܐ ܕܒܐܠܗܐ ܡܘܒܠܐ. ܘܗ̇ܝ ܕܡܢܗ̇ ܦܪܩܐ܆ ܕܢܐܡܪ ܕܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ ܝܕܥ ܗܘܐ ܒܡܩܕܡܘܬ ܝ̣ܕܥܬܗ ܠܟܝܢܗ ܕܦܛܪܘܣ ܘܕܦܘܠܘܣ. ܘܕܬܘܕܝܬܐ ܘܕܟܦܘܪܝܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܢܗܘܘܢ. ܐܝܢ ܠܗ̇ܝ ܕܦܛܪܘܣ ܟܦܪ ܘܦܘܠܘܣ ܡܗܝܡܢ܇ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܟܦ̣ܪ ܗ̇ܘ ܘܗܝܡܢ ܗ̇ܘ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܘ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܕܟܦܪ ܦܛܪܘܣ ܠܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܦܛܪܘܣ ܕܠܐ ܢܟܦܘܪ. ܒܕܓܘܢ ܠܡܢܐ ܡܬܥܕܠ. ܐܘ ܡܫܬܢܩ ܥܠ ܕܟܦ̣ܪ. ܘܐܠܘ ܬܘܒ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܕܡܗܝܡܢ ܦܘܠܘܣ. ܠܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܦܘܠܘܣ ܕܠܐ ܢܗܝܡܢ. ܒܕܓܘܢ ܠܡܢܐ ܡܬܩܠܣ. ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܕܝܠܗ ܣܥܪܗ̇ ܠܣܥܘܪܘܬܐ ܡܝܬܪܬܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܗܘܝ̈ܗܝܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܘܗ̇ܘ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܬܦܪܫܘ ܡ̣ܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܓܘܢܐܝܬ ܠܟܠܗܘܢ ܫܟܝ̣ܚܐ. ܘܠܝܬ ܠܗܘܢ ܟܝܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܒܗ ܢܬܦܪܫܘܢ ܡ̣ܢ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܦܪܫ ܡ̣ܢ ܟܢܬܗ܆ ܐܝܟܢܐ ܡܨܐ ܕܢܬܕܪܟ ܐܘ ܢܬܝ̣ܕܥ. ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܡܕܝܢ ܒܬܪ ܗܘܝܗܝܢ ܡܬܝܕ̈ܥܢ ܠܒܪܘܝܐ ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܗܘܗܝܢ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܐܠܘ ܝܕܥ ܗܘܐ ܒܪܘܝܐ ܣܥܘܪܘܬܐ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܗܘܝܗ̇. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܕܥ ܙܢܝ̈ܐ ܕܒܘ̈ܣܡܐ ܟܠܗܘܢ ܕܙܕܝ̈ܩܐ. ܘܙܢܝ̈ܐ ܕܫܘ̈ܢܩܐ ܟܠܗܘܢ ܕܚܛܝ̈ܐ. ܘܐܠܘ ܙܢܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܡܬܝܕܥܝܢ ܗܘܘ܇ ܡܣܝ̈ܟܐ ܗܘܘ. ܘܕܠܝܬܝܗܘܢ ܡܣܝ̈ܟܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ. ܕܢܐܙܠ̱ܘܢ ܗܠܝܢ ܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܘܗܠܝܢ ܠܬܫܢܝ̣ܩܐ ܕܠܥܠܡ. ܘܓܠܝܐ ܕܠܥܠܡ ܗ̇ܘ ܗ̣ܘ ܕܠܝܬ ܠܗ ܣܟܐ ܘܫܘܠܡܐ. ܒܪܘܝܐ ܡܕܝܢ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܠܡܕܡ ܡ̣ܢ ܣܥܘܪܘܬܐ܆ ܐܠܐ ܒܬܪ ܗܘܝܗ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܫܪܝܗܘܢ ܕܣܥܝ̈ܐ ܗܠܝܢ. ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܕܠܘܬܢ. ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܡܢܬܝ̈ܬܐ ܐܟܙܢܐ ܕܡܩܡܗ ܕܣܘܩܪܐܛܝܣ ܘܡܘܬܒܗ ܘܟܦܘܪܝܗ ܘܡܘܕܝܢܘܬܗ. ܠܘ ܝ̣ܕܥܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܥܠܬܗܝܢ ܥܒܘܕܬܐ. ܘܐܦܢ ܝ̇ܕܥ ܠܗܝܢ. ܐܠܐ ܚܐܪܘܬܗ ܕܣܘܩܪܐܛܝܣ ܘܡܘܬܒܗ ܘܟܦܘܪܝܗ ܘܡܘܕܝܢܘܬܗ. ܠܘ ܝܕܥܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܥܠܬܗܝܢ ܥܒܘܕܬܐ. ܘܐܦܢ ܝ̇ܕܥ ܠܗܝܢ. ܐܠܐ ܚܐܪܘܬܗ ܕܣܘܩܪܐܛܝܣ ܘܫܘܠܛܢܗ. ܐܟܡܐ ܕܥܬܝ̣ܕܝܢ ܠܡܚܘܝܘ ܒܬܪܟܢ. ܒܕܓܘܢ ܝܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܠܘ ܥܠܬܗܝܢ ܗ̣ܝ. ܠܐ ܟܠܝܐ ܠܥܠܬܗܝܢ ܐܘܟܝ̣ܬ ܠܚܐܪܘܬ ܣܘܩܪܐܛܝܣ ܕܬܣܥܘܪ ܣܥܘܪ̈ܘܬܗ̇ ܨܒܝܢܝ̈ܬܐ܆ ܨܒܝܢܐܝܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܬܘܐ ܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܠܕܘܢܩܐ ܐܘ ܠܦܘܢܩܐ ܟܐܢܐܝܬ ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝ̣ܕ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܐ ܣܢܝ̣ܩܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܦܘܪܫܢܗܘܢ ܕܡ̣ܢ ܚܕܕ̈ܐ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܫܬܟܚܘܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܐܠܨܐܝܬ ܟܠܚܕ ܡܢܢ ܦܪܫ ܒܝܬ ܛܪܝܓܘܢܘܢ ܠܛܛܪܐܓܘܢܘܢ. ܘܐܦܢ ܠܐ ܢܗܘܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܫܟܝ̣ܚ ܣܟ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܠܟܠܡܕܡ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝ̇ܕܥ ܠܗ. ܠܡܣܝܟܐ ܐܝܟ ܡܣܝܟܐ. ܘܠܠܐ ܡܣܝܟܐ ܐܝܟ ܠܐ ܡܣܝܟܐ.

 

 

 

ܐܪܣܝܣ ܫܬܝܬܝܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܠܡܣܝ̈ܟܐ ܒܠܚܘܕ ܝ̇ܕܥ ܐܠܗܐ. ܘܠܘ ܠܠܐ ܡܣܝ̈ܟܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܡܝܬܝܘܬ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܐܠܘ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܒܪܘܝܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܡܣܝܟܝ̣ܢ. ܡܫܬܟ̈ܚܢ ܗܘܝ̈ ܒܝܬܗ ܝܕ̈ܥܬܐ ܕܠܐ ܡܣܝ̈ܟܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ. ܒܕܟܠ ܡܢܝܢܐ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܩܒܠܢܐ ܗ̱ܘ ܕܬܘܣܦܬܐ ܘܕܒܘܨܪܐ. ܘܟܠ ܡܩܒܠܢܐ ܕܬܘܣܦܬܐ ܘܒܘܨܪܐ ܡܣܝܟܐ ܗ̱ܘ ܘܠܘ ܠܐ ܡܣܝܟܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܟܠ ܕܡܬܝ̣ܕܥ ܦܪܝ̣ܫܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܡ̣ܢ ܕܣܛܪ ܡܢܗ. ܘܟܠ ܕܦܪܝ̣ܫ ܡ̣ܢ ܕܣܛܪ ܡܢܗ ܡܣܝܟܐ ܗ̱ܘ. ܒܗ̇ܝ ܕܦܪܝ̣ܫܐ ܗ̇ܘ ܗ̣ܘ ܕܡܫܚܠܦ ܡ̣ܢ ܕܣܛܪ ܡܢܗ ܒܬܚܘܡܗ ܘܣܟܗ ܐܘܟܝ̣ܬ ܣܘܦܗ. ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܕܝ̣ܕܝ̣ܥ ܠܒܪܘܝܐ ܡܣܝܟܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܘܠܘ ܠܐ ܡܣܝܟܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܒܪ̈ܝܬܗ ܕܐܠܗܐ ܛܒ ܣܓܝ̈ܐܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܗ ܝ̣ܕܝ̣̈ܥܢ. ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܘܗܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܝܕܥܝ̣ܢܢ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܝܢ ܘܠܐ ܒܪ̈ܝܢ ܠܗ. ܐܝܟ ܫܡ̈ܫܐ ܘܣܗܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܝܡ̈ܡܐ ܡ̣ܢ ܙܝܘܓ ܘܛܘܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܝܘܩܢ̈ܕܐ. ܟܡܐ ܡܕܝܢ ܐܝܬ ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܚܢܢ ܠܐ ܝ̣ܕܥܢ ܐܢܝܢ. ܘܗ̣ܘ ܝ̣ܕܥ ܐܢܝܢ ܘܠܐ ܒܪ̈ܝܢ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ̣ ܕܡܬܝܕ̈ܥܢܝܬܗ ܥܐܦ̈ܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܕܒܪ̈ܝܬܗ. ܘܟܕ ܒܪ̈ܝܬܗ ܡܣܝ̈ܟܢ܆ ܐܦ ܡܬܝܕ̈ܥܢܝܬܗ ܡܣܝ̈ܟܬܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘ̈ܝܢ ܘܠܘ ܠܐ ܡܣܝ̈ܟܬܐ. ܒܕܥܐܦܘ̈ܗܝ ܕܡܣܝܟܐ܆ ܡܣܝܟܝ̣ܢ ܐܢܘܢ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܫܪ̈ܝܐ ܕܣܥܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܢ. ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܩܕܡܢܢ ܚܘܝ̣ܢܢ ܕܝ̣ܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ ܚܕܢܝܬܐ ܗ̱ܝ ܘܠܚܘܕܝܬ݀ ܙܢܐ. ܐܝܢ ܐ̱ܚܝܢ̈ܘܬܗ̇ ܕܠܘܬ ܡܬܝܕ̈ܥܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܣܓܝ̈ܐܢ. ܘܕܠܐ ܡܣܝܟܘܬ ܐ̱ܚܝܢ̈ܘܬܐ ܠܐ ܫܟܝ̣ܪܐ܆ ܙܒ̈ܢܬܐ ܐܡ̣ܪܢܢ. ܕܠܚܘܕܝܘܬܐ ܟܕ ܚܕܐ ܗ̱ܝ ܦܠܓܐ ܗ̱ܝ ܕܬܪܝܢ ܘܬܘܠܬܐ ܕܬܠܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܠܠܐ ܣܘܦ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ. ܕܠܐ ܡܣܝܟܐ ܒܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܦܪܝ̣ܫ ܡ̣ܢ ܕܣܛܪ ܡܢܗ ܡ̣ܢ ܡܣܝܟܐ. ܒܕܓܘܢ ܦܘܪܫܗ ܕܡ̣ܢ ܠܐ ܡܣܝܟܘܬܗ.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܗܕܐ ܡܠܬܐ ܦܘܪܫܗ ܕܠܐ ܡܣܝܟܐ ܡ̣ܢ ܡܣܝܟܐ ܒܠܚܘܕ ܡܫܘܕܥܐ. ܠܐ ܡܣܝ̈ܟܐ ܡܕܝܢ ܟܕ ܡܫܬܘܦܝܢ ܒܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܒܡܢܐ ܐܪܐ ܢܬܦܪܫܘܢ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܟܝܢܝ̈ܗܘܢ ܡܬܦܪܫܝܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܝܢܗ ܕܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܣܝܟܘܬܗ. ܐܝܟܢܐ ܠܐ. ܘܗܐ ܠܐ ܡܣܝܟܘܬ ܓܘ̣ܢܝܐ ܠܟܠܚܕ ܡ̣ܢ ܡܣܝ̈ܟܐ. ܒܕ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܡܬܩܛܪܓܐ. ܟܝܢܗ ܕܝܢ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܗ ܒܠܚܘܕ ܕܝ̣ܠܢܝ ܘܠܘ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܡܬܩܛܪܓ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̇ܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܕܒܪ̈ܝܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܨܝ̣ܪ̈ܢ ܡ̣ܢ ܡܬܝܕ̈ܥܢܝܬܗ. ܟܐܡܬ݀ ܕܝ̣ܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܐܠܨܝ̈ܐ ܘܐܠܘ ܡܫܟܚܐ ܘܠܡܬܡܨ̈ܝܢܐ ܐܟܚܕܐ ܚܒܫܐ. ܒܪܘܝܘܬܗܝܢ ܠܡܬܡܨ̈ܝܢܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܒܗܢܐ ܙܢܐ ܠܐ ܐܠܨܐ ܡ̣ܢ ܡܣܝܟܘܬܗܝܢ ܕܒܪ̈ܝܬܐ܆ ܡܣܝܟܘܬܗܝܢ ܕܡܬܝܕ̈ܥܢܝܬܗ ܕܒܪܘܝܐ. ܘܡܬܡܨܝܢܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܫܡܥ ܐܢ̱ܬ ܠܘ ܠܗ̇ܢܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܒܦܚܡܢ ܡܬܡܨ̈ܝܢܐܝܢ ܬܣܬܟܠ. ܒܕ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܝܢ ܕܠܢ ܠܐ ܡܬܡܨ̈ܝܢܐ ܐܢܘܢ. ܠܐܠܗܐ ܠܘ ܠܐ ܡܬܡܨ̈ܝܢܐܝܢ. ܘܗܕܐ ܗ̱ܝ ܕܐܡܝ̣ܪܐ. ܗ̇ܘ ܕܠܠܐ ܡܬܡܨܝܢ̈ܝܬܐ ܡܬܡܨܝܢ̈ܝܬܐ ܩܢܐ ܐܢ̱ܬ.

 

 

 

ܐܪܣܝܣ ܫܒܝܥܝܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܠܘ ܠܟܠܗܘܢ ܡܬܝܕ̈ܥܢܐ ܝܕܥ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܡܝܬܝܘܬ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܐܠܘ ܠܟܠܗܘܢ ܡܬܝܕ̈ܥܢܐ ܝܕܥ ܗܘܐ. ܟܕ ܝܕܥ ܗܘܐ ܡܬܝܕܥܢܐ ܡܕܡ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܕܥ ܕܝܕܥ ܠܡܬܝܕܥܢܐ ܗ̇ܘ. ܘܟܕ ܝܕܥ ܗܘܐ ܕܝܕܥ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܐܦ ܕܢܕܥ. ܕܝ̇ܕܥ ܕܝ̇ܕܥ. ܘܟܕ ܝܕܥ ܗܘܐ ܕܢܕܥ ܕܝܕܥ ܕܝܕܥ. ܘܗܟܢܐ ܠܠܐ ܣܘܦ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܠܐ ܡܨܝܐ. ܫܪܝܪܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܝܕܥ ܠܟܠܗܘܢ ܡܬܝܕ̈ܥܢܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢ. ܐܠܘ ܠܟܠܗܘܢ ܡܬܝܕ̈ܥܢܐ ܝ̇ܕܥ ܗ̣ܘ ܒܪܘܝܐ. ܟܐܡܬ݀ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܗܘܘ ܘܡܨܝܢ ܠܡܗܘܐ. ܘܟܕ ܝܕܥ ܗܘܐ ܩܢܘܡܐ ܡܕܡ ܠܡܐܡܪ ܐ̱ܢܫܝܐ. ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܩܢܘܡܐ ܠܘ ܠܐ ܡܟܢ ܠܡܐܠܦ ܐܘܡܢ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܣܟ ܒܚܝܠܐ. ܘܠܡܣܥܪ ܬܘܒ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܣܘܦ. ܘܕܢܗܘܐ ܒܙܒ̈ܢܐ ܠܐ ܡܣܝ̈ܟܐ. ܟܐܡܬ݀ ܠܚܡ ܒܗ̇ܝ ܕܒܪܢܫܐ ܗ̱ܘ ܕܢܗܘܐ ܐܣܝܐ. ܐܘ ܐܣܛܪܘܢܘܡܝܐ ܐܘ ܓܐܘܡܝܛܪܐ ܐܘ ܢܓܪܐ. ܐܘ ܐܫܟܦܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܚܝܘܬܐ ܗ̱ܘ. ܕܢܬܒ ܐܘ ܢܩܘܡ ܐܘ ܢܪܗܛ ܐܘ ܢܕܪܪ. ܐܘ ܢܬܬܪܣܐ ܕܩܐ ܐܘ ܝܪܩܐ. ܐܘ ܬܐܢ̈ܐ ܐܘ ܬܡܪ̈ܐ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܡܫܪܝܢܐ ܗ̱ܘ ܕܢܬܝܠܕ܇ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܛܘܦܢܐ ܐܘ ܒܬܪܘܗܝ ܒܝܘܡܐ܆ ܐܘ ܒܬܪܝܢ ܐܘ ܒܬܠܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܫܪ̈ܒܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܢܝܢܐ. ܘܟܕ ܠܝܕܥܬܐ ܕܚܕ ܡ̣ܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܝܕ̈ܥܬܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܣܘܦ ܢܩ̈ܦܢ. ܠܝ̣ܕܥܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܟܡܐ ܟܝܬ ܙܕܩ ܕܢܩ̈ܦܢ. ܘܕܟܠܗܝܢ ܡܬܝܕ̈ܥܢܝܬܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܒܚܕܐ ܡܛܪܘܦܝ̣ܬܐ ܠܐ ܡܩܒܠ ܗܠܝܢ ܗܘܢܐ. ܘܥܛܠ ܠܡܬܬܦܣܘ ܗܘܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܫܪܝܐ ܕܣܥܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܢ. ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܝܕܥܬܗ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܚܕܐ ܗ̱ܝ. ܘܕܪ̈ܓܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢܝܬܘܢ. ܦܘ̈ܚܡܐ ܐܢܘܢ ܘܐ̱ܚܝܢ̈ܘܬܐ ܕܡܬܝܕ̈ܥܢܐ ܗ̇ܢܘܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܘܬܗ̇ ܕܝ̣ܕܥܬܐ ܗ̇ܝ ܚܕܢܝܬ݀ ܙܢܐ. ܘܕܫܟܝ̣ܚܘܬ ܦܘ̈ܚܡܐ ܕܠܐ ܣܟ ܘܐ̱ܚܝܢ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܣܘܦ ܠܘ ܠܐ ܡܨܝܐ ܙܒ̈ܢܬܐ ܐܡܪܝܢܢ ܒܠܚܘܕܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܦܠܓܐ ܗ̇ܝ ܕܬܪܝܢ. ܘܬܘܠܬܐ ܕܬܠܬܐ. ܘܫܪܟܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܥܠ ܠܘ ܡܫܟܚܢܘܬ ܫܟܝ̣ܚܘܬܐ ܕܝܕ̈ܥܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܡܫܪ̈ܬܚܬܐ ܕܝܕ̈ܥܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܡܫܪ̈ܬܚܬܐ ܕܐܕܟܪܬܘܢ. ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܐܦܘܕܝܩܛܝܩܝܬܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܐܝܬܝ̣ܬܘܢ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܬܫܥܝ̣ܬܐ ܕܗܘܢܐ ܠܐ ܡܩܒܠ ܠܗ̇. ܘܠܐ ܐܠܨܐ ܕܠܐ ܢܫܬܟܚ ܟܠ ܡܐ ܕܡ̣ܢ ܗܘܢܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܠܐ ܡܬܩܒܠ. ܒܕܠܐ ܡܨܐ ܠܡܩܡ ܥܠ ܪܘܡܐ ܕܝ̣ܕܥܬܗ. ܗܐ ܓܝܪ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡ̣ܢ ܗܘ̈ܢܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܐ ܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܒܛܠܐ ܒܒܘܛܠܗ ܕܦܓܪܐ. ܐܘ ܕܐܝܬ ܡܕܡ ܕܠܘ ܓܘܫܡܐ ܗ̱ܘ ܐܦܠܐ ܒܐܬܪܐ. ܘܠܐ ܠܓܘ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ ܗ̱ܘ. ܐܦܠܐ ܠܒܪ ܡܢܗ. ܘܠܐ ܐܠܨܐ ܕܡܛܠ ܡܚܝ̣ܠܘܬܗ ܕܗܘܢܐ ܡܕܡ܆ ܟܠܢ ܢܟܦܘܪ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܙܢܝ̈ܐ ܓܝܪ ܐܠܗܝ̈ܐ ̇ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܡܝ̣ܪ̈ܘܢ ܓܡܝ̣ܪܝ̣ܢ. ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܬܕܡܪ̈ܢ ܕܡܝ̣ܪܝ̣ܢ. ܘܡܢܘ ܕܢܕܪܟ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܘܢ.

 

 

 

 

 

 

 

     #1 

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ. ܡܛܠܗ̇ܝ ܕܒܪܘܝܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗ̱ܘ ܠܥܝ̈ܢܐ ܦܓܪ̈ܢܝܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܬܠܬܐ. ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܫܘܪܪܗ̇ ܕܬܪܥܝܬܐ ܗܕܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܚܘܫܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܡܫܡ̈ܠܝܢܝܗ̇ ܕܚܙܘܝܘܬܐ܆ ܬܫܥܐ ܐܢܘܢ ܩܢܘ̈ܢܐ. ܚܠܝ̣ܡܘܬܗ ܕܪܓܫܐ ܚܙܘܝܐ. ܘܢܗܝ̣ܪܘܬ ܐܐܪ. ܘܕܡܓܘܢܢ ܢܗܘܐ ܗ̣ܘ ܡܕܡ ܕܡܬܒܥܝܐ ܡܬܚܙܝܢܘܬܗ. ܘܕܠܐ ܢܗܐ ܒܣܟܐ ܕܩܪܝ̣ܒܘܬܐ. ܐܦܠܐ ܒܣܟܗ̇ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܘܕܒܕܝܐܡܛܪܘܢ ܢܗܘܐ ܕܣܝ̣ܡ ܗ̇ܘ ܕܚܙܐ. ܘܕܠܐ ܢܗܐ ܒܣܟܗ̇ ܕܙܥܘܪܘܬܐ. ܐܦܠܐ ܒܣܟܗ̇ ܕܩܛܝ̣ܢܘܬܐ. ܘܕܠܐ ܢܗܐ ܘܝ̣ܠܐ ܒܝܬ ܚܙܘܝܐ ܠܡܬܚܙܝܢܐ. ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܫܒܥܐ ܩܢܘ̈ܢܐ ܐ̱ܚܪ̈ܝܐ ܠܓܘ̈ܫܡܐ ܒܠܚܘܕ ܫܟܝ̣ܚܝ̣ܢ. ܘܐܠܗܐ ܠܘ ܓܘܫܡܐ ܗ̱ܘ. ܡܕܝܢ ܐܦܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗ̱ܘ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܠܡܐܡܪ ܕܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܩܢܘ̈ܢܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܣܦܩܝ̣ܢ ܠܘܬ ܡܬܚܙܝܢܘܬܗ ܕܡܕܡ. ܒܕ ܗܐ ܗܫܐ ܫܟܝ̣ܚܝ̣ܢ. ܒܠܥܕ ܗ̇ܝ ܕܚܙܝܢܢ ܠܗ ܠܒܪܘܝܐ ܣܓܝܕ ܐܝܩܪܗ. ܟܐܡܬ݀ ܪܓܫܢ ܚܠܝ̣ܡ ܘܐܐܪ ܢܗܝ̣ܪ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܨܝܢܢ ܕܢܚܙܝܘܗܝ. ܠܐ ܕܝܢ ܚܙܝܢܢ ܠܗ. ܒܕܠܐ ܡܟܢ ܠܡܬܚܙܝܘ.

 

 

 

ܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܟܠ ܕܡܟܢ ܠܡܬܚܙܝܘ. ܒܕܝܐܡܛܪܘܢ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܒܣܝܡܐ ܒܦܚܡܐ ܕܚܙܘܝܗ. ܘܗ̣ܝ ܕܝܐܡܛܪܘܬ ܣܝܡܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ܆ ܐܠܐ ܠܗܘ ܕܒܐܬܪܐ ܗ̱ܘ ܘܕܘܟܬܐ. ܐܠܗܐ ܡܕܝܢ ܫܘܒܚܐ ܠܫܡܗ ܟܕ ܠܘ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗ̱ܘ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܐܡܪܝܢܢ܇ ܕܟܠ ܡܬܚܙܝܢܐ. ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ ܕܡܬܛܒܥܘ̣ ܢܬܛܒܥ ܐܣܟܡܗ ܘܕܡܘ̣ܬܗ ܒܒܒܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܚܙܐ. ܐܠܗܐ ܡܕܝܢ ܟܕ ܠܝܬ ܠܗ ܐܣܟܡܐ ܘܕܡܘ̣ܬܐ܆ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗ̱ܘ.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ

 

ܐܝܟܢܐ ܠܝܬ ܠܗ ܐܣܟܡܐ ܘܕܡܘ̣ܬܐ. ܘܗܐ ܠܒܪܢܫܐ ܒܐܣܟܡܗ ܒܪܝܗܝ ܘܒܕܡܘ̣ܬܗ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ

 

ܒܗܠܝܢ ܕܥܠ ܢܦܫܐ ܥܬܝ̣ܕܝ̣ܢܢ ܠܡܚܘܝܘ. ܕܢܦܫܐ ܗ̱ܝ ܐ̱ܢܫܝܬܐ ܕܐܬܒܪܝܬ݀ ܒܐܣܟܡܗ ܘܕܡܘ̣ܬܗ ܕܒܪܘܝܐ ܘܠܘ ܦܓܪܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܟܠ ܡܬܚܙܝܢܐ ܓܘܢܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܘܐܣܟܡܐ. ܐܝܟܢܐ ܠܐ. ܘܗܐ ܐܐܪ ܓܠܝ̣ܙ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗ̱ܘ. ܘܐܦܢ ܡܩܦ ܢܩܝ̣ܦ ܠܢ ܘܡ̣ܢ ܠܒܪ ܘܡ̣ܢ ܠܓܘ. ܐܠܗܐ ܡܕܝܢ ܠܝܬ ܟܕ ܠܗ ܓܘܢܐ ܐܘ ܐܣܟܡܐ ܠܘ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗ̱ܘ. ܘܕܠܝܬ ܠܗ ܗܠܝܢ ܓܠܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܗܠܝܢ ܠܓܘ̈ܫܡܐ ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕ ܢܩܝ̣ܦܝܢ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܠܐ ܓܫܘܡ ܗ̣ܘ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܕܬܪܝܢ ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܘܪܝܬܐ. ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ. ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢ̱ܬ ܠܡܚܙܐ ܐܦܝ̈. ܡܛܠ ܚܙܐ ܠܝ ܒܪܢܫܐ ܘܚܝܐ. ܘܬܚܙܐ ܒܣܬܪܝ ܘܐܦܝ̈ ܠܐ ܢܬܚܙ̈ܝܢ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܒܣܒܪܬܐ. ܐܠܗܐ ܠܐ ܚܙܐ ܐ̱ܢܫ ܡܡܬܘܡ. ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܐܡ̣ܪ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܕܝܢܢܘܣܝܘܣ ܕܐܪܝܘܦܐܓܝܛܘܣ. ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܬܕܪ̈ܟܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ܝܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܗܠܝܢ ܡܬܝܕ̈ܥܢܝܬܐ. ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܓܒܝ̣ܠܬܐ ܘܛܘܦܣܐ ܗܠܝܢ ܦܫܝ̈ܛܬܐ ܘܠܐ ܡܛܦ̈ܣܬܐ. ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܐܣ̈ܟܡܐ ܘܓܘ̈ܫܡܐ ܡܨܠܡܝ̣ܢ ܠܐ ܕܡ̣ܘܬܗܘܢ ܠܐ ܡܬܓܫܫܢܝ̣ܬܐ ܘܠܐ ܡܣܟܡܬܐ ܕܠܐ ܓܫܝ̈ܡܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ. ܘܐܢ ܐ̱ܢܫ ܟܕ ܚܙܐ ܠܐܠܗܐ. ܐܣܬܟܠ ܠܗܘ ܡܐ ܕܚܙܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܠܗ ܚܙܐ. ܐܠܐ ܠܡܕܡ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ. ܥܪܦܠܐ ܐܠܗܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܢܘܗܪܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܡܬܩܪܒܢܐ. ܕܒܗ ܡܬܐܡܪ ܕܥܡ̇ܪ ܐܠܗܐ. ܘܐܦ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ. ܡܛܠ ܢܗܝ̣ܪܘܬܗ ܡܥܠܝܬܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܬ

 

ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ. ܘܐܝܟܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܣܟܐ ܘܠܐ ܡܬܚܡܐ. ܘܕܠܐ ܐܣܟܡܐ ܘܠܐ ܡܬܓܫܫܢܐ. ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ. ܐܘ ܐܦ ܗܠܝܢ ܓܘ̈ܫܡܐ. ܐܘ ܡ̣ܢ ܫܘܠܛܢܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܗܢܐ ܗ̱ܘ ܟܝܢܐ ܕܓܘܫܡܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܒܥ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ. ܐܘ ܙܕܩ ܕܒܝܕ ܫܘܦܪܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙ̈ܝܢ. ܘܒܝܕ ܡܛܟܣܘܬܗܝܢ ܠܐܠܗܐ ܢܫܬܘܕܥ. ܘܒܡܗܕܝܢܐ ܢܬܚܫܚ. ܒܚܙܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܚܙܬܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܡܢܐ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ. ܘܟܡܐ ܐܢ ܣܓܝ ܢܦܪܘܫ ܗ̣ܘ ܠܗ ܗܘܢܢ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙ̈ܝܢ܇ ܘܡܢܗ ܘܠܗ ܢܗܘܐ܇ ܟܕ ܣܥܐ ܕܢܬܩܪܒ ܠܘܬ ܐ̱ܚܝܢܘ̈ܗܝ ܘܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܫܥ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ. ܗ̇ܘ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܥܠܡܐ ܗ̣ܘ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܥܣܪ

 

ܩܕܝܫܐ ܐܘܓܪܝܣ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܕܡܘ̣ܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ. ܗܘܝܘ ܡܠܦܢܐ ܕܝ̣ܕܥܬܐ ܕܥܠܘܗܝ. ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܠܘܬ ܟܠܗ ܟܝܢܐ ܡܠܝ̣ܠܐ ܕܗܘܐ ܒܨܠܡܗ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝ̄ܐ

 

ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܟܪܘܣܘܣܛܘܡܘܣ. ܢܝܩܪܝܘܗܝ ܗܟܝܠ ܢܝܩܪܝܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܐ. ܠܗ̇ܘ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ. ܠܗ̇ܘ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ܆ ܠܗ̇ܘ ܠܐ ܡܬܝܕܥܢܐ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ. ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܚܙܝܢܐ ܡܘܕܝܢ ܠܗ ܠܒܪܘܝܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܣܥܝܗܘܢ ܚܘܫܒܝܐ ܕܗܠܝܢ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܓܘܫܡܐ ܘܓܕܫܐ ܫܘܝܢ ܐܢܘܢ ܒܡܟܢܘܬܐ ܡܬܚܙܝܢܘܬܐ. ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܡܟܢܘܬܐ ܕܓܘܝܐ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ̣ ܥܠܬܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܠܗ̇ ܗܟܘܬ ܕܓܘܢܝܐ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܐܘ ܡܫܪܝܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܘ ܐܝܬܘܬܐ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܡܫܪܝܢܘܬܐ ܬܗܘܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܫܪܝܢܘܬܐ ܥܠ ܐܝܬܘܬܗ ܕܡܕܡ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܡܕܝܢ ܠܐ ܐܝܬܘܬܐ ܡܥܠ ܥܐܠܐ ܒܣܘܟܠܗ̇. ܘܟܠ ܕܠܐ ܐܝܬܘܬܐ ܒܣܘܟܠܗ ܥܐܠܐ. ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ ܥܠܬܐ ܐܝܬܘܬܢܝܐ ܡܕܡ ܐܟܙܢܐ ܕܡܬܚܙܝܢܘܬܐ. ܫܪܝ̣ܟܐ ܡܕܝܢ ܕܐܝܬܘܬܐ ܗ̣ܝ ܬܗܘܐ ܥܠܬ݀ ܡܬܚܙܝܢܘܬܗܘܢ ܕܓܘܫܡܐ ܘܓܕܫܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܐܠܨܐ ܕܟܪ ܕܬܫܬܟܚ ܗ̣ܝ܆ ܬܫܬܟܚ ܘܗ̇ܝ. ܘܐܝܬܘܬܗ ܕܒܪܘܝܐ ܒܐܡܝ̣ܢܘ ܐܝܬܝܗ̇. ܡܕܝܢ ܘܡܬܚܙܝܢܘܬܗ ܒܐܡܝ̣ܢܘ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܡܬܚܙܐ ܒܐܡܝ̣ܢܘ. ܟܒܪ ܕܝܢ ܡܛܠ ܡܚܝܠܘܬ ܚܙܝܐ ܕܗ̇ܘ ܕܚ̇ܙܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܗܘܢ ܟܬܒܝ̈ܬܐ ܕܗܠܝܢ. ܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܘܪܝܬܐ. ܘܣܠܩܘ ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܘܢܕܒ ܘܐܒܝ̣ܗܘ. ܘܫܒܥܝܢ ܡ̣ܢ ܣܒ̈ܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܚ̣ܙܘ ܠܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܐܝܘܒ. ܠܫܡܥܐ ܗ̱ܘ ܕܐܕܢܐ ܫܡܥܬܟ. ܗܫܐ ܥܝܢܝ ܗܐ ܚܙܬܟ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܗ̇ܝ ܕܡܢܘܚ ܠܐܢ̱ܬܬܗ. ܐܒ̣ܕܢܢ ܐܘ ܐܢ̱ܬܬܐ ܕܠܐܠܗܐ ܚܙܝܢܢ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܪܒܥ.

 

ܐܫܥܝܐ. ܘܠܡܠܟܐ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܚ̣ܙܝ̈ ܥܝ̈ܢܝ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܚܙܩܝܐܝܠ. ܘܚܙܝܬ ܘܗܐ ܕܡܘ̣ܬܐ ܐܝܟ ܚܙܘܐ ܕܢܘܪܐ ܡ̣ܢ ܚܙܘܐ ܕܚܨܘ̈ܗܝ ܘܠܥܠ. ܚܙܝܬ ܐܝܟ ܚܙܘܐ ܕܙܗܪܐ. ܘܐܝܟ ܚܙܘܐ ܕܐܠܗܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܬ

 

ܡܝ̣ܟܐ. ܚܙܝܬ ܠܡܪܝܐ ܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܒܥ

 

ܥܡܘܣ. ܚܙܝܬ ܠܡܪܝܐ ܕܝ̣ܬܒ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܘܥܠ ܫܘܪܐ ܪܡܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܡܢܐ

 

ܕܢܝܐܝܠ. ܚܙܐ ܗܘܝܬ ܟܘܪ̈ܣܘܬܐ ܕܐܬܬܣܝ̣ܡܘ ܘܥܬܝ̣ܩ ܝܘ̈ܡܐ ܝ̣ܬܒ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܫܥ

 

ܒܣܒܪܬܐ. ܡ̇ܢ ܕܚܙܢܝ ܚܙܐ ܠܐܒܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܥܣܪ

 

ܒܗ̇ ܒܣܒܪܬܐ. ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܟܝܢ ܒܠܒܗܘܢ. ܕܗ̣ܢܘܢ ܢܚܙܘܢ ܠܐܠܗܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝ̄ܐ

 

ܦܘܠܘܣ. ܠܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢܝܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܡܝܬܗ ܕܥܠܡܐ ܒܣܘܟܠܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܒ̄

 

ܩܕܝܫܐ ܕܝܢܢܘܣܝܘܣ. ܐܡܬܝ ܕܠܐ ܡܝܘ̈ܬܐ ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܡܬܚܒ̈ܠܢܐ. ܘܠܘܬ ܫܘܡܠܝܐ ܡܕܡܐ ܒܡܫܝ̣ܚܐ ܘܛܘܒܬܢܐ ܢܡܢܥ ܗܘܝܢܢ ܒܟܠ ܥܡ ܡܪܢ ܐܝܟ ܟܬܒܐ. ܘܡܬܡܠܝܢܢ ܡ̣ܢ ܡܬܚܙܝܢܘܬܐ ܕܡܬܓܠܝܢܘܬܗ ܐܠܗܝܬܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܓ̄

 

ܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ. ܘܙܕܩ ܕܟܕ ܡܪܚܩܝ̣ܢܢ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ܆ ܕܠܗ ܠܐܠܗܐ ܡܢܗ ܘܠܗ ܢܚܙܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܕ̄

 

ܐܘܓܪܝܣ. ܐܝܟܢܐ ܕܗܫܐ ܒܝܕ ܪ̈ܓܫܐ ܚܙܝܢܢ ܬܐܘܪܝܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܡܐ ܕܝܬܝܪ ܐܬܕܟܝܢܢ܆ ܡܕܝ̣ܩܝ̣ܢܢ ܒܬܐܘܪܝܐ ܕܠܐ ܓܘܫ̈ܡܐ. ܘܡܐ ܕܬܠܝܬܐܝܬ ܐܬܕܟܝܢܢ܇ ܡܫܬܘܝܢܢ ܐܦ ܠܚܙܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ. ܡܛܠ ܣܬܘܪܝܐ ܕܬܪܥܝ̣ܬܐ ܡܘܕܝܬ݀ ܡܬܚܙܝܢܘܬܗ ܕܒܪܘܝܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܗܘܢ ܚܘܫܒܝܐ ܘܠܘܩܒܠ ܣܥܝܗܘܢ ܡ̇ܢ ܚܘܫܒܝܐ ܗ̇ܘ ܕܐܣܪܚܘ. ܫܬܐ ܙܢܝ̈ܐ ܕܫܪ̈ܝܐ ܡܣܪܚܝ̣ܢܢ. ܫܪܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܕܡܠܬܟܘܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̇ܪܐ ܕܓܘܫܡܐ ܘܓܕܫܐ ܫܘܝܢ ܐܢܘܢ ܒܡܟܢܘܬ ܡܬܚܙܝܢܘܬܗܘܢ ܘܣܓܝ ܪܚܝ̣ܩܐ ܡ̣ܢ ܫܪܪܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܓܘܫܡܐ ܒܡܨܥܝܘܬܗ ܕܓܘܢܐ ܡܬܚܙܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܐܪ ܓܠܝ̣ܙ ܡܢܗ ܟܕ ܓܘܫܡܐ ܗܘ ܠܘ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗ̱ܘ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܕܠܐ ܫܘܝܢ ܐܢܘܢ ܓܘܫܡܐ ܘܓܕܫܐ ܒܡܟܢܘܬ ܡܬܚܙܝܢܘܬܐ. ܘܟܕ ܫܬܐܣܬܗ ܕܣܥܝܟܘܢ ܗܟܢܐ ܥܠ ܚܠܐ ܣܝ̣ܡܐ. ܠܐ ܡܩܒܠܐ ܗ̱ܘ ܣܘܢܦܪܝ̣ܣܡܐ ܕܟܢܫܬܘܢ. ܟܐܡܬ݀ ܒܪܘܝܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗ̱ܘ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܫܦܢܟܘܢ ܕܓܘܫܡܐ ܘܓܕܫܐ ܫܘܝܢ ܐܢܘܢ ܒܡܟܢܘܬ ܡܬܚܙܝܢܘܬܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܡ̣ܪܬܘܢ ܕܗܕܐ ܡܟܢܘܬܐ ܒܕܓܘܢܝܐ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܥܠ ܥܠܬܐ ܗܟܘܬ ܕܓܘܢܝܐ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܣܢܝ̣ܩܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܠܐ ܝܕܥܝ̣ܬܘܢ ܕܚܕܐ ܘܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܣܥܘܪܘܬܐ ܥܠܬܢܝܬܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܕܥ̈ܠܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܒܟ̈ܝܢܐ ܕܡܫܚܠܦܝܢ. ܗܐ ܓܝܪ ܪܗܛܐ ܟܕ ܣܥܘܪܘܬܐ ܡܕܡ ܚܕܢܝܬ݀ ܙܢܐ ܗ̱ܝ. ܐܠܐ ܒܕܐܒܐ ܡ̇ܢ ܥܠܬܗ ܗ̇ܝ ܕܢܥܕܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܒܥܪܒܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܬܬܥܕܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܫܦܢܟܘܢ܆ ܕܥܠܬܢܐ ܓܘܢܝܐ ܥܠ ܥܠܬܐ ܕܓܘܢܝܐ ܣܢܝ̣ܩ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܡ̣ܪܬܘܢ ܕܗ̣ܝ ܥܠܬܐ ܐܘ ܡܫܪܝܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܘ ܐܝܬܘܬܐ. ܘܠܘ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܘܐܢ ܬܐܡܪܘܢ ܕܠܐ ܐܕܪܟܢܢ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܐ ܐܠܨܐ ܡ̣ܢ ܓܠܝ̣ܙܘܬ ܡܕܪܟܢܘܬܟܘܢ. ܓܠܝ̣ܙܘܬܗ ܕܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܒܝܬܗ. ܘܠܐ ܥܛܠܐ ܥܠ ܐܡܘܪܐ ܐ̱ܢܫ ܕܢܐܡܪ. ܕܠܐ ܡܫܪܝܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܥܠܬܐ ܐܦܠܐ ܐܝܬܘܬܐ ܦܫܝ̣ܛܐܝܬ܇ ܐܠܐ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܐܝܬܘܬܐ. ܘܟܕ ܐܝܬܘܬܗ ܕܒܪܘܝܐ ܠܘ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܗ̣ܝ ܐܠܐ ܐܠܨܝܬܐ ܠܘ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗ̱ܘ. ܘܕܦܪܝ̣ܫܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܚܕ̈ܕܐ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܘܡܫܪܝܢܘܬܐ ܓܠܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܫܪܝܢܘܬܐ ܠܗܘܝܗ ܕܡܕܡ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܡܬܡܨܝ̣ܢܘܬܐ ܠܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܐ̱ܚܪܝܢ ܬܗܘܐ ܠܗ ܠܡܕܡ ܐܝܬܘܬܐ܆ ܒܠܥܕ ܬܘܚܡܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܕܟܠ ܡܫܪܝܢܐ ܡܬܡܨܝܢܐ. ܘܠܘ ܟܠ ܡܬܡܨܝܢܐ ܡܫܪܝܢܐ ܒܣܘܟܠܐ. ܘܐܦܢ ܒܗܠܝܢ ܕܫܟܝ̣ܚܝ̣ܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܟܠ ܡܬܡܨܝܢܐ ܡܫܪܝܢܐ ܠܦܘܬ ܪܥܝܢܐ ܬܪܝ̣ܨ ܫܘܒܚܐ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܣܓܝܕ ܐܝܩܪܗ. ܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܡ̣ܢ ܠܐ ܐܝܬܘܬܐ ܠܗܘܝܐ ܐܝܬܝ ܐܢܝܢ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܪܒܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܫܦܢܟܘܢ ܕܥܠܬ݀ ܡܟܢܘܬ ܡܬܚܙܝܢܘܬܐ ܐܘ ܡܫܪܝܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܘ ܐܝܬܘܬܐ ܘܠܘ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܡ̣ܪܬܘܢ ܕܡܫܪܝܢܘܬܐ ܠܐ ܠܚܡܐ ܕܬܗܘܐ ܥܠܬܐ. ܒܥܠܬ݀ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܬܐ ܥܐܠܐ ܒܣܘܟܠܗ̇. ܘܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡܬܒܝܢܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܡܫܪܝܢܘܬܐ ܠܐ ܡܫܪܐ ܥܠ ܡܫܪܝܢܐ. ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܫܘܪܝ ܙܒܢܐ ܕܗܘܝܗ. ܘܓܠܝܐ ܕܒܗ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ܆ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܠܐ ܐܝܬܘܬܐ ܬܥܘܠ ܒܣܘܟܠܗ ܕܡܫܪܝܢܐ. ܘܠܦܘܬ ܗܢܐ ܪܥܝܢܐ܇ ܒܪܘܝܐ ܟܕ ܠܘ ܡܫܪܝܢܐ ܗ̱ܘ. ܠܘ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗ̱ܘ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܚܡܝܫܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܫܦܢܟܘܢ ܕܐܝܬܘܬܐ ܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܥܠܬ݀ ܡܬܚܙܝܢܘܬܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܡ̣ܪܬܘܢ. ܕܟܪ ܕܬܫܬܟܚ ܘܥܠܬܢܐ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܠܨܐ. ܟܕ ܠܐ ܢܫܬܟܚ ܗ̇ܘ ܕܚܓܪ ܘܟܠܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܫܡܫܐ ܡܘܥܝܢܐ ܗ̱ܘ ܕܙܪ̈ܥܘܢܐ. ܘܡܪܒܝܢܐ ܕܐܝܠܢ̈ܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܠܐ ܢܗܘܐ ܣܬܘܐ. ܗ̇ܘ ܕܚܓܪ ܘܟܠܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܦܢ ܫܟܝ̣ܚܐ ܐܝܬܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܠܬܗ̇ ܗ̣ܝ ܕܡܬܚܙܝܢܘܬܐ ܐܝܟ ܪܥܝܢܟܘܢ ܠܒܪܘܝܐ. ܐܠܐ ܠܘ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܥ̈ܠܬܐ ܢܫܬܟ̈ܚܢ ܟܠܘ̈ܝܬܐ ܒܝܬܗ. ܗ̇ܢܝܢ ܕܚܓܪ̈ܢ ܠܡܬܚܙܝܢܘܬܗ ܣܓܝܕ ܐܝܩܪܗ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗ̱ܘ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܫܬܝܬܝܐ

 

ܐܫܦܢܟܘܢ ܕܠܝܬ ܥܠܬܐ ܕܟܠܝܐ. ܐܠܐ ܡܨܝܐ ܕܗ̣ܝ ܡܬܚܙܝܢܘܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܐܠܐ ܒܝܕ ܫܟܝ̣ܚܘܬ ܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܡܨܐ ܠܡܩܦ ܠܟܝܢܗ ܕܒܪܘܝܐ. ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܙܢܐ ܐܝܟ ܡܬܛܒܥܢܘܬ ܝܬܗ ܒܒܒܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܚܙܐ. ܐܘ ܕܝܐܡܛܪܘܬ ܣܝܡܗ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܡܬܚܙܝܢܘܬܗ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕ̈ܘܬܗܘܢ ܟܬܒܝ̈ܬܐ. ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕ̈ܘܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܡ̣ܢ ܥܬܝܩܬܐ ܟܢܝ̣ܫܐܝܬ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܚܢܢ ܐܡ̣ܪܢܢ ܕܒܪܘܝܐ ܒܟܝܢܗ܇ ܐܘܟܝܬ ܒܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗ̱ܘ. ܐܝܢ ܕܒܐܣܟܡܐ ܡܕܡ ܓܘܫܡܢܝܐ ܢܬܚܙܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܨܒܐ ܠܐ ܟܦܪܝ̣ܢܢ. ܗܐ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܫܘܕܥܗ̇ ܒܦܘܡ ܢܒܝܐ ܕܐܡ̣ܪ. ܐܢܐ ܚܙ̈ܘܢܝ ܐܣܓܝܬ. ܘܒܐܝܕܐ ܕܢܒܝ̈ܐ ܐܬܕܡܝܬ. ܘܕܗ̣ܝ ܚܙܬܗܘܢ ܕܢܒܝ̈ܐ ܗܓܓܢܝܬܐ ܗܘܬ݀ ܘܠܘ ܟܝܢܝܬܐ ܓܠܝܐ. ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܛܘܦܣܐ ܡܕܡ ܚܙܝܗܝ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܩܕܝܫܐ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܡܦܫܩ ܠܗ̇ܝ ܕܡܢܘܚ ܘܐܡ̇ܪ. ܕܟܕ ܒܗܓܓܘܬܐ ܗܘ̣ܘ ܕܐܠܗܐ ܐܣܒ̣ܪܘ ܕܠܐܠܗܐ ܚ̣ܙܘ. ܟܐܡܬ݀ ܒܫܪܪܐ ܠܘ ܠܗ ܚ̣ܙܘ. ܐܠܐ ܛܟ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ. ܐܝܟ ܛܠܢܝ̣ܬܐ ܡ̣ܢ ܓܘܫܡܐ. ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܕܝܢ ܟܐܢܐܝܬ ܕܐܦܠܐ ܥܕܡܐ ܠܗܕܐ ܐܬܡܛܝ̣ܘ. ܘܬܘܒ ܐܡܪܝܢܢ ܕܚܙܬܐ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܥܠ ܫܡܥܐ ܡܬܩܪܓܐ ܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܕܐܡ̣ܪ. ܦܬܓܡܐ ܕܚ̣ܙܐ ܐܫܥܝܐ ܒܪ ܐܡܘܨ. ܘܓܠܝܐ ܕܦܬܓܡܐ ܡܫܬܡܥ ܘܠܘ ܡܬܚܙܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܨܝܐ ܕܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܢܒܝ̈ܐ. ܟܕ ܡ̈ܠܐ ܡܕܡ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܫܡ̣ܥܘ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ܆ ܐܡ̣ܪܘ ܕܠܐܠܗܐ ܚ̣ܙܘ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕ̈ܘܬܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܚܕܬܐ ܟܢܝ̣ܫܐܝܬ

 

ܙܕܩ ܠܡܕܥ ܕܒܪܬ݀ ܩܠܐ ܕܚܙܬܐ. ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܟܠ ܚܙܬܐ ܕܥܝ̈ܢܐ ܦܓܪ̈ܢܝܬܐ ܡܬܐܡܪܐ܆ ܘܒܙܒܢ ܥܠ ܚܙܬܐ ܕܥܝ̈ܢܐ ܗܘܢܢ̈ܝܬܐ. ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܩܕܝܫܐ ܐܘܓܪܝ̣ܣ. ܕܚܙܬܐ ܕܗܘ̈ܢܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܫܪܪܐ. ܐܘ ܗܘܢܐ ܕܟܝܐ ܚܙܐ. ܐܘ ܡܠܬܐ ܕܚܟܝ̣̈ܡܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܕܚܙܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܚܕܬܐ ܐܡܝ̣ܪܐ. ܠܗ̇ܝ ܕܗܘܢܐ ܪܡܙܐ. ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ. ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ. ܕܡ̇ܢ ܕܚܙܢܝ ܚܙܐ ܠܐܒܐ܆ ܘܐܠܘ ܠܚܙܬܐ ܪܓܫܢܝܬܐ ܒܥܐ ܗܘܐ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܟܠܗܘܢ ܚܙܝܘ̈ܗܝ ܕܒܪܐ܆ ܚܙܘ̈ܝܐ ܗܘ̣ܘ ܗ̣ܘܘ ܐܦ ܕܐܒܐ. ܘܐܠܘ ܗܕܐ ܗܘܬ݀ ܗܘܬ݀ ܠܗܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܐܡ̣ܪܘ ܠܒܪܐ. ܕܚܘܐ ܠܢ ܠܐܒܐ ܘܣܦܩ ܠܢ. ܘܟܕ ܛܒ ܠܘ ܠܐ ܚܙܝܢ ܗܘܘ ܠܒܪܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܗܕܐ ܠܘ ܫܐܠܘ. ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܢ܆ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܠܘ ܚܙܬܐ ܪܓܫܢܝܬܐ ܗܘܬ݀ ܗ̇ܝ ܕܡܬܐܡܪܐ. ܠܘ ܠܕܟ̈ܝܝ ܒܠܒܗܘܢ ܛܘܒܐ ܝܗܒ ܗܘܐ ܡܪܢ. ܐܠܐ ܡܠܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܕܟܝܢ ܒܥܝܢܝ̈ܗܘܢ. ܘܒܝܕ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܕܠܝ̣ܠܐܝܬ ܡܬܕܟܐ ܫܘܐܠܐ ܗ̇ܘ ܫܩܝ̣ܦܝܐ܆ ܕܒܗ ܐܬܬܩܒܠܘ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܘ܆ ܒܙܒܢܗ ܕܛܝܡܬܐܘܣ ܩܬܘܠܩܗܘܢ. ܟܕ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܡܢܗܘܢ ܐܡ̣ܪܘ ܕܡܚܙܐ ܚܙܝܐ ܐ̱ܢܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܠܐܠܗܘܬܗ. ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܕܝܢ ܕܠܐ. ܘܐܠܘ ܐܬܗܕܝ̣ܘ ܠܘܬ ܦܘܪܫܐ ܕܥܝ̈ܢܐ ܦܓܪ̈ܢܝܬܐ ܕܠܐ ܡܟܢ̈ܢ ܠܡܚܙܐ ܡܕܡ ܠܐ ܓܫܝ̣ܡܐ. ܡ̣ܢ ܥܝ̈ܢܐ ܢܦܫܢܝ̈ܬܐ ܕܠܘ ܠܐ ܡܟܢ̈ܢ. ܠܘ ܗܢܐ ܟܠܗ ܐܬܕܠܩܒܘ ܗܘܘ ܠܚ̈ܕܕܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܚܪܡܘܢ ܒܚܕܕ̈ܐ ܐܝ̣ܩܝ̣. ܠܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܪܘܚܢܐܝܬ ܢܚܙܘܢܝܗܝ ܠܐܠܗܐ ܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ. ܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܣܟܝܢ ܠܡܫܬܘܝܘ. ܘܟܕ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܫܚܝ̣̈ܡܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܒܙܢܐ ܡܕܡ ܐܬܓܡܪܘ. ܘܠܘ ܠܐ  ܡܬܡܨܝܢܐ ܗ̱ܘ ܙܢܐ ܗܢܐ ܕܚܙܘ̈ܝܘܗܝ. ܠܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܒܝܬܝ ܠܐܠܗܐ ܐܝܟܢܐ ܕܥܡܗ ܢܬܚܝܕ. ܡܢܘ ܡܓܡܕ ܕܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܢܕܘܢܝܘܗܝ.

 

 

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ. ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܓܢܝ̣ܙܐ ܗ̱ܘ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܬܠܬܐ. ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܫܘܪܪܗ̇ ܕܬܪܥܝ̣ܬܐ ܗܕܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܚܘܫܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܠܐ ܡܕܡ ܐܕܪܟܢܢ ܐܠܐ ܐܝܬܘܬܗ. ܘܟܕ ܐܬܚܫܒܢܢ ܕܡܬܡܨ̈ܝܢܐ ܟܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܘܢ. ܘܫܘܡܗܘ̈ܗܝ ܐܦܘܦܛܝ̈ܩܝܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܓܘܫܡܐ ܗ̱ܘ ܐܦܠܐ ܒܐܬܪܐ. ܘܠܝܬ ܠܗ ܣܩܘܒܠܝܐ ܐܦ ܓܝܪ ܘܫܘ̈ܡܗܐ ܗ̇ܢܘܢ ܩܛܦܛܝ̈ܩܝܐ ܐܦܘܦܛܝ̈ܩܝ ܣܘ̈ܟܠܐ ܐܢܘܢ. ܐܝܟ ܡܬܘܡܝܐ ܕܡܫܘܕܥ ܠܐ ܫܘܪܝܐ. ܘܐܝܟ ܠܥܠܡܝ̣ܢܝܐ ܕܡܫܘܕܥ ܠܠܐ ܫܘܠܡܐ. ܘܐܝܟ ܚܝ̈ܐ ܕܡܫܘܕܥܝ̣ܢ ܠܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ. ܘܐܝܟ ܚܝܠܐ ܕܡܫܘܕܥ ܠܠܐ ܬܚܘܒܘܬܐ. ܘܦܚܡܘ̈ܗܝ ܠܘܬ ܡܕ̈ܡܝܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܐ̱ܚܝܢ̈ܝܐ. ܐܝܟ ܫܡ ܒܪܘܝܐ ܕܡܫܘܕܥ ܕܡܢܗ ܗ̣ܝ ܫܟܝ̣ܚܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܣܛܪ ܡܢܗ. ܘܐܝܟ ܚܟܡܬܐ ܕܡܫܘܕܥܐ ܡܫܡܠܝܘܬ ܥܒܕܘ̈ܗܝ ܘܬܩܢܘܬܗܘܢ. ܐܘܟܝ̣ܬ ܡܫܬܬܘܕܥܐ ܡܢܗܝܢ ܘܓܠܝܐ ܕܣܛܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܙܢܝ̈ܐ ܠܐ ܡܕܪܟܝ̣ܢܢ ܡܕܡ ܡܢܗ ܣܓܝܕ ܐܝܩܪܗ. ܘܕܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܣܦܩܝ̣ܢ ܠܡܫܘܕܥܘ ܟܝܢܗ. ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡܬܚܫܒܝ̣ܢܢ ܒܗܘܢܢ ܠܐ ܡܕܡ ܝܬܝ̣ܪܐ ܡܕܪܟܝ̣ܢܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܟܝܢܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܕܩܢܐ ܗܠܝܢ ܫܘ̈ܡܗܐ ܘܦܚ̈ܡܐ ܐ̱ܚܝܢܝܐ. ܐܝܢ ܕܡܢܐ ܗ̱ܝ ܡܢܝܘܬܗ ܐܘܟܝ̣ܬ ܟܝܢܗ ܠܐ ܣܟ ܡܕܪܟܝ̣ܢܢ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܚܙܝܢܢ ܢܬܝ̣ܦܘܬܗ ܕܦܪܙܠܐ ܡ̣ܢ ܡܓܢܛܝ̣ܣ. ܝ̇ܕܥܝ̣ܢܢ ܚܬܝܬܐܝܬ ܕܡܓܢܛܝ̣ܣ ܟܝܢܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܟܢ ܠܡܬܦ ܠܦܪܙܠܐ. ܘܐܦܢ ܠܐ ܢܬܩܪܒ ܠܗ. ܐܝܢ ܕܡܢܐ ܗ̱ܘ ܟܝܢܗ܇ ܟܐܦܐ ܐܪܐ ܐܘ ܦܪܙܠܐ ܐܘ ܩܝܣܐ. ܐܘ ܓܒܝ̣ܠܐ ܡܕܡ ܐܘ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܠܘ ܡܢܗ̇ ܕܢܬܘܦܘܬܗ ܕܠܦܪܙܠܐ ܡܨܝܢܢ ܠܡܫܬܘܕܥܘ. ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܚܘܪܐ ܘܓܫܬܐ ܘܒܘܝܢܐ. ܗܟܢܐ ܡܕܝܢ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܙܕܩ ܠܡܫܬܘܕܥܘ. ܘܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܡܫܘܕܥ ܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܠܘ ܓܝܪ ܗܢܐ ܗ̱ܘ ܠܗ ܟܝܢܐ ܦܫܝ̣ܛܘܬܐ: ܐܢܗܘ ܕܐܦܠܐ ܠܡܪ̈ܟܒܐ ܒܠܚܘܕ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܪ̈ܟܒܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܬܪܝܢ ܐܢܘܢ ܡܕܪ̈ܟܢܐ ܕܒܢ. ܪܓܫܐ ܘܗܘܢܐ. ܪܓܫܐ ܡ̇ܢ ܕܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܐܝܟ ܓܘ̈ܢܐ ܘܩ̈ܠܐ ܘܪ̈ܝ̣ܚܢܐ ܘܛܥܘ̈ܡܐ ܘܫܪܟܐ. ܗܘܢܐ ܕܝܢ ܕܡܬܝܕ̈ܥܢܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܟܠܐ ܪܒ ܡ̣ܢ ܡܢܬܐ. ܘܬܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܠܐ ܡܨܝܢ ܕܢܫܡܠܘܢ ܚܡܫܐ. ܘܓܠܝܐ ܕܗܢܐ ܙܢܐ ܙܢܐ ܬܪܝܢܐ ܢܒܓܐ ܗ̱ܘ ܕܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ. ܘܩܕܡܝܐ ܫܬܐܣܬܗ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܘܠܐ ܚܙܝܢܢ ܒܥܝܢܢ ܠܟܠܐ ܘܠܡܢܬܐ ܠܐ ܐܬܡܨܝ̣ ܗܘܢܢ ܠܡܚܪܩ ܕܟܠܐ ܪܒ ܡ̣ܢ ܡܢܬܐ. ܟܝܢܐ ܡܕܝܢ ܕܒܪܘܝܐ ܟܕ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܗ̱ܘ ܠܡܕܡ ܡ̣ܢ ܪ̈ܓܫܝܢ. ܐܦܠܐ ܠܗܘܢܝ̈ܢ ܡܨܐ ܠܡܬܕܪܟܘ܆ ܪܓܫܐ ܓܝܪ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܡܣܝܥ ܠܗ ܠܗܘܢܐ ܕܢܕܪܟ. ܟܕ ܡ̣ܢ ܚܙܝܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ܆ ܡܬܥܠܐ ܠܘܬ ܫܟܝ̣ܚܘܬܐ. ܕܒܪܘܝܗܝܢ. ܐܝܟ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܕܪܟ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܐ ܣܟ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܙܢܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܡܬܕܪܟܝ̣ܢ ܠܢ ܡܢܗ ܕܒܪܘܝܐ. ܠܐ ܟܠܐ ܣܘܟܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܫܬܘܬܦܘܢ ܒܗ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܐܠܐ ܠܐ ܐܣܬܢܩܢܢ ܠܡܫܬܪܪܘ ܚܕܢܝܘܬ ܟܝܢܗ ܒܝܕ ܐܦܘ̣ܕܝ̣ܟ̈ܣܝ̣ܣ. ܘܗ̣ܘ ܟܝܢܗ ܣܓܝ̣ܕܐ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ̣ ܟܠܐ ܣܘܟܠܗ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܫܬܘܬܦܘܢ ܒܗ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܠܐ ܟܠܐ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܟܠܐ. ܡܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܕܪܟܝ̣ܢ ܠܢ. ܠܘ ܗ̣ܘ ܟܝܢܗ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܟܝܢܗ ܡܕܝܢ ܓܢܝ̣ܙ ܗ̣ܘ ܡܢܢ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ ܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܝܘܒ. ܗܐ ܐܠܗܐ ܬܩܝܦ ܗ̣ܘ: ܘܠܐ ܡܬܝܕܥ. ܘܠܡܡܢܐ ܫܢܘ̈ܗܝ ܠܝܬ ܣܘܦ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܕܘܝܕ. ܐܬܕܡܪܬ݀ ܝܕܥܬܐ ܕܝܠܟ ܡܢܝ. ܐܬܥܫܢܬ݀ ܘܠܐ ܡܨܐ ܐ̱ܢܐ ܚܝܠܐ ܠܘܬܗ̇.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܒܪ ܣܝ̣ܪܟ. ܡܛܠ ܕܦܪܝ̣ܫܝ̣ܢ ܐܢܘܢ ܐ̱ܪ̈ܙܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܘܡܛܫܝܢ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܒܕܘ̈ܗܝ. ܕܐܢܗܘ ܕܥܒܕܘ̈ܗܝ ܓܢܝ̣ܙܝ̣ܢ. ܟܡܐ ܡܕܝܢ ܟܝܢܗ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܦܘܠܘܣ. ܐܝܢܘ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܕܝܕܥ ܕܒܒܪܢܫܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܪܘܚܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܒܗ. ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܕܒܐܠܗܐ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܝܕܥ. ܐܠܐ ܐܢ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܕܝܢܢܘܣܝܘܣ. ܒܕܓܘܢ ܠܐ ܙܕܩ ܠܡܡܪܚܘ ܠܡܐܡܪ ܐܘ ܠܡܬܚܫܒܘ ܡܕܡ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܓܢܝ̣ܙܬܐ ܐܘ ܡܥܠܝܬ݀ ܡ̣ܢ ܐܘܣܝܐ܆ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܒܕܩ̈ܝ ܠܢ ܐܠܗܐܝܬ ܡ̣ܢ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܠܝ̣ܕܥܬܐ ܓܝܪ ܕܡܥܠܝܘܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܡ̣ܢ ܐܘܣܝܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܪܡܐ ܡ̣ܢ ܡܠܬܐ ܘܗܘܢܐ. ܘܐܘܣܝܐ ܠܗ̇ ܢܬܠܝܗ̇. ܒܕ ܟܠܗ ܗܢܐ ܡܬܡܬܚܝ̣ܢܢ ܠܥܠ. ܠܘܬ ܙܠܓ̈ܐ ܡܥܠܝ̈ܐ܆ ܐܝܟ ܟܡܐ ܕܝܗܒ ܗ̣ܘ ܠܗ܇ ܙܠܝ̣ܩܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܪܝ̣ܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܬ

 

ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ. ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܣܘܥܪܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܟܠܗ ܒܬܪܥܝ̣ܬܐ ܢܣܬܝܟ ܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܡܨܝܐ. ܘܕܠܐ ܦܘܪܣܐ ܗ̱ܝ. ܠܘ ܠܡܥܫ̈ܩܐ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܠܬܚܬ ܚܝܪܝ̣ܢ ܒܠܚܘܕ. ܐܠܐ ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܣܓܝ ܡܥܠܝܢ ܘܪ̈ܚܡܝ ܐܠܗܝ̈ܬܐ. ܘܣܟ ܠܟܠܗ ܟܝܢܐ ܥܒܝ̣ܕܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܒܥ

 

ܐܘܓܪܝܣ. ܟܠܡܕܡ ܕܗ̣ܘܐ ܟܪܘܙܐ ܗ̱ܘ ܕܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܠܝܬ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ܆ ܕܢܗܘܐ ܡܕܪܟܢܐ ܠܟܝܢܗ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܡܢܐ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ. ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܚܙܬܐ ܕܗܘ̈ܢܐ ܒܐܠܗܐ ܚܐܪ. ܠܘ ܠܟܝܢܗ ܚ̇ܙܐ. ܐܠܐ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܚܟܡܬܗ. ܘܐܢ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܡܢܐ ܗ̱ܝ ܟܝ̣ܬ ܫܢܝܘܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܡܪܚܝ̣ܢ ܠܡܐܡܪ ܕܟܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܝ̇ܕܥܝܢ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܫܥ

 

ܐܝܘܐܢܢܝܣ. ܠܗܘ ܕܥܠܝ ܡ̣ܢ ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܡܚܫܒܬܐ ܕܡܝܘ̈ܬܐ. ܠܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܒܨܐ ܡ̣ܢ ܡܠܐܟ̈ܐ. ܠܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܥܩܒ ܡ̣ܢ ܪ̈ܒܝ ܡܠܐܟ̈ܐ. ܠܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟ ܡ̣ܢ ܟܪ̈ܘܒܐ. ܠܗܘ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܡ̣ܢ ܣܪ̈ܦܐ. ܠܗܘ ܕܠܐ ܡܬܝ̣ܕܥ ܠܐ ܡ̣ܢ ܐܪ̈ܟܐܣ. ܘܠܐ ܡ̣ܢ ܫܘܠܛܢ̈ܐ. ܘܠܐ ܡ̣ܢ ܚܝ̈ܠܐ ܘܕܦܫܝ̣ܩܐܝܬ ܐܡ̇ܪ. ܘܠܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܒܪܝ̣ܬܐ ܐܝܬܘܗܝ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܥܣܪ

 

ܕܩܕܝܫܐ ܕܣܐܘܝ̣ܪܐ. ܡ̣ܢ ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܘܩܒܠ ܓܪܐܡܛܝܩܘܣ. ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܘܣܝܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܠܓܡܪ ܠܐ ܡܬܝܕܥܐ. ܠܘ ܠܢ ܒܠܚܘܕ. ܐܠܐ ܘܠܟܠܗ ܒܪܝܬܐ ܡܠܝ̣ܠܬܐ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ. ܡܛܠ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܕܪܟܢܐ ܘܠܘ ܓܢܝ̣ܙܐ ܡܘܕܝܢ ܠܗ ܠܒܪܘܝܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܚܘܫܒܝ̈ܐ. ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܡܬܝܩܢܢܘܬܐ ܥܩܪܐ ܗ̱ܝ ܘܡܫܪܪܢܘܬܐ ܢܒܓܗ̇. ܘܫܟܝ̣ܚܘܬܗ ܕܢܒܓܐ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ̣ ܠܫܟܝ̣ܚܘܬܗ ܕܥܩܪܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܘܠܐ ܥܩܪܐ ܐܦܠܐ ܢܒܓܐ. ܒܕܓܘܢ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܠܘܠܐ ܡܬܝܩܢܢܐ ܗ̣ܘܐ ܠܢ. ܐܝܟܢܐ ܡܬܡܨܝܢ ܗܘܝܢ ܠܡܫܪܪܘ ܥܠܘܗܝ ܕܓܢܝ̣ܙܐ ܗ̱ܘ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܬܪܝܢ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܡܚܪܩ ܚܪܩܝ̣ܢܢ ܥܠܘܗܝ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܕܐܠܨܝܐ ܗ̱ܘ ܘܡܬܘܡܝܐ ܗ̱ܘ. ܘܒܪܘܝܐ ܗ̱ܘ ܘܛܒܐ ܗ̱ܘ. ܘܫܪܟܐ. ܘܐܠܘܠܐ ܕܝ̣ܕܝ̣ܥ ܠܢ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܟܝܢܐ. ܥܠ ܡܢܘ ܐܪܐ ܚܪܩܝ̣ܢܢ ܗܠܝܢ. ܥܠ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥ ܠܢ ܟܒܪ. ܘܐܝܟܢܐ ܢܬܩܒܠܘܢ ܘܢܫܪܘܢ ܚܪ̈ܘܩܝܝܢ ܗܠܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܫܪܝ̣ܪܝ̣ܢ ܚܪ̈ܘܩܝܝܢ. ܝ̣ܕܝ̣ܥ ܗ̣ܘ ܠܢ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥ ܗ̣ܘ ܠܢ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪܝܢ ܚܪ̈ܘܩܝܝܢ. ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܬܢܝܝܐ ܕܡ̣ܢ ܦܪܘܛܐܣܝܣ ܐܘܦܘܬܛܝܩܝܬܐ ܣܒܝ̣ܣܬܐ ܡܪܟܒ. ܘܓܠܝܐ ܕܬܢܝܗ̇ ܕܐܢܛܝܦܐܣܝܣ ܕܢܩܦܝܐ ܠܐܢܛܝܦܐܣܝܣ ܕܩܕܝ̣ܡܝܐ ܡܟܢܫ ܒܗ̇ ܕܠܐ ܦܘܠܓ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܗܘܢ ܟܬܒܝ̈ܬܐ ܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܫܡܘܐܝܠ. ܘܫܡܘܐܝܠ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܝ̣ܕܥ ܠܡܪܝܐ. ܘܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܬܓܠܝ̣ ܥܠܘܗܝ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ. ܐܡܪܝܢ ܕܗ̇ܝ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܠܡܬܡܨܝܢܘܬ ܝ̣ܕܥܬܐ ܕܒܬܪܟܢ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܠܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܟܕ ܐܬܓܠܝ̣ ܥܠܘܗܝ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܝܕܥܗ ܠܡܪܝܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܫܠܝܡܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܬܣܬܟܠ ܝܕܥܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܬܫܟܚ ܝ̣ܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܐܫܥܝܐ. ܘܢܬܝ̣ܕܥ ܡܪܝܐ ܠܡܨܪ̈ܝܐ. ܘܢܕܥܘܢܗ ܡܨܪ̈ܝܐ ܠܡܪܝܐ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܒܣܒܪܬܐ. ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܝܕܥ ܠܐܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܪܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܨܒܐ ܒܪܐ ܕܢܓܠܐ. ܐܡܪܝܢ ܕܗܕܐ ܡܫܘܕܥܐ ܕܐܟܡܐ ܕܗ̣ܘ ܒܪܐ ܝܕܥ ܠܐܒܐ. ܗܟܘܬ ܘܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܪܐ ܨܒ̇ܐ ܕܢܓܠܐ ܠܗܘܢ ܝ̇ܕܥܝܢ ܠܗ ܠܐܒܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ܆ ܕܢܕܥܘܢܟ ܕܐܢ̱ܬ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ ܒܠܚܘܕܝܟ. ܘܡ̇ܢ ܕܫܕܪܬ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܬ

 

ܕܝܢܢܘܣܝܘܣ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܠܝܘܡܗ ܢܘܗܪܐ ܡܬܝܕܥܢܐ ܕܗ̇ܘ ܛܒܐ ܢܫܒܚ. ܘܢܐܡܪ ܕܢܘܗܪܐ ܡܬܝܕܥܢܐ ܡܬܐܡܪ ܛܒܐ. ܡܛܠ ܕܠܟܠ ܗܘܢܐ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܡܠܐ ܡ̣ܢ ܢܘܗܪܗ ܡܬܝܕܥܢܐ. ܘܪܕܦ ܠܟܠܗ̇ ܠܐ ܝ̣ܕܥܬܐ ܘܛܥܝܘܬܐ܇ ܡ̣ܢ ܟܠܗܝܢ ܢܦ̈ܫܬܐ ܕܗ̇ܘܐ ܒܗܝܢ. ܘܡܫܘܬܦ ܠܟܠܗܝܢ ܥܡ ܢܘܗܪܗ ܩܕܝܫܐ. ܘܡܪܩ ܠܥܝ̈ܢܐ ܡܬܝܕ̈ܥܢܝܬܐ ܕܝܠܗܝܢ. ܡ̣ܢ ܥܡܛܢܐ ܕܩܪܝ̣ܡ ܥܠܝܗܝܢ ܡ̣ܢ ܠܐ ܝ̣ܕܥܬܐ. ܘܡܥܝ̣ܪ ܘܡܦܬܚ ܠܗܝܢ ܕܐܬܥܡܨ̈ܝ ܒܝܘܩܪܐ ܣܓܝܐܐ ܕܚܫܟܐ. ܘܡܫܘܬܦ ܠܗܝܢ ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ. ܒܨܡܚܐ ܡܡܫܚܐ. ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܐܟܡ̇ܢ ܕܛܥܡ̈ܝ ܗܠܝܢ ܢܘܗܪ̈ܐ. ܘܝܬܝܪ ܐܬܝܐܝܒܝ̈܆ ܝܬܝܪ ܝܗܒ ܠܗܝܢ ܗ̣ܘ ܠܗ. ܘܝܬܝܪ ܡܢܗܪ ܠܗܝܢ ܡܛܠ ܕܐܚܒ̣ܝ̈ܢ ܣܓܝ. ܘܡܬܚ ܠܗܝܢ ܒܟܠܙܒܢ ܠܐܦܝ̈ ܠܥܠ. ܠܦܘܬ ܡܫܘܚܬܗܝܢ ܕܠܘܬ ܥܘܠܝܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐܕܫܒܥ

 

ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ. ܡܢܐ ܗ̱ܝ ܗܟܝܠ ܐܘܣܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܡܫܩܠܘܬܐ ܕܝܠܟ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܠܡܐܡܪ. ܗ̇ܝ ܕܡܥܩܒ ܐܢ̱ܬ ܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܗ. ܠܢ ܕܝܢ ܪܒܐ ܗ̱ܝ. ܘܕܐܢ ܐܡܬܝ ܕܗ̣ܘ ܘܠܚܪܬܐ ܢܐܠܦ ܗܕܐ. ܡܐ ܕܐܫܬܪܝ̣ ܠܢ ܚܫܘܟܐ ܘܥܒܝܘܬܐ ܐܝܟ ܫܘܘܕܝܗ ܕܗ̇ܘ ܠܐ ܕܓܠܐ. ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܘܬܣܬܟܠ ܘܬܣܬܟܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܠܗܕܐ ܡܬܕܟܝܢ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܡܢܐ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ. ܬܐܘܪܝܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܡܠܟܝܬܐ. ܕܕܢܚܐ ܝܬܝ̣ܪ ܢܗܝ̣ܪܐܝܬ. ܘܝܬܝܪ ܕܟܝܐܝܬ. ܘܟܠܗ̇ ܒܟܠܗ ܗܘܢܐ ܡܬܚܠܛܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܫܥ

 

ܐܘܓܪܝܣ. ܠܘ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܗܘܢܐ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܘ̣ܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܒܗ̇ܝ ܕܡܩܒܠܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝ̣ܕܥܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܥܣܪ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ. ܝ̣ܕܝ̣ܥ ܡܪܝܐ ܩܕܡ ܕܝ̣ܢܗ ܠܦܪ̈ܘܫܐ. ܒܬܪ ܕܝ̣ܢܗ ܕܝܢ ܡܬܝ̣ܕܥ ܠܦܪ̈ܘܫܐ ܘܠܕܠܐ ܦܘܪܫܢ ܐܝܟ ܕܟܬܝ̣ܒ. ܕܡܬܝ̣ܕܥ ܡܪܝܐ ܒܕܝ̣ܢܐ ܕܥܒ̇ܕ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ. ܡܛܠ ܣܬܘܪܝܐ ܕܬܪܥܝ̣ܬܐ ܗܕܐ ܕܡܬܕܪܟܢܐ ܘܠܘ ܓܢܝ̣ܙܐ ܡܘܕܝܐ ܠܗ ܠܒܪܘܝܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܫܪ̈ܝܐ ܕܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܚܘ̈ܫܒܝܐ. ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܘ ܒܟܠܡܕܡ ܠܐ ܡܬܝܩܢܢܐ ܗ̱ܘ ܠܢ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܬܗ ܡ̇ܢ ܝܕܥܬܐ ܗ̱ܝ ܠܢ. ܟܝܢܗ ܕܝܢ ܘܠܐ ܣܟ. ܘܕܐܝܬܘܬܗ ܠܘ ܟܝܢܗ ܗ̣ܝ ܓܠܝܐ. ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܝܕܥܝܢ ܕܐܝܬ ܐܠܗܐ. ܕܡܢܐ ܗ̱ܘ ܕܝܢ ܟܝܢܗ܇ ܘܠܐ ܚܕ. ܒܕܓܘܢ ܥܩܪ̈ܝܗܝܢ ܕܡܫܪܪ̈ܢܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܕܪܟܝ̣ܢܢ ܒܗܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗ ܣܓܝܕ ܐܝܩܪܗ. ܗ̣ܝ ܐܝܬܘܬܗ ܡܬܕܪܟܢܝ̣ܬܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܘܠܘ ܡܕܡ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܣܟ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܣܥܝܟܘܢ ܗ̇ܘ ܬܪܝܢܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܚܝܠܐ ܕܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܩܢܐ. ܘܒܫܘܓܢܝ ܪܘܟܒܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢܗ ܦܪܝ̣ܫ. ܡܣܬܬܪ ܕܝܢ ܘܡܫܬܪܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܣܡ̈ܡܢܐ ܘܬܘܪ̈ܣܝܐ ܕܠܡܥܒܕܢ̈ܘܬܗܘܢ ܡ̇ܢ ܝ̇ܕܥܝ̣ܢܢ. ܠܟܝܢܝ̈ܗܘܢ ܕܝܢ ܘܠܐ ܣܟ. ܗܐ ܓܝܪ ܠܘ ܟܠ ܕܝܕܥ ܕܡܫܒܚܬܐ ܡܢܦܨܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܕܡܪܬܐ ܣܘܡܩܬܐ ܝ̇ܕܥ ܐܦ ܕܚܡܝܡܬܐ ܗ̱ܝ ܐܘ ܩܪܝ̣ܪܬܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܟܠ ܕܝܕܥ ܕܢܘ̈ܢܐ ܡܨܗܝܢ. ܝܕܥ ܐܦ ܕܒܝܕ ܩܪܝ̣ܪܘܬܗܘܢ ܐܪܐ ܐܘ ܒܝܕ ܪܛܝ̣ܒܘܬܗܘܢ. ܐܘ ܒܝܕ ܛܠܘܫܘܬܗܘܢ ܐܘ ܒܝܕ ܚܡܝܡܘܬܐ ܐܪܐ ܗ̇ܝ ܐܝܕܐ ܕܛܒ ܒܨܝ̣ܪܐ ܒܗܘܢ. ܘܚܡܪܐ ܠܘ ܡܝ̈ܐ ܡܫܗܐ ܨܗܘܐ ܕܡܢܗܘܢ. ܘܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܝ̈ܐ ܕܩܪܝ̣ܪܝܢ ܝܬܝܪ ܢܫܗܘܢ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܘܟܕ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܢܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܘ ܟܠܢܐܝܬ ܠܢ ܝ̣ܕܝ̣ܥܝܢ. ܡܟܠܢܘܬܐ ܗ̱ܝ ܠܡܣܒܪܘ ܕܒܪܘܝܐ܆ ܐܘ ܒܟܠܡܕܡ ܙܕܩ ܕܢܬܕܪܟ. ܐܘ ܒܟܠܡܕܡ ܠܐ ܢܬܕܪܟ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕ̈ܘܬܗܘܢ ܟܬܒܝ̈ܬܐ ܟܠܗܝܢ ܟܢܝ̣ܫܐܝܬ

 

ܙܕܩ ܠܡܕܥ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܡܢܢ ܡܬܕܪܟܢܐ ܡܟܢ ܠܡܗܘܐ. ܐܘ ܐܝܬܘܬܗ ܗ̣ܝ ܒܠܚܘܕ ܦܫܝ̣ܛܬܐ ܘܫܚܝ̣ܡܬܐ ܕܡܕܡ܆ ܐܘ ܥܡ ܐܝܬܘܬܗ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬܗ. ܐܘ ܥܡ ܐܝܬܘܬܗ ܟܠܗܝܢ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬܗ. ܘܓܠܝܐ ܕܙܢܐ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܬܠ ܫܘܘܕܥܐ ܕܟܝܢܗ ܕܡܕܡ ܡܦܪܫܐܝܬ. ܒܗܝ ܕܐܝܬܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܗ̱ܝ ܠܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܙܢܐ ܡܕܡ ܘܐܦܢ ܠܘ ܐܝܟ ܓܢܣܐ. ܘܟܝܢܐ ܕܟܠܚܕ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܠܘ ܓܘܢܝܐ ܗ̱ܘ ܠܟܠܗܘܢ. ܙܢܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܬܪܝܢܐ. ܐܦܢ ܝܗܒ ܫܘܘܕܥܐ ܕܟܝܢܗ ܕܡܕܡ ܐܠܐ ܠܘ ܡܫܡܠܝܐܝܬ. ܙܢܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܬܠܝܬܝܐ ܐܢܗܘ ܕܡܣܝ̈ܟܬܐ ܐܢܝܢ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܒܫܪܪܐ ܕܫܘܘܕܥܐ ܡܫܡܠܝܐ ܝܗܒܐ ܝ̣ܕܥܬܗܝܢ. ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܡܣܝ̈ܟܢ܇ ܘܠܐ ܣܟ. ܒܕܠܐ ܡܨ̈ܝܢ ܠܡܬܕܪܟܘ. ܘܗ̇ܘ ܕܠܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥ. ܠܘ ܒܗ̇ܘ ܕܠܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥ ܡܬܝ̣ܕܥ ܓܠܝܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܢܝܢ. ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܐܠܗܘܬܐ ܣܓܝ̣ܕܬܐ. ܠܙܢܐ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܕܝ̣ܕܥܬܐ. ܣܘܓܐܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܬܢܢܝ̈ܐ ܘܐܦܢ ܒܟܝ̈ܢܐ ܡܥܡܛܝ̣ܢ ܬܢܢܝ̈ܐ ܡܕܪܟܝ̣ܢ. ܠܙܢܐ ܕܝܢ ܬܪܝܢܐ ܕܠܝ̣̈ܠܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ܇ ܒܝܕ ܟܬܒܐ ܪܘܚܢܝܐ. ܐܘ ܒܝܕ ܚܘܫܒܐ ܪܥܝܢܐ. ܐܘ ܒܝܕ ܚܙܘܐ ܓܠܝܢܝܐ ܡܫܬܘܝܢ ܠܡܕܥ. ܟܕ ܟܠ ܚܕ ܠܦܘܬ ܨܘܠܠ ܗܘܢܗ. ܘܚܘܠܠ ܡܕܥܗ. ܘܣܘܓܐܬ݀ ܥܡܠܗ܇ ܡܬܡܨܐ ܘܠܡܚܠܕ ܒܥܪܦܠܐ ܗ̇ܝ ܐܠܗܝܬܐ. ܘܠܡܥܒܕ ܒܥܢܢܐ ܗ̇ܝ ܠܒܝ̣ܕܬܐ ܘܐ̱ܪܙܢܝܬܐ. ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܠܗܝܐ ܦܘܠܘܣ. ܕܠܦܘܬ ܡܫܘܚܬܐ ܕܚܝܠܗ ܕܟܠܢܫ ܡܬܝܗܒܐ ܠܗ ܚܟܝ̣ܡܐܝܬ܆ ܡܬܢܗܪܢܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ. ܠܙܢܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܬܠܝܬܝܐ ܟܠܢܐܝܬ ܠܐ ܡܬܡܛܝܢܐ ܙܕܩ ܕܢܕܘܢܝ̣ܘܗܝ܇ ܘܐܝܬܘܬܗ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܡܠܝ̣̈ܠܐ ܪ̈ܫܦܝ ܒܐܪܥܐ. ܐܠܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܬܓ̈ܡܐ ܡܠܐܟܝ̈ܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܟܡܐ ܕܡ̣ܢ ܠܘ ܡܫܟ̈ܚܢܝܬܐ ܗ̱ܝ ܕܢܩܕܘܡ ܓܘܫܡܐ ܠܛܠܠܗ. ܐܘ ܕܡܢܝܢܐ ܥܣܝ̣ܪܝܐ ܫܘܐ ܢܗܘܐ ܠܗ̇ܘ ܐܠܦܢܝܐ ܐܘ ܠܗ̇ܘ ܪܒܘܬܢܝܐ. ܗܟܢܐ ܡ̣ܢ ܠܘ ܡܫܟ̈ܚܢܝܬܐ ܗ̱ܝ ܠܡܣܬܝܟܘ ܗ̇ܘ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܡ̣ܢ ܡܣܝ̈ܟܐ. ܘܕܠܗ̇ ܠܬܐܘܪܝܐ ܗܕܐ ܡܬܝܕܥܢܝ̣ܬܐ ܒܟܪ̈ܝܣܝܣ ܡܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ ܐܛܦܣܝܗ̇ ܠܐ ܡܫܬܐܠ ܐ̱ܢܐ. ܢܣܝ̣ܡ ܒܪܢܫܐ ܐ̱ܢܫ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܣܟ ܚܙܐ ܢܘܪܐ. ܕܐܨܕ ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܠܝܠܘ̈ܬܐ ܒܕܒܪܐ ܡܕܡ ܫܗܝܐ ܘܚܫܘܟܝܐ܆ ܘܐܫܟܚܗ ܕܢܗܪ. ܘܟܕ ܠܘܬ ܗܘܢܗ ܦܢܐ. ܝ̣ܕܥ ܚܬܝ̣ܬܐܝܬ ܕܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܢܘܗܪܐ ܠܘ ܕܠܐ ܥܠܬܐ ܗܘܐ ܗܪܬܡܢ. ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܒܝܕ ܥܠܬܐ. ܐܝܢ ܕܕܐܝܟ ܐܝܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܥܠܬܐ. ܐܘ ܕܡܢܐ ܗ̱ܝ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܝ̣ܕܝ̣ܥ. ܘܗ̇ܢܘ ܗ̇ܘ ܕܪܓܐ ܩܕܡܝܐ. ܐܝ̣ܛܐ ܟܕ ܬܘܒ ܐܬܒܚܪ ܒܚܙܝܗ. ܕܩ ܒܦܢܝ̣ܬܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܒܪܐ. ܨܡܚ ܐܘ ܐܙܠܓ ܙܠܓܐ ܡܕܡ ܫܪܓܢܝܐ܇ ܕܝܬܝܪ ܢܨܝ̣ܚ ܒܡܨܥܬ݀ ܢܘܗܪܐ ܗ̇ܘ. ܘܝ̣ܕܥ ܚܬܝ̣ܬܐܝܬ ܕܗܘܝܘ ܥܠܬܗ ܕܢܘܗܪܐ ܗ̇ܘ. ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܕܒܨܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܡܝܬܪ ܝܬܪ ܘܠܘ ܒܗܦܟܐ. ܘܗܪܟܐ ܡ̇ܢ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܙܢܝ̈ܗ̇ ܘܐܝܟܢܝ̈ܘܬܗ̇ ܕܢܘܪܐ ܐܕܪܟ ܒܗ̇ ܒܝܬܗ̇ ܕܢܘܪܐ. ܘܒܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܐܦܢ ܐܕܪܟ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܙܢܝ̈ܗ̇. ܒܪܡ ܠܘ ܒܝܬܗ̇. ܐܠܐ ܒܥܠܬܢܗ̇. ܘܗ̇ܢܘ ܕܪܓܐ ܬܪܝܢܐ. ܐܝ̣ܛܐ ܟܕ ܣܡ ܒܢܦܫܗ ܘܪܕܐ ܐܟܝ̣ܦܐܝܬ ܥܕܡܐ ܕܡܛܐ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܐܬܪܐ. ܘܩܪܒ ܗܢܐ ܟܠܗ ܐܝܟܢܐ ܕܢܓܫܘܦ ܐܦ ܒܗ̇ ܒܢܘܪܐ. ܗܝܕܝܟ ܐܕܪܟܗ̇ ܘܝܕܥܗ̇ ܚܬܝ̣ܬܐܝܬ. ܘܐܫܬܘܕܥ ܟܠܗܘܢ ܙܢܝ̈ܗ̇ ܘܚܝ̈ܠܝܗ̇ ܘܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܩܗ̇. ܟܐܡܬ݀ ܕܚܪܝ̣ܦܬ݀ ܙܘ̈ܥܐ ܗ̣ܝ ܘܚܐܦܢܝܬܐ ܕܠܐܦܝ̈ ܠܥܠ. ܘܕܐܘܣܝܐ ܩܢܝܐ ܕܛܒ ܢܗܝ̣ܪܐ ܘܩܛܝ̣ܢܐ. ܘܕܗܢܐ ܟܠܗ ܡܘܩܕܢܝܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܛܪܦ ܬܡܪܐ ܠܐ ܡܣܝܒܪ ܓܫܬܗ̇ ܗ̇ܘ ܕܡܡܪܚ ܠܡܓܫܦ ܒܗ̇. ܘܕܠܟܠܡܕܡ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܗ̇ ܡܬܩܪܒܝ̣ܢ ܠܟܝܢܗ ܡܫܚܠܦܐ. ܘܗ̣ܝ ܠܟܝܢ ܡܕܡ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܐ. ܗܠܝܢ ܘܣܘܓܐܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܘܗ̇ܢܘ ܕܪܓܐ ܬܠܝܬܝܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܗ̣ܘ ܒܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܐܠܗܐ ܘܐܠܗܝ̈ܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̣̈ܫܐ ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܬܝܕܥܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ ܡܫܬܡܫ. ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܙܢܐ ܩܕܡܝܐ܆ ܐܘ ܠܗ̇ܘ ܬܪܝܢܐ ܙܕܩ ܠܡܣܬܟܠܘ ܒܠܚܘܕ. ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܬܠܝܬܝܐ ܡ̣ܢ ܥܠܡ ܕܪܝ̣ܫܐ ܐܘܪܚܗ. ܘܐܚܝ̣ܕ ܬܪܥܗ. ܫܗܝܐ ܗ̱ܘ ܡܕܒܪܗ. ܘܚܬܝ̣ܡ ܐܘܨܪܗ. ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܫܦܝܪܐ ܐܬܚܘܝ̣ ܕܒܪܘܝܐ ܣܓܝ̣ܕ ܐܝܩܪܗ. ܠܐ ܒܟܠܡܕܡ ܡܬܕܪܟܢܐ ܗ̱ܘ. ܐܦܠܐ ܒܟܠ ܡܕܡ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ. ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ. ܣܓܝ ܓܝܪ ܡܫܚܠܦܐ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܐ ܡܦܣ ܐ̱ܢܫ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܕܡ܆ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܢܕܥ. ܟܐܡܬ݀ ܠܒܪܘܝܐ ܡ̇ܢ ܡܕܪܟܝ̣ܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܦܢ ܠܐ ܡܕܪܟܝ̣ܢܢ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     #1 

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ. ܡܛܠܗ̇ܝ ܕܚܕ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܘܠܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܢܘܢ ܐܠܗ̈ܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܬܪܝܢ. ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܫܘܪܪܗ̇ ܕܬܪܥܝ̣ܬܐ ܗܕܐ. ܘܒܗ̇ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܚܘ̈ܫܒܝܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܠܘ ܬܪܝܢ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܠܡܗܘܐ ܟܝ̈ܢܐ ܐܠܗܝ̈ܐ. ܒܐܠܨܝܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܡܫܬܘܬܦܝ̣ܢ ܗܘܘ. ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܐܕ̈ܫܐ ܒܓܢܣܗܘܢ. ܘܒܟܝܢܝ̈ܗܘܢ ܕܝ̣ܠܢܝ̈ܐ ܡܬܦܪܫܝ̣ܢ ܗܘܘ ܦܘܪܫܢܐ ܕܐܕ̈ܫܐ ܒܫܘܚܠܦܝ̈ܗܘܢ ܡܩܝ̣̈ܡܢܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܡܪܟܒ ܡ̣ܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܬܪܬܝܢ ܡܩܝ̣̈ܡܬܐ܆ ܓܢܣܐ ܠܡܐܡܪ ܘܦܘܪܫܢܐ. ܘܟܠ ܡܪܟܒܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗ̱ܘ ܘܠܘ ܐܠܨܝܐ ܐܠܘ ܡܕܝܢ ܬܪܝܢ ܗܘܘ ܐܠܗ̈ܐ. ܡܬܡܨ̈ܝܢܐ ܗ̣ܘܘ ܠܘ ܐܠܨܝ̈ܐ. ܘܟܠ ܕܡܬܡܨܝܢܐ ܩܢܐ ܟܝܢܐ ܠܘ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ. ܟܝܢܐ ܡܕܝܢ ܐܠܗܝܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܚܕ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ̣.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܡܕܝܢ ܟܠܚܕ ܡ̣ܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܒܕ ܥܠܬܢܐ ܗ̱ܘ ܕܐܒܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗ̱ܘ. ܒܕܓܘܢ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ ܥܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܐܠܗܐ ܢܬܩܪܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܡܣܬܬܪܐ ܬܘܕܝ̣ܬܐ ܟܪܣܛܝܢܝܬܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪܬܘܢ ܡܬܬܚܕܝܢ ܗܘܝܢ. ܐܠܘ ܬܠܬܐ ܟܝ̈ܢܐ ܠܬܠܬܝ̈ܗܘܢ ܩܢܘܡܐ ܡܘܕܝܢ ܗܘܝܢ. ܘܟܕ ܚܕ ܗ̣ܘ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܠܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܩܢܘ̈ܡܐ. ܪܚܝ̣ܩ ܗ̣ܘ ܣܒܪܟܘܢ ܗ̇ܘ ܕܟܢܫܬܘܢ ܡ̣ܢ ܫܪܪܐ. ܫܪܝܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܠܘ ܐܡܪܝܢ ܗܘܝܢ ܕܟܝܢܗ ܕܒܪܐ ܐܘ ܕܪܘܚܐ ܥܠܬܢܐ ܗ̱ܘ ܕܟܝܢܗ ܕܐܒܐ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܥܠܬܐ ܘܥܠܬܢܐ ܠܘ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܗ̱ܘ: ܐܠܐ ܣܘ̈ܟܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗܘܢ ܠܩܢܘ̈ܡܐ ܢܩܝ̣ܦܝ̣ܢ ܝܠܘܕܘܬܐ ܘܝܠܝܕܘܬܐ ܠܡܐܡܪ ܘܢܦܘܩܘܬܐ. ܘܕܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܠܘ ܠܘܬ ܪܘܟܒܐ ܟܝܢܝܐ ܡܘܒ̈ܠܢ ܓܠܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܕܝ̣ܠܝ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܘܠܘ ܦܘܪ̈ܫܢܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܠܘ ܬܪܝܢ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܠܡܗܘܐ ܐܠܗ̈ܐ. ܡܨܝܐ ܗܘܬ݀ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܢܨܒܐ ܗܘܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܘ ܨܒܝܢܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܡܫܬܡܠܝܢ ܗܘܘ܆ ܐܘ ܐܦܠܐ ܨܒܝܢܐ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܫܬܡܠܐ ܗܘܐ. ܐܘ ܨܒܝܢܐ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܝ̣ܠܢܐܝܬ ܡܫܬܡܠܐ ܗܘܐ ܘܕܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܠܐ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܟܢܝ̣ܫܘܬܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܦܫܚܝ̈ܗ̇ ܕܐܢܛܝ̣ܦܐܣܝ̣ܣ ܡܘܒܠ. ܟܐܡܬ݀ ܕܢܗܘܐ ܛܘܦܢܐ ܘܕܠܐ ܢܗܘܐ ܒܚܕ ܙܒܢܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܡܪܝ̣ܡܢܘܬܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܦܫܚܝ̈ܗ̇ ܕܢܛܝ̣ܦܐܣܝ̣ܣ ܡܘܒܠ. ܟܐܡܬ݀ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܛܘܦܢܐ ܘܠܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܐܟܚܕܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܬܠܬܐ ܬܘܒ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܕܒܛܠ ܨܒܝܢܗ ܘܠܐ ܡܫܬܡܠܐ. ܠܘ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ. ܘܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܣܓܝ̣ܕ ܐܝܩܪܗ. ܘܠܝܬ ܐܠܗܐ ܠܒܪ ܡܢܗ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܐܠܘ ܬܪܝܢ ܗܘܘ ܐܠܗ̈ܐ. ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܨܐ ܗܘܐ ܚܝܠܐ ܕܒܪܘܝܘܬ ܒܪܝ̣ܬܐ ܡܕܡ ܡܫܡܠܝܐܝܬ. ܒܕܓܘܢ ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܒܪܝ̣ܬܐ ܐܘ ܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡܫܬܟܚܐ. ܐܘ ܒܠܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܐܘ ܒܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܝ̣ܠܢܐܝܬ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܕ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܢܫܬܘܬܦܘܢ ܒܒܪܘܝܘܬܗ̇ ܕܒܪܝ̣ܬܐ ܗ̇ܝ. ܠܘ ܒܪܘܝܐ ܗ̱ܘ ܡܫܡܠܝܐ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܒܪ̣ܝܬܐ ܗ̇ܝ. ܐܠܐ ܦܠܓܘܬ ܒܪܘܝܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܠܐ ܡܫܬܪܪܐ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܚܝܠܐ ܕܒܪܘܝܘܬܐ ܕܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܫܡܠܝܐܝܬ. ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܫܪܝܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܕܟܠܐ ܡ̣ܢ ܫܘܪܪ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܚܝܠܐ ܕܒܪܘܝܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܫܟܝ̣ܚܘܬ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܚܝܠܐ ܕܒܪܘܝܘܬ ܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܐܠܨܐ ܕܐܠܘܠܐ ܐܫܬܟܚܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܐܫܬܟܚܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܬܠܬܐ ܬܘܒ ܠܐ ܫܪܝܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܐܡ̣ܪܢܢ ܕܫܟܝ̣ܚܐ ܚܝ̣ܠ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܚܝ̣ܠ ܒܪܘܝܘܬܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬ. ܘܠܘ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܒܕܓܘܢ ܐܝܟܢܐ ܡܨܝܐ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܢܒܪܐ ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܠܐ. ܘܟܕ ܬܪܝܢܘܬ ܐܠܗ̈ܐ ܠܘܬ ܫܟܝ̣ܪ̈ܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܘܒܠܐ. ܚܕ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܒܫܪܪܐ ܘܠܘ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܚܕ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܕܬܪܝܢ ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܘܪܝܬܐ. ܫܡܥ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡܪܝܐ ܚܕ ܗ̣ܘ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇. ܚ̣ܙܘ ܗܟܝܠ ܕܐܢܐ ܐ̱ܢܐ. ܘܠܝܬ ܐܠܗܐ ܠܒܪ ܡܢܝ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܙܟܪܝܐ. ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܢܗܘܐ ܡܪܝܐ ܚܕ ܘܫܡܗ ܚܕ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܕܢܝܐܝܠ. ܘܢܕܥܘܢ ܕܐܢ̱ܬ ܚܕ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܝܟ. ܘܡܫܒܚ ܐܢ̱ܬ ܒܟܠܗܘܢ ܥܒܕܝ̈ܟ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܐܫܥܝܐ. ܡ̣ܢ ܦܘܡ ܡܪܝܐ. ܐܢܐ ܐܝ̣ܬܝ ܡܪܝܐ ܘܠܝܬ ܐܠܗܐ ܐ̱ܚܪܝܢ ܠܒܪ ܡܢܝ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܬ

 

ܒܣܒܪܬܐ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܘ ܕܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܠܗ. ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܛܒܐ. ܠܝܬ ܕܝܢ ܛܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܐܠܗܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܒܥ

 

ܦܘܠܘܣ. ܠܡܐ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܝܘ̈ܕܝܐ ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕ. ܘܕܥܡ̈ܡܐ ܠܐ܇ ܐܝܢ ܐܠܗܐ ܕܡܙܕܩ ܓܙܘܪܬܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ. ܐܦ ܥܘܪܠܘܬܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܡܢܐ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ. ܝܕܥܝ̣ܢܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܕܡ ܗ̣ܘ ܦܬܟܪܐ ܒܥܠܡܐ ܘܕܠܝܬ ܐܠܗܐ ܐ̱ܚܪܝܢ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ. ܐܦܢ ܓܝܪ ܐܝܬ ܕܡܬܩܪܝܢ ܐܠܗ̈ܐ ܐܘ ܒܫܡܝܐ ܐܘ ܒܐܪܥܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬ ܐܠܗ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܡܪ̈ܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܐܠܐ ܠܢ ܕܝܠܢ ܚܕ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܐܒܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܫܥ

 

ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ. ܚܕ ܐܠܗܐ ܡܥܠܝ ܐܘܣܝܐ. ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐ ܒܡܬܦܠܓܢ̈ܐ. ܘܕܡܚܝܕ ܗ̣ܘ ܠܗ ܘܠܣܓܝ̈ܐܐ. ܠܐ ܚܠܝ̣ܛܐ ܘܕܠܐ ܣܓܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܥܣܪ

 

ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ. ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܒܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܒܝ̣ܫܬܐ ܕܝܢ ܕܫܘܝܐ ܢܦܠ. ܟܕ ܣܝܡܝ̣ܢܢ ܬܠܬ ܪ̈ܝܫܐ. ܘܬܠܬܐ ܐܠܗ̈ܐ. ܗܕܐ ܕܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܘ ܐܬܐܡܪܘ ܝܬܝܪ ܫܟܝ̣ܪܐ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܡܛܠ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܚܢܦܝܬܐ ܕܣܓܝܐܘܬ ܐܠܗ̈ܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܚܘ̈ܫܒܝܐ ܕܗܠܝܢ. ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ.

 

ܐܡܪܝܢ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܠܗ̈ܐ ܕܐܡܪܝܢܢ ܚܟܝ̣̈ܡܝ ܒܟܠ ܙܕܩ ܕܢܗܘܘܢ. ܘܚܟܝ̣ܡܐ ܗ̇ܘ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܡܨܛܒܐ ܠܡܣܥܪ܆ ܐܠܐ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܛܒ ܡܝܬܪܐ. ܘܣܥܘܪܘܬܐ ܕܛܒ ܡܝܬܪܐ ܒܟܠ ܨܒܘ̣ ܚܕܐ ܗ̣ܝ. ܒܕܓܘܢ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܚܟܝ̣ܡ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ ܒܗ̇ܝ ܣܥܘܪܘܬܐ ܡܨܛܒܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܠܐ ܐܠܨܐ ܕܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܐܘ ܣܩܘܒ̈ܠܝܬܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܣܥܘܪ̈ܘܬܗܘܢ ܒܥܠܬ݀ ܗ̇ܝ ܕܡܫܚܠܦܝ̣ܢ ܐܘ ܣܩܘܒ̈ܠܝܝܢ ܟܝܢܝ̈ܗܘܢ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢ. ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܐܠܗ̈ܐ. ܡ̣ܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܕܢܕܥܘܢ ܒܡܩܕܡܘܬ ܝ̣ܕܥܬܗܘܢ. ܠܟܠܗܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܢܦܠܝ̣ܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܘܠܗܠܝܢ ܕܠܐ ܢܦܠܝܢ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܠܡܬܒܥܝܘ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܢܦܠ. ܒܕܓܘܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܕܢܦܠܝ̣ܢ ܒܥܝܢ ܘܥܒܕܝ̣ܢ. ܘܠܗܠܝܢ ܕܠܐ ܢܦܠܝ̣ܢ ܠܐ ܒܥܝܢ ܘܠܐ ܥܒܕܝ̣ܢ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܡܬܟܢܫܐ ܗ̇ܝ ܕܫܘ̈ܝܝ ܒܨܒܝܢܐ ܘܫܘ̈ܝܝ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܐܠܨܐ ܕܢܗܘܘܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܐܦܢ ܠܐ ܫܘܝܢ ܒܟܝܢܝ̈ܗܘܢ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܠܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܒܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܛܒ̈ܬܐ ܡܫܟܚܝ̣ܢܢ ܘܒܝ̈ܫܬܐ. ܘܥܒܘܕܐ ܚܕܢܝܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܛܒܬܐ ܐܟܚܕܐ ܘܒܝ̣ܫܬܐ ܢܥܒܕ. ܘܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܐܟܚܕܐ ܢܨܛܒܐ. ܒܕܓܘܢ ܥܒܘܕܗ̇ ܕܛܒܬܐ ܛܒܐ ܗ̱ܘ. ܘܗ̇ܘ ܕܒܝܫܬܐ ܒܝܫܐ ܗ̱ܘ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܐܠܨܐ ܕܬܪܝܢ ܢܗܘܘܢ ܥܒܘ̈ܕܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܐܠܗ̈ܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܫܪ̈ܝܐ ܕܣܥܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܫܪܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܕܡܝܬܪܐ ܐܦܢ ܚܕܐ ܗ̱ܝ ܒܟܠܡܕܡ. ܐܠܐ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܐܠܗܝ̈ܟܘܢ. ܟܕ ܡܫܚ̈ܠܦܝ ܒܟܝܢܐ ܐܢܘܢ. ܠܘ ܚܕܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܘܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܡܝܬܪܘܬܐ ܐܠܐ ܡܠܘܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܝܬܪܘܬܐ ܗ̱ܘ. ܡ̣ܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܕܠܗܘܢ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܠܘ ܡܝܬܪܘܬܐ ܢܗܘܐ. ܘܐܠܐ ܡܫܘ̈ܬܦܐ ܒܟܝܢܐ ܗܘܘ. ܘܠܘ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܫܟܝ̣ܪܘܬܐ ܕܣܩܘܒܠܝܘܬ ܨܒܝ̈ܢܐ ܕܟܢܫܢܢ ܡܬܟܢܫܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܝ̣ܕܥܬܐ ܠܡܬܝܕܥܢܐ ܢܩܝ̣ܦܐ. ܘܠܘ ܡܬܝܕܥܢܐ ܠܝ̣ܕܥܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܫܟܝ̣ܚܘܬܗ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܩܕܝ̣ܡܐ ܠܝ̣ܕܥܬܐ ܕܡܬܡܨܝܢܘܬ ܫܟܝ̣ܚܘܬܗ̇ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܩܕܝ̣ܡ ܐܝܟܢܐ ܡܨܐ ܕܥܠܬܢܐ ܢܗܐ ܕܗ̇ܘ ܕܐ̱ܚܪܝ ܡܢܗ. ܥܠܬܢܐ ܓܝܪ ܐ̱ܚܪܢܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܘܠܘ ܩܕܡܝܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܡܬܦܪܣܝܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪܬܘܢ ܕܡܩܕܡܘܬ ܝ̣ܕܥܬܗܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܥܬܝ̣ܕܝ̣ܢ ܠܡܫܬܟܚܘ ܥܠܬܐ ܗ̱ܝ ܕܒܥܬܗܘܢ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܛܒܐ ܐܢ ܡܬܡܨܐ ܚܝܠܐ ܕܢܒܛܠܝܗ̇ ܠܒܝܫܬܐ ܬܚܘܒܐ ܗ̱ܘ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܠܘ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ. ܘܐܢ ܡܬܡܨܐ ܘܠܐ ܡܒܛܠ. ܒܝܫܐ ܗ̱ܘ ܘܠܘ ܛܒܐ. ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܘܒܝܫܐ. ܐܢ ܠܐ ܡܨܐ ܚܝܠܗ̇ ܕܛܒܬܐ ܬܚܘܒ. ܘܐܢ ܡܨܐ ܐܠܐ ܠܐ ܨܒܐ ܛܒܐ ܗ̱ܘ ܘܠܘ ܒܝܫܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܫܬܪܐ ܐܠܗܘܬܗܘܢ ܡܥܝ̣ܣܬܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ.

 

 

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝ̣ܥܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ. ܡܛܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܚܕܢܝܘܬ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܕܬܪܝܢ. ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܫܘܪܪܗ̇ ܕܬܪܥܝ̣ܬܐ ܗܕܐ ܡܪܢܝܬܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܠܬܐ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܚܘܫܒܝ̈ܬܐ ܕܒܬܫܥ ܬܐܘܪ̈ܝܐܣ ܡܫܪܪ̈ܢ ܠܗ̇ ܠܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܬܐܘܪܝܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܒܪܘܝܐ ܚܟܝ̣ܡ ܘܚܝ.

 

ܕܚܟܡ ܡ̇ܢ ܒܪܘܝܐ. ܘܠܟܠܗܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܒܝ̣ܕܥܬܗ ܕܠܝܬܗ ܝܕܥ ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܦܬܝܐܝܬ ܦܬܚܬ݀ ܡܠܬܐ. ܘܕܚܝ ܡ̇ܢ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܝܕܥ. ܘܟܠ ܕܝܕܥ ܚܝ. ܒܪܘܝܐ ܡܕܝܢ ܕܝ̇ܕܥ ܟܠ ܚܝ. ܘܟܠ ܕܝ̇ܕܥ ܚܝ ܐܡ̣ܪܢܢ. ܡܛܠ ܕܗܦܘܟܝܐ ܐܢܛܝ̣ܦܛܝ̣ܩܝܐ ܕܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܐܠܦ ܠܢ ܗܕܐ ܟܐܡܬ݀ ܗ̇ܝ ܕܟܠ ܕܠܐ ܚܝ ܠܐ ܝ̇ܕܥ.

 

 

 

ܬܐܘܪܝܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܒܪܘܝܐ ܒܚܟܡܬܐ ܗ̱ܘ ܚ̇ܟܡ ܘܒܚܝ̈ܐ ܗ̣ܘ ܚܝ. ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ܆ ܐܠܘܠܐ ܒܚܟܡܬܐ ܗ̱ܘ ܚܟܡ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܚܝ. ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܕܓܠܝ̣ܙ ܡ̣ܢ ܚܟܡܬܐ ܘܡ̣ܢ ܚܝ̈ܐ. ܘܟܠ ܕܓܠܝ̣ܙ ܡ̣ܢ ܚܟܡܬܐ ܘܡ̣ܢ ܚܝ̈ܐ܆ ܠܐ ܚܟܡ ܐܦܠܐ ܚܝ. ܒܪܘܝܐ ܡܕܝܢ ܐܢ ܠܘ ܒܚܟܡܬܐ ܘܒܚܝ̈ܐ ܚܟܡ ܘܚܝ. ܠܐ ܚܟܡ ܐܦܠܐ ܚܝ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܦܘܕܝܟܣܝܣ ܗ̇ܝ ܕܡܫܪܪܐ ܠܢ ܚܕܢܝܘܬܗ ܕܒܪܘܝܐ ܠܐ ܣܦܩ ܕܬܫܪܪ ܗ̇ܝ ܕܚܟܡ ܘܚܝ. ܘܐܠܐ ܠܘ ܥܠ ܐܦܘܕܝܟܣܝܣ ܐ̱ܚܪܬܐ ܡܣܬܢܩܝ̣ܢ ܗܘܝܢ ܠܡܫܬܪܪܘ ܗ̇ܝ ܕܚܟܡ ܘܗ̇ܝ ܕܚܝ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܕܟܝܢܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗ̣ܘ ܣܘܟܠܗ ܡ̣ܢ ܣܘܟܠ ܗ̇ܝ ܕܚܟܡ ܘܗ̇ܝ ܕܚܝ. ܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡܕܝܢ ܗܠܝܢ ܣܘ̈ܟܠܐ ܚ̇ܟܡ ܘܚܝ ܒܪܘܝܐ.

 

 

 

ܬܐܘܪܝܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܚܟܡܬܐ ܘܚܝ̈ܐ ܕܒܪܘܝܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܐܢܘܢ ܡܩܝ̈ܡܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܚܟܡܬܐ ܘܚܝ̈ܐ ܕܒܪܘܝܐ ܟܠܚܕ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܘ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܓܕܫܐ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܓܕܫܐ ܢܗܘܐ ܘܐܠܐ ܡܫܬܟܚ ܒܪܘܝܐ ܕܡܫܪܝܐ ܗ̱ܘ ܕܓܕ̈ܫܐ ܘܣܒܥ ܫܘܚ̈ܠܦܐ ܘܚܫ̈ܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܫܪܝ̣ܟܐ ܡܕܝܢ ܕܐܘܣܝܐ ܟܠܢܝܬܐ ܢܗܘܐ. ܘܐܠܐ ܐܟܡܐ ܕܥܠ ܒܪܘܝܐ ܗܟܘܬ ܘܥܠ ܒܪ̈ܝܐ ܡܬܩܛܪܓܐ ܗܘܬ݀ ܚܟܡܬܗ. ܒܗ̇ ܒܕܡܘ̣ܬܐ ܘܚܝܘ̈ܗܝ ܫܪܝ̣ܟܐ ܡܕܝܢ ܕܐܘܣܝܐ ܗ̱ܘ ܝ̣ܚܝ̣ܕܝܬܐ. ܘܕܗܕܐ ܠܘ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗ̣ܝ ܐܠܐ ܩܢܘܡܐ ܓܠܝܐ. ܘܚܟܡܬܗ ܡܕܝܢ ܕܒܪܘܝܐ ܩܢܘܡܐ ܡܩܝܡܐ. ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܘܚܝܘ̈ܗܝ. ܘܡܛܠ ܕܗ̇ܘ ܕܚܟܡ ܘܚܝ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗ̣ܘ ܣܘܟܠܗ ܡ̣ܢ ܚܟܡܬܐ ܘܚܝ̈ܐ܆ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܢܢ. ܐܦ ܗ̣ܘ ܡܕܝܢ ܩܢܘܡܐ ܗ̱ܘ ܡܩܝܡܐ. ܘܕܝܠܗ ܐܢܘܢ ܚܝ̈ܐ ܘܚܟܡܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܡܬܬܒܪܩ ܠܢ ܢܗܝܪܐܝܬ ܨܡܚܗ̇ ܕܬܠܝ̣ܬܝܘܬ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܐܢܗܘ ܕܒܗ̇ܝ ܕܡܠܝ̣ܠ ܘܚܝ ܒܪܘܝܐ܆ ܩܢܘ̈ܡܐ ܡܩܝ̈ܡܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܘܢ ܘܡܠܬܗ ܐܘܟܝ̣ܬ ܚܟܡܬܗ ܘܚܝܘ̈ܗܝ. ܡܕܝܢ ܒܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܡܨܐ ܚܝܠܐ ܗ̱ܘ. ܘܒܪܘܝܐ ܘܛܒܐ ܘܟܐܢܐ ܘܡܪܚܡܢܐ ܘܛܢܢܐ. ܘܡܬܘܡܝܐ ܘܥܠܡܝ̣ܢܝܐ. ܩܢܘ̈ܡܐ ܡܩܝ̈ܡܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܘܢ. ܘܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܙܢܝ̈ܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܘܬ ܬܠܝ̣ܬܝܘܬܐ ܩܐܡ ܡܢܝܢ ܩܢܘ̈ܡܐ.ܐܠܐ ܘܠܘܬ ܥܣܝ̣ܪܝܘܬܐ ܘܝܬܝܪ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܫܘ̈ܡܗܐ ܐܠܗܝ̈ܐ܆ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܐܘܣܝܝ̈ܐ ܐܢܘܢ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܐ̱ܚܝܢ̈ܝܐ. ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܚܟܡܬܐ ܘܚܝ̈ܐ. ܟܕ ܠܘ ܒܦܚܡܐ ܕܠܘܬ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܬܐܡܪܝܢ. ܐܦܠܐ ܓܠܝ̣ܙܘܬܐ ܕܡܕܡ ܡܫܘܕܥܝ̣ܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܙܕܩܐܝܬ ܩܢܘ̈ܡܐ ܡܩܝ̈ܡܐ ܐܬܬܘܕܝ̣ܘ ܡ̣ܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܘܐܝܬܝܗܘܢ. ܫܘܡܗ̈ܐ ܕܝܢ ܐ̱ܚܝܢܝ̈ܐ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܡܨܐ ܚܝܠܐ. ܕܒܦܚܡܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܬܬܗܘܐ ܡܬܐܡܪ. ܘܐܝܟ ܛܒܐ ܕܒܦܚܡܐ ܕܗ̇ܘ ܕܫܘܐ ܘܗ̇ܘ ܕܠܐ ܫܘܐ ܡܬܐܡܪ. ܘܐܝܟ ܟܐܢܐ ܕܒܦܚܡܐ ܕܗ̇ܘ ܕܫܘܐ ܡܬܐܡܪ. ܘܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܠܘ ܩܢܘ̈ܡܐ ܡܩܝ̈ܡܐ ܡܨܝܢ ܕܢܗܘܘܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦܠܐ ܡܬܬܘܕܝܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܩܐܛܝܓܘܪܝܐ ܕܠܘܬ ܡܕܡ ܐܢܘܢ. ܕܗ̣ܝ ܝܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܓܢܣܢ̈ܝ ܓܕ̈ܫܐ ܬܚܘܒܐ. ܘܒܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܘܠܘ ܒܝܬܗ̇ ܡܨܝܐ ܕܬܩܘܡ ܐܘ ܬܬܗܘܢܢ. ܘܫܘ̈ܡܗܐ ܬܘܒ ܗ̇ܢܘܢ ܐܦܘܦܛܝ̈ܩܝܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܡܬܘܡܝܘܬܐ ܘܥܠܡܝ̣ܢܝܘܬܐ. ܕܡܪܝ̣ܡܢܘܬ ܫܘܪܝܐ ܘܫܘܠܡܐ ܡܫܘܕܥܝ̣ܢ. ܐܦܠܐ ܗ̣ܢܘܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܡܩܝ̈ܡܐ ܡܨܝܢ ܠܡܗܘܐ. ܒܕ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܡ ܡܫܘܕܥܝ̣ܢ. ܘܠܘ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܐܠܨܐܝܬ ܡܕܝܢ ܡܠܬܐ ܘܪܘܚܐ ܕܝ̣ܠܢܐܝܬ ܩܢܘ̈ܡܐ ܡܩܝ̈ܡܐ ܡܫܬܟܚܝ̣ܢ܇ ܥܡ ܩܢܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܕܝܠܗ ܐܢܘܢ ܡܠܬܐ ܘܚܝ̈ܐ.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܐܢܗܘ ܕܡܨܐ ܚܝܠܐ ܒܗ̇ܝ ܕܒܦܚܡܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܬܬܗܘܐ ܡܬܐܡܪ. ܠܘ ܩܢܘ̈ܡܐ ܡܩܝܡܐ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ. ܡܕܝܢ ܘܗ̇ܘ ܕܚ̇ܟܡ ܐܘܟܝ̣ܬ ܝ̇ܕܥ. ܒܗ̇ܝ ܕܒܦܚܡܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܬܚܟܡ ܐܘܟܝ̣ܬ ܡܬܝ̣ܕܥ ܡܬܐܡܪ. ܠܘ ܩܢܘܡܐ ܡܩܝܡܐ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܡܨܐ ܚܝܠܐ ܫܘܡܗܐ ܗ̱ܘ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܡܣܬܟܠ. ܐܠܐ ܒܦܚܡܐ ܕܠܘܬ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܘܠܐ ܢܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܬܗܘܐ ܒܗܘܢܐ ܐܘ ܒܣܘܥܪܢܐ. ܕܡܢܘ̣ ܐܪܐ ܢܬܡܨܐ ܚܝܠܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܡܨܐ ܚܝܠܐ. ܗ̇ܘ ܕܚ̇ܟܡ ܕܝܢ ܐܘܟܝ̣ܬ ܝ̇ܕܥ. ܠܘ ܗܟܢܐ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܠܝܬܗ ܡܬܐܡܪ ܕܚ̇ܟܡ ܘܝ̇ܕܥ ܩܕܡܝܬ݀ ܘܡܪܢܐܝܬ ܒܪܘܝܐ. ܐܝ̣ܛܐ ܒܡܨܥܝܘܬ ܝܕܥܬܗ ܕܠܝܬܗ. ܐܦ ܠܗܠܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܝ̇ܕܥ. ܐܟܡܐ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܦܬܝܐܝܬ ܚܘܝ̣ܢܢ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܕܝ̣ܕܥܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܘܡܪܢܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܒܦܚܡܐ ܕܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܕܠܒܪ ܡ̣ܢ ܝܬܗ ܕܒܪܘܝܐ ܡܬܐܡܪܐ܇ ܝ̣ܕܥܬܐ ܕܝܢ ܕܒܦܚܡܐ ܕܗܠܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܡܬܢܩܦܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܕܗܕܐ ܘܐ̱ܚܪܝܐ ܡܢܗ̇. ܒܕܓܘܢ ܠܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܘܝ̣ܚܝ̣ܕܝܬܐ ܐܡܪܝܢܢ ܩܢܘܡܐ ܡܩܝܡܐ. ܘܠܘ ܠܗܕܐ ܐ̱ܚܪܝܬܐ ܘܦܚܡܝܬܐ ܘܡܬܢܩܦܢܝ̣ܬܐ ܐܦ ܓܝܪ ܘܠܚܟܝ̣̈ܡܐ ܒܪ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܡܝ̣ܪ̈ܢ ܥܠ ܫܘܪܪ ܢܝ̣ܫܐ ܗܢܐ. ܟܪ ܕܨܒܝܢ ܠܡܫܪܪܘ܇ ܕܚܕܢܝܬ݀ ܙܢܐ ܗ̱ܝ ܝ̣ܕܥܬܗ ܕܒܪܘܝܐ. ܘܐܦܢ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܘܡܫܚܠܦܝ̣ܢ ܚ̇ܟܡ.

 

 

 

ܬܐܘܪܝܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܦܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܡܩܝ̈ܡܐ ܐܢܘܢ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܬܦܪ̈ܫܢܐ ܘܠܐ ܡܣܬܕ̈ܩܢܐ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܩܢܘܡܐ ܗ̣ܘ ܕܕܝܠܗ ܐܢܘܢ ܚܟܡܬܐ ܘܚܝ̈ܐ. ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܠܘ ܒܠܥܕܗܘܢ ܡܟܢ ܗܘܐ ܠܡܗܘܐ ܩܢܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܕܝܠܗ ܐܢܘܢ ܚܟܡܬܐ ܘܚܝ̈ܐ. ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܕܓܠܝ̣ܙ ܡܢܗܘܢ ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܫܟܝ̣ܪܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܬܐܘܪܝܐ ܬܪܝܢܝ̣ܬܐ ܐܬܟܢܫܬ݀ ܡܬܟܢܫܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܠܘ ܚܟܡܬܐ ܘܚܝ̈ܐ ܐܫܬܟܚܘܢ ܒܠܥܕ ܩܢܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܕܝܠܗ ܐܢܘܢ ܚܟܡܬܐ ܘܚܝ̈ܐ. ܡܫܬܟܚܐ ܚܟܡܬܐ܆ ܕܠܘ ܠܡܕܡ ܗ̣ܝ ܚܟܡܬܐ. ܘܚܝ̈ܐ ܕܠܘ ܠܡܕܡ ܐܢܘܢ ܚܝ̈ܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܠܐ ܡܦܪܫܐ ܐܢܘܢ ܡܕܝܢ ܘܠܐ ܣܕܝ̣̈ܩܐ ܡ̣ܢ ܚܕܕ̈ܐ ܩܢܘ̈ܡܝܗ̇ ܕܐܠܗܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ ܘܐܦܢ ܒܣܘܟܠܐ ܕܝܬܝ̣ܪ ܩܛܝ̣ܢ ܡܬܦܪܫܝܢ ܒܗܘܢܐ. ܒܝܕ ܫܘܘܕܥܝ̈ܗܘܢ ܕܝ̣ܠܢܝ̈ܐ.

 

 

 

ܬܐܘܪܝܐ ܚܡܝܫܝܬܐ. ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܩܢܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܚܟܡ ܘܚܝ ܐܒܐ ܩܪܝܐ ܬܐܘܠܘܓܝܐ. ܘܠܚܟܡܬܐ ܒܪܐ. ܘܠܚܝ̈ܐ ܪܘܚܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܗ̇ ܠܚܟܡܬ݀ ܐܠܗܐ. ܡܠܬܐ ܩܪܝܐ ܬܐܘܠܘܓܝܐ. ܡܛܠ ܕܡܠܬܐ ܡ̣ܢ ܗܘܢܐ ܡܥܕܐ ܕܬܬܝ̣ܠܕ. ܦܐܝܘܬ ܙܕܩܐܝܬ ܠܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܒܪܐ ܩܪܬ݀. ܠܝܠܘܕܗ̇ ܕܝܢ ܐܘܟܝ̣ܬ ܠܗܘܢܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܥܠܬ݀ ܟܠ ܗܘܢܝ̣̈ܢ ܘܗܘܝܝ̈ܢ ܐܒܐ. ܠܚܝ̈ܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܡ̣ܢ ܛܘܦܣܐ ܕܗܠܝܢ ܕܝܠܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܘܠܐ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܚܐܝܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܠܘܬܢ܇ ܗ̇ܘ ܕܠܘ ܒܪܘܚܐ ܚܝ. ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܗܪܟܐ. ܠܘ ܗ̇ܝ ܢܦܘܩܬܐ ܕܒܐܐܪ ܡܬܐܫܕܐ ܙܕܩ ܕܬܣܬܟܠ. ܐܠܐ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܫܘܬܦܘܬܢ ܕܒܗ̇܆ ܠܦܘܬ ܗܘܠܢܝܘܬ ܟܝܢܢ ܡܬܦܪܫܝ̣ܢܢ ܡ̣ܢ ܒܥܝ̣ܪܐ. ܘܐܦܢ ܦܐܩ̈ܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܘܕܠܐ ܪܬܡܐ ܢܗܘܐ ܘܪܘܚܐ ܬܘܒ ܠܘ ܗ̇ܝ ܕܒܓܝ̈ܕܐ ܐܘ ܫܪ̈ܝܢܐ ܐܘ ܘܪ̈ܝ̣ܕܐ ܡܝܒܠܐ ܠܚܝ̈ܐ ܢܦܫܢܝ̈ܐ. ܐܘ ܠܗ̇ܢܘܢ ܚܝܘܬܢܝ̈ܐ. ܐܘ ܠܗ̇ܢܘܢ ܟܝܢܝ̈ܐ ܙܕܩ ܕܬܣܬܟܠ. ܐܠܐ ܗ̇ܝ ܡܒܪܝܬܐ ܘܠܐ ܗܘܠܢܝܬܐ. ܕܒܠܨܘܨܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܐܘܟܝ̣ܬ ܙܠܓܐ ܡ̣ܢ ܠܡܦܐܕ ܐܠܗܘܬܐ. ܘܒܗ ܐܝܬܝܢ ܚܝ̈ܐ ܡܠܝ̣̈ܠܐ.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܘܡܢܐ ܐܠܨܬ݀ ܠܩܝܘ̈ܡܝܗ̇ ܕܬܘܕܝ̣ܬܟܘܢ ܗܕܐ ܕܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܟܪ̈ܟܬܐ ܘܥܘܪ̈ܩܠܐ ܢܬܥܫܘܢ ܗܘܘ ܘܢܬܥܫܘܢ ܠܫܡܘ̈ܥܝܗܘܢ. ܘܒܟܘ̈ܢܝܐ ܚܝܘܬܢܝ̈ܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢܫܚܡܘܢ ܗܘܘ ܠܫܘܡܗܘ̈ܗܝ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܕܒܠܥܕܗܘܢ ܕܟܘ̈ܢܝܐ ܗܠܝܢ. ܝܬܝ̣ܪ ܦܫܝ̣ܩܬܐ ܗܘܝܐ ܗܘܬ݀ ܬܘܕܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܟܝܢܐ ܚܕܢܝܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܓܠܝܐ. ܠܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܠܐ ܦܘܫܟ ܘܦܘܪܬܟ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܡܬܕܢܐ ܠܡܩܒܠܘ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܘ ܩܝܘ̈ܡܝܗ̇ ܕܬܘܕܝܬܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܕܝܠܗܘܢ ܐܬܚܫܚܘ ܒܟܘ̈ܢܝܐ ܗܠܝܢ. ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܦܘܡܗ ܩܕܝܫܐ ܒܕܩ ܥܠܝܗܘܢ. ܐܟܡܐ ܕܥܬܝ̣ܕܝ̣ܢ ܠܡܚܘܝܘ ܒܝܕ ܐܠܗܐ. ܘܕܠܘ ܗܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܐܬܚܫܚܬ݀ ܒܗܘܢ ܒܟܘ̈ܢܝܐ ܗܠܝܢ. ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܕܘܟ̈ܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܥܬܝ̣ܩܬܐ܆ ܐܒܘܢ ܐܬܩܪܝ̣. ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܒܪܗ ܒܘܟܪܐ ܩܪܝܗܝ ܠܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܫܟܚ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܪܐ. ܘܐܢ ܢܐܫܦ ܕܡ̣ܢ ܕܝܠܗܘܢ ܐܬܚܫܚܘ ܒܗܘܢ ܩܝܘ̈ܡܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܐܠܐ ܠܘ ܐܝ̣ܩܝ̣ ܗܘܬ݀ ܠܗܘܢ ܗܕܐ. ܒܕ ܡܛܠ ܬܠܬ ܥ̈ܠܠܢ ܐܠܨܝ̈ܬܐ ܐܬܕܢܝ̣ܘ ܠܗܟܢ. ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܕܒܝܕ ܪ̈ܡܙܐ ܒܗܘܪ̈ܐ ܢܫܠܡܘܢ ܗܘܘ ܠܬܐܘܪ̈ܝܐܣ ܐܠܗܝ̈ܬܐ. ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܬܠܡܕܝ̣ܢ. ܕܕܡ ܠܐ ܢܬܦܪܣܘܢ ܐ̱ܪ̈ܙܐ ܡܥܠܝ̈ܐ ܘܢܣܬܝܟܘܢ ܒܡܫܡ̈ܥܬܐ ܣܟ̈ܠܬܐ ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܫܪܝ̣ܪܐ ܐܡ̣ܪ. ܕܠܐ ܬܪܡܘܢ ܩܘܕܫܐ ܠܟܠܒ̈ܐ. ܘܠܐ ܬܫܕܘܢ ܡܪ̈ܓܢܝܬܟܘܢ ܩܕܡ ܚܙܝ̣ܪ̈ܐ ܕܠܡܐ  ܢܕܫܘܢ ܐܢܝܢ ܘܢܒܙܥܘܢܟܘܢ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ. ܡܐܡܪܐ ܕܝ̣ܠܢܝܐ ܥܠܘܗܝ ܕܢܝܫܐ ܗܢܐ ܐܟܬܒ. ܕܠܘ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ. ܘܠܐ ܕܟܠ ܙܒܢܐ ܗ̱̇ܝ ܕܢܡܠܠ ܡܛܠ ܐܠܗܘܬܐ. ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܢ ܡܛܠܗ̇ܝ ܕܒܝܕ ܟܘ̈ܢܝܐ ܗܠܝܢ ܪ̈ܡܙܢܝܐ. ܢܓܪܓܘܢ ܐܢܘܢ ܘܢܠܒܛܘܢ ܠܪ̈ܚܡܝ ܫܪܪܐ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܚܦܝ̣ܛܐܝܬ ܘܒܐܟܝ̣ܦܘܬܐ ܪܒܬܐ ܢܒܚܢܘܢ ܥܠ ܐ̱ܪ̈ܙܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܪ̈ܡܐ ܘܡܥܠܝ̈ܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܡ̣ܢ ܬܐܘܪܝܐ ܬܐܘܪܝܐ ܡܬܝܠܕܐ ܠܗܘܢ ܘܡ̣ܢ ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܡܕܪܟܢܘܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܒܝܕ ܕܪ̈ܓܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܬܓܡܐ ܕܓܡܝ̣ܪܘܬܐ ܢܬܡܛܘܢ. ܒܕܚܘܫܒܐ ܡܨܝ̣ܕܬܐ ܗ̱ܘ ܕܝ̣ܕܥܬܐ ܡܬܩܢܝܢܝ̣ܬܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܣܘܓܐܐ ܕܩܕ̈ܡܝܐ ܒܝܕ ܐܘܚ̈ܕܬܐ ܘܦ̈ܠܐܬܐ ܐܫܠܡܘ ܡܠܦܢ̈ܘܬܗܘܢ. ܐܟܙܢܐ ܐܦܘܬܐܓܪܐܣ ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܕܬܠܬ ܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܕ ܟܘ̈ܢܝܐ ܗܠܝܢ ܒܝܬܝܝ̈ܢ ܠܢ. ܘܒܣܘܓܐܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܝܢ ܘܐܦܢ ܫܚܝ̣ܡܝܢ. ܬܐܘܪ̈ܝܐܣ ܗ̇ܢܘܢ ܓܢܝ̣̈ܙܬܐ ܘܥ̈ܛܠܬ݀ ܠܡܬܕܪܟܘ ܘܐܦܢ ܒܡܢܬܐ ܠܢ ܢܬܓܠܝ̈ܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܕܠܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥ ܒܗ̇ܘ ܕܝ̣ܕܝ̣ܥ ܡܟܢ ܠܡܬܝ̣ܕܥܘ܇ ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܟܐܢܐ ܘܟܝܢܝܐ. ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܩܕܝܫܐ ܕܝܢܢܘܣܝܘܣ. ܗܟܢܐ ܕܠܐ ܛܘܟܢ ܓܝܪ ܐܬܚܫܚܬ݀ ܬܐܘܠܘܓܝܐ ܒܓܒܘ̈ܠܝܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܦܘܐܝ̣ܛܐܝܬ. ܡܛܠ ܗܘ̈ܢܐ ܠܐ ܡܣܟ̈ܡܐ. ܟܕ ܠܗܘܢܐ ܕܝܠܢ ܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪܬ݀ ܣܥܪܐ ܘܝ̇ܨܦܐ ܕܡܣܩܬܗ ܒܝܬܝܬܐ ܘܒܪܬ݀ ܟܝܢܗ. ܘܓܒܠܐ ܠܦܘܬ ܡܫܘܚܬܗ ܨܘܪ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ. ܘܡܕܝ̈ܠܝܬܐ. ܘܠܘܩܒܠ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪܘ ܕܒܠܥܕ ܫܘ̈ܡܗܐ ܗܠܝܢ܇ ܦܫܝ̣ܩܬ݀ ܠܩܘܒܠܐ ܗܘܝܐ ܗܘܬ݀ ܬܘܕܝܬܐ ܐܡܪܝܢܢ ܗ̇ܝ ܕܫܪܪܐ ܢܫܠܡܘܢ ܠܩܘܛܢܐ ܕܥܣܩܐܝܬ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܘܠܘ ܕܦܫܝ̣ܩܐ ܢܗܘܐ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܫܠܡܝ̣ܢ. ܘܐܠܐ ܣܘܓܐܐ ܡ̣ܢ ܟܐܢܘܬܐ ܦܐܕܝܢ. ܒܕܠܘ ܟܠ ܦܫܝ̣ܩܐ ܫܪܝ̣ܪܐ. ܐܦܠܐ ܟܠ ܫܪܝܪܐ ܦܫܝ̣ܩܐ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܗܐ ܬܘܕܝܬܐ ܗܕܐ ܥܡ ܥܣܩܘܬܗ̇ ܦܫܝ̣ܩܬ݀ ܠܩܘܒܠܐ ܗܘܬ݀ ܠܡܠܟ̈ܐ ܘܡܐܟ̈ܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܘܒܘ̣ܪ̈ܐ. ܘܗ̇ܝ ܕܣܛܪ ܡܢܗ̇ ܥܡ ܦܫܝ̣ܩܘܬܗ̇ ܘܣܘܓܐܬ݀ ܫܘܘ̈ܕܝܝܗ̇ ܣܘܢܝܘ̣ܦܛܪ̈ܘܢܝܐ ܠܡܚܣܢ ܘܥܡ ܣܝܦܐ ܐܬܩܒܠܬ݀ ܡ̣ܢ ܕܠܝ̣̈ܠܐ. ܘܗ̇ܝ ܐ̱ܚܪܬܐ ܐܦܢ ܦܫܝ̣ܩܐܝܬ ܡܬܩܒܠܐ ܗܘܬ݀. ܐܠܐ ܐܦ ܘܦܫܝ̣ܩܐܝܬ ܡܬܟܦܪܐ ܗܘܬ݀. ܘܒܥܓܠ ܒܥܓܠܐ ܡܬܚܠܦܐ ܗܘܬ݀.

 

 

 

ܬܐܘܪܝܐ ܫܬܝܬܝܬܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܐܦܢ ܥܠܬܢ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܩܢܘܡ ܐܒܐ. ܐܠܐ ܠܒܪܐ ܡ̣ܢ ܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ ܗ̱ܝ ܕܝ̣ܠܝܬܐ. ܠܪܘܚܐ ܕܝܢ ܢܦܘܩܘܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܥܠܬ݀ ܗ̇ܝ ܕܡܠܬܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܪܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕܐ ܢܬܩܪܐ. ܚܝ̈ܐ ܕܝܢ ܪܘܚܐ ܢܦܘܩܐ ܢܫܬܡܗܘܢ܆ ܘܠܘ ܒܪܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕܐ. ܗܕܐ ܗ̱ܝ. ܕܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܒܗܘܢܐ ܓܢܝ̣ܙܐ ܘܡܚܦܝܐ. ܒܝܕ ܙܘܥܐ ܡܚܫܒܬܢܝܐ ܕܗܘܢܐ ܡܬܝܠܕܐ. ܚܝ̈ܐ ܕܝܢ ܟܕ ܠܘ ܓܢܝ̣̈ܙܐ ܘܡܚܦ̈ܝܐ ܡܨܝܢ ܠܡܗܘܐ ܒܗ̇ܘ ܕܚܝ. ܐܟܡܐ ܕܡܠܬܐ ܡܬܓܢܙܐ ܘܡܬܚܦܝܐ ܒܗ̇ܘ ܕܡܠܝ̣ܠ. ܐܠܐ ܒܟܠ ܙܒܢ ܫܘܘܕܥܐ ܕܡܬܓܠܝܢܘܬܐ ܘܕܡܦܩܐ ܟܝܢܝܐ ܘܠܐ ܡܣܬܪܘܬܐ ܡܝܬܝܢ ܗ̣ܢܘܢ ܒܗܘܢ ܕܢܝ̣ܚܐܝܬ. ܐܟܡܐ ܕܗ̣ܝ ܬܐܘܠܘܓܝܐ  ܡܠܦܐ. ܕܪܘܚܐ ܟܪ ܕܨܒܐ ܢܫ̇ܒ. ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܓܠܝܐ ܗ̱ܘ ܘܠܐ ܡܬܟܠܝܢܐ. ܟܐܢܐܝܬ ܠܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܐܘܟܝ̣ܬ ܠܒܪܐ. ܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ ܗܘܬ݀ ܕܝ̣ܠܝܬܐ. ܠܚܝ̈ܐ ܕܝܢ ܐܘܟܝ̣ܬ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܢܦܘܩܬܐ ܕܝ̣ܠܢܐܝܬ.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ. ܐܢܗܘ ܕܡܠܬܐ ܗܪܟܐ ܠܘ ܠܗ̇ܝ ܢܦܘܩܬܐ ܘܡܬܠܫܢܢܝܬܐ ܐܡܪ ܐܢ̱ܬ܆ ܐܠܐ ܠܗ̇ܝ ܡܬܡܕܥܢܝ̣ܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܬ. ܠܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ ܕܒܝܕ ܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܗ̇ ܕܡ̣ܢ ܗܘܢܐ ܠܓܠܝܐ ܐܬܝܐ. ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܡܬܝܠܕܐ ܘܡܬܓܠܝܐ ܗ̇ܝ ܗ̣ܝ ܕܒܐܐܪ ܡܬܐܫܕܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܡܬܡܕܥܢܝܬܐ ܐܦܢ ܠܘ ܡܬܪܓܫܢܐܝܬ ܡܬܓܠܝܐ܆ ܐܠܐ ܒܝܕ ܫܘܘ̈ܕܥܐ ܬܐܘܪ̈ܝ̣ܛܝ̣ܩܝܐ ܡܬܝܕܥܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܗ̇ ܘܡܬܓܠܝܢܘܬܗ̇. ܗܐ ܣܘܓܐܐ ܕܝܕ̈ܥܬܐ ܡܕܪܟܝ̣ܢܢ ܗ̇ܢܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗܝܢ. ܘܓܠܝܐ ܕܠܘ ܡ̣ܢ ܠܒܪ ܥ̈ܐܠܢ ܠܢ ܝܕ̈ܥܬܐ ܗܠܝܢ. ܫܪܝ̣ܟܐ ܡܕܝܢ ܕܡ̣ܢ ܗܘܢܐ ܡܬܝܠܕܐ ܒܢ ܒܝܕ ܡܚܫܒܬܐ ܡܠܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢ ܐܘܟܝ̣ܬ ܝ̣ܕܥܬܗܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܠܘܬܢ ܕܝܠܢ ܚܣܝ̣ܪ̈ܝ ܝܕܥܬܐ ܕܒܚܝܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܢ ܝܕ̈ܥܬܐ. ܗ̣ܝ ܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ ܕܡܠܬܐ ܡ̣ܢ ܗܘܢܐ܆ ܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ ܗ̱ܝ ܡܫܪܝܢܝ̣ܬܐ. ܠܘܬ ܒܪܘܝܐ ܕܝܢ ܡܫܡܠܝܐ ܘܓܡܝ̣ܪܐ. ܕܒܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܟܠܗܝܢ ܠܗ ܝ̣ܕܝ̣̈ܥܢ. ܡܬܘܡܝܬܐ ܗ̱ܝ ܗ̣ܝ ܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ ܕܡܠܬܐ. ܒܕܠܝܬ ܗܘܐ ܐܡܬܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܗ̣ܝ ܝ̣ܕܥܬܐ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܡܠܬܐ. ܘܚܢܢ ܬܘܒ ܒܗ̇ܝ ܕܒܝܕ ܙܢܝ̈ܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܝ̇ܕܥܝ̣ܢܢ ܠܗ ܠܚܕ ܡܬܝܕܥܢܐ ܡ̣ܢ ܩܨ ܡܚܝܠ̣ܘܬܢ. ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܢܝܢ ܠܘܬܢ ܡ̈ܠܐ ܕܡܬܝ̈ܠܕܢ. ܒܪܘܝܐ ܕܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܒܚܕܐ ܝ̣ܕܥܬܐ ܠܡܬܝܕ̈ܥܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܝ̇ܕܥ. ܟܐܡܬ݀ ܝܕܥܬܗ ܕܒܝܬܗ. ܚܕ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܙܕܩܐܝܬ ܝ̣ܚܝ̣ܕܝܐ ܐܬܩܪܝ.

 

 

 

ܬܐܘܪܝܐ ܫܒܝܥܝܬܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܢܘܢ ܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܕܐ ܚܕܐ ܗ̱ܝ ܠܗܘܢ ܐܘܣܝܐ܆ ܐܘܟܝܬ ܟܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܚܕܐ ܗ̱ܝ ܠܗܘܢ ܐܘܣܝܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܟܝܢܐ ܠܬܠܬܝ̈ܗܘܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܘ ܐܦ ܟܝ̈ܢܐ ܗܘܘ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܬܠܬܐ. ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܘ ܚ̇ܟܡ ܗܘܐ ܘܚܝ ܗܘܐ. ܐܘ ܠܐ ܚ̇ܟܡ ܗܘܐ ܘܠܐ ܚܝ ܗܘܐ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܚܟܡܬܐ ܘܚܝ̈ܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܩܢܘ̈ܡܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܘܢ ܡܩܝ̈ܡܐ. ܐܢ ܐܦ ܟܝ̈ܢܐ ܐܢܘܢ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܗܟܘܬ ܒܝܕ ܚܟܡܬܐ ܘܚܝ̈ܐ. ܙܕܩ ܕܢܚܟܡܘܢ ܘܢܐܚܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܠܠܐ ܣܘܦ ܦܗܝܐ ܡܠܬܐ܇ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܕܠܐ ܚ̇ܟܡ ܘܠܐ ܚܝ. ܪܚܝ̣ܩ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܢܬܩܪܐ ܡܫܬܐܷܠ ܐ̱ܢܐ ܕܐܡ̇ܪ ܕܢܗܘܐ.

 

 

 

ܬܐܘܪܝܐ ܬܡܝܢܝܬܐ ܡܛܠܗ̇ܝ ܕܟܕ ܟܠܚܕ ܡ̣ܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܢܗ ܘܠܗ ܐܠܗܐ ܡܫܬܡܗ ܠܘ ܬܠܬܐ ܐܠܗ̈ܐ ܐܘ ܐܠܗܘ̈ܬܐ ܡܬܩܪܝܢ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܣܓܝ̣̈ܕܐ ܕܬܠܝ̣ܬܝܘܬܐ ܩܕܝ̣ܫܬܐ. ܡܢܗ ܘܠܗ ܐܠܗܐ ܘܒܪܘܝܐ ܘܐܝܬܝܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܠܘ ܬܠܬܐ ܐܠܗ̈ܐ ܐܘ ܬܠܬܐ ܒܪ̈ܘܝܐ ܐܘ ܬܠܬܐ ܐܝܬܝ̈ܐ ܡܬܐܡܪܝ̣ܢ. ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܒܝܕ ܬܪܬܝܢ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̇ܝ ܕܬܠܬܐ ܐܠܗ̈ܐ ܘܒܪ̈ܘܝܐ ܘܐܝܬܝ̈ܐ ܠܘܬ ܬܠܝ̣ܬܝܬܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܡܝܒܠܐ ܒܣܕܝ̣ܩܘܬ ܐܘܣܝ̈ܐܣ. ܘܡ̣ܢ ܟܕܘ ܙܝܦܢܗ̇ ܠܬܪܥܝ̣ܬܐ ܗܕܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܘ ܬܠܬܐ ܐܠܗ̈ܐ ܘܒܪ̈ܘܝܐ ܘܐܝܬܝ̈ܐ ܡܬܩܪܝܢ܆ ܡܛܠ ܫܘܝܘܬ ܐܘܣܝܐ. ܟܠ ܚܕ ܕܝܢ ܡܢܗ ܘܠܗ ܐܠܗܐ ܘܒܪܘܝܐ ܘܐܝܬܝܐ ܡܬܩܪܐ ܡܛܠ ܡܫܡܠܝܘܬܗ ܘܩܢܘܡܝܘܬܗ ܠܐ ܚܣܝ̣ܪܬܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܬܠܬܝ̈ܗܘܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܡܢܗ ܘܠܗ. ܬܠܬܝ̈ܗܘܢ ܕܝܢ ܠܘ ܬܠܬܐ ܐܠܗ̈ܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܣܘ̈ܟܠܐ ܗܠܝܢ ܡܝܩ̈ܢܝ ܩܢܘ̈ܡܐ ܐܟܙܢܐ ܕܝܠܘܕܘܬܐ ܘܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ ܘܢܦܘܩܘܬܐ. ܐ̱ܚܝܢܝܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܠܘܬ ܡܕ̈ܡܝܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܕܣܓܝܐܘܬ ܐ̱ܚܝܢܘ̈ܬܐ ܠܘ ܠܘܬ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܡܘܒܠܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܕܘܝܕ ܠܡܐܡܪ. ܟܕ ܒܪܐ ܗ̱ܘ ܕܐܝܫܝ ܒܪܢܫܐ ܗ̱ܘ. ܘܟܕ ܐܒܐ ܗ̱ܘ ܕܫܠܝܡܘܢ ܒܪܢܫܐ ܗ̱ܘ. ܗܟܘܬ ܘܟܕ ܩܫܝܫܐ ܗ̱ܘ ܕܪܚܒܥܡ ܒܪܢܫܐ ܗ̱ܘ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܙܕܩ ܕܬܠܬܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܢܬܩܪܐ܆ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܕܘܝܕ. ܒܗ̇ ܒܕܡܘ̣ܬܐ ܡܕܝܢ ܘܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܐܦܢ ܥܡ ܝܠܘܕܘܬܐ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ. ܘܥܡ ܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ. ܘܥܡ ܢܦܘܩܘܬܐ ܬܘܒ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ. ܐܠܐ ܠܘ ܡܛܠ ܗܕܐ ܬܠܬܐ ܐܠܗ̈ܐ ܙܕܩ ܕܢܬܩܪܐ. ܗܟܢܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܐ ܘܒܪܘܝܐ.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ ܕܛܪ̈ܝܬܝܛܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܬܐܡܪ ܕܘܝܕ ܬܠܬܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܒܥܠܬ݀ ܗ̇ܝ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ ܗ̱ܘ ܓܕܫܬ݀. ܐܠܐ ܟܪ ܕܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܠܗܐ. ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܠܬܐ ܐܠܗ̈ܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܗܐ ܐܦ ܐܝܫܝ ܐܘܣܝܐ ܗ̱ܘ ܘܠܘ ܓܕܫܐ. ܘܕܘܝܕ ܗܟܘܬ ܐܘܣܝܐ. ܘܫܠܝܡܘܢ ܬܘܒ ܐܘܣܝܐ. ܐܠܐ ܠܘ ܬܠܬ ܐܘܣܝ̈ܐܣ. ܐܘܟܝ̣ܬ ܟܝ̈ܢܐ ܡܬܐܡܪܝܢ. ܐܠܐ ܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܒܠܚܘܕ. ܚܕܐ ܕܝܢ ܐܘܣܝܐ ܘܟܝܢܐ.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܬܠܬ ܐܘܣܝ̈ܐܣ ܘܟܝ̈ܢܐ ܠܐ ܡܬܐܡܪܝܢ. ܐܠܐ ܬܠܬܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܘ ܠܐ ܡܬܐܡܪܝ̣ܢ.

 

ܒܕܓܘܢ ܐܦ ܠܟܘܢ ܐܠܨܐ. ܕܐܦܢ ܬܠܬ ܐܘܣܝ̈ܐܣ ܘܟܝ̈ܢܐ ܠܐ ܬܐܡܪܘܢ. ܐܠܐ ܬܠܬܐ ܐܠܗ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܕܬܐܡܪܘܢ ܘܐܦܢ ܠܐ ܬܨܒܘܢ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܫܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܥܠ ܫܘ̈ܝܝ ܒܟܝܢܐ ܒܠܚܘܕ ܕܢܦܠ. ܠܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܘܫܡܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܘܥܠ ܦܪ̈ܝ̣ܫܝ ܒܟܝܢܐ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܥܡ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܠܒܪ̈ܝܬܐ ܡܕܡ ܐܠܗ̈ܐ ܩܪܝܢ. ܠܡܠܐܟ̈ܐ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܘܠܫܐܕ̈ܐ. ܘܠܫܡܫܐ ܘܠܣܗܪܐ ܘܢܗܝ̣ܪ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܠܓܠܝ̣̈ܦܐ ܡܕܡ ܦܬܟܪ̈ܝܐ ܒܥܠܐ ܘܕܓܘܢ ܘܫܪܟܐ. ܘܡܘܫܐ ܬܘܒ ܟܕ ܒܪܢܫܐ ܗ̱ܘ ܐܠܗ ܦܪܥܘܢ ܐܬܩܪܝ̣. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܒܫܡ ܒܪܢܫܐ܆ ܠܘ ܠܘܬ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܡܘܒܠܐ ܬܟܝ̣ܠܐܝܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܡܪܝܢܢ. ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܫܟܝ̣ܪܘܬܐ ܢܦܠ ܕܠܐ ܨܦܬܐ ܚܢܢ. ܒܣܓܝܐܘܬܐ ܕܝܢ ܕܒܫܡ ܐܠܗܐ ܟܕ ܐܦ ܘܣܓܝܐܘܬܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܡܥܕܐ ܕܬܥܘܠ ܘܬܣܬܟܠ. ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܙܗܪܐ ܡܡܝ̣ܬܢܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܠܗ̈ܐ ܐܘ ܒܪ̈ܘܝܐ ܐܘ ܐܝܬܝ̈ܐ ܢܐܡܪ ܡܙܕܗܪܝ̣ܢܢ.

 

 

 

ܬܐܘܪܝܐ ܬܫܝ̣ܥܝܬܐ ܡܛܠܗ̇ܝ ܕܕܝ̣ܠܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܟܕ ܢܦܘܩܘܬܐ ܗ̱ܝ. ܡܢܐ ܗ̱ܝ ܗ̇ܝ ܕܡܘܣܦܐ ܒܬܐܘܠܘܓܝܐ ܕܢܣܒ ܠܡ ܡ̣ܢ ܒܪܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܙܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܓܠܝܢܘܬܐ ܕܠܒܪ̈ܝܬܐ. ܝܬܝ̣ܪ ܒܝܬܝܐ ܠܡܐܡܪ ܕܢܣܒ ܪܘܚܐ ܡ̣ܢ ܒܪܐ. ܘܗܕܐ ܡܬܚܘܝܐ ܒܝܕ ܬܪܬܝܢ ܡܚܘ̈ܝܢܘܢ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܕܝ̣ܠܝܬܐ ܕܒܪܐ ܠܘ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܡܫܘܕܥ ܣܘܟܠܗ̇܇ ܐܠܐ ܕܢܚܐ ܕܗ̇ܘ ܕܓܢܝ̣ܙ ܘܓܠܝܐ ܕܗ̇ܘ ܕܟܣܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܗ̇ܝ ܕܠܒܪ̈ܝܬܐ ܢܬܓܠܐ ܘܢܬܝ̣ܕܥ. ܗ̣ܘ ܪܘܚܐ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܡ̣ܢ ܒܪܐ ܢܣܒܗ ܪܘܚܐ. ܘܐܦܢ ܗ̣ܘ ܒܩܢܘܡܗ ܓܠܝܐ ܗܘܐ ܘܠܐ ܡܬܟܠܝܢܐ ܡܬܘܡܝܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܐܡܪܝܢܢ. ܕܐܠܘܠܐ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܩܢܘܡ ܒܪܐ ܒܚܪܬ݀ ܙܒ̈ܢܐ. ܐܦܠܐ ܗ̣ܘ ܪܘܚܐ ܡܬܝ̣ܕܥ ܗܘܐ ܚܬܝ̣ܬܐܝܬ ܠܟܠܗܘܢ ܡܠܝ̣̈ܠܐ. ܐܠܐ ܒܙܢܐ ܡܕܡ ܕܫܘܘܕܥܐ ܒܗܘܪܐ ܘܪܡܙܢܝܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܢܒܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܡܠܝ̈ܗܘܢ ܕܥܠܘܗܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܒܪܐ ܐܬܓܠܝ̣ ܥܠܘܗܝ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܫܘܕܥ ܢܗܝ̣ܪܐܝܬ. ܐܦ ܒܡܠܬܐ ܐܦ ܒܥܒܕܐ. ܒܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܒܦܪܘܬܐܣܡܝܐ ܕܝܗܒ ܠܫܠܝ̣̈ܚܘܗܝ. ܒܥܒܕܐ ܕܝܢ. ܟܕ ܠܗ̇ ܠܦܪܘܬܐܣܡܝܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܚܝܠܐ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܦܩ ܒܝܕ ܠܫܢ̈ܐ ܢܘܪ̈ܢܝܐ. ܘܛܘܦܣܐ ܗ̇ܘ ܝܘܢܝܐ ܕܐܬܚܙܝ̣ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܪܝܫܗ ܟܕ ܥܡܕ. ܘܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܡܬܐܡܪܐ܆ ܕܚܝܠܐ ܐܘ ܫܘܠܛܢܐ ܐܘ ܨܒܝܢܐ ܢܣܒ ܐܘ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܕܠܗܘܢ ܕܡܐ. ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܗ̱ܝ ܠܐ ܟܐܢܬܐ. ܘܡܬܚܘܝܐ ܒܝܕ ܬܠܬ ܡܚܘ̈ܝܢܘܢ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܢܗܘ ܕܟܠܗܝܢ ܕܐܒܐ. ܐܦ ܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܐܢܝܢ܆ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܝܠܘܕܘܬܐ. ܘܟܠܗܝܢ ܕܒܪܐ ܐܦ ܕܐܒܐ ܘܕܪܘܚܐ ܐܢܝܢ܇ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ. ܘܟܠܗܝܢ ܕܪܘܚܐ܆ ܐܦ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܐܢܝܢ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܢܦܘܩܘܬܐ. ܘܚܝܠܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܘܨܒܝܢܐ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܝܠܘܕܘܬܐ ܘܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ ܐܘ ܢܦܘܩܘܬܐ ܐܢܘܢ. ܠܐ ܫܪܝܪܐ ܡܕܝܢ ܕܡܕܡ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘ ܠܐ ܫܟܝ̣ܚ ܠܪܘܚܐ ܪܘܚܐ ܡ̣ܢ ܒܪܐ ܢܣܒ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܐܡܪܝܢܢ. ܐܢܗܘ ܕܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܣܢܝ̣ܩ ܪܘܚܐ ܠܡܣܒ ܡ̣ܢ ܒܪܐ. ܐܘ ܟܕ ܫܟܝ̣ܚܝ̣ܢ ܠܗ ܢܣܒ ܐܢܘܢ܆ ܐܘ ܟܕ ܠܐ ܫܟܝ̣ܚܝ̣ܢ ܠܗ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܢܗܘ ܕܗ̇ܘ ܕܫܟܝ̣ܚ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܫܟܝ̣ܚ ܡܬܢܣܒ. ܡܫܬܟܚ ܗ̇ܘ ܕܫܟܝ̣ܚ ܕܫܘܐ ܠܗ̇ܘ ܕܠܐ ܫܟܝ̣ܚ ܒܗ̇ ܒܫܟܝ̣ܚܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܫܪܝܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܚܣܝ̣ܪܘܬ ܩܢܘܡܗ ܕܪܘܚܐ ܡܘܒܠ܆ ܗ̇ܝ ܕܝܬܝܪ ܫܟܝ̣ܪܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܪܘܚܐ ܡ̣ܢ ܒܪܐ ܢܣܒ. ܐܢܗܘ ܐܦ ܕܠܐܒܐ ܫܟܝ̣ܚ. ܡܛܠ ܡܢܐ ܡ̣ܢ ܒܪܐ ܕܝ̣ܠܢܐܝܬ ܢܣܒ ܠܗ ܪܘܚܐ. ܘܠܘ ܐܦ ܡ̣ܢ ܐܒܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܠܘ ܐܦ ܠܐܒܐ ܫܟܝ̣ܚ. ܡܫܬܟܚ ܐܒܐ ܕܚܣܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܒܪܐ ܚܝܠܐ ܐܘ ܫܘܠܛܢܐ ܐܘ ܨܒܝܢܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܐܢܗܘ ܕܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܠܚܕ ܡ̣ܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܙܢܐ ܡܕܡ. ܐܝܢܐ ܕܠܘ ܠܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܫܟܝ̣ܚ. ܠܘܬ ܚܣܝ̣ܪܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܘܒܠܐ. ܟܠܗܘܢ ܡܕܝܢ ܚܣܝ̣ܪܝܢ. ܒܕ ܕܝ̣ܠܝܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܘ ܠܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܫܟܝ̣ܚܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܫܬܟܚ ܕܝ̣ܠܝܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܘ ܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܗ̱ܘ ܡܘܒܠܐ. ܘܗܕܐ ܠܐ ܫܟܝ̣ܪܐ. ܐܠܐ ܝܬܝ̣ܪ ܐܠܨܐ. ܟܐܡܬ݀ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܐܒܐ ܒܪܐ ܐܘ ܪܘܚܐ. ܘܒܪܐ ܐܒܐ ܐܘ ܪܘܚܐ. ܘܪܘܚܐ ܐܒܐ ܐܘ ܒܪܐ. ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܢܚܣܪ ܚܕ ܡ̣ܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܫܘܠܛܢܐ ܐܘ ܚܝܠܐ. ܐܘ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܠܗ ܨܒܝܢܐ ܕܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܠܘܬ ܚܣܝ̣ܪܘܬܐ ܕܒܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܡܘܒܠܐ ܗ̇ܝ ܕܝܬܝܪ ܫܟܝ̣ܪܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܘܪܝܬܐ. ܬܘ ܢܥܒܕ ܐ̱ܢܫܐ ܒܨܠܡܢ ܐܝܟ ܕܡܘ̣ܬܢ. ܘܓܠܝܐ ܕܢܘ̄ܢ ܠܕܝܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܚܕ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܕܠܗ̇ ܠܬܠܝ̣ܬܝܘܬ ܩܢܘ̈ܡܐ ܡܒܕܩܐ  ܗܪܟܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ܆ ܡ̣ܢ ܬܠܝܬܝܘܬ ܣܝܡܗ̇. ܢܘ̄ܢ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܕܢܥܒܕ. ܘܢܘ̄ܢ ܕܨܠܡܢ ܘܢܘ̄ܢ ܕܕܡܘ̣ܬܢ. ܘܗܢܐ ܪܡܙܐ ܗ̱ܘ ܕܝܬܝ̣ܪ ܩܛܝ̣ܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܣܬܟܠܝܢ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇. ܬܘ ܢܚܘܬ ܠܒܒܝܠ܆ ܘܢܦܠܓ ܬܡܢ ܠܫ̈ܢܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇. ܐܚܬ ܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܢܘܪܐ ܥܠ ܣܕܘܡ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܕܘܝܕ. ܢܒܪܟܢ ܐܠܗܐ ܐܠܗܢ. ܘܢܒܪܟܢ ܐܠܗܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ. ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܬܥܒܕܘ ܫܡܝ̈ܐ. ܘܒܪܘܚܐ ܕܦܘܡܗ ܟܠܗܘܢ ܚܝܠܘ̈ܬܗ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܬ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ. ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܐܫܒܚ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܒܥ

 

ܗ̇ܝ ܕܚ̣ܙܐ ܐܫܥܝܐ ܠܣܪ̈ܦܐ. ܘܫܡ̣ܥ ܕܡܩܕܫܝ̣ܢ ܬܠܬ ܙܒܢܝ̈ܢ. ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ܆ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܠܬܠܝ̣ܬܝܘܬ ܩܢܘ̈ܡܐ ܘܚܕܢܝܘܬ ܟܝܢܐ ܡܫܘܕܥܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܡܢܐ

 

ܒܣܒܪܬܐ. ܙܠܘ ܬܠܡܕܘ ܘܐܥܡܕܘ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬ ܕܬܫܥ

 

ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܠܐܒܐ ܐܝܬ ܚܝ̈ܐ ܒܩܢܘܡܗ. ܗܟܢܐ ܝܗ̣ܒ ܐܦ ܠܒܪܐ ܕܢܗܘܘܢ ܚܝ̈ܐ ܒܩܢܘܡܗ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܪܘܚܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܐܒܐ ܢܦܩ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܥܣܪ

 

ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇. ܡ̇ܢ ܕܡܓܕܦ ܥܠ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܠܐ ܢܫܬܒܩ ܠܗ. ܠܐ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܘܠܐ ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝ̣ܕ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝ̄ܐ

 

ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܪܘܚܐ ܗ̱ܘ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܒ̄

 

ܦܘܠܘܣ. ܠܢ ܕܝܢ ܚܕ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܕܡܢܗ ܟܠ. ܘܚܕ ܒܪܐ ܕܒܐܝ̣ܕܗ ܟܠ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܓ̄

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ. ܪܘܚܐ ܓܝܪ ܟܠܡܕܡ ܒܨܐ. ܐܦ ܥܘܡ̈ܩܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܢܘ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ. ܕܝ̇ܕܥ ܕܒܒܪܢܫܐ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܪܘܚܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܒܗ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܕܒܐܠܗܐ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܝ̇ܕܥ. ܐܠܐ ܐܢ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܕ̄

 

ܦܪܟܣܝܣ ܕܫܠܝ̈ܚܐ. ܗܘܐ ܨܒܝܢܐ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܦ ܠܢ ܕܠܐ ܢܬܬܣܝ̣ܡ ܝܘܩܪܐ ܥܠ ܬܠܡܝ̣̈ܕܐ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܨ̈ܢ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܗ̄

 

ܒܗ ܒܟ ܒܗ. ܘܗܠܟܘ ܠܡ ܫܠ̣ܝ̈ܚܐ ܒܦܪܘܓܝܐ ܘܒܓܠܐܛܝܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܘܟ̣ܠܐ ܐܢܘܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܠܐ ܢܡܠܠܘܢ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܐܣܝܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܘ̄

 

ܒܗ ܟܕ ܒܗ. ܨܒܝܢ ܗܘܘ ܠܡ ܕܢܐܙܠ̱ܘܢ ܠܒܝܬܘܢܝܐ. ܘܠܐ ܐܦܣܬ݀ ܠܗܘܢ ܪܘܚܗ ܕܝܫܘܥ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܒܪ̈ܝܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܗܪܡܝܣܛܪܝܣܡܘܣ. ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܢܘܗܪܐ ܡܬܗܘܢܢܐ. ܕܢܘܪܐ ܡܬܝܕܥܢܝ̣ܬܐ. ܘܗܘܢܐ ܕܟܠܫܥ ܢܗܝ̣ܪ ܒܡܕܥܐ ܢܗܝ̣ܪܐ. ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܢܐ ܒܚܘܠܛܢܗ. ܘܒܪܘܚܐ ܠܟܠ ܟܪܝ̣ܟ. ܘܠܒܪ ܡ̣ܢ ܗܢܐ ܠܐ ܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܡܠܐܟܐ ܘܠܐ ܫܐܕܐ. ܘܠܐ ܐܘܣܝܐ ܐܝ̇ܕܐ ܗ̣ܝ. ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܕܟܠ ܘܐܠܗܐ ܘܐܒܐ. ܘܟܠ ܒܗ ܘܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ. ܗ̇ܘ ܕܡܠܬܐ ܕܝܠܗ ܟܕ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܡܢܗ ܢܦܩ ܘܐܬܝܠܕ. ܥܒܘܕܐ ܕܟܠ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܟܕ ܒܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܗ ܥܠ ܟܝܢܐ ܕܡܝ̈ܐ ܐܓܢ܆ ܕܢܘܠܕܘܢ ܗ̣ܢܘܢ ܡܝ̈ܐ ܐܥܒ̣ܕ ܐܢܘܢ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܩܨܡܐ ܕܐܬܝܗܒ ܠܗܠܝ̣ܣ ܒܐܬܪܐ ܕܐܦܪܝ̣ܩܝ̣. ܟܕ ܫܐܠ ܕܡܢܘ̣ ܡ̣ܢ ܩܕܡܘܗܝ ܐܘ ܡ̣ܢ ܒܬܪܘܗܝ ܐܫܟܚ ܕܢܫܥܒܕ ܟܠܗ ܐܪܥܐ. ܘܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡܝܟ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ. ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܘܡܠܬܐ ܘܪܘܚܐ ܕܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܣܘܚܝ̣ܢ. ܘܟܠܗܘܢ ܠܚܕ ܐܬܝܢ. ܠܗ̇ܘ ܕܐܘܚܕܢܗ ܠܥܠܡ. ܗܫܐ ܬܡܘܬ ܩܠܝ̣ܠܐܝܬ ܕܠܐ ܐܬܚܫܒܬ ܐܘܪܚܟ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܐܘܢܘܡܝܘܣ ܦܝܠܠܘܣܘܦܐ ܐܡ̣ܪ. ܥܝܢܐ ܕܐܒܐ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܝ̣ܬܐ ܕܐܡܝ̣ܢ ܪܕܝܗ̇. ܕܒܨܒܝܢܗ̇ ܐܝܬ ܠܗ ܚܝܠܐ ܫܘܐ ܒܪܗܛܐ. ܕܡܢܗ ܡܟܢ ܗ̇ܘ ܚܝܠܬܢ ܒܟܠ ܡܠܬܐ. ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܘܗ̣ܘ ܒܟܝܢܗ ܐܚܝ̣ܕ ܟܠ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܦܘܠܘܛܪܟܘܣ. ܩܕܡ ܗ̇ܝ ܥܠܬܐ ܕܝܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܥܠܝܐ ܠܐ ܡܬܗܘܢܢ ܐ̱ܢܐ ܡܕܡ. ܟܠܗ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܟܠܗ. ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܡܢܗ ܐܟܘܬܗ. ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܝܢ܆ ܐܠܐ ܠܘ ܐ̱ܚܪܢܝܐܝܬ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܗ̣ܘ ܗܪܡܝ̣ܣ. ܘܟܕ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܕܟܠ ܐܝܬܝܟ. ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܝܬ ܠܟ ܗܕܐ. ܗ̇ܝ ܟܝ̣ܬ ܕܟܠ ܫܥ ܐܝܬܝܟ. ܒܬܪܟ ܠܚܕ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܐܟܘܬܟ. ܕܐܝܟ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢ̱ܬ ܝ̣ܠܕܬܝܗܝ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܘܐܠܗܐ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ. ܐܘܣܝܐ ܕܡ̣ܢ ܐܘܣܝܐ ܕܝܠܟ. ܗ̇ܘ ܕܝܘܩܢܐ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܘܕܘܡܝܐ ܒܟܠܡܕܡ ܠܟ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܡܝܬܐ. ܕܢܗܘܐ ܗ̣ܘ ܒܟ ܘܐܢ̱ܬ ܒܗ ܡܚܙܝ̣ܬܐ ܕܫܘܦܪ̈ܐ ܘܩܢܘ̈ܡܐ ܡܚܝ̈ܕܝ ܠܚܕ̈ܕܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܬ

 

ܐܪܝ̣ܣܛܘܛܠܝ̣ܣ. ܠܟܝܢܐ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܕܝܠܕܐ ܕܐܠܗܐ ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܩܕܝ̣ܡ. ܡܛܠ ܕܡܢܗ ܡܟܢ ܗ̇ܘ ܚܝܠܬܢ ܒܟܠ ܡܠܬܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܒܥ

 

ܣܘܦܘܩܠܘܣ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܕܡ̣ܢ ܢܦܫܗ ܕܠܐ ܐܒܐ. ܒܪܐ ܕܝܠܗ ܕܡܢܗ ܕܗ̣ܘ ܠܗ ܐܥܬܪ ܬܠܝ̣ܬܐܝܬ. ܒܡܢܬܐ ܕܝܢ ܙܥܘܪܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܚܢܢ. ܗܫܐ ܕܝ̣ܠܦܬ ܙܠ. ܘܒܫܬܩܐ ܗܘܝ̣.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܡܢܐ

 

ܦܠܐܛܘܢ. ܚܕ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܕܟܠ. ܘܡܢܗ ܚܕ ܒܪܐ. ܘܗܢܐ ܚܕ ܠܘ ܒܙܒ̈ܢܐ. ܡܬܘܡܝܐ ܗ̱ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܠܘ ܬܪܝܢܐ. ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܫܘܐ ܠܗܘܢ ܒܡܬܘܡܝܘܬܐ. ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܦܫܩ ܠܣܗܕ̈ܘܬܐ ܘܩܨ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܡ̣ܢ ܝܘܢܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ. ܕܗ̣ܘ ܡܝܬܪܐ ܢܘܢܐ ܕܐܫ̇ܟܚܬ ܐܦ ܣܗܕܘܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܘܡܛܠ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܐܝܟ ܡܡܠܠܐ ܕܐܘܡܝܪܘܣ܆ ܠܐ ܐܬܡܨܝ̣ܬ ܠܡܦܫܩܘܬܗ̇.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝ̣ܥܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܠܝ̣ܬܝܬܐ. ܡܛܠ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܟܦܪܬ݀ ܒܬܠܝ̣ܬܝܘܬ ܩܢܘ̈ܡܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܚܘܫܒܝ̈ܐ ܕܗܠܝܢ ܕܒܗܕܐ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܐܚܝ̣ܕܝܢ ܦܝ̣ܠܘܣܘ̈ܦܐ ܘܝܘܕܝ̈ܐ ܘܡܫܠܡܢ̈ܐ ܘܣܒܠܝ̈ܐܢܘ. ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܐܠܘ ܩܢܘ̈ܡܐ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܚܕ ܗܘܘ ܠܟܝܢܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ. ܗ̣ܢܘܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܐܘ ܐܠܨܝ̈ܐ ܗܘܘ. ܐܘ ܡܬܡܨ̈ܝܢܐ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝܪ ܒܝܕ ܬܪܬܝܢ. ܚܕ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܫܬܪܪܬ ܒܝܕ ܐܦܘܕܝ̣ܟܣܝ̣ܣ ܕܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܚܕ ܗ̣ܘ. ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܢܘܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܒܝܕ ܟܝܢܐ ܡܬܩܝܡܝ̣ܢ. ܘܟܠ ܕܐ̱ܚܪܝܢ ܗ̣ܘ ܡܩܝܡܢܗ. ܡܬܡܨܝܢܐ ܗ̱ܘ ܘܠܘ ܐܠܨܝܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܩܢܘ̈ܡܐ ܡܬܡܨ̈ܝܢܐ ܥܠ ܥܠܬܐ ܣܢܝ̣ܩܝ̣ܢ. ܘܠܝܬ ܥܠܬܐ ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ. ܘܕܗ̣ܘ ܗܢܐ ܥܠܬܐ ܢܗܐ ܕܫܟܝ̣ܚܘܬ ܩܢܘ̈ܡܐ ܠܝܬܗ ܠܐ ܡܨܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܫܬܟܚ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܕܡܥܒܕܢܐ ܗ̱ܘ ܒܝܬܗ. ܘܡܩܒܠܢܐ ܒܝܬܗ. ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܡܩܒܠܢܐ ܓܝܪ ܐ̱ܚܪܢܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܒܗ ܡܥܒܕ. ܩܢܘ̈ܡܐ ܡܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܟܕ ܠܐ ܐܠܨܝ̈ܐ ܐܦܠܐ ܡܬܡܨ̈ܝܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܐܠܨܝܐ ܗ̱ܘ ܐܘ ܡܬܡܨܝܢܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܬܪܝܢ

 

ܐܡܪܝܢ. ܐܠܘ ܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܡܠܬܗ. ܘܚܝܘ̈ܗܝ ܐܘܟܝ̣ܬ ܪܘܚܗ. ܩܢܘ̈ܡܐ ܗܘܘ ܡܩܝ̈ܡܐ. ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܕܡܣܢܩ ܣܢܝ̣ܩ ܥܠܝܗܘܢ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܚܟܝ̣ܡ ܘܚܝ. ܘܟܠ ܕܣܢܝ̣ܩܐ ܗ̱ܘ܇ ܠܘ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ. ܡܬܟܢܫܐ ܕܐܠܗܐ ܠܘ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܬܠܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܟܠ ܟܝܢܐ ܕܠܘ ܗܘܠܢܝܐ ܗ̱ܘ. ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܢܫܬܟܚܘܢ ܠܗ ܩܢܘ̈ܡܐ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܚܕ. ܒܗ̇ܝ ܕܣܓܝܐܘܬܐ ܕܩܢܘ̈ܡܐ. ܒܝܕ ܡܦܬܟܘܬܐ ܕܙܢܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܠܐ ܡܬܩܝܡܝ̣ܢ ܗܘܝܐ. ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܐܟܙܢܐ ܕܡܘ̈ܫܚܬܐ ܘܩܘ̈ܡܬܐ ܘܓܘ̈ܢܐ ܘܣܝܡ̈ܐ ܘܙܒ̈ܢܐ. ܐܘܟܝ̣ܬ ܕܝ̣ܠܝ̈ܬܐ ܕܟܠ ܚܕ. ܣܘܩܪܐܛܝ̣ܣ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܦܠܐܛܘܢ ܠܘ ܒܟܝܢܐ ܦܪܝ̣ܫ. ܐܠܐ ܒܝܕ ܙܢܝ̈ܐ ܗܠܝܢ. ܘܐܠܘܠܐ ܗܠܝܢ܆ ܠܐ ܒܡܕܡ ܦܪܝ̣ܫ ܗܘܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܘ ܬܪܝܢ ܗܘܘ ܐܠܐ ܚܕ. ܐܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܠܝܬ ܙܢܝ̈ܐ ܗܘܠܢܝ̈ܐ ܐܦܠܐ ܝܬܝ̣ܪܘܬܐ ܕܩܢܘ̈ܡܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ. ܒܪܘܝܐ ܡܕܝܢ ܟܝ ܠܘ ܗܘܠܢܝܐ ܗ̱ܘ. ܚܕ ܗܘ ܠܗ ܩܢܘܡܐ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܕ ܟܝܢܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܐܪܒܥܐ

 

ܟܠ ܟܝܢܐ ܕܠܘ ܚܕ ܗ̣ܘ ܠܗ ܩܢܘܡܐ. ܒܗ̇ܘ ܗ̣ܘ ܦܪܝ̣ܫ ܡ̣ܢ ܩܢܘ̈ܡܘܗܝ. ܕܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܡܬܝܕܥܢܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܟܝܢܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܒܗܘܢܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܕܪܟ. ܩܢܘ̈ܡܘܗܝ ܕܝܢ ܒܪ̈ܓܫܐ. ܣܩܪܐܛܝ̣ܣ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܘܦܠܐܛܘܢ. ܒܪܘܝܐ ܡܕܝܢ ܟܕ ܡܬܝܕܥܢܐ ܗ̱ܘ ܘܠܘ ܡܬܪܓܫܢܐ. ܚܕ ܗ̣ܘ ܠܗ ܩܢܘܡܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܝܢܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܚܡܝܫܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܟܠܚܕ ܡ̣ܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܢܗܘ ܕܡܬܘܡܝܐ ܗ̱ܘ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܐܘ ܦܪܝ̣ܫܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܚܕ̈ܕܐ ܗ̣ܘ ܩܢܘܡܐ ܗ̱ܘ ܘܟܝܢܐ. ܐܘ ܠܐ ܦܪܝ̣ܫܝ̣ܢ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܫܬܟܚ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܡܪܟܒ ܡ̣ܢ ܡܬܘܡܝܘܬܐ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܒܗ ܦܪܝ̣ܫ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܩܢܘܡܐ. ܘܟܠ ܕܡܪܟܒܐ ܗ̱ܘ ܠܘ ܐܠܨܝܐ ܗ̱ܘ. ܟܝܢܐ ܡܕܝܢ ܐܠܗܝܐ ܟܕ ܐܠܨܝܐ ܗ̱ܘ. ܠܘ ܡܪܟܒܐ ܗ̱ܘ. ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܦܢ ܠܐ ܦܪܝ̣ܫܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܚܕ̈ܕܐ ܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܘܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܩܢܘ̈ܡܐ. ܐܠܨܐ ܕܐܘ ܟܝܢܐ ܐܟܘܬܗܘܢ ܕܩܢܘ̈ܡܐ ܬܠܬܐ ܢܗܘܐ. ܐܘ ܩܢܘ̈ܡܐ ܐܟܘܬܗ ܕܟܝܢܐ ܚܕ ܢܗܘܘܢ. ܘܟܕ ܠܘ ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܟܝ̈ܢܐ ܐܠܨܐ ܕܐܦܠܐ ܢܗܘܘܢ ܩܢܘ̈ܡܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܫܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܬܠܬܝ̈ܗܘܢ ܗܠܝܢ ܩܢܘ̣̈ܡܐ ܐܘ ܡܬܘܡܝ̈ܐ ܐܢܘܢ܆ ܐܘ ܠܘ ܡܬܘܡܝ̈ܐ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܠ ܡܬܘܡܝܐ ܐܠܨܝܐ ܗ̱ܘ. ܘܐܠܘ ܡܬܘ̈ܡܝܐ ܝܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܚܕ ܐܝܬ ܗܘܐ. ܡܫܬܟܚܝ̣ܢ ܗܘܘ ܐܦ ܐܠܨܝ̈ܐ ܝܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܚܕ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܚܕ ܗ̣ܘ. ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܠܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܩܢܘܡܐ ܒܡܬܘܡܝܘܬܗ ܡܘܒܠܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܠܝܬܝܘܬܗ ܕܒܪܘܝܐ ܡܘܒܠܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܠ ܟܝܢܐ ܒܩܢܘܡܐ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ܆ ܘܐܠܐ ܕܠܐ ܩܢܘܡܐ ܚܘܫܒܐ ܗ̱ܘ ܒܠܚܘܕ ܕܫܚܝ̣ܡܐ. ܘܟܕ ܩܢܘ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܬܘ̈ܡܝܐ ܐܦܠܐ ܡܬܘ̈ܡܝܐ ܡܨܝܢ ܕܢܗܘܘܢ܆ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܡܬܘܡܝܐ ܗ̱ܘ ܐܘ ܠܘ ܡܬܘܡܝܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܫܒܥܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡܬܦܠܓ ܕܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ ܡܬܝܕ̈ܥܢܐ ܕܠܐ ܣܘܦ ܝ̇ܕܥ. ܒܕܓܘܢ ܐܘ ܒܚܕܐ ܝ̣ܕܥܬܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܚܟܡܬܐ ܕܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܡܠܬܐ ܝ̇ܕܥ ܠܗܘܢ. ܐܘ ܒܝܕ ܝܕ̈ܥܬܐ ܡܣܝ̈ܟܬܐ܆ ܐܘ ܒܝܕ ܝܕ̈ܥܬܐ ܠܐ ܡܣܝ̈ܟܬܐ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܢ ܝ̣ܕܥܬܗ ܕܠܐܘܟܡܐ ܗ̣ܝ ܗܘܬ݀. ܝ̣ܕܥܬܗ ܕܠܚܘܪܐ. ܐܘܟܡܘܬܐ ܚܘܪܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀. ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܫܬܟ̈ܚܢ ܗܝܕܝܟ ܝܕ̈ܥܬܐ ܡܣܝ̈ܟܬܐ ܕܫܘ̈ܝܢ ܠܡܬܝܕ̈ܥܢܐ ܠܐ ܡܣܝ̈ܟܐ ܒܡܢܝܢܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܬܠܬܐ ܬܘܒ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܚܘܬ ܡܢܝܢܐ ܕܠܐ ܣܘܦ܇ ܡ̣ܢ ܠܘ ܡܫܟ̈ܚܢܝܬܐ ܗ̱ܝ. ܘܐܝܟܢܐ ܘܗܐ ܟܠ ܡܢܝܢܐ ܡܩܒܠܢܐ ܗ̱ܘ ܕܬܘܣܦܬܐ ܘܒܘܨܪܐ. ܘܟܠ ܕܗܟܢܐ ܗ̱ܘ܆ ܡܣܝܟܐ ܗ̱ܘ ܘܠܘ ܠܐ ܡܣܝܟܐ. ܐܟܡܐ ܕܙܒ̈ܢܬܐ ܐܬܚܘܝ̣. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܦܘ̈ܠܓܐ ܫܟܝ̣ܪܝ̣ܢ. ܠܘ ܒܝܕ ܝ̣ܕܥܬܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܚܟܡܬܐ ܕܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܩܢܘܡ ܡܠܬܐ ܝ̇ܕܥ ܒܪܘܝܐ ܗܠܝܢ ܕܝ̇ܕܥ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܬܡܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܐܠܘ ܒܝܕ ܡܠܬܗ ܝ̇ܕܥ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܕܝ̇ܕܥ. ܠܡܠܬܗ ܐܪܐ ܒܝܕ ܡܠܬܐ ܝ̇ܕܥ ܐܘ ܠܘ ܒܝܕ ܡܠܬܐ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܠܗ ܠܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܝ̇ܕܥ ܠܡܠܬܗ܇ ܐܠܨܐ ܕܒܝܕ ܡܠܬܐ ܢܕܥܝ̣ܘܗܝ. ܘܠܗ̇ܘ ܒܐܚܪܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܠܠܐ ܣܘܦ ܡܫܬܘܫܛܐ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܨܐ ܕܩܢܘ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܢܗܘܘܢ ܠܡܠܬܗ. ܫܪܝ̣ܟܐ ܡܕܝܢ ܕܠܘ ܒܝܕ ܡܠܬܐ ܝ̇ܕܥ ܠܡܠܬܗ. ܘܟܕ ܡܨܝܐ ܕܠܡܠܬܗ ܕܡܕܡ ܡ̣ܢ ܡܬܝܕ̈ܥܢܘܗܝ ܗ̣ܘ ܠܗ ܒܡܠܬܐ ܢܕܥ. ܠܟܠܗܘܢ ܡܬܝܕ̈ܥܢܘܗܝ ܢܕܥ܆ ܡܕܝܢ ܠܘ ܒܝܕ ܡܠܬܐ ܝ̇ܕܥ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܡܫܬܪܪܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܠܒܪܘܝܐ ܡܠܬܐ ܩܢܘܡܝܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܫܪ̈ܝܐ ܕܣܥܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܢ. ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܡ̣ܢ ܠܘ ܡܫܟ̈ܚܢܝܬܐ ܗܘܬ݀ ܕܚܕ ܡܕܡ ܡܥܒܕܢܐ ܐܟܚܕܐ ܘܡܩܒܠܢܐ ܢܗܘܐ ܗܘܐ. ܐܠܘ ܡ̣ܢ ܚܕܐ ܥܠܬܐ ܬܪܝܢ ܥܠܬܢ̈ܐ ܠܐ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܠܡܗܘܐ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܠܘ ܠܐ ܡܨܝܐ. ܐܟܡܐ ܕܥܬܝ̣ܕܝ̣ܢ ܠܡܚܘܝܘ ܒܗܠܝܢ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܟܕ ܥܠ ܡܠܬܗ ܘܪܘܚܗ ܢܣܬܢܩ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܚ̇ܟܡ ܘܝ̇ܕܥ. ܠܘ ܥܠ ܡܕܡ ܕܠܘ ܗ̣ܘ ܟܝܢܗ ܗ̣ܘ ܡܣܬܢܩ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܘܬ ܫܟܝ̣ܪܘܬܐ ܬܘܒܠ ܣܢܝ̣ܩܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܗ̇ܝ ܕܒܫܪܪܐ ܠܘ ܣܢܝ̣ܩܘܬܐ ܗ̱ܝ. ܘܐܦܢ ܒܥܠܬ݀ ܐܠܝ̣ܨܘܬ ܠܟܣܝܣ ܒܫܡ ܣܢܝ̣ܩܘܬܐ ܡܬܦܫܩ ܣܘܟܠܗ̇. ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܠܐܠܗܐ ܘܡܠܬܗ ܘܪܘܚܗ. ܗܐ ܓܝܪ ܡܬܐܡܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܥܠ ܟܢܝ̣ܫܘܬܐ ܕܚܝܠܐ ܘܡܠܝ̣ܠܐ ܣܢܝ̣ܩ ܕܢܗܘܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܓܠܝܐ ܕܠܘ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܡ̣ܢ ܟܢܝ̣ܫܘܬܐ ܕܚܝܐ ܘܡܠܝ̣ܠܐ. ܒܕܓܘܢ ܒܪܢܫܐ ܗ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ܣܢܝ̣ܩ ܕܢܗܘܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܟܕ ܒܡܪ̈ܟܒܐ ܗ̣ܘ ܙܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܠܐ ܫܟܝ̣ܪ. ܒܦܫܝ̣̈ܛܐ ܐܝܟܢܐ ܢܗܘܐ ܫܟܝ̣ܪܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܐ ܐܠܨܐ ܐܢܗܘ ܕܙܢܝ̈ܐ ܗܘܠܢܝ̈ܐ ܣܓܝܐܘܬܐ ܡܥܕܝ̣ܢ ܠܡܥܒܕ ܕܩܢܘ̈ܡܐ. ܕܐܦ ܟܠ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܩܢܘ̈ܡܐ ܒܝܕ ܙܢܝ̈ܐ ܢܗܘܐ ܗܘܠܢܝ̈ܐ. ܩܛܦܣܝ̣ܣ ܓܝܪ ܠܘ ܟܠܢܝܬܐ ܬܗܐ ܐܘ ܡܢܬܝܬܐ. ܐܟܡܐ ܕܒܠܘܓܝܩܝ ܡܬܚܘܝܐ. ܘܬܘܒ ܐܡܪܝܢܢ ܕܢܦ̈ܫܬܐ ܡܠܝ̣̈ܠܬܐ܆ ܟܕ ܫܘ̈ܝܬ݀ ܒܟܝܢܐ ܐܢܝܢ. ܠܘ ܠܐ ܦܪ̈ܝ̣ܫܢ ܡ̣ܢ ܚܕ̈ܕܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܒܠܥܕ ܙܢܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܗܘܠܢܝ̈ܐ܆ ܒܬܪ ܦܘܪܫܢܗܝܢ ܡ̣ܢ ܦܓܪ̈ܐ ܐܝܟ ܬܪܥܝ̣ܬܗ ܕܐܪܝ̣ܣܛܘܛܠܝ̣ܣ. ܘܡ̣ܢ ܩܕܡ ܢܩܝ̣ܦܘܬܗܝܢ ܕܠܦܓܪ̈ܐ ܘܒܬܪ ܦܘܪܫܢܗܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܪܥܝܢܗ ܠܐܦܠܐܛܘܢ. ܒܗ̇ ܒܕܡܘ̣ܬܐ ܡܕܝܢ ܘܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܦܪܝ̣ܫܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܚܕ̈ܕܐ ܩܢܘܡܘ̈ܗܝ. ܒܠܥܕ ܙܢܝ̈ܐ ܗܘܠܢܝ̈ܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܪܒܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܘ ܟܠ ܟܝܢܐ ܕܩܢܘ̈ܡܐ ܩܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܐܢܘܢ ܩܢܘ̈ܡܘܗܝ. ܐܟܡܐ ܕܚܘܝ̣ܢܢ ܒܬܚܘܝ̣ܬܐ ܕܢܦ̈ܫܬܐ ܡܠܝ̣̈ܠܬܐ ܕܦܪ̈ܫܢ ܡ̣ܢ ܦܓܪ̈ܝܗܝܢ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܚܡܝܫܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܡܬܘܡܝܘܬܐ ܠܘ ܣܘܟܠܐ ܐܝܬܘܬܢܝܐ ܩܢܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܥܠ ܠܝܬܝܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܐܠܨܐ ܕܡܢܬܐ ܬܗܘܐ ܠܡܕܡ. ܟܐܡܬ݀ ܕܡܢܗ̇ ܘܡ̣ܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܕܡ ܢܬܪܟܒ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܫܬܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܘ ܟܠ ܡܬܘܡܝܐ ܐܠܨܝܐ ܗ̱ܘ. ܘܗܕܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܒܝܕ ܬܪܬܝܢ. ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܥܠܡܐ ܐܝܟ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܕܒܪ̈ܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܘܠܘ ܐܠܨܝܐ ܗ̱ܘ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܘ ܡ̣ܢ ܝܬܗ ܗ̣ܝ ܠܗ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ܆ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܒܪܘܝܐ. ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܡܬܘܡܝܐ ܗ̇ܘ ܗ̣ܘ ܕܠܝܬ ܠܗ ܫܘܪܝܐ. ܘܐܠܨܝܐ ܗ̇ܘ ܗ̣ܘ ܕܠܝܬ ܠܗ ܥܠܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܦܪܝ̣ܫܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܡܨܝܐ ܕܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܢܩ̈ܦܢ ܠܚ̈ܕܕܐ ܡܬܘܡܝܘܬܐ ܘܐܠܨܝܘܬܐ܆ ܒܙܒܢ ܠܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܫܒܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܐ ܐܠܨܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܚܕܐ ܝ̣ܕܥܬܐ ܢܕܥ ܝܕܘܥܐ ܠܐܘܟܡܐ ܘܠܚܘܪܐ. ܕܐܘܟܡܐ ܚܘܪܐ ܢܗܘܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܒܚܕܐ ܝ̣ܕܥܬܐ ܝܕܥܝ̣ܢܢ ܕܐܘܟܡܐ ܣܩܘܒܠܐ ܗ̱ܘ ܕܚܘܪܐ. ܘܐܠܘ ܒܥܠܬ݀ ܗܕܐ ܝ̣ܕܥܬܐ ܝ̣ܚܝ̣ܕܝܬܐ܆ ܠܐܘܟܡܐ ܚܘܪܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܝܢ. ܘܠܚܘܪܐ ܐܘܟܡܐ. ܐܝܟܢܐ ܚܪܩܝ̣ܢ ܗܘܝܢ ܕܣܩܘܒܠܝ ܐܘܟܡܐ ܠܚܘܪܐ. ܘܟܕ ܙܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܦ ܠܘܬܢ ܕܝܠܢ ܚܣܝ̣ܪ̈ܝ ܝ̣ܕܥܬܐ ܠܘ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗ̱ܘ. ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܓܡܝ̣ܪܬ݀ ܒܟܠ ܗ̣ܝ ܝ̣ܕܥܬܗ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܢܬܬܕܝ̣ܢ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܡܝܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܟܠܡܕܡ ܕܣܛܪ ܡ̣ܢ ܡܠܬܗ ܒܡܠܬܗ ܝ̇ܕܥ. ܠܡܠܬܗ ܕܝܢ ܠܘ ܒܡܠܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܐܠܐ ܠܗ ܒܗ ܝ̇ܕܥ. ܗܐ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝ̇ܕܥ܆ ܒܗܘܢܗ ܝ̇ܕܥ. ܠܗܘܢܗ ܕܝܢ ܠܘ ܒܗܘܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܐܠܐ ܠܗ ܒܗ ܝ̇ܕܥ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     #1 

 

ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ. ܡܛܠܗ̇ܝ ܕܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܠܘ ܒܪ̈ܝܐ ܘܥܒܝ̣̈ܕܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܟ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܕܐܪ̈ܝܢܘ ܘܡܩܕܘ̈ܢܝܢܘ ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܬܠܬܐ. ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܫܘܪܪܗ̇ ܕܬܪܥܝ̣ܬܐ ܗܕܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܚܘܫܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܐܢ ܒܪܝܢ܆ ܫܘܝܢ ܠܒܪ̈ܝܬܐ ܒܗ̇ܝ ܕܒܪ̈ܝܐ ܐܢܘܢ. ܒܕܓܘܢ ܐܘ ܒܟܝܢܐ ܬܘܒ ܫܘܝܢ ܠܗܝܢ. ܐܘ ܒܟܝܢܐ ܠܐ ܫܘܝܢ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܢ ܒܟܝܢܐ ܫܘܝܢ ܠܫܪܟܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܫܪܟܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܦܪ̈ܝ̣ܫܢ ܒܟܝܢܐ ܡ̣ܢ ܐܒܐ. ܡܬܟܢܫܐ ܕܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܦܪܝ̣ܫܝ̣ܢ ܒܟܝܢܐ ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܒܐܦܘܕܝ̣ܟܣܝ̣ܣ ܚܘܝ̣ܢܢ ܡ̣ܢ ܠܥܠ܆ ܫܘܝܘܬ ܟܝܢܐ ܕܬܠܬܝ̈ܗܘܢ ܩܢܘ̈ܡܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܢ ܦܪܝ̣ܫܝ̣ܢ ܒܟܝܢܐ ܡ̣ܢ ܒܪ̈ܝܬܐ܆ ܐܠܨܐ ܕܟܕ ܒܪ̈ܝܬܐ ܟܝܢܐ ܩܢ̈ܝܢ܇ ܡܩܒܠܢܐ ܕܗ̇ܝ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܢܗܘܝ̈ܢ. ܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܟܝܢܐ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܐ ܡܩܒܠܢܐ ܕܗ̇ܝ ܕܒܪ̈ܝܐ ܢܗܘܘܢ. ܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܟܝܢܐ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܐ ܡܩܒܠܢܐ ܕܗ̇ܝ ܕܒܪ̈ܝܐ ܢܗܘܘܢ. ܒܪܐ ܡܕܝܢ ܘܪܘܚܐ ܐܢ ܒܪ̈ܝܐ ܐܢܘܢ ܫܘܝܢ ܒܟܝܢܐ ܠܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܐܡ̣ܪܢܢ ܕܦܪܝ̣ܫܝܢ܆ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܠܐ ܒܪ̈ܝܐ ܐܢܘܢ ܡܕܝܢ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܒܐ ܟܕ ܒܪܐ ܠܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝ̣ܬܘܢ. ܩܢܐ ܗܘܐ ܐܪܐ ܚܟܡܬܐ ܘܚܝ̈ܐ܆ ܐܘ ܠܐ ܩܢܐ ܗܘܐ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܬܢܝܢܘܬ ܫܟܝ̣ܚܘܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܫܟܝ̣ܚܝܢ. ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܕܠܐ ܚܝ. ܠܐ ܡܬܘܡ ܠܡܒܪܐ ܡܨܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܠܐ ܚܟܝ̣ܡ. ܐܦܢ ܠܘ ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܣܥܪ ܡܕܡ܆ ܐܠܐ ܬܩܢܐܝܬ ܠܐ ܣܟ ܡܨܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܢܒܪܐ ܐܒܐ ܙܒܢܐ ܐܪܐ ܒܪܐ ܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚܐ. ܐܘ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܒܪܝܗܝ ܠܙܒܢܐ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܘ ܡܨܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܡܫܬܟܚܘ ܒܪܝ̣ܬܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܙܒܢܐ. ܐܝ̣ܩܝ̣ ܗܘܬ݀ ܒܪܝ̣ܬܗ ܕܙܒܢܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܘ ܡܬܬܝܬܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܒܪܘܝܐ ܕܢܒܪܐ ܗܘܐ ܙܒܢܐ. ܐܘ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܒܠܥܕ ܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ ܠܗ ܚܟܡܬܐ ܘܚܝ̈ܐ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܒܪܐ ܘܪܘܚܐ. ܐܝ̣ܩܝ̣ ܗܘܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܫܟܝ̣ܚܘܬܐ ܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܒܣܒܪܬܐ. ܒܪܝ̣ܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ. ܘܗ̣ܘ ܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܘܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ.

 

ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇. ܝܚܝ̣ܕܝܐ ܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܥܘܒܗ ܕܐܒܐ ܗ̣ܘ ܦܫܩ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇. ܠܗܢܐ ܓܝܪ ܐܒܐ ܚܬܡ ܐܠܗܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇. ܪܘܚܐ ܗ̱ܘ ܓܝܪ ܐܠܗܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܣܓܕܝܢ ܠܗ܆ ܒܪܘܚܐ ܘܒܫܪܪܐ ܘܠܐ ܠܡܣܓܕ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܦܘܠܘܣ. ܬܫܒܘܚܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܝܟ ܕܒܡܚܙܝ̣ܬܐ ܚܙܝܢܢ. ܘܠܗ̇ ܠܕܡܘ̣ܬܐ ܡܫܬܚܠܦܝ̣ܢܢ. ܡ̣ܢ ܫܘܒܚܐ ܠܫܘܒܚܐ. ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܪܘܚܐ.

 

 

 

ܢܘܗܪܐ

 

ܡܪܝܐ ܕܥ ܕܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡܫܘܕܥܐ ܕܠܘ ܒܪܝܐ ܗ̱ܘ ܒܪܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܘ ܒܪܝܐ ܗܘܐ. ܒܪܝ̣ܫܝ̣ܬ ܒܪܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ܆ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ. ܘܠܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܡܘܫܐ. ܕܟܕ ܥܠ ܒܪ̈ܝܬܐ ܡܠܠ܆ ܐܡ̣ܪ. ܒܪܝ̣ܫܝ̣ܬ ܒܪܐ ܐܠܗܐ ܝܬ ܫܡܝܐ ܘܝܬ ܐܪܥܐ. ܘܠܐ ܐܡ̣ܪ ܕܒܪܝ̣ܫܝ̣ܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܫܡܝܐ ܐܘ ܐܪܥܐ. ܡܛܠ ܕܠܒܪ̈ܝܬܐ ܠܐ ܠܚܡܐ ܗܘܬ݀ ܒܪܬ݀ ܩܠܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܠܠܐ ܒܪ̈ܝܐ ܗ̇ܝ ܕܒܪܐ. ܘܗ̇ܝ ܕܬܪܬܝܢ ܡܫܘܕܥܐ ܕܒܪ ܟܝܢܗ ܗ̣ܘ ܕܐܒܐ ܡܠܬܐ. ܥܘܒܐ ܓܝܪ ܠܟܝܢܐ ܓܢܝ̣ܙܐ ܕܐܠܗܐ ܡܫܘܕܥ ܗܪܟܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܬܘܒ ܠܘ ܒܪܝܐ ܗ̱ܘ. ܘܗ̇ܝ ܕܬܠܬ ܡܫܘܕܥܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܘܬ ܠܘ ܒܪܝܐ ܗ̱ܘ ܐܠܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕܐ. ܘܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܬܘܒ ܡܫܪܪ ܕܘܝܕ. ܒܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܟܘܟܒ ܢܘܓܗܐ ܝܠܕܬܟ. ܘܗ̇ܝ ܕܐܪܒܥ ܘܕܚܡܫ ܡܫܘܕ̈ܥܢ ܕܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܘܡܪܝܐ ܪܘܚܐ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܘܬ ܠܘ ܒܪܝܐ ܗ̱ܘ. ܘܒܚܕܐ ܠܡܐܡܪ. ܕܗܠܝܢ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢ܇ ܕܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܒܪܐ ܘܪܘܚܐ܆ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܘܡܪܝܐ. ܘܟܠ ܕܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܘܡܪܝܐ ܒܪܘܝܐ ܗ̱ܘ ܘܠܘ ܒܪܝܐ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ. ܡܛܠ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܒܪ̈ܝܐ ܘܥܒܝ̣̈ܕܐ ܡܘܕܝܢ ܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܚܘ̈ܫܒܝܐ. ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܐܒܐ ܐܪܐ. ܟܕ ܨܒܐ ܝܠܕ ܠܒܪܐ ܘܡܦܩ ܠܪܘܚܐ܆ ܐܘ ܟܕ ܠܐ ܨܒܐ. ܘܐܢ ܟܕ ܨܒܐ܆ ܗܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܒܥܝܐ ܒܗ̇ܝ ܕܡܫܬܟܚܝ̣ܢ ܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܥܠܬܢ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܨܒܝܢܐ܆ ܘܠܘ ܕܟܝܢܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܠܨܐ ܕܒܪ̈ܝܐ ܘܥܒܝ̣̈ܕܐ ܢܗܘܘܢ. ܘܐܢ ܟܕ ܠܐ ܨܒܐ. ܡܫܬܟܚ ܠܗ ܐܒܐ ܕܟܕ ܐܬܡܪܕ܇ ܘܡ̣ܢ ܩܛܝ̣ܪ ܗܘܐ ܥܠܬܐ ܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܘܟܕ ܗܢܐ ܦܫܚܐ ܬܪܝܢ ܫܟܝ̣ܪ. ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ̣ ܕܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܫܪܝ̣ܪ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܬܪܝܢ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܪܐ ܒܪܐ ܘܪܘܚܐ. ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܬܝ̣ܠܕ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܢܦܩ. ܐܘ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܐܢ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܗܐ ܗ̇ܝ ܡܬܒܥܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܫܬܟܚܝ̣ܢ ܕܡܫܪ̈ܝܢܐ ܐܢܘܢ. ܘܟܠ ܡܫܪܝܢܐ ܒܪܝܐ. ܒܪܐ ܡܕܝܢ ܘܪܘܚܐ ܒܪ̈ܝܐ ܐܢܘܢ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܬܝܠܕ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܢܦܩ. ܒܗ̇ܝ ܕܗ̣ܝ ܗܕܐ ܠܘܬ ܬܢܝܢܘܬ ܫܟܝ̣ܚܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܫܟܝ̣ܚ ܡܘܒܠܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܬܠܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܐܢ ܓܝܪ ܠܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ ܕܝ̣ܠܝܬܐ ܗ̱ܝ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ ܠܘ ܕܝ̣ܠܝܬܗ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ. ܡܛܠ ܕܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܐܘ ܩܛܦܣܝ̣ܣ ܡܫܪܐ ܐܘ ܐܦܘܦܣܝ̣ܣ. ܒܪܐ ܡܕܝܢ ܟܕ ܝ̣ܠܝ̣ܕܐ ܗ̱ܘ ܘܠܘ ܠܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕܐ. ܠܘ ܟܝܢܐ ܩܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܨܐ ܕܒܪܝܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܥܒܝ̣ܕܐ ܢܗܘܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܪܒܝܥܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܝ̣ܠܝ̣ܕܐ ܗ̱ܘ ܐܘ ܠܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕܐ. ܪܘܚܐ ܡܕܝܢ ܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܝ̣ܠܝ̣ܕܐ ܗ̱ܘ ܐܘ ܠܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕܐ ܗ̱ܘ. ܘܟܕ ܠܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕܐ ܗ̱ܘ ܐܦܠܐ ܠܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕܐ ܐܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܢ ܝ̣ܠܝ̣ܕܐ ܗ̱ܘ ܒܪܐ ܗ̣ܘ. ܘܐܢ ܠܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕܐ ܗ̱ܘ. ܐܒܐ ܗ̱ܘ ܘܠܘ ܪܘܚܐ. ܪܘܚܐ ܡܕܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܚܡܫܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܒܐܡܝ̣ܢܘ ܐܪܐ ܡܘܠܕ ܐܒܐ ܠܒܪܐ ܘܡܦܩ ܠܪܘܚܐ ܐܘ ܠܘ ܒܐܡܝ̣ܢܘ. ܘܟܕ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܬܢܝܢܘܬ ܫܟܝ̣ܚܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܫܟܝ̣ܚ ܡܘܒܠ. ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܫܪܝ̣ܟܐ ܕܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܗ̣ܘ ܫܪܝܪ. ܟܐܡܬ݀ ܕܠܘ ܒܐܡܝ̣ܢܘ ܡܘܠܕ ܘܡܦܩ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܡܫܬܟܚܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ ܕܒܪܐ ܕܡ̣ܢ ܟܕܘ ܩܡܬ݀ ܠܗ̇ ܐܘܟܝ̣ܬ ܕܫܘܠܡܐ ܗܘܐ ܠܗ̇. ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܢܦܘܩܘܬܐ ܕܪܘܚܐ. ܘܟܠ ܕܫܘܠܡܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ̣ ܕܐܦ ܫܘܪܝܐ ܢܗܘܐ ܠܗ. ܘܟܠ ܕܫܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܒܪܝܐ ܗ̱ܘ. ܒܪܐ ܡܕܝܢ ܘܪܘܚܐ ܒܪ̈ܝܐ ܐܢܘܢ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܫܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܒܟܝܢܐ ܗܘܐ ܐܪܐ ܐܒܐ ܥܠܬܐ ܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ. ܐܘ ܠܘ ܒܟܝܢܐ. ܘܐܢ ܠܘ ܒܟܝܢܐ ܗ̱ܘ. ܗܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܒܥܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܠ ܥܠܬܢܐ ܕܠܘ ܒܟܝܢܐ ܗ̱ܘ ܥܠܬܢܐ܇ ܒܪܝܐ ܗ̱ܘ ܘܥܒܝ̣ܕܐ. ܒܪܐ ܡܕܝܢ ܘܪܘܚܐ ܒܪ̈ܝܐ ܐܢܘܢ ܘܥܒܝ̣̈ܕܐ. ܘܐܢ ܒܟܝܢܐ ܐܢܘܢ ܥܠܬܢ̈ܐ܆ ܡܫܬܟܚܝ̣ܢ ܕܒܟܝܢܐ ܐ̱ܚܪ̈ܝܝܢ ܡ̣ܢ ܐܒܐ. ܘܟܠ ܕܗܟܢܐ ܗ̱ܘ܇ ܠܘ ܫܘܐ ܒܟܝܢܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܠܥܠܬܗ. ܡܛܠ ܕܒܟܝܢܐ ܫܘܝܐ ܠܝܬ ܩܕܡܝܘܬܐ ܘܐ̱ܚܪܝܘܬܐ܆ ܐܠܐ ܟܒܪ ܒܙܒܢܐ. ܐܟܡܐ ܕܐܚܪܝ ܫܠܝܡܘܢ ܡ̣ܢ ܕܘܝܕ. ܘܓܠܝܐ ܕܠܘ ܒܟܝܢܐ ܐ̱ܚܪܝ ܐܠܐ ܒܙܒܢܐ ܒܠܚܘܕ. ܒܪܐ ܡܕܝܢ ܘܪܘܚܐ. ܟܕ ܢܘܟܪ̈ܝܝ ܒܟܝܢܐ ܐܢܘܢ ܠܐܒܐ. ܒܪ̈ܝܐ ܐܢܘܢ ܘܥܒܝ̣̈ܕܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܫܒܥܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܐܒܐ ܐܪܐ ܕܟܝܢܐ ܗ̱ܘ ܐܒܐ. ܐܘ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܘܐܢ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܗܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܒܥܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܫܬܟܚ ܐܒܐ ܕܥܒܘܕܐ ܗ̱ܘ ܘܒܪܐ ܥܒܝ̣ܕܐ. ܘܐܢ ܕܟܝܢܐ ܗ̱ܘ ܐܒܐ. ܗܟܘܬ ܗܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܒܥܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܢܘܟܪܝܘܬܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܡܘܒܠܐ ܗܕܐ. ܟܝܢܐ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܥܠܬܐ ܡܟܢ ܠܡܗܘܐ. ܕܐ̱ܚܪܢܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܗ̇ܝ ܕܒܗܦܟܐ ܡܟܢ. ܟܐܡܬ݀ ܕܥܠܬܢܐ ܡܟܢ ܠܡܗܘܐ. ܘܥܠܬܐ ܠܐ ܡܟܢ ܠܡܗܘܐ: ܒܪܐ ܡܕܝܢ ܐܢ ܝ̣ܠܝ̣ܕ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܒܪ ܟܝܢܗ ܗ̣ܘ: ܘܟܕ ܠܘ ܒܪ ܟܝܢܗ ܗ̣ܘ: ܠܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕ ܐܠܐ ܒܪܐ ܘܥܒܝ̣ܕ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܗܘܢ ܟܬܒܝ̈ܬܐ ܕܐܪ̈ܝܢܘ ܘܡܩܕܘ̈ܢܝܢ.ܘ ܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܡ̈ܬܠܐ. ܘܡܪܝܐ ܒܪܢܝ ܒܪܝܫ ܒܪ̈ܝܬܗ. ܘܡ̣ܢ ܩܕܡ ܥܒܕܘ̈ܗܝ ܟܠܗܘܢ. ܘܡ̣ܢ ܩܕܡ ܥܠܡ̈ܐ ܐܬܩܢܢܝ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܒܣܒܪܬܐ. ܠܐ ܡܫܟܚ ܒܪܐ ܕܢܥܒܕ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗ. ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܚܙܐ ܠܐܒܐ ܕܥܒ̇ܕ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇. ܢܚܬܬ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܠܐ ܗܘܐ ܕܐܥܒܕ ܨܒܝܢܝ. ܐܠܐ ܕܐܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܕܡ̇ܢ ܕܫܕܪܢܝ. ܕܟܠ ܕܝܗܒ ܠܝ. ܠܐ ܐܘܒܕ ܡܢܗ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇. ܕܢܕܥܘܢܟ ܠܟ ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܠܗܐ ܫܪܝ̣ܪܐ. ܘܠܗ̇ܘ ܕܫܕܪܬ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇. ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܛܒܐ. ܠܝܬ ܐ̱ܢܫ ܛܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܐܠܗܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܬ

 

ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇. ܠܐ ܢܬܕܘܕ ܠܒܟܘܢ. ܗܝܡܢܘ ܒܐܠܗܐ ܘܒܝ ܗܝܡܢܘ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܒܥ

 

ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇. ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܝ̇ܕܥ ܠܝܘܡܐ ܐ̱ܚܪܝܐ ܐܘ ܫܥܬܐ܆ ܐܦܠܐ  ܗ̣ܘ ܒܪܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܐܒܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܡܢܐ

 

ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇. ܐܒܐ ܡܘܕܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܕܫܡܥܬܢܝ. ܘܐܢܐ ܝ̇ܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܒܟܠܙܒܢ ܫ̇ܡܥ ܐܢ̱ܬ ܠܝ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܟܢܫܐ ܗܢܐ ܕܩܐܡ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܗܠܝܢ. ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܕܐܢ̱ܬ ܫܕܪܬܢܝ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬ ܕܬܫܥ

 

ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇. ܐܒܐ ܕܫܕܪܢܝ܇ ܗ̣ܘ ܝܗܒ ܠܝ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢܐ ܐܡܪ ܝܘܡܢܐ ܐܡܠܠ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܥܣܪ

 

ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇. ܐܠܘ ܪܚܡܝ̣ܢ ܗܘܝܬܘܢ ܠܝ. ܚܕܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܕܐܙܠ ܐ̱ܢܐ ܠܘܬ ܐܒܝ. ܕܐܒܝ ܪܒ ܗ̣ܘ ܡܢܝ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝ̄ܐ

 

ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇. ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܬܐ ܦܪܩܠܝܛܐ ܗ̇ܘ ܕܐܢܐ ܡܫܕܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܡ̣ܢ ܠܘܬ ܐܒܝ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܒ̄

 

ܦܘܠܘܣ. ܡܐ ܕܡܫܠܡ ܡܠܟܘܬܐ ܠܐܠܗܐ ܐܒܐ. ܡܐ ܕܒܛܠ ܟܠ ܪܝܫ ܘܟܠ ܫܘܠܛܢ ܘܟܠ ܚܝܠܝ̣̈ܢ. ܘܡܐ ܕܐܫܬܥܒܕ ܠܗ ܟܠ. ܗܝܕܝܢ ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܢܫܬܥܒܕ ܠܗ̇ܘ ܕܫܥܒܕ ܠܗ ܟܠ. ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܓ̄

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ. ܐܦ ܟܕ ܒܣܪܐ ܠܒܝ̣ܫ ܗܘܐ. ܒܥܘܬܐ ܘܬܟܫܦܬܐ ܒܓܥܬܐ ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܘܒܕܡ̈ܥܐ ܩܪܒ ܗܘܐ. ܠܡ̇ܢ ܕܡܫܟܚ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܡܘܬܐ ܢܐܚܝܘܗܝ ܘܐܫܬܡܥ. ܘܟܕ ܛܒ ܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡ̣ܢ ܕܚܠܬܐ ܘܚܫ̈ܐ ܕܣܒܠ܆ ܝܠܦܗ̇ ܠܡܫܬܡܥܢܘܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܬܓܡܪ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܕ̄

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܪܘܚܐ ܡܥܕܪܐ ܠܟܪܝ̣ܗܘܬܢ. ܡܢܐ ܓܝܪ ܢܨܠܐ܆ ܐܟܡܐ ܕܘܠܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥܝ̣ܢܢ. ܐܠܐ ܗ̣ܝ ܪܘܚܐ ܡܨܠܝܐ ܚܠܦܝܢ ܒܬܢ̈ܚܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡ̈ܠܠܢ. ܕܡܐܫ ܕܝܢ ܠܒܘ̈ܬܐ ܗ̣ܘ ܝ̇ܕܥ ܡܢܐ ܗ̱ܝ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܕܪܘܚܐ. ܕܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܗ̣ܘ ܕܐܠܗܐ ܡܨܠܝܐ ܚܠܦ ܩܕܝ̈ܫܐ.

 

 

 

ܢܘܗܪܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܓܝܪ ܐܪ̈ܝܢܘ ܥܡ ܡܩܕܘ̈ܢܝܢܘ. ܕܣܗܕܘܬܐ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܬܐ ܓܠܝܐܝܬ ܡܫܘܕܥܐ ܕܒܪܐ ܒܪܝܐ ܗ̱ܘ ܘܥܒܝ̣ܕܐ. ܘܗ̇ܢܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܫܘܕ̈ܥܢ ܕܒܪܐ ܡ̇ܢ ܒܨܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܐܒܐ. ܘܪܘܚܐ. ܐܦ ܡ̣ܢ ܐܒܐ܆ ܐܦ ܡ̣ܢ ܒܪܐ. ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܡ̇ܢ܆ ܒܗܝ ܕܠܘܬܗ ܒܬܢ̈ܚܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡ̈ܠܠܢ ܡܨܠܐ ܚܠܦܝܢ. ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ. ܡ̣ܢ ܒܪܐ ܕܝܢ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܡܢܗ ܡܫܬܕܪ. ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܒܪܐ ܐܡ̣ܪ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܘܟܠ ܕܒܨܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܡܕܡ ܠܘ ܒܪ ܟܝܢܗ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ. ܐܒܐ ܡܕܝܢ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܠܘ ܫܘ̈ܝܝ ܒܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܠܐ ܒܕܪ̈ܓܐ ܕܝ̣ܠܢܝ̈ܐ ܪܡܝܢ ܘܡܬܚܬܝܢ ܡ̣ܢ ܚܕ̈ܕܐ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝ̣ܪܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܬܠܝ̣ܬܝܬܐ. ܡܛܠ ܣܬܘܪܝܐ ܕܬܪܥܝ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܪ̈ܝܐ ܘܥܒܝ̣̈ܕܐ ܡܘܕܝܐ ܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܫܪ̈ܝܐ ܕܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܚܘܫܒܝ̈ܐ. ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܥܠܬܐ ܗ̱ܘ ܟܝܢܝܬܐ ܕܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܘܐܢ ܚܝ ܘܝܕܘܥܬܢ. ܡܩܦ ܢ̇ܩܦ ܒܨܒܝܢܗ ܠܗܘܝܐ ܕܥܠܬܢܗ. ܟܐܡܬ݀ ܗܘܝܐ ܕܥܠܬܢܗ. ܥܠܬܐ ܗܘܐ ܕܗ̇ܝ ܕܬܨܛܒܐ ܒܗ ܥܠܬܗ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ. ܕܨܒܝܢܐ ܥܠܬܢܐ ܗ̱ܘ ܕܥܠܬܢܗ̇ ܕܥܠܬܐ. ܘܠܘ ܥܠܬܐ ܕܥܠܬܢܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܗܘܢܐ ܡ̣ܢ ܢܦܫܐ ܡܠܝ̣ܠܬܐ ܟܝܢܐܝܬ ܢܒܗ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܟܐܢܐ ܠܡܐܡܪ. ܕܟܕ ܠܘ ܥܠܬܢܐ ܗ̱ܘ ܕܨܒܝܢ ܢܦܫܐ ܗܘܢܐ. ܡܬܡܪܕܘ̣ ܡܬܡܪܕܐ ܢܦܫܐ ܘܡ̣ܢ ܩܛܝ̣ܪ ܘܟܕ ܠܐ ܨܒܝܐ ܢܒܗ ܡܢܗ̇ ܗܘܢܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܨܛܒܝܘ ܡܨܛܒܝܐ ܒܗ ܒܬܪ ܫܟܝ̣ܚܘܬܗ. ܘܠܗܕܐ ܩܕܡܝܘܬܐ. ܘܠܗܕܐ ܒܬܪܝܘܬܐ. ܠܘ ܙܒܢܢܝܬܐ ܙܕܩ ܠܡܣܬܟܠܘܬܗܝܢ. ܐܠܐ ܩܕܡܝܘܬܐ ܘܒܬܪܝܘܬܐ ܕܥܠܬܐ ܘܥܠܬܢܐ. ܐܝܟ ܙܘܥܐ ܕܨܒܥܐ ܘܥܙܩܬܐ. ܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ ܓܝܪ ܕܐܬܬܙܝ̣ܥܬ݀ ܨܒܥܐ. ܘܟܢ ܐܬܬܙܝ̣ܥܬ݀ ܥܙܩܬܐ ܘܟܢ ܐܬܬܙܝ̣ܥܬ݀ ܨܒܥܐ. ܘܐܦܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܐܟܚܕܐ ܡܬܬܙܝ̈ܥܢ ܒܙܒܢܐ. ܒܗ ܒܙܢܐ ܡܕܝܢ ܐܡܪܝܢܢ. ܕܐܒܐ ܓܢܝ̣ܙܐ ܟܝܢܐܝܬ ܐܘܠܕ ܠܒܪܐ ܣܓܝ̣ܕܐ. ܘܐܦܩ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܙܒ̈ܢܐ ܘܥܕ̈ܢܐ. ܘܡܨܛܒܝܘ ܐܨܛܒܝ̣ ܒܗܘܢ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܓܠܝܐ ܕܨܒܝܢܗ ܕܐܒܐ ܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚܐ ܢܩܦ. ܘܠܘ ܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܠܨܒܝܢܐ ܕܐܒܐ ܐܟܡܐ ܕܣܦܣܛܘ ܐܪ̈ܝܘܢܘ ܘܡܩܕܘ̈ܢܝܢܘ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܗ ܕܒܪܐ ܠܘ ܡܕܡ ܗ̣ܝ ܐ̱ܚܪܝܢ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܐܒܐ ܗ̱ܘ ܠܗ. ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܐܝܬܘܗܝ. ܘܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܟܘܬ ܘܢܦܘܩܘܬܗ ܕܪܘܚܐ. ܒܕܓܘܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ. ܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܕܐܬܝ̣ܠܕ. ܘܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܘܚܐ. ܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܕܢܦܩ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܕܠܘ ܠܘܬ ܫܟܝ̣ܚܘܬ ܕܬܢܝܢܘܬ ܫܟܝ̣ܚܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܫܟܝ̣ܚ ܡܘܒܠܐ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܪܐ ܘܪܘܚܐ. ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܬܝܠܕ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܢܦܩ. ܒܗܝ ܕܫܘ̈ܝܬ݀ ܫܟܝ̣ܚܘ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܒܡܬܘܡܝܘܬܐ ܐܝܬܘܬ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܗ ܘܢܦܘܩܘܬܗ. ܘܠܐ ܣܟ ܩܕܝ̣ܡܐ ܚܕܐ ܠܚܒܪܬܗ̇ ܒܕܟܠܗܝܢ ܡܬܘ̈ܡܝܢ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܟܝܢܐ ܗ̱ܘ ܓܘܢܝܐ. ܘܠܩܢܘ̈ܡܘܗܝ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܠܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ ܘܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ ܢܩ̈ܦܢ. ܒܕܓܘܢ ܠܐ ܦܐܝܐ ܠܡܐܡܪ. ܕܐܢ ܠܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ ܕܝ̣ܠܝܬܐ ܗ̱ܝ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ ܠܘ ܕܝ̣ܠܝܬܗ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ. ܐܟܡܐ ܕܠܐ ܦܐܝܐ ܠܡܐܡܪ. ܕܐܢ ܠܐ ܡܠܝ̣ܠܘܬܐ ܕܝ̣ܠܝܬܐ ܗ̱ܝ ܕܚܝܘܬܐ. ܡܠܝ̣ܠܘܬܐ ܠܘ ܕܝܠܝܬܗ̇ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܡܫܬܟܚ ܒܪܢܫܐ ܟܕ ܡܠܝ̣ܠܐ ܗ̱ܘ ܕܠܐ ܩܢܐ ܟܝܢܐ ܚܝܘܬܢܝܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܒܗܝ ܕܟܝܢܐ ܚܝܘܬܢܝܐ ܟܝܢܐ ܗ̱ܘ ܓܘܢܝܐ. ܘܠܐܕܫܘ̈ܗܝ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܘܡܠܝ̣ܠܘܬܐ ܘܠܐ ܡܠܝ̣ܠܘܬܐ ܢܩ̈ܦܢ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܪܒܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ ܠܘ ܕܝ̣ܠܝܬܐ ܗ̱ܝ ܕܐܒܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܪܘܚܐ ܟܕ ܠܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕܐ ܗ̱ܘ ܐܒܐ ܗ̱ܘ. ܐܠܐ ܠܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ ܠܐܒܐ ܐܟܚܕܐ ܘܠܪܘܚܐ ܫܘܝܐܝܬ ܢܩܝܦܐ. ܕܝ̣ܠܝܬܗ ܓܝܪ ܕܐܒܐ ܝܠܘܕܘܬܐ ܗ̱ܝ ܘܠܘ ܠܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ. ܘܕܪܘܚܐ ܬܘܒ ܢܦܘܩܘܬܐ. ܘܠܘ ܠܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܚܡܝܫܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܐܡܝ̣ܢܘ ܡܘܠܕ ܐܒܐ ܠܒܪܐ ܘܡܦܩ ܠܪܘܚܐ. ܟܐܡܬ݀ ܒܐܡܝ̣ܢܘ ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܗ̱ܘ ܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ܆ ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܘܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܒܙܢܐ ܗ̇ܘ ܕܒܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ ܐܡ̣ܪܢܢ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܫܟܝ̣ܪܘܬܐ ܢܩܦܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܫܬܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܘ ܟܠ ܕܒܟܝܢܐ ܗ̱ܘ ܥܠܬܐ ܠܥܠܬܢܐ ܡܕܡ. ܐܠܨܐ ܕܡܫܚ̈ܠܦܝ ܒܟܝܢܐ ܢܗܘܘܢ ܡ̣ܢ ܚܕ̈ܕܐ ܗ̣ܘ ܘܥܠܬܗ. ܗܐ ܓܝܪ ܢܘܪܐ ܥܠܬܐ ܗ̱ܝ ܟܝܢܝܬܐ ܕܚܡܝܡܘܬܐ. ܐܠܐ ܚܕ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܠܬܪ̈ܬܝܗܝܢ܇ ܒܗ̇ ܒܕܡܘ̣ܬܐ. ܡܕܝܢ ܚܕ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܠܐܒܐ ܥܠܬܐ. ܘܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚܐ ܥܠܬܢܘ̈ܗܝ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܫܒܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ. ܕܟܝܢܐ ܐܘ ܓܘܢܝܐ ܗ̱ܘ. ܘܡܬܩܪܐ ܟܝܢܐ ܦܫܝ̣ܛܐܝܬ. ܐܘ ܡܢܬܝܐ ܗ̱ܘ ܘܡܬܩܪܐ ܩܢܘܡܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܒܐ ܐܒܐ ܗ̱ܘ ܕܟܝܢܐ ܡܢܬܝܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܕܩܢܘܡ ܒܪܐ. ܕܐ̱ܚܪܢܐ ܗ̱ܘ ܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܡܢܬܝܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܩܢܘܡ ܐܒܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܫܟܝ̣ܪܘܬܐ ܓܕܫܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܘ ܫܘ̈ܝܝ ܒܩܢܘ̈ܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܒܐ ܘܒܪܐ܆ ܐܠܐ ܫܘ̈ܝܝ ܒܟܝܢܐ ܒܠܚܘܕ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕ̈ܘܬܗܘܢ ܟܬܒܝ̈ܬܐ. ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗܪܟܐ ܗ̇ܝ ܕܒܪܢܝ ܒܕܘܟܬ݀ ܗ̇ܝ ܕܝܠܕܢܝ ܢܣܒܗ̇ ܫܠܘܡܘܢ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܐܡ̣ܪ. ܕܐܢܐ ܚܟܡܬܐ ܒܪܝܬ ܥܪܝ̣ܡܘܬܐ. ܘܒܪܝܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܒܪܘܝܬܐ. ܘܕܬܪܬܝܢ܆ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܬܪ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܐܡ̣ܪ. ܥܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܬܗܘ̈ܡܐ ܐܬܝܠܕܬ. ܘܩܕܡ ܪ̈ܡܬܐ ܐܬܒܛܢܬ. ܘܐܠܘ ܒܪܝ̣ܬܐ ܗܘܬ݀ ܚܟܡܬܐ ܐܠܗܝܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܐܡܪܐ ܗܘܬ݀ ܕܐܬܝܠܕܬ ܘܐܬܒܛܢܬ. ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܪܡܐ ܢܡܠܠ ܡܐܟ̈ܬܐ ܠܐ ܫܟܝ̣ܪܐ ܐܠܐ ܡܠܘܢ ܡܝܬܪܐ. ܐܝܢ ܕܡܐܟܐ ܢܡܠܠ ܪ̈ܡܬܐ ܣܓܝ ܫܟܝ̣ܪܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܒܪܐ ܥܒܕ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗ.ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܚܙܐ ܠܐܒܐ ܕܥܒܕ ܠܘ ܠܡܚܝ̣ܠܘܬܗ ܕܒܪܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܐܠܐ ܠܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܠܘ ܡܫܟ̈ܚܢܝܬܐ ܗ̣ܝ ܕܨܒܝܢܐ ܡܕܡ ܢܫܬܟܚ ܠܒܪܐ܆ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܠܘ ܡܫܠܡ ܫܠܡ ܠܨܒܝܢܗ ܕܐܒܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܠܗܝܢ ܕܐܒܐ ܕܒܪܐ ܐܢܝܢ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܝܠܘܕܘܬܐ ܘܒܗܦܟܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܝܟܢܐ ܡܨܝܐ ܕܨܒܝܢܐ ܡܕܡ ܐܘ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܬܫܬܟܚ ܠܒܪܐ. ܗ̇ܝ ܐܝ̇ܕܐ ܕܠܘ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܦ ܠܐܒܐ ܫܟܝ̣ܚܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̇ܝ ܕܠܐ ܗܘܐ ܕܐܥܒܕ ܨܒܝܢܝ. ܐܠܐ ܨܒܝܢܐ ܕܡ̇ܢ ܕܫܕܪܢܝ. ܠܗ̇ܝ ܕܠܝܬ ܠܗ ܠܒܪܐ ܨܒܝܢܐ ܡܕܡ ܕܝ̣ܠܢܝܐ ܐܝܢܐ ܕܠܘ ܗܘܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܦ ܠܐܒܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܬܪܟܢ ܐܡ̣ܪ. ܕܗ̇ܢܘ ܨܒܝܢܗ ܕܐܒܝ. ܕܟܠ ܕܚܙܐ ܠܒܪܐ ܘܡܗܝܡܢ ܒܗ. ܢܗܘܘܢ ܠܗ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ. ܘܐܢܐ ܐܩܝ̣ܡܝ̣ܘܗܝ ܒܝܘܡܐ ܐ̱ܚܪܝܐ. ܘܐܠܘ ܨܒܝܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܗܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܒܪܐ ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ. ܕܠܘ ܨܒܐ ܕܢܗܘܘܢ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܠܡ̇ܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܗ. ܘܐܦܠܐ ܨܒ̇ܐ ܕܢܩܝ̣ܡܝ̣ܘܗܝ ܒܝܘܡܐ ܐ̱ܚܪܝܐ. ܘܡܢܘ̣ ܣܟܠܐ ܐܝܢܐ ܕܠܘܬ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܫܢܝܘܬܐ ܢܦܩ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܗ̇ܝ ܕܢܕܥܘܢܟ ܠܟ ܫܪܝܪܐ ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܠܗܐ. ܠܥܩܘܪܝܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܠܘ ܐܠܗ̈ܐ ܐܢܘܢ ܒܫܪܪܐ܇ ܦܬܟܪ̈ܐ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܐܡܝ̣ܪܐ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܠܘܬ ܠܗ̇ ܘܠܗ̇ܘ ܕܫܕܪܬ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܟܐܡܬ݀ ܚܕ ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܠܐܒܐ ܐܦ ܠܒܪܐ. ܘܐܠܘ ܠܐ ܕܗ̇ܢܘ ܣܘܟܠܗ̇ ܚܬܝ̣ܬܐ ܕܡܠܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܦܐܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܡܐܡܪ܆ ܕܢܕܥܘܢܟ ܠܟ ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܠܗܐ܇ ܘܠܐܚܪܝܢ ܥܡܟ. ܐܢ ܓܝܪ ܐ̱ܚܪܝܢ ܐܝܬ ܥܡܗ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܫܘܐ ܠܗ ܒܟܝܢܐ ܐܝܟ ܕܨܒܪܝ̣ܢ ܐܪ̈ܝܢܘ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܚܡܝܫܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܗ̇ܝ ܕܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܛܒܐ. ܠܘ ܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܕܒܒܪܢܫܐ ܫܚܝ̣ܡܐ ܒܗ ܚܐܪ ܗܘܐ ܐܡܪܗ̇ ܒܪܐ. ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܠܝܬ ܐ̱ܢܫ ܛܒܐ ܐܘܣܦ ܐܡ̣ܪ. ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܕܠܘܬܗ ܡܠܬܐ. ܠܘ ܕܒܪܐ ܗ̱ܘ ܟܝܢܝܐ ܕܐܒܐ ܗ̣ܘ ܦܪܘܩܢ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܗ ܐܦܠܐ ܡܘܕܐ ܗܘܐ ܒܗ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܫܬܝܬܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܫܡܐ ܣܓܝ̣ܕܐ ܕܐܠܗܐ ܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܥܠ ܐܒܐ ܕܝ̣ܠܢܐܝܬ ܡܬܢܣܒ. ܐܝܟ ܕܩܕܡ ܐܠܗܐ ܒܡܫܝ̣ܚܐ ܡܡܠܠܝ̣ܢܢ. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܥܠ ܒܪܐ ܕܝ̣ܠܢܐܝܬ ܐܝܟ ܕܡܣܟܝܢܢ ܠܣܒܪܐ ܒܪܝܟܐ ܘܠܓܠܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܡܚܝܢܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܪܝ ܘܐܠܗܝ. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܥܠ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܝ̣ܠܢܐܝܬ ܐܝܟ ܕܐܠܗܢ ܪܘܚܐ ܗ̱ܘ. ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܪܘܚܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܐ ܐܠܨܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ. ܕܗܝܡܢܘ ܒܐܠܗܐ ܘܒܝ ܗܝܡܢܘ. ܕܗ̣ܘ ܠܐ ܢܗܘܐ ܐܠܗܐ. ܟܕ ܐܦ ܥܠܘܗܝ ܫܪܝܪ ܟܘܢܝܐ ܗ̱ܘ ܕܐܠܗܐ ܐܟܡܐ ܕܚܘܝ̣ܢܢ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܡ̣ܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܠܘܓܝ̈ܩܝܐ ܡܬܝܕܥܐ ܗܕܐ ܩܪܝ̣ܚܐܝܬ. ܕܦܪܘܛܐܣܝܣ ܗ̇ܝ ܡܢܬܝܬܐ܆ ܟܕ ܣܝܡܐ ܡܕܡ ܥܠ ܡܕܡ܇ ܠܐ ܐܠܨܐ ܕܬܪܝ̣ܡ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܥܠ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܣܡܬ݀. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢܢ ܡܕܡ ܒܪܢܫܐ ܟܬܘܒܐ. ܠܐ ܐܠܨܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܫܪܟܐ ܠܐ ܢܗܘܘܢ ܟܬܘ̈ܒܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܫܒܝܥܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܪܐ ܡ̇ܢ ܒܗ̇ܝ ܕܒܪܢܫܐ ܗ̱ܘ ܐܡ̣ܪ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܠܝܘܡܐ ܐܘ ܠܫܥܬܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܟܕ ܛܒ ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ̣ ܝ̇ܕܥ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܒܐ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡܝܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܐܡ̣ܪ. ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܝ̇ܕܥ. ܒܕܓܘܢ ܐܦ ܗ̣ܘ ܥܡܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܫܘܝ̣ ܢܦܫܗ ܒܫܘܐܠܐ ܗܢܐ. ܕܠܐ ܚܕ ܝܘܬܪܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܫܐܠܘܗܝ. ܐܠܘ ܐܬܦܢܝ̣ ܠܗܘܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܫܐܠܘ ܡܛܠܬܗ. ܐܠܐ ܡܠܘܢ ܣܘܓܦܢܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܘ ܝ̣ܕܥ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܫܥܬ݀ ܩܨܗ. ܘܝ̣ܕܥܘ ܬܘܒ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܘ̈ܡܬܗܘܢ ܗܘܝܐ ܩܝܡܬܐ ܕܐܡܬܝ ܗܘܝܐ. ܟܒܪ ܕܠܐ ܩܢܛܐ ܒܫܘܡܠܝ ܚܫ̈ܐ ܡܬܟܬܡܝ̣ܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܬܟܝ̣ܠܝܢ ܥܠܗ̇ܝ ܕܠܚܪܬܐ ܢܬܘܒܘܢ ܘܢܣܚܘܢ ܘܢܬܕܟܘܢ ܡ̣ܢ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܩܒܠܬܐ ܗ̱ܝ ܬܝܒܘܬܐ ܐܡܬܝ ܕܗܘܝܐ.. ܘܦܬܝ̣ܚ ܗ̣ܘ ܬܪܥܗ̇ ܒܟܠܙܒܢ. ܘܣܘܓܐܐ ܕܦܘ̈ܢܝܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܡܝ̣ܪܝܢ ܠܡܠܦܢ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܒܗܢܐ ܫܘܐܠܐ. ܘܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܐܪܟ ܡܠܬܐ ܫܒܩܢ ܐܢܘܢ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܬܡܝܢܝܬܐ

 

ܦܘܢܝܐ ܓܝܪ ܕܫܘܐܠܐ ܗܢܐ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܚܪܝ̣ܙ. ܟܐܡܬ݀ ܕܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܒܪܐ ܒܥܐ ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܕܢܫܡܥܝ̣ܘܗܝ. ܠܘ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܨܐ ܗ̣ܘ ܕܡܫܠܛܐܝܬ ܢܩܝ̣ܡܝ̣ܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܟܕܘ ܣܪܝ̣ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܡܛܠܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܣܒܪܘܢ ܙܥܘܪ̈ܝ ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܕܒܚܝܠܐ ܕܠܘ ܐܠܗܝ ܣ̇ܥܪ ܗܠܝܢ ܕܣ̇ܥܪ. ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܡܪܘܗ̇ ܕܒܒܥܠܙܒܘܒ ܪܝܫܐ ܕܕܝ̈ܘܐ ܡܦܩ ܕܝ̈ܘܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܬܫܝܥܝܬܐ

 

ܒܗܝ ܓܝܪ ܕܐܒܐ ܕܫܕܪܢܝ ܗ̣ܘ ܝܗܒ ܠܝ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢܐ ܐܡܪ. ܠܫܘܝܘܬ ܨܒܝܢܗ ܕܝܠܗ ܘܕܐܒܐ ܫܘܕܥ. ܘܬܘܒ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܗ̱ܘ ܡܫܡܠܝܐ. ܠܐ ܫܟܝ̣ܪܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܕܢܐܡܪ ܕܡܬܦܩܕܢܐ ܗ̱ܘ ܕܐܠܗܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܥܣܝ̣ܪܝܬܐ

 

ܕܐܦܢ ܡ̇ܢ ܗܪܟܐ ܗ̇ܝ ܕܐܒܝ ܪܒ ܗ̣ܘ ܡܢܝ ܐܡܝ̣ܪܐ. ܐܠܐ ܒܕܘܟ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܐܢܐ ܘܐܒܝ ܚܕ ܚܢܢ ܐܡܝ̣ܪܐ. ܘܕܚܕ ܡܕܡ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܙܢܐ ܢܗܘܐ ܡ̣ܢ ܡܬܡܨ̈ܝܢܝܬܐ ܗ̱ܝ. ܒܕܓܘܢ ܪܒ ܡ̣ܢ ܒܪܐ ܐܒܐ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܥܠܬܐ ܗ̱ܘ ܕܒܪܐ. ܫܘܐ ܠܗ ܕܝܢ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܚܕ ܗ̣ܘ ܐܦ ܠܗ ܐܦ ܠܗ̇ܘ ܟܝܢܐ ܚܕܢܝܐ ܕܐܠܗܘܬܐ. ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܘܠܪܘܚܐ. ܘܐܢܗܘ ܬܘܒ ܕܒܦܚܡܐ ܕܐ̱ܢܫܘܬܐ ܢܣܒ ܠܗ̇ܝ ܕܪܒ ܠܘ ܠܐ ܒܝܬܝܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܝ̄ܐ

 

ܕܒܗ̇ܝ ܕܡܫܕܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܡ̣ܢ ܠܘܬ ܐܒܝ. ܠܫܘܝܘܬ ܨܒܝܢܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܫܘܕܥ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܫܘܪܝܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܬܐ ܐܡ̣ܪ ܒܕܓܘܢ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܢܣܒܪ ܕܡ̣ܢ ܕܝܠܗ ܐܬܐ ܪܘܚܐ ܘܠܘ ܒܨܒܝܢܐ ܕܐܒܐ ܐܦ ܕܒܪܐ܆ ܐܘܣܦ ܐܡ̣ܪ. ܗ̇ܘ ܕܐܢܐ ܡܫܕܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܡ̣ܢ ܠܘܬ ܐܒܝ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܝܒ̄

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܢܝܫܗ ܕܫܠܝܚܐ ܒܡܠܬܐ ܗܕܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܕܢܫܘܕܥ ܠܢ ܡܛܠ ܓܡܝ̣ܪܘܬܐ ܐܝ̇ܕܐ ܕܥܬܝ̣ܕܐ ܕܬܗܘܐ ܠܟܝܢܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܒܝܕ ܕܡܝܘܬܐ ܕܒܐܠܗܐ ܠܚܪܬܐ. ܟܕ ܒܛܠ ܟܠ ܪܝܫ ܘܟܠ ܫܘܠܛܢ ܘܟܠ ܚܝܠܝ̣̈ܢ. ܟܐܡܬ݀ ܟܠ ܦܘܪ̈ܢܣܐ ܕܠܐ ܐܠܗܝ. ܘܡܛܠ ܕܕܡܝܘܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ ܒܝܕ ܡܨܥܝܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ. ܘܡܨܥܝܐ ܡܫܘܬܦܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܣܟ̈ܐ ܡܥܒ̈ܕܐ. ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܡܨܥܝܐ ܡܫܝܚܐ ܗ̱ܘ. ܕܡܫܘܬܦ ܐܦ ܠܟܝܢܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܒܐܢܫܘܬܗ. ܘܠܗ̇ܘ ܐܠܗܝܐ ܒܐܠܗܘܬܗ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܕܕܡܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܒܩܢܘܡ ܒܪܐ ܐܠܨܐ ܕܬܗܘܐ. ܒܥܠܬ݀ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܫܠܝܚܐ ܒܕܘܟ ܐ̱ܚܪܝ̣ܢ ܡܐܪܙ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܘܐܡ̇ܪ. ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܝܘܕܝܐ ܘܠܐ ܚܢܦܐ. ܓܙܘܪܬܐ ܘܥܘܪܠܘܬܐ. ܒܪܒܪܝܐ ܘܣܩܘܬܝܐ. ܥܒܕܐ ܒܪ ܚܐܪ̈ܐ. ܐܠܐ ܟܠ ܘܒܟܠ. ܡܫܝܚܐ ܐܝ̣ܛܐ ܗ̣ܘ ܩܢܘܡ ܒܪܐ܆ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܗ ܐܬܕܡܝ̣ܘ ܒܐܒܐ ܡܕܡܐ ܟܕ ܡܩܪܒ. ܘܗ̇ܢܘ ܐ̱ܪܙܐ ܕܗ̇ܝ ܕܡܫܠܡ ܡܠܟܘܬܐ ܠܐܠܗܐ ܐܒܐ. ܘܕܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܡܐ ܕܐܫܬܥܒܕ ܠܗ ܟܠ܆ ܗܝܕܝܢ ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܢܫܬܥܒܕ ܠܐܒܐ. ܘܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܝܓ̄

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̇ܝ ܕܒܥܘܬܐ ܘܬܟܫܦܬܐ ܩܪܒ ܒܪܐ. ܠܐܢܫܘܬܗ ܠܚܡܐ ܘܠܘ ܠܐܠܗܘܬܗ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܕܡ̈ܥܐ ܐܡܪܗ̇ ܫܠܝܚܐ ܕܗܘܬ݀ ܒܥܘܬܐ ܗܕܐ. ܘܓܠܝܐ ܕܠܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܠܝܬ ܕܡ̈ܥܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܠܘܠܐ ܡܒܪܢܫ ܗܘܐ ܩܢܘܡ ܒܪܐ. ܟܒܪ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܐܪ̈ܝܢܘ ܕܢܙܥܪܘܢ ܠܒܪܐ ܡ̣ܢ ܐܒܐ. ܘܟܕ ܐ̱ܢܫܘܬܐ ܐܝܬ ܒܡܨܥܬܐ ܘܠܐ ܣܟ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܝܕ̄

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̇ܝ ܕܡܨܠܐ ܪܘܚܐ ܚܠܦܝܢ ܠܐܒܐ܇ ܠܫܘܝܘܬ ܨܒܝܢܐ ܕܝܠܗ ܘܕܐܒܐ ܡܫܘܕܥܐ.ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܛܠ ܒܪܐ ܚܘܝ̣ܢܢ. ܘܗ̇ܝ ܕܒܬܢ̈ܚܬܐ ܠܚܝܘܣܬܢܘܬܗ ܕܥܠܝܢ ܘܠܪܚܡܬ݀ ܐ̱ܢܫܘܬܗ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܠܐ ܙܕܩ ܠܡܬܢܗ ܣܓܝ. ܒܥܠܬ݀ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܪܘܚܐ ܒܪܬ݀ ܩܠܐ ܡܡܟܟܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܐܡܝ̣ܪܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܘܡܛܠ ܐܒܐ ܣܘܓܐܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܫܬܟ̈ܚܢ ܕܐܡܝ̣ܪ̈ܢ ܒܥܬܝ̣ܩܬܐ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܬܬܘܚ ܘܐܬܬܘܝ̣. ܘܪܓܙ ܘܐܬܚܡܬ݀ ܘܫܪܟܐ.

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܫܬܐܣܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

     #1 

 

ܫܬܐܣܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܡܛܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܩܦ̈ܠܐܐ ܫܬܐ. ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܡܬܡܨܝܢܘܬܗ̇ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܬܪܝܢ. ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܫܘܪܪܗ̇ ܕܬܪܥܝ̣ܬܐ ܗܕܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܠܬܐ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܚܘ̈ܫܒܝܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܢܦܫܐ ܐ̱ܢܫܝܬܐ. ܒܗܝ ܕܩܝܡܬ݀ ܠܝܬܗ ܗ̣ܝ ܘܡܒܪܝܬܐ. ܘܝܕܥܐ ܗ̣ܝ ܠܗ̇. ܘܡܬܝܕܥܐ ܗ̣ܝ ܡܢܗ̇. ܐܟܡܐ ܕܥܬܝ̣ܕܝ̣ܢܢ ܠܡܚܘܝܘ. ܒܝܬܝܘܬܐ ܡܕܡ ܩܢܝܐ ܒܟܝܢܗ̇ ܠܘܬ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܕܗ̇ܘ ܕܒܝܬܝ ܠܗ̇ܘ ܕܒܝܬܝ ܠܗ ܓܡܝ̣ܪܐܝܬ ܢܬܒܝܬܐ ܘܠܗ ܢܩܦ. ܠܘ ܡ̣ܢ ܠܘ ܡܫܟܚܢ̈ܝܬܐ ܗ̱ܝ. ܘܡܛܠ ܕܟܝ̈ܢܐ ܓܘܢܝ̈ܐ ܒܠܥܕ ܗ̇ܝ ܕܢܬܝܩܢܘܢ ܩܢܘܡܐܝܬ ܠܐ ܡܨܝܢ ܠܡܗܘܐ ܒܣܘܥܪܢܐ. ܠܩܢܘܡܐ ܗ̱ܝ ܒܝܬܐܝܬ ܗ̇ܝ ܕܠܗ̇ܘ ܕܠܗ ܒܝܬܝ ܢܩܦ. ܠܚܕ ܡܕܝܢ ܡ̣ܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܬܠܝ̣ܬܝܘܬܐ ܩܕܝ̣ܫܬܐ ܠܘ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܕܠܢܦܫܐ ܡܕܡ ܡܠܝ̣ܠܬܐ ܢܫܬܘܬܦ ܒܢܩܝ̣ܦܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܘܝܬܢܝܬܐ ܕܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܚܘܝܕܐ. ܘܒܡܨܥܝܘܬܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܗ̇ܝ ܡܠܝ̣ܠܬܐ. ܐܦ ܠܦܓܪܗ̇ ܢܫܬܘܬܦ. ܐܘܟܝ̣ܬ ܗ̣ܘ ܠܗ̇ܘ ܒܛܝܒܘܬܗ ܢܫܘܬܦܝ̣ܘܗܝ. ܐܝܟܢܐ ܕܥܡ ܒܪܢܫܐ ܡܫܡܠܝܐ ܬܗܘܐ ܗ̣ܝ ܚܕܝܘܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̣ܪ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܚܟܝ̣̈ܡܐ ܕܠܘܬܢ. ܕܐܠܗܐ ܥܡ ܒܣܪܐ܆ ܒܝܕ ܢܦܫܐ ܡܨܥܝܬܐ. ܕܠܐܠܗܘܬܐ ܡܡܨܥܐ ܘܠܥܒܝܘܬܐ ܕܒܣܪܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝ̣ܫܬܐ. ܡܨܐ ܗ̣ܘ ܚܝܠܐ ܕܟܠܡܕܡ ܡܬܡܨܝܢܐ. ܘܚܕܝܘܬܐ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܐܝܟ ܕܐܬܚܘܝܬ݀. ܡܬܟܢܫܐ ܕܚܕ ܡ̣ܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܬܠܝ̣ܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܡܨܐ ܗ̣ܘ ܚܝܠܐ ܠܡܬܚܝܕܘ ܥܡ ܚܕ ܡ̣ܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܐ̱ܢܫܘܬܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̇ܝ ܕܚܕ ܡ̣ܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܐܠܗܘܬܐ. ܠܚܕ ܡ̣ܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܐ̱ܢܫܘܬܐ ܢܬܚܝܕ. ܛܝܒܘܬܐ ܗ̱ܝ ܪܒܬܐ܆ ܡܢܗ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܟܝܢܐ ܐ̱ܢܫܝܐ. ܘܐܠܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܗܘܬ݀ ܚܕܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܡܫܬܟܚܐ ܗܘܬ݀ ܛܝܒܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܣܥܘܪܘܬܗ̇ ܠܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܚܕܝܘܬܐ ܟܕ ܛܝܒܘܬܐ ܗ̇ܝ ܪܒܬܐ܆ ܘܠܘ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܐܝܟ ܕܐܬܚܘܝܬ݀. ܐܢ ܐܬܟܠܝܬ݀܇ ܠܘ ܡ̣ܢ ܙܢܐ ܕܫܦܝ̣ܥܘܬܐ ܡܬܟܠܝܐ ܗܘܬ݀. ܐܠܐ ܡܠܘܢ܆ ܡ̣ܢ ܙܢܐ ܕܚܣܘܟܬܢܘܬܐ. ܘܕܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܠܗܠ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܟܠ ܙܢܐ ܕܩܠܘܛܘܬܐ ܓܠܝܐ. ܚܕܝܘܬܐ ܡܕܝܢ ܡ̣ܢ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܗܝ ܦܐܝ̈ܬ ܠܐܠܗܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܬܪܝܢ ܐܢܘܢ ܙܢܝ̈ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܫܟܝ̣ܪ ܩܘܛܪܓܗܝܢ. ܚܕ ܡ̇ܢ ܙܢܐ ܕܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܡ̣ܢ ܗܘܠܐ ܐܢܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚܢܝ̣ܬܐ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐ̱ܚܪܢܐ ܕܕܡܐ ܠܗ ܒܟܠܡܕܡ ܢܒܪܐ. ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܬܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܚܡܫܐ ܢܫܡܠܐ ܒܠܥܕ ܬܘܣܦܬܐ. ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ܇ ܙܢܐ ܕܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܟܝܢܐ ܒܝ̣̈ܫܢ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܒܪܝ̣ܬܐ ܡܕܡ ܢܒܪܐ܇ ܗ̇ܝ ܐܝܕܐ ܕܟܠܢܐܝܬ ܡ̣ܢ ܛܒܬܐ ܓܠܝ̣ܙܐ. ܐܘ ܕܒܝ̣ܫܬܗ̇ ܥܠܒܐ ܠܛܒܬܗ̇. ܘܟܕ ܚܕܝܘܬܐ܆ ܘܕܠܐ ܚܕܐ ܗ̱ܝ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܙܢܝ̈ܐ. ܠܘ ܠܐ ܦܐܐ ܐܦܠܐ ܫܟܝ̣ܪ. ܩܘܛܪܓܗ̇ ܥܠ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܝܘܒ. ܐܢܐ ܝ̇ܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܦܪܘܩܝ ܚܝ ܗ̣ܘ ܘܒܣܘܦܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܢܬܓܠܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܕܘܝܕ. ܟܘܪܣܝܟ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ. ܫܒܛܐ ܦܫܝ̣ܛܐ ܫܒܛܐ ܕܡܠܟܘܬܟ. ܡܛܠܗܢܐ ܡܫܚܟ ܐܠܗܐ ܐܠܗܟ ܡܫܚܐ ܕܚܕܘܬܐ ܝܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܚܒܪ̈ܝܟ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܐܫܥܝܐ. ܗܐ ܒܬܘܠܬܐ ܬܒܛܢ ܘܬܐܠܕ ܒܪܐ. ܘܢܬܩܪܐ ܫܡܗ ܥܡܢܘܐܝܠ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܡܢ ܐܠܗܢ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܗ̣ܘܟܕ ܗ̣ܘ. ܡܛܠ ܕܝܠܕܐ ܐܬܝ̣ܠܕ ܠܢ. ܘܒܪܐ ܐܬܝ̣ܗܒ ܠܢ. ܘܗܘܐ ܫܘܠܛܢܗ ܥܠ ܟܬܦܗ. ܘܐܬܩܪܝ̣ ܫܡܗ ܕܘܡܪܐ ܘܡܠܘܟܐ ܐܠܗܐ ܓܢ̱ܒܪܐ ܕܥܠܡ̈ܐ. ܘܐܒܐ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝ̣ܕ. ܫܠܝ̣ܛܐ ܕܫܠܡܐ. ܠܡܣܓܝܘ ܫܘܠܛܢܗ. ܘܠܫܠܡܗ ܠܝܬ ܣܟܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܒܪܘܝܟ. ܗ̇ܢܘ ܐܠܗܢ ܘܠܐ ܢܬܚܫܒ ܐ̱ܚܪܢܐ ܠܘܬܗ. ܐܫܟܚ ܟܠ ܐܘܪܚܐ ܕܝ̣ܕܥܬܐ. ܘܝܗܒܗ̇ ܠܝܥܩܘܒ ܥܒܕܗ ܘܠܐܝܣܪܐܝܠ ܪܚܡܗ. ܘܒܬܪܟܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܬܚܙܝ̣. ܘܥܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܬܗܦܟ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܕܬܠܬܐ ܡܛܠ ܣܗ̈ܕܘܬܐ ܒܪ̈ܝܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܩܨܡܐ ܕܐܬܝ̣ܗܒ ܠܐܓܘܣܛܘܣ ܕܒܝܬ ܩܛܐܒܝ̣ܢܘܣ. ܟܕ ܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܐܠܦ ܡܢܘ̣ ܡܡܠܟ ܒܬܪܗ. ܛܠܝܐ ܥܒܪܝܐ ܡܬܩܪܐ ܐܠܗܐ ܡܫܝܚܐ ܕܡܡܠܟ ܠܛܘܒ̈ܬܢܐ. ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܡܬܘܡܝܐ. ܘܠܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܕܝܠܗ ܢܫܒܘܩ ܘܢܐܬܐ. ܗܦܟ ܐܙ̇ܠ ܡ̣ܢ ܥܘܡܪܐ ܕܝܠܢ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܣܘܠܘܢ ܦܝܠܠܘܣܘܦܐ. ܠܚܪܬܐ ܐܡܬܝ ܕܗ̣ܘ ܥܠ ܐܪܥܐ ܢܬܚܙܐ ܫܝ̣ܛܐܝܬ. ܘܡܛܠ ܫܘܪ̈ܥܬܐ ܦܓܪܐ ܢܬܥܛܦ. ܘܒܬܚܘ̈ܡܐ ܠܐ ܥܕܝ̣̈ܠܐ ܕܐܠܗܘܬܐ܆ ܠܚܒܠܐ ܕܚܫ̈ܐ ܢܒܛܠ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܠܥܡܐ ܠܐ ܡܗܝܡܢܐ ܚܣܡܐ ܢܐܚܘܕ. ܘܟܕ ܠܘܬ ܪܘܡܐ ܐܝܟ ܡܚܝܒܐ ܢܬܠܘܢܝܗܝ ܢܝ̣ܚܐܝܬ ܘܡܟܝ̣ܟܐܝܬ ܠܟܠ ܠܘܬܗ ܢܟܢܫ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܩܨܡܐ ܕܐܬܝ̣ܗܒ ܡ̣ܢ ܐܦܘܠܘܢ ܒܗܝܟܠܐ ܕܩܘܕܝ̣ܩܘܣ ܐܡܬܝ ܕܐܙܕܥܙܥ ܠܡܣܬܚܦܘ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܠܗ. ܐܬܢܒܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܢ ܢܒܝܐ ܕܟܝܐ ܘܝܗܘܒܐ ܕܩܨܡܐ. ܓܢ̱ܒܪܐ ܘܐܚܝ̣ܕ ܟܠ܆ ܡܠܟܐ ܐܦܘܠܘܢ. ܡܢܐ ܘܕܡܢܘ̣ ܢܗܘܐ ܗܝܟܠܐ ܗܢܐ. ܘܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ. ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܥܒܕܝ̣ܬܘܢ܆ ܠܘܬ ܡܝܬܪܘܬܐ ܘܨܒܬܐ ܚܝܪ̈ܢ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܬܠܝ̣ܬܝܘܬܐ ܚܕ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ. ܗܘ ܕܡܠܬܗ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ܆ ܒܛܠܝ̣ܬܐ ܫܒܪܬܐ ܕܠܐ ܡܢܣܝܐ ܒܙܘܘܓܐ ܢܬܒܛܢ. ܘܒܕܡܘ̣ܬܐ ܕܢܘܪܐ ܒܥܠܡܐ ܢܪܗܛ. ܘܠܟܠ ܢܨܘܕ. ܘܠܐܒܘܗܝ ܩܘܪܒܢܐ ܢܩܪܒ. ܕܝܠܗ ܢܗܘܐ ܒܝܬܐ ܗܢܐ. ܡܪܝܐ ܕܝܢ ܫܡܐ ܕܝܠܗ. ܐܡܪܝܢ ܠܗ. ܕܟܝܐ ܘܝܗܘܒܐ ܕܩܨ̈ܡܐ. ܓܢ̱ܒܪܐ ܘܡܠܟܐ ܕܟܠ ܐܦܘܠܘܢ. ܐܡ̇ܪ. ܠܐ ܗ̇ܘ ܕܫܕܪܢܝ ܕܐܡܪܘܩ ܫܪܪܐ. ܠܐ ܝܕܥܬ ܡܢܐ ܐܡܪܬ. ܐܠܐ ܘܫܢܢܐ ܡܬܝ̣ܚܬܐ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ܆ ܕܝܠܗ ܗ̣ܝ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢ ܕܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܪܒܝ̣ܥܝܬܐ ܡܛܠ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܟܦܪܬ ܒܡܬܡܨܝܢܘܬ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܚܘ̈ܫܒܝܐ ܕܗܠܝܢ. ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘ ܡܫܟ̈ܚܢ ܗ̣ܝ. ܒܗ̇ܝ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܡܬܚܝܕܝ̣ܢ. ܐܘ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܡܟܬܪܝ̣ܢ ܘܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ. ܐܘ ܡܬܚܒܠܘ ܡܬܚܒܠܝܢ. ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡ̣ܢ ܚܘܒܠܗܘܢ ܗܘܐ. ܐܘ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܟܬܪ. ܘܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܬܚܒܠ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܘ ܚܕܝܘܬܐ ܗܘ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܕ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܟܡܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܡܟܬܪܝ̣ܢ. ܐܝܟܐ ܗ̱ܝ ܚܕܝܘܬܐ ܘܐܝ̇ܢܘ ܫܘܘܕܥܗ̇. ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܐܝܟ ܦܪܙܠܐ ܘܩܝܣܐ. ܕܡܢܗܘܢ ܟܘܪܣܝܐ ܡܬܪܟܒ. ܘܓܠܝܐ ܕܡܫܘܬܦܘܬܗܘܢ ܡܫܘܬܦܘܬܐ ܗ̱ܝ ܕܢܩܝ̣ܦܘܬܐ ܒܪܢܝܬܐ ܘܠܘ ܕܚܕܝܘܬܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܬܘܒ ܠܘ ܚܕܝܘܬܐ ܗ̱ܘ. ܐܠܐ ܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܚܘܒܠܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܥܠܬܐ ܕܗܘܝܐ ܕܐ̱ܚܪܢܐ ܬܠܝ̣ܬܝܐ ܗܘܐ. ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܐܝܟ ܕܒܫܐ ܘܚܠܐ ܕܡ̣ܢ ܚܒܘܟܝܗܘܢ ܐܟܣܘܡܠܝ ܗܘܐ. ܘܓܠܝܐ ܕܠܘ ܚܕܝܘܬܐ ܗ̱ܘ ܚܘܠܛܢܗܘܢ. ܐܠܐ ܡܘܙܓܐ ܘܒܘܠܒܠܐ. ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܘܗ̇ܘ ܕܬܠܬܐ ܬܘܒ ܠܘ ܚܕܝܘܬܐ ܗ̱ܘ. ܒܗ̇ܝ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܠܝܬܝܘܬܐ ܫܪܟ. ܘܗ̇ܘ ܕܠܝܬܘܗܝ܆ ܐܝܟܢܐ ܢܬܚܝܕ ܥܡ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܐܝܟ ܐܐܪ ܕܠܢܘܪܐ ܡܫܬܚܠܦ. ܘܓܠܝܐ ܕܠܘ ܠܢܘܪܐ ܐܐܪ ܡܬܚܝܕ ܗܝܕܝܟ. ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܢܘܪܐ ܡܬܚܒܠ ܘܠܟܝܢܗ ܗܦܟ. ܡܠܬܐ ܡܕܝܢ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܠܬܐ ܗܝ ܒܛܠܬܐ ܘܠܘ ܡܫܟܚܢܝ̣ܬܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܚܕܝܘܬܐ ܐܢ ܐܝܬܝܗ̇. ܐܘ ܐܢܢܩܝܬܐ ܗ̱ܝ ܐܘ ܠܘ ܐܢܢܩܝܬܐ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܝܕ ܬܪܬܝܢ. ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܠܘ ܐܢܢܩܝܬܐ ܗܘܬ݀ ܚܕܝܘܬܐ ܠܟܝܢܐ ܐܘ ܠܩܢܘܡܐ ܐܠܗܝܐ. ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܟܝܢܐ ܩܢܘܡܐ ܐܠܗܝܐ ܕܣܢܝ̣ܩ ܚܣܝ̣ܪܐ ܗ̱ܘ. ܘܟܠ ܕܚܣܝ̣ܪܐ ܗ̱ܘ܆ ܠܘ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ. ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܠܘ ܐܢܢܩܝܬܐ ܗܘܬ݀ ܚܕܝܘܬܐ. ܐܠܨܐ ܗܘܬ݀ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܡܬܥܪܛܠ ܗܘܐ ܡܢܗ̇ ܟܝܢܐ ܐܘ ܩܢܘܡܐ ܐܠܗܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܘ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܐܠܗܝܐ ܡܫܪܝܢܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܥܡܗ ܐܬܚܝܕ܆ ܡܬܘܡܝܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܐܘ ܩܢܘܡܐ ܗ̇ܘ ܐܠܗܝܐ. ܘܬܪ̈ܝܗܘܢ ܫܟܝ̣ܪܝ̣ܢ. ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܘ ܠܢ ܐܢܢܩܝܬܐ ܗܘܬ݀ ܚܕܝܘܬܐ ܠܟܝܢܐ ܐܘ ܩܢܘܡܐ ܐܠܗܝܐ. ܠܐ ܣܢܝ̣ܩ ܗܘܐ ܟܝܢܐ ܐܘ ܩܢܘܡܐ ܗ̇ܘ ܥܠܝܗ̇ ܕܚܕܝܘܬܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܠܐ ܣܢܝ̣ܩ ܥܠ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܠܘ ܡܫܟܚܢ̈ܝܬܐ ܗ̱ܝ ܕܢܩܢܝܘܗܝ. ܘܟܕ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܦܫܚܝ̈ܗܘܢ ܕܦܘܠܓܝ̈ܗ̇ ܕܚܕܝܘܬܐ ܫܟܝ̣ܪܝ̣ܢ. ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̣ܝ ܚܕܝܘܬܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܚܕܝܘܬܐ ܐܢ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܠܬܠܬܝ̈ܗܘܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܗ̇ܘ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܡܪܝܬܘܢ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܘ ܬܠܬܝ̈ܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܙܕܩ ܕܢܬܚܝܕܘܢ ܘܢܬܒܪܢܫܘܢ܆ ܐܘ ܠܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܘܬܪ̈ܝܗܘܢ ܦܫܚܘ̈ܗܝ ܕܦܘܠܓܐ܆ ܡܒܛܠܢ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܘܕܝܬܘܢ. ܚܕܝܘܬܐ ܡܕܝܢ ܕܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܐܬܬܕܝ̣ܢܬ݀ ܐܝܟ ܪܥܝܢܟܘܢ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܪܒܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܐܠܘ ܐܬܚܝܕ ܐܠܗܐ ܥܡ ܒܪܢܫܐ. ܡܫܬܟܚ ܕܐܣܬܝܟ ܠܗ ܒܗ. ܘܟܕ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ܇ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܗ̱ܘ ܒܟܝܢܗ. ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢ̈ܝܬܐ ܗ̱ܝ ܠܗ ܗ̇ܝ ܕܥܡ ܡܣܝܟܐ ܢܬܚܝܕ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܫܪ̈ܝܐ ܕܣܥܝ̈ܐ ܗܠܝܢ. ܫܪܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܦܘܠܓܟܘܢ ܗ̇ܘ ܬܠܝ̣ܬܝ ܦܫ̈ܚܐ܆ ܠܘ ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܠܘܓܝܩܝܐ ܐܬܚܫܚܬܘܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܡܦܪܫܬܐ ܠܐ ܡܪܢܝܬܐ. ܐܝܟ ܕܠܡܪܢܝܬܐ ܢܣܒܬܘܢܗ̇. ܟܐܡܬ݀ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܨܐ ܕܢܗܘܐ ܦܫܚܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܪܒܝ̣ܥܝܐ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢܝܬܘܢ. ܗ̇ܘ ܕܠܘ ܠܐ ܡܨܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܚܝܕܝܢ. ܐܘܟܝ̣ܬ ܩܢܘܡܐ ܐܠܗܝܐ ܘܗ̇ܘ ܐ̱ܢܫܝܐ. ܒܟܝܢܝ̈ܗܘܢ ܡ̇ܢ ܕܝ̣ܠܢܝ̈ܐ܆ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܟܬܪܝ̣ܢ. ܒܠܥܕ ܚܘܒܠܐ ܘܒܘܠܒܠܐ. ܐܘ ܫܘܚܠܦܐ ܘܫܘܓܢܝܐ. ܘܒܦܘܚܡܗܘܢ ܐ̱ܚܝܢܝܐ. ܘܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܩܢܘܡܐ ܐܠܗܝܐ ܒܗ̇ܘ ܐ̱ܢܫܝܐ. ܘܡܬܬܥܒܕܢܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܐ̱ܢܫܝܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܐܠܗܝܐ. ܠܘ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܦܝܫܝ̣ܢ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܬܚܕܬ݀ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܘ ܚܘܒܠܐ ܗ̱ܘ ܘܒܘܠܒܠܐ. ܐܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܘܫܘܓܢܝܐ. ܘܫܘܚܠܦܐ ܬܘܒ ܘܫܘܓܢܝܐ ܠܘ ܕܟܝܢܐ ܐܘ ܕܒܟܝܢܐ. ܐܠܐ ܕܦܘܚܡܐ ܘܐ̱ܚܝܢܘܬܐ ܠܘܬ ܡܕܡܝܬܐ. ܕܠܒܪ ܗ̣ܝ ܡ̣ܢ ܟܝܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܬܗܘܢܢܐ ܚܕܝܘܬܐ ܢܛܪܬ݀ ܐܘܣܝ̈ܐܣ. ܘܐܦܢ ܪܡܬ݀ ܡ̣ܢ ܗܘ̈ܢܐ ܗ̣ܝ. ܬܚܘܝ̣ܬܐ ܕܝܢ ܠܗ̇ܝ ܕܡܬܐܡܪܐ. ܚܕܝܘܬܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝ̣ܠܬܐ ܥܡ ܦܓܪܐ ܐ̱ܢܫܝܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܩܢܘܡܐ ܐܠܗܝܐ. ܐܢܢܩܝܬܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܚܕܝܘܬܐ܆ ܒܠܥܕ ܣܢܝ̣ܩܘܬܗ ܕܥܠ ܚܕܝܘܬܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ ܡܨܐ ܚܝܠܐ ܗ̱ܘ ܘܝܕܘܥܐ ܗ̱ܘ ܐܢܢܩܐܝܬ. ܒܠܥܕ ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܕܣܢܝ̣ܩ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܐܠܐ ܗ̇ܝ ܫܟܝ̣ܪܘܬܐ ܕܗܪܬܡܢ ܟܢܫܬܘܢ܆ ܐܦ ܗܪܟܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܘܬܘܒ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܢܢܩܝܬܐ ܗ̱ܝ ܠܗ ܚܕܝܘܬܐ܆ ܟܕ ܗ̣ܘ ܩܢܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܥܡܗ ܐܬܚܝܕ ܡܫܬܟܚ. ܒܕܓܘܢ ܠܐ ܐܠܨܐ ܡܫܪܝܢܘܬܗ ܕܝܠܗ܆ ܐܦܠܐ ܡܬܘܡܝܘܬܗ ܕܩܢܘܡܐ ܗ̇ܘ. ܗܐ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ ܐܢܢܩܐܝܬ ܝ̇ܕܥ ܫܟܝ̣ܚܘܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܒܪܡ ܠܐ ܟܕ ܫܟܝ̣ܚ. ܒܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܢܫܬܟܚ. ܠܘ ܕܫܟܝ̣ܚ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܗ. ܐܠܐ ܕܥܬܝ̣ܕ ܠܡܫܬܟܚܘ. ܘܬܘܒ ܐܡܪܝܢܢ ܘܐܢ ܢܗܘܐ ܕܢܫܦ ܕܠܘ ܐܢܢܩܝܬܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܚܕܝܘܬܐ܆ ܐܦܠܐ ܣܢܝ̣ܩ ܗܘܐ ܥܠܝܗ̇. ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܡ̣ܪܬܘܢ ܕܟܠ ܕܠܐ ܣܢܝ̣ܩ ܥܠ ܡܕܡ܆ ܡ̣ܢ ܠܘ ܡܫܟܚܢ̈ܝܬܐ ܗ̱ܝ ܕܢܩܢܝܘܗܝ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܒܥܬܐ ܗ̱ܝ. ܘܐܝ̇ܟܘ ܐܦܘܕܝܟܣܝܣ ܕܥܠܝܗ̇. ܗܐ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܟܕ ܠܘ ܐܢܢܩܝܬܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܒܪܝ̣ܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܐܦܠܐ ܣܢܝ̣ܩ ܗܘܐ ܥܠܝܗ̇܆ ܒܪܝܗܝ ܟܕ ܨܒܐ. ܘܒܗ̇ ܒܕܡܘ̣ܬܐ ܡܕܝܢ ܘܐܬܚܝܕ ܟܕ ܨܒܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܦ ܚܕܝܘܬܐ ܨܒܘܬܐ ܗ̱ܝ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܠܬܠܬܝ̈ܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܬܠܝ̣ܬܝܘܬܐ. ܐܠܐ ܠܩܢܘܡ ܡܠܬܐ ܝܬܝܪ ܒܝܬܝܐ܆ ܗ̣ܝ ܚܕܝܘܬܐ ܒܝܕ ܬܪܬܝܢ. ܚܕ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܒܡܠܬܐ ܢܨܝ̣ܒܬܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܒܡܠܝ̣ܠܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܗܘܢܐ. ܡܫܘܬܦ ܒܪܢܫܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܡܠܬܐ ܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܥܠܬ݀ ܒܝܬܝܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܐܠܗܐ. ܙܕܩܐܝܬ ܕܩܢܘܡ ܡܠܬܐ ܕܗ̣ܘ ܒܪܐ ܣܓܝ̣ܕܐ܇ ܗܘܬ݀ ܚܕܝܘܬܐ ܗܕܐ ܕܝ̣ܠܢܐܝܬ. ܘܟܕ ܒܗ ܒܗܢܐ ܩܢܘܡܐ ܐܫܬܡܠܝ̣ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܢܝܫܐ. ܐܬܟܠܝ̣ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ. ܕܬܪܬܝܢ܆ ܗ̇ܝ ܕܚܕܝܘܬܐ ܟܕ ܒܝܕ ܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ ܡܫܪܝܢܝ̣ܬܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ݀ ܕܬܬܒܕܩ̈ܝ. ܟܐܢܐܝܬ ܠܩܢܘܡܐ ܗ̇ܘ ܗ̇ܘ ܕܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ ܡܬܘܡܝܬܐ ܗܘܬ݀ ܕܝ̣ܠܝܬܗ܆ ܢܩܦܬ݀ ܚܕܝܘܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܗ̣ܝ ܕܝ̣ܠܝܬܐ ܦܐܝܘܬ ܡܛܣܟܐܝܬ ܙܕܩܗ̇ ܢܛܪܬ݀. ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܢܦܩܬ݀.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܪܒܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܠܘ ܓܘܫܡܐ ܗ̣ܘܐ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܐܘ ܓܕܫܐ. ܡܚܝܕܘܬܗ ܕܥܡ ܡܣܝܟܐ. ܐܝܟ ܢܩܝ̣ܦܘܬܐ ܕܗܕܡ̈ܐ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܕܡܢܗܘܢ ܦܓܪ ܚܝܘܬܐ ܡܬܠܚܡ. ܐܘ ܢܩܝ̣ܦܘܬܐ ܕܐܕܫܐ ܥܡ ܗܘܠܐ ܕܡܢܗܘܢ ܓܘܫܡܐ ܡܬܪܟܒ. ܘܟܕ ܠܘ ܓܘܫܡܐ ܗ̱ܘ ܐܦܠܐ ܓܕܫܐ. ܠܐ ܐܠܨܐ ܠܗ ܠܡܣܬܝܟܘ ܒܚܕܝܘܬܗ ܕܥܡ ܡܣܝܟܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܢܦܫܐ ܡܠܝ̣ܠܬܐ ܟܕ ܥܡ ܦܓܪܐ ܡܚܝܕܐ. ܕܡܣܝܟ ܒܐܬܪܐ. ܠܘ ܡܣܝܟܬܐ ܗ̱ܝ ܐܦ ܗ̣ܝ ܒܐܬܪܐ ܒܥܠܬ݀ ܡܣܝܟܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܘ ܐܣܬܝܟܬ݀܆ ܐܬܦܠܓܬ݀. ܐܬܓܫܡܬ݀܆ ܐܬܚܒܠܬ݀. ܘܡ̣ܢ ܟܝܢܗ ܢܦܩܬ݀ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ.

 

 

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܟܕܘ ܗܘܬ݀ ܚܕܝܘܬܐ ܒܡܪܢ ܡܫܝܚܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܬܪܝܢ. ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܫܘܪܪ ܫܬܐܣܬܐ ܐܝ̇ܕܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܡܫܬܟ̈ܠܠܢ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ ܕܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܬܟܝ̣ܒܘܬ ܣܗܕ̈ܘܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܬܪܝܢ ܐܢܘܢ ܙܢܝ̈ܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܬܟܝ̣ܒܬܐ. ܚܕ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܢܗܘܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܬܟܝ̣ܒܐܝܬ ܣܗܕܝ̣ܢ. ܕܚܙܐܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܛܠܬܗ ܣܗܕܝ̣ܢ. ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ܆ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܕܚܙܐܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܕܡܢܗܘܢ ܢܣܬܗܕ. ܐܠܐ ܕܡ̣ܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܡ̣ܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܥܕܡܐ ܕܬܬܝܒܠ ܣܗܕܘܬܐ ܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܚܙܐ ܚܙܐܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܕܡܣܬܗܕ. ܘܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܒܝܕ ܬܪܝܢ ܩܢܘ̈ܢܐ ܡܫܬܡܠܐ ܫܘܪܪܗ. ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܒܡܢܝܢܐ ܡܫܪܬܚܐ ܢܗܘܘܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܣܗܕܝܢ܇ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܢܬܡܨܘܢ ܥܡܗ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܢܫܠܡܘܢ ܥܠ ܟܕܒܘܬܐ. ܐܘ ܕܢܚܫܠܘܢ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܐ̱ܪܙܐ. ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܢܕܓܠܘܢ ܘܢܐܡܪܘܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܐ ܚ̣ܙܘ ܐܘ ܠܐ ܫܡ̣ܥܘ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܢܚܙܐ ܥܡ̈ܡܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܡ̣ܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܢܘܢ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܘܒܠܫܢ̈ܐ ܡܡܠܠܝ̣ܢ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܣܗܕܝܢ܇ ܕܚ̣ܙܘ ܐܘ ܕܫܡ̣ܥܘ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܚ̣ܙܘ. ܕܐܝܬ ܒܥܠܡܐ ܓܙܪܬܐ ܡܕܡ ܪܒܬܐ ܕܫܡܗ̇ ܩܘܦܪܘܣ. ܕܠܐ ܦܘܠܓ ܡܩܒܠܝ̣ܢܢ ܣܗܕܘܬܗܘܢ. ܘܡܬܪܟܢܝ̣ܢܢ ܠܡܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܠܐ ܦܘܪܬܟ. ܩܢܘܢܐ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ܆ ܕܡܬܪܓܫܢܐ ܢܗܘܐ ܘܠܘ ܡܬܗܘܢܢܐ ܗ̣ܘ ܡܣܬܗܕܢܐ. ܘܐܠܐ ܠܐ ܡܩܒܠܬܐ ܗܘܝܐ ܡ̣ܢ ܗܘܢܐ ܣܗܕܘܬܐ ܕܥܠܘܗܝ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܢܗܘ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܢܬܟܢܫܘܢ ܐܟܚܕܐ ܘܢܣܗܕܘܢ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܫܪܝܢܐ ܗ̱ܘ. ܐܘ ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܗ̱ܝ. ܐܘ ܕܐܠܗܐ ܚܕ ܗ̣ܘ. ܠܐ ܣܟ ܡܬܕܢܝܐ ܢܦܫܐ ܠܦܝܣܗܘܢ. ܐܠܘܠܐ ܒܝܕ ܐܦܘܕܝ̣̈ܟܣܝ̣ܣ ܢܫܬܪܪ̈ܢ ܒܥ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܐܡܪܝܢܢ܇ ܕܒܙܢܐ ܗ̇ܘ ܬܪܝܢܐ ܕܬܟܝ̣ܒܘܬ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܝ̣ܕܥܢܢ ܘܐܫܬܪܪܢܢ܇ ܕܡ̣ܢ ܟܕܘ ܗܘܬ݀ ܚܕܝܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܥܡ ܩܢܘܡܐ ܡܕܡ ܐ̱ܢܫܝܐ ܒܡܫܝܚܐ ܡܪܢ. ܟܐܡܬ݀ ܫܡ̣ܥܢܢ ܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܡ̣ܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܒܠܫ̈ܢܐ ܠܥܙܝ̣ܢ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܕܣܗܕܘ ܕܫܡ̣ܥܘ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܡ̣ܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ܇ ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܡ̣ܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܗܟܢܐ ܥܕܡܐ ܕܐܬܝܒܠܬ݀ ܣܗܕܘܬܐ ܠܘܬ ܥܡ̈ܡܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܥܒܪ̈ܝܐ ܘܝܘ̈ܢܝܐ ܘܪ̈ܘܡܝܐ ܘܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܕܚܙܐܘܗܝ ܠܡܪܢ ܒܥܠܡܐ܇ ܘܫܡܥܘ̣ܗܝ ܕܐܡ̣ܪ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܒܪܗ ܗ̣ܘ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܒܪܗ ܕܐ̱ܢܫܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝ̣ܒ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܠܗ ܣܓܝ̣ܕܐ. ܘܣܥܪ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܬܡܝ̣̈ܗܬܐ ܐܝܟ ܕܠܫܘܪܪ ܡܠܬܗ. ܘܒܗ ܢܒܝ̈ܘܬܐ ܕܢܒܝ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܡ̣ܢ ܚܝܠܐ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܢܦܩ̈ܝ. ܘܒܙܢܝ̈ܐ ܡܕܡ ܐܬܚܙܝ̣ ܒܥܠܡܐ܆ ܘܫܢܝ̣ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܒܪܢܫܐ ܐ̱ܢܫ ܒܗܘܢ ܐܬܚܙ̣ܝ. ܘܗܟܢܐ ܗܘܬ݀ ܠܢ ܝ̣ܕܥܬܐ ܡܪܢܝܬܐ ܕܡܚܪܪܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܘܠܓܐ ܘܦܘܫܟܐ. ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܗܘܝܘ̣ ܗ̇ܘ ܕܡܣܬܟܐ ܗܘܐ ܕܢܐܬܐ. ܘܗܘܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܪܒܝ̣ܥܝܬܐ. ܡܛܠ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܙܝܦܝ̣ܢ ܠܬܟܝ̣ܒܘܬ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܣܗ̈ܕܐ ܕܝ̣ܠܢܐܝܬ ܠܘ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܟܕܒ. ܘܐܠܐ ܠܐ ܐܣܬܢܩܬܘܢ ܥܠ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܥܡܗ. ܘܟܕ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܨܐ ܠܡܟܕܒܘ. ܐܦ ܟܠܗܘܢ ܡܨܝܢ ܠܡܟܕܒܘ܇ ܘܐܝܟܢܐ ܠܐ. ܘܗܐ ܟܕ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܟܘ̈ܫܝܐ ܫܪܝ̣ܪܐ ܦܪܘܛܐܣܝ̣ܣ ܗܕܐ ܕܐܡܪܐ ܕܐܘܟܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡ̣ܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܬܫܪ ܕܐܘܟܡ̈ܐ ܐܢܘܢ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܒܛܠܬ݀ ܠܗ̇ ܣܗܕܘܬܐ ܬܟܝ̣ܒܬܐ ܘܠܐ ܫܘܝܐ ܠܡܬܗܝܡܢܘ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܡܬܪܡܐ ܠܡܕܓܠܘ. ܟܕ ܨܒܝܢܐ ܡܕܡ ܕܨܠܐܷ ܠܕܓܠܘܬܐ ܡܫܬܟܚ ܒܗ. ܘܕܒܨܒܝܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܠܘ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢ̈ܝܬܐ ܗ̱ܝ ܕܒܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܢܫܬܟܚ܆ ܓܠܝܐ. ܘܕܗ̣ܝ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܡܣܠܝܘ ܡܣܠܝܐ ܠܣܗܕܘܬܐ ܬܟܝ̣ܒܬܐ. ܘܠܐ ܡܩܒܠܬܐ ܥܒܕܐ ܠܗ̇܆ ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡܨܐ ܠܡܟܦܪ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܟܕܒܘܬܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܬܡܨܝܢܐܝܬ ܡܬܩܛܪܓܐ. ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܬܬܩܛܪܓ. ܘܐܢܗܘ ܕܬܐܡܪܘܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܥܕܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܕܬܪܝܢ ܐܘ ܬܠܬܐ ܐܘ ܥܣܪܐ ܐܦܢ ܡܨܝܢ ܕܢܕܓܠܘܢ. ܐܠܐ ܡܐܐ ܐܘ ܐܠܦܐ ܐܘ ܪܒܘܬܐ ܠܐ ܡܨܝܢ. ܐܠܨܐ ܠܟܘܢ ܕܐܦܘܕܝ̣ܟܣܝ̣ܣ ܬܩܝ̣ܡܘܢ ܥܠ ܗܟܢ. ܘܕܗ̣ܝ ܗܕܐ ܠܐ ܡܬܬܝܬܝܐ ܠܟܘܢ ܓܠܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܠ ܡܢܝܢܐ ܕܬܝܬܘܢ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܟܕܒܘܬܐ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܗ ܕܝ̣ܠܢܐܝܬ. ܡܕܝܢ ܘܥܠ ܟܠܗ ܐܟܚܕܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܪܒܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܗ̇ܘ ܕܠܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥ. ܠܐ ܟܐܢܐ ܕܢܚܪܘܩ ܥܠܘܗܝ ܕܫܪܝ̣ܪ. ܘܓܠܝܐ ܕܠܣܘܓܐܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܙܒܢܐ ܕܡܫܝ̣ܚܐ܆ ܘܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܗܢܐ. ܠܘ ܚܬܝ̣ܬܐܝܬ ܝ̇ܕܥܝ̣ܢܢ. ܐܝܟܢܐ ܡܕܝܢ ܢܗܝܡܢ ܠܗ̇ܘ ܡܐ ܕܣܗ̣ܕܘ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܚܡܝܫܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܗܐ ܡܓܘ̈ܫܐ ܠܦܘܬ ܣܓܝܐܘܬܗܘܢ. ܘܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܢܚ ܓܪܒܝ ܣܗܕܝ̣ܢ ܠܙܪܘܕܫܬ ܢܒܝܗܘܢ. ܕܬܕܡܪ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܣ̇ܥܪ ܗܘܐ. ܕܦܫܝ̣ܩܬܗܝܢ܆ ܗ̇ܝ ܕܒܓܘ ܓܘܙܠܬܐ ܪܒܬܐ ܕܢܘܪܐ ܥܐܠ ܗܘܐ ܘܝܬܒ ܘܡܠܦ ܗܘܐ ܠܫܡܘ̈ܥܘܗܝ. ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܣܗܕܘܬܐ ܬܟܝ̣ܒܬܐ ܡܬܗܝܡܢܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ. ܢܒܝܐ ܙܕܩ ܕܬܩܒܠܘܢܝܗܝ ܠܙܪܘܕܫܬ ܡܓܘܫܐ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܫܬܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܟܠ ܬܘܢܝܐ ܕܥܠ ܨܒܘܬܐ ܡܕܡ ܕܒܙܒܢܐ ܕܥܒ̣ܪ ܡܬܐܡܪܐ ܕܗܘܬ݀. ܠܘ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܣܒܪ ܥܠܘܗܝ. ܕܡ̣ܢ ܒܪܢܫܐ ܐ̱ܢܫ ܒܥܠܬ݀ ܚܫܐ ܐܘ ܢܝ̣ܫܐ ܡܕܡ ܐܙܕܪܥ. ܐܝ̣ܛܐ ܐܬܛܒܒ ܠܘܬ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܗܟܢܐ ܡ̣ܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܥܕܡܐ ܕܐܬܝܒܠ ܠܘܬܢ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܠܟܠ ܬܘܢܝܐ ܕܥܠ ܨܒܘܬܐ ܕܒܙܒܢܐ ܕܥܒܪ ܢܩܦܐ. ܡܨܝܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܬܘܢܝܐ ܡ̣ܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢܗܘܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܠܐ ܐܠܨܐ ܠܡܩܒܠܘܬܗ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܫܒܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܟܕ ܒܝܕ ܬܟܝ̣ܒܘܬ ܣܗܕ̈ܘܬܐ. ܐܦܠܐ ܐܢ ܡܬܘܡ ܗܘܐ ܒܥܠܡܐ ܡܫܝ̣ܚܐ ܡܨܝܬܘܢ ܕܬܫܪܪܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܡܨܝܬܘܢ ܠܡܫܪܪܘ ܕܐܡ̣ܪ ܥܠ ܢܦܫܗ ܙܦܠܢ ܘܣܥ̣ܪ ܙܦܠܢ. ܘܐܝ̇ܕܐ ܗ̱ܝ ܠܟܘܢ ܐܘܪܚܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܡܚܘܝܢܘܬܐ. ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܪ̈ܫܝ̣ܡܢ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܗܘܐ ܗܘܝ̈. ܒܗ̇ܝ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ ܫܡܥܢܝܬܐ ܗ̱ܝ ܘܠܘ ܡܬܗܘܢܢܝ̣ܬܐ. ܘܟܠ ܒܥܬܐ ܕܠܘ ܡܬܗܘܢܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ. ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܒܡܚܘܝܢܘܬܐ ܚܘܫܒܝܬܐ ܬܩܘܡ ܐܦܘܕܝ̣ܟܣܝ̣ܣ ܕܥܠܝܗ̇.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܕܬܪܝܢ ܡܛܠ ܫܪܝܐ ܕܥܣܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܟܚܕܐ. ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܢ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܝ̣ܕܥܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܬܟܝ̣ܒܘܬ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܠܢ ܗܘܝܐ܇ ܝ̣ܕܥܬܐ ܗ̱ܝ ܐܢܢܩܝܬܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܝ̣ܕܥܬܐ ܐܢܢܩܝܬܐ ܕܡ̣ܢ ܬܟܝ̣ܒܘܬ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܗ̇ܝ ܗ̣ܝ ܕܐܦܢ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܡܒܛܠܢ̈ܝܬܐ ܘܬܚܘ̈ܝܬܐ ܣܘܓܐܐ ܣܩܘܒ̈ܠܝܬܐ ܡܬܬܝ̈ܬܝܢ ܠܒܘܛܠܗ̇. ܠܐ ܣܟ ܡܬܪܡܐ ܠܡܬܦܠܓܘ ܥܠܝܗ̇ ܗ̇ܘ ܕܐܕܪܟܗ̇. ܐܝܟ ܝ̣ܕܥܬܢ ܕܗܘܐ ܒܥܠܡܐ ܚܟܝܡܐ ܐ̱ܢܫ ܕܫܡܗ ܐܪܝ̣ܣܛܘܛܠܝ̣ܣ. ܒܕܓܘܢ ܘܐܦܢ ܪܒܘ̣ ܡܚܘ̈ܝܢܘܢ ܘܬܚܘ̈ܝܢ ܡܫܬܡܪ̈ܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܪܝ̣ܣܛܘܛܠܝ̣ܣ. ܠܐ ܣܟ ܡܬܪܡܝܢܢ ܠܡܬܦܠܓܘ ܥܠ ܝ̣ܕܥܬܢ ܕܗܘܐ ܒܥܠܡܐ ܚܟܝ̣ܡܐ ܐܪܝ̣ܣܛܘܛܠܝ̣ܣ. ܒܗ̇ ܒܕܡܘ̣ܬܐ ܡܕܝܢ ܢܣܒܢ ܢܣܝܢ ܣܥܝܝ̈ܟܘܢ ܒܗܘܢܝ̈ܢ. ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܡܨܝܢ ܠܡܦܫܟܘܬܢ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܡܫܝ̣ܚܐ ܡܪܢ ܐܬܚܙܝ ܒܥܠܡܐ ܘܐܡ̣ܪ ܥܠ ܢܦܫܗ ܙܦܠܢ. ܘܣܥ̣ܪ ܙܦܠܢ. ܘܟܕ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܡ̣ܢ ܬܟܝ̣ܒܘܬ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܩܒܠܢܢ. ܡ̣ܢ ܗܘܢܐ ܐܬܗܕܝ̣ܢܢ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܐܠܘ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ ܗܘܐ ܐܦܠܐ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܥܠ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܐܣܬܥܪ̈ܝܢ ܗܘܝ̈. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܐܫܬܪܪܢܢ ܕܝ̣ܕܥܬܐ ܗܕܐ ܕܡ̣ܢ ܬܟܝ̣ܒܘܬ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܐܕܪܟܢܢ܇ ܝ̣ܕܥܬܐ ܗ̱ܝ ܐܢܢܩܝܬܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܫܘ̈ܝܝ ܠܦܘܢܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢܢ ܣܥܝܝ̈ܟܘܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܦܘܢܝܝ̈ܗܘܢ ܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ ܡܬܩܢܝܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܝ̣ܕܥܬܗܘܢ. ܘܕܒܝܕ ܝ̣ܕܥܬܐ ܡܬܩܢܝܢܝ̣ܬܐ ܢܫܪܪ ܠܝ̣ܕܥܬܢ ܐܢܢܩܝܬܐ܆ ܫܟܝ̣ܪܐ. ܒܕ ܗ̇ܝ ܕܒܗܦܟܐ ܗ̣ܝ ܫܪܝܪܐ. ܟܐܡܬ݀ ܕܒܝܕ ܝܕܥܬܐ ܐܢܢܩܝܬܐ ܬܫܬܪܪ ܝ̣ܕܥܬܐ ܡܬܩܢܝܢܝ̣ܬܐ.

 

 

 

 

 

 

     #1 

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ. ܡܛܠ ܫܘܘ̈ܕܥܐ ܕܝ̣ܠܢܝ̈ܐ ܕܒܬܟܝ̣ܒܘܬ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܡܫܪܪܝ̣ܢ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܘܡܛܠ ܫܪܝܐ ܕܣܩܘܒܠܝܘܬ ܡ̈ܠܐ ܕܠܘܩܒܠܗܘܢ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܬܪܝܢ. ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠܬܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܕܫܘܘ̈ܕܥܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܢ. ܢܒܝܘ̈ܬܐ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܢܒܝܝ̈ܬܐ. ܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܗ̇ܝ ܕܪܝܫ ܐܒܗ̈ܬܐ ܝܥܩܘܒ ܕܐܡ̣ܪ. ܠܐ ܢܥܢܕ ܫܒܛܐ ܡ̣ܢ ܝܗܘܕܐ܆ ܘܡܒܕܩܢܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܡ̇ܢ ܕܝܠܗ ܗ̣ܝ. ܘܠܗ ܢܣܟܘܢ ܥܡ̈ܡܐ܇ ܘܐܠܘ ܠܐ ܡܪܢ ܗܘܝܘ ܗ̇ܘ ܕܡܣܬܟܐ ܗܘܐ. ܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܒܛܠܬ݀ ܡ̣ܢ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܡܫܘܕܥ ܫܒܛܐ. ܐܦܠܐ ܢܒܝܐ ܕܗܘܝܘ ܡܒܕܩܢܐ. ܘܟܕ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܠܐ ܡܠܟܐ ܐܦܠܐ ܢܒܝܐ. ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܐܬܐ ܠܗ ܗ̇ܘ ܕܡܣܬܟܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܗܘܝܘ ܫܪܝ̣ܪܐܝܬ܆ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܣܗܕܘܬܐ ܫܪܝ̣ܪܬܐ ܬܗܘܐ. ܟܐܡܬ݀ ܕܒܪܗ ܗ̣ܘ ܕܐܠܗܐ. ܘܒܪܗ ܕܐ̱ܢܫ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܘ ܟܕܒ ܗܘܐ܆ ܠܘ ܗܘܝܘ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܡܣܬܟܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܗ̇ܝ ܕܘܝܕ ܕܐܡ̣ܪ. ܦܠܓܘ ܢܚ̈ܬܝ ܒܝܢܬܗܘܢ ܘܥܠ ܠܒܘܫܝ ܐܪܡܝ̣ܘ ܦܣ̈ܐ. ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܢܒܝܘܬܐ ܘܠܐ ܣܟ ܥܠ ܦܘܫܩܐ ܣܢܝ̣ܩܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܫܬܡܫܬ݀ ܒܙܩܝ̣ܦܘܬܗ ܕܡܪܢ. ܐܟܡܐ ܕܗ̣ܝ ܬܟܝ̣ܒܘܬ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܡܫܪܪܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܗ̇ܝ ܕܐܫܥܝܐ ܕܐܡ̣ܪ. ܗܐ ܒܬܘܠܬܐ ܬܒܛܢ ܘܬܐܠܕ ܒܪܐ܆ ܘܢܬܩܪܐ ܫܡܗ ܥܡܢܘܐܝܠ. ܘܗܕܐ ܬܘܒ ܢܒܝܘܬܐ ܗ̱ܝ ܓܠܝ̣ܬܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܗ̇ܝ ܕܐܪܡܝܐ ܕܐܡ̣ܪ. ܗܐ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܬܝܢ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ. ܘܐܩܝ̣ܡ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܠܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ. ܠܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܝܬܝ̣ܩܝ ܕܐܩܝܡܬ ܥܡ ܐܒܗܝ̈ܗܘܢ ܒܝܘܡܐ ܕܐܚܕܬ ܒܐܝܕܝ̈ܗܘܢ. ܘܐܦܩܬ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܗܐ ܗ̇ܝ ܕܝܬܝ̣ܩܝ̣ ܚܕܬܐ ܕܒܝܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܗܝܡܢܘ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܐܬܬܩܝ̣ܡܬ݀.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܗ̇ܝ ܕܕܢܝܐܝܠ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܕܡܪܝܐ. ܕܫܒܥܝ̣ܢ ܫܒܘ̈ܥܝܢ ܢܬܬܢܝ̣ܚܘܢ ܥܠ ܥܡܟ. ܘܒܬܪ ܩܠܝ̣ܠ܆ ܘܠܡܐܬܐ ܡܫܝ̣ܚܐ ܡܠܟܐ ܫܒܘ̈ܥܐ ܫܒܥܐ. ܘܫܒܘ̈ܥܐ ܫܬܝܢ ܘܬܪܝܢ. ܘܒܬܪ ܫܒܘ̈ܥܐ ܫܬܝܢ ܘܬܪܝܢ܇ ܢܬܩܛܠ ܡܫܝ̣ܚܐ ܘܠܐ ܐܝܬ ܠܗ̇. ܘܩܪܝ̣ܬܐ ܕܩܘܕ̈ܫܐ ܬܬܚܒܠ. ܥܡ ܡܠܟܐ ܕܐܬܐ. ܘܓܠܝܐ ܕܫܢܝ̈ܐ ܕܥܒܕܝ̣ܢ ܗܠܝܢ ܫܒܘ̈ܥܐ ܒܨܝ̣ܪ̈ܢ ܡ̣ܢ ܐܠܦ ܫܢܝ̈ܢ. ܘܗܐ ܡ̣ܢ ܡܫܝ̣ܚܐ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ܆ ܩܪܝ̣ܒܘܬܐ ܕܐܠܦ ܘܡܐܬܝܢ ܘܫܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝ̣̈ܢ. ܫܒ̇ܩ ܐ̱ܢܐ ܫܢܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܕܢܝܐܝܠ ܥܕܡܐ ܠܡܫܝ̣ܚܐ. ܘܠܐ ܐܬܐ ܡܫܝ̣ܚܐ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܐܠܨܐܝܬ ܝ̣ܕܥܢܢ ܕܗܘܝܘ ܡܫܝ̣ܚܐ ܫܪܝ̣ܪܐ ܗ̇ܘ ܕܣܒܪܘ ܢܒܝ̈ܐ ܡܐܬܝܬܗ. ܘܕܗ̣ܘ ܡܫܝ̣ܚܐ ܠܘ ܒܪܢܫܐ ܗ̱ܘ ܫܚܝ̣ܡܐ. ܐܦܠܐ ܐܝܟ ܚܕ ܡ̣ܢ ܢܒܝ̈ܐ. ܡܠܘ̈ܗܝ ܣܗ̈ܕܢ. ܘܕܡܠܘ̈ܗܝ ܫܪܝ̣ܪ̈ܢ܆ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܠܘܠܐ ܫܪܝ̣ܪ̈ܢ ܗܘܝ̈܇ ܠܘ ܗܘܝܘ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܐܣܬܒܪܬ݀ ܡܐܬܝܬܗ. ܘܟܕ ܗܘܝܘ ܒܫܪܪܐ. ܡ̣ܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܫܪܝ̣ܪ̈ܢ ܡܠܘ̈ܗܝ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܬܡܝ̣̈ܗܬܐ ܕܡܫܘ̈ܕܥܢ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܩܕܡܝܬ݀ ܥܘܬܕܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܣܥܘܪܘܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗ̇. ܕܡܫܚܠܦܐ ܡ̣ܢ ܥܝ̈ܕܐ ܕܟܝܢܐ. ܘܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܠܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܡܨܝܐ ܕܒܪܘܝܗ ܗ̣ܘ ܕܟܝܢܐ. ܘܗ̣ܘ ܐܠܗܐ܆ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܒܐܝ̈ܕܝ ܡܨܥܝܐ ܡܕܡ ܣܥ̇ܪ ܠܗ܇ ܐܝܟ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܣ̇ܥܪ ܒܐܝ̈ܕܝ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܐܘ ܡܢܗ ܘܠܗ. ܐܝܟ ܒܪܝ̣ܬܗ ܕܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܒܪܢܫܐ ܐ̱ܢܫ ܢܐܡܪ ܡܠܬܐ ܡܕܡ. ܘܢܒܥܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܕܫܪܝ̣ܪ ܢܣܥܘܪ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܬܕܡܘܪܬܐ ܡܕܡ. ܐܝ̣ܛܐ ܢܣܥܪܝܗ̇ ܠܗܕܐ ܐܠܗܐ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ. ܐܢܢܩܐܝܬ ܟܠܢܫ ܝ̇ܕܥ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܡܡܠܠ ܘܣ̇ܥܪ ܒܪܢܫܐ ܗ̱ܘ. ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܡܠܠ ܘܣ̇ܥܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܠܘ ܡܫܪܪܢܐ ܗ̱ܘ ܕܕܓܠܘܬܐ ܚܣ. ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ. ܕܟܕ ܢܗܘܐ ܝܬܝ̣ܒ ܡܠܟܐ ܐ̱ܢܫ ܥܠ ܟܘܪܣܝ ܪܒܘܬܗ. ܘܢܦܘܩ ܛܠܝܐ ܐ̱ܢܫ ܘܢܐܡܪ ܕܐܢܐ ܒܪܗ ܐܝܬܝ ܕܡܠܟܐ. ܘܟܕ ܚܙܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܛܝܒܝ̣ܢ ܕܡܬܦܫܟܝ̣ܢ ܥܠ ܡܠܬܗ. ܢܐܡܪ ܠܡܠܟܐ. ܕܐܢܗܘ ܕܫܪܝ̣ܪ ܐ̱ܢܐ ܒܡܠܬܝ ܐܘܬܒܝܢܝ ܥܡܟ ܥܠ ܬܪܘܢܘܣ ܕܝܠܟ. ܘܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܬܘܗܝ ܢܣܡܟܝ̣ܘܗܝ ܥܡܗ. ܐܢܢܩܐܝܬ ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܛܝܒܝ̣ܢ ܡܗܝܡܢܝ̣ܢ ܕܒܪܗ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܕܡܠܟܐ. ܒܗ̇ ܒܕܡܘ̣ܬܐ ܡܕܝܢ ܘܡܪܢ ܡܫܝ̣ܚܐ. ܟܕ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܒܥܠܡܐ ܐܬܚܙܝ. ܘܕܡܘ̣ܬܐ ܕܥܒܕܐ ܢܣ̣ܒ. ܘܐܡ̣ܪ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܗ̣ܘ. ܘܡ̣ܢ ܥܘܒ ܐܒܐ ܢܦ̣ܩ ܘܐܬܐ ܠܥܠܡܐ. ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܬܡܝ̣̈ܗܬܐ ܥܡܗܝܢ ܕܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܐܣܬܥܪ̈ܝ. ܐܠܨܐܝܬ ܝ̣ܕܥܢܢ ܕܒܪܗ ܗ̣ܘ ܕܐܠܗܐ ܕܒܪܗ ܕܐ̱ܢܫܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܢܝܢ܆ ܠܙܢܝ̈ܐ ܓܢܣܢܝ̈ܐ ܕܬܕܡܪ̈ܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܐܣܬܥܪ̈ܝܢ ܙܕܩ ܠܢ ܠܡܡܢܐ. ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܬܠܬܐ ܓܢܣܝ̣̈ܢ.

 

 

 

ܓܢܣܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܗ ܕܡ̣ܢ ܫܒܪܬܐ ܒܬܘܠܬܐ. ܐܘܟܝ̣ܬ ܡ̣ܢ ܛܠܝ̣ܬܐ ܕܠܐ ܡܢܣܝܐ ܒܙܘܘܓܐ.

 

 

 

ܬܕܡܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܒܪܢܫܐ ܗ̣ܘܐ ܡܫܡܠܝܐ. ܠܐ ܡܬܘܡ ܩܪܒܬ݀ ܠܗ ܚܛܝ̣ܬܐ. ܠܐ ܒܚܘܫܒܐ ܐܦܠܐ ܒܡܡܠܠܐ. ܐܦܠܐ ܒܣܘܥܪܢܐ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܫܘܚܠܦ ܕܡܘ̣ܬܗ ܕܒܛܘܪ ܬܒܘܪ ܘܡܡܠܠܗ ܕܥܡ ܡܘܫܐ ܘܐܠܝܐ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܡܩܕܡܘܬ ܝ̣ܕܥܬܗ ܠܗ̇ܝ ܕܥܬܝ̣ܕܐ ܗܘܬ݀ ܕܬܗܘܐ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܫܪܐܘܗܝ ܠܗܝܟܠܐ ܗܢܐ ܘܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܡܩܝ̣ܡ ܐ̱ܢܐ ܠܗ. ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܠܫܡܥܘܢ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܢܩܪܐ ܬܪܢܘܓܠܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝ̣̈ܢ ܬܟܦܘܪ ܒܝ. ܘܗܟܢܐ ܗ̣ܘܐ. ܘܫܪܟܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܩܝܡܬܗ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܕܡܝ̣ܬ ܘܐܬܩܒܪ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܫܬ

 

ܡܣܩܬܗ ܕܠܫܡܝܐ ܠܥܝ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܫܒܥ

 

ܡܥܠܬܗ ܕܠܘܬ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ. ܟܕ ܬܪ̈ܥܐ ܐܚܝ̣ܕܝܢ.

 

 

 

ܓܢܣܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܙܢܐ ܕܬܕܡܪ̈ܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܠܒܪ ܡ̣ܢ ܝܬܗ ܐܬܚܙܝܝ̈ܢ. ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܓܢܣܐ܆ ܠܬܪܝܢ ܙܢܝ̣̈ܢ ܡܬܦܠܓ.

 

 

 

ܙܢܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܠܗ ܢܩܦ̈ܝ. ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܚܡܫ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܡܠܐܟܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܐ ܠܘܬ ܪ̈ܥܘܬܐ ܒܠܠܝܐ ܘܬܫܒܘܚܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܢܗܪܬ݀ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܕܚܠܘ ܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܡܠܐܟܐ ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ. ܗܐ ܓܝܪ ܡܣܒܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܬܗܘܐ ܠܟܠܗ ܥܠܡܐ. ܐܬܝ̣ܠܕ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܝܘܡܢܐ ܦܪܘܩܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܡܫܝ̣ܚܐ ܒܡܕܝ̣ܢ̱ܬܗ ܕܕܘܝܕ. ܘܗܕܐ ܠܟܘܢ ܐܬܐ. ܡܫܟܚܝ̣ܬܘܢ ܥܘܠܐ ܕܟܪܝ̣ܟ ܒܥܙܪܘܪ̈ܐ ܘܣܝ̣ܡ ܒܐܘܪܝܐ. ܘܡ̣ܢܫܠܝ ܐܬܚܙܝ̣ܘ ܥܡ ܡܠܐܟܐ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܫܡܝ̈ܐ. ܟܕ ܡܫܒܚܝ̣ܢ ܠܐܠܗܐ ܘܐܡܪܝܢ. ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܫܪܟܐ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܡܐܬܝ̣ܬܐ ܕܡܓܘ̈ܫܐ ܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ ܠܣܓܕܬܗ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ ܕܩܪܒܘ ܠܗ ܐܝܟ ܕܠܡܪܐ ܘܡܠܟܐ. ܘܟܘܟܒܐ ܕܡܗܕܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܚܠܡܐ ܕܚ̣ܙܘ ܕܠܐ ܢܗܦܟܘܢ ܠܘܬ ܐܝܪܘܕܝܣ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܡܚܬܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܥܠܘܗܝ ܒܕܡܘ̣ܬ ܓܘܫܡܐ ܕܝܘܢܐ. ܘܩܠܐ ܕܗܘܐ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ ܗ̣ܘ ܒܪܝ ܚܒܝ̣ܒܐ ܒܟ ܐܨܛܒܝ̣ܬ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܚܫܘܟܐ ܕܗܘܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܒܙܩܝ̣ܦܘܬܗ. ܡ̣ܢ ܫܬܫܥܝ̈ܢ ܥܕܡܐ ܠܫܥ̈ܐ ܬܫܥ. ܘܨܪܝܐ ܕܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܗܝܟܠܐ ܠܬܪܝܢ. ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܥܕܡܐ ܠܬܚܬ. ܘܙܘܥܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܘܡܨܛܪܝܢܘܬ ܟܐܦ̈ܐ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܡܬܦܬܚܢܘܬ ܩܒܪ̈ܐ. ܘܩܝܡܬܐ ܘܡܦܩܬܐ ܕܦܓܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܩܕܝ̣̈ܫܐ ܕܫܟܝ̣ܒܝ̣ܢ ܗܘܘ. ܘܡܥܠܬܗܘܢ ܕܠܐܘܪܫܠܡ ܘܡܬܚܙܝܢܘܬܗܘܢ ܕܠܣܓܝ̈ܐܐ. ܒܬܪ ܩܝܡܬܗ.

 

 

 

ܙܢܐ ܬܪܝܢܐ ܕܓܢܣܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܗ̣ܘ ܣܥ̣ܪ ܐܢܝܢ. ܘܟܕ ܣܓܝ̈ܐܢ ܥܣܪܝܢ ܡܢܗܝܢ ܡܢܝܢ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܗ̇ܝ ܕܫܚܠܦ ܡܝ̈ܐ ܠܚܡܪܐ ܒܩܛܢܐ ܕܓܠܝ̣ܠܐ

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܡܕܟܝܢܘܬܗ̇ ܕܠܓܪ̈ܒܐ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܡܚܠܡܢܘܬܗ ܕܠܥܒܕܗ ܕܩܢܛܪܘܢܐ ܒܟܦܪܢܚܘܡ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܡܚܠܡܢܘܬܗ ܕܠܚܡܬܗ ܕܦܛܪܘܣ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܡܦܩܢܘܬܗ ܕܠܠܓܝܘܢ ܒܐܬܪܐ ܕܓܕܪ̈ܝܐ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܫܬ

 

ܡܐܣܝܢܘܬܗ ܕܠܡܫܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܫܒܘܗܝ ܡ̣ܢ ܬܛܠܝ̣ܠܐ ܒܢܨܪܬ݀.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܫܒܥ

 

ܡܩܝ̣ܡܢܘܬܗ ܕܠܒܪܬ݀ ܝܘܐܪܫ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܬܡܢܐ

 

ܡܐܣܝܢܘܬܗ ܕܠܗ̇ܝ ܕܪܕܐ ܗܘܐ ܕܡܗ̇.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܬܫܥ

 

ܡܐܣܝܢܘܬܗ ܕܠܗ̇ܘ ܕܚܪܫ ܘܥܘܝ̣ܪ ܘܐܝܬ ܠܗ ܕܝܘܐ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܥܣܪ

 

ܡܐܣܝܢܘܬܗ ܕܠܗ̇ܘ ܕܝܒܝ̣ܫܐ ܐܝܕܗ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܝ̄ܐ

 

ܡܩܝ̣ܡܢܘܬܗ ܕܠܒܪܗ̇ ܕܐܪܡܠܬܐ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܝܒ̄

 

ܡܚܠܡܢܘܬܗ ܕܠܡܫܪܝܐ ܐ̱ܚܪܢܐ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܝܓ̄

 

ܡܣܒܥܢܘܬܗ ܡ̣ܢ ܚܡܫܐ ܠܚܡܝ̈ܢ ܠܚܡܫܐ ܐܠܦܝ̈ܢ. ܘܝ̣ܬܪ ܬܪܥܣܪ ܩܘܦܝ̣̈ܢܝ̣ܢ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܝܕ̄

 

ܡܣܓܝܢܘܬܗ ܕܠܗܠܝܢ ܫܒܥܐ ܠܚܡܝ̈ܢ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܝܗ̄

 

ܗ̇ܝ ܕܦܬܚ ܠܣܡܝܐ ܛܝ̣ܡܝ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܝܘ̄

 

ܗ̇ܝ ܕܦܬܚ ܠܣܡܝܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܡ̣ܢ ܟܪܣ ܐܡܗ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܝܙ̄

 

ܡܚܠܡܢܘܬܗ ܕܠܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܠܗ ܒܪ ܐܓܪܐ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܝܚ̄

 

ܡܚܠܡܢܘܬܗ ܕܠܗ̇ܘ ܕܟܢܝ̣ܫ ܗܘܐ ܡܝ̈ܐ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܝ̄ܛ

 

ܡܢܚܡܢܘܬܗ ܕܠܠܥܙܪ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܟܟ̄

 

ܡܘܒܫܢܘܬܗ ܕܠܬܬܐ ܒܙܒܢ ܐܕܪ. ܫܒ̇ܩ ܐ̱ܢܐ ܡܫܝܢܢܘܬܗ ܕܠܓܠܠܘ̈ܗܝ ܕܝܡܐ. ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܟܬܝ̣̈ܒܢ ܘܕܠܐ ܟܬܝ̣̈ܒܢ.

 

 

 

ܓܢܣܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܫܡܗ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬܠܩ ܐܣܬܥܪ̈ܝܢ ܘܡܣܬܥܪ̈ܢ. ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܓܢܣܐ ܬܘܒ܆ ܠܬܪܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܡܬܦܠܓ.

 

 

 

ܙܢܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܡܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܡܠܐܟ̈ܐ ܬܪܝܢ ܠܒܝ̣̈ܫܝ ܚܘܪ̈ܐ ܕܐܬܚܙܝ̣ܘ ܠܫܠܝ̣̈ܚܐ ܥܕܢ ܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ܇ ܘܐܡ̣ܪܘ ܠܗܘܢ. ܓܒܪ̈ܐ ܓܠܝ̣̈ܠܝܐ ܡܢܐ ܩܝ̇ܡܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܚܝܪܝܢ ܒܫܡܝܐ. ܗܢܐ ܝܫܘܥ ܕܐܣܬܠܩ ܡܢܟܘܢ ܠܫܡܝܐ. ܗܟܢܐ ܢܐܬܐ܆ ܐܟܡܐ ܕܚܙܝܬܘܢܝܗܝ ܕܣܠܩ ܠܫܡܝܐ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܩܠܐ ܕܗܘܐ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ܆ ܐܝܟ ܕܪܘܚܐ ܥܙܝ̣ܙܬܐ. ܘܐܬܡܠܝ̣ ܗܘܐ ܡܢܗ ܟܠܗ ܒܝܬܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܝܬܒܝ̣ܢ ܗܘܘ ܫܠܝ̈ܚܐ. ܘܐܬܚܙܝ̣ܘ ܠܗܘܢ ܠܫܢ̈ܐ ܕܡܬܦܠܓܝ̣ܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܢܘܪܐ. ܘܝ̣ܬܒܘ ܥܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܘܐܬܡܠܝ̣ܘ ܟܠܗܘܢ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܘܐܩ̣ܦܘ ܠܡܡܠܠܘ ܒܠܫܢ ܠܫܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܕܡܪܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫܡܥܝ̣ܢ ܘܢܐܡܪܘܢ ܚܕ ܠܚܕ. ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܕܡܡܠܠܝܢ. ܠܐ ܗܐ ܓܠܝ̣̈ܠܝܐ ܐܢܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܚܢܢ ܫܡܥܝ̣ܢܢ ܐ̱ܢܫ ܐ̱ܢܫ ܠܫܢܗ ܕܒܗ ܝ̣ܠܝ̣ܕܝ̣ܢܢ. ܦܪ̈ܬܘܝܐ. ܡܕܝ̈ܐ. ܐܠܢܝ̈ܐ. ܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܝܘ̈ܕܝܐ. ܩܦܕܘ̈ܩܝܐ. ܦܘܢܛܝ̈ܐ. ܐܣܝ̈ܝܐ. ܦܪ̈ܘܓܝܐ. ܦܡܦܘ̈ܠܝܐ. ܡܨܪ̈ܝܐ. ܠܘ̈ܒܝܐ. ܩܘܪ̈ܝ̣ܢܝܐ. ܪ̈ܘܡܝܐ. ܩܪ̈ܝܛܝܐ. ܥܪ̈ܒܝܐ. ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܬܡܗܘ ܒܗܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܢܐܡܪܘܢ. ܗܠܝܢ ܡܐܪܝ̣ܬܐ ܐܫܬܝ̣ܘ ܘܪܘܝ̣ܘ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܬܠܬܐ ܐܠܦܝ̣̈ܢ ܢܦ̈ܫܢ ܕܗܝܡܢܘ ܘܥܡ̣ܕܘ ܒܚܕ ܝܘܡܐ ܒܟܪܘܙܘܬܗ ܕܫܡܥܘܢ. ܘܐܡܝ̣ܢܝ̣ܢ ܗܘܘ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܫܠܝ̣̈ܚܐ. ܘܡܫܬܘܬܦܝ̣ܢ ܗܘܘ ܒܨܠܘܬܐ ܘܒܩܨܝܐ ܕܐܘܟܪܣܛܝܐ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܚܓܝ̣ܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܟܪܣ ܐܡܗ ܕܡ̣ܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܡܬܛܥܢ ܗܘܐ ܘܡܬܬܝܬܐ ܘܡܬܬܣܝ̣ܡ ܒܬܪܥܐ ܕܗܝܟܠܐ ܕܡܬܩܪܐ ܫܦܝ̣ܪܐ. ܠܡܫܐܠ ܙܕܩܬܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ. ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܠܝܬ ܠܝ. ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܝ ܝ̇ܗܒ ܐ̱ܢܐ ܠܟ. ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝ̣ܚܐ ܢܨܪܝܐ ܩܘܡ ܗܠܟ. ܘܐܚܕܗ ܒܐܝܕܗ ܕܝܡܝܢܐ ܘܐܩܝ̣ܡܗ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܫܪ̣̈ܝ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܥܩܒܘ̈ܗܝ. ܘܫܘܪ ܘܩܡ ܗܠܟ. ܘܥܠ ܥܡܗܘܢ ܠܗܝܟܠܐ ܟܕ ܡܗܠܟ ܘܡܫܘܪ ܘܡܫܒܚ ܠܐܠܗܐ. ܘܐܫܬܘܕܥܘܗܝ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܗܘܝܘ ܗ̇ܘ ܚܕܘܪܐ ܕܝܬܒ ܗܘܐ ܟܠܝܘܡ ܘܫܐܠ ܙܕܩܬܐ. ܘܬܡܗܘ ܘܐܬܕܡܪܘ ܥܠ ܡܕܡ ܕܗܘܐ. ܘܚܡܫܐ ܐܠܦܝ̈ܢ ܓܒܪ̈ܝܢ ܗܝܡܢܘ ܒܟܪܘܙܘܬܗ ܕܫܡܥܘܢ ܒܗܝܟܠܐ ܕܫܠܝܡܘܢ. ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܕܠܘ ܒܚܝܠܢ ܐܘ ܒܫܘܠܛܢ ܥܒܕܢ ܕܢܗܠܟ ܗܢܐ ܚܓܝ̣ܪܐ܇ ܐܠܐ ܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܕܐܢ̱ܬܘܢ ܩܛܠܬܘܢ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܚܢܢܝܐ ܗ̇ܘ ܕܛܫ̣ܝ ܡ̣ܢ ܕܡܝ̈ܗ̇ ܕܩܪܝ̣ܬܐ ܘܦܪܣܝܗ ܫܡܥܘܢ. ܘܡ̣ܢ ܕܚܠܬܗ ܢܦ̣ܠ ܘܡܝܬ. ܘܟܕ ܐܬܬ݀ ܐܢ̱ܬܬܗ. ܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܫܡܥܘܢ. ܐܡ̣ܪܝ ܠܝ ܐܢ ܒܗܠܝܢ ܕܡܝ̈ܐ ܙܒܢܬܘܢ ܩܪܝ̣ܬܐ. ܘܟܕ ܕܓܠܬ݀܆ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܫܡܥܘܢ. ܗܐ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܕܩܒܘܪ̈ܘܗܝ ܕܒܥܠܟܝ ܒܬܪܥܐ ܘܗ̣ܢܘܢ ܢܦܩܘܢܟܝ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܢܦܠܬ݀ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܘܡܝ̣ܬܬ݀.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܫܬ

 

ܟܪ̈ܝܗܐ ܕܡܬܬܦܩܝ̣ܢ ܗܘܘ ܒܫܘ̈ܩܐ ܘܡܬܪܡܝܢ ܒܥܪ̈ܣܬܐ. ܕܐܡܬܝ ܕܢܗܘܐ ܐܬܐ ܫܡܥܘܢ. ܐܦܢ ܛܠܢܝ̣ܬܗ ܬܓܢ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܡܬܐܣܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝܢ ܗܘܝ̈ ܠܗܘܢ ܪ̈ܘܚܐ ܛܢ̈ܦܬܐ܆ ܡܬܚܠܡܝ̣ܢ ܗܘܘ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܫܒܥ

 

ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܡܣܬܥܪ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܒܐܝ̈ܕܝ ܐܣܛܦܢܘܣ. ܘܕܠܐ ܡܫܟܚܝ̣ܢ ܗܘܘ ܠܡܩܡ ܠܘܩܒܠ ܚܟܡܬܐ ܘܪܘܚܐ ܕܡܡܠܠܐ ܗܘܬ݀ ܒܗ. ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܕܪܫܝ̣ܢ ܗܘܘ ܥܡܗ ܡ̣ܢ ܟܢܘܫܬܐ ܕܠܝܒܪ̈ܛܝ̣ܢܘ. ܩܘܪ̈ܝ̣ܢܝܐ ܘܐܠܟܣܢܕܪ̈ܝܐ ܘܩܝ̣ܠܝ̣̈ܩܝܐ ܘܐܣܝܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܡܚܪܩܝ̣ܢ ܗܘܘ ܫܢܝ̈ܗܘܢ ܥܠܘܗܝ. ܚܪ ܒܫܡܝܐ ܘܚ̣ܙܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܝܫܘܥ ܟܕ ܩܐܡ ܡ̣ܢ ܝܡܝ̣ܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܐܣܗܕ ܣܗܕܘܬܐ ܗܕܐ ܐܚܕܘܗܝ ܘܐܦܩܘܗܝ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܪܓܡܘܗܝ. ܘܩܥܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡ̣ܪ. ܡܪܢ ܠܐ ܬܩܝ̣ܡ ܠܗܘܢ ܗܕܐ ܚܛܝ̣ܬܐ ܘܫܟ̣ܒ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܬܡܢܐ

 

ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܦܝܠܝܦܘܣ ܟܕ ܢܚܬ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܫܡܪ̈ܝܐ. ܘܡܟܪܙ ܠܗܘܢ ܥܠ ܡܫܝ̣ܚܐ. ܘܪ̈ܘܚܐ ܛܢ̈ܦܬܐ ܕܢܦ̈ܩܢ ܗܘܝ̈. ܘܡܫܪ̈ܝܐ ܘܡܚܓܪ̈ܐ ܕܡܬܐܣܝܢ ܗܘܘ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܬܫܥ

 

ܡܠܐܟܐ ܕܡܪܝܐ ܕܡܠܠ ܥܡ ܦܝ̣ܠܝܦܘܣ. ܘܫܕܪܗ ܠܬܝܡܢܐ ܒܐܘܪܚܐ ܡܕܒܪܝܬܐ ܕܢܚܬܐ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ ܠܓܙܐ. ܘܦܓܥܗ ܕܒܡܗܝܡܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܫܠܝ̣ܛܐ ܕܩܢܕܩ ܡܠܟܬܐ ܕܟܘ̈ܫܝܐ ܘܬܘܠܡܕܗ ܘܥܡܕܗ ܕܝܠܗ ܕܡܗܝܡܢܐ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܣܥܪ

 

ܘܚܙܘܐ ܕܐܬܚܙܝ̣ ܠܦܘܠܘܣ ܟܕ ܐܙ̇ܠ ܗܘܐ ܠܕܪܡܣܘܩ ܕܢܪܕܘܦ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ. ܘܓܗܘܪܘܬ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܢܘܗܪܐ ܕܐܙܠܓ ܥܠܘܗܝ. ܘܩܠܐ ܕܫܡ̣ܥ ܕܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܗ ܫܐܘܠ ܫܐܘܠ ܡܢܐ ܪܕܦ ܐܢ̱ܬ ܠܝ. ܘܫܪܟܐ. ܘܟܕ ܫܐܠ ܕܡ̇ܢ ܐܢ̱ܬ ܡܪܝ. ܡܪܢ ܐܡ̣ܪ܇ ܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܐܢ̱ܬ ܪܕܦ ܐܢ̱ܬ. ܘܬܫܕܪܬܗ ܕܠܘܬ ܬܠܡܝ̣ܕܐ ܕܫܡܗ ܚܢܢܝܐ. ܘܚ̣ܙܘ ܬܘܒ ܕܐܬܚܙܝ ܠܗ ܠܚܢܢܝܐ. ܟܕ ܣܡ ܐܝܕܗ ܥܠ ܦܘܠܘܣ ܐܬܦܬܚ̈ܝ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܟܕ ܢܦܠ ܡܢܗܝܢ ܡܕܡ ܕܕܡܐ ܠܩܠܦ̈ܐ. ܘܬܘܠܡܕܗ ܘܥܡܕܗ ܘܡܬܠܡܕܢܘܬܗ ܕܠܥܡ̈ܡܐ ܘܡܠܟ̈ܐ ܘܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠ ܝܫܘܥ ܕܗܘܝܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܒܬܪ ܕܪܕܘܦܐ ܗܘܐ ܡܪܝ̣ܪܐ. ܟܪܘܙܐ ܗܘܐ ܫܪܝܪܐ ܕܕܚܠܬܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܝ̄ܐ

 

ܢܘܚܡܗ̇ ܕܬܠܡܝ̣ܕܬܐ ܕܫܡܗ̇ ܛܒܝ̣ܬܐ ܒܝܘܦܝ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܥܠ ܐܝܕܝ̈ ܫܡܥܘܢ. ܟܕ ܩܥܕ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܘܗܝ ܘܨܠܝ̣. ܘܐܬܦܢܝ̣ ܠܘܬ ܫܠܕܐ ܘܐܡ̣ܪ ܛܒܝ̣ܬܐ ܩܘܡܝ. ܗܝܕܝܢ ܦܬܚܬ݀ ܥܝܢܝ̈ܗ̇. ܘܟܕ ܚܙܬܗ ܠܫܡܥܘܢ܆ ܝܬܒܬ݀ ܘܐܘܫܛ ܠܗ̇ ܐܝܕܗ ܘܐܩܝ̣ܡܗ̇܇ ܘܩܪܐ ܠܩܕܝ̈ܫܐ ܘܠܐܪ̈ܡܠܬܐ ܘܝܗܒܗ̇ ܠܗܘܢ ܟܕ ܚܝܐ. ܘܐܬܝܕܥܬ݀ ܗܕܐ ܒܟܠܗ̇ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܗܝܡܢܘ ܒܡܪܢ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܝܒ̄

 

ܚܙܘܐ ܕܚܙܐ ܩܘܪܢܝܠܝܘܣ ܩܢܛܪܘܢܐ ܕܡ̣ܢ ܐܝܛܐܠܝܩܝ ܣܦܝ̣ܪܐ ܒܩܣܪܝܐ ܡܕܝ̣ܢ̱ܬܐ܇ ܠܡܠܐܟܐ ܕܐܠܗܐ ܓܠܝܐܝܬ܆ ܒܬܫܥ̈ܫܥܝܢ ܒܐܝܡܡܐ ܘܐܡ̣ܪ. ܫܕܪ ܠܝܘܦܝ ܘܐܝܬܐ ܠܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ. ܕܫܪܐ ܒܒܝܬܗ ܕܫܡܥܘܢ ܒܘܪܣܝܐ ܥܠ ܝܕ ܝܡܐ. ܘܚܙܘܐ ܕܚܙܐ ܫܡܥܘܢ ܟܕ ܣܠܩ ܠܐܓܪܐ ܕܢܨܠܐ ܒܫܬܫܥܝ̈ܢ. ܫܡܝ̈ܐ ܟܕ ܦܬܝ̣ܚܝܢ. ܘܡܐܢܐ ܕܐܣܝ̣ܪ ܒܐܪܒܥ ܩܪ̈ܢܢ. ܘܫܐܒ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܒܗ ܚܝ̈ܘܬܐ ܪ̈ܒܝ̣ܥܝܬ݀ ܪ̈ܓܠܐ ܘܪ̈ܚܫܐ ܘܦܪܚܬܐ. ܘܩܠܐ ܐܬܐ ܠܗ ܕܐܡ̇ܪ ܫܡܥܘܢ ܩܘܡ ܟܘܣ ܘܐܟܘܠ. ܐܙܪ ܗ̇ܝ ܕܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܕܟܝܢ܆ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗ̱ܘ ܡܬܕܟܝܢ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܝܓ̄

 

ܫܫ̈ܠܬܐ ܬܪܬܝܢ ܕܢܦܠܝ̈ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ ܫܡܥܘܢ ܟܕ ܚܒܝ̣ܫ ܒܝܬ ܐܣܝ̣ܪ̈ܐ. ܘܡܠܐܟܐ ܕܐܬܚܙܝ̣ ܠܗ ܘܐܡ̣ܪ. ܐܣܘܪ ܚܨܝ̈ܟ ܘܣܐܢ ܛܠܪ̈ܝܟ ܘܐܬܥܛܦ ܬܟܣܝ̣ܬܟ ܘܬܐ ܒܬܪܝ. ܘܢܦܩ ܘܐܙ̇ܠ ܗܘܐ ܒܬܪܗ. ܘܟܕ ܥܒ̣ܪܘ ܡܛܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܠܠܝܐ ܘܕܬܪܬܝܢ ܐܬܘ ܥܕܡܐ ܠܬܪܥܐ ܕܦܪܙܠܐ. ܘܐܬܦܬܚ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܝܕ̄

 

ܠܘܛܬܐ ܕܠܛ ܦܘܠܘܣ ܠܚܪܫܐ ܕܫܡܗ ܒܪ ܫܘܡܐ ܕܡܬܬܪܓܡ ܐܠܘܡܐܣ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܗܫܐ ܐܝܕܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠܝܟ܇ ܘܬܗܘܐ ܣܡܐ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܢܦܠ ܥܠܘܗܝ ܥܡܛܢܐ ܘܚܫܘܟܐ. ܘܡܬܟܪܟ ܗܘܐ ܘܒܥܐ ܕܡܢܘ̣ ܢܐܚܘܕ ܒܐܝܕܗ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܗ̄

 

ܣܓܝ̣ܦܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܟܪܣ ܐܡܗ ܕܡܡܬܘܡ ܠܐ ܗܠܟ ܗܘܐ. ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ ܦܘܠܘܣ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܒܠܘܣܛܪܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܠܟ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܩܘܡ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝܟ. ܘܫܘܪ ܩܡ ܘܗܠܟ. ܘܟܢܫܐ ܕܚ̣ܙܘ ܡܕܡ ܕܥܒ̣ܕ ܦܘܠܘܣ ܐܪܝ̣ܡܘ ܩܠܗܘܢ ܒܠܫܢܗ ܕܐܬܪܐ ܘܐܡܪܝܢ܇ ܕܐܠܗ̈ܐ ܐܬܕܡܝ̣ܘ ܒܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܢܚ̣ܬܘ ܠܘܬܢ. ܘܐܝܬܝ̣ܘ ܬܘܪ̈ܐ ܕܢܕܒܚܘܢ ܠܗܘܢ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܝܘ̄

 

ܥܠܝܡܬܐ ܗ̇ܝ ܩܨܘܡܬܐ ܒܦܝ̣ܠܝ̣ܦܘܣ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܩܘܠܘܢܝܐ. ܕܩܥܝܐ ܗܘܬ݀ ܒܬܪ ܦܘܠܘܣ ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡܗ ܘܐܡܪܐ ܕܗܠܝܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܥܒܕܘ̈ܗܝ ܐܢܘܢ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ. ܘܡܣܒܪܝ̣ܢ ܠܟܘܢ ܐܘܪܚܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܐܬܬܦܝ̣ܪ ܦܘܠܘܣ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܠܪܘܚܐ ܗ̇ܝ. ܦܩ̇ܕ ܐ̱ܢܐ ܠܟܝ ܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܬܦܩܝ̣ܢ ܡܢܗ̇. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܢܦܩܬ݀.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܝܙ̄

 

ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܕܗܘܐ ܒܒܝܬ ܐܣܝ̣ܪ̈ܐ܇ ܟܪ ܕܚܒܝ̣ܫܝ̣ܢ ܗܘܘ ܦܘܠܘܣ ܘܫܝ̣ܠܐ.

 

ܘܢܝܕܐ ܕܫܬܐܣ̈ܐ ܘܡܬܦܬܚܢܘܬ ܬܪ̈ܥܐ. ܘܗ̇ܝ ܕܟܕ ܚܙܐ ܢܛܪ ܒܝܬ ܐܣܝ̣ܪ̈ܐ ܗܠܝܢ܆ ܫܘܪ ܘܥܠ ܟܕ ܪܐܬ ܘܢܦ̣ܠ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܡܪܝ܆ ܡܢܐ ܘܠܐ ܠܝ ܠܡܥܒܕ ܐܝܟ ܕܐܚܐ. ܐܡܪܝܢ ܠܗ. ܗܝܡܢ ܒܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܘܬܚܐ ܐܢ̱ܬ ܘܒܝܬܟ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܗܝܡܢ ܘܥܡܕ ܗ̣ܘ ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܝܚ̄

 

ܚܝ̈ܠܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܒܐܣܝܐ ܒܐܝܕܗ ܕܦܘܠܘܣ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܢܚܬܐ ܕܥܠ ܓܘܫܡܗ. ܣܘܕܪ̈ܐ ܐܘ ܪ̈ܘܩܥܐ ܡܝܬܝܢ ܗܘܘ ܘܣܝܡܝ̣ܢ ܥܠ ܟܪ̈ܝܗܐ ܘܡܬܚܠܡܝ̣ܢ ܗܘܘ. ܐܦ ܫܐܕ̈ܐ ܢܦܩܝ̣ܢ ܗܘܘ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܐ̱ܢܫ̈ܐ ܫܚܝ̣̈ܡܐ ܡܘܕܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܫܐܕ̈ܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܡܘܡܝܢܢ ܠܟܘܢ ܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܕܡܟܪܙ ܦܘܠܘܣ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܫܐܕܐ ܢܐܡܪ ܠܗܘܢ. ܕܠܝܫܘܥ ܡܫܬܘܕܥ ܐ̱ܢܐ. ܘܠܦܘܠܘܣ ܝ̇ܕܥ ܐ̱ܢܐ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ.

 

 

 

ܙܢܐ ܬܪܝܢܐ ܕܓܢܣܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܡܬܗܘܢܢ̈ܝܬܐ ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܫܒܥ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܡܨܠܚܢܘܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܣܒܪܬܐ ܐܟܣܢܝܬܐ ܕܓܡܝ̣ܪܐ ܒܠܚܘܕ ܡܨܝܢ ܠܡܣܬܟܠܘܬܗ̇. ܕܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܬܘܕܝܬܐ ܕܒܐܒܐ ܘܒܒܪܐ ܘܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܕܚܕ ܡ̣ܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܬܠܝ̣ܬܝܘܬܐ ܕܗܘܝܘ ܩܢܘܡ ܒܪܐ. ܥܠ ܐܝ̈ܕܝ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܬܡܝ̣̈ܡܐ ܘܐܘܡܢ̈ܐ ܫܚܝ̣̈ܡܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܣܘܓܐܗܘܢ ܐܦܠܐ ܣܦܪܐ ܝ̇ܕܥܝ̣ܢ ܗܘܘ. ܘܨܝ̈ܕܐ ܗ̣ܘܘ ܕܢܘ̈ܢܐ ܘܠܘ̣ܠܪ̈ܐ ܘܥܒܕܝ̈ ܫܐܪ̈ܝܐ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܡܨܠܚܢܘܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܣܒܪܬܐ ܒܠܥܕ ܗ̇ܝ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܟܪܙܝ̣ܢ ܠܗ̇ ܫܘܘ̈ܕܝܐ ܢܫܬܘܕܘܢ ܥܠܡܢܝ̈ܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܗܝܡܢܝ̣ܢ ܐܟܡܐ ܕܒܐܘܪܝܬܐ ܐܡܝ̣ܪܐ ܕܐܢܗܘ ܕܬܛܪ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܢܬܒܪܟܘܢ ܦܐܪ̈ܝ ܟܪܣܟ ܘܐܪܥܟ ܘܒܥܝ̣ܪܟ ܘܒܩܪ̈ܝ ܬܘܪ̈ܝܟ ܘܓܙܪ̈ܝ ܥܢ̈ܟ ܘܣܠܟ ܘܐܨܘܬܟ. ܘܬܘܙܦ ܘܠܐ ܬܐܙܦ. ܘܪܝܫܐ ܬܗܘܐ ܘܠܐ ܕܘܢܒܬܐ. ܘܫܪܟܐ. ܐܠܐ ܐܡ̣ܪ. ܕܒܐܘܠܨܢܐ ܣܓܝܐܐ ܘܠܐ ܠܡܥܠ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܡܪܗܘܢ ܝ̣ܠܦܘ. ܕܥܬܝ̣ܪܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܐܝܟ ܓܡܠܐ ܒܚܪܘܪ ܡܚܛܐ. ܘܗ̇ܝ ܕܡ̇ܢ ܕܠܐ ܣܢܐ ܠܐܒܐ ܘܠܐܡܐ ܘܠܐܚܐ ܘܠܒܪܐ. ܘܠܐ ܢܣܝ̣ܡ ܡܘܬܗ ܩܕܡ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܕܗܘܝܘ ܨܠܝ̣ܒܗ ܘܢܐܬܐ ܒܬܪܝ܆ ܠܐ ܫܘܐ ܠܝ. ܘܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܡܨܠܚܢܘܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܣܒܪܬܐ܆ ܘܒܠܥܕ ܣܝܦܐ ܘܬܟܬܘܫܐ ܕܥܡ ܟܦܘܪ̈ܐ. ܐܦܠܐ ܩܛܠܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܡܪܕܝ̣ܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܬܐܡܪ ܕܟܕ ܡ̣ܢ ܡܘܬܐ ܘܫܒܝܐ ܩܢ̣ܛܘ ܥܡ̈ܡܐ ܩܒܠܘܗ̇. ܘܐܝܟܢܐ ܒܣܝܦܐ ܘܬܟܬܘܫܐ ܗܘܝܐ ܗܘܬ݀܆ ܘܡܪܢ ܐܡ̣ܪ. ܕܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܢܣ̣ܒܘ ܣܝ̈ܦܐ܆ ܒܣܝ̈ܦܐ ܢܡܘܬܘܢ. ܘܗ̇ܝ ܕܐܢ ܢܡܚܝܟ ܐ̱ܢܫ ܥܠ ܦܟܟ ܕܝܡܝ̣ܢܐ. ܐܗܦܟ ܠܗ ܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܐܢ ܢܣܒ ܡܪܛܘܛܟ ܗܒ ܠܗ ܐܦ ܟܘ̣ܬܝ̣ܢܟ. ܘܐܢ ܢܫܚܪܟ ܡܝ̣ܠܐ ܙܠ ܥܡܗ ܬܪܝܢ ܘܫܪܟܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܡܟܪܙܢܘܬܗܘܢ ܕܬܠܡܝ̣̈ܕܐ ܠܣܒܪܬܐ. ܗܕܐ ܒܠܥܕ ܚܫܐ ܥܠܡܢܝܐ. ܐܘ ܝܘܬܪܢܐ ܩܢܝܢܝܐ ܐܘ ܢܝܚܐ ܦܓܪܢܝܐ. ܐܠܐ ܡܠܘܢ ܫܢ̈ܕܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܣܝܒܪܘ ܒܗ̇ ܘܡܛܠܬܗ̇ ܘܐܣܘܪ̈ܐ ܘܢܓ̈ܕܐ ܣܒ̣ܠܘ ܘܒܡܘ̈ܬܐ ܡܪܝ̣ܪ̈ܐ ܫܠܡܘ ܚܝܝ̈ܗܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡ̣ܢ ܟܢܦܐ ܕܗܝܟܠܐ ܢܫܬܕܐ. ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܪܝܫܗ ܢܙܕܩܦ. ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܝܢ ܗܕܡ ܗܕܡ ܢܬܦܣܩ. ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܒܢܘܪܐ ܢܬܬܘܩܕ. ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܝܢ ܒܓܙܪܬܐ ܫܗܝܬܐ ܢܬܬܪܡܐ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܡܨܠܚܢܘܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܣܒܪܬܐ ܒܙܒܢܐ ܐܝܢܐ ܕܒܗ ܝܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܕܒܟܠܗܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܟܗܝ̣ܢܐ ܗܘܬ݀ ܒܪܝ̣ܬܐ. ܒܝܘܠܦܢ̈ܐ ܢܒܝܝ̈ܐ ܘܗ̇ܢܘܢ ܦܝ̣ܠܠܘܣܘ̈ܦܝܐ. ܠܘܓܝܩܝ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܘܝ̣ܕܥܬܐ ܕܟܝܢ̈ܝܬܐ. ܘܕܒܬܪ ܟܝܢܝ̈ܬܐ ܘܡܬܐܡܱ̈ܛܐ ܘܛܠܝ̣ܣ̈ܡܛܐ ܘܐܣܝܘܬܐ. ܘܚܪܫܘܬܐ ܘܫܪܟܐ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܫܬ

 

ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܒܡܕܒܪܐ ܘܡܨܥܬ݀ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܒܪܝ̣ܪ̈ܐ ܥܡܪ̈ܝ ܒܡܫܟ̈ܢܐ ܣܥܪ̈ܝܐ. ܐܘ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܘܟܦܪ̈ܘܢܐ ܒܠܚܘܕ ܐܟܪܙܘܗ̇ ܠܗܕܐ ܣܒܪܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܟܪܙܘܗ̇. ܐܠܐ ܘܒܡܕܝ̣̈ܢܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܘܡܫܡ̈ܗܬܐ. ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܠܡܐܡܪ ܘܪܘܡܝ̣ ܪܒܬܐ. ܘܡܨܪܝܢ. ܘܐܬܝ̣ܢܐܣ ܡܕܝ̣ܢܬ݀ ܚܟܝ̈ܡܐ ܘܫܪܟܐ ܕܕܘܟ̈ܝܬܐ ܐܪ̈ܝ̣ܫܟܝܬܐ.

 

 

 

ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܫܒܥ

 

ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܒܠܚܘܕ ܦܫܝ̣̈ܛܐ ܩܒܠܘܗ̇ ܠܣܒܪܬܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܫܘܪܝܐ. ܐܠܐ ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܡܪܡܝ̣ܢ ܗܘܘ ܒܝ̣ܕܥܬܐ ܕܢܡܘܣܐ ܘܢܒܝ̈ܐ ܘܚܟܡܬ݀ ܒܪ̈ܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܓܡܠܐܝܠ ܐ̱ܢܫ ܣܦܪܐ ܡܗܝ̣ܪܐ ܘܦܪܝ̣ܫܐ ܡܝܩܪܐ ܘܡܠܦ ܢܡܘܣܐ ܢܪܬܐ ܠܣܩܘܪ̈ܝܗܘܢ ܕܫܠܝ̣̈ܚܐ ܘܢܐܡܪ. ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܩܡ ܐ̱ܢܫ ܕܫܡܗ ܬܘܕܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܡܕܡ ܗ̣ܘ ܪܒ. ܘܐܙܠܘ ܒܬܪܗ ܐܪܒܥܡܐܐ ܓܒܪ̈ܝܢ. ܘܗ̣ܘ ܐܬܩܛܠ܆ ܘܗ̇ܢܘܢ ܐܬܒܕܪܘ. ܘܬܘܒ ܩܡ ܝܗܘܕܐ ܐ̱ܢܫ ܓܠܝ̣ܠܝܐ܆ ܘܐܣܛܝ̣ ܒܬܪܗ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܘܗ̣ܘ ܡܝ̣ܬ܆ ܘܗ̇ܢܘܢ ܐܬܦܠܗܕܘ. ܒܕܓܘܢ ܐܦ ܗܠܝܢ ܐܢ ܐ̱ܢܫܝܬܐ ܗ̱ܝ ܡܚܫܒܬܗܘܢ܆ ܡܫܬܪܝܢ ܘܒܛܠܝ̣ܢ. ܘܐܢܕܝܢ ܐܠܗܝܬܐ ܗ̱ܝ܆ ܠܐ ܡܛܝܐ ܒܐܝܕܝ̈ܟܘܢ ܕܬܒܛܠܘܢܗ̇. ܘܝܘܣܝܦܘܣ ܬܘܒ ܚܟܝ̣ܡܐ ܥܒܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܐܡܪ ܕܗܘܝܘ ܩܝܦܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܢܒܝ̣ ܕܚܕ ܓܒܪܐ ܢܡܘܬ ܘܠܐ ܟܠܗ ܥܡܐ. ܐܟܬܒ ܒܡܐܡܪ̈ܘܗܝ ܕܣܝ̣ܡܝ̣ܢ ܠܗ ܥܠ ܕܘܒܪܗܘܢ ܕܝܘ̈ܕܝܐ. ܕܓܒܪܐ ܚܕ ܚܟܝ̣ܡܐ ܫܡܗ ܝܫܘܥ: ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܙܒ̈ܢܐ ܗܠܝܢ. ܐܢ ܘܠܐ ܠܢ ܕܓܒܪܐ ܢܩܪܝܘܗܝ. ܡܫܝ̣ܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܢܐ. ܘܠܗ ܦܝ̣ܠܛܘܣ ܨܠܒ ܒܣܗܕܘܬܐ ܕܪ̈ܝ̣ܫܘܗܝ ܕܥܡܐ. ܘܐܬܚܙܝ̣ ܠܬܠܡܝ̣̈ܕܘܗܝ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̣̈ܢ ܟܕ ܚܝ. ܢܒܝ̈ܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܘܪ̈ܒܘ̣ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪܘ ܥܠܘܗܝ ܬܡܝ̣̈ܗܬܐ. ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܟܬܒ ܦܠܝܓܘܢ ܗ̇ܘ ܡܟܬܒ ܙܒ̈ܢܐ ܒܡܐܡܪܗ ܗ̇ܘ ܕܬܠܬܥܣܪ. ܘܐܘܪܣܝܢܘܣ ܒܡܐܡܪܗ ܕܚܡܫܐ. ܘܓܐܠܝܢܘܣ ܐܣܝܐ ܒܚܪܬܗ ܕܟܬܒܐ ܕܟܘܢܫܐ ܕܢܡܘ̈ܣܐ ܦܠܛܘܢܝ̈ܩܝܐ ܘܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܦܝܠܠܘܣܘܦܐ ܪܝܫܐ ܕܕܝܢ̈ܐ ܕܐܪܝܘܣ ܦܐܓܘܣ ܒܐܬܝ̣ܢܐܣ. ܠܥܝ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܐܬܝ̣̈ܢܝܐ ܗܝܡܢ ܘܥܡ̣ܕ ܗ̣ܘ ܘܟܠܗ ܒܝܬܗ. ܘܟܬܒ̈ܐ ܣܡ ܥܠ ܫܘܪܪܗ̇ ܕܬܘܕܝ̣ܬܐ ܗܕܐ.

 

 

 

ܢܘܗܪܐ ܘܫܘܪܪܐ

 

ܘܙܕܩ ܠܡܕܥ ܕܬܕܡܪ̈ܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܣܥܪ ܡܪܢ. ܘܗ̇ܢܝܢ ܕܫܠܝ̣̈ܚܐ ܒܫܡܗ ܣܥ̣ܪܘ. ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܡ̣ܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܟܕ ܚܐܝ̣ܝ̣ܢ ܐܠܐ ܘܒܬܪ ܡܘܬܝ̈ܗܘܢ. ܡ̣ܢ ܓܪ̈ܡܝܗܘܢ ܡܣܬܥܪ̈ܢ. ܣܓܝ̈ܐܢ ܐܢܝܢ ܡ̣ܢ ܡܢܝܢܐ ܘܓܠܝܐ ܕܟܠܗܝܢ ܥܠ ܫܪܝ̣ܪܘܬܗ̇ ܕܬܘܕܝ̣ܬܐ ܗܕܐ ܕܒܬܠܝ̣ܬܝܘܬܐ ܩܕܝ̣ܫܬܐ. ܘܕܡ̣ܢ ܟܕܘ ܗܘܬ݀ ܚܕܝܘܬܐ ܐܘܟܝܬ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܡܫܘ̈ܕܥܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܒܘܪܘܬܐ ܗ̱ܝ ܘܟܦܘܪܘܬܐ ܪܒܬܐ ܠܡܪܢܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܕܒܐܝ̈ܕܝܐ ܐܘ ܒܫܡܐ ܕܗ̇ܘ ܕܠܐ ܫܪܝ̣ܪܐ ܘܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܬܟܫܪ ܟܕܒܘܬܐ ܘܬܨܠܚ ܛܘܥܝܝ ܒܥܠܡܐ܆ ܬܕܡܘܪܬܐ ܡܬܘܡ ܢܣܥܘܪ.

 

 

 

 

 

 

 

 

     #1 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܪܒܝ̣ܥܝܬܐ. ܡܛܠ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܣܩܘܒܠܝܬܐ ܡܒܛܠܢܝ̣ܬܗܘܢ ܕܫܘܘ̈ܕܥܐ ܕܒܝܕ ܣܥܘܪܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܡܫܪܪܝܢ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ. ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܠܫܒܥ ܐܪ̈ܣܝܣ ܡܬܦܠܓܐ. ܐܪܣܝܣ ܩܕܡܝܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܟܦܪܝ̣ܢ ܒܣܥܘܪܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܣܟ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܐܠܘ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܗܘܬ݀ ܣܥܘܪܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ. ܬܪܬܝܢ ܡܫܬܟ̈ܚܢ ܗܘܝ̈ ܗܘ̈ܠܐܣ. ܐܠܨܝܬܐ ܘܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܗܘܠܐ ܠܘ ܡܫܟܚܢܝ̣ܬܐ. ܘܟܕ ܐܝܬ. ܠܘ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܣܥܘܪܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܐܢ ܒܪܢܫܐ ܟܐܦܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܠܡܗܘܐ. ܘܟܐܦܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܣܘܣܝܐ ܦܪܚܬܐ. ܘܦܪܚܬܐ ܣܘܣܝܐ. ܒܐܝܠܝܢ ܘܐܝܟܢܐ ܡܨܝܢ ܗܘܝܢ ܠܡܦܪܫ ܒܝܬ ܗܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܘܗ̇ܝ ܠܘ ܡܫܟܚܢܝ̣ܬܐ. ܘܟܕ ܐܢܢܩܐܝܬ ܦܪܫܝ̣ܢܢ܆ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܣܥܘܪܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܣܥܘܪܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ. ܐܘ ܡ̣ܢ ܗܘܠܐ ܗ̱ܝ ܐܠܨܝܬܐ. ܐܘ ܡ̣ܢ ܗܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ. ܐܘ ܡ̣ܢ ܗܘܠܐ ܠܘ ܡܫܟܚܢܝ̣ܬܐ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܐܠܨܝ̈ܬܐ. ܘܟܕ ܢܨܒܐ ܥܒܘܕܐ ܘܟܕ ܠܐ ܢܨܒܐ ܗܘ̈ܝܢ. ܘܐܝܟܢܐ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܢܬܡܢ̈ܝܢ. ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܫܪܝܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܡܬܡܨܝܢ̈ܝܬܐ ܐܟܡܐ ܕܡܨ̈ܝܢ ܕܢܗܘ̈ܝܢ. ܡܨ̈ܝܢ ܬܘܒ ܕܠܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܒܦܚܡܐ ܕܟܠ ܐ̱ܢܫ ܡܨܐ ܠܡܥܒܕ ܗ̇ܘ ܠܐ ܠܡܥܒܕܗ̇ ܐܝܟܢܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܬܬܕܝ̣ܢܝ. ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܘܗ̇ܘ ܕܬܠܬܐ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܘ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܠܘ ܡܫܟܚܢ̈ܝܬܐ. ܡܬܘܡ ܡܣܬܥܪ̈ܢ ܗܘܝ̈. ܡܫܟܚܢ̈ܝܬܐ ܗܘܝ̈ ܘܠܘ ܡܫܟܚܢ̈ܝܬܐ ܘܕܠܘ ܡܫܟ̈ܚܢܝܢ܆ ܗ̣ܘ ܟܝܢܗܝܢ ܣ̇ܗܕ. ܘܟܕ ܬܠܬܝ̈ܗܘܢ ܦܫܚܘ̈ܗܝ ܕܦܘܠܓܐ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪܝܢ. ܐܦ ܣܥܘܪܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܐܠܘ ܣܥܘܪܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܗܘܬ݀. ܠܐ ܦܝܫܐ ܠܢ ܝ̣ܕܥܬܐ ܐܢܢܩܝܬܐ ܡܬܘܡ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܕ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܐ̱ܢܫ ܠܒܪܗ ܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܐܢܢܩܐܝܬ ܢܗܝܡܢ ܕܗܘܝܘ ܒܪܗ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܨܝܐ ܕܐܠܗܐ ܐܪܝ̣ܡܗ ܠܒܪܗ. ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܒܕܘܟܬܗ ܐܟܘܬܗ ܒܪܐ. ܘܬܘܒ ܟܕ ܚܙܐ ܗܘܐ ܐ̱ܢܫ ܠܡܝ̈ܐ ܕܝܡ̈ܡܐ. ܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܠܗ ܕܐܢܢܩܐܝܬ ܢܚܪܘܩ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܕܡܝ̈ܐ ܐܢܘܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܨܝܐ ܕܕܡܐ ܐܢܘܢ ܬܛܝ̣ܪܐ. ܘܐܠܗܐ ܕܡܘ̣ܬ ܡܝ̈ܐ ܡܚܘܐ ܐܢܘܢ ܠܢ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܫܟܝ̣ܪ̈ܢ. ܐܦ ܣܥܘܪܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܫܟܝ̣ܪܐ ܘܠܐ ܫܪܝܪܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܫܪ̈ܝܐ ܕܣܥܝ̈ܐ ܗܠܝܢ. ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܢ. ܫܪܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܣܥܘܪܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܠܘ ܠܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܐܡܪܝܢܢ. ܕܒܟܝܢܗܝܢ ܠܐ ܡܬܡܨ̈ܝܢܝܢ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܒܪܢܫܐ ܫܘܥܐ ܠܐ ܡܪܓܫܢܐ ܢܗܘܐ ܟܕ ܒܪܢܫܐ ܡܟܬܪ ܡܪܓܫܢܐ. ܐܦܠܐ ܕܣܘܣܝܐ ܦܪܚܬܐ ܢܗܘܐ ܓܦܢܝܬܐ ܬܪܝܢܬ݀ ܪ̈ܓܠܐ. ܟܕ ܣܘܣܝܐ ܡܟܬܪ ܪܒܝ̣ܥܝ ܪ̈ܓܠܐ. ܐܠܐ ܠܗ̇ܢܝܢ ܕܟܝܢܐ ܩܢ̈ܝܢ ܡܬܡܨܝܢܐ. ܐܠܐ ܠܘ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܥܝܕܢܐܝܬ ܗܘ̈ܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܫܘܥܐ ܢܗܘܐ ܠܐ ܡܪܓܫܢܐ. ܘܬܒܛܠ ܥܡ ܡܪܓܫܢܘܬܗ܆ ܐܦ ܚܝܠܘ̈ܗܝ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܚܝܘܬܢܝ̈ܐ ܘܟܝܢܝ̈ܐ ܘܐ̱ܢܫܝ̈ܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܡܬܝܕܥܐ ܕܠܐ ܡܬܬܪܝ̣ܡܐ ܗܘܠܐ ܠܘ ܡܫܟܚܢܝ̣ܬܐ ܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܥܠܬ݀ ܣܥܘܪܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܣܥܘܪܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ. ܠܘ ܡ̣ܢ ܙܢܐ ܗ̱ܝ ܕܗܘܠܐ ܐܠܨܝܬܐ. ܐܦܠܐ ܡ̣ܢ ܙܢܐ ܕܗܘܠܐ ܠܘ ܡܫܟܚܢܝ̣ܬܐ. ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܙܢܐ ܕܗܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ. ܒܪܡ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܥܝܕܢܐܝܬ ܗܘܝܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܢܢ. ܘܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪܬܘܢ ܕܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܫܘܝܐ ܠܘܬܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ ܘܕܠܐ ܬܗܘܐ ܒܦܚܡܐ ܕܟܠܢܫ. ܠܐ ܫܪܝܪܐ ܡܢܟܘܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܒܟܝܢܗ̇ ܒܠܚܘܕ ܕܩܢܝܐ ܗܕܐ ܫܘܝܘܬܐ. ܘܠܘ ܒܦܚܡܐ ܕܟܠܢܫ. ܗܐ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܢܪܝ̣ܡ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܟܐܦܐ ܕܡܐܐ ܠܝ̣ܛܪ̈ܝ̣ܢ܇ ܠܥܠܝܡܐ ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ ܝܬܝܪ ܡܨܝܐ ܡ̣ܢ ܕܠܣܒܐ ܒܪܐ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܡ̣ܢ ܣܒܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܬܬܚܙܐ. ܒܫܪܪܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗ̱ܝ. ܘܕܣܥܘܪܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܗܢܐ ܗ̱ܝ ܙܢܐ ܓܠܝܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ܇ ܕܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܡܢܝܬܘܢ. ܐܦܢ ܡܬܡܨܝܢ̈ܝܬܐ ܐܢܝܢ ܒܟܝܢܝ̈ܗܝܢ. ܘܒܦܚܡܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܐܠܐ ܐܢܢܩܐܝܬ ܝ̇ܕܥܝܢܢ ܕܠܘ ܥܝܕܢܝ̈ܬܐ ܐܢܝܢ. ܐܦܠܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܝܢ ܕܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܐܘ ܐܝܟ ܕܒܫܘܝܘ ܗܘ̈ܝܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܣܟ ܒܛܠܐ ܝ̣ܕܥܬܢ ܐܢܢܩܝܬܐ ܒܥܠܬ݀ ܡܬܡܨܝܢܘܬܗܝܢ. ܘܐܢܢܩܐܝܬ ܬܘܒ ܝ̇ܕܥܝ̣ܢܢ ܕܟܕ ܗܘ̈ܝܢ܆ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܐܢܝܢ.

 

 

 

ܐܪܣܝܣ ܬܪܝܢܝ̣ܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܐܦܢ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܣܥܘܪܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܐܠܐ ܡܨܝܐ ܕܠܘ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܢܣܬܥܪ̈ܢ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܢܦܫܗ ܕܗ̇ܘ ܕܣ̇ܥܪ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܡܘܙܓܗ. ܡܦܪܫ ܦܪܝ̣ܫܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܢܦ̈ܫܬܐ ܘܡܘ̈ܙܓܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܫܪܟܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܘ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܣܥܘܪܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܝ̣ܠܝܬܐ ܬܗܐ ܠܢܦܫܐ ܗ̇ܝ ܘܡܘܙܓܐ ܗ̇ܘ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܠܐ ܐܠܨܐ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܐ ܣܥܘܪܗܝܢ ܕܬܕܡܪ̈ܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܐܝ̈ܕܝ ܗ̇ܘ ܡܣܬܥܪ̈ܢ. ܗܐ ܓܝܪ ܐܟܡܐ ܕܠܐܕܫܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝ̣ܠܬܐ ܕܝ̣ܠܝܬܐ ܗ̱ܝ ܗ̇ܝ ܕܬܓܚܟ. ܡܨܝܐ ܕܠܩܢܘܡܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܡܕܡ ܕܝ̣ܠܝܬܐ ܬܗܘܐ. ܗ̇ܝ ܕܬܬܘܦ ܠܢܦܫܐ ܕܫܢܝܬ݀ ܡ̣ܢ ܦܓܪܗ̇ ܐܟܡܐ ܕܢܬܦܐ ܡܓܢܝܛܝܣ ܠܦܪܙܠܐ. ܘܬܩܦܝ̣ܗ̇ ܠܗ ܒܪ ܕܪܝܫ܇ ܘܢܚܐ ܡܝ̣ܬܐ ܗ̇ܘ. ܘܗܟܢܐ ܗ̇ܢܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܬܪܝܢ

 

ܐܡܪܝܢ ܘܐܦܢ ܠܘ ܕܝ̣ܠܝܬܐ ܬܗܐ ܣܥܘܪܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܢܦܫܐ ܘܡܘܙܓܐ ܕܣܥܘܪܗܝܢ. ܐܠܐ ܚܝܠܝ̈ܗܘܢ ܕܣܡ̈ܡܢܐ ܬܡܝ̣̈ܗܐ ܐܢܘܢ ܘܕܡܝ̣ܪ̈ܐ. ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܡܠܝܝ̈ ܬܗܪ̈ܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܨܝܐ ܕܐ̱ܢܫ ܒܪܢܫܐ ܣܡܐ ܡܕܡ ܢܫܟܚ ܕܕܝ̣ܠܝܬܐ ܩܢܐ ܣܥܘܪܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܒܝܕ ܡܐܟܘܠܬܐ ܐܘ ܒܝܕ ܓܫܦܐ ܢܐܟܘܠ ܡܢܗ ܘܢܘܟܠ ܬܘܒ ܠܬܠܡܝ̣̈ܕܘܗܝ. ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܢܣܥܪܘܢ ܘܢܫܡܠܘܢ ܨܒܝܢܗܘܢ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܬܠܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܐܦܢ ܠܘ ܒܚܫܚܬܐ ܕܒܣܡ̈ܡܢܐ ܗܘܝܐ ܣܥܘܪܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ. ܐܠܐ ܡܨܝܐ ܕܡ̣ܢ ܕܝ̈ܘܐ ܘܫܐܕ̈ܐ ܬܗܘܐ. ܐܝܟ ܕܠܡܛܥܝܢܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܐܬܐܡܪܬ݀ ܗܕܐ ܕܒܒܥܠܙܒܘܒ ܪܝܫܐ ܕܕܝ̈ܘܐ ܡܦܩ ܕܝ̈ܘܐ. ܘܟܕ ܡܬܐܡܪܐ ܕܣܥܪ̈ܝ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܡܠܛ ܠܝܛܝ̣ܢ. ܘܡܣܠܝܘ ܡܣܠܝܢ ܠܫܐܕ̈ܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܢܣܬܝܥܘܢ ܡܢܗܘܢ. ܡܦܢܝܢ ܘܐܡܪܝܢ. ܕܗܢܝܐܝ̣ܬ ܡܩܒܠܝܢ ܫܐܕ̈ܐ ܠܠܘܛܬܐ ܘܡܣܬܠܝܢܘܬܐ܆ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܢܝ̣ܫܗܘܢ ܡܫܡܠܝܢ ܘܨܒܝܢܗܘܢ ܡܫܡܫܝ̣ܢ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܐܪܒܥܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܟܠܕܝ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܨܒܝ̈ܐ ܡܘܕܝܢ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܚܝ̈ܐ ܐܢܘܢ ܘܡܠܝ̣̈ܠܐ. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܥܡ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܡܡܠܠܝ̣ܢ. ܘܥܠ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܬܡܝ̣̈ܗܬܐ ܠܗܘܢ ܡܚܝܠܝܢ. ܘܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܥܬܝ̣ܕܝ̣ܢ ܠܡܗܘܐ ܠܗܘܢ ܓܠܝܢ. ܘܠܦܘܬ ܪܥܝܢܐ ܗܢܐ ܠܘ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܢܝܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܟܠܗܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܡܨܝܐ ܕܗ̇ܘ ܕܚܝܠܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܩܢܐ. ܢܐܡܪ ܥܠ ܢܦܫܗ ܟܠ ܡܐ ܕܨܒܐ. ܘܢܣܗ̈ܕܢ ܠܗ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܣܗܕܘܬ ܫܘܩܪܐ. ܒܕܠܘ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܗܘ̈ܝܢ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܚܡܫܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܐܣܛܪ̈ܘܢܘܡܘ ܟܠܗܘܢ ܢܣܝ̣ܘ. ܕܠܡܫܬܘܪܝܢܘܬ ܟܘܟ̈ܒܐ ܘܚܘܪ̈ܝܗܘܢ ܕܒܚ̈ܕܕܐ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܬܡܝ̣̈ܗܐ ܢܩܦܝ̣ܢ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܘ ܠܐ ܡܨܝܐ ܡܫܬܘܪܝܢܘܬܐ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܓܕܫܬ݀ ܠܐܢ̱ܬܬܐ ܒܬܘܠܬܐ ܒܠܥܕ ܙܘܘܓܐ ܢܩܦ. ܘܡܢܗ̇ ܕܡܫܬܘܪܝܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܐܦ ܚܝܠܐ ܡܕܡ ܡܨܝܐ ܕܐܫܬܟܢ ܠܗܘ ܝܠܕܐ ܠܡܕܥ ܟܘܟ̈ܒܐ ܘܙܘܥܝ̈ܗܘܢ ܘܚܝܠܝ̈ܗܘܢ. ܘܟܠ ܐܡܬܝ ܕܝ̇ܕܥ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܡܨܝܐ ܕܬܩܦ܆ ܒܥܗ̇ ܘܐܫܟܚܗ̇. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪܝܬܘܢ. ܕܒܬܪ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ ܫܪܝ̣ ܡܫܝܚܐ ܠܡܣܥܪ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܠܘ ܒܐܡܝ̣ܢܘ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܫܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܦܝܠܠܘܣܘ̈ܦܐ ܟܠܗܘܢ ܫܠܡܘ ܕܠܟܠ ܡܘܙܠܬܐ ܗܘܢܐ ܐܝܬ ܡܒܪܝܐ. ܘܢܦܫܐ ܡܠܝ̣ܠܬܐ ܘܢܦܫܐ ܚܝܘܬܢܝܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܨܝܐ ܕܣܥܘܪܗܝܢ ܕܬܕܡܪ̈ܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܒܐܝ̈ܕܝ ܗ̇ܘ ܕܣ̇ܥܪ ܐܢܝܢ܇ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܘܠܘ ܐܠܗܐ ܢܗܘܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܫܪ̈ܝܐ ܕܣܥܝ̈ܐ ܗܠܝܢ܇ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܢ. ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܕܝ̣ܠܝ̈ܬܐ ܠܟܝܢܝ̈ܗܘܢ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܥܕ̈ܢ ܠܡܩܦ. ܒܕܓܘܢ ܠܟܠ ܕܝ̣ܠܝܬܐ ܐܝܕܐ ܕܠܩܢܘܡܐ ܡܕܡ ܫܟܝ̣ܚܐ. ܙܕܩ ܕܐܦ ܠܟܠܗܘܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܬܫܬܟܚ. ܒܗ̇ܝ ܕܚܕ ܗ̣ܘ ܠܟܠܗܘܢ ܟܝܢܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܠܘ ܬܕܡܘܪܬܐ ܒܝܕ ܕܝ̣ܠܝܬܐ ܕܢܦܫܐ ܘܡܘܙܓܐ ܕܗ̇ܘ ܕܣ̇ܥܪ ܗܘܝܐ ܗܘܬ݀. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܒܐܝ̈ܕܝ ܟܠܗܘܢ ܡܫܘ̈ܬܦܝ ܒܐܕܫܐ ܡܣܬܥܪܐ ܗܘܬ݀ ܒܗ̇ܝ ܕܚܕ ܗ̣ܘ ܠܗܘܢ ܟܝܢܐ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝ̣ܠܬܐ ܘܕܡܘܙܓܐ ܐ̱ܢܫܝܐ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܡܕܝܢ ܠܘ ܒܝܕ ܕܝ̣ܠܝܬܐ ܕܢܦܫܐ ܐܘ ܕܡܘܙܓܐ ܗ̇ܘܝܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܡܥܒܕܢ̈ܘܬܗܘܢ ܕܣܡ̈ܡܢܐ ܟܝܢܝ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܘܠܘ ܨܒܝܢܝ̈ܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܠܘ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܒܝܕ ܐܘܟܠܐ ܕܣܡܐ ܗܘܝܐ ܗܘܬ݀ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܟܕ ܨܒ̇ܐ ܗܘܐ ܘܟܕ ܠܐ ܨܒ̇ܐ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܐܟܠܗ ܠܣܡܐ ܗ̇ܘ. ܬܕܡܘܪܬܐ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܡܣܬܥܪܐ ܗܘܬ݀ ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܕ ܨܒܝܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܣܥܪܝ̣ܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܠܘ ܟܕ ܠܐ ܨܒܝܢ. ܗܐ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܐܟܠܗ ܠܡܫܒܚܬܐ. ܘܟܕ ܨܒܐ ܘܟܕ ܠܐ ܨܒܐ. ܡܪܬܐ ܣܘܡܩܬܐ ܡܬܢܦܨܐ ܡܢܗ ܘܗܟܢܐ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܗ̇ܝ ܕܬܘܕܝܬܐ ܕܚܕ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܒܡܠܬܗ ܘܪܘܚܗ ܒܪܐ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܙ̈ܝܢ ܘܕܠܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢ. ܘܕܢܣܢܐ ܠܥܠܡܐ ܘܢܩܢܐ ܢܦܫܢ. ܘܡ̣ܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܢܙܕܗܪ ܡܠܦܝ̣ܢ ܠܢ ܣܥܪ̈ܝ ܬܕܡܪ̈ܬܐ. ܡܫܬܪܪܝ̣ܢܢ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܗ̱ܝ ܣܥܘܪܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܗܘܢ ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܫܐܕ̈ܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܫܐܕ̈ܐ ܠܘ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܢܗܕܘܢ ܐܘ ܥܠ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܢܚܦܛܘܢ ܒܛܝ̣ܠ ܠܗܘܢ. ܐܠܐ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܒܗܦܟܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܪܒܝܥܝܐ ܘܚܡܝܫܝܐ ܘܫܬܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܫܬܐܣܬܐ ܚܡܝ̣ܫܝܬܐ ܥܬܝ̣ܕܝ̣ܢܢ ܠܡܚܘܝܘ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܘܡܘܙܠܬܐ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܟܝܢܝ̈ܬܐ ܘܥܝܕܐ. ܩܝܛܐ ܠܡܐܡܪ ܘܣܬܘܐ ܘܫܪܟܐ. ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܨܝܢ ܠܡܣܥܪ.

 

 

 

ܐܪܣܝܣ ܕܬܠܬ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܐܦܢ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܣܥܘܪܗܝܢ ܕܬܕܡܪ̈ܬܐ ܗ̇ܢܝܢ. ܐܠܐ ܡܨܝܐ ܕܠܘ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܫܪܪ ܡܠܬ݀ ܗ̇ܘ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܡܣܬܥܪ̈ܢ ܣ̇ܥܪ ܐܢܝܢ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܟܠܗܘܢ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ. ܒܫܘܪܝ ܒܪܝ̣ܬܗܝܢ ܒܙܢܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗܘܝ̈ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܘܟܕ ܐܬܥܦܦܝ̈ܢ܆ ܥܝܕܢܝ̈ܬܐ ܗܘܝ̈ ܘܢܦܩ̈ܝ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܪܝ̣ܫܝ̣ܬ ܟܕ ܢܘ̣ܛܦܬ݀ ܓܒܪܐ ܒܡܪܒܥܐ ܢܫܝܐ ܐܬܬܪܡܝ̣ ܒܓܘ ܬܫܥܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܒܪܢܫܐ ܡܫܡܠܝܐ ܐܬܬܗܘܝ̣. ܘܓܠܝܐ ܕܙܢܐ ܗܢܐ ܒܫܘܪܝܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܪܒܬܐ ܐܬܬܕܝ̣ܢܬ݀. ܐܝ̣ܛܐ ܟܕ ܐܬܥܦܦ ܘܐܫܬܪܬܚ. ܙܢܐ ܗ̣ܘܐ ܥܝܕܢܝܐ ܘܠܘ ܕܡܝ̣ܪܐ. ܒܗ̇ ܒܕܡܘ̣ܬܐ ܡܨܝܐ ܕܠܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܬܕܡܪ̈ܬܐ ܠܢ ܡܣܬܒܪ̈ܢ. ܐܠܘ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܢܫܪܪ ܡܠܬ݀ ܗ̇ܘ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܡܣܬܥܪ̈ܢ ܣ̇ܥܪ ܐܢܝܢ. ܐܠܐ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܐܢܝܢ ܫܪ̈ܘܝܬܐ. ܕܥܝܕܢܝ̈ܬܐ ܥܬܝ̣ܕ ܗ̣ܘ ܕܢܥܒܕ ܐܢܝܢ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܟܕ ܡܥܦܦ ܗܘܝܗܝܢ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ ܠܗܘܝܗ ܕܫܡܫܐ ܒܪܝ̣ܫ ܡܠܘܫܐ ܕܐܡܪܐ ܥܠܬܐ ܥܒ̣ܕ ܕܗܘܝܐ ܕܪܒܝ̣ܥܐ ܘܠܗܘܝܗ ܒܪܝ̣ܫ ܣܪܛܢܐ ܥܠܬ݀ ܩܝܛܐ. ܘܗܟܢܐ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܨܝܐ ܕܐܦ ܠܗܘܝܐ ܕܡܢܬܐ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܡܘܙܠܬܐ ܬܡܝ̣ܢܝܬܐ. ܒܪܝܫܗ ܕܐܡܪܐ. ܥܠܬܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܡܕܡ ܥܒ̣ܕ. ܘܠܗܘܝܐ ܕܡܢܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܒܪܝܫ ܣܪܛܢܐ ܥܠܬ݀ ܣܥܘܪܘܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܘܡܛܠ ܕܗܘܝܗ ܕܫܡܫܐ ܒܪܝܫ ܐܡܪܐ ܟܠ ܫܢ̱ܬܐ ܡܫܬܡܠܐ. ܠܘ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܡܝ̣ܪܬܐ ܡܣܬܒܪܐ ܗ̇ܝ ܕܠܗܢܐ ܢܩܦܐ. ܐܠܐ ܥܝܕܢܝܬܐ. ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܠܗܘܝܐ ܕܡܢܬܐ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܡܘܙܠܬܐ ܬܡܝ̣ܢܝܬܐ ܒܪܝܫ ܐܡܪܐ ܐܘ ܒܕܘܟ ܐ̱ܚܪܝܢ ܢܩܦܐ. ܡܛܠ ܕܒܟܠ ܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܫܢܝ̈ܐ ܚܕܐ ܙܒܢ̱ܬܐ ܗܘܝܐ. ܐܝܟ ܬܕܡܘܪܬܐ ܪܒܬܐ ܡܣܬܒܪܐ. ܟܕ ܠܘ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗ̱ܝ. ܒܕܓܘܢ ܡܨܝܐ ܕܬܬܐܡܪ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܗ̇ܝ ܠܘ ܐܝܟ ܕܠܫܘܪܪ ܡܠܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܡܣܬܥܪܐ: ܣ̇ܥܪ ܠܗ̇ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܒܪܗ̇ ܠܒܪܝ̣ܬܐ ܗܕܐ ܘܗܟܢܐ ܬܒܥܐ ܫܦܝ̣ܪܘܬ ܡܛܟܣܘܬܗ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܬܠܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܫܡܫܐ ܟܕ ܚܫܟ ܒܙܒܢ ܙܩܝ̣ܦܘܬܐ. ܡܨܝܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐ̱ܢܫ ܒܣܟܝ̈ܗ̇ ܕܥܡܪܬܐ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܒܪܐ ܗ̱ܘ ܕܐܠܗܐ ܐܘ ܕܢܒܝܐ ܗ̱ܘ ܘܒܥܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܕܢܫܪܪ ܡܠܬܗ ܟܕ ܡܚܫܟ ܠܗ ܠܫܡܫܐ ܘܒܥܓܠ ܫܡܠܝܗ̇ ܐܠܗܐ ܠܗܕܐ ܒܥܒܕܐ. ܒܕܓܘܢ ܚܫܟܗ ܕܫܡܫܐ ܠܘ ܡܛܠ ܙܩܝ̣ܦܘܬܐ ܗܘܐ ܐܠܐ ܡܛܠ ܫܘܪܪ ܡܠܬܗ ܕܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܘܟܕ ܡܝ̣ܬܐ ܐ̱ܢܫ ܢܚܡ. ܡܨܝܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐ̱ܢܫ ܐ̱ܚܪܢܐ ܫܐܠ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܕܢܢܚܡܝ̣ܘܗܝ ܠܡܝ̣ܬܐ ܗ̇ܘ. ܒܕܓܘܢ ܢܚܡܗ. ܐܝܟ ܕܠܦܘܢܝ ܫܐܠܬܗ ܕܗ̇ܘ. ܘܠܐ ܠܫܘܪܪ ܡܠܬܗ ܕܗܢܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܫܪ̈ܝܐ ܕܣܥܝ̈ܐ ܗܠܝܢ܇ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܢ. ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܫܘܪ̈ܝܗܝܢ ܒܙܢܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗܘܝ̈ ܐܝ̣ܛܐ ܟܕ ܐܬܥܦܦ̈ܝ ܗܘܝ̈ ܥܝܕܢܝ̈ܬܐ. ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܐܢܝܢ ܟܝܢܝ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܨܒܝܢܐ ܥܠܝܗܝܢ ܡܫܬܠܛ. ܐܝܟ ܝܘܒܠܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܘܡܘܥܝ̣ܬܐ ܕܢܨ̈ܒܬܐ ܘܡܪܘܝܢܘܬ ܚܡܪܐ. ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܕܝܢ ܗ̇ܢܝܢ ܕܬܕܡܪ̈ܬܐ ܡܬܡܢ̈ܝܢ ܡܢܢ. ܨܒܝܢܝ̈ܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܘܡ̣ܢ ܚܐܪܘܬܐ ܡܬܦܪܢܣܢ. ܘܓܠܝܐ ܕܛܒ ܦܪ̈ܝ̣ܫܢ ܡ̣ܢ ܚܕܕ̈ܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܘ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܣܒܝ̣ܣܐܝܬ ܡܬܟܝ̈ܢܢ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܠܘ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܡܬܬܕܝ̣̈ܢܢ. ܐܦܠܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܚܕܐ ܠܟܡܐ ܟܕ ܓܕܫܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܡܣܬܒܪܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܐ̱ܢܫ ܐܢܗܘ ܕܟܠ ܝܘܡܐ ܥܣܪܐ ܣܡܝ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܟܪ̈ܣܬ݀ ܐܡܗ̈ܬܗܘܢ ܢܦܬܚ. ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܡܬܬܘܕ̈ܝܢ ܣܥܘܪ̈ܘܬܗ. ܘܐܢܗܘ ܕܟܕ ܐܠܦ ܫܢܝ̈ܢ ܚܕܐ ܙܒܢ ܟܕ ܢܘܪܐ ܒܒܝܬܐ ܡܕܡ ܬܦܠ܆ ܠܟܠܗ̇ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܬܘܩܕ. ܠܘ ܬܕܡܘܪܬܐ ܡܣܬܒܪܐ ܗܕܐ. ܒܕ ܗ̇ܢܘ ܟܝܢܗ̇ ܕܢܘܪܐ ܟܐܡܬ݀ ܡܘܩܕܢܘܬܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ. ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܣ̇ܒܪ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܠܘ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܓܠܝܐܝܬ ܫܟܝ̣ܚ ܘܡܠܦ ܬܐܘܪ̈ܝܐܣ ܫܪܝܪ̈ܬܐ. ܘܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܡܣܬܥܪܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܓܒܪܐ ܐܝܢܐ ܕܟܣܐ ܘܠܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥ ܘܠܐ ܡܬܚܙܐ ܘܠܐ ܡܫܬܡܥܐ ܡܠܬܗ܆ ܠܐ ܫܘܐ ܠܦܘܢܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܚܘܫܒܗ ܫܚܝ̣ܡܐ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܚܘܫܒܗ ܡܠܝ̣ܠܐ ܡܗܝܡܢ ܘܠܗܓܓܗ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܕܠܪܓܫܗ.

 

 

 

ܐܪܣܝܣ ܕܐܪܒܥ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ܇ ܕܐܦܢ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܠܫܘܪܪ ܡܠܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܡܣܬܥܪ̈ܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܣ̇ܥܪ ܐܢܝܢ. ܐܠܐ ܡܛܠܡܢܐ ܐܡ̣ܪܬܘܢ. ܕܫܪܝ̣ܪܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܡܫܪܪ ܐܠܗܐ ܡܠܬܗ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܡܥܕ ܠܡܫܪܪܘ ܡܠܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܠܐ ܫܪܝܪ. ܒܥܠܬ݀ ܗ̇ܝ ܕܨܒ̇ܐ ܠܡܢܣܝܘ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܚܡܣܢܝ̣ܢ. ܘܒܝܕ ܚܘܡܣܢܗܘܢ ܝܬܝ̣ܪܐ ܡܥܦܦ ܐܦ ܐܓܪܗܘܢ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܣܥ̣ܪ ܠܘܬ ܐܝܘܒ. ܕܐܫܠܛܗ ܠܣܛܢܐ ܠܡܓܡܪ ܒܗ ܨܒܝܢܗ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܠܘ ܩܕܡ ܐܡ̣ܪ ܣܛܢܐ ܠܐܝܘܒ. ܕܨܚܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܐܠܐ ܒܫܘܚ̈ܢܐ ܒܝ̈ܫܐ ܬܫܬܚܢܢ. ܘܟܕ ܠܐ ܡܬܬܦܝ̣ܣ ܗܘܐ ܠܗ. ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ̣ ܕܠܥܒܕܐ ܢܦܩܐ ܗܘܬ݀ ܡܠܬܗ. ܒܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܟܕܘ ܩܒܠ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܦܘܩܕܢܐ ܥܠ ܗܟܢ. ܘܐܝܟ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܡܣܬܥܪ̈ܢ ܠܚܪܬܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܐܡܝ̣ܪܐ܆ ܕܒܨܝ̣ܪ ܩܠܝ̣ܠ ܐܦ ܠܓܒܝ̈ܐ ܡܛܥܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܦܢ ܗܢܐ ܢܐܡܪ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܒܪܐ ܗ̱ܘ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܠܗܐ ܣ̇ܥܪ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܬܕܡܘܪܬܐ ܠܐ ܙܕܩ ܕܐܝܟ ܫܪܝܪܐ ܢܩܒܠܝ̣ܘܗܝ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ ܟܕ ܡܒܣܐ ܒܥܡܐ ܡܕܡ ܕܝܬܩܝ ܚܕܬܐ ܡܩܝ̣ܡ ܠܗܘܢ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܪܡܝܐ. ܕܗܐ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܬܝܢ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ. ܘܐܩܝ̣ܡ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܠܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ ܘܒܬܪ ܩܠܝ̣ܠ ܐܡ̇ܪ. ܡܛܠ ܕܗ̣ܢܘܢ ܒܛܠܘ ܕܝܬܝܩܝ ܕܝܠܝ. ܐܦ ܐܢܐ ܒܣܝܬ ܒܗܘܢ ܐܡ̇ܪ. ܘܬܘܒ ܟܕ ܨܒ̇ܐ ܠܡܛܥܝܘ ܥܡܐ ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܐܡܝ̣ܪܐ ܒܐܫܥܝܐ. ܕܠܡܢܐ ܐܛܥܝ̣ܬܢܝ ܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܕܚܠܬܟ. ܢܒܝ̈ܐ ܕܓ̈ܠܐ ܡܫܕܪ ܠܘܬ ܥܡܐ ܗ̇ܘ. ܘܣܗܕܐ ܗܘܐ ܠܡܠܬܗܘܢ ܕܢܒܝ̈ܐ ܗܠܝܢ܇ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܒܚܙܩܝ̣ܐܝܠ. ܕܓܒܪܐ ܡ̣ܢ ܐܝܣܪܐܝܠ ܟܕ ܢܣܩ ܕܚܠܬܗ ܥܠ ܠܒܗ ܘܬܘܩܠܬܐ ܕܥܡܗ ܢܣܝ̣ܡ ܠܘܩܒܠ ܐܦܘ̈ܗܝ. ܘܢܐܬܐ ܠܘܬ ܢܒܝܐ ܠܡܫܐܠܘܬܗ. ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܗܘܐ ܠܗ ܣܗܕܐ ܘܐܬܠ ܪܘܓܙܝ ܥܠ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ. ܘܒܬܪ ܩܠܝ̣ܠ ܐܡ̇ܪ. ܘܢܒܝܐ ܟܕ ܢܛܥܐ ܘܢܡܠܠ ܡܠܬܐ. ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܛܥܝ̣ܬܗ ܠܢܒܝܐ ܗ̇ܘ ܘܫܪܟܐ. ܘܟܕ ܡܛܠ ܡܒܣܝܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܥܡܐ ܡܕܡ. ܐܘ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܨܒ̇ܐ ܠܡܛܥܝܘܬܗ. ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܡܕܡ ܢܣܥܘܪ ܐܝܟ ܕܠܫܘܪܪ ܡܠܬܗ ܕܡܛܥܝܢܐ ܗ̇ܘ. ܠܐ ܙܕܩ ܕܫܪܝ̣ܪܐ ܢܕܘܢܝ̣ܘܗܝ ܘܢܩܒܠܝ̣ܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܗܢܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܬܚܘܝ̣ ܕܠܘ ܟܠ ܕܡܫܪܪ ܐܠܗܐ ܡܠܬܗ ܫܪܝܪܐ ܗ̱ܘ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܫܪ̈ܝܐ ܕܣܥܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܢ. ܘܕܗ̇ܘ ܬܪܝܢܐ ܐܟܚܕ. ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܚܢܢ ܡ̇ܢ ܒܝܕ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܚܘܫܒܝ̈ܬܐ ܐܕܪܟܢܢ ܚܕܢܝܘܬ ܟܝܢܐ ܘܬܠܝ̣ܬܝܘܬ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܘܠܗ̇ܝ ܕܠܘ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܩܢܘܡ ܡܠܬܐ ܢܬܒܪܢܫ ܘܢܦܪܘܩ ܠܓܒܝ̣ܠܬܗ ܡ̣ܢ ܥܒܕܘܬܐ ܕܚܛܝ̣ܬܐ. ܘܒܝܕ ܢܒܝ̈ܘܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܬܘܣܦܬܐ ܕܫܘܪܪܐ ܩܢܝܢܢ ܥܠ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܒܚܘܫܒܐ ܐܦܘܕܝܐܩܛܝܩܝܐ ܐܕܪܟܢܢ. ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܝܕܐ ܕܥܠ ܐܝ̈ܕܝ ܐܝܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܣܩܘܒ̈ܠܝܢ ܡܠܦ ܡܣܬܥܪܐ܆ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ̣ ܝ̇ܕܥܝ̣ܢܢ܇ ܕܐܘ ܕܐܝܟ ܕܠܢܣܝܢܐ ܐܘ ܕܐܝܟ ܕܠܒܣܝܢܐ ܐܘ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܒܙܢܐ ܕܡܫܬܒܩܢܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܗܘܝܐ. ܘܗܟܢܐ ܠܘ ܐܝܟ ܕܠܫܪܝܪܐ ܡܩܒܠܝ̣ܢܢ ܠܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܗܢܐ.

 

 

 

ܐܪܣܝܣ ܕܚܡܫ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܐܦܢ ܫܪܝܪܐ ܙܕܩ ܘܕܢܗܘܐ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ ܡܫܪܪ ܡܠܬܗ ܒܝܕ ܬܕܡܪ̈ܬܐ. ܐܠܐ ܐܝܕܐ ܣܢܝ̣ܩܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܟܕ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܒܪܐ ܒܗܘܢ ܒܠܚܘܕ ܡܨܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܡܣܥܪ ܐܘ ܕܠܡܐ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܕܒܠܥܕ ܗܟܢ ܐܘ ܒܝܕ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܢܒܝ̈ܐ ܢܗܕܐ ܗܘܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܪܢܫܐ ܒܪܝܬܗ ܗ̣ܘ ܕܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܘܥܒܕܘ̈ܗܝ. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܢܒܪܐ ܐܠܗܐ ܒܒܪܢܫܐ ܥܒܕܐ ܡܕܡ. ܐܠܨܐܝܬ ܣ̇ܥܪ ܠܥܒܕܐ ܗܘ̇ ܒܪܢܫܐ ܗ̱ܘ. ܘܟܕ ܠܐ ܢܒܪܐ ܒܗ ܐܠܨܐܝܬ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܣܥܪܗ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܢܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܦܐܝܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܕܩܢܘܡܐܝܬ ܢܐܬܐ ܗܘܐ ܠܘܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܢܚܦܛ ܐܢܘܢ ܥܠ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܐ ܡܨܝܢ. ܟܐܡܬ݀ ܕܢܣܥܪܘܢ ܡܕܡ ܕܠܐ ܒܪܐ ܒܗܘܢ. ܘܕܠܐ ܢܣܥܪܘܢ ܡܕܡ ܕܒܪܐ ܒܗܘܢ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܕܝܕܥ ܐܠܗܐ ܗܘܝܗ ܐܠܨܐܝܬ ܗܘܐ. ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܝ̇ܕܥ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܗܘܝܗ ܐܠܨܐܝܬ ܠܐ ܗܘܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܝܢܐ ܗ̱ܘ ܝܘܬܪܢܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܬܒܪܢܫ ܗܘܐ ܐܠܗܐ. ܘܢܐܡܪ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܕܣܥܘ̣ܪܘ ܙܦܠܢ. ܘܠܐ ܬܣܥܪܘܢ ܙܦܠܢ. ܟܕ ܝ̇ܕܥ ܕܠܐ ܡܨܝܢ ܡܣܥܪ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܗ̣ܘ ܝ̇ܕܥ ܦܐܝܐ ܗܕܐ ܠܚܟܡܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܐܠܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܟܠ ܥܒܕܐ ܐ̱ܢܫܝܐ. ܛܒܐ ܢܗܐ ܐܘ ܒܝ̣ܫܐ. ܒܝܕ ܥܠܬܐ ܗܘܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܘ ܫܘܝܐ ܠܥܠܬܗ ܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܗܘܐ. ܐܘ ܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ ܝܬܝܪ ܒܝܬܝܐ ܠܗ̇܆ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܗܘܐ. ܐܘ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܝܬܝܪ ܒܝܬܝܐ ܠܗ̇. ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ. ܘܠܙܢܐ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܩܦ ܗܘܕܝܐ. ܒܕܠܐ ܡܨܐ ܒܪܢܫܐ ܠܡܣܥܪܗ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܢܗܘ ܕܣܥܪܗ܇ ܟܕ ܥܠܬܐ ܠܐ ܡܢܬܥܐ ܣܥܘܪܘܬܗ. ܡܫܬܟܚ ܥܒܕܐ ܗ̇ܘ ܕܣܛܪ ܡ̣ܢ ܥܠܬܐ ܗܘܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܕܟܠ ܥܒܕܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܒܝܕ ܥܠܬܐ ܕܟܠ ܥܒܕܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܒܝܕ ܥܠܬܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܠܙܢܐ ܬܪܝܢܐ ܡܨܐ ܠܡܩܦ ܗܘܕܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܥܒܕܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܗܘܐ. ܐܠܨܐܝܬ ܡܣܬܥܪ. ܘܟܕ ܡܬܗܕܐ ܣܥܘܪܗ ܘܟܕ ܠܐ ܡܬܗܕܐ. ܗܟܘܬ ܘܠܙܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܬܘܒ ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܩܦ ܗܘܕܝܐ. ܒܗܝ ܕܥܒܕܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܝܬܝܪ ܒܝܬܝܐ ܠܗ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܐܠܨܐܝܬ ܠܐ ܡܣܬܥܪ. ܘܟܕ ܡܬܗܕܐ ܒܪܢܫܐ ܘܟܕ ܠܐ ܡܬܗܕܐ. ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ܆ ܕܕܠܐ ܦܐܪ̈ܐ ܗ̣ܘ ܗܘܕܝܐ. ܗܟܘܬ ܘܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܕܥܠܬܢܝܬܗ ܗ̣ܝ. ܐܝ̣ܩܝ̣ ܐܠܨܐ ܕܬܗܘܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ  ܡܕܡ ܐܝܬ ܐܝ̣ܩܝ̣ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܪܒܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܟܠܗܝܢ. ܐܘ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܠܢ ܡܝܬܪܘܬܗܝܢ. ܐܘ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܠܢ ܫܟܝ̣ܪܘܬܗܝܢ. ܐܘ ܠܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܠܢ ܡܝܬܪܘܬܗܝܢ܆ ܐܦܠܐ ܫܟܝ̣ܪܘܬܗܝܢ. ܘܐܢ ܝܕܝ̣ܥܐ ܠܢ ܡܝܬܪܘܬܗܝܢ܆ ܡܣܥܪ ܣܥܪܝ̣ܢܢ ܠܗܝܢ. ܘܐܦܢ ܠܐ ܢܬܗܕܐ ܠܘܬܗܝܢ. ܘܐܢ ܝܕܝ̣ܥܐ ܠܢ ܫܟܝ̣ܪܘܬܗܝܢ ܠܐ ܣܟ ܣܥܪܝܢܢ ܠܗܝܢ ܗܟܘܬ ܒܠܥܕ ܡܗܕܝܢܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܝܕܝ̣ܥܐ ܠܢ ܠܐ ܡܝܬܪܘܬܗܝܢ ܐܦܠܐ ܫܟܝ̣ܪܘܬܗܝܢ. ܐܢܗܘ ܕܐܢܢܩܝܐ ܠܢ ܣܥܘܪܘܬܗܝܢ ܐܝܟ ܣܘܩܐ ܕܐܐܪ ܠܡܐܡܪ ܐܠܨܐܝܬ ܣܥܪܝ̣ܢܢ ܠܗܝܢ܇ ܘܟܕ ܢܬܗܕܐ ܘܟܕ ܠܐ ܢܬܗܕܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܠܐ ܐܢܢܩܝܐ ܠܢ ܣܥܘܪܘܬܗܝܢ܇ ܠܐ ܣܢܝ̣ܩܝ̣ܢܢ ܥܠܝܗܝܢ ܣܟ. ܘܐܝܟܢܐ ܦܐܝܐ ܠܡܗܝܡܢܘ ܕܐܬܒܪܢܫ ܐܠܗܐ ܠܡܗܕܝܘܬܢ ܠܘܬ ܣܥܘܪܘܬܐ ܐܝ̇ܕܐ ܕܠܐ ܣܢܝ̣ܩܝ̣ܢܢ ܥܠܝܗ̇. ܘܗܟܢܐ ܠܘܬ ܦܘܠܓ̈ܐ ܗܠܝܢ ܠܝܬ ܝܘܬܪܢܐ ܒܗܘܕܝܐ. ܐܦܠܐ ܒܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܥܠܬܢܝܬܗ ܗ̣ܝ ܕܗܘܕܝܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܚܡܫܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܐܠܘ ܝܘܬܪܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܘܕܝܐ ܗ̇ܘ ܕܒܝܕ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ. ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܗܘܕܝܐ ܐܘ ܒܦܚܡܐ ܗ̣ܘܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܘ ܒܦܚܡܐ ܕܠܘܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܫܬܟܚ ܐܠܗܐ ܕܓܠܝ̣ܙ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܝܘܬܪܢܐ ܡܕܡ. ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܝܘܬܪܢܐ ܗ̱ܘ ܐܘ ܗܢܝܐܘܬܐ ܗ̱ܘ ܕܢܦܫܐ ܐܘ ܕܦܓܪܐ ܐܘ ܕܟܢܝ̣ܫܘܬ ܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܐܘ ܕܚܘܩܝܐ ܕܠܙܬܐ ܡ̣ܢ ܢܦܫܐ ܐܘ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܐܘ ܡ̣ܢ ܟܢܝ̣ܫܘܬ ܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܐܠܗܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܠܡܩܢܝܘܬܗܘܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܙܢܝ̈ܐ ܕܝܘܬܪ̈ܢܐ ܗܠܝܢ. ܒܠܥܕ ܗ̇ܝ ܕܢܗܕܐ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܥܠܬܗܝܢ ܢܫܬܘܘܢ ܠܝܘܬܪ̈ܢܐ ܗ̇ܢܘܢ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܡܨܝܐ܆ ܐܝ̣ܩܝ̣ ܡܫܬܟܚ ܗܘܕܝܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܘܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܕܡܛܠ ܗܘܕܝܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܫܬܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܬܗܘܐ ܕܠܐ ܡܫܬܘܝܢ ܗܘܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܝܘܬܪ̈ܢܐ ܗ̇ܢܘܢ. ܕܠܐ ܒܥܠܬ݀ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܕ ܗܘܕܝܐ ܝܠܦܝ̣ܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ. ܨܘܡܐ ܠܡܐܡܪ܇ ܐܘ ܨܠܘܬܐ ܘܙܕܩܬܐ. ܐܘ ܡܣܪܩܘܬܐ. ܐܘ ܕܒܛܒܬܐ ܢܙܟܝܗ̇ ܠܒܝܫܬܐ ܠܐ ܒܒܝܫܬܐ. ܐܠܐ ܡܨܐ ܗ̣ܘܐ ܕܒܫܘܠܛܢܐ ܘܦܘܩܕܢܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܨܒܝܢܐ ܒܠܚܘܕ ܢܗܕܐ ܗܘܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ. ܐܘ ܒܝܕ ܚܕ ܡ̣ܢ ܥܒܕܘ̈ܗܝ ܢܒܝ̈ܐ. ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܙܒ̈ܢܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܗܕܝ̣ ܐܢܘܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܦܐܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܐܦܠܐ ܣܢܝ̣ܩ ܗܘܐ ܠܡܬܢܚܬܘ ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡ ܟܝܢܐ ܫܝ̣ܛܐ ܘܚܫܘܫܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܫܒܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܗ̇ܝ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܒܟܬܒܝ̈ܟܘܢ ܕܐܬܒܪܢܫ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܕ ܡܘܬܗ ܢܚܪܪ ܡ̣ܢ ܡܘܬܐ ܠܐܕܡ ܘܠܟܠܗܘܢ ܝܠܕܘ̈ܗܝ. ܘܐܡܝ̣ܬܗ ܠܡܘܬܐ ܒܡܘܬܗ. ܘܗܘܐ ܐܡܪܐ ܘܕܒܚܐ. ܘܫܩ̣ܠ ܠܚܛܝ̣ܬܗ ܘܥܠܡܐ. ܡ̈ܠܐ ܐܢܝܢ ܣܦܝ̣̈ܩܬ݀ ܡ̣ܢ ܣܘ̈ܟܠܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܠܐܕܡ ܚܙܝܢܢ ܕܚܝܐ. ܐܦܠܐ ܠܝܠܕܘ̈ܗܝ ܕܠܐ ܡܝܬܝ̣ܢ. ܘܐܢܗܘ ܬܘܒ ܕܡ̣ܢ ܟܕܘ ܫܩܠܗ̇ ܠܚܛܝ̣ܬܐ ܘܣܟܟܗ̇ ܒܙܩܝ̣ܦܗ. ܘܚܪܪ ܡ̣ܢ ܥܒܕܘܬܗ̇ ܠܥܠܡܐ ܡ̣ܢ ܣܟܗ̇. ܬܠܬ ܫܟܝ̣ܪ̈ܘܬܐ ܓܕ̈ܫܢ. ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܫܬܘܘܢ ܡܟܝܠ ܩܛܘܠܐ ܘܩܛܝ̣ܠܐ ܘܥܠܘܒܐ ܘܥܠܝ̣ܒܐ. ܘܛܢܦܐ ܘܛܒܐ. ܒܕܠܝܬ ܚܛܝ̣ܬܐ. ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܗܒܠܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܡܟܝ̣ܠ ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܙܕ̈ܩܬܐ ܘܨܘ̈ܡܐ ܘܫܪܟܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܦܢ ܠܐ ܢܣܬܥܪܘܢ܆ ܠܘ ܒܚܛܝ̣ܬܐ ܡܬܚܝܒܝ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢܗܘܢ ܡܗܡܝܢ. ܕܬܠܬ. ܗ̇ܝ ܕܬܫܬܪܐ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܟܠܡܕܡ ܐܬܕܡܝ̣ ܠܢ ܡܫܝ̣ܚܐ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܚܛܝ̣ܬܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܚܛܝ̣ܬܐ ܢܗܘܐ ܐܝܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܚܛܗܘ̈ܗܝ ܕܥܠܡܐ ܒܩܢܘܡܗ ܢܣܒ. ܘܕܟܝ̣ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܢܗܘܢ. ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܕܠܐ ܫܬܐܣܬܐ ܐܢܝܢ ܥ̈ܠܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܡܛܠܬܗܝܢ ܐܡܪܝܬܘܢ ܕܗܘܬ݀ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ. ܐܦ ܗ̣ܝ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܟܘܬܗܝܢ ܕܠܐ ܫܬܐܣܬܐ ܐܠܨܐ ܕܬܗܘܐ ܘܠܐ ܫܪܝܪܬܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܫܪ̈ܝܐ ܕܣܥܝ̈ܐ ܗܠܝܢ. ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܫܪܝ̣ܪܐܝܬ ܕܒܪܝ̣ܬܐ ܗ̱ܘ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܢ ܥܒܕܘ̈ܗܝ ܠܘ ܟܝܢܐܝܬ ܒܪܝܢ ܒܗ. ܐܠܐ ܠܨܒܝܢܗ ܘܠܫܠܝ̣ܛܘܬ ܒܝܬܗ ܫܪܝ̣ܟܝܢ. ܘܥܠ ܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܒܗܠܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܡܠܝܐܝܬ ܥܬܝ̣ܕܝ̣ܢܢ ܠܡܡܠܠܘ ܒܝܕ ܐܠܗܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܫܪܪܐ ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܕܝ̇ܕܥ ܐܠܗܐ ܗܘܝܗ ܐܠܨܐܝܬ ܗܘܐ. ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܝ̇ܕܥ ܐܠܗܐ ܠܐ ܗܘܝܗ ܐܠܨܐܝܬ ܠܐ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܦܘܬ ܝܨܪܗܘܢ ܘܡܨܛܠܝܢܘܬ ܨܒܝܢܗܘܢ ܕܠܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܘܫܟܝ̣ܪ̈ܘܬܐ ܡܬܦܪܥܝ̣ܢ ܒܘܣܡܐ ܐܘ ܫܘܢܩܐ ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝ̣ܕ. ܒܕܓܘܢ ܝܘܬܪܢܐ ܕܡ̣ܢ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܗܢܐ ܗ̱ܘ. ܕܢܬܗܕܘܢ ܗܘܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܘܬ ܝ̣ܕܥܬܐ ܕܗ̇ܝ ܕܐܝܕܐ ܗ̱ܝ ܣܥܘܪܘܬܐ ܡܝܬܪܬܐ. ܘܐܝܕܐ ܗ̱ܝ ܣܥܘܪܘܬܐ ܫܟܝ̣ܪܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܕ ܡܨܥܝܘܬ ܝ̣ܕܥܬܐ ܗܕܐ. ܢܓܥܨܘܢ ܡ̣ܢ ܫܟܝ̣ܪ̈ܬܐ ܘܠܐ ܢܬܬܢܝ̣ܚ ܨܒܝܢܗܘܢ ܒܗܝܢ ܘܢܨܛܒܘܢ ܒܡܝܬܪ̈ܬܐ ܘܢܣܒܟܘܢ ܒܗܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܢܫܬܘܘܢ ܠܒܘܣܡܐ ܘܢܓܗܘܢ ܡ̣ܢ ܬܫܢܝ̣ܩܐ. ܘܕܥ ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܐܟܡܐ ܕܙܕܩ ܐܬܡܨܝ̣ ܠܡܩܡ ܠܘܩܒܠ ܣܥܝܐ ܗܢܐ. ܘܠܡܣܬܪܗ ܒܕ ܚܣܝ̣ܢܐܝܬ ܡܕܠܩܒ ܬܪܥܝ̣ܬܢ. ܕܒܚܐܪܘܬܐ ܘܫܠܝ̣ܛܘܬ ܒܝܬܐ. ܘܒܝܬ ܡܪܕܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܪܝ̣ܡܝܢ ܠܫܠܝ̣ܛܘܬ ܒܝܬܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ܇ ܕܦܘܠܓܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܐܬܚܫܚܬܘܢ ܠܘܬ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܟܝܢܝ̈ܬܐ ܒܠܚܘܕ ܡܫܪ. ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܕܒܗܠܝܢ ܨܒܝܢܝ̈ܬܐ ܥܠܬܐ ܡܕܝܢ ܕܥܒܕܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܗ̣ܘ ܨܒܝܢܝܐ ܗ̱ܘ ܐ̱ܢܫܝܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܕܨܒܝܢܐ ܡܨܐ ܘܫܠܝ̣ܛ ܕܒܠܥܕ ܥܠܬܐ ܕܡܢܬܥܐ ܢܣܥܘܪ ܣܘܥܪܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̇ܘ ܕܢܨܒܐ. ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܒܕܘܟ̈ܝܬܐ ܣܘܓܐܐ ܚܘܝ̣ܢܢ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܪܒܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗܘܢܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܠܐ ܣܦܩ ܠܡܕܪܟܘ ܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܝܢ. ܘܐܦܢ ܒܡܢܬܐ ܡܕܪܟ ܠܗܝܢ. ܘܐܠܐ ܠܐ ܦܪܝ̣ܫܝ̣ܢ ܗܘܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡ̣ܢ ܚܕ̈ܕܐ ܒܝ̣ܕܥܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܠܨܐܝܬ ܡܣܬܢܩ ܒܪܢܫܐ ܥܠ ܬܐܪܐ ܠܡܩܢܐ ܡܢܗ ܝ̣ܕܥܬܐ ܚܬܝ̣ܬܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܙܕܩ ܠܗ ܠܡܕܥ ܐܢܝܢ ܘܠܡܣܥܪ. ܘܟܕ ܬܐܪܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ ܢܗܘܐ. ܝܬܝ̣ܪ ܡܪܢܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܕܬܗܘܐ ܝ̣ܕܥܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܩܢܝܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܥܠܬ݀ ܣܢܝ̣ܩܘܬܐ ܕܓܢܣܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܥܠ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܚܡܝܫܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ ܡܨܐ ܗܘܐ ܕܒܠܥܕ ܕܘܒܪ̈ܐ ܡܝܬܪ̈ܐ ܡܩܢܐ ܗܘܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܡܕܡ ܢܦܫܢܝ̈ܐ ܟܝ̣ܬ ܘܦܓܪ̈ܢܝܐ. ܐܠܐ ܗ̇ܝ ܕܒܝܕ ܥܡ̈ܠܐ ܡܕܡ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܢܫܬܘܘܢ ܗܘܘ ܝܬܝ̣ܪ ܠܚܡܐ ܗܘܬ݀ ܠܚܟܡܬܗ. ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܩܨ ܬܠܬ. ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܫܬܘܐ ܗܘܐ ܛܒܐ ܠܒܝ̣ܫܐ. ܘܡܗܝܡܢܐ ܠܟܦܘܪܐ. ܕܬܪܬܝܢ ܢܦܫܢܝ̈ܐ ܘܦܓܪ̈ܢܝܐ ܒܥܠܬ݀ ܥܒܕ̈ܐ ܛܒ̈ܐ. ܠܘ ܒܫܦܝ̣ܪܘܬ ܡܛܟܣܘܬܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܡ̣ܢ ܩܢܛܐ ܕܫܘܢܩܐ ܕܥܬܝ̣ܕ. ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܕܣܝܦܐ ܕܐܚܝ̣̈ܕܝ ܥܠܡܐ ܡܙܕܗܪܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܒܝ̈ܫܬܐ. ܕܬܠܬ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܝ ܗܕܐ ܝܬܝܪ ܒܝܬܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܝܢ. ܟܕ ܫܘ̈ܝܝ ܠܛܒ̈ܬܐ ܥܒ̇ܕ ܠܢ. ܘܠܘ ܕܐܝ̣ܩܝ̣ ܘܟܕ ܠܐ ܫܘܝܢܢ ܡܬܝܗ̈ܒܢ ܠܢ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܫܬܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̇ܝ ܕܒܫܘܠܛܢܐ ܘܒܦܘܩܕܢܐ ܢܗܕܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܠܐ ܡܬܬܝܬܝܐ ܗܘܬ݀. ܐܠܐ ܟܕ ܛܒ̈ܐ ܒܟܝܢܐ ܘܠܐ ܡܫܬܪ̈ܓܠܝ ܠܘܬ ܒܝܫܬܐ ܒܪܐ ܗܘܐ ܐܢܘܢ. ܒܕܓܘܢ ܗ̇ܘ ܕܗܕܐ ܐܡ̇ܪ܆ ܚܝܠܐ ܩܢܝܐ ܡܠܬܗ. ܕܡܠܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܐܡ̇ܪ. ܕܠܡܢܐ ܠܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܪܐ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܗ̣ܘ ܕܠܘ ܟܝܢܝ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬܗ. ܐܠܐ ܐܦ ܘܨܒܝܢܝ̈ܬܐ ܕܒܝܕܗܝܢ ܣܢܝ̣ܩ ܥܠ ܗܘܕܝܐ ܕܒܝܕ ܡܗܕܝܢܐ. ܘܗ̇ܝ ܕܒܝܕ ܚܕ ܡ̣ܢ ܥܒܕܘ̈ܗܝ ܢܒܝ̈ܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܠܗ ܠܡܗܕܝܘ ܐܡܪܝܢܢ. ܕܟܘܪܗܢܐ ܡ̇ܢ ܠܦܘܬ ܥܣܩܘܬܗ. ܥܠ ܐܣܝܐ ܕܝܬܝ̣ܪ ܒܚܝ̣ܪ ܡܣܬܢܩ. ܘܟܕ ܣܓܕܬ݀ ܨܠܡ̈ܐ ܝܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܟܘܪ̈ܗܢܝ ܢܦܫܐ ܩܫܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܒܪ̈ܝܬܐ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܕܠܒܪܘܝܗܝܢ ܦܠܚܐ. ܟܐܢܐܝܬ ܥܠ ܐܣܝܐ ܕܝܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܐܣܘ̈ܬܐ ܕܪܘܚ ܐܣܬܢܩܬ݀. ܕܗܘܝܘ ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܥܡܗ ܐܬܚܝܕ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܘܟܝܢܐܝܬ ܘܩܢܘܡܐܝܬ ܒܗ ܐܬܚܘܝ̣. ܘܐܠܘܠܐ ܩܕܡܘ ܐܫܬܕܪܘ ܢܒܝ̈ܐ ܣܘܓܐܐ. ܘܠܐ ܣܦܩܘ ܠܡܗܕܝܘ ܘܠܡܦܢܝܘ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡ̣ܢ ܛܥܝܘܬܐ ܕܣܓܕܬ݀ ܨܠܡ̈ܐ. ܘܐܦܢ ܠܘ ܠܟܠܗܘܢ. ܐܠܐ ܠܐܘܡܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܐܝ̣ܣܪ̈ܠܝܐ. ܗ̇ܝ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܡܘ̈ܢ ܩܪܝ̣ܒܐ ܗܘܬ݀ ܠܐܠܗܐ. ܘܗܟܢܐ ܟܠܗ ܐܬܢܟܪܝܬ݀܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܐܡܪ ܠܘܬܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܐܫܥܝܐ. ܕܒܢܝ̈ܐ ܪܒܝܬ ܘܪܡܪܡ̇ܪܡܬ ܘܗ̣ܢܘܢ ܐܥܠܝ̣ܘ ܒܝ. ܘܒܝܕ ܗܘܫܥ. ܕܪܚܡ ܡܪܝܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܗ̣ܢܘܢ ܐܙܠܘ ܒܬܪ ܐܠܗ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܩܫ̈ܝܢ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ. ܘܗܐ ܒܝܕ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܣܘܓܐܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܘܥܫܝ̣̈ܢܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦܠܐ ܐܢ ܐܝܬ ܐܠܗܐ ܡܫܬܘܕܥܝ̣ܢ ܗܘܘ܆ ܐܫܬܘܕܥܘܗܝ ܘܒܩܘܫܬܐ ܘܒܫܪܪܐ ܠܗ ܦܠܚܝ̣ܢ. ܟܒܪ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܡܪ̈ܘܗܝ ܕܣܥܝܐ ܗܢܐ ܘܐܡܘܪ̈ܘܗܝ ܠܡܬܗܓܓܘ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܟܢ. ܘܡܟܝܠ ܠܡܬܒܠܡܘ ܙܕܩ ܠܗܘܢ.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ. ܡܕܝܢ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܠܡܗܕܝܘܬܗܘܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܝܕ ܚܕ ܡ̣ܢ ܢܒܝ̈ܐ ܐܡܪܝܬܘܢ.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܐ ܐܡ̣ܪܢܢ ܕܠܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܐܠܐ ܕܗܟܢܐ ܫܦܪܬ݀ ܠܗ. ܘܠܗ ܠܣܘܥܪܢܐ ܠܘܬ ܣܗܕܘܬܐ ܐܝܬܝ̣ܢܢ. ܗܐ ܓܝܪ ܡܨܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ. ܕܒܝܕ ܢܘܗܪܐ ܡܕܡ ܝܬܢܝܐ ܢܦܪܢܣ ܗܘܐ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܟܡܐ ܕܒܝܘ̈ܡܬܐ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܕܫܘܪܝܗ ܕܥܠܡܐ. ܐܘ ܒܝܕ ܟܘܟܒܐ ܡܕܡ. ܐܠܐ ܫܡܫܐ ܫܦܪ ܠܗ ܠܡܒܪܐ. ܘܠܝܬ ܕܢܐܡܪ ܠܗ ܡܛܠ ܡܢܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܫܒܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܡܘܬܐ ܒܬܪܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܡܬܐܡܪ ܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܚܕ ܡ̇ܢ ܦܘܪܫܢܐ ܕܢܦܫܐ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ܆ ܘܡܬܩܪܐ ܡܘܬܐ ܟܝܢܝܐ. ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ ܦܘܪܫܢܐ ܕܢܦܫܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܘܡܬܩܪܐ ܡܘܬܐ ܕܚܛܝ̣ܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܙܢܐ ܗܢܐ ܬܪܝܢܐ ܕܡܘܬܐ܆ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܡܝ̣ܬܗ ܡܫܝ̣ܚܐ ܒܡܘܬܗ. ܘܐܚܝ̣ ܡܢܗ ܠܓܢܣܐ ܐܕܡܝܐ. ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܐܕܡ ܡܬܩܪܐ. ܘܠܘܩܒܠ ܗ̇ܝ ܕܫܩܠ ܠܚܛܝ̣ܬܗ ܕܥܠܡܐ ܐܡܪܝ̣ܢܢ. ܕܗ̣ܘ ܫܩܠܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܬܪܝܢܐܝܬ ܡܬܐܡܪ. ܚܕ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܗܝ ܕܢܚܙܐ ܐ̱ܢܫ ܠܟܢܬܗ ܕܛܥܝ̣ܢ ܝܘܩܪܐ ܡܕܡ. ܢܫܩܘܠ ܡܢܗ ܛܥܢܗ ܘܚܠܦܘܗܝ ܢܛܥܢܝ̣ܘܗܝ. ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܠܦܝܘܗܝ ܕܘܒܪܐ ܡܕܡ ܡܘܬܪܢܐ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܣܝ̣ܡ ܛܥܢܗ ܥܡܝ̣ܠܐ ܗ̇ܘ ܘܢܬܬܢܝ̣ܚ. ܘܓܠܝܐ ܕܒܙܢܐ ܗܢܐ ܬܪܝܢܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܫܩܠ ܠܚܛܝ̣ܬܗ ܕܥܠܡܐ ܡܪܢ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܬܘܒ ܠܐ ܐܠܨܐ ܠܡܬܪܥܝܘ ܕܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܫܩܠܗ̇: ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܒܠܚܘܕ ܕܩܒܠܘ ܠܣܒܪܬܗ. ܘܐܫܬܡܥܘ ܠܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܘܐܬܕܒܪܘ ܒܕܘܒܪ̈ܘܗܝ. ܘܐܬܥܕܪܘ ܒܐܣܝܘܬܗ ܕܪܘܚ.

 

 

 

 

 

 

 

 

     #1 

 

ܐܪܣܝܣ ܕܫܬ ܗ̇ܝ ܕܝܘ̈ܕܝܐ ܕܐܡܪܝܢ ܕܢܡܘܣܐ ܡܘܫܝܐ ܠܥܠ ܙܕܩ ܠܡܟܬܪܘ. ܘܐܠܘ ܡܫܝܚܐ ܗܘܐ ܫܪܝ̣ܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܐ ܘܠܐ ܫܚܠܦܗ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܢܡܘܣܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܘܫܐ ܐܬܝ̣ܗܒ. ܐܠܘ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܒܪ ܕܪܝܫ ܗܦܟ ܚܠܦܗ ܒܢܡܘܣܐ ܗ̇ܘ ܕܒܝܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܐܬܬܫܠܡ. ܐܘ ܟܕ ܠܐ ܚܫܚܐ ܗܘܐ ܚܠܦܗ. ܐܘ ܐܦܢ ܠܘ ܚܫܚܐ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ ܫܦܪ ܠܗ ܚܘܠܦܗ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܫܬܟܚ ܐܠܗܐ ܕܣܝܘܡܐ ܗ̱ܘ ܕܢܡܘܣܐ ܐܝܢܐ ܕܠܚܪܬܐ ܥܬܝ̣ܕ ܠܡܣܠܝܘܬܗ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܫܬܟܚ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܠܚܫܚܐ ܐܝܟ ܕܠܠܐ ܚܫܚܐ ܒܛܠܗ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܘܟܕ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܦܫܚܘ̈ܗܝ ܕܦܘܠܓܐ ܫܟܝ̣ܪܝܢ܆ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܚܘܠܦܗ ܕܢܡܘܣܐ ܡܘܫܝܐ ܒܢܡܘܣܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܫܟܝ̣ܪܐ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܢܗܘܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܢܡܘܣܐ ܗ̇ܘ ܕܒܝܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܐܬܬܫܠܡ. ܐܘ ܡܝܬܪܐ ܗ̱ܘ ܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ ܡܘܫܝܐ. ܐܘ ܫܘܐ ܠܗ ܒܡܝܬܪܘܬܐ. ܐܘ ܒܨܝ̣ܪ ܡܢܗ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܨܐ ܗܘܬ݀ ܕܡ̣ܢ ܫܘܪܝܐ ܐܬܝ̣ܗܒ ܗܘܐ. ܒܕܠܝܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܚܣܘܟܬܢܘܬܐ ܡܬܘܡ. ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܝ̣ܩܝ̣ ܡܫܬܟܚ ܚܘܠܦܗ ܕܡܕܡ ܒܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܕܐܟܘܬܗ ܗ̣ܘ ܒܢܬܥܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ. ܘܐܠܗܐ ܠܐ ܡܕܡ ܣ̇ܥܪ ܐܝ̣ܩܝ̣. ܘܗ̇ܘ ܕܬܠܬܐ ܬܘܒ ܠܐ ܫܪܝܪ. ܒܗܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܠܡܚܠܦܘܬܗ ܠܗ̇ܘ ܕܡܝܬܪ. ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ. ܕܚܘܠܦܗ ܕܢܡܘܣܐ ܡܘܫܝܐ ܡ̣ܢ ܗܘܠܐ ܗ̣ܘ ܠܘ ܡܫܟܚܢܝ̣ܬܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܬܠܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ ܒܕܘܟ̈ܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܐܘܪܝܬܐ ܐܡ̣ܪ ܕܢܡܘܣܐ ܗ̱ܘ ܗܢܐ ܠܥܠܡ ܠܕܪ̈ܝܟܘܢ ܒܟܠܗ ܒܝܬ ܡܥܡܪܟܘܢ. ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܢܡܘܣܐ ܐܝܢܐ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܬܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܕܠܥܠܡ ܢܟܬܪ܆ ܢܗܡܘܣ ܠܡܫܪܝܗ ܘܠܡܚܠܦܘܬܗ ܕܠܩܘܒܠܐ ܗ̱ܘ ܕܐܠܗܐ. ܘܟܠ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܗ̱ܘ ܕܐܠܗܐ ܠܘ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ. ܘܟܠ ܕܗܟܢܐ ܗ̱ܘ܇ ܛܥܝܘܬܐ ܗ̱ܝ ܠܡܩܒܠܢܘܬܗ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܪܒܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܐܠܘ ܡܫܝ̣ܚܐ ܗܘܐ ܫܪܝ̣ܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܐ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܟܠܗܝܢ ܢܒܝ̈ܘܬܐ ܕܥܠܘܗܝ܆ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܢܦܩ̈ܝ ܗܘܝ̈. ܘܟܕ ܠܐ ܢܦܩ̈ܝ܇ ܠܘ ܗܘܝܘ. ܘܕܠܘ ܟܠܗܝܢ ܢܦܩ̈ܝ. ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܛܘܪ̈ܐ ܪܩܕܘ ܐܝܟ ܐܝ̈ܠܐ. ܐܦܠܐ ܪ̈ܡܬܐ ܐܝܟ ܐܝܟ ܐܡܪ̈ܐ ܕܥܢ̈ܐ. ܐܦܠܐ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܚܕܝ̣ܘ ܠܐܘܪܫܠܡ ܕܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܡܕܝܢ̱ܬܗ ܕܐܠܗܢ. ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ. ܘܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܙܟܪܝܐ. ܕܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ. ܢܦܩܘܢ ܡܝ̈ܐ ܚܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ ܦܠܓܗܘܢ ܠܝܡܐ ܡܕܢܚܝܐ. ܘܦܠܓܗܘܢ ܠܝܡܐ ܡܥܪܒܝܐ܇ ܩܝܛܐ ܘܣܬܘܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܥܡܪ ܕܐܒܐ ܥܡ ܐܡܪܐ. ܐܘ ܢܡܪܐ ܥܡ ܓܕܝܐ ܕܐܪܝܐ ܘܬܘܪܐ ܐܟܚܕܐ ܪܥܘ. ܘܬܘܪܬܐ ܘܕܒܐ ܐܟܚܕܐ ܪ̈ܥܝ. ܐܘ ܐܪܝܐ ܬܒܢܐ ܐܝܟ ܬܘܪܐ ܐܟ̣ܠ. ܐܘ ܐܫܬܥܝ̣ ܝܠܘܕܐ ܒܚܪܡܢܐ. ܐܘ ܒܚܘ̣ܪܐ ܕܐܣܦܣ ܐܘܫܛ ܐܝܕܗ ܚܣܝܠܐ. ܐܝܟ ܕܐܬܢܒܝ̣ ܐܫܥܝܐ ܗ̇ܘ ܢܒܝܐ ܒܪ ܐܡܘܨ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܚܡܝܫܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܕܠܐ ܦܐܐ ܫܪܝܗ ܕܢܡܘܣܐ܆ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܪܒܟܘܢ. ܕܠܐ ܐܬܝ̣ܬ ܕܐܫܪܐ ܢܡܘܣܐ. ܐܠܐ ܕܐܡܠܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܒܬܠܬ ܫܟܝ̣ܪ̈ܘܢ ܢܦܠ. ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܕܐܘܕܝ̣ ܕܠܘ ܡܛܠܗ̇ܝ ܕܢܫܪܝܘܗܝ ܠܢܡܘܣܐ ܐܬܐ. ܘܟܕ ܫܪܝܗܝ܆ ܐܫܬܟܚ ܕܠܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܐ ܐܬܐ ܕܢܣܥܘܪ ܣܥ̣ܪ. ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܕܠܐ ܫܪܝܗܝ. ܘܟܕ ܫܪܝܗܝ܆ ܐܫܬܟܚܬ݀ ܣܥܘܪܘܬܗ ܕܣܩܘܒܠܝܐ ܠܡܠܬܗ܆ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܕܬܠܬ ܗ̇ܝ ܕܐܢܗܘ ܕܦܐܐ ܗܘܐ ܫܪܝܗ ܕܢܡܘܣܐ. ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܕܠܐ ܐܬܝ̣ܬ ܕܐܫܪܐ ܢܡܘܣܐ. ܘܟܕ ܫܪܝܗܝ ܡܫܬܟܚ ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܐ ܦܐܐ ܣܥܪ. ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܫܪ̈ܝܐ ܕܣܥܝ̈ܐ ܗܠܝܢ܇ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܢ. ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܢܡܘܣܐ ܡ̇ܢ ܟܠ ܠܬܘܪܨܐ ܗ̱ܘ ܡܬܬܣܝ̣ܡ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܠܦܘܬ ܙܢܐ ܕܙܠܝ̣ܡܘܬܐ܆ ܐܦ ܙܢܐ ܕܝܠܗ ܕܬܘܪܨܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܒܙܒܢ. ܟܕ ܫܒܪܝ ܗܘܐ ܣܘܟܠܗܘܢ. ܘܫܪܘܝ ܗܘܐ ܗܘܢܗܘܢ܆ ܢܡܘܣܐ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܓܘܫܡܢܝܐ ܗܘܐ ܐܬܝ̣ܗܒ. ܟܕ ܕܝܢ ܒܩܘܡܬܐ ܗܘܐ ܡܫܡܠܝܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܠܢܡܘܣܐ ܕܝܬܝܪ ܓܡܝ̣ܪܐ ܘܪܘܚܢܝܐ ܐܫܬܘܝ̣. ܒܕܓܘܢ ܢܡܘܣܐ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܚܫܚܐ ܗܘܐ ܠܦܘܬ ܩܛܐܣܛܐܣܝ̣ܣ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ. ܠܐ ܚܫܚܐ ܕܝܢ ܠܦܘܬ ܩܛܐܣܛܐܣܝ̣ܣ ܗܕܐ ܐ̱ܚܪܝܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܫܟܝ̣ܪܘܬܐ ܓܕܫܐ: ܒܗ̇ܝ ܕܠܘ ܟܠ ܬܘܪܣܝܐ ܠܟܠ ܩܘܡܬܐ ܚܫܚ. ܐܦܠܐ ܟܠ ܕܘܒܪܐ ܠܟܠ ܟܘܪܗܢܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܢܡܘܣܐ ܗ̇ܘ ܕܒܝܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܐܬܝ̣ܗܒ ܡܝܬܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܒܝܕ ܡܘܫܐ ܐܬܝ̣ܗܒ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܡܘܣܐ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܟܐܢܘܬܐ ܡܠܦ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܥܝܢܐ ܚܠܦ ܥܝܢܐ ܘܫܪܟܐ. ܢܡܘܣܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܬܪܝܢܐ ܛܝܒܘܬܐ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܢ ܕܢܣ̇ܒ ܟܘܬܝ̣ܢܟ܆ ܗܒ ܠܗ ܐܦ ܡܪܛܘܛܟ. ܘܕܡܝܘ̣ܬܐ ܕܒܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܗܘܘ ܓܡܝ̣ܪ̈ܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ. ܘܕܛܝܒܘܬܐ ܛܒ ܡܝܬܪܐ ܡ̣ܢ ܟܐܢܘܬܐ ܓܠܝܐ. ܘܠܘܩܒܠ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪܘ. ܕܙܕܩ ܗܘܐ ܡܕܝܢ ܕܡ̣ܢ ܠܩܘܕܡܝܢ ܐܬܝ̣ܗܒ ܗܘܐ. ܘܠܐ ܐܬܚܣܟ ܗܘܐ. ܐܡܪܝܢܢ. ܕܠܐ ܐܬܝ̣ܗܒ ܒܕܠܐ ܥܗܢܝ̣ܢ ܗܘܘ ܠܡܩܒܠܘܬܗ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܢܢ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝ̣ܢܢ ܕܗ̇ܝ ܕܠܥܠܡ. ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܥܠ ܙܒܢܐ ܕܛܒ ܡܬܝ̣ܚ ܘܐܦܢ ܠܘ ܕܠܐ ܣܘܦ ܗ̣ܘ ܡܫܘܕܥܐ ܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̣̈ܫܐ. ܐܝܟ ܕܐܡܝ̣ܪܐ ܒܐܫܥܝܐ. ܕܚܪ̈ܒܬܐ ܕܡ̣ܢ ܥܠܡ. ܘܚܪ̈ܒܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ̣ ܕܒܢܝܢܝ̈ܗܝܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡܝܗܝܢ ܢܗܘܘܢ. ܒܕܓܘܢ ܠܘ ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܐܢܝܢ. ܘܟܕ ܗ̇ܝ ܕܠܥܠܡ ܥܠ ܡܕܡ ܕܠܘ ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܗ̣ܘ ܐܬܩܛܪܓܬ݀. ܠܐ ܫܟܝ̣ܪܐ ܐܢܗܘ ܕܐܦ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܕܠܘ ܕܠܐ ܫܘܠܡ ܗ̣ܘ ܬܬܩܛܪܓ. ܘܬܘܒ ܐܡܪܝܢܢ܇ ܕܩܘܪ̈ܒܢܝܟܘܢ ܘܫܪ̈ܓܝܟܘܢ ܝܘܕܝ̈ܐ: ܕܥܠ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܝ̣ܠܢܐܝܬ ܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܕܢܡܘܣܐ ܗ̱ܘ ܠܟܘܢ ܘܠܕܪ̈ܝܟܘܢ ܠܥܠܡ. ܟܕ ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܒܛܠܘ. ܒܕܠܐ ܡܨܝܬܘܢ ܠܡܫܡܠܝܘܬܗܘܢ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܡܫܟܢ ܙܒܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܣܪܒܝ̣ܬܘܢ ܠܡܚܘܝܘ ܕܗ̇ܝ ܕܠܥܠܡ ܒܟܠ ܕܘܟ ܥܠ ܠܐ ܣܘܦ ܘܠܐ ܫܘܠܡܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܬܘܒ ܐܡܪܝ̣ܢܢ ܕܫܒܬܐ ܟܕ ܚܕܐ ܗ̱ܝ ܗ̣ܝ ܡ̣ܢ ܢܡܘ̈ܣܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܥܠܡ ܙܕܩ ܕܢܬܢܛܪܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܫܪܗ̇ ܐܠܗܐ ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܠܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡܗ. ܕܒܝܘܡܐ ܕܒܫܒܥܐ ܩܕܡܘ ܒܨܦܪܐ܆ ܘܐܬܟܘܪܟܘܗ̇ ܠܐܪܝ̣ܚܘ ܫܒܥ ܙܒܢܝ̈ܢ ܘܫܪܟܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܡܨܝܬܘܢ ܕܬܐܡܪܘܢ ܕܠܘ ܡܫܬܪܝܘ ܐܫܬܪܝܬ݀ ܫܒܬܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܪܒܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̇ܝ ܕܛܘܪ̈ܐ ܪܩܕܘ ܐܝܟ ܐܝ̈ܠܐ ܘܫܪܟܐ ܕܗ̇ܢܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܦܪ̈ܘܛܐܣܝܣ ܐܢܝܢ ܠܐ ܦܪ̈ܘܣܕܝܘܪܝܣܡܢܝܬܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܠܨܐ ܕܡܢܬܝ̈ܬܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܘܠܘ ܟܠܢܝ̈ܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܡܪܝ̣ܢܢ. ܕܠܐ ܐܡ̣ܪܘ ܢܒܝ̈ܐ ܕܟܠܗܘܢ ܛܘܪ̈ܐ ܒܟܠܗܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܢܪܩܕܘܢ. ܐܦܠܐ ܕܟܠܗܘܢ ܕܐܒ̈ܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܐܡܪ̈ܐ ܢܥܡܪܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܗܠܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܬܘܡ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܓܕܫ. ܐܘ ܟܠܝܘܡ ܓܕܫ ܘܚܢܢ ܠܐ ܚܙܝܢܢ. ܐܝܟܢܐ ܫܪܝ̣ܪܐ ܕܢܐܡܪ ܕܠܐ ܗܘܝ̈ ܦܣܘܩܐܝܬ. ܘܗܢܐ ܡ̇ܢ ܦܘܢܝܐ ܓܘܫܡܢܝܐ ܠܦܘܬ ܓܘܫܡܢܝܘܬ ܗܘܢܗܘܢ ܕܝܘ̈ܕܝܐ. ܠܦܘܬ ܕܝܢ ܪܥܝܢܐ ܩܛܝ̣ܢܐ ܘܚܬܝ̣ܬܐ ܕܡܠܦܢܐ ܕܥܕܬܐ ܠܘ ܗܢܐ ܗ̱ܘ ܦܘܢܝܐ. ܐܠܐ ܕܛܘܪ̈ܐ ܡ̇ܢ ܘܪ̈ܡܬܐ܆ ܠܡܠܟ̈ܐ ܘܚܟܝ̣̈ܡܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܡܬܬܙܝ̣̈ܥܢܐ ܡ̣ܢ ܬܘܕ̈ܝܬܗܘܢ ܡܣܬܒܪܝ̣ܢ ܗܘܘ. ܘܣܒܪܬܐ ܗܕܐ ܐܙܝ̣ܥܬ݀ ܐܢܘܢ ܡܫܘܕܥܝ̣ܢ. ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ ܠܡܦܢ̈ܘܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܗܝܢ ܚܕܝܐ ܘܕܝܨܐ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܡܕܝܢ̱ܬܗ ܕܡܠܟܐ ܪܒܐ ܡܫܘܕܥܝ̣ܢ. ܘܕܐܒܐ ܘܢܡܪܐ ܘܐܪܝܐ ܘܕܒܐ ܘܚܪܡܢܐ ܘܐܣܦܣ. ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܕ ܥܢ̈ܬܐ ܡܕܡ ܘܡܐܟ̈ܝܢܐ ܗܘܘ. ܒܬܘܕܝ̣ܬܐ ܗܕܐ ܡܫܝܢܘܬܐ ܕܦܐܝܐ ܩܢܘ. ܘܥܡ ܐܡܪܐ ܘܓܕܝܐ ܘܥܓܠܐ ܘܬܘܪܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܬܡܝ̣̈ܡܐ ܘܦܫܝ̣̈ܛܐ ܐܬܥܢܝ̣ܘ. ܘܒܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܕܦܪܘܩܢ ܐܟܚܕܐ ܐܫܬܘܬܦܘ ܡܫܘܕܥܝܢ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܚܡܝܫܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܚܡܫܐ ܣܘ̈ܟܠܐ ܐܝܬ ܠܡܣܬܟܠܘ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ. ܕܠܐ ܐܬܝ̣ܬ ܕܐܫܪܐ ܠܢܡܘܣܐ ܐܠܐ ܕܐܡܠܐ. ܘܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܝ̣ܠܢܐܝܬ ܣ̇ܦܩ ܠܡܕܚܐ ܠܫܟܝ̣ܪ̈ܘܬܐ ܬܠܬ ܕܟܢܫܬܘܢ. ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̣ܪ ܕܢܝܫܐ ܕܡܐܬܝ̣ܬܝ ܠܘ ܕܐܫܪܝܘܗܝ ܠܢܡܘܣܐ ܡܘܫܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܠܐ ܕܢܡܘܣܐ ܕܝܬܝ̣ܪ ܡܫܡܠܝ ܐܫܠܡ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܐܦܢ ܡܩܦ ܢܦܩ ܒܬܪ ܐܝܬ ܠܫܘܪܪܗ ܕܢܡܘܣܐ ܗܢܐ ܚܕܬܐ ܕܡܛܠܬܗ ܐܬܝ̇ܬ܆ ܫܪܝܗ ܕܗ̇ܘ ܥܬܝ̣ܩܐ. ܒܕܓܘܢ ܫܪܝܗ ܕܢܡܘܣܐ ܡܘܫܝܐ ܢܩܦܝܐ ܗ̱ܘ ܕܢܝܫܗ̇ ܕܡܐܬܝ̣ܬܝ. ܘܕܢܩܦܝܐ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܡܬܢܩܦܢܐ ܗ̣ܝ ܠܘܓܝܩܝ ܡܪܬܝܐ. ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ ܥܠ ܩܢܘܡܗ ܠܡ ܐܡ̣ܪ ܕܠܐ ܐܬܝ̇ܬ ܕܐܫܪܝܘܗܝ܆ ܐܠܐ ܕܒܩܢܘܡܝ ܐܡܠܝܘܗܝ. ܐܝ̣ܛܐ ܒܝܕ ܗ̇ܘ ܕܡܟܬܪ ܫ̇ܪܐ ܐ̱ܢܐ ܠܗ. ܕܬܠܬܐ. ܐܡܪܝܢܢ ܕܡ̣ܢ ܟܕܘ ܚܘܝ̣ܢܢ ܕܢܡܘܣܐ ܡܫ̣ܝܚܝܐ ܝܬܝ̣ܪ ܓܡܝ̣ܪ ܟܕ ܠܗ̇ܘ ܕܚܣܝ̣ܪ ܢܩܦ ܠܗ ܠܘ ܡܫܪܐ ܫ̇ܪܐ ܠܗ ܓܠܝܐ. ܕܐܪܒܥܐ. ܐܡܪܝܢܢ ܕܢܡܘܣܐ ܦܫܝ̣ܛܐܝܬ. ܓܘܢܝ ܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ ܡܘܫܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܪܢ ܠܘ ܡܛܠ ܢܡܘܣܐ ܡܘܫܝܐ ܐܡ̣ܪ ܕܠܐ ܐܬܝ̇ܬ ܕܐܫܪܝܘܗܝ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܢܡܘܣܐ ܦܫܝ̣ܛܐܝܬ. ܟܐܡܬ݀ ܕܠܐ ܐܬܝ̇ܬ ܡܛܠܗ̇ܝ ܕܕܠܐ ܢܡܘܣ ܐܥܒܕ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܐܠܐ ܕܢܡܘܣܐ ܕܝܬܝ̣ܪ ܡܫܡܠܝ ܐܫܠܡ ܠܗܘܢ. ܕܚܡܫܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܢܡܘܣܐ ܡܪܢܝܐ ܗܠܝܢ ܥܣܪܐ ܦܬܓܡܝ̣̈ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܢܚܛܐ ܥܡܐ ܒܥܓܠܐ ܐܬܬܣܝ̣ܡܘ. ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܐ ܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܒ ܠܐ ܢܗܘܘܢ ܠܟ ܐܠܗܝ̈ܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܢ ܓ ܠܐ ܬܐܡܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܒܕܓܠܘܬܐ ܕ ܐܬܕܟܪ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܠܡܩܕܫܘܬܗ ܗ ܝܩܪ ܠܐܒܘܟ ܘܠܐܡܟ ܘ ܠܐ ܬܩܛܘܠ ܙ ܠܐ ܬܓܘܪ ܚ ܠܐ ܬܓܢܘܒ ܛ ܠܐ ܬܣܗܕ ܣܗܕܘܬܐ ܕܓܠܬܐ ܝ ܠܐ ܬܐܪܓ ܡܕܡ ܕܚܒܪܟ. ܘܗܠܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܐܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܪܓܙ ܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܢ ܐܣ̣ܪ ܐܢܘܢ ܒܗܘܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܦܘܪܫ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܘܕܒ̈ܚܐ ܘܫܪܟܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܫܝ̣ܚܐ ܠܐ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܥܣܪܐ ܦܬܓ̈ܡܐ ܒܛܠ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܫܒܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܐܦܠܐ ܠܫܒܬܐ ܒܛܠ. ܐܠܐ ܐܦ ܠܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܟܘܬܗ̇ ܩܕܫ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܐܒܐ ܒܛܠܗ̇ ܗܘܐ ܒܙܒܢܗ ܕܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܢܢ. ܐܝܢ ܠܢܡܘ̈ܣܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܦܘܬ ܒܝ̣ܫܘܬܗܘܢ ܐܝܟ ܡܘ̈ܒܠܐ ܝܩܝ̣ܪ̈ܬܐ ܥܠܝܗܘܢ ܐܬܬܣܝ̣ܡܘ܆ ܒܛܠ ܐܢܘܢ. ܘܠܒܘܛܠܗ ܕܙܢܐ ܗܢܐ ܩܕܡ ܕܐܡ̇ܪ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܨܒܝܬ ܒܕܒ̈ܚܐ. ܐܦܠܐ ܒܝܩ̈ܕܐ ܫܠܡ̈ܐ ܐܬܪܥܝܬ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܒܝܕ ܐܫܥܝܐ. ܠܡܢܐ ܗܘܝܢ ܠܝ ܣܘܓܐܐ ܕܕܒܚܝ̈ܟܘܢ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ. ܣܒܥܬ ܝܩ̈ܕܐ ܕܕܒ̈ܚܐ ܘܬܪܒܐ ܕܐܡܪ̈ܐ. ܘܒܕܡܐ ܕܬܘܪ̈ܐ ܠܐ ܨܒ̇ܐ ܐ̱ܢܐ. ܘܟܕ ܬܐܬܘܢ ܬܚܙܘܢ ܐܦܝ̈. ܡܢܘ̣ ܒܥܐ ܗܠܝܢ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ܟܘܢ܆ ܠܡܕܫ ܕܪ̈ܝ. ܠܐ ܬܘܣܦܘܢ ܬܝܬܘܢ ܠܝ ܣܡܝܕܐ. ܩܘܪܒܢܐ ܗ̱ܘ ܣܪܝ̣ܩܐ. ܘܡܣܠܝ ܗ̣ܘ ܠܝ܇ ܪܝܫ ܝܪ̈ܚܝܟܘܢ ܘܫܒܝ̈ܟܘܢ ܘܝܘܡܐ ܪܒܐ. ܠܐ ܡܩܒܠܝ̣ܢ ܠܝ ܨܘܡܝ̈ܟܘܢ. ܘܒܛܠܢܝ̈ܟܘܢ ܘܥܕܥܐܕܝ̈ܟܘܢ ܣܢܬ݀ ܢܦܫܝ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܒܝܕ ܐܪܡܝܐ. ܠܡܢܐ ܡܝܬܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܝ ܠܒܘ̣ܢܬܐ ܡ̣ܢ ܫܒܐ. ܘܩܝܢܘܡܐ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܪܚܝ̣ܩܬܐ. ܝܩܕܝ̈ܟܘܢ ܠܐ ܡܩܒܠܝ̣ܢ ܠܝ. ܘܕܒܚܝ̈ܟܘܢ ܠܐ ܒܣܡܘ ܠܝ.

 

 

 

ܐܪܣܝܣ ܕܫܒܥ ܗ̇ܝ ܕܡܫܠܡܢ̈ܐ ܕܐܡܪܝܢ ܕܡܫܝ̣ܚܐ ܗܘܝܘ ܗ̇ܘ ܕܡܣܬܟܐ ܗܘܐ. ܡܠܬܗ ܐܬܢܒܝ̣ܘ ܢܒܝ̈ܐ ܫܪܝ̣ܪܐܝܬ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܘ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ. ܐܦܠܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܢܒܝܗ ܒܠܚܘܕ ܕܐܠܗܐ ܘܥܒܕܗ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܐܢܗܘ ܕܬܠܝ̣ܬܝܘܬܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܡܟܢܐ ܠܡܬܩܛܪܓܘ. ܗ̇ܝ ܕܚܕ ܠܐ ܙܕܩ ܬܬܩܛܪܓ ܥܠܘܗܝ. ܘܟܕ ܗ̇ܝ ܕܚܕ ܐܠܗܐ ܡܬܬܘܕܐ ܡܢܢ ܘܡܢܟܘܢ ܘܡ̣ܢ ܝܘ̈ܕܝܐ ܘܡ̣ܢ ܡܓܘ̈ܫܐ. ܬܠܝ̣ܬܝܘܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܩܛܪܓ ܥܠ ܐܠܗܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܟܦܘ̣ܪܝܐ ܗ̱ܝ. ܬܠܬܐ ܓܝܪ ܠܘ ܚܕ ܐܢܘܢ. ܐܦܠܐ ܚܕ ܬܠܬܐ ܗ̱ܘ. ܡܫܚܠܦܝ̣ܢ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܠܘ ܡܫܟܚܢ̈ܝܬܐ ܗ̱ܝ ܠܗܘ ܠܡܬܟܢܫܘ ܐܟܚܕܐ ܒܚܕ ܗ̇ܘ ܕܣܝ̣ܡ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܗ̇ܝ ܕܠܡܘܕܝܘ ܐܒܐ ܐܠܗܐ. ܒܪܐ ܐܠܗܐ. ܪܘܚܐ ܐܠܗܐ. ܣܓܝ̣ܐܘܬ ܐܠܗ̈ܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܘܕܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܟܠܗܘܢ ܢܒܝ̈ܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܘܐ̱ܚܪ̈ܝܐ. ܐܦ ܗ̣ܘ ܡܫܝ̣ܚܐ ܙܛܡܘܗ̇ ܓܠܝܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܟܠ ܕܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܢܦܠ܆ ܕܠܩܘܒܠܐ ܗ̱ܘ ܕܢܒܝ̈ܐ. ܐܦ ܕܝܠܗ ܕܡܫܝ̣ܚܐ. ܘܬܪܥܝ̣ܬܐ ܕܣܩܘܒܠܝܐ ܠܢܒܝ̈ܐ ܘܠܡܫܝ̣ܚܐ. ܐܝܟܢܐ ܫܪܝ̣ܪܬܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܡܫܝ̣ܚܐ ܙܒܢܝܐ ܗ̱ܘ ܘܒܪܝܐ ܘܡܣܝܟܐ ܘܡܬܡܨܝܢܝ ܐܝܬܘܬܐ ܘܠܘ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ. ܘܓܘܫܡܐ ܘܠܘ ܠܐ ܓܫܘܡ. ܘܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܠܘ ܕܝ̣ܠܝ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܕܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ ܓܠܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܕܡܕܡ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܒܗ ܫܟܝ̣ܚ܆ ܠܘ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܪܒܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܫܬܐܣܬܐ ܪܒܬܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܡܫܪܪܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܠܗܘܬܗ ܕܡܫܝ̣ܚܐ. ܗ̣ܝ ܚܕܝܘܬܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܥܡ ܐ̱ܢܫܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܘܟܕ ܚܕܝܘܬܐ ܦܫܝ̣ܛܐܝܬ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܬܚܘܝ̣ ܡ̣ܢ ܠܥܠ. ܐܦܠܐ ܡܫܝ̣ܚܐ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܚܡܝܫܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܗ̱ܝ. ܕܒܝܕ ܥܒܘܕܐ ܘܡܩܒܠܢܐ ܡܫܬܡܠܝܐ܆ ܟܕ ܠܚ̈ܕܕܐ ܢܩܦܘܢ. ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡ̇ܢ܆ ܐܝܟ ܕܟܪܐ ܘܢܩܒܬܐ ܕܡ̣ܢ ܫܘܬܦܘܬܗܘܢ ܝܠܕܐ ܡܬܝ̣ܠܕ. ܒܣܘ̈ܟܠܐ ܕܝܢ܆ ܐܝܟ ܦܪܘܛܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܦܪܘܛܘ̣ܬܐ ܙܥܘܪܬܐ܆ ܕܡ̣ܢ ܢܩܝ̣ܦܘܬܗܝܢ ܣܘܢܦܪܝܣܡܐ ܡܬܝ̣ܠܕ. ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܗܘܬ݀ ܠܐܠܗܐ. ܗ̇ܝ ܕܠܡܫܝ̣ܚܐ ܢܘܠܕ ܗܘܐ. ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ̣ ܕܒܝܕ ܫܘܬܦܘܬܗ ܘܢܩܝ̣ܦܘܬܗ ܕܠܐܚܪܝܢ ܗܘܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܗܕܐ. ܘܕܗ̣ܝ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܟܦܘܪܘܬܐ ܗ̱ܝ ܓܠܝ̣ܬܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܫܬܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܐܢܗܘ ܕܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܒܪܐ ܗ̱ܘ ܕܐܠܗܐ܆ ܙܕܩ ܕܒܪܐ ܟܝܢܝܐ ܘܐܠܗܐ ܢܬܬܘܕܐ. ܡܕܝܢ ܘܫܠܝ̣̈ܚܘܗܝ ܬܘܒ ܒܢܝ̈ܐ ܟܝܢܝ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܠܗ̈ܐ ܢܬܬܘܕܘܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܛܠܬܗܘܢ ܐܡ̣ܪ ܕܒܢܝ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܐܠܗܐ ܟܪ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ. ܕܣ̇ܠܩ ܐ̱ܢܐ ܠܡ ܠܘܬ ܐܒܝ ܘܐܒܘܟܘܢ. ܘܠܘ ܫܠܝ̣̈ܚܐ ܒܠܚܘܕ. ܐܠܐ ܐܦ ܐܢ̱ܬܘܢ ܟܠܟܘܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܠܟܘܢ ܐܡ̣ܪ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝ̣ܬܘܢ. ܕܐܒܘܟܘܢ ܩܪܘ ܠܐܠܗܐ܆ ܟܕ ܡܨܠܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܐܡܪܝ̣ܬܘܢ܇ ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܫܒܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܐܠܘ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܥܠܘܗܝ ܩܕܡܘ ܐܬܢܒܝ̣ܘ ܢܒܝ̈ܐ܇ ܐܡܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܐܠܗܐ ܗ̱ܘ. ܗܐ ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܢܒܝ̈ܐ ܐܡ̣ܪ ܕܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܥܬܝ̣ܕ ܕܢܐܬܐ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܐܘ ܒܪ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܐܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܩܢܝܢ ܗܘܘ ܐܦ ܝܘܕܝ̈ܐ ܥܠ ܡܫܝ̣ܚܐ ܗ̇ܘ ܕܡܣܟܝܢ ܠܡܐܬܝ̣ܬܗ. ܘܗܐܠܘ ܗܟܢܐ. ܘܐܠܘ ܬܘܒ ܒܗ̇ܝ ܕܠܘ ܡ̣ܢ ܙܘܘܓܐ ܐܬܝ̣ܠܕ ܡܫܬܘܕܥܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܐܠܗܐ ܗ̱ܘ. ܗܐ ܐܦ ܐܕܡ ܠܐ ܡ̣ܢ ܓܒܪܐ ܐܦܠܐ ܡ̣ܢ ܐܢ̱ܬܬܐ ܐܬܝ̣ܠܕ. ܘܗܕܐ ܝܬܝܪ ܕܡܝ̣ܪܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܐܢ̱ܬܬܐ ܒܠܥܕ ܓܒܪܐ ܢܬܝ̣ܠܕ ܐ̱ܢܫ. ܘܐܠܘ ܬܘܒ ܒܗ̇ܝ ܕܬܕܡܪ̈ܬܐ ܬܡܝ̣̈ܗܬܐ ܣܥܪ. ܗܐ ܐܦ ܡܘܫܐ ܝܬܝ̣ܪ ܡܢܗܝܢ ܣܥ̣ܪ. ܘܡܨܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܕܒܐܝ̣̈ܕܝ ܟܠܢܫ ܕܝܬܝ̣ܪ ܡܢܗܝܢ ܢܣܥܘܪ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܐܡ̣ܪ. ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܘܗܐ ܐܠܝ̣ܫܥ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܟܕ ܚܝ. ܐܠܐ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܐܚܝ̣ ܡܝ̣ܬܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܓܫܦ ܒܓܪ̈ܡܘܗܝ. ܘܗܕܐ ܝܬܝܪ ܕܡܝ̣ܪܐ. ܘܐܠܘ ܬܘܒ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܝ̣ܕܥ ܚܛܝܬܐ. ܗܐ ܐܦ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܝܬܝ̣ܪܐܝܬ ܠܐ ܝ̣ܕܥ ܚܛܝ̣ܬܐ. ܘܒܬܘܠܐ ܗܘܐ ܘܢܙܝ̣ܪܐ ܟܠܢܝܐ. ܘܐܠܘ ܬܘܒ ܒܗ̇ܝ ܕܐܣܬܠܩ ܠܫܡܝܐ. ܗܐ ܐܦ ܚܢܘܟ ܘܐܠܝܐ ܐܬܥܠܝ̣ܘ. ܘܚܐܝ̣ܝ̣ܢ ܥܕܟܝܠ ܘܠܐ ܛܥܡܘ ܡܘܬܐ. ܘܐܠܘ ܬܘܒ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡܪܝ̣ܢܢ ܕܡܠܬܗ ܗ̣ܘ ܕܐܠܗܐ ܘܪܘܚܗ. ܗܐ ܐܦ ܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ܆ ܒܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܒܪܘܚܗ ܗܘܝ̈.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܡܝܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܡܚܡܕ ܢܒܝܐ ܗ̱ܘ ܘܫܠܝ̣ܚܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܠܗܐ ܐܡ̣ܪ ܒܦܘܡܗ. ܕܡܟܦܪ ܟܦܪܘ ܐܝܠܝܢ ܕܐܘܕܝ̣ܘ ܒܬܠܝ̣ܬܝܘܬܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܬܘܒ ܕܐܠܗܐ ܚܕ ܗ̣ܘ. ܠܐ ܝܠܕ ܐܦܠܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕ. ܐܦܠܐ ܫܘܐ ܠܗ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܕܢܒܝܐ ܗ̱ܘ ܫܪܝ̣ܪܐ ܘܫܠܝ̣ܚܐ ܕܐܠܗܐ ܡܚܡܕ. ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܬܠܬ. ܚܕ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܣܥܪ. ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܙܢܘ̈ܗܝ ܘܕܘܒܪ̈ܘܗܝ. ܕܬܠܬ ܕܝܢ܆ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܩܕܡܘ ܐܬܢܒܝ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ܢܒܝ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ. ܘܡ̣ܢ ܬܕܡܪ̈ܬܗ ܡ̇ܢ܆ ܗܢܐ ܩܘ̣ܪܐܐܢ ܕܐܝܬ ܒܗ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܢܒܝ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܐܕܡ ܘܥܕܡܐ ܠܙܒܢܗ. ܘܢܡܘ̈ܣܐ ܘܕܝ̣̈ܢܐ ܟܐܢ̈ܐ ܣܘܓܐܐ. ܘܚܟ̈ܡܬܐ ܡܦܬܟ̈ܬܐ ܒܠܟܣܝ̣ܣ ܣܩܝ̣ܠܬܐ ܐܝ̇ܕܐ ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܦܘ̣ܐܝ̣̈ܛܐ ܡܗܝ̣ܪ̈ܐ ܕܐܪ̈ܒܝܐ ܐܬܡܨܝ̣ ܠܡܟܬܒܘ. ܘܐܦܢ ܚܕ ܦܬܓܡܐ ܕܕܡܐ ܠܦܬܓܡܘ̈ܗܝ. ܘܕܡ̣ܢ ܦܘܡ ܓܒܪܐ ܕܠܐ ܝܕܥ ܣܦܪܐ܇ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܢܬܡܠܠ. ܬܕܡܘܪܬܐ ܗ̱ܝ ܪܒܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܬܕܡܪ̈ܬܗ ܬܘܒ ܗ̇ܝ ܕܫܘܕܥ ܥܠ ܥܬܝ̣̈ܕܬܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܕܥܬܝ̣ܕܝ̣ܢ ܪ̈ܘܡܝܐ ܠܡܙܕܟܝܘ ܒܣܘ̈ܦܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܬܘܒ ܠܥܡܗ ܕܥܬܝ̣ܕܝ̣ܢ ܠܡܡܠܟܘ ܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ ܠܡܥܪܒܐ܆ ܘܠܡܥܬܪ. ܘܗܟܢܐ ܗܘܐ. ܘܗ̇ܝ ܕܢܒܥܘ ܡܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܨܒ̈ܥܬܗ. ܘܗ̇ܝ ܕܚܫܟ ܣܗܪܐ. ܘܟܐܦܐ ܕܫܐܠܬ݀ ܒܫܠܡܗ. ܘܗ̇ܝ ܕܣܒܥ ܟܢܫܐ ܡ̣ܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܒܨܝ̣ܪܬܐ ܘܒܘܓܢܗ ܕܩܝܣܐ ܠܘܬܗ. ܘܩܒܘ̣ܠܝܗ̇ ܕܓܡܠܐ ܨܐܝܕܘܗܝ. ܘܣܗܕܘܬܗ ܕܥܪܒܐ ܡܛܘܝܐ. ܘܥܢܢܐ ܕܡܛܠܠܐ ܗܘܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܢܬܐܒܐ. ܡ̣ܢ ܙܢܘ̈ܗܝ ܕܝܢ ܘܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܕܓܠ. ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܣܟ ܐܣܟܠ. ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܣܟ ܥܪܩ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܒܥܠܕ̈ܒܒܘܗܝ. ܘܗ̇ܝ ܕܣܓܝ ܚܝܘܣܬܢ ܗܘܐ ܥܠ ܐܘܡܬܗ. ܘܗ̇ܝ ܕܣܓܝ ܫܦܝ̣ܥ ܗ̣ܘܐ. ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܪܚܡ ܗܘܐ ܩܢܝܘܬܐ ܥܠܡܢܝܬܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܩܘܪ̈ܫܝܐ ܐܫܬܘܕܝ̣ܘ ܠܗ ܥܘܬܪܐ ܘܐܢ̱ܬܬܐ ܘܪܝ̣ܫܢܘܬܐ. ܐܢܗܘ ܕܠܐ ܢܬܢܒܐ܆ ܘܠܐ ܩܒܠ. ܘܗ̇ܝ ܕܥܡ ܪ̈ܡܐ ܪܡ ܗܘܐ. ܘܥܡ ܡܟܝ̣̈ܟܐ ܢܝ̣ܚ ܗܘܐ ܘܡܟܝ̣ܟ. ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܩܕܡܘ ܐܬܢܒܝ̣ܘ ܢܒܝ̈ܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܥܠܘܗܝ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܒܩܘܪܐܐܢ ܗܟܢܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܢܩܦܝ̣ܢ ܠܫܠܝ̣ܚܐ ܢܒܝܐ ܕܠܐ ܝܕܥ ܣܦܪܐ. ܗ̇ܘ ܕܡܫܟܚܝ̣ܢ ܠܗ ܕܟܬܝ̣ܒ ܨܝܕܝܗܘܢ ܒܐܘܪܝܬܐ ܘܒܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܘܐܡ̣ܪ ܬܘܒ ܡܛܠ ܡܫܝ̣ܚܐ ܕܐܡ̣ܪ ܠܥܡܗ. ܕܡܣܒܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܫܠܝ̣ܚܐ ܕܐܬܐ ܒܬܪܝ. ܫܡܗ ܐܚܡܕ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܫܪ̈ܝܐ ܕܣܥܝ̈ܐ ܗܠܝܢ܇ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܢ. ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܙܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܠܘ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܚܕ ܘܬܠܬܐ ܥܠ ܚܕ ܗ̇ܘ ܕܣܝ̣ܡ ܢܬܩܛܪܓܘܢ. ܒܕܓܘܢ ܚܕ ܡ̇ܢ ܥܠ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܬܩܛܪܓ. ܬܠܬܐ ܕܝܢ܆ ܥܠ ܩܢܘ̈ܡܘܗܝ ܕܝܠܗ ܕܚܕ ܐܠܗܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܘ ܬܠܬܐ ܐܠܗ̈ܐ.ܐܠܐ ܚܕ ܐܠܗܐ ܒܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܡܘܕܝܢܢ. ܡܚܪܡܝ̣ܢܢ ܕܝܢ ܘܡܣܠܝܢܢ ܬܘܒ ܒܟܠ ܕܬܠܬܐ ܐܠܗ̈ܐ ܡܘܕܐ ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܚܫܝ̣ܒ ܠܘܬܢ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ. ܕܡܫܝ̣ܚܐ ܒܗ̇ܝ ܕܙܒܢܝܐ ܗ̱ܘ ܘܒܪܝܐ ܘܡܣܝܟܐ ܘܡܬܡܨܝܢܐ ܘܓܘܫܡܐ ܒܪܢܫܐ ܗ̱ܘ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܡܬܘܡܝܐ ܗ̱ܘ ܘܠܐ ܒܪܝܐ ܘܠܐ ܡܣܝܟܐ ܘܐܠܨܝܐ ܘܠܐ ܓܫܘܡ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܡܫܡܠܝܐ ܡܬܬܘܕܐ ܗ̣ܘ ܡܫܝ̣ܚܐ ܡ̣ܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܪܒܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܒܝܕ ܣܘܓܐܬ݀ ܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܫܪܪܢܢ. ܕܚܕܝܘܬܐ ܠܘ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܚܡܝܫܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗܢܐ ܒܘܚܢܐ ܒܪܬ݀ ܩܠܝܐ ܗܘܐ ܘܠܘ ܚܘܫܒܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܢܗܘ ܕܠܘܬܟܘܢ ܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ ܗ̇ܝ ܒܠܚܘܕ ܡܬܩܪܝܐ܆ ܕܒܝܕ ܬܪܝܢ ܡܫܬܡܠܝܐ. ܠܘܬܢ ܕܝܠܢ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܐܠܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ ܩܪܝܢܢ ܬܘܒ ܘܠܫܟܝ̣ܚܘܬ ܟܠ ܥܠܬܢܐ ܕܫܘܐ ܒܟܝܢܐ ܠܥܠܬܗ. ܒܕܓܘܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܡܠܬܐ ܝܠܕܐ ܗ̱ܝ ܕܢܦܫܐ. ܘܙܠܝ̣ܩܐ ܝܠܕܐ ܗ̱ܘ ܕܫܡܫܐ ܘܒܗܢܐ ܙܢܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܪܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕ ܡ̣ܢ ܐܒܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܫܬܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܟܠ ܒܪܐ. ܐܘ ܒܪܐ ܗ̱ܘ ܟܝܢܝܐ ܕܐܒܘܗܝ܆ ܐܘ ܒܪܐ ܗ̱ܘ ܛܝܒܘܬܢܝܐ. ܘܡܫܝ̣ܚܐ ܡ̇ܢ ܒܪܐ ܗ̱ܘ ܟܝܢܝܐ ܕܐܒܐ. ܫܠܝ̈ܚܐ ܕܝܢ ܘܫܪܟܐ ܕܙܕܝ̣̈ܩܐ܆ ܒܢܝ̈ܐ ܐܢܘܢ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܒܪܬ݀ ܩܠܐ ܟܐܡܬ݀ ܕܐܒܐ ܢܬܩܪܐ ܐܠܗܐ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܫܝ̣ܚܐ ܐܬܚܫܚ ܕܠܐ ܒܥܝܕ. ܐܠܐ ܐܦ ܣܘܓܐܐ ܕܢܒܝ̈ܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܐܬܚܫܚܘ ܒܗ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝ̣ܪܐ ܒܐܫܥܝܐ ܡ̣ܢ ܦܘܡ ܡܪܝܐ. ܕܒܢܝ̈ܐ ܪܒܝܬ ܘܪܡܪܡܬ ܘܗ̣ܢܘܢ ܐܥܠܝ̣ܘ ܒܝ. ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܗܫܐ ܡܪܝ ܐܒܘܢ ܐܢ̱ܬ. ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܫܒܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܢܒܝܘܬܐ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܪܡܙܐ ܐܢܝܢ. ܘܟܕ ܡܠܟܐ ܩܪܐܘܗܝ ܢܒܝ̈ܐ ܠܡܫܝ̣ܚܐ. ܠܐ ܐܠܨܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܢܗܘܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܣܘܟܠܐ ܕܡܠܟܐ ܘܕܐܠܗܐ ܠܐ ܣܩܘܒ̈ܠܝ̣ܝ̣ܢ. ܘܠܘܩܒܠ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪܘ. ܕܙܕܩ ܗܘܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܠܗ̇ ܠܬܪܥܝ̣ܬܐ ܩܢܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܡܫܝ̣ܚܗܘܢ ܗ̇ܘ ܕܡܣܟܝܢ. ܐܡܪܝܢܢ܆ ܕܐܟܡܐ ܕܒܟܠܗܝܢ ܦܕܘ ܝܘ̈ܕܝܐ܇ ܐܦ ܒܗܕܐ ܬܘܒ ܛܥܘ. ܐܝܟ ܕܐܬܢܒܝ̣ ܥܠܝܗܘܢ ܐܫܥܝܐ ܘܐܡ̣ܪ. ܕܡܫܡܥ ܬܫܡܥܘܢ ܘܠܐ ܬܣܬܟܠܘܢ. ܘܡܚܙܐ ܬܚܙܘܢ ܘܠܐ ܬܕܥܘܢ. ܐܬܥܒܝ̣ ܠܗ ܓܝܪ ܠܒܗ ܕܥܡܐ ܗܢܐ܆ ܘܐܕܢܝ̈ܗܘܢ ܣܟܪܘ. ܘܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܥܡܨܘ. ܘܠܘܩܒܠ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܕܡ ܠܘ ܡ̣ܢ ܙܘܘܓܐ ܐܬܝ̣ܠܕ ܐܡܪܝܢܢ. ܕܠܐܠܗܘܬܗ ܕܡܫܝ̣ܚܐ ܠܘ ܒܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܝ̣ܕܥܢܢ. ܐܠܐ ܘܒܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܐܬܥܗܕܢܢ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܕܡ ܡ̇ܢ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܓܒܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܐܦܠܐ ܐܢ̱ܬܬܐ܆ ܐܬܝ̣ܠܕ ܒܠܥܕ ܙܘܘܓܐ. ܡܫܝ̣ܚܐ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܐܝܢܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܕܠܐ ܣܘ̣ܦ ܐܝܬ ܗܘܘ. ܘܬܘܒ ܐܕܡ ܡ̇ܢ ܒܗ̇ܝ ܕܠܘ ܡ̣ܢ ܙܘܘܓܐ ܐܬܝ̣ܠܕ. ܠܐ ܒܡܕܡ ܝܬܝ̣ܪ ܐܘ ܕܡܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܣܘܣܝܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܬܒܪܝ̣ ܒܥܠܡܐ. ܘܡ̣ܢ ܬܘܪܐ ܩܕܡܝܐ. ܘܡ̣ܢ ܚܡܪܐ ܩܕܡܝܐ. ܘܡ̣ܢ ܫܪܟܐ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡ̣ܢ ܐܕܫ̈ܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܕܡ ܡ̇ܢ ܐܦܢ ܠܘ ܡ̣ܢ ܙܘܘܓܐ ܐܬܝ̣ܠܕ ܐܠܐ ܠܘ ܠܐ ܚܟܡܗ ܠܙܘܘܓܐ. ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܐܦܢ ܠܐ ܚܟܡܗ ܠܙܘܘܓܐ ܐܠܐ ܠܘ ܒܠܥܕ ܙܘܘܓܐ ܐܬܝ̣ܠܕ. ܘܦܘܪܫܢܐ ܓܠܐܷ ܠܦܪ̈ܘܫܐ. ܘܠܘܩܒܠ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܚܢܘܟ ܘܐܠܝܐ ܐܣܬܠܩܘ ܠܫܡܝܐ ܘܠܐ ܥܕܟܝ̣ܠ ܡܝ̣ܬܘ. ܐܡܪܝܢܢ. ܕܠܘ ܗܟܢܐ ܟܬܝ̣ܒ ܡܛܠܬܗܘܢ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܚܢܘܟ ܡ̇ܢ ܟܬܝ̣ܒ. ܕܫܦܪ ܚܢܘܟ ܠܐܠܗܐ ܘܠܝܬܘܗܝ. ܡܛܠ ܕܢܣܒܗ ܐܠܗܐ. ܘܡܛܠ ܐܠܝܐ ܟܬܝ̣ܒ ܕܣܠܩ ܐܠܝܐ ܒܥܠܥܠܐ ܠܫܡܝܐ. ܘܠܐ ܟܬܝ̣ܒ ܕܠܐ ܡܐܬ. ܐܘ ܕܥܬܝ̣ܕ ܕܢܐܬܐ ܠܚܪܬܐ ܟܕ ܚܝ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܐܡܪܝܢܢ. ܕܣܘܠܩܗ ܕܐܠܝܐ ܠܢܒܝܘܬܗ ܫܪܪ. ܘܣܘܠܩܗ ܕܡܫܝ̣ܚܐ ܠܐܠܗܘܬܗ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܬܕܡܪ̈ܬܗ ܕܡܘܫܐ ܘܕܢܒܝ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܠܢܒܝܘܬܗ ܫܪܪ̈ܝܢ. ܘܬܕܡܪ̈ܬܗ ܕܡܫܝ̣ܚܐ ܠܐܠܗܘܬܗ. ܒܗ̇ܝ ܕܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܢܒܝ̈ܐ ܐܡ̣ܪܘ ܕܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܡܫܝ̣ܚܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܘܒܪ ܐܠܗܐ ܐܟܡܐ ܕܟܬܝ̣ܒ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܘܠܘܩܒܠ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪܝܢ ܕܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܒܪܝ̣ܬܐ ܗ̱ܘ ܕܐܠܗܐ ܡܫܝ̣ܚܐ܇ ܐܡܪܝܢܢ ܕܡܠܬܗ ܗ̣ܘ ܕܐܠܗܐ ܘܪܘܚܗ. ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܠܘ ܫܪܝ̣ܪ ܗܘܐ ܣܥܝܟܘܢ ܗܢܐ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܠܟܘܢ ܕܐܦ ܠܟܠ ܬܘܪܐ ܘܠܟܠ ܬܘܠܥܐ ܘܠܟܠ ܒܪܝ̣ܬܐ ܗܕܝ̣ܪܬܐ ܘܨܥܝ̣ܪܬܐ ܘܕܟܝ̣ܬܐ ܘܛܡܐܬܐ. ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܪܘܚܗ ܩܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܘܟܕ ܠܘ ܗܟܢܐ܆ ܐܠܐ ܠܗ ܕܝ̣ܠܢܐܝܬ ܒܫܘ̈ܡܗܐ ܗܠܝܢ ܡܟܢܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܕܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܠܬܗ ܗ̣ܘ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܒܣܪ. ܩܪܝܗܝ ܗܟܢܐ ܟܬܒܟܘܢ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܡܝܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܬܕܡܪ̈ܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܡܢܝܬܘܢ ܠܘ ܟܠܟܘܢ ܫܠܡܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܫܪܝ̣ܪܘܬܗܝܢ. ܗܐ ܓܝܪ ܫܝ̈ܥܝܐ ܡܢܟܘܢ ܐܡܪܝܢ ܕܘܠܐ ܚܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܕܐܬܡܠܠ ܒܦܘܡܗ ܟܕ ܣܦܪܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ. ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܪܝܢܢ. ܕܦܟܪ ܐܠܕܝܢ ܪܐܙܝ̣ ܐܡ̣ܪ ܒܟܬܒܐ ܡܘܚܨܠ. ܕܡ̣ܢ ܬܠܬܐ ܙܢܝ̈ܐ ܡܫܬܪܪܝ̣ܢܢ ܐܝܙܓܕܘܬܗ. ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܝܙܓܕܗ ܐ̱ܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܫܪܪܬ݀ ܡܠܬܗ ܬܕܡܘܪܬܗ ܕܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܩܘܪܐܐܢ. ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܙܢܘ̈ܗܝ ܘܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܡܝܬܪ̈ܐ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܐܦܢ ܠܐ ܡܫܘܕܥ ܥܠ ܢܒܝܘܬܐ ܒܕܝ̣ܠܝܘܬܗ. ܐܠܐ ܟܢܝ̣ܫܘܬܗܝܢ ܐܠܨܐܝܬ ܡܫܘܕܥܝ̣ܢ ܕܠܐ ܡܨܝܢ ܠܡܫܬܟܚܘ. ܐܠܐ ܠܢܒܝ̈ܐ. ܘܠܗܢܐ ܙܢܐ ܕܫܘܘܕܥܐ ܓܒܐ ܓܐܚܛ ܘܫܦܪ ܠܓܙܠܝ̣ ܒܟܬܒܐ ܕܡܘ̣ܢܩܕ. ܕܬܠܬܐ ܕܝܢ܆ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܩܕܡܘ ܐܬܢܒܝ̣ܘ ܥܠܘܗܝ ܢܒܝ̈ܐ ܒܟܬܒܝ̈ܗܘܢ ܫܡܝ̈ܢܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܡܪܝܢܢ܇ ܐܠܘ ܟܬܒܐ ܗ̇ܘ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܘܐ. ܐܝܟܢܐ ܓܒܪ̈ܐ ܗܠܝܢ ܡܝܬܪ̈ܐ ܕܡܢܟܘܢ ܠܘ ܠܗ ܓܒܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬ ܫܘܪܪ ܢܒܝܘܬܗ. ܐܠܐ ܠܙܢܘ̈ܗܝ ܘܕܘܒܪ̈ܘܗܝ. ܘܕܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܡܢܝܬܘܢ ܠܘ ܡܫܘ̈ܕܥܢܐ ܐܢܘܢ ܕܢܒܝܘܬܐ. ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܠܣܓܝ̈ܐܐ ܡ̣ܢ ܡܠܟ̈ܐ ܟܐܢ̈ܐ ܕܠܘ ܢܒܝ̈ܐ ܐܢܘܢ ܫܟܝ̣ܚܝܢ. ܘܬܘܒ ܐܠܘ ܡ̣ܢ ܦܘܡ ܓܒܪܐ ܦܪܣܝܐ ܐܘ ܗܘܢܝܐ. ܐܘ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐܬܥܢܝ̣ ܥܡ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܝܕܥܝ̈ ܟܬܒ̈ܐ ܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܬܡܠܠ ܗܘܐ ܟܬܒܐ ܗ̇ܘ ܒܫܪܪܐ ܗܝܕܝܟ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܘܐ. ܐܟܡܐ ܕܡܠܠ ܫܠܝ̣̈ܚܐ ܒܠܫܢ̈ܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥܝ̣ܢ ܗܘܘ ܟܕ ܐܓܢܬ݀ ܥܠܝܗܘܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܒܕܡܘܬ ܠܫܢ̈ܐ ܕܢܘܪܐ ܟܕ ܟܢܝ̣ܫܝ̣ܢ ܗܘܘ ܒܥܠܝ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܨܗܝܘܢܝܬܐ. ܘܠܘܩܒܠ ܗ̇ܝ ܕܫܘܕܥ ܥܠ ܥܬܝ̣̈ܕܬܐ. ܐܡ̣ܪ ܕܥܬܝ̣ܕܝ̣ܢ ܠܡ ܪ̈ܘܡܝܐ ܠܡܙܕܟܝܘ ܘܥܡܗ ܠܡܙܟܐ. ܐܡܪܝܢܢ ܕܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܨܒܝܢ ܠܡܓܪܓܘ ܒܢܝ̈ ܦܠܚܘܬܗܘܢ ܠܩܪܒܐ܆ ܫܘܘ̈ܕܝܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܫܬܘܕܝܢ ܠܗܘܢ. ܘܐܢ ܡܫܬܡܠܝܢ ܡܫܬܪܪܝ̣ܢ. ܘܐܢ ܠܐ܆ ܐܡܪܝܢ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܛܐ ܙܒܢܗܘܢ. ܘܠܘܩܒܠ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪܝ̣ܬܘܢ ܕܡܥܗܕ ܫܡܗ ܒܐܘܪܝܬܐ ܘܒܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܡ̣ܢ ܩܘܪܐܐܢ ܫܡܥܬܘܢ. ܘܩܘܪܐܐܢ ܡ̇ܢ ܒܫܘܪܪ ܢܒܝܘܬܗ ܡܫܬܪܪ. ܘܐܢܗܘ ܕܢܒܝܘܬܗ ܒܩܘܪܐܐܢ ܗܦܟܐ ܡܫܬܪܪܐ܆ ܚܘܕܪܐ ܓܕܫ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ. ܐܝܟ ܙܢܐ ܕܬܪܝܢܐ ܣܢܝ̣ܩ ܥܠ ܩܕܡܝܐ. ܘܩܕܡܝܐ ܣܢܝ̣ܩ ܥܠ ܬܪܝܢܐ ܘܗܟܢܐ ܒܐܝ̣ܕܐ ܒܐܝ̣ܕܐ. ܗ̇ܢܘ ܪܥܝܢܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܗܕܐ. ܘܬܘܒ ܐܠܘ ܡܥܗܕ ܗܘܐ ܒܐܘܪܝܬܐ ܘܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܫܡܗ ܠܐ ܟܣܐ ܗܘܐ.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܡܚܒܠܘ ܚܒܠܬܘܢ ܘܫܚܠܦܬܘܢ ܠܟܬܒ̈ܐ ܘܐܪܝ̣ܡܬܘܢ ܫܡܗ. ܘܕܫܚܠܦܬܘܢ ܠܟܬܒ̈ܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܠܟܬܒ̈ܐ ܕܥܬܝ̣ܩܬܐ ܫܬ ܡܦ̈ܩܬܐ ܐܝܬ ܠܘܬܟܘܢ ܕܡ̣ܢ ܝܘܢܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ. ܗ̇ܝ ܕܫܒܥܝ̣ܢ. ܘܗ̇ܝ ܕܐܩܘ̣ܠܐܣ. ܘܗ̇ܝ ܕܣܘܡܟܘܣ. ܘܗ̇ܝ ܕܬܐܘܕܘܛܘܢ. ܘܗ̇ܝ ܕܐܫܬܟܚܬ݀ ܒܚܨܒܐ ܒܐܝ̣ܪܝ̣ܚܘ. ܘܗ̇ܝ ܕܐܫܬܟܚܬ݀ ܒܚܨܒܐ ܒܢܝܩܘܦܘܠܝܣ. ܘܗܕܐ ܡܦܩܬܐ ܦܫܝ̣ܛܬܐ ܕܒܐܝ̣̈ܕܝ ܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܗ̇ܝ ܕܐܩܘܠܐܣ ܘܗ̇ܝ ܕܣܘܡܐܟܘܣ ܗ̣ܝ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܬܪܨܘܢ ܠܟܬܒ̈ܐ ܚܒܠܘ ܐܢܘܢ. ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܒܘܓ ܘܠܟܬܒ̈ܐ ܬܘܒ ܕܚܕܬܐ܆ ܬܠܬ ܡܦ̈ܩܢ ܐܝܬ ܠܘܬ ܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܗܕܐ ܦܫܝ̣ܛܬܐ. ܘܐ̱ܚܪܬܐ ܚܪܩܠܝܬܐ ܘܐ̱ܚܪܬܐ ܩܪܩܦܝܬܐ. ܘܟܬܒ̈ܐ ܕܡܠܦܢ̈ܐ ܬܘܒ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܡܬܪܨܝ̣ܢ ܠܝܥܩܘܒ ܐܘܪܗܝܐ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܠܐ. ܒܕܓܘܢ ܥܡ ܟܠܗ̇ ܗܢܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܫܟܝ̣ܚ ܒܟܬܒܝ̈ܗܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܡܨܝܬܘܢ ܕܬܟܦܪܘܢ ܘܬܐܡܪܘܢ ܕܠܐ ܫܚܠܦܢܢ ܘܚܒܠܢܢ ܠܟܬܒ̈ܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܟܠ ܟܬܒܐ ܕܡ̣ܢ ܠܫܢܐ ܠܠܫܢܐ ܡܬܬܥܒܪ ܙܒܢ̈ܬܐ܆ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ̣ ܕܫܘܚܠܦܐ ܡܕܡ ܒܪܬ݀ ܩܠܝܐ ܢܫܬܟܚ ܒܗ. ܘܥܡܗ ܕܫܘܚܠܦܐ ܗܢܐ. ܐܠܘ ܒܟܬܒܐ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܡܦ̈ܩܬܐ ܕܡܢܝܬܘܢ ܫܟܝ̣ܚ ܗܘܐ ܫܡܗ ܕܢܒܝܟܘܢ ܘܒܐܚܪ̈ܢܐ ܠܐ. ܟܒܪ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟܘܢ ܕܬܐܡܪܘܢ ܕܐܪܝ̣ܡܬܘܢ ܫܡܗ. ܘܟܕ ܘܠܐ ܒܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܫܟܝ̣ܚ. ܐܦܠܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܡܢܟܘܢ ܫܪܝ̣ܪܐ.

 

 

 

 

 

 

 

     #1 

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܪܒܝ̣ܥܝܬܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܚܕܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܟܝܢܝܬܐ ܘܩܢܘܡܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܗܘܬ݀ ܒܡܪܢ. ܘܠܘ ܕܡܨܛܒܝܢܘܬܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܫܬܐ. ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܢܘܗܪ̈ܐ ܕܒ̈ܢܬ ܩ̈ܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܥܠܝܗܝܢ ܗ̣ܝ ܣܢܝ̣ܩܘܬܐ ܪܒܬܐ ܒܒܘ̈ܚܢܐ ܗܠܝܢ. ܩܕܡܝܬ݀ ܡܛܠ ܐܘܣܝܐ ܕܓܕܫܐ

 

ܥܠ ܗܠܝܢ ܒܠܘܓܝܩܝ ܐܠܦܢܢ. ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܙܕܩ ܠܡܕܥ ܕܦܝ̣ܠܠܘ̈ܣܘܦܐ ܒܪ̈ܝܐ ܠܐ ܡܩܛܪܓܝ̣ܢ ܫܡܐ ܕܐܘܣܝܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܡܪܝܢ ܕܐܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡܬܪܢܝܐ ܕܫܟܝ̣ܚܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܠܘ ܒܗ̇ܘ ܕܣܝ̣ܡ ܐܝܬܝܗ̇. ܘܐܦܢ ܠܐ ܬܗܘܐ ܕܫܟܝ̣ܚܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܐܠܗܐ ܡܕܝܢ ܕܐܡܝ̣ܢܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܘܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܝܟܢܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܐܡܪ ܡܛܠܬܗ ܕܟܕ ܢܫܬܟܚ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܠܘ ܒܗ̇ܘ ܕܣܝ̣ܡ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܦܢ ܠܐ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܠܘܬܢ ܕܝܢ ܕܝܠܢ ܟܕ ܐܘܣܝܐ ܠܗ̇ܘ ܗ̣ܘ ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܘ ܒܗ̇ܘ ܕܣܝ̣ܡ ܐܝܬܘܗܝ ܘܩܐܡ ܠܝܬܗ ܗ̣ܘ ܒܠܥܕ ܬܘܣܦܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܟܐܢܐܝܬ ܥܠ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ ܢܦܠ ܫܡܐ ܕܐܘܣܝܐ. ܡܫܠܡܢ̈ܐ ܕܝܢ ܐܘܣܝܐ ܠܗ̇ܘ ܕܓܘܫܡܐ ܗ̱ܘ. ܐܘ ܡܢܬ ܓܘܫܡܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܒܐܬܪܐ ܗ̱ܘ ܕܐܡܪܝ̣ܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܟܕ ܠܘ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܗ̣ܘ. ܠܘ ܐܘܣܝܐ ܗ̱ܘ ܠܘܬܗܘܢ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܒܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܕܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܠܡܡܪܚܘ ܠܡܐܡܪ ܐܘ ܠܡܚܫܒܘ ܡܕܡ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܓܢܝ̣ܙܬܐ ܘܡܥܠܝܬ݀ ܡ̣ܢ ܐܘܣܝܐ. ܠܘ ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܪ̈ܥܝܢܐ ܕܐܬܐܡܪܘ. ܐܡ̇ܪ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܘܣܝܐ. ܐܠܐ ܐܟܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܘܣܝ̈ܐܣ ܕܠܢ ܡܬܕܪ̈ܟܢ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܕܗܟܢܐ ܗ̱ܝ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܬܪ ܩܠܝ̣ܠ ܐܘܣܝܐ ܩܪܝܗܝ ܘܐܡ̣ܪ. ܐܘܣܝܐ ܡܥܠܝܬ݀ ܡ̣ܢ ܐܘܣܝܐ. ܘܗܘܢܐ ܠܐ ܡܬܗܘܢܢܐ. ܘܡܠܬܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝ̣ܬܐ. ܓܕܫܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܒܐܚܪܝܢ ܘܠܘ ܒܝܬܗ ܘܡܩܝܡ.

 

 

 

ܡܛܠ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ

 

ܐܝܟ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܝܠܢ ܥܕܬܢܝ̈ܐ. ܟܠ ܐܘܣܝܐ ܟܝܢܐ. ܘܟܠ ܟܝܢܐ ܐܘܣܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܝܢܐ ܥܠ ܓܕ̈ܫܐ ܠܐ ܡܬܩܛܪܓ ܠܘܬܢ. ܐܠܐ ܓܕ̈ܫܐ ܒܟܝܢܐ ܡܩܝܡܝ̣ܢ. ܠܘܬ ܒܪ̈ܝܐ ܕܝܢ ܟܠ ܐܘܣܝܐ ܟܝܢܐ. ܘܠܘ ܟܠ ܟܝܢܐ ܐܘܣܝܐ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܓܕ̈ܫܐ ܒܟܝܢܝܘܬܗܘܢ ܡ̣ܢ ܚܕ̈ܕܐ ܡܫܚܠܦܝ̣ܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܠܘܬܢ ܘܠܘܬ ܒܪ̈ܝܐ. ܐܘ ܓܘܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܕܟܠ ܚܕ. ܘܟܝܢܐ ܕܟܠ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܨܐ ܟܝܢܐ ܒܠܥܕ ܩܢܘܡܐ ܠܡܗܘܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܐܠܐ ܒܗܘܢܐ ܒܠܚܘܕ. ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܝܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܘ ܠܐ ܡܨܝܢ ܕܒܚܕ ܟܝܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܐܚ̇ܕ ܠܗܘܢ ܢܬܩܝܡܘܢ.

 

 

 

ܡܛܠ ܝܬܐ

 

ܝܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟ ܪܥܝܢܐ ܥܕܬܢܝܐ ܗ̣ܘ ܫܘܡܠܝܐ ܐܘܣܝܝܐ ܕܡܕܡ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠ ܟܝ̈ܢܐ ܓܘܢܝ̈ܐ. ܒܕܠܘ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܫܟܝ̣ܚܝ̣ܢ. ܘܗܟܢܐ ܠܘ ܒܡܕܡ ܦܪܝ̣ܫܝ̣ܢ ܩܢܘܡܐ ܘܝܬܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܐܝܬܝܐ

 

ܠܟܠ ܟܝܢܐ ܡܬܘܡܝܐ ܐܝܬܝܐ ܩܪܝܐ ܡܠܬܐ ܥܕܬܢܝܬܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܫܡܗ ܒܠܚܘܕ ܢܦܠܐ ܒܪܬ݀ ܩܠܐ ܕܐܝܬܝܐ. ܘܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܕܓܠܐܝܬ ܡܬܬܘܕܝܢ ܡܬܘܡܝ̈ܐ. ܬܪ̈ܝܝ ܐܝܬܝ̈ܐ ܘܣܓܝ̈ܐܝ ܐܝܬܝ̈ܐ. ܠܘ ܒܪ̈ܝܐ ܕܝܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ܆ ܐܝܬܝܐ ܗ̱ܘ. ܡܬܘܡܝܐ ܢܗܘܐ ܐܘ ܡܫܪܝܢܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܐܝܬܘܬܐ

 

ܠܘܬܢ ܐܝܬܘܬܗ ܕܡܕܡ. ܗ̣ܝ ܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ ܗ̣ܝ. ܠܘܬ ܒܪ̈ܝܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܬܐ ܠܘ ܠܐܘܣܝܗ ܕܡܕܡ ܡܫܘܕܥܐ ܐܠܐ ܠܫܟܝ̣ܚܘܬܗ.

 

 

 

ܡܛܠ ܡܢܝܘܬܐ

 

ܗܕܐ ܒܪܬ݀ ܩܠܐ ܠܘ ܣܓܝ ܫܟܝ̣ܚܐ ܒܟܬܒ̈ܐ ܥܕܬܢܝ̈ܐ. ܘܠܘ ܒܪ̈ܝܐ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗ ܕܡܕܡ. ܐܘܟܝ̣ܬ ܕܡܘܢ ܕܗ̣ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܘܕܥܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܦܪܨܘܦܐ

 

ܦܪܨܘܦܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܡܢܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕܐܘܣܝܐ ܝ̣ܚܝ̣ܕܝܬܐ ܘܚܝܬܐ ܕܒܗ ܡܛܟܣܐ ܟܢܝ̣ܫܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܪ̈ܓܫܐ ܐܪܒܥܐ. ܘܥܠ ܒܪܢܫܐ ܡܪܢܐܝܬ ܡܬܩܛܪܓ. ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܪܝ̣ܣܛܘܛܠܝ̣ܣ ܒܫܡܥܐ ܟܝܢܝܐ. ܕܒܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܩܪܐ ܦܪܨܘܦܐ ܡܛܠ ܬܪܝ̣ܨܘܬ ܩܘܡܬܐ. ܠܘܬ ܥܕܬܢܝ̈ܐ ܕܝܢ ܥܠ ܟܠ ܐܣܟܡܐ ܫܟܝ̣ܚܐ ܦܪܨܘܦܐ ܡܬܩܛܪܓ. ܐܝܟ ܕܐܡܝ̣ܪܐ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܕܦܪܨܘܦܐ ܠܡ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܝܕܥܝ̣ܬܘܢ. ܘܥܠ ܠܐ ܓܫܝ̣̈ܡܐ ܠܘ ܡܪܢܐܝܬ ܡܬܩܛܪܓ. ܘܠܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ. ܕܡܠܐܟܝ̈ܗܘܢ ܒܟܠ ܙܒܢ ܚܙܝܢ ܦܪܨܘܦܗ ܕܐܒܝ. ܦܫܩܗ̇ ܩܕܝܫܐ ܣܐܘܝ̣ܪܐ ܒܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܕܐܦܝܬܪܘܢܝܘܢ ܘܐܡ̣ܪ. ܐܝܢܐ ܦܪܨܘܦܐ ܢܗܘܐ ܠܗ̇ܘ ܕܕܠܐ ܐܣܟܡܐ ܘܕܠܐ ܦܓܪܐ. ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܢܬܚܙܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ. ܐܠܐ ܥܝܕܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܠܣܥܘܪܘܬܐ ܕܠܘܬܢ ܢܩܪܐ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܟܬܝ̣ܒܐ ܠܡܙܡܪܢܐ. ܠܐ ܬܗܦܟ ܐܦܝ̈ܟ ܡܢܝ. ܘܐܢܗܪ ܐܦܝ̈ܟ ܥܠ ܥܒܕܝ̈ܟ. ܚܙܝܢ ܗܟܝܠ ܡܠܐܟ̈ܐ ܗ̄ ܡܫܬܘܕܥܝ̣ܢ ܕܕܐܝܟ ܐܝܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܣܥܘܪܘܬܐ ܘܝܨܝ̣ܦܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠ ܫܒܪ̈ܐ. ܘܢܛܪܝ̣ܢ ܠܗܘܢ ܥܡ ܢܛܘܪܬܐ ܐܟܝ̣ܦܬܐ ܘܥܝܪܬܐ. ܘܒܓܪܡܐܛܝ̣ܩܝ̣ ܬܘܒ ܫܝ̣ܠܐܝܬ ܘܝ̣ܙܝ̣ܦܐܝܬ  ܡܬܐܡܪ ܦܪܨܘܦܐ. ܐܝܟ ܐܪܥܐ ܘܐܪܥܢܐ ܘܐܪܥܢܝܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܝܘܩܢܐ

 

ܝܘܩܢܐ ܥܠ ܓܘܫ̈ܡܐ ܣܘ̣ܟܠܐ ܕܦܪܨܘܦܐ ܩܢܐ. ܘܥܠ ܠܐ ܓܫܝ̣̈ܡܐ ܠܕܝ̣ܠܝܘ̣ܬ ܨܘܪܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܡܫܘܕܥ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܒܐ ܡ̇ܢ ܒܝܠܘܕܘܬܐ ܡܬܝܩܢ. ܘܒܪܐ ܒܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ. ܘܪܘܚܐ ܒܢܦܘܩܘܬܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܕܝ̣ܠܝܬܐ

 

ܕܝ̣ܠܝܬܐ ܠܘܬ ܥܕܬܢܝ̈ܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܐܕ̈ܫܐ ܢܩܦܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܘܠܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܢܢ. ܠܘܬ ܒܪ̈ܝܐ ܕܝܢ ܠܓܢ̈ܣܐ ܘܠܐܕ̈ܫܐ ܒܠܚܘܕ ܢܩܦܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܚܝܠܐ

 

ܚܝܠܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܪܝ̣ܫܝܬܐ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܟܢܝ̣ܢ ܠܡܥܒܕܘ.

 

 

 

ܡܛܠ ܨܒܝܢܐ

 

ܨܒܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܝܐܝ̣ܒܘܬ ܚܝܠܐ ܕܗ̇ܘ ܕܚܝ. ܠܘܬ ܩܢܝܘܬܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܕܚܕ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܦܫܚܝ̈ܗ̇ ܕܐܢܛܝ̣ܦܐܣܝ̣ܣ ܟܐܡܬ݀ ܕܗ̇ܝ ܕܢܥܒܕ ܐܘ ܕܠܐ ܢܥܒܕ.

 

 

 

ܡܛܠ ܫܘܠܛܢܐ

 

ܫܘܠܛܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܚܝܠܐ ܡܫܥܒܕܢܐ ܕܨܒܝܢܐ. ܘܕܡܟܢ ܠܡܥܨܐ ܐܦ ܠܟܝܢܐ ܒܡܕܡ ܡ̣ܢ ܡܥܒܕܢܘܬܗ. ܘܐܦܢ ܠܘ ܒܟܠܗܝܢ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ. ܡܟܢ ܒܪܢܫܐ ܠܡܨܡ. ܘܐܦܢ ܨܒܝܢܐ ܗܟܘܬ ܘܠܡܫܗܪ ܘܠܡܬܥܫ. ܘܠܐ ܡܟܢ ܠܡܒܛܠܘ ܙܘܥܝ̈ ܡܘܚܗ. ܐܦ ܦܫܛܐ ܘܩܦܣܐ ܕܠܒܗ. ܐܘ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬ ܟܒܕܗ.

 

 

 

ܡܛܠ ܐܣܟܡܗ ܘܕܡܘ̣ܬܐ

 

ܥܠ ܗܠܝܢ ܒܩܛܝܓܘܪ̈ܝܐܣ ܐܠܦ̣ܢܢ.

 

 

 

ܡܛܠ ܛܘܦܣܐ

 

ܛܘܦܣܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܝ̣ܘܬܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܒܓܘܫܡܐ. ܐܝܟ ܕܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܕܝܪܝ̣ܥܬܐ ܛܘܦܣܐ ܗ̱ܝ ܕܦܠܓܘܬ ܫܡܝܐ. ܘܒܪܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܫܡܝܐ. ܐܘ ܕܓܘܫܡܐ ܠܐ ܓܫܘܡ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܕܢܦܫܐ ܟܕ ܡܫܢܝܐ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ. ܛܘܦܣܐ ܗ̱ܝ ܕܡܠܐܟܐ ܐܢ ܙܕܝ̣ܩܬܐ ܗ̱ܝ.ܐܘ ܕܫܐܕܐ ܐܢ ܥܘܠܬܐ ܗ̱ܝ. ܐܘ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܒܓܘܫܡܐ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܕܢܦܫܐ ܛܘܦܣܐ ܗ̱ܝ ܕܢܘܪܐ ܒܐܡܝ̣ܢܘܬ ܙܘܥܝ̈ܗ̇. ܘܕܡܘ̣ܬܐ ܡܢܬܝܬܐ ܐܡܝ̣ܪܐ. ܟܐܡܬ݀ ܐܝܟ ܕܡܝܘ̣ܬ ܛܠܠܐ ܠܓܘܫܡܐ.

 

 

 

ܡܛܠ ܗܘܝܐ ܘܗܘܝ̈ܐ ܘܗܘܝܐ

 

ܗܘܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܟܣܘܬܐ ܕܡܦܩܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡ̣ܢ ܚܝܠܐ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܘܗܘܝ̈ܐ ܡܬܩܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܘܡܩܝ̈ܡܐ. ܐܝܟ ܫܡܝܐ ܘܐܣܛܘܟ̈ܣܐ. ܘܗܘܝܐ ܡܬܐܡܪ ܠܟܠ ܟܝܢܐ ܕܠܘ ܡܬܘܡܝܐ ܗ̱ܘ. ܐܠܐ ܡܗܘܐ ܗܘܐ. ܘܒܪܝܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܚܫܚܝ̣ܢ ܒܒܪܬ݀ ܩܠܐ ܗܕܐ. ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܪܝ̣ܣܛܘܛܠܝ̣ܣ ܕܩܕܡܢܢ ܚܘܝ̣ܢܢ ܕܠܐ ܗܘ̈ܝܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܢܘ̈ܬܗ ܕܥܠܡܐ. ܕܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܝܡܐ. ܒܐܕܫܐ ܒܪܡ ܘܠܘ ܒܡܢܝܢܐ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝ̣ܥܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܪܒܝ̣ܥܝܬܐ܆ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܪܢ ܡܫܝ̣ܚܐ ܚܕ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܡ̣ܢ ܬܪܝܢ ܟܝܢܝ̣̈ܢ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܚܘܫܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܢܗܘ ܕܐܠܘ ܠܘ ܚܕ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܡܪܢ܆ ܕܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܒܪܝ̣ܫܝ̣ܬ ܕܠܐ ܒܣܪܐ ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕ. ܘܒܚܪܬ݀ ܙܒ̈ܢܐ ܒܒܣܪ ܡ̣ܢ ܡܪܝܡ. ܬܪܝܢ ܗܘܝܢ ܝ̣ܠܝ̣̈ܕܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܬܪܝܢ ܘܒܢܝ̈ܐ. ܘܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܬܪܝܢ ܒܢܝ̈ܐ ܐܡ̇ܪ ܠܡܪܢ܆ ܓܠܝܐ. ܘܟܕ ܬܪܝܢܘ̣ܬ ܟܝ̈ܢܐ ܠܘܬ ܬܪܝܢܘܬ ܒܢܝ̈ܐ ܡܘܒܠܐ. ܚܕ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܡܪܢ ܘܠܘ ܬܪܝܢ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܡܪܢ ܡܫܝ̣ܚܐ ܟܕ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܡܬܬܘܕܐ. ܠܐ ܙܕܩ ܕܢܬܡܢܘܢ ܒܗ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܐܘ ܩܢܘ̈ܡܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܗ̣ܝ ܗܕܐ. ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܬܪܝܢ ܟܝܢ̈ܐ ܘܐܪܒܥܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܢܗܐ ܐܠܗܗܘܢ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܡܘܒܠܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܘܟܕ ܚܕ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܒܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ. ܚܕ ܗ̣ܘ ܐܦ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܕܡܫܝ̣ܚܐ.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܠܘ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܒܟܝܢܐ ܐܠܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܒܠܚܘܕ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܬܪܝܢ ܐܠܗܝ̣̈ܢ ܡܕܝܢ ܡܫܬܟܚܝ̣ܢ ܠܟܘܢ. ܚܕ ܒܟܝܢܐ ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܒܛܝܒܘܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܠܘܬ ܣܓܝܐܘܬ ܐܠܗ̈ܐ ܕܚܢܦܝܬܐ ܗ̱ܝ.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܡܕܝܢ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܣܪܩܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܠܗ̇ܘ ܕܢܣܒ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܡ̣ܢ ܙܪܥܗ ܕܕܘܝܕ. ܘܐܝܟܢܐ ܡܨܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܬܚܘܘܢ ܠܢ ܐ̱ܢܫܘܬܐ ܓܠܝ̣ܙܬ݀ ܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ. ܕܐ̱ܢܫܘܬܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡܢܬܐ ܗ̱ܝ ܕܟܘܠܐ ܟܝܢܝܐ ܕܡܫܝ̣ܚܐ ܐܝܟ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܕܟܠܩܝ̣ܕܘ̈ܢܝܐ. ܘܕܟܠܐ ܦܪܨܘܦܝܐ ܘܒܪܘܬܢܝܐ ܐܝܟ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܘ. ܗܟܘܬ ܘܟܝܢ ܐܠܗܘܬܗ ܕܡܠܬܐ܆ ܠܐ ܙܕܩ ܕܕܝ̣ܠܢܐܝܬ ܘܡܦܪܫܐܝܬ ܢܬܡܢܘܢ ܟܝܢܝ̈ܗܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܪܝܢܘܬܐ ܠܐ ܬܥܘܠ. ܘܐܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܐܦ ܟܝܢܝ̈ܗ̇ ܘܩܢܘ̈ܡܝܗ̇ ܕܟܠܗܘܢ ܗܕܡܘ̈ܗܝ ܕܦܓܪܐ ܦܫܝ̣̈ܛܐ ܘܐܘܪ̈ܓܢܝܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܘܩܢܘ̈ܡܐ ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܡܫܝ̣ܚܐ. ܐܠܐ ܘܝܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܚܡܫܝܢ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܘܬܘܒ ܐܡܪܝܢܢ. ܕܐܟܡܐ ܕܚܢܢ ܠܐ ܡܨܝܢܢ ܠܡܚܘܝܘ ܐ̱ܢܫܘܬܐ ܓܠܝ̣ܙܬ݀ ܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ. ܗܟܘܬ ܐܦܠܐ ܐܢ̱ܬܘܢ ܟܠܩܝ̣̈ܕܘܢܝܐ ܡܨܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܬܚܘܘܢ ܐ̱ܢܫܘܬܐ ܓܠܝ̣ܙܬ݀ ܡ̣ܢ ܩܢܘܡܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܠܨܐ ܠܟܘܢ ܕܬܪܝܢ ܩܢܘ̈ܡܝ̣ܢ܇ ܘܠܘ ܚܕ ܬܘܕܘܢܝܗܝ ܠܡܪܝܐ. ܗܟܘܬ ܐܦܠܐ ܐܢ̱ܬܘܢ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܘ܆ ܡܨܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܬܚܘܘܢ ܐ̱ܢܫܘܬܐ ܓܠܝ̣ܙܬ݀ ܡ̣ܢ ܦܪܨܘܦܐ ܘܒܪܘܬܐ ܘܡܫܝ̣ܚܘܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܠܨܐ ܠܟܘܢ ܕܬܪܝܢ ܦܪ̈ܨܘܦܝ̣ܢ ܘܬܪܝܢ ܒܢܝ̣̈ܢ ܘܬܪܝܢ ܡܫܝ̣ܚܝ̣̈ܢ ܬܘܕܘܢܝܗܝ ܠܡܪܝܐ.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܢܦܫܐ ܠܡ ܘܦܓܪܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܪ̈ܝܐ ܘܡܫܪ̈ܝܢܐ ܐܢܘܢ. ܚܕ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܡܬܩܪܝܢ. ܠܒܪܢܫܐ. ܐܠܗܘܬܐ ܕܝܢ ܘܐ̱ܢܫܘܬܐ ܒܗ̇ܝ ܕܡ̇ܢ ܒܪܘܝܬܐ ܗ̱ܝ܇ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܒܪܝ̣ܬܐ. ܘܗ̇ܝ ܡܬܘܡܝܬܐ܆ ܘܗ̇ܝ ܡܫܪܝܢܝ̣ܬܐ. ܠܘ ܚܕ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܡܬܩܪ̈ܝܢ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ. ܕܡܕܝܢ ܠܒܪܢܫܐ ܘܠܬܘܪܐ. ܘܠܐܛܪܘܓܐ ܘܒܠܘܛܐ. ܘܠܐܱܙܡܪܓܕܐ ܘܦܪܙܠܐ. ܚܕ ܩ̣ܪܘ ܟܝܢܐ. ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܒܪ̈ܝܐ ܐܘ ܓܘܝ̈ܐ ܐܬܪܥܝ̣ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܘܬܘܒ ܐܡܪܝ̣ܢܢ ܕܐܟܡܐ ܕܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܒܗ̇ܝ ܕܒܪ̈ܝܐ ܐܢܘܢ ܡܫܘܬܦܝ̣ܢ. ܒܗ̇ ܒܕܡܘ̣ܬܐ ܘܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܘܩܝ̈ܡܝ ܠܝܬܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܡܫܘܬܦܝ̣ܢ ܠܚܕ̈ܕܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܐܡܪܝܢܢ. ܕܗ̇ܝ ܕܐܬܚܝܕܘ ܟܝ̈ܢܐ ܠܚܕ̈ܕܐ ܠܗ̇ܝ ܕܚܕ ܡܕܡ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܟܢܝ̣ܫܘܬ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡܫܘܕܥܐ. ܒܕܓܘܢ ܗ̇ܘ ܚܕ ܡܕܡ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܫܡܝܐ ܢܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܒܠܥܕ ܡܫܬܡܗܢܐ ܘܐܠܐ ܡܫܬܟܚ ܠܗ ܡܫܝ̣ܚܐ ܕܠܘ ܡܕܡ ܗ̣ܘ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܫܪܝ̣ܟܐ ܡܕܝܢ ܕܫܡܐ ܢܗܘܐ ܡܫܘܕܥܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܣܘܥܪܢܐ. ܐܘ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܓܕܫܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܓܕܫܐ ܢܗܘܐ. ܫܪܝ̣ܟܐ ܕܐܘܣܝܐ ܢܗܘܐ. ܒܕܓܘܢ ܗ̣ܝ ܐܘܣܝܐ ܐܘ ܓܘܢܝܬܐ ܗ̱ܘ ܐܘ ܕܟܠܚܕ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܓܘܢܝܬܐ ܬܗܘܐ. ܘܐܠܐ ܡܫܬܟܚ ܠܗ ܡܫܝ̣ܚܐ ܕܥܠ ܐܕܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܥܠ ܩܢܘ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܬܩܛܪܓ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܒܗ̣ܝ ܕܐܠܨܐ ܗܘܬ݀ ܗܝܕܝܟ. ܕܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܟܝ̈ܢܐ ܕܐܕܫ̈ܐ ܗܠܝܢ. ܐܘ ܟܠܚܕ ܡ̣ܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܡܢܗ ܘܠܗ ܡܫܝܚܐ ܡܬܩܪܐ ܗܘܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܘܣܝܐ ܓܘܢܝܬܐ ܗ̇ܝ ܗ̣ܝ ܕܫܡܗ̇ ܘܬܚܘܡܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܫܪܝ̣ܪܐ. ܫܪܝ̣ܟܐ ܡܕܝܢ ܕܐܘܣܝܐ ܕܟܠ ܚܕ ܬܗܘܐ ܐܘܣܝܐ ܗ̇ܝ. ܘܕܐܘܣܝܐ ܕܟܠܚܕ ܠܘ ܡܕܡ ܗ̣ܝ ܐ̱ܚܪܝܢ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܝ̣ܚܝ̣ܕܝܐ ܓܠܝܐ. ܡܫܝܚܐ ܡܕܝܢ ܟܕ ܡܕܡ ܗ̣ܘ ܘܠܘ ܠܐ ܡܕܡ. ܘܟܕ ܐܘܣܝܐ ܗ̱ܘ ܘܠܘ ܓܕܫܐ. ܘܟܕ ܕܟܠ ܚܕ ܗ̣ܘ ܘܠܘ ܓܘܢܝܐ. ܚܕ ܗ̣ܘ ܠܗ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܐܢ ܟܝ̈ܢܐ ܐܢܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬܚܝܕܘ܆ ܐܠܨܐ ܕܟܝܢܝܬܐ ܬܗܐ ܚܕܝܘܬܗܘܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܘ ܠܘ ܟܝܢܝܬܐ ܗ̱ܝ ܚܕܝܘܬܐ܆ ܐܠܐ ܩܢܘܡܝܬܐ ܐܘ ܦܪܨܘܦܝܬܐ. ܠܘ ܟܝ̈ܢܐ ܐܢܘܢ ܕܐܬܚܝܕܘ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܐܠܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܒܠܚܘܕ ܐܘ ܦܪ̈ܨܘܦܐ܇ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܡܓܡܕ ܠܡܐܡܪ. ܕܩܢܘ̈ܡܐ ܐܘ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܒܠܥܕ ܟܝ̈ܢܐ ܐܬܚܝܕܘ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܠܘ ܩܢܘܡܝܬܐ ܗ̱ܝ ܚܕܝܘܬܐ ܐܦ ܦܪܨܘܦܝܬܐ ܘܠܘ ܟܝܢܝܬܐ ܡܫܬܟܚܝ̣ܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܘܦܪ̈ܨܘܦܐ ܕܒܠܥܕ ܟܝܢܝ̈ܗܘܢ ܐܬܚܝܕܘ ܠܚ̈ܕܕܐ. ܘܕܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܗܕܐ. ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܩܢܘ̈ܡܐ ܘܦܪ̈ܨܘܦܐ ܒܟܝܢܝ̈ܗܘܢ ܐܢܘܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܘܦܪ̈ܨܘܦܐ. ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܡ̣ܢ ܚܕ̈ܕܐ ܡܬܦܪܫܝ̣ܢ ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܡܬܟܢܫܐ ܕܐܢ ܩܢܘܡܝܬܐ ܗ̱ܝ ܐܘ ܦܪܨܘܦܝܬܐ ܗ̱ܝ ܚܕܝܘܬܐ. ܐܠܨܐܝܬ ܐܦ ܟܝܢܝܬܐ ܗ̱ܝ. ܘܟܕ ܟܝܢܝܬܐ ܗ̱ܝ. ܓܠܝܐ ܕܥܠ ܟܝ̈ܢܐ ܗ̣ܘ ܡܬܩܛܪܓܐ ܗ̇ܝ ܕܚܕ. ܠܐ ܡܟܝ̣ܠ ܬܪܝܢ ܙܕܩ ܕܢܬܡܢܘܢ ܟܝ̈ܢܐ ܟܪ ܕܚܕܝܘܬܐ ܐܝܬ ܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ܇ ܕܟܝ̈ܢܐ ܐܘ ܕܩܢܘ̈ܡܐ ܐܘ ܕܦܪ̈ܨܘܦܐ. ܚܕ ܗ̣ܘ ܡܕܝܢ ܘܩܢܘܡܐ ܕܡܪܢ ܡܫܝ̣ܚܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܫܬ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܢܗܘ ܕܟܝ̈ܢܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܬܪܝܢ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܬܪܝܢ. ܠܐ ܡܟܝ̣ܠ ܐܬܚܝܕܘ ܟܝ̈ܢܐ ܠܚ̈ܕܕܐ܇ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ ܠܦܘܬ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܒܩܢܘ̈ܡܝܗܘܢ ܐܘ ܒܦܪ̈ܨܘܦܝܗܘܢ ܐܬܚܝܕܘ ܟܝ̈ܢܐ ܠܚ̈ܕܕܐ ܘܠܘ ܒܟܝܢܝ̈ܗܘܢ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܡܠܬܐ ܗ̱ܝ ܫܛܘܪܬܐ ܗܕܐ ܘܠܐ ܫܘܝܐ ܠܡܬܡܥܘ. ܟܐܡܬ݀ ܕܬܬܐܡܪ ܕܟܝ̈ܢܐ ܠܘ ܒܟܝܢܝ̈ܗܘܢ ܐܬܚܝܕܘ ܠܚ̈ܕܕܐ. ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܩܕܡܢܢ ܚܘܝ̣ܢܢ ܕܡ̣ܢ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܕܩܢܘ̈ܡܐ ܐܘ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܒܠܥܕ ܟܝ̈ܢܐ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܢܬܚܝܕܘܢ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܕܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܥܒܕ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܡܢܘ̈ܬܐ ܕܒܐܝ̣ܕܐ ܒܐܝ̣ܕܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܗܟܢܐ. ܐܦ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ. ܗ̇ܘ ܠܐ ܒܣܪܢܐ ܕܒܒܣܪܐ ܐܬܓܠܝ̣. ܡܫܠܡܢܐ ܒܡܫܡܠܝܘܬܐ ܫܪܝ̣ܪܬܐ ܘܐܠܗܝܬܐ. ܠܐ ܬܪܝܢ ܦܪ̈ܨܘܦܐ. ܘܠܐ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ. ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܠܐܪܒܥܐ ܣܓܕܝ̣ܢܢ ܐܡܪܝܢܢ. ܠܐܠܗܐ ܘܠܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܒܪܢܫܐ ܘܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܥܠܗܝܢ ܡܚܪܡܝ̣ܢܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܡܪܫܥܝ̣ܢ. ܘܒܪܢܫܐ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܣܝܡܝ̣ܢ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܕܩܕܝܫܐ ܐܝܘܠܝܘܣ ܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܘܩܒܠ ܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡܬܟܬܫܝ̣ܢ ܒܥܠܬܐ ܕܗ̇ܝ ܕܒܪ ܟܝܢܐ. ܐܡ̣ܪ ܗܟܢܐ. ܘܠܐ ܚܕ ܦܘܪܫܐ ܕܡܠܬܐ ܘܕܦܓܪܗ ܒܟܬܒ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܣܝ̣ܡ. ܐܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܟܝܢܐ ܚܕ ܩܢܘܡܐ. ܚܕܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ. ܟܠܗ ܐܠܗܐ. ܟܠܗ ܒܪܢܫܐ܆ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܚܕ ܘܗ̇ܘ ܕܡܥܒܕ܆ ܚܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܦ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܘܙܘܥܐ ܡܥܒܕܢܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܕܩܕܝܫܐ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܡ̣ܢ ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܝܘܒܝܢܝܐܢܘܣ ܡܠܟܐ ܐܡ̣ܪ ܗܟܢܐ. ܚܕ ܗܟܝܠ ܘܠܐ ܠܡܘܕܝܘ ܘܠܡܐܡܪ. ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܕܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ. ܕܐܬܒܪܢܫ ܡܫܡܠܝܐܝܬ. ܘܗ̇ܘ ܕܗܕܐ ܠܐ ܐܡ̇ܪ. ܢܨܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܡܬܟܬܫ ܥܡ ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܕܝܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܡ̣ܢ ܣܝܡܐ ܕܥܠ ܡܬܒܣܪܢܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܐܡ̣ܪ ܗܟܢܐ. ܡܘܕܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܘܐܠܗܐ ܒܪܘܚ. ܒܪܗ ܕܝܢ ܕܐ̱ܢܫܐ ܒܒܣܪ. ܠܘ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܠܗ̇ܘ ܕܚܕ ܒܪܐ. ܚܕ ܡܣܬܓܕܢܐ ܘܚܕ ܠܐ ܡܣܬܓܕܢܐ. ܐܠܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ ܘܡܣܬܓܕ ܥܡ ܒܣܪܗ ܒܚܕܐ ܣܓܕܬܐ. ܘܠܐ ܬܪܝܢ ܒܢܝ̈ܐ. ܚܕ ܡ̇ܢ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܘܡܣܬܓܕܢܐ. ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܕܡ̣ܢ ܡܪܝܡ ܠܐ ܡܣܬܓܕܢܐ. ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܗܘܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܐܝܟ ܒܢܝ̈ܢܫܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܕܩܕܝܫܐ ܦܪܘܩܠܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ. ܡ̣ܢ ܐܓܪܬܐ ܕܠܘ ܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܐܡ̣ܪ ܗܟܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܠܚܘܕܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܣܩܐ ܠܬܪܬܝܢ ܠܚܘܕܝ̈ܘܬܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܠܗܠܝܢ ܡܬܦܠܓܐ܆ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܚܘܕܝܘܬܐ. ܐܠܐ ܬܪܝܢܘܬܐ. ܗܟܢܐ ܘܗ̇ܘ ܕܚܕ ܗ̣ܘܐ ܒܚܕܝܘܬܐ ܡܥܠܝܬܐ. ܠܐ ܡܬܦܣܩ ܠܬܪܝܢ. ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܢܣܒ ܡܙܥܩܐ܆ ܠܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܐ. ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܗ̣ܘܐ܆ ܠܚܕܝܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܪܒܝ̣ܥܝܬܐ. ܡܛܠܗ̇ܝ ܕܐܢ ܚܕ ܗ̣ܘ ܩܢܘܡܗ ܕܡܪܢ ܡܫܝܚܐ. ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܟܝܢܗ ܚܕ ܢܗܘܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܚܘܫܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܢ ܚܕ ܗ̣ܘ ܩܢܘܡܗ ܕܡܪܢ ܡܫܝ̣ܚܐ. ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܟܝܢܗ ܚܕ ܢܗܘܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܩܢܘܡܗ ܠܘ ܡܕܡ ܗ̣ܘ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܟܝܢܗ ܥܡ ܬܘܣܦܬܐ ܕܕܝ̣ܠܝܬܐ ܡܝܩܢܢܝ̣ܬܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܟܕ ܠܘ ܩܢܘܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܬܡܢܐ ܥܡ ܩܢܘܡܗ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ. ܐܠܨܐ ܕܐܦܠܐ ܟܝܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܥܡ ܟܝܢܗ ܢܬܡܢܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܒܣܪܐ ܕܐܬܢܣܒ ܐܘܟܝܬ ܪܝ̣ܫܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ ܘܕܕܘܝܕ ܐܟܡܐ ܕܠܐ ܓܠܝ̣ܙܐ ܡ̣ܢ ܟܝܢܐ. ܐܦ ܡ̣ܢ ܩܢܘܡܐ ܓܠܝ̣ܙܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܟܝܢܐ ܡܬܡܢܐ܆ ܐܦ ܩܢܘܡܐ ܢܬܡܢܐ. ܘܐܢ ܩܢܘܡܐ ܠܐ ܡܬܡܢܐ܆ ܐܦܠܐ ܟܝܢܐ ܙܕܩ ܠܡܬܡܢܝܘ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̇ܝ ܕܒܪܘܝܐ ܘܠܐ ܡܪܟܒܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܘܠܐ ܣܢܝ̣ܩܐ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ. ܟܕ ܕܝ̣ܠܝ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܐܡܪ ܕܠܐ ܡܫܪ̈ܢ ܥܠ ܩܢܘܡܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܘܣܩܘܒ̈ܠܝܬܗܝܢ ܟܕ ܕܝ̣ܠܝ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܕܟܝܢܐ ܐ̱ܢܫܝܐ. ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܠܐ ܢܫܪ̈ܢ ܥܠ ܩܢܘܡ ܒܪܢܫܐ ܡܫܠܡܢܐ ܗ̇ܘ ܕܥܡܗ ܐܬܚܝܕ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܟܢܝ̣ܫܘܬܗܝܢ ܒܚܕ ܩܢܘܡܐ. ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܐܦ ܒܚܕ ܟܐܢܐ ܒܙܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܟܢܝ̣ܫܘܬܗܝܢ ܒܚܕ ܟܝܢܐ ܒܙܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܐ̱ܚܪܢܐ. ܐܠܨܐ ܕܐܦܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܬܗܘܐ ܒܚܕ ܩܢܘܡܐ ܒܙܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܐ̱ܚܪܢܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܟܝܢܐ ܕܠܐ ܩܢܘܡܐ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢ̈ܝܬܐ ܗ̱ܝ ܠܡܫܬܟܚܘ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܐܠܐ ܟܒܪ ܒܗܘܢܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܓܢ̈ܣܐ ܘܐܕܫ̈ܐ ܕܓܘܢܝ̈ܐ ܐܢܘܢ. ܒܕܓܘܢ ܗ̣ܢܘܢ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܕܒܡܫܝ̣ܚܐ ܡܘܕܝܬܘܢ. ܐܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܢܘܢ. ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ̣ ܕܐܦ ܬܪܝܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܢܗܘܘܢ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ ܡܘܕܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܢܣܛܘ̣ܪܝܢܝܬܐ ܗ̱ܝ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܗܕܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܐܡܝܢܢ ܕܕܐܝܢܐ ܡ̣ܢ ܟܝ̈ܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܕܐܡܪܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܘ ܕܗ̇ܘ ܐ̱ܢܫܝܐ. ܘܕܕܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܕܬܬܠ܆ ܡܣܬܦܩܘ ܡܣܬܦܩ ܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡ̣ܢ ܩܢܘܡܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܣܗ̈ܕܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ. ܕܣܗܕ̈ܘܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܚܡܫ ܕܒܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ. ܡܫܪܪܘ ܡܫܪܪ̈ܢ ܠܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܘܓܘܢܝܐ ܚܫܚܘܬܗܝܢ ܒܒܘܚܢܐ ܕܥܡ ܬܪܬܝܢ ܣܝ̣̈ܥܬܐ ܕܟܠܩܝ̣̈ܕܘܢܝܐ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܘܕܢܣܛܘܪ̈ܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܠܦܢ̈ܐ ܗܠܝܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܡܢܗܘܢ ܐܝܬܝܢ ܐܢܝܢ ܠܣܗܕ̈ܘܬܐ ܗ̇ܢܝܢ. ܠܘܬ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܐܟܚܕܐ ܡܩܒܠܝ̣ܢ ܐܢܘܢ. ܒܕ ܩܕܝ̣ܡܝ̣ܢ ܗܘܘ ܘܠܣܘܢܗܕܘܣ ܗ̇ܝ ܕܒܐܦܣܘܣ. ܘܠܗ̇ܝ ܕܒܟܠܩܝ̣ܕܘܢܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܦܣܘܩܐ ܗܢܐ ܡܝܬܝܢܢ ܠܘܬ ܡܟܣܢܘܬ ܕܟܠܩܝ̣ܕܘ̈ܢܝܐ ܕܝ̣ܠܢܐܝܬ ܥܗ̈ܢܢ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡܘܪ̈ܝܗܝܢ ܠܘ ܠܐ ܡܩܒܠܝ̣ܢ ܠܘܬ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܘ. ܒܕܓܘܢ ܠܣܗܕܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܚܡܫ ܕܗܪܬܡܢ܆ ܐܦ ܠܗܕܐ ܡܩܦܝ̣ܢܢ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܬ

 

ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܡ̣ܢ ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܐܩܘܩ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܡܝ̣ܠܝ̣ܛܝ̣ܢܝ̣ ܐܡ̣ܪ ܗܟܢܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ܆ ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܗ̇ܘ ܚܕ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ܇ ܒܪܐ ܘܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝ̣ܚܐ. ܐܝܟ ܕܒܚܘܫܒܐ ܡܩܒܠܝ̣ܢܢ. ܕܬܪܝܢ ܡ̇ܢ ܟܝ̈ܢܐ ܕܐܬܚܝܕܘ ܐܡܪܝܢܢ. ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ܆ ܐܟܡܢ ܕܒܛܠ ܠܗ ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܦܣܩܐ ܕܠܬܪܝܢ. ܚܕ ܡܗܝܡܢܝ̣ܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܕܒܪܐ. ܐܝܟ ܕܚܕ ܒܪܡ ܕܡܒܪܢܫ ܘܡܒܣܪ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܒܥ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܒܗ̇ ܒܐܓܪܬܐ ܒܬܪ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܗܟܢܐ. ܚܕ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܫܪܝܪܐܝܬ ܟܝܢܗ ܕܡܠܬܐ. ܝ̇ܕܥܝ̣ܢܢ ܕܝܢ ܕܡܒܣܪ ܘܡܒܪܢܫ. ܐܝܟܢܐ ܕܡ̣ܢ ܟܕܘ ܩܕܡܢܢ ܐܡ̣ܪܢܢ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܡܢܐ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ ܒܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܠܘܬ ܣܘܩܢܣܘܣ ܗܟܢܐ. ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܡܬܪܢܝܢܢ ܗܕܐ. ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܣܓܦܝ̣ܢܢ ܠܪܗܛܐ ܕܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܕܠܚܕܝܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܗܘܐ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ܆ ܠܐ ܡܦܠܓܝ̣ܢܢ ܠܗܘܢ ܠܟܝ̈ܢܐ ܡ̣ܢ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܠܐ ܠܬܪܝܢ ܒܢܝ̈ܐ ܦܣܩܝ̣ܢܢ ܠܗ̇ܘ ܚܕ ܘܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐ. ܐܠܐ ܚܕ ܒܪܐ ܐܡܪܝܢܢ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܐܡ̣ܪܘ܆ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܫܥ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ. ܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܐܘܠܘܓܝܘܣ ܗܟܢܐ. ܟܕ ܡܬܬܘܕܝܐ ܚܕܝܘܬܐ. ܠܐ ܡܟܝ̣ܠ ܡܬܦܠܓܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܚܕ̈ܕܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܚܝܕܘ. ܐܠܐ ܚܕ ܡܟܝܠ ܒܪܐ. ܘܟܝܢܗ ܚܕ. ܐܟܡ̇ܢ ܕܐܬܓܫܡ ܡܠܬܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܥܣܪ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܩܕܡܝܐ. ܚܪܡܐ ܕܚܡܫܐ ܗܟܢܐ. ܡ̇ܢ ܕܡܡܪܚ ܕܢܐܡܪ ܒܪܢܫܐ ܕܥܡܪ ܒܗ ܐܠܗܐ ܡܫܝ̣ܚܐ. ܘܠܐ ܝܬܝ̣ܪܐܝܬ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܫܪܪܐ. ܐܝܟ ܒܪܐ. ܚܕ ܐܦ ܒܟܝܢܐ. ܐܟܡ̇ܢ ܕܗܘܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܘܐܫܬܘܬܦ ܒܗ̇ ܒܕܡܘ̣ܬܢ ܒܕܡܐ ܘܒܒܣܪܐ. ܚܪܡܐ ܢܗܘܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝ̄ܐ

 

ܕܩܕܝܫܐ ܬܐܘܕܘܛܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܢܩܘܪܐ. ܡ̣ܢ ܬܘܪܓܡܐ ܕܒܝܬ ܝܠܕܐ ܕܐܡܪܗ ܩܕܡ ܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܐܦܣܘܣ ܗܟܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܐܬܡܣܟܢ ܡܛܠܬܢ. ܢܐܡܪܘܢ ܠܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܡܦܠܓܝ̣ܢ ܠܐܢܫܘܬܐ. ܘܠܗ̇ܘ ܕܐܬܚܝܕ܆ ܡܦܪܫܝ̣ܢ ܒܥܘܗܕܢܐ ܕܟܝ̈ܢܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܬܪܝܢ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠܡܫܝ̣ܚܐ. ܘܗ̇ܝ ܕܚܕ ܒܦܘܪܣܐ ܒܠܚܘܕ܆ ܐܝܟ ܕܠܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܡܝܬܝܢ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܪܒܝ̣ܥܝܬܐ. ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܢ ܚܕ ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܘܡܪܝܐ ܘܦܪܨܘܦܐ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ. ܚܕ ܬܘܒ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܐܠܨܐ ܕܢܗܘܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝܫܐ ܚܕ ܡܛܠ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̇ܘ ܕܚܕ ܒܪܐ ܘܚܕ ܡܪܝܐ ܘܚܕ ܦܪܨܘܦܐ. ܟܕ ܠܘ ܓܕܫܐ ܗ̱ܘ. ܐܦܠܐ ܐܘܣܝܐ ܓܘܢܝܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ̣ ܕܐܘܣܝܐ ܝ̣ܚܝ̣ܕܝܬܐ ܢܗܘܐ. ܘܕܐܘܣܝܐ ܝ̣ܚܝ̣ܕܝܬܐ ܢܗܘܐ. ܘܕܐܘܣܝܐ ܝ̣ܚܝ̣ܕܝܬܐ ܚܕܐ ܗ̱ܝ ܒܟܝܢܐ ܘܒܩܢܘܡܐ ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡܨܐ ܠܡܟܦܪ. ܚܕ ܗ̣ܘ ܡܕܝܢ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܕܐܝܢܐ ܡ̣ܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ ܕܗ̇ܘ ܐܠܗܝܐ܆ ܐܘ ܕܗ̇ܘ ܐ̱ܢܫܝܐ. ܘܕܕܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܕܬܬܠ܆ ܡܣܬܦܩ ܠܗ ܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡ̣ܢ ܦܪܨܘܦܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܗܕܐ. ܘܦܪܨܘܦܐ ܡܫܘܕܥܢܐ ܗ̱ܘ ܕܩܢܘܡܐ ܐܝܟ ܬܪܥܝ̣ܬܟ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܐܠܨܐ. ܕܐܢ ܬܪܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܩܢܘܡܘ̈ܗܝ ܕܡܪܢ. ܬܪܝܢ ܢܗܘܘܢ ܐܦ ܦܪ̈ܨܘܦܘܗܝ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ ܡܘܕܐ ܐܢ̱ܬ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܐܝܢܐ ܡ̣ܢ ܬܪܝܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܐܡ̣ܪ ܦܛܪܘܣ ܕܐܢ̱ܬ ܗ̣ܘ ܡܫܝ̣ܚܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܕܬܐܡܪ܆ ܡܣܬܪܩ ܠܗ ܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡ̣ܢ  ܒܪܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܕܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ. ܠܐ ܡܬܗܘܢܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܗܕܐ. ܒܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܐܡ̇ܪ ܠܬܪܝܢ ܐܟܚܕܐ ܕܐܢ̱ܬ ܐܝܬܝܟ. ܐܘ ܕܐܢ̱ܬ ܐܡ̣ܪܬ. ܐܠܐ ܕܐܢ̱ܬܘܢ ܐܝܬܝܟܘܢ. ܘܐܢ̱ܬܘܢ ܐܡ̣ܪܬܘܢ. ܘܟܕ ܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܘܩܢܘ̈ܡܐ ܠܘܬ ܫܟܝ̣ܪ̈ܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܘܒܠܐ. ܚܕ ܗ̣ܘ ܟܝܢܗ ܕܡܪܢ ܘܚܕ ܐܦ ܩܢܘܡܗ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܢܗܘ ܕܗ̇ܘ ܕܝ̣ܠܝ̣ܕ ܡܬܘܡܐܝܬ ܡ̣ܢ ܐܒܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܝ̣ܠܝ̣ܕ ܡܫܪܝܢܐܝܬ ܡ̣ܢ ܡܪܝܡ ܟܕ ܠܚܕܐ ܐܘܝܘܬܐ ܘܚܕܝܘܬܐ ܐܬܘ. ܚܕ ܒܪܐ ܡ̣ܢ ܬܪܝܢܘܬ ܒܪ̈ܘܬܢܘܬܗܘܢ ܗܘܐ. ܒܠܥܕ ܗ̇ܝ ܕܢܘܒܕ ܟܠ ܚܕ ܒܪܘܬܗ. ܐܝܟܢܐ ܡ̣ܢ ܬܪܝܢܘܬ ܟܝܢܝ̈ܗܘܢ ܘܩܢܘܡܝ̈ܗܘܢ. ܟܕ ܠܚܕܐ ܐܘܝܘܬܐ ܘܚܕܝܘܬܐ ܐܬܘ܆ ܠܘ ܚܕ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܗܘܐ. ܒܠܥܕ ܗ̇ܝ ܕܢܘܒܕ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܟܝܢܗ ܘܩܢܘܡܗ ܘܐܝܟܢܐ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܗܘܬ݀. ܗܕܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܐܡܪܝܢܢ. ܐܢܗܘ ܕܚܕܝܘܬܐ ܕܗܘܬ݀ ܚܕܝܘܬܐ ܗ̱ܝ ܕܨܒܝܢܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܠܘ ܕܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܬܘܒ. ܐܟܡܐ ܕܡܝܬܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܘܬ ܬܚܘܝ̣ܬܐ. ܗ̇ܝ ܕܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܐܡܝ̣ܢܝ̣ܢ ܗܘܘ ܒܚܕܐ ܢܦܫ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܚܕܐ ܫܠܡܘܬܐ ܘܨܒܝܢܐ ܗܘܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܢܦܠܐ ܗܘܬ݀. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܢܦܫ ܦܛܪܘܣ ܐܠܘ ܡܚܝܕܐ ܗܘܬ݀ ܠܢܦܫ ܦܘܠܘܣ. ܘܢܦܫ ܦܘܠܘܣ ܡܚܝܕܐ ܠܦܓܪ ܦܛܪܘܣ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܠܦܓܪ ܦܛܪܘܣ ܡܚܝܕܐ ܗܘܬ݀ ܠܦܓܪ ܦܘܠܘܣ. ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܫܪܝ̣ܪܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܠܚܕ ܦܓܪܐ ܬܪܬܝܢ ܢܦ̈ܫܢ ܢܗܘ̈ܝܢ ܡܘܒܠܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܚܕܐ ܢܦܫܐ ܝܕܥ ܠܝܬܗ ܟܠܢܫ ܘܠܘ ܬܪܬܝܢ ܐܘ ܣܓܝ̈ܐܬܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܫܬ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܠܘ ܗ̇ܝ ܚܕܝܘܬܐ. ܚܕܝܘܬܐ ܗܘܬ݀ ܕܨܒܝܢܐ ܘܠܘ ܕܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ. ܐܠܨܐ ܗܘܬ݀ ܕܐܦ ܥܠ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܕܢܚܬ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܘܐܬܓܫܡ ܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡ̣ܢ ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ ܡܬܛܪܓܐ ܗܘܬ݀. ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܐܡܪ ܕܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܠܐ ܨܒܘ ܡܬܒܣܪܢܘܬܗ ܕܒܪܐ ܘܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ. ܘܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܨܒܪ. ܓܠܝܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܫܒܥ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܠܘ ܫܠܡܘܬܐ ܕܨܒܝܢܐ ܚܕܝܘܬܐ ܗܘܬ݀. ܐܠܨܐ ܕܬܠܬܝ̈ܗܘܢ ܩܢܘ̈ܡܝܗ̇ ܕܐܠܗܘܬܐ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܢܒܝ̈ܐ ܘܫܠܝ̣̈ܚܐ ܘܐ̱ܢܫ̈ܐ ܩܕܝ̣̈ܫܐ ܘܡܝܬܪ̈ܐ ܡܬܚܝܕܝ̣ܢ ܗܘܘ. ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܫܪܝܪܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܡܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܠܘ ܫܠܡܘܬܐ ܕܨܒܝܢܐ ܚܕܝܘܬܐ ܗܘܬ݀. ܐܝܢܐ ܣܘܟܠܐ ܐܘ ܕܘܡܝܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ̇ܝ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܐ ܘܐܓܢ ܒܢ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܫܥ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܚܕܝܘܬܐ ܕܨܒܝܢܐ. ܚܕܝܘܬܐ ܗ̱ܝ ܐܫܝ̣ܠܬܐ. ܒܫܡܐ ܒܠܚܘܕ ܘܠܘ ܒܣܘܥܪܢܐ.

 

ܘܠܘ ܬܪܝܢܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ܐ ܡܘܒܠܐ. ܘܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܣܗܕ ܢܪܣܝ ܡܠܦܢܗܘܢ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܘ. ܒܡܐܡܪܐ ܕܥܘ̣ܢܝ̣ܬܗ. ܒܪܝ̣ܟ ܕܫܪܐ ܘܒܛܠ܆ ܕܐܡ̣ܪ. ܒܫܡܐ ܡܨܝܐ ܕܢܩܪܐ ܐܢܘܢ ܚܕ ܒܐܝ̣ܬܘܬܐ. ܟܕ ܠܐ ܛܥܐ ܦܘܪ̈ܫܢܝܗܘܢ ܐܝܢܐ ܕܩܪܐ. ܒܗܕܐ ܬܢܘܝ ܩܪܝܬ ܐܦ ܐܢܐ ܬܪܝܢ ܚܕ ܚܘܒܐ. ܒܪ ܐܠܗܐ ܘܒܪ ܐ̱ܢܫܘܬܐ ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ. ܘܕܠܘ ܚܕܝܘܬܐ ܕܒܫܡܐ ܘܠܘ ܒܣܘܥܪܢܐ ܐܟܪܙܘ ܠܢ ܡܠܦܢ̈ܐ ܩܕܝ̣̈ܫܐ. ܐܦܠܐ ܬܪܝܢ ܒܢܝ̈ܐ܆ ܓܠܝܐ. ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܡܦܫܩܘܬܐ ܙܕܩ ܠܡܬܕܡܪܘ. ܐܝܟܢܐ ܗܪܟܐ ܡ̇ܢ ܚܕܝܘܬܐ ܕܒܫܡܐ ܒܠܚܘܕ ܘܒܚܘܒܐ ܐܡ̇ܪ. ܘܒܗܢܐ ܡܐܡܪܐ ܬܘܒ ܚܕܝܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܡܟܪܙ ܟܕ ܩܥܐ. ܚܕ ܩܪܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟܝܢ ܟܣܝܐ ܘܦܓܪܐ ܕܡܢܢ. ܘܟܕ ܛܒ ܗܟܢ ܠܐ ܡܙܓ ܐ̱ܢܐ ܟܣܝܐ ܒܓܠܝܐ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܪܒܝ̣ܥܝܬܐ ܡܛܠܗ̇ܝ ܕܝ̇ܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܗ̇ܝ ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܘܡܛܠܗ̇ܝ ܕܒܥܠܬ݀ ܚܕܝܘܬܐ ܐܦ ܥܠ ܐܠܗܐܡܚܝ̈ܠܘܬܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܬܐ ܡܬܐܡܪ̈ܢ ܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܚܘܫܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܡܫܝ̣ܚܐ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܬܩܪܐ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܕܡܫܝ̣ܚܐ ܐܬܝ̣ܠܕ ܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܘܚܫ ܘܐܨܛܠܒ ܟܠܗܘܢ ܡܘܕܝܢ. ܡܬܟܢܫ ܣܘܢܦܪܝܣܡܐ ܒܙܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܣܟܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܝ̣ܠܕ ܡ̣ܢ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܚܫ ܘܐܨܛܠܒ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܠܟܠܢܫ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܘܕܐ ܒܡܫܝ̣ܚܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̱ܘ. ܠܝܬ ܠܗ ܠܡܫܬܐܠܘ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܕܐܠܗܐ ܐܬܝ̣ܠܕ ܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܘܚܫ ܘܐܨܛܠܒ. ܘܐܢ ܡ̣ܢ ܗܕܐ ܡܨܛܡܥܪ. ܐܦ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܝܬܝ̣ܪܐܝܬ ܙܕܩ ܠܗ ܠܡܨܛܡܥܪܘ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܬܪܝܢܘܬܐ ܥܐܠܐ ܒܣܘܟܠܗ. ܘܠܘ ܟܝܢܐ ܗ̱ܘ ܦܫܝ̣ܛܐ. ܐܠܐ ܡܪܟܒܐ. ܟܐܢܐܝܬ ܟܠ ܩܘܛܪܓܐ ܕܥܠ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܡܢܘ̈ܬܗ ܩܕܡܝܬ݀ ܘܡܪܢܐܝܬ ܢܦܠ. ܐܦ ܥܠ ܗ̇ܝ ܐ̱ܚܪܬܐ ܙܕܩ ܕܢܦܠ ܐ̱ܚܪܝܬ݀ ܘܐܫܝ̣ܠܐܝܬ. ܟܐܡܬ݀ ܒܡܠܬܐ ܒܠܚܘܕ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ. ܐܢܕܪܝܢܛܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܥܠܬ݀ ܨܘܪܬܗ ܐܢܕܪܝܢܛܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܒܥܠܬ݀ ܗܘܠܐ ܕܝܠܗ ܢܚܫܐ. ܘܠܐ ܫܟܝ̣ܪܐ ܠܡܐܡܪ ܕܗܢܐ ܢܚܫܐ ܐܢܕܪܝܢܛܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܗܢܐ ܐܢܕܪܝܛܐ ܢܚܫܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܗ̇ ܒܕܡܘ̣ܬܐ ܘܡܪܢ ܡܫܝ̣ܚܐ. ܟܕ ܒܪܢܫܐ ܗ̱ܘ ܡܫܠܡܢܐ ܘܐܠܗܐ ܡܫܠܡܢܐ. ܠܘ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܡܚܫܒܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܢܐܡܪ ܕܗܢܐ ܐܠܗܐ ܐܬܝ̣ܠܕ ܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܘܚܫ ܘܐܨܛܠܒ ܟܕ ܩܕܡܐܝ̣ܬ ܘܡܪܢܐܝܬ ܠܘܬ ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܡܫܠܡܢܐ ܚܝܪܐ ܕܡܠܬܐ. ܐܫܝ̣ܠܐܝܬ ܕܝܢ ܘܒܒܪܬ݀ ܩܠܐ ܒܠܚܘܕ ܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܥܡܗ ܡܚܝܕ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܢ ܫܪܬ݀ ܠܡܪܢ ܕܢܐܡܪ. ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܐܒܪܗܡ ܐܢܐ ܐܝܬܝ ܗܘܝܬ. ܟܕ ܛܒ ܐܠܗܘܬܗ ܗܘܬ݀ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܐܒܪܗܡ ܘܠܘ ܐ̱ܢܫܘܬܗ. ܐܦ ܠܢ ܬܫܪ ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܕܐܠܗܐ ܐܬܝ̣ܠܕ ܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܘܚܫ ܘܐܨܛܠܒ. ܟܕ ܛܒ ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܥܡܗ ܐܬܚܝܕ ܐܠܗܐ܆ ܗܘܝܘ ܕܗܠܝܢ ܣܒܠ ܡܪܢܐܝܬ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܢ ܫܪܬ݀ ܠܡܪܢ ܕܢܐܡܪ ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܣܠܩ ܠܫܡܝܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܗ̇ܘ ܕܢܚܬ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܒܪܗ ܕܐ̱ܢܫܐ. ܟܕ ܛܒ ܐܠܗܘܬܗ ܗ̣ܝ ܕܢܚܬܬ݀ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܘܠܘ ܐ̱ܢܫܘܬܗ. ܘܗܕܐ ܒܥܠܬ݀ ܚܕܝܘܬܐ. ܐܦ ܠܢ ܫܪܝ̣ܪܐ ܕܢܐܡܪ ܐܠܗܐ ܐܬܝ̣ܠܕ ܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܘܚܫ ܘܐܨܛܠܒ. ܟܕ ܒܪܢܫܐ ܗܘܝܘ ܕܗܠܝܢ ܣܒܠ ܟܝܢܐܝܬ܆ ܘܠܘ ܐܠܗܐ ܒܟܝܢܗ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܐܢ ܫܪܝܪܐ ܠܫܠܝ̣ܚܐ ܦܘܠܘܣ ܕܢܐܡܪ. ܕܒܪܢܫܐ ܠܡ ܩܕܡܝܐ ܥܦܪܢܐ ܕܡ̣ܢ ܐܪܥܐ. ܒܪܢܫܐ ܕܬܪܝܢ ܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ. ܟܕ ܛܒ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܕܬܪܝܢ ܥܦܪܢܐ ܗ̱ܘ ܕܡ̣ܢ ܐܪܥܐ. ܫܪܝ̣ܪܐ ܐܦ ܠܢ ܕܢܐܡܪ. ܕܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܐܬܝ̣ܠܕ ܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܘܚܫ ܘܐܨܛܠܒ ܟܕ ܡܛܠܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܥܦܪܢܐ ܕܡ̣ܢ ܐܪܥܐ܇ ܕܐܬܟܢܝ̣ ܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܐܡܪܝܢܢ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܫܬ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܢܗܘ ܕܥܝܕܐ ܐܝܬ ܠܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̣̈ܫܐ ܕܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܐܦ ܥܠ ܢܦܫܐ ܢܩܛܪܓܘܢܗ ܠܡܘܬܐ ܒܥܠܬ݀ ܚܕܝܘܬܗ̇ ܕܥܡ ܦܓܪܐ. ܟܕ ܛܒ ܝܕܥܝ̣ܢ ܕܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܗ̱ܝ ܢܦܫܐ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܒܐܘܪܝܬܐ. ܦܪܘܫ ܠܡ ܩܘܪ̈ܝܐ ܠܒܝܬ ܓܘܣܐ. ܕܢܗܘܐ ܥܪܩ ܠܬܡܢ ܟܠ ܩܛܘܠܐ. ܐܝܢܐ ܕܢܩܛܘܠ ܢܦܫܐ ܡ̣ܢ ܫܠܝܐ. ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܕܘܝܕ ܕܒܦܪܙܠܐ ܥܠܬ݀ ܢܦܫܗ. ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܕܡܐ ܕܢܦ̈ܫܬܗܘܢ ܐܙܠܘ ܓܒܪ̈ܐ. ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܠܘ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܥܝܕܐ ܕܪܘܚܐ ܘܚܝܠܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̣̈ܫܐ ܫܢܙܝ̣ܢܢ ܟܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܠܗܐ ܒܒܣܪ ܐܬܝ̣ܠܕ ܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܘܚܫ ܘܐܨܛܠܒ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܫܒܥ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܢܗܘ ܕܠܐ ܫܟܝ̣ܪܐ ܕܢܐܡܪ ܕܗܢܐ ܝܕܘܥܐ ܚܘܪܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܟܕ ܛܒ ܢܦܫܐ ܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܕܝܕܥܐ ܕܠܘ ܦܓܪܐ. ܘܦܓܪܐ ܗܘܝܘ ܕܚܘܪ ܘܠܘ ܢܦܫܐ. ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܠܐ ܫܟܝ̣ܪܐ ܕܢܐܡܪ ܕܐܠܗܐ ܐܬܝ̣ܠܕ ܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܘܚܫ ܘܐܨܛܠܒ. ܟܕ ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܥܡܗ ܡܚܝܕ܇ ܗܘܝܘ ܕܗܠܝܢ ܣܒܠ܆ ܘܠܘ ܗ̣ܘ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܡܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܟܠܗܘܢ ܡܘܕܝܢ܇ ܕܥܠܬ݀ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܗ̣ܘ ܦܘܪܩܢܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡ̣ܢ ܥܒܕܘܬܐ ܕܡܘܬܐ ܕܒܚܛܝ̣ܬܐ ܘܣܛܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܐܠܘ ܒܝܕ ܡܘܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܐܟܪܙܘ ܗܘܘ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̣̈ܫܐ ܕܗܘܐ ܠܗܘܢ ܦܘܪܩܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ. ܟܒܪ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܥܠܬ݀ ܦܫܝ̣ܩܘܬܗ̇ ܕܥܠܬܐ ܠܘ ܣܓܝ ܡ̣ܢ ܚܛܗ̈ܐ ܡܙܕܗܪܝ̣ܢ ܗܘܘ. ܐܦܠܐ ܐܟܡܐ ܕܙܕܩ ܛܝܒܘܬܗ ܡܩܒܠܝ̣ܢ ܗܘܘ ܕܗ̇ܘ ܕܗܕܐ ܠܘܬܗܘܢ ܣܥܪ. ܒܕܓܘܢ ܡ̣ܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܗܘܬ݀ ܠܗܘܢ ܕܢܟܪܙܘܢ. ܒܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܣܩܘܒܠܝ ܠܫܪܪܐ ܕܒܡܘܠܕܗ ܠܡ ܕܒܒܣܪ ܕܐܠܗܐܘܒܚܫܘ̈ܗܝ ܨܒܝܢܝ̈ܐ ܕܒܒܣܪ ܘܒܡܘܬܗ ܕܒܒܣܪ ܐܬܦܪܩܬܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܡܬܒܩܝܢ ܕܒܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܛܒ ܥܛܠ ܘܕܡܝ̣ܪ ܘܕܠܐ ܒܥܝܕ ܐܬܦܪܩܘ. ܚܝ̈ܐ ܢܚܘܢ ܙܗܝ̣ܪ̈ܐ. ܘܛܝܒܘܬܗ ܢܩܒܠܘܢ ܕܗ̇ܘ ܕܠܘܬ ܟܠܗ ܗܢܐ ܣܘܪܩܐ ܬܚܬܝ̣ ܝܬܗ ܡܛܠܬܗܘܢ. ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ. ܕܐܝܟܐ ܕܣܓܝܬ݀ ܚܛܝܬܐ܆ ܬܡܢ ܐܬܝܬܪܬ݀ ܛܝܒܘܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܬܚܘܝ̣ ܕܗܕܐ ܐܘܪܚܐ ܝܬܝ̣ܪ ܡܗܢܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܘܬ ܫܘܡܠܝܐ ܕܢܝܫܗ̇ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܦܘܠܘܣ ܒܕܩܘܪ̈ܝ̣ܢܬܝܐ ܩܕܡܝܬܐ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܝܕܥܘܗ̇ ܟܐܡܬ݀ ܠܛܝܒܘܬܐ. ܠܘ ܠܡܪܗ̇ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܙܩܦܝ̣ܢ ܗܘܘ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ܝ ܕܓܠܛܝ̈ܐ. ܟܕ ܡܛܐ ܕܝܢ ܫܘܠܡܗ ܕܙܒܢܐ. ܫܕܪ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ ܘܗܘܐ ܡ̣ܢ ܐܢ̱ܬܬܐ. ܘܗܘܐ ܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ. ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ ܐܢܘܢ ܢܙܒܢ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦܣܝ̈ܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܡ ܐܡܝܪ. ܕܣܠܩ ܠܫܡܝܐ ܘܫܒܐ ܫܒܝ̣ܬܐ: ܘܝܗܒ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܕܣܠܩ ܕܝܢ ܡܢܐ ܗ̱ܝ. ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܦ ܢܚܬ ܠܘܩܕܡ ܠܬܚܬܝ̈ܬܗ̇ ܕܐܪܥܐ. ܗ̇ܘ ܕܢܚܬ ܗܘܝܘ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܣܠܩ. ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܫܡܝ̈ܐ ܕܢܫܠܡ ܟܠ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܦܝܠܝ̈ܦܝܣܝܐ. ܗܕܐ ܠܡ ܐܬܪܥܘ ܒܢܦܫܟܘܢ. ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܕܡܘ̣ܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܚܛܘ̣ܦܝܐ ܚܫܒܗ̇ ܠܗܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܚܡܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܢܦܫܗ ܣܪܩ ܘܕܡܘ̣ܬܐ ܕܥܒܕܐ ܢܣܒ. ܘܗ̣ܘܐ ܒܕܡܘ̣ܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܒܐܣܟܡܐ ܐܫܬܟܚ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ. ܘܡܟܟ ܢܦܫܗ. ܘܐܫܬܡܥ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ. ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܙܩܝ̣ܦܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܕܩܘܠܣܝ̈ܐ. ܗ̇ܘ ܕܗܘܝܘ ܕܡܘ̣ܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ. ܘܒܘܟܪܐ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܒܗ ܐܬܒܪܝ̣ ܟܠܡܕܡ ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ. ܟܠ ܕܡܬܚܙܐ ܘܟܠ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ. ܐܢ ܡܘ̈ܬܒܐ ܘܐܢ ܡܪ̈ܘܬܐ. ܘܐܢ ܐܪ̈ܟܐܣ ܘܐܢ ܫܘܠܛܢ̈ܐ. ܟܠ ܡܕܡ ܒܐܝܕܗ ܘܒܗ ܐܬܒܪܝ̣. ܘܗܘܝܘ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܟܠ. ܘܟܠܡܕܡ ܒܗ ܩܐܡ. ܘܗܘܝܘ ܪܝ̣ܫܐ ܕܦܓܪܐ ܕܥܕܬܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܐ ܕܒܘܟܪ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝ̣̈ܬܐ. ܕܢܗܘܐ ܩܕܡܝ ܒܟܠ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܬ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܕܩܘܠܣܝ̈ܐ.ܕܒܗ ܠܡ ܥܡܪ ܟܠܗ ܡܘܠܝܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܓܘܫܡܢܐܝܬ. ܘܒܗ ܐܦ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡܫܬܡܠܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܐ ܕܟܠܗܝܢ ܐܪ̈ܟܐܣ ܘܫܘܠܛܢ̈ܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐܕܫܒܥ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܗܝ ܕܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ ܩܕܡܝܬܐ. ܪܒ ܗ̣ܘ ܐ̱ܪܙܐ ܕܟܐܢܘܬܐ. ܕܐܬܓܠܝ̣ ܒܒܣܪ. ܘܐܙܕܕܩ ܒܪܘܚ. ܘܐܬܚܙܝ̣ ܠܡܠܐܟ̈ܐ. ܘܐܬܟܪܙ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ. ܘܐܬܗܝܡܢ ܒܥܠܡܐ. ܘܐܣܬܠܩ ܒܫܘܒܚܐ. ܘܥܠ ܝܡܝ̣ܢܐ ܕܟܘܪܣܝܗ ܕܐܠܗܐ ܝ̣ܬܒ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܡܢܐ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܛܝ̣ܛܘܣ ܟܕ ܠܡ ܡܣܟܝܢܢ ܠܣܒܪܐ ܒܪܝ̣ܟܐ. ܘܠܓܠܝܢܐ ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܕܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܡܚܝܢܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝ̣ܚܐ. ܕܗ̣ܘ ܝܗܒ ܢܦܫܗ ܚܠܦܝܢ ܕܢܦܪܩܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܘܠܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬ ܕܬܫܥ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ. ܒܟܠ ܡܢܘ̈ܢ ܘܒܟܠ ܕܡܘ̈ܢ ܡܠܠ ܐܠܗܐ ܥܡ ܐܒܗܝ̈ܢ ܒܢ̈ܒܝܐ ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ. ܘܒܗܠܝܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܝܐ ܡܠܠ ܥܡܢ ܒܒܪܗ. ܕܠܗ ܣܡ ܝܪܬܐ ܕܟܠ ܡܕܡ. ܘܒܗ ܥܒܕ ܠܥܠܡ̈ܐ. ܘܗܘܝܘ ܨܡܚܐ ܕܫܘܒܚܐ ܘܨܠܡܐ ܕܐܝ̣ܬܘܬܗ. ܘܐܚܝ̣ܕ ܟܠ ܒܚܝܠܐ ܕܡܠܬܗ. ܘܒܗ ܥܒܕ ܕܘܟܝܐ ܕܚܛܗܝ̈ܢ. ܘܝ̣ܬܒ ܡ̣ܢ ܝܡܝܢܐ ܕܪܒܘܬܐ ܒܡܪ̈ܘܡܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܥܣܪ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇. ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܒܛܝܒܘܬܗ. ܚܠܦ ܟܠܢܫ ܛܥܡ ܡܘܬܐ. ܝܐܐ ܗܘܐ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܟܠ ܒܐܝ̣ܕܗ. ܘܟܠ ܡܛܠܬܗ. ܘܒܢܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܥܠ ܠܬܫܒܘܚܬܐ. ܕܠܪܝ̣ܫܐ ܕܚܝܝ̈ܗܘܢ ܒܚܫܗ ܢܓܡܪܝ̣ܘܗܝ ܗܦܟܬܐ ܐܡܪܝܢ ܕܠܘ ܗܟܢܐ ܗ̱ܘ ܦܬܓܡܐ. ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ. ܚܠܦ ܟܠܢܫ ܛܥܡ ܡܘܬܐ ܦܘܢܝܐ ܐܡܪܝܢܢ. ܕܒܟܠܗܘܢ ܨܚܚ̈ܐ ܕܠܘܬ ܝܘܢܝ̈ܐ ܘܪ̈ܘܡܝܐ ܘܣܘܪ̈ܝܝܐ ܣܛܪ ܡܢܟܘܢ. ܘܐܪ̈ܡܢܝܐ ܘܐܝ̣ܓܘ̈ܦܛܝܐ ܘܐܝ̣ܒܪ̈ܝܐ ܘܐܠܢܝ̈ܐ ܘܣܩܘ̈ܬܝܐ ܘܟܘ̈ܫܝܐ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܟܬܝ̣ܒ. ܘܕܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܢܟܕܒܘܢ܇ ܘܐܢ̱ܬܘܢ ܒܠܚܘܕܝܟܘܢ ܬܫܪܘܢ. ܣܓܝ ܣܟܠܐ ܠܡܣܒܪܘ. ܘܐܢ ܢܐܫܦ ܕܒܟܠܗܘܢ ܨܚܚ̈ܐ ܐܟܡܐ ܕܒܨܚܚܟܘܢ ܗ̣ܘ ܗ̣ܘ ܦܬܓܡܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܘܣܦ ܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ. ܕܝܐܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ܘ ܕܟܠ ܒܐܝܕܗ ܘܡܛܠܬܗ ܡܢܐ ܬܥܒܕܘܢ. ܘܒܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܒܘܟܪܐ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܐ ܕܒܘܟܪ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ  ܡܝ̣̈ܬܐ. ܕܢܗܘܐ ܩܕܡܝ ܒܟܠ. ܕܠܡܐ ܐܦ ܗܢܐ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝ̄ܐ

 

ܩܕܝܫܐ ܐܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܡ̣ܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܝܢ ܕܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ. ܦܪܝ̣ܫܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܥܒܕܐ ܐܠܗܝܐ ܘܦܐܐ ܠܛܒܘܬܐ ܕܠܘܬܢ. ܗ̇ܝ ܕܡܢܢ ܐܟܘܬܢ ܢܬܬܟܝ̣ܢ ܟܠܢܐܝܬ ܘܫܪܝ̣ܪܐܝܬ ܡܠܬܐ ܡܥܠܝ ܡ̣ܢ ܐܘܣܝܐ. ܘܢܣܥܘܪ ܘܢܚܫ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܦܪ̈ܝ̣ܫܬܐ ܘܝ̣ܕܝ̣̈ܥܬܐ ܘܕܥܒܕ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܘܕܐ̱ܢܫܘܬܐ ܕܝܠܗ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܒ̄

 

ܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܥܒܕ ܬܕܡܪ̈ܬܐ. ܡ̣ܢ ܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ. ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܕܐ̱ܚܪܢܐ ܗ̱ܘ ܗ̇ܘ ܕܚܫ. ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܚܫ. ܘܠܐ ܡܘܕܐ ܠܗ ܠܠܐ ܚܫܘܫܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܒܒܣܪܐ ܕܝܠܗ ܚܫ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐܝܬ ܐܝܟ ܕܟܬܝ̣ܒ ܢܗܘܐ ܚܪܡ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܓ̄

 

ܕܩܕܝܫܐ ܐܝܘܠܝܘܣ ܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘܬ ܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡܬܟܬܫܝ̣ܢ. ܒܥܠܬܐ ܕܗ̇ܝ ܕܒܪ ܟܝܢܐ. ܘܒܬܘܠܬܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡ̣ܢ ܫܘܪܝܐ ܠܒܣܪܐ ܝܠܕܬ݀. ܠܡܠܬܐ ܝܠܕܬ݀. ܘܐܝܬܝܗ̇ ܝ̇ܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ. ܐܘ ܝܘܕܝ̈ܐ ܟܕ ܠܦܓܪܐ ܨܠܒܘ ܠܐܠܗܐ ܨܠܒܘ. ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܚܕ ܦܘܪܫܐ ܘܦܘܠܓܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܘܕܦܓܪܗ ܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܣܝ̣ܡ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܕ̄

 

ܕܩܕܝܫܐ ܐܬܐܢܣܝܘܣ. ܡ̣ܢ ܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܡܬܒܣܪܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܡܘܕܝܢܢ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܥܠܡ̈ܐ ܘܡܬܘܡܐܝܬ. ܕܐܬܝ̣ܠܕ ܡܬܘܡܝܐܝܬ ܡ̣ܢ ܐܒܐ. ܒܚܪܬܗܘܢ ܕܝܢ ܕܙܒ̈ܢܐ. ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܢ܆ ܡ̣ܢ ܡܪܝܡ ܐܬܝ̣ܠܕ ܒܒܣܪ. ܐܝܟܢܐ ܕܫܠܝ̣ܚܐ ܐܠܗܝܐ ܡܠܦ ܠܢ ܘܐܡ̇ܪ. ܟܕ ܐܬܐ ܕܝܢ ܡܘܠܝܗ ܕܙܒܢܐ ܫܕܪ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ ܘܗ̣ܘܐ ܡ̣ܢ ܐܢ̱ܬܬܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܐܟܚܕܐ. ܘܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܒܪܘܚ܆ ܒܗ ܕܝܢ ܕܐ̱ܢܫ̈ܐ ܒܒܣܪ. ܠܘ ܬܪܝܢ ܟܝܢ̈ܐ ܗ̇ܘ ܚܕ ܒܪܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܗ̄

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ܕܢܚܗ ܕܒܒܣܪ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܒܪܗ ܕܐ̱ܢܫܐ ܡܛܠ ܕܒܢܘ̈ܗܝ ܕܒܪܢܫܐ ܗ̇ܢܘ ܕܐܕܡ܇ ܒܢܝ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܘܢ. ܡܠܬܐ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܐܒܐ ܡ̣ܢ ܠܥܠ. ܐܬܝ̣ܠܕ ܩܕܡ ܥܠܡ̈ܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐܝܬ ܘܠܐ ܡܬܦܫܩܢܐܝܬ ܘܠܐ ܡܬܩܕܡܢܐܝܬ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐܝܬ ܘܡܬܘܡܐܝܬ. ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܙܒ̈ܢܐ ܐ̱ܚܪ̈ܝܐ ܡܬܝ̣ܠܕ ܡ̣ܢ ܠܬܚܬ ܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܡܪܝܡ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܘ̄

 

ܕܩܕܝܫܐ ܐܢܛܝܘܟܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ ܡ̣ܢ ܫܪ̈ܒܐ ܕܥܒܝ̣ܕܝ̣ܢ ܠܗ ܡܛܠ ܝ̇ܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ. ܗ̇ܘ ܕܐܬܡܠ ܒܚܒ̈ܠܐ ܕܠܐ ܟܘ̣ܬܡ̈ܬܐ ܝܠܕܬ݀ ܠܢ ܡܪܝܡ ܦܪܘܩܐ. ܗ̇ܝ ܝ̇ܠܕܬ݀ ܚܝ̈ܐ ܘܝܠܕܬ݀ ܫܘܦܪܐ. ܘܝܠܕܬ݀ ܪܒܘܬܐ. ܗ̇ܝ ܕܠܒܝ̣ܫܬ݀ ܢܘܗܪܐ. ܘܠܒܝ̣ܫܬ݀ ܣܒܪܐ. ܘܝ̇ܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܙ̄

 

ܕܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܘܣܐ. ܡ̣ܢ ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܪܝ̣ܗܝܢ ܒܗܠܝܢ ܕܐܦܘܠܝܢܐܪܝܘܣ. ܠܡܐ܆ ܐ̱ܚܪܢܐ ܝܫܘܥ ܡܣܒܪܝ̣ܢܢ. ܠܡܐ܆ ܟܬܒ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܣܝܡܝ̣ܢܢ. ܠܡܐ܆ ܠܩܕܝ̣ܫܬܐ ܒܬܘܠܬܐ ܝ̇ܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܐܡܪܚ ܐ̱ܢܫ ܡܢܢ܆ ܕܐܦ ܝ̇ܠܕܬ݀ ܒܪܢܫܐ ܢܐܡܪܝܗ̇. ܗ̇ܝ ܕܫܡܥܝ̣ܢܢ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܡܢܗܘܢ ܕܕܠܐ ܚܘܣܢ ܐܡܪܝܢ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܚ̄

 

ܕܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܐܙܝ̣ܢܙܘ ܡ̣ܢ ܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܝܠܕܗ ܕܒܒܣܪ ܕܡܪܢ ܘܦܪܘܩܢ. ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܒܣܪܐ ܡܬܒܣܪ. ܡܠܬܐ ܡܬܥܒܐ. ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܡܬܚܙܐ. ܠܐ ܡܬܓܫܫܢܐ ܡܬܓܫܫ. ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܙܒܢܐ ܡܫܪܐ. ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܒܪܗ ܕܐ̱ܢܫܐ ܗܘܐ. ܝܫܘܥ ܡܫܝ̣ܚܐ ܐܬܡܠܠ ܘܝܘܡܢܐ. ܗ̣ܘ ܟܕ ܗܘ ܘܠܥܠܡܝܢ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝ̄ܛ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ. ܒܗ ܟܕ ܒܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܫܡ̇ܥ ܐܢ̱ܬ ܘܒܬܘܠܬܐ ܘܥܙܪܘܪ̈ܐ܆ ܘܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܦܩܢܐ ܦܓܪܢܝܐ ܠܐ ܒܡܕܡ ܬܒܗܬ. ܠܝܬ ܓܝܪ ܡܕܡ ܕܛܡܐܐ ܗ̇ܘ ܕܥܡܗ ܡܬܥܢܐ ܐܠܗܐ. ܐܦܢ ܠܟ ܢܬܚܙܐ. ܘܠܐ ܫܩܠ ܡܠܘܢ ܡ̣ܢ ܛܡܐܘܬܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܫܡܫܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܥܒܪ ܥܠܝܗܝܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܪܗܛ. ܐܘ ܝ̇ܗܒ ܡ̣ܢ ܕܟܝܘܬܗ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܟܟ̄

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܕܡܛܠ ܒܪܐ: ܗܫܐ ܐܬܢܣܒܢܢ ܘܐܬܦܪܩܢܢ ܒܚܫܘ̈ܗܝ ܕܠܐ ܚܫܘܫܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܟ̄ܐ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ. ܒܗ̇ܘ ܕܥܠ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܪܒܐ. ܘܒܗܘܢ ܒܚܫ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܡܛܠܬܢ ܕܐܠܗܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܟܒ̄

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܦܠܓܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ. ܒܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܠܬ ܕܠܘܬ ܩܠܝܕܘܢܝܘܣ. ܐܢ ܐ̱ܢܫ ܠܘ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܠܡܪܝܡ ܡܣܒܪ܆ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܐܠܗܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܟܓ̄

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܦܠܓܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܒܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܝܘܠܝܢܘܣ. ܕܦܪܘܩܐ ܡ̇ܢ ܘܡܪܝܐ ܕܟܠ. ܒܪܘܝܐ ܟܝ̣ܬ ܕܗܢܐ ܟܠ ܘܡܠܚܐ. ܗ̇ܘ ܒܪܐ ܘܡܠܬܐ. ܘܡܩܪܒܢܐ ܘܪ̈ܝܫܟܗܢܐ. ܘܫܘܐ ܒܡܘܬܒܐ ܕܐܒܐ ܪܒܐ. ܗ̇ܘ ܕܚܠܦܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܝ̣ܛܢܢ ܨܠܡܗ. ܘܠܘܬ ܥܦܪܐ ܐܙܠܢܢ. ܘܠܐ ܝ̣ܕܥܢܢ ܐ̱ܪܙܐ ܪܒܐ ܕܡܙܘܓܘܬܐ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܕܡܘ̣ܬܐ ܕܥܒܕܐ ܐܬܢܚܬ. ܐܠܐ ܘܥܠ ܨܠܝ̣ܒܐ ܣܠܩ. ܘܠܚܛܝ̣ܬܐ ܕܝܠܝ ܥܡܗ ܐܣܩ ܕܬܡܘܬ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܟܕ̄

 

ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡ̣ܢ ܡܐܡܪܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܕܚܫܐ. ܕܪܥܗ ܪܒܐ ܕܒܪܘܝܐ܆ ܩܢܝܐ ܕܒܙܚܐ ܐܘܫܛ ܠܗ. ܙܪܬܐ ܕܡܬܚܬ݀ ܠܫܡܝܐ ܒܨܨ̈ܐ ܩܒܥܘܗ̇ ܥܠ ܩܝܣܐ. ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܒܡܫܝ̣ܚܗ. ܐܬܩܢ ܘܒܪܐ ܒܪ̈ܝܬܐ. ܐܝܕܝ̈ܐ ܕܓܒܠܝ̈ܗܝ ܠܐܕܡ܆ ܡ̣ܢ ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܐܕܡ ܐܬܩܒܥ̈ܝ. ܩܡ ܐܠܗܐ ܒܝܬ ܕܝ̣ܢܐ܆ ܘܒܠܥ ܦܟܐ ܡ̣ܢ ܥܒܕܐ. ܚܢܢ ܠܐ ܡܨܝܐ ܡܫܡܥܬܢ܆ ܡܠܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܬܣܝܒܪ. ܐܠܗܐ ܬܠܐܷ ܥܠ ܩܝܣܐ. ܘܩܛܝ̣ܪ ܐܒܠܐ ܠܒܪ̈ܝܬܐ. ܚܢܢ ܫܬܝܐ ܠܢ ܡܐܪܝ̣ܬܐ܆ ܘܪܟܝ̣ܒܐ ܠܢ ܪܡܘܬܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܟܗ̄

 

ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܕܒܢܝ̣ܩܝܐ. ܐܠܗܐ ܫܪܝ̣ܪܐ ܕܡ̣ܢ ܫܪܝ̣ܪܐ ܐܠܗܐ. ܝ̣ܠܝ̣ܕܐ ܘܠܐ ܥܒܝ̣ܕܐ. ܘܫܘܐ ܒܐܘܣܝܐ ܠܐܒܘܗܝ ܕܒܐܝܕܗ ܗܘܐ ܟܠ. ܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܡܛܠ ܦܘܪܩܢܢ ܢܚܬ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ. ܘܐܬܓܫܡ ܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡ̣ܢ ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ ܝ̇ܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܘܗܘܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܐܨܛܠܒ ܚܠܦܝܢ ܒܝܘ̈ܡܝ ܦܘܢܛܝܘܣ ܦܝܠܛܘܣ. ܘܚܫ ܘܡܝ̣ܬ ܘܐܬܩܒܪ ܘܩܡ ܐܝܟ ܕܨܒ̣ܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܟܘ̄

 

ܕܡܪܝ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ ܡ̣ܢ ܡܐܡܪܐ ܕܒܝܬ ܝܠܕܐ. ܚܠܦ ܕܝܢ ܫܡܫܐ܆ ܠܫܡܫܐ ܕܙܕܝ̣ܩܘܬܐ ܠܐ ܡܣܬܝܟܢܐܝܬ ܝܠܕܬ݀ ܒܬܘܠܬܐ. ܘܠܐ ܬܒܥܐ ܕܐܝܟܢܐ. ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܨܒܐ܆ ܡܙܕܟܐ ܠܗ ܛܟܣܐ ܕܟܝܢܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܟܙ̄

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܚܫܐ ܦܪܘܩܝܐ. ܡܢܘ̣ ܕܠܐ ܢܬܗܪ ܟܕ ܚܙܐ ܠܐܠܗܐ ܕܒܪܝ̣ܟ ܘܡܨܠܐ. ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܠܘܩܒܠ ܟܠܗܘܢ ܬܪ̈ܝܝ ܟܝ̈ܢܐ ܐܟܚܕܐ. ܠܘܩܒܠ ܕܝܢ ܟܠܩܝ̣̈ܕܘܢܝܐ ܕܝ̣ܠܢܐܝܬ ܗ̇ܝ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝ̣ܠܘܣ. ܚ̣ܪܡܐ ܕܬܪܥܣܪ ܐܡܪܝܢܢ. ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܕܡܠܬܐ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܚܫ ܒܒܣܪܐ. ܘܗܘܐ ܒܘܟܪܐ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝ̣̈ܬܐ. ܐܟܡ̇ܢ ܕܚܝ̈ܐ ܘܡܚܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܐܠܗܐ܇ ܚ̣ܪܡܐ ܢܗܘܐ.

 

 

 

 

 

 

 

 

     #1 

 

ܦܣܘܩܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝ̣ܥܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܪܒܝ̣ܥܝܬܐ ܡܛܠ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܕܬܪ̈ܝܝ ܟܝ̈ܢܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܢܛܝ̣ܪܝ̣ܢ ܐܪܐ ܫܘܘ̈ܕܥܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܟܝܢܝܐ ܐܘ ܠܐ ܢܛܝ̣ܪܝ̣ܢ. ܘܐܢ ܠܐ ܢܛܝ̣ܪܝ̣ܢ܆ ܗܐ ܡܘܙܓܐ ܘܚܘܠܛܢܐ ܘܒܘܠܒܠܐ. ܘܐܢ ܢܛܝ̣ܪܝ̣ܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ ܟܝܢܝ̈ܢ. ܘܠܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝ̈ܢܐ܆ ܬܪܝܢܘܬܐ ܕܩܢܘ̈ܡܐ ܐܠܨܐܝܬ ܢܩܦܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܠܘ ܡܫܟܚܢ̈ܝܬܐ ܗ̱ܝ ܠܡܫܬܟܚܘ ܟܝܢܐ ܕܠܐ ܩܢܘܡܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܬܪܝܢ ܐܢܘܢ ܡܕܝܢ ܟܝܢܘ̈ܗܝ ܕܒܪܐ ܬܪܝܢ ܐܦ ܩܢܘܡܘ̈ܗܝ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܬܪܝܢ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܒܫܘܝܘܬ ܐܘܣܝܐ ܐܪܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܚܕ ܟܝܢܐ. ܐܘ ܠܘ ܒܫܘܝܘܬ ܐܘܣܝܐ. ܘܐܢ ܒܫܘܝܘ̣ܬ ܐܘܣܝܐ. ܡܕܝܢ ܒܣܪܐ ܫܘܐ ܒܐܘܣܝܐ ܠܡܠܬܐ ܘܡܠܬܐ ܫܘܐ ܒܐܘܣܝܐ ܠܐܒܐ ܘܠܪܘܚܐ. ܡܬܟܢܫܐ ܕܒܣܪܐ ܫܘܐ ܒܐܘܣܝܐ ܠܐܒܐ ܘܠܪܘܚܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܘܐܢ ܠܘ ܒܫܘܝܘܬܐ ܐܘܣܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ ܟܝܢ̈ܐ. ܘܟܕ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܐܦ ܬܪܝܢ ܩܢܘ̈ܡܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܒܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܘܒܟܝܢܗ ܝ̣ܠܝ̣ܕ ܡ̣ܢ ܡܪܝܡ. ܐܘ ܠܘ ܒܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦܠܐ ܒܟܝܢܗ. ܘܐܢܗܘ ܕܒܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܘܒܟܝܢܗ. ܡܕܝܢ ܡ̣ܢ ܡܪܝܡ ܩܢܐ ܠܗ ܫܘܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܫܟ̣ܝܪܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܠܘ ܒܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܐܦܠܐ ܒܟܝܢܗ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܠܗ ܝܠܕܬ݀ ܡܪܝܡ. ܒܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܠܓܘ ܡܫܟܚܢ̈ܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܢܬܦܪܫ ܡܠܬܐ ܡ̣ܢ ܟܝܢܗ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܬܐܠܕ ܡܪܝܡ. ܘܠܟܝܢܗ ܕܡܠܬܐ ܠܐ ܬܐܠܕ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܡܬܟܢܫܐ ܕܡܪܝܡ ܠܘ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܗ̱ܝ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܪܒܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ. ܗܢܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܘܕܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܢ ܫܘܐ. ܐܘ ܠܐܒܐ ܘܪܘܚܐ. ܘܐܢ ܠܢ ܫܘܐ܇ ܓܠܝ̣ܙ ܡܕܝܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗܘܬܐ. ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܘܐܢ ܠܐܒܐ ܘܪܘܚܐ܆ ܓܠܝ̣ܙ ܡܕܝܢ ܡ̣ܢ ܐ̱ܢܫܘܬܐ. ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܘܟܕ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܫܟܝ̣ܪ̈ܢ܆ ܫܟܝܪܐ ܐܦ ܘܗ̇ܝ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܢܘܕܝܘܗܝ ܠܡܪܢ ܡܫܝܚܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܡܝܫܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܒܪ ܟܝܢܗ ܕܐܒܐ ܝܠܕܬ݀ ܡܪܝܡ. ܐܘ ܒܪ ܟܝܢܗ̇ ܕܝܠܗ̇. ܘܐܢ ܒܪ ܟܝܢܗ ܕܐܒܐ ܝܠܕܬ݀. ܡܕܝܢ ܠܘ ܒܪܢܫܐ ܡܫܠܡܢܐ ܝܠܕܬ݀. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܥܐܠܐ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܕܗܓܓܝ̈ܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܘܐܢ ܒܪ ܟܝܢܗ̇ ܝܠܕܬ݀. ܡܕܝܢ ܠܘ ܐܠܗܐ ܝܠܕܬ݀. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܡܬܟܢܫܐ ܕܠܘ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܗ̱ܝ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܫܬܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܐܢܗܘ ܕܡܫܝ̣ܚܐ ܫܘܐ ܠܐܒܐ ܝܠܘܕܗ. ܘܠܡܪܝܡ ܝܠܕܬܗ. ܘܐܒܐ ܘܡܪܝܡ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܘܩܢܘ̈ܡܐ ܐܢܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܡܫܝ̣ܚܐ ܠܘ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܘܩܢܘ̈ܡܐ ܢܗܘܘܢ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܫܒܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܐܠܗܘܬܗ ܕܡܪܢ ܘܐ̱ܢܫܘܬܗ ܐܢܗܘ ܕܡܢܗܝܢ ܘܠܗܝܢ ܡܩܝ̈ܡܢ ܘܠܘ ܒܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܓܕ̈ܫܐ. ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܬܝܢ ܐܘܣܝ̈ܐܣ ܘܬܪܝܢ ܩܢܘ̈ܡܝ̣ܢ ܢܗܘܘܢ ܟܠܡܕܡ ܓܝܪ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܓܕܫܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܠܘ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܓܕܫܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܗ̇ܘ ܕܠܘ ܓܕܫܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡ̣ܢ ܐܠܨ̈ܬܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܡܝܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܐܢ ܒܠܐ ܚܫܘܫܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ܆ ܠܐ ܟܬܪ ܒܣܪܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ. ܐܝܟܢܐ ܡܠܬܐ ܒܚܫܘܫܘܬܗ ܕܒܣܪܐ ܗ̣ܘܐ ܚܫܘܫܐ. ܙܟܘܬܐ ܓܝܪ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܝܬܝ̣ܪ ܦܐܝܐ ܗܘܬ݀. ܟܐܡܬ݀ ܕܢܬܦܝ̣ܘܗܝ ܠܒܣܪܐ ܠܘܬ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܗ ܘܠܘ ܕܡܢܗ ܕܒܣܪܐ ܢܬܚܣܢ ܗ̣ܘܐ ܗ̇ܘ ܟܝܢܐ ܡܥܠܝܐ ܘܢܚܫ ܗܘܐ ܒܚܫܘܫܘܬܗ. ܘܒܩܨܬ݀ ܗܕܐ ܗ̇ܝ ܕܒܪܢܫܐ ܐܬܐܠܗ ܦܐܝܘ̣ܬ ܙܕܩܐܝܬ ܐܡܪܝܢܢ. ܝܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܐܬܒܪܢܫ. ܐܠܐ ܕܒܪܢܫܐ ܢܣܒ ܒܠܚܘܕ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܫܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܐܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝ̣ܠܕ ܡ̣ܢ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܐܬܚܙܝ̣ ܒܒܣܪ. ܘܐܬܢܣܝ̣ ܒܒܣܪ. ܘܨܡ ܘܚܫ ܘܐܨܛܠܒ ܘܡܝ̣ܬ ܘܩܡ ܒܒܣܪ. ܐܝܟܢܐ ܗ̱ܘ ܠܟܘܢ ܒܡܫܝ̣ܚܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ. ܘܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ. ܘܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ. ܟܕ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܘܠܒܣܪܐ ܐܟܚܕܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢܐ ܘܚܫܘ̈ܫܐ ܘܡܝܘ̈ܬܐ ܣܝܡܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܒܒܣܪ. ܠܗܘ ܕܝܢ ܒܟܝܢܗ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܥܣܝܪܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܐܢ ܩܘܝ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ. ܘܠܐ ܩܢܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܝܬܗ. ܐܘ ܫܘܓܢܝܐ ܒܟܝܢܗ: ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ. ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܡܕܝܢ ܫܪܝܪܐ ܕܣܟ ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܙܢܝ̣̈ܢ ܬܐܡܪܘܢܝܗܝ ܕܚܫ ܒܒܣܪ ܐܘ ܒܙܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܚܕܥܣܪ

 

ܐܡܪܝܢ ܐܢܓܝܪ ܚܕ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ. ܗ̇ܘ ܕܝ̇ܕܥ ܠܝܘܡܐ ܐ̱ܚܪܝܐ ܘܒܣܪܐ ܐܬܝܠܕ ܡ̣ܢ ܐܢ̱ܬܬܐ. ܘܐܬܚܙܝ̣ ܘܐܬܢܣܝ̣ ܘܨܡ ܘܚܫ ܘܐܨܛܠܒ ܘܡܝ̣ܬ ܘܩܡ ܒܟܝܢܗ ܘܠܫܥܬܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܡܫܬܟܚ ܠܗ ܗ̇ܘ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܠܗܠܝܢ ܕܝ̇ܕܥ ܠܐ ܝ̇ܕܥ܆ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܝܒ̄

 

ܐܡܪܝܢ. ܐܢ ܡܘܬܐ ܦܘܪܫܢܐ ܗ̱ܘ ܕܢܦܫܐ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ. ܘܐܠܗܘܬܐ ܠܐ ܦܓܪܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܦܠܐ ܐܬܦܪܫܬ݀ ܡ̣ܢ ܢܦܫܐ: ܐܝܟܢܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܐܡܪ ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܙܢܝ̣̈ܢ ܕܐܠܗܐ ܡܝ̣ܬ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܝܓ̄

 

ܐܡܪܝܢ ܐܢ ܗ̇ܝ ܕܐ̱ܢܫ ܒܨܒܝܢܐ ܢܩܢܐ ܠܐܢܫ ܐܝܟ ܢܦܫܗ ܡܨܝܐ ܗ̱ܝ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ. ܕܓܒܪ̈ܐ ܐܚܒܘ ܢܫܝ̈ܟܘܢ ܐܝܟ ܕܠܦܓܪ̈ܝܟܘܢ. ܘܕܒܟܝܢܐ ܬܗܘܐ ܗܕܐ ܠܐ ܡܨܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܡ̣ܢ ܚܕܝܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܝ̇ܠܦܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܡܠܦܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܝܕ̄

 

ܐܡܝܢ ܕܒܟܝܢܐ ܗ̱ܘ ܐܪܐ ܡܫܝ̣ܚܐ ܐܠܗܐ ܡܫܠܡܢܐ. ܘܒܪܢܫܐ ܡܫܠܡܢܐ. ܐܘ ܠܘ ܒܟܝܢܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܐܘ ܒܟܝܢܐ ܐܠܗܐ. ܘܠܘ ܒܟܝܢܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܘ ܒܟܝܢܐ ܐܠܗܐ. ܘܠܘ ܒܟܝܢܐ ܒܪܢܫܐ. ܐܘ ܒܟܝܢܐ ܒܪܢܫܐ: ܘܠܘ ܒܟܝܢܐ ܐܠܗܐ. ܘܐܢ ܒܟܝܢܐ ܗ̱ܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܡܫܝ̣ܚܐ܆ ܐܦܠܐ ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܘܫܟܝ̣ܪܘܬܐ ܬܘܒ ܕܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܦܫܚܘ̈ܗܝ ܕܦܘܠܓܐ܆ ܠܟܠܢܫ ܓܠܝܢ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܝܗ̄

 

ܐܡܪܝܢ ܐܢܗܘ ܕܗ̇ܘ ܕܡܦܪܫ ܟܝܢܘ̈ܗܝ ܕܡܫܝܚܐ܇ ܬܪܝܢ ܐܡ̇ܪ ܒܢܝ̈ܐ. ܚܕ ܕܐܒܐ ܘܚܕ ܕܡܪܝܡ. ܓܠܝܐ ܕܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܦܪܫ ܟܝܢܘ̈ܗܝ ܕܡܫܝܚܐ. ܚܕ ܒܪܐ ܐܡ̇ܪ ܥܦܝ̣ܦܐ. ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܕܐܒܐ ܘܕܡܪܝܡ. ܘܟܕ ܬܪܝܢܘܬܐ ܡܬܬܪܝ̣ܡܐ. ܐܝܟܢܐ ܡܨܝܐ ܕܬܦܘܫ ܥܦܝ̣ܦܘܬܐ. ܥܦܝ̣ܦܘܬܐ ܓܝܪ ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܡܣܬܟܠܐ ܘܡܬܝܕܥܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܝܘ̄

 

ܐܡܪܝܢ ܐܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܒܣܪܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ. ܘܒܬܪ ܒܣܪܐ ܗܟܘܬ ܚܕ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ. ܡܢܐ ܡܕܝܢ ܗܘܝܗܝ ܠܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܕܒܣܪܐ. ܐܘ ܕܠܡܐ ܕܠܐ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܣܪܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ. ܘܐܢ ܡܨܝܐ܆ ܠܘܬ ܗܓܓܘܬܐ ܡܘܒܠܐ. ܗ̇ܝ ܕܝܬܝܪ ܫܟܝ̣ܪܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܝܙ̄

 

ܐܡܪܝܢ ܐܝܬ ܐܪܐ ܐܠܗܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܡܫܝ̣ܚܐ܇ ܐܘ ܠܐ ܐܝܬ. ܘܐܢ ܐܝܬ܆ ܗܐ ܣܓܝܐܘܬ ܐܠܗ̈ܐ. ܘܐܢ ܠܝܬ܆ ܡܕܝܢ ܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܐܘ ܠܘ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܘ ܐܦ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܐܢ̱ܬܬܐ ܐܬܝ̣ܠܕ܇ ܘܚܫ ܘܡܝ̣ܬ. ܘܓܠܝܐ ܕܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܫܟܝ̣ܪ̈ܢ. ܘܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܗܕܐ ܫܟܝ̣ܪܘܬܐ ܡܦܨܝܐ ܗ̇ܝ ܗ̣ܝ ܕܢܐܡܪ. ܕܡܫܝܚܐ ܠܘ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܒܟܝܢܐ. ܐܠܐ ܒܪܢܫܐ ܕܥܡܪ ܒܗ ܐܠܗܐ. ܟܐܡܬ݀ ܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܢܣܒ. ܘܒܗ ܐܝܟ ܕܒܗܝܟܠܐ ܥܡܪ ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܨܒܝܢܐ ܘܕܚܘܒܐ ܒܠܚܘܕ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܝܚ̄

 

ܐܢ ܥܡܢܘܐܝܠ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܠܡܢܐ. ܘܒܪܢܫܐ ܡܫܠܡܢܐ. ܘܒܬܘܠܬܐ ܠܐܠܗܐ ܝܠܕܬ݀. ܠܒܪܢܫܐ ܐܪܐ ܡܢܘ̣ ܝܠܕܗ. ܘܟܒܪ ܬܐܡܪ ܕܐܒܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܬܫܬܟܚ ܕܡܫܡܠܝܐܝܬ ܠܟܝܢ̈ܐ ܘܕܝ̣ܠܝ̈ܬܗܘܢ ܡܒܠܒܠ ܐܢ̱ܬ. ܘܠܗ̇ܘ ܕܠܐ ܐܡܐ ܐܡܐ ܣܐܡ ܐܢ̱ܬ. ܘܠܗ̇ܘ ܕܠܐ ܐܒܐ ܐܒܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܝ̄ܛ

 

ܐܡܪܝܢ ܐܢ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܝܠܕܬ݀ ܒܪܢܫܐ ܗ̱ܝ ܒܬܘܠܬܐ. ܐܦܠܐ ܝܠܕܬ݀ ܡܫܝ̣ܚܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܫܝ̣ܚܐ ܒܪܢܫܐ ܗ̱ܘ ܡܫܠܡܢܐ. ܘܐܢ ܠܘ ܝܠܕܬ݀ ܡܫܝܚܐ ܗ̱ܝ. ܐܦܠܐ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܗ̱ܝ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܫܝ̣ܚܐ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܡܫܠܡܢܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܟܕ ܠܗ̇ܝ ܕܝܠܕܬ݀ ܒܪܢܫܐ ܘܝܠܕܬ݀ ܡܫܝ̣ܚܐ ܡܪܝܡܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ܆ ܠܗ̇ܝ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܗ̱ܝ ܡܪܝ̣ܡܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܠܐ ܒܝ̣ܕܥܬܐ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܕܥܣܪܝܢ

 

ܐܡܪܝܢ ܐܢܗܘ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܫܝܚ̄. ܒܪ ܟܝܢܐ ܕܐܒܐ ܐܡܪܘܗܝ ܠܒܪܐ. ܘܐܚܪܡܘ ܠܟܠ ܕܡ̣ܢ ܐܘܣܝܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܡܘܕܐ ܠܗ. ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܚܝܬ ܚܪܡܗܘܢ ܥܐܠܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܟܕ ܠܒܪ ܟܝܢܐ ܕܐܒܐ܆ ܡ̣ܢ ܡܪܝܡ ܐܡܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܗ ܕܐܬܝܠܕ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܣܗܕ̈ܘܬܗܘܢ ܟܬܒܝ̈ܬܐ. ܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܟܬܒܐ ܠܡ ܕܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܒܪܗ ܕܐܒܪܗܡ. ܐܠܘ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܘܕܐܒܪܗܡ ܘܟܠ ܐܒܐ ܩܕܝ̣ܡ ܠܒܪܗ. ܡܫܬܟܚ ܠܗ ܕܘܝܕ ܐܦ ܐܒܪܗܡ ܕܩܕܝ̣ܡܝ̣ܢ ܠܐܠܗܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܒ̄

 

ܒܗ ܟܕ ܒܗ. ܛܠܝܐ ܕܝܢ ܡܬܚܝܠ ܗܘܐ ܘܪܒܐ ܗܘܐ. ܘܡܬܡܠܐ ܗܘܐ ܚܟܡܬܐ ܘܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܗܘܬ݀ ܥܠܘܗܝ. ܐܡܪܝܢ ܠܗܢܐ ܝܠܕܬ݀ ܡܪܝܡ. ܘܐܠܘ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘܐ ܐܝܟܢܐ ܡܬܚܝܠ ܗ̣ܘܐ ܒܬܪ ܡܚܝ̣ܠܘܬܐ. ܘܪܒܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܙܥܘܪܘܬܐ. ܘܡܬܡܠܐ ܗ̣ܘܐ ܚܟܡܬܐ ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܓܠܝ̣ܙ ܗܘܐ ܡܢܗ̇. ܠܘ ܓܝܪ ܕܝ̣ܠܝ̈ܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܢܝܢ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܕܒܪܢܫܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܒܗ ܟܕ ܒܗ̇. ܕܒܪ ܠܡ ܝܫܘܥ ܠܬܪܥܣܪܬܗ. ܘܫܪܝ̣ ܕܢܐܡܪ ܠܗܘܢ. ܕܗܐ ܣܠܩܝ̣ܢܢ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܢܬܡܠܝ̈ܢ ܟܠܗܝܢ ܕܟܬܝ̣̈ܒܢ ܒܢ̈ܒܝܐ ܥܠ ܒܪܗ ܕܐ̱ܢܫܐ. ܢܫܬܠܡ ܓܝܪ ܠܥܡ̈ܡܐ. ܘܢܒܙܚܘܢ ܒܗ ܘܢܪܩܘܢ ܒܐܦܘ̈ܗܝ ܘܢܢܓܕܘܢܝܗܝ ܘܢܩܛܠܘܢܝܗܝ. ܘܠܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܢܩܘܡ. ܚ̇ܙܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܝܟܢܐ ܡܪܢ ܥܠ ܒܪܗ ܕܐ̱ܢܫܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܥܠ ܟܝܢܗ ܐ̱ܢܫܝܐ ܣܐܡ ܠܚܫ̈ܐ ܒܡܠܦܢܘܬܗ ܕܠܘܬ ܬܠܡܝ̣̈ܕܘܗܝ. ܘܐܢ̱ܬܘܢ ܡ̣ܢ ܐܘܪܚܐ ܕܝܠܗ ܐܣܛܝ̣ܬܘܢ. ܘܗܠܝܢ ܕܡܫܚ̈ܠܦܢ ܡ̣ܢ ܢܝܫܐ ܕܡܠܘ̈ܗܝ ܠܟܘܢ ܓܒܝܬܘܢ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܒܗ ܟܕ ܒܗ. ܫܪܘ ܠܡ ܗܝܟܠܐ ܗܢܐ ܘܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܡܩܝ̣ܡ ܐ̱ܢܐ ܠܗ. ܐܡܪܝܢ ܚܙܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܗܝܟܠܐ ܩܪܐ ܠܗ ܠܦܓܪܗ. ܘܐܢ̱ܬܘܢ ܟܕ ܡܢܢ ܫܡܥܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܗܕܐ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܕܡ ܢܘܟܪܝܐ ܡܠܦܝ̣ܢܢ ܡܩܛܪܓܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܦܪܟܣܝܣ. ܝܫܘܥ ܠܡ ܕܡ̣ܢ ܢܨܪܬ. ܓܒܪܐ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܬܚܙܝ̣ ܠܘܬܟܘܢ ܒܚܝ̈ܠܐ ܘܒܐܬܘ̈ܬܐ ܘܒܓܒܪ̈ܘܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܥܒܕ ܒܐܝܕܗ ܒܝܢܬܟܘܢ܆ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܐܢ̱ܬܘܢ ܝ̇ܕܥܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܘܐܢܗܘ ܕܫܪܝ̣ܪܐܝܬ ܓܒܪܐ ܗ̱ܘ ܕܐܠܗܐ ܣܥܪ ܒܐܝ̣ܕܗ ܗܠܝܢ. ܘܠܘ ܒܦܢܛܣܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܐܠܗܐ ܢܗܐ ܒܟܝܢܐ ܗ̣ܘ ܗܢܐ. ܥܠ ܐܠܗܐ ܠܐ ܢܦܠ ܫܡ ܓܒܪܐ ܐܘ ܐܢ̱ܬܬܐ. ܐܦܠܐ ܐܠܗܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܐܠܗܐ ܣܥܪ ܚܝ̈ܠܐ. ܒܕ ܐܢܗܘ ܕܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܗ̇ܘ ܕܣܥܪ. ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܣܦܩ ܠܡܣܥܪ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܬ

 

ܒܗ ܟܕ ܒܗ. ܫܪܝܪܐܝܬ ܢܕܥ ܟܠܢܫ. ܕܡܪܝܐ ܘܡܫܝ̣ܚܐ ܥܒܕܗ ܐܠܗܐ܇ ܠܗܢܐ ܝܫܘܥ ܕܐܢ̱ܬܘܢ ܙܩܦܬܘܢ.. ܐܡܪܝܢ ܐܝܟܢܐ ܡܟܝ̣ܠ ܒܟܝܢܐ ܘܠܘ ܒܛܝܒܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܝܫܘܥ ܡܪܝܐ ܘܡܫܝ̣ܚܐ. ܟܕ ܐܠܗܐ ܥܒܕܗ ܗܟܢܐ. ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܒܟܝܢܐ ܠܐ ܣܟ ܡܬܐܡܪ ܕܡܬܥܒܕ. ܒܕܠܐ ܥܒܝ̣ܕܐ ܗ̱ܘ ܒܟܝܢܐ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܒܥ

 

ܒܗ ܟܕ ܒܗ. ܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܐܢ̱ܬܘܢ ܙܩܦܬܘܢ ܗ̇ܘ ܕܐܩܝ̣ܡ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܐܡܪܝܢ ܐܢܗܘ ܕܒܟܝܢܐ ܗ̱ܘ ܐܠܗܐ ܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܕܐܙܕܩܦ ܘܐܠܗܐ ܐܩܝ̣ܡܗ. ܘܠܘ ܒܛܝܒܘܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚ ܐܠܗܐ ܕܢܡܘ̣ܬ ܟܕ ܡܝܘܬܐ ܗ̱ܘ ܒܟܝܢܗ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܡܢܐ

 

ܒܗ ܟܕ ܒܗ. ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ ܡܫܚܗ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܒܚܝܠܐ. ܘܗܘܝܘ ܕܡܬܟܪܟ ܗ̣ܘܐ ܘܡܐܣܐ ܗ̣ܘܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬܢܟܝ̣ܘ ܡ̣ܢ ܒܝܫܐ. ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܥܡܗ ܗ̣ܘܐ. ܐܡܪܝܢ ܕܐܠܗܐ ܡܫܡܠܝܐ ܗ̱ܘ ܒܟܝܢܐ. ܘܠܐ ܣܢܝ̣ܩ ܠܡܫܬܡܠܝܘ ܒܝܕ ܡܫܝ̣ܚܘܬܐ. ܕܚܣܝ̣ܪܐ ܗ̱ܝ ܓܝܪ ܗܕܐ. ܘܐܦܠܐ ܐܠܗܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܠܡܗܘܐ. ܘܐܠܐ ܡܫܬܟܚ ܠܢ ܐܠܗܐ ܡܣܝܥܢܐ ܘܐܠܗܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܣܬܝܥܢܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܫܥ

 

ܒܗ ܟܕ ܒܗ. ܘܦܩܕܢ ܕܢܟܪܙ ܘܢܣܗܕ ܠܥܡܐ܆ ܕܗܘܝܘ ܕܐܬܦܪܫ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܕܝ̇ܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܕܡܝ̣̈ܬܐ. ܐܡܪܝܢ ܓܝܪ ܕܗ̇ܘ ܕܒܟܝܢܐ ܗ̱ܘ ܘܠܘ ܒܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܐ. ܐܝܟܢܐ ܢܬܦܪܫ ܠܗ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܫܘܐ ܠܗ. ܘܐܟܘܬܗ ܒܟܝܢܐ ܗ̱ܘ ܘܠܘ ܒܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܕܝ̇ܢܐ ܕܙܦܠܢ ܘܙܦܠܢ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܥܣܪ

 

ܦܘܠܘܣ ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܪ̈ܘܡܝܐ. ܐܢ ܠܡ ܬܘܕܐ ܒܦܘܡܟ ܕܡܪܝܐ ܗ̱ܘ ܝܫܘܥ. ܘܬܗܝܡܢ ܒܠܒܟ ܕܐܠܗܐ ܐܩܝ̣ܡܗ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܬܚܐ.. ܐܡܪܝܢ. ܚܙܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܝܟܢܐ ܒܗ̇ܝ ܕܒܦܘܡܟ ܒܠܚܘܕ ܬܘܕܐ ܕܡܪܝܐ ܗ̱ܘ ܝܫܘܥ. ܠܗ̇ܝ ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܗ̱ܘ ܡܪܝܐ ܪܡܙ ܫܠܝܚܐ ܚܟܝ̣ܡܐ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܬܗܝܡܢ ܒܠܒܟ ܘܫܪܟܐ ܠܟܝܢܗ ܐ̱ܢܫܝܐ ܘܩܢܘܡܗ ܡܫܘܕܥ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝ̄ܐ

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܐܦܣܝ̈ܐ. ܕܐܠܗܗ ܠܡ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܐܒܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ. ܐܡܪܝܢ ܐܝܟܢܐ ܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܐܠܗܐ ܕܗ̇ܘ ܕܒܟܝܢܐ ܘܠܘ ܒܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܒ̄

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇. ܘܡܢܐ ܗ̱ܝ ܠܡ ܝܬܝ̣ܪܘܬܐ ܕܪܒܘܬܐ ܕܚܝܠܗ܇ ܒܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝ̣ܢ܇ ܐܝܟ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܬܘܩܦܐ ܕܚܝܠܗ ܕܥܒܕ ܒܡܫܝ̣ܚܐ܇ ܘܐܩܝ̣ܡܗ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܇ ܘܐܘܬܒܗ ܡ̣ܢ ܝܡܝ̣ܢܗ ܒܫܡܝܐ܇ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܠܗܝܢ ܐܪ̈ܟܐܣ ܘܫܘܠܛܢ̈ܐ܇ ܘܚܝ̈ܠܐ ܘܡܪ̈ܘܬܐ܇ ܘܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܡ ܕܡܫܬܡܗ. ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܒܕܥܬܝ̣ܕ. ܘܫܥܒܕ ܟܠ ܡܕܡ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܐܡܪܝܢ ܐܢܗܘ ܕܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ ܡ̣ܢ ܥܠܡ ܘܡܬܘܡܐܝܬ ܠܥܠ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܐܪ̈ܟܐܣ ܘܫܘܠܛܢ̈ܐ. ܘܟܠ ܡܫܥܒܕ ܠܗ. ܐܝܟܢܐ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܩܡ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝ̣̈ܬܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܗ̣ܝ ܗܕܐ. ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܕܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܠܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܪܒܘܬܐ ܐܫܬܘܝ̣. ܒܝܕ ܢܩܝ̣ܦܘܬܐ ܨܒܝܢܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܓ̄

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ ܕܬܪܬܝܢ. ܐܬܕܟܪ ܠܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܕܩܡ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܡ̣ܢ ܙܪܥܗ ܕܕܘܝܕ. ܐܡܪܝܢ ܕܗܐ ܓܠܝܐܝܬ ܡܚܘܐ ܫܠܝܚܐ. ܕܗ̇ܘ ܕܩܡ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝ̣̈ܬܐ. ܠܘ ܗ̇ܘ ܗ̣ܘ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕ. ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܙܪܥܗ ܐܝܬܘܗܝ ܕܕܘܝܕ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܕ̄

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܢܣܒ. ܐܡܪܝܢ ܚܙܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܝܟܢܐ ܢܗܝ̣ܪܐܝܬ ܡܚܘܐ ܗܪܟܐ ܫܠܝ̣ܚܐ ܠܗ̇ܝ ܕܢܣܒ. ܘܐܢ̱ܬܘܢ ܟܕ ܠܗ̇ܝ ܕܢܣ̣ܒ ܒܣܪܐ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܡܣܠܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ܆ ܘܠܗ̇ܝ ܕܐܬܒܣܪ ܘܐܬܒܪܢܫ ܚܣܝ̣ܢܐܝܬ ܐܚܝ̣ܕܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܘܠܐ ܝܕܥܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܗ̣ܝ ܗܕܐ ܠܘܬ ܚܒܝ̣ܟܘܬܐ ܘܒܘܠܒܠܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܡܘܒܠܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܗ̄

 

ܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܢܐܙܝ̣ܢܙܘ. ܒܦܠܓܘܬܐ ܐ̱ܚܪܝܬܐ ܒܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܐܪ̈ܣܝܣ. ܐܢ ܐ̱ܢܫ ܡܠܠ ܬܪܝܢ ܒܢܝ̈ܐ܇ ܚܕ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ܇ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܡܪܝܡ܆ ܐܠܐ ܚܕܘ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ܆ ܘܡ̣ܢ ܣܝ̣ܡܬ݀ ܒܢܝ̈ܐ ܢܦܠ. ܗ̇ܝ ܕܡܠܝ̣ܟܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܬܪܝ̣ܨܐܝܬ ܡܗܝܡܢܝܢ. ܟܝ̈ܢܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܬܪܝܢ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ. ܒܢܝ̈ܐ ܕܝܢ ܠܘ ܬܪܝܢ ܘܠܐ ܐܠܗ̈ܐ. ܐܡܪܝܢ ܡܟܝ̣ܠ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ ܐܠܨܐ ܠܟܘܢ. ܕܐܘ ܗܪܛܝ̣ܩܐ ܘܕܠܘ ܬܪܝ̣ܨܐܝܬ ܡܘܕܐ ܗܢܐ ܡܠܦܢܐ ܬܐܡܪܘܢ܆ ܐܘ ܕܬܪܝܢ ܟܝܢܝ̣̈ܢ ܚܕ ܒܪܐ ܬܘܕܘܢܝܗܝ ܠܡܪܢ ܡܫܝ̣ܚܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܐܘܕܝ̣.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܘ̄

 

ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܐ. ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܡܐܡܪܐ ܒܬܪ ܩܠܝ̣ܠ. ܘܐܢ ܙܕܩ ܕܩܠܝ̣ܠܐܝܬ ܢܐܡܪ. ܐ̱ܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܘܐ̱ܚܪܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܦܪܘܩܢ܇ ܐܢܗܘ ܕܠܘ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܠܗ̇ܝ ܕܡܬܚܙܐ܇ ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܙܒܢܐ ܠܗ̇ܝ ܕܬܚܝܬ ܙܒܢܐ. ܠܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܝܢ ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܠܐ ܬܗܘܐ. ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܓܝܪ ܚܕ ܒܡܘܙܓܐ. ܟܕ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܐܬܒܪܢܫ܆ ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܐܬܐܠܗ ܒܒܬܘܠܬܐ. ܐܘ ܐܝܟܢ ܕܐ̱ܢܫ ܢܫܡܗ. ܐܡܪܝܢ ܕܗܐ ܓܠܝܐܝܬ ܗܢܐ ܡܠܦܢܐ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܡܠܦ ܕܒܪܢܫܐ ܐܬܐܠܗ. ܘܐܝܟܢܐ ܐܢ̱ܬܘܢ ܟܕ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܡܢܢ ܫܡܥܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܓܕܦܝ̣ܢܢ ܡܚܣܕܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܫܒܝܥܝܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝ̣ܥܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܪܒܝ̣ܥܝܬܐ. ܡܛܠ ܣܬܘܪܝܗ̇ ܕܬܪܥܝ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܬܪ̈ܝܝ ܟܝ̈ܢܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܚܘܫܒܝ̈ܐ. ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܢܛܝ̣ܪܝ̣ܢ ܫܘܘ̈ܕܥܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܟܝܢܝܐ. ܐܡܪܝܢ ܡܕܝܢ ܬܪܝܢ ܐܢܘܢ ܟܝ̈ܢܐ. ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܐ ܐܠܨܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܟܕ ܢܛܝ̣ܪܝ̣ܢ ܒܗܘܢ ܫܘܘ̈ܕܥܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܟܝܢܝܐ. ܘܬܪܝܢ ܐܢܘܢ ܟܝ̈ܢܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܓܫܝ̣ܡܐ ܘܠܐ ܓܫܝ̣ܡܐ. ܚܕ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܡ̣ܢ ܟܢܝ̣ܫܘܬ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܘܠܘ ܬܪܝܢ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܘ ܒܫܘܝܘܬ ܐܘܣܝܐ ܚܕ ܟܝܢܐ. ܐܡܪܝܢ ܡܕܝܢ ܬܪܝܢ ܐܢܘܢ ܟܝ̈ܢܐ ܘܠܘ ܚܕ. ܐܡܪܝܢܢ ܕܬܪܝܢ ܡ̇ܢ ܒܪܡ ܠܘ ܦܫܝ̣ܛܐܝܬ. ܐܠܐ ܚܕ ܡ̣ܢ ܬܪܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܘ ܚܘܫܒܐ ܫܚܝ̣ܡܐ ܘܕܣܦܝ̣ܩ ܡ̣ܢ ܣܘܟܠܐ ܬܗܐ ܗ̣ܝ ܚܕܝܘܬܐ. ܡ̣ܢ ܬܪܝܢ ܕܝܢ܇ ܒܗ̣ܝ ܕܥܦܝ̣ܦܐ ܗ̱ܘ ܘܠܘ ܦܫܝ̣ܛܐ. ܒܠܥܕ ܡܘܙܓܐ ܘܒܘܠܒܠܐ. ܡܛܠ ܕܢܛܝ̣ܪܝ̣ܢ ܫܘܘ̈ܕܥܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܟܝܢܝܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܘ ܒܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܘܒܟܝܢܗ ܝ̣ܠܝ̣ܕ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܡ̣ܢ ܡܪܝܡ. ܐܠܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐܬܒܣܪ ܘܐܬܒܪܢܫ. ܐܡܪܝܢ ܕܡ̣ܢ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ. ܕܡܠܬܐ ܢܬܝܠܕ ܘܟܝܢܗ ܠܐ ܢܬܝܠܕ. ܒܕܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܬܦܪܫܘ ܡܠܬܐ ܡ̣ܢ ܟܝܢܗ. ܠܐ ܒܗܘܢܐ ܐܦܠܐ ܒܣܘܥܪܢܐ. ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܘ ܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢܢ. ܟܐܡܬ݀ ܕܡܠܬܐ ܒܠܥܕ ܟܝܢܗ ܐܬܝܠܕ. ܐܠܐ ܕܡܠܬܐ ܠܘ ܒܟܝܢܗ. ܐܠܐ ܒܒܣܪ ܐܬܝܠܕ. ܘܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܗܕܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܓܘܫܡܐ. ܠܘ ܒܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܘܒܟܝܢܗ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗ̱ܘ. ܐܠܐ ܒܡܨܥܝܘܬ ܓܘܢܐ ܕܩܢܐ ܘܒܝܕ ܐܐܪ ܫܦܝܐ ܘܢܗܝ̣ܪܐ. ܘܥܡ ܗܕܐ ܠܐ ܡܬܐܡܪ ܕܐܝܟܢܐ ܡܨܝܐ ܕܓܘܫܡܐ ܢܬܚܙܐ ܘܟܝܢܗ ܠܐ ܢܬܚܙܐ. ܘܐܢ ܡܬܐܡܪܐ ܣܘ̣ܦܝ̣ܣܛܝ̣ܩܐܝܬ ܘܒܙܢܐ ܕܡܛܥܝܢܘܬܐ ܡܬܐܡܪܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܪܒܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗܘܐ ܚܕ ܟܝܢܐ. ܠܘ ܦܫܝ̣ܛܐ ܗ̱ܘ. ܐܠܐ ܥܦܝ̣ܦܐ. ܟܐܡܬ݀ ܐܠܗ ܒܪܢܫ. ܒܕܓܘܢ ܒܐܠܗܘܬܗ ܡ̇ܢ܆ ܠܐܒܐ ܘܠܪܘܚܐ ܫܘܐ. ܘܒܐܢܫܘܬܗ ܠܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܚܡܝܫܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܒܪ ܟܝܢܗ ܕܐܒܐ ܒܒܣܪ ܟܐܡܬ݀ ܟܕ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ܆ ܝ̣ܠܕܬܗ ܡܪܝܡ.. ܒܕܓܘܢ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܡܪܝܡ ܐܬܝܠܕ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܒܪ ܟܝܢܐ ܗ̱ܘ ܕܐܒܐ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܡܫܠܡܢܐ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܐܬܒܪܢܫ܆ ܒܪܢܫܐ ܗ̱ܘ ܡܫܠܡܢܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܫܬܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ. ܕܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܟܕ ܚܕ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܥܦܝ̣ܦܐ ܡ̣ܢ ܬܪܝܢ ܟܝܢܝ̣̈ܢ ܐܠܗܝܐ ܘܐ̱ܢܫܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܠܐܒܐ ܝܠܘܕܗ ܫܘܐ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܒܪܢܫܐ ܠܡܪܝܡ ܝܠܕܬܗ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܫܒܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܠܗܘܬܐ ܘܐ̱ܢܫܘܬܐ ܕܡܢܗܝܢ ܡܫܝܚܐ. ܒܫܪܪܐ ܕܐܘܣܝ̈ܐܣ ܐܢܝܢ ܘܠܘ ܓܕ̈ܫܐ. ܒܪܡ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܠܐ ܡܚܝܕܝ̣ܢ. ܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܡܬܐܡܪܐ. ܟܐܡܬ݀ ܥܦܝ̣ܦܬܐ ܘܠܘ ܦܫܝ̣ܛܬܐ. ܠܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܟܢܝ̣ܫܘܬ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܡܝܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܐ ܒܣܪܐ ܢܦܩ ܡ̣ܢ ܚܫܘܫܘܬܗ. ܐܦܠܐ ܡܠܬܐ ܐܘܒܕ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܗ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܦ ܥܠ ܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܣܡܘ ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܟܡܐ ܕܐܬܬܫܠܡܘ ܡ̣ܢ ܫܠܝ̣̈ܚܐ ܩܕܝ̣̈ܫܐ. ܡܣܒܪܝܢܢ ܠܡ ܠܟܘܢ ܒܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܒܪܝ̣ܫܝ̣ܬ. ܗ̇ܘ ܕܚܙܝܢܝܗܝ ܒܥܝܢܝ̈ܢ ܘܓܫܢܝܗܝ ܒܐܝ̈ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܝܘܚܢܢ. ܘܙܟܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪܬܘܢ ܕܠܐܠܗܘܬܐ ܝܬܝ̣ܪ ܦܐܝܐ ܗܘܬ݀. ܠܘ ܠܐ ܗܘܬ݀ ܒܪܡ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܫܝܥܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̇ܝ ܕܒܒܣܪ ܗ̣ܝ ܡܫܘܕܥܐ ܕܐܠܗܐ ܠܘ ܒܟܝܢܗ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗ̱ܘ ܐܘ ܚܫܘܫܐ ܐܘ ܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ. ܗܟܢܐ ܡܘܕܝܢܢ ܒܕܗܟܢܐ ܝ̣ܠܦܢܢ ܡ̣ܢ ܡܠܦܢ̈ܐ ܒܚܝ̣ܪ̈ܐ. ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܡܬܚܙܐ. ܘܠܐ ܡܬܓܫܫܢܐ ܡܬܓܫܫ. ܘܗ̇ܘ ܕܠܐ ܐܡܐ ܕܠܐ ܐܒܐ ܗ̇ܘ ܡܠܦ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝ̈ܬܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܥܣܝܪܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ. ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ. ܒܗ̇ ܒܕܡܘ̣ܬܐ ܘܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܩܘܝ̣ ܠܐ ܚܫܘܫܐ. ܕܚܫ ܕܝܢ ܡܬܐܡܪ ܒܒܣܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܕܝܠܗ ܥܒܕܗ ܠܒܣܪܐ ܒܚܕܝܘܬܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܕܚܕܥܣܪ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܡܪܢ ܒܥܦܝ̣ܦܘܬ ܙܢܘ̈ܗܝ. ܟܐܡܬ݀ ܒܐܠܗܘܬܗ ܘܒܐܢܫܘܬܗ. ܠܘ ܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܠܝܘܡܐ ܘܠܫܥܬܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܥ̈ܠܬܐ ܐܡܪܗ̇ ܠܗܕܐ. ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܒܕܠܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ ܝܘܬܪܢܐ ܐܠܘ ܝܕܥܘܗܝ ܠܝܘܡܐ ܘܠܫܥܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫܐܠܘܗܝ. ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܢ ܕܣܘܓܦܢܐ ܪܒܐ ܗܘܐ ܗ̣ܘܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܘ̈ܡܬܗܘܢ ܗܘܝܐ ܗܘܬ݀ ܩܝܡܬܐ. ܒܩܨܬ݀ ܗ̇ܝ ܕܒܪ̈ܓܝܓܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܟ ܕܒܣܝܢܐ ܡܬܦܠܦܠܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ. ܟܕ ܬܟܝ̣ܠܝ̣ܢ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܠܚܪܬܐ ܢܬܘܒܘܢ. ܡܛܠ ܡܬܘܡ ܡܣܬܠܝܐ ܬܝܒܘܬܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܕܬܪܥܣܪ.

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܠܗܐ ܒܟܝܢܗ. ܠܐ ܡܝ̣ܬ ܐܦܠܐ ܡܐܬ. ܐܠܐ ܠܡܘܬܗ ܕܦܓܪܐ ܕܝܠܗ ܥܒܕܗ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܦܓܪܐ ܕܝܠܗ ܗ̣ܘ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܕܝܓ̄

 

ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪܢܫܐ ܠܐ ܡܨ̈ܝܢ܆ ܠܐܠܗܐ ܠܘ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢ̈ܝܬܐ ܐܢܝܢ. ܦܘܡܗ ܓܝܪ ܕܩܕܝܫܐ ܐܡܪܗ̇ ܠܗܕܐ. ܩܕܝ̣ܫܐ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܡܪܬܐ ܠܟ ܥܠ ܗܕܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ. ܐܝܟܐ ܠܡ ܕܐܠܗܐ ܨܒܐ ܡܙܕܟܐ ܠܗ ܛܟܣܐ ܕܟܝܢܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܕܝܕ̄

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܟܝܢܐ ܗ̱ܘ ܡܫܝ̣ܚܐ ܐܠܗܐ ܡܫܠܡܢܐ. ܘܒܪܢܫܐ ܡܫܠܡܢܐ. ܟܝܢܐ ܕܝܢ ܒܪܡ ܥܦܝ̣ܦܐ ܕܡ̣ܢ ܬܪܝܢ ܟܝܢܝ̣̈ܢ ܐܠܗܝܐ ܘܐ̱ܢܫܝܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܕܝܗ̄

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܬܪܝܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܡܬܬܪܝ̣ܡܐ܆  ܡܛܠ ܕܬܫܬܪܪ ܚܕܝܘܬܐ. ܥܦܝ̣ܦܘܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܒܛܠܐ. ܡܛܠ ܠܐ ܚܒܝ̣ܟܘܬܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܕܡܢܗܘܢ ܬܒܥܐ ܠܗ̇ܘ ܕܠܝܬ ܠܗ ܦܚܡܐ ܐܘ ܕܘܡܝܐ. ܗܐ ܐܝܬ ܠܟ ܢܦܫܟ ܐܦ ܦܓܪܟ. ܕܡܢܗܘܢ ܐܢ̱ܬ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܕܐܝܬܝܟ. ܚܕ ܟܝܢܐ ܐܢ̱ܬ ܘܩܢܘܡܐ܆ ܐܢ ܒܪܢܫܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܕܝܘ̄

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܒܣܪܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܦܫܝ̣ܛܐ. ܒܬܪ ܒܣܪܐ ܕܝܢ ܠܘ ܦܫܝ̣ܛܐ ܐܠܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܥܦܝ̣ܦܐ ܘܩܢܘܡܐ ܡܪܟܒܐ. ܘܕܥ ܕܠܗܢܐ ܫܘܐܠܐ ܫܐܠܗ ܡܠܟܐ ܗܪܩܠܝ̣ ܠܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܪ̈ܬܕܘܟܣܘ ܒܡܒܘܓ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܕܗ̇ܘ ܕܡܝ̣ܬ. ܒܪ ܟܝܢܐ ܗ̣ܘܐ ܕܐܒܐ ܐܘ ܠܐ. ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܦܢܝ̣ ܕܒܪ ܟܝܢܐ ܕܐܒܐ ܒܒܣܪ ܡܝ̣ܬ. ܟܕ ܒܟܝܢܗ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܗ̱ܘ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܡܠܟܐ. ܡܕܝܢ ܚܘܐ ܠܝ ܒܣܪܐ ܕܠܐ ܟܝܢܐ ܘܡܗܝܡܢ ܐ̱ܢܐ ܚܕ ܟܝܢܐ. ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܢ ܐܘ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܐܘ ܡܛܠ ܡܚܝ̣ܠܘܬܐ ܚܝܒܘܬܐ ܚܘܝ̣. ܘܙܕܩ ܠܗ ܕܢܐܡܪ. ܕܐܦ ܐܢ̱ܬ ܐܘ ܡܠܟܐ ܚܘܐ ܠܝ ܒܣܪܐ ܕܠܐ ܩܢܘܡܐ ܐܘ ܕܠܐ ܦܪܨܘܦܐ. ܘܡܗܝܡܢ ܐ̱ܢܐ ܐܦ ܐܢܐ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ܇ ܒܚܕ ܩܢܘܡܐ. ܐܘ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܘܬܪܝܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܒܚܕ ܦܪܨܘܦܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܕܝܙ̄

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܝܬ ܐܠܗܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܡܫܚܠܦ ܒܟܝܢܐ ܡ̣ܢ ܡܫܝ̣ܚܐ. ܒܗ̣ܝ ܕܚܕ ܗ̣ܘ ܐܠܗܗܘܢ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܒܟܝܢܐ. ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܝܢ ܬܠܬܐ ܘܠܘ ܚܕ. ܘܕܥ ܕܠܗ ܠܗܢܐ ܫܘܐܠܐ ܡܛܥܝܢܐ ܫܐܠܗ ܐܠܝܐ ܩܐܬܘܠܝ̣ܩܐ ܕܢܣܛܘܪ̈ܝܢܘ ܠܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܓܙܪܬܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܕܐܝܬ ܐܪܐ ܐܠܗܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܝܠܕܬ݀ ܡܪܝܡ ܐܘ ܠܐ. ܘܗ̣ܘ ܐܦܣܩܘܦܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܦܠ ܒܣܓܝܐܘܬ ܐܠܗ̈ܐ ܚܒ ܡ̣ܢ ܦܘܢܝܐ ܘܐܡ̣ܪ. ܫܒܘܩ ܠܢ ܐܘ ܐܒܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܦܟܪ̈ܐ. ܘܙܕܩ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܠܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܗܦܟ ܗ̣ܘܐ ܒܫܘܐܠܗ ܠܩܐܬܘܠܝ̣ܩܐ ܗ̇ܘ. ܕܐܝܬ ܐܪܐ ܐܘ ܐܒܐ ܐܠܗܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܠܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܐܘ ܠܐ. ܘܐܢ ܐܝܬ܆ ܗܐ ܣܓܝܐܘܬ ܐܠܗ̈ܐ. ܘܐܢ ܠܝܬ ܚܕ ܗ̣ܘ ܡܕܝܢ ܩܢܘܡܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܕ ܗ̣ܘ ܟܝܢܗ. ܘܕܠܘ ܟܪܣܛܝܢܝܬܐ ܗ̱ܝ ܬܘܕܝܬܐ ܗܕܐ ܓܠܝܐ. ܘܕܠܫܘܐܠܐ ܫܩܝ̣ܦܝܐ ܒܫܘܐܠܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܫܩܝ̣ܦܝܐ ܐܟܘܬܗ ܢܒܛܠܝ̣ܘܗܝ. ܐܘܟܝ̣ܬ ܣܟܬܐ ܒܣܟܬܐ ܢܦܩ ܡ̣ܢ ܡܪܢ ܝ̣ܠܦܢܢ. ܟܕ ܒܫܘܐܠܐ ܕܡܥܡܘܕܝ̣ܬܗ ܕܝܘܚܢܢ܆ ܠܫܘܐܠܐ ܗ̇ܘ ܕܒܐܝܢܐ ܫܘܠܛܢܐ ܥܒ̇ܕ ܗܠܝܢ ܫܪܐ ܘܒܛܠ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܕܝܚ̄

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܬܘܠܬܐ ܠܐܠܗܐ ܕܡܒܣܪ ܘܡܒܪܢܫ ܝܠܕܬ݀. ܘܐܒܐ ܠܗ ܠܗܢܐ ܟܕ ܠܐ ܡܒܣܪ ܘܡܒܪܢܫ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܕܝ̄ܛ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܚܢܢ ܘܠܐ ܒܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܬܠܬ ܟܦܪܝ̣ܢܢ. ܐܠܐ ܡܘܕܝܢܢ ܕܠܒܪܢܫܐ ܡܫܡܠܝܐ ܘܐܠܗܐ ܡܫܡܠܝܐ ܕܗܘܝܘ ܡܫܝ̣ܚܐ ܝܠܕܬ݀ ܒܬܘܠܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܫܪܝ̣ܪܐ ܠܢ ܠܡܐܡܪܗ̇ ܝܠܕܬ݀ ܒܪܢܫܐ ܘܝܠܕܬ݀ ܡܫܝ̣ܚܐ ܘܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܐܟܚܕܐ. ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܗ̣ܘ ܗ̣ܘ ܦܪܘܩܢ. ܕܝ̣ܠܢܐܝܬ ܕܝܢ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܟܢܝܢ ܠܗ̇. ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܡܢܬܐ ܕܡܝܬܪܐ܇ ܠܦܘܬ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܫܠܡܘ ܠܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܝܢ ܐܢܗܘ ܕܡ̣ܢ ܡܢܬܐ ܕܒܨܝ̣ܪܐ ܐܘ ܕܡܨܥܝܐ ܫܦܪܐ ܠܟܘܢ ܕܬܩܪܘܢܗ̇ ܡܢܐ ܠܢ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܕܥܣܪܝܢ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܒܪ ܟܝܢܐ ܕܐܒܐ ܠܘ ܦܫܝ̣ܛܐܝܬ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܬܝܠܕ ܡ̣ܢ ܡܪܝܡ ܐܠܐ ܒܒܣܪ. ܘܟܕ ܚܕ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܕܡ̣ܢ ܬܪܝܢ ܟܝܢܝ̈ܢ ܘܩܢܘ̈ܡܝ̣ܢ. ܒܐܠܗܘܬܗ ܡ̇ܢ ܒܪ ܟܝܢܐ ܗ̱ܘ ܕܐܒܐ. ܒܐ̱ܢܫܘܬܗ ܕܝܢ ܒܪ ܟܝܢܐ ܕܡܪܝܡ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܕܘܝܕ ܠܡܐܡܪ ܟܕ ܚܕ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ. ܒܢܦܫܗ ܡ̇ܢ ܒܪ ܟܝܢܐ ܗ̱ܘ ܕܠܐ ܓܫܝ̣̈ܡܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢܐ. ܘܒܦܓܪܗ ܕܝܢ ܒܪ ܟܝܢܐ ܕܓܫܝ̣̈ܡܐ ܘܡܬܚܙ̈ܝܢܐ. ܘܐܒܗ̈ܬܐ ܫܝܚ̄ ܐܚܪܡܘ ܠܟܠ ܕܠܩܢܘܡ ܒܪܐ ܒܐܠܗܘܬܗ ܘܠܘ ܒܐܢܫܘܬܗ ܡ̣ܢ ܐܘܣܝܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܐܘܣܝܐ ܕܐܒܐ ܡܘܕܐ ܠܗ. ܐܝܟ ܐܪܝܘܣ ܕܐܡܪܚ ܘܠܘ ܒܪ ܟܝܢܐ ܕܐܒܐ ܐܘܕܝܗ ܠܒܪ ܒܐܠܗܘܬܗ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕ̈ܘܬܗܘܢ ܟܬܒܝ̈ܬܐ. ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܕܘܝܕ ܘܐܒܪܗܡ ܩܕܝ̣ܡܝ̣ܢ ܠܐܠܗܐ ܡܒܣܪܐ. ܘܩܕܝ̣ܡ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܡܬܒܣܪܢܘܬܗ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܡܘܟܟܗ. ܒܒܣܪ ܣܒܠ ܡܚܝ̈ܠܘܬܐ ܗܠܝܢ. ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܦܘܠܘܣ. ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܦܚܡܐ ܠܐܠܗܐ ܐܒܐ ܢܦܫܗ ܣܪܩ ܘܫܪܟܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܐܡܪܝܢܢ. ܕܚܢܢ ܚܕ ܒܪܐ ܝܕܥܝ̣ܢܢ. ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܕܐܠܗܐ ܘܕܐ̱ܢܫ̈ܐ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ. ܘܐܢ ܠܘܬܟܘܢ ܕܝܠܟܘܢ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗ̣ܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܒܗ ܕܐ̱ܢܫܐ. ܗܒܘ ܬܪܝܢ ܒܢܝ̈ܐ ܘܐܓܗܘ. ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܐܬܢܟܪܘ ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐܕܐܪܒܥ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܫܘܝܘܬ ܫܡܐ ܕܗܝܟܠܐ ܗ̇ܘ ܫܠܝܡܘܢܝܐ ܩܪܝܗܝ ܠܦܓܪܗ ܗܝܟܠܐ ܗ̣ܘ ܦܪܘܩܢ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܘܝܕ. ܠܡܢܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܬܪܣܝ̣ ܒܗ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܡܕܒܪܐ ܠܚܡܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܩܪܝܗܝ. ܟܕ ܒܫܪܪܐ ܠܘ ܠܚܡܐ ܗܘ ܡܢܢܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܠܘܠܐ ܐܠܗܐ ܡܫܠܡܢܐ ܘܒܪܢܫܐ ܡܫܠܡܢܐ ܡܘܕܝܢ ܗܘܝܢ ܠܡܪܢ܆ ܡܫܬܡܪ ܗ̣ܘܐ ܥܠܝܢ ܣܥܝܟܘܢ ܗܢܐ. ܘܟܕ ܒܪܢܫܐ ܗ̱ܘ ܡܫܠܡܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܓܒܪܐ ܦܐܐ ܠܗ ܠܡܫܬܡܝܘ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܫܬ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܫܪܪܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܒܚܘܝܕܗ ܕܥܡ ܒܣܪܐ ܡܪܝܐ ܘܡܫܝ̣ܚܐ ܥܒܕܗ ܠܒܣܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥܡܗ ܐܬܚܝܕ. ܘܕܠܘ ܒܛܝܒܘܬܐ ܗ̱ܘ ܐܠܗܐ ܒܣܪܐ ܗܘ ܐܡܪܝܢܢ. ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܕܠܘ ܬܪܝܢ ܐܠܗܝ̈ܢ ܢܫܬܟܚܘܢ ܠܢ. ܚܕ ܒܟܝܢܐ ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܒܛܝܒܘܬܐ. ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܠܢ ܐܠܦ. ܘܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܗ̇ܘ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝ̈ܬܐ. ܪܥܡܐܝܬ ܡܣܠܐ ܠܟܠ ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܐܡ̇ܪ ܠܗ̇ ܠܚܕܝܘܬܐ ܘܠܘ ܒܐܘܣܝܐ ܘܟܕ ܐܡ̇ܪ ܒܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ. ܒܦܠܓܘܬܗ ܐ̱ܚܪܝܬܐ ܗܟܢܐ ܐܢ ܐ̱ܢܫ ܐܝܟ ܕܒܢܒܝܐ ܐܡ̇ܪ ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܐܥܒܕ. ܐܠܐ ܠܘ ܕܒܐܘܣܝܐ ܐܬܬܠܘܬ ܟܝ̣ܬ ܘܐܟܚܕܐ ܐܬܓܒܠ܆ ܢܗܘܐ ܣܦܝ̣ܩܐ ܡ̣ܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܛܒܬܐ. ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܡܠܝܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܠܩܘ̣ܒܠܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܫܒܥ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܦ ܠܟܘܢ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ ܐܠܨܐ ܠܟܘܢ. ܕܠܡܫܝ̣ܚܐ ܡ̇ܢ ܕܒܫܪܪܐ ܚܫ ܘܐܨܛܠܒ ܘܡܝ̣ܬ ܐܠܗܐ ܬܘܕܘܢܝܗܝ ܐܘ ܠܘ ܐܠܗܐ. ܘܐܢ ܐܠܗܐ܆ ܗܐ ܟܕ ܠܐ ܨܒܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪܝ̣ܢܢ ܐܡܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܘܐܢ ܠܘ ܐܠܗܐ. ܗܐܡܬܢܟܪܝܘ ܐܬܢܟܪܝ̣ܬܘܢ ܡ̣ܢ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܬܡܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܢܗܘ ܕܐܠܗܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܫܬܟܚ ܐܠܗܐ ܡܣܝܥܢܐ ܘܐܠܗܐ ܡܣܬܥܝܢܐ. ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܘܐܠܗܐ ܕܒܟܝܢܐ ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܒܛܝܒܘܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܘ ܐܠܗܐ ܡܫܡܠܝܐ ܘܐܠܗܐ ܚܣܝ̣ܪܐ ܢܫܬܟܚ. ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܕܒܟܝܢܐ ܝܬܝ̣ܪ ܡܫܡܠܝ. ܘܗ̇ܘ ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܝܬܝ̣ܪ ܚܣܝ̣ܪ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܬܫܥ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̇ܝ ܕܐܬܦܪܫ ܒܪܐ ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܕܢܗܘܐ ܕܝܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܕܡܝ̣̈ܬܐ. ܠܘ ܚܣܝ̣ܪܘܬܐ ܡܥܠܐ ܒܐܠܗܘܬܗ. ܐܟܡܐ ܕܐܦܠܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬܝܠܕ ܒܪܐ ܡ̣ܢ ܐܒܐ ܘܕܥܠܬܗ ܗ̣ܘ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܥܣܪ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܫܠܝ̣ܚܐ ܐܠܗܝܐ ܒܗ̇ܝ ܕܬܘܕܐ ܒܦܘܡܟ ܠܐܠܗܘܬܗ ܕܡܪܢ ܡܫܪܪ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܬܗܝܡܢ ܒܠܒܟ ܠܐܢܫܘܬܗ. ܘܠܘ ܟܝ̈ܢܐ ܘܩܢܘ̈ܡܐ ܡܦܪܫ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ. ܘܐܠܐ ܠܘ ܐܝܟ ܕܥܠ ܚܕ ܡܩܛܪܓ ܗ̣ܘܐ ܐܟܚܕܐ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܩܘܛܪ̈ܓܐ ܗܠܝܢ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܝ̄ܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̣ܝ ܗܕܐ ܣܗܕܘܬܐ܆ ܠܟܦܪ̈ܝ ܒܐܢܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܡܚܝܒܐ. ܘܠܘ ܠܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܪܢܫܐ ܡܫܠܡܢܐ ܘܐܠܗܐ ܡܫܠܡܢܐ ܝ̇ܕܥܝ̣ܢܢ ܠܗ. ܘܠܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ ܒܟܝܢܐ ܘܐܠܗܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܚܘܝ̣ܢܢ ܫܟܝ̣ܪܘܬܗ̇. ܟܐܡܬ݀ ܕܠܘܬ ܬܪܝܢܘ̣ܬ ܐܠܗ̈ܐ ܡܘܒܠܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܝܒ̄

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܫܪܪܐ ܕܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܗܘܝܘ ܗ̇ܘ ܕܠܟܠܗ ܗ̇ܝ ܪܒܘܬܐ ܐܫܬܘܝ̣. ܐܠܐ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ ܙܕܩ ܠܡܡܢܐ ܟܝ̈ܢܐ ܘܩܢܘ̈ܡܐ ܕܠܐ ܬܒܛܠ ܚܕܝܘܬܐ. ܡܠܬܐ ܓܝܪ ܕܬܪܝܢܘܬܐ ܡܒܛܠܢܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܕܚܕܝܘܬܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܝܓ̄

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܫܪܪܐ ܗ̇ܘ ܕܩܡ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܗܘܝܘ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܙܪܥܗ ܕܕܘܝܕ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܐܦ ܥܠܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܡܫܪܐ ܗ̇ܝ ܕܩܡ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝ̣ܚܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܟܠ܆ ܗܘܐ ܒܘܟܪܐ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝ̣̈ܬܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܩܕܡܝ ܒܟܠ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܝܕ̄

 

ܐܡܪܝܢ ܕܚܢܢ ܡ̇ܢ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܐܬܒܣܪ. ܐܦ ܠܗ̇ܝ ܕܢܣܒ ܒܣܪܐ ܡܫܪܪܝ̣ܢܢ ܒܣܘܟܠܐ. ܡܛܠ ܕܟܠ ܕܡܬܒܣܪ ܒܣܪܐ ܢܣ̇ܒ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܐܬܒܣܪ ܡܫܪܪܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܡܛܠ ܕܠܘ ܕܢܣ̇ܒ ܒܣܪܐ ܡܬܒܣܪ ܘܡܬܚܝܕ ܥܡܗ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܡܫܬܟܚܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܐܡ̇ܪ. ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗ̣ܘܐ. ܘܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܝܚ̄ ܕܐܡܪܐ ܕܐܬܓܫܡ ܘܗܘܐ ܒܪܢܫܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܝܗ̄

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܟܝ̈ܢܐ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢ ܐܡ̇ܪ ܡܠܦܢܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢܗܘܢ ܗ̇ܘ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܒܣܪܐ. ܘܠܘ ܕܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܟܝ̈ܢܐ ܡܦܪܫ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܬܚܘܝ̣ܬܐ ܕܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܕܐܝܬܝ̣. ܘܐܠܐ ܙܕܩ ܗ̣ܘܐ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܐ ܬܪܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܘܬܪܝܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܢܬܐܡܪ ܗ̣ܘܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܘܙܕܩ ܗܘܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܬܠܬܐ ܟܝ̈ܢܐ ܘܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܢܬܬܘܕܐ ܗ̣ܘܐ ܗ̇ܝ ܕܝܬܝ̣ܪ ܫܟܝ̣ܪܐ. ܟܝ̈ܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܕܢܦܫܐ. ܘܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܕܦܓܪܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܝܘ̄

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̇ܝ ܕܒܪܢܫܐ ܐܬܐܠܗ܆ ܬܪܝܢܐܝܬ ܕܐܠܗܐ ܕܐܠܗܘܬܐ. ܘܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܡܬܢܣܒܐ. ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܝ ܡܬܐܠܗܢܘܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘܬ݀. ܥܡܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܕܐܣܬܒܪܬ݀ ܒܬܘܠܬܐ ܡ̣ܢ ܡܠܐܟܐ. ܘܐܡܪܬ݀ ܗܐ ܐܢܐ ܐܡܬܗ ܕܡܪܝܐ ܢܗܘܐ ܠܝ ܐܝܟ ܡܠܬܟ. ܘܕܬܪܝܢ. ܕܗ̣ܝ ܡܬܐܠܗܢܘܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܒܬܪ ܥܡܕܐ ܗܘܬ݀ ܟܐܡܬ݀ ܟܕ ܢܚܬ ܥܠܘܗܝ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܐܬܡܨܝ̣ ܠܡܣܥܪ ܬܕܡܪ̈ܬܐ. ܘܠܗ̇ܘ ܙܢܐ ܩܕܡܝܐ ܡܩܒܠܐ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܠܗ ܡܐܪܙ ܡܠܦܢܐ. ܘܐܦ ܚܢܢ ܫܠܡܝ̣ܢܢ ܘܡܘܕܝܢܢ. ܙܢܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܬܪܝܢܐ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܡܣܠܝܬܐ. ܘܡܕܚܩ ܕܚܩܐ ܠܗ̇ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܡܥܪܩ ܥܪܩܝ̣ܢܢ ܡܢܗ̇ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܣܡܐ ܩܛܘܠܐ. ܘܕܠܗ̇ ܒܝܬܝܐ ܘܡܚܝܢܐ ܬܪܥܝ̣ܬܟܘܢ܆ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܣܓܝ ܡܬܥܣܩܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܗ̇ܝ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܬܩܪܘܢܗ̇ ܠܒܬܘܠܬܐ. ܐܟܡ̇ܢ ܕܟܕ ܝ̣ܠܕܬܗ ܠܒܪܗ̇ ܠܝܬ ܗܘܬ݀ ܗܝܕܝܟ ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܘܐܢ ܐܝܬ ܗܘܬ݀ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܗ̱ܝ.

 

 

 

 

 

 

     #1 

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܪܒܝ̣ܥܝܬܐ. ܡܛܠܗ̇ܝ ܕܟܕ ܢܛܝ̣ܪܝ̣ܢ ܫܘܘ̈ܕܥܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܟܝܢܝܐ. ܚܕ ܟܝܢܐ ܡ̣ܢ ܬܪܝܢ ܟܝܢܝ̈ܢ ܡܘܕܝܐ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܝܥܩܘ̈ܒܝܐ. ܘܠܘ ܟܕ ܐܬܡܙܓܘ ܟܝ̈ܢܐ ܒܚܕܕ̈ܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܬܠܬܐ. ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܫܘܪܪܗ̇ ܕܬܪܥܝ̣ܬܐ ܗܕܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܚܘܫܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܥܡ ܚܕܕ̈ܐ ܡܬܡܙܓܝ̣ܢ܇ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ̣ ܕܒܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܥܒܘܕܘܬܐ ܘܚܫܘܫܘܬܐ ܬܫܬܟܚ. ܘܠܘ ܒܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܝ̣ܠܢܐܝܬ. ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܕܠܐ ܚܐܫ ܐܦܠܐ ܡܫܬܚܠܦ ܠܐ ܡܬܡܙܓ. ܘܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܟܕ ܪܡ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܫܘܚܠܦܐ ܕܒܐܘܣܝܐ. ܡ̣ܢ ܠܘ ܡܫܟܚܢ̈ܝܬܐ ܗ̱ܝ ܕܥܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܢܬܡܙܓ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̇ܘ ܕܡܚܝ̣ܠ ܘܬܚܘܒ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܚܝܠܬܢ ܘܬܩܝ̣ܦ ܡܬܬܥܒܕ ܘܚܐܫ. ܘܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܟܕ ܚܝܠܬܢ ܒܟܠ ܗܘ ܬܩܝ̣ܦ ܡ̣ܢ ܟܠ. ܘܙܟܐ ܠܟܠ. ܡ̣ܢ ܠܘ ܡܫܟܚܢ̈ܝܬܐ ܗ̱ܝ. ܕܡ̣ܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܢܬܬܥܒܕ ܘܢܚܫ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܠܐ ܡܟܢ ܠܡܫܬܓܢܝܘ. ܒܝܕ ܗܕܐ ܬܘܒ ܐܦܠܐ ܡܬܡܙܓ.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܠܘ ܟܕ ܠܟܝܢܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܐܬܚܝܕ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܡܢܗ ܐܫܬܚܠܦ ܘܥܡܗ ܐܬܡܙܓ. ܐܡܪܝܢ ܪ̈ܝܫܢܝܗ̇ ܕܗܪܣܝ̣ܣ ܗܕܐ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܘܐܠܢܛܝܢܘܣ ܘܐܦܘܠܝܢܐܪܝܘܣ ܘܐܘܛܘܟܐ. ܐܠܐ ܕܠܦܓܪܐ ܫܡܝܢܐ. ܗ̇ܘ ܕܠܘ ܒܪ ܟܝܢܐ ܗ̱ܘ ܕܦܓܪܢ ܐ̱ܢܫܝܐ ܦܠܐ ܕܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܐܬܢܣܒ܆ ܐܫܬܚܠܦ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܗܟܢܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܡܡܙܓܐ ܗ̣ܘܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܠܐ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܫܪܪܢܗ̇ ܗܪܟܐ ܡ̣ܢ ܠܥܠ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܡܘܙܓܐ ܘܒܘܠܒܠܐ܆ ܠܓܘܫ̈ܡܐ ܘܓܕܫܝ̈ܗܘܢ ܢܩܝ̣ܦܝ̣ܢ ܒܝܬܐܝܬ. ܘܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܟܕ ܠܐ ܓܘܫܡܐ ܗ̱ܘ ܐܦܠܐ ܓܕܫܐ. ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢ̈ܝܬܐ ܗ̱ܝ ܡܬܡܙܓܢܘܬܗ ܕܥܡ ܓܘܫ̈ܡܐ ܘܓܕ̈ܫܐ.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܘܡܢܐ ܟܠܝܐ ܕܥܡ ܢܦܫܐ ܡܠܝ̣ܠܬܐ ܢܐܡܪ ܕܗܘܬ݀ ܡܬܡܙܓܢܘܬܗ ܗܕܐ. ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܠܐ ܓܫܝ̣ܡܬܐ ܗ̱ܝ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܩܕ̈ܡܝܐ ܐܘ ܐ̱ܚܪ̈ܝܐ ܥܠ ܠܐ ܓܫܝ̣̈ܡܐ ܩܛܪܓܗ ܠܡܘܙܓܐ. ܘܬܘܒ ܐܡܪܝܢܢ ܕܡܒܥܢܝ̈ܗ̇ ܕܗܕܐ ܐܪܣܝ̣ܣ ܡܟܦܪ ܟܦܪܝܢ ܒܢܦܫܐ ܡܠܝ̣ܠܬܐ. ܐܠܐ ܕܢܦܫܐ ܚܝܘܬܢܝܬܐ ܘܗ̇ܝ ܢܨܒܬܢܝܬܐ. ܕܚܝ̈ܠܐ ܐܢܘܢ ܓܘܫ̈ܡܢܝܐ ܐܘܟܝ̣ܬ ܓܕ̈ܫܐ. ܐܡܪܝܢ ܕܢܣܒ ܡܪܢ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܬܘܒ ܡܬܐܠܨܝ̣ܢ ܕܢܐܡܪܘܢ ܕܐܠܗܘܬܐ ܡܠܝܬ݀ ܠܗ ܕܘܟܬ݀ ܗܘܢܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܢܦܫܐ ܚܝܘܬܢܝܬܐ ܘܠܗ̇ܝ ܢܨܒܬܢܝܬܐ ܠܝܬ ܗܘܢܐ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܢ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܫܬܚܠܦ ܘܐܬܡܙܓ ܒܦܓܪܐ ܫܡܝܢܐ. ܐܘ ܒܡܘܢ ܕܗ̣ܒ ܦܓܪܐ. ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܡܡܙܓܐ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܗ̣ܘܐ. ܐܠܨܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܐܦܠܐ ܫܡܝܢܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ܆ ܡܛܠ ܕܐܫܬܚܠܦ ܠܗ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܘܠܐ ܦܫ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ. ܡܛܠ ܕܟܝܢܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܡ̣ܢ ܢܦܫܐ ܡܠܝ̣ܠܬܐ ܘܦܓܪܐ ܡܪܟܒ. ܘܗ̇ܘ ܦܓܪܐ ܕܐܡܪܝܢ ܓܠܝ̣ܙ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܢܦܫܐ ܡܠܝ̣ܠܬܐ. ܘܗ̇ܘ ܕܬܠܬܐ ܬܘܒ. ܡܛܠ ܕܠܟ̈ܝܢܐ ܫܡܝ̈ܢܐ ܟܠܗܘܢ ܚܘܕܪܢܝܐ ܗ̱ܘ ܐܣܟܡܐ. ܘܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܡܪܢܝܐ. ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܕܐܣܟܡܐ ܩܢܐ ܗ̣ܘܐ ܐ̱ܢܫܝܐ. ܘܒܗܕܡ̈ܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܐ ܡܠܡܕ ܗ̣ܘܐ ܘܡܣܟܡ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܣܗܕܘܬܐ ܟܬܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܣܗܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܩܕܝܫܐ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ.

 

ܐܢ ܐ̱ܢܫ ܠܒܣܪܗ ܕܡܪܢ ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܐܡ̇ܪ. ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝ̣ܫܬܐ ܡܪܝܡ. ܐܘ ܕܐܫܬܚܠܦܬ݀ ܐܠܗܘܬܐ ܠܒܣܪܐ. ܐܘ ܕܐܬܒܠܒܬ݀ ܐܘ ܐܫܬܓܢܝܬ݀. ܠܗܢܐ ܡܚܪܡܐ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܩܐܬܘܠܝܩܐ.

 

 

 

ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܡ̣ܢ ܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܒܝܬ ܝܠܕܐ. ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ ܐܠܗܐ܆ ܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ. ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܓܝܪ ܟܕ ܫܢ̣ܝ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܒܫܘܢܝܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܗ̣ܘܐ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܠܐ ܒܬܪܒܝ̣ܬܐ ܕܡ̣ܢ ܒܪܢܫܐ ܗ̣ܘܐ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ. ܡܛܠ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܟܬܪ ܟܝܢܗ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ ܕܩܕܝܫܐ ܣܐܘܝ̣ܪܐ ܒܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܦܝܬܪܘܢܝܘܢ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܬܒܣܪ ܘܐܬܒܪܢܫ܆ ܘܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܩܘܝ̣ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ. ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܘܡܘܬܐ ܛܥܡ. ܡܒܣܪ ܗ̣ܘܐ ܓܝܪ. ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܡܩܘܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܩܒܠܢܐ ܕܚܫ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ. ܡܛܠ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܫܟܝ̣ܪܬܐ ܕܐܘܛܘ̈ܟܝܐܢܘ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܘܙܓܐ ܘܫܘܚܠܦܐ ܡܥܠܝܢ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܚܘ̈ܫܒܝܐ. ܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ.

 

ܐܡܪܝܢ ܐܢ ܐܬܚܝܕ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܥܡ ܗ̇ܘ ܐ̱ܢܫܝܐ. ܠܘ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܩܘܝ̣. ܘܐܠܐ ܠܐ ܐܬܚܝܕ. ܘܟܕ ܠܘ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܩܘܝ܆ ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ̣ ܕܐܫܬܚܠܦ ܘܐܬܡܙܓ ܥܡ ܗ̇ܘ ܕܥܡܗ ܐܬܚܝܕ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܟܕ ܐܬܚܝܕ ܥܡ ܟܝܢܐ ܐ̱ܢܫܝܐ. ܐܘ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܟܬܪ. ܐܘ ܠܘ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ. ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܟܬܪ. ܐܝܟܐ ܗ̱ܘ ܫܘܘܕܥܐ ܕܚܕܝܘܬܐ. ܘܐܢ ܠܘ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܟܬܪ. ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ̣ ܕܐܫܬܚܠܦ.

 

 

 

ܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢ ܕܡܠܬܐ ܠܘ ܒܣܪܐ ܗ̱ܘ. ܐܦܠܐ ܒܣܪܐ ܡܠܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܡܠܬܐ ܟܬܪ. ܘܒܣܪܐ ܠܘ ܡܠܬܐ ܗ̱ܘ. ܡܬܟܢܫܐ ܕܡܠܬܐ ܠܘ ܡܠܬܐ ܗ̱ܘ܆ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܡܪܝܡܢܘܬܐ ܕܡܕܡ ܡ̣ܢ ܝܬܗ ܡܘܒܠܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ. ܕܗ̇ܝ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܐ. ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܫܪ. ܐܠܐ ܥܡ ܫܘܪܪܐ ܕܡܘܙܓܐ ܘܫܘܚܠܦܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܣܗܕܘܬܗܘܢ ܟܬܒܝܬܐ

 

ܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܒܡܐܡܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ. ܕܠܘܩܒܠ ܐܪܣܝ̣ܣ. ܒܦܠܓܘܬܐ ܐ̱ܚܪܝܬܐ. ܐܢܗܘ ܕܠܘ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܠܗ̇ܝ ܕܡܬܚܙܐ. ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܙܒܢܐ ܠܗ̇ܝ ܕܬܚܝܬ ܙܒܢܐ. ܠܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܝܢ ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܠܐ ܬܗܘܐ. ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܓܝܪ ܚܕ ܒܡܘܙܓܐ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܪܒܝ̣ܥܝܬܐ ܡܛܠ ܣܬܘܪܝܐ ܕܬܪܥܝ̣ܬܐ ܗܕܐ ܒܝ̣ܫܬܐ ܕܐܘܛܘ̈ܟܝܢܘ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܪܝܢ ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܫܪ̈ܝܐ ܕܣܥܝܝ̈ܗܘܢ ܚܘ̈ܫܒܝܐ. ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܩܕܡܝܐ.

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܚܘܝ̣ܢܢ. ܕܚܕܝܘܬܐ ܢܩܝ̣ܦܘܬܐ ܗ̱ܝ ܕܟܝ̈ܢܐ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܒܠܥܕ ܫܘܚܠܦܐ ܕܐܘܣܝܝܘܬܗܘܢ. ܐܝܟ ܢܦܫܐ ܕܡܬܚܝܕܐ ܠܦܓܪܐ ܒܠܥܕ ܗ̇ܝ ܕܢܫܬܚܠܦ ܟܝܢܐ ܕܢܦܫܐ ܠܟܝܢ ܦܓܪܐ. ܐܘ ܟܝܢܐ ܕܦܓܪܐ ܠܟܝܢ ܢܦܫܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܫܘܘܕܥܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܠܘ ܒܫܘܚܠܦܐ ܕܐܘܣܝܐ ܡܬܚܘܐ. ܐܠܐ ܒܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܬܡܝ̣̈ܗܬܐ ܕܥܒܪ̈ܢ ܠܗܘܢܐ ܐ̱ܢܫܝܐ. ܕܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܦܓܪܐ ܩܕܝ̣ܫܐ ܐܬܚܙܝܝ̈ܢ. ܘܒܣܗܕܘܬܗ ܕܐܒܐ ܘܡܓܢܢܘܬܗ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝ̣ܫܐ ܥܠܘܗܝ ܕܦܪܘܩܐ ܕܟܠܐ.

 

 

 

ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܡܕܡ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܐܘ ܥܡ ܫܘܚܠܦܐ ܕܒܐܘܣܝܐ ܗܘܐ. ܐܝܟ ܕܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܐܐܪ ܡܝ̈ܐ ܘܡܝ̈ܐ ܐܐܪ. ܐܘ ܠܘ ܥܡ ܫܘܚܠܦܐ ܕܒܐܘܣܝܐ. ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܙܢܐ. ܐܘ ܥܡ ܫܘܚܠܦܐ ܕܙܢܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܒܐܘܣܝܐ ܡܬܩܝܡܝ̣ܢ. ܒܦܓܪܐ ܡ̇ܢ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܕܗܘܐ ܓܘܫܡܐ ܚܘܪܐ. ܘܒܢܦܫܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܐܡܪ ܗܘܬ݀ ܢܦܫܐ ܚܟܝ̣ܡܬܐ. ܐܘ ܠܘ ܥܡ ܫܘܚܠܦܐ ܕܙܢܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܒܐܘܣܝܐ ܡܬܩܝܡܝ̣ܢ. ܐܠܐ ܥܡ ܫܘܚܠܦܐ ܕܦܘ̈ܚܡܐ ܘܐ̱ܚܝܢܘ̈ܬܐ ܒܪ̈ܢܝܬܐ ܕܡ̣ܢ ܓܢܣܐ ܕܩܛܝ̣ܓܘܪܝܐ ܕܠܘܬ ܡܕܡ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝ̣ܪܐ ܠܕܘܝܕ. ܡܪܝܐ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܗܘܝܬ ܠܢ ܠܕܪܕܪ̈ܝܢ.ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝ̣ܪܐ ܕܗܘܐ ܗܒܝܠ ܪܥܝܐ ܕܥܪ̈ܒܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܗ̇ܝ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗ̣ܘܐ. ܠܘ ܠܫܘܚܠܦܐ ܕܒܐܘܣܝܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ. ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܗ̱ܘ. ܘܕܬܪܬܝܢ ܗ̣ܝ ܡܠܬܗ ܐܠܗܐ ܠܐ ܣܒܠ ܫܘܚܠܦܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܕܡܐܓܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܗ̱ܘ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܡܐܓܢ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܫܘܚܠܦܐ ܕܒܓܕ̈ܫܐ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ ܠܐ ܡܩܒܠܢܐ ܗ̱ܘ ܕܓܕ̈ܫܐ. ܫܪܝ̣ܟܐ ܡܕܝܢ ܕܠܫܘܚܠܦܐ ܗ̇ܘ ܕܐ̱ܚܝܢܘܬܐ ܕܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܚܕܝܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܥܡ ܒܣܪܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܗ̇ܝ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗ̣ܘܐ. ܟܐܡܬ݀ ܠܢܣܝ̣ܒܘܬܐ ܕܒܣܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܠܬܐ ܚܝܕ ܠܗ. ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܢܣܝ̣ܒܘܬܐ ܠܘ ܐܝܟ ܢܣܝ̣ܒܘܬܐ ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܐܡܪܝܢܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܐܦ ܗܒܝܠ ܐܘܣܦ ܢܣܒ ܪܥܝܘܬܐ. ܐܘ ܐܝܟ ܬܘܣܦܬܐ ܕܐܝܩܪܐ. ܐܝܟ ܕܟܬܝ̣ܒ. ܘܐܬܗܝܡܢ ܫܡܘܐܝܠ ܕܢܗܘܐ. ܢܒܝܐ ܠܡܪܝܐ ܒܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܐܠܐ ܒܚܕܝܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܘܩܢܘܡܝܬܐ. ܐܝܟ ܕܙܒ̈ܢܬܐ ܐܦܘܕܝܟܣܐ ܥܒܕܢܢ. ܘܬܘܒ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܟܙܢܐ ܕܡܪܢ ܠܘܛܬܐ ܗ̣ܘܐ. ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܬܚܝܬ ܠܘܛܬܐ. ܕܠܗ̇ܢܘܢ ܕܬܚܝܬ ܠܘܛܬܐ ܢܐܬܪ. ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܦܘܠܘܣ ܡܛܠ ܢܦܫܗ. ܕܗܘܝܬ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ. ܐܝܟ ܕܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ. ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝ ܐܢܐ ܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ. ܕܠܗ̇ܢܘܢ ܕܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ ܐܬܪ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐܝܬ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܩܘܝ̣ ܐܠܗܐ. ܡܛܠ ܕܠܢ ܒܣܪ̈ܢܐ ܠܐ ܡܬܚܠܦ̈ܢܐ ܢܥܒܕ ܠܢ ܠܘܬ ܚܛܝ̣ܬܐ.

 

 

 

ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܦܘܢܝܐ ܕܣܗܕܘܬܗܘܢ ܟܬܒܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܟܕ ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܣܕܩܝ̣ܢ ܟܝ̈ܢܐ ܘܩܢܘ̈ܡܐ ܣܕܪ ܡܠܬܐ. ܐܟܡܐ ܕܗ̣ܘ ܦܣܘܩܐ ܗ̇ܘ ܡܫܘܕܥ. ܠܚܕܝܘܬܐ ܡܘܙܓܐ ܩܪܐ. ܐܟܡ̇ܢ ܕܝܬܝ̣ܪ ܡܫܪܪܬܐ ܢܚܘܝܗ̇ ܟܐܡܬ݀ ܟܝܢܝܬܐ ܘܩܢܘܡܝܬܐ. ܘܠܘ ܦܪܨܘܦܝܬܐ ܒܠܚܘܕ. ܐܟܡܐ ܕܐ̱ܢܫܝ̣̈ܢ ܐܣܒܪܘ. ܘܬܘܒ ܐܡܪܝܢܢ. ܕܥܝܕܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܡܠܦܢܐ ܗܢܐ ܕܠܚܕܝܘܬܐ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܡܘܙܓܐ ܢܩܪܝܗ̇. ܐܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܒܛܝ̣ܠ ܠܗ ܥܠ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܐܠܐ ܥܠ ܪ̈ܥܝܢܐ ܒܠܚܘܕ. ܐܘ ܡܛܠ ܡܫܠܛܘܬܗ ܕܥܠ ܡ̈ܠܐ ܒܫܘܝܘܬ ܫܡܐ ܡܬܚܫܚ. ܐܘ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܨܒܐ ܕܝܬܝܪ̣ ܚܣܝ̣ܢܐܝܬ ܢܫܪܪܝܗ̇ ܠܬܪܥܝ̣ܬܐ ܗܕܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܡܡܠܠ. ܒܓܒܐ ܕܣܩܘܒܠܝ ܡܡܠܠ. ܒܓܒܐ ܕܣܩܘܒܠܝ ܫܢܙܐ ܡܠܬܗ. ܗܐ ܓܝܪ ܠܚܕܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܘܕܦܓܪܐ ܡܘܙܓܐ ܩܪܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܒܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܒܝܬ ܝܠܕܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܥܕܟܝܠ ܐܝܬ ܗܘܐ ܡܘܙܓܐ ܕܡ̣ܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܐܦܠܐ ܚܘܠܛܢܐ ܡܕܡ ܕܗܠܝܢ ܕܣܩܘܒ̈ܠܝܢ. ܘܓܠܝܐ ܕܠܘ ܡܚܠܛ ܚܠܝ̣ܛܐ ܐܦܠܐ ܡܙܝ̣ܓܐ ܢܦܫܐ ܥܡ ܦܓܪܐ ܐܘ ܗܘܢܐ ܥܡ ܪܓܫܬܐ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܡܠܚܘܬܐ ܘܡܬܡܠܚܢܘܬܐ ܗ̱ܝ ܚܕܝܘܬܗܘܢ ܐܝܟ ܐܠܦܪܐ ܕܐܠܦܐ.

 

 

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܪܒܝ̣ܥܝܬܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܠܟܝܢ ܡܠܬܐ ܐܫܬܚܠܦ ܦܓܪܐ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ. ܐܦܠܐ ܐܟܘܬܗ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܩܝܡܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܝܘܠܝܢܝ̈ܣܛܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘ̈ܩܐ ܬܠܬܐ. ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܫܘܪܪܗ̇ ܕܬܪܥܝ̣ܬܐ ܗܕܐ. ܘܒܗ ܐܝܬ ܢܝ̈ܫܐ ܬܠܬܐ. ܢܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܚܘܫܒܝ̈ܬܐ ܡܫܪܪ̈ܢܝܬܗ̇ ܕܒܥܬܐ ܗܕܐ. ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܢ ܠܐ ܒܪܝܐ ܗ̱ܘ ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ. ܡ̣ܢ ܐܢܢܩܝ̣ ܕܐܘ ܡܬܘܡܝܐ ܗ̱ܘ. ܐܘ ܕܠܐ ܥܕܟܝ̣ܠ ܐܬܒܪܝ̣. ܘܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܡܪܝܡ ܩܢܐ ܫܘܪܝܐ. ܗܟܘܬ ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ ܠܐ ܫܪܝ̣ܪ. ܘܐܠܐ ܒܛܠܐ ܠܗ̇ ܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܐ. ܘܟܕ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܒܪܝܐ ܫܟܝ̣ܪ̈ܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܓܕ̈ܫܢ. ܠܘ ܠܐ ܒܪܝܐ ܗ̱ܘ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܢ ܠܘ ܒܪ ܟܝܢܢ ܗ̣ܘ ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ. ܐܟܡܢ ܕܠܟܝܢ ܡܠܬܐ ܐܫܬܚܠܦ ܒܝܕ ܚܕܝܘܬܐ. ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ ܐܠܨܐ. ܕܐܘ ܠܐ ܓܫܝ̣ܡܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗ̣ܘܐ ܐܟܘܬܗ ܕܡܠܬܐ. ܐܘ ܕܠܠܝܬܝܘܬܐ ܘܓܠܝ̣ܙܘܬܐ ܫܪܟ. ܘܟܕ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܫܟܝ̣ܪ̈ܢ. ܡܬܟܢܫܐ ܕܒܪ ܟܝܢܢ ܗ̣ܘ ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܠܬ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܢ ܦܓܪܗ ܕܐܠܗܐ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܒܟܝܢܐ. ܡܕܝܢ ܐܠܗܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܒܟܝܢܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟܝ̣ܪܐ.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ

 

ܐܢ ܦܓܪܗ ܕܐܠܗܐ ܠܘ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܒܟܝܢܐ. ܡܕܝܢ ܒܛܝܒܘܬܐ ܗ̱ܘ ܐܠܗܐ. ܘܐܢ ܗܕܐ ܫܦܪܐ ܠܟ ܠܡܢܐ ܪܫܐ ܐܢ̱ܬ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ. ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܡܘܕܐ ܐܢ̱ܬ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܠܗܐ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܒܟܝܢܐ. ܘܦܓܪܐ ܦܓܪܐ ܗ̱ܘ ܒܟܝܢܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ. ܘܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܠܗܐ ܕܡܒܣܪ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܗܠ ܢܗܘܐ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܫܟܝ̣ܪ̈ܘܬܐ. ܟܐܡܬ݀ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܠܦܓܪܐ ܐܠܗܐ ܢܘܕܝܘܗܝ ܒܟܝܢܐ. ܘܢܢܟܪܝܘܗܝ ܡ̣ܢ ܟܝܢܗ ܐܟܘܬܟܘܢ. ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܬܪܝܢ ܐܠܗܝ̈ܢ ܢܐܡܪ ܚܕ ܒܟܝܢܐ ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܐܝܟ ܢܣܛܘܪܝܘܣ. ܘܗܟܢܐ ܠܘ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܡ̣ܢ ܐܘܪܚܐ ܡܠܟܝܬܐ ܡܣܛܝܢܢ. ܟܕ ܒܥܩ̈ܒܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܪܕܝܢܢ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܐܪܒܥ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܢ ܡܠܬܐ ܘܦܓܪܐ ܚܕ ܐܢܘܢ ܟܝܢܐ ܒܙܢܐ ܕܡܘܙܓܐ ܘܫܘܚܠܦܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܘܠܘ ܚܕ ܡ̣ܢ ܬܪܝܢ ܥܡ ܢܛܝ̣ܪܘܬ ܫܘܘ̈ܕܥܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܟܝܢܝܐ. ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ ܐܠܨܐ. ܕܐܘ ܡܠܬܐ ܓܘܫܡܐ ܢܗܘܐ ܐܝܟ ܦܓܪܐ. ܐܘ ܦܓܪܐ ܠܐ ܓܫܘ̣ܡ ܐܝܟ ܡܠܬܐ. ܘܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܫܟܝ̣ܪ̈ܢ.

 

 

 

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܚܡܫ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܐܢܗܘ ܕܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܩܝܡܬܐ. ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ. ܠܐ ܡܕܝܢ ܩܡ. ܘܐܝܟܢܐ ܢܩܘܡ ܡ̣ܢ ܡܝ̈ܬܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܝ̣ܬ. ܘܐܢ ܡܫܝ̣ܚܐ ܠܐ ܡܝܬ ܘܠܐ ܩܡ. ܣܪܝ̣ܩܐ ܗ̱ܝ ܟܪܘܙܘܬܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܦܘܠܘܣ.

 

 

 

ܗܦܟܬܐ

 

ܒܨܒܝܢܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܚܫ ܘܡܝ̣ܬ ܘܩܡ. ܘܠܘ ܒܟܝܢܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܠܘܠܐ ܨܒܝܢܝ̈ܐ ܗ̣ܘܘ ܚܫܘ̈ܗܝ ܐܠܐ ܟܝܢܝ̈ܐ. ܡܫܬܟܚ ܗ̣ܘܐ ܟܕ ܠܐ ܨܒܐ ܗ̣ܘܐ ܚܫ ܘܡܝ̣ܬ. ܒܗ̇ܝ ܕܙܢܝ̈ܐ ܟܝܢܝ̈ܐ ܐܢܢܩܝ̈ܐ ܐܢܘܢ ܘܠܐ ܡܫܬܥܒܕܝ̣ܢ ܠܫܠܝ̣ܛܘܬ ܒܝܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܒܫܟܝ̣ܪܘܬܐ ܕܚܫ̈ܐ ܩܛܝ̣ܪ̈ܝܐ ܢܦܠ ܐܠܨܐܝܬ ܗ̇ܘ ܕܚܫ̈ܐ ܟܝܢܝ̈ܐ ܡܘܕܐ.

 

 

 

ܦܘܢܝܐ

 

ܐܡܪܝܢܢ ܕܡܛܥܐ ܛܥܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܬܗܓܓܬܘܢ. ܟܕ ܠܙܢܝ̈ܐ ܩܛܝ̣ܪ̈ܝܐ ܥܠ ܙܢܝ̈ܐ ܟܝܢܝ̈ܐ ܕܣܩܘܒ̈ܠܝܝܢ ܠܗܘܢ ܩܛܪܓܬܘܢ ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐܘܟܡܘܬܐ ܥܠ ܚܘܪܘܬܐ ܘܠܟܘܪܗܢܐ ܥܠ ܚܘܠܡܢܐ ܐܬܚܙܝܬܘܢ ܕܡܩܛܪܓܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܡܪܝܢܢ ܐܠܘ ܟܠ ܟܝܢܝܐ ܩܛܝ̣ܪܝܐ ܗܘܐ. ܡܫܬܟܚ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܡ̣ܢ ܩܛܝ̣ܪ ܗܘܬ݀ ܗ̇ܝ ܕܛܒܐ ܢܗܘܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܨܒܐ ܡܪܚܡܢܐ ܗ̱ܘ ܘܥܠ ܟܠ ܦܪܝ̣ܣܐ ܒܛܝ̣ܠܘܬܗ. ܘܬܘܒ ܐܡܪܝܢܢ ܕܨܒܝܢܝܐ ܠܘ ܣܩܘܒܠܝܐ ܗ̱ܘ ܕܟܝܢܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܕ