ܦܪܟܣܝܤ ܕܬܪܥܣܪ ܫܠܝ̈ܚܐ

ܬܘܒ ܒܚܝܠ ܐܠܗܐ ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ

ܟܬܒܐ ܕܦܪܟܣܝܤ ܕܬܪܥܣܪ ܫܠܝ̈ܚܐ ܛܘܒܢ̈ܐ

 

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

 

 

 

 

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܟܕ ܥܠ ܗܽܘܦ̈ܟܘܗܝ ܕܡܳܪܢ ܒܰܐܪܥܐ ܘܫܽܘܘܕܳܝ̈ܐ ܕܨܶܝܕ ܬܰܠܡܝ̈ܕܐ: ܕܦܳܪܚܐ ܠܡ ܣܒܰܪܬܐ ܒܥܳܠܡܐ ܘܕܰܡܫܰܕܰܪ ܠܗܘܢ ܪܘܚܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܩܰܕܶܡ ܐܰܘܕܰܥ ܛܽܘܒܳܢܐ ܠܘܩܳܐ ܠܢܰܨܝ̣ܚܐ ܬܶܐܘܦܝ̣ܠܐ ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܠܓܰܘܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢ̈ܐ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܬܐ ܠܡܰܠܦܘ. ܘܟܬܳܒܐ ܗ̇ܢܐ ܕܦܰܪܟܣܝܣ ܗ̄ ܣܳܥܘܪܘܬܳܐ ܕܰܐܟܬܒܗ̇ ܝܰܘܢܳܐܝ̣ܬ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܢܣܰܒܘ ܗܶܢܘܢ ܫܽܘܘܕܳܝ̈ܐ ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܡ̇ܢ ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܙܢܳܐ ܦܪܢܣܬ݀ ܚܶܟܡܬܳܐ ܐܰܠܗܝܬܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܙܥܘܪ̈ܶܐ ܘܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܟܠܗ̇ ܬܺܒܝܠ ܬܗܰܝܡܢܝ. ܘܒܪܺܝܫ ܩܶܪܝܢܐ ܕܦܰܪܟܣܝ̣ܣ: ܚܰܒܝ̣ܒ̈ܝ ܡܶܬܐܡܪ. ܟܕ ܠܒܰܝܬܳܝ̈ܐ ܘܚܰܒܝ̣̈ܒܐ ܟܬܒܗ̇ ܠܘܩܳܐ. ܒܪܺܝܫ ܫܠܝ̣ܚܐ ܕܝܢ: ܐܰܚ̈ܝ: ܟܕ ܠܥܰܡܡ̈ܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܕܰܒܝܰܕ ܥܡܳܕܐ ܐܶܬܩܪܝ̣ܘ: ܚܰܒܝ̣ܒ̈ܐ ܒܰܡܫܝܚܳܐ ܐܶܬܟܬܒ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

1- ܟܬܳܒܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܟܶܬܒܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܡܺܐܡܪܳܐ ܡ̇ܢ ܩܰܕܝܡܳܐ ܥܶܒܕܶܬ ܗ̄ ܠܐܶܘܢܓܠܝܘܢ܀ ܠܡܶܥܒܰܕ ܗ̄ ܐܳܬܘ̈ܬܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ܀ ܘܰܠܡܰܠܦܘ ܗ̄ ܫܒܽܘܩܘ ܘܢܶܫܬܒܩ ܠܟܘܢ ܘܐܚܪ̈ܳܢܝܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ܀

2- ܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܕܦܰܩܕ ܗܘܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ܀

3- ܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܕܚܰܫ ܒܳܐܬܘ̈ܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܗ̄ ܕܥܠ ܠܘܳܬ ܫܠܺܝܚ̈ܐ ܟܕ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܚܝ݂ܕܝܢ. ܘܡܨܺܝܕܬܳܐ ܢܽܘܢ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ݀ ܘܠܐ ܐܶܣܛܰܪܝܰܬ݀ ܘܫܰܪܟܐ܀ ܒܝܰܘܡ̈ܝܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܗ̄ ܟܕ ܐܶܬܝ̣ܠܕ ܡ̣ܢ ܟܪܶܣ ܫܝܘܠ ܥܠ ܗܝܟܠܐ ܫܡܰܝܢܐ. ܟܕ ܐܦ ܕܶܟܪܳܐ ܕܡܶܬܝ̣ܠܕ ܒܳܬܪ ܐܪܰܒܥܝ̣ܢ ܥܳܐܠ ܗܘܳܐ ܠܗܰܝܟܠܐܳ܀ ܥܠ ܡܰܠܟܘܬܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܝ̣ܕܰܥܬܐ ܕܰܬܠܝ̣ܬܝܘܬܳܐ܀

4- ܘܟܕ ܐܳܟܠ ܥܰܡܗܘܢ ܠܰܚܡܐ ܗ̄ ܥܠ ܕܰܣܢܝ̣ܩ ܗܘܳܐ ܐܠܐ ܕܠܐܳ ܢܶܬܦܰܠܓܘܢ ܥܠ ܩܝܳܡܬܶܗ܀ ܦܰܩܕ ܐܢܘܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܦܰܪܓܶܠ. ܕܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܶܡ ܠܐ ܢܶܦܪܩܘܢ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܶܪܚܩܘܢ. ܕܰܐܝܟܳܐ ܕܰܚܙܰܘ ܗ̇ܠܝܢ ܕܨܰܥܪܐ: ܢܶܚܙܘܢ ܫܒܺܝܚ̈ܬܐ܀ ܐܠܐ ܕܰܢܩܰܘܽܘܢ ܠܫܽܘܘܕܳܝܗ ܕܰܐܒܐ ܗ̄ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܠܫܽܘܘܕܳܝܐ ܕܺܝܠܝ: ܒܕܰܩܕܳܡ ܕܢܶܬܓܰܡܪܘܢ ܒܪܘܚܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܠܗܘܬܗ. ܕܰܢܚܰܘܐ ܬܘܒ ܕܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܫܽܘܘܕܳܝܐ ܗܽܘ ܕܰܐܒܐ ܒܫܰܘܝܘܬ ܟܝܳܢܐ ܘܨܶܒܝܳܢܐ܀

5- ܕܝܘܚܰܢܢ ܐܰܥܡܕ ܒܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܠܰܬܝܳܒܘܬܐ܀ ܘܰܐܢܬܘܢ ܬܶܥܡܕܘܢ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ ܒܪܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܗ̄ ܬܩܒܠܘܢ ܡܰܘܗܒܬܳܐ ܕܐܬܥܬܕܬܘܢ ܠܗ̇܀

6- ܡܳܪܢ ܐܢ ܒܗܳܢܐ ܙܰܒܢܐ ܡܰܦܢܐ ܐܰܢܬ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܟܰܕ ܡܰܦܢܶܐ ܡܳܪܝܐ ܫܒܺܝܬܐ ܕܨܶܗܝܘܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܢܬ ܗܘ ܡܦܰܢܐ ܠܝ̣ ܝܳܪܬܘܬܝ܀ ܡܰܠܟܘܬܐ ܠܺܝܣܪܳܐܝܠ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܟܕ ܠܐ ܥܕܰܟܝܠ ܐܶܬܓܡܰܪܘ ܒܪܘܚܳܐ: ܐܝܟ ܬܰܪܥܝܬܐ ܝܗܘܕܳܝܬܐ ܫܰܐܠܘ ܕܣܳܒܪܺܝܢ ܕܰܡܫܝ̣ܚܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܰܡܠܶܟ ܘܟܠܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܡܫܰܥܒܶܕ ܠܝܽܘܕܳܝ̈ܐ ܘܰܠܥܳܠܡ ܡܩܰܘܶܐ ܐܝܟ ܚܢܽܘܟ ܘܐܠܝܳܐ܀

7- ܠܐ ܗܘܳܬ ܕܝ̣ܠܟܘܢ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ ܠܡܶܕܰܥ ܙܰܒܢܳܐ ܐܘ ܙܰܒܢ̈ܐ ܗ̄ ܠܘ ܒܕܰܐܝܟ ܗ̇ܠܝܢ ܡܶܬܚܰܟܡܝ̣ܢ ܐܢܬܘܢ ܐܠܐ ܟܕ ܬܶܬܚܰܝܠܘܢ ܒܪܘܚܳܐ ܣܒܰܪܬܝ ܬܰܟܪܙܘܢ ܒܥܳܠܡܐ܀

9- ܘܰܥܢܳܢܐ ܩܰܒܶܠܬܗ ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ ܗ̄ ܠܽܘܩܕܰܡ ܕܠܐ ܥܢܳܢܐ ܣܠܶܩ ܕܠܐ ܢܶܣܬܒܰܪ ܕܶܐܬܚܛܦ ܟܕ ܠܐ ܨܳܒܐ: ܟܕ ܐܶܫܬܰܥܒܕܰܬ݀ ܥܢܳܢܐ ܐܝܟ ܡܰܪܟܰܒܬܐ. ܘܐܢܳܫܝ̈ܢ ܣܳܒܪܺܝܢ ܕܰܥܕܰܡܐ ܠܚܰܨܗ ܕܰܪܩܺܝܥܳܐ ܐܶܬܥܠܝ ܦܰܓܪܶܗ ܕܡܳܪܢ ܟܰܪ ܕܰܡܕܰܝܪܺܝܢ ܩܰܕܝܫ̈ܐ ܒܢܽܘܚܳܡܐ. ܘܡ̣ܢ ܦܰܘܠܘܣ ܡܶܬܟܰܣܣܝܢ ܘܐܡ̇ܪ ܒܕܶܐܦܶܣܳܝ̈ܐ: ܗܽܘܝܘ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܣܠܶܩ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܫܡܰܝ̈ܐ ܕܰܢܫܰܠܡ ܟܠ܀

10- ܐܶܫܬܟܰܚܘ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܗ̄ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܘܡܺܝܟܳܐܝ̣ܠ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܠܡܘܓܝܘ ܣܒܝܪ̈ܘܳܬܐ ܕܢܳܒܗ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܒܗܘܢ: ܕܐܢ ܐܰܪܰܐ ܡܶܬܢܰܛܪ ܦܰܓܪܗ ܐܘ ܡܶܫܬܪܶܐ ܒܳܐܐܰܪ ܐܘ ܣܳܐܶܛ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܥܰܠ ܗ̇ܝ ܐܶܡܪܘ: ܕܗ̇ܟܢܐ ܢܺܐܬܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬܘܢܳܝܗܝ ܕܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܐ܀ ܘܦܰܪܺܝܩ ܡܶܢܗ̇ ܐܝܟ ܫܰܒܥܳܐ ܐܶܣܛܕܘ̈ܢ ܗ̄ ܛܘܪ ܙܝ̈ܬܐ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܐܝܟ ܡܺܝܠܐ ܚܰܕ܀

13- ܣܠܶܩܘ ܠܗܘܢ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܗ̇ܝ ܕܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗ̇ ܗ̄ ܒܝܬ ܫܶܡܥܘܢ ܩܽܘܪܝܢܳܝܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܶܐܟܰܠܘ ܦܶܨܚܳܐ. ܘܗ̇ܪܟܐ ܠܘ ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܶܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܛܰܟܣܺܝܢ ܫܠܺܝܚ̈ܐ. ܐܰܢܕܪܐܘܣ ܓܶܝܪ ܒܳܬܰܪ ܒܢ̈ܰܝ ܙܰܒܕܰܝ ܐܬܛܰܟܣ ܒܕܰܠܗܘܢ ܝܰܬܝ̣ܪ ܝܩܪ ܡܳܪܝܐ ܘܰܒܢ̈ܝ ܪܰܥܡܐ ܩܪܳܐ ܘܰܒܟܠ ܕܽܘܟ ܥܰܡܗ ܐܰܟܪܶܟ. ܘܝܰܥܩܘܒ ܒܳܬܰܪ ܝܘܚܰܢܢ ܐܰܚܘܗܝ ܒܕܰܚܙܳܐ ܕܠܐ ܥܪܰܩ ܐܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܐ ܒܝܽܘܡ ܚܫܐ ܘܠܗ ܐܰܫܠܡ ܐܡܗ. ܘܡܛܠ ܒܰܪ ܬܰܘܠܡܰܝ ܡܶܬܐܰܡܪܐ: ܕܗܽܘܝܘ ܢܰܬܰܐܢܰܐܝܠ ܘܥܠ ܕܰܐܣܟܶܠ ܒܗ̇ܝ: ܕܡ̣ܢ ܓܠܺܝܠܐܳ ܡܶܫܟܰܚ ܡܶܕܡ ܛܳܒܐ ܠܡܶܗܘܐ: ܒܗܶܬ ܘܠܐ ܬܘܒ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܡܰܬܝ ܘܬܳܐܘܡܰܐ ܝܺܬܒ. ܘܡܰܬܝ ܟܕ ܚܙܳܐ ܠܬܳܐܘܡܰܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܝܰܬܝ̣ܪܐ ܚܰܘܺܝ. ܒܗ̇ܝ ܕܢܺܐܙܰܠ ܐܦ ܚܢܰܢ ܘܰܢܡܽܘܬ ܥܰܡܗ ܝܰܩܪܗ܀

14- ܐܰܡܝ̣ܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܨܠܘܬܳܐ ܗ̄ ܐܪܳܙܳܢܳܐܝ̣ܬ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܒܗܰܝܟܠܐܳ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܡܛܠ ܝ̣ܗܘܕܳܝ̈ܐ ܥܕܰܡܐ ܕܶܐܙܰܠ ܦܶܛܪܘܣ ܠܐܰܢܛܝܘܟܝܰܐ  ܘܰܒܢܳܐ ܒܗ̇ ܥܺܕܬܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܣܓܶܕܘ܀

19- ܩܘܪܝܰܬ ܕܡ ܗ̄ ܩܪܺܝܬܳܐ ܕܩܢܐ ܡ̣ܢ ܐܰܓܪܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܡܰܫܠܡܳܢܘܬܳܐ ܘܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܐܓܘܪܣܶܗ ܕܦܰܚܳܪܐ ܕܰܙܒܰܢܘ ܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗܢ̈ܐ ܠܒܶܝܬ ܩܒܘܽܪ̈ܐ ܕܰܐܟܣܢܳܝ̈ܐ܀

20- ܕܕܝܪܗ ܬܶܗܘܐ ܚܰܪܒܐ ܘܥܳܡܘܪ ܠܐ ܢܶܗܘܐ ܒܗ̇ ܗ̄ ܒܡܰܙܡܘܪܳܐ ܕܣ̄ܛ. ܘܣܽܘܪܝܳܝܳܐ: ܚܠܳܦ ܕܰܝܪܳܐ ܒܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܐܡ̇ܪ: ܘܬܶܫܡܫܬܶܗ ܢܶܣܒ ܐܚܪܺܝܢ ܗ̄ ܒܡܰܙܡܘܪܳܐ ܕܩ̄ܛ. ܘܝܰܘܢܳܝܐ: ܚܠܳܦ ܡܶܕܡ ܕܡܰܛܪ ܠܗܘܢ ܣܰܓܝ̣ܢܐܝ̣ܬ: ܠܐܶܦܣܩܘܦܘܬܶܗ ܢܶܣܒ ܐܚܪܺܝܢ ܚܕܳܢܳܐܝ̣ܬ ܐܡ̇ܪ܀

25- ܕܡܶܢܗ̇ ܦܪܰܩ ܗ̄ ܐܰܪܚܶܩ܀ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܗ ܠܐܰܬܪܶܗ ܗ̄ ܠܐܰܒܕܳܢܐ܀

26- ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܦܶܨ̈ܐ ܘܣܶܠܩܰܬ݀ ܠܡܬܝܐ ܗ̄ ܦܶܨܐ: ܒܰܬܠܳܬܐ ܙܢܰܝ̈ܐ ܡܶܬܢܣܒ. ܚܰܕ ܡ̇ܢ ܗܰܘ ܕܪܳܡܶܝܢ ܐܢܳܫ̈ܐ ܒܰܝܢܳܬ ܚ̈ܕܳܕܶܐ ܘܠܗ ܠܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܦܶܓܥܳܐ ܘܠܘ ܕܰܡܝܰܬܪܘܬܳܐ ܩܳܪܐ ܡܳܪܝ ܐܝܘܢܢܝܣ ܒܦܽܘܫܳܩܐ ܕܶܐܓܰܪܬܳܐ ܕܶܐܦܣܳܝ̈ܐ. ܘܕܰܬܪܶܝܢ ܕܝܢ: ܡܢܳܬܐ ܒܬܶܫܡܫܬܳܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܦܶܛܪܘܣ ܥܠ ܝ̣ܗܘܕܐ ܕܰܡܢܶܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܢ ܘܐܝ̣ܬ ܗܘܳܐ ܠܗ ܦܶܨܐ ܒܬܶܫܡܫܬܳܐ ܗ̇ܕܐ. ܘܕܰܬܠܳܬܐ: ܫܰܠܡܘܬܳܐ ܣܘܢܢܘܕܝܩܝܬܐ ܠܗܰܘ ܕܡܶܬܓܒܶܐ ܐܝܟ ܡܰܫܠܡܢܘܬܐ ܕܰܐܒܗ̈ܬܐ ܩܰܕܝܫ̈ܐ. ܘܒܰܙܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚܘ ܫܠܺܝܚ̈ܐ ܒܰܕܠܐܳ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬܓܡܪܘ ܗܘܰܘ ܠܡܶܚܙܳܐ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܪܘܚܳܐ ܡ̇ܢ ܫܳܘܐ ܘܙܳܕܶܩ ܘܟܕ ܥܠ ܬܪܶܥܣܰܪ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܢ ܫܡܰܥ ܗܘܳܐ ܦܶܛܪܘܣ ܕܝܳܬܒܝ̣ܢ: ܕܡܽܘܠܳܝ ܡܶܢܝܳܢܐ ܝܺܨܦ ܩܕܳܡ ܡܰܚܬܬܶܗ ܕܪܘܚܳܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

1- ܘܟܰܕ ܐܶܬܡܰܠܝܘ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܝܰܘܡ̈ܬܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܘܣܛܺܝ ܗ̄ ܕܚܰܡܫܺܝܢܳܝܐ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܕܫܰܒܥܳܐ ܫܳܒܘܥ̈ܐ ܕܒܶܗ ܥܺܐܕܐ ܕܝܳܗܽܘܒܘܬ ܢܳܡܘܣܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܝ̣ܗܘܕܝ̈ܐ ܒܕܰܐܝܟ ܗ̇ܢܐ ܝܰܘܡܐ ܢܚܶܬ ܪܘܚܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ. ܐܪܳܙ ܗ̇ܝ ܕܗܽܘܝܘ ܟܕ ܗܽܘ ܝܳܗܘܒܶܗ ܕܢܳܡܘܣܐ ܒܥܰܬܝ̣ܩܬܐ ܘܕܪܘܚܳܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܒܰܚܕܰܬܐ܀

3- ܘܶܐܬܚܙܺܝܘ ܠܗܘܢ ܠܶܫܳܢ̈ܐ ܗ̄ ܠܰܬܪܥܣܰܪ ܫܠܺܝܚ̈ܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܠܶܫܢ̈ܐ ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܐܚܪܺܢܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܰܠܚܘܕ ܐܰܙܠܶܓ ܥܠܰܝܗܘܢ܀

4- ܘܶܐܬܡܠܺܝܘ ܒܰܫܠܳܝ ܡܺܝܡ ܟܠܗܘܢ ܒܪܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܐ܀

5- ܝܺܗܘܕܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܰܡܡ̈ܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܒܳܬܪ ܫܒܺܝܬܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܠܘ ܟܠܗܘܢ ܒܐܘܪܫܠܶܡ ܥܡܰܪܘ ܐܠܐ ܒܰܡܕܺܝܢ̈ܬܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܬܐ. ܘܡܶܢ ܫܢܐ ܠܰܫܢܐ ܣܳܠܩܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܣܓܕ ܒܐܘܪܫܠܶܡ܀

6- ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܩܳܠܐ ܗܰܘ: ܟܢܰܫ ܟܠܗ ܥܰܡܐ ܘܶܐܫܬܓܶܫ ܗ̄ ܟܠܗܘܢ ܐܰܪܓܶܫܘ ܒܬܶܕܡܘܪܬܳܐ ܫܡܰܥܘ ܓܝܪ ܩܳܠܐ ܕܪܰܥܡܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܘܰܚܙܰܘ ܚܽܘܓ̈ܝܳܬܐ ܕܢܽܘܪܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܥܶܠܺܝܬܳܐ: ܘܒܰܕܡܘܬ ܢܽܘܪܐ ܐܶܬܦܰܠܓܘ ܠܶܫܢ̈ܐ: ܒܰܕܡܰܢܗܪܳܢܺܝܬܳܐ ܗܺܝ ܘܰܡܕܰܟܝܳܢܺܝܬܐ ܘܡܶܬܢܰܣܒܐ ܘܠܐ ܡܰܘܦܝܳܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܪܘܚܳܐ ܩܰܕܝܫܐ܀

9- ܦܪ̈ܬܘܝܶܐ ܗ̄ ܕܥܳܡܪܝܢ ܒܰܣܦܳܪ̈ܝ ܦܪܳܬ܀ ܘܡܳܕܝ̈ܐ ܗ̄ ܗܳܢܘܢ ܕܰܒܛܽܘܪ̈ܝ ܦܳܪܶܣ܀ ܘܐܠܢܝ̈ܐ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܳܐ: ܥܝܠܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܐܗܘܙ̈ܝܐ ܐܡ̇ܪ܀ ܘܠܰܝܬܝܗܘܢ ܐܠܢܝ̈ܐ܀ ܘܩܰܦܰܕܽܘܩ̈ܝܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܩܰܦܘܕܩܝ̈ܐ ܒܘܰܐܘ ܩܕܳܡ ܕܳܠܰܕ ܘܚܰܬܺܝܬ. ܒܰܦܫܺܝܛܳܐ: ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܶܢ ܩܶܣܰܪܝܰܐ ܘܢܰܘܣܳܐ ܘܰܢܐܙܰܝܙܘ܀ ܕܦܢܛܘܣ ܗ̄ ܐܰܪܥܐ ܕܣܩܘ̈ܬܝܐ܀ ܐܰܣܺܝܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܒܳܒܶܝܠ ܘܟܽܘܪܣܐܢ. ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܀

10- ܕܦܪܘܓܝܰܐ ܕܦܰܡܦܘܠܝܐ ܗ̄ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܐ ܕܰܠܓܰܪܒܝܳܐ ܡ̣ܢ ܝܰܡܐ ܐܰܕܪܝܘܣ ܦܪ̈ܢܓܝܐ ܘܰܣܛܰܪ܀ ܕܠܘܒܐ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܩܽܘܪܺܝܢܝ ܗ̄ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܐ ܕܰܠܬܰܝܡܢܳܐ ܡ̣ܢ ܐܰܕܪܝܘܣ ܚܰܒܫ̈ܝܐ ܘܰܣܛܰܪ܀

11- ܘܰܕܡ̣ܢ ܩܪܝܛܝ ܗ̄ ܓܙܪܬܳܐ ܒܝܰܡܐ ܐܰܕܪܝܘܣ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܡܝ̈ܠܐܶ ܚܘܕܪܗ̇܀ ܘܥܰܪ̈ܰܒܳܝܐ ܗ̄ ܒܕܘܝ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܰܪܒܐܣ܀ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܒܠܶܫܢ̈ܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܘܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ. ܘܐܢܳܫܝ̈ܢ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܟܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܒܠܶܫܳܢ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܡܰܠܠܘ. ܘܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܝܢ: ܟܠܚܰܕ ܒܠܶܫܳܢ ܐܰܬܪܐ ܕܳܐܙܶܠ ܗܘܳܐ ܡܰܠܶܠ܀

13- ܗܳܠܝܢ ܡܶܐܪܺܝܬܐ ܐܫܬܝܘ ܘܰܪܘܺܝܘ ܗ̄ ܥܨܪܳܐ ܕܥܶܢ̈ܒܶܐ. ܘܰܟܒܰܪ ܡ̣ܢ ܥܽܘܡܩܐ ܕܒܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܓܰܐܙܐ ܡܶܬܬܝ̈ܬܝܳܢ ܗܘ̈ܝ ܥܶܢ̈ܒܶܐ ܒܦܰܢܛܺܝܩܘܣܛܺܝ ܠܐܘܪܫܠܶܡ܀

15- ܕܗܐ ܥܕܰܡܐ ܠܗܳܫܐ ܬܠܳܬ ܐܶܢܝܢ ܫܳܥܝ̈ܢ ܗ̄ ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܒܰܬܫܰܥ̈ܫܳܥܺܝܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܣܝܳܡ ܒܽܘܪܟܳܐ: ܒܰܕܠܐ ܡܡܕܝܢ ܠܰܡܫܰܡܠܝܽܘܬܶܗ ܥܡ ܐܪ̈ܙܶܐ܀

16- ܐܠܐ ܗܳܕܐ ܗܝ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܒܝܘܐܝܠ ܢܒܺܝܐ ܗ̄ ܠܰܥܒܳܕܐ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܒܰܢ ܢܒܺܝܘܬܗ ܘܠܰܘ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܐܢܬܘܢ ܣܳܒܪܝܢ ܐܰܢܬܘܢ܀

17- ܐܶܫܘܕ ܪܘܺܚܝ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ ܗ̄ ܥܠ ܫܠܺܝܚ̈ܐ ܒܥܶܠܝ̣ܬܐ ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܝܢ ܒܝܰܕܗܘܢ܀

19- ܘܶܐܬܠ ܐܳܬܘ̈ܬܐ ܒܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܫܶܡܫܳܐ ܕܰܚܫܶܟ ܒܰܙܩܺܝܦܘܬܳܐ܀ ܘܰܓܒܪ̈ܘܬܐ ܥܠ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܐܶܬܦܬܰܚܘ: ܫܘܥ̈ܐ ܐܶܨܛܰܪܝܘ. ܘܰܓܒܰܪ̈ܘܬܐ ܠܚܰܝ̈ܠܐܶ ܪ̈ܘܚܳܢܳܝܶܐ ܐܡ̇ܪ ܟܬܳܒܐ. ܘܓܰܢ̱ܒܪ̈ܘܬܐ ܠܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ܀ ܕܡܐ: ܕܰܪܕܐ ܡ̣ܢ ܕܰܦܢܐ܀ ܘܢܽܘܪܐ ܗ̄ ܠܶܫܳܢ̈ܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܥܠ ܫܠܺܝܚ̈ܐ ܐܰܓܶܢܘ܀ ܘܥܶܛܪܐ ܕܬܶܢܳܢܐ ܗ̄ ܕܥܡ ܗ̇ܝ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܥܶܠܝ̣ܬܐ ܐܰܪܶܙ ܠܘܚܳܡܐ ܘܪܽܘܓܙܳܐ ܕܥܠ ܝ̣ܗܘܕܳܝ̈ܐ܀

20- ܥܰܕܠܐ ܢܺܐܬܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܗ̇ܠܝܢ ܢܶܗܘܝ̈ܢ ܩܕܳܡ ܡܶܐܬܝ̣ܬܗ ܐܚܪܳܝܬܐ܀

22- ܝܶܫܘܥ ܢܳܨܪܳܝܐ ܓܰܒܪܐ ܕܡ̣ܢ ܐܰܠܗܐ ܐܶܬܚܙܝ̣ ܠܘܳܬܟܘܢ ܗ̄ ܒܰܕܠܐܳ ܣܳܦܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܝ̣ܗܘܕܝ̈ܐ ܒܫܽܘܪܝ ܟܳܪܘܙܘܬܳܐ ܠܡܶܥܪܳܐ ܡ̈ܠܐ ܕܥܠ ܐܰܠܗܘܬܗ ܕܡܳܪܢ ܒܡܳܐܟ̈ܳܬܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚܘ ܥܰܡܗܘܢ ܫܠܺܝܚ̈ܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܚܰܠܒܐ ܝܰܗܒܘ ܘܠܘ ܐܽܘܟܠܐܳ ܡܫܰܡܠܝܳܐ܀

24- ܘܰܫܪܐ ܚܶܒ̈ܠܝܗ̇ ܕܫܝܘܠ ܗ̄ ܫܪܳܐ ܠܢܦܫ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܦܟܳܪ̈ܝܗ̇. ܕܟܺܐܢ̈ܐ ܡ̇ܢ ܠܦܪܕܰܝܣܐ. ܘܥܘ̈ܠܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܗ ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܐ܀

25- ܡܩܰܕܡ ܗܘܺܝܬ ܚܳܙܐ ܠܡܳܪܝ ܒܟܠܙܒܰܢ: ܕܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܝ ܗܽܘ ܗ̄ ܒܩܰܠܝ̣ܠ ܡܕܰܪܶܓ ܠܗܘܢ ܠܘܳܬ ܝ̣ܕܥܬܐ ܕܰܐܠܗܘܬܗ ܘܰܣܠܩ ܠܰܫܡܝܐ ܘܶܐܫܰܕ ܥܠܰܝܗܘܢ ܡܰܘܗܒܬܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܘܫܳܡܥܺܝܢ܀

29- ܡܰܦܰܣ ܠܡܺܐܡܰܪ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܘܦܶܐ܀

36- ܕܡܳܪܝܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܒܕܗ ܐܰܠܗܐ: ܠܗ̇ܢܐ ܝܶܫܘܥ ܕܐܢܬܘܢ ܙܩܰܦܬܘܢ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܰܣܒܪܘܢ ܕܰܐܠܗܐ ܢܽܘܟܪܳܝܐ ܡܰܟܪܙ: ܕܥܶܠܬܳܢܐ ܗܽܘ ܕܰܐܒܐ ܒܪܳܐ ܒܟܠܗܶܝܢ ܕܺܝܠܗ ܡܫܰܪܰܪ܀

37- ܐܶܬܓܢܶܚܘ ܒܰܫܠܳܝ ܓܳܡܰܠ܀

39- ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܗܘܳܐ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

40- ܡܣܰܗܕ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܣܶܡܟܰܬ܀

41- ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܡܶܢܗܘܢ ܥܬܺܝܕܳܐܝܬ ܗ̄ ܡܛܰܝܒܳܐܝܬ܀

42- ܘܒܰܩܨܝܐ ܕܐܘܟܪܣܛܝܰܐ ܗ̄ ܕܬܰܘܕܺܝܬܐ܀

46- ܘܟܠܝܘܡ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗܰܝܟܠܐܳ: ܒܫܽܘܪܝܐ ܠܗܰܝܟܠܐ ܣܳܠܩܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܡܛܠ ܝܺܗܘܕܳܝ̈ܐ ܐܠܐ ܒܒܰܝܬܐ ܩܳܨܶܝܢ ܗܘܰܘ ܦܪܺܝܣܬܐ ܗ̄ ܠܰܚܡܐ ܕܐܪ̈ܙܶܐ܀

47- ܘܒܰܒܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܗܘܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܐܰܠܗܐ ܗ̄ ܒܰܦܫܺܝܛܘܬܐ ܕܠܐ ܢܟܠܐܳ܀ ܘܡܪܢ ܡܰܘܣܶܦ ܗܘܳܐ ܟܠܝܘܡ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܳܐܶܝܢ ܒܥܺܕܬܐ ܗ̄ ܒܰܟܢܘܫܝܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢ̈ܐ ܕܟܠ ܡܶܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܕܓܰܘܐ ܗܘܳܐ. ܩܰܕܡ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ: ܕܰܒܚܰܕ ܝܰܘܡܐ ܐܝܟ ܬܠܳܬܐ ܐܰܠܦܝ̈ܢ ܢܰܦ̈ܫܳܢ ܗܰܝܡܢܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

2- ܒܬܰܪܥܐ ܕܗܰܝܟܠܐ ܕܡܶܬܩܪܐ ܫܰܦܝܪܐ ܗ̄ ܬܰܪܥܐ ܘܠܘ ܗܰܝܟܠܐܳ ܒܕܰܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܚܰܕ ܗܰܝܟܠܐ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ܀

6- ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܫܶܡܥܘܢ: ܕܰܗܒܐ ܘܣܺܐܡܐ ܠܰܝܬ ܠܝ̣. ܐܠܐ ܡܶܕܡ ܕܐܝ̣ܬ ܠܺܝ ܝܳܗܒ ܐܢ݂ܐ ܠܟ ܗ̄ ܒܗܳܕܐ ܥܶܠܬܐ: ܥܪܽܘܒܬܐ ܕܒܳܬܪ ܦܰܢܛܝ̣ܩܘܣܛܝ ܕܕܳܗܒܐ ܡܶܬܩܰܪܝܐ: ܘܰܐܚܕܗ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܐ ܘܰܐܩܺܝܡܗ ܗ̄ ܒܰܕܠܐܳ ܗܰܝܡܶܢ ܗܘܳܐ: ܡܰܗܡܶܐ ܗܘܳܐ ܡ̣ܢ ܩܰܘܡܐ. ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܢܰܬܦܶܗ ܕܰܢܩܽܘܡ܀ ܫܰܪ̈ܝ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܗ̄ ܐܶܫܬܰܪܰܪ̈ܝ܀ ܘܥܶܩܒ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܥܶܩܒ̈ܬܐ ܠܕܽܘܟ̈ܝܳܬܐ ܕܪ̈ܶܓܠܐܶ ܒܰܐܪܥܐ. ܘܥܶܩܒ̈ܐ ܗܶܢܘܢ ܗܰܕܳܡ̈ܐ܀

8- ܘܰܡܫܰܘܪ ܗ̄ ܡܩܰܝܶܙ ܡ̣ܢ ܚܰܕܘܬܗ܀

10- ܚܳܕܘܪܐ ܗ̄ ܫܳܐܠ ܙܶܕܩܬܐ܀

11- ܘܟܕ ܐܰܚܝܕ ܗܘܳܐ ܠܫܶܡܥܘܢ ܘܰܠܝܘܚܰܢܢ ܗ̄ ܒܚܽܘܒܐ ܥܠ ܕܝܰܗܒܘ ܠܗ ܚܽܘܠܡܳܢܐ܀

13- ܟܕ ܗ̣ܘ ܙܰܕܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܫܪܝܘܗܝ܀ ܘܫܐܠܬܘܢ ܠܓܰܒܪܐ ܩܳܛܘܠܐ ܗ̄ ܠܒܰܪܐܰܒܰܐ܀

19- ܬܽܘܒܘ ܗܳܟܝܠ ܘܶܐܬܦܢܰܘ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ܀

20- ܘܰܢܫܰܕܰܪ ܠܟܘܢ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܡܛܰܝܰܒ ܗܘܳܐ ܠܟܘܢ ܠܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̄ ܐܢ ܬܗܰܝܡܢܘܢ ܒܗ ܒܟܠ ܙܒܰܢ ܢܶܗܘܐ ܩܰܪܺܝܒ ܠܟܘܢ܀

21- ܕܠܗ ܘܳܠܐ ܠܰܫܡܰܝܐ ܕܰܢܩܰܒܠܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܩܽܘܦ ܗ̄ ܥܕܰܡܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܡܶܐܬܝܬܗ ܐ̱ܚܪܳܝܬܐ܀

24- ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡ̣ܢ ܒܳܬܪܗ ܗܘܰܘ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

11- ܘܗܽܘ ܗܘܳܐ ܠܪܺܝܫ ܩܰܪܢܳܐ ܗ̄ ܙܳܘܺܝܬܐ ܕܰܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܶܣ̈ܐ ܐܳܣܪܐ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܐܪܳܙ ܥܰܡܐ ܘܥܰܡܡ̈ܐ܀

13- ܕܥܡ ܝܶܫܘܥ ܡܶܬܗܰܦܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܪܽܘܟܳܟ ܟܽܘܦ܀

17- ܢܶܬܠܰܚܡ ܠܗܘܢ ܗ̄ ܢܶܓܙܰܡ ܐܢܘܢ܀

18- ܘܰܩܪܘ ܐܢܘܢ ܘܦܰܩܕܘ ܐܢܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ܀

30- ܟܕ ܐܺܝܕܟ ܡܰܘܫܶܛ ܐܢܬ ܠܐܣܘ̈ܬܐ ܒܰܫܠܳܝ ܣܶܡܟܰܬ ܗ̄ ܠܥܽܘܕܪ̈ܳܢܐ܀ ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܐܰܬܪܐ ܕܒܗ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗ̄ ܪܓܶܙ ܐܠܗܐ ܥܠ ܐܰܪܥܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܐ ܘܒܛܠ ܢܳܡܘܣܗܘܢ ܘܰܐܘܒܶܕ ܐܢܘܢ ܒܚܰܪܒܐ ܕܪ̈ܗܽܘܡܳܝܐ܀

33- ܘܡܰܣܗܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀

35- ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܠܘܳܬ ܪ̈ܶܓܠܝܗܘܢ ܕܰܫܠܺܝܚ̈ܐ ܗ̄ ܒܰܕܠܐܳ ܫܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܟܶܣܦܳܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܐ ܠܡܶܬܬܡܫܘ ܡ̣ܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܰܡܦܰܠܓ̈ܳܢ ܡܰܘܗ̈ܒܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܬܐ܀

36- ܝܰܘܣܶܦ ܕܝܢ ܗܰܘ ܕܶܐܟܰܢܝ ܒܰܪܢܰܒܰܐ ܗ̄ ܒܪܳܐ ܕܒܽܘܝܳܐܐ ܘܗܽܘܝܘ ܝܘܣܝ܀

37- ܘܙܰܒܢܗ̇ ܒܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

1- ܕܰܫܡܗ̇ ܗܘܳܐ ܫܰܦܺܝܪܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܣܰܦܦܺܝܪܐ܀

3- ܚܰܢܰܢܝܳܐ: ܡܳܢܰܘ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܘܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ܀ ܕܗܳܟܰܢܐ ܡܠܐܳ ܣܳܛܢܐ ܠܶܒܟ: ܕܰܬܕܰܓܶܠ ܒܪܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܗ̄ ܗܳܕܐ ܗܺܝ ܥܶܠܬܐ ܕܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܐ ܕܡܰܘܬܐ ܢܳܦܶܩ ܥܠܰܝܟ ܘܠܰܘ ܕܥܠ ܟܶܣܦܐ ܒܛܺܝܠ ܠܢ܀

4- ܘܡ̣ܢ ܕܶܐܙܕܰܒܢܰܬ݀ ܬܘܒ ܐܢܬ ܫܰܠܺܝܛ ܗܘܰܝܬ ܥܠ ܕܡܝ̈ܗ̇ ܗ̄ ܐܠܘ ܠܐ ܢܕܰܪܬ܀ ܘܐܦ ܐܰܢܬܬܗ ܕܶܐܫܬܰܘܝܰܬ݀ ܥܰܡܗ: ܠܗ ܠܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܩܰܒܠܰܬ݀܀

15- ܪܡܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܥܰܪ̈ܣܳܬܐ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܒܕܰܪܓܽܘܫܝ̈ܬܐ܀

26- ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܪܓܘܡ ܐܢܘܢ ܥܰܡܐ ܒܩܽܘܫܝ ܓܳܡܰܠ܀

28- ܘܨܳܒܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܰܝܬܘܢ ܥܠܰܝܢ ܕܶܡܗ ܕܓܰܒܪܐ ܗܳܢܐ ܗ̄ ܒܩܽܘܝܳܡ ܝܽܘܠܦܳܢܟܘܢ ܢܶܡܪܰܕ ܥܰܡܐ ܥܠ ܪ̈ܽܗܘܡܳܝܶܐ܀ ܘܳܐܬܶܝܢ ܡܰܚܪܒܺܝܢ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܰܢ. ܘܬܒܰܥܬܳܐ ܕܰܕܡܶܗ ܕܝܶܫܘܥ ܬܶܚܫܒܘܢ ܐܰܒܕܳܢܰܢ܀

29- ܠܐܰܠܗܐ ܘܳܠܐ ܠܡܶܬܛܦܣܘ ܒܩܽܘܫܳܝ ܦܶܐ ܝܰܘܢܳܝܬܐ܀

34- ܓܰܡܠܝܐܝܠ ܒܰܦܬܳܚ ܓܳܡܰܠ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܘܡܺܝܡ ܘܰܚܒܳܨ ܠܳܡܰܕ ܘܐܳܠܰܦ ܒܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܓܡܠܝܐܝܠ ܩܪܺܝ ܒܩܽܘܫܳܝ ܓܳܡܰܠ ܘܰܫܠܳܝ ܡܺܝܡ܀

36- ܩܳܡ ܗܘܳܐ ܬܶܘܕܰܐ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܘܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܕ܀

40- ܘܢܰܓܕܘ ܐܢܘܢ ܘܦܰܩܕܘ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ ܘܦܶܐ ܘܰܪܒܳܨ ܓܳܡܰܠ ܘܩܽܘܦ܀

41- ܟܕ ܚܳܕܶܝܢ: ܕܰܫܘܰܘ ܗܘܰܘ ܡܛܠ ܫܡܳܐ ܕܢܶܨܛܰܥܪܘܢ ܗ̄ ܕܐܦ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝܗܘܢ ܓܪܰܥܘ. ܘܦܶܛܪܘܣ ܐܝܟ ܟܠܺܝܠܐܳ ܓܳܪܰܥ ܗܘܳܐ ܪܺܝܫܶܗ ܐܰܟܡܳܐ ܕܗܳܫܐ ܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܽܘ ܕܰܦܪ̈ܢܓܝܐ. ܝܘܚܰܢܢ ܟܠܗ ܪܺܝܫܐ ܐܰܟܡܐ ܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗܢ̈ܝܢ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܐ ܕܺܝܠܰܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

1- ܪܛܶܢܘ ܗܘܰܘ ܒܰܫܠܳܝ ܪܺܝܫ ܘܰܪܒܳܨ ܛܶܝܬ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ ܒܰܦܬܳܚ ܪܺܝܫ܀ ܝܰܘܢܳܝ̈ܐ: ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܐ ܗ̄ ܕܶܐܬܓܰܝܘܰܪܘ ܗܘܰܘ ܘܶܐܬܬܰܠܡܰܕܘ ܠܢܳܡܘܣܳܐ ܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ ܘܟܶܢ ܗܰܝܡܢܘ ܒܡܳܪܢ܀

2- ܠܐ ܫܦܺܝܪ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܰܢܫܰܡܶܫ ܦܳܬܘܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܓܒܰܘ ܫܰܒܥܳܐ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܕܢܶܗܘܘܢ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܐ ܠܦܺܝܠܺܝܦܘܣ ܘܠܦܪܘܟܘܪܘܣ ܘܠܢܝܩܢܘܪ ܘܠܛܝܡܘܢ ܘܠܦܰܪܡܢܐ ܘܠܢܺܝܩܽܘܠܐܰܘܣ ܘܠܶܣܛܶܦܰܢܘܣ ܠܡܰܠܦܢܘܬܐ ܘܡܰܪܬܝܢܘܬܐ ܕܟܶܢܫ̈ܐ܀ ܘܳܠܐ ܠܢ ܕܢܺܐܨܰܦ ܠܐ ܕܦܰܓܪܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܰܢܰܢܩܳܝ̈ܬܐ ܠܰܝܬ ܠܡܶܫܬܰܐܠܘ. ܓܒܰܘ ܫܰܒܥܳܐ ܕܢܶܗܘܘܢ ܝܳܨܦܺܝܢ ܕܗܳܟܢ܀

9- ܘܩܳܡܘ ܗܘܰܘ ܐܢܳܫ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܐ ܕܠܝܒܪ̈ܛܝܢܘ ܗ̄ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ: ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܰܒܝܽܘܠܦܳܢ ܠܝܒܪܛܝܢܘܣ ܦܺܝܠܝܣܘܦܳܐ ܡܶܬܕܰܪܫܝܢ ܗܘܰܘ ܝܰܘܢܳܐܝܬ܀

12- ܘܰܫܓܫܘ ܗ̄ ܡܢ ܫܓܽܘܫܝܳܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

16- ܒܩܰܒܪܳܐ ܕܰܙܒܰܢ ܗܘܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ܀

17- ܣܓܺܝ ܗܘܳܐ ܥܰܡܐ ܘܰܬܩܶܦ ܒܰܫܠܳܝ ܣܶܡܟܰܬ ܘܰܪܒܳܨ ܩܽܘܦ܀

19- ܘܰܦܩܰܕ ܕܢܶܗܘܘܢ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ܀

21- ܐܶܫܟܰܚܬܗ ܒܰܪܬ ܦܶܪܥܘܢ ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ܀ ܘܪܰܒܝܰܬܗ ܒܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ ܠܗ̇ ܠܰܒܪܐ ܒܰܙܩܳܦ ܠܳܡܰܕ܀

22- ܘܰܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܒܡ̈ܶܠܘܗܝ ܒܰܫܠܳܝ ܥܶܐ ܘܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ ܗ̄ ܡܥܬܕܐ ܗܘܳܐ ܘܰܡܛܰܝܒܳܐ ܒܡܶܠܬܐ ܘܒܰܥܒܳܕܐ܀

24- ܘܩܰܛܠܗ ܠܡܶܨܪܳܝܐ ܗܰܘ ܕܡܰܣܟܶܠ ܒܰܪܒܳܨ ܟܽܘܦ܀

30- ܘܟܰܕ ܡܠܰܝ̈ ܠܗ ܬܰܡܢ ܒܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ܀ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܗ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ: ܡܰܠܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܒܢܽܘܪܐ ܕܝܳܩܕܐ ܒܣܰܢܝܐ ܗ̄ ܗܰܘ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܠܗ ܡܰܠܐܟܐ ܗܘܳܐ ܘܗܰܘ ܕܡܰܠܶܠ: ܐܰܠܗܐ ܘܥܰܠܗܳܝ ܐܡ̣ܪ܀

31- ܘܟܕ ܐܶܬܩܰܪܒ ܕܢܶܚܙܶܐ: ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܳܪܝܐ ܒܩܳܠܐ܀

32- ܐܢ̇ܐ ܐܢ݂ܐ ܐܠܗܐ ܕܰܐܒ̈ܗܰܝܟ܀

39- ܘܰܒܠܶܒܰܘ̈ܬܗܘܢ ܗܦܰܟܘ ܠܗܘܢ ܠܡܶܨܪܝܢ ܗ̄ ܟܕ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܗܘܰܘ: ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ ܐܢܘܢ ܚܫܰܒܘ ܢܰܦܫܗܘܢ ܘܶܐܬܪܰܓܪܰܓܘ ܠܡܶܣܓܕ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀

42- ܘܰܗܦܰܟ ܐܠܗܐ ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܢܘܢ ܕܢܶܗܘܘܢ ܦܳܠܚܺܝܢ ܠܚܰܝܠܰܘ̈ܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܐܰܦܢܝ̣ ܐܰܦܘܗ̈ܝ ܡܶܢܗܘܢ ܘܰܐܪܦܺܝ ܒܗܘܢ ܐܺܝܕܐ ܕܢܶܦܠܚܘܢ ܠܟܰܘܟܒ̈ܐ܀ ܠܡܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ: ܢܶܟܣܬܳܐ ܐܘ ܕܒܚܬܳܐ ܩܰܪܶܒܬܘܢ ܠܝ ܒܢ̈ܝ ܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܒܠܶܒܐ ܕܰܟܝܐ ܠܐ ܩܰܪܶܒܘ ܠܗ. ܘܶܐܠܐ ܟܕ ܡܫܰܚ ܡܘܫܶܐ ܩܰܕܫ ܠܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܡܫܰܚ ܐܰܗܪܘܢ ܩܰܪܶܒܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ.  ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܐ ܒܪܡ ܕܫܒ̈ܛܐ ܡܠܟܘܢ ܗ̄ ܟܐܘܢ ܕܒܢ̈ܝ ܥܡܘܢ. ܕܐܠܗܐ ܕܰܪܦܢ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܕ ܘܦܶܐ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀

44- ܐܰܟܡܐ ܕܦܰܩܕ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܗܰܘ ܕܡܰܠܠ ܥܡ ܡܘܫܶܐ܀

51- ܐܘ ܩܰܫ̈ܝܰܝ ܩܕܳܠܐܳ ܘܰܕܠܐܳ ܓܙܺܝܪܺܝܢ ܒܠܶܒܗܘܢ ܗ̄ ܥܰܡܐ ܕܰܥܪܽܘܠ ܠܶܒܗ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܢܒܺܝܐ܀ ܘܰܡܪܰܝܡܳܐ: ܒܰܥܒܳܕ ܐܺܝ̈ܕܰܝܐ ܠܐ ܫܪܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܪ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܠܐ ܥܳܡܪ ܒܰܙܩܳܦ ܥܶܐ܀

52- ܕܠܐ ܪܕܰܦܘ ܘܩܛܰܠܘ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܕ ܘܛܶܝܬ܀

55- ܘܰܚܙܳܐ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܰܠܝܶܫܘܥ ܟܕ ܩܳܐܶܡ ܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܠܥܽܘܕܪܳܢ ܘܚܘܝܠ ܥܰܒܕܶܗ. ܐܝܟ ܗܳܝ: ܕܩܽܘܡ ܡܳܪܝܐ ܒܪܽܘܓܙܳܟ. ܘܩܰܘܡܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܠܗܐ ܐܪܳܙ ܩܒܺܝܥܽܘܬܳܐ. ܘܡܰܘܬܒܳܐ: ܐܪܳܙ ܡܣܰܬܬܽܘܬܐ܀

57- ܘܣܰܟܪܘ ܐܶܕܢܰܝ̈ܗܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܣܶܡܟܰܬ ܘܰܓܙܡܘ܀

58- ܣܳܡܘ ܢܰܚܬܝ̈ܗܘܢ ܠܘܳܬ ܪ̈ܶܓܠܘܗܝ ܕܰܥܠܰܝܡܐ ܚܕ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܫܳܐܘܠ ܗ̄ ܗܽܘܝܘ ܦܰܘܠܘܣ܀

60 ܡܳܪܢ: ܠܐ ܬܩܺܝܡ ܠܗܘܢ ܗܳܕܐ ܚܛܺܝܬܐ ܗ̄ ܒܡܳܪܗ ܡܶܬܕܰܡܐ ܕܐܡ̣ܪ: ܐܰܒܐ ܫܒܽܘܩ ܠܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

3- ܘܰܡܓܰܪܓܪ ܠܓܰܒܪ̈ܐ ܘܰܠܢܶܫ̈ܐ ܗ̄ ܫܳܚܶܩ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܓܪܓܪܐ ܠܬܶܒܢܐ܀

7- ܡܫܰܪ̈ܝܳܐ ܘܡܚܰܓܪ̈ܐ ܒܰܦܬܳܚ ܚܶܐ ܘܩܽܘܫܳܝ ܓܳܡܰܠ܀

9- ܓܒܪܐ ܚܰܕ ܕܰܫܡܗ ܣܺܝܡܘܢ ܕܰܥܡܝܪ ܒܰܫܠܳܝ ܥܶܐ: ܐܘܣܒܝܘܣ ܐܡ̇ܪ: ܕܫܳܡܪܳܝܐ ܗܘܳܐ ܡ̣ܢ ܓܐܬܘܢ ܩܪܺܝܬܐ. ܘܟܕ ܣܠܶܩ ܠܪܽܗܘܡܝ ܐܰܛܥܺܝ ܐܢܘܢ ܒܚܪ̈ܫܘܗܝ ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܠܗ ܨܰܠܡܐ ܘܰܟܬܰܒܘ ܥܠܰܘܗܝ: ܣܺܝܡܘܢ ܐܠܗܐ ܩܰܕܝܫܐ. ܠܺܝܗܘܕܳܝ̈ܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܐܰܒܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܠܫܡܪ̈ܝܐ ܐܝܟ ܒܪܳܐ ܘܰܠܚܰܢܦ̈ܐ ܐܝܟ ܪܘܚܳܐ܀ ܘܰܒܚܪ̈ܫܘܗܝ ܡܰܛܥܶܐ ܗܘܳܐ ܠܥܰܡܐ ܕܫܳܡܪ̈ܳܝܐ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܡܡܓܫ ܗܘܳܐ ܘܡܰܬܡܰܗ܀

19- ܟܶܣܦܳܟ ܥܰܡܟ ܢܺܐܙܠ ܠܐܰܒܕܳܢܐ܀

21- ܡܛܠ ܕܠܶܒܟ ܠܐ ܗܘܐ ܬܪܺܝܨ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

23- ܒܟܰܒܕܳܐ ܓܝܪ ܡܰܪܝܪܬܳܐ ܘܰܒܩܶܛܪ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܐ ܒܰܪܒܳܨ ܩܽܘܦ܀

27- ܘܰܐܪܥܶܗ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܚܰܕ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܘܢܘܟܣܳܐ܀ ܫܰܠܝܛܳܐ ܕܩܰܢܕܰܩ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܩܢܕܩܝ ܒܰܚܒܳܨ ܩܽܘܦ܀ ܡܰܠܟܬܳܐ ܕܟܽܘܫܳܝ̈ܐ: ܚܰܣܝܐ ܝܰܥܩܘܒ ܐܡ̇ܪ: ܕܠܟܠ ܐܽܘܟܳܡܐ: ܟܽܘܫܳܝܐ ܡܥܳܕ ܕܢܶܩܪܐ ܟܬܳܒܐ. ܟܕ ܒܟܽܘܫ ܐܰܢܬܬܐ ܠܐ ܣܳܟ ܐܰܡܠܟܰܬ݀ ܐܶܠܐ ܒܰܫܒܳܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܝ ܫܠܶܝܡܘܢ ܘܰܐܠܟܣܢܕܪܘܣ܀

29- ܐܶܬܩܰܪܒ ܒܰܫܠܳܝ ܪܺܝܫ ܘܩܰܦ ܠܡܰܪܟܰܒܬܐ܀

31- ܐܠܐ ܐܢ ܐܢܳܫ ܢܰܪܬܶܝܢܝ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ܀

37- ܗܐ ܡܰܝ̈ܐ: ܡܳܢܐ ܗܺܝ ܟܳܠܺܝܬܐ ܕܶܐܥܡܰܕ ܗ̄ ܪܬܰܚ ܛܳܒ ܒܗܰܝܡܢܘܬܳܐ܀

38- ܘܐܥܡܕܶܗ ܦܺܝܠܝܦܘܣ ܠܰܡܗܰܝܡܢܐ ܗ̇ܘ ܗ̄ ܦܰܘܠܘܣ ܫܠܺܝܚܐ ܐܡ̇ܪ ܒܩܳܢܘ̈ܢܶܐ: ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܢܶܬܥܕܠ ܒܦܺܝܠܝܦܘܣ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܕܰܠܟܽܘܫܳܝܐ ܐܰܥܡܕ ܘܰܒܚܰܢܰܢܝܳܐ ܐܰܚܐ ܕܠܺܝ ܐܰܥܡܕ: ܒܰܕܠܘ ܗܢܘܢ ܠܗܘܢ ܚܛܰܦܘ ܐܺܝܩܪܳܐ ܕܟܳܗܢܘܬܐ ܐܠܐ ܟܕ ܡ̣ܢ ܡܳܪܝܐ ܐܶܬܩܪܺܝܘ ܐܝܟ ܡܰܠܟܝܙܕܶܩ ܘܝܰܥܩܘܒ ܕܰܐܩܺܝܡ ܩܳܝܡܬܐ ܕܟܺܐܦܐ ܘܢܰܩܺܝ ܥܠܝܗ̇ ܢܽܘܩܳܝܐ ܘܰܢܣܟ ܥܠܝܗ̇ ܡܶܫܚܐ܀

39- ܘܟܕ ܣܠܶܩܘ ܡ̣ܢ ܡܰܝ̈ܐ: ܪܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܚܶܛܦܰܬ݀ ܠܦܺܝܠܝܦܘܣ ܗ̄ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܡܗܰܝܡܢܐ ܗܰܘ ܕܰܐܠܗܝܐ ܗܽܘ ܬܽܘܠܡܳܕܗ܀

40- ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܰܐܙܘܛܘܣ ܗ̄ ܐܰܬܪܳܐ ܕܩܶܣܰܪܝܐ ܕܦܺܝܠܝܦܘܣ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

3- ܘܫܰܪܝ ܡܡܰܛܐ ܠܕܰܪܡܣܽܘܩ: ܡ̣ܢ ܬܚܶܝܬ ܫܶܠܝܳܐ ܐܰܙܠܶܓ ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܒܰܛܢܳܢܐ ܕܰܚܠܦ ܢܳܡܘܣܐ ܪܳܕܶܦ ܗܘܳܐ ܦܰܘܠܘܣ ܠܬܰܠܡܝ̈ܕܐ ܫܰܪ̈ܘܝܐ ܒܠܐܳ ܝܺܕܰܥܬܐ ܘܠܘ ܐܝܟ ܣܳܢܐܐ ܕܫܰܦܝ̣ܪܘܬ ܕܶܚܠܬܐ: ܓܒܳܝܗܝ ܡܪܝܐ. ܘܰܕܡܶܬܪܰܓܫܳܢܐ ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗ̇ܢܐ ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܢܰܟ̈ܝ ܥܰܝܢܘ̈ܗܝ ܘܰܕܠܐ ܣܰܝܒܪ ܠܚܺܐܦܗ: ܣܳܗܕܐ. ܘܡܘܫܶܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܪܳܚܡܐ ܐܶܙܕܰܗܺܝ ܡ̣ܢ ܢܽܘܗܪܐ ܐܰܠܗܝܳܐ. ܦܰܘܠܘܣ ܕܝܢ ܐܝܟ ܣܢܐܐ ܐܶܣܬܡܝ܀

4- ܫܳܐܘܠ ܫܳܐܘܠ ܗ̄ ܕܢܶܙܕܓܪ ܡ̣ܢ ܚܺܐܦܗ ܥܰܦܶܦ ܫܡܶܗ. ܐܝܟ ܗܳܝ: ܐܰܒܪܗܡ ܐܰܒܪܗܡ: ܠܐ ܬܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕܳܟ ܥܠ ܛܰܠܝܐ. ܘܰܕܥܶܒܪܳܐܝܬ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܗܽܘ ܦܰܘܠܘܣ܀ ܐܡ̇ܪ ܒܳܬܰܪܟܶܢ܀ ܡܳܢܐ ܪܳܕܶܦ ܐܢܬ ܠܺܝ ܗ̄ ܠܺܝ ܒܰܫܡܰܝܐ ܐܢ݂ܐ: ܐܢܬ ܥܠ ܐܰܪܥܐ ܡܕܰܝܪ ܐܢܬ܀ ܩܫܶܐ ܗܽܘ ܠܟ ܠܰܡܒܰܥܳܛܘ ܠܥܽܘܩܣ̈ܐ ܗ̄ ܠܐ ܡܨܶܐ ܐܢܬ ܕܰܬܩܽܘܡ ܠܘܩܒܰܠ ܚܰܝܠܝ ܘܓܰܢ̱ܒܪܘܬܝ܀

5- ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܡܳܪܝ ܗ̄ ܚܠܳܦ ܡܰܦܩ ܒܪܘܚܳܐ: ܫܽܘܐܠܐ ܥܒܰܕ ܟܕ ܡܚܰܘܐ ܕܠܘ ܗܳܟܢܐ ܡܰܪܚܐ ܐܢ݂ܐ ܕܰܠܗܘ ܕܒܰܫܡܰܝܐ ܐܶܪܕܽܘܦ. ܥܕܰܡܐ ܠܗܳܫܐ ܡܺܝܬܳܐ ܣܳܒܰܪ ܗܘܺܝܬ ܕܪܳܕܶܦ ܐܢ݂ܐ܀ ܐܢ̇ܐ ܐܢ݂ܐ ܝܶܫܘܥ ܢܳܨܪܝܐ ܗܰܘ ܕܐܢܬ ܪܳܕܶܦ ܐܢܬ ܗ̄ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܢ̇ܐ ܐܢ݂ܐ ܒܪܳܐ ܘܡܶܠܬܐ ܐܘ ܚܰܝܠܐ ܘܚܶܟܡܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܒܐ: ܕܠܐ ܢܺܐܡܪ ܗܘܳܐ: ܕܐܢ̇ܐ ܠܐܰܚܪܺܝܢ ܪܳܕܶܦ ܐܢ݂ܐ: ܐܠܐ ܚܰܘܺܝ ܕܗܰܘ ܕܰܡܚܺܝܠܐ ܣܳܒܪ: ܗܽܘܝܘ ܙܳܟܶܐ ܟܠ܀

7- ܡܛܠ ܕܩܳܠܐ ܒܰܠܚܘܕ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܢܳܫ ܕܝܢ ܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܗ̄ ܡܶܣܬܰܒܪܐ ܕܣܰܩܘܒܠܳܝܐ ܗܺܝ ܕܡܶܠܬܐ ܗܳܕܐ ܕܠܘܩܳܐ ܡ̣ܢ ܗܳܝ ܕܒܳܬܰܪܟܶܢ ܦܰܘܠܘܣ ܡܬܰܢܐ: ܕܐܢܳܫ̈ܐ ܠܡ ܕܥܰܡܝ ܚܙܰܘ ܢܽܘܗܪܐ ܩܳܠܐ ܕܝܢ ܠܐ ܫܡܰܥܘ ܕܗܰܘ ܕܰܡܡܠܶܠ ܗܘܳܐ ܥܰܡܝ. ܘܳܐܡܪܝܢ: ܕܠܘܩܳܐ ܩܳܠܐ ܒܰܠܚܘܕ ܟܶܐܡܬ ܐܝܟ ܪܰܥܡܐ ܐܡ̣ܪ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܦܰܘܠܘܣ: ܩܳܠܐ ܕܗܰܘ ܕܰܡܡܠܶܠ ܗܘܳܐ ܥܰܡܗ: ܟܶܐܡܬ ܩܳܠܐ ܕܡܳܪܢ ܠܐ ܫܡܰܥܘ ܘܠܘܩܳܐ ܬܘܒ ܐܢܳܫ  ܠܐ ܡܶܬܚܙܐ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܘܦܘܠܘܣ ܠܘ ܐܢܫ ܐܠܐ ܢܽܘܗܪܐ ܐܡ̣ܪ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܠܗܘܢ. ܘܡ̣ܢ ܗܳܠܝܢ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܠܰܝܬ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܘܬܳܐ ܒܡ̈ܶܠܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ܀

11- ܠܫܽܘܩܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܬܪܺܝܨܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܐ ܐܰܪܺܝܟܐ ܡܶܬܩܪܐ܀

13- ܐܰܣܒܶܠ ܠܩܰܕܝܫ̈ܝܟ ܒܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ ܐܝܟ ܐܰܩܒܠ܀

15- ܕܢܶܫܩܘܠ ܫܶܡܝ ܒܥܰܡܡ̈ܐ ܘܰܒܡܰܠܟ̈ܐ ܘܒܶܝܬ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܝܰܬܝܪ ܡܶܬܦܬܝܐ ܣܒܰܪܬܝ ܒܺܐܝ̈ܕܘܗܝ܀

18- ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܗ ܢܦܰܠ ܡ̣ܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܡܶܕܡ ܕܕܳܡܐ ܠܰܩ̈ܠܳܦܶܐ ܗ̄ ܗܰܘ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܗ ܐܳܣܰܘ̈ܬܐ ܐܘܢܘܦܝܘܢ ܐܰܘܟܝܬ ܛܦܪ̈ܶܐ ܕܢܶܟܝܳܢܐ ܗܰܘ ܐܰܘܠܶܕ ܒܥܰܝܢ̈ܘܗܝ܀ ܘܐܬܦܰܬܚ̈ܝ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܘܬܰܘ܀

24- ܐܶܬܒܰܕܩ ܠܗ ܕܝܢ ܠܫܳܐܘܠ ܐܳܦܰܪܣܳܢܐ ܗ̄ ܢܶܟܠܐ܀

25- ܣܳܡܘܗܝ ܬܰܠܡܝ̈ܕܐ ܒܶܐܣܦܪܺܝܕܐ ܗ̄ ܙܰܢܒܺܝܠܐ܀ ܘܫܰܒܽܘܗܝ ܡ̣ܢ ܫܽܘܪܐ ܒܠܠܝܐ ܗ̄ ܐܰܚܬܘܗܝ܀

26- ܠܡܶܬܢܰܩܳܦܽܘ ܠܬܰܠܡܝ̈ܕܐ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ܀

29- ܘܕܳܪܶܫ ܗܘܳܐ ܥܡ ܝܺܗܘܕܝ̈ܐ ܐܰܝܠܝܢ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܝܰܘܢܳܐܝܬ ܗ̄ ܗܳܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܠܝܒܪ̈ܛܝܢܘ܀

32- ܒܠܘܕ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܒܰܥܨܳܨ ܠܳܡܰܕ܀

33- ܐܶܢܝܐܣ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ ܘܰܚܒܳܨ ܢܽܘܢ ܘܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ܀

34- ܐܶܢܝܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܝܽܘܕ܀

36- ܒܝܽܘܦܺܐ ܒܰܚܒܳܨ ܦܶܐ܀ ܛܒܺܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܛܰܒܝܬܰܐ ܒܰܦܬܳܚ ܛܶܝܬ ܘܬܰܘ܀

40- ܛܒܺܝܬܐ ܩܽܘܡܝ ܒܰܚܒܳܨ ܡܺܝܡ܀ ܘܰܩܥܶܕ ܥܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܘܗܝ ܒܰܪܒܳܨ ܥܶܐ܀

43- ܫܶܡܥܘܢ ܒܽܘܪܣܳܝܐ ܗ̄ ܦܳܠܚ ܡܶܫܟ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

1- ܩܶܢܛܪܘܢܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܩܽܘܪܢܝܠܝܘܣ ܗ̄ ܪܺܝܫ ܡܳܐܐ܀ ܟܝܠܝܪܟܐ ܗ̄ ܪܺܝܫ ܐܠܦܐ܀ ܡ̣ܢ ܣܦܝܪܰܐ ܗܳܝ ܗ̄ ܟܢܽܘܫܬܳܐ܀ ܕܡܶܬܩܰܪܝܐ ܐܝܛܰܠܝܩܝ ܗ̄ ܦܳܩܘܕܬܳܐ ܘܐܚܘܕܬܐ܀

3- ܩܽܘܪܢܺܝܠܝܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܝܽܘܕ܀

7- ܘܦܳܠܚܐ ܚܰܕ ܒܰܙܩܳܦ ܦܶܐ ܘܰܫܠܳܝ ܠܳܡܰܕ܀

10- ܘܟܕ ܗܶܢܘܢ ܡܰܬܩܢܝܢ ܠܗ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀

11- ܘܫܐܒ ܗܘܳܐ ܗ̄  ܪܘܚܐ ܛܳܥܢܐ ܗܘܳܬ ܘܡܰܝܬܝܐ܀ ܘܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܗ ܟܠܗܶܝܢ ܚܰܝܘ̈ܬܐ ܕܰܐܪ̈ܒܥܳܬ ܪ̈ܶܓܠܐ: ܒܳܬܪ ܩܰܠܝ̣ܠ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܶܝܢ ܐܡ̇ܪ܀ ܘܪ̈ܰܚܫܳܐ ܕܰܐܪܥܐ ܘܦܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܢܺܝܫܗ ܕܚܶܙܘܳܐ ܗܳܢܘ: ܕܠܐ ܢܛܰܡܐ ܫܶܡܥܘܢ ܠܥܰܡܡ̈ܐ ܕܩܰܪܺܝܒܝܢ ܠܗܰܝܡܢܘܬܐ: ܘܗܳܢܘܢ ܕܡܶܢܗܘܢ ܩܽܘܪܢܺܝܠܝܘܣ ܐܠܐ ܒܚܽܘܒܐ ܢܩܰܒܠ ܐܢܘܢ ܘܡܶܬܗܰܘܢܳܢܐ ܗܘܳܐ ܘܠܘ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܐ ܚܶܙܘܐ: ܒܰܕܩܽܘܡ ܟܽܘܣ ܘܰܐܟܽܘܠ: ܒܶܠܥܳܕ ܩܳܡ ܢܟܰܣ ܘܶܐܟܰܠ ܐܰܡܝ̣ܪܐ܀

16- ܘܶܐܬܥܰܠܝ ܠܗ ܡܳܐܢܐ ܠܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܗ̇ܝ ܕܗܳܢܘܢ ܕܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܘܥܳܡܕܺܝܢ ܠܰܫܡܰܝܐ ܡܶܬܥܰܠܝܢ܀

23- ܘܶܐܙܠ ܥܰܡܗ ܐܢܳܫ ܐܢܳܫ ܡ̣ܢ ܐܰܚ̈ܐ ܕܝܽܘܦܝ ܗ̄ ܠܚܰܪܬܐ ܐܡ̇ܪ: ܕܶܫܬܐ ܗܘܰܘ܀

28- ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܒܪ ܫܰܪܒܬܗ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ܀ ܘܠܝ̣ ܐܠܗܐ ܚܰܘܝܰܢܝ ܕܠܐ ܐܺܡܪ ܥܠ ܐܢܳܫ ܕܰܛܡܰܐ ܐܘ ܡܣܝܰܒ ܗ̄ ܠܥܶܠܬܗ ܕܚܶܙܘܳܐ ܡܦܰܫܶܩ܀

33- ܘܐܢܬ ܫܰܦܺܝܪ ܥܒܰܕܬ ܕܶܐܬܰܝܬ ܗ̄ ܕܶܐܬܕܢܺܝܬ ܠܨܶܒܝܢ ܪܘܚܳܐ܀

34- ܒܰܫܪܳܪܐ ܐܰܕܪܟܶܬ ܕܰܐܠܗܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܢܳܣܒ ܒܰܐܦ̈ܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ: ܐܠܐ ܒܟܠܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܐܰܝܢܐ ܕܕܳܚܶܠ ܡܶܢܗ ܗ̄ ܡܗܰܝܡܢ ܒܗ܀ ܘܦܳܠܰܚ ܟܺܐܢܘܬܐ ܗ̄ ܥܳܒܶܕ ܥܒ̈ܳܕܐ ܛܳܒ̈ܐ ܡܩܰܒܰܠ ܗܽܘ ܠܘܳܬܗ܀

42- ܘܰܢܣܰܗܕ ܠܥܰܡܐ ܒܰܦܬܳܚ ܣܶܡܟܰܬ܀

44- ܘܟܕ ܗܽܘ ܫܶܡܥܘܢ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ ܗܳܠܝܢ ܡ̈ܶܠܐ ܗ̄ ܘܰܒܬܰܪܥܺܝܬܗ ܡܶܬܦܰܫܟ ܗܘܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܕܶܐܢ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܶܠ ܠܗܘܢ ܡܰܥܡܘܕܺܝܬܐ܀ ܐܰܓܢܰܬ݀ ܪܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܗܳܢܘܢ ܗ̄ ܫܰܪܝܘ ܠܰܡܡܰܠܳܠܘ ܒܠܶܫܳܢ ܠܶܫܳܢ ܘܡܰܘܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܐܠܗܐ܀

46- ܘܐܡ̣ܪ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܘܢ: ܕܰܠܡܳܐ ܡܰܝ̈ܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢܳܫ ܟܳܠܐ ܕܠܐ ܢܶܥܡܕܘܢ ܗܳܢܘܢ: ܕܗܐ ܩܰܒܠܘ ܪܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܰܟܡܐ ܕܰܚܢܰܢ ܗ̄ ܠܘ ܠܐܰܚ̈ܐ ܓܙܺܝܪ̈ܐ ܕܶܐܬܚܪܺܝܘ ܡܰܪܬܶܐ: ܕܛܰܝܒܘܬܐ ܠܪܘܚܳܐ ܕܡ̣ܢ ܟܰܕܘ ܐܰܓܢܰܬ݀ ܥܠܰܝܗܘܢ ܢܰܩܺܝܦܐ. ܘܡܰܝ̈ܐ ܠܐܬܐ ܒܰܠܚܘܕ ܡܶܬܒܥܶܝܢ. ܘܶܐܠܐܳ: ܠܓܰܝܳܣܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܐ ܟܠܳܬ݀ ܡܶܢ ܡܰܥܰܠܬܐ ܕܰܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܗ̇ܝ ܕܰܒܡܰܝ̈ܐ ܠܐ ܥܡܰܕ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

17- ܐܢ̇ܐ ܡ̇ܢ ܗܘܺܝܬ ܕܶܐܣܦܰܩ ܗܘܺܝܬ ܕܶܐܟܠܐܶ ܠܐܰܠܗܐ ܗ̄ ܕܶܐܬܡܨܐ܀

19- ܦܽܘܢܺܝܩܝ ܗ̄ ܚܶܡܨ܀

26- ܡ̣ܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܩܰܕܡܳܝܰܬ݀ ܐܶܬܩܪܺܝܘ ܒܐܢܛܝܘܟܝ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܐ ܟܪ̈ܣܛܝܳܢܐ ܗ̄ ܟܕ ܒܐܢܛܝܘܟܝ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܡ̣ܢ ܚܰܢܦ̈ܐ ܗܰܝܡܢܘ ܫܰܒܩܘܗܝ ܠܢܳܡܘܣܐ ܥܰܬܝ̣ܩܐ ܘܕܰܡܫܺܝܚܐ ܒܰܠܚܘܕ ܗܘܰܘ ܘܶܐܬܩܪܺܝܘ܀

27- ܐܬܘ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܶܡ ܠܬܰܡܳܢ ܢܒܺܝ̈ܐ ܗ̄ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܩܰܒܶܠܘ ܡܰܘܗܒܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝܘܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

1- ܐܝܪܘܕܝܣ ܡܰܠܟܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܟܰܢܐ ܗܘܳܐ ܐܓܪܝܦܘܣ ܗ̄ ܒܪ ܐܝ̣ܪܘܕܝܣ ܩܳܛܠ ܝܰܠܘ̈ܕܐ܀

4- ܘܰܐܫܠܶܡ ܠܗ ܫܬܬܥܣܰܪ ܐܣܛܪ̈ܛܝܘܛܝܢ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܳܐ: ܐܰܫܠܡܶܗ ܠܐܰܪܒܰܥ ܪ̈ܒܺܝܥܝܘܳܬܐ ܐܣܛܪ̈ܛܝܘܛܐ ܕܢܶܛܪܘܢܳܝܗܝ܀

5- ܟܕ ܕܡܶܟ ܗܘܳܐ ܒܰܪܒܳܨ ܡܺܝܡ܀ ܘܰܐܣܺܝܪ ܗܘܳܐ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܫ̈ܫܠܳܢ ܒܰܚܒܳܨ ܫܺܝܢ ܕܠܐ ܝܽܘܕ܀

8- ܘܣܰܐܢ ܒܰܫܠܳܝ ܘܰܐܘ ܘܰܦܬܳܚ ܣܶܡܟܰܬ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܳܚ ܘܰܐܘ ܘܐܳܠܰܦ ܘܚܰܬܺܝܬ܀ ܛܶܠܳܪ̈ܰܝܟ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܣܶܕ̈ܠܐܶ ܕܺܝܠܟ܀

9- ܘܰܢܦܰܩ ܗ̄ ܫܶܡܥܘܢ܀

10- ܘܟܕ ܥܒܰܪܘ ܡܰܛܰܪܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܘܰܕܬܰܪܬܶܝܢ ܗ̄ ܕܗܳܢܘܢ ܕܢܳܛܪܝܢ ܠܫܽܘܪܐ܀ ܐܶܬܘ ܥܕܰܡܐ ܠܬܰܪܥܐ ܕܦܰܪܙܠܐܳ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܗܰܘ ܕܡܰܝܬܐ ܗܘܳܐ ܠܡܰܕܝܢ̱ܬܐ ܗ̄ ܗܳܕܐ ܡܰܘܕܥܳܐ: ܕܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܗܘܳܐ܀ ܘܟܕ ܢܦܰܩܘ ܘܰܥܒܰܪܘ ܫܽܘܩܳܐ ܚܰܕ ܗ̄ ܚܠܳܦ ܟܕ ܢܦܰܩܘ: ܥܰܠܘ ܙܳܕܩ ܗܘܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܐ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܬܰܪܥܳܐ ܕܦܰܪܙܠܐܳ ܕܶܐܬܦܬܰܚ ܗܽܘ ܡܶܢܗ: ܬܪܥܗ̇ ܗܽܘ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܘܒܰܝܬܗ ܕܫܶܡܥܘܢ ܠܓܘ ܒܡܺܕܝܢ̱ܬܐ܀

12- ܐܶܬܐ ܠܗ ܠܒܰܝܬܐ ܕܡܰܪܝܡ ܗ̄ ܐܶܡܗ ܕܝܘܚܰܢܢ ܗ̇ܘ ܕܶܐܬܟܰܢܝ ܡܰܪܩܽܘܣ. ܐܰܡܝ̣ܪܐ: ܘܠܘ ܕܶܐܬܳܐ ܠܒܰܝܬܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܐܰܢܬܬܗ. ܒܰܕܡܶܢ ܟܕ ܐܶܬܬܰܠܡܕ ܗܽܘ ܫܶܡܥܘܢ ܠܐ ܬܘܒ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܐܰܢܬܬܗ ܕܺܐܝܬܝܗ̇ ܐܶܡܗ ܕܡܰܪܩܘܣ ܒܪܶܗ ܘܪܘܕܺܝ ܒܰܪܬܗ܀

13- ܛܠܺܝܬܐ ܕܰܫܡܗ̇ ܪܽܘܕܺܝ ܗ̄ ܪܘܡܢܐ ܒܰܪܬܗ ܕܫܶܡܥܘܢ܀

15- ܟܒܰܪ ܡܠܐܟ̈ܐ ܗܽܘ ܗ̄ ܡܢ ܗܪܟܐ ܝܺܕܝܥܐ ܕܰܠܟܠ ܒܰܪܢܫܐ ܡܠܐܟܐ ܢܰܩܺܝܦ܀

20- ܘܰܐܦܺܝܣܘ ܠܰܒܠܰܣܛܘܣ ܒܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ ܘܠܳܡܰܕ ܩܰܝܛܽܘܢܩܢܗ ܕܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܒܰܪܐܪܙܗ ܘܰܕܥܰܡܗ ܠܒܶܝܬ ܢܶܫ̈ܐ ܥܳܐܠ ܗܘܳܐ܀

21- ܒܝܰܘܡܐ ܕܝܢ ܝܺܕܝܥܳܐ ܗ̄ ܟܕ ܐܶܬܪܰܥܝ ܠܨܰܘܪ̈ܳܝܐ ܘܨܰܝܕܢܳܝ̈ܐ. ܐܶܬܐ ܠܩܶܣܰܪܺܝܐ. ܘܰܒܝܰܘܡܐ ܬܪܰܝܳܢܐ ܟܕ ܝܺܬܒ ܥܠ ܒܺܝܡ ܘܰܐܒܪܶܩ ܠܒܽܘܫܶܗ ܕܰܗܒܳܢܳܝܐ ܡ̣ܢ ܙܰܠܝܩ̈ܝ ܫܶܡܫܳܐ ܘܶܐܬܩܰܠܰܣ ܡ̣ܢ ܥܰܡܐ: ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܐܶܬܚܬܰܪ ܘܠܐ ܝܰܗܒ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܠܐܰܠܗܐ܀

23- ܒܗ̇ ܒܫܳܥܬܐ ܡܚܳܝܗܝ ܡܰܠܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܘܰܪܦܰܬ ܒܬܰܘܠܥ̈ܐ ܘܡܺܝܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

1- ܘܫܶܡܥܘܢ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܢܝܓܶܪ ܒܰܪܒܳܨ ܓܳܡܰܠ ܐܝܟ ܕܦܪ̈ܝܓܢܶܐ ܘܦܰܪܶܓ ܒܰܐܪܰܒܺܝܐ ܐܦ ܓܝܪ ܘܕܶܐܘܢܓܠܝܘܢ ܗ̇ܟܢ ܗ̣ܝ. ܐܠܐ ܒܰܥܝܳܕܐ ܡܶܬܩܰܫܝܳܐ܀ ܘܡܰܢܰܐܝܠ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܘܢܽܘܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܫܠܳܝ ܡܺܝܡ ܘܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ܀

2- ܐܶܡܪܬ ܠܗܘܢ ܪܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܗ̄ ܒܓܶܠܝܳܢܐ܀

3- ܘܒܳܬܪ ܕܨܳܡܘ ܘܨܰܠܝܘ: ܘܣܳܡܘ ܥܠܰܝܗܘܢ ܐܺܝܕܐ ܗ̄ ܥܠ ܒܰܪܢܰܒܐ ܘܫܳܐܘܠ ܕܟܰܢܝܽܘܗܝ ܦܰܘܠܘܣ ܗ̄ ܡܶܬܛܦܺܝܣܳܢܐ ܒܥܺܕܬܐ ܕܰܐܢܛܝܘܟܝܐ܀

4- ܠܣܶܠܘܩܝܐ ܒܰܪܒܳܨ ܣܶܡܟܰܬ܀

6- ܒܰܪ ܫܽܘܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܪ ܝܶܫܘܥ܀

7- ܗܳܢܐ ܕܰܒܺܝܩ ܗܘܳܐ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀

8- ܐܠܘܡܐܣ ܡܛܠ ܕܨܳܒܐ ܗܘܳܐ ܕܢܥܰܩܡܺܝܘܗܝ܀

11- ܘܬܶܗܘܐ ܣܡܶܐ ܘܠܐ ܬܶܚܙܶܐ ܫܶܡܫܐ ܥܕܰܡܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܗ̄ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܰܬܗܰܝܡܶܢ܀

20- ܘܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܕܰܝ̇ܢ̈ܐ ܥܕܰܡܐ ܠܰܫܡܽܘܐܝܠ ܗ̄ ܐܢ ܠܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬ ܫܢܰܝ̈ܐ ܕܶܐܫܬܰܠܰܛܘ ܥܰܡܡ̈ܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܠܐ ܡܚܰܫܶܒ: ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܝܢ ܘܫܶܬ ܙܳܕܩ ܗܘܳܐ ܕܢܺܐܡܪ. ܒܰܕܟܠܗܶܝܢ ܚܰܡܫܡܳܐܐ ܘܰܬܫܰܥ ܐܶܢܝܢ܀

34- ܕܶܐܬܶܠ ܠܟܘܢ ܛܰܝܒܘܬܗ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ܀

41- ܡܒܰܣܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ܀

43- ܘܐܦ ܓܝܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܬܰܘܬܳܒ̈ܐ ܚܰܢ̈ܦܐ ܕܐܬܝܰܗܘܰܕܘ܀

47- ܗ̇ܟܢܐ ܓܝܪ ܦܰܩܕܰܢ ܡܳܪܢ ܒܩܽܘܫܳܝ ܕܳܠܰܕ܀

51- ܘܟܕ ܢܦܰܩܘ ܢܦܰܨܘ ܥܠܰܝܗܘܢ ܚܶܠܐ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܐܘܢܓܠܳܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

6- ܘܢܶܪܓܡܘܢ ܐܢܘܢ ܒܩܘܫܝ ܓܳܡܰܠ܀

12- ܘܫܰܡܝܘ ܗܘܘ ܠܒܰܪܢܒܐ ܡܪܶܐ ܐܠܗ̈ܐ ܗ̄ ܙܘܣ܀ ܘܰܠܦܘܠܘܣ ܗܶܪܡܝܣ ܗ̄ ܥܘܛܐܪܕ܀

14- ܐܟܠܘܣ ܗ̄ ܥܰܡܐ܀

18- ܡܢ ܡܰܚܣܶܢ ܟܠܰܘ ܠܥܰܡܐ ܗ̄ ܒܰܩܛܝܪܐ܀

19- ܘܓܰܪܘܗܝ ܒܦܬܚ ܓܳܡܰܠ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܫܥܣܪ

13- ܩܳܡ ܝܰܥܩܘܒ ܗ̄ ܐܰܚܘܗܝ ܕܡܳܪܢ ܕܪܺܝܫܳܢܘܬܐ ܕܥܺܕܬܐ ܕܐܘܪܫܠܶܡ ܡܗܰܝܡܰܢ ܗܘܳܐ܀

20- ܕܢܶܗܘܘܢ ܦܰܪܝܩܺܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܗ̄ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢ܀ ܡ̣ܢ ܛܰܡܐܘܬܐ ܕܰܕܒܺܝܚܐ ܗ̄ ܕܶܒܚ̈ܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܙܳܢܝܘܬܐ ܘܡ̣ܢ ܕܰܚܢܺܝܩܳܐ ܘܡ̣ܢ ܕܡܐ܀

24- ܠܐ ܦܰܩܶܕܢ ܐܢܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ܀

31- ܚܕܺܝܘ ܘܶܐܬܒܰܝܐܘ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܘܝܽܘܕ܀

37- ܘܢܶܚܙܶܐ ܡܳܢܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܗ̄ ܐܢ ܪܳܒܝܐ ܒܗܘܢ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ܀ ܒܰܪܢܰܒܐ ܕܝܢ ܨܳܒܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܕܒܰܪ ܠܝܘܚܰܢܢ ܗܰܘ ܕܶܐܬܟܰܢܝ ܡܰܪܩܘܣ. ܦܰܘܠܘܣ ܕܝܢ ܠܐ ܨܳܒܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܕܒܪܶܗ ܥܰܡܗܘܢ ܗ̄ ܡܰܪܩܘܣ ܥܡ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܒܰܡܫܺܝܚܐ ܢܳܛܘܪܘܬ ܢܳܡܘܣܐ ܡܰܠܦ ܗܘܳܐ. ܘܕܛܰܢܳܢ ܗܘܳܐ ܣܰܓܝ ܦܰܘܠܘܣ: ܠܐ ܣܰܝܒܪܶܗ. ܒܰܪܢܰܒܐ ܕܝܢ ܒܢܺܝܚܽܘܬܗ ܒܰܝܬܝܶܗ܀

41- ܘܰܡܩܰܝܡ ܥܺܕ̈ܬܐ ܒܰܦܬܳܚ ܩܽܘܦ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ

1- ܘܰܐܒܘܗܝ ܐܰܪܡܳܝܐ ܒܰܦܬܳܚ ܐܳܠܰܦ ܗ̄ ܚܰܢܦܳܐ܀

3- ܘܰܢܣܰܒ ܓܰܙܪܗ ܗ̄ ܠܛܺܝܡܬܐܘܣ. ܕܠܐ ܟܰܕ ܗܰܝܡܢܘܬܳܐ ܕܠܐ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܢܰܟܪܶܙ. ܢܶܣܬܒܰܪ ܕܠܐ ܓܙܺܝܪ: ܗ̇ܕܐ ܣܳܥܰܪ܀ ܡܘܣܝܐ ܒܝܬܘܢܝܰܐ ܛܪܐܘܣ܀

10- ܡܶܚܕܐ ܨܒܰܝܢ ܠܡܶܦܰܩ ܠܡܰܩܕܢܝܐ ܗ̄ ܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܪܳܡܶܙ ܠܘܩܳܐ ܕܢܶܩܦ ܠܦܰܘܠܘܣ܀

12- ܩܽܘܠܘܢܝܐ ܗ̄ ܪܺܝܫܳܐ܀

15- ܘܥܶܡܕܰܬ݀ ܗܘܳܬ ܒܩܽܘܫܳܝ ܕܳܠܰܕ܀

18- ܘܶܐܬܬܦܺܝܪ ܦܰܘܠܘܣ ܗ̄ ܐܳܦܶܢ ܕܥܒ̈ܕܘܗܝ ܐܢܘܢ ܕܰܐܠܗܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܠܟܘܢ ܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ: ܣܳܗܕܐ ܗܘܳܬ. ܐܠܐ ܠܐ ܨܳܒܐ ܗܘܳܐ ܦܰܘܠܘܣ ܕܡ̣ܢ ܣܳܗܕܘܬܐ ܕܫ̈ܐܕܐ ܢܶܬܗܰܝܡܢ. ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܛܰܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ܀

20- ܐܣܛܪ̈ܛܝܓܐ ܐܝܟ ܐܣܛܪ̈ܛܝܘܛܐ܀

22- ܕܰܢܢܰܓܕܘܢ ܒܩܽܘܫܳܝ ܓܳܡܰܠ ܘܪܽܘܟܳܟ ܕܳܠܰܕ܀

24- ܘܶܐܣܰܪ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܘܢ ܒܣܰܕܐ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܘܰܠܪ̈ܶܓܠܰܝܗܘܢ ܙܰܗܪ ܒܩܰܝܣܳܐ܀

26- ܘܶܐܬܦܬܰܚ ܡܶܚܕܐ ܒܰܫܠܳܝ ܦܶܐ܀

30- ܡܳܪ̈ܰܝ ܒܰܦܬܳܚ ܪܺܝܫ܀

33- ܡ̣ܢ ܢܶܓܕܗܘܢ ܒܪܽܘܟܳܟ ܓܳܡܰܠ܀

37- ܕܠܐ ܣܰܟܠܘ ܢܰܓܕܘܢ ܒܩܽܘܫܳܝ ܓܳܡܰܠ ܠܥܝܢ ܥܳܠܡܐ ܟܠܗ ܠܐܢܳܫ̈ܐ ܪ̈ܽܗܘܡܳܝܐ ܗ̄ ܒܛܪܣܘܣ ܕܪ̈ܗܘܡܳܝܐ ܐܶܬܝܠܶܕ ܘܒܐܘܪܫܠܶܡ ܐܶܬܪܰܒܝ ܘܺܝܠܶܦ. ܘܥܶܒܪܳܝܐ ܗܽܘ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܕܒܶܢܝܳܡܝܢ ܘܰܦܪܺܝܫܳܝܐ ܒܗܶܪܶܣܺܝܣ܀

40- ܘܰܚܙܰܘ ܬܰܡܢ ܠܐܰܚ̈ܐ ܘܒܰܝܐܘ ܐܢܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܘܝܽܘܕ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ

10- ܫܪܰܘ ܠܦܰܘܠܘܣ ܘܰܠܫܺܝܠܐܳ ܠܒܪܘܐܐ ܗ̄ ܠܚܳܠܳܒ܀

11- ܚܺܐܪ̈ܺܝܢ ܗܘܰܘ ܓܝܪ ܗܳܢܘܢ ܝܺܗܘܕܳܝ̈ܐ ܕܬܰܡܳܢ ܗ̄ ܟܚܝܕܝܢ܀

17- ܕܡܶܣܬܰܩܒܠܺܝܢ ܒܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ܀

18- ܡܳܢܐ ܨܳܒܐ ܗܳܢܐ ܡܠܰܩܶܛ ܡ̈ܠܐ ܗ̄ ܕܒܰܙܒܰܢ ܡ̣ܢ ܢܳܡܘܣܐ ܡܡܰܠܶܠ. ܒܰܙܒܰܢ ܡ̣ܢ ܦܺܝܠܘܣܽܘܦܝܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܡ̣ܢ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܚܰܕܬܐ ܕܢܳܨܪ̈ܝܐ܀

19- ܘܰܐܚܕܽܘܗܝ ܘܰܐܝܬܝܘܗܝ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܐܰܪܝܘܣ ܦܓܘܣ ܗ̄ ܝܰܕܽܘܥ̈ܬܳܢܶܐ ܒܰܠܚܘܕ ܡܶܬܬܕܝܢܝܢ ܗܘܰܘ ܒܒܶܝܬ ܕܺܝܢܐ ܗ̇ܢܐ ܕܡ̣ܢ ܐܰܪܝܘܣ ܗ̇ܘ ܕܦܰܚܐ ܗܘܳܬ ܠܗ ܪܶܚܡܰܬ ܐܰܬܺܝܢܰܐ ܒܬܽܘܠܬܐ: ܕܡܶܢܗ̇ ܐܰܬܺܝܢܰܣ ܐܶܬܩܰܪܝܰܬ݀. ܐܶܬܩܪܺܝ ܦܝܓܝ ܦܰܚܐ ܗܘ ܒܝܰܘܢܳܝܐ܀

21- ܡܶܕܡ ܚܕܶܬ ܗ̄ ܚܰܕܬܐ܀

23- ܐܶܫܟܚܬ ܥܶܠܬܐ ܚܕܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܗܘܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܰܐܠܗܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܗ̄ ܠܫܶܟܢ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܟܕ ܐܰܩܺܝܡܘ ܐܰܬܺܝܢܳܝ̈ܐ ܨܰܠܡ̈ܐ: ܕܳܢܘ ܕܡܰܨܝܐ ܕܢܶܗܘܐ ܐܠܗܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܠܗ ܝܰܕܥܽܘܗܝ. ܘܰܠܗ̇ܢܐ ܬܘܒ ܨܰܠܡܐ ܐܰܩܝ̣ܡܘ ܝܰܩܪܘ. ܘܡ̣ܢ ܗܳܪܟܐ ܢܣܰܒ ܡܠܽܘܐܐ ܦܰܘܠܘܣ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܗܳܢܐ ܕܡܰܟܪܶܙ ܐܢ݂ܐ ܗܽܘܝܘ ܕܟܕ ܠܐ ܝܳܕܥܺܝܬܘܢ: ܦܳܠܚܺܝܢ ܐܢܬܘܢ܀

26- ܘܡ̣ܢ ܚܰܕ ܕܶܡ ܥܒܰܕ ܥܳܠܡܐ ܟܠܗ ܕܰܒܢܰܝܢ̈ܫܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܗܽܘܝܘ ܕܰܥܒܰܕ ܗܰܘ ܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܡܶܢܗ ܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ܀ ܘܦܰܪܫ ܙܰܒܢ̈ܐ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ܀

27- ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܗܘܳܐ ܪܰܚܺܝܩ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

28- ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܳܫ̈ܐ ܡ̣ܢ ܚܰܟܺܝܡ̈ܐ ܕܰܠܘܳܬܟܘܢ ܐܶܡܪܘ: ܕܡܶܢܗ ܗܽܘ ܛܽܘܗܡܰܢ ܗ̄ ܐܪܐܛܘܣ ܦܺܝܠܘܣܽܘܦܳܐ ܐܡܪܗ̇ ܠܗܳܕܐ ܥܠ ܙܽܘܣ. ܦܰܘܠܘܣ ܕܝܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܢܰܣܒܗ̇܀

28- ܠܐ ܚܰܝܳܒܺܝܢܢ ܠܡܶܣܒܪ ܒܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ܀

34- ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ ܗ̄ ܬܪ̈ܰܝܳܢܰܝ ܗܰܘܢ̈ܐ܀ ܡ̣ܢ ܕܝܳܢ̈ܐ ܕܐܪܝܘܣ ܦܰܓܘܣ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܪܐܦܓܝܛܘܣ ܕܰܡܪܝܣ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ

2- ܡܛܠ ܕܰܦܩܰܕ ܗܘܳܐ ܩܠܘܕܝܘܣ ܩܶܣܪ: ܕܢܶܦܩܘܢ ܟܠܗܘܢ ܝ̣ܗܘ̈ܕܝܐ ܡ̣ܢ ܪܗܘܡܺܝ ܗ̄ ܒܕܦܪܘܛܘܢܝܩܝ ܐܰܢܬܬܗ ܟܕ ܗܶܦܟܰܬ݀ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܶܡ: ܐܶܫܬܰܥܝܬ݀ ܠܗ ܥܠ ܡܰܘܬܗ̇ ܕܒܰܪܬܗ̇ ܘܕܶܐܬܢܰܚܡܰܬ݀ ܒܝܕ ܩܰܝܣܐ ܕܰܨܠܝ̣ܒܐ: ܪܕܰܦܘ ܠܺܝܗܘܕܳܝ̈ܐ܀

3- ܒܐܘܡܳܢܘܬܗܘܢ ܕܝܢ: ܠܽܘܠܳܪ̈ܐ ܗܘܰܘ ܗ̄ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܣܰܪ̈ܓܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܡܰܫܟܢ̈ܐ܀

5- ܐܰܠܝܨ ܗܘܳܐ ܒܡܶܠܬܐ ܗܽܘ ܦܰܘܠܘܣ ܗ̄ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗ ܡܥܰܕܪܳܢܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܶܬܘ ܫܺܝܠܐ ܘܛܺܝܡܬܶܐܘܣ ܥܰܕܪܘܗܝ܀ ܟܕ ܡܣܰܗܶܕ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܣܶܡܟܰܬ܀

6- ܘܰܢܦܰܨ ܡܳܐܢ̈ܘܗܝ܀

12- ܘܟܕ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܓܐܠܝܘܢ ܐܢܬܘܦܛܘܣ ܗ̄ ܕܰܝܳܢܐ ܕܐܟܐܝܐ܀

15- ܐܶܢܕܶܝܢ ܙܝܛܝܡ̈ܐ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܡܪ̈ܫܘܬܐ܀

23- ܟܕ ܡܩܰܝܶܡ ܗܘܳܐ܀ ܒܰܨܚܳܚܐ: ܒܰܐܬܰܪ ܟܕ ܡܩܰܝܡ܀

24- ܘܰܪܕܶܐ ܗܘܳܐ ܒܡܶܠܬܐ ܘܰܡܕܳܩ ܗܘܳܐ ܒܰܟܬܳܒ̈ܐ܀

25- ܡܬܰܠܡܕ ܗܘܳܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ

2- ܘܐܦ ܠܐ ܐܢ ܐܝ̣ܬ ܪܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܫܡܺܝܥ ܠܢ ܗ̄ ܠܗ̇ܠܝܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܚܰܕܳܬܐܝ̣ܬ ܐܰܥܡܶܕ ܦܰܘܠܘܣ: ܒܰܕܡܰܥܡܘܕܝ̣ܬܗ ܕܝܘܚܰܢܢ ܥܡܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ܀

9- ܒܶܐܣܟܘܠܐܺ ܒܰܚܒܳܨ ܠܳܡܰܕ܀

15- ܠܝܶܫܘܥ ܡܫܰܘܕܰܥ ܐܢ݂ܐ ܘܰܠܦܰܘܠܘܣ ܝܳܕܥ ܐܢ݂ܐ. ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܰܢܬܘܢ ܗ̄ ܕܰܒܠܐܳ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܙܰܝܢܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܩܪܒܘܢ܀

16- ܘܰܦܥܝܥܝܢ ܗ̄ ܨܠܺܝܦܝܢ܀

19- ܘܰܚܫܰܒܘ ܕܡܰܝ̈ܗܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ܀

23- ܥܳܒܶܕ ܣܺܐܡܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܦܳܣܶܩ ܣܺܐܡܐ ܗ̄ ܚܳܫܽܘܠܐ܀ ܕܡܛܪܝܘܣ ܕܥܳܒܶܕ ܗܘܳܐ ܢܰܘܣ̈ܐ ܕܣܺܐܡܐ ܠܐܪܛܡܝܣ ܗ̄ ܠܗ̇ܕܐ ܦܺܝܠܘܣܘܦܳܐ ܐܢܳܫ ܨܰܠܡܐ ܡ̣ܢ ܩܰܝܣܐ ܬܰܩܶܢ ܘܦܰܪܙܠܐܳ ܐܰܠܒܫܶܗ ܐܰܟܪܟܶܗ ܚܽܘܕܪܳܐ ܡ̣ܢ ܡܓܢܛܝܣ. ܗܰܘ ܕܟܕ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܰܒܝ̈ܢ ܢܰܬܦܶܗ ܒܩܶܢܛܪܘܢ ܕܝ̣ܠܗ ܐܶܬܬܠܝ̣ ܒܐܐܪ ܘܗܳܟܰܢܐ ܐܰܦܺܝܣ ܠܚܰܢܦ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܢܚܬ ܨܰܠܡܗ̇܀

36- ܘܳܠܐ ܠܟܘܢ ܕܬܶܗܘܘܢ ܫܠܝܢ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ ܪ̈ܡܺܝܣܶܐ܀ ܘܠܐ ܬܶܥܒܕܘܢ ܡܶܕܡ ܒܣܽܘܪܗܳܒܐ ܗ̄ ܘܠܐ ܡܶܕܡ ܣܰܦܝܦܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܒܛܳܠܐܳܝܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ

5- ܘܓܐܝܘܣ ܕܡ̣ܢ ܕܶܪܒܝ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܰܐܪܰܒܺܝܰܐ܀

10- ܠܐ ܬܬܙܝܥܘܢ ܒܩܽܘܫܳܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܰܘ܀

13- ܕܰܢܩܰܒܠܝܘܗܝ ܒܰܦܬܳܚ ܩܽܘܦ܀ ܟܕ ܐܳܙܠ ܗܘܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܐܳܠܰܦ܀

19- ܐܰܝܟܰܢܐ ܗܘܺܝܬ ܥܰܡܟܘܢ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

20- ܘܠܐ ܒܣܺܝܬ ܒܡܶܕܡ ܒܰܫܠܝ ܒܶܝܬ܀

21- ܟܕ ܡܣܰܗܕ ܗܘܺܝܬ ܒܰܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ܀

23- ܒܪܰܡ ܪܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܟܠ ܡܕܺܝܢܳܐ ܡܣܰܗܶܕ ܠܺܝ ܘܐܡ̇ܪ ܗ̄ ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܟܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܒܰܙܒܰܢ ܢܶܩܒܬܳܢܳܐܝܬ ܡܶܬܚܰܫܚ ܣܽܘܪܝܳܝܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܪܘܚܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ܀

27- ܠܐ ܓܝܪ ܐܶܫܬܐܠܬ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ܀

34- ܘܐܢܬܘܢ ܝܳܕܥܺܝܬܘܢ: ܕܠܰܣܢܺܝܩܘܬܝ ܘܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܝ̣ܬ ܥܰܡܝ: ܫܡܫ̈ܝ ܗܳܠܝܢ ܐܝ̣̈ܕܝ ܗ̄ ܦܳܠܚ ܗܘܳܐ ܐܽܘܡܢܘܬܐ ܘܐܳܟܶܠ ܘܡܰܘܟܶܠ. ܡܛܠ ܕܗܽܘ ܐܡ̣ܪ: ܕܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܰܝܢܐ ܕܝܳܗܶܒ ܝܰܬܝܪ ܡ̣ܢ ܐܰܝܢܐ ܕܢܳܣܒ. ܡܐ ܕܥܳܒܕ ܐܢܬ ܩܽܘܒܳܠܐ: ܩܪܺܝ ܠܡܶܣܟܢ̈ܐ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܠܰܝܬ ܠܗܘܢ ܕܢܶܦܪܥܽܘܢܳܟ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

3- ܘܡܰܛܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀ ܠܰܡܢܚܘ ܛܰܥܢܗ̇ ܒܰܫܠܳܝ ܡܺܝܡ܀

6- ܘܢܰܫܶܩܢ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ܀

7- ܘܶܐܬܰܝܢ ܠܥܟܘ. ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܦܛܘܠܐܡܐܝܣ܀

11- ܘܰܫܩܰܠ ܥܪܰܩܬܐ ܒܰܦܬܳܚ ܪܺܝܫ܀

24- ܘܙܶܠ ܐܶܬܕܰܟܳܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܚܶܪܝܳܢܐ ܕܺܝܗܘܕܳܝ̈ܐ܀

27- ܘܟܕ ܡܰܛܝ ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܐ ܗ̄ ܕܡܽܘܠܳܝ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܬܰܕܟܺܝܬܐ ܕܒܗ ܡܶܬܩܰܪܒ ܩܽܘܪܒܳܢܐ܀

28- ܘܐܦ ܠܐܰܪ̈ܡܳܝܐ ܐܰܥܠ ܠܗܰܝܟܠܐܳ ܘܣܰܝܒܗ ܗ̄ ܠܚܰܢܦ̈ܐ܀

38- ܠܐ ܗܘܰܝܬ ܐܢܬ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ ܗ̄ ܠܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܗܰܘ ܡܶܨܪܳܝܐ ܕܰܐܦܶܩܬ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܝ̈ܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܥܳܒ̈ܕܝ ܒܺܝܫ̈ܬܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܣܩܐܪ̈ܝܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

3- ܥܠ ܓܶܢ̱ܒ ܪ̈ܶܓܠܘܗܝ ܕܓܰܡܠܐܝܠ ܗ̄ ܡܰܠܦܳܢܐ ܗܰܘ ܕܰܩܕܳܡ ܩܰܠܺܝܠ ܐܰܪܬܝ ܠܥܰܡܐ: ܕܠܐ ܡܨܶܝܢ ܢܩܽܘܡܘܢ ܠܘܩܒܰܠ ܨܶܒܝܳܢܗ ܕܰܐܠܗܐ܀

13- ܦܬܰܚ ܥܰܝܢ̈ܝܟ ܒܰܫܠܳܝ ܦܶܐ܀ ܐܶܬܦܰܬܚܘ ܒܰܦܬܳܚܐ܀

18- ܐܶܣܬܰܪܗܰܒ ܒܰܫܠܳܝ ܪܺܝܫ ܘܗܶܐ܀

23- ܘܰܡܫܰܕܝܢ ܗܘܰܘ ܡܳܐܢܝܗ̈ܘܢ ܒܩܽܘܫܳܝ ܕܳܠܰܕ܀

25- ܘܟܕ ܡܰܬܚܘܗܝ ܒܥܰܪ̈ܩܐ ܗ̄ ܐܣܪܘܗܝ ܥܠ ܓܺܝܫܪ̈ܶܐ ܕܢܶܡܚܽܘܢܳܝܗܝ܀ ܕܰܬܢܓܕܘܢ ܒܩܽܘܫܳܝ ܓܳܡܰܠ܀

28- ܐܢ̇ܐ ܒܟܶܣܦܳܐ ܣܰܓܝܐܐ ܩܢܺܝܬܗ̇ ܠܪܽܗܘܡܝܘܬܐ ܗ̄ ܒܰܪܒܪܳܝܐ ܗܘܳܐ ܒܓܶܢܣܳܐ ܗܽܘ ܟܝܠܝܪܟܐ ܘܒܚܽܘܣܪܳܢܐ ܠܐ ܙܥܽܘܪ ܐܶܬܩܰܒܠ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܐ ܕܪܽܗܘܡܳܝܘܬܐ ܘܐܶܬܝܰܩܪ܀ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܦܰܘܠܘܣ: ܐܢ̇ܐ ܕܝܢ ܐܦ ܒܗ̇ ܐܶܬܝܰܠܕܬ ܗ̄ ܒܛܪܣܘܣ ܕܒܐܘܚܕܳܢ ܪ̈ܽܗܘܡܳܝܐ ܗܺܝ ܘܠܘ ܕܺܝܗܘܕܝ̈ܐ܀

29- ܠܰܡܢܰܓܳܕܘܬܗ ܒܩܽܘܫܳܝ ܕܳܠܰܕ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ

3- ܥܬܺܝܕ ܗܽܘ ܐܠܗܐ ܕܢܶܡܚܶܝܟ ܐܶܣܬܐ ܡܚܰܘܰܪܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܐܶܣܬܐ ܡܙܰܥܙܰܥܬܳܐ ܕܰܡܟܰܠܫܳܐ ܘܡܰܛܥܝܳܐ ܠܚܰܙܳܝ̈ܐ܀

7- ܘܶܐܬܦܠܶܓ ܥܰܡܐ ܒܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ܀

10- ܢܦܫܚܘܢܗ ܒܰܫܠܳܝ ܦܶܐ܀ ܡ̣ܢ ܡܨܰܥܬܗܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܨܳܕܶܐ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܒܰܪܒܳܨ ܡܺܝܡ܀ ܬܰܣܗܕ ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ܀

16- ܘܰܫܡܰܥ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܚܳܬܗ܀

23- ܘܫܳܕ̈ܝܰܝ ܒܝܰܡܺܝܢܳܐ ܗ̄ ܒܩܶܠܥܳܐ܀

24- ܦܝܠܝܟܣ ܗܓܡܘܢܳܐ ܗ̄ ܡܕܰܒܪܳܢܐ܀

27- ܘܰܦܪܩܬܶܗ ܒܰܫܠܝ ܦܶܐ܀

30- ܘܦܶܩܕܬ ܒܰܪܒܳܨ ܦܶܐ ܘܩܽܘܫܳܝ ܕܳܠܰܕ܀ ܐܝܟ ܕܶܐܬܦܰܩܕܘ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ܀

34- ܕܡ̣ܢ ܐܰܝܕܳܐ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

1- ܛܰܪܛܠܘܣ ܪܗܺܛܪܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܪܝܛܘܪ܀

7- ܐܰܥܕܝܶܗ ܗ̄ ܦܰܠܛܶܗ܀

15- ܗܶܢܘܢ ܗܳܠܝܢ ܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܣܶܡܟܰܬ܀

27- ܘܟܕ ܡܠܰܝ̈ ܠܗ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ

6- ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܬܡܢܝܐ ܐܘ ܥܶܣܪܐ ܗ̄ ܥܶܣܪܐ ܥܡ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܥܰܠܬܐ ܘܝܰܘܡܐ ܕܡܰܦܰܩܬܐ܀

11- ܠܐ ܐܢܳܫ ܝܳܗܒ ܠܺܝ ܠܗܘܢ ܡܰܘܗܒܰܬ ܗ̄ ܡܰܓܳܢ܀ ܒܓܶܢ̈ܘܗܝ ܕܩܶܣܰܪ ܩܳܪܐ ܐܢ݂ܐ ܒܰܪܒܳܨ ܓܳܡܰܠ ܗ̄ ܒܐܪ̈ܓܘܢܘܗܝ ܐܰܘܟܝܬ ܠܒܽܘܫ̈ܝ ܡܰܠܟܘܬܗ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܙܩܳܦ ܓܳܡܰܠ܀

13- ܐܓܪܝܦܘܣ ܡܰܠܟܐ ܘܒܰܪܢܺܝܩܐ ܗ̄ ܐܰܢܬܬܗ܀ ܕܳܢܺܝܐܝܠ ܨܰܠܚܳܝܐ ܐܡ̇ܪ: ܕܚܳܬܶܗ ܗܺܝ ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ ܒܰܕܢܶܫܰܝ̈ܗܘܢ ܕܡܰܠܟ̈ܐ ܝܳܬܒ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܥܰܡܗܘܢ ܘܡܕܰܝܪ̈ܳܢ ܘܠܘ ܐܰܚܘ̈ܬܗܘܢ܀ ܕܢܶܫܐܠܘܢ ܫܠܳܡܶܗ ܕܦܗܣܛܘܣ ܗ̄ ܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡ̣ܢ ܪܗܘܡܝ: ܪ̈ܳܡܻܝܢ ܗܘܰܘ ܒܕܰܪ̈ܓܶܐ ܡ̣ܢ ܡܰܠܟ̈ܐ ܙܥܽܘܪ̈ܐ ܕܒܺܝܗܽܘܕ ܐܰܟܡܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܐ ܕܰܝܳܢ̈ܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܓܽܘܓ܀

15- ܘܟܕ ܗܘܺܝܬ ܒܐܘܪܫܠܶܡ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

16- ܘܢܶܬܺܝܗܒ ܠܗ ܐܰܬܪܐ ܠܡܰܦܩ ܒܪܘܚܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀

19- ܐܝܛܝܡ̈ܐ ܕܝܢ ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܕܡ ܥܠ ܕܶܚܠܰܬܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܙܝܛܝ̈ܡܐܛܐ ܕܝܢ ܡܶܕܶܡ ܥܠ ܕܶܚܠܬ ܝܺܗܘܕܝܘܬܗܘܢ܀ ܘܥܠ ܝܶܫܘܥ ܐܢܳܫ ܕܡܺܝܬ ܗܰܘ ܕܶܐܡ̣ܪ ܗܘܳܐ ܒܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܕ܀ ܦܰܘܠܘܣ ܕܚܰܝ ܗܽܘ܀

21- ܕܢܶܬܢܛܪ ܠܕܺܝܢܗ ܕܩܶܣܰܪ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܣܒܣܛܘܣ܀

23- ܒܙܰܘܚܳܐ ܣܰܓܝܐܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܰܢܛܣܝܐ ܣܰܓܝܐܬܐ܀

24- ܟܠܗ ܥܰܡܐ ܕܺܝܗܘܕܳܝ̈ܐ ܩܰܒܠܰܢܝ ܒܪܽܘܟܳܟ ܒܶܝܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ

4- ܐܢ ܨܳܒܝܢ ܕܢܶܣܗܕܘܢ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ܀ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢ ܕܰܢܡܢ̈ܥܢ ܒܰܦܬܳܚ ܣܶܡܟܰܬ܀

24- ܫܢܰܝܬ ܠܟ ܦܰܘܠܐ: ܣܶܦܪܐ ܣܰܓܝܐܐ ܥܰܒܕܳܟ ܕܬܶܫܢܶܐ ܗ̄ ܒܐܣܟܺܝܡ ܪܰܕܝܘܬܐ ܒ̈ܛܳܠܬܐ ܡܫܰܪܰܪ ܐܢܬ܀

27- ܡܗܰܝܡܢ ܐܢܬ ܡܰܠܟܐ ܐܰܓܪܝܦܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܐ ܗ̄ ܦܳܣܽܘܩܳܐܝ̣ܬ ܩܪܺܝ ܘܠܘ ܒܬܰܚܬܳܝܐ ܡܫܰܐܠܳܢܳܐܝܬ܀

28- ܒܩܰܠܺܝܠ ܡܶܕܡ ܡܦܺܝܣ ܐܢܬ ܠܺܝ ܕܶܐܗܘܶܐ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܐ ܗ̄ ܒܡ̈ܶܠܐ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ

1- ܕܢܶܫܬܰܕܰܪ ܠܘܳܬ ܩܶܣܪ ܠܐܺܝܛܰܠܺܝܰܐ ܗ̄ ܠܪܽܗܘܡܺܝ. ܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ ܓܝܪ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܗܘܳܬ ܥܕܰܡܐ ܕܚܕܬܗ̇ ܪܘܡܢܘܣ ܡܰܠܟܐ ܘܩܪܗ̇ ܥܠ ܫܡܶܗ܀

2- ܡ̣ܢ ܐܶܣܦܺܝܪ ܣܶܒܰܣܛܝܰܐ܀ ܐܕܪܡܢܛܘܣ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܰܕܪܡܘܢܝܛܝܢܝ܀

4- ܘܡܛܠ ܕܪ̈ܘܚܶܐ ܣܰܩܘܒ̈ܠܳܢ ܗܘ̈ܝ ܕܠܐܳ ܝܽܘܕ܀

5- ܘܡܰܛܝܢ ܠܡܘܪܐ ܡܕܺܝܢܬܐ ܕܠܘܩܳܝܐ܀ ܒܰܨܚܳܚܐ: ܕܠܘܩܰܢܝܐ܀

11- ܩܶܢܛܪܘܢܳܐ ܕܝܢ ܠܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܝ ܘܰܠܡܳܪܗ̇ ܕܶܐܠܦܳܐ ܫܳܡܰܥ ܗܘܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝܣ܀ ܠܡܰܣܬܳܝܘ ܡ̣ܢ ܣܰܬܘܐ܀ ܦܽܘܢܺܝܟܘܣ ܒܩܽܘܫܳܝ ܦܶܐ ܘܟܽܘܦ܀

14- ܡܰܫܒܳܐ ܕܥܰܠܥܳܠܐ ܒܪܽܘܟܳܟ ܒܶܝܬ܀ ܛܽܘܦܢܝܩܘܣ ܐܘܪܰܩܠܝܕܘܢ ܗ̄ ܪܘܚܳܐ ܡܛܰܒܥܳܢܺܝܬܐ ܕܡ̣ܢ ܡܰܕܢܰܚ ܬܰܝܡܰܢ ܢܳܫܒܳܐ܀

15- ܘܝܰܗܒܢ ܠܐܰܝܕܳܐ ܕܗܺܝ ܒܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܗ̄ ܬܪܰܨܢ ܠܐܰܝܕܳܐ ܦܢܺܝܬܐ ܕܶܐܬܡܨܝܢ ܠܡܓܗܳܝܘ܀

16- ܘܟܕ ܥܒܰܪܢ ܓܳܙܰܪܬܐ ܚܕܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܓܙܽܘܪܬܘܢܺܝܬܳܐ܀ ܩܠܰܘܕܐ ܒܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ܀ ܒܰܨܚܳܚܐ ܩܘܕܰܐ܀

17- ܡܚܰܝܨܝܢ ܗܘܰܝܢ ܘܡܰܬܩܢܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀ ܘܒܰܨܚܳܚܐ: ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ ܘܰܐܝܟ ܪܶܥܝܳܢܐ ܚܰܬܺܝܬܐ ܟܕ ܡܶܬܦܰܠܚܐ ܚܰܕܳܬܐܝܬ ܬܰܘ ܙܳܕܶܩ ܕܬܬܦܬܰܚܝ. ܘܟܕ ܡܶܬܚܰܕܬܐ: ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀ ܡܛܠ ܕܕܳܚܠܺܝܢ ܗܘܰܝܢ: ܕܕܰܠܡܐ ܢܶܦܠ ܒܡܰܚܰܬܬܗ ܕܝܰܡܐ ܗ̄ ܟܰܪ ܕܩܝܡ̈ܬܐ ܕܐܪܩܠܝܣ ܕܠܐ ܣܳܟ ܡܳܛܝܐ ܠܗܶܝܢ ܐܶܠܦܐ ܘܦܳܢܝܐ܀

21- ܠܐ ܪܳܕܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܒܰܙܩܳܦ ܪܺܝܫ܀ ܘܡܶܬܚܰܣܟܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܒܩܽܘܫܳܝ ܟܽܘܦ܀

27- ܒܗܰܕܪܝܘܣ ܝܰܡܐ܀ ܣܒܰܪܘ ܡܰܠܳܚ̈ܐ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܢܰܘ̈ܛܶܐ܀

28- ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܐܽܘܩܝܢ̈ܣ ܗ̄ ܦܰܪܙܠܐܳ ܕܰܒܝܽܘܩܪܶܗ ܟܳܠܐܶ ܠܐܶܠܦܐ ܡ̣ܢ ܨܠܳܝ̈ܐ ܡܛܰܒܥܳܢ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܢܩܘܪ̈ܐܣ ܐܰܪܒܰܥ܀

32- ܗܳܝܕܶܝܢ ܦܣܰܩܘ ܐܣܛܪ̈ܛܝܘܛܐ ܠܚܰܒ̈ܠܝܗ̇ ܕܩܰܪܩܘܪܳܐ ܘܫܒܩܘܗ̇ ܛܳܥܝܐ: ܢܶܩܒܬܳܢܳܐܝ̣ܬ܀

36- ܘܐܬܒܰܝܐܘ ܟܠܗܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ ܡܬܰܢܝܳܢܳܐܝܬ܀

38- ܐܰܩܠܘ ܡ̣ܢ ܐܶܠܦܐ ܗ̄ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐܳ ܕܰܐܘܩܰܪܘ܀

39- ܣܰܦܳܢ̈ܐ ܗ̄ ܐܠܦܪ̈ܐ܀ ܟܶܢܦܳܐ ܚܕܳܐ ܕܝܰܡܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܐܝ̣ܬ܀

40- ܘܰܫܪܘ ܪ̈ܳܟܒܶܐ ܕܣܰܘܟܳܢ̈ܐ ܒܰܙܩܳܦ ܪܺܝܫ ܘܰܫܠܳܝ ܟܽܘܦ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܗ̄ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܥܰܡܘ̈ܕܐ ܕܡܶܬܐܰܣܪܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܣܰܘܟܳܢ̈ܐ܀ ܘܪܳܕܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܒܰܙܩܳܦ ܪܺܝܫ܀

41- ܘܓܶܫܰܬ݀ ܐܶܠܦܐ ܒܰܪܒܳܨ ܓܳܡܰܠ܀

42- ܕܰܢܩܰܛܠܘܢ ܐܶܢܘܢ ܠܐܰܣܝ̣ܪ̈ܐ ܒܰܦܬܳܚ ܩܽܘܦ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

1- ܕܡܺܝܠܺܝܛܝ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܺܐܠܝܛܺܝܢܝ܀

3- ܕܚܰܒܽܘ̈ܒܐ ܒܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܘܪܽܘܟܳܟ ܐܚܪܳܝܬܐ ܗ̄ ܥܡܺܝܪܐ ܕܡܶܬܬܓܺܝܠ ܠܰܣܦܳܪ ܝܰܡܐ܀ ܡ̣ܢ ܪܰܬܚܐ ܕܢܽܘܪܐ ܒܰܦܬܳܚ ܪܺܝܫ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܪܳܒܨܺܝܢ܀ ܘܢܶܟܬܬ݀ ܒܺܐܝܕܶܗ ܒܪܽܘܟܳܟ ܟܽܘܦ ܘܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ܀

4- ܟܺܐܢܘܬܐ ܠܐ ܫܒܰܩܬܗ ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ܀

 

7- ܦܽܘܦܠܝܘܣ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܪܺܝܫܗ̇ ܕܓܳܙܪܬܐ ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ. ܘܩܰܒܠܰܢ ܒܒܰܝܬܗ ܒܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ܀

9- ܩܳܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ܀

11- ܘܺܐܝܬ ܗܘܳܬ ܥܠܝܗ̇ ܐܳܬܳܐ ܕܬܳܐܡ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܝܘܣܩܘܪ̈ܝܘ ܗ̄ ܬܪܝܢ ܐܚ̈ܐ ܗܘܘ ܡܰܠܚ̈ܐ ܕܠܐ ܣܟ ܐܶܬܡܰܚܫܠܘ. ܘܠܡܬܓܕܢܽܘ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܠܟܣܰܢܕܪ̈ܳܝܐ ܨܠܡܝܗ̈ܘܢ ܒܐܠܦ̈ܐ܀

12- ܘܐܬܝܢ ܠܣܰܪܰܩܘܣܰܐ ܒܰܦܬܳܚ ܣܶܡܟܰܬ ܘܪܺܝܫ܀

15- ܐܰܦܝܘܣ ܦܽܘܪܘܣ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܦܘܪܘܣ ܕܐܦܝܘܣ܀

30- ܘܶܐܓܪ ܠܗ ܦܰܘܠܘܣ ܡ̣ܢ ܕܺܝܠܗ ܒܰܝܬܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܗ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܗ̄ ܡܰܥܰܠܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܕܦܰܘܠܘܣ ܠܪܽܗܘܡܺܝ: ܥܒܰܕ ܠܘܩܳܐ ܫܽܘܠܳܡ ܦܰܪܟܣܺܝܣ. ܘܰܒܗܳܕܐ ܙܒܰܢ̱ܬܐ ܙܟܳܐ ܦܰܘܠܘܣ ܒܕܺܝܢܳܐ ܘܶܐܬܦܰܨܝ ܐܝܟ ܕܰܟܬܰܒ ܕܰܒܡܰܦܰܩ ܒܪܘܚܳܐ ܩܰܕܝܫܐ: ܐܢܳܫ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܥܰܡܝ ܘܡܳܪܝܐ ܩܳܡ ܠܺܝ ܘܶܐܬܦܰܨܺܝܬ  ܡ̣ܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܰܐܪܝܳܐ ܗ̄ ܢܺܐܪܘܢ. ܘܰܢܦܰܩ ܘܰܐܟܪܶܙ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܐ. ܘܬܘܒ ܥܠ ܠܗ̇ ܙܒܰܢ̱ܬܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܘܶܐܬܟܰܠܰܠ ܒܗ̇ ܒܳܬܪ ܕܰܐܟܪܶܙ ܫܢܰܝ̈ܐ ܟ̄ܐ 12܀

ܫܠܡ ܟܬܒܐ ܕܦܪܟܣܝܣ

ܕܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚ̈ܐ ܛܘܒܢ̈ܐ

*