ܣܦܪܐ ܬܪܝܢܐ ܕܡܦܩܢܐ

ܒܚܝܠ ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ

ܣܦܪܐ ܬܪܝܢܐ ܕܐܘܪܝܬܐ ܐܘܟܝܬ ܕܡܦܩܢܐ.

ܡܦܩܢܐ ܐܬܩܪܝ ܣܶܦܪܐ ܗܢܐ. ܓܘܫܡܢܐܝܬ ܡܶܢ: ܒܰܕܒܗ ܡܬܥܰܗܰܕ ܫܪܒܐ ܕܡܦܩܢܗܘܢ ܕܡܢ ܡܨܪܝܢ. ܘܪܘܚܢܐܝܬ ܕܝܢ: ܒܕܒܗ ܢܦܰܩ ܠܡܰܥܒܕܢܘܬܐ ܡܘܠܟܢܐ ܐܒܪܗܡܝܐ܀

 

 

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥܐ ܦܣܘܩܐ ܕܐܪܒܥܝܢ

 

 

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

6- ܘܡܺܝܬ ܝܰܘܣܦ ܘܟܠܗܘܢ ܐܰܚ̈ܘܗܝ ܘܟܠܶܗ ܕܪܐ ܗܰܘ܀

8- ܘܩܡ ܡܰܠܟܐ ܚܰܕܬܐ ܥܠ ܡܶܨܪܶܝܢ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܐ ܠܗ ܠܝܰܘܣܶܦ ܗ̄ ܕܠܐ ܪܳܚܶܡ ܗ̱ܘܐ ܠܗ: ܘܐܠܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܐ ܝ݂ܕܺܝܥܐ ܗܘܐ ܐܰܒܐ ܘܫܰܠܺܝܛܐ ܛܒܺܝܒܐ ܕܐܝܟ ܗܰܘ. ܦܰܠܡܰܢܬܝܣ ܗܘܐ ܫܡܶܗ ܠܡܰܠܟܐ ܗܳܢܐ܀

11- ܘܒܳܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܒܶܝܬ ܩܦܳܣ̈ܐ ܠܦܶܪܥܘܢ ܗ̄ ܐܰܘܨܪ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܕܺܝ̈ܢܬܐ ܡܚܰܣ̈ܢܬܐ ܠܦܶܪܥܘܢ܀ ܠܦܝܬܘܡ ܘܠܰܪܥܡܣܝܣ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܷܐܘܳܢ ܕܗܝ ܐܺܝܠܝܳܘܦܳܠܝ݂ܣ ܡܕܺܝܢܰܬ ܫܶܡܫܐ ܐܰܘܟܝܬ ܒܰܥܶܠܒܰܟ܀

14- ܘܡܰܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܗܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܕܰܢܩܺܝܢ܀ ܒܦܘܠܚܢܐ ܩܰܫܝܐ ܒܛܺܝܢܐ ܘܒܠܶܒܢܷ̈ܐ ܒܰܪܒܨ ܠܡܰܕ܀

15- ܘܐܡ݂ܪ ܡܰܠܟܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܠܚܰܝ̈ܳܬܳܐ ܥܶܒܪ̈ܝܬܐ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ. ܕܰܫܡܗܿ ܕܰܚܕܐ ܦܽܘܥܳܐ ܘܕܐܚܪܬܐ ܫܽܘܦܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܨܺܦܘܪܐ܀

21- ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܕܚ̈ܶܠܝ ܚܰܝ̈ܬܐ ܡܶܢ ܐܠܗܐ: ܥܒ̈ܰܕܝ ܠܗܶܝܢ ܒ̈ܬܐ ܗ̄ ܐܰܫܪܝ ܐܠܗܐ ܒܽܘܪ̈ܟܬܐ ܒܒ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

1- ܘܶܐܙܠ ܓܰܒܪܐ ܡܶܢ ܕܒܶܝܬ ܠܶܘܺܝ ܗ̄ ܥܰܡܪܰܡ ܒܰܪ ܩܳܗܳܬ ܒܰܪ ܠܶܘܺܝ: ܒܰܪ ܝܺܣܪܐܝܠ܀ ܢܣܰܒ ܠܗ ܠܝܽܘܟܳܒܳܪ ܒܪ̱ܬ ܕܕܶܗ܀

2- ܘܚܙܬ݂ܗ ܕܫܰܦܺܝܪ ܗ̣ܘ: ܘܛܰܫܝܰܬ݂ܗ ܬܠܬܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܗ̄ ܠܡܽܘܫܐ܀

3- ܘܢܶܣܒܰܬ݀ ܠܗܿ ܩܺܒܘܬܐ ܒܰܚܒܨ ܩܽܘܦ ܕܠܐ ܝܽܘܕ: ܕܩܰܝܣܐ ܕܥܰܪܩܐ ܗ̄ ܣܰܐܓ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܦܰܐܦܰܘܪܺܝܢ܀ ܘܫܳܥܬ݂ܗ̇ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ. ܒܰܕܩܽܘܫܳܝܐ܆ ܗ̣ܘ ܥܠܰܘܗܝ ܐܡ̇ܪ ܐܢܫ܀ ܒܟܽܘܦܪܐ ܗ̄ ܒܩܺܝܪܐ ܘܰܒܙܶܦܬܐ. ܐܦ ܒܝܰܕ ܒܶܝܬ ܡܶܬܟܬܒ܀ ܘܣܡܬ݂ܗ̇ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ ܒܪܩܩܐ ܥܠ ܣܶܦܬܗ ܕܢܰܗܪܐ ܗ̄ ܟܰܪ ܕܡܰܝ̈ܐ ܒܨܺܝܪܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܶܐܓܡܐ ܠܘܬ ܢܰܗܪܐ܀

5- ܘܫܰܕܪܰܬ݀ ܠܐܱܡܗ̈ܬܗ̇ ܘܰܢܣܰܒܬ݂ܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܫܠܳܬ݂ܗ܀ ܐܺܙܠ ܐܶܩܪܐ ܠܟܝ ܐܰܢܬܬܐ ܡܰܝܢܩܳܢܺܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܐ܀

9- ܗܐ ܠܶܟܝ ܛܰܠܝܐ ܗ̇ܢܐ: ܐܰܝܢ̱ܩܺܝܘܗܝ ܠܝ̣ ܒܰܫܠܝ ܢܽܘܢ܀ ܠܝ̣ ܕܝܢ: ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܚܰܬܺܝܬ ܐܦ ܓܝܪ ܘܒܘܰܐܘ ܐܰܘܢܶܩܬܶܗ ܡܶܬܟܬܶܒ܀

10- ܘܰܪܒܐ ܛܰܠܝܐ ܘܰܐܝܬܝܰܬܶܗ ܒܰܦܬܚ ܝܽܘܕ ܠܒܪ̱ܬ ܦܶܪܥܘܢ܀ ܘܰܩܪܬ݀ ܫܡܶܗ ܡܽܘܫܶܐ. ܡܛܠ ܕܐܶܡܪܰܬ݀ ܕܡ̣ܢ ܡܰܝ̈ܐ ܫܠܺܝܬܶܗ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗ̇ܪܟܐ ܢܣܺܝܒܐ ܗ̇ܝ ܕܰܐܫܠܝܰܢܝ. ܘܒܰܫܡܐ ܥܶܒܪܝܐ ܩܪܬܶܗ܀ ܕܠܐ ܟܕ ܝܳܪܒ ܢܶܣܒܰܪ ܕܒܪܗ̇ ܗܘ ܡܶܬܬܪܺܝܡ ܒܪܶܥܝܢܶܗ. ܘܐܰܡܺܝܪܐ: ܕܰܐܒܗ̈ܰܘܗܝ ܡܰܠܟܶܝܠ ܩܪܰܐܘܗܝ ܗܘܰܘ܀

15- ܘܫܡܰܥ ܦܶܪܥܘܢ ܦܶܬܓܡܐ ܗ̇ܢܐ ܗ̄ ܕܥܶܒܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܡܶܛܠܬܗ ܩܛܰܠ ܡܽܘܫܐ ܠܡܶܨܪܝܐ: ܗ̣ܘ ܦܰܪܣܝܗ ܠܩܶܛܠܐ. ܒܺܝܫܬܐ ܚܠܦ ܛܒܬܐ ܦܪܰܥ܀

16- ܘܠܟܽܘܡܪܐ ܕܡܕܝܰܢ ܫܒܰܥ ܒܢ̈ܢ ܐܺܝܬ ܗܘ̈ܰܝ ܘܐܬܝ̈ܢ ܘܕܳܠܝ̈ܢ ܘܡܳܠܝ̈ܢ ܪ̈ܳܗܛܐ ܗ̄ ܓܽܘܪ̈ܢܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܩܰܒ̈ܠܢܶܐ܀

17- ܘܩܡ ܡܽܘܫܐ ܘܦܰܪܶܩ ܐܶܢܝܢ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܘܰܪܒܨ ܪܺܝܫ. ܗ̄ ܦܪܰܫ ܐܶܢܝܢ ܡ̣ܢ ܪ̈ܥܰܘܬܐ ܕܛܪܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܶܝܢ܀

18- ܘܐܬܝ̈ ܠܘܬ ܪܥܽܘܐܝܶܠ ܐܰܒܘܗܝܢ ܗ̄ ܫܡܐ ܟܝܢܝܐ ܕܰܚܡܽܘܗܝ ܕܡܽܘܫܐ: ܝܰܬܪܘܢ ܗܘ. ܘܟܗܢܝܐ: ܪܥܘܐܝܠ܀

20- ܠܡܢܐ ܫܒܰܩܬܶܝ̈ܢܳܝܗܝ ܙܶܠܶܝ̈ܢ ܩܪ̈ܳܝܶܢܳܝܗܝ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ ܡܩܰܫܝܬܐ܀

21- ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܠܨܶܦܘܪܐ ܒܰܪܬܗ ܐܰܢܬܬܐ ܒܰܪܒܨ ܨܕܶܐ: ܗ̄ ܦܨܺܝܚܽܘܬܐ܀ ܒܢ̈ܰܝ ܡܽܘܫܐ: ܓܶܪܫܘܢ ܗ̄ ܬܰܘܬܒܐ. ܐܶܠܺܝܥܙܪ ܗ̄ ܥܽܘܕܪܢ ܐܠܰܗܐ܀

23- ܘܐܬܬܰܢܰܚܘ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܘܢܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܐܝܠ ܡ̣ܢ ܫܽܘܥܒܕܐ ܩܰܫܝܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܬܶܢܚ̈ܬܐ܀

24- ܘܰܫܡܰܥ ܐܠܰܗܐ ܐܶܢܰܩܬܗܘܢ ܒܰܦܬܚ ܢܘܢ܀

25- ܘܰܚܙܐ ܐܠܗܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܐܝܠ ܘܝ̣ܕܰܥ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܚܰܢ ܐܶܢܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܝܺܕܰܥ ܠܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

1- ܘܕܰܒܪܗ̇ ܥܢ̈ܐ ܠܡܰܕܒܪܐ ܘܶܐܬܐ ܠܛܽܘܪܗ ܕܰܐܠܗܐ ܠܚܽܘܪܺܝܒ ܗ̄ ܪܽܘܚܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܚܶܛܦܰܬ݀ ܠܡܽܘܫܶܐ ܡ̣ܢ ܡܶܕܝܰܢ ܠܚܽܘܪܺܝܒ ܡܰܪܕܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܦܰܪ̈ܣܚܺܝܢ. ܗܿܝ ܕܐܦ ܠܚܰܒܩܽܘܩ ܘܰܠܦܝܠܝܦܘܣ ܚܶܛܦܰܬ݀܀

2- ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܗ ܡܰܠܐܟܶܗ ܕܡܪܝܐ ܒܫܰܠܗܶܒܺܝܬܐ ܕܢܽܘܪܐ ܡ̣ܢ ܓܰܘ ܣܰܢܝܐ ܗ̄ ܒܢܽܘܪܐ ܡܩܰܒܠ ܓܶܠܝܢܐ. ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒܗܰܘ ܕܰܠܣܰܢܝܐ ܡ̣ܢ ܢܽܘܪܐ ܢܳܛܰܪ ܕܠܐ ܢܺܐܩܰܕ: ܕܐܦ ܠܗ ܡ̣ܢ ܦܶܪܥܘܢ ܕܢܶܛܪܺܝܘܗܝ ܡܨܶܐ܀

4- ܘܰܩܪܐ ܠܗ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܓܰܘ ܣܰܢܝܐ ܘܶܐܡ̣ܪ: ܡܽܘܫܶܐ ܡܽܘܫܶܐ ܗ̄ ܗ̇ܘ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܠܗ ܒܩܰܕܡܐ: ܡܰܠܐܟܐ ܗ̱ܘܐ. ܗ̇ܘ ܕܰܐܚܪܳܝܰܬ ܡܡܰܠܠ ܥܰܡܗ: ܐܠܗܰܐ ܗܘ܀

5- ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܗ. ܠܐ ܬܶܬܩܰܪܒ ܠܗܪܟܐ: ܫܪܺܝ̣ ܡܣܳܐܢ̈ܰܝܟ ܡ̣ܢ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ. ܡܛܠ ܕܐܰܬܪܐ ܕܩܐܶܡ ܐܢܬ ܥܠܰܘܗܝ: ܐܰܬܪܐ ܗܘ ܩܰܕܝܫܐ ܗ̄ ܓܽܘܫܡܢܐܻܝܬ ܠܡܶܫܒܰܩ ܐܰܢܬܬܗ ܘܰܒܢ̈ܰܘܗܝ ܨܶܝܕ ܚܡܽܘܗܝ ܘܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܢܶܥܘܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܪܳܡܶܙ ܠܗ. ܪܽܘܚܢܐܝܬ ܕܶܝܢ: ܕܰܠܚܽܘܫ̈ܒܶܐ ܗܽܘܠܳܢܴ̈ܝܶܐ ܡܳܫܰܝ̈ ܒܰܐܪܥܐ ܠܗܰܠ ܡܶܢܗ ܢܣܺܝܡ܆ ܕܢܶܫܬܘܐ ܠܥܶܢܝܢܐ ܦܳܩܶܕ ܠܗ. ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܪܟܐ ܟܗܢ̈ܰܝ ܥܰܬܺܝܩܬܐ ܟܕ ܫܡܺܝܛܺܝܢ ܥܐܠܶܝܢ ܠܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܛܠ ܕܢܶܣܐܱܢ ܒܪ̈ܶܓܠܰܝܢ ܛܽܘܝܒܗ ܕܶܐܘܰܢܓܠܝܘܢ ܐܶܬܦܩܶܕܢܰܢ: ܠܪ̈ܶܓܠܰܝܢ ܡܚܰܦܶܝܢܰܢ. ܘܰܠܪܺܝܫܐ ܗܰܕܡܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܝܰܩܪ: ܓܳܠܶܝܢܰܢ܀

6- ܘܛܰܫܺܝ ܐܶܢܝܢ ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܦܘ̈ܗܝ: ܡܛܠ ܕܰܕܚܶܠ ܠܰܡܚܳܪ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܡܚܰܘܶܐ ܕܠܰܘ ܡ̣ܢ ܢܽܘܪܐ ܩܢܰܛ ܕܠܐ ܢܺܐܩܰܕ: ܚܙܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܠܣܰܢܝܐ ܠܐ ܡܰܘܩܕܐ܀

8- ܠܐܰܪܥܐ ܕܡܰܪܕܝܳܐ ܚܰܠܒܐ ܘܕܶܒܫܐ ܗ̄ ܒܗܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܐܕܫ̈ܶܐ: ܟܠܗܶܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܰܒܥܺܝܪܐ ܘܦܺܐܪ̈ܐ ܕܰܐܪܥܐ ܚܒܰܫ܀ ܠܐܰܪܥܐ ܕܰܟܢܰܥܢܝܶ̈ܐ ܘܰܕܚܺܬܝ̈ܐ ܒܰܚܒܨ ܚܶܝܬ ܕܠܐ ܝܽܘܕ: ܘܕܐܡܘܪ̈ܝܐ ܘܕܦܪ̈ܙܝܐ ܘܕܚܰܘ̈ܝܐ ܘܕܝܒܘܣ̈ܝܶܐ ܗ̄ ܕܐܘܪ̈ܫܠܶܡܝܶܐ܀ ܡ̇ܢ ܐܶܢ̇ܐ ܒܰܪܒܨ ܐܴܠܰܦ ܘܰܙܩܦ ܢܽܘܢ ܕܺܐܙܰܠ ܠܘܬ ܦܶܪܥܘܢ܀

12- ܘܗ̇ܕܶܐ ܐܳܬܴܐ ܕܐܢ̇ܐ ܫܰܕܰܪܬܟ. ܡܐ ܕܐܦܶܩܬ ܒܰܪܒܨ ܦܶܐ: ܠܥܰܡܐ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܬܶܦܠܚܽܘܢ ܩܕܡ ܐܠܰܗܐ ܥܠ ܛܽܘܪܐ ܗ̇ܢܐ܀ ܒܰܨܚܚܐ ܡܛܠ ܕܐܦܩܶܬ ܒܰܪܒܨ ܩܳܘܦ ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ܀

13- ܘܢܺܐܡܪܘܢ ܠܝ̣: ܡܳܢ ܫܡܶܗ ܒܰܙܩܦ ܡܺܝܡ: ܗ̄ ܡܢܐ ܫܡܶܗ܀ ܡܿܢܐ ܐܺܡܪ ܠܗܘܢ. ܗ̄ ܡܛܠ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܐܠܰܗ̈ܐ ܕܰܓ̈ܳܠܐܶ ܝ̣ܕܝ̣ܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ: ܐܶܬܷܐܠܶܨ ܡܽܘܫܶܐ ܕܢܶܕܰܥ ܘܢܰܘܕܰܥ ܫܶܡ ܐܠܗܶܗ ܫܰܪܺܝܪܐ܀

14- ܘܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܠܡܽܘܫܶܗ: ܐܰܗܺܝܰܗ ܐܱܫܪܰܐܗܺܝܰܗ ܗ̄ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܰܪܺܝܪܐܻܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܺܝܦܺܝ: ܡܛܠ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܒܕܰܟܘܰܙܘ ܡ̣ܢ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܰܫܡܐ ܗ̇ܢܐ: ܒܗܶܝܢ ܒܐܬܘ̈ܬܐ ܥܶܒܪ̈ܝܬܐ ܪܰܫܡܽܘܗܝ ܒܝܰܘܢܝܐ ܗܟܰܢܐ (יהוה). ܘܒܗ̇ܝ ܕܰܚܕܐ ܝܽܘܕ ܒܥܶܒܪܝܐ ܘܝܰܘܢܝܐ. ܘܗܶܐ ܕܥܶܒܪܝܐ ܐܝܟ ܦܺܐ ܗܝ ܕܝܰܘܢܝܐ. ܡ̣ܢ ܠܥܶܠ ܠܬܰܚܬ ܐܝܟ ܥܶܒܪܝܐ ܝܰܗ ܝܰܗ ܡܶܬܩܪܶܐ ܗ̄ ܗ̇ܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܡ̣ܢ ܠܬܰܚܬ ܠܥܶܠ ܐܝܟ ܝܰܘܢܝܐ܆ ܦܺܝܦܺܝ. ܫܡܐ ܕܠܐ ܩܢܶܐ ܣܽܘܟܠܐ ܣܟ ܗ̄ ܫܶܡܝ ܠܥܠܡ܀ ܗ̇ܢܰܘ ܕܽܘܟܪܢܝ ܠܕܪܕܪ̈ܺܝܢ ܗ̄ ܕܺܝܠܝ ܗܝ ܐܰܡܺܝܢܽܘܬܐ ܘܐܺܝܬܘܬܐ ܕܺܝܠܢܐܻܝܬ ܒܰܕܒܰܠܚܽܘܕܰܝ: ܠܐ ܫܰܪܺܝܬ ܘܠܐ ܡܫܰܠܶܡ ܐܢ̣ܐ܀

22- ܬܶܫܐܠ ܐܰܢܬܬܐ ܡ̣ܢ ܫܒܳܒܬܗ̇ ܘܡ̣ܢ ܬܰܘܬܳܒܰܬ ܒܰܝܬܗ̇: ܡܐܢ̈ܐ ܕܕܰܗܒܐ ܗ̄ ܚܠܦ ܦܽܘܠܚܢܐ ܕܐܰܦܠܰܚ ܐܢܘܢ ܡܰܓܢ܀ ܘܢܰܦܶܨܘ ܠܡܶܨܪ̈ܝܶܐ ܗ̄ ܣܰܦܶܩܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

2- ܘܐܡ̣ܪ ܚܽܘܛܪܐ ܗ̄ ܠܰܘ ܟܕ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܡܫܰܐܠ: ܐܶܠܐ ܕܰܢܫܰܪܪܺܝܗ̇ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܒܢܰܦܫܗ. ܕܟܕ ܚܽܘܛܪܰܐ ܗܘ܆ ܚܶܘܝܐ ܗ݂ܘܐ: ܐ̱ܪܙ ܡܶܨܪ̈ܝܐ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܰܡܥܰܕܪ̈ܢܶܐ ܗܘܰܘ: ܡܕܰܒ̈ܨܢܶܐ ܗ݂ܘܰܘ ܠܥܶܒܪ̈ܝܶܐ܀

6- ܘܐܶܡ̣ܪ ܠܗ ܡܪܝܐ: ܬܘܒ ܐܱܥܶܠ ܐܺܝܕܟ ܠܥܽܘܒܟ܀ ܘܗܐ ܐܺܝܕܶܗ ܡܰܓܪܒܐ ܐܝܟ ܬܰܠܓܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܙ ܥܰܡܐ ܕܥܶܒܪ̈ܝܶܐ ܕܕܰܟܝܐ ܥܰܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܘܛܰܡܐܐ ܢܦܰܩ ܡܶܢܗ̇ ܒܝܰܕ ܕܶܚ̈ܠܬܐ ܣܪ̈ܺܝܩܬܐ. ܘܰܠܡܶܨܪ̈ܝܐ ܕܢܽܘܟܪ̈ܝ̣ܺܝ̣ܢ: ܒܚܽܘܛܪܐ ܛܰܦܣ. ܘܰܠܥܶܒܪ̈ܝܶܐ ܕܝܢ ܕܒܰܝܬܳܝ̣̈ܺܝ̣ܢ: ܒܺܐܝܕܐ܀

10- ܡܛܠ ܕܰܠܥܶܓ ܡܰܡܠܰܠܝ ܒܰܦܬܚ ܠܡܰܕ ܩܰܕܡܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܓܺܝܪ ܩܠܐ ܘܒܨܺܝܪ ܠܶܫܢܐ܀

12- ܘܰܐܠܦܟ ܡܕܡ ܕܰܬܡܰܠܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܐܚܺܝܪܳܟ܀

13- ܫܰܕܰܪ ܒܝܰܕ ܡ̇ܢ ܕܰܡܫܰܕܪ ܐܢܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܣܪܰܚ ܐܚܪܺܢܐ ܕܰܡܨܶܐ ܠܗ ܬܫܰܕܰܪ. ܘܗ̣ܘ ܢܶܗܘܐ ܠܟ ܦܽܘܡܐ܀ ܒܝܰܘܢܝܐ ܘܰܒܥܶܒܪܝܐ: ܗ̣ܘ ܢܶܗܘܐ ܠܟ ܡܬܰܪܓܡܢܐ܀

16- ܘܐܰܢܬ ܬܶܗܘܶܐ ܠܗ ܠܐܠܗ ܗ̄ ܐܢܬ ܗ̇ܢܶܝܢ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܶܬܶܐܪ̈ܶܙܝ: ܠܗ ܢܶܬܐܪ̈ܙܝ: ܬܱܐܪܶܙ. ܘܗܿܘ ܡܶܕܡ ܕܡܶܢܟ ܡܶܬܶܐܪܶܙ: ܠܥܡܐ ܢܰܐܪܶܙ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܢܬ ܕܶܝܢ ܠܗ ܬܶܗܘܐ ܗܠܶܝܢ ܕܰܠܘܬ ܐܠܰܗܐ܀

17- ܘܗܦܰܟ ܡܽܘܫܐ ܘܐܙܠ ܠܘܬ ܝܰܬܪܘܢ ܚܡܽܘܗܝ ܗ̄ ܠܐ ܓܠܐ ܗ̇ܠܶܝܢ ܕܰܐܠܗܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗ ܠܰܚܡܽܘܗܝ. ܒܰܕ ܝܕܥ ܗܘܐ ܕܚܰܢܦܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܐܝܟ ܫܳܛܘܪ̈ܘܬܐ ܡܶܬܚܙ̈ܝܢ ܠܗ ܡ̈ܶܠܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ: ܐܠܐ ܒܰܚܙܬ ܐܰܚ̈ܘܗܝ ܡܬܥܰܠܠ܀

18- ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܽܘܫܐ ܒܡܶܕܝܰܢ: ܗܦܽܘܟ ܙܶܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܡܛܠ ܕܡܺܝܬܘ ܠܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܢܰܦܫܟ ܗ̄ ܒܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܦܠܺܝܓ ܗܘܐ ܒܪܶܥܝܢܶܗ: ܬܶܢܝܳܢܽܘܬ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܗ ܐܠܰܗܐ ܟܕ ܡܠܰܒܶܒ ܠܗ ܒܡܰܘܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܶܢܗܘܢ ܩܿܢܛ ܗ̱ܘܐ܀

21- ܘܐܢ̇ܐ ܐܷܥܰܫܶܢ ܠܶܒܗ: ܘܠܐ ܢܫܰܕܪܺܝܘܗܝ ܠܥܰܡܐ ܗ̄ ܕܬܶܫܬܰܪܰܪ ܗܰܝܡܢܘܬܟܘܢ ܒܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܕܥܳܒܶܕ ܐܢ݂ܐ܀

22- ܒܶܪܝ ܒܽܘܟܪܝ ܝܺܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܒܪܐ ܕܛܰܝܒܘܬܐ: ܕܰܩܕܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܝܰܕܥܰܢܝ܀

24- ܘܰܦܓܰܥ ܒܶܗ ܡܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܠܐܟܐ. ܘܰܒܥܐ ܠܡܶܩܛܠܗ ܠܡܽܘܫܐ܀ ܘܢܶܣܒܰܬ݀ ܨܶܦܘܪܐ ܛܰܪܳܢܐ ܘܓܶܙܪܰܬ݀܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܘܦܣܐ ܐܰܘܟܝܬ ܣܰܠܳܛܳܐ. ܘܓܶܙܪܰܬ݀ ܥܽܘܪܠܽܘܬܐ ܕܰܒܪܗ̇ ܗ̄ ܥܶܠܰܬ ܠܽܘܚܳܡܐ ܗܢܐ ܗ̇ܝ ܕܰܫܩܠ ܡܽܘܫܐ ܠܐܰܢܬܬܗ ܘܠܰܒܢ̈ܰܘܗܝ ܥܰܡܗ ܐܺܝܬܝܗ̇: ܐܡ̣ܪ ܓܶܝܪ ܒܢܰܦܫܶܗ: ܕܶܐܢ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡ̈ܠܝܢ ܗܠܶܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܠܝ̣ ܡܪܝܐ: ܐܶܥܡܰܪ ܥܡ ܒܰܝܬܳܝ̣̈ܰܝ̣ ܒܶܝܬ ܐܚ̈ܝ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܥܰܠܗ̇ܝ ܐܰܗܦܶܟ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܕܪܺܝܫ ܠܘܬ ܚܡܽܘܗܝ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܠܡܽܘܫܶܐ ܒܡܰܕܒܪܐ. ܘܗܐ ܚܡܽܘܟ ܝܰܬܪܘܢ ܘܰܐܢܬܬܟ ܘܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܟ ܥܡܶܗ. ܨܦܘܪܐ ܕܝܢ ܒܰܕܠܐ ܐܰܕܪܟܰܬ݀ ܗܕܐ: ܠܝܓܐܝܬ ܓܶܙܪܰܬ݀ ܠܰܒܪܗ̇. ܣܶܒܪܰܬ݀ ܓܝܪ ܥܠ ܕܠܐ ܓܙܰܪܬ݂ܗ: ܡܰܪܕܘܬܐ ܐܬܝܐ ܥܠܰܝܗܘܢ܀ ܘܶܐܚܕܰܬ݀ ܒܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܗ̄ ܕܛܰܠܝܐ ܘܠܘ ܕܡܪܝܐ: ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܬܚܶܕ. ܘܐܝܟ ܐܢܫ̈ܝܢ: ܒܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܡܘܫܶܐ ܓܶܫܦܰܬ݀ ܘܠܗ ܐܡܪܬ. ܚܰܬܢܐ ܕܰܕܡܐ ܐܢܬ ܠܝ̣ ܗ̄ ܒܗܢܐ ܕܡܐ ܚܝܳܐ ܘܠܐ ܡܺܝܬ ܚܰܬܢܝ ܐܰܘܟܝܬ ܒܰܥܠܝ ܡܘܫܐ܀ ܒܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܝܬ ܥܽܘܗܕܢ ܚܰܬܢܐ. ܐܠܐ ܩܡ ܕܡܐ ܕܰܓܙܘܪܬܐ ܕܒܶܪܝ܀

26- ܘܐܰܪܦܺܝ ܡܶܢܗ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܘܫܶܐ. ܗ̇ܘ ܕܰܒܥܐ ܠܡܶܩܛܠܶܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

7- ܗܶܢܘܢ ܢܺܐܙܠܘܢ ܢܶܩܫܘܢ ܠܗܘܢ ܬܶܒܢܐ ܗ̄ ܢܟܰܢܫܘܢ܀ ܡܛܠ ܕܒܱ̈ܛܳܠܐ ܐܶܢܘܢ ܒܰܙܩܦ ܛܶܝܬ ܗ̄ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܨܳܒܶܐ ܠܡܶܦܠܰܚ. ܘܐܦܢ ܢܗܶܐ ܠܗ ܦܽܘܠܚܢܐ ܘܐܦܢ ܨܳܒܶܐ ܠܡܶܦܠܰܚ܀

 9- ܬܶܥܫܰܢ ܥܒܺܝܕܬܐ ܥܠ ܓܰܒܪ̈ܐ ܘܢܶܪܢܘܢ ܒܗ̇ ܗ̄ ܥܒܺܝܕܬܐ ܒܰܚܒܨ ܒܶܝܬ ܥܒܳܕܐ. ܘܰܥܒܳܕܬܐ ܒܰܙܩܦܐ ܡܰܪ̈ܗܛܶܐ܀

12- ܠܡܶܩܫ ܩܶܫܬ݂ܐ ܕܬܶܒܢܐ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ ܘܪܘܟܟ ܬܰܘ ܡ̣ܢ ܩܶܫܳܐ܀

14- ܘܐܶܬܪܕܺܝܘ ܣܳܦܪ̈ܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܐܶܬܢܰܓܰܕܘ ܢܳܘܡܺܝ̈ܩܶܐ ܕܟܬܒܺܝܢ ܘܝܗܒܺܝܢ ܚܽܘܫܒܢܐ܀

17- ܡܶܒܛܳܠ ܗ̣ܘ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ ܘܰܙܩܦ ܛܶܝܬ ܒܰܛܠܝܢ ܐܢܬܘܢ܀ ܢܺܐܙܠ ܢܶܕܒܰܚ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܶܛܠܢܐ ܡܰܘܠܕ ܒܟܽܘܢ ܪܶܚܡܰܬ ܦܽܘܪܓܳܝܐ܀

21- ܕܰܐܒܶܐܫܬܘܢ ܠܪܘܚܰܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܦܶܪܥܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܐܢܶܕܬܘܢ ܪܘܚܰܢ ܩܕܡ ܦܶܪܥܘܢ܀

23- ܕܡ̣ܢ ܫܥܬܐ ܕܐܶܬܺܝܬ ܠܘܬ ܦܶܪܥܘܢ ܠܰܡܡܰܠܠܘ ܒܰܫܡܟ ܒܳܐܷܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܒܶܐܫ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

3- ܐܢ̇ܐ ܐܢ̣ܐ ܡܪܝܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝܬ ܠܐܰܒܪܗܡ ܘܠܐܺܝܣܚܩ ܘܰܠܝܰܥܩܘܒ. ܒܺܐܝܠܫܰܕܰܝ ܐܠܰܗܐ. ܘܫܶܡ ܡܪܝܐ ܠܐ ܚܰܘܝܬ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܫܽܘܘܕܝ̈ܐ ܒܰܠܚܘܕ ܡܶܠܟܶܬ ܠܐܰܒܗ̈ܝܟ. ܘܕܺܐܝܬܰܝ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܐܺܝܬܰܝ ܠܥܠܡ ܗܳܘܶܐ ܐܢ̣ܐ. ܠܐ ܐܰܠܦܶܬ ܐܶܢܘܢ ܐܝܟ ܕܠܟ܀

14- ܘܗ̇ܠܶܝܢ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܗ̈ܝܗܘܢ ܗ̄ ܬܶܢܝܢܽܘܬ ܡܥܰܦܶܦ ܠܥܽܘܗܕܢ ܫܰܪ̈ܒܬܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܡܰܘ̈ܠܕܢܰܝ ܡܘܫܶܐ ܘܐܰܗܪܘܢ ܢܶܬܝܰܕܥܘܢ܀ ܒܢ̈ܝ ܪܽܘܒܺܝܠ: ܚܢܽܘܟ ܘܦܰܠܽܘ ܘܚܶܨܪܘܽܢ ܘܟܰܪܡܺܝ܀

15- ܘܰܒܢ̈ܝ ܫܶܡܥܘܢ: ܝܰܡܽܘܐܝܶܠ ܘܝܳܡܺܝܢ ܘܳܐܗܳܪ ܘܝܳܟܺܝܢ ܘܨܳܚܳܪ ܘܫܳܐܘܳܠ ܒܪ ܟܢܰܥܢܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܽܘܢܺܝܩܝܬܐ܀

16- ܒܢ̈ܝ ܠܶܘܺܝ: ܓܶܪܫܽܘܢ ܘܩܳܗܳܬ ܘܰܡܪܳܪܺܝ܀

18- ܘܰܒܢ̈ܘܗܝ ܕܩܗܬ ܥܰܡܪܰܡ ܘܝܰܨܗܳܪ ܘܚܶܒܪܽܘܢ ܘܥܽܘܙܝܶܠ܀ ܘܰܒܢ̈ܰܘܗܝ ܕܡܪܪܝ: ܡܰܚܠܺܝ ܘܡܽܘܫܺܝ܀

20- ܘܰܢܣܰܒ ܥܰܡܪܡ ܐܰܢܬܬܐ ܠܝܘܟܒܪ ܒܪܬ ܕܕܗ ܘܝܶܠܕܰܬ ܠܶܗ ܠܐܰܗܪܘܢ ܘܰܠܡܘܫܐ ܘܰܠܡܰܪܝܡ܀

21- ܒܢ̈ܘܗܝ ܕܝܨܗܪ: ܩܽܘܪܳܚ ܘܰܢܦܳܓ ܘܙܰܟܪܺܝ܀

22- ܘܰܒܢ̈ܰܘܗܝ ܕܥܘܙܝܠ: ܡܰܢܫܳܐܝܶܠ ܘܶܐܠܺܝܨܦܳܢ ܘܣܰܬܪܺܝ. ܘܰܢܣܰܒ ܐܰܗܪܘܢ ܠܐܠܝܫܒܰܥ ܒܰܪܬ ܥܰܡܺܝܢܳܕܳܒ ܚܬܶܗ ܕܢܰܚܫܘܢ ܐܰܢܬܬܐ܆ ܘܝܶܠܕܰܬ ܠܗ ܠܢܳܕܳܒ ܘܠܰܐܒܺܝܗܽܘ ܘܠܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܘܠܺܐܝܬܳܡܳܪ܀

24- ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܩܘܪܚ: ܐܳܣܺܝܪ ܘܗܰܠܩܳܢܳܐ ܘܰܐܟܺܢܣܳܦ܀

25- ܘܐܶܠܝܥܙܪ ܒܰܪ ܐܰܗܪܘܢ ܢܣܰܒ ܠܗ ܐܰܢܬܬܐ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܬܶܗ ܕܦܰܢܛܺܝܶܠ܆ ܘܝܠܕܬ݀ ܠܗ ܠܦܺܝܢܚܶܣ. ܐܢܫ̈ܝܢ ܐܡܪܝܢ: ܕܟܕ ܥܪܰܩ ܡܽܘܫܶܐ ܠܘܬ ܝܬܪܘܢ܆ ܐܶܬܩܪܺܝ ܦܢܛܝܠ ܡܛܠ ܕܦܰܠܛܗ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܩܶܛܠܐ܀

30- ܕܺܝܠܝ ܠܥܶܓ ܠܶܫܢܝ. ܐܝܟܰܢܐ ܢܶܫܡܥܰܢܝ ܦܶܪܥܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܐ ܐܢ̇ܐ ܚܓܺܝܪ ܩܠܐܴ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

1- ܚܙܺܝ̣ ܕܝܰܗܒܬܳܟ ܐܠܗܐ ܠܦܶܪܥܘܢ. ܘܰܐܗܪܘܢ ܐܰܚܘܟ ܢܶܗܘܐ ܢܒܺܝܳܟ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܢܶܕܚܰܠ ܡܶܢܟ ܒܝܰܕ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܣܳܥܰܪ ܐܰܢܬ܀ ܘܰܐܗܪܘܢ ܢܶܗܘܐ ܡܶܨܥܝܐ ܒܶܝܬ ܠܟ ܘܠܶܗ܀

3- ܘܐܢ̇ܐ ܐܶܩܰܫܐ ܠܶܒܗ ܕܦܶܪܥܘܢ ܗ̄ ܕܰܟܡܐ ܕܬܶܣܓܶܐ ܓܽܘܡܕܳܢܽܘܬܗ: ܗܢܐ ܟܠܗ ܢܶܣܓ̈ܝܳܢ ܬܡܺܝܗ̈ܬܝ܀

11- ܘܰܥܒܰܕܘ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܚܰܪ̈ܳܫܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܳܫܘܦ̈ܐ: ܒܚܰܪ̈ܫܰܝܗܘܢ ܒܰܫܠܝ ܪܺܝܫ܀

17- ܘܢܶܬܗܰܦܟܿܘܢ ܘܢܶܗܘܘܢ ܕܡܐ ܒܩܽܘܫܝ ܟܘܦ܀

19- ܘܥܠ ܩܳܒ̈ܝܳܬܗܘܢ ܗ̄ ܕܽܘܟܝ̈ܬܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܡܰܝ̈ܐ ܕܡܶܛܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܚܶܐܪ̈ܝܳܬܗܘܢ: ܘܥܠ ܐܶܓܡܰܝ̈ܗܘܢ ܗ̄ ܕܽܘܟܝ̈ܬܐ ܕܢܳܒܥܝܢ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܰܝ̈ܐ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܐܰܪܥܐ ܘܠܐ ܡܨܶܝܢ ܠܡܶܪܕܐ܀ ܘܥܠ ܪ̈ܡܶܐ ܕܡܰܝܰܝ̈ܗܘܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܝܽܘܕ ܩܰܕܡܝܬܐ: ܗ̄ ܒܽܘܪ̈ܓܶܐ ܕܩܳܒܶܝܢ ܒܗܽܘܢ ܡܰܝ̈ܐ ܘܡܶܫܬܰܠܛܺܝܢ ܥܠ ܐܰܪ̈ܥܬܐ ܕܪ̈ܳܡܳܢ܀ ܘܢܶܗܘܐ ܕܡܐ ܒܟܠܗ̇ ܐܰܪܥܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܒܩܰܝ̈ܣܐ ܘܰܒܟ̈ܺܐܦܐ ܗ̄ ܨܳܒܥܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܡܰܝ̈ܐ ܟܕ ܡܶܬܪܡܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܝܗܘܢ܀

21- ܘܢܽܘܢ̈ܐ ܕܰܒܢܰܗܪܐ ܡܺܝܬܘ ܘܰܣܪܺܝ ܢܰܗܪܐ ܗ̄ ܗܕܐ ܣܗܕܐ ܕܫܰܪܺܝܪܐܻܝܬ ܘܠܰܘ ܒܡܶܐܚܰܕ ܥܰܝ̈ܢܐ ܫܰܚܠܦ ܡܽܘܫܐ ܡܰܝ̈ܐ ܠܰܕܡܐ܀

22- ܘܰܥܒܰܕܘ ܗܟܰܢܐ ܚܰܪ̈ܳܫܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܒܚܰܪ̈ܫܝܗܘܢ ܗ̄ ܟܒܰܪ ܠܡܰܝ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܚܳܠܳܐ ܕܒܰܣܦܳܪ ܢܰܗܪܐ ܚܳܦܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܰܦܩܺܝܢ ܕܢܶܫܬܘܢ ܘܠܐ ܢܡܽܘܬܘܢ. ܒܫܰܒܥܐ ܝܰܘܡ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܫܰܚܠܶܦܘ ܚܰܪ̈ܫܐ. ܘܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܡܰܝ̈ܐ ܕܰܒܢܰܗܪܐ ܘܫܰܪܟܐ ܐܡ̇ܪ ܟܬܒܐ ܕܫܰܚܠܦ ܡܘܫܶܐ ܠܰܕܡܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

3- ܘܢܰܪܚܶܫ ܢܰܗܪܐ ܐܽܘܪ̈ܕܥܐ ܘܢܶܣ̈ܩܢ ܘܢܶܥ̈ܠܢ ܠܒܰܝܬܟ ܘܰܠܩܰܝܛܽܘܢܟ܀ ܘܒܬܰܘ̈ܢܝܟ ܘܒܳܐܨ̈ܘܳܬܳܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܒܬܰܢܘܪ̈ܰܝܟ ܘܰܒܠܰܝ̈ܫܝܟ܀

6- ܘܣܠܩ̈ܝ ܐܽܘܪ̈ܕܥܶܐ ܘܟܰܣ̈ܝܳܗ̇ ܠܐܰܪܥܐ ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ ܒܕܰܫܘܶܐ ܕܶܟܪܢܝܐ ܚܕܢܝܐ ܠܰܟܢܘܫܝܐ ܢܶܩܒܬܢܝܐ ܒܠܶܥܙܐ܀

8- ܘܢܰܦܪܩ ܐܽܘܪ̈ܕܥܐ ܗ̄ ܢܰܥܒܰܪ܀

13- ܘܡܝ̈ܬܝ ܐܽܘܪ̈ܕܥܐ ܡ̣ܢ ܒ̈ܬܐ ܘܡ̣ܢ ܕܪ̈ܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܡ̣ܢ ܕܰܝܪ̈ܶܐ ܘܡ̣ܢ ܚܰܩ̈ܠܬܐ܀

14- ܘܟܰܢܶܫܘ ܐܶܢܝܢ ܟܪ̈ܰܘܳܢ ܟܪ̈ܰܘܳܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܳܫ̈ܝܳܬܳܐ ܟܫ̈ܝܬܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܩܳܘ̈ܛܳܝܶܐ ܩܘ̈ܛܝܐ܀ ܘܰܚܙܐ ܦܶܪܥܘܢ: ܕܰܗܘܬ ܪܘܳܚܬܳܐ ܘܥܰܒܺܝ ܠܶܒܗ ܗ̄ ܢܦܺܐܫܐ܀

17- ܘܰܡܚܐ ܠܥܰܦܪܐ ܕܰܐܪܥܐ ܘܗܘܬ ܩܰܠܡܐ: ܢܶܩܒܬܢܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܗܘܰܘ ܨܰܪܨܽܘܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܪܰܚܫܽܘܫܐ: ܝܽܘܪܳܩܐ ܪܒܺܝܥܳܝ ܓܶܦ̈ܐ܀

19- ܘܐܡ̣ܪ ܚܰܪ̈ܳܫܐ ܠܦܶܪܥܘܢ: ܨܶܒܥܐܗ̱ܝ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܠܰܘ ܒܛܶܟܢܐ ܫܺܐܕܳܢܝܐ܀

21- ܗܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐܢ̣ܐ ܥܠܰܝܟ ܘܥܠ ܥܰܡܟ ܘܥܠ ܒܰܝܬܟ ܥܰܪܽܘܒܐ ܕܟܠ ܓܢܶܣ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܶܒܳܒ ܟܰܠܒܐ܀ ܐܰܩܽܘܠܐܰܣ: ܚܰܠܘܛܐ ܗ̄ ܩܰܡܨܐ ܘܙܳܚܠܐ ܘܣܳܣܐ ܘܫܰܪܟܐ܀

26- ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܛܰܢܦܘܬܐ ܕܡܶܨܪ̈ܝܐ ܡܕܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܗ̄ ܟܰܠܒܐ ܘܩܰܛܽܘ ܟܒܰܪ ܢܶܬܡܨܶܐ ܠܡܶܕܒܰܚ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܕܠܐ ܕܚܠܺܝܢ ܠܗܘܢ ܡܶܨܪ̈ܝܐ܀ ܘܐܢ ܕܳܒܚܺܝܢܰܢ ܕܶܚ̈ܠܬܐ ܕܡܶܨܪ̈ܝܐ ܠܥܺܝܢ̈ܗܘܢ ܪܳܓܡܺܝܢ ܠܰܢ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܠܥܺܢܝ̈ܗܘܢ: ܫܘܰܝ̈ܐ. ܠܐ ܪܳܓܡܺܝܢ ܠܢ܆ ܡܫܰܐܠܳܢܐ. ܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܝܺܕܺܝܥܐ: ܕܡܶܨܪ̈ܝܶܐ ܠܥܳܢ̈ܐ ܘܬܰܘܪ̈ܶܐ ܣܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܥܰܠܗܝ ܠܐ ܐܟ̈ܠܝ ܒܶܣܪܐ ܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܗܶܢܕܘ̈ܝܐ ܝܰܘܡܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

4- ܘܢܶܦܪܘܫ ܡܪܝܐ ܒܶܝܬ ܒܥܺܝܪܐ ܕܺܝܣܪܐܝܠ ܠܒܶܝܬ ܒܥܺܝܪܐ ܕܡܶܨܪ̈ܝܐ ܗ̄ ܒܰܕܡܐ ܘܐܘܪ̈ܕܥܶܐ ܘܩܰܠܡܐ ܠܐ ܦܪܰܫ ܐܠܗܐ ܒܶܝܬ ܝܺܣܰܪ̈ܠܝܶܐ ܠܡܶܨܪ̈ܝܐ ܕܢܶܛܥܡܘܢ: ܟܡܳܐ ܡܰܪܺܝܪ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܝܳܐܶܐ ܢܶܦܠܚܘܢ ܠܗ܀

6- ܘܡܺܝܬܰܬ݀ ܟܠܗ̇ ܒܥܺܝܪܐ ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ܀

8- ܣܰܒܘ ܡܰܠܳܐ ܚܽܘܦܢܰܝ̈ܟܘܢ ܩܶܛܡܐ ܕܰܐܬܽܘܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܐܺܝ̈ܕܰܝܟܘܢ ܡ̣ܢ ܩܶܛܡܳܐ ܕܰܐܬܽܘܢܐ܀ ܘܢܶܕܪܶܝܘܗܝ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܘܕܳܠܰܕ܀

9- ܘܢܶܗܘܐ ܥܠ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܘܥܰܠ ܒܥܺܝܪܐ: ܫܽܘܚ̈ܢܶܐ ܕܢܽܘ̈ܦܚܶܐ ܒܰܫܠܳܝ ܦܶܐ ܡܪܰܟܟܬܐ ܕܣܰܓܝ ܒܰܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܘܚ̈ܢܶܐ ܕܢܽܘܦ̈ܚܶܐ ܕܪ̈ܳܬܚܳܢ: ܫܘܚ̈ܢܶܐ ܕܶܟܪܢܐܝܬ: ܢܘܦ̈ܚܶܐ ܢܶܩܒܬܢܐܻܝܬ܀

11- ܡܛܠ ܫܽܘܚܢܐ ܕܰܣܓܝ̣ ܒܰܫܠܝ ܣܶܡܟܰܬ܀

14- ܡܫܰܕܰܪ ܐܢ̣ܐ ܡܚܽܘܬܝ ܥܠ ܠܶܒܟ ܗ̄ ܥܠ ܒܪܳܟ ܕܰܒܠܶܒܟ ܗ̣ܘ ܕܬܰܡܠܟܺܝ̣ܘܗܝ ܒܳܬܪܟ܀

16- ܘܰܒܪܰܡ ܡܛܠܗܕܐ ܗ̱ܘ ܐܰܩܺܝܡܬܟ ܡܛܠ ܕܶܐܚܰܘܶܝܟ ܚܰܝܠܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܶܐܚܰܘܶܐ ܠܟ ܚܰܝܠܝ ܗ̄ ܡܰܓܰܪ ܐܢ̣ܐ ܥܠܰܝܟ ܪܘܚܐ ܕܢܶܬܓܠܐܶ ܚܰܝܠܝ ܒܝܰܕܳܟ ܠܥܰܡܡ̈ܐ܀

28- ܨܰܠܘ ܩܕܡ ܡܪܝܐ: ܘܐܺܝܬ ܐܰܬܪܐ ܣܰܓܝ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܗ̄ ܠܰܬܝܒܽܘܬܐ܀ ܘܠܐ ܬܰܘܣܦܽܘܢ ܠܰܡܦܳܫ ܗ̄ ܠܰܡܩܰܕܝܽܘ܀

31- ܘܟܶܬܳܢܳܐ ܘܰܣܥܳܪ̈ܶܐ ܐܶܒܰܕܘ. ܡܛܠ ܕܰܣܥܳܪ̈ܶܐ ܡܚ̈ܰܝ ܟܰܢܳܐ ܗ̄ ܥܶܩܳܪܳܐ܀ ܘܟܶܬܢܐ ܟܦܳܬ ܗ̄ ܐܶܙܕܪܰܥ܀

32- ܘܚ̈ܶܛܐ ܘܟܽܘ̈ܢܳܬܶܐ ܠܐ ܐܶܒܰܕܘ ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ ܘܰܪܒܳܨ ܬܰܘ ܕܶܟܪܢܐܻܝܬ ܗ̄ ܕܽܘܚܢܳܐ܀ ܡܛܠ ܕܰܠܩܝ̣ܫܳܝ̈ܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܗ̄ ܐܚܪ̈ܳܝ̣ܝܢ܀

33- ܘܡܶܛܪܐ ܠܐ ܣܡܰܟ ܠܐܰܪܥܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܢܛܰܦ ܬܘܒ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

4- ܗܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐܢ̣ܐ ܡܚܳܪ ܩܰܡܨܳܐ ܥܠ ܟܠܶܗ ܬܚܽܘܡܟ ܘܰܢܟܰܣܶܐ ܥܰܝܢܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐܰܦ̈ܝܗܿ ܕܐܰܪܥܐ܀

10- ܡܐ ܕܫܰܕܰܪܬܟܘܢ ܘܠܐܺܝܩܰܪܬܟܘܢ: ܚܙܰܘ ܕܝܢ ܕܰܠܡܐ ܒܺܝܫܬܐ ܠܘܩܒܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܟܘܢ ܗ̄ ܐܢ ܠܐ ܨܳܒܶܝܬܘܢ ܕܬܶܥܪܩܘܢ: ܠܡܳܢܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܥܰܡܟܘܢ ܝܺܩܰܪܬܐ܀

19- ܘܰܗܦܰܟ ܡܪܝܐ ܐܰܝܬܺܝ ܪܘܚܐ ܡܰܥܪܒܳܐ ܕܠܐ ܕܳܠܰܕ ܬܰܩܺܝܦܐ ܛܳܒ ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܝܰܡܐ܀

21- ܘܢܶܗܘܐ ܚܶܫܟܳܐ ܥܠ ܐܰܪܥܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܢܶܥܡܰܛ ܚܶܫܟܐ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܘܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܘܰܪܒܳܨ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܶܫܘܟܐ ܡܶܬܓܰܫܫܳܢܐ ܗ̄ ܥܒܺܝܕܳܐ܀ ܘܠܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܐܝܠ ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܐ ܒܶܝܬ ܡܰܘܬܒܗܘܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

25- ܐܦ ܐܰܢܬ ܬܶܬܶܠ ܒܺܐܝܕܰܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܰܥ̈ܠܰܘܳܬܐ ܘܰܢܕܰܒܰܚ ܠܡܪܝܐ ܐܠܰܗܢ ܗ̄ ܐܢ ܚܰܝܒ ܐܰܢܬ ܕܬܶܬܶܠ ܠܢ ܐܰܝܟܰܢܐ ܗܠܶܝܢ ܕܺܝܠܢ ܐܡ̇ܪ ܐܰܢܬ ܕܢܶܫܒܘܩ ܠܘܬܟ܀

26- ܘܠܐ ܬܶܫܬܚܰܪ ܡܶܢܰܢ ܐܦ ܠܐ ܚܕܐ ܛܶܦܪܳܐ ܬܢܳܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܰܕ ܦܰܪܣܽܘܥܳܐ܀ ܘܰܚܢܰܢ ܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܡܳܢܐ ܢܶܦܠܘܚ ܠܡܪܝܐ: ܡܐ ܕܰܡܛܰܝܢ ܠܬܰܡܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܕܰܡܐ ܕܢܺܐܙܠ ܠܬܰܡܢ ܗ̄ ܘܟܶܢ ܢܶܬܚܰܘܶܐ ܠܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܢܶܦܠܘܚ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

1- ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܽܘܫܶܐ: ܬܘܒ ܡܚܽܘܬܐ ܚܕܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐܢ̣ܐ ܥܠ ܦܶܪܥܘܢ ܘܥܠ ܡܶܨܪ̈ܝܶܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܫܰܕܰܪܟܘܢ ܡܶܟܳܐ ܗ̄ ܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܶܠܝܐ ܕܢܳܦܶܩ ܐܢ̣ܐ ܒܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܢܡܽܘܬܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܽܘܟܪ̈ܶܐ܀ ܕܰܥ ܕܰܚܕܰܥܣܪ̈ܶܐ ܬܶܕܡܪ̈ܳܢ ܣܥܰܪ ܡܽܘܫܐ ܩܕܳܡ ܦܶܪܥܘܢ ܘܡܶܨܪ̈ܝܶܐ:

ܐ- ܚܽܘܛܪܐ ܕܰܗܘܐ ܬܰܢܺܝܢܐ.    ܒ- ܕܡܐ.

ܓ- ܐܽܘܪ̈ܕܥܶܐ.            ܕ- ܩܰܠܡܐ.

ܗ- ܥܰܪܽܘܒܐ.             ܘ- ܡܰܘܬܐ ܕܰܒܥܺܝܪܐ.

ܙ- ܢܽܘܦܚ̈ܶܐ.              ܚ- ܒܰܪܕܳܐ.

ܛ- ܩܰܡܨܳܐ.              ܝ- ܚܶܫܽܘܟܐ ܬܠܺܝܬܳܝ ܝܰܘܡ̈ܐ.                 ܝܐ- ܡܰܘܬܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ.

ܚܽܘܛܪܐ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘܐ ܒܰܙܒܰܢ̱ܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܘܐܺܝܕܶܗ ܕܰܐܓܪܒܰܬ݀: ܐܝܟ ܕܠܗ ܘܰܠܥܰܡܗ ܐܶܣܬܥܰܪ̈ܝ. ܘܕܰܥ ܕܡ̈ܶܠܐ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܽܘܫܶܐ: ܕܙܶܠ ܠܘܬ ܦܶܪܥܘܢ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܢܰܗܪܐ ܠܡ ܢܶܗܘܐ ܕܡܳܐ ܘܢܶܓܣܶܐ ܐܘܪ̈ܕܥܶܐ ܘܫܰܪܟܐ ܒܰܨܚܳܚܐ ܕܫܳܡܪ̈ܝܐ: ܡ̣ܢ ܕܪܺܝܫ ܬܳܢܶܝܢ ܕܐܡ̣ܪ: ܙܶܦܠܳܢ ܙܶܦܠܳܢ ܘܠܰܘ ܗܟܢܐ ܒܰܨܚܳܚܐ ܕܥܶܒܪ̈ܝܶܐ ܘܝܰܘ̈ܢܝܶܐ ܘܣܽܘܪ̈ܝ̣ܝ̣ܐ܀ ܡܛܠ ܕܰܐܣܓܶܐ ܦܪ̈ܺܝܫܬܝ ܗ̄ ܣܥܽܘܪ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܒܰܥܝܳܕ ܘܰܬܡܺܝܗ̈ܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

1- ܝܰܪܚܐ ܗ̇ܢܐ ܢܶܗܘܐ ܠܟܘܢ ܪܺܝܫ ܝܰܪ̈ܚܐ. ܩܰܕܡܝ ܢܶܗܘܐ ܠܟܘܢ ܗ̄ ܢܺܝܣܢ: ܕܒܶܗ ܐܦ ܥܠܡܐ ܫܰܪܺܝ ܠܡܶܗܘܐ܀

3- ܒܰܥܣܰܪܬܐ ܒܝܰܪܚܐ ܗܢܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܕܽܘܟܳܝܐ ܕܥܶܣܪܐ ܪ̈ܶܓܫܐ ܓܰܘ̈ܳܝܶܐ ܘܒܰܪ̈ܝܶܐ܀ ܢܶܗܘܽܘܢ ܢܳܣܒܺܝܢ ܠܗܘܢ ܓܒܰܪ ܐܶܡܪܐ ܠܒܰܝܬܐ: ܘܶܐܡܪܐ ܠܒܶܝܬ ܐܰܒܘܗܝ: ܟܶܐܡܬ ܠܚܰܝ̈ܐ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܐ ܒܗ̇ܝ ܕܚܰܕ ܐܶܡܪܐ ܘܠܰܘ ܬܪܶܝܢ ܦܩܺܝܕ ܟܠ ܓܒܰܪ ܕܰܢܩܰܪܶܒ܀ ܘܰܒܝܰܘܢܝܐ: ܬܪܺܝܨܐܝ̣ܬ ܐܡ̣ܪ: ܟܠ ܚܰܕ ܥܶܪܒܐ ܐܝܟ ܒ̈ܬܶܐ ܥܶܪܒܐ ܠܒܰܝܬܐ܀

4- ܐܢܫ ܡܶܣܰܬ ܡܶܐܟܠܶܗ ܬܶܡܢܘܢ ܥܠ ܐܶܡܪܐ ܗ̄ ܡܐ ܕܣܳܦܶܩ ܠܗ܀

6- ܘܢܶܗܘܐ ܢܛܺܝܪ ܠܟܘܢ ܥܕܰܡܐ ܠܐܰܪܒܰܥܣܪ̈ܶܐ ܒܝܰܪܚܐ ܗ̇ܢܐ ܗ̄ ܒܰܥܣܰܪܬܐ ܦܰܩܕ ܕܰܢܛܰܝܒܘܢ ܘܒܰܐܪܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܕܢܶܐܟܠܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܒܗܠܶܝܢ ܐܰܪܒܥܐ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܢܶܬܕܰܟܘܢ ܘܢܶܬܥܰܬܕܘܢ ܠܐܘܟܠܶܗ ܫܰܘܝܐܻܝܬ܀ ܘܢܶܣܒܘܢ ܡ̣ܢ ܕܡܶܗ ܘܢܶܪܣܘܢ ܥܠ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܦܪ̈ܽܘܣܬܕܶܐ ܗ̄ ܩܝ̈ܡܶܐ ܕܡ̣ܢ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܓܰܒ̈ܐ ܕܬܰܪܥܐ܀ ܘܥܠ ܐܷܣܟ̈ܦܬܐ ܗ̄ ܕܰܠܥܶܠ ܘܰܠܬܰܚܬ܀ ܘܢܶܐܟܠܘܢܶܗ ܠܒܶܣܪܐ ܒܠܶܠܝܐ ܗ̇ܢܐ ܟܕ ܡܛܰܘܰܝ ܒܢܘܪܐ܀ ܘܪܺܝܫܗ ܘܰܟܪ̈ܥܘܗܝ ܘܰܓܘܳܝܗ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܛܽܘܠܳܩܐ ܕܪܰܦܝܘܬ ܗܽܘܠܐ܀

10- ܠܐ ܬܰܘܬܪܘܢ ܡܶܢܗ ܠܨܰܦܪܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܟܕ ܢܶܫܬܰܓܢܐ ܛܰܥܡܗ ܐܘ ܪܺܝܚܗ ܢܶܣܬܠܐ܀ ܘܡܶܕܶܡ ܕܝܳܬܰܪ ܡܶܢܗ ܠܨܰܦܪܐ: ܒܢܘܪܐ ܬܰܘܩܕܘܢܗ ܗ̄ ܡܛܠ ܙܗܺܝܪܽܘܬܐ ܪܰܒܬܐ܀

15- ܫܰܒܥܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܦܰܛܝܪ̈ܶܐ ܬܶܐܟܠܘܢ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܚܡܺܝܪܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܥܝܳܕܐ ܕܡܶܨܪ̈ܝܶܐ: ܟܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܬܗܘܢ ܕܰܒܫܒܽܘ̈ܥܶܐ ܚܳܕܪܺܝܢ: ܢܶܙܕܰܗܪܘܢ܀

8- ܘܦܰܛܺܝܪܐ ܥܡ ܡܪܪ̈ܶܐ ܢܺܐܟܠܘܢܶܗ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܗ̇ܝ ܕܰܢܣܰܝܒܪܘܢ ܐܽܘܠܨܢ̈ܶܐ ܡܛܠ ܛܳܒܬܐ ܕܰܥܬܺܝܕܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܗܘܢ ܘܢܰܥܗܕܘܢ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬ ܚܰܝ̈ܐ ܕܐܥܒܰܪܘ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܘܢܰܘܕܘܢ ܠܦܪܽܘܩܗܘܢ܀ ܘܠܐ ܢܶܬܬܰܒܪ ܒܗ ܓܰܪܡܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܙ ܗ̇ܝ ܕܓܰܪܡܐ ܡ̣ܢ ܕܺܝܠܗ ܠܐ ܢܶܫܬܰܚܰܩ܀

11- ܘܗܟܰܢܐ ܬܶܐܟܠܘܢܶܗ: ܟܕ ܚܰܨܰܝ̈ܟܘܢ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܘܰܡܣܳܐܢܰܝ̈ܟܘܢ ܒܪ̈ܶܓܠܰܝܟܘܢ ܘܚܽܘܛܪ̈ܰܝܟܘܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܘܢ ܘܐܽܘܟܠܽܘܗܝ ܡܣܰܪܗܒܳܐܻܝܬ܀ ܬܶܐܘܕܘܪܘܣ: ܒܰܬܘܰܗܬܐ: ܐ̱ܪܙ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܶܬܬܰܪܡܰܛ ܟܕ ܢܶܫܟܰܚ ܐܰܬܪܐ ܠܰܥܪܽܘܩܝܐ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܚܰܛܝܬܐ܀

12- ܡܛܠ ܕܦܶܨܚܐ ܗ̇ܘ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܚܰܕܬܐ: ܡܶܛܠ ܕܟܠ ܕܢܶܐܟܘܠ ܚܰܡܺܝܥܐ ܒܰܦܬܚ ܚܶܬ܀

19- ܡ̣ܢ ܒܽܘܟ̈ܢܶܐ ܘܡ̣ܢ ܥܡܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܓܝܘܪ̈ܐ ܘܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܒܽܘܟܢܐ ܡܳܪܐ ܕܰܐܪܥܐ ܒܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ ܐܝܟ ܒܽܘܟܪܐ܀ ܥܰܪܰܒܝܐ: ܒܝܰܕ ܢܽܘܢ ܕܰܩܕܡ ܟܽܘܦ. ܘܓܝܘܪܐ ܘܬܰܘܬܒܐ܀ ܘܬܶܣܒܘܢ ܡܰܐܣܰܪܬܐ ܕܙܽܘܦܐ ܗ̄ ܝܳܥܺܝܬܐ ܗܰܢܺܝܐܬܐ ܕܕܳܡܝܐ ܠܡܪܕܓܘܫ܀

27- ܘܰܩܥܶܕܘ ܥܰܡܐ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܡܪܝܐ: ܗ̄ ܐܷܬܓܗܢܘ܀

29- ܘܡܪܝܐ ܩܰܛܶܠ ܟܠܗܘܢ ܒܽܘܟܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܰܠܕܶܟܪ̈ܶܐ ܕܥܶܒܪ̈ܝܶܐ ܦܩܰܕ ܗܘܐ ܦܶܪܥܘܢ ܠܚܝ̈ܬܐ ܕܢܶܩ̈ܛܠܢ܀

34- ܩܰܪܺܝܪܗܽܘܢ ܨܪܺܝܪ ܒܫܽܘܫ̈ܶܦܰܝܗܘܢ ܘܰܪܡܶܐ ܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܬܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܒܺܝ̈ܠܬܗܘܢ ܨܪܺܝܪ̈ܢ ܒܡܳܐܢܝ̈ܗܘܢ܀

35- ܘܰܫܐܠܘ ܒܰܦܬܚ ܘܰܐܘ ܕܠܐ ܐܴܠܰܦ: ܡ̣ܢ ܡܶܨܪ̈ܝܶܐ ܗ̄ ܬܒܰܥܘ܀ ܘܰܐܫܐܠܘ ܒܝܰܕ ܐܴܠܰܦ. ܗ̄ ܐܰܘܫܶܛܘ ܘܝܰܗܒܘ܀

39- ܘܶܐܦܰܐܘܗܝ ܠܠܰܝܫܐ ܕܐܰܦܶܩܘ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ: ܪܰܥܦܐ ܒܪܽܘܟܟ ܦܶܐ ܦܰܛܺܝܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܡܺܝܪ̈ܬܐ: ܦܰܛܺܝܪ̈ܬܐ. ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܠܡܶܬܟܪܟܘ ܒܰܫܠܝ ܟܽܘܦ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܰܢܘ: ܒܰܦܬܚܐ ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ. ܒܕܶܐܬܟܰܪܰܟܘ ܒܰܦܬܚ ܟܽܘܦ ܘܪܺܝܫ: ܒܡܐܢ̈ܶܐ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܣܛܰܪ ܡܶܬܶܐܡܰܪ. ܐܶܬܟܪܶܟ ܒܰܫܠܝ ܟܘܦ ܘܰܪܒܨ ܪܺܝܫ: ܒܰܐܬܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܠܰܡܟܰܬܪܘ: ܝܺܬܰܝܪ ܚܰܬܺܝܬ܀

37- ܘܰܫܩܰܠܘ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܐܝܠ ܡ̣ܢ ܪܥܡܣܺܝܣ ܠܣܟܘܬ: ܫܶܬܡܐܐ ܐܰܠܦ̈ܝܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܪ̈ܓܠܝܐ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܐ̱ܺܝܩܰܪܬܐ ܗ̄ ܒܽܘܪܟܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܠܐ ܫܰܢܝܰܬ ܡܶܢܗܘܢ: ܐܦ ܠܐ ܒܨܰܪܘ. ܘܐܦܢ ܒܟܠܶܗ ܙܰܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܶܟܪ̈ܰܝܗܘܢ ܐܶܬܩܛܶܠܘ܀

40- ܘܡܰܘܬܒܗܘܢ ܕܺܝܬܶܒܘ ܒܢ̈ܝ ܝܺܣܪܐܝܠ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܐܰܪܒܥܡܐܐ ܘܰܬܠܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܗ̄ ܬܰܘܣܶܦܬܐ ܕܰܬܠܬܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܥܠ ܡܐ ܕܶܐܬܡܠܟ ܠܐܰܒܪܗܡ. ܘܰܠܥܶܠܬܐ ܡ̣ܢ ܟܰܕܘ ܦܰܫܶܩܢܰܢ܀

42- ܠܶܠܝܐ ܢܛܺܝܪܐ ܗܘܐ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܰܡܩܰܕܡܽܘܬ ܝ̣ܕܰܥܬܗ܀ ܟܠ ܒܰܪ ܢܽܘܟܪ̈ܝܶܐ ܠܐ ܢܶܐܟܘܠ ܡܶܢܗ ܗ̄ ܕܠܰܘ ܡ̣ܢ ܙܰܪܥܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܒܪܗܡ: ܐܠܐ ܐܢ ܢܶܬܓܙܰܪ ܘܢܶܬܓܝܘܪ܀

46- ܒܒܰܝܬܐ ܚܰܕ ܢܶܬܐܟܠ ܘܠܐ ܬܰܦܩܽܘܢ ܡܶܢܗ ܡ̣ܢ ܒܶܣܪܐ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܒܰܝܬܐ ܘܓܰܪܡܐ ܠܐ ܬܶܬܒܪܽܘܢ ܒܶܗ ܗ̄ ܟܠܗܶܝܢ ܐܝܟ ܕܠܐܺܝܩܪܶܗ ܕܦܶܨܚܐ܀

50- ܐܰܝܟ ܕܦܰܩܕ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܡܪܝܐ ܠܡܽܘܫܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

1- ܩܰܕܶܫ ܠܝ̣ ܟܠ ܒܽܘܟܪܐ ܕܦܳܬܰܚ ܟܠ ܪܰܚܡܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܐܝܠ: ܕܐܢܳܫ̈ܐ ܘܕܰܒܥܺܝܪܐ ܕܺܝܠܝ ܐܶܢܘܢ ܗ̄ ܚܠܦ ܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܡܶܨܪ̈ܝܶܐ ܕܩܶܛܠܶܬ܀

4- ܒܝܰܘܡܐ ܗܢܐ ܕܢܦܩܺܝܬܘܢ: ܒܝܰܪܚܐ ܕܗܰܒ̈ܒܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܚܰܕ̈ܬܬܐ܀

12- ܘܟܠ ܦܳܬܰܚ ܪܰܚܡܳܐ ܕܰܒܥܺܝܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܚܡܪܐ܀

13- ܒܐܡܪܐ ܬܶܦܪܩܺܝܘܗܝ. ܘܐܢ ܠܐ ܬܶܦܪܩܝܘܗܝ: ܬܶܩܛܠܺܝܘܗܝ܀ ܬܐܘܕܘܛܝܘܢ: ܬܶܦܣܘܩ ܚܰܨܶܗ ܗ̄ ܕܠܐ ܬܶܣܬܒܰܪ ܕܕܶܒܚܐ ܠܐܰܠܗܐ ܡܶܬܩܰܪܒ܀

17- ܘܟܕ ܫܰܕܪ ܦܶܪܥܘܢ ܠܥܰܡܐ: ܠܐ ܐܰܘܒܶܠ ܐܶܢܘܢ ܐܠܰܗܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܰܐܪܥܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܝܐ ܗ̄ ܚܕܐ ܡ̇ܢ: ܕܠܐ ܢܶܚܙܘܢ ܩܪ̈ܒܶܐ ܘܢܶܕܚܠܘܢ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ: ܕܬܺܐܪܒ ܗܰܝܡܢܘܬܗܘܢ ܒܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܕܡܶܣܬܰܥܪ̈ܢ ܒܡܰܕܒܪܐ. ܘܟܶܢ ܢܶܬܚܰܠܛܘܢ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܪ ܕܪܺܝܫ ܚܰܢܦ̈ܶܐ. ܕܰܬܠܬ: ܕܢܶܬܺܝܗܶܒ ܠܗܘܢ ܢܡܘܣܐ ܬܳܪܐܐ. ܘܢܺܐܠܦܘܢܝܗܝ ܒܡܰܕܒܪܐ ܟܕ ܒܗܝ̣ܠܝ̣ܢ. ܕܰܐܪܒܰܥ: ܕܥܰܡܗܘܢ ܘܒܰܝܢܬܗܘܢ ܕܢܶܕܥܘܢ ܠܡܪܝܐ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܟܠ ܟܰܪ ܕܰܡܫܰܢܶܝܢ ܠܦܽܘܬ ܥܰܒܝܽܘܬ ܣܽܘܟܠܗܘܢ ܫܰܪܘܳܝܐ. ܕܚܰܡܶܫ: ܕܢܶܬܒܩܶܐ ܚܽܘܡܣܢܗܘܢ ܕܥܠ ܢܶܣܝܘ̈ܢܶܐ. ܕܫܶܬ: ܕܢܶܛܥܘܢ ܥܝ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܶܦܘ ܒܡܶܨܪܶܝܢ܀

21- ܘܡܪܝܐ ܐܴܙܶܠ ܩܕܡܰܝܗܘܢ ܒܐܺܝܡܡܐ ܒܥܰܡܘܕܐ ܕܰܥܢܢܐ ܠܡܰܫܪܝܽܘ ܐܶܢܘܢ ܒܽܐܘܪܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܚܰܘܝܽܘ ܐܶܢܘܢ ܐܘܪܚܐ܀ ܘܰܒܠܶܠܝܐ ܒܥܰܡܘܕܐ ܕܢܘܪܐ ܗ̄ ܠܡܰܢܗܪܘ ܐܶܢܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

2- ܢܶܗܦܟܘܢ ܘܢܶܫܪܘܢ ܥܠ ܦܽܘܡܗ̇ ܕܚܶܐܪܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܘܩܒܰܠ ܕܰܝܪܐ܀ ܬܶܐܘܕܘܛܝܘܢ: ܦܐܝܪܘܬ܀ ܒܶܝܬ ܡܰܓܕܽܘܠ ܠܒܶܝܬ ܝܰܡܐ ܩܕܡ ܒܥܶܠܨܦܘܢ ܒܰܫܠܝ ܨܳܕܶܐ܀

3- ܘܐܡ̣ܪ ܦܶܪܥܘܢ ܥܠ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܐܝܠ: ܕܢܽܘܟܪ̈ܝ̣ܝ̣ܢ ܐܶܢܘܢ ܒܰܐܪܥܐ. ܐܶܬܬܚܕ ܥܠܰܝܗܘܢ ܡܰܕܒܪܐ ܗ̄ ܣܒܰܪ ܕܒܶܝܬ ܝܰܡܐ ܠܝܰܒܫܐ ܚܳܒܶܫ ܠܗܘܢ܀ ܘܢܶܪܕܽܘܦ ܒܬܰܪܟܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܕܳܠܰܕ ܘܰܦܬܚ ܬܰܘ܀

5- ܘܶܐܬܗܦܶܟ ܒܰܪܒܨ ܦܶܐ ܠܶܒܗ ܕܦܶܪܥܘܢ ܗ̄ ܐܶܬܬܘܺܝ܀ ܘܦܰܓܕ ܩܪ̈ܽܘܟܘܗܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܪܶܥܝܢܶܗ ܕܰܟܬܒܐ: ܩܪܽܘܟܐ ܕܗܺܝ ܡܰܪܟܰܒܬܐ. ܘܐܝܟ ܐܢܫ̈ܝܢ: ܩܪܽܘܟܐ ܥܠ ܬܪܶܝܢ ܡܶܬܐܰܣܪ ܘܡܰܪܟܰܒܬܐ ܥܠ ܐܰܪܒܥܐ܀

7- ܘܓܰܒܪ̈ܶܐ ܥܠ ܟܠܗܶܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܬܠܺܝ̈ܬܝܶܐ ܕܩܝܡܺܝܢ ܥܠ ܟܠܗܶܝܢ ܗ̄ ܬܠܬܐ ܩܝܡܺܝܢ ܥܠ ܚܕܐ. ܬܪܶܝܢ ܡܰܩܪܒܺܝܢ ܘܚܕ ܡܕܰܒܰܪ ܠܗ̇ ܠܡܰܪܟܰܒܬܐ܀

9- ܟܠܗ ܪܰܟܫܶܗ ܕܦܶܪܥܘܢ ܗ̄ ܒܣܽܘܟܠܐ ܟܢܽܘܫܝܐ ܘܒܰܒܪܬ ܩܠܐ ܚܕܢܝܐ. ܐܝܟ ܚܰܕ ܓܙܳܪܐ ܘܰܚܕܐ ܥܢ̈ܐ ܘܰܚܕܐ ܓܽܘܕܐ܀

15- ܐܡ̣ܪ ܠܰܕܒܶܝܬ ܝܺܣܪܐܝܠ: ܢܶܫܩܠܘܢ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀

21- ܘܕܰܒܪܗ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܬ ܡܪܝܐ ܠܝܰܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܐܗܦܟܶܗ: ܒܪܘܚܐ ܕܫܰܘܒܐ ܥܰܙܺܝܙܬܐ ܟܠܶܗ ܠܶܠܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܪܽܘܚܐ ܬܰܝܡܢܐ ܕܠܐ ܕܳܠܰܕ ܩܛܺܝܪܝܐ ܟܠܗ ܠܶܠܝܐ: ܘܣܳܡܶܗ ܠܝܰܡܐ ܒܝܰܒܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܥܰܒܕܶܗ ܠܝܰܡܐ ܝܰܒܺܝܫܬܐ܀ ܘܐܬܦܠܶܓ ܒܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ ܝܰܡܐ ܗ̄ ܐܶܣܬܕܶܩ܀ ܪܰܒܐ ܐܰܬܰܢܰܐܣܺܝܘܣ ܐܡ̇ܪ: ܕܰܒܬܰܪܬܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܕܽܘܟܝ̈ܢ ܐܷܬܦܠܶܓ ܝܰܡܐ ܠܦܽܘܬ ܫܰܒ̈ܛܐ܀

27- ܘܛܰܪܦ ܡܪܝܐ ܠܡܶܨܪ̈ܝܶܐ ܒܓܰܘ ܝܰܡܐ ܗ̄ ܒܝܰܡܐ ܐܶܒܰܕܘ. ܒܝܰܡܐ ܐܰܘܒܶܕܘ ܕܶܟܪ̈ܝ ܥܶܒܪ̈ܝܶܐ܀

30- ܘܰܚܙܐ ܝܺܣܪܐܝܠ ܠܡܶܨܪ̈ܝܶܐ ܟܕ ܡܺܝܬܺܝܢ ܥܠ ܣܶܦܬܶܗ ܕܝܰܡܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

1- ܗܝܕܶܝܢ ܫܰܒܰܚܘ ܡܽܘܫܐ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܠܦܗ̇ ܠܐܰܗܪܽܘܢ ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ. ܘܗ̣ܘ ܠܓܰܒܪ̈ܐ. ܗ̣ܝ ܕܶܝܢ ܠܢ̈ܶܫܐ ܐܰܠܦܰܬ݀܀ ܓܰܐܝܐ ܕܶܐܬܓܰܐܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܫܰܒܚܐܻܝܬ ܓܶܝܪ ܡܫܰܒܰܚ܀

2- ܝܰܗ ܡܪܝܐ ܘܰܗܘܐ ܠܰܢ ܦܪܘܩܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܝܬ ܝܰܗ ܐܶܠܐ ܡܪܝܐ ܗܘܐ ܠܝ̣ ܠܦܽܘܪܩܢܐ܀ ܘܰܒܥܺܕ̈ܬܐ ܥܝܳܕܐ ܐܰܚܺܝܕ: ܕܢܺܐܡܪܘܢ: ܕܢܰܚ ܡܪܝܐ܀

4- ܘܰܓܒܰܝ̈ܐ ܕܓܰܢ̱ܒܪ̈ܰܘܗܝ ܛܰܒܥ ܒܝܰܡܐ ܕܣܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܝܰܡܐ ܣܽܘܡܳܩܐ ܗ̄ ܕܣܽܘܦ ܐܶܬܩܪܺܝ ܒܰܕܣܰܘܦܰܐܗ̱ܘ ܕܝܰܡܐ ܣܽܘܡܩܐ ܕܰܒܬܰܝܡܰܢ ܥܳܡܰܪܬܐ ܘܰܐܝܟ ܠܶܫܢܐ ܡܳܬܰܚ ܠܐܰܦ̈ܰܝ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܡܶܣܬܡܶܟ ܟܰܪ ܕܰܥܒܰܪܘ ܥܶܒܪ̈ܝܶܐ: ܐܰܝܟܐ ܕܡܰܐܬܝܢ ܡܺܝ̈ܠܐ ܗ̣ܘ ܦܬܳܝܶܗ܀ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܟܰܣܝܘ ܐܶܢܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܶܐ: ܝܰܡܐ ܟܰܣܺܝ ܐܶܢܘܢ܀

7- ܒܣܽܘܓܐܐ ܕܬܽܘܩܦܟ ܣܰܚܦܬ ܒܰܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ ܠܣܐܢܰܝ̈ܟ܀ ܫܰܕܰܪܬ ܪܽܘܓܙܟ ܘܐܟܠ ܐܶܢܘܢ ܐܝܟ ܕܰܠܚܰܒܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܕܰܠܩܰܢܝܐ܀

8- ܒܪܽܘܚܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܟ ܐܶܬܥܪܡܘ ܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܒܪܽܘܚܐ ܕܰܐܫܶܒܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܪܽܘܚܐ ܕܚܶܡܬܟ܀ ܩܳܡܘ ܐܝܟ ܕܰܒܙܶܩ̈ܐ ܪ̈ܕܰܝܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܐ ܐܝܟ ܫܽܘܪܐ܀ ܩܰܦܘ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܝܰܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܛܰܪܘ ܓ̈ܰܠܠܐܶ܀

9- ܘܶܐܦܠܰܓ ܒܶܙܬܐ ܚܕܢܐܻܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܙ̈ܬܶܐ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ ܣܰܓܺܝܐܢܐܝܬ܀

11- ܡܰܢܘ ܐܰܟܘܬܟ ܡܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܕܳܡܶܐ ܠܟ ܒܰܐܠܗ̈ܐ ܡܪܝܐ܀ ܘܕܶܚܠܬܐ ܐܶܚܕܰܬ݀ ܐܶܢܘܢ ܠܝܰܬܒܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܙܩܦ ܬܰܘ ܕܰܦܠܶܫܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܥܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇܀ ܘܰܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܡܽܘܐܒ ܐܶܚܰܕ ܐܶܢܘܢ ܪܬܺܝܬܐ ܕܶܟܪܢܐܝܬ܀ ܘܬܶܨܽܘܒ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ ܐܶܢܘܢ ܒܛܽܘܪܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܨܽܘܒ ܐܶܢܘܢ ܡܶܬܟܰܫܦܢܐܻܝܬ܀ ܡܰܬܩܢܐ ܠܡܰܘܬܒܟ ܥܒܰܕܬ ܡܪܝܐ ܡܰܩܕܫܟ ܗ̄ ܗ̇ܫܐ ܡ̇ܢ ܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܐ ܘܟܶܢ ܗܰܝܟܠܐܴ ܫܠܶܡܽܘܢܝܐ. ܘܰܠܚܰܪܬܐ ܥܺܕܰܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܀

20- ܘܢܶܣܒܰܬ݀ ܡܰܪܝܰܡ ܢܒܺܝܬܐ ܚܬܶܗ ܕܰܐܗܪܘܢ ܦܠܰܓܐ ܒܺܐܝܕܗ̇ ܗ̄ ܐܳܦܢ ܐܦ ܚܬܶܗ ܗ̣ܝ ܐܠܐ ܠܐܺܝܩܪ ܩܰܫܺܝܫܽܘܬܐ ܚܬܶܗ ܕܰܐܗܪܘܢ ܐܡ̇ܪ܀ ܘܰܢܦ̈ܰܩܝ ܟܠܗܶܝܢ ܢܶܫ̈ܐ ܒܰܦܠܰܓ̈ܶܐ ܗ̄ ܕܰܓܠܺܝܠܺܝܢ ܘܡ̣ܢ ܚܰܕ ܓܰܒܐ ܩܪܺܝܡܺܝܢ܀ ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܥܶܐ ܗ̄ ܡܪܰܒܥܺܝܢ ܘܡ̣ܢ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒ̈ܐ ܩܪܺܝܡܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܰܡ ܦܠܰܓ̈ܐ ܘܓܽܘ̈ܕܶܐ܀ ܘܡܰܥܢܝܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܡܰܪܝܰܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ ܘܚܰܬܺܝܬ ܒܗ̇ܝ ܕܰܒܣܶܦܪܐ ܕܰܐܪܒܥܐ: ܣܰܩܝ ܒܺܪܐ ܥܰܢܘ ܠܗ̇ ܐܰܡܺܝܪܐ. ܘܒܶܐܫܰܥܝܐ: ܟܰܪܡܐ ܕܚܰܡܪܐ ܥܰܢܘ ܠܗ̇܀

25- ܘܚܰܘܝܶܗ ܡܪܝܐ ܩܰܝܣܐ ܘܐܪܡܝܶܗ ܒܡܰܝ̈ܐ: ܘܚܠܝܘ ܗ̄ ܐ̱ܪܙ ܨܠܺܝܒܐ ܡܝܰܩܪܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܚܠܝܰܬ݀ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܒܐܣܦܢܬܝܘܢ ܓܝܪ ܚܰܠܝ ܡܰܝ̈ ܡܘܪܰܬ ܬܡܺܝܗܬܐ ܬܗܶܐ ܐܳܬܐ܀

26- ܡܛܠ ܕܐܢ̇ܐ ܐܢ̣ܐ ܡܪܝܐ ܐܴܣܝܳܟ ܒܰܙܩܦ ܐܴܠܰܦ ܘܝܽܘܕ܀

27- ܘܶܐܬܰܘ ܠܐܴܠܺܝܡ ܒܰܙܩܦ ܐܴܠܰܦ ܘܰܚܒܨ ܠܳܡܰܕ܀ ܘܬܰܡܢ ܐܝ̣ܬ ܗܘ̈ܝ ܬܰܪܬܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܥܰܝܢ̈ܬܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܕܶܩܠܝ̈ܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣ̈ܰܬܶܐ ܕܕܶܩ̈ܠܐܷ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܡܣܰܒܪ̈ܢܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ

1- ܒܚܰܡܫܰܥܶܣܪܳܐ ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ ܕܰܒܝܰܪܚܐ ܬܶܢܝܢܐ ܗ̄ ܒܺܐܝܪ܀

2- ܘܰܪܛܶܢܘ ܒܰܫܠܝ ܪܺܝܫ ܘܰܪܒܨ ܛܶܬ ܟܠܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܐ܀

3- ܟܰܕ ܝܬܒܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܥܠ ܩܰܕ̈ܣܶܐ ܕܒܶܣܪܐ ܗ̄ ܩܶܕܪ̈ܐ ܕܰܢܚܫܐ܀ ܗܐ ܡܡܰܛܰܪ ܐܢ̣ܐ ܠܟܘܢ ܠܰܚܡܐ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܕܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܟܶܐܡܰܬ ܡ̣ܢ ܐܳܐܰܪ. ܘܕܰܘܝܕ ܠܰܚܡܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܩܪܝܗܝ ܒܕܰܒܝܰܕ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܢܳܚܶܬ ܗ̱ܘܐ܀ ܘܢܦܩܽܘܢ ܥܰܡܐ ܘܢܶܠܩܛܽܘܢ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀

5- ܘܢܶܗܘܐ ܒܝܰܘܡܐ ܫܬܺܝܬܝܐ ܢܛܰܝܒܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܢܰܝܬܘܢ ܘܢܶܗܘܐ ܚܰܕ ܬܪܶܝܢ ܥܠ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܩܛܺܝܢ ܒܟܠ ܝܽܘܡ ܗ̄ ܒܕܰܒܫܰܒܬܐ ܠܐ ܡܨܶܝܢ ܠܡܶܠܩܰܛ: ܒܰܥܪܽܘܒܬܐ ܡܶܬܛܰܝܰܒ ܠܗܽܘܢ ܡܳܙܽܘܢܐ ܥܶܦܐ܀

8- ܡܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܟܽܘܢ ܡܪܝܐ ܠܰܚܡܐ ܠܡܶܣܒܰܥ ܗ̄ ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܕܥܽܘܢ ܕܰܡܨܶܐ ܟܠ ܗ̣ܘ: ܚܢܰܢ ܡܢܐ ܚܢܰܢ܀ ܠܐ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܢ ܡܪܰܛܢܺܝܢ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܐܢܬܘܢ: ܐܶܠܐ ܥܠ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܐܰܦܩܟܽܘܢ ܘܠܰܘ ܚܢܰܢ܀

13- ܘܗܘܐ ܪܰܡܫܐ ܘܣܶܠܩܰܬ݀ ܣܰܠܘܰܝ ܡ̣ܢ ܝܰܡܐ ܗ̄ ܦܳܪܰܚܬܐ ܗ̱ܝ ܟܽܘܫܳܝܬܐ ܕܗܰܢܺܝ ܒܶܣܪܗ̇ ܘܠܐ ܣܢܺܝܩ ܥܠ ܡܶܠܚܐ. ܘܟܕ ܡܶܬܢܰܟܣܐ ܪܳܒܠܐܴ ܘܫܳܡܢܐ ܘܡ̣ܢ ܫܳܢܐ ܠܰܫܢܐ ܒܢܺܝܠܽܘܣ ܡܶܬܬܨܝܕܐ܀ ܘܰܒܨܦܪܐ ܗܘܝܐ ܗܘܬ ܕܺܝܡܬܐ ܒܰܚܒܨ ܕܳܠܰܬ ܕܛܰܠܐܴ ܚܕܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܡܰܫܪܺܝܬܐ ܗ̄ ܩܰܪܛܝ̣ܡܬܐ ܘܥܰܪܦܶܠܐ ܪܰܩܺܝܩ ܘܡܶܬܩܠܶܦ. ܘܟܕ ܢܶܩܒܬܢܝܬܐ ܗ̱ܝ ܕܺܝܡܬܐ: ܗܘܶܐ ܗ̱ܘܐ ܐܡ̇ܪ ܟܬܒܐ: ܐܶܠܐ ܕܰܠܕܶܟܪܢܝܐ ܟܕ ܢܶܩܒܬܗ̇ ܘܐܡ̣ܪ: ܘܣܶܠܩܰܬ݀ ܕܝ̣ܡܬܐ ܘܬܘܒ ܐܝܟ ܕܶܟܪܢܝܐ ܢܰܣܒܗ̇ ܪܰܩܝ̣ܩ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܩܝܩܐ ܒܕܳܠܰܕ ܐܝܟ ܟܽܘܙܒܰܪܬܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܕܰܩܺܝܩܐ ܐܝܟ ܩܰܪܨܢܐ܀

15- ܘܰܩܪܺܝܡ ܐܝܟ ܓܠܺܝܕܐ ܥܠ ܐܰܪܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܶܘܪ ܐܝܟ ܓܠܺܝܕܐ ܥܠ ܐܰܪܥܐ܀ ܘܐܡ̣ܪ ܓܒܰܪ ܠܐܰܚܽܘܗܝ: ܡܳܢܰܘ؟ ܡܶܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܢܐ ܗ̱ܘ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗ̇ܪܟܐ ܐܷܬܩܪܺܝ ܡܰܢ̱ܢܐ܀ ܠܩܽܘܛܘ ܡܶܢܗ ܐܢܫ ܡܶܣܰܬ ܡܶܐܟܠܗ: ܟܰܝܠܐ ܠܪܺܝܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܳܘܡܘܪ ܠܟܠ ܪܺܝܫܐ ܗ̄ ܫܒܰܥ ܠܺܝܛܪ̈ܶܐ ܘܰܫܒܰܥ ܐܘܢܩ̈ܝܐܣ ܒܒܳܒܠܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܬܠܬ ܠܺܝܛܪ̈ܶܐ ܘܰܬܡܢܝܐ ܐܘܢܩ̈ܝܐܣ ܒܒܶܒܠܝܐ ܐܰܝܟ ܣܽܘܪܝܝܐ ܘܚܰܬܺܝܬ: ܒܰܕܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܟܰܢ ܠܐ ܐܟܠ ܒܰܪܢܫܐ܀

23- ܗ̇ܢܘ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ: ܫܰܒܬܐ: ܢܝܳܚܐ. ܩܽܘܕܫܐ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܟܕ ܢܶܬܒܰܗܠܘܢ ܡ̣ܢ ܥܒ̈ܕܶܐ: ܢܶܬܥܗܕܘܢ ܛܰܝܒܘ̈ܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܰܢܩܰܕܫܽܘܢܝܗܝ܀ ܡܶܕܶܡ ܕܐܦܢ ܐܰܢܬܘܢ: ܐܶܦܰܘ ܒܰܪܒܨ ܐܴܠܰܦ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܰܢܘ: ܒܰܦܬܚܐ. ܗ̄ ܠܰܝܬ ܡܶܕܡ ܕܡܳܐ ܕܚܳܡܐ ܫܶܡܫܐ ܥܠܰܘܗܝ ܕܠܐ ܦܳܫܰܪ ܘܡܟܳܢ ܕܢܶܬܐܦܐ ܐܠܐ ܐܢ ܗ̇ܢܐ܀ ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܡܒܰܫܠܺܝܢ ܐܢܬܘܢ: ܒܰܫܶܠܘ ܗ̄ ܟܕ ܡܶܬܰܐܦܶܐ ܠܰܚܡܐ  ܗܘܐ ܟܕ ܡܶܬܒܫܶܠ ܚܒܺܝܨܐ ܘܛܰܥܡܶܗ ܐܝܟ ܟܰܟܪܺܝܬܐ ܕܕܶܒܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܚܒܺܝܨܐ ܒܕܶܒܫܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܐܝܟ ܐܰܡܽܘܥܺܝܢ ܗ̄ ܚܶܛܬܐ܀

33- ܣܰܒ ܩܶܣܛܐ ܚܕܐ ܘܰܐܪܡܐ ܒܗ̇ ܡܠܐܷ ܟܰܝܠܐ ܡܰܢܢܐ ܘܣܺܝܡܝܗܝ ܩܕܡ ܡܪܝܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܘܣܺܝܡܝܗ̇ ܘܚܰܬܺܝܬ ܒܰܕܝܰܘܢܝܐ: ܘܕܣܺܝܡܝܗ̇ ܐܡ̇ܪ ܗ̄ ܠܩܶܣܛܐ܀

35- ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܐܝܠ ܐܶܟܰܠܘ ܡܰܢ̱ܢܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܥܕܰܡܐ ܕܰܡܛܰܘ ܠܐܰܪܥܐ ܝܰܬܒܬܐ ܒܰܦܬܚ ܝܽܘܕ ܘܰܙܩܦ ܬܰܘ ܡܩܰܫܝܬܐ ܘܰܫܠܝ ܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ ܘܰܫܠܝ ܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܘܰܫܠܝ ܒܶܝܬ ܡܩܰܫܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐܰܪܥܐ ܡܶܬܥܰܡܪܢܺܝܬܐ܀ ܥܕܰܡܐ ܕܰܡܛܰܘ ܠܣܰܘܦ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܕܰܟܢܰܥܰܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܢܬܐ ܕܦܽܘܢܺܝܩܺܝ܀

36- ܘܟܰܝܠܐ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܥܶܣܪܐ ܗܘܐ ܠܣܰܐܬܐ ܒܰܙܩܦ ܗܶܐ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܘ: ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ ܫܠܺܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܽܘܡܘܪ ܕܶܝܢ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܥܶܣܪܐ: ܕܰܬܠܬܐ ܟܰܝ̈ܠܐܷ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ܀ ܐܰܦܺܝܦܐܢܝܘܣ ܐܡ̇ܪ: ܕܰܬܠܬܐ ܟܰܝ̈ܠܐ ܠܐܪܛܐܒܐ ܩܪܳܐ ܟܬܒܐ. ܗ̇ܘ ܕܓܘܡܘܪ ܙܥܘܪܐ ܥܘܣܪܗ ܗ̱ܘ: ܒܕܰܫܒܰܥ ܩܶܣ̈ܛܺܝܢ ܘܚܘ̣ܡܫܐ ܐܚ̇ܕ ܘܰܙܥܽܘܪܬܗܶܝܢ ܕܩܶܣ̈ܛܶܐ ܕܺܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܢܺܝܩܘܡܘܕܝܬܐ ܬܡܢܝܐ ܙܽܘ̈ܙܶܐ ܟܶܐܡܰܬ ܫܬܬܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܐܘܢܩܝ̈ܐܣ ܒܒܠܝ̈ܶܐ. ܘܟܠ ܐܽܘܢܩܝܰܐ ܥܶܣܪܐ ܙܽܘ̈ܙܶܐ ܟܕ ܡܶܬܥܰܦ̈ܦܢ ܥܠ ܫܰܒܥܐ ܘܚܽܘܡܫܐ: ܬܫܰܥ ܠܺܝܛܪ̈ܶܐ ܘܰܫܒܰܥ ܐܘܢܩ̈ܝܐܣ ܥܒ̈ܕܢ ܒܒܳܒܠܝܐ. ܘܣܰܐܬܐ ܕܐܡ̇ܪ ܣܽܘܪܝܝܐ: ܡܽܘܕܝܐ ܗ̱ܘ ܘܪܽܘܒܥܐ ܐܰܘܟܝܬ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܩܶܣ̈ܛܶܐ ܘܦܠܓ ܕܥܳܒܕ̈ܢ ܐܰܪܒܥܰܡܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܐܘܢܩ̈ܝܐܣ ܒܒܳܒܠܝܐ. ܥܘܣܪܗܘܢ ܐܪܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥ ܐܘܢܩ̈ܝܐܣ ܒܒܳܒܠܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ

1- ܘܰܫܩܰܠܘ ܟܠܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܝܺܣܪܐܝܠ ܡ̣ܢ ܡܰܕܒܪܐ ܕܣܝ̣ܢ ܠܡܰܫܩ̈ܠܢܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܰܕܒܪܐ ܕܣܺܝܢ ܠܪܰܦܩܐ ܘܡ̣ܢ ܪܰܦܩܐ ܠܐܠܘܫ ܘܡ̣ܢ ܐܠܘܫ ܠܰܪܦܺܝܕܺܝܢ ܟܰܪ ܕܰܢܨܘ ܡܛܠ ܡܰܝ̈ܐ܀

6- ܘܬܶܡܚܶܐ ܠܛܰܪ̈ܢܐ ܘܢܦܩܘܢ ܡܶܢܗ ܡܰܝ̈ܐ ܘܢܶܫܬܐ ܥܰܡܐ܀ ܦܰܘܠܘܣ ܫܠܺܝܚܐ ܡܫܰܪܰܪ: ܫܬܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡ ܡ̣ܢ ܟܺܐܦܐ ܕܪܘܚܐ ܐܺܝܕܐ ܕܡܶܬܬܝܬܝܐ ܗܘܬ ܥܰܡܗܘܢ܀

7- ܘܰܩܪܐ ܫܡܶܗ ܕܰܐܬܪܐ ܗ̇ܘ: ܢܰܣܐ ܘܰܡܪܺܝܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܣܝܢܐ ܘܨܽܘܚܚܐ܀

8- ܘܶܐܬܐ ܥܡܳܠܺܝܩ ܠܡܶܥܒܰܕ ܩܪܒܐ ܥܰܡ ܝܺܣܪܐܝܠ ܒܰܪܦܝܕܝܢ ܗ̄ ܕܥܡܝ̈ܠܩ ܒܪ ܐܠܝܦܙ ܒܪ ܥܺܝܣܘ܀

9- ܘܐܡ̣ܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܝܶܫܘܥ ܒܰܪܢܘܢ܀

10- ܘܡܘܫܶܐ ܘܐܗܪܘܢ ܘܚܘܪ ܗ̄ ܒܰܥܠܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܚܬܗܘܢ ܘܩܰܫܺܝܫܶܗ ܕܒܰܨܠܝܐܝܠ܀

11- ܣܠܶܩܘ ܠܪܺܝܫ ܪܡܬܐ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ. ܗ̄ ܬܶܠܠܐ ܟܕ ܡܪܺܝܡ ܗܘܐ ܡܽܘܫܐ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܬܳܩܶܦ ܗܘܐ ܝܺܣܪܐܝܠ. ܘܟܰܕ ܡܢܺܝܚ ܗܘܐ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܬܳܩܶܦ ܗܘܐ ܥܡܠܺܝܩ ܗ̄ ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܡܶܢ ܡܪܝܐ ܗܝ ܙܟܘܬܗܘܢ. ܙܟܶܝܢ ܘܡܶܙܕܟܶܝܢ: ܕܢܶܬܥܰܝܕܘܢ ܠܡܶܫܐܠ ܐܻܝܠܐ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ܀

12- ܘܰܐܗܪܘܢ ܘܚܽܘܪ ܡܣܰܡܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܚܰܕ ܡܶܟܐ ܘܚܰܕ ܡܶܟܐ ܗ̄ ܒܛܽܘܦܣܐ ܕܰܨܠܝܒܐ܀ ܘܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ ܠܐܻܝ̈ ܒܰܚܒܨ ܠܳܡܰܕ: ܘܗܘ̈ܰܝ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܗܰܝܡܢܽܘܬܐ ܥܕܰܡܐ ܕܥܶܪܒܰܬ݀ ܫܶܡܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܗ̈ܘܰܝ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܣܡܺܝ̈ܟܢ ܥܕܰܡܐ ܠܡܰܥܪ̈ܒܰܝ ܫܶܡܫܐ܀

15- ܘܰܒܢܐ ܡܽܘܫܐ ܡܰܕܒܚܐ ܘܰܩܪܐ ܫܡܶܗ: ܡܪܝܐ ܢܰܣܺܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܪܝܐ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܝ܀

16- ܘܐܡ̣ܪ: ܗܐ ܐܺܝܕܐ ܥܠ ܟܽܘܪܣܝܐ: ܩܪܒܐ ܠܡܪܝܐ ܒܰܥܡܠܝܩ ܡ̣ܢ ܕܪܕܪ̈ܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܒܺܐܝܕܐ ܟܣܺܝ̣ܬܐ ܡܰܩܪܶܒ ܡܪܝܐ ܥܡ ܥܡܠܝ̣ܩ ܡ̣ܢ ܕܪ̈ܶܐ ܠܕܪ̈ܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ

12- ܘܩܰܪܒ ܝܬܪܘܢ ܚܡܽܘܗܝ ܕܡܽܘܫܐ ܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠܡ̈ܐ ܗ̄ ܚܰܢܦܐ ܗܘܐ ܓܶܝܪ ܟܘܡܪܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܐܠܐ ܒܪܰܡ ܚܰܟܺܝܡ ܗ̱ܘܐ ܐܰܝܟ ܕܣܗܶܕ ܡܶܠܟܶܗ ܕܰܠܡܘܫܶܐ܀ ܘܕܐܢ ܡܩܰܒܶܠ ܐܠܗܐ ܩܽܘܪ̈ܒܢܝ ܟܦܘܪ̈ܶܐ ܐܘ ܠܐ ܗ̣ܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܝܳܕܰܥ܀

22- ܘܟܕ ܢܶܗܘܐ ܠܗܘܢ ܦܶܬܓܡܐ ܪܰܒܐ ܢܺܐܬܘܢ ܠܘܬܟ. ܘܟܠ ܦܶܬܓܡܐ ܙܥܘܪܐ ܗ̣ܢܘܢ ܢܕܽܘܢܘܢ ܗ̄ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܐܠܰܦ̈ܐ ܘܡܰܐܘ̈ܬܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܥܶܣܪܐ ܕܠܐ ܢܶܙܕܰܠܰܠ ܐܺܝܩܪܟ ܒܰܝܢܬܗܘܢ܀

23- ܘܐܢ ܦܶܬܓܡܐ ܗ̇ܢܐ ܬܶܥܒܶܕ: ܡܰܦܩܶܕ ܠܟ ܐܰܠܗܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ. ܗ̄ ܣܳܥܪ ܠܟ܀ ܘܐܰܪܐܒܝܬܐ: ܗ̇ܝ ܡ̣ܢ ܐ̱ܦܬܺܩܰܐܕ ܕܺܐܦܬܺܩܐܕ

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ

4- ܘܫܰܩܶܠܬܟܘܢ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ ܘܰܪܒܨ ܩܳܦ. ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܓܶܦ̈ܝ ܢܶܫܪܐ܀

10- ܙܶܠ ܠܘܬ ܥܰܡܐ ܘܩܰܕܶܫ ܐܶܢܘܢ ܝܰܘܡܢܐ ܘܡܚܳܪ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܨܘܠܠ ܢܰܦܫ̈ܬܗܘܢ܀ ܘܰܢܚܰܘܪܘܢ ܠܒܘܫܰܝ̈ܗܘܢ ܐ̱ܪܳܙ ܚܽܘܠܠ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܘܢ܀

18- ܘܛܘ̣ܪܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܬܳܐܢ ܗ̱ܘܐ ܟܠܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܬܬܰܢܢ ܗ̱ܘܐ ܗ̄ ܡܶܛܠ ܕܰܢܚܶܬ ܥܠܰܘܗܝ ܡܪܝܐ ܒܢܽܘܪܐ. ܘܛܘܪܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܗܽܘܝܽܘ ܛܽܘܪܐ ܕܚܽܘܪܺܝܒ. ܘܰܠܦܽܘܬ ܦܶܢܝ̈ܬܗ ܡܶܫܬܰܚܠܦܺܝܢ ܫܡܗ̈ܘܗܝ܀

21- ܚܽܘܬ ܣܰܗܶܕ ܒܰܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ ܘܰܪܒܨ ܗܶܐ. ܒܥܰܡܐ ܗ̄ ܙܰܗܰܪ܀

22- ܘܐܦ ܟܗܢ̈ܐ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܡܪܝܐ: ܢܶܬܩܰܕܫܘܢ ܗ̄ ܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬܝܰܗܒܬ݀ ܠܗܘܢ ܟܗܢܽܘܬܐ. ܘܰܟܒܰܪ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܩ̇ܪܐ ܟܗ̈ܢܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ

2- ܘܐܡ̣ܪ ܐܠܰܗܐ ܟܠܗܘܢ ܦܶܬܓܡ̈ܐ ܗܠܶܝܢ ܗ̄ ܥܶܣܪܐ ܦܽܘܩ̈ܕܢܶܐ܀

ܐ: ܐܢ̇ܐ ܐܢ̣ܐ ܡܪܝܐ ܐܠܰܗܟ܀

3- ܒ: ܠܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟ ܐܠܰܗ̈ܺܝܢ ܐܚܪ̈ܢܺܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢܝ܀

7- ܓ: ܠܐ ܬܺܐܡܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܪܝܐ ܒܕܰܓܠܘܬܐ܀

8- ܕ: ܐܶܬܕܰܟܪ ܝܰܘܡܐ ܕܫܰܒܬܐ ܠܰܡܩܰܕܫܘܬܗ̇܀

12- ܗ: ܝܰܩܰܪ ܠܐܰܒܘܟ ܘܠܐܶܡܟ܀

13- ܘ: ܠܐ ܬܶܩܛܽܘܠ܀

14- ܙ: ܠܐ ܬܶܓܽܘܪ܀

15- ܚ: ܠܐ ܬܶܓܢܽܘܒ܀

16- ܛ: ܠܐ ܬܶܣܗܰܕ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ ܘܰܦܬܚ ܗܶܐ. ܣܗܕܽܘܬܐ ܕܰܓܠܬܐ ܥܠ ܚܰܒܪܟ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܘܰܪܒܨ ܗܶܐ ܡ̣ܢ ܐܰܣܗܕ ܘܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܚܰܬܺܝ̈ܬܢ܀

17- ܝ: ܠܐ ܬܶܪܓ ܒܰܝܬܗ ܕܚܰܒܪܟ ܘܫܰܪܟܐ܀

ܐܰܪܒܥܐ ܦܽܘܩ̈ܕܢܶܐ ܩܰܕܡܝ̈ܐ ܥܠ ܪܶܚܡܰܬ ܐܠܗܐ ܡܚܰܦܛܺܝܢ. ܘܫܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܪܶܚܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ. ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ: ܕܰܒܗܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܦܽܘܩܕܢ̈ܺܝܢ ܬܰܠܝܐ ܐܽܘܪܝܬܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܐ܀

5- ܡܛܠ ܕܐܢ̇ܐ ܐܢ݂ܐ ܡܪܝܐ ܐܠܰܗܟ. ܐܠܰܗܐ ܛܰܢܢܐ ܦܪܥ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܰܐܒܗ̈ܬܐ ܥܠ ܒܢ̈ܰܝܐ ܥܠ ܬܠܬܐ ܘܥܰܠ ܐܰܪܒܥܐ ܕܪ̈ܺܝܢ ܠܣܐܢ̈ܰܝ܀

6- ܘܥܳܒܶܕ ܐܢ݂ܐ ܛܰܝܒܘܬܐ ܠܐܠܦ̈ܐ ܕܪ̈ܶܐ ܠܪ̈ܚܡܰܝ ܗ̄ ܠܦܽܘܪܥܢ ܒܺܝܫ̈ܬܐ ܒܰܬܠܬܐ ܘܒܰܐܪܒܥܐ ܒܰܠܚܘܕ ܡܬܰܚܡ ܐ̱ܪܳܙ ܗ̇ܝ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܡܙܺܝܓܐ ܟܺܐܢܘܬܶܗ.

ܘܠܦܽܘܪܥܢ ܛܒ̈ܬܐ ܒܐܠܦܐ ܐ̱ܪܳܙ ܗ̇ܝ ܕܠܡܶܣܢܐ ܒܺܝܫ̈ܬܐ ܘܢܶܪܰܓ ܛܒ̈ܬܐ ܢܓܰܪܶܓ ܠܢ. ܘܠܰܘ ܠܰܒܪܐ ܚܠܦ ܐܰܒܐ ܡܢܰܓܶܕ. ܐܦ ܠܐ ܐܰܓܪܐ ܕܰܐܒܐ ܠܰܒܪܐ ܝܗܶܒ. ܬܶܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܢܡܽܘܬܘܢ ܒܢܰܝ̈ܐ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܐܰܒܗ̈ܰܝܗܘܢ. ܐܠܐ ܐܢܫ ܒܰܚ̈ܛܗܘܝ ܢܡܽܘܬ. ܘܗܟܰܢܐ ܒܰܢܒ̈ܝܶܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܠܡܐ ܐܚܪܺܢܐ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܐ ܓܘܫܡܢܝܐ ܠܐ ܝܕܥܺܝܢ: ܐܡ̣ܪ ܗ̇ܠܶܝܢ ܕܠܐ ܠܡ ܟܕ ܚܙܶܝܢ ܠܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܡܳܝܬܶܝܢ ܕܠܐ ܦܽܘܪܥܢܐ: ܢܶܟܦܪܽܘܢ ܘܰܒܬܰܪܥܺܝܬܐ ܐܛܘܡܰܛܘܢܝܬܐ ܢܶܫܬܪܓܠܽܘܢ܀

25- ܘܐܢ ܡܰܕܒܚܐ ܕܟܺܐܦ̈ܐ ܬܶܥܒܕ ܠܝ̣: ܠܐ ܬܶܒܢܝܘܗܝ ܒܦܣܺܝ̣̈ܠܬܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܶܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܰܬܪܐ ܠܡܓܠܦ ܟܺܐܦ̈ܐ ܕܕܡܽܘܬܐ ܕܨܰܠܡ̈ܐ ܦܬܰܟܪ̈ܝܶܐ: ܢܶܣܓܕܘܢ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܫܠܶܝܡܘܢ ܠܗܰܝܟܠܐܴ ܘܠܰܘ ܠܡܰܕܒܚܐ ܒܰܦܣܺܝܠܬܐ ܒܢܐ܀

ܡܛܠ ܕܦܰܪܙܠܐܴ ܐܰܢܝ̣ܦܬ ܥܠܰܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܪ ܐܺܝܕܐ ܓܝܪ ܕܺܝܠܟ ܐܰܪܺܝܡܬ ܗ̄ ܦܰܪܙܠܐܴ ܕܒܺܐܝܕܟ܀

26- ܘܠܐ ܬܶܣܰܩ ܒܕܰܪ̈ܓܶܐ ܠܡܰܕܒܰܚܝ̱: ܕܠܐ ܢܶܓܠܐܷ ܦܽܘܪܣܝܟ ܥܠܰܘܗܝ ܗ̄ ܐܦ ܗ̇ܪܟܐ ܠܘ ܗܳܕܐ ܗ̣ܝ ܥܶܠܬܐ: ܐܠܐ ܕܠܐ ܢܶܬܕܰܡܘܢ ܠܚܰܢ̈ܦܶܐ ܕܰܒܕܰܪ̈ܓܶܐ ܣܠܩܺܝܢ ܟܰܪ ܕܨܰܠܡܰܝ̈ܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

1- ܘܗ̇ܠܝܢ ܕܺܝ̣ܢ̈ܐ ܕܰܬܣܝ̣ܡ ܩܕܡܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܒܳܬܪ ܦܽܘܩܕܢ̈ܐ ܥܶܣܪܐ ܟܽܘܠܢܝ̈ܐ: ܦܽܘܩܕܢ̈ܐ ܕܺܝܠܢܝ̈ܐ ܡܰܫܠܡ ܠܗܘܢ ܒܰܙܢܐ ܕܰܡܪܰܚܡܢܘܬܐ ܐܝܟ ܦܽܘܩܕܢܐ ܕܥܠ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܥܡܘܪ̈ܶܐ ܘܐܰܪ̈ܡܠܬܐ ܘܝ̈ܰܬܡܶܐ. ܘܥ̈ܰܠܠܬܐ ܕܚܰܩ̈ܠܬܐ ܘܟܰܪ̈ܡܶܐ ܘܙܰܝܬܐ ܒܫܰܢ̱ܬܐ ܫܒܺܝܥܝܬܐ ܠܰܨܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܘܒܰܙܢܐ ܕܟܺܐܢܘܬܐ ܐܝܟ ܢܰܦܫܐ ܚܠܦ ܢܰܦܫܐ ܘܫܰܪܟܐ܀

6- ܘܢܶܩܘܒ ܡܪܗ ܐܶܕܢܗ ܒܡܰܩܒ݂ܐ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ. ܘܢܶܗܘܐ ܠܗ ܥܰܒܕܐ ܦܳܠܚ ܠܥܠܡ܀

10- ܬܽܘܪܣܳܝܗ̇ ܘܠܒܽܘܫܗ̇ ܘܡܰܫܟܒܗ̇ ܠܐ ܢܒܰܨܰܪ ܗ̄ ܙܽܘܘܓܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܶܢܝܢܗ̇܀

13- ܘܕܠܐ ܟܡܶܢ ܠܗ: ܘܐܠܗܐ ܐܰܫܠܡܶܗ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ: ܥܒܶܕ ܠܟ ܐܰܬܪܐ ܕܢܶܥܪܘܩ ܠܬܰܡܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܠ ܠܟ ܕܽܘܟܬܐ ܗ̄ ܦܳܩܶܕ ܕܗ̇ܘ ܕܠܐ ܒܨܶܒܝܢܗ ܩܛܠ: ܠܐ ܢܶܬܩܛܶܠ܀

14- ܘܐܢ ܢܰܡܪܚ ܓܰܒܪܐ ܥܠ ܚܰܒܪܗ ܘܢܶܩܛܠܺܝܘܗܝ ܒܢܶܟܠܐ: ܡ̣ܢ ܠܘܬ ܡܰܕܒܰܚܝ ܕܒܰܪܝܗܝ ܠܡܶܩܛܠܗ ܗ̄ ܥܠ ܗ̇ܢܐ ܠܰܝܬ ܪ̈ܰܚܡܐ܀

18- ܘܢܶܡܚܶܐ ܓܰܒܪܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܒܟܺܐܦܐ ܐܘ ܒܰܩܛܺܝܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܘ ܒܰܙܘܳܪܐ: ܘܠܐ ܢܡܽܘܬ ܘܢܶܦܠ ܠܡܰܪܥܐ ܗ̄ ܒܶܛܠܢܗ ܘܐܰܓܰܪ ܐܣܝܐ ܒܰܠܚܘܕ ܢܶܬܠ܀

20- ܘܟܕ ܢܶܡܚܐ ܓܰܒܪܐ ܠܥܰܒܕܶܗ ܐܘ ܠܐܰܡܬܶܗ ܒܚܽܘܛܪܐ: ܘܰܢܡܽܘܬ ܬܚܶܝܬ ܐܺܝܕܗ: ܡܶܬܬܕܳܢܘ ܢܶܬܬܕܺܝܢ ܒܩܽܘܫܝ ܟܠ ܬܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܒܰܥܬܐ ܢܶܬܬܒܰܥ ܗ̄ ܡܶܬܩܛܳܠܘ ܢܶܬܩܛܶܠ ܐܢ ܡܶܚܕܐ ܢܡܽܘܬ. ܘܐܢ ܝܰܘܡܐ ܐܘ ܬܪܶܝܢ܆ ܠܐ ܢܶܬܬܕܺܝܢ܀

22- ܘܢܶܡܚܘܢ ܐܰܢ̱ܬܬܐ ܕܒܰܛܢܐ ܘܢܰܦܩܘܢ ܥܽܘܠܗ̇ ܘܠܐ ܢܶܗܘܐ ܩܺܐܪܣܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܢܶܦܘܩ ܒܪܗ̇ ܡܨܰܠܰܡ: ܡܬܚܰܣܪܘ̣ ܢܶܬܚܰܣܰܪ ܒܰܦܬܚ ܚܝܬ܀ ܢܡܘܣܗ ܕܙܰܒܢܰܢ: ܚܰܡܫܺܝܢ ܕܺܝܢܪ̈ܺܝܢ ܦܣܩܺܝܢ ܚܽܘܣܪܢܐ܀

26- ܘܟܕ ܢܶܡܚܐ ܓܰܒܪܐ ܠܥܰܝܢܐ ܕܥܰܒܕܶܗ ܐܘ ܠܥܰܝܢܐ ܕܰܐܡܬܗ ܘܰܢܣܰܪܚܺܝܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܢܰܣܡܶܝܗ̇: ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܢܶܫܒܩܺܝܘܗܝ ܚܠܦ ܥܰܝܢܗ ܗ̄ ܘܗ̇ܟܢܐ ܚܠܦ ܫܶܢܗ܀ ܢܡܘܣ̈ܐ ܕܝܢ ܕܝܰܘܡܢܐ ܠܐ ܦܩܕܺܝܢ ܗ̇ܟܰܢܐ܀

28- ܘܟܕ ܢܶܕܩܽܘܪ ܬܰܘܪܐ ܠܓܰܒܪܐ ܐܘ ܠܐܰܢܬܬܐ ܘܰܢܡܽܘܬ: ܡܶܬܪܓܳܡܘ ܢܶܬܪܓܶܡ ܬܰܘܪܐ ܘܠܐ ܢܶܬܐܟܠ ܒܶܣܪܗ ܗ̄ ܘܗ̇ܟܰܢܐ ܥܰܒܕܐ ܟܕ ܩܳܛܠ ܢܶܬܩܛܠ ܘܡܪܶܗ ܢܶܗܘܐ ܙܰܟܳܝ܀

29- ܘܐܢ ܬܰܘܪܐ ܥܳܓܽܘܫܐ ܗ̱ܘܐ ܘܫܰܡܪܗ ܡܪܗ ܘܩܳܛܠ: ܐܦ ܗ̣ܘ ܢܶܬܩܛܶܠ܀

32- ܘܐܢ ܠܥܰܒܕܐ ܐܘ ܠܐܰܡܬܐ ܢܶܕܩܽܘܪ ܬܰܘܪܐ: ܬܠܬܺܝܢ ܐܶܣܬܝ̣ܪ̈ܝܢ ܕܟܶܣܦܐ ܢܶܬܠ ܠܡܪܗ: ܘܬܘܪܐ ܢܶܬܪܓܡ ܗ̄ ܡܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܙܽܘ̈ܙܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

6- ܡܫܰܠܡܘ ܢܫܰܠܡ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ. ܗ̄ ܢܶܦܪܘܥ܀

9- ܘܥܠ ܟܠ ܐܰܒ݂ܕܬܳܐ ܒܰܦܬܚ ܐܠܦ ܘܪܘܟܟ ܒܶܝܬ ܘܩܽܘܫܝ ܕܠܰܕ ܫܠܺܝܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܪܒܨܐ܀

16- ܘܢܶܕܡܰܟ ܥܰܡܗ̇: ܡܶܣܒ ܢܶܣܒܺܝܗ̇ ܠܗ ܐܰܢܬܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܦܰܪܢܳܝܘ ܢܦܰܪܢܶܝܗ̇ ܠܗ ܐܰܢܬܬܐ܀ 26- ܒܡܰܥܪ̈ܳܒܰܝ ܫܶܡܫܐ ܗܰܒܳܝܗܝ ܠܗ ܒܰܫܠܝ ܗܶܐ܀

27- ܡܛܠ ܕܗܽܘܝܘ ܠܒܳܫܗ ܗ̄ ܟܕ ܠܘܬ ܡܶܕܡ ܡܶܬ̱ܐܡܰܪ ܕܠܐ ܘܰܐܘ ܢܶܬܟܬܶܒ ܒܰܙܩܦܐ܀

28- ܠܕܰܝܢܐ ܠܐ ܬܨܰܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐܠܗ̈ܐ ܗ̄ ܠܡܰܠܐܟ̈ܐ܀ ܘܰܠܪܺܝܫܐ ܕܥܰܡܟ ܠܐ ܬܠܽܘܛ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܠܪ̈ܺܝܫܶܐ ܣܰܓܝܐܢܐܝܬ܀

30- ܫܰܒܥܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܢܶܗܘܐ ܥܡ ܐܶܡܗ. ܘܰܒܝܰܘܡܐ ܬܡܺܝܢܝܐ ܬܶܬܠܝ̣ܘܗܝ ܠܝ̣ ܗ̄ ܒܨܺܝܪ ܠܗ̇: ܕܠܐ ܡܶܚܕܐ ܢܶܬܓܰܙܶܐ ܡ̣ܢ ܐܶܡܗ ܘܰܢܡܘ̣ܬ ܘܝܰܬܺܝܪ ܠܐ. ܕܠܐ ܟܕ ܢܶܪܒܶܐ ܘܢܶܫܡܰܢ܆ ܘܢܶܬܝܰܥܰܢ ܡܪܗ ܘܠܐ ܢܩܰܪܒܝ̣ܘܗܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ

3- ܘܰܠܡܶܣܟܺܢܐ ܠܐ ܬܥܰܕܪ ܒܕܺܝܢܶܗ ܗ̄ ܟܕ ܨܳܒܶܐ ܠܡܶܛܠܡ܀

8- ܫܘ̣ܚܕܐ ܠܐ ܬܶܣܒ: ܡܛܠ ܕܫܽܘܚܕܐ ܡܥܰܘܰܪ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܘܢ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܒܕܺܝܢܐ ܗ̄ ܕܝܕ̈ܥܰܝ ܫܪܪܐ܀

14- ܬܠܬ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܥܒܶܕܘ ܠܝ̣ ܥܰܕܥܺܐܕܐ ܒܫܰܢ̱ܬܐ ܗ̄ ܥܺܐܕܐ ܕܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܘܟܝܬ ܕܦܶܨܚܐ: ܠܥܽܘܗܕܢ ܡܰܦܩܢܐ ܕܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܥܺܐܕܐ ܕܦܶܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܠܥܽܘܗܕܢ ܦܽܘܩܕܢ̈ܶܐ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒܘ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ. ܘܥܺܐܕܐ ܕܰܡ̈ܛܰܠܠܐ ܘܚܽܘܣܝܐ: ܠܥܽܘܗܕܢ ܥܢܢܐ ܕܡܰܛܠܐ ܗܘܬ ܥܠܰܝܗܘܢ܀

15- ܒܝܰܪܚܐ ܕܗܰܒܴ̈ܒܶܐ ܕܒܶܗ ܢܦܰܩܬܘܢ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܗ̄ ܒܢܺܝܣܢ܀ ܘܠܐ ܬܶܬܚܙܘܢ ܩܕܡܰܝ ܣܪܺܝܩܐܻܝܬ ܗ̄ ܐܦ ܒܰܥܒܳܕܐ ܚܰܘܰܘ ܫܽܘܥܒܕܟܽܘܢ܀

18- ܠܐ ܬܕܰܒܰܚ ܥܠ ܚܰܡܺܝܥܐ ܕܡܐ ܕܕܶܒܚܬܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܩܰܪܒ ܕܶܒܚܐ ܚܰܕܬܐ ܥܠ ܥܰܬܺܝܩܐ܀ ܘܠܐ ܢܒܽܘܬ ܬܰܪܒܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܐ ܥܕܰܡܐ ܠܨܰܦܪܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܶܣܪܐ ܘܢܶܣܬܠܐܷ܀

19- ܠܐ ܬܒܰܫܠ ܓܰܕܝܐ ܒܚܰܠܒܐ ܕܐܡܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܰܕܝܐ ܗ̄ ܐܘ ܕܠܐ ܢܶܩܛܠܽܘܢܝܗܝ ܟܡܐ ܕܚܳܝܶܐ ܒܚܰܠܒܐ ܕܶܐܡܗ ܦܳܩܶܕ. ܐܘ ܕܒܗ ܒܚܰܠܒܐ ܕܶܐܡܗ ܠܐ ܢܒܰܫܠܽܘܢܝܗܝ. ܘܐܝܟ ܣܽܘܟܠܐ ܩܰܕܡܝܐ ܕܰܢܚܘ̣ܣܘ݂ܢ ܡܰܪܬܶܐ ܐܢܘܢ. ܘܐܝܟ ܬܪܰܝܢܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܰܟܚܕܐ ܢܡܘܣܐ ܚܰܕܬܐ ܘܥܰܬܺܝܩܐ ܢܫܰܡܠܘܢ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܠܚܰܪܬܐ ܒܡܶܠܬܗ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܪܶܡܙܳܢܐܻܝܬ ܟܳܠܐ܀

29- ܠܐ ܐܶܚܪܽܘܒ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡܰܝܟ ܒܫܰܢ̱ܬܐ ܚܕܐ: ܕܠܐ ܬܶܗܘܐ ܐܰܪܥܐ ܚܰܪܒܐ ܘܬܶܣܓܶܐ ܥܠܰܝܟ ܚܰܝܘܰܬ ܒܰܪܐ ܗ̄ ܕܠܰܡܫܰܓܳܫܽܘܬܗܘܢ ܣܳܐܶܡ ܠܗ̇ ܠܥܶܠܬܐ ܗ̇ܕܐ: ܘܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܘ ܟܠܗܘܢ ܫܳܘܶܝܢ ܕܢܺܐܒܕܘܢ ܐܝܟ ܓܰܒܥܽܘ̈ܢܝܶܐ: ܘܡܶܢܗܘܢ ܡܛܠ ܕܢܶܬܪܕܶܐ ܒܗܽܘܢ ܥܰܡܐ ܩܫܶܐ ܩܕܠܐ ܘܠܐ ܡܰܘܒܶܕ ܐܢܘܢ܀

31- ܘܶܐܥܒܶܕ ܬܚܘܡܟ ܡ̣ܢ ܝܰܡܐ ܕܣܽܘܦ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܝܰܡܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܝܐ ܗ̄ ܣܽܘܪܝܰܐ ܓܰܘܳܝܬܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܡܰܕܒܪܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܢܰܗܪܐ ܗ̄ ܦܪܳܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

9- ܘܰܣܠܶܩ ܡܽܘܫܐ ܘܰܐܗܪܘܢ ܘܢܳܕܳܒ ܘܰܐܒܝ̣ܗܽܘ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܡ̣ܢ ܣܒ̈ܐ ܕܺܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܬܠܬ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܣܠܶܩ ܡܽܘܫܶܐ ܠܛܽܘܪܐ. ܚܕܐ: ܗ̇ܕܐ ܕܰܫܡܰܥ ܥܶܣܪܐ ܦܽܘܩܕܢ̈ܐ ܘܐܰܫܡܥ ܠܥܰܡܐ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ: ܒܕܰܢܣܰܒ ܥܰܡܗ ܠܝܶܫܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܘܰܠܣܒ̈ܐ ܫܒܰܩ ܒܰܫܦܽܘ̈ܠܰܝ ܛܽܘܪܐ: ܘܐܶܬܝܗ̈ܒܝ ܠܗ ܬܰܪܬܶܝܢ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܟܺܐܦܐ. ܘܕܰܬܠܬ: ܗ̣ܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܣܠܶܩ ܟܕ ܬܰܒܰܪ ܠܥܶܓܠܐܴ܀

10- ܘܰܚܙܰܘ ܠܐܠܗܐ ܕܺܝܣܪܐܝܠ ܘܰܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܘܗܝ ܐܝܟ ܥܒܳܕܐ ܕܰܠܒܶܬܐ ܕܣܰܦܝ̣ܠܐܴ ܗ̄ ܓܘܰܢ ܫܡܰܝܐ܀ ܘܐܝܟ ܟܪܽܘܡܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܒܕܰܟܽܝܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܚܙܳܬܐ܀

11- ܘܥܠ ܣܒ̈ܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܐܝܠ ܠܐ ܐܰܘܫܒ ܐܺܝܕܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܐ ܐܰܗܰܪ܀

ܘܚܙܰܘ ܠܐܰܠܗܐ ܘܐܶܟܠܘ ܘܐܶܫܬܺܝܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܶܬܚܙܺܝܘ ܒܕܽܘܟܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܙ ܗ̇ܝ ܕܢܺܝܚܐܝܬ ܘܠܰܘ ܒܰܪܗܳܒܬܐ ܗܘܰܘ ܬܰܡܢ܀

18- ܘܰܗܘܐ ܡܽܘܫܐ ܒܛܽܘܪܐ ܐܰܪܒܥܝܢ ܐܺܝܡܡ̈ܝܢ ܘܐܰܪܒܥܝܢ ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܢ ܗ̄ ܒܡܶܢܝܢܐ ܕܰܫܢ̈ܰܝܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܡܰܕܒܪܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ

4- ܘܬܶܟܠܬܐ ܘܐܰܪܓܘܳܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝܽܘܩܰܢܬܐ ܗ̄ ܡܺܝܛܰܟܣܐ ܙܰܪܩܐ܀ ܘܰܙܚܽܘܪܺܝܬܐ ܗ̄ ܩܶܪܡܶܙ܀ ܘܒܽܘܨܐ ܗ̄ ܟܶܬܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܙܚܽܘܪܺܝܬܐ ܥܦܺܝܦܬܐ ܘܒܽܘܨܐ ܕܰܡܦܰܫܰܠ܀

5- ܘܡܶܫ̈ܟܶܐ ܕܕܶܟܪ̈ܶܐ ܕܐܶܣܦܰܝܢܺܝܩܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܰܣܡ̈ܩܢ܀ ܘܡܰܫܟ̈ܐ ܕܣܽܘܣܓܰܘܢܐ ܗ̄ ܙܰܪܩܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܫ̈ܟܐ ܕܝܽܘܩܰܢ̈ܬܺܝܢܶܐ܀ ܘܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܰܐܫܟܪܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܠܐ ܡܰܒ̱̈ܠܛܶܐ ܗ̄ ܥܶܪܩܐ ܗ̣ܘ ܫܶܡܫܰܐܪ܀

7- ܘܟܺܐܦ̈ܐ ܕܒܶܪ̈ܘܠܐܷ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܣܰܐܪܕܺܝܢ ܣܽܘܡܩܐ܀ ܘܟܺܐܦ̈ܐ ܛܒ̈ܬܐ ܠܦܶܕܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܦܽܘܕܺܝܕܺܝ ܗ̄ ܠܒܽܘܫ ܟܗܢܐ ܕܢܳܚܶܬ ܡ̣ܢ ܠܥܶܠ ܥܕܰܡܐ ܠܪ̈ܶܓܠܐܷ܀ ܘܠܰܦܪܺܝܣܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܟܒܝ݂ܢܬܐ ܗ̄ ܫܰܕܳܝܳܐ܀

10- ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܡܝ̈ܢ ܘܰܦܠܶܓ ܐܽܘܪܟܗ̇ ܘܰܐܡܐ ܘܰܦܠܶܓ ܦܬܝܗ̇ ܘܐܱܡܐ ܘܰܦܠܶܓ ܪܰܘܡܗ̇ ܗ̄ ܕܩܺܒܘܬܐ܀

12- ܘܬܶܚܫܽܘܠ ܠܗ̇ ܐܰܪܒܰܥ ܙܰܩܙ̈ܩܳܢ ܕܕܰܗܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܪܒܰܥ ܥܶܙ̈ܩܬܐ ܕܕܰܗܒܐ܀

13- ܘܬܶܥܒܶܕ ܩܽܘ̈ܦܶܐ ܗ̄ ܡܽܘܟ̈ܠܐܷ ܕܳܡ̈ܝܰܝ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܚܰܝ̈ܘܬܐ܀

17- ܘܰܥܒܶܕ ܚܽܘܣܝܐ ܕܕܰܗܒܐ ܕܰܟܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܶܝܬ ܚܽܘܣܝܐ ܗ̄ ܟܣܳܝܐ ܕܩܺܒܘܬܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܡܶܬܬܣܺܝܡ ܩܽܘܪܒܢܐ ܥܶܠܰܬ݀ ܚܽܘܣܝܐ܀

18- ܘܥܒܶܕ ܬܪܶܝܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܕܰܗܒܐ ܕܢܶܣܟܬܳܐ ܥܒܶܕ ܐܶܢܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܓܺܝ̈ܕܝ ܒܛܽܘܪܢܳܘܣ ܒ݀ܽܐܘܪ̈ܓܰܢܰܐ ܐܽܘܡܳܢܝ̈ܶܐ܀

22- ܘܐܶܬܘܰܥܰܕ ܠܟ ܬܰܡܢ ܘܐܶܡܰܠܶܠ ܥܰܡܟ: ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܚܽܘܣܝܐ ܡ̣ܢ ܒܰܝܢܬ ܬܪܶܝܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܗ̄ ܘܠܐ ܬܶܣܬܢܶܩ ܕܰܒܟܠܙܒܰܢ ܬܶܣܩ ܠܛܽܘܪܐ܀

25- ܘܰܥܒܶܕ ܠܟ ܣܶܦܬܐ ܕܬܶܗܘܐ ܪܡܐ ܦܫܶܟ ܟܕ ܚܳܕܰܪ ܒܰܪܒܨ ܫܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܠܺܝܠܐ ܕܙܰܪܬܐ ܟܕ ܚܳܕܰܪ܀

29- ܘܰܥܒܶܕ ܦܺܝ̈ܠܳܣܶܐ ܗ̄ ܦܺܝܢܟ̈ܐ ܘܟܰܦ̈ܐ ܗ̄ ܡܰܓ̱ܪ̈ܦܳܬܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܠܥ̈ܐ. ܘܙܳܒܽܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܣܰܟܪܘܓܰܗ. ܘܰܡܢܺܝܩ̈ܝܳܬܳܐ ܗ̄ ܟܳܣ̈ܐ܀

30- ܘܰܬܣܺܝܡ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܠܚܶܡ ܐܰܦ̈ܐ ܩܕܡܰܝ ܐܰܡܺܝܢܐܝܬ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܕܣܳܝܘܡܽܘܬ ܩܰܕܡܳܐ܀

31- ܒܳܣܝ̣ܣ ܕܝܠܗ̇ ܗ̄ ܕܰܡܢܪܬܐ. ܘܰܩܢܷ̈ܝܗ̇ ܗ̄ ܓܽܘܫܡܐ ܫܪܺܝܩܐ܀ ܘܶܐܣܩܦܷ̈ܝܗ̇ ܗ̄ ܦܺܝܢܟܐ ܥܶܠܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܓܳܢܗ̇܀ ܘܚܰܙܽܘܪ̈ܝܗ̇ ܘܫܽܘܫܰܢ̈ܝܗ̇ ܗ̄ ܐܣܦܝܪ̈ܶܐ ܓܠܺܝܦ̈ܐ ܕܒܗ̇܀

33- ܬܠܳܬܐ ܐܷܣܩ̈ܦܺܝܢ ܩܒܺܝܥܝܢ ܒܩܰܢܝܐ ܚܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܠܬ ܐܰܓܳܢ̈ܐ ܕܰܡܛܰܟ̈ܣܢ: ܓܰܘܙ̈ܐ ܒܩܰܢܝܐ ܚܰܕ܀ ܬܶܐܘܕܘܛܝܘܢ: ܕܶܡܘ̈ܬܐ ܕܠܽܘ̈ܙܶܐ܀

37- ܘܥܒܶܕ ܫܪ̈ܓܝܗ̇ ܫܰܒܥܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܙ ܫܰܒܘܥܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܥܠܡܐ ܚܳܕܰܪ܀

38- ܘܥܒܶܕ ܡܰܠܩ̈ܛܶܝܗ̇ ܗ̄ ܡܰܣܦܳܪ̈ܝܗ̇: ܘܡܰܙܡܟܷ̈ܝܗ̇ ܒܪܽܘܟܟ ܟܳܘܦ ܗ̄ ܦܺܝܢ̈ܟܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܬܪܡܶܝܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܦܬܝ̈ܠܬܐ ܕܡܶܣܬܰܦܪܺܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ

1- ܘܠܡܰܫܟܢܐ ܬܶܥܒܕ ܥܣܰܪ ܝܳܪ̈ܺܝܥܢ ܗ̄ ܒ̈ܳܬܐ ܕܡܳܐܢ̈ܶܐ ܙܩܺܝܪ̈ܶܐ܀

2- ܡܫܽܘܚܬܐ ܚܕܐ ܠܟܠܗܶܝܢ ܝܳܪ̈ܺܝܥܬܐ ܗ̄ ܡܫܽܘܚܬܐ܀

3- ܚܰܡܫ ܝܪ̈ܺܝܥܢ ܢܶܗܘ̈ܝܢ ܡܰܕܒ̈ܩܢ ܚܕܐ ܒܰܚܕܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

4- ܘܥܒܶܕ ܬܳܐܢܬܐ ܕܬܶܟܠܬܐ ܒܰܙܩܦ ܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܻܝܩ̈ܠܐܷ ܕܝܽܘܩܰܢܬܐ܀

9- ܘܐܰܥܶܦ ܝܳܪܺܝܥܬܐ ܫܬܺܝܬܝܬܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦ̈ܝ ܡܰܫܟܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܬܥܘܦ܀

11- ܘܐܥܠ ܩܽܘܪ̈ܩܣܶܐ ܒܬܳܐܢܴ̈ܬܳܐ ܗ̄ ܩܛܳܪ̈ܐ܀

14- ܘܥܒܶܕ ܦܪܳܣܐ ܠܡܰܫܟܢܐ ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ. ܗ̄ ܣܶܬܪܳܐ܀

19- ܬܪܶܝܢ ܣܡܟ̈ܝܢ ܬܚܶܝܬ ܕܰܦܐ ܚܰܕ ܠܬܰܪܬܶܝܢ ܨܳܝܪ̈ܬܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܬܰܪܬܶܝܢ ܒܳܣܝ̈ܣ܀

24- ܢܶܗܘܘܢ ܓܳܦܺܝܢ ܥܠ ܪܺܝܫܗ̇ ܥܠ ܙܰܩܙܰܩܬܐ ܚܕܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܰܟܚܕܐ ܢܶܗܘܘܢ ܫܘܰܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܳܦܱ̈ܠܺܝܕܶܐ ܕܺܝܠܗܘܢ ܠܩܽܘܠܕܐ ܚܰܕ܀

26- ܘܬܶܥܒܕ ܡܽܘܟ̈ܠܐܷ ܗ̄ ܩܰܝܣ̈ܐ ܕܰܒܗܘܢ ܡܣܰܟܟܝ̣ܢ ܕܰܦ̈ܝ ܬܰܪܥܐ ܡ̣ܢ ܒܶܣܬܪܐ܀

28- ܘܡܽܘܟܠܐ ܡܶܨܥܝܐ ܒܓܰܘ ܕܰܦ̈ܐ ܡܰܥܒܪ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

30- ܘܐܰܩܺܝܡܳܝܗܝ ܠܡܰܫܟܢܐ ܒܙܶܕܩܗ ܒܪܽܘܟܟ ܕܠܰܕ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ

3- ܘܥܒܶܕ ܩܶܕܣܰܘ̈ܗܝ ܠܬܶܫܡܫܬܶܗ ܗ̄ ܩܶܕܪܐ ܕܰܢܚܫܐ ܒܐܶܕܢ̈ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܬܶܥܒܶܕ ܟܠܺܝܠܐ ܠܡܰܕܒܚܐ܀ ܘܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܗ̄ ܩܶܕܪ̈ܶܐ ܕܠܐ ܩܕܠܐ ܘܰܕܠܐ ܐܶܕܢ̈ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܬܰܚܦܺܝܬܐ ܕܺܝܠܗ܀ ܘܩܰܪ̈ܕܠܘܗܝ ܗ̄ ܪ̈ܶܒܺܝܢ ܡ̣ܢ ܩܶܕܣ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܠܦܺܝ̈ܠܳܣܐ ܕܺܝܠܗ܀ ܘܡܰܫܠܰܘܴ̈ܬܗ ܗ̄ ܨܶܢܳܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܦܰܪܙܠܐ܀ ܘܦܺܝܪ̈ܡܰܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܶܝܬ ܢܽܘܪܐ ܕܺܝܠܗ܀

4- ܘܰܥܒܶܕ ܥܠ ܩܰܪܩܶܠ ܐܝܟ ܥܒܳܕܐ ܕܰܡܨܺܝܕܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܕܥܰܪܒܳܠܐ܀

5- ܘܬܶܗܘܐ ܩܰܪܩܶܠ ܢܶܩܒܬܢܐܻܝܬ܀

9- ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܕܳܪܬܐ ܕܒܽܘܨܐ ܥܙܺܝܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܻܝܠܳܘܣ ܕܕܪܬܐ܀

10- ܘܣܡܟܰܝ̈ܗܘܢ ܘܩܽܘܒܥܰܝ̈ܗܘܢ: ܘܰܩܪܳܡܗܘܢ ܕܣܺܐܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܒܳܣܺܝ̈ܣ ܘܩܘܪ̈ܩܣܐ ܘܰܦܣܱ̈ܠܺܝܕܶܗܣ ܗ̄ ܟܰܠܒ̈ܬܐ ܕܠܒܟ̈ܢ ܠܡܶܕܡ ܒܐܚܪܺܢܐ܀ ܥܒܕܐ ܕܨܘܪܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܡܦܰܬܟܽܘܬܐ ܕܨܽܘܪܬܐ ܕܒܰܡܚܰܛܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

4- ܘܗ̇ܠܝܢ ܠܒܽܘܫ̈ܐ ܕܢܶܥܒܕܘܢ ܠܗܽܘܢ ܦܰܪܙܘܽܡܐ ܘܰܦܪܺܝܣܐ ܘܟܽܘܬܺܝܢܐ ܕܒܽܘܨܐ ܥܙܺܝܠܐ ܘܡܰܨܢܰܦܬܐ ܘܗܶܡܝܳܢܳܐ ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ. ܗ̄ ܙܽܘܢܪܐ. ܒܰܪ ܚܰܕܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܟܒܺܝܢܬܳܐ ܘܦܽܘܕܺܝܕܺܝ ܘܟܽܘܬܺܝܢܐ ܕܩܳܘܣܳܡܒܳܘܛܳܘܢ ܘܡܰܨܢܰܦܬܳܐ ܘܗܶܡܝܳܢܐ܀

7- ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܰܬܦ̈ܢ ܢܶܗܘ̈ܝܢ ܡܰܕܒܩ̈ܢ ܠܗ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܒܺܝ̈ܢܬܐ ܕܡܰܠܘ̈ܬܢ܀

9- ܘܣܰܒ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܺܐܦ̈ܐ ܕܒܶܪܘܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܙܡܰܪܓܕܳܐ܀

11- ܟܺܐܦ̈ܐ ܓܠܺܝ̈ܦܬܐ ܓܶܠܦܐ ܕܚܳܬܡܐ ܒܰܙܩܦ ܚܶܝܬ܀ ܡܰܘܚ̈ܕܢ ܘܡܰܫܪ̈ܢ ܒܕܰܗܒܐ ܥܒܶܕ ܐܶܢܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܚܕܺܝܪ̈ܢ ܘܰܚܙܝ̣ܩ̈ܢ܀

13- ܘܰܥܒܶܕ ܡܰܘܚ̈ܕܬܐ ܕܕܰܗܒܐ ܗ̄ ܕܡܽܘܬ ܣܰܟܪ̈ܶܐ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ܀

15- ܘܰܥܒܶܕ ܦܪܺܝܣܐ ܕܕܺܝܢܐ: ܥܒܳܕܐ ܕܐܘܡܳܢܐ ܐܝܟ ܥܒܳܕܐ ܕܦܶܕܬܐ ܗ̄ ܫܡܗ̈ܐ ܕܡܶܬܬܕܺܝܢ̈ܢܐ ܟܳܬܶܒ ܗܘܐ ܥܠܰܘܗܝ ܘܥܐܠ ܩܕܡ ܡܪܝܐ. ܘܡܶܬܓܠܐ ܗܘܐ ܠܗ: ܡ̇ܢܘ̣ ܙܳܟܶܐ܀

16- ܡܪܰܒܰܥ ܢܶܗܘܐ ܟܕ ܐܰܥܺܝܦ ܗ̄ ܥܦܺܝܦܐ܀

ܙܪܶܬ ܐܘܪܟܗ ܘܰܙܪܶܬ ܦܬܳܝܶܗ ܗ̄ ܐܝܟ ܝܘܩܢܐ܀

17- ܘܬܶܫܠܰܡ ܒܗ ܫܰܠܡܘܬܐ ܕܟܺܐܦ̈ܐ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ ܘܰܦܬܚ ܠܡܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܬܶܙܩܽܘܪ ܒܗ ܙܩܽܘܪܐ ܕܟܺܐܦ̈ܐ܀ ܣܶܕܪܐ ܩܰܕܡܝܐ ܣܽܘܡܩܐ ܗ̄ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܐ܀ ܘܙܳܪܓܳܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܚܰܡܪܐ܀ ܘܒܳܪܩܳܐ: ܐܝܟ ܣܶܠܩܐ܀ ܘܗ̇ܠܶܝܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܕܥܺܕܬܐ ܥܶܠܝܬܐ: ܣܪ̈ܦܶܐ: ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܡܰܘܬܒ̈ܶܐ܀

18- ܣܶܕܪܐ ܐܚܪܺܢܐ: ܨܰܕܺܝܕܐ ܗ̄ ܟܽܘܚܠܐ܀ ܘܣܰܦܺܝܠܐ ܗ̄ ܓܘܰܢ ܫܡܰܝܐ܀ ܘܢܶܩܥܬܐ ܐܝܟ ܓܘܰܢ ܕܶܒܫܐ. ܘܗ̇ܠܶܝܢ ܛܽܘܦܣܐ ܕܥܺܕܬܐ ܡܶܨܥܝܬܐ: ܡܳܪ̈ܰܘܬܐ. ܚܰܝܠܰܘ̈ܬܐ. ܘܫܽܘ̈ܠܛܢܶܐ܀

19- ܘܣܶܕܪܐ ܬܠܺܝܬܝܐ: ܩܳܢܟܶܢܘܢ ܐܝܟ ܓܘܰܢ ܩܺܐܪܘܬܐ܀ ܘܩܰܪܟܶܕܢܳܐ ܗ̄ ܐܰܪܓܘܳܢܳܝܐ܀ ܘܥܺܝܢ ܥܶܓܠܐܴ ܗ̄ ܕܰܗܒܢܝܐ܀ ܘܗ̇ܠܝܢ ܛܽܘܦܣܐ ܕܥܺܕܬܐ ܬܠܺܝܬܝܬܐ: ܪ̈ܺܝܫܢܘܬܐ. ܪ̈ܰܒܰܝ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ. ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ܀

20- ܘܣܶܕܪܐ ܪܒܺܝܥܝܐ: ܬܰܪܫܺܝܫ ܗ̄ ܝܽܘܪܩܐ܀ ܘܒܶܪܘܠܐ ܗ̄ ܒܶܝܬ ܚܶܘܪܐ ܠܣܽܘܡܩܐ܀ ܘܝܰܫܦܶܗ ܗ̄ ܩܰܪܢܳܢܳܝܳܐ. ܘܗܠܶܝܢ ܛܽܘܦܣ̈ܐ ܕܥܺܕܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܰܪܥܢܝܬܐ: ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܗ̈ܢܐ ܘܟܗܢ̈ܐ ܘܡܫܰܡܫܢ̈ܐ. ܟܠܗܘܢ ܛܟ̈ܣܶܐ ܝܒ̄܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܰܪܕܺܝܳܘܢ. ܛܽܘܦܰܙܺܝܳܘܢ. ܙܡܰܪܓܕܳܐ. ܐܱܢܬܪܰܩܳܘܣ. ܣܰܐܦܺܝܪܰܐ. ܐܝܰܣܦܺܝܢ. ܠܝܳܘܓܳܘܪܺܝܳܘܢ. ܐܰܟܰܐܛܺܝܣ. ܟܺܐܦ ܕܗܒܐ. ܐܰܡܶܬܳܘܣܛܳܘܣ. ܐܰܘܢܳܟܺܝܳܘܢ. ܒܶܪ̈ܽܘܠܐܶ܀

27- ܠܘܩܒܠ ܕܶܒܩܗ̇ ܒܰܪܒܨ ܕܠܰܕ܀

28- ܘܰܢܕܰܒܩܘܢܶܗ ܠܰܦܪܝ̣ܣܐ ܒܰܦܬܚ ܕܠܰܕ܀

30- ܘܣܝ̣ܡ ܥܠ ܦܪܺܝ̣ܣܐ ܕܕܝ̣ܢܐ: ܢܰܗܺܝܪܐ ܘܫܰܠܡܐ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܬܣܺܝܡ ܥܠ ܦܶܕܬܐ ܕܕܝ̣ܢܐ ܠܓܶܠܝܢܐ ܘܠܰܫܪܪܐ ܗ̄ ܒܝܰܕ ܫܘܚܠܦ ܓܰܘ̈ܢܐ ܕܬܰܪܬܰܥܶܣܪ̈ܐ ܟܺܐܦ̈ܝܢ ܕܣܐܡ ܐܰܢܬ ܥܰܠ ܦܪܺܝ̣ܣܐ ܕܕܺܝ̣ܢܐ܀ ܡܶܬܢܰܗܪ ܐܗܪܘܢ ܘܡܶܬܓܠܐ ܠܗ ܫܪܪܐ ܡܫܰܡܠܝܐ ܒܕܺܝܢ̈ܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܰܒܣܶܦܪܐ ܕܰܬܠܬܐ: ܘܣܡ ܥܠ ܦܪܺܝ̣ܣܐ ܝ̣ܕܥܬܐ ܘܩܘܫܬܐ ܐܡ̇ܪ܀

31- ܘܢܶܗܘܐ ܦܽܘܡܗ ܕܪܺܝܫܗ ܒܓܰܘܗ ܗ̄ ܕܽܘܟܬܐ ܕܒܗ̇ ܥܐܠܐ ܬܐܢܬܐ ܒܦܰܪܙܽܘܡܐ܆ ܡ̣ܢ ܠܓܰܘ ܬܶܗܘܐ܀

32- ܐܝܟ ܦܽܘܡ ܣܺܝܪܶܣ ܢܶܗܘܐ ܠܗ ܕܠܐ ܢܶܨܛܰܪܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܥܒܕܺܝܢ ܥܠ ܟܽܘܪ̈ܳܣܶܐ ܒܕܽܘܒܩܐ ܕܰܟܬܒ̈ܐ܀

34- ܘܙܰܓܐ ܙܰܓܐ ܕܕܰܗܒܐ ܘܪ̈ܘܡܳܢܐ ܥܠ ܫܦܽܘ̈ܠܰܘܗܝ ܕܦܰܪܙܘܡܐ ܟܕ ܚܳܕܰܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܠܒܘܫܐ ܟܕ ܚܳܕܰܪ܀

35- ܘܢܶܫܬܡܰܥ ܩܠܶܗ ܡܐ ܕܥܐܶܠ ܠܩܘܕܫܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܐ ܕܢܳܦܶܩ ܕܠܐ ܢܡܽܘܬ ܗ̄ ܕܰܒܩܠ ܙܓܐ ܢܶܫܬܓܶܡ ܘܠܐ ܢܶܬܪܗܶܒ ܘܰܢܡܽܘܬ ܡ̣ܢ ܚܙܳܬܐ ܙܺܝܥܬܐ ܕܢܽܘܪܢܐ ܕܡܶܬܓܠܐܷ ܠܗ ܒܰܩܕܽܘܫܩܽܘܕܫ̈ܺܝܢ܀

36- ܘܰܓܠܘܦ ܥܠܰܘܗܝ ܓܠܳܦܳܐ ܕܚܳܬܡܳܐ: ܩܘܕܫܐ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܫܶܡ ܡܪܝܐ ܒܗܢܐ ܛܽܘܦܣܐ (יהוה)܆ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܝܰܗܝܰܗ܀

38- ܘܢܶܗܘܐ ܥܠ ܒܶܝܬ ܥܰܝ̈ܢܘܗܝ ܕܰܐܗܪܘܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܡܰܨܢܰܦܬܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܝܰܘܡܢܐ܀ ܠܟܠ ܡܰܘܗܒܰܬ ܩܘܕܫ̈ܝܗܘܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܒܶܝܬ܀

40- ܘܟܱ̈ܠܘܶܐ ܬܶܥܒܕ ܠܗܘܢ ܠܐܺܝܩܪܐ ܘܠܫܘܒܚܐ ܗ̄ ܩܽܘܒ̈ܥܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܨܢܦ̈ܬܐ܀

41- ܘܰܡܫܽܘܚ ܐܶܢܘܢ ܘܫܰܡܠܐ ܐܺܝ̈ܕܝܗܘܢ ܗ̄ ܟܺܝܪ̈ܳܘܛܳܘܢܺܝܬܺܝܢܶܐ ܥܒܶܕ ܐܢܘܢ܀

42- ܘܥܒܶܕ ܠܗܘܢ ܦܰܪ̈ܙܽܘܡܶܐ ܕܒܽܘܨܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܪܒܳܢܩܳܐ ܕܟܶܬܢܐ܀ ܠܰܡܟܰܣܝܘ ܒܶܣܪܐ ܕܥܰܪܛܶܠܝܽܘܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ

1- ܘܣܰܒ ܬܰܘܪܐ ܚܰܕ ܒܰܪ ܒܰܩܪܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܐܶܬܟܕܶܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܱܪܘܳܢܐ ܡ̣ܢ ܬܰܘܪ̈ܶܐ܀

ܘܠܰܚܡܐ ܕܦܰܛܺܝܪܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܶܫܚܐ܀

2- ܚܳܚܪܴ̈ܬܳܐ ܦܰܛܺܝܪ̈ܬܐ ܕܦܺܝ̈ܠܢ ܒܡܶܫܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܶܠܽܘܪ̈ܶܐ ܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ܀ ܘܠܰܓܢ̈ܐ ܦܰܛܺܝܪ̈ܐ ܗ̄ ܟܰܪ̈ܡܺܝܣܶܐ ܕܰܡܛܰܓܢܺܝܢ܀

13- ܘܣܰܒ ܟܠܶܗ ܚܶܠܒܐ ܕܰܩܪܺܝܡ ܠܰܓܘܳܝܳܐ ܗ̄ ܠܬܰܪܒܐ ܒܰܕܗܽܘܝܘ ܕܰܗܺܝ̣ܢܘ̣ܬ ܐܶܣܛܘܟ̈ܣܐ܀ ܘܰܚܨܳܪ ܟܰܒܕܐ ܒܰܙܩܦ ܨܕܶܐ ܗ̄ ܛܪܦܐ ܕܟܰܒܕܐ. ܒܕܰܒܟܰܒܕܐ ܗܘܝܐ ܚܶܡܬܐ ܒܝܰܕ ܡܪܪܬܐ ܕܰܡܫܰܘܬܦܐ ܠܗ̇܀ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܟܽܘ̈ܠܝܳܢ ܗ̄ ܒܕܰܒܗܶܝܢ ܗܘܝܐ ܪܶܓܰܬ ܙܽܘܘܓܐ. ܘܰܒܗܠܶܝܢ ܫܶܪ̈ܫܰܝ ܚܛܗ̈ܐ ܨܳܒܶܐ ܠܡܶܥܪܩ܀

14- ܘܒܶܣܪܗ ܕܬܰܘܪܐ ܘܡܶܫܟܗ ܘܦܶܪܬܶܗ ܒܰܪܒܨ ܦܶܐ ܘܬܰܘ ܡܩܰܫܝܬܐ ܗ̄ ܙܶܒܠܗ ܬܰܘܩܶܕ܀

20- ܘܣܰܒ ܡ̣ܢ ܕܡܶܗ ܘܪܽܘܣ ܥܠ ܛܰܪܦܐ ܕܐܕܢܶܗ ܕܰܐܗܪܘܢ ܕܝܰܡܺܝܢܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܙ ܡܶܫܬܰܡܥܢܘܬܐ ܠܦܽܘܩܕܢ̈ܐ ܝܰܡܺܝ̈ܢܳܝܶܐ ܕܡܪܝܐ܀

ܘܥܠ ܟܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܗܘܢ ܕܝܰܡܺܝܢܐ. ܐ̱ܪܙ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܫܰܡܫܽܘܢ ܠܰܚܛܺܝܬܐ܀ ܘܥܠ ܟܪ̈ܘܬܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܝܗܘܢ ܕܝܰܡܺܝܢܐ. ܐ̱ܪܙ ܗ̇ܝ ܕܰܠܘܬ ܡܝܰܬܪ̈ܬܐ ܢܶܪܗܛܘܢ ܡܛܰܝܒܐܝܬ܀ ܘܬܶܪܘܣ ܒܰܪܒܨ ܬܘ ܕܡܐ ܥܠ ܡܰܕܒܚܐ܀

22- ܘܣܰܒ ܡ̣ܢ ܕܶܟܪܐ ܬܰܪܒܐ ܘܰܐܠܝ̣ܬܐ ܒܰܪܒܨ ܐܠܰܦ ܘܰܚܒܨ ܠܡܰܕ܀ ܘܫܳܩܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܐ: ܐܰܟܡܐ ܕܥܒܕܺܝܢ ܐܰܪ̈ܡܢܳܝܶܐ ܝܰܘܡܢܐ܀

40- ܘܥܶܣܪܘܢܐ ܕܰܢܫܺܝܦܐ ܗ̄ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܥܶܣܪܐ. ܪܽܘܒܥܶܗ ܕܡܽܘܕܝܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܩܶܣ̈ܛܺܝܢ ܐܴܚܕܐ. ܘܗܘܝܘ ܟܰܝܠܐ ܕܩܘܕܫܐ: ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܐ ܥܨܺܝܪܐ. ܪܽܘܒܥܶܗ ܕܗܶܡܺܝܢܐ ܒܰܪܒܨ ܗܶܐ ܘܰܚܒܨ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܙܝܢ ܗ̄ ܟܰܝܠܐ ܕܰܬܫܰܥ ܩܶܣ̈ܛܺܝܢ ܐܳܚܶܕ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ

8- ܘܡܐ ܕܡܰܕܠܶܩ ܐܰܗܪܘܢ ܫܪ̈ܳܓܶܐ ܒܶܝܬ ܫܶܡ̈ܫܶܐ ܢܰܥܛܪܺܝܘܗܝ ܗ̄ ܒܡܰܥܪ̈ܳܒܰܝ ܫܶܡܫܐ. ܘܫܶܡ̈ܫܶܐ ܠܙ̈ܠܝܩܰܝ ܫܶܡܫܐ ܩܳܪܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܡܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܐܰܗܪܘܢ ܠܰܫܪ̈ܓܶܐ ܒܪܰܡܫܐ܀

13- ܗ̇ܟܰܢܐ ܢܶܬܠܘܢ ܟܠ ܕܥܳܒܰܪ ܒܡܶܢܝܢܐ ܦܶܠܓܽܘܬ ܡܰܬܩܳܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܶܠܓܘܬ ܕܺܝܕܪܰܟܡܳܘܢ܀ ܥܶܣܪܺܝܢ ܙܽܘ̈ܙܺܝܢ ܡܰܬܩܳܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܶܣܪܺܝܢ ܠܶܦ̈ܛܶܐ ܠܕܺܝܕܪܰܟܡܳܘܢ܀

15- ܕܥܬܝܪ ܠܐ ܢܰܣܓܐ ܘܰܕܡܣܟܝܢ ܠܐ ܢܰܙܥܰܪ ܗ̄ ܥܠܗܕܐ ܪ̈ܺܝܫܝܬܐ ܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܗܢ̈ܐ ܥܠ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܡܛܰܟܣܺܝܢ ܝܰܘܡܢܐ܀

18- ܥܒܶܕ ܠܰܩܢܐ ܕܰܢܚܳܫܐ ܘܟܰܢܗ̇ ܕܰܢܚܫܐ ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ. ܝܰܘܢܝܐ: ܡܫܳܓܬܐ ܘܒܳܣܺܝ̈ܣ܀

23- ܡܽܘܪܳܐ ܕܰܟܝܐ ܚܰܡܫܡܐܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܺܝܩܠܘܢ: ܣܺܝܩܠܘܢ ܕܝܢ ܪܽܘܒܥܐ ܕܐܘܢܝܩܝܐ ܐܘܟܝܬ ܬܪܶܝܢ ܙܽܘ̈ܙܶܐ ܘܦܶܠܓܗ̇ ܕܐܣܬܺܝܪܐ܀

ܘܩܽܘܢܳܘܡܳܘܢ ܒܶܣܡܐ ܗ̄ ܕܪܨܝܢܝ݂ ܗܰܢܺܝ ܪܺܝܚܐ܀ ܦܶܠܓܘܬܗ ܒܰܙܩܦ ܦܶܐ. ܗ̄ ܐܝܟ ܦܶܠܓܗ ܕܡܘܪܐ܀ 24-  ܘܩܰܢܝܐ ܕܒܶܣܡܐ ܗ̄ ܕܪܺܝܕܗ܀ ܘܩܰܣܝܐ ܗ̄ ܣܰܠܺܝܟܰܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܐܘܪ̈ܣܐ܀

33- ܘܓܰܒܪܐ ܕܰܡܒܰܣܶܡ ܐܰܟܘܬܗ ܘܰܕܢܶܬܠ ܡܶܢܗ ܠܢܽܘܟܪܝܐ: ܢܺܐܒܕ ܡ̣ܢ ܥܰܡܗ ܗ̄ ܐ̱ܪܙ ܡܽܘܪܘܢ ܐܠܰܗܝܐ܀

34- ܣܰܒ ܠܟ ܒܶܣܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܶܣܡܢ̈ܐ܀ ܢܛܳܦܬܳܐ ܒܰܙܩܦ ܛܶܝܬ ܘܬܰܘ ܡܩܰܫܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܛܰܩܛܺܝܢ܀ ܘܛܶܦܪܐ ܘܚܶܠܒܢܳܝܬܳܐ ܒܰܪܒܨ ܚܶܝܬ ܘܰܫܠܝ ܒܶܝܬ ܡܩܰܫܝܬܐ ܘܰܙܩܦ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܣܛܽܘܪܟܐ ܪܰܛܺܝܒܬܐ܀ ܘܰܠܒܽܘܢܬܐ ܕܟܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܝܟܐܢܘܢ ܢܰܗܺܝܪܐ܀

35- ܦܺܝ̈ܠܐܷ ܕܰܕܟܶܝܢ ܠܩܘܕܫܐ ܗ̄ ܕܦܝܠܝܢ ܒܰܚ̈ܕܕܶܐ ܘܰܡܪܰܟܒܺܝܢ ܕܰܟܝܐܻܝܬ܀

36- ܘܫܚܽܘܩ ܡܶܢܗ ܘܐܰܕܩ ܗ̄ ܕܽܘܩ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ

2- ܚܙܺܝ ܕܰܩܪܺܝܬ ܒܫܶܡ ܠܒܰܨܠܺܝܐܝܶܠ ܒܰܪ ܐܽܘܪܝ̣ ܒܰܪ ܚܽܘܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܫܡܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܒܰܨܠܺܝܐܝܠ܀

6- ܘܐܢ̇ܐ ܗܐ ܝܶܗܒܶܬ ܥܰܡܶܗ ܠܐܷܠܻܝܗܰܒ ܒܰܪ ܐܱܚܺܝܣܡܰܟ܀ ܘܢܶܥܒܕܘܢ ܟܠܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܶܕܬܟ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀

14- ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܰܚܠܝܗ̇ ܡܶܬܩܛܠܘ ܢܶܬܩܛܶܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܡܣܰܝܒ ܠܗ̇܀

18- ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܠܘܚ̈ܐ ܕܣܗܕܘܬܐ: ܠܘ̈ܚܶܐ ܕܟܺܐܦܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܰܠܐܰܩܽܘ̈ܣ ܟܺܐܦ̈ܝܬܐ܀ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܢ ܒܨܶܒܥܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܒܪܶܡܙܶܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ

2- ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܐܰܗܪܘܢ: ܦܰܪܶܩܘ ܩܕܳܫ̈ܐ ܕܕܰܗܒܐ ܕܺܐܝܬ ܒܐܶܕܢ̈ܐ ܕܢܶܫܰܝ̈ܟܘܢ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ܟܘܢ ܘܕܰܒܢ̈ܬܟܘܢ ܘܰܐܝܬܰܘ ܠܝ̣ ܗ̄ ܠܐ ܐܰܪܬܺܝ ܐܶܢܘܢ ܕܠܐ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܠܟܘܢ ܐܰܠܗ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܶܐ ܒܰܕܕܚܶܠ ܕܠܐ ܢܶܩܛܠܽܘܢܝܗܝ. ܐܘ ܐܡ̣ܪ: ܟܒܰܪ ܚܳܝܣܺܝܢ ܥܠ ܚܶܫ̈ܠܬܗܘܢ ܘܡܶܬܬܰܗܶܝܢ ܡ̣ܢ ܬܰܪܥܺܝܬܗܘܢ ܒܺܝܫܬܐ܀

4- ܘܨܳܪܶܗ ܒܛܽܘܦܣܐ ܘܥܰܒܕܶܗ ܥܶܓܠܐܴ ܕܢܶܣܟܬܐ ܘܐܡ̣ܪܘ: ܗ̇ܢܘ ܐܰܠܗܟ ܐܝܺܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܗ̣ܢܘܢ ܐܡ̣ܪܘ܀ ܐܰܗܪܘܢ ܕܝܢ ܒܰܠܚܘܕ ܐܰܦܶܣ ܕܢܶܬܥܒܕ ܒܰܕܠܰܘ ܗ̣ܘ ܗܘܐ ܚܳܫܽܘܠܐ܀

7- ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܽܘܫܶܐ: ܚܽܘܬ ܙܶܠ ܠܟ ܡܶܟܐ: ܡܛܠ ܕܚܰܒܶܠ ܥܰܡܟ ܗ̄ ܝܳܕܰܥ ܗܘܐ ܓܶܝܪ ܗ̇ܘ ܝܳܕܥ ܟܰܣ̈ܝܬܐ: ܕܠܐ ܡܢܳܚ ܗܘܐ ܐܰܗܪܘܢ ܒܰܥܒܺܝܕܬܗܘܢ. ܘܥܰܠܗܝ ܐܡ̣ܪ ܕܚܰܒܠ܀

17- ܘܰܫܡܰܥ ܝܶܫܘܥ ܩܳܠܶܗ ܕܥܰܡܐ ܟܕ ܡܶܬܟܬܶܫ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܩܳܥܶܝܢ܀

18- ܩܠܐ ܕܶܝܢ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢ̣ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܡܥܰܢܝ̈ܢܐ ܕܚܰܡܪܐ܀

19- ܚܙܝܗܝ ܠܥܶܓܠܐܴ ܘܠܨܺܝܨ̈ܠܐܶ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܪ̈ܦܣܐ܀ ܘܶܐܬܬܦܺܝܪ ܡܽܘܫܐ ܘܰܫܕܐ ܠܘ̈ܚܶܐ ܡ̣ܢ ܐܺܝܕܗ ܘܬܰܒܪ ܐܶܢܝܢ ܒܰܫܦܽܘ̈ܠܰܘܗܝ ܕܛܘܪܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܙ ܒܽܘܛܳܠܶܗ ܕܥܰܡܐ ܩܰܕܡܝܐ܀

20- ܘܫܳܦܶܗ ܒܫܽܘܦܝ̣ܢܐ ܥܕܰܡܐ ܕܶܐܬܕܩܩ ܐܝܟ ܥܰܦܪܐ ܗ̄ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܥܰܡܐ ܕܐܦ ܠܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܦܪܰܩ ܐܠܰܗܐ ܕܰܓܳܠܐ ܕܰܓܒܰܘ܀ ܘܒܰܙܩܗ̇ ܕܶܩܬܶܗ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܡܰܝ̈ܐ ܘܐܰܫܩܺܝ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܝܺܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܣܓܶܕܘ ܠܗ: ܢܶܬܢܦ̈ܚܢ ܟܰܪ̈ܣܬܗܘܢ܀

21- ܘܐܡ̣ܪ ܡܘܫܶܐ ܠܐܱܗܪܘܢ: ܡܢܐ ܥܒ݂ܕ ܠܟ ܥܰܡܐ ܗܢܐ: ܕܐܰܝܬܺܝܬ ܥܠܰܘܗܝ ܚܛܺܝܬܐ ܪܰܒܬܐ. ܗ̄ ܡܛܠ ܥܰܡܐ ܕܠܐ ܢܺܐܡܪܘܢ: ܕܢܣܶܒ ܒܰܐܦ̈ܝ ܐܰܚܘܗܝ: ܡܰܟܶܣ ܠܗ. ܐܠܐ ܛܒ ܝܳܕܰܥ ܕܠܐ ܡܢܳܚ ܒܰܥܒܺܝܕܬܗܘܢ܀

29- ܡܠܰܘ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟܘܢ ܝܰܘܡܢܐ ܠܡܪܝܐ: ܐ̱ܢܫ ܒܰܒܪܶܗ ܘܒܰܐܚܽܘܗܝ ܒܰܫܠܝ ܡܺܝܡ. ܗ̄ ܕܢܶܛܢܘܢ ܛܢܳܢܐ ܕܡܪܝܐ ܐܰܠܗܗܘܢ ܡܰܠܦ ܠܗܘܢ܀

32- ܗܫܐ ܐܢ ܫܳܒܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܚܛܗܰܝ̈ܗܘܢ: ܘܐܶܠܐ ܥܛܺܝܢܝ ܡ̣ܢ ܣܶܦܪܟ ܕܟܶܬܒܶܬ ܗ̄ ܗ̇ܟܢܐ ܐܦ ܦܰܘܠܘܣ: ܚܶܪܡܐ ܨܒܐ ܠܡܶܗܘܐ ܚܠܦ ܐܰܚܘ̈ܗܝ܀

34- ܙܶܠ ܐܰܘܒܠܝ݂ܗܝ ܒܰܪܒܨ ܒܶܝܬ ܠܥܰܡܐ ܗ̇ܢܐ ܗ̄ ܗܰܕܳܝܗܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ

7- ܘܡܘܫܶܐ ܢܣܰܒ ܡܰܫܟܢܶܗ ܘܢܰܩܫܶܗ ܠܗ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܡܰܫܪܺܝܬܐ܀ ܘܰܩܪܝܗܝ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܐ ܗ̄ ܒܛܽܘܦܣܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܠܰܡܬܩܳܢܘ܀

11- ܘܡܰܠܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܡܽܘܫܶܐ: ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܠܘܩܒܰܠ ܐܰܦ̈ܝܢ ܐܝܟ ܕܡܡܰܠܶܠ ܓܰܒܪܐ ܥܰܡ ܚܰܒܪܶܗ ܗ̄ ܠܰܕܡܽܘܬܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܐ ܗܘܬ ܒܥܰܡܘܕܐ ܕܰܥܢܳܢܐ ܟܒܰܪ ܚ݂ܙܐ ܐܢ ܚ݂ܙܐ ܘܠܰܘ ܠܗ ܠܐܱܠܗܐ: ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܢܐ ܗܘ ܓܝܪ. ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܐܰܡܺܝܪ: ܕܰܚܙܐ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܠܘܩܒܰܠ ܐܰܦܺܝ̈ܢ: ܠܝܰܬܺܝܪܽܘܬ ܒܰܝܬܝܽܘܬ ܡܫܰܘܕܥܐ܀

12- ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܶܡ̣ܰܪܬ ܝܺܕܰܥܬܟ ܒܰܫܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢ݂ܐ ܠܟ ܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠܢܫ܀

13- ܚܰܘܢܝ ܫܘܒܚܟ ܗ̄ ܐܢ̱ܬ ܠܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟ܀

19- ܘܶܐܢ̇ܐ ܐܶܥܒܰܪ ܟܠܶܗ ܛܽܘܒܝ ܩܕܡܰܝܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܷܢ̇ܐ ܐܶܥܒܰܪ ܩܕܡܰܝܟ ܒܬܶܫܒܘܚܬܐ܀ ܘܶܐܩܪܶܐ ܒܰܫܡܐ ܡܪܝܐ ܩܕܡܰܝܟ ܗ̄ ܫܶܡܝ ܒܰܠܚܘܕ ܐܰܘܕܥܟ܀ ܘܶܐܚܽܘܢ ܠܡܰܢ ܕܶܐܚܽܘܢ ܗ̄ ܠܡ̇ܢ ܕܫܳܘܶܐ܀ ܘܐܶܪܚܰܡ ܠܡ̇ܢ ܕܐܶܪܚܰܡ ܒܰܪܒܨ ܐܴܠܰܦ ܘܰܦܬܚ ܚܶܬ. ܗ̄ ܪܶܚܡܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܪܰܚܶܡ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܘܰܪܒܳܨ ܚܶܬ ܡ̣ܢ ܡܪܰܚܡܢܘܬܐ ܘܚܰܬܺܝܬ܀

20- ܘܐܡ̣ܪ: ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢ̱ܬ ܠܡܶܚܙܐ ܐܰܦ̈ܝ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܚܳܙܶܐ ܠܝ̣ ܒܰܪܢܫܐ: ܘܚܳܝܐ ܗ̄ ܟܡܐ ܕܥܡ ܦܰܓܪܐ ܡܥܰܪܙܠ: ܥܰܣܩܐܻܝܬ ܩܳܪܶܒ ܠܝ̣܀

22- ܐܶܣܝ̣ܡܟ ܒܰܡܥܰܪܬܐ ܕܛܰܪܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܚܪܽܘܪܐ ܕܫܽܘܥܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܱܣ: ܒܚܽܘܠܳܢܐ܀ ܘܰܐܓܢ ܐܺܝܕܝ ܥܠܰܝܟ ܗ̄ ܚܰܝܠܝ̱܀

23- ܘܬܶܚܙܐ ܒܶܣܬܰܪܝ ܘܐܰܦ̈ܝ ܠܐ ܢܶܬܚܙ̈ܝܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܶܪ̈ܝܬܝ ܒܰܠܚܘܕ ܬܶܫܬܰܘܕܥܰܢܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

1- ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܽܘܫܶܐ: ܦܣܽܘܠ ܠܟ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܠܘ̈ܚܶܐ ܕܟܺܐܦܐ ܐܝܟ ܩܰܕܡܝ̈ܬܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܙ ܢܡܘܣܐ ܚܰܕܬܐ ܕܰܒܝܕ ܡܫܺܝܚܐ܀

5- ܘܰܩܪܐ ܒܰܫܡܐ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܘܫܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܪܝܐ܀

6- ܘܥܒܰܪ ܡܪܝܐ ܩܕܡܰܘܗܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܰܒܓܶܠܝܢܐ܀

7- ܘܰܡܙܰܟܳܝܘ ܠܐ ܡܙܿܟܐ ܗ̄ ܥܰܕܠܐ ܬܳܝܒܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܚܰܝܒܐ ܠܐ ܡܙܿܟܐ܀

8- ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܠܰܚ̈ܛܗܰܝܢ ܘܬܺܐܪܬܰܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܢܶܗܘܐ ܠܟ ܘܬܶܥܒܕ ܦܪ̈ܝܫܬܐ ܫܒܺܝܚ̈ܬܐ܀

13- ܡܰܕܒܚܝ̈ܗܘܢ ܥܰܩܰܪܘ ܘܩܳܝ̈ܡܳܬܗܘܢ ܬܒܿܪܘ. ܘܕܶܚ̈ܠܬܗܘܢ ܦܿܣܩܘ ܗ̄ ܘܬܶܥܒܕ ܥܰܡܗܘܢ ܪܚܡܘܬܐ: ܕܠܐ ܢܶܬܗܰܦܟܘܢ ܒܬܪ ܐܰܠܗܝ̈ܗܘܢ܀

24- ܘܐܰܦܬܐ ܬܚܽܘܡܟ. ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ܀

25- ܠܐ ܬܶܟܽܘܣ ܒܰܪܒܨ ܬܱܘ ܥܠ ܚܰܡܝ̣ܥܐ܀

28- ܘܟܬܰܒ ܥܠ ܠܽܘܚ̈ܐ ܕܟܺܐܦܐ ܡܶܠܝ̈ ܩܝܡܿܐ. ܥܶܣܪ̈ܐ ܦܶܬܓܡ̈ܺܝܢ ܗ̄ ܕܢܶܗܘܘܢ ܢܳܛܪܺܝܢ: ܒܟܺܐܦܐ ܠܐ ܡܶܬܠܰܚܝܢܐܻܝܬ. ܒܰܕܡܶܢܗܘܢ ܘܒܗܽܘܢ ܒܰܥܓܰܠ ܡܶܬܠܚܶܝܢ: ܐ̱ܪܙ ܢܰܦܫܐ ܘܦܰܓܪܐ܀

29- ܘܡܘܫܶܐ ܠܐ ܝ̣ܕܥ ܕܐܙܕܗܺܝ ܡܫܟܐ ܕܰܐܦܘ̈ܗܝ܆ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܐܫܬܰܒܚܰܬ݀ ܚܙܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ܀

33- ܐܰܪܡܺܝ ܥܠ ܐܰܦܘ̈ܗܝ ܫܽܘܫܶܦܐ. ܝܰܘܢܝܐ: ܬܰܚܦܺܝܬܐ.

34- ܘܟܕ ܥܿܐܠ ܗܘܐ ܡܘܫܶܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗ. ܫܿܩܠ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܫܽܘܫܶܦܐ ܢܶܩܒܬܢܐܻܝܬ܀ ܕܡܬܦܰܩܕ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܐ

11- ܡܰܫܟܢܐ. ܘܦܪܣܗ. ܘܟܣܳܝܗ. ܝܰܘܢܝܐ: ܘܙܩܽܘܪ̈ܝ ܨܶܒܬܗ ܘܬܰܚܦܝ̈ܬܗ ܘܦܪ̈ܦܘܗܝ܀

22- ܐܰܝܬܺܝܘ ܫܶܐܪ̈ܐ. ܒܰܪܒܨ ܫܺܝܢ ܘܰܩܕܳܫ̈ܶܐ. ܘܟܠ ܓܒܰܪ ܕܐܦܪܶܫ ܦܽܘܪܫܢܐ ܒܝܰܕ ܐܴܠܰܦ ܘܰܪܒܨ ܪܺܝܫ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ

11- ܡ̣ܢ ܣܶܛܪܗ ܕܕܒܩܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܩܽܘܠܕܐ ܬܪܰܝܢܐ܀

12- ܘܡܰܩܒ̈ܠܢ ܬܢ̈ܐܬܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܚܕܳܐ ܠܘܩܒܰܠ ܚܕܳܐ܀

19- ܘܰܥܒܰܕܘ ܦܪ̈ܳܣܶܐ ܠܡܰܫܟܢܐ. ܡܶܫܟ̈ܐ ܕܕܶܟܪ̈ܶܐ ܕܶܐܣܦܺܝܢܺܝܩܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܰܚܦܺܝܬܐ ܠܡܰܫܟܢܐ ܡܶܫ̈ܟܶܐ ܪ̈ܨܺܝܦܶܐ ܕܕܶܟܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܦܠܺܝ̈ܚܶܐ܀

22- ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܨܳܝܪ̈ܢ. ܠܕܦܐ ܚܕ. ܝܰܘܢܝܐ: ܬܪܶܝܢ ܐܩܘ̈ܢܐ ܠܥܡܽܘܕܐ ܚܰܕ܀

24- ܬܪ̈ܶܝܢ ܣܡܳܟ̈ܝܢ. ܝܰܘܢܝܐ: ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܒܣܺܝ̈ܣ.

29- ܘܗܘ݂ܘ ܡܰܬܶܐܡܻܝܢ. ܝܰܘܢܝܐ: ܫܘ̈ܝܐ. ܓܳܦܝܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܘܢ ܥܠ ܙܰܩܙܰܩܬܳܐ. ܝܰܘܢܝܐ: ܫܘܶܝܢ ܠܩܽܘܠܕܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ

9- ܥܠ ܚܽܘܣܝܐ ܗ̈ܘܰܝ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ  ܐܱܦ̈ܝܗܘܢ ܕܰܟܪ̈ܘܒܶܐ܀

12- ܘܥܒܰܕ ܠܗ ܣܦܬܐ. ܦܫܟ ܟܕ ܚܳܕܰܪ. ܝܰܘܢܝܐ: ܟܠܺܝܠܐ ܙܪܬܐ܀

16- ܡܰܓ̈ܣܰܘܗܝ ܘܟܰܦܰܘ̈ܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܓ̈ܘܗܝ ܘܙܰܠܳܥܘ̈ܗܝ܀

19- ܬܠܬܐ ܐܣܩ̈ܦܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܽܘܙܢܝ̈ܐ ܘܡܰܣܡ̈ܟܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

8- ܘܰܥܒܶܕ ܠܰܩܢܐ ܕܰܢܚܫܐ ܘܟܰܢܗ̇ ܕܺܝܠܗ̇ ܕܰܢܚܫܐ. ܒܶܝܬ ܡܰܚܙܝ̈ܐ ܕܢܶܫ̈ܐ ܕܐܬܝ̈ܢ ܠܰܡܨܰܠܝܘ܆ ܒܬܰܪܥܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܐ. ܗ̄ ܥܕܰܡܐ ܠܠܰܩܢܐ ܕܰܫܝܓܬܐ ܒܰܠܚܘܕ ܩܳܪ̈ܒܢ ܗܘ̈ܰܝ ܢܶܫ̈ܐ. ܘܡ̣ܢ ܬܰܡܢ ܚܙ̈ܝܢ ܗ̇ܠܶܝܢ ܕܰܠܓܰܘ. ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܡܰܚܙܝ̈ܬܐ ܕܗ̇ܢܶܝܢ ܕܨܝ̈ܡܢ ܗܘ̈ܝ܀ ܠܘܬ ܬܰܪܥܐ ܕܡܰܫܟܢܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܰܚܙܝ̈ܬܐ ܕܗ̇ܢܶܝܢ ܕܶܐܬܟܰܢ̈ܟܝ ܐܶܬܬܰܩܢܬ ܠܰܩܢܐ ܘܕܰܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܣܰܓܺܝ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܣܽܘ̈ܟܠܐܷ  ܓܰܠܝܐ܀

16- ܟܠܗܘܢ ܣܕܪ̈ܐ ܕܕܪܬܐ. ܝܘܢܝܐ: ܘܺܝ̈ܠܐܰܣ ܘܣܡܟ̈ܐ. ܘܣܡܟ̈ܐ ܠܥܰܡܘ̈ܕܶܐ. ܝܰܘܢܝܐ: ܒܣܺܝ̈ܣ. ܘܩܒܥ̈ܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܢܩ̈ܘܠܐܣ. ܘܰܩܪ̈ܡܐ ܕܪ̈ܺܝܫܰܝܗܘܢ. ܝܰܘܢܝܐ: ܩܦܠܝ̈ܕܝܗܘܢ܀

24- ܗܿܘܐ ܕܰܗܒܐ ܕܦܽܘܪܫܢܐ ܥܶܣܪ̈ܝܢ ܘܬܫܥ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ. ܘܰܫܒܰܥܡܐܐ ܘܬܰܠܬܺܝܢ ܡܰܬܩܠܺܝ̈ܢ ܒܡܰܬܩܠܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܝܰܘܢܝܐ: ܘܫܒܰܥܡܐܐ ܘܰܬܠܬܺܝܢ ܣܺܝ̈ܩܠܘ ܐܝܟ ܣܝܩܠܘܢ ܕܩܘܕܫܐ ܗ̄ ܟܰܟܪܐ. ܐܝܟ ܪܶܥܝܢܗ ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܐܰܦܺܝܦܐܢܝܘܣ: ܡܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܠܺܝܛܪ̈ܶܐ ܐܝܬܝܗ̇܀ ܘܠܺܝܛܪܐ ܬܪܬܥܣܪܐ ܘܢܐܩܝ̈ܣ. ܘܐܘܢܝܩܝܐ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܐܶܣܬܝܪ̈ܝܢ. ܘܐܣܬܝܪܐ ܬܪܶܝܢ ܣܺܝ̈ܠܩܘ. ܘܣܺܝܩܺܠܳܘܢ ܬܪܝܢ ܠܦ̈ܛܐ ܐܰܘܟܝܬ ܬܪܶܝܢ ܙܽܘ̈ܙܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥܐ

3- ܘܰܐܪܶܩܘ ܛܣ̈ܐ ܕܕܰܗܒܐ ܘܰܦܣܰܩܘ ܚܽܘ̈ܛܶܐ ܠܡܰܥܒܪܘ ܒܓܰܘ ܬܶܟܠܬܐ. ܘܰܒܓܰܘ ܐܰܪܓܽܘܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܶܬܦܣܩܘ ܦ̈ܐܛܰܠܐ ܕܕܰܗܒܐ. ܡܢ̈ܐ ܕܢܶܙܕܰܩܪ̈ܢ ܥܡ ܬܶܟܶܠܬܐ ܘܐܰܪܓܽܘܢܐ ܗ̄ ܥܒܿܕܐ ܕܢܣܝܓ܀

4- ܟܰܬܦ̈ܬܐ ܥܒ݂ܕܘ ܠܗ̇ ܡܰܕܒ̈ܩܬܐ ܒܰܦܬܚ ܡܝܡ܀

21- ܘܠܐ ܦܿܪܶܩ ܗܘܐ ܚܽܘܣܝܐ ܡ̣ܢ ܥܶܠܰܘܰܝ ܦܶܕܬܐ. ܒܰܪܒܨ ܥܶܐ ܘܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ ܘܰܐܘ. ܗ̄ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܦܶܕܬܐ ܚܺܝܛ ܗܘܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܬܬܪܫܠܝ ܦܶܕܬܐ ܡ̣ܢܗ̇ ܕܟܒܺܝܢܬܐ܀

28- ܘܫܘܒܚܐ ܕܟܠܘ̈ܐ ܕܒܽܘܨܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܟܠܺܝܠܐ ܡ̣ܢ ܒܽܘܨܐ܀

29- ܘܗܡܝܢܐ ܕܒܽܘܨܐ ܥܙܺܝܠܐܴ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܙܘ̈ܢܐܣ ܡ̣ܢ ܒܽܘܨܐ ܡܰܦܫܠܐܴ܀

30- ܘܰܥܒܰܕܘ ܟܠܺܝܠܐ ܕܰܢܙܺܝܪܽܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܰܣܐ ܕܕܰܗܒܐ܀

31- ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܒܶܗ ܚܽܘܛܐ ܕܬܟܠܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܝ̣ܪܐ ܕܬܶܟܶܠܬܐ܀

 

ܦܣܘܩܐ ܕܐܪܒܥܝܢ

5- ܘܣܺܝܡ ܡܰܕܒܚܐ ܕܕܰܗܒܐ. ܗ̄ ܬܪܶܝܢ ܡܰܕܒ̈ܚܶܐ ܗܘܰܘ. ܚܰܕ ܕܥܶܛܪܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܐܚܪܺܢܐ ܕܰܥܠܳܬܐ ܕܰܣܡܺܝܕܐ܀

36- ܘܐܺܝܩܪܶܗ ܕܡܪܝܐ. ܡܠܐܴ ܡܰܫܟܢܐ ܒܰܙܩܦ ܠܡܰܕ. ܗ̄ ܥܢܢܐ ܕܫܳܟܢܐ ܗܘܬ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܡܐ ܕܡܶܣܬܰܠܩܐ ܥܢܢܐ ܡ̣ܢ ܥܠܰܘܰܝ ܡܰܫܟܢܐ: ܫܩܿܠܝܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܝܺܣܪܐܝܠ ܒܟܠ ܡܰܫܩܠܢܰܝ̈ܗܘܢ. ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܫܩܠܺܝܢ ܥܡ ܝܺܩܰܪܬܗܘܢ܀

 

ܫܠܡ ܟܬܒܐ ܕܡܦܩܢܐ

ܐܘܟܝܬ ܣܦܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܐܘܪܝܬܐ