ܣܦܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܠܟ̈ܐ

ܬܘܒ

ܒܚܝܠ ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ

ܣܦܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܠܟ̈ܐ

ܩܕܡܝܬ ܦܪܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

 

 

 

ܩܕܡܝܬ ܦܪܡܝܘܢ

ܠܗ̇ܢܐ ܟܬܳܒܐ ܟܳܗܢܐ ܐܢܳܫ ܕܰܫܡܶܗ ܝܳܗܘ ܒܰܪ ܚܢܢ ܐܰܟܬܒܶܗ ܘܰܒܙܰܒܢܗ ܐܶܬܟܬܶܒ ܐܳܦ ܣܦܰܪ ܕܒܶܪܳܝܡܶܢ. ܘܥܰܠܗ̇ܕܐ ܗ̇ܢܐ ܠܘܳܬ ܗ̇ܘ ܡܫܰܕܪ ܘܗܰܘ ܠܘܬ ܗ̇ܢܐ. ܐܶܠܐ ܗ̇ܢܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡܶܬܩܰܒܠ ܠܘܬ ܟܠܢܳܫ ܡܛܠ ܕܰܒܪܘܚܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܐܶܬܟܬܶܒ. ܘܰܟܬܳܒܐ ܕܰܫܡܽܘܐܝܠ ܬܪܶܝܢ ܟܬܳܒ̈ܐ ܡܶܬܡܢܶܐ ܠܘܬ ܝܰܘܢܝ̈ܐ ܘܗ̇ܢܐ ܬܠܺܝܬܝܐ. ܘܡ̣ܢ ܦܶܬܓܳܡܐ ܗ̇ܘ ܕܰܡܪܰܕ ܡܽܘܐܒ ܥܠ ܡܰܠܟܐ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ ܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܐܴܚܒ ܡܫܰܪܐ ܟܬܳܒܐ ܪܒܺܝܥܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

1- ܘܡܰܠܟܐ ܕܰܘܝܕ ܣܐܶܒ ܒܰܪܒܨ ܐܴܠܰܦ ܘܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܰܫ ܘܥܠ ܒܰܫܢܝ̈ܐ ܗ̄ ܒܪ ܫܰܒܥܺܝܢ ܗܘܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܗܳܝܕܶܝܟ. ܬܠܳܬܝܢ ܩܕܳܡ ܕܢܰܡܠܟ ܘܰܐܪܒܥܝܢ ܒܳܬܪ ܕܰܐܡܠܶܟ ܘܐܰܝܟܰܢܐ ܗ̇ܢܐ ܟܠܗ ܩܰܪ ܦܰܓܪܗ. ܘܗܳܐ ܟܳܠܒ ܒܪ ܝܽܘܦܢܝܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܕܐܡ̇ܪ ܠܝܶܫܘܥ ܒܰܪܢܘܢ: ܕܒܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܗܘܺܝܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܕ ܫܰܕܪܰܢܝ ܡܘܫܶܐ ܠܡܶܓܫܗ̇ ܠܐܪܥܐ ܘܗܳܫܐ ܒܰܪ ܬܡܳܢܝܢ ܐ̱ܢ݂ܐ ܘܚܰܡܫ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܚܰܝܠܝ ܕܗܝܕܶܝܟ ܘܕܗܳܫܐ ܫܘܶܐ ܗܽܘ ܠܰܩܪܒܐ ܘܠܡܶܦܩ ܘܰܠܡܶܥܠ܀

ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܐܳܡܪܝܢ ܕܒܰܪ ܣܰܝܒܘܬܐ ܗܘܳܐ ܘܥܰܠܗܳܝ ܥܓܰܠ ܩܰܪ. ܘܒܰܣܦܰܪ ܒܪܝܡܝܢ ܐܰܡܺܝܪ: ܕܡ̣ܢ ܟܕ ܚܙܳܐ ܡܰܠܐܟܐ ܕܡܰܚܪܶܒ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܗ ܕܶܥܟܰܬ݀. ܘܕܳܢܝܐܝܠ ܨܰܠܰܚܝܐ ܐܡ̇ܪ: ܕܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܕܰܚܛܳܐ ܒܰܐܢ̱ܬܬܗ ܕܐܘܪܝܐ: ܣܰܓܝ ܡܫܰܢܶܩ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܗ ܒܨܰܘܡܐ ܘܩܰܘܡܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ: ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܠܡ ܚܘܰܪܘ ܐܝܟ ܡܰܘܩ̈ܕܶܐ܀ ܘܰܡܟܰܣܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܒܰܠܒܽܘܫ̈ܐ ܘܠܐ ܫܳܚܢ ܗ̄ ܒܗ̇ܝ ܕܡܳܐܢ̈ܐ ܐܢ ܠܐ ܫܳܚܢܺܝܢ ܡ̣ܢ ܚܰܡܺܝܡܘܬܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ: ܠܐ ܗܳܦܟܝܢ ܡܫܰܚܢܝܢ. ܘܕܕܰܘܝܕ ܡܚܺܝܠܐ ܗܘܳܬ ܗܳܝܕܶܝܟ ܚܰܡܝܡܘܬܶܗ܀

2- ܘܬܶܫܟܰܒ ܒܥܽܘܒܟ ܘܢܶܫܚܢ ܠܡܪܢ ܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܒܗ̇ܝ ܕܰܦܓܰܪ ܛܰܠܝܘܬܐ ܟܕ ܠܐ ܢܶܫܬܰܡܫ ܪܶܕܝܐ: ܠܘ ܠܐ ܫܺܝܽܘܬܐ ܒܰܠܚܘܕ ܕܚܰܡܝ̣ܡܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܡܥܰܫܢܐ: ܐܠܐ ܘܒܟܡܳܝܽܘܬܗ̇ ܡܰܘܣܦܳܐ. ܘܐܝܟ ܡܶܫܚܐ ܠܰܫܪܳܓܐ ܡܪܰܒܝܐ. ܝܰܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܝ ܐܡ̇ܪ: ܕܐܳܦܶܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܕܰܘܝܕ ܐܝܟ ܕܠܰܡܫܰܚܳܢܽܘܬܗ ܒܥܐܘܗ̇ ܠܰܥܠܰܝܡܬܐ ܒܬܘܠܬܐ: ܕܗ̣ܝ ܐܰܒܝܫܓ ܫܺܝܠܘܡܳܝܬܐ: ܒܪܰܡ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡܶܛܠܬܗ ܕܢܺܝܫܐ ܐܰܫܦ ܕܬܺܐܬܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܟܕ ܠܐ ܢܶܫܬܰܘܬܦ ܠܗ̇: ܢܶܩܦܚ ܠܪܶܓܬܳܐ ܕܐܶܙܕܟܝ ܒܰܒܪܬ ܫܒܰܥ܀

4- ܘܰܗܘܬ ܠܡܰܠܟܐ ܡܫܰܡܫܢܺܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܫܰܚܢܳܢܺܝܬܐ ܘܰܡܫܰܡܫܐ ܠܗ ܠܡܰܠܟܐ ܘܠܐ ܝܰܕܥܗ̇ ܗ̄ ܠܐ ܚܰܟܡܗ̇܀

5- ܘܐܕܘܢܺܝܳܐ ܒܰܚܒܨ ܢܽܘܢ ܘܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ ܒܰܪ ܚܶܓܝܰܬ ܒܰܪܒܨ ܚܶܐ ܒܰܦܬܚ ܝܽܘܕ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ. ܗ̄ ܒܪܗ ܕܝ̣ܠܗ ܕܕܰܘܝܕ܀ ܡܶܬܪܰܘܪܰܒ ܗܘܳܐ ܘܡܫܬܰܩܠ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܘܩܽܘܦ ܘܐܡ̇ܪ: ܐܢ̇ܐ ܐܰܡܠܟ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܪܰܒ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܫܠܶܝܡܘܢ ܘܠܗ ܡܳܛܝܐ ܗܘܳܬ ܡܰܠܟܘܬܐ܀

8- ܠܐ ܗܘܰܘ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ ܒܳܬܪ ܐܕܘܢܺܝܳܐ ܗ̄ ܘܕܰܒܚ ܐܕܘܢܺܝܳܐ ܥܳܢ̈ܐ ܘܬܰܘܪ̈ܶܐ ܘܰܡܦܰܛܡ̈ܐ ܥܠ ܟܺܐܦܐ ܪܰܒܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܘܳܬ ܟܺܐܦܐ ܕܙܽܘܐܶܓܶܬ ܒܰܥܨܳܨ ܙܰܝ ܘܰܪܒܳܨ ܐܴܠܰܦ ܘܓܳܡܰܠ ܡܪܰܟܰܟܬܐ:

9- ܕܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܥܝܢ ܩܳܨܪܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܩܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܰܝܢܐ ܕܪܽܘܓܶܠ ܒܰܥܨܨ ܪܺܝܫ ܘܰܪܒܨ ܓܳܡܰܠ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀

13- ܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܐ ܝ̣ܡܰܝܬ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܐܝܟ ܓܒܰܝܬ ܗ̄ ܒܡܪܝܐ ܐܰܠܗܟ܀

20- ܥܰܝܢ̈ܘܗܝ ܕܟܠܗ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܥܠܝܟ ܗ̣ܘ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗ̇ܪܟܐ ܐܝ̣ܬ ܠܡܶܕܰܥ ܫܚܺܝܡܽܘܬ ܡܰܦܰܩܬܐ ܦܫܺܝܛܬܐ ܕܰܚܠܦ ܥܠܰܝܟ ܐܶܢܝܢ: ܥܠܰܝܟ ܗ̣ܘ ܐܡ̇ܪ. ܘܓܰܠܝܐ ܕܥܰܝܢ̈ܐ ܠܘ ܣܽܘܟܠ ܚܕܳܢܳܝܐ ܕܶܟܪܳܢܝܐ ܩܳܢܝ̈ܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠܰܝܟ ܗ̣ܘ ܠܘܬܟ ܐܡ̇ܪ ܘܫܰܦܝܪ܀

21- ܐܶܗܘܐ ܐܷܢܐ ܘܒܶܪܝ ܫܠܶܝܡܘܢ ܚܰܛܳܝܺܝ̈ܢ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ ܘܰܙܩܳܦ ܛܶܝܬ ܘܰܚܒܨ ܝܽܘܕ. ܗ̄ ܠܝ̣ ܐܝܟ ܕܰܠܓܰܝܪܬܐ ܢܚܰܣܶܕ ܥܰܡܐ ܘܰܠܒܪܝ ܐܝܟ ܕܰܠܒܰܪ ܓܘܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܐܕܺܝܢܢ ܗ̄ ܡܺܣܬܪܩܺܝܢܰܢ ܐܢ̇ܐ ܘܒܶܪܝ ܡ̣ܢ ܐܝ̣ܩܪܐ܀

24- ܘܗ̣ܘ ܢܶܬܒ ܥܠ ܟܽܘܪܣܰܝ ܒܰܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ܀

30- ܐܠܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܝ̣ܡܺܝܬ ܒܰܚܒܨ ܡܺܝܡ ܘܪܽܘܟܟ ܬܰܘ܀

33- ܘܰܐܪܟܒܘ ܠܰܫܠܶܝܡܘܢ ܒܶܪܝ ܥܠ ܟܽܘܕܰܢܬܐ ܕܝ̣ܠܝ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܡܽܘܠܐܴ ܒܰܥܨܨ ܡܺܝܡ ܘܰܙܩܦ ܠܳܡܰܕ. ܗ̄ ܟܽܘܕܰܢܬܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܝܰܩܪܐ ܗܘܳܬ ܠܘܬ ܥܶܒܪ̈ܝܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̇ܫܐ ܠܘܬ ܐܰܪ̈ܐܒܝܐ: ܘܒܳܠܶܣܛܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܒܶܝܬ ܘܛܶܝܬ ܘܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ ܕܗܽܘ ܚܡܳܪܐ ܚܶܘܳܪܐ ܙܥܽܘܪܐ ܡܶܨܪܝܐ ܕܝܰܬܝ̣ܪ ܗܠܽܘܟ ܠܘܬ ܝܰܘܢܝ̈ܐ܀ ܘܐܰܘܒܠܽܘܗܝ ܒܰܫܠܝ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܓܰܐܻܝܘܢ ܒܰܦܬܚ ܓܳܡܰܠ ܘܰܚܒܳܨ ܐܴܠܰܦ ܘܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ܀

34- ܘܢܶܡܫܚܽܘܢܗ ܬܰܡܢ ܗ̄ ܐܰܝܟܐ ܕܣܺܝܡ ܗܘܐ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܐ܀

35- ܠܗ ܦܶܩܕܶܬ ܒܰܪܒܨ ܦܶܐ ܘܕܳܠܰܕ ܡܩܰܫܝܬܐ ܕܢܶܗܘܐ ܡܰܠܟܐ܀

38- ܘܩܰܫ̈ܳܬܶܐ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܘܰܙܩܳܦ ܫܺܝܢ ܘܰܪܒܨ ܬܰܘ ܡܩܰܫܝܬܐ: ܘܕܫܳܕܝܢ ܒܩܶܠܥ̈ܐ ܒܰܪܒܨ ܩܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܠܳܦ ܗ̇ܢܐ ܦܶܬܓܳܡܐ: ܘܚܐܪ̈ܐ ܘܦܳܠܚ̈ܐ ܒܰܙܩܦ ܦܶܐ ܐܡ̇ܪ. ܗ̇ܟܘܬ ܥܶܒܪܝܐ ܒܐܪܐܬܺܝ ܘܦܠܬܺܝ ܐܡ̇ܪ܀

40- ܘܥܰܡܐ ܪܳܒܥܝܢ ܒܰܪ̈ܒܺܝܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܥܰܢܝܢ ܒܓܽܘ̈ܕܶܐ܀ ܘܐܨܛܰܪܝܬ݀܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܙܳܡܬ݀ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܙܡܳܡܐ܀

41- ܐܰܪܥܐ ܒܩܳܠܗܘܢ܀ ܟܕ ܓܰܡܰܪܘ ܠܡܶܐܟܠ ܒܰܦܬܚ ܓܳܡܰܠ ܘܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܠܶܡܘ܀

52- ܘܐܡ̣ܪ ܫܠܶܝܡܘܢ ܐܢ ܢܶܗܘܐ ܒܪ ܚܰܝܠܐ ܗ̄ ܢܶܬܚܰܝܠ ܒܝܕ ܐܘܕܘܢܝܐ ܐܳܚܝ: ܘܠܐ ܢܶܒܥܶܐ ܠܢܰܦܫܗ ܡܰܠܟܘܬܐ ܛܪܽܘܢܐܝܬ܀ ܠܐ ܢܶܦܶܠ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܘܦܶܐ ܡ̣ܢ ܣܰܥܪܐ ܕܪܺܝܫܗ ܥܠ ܐܰܪܥܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

5- ܗܳܫܐ ܐܢܬ ܝܳܕܥ ܐܰܢܬ ܡܶܕܡ ܕܥܒ݂ܕ ܠܺܝ ܝܺܘܐܒ ܒܰܪ ܨܘܪܝܐ ܗ̄ ܕܶܐܬܪܘܪܒ ܥܠܰܝ ܒܐܶܒܠܐ ܕܺܝܠܝ ܕܥܠ ܐܰܒܺܝܫܠܘܡ. ܘܠܘ ܟܕ ܐܰܚܺܝܕ ܐܰܟܬܐ ܗ̣ܘ ܕܰܘܺܝܕ ܒܠܶܒܗ ܡܦܰܩܕ ܠܰܫܠܝܡܘܢ ܕܢܶܬܢܰܩܡ ܡ̣ܢ ܝܺܘܐܒ ܕܩܛܠ ܠܐܰܒܢܺܝܪ ܒܰܪ ܢܺܝܪ ܘܠܥܡܣܐ ܒܰܪ ܝܬܪ ܪ̈ܰܒܝ ܚܰܝܠܘ̈ܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܫܶܡܥܺܝ ܒܪ ܓܺܐܪܐ ܕܨܰܚܝܶܗ: ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܢܶܬܬܰܟܣܘܢ ܒܺܝܫ̈ܐ: ܘܢܶܬܚܰܪܪ ܒܰܝܬܗ ܡ݂ܢ ܕܡܳܐ ܙܰܟܝܐ ܕܐܫ݂ܕ ܝܺܘܐܒ ܘܬܶܬܩܢ ܡܰܠܟܘܬܐ. ܕܰܢܩܰܒܠܘܢ ܬܘܒ ܕܺܝܢܰܝ̈ܗܘܢ ܗܳܪܟܐ ܘܠܐ ܠܥܳܠܡ ܢܶܫܬܰܢܩܘܢ܀

8- ܘܗܽܘ ܢܚܶܬ ܠܐܘܪܥܝ ܒܰܫܠܝ ܪܺܝܫ܀

9- ܠܐ ܬܙܰܟܝܘܗܝ ܒܰܦܬܚ ܙܰܝ܀

17- ܘܢܶܬܠ ܠܝ̣ ܠܐܰܒܝܫܓ ܫܺܝܠܘܡܝܬܐ: ܐܰܢܬܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐܰܢܬܬܐ ܗ̄ ܡܶܬܦܰܪܣ ܗܘܳܐ ܐܰܕܽܘܢܝܐ ܕܰܒܗܕܐ ܢܶܚܛܽܘܦ ܠܗ ܡܰܠܟܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܰܚܺܝܬܘܦܺܝܠ ܡܳܠܶܟ ܗܘܐ ܠܐܰܒܝܫܠܘܡ. ܘܰܠܗܳܕܐ ܡ̇ܢ ܐܦܶܢ ܠܐ ܚܰܟܡܗ̇ ܕܰܘܺܝܕ: ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܰܒܥܽܘܒܗ ܕܳܡܟܐ ܗܘܳܬ: ܘܡ̣ܢ ܢܶܫܘ̈ܗܝ ܡܰܢܝܐ ܗܘܳܬ. ܘܠܐ ܦܳܩܕ ܢܳܡܘܣܐ ܕܬܶܗܘܐ ܠܰܒܪܗ܀

22- ܐܶܠܐ ܫܰܐܠܝ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ܀ ܠܗ ܠܡܰܠܟܘܬܐ ܗ̄ ܡܗܰܠܢܐܝܬ ܐܰܡܪܗ̇ ܠܗܕܐ܀

23- ܐܢ ܠܐ ܒܢܰܦܫܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܘܩܒܰܠ ܢܰܦܫܗ ܡܰܠܶܠ ܐܰܕܘܢܝܐ ܦܶܬܓܡܐ ܗܳܢܐ ܗ̄ ܠܐܰܒܕܢܐ ܕܢܰܦܫܗ܀

28- ܘܰܥܪܰܩ ܝܺܘܐܒ ܠܡܰܫܟܢܶܗ ܕܡܪܝܐ ܘܐܚܕ ܓܰܘܣܐ ܒܩܰܪ̈ܢܬܶܗ ܕܡܰܕܒܚܐ ܗ̄ ܐܳܦܶܢ ܐܶܬܓܰܘܣ ܝܘܐܒ ܒܡܰܕܒܚܐ: ܩܰܛܠܗ ܫܠܺܝܡܘܢ. ܡܛܠ ܕܰܠܡ̇ܢ ܕܒܺܝܕܰܥܬܐ ܚܳܛܶܐ: ܡ̣ܢ ܡܰܕܒܰܚܝ ܕܒܽܘܪܝܗܝ ܘܩܛܽܘܠܝܗܝ ܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ܀

36- ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܐ ܩܪܐ ܠܫܰܡܥܺܝ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܝܳܕܥ ܗܘܳܐ ܫܠܶܝܡܘܢ ܕܠܐ ܢܳܛܪ ܦܽܘܩܕܢܶܗ ܫܰܡܥܺܝ: ܬܰܚܶܡ ܥܠܰܘܗܝ ܕܠܐ ܢܶܦܽܘܩ ܡ̣ܢ ܒܰܝܬܐ ܕܒܢ݂ܐ ܒܽܐܘܪܫܠܶܡ ܘܠܐ ܢܶܥܒܰܪ ܢܰܚܠܐܴ ܕܩܰܕܪܘܢ. ܘܐܠܐ ܢܡܽܘܬ ܐܰܝܟܰܢܐ ܬܬܦܪܣܐ ܣܰܟܠܘܬܗ ܘܟܶܢ ܢܶܬܩܛܠ܀

42- ܠܐ ܐܰܘܡܝܬܟ ܒܡܳܪܝܐ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀ ܘܣܰܗܕܬ ܒܰܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ. ܘܪܽܘܟܟ ܕܳܠܰܕ܀ ܘܶܐܡܪܶܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

1- ܘܰܗܘܐ ܫܠܶܝܡܘܢ ܚܰܬܢܐ ܠܦܶܪܥܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܽܘܬܢܐ ܥܒ݂ܕ ܠܘܬ ܦܶܪܥܘܢ܀ ܘܰܢܣܰܒ ܠܒܰܪܬܗ ܕܦܶܪܥܘܢ ܗ̄ ܠܐ ܐܶܬܓܰܢܺܝ ܒܰܥܒܳܪ ܢܳܡܘܣܐ ܗܳܢܐ ܐܠܐ ܐܶܬܩܰܠܣ. ܒܗܳܝ ܕܠܘ ܡܶܛܠ ܡܽܘܠܝ ܪܶܓܬܐ ܐܬܚܰܬܢ ܠܚܰܢܦ̈ܐ. ܐܠܐ ܡܶܛܠ ܫܰܝܢܐ ܕܥܰܡܐ ܘܕܢܬܒܗܶܠ ܡ̣ܢ ܩܪ̈ܒܶܐ܀ ܠܡܶܒܢܐ ܒܰܝܬܐ ܠܡܳܪܝܐ܀

2- ܒܰܠܚܘܕ ܥܰܡܐ ܡܕܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠ ܥܠܰܘ̈ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܗ̄ ܣܽܘܪܝܝܐ ܐܦ ܠܕܽܘܟܰܬ ܕܶܒܚܬܐ ܐܝܟ ܕܰܠܕܶܒܚܬܐ ܥܠܳܬܐ ܩܳܪܶܐ. ܘܝܰܘܢܝܐ ܠܕܽܘܟܰܬ ܕܶܒܚܬܐ: ܪܰܘܡܐ ܩܳܪܐ ܘܠܘ ܥܠܳܬܐ ܘܝܰܬܝ̣ܪ ܒܚܺܝܪ܀

4- ܘܐܶܙܠ ܡܰܠܟܐ ܠܓܒܥܘܢ ܠܰܡܕܰܒܳܚܘ ܬܰܡܢ ܗ̄ ܐܰܝܟܐ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܐ. ܡܛܠ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܐ ܒܢܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܝܬܐ ܠܡܪܝܐ ܒܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܡܛܠ ܕܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܓܒܥܽܘܢ ܥܠܳܬܐ ܪܰܒܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܗܳܕܐ ܣܰܓܝ ܪܳܡܐ ܗܘܳܬ ܘܪܰܒܐ܀ ܐܳܠܦ ܥ̈ܠܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܠܦܐ ܝܰܩ̈ܕܐ ܫܰܠܡ̈ܐ ܡܕܰܒܰܚ ܗܘܳܐ ܫܠܶܝܡܘܢ ܥܠ ܡܰܕܒܚܐ ܗ̇ܘ ܕܰܒܓܒܥܘܢ܀

5- ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܐܰܠܗܐ: ܫܰܐܠ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ. ܡܳܢܐ ܐܶܬܠ ܠܟ ܗ̄ ܠܘ ܟܕ ܠܐ ܝܳܕܥ ܗܘܳܐ ܐܰܠܗܐ ܗܳܠܝܢ ܕܥܕܪ̈ܢ ܠܗ ܠܰܫܠܶܝܡܘܢ: ܐܠܐ ܠܚܺܐܪܘܬܶܗ ܒܚܰܪ܀

9-  ܗܰܒ ܠܥܰܒܕܟ ܠܶܒܐ ܫܳܡܘܥܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܥܰܡܟ ܗ̄ ܠܢܰܦܫܐ ܩܳܪܐ ܠܶܒܐ ܗܳܪܟܐ ܘܰܠܣܰܟܽܘܠܬܢܽܘܬܐ ܘܡܰܫܡܰܥܬܐ܀ ܘܐܠܐ ܐܶܕܢܐ ܗܺܝ ܕܫܳܡܥܐ ܘܠܰܘ ܠܶܒܐ. ܐܦ ܓܶܝܪ ܘܡܶܢܗ ܕܦܽܘܢܝܐ ܕܰܐܠܗܐ ܠܘܬܗ ܡܶܬܓܰܠܝܐ ܗܕܐ.

12- ܗܳܐ ܝܶܗܒܬ ܠܟ ܠܶܒܐ ܚܰܟܺܝܡܐ ܘܣܰܟܘܠܬܢܐ: ܕܰܐܟܘܬܟ ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܘܒܳܬܪܟ ܠܐ ܢܩܽܘܡ ܐܰܟܘܬܟ܀

15- ܘܶܐܬܬܥܺܝܪ ܫܠܶܝܡܘܢ ܘܚܳܙܐ ܒܰܙܩܳܦ ܚܶܐ. ܚܶܠܡܰܐܗܘ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܗܐ ܚܶܠܡܐ ܗܘ܀

16- ܗܝܕܶܝܢ ܐܶܬܝ̈ ܬܰܪܬܶܝܢ ܢܶܫܝ̈ܢ ܙܰܢܝ̈ܬܐ ܠܰܡܕܳܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܚܰܢܦ̈ܐ ܗܘ̈ܝ ܘܠܰܘ ܡ̣ܢ ܥܰܡܗ ܕܡܪܝܐ܀ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܐ ܫܠܶܝܡܘܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܡܰܠܟ̈ܐ ܕܳܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܙܒܰܢ ܕܺܝܢ̈ܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܕܰܩ̈ܕܩܶܐ܀

18- ܘܠܰܝܬ ܐܢܳܫ ܢܽܘܟܪܝܐ ܥܰܡܢ ܐܠܐ ܐܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܢ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ. ܩܰܕܡܝܬܐ ܘܐܚܪܳܝܬܐ܀

21- ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ ܗܰܘ ܒܶܪܝ ܕܝܶܠܕܬ܀

26- ܗܰܒܽܘܗܝ ܒܰܫܠܝ ܗܶܐ ܠܗ̇ ܠܛܰܠܝܐ ܟܕ ܚܰܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

2- ܥܰܙܪܺܝܐ ܒܰܪ ܨܕܽܘܩ ܟܳܗܢܐ܀

3- ܐܶܠܚܝܪܰܦ ܘܐܚܝܐ ܒܢ̈ܰܝ ܫܺܝܫܐ ܣܳܦܪ̈ܐ܀ ܘܝܘܫܦܛ ܒܪ ܐܰܚܝܠܘܕ ܡܰܥܗܕܢܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ. ܗ̄ ܡܳܠܟ ܡܶܠܟ̈ܐ܀

4- ܘܒܰܢܝܐ ܒܰܪ ܝܘܝܕܥ ܥܠ ܚܰܝܠܐ. ܘܨܕܽܘܩ ܘܐܒܝܬܘܪ ܟܳܗܢ̈ܐ܀

5- ܘܙܒܘܪ ܪܚܡܐ ܕܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܒܰܪ ܐܰܪܙܶܗ܀

6- ܘܐܒܝܢܫܪ ܪܰܒ ܒܰܝܬܐ܀ ܘܐܕܘܢܺܝܪܡ ܒܪ ܥܰܒܕܐ ܗ̄ ܝܺܠܝܕ ܒܰܝܬܐ ܥܠ ܡܰܕܰܐܬܐ܀

7- ܘܰܫܠܶܝܡܘܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܩܳܝܘܡ̈ܐ ܒܰܙܩܦ ܩܽܘܦ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ܀ ܠܡܬܪܣܳܝܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܙܢ܀

8- ܒܰܪ ܚܽܘܪ ܒܛܽܘܪܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ܀ ܒܰܪ ܕܩܰܪ ܒܡܰܩܨ ܘܒܫܰܥܠܒܝܡ ܘܒܶܒܝܬ ܫܡܶܫ ܘܒܐܻܝܠܘܢ ܕܒܶܝܬ ܚܢܢ܀

11- ܒܰܪ ܚܣܕ ܒܪܰܒܘܬ. ܕܝܠܗ ܣܳܟܘܬ ܘܟܠܗ̇ ܐܰܪܥܐ ܕܚܦܪ܀

12- ܒܪ ܐܰܒܺܝܢܕܒ ܒܢܰܦܬܪܘܕ. ܛܰܦܬ ܒܰܪܬ ܫܠܶܝܡܘܢ ܗܘܳܬ ܠܗ ܐܰܢܬܬܐ܀

12- ܒܰܥܢܐ ܒܰܪ ܐܰܚܝܠܘܕ ܒܬܥܢܟ ܘܰܒܡܰܓܕܘ ܘܒܟܠ ܒܝܬ ܝܰܫܳܢ ܕܥܠ ܓܶܢ̱ܒ ܨܪܬܢ ܡ̣ܢ ܬܰܚܝܬ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ. ܩܰܕܡܝܬܐ ܘܰܫܠܝ ܚܶܐ. ܘܬܰܘ. ܡܩܰܫܝܬܐ ܠܐܺܝܙܪܰܥܝܠ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܠܬܚܬ ܡܢ ܐܝܙܪܥܝܠ. ܘܥܕܰܡܐ ܠܐܒܠ ܡܚܽܘܠܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܥܶܒܪܐ ܕܢܩܶܡܥܡ܀

13- ܒܰܪ ܓܳܒܪ ܒܪܳܡܬ ܓܠܥܕ: ܕܺܝܠܗ ܚܒܠ ܝܐܝܪ ܕܺܝܠܗ ܚܒܠ ܚܒܠ ܐܰܪܓܘܒ܀

14- ܐܰܚܺܝܢܕܒ ܒܪܓܕܘ ܒܡܚܢܺܝܡ܀

15- ܐܰܚܺܝܡܥܶܨ ܒܢܰܦܬܠܝ ܐܦ ܗܽܘ ܢܣܰܒ ܠܒܶܣܡܬ ܒܰܪܬܗ ܕܰܫܠܶܝܡܘܢ ܐܰܢܬܬܐ܀

16- ܒܰܥܢܐ ܒܰܪ ܚܽܘܫܝ ܒܐܫܺܝܪ ܘܒܒܥܠܘܬ܀

17- ܝܽܘܫܦܛ ܒܰܪ ܦܳܪܘܚ ܒܐܻܝܣܟܪ܀

18- ܫܰܡܥܺܝ ܒܰܪ ܐܰܠܐ ܒܒܶܢܝܰܡܺܝܢ܀

19- ܓܳܒܪ ܒܰܪ ܐܽܘܪܝ ܒܰܐܪܥܐ ܕܓܶܠܥܕ܀

20- ܘܺܝܣܪܐܝܠ ܣܰܓܝ̈ܐܝܢ ܐܝܟ ܚܳܠܐ ܕܥܠ ܣܦܰܬ ܝܰܡܐ ܒܰܫܠܝ ܣܶܡܟܬ. ܘܰܦܬܚ ܦܶܐ. ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܪܒܨ ܣܶܡܟܰܬ܀

21- ܘܰܫܠܶܝܡܘܢ ܫܰܠܺܝܛ ܗܘܳܐ ܒܟܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟܘ̈ܬܐ ܗ̄ ܒܫܰܝܢܐ ܗܘ̈ܝ ܥܰܡܗ܀

22- ܘܰܗܘܐ ܠܰܚܡܗ ܕܰܫܠܶܝܡܘܢ ܒܝܰܘܡܐ ܚܰܕ ܬܠܳܬܝܢ ܟܽܘܪ̈ܝܢ ܣܡܺܝܕܐ ܘܫܬܺܝܢ ܟܽܘܪ̈ܝܢ ܩܰܡܚܐ: ܟܽܘܪܐ ܥܶܣܪܝܢ ܓܪ̈ܺܝܒܐ܀ ܘܓܪܺܝܒܐ ܥܶܣܪܐ ܩܦܺܝ̈ܙܐ ܐܰܘܟܝܬ ܬܪܶܝܢ ܛܰܥܢ̈ܐ܀

23- ܘܥܶܣܪܐ ܬܰܘܪ̈ܺܝܢ ܕܦܰܛܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܒܰܝ̈ܐ܀ ܘܥܶܣܪܝܢ ܬܰܘܪ̈ܺܝܢ ܕܪܳܥܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܰܘܪ̈ܬܐ ܕܪܳܥܝܐ܀ ܘܡܳܐܐ ܥܳܢ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܶܪ̈ܒܐ܀ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܐܰܝ̈ܠܐ ܘܛܰܒܝ̈ܐ ܘܚܰܝܡܽܘܪ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܐܒܐܠܘ ܗ̄ ܬܰܘܪ̈ܐ ܕܒܰܪܐ܀ ܘܥܽܘܦܐ ܡܦܰܛܡܐ ܗ̄ ܦܳܪ̈ܚܬܐ ܕܡܶܬܬܪ̈ܣܝܢ ܒܒ̈ܳܬܐ܀

26- ܘܰܗܘܰܘ ܠܰܫܠܶܝܡܘܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܰܠܦ̈ܝܢ ܐܘܪ̈ܘܢ ܕܪ̈ܰܟܫܶܐ ܠܪܳܟܘܒܗ ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ ܐܰܠܦ̈ܝܢ ܦܰܪ̈ܳܫܝܢ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܰܒܗܺܝܠ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܩܪ̈ܳܒܐ. ܘܰܒܨܺܝܪ̈ܢ ܡܰܪ̈ܟܒܬܐ ܕܦܪ̈ܫܐ ܡܰܩܪ̈ܳܒܢܐ ܘܡ̣ܢ ܗܳܠܝܢ ܕܺܝܠܗ ܘܕܒܰܝܬܳܝܘ̈ܗܝ܀

28- ܘܬܶܒܢܳܐ ܠܪ̈ܰܟܫܐ ܘܠܣܘ̈ܣܰܘܬܐ ܒܰܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ. ܐܚܪܳܝܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܘܠܣܘܣ̈ܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܠܡܰܪ̈ܟܒܬܐ܀

29- ܘܝܰܗܒ ܐܰܠܗܐ ܠܰܫܠܶܝܡܘܢ ܚܶܟܡܬܐ ܘܣܰܟܽܘܠܬܢܘܬܐ ܘܪܰܒܽܘܬ ܠܶܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܫܺܝܕܘܬ܀ ܣܽܘܡ̄ܐ: ܪܺܝܚܽܘܬ ܠܶܒܐ܀ ܣܽܘܓܐܐ ܕܛܳܒ܀

31- ܘܰܗܘܐ ܚܰܟܺܝܡ ܡ̣ܢ ܟܠܢܳܫ. ܡ̣ܢ ܐܳܬܢ ܡܰܕܢܚܝܐ ܘܗܳܡܢ ܘܟܰܠܟܠ ܘܕܰܪܕܥ ܒܢ̈ܰܝ ܡܚܘܠ ܗ̄ ܚܰܟܝ̈ܡܐ ܕܗ̇ܘ ܙܰܒܢܐ܀

32- ܘܡܰܠܶܠ ܬܠܳܬܐ ܐܰܠܦ̈ܝܢ ܡܰܬܠܝ̈ܢ: ܣܽܘܓܐܗܘܢ ܒܫܶܒܝܐ ܐܶܒܕܘ ܘܠܐ ܦܳܫ ܐܶܠܐ ܟܬܳܒܐ ܕܡ̈ܰܬܠܐ ܘܗܰܘ ܕܩܽܘܗܠܰܬ܀ ܘܗܘ̈ܝ ܬܶܫܒܚ̈ܬܗ ܐܠܦ ܘܚܰܡܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܰܡܫܐ ܐܰܠܦ̈ܝܐ ܗ̄ ܘܡ̣ܢ ܗܳܠܝܢ ܬܘܒ ܟܬܳܒܐ ܕܫܺܝܪܰܬ ܫܺܝܪ̈ܺܝܢ ܒܰܠܚܘܕ ܦܳܫ܀ ܘܡܰܠܠ ܥܠ ܐܺܝܠܢ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܰܝܣ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܰܪ̈ܙܐ ܕܠܶܒܢܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܺܝܢܕܪܘܣ: ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܠܽܘܦܐ ܕܢܳܦܶܩ ܒܐܣܬܐ ܗ̄ ܝܽܘܪܩܐ ܒܨܺܝܨܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

1- ܡܛܠ ܕܰܪܚܶܡ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ. ܘܰܪܒܨ ܚܶܐ. ܗܘܐ ܚܺܝܪܡ ܠܕܰܘܺܝܕ܀

3- ܡܛܠ ܩܪ̈ܳܒܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܚܰܕܪܽܘܗܝ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ. ܘܒܰܥܨܳܨ ܪܺܝܫ܀

4- ܠܝܬ ܣܳܛܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܟܝܳܢܐ܀

9- ܘܐܢ̇ܐ ܐܶܥܒܶܕ ܐܢܘܢ ܛܰܘܦܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܟܺܝܕܝܰܐ܀

10- ܒܝܰܡܐ܀ ܘܬܶܬܶܠ ܠܰܚܡܐ ܠܒܰܝܬܝ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܰܒܨܺܝܪ̈ܢ ܥ̈ܰܠܠܬܐ ܕܰܐܪܥܐ ܕܨܽܘܪ: ܚ̈ܶܛܐ ܫܰܐܠ ܚܝܪܡ ܡ̣ܢ ܫܠܶܝܡܘܢ ܘܗܽܘ ܥܡ ܥܳܒܽܘܪܐ ܡܶܫܚܐ ܬܘܒ ܐܰܘܣܦ ܝܰܗܒ ܠܗ܀

15- ܘܗܘܰܘ ܠܰܫܠܶܝܡܘܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܐܰܠܦ̈ܝܢ ܩܽܘܦܝ̈ܐ ܗ̄ ܗܳܢܘܢ ܕܛܳܥܢܺܝܢ ܟܺܐܦ̈ܐ ܪܰܘܪ̈ܒܬܐ܀

18- ܘܐܪ̈ܓܽܘܒܠܐ ܗ̄ ܒܳܢ̈ܝܰܝ ܦܣܺܝ̈ܠܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

1- ܘܰܗܘܐ ܒܰܫܢܰܬ ܐܰܪܒܰܥܡܐܐ ܘܰܬܡܢܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܡܰܦܰܩܬܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܝܺܣܪܐܝܠ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܟܽܪܘܢܺܝܩܘܢ ܒܰܫܢܰܬ ܫܶܬܡܐܐ ܘܰܬܠܬܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܕܡܰܦܰܩܬܐ ܫܰܪܺܝ ܠܡܶܒܢܐ ܠܗܰܝܟܠܐ. ܐܠܐ ܟܬܳܒܐ ܗܢܐ ܕܰܣܦܰܪ ܡܰܠܟ̈ܐ ܟܕ ܠܐ ܚܳܫܒ ܫܢܰܝ̈ܐ ܕܶܐܫܬܠܛܘ ܥܰܡܡ̈ܐ ܒܥܶܠܕܒܒ̈ܐ ܥܠ ܝ̣ܣܪܐܝܠ. ܡܐܐ ܘܚܰܡܫܝܢ ܘܰܚܕܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒܨܺܝܪ܀ ܒܫܰܢ̱ܬܐ ܪܒܺܝܥܝܬܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܫܽܘܪܝ ܡܰܠܟܘܬܗ܀ ܒܝܰܪܚܐ ܐܺܝܪ ܕܗܽܘܝܘ ܝܰܪܚܐ ܬܶܢܝܳܢܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܢܺܝܣܢ ܗܽܘ ܪܺܝܫ ܫܰܢ̱ܬܐ ܕܥܶܒܪ̈ܝܐ܀ ܫܰܪܺܝ ܠܡܶܒܢܳܐ ܒܰܝܬܗ ܕܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܒܐܰܕܪܐ ܕܙܒܰܢ ܕܘܝܕ ܡ̣ܢ ܐܳܪܢ ܝܒܘܣܝܐ ܒܛܘܪܐ ܕܐܡܘܪ̈ܝܐ: ܘܠܫܒܰܥ ܫܢ̈ܝܢ ܫܰܡܠܝܗ ܘܪܰܒ ܡ̣ܢ ܡܰܫܟܢ ܙܰܒܢܐ ܐܰܥܦܳܐ ܥܰܒܕܗ܀

2- ܫܬܺܝܢ ܐܰܡܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟܗ ܘܥܶܣܪܝܢ ܐܰܡܝ̈ܢ ܦܬܳܝܶܗ ܘܰܬܠܬܺܝܢ ܐܰܡܝ̈ܢ ܪܘܡܶܗ: ܘܒܬܰܪܟܶܢ ܒܢܳܐ ܒܰܝܬܐ ܐܚܪܺܢܐ ܒܶܝܬ ܥܳܒܐ ܕܠܶܒܢܢ ܟܰܪ ܕܥܠܳܬܐ ܕܦܪܘܕܝܛܝ: ܕܪܰܒ ܡܶܢܗ ܕܗܢܐ ܡܳܐܐ ܐܰܡܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟܗ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܦܬܳܝܶܗ ܘܐܝܟ ܕܗܢܐ ܪܰܘܡܶܗ ܘܠܬܠܳܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܫܰܡܠܝܗ܀

4- ܘܰܥܒܰܕ ܠܒܰܝܬܐ ܟܰܘ̈ܐ ܫܛܺܝܦ̈ܬܐ ܘܐܛܺܝܡ̈ܬܐ ܗ̄ ܕܰܪ̈ܘܺܝܚܳܢ ܡ̣ܢ ܠܓܰܘ ܐܰܠܝ̈ܨܢ ܡ̣ܢ ܠܒܰܪ: ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܛܡ̈ܺܝܡܢ ܕܽܘܟܝ̈ܬܗܶܝܢ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܰܘ̈ܐ ܕܰܡܬܺܝܩ̈ܢ ܡܛܰܫܝ̈ܬܐ ܐܡ̇ܪ܀

5- ܠܗܰܝܟܠܐ ܘܰܠܒܶܝܬ ܚܽܘܣܝܐ܀ ܒܰܨܚܚܐ: ܘܠܰܒܚܺܝܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܰܕܒܺܝܪ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܠܒܶܝܬ ܓܶܠܝ̈ܢܶܐ܀ ܐܰܠܥ̈ܐ ܟܕ ܚܕܰܪ܀

6- ܡܛܠ ܕܓܕܢܦ̈ܐ ܥܒܰܕ ܠܒܰܝܬܐ ܟܕ ܚܳܕܰܪ ܡ̣ܢ ܠܒܰܪ ܕܢܶܗܘܐ ܐܰܚܺܝܕ ܐܶܣ̈ܐ ܒܶܐܣ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܢܶܓܫܦܘܢ ܒܶܐܣ̈ܐ܀

7- ܒܟܺܐܦ̈ܐ ܫܠܰܡ̈ܠܡܬܐ ܕܫܰܩܘܠܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܟܺܐܦ̈ܐ ܕܛܰܪܢܐ ܡܫܰܡܠܝ̈ܬܐ ܐܶܬܒܢܺܝ ܗ̄ ܟܕ ܦܣܺܝ̈ܠܢ ܡܫܰܡܠܝܐܝܬ ܒܛܽܘܪܐ: ܡܶܫܬܩ̈ܠܢ ܗܘ̈ܝ ܡ̣ܢ ܛܽܘܪܐ ܘܡܶܬܬܣ̈ܝܡܢ ܒܒܶܢܝܳܢܐ܀ ܘܐܪܙܦܬܐ ܘܡܰܓܙܪܐ ܒܰܫܠܝ ܙܰܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܦܠܩ̈ܐ ܘܟܠ ܡܳܐܢ ܕܦܰܪܙܠܐ ܠܐ ܐܶܫܬܡܰܥ ܒܒܰܝܬܐ ܟܕ ܡܶܬܒܢܶܐ ܗ̄ ܒܛܽܘܪܐ ܡܶܬܬܩܢ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܟܺܐܦ̈ܐ ܬܽܘܩܢܐ ܡܫܰܡܠܝܐ. ܘܗܳܠܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܠܐܺܝܩܪܗ ܕܒܰܝܬܐ ܥܒܰܕ ܫܠܶܝܡܘܢ ܗܳܟܢܐ. ܕܠܐ ܣܳܟ ܬܶܫܬܰܡܰܫ ܡܶܠܬ ܓܽܘܕܳܦܐ ܐܘ ܫܶܓܡܐ ܝܰܬܝܪܐ ܡ̣ܢ ܐܽܘܡܢ̈ܐ ܘܬܰܠܡܝ̈ܕܝܗܘܢ ܐܝܟ ܥܝܳܕܐ ܒܗ ܒܒܰܝܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܡܶܬܒܢܶܐ܀

8- ܘܒܩܳܛܪܶܩܛܐ ܒܰܙܩܦ ܩܽܘܦ. ܘܰܪܒܨ ܪܺܝܫ܀ ܣܠܩܺܝܢ ܠܰܡܨܰܥܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܣܩܳܢܐ ܡܶܬܟܰܪܟܢܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܩܽܘܟܠܝܘ ܒܰܡܨܰܥܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܗܳܠܝܢ ܚܽܘܕܪ̈ܢܝܐ ܕܒܡܓ̈ܕܠܝ ܡܰܣܓ̈ܕܐ ܕܛܰܝܝ̈ܐ܀

9- ܘܛܰܠܠܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܫܘܝܗ ܠܒܰܝܬܐ ܒܓܽܘܒ̈ܐ ܒܰܥܨܨ ܓܳܡܰܠ. ܘܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ. ܢܣܺܝܪ̈ܬܐ ܕܐܪ̈ܙܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܩܪܡ ܕܦ̈ܐ ܗ̄ ܚܽܘܓܬܢܝܐ ܕܓܘܢܟܳܪ ܡܶܬܩܪܝܢ ܦܪܣܐܻܝܬ܀

10- ܘܐܘܚܕܶܗ ܠܒܰܝܬܐ ܒܩܰܝܣ̈ܐ ܕܰܐܪܙܐ ܗ̄ ܩܰܪܡܶܗ ܡ̣ܢ ܠܓܰܘ ܒܕܰܦ̈ܐ܀

15- ܘܰܒܢܐ ܐܶܣܘ̈ܗܝ ܒܰܪܒܨ ܐܴܠܰܦ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ܀ ܡ̣ܢ ܫܶܬܐܣ̈ܘܗܝ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܰܫܡ̈ܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܩܰܪ̈ܢܬܗ܀

18- ܘܰܓܠܺܝܦ ܗܘܐ ܗܶܠܩ̈ܐ ܗ̄ ܩܰܝܣ̈ܐ ܕܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܐܝܟ ܓܕܺܝ̈ܠܐ ܒܰܚ̈ܕܕܐ܀ ܘܒ̈ܳܛܠܐ  ܒܰܙܩܦ ܒܶܝܬ. ܗ̄ ܪܺܝܫ ܓܺܝܫܪ̈ܐ܀

32- ܘܫܽܘܫܰܢ̈ܐ ܕܰܥܒܺܝ̈ܕܢ ܡ̣ܢ ܩܰܝܣܶܐ ܠܨܶܒܬܐ ܕܦܪ̈ܘܣܬܕܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܣܟܦ̈ܬܗ ܕܩܰܝܣܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܥܶܪܩܐ܀

33- ܫܚܝ̈ܡܐ ܘܡܰܪܒܥܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܣ̈ܛܘܐ ܥܦܺܝ̈ܦܰܝ ܪܒܺܝܥܐܝܬ܀

36- ܘܰܒܢܐ ܠܕܳܪܬܐ ܓܰܘܳܝܬܐ ܬܠܳܬܐ ܣܚܳܦ̈ܝܢ ܒܰܙܩܦ ܚܶܐ. ܕܰܦܣܺܝܠܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܠܬܐ ܣܶܕܪ̈ܐ ܕܠܐ ܦܠܺܝܚܺܝܢ܀ ܘܣܚܳܦܐ ܕܟܰܪ̈ܡܬܐ ܕܐܪܙܐ ܗ̄ ܪ̈ܺܝܫܝ ܐܶܣܛܘܢܐ ܕܡܶܬܩܪܶܝܢ ܩܘܦ̈ܠܝܕܐ܀

37- ܘܰܒܫܰܢ̱ܬܐ ܪܒܺܝܥܝܬܐ ܐܶܫܬܐܬܣ ܒܰܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܒܺܐܝܪܰܚ ܐܺܝܳܪ܀

38- ܘܰܒܫܰܢ̱ܬܐ ܚܕܰܥܶܣܪ̈ܐ ܕܡܰܠܟܘܬܗ ܫܠܶܡ ܒܺܝܪܰܚ ܬܶܫܪܺܝܢ ܐܚܪܝ܀ ܘܰܒܢܝܗܝ ܠܰܫܒܥ ܫܢܺܝ̈ܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

1- ܘܰܠܒܰܝܬܗ ܒܢܳܐ ܫܠܶܝܡܘܢ ܠܰܬܠܬܥܶܣܪ̈ܐ ܫܢܺܝ̈ܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܬܰܪܬܰܥܶܣܪ̈ܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܗ̄ ܠܗܢܐ ܒܰܝܬܐ ܠܰܥܡܽܘܪܝܐ ܕܒܰܪܬ ܦܶܪܥܘܢ ܥܰܒܕܶܗ ܒܶܝܬ ܥܳܒܐ ܕܠܶܒܢܢ ܘܒܗ ܣܳܡ ܦܬܰܟܪ̈ܝܗ̇ ܘܐܝܟ ܕܠܐܺܝܩܪ ܐܰܒܘܗ̇ ܝܰܬܺܝܪ ܪܰܒܐ ܥܰܒܕܗ ܘܥܰܠܗܝ ܒܙܰܒܢܐ ܝܰܬܺܝܪܐ ܐܶܬܒܢܺܝ܀

3- ܥܠ ܚ̈ܶܬܶܐ ܒܰܪܒܨ ܚܶܐ. ܘܬܰܘ. ܡܩܰܫܝܬܐ ܕܥܠ ܥܰܡܘ̈ܕܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܐܶܠܥܳܐ ܕܥܠ ܐܶܣܛܽܘܢܐ܀

4- ܘܐܟܣܕܪ̈ܐ ܬܠܬܐ ܣܶܕܪ̈ܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܦܣܳܛܺܝ̈ܠܐ ܗ̄ ܐܣܛܘ̈ܐ܀

5- ܘܟܠܗܘܢ ܬܰܪ̈ܥܐ ܘܣܦ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܽܘܪ̈ܣ ܗ̄ ܕܰܗܠܝ̈ܙܐ ܡܪܰܒܥܺܝܢ܀ ܘܡܰܩܒܠܺܝܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ. ܚܰܕ ܠܚܰܕ܀

9- ܐܝܟ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܦܣܺܝܠܬܐ ܕܰܢܓܺܝܕܐ ܒܰܛܪܘܢܘܣ ܗ̄ ܕܰܬܩܺܝܠܐ ܒܐܒܪܐ ܕܰܒܪܺܝܫ ܚܽܘܛܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܫܐܩܽܘܠ܀

10- ܕܡܰܬܩܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ. ܗ̄ ܕܰܡܫܰܬܐܣ ܒܟܺܐܦ̈ܐ ܪܰܘܪ̈ܒܬܐ܀

13- ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܐ ܫܠܶܝܡܘܢ ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܚܺܝܪܰܡ ܡ̣ܢ ܨܽܘܪ ܗ̄ ܗܢܐ ܐܽܘܡܢܐ ܒܫܶܡ ܡܰܠܟܐ ܡܳܪܗ̇ ܕܨܽܘܪ ܡܶܬܩܪܐ ܗܘܳܐ ܘܥܰܠܗܝ ܐܡ̣ܪ ܟܬܳܒܐ: ܕܶܐܡܗ ܐܰܪܡܰܠܬܐ ܗܘܳܬ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܕܢܰܦܬܠܝ܀

15- ܘܰܐܒܘܗܝ ܓܒܪ ܨܰܝܳܪ ܘܐܘܡܢ ܒܢܚܳܫܐ ܗ̄ ܘܰܐܒܘܗܝ ܓܰܒܪܐ ܨܰܘܪܝܐ ܐܽܘܡܢܐ ܕܰܢܚܫܐ܀ ܒܝܰܘܢܝܐ: ܝܰܬܝܪ ܚܰܬܺܝܬ ܦܶܬܓܳܡܐ ܗܢܐ: ܒܰܕܠܶܗ ܠܚܺܝܪܡ ܐܡ̇ܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܽܘܡܢܐ ܘܠܘ ܠܐܰܒܘܗܝ܀

16- ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܟܰܪ̈ܡܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܝܡ̈ܐ܀ ܠܰܡܣܡ ܥܠ ܪܺܝܫܐ ܕܥܰܡܘ̈ܕܐ ܕܢܶܣܟܬܐ ܕܰܢܚܳܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܶܦܰܠܝܕܐ ܕܐܣܛܘܐ ܢܣܺܝܟܐ ܕܰܢܚܳܫܐ܀

21- ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܥܰܡܘܕܐ ܕܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܐ ܘܰܩܪܐ ܫܡܶܗ ܝܳܟܺܝܢ ܗ̄ ܡܰܟܺܝܟܐ: ܐܪܳܙ ܡܰܟܝܟܽܘܬ ܪܘܚܐ ܕܟܳܗܢܘܬܐ. ܒܗܝ ܕܟܳܗ̈ܢܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡ̣ܢ ܝܰܡܝܢܐ܀ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܥܰܡܘܕܐ ܕܡ̣ܢ ܣܶܡܠܐ ܘܰܩܪܐ ܫܡܶܗ ܒܳܥܙ ܗ̄ ܥܰܙܺܝܙܐ ܐ̱ܪܳܙ ܥܰܙܝܙܘܬܗ̇ ܕܡܰܠܟܘܬܐ. ܡܛܠ ܕܡܰܠܟܐ ܦܳܠܚ̈ܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܓܰܒܐ ܕܣܶܡܳܠܐ܀

24- ܘܰܦܩܝ̣̈ܥܐ ܒܰܫܠܝ ܦܶܐ. ܗ̄ ܐܝܟ ܠܽܘܙ̈ܐ ܠܢܛܘܪܬܐ ܕܣܶܦܬܶܗ ܕܝܰܡܝܢܐ ܕܰܢܚܳܫܐ ܐܬܬܰܩܰܢ܀

26- ܘܥܒܝܗ ܦܫܟ ܗ̄ ܐܰܪܒܰܥ ܨܶܒܥ̈ܢ ܩܦܺܝ̈ܣܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܥܽܘܒܝܐ ܕܺܝܠܗ ܕܙܪܬܐ܀

29- ܘܥܠ ܓܕܢܦ̈ܐ ܕܒܶܝܬ ܚܢܩ̈ܐ ܗ̄ ܥܠ ܩܕ̈ܠܐ܀

30- ܘܐܰܪܒܰܥ ܙܘܝ̈ܬܐ ܡܰܕܒ̈ܩܢ ܠܗܶܝܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

31- ܘܐܦ ܥܠ ܦܽܘܡܗ̇ ܩܥܺܝ̈ܠܬܐ ܗ̄ ܟܺܐܦ̈ܐ ܕܐܝܟ ܫܺܝܫ̈ܠܬܐ ܡܬܬܩ̈ܢܢ܀

32- ܘܐܝ̈ܕܰܗܳܬܗ̇ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ. ܘܰܙܩܦ ܗܶܐ ܕܓܺܝܓ̈ܠܐ ܗ̄ ܕܥܶܓ̈ܠܬܐ ܘܠܠܐ ܡܢܦܫ̈ܐ. ܠܘ ܐܺܝ̈ܕܰܝܐ: ܐܠܐ ܐܝ̣ܕܗ̈ܬܐ ܡܶܬܐܶܡܪ ܐܝܟ ܥܰܝ̈ܢܬܐ ܘܶܐܕܢ̈ܬܐ ܘܩܰܪ̈ܢܬܐ܀

38- ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܡܬܪ̈ܝܢ ܐܚܿܕܐ ܠܰܩܢܐ ܚܕܳܐ ܗ̄ ܟܠ ܡܶܬܪܺܝܬܐ ܥܶܣܪܐ ܟܝ̈ܠܺܝܢ܀

40- ܘܐܝ̣ܪ̈ܐ ܗ̄ ܩܶܕܪ̈ܐ܀

46- ܕܰܢܚܫܐ ܩܽܘܪܝܢܬܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܢܚܳܫܐ ܕܡܰܙܠܶܩ܀ ܒܟܳܟܪ ܕܰܦܩܰܥܬܐ ܕܐܺܝܪܺܝܚܘ܀ ܒܝܰܘܢܝܐ ܠܝܬ ܦܶܬܓܡܐ ܗܳܢܐ܀ ܥܠ ܓܶܢ̱ܒ ܝܽܘܪܕܢܢ ܢܣܟ ܐܢܘܢ ܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܠܡ̈ܐܢܶܐ ܕܬܶܫܡܫܬܐ܀ ܒܫܽܘܦܪܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܥܽܘܒܗ̇܀ ܣܽܘܡ̄ܐ: ܒܥܽܘܡܩܗ̇܀ ܒܝܬ ܣܳܟܘܬ ܘܒܶܝܬ ܨܰܪܬܢ ܗ̄ ܟܒܰܪ ܒܗܝ ܕܥܳܗܢ ܗܘܳܐ ܐܐܰܪ ܕܕܽܘܟܬܐ ܗܝ ܠܢܶܣܟܬܐ ܐܡ̣ܪ ܟܬܒܐ ܡ̈ܶܠܐ ܗܠܝܢ. ܐܠܐ ܟܕ ܪܺܝܫܝܐ ܕܰܢܚܳܫܐ ܘܬܡܺܝܗ ܐܘܡܢܐ. ܡܢܐ ܗܶܢܝܢܐ ܒܫܽܘܦܪܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܕܒܗ̇ ܐܶܬܢܣܶܟ܀

47- ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ ܣܳܟܐ ܠܡܰܬܩܳܠܐ ܕܢܚܳܫܐ ܕܥܒܰܕ ܡܰܠܟܐ ܫܠܶܝܡܘܢ ܠܒܰܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܛܳܒ ܣܓܺܝ܀

50- ܘܡܠܩ̈ܛܐ ܕܕܰܗܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܳܣܘܟ̈ܐ܀ ܘܡܰܙܡ̈ܟܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܩܰܕܡܝܬܐ ܘܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ. ܗ̄ ܛܰܣܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܡܶܬܬܣܺܝܡ ܫܪܳܓܐ܀ ܘܢܦܛܺܝܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܠܰܡܦ̈ܺܐܕܐ ܕܰܒܪ̈ܺܝܫܰܝ ܪ̈ܘܡܚܶܐ܀ ܘܫܳܚ̈ܠܐ ܒܰܙܩܦ ܫܺܝܢ. ܗ̄ ܟܦܶܬܐ ܕܰܡܒܰܙܥܐ ܘܡܶܫܬܰܦܐ ܒܗ̇ ܚܰܡܪܐ ܘܡܶܫܚܐ܀

51- ܘܰܐܝܬܺܝ ܫܠܶܝܡܘܢ ܩܽܘܕܫܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܰܒܘܗܝ ܗ̄ ܕܰܘܺܝܕ ܩܰܕܡ ܛܰܝܒ ܗܘܳܐ ܟܠܗܶܝܢ ܚܰܫܚ̈ܬܶܗ ܕܒܰܝܬܐ ܕܰܗܒܐ ܘܣܺܐܡܐ ܘܰܣܛܰܪ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

1- ܠܡܣܳܩܘ ܠܳܐܪܽܘܢܐ ܒܙܩܦ ܠܡܰܕ ܘܥܨܳܨ ܪܺܝܫ܀ ܝܘܢܝܐ: ܠܩܺܒܘܬܐ ܕܩܝܳܡܗ ܕܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܕܒܗ̇ ܣܺܝ̈ܡܢ ܗܘ̈ܝ ܠܽܘܚ̈ܐ ܕܟܐܦܐ܀

2- ܒܝܪܚܐ ܕܥܠܰܠܬܐ܀ ܥܶܒܪܝܐ: ܐܝܬܰܢܺܝܡ܀ ܣܘܡ̄ܐ: ܪܝܫܝܐ ܒܚܓܐ܀ ܗܽܘܝܘ ܝܰܪܚܐ ܫܒܝܥܝܐ ܗ̄ ܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ܀

5- ܘܰܡܕܰܒܚܺܝܢ ܥܳܢ̈ܐ ܘܬܰܘܪ̈ܐ ܕܠܐ ܡܬܡܢܶܝܢ: ܘܠܐ ܡܬܚܫܒܝܢ ܒܩܘܫܝ ܒܶܬ ܡܢ ܣܽܘܓܐܗܘܢ܀

8- ܘܐܪܝܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܽܘܦ̈ܐ ܗ̄ ܣܶܟ̈ܝ ܩܰܝܣ̈ܐ ܕܐܝܟ ܪ̈ܝܫܝ ܚܰܝܘ̈ܬܐ ܡܬܩܢܺܝܢ܀

9- ܠܝܬ ܒܐܪܘܢܐ ܐܠܐ ܐܢ ܬܰܪܬܝܢ ܠܘܚ̈ܐ ܕܟܺܐܦܐ ܕܣܳܡ ܬܰܡܢ ܡܽܘܫܐ ܒܚܽܘܪܝܒ ܗ̄ ܟܒܪ ܠܰܡܢܳܬܐ ܕܡܝܬܪܐ ܒܠܚܘܕ ܡܰܕܟܪ. ܘܐܠܐ ܐܦ ܫܰܒܛܗ ܕܐܗܪܘܢ ܘܩܶܣܛܐ ܕܡܰܢܢܐ ܬܡܢ ܗܘܰܘ܀

27- ܡܛܠ ܕܫܰܪܝܪܐܝܬ ܝ̣ܬܒ ܒܚܒܨ ܝܽܘܕ ܐܰܠܗܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܥܳܡܪ ܒܰܙܩܦ ܥܶܐ ܐܰܠܗܐ ܥܡ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܐܷܬܪܰܥܺܝ ܥܡ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܘܗܘܐ ܨܶܒܝܢܗ ܥܰܡܗܘܢ܀ ܗܳܐ ܫܡܰܝܐ ܘܫܡ̈ܝ ܫܡܝ̈ܐ ܠܐ ܡܣܰܝܒܪܝܢ ܠܟ܀ ܝܘܢܝܐ: ܠܐ ܥܳܪܝܢ ܠܟ܀ ܠܐ ܟܶܢ ܒܰܝܬܐ ܗܳܢܐ ܕܰܒܢܝܬ ܗ̄ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܦ ܠܐ ܒܰܝܬܐ ܗܳܢܐ ܢܶܣܦܩ ܠܟ. ܐܠܐ ܟܒܰܪ ܒܛܰܝܒܘܬܟ ܫܳܪܐ ܐܢܬ ܒܗ܀

31- ܘܰܢܚܺܝܒܺܝܘܗܝ ܒܰܦܬܚ ܘܰܘ ܘܰܚܒܳܨ ܚܶܐ ܡܘܡ̈ܳܬܐ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܐܚܪܳܝܬܐ ܠܡܘܡܳܝܘܬܗ܀ ܝܘܢܝܐ: ܢܣܒ ܥܠܘܗܝ ܠܘܛܬܐ ܠܡܠܳܛܘܬܗ܀

37- ܘܡܘܬܢܐ ܘܫܘܩܦܐ ܗ̄ ܒܨܺܝܨܘܬܐ ܕܙܪܥܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܫܘܒܐ ܘܝܰܩܕܢܐ܀ ܘܟܠ ܟܽܘܪܗܢ ܘܟܠ ܡܰܚܘܳܐ ܗ̄ ܡܚܽܘܬܐ܀

38- ܕܢܶܕܥܘܢ ܓܒܪ ܡܟܬܳܫܐ ܒܙܩܳܦ ܬܰܘ܀ ܝܘܢܝܐ: ܓܫܬܐ ܕܠܒܗ ܗ̄ ܟܕ ܝܳܗܒ ܐܰܢܬ ܠܗܘܢ ܗܰܘ ܡܐ ܕܡܬܟܬܫܺܝܢ ܚܠܦܘܗܝ ܒܠܒܗܘܢ ܢܕܥܘܢ ܕܓܐܫ ܠܒܘ̈ܬܐ ܐܝܬܝܟ܀

47- ܚܛܰܝܢ ܘܐܣܟܶܠܢ ܘܰܐܥܠܝ̣ܢ ܗ̄ ܡܢ ܥܶܠܝܐ܀

51- ܕܐܦܩܬ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܝܢ ܡܢ ܟܘܪܐ ܕܦܰܪܙܠܐ ܗ̄ ܕܐܝܟ ܕܒܢܘܪܐ ܝܳܩܕܝܢ ܗܘܰܘ ܒܥܰܒܕܘܬܐ ܕܡܶܨܪ̈ܝܐ܀

54- ܕܗܘܐ ܒܰܪܝܟ ܒܦܬܚ ܒܶܝܬ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܘܗܝ܀

61- ܘܢܗܘܐ ܠܶܒܟܘܢ ܫܠܶܡ ܒܰܫܠܳܝ ܫܺܝܢ ܘܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ ܥܡ ܡܪܝܐ ܐܰܠܗܢ܀

63- ܘܚܰܕܬܘ ܗ̄ ܩܕܫܘ ܠܒܝܬܗ ܕܡܳܪܝܐ ܡܰܠܟܐ܀

65- ܫܰܒܥܐ ܝܰܘܡܝ̈ܢ ܗ̄ ܫܰܒܥܐ ܠܩܽܘܕܫ ܗܰܝܟܠܐ. ܘܫܰܒܥܐ ܠܥܐܕܐ ܕܚܽܘܣܝܐ ܘܕܰܡ̈ܛܐܠܐ ܕܒܬܫܪܝ ܩܕܝܡ ܡܶܫܬܡܠܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

4- ܠܡܶܥܒܕ ܐܝܟ ܕܦܰܩܶܕܬܟ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ. ܘܰܪܒܨ ܩܽܘܦ܀

8- ܘܟܠ ܕܢܶܥܒܪ ܥܠܰܘܗܝ ܢܶܬܡܗ ܘܢܰܫܪܩ ܗ̄ ܐܝܟ ܥܝܳܕܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܶܬܐܘܗܝܢ ܒܕܽܘܡܪܐ. ܘܒܰܫܪܪܐ ܕܠܕܽܘܡܪܐ ܫܳܘܝܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܠܝܓܐܝܬ ܛܥܳܐ ܫܠܶܝܡܘܢ ܘܐܣ̈ܛܝ̣ܝ̣ ܢܶܫܘ̈ܗܝ ܠܶܒܗ ܠܐܠܗ̈ܝܗܝܢ܀

11- ܘܚܺܝܪܡ ܡܰܠܟܐ ܕܨܽܘܪ ܬܰܪܣܺܝ ܠܰܫܠܶܝܡܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܺܝܥ܀ ܒܩܰܝܣ̈ܐ ܕܐܪ̈ܙܶܐ܀

13- ܘܰܩܪܐ ܐܶܢܝܢ: ܐܰܪܥܐ ܕܟܰܒܽܘܠܺܝ ܗ̄ ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܫܦܰܪ̈ܝܢ ܠܚܺܝܪܡ ܗܳܠܝܢ ܥܶܣܪܝܢ ܩܽܘܪ̈ܝܐ ܕܝܗ݂ܒ ܠܗ ܫܠܶܝܡܘܢ ܒܰܐܪܥܐ ܕܰܓܠܺܝܠܐ. ܒܰܫܡܐ ܡܫܰܘܕܥܐ ܕܥܰܡܠܐ ܘܰܬܥܳܫܐ ܩܪܐ ܐܶܢܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܩܪܐ ܐܶܢܝܢ ܬܚܽܘܡܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܐܰܪܥܐ ܕܟܽܘܒܳܠ ܗ̄ ܕܚܽܘܒܠܐ܀

15- ܘܗܢܐ ܦܽܘܣܩܳܢܐ ܕܡܰܕܰܐܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܰܪܓܡܰܛܝܰܐ ܕܒܙܬܐ ܗ̄ ܬܶܐܓܽܘܪܬܐ܀ ܘܰܒܢܐ ܫܽܘܪܐ ܕܐܘܪܫܠܶܡ: ܘܡܰܠܰܘ ܘܰܚܨܘܪ ܘܡܓܕܘ ܘܓܙܪ܀

17- ܘܰܒܢܐ ܫܠܶܝܡܘܢ ܠܰܓܙܪ ܘܠܒܶܝܬ ܚܰܘܪܢ ܬܰܚܬܝܬܐ܀

18- ܘܠܒܥܠܘܬ ܘܰܠܬܕܡܘܪ ܕܒܰܐܪܥܐ ܕܡܕܒܪܐ܀

26- ܘܥܒ݂ܕ ܣܦܺܝܢ̈ܬܐ ܡܰܠܟܐ ܫܠܶܝܡܘܢ ܒܥܺܨܺܝܢܘ ܓܒܰܪ ܥܡ ܐܰܠܘܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܻܝܠܬ܀ ܥܠ ܣܦܰܬ ܝܰܡܐ ܕܣܽܘܦ ܗ̄ ܐܝܠܬ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܗܺܝ ܕܒܰܐܪܥܐ ܕܐܝܓܘܦ̈ܛܝܐ ܒܰܣܦܳܪ ܝܰܡܐ ܬܺܝܡܢܝܐ ܘܡܢܗ̇ ܠܡܰܥܪܒܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܘܦܝܪ ܕܡܶܬܬܰܝܬܐ ܡܢܗ̇ ܕܰܗܒܐ ܡܶܨܪܝܐ܀

27- ܓܰܒܪ̈ܐ ܣܰܦ̈ܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܰܘ̈ܛܐ ܗ̄ ܐܰܠܦܪ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܐ

1- ܘܡܰܠܟܬ ܫܒܳܐ ܒܰܫܠܳܝ ܫܺܝܢ ܫܡܥܬ݀ ܫܡܥܗ ܗ̄ ܛܶܒܗ ܕܫܠܝܡܘܢ܀ ܘܐܪ̈ܐܒܝܐ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܒܠܩܺܝܣ ܗܘܐ ܫܡܗ̇܀

2- ܘܐܶܬܳܬ݀ ܠܰܡܢܣܳܝܽܘܬܗ ܒܐܘܚ̈ܕܬܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܒܪ̈ܡܙܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܺܝ ܚܰܟܺܝܡܬܐ ܗܘܬ܀

11- ܘܐܝܬܺܝ ܡܢ ܐܘܦܺܝܪ ܩܝܣ̈ܐ ܕܩܝ̣ܣܘ̣ܬܐ ܗ̄ ܟܘܫ ܓܘܝܬܐ ܡܬܬܝܬܝܢ ܘܢܗܝܪ ܓܘܢܗܘܢ܀

13- ܟܠܡܕܡ ܕܨܒܳܬ݀ ܘܫܶܐܠܬ݀ ܣܛܪ ܡܢ ܡܶܕܡ ܕܝܰܗܒ ܠܗ̇: ܐܝܟ ܐܝܕܐ ܕܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܡܰܘܗܒܬܐ ܕܝܳܗܒܝܢ ܡܰܠܟ̈ܐ ܠܰܚ̈ܕܕܐ܀ ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܐܡܪܝܢ: ܕܰܒܗܳܕܐ ܡܶܠܬܐ ܠܗܳܝ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܘܬܦ ܠܗ̇ ܫܠܝܡܘܢ ܪܡܙ ܟܬܳܒܐ܀

16- ܡܐܬܝܢ ܣܰܟܪ̈ܝܢ܀ ܝܘܢܝܐ: ܩܽܘܢܛܪ̈ܐ ܡܫܒ̈ܛܐ܀

17- ܘܬܠܬܡܐܐ ܡܓܰܢ̈ܝܢ܀ ܝܘܢܝܐ: ܙܰܝܢ̈ܐ ܡܫܒ̈ܛܐ ܕܕܰܗܒܐ ܗ̄ ܣܰܟܪܐ ܓܠܺܝܠܬܐ ܗܳܘܝܐ: ܘܡܓܢܐ ܐܰܪܝܟܐ܀

18- ܟܘܪܣܝܐ ܕܫܶܢܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܕܰܓܪܰܡ ܦܺܝܠܐ܀

25- ܘܪ̈ܟܫܐ ܘܩܪ̈ܘܟܐ ܗ̄ ܒܩܳܪ̈ܘܟܐ ܬܪܝܢ ܡ̇ܢ ܪ̈ܟܫܐ ܡܬܟܕܢܝܢ ܘܒܡܪܟܒܬܐ ܐܰܪܒܥܐ܀

27- ܘܰܐܪ̈ܙܶܐ ܝܰܗܒ ܐܝܟ ܫܶܩܡ̈ܐ ܒܪܒܨ ܫܺܝܢ܀ ܢܣܛܘܪ̈̄: ܒܦܬܳܚܐ ܗ̄ ܬܐܢ̈ܐ ܕܒܰܪܐ܀

28- ܘܐܰܓܪܐ ܕܬܰܐܓܪ̈ܐ ܕܡܰܠܟܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܙܶܒܢܐ ܒܪܒܨ ܙܰܝ ܒܕܡܝ̈ܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܫܳܩܠܺܝܢ ܗܘܘ: ܡܢ ܬܩܽܘܥ ܒܬܰܚܠܘܦܐ ܗ̄ ܡܚܰܘܐ ܕܐܦ ܬܐܓܪ̈ܐ ܐܝܬ ܗܘܰܘ ܠܫܠܝܡܘܢ ܕܙܳܒܢܺܝܢ ܘܡܙܰܒܢܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

1- ܘܡܰܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܪܚܶܡ ܢܶܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܢܽܘܟܪ̈ܝܬܐ ܗ̄ ܡܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܕܦܣܩ ܡܳܪܝܐ ܕܠܐ ܢܶܬܚܰܠܛܘܢ ܒܗܘܢ܀

2- ܕܠܡܐ ܢܰܣܛܝ̈ܢ ܠܒܟܘܢ ܒܬܪ ܐܠܗܝ̈ܗܝܢ܀

3- ܘܰܗ̈ܘܰܝ ܠܗ ܢܶܫ̈ܐ ܚܺܐܪ̈ܬܐ ܫܒܰܥܡܐܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܪ̈ܝܫܢܝܬܐ܀ ܘܕܪ̈ܘܟܬܐ ܬܠܬܡܐܐ܀ ܘܐܣܛܺܝܝ ܢܶܫܘ̈ܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܨܠܝ̈܀ ܠܒܗ ܗ̄ ܒܫܘܪܝܐ ܠܗܶܝܢ ܐܰܦܣ ܕܢܣܓ̈ܕܢ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܘܟܶܢ ܐܦ ܗܽܘ ܣܓܕ܀

4- ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ ܠܒܗ ܫܠܶܡ ܒܰܫܠܳܝ ܫܺܝܢ ܘܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ܀ ܝܘܢܝܐ: ܡܫܰܡܠܝܐ ܥܡ ܡܪܝܐ ܐܰܠܗܗ܀

5- ܘܐܙܠ ܫܠܶܝܡܘܢ ܒܳܬܪ ܥܶܣܬܪܘܬ ܐܠܗܬܐ ܕܨܝܕܢ̈ܝܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܛܡܐܬܐ ܗ̄ ܗܺܝ ܗܺܝ ܦܪܘܕܝܛܝ ܗ̄ ܙܗܪܗ܀ ܘܒܳܬܪ ܟܡܘܫ ܕܶܚܠܬܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܦܬܰܟܪܐ ܕܡܽܘܐܒܝ̈ܐ ܗ̄ ܩܪܘܢܘܣ ܙܚܠ܀ ܘܒܳܬܪ ܡܠܟܘܡ ܐܠܗܐ ܕܒܢ̈ܝ ܥܡܘܢ ܗ̄ ܙܘܣ ܐܠܡܫܬܪܝ܀

14- ܘܐܩܺܝܡ ܡܪܝܐ ܣܳܛܢܐ ܠܫܠܝܡܘܢ: ܠܗܕܕ ܐܕܘܡܝܐ ܗ̄ ܐܪܐܒܝܐ܀

15- ܟܕ ܣܠܶܩ ܝܘܐܒ ܪܒ ܚܰܝܠܐ ܠܡܩܰܒܳܪܘ ܒܰܦܬܳܚ ܩܽܘܦ ܘܰܙܩܳܦ ܒܶܝܬ. ܗ̄ ܠܡܶܟܫܐ ܩܛܝ̈ܠܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܠܡܶܩܒܰܪ ܒܪܒܨ ܡܺܝܡ ܘܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܠܡܡܚܝ̈ܐ܀

20- ܘܝܶܠܕܬ݀ ܠܗ ܚܬܗ̇ ܕܬܰܚܦܺܝܣ܀ ܝܘܢܝܐ: ܕܬܶܩܰܡܰܢܝ ܗ̄ ܐܢܬ ܦܪܥܘܢ܀ ܠܰܓܒܘܬ܀ ܝܘܢܝܐ: ܠܓܢܺܝܒܘܬ ܒܪܗ܀

23- ܘܐܰܩܺܝܡ ܠܗ ܡܳܪܝܐ ܣܳܛܢܐ ܠܗܕܪܘܢ ܒܪ ܐܠܝܕܥ ܕܥܪܩ ܡܢ ܠܘܳܬ ܗܕܪܥܙܪ ܡܰܠܟܐ ܕܨܘܒܐ ܡܪܗ̇܀

24- ܘܰܟܢܰܫܘ ܒܰܦܬܚ ܘܰܘ ܘܢܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܓܰܒܪ̈ܐ ܗ̄ ܐܶܬܟܢܫܘ ܠܘܬܗ܀ ܘܰܗܘܐ ܪܰܒ ܓܰܝܣ̈ܐ ܒܦܬܚ ܓܳܡܰܠ ܘܰܫܠܳܝ ܝܽܘܕ܀

26- ܘܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܳܒܛ ܐܦܪܬܝܐ ܡܢ ܨܶܕܪܐ ܘܫܡܗ̇ ܕܐܡܗ ܨܪܘܥܐ ܒܫܠܝ ܨܕܶܐ܀

29- ܘܐܫܟܚܗ ܐܚܝܐ ܢܒܺܝܐ ܫܝܠܘܢܝܐ ܗ̄ ܠܝܘܪܒܥܡ܀

30- ܘܰܨܪܝܗܝ ܗ̄ ܢܒܺܝܐ ܠܠܒܘܫܗ ܚܕܰܬܐ ܠܬܪܥܣܪ ܨܪ̈ܰܘܢ܀

31- ܘܐܬܠ ܠܟ ܗ̄ ܠܝܘܪܒܥܡ ܥܶܣܪܐ ܫܒܛܝ̈ܢ܀ ܢܶܗܘܘܢ ܠܗ ܗ̄ ܠܫܠܝܡܘܢ: ܫܰܒܛܐ ܕܝܗܘܕܐ ܘܫܰܒܛܐ ܕܒܢܝܡܝܢ܀ ܝܘܢܝܐ: ܘܬܪܝܢ ܫܒܛܝ̈ܢ ܢܶܗܘܘܢ ܠܗ ܘܚܰܬܝܬ. ܡܛܠ ܕܬܪܥܣܪ ܨܪ̈ܰܘܢ ܐܰܘܟܝܬ ܣܕܩ̈ܐ ܩܰܕܡ ܐܡ̣ܪ ܘܠܘ ܚܕܥܣܪ܀

36- ܘܠܒܪܗ ܗ̄ ܕܕܰܘܝܕ܀ ܐܬܠ ܫܰܒܛܐ ܚܕ ܗ̄ ܚܕܥܣܪ ܡܬܡܢܶܝܢ ܫܒ̈ܛܐ ܡܛܠ ܕܡܶܢ ܙܰܒܢܐ ܕܓܡܘܪܝܐ ܗܰܘ ܕܓܕܫ ܠܒܢ̈ܝ ܒܢܝܡܝܢ ܒܓܒܥ ܒܝܕ ܗܝ ܕܚܒܠܘܗ̇ ܠܕܳܪܘܟܬܗ ܕܗܰܘ ܣܳܒܐ ܠܶܘܺܝ ܐܝܟ ܕܰܡܬܢܐ ܟܬܳܒܐ ܕܫܒ̈ܛܐ: ܫܪܟܢܗܘܢ ܠܰܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܢܩܦܘ ܘܥܰܡܗܘܢ ܐܝܟ ܚܰܕ ܫܰܒܛܐ ܡܬܡܢܶܝܢ܀

40- ܘܩܳܡ ܝܘܪܒܥܡ ܘܥܪܩ ܠܡܶܨܪܝܢ ܠܘܳܬ ܫܺܝܫܳܩ ܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܠܘ ܚܡܽܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܫܠܝܡܘܢ. ܐܠܐ ܠܐ ܩܰܒܠܗ ܗܘܐ ܠܰܒܥܠܕܒܳܒܗ܀

41- ܗܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܣܦܪ ܦܶܬܓܡ̈ܘܗܝ܀ ܝܘܢܝܐ: ܡܶܠܘ̈ܗܝ ܕܰܫܠܝܡܘܢ ܗ̄ ܒܣܦܪ ܕܒܪܝܡܝܢ܀

43- ܘܐܡܠܟ ܪܚܰܒܥܡ ܒܦܬܚ ܚܶܐ܀ ܢܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܪܒܳܨܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

4- ܐܒܘܟ ܐܱܩܫܺܝ ܢܝܪܢ܀ ܝܘܢܝܐ: ܐܘܩܰܪ ܠܰܚܢܳܩܐ ܕܝܠܢ܀ ܐܩܠ ܗ̄ ܠܝܘܩܪܐ܀

6- ܘܐܬܡܠܶܟ ܒܰܫܠܳܝ ܡܺܝܡ ܘܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ ܡܰܠܟܐ ܪܚܒܥܡ ܗ̄ ܢܣܒ ܡܶܠܟܐ܀

7- ܘܬܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܶܠܝ̈ܢ ܛܒ̈ܢ܀ ܝܘܢܝܐ: ܡ̈ܠܐ ܛܳܒ̈ܬܐ܀

10- ܚܶܨܪܝ ܥܒܝܐ ܗܺܝ ܡܢ ܟܪܳܬܗ ܕܐܒܝ܀ ܝܘܢܝܐ: ܙܥܘܪܘܬܝ ܥܒܝܐ ܗܺܝ ܡ̣ܢ ܟܣܳܣܬܗ ܕܐܒܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܚܨܗ܀

11- ܐܒܝ ܪܕܳܟܘܢ ܒܫܰܘ̈ܛܐ ܗ̄ ܗܳܢܘܢ ܕܡܢ  ܡܫܟܐ ܡܶܬܓܕܠܺܝܢ ܘܐܚܕܝܢ ܦܳܪ̈ܫܐ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ܀ ܘܐܢ̇ܐ ܐܪܕܝܟܘܢ ܒܡܳܪ̈ܰܓܢܐ ܗ̄ ܗܳܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܓܝ̈ܳܕܐ ܕܬܘܪ̈ܐ ܡܬܬܦܫܠܝܢ܀ ܝܘܢܝܐ: ܐܒܝ ܪܕܳܟܘܢ ܒܢܓ̈ܕܐ ܘܐܢ̇ܐ ܪܳܕܐ ܐܢ݂ܐ ܠܟܘܢ ܒܥܰܪ̈ܩܐ܀

15- ܡܛܠ ܕܗܘܬ ܡܓܰܪܝܢܘܬܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܡܬܗܦܟܳܢܘܬܐ ܡܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܡܪܝܐ ܨܒܐ ܕܢܫܰܡܠܐ ܨܶܒܝܢܗ܀

16- ܠܐ ܦܳܠܓܘܬܐ ܒܰܙܩܦ ܦܶܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܡܢܳܬܐ ܐܝܬ ܠܢ ܥܡ ܕܰܘܝܕ ܐܦܠܐ ܝܳܪܬܘܬܐ ܥܡ ܒܪܗ ܕܐܝܫܝ: ܠܡܫ̈ܟܢܝܟ܀ ܝܘܢܝܐ: ܗܰܪܛ ܠܡܫܟ̈ܢܰܝܟ. ܝܣܪܐܝܠ: ܡܶܟܝܠ ܚܙܺܝ܀ ܝܘܢܝܐ: ܪܥܺܝ ܒܰܝܬܟ ܕܘܝܕ ܗ̄ ܥܠ ܒܰܝܬܟ ܒܠܚܘܕ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܫܰܒܛܐ ܕܝܗܘܕܐ܀ ܢܰܡܠܟ ܙܪܥܟ: ܘܒܗ̇ ܒܫܽܘܪܝ ܡܪܕܘܬܐ ܩܛܠܘ ܒܰܪܓܽܘܡܝܐ ܕܟܺܐܦ̈ܐ ܠܐܕܘܢܝܪܡ ܕܥܠ ܡܕܐܬܐ܀

20- ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ ܒܳܬܪ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܝܕ ܐܠܐ ܐܢ ܫܰܒܛܐ ܕܺܝܗܘܕܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܘܕܒܢܝܡܝܢ ܘܚܬܝܬ܀

22- ܥܠ ܫܡܰܥܝܐ ܢܒܝܗ܀ ܝܘܢܝܐ: ܓܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ܀

25- ܘܒܢܐ ܠܦܢܘܐܝܠ ܗ̄ ܝܘܪܒܥܡ ܒܳܬܪ ܕܰܒܢܐ ܠܫܟܺܝܡ܀

28- ܘܐܬܡܰܠܟ ܒܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܡܶܠܟܐ܀ ܘܰܥܒܰܕ ܬܪܝܢ ܥܓ̈ܠܐ ܕܕܰܗܒܐ ܗ̄ ܨܒܐ ܝܘܪܒܥܡ ܕܐܦ ܡܢ ܐܠܗܗ ܕܕܘܝܕ ܬܘܒ ܐܰܟܡܐ ܕܡܢ ܙܰܪܥܗ ܢܰܦܢܘܢ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܕܒܶܝܬ ܝܣܪܐܝܠ ܘܠܰܦܬܟܪ̈ܐ ܢܣܓܕܘܢ܀

32- ܒܟܶܣܐܐ ܒܗ ܒܝܪܚܐ ܗ̄ ܬܡܺܝܢܝܐ܀

33- ܒܝܪܚܐ ܕܒܪܐ ܡܶܢ ܠܶܒܗ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܝܘܪܒܥܡ ܡܢ ܕܺܝܠܗ ܛܰܟܣܗ ܠܥܺܐܕܐ ܗܳܢܐ܀ ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܕܒܶܕܐ ܒܕܳܠܰܕ ܡܶܢ ܒܶܕܝܐ ܩܳܪܝܢ. ܘܕܒܪܝܫ ܚܰܬܺܝܬ ܡܢ ܒܪܺܝܬܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܕܓܒܠ ܐܡ̇ܪ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

1- ܘܗܳܐ ܢܒܝܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܬܶܐ ܡ̣ܢ ܝܗܘܕܐ ܗ̄ ܗܽܘܝܘ ܕܩܰܛܠܗ ܐܪܝܐ ܥܠ ܕܥܒܰܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܗ ܕܡܪܝܐ܀ ܘܥܠ ܠܘܬ ܢܒܝܐ ܣܳܒܐ ܒܒܶܝܬ ܐܝܠ܀

2- ܡܕܒܚܐ ܡܕܒܚܐ ܫܡܥ ܦܶܬܓܡܗ ܕܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܡܰܕܒܚܐ ܠܗܢܘܢ ܕܒܡܕܒܚܐ ܡܰܫܡܥ܀ ܗܐ ܒܪܐ ܡܬܺܝܠܕ ܠܒܝܬ ܕܘܝܕ: ܝܘܫܝܐ ܫܡܶܗ ܘܰܢܕܰܒܚ ܥܠܝܟ ܟܘܡܪ̈ܐ ܕܰܥܠܰܘ̈ܬܐ ܗ̄ ܕܒܳܬܪ ܬܠܬܡܐܐ ܘܚܰܡܫܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܫܬܡܠܝܰܬ݀ ܢܒܺܝܘܬܐ ܗܳܕܐ. ܝܗܶܒ ܐܴܬܳܐ ܕܫܰܪܝܪܘܬܗ̇: ܒܗܝ ܕܡܰܕܒܚܐ ܗ̇ܘ ܦܬܟܪܝܐ ܐܨܛܪܺܝ ܘܩܛܡܳܐ ܕܰܥܠܘܗܝ ܐܶܬܐܫܕ. ܘܟܕ ܐܘܫܛ ܐܝܕܗ ܝܽܘܪܒܥܡ ܘܐܡ̣ܪ: ܐܽܘܚܕܽܘܗܝ ܠܢܒܝܐ ܘܝܒܫܰܬ݀ ܐܝܕܗ. ܘܒܰܨܠܘܬܗ ܬܘܒ ܗܶܦܟܰܬ݀܀

11- ܘܰܢܒܝܐ ܚܰܕ ܣܳܒܐ ܝܳܬܒ ܗܘܳܐ ܒܒܶܝܬ ܐܝܠ ܗ̄ ܗܽܘ ܗܳܢܐ ܢܒܝܐ ܡܶܣܬܒܰܪ ܕܰܢܒܝܐ ܗܽܘ ܕܓܳܠܐ. ܘܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܟܰܕܒ ܒܢܒܝܗ ܕܰܐܠܗܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܡܠܐܟܐ ܐܡ̣ܪ ܠܝ: ܕܐܗܦܶܟܳܝܗܝ ܥܡܟ ܠܒܰܝܬܐ ܘܢܐܟܘܠ ܠܰܚܡܐ ܘܢܶܫܬܐ ܡܰܝ̈ܐ. ܘܗ̇ܘ ܟܕ ܐܫܬܡܥ ܠܗ: ܐܦܓܥ ܒܗ ܐܰܠܗܐ ܐܰܪܝܐ ܒܐܘܪܚܐ ܘܩܰܛܠܗ. ܘܐܡܪܝܢܢ: ܕܰܢܒܝܐ ܗܘܐ ܫܰܪܝܪܐ ܘܚܽܘܒܐ ܥܨܝܗܝ ܕܢܕܓܠ. ܘܥܰܠܗܕܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܐܬܪܕܺܝ: ܐܠܐ ܘܐܬܢܰܒܺܝ ܥܠ ܢܒܺܝܗ ܕܰܐܠܗܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ܀

21- ܥܠ ܕܡܰܪܡܪܬ ܡܠܬ ܦܽܘܡܗ ܕܡܪܝܐ ܠܐ ܬܶܥܽܘܠ ܫܠܰܕܟ ܠܩܒܪܐ ܕܰܐܒܗ̈ܝܟ܀

24- ܘܚܡܳܪܐ ܩܳܐܡ ܥܠ ܓܰܒܗ̇ ܒܦܬܚ ܓܡܰܠ܀ ܝܘܢܝܐ: ܠܘܬܗ̇܀ ܘܐܪܝܐ ܩܳܐܡ ܥܠ ܓܶܢܒ ܒܪܒܨ ܓܳܡܰܠ ܫܠܰܕܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

1- ܐܰܬܟܪܗ ܐܒܺܝܐ ܒܪܗ ܕܝܘܪܒܥܡ܀

2- ܘܐܡ̣ܪ ܝܘܪܒܥܡ ܠܐܢܬܬܗ: ܩܽܘܡܝ ܐܫܬܰܓܢܳܝ܀ ܬܐܘܕܘܛܝܘܢ: ܫܰܚܠܦܝ ܐܣܟܺܡܟܝ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܶܫܬܘܕܥܺܝܗ̇ ܐܚܝܐ ܢܒܝܐ ܕܒܫܺܝܠܘ ܘܢܛܪܕܝܗ̇: ܐܠܐ ܒܪܘܚܐ ܝܰܕܥܗ̇܀

3- ܘܣܰܒܝ ܒܐܝ̈ܕܝܟܝ ܥܣܪ ܕܠܚܡܐ ܘܰܟܣܳܢ̈ܐ ܗ̄ ܐܒܒܳܢ̈ܐ ܝܒܺܝܫ̈ܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܩܠܘܪ̈ܐ ܠܒܢ̈ܘܗܝ ܘܥܰܝܒܐ ܗ̄ ܡܪܣܘܦܐ ܪܒܐ ܕܡܫܟܐ܀ ܘܒܓܒܘ̈ܓܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܘܩܽܘܩܬܐ ܕܕܶܒܫܐ܀

10- ܘܐܘܒܕ܀ ܝܘܢܝܐ: ܘܶܐܥܛܐ ܠܝܘܪܒܥܡ ܟܠ ܕܬܳܐܢ ܒܶܐܣܬܐ ܗ̄ ܐܦ ܟܰܠܒ̈ܘܗܝ ܢܣܽܘܦܘܢ܀ ܘܶܐܒܰܥܰܪ ܒܳܬܪ ܒܝܬ ܝܘܪܒܥܡ ܐܝܟ ܕܡܶܬܒܥܪ̈ܢ ܓܘܦܢ̈ܝ ܟܰܪܡܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܕܡܶܬܒܰܥܪܐ ܢܦܳܬܐ܀

13- ܚܠܳܦ ܕܐܫܬܟܚ ܒܗ ܦܬܓܡܐ ܛܳܒܐ ܗ̄ ܕܠܘܬ ܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ܀ ܐܡܗ ܐܶܬܬ݀ ܠܡܫܐܠ: ܘܠܘ ܠܘܬ ܙܟܽܘܪ̈ܐ. ܘܗܽܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܢܬܩܒܪ܀

15- ܘܢܶܕܪܶܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܥܰܦܪܐ ܕܕܳܪܝܐ ܪܘܚܐ ܐܢܘܢ ܒܥܒܳܪ ܢܗܪܐ ܗ̄ ܢܰܥܒܪ ܐܢܘܢ ܦܪܳܬ ܢܰܗܪܐ ܒܰܫܒܺܝܬܐ܀

16- ܡܛܠ ܚܛܗ̈ܘܗܝ ܕܝܘܪܒܥܡ ܕܚܛܳܐ ܘܐܚܛܺܝ܀ ܝܘܢܝܐ: ܗܰܘ ܕܰܚܛܐ ܘܗܰܘ ܕܐܚܛܺܝ ܠܝܣܪܐܝܠ܀

17- ܘܐܙܠܬ݀ ܘܥܶܠܰܬ݀ ܠܬܰܪܨܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܠܨܪܝܕܐ܀ ܘܛܰܠܝܐ ܡܺܝܬ܀

21- ܘܪܚܒܥܡ ܒܪ ܫܠܝܡܘܢ ܐܡܠܟ ܥܠ ܝܺܗܘܕܐ: ܒܪ ܐܪܒܥܝܢ ܗܘܳܐ ܘܚܕܳܐ ܫܢܝ̈ܢ ܗ̄ ܡܬܐܡܪܐ: ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܒܪ ܢܒ̄ 52 ܫܢܝ̈ܢ ܥܢܕ ܫܠܝܡܘܢ ܝܒ̄ 12 ܩܕܳܡ ܕܢܡܠܟ ܘܐܪܒܥܝܢ ܒܳܬܪ ܕܐܡܠܟ. ܫܒܰܩ ܒܪܳܐ ܒܪ ܡ̄ܐ 41 ܫܢܝ̈ܢ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܩܒܠ ܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܝܐ: ܕܛܰܠܝܐ ܒܪ ܚܕܰܥܣܪ ܫܢ̈ܝܢ ܢܰܘܠܕ. ܘܐܡܪܝܢܢ: ܕܒܪ ܝܒ̄ 12 ܫܢܝ̈ܢ ܐܶܫܬܡܗ ܫܠܝܡܘܢ ܡܰܠܟܐ. ܒܪܰܡ ܩܕܳܡ ܙܰܒܢܐ ܡܶܕܡ ܕܡܰܘܬܗ ܕܐܒܽܘܗܝ ܐܝܟ ܕܰܡܚܰܘܐ ܟܬܳܒܐ ܕܚܣܝܪ̈ܬܐ ܕܐܡ̇ܪ: ܘܐܡܠܟܘ ܡܢ ܕܬܶܪܰܬܺܝܐ ܠܫܠܝܡܘܢ ܘܝܺܕܺܝܥܐ ܡܳܕܝܢ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܢܒ̄ 52 ܐܶܢܝܢ ܫܢ̈ܘܗܝ܀ ܘܕܓܒܪܐ ܗܘܳܐ ܟܕ ܡܺܝܬ ܐܒܘܗܝ: ܝܺܕܺܝܥܐ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܟ ܓܰܒܪܐ ܡܦܰܩܕ ܗܘܳܐ ܠܗ ܕܘܝܕ ܡܛܠ ܫܰܡܥܺܝ ܘܐܡ̇ܪ: ܕܠܐ ܬܙܰܟܝܘܗܝ: ܕܓܰܒܪܐ ܐܢܬ ܚܰܟܺܝܡܐ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܠܐ ܐܳܠܨܐ ܕܒܪ ܚܕܥܣܪ̈ܐ ܗܘܐ ܫܢܝ̈ܢ ܟܕ ܐܰܘܠܕ ܠܪܚܒܥܡ ܐܠܐ ܝܰܬܝܪ܀

24- ܘܐܦ ܙܳܢܝܘܬܐ ܗܘܳܬ ܒܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܟܽܘܡܪ̈ܐ ܠܘܩܕܡ ܡܫܰܚܛܺܝܢ ܗܘܘ ܠܰܒܬܘ̈ܠܬܐ ܘܟܢ ܡܶܬܡܰܟܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

2- ܘܰܫܡܳܐ ܕܶܐܡܗ ܗ̄ ܕܺܐܒܝܐ ܒܰܪ ܥܒܕ ܫܠܘܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܒܝܫܠܘܡ܀

3- ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܶܒܗ ܫܠܶܡ ܒܰܪܒܨ ܠܡܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܫܰܡܠܝܐ ܥܡ ܡܳܪܝܐ܀

13- ܘܦܰܣܩܗ̇ ܐܰܣܐ ܠܰܦܬܰܟܪܬܗ̇ ܗ̄ ܠܨܰܠܡܐ ܕܦܪܘܕܝܛܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܚܘ̈ܠܢܐ ܕܺܝܠܗ̇ ܗ̄ ܕܶܐܡܗ ܕܳܐܣܐ ܕܐܦ ܗܺܝ ܡܰܥܟܐ ܗܘܐ ܫܡܗ̇܀ ܘܰܐܒܘܗ̇ ܬܘܒ ܥܒܰܕ ܫܠܘܡ܀

14- ܘܰܥܠܘ̈ܬܐ ܠܐ ܐܰܥܒܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܪ̈ܳܡܬܐ ܠܐ ܐܰܪܺܝܡ ܗ̄ ܠܨܰܠܡ̈ܐ ܣܰܚܶܦ܀ ܘܰܠܕܽܘ̈ܟܝܬܐ ܠܐ ܐܰܚܪܒ ܠܰܓܡܪ܀

22- ܘܡܰܠܟܐ ܐܰܣܐ ܐܰܫܡܰܥ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܪܓܠ ܠܟܠܗ ܝܺܗܘܕܐ܀ ܘܠܰܝܬ ܕܰܚܣܺܝܟ ܒܰܫܠܝ ܚܶܐ. ܗ̄ ܟܠܗܘܢ ܚܘܺܝܚܳܐܝܬ ܐܶܫܬܡܥܘ܀

29- ܘܠܐ ܫܒܰܩ ܟܠ ܢܶܫܡܐ ܠܒܶܝܬ ܝܘܪܒܥܡ ܥܕܰܡܐ ܕܐܘܒܕܶܗ ܒܰܪܒܨ ܕܳܠܰܕ. ܕܶܟܪܢܐܝܬ. ܘܙܕܶܩ ܗܘܐ ܕܢܶܩܒܬܢܐܝܬ ܬܶܬܐܶܡܰܪ ܐܝܟ ܚܶܟܡܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ

9- ܘܰܡܪܰܕ ܥܠܰܘܗܝ ܙܡܰܪܝ ܥܰܒܕܗ ܪܰܒ ܦܶܠܓܘܬ ܪ̈ܳܟܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܫܓܰܫ ܥܠܰܘܗܝ: ܪܺܝܫܢܐ ܕܥܠ ܦܶܠܓܐ ܕܪ̈ܰܟܫܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܕܡܰܪܟܰܒܬܐ ܗ̄ ܒܨܺܝܪ ܗܢܐ ܡ̣ܢ ܪܰܒ ܚܰܝܠܐ܀

18- ܥܠ ܠܗ ܠܢܰܘܣܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܠܟܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܥܰܪܬܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܠܐܣܛܘܐ ܗ̄ ܬܰܡܢ ܐܰܘܩܕܘܗܝ܀

21- ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܬܦܰܠܓܘ ܥܰܡܐ ܕܺܝܣܪܐܝܠ: ܦܠܓܘ̈ܬܐ ܦܶܠܓܗ ܕܥܰܡܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܬܒܢܺܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܡܢܺܝ ܒܡܺܝ̣ܡ ܒܰܪ ܓܰܢܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܰܒܝܬ ܒܒܝ̄ܬ܀

31- ܘܰܢܣܒ ܐܰܢܬܬܐ ܗ̄ ܐܚܒ. ܠܐܺܝܙܒܶܝܠ ܒܰܪܬ ܐܺܝܬܒܥܠ ܡܰܠܟܐ ܕܨܰܝܕܢ̈ܝܐ܀

34- ܘܰܒܝܰܘܡ̈ܘܗܝ ܒܢܳܐ ܐܳܚܒ ܒܶܝܬ ܠܰܘܛܬܐ ܠܐܺܝܪܺܝܚܽܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܢܐ ܐܚܝܐܝܠ ܗܰܘ ܒܰܬܠܝܐ ܠܐܺܝܪܝܚܘ ܗ̄ ܟܒܰܪ ܠܗܳܢܐ ܦܰܩܕ ܐܳܚܒ ܕܢܶܒܢܶܝܗ̇. ܘܰܒܣܽܘܪܝܝܐ ܠܰܝܬ ܥܽܘܗܕܢ ܗܢܐ ܐܰܚܝܐܝܠ ܒܬܶܠܝܐ ܐܦ ܠܐ ܒܥܶܒܪܝܐ܀ ܒܐܒܺܝܪܡ ܒܽܘܟܪܶܗ ܫܟܠܠܗ̇ ܘܒܫܳܟܘܒ ܙܥܽܘܪܶܗ ܐܰܩܝܡ ܬܰܪ̈ܥܝܗ̇ ܗ̄ ܟܕ ܫܰܪܺܝ ܒܗ̇ ܒܽܘܟܪܶܗ ܡܺܝܬ ܘܟܕ ܫܰܡܠܝܗ̇ ܙܥܽܘܪܗ ܐܝܟ ܕܩܰܕܡ ܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܝܶܫܘܥ ܒܰܪ ܢܽܘܢ ܗ̇ܘ ܕܰܐܚܪܒܗ̇܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ

1- ܘܐܡ̣ܪ ܐܠܝܐ ܕܡܢ ܬܫܒܝ ܗ̄ ܡܢ ܬܫܒܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܢ ܫܰܒܛܐ ܕܐܗܪܘܢ ܡܢ ܐܰܪܥܐ ܕܓܪܒ ܐܰܒܘܗܝ ܕܝܢ ܫܘܒܟ ܡܶܬܟܰܢܐ ܗܘܳܐ܀ ܡܢ ܬܰܘ̈ܬܒܐ ܕܓܠܥܕ ܠܐܚܒ ܡܠܟܐ ܗ̄ ܡܢ ܟܗܢ̈ܐ ܗܳܢܘܢ ܕܠܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܡܢܳܬܐ ܒܐܪܥܐ܀

3- ܘܐܬܦܢܰܝ ܠܟ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܠܡܰܕܢܚܐ ܘܐܬܛܫܳܐ ܒܢܰܚܠܐ ܕܟܪܝܰܬ܀

6- ܘܥܽܘܪ̈ܒܐ ܡܰܝܬܝܢ ܠܗ ܠܰܚܡܐ ܘܒܶܣܪܐ ܒܨܰܦܪܐ: ܘܠܰܚܡܐ ܘܒܶܣܪܐ ܒܪܰܡܫܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܒܦܳܢܝܐ ܒܙܩܦ ܦܶܐ. ܗ̄ ܠܡܢܳܬܐ ܕܦܳܪܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܟܳܗܢ̈ܐ ܚܒܪ̈ܘܗܝ. ܡܛܠ ܕܡܢ ܟܳܗ̈ܢܐ ܗܘܐ ܡܰܝܬܐ ܗܘܐ ܠܗ ܥܽܘܪܒܐ ܘܠܘ ܒܝܕ ܡܰܠܐܟܐ ܬܰܪܣܝܶܗ ܐܠܗܐ: ܕܰܢܚܘܐ ܕܠܝܬ ܡܶܕܡ ܕܰܛܡܐ ܒܒܶܪ̈ܝܬܗ܀

9- ܩܽܘܡ ܙܶܠ ܠܨܪܦܬ ܨܰܝܕܢ܀ ܗܐ ܦܶܩܕܬ ܒܪܒܨ ܦܶܐ ܬܰܡܢ ܠܐܢܬܬܐ ܐܰܪܡܰܠܬܐ ܕܰܬܬܰܪܣܶܝܟ ܗ̄ ܒܗܳܝ ܕܺܝܒܫ ܢܰܚܠܐ ܕܡܶܢܗ ܫܳܬܐ ܗܘܳܐ: ܐܶܫܬܕܪ ܠܘܬ ܐܰܪܡܠܬܐ܀

10- ܘܰܚܙܐ ܬܰܡܢ ܐܰܢܬܬܐ ܐܪܡܠܬܐ ܕܩܳܫܐ ܩܝܣ̈ܐ ܗ̄ ܕܰܡܟܰܢܫܐ ܡܛܠ ܕܡܶܣܟܢܬܐ ܗܘܳܬ܀

11- ܐܝܬܳܝ ܠܝ ܦܶܬܬܐ ܒܪܘܟܟ ܬܰܘ ܩܰܕܡܝܬܐ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ ܐܚܪܝܬܐ ܕܠܰܚܡܐ܀

12- ܚܰܝ ܗܘ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܗܟ: ܐܢ ܐܺܝܬ ܠܝ ܡܶܕܡ܀ ܝܘܢܝܐ: ܛܡܺܝܪܬܐ ܗ̄ ܩܰܠܽܘܪܬܐ ܕܡܶܬܛܰܡܪܐ ܒܢܽܘܪܐ ܘܠܰܘ ܒܬܰܢܘܪܐ ܐܘ ܒܬܦܝܐ ܡܬܐܦܝܐ ܐܝܟ ܛܰܪܡܽܘܣܝܬܐ܀ ܐܠܐ ܐܶܢ ܡܠܐܷ ܟܦܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܗܳܪܐ ܩܰܡܚܐ ܒܩܽܘܠܬܐ ܒܩܰܦܣܰܩܺܝܢ܀ ܐܩܘܠܐܣ: ܒܒܺܝܣܬܐ܀

13- ܒܰܠܚܘܕ ܥܒܶܕܝ ܠܝ ܟܳܟܽܘܠܬܐ ܗ̄ ܦܛܺܝܪܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܩܰܕܡܳܐܝܬ܀ ܘܰܐܦܩܝ ܠܝ. ܘܠܟܝ ܘܠܰܒܪܶܟܝ ܥܒܕܝ ܒܚܪܬܐ ܗ̄ ܠܘ ܒܝܰܥܢܘܬܐ ܡܬܚܰܦܛ ܕܢܩܕܽܘܡ ܢܐܟܘܠ ܐܠܐ ܡܠܦ ܕܐܝܟܢܐ ܙܳܕܩ ܕܢܬܝܩܪܘܢ ܢܒܝ̈ܐ ܕܰܐܠܗܐ܀

14- ܩܽܘܠܬܐ ܕܩܰܡܚܐ ܠܐ ܬܶܓܡܪܝ ܘܩܰܪܢܐ ܕܡܶܫܚܐ ܠܐ ܬܶܚܣܪܝ ܗ̄ ܗܳܟܢܐ ܗܘܳܐ ܥܕܰܡܐ ܕܰܢܚܬ ܡܶܛܪܐ܀

21- ܘܐܬܡܫܚ ܥܠ ܛܰܠܝܐ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܝ̈ܢ ܗ̄ ܓܫܶܦ ܒܟܠܗ ܓܽܘܫܡܗ܀ ܝܘܢܝܐ: ܘܢܦܰܚ ܒܛܰܠܝܐ ܬܠܬ ܙܰܒܢ̈ܝܢ܀

22- ܘܗܦܟܬ݀ ܢܰܦܫܗ ܕܛܰܠܝܐ ܠܓܘܗ ܘܰܚܝܳܐ܀ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܐܡ̇ܪ: ܕܐܝܟ ܡܰܫܠܡܢܽܘܬܐ ܕܥܶܒܪ̈ܝܐ ܗܳܢܐ ܛܰܠܝܐ ܒܪܳܗ̇ ܕܐܰܪܡܠܬܐ ܕܰܐܚܺܝ ܐܶܠܻܝܳܐ: ܝܰܘܢܢ ܗܽܘ ܢܒܺܝܐ ܐܝܬܘܗܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ

20- ܥܕܰܡܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܦܠܝܓܺܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܬܪܬܝܢ ܦܠܓ̈ܘܢ ܗ̄ ܥܠ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܩܦܳܣ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܩܘܪ̈ܨܠܐ ܟܐܡܬ ܠܐܠܗܐ ܘܠܒܰܥܠܐ ܨܳܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܶܦܠܚ܀

22- ܘܐܡ̣ܪ ܐܶܠܺܝܳܐ: ܐܢ̇ܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕܝ ܐܫܬܚܪܶܬ ܢܒܺܝܐ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܗ̇ ܒܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ܀ ܘܐܠܐ ܗܳܐ ܥܽܘܒܰܕܝܐ ܪܰܒ ܒܰܝܬܗ ܕܐܚܒ ܡܐܐ ܢܒܺܝ̈ܝܢ ܛܰܫܺܝ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܳܡ ܐܝܙܒܝܠ ܚܰܡܫܝܢ ܚܡܫܝܢ ܒܰܡܥܰܪܬܐ܀

25- ܘܐܡ̣ܪ ܐܶܠܝܐ ܠܢܒܺܝ̈ܰܝ ܒܰܥܠܐ: ܓܒܰܘ ܠܟܘܢ ܚܕ ܬܰܘܪܐ ܘܥܒܶܕܘ ܩܕܡܐܝ̣ܬ ܗ̄ ܕܠܐ ܟܕ ܐܚܪܳܝܰܬ ܢܕܒܚܘܢ: ܢܐܡܪܘܢ ܕܪܳܓܙ ܥܠܝܢ ܒܰܥܠܐ ܘܥܰܠܗܳܝ ܠܐ ܥܳܢܐ ܠܢ܀

26- ܒܰܥܠܐ ܥܢܝ̣ܢ ܘܠܰܝܬ ܩܠ ܘܐܦ ܠܐ ܕܥܳܢܐ܀ ܘܐܬܟܬܶܫܘ ܒܪܒܨ ܬܰܘ ܐܚܪܝܬܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܘܪܳܗܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܐ܀

27- ܡܓܰܚܟ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܐܶܠܝܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܡܰܝܩ ܒܗܘܢ܀ ܕܰܠܡܐ ܪܶܢܝܐ ܐܝܬ ܠܗ܀ ܝܘܢܝܐ: ܥܶܢܝܢܐ܀ ܐܘ ܕܠܡܐ ܨܒܽܘ ܣܥܪ܀ ܝܘܢܝܐ: ܓܶܠܝܢܐ ܝܳܗܒ܀

28- ܘܐܬܟܰܬܫܘ ܐܝܟ ܢܡܘܣܗܘܢ ܒܦܬܚ ܟܽܘܦ ܒܚܪܒܐ ܘܒܪ̈ܘܡܚܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܘܡܬܩܰܦܣܝܢ ܗܘܰܘ ܐܝܟ ܕܺܝܢܗܘܢ ܒܣܝܦܐ ܘܒܠܘܟܝ̈ܬܐ ܗ̄ ܡܢܬܫܺܝܢ ܗܘܘ ܒܣܪ̈ܬܗܘܢ܀

29- ܘܟܕ ܥܒܰܪ ܛܰܗܪܐ: ܗܘܘ ܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܗ̄ ܡܣܰܟܝܢ ܗܘܘ ܕܢܶܥܢܐ ܒܰܥܠܐ܀ ܥܕܡܐ ܠܙܰܒܢܐ ܕܣܳܠܩ ܩܽܘܪܒܢܐ ܗ̄ ܕܪܡܫܐ܀

30- ܘܬܪܣܺܝ ܡܰܕܒܚܗ ܕܡܪܝܐ ܕܡܣܚܰܦ ܗܘܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܕܥܩܺܝܪ ܗܘܐ ܗ̄ ܠܘ ܡܕܒܚܐ ܚܪܒܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ: ܘܚܰܕܬܗ ܐܶܠܝܐ. ܒܗܝ ܕܡܢ ܝܒ̄ 12 ܟܐܦ̈ܝܢ ܕܢܣ݂ܒ ܒܡܶܢܝܢ ܫܒ̈ܛܐ ܒܢܳܐ ܡܰܕܒܚܐ ܟܪ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܡܕܒܚܐ ܐܠܐ ܥܠ ܒܽܘܛܠ ܕܒܚ̈ܐ ܕܡܪܝܐ ܪܡܙ܀

32- ܘܥܒܕ ܚܶܐܪܺܝܬܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܝܡܐ܀ ܐܝܟ ܒܝܬ ܣܰܐܬܝ̈ܢ܀ ܝܘܢܝܐ: ܬܪܶܝܢ ܟܰܝ̈ܠܐ ܕܙܰܪܥܐ܀ ܘܐܟܪܟܗ ܠܡܰܕܒܚܐ ܗ̄ ܡܝ̈ܐ ܡܠܳܝܗܝ ܠܚܶܦܪܐ ܗܢܐ: ܕܠܐ ܢܐܡܪܘܢ ܚܰܢܦ̈ܐ: ܕܢܽܘܪܐ ܐܝܬ ܗܘܳܬ ܬܡܢ ܕܡܛܫܝܐ܀

34- ܘܐܡ̣ܪ: ܬܢܰܘ ܘܬܢܰܘ. ܘܐܡ̣ܪ: ܬܰܠܬܘ ܘܬܰܠܬܘ ܗ̄ ܡܠܘ ܡܰܝ̈ܐ ܣܰܓܝ ܚܕܳܪ̈ܝ ܡܰܕܒܚܐ܀

38- ܘܢܶܦܠܬ݀ ܢܘܪܗ ܕܡܳܪܝܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܢܽܘܪܐ ܡܢ ܡܪܝܐ ܡܢ ܫܡܝܐ܀ ܘܡܝ̈ܐ ܕܒܚܐܪܺܝܬܐ ܠܶܚܟܰܬ݀ ܠܶܟܚܰܬ݀ ܒܟܽܘܦ ܕܰܩܕܳܡ ܚܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܚܰܬܺܝܬ܀

40- ܘܐܚܬ ܐܢܘܢ ܐܶܠܝܐ ܠܢܰܚܠܐ ܕܩܺܝܫܘܢ ܘܢܰܟܶܣ ܐܢܘܢ ܒܦܬܚ ܢܽܘܢ ܘܩܘܫܝ ܟܽܘܦ. ܗ̄ ܠܘ ܗܽܘ ܐܠܐ ܠܐܰܚܪ̈ܢܐ ܦܰܩܕ܀

46- ܘܐܣܪ ܚܰܨ̈ܘܗܝ܀ ܝܘܢܝܐ: ܚܰܝܨ ܟܣܳܣܬܗ܀ ܘܪܗܛ ܩܕܳܡ ܐܳܚܒ ܗ̄ ܕܳܨ ܘܰܪܘܰܙ ܒܬܶܕܡܘܪܬܐ ܕܥܒܰܕ ܡܳܪܝܐ ܘܰܐܒܗܶܬ ܠܟܳܦܘܪ̈ܐ ܒܡܶܛܪܐ ܕܐܚܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ

1- ܢܒ̈ܺܝܰܝ ܒܰܥܠܐ ܘܕܚܘܓ̈ܒܐ ܗ̄ ܦܬܰܟܪ̈ܘܢܐ ܙܥܘܪ̈ܐ܀

3- ܘܶܐܬܐ ܠܒܺܪ ܫܒܰܥ ܕܝܗܘܕܐ ܗ̄ ܢܦܰܩ ܡ̣ܢ ܫܘܠܛܢܗ ܕܳܐܚܒ ܘܕܐܝܙܒܝܠ ܐܢܬܬܗ܀ ܘܠܳܐܚܒ ܡ̇ܢ ܐܰܟܣܗ ܐܶܠܝܐ ܘܠܐ ܩܢܛ. ܘܡܢ ܓܙܳܡܗ̇ ܕܐܝܙܒܝܠ ܕܚܶܠ ܘܰܥܪܩ ܕܠܡܐ ܟܕ ܬܩܛܠܝܘܗܝ ܢܶܬܐܡܪ: ܕܒܰܥܠܐ ܐܶܬܦܪܥ ܡܢܗ ܕܡܐ ܕܰܢܒܝ̈ܘܗܝ܀

4- ܡܰܪܕܶܐ ܒܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܪܒܨ ܕܳܠܰܕ ܡܩܰܫܝܬܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܐܘܪܚܐ ܕܝܘܡܐ ܚܰܕ܀ ܘܝܺܬܒ ܬܚܶܝܬ ܒܶܛܡܬܐ ܚܕܳܐ܀ ܥܒܪܝܐ: ܪܐܬܡ ܚܕ܀

6- ܘܚܙܐ ܐܶܣܳܕܘ̈ܗܝ ܚܳܚܘܪܬܐ ܕܪܥܦܐ ܗ̄ ܩܠܘܪܐ ܕܡܶܬܐܦܐ ܥܠ ܓܘܡܪ̈ܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܛܡܺܝܪܬܐ܀ ܐܩܘܠܐܣ: ܪܥܦܝܬܐ܀ ܘܩܘܩܬܐ ܕܡܝ̈ܐ܀

10- ܡܶܛܢ ܛܶܢܶܬ ܠܡܳܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܰܝܠܬܢܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܐܚܝܕ ܟܠ ܨܒܐܘܬ܀ ܡܕܒܚܝ̈ܟ ܣܰܚܦܘ ܒܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ܀ ܝܘܢܝܐ: ܥܩܰܪܘ܀ ܘܢܒܝܝܝ̈ܟ ܩܰܛܠܘ ܒܦܬܚ ܩܽܘܦ܀

11- ܡܰܦܪܩܐ ܛܽܘܪ̈ܐ ܒܦܬܚ ܡܺܝܡ܀ ܝܘܢܝܐ: ܫܳܚܩܐ ܫܽܘܥ̈ܐ܀ ܠܐ ܗܘܐ ܒܪܘܚܐ ܒܰܒܠܥ ܗܶܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܠܘ ܒܪܘܚܐ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܠܐ ܐܷܬܚܙܺܝ ܠܗ ܡܪܝܐ ܒܪܘܚܐ ܥܙܺܝܙܬܐ ܐܦ ܠܐ ܒܙܰܘܥܐ ܕܗܘܐ ܒܳܬܪ ܪܘܚܐ ܘܠܐ ܬܘܒ ܒܢܘܪܐ ܙܰܘܥܐ. ܐܠܐ ܒܩܳܠܐ ܕܡܡܠܠܐ ܪܰܟܺܝܟܐ ܡܡܠܠ ܥܡܗ: ܠܡܫܘܕܳܥܘܬܗ ܪܶܡܙܢܐܝܬ: ܕܠܐ ܨܒܐ ܠܡܶܬܢܰܩܳܡܘ ܡܢ ܥܘ̈ܠܐ ܩܰܫܝܐܝܬ ܐܟܡܐ ܕܗܽܘ ܐܶܠܝܐ ܨܒܐ ܒܰܛܢܳܢܗ. ܐܠܐ ܒܡܰܓܪܬ ܪܘܚܐ ܘܢܺܝܚܘܬܐ ܩܳܪܐ ܠܗܘܢ ܡܫܝܢܐܝܬ ܠܬܝܒܘܬܐ܀ ܣܘܡ̄ܐ: ܘܟܕ ܠܦܣܳܩ ܣܰܒܪܐ ܫܪܶܟܘ ܕܒܝܬ ܐܶܠܝܐ ܐܫܠܛ ܥܠܝܗܘܢ: ܬܠܬܐ ܡܶܬܢܩܡܢ̈ܐ: ܠܚܙܐܝܠ ܕܢܰܡܠܟ ܥܠ ܐܕܘܡ. ܘܠܝܗܘ ܒܪ ܝܡܝܫܝ ܕܢܡܠܟ ܥܠ ܝܣܪܐܝܠ ܘܠܐܠܝܫܥ ܒܪ ܫܒܛ ܕܢܗܘܐ ܢܒܝܐ܀

18- ܘܐܘܬܪ܀ ܐܩܘܠܐܣ: ܐܫܒܘܩ ܗ̄ ܗܽܘ ܐܰܠܗܐ ܐܡ̇ܪ܀ ܝܘܢܝܐ: ܘܬܶܫܒܘܩ ܗ̄ ܐܢܬ ܐܶܠܝܐ ܠܐ ܚܰܬܝܬ܀ ܡܢ ܝܣܪܐܝܠ ܫܰܒܥܐ ܐܠܦܝ̈ܢ: ܟܠ ܒܽܘܪܟܐ ܕܠܐ ܒܪ̈ܟܝ ܠܒܰܥܠܐ܀ ܐܩܘܠܐܣ: ܕܠܐ ܟܦ̈ܝ܀ ܘܟܠ ܦܘܡ ܕܠܐ ܢܫܩܗ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܶܫܬܒܗܪ ܐܶܠܝܐ ܘܢܺܐܡܪ: ܕܐܷܢܐ ܒܰܠܚܘܕܝ ܐܫܬܚܪܬ ܕܠܐ ܐܫܬܚܛܬ܀ ܘܗܶܢܘܢ ܗܠܝܢ ܠܗܦܟܬܐ ܕܫܰܢܬܐ ܡܐܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܪ̈ܓܠܝܐ ܚܪܒܘ܀

19- ܘܰܫܕܐ ܡܰܥܦܪܗ ܥܠܘܗܝ ܗ̄ ܦܪܽܘܬܗ. ܒܫܶܕܝܐ ܗܢܐ ܡܰܫܚܗ ܐܶܠܝܐ ܠܐܠܝܫܥ ܢܒܺܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ

1- ܘܒܪ ܗܕܕ ܡܰܠܟܐ ܕܐܕܘܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܣܽܘܪܝܐ܀ ܐܩܘܠܐܣ: ܕܐܪܳܡ܀

11- ܠܐ ܢܶܫܬܟܚ ܡ̇ܢ ܕܐܣܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܳܪܐ ܗ̄ ܐܢܬ ܒܪ ܗܕܕ ܕܐܣܪ ܐܢܬ ܠܺܝ ܒܓܙܡ̈ܝܟ: ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܬ ܚܝܠܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܕܫܳܪܐ ܠܝ ܡܢ ܐܣܘܪ̈ܝܟ܀ ܐܩܘܠܐܣ: ܠܐ ܢܶܫܬܰܒܗܪ ܗܰܘ ܕܡܬܐܣܪ ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܡܶܫܬܪܐ ܗ̄ ܐܢ̇ܐ ܐܳܚܒ ܕܡܬܓܙܡ ܐܢ̣ܐ: ܠܐ ܡܨܶܐ ܐܢ݂ܐ ܕܐܶܫܬܰܒܗܪ ܐܰܟܘܳܬܟ ܒܪ ܗܳܕܕ ܕܓܙܡ ܐܢܬ ܠܝ܀ ܝܘܢܝܐ: ܠܐ ܢܶܫܬܒܗܪ ܟܘܣܬܢܐ ܐܝܟ ܬܪܺܝܨܐ ܗ̄ ܐܢ̇ܐ ܕܟܦܺܝܦ ܐܢ̣ܐ ܡܢ ܕܶܚܠܬܟ: ܐܝܟܢܐ ܐܶܫܬܒܗܪ ܐܰܟܘܳܬܟ ܕܬܪܝܨ ܐܢܬ܀

12- ܣܺܝܡܘ ܡܣܡ ܥܠ ܩܪܺܝܬܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܒܢܳܐ ܦܣܐ ܥܠ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܗ̄ ܫܳܡܪܺܝܢ܀

14- ܒܰܥܠܝ̈ܡܐ ܘܒܪܰܘܪ̈ܒܢܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܒܥܒ̈ܕܐ ܕܪ̈ܺܝܫܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐ܀

16- ܘܒܪ ܗܕܕ ܫܳܬܐ ܗܘܐ ܥܬܺܝܩܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܘܪܳܘܐ ܒܡ̈ܛܰܐܠܐ܀ ܥܶܒܪܝܐ: ܒܣܰܐܟܐ ܗ̄ ܒܡܫܟܢ̈ܐ܀

18- ܐܢ ܠܰܫܠܳܡܐ ܢܦܩܘ: ܐܚܽܘܕܘ ܐܢܘܢ ܟܕ ܚܝ̈ܝܢ. ܘܐܢ ܠܩܪܒܳܐ ܢܦܰܩܘ: ܟܕ ܚܰܝܺܝܢ ܐܚܘܕܘ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܠܐ ܬܶܩܛܠܘܢ ܐܢܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܡܰܝܩ ܒܗܘܢ܀

20- ܘܥܪܩ ܐܕܘܡ܀ ܝܘܢܝܐ: ܥܶܪܩܬ݀ ܣܘܪܝܐ܀

30- ܘܒܪ ܗܕܕ ܥܪܩ ܘܥܠ ܒܓܘ ܩܪܺܝܬܐ: ܬܰܘܳܢ ܒܓܰܘ ܬܰܘܳܢ܀ ܝܘܢܝܐ: ܘܥܠ ܠܒܰܝܬܐ ܠܩܰܝܛܘܢܐ ܠܬܘܘܳܢܐ܀

31- ܢܶܐܣܘܪ ܣܩ̈ܐ ܒܪ̈ܺܝܫܝܢ ܘܚܰܒ̈ܠܐ ܒܚܰܨ̈ܝܢ܀ ܝܘܢܝܐ: ܣܩ̈ܐ ܥܠ ܟܣܘܣ̈ܬܢ ܘܚܰܒ̈ܠܐ ܥܠ ܪ̈ܝܫܝܢ ܗ̄ ܐܡܪܝܢ: ܕܗܟܢܐ ܡܶܬܟܰܫܦܝܢ ܗܘܰܘ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܙܰܒܢ̈ܐ ܩܰܕܡܝ̈ܐ܀

33- ܘܓܰܒܪܐ ܢܳܚܫܐ ܒܰܙܩܦ ܢܽܘܢ. ܗ̄ ܚܰܪܳܫܐ ܗܘܳܐ ܒܪ ܗܕܕ܀

35- ܘܓܰܒܪܐ ܚܰܕ ܡܢ ܢܒܝ̈ܐ ܗ̄ ܡܬܐܡܪܐ ܕܡܺܝܟܐ ܗܘܐ ܗܽܘ ܗܳܢܐ ܢܒܺܝܐ܀ ܒܦܶܬܓܡܗ ܕܡܳܪܝܐ ܡܚܺܝܢܝ ܗ̄ ܒܡܚܘܬܗ. ܥܠ ܡܚܽܘܬܐ ܕܐܬܝܐ ܥܠ ܕܒܶܝܬ ܐܳܚܒ ܨܒܐ ܕܢܰܐܪܙ ܢܒܺܝܐ܀

38- ܘܚܰܦܝ ܒܩܛܡܐ ܐܦܘ̈ܗܝ܀ ܝܘܢܝܐ: ܘܥܪܰܩ ܒܥܪܩܬܐ ܒܶܝܬ ܥܰܝܢ̈ܘܗܝ܀

42- ܥܠ ܕܫܰܕܪܬ ܠܓܰܒܪܐ ܚܪܡܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܥܛܝܐ܀ ܡܢ ܐܝܕܐ ܗ̄ ܒܰܥܓܠ܀ ܝܘܢܝܐ: ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ܀

43- ܟܕ ܟܪܝܐ ܠܗ ܘܙܥܺܝܦ܀ ܝܘܢܝܐ: ܫܓܺܝܫܐ ܘܡܫܪܝܐ܀ ܘܥ̣ܠ ܠܫܳܡܪܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

1- ܟܰܪܡܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܢܒܘܬ ܐܝܙܪܥܠܝܐ ܥܠ ܓܶܢ̱ܒ ܗܰܝܟܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܕܪܐ ܕܐܚܒ܀

8- ܘܟܶܬܒܰܬ݀ ܒܶܐܓܰܪܬܐ: ܕܰܓܙ̣ܽܘܪܘ ܨܰܘܡܐ ܗ̄ ܚܠܳܦ ܚܛܺܝܬܗ ܕܢܒܘܬ܀

10- ܕܨܰܚܺܝ ܢܒܘܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܒܰܪܶܟ܀ ܠܐܰܠܗܐ ܘܰܠܡܰܠܟܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܕܒܐܣܟܺܡܐ ܘܺܐܝܩܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܚܠܦ ܗܝ ܕܨܰܚܝ: ܒܰܪܶܟ ܐܡ̇ܪ܀

19- ܒܕܽܘܟܬܐ ܕܠܰܥܘ ܟܰܠܒ̈ܐ ܕܡܶܗ ܕܢܳܒܘܬ: ܢܶܠܥܘܢ ܟܰܠܒ̈ܐ ܐܦ ܕܡܐ ܕܺܝܠܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܙܢܝ̈ܬܐ ܢܶܣܚ̈ܝܢ ܒܰܕܡܟ܀

20- ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܐܚܒ ܠܐܶܠܝܐ: ܐܶܫܟܚܬܢܝ ܒܥܶܠܕܒܒܐ ܗ̄ ܐܶܫܟܚܬ ܥܠܰܝ ܥܶܠܬܐ ܕܬܩܰܦܚܢܝ܀

25- ܕܓܰܪܓܬܗ ܐܺܝܙܒܺܝܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܐܥܒܕܬܗ܀

26- ܘܶܐܬܛܰܢܦ ܛܳܒ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܬܢܕܕ ܣܰܓܝ܀

27- ܘܗܰܠܶܟ ܚܶܦܝܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܕ ܡܰܪܟܶܢ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܟܕ ܟܦܺܝܦ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

10- ܘܰܠܒܺܝܫܺܝܢ ܠܒܽܘܫܐ ܒܳܪܕܳܐ ܒܰܙܩܦ ܒܶܝܬ. ܘܕܳܠܰܕ. ܡܩܰܫܰܝܬܐ ܗ̄ ܝܰܬܝܪ ܚܶܘܪܐ܀ ܣܽܘܡ̄ܐ: ܟܕ ܡܙܰܝܢܺܝܢ܀

27- ܘܰܢܦܰܩ ܪܘܚܐ ܘܩܳܡ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܐܢ̇ܐ ܡܫܰܕܠ ܐܢ݂ܐ ܠܗ ܗ̄ ܠܘ ܣܳܛܢܐ ܗܘܳܐ ܗܢܐ ܐܠܐ ܡܝܟܐܝܠ ܡܰܠܐܟܐ ܡܕܰܒܪܢܶܗ ܕܥܰܡܐ ܗܰܘ ܕܟܕ ܨܶܒܝܢܗ ܕܡܳܪܝܐ ܡܫܰܡܠܐ: ܡܰܠܶܠ ܛܳܒ̈ܬܐ ܒܦܽܘܡ ܢܒܺܝ̈ܐ ܕܰܓ̈ܠܐ ܘܰܡܫܰܕܶܠ ܠܐܚܒ ܕܢܺܐܒܕ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

27- ܘܰܐܘܟܠܘܗܝ ܠܰܚܡܐ ܡܰܛܪ ܢܦܶܫ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܚܡܐ ܕܐܘܠܨܳܢܳܐ ܗ̄ ܠܡܺܝܟܐ ܢܒܺܝܐ ܫܰܪܝܪܐ ܥܕܰܡܐ ܕܢܶܚܙܘܢ ܡܶܠܘ̈ܗܝ ܫܰܪܝܪ̈ܢ. ܐܘ ܚܶܙܰܩܝܐ ܒܰܪ ܟܢܰܥܢܝܬܐ ܢܒܺܝܐ ܕܰܓܠܐ ܕܰܥܒܕ ܠܗ ܩܰܪ̈ܢܬܐ ܕܦܰܪܙܠܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܐܚܒ: ܕܰܒܗܠܶܝܢ ܬܶܕܩܪ ܠܐܕܘܡܝ̈ܐ܀

34- ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܠܡܰܠܟܐ ܕܺܝܣܪܐܝܠ ܒܝܬ ܕܶܒܩܐ ܕܫܶܪܝܢܐ ܗ̄ ܒܰܝܢܬ ܪܐܬܗ ܠܡܶܨܥܰܬ ܚܰܕܝܗ܀ ܘܐܡ̣ܪ ܠܰܡܪܰܟܒܢܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܗܶܢܝܘܟܶܗ܀ ܘܒܰܝܬܐ ܕܫܶܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܓܪ̈ܰܡܦܺܝܠܐ ܕܒܢܐ܀

42- ܘܰܫܡܐ ܕܶܐܡܗ ܥܪܽܘܒܐ ܒܰܫܠܝ ܥܶܐ. ܒܰܪܬ ܫܰܠܝܚ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܙܘܒܐ ܒܪܬ ܫܠܺܝܚ܀

 

ܫܠܡ

ܣܦܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܠܟ̈ܐ