ܣܦܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܒܪܝܬܐ

ܥܠ ܚܰܝܠܐ ܕܰܬܠܝ̣ܬܝܘܬܐ ܩܕܝ̣ܫܬܐ ܡܫܰܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ

ܣܦܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܒܪܝܬܐ

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܫܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ

 

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ

1- ܒܪܺܫܝ̣ܬ ܒܪܳܐ ܐܠܗܐ: ܒܰܚܒܨ ܪܺܝܫ܀ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܙܩܦ ܪܺܝܫ. ܒ̣ܪܳܐ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܒܫܘ̣ܪܝܐ ܘܪܺܝܫܝܬܐ. ܘܥܠܗܕܐ ܠܘ ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ ܐܠܐ ܒܰܚܒܨܗ̇ ܙܳܕܩ ܕܬܬܩܪܐ. ܘܗ̇ܝ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܬܘܒ ܐܦܢ ܪܺܫܝܬܐ ܡܰܘܕܥܐ: ܐܠܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ: ܩܰܕܡܝܘܬܗ ܡܬܘܡܝܬܐ ܕܡܠܬܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܰܒܐ ܡܰܐܪܙܐ: ܘܠܰܘ ܗ̇ܟܰܢܐ ܗ̇ܝ ܕܒ̣ܪܐ ܐܠܗܐ ܝܳܬ ܫܡܝܐ ܘܝܳܬ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܩܢܽܘܡ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ. ܘܕܘܟܬ ܠܳܡܰܕ ܡܡܰܠܝܐ ܒܰܚܫܚܬܐ ܦܶܠܺܣܛܝ̣ܢܝܬܐ: ܟܶܐܡܬ ܠܰܫܡܝܐ ܘܠܐܱܪܥܐ܀

2- ܐܰܪܥܐ ܗܘܬ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ ܬܘܗ ܘܒܘ̣ܗ ܗ̄ ܫܗܝ̣ܬܐ ܘܨܕܝ̣ܬܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܢܝ̣ܬܐ ܘܠܐ ܡܬܰܩܰܢܬܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܱܣ: ܣܦܝ̣ܩܘܬܐ ܐܦ ܘܠܐ ܡܶܕܡ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܒܰܛܝ̣ܠܐ ܘܠܐ ܡܦܰܪܫܐ܀ ܬܘܐܕܘܛܝܘܢ: ܡܶܕܡ ܘܠܐ ܡܶܕܡ܀

ܘܚܶܫܘܟܐ ܥܠ ܐܱܦ̈ܝ ܬܗܘܡܐ ܗ̄ ܥܠ ܫܛܝ̣ܚܽܘܬܗ̇ ܕܐܪܥܐ. ܘܕܚܶܫܘܟܐ ܓܠܝ̣ܙܽܘܬܰܐܗ̱ܘ ܕܢܘܗܪܐ. ܩܕܝܫܐ ܒܰܣܝܠܝܘ̇ܣ ܡܫܰܪܪ ܘܐܠܘ̣ ܟܝܢܐ ܗܘܐ: ܐܝ̣ܬܘܬܢܝܐ: ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܬܶܐܘܕܘܪܘܣ: ܐܝܟܢܐ ܚܫܘܟܝ̈ܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܢܘܗܪܐ ܚܳܙܶܝܢ ܘܠܐ ܡܶܬܟܠܶܝܢ ܡ̣ܢܗ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܫܰܪܟܐ ܕܟܝ̈ܢܶܐ ܟܰܡ̈ܗܐ ܟܕ ܡܬܡܨܥܝ̣ܢ܀

ܘܪܘܚܗ ܕܰܐܠܗܐ ܡܪܰܚܦܐ ܥܠ ܐܱܦ̈ܝ ܡܰܝ̈ܐ. ܪܰܒܐ ܒܰܣܝܠܝܘܣ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܝܳܕܰܥ ܠܗ̇ ܕܒܫܘܪܝܐ ܐܫܪܝ݂ ܚܝ̈ܐ ܒܡܝ̈ܐ: ܐܟܡܐ ܕܰܠܚܪܬܐ ܥܬܝ̣ܕ ܠܡܰܫܪܳܝܘ݂ ܒܥܦܪܐ: ܡܫܰܕܪ ܐܢ̱ܬ ܠܡ ܪܘܚܟ ܘܡܶܬܒܪܶܝܢ܀

ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ: ܐܐܪ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܥܠ ܒܶܪ̈ܝܬܐ ܗ̱ܝ ܘܠܘ ܥܠ ܩܢܽܘܡ̈ܝ ܐܠܰܗܘܬܐ ܡܶܠܬܐ ܗܪܟܐ ܡܫܰܪܪ ܪܶܥܝܢܗ܀

3- ܘܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܢܶܗܘܐ ܢܘ̣ܗܪܐ ܗ̄ ܠܗܠܝܢ ܕܩܕܡ ܢܘܗܪܐ ܟܶܐܡܰܬ ܠܝܬ ܫܡܝܐ ܘܝܬ ܐܪܥܐ ܟܠܗ ܡܺܐܡܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܒ݂ܪܐ. ܕܠܐ ܒܠܐ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܢܶܦܠܘܽܢ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܟܕ ܫܡܥܝܢ ܠܦܽܘܩܕܢܐ ܘܠܐ ܚܿܙܝܢ ܫܽܘܡܠܳܝܶܗ: ܒܰܕܠܐ ܥܕܟܝ̣ܠ ܐܝ̣ܬ ܗ̱ܘܐ ܢܘܗܪܐ ܡܚܰܘܝܢܐ ܕܒܶܪ̈ܝܬܐ. ܠܢܘܗܪܐ ܕܶܝܢ ܟܕ ܚܙܰܘ ܕܐܡ̣ܪ: ܘܰܗܘܐ܆ ܗܰܝܡܢܘ ܕܗܽܘ ܪܶܡܙܐ ܩܰܝܳܡ. ܘܠܗܠܝܢ ܕܰܩܕܡ ܢܘܗܪܐ: ܘܕܢܘܗܪܐ ܓܶܕܫܐ ܗ̱ܘ ܘܠܘ ܓܽܘܫܡܐ܆ ܝ̣ܕܝܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ: ܕܟܠ ܓܘܫܡܐ ܠܰܚܕܐ ܦܢܝ̣ܬܐ ܡܶܬܬܙܝܥ ܟܝܢܐܝܬ܆ ܘܢܘܗܪܐ ܠܟܠܗܶܝܢ ܦܢܝ̈ܬܐ ܐܰܟܚܕܐ܀

4- ܘܰܚܙܐ ܐܠܰܗܐ ܠܢܘܗܪܐ ܕܫܰܦܝܪ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܝܿܕܰܥ ܗ̱ܘܐ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ: ܕܗܿܘܶܐ ܗܟܢܐ܀

ܘܦܪܫ ܐܠܗܐ ܒܶܝܬ ܢܘܗܪܐ ܠܚܶܫܘܟܐ ܗ̄ ܒܝܬ ܙܰܒܢܐ ܕܢܘܗܪܐ: ܐܝܡܡܐ: ܠܙܒܢܐ ܕܚܫܘܟܐ܆ ܠܶܠܝܐ܀

5- ܘܰܗܘܐ ܪܰܡܫܐ ܘܰܗܘܐ ܨܰܦܪܐ ܝܰܘܡܐ ܚܰܕ ܗ̄: ܟܕ ܫܰܡܫ ܐܝ̣ܡܡܐ ܫܥ̈ܘܗܝ: ܘܗܘܐ ܪܰܡܫܐ. ܘܫܰܡ݂ܫ ܬܘܒ ܠܶܠܝܐ ܫܥ̈ܘܗܝ: ܘܗܘܐ ܨܰܦܪܐ: ܐܫܬܡܠܝ ܝܰܘܡܐ ܚܕ ܠܫܘܪܪ ܩܰܕܡܝܘܬܶܗ ܕܐܝ̣ܡܡܐ. ܘܐܠܐ ܡ̣ܢ ܪܰܡܫܐ ܠܨܰܦܪܐ ܠܶܠܝܐ ܚܕ: ܘܠܘ ܝܰܘܡܐ ܫܰܠܡܐ: ܐܝ̣ܡܡܐ ܘܠܠܝܐ ܡܶܫܬܡܠܐ. ܣܰܗܪ̈ܢܝܰܝ ܝܰܪ̈ܚܐ ܕܝܢ ܥܶܒܪ̈ܝܐ ܘܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܣܰܪ̈ܩܝܐ: ܒܕܰܒܪ̈ܡܫܐ ܣܰܗܪܐ ܚܰܕܬܐ ܡܶܬܚܙܐ: ܠܠܶܠܝܐ ܡܩܰܕܡܝܢ: ܘܠܰܘ ܡܶܠܬܐ ܕܩܰܫܝ̣ܫܘܬ ܗܘܳܝܐ: ܒܚܶܫܘܟܐ ܗ̇ܘ ܩܰܕܡܝܐ: ܠܘ ܠܠܝܐ ܗ̱ܘ. ܒܰܕܒܬܪ ܕܐܬܒܪܝ ܢܘܗܪܐ ܘܐܶܬܩܪܝ ܐܝ̣ܡܡܐ: ܩܪܐ ܐܠܗܐ ܠܚܫܘܟܐ ܠܶܠܝܐ. ܚܰܣܝܐ ܝܰܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܝ ܐܡ̇ܪ: ܕܐܰܟܚܕܐ ܐܬܒܪ̈ܺܝ ܒܶܪ̈ܝܬܐ ܟܠܗܝܢ: ܠܦܘܪܫ ܙܰܒܢ̈ܐ ܘܛܽܘܟܣ ܟܝܢ̈ܐ: ܠܟܠ ܝܰܘܡܐ ܒܪܝ̣ܬܐ ܐܶܬܝܗܒܬ ܕܝܠܢܝܬܐ. ܠܘ ܕܶܝܢ ܗܟܢܐ ܬܐܘܠܘܓܘܣ: ܐܡ݂ܪ ܓܝܪ: ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܡ ܒܪܐ ܐܠܰܗܐ ܒܪܝ̣ܬܐ ܚܕܰܬܐ: ܒܶܫܬܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ: ܐܝܟܰܢܐ ܕܢܥܘܠ ܥܡ ܒܪܝ̣ܬܐ ܐܦ ܛܶܟܣܐ. ܘܐܟܘܬܗ ܡܪܝ ܐܝܘܢܢܝܣ ܐܡ̣ܪ: ܘܳܠܐܷ ܗ̱ܘܐ ܠܡ ܕܬܗܘܐ ܒܪܝ̣ܬܐ: ܐܠܐ ܠܘ ܟܠܗ̇ ܐܰܟܚܕܐ܀

6- ܘܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܢܗܘܐ ܪܩܝܥܐ ܒܡܶܨܥܰܬ ܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܩܰܕܝܫܐ ܒܰܣܝܠܝܘܣ: ܐܚܪܢܐ ܝܳܕܰܥ ܠܰܫܡܝܐ ܕܒܝܘܡܐ ܩܰܕܡܝܐ ܐܶܬܒܪܝ̣: ܘܐܚܪܢܐ ܠܪܩܝܥܐ ܕܒܝܘܡ ܬܪܶܝܢ ܩܡ ܒܝܬ ܡܰܝ̈ܐ ܠܡܰܝ̈ܐ܀

ܐܺܝܘܰܢܢܺܝܣ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ: ܕܗܽܘܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܕܒܝܘܡܐ ܩܰܕܡܝܐ ܗܘܳܝܶܗ ܐܬܥܗܕ: ܘܰܒܕܰܬܪܝܢ ܫܪܒܗ܀

ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܕܝܢ ܘܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܡܪܝ̣ܢ: ܕܒܝܬ ܫܡܝܐ ܠܰܒܪܝܬ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܫܰܘܕܥ ܡܘܫܐ. ܘܕܠܘ ܗ̇ܟܢܐ ܡܘܕܝܢ ܫܪܟܐ ܕܡܠܦ̈ܢܐ: ܓܰܠܝܐ܀ ܬܐܘܠܘܓܘܣ: ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܗܠܝܢ ܩܰܕ̈ܡܝܬܐ ܫܦܝܪܐܝܬ ܗܘ̈ܝ ܠܗ: ܥܠܡܐ ܬܪܝܢܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܗܽܘܠܳܢܝܐ ܘܡܶܬܚܰܙܝܢܐ܀

ܓܪܺܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܰܘܣܳܐ: ܐܝܬ ܗܘܬ ܘܩܰܛܶܣܛܰܣܝܣ ܡܶܕܡ ܕܩܫܝܫܐ: ܡ̣ܢ ܗܘܳܝܶܗ ܕܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ: ܕܦܰܐܝܐ ܗܘܬ ܠܚܰܝ̈ܠܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ ܘܠܗܘܢ ܬܘܒ ܫܳܠܶܡ ܚܰܣܝܐ ܝܰܥܩܘܒ. ܒܪܡ ܠܢܘܪܐ ܘܐܐܪ. ܘܐܡ̇ܪ: ܕܩ̣ܪܐ ܡܘܫܐ ܝܬ ܫܡܝܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܛܰܠܐ ܕܐܐܪ: ܛܠܐ ܕܰܫܡܝܐ. ܘܐܠܐ: ܐܰܝܟܘ ܥܘ̣ܗܕܢܗܘܢ؟

ܐܢ̇ܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢ̣ܐ: ܕܰܒܥܘܗܕܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܣܟ̈ܐ: ܫܡܰܝܐ ܘܐܪܥܐ: ܠܐܷܣܛܘܟ̈ܣܶܐ ܕܒܰܡܨܰܥܬܐ ܚܒܰܫ. ܫܡܝܐ ܓܝܪ ܩܰܕܡܝܬܐ: ܓܺܝܓܠܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܝܬܐ ܕܡ̣ܢ ܡܰܕܢܚܐ ܠܡܰܥܪܒܐ ܚܳܕܪܐ. ܘܪܩܝܥܐ ܬܪܝܢܐ: ܐܦܢ ܚܰܕ ܗ̱ܘ ܒܐܕܫܐ ܕܡ̣ܢ ܡܰܕܢܚܐ ܠܡܰܥܪܒܐ ܡܶܬܬܙܝܥ: ܐܠܐ ܬܡܢܝܐ ܗ̄ܘ ܒܡܶܢܝܢܐ. ܠܛܥ̈ܝܐ ܓܝܓ̈ܠܐ ܫܒܰܥ: ܘܬܡܝ̣ܢܝܬܐ ܠܕܰܩܢ̈ܳܣܐ܀

7- ܘܥܒ̣ܕ ܐܠܗܐ ܪܩܝ̣ܥܐ: ܩܰܕܝܫܐ ܒܰܣܝܠܝܘܣ: ܟܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܠܐ ܡܓܰܘܢܰܢ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܐܰܪܒܥܐ ܐܶܣܛܘܟܣ̈ܐ ܝ̇ܕܥ ܠܰܪܩܝ̣ܥܐ܀

ܘܓܪܺܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܘܣܐ: ܐܳܪܟܐ ܐܡ̇ܪ ܕܐܶܬܒܪܝ̣ ܕܠܐ ܢܶܬܢܟܐ ܡ̣ܢ ܚܰܘܪܗ ܚܙܝܶܗ܀

ܘܡܪܝ ܐܦܪܝܡ: ܐܰܝܟ ܓܠܝ̣ܕܐ ܐܡ̇ܪ ܕܐܶܬܠܒܕ ܡ̣ܢ ܡܰܝ̈ܐ. ܘܚܰܣܝܐ ܝܰܥܩܘܒ ܒܕܘܟ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ: ܐܐܪ ܕܐܶܬܚܰܝܨ ܐܝ̣ܬܘܗܝ. ܒܕܽܘܟ ܕܶܝܢ: ܡܰܝ̈ܐ: ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܚܰܙܶܩ ܠܫܰܪܝܘܬܗܘܢ܀

ܐܝܘܢܢܝܣ ܕܝܢ ܟܳܠܷܐ ܡ̣ܢ ܒܨܳܬܐ ܕܡܳܢܳܝܽܘ̣ܬ ܪܩܝܥܐ. ܐܶܫܥܝܐ ܢܒܺܝܐ: ܒܬܶܢܢܐ ܡܕܰܡܶܐ ܠܰܫܡܝܐ: ܘܠܘ ܕܡ̣ܢ ܬܶܢܢܐ ܗ̱ܘ ܐܡ̣ܪ: ܘܰܦܪܫ ܒܝܬ ܡܰܝ̈ܐ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡ̣ܢ ܪܩܺܝܥܐ ܘܒܶܝܬ ܡܰܝ̈ܐ ܕܰܠܥܠ ܡ̣ܢ ܪܩܺܝܥܐ. ܐܘܪܝܓܢܝܣ ܘܪܰܒܐ ܐܰܬܐܢܣܝܘܣ ܘܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܽܘܣܰܐ: ܡܠܐܟ̈ܐ ܝܕܥܝܢ ܠܡܰܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܒܕܰܢܫܰܒܚܘܢ ܠܰܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܐܰܡܝ̣ܪܐ. ܘܐܠܐ ܟܝܢܐ ܐܰܫܝ̣ܕܐ ܕܡܝ̈ܐ ܐܝܟܰܢܐ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܩܒܳܒ ܪܩܺܝܥܐ ܠܡܶܙܕܓܳܪܘ ܡܫܟܚ. ܩܕܝܫܐ ܒܣܝܠܝܘܣ ܕܶܝܢ: ܠܗ̇ܝ ܩܰܕܡܝܬܐ ܒܕܐܦ ܠܬܰܢܝ̈ܢܐ ܘܠܬܗܘܡ̈ܐ ܢܫܰܒܚܘܢ ܠܡܪܝܐ ܐܰܡܝ̣ܪܐ. ܘܠܰܬܪܝܢܝ̣ܬܐ ܒܗ̇ܝ ܕܪܩܝܥܐ ܐܦܢ ܡ̣ܢ ܠܓܰܘ ܟܦܬܢܳܝ܆ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܠܒܰܪ ܫܰܘܝܐ ܗ̱ܘ ܘܠܐ ܡܩܰܒܒܐ ܫܳܪܶܐ. ܐܢ̇ܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܚܶܘܳܪ ܒܹܥܬܐ ܒܝܬ ܫܡܝܐ ܠܰܪܩܝܥܐ ܡܬܗܰܘܢܰܢ ܐܢ݂ܐ ܣܝܡܗܘܢ ܘܠܥܠ ܡ̣ܢ ܪܩܝܥܐ ܡܰܝ̈ܐ ܐܶܙܕܓܰܪܘ. ܘܠܡܶܓܠܐܴ ܡܢܳܬܐ ܡ̣ܢ ܐܰܦ̈ܝ ܐܪܥܐ: ܠܩܘܝܡ ܚܝܘ̈ܬܐ ܘܢܶܨܒ̈ܬܐ ܘܠܰܡܫܰܗܳܝܘ̣ ܚܰܡܝ̣ܡܘܬܐ ܡܚܰܪܟܢܝ̣ܬܐ ܕܡ̣ܢ ܙܘܥ̈ܐ ܬܟܺܝܒ̈ܐ ܡܶܬܝܰܠܕܐ: ܘܕܟܕ ܡܰܘܦܶܝܢ ܠܚܰܪܬܐ: ܙܰܕ̈ܝܩܐ ܒܕܘܟܬܗܘܢ ܥܠ ܚܰܨܶܗ ܕܰܪܩܝܥܐ ܢܕܰܝܪܽܘܢ. ܘܡܛܠ ܪܩܝܥܐ ܠܐ ܐܰܡܝܪܐ ܕܚܙܳܐ ܐܠܗܐ ܕܫܦܝܪ: ܒܕܠܘ ܥܡܗ ܐܶܬܒܪܝܘ ܢܰܗܝܪ̈ܐ ܡܗܰܕܪ̈ܢܰܘܗܝ. ܒܝܰܘܢܝܐ ܕܝܢ ܐܰܡܝܪܐ: ܘܰܟܒܰܪ ܡ̣ܢ ܟܬܘܒܐ ܗ̱ܘ ܩܰܕܡܝܐ܀

9- ܘܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܢܶܬܟܰܢܫܘܢ ܡܰܝ̈ܐ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܠܐܱܬܪܐ ܚܕ ܗ̄ ܟܶܢܫܐ ܟܽܠܢܝܐ ܕܡܰܝ̈ܐ: ܗܘܝܘ ܝܰܡܐ ܐܘܩܹܝܰܐܢܘܣ ܘܡܢܗ ܐܶܕܢ̈ܬܐ ܥ̈ܐܠܢ ܠܓܘ ܥܡܪܬܐ ܐܝܟ ܝܰܡܐ ܐܰܕܪܹܝܘܣ ܘܕܣܽܘܪܹܝܰܐ ܘܦܳܘܢܛܳܘܣ ܘܣܽܘܦ ܘܥܝܠܡ ܘܗܶܢܕܘ. ܘܡܢܗ ܬܘܒ ܡܠܽܘܐܐ ܘܡܰܒܘܥ̈ܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܬܐ ܒܝܕ ܨܪ̈ܝܐ ܘܚܠܝ̈ܠܐ ܕܰܒܓܘ ܐܪܥܐ: ܟܕ ܗ̣ܝ ܫܦܝܘܬܗܘܢ ܚܠܝ̣ܬܐ ܘܩܰܠܝܠܬܐ ܡܶܬܢܬܦܐ. ܘܗ̣ܢܝܢ ܐܪ̈ܥܢܳܝܬܐ ܕܒܐܪܥܢܝܘܬܐ ܚܒܝ̈ܟܢ ܘܡܠܝ̈ܢ: ܡ̣ܢ ܠܗܓ̈ܐ ܫܶܡܫܢ̈ܝܐ ܒܗ̇ ܫܳܟ̈ܬܢ. ܘܥܠܗܕܶܐ ܐܦ ܒܒܫܠܐ ܡܶܬܛܟܢܝܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܡܫܘܙܒܘ ܡܰܝ̈ܐ ܚܠܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܝܰܡܐ ܘܗܟܢܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܚܦܪܺܝܢ ܒܰܣܦܳܪ̈ܰܘܗܝ܀

11- ܘܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ: ܬܰܦܶܩܝ ܐܰܪܥܐ ܬܰܕܐܐ ܗ̄ ܝܳܥܺܝܬܐ ܟܕ ܡܫܰܪܝܐ ܕܬܺܐܥܶܐ: ܬܰܕܐܐ ܡܶܬܩܪܝܐ. ܘܟܕ ܣܠܩܐ: ܥܶܣܒܐ ܘܥܡܝ̣ܪܐ. ܘܟܕ ܡܶܫܬܰܡܠܝܐ ܒܫܶܒܠܐܴ: ܙܰܪܥܐ. ܘܟܕ ܡܶܣܬܰܪܥܦܐ ܘܡܰܛܠܠܐ ܐܝܠܢܐ. ܘܥܰܡܗ ܕܦܽܘܩܕܢܐ ܐܰܘܥܝܰܬ݀ ܐܰܪܥܐ ܟܠ ܥܶܩܪ̈ܝ̣ܢ ܟܕ ܡܫܰܡܠܶܝܢ ܒܛܰܪ̈ܦܶܐ ܘܦܶܪ̈ܕܐ ܘܫܢ̈ܢܐ ܘܦܺܐܪ̈ܐ܀

ܥܶܣܒܐ ܕܡܶܙܕܪܥ ܙܰܪܥܐ ܠܓܶܢܣܗ ܗ̄ ܐܻܝܠܢܐ ܕܦܐܪܐ ܥܳܒܕ ܦܐܪ̈ܐ ܠܓܶܢܣܗ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܰܠܠܐ ܡܶܙܕܪ̈ܥܢܐ ܘܠܐ ܥܳܒ̈ܕܝ ܦܐܪ̈ܐ: ܐܰܦܩܬ݀ ܒܪܡܙܐ ܐܠܗܝܐ: ܘܐܦܢ ܠܐ ܥܶܗܰܕ ܐܢܘܢ ܡܘܫܐ: ܐܝܟ ܩܰܢܝܐ ܘܐܰܪܒܳܢܐ ܘܝܰܒܠܐ ܘܰܐܪܙܐ ܘܫܰܪܘܰܝܢܐ ܘܥܰܪܒܐ܀

14- ܘܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܢܶܗܘܘܢ ܢܰܗܝ̣ܪ̈ܐ ܒܰܪܩܝܥܐ ܕܫܡܝܐ ܠܡܶܦܪܫ ܒܝܬ ܐܝܡܡܐ ܠܠܠܝܐ ܗ̄ ܝܰܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܘܕܬܪܝܢ ܘܕܬܠܬܐ: ܒܢܘܗܪܐ ܕܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܶܬܒܪܝ. ܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܐܢܫ̈ܝܢ: ܙܰܠܝܩܶܗ ܗ̱ܘܐ ܕܐܶܣܛܘܟܣܐ ܢܽܘܪܢܝܐ. ܡܶܬܦܰܪܫܝܢ ܗܘܘ ܒܗܘܢ ܐܝܡܡ̈ܐ ܘܠܰܝܠܘ̈ܬܐ: ܒܝܕ ܥܢܢܐ ܕܩܝܡܐ ܗ̱ܘܬ ܒܐܦ̈ܝ ܢܘܪܐ ܒܠܠܝܐ ܘܡܶܬܩܰܦܠܐ ܗ̱ܘܬ ܒܐܝܡܡܐ. ܘܗܳܢܘܢ ܕܠܘ ܙܰܠܝܩ̈ܝ ܢܘܪܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܢܘܗܪܐ ܗܰܘ. ܡܢܗܘܢ ܐܡ̇ܪܝܢ: ܕܟܠܗ ܘܗܰܘ ܢܘܗܪܐ ܟܕ ܒܰܚܕܐ ܐܶܣܦܝܪܐ ܐܶܨܛܡ̣ܶܕ: ܫܶܡܫܐ ܡܢܗ ܗܘܐ܀

ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܘܣܐ ܐܡܪ: ܕܥܠ ܢܘܗܪܗ ܟܝܢܝܐ ܕܫܶܡܫܐ: ܢܘܗܪܐ ܗ̇ܘ ܐܶܬܬܰܘܣܦ܀

ܒܰܣܝܠܝܘܣ ܐܡ̇ܪ: ܠܘܩܕܡ ܐܰܝܢܝܘܬܐ ܢܘܗܪܢܝܬܐ ܐܬܒܪܝܬ݀ ܘܟܢ ܓܽܘܫܡܐ ܛܳܥܘܢܗ̇. ܘܠܗ ܫܳܠܡ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܘܐܡ̇ܪ: ܕܠܝܬ ܐܴܕܫܐ ܕܩܰܕܝ̣ܡ ܠܗ̈ܘܠܐܷ:ܐܶܠܐ ܗ̇ܢܐ܀

ܢܶܗܘܘܢ ܠܐܬܘ̈ܬܐ ܘܠܙܒܢ̈ܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܐܶܣܟ̈ܡܝ ܣܰܗܪܐ ܣܓ̈ܝܶܐܐ܆ ܡܶܫܬܘܕܥܺܝܢ ܡܢܰܣܝ̈ܢܶܐ. ܡܶܛܪ̈ܐ ܟܝܬ ܘܡܰܫܒ̈ܐ ܘܚܘܒܠ ܦܐܪ̈ܐ ܘܟܘܪ̈ܗܢܶܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܪܘܩܰܢ ܐܶܡܪ: ܕܣܽܘܡܩܘܬ ܫܡܰܝܐ ܒܪܰܡܫܐ: ܥܠ ܨܰܚܘܐ ܡܫܰܘܕܥ. ܘܰܒܨܰܦܪܐ ܥܠ ܡܶܛܪܐ. ܘܕܡ̣ܢ ܣܰܗܪܐ ܡܶܬܬܥܒܕܺܝܢ ܓܘܫܡ̈ܐ: ܠܘ ܒܰܠܚܘܕ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ: ܐܠܐ ܐܦ ܓܘ̈ܝܐ܀

ܩܕܝܫܐ ܒܣܝܠܝܘܣ ܐܡ̇ܪ: ܕܫܡܢܝ̣ܢ ܐܴܕܫ̈ܐ ܘܡܶܬܡܠܶܝܢ ܡܽܘ̈ܚܶܐ ܘܒܻ̈ܥܐ ܘܫܦܥ̈ܢ ܥܰܝܢ̈ܬܐ ܒܡܰܠܝܘܬܗ ܘܚܣܪܝܢ ܟܕ ܒܳܨܰܪ܀

ܘܠܙܰܒܢ̈ܐ ܘܠܝܰܘܡ̈ܬܐ ܘܠܫܢ̈ܝܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܕܶܢܚܗ ܕܫܶܡܫܐ ܠܡܰܥܪܒܶܗ: ܐܺܝܡܡܐ ܗܘܶܐ: ܘܒܗܶܦܟܐ: ܠܠܝܐ. ܘܡ̣ܢ ܣܽܘܢܗܕܘܣ ܕܥܰܡ ܣܰܗܪܐ ܠܣܽܘܢܗܕܘܣ: ܝܰܪܚܐ. ܘܡ̣ܢ ܢܽܘܩܕܬܐ ܡܕܡ ܕܒܚܽܘܕܪܐ ܙܳܘܕܺܝܰܩܘܢ: ܥܕܰܡܐ ܕܠܗ̇ ܟܕ ܠܗ̇ ܢܶܦܢܶܐ: ܫܰܢܬܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܢܰܗܝܪ̈ܐ ܒܰܟܝܢܐ ܡ̣ܢ ܡܰܥܪܒܐ ܠܡܰܕܢܚܐ ܪܳܕܶܝܢ ܘܒܰܩܛܝܪ ܐܣܦܺܝܪܐ ܠܐ ܡܟܰܘܟܰܒܬܐ ܒܗܶܦܟܐ܀

16- ܘܥܒܰܕ ܐܠܗܐ ܬܪܝܢ ܢܰܗܝܪ̈ܐ ܪܰܘܪ̈ܒܐ: ܢܰܗܝܪܐ ܪܰܒܐ ܠܫܽܘܠܛܢܐ ܕܐܻܝܡܡܐ: ܘܢܰܗܝܪܐ ܙܥܘܪܐ ܠܫܽܘܠܛܢܐ ܕܠܠܝܐ ܗ̄ ܣܰܗܪܐ ܒܦܶܚܡܐ ܕܫܶܡܫܐ ܐܶܬܩܪܝ ܙܥܽܘܪܐ: ܘܐܠܐ ܥܰܡ ܫܶܡܫܐ ܪܰܒܐ. ܒܦܶܚܡܐ ܕܟܘܟ̈ܒܶܐ ܐܚܪ̈ܢܶܐ. ܘܕܡ̣ܢ ܫܶܡܫܰܐ ܗ̄ܘ ܢܘܗܪܗ: ܝ̣ܕܝܥܐ ܡ̣ܢ ܗܝ ܕܰܒܣܘܢܗܕܘܣ ܟܕ ܡܶܬܡܰܨܰܥ ܒܝܬ ܠܰܢ ܘܠܫܶܡܫܐ: ܟܠܗ̇ ܫܛܝ̣ܚܘܬܗ ܬܰܚܬܝܬܐ ܕܒܰܦܢܺܝܬܢ ܚܳܫܟܐ: ܒܰܕܗܳܝ ܥܶܠܝܬܐ ܕܠܰܦܢܝ̣ܬ ܫܶܡܫܐ ܢܳܗܪܐ. ܘܰܒܦܰܢܣܺܠܺܝܢܘܣ ܟܰܕ ܟܠܢܐܝܬ ܡܰܣܛܐ ܡ̣ܢ ܬܚܽܘܬ ܫܶܡܫܐ ܗ̣ܝ ܗܘܝܐ ܠܩܽܘܒܠܰܢ. ܘܗ̇ܟܢܐ ܟܕ ܡܠܐܷ ܡܶܬܚܙܐ ܠܰܢ ܘܬܶܐܘܳܪܺܝܡܰܐܛܰܐ ܓܶܐܘܳܡܶܛܪܺܝܩܳܝܳܐ ܡܰܠܦ ܠܢ ܕܣܰܗܪܐ ܘܗܶܪܡܺܝܣ ܘܒܰܠܬܺܝ ܙܥܽܘܪܝܢ ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܐܰܪܥܐ. ܐܰܪܝ̣ܣ ܕܝܢ ܘܙܽܘܣ ܘܰܩܪܽܘܢܘܣ: ܘܙܥܘܪ ܗܘܐ ܕܕܩܢ̈ܣܐ ܪܰܘܪܒܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ. ܫܶܡܫܐ ܕܶܝܢ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܪܒ܀

20- ܘܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܢܶܪܚܫܘܢ ܡܰܝ̈ܐ ܪ̈ܰܚܫܳܐ ܢܰܦܫܐ ܚܰܝܬܐ. ܘܦܪܰܚܬܐ ܬܦܪܚ ܥܠ ܐܰܪܥܐ: ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܪܩܺܝܥܐ ܕܰܫܡܝܐ ܗ̄ ܕܦܪܚܬܐ ܠܪ̈ܰܚܫܐ ܡܰܝܢ̈ܝܐ ܡܚܰܝܢܐ ܒܰܒܪܝܬܗ̇. ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܣܗ̈ܕܢ. ܐܰܟܡܐ ܓܝܪ ܕܰܠܦܪܰܚܬܐ ܓܦ̈ܐ ܐܝ̣ܬ ܕܦܪܚܐ ܒܐܐܱܪ: ܘܰܠܢܘ̈ܢܶܐ ܓܶܣܦܳܪܐ ܕܫܳܥܶܛ ܒܡܰܝ̈ܐ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܪܰܥܕܘܬ ܒܶܣܪ̈ܬܐ. ܕܰܬܠܬ ܝܳܠܘܕܘܬ ܒܺܥ̈ܐ. ܕܐܪܒܰܥ ܓܠܺܝܙܽܘܬ ܬܕܰܝ̈ܐ ܘܚܰܠܒܐ. ܕܚܰܡܶܫ ܓܠܺܝܙܘܬ ܟܽܘ̈ܠܝܳܬܐ. ܦܪܺܝܫܝ̣ܢ ܕܶܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܢܶܘܢ̈ܐ ܠܐ ܩܳܢܝ̣̈ܝ̣ ܩܕܠܐ ܐܶܢܘܢ. ܘܥܰܠܗܕܐ ܠܐ ܡܶܬܢܰܟܣ̈ܢܶܐ ܐܢܘܢ. ܘܥܰܠܗܕܐ ܡܝ̣ܬܝ̈ܗܘܢ ܠܘ ܠܐ ܡܶܬܰܐܟܠܢ̈ܶܐ܀

21- ܘܒܪܐ ܐܠܗܐ ܬܰܢܝ̣̈ܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ: ܝܰܘܢܝܐ: ܩܺܐܛܘ̈ ܗ̄ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܥܰܓܪ̈ܐ. ܚܰܣܝܐ ܝܰܥܩܘܒ: ܚܶܘܝܐ ܪܰܒܐ ܝܳܕܥ ܠܬܰܢܝ̣ܢܐ܀

ܘܟܠ ܢܰܦܫܐ ܚܰܝܬܐ ܕܪ̈ܰܚܫܐ ܕܰܐܪܚܶܫܘ ܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܥܰܡ ܢܽܘ̈ܢܐ ܘܠܫܪܟܐ ܕܰܕܡܳܢܝ̈ܐ: ܐܝܟ ܓ̈ܳܠܐ ܘܐܽܘܪ̈ܕܥܶܐ. ܘܠܐ ܕܡܢ̈ܝܶܐ: ܐܝܟ ܣܰܪ̈ܛܳܢܶܐ ܘܩܰܐܪ̈ܰܒܽܘ ܘܰܚܠܝ̣ܙ̈ܘܢܶܐ ܘܰܙܠܳܦ̈ܬܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܡܰܠܰܐܩܺܝܰܐ ܚܒ̣ܫ܀

ܘܟܠ ܦܪܰܚܬܐ ܕܓܶܦܐ ܠܓܶܢܣܗ̇ ܗ̄ ܦܪ̈ܚܬܐ ܚܪ̈ܡܬܐ ܘܠܐ ܝܰܗܠܢ̈ܝܬܐ ܘܳܐܟ̈ܠܬ ܒܶܣܪܐ ܘܟܦܝ̣̈ܦܬ ܛܶܦܪ̈ܶܐ: ܛܰܝܪ̈ܳܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܝܢ. ܘܰܡܫܰܝ̈ܢܬܐ ܘܝܰܗܠܢ̈ܝܬܐ ܘܐܟ̈ܠܬ ܥܶܣܒܐ: ܦܪܚܬܐ ܦܫܺܝ̣ܛܐܻܝܬ. ܩܳܪ̈ܘܢܐ ܕܝܢ ܘܰܩܪ̈ܳܩܣܶܐ ܡܶܨܥܳܝ̣ܝ̣ܢ. ܘܦܪܰܚܕܽܘܕܐ ܐܝܟ ܦܪܚܬܐ ܓܶܦܢܝܐ ܘܐܝܟ ܚܰܝܘ̣ܬܐ ܪܒܺܝܥܳܝܰܬ ܪ̈ܶܓܠܐ ܗ̣ܝ: ܘܒܟܰܪܣܐ ܒܛܢܐ ܘܡ̣ܢ ܒܶܣܬܪܗ̇ ܡܰܝܢܩܐ ܘܫܶܢ̈ܐ ܩܰܢܝܐ. ܘܡ̣ܢ ܚܶܠܒܢ̈ܝܬܐ ܬܪ̈ܰܝܳܢܳܬ ܓܶܦ̈ܐ: ܩܽܘܕ̈ܡܢܝܬ ܥܽܘܩ̈ܣܶܐ ܐܶܢܝܢ: ܐܝܟ ܕܶܒ̈ܳܒܶܐ. ܘܪ̈ܒܺܝܥܝܬ ܓܶܦ̈ܐ ܒܶܣܬܪ̈ܢܝܬ ܥܽܘܩ̈ܣܶܐ: ܐܝܟ ܕܶܒܘܪ̈ܶܐ. ܘܟܠܗܶܝܢ ܣܰܓܝ̣̈ܐܳܬ ܪ̈ܶܓܠܐ ܐܳܐܰܪ̈ܳܝܬܐ: ܐܝܟ ܕܶܒܒ̈ܐ: ܘܡܰܝܢ̈ܝܬܐ ܐܝܟ ܣܰܪ̈ܛܳܢܶܐ ܠܐ ܕܡܳܢܳܝ̈ܳܢ܀

24- ܘܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܬܰܦܩ ܐܪܥܐ ܢܰܦܫܐ ܚܰܝܬܐ ܠܓܶܢܣܗ̇ ܗ̄ ܚܰܝ̈ܐ ܒܰܐܪܥܐ ܟܰܡܺܝܢܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܘܰܒܦܽܘܩܕܢܐ ܐܶܬܓܠܝܘ. ܕܳܡܝܐ: ܕܙܰܘܓܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܴܕܫܐ ܐܰܦܩܰܬ݀: ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܒܰܪܢܫܐ ܕܡ̣ܢ ܐܶܠܥܶܗ ܢܶܩܒܬܗ܀

ܒܥܝܺܪܐ ܗ̄ ܐܴܟ̈ܠܳܬ ܥܶܣܒܐ܀

ܪ̈ܰܚܫܳܐ ܗ̄ ܬܰܘܠܥ̈ܐ ܘܰܚܘܘ̈ܬܐ ܘܥܽܘܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܣܛܰܪ܀

ܘܚܰܝܽܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܗ̄ ܐܟ̈ܠܬ ܒܶܣܪܐ܀

ܘܟܠܗ ܪ̈ܰܚܫܐ ܕܐܰܪܥܐ ܠܓܶܢܣܗ ܗ̄ ܕܶܟܪܢܐܻܝܬ ܘܚܕܢܐܻܝܬ ܐܝܟ ܐܢܫ̈ܐ܀

26- ܘܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ: ܢܿܥܒܕ ܐ̱ܢܫܐ ܒܨܰܠܡܰܢ ܐܝܟ ܕܡܽܘܬܰܢ ܗ̄ ܐ̱ܢܳܫܐ ܠܘ ܒܰܪܢܫܐ ܐܡ̣ܪ. ܒܰܕܠܘ ܒܪܐ ܗ̱ܘ ܕܐܢܳܫܐ ܐ̱ܢܳܫܐ ܩܰܕܡܝܐ: ܐܶܠܐ ܒܪܺܝܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܢܽܘܢ ܕܣܰܓܝ̣ܐܘܬܐ ܒܰܬܠܝ̣ܬܝܘܬܗ̇: ܠܰܬܠܝ̣ܬܝܘܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܐܠܗܘܬܐ ܡܐܪܙܐ܀

ܘܢܶܫܠܛܘܽܢ ܒܢܽܘ̈ܢܰܝ ܝܰܡܐ ܘܒܦܪܰܚܬܐ ܕܰܫܡܝܐ ܘܒܰܒܥܝ̣ܪܐ ܘܒܟܠܗ̇ ܚܰܝܘܬܐ ܗ̄ ܗ̇ܢܐ ܦܽܘܩܕܢܐ ܒܬܪ ܕܶܐܬܒܰܪܝܰܬ݀ ܚܰܘܐ ܐܶܬܬܰܣܪܰܚ. ܘܶܐܠܐ: ܐܰܝܟܢܐ ܢܶܫܠܛܘܢ ܘܠܰܘ ܢܶܫܠܛ ܐܰܡܝ̣ܪܐ. ܘܝ̣ܕܺܝܥܐ ܗ̇ܕܐ ܡ̣ܢ ܗܝ ܕܥܰܡܗ̇ ܕܡܶܠܬܐ ܗܿܝ ܕܰܕܟ̣ܰܪ ܘܢܶܩܒܐ ܒܪܐ ܐܶܢܘܢ ܐܰܩܦ ܡܘܫܶܐ. ܐܢܫ̈ܝܢ ܐܡܪܺܝܢ: ܕܒܰܟܝܢܶܗ ܕܐܕܡ ܗ̱ܘܬ ܚܰܘܐ. ܘܡܶܛܠ ܝܽܘܒܳܠܐܴ ܕܰܥܬܝܕ ܐܶܬܐܰܡܪܰܬ݀ ܣܰܓܝܐܢܐܻܝܬ܀

27- ܒܰܨܠܶܡ ܐܠܗܐ ܒܪܝܗܝ ܗ̄ ܒܢܰܦܫܗ ܡܠܺܝ̣ܠܬܐ ܒܰܕܐܠܗܐ ܠܐ ܓܫܺܝܡܐ ܗ̱ܘ܀

ܗܦܳܟܬܐ: ܕܒܰܦܓܰܪ ܕܳܡܐ ܒܰܪܢܫܐ ܠܐܰܠܗܐ ܦܰܘܠܘܣ ܡܫܰܪܰܪ: ܓܰܒܪܐ ܠܰܡ ܠܐ ܚܰܝܳܒ ܕܰܢܟܰܣܶܐ ܪܺܝܫܶܗ ܡܛܠ ܕܨܰܠܡܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܓܰܠܝܐ ܕܒܰܕܡܽܘܬܐ ܦܰܓܪܢܝܬܐ ܦܪܝ̣ܫ ܓܰܒܪܐ ܡ̣ܢ ܐܰܢ̱ܬܬܐ܀

ܫܪܳܝܐ: ܡܛܠ ܕܓܰܒܪܐ ܠܘܽܩܕܰܡ ܐܶܬܒܪܺܝ ܘܟܶܢ ܐܶܬܢܰܣܒܰܬ݀ ܡܶܢܗ ܐܰܢ̱ܬܬܐ. ܐܶܬܐܰܡܪܰܬ݀ ܗ̇ܕܐ: ܠܰܘ ܡܛܠ ܕܡܘ̣ܬܶܗ ܦܰܓܪܢܝܬܐ܀

ܗܦܟܬܐ: ܕܠܘ ܒܰܡܠܝ̣ܠܘ̣ܬܶܗ ܕܡܐ ܒܰܪܢܫܐ ܠܐܰܠܗܐ: ܝ̣ܕܺܝܥܐ ܡ̣ܢ ܗܝ ܕܐܦ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܡܠܺܝܠܺܝܢ: ܘܠܐ ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܕܒܰܨܠܶܡ ܐܠܗܐ ܒܪܶܝܢ܀

ܫܪܝܐ: ܣܰܓܝ̣̈ܐܬܐ ܐܺܝܬ ܕܠܐ ܐܰܡܝ̣ܪ̈ܢ ܘܠܘ ܡܶܛܠܗܕܐ ܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܀

ܗܦܟܬܐ: ܢܚܶܬ ܠܡ ܘܰܡܛܐ ܠܟܶܬܐ ܒܨܺܝܪܬܐ ܕܛܝ̣ܢܗ ܕܐܕܡ. ܘܒܗܰܘ ܛܺܝܢܐ ܨܰܠܶܡ ܝܬܗ ܐܝ̣ܬܝܐ ܪܰܒܐ: ܡܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܕܰܣܪܘܓ ܐܡ̇ܪ܀

ܫܪܝܐ: ܚܰܣܝܐ ܝܰܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܝ ܡܙܰܝܶܦ ܠܡܐܡܪܐ ܗ̇ܢܐ ܘܠܘ ܐܰܝܟ ܕܠܡܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ܡܩܒܠ ܠܗ̇܀

28- ܘܒܰܪܟ ܐܶܢܘܢ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܚܰܝܠܐ ܡܰܦܪܝܢܐ ܕܐܫܪܝ̣ ܒܗܘܢ: ܗ̣ܝ ܗ̄ܝ ܒܽܘܪܟܬܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

1- ܘܰܫܠܶܡܘ ܫܡܰܝ̈ܐ ܘܰܐܪܥܐ ܘܟܠܗ ܚܰܝܠܗܘܢ ܗ̄ ܚܰܝܠܐܴ ܕܰܫܡܝܐ ܟܰܘܟ̈ܒܰܘܗܝ. ܘܚܰܝܠܐܴ ܕܐܰܪܥܐ ܡܰܘܠܕܢܐ ܘܰܡܪܰܒܝܢܐ ܘܰܡܬܰܪܣܝܢܐ܀

2- ܘܶܐܬܬܢܺܝ̣ܚ ܒܝܘܡܐ ܫܒܺܝܥܝܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܥܒ̣ܰܕ ܗ̄ ܫܰܡܠܝ̣ ܟܠܗܘܢ ܥܒ̈ܕܰܘܗܝ ܘܠܰܘ ܡܶܛܠ ܕܰܠܐܻܝ: ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܗܝ ܕܐܶܬܬܢܝ̣ܚ. ܠܰܟܝܢܐ ܓܝܪ ܠܐ ܓܫܺܝ̣ܡܐ ܠܐ ܒܰܝܬܳܝܐ ܠܐܷܘܬܐ. ܝܰܬܝ̣ܪܐܻܝܬ ܠܚܰܝܠܐܴ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܢܐ ܕܒܪܽܘܝܐ. ܘܒܪܺܝܬܐ ܫܬܺܝܬܝܰܬ݀ ܝܰܘ̈ܡܶܐ: ܐ̱ܪܙ ܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܫܬܺܝ̣ܬܝ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܐ. ܘܫܰܒܬܐ ܐ̱ܪܙ ܐܰܠܦܐ ܫܒܺܝܥܝܐ ܕܒܶܗ ܡܫܰܪܶܐ ܥܠܡܐ ܪܽܘܚܢܝܐ ܕܢܝ̇ܚܐ܀

3- ܘܒܰܪܶܟ ܐܠܗܐ ܠܝܰܘܡܐ ܫܒܺܝ̣ܥܝܐ ܘܩܰܕܫܶܗ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܶܬܒܪܺܝ̣ ܒܗ ܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܒܶܪ̈ܝܬܐ܆ ܢܶܣܬܠܐܷ. ܘܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܰܠܦܽܘܠܚܢ ܢܰܦܫܐ ܘܠܰܘ ܕܦܰܓܪܐ ܐܝܟ ܫܰܪܟܐ ܕܝܰܘܡ̈ܬܐ ܐܶܬܦܪܫ܀

5- ܘܟܠܗܘܢ ܐܻܝܠܢ̈ܐ ܕܚܰܩܠܐܴ ܥܕܰܟܝ̣ܠ ܠܐ ܗܘܰܘ ܒܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܒܝܰܘܡܐ ܩܰܕܡܝܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܒܪ̈ܺܝ̣ ܫܡܰܝܐ ܘܰܐܪܥܐ܀

ܘܐܕܡ ܠܰܝܬ ܠܡܶܦܠܰܚ ܒܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܒܰܕ ܠܽܘܩܕܰܡ ܥܠܡܐ ܥܽܘܡܪܐ ܙܕܩ ܕܢܶܨܛܰܒܰܬ ܘܟܶܢ ܐܕܡ ܥܡܘܪܐ ܢܶܥܽܘܠ܀

6- ܘܡܰܒܘܥܐ ܣܳܠܶܩ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܢܰܗܪܐ ܗ̇ܘ ܥܕܶܢܝܐ܀

7- ܘܰܓܒܰܠ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܗ̄ ܠܗܠܶܝܢ ܕܩܰܕܶܡ ܐܡ̣ܪ: ܗ̇ܦܟ ܡܰܢܗܪ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܰܓܒܰܠ: ܠܦܰܐܝܽܘܬ ܒܛܺܝ̣ܠܘܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܥܠ ܐܕܡ ܡܫܰܘܕܰܥ܀

ܥܰܦܪܐ ܡ̣ܢ ܐܴܕܰܡܬܐ ܗ̄ ܒܦܰܚܝ̣ܚܽܘܬ ܗܽܘ̈ܠܐܷ ܕܐܝܟ ܗ̇ܕܶܐ: ܬܡܺܝܗܽܘܬ ܐܽܘܡܳܢܐ ܡܶܬܚܰܘܝܐ܀

ܘܰܢܦܰܚ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܢܫܰܡܬܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܐܰܫܪܝ̣ ܒܗ ܢܰܦܫܐ ܚܰܝܬܐ ܘܰܡܠܝ̣ܠܬܐ. ܘܰܬܪܝ̣ܨ ܩܰܘܡܬܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܢܶܬܡܨܶܐ ܠܰܡܚܪ ܒܰܫܡܝܐ ܟܰܪ ܕܰܡܣܰܟܶܐ ܠܡܶܗܘܐ. ܘܠܰܘ ܗ̇ܟܰܢܐ ܚܰܝܘ̈ܬܐ ܠܐ ܡܠܺܝ̈ܠܬܐ ܕܫܰܪܟܐ܀

8- ܘܰܢܨܰܒ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܦܰܪܕܰܝܣܐ ܒܰܥܕܶܝܢ ܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܠܦ ܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ ܒܡܰܕܢܚܐ ܐܡ̇ܪ܀ ܐܬܢܐܣܝܘܣ ܘܒܰܣܝ̣ܠܝ̣ܘܣ ܘܐܺܝܘܰܢܢܝ̣ܣ ܘܩܽܘܪܺܝܠܘܣ: ܓܽܘܫܡܢܝܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܦܰܪܕܰܝܣܐ ܒܡܰܕܢܚܐ: ܡܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ: ܕܰܚܕܝ̣ܪ ܠܝܰܡܐ ܘܠܝܰܒܫܐ. ܘܕܒܶܝܬ ܢܽܘܚ ܒܰܣܦܝ̣ܢ̱ܬܐ ܥܒܰܪܘ ܠܗܪܟܐ܀ ܘܦܺܝܠܘܟܣܺܝܢܽܘܣ: ܕܪܳܡܐ ܐܰܪܥܗ ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܐܰܪܥܐ܀ ܘܐܚܪ̈ܢܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܐ ܗ̱ܘ ܕܰܬܠܬܐ: ܟܰܪ ܕܶܐܬܚܛܶܦ ܦܰܘܠܘܣ܀ ܓܪܺܝܓܽܘܪܝܘܣ ܕܢܘܣܐ: ܪܘܚܢܝܐ ܝܕܥ ܠܗ. ܬܶܐܘܠܘܓܘܣ ܒܕܽܘܟ ܡܰܢ ܓܽܘܫܡܢܝܐ ܐܡ̇ܪ: ܩܰܝܣܐ ܠܰܡ ܕܰܨܠܝ̣ܒܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܩܰܝܣܐ ܕܺܐܝܠܢܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ. ܒܕܽܘܟ ܕܶܝܢ: ܪܘܚܢܝܐ. ܐܰܟܪܐ ܠܡ ܕܢܶܨܒ̈ܬܐ ܠܐ ܡܝܘ̈ܬܬܐ ܕܡܰܚܫ̈ܒܬܐ ܐܰܠܗ̈ܝܬܐ܀ ܘܚܰܣܝܐ ܝܰܥܩܘܒ ܕܐܽܘܪܗܝ ܦܶܠܶܐܬܳܢܐܝ̣ܬ ܐܡ̇ܪ ܕܡܰܠܶܠ ܡܽܘܫܐ ܥܠ ܦܰܪܕܰܝܣܐ. ܐܢ̇ܐ ܕܝܢ: ܥܕܶܝܢ ܠܥܳܡܰܪܬܐ ܝܕܥ ܐܢ̣ܐ. ܘܦܰܪܕܝܣܐ ܠܦܰܓܪܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܕܒܗ ܗܰܘܢܐ ܐܴܕܡ ܫܪܶܐ. ܘܩܰܝܣܐ ܕܚܰܝ̈ܐ: ܠܕܽܘܒܪܐ ܪܘܚܢܝܐ. ܘܩܰܝܣܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ: ܠܛܒܬܐ ܘܰܠܒܝ̣ܫܬܐ: ܠܕܘܒܪܐ ܦܰܓܪܢܝܐ ܕܠܗ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܢܰܫܝ̣ܫܬܐ: ܚܰܘܐ: ܫܰܒܝܐ. ܘܐܪܒܥܐ ܢܰܗܪ̈ܘܬܐ: ܐ̱ܪܙ ܚܰܝܠܐ ܚܝܘ̣ܬܢܝܐ ܕܰܒܠܶܒܐ ܘܢܰܦܫܢܝܐ ܕܰܒܡܽܘܚܐ: ܘܰܟܝܢܝܐ ܕܰܒܟܰܒܕܐ: ܘܝܽܘܒܳܠܝܐ ܕܰܒܦܶܚ̈ܠܬܐ. ܘܒܗܝ ܕܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ ܠܗܝ ܕܰܒܝܘܡܐ ܕܰܬܠܬܐ ܥܡ ܫܰܪܟܐ ܕܢܶܨܒ̈ܬܐ ܩܕܡ ܕܢܶܬܒܪܐ ܐܕܡ: ܐܶܬܒܪܺܝ̣ ܦܰܪܕܰܝܣܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܘܐܺܝܠܢܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܒܰܡܨܰܥܬܗ ܕܦܰܪܕܝܣܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܩܰܝܣܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܒܰܡܨܥܬܐ ܠܦܰܪܕܝܣܐ ܗ̄ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܐܺܝܠܢܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܓܽܘܫܡܢܐܻܝܬ ܣܽܘܓܐܐ ܕܡܰܠܦܢ̈ܐ ܫܠܶܡܘ. ܕܡܢܐ ܗ̱ܘ ܕܝܢ ܐܴܕܫܶܗ: ܘܠܐ ܐܢܫ ܐܡ̣ܪ. ܘܐܝܟ ܕܠܓܽܘܪܳܓܐ ܕܐܕܡ ܕܢܶܛܪ ܦܽܘܩܕܢܐ: ܕܡ̣ܢ ܐܺܝܠܢܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܠܐ ܢܶܐܟܘܠ: ܕܰܠܝܰܬܝ̣ܪ ܡܝܰܬܪ ܢܶܫܬܘܐ: ܘܶܐܬܩܪܝ̣ ܐܺܝܠܢ ܚܰܝ̈ܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܟܝܢܐ ܝܳܗܒ ܚܰܝ̈ܐ ܗ̱ܘܐ: ܒܰܕܠܘ ܢܡܘܣܐ ܗ̱ܝ ܕܰܟܝܢܐ ܓܽܘܫܡܢܝܐ ܝܺܗܘܒܽܘܬ ܚܰܝ̈ܐ ܪ̈ܽܘܚܢܝܶܐ܀

9- ܘܐܺܝܠܢܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܕܛܒܬܐ ܘܰܕܒܝ̣ܫܬܐ ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܕܓܽܘܫܡܢܝܐ ܝܰܕܥܽܘܗܝ: ܡ̣ܢܗܘܢ ܚܶܛܬܐ ܐܡ̣ܪܘ ܦܺܐܪܗ. ܒܕܰܒܠܰܚܡܐ ܝܰܗܒ ܡܪܢ ܦܰܓܪܗ. ܡܢܗܘܢ ܥܶܢܒܬܐ: ܒܰܕܒܰܕܡܐ ܝܰܗܒ ܕܡܶܗ. ܡܶܢܗܘܢ ܒܶܣܪܐ: ܒܰܕ ܡܶܫܟܐ ܕܚܰܝ̈ܘܬܐ ܕܰܩܛܰܠܘ ܠܒܶܫܘ. ܡܢܗܘܢ ܬܺܬܳܐ: ܒܕܰܒܛܰܪ̈ܦܶܝܗ̇ ܐܶܬܟܰܣܝܘ ܟܕ ܐܶܬܦܪܣܺܝܘ. ܘܐܦ ܗ̇ܢܐ ܠܘ ܝܳܗܒ ܝܺܕܰܥܬܐ ܗ̱ܘܐ ܒܰܟܝܢܐ ܠܐܴܟܘ̈ܠܰܘܗܝ: ܐܠܐ ܒܗ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ݀ ܛܒܘܬܐ ܕܢܛܘܪܽܘܬ ܢܡܘܣܐ ܘܒܺܝܫܘܬܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܢܐ܀

10- ܘܢܰܗܪܐ ܢܳܦܶܩ ܗ̱ܘܐ ܡ̣ܢ ܥܕܶܝܢ ܠܡܰܫܩܳܝܘܬܶܗ ܠܦܰܪܕܝܣܐ ܗ̄ ܥܕܶܝܢ ܒܥܶܒܪܝܐ ܥܕܝ̣ܡ ܡܶܬܐܡܪ. ܘܒܽܘܣܳܡܐ ܡܶܬܦܰܫܩ. ܐܘ ܟܰܗܺܝܢܽܘܬܐ ܘܦܰܪܕܝܣܐ ܘܓܰܢܬܐ ܓܐܝ̣ܬܐ܀

ܘܡ̣ܢ ܬܰܡܢ ܦܳܪܶܫ ܘܗܿܘܐ ܠܐܰܪܒܥܐ ܪ̈ܺܝܫܝ̣ܢ ܗ̄ ܢܰܗܪ̈ܰܘܢ܀

11- ܫܡܶܗ ܕܚܕ ܦܺܝܫܽܘܢ ܗ̇ܘ ܕܚܳܕܰܪ ܠܟܠܗ̇ ܐܰܪܥܐ ܕܚܘܝ̣ܠܐ ܗ̄ ܗܶܢܕܘ܀ ܬܰܡܢ ܒܶܪ̈ܽܘܠܚܐ ܗ̄ ܡܰܪ̈ܓܢܝܬܐ ܚܶܘܪ̈ܬܐ܀ ܘܟܺܐܦ̈ܐ ܕܒܶܪ̈ܘܠܐܷ ܗ̄ ܟܺܐܦ̈ܐ ܛܒ̈ܬܐ ܕܣܘܡ̈ܩܢ ܘܝܽܘܪ̈ܩܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܬܰܡܢ ܐܺܝܬܘܗܝ ܐܰܢܬܪܰܩܘܣ ܘܟܺܐܦ̈ܐ ܦܪܣܝܢܳܢ܀

13- ܘܫܡܶܗ ܕܢܰܗܪܐ ܬܶܢܝܢܐ ܓܺܝܚܽܘܢ: ܗ̇ܘ ܕܚܳܕܰܪ ܠܟܠܗ̇ ܐܰܪܥܐ ܕܟܽܘܫ ܗ̄ ܢܺܝܠܘܣ: ܐܰܬܪܐ ܕܐܽܘܟ̈ܡܶܐ ܕܠܡܰܥܪܒܐ ܡ̣ܢ ܗܶܢܕܘ. ܘܕܶܩܠܰܬ ܡ̣ܢ ܐܰܪܡܶܢܺܝܰܐ ܓܰܘܝܬܐ ܡܫܰܪܶܐ. ܘܦܪܬ ܡ̣ܢ ܐܰܪܡܶܢܺܝܰܐ ܒܰܪܝܬܐ. ܘܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܒܝܰܡܐ ܬܰܝܡܢܝܐ ܫܳܕܶܝܢ ܡܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

15- ܘܕܒ̣ܪ ܡܪܝܐ ܐܰܠܗܐ ܠܐܕܡ ܘܫܰܒܩܶܗ ܒܦܰܪܕܝܣܐ ܕܰܥܕܶܝܢ ܕܢܶܦܠܚܝ̣ܘܗܝ ܗ̄ ܒܰܕܒܶܛܠܢܐ ܬܽܘ̈ܟܐ ܡܰܘܠܶܕ ܣܰܓܝ̈ܐܐ܀ ܘܢܶܛܪܝ̣ܘܗܝ ܗ̄ ܒܰܕܕܰܝܪܗ ܗ̣ܘ ܘܒܗ ܟܠܗ̇ ܩܰܢܳܝܽܘܬܗ ܕܪܘܚ ܘܕܰܦܓܪ܀

16- ܘܦܰܩܕ ܒܰܦܬܚ ܦܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܐܺܝܠܢ̈ܐ ܕܰܒܦܰܪܕܝܣܐ ܡܶܐܟܰܠ ܬܶܐܟܘܠ܀

17- ܘܡ̣ܢ ܐܺܝܠܢܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܕܛܒܬܐ ܘܕܒܺܝܫܬܐ ܠܐ ܬܶܐܟܽܘܠ ܗ̄ ܠܒܽܘܩܝܐ ܕܚܺܐܪܘܬܶܗ ܢܡܘܣܐ ܣܡ ܠܗ. ܘܰܕܠܐ ܠܥܠܡ ܠܐ ܡܶܬܐܟܠܢܐ ܗ̣ܘ܀ ܬܶܐܘܠܘܓܘܣ ܡܫܰܪܪ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܕܠܐ ܡ̣ܢ ܫܽܘܪܝܐ ܒܺܝܫܐܻܝܬ ܐܶܬܢܨܒ ܘܠܐ ܚܰܣܳܡܐܻܝܬ ܐܶܬܟܠܝ. ܐܠܐ ܛܳܒ ܗ̱ܘܐ ܟܕ ܒܫܰܦܝ̣ܪܘܬ ܙܰܒܢܐ ܡܶܬܐܟܠ ܗ̱ܘܐ.

ܗܦܟܬܐ: ܟܕ ܝܕܥ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܢܛܪ ܗܘܐ ܦܽܘܩܕܢܐ ܐܳܕܡ. ܐܰܝܟܢܐ ܠܘ ܐܺܝܩܝ ܡܶܫܬܟܚ ܢܳܡܘܣܳܐ ܕܣܡ؟

ܫܪܝܐ: ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܛܒܐ ܗ̱ܘ ܘܰܒܛܒ̈ܬܐ ܨܳܒܶܐ ܘܥܠ ܛܒ̈ܬܐ ܡܚܰܦܶܛ. ܘܐܦܢ ܝܕܥ ܕܠܐ ܡܶܣܬܥܪ̈ܢ: ܘܠܒܺܝܫ̈ܬܐ ܣܳܢܶܐ ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܡܙܰܗܰܪ ܘܐܦܢ ܝܕܥ ܕܡܶܣܬܰܥܪ̈ܢ܀

ܡܛܠ ܕܰܒܝܰܘܡܐ ܕܬܶܐܟܘܠ ܡܶܢܗ: ܡܰܘܬܐ ܬܡܽܘܬ ܗ̄ ܡܰܘܬܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܦܽܘܪܫܢ ܢܰܦܫܐ ܡ̣ܢ ܦܰܓܪܐ ܘܠܰܘ ܦܰܓܪܐ ܐܝܟ ܡܰܘܬܐ ܟܝܢܝܐ. ܘܶܐܠܐ: ܐܝܟܰܢܐ ܠܘ ܡܶܚܕܐ ܕܐܶܟܰܠ ܡܺܝܬ؟

ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܐܡܪܝܢ: ܕܡܰܘܬܐ ܟܝܢܝܐ ܐܶܬܓܙܶܡ. ܐܶܠܐ ܐܠܗܐ ܡܪܰܚܡܢܐ ܠܘ ܠܦܽܘܬ ܠܘܚܳܡܐ ܡܰܝܬܐ ܓܙܪ ܕܺܝܢܐ ܐܰܟܡܐ ܕܠܘܬ ܢܺܝܢܘ̈ܝܶܐ ܣܥܰܪ܀

18- ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ: ܠܐ ܫܰܦܝ̣ܪ ܕܢܶܗܘܐ ܐܴܕܡ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ. ܐܶܥܒܕ ܠܗ ܡܥܰܕܪܢܐ ܐܰܟܘܬܗ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܡܝܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܟܝܢܗ: ܥܠ ܢܶܩܒܬܐ ܕܒܗ̇ ܗܘܝܐ ܝܳܠܘܕܘܬܐ ܕܒܗ̇ ܗܿܘܐ ܩܽܘܝܡ ܐܴܕܫܐ ܣܢܺܝܩ܀

19- ܘܓܒܰܠ ܡܪܝܐ ܐܰܠܗܐ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ. ܟܠܗ̇ ܚܰܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ ܘܟܠܗ̇ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܝܐ. ܘܐܰܝܬܝ݂ ܐܶܢܘܢ ܠܘܬ ܐܳܕܳܡ ܕܢܶܚܙܐ ܡܢܐ ܩܿܪܐ ܠܗܘܢ ܗ̄ ܐܰܣܩ ܐܶܢܘܢ ܥܠ ܒܳܠܗ ܘܠܘ ܕܓܽܘܫܡܢܐܻܝܬ ܐܰܝܬܝ ܐܶܢܘܢ ܠܘܬܗ. ܒܰܕܣܽܘܓܐܐ ܕܚܰܝܘ̈ܬܐ ܡܰܝܢ̈ܝܬܐ ܠܐ ܚܳܝ̈ܢ ܟܕ ܡܫܰܢ̈ܝܢ ܡ̣ܢ ܡܰܝ̈ܐ܀

20- ܘܠܐܕܡ ܠܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܠܗ ܡܥܰܕܪܢܐ ܐܰܟܘܬܗ ܗ̄ ܡܚܰܘܐ ܕܫܰܪܟܐ ܕܚܰܝܘ̈ܬܐ ܙܰܘܓܝ̈ܢ ܙܰܘܓܝ̈ܢ ܐܶܬܒܪ̈ܝ̣܀

21- ܘܐܰܪܡܝ̣ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܗܐ ܫܶܠܝܳܐ ܥܰܠ ܐܳܕܳܡ ܘܰܕܡܶܟ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܶܪܓܫ ܒܟܺܐܒܐ ܟܕ ܡܶܬܢܰܣܒܐ ܡܶܢܗ ܐܶܠܥܶܗ. ܒܰܕܟܺܐܒܐ ܥܶܠܬܐ ܗ̱ܘ ܕܰܣܢܽܘܬܐ܀

ܘܢܣ݂ܒ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܐܶܠܥܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܐܦܢ ܠܐ ܐܰܡܝܪܐ ܡ̣ܢ ܣܶܛܪܐ ܕܝܰܡܝܢܐ ܐܘ ܕܣܶܡܠܐ. ܐܠܐ ܩܰܪܺܝܪܘܬ ܡܽܘܙܓܗ̇ ܘܪܰܛܝܒܘܬܗ̇: ܣܶܡܠܝܘܬܗ ܡܫܰܪܪܐ. ܘܠܘ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܡ ܐܘ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܒܪܳܐ: ܕܠܐ ܬܶܣܬܒܪ ܕܐܚܪܺܝܢ ܗ̱ܘ ܒܪܘܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܕܐܕܡ. ܐܦ ܠܐ ܡ̣ܢ ܒܶܣܬܪܗ ܐܘ ܡ̣ܢ ܗܰܕ̈ܡܘܗܝ ܬܰܚ̈ܬܝܐ ܐܶܬܢܣܒܰܬ݀. ܕܠܐ ܢܫܽܘܛܺܝܗ̇. ܐܦ ܠܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡܘܗܝ ܐܘ ܡ̣ܢ ܗܰܕܡ̈ܘܗܝ ܥܶܠܝ̈ܐ: ܕܠܐ ܬܫܽܘܛܺܝܘܗܝ. ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܣܶܛܪܐ ܐܰܬܪܐ ܡܶܨܥܝܐ: ܐܰܝܟܢܐ ܕܬܶܗܘܐ ܚܙܝ̣ܩܐ ܥܠܰܘܗܝ܀

23- ܘܐܡ̣ܪ ܐܕܡ: ܗ̇ܢܐ ܙܰܒܢܐ ܓܰܪܡܐ ܡ̣ܢ ܓܰܪ̈ܡܝ ܒܶܣܪܐ ܡ̣ܢ ܒܶܣܪܝ ܗ̄ ܠܫ̈ܶܬܐܣܶܐ ܥ̣ܗܕ ܠܓܰܪܡܐ ܕܫܶܬܐܣܬܐ ܗ̱ܘ ܕܗܰܕ̈ܡܶܐ ܩܫܝ̈ܐ. ܘܰܠܒܶܣܪܐ ܕܫܶܬܐܣܬܐ ܗ̱ܘ ܕܗܰܕ̈ܡܐ ܥܓܪ̈ܐ ܪ̈ܥܕܐ܀ ܗܕܐ ܬܬܩܪܐ ܐܰܢ̱ܬܬܐ: ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܓܰܒܪܐ ܢܣܺܝܒܐ ܗ̄ ܒܰܙܢܐ ܕܐܰܛܳܘܡܳܘܠܳܘܓܹܝܰܐ ܐܝܟ ܠܶܥܙܐ ܥܶܒܪܝܐ ܟܶܐܡܰܬ ܐܺܝܫܳܐ ܡ̣ܢ ܐܺܝܫܰܝ܀

24- ܡܛܠ ܗ̇ܢܐ ܢܶܫܒܘܩ ܓܰܒܪܐ ܠܐܰܒܘܗܝ ܘܠܐܶܡܗ ܘܢܶܩܦ ܠܐܰܢܬܬܗ. ܘܢܶܗܘܘܢ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܚܰܕ ܒܣܰܪ ܗ̄ ܐܶܘܢܓܠܝܘܢ ܐܡ̇ܪ: ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܡܪܗ̇ ܠܗܕܐ ܘܕܽܘܡܝܐ ܕܐܕܡ ܗܰܘ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܫܡ݂ܥ ܐܡ̇ܪ܀

25- ܘܗܘܰܘ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܰܪܛܶܠܝ̣ܝ̣ܢ ܐܕܡ ܘܐܰܢܬܬܗ: ܘܠܐ ܒܗܬܺܝܢ ܗ̄ ܒܰܕܙܺܝ̣ܘܐ ܫܘܒܚܐ ܪܘܚܢܝܐ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܘ ܒܕܰܥܕܰܟܝܠ ܒܩܰܘܡܬܐ ܫܰܒܪܳܝܬܐ ܗܘܰܘ ܒܗܰܘܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

1- ܘܚܶܘܝܐ ܥܪܺܝܡ ܗ̱ܘܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܚܰܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ ܗ̄ ܢܰܟܘ̣ܠܬܢ ܗ̱ܘܐ ܘܰܥܩܝ̣ܡ܀

ܘܐܡ̣ܪ ܚܶܘܝܐ ܠܐܰܢܬܬܐ ܗ̄ ܣܛܢܐ ܒܐܣܟܝܹܡ ܚܘܝܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܘܐܝܟ ܕܒܽܐܘܪܓܰܢܳܘܢ ܡ̈ܠܐ ܡܰܛܥܝܢ̈ܝܬܐ ܠܚܰܘܐ ܐܰܫܡܥ. ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܫܽܘܪܝܐ ܐܰܘܕܰܥ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ: ܕܰܟܝܢ̈ܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܢܶܐ ܐܺܝܬ: ܕܠܐ ܡܶܚܕܐ ܒܣܰܓܝܐܘܬ ܐܠܗ̈ܐ ܢܳܦܠܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܥܕܰܡܐ ܠܣܳܪܘܓ ܓܶܝܪ ܫܺܐܕ̈ܐ ܠܐ ܝ̣ܕܺܝܥܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܐܳܦ ܠܐ ܥܕܰܡܐ ܠܗܳܓܳܪ ܡܰܠܐܟ̈ܐ. ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܰܒܝܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܐܶܫܬܕܝ̣ ܣܳܛܳܢܐ ܡ̣ܢ ܕܰܪܓܶܗ ܟܕ ܐܶܬܒܪܺܝ ܢܽܘܗܪܐ ܘܠܐ ܫܰܒܚ ܠܒܳܪܘܝܗ܀ ܘܐܝܟ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܒܝܰܘܡܐ ܕܰܐܪܒܥܐ ܟܕ ܐܶܬܒܪܺܝܘ ܢܰܗܝܪ̈ܶܐ܀ ܘܐܝܟ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܒܝܰܘܡܐ ܕܶܫܬܐ: ܟܰܕ ܚܣܰܡ ܒܐܕܡ ܕܐܶܬܒܪܝ̣ ܒܰܨܠܶܡ ܐܠܗܐ܀

ܫܰܪܝܪܐܝܬ ܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܬܶܐܟܠܘܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܺܝ̈ܠܢܝ ܦܰܪܕܰܝܣܐ ܗ̄ ܒܗܕܐ ܝ̣ܕܺܝܥܐ: ܕܰܥܕܰܟܝܠ ܠܐ ܛܥܺܝܡ ܗ̱ܘܐ ܠܗܘܢ ܡܶܕܡ ܟܕ ܐܶܬܬܰܛܥܝܘ ܡ̣ܢ ܒܺܝܫܐ: ܐܶܠܐ ܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܫܬܺܝܬܝܬܐ ܕܝܰܘܡܐ ܕܶܫܬܐ ܟܕ ܐܶܫܬܕܝ ܩܪܶܒ ܠܡܰܛܥܳܝܽܘ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܪܢ ܐܶܨܛܠܒ ܠܦܽܘܪܩܢ ܗܰܘ ܕܰܛܥܳܐ܀

4- ܘܗܘܝܬܘܢ ܐܝܟ ܐܠܗ̈ܐ ܝܕܥ̈ܝ ܛܒܬܐ ܘܒܺܝܫܬܐ ܗ̄ ܠܘ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܚܕܢܐܝܬ ܐܡ̣ܪ: ܕܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܢܥܰܝܕ ܡܰܫܡܥܬܗܘܢ ܠܰܫܟܝ̣ܪܘܬ ܫܘܒܚܐ ܕܣܰܓܺܝܐܘܬ ܐܠܗ̈ܐ. ܘܐܦܢ ܫܶܪܰܬ ܡܶܠܬܗ ܕܣܛܢܐ: ܒܗ̇ܝ ܕܟܕ ܐܶܟܠܘ: ܝ̣ܕܰܥܘ ܛܒܬܐ ܘܒܺܝܫܬܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܗܽܘ ܬܰܘܣܦܬܐ ܕܫܘܒܚܐ ܡܠܰܟ ܠܗܘܢ: ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܦ ܡ̣ܢ ܫܘܒܚܐ ܕܰܩܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܶܣܬܰܪܰܩܘ ܒܡܶܠܟܗ܀

7- ܘܐܶܬܦܰܬܰܚ̈ܝ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܘܬܰܘ ܥܰܝܢ̈ܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ: ܘܕܰܒܶܩܘ ܛܰܪ̈ܦܐ ܕܬܺܐܢ̈ܐ ܘܥܒ̣ܕܘ ܠܗܘܢ ܦܰܪ̈ܙܘܡܐ ܗ̄ ܫܰܪ̈ܒܳܠܐܷ ܡܚܰܦ̈ܝ̣ܝ̣ ܦܽܘܪܣܳܝܐ܀

8- ܘܫܡܰܥܘ ܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܕܡܗܰܠܟ ܒܦܰܪܕܝܣܐ ܠܦܳܢܝܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܗ̄ ܠܐܰܦ̈ܝ ܬܫܰܥܫܥ̈ܝܢ܀

9- ܘܰܩܪܐ ܡܪܝܐ ܐܰܠܗܐ ܠܐܕܡ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܐܰܝܟܐ ܐܰܢܬ ܐܕܡ؟ ܗ̄ ܠܘ ܟܕ ܠܐ ܝܳܕܥ ܐܰܝܟܘ: ܐܶܠܐ ܕܠܐ ܢܶܦܶܠ ܒܰܦܣܩ ܣܰܒܪܐ: ܠܡܰܡܠܠܐܴ ܡܰܫܘܶܐ ܠܗ܀

11- ܡܰܢܘ ܚܰܘܝܳܟ ܕܥܰܪܛܶܠܝ ܐܢܬ ܗ̄ ܥܛܺܝܦ ܙܺܝܘܐ ܒܪܺܝܬܟ: ܘܐܝܟܰܢܐ ܐܶܬܦܪܣܝ̣ܬ܀

ܗܐ ܡܶܢ ܐܺܝܠܢܐ ܕܦܰܩܶܕܬܟ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܕܠܐ ܬܶܐܟܘܠ ܡ̣ܢܗ ܐܷܟܰܠܬ ܗ̄ ܥܠ ܕܶܐܟܰܠܬ: ܐܶܫܬܠܰܚܬ ܡ̣ܢ ܫܽܘܒܚܟ܀

12- ܐܰܢܬܬܐ ܕܝܰܗܒܬ ܠܝ̣ ܥܰܡܝ: ܗ̣ܝ ܝܗܒܰܬ ܠܝ̣ ܡ̣ܢ ܐܺܝܠܢܐ ܘܶܐܟܠܶܬ ܗ̄ ܐܶܠܘ ܠܐ ܒܪܰܝܬܗ̇ ܠܗܕܐ ܥܰܡܝ: ܠܐ ܐܶܣܬܚܦܶܬ܀

13- ܡܳܢܰܘ ܒܰܙܩܦ ܡܺܝܡ ܘܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܗܢܐ ܕܰܥܒܰܕܬܝ؟

14- ܘܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܠܚܶܘܝܐ: ܥܠ ܕܰܥܒܰܕܬ ܗܕܐ ܠܝ̣ܛ ܐܢܬ ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܒܥܺܝܪ̈ܐ ܗ̄ ܣܛܢܐ ܙܕܩ ܕܢܶܬܬܠܝ̣ܛ ܘܠܘ ܚܶܘܝܐ ܐܘܪܓܰܢܘܢ. ܐܠܐ ܕܠܐ ܒܠܐ ܡܶܬܚܙܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܢܶܪܓܫܘܢ ܘܫܘܒܚܐ ܕܰܦܐܷܐ ܠܐܠܗܐ ܠܗ ܢܶܬܠܘܢ: ܐܶܫܬܰܠܝܰܬ ܠܰܘܛܬܐ܀

ܘܥܠ ܟܰܪܣܟ ܬܗܰܠܶܟ ܗ̄ ܪܳܡܶܙ ܕܰܪܒܺܝܥܝ ܪ̈ܶܓܠܐܷ ܗ̱ܘܐ ܚܶܘܝܐ ܕܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ. ܘܟܰܪܣܗ ܡܶܬܬܠܺܝܛܐ: ܒܕܰܒܟܰܪܣܐ ܐܰܛܥܺܝ. ܪܘܚܢܐܻܝܬ ܥܠ ܣܳܛܳܢܐ ܕܡ̣ܢ ܪܰܘܡܐ ܕܰܡܥܰܠܝܘܬܐ ܠܒܶܝܬ ܬܰܚܬܝ̣̈ܝ̣ܢ ܐܶܫܬܰܪܓܰܠ: ܡܶܬܢܰܣܒܐ ܗ̇ܕܐ܀

ܘܥܰܦܪܐ ܬܶܐܟܘܠ ܗ̄ ܐܰܪ̈ܥܢܝܬܐ ܬܬܓܰܘܪܰܪ܀

15- ܗ̣ܘ ܢܕܽܘܫ ܪܺܝܫܟ ܗ̄ ܟܕ ܗ̇ܢܶܝܢ ܕܰܠܥܠ ܢܶܒܥܶܐ ܘܢܶܬܪܰܥܐ: ܢܰܒܗܬܟ܀

ܘܐܢܬ ܬܶܡܚܶܝܘܗܝ ܒܥܶܩܒܗ ܗ̄ ܠܚܰܪܬܐ ܢܶܪܓܫ ܒܕܘܝܘܬܐ: ܟܕ ܡܶܫܬܡܰܥ ܠܟ܀

16- ܘܥܠ ܒܰܥܠܟܝ ܬܬܦܢܺܝܢ ܘܗܽܘ ܢܶܫܬܰܠܛ ܒܶܟܝ ܗ̄ ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܰܣܒܰܪܬܝ ܕܟܕ ܬܶܐܟܠܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܦܺܐܪܐ: ܐܠܗܬܐ ܬܶܗܘܶܝܢ܀

17- ܠܝ̣ܛܐ ܐܰܪܥܐ ܡܶܛܠܬܟ ܗ̄ ܠܰܘ ܐܕܡ: ܐܠܐ ܐܰܪܥܐ ܡܶܬܬܠܝ̣ܛܐ ܡܶܛܠܬܗ. ܕܠܐ ܐܦ ܠܘܬ ܟܺܐܢ̈ܐ ܡ̣ܢ ܙܰܪܥܗ ܬܶܥܒܪ ܠܰܘܛܬܐ: ܐܰܟܡܐ ܕܡ̣ܢ ܩܳܐܝܶܢ ܕܐܶܬܬܠܝ̣ܛ ܠܘܬ ܙܰܪܥܶܗ܀

18- ܘܬܶܐܟܘܠ ܥܶܣܒܐ ܕܚܰܩܠܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܝ̣ܕܺܝܥܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܡܣܰܡ̱ܥ̈ܠܐܷ ܕܠܐ ܕܽܘܗܢܐ ܘܚܰܡܪܐ ܚܝܰܘ ܕܒܶܝܬ ܐܕܡ ܥܕܰܡܐ ܠܛܰܘܦܢܐ܀

19- ܡܛܠ ܕܥܰܦܪܐ ܐܰܢܬ: ܘܰܠܥܦܪܐ ܬܶܗܦܘܟ ܗ̄ ܟܰܕ ܚܰܝ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܠܐ ܨܒܰܝܬ ܕܬܺܚܶܐ܀

20- ܘܰܩܪܐ ܐܕܡ ܫܡܗ̇ ܕܐܰܢܬܬܗ ܚܰܘܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܚܰܝ̈ܐ. ܡܛܠ ܕܗܺܝ ܗܘܬ ܐܶܡܐ ܕܟܠ ܕܚܰܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܢܰܝܢ̈ܫܐ܀

21- ܘܥܒ̣ܕ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܘܠܐܰܢܬܬܗ ܟܽܘܬܝ̣ܢ̈ܝܬܐ ܕܡܶܫܟܐ ܘܰܐܠܒܶܫ ܐܶܢܘܢ ܗ̄ ܐܕܝ̣ܠ ܒܗܽܘܢ ܚܽܘܫܒܐ ܕܢܶܥܒܕܘܢ܀ ܡܪܝ ܐܰܦܪܝܡ ܐܡ̇ܪ: ܕܡ̣ܢ ܡܶܫܟ̈ܐ ܕܥܶܪ̈ܒܐ ܕܐܟܠܝܢ ܗܘܰܘ ܥܒܰܕܘ ܠܗܘܢ ܬܰܟܣܝܬܐ. ܘܣܰܓܝ̈ܐܐ ܠܐ ܫܳܠܡܝܢ ܠܗ̇ܕܐ. ܒܕܰܩܕܡ ܕܢܶܬܝܰܒܠܘܢ ܐܰܝܟܢܐ ܡܶܬܟܰܣܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܐܚܪ̈ܢܶܐ ܠܰܩܠܦ̈ܐ ܕܐܝܠܢ̈ܐ ܐܡܪܝܢ ܕܩܿܪܐ ܡܶܫܟܐ. ܒܰܕ ܐܦ ܗܫܐ ܒܗܶܢܕܘ ܩܠܦ̈ܐ ܐܺܝܬ ܕܠܰܠܒܽܘܫ̈ܐ ܡܰܠܟ̈ܝܐ ܥܳܗܢܝܢ܀

ܬܶܐܘܠܘܓܘܣ ܕܝܢ: ܒܶܣܪܐ ܥܰܒܝܐ ܘܡܝܘܬܐ ܩܰܫܝܐ ܡܦܰܠܶܐܬ ܠܡܶܫܟܐ܀

22- ܗܐ ܐܕܡ ܗܘܳܐ ܐܝܟ ܚܰܕ ܡ̣ܢܢ ܗ̄ ܩܢܽܘ̈ܡܐ ܕܰܬܠܝܬܝܘܬܐ܀

ܠܡܶܕܥ ܛܒܬܐ ܘܒܺܝܫܬܐ ܗ̄ ܟܕ ܡܰܗܠ ܒܶܗ܆ ܕܩܰܒܠ ܡܶܠܟܗ ܕܒܺܝܫܐ: ܐܡܪܗ̇ ܠܗܕܐ ܐܠܗܐ܀ ܕܰܠܡܐ ܢܰܘܫܛ ܐܺܝܕܗ ܘܢܶܣܒ ܡ̣ܢ ܐܺܝܠܢܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܘܢܶܐܟܘܠ ܘܢܺܚܶܐ ܠܥܠܡ ܗ̄ ܡܶܟܝܠ ܕܫ̣ܪܥ ܠܐ ܡܨܶܐ ܠܡܶܚܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡ܀

23- ܠܡܶܦܠܚ ܐܰܪܥܐ ܕܐܶܬܢܣܒ ܡ̣ܢ ܬܰܡܢ ܗ̄ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܦܰܪܕܝܣܐ ܐܶܬܓܒܠ ܘܟܢ ܥܰܠ ܠܗ܀

24- ܘܐܰܦܩܗ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ. ܘܐܟܪܟ ܡ̣ܢ ܡܰܕ̈ܢܳܚܰܝ ܦܰܪܕܝܣܐ ܕܰܥܕܝܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܝ̣ܕܝܥܐ ܕܡ̣ܢ ܬܰܪܥܐ ܡܰܕܢܚܝܐ ܥܰܠ ܘܐܦ ܡܢܗ ܢܦ̣ܩ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܠܦ ܗ̇ܢܐ ܦܶܬܓܡܐ: ܘܐܰܦܩܗ ܠܐܕܡ ܘܐܥܡܪܗ ܠܘ̣ܩܒܠ ܦܰܪܕܝܣܐ ܕܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ ܐܡ̇ܪ ܗ̄ ܠܡܰܘܕܳܥܘܬܗ: ܕܡܨܐ ܕܢܶܗܦܘܟ ܠܗ ܐܶܢ ܬܳܐܶܒ. ܘܕܒܗ ܒܝܰܘܡܐ ܕܐܶܬܒܪܝ̣ ܫܪܰܥ ܘܰܢܦܠ ܘܰܢܦܰܩ: ܟܠܗܘܢ ܡܰܠܦܢ̈ܐ ܫܠܡܝܢ܀

ܐܢܫ̈ܝܢ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ: ܬܠܬܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܰܬܪ ܐܝܟ ܙܰܒܢܐ ܕܒܗ ܡܰܠܝ̣ ܡܪܢ ܢܡܘܣܐ ܥܰܬܝܩܐ܀ ܘܐܢܫ̈ܝܢ: ܐܰܪܒܥܝܢ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܐܝܟ ܙܰܒܢܐ ܕܨܰܘܡܐ ܘܢܶܣܝܘܢܐ ܕܐܕܡ ܬܪܰܝܢܐ: ܡܪܢ: ܡ̣ܢ ܐܟܠܩܪܨܐ܀

ܟܪܽܘܒܐ ܘܰܫܢܢܐ ܕܚܰܪܒܐ ܕܡܶܬܗܦܟ݂ܐ ܒܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܛܰܟܶܣ ܠܰܟܪܘܒܐ ܘܰܠܣܰܝܦܐ ܡܫܰܠܗܒܐ ܗ̇ܘ ܕܡܶܬܗܰܦܰܟ ܗ̄ ܐܽܘܣܝܐ ܢܽܘܪܢܝܬܐ ܡܶܬܟܰܪܟܐ ܗܘܬ ܚܕܪ̈ܰܘܗܝ ܠܰܪܗܳܒܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܩܳܪܒܝܢ. ܘܰܟܪܽܘܒܐ ܠܰܘ ܡ̣ܢ ܬܶܓܡ̈ܐ ܗ̱ܘܐ ܫܡܰܝܢ̈ܐ ܐܠܐ: ܐܺܣܟܡܐ ܓܘܫܡܢܝܐ ܕܰܕܚܺܝ̣ܠ ܐܘ ܦܶܠܐܱܬ ܨܰܘܪ̈ܢܐ ܘܰܫܪܰܓܪ̈ܰܓܝܳܬܳܐ ܐܶܢܝܢ ܗ̇ܠܝܢ ܕܳܐܚܕܺܝܢ ܠܗܢܘܢ ܕܡ̣ܢܗ ܐܶܬܓܠܶܙܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

1- ܘܶܐܡܪܰܬ݀: ܩܢܺܝܬ ܓܰܒܪܐ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܩܐܷܝܢ ܡ̣ܢ ܩܰܢܳܝܘܬܐ ܢܣܝ̣ܒ. ܘܗܒܝ̣ܠ ܡ̣ܢ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܠܡܪܝܐ ܐܷܡܪܰܬ݀: ܗ̣ܘ ܒܰܫܪܪܐ ܝܗܽܘܒܐ ܕܝ̈ܰܠܕܐ: ܘܓܰܒܪܐ ܐܽܘܪܓܢܘܢ ܗ̱ܘ ܘܡܶܨܥܝܐ ܒܰܠܚܘܕ܀

2- ܘܰܗܘܐ ܗܳܒܶܝܠ ܪܳܥܶܐ ܥܢ̈ܳܐ ܗ̄ ܒܗ̇ܝ ܕܒܰܥܒܪ ܦܽܘܩܕܢܐ ܐܶܫ̈ܬܠܛܝ ܥܠܰܝܗܘܢ ܚܰܝܘ̈ܬܐ ܚܰܒ̈ܳܠܬܐ܀ ܘܩܐܶܝܢ ܗܘܐ ܦܠܚ ܒܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܡܰܐܟܪ܀

3- ܘܰܐܝܬܺܝ̣ ܩܐܝܢ ܡ̣ܢ ܦܺܐܪ̈ܐ ܕܰܐܪܥܗ ܩܽܘܪܒܢܐ ܠܡܪܝܐ܀

4- ܘܗܒܝܠ ܐܰܝܬܝ̣ ܐܦ ܗܽܘ ܡ̣ܢ ܒܽܘܟܪ̈ܐ ܕܥܢ̈ܗ: ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܩܽܘܪܺܝܠܘܣ ܐܡ̇ܪ: ܕܰܒܫܽܘܪܝܐ ܕܟܰܪ ܘܢܶܩܒܐ ܬܳܐܡ̈ܐ ܝܳܠܕܐ ܗ̱ܘܬ ܚܰܘܐ. ܘܐܕܡ ܣܡ ܢܡܘܣܐ: ܕܟܠ ܚܰܕ ܚܳܬ ܐܰܚܘܗܝ ܢܶܣܰܒ. ܩܐܝܢ ܕܶܝܢ: ܒܰܕܚܬܗ ܝܰܬܝ̣ܪ ܦܰܐܝܐ ܗܘܬ: ܠܐ ܨܒܳܐ. ܐܷܠܐ ܕܟܠ ܚܰܕ ܚܬܗ ܢܶܣܰܒ. ܘܥܰܠܗܕܐ ܫܰܐܠ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܕܢܶܓܠܐ ܠܗܘܢ: ܐܢ ܡܰܨܝܐ ܕܬܶܗܘܐ ܗܕܐ. ܐܠܗܐ ܕܶܝܢ ܒܨܶܒܝܢܗ ܚܰܪܡܐ ܕܩܐܝܢ ܚܪ: ܐܰܣܠܝܶܗ܀

5- ܘܰܒܩܐܝܢ ܘܰܒܩܘܪܒܢܶܗ ܠܐ ܐܶܨܛܒܺܝ ܗ̄ ܠܐ ܢܶܚܬܰܬ݀ ܢܽܘܪܐ ܘܐܟܠܬ݀ ܩܽܘܪܒܢܶܗ ܐܝܟ ܕܰܠܗܒܝܠ܀

6- ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܩܳܐܶܝܢ: ܠܡܳܢܐ ܐܶܬܐܒܐܫ ܠܟ؟

7- ܗܐ ܐܢ ܬܶܫܦܰܪ ܩܰܒܠܶܬ ܗ̄ ܐܢ ܬܶܗܦܘܟ ܡ̣ܢ ܨܶܒܝܢܟ ܒܺܝܫܐ܀ ܘܐܢ ܠܐ ܬܶܫܦܰܪ: ܥܠ ܬܰܪܥܐ ܚܛܗܐ ܪܰܒܺܝܥ ܗ̄ ܩܰܪܺܝܒ ܠܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܝܬ ܥܠ ܬܰܪܥܐ ܪܰܒܺܝܥ. ܐܠܐ ܐܢ ܬܪܺܝܨܐܝܬ ܠܐ ܬܶܫܦܪ: ܚܛܰܝܬ ܐܰܢܬ ܬܬܦܢܐ ܠܘܬܗ ܘܗ̣ܘ ܢܶܫܬܰܠܛ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܗܶܦܟܐ ܐܡ̇ܪ: ܗ̣ܝ ܬܶܬܦܢܐ ܠܘܬܟ ܘܐܢܬ ܬܶܫܬܰܠܛ ܒܗ̇: ܟܶܐܡܬ ܒܰܚܛܝܬܐ܀

8- ܩܳܡ ܩܳܐܝܢ ܥܠ ܗܳܒܝܠ ܐܰܚܘܗܝ ܘܩܰܛܠܗ܀ ܡܪܝ ܐܰܦܪܝܡ ܐܡ̇ܪ: ܕܚܰܢܩܶܗ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ: ܕܪܰܓܡܶܗ ܘܛܰܡܪܶܗ܀

9- ܐܰܝܟܰܘ ܗܒܝܠ ܐܰܚܘܟ؟ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܰܠܡܶܒܠܡܶܗ ܡܫܰܐܠ: ܘܠܰܘ ܟܰܕ ܠܐ ܝܕܥ܀

ܘܐܡ̣ܪ: ܠܐ ܝܕܥ ܐܢ݂ܐ. ܢܛܘܪܗ ܐܢ݂ܐ ܓܶܝܪ ܕܐܚܝ̱ ܗ̄ ܥܠ ܩܛܠܐ: ܕܰܓܳܠܘܬܐ ܐܰܘܣܦ܀

10- ܩܠܗ ܕܰܕܡܶܗ ܕܰܐܚܘܟ ܓܳܥܐ ܠܘܬܝ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܐܢ ܕܡܳܐ ܓܳܥܐ: ܟܡܳܐ ܝܰܬܝܪܐܝܬ ܢܰܦܫܐ܀

11- ܡܶܟܝ̣ܠ ܠܝ̣ܛ ܐܢܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܐ ܕܦܶܬܚܰܬ݀ ܦܘܡܗ̇ ܘܩܰܒܠܰܬ݀ ܕܡܶܗ ܕܰܐܚܘܟ ܡ̣ܢ ܐܻܝ̈ܕܰܝܟ ܗ̄ ܕܟܕ ܐܢܬ ܠܐ ܚܳܣܬ ܘܶܐܫܰܕܬܝܗܝ: ܗ̣ܝ ܐܝܟ ܐܶܡܐ ܡܪܰܚܡܢܝܬܐ ܩܰܒܶܠܬ݂ܶܿܗ ܡܶܟܝܠ ܬܠܘ̣ܛܟ܀

12- ܙܐܥ ܘܢܳܐܷܕ ܬܶܗܘܐ ܒܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܬܙܽܘܥ ܢܰܦܫܟ ܘܰܢܢܽܘܕ ܦܰܓܪܟ܀

14- ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܶܫܟܰܚܢܝ: ܢܶܩܛܠܰܢܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܚܰܝܘ̈ܬܐ ܩܢܛ ܗ̱ܘܐ. ܘܥܰܠܗܝ ܩܪܺܝ̣ܬܐ ܒܢܳܐ ܠܡܶܣܬܰܬܪܘ. ܘܥܠ ܫܶܡ ܒܪܶܗ ܚܢܽܘܟ܀

15- ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܪܝܐ: ܠܐ ܗ̇ܟܰܢܐ. ܟܠ ܩܛܽܘܠܐܴ ܕܩܐܶܝܢ: ܚܰܕ ܒܫܰܒܥܐ ܢܶܬܦܪܰܥ ܗ̄ ܟܠ ܩܛܘܠܐ ܠܐ ܡܶܚܕܐ ܢܶܬܩܛܶܠ܆ ܘܠܰܘ ܐܝܟ ܩܐܝܢ ܚܰܕ ܒܫܰܒܥܐ ܢܶܬܦܪܰܥ. ܘܐܢܫܺܝ̈ܢ: ܠܘܩܒܰܠ ܫܒܰܥ ܣܰܟ̈ܠܘܬܗ. ܟܶܐܡܰܬ ܕܰܚܣܡ ܘܢܟܰܠ ܘܩܛܰܠ ܘܰܕܠܐܚܘܗܝ ܩܛܰܠ ܘܕܠܐܰܒܗ̈ܘܗܝ ܐܰܥܝ̣ܩ ܘܒܰܐܠܗܐ ܕܰܓܠ ܟܕ ܐܶܫܬܰܐܰܠ: ܫܰܒܥܐ ܦܽܘܪ̈ܥܢܶܐ ܣܝ̣ܡܺܝ̣ܢ: ܕܐܶܬܬܠܝ̣ܛ ܘܙܥ ܘܢܳܕ ܘܐܶܬܬܥܺܝܩ ܘܠܐ ܝ̣ܬܰܪ ܘܐܶܬܬܰܢܰܚ ܘܐܶܬܪܰܚܰܩ ܡ̣ܢ ܐܰܠܗܐ܀ ܡܪܝ ܐܰܦܪܝܡ: ܠܦܽܘܪܥܢܐ ܕܡ̣ܢ ܠܰܡܟ ܫܒܺܝܥܝܐ ܕܐܕܡ ܐܡ̇ܪ ܕܡܰܐܪܶܙ ܗ̇ܕܐ ܗ̇ܟܰܢܐ: ܐܕܡ. ܩܐܝܢ. ܚܢܽܘܟ. ܥܝܕܪ. ܡܚܘܐܝܠ. ܡܬܘܫܥ. ܠܰܡܟ܀

ܘܣܡ ܡܪܝܐ ܐܴܬܴܐ ܒܩܐܶܝܢ ܕܠܐ ܢܶܩܛܠܝܘܗܝ ܟܠ ܡܿܢ ܕܡܶܫܟܚ ܠܗ ܗ̄ ܢܛܘܪܘܬ ܐܠܗܐ ܗ̱ܝ ܐܴܬܴܐ. ܢܰܛܪܗ ܕܝܢ ܠܣܽܘܪܕ ܕܪ̈ܶܐ ܕܐܬܶܝܢ܀ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ: ܕܐܬܐ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܦܳܣܰܥ ܗ̱ܘܐ ܠܩܕܡܘܗܝ: ܠܒܶܣܬܪܗ ܡܶܬܕܚܶܐ ܗܘܐ܀

17- ܘܰܚܟܰܡ ܩܐܝܢ ܠܐܰܢܬܬܗ ܘܒܶܛܢܬ݀ ܘܝܠܕܬ݀ ܠܰܚܢܘܟ ܗ̄ ܬܪܶܝܢ ܐܢܘܢ ܕܐܶܬܩܪܝܘ ܚܢܽܘܟ. ܚܰܕ ܗܢܐ ܘܐܚܪܢܐ ܒܰܪ ܝܰܪܕ ܕܡ̣ܢ ܫܺܝܬ ܒܪ ܐܕܡ ܡܶܬܝܰܒܰܠ. ܘܬܪܝܢ ܬܘܒ ܠܡܟ: ܚܰܕ ܗ̇ܢܐ ܕܩܛܠ ܠܩܐܝܢ ܡܶܢܗ ܡܶܬܝܰܒܠ. ܘܐܚܪܺܢܐ ܐܰܒܘܗܝ ܕܢܽܘܚ ܘܡ̣ܢ ܫܺܝܬ ܡܶܬܝܰܒܠ܀

20- ܘܝ̣ܠܕܬ݀ ܥܰܕܳܐ ܠܝܳܒܳܠ ܗ̄ ܗܢܐ ܩܰܕܡܝܐ ܢܩܫ ܡܰܫܟܢܐ ܒܡܰܕܒܪܐ ܘܰܩܢܐ ܩܢܝܢܐ. ܘܡܶܢܗ ܫܰܪܝܰܬ݀ ܫܪܺܝܚܽܘܬܐ ܘܳܐܟܽܘܠܘܬ ܒܶܣܪܐ. ܘܡ̣ܢ ܝܘܒܠ ܐܰܚܘܗܝ ܫܰܪܝܰܬ݀ ܡܽܘܣܺܝܩܺܝ. ܘܡ̣ܢ ܬܽܘܒܳܠܩܝ̣ܢ ܐܰܚܘܗܝ ܐܚܪܺܢܐ ܫܰܪܝܬ݀ ܩܰܝܢܝܘܬܐ܀

22- ܢܰܥܡܐ ܒܰܫܠܝ ܥܶܐ ܚܬܗ ܐܰܠܦܬ݀ ܠܢܫ̈ܐ ܨܒ̈ܬܶܐ ܘܰܓܕܽܘ̈ܠܐ ܘܰܙܡܳܪܐ ܘܪ̈ܶܩܕܶܐ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܐܘܡܢܘ̈ܬܐ ܠܰܒܢ̈ܝ ܩܐܝܢ ܐܶܬܝܗ̈ܒܝ. ܝܕܥܺܝܢܢ ܕܠܐ ܪܳܕܶܐ ܐܠܗܐ ܠܰܒܢܝ̈ܐ ܡܛܠ ܐܰܒ̈ܗܶܐ܀

23- ܢܶܫ̈ܝ ܠܰܡܟ ܫܡܰܥ̈ܝܢ ܠܡܺܐܡܰܪܝ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܐ̱ܚܪܳܝܬܐ. ܡܛܠ ܕܓܰܒܪܐ ܩܛܠܶܬ ܒܨܽܘ̈ܠܦܬܝ ܘܛܰܠܝܐ ܒܫܽܘܩܦ̈ܝ ܗ̄ ܠܰܘ ܬܪܶܝܢ ܩܛܠ: ܐܠܐ ܚܰܕ ܓܒܰܪ ܛܠܶܐ ܐܰܘܟܝܬ ܥܠܰܝܡܐ ܕܗ̣ܘ ܩܐܝܢ܀ ܘܥܶܒܪ̈ܝܐ ܐܡܪܝ̣ܢ: ܕܬܘܒܠܩܝ̣ܢ ܒܰܪ ܠܰܡܟ ܩܛܰܠ ܠܩܐܶܝܢ ܘܠܰܡܟ ܠܬܘܒܰܠܩܝܢ ܥܠ ܕܰܩܛܰܠ: ܩܛܰܠ. ܘܥܰܠܗܝ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܩܛܠ: ܪܳܫܶܐ ܢܰܦܫܗ܀

24- ܡܛܠ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܥܐ ܢܶܬܦܪܥ ܩܳܐܝܢ. ܘܠܰܡܟ ܠܫܰܒܥܝܢ ܘܫܰܒܥܐ ܗ̄ ܕܪ̈ܐ. ܐܝܟ ܝܘܒܳܠܐ ܐܶܘܢܓܠܝܐ ܕܠܘܩܐ ܗܰܘ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܰܒܐ ܡܫܰܪܐ ܘܒܰܒܪܐ ܡܒܰܣܪܐ ܥܛܶܐ ܚܛܗ̈ܐ ܡܫܰܠܡ܀

25- ܘܰܩܪܬ݀ ܫܡܶܗ ܫܺܝܬ ܗ̄ ܫܶܬܐܣܬܐ. ܒܰܕܐܕܡ ܚܛܐ ܘܗܒܝܠ ܐܶܬܩܛܠ ܘܩܐܝܢ ܐܶܣܬܠܺܝ. ܥܠ ܫܺܝܬ ܡܕܶܝܢ ܐܶܬܒܢܺܝ ܝܽܘܒܠܐ܀

26- ܘܠܫܝ̣ܬ ܐܦ ܠܗ ܐܶܬܝ̣ܠܕ ܠܗ ܒܪܐ ܘܰܩܪܐ ܫܡܶܗ ܐܰܢܽܘܫ ܗ̄ ܚܰܠܝܽܘܬܐ܀ ܗ̇ܝܕܶܝܢ ܫܰܪܝ̣ ܠܡܩܪܐ ܒܰܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܗ̇ܢܐ ܦܪܰܫ ܢܰܦܫܗ ܡ̣ܢ ܕܒܶܝܬ ܩܐܝܢ ܘܕܚܶܠ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ. ܘܡ̣ܢ ܟܠܢܫ ܐܠܘܗܝܡ ܡܶܬܩܪܐ ܗܘܐ ܘܰܒܢܘ̈ܗܝ ܒܢ̈ܰܝ ܐܠܘܗܝ̣ܡ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

3- ܘܰܚܝܐ ܐܕܡ ܡܐܐ ܘܰܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܘܐܰܘܠܕ ܒܰܕܡܘܬܗ ܐܝܟ ܨܰܠܡܗ ܘܰܩܪܐ ܫܡܶܗ ܫܺܝܬ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܰܒܫܺܝܬ ܐܶܬܢܛܰܪ ܝܽܘܒܠܐ ܡܫܰܪܰܪ ܟܬܒܐ. ܕܒܰܨܠܡ ܐܠܗܐ ܐܶܬܒܪܝ̣ ܐܬܝ̣ܠܕ. ܘܠܫܽܘܚܠܦ ܫܢ̈ܰܝܐ ܕܒܶܝܬ ܐܽܘܪܝܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝ̣ܝ̣ܶܐ ܕܠܰܕܥܶܒܪ̈ܝܐ ܫܳܠܡܐ. ܘܒܶܝܬ ܐܽܘܪܳܝܬܐ ܕܝܰܘܢ̈ܝܐ ܕܡܰܫܠܡܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܫܰܒܥܺܝܢܝܬܐ ܠܚܰܪܬܐ ܣܥܪܺܝܢܢ܀

24- ܘܫܦܪ ܚܢܽܘܟ ܠܐܠܗܐ ܘܠܰܝܬܘܗܝ: ܡܛܠ ܕܢܰܣܒܗ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܚܢܽܘܟ ܓܝܪ ܕܰܠܦܰܪܕܰܝܣܐ ܐܶܫܬܰܢܝ̣ ܝ̣ܕܰܥܘ ܟܺܐܢ̈ܐ ܩܰܕܡܝ̈ܐ: ܕܟܕ ܫܦܪܝܢ ܠܐܠܗܐ܆ ܠܐܰܬܪܗܘܢ ܩܰܕܡܝܐ ܦܳܢܶܝܢ܀

28- ܘܐܰܘܠܕ ܒܪܐ ܘܰܩܪܐ ܫܡܶܗ ܢܽܘܚ ܘܐܡ̣ܪ. ܗ̇ܢܐ ܢܒܰܝܐܰܢ ܡ̣ܢ ܥܒܳܕ̈ܝܢ ܘܡ̣ܢ ܥܰܡܠܐܴ ܕܐܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܕܠܛܗ̇ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܒܰܢܒܺܝܽܘܬܐ ܐܡ̣ܪ ܗܠܝܢ ܠܰܡܟ܀

32- ܘܰܐܘܠܶܕ ܢܽܘܚ ܠܫܺܝܡ ܘܠܚܰܡ ܘܠܝܰܦܬ ܗ̄ ܫܺܝܡ ܐܰܒܐ ܕܫܺܝܡܝ̈ܐ. ܘܚܰܡ ܕܐܽܘܟܡ̈ܝܐ. ܘܝܰܦܬ ܕܚܶܘܪ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

1- ܚܙܰܘ ܒܢ̈ܰܝ ܐܰܠܘܗܝ̣ܡ ܠܰܒܢ̈ܬ ܐܢܫ̈ܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܢ ܐܶܢܝܢ ܗ̄ ܒܢ̈ܰܝ ܫܺܝܬ ܠܰܒܢ̈ܬ ܩܐܝܢ ܕܒܨܶܒܬܰܝ̈ܗܶܝܢ ܘܰܙܡܳܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܐܰܚ̈ܶܬܝ ܐܶܢܘܢ ܡ̣ܢ ܕܽܘܝܪܐ ܛܽܘܒܬܢܝܐ ܕܰܒܪܺܝܫ ܛܽܘܪܐ ܕܚܶܪܡܘܢ ܘܐܫܬܰܪܰܚܘ ܒܗܶܝܢ܀

3- ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ: ܠܐ ܬܶܥܡܰܪܝ ܪܽܘܚܝ ܒܐܢܫ̈ܐ ܠܥܠܡ ܗ̄ ܪܘܚܶܗ: ܠܣܥܘܪ̈ܘܬܗ ܐܰܠܗܝ̈ܬܐ ܩܳܪܶܐ. ܘܰܠܥܠܡ ܗܪܟܐ: ܒܦܶܚܡܐ ܗ̱ܘ ܕܕܳܪܳܐ ܗܰܘ܀ ܡܛܠ ܕܒܶܣܪܐ ܗ̱ܘ ܗ̄ ܥܠ ܕܐܶܫܬܒܝ ܠܪܶܓܰܬ ܦܰܓܪܐ܀ ܘܢܶܗܘܘܢ ܝܰܘܡ̈ܬܗ ܡܐܐ ܘܥܶܣܪܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܰܢܫܰܪܶܐ ܠܡܶܥܒܕ ܩܺܒܘܬܐ ܒܥܶܣܪܝܢ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܐܶܬܓܪܶܡ ܦܣܩܐ ܗܢܐ ܟܶܐܡܬ ܒܰܫܢܬ ܐܰܪܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܕܚܰܝ̈ܘܗܝ ܕܢܽܘܚ. ܘܒܰܫܢܰܬ ܚܰܡܫܡܐܐ ܫܰܪܝ ܒܰܥܒܕܐ ܘܒܰܫܢܬ ܫܶܬܡܐܐ ܗܘܐ ܛܰܘܦܢܐ܀

4- ܡܛܠ ܕܥܰܠܘ ܒܢ̈ܰܝ ܐܰܠܘܗܝ̣ܡ ܥܠ ܒܢ̈ܬ ܐܢܫ̈ܐ ܘܝ̣̈ܠܕܝ ܠܗܘܢ ܓܰܢ̱ܒܪ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܥܠܡ ܓܰܢ̱ܒܪ̈ܐ ܕܰܫܡܗ̈ܬܐ ܗ̄ ܒܥܰܘܠܐ ܘܛܠܘ̣ܡܝܐ ܐܶܬܓܢ̱ܒܪܘ ܘܐܶܫܬܰܡܰܗܘ ܘܠܰܘ ܒܛܒ̈ܬܐ܀

ܘܟܠ ܝܰܨܪܐ ܕܡܰܚܫܒܬܐ ܕܠܶܒܗ ܒܺܝܫ ܒܟܠ ܝܽܘܡ ܗ̄ ܒܰܫܪܺܝܚܽܘܬܐ ܡܶܬܪܢܶܐ ܒܐܰܡܺܝܢܽܘ܀

6- ܘܶܐܬܬܘܺܝ̣ ܡܪܝܐ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܐܘ̈ܝܢ ܘܰܦܬܚ ܐ̱ܚܪܝܬܐ: ܥܠ ܕܰܥܒܰܕ ܠܐܕܡ ܒܰܐܪܥܐ ܘܟܶܪܝܰܬ݀ ܒܠܶܒܗ: ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܬܪܢܺܝ ܘܐܬܚܰܫܒ ܒܠܶܒܗ ܗ̄ ܬܘܬܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܚܰܫ̈ܐ ܠܦܽܘܬ ܟܝܳܢܰܢ ܘܠܰܘ ܠܦܽܘܬ ܐܰܠܗܐ: ܥܠ ܐܠܗܐ ܡܶܬܐܰܡܪܝ̣ܢ ܒܰܟ̈ܬܒܶܐ ܩܰܕܝ̣̈ܫܐ ܒܕܰܠܝܽܘܬܪܢܰܢ ܘܠܰܘ ܠܝܽܘܬܪܢܶܗ ܡܰܟܬܒܺܝܢ܀

7- ܐܶܥܛܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܕܰܒܪܺܝܬ ܡ̣ܢ ܐܰܦ̈ܝ ܐܰܪܥܐ. ܡ̣ܢ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܰܒܥܺܝܪܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܪ̈ܰܚܫܳܐ ܘܰܥܕܡܐ ܠܦܪܰܚܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܠܘ ܡܶܛܠ ܕܐܦ ܗ̇ܠܝܢ ܚܛܰܘ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܝܽܘܬܪܢ ܒܰܪܢܫܐ ܐܶܬܒܪܺܝܘ܀ ܡܛܠ ܕܐܶܬܬܘܺܝܬ ܕܥܶܒܕܶܬ ܐܢܘܢ. ܝܰܘܢܝܐ: ܕܐܬܚܰܡܬܶܬ܀

14- ܥܒܶܕ ܠܟ ܩܺܒܘܬܐ ܕܩܰܝܣܐ ܕܥܰܪܩܐ ܗ̄ ܕܐܶܫܟܳܪܥܳܐ ܕܗܽܘ ܫܡܫܐܪ܀ ܝܘܢܝܐ: ܩܰܝܣܐ ܛܶܛܪܰܓܳܘܢܳܘܢ܀

ܡܶܕܝܪ̈ܐ ܥܒܶܕܺܝܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܶܢ̈ܐ. ܘܫܽܘܥܺܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܠܒܰܪ ܘܡ̣ܢ ܠܓܰܘ ܒܟܽܘܦܪܳܐ ܗ̄ ܒܙܹܝܦܬܐ܀

15- ܬܠܬܡܐܐ ܐܰܡܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟܗ̇ ܕܩܺܒܘܬܐ ܘܚܰܡܫܝܢ ܐܰܡܝ̈ܢ ܦܬܳܝܗ̇ ܘܬܠܬܝܢ ܐܰܡܝ̈ܢ ܪܰܘܡܗ̇܀

16- ܘܥܠ ܐܰܡ̈ܐ ܣܰܝܶܟܺܝܗ̇: ܦܩ̣ܕ ܠܗ. ܘܐܰܡܬܐ ܡܫܽܘܚܬܐ ܗ̱ܝ ܡ̣ܢ ܐܰܩܽܘܢܐ ܥܕܰܡܐ ܠܰܟܢܽܘܢܬܐ ܘܦܰܢܬܐ ܕܐܝ̣ܕܐ ܟܕ ܡܶܬܡܰܬܚܐ ܐܦ ܨܶܒܥܐ ܡܶܨܥܝܬܐ ܐܝܟ ܕܡܰܠܦ ܩܰܕܝܫܐ ܐܰܦܺܿܝܦܰܐܢܹܝܽܘܣ܀ ܘܰܙܘܺܝ̣̈ܕܢܶܐ ܥܒܶܕ ܠܩܺܒܘܬܐ ܗ̄ ܚܽܘܓ̈ܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܕ ܡܟܰܢܶܫ ܐܰܢܬ ܬܶܥܒܕܺܝܗܿ̇܀

ܡܶܕܝܪܐ ܬܰܚܬܝܐ ܘܬܶܢܝܢܐ ܘܰܬܠܺܝܬܝܐ ܥܒܶܕܺܝܗ̇ ܗ̄ ܠܰܒܢܝܢ̈ܫܐ ܘܚܰܝ̈ܘܬܐ ܥܶܠܝܐ ܘܰܠܦܪ̈ܚܬܐ ܡܶܨܥܝܐ ܘܠܪ̈ܰܚܫܐ ܬܰܚܬܝܐ܀

19- ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܕܚܰܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܣܰܪ ܬܪܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܐܰܥܠ ܠܩܺܒܘܬܐ ܠܡܰܚܝܘ ܥܰܡܟ. ܕܶܟܪ̈ܶܐ ܘܢܶܩܒ̈ܬܐ ܢܶܗܘܘܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܠܐ ܕܰܟܝ̈ܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܒܥܺܝܪܐ ܕܟܺܝܬܐ ܣܰܒ ܠܟ ܫܰܒܥܐ ܫܰܒܥܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܡܶܬܐܟ̈ܠܢ ܐܰܣܓܝ ܐܶܢܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

9- ܐܰܝܟ ܕܦܰܩܕ ܐܠܗܐ ܠܢܽܘܚ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀

11- ܒܝܰܪܚܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܰܫܒܰܥܣܪܳܐ ܒܝܰܪܚܐ ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ. ܗ̄ ܒܺܐܝܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܥܶܣܪܺܝܢ ܘܫܰܒܥܐ܀ ܒܶܗ ܐܬܬܪܥܘ ܟܠ ܡܰܒܽܘ̈ܥܰܝ ܬܗܘܡܐ ܪܰܒܐ. ܘܢܳܣܟ̈ܐ ܕܰܫܡܝܐ ܐܶܬܦܰܬܚܘ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܩܰܛܰܪ̈ܰܩܛܐ ܒܰܦܬܚ ܩܳܦ ܘܛܶܬ ܘܪܺܝܫ܀ ܒܰܣܝܠܝܘܣ ܘܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ: ܕܡܰܝ̈ܐ ܕܰܠܥܠ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܐܶܬܢܣܟܘ ܒܛܰܘܦܢܐ܀

12- ܘܰܗܘܐ ܡܶܛܪܐ ܥܠ ܐܰܪܥܐ ܐܰܪܒܥܝܢ ܐܺܝܡ̈ܡܝܢ ܘܐܰܪܒܥܺܝܢ ܠܰܝ̈ܠܰܘܢ܀

13- ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܐ ܗ̇ܢܐ ܥܰܠ ܢܽܘܚ ܗ̄ ܠܰܘ ܒܫܽܘܪܝ ܐܰܪܒܥܝܢ ܐܰܘ ܒܫܽܘܠܡܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܥܽܘܠ. ܡܛܠ ܕܡܶܟܐ ܠܫܰܒܥܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܡܰܝܬܶܐ ܐܢ̣ܐ ܡܶܛܪܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܒܥܶܣܪܐ ܒܺܐܝܪ ܐܝܟ ܥܶܒܪܝܐ ܘܣܽܘܪܝܝܐ. ܐܰܘ ܒܥܶܣܪܝܢ ܒܗ ܐܝܟ ܝܰܘܢܝܐ ܘܫܳܡܪܳܝܐ.

ܘܐܰܢܬܬܗ ܕܢܽܘܚ ܘܰܬܠܬ ܢܶܫ̈ܐ ܕܰܒܢ̈ܘܗܝ ܥܰܡܗ ܠܩܺܒܘܬܐ ܗ̄ ܐܰܪܒܥܐ ܓܰܒܪ̈ܐ ܘܐܰܪܒܥ ܢܶܫ̈ܐ ܐܶܬܦܰܨܝܘ. ܛܽܘܦܣܐ ܕܰܐܪܒܥܐ ܐܶܣܛܽܘܟܣܰܘ̈ܗܝ ܕܥܠܡܐ܀

14- ܘܟܠ ܨܦܰܪ ܘܟܠ ܓܶܦ ܗ̄ ܦܳܪ̈ܚܬܐ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܬܐ܀

16- ܘܐܚ̣ܕ ܡܪܝܐ ܒܰܐܦ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܢܰܛܪܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܐܦ̈ܝܗ̇ ܟܶܐܡܬ ܕܩܺܒܘܬܐ܀

17- ܘܰܗܘܐ ܛܰܘܦܢܐ ܐܰܪܒܥܝܢ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܕܶܐܬܬܙܺܝܥܰܬ݀ ܩܺܒܘܬܐ ܐܰܝܟ ܕܐܦ ܥܽܘܠܐ ܒܟܰܪܣܐ܀

20- ܚܰܡܫܥܶܣܪ̈ܐ ܐܰܡܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܠܥܶܠ ܥܫܶܢܘ ܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܠܘ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܩܺܒܘܬܐ ܐܠܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܐܶܬܥܰܠܝܰܬ݀ ܗ̣ܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

4- ܘܐܶܬܬܢܺܝ̣ܚܰܬ݀ ܩܺܒܘܬܐ ܒܝܰܪܚܐ ܫܒܺܝܥܝܐ ܗ̄ ܒܬܶܫܪܺܝܢ ܩܕܺܝܡ ܒܰܫܒܰܥܣܪ̈ܐ ܒܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܫܰܒܥܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܥܠ ܛܽܘܪ̈ܰܝ ܩܰܪܕܽܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܛܽܘܪܐ ܕܐܰܪܰܐܪܰܐܛ ܗ̄ ܒܰܐܬܪܐ ܕܐܰܪܡܶܢܝܰܐ ܥܶܠܝܬܐ ܘܠܰܘ ܕܓܙܰܪܬܐ ܗܕܐ ܘܐܦܢ ܐܦ ܗ̣ܝ ܕܩܰܪܕܽܘ ܡܶܬܩܰܪܝܐ܀

5- ܒܚܰܕ ܒܝܰܪܚܐ ܥܣܺܝܪܝܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܒܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝ܀

7- ܘܫܰܕܰܪ ܠܥܽܘܪܒܐ. ܘܢܦܩ ܡܶܦܰܩ ܘܠܐ ܗܦܰܟ ܥܕܰܡܐ ܕܝ̣ܒܶܫܘ ܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܒܕܶܐܫܟܰܚ ܫ̈ܠܰܕܶܐ ܕܛܝ̈ܦܢ ܥܠ ܡܰܝ̈ܐ ܘܐܶܫܬܓܶܡ ܒܗܶܝܢ܀

8- ܘܫܰܕܰܪ ܠܝܰܘܢܐ ܡ̣ܢ ܠܘܬܗ ܕܢܶܚܙܐ ܐܢ ܩܰܠܘ ܡܰܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܰܦ̈ܝ ܐܰܪܥܐ܀

9- ܘܠܐ ܐܶܫܟܚܬ݀ ܠܗ̇ ܝܰܘܢܐ ܢܝܳܚܐ ܠܦܰܣܰܬ ܪ̈ܶܓܠܶܝܗ̇ ܘܗܶܦܟܬ݀ ܗ̄ ܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܓܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܪ̈ܺܝܫܝ ܐܺܝܠܢ̈ܐ. ܐܰܟܡܐ ܕܒܬܰܪ ܫܰܒܥܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܟܕ ܬܘܒ ܫܰܕܪܗ̇ ܘܗܶܦܟܰܬ݀ ܠܥܶܕܢ ܪܰܡܫܐ ܘܗܐ ܛܰܪܦܐ ܕܙܰܝܬܐ ܐܰܚܝ̣ܕܐ ܒܦܽܘܡܗ̇. ܘܒܰܙܒܰܢ̱ܬܐ ܕܰܬܠܬ ܒܬܰܪ ܫܰܒܥܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܐܚܪ̈ܢܺܝܢ ܟܕ ܫܰܕܪܗ̇ ܠܐ ܗܶܦܟܰܬ݀ ܒܕܳܐܦ ܐܰܪܥܐ ܐܶܬܓܰܠܝܬ݀ ܗܘܬ܀

14- ܘܰܒܝܰܪܚܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܥܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܒܗ ܒܝܰܪܚܐ ܝܶܒܫܰܬ݀ ܐܰܪܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܢ̱ܬܐ ܘܫܰܒܥܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܦܫܘ ܒܟܶܐܘܶܠܳܐ܀ ܘܐܝܟ ܥܶܒܪܝܐ: ܫܰܢ̱ܬܐ ܘܰܫܒܰܥܣܰܪ ܝܰܘܡ̈ܬܐ܀

17- ܘܢܶܦܪܘܢ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܘܢܶܣܓܘܢ ܥܠ ܐܰܪܥܐ܀

21- ܘܐܪܝ̣ܚ ܡܪܝܐ ܪܺܝ̣ܚܐ ܕܰܣܘܳܬܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܣܰܘܝܘ̣ܬܐ ܘܣܘܺܝ̣ܚܽܘܬܐ܀ ܪܺܝܚܐ ܕܰܢܝܳܚܐ ܗ̄ ܩܰܒܠ ܩܽܘܪ̈ܒܢܶܐ ܘܶܐܨܛܒܺܝ ܒܗ܀

ܠܐ ܐܰܘܣܶܦ ܬܘܒ ܠܰܡܠܳܛܗ̇ ܠܐܱܪܥܐ ܡܛܠ ܒܰܪܢܫܐ ܗ̄ ܡܰܥܒܪ ܡܶܢܗܘܢ ܙܰܘܥܬܐ ܡܛܠ ܕܝܰܨܪܐ ܕܠܶܒܗ ܕܒܰܪܢܫܐ ܒܺܝܫ ܡ̣ܢ ܛܰܠܝܘܬܶܗ ܗ̄ ܡܰܓܪ ܐܢ̣ܐ ܪܽܘܚܝ ܥܠܰܘܗܝ ܘܐܦܶܢ ܒܺܝܫ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

3- ܘܟܠ ܪ̈ܰܚܫܐ ܕܚܰܝ: ܠܟܘܢ ܢܶܗܘܐ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܐܝܟ ܝܽܘܪܳܩܐ ܕܥܶܣܒܐ ܗ̄ ܬܟܰܣ ܠܚܰܝܘ̈ܬܐ ܕܰܡܫ̈ܰܠܛܢ ܗܘ̈ܰܝ ܥܠ ܒܢܰܝܢ̈ܫܐ ܒܥܶܠܰܬ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܢܐ ܘܠܰܟܝܢ̈ܰܝܗܶܝܢ ܩܰܕܡܝܐ ܡܰܗܦܶܟ ܐܶܢܝܢ܀

4- ܒܰܠܚܘܕ ܒܶܣܪܐ ܕܒܢܰܦܫܗ ܕܡܶܗ ܠܐ ܬܶܐܟܠܘܢ ܗ̄ ܚܢܺܝܩܐ ܘܡܺܝܬܐ: ܕܬܶܬܦܪܫܘܢ ܡ̣ܢ ܚܰܝܘ̈ܬܐ ܠܐ ܡܠܺܝ̈ܠܬܐ܀

5- ܘܒܪܰܡ ܕܶܡܟܘܢ: ܕܢܰܦ̈ܫܬܟܘܢ ܐܶܬܒܰܥ ܡ̣ܢ ܝܰܕ ܟܠ ܚܰܝܘܬܐ ܗ̄ ܐܰܪܡܶܐ ܙܰܘܥܬܟܘܢ ܥܠ ܟܠ ܚܰܝܘ̈ܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܐܝ̣ܕܐ ܕܓܰܒܪܐ ܘܰܐܚܘܗܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܩܐܶܝܢ܀

6- ܡ̇ܢ ܕܢܶܐܫܽܘܕ ܕܡܐ ܕܐܢܳܫܐ܆ ܒܐܢܳܫܐ ܕܡܶܗ ܢܶܬܐܫܕ܀ ܝܘܢܝܐ: ܚܠܦ ܕܡܐ ܕܺܝܠܗ ܢܶܬܐܫܕ܀

13- ܩܶܫܬܝ ܝܗܒܶܬ ܒܰܥܢ̈ܢܐ ܘܬܶܗܘܶܐ ܐܳܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐܴܬܐ ܕܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܒܰܝܢܝ ܠܐܱܪܥܐ ܗ̄ ܒܰܕܡ̣ܢ ܙܳܪ̈ܝ̣ܦܝܳܬܳܐ ܣܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܒܰܐܡܺܝܢܘ ܐܒܕܺܝܢ: ܐܬܐ ܕܨܰܚܘܐ ܝܰܗܒ ܠܗܘܢ. ܘܕܡܝܐ ܕܰܩܕܡ ܛܰܘܦܢܐ ܠܐ ܗܘܬ ܗܕܐ. ܘܐܠܐ: ܠܘ ܗܟܰܢܐ ܐܝܟ ܕܠܐܴܬܐ ܐܶܬܝܗܒܬ݀. ܘܒܶܐܣܟܺܝܡ ܩܶܫܬܐ ܕܠܐ ܡܝܬܪܐ ܝܰܗܒܗ̇܆ ܐܪܳܙ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܟܰܕܘ ܐܶܫܬܰܝܰܢ ܠܰܒܪܺܝܬܐ. ܗܘܝܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܙܰܗܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܫܶܡܫܐ ܟܕ ܥܠ ܐܐܪ ܬܰܠܺܝܠܐܴ ܢܳܛܚܝ̣ܢ ܐܰܟܡܐ ܕܥܠ ܡܰܝ̈ܐ ܕܒܰܙܓܽܘܓܺܝܬܐ܆ ܘܰܠܦܽܘܬ ܣܩܺܝ̣ܠܽܘܬܐ ܘܥܰܡܽܘܛܽܘܬܐ ܕܰܡܢܰܘ̈ܬܐ ܐܳܐܰܪ̈ܝܬܐ ܕܰܚܒܺܝ̈ܟܢ ܒܰܥܢܢ̈ܐ܆ ܓܰܘܢ̈ܶܐ ܦܬܺܝܟ̈ܐ ܒܗܶܝܢ ܡܶܬܚܙܶܝܢ. ܘܟܕ ܒܛܽܘܦܣܐ ܕܶܐܣܦܺܝܪܐ ܫܶܡܫܐ ܐܦ ܡܫܰܠܡܢܝܰܬ ܚܽܘܕܪܐ ܗ̣ܝ ܦܶܠܓܗ̇ ܠܬܚܬ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܗܿܘܐ ܒܕܰܠܘܬ ܐܽܘܪܺܝܙܽܘܢ ܗ̣ܘ ܫܶܡܫܐ ܟܕ ܗܘܝܐ܀

14- ܘܬܶܬܚܙܐ ܩܶܫܬܐ ܒܰܥܢܢ̈ܐ܀

15- ܘܐܬܕܟܰܪ ܩܝܡܝ ܕܒܰܝܢܰܝ ܘܰܠܟܘܢ ܗ̄ ܠܫܽܘܪܪ ܬܰܪܥܝܬܗܘܢ ܡܚܺܝ̣ܠܬܐ ܐܡܪܗ̇ ܠܗܕܐ܆ ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܕܡ ܛܥܶܐ ܠܗ܀

21- ܘܫܰܪܝ̣ ܢܽܘܚ ܥܒܳܕܐ ܒܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܒܰܕܗܰܝܡܶܢ ܠܰܩܝܡܗ ܕܡܪܝܐ܀

ܘܢ̣ܨܒ ܟܰܪܡܐ ܘܐܫܬܝ̣ ܡ̣ܢ ܚܰܡܪܗ ܘܰܪܘܺܝ ܗ̄ ܒܰܕܠܐ ܡܢܰܣܰܝ ܗܘܐ ܒܫܶܩܝܶܗ܆ ܐܝܟ ܡܰܝ̈ܐ ܚܰܫܒܗ܀

22- ܘܚܙܐ ܚܰܡ ܐܰܒܘܗܝ ܕܰܟܢܰܥܢ ܥܰܪܛܶܠܝܽܘܬܐ ܕܰܐܒܘܗܝ ܘܚܰܘܝ̣ ܠܰܬܪܶܝܢ ܐܰܚܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܕܰܟܢܰܥܢ ܒܪ ܚܡ ܚܙܐ ܒܩܰܕܡܐ ܘܟܶܢ ܚܰܘܝ̣ ܠܚܰܡ ܐܰܒܘܗܝ. ܘܚܰܡ ܟܕ ܚܙܐ܆ ܚܰܘܺܝ ܠܰܬܪܶܝܢ ܐܰܚܘ̈ܗܝ: ܝ̣ܕܺܝܥܐ ܡ̣ܢ ܗܝ ܕܰܟܢܰܥܢ ܐܶܬܬܠܺܝܛ ܘܠܰܘ ܚܡ. ܘܥܰܡܗ̇ ܕܠܰܘܛܬܐ ܐܰܘܟܶܡ ܘܐܶܬܝܰܒܠܬ݀ ܐܽܘܟܡܽܘܬܐ ܒܝܰܠܕܰ̈ܘܗܝ. ܘܡ̣ܢ ܗܝ ܕܐܡ̣ܪ ܟܬܒܐ: ܕܶܐܬܬܥܺܝܪ ܢܘܚ ܘܰܚܙܐ ܡܶܕܡ ܕܰܥܒܕ ܠܗ ܒܪܶܗ ܙܥܽܘܪܐ. ܘܓܰܠܝܐ ܕܚܡ ܠܰܘ ܒܪܶܗ ܗܘܐ ܙܥܘܪܐ ܕܢܘܚ ܐܷܠܐ ܡܶܨܥܝܐ. ܠܒܰܪ ܒܪܶܗ ܡܕܶܝܢ ܩܪܐ ܟܬܳܒܐ܆ ܒܪܶܗ ܙܥܽܘܪܐ܀

23- ܘܰܢܣܰܒܘ ܫܺܝܡ ܘܝܰܦܶܬ ܡܰܪܛܘܛܐ ܘܐܪܡܝ̣ܘ ܥܠ ܟܰܬܦ̈ܬܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܘܗܰܠܶܟܘ ܒܰܪ ܒܶܣܬܪܳܐܻܝܬ ܗ̄ ܕܰܢܟܰܣܽܘܢܗ̇ ܠܥܰܪܛܶܠܝܽܘܬܐ ܘܠܐ ܢܶܚܙܽܘܢܗ̇܀

25- ܘܐܡ̣ܪ ܠܺܝܛ ܟܢܰܥܢ. ܥܒܶܕ ܥܰܒܕ̈ܺܝܢ ܢܶܗܘܐ ܠܐܰܚ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܒܰܣܕܽܘܡܳܝ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܟܢܰܥܢ ܡܶܬܝܰܒܠܝ̣ܢ: ܘܥܰܒ̈ܕܐ ܐܶܬܩܪܺܝܘ ܕܰܐܒܪܗܡ܆ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܠܰܥܒܳܕܐ ܠܰܘܛܬܐ ܗܕܐ. ܘܰܒܓܶܒܥܽܘܢ̈ܳܝܶܐ ܕܥܰܒܕ̈ܐ ܗܘܰܘ ܕܰܟܢܽܘܫܬܶܗ ܕܡܪܝܐ. ܘܒܟܠܗܘܢ ܟܢܰܥܢ̈ܝܐ ܕܐܬܥܒܕܰܕܘ ܠܰܒܢ̈ܝ ܝܺܣܪܐܝܠ ܒܝܽܘܪܬܢ ܐܰܪܥܗܽܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

1- ܘܗ̇ܠܶܝܢ ܬܰܘܠܕ̈ܬܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܢܽܘܚ: ܫܺܝܡ ܘܚܡ ܘܝܰܦܬ ܗ̄ ܝܰܦܬ ܗܽܘܝܽܘ ܒܪܐ ܩܰܕܡܝܐ ܕܢܽܘܚ. ܘܥܰܠܗܝ ܡܶܢܗ ܡܫܰܪܐ ܟܬܒܐ ܒܬܘܠܕ̈ܬܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܗܽܘ ܟܬܒܐ ܝܰܦܬ ܪܰܒܐ ܩܳܪܶܐ ܠܗ. ܠܫܺܝܡ ܕܝܢ ܐܶܬܩܰܕܰܡ܆ ܒܰܕܡܶܢܗ ܡܶܬܝܰܒܠ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܒܣܰܪ: ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܰܒܪܗܡ ܩܕܡ ܗܳܪܳܢ: ܘܝܰܥܩܘܒ ܩܕܡ ܥܺܝܣܘ: ܘܐܰܦܪܝܡ ܩܕܡ ܡܢܰܫܶܐ. ܘܣܗܕܐ ܬܘܒ ܒܽܘܪܟܬܶܗ ܕܪܽܘܚܢܝܬܐ ܗ̱ܝ ܘܕܝܰܦܶܬ ܓܽܘܫܡܢܝܬܐ ܗ̱ܝ. ܢܰܦܬܶܐ ܐܠܗܐ ܠܝܰܦܬ܆ ܘܢܶܫܪܶܐ ܒܡܰܫܟܢܗ ܕܫܝܡ܀

2- ܒܢ̈ܰܝ ܝܰܦܬ: ܓܳܡܳܪ ܡܳܓܘܓ ܘܡܳܕܰܝ ܝܰܘܳܢ ܘܬܘܒܝܶܠ ܘܡܳܫܳܟ ܘܬܝ̣ܪܶܣ܀ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܓܡܪ: ܐܰܫܟܢܳܙ ܘܕܰܝܦܳܪ ܘܬܽܘܓܰܪܡܳܐ܀

4- ܘܰܒܢ̈ܝ ܝܰܘܢ ܐܶܠܺܝܫܳܐ ܘܬܳܪܫܺܝܫ ܘܟܳܬܺܝܡ ܘܕܽܘܕܰܢܝܺܡ܀

6- ܘܰܒܢ̈ܝ ܚܰܡ ܟܘܫ ܘܡܶܨܪܰܝܺܡ ܘܦܘܛ ܘܰܟܢܰܥܢ܀

7- ܘܰܒܢ̈ܝ ܟܽܘܫ ܫܒܳܐ ܘܰܚܘܺܝܠܳܐ ܘܣܰܒܬܳܐ ܘܪܰܥܡܳܐ ܘܣܰܒܰܬܟܳܐ܀

8- ܘܰܒܢ̈ܝ ܪܰܥܡܐ: ܫܒܳܐ ܘܕܳܪܳܢ܀ ܘܟܘܫ ܐܘܠܕ ܠܢܶܡܪܘܕ܀

9- ܗ̣ܘ ܗܘܐ ܓܰܢ̱ܒܪܐ ܢܰܚܫܺܝܪܬܢܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܰܪܟܶܗ ܡܪܝܐ ܒܗ̇ܝ ܕܰܐܩܪܶܒ ܥܡ ܒܢ̈ܰܝ ܡܰܓܕܠܐܴ ܘܦܰܠܗܶܕ ܐܢܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܠܦ ܢܰܚܫܺܝܪܬܢܐ ܨܳܐܶܕ ܚܰܝܘ̈ܬܐ ܐܡ̇ܪ܀

10- ܘܗܘܬ ܪܺܝܫ ܡܰܠܟܘܬܗ ܒܒܝܠ ܘܳܐܪܳܟ ܘܳܐܟܳܪ ܘܟܶܠܝܳܐ ܒܰܐܪܥܐ ܕܣܶܢܥܳܪ ܗ̄ ܢܶܡܪܘܕ ܩܡ ܡܰܠܟܐ ܩܰܕܡܝܐ ܒܒܒܶܝܠ ܘܣܡ ܟܠܺܝܠܐܴ܆ ܠܐ ܕܕܰܗܒܐ ܐܠܐ ܙܩܺܝܪܐ. ܘܰܒܢܐ ܠܐܴܪܟ ܘܐܟܪ ܘܟܶܠܝܐ ܗ̄ ܠܐܽܘܪܗܝ ܘܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܘܟܰܠܐܢܺܝ̣ ܕܗ̣ܝ ܣܠܺܝ̣ܩ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܠܐܢܺܝ ܒܝܽܘܕ ܐܽܘܪܗܝ ܘܰܢܨܺܝܒܝܢ ܘܣܠܝܩ ܘܣܶܢܥܪ ܕܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܥܺܪܰܐܩ܀

11- ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܢܦܰܩ ܐܬܘܪܝܐ ܘܰܒܢܐ ܠܢܺܝܢܘܶܐ ܘܰܠܪܰܚܒܽܘܬ ܩܪܺܝܬܐ ܘܰܠܟܳܠܚ.

12- ܘܰܠܪܰܣܳܢ ܕܒܶܝܬ ܢܺܝܢܘܐ ܗ̄ ܒܬܪ ܢܡܪܘܕ܀

ܕܩܽܘܡܒܪܘܣ: ܩܡ ܡܰܠܟܐ ܬܪܰܝܢܐ ܒܒܒܶܝܠ ܘܗ̣ܘ ܒܢܐ ܠܫܽܘܫܰܢ ܪܰܒܬܐ܀ ܘܰܬܠܝܬܝܐ: ܣܡܪܝܘܣ: ܘܗ̣ܘ ܫܰܪܝ ܟܰܝ̈ܠܐ ܘܡܰܬܩ̈ܠܐ. ܘܰܪܒܝܥܝܐ: ܟܣܪܘܟܝܣ ܕܗ̣ܘ ܕܺܝܳܘܩܪܰܛܺܝܣ: ܗ̇ܘ ܕܩܰܛܠܗ ܚܶܨܪܘܢ ܐܰܚܘܗܝ ܕܬܰܪܚ ܘܒܶܛܠܬ݀ ܡܰܠܟܘܬܐ ܡ̣ܢ ܒܒܶܝܠ. ܘܰܐܡܠܟ ܥܠ ܐܬܘܪ̈ܝܶܐ ܡܰܠܟܐ ܩܰܕܡܝܐ ܟܠܘܽܣ. ܘܒܬܪܗ ܕܠܗ ܩܪܐ ܟܬܒܐ: ܐܬܘܪܝܐ. ܘܒܢܐ ܠܢܺܝܢܘܶܐ ܘܰܠܪܚܒܘܬ ܕܗ̣ܝ ܛܝ̣ܪܗܐܢ ܘܠܪܣܢ ܕܗ̣ܝ ܪܺܝܫ ܥܰܝܢܐ܀

13- ܘܡܨܪܝܡ ܐܰܘܠܕ ܠܠܽܘܕܺܝܡ ܘܰܠܝܰܥܒܝ̣ܡ ܘܰܠܠܰܗܒܺܝܡ ܘܠܝܰܦܬܽܘܚܝ̣ܡ܀

14- ܘܠܦܰܬܪܽܘܣܝ̣ܡ ܘܰܠܟܰܣܠܽܘܚܝ̣ܡ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡ̣ܢ ܬܰܡܢ ܦܠܶܫܬܝ̈ܐ ܘܩܰܦܰܕܽܘ̈ܩܝܶܐ܀

15- ܘܟܢܥܰܢ ܐܰܘܠܕ ܠܨܰܝܕܳܘܢ ܒܽܘܟܪܶܗ: ܘܰܠܚܺܝ̈ܬܝܶܐ܀

16- ܘܰܠܝܳܒܘܣ̈ܝܐ ܘܠܳܐܡܘܪ̈ܝܐ ܘܠܚܳܘܳܝ̈ܐ܀

17- ܘܰܠܓܶܪ̈ܓܘܣܝܐ ܘܰܠܥܰܪ̈ܩܳܝܐ ܘܰܠܣܺܝ̈ܢܳܝܶܐ ܘܠܳܐܪ̈ܘܕܳܝܐ ܘܰܠܨܰܡܪ̈ܳܝܐ܀

18- ܘܠܰܚܡܳܬܳܝ̈ܐ܀

19- ܘܗܘܐ ܬܚܽܘܡܐ ܕܰܟܢܰܥܢ̈ܝܐ ܡ̣ܢ ܨܰܝܕܘܢ ܕܒܡܰܥܠܢܐ ܕܓܳܕܳܪ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܥܳܐܙܳܐ ܕܰܒܡܰܥܠܢܐ ܕܰܣܕܽܘܡ ܘܕܥܡܘܪܐ ܘܕܳܐܕܳܡܳܐ ܘܕܰܨܒܘܐܝ̣ܡ ܥܕܡܐ ܠܠܶܫܳܥ܀

22- ܒܢ̈ܰܝ ܫܺܝܡ: ܥܝ̣ܠܰܡ ܘܳܐܫܽܘܪ ܘܰܐܪܦܰܟܫܳܪ. ܘܠܽܘܕ ܘܳܐܪܳܡ܀

23- ܘܰܒܢ̈ܝ ܐܪܡ: ܥܽܘܨ ܘܚܽܘܠ܀

24- ܘܫܠܚ ܐܰܘܠܕ ܠܥܳܒܳܪ: ܘܥܒܪ ܐܰܘܠܕ ܠܦܳܠܳܓ ܘܠܝܰܩܛܳܢ܀

26- ܘܝܰܩܛܢ ܐܰܘܠܕ ܠܐܶܠܡܽܘܕܰܕ ܘܰܠܫܳܠܳܦ ܘܠܰܚܨܳܪܡܽܘܬ ܘܰܠܝܳܪܳܚ.

27- ܘܠܰܗܕܽܘܪܳܡ ܘܠܽܐܘܙܶܠ ܘܰܠܕܶܩܠܳܐ.

28- ܘܰܠܥܽܘܒܳܠ ܘܠܐܰܒܺܝܡܶܠ ܘܰܠܫܶܒܳܐ.

29- ܘܠܰܐܘܦܝ̣ܪ ܘܠܰܚܘܺܝܠܳܐ ܘܠܝܽܘܒܳܒ.

30- ܘܗܘܐ ܡܰܘܬܰܒܗܘܢ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܡ̣ܢ ܡܰܢܫܳܐ ܕܒܡܥܠܢܐ ܕܰܣܦܰܪܘܝ̣ܡ܀

32- ܗ̇ܠܝܢ ܫܰܪ̈ܒܬܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܢܽܘܚ܀ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܠܶܝܢ ܐܶܬܦܪܶܫܘ ܥܰܡ̈ܡܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܛܰܘܦܢܐ ܗ̄ ܫܰܒܥܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܠܶܫܳܢ̈ܺܝܢ. ܚܰܡܫܬܰܥܣܪ ܕܰܣܡܰܩܪ̈ܳܝܐ ܒܢ̈ܰܝ ܝܰܦܬ ܕܰܒܓܰܪܒܝܐ: ܝܰܘܢ̈ܝܐ ܘܠܰܛܺܝܢ̈ܳܝܶܐ ܐܰܘܟܝܬ ܪ̈ܗܽܘܡܝܐ ܘܐܰܪ̈ܡܢܳܝܶܐ ܘܺܐܝܒܰܪ̈ܳܝܐ ܘܗܽܘܢ̈ܳܝܐ ܘܫܰܪܟܐ. ܘܰܬܠܬܺܝܢ ܕܐܽܘܟ̈ܡܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܚܡ ܕܰܒܬܰܝܡܢܐ: ܗܶܢܕܘ̈ܝܶܐ ܘܐܓܡܰܛܳܝ̈ܐ ܘܚܺܝ̈ܬܝܐ ܘܝܳܒܘܣܝ̈ܐ ܘܳܐܡܘܪ̈ܝܐ ܘܫܰܪܟܐ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܫܰܒܥܐ ܕܫܚܳܡܐ ܒܢ̈ܰܝ ܫܺܝܡ ܕܒܰܡܨܰܥܬܐ: ܟܰܠܕܝ̈ܐ ܘܣܽܘܪ̈ܝ̣ܝ̣ܶܐ ܘܥܶܒܪ̈ܝܶܐ ܥܰܪ̈ܰܒܳܝܐ ܘܡܳܕܳܝ̈ܐ ܘܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܘܫܰܪܟܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

ܦܘܠܳܓ ܠܫ̈ܢܐ

1- ܘܗܘܬ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܠܶܫܢܐ ܚܰܕ ܘܡܰܡܠܠܐ ܚܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܶܦܬܐ ܚܕܐ ܘܩܠܐܴ ܚܰܕ ܗ̄ ܕܣܽܘܪܝ̣ܝ̣ܐ ܗܘܐ ܠܶܫܢܐ ܩܰܕܡܝܐ ܘܠܰܘ ܥܶܒܪܝܐ ܐܝܟ ܕܰܐܣܒܰܪܘ ܐܢܫ̈ܝܢ: ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܰܐܒܪܗܡ ܐܶܬܩܪܝ̣ ܠܘܩܕܰܡ ܥܶܒܪܝܐ ܡܛܠ ܥܒܳܪ ܢܰܗܪܐ ܦܪܬ ܝ̣ܕܝܥܐ. ܡ̣ܢ ܐܽܘܪ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܟܰܠܕ̈ܝܐ ܣܽܘܪ̈ܝ̣ܝ̣ܶܐ. ܘܐܝܟܰܢܐ ܒܠܶܫܢܐ ܕܠܘ ܒܗ ܐܶܬܪܰܒܝ̣ ܡܶܬܚܰܫܚ ܗܘܐ؟ ܐܶܫܬܰܠܰܡ̈ܝ ܓܝܪ ܟܬܺܝ̈ܒܬܐ ܒܥܶܒܪܝܐ ܠܘ ܡܶܛܠ ܡܝܰܩܪܘܬܗ ܐܘ ܥܰܬܺܝܪܽܘܬܗ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܛܒ ܨܪܝ̣ܟ ܡ̣ܢ ܣܽܘܓܐܐ ܕܠܶܫܢ̈ܐ: ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܒܗ̇ ܡܕܰܪܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܠܗܘܢ ܐܶܬܺܝܗ̈ܒܝ܀

2- ܘܰܗܘܐ ܕܟܕ ܫܩܰܠܘ ܡ̣ܢ ܡܰܕܢܚܐ: ܐܶܫܟܚܘ ܦܩܰܥܬܐ ܒܰܐܪܥܐ ܕܣܶܢܥܳܪ ܘܝܺܬܒܘ ܬܰܡܢ ܗ̄ ܢܽܘܚ ܘܰܒܢ̈ܘܗܝ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܕܰܚܕܪ̈ܰܝ ܦܰܪܕܰܝܣܐ ܥܠܘ ܠܩܺܒܘܬܐ ܐܘ ܠܛܽܘܪܐ ܕܥܠܘܗܝ ܩܡܰܬ݀ ܩܺܒܘܬܐ ܩܳܪܶܐ ܡܰܕܢܚܐ܀

3- ܬܰܘ ܢܰܪܡܐ ܠܶܒܢ̈ܐ ܘܢܰܘܩܶܕ ܐܶܢܝܢ ܒܢܽܘܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܰܘ ܢܠܰܒܢ ܠܒܢ̈ܐ ܘܰܢܛܰܘܐ ܐܶܢܝܢ ܒܢܽܘܪܐ܀ ܘܣܰܝܕܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܰܡܠܳܛܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܽܘܦܪܐ ܠܡܠܛܐ. ܘܐܢܫ̈ܝܢ: ܠܣܰܝܕܐ ܒܟܰܠܫܐ ܦܰܫܩܘ܀

4- ܘܐܡ̣ܪܘ: ܬܰܘ ܢܶܒܢܶܐ ܠܰܢ ܩܪܺܝܬܐ ܘܡܰܓܕܠܐܴ ܕܪܺܝܫܗ ܒܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܒܕܰܡܣܰܪܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܛܶܒܶܗ ܕܡܡܘܠܐ ܛܰܘܦܢܝܐ: ܒܝܰܕ ܡܰܓܕܠܐܴ ܪܡܐ ܐܶܬܦܰܪܰܣܘ ܠܡܰܡܳܕܘ ܡ̣ܢ ܡܰܚܫܘܠܗ ܟܕ ܡܶܬܛܝܦܝ̣ܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܗܰܝܡܢܘ ܠܩܝܡܐ ܐܠܗܝܐ: ܕܒܳܐܬܐ ܕܩܶܫܬܐ ܐܶܬܬܩܺܝܡ ܠܗܘܢ: ܘܥܠ ܗ̇ܕܐ ܥܠ ܥܰܡܠܐ ܣܪܺܝܩܐ ܕܐܰܝܟ ܗ̇ܢܐ ܐܶܣܬܢܶܩܘ. ܐܠܐ ܪܡܘܬ ܪܽܘܚܗܘܢ ܝܰܬܝ̣ܪ ܠܰܒܛܰܬ݀ ܐܢܘܢ ܥܠܘܗܝ ܕܰܥܒܳܕܐ܀

ܘܢܶܥܒܕ ܠܢ ܫܡܐ: ܕܰܠܡܐ ܢܶܬܒܰܕܪ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ܀

5- ܘܰܢܚܬ ܡܪܝܐ ܠܡܶܚܙܐ ܩܪܺܝܬܐ ܘܡܰܓܕܠܐܴ ܕܒܢܝܢ ܒܢܰܝܢ̈ܫܐ ܗ̄ ܠܦܽܘܬ ܥܰܒܝܘܬ ܣܽܘܟܠܐ ܕܫܡܽܘ̈ܥܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܗ̇ܕܐ. ܟܕ ܠܰܟܝܢܐ ܐܰܠܗܝܐ ܠܰܘ ܒܰܠܚܘܕ ܕܰܥܒ̈ܳܕܐ ܐܠܐ ܘܚܽܘ̈ܫܒܶܐ ܓܠܶܝܢ ܐܶܢܘܢ ܠܗ܀

6- ܡܶܟܝܠ ܠܐ ܢܶܬܒܨܪ ܡܶܢܗܘܢ ܟܠܡܶܕܡ ܕܐܬܚܰܫܒܘ ܠܡܶܥܒܕ ܗ̄ ܟܕ ܡܗܠܐܴ ܒܰܣܪܺܝܩܘܬ ܪܶܢܝܗܘܢ ܚܶܟܡܬ ܐܠܗܐ: ܗܰܦܟܳܝ̈ܬܐ ܠܗܘܢ ܡܰܣܪܚܐ. ܘܐܠܐ ܐܰܝܟܢܐ ܠܐ ܡܶܬܒܰܨܪ ܥܒܳܕܐ ܕܡܶܚܕܐ ܒܿܛܠ܀

7- ܬܰܘ ܢܶܚܘܬ ܘܰܢܦܰܠܓ ܬܡܢ ܠܶܫ̈ܢܐ ܗ̄ ܪܶܡܙܐ ܕܰܬܠܺܝܬܝܘܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܥܛܺܝܦ ܦܶܬܓܡܐ ܗܢܐ. ܒܰܕܠܘ ܚܽܘܬܘ ܘܦܰܠܓܘ ܐܡ̣ܪܘ: ܟܶܐܡܬ ܐܝܟ ܕܰܠܡܠܐܟ̈ܐ ܡܫܰܡܫ̈ܢܶܐ܀

9- ܡܛܠ ܗ̇ܢܐ ܩܪܳܐ ܫܡܗ̇ ܒܳܒܶܝܠ. ܡܛܠ ܕܬܰܡܢ ܒܰܠܒܶܠ ܡܪܝܐ ܠܶܫܢ̈ܐ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܠܦܽܘܠܓ ܠܶܫ̈ܢܶܐ ܕܗ̇ܪܟܐ ܒܽܘܠܒܠܐܴ ܫܰܡܗܶܗ. ܠܘܬ ܫܠܺܝܚ̈ܐ ܡܰܘܗܒܬܐ ܩ̣ܪܝܗܝ: ܘܰܐܩܶܦܘ ܗܘܰܘ ܠܰܡܡܰܠܠܘ ܒܠܶܫܢ ܠܶܫܢ ܐܰܟܡܐ ܕܪܘܚܐ ܝܗ݂ܒ ܠܗܘܢ ܠܰܡܡܰܠܠܘ. ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܒܝܰܕ ܒܽܘܕܪܗܘܢ ܕܡ̣ܢ ܚܕܕ̈ܶܐ. ܗ̇ܢܐ ܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܟܽܘܢܫ ܡܒܰܕܪ̈ܶܐ ܠܚܰܕ ܛܝܳܪܐ: ܥܺܕܬܐ܀

10- ܗ̇ܠܝܢ ܬܰܘܠܕ̈ܬܗ ܕܫܝ̣ܡ ܗ̄ ܒܛܺܝܠܐܴܝ̣ܬ ܣܿܥܪ ܟܬܒܐ ܫܢ̈ܰܝ ܝܽܘܒܠܐܴ ܕܡ̣ܢ ܫܝ̣ܡ ܒܰܕܡܶܢܗ ܥܬܺܝܕ ܠܡܶܕܢܰܚ ܦܪܘܩܐ ܒܰܒܣܰܪ. ܘܠܰܫܪܶܒ ܫܢܰܝ̈ܐ ܘܚܰܬܺܝܬܽܘܬܗܶܝܢ ܠܚܰܪܬܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ܀

27- ܘܗܳܪܳܢ ܐܰܘܠܶܕ ܠܠܽܘܛ ܗ̄ ܗܪܢ ܚܰܕ ܒܪܐ ܐܰܘܠܶܕ: ܠܽܘܛ: ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܒ̈ܢܢ. ܐܰܣܟܳܐ ܕܗ̣ܝ ܣܰܪܐ ܐܰܢܬܰܬ ܐܰܒܪܗܡ. ܘܡܶܠܟܐ ܐܰܢܬܬ ܢܳܚܽܘܪ ܕܝܶܠܕܬ݀ ܠܒܬܐܘܝܠ ܐܰܒܘ̣ܗ̇ ܕܪܰܦܩܰܐ ܐܰܢܬܬ ܐܺܝܣܚܩ ܘܠܫܰܒܥܐ ܐܰܚܘ̈ܗܝ܀

ܬܶܐܘܕܘܪܘܣ ܕܝܢ ܟܕ ܡܶܨܛܰܡܥܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܠܕܕܝܗ̈ܝܢ ܢܶܗܘ̈ܝܢ ܢܶܫ̈ܐ ܣܰܪܐ ܘܡܠܟܐ: ܐܡ̇ܪ: ܕܰܠܬܰܪܚ ܬܘܒ ܐܰܚܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܡܶܬܩܪܐ ܗܪܢ ܘܐܦܢ ܠܐ ܥܰܗܝ̣ܕ ܒܰܟܬܒܐ ܘܒܢ̈ܬܗ ܐܶܢܝܢ ܣܰܪܐ ܘܡܠܟܐ ܘܠܰܘ ܒܢ̈ܬ ܗܪܢ ܐܰܒܘܗܝ ܕܠܽܘܛ܀

28- ܘܡܝ̣ܬ ܗܪܢ ܒܚ̈ܝܝ ܬܪܚ ܐܰܒܘܗܝ ܗ̄ ܠܘ ܕܗܪܢ ܗ̣ܘ ܩܰܕܡܝܐ ܕܡܝ̣ܬ ܩܕܡ ܐܰܒܘܗܝ ܐܶܬܬܰܝܬܝ̣ ܥܽܘܗܕܢܶܗ: ܐܠܐ ܕܬܶܬܒܩܰܪ ܥܶܠܬ ܡܰܘܬܗ. ܐܰܒܪܗܡ ܠܡ ܒܰܛܢܢܐ ܡܩܰܠܣܐ ܕܕܶܚܠܬ ܐܠܗܐ ܠܗܰܝܟܠܐ ܛܒܺܝܒܐ ܕܰܐܠܳܗ ܟܰܠܕܝ̈ܐ ܐܰܘܩܶܕ: ܪܗܶܛ ܗܪܢ ܕܢܰܕܥܶܟ: ܘܢܦܠ ܬܰܡܢ ܘܡܝ̣ܬ. ܘܡܶܛܠܗܕܐ ܐܶܬܶܐܠܶܨ ܬܪܚ ܠܡܶܥܪܩ ܥܡ ܒܰܝܬܝ̈ܘܗܝ ܡ̣ܢ ܐܰܬܪܐ ܗ̇ܘ܀

31- ܘܰܕܒܪ ܬܪܚ ܠܐܱܒܪܡ ܒܪܗ ܘܠܠܘܛ ܒܰܪ ܗܪܢ ܒܰܪ ܒܪܶܗ ܘܠܣܰܪܰܝ ܒܰܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ ܘܪܺܝܫ ܟܰܠܬܗ. ܐܰܢܬܬ ܐܰܒܪܡ ܒܪܶܗ. ܘܰܢܦܩ ܥܰܡܗܘܢ ܡ̣ܢ ܐܘܪ ܕܟܰܠܕܝ̈ܐ ܠܡܺܐܙܠ ܠܐܰܪܥܐ ܕܰܟܢܥܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܩܪܺܝܬܐ ܕܟ̈ܠܕܝܶܐ ܕܗ̣ܝ ܣܳܠܝ̣ܩ܀ ܠܢܳܚܘܪ ܕܝܢ ܘܠܡܶܠܟܐ ܐܰܢܬܬܗ ܠܐ ܟܬܺܝܒ ܕܰܕܒܪ ܘܕܠܐ ܦܫܘ ܗܘܰܘ ܒܐܘܪ ܕܟܰܠܕ̈ܝܐ: ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܐܪܡ ܢܰܗܪܝܢ ܩܪܺܝܬܐ ܕܢܚܘܪ ܐܶܬܬܰܝܬܝܰܬ݀ ܪܰܦܩܐ ܒܰܪܬ ܒܬܐܘܝܠ ܒܰܪ ܢܚܘܪ ܐܰܢܬܬܐ ܠܐܺܝܣܚܩ. ܘܕܳܡܝܐ: ܕܒܬܪ ܡܶܐܙܠܬܐ ܕܬܪܚ ܘܐܒܪܡ ܘܠܽܘܛ ܐܙܠܘ ܢܚܘܪ ܘܐܢܬܬܗ܀ ܘܐܶܬܘ ܥܕܰܡܐ ܠܚܳܪܳܢ ܘܝ̣ܬܒܘ ܬܰܡܢ ܗ̄ ܒܕܰܨܠܐܷ ܗܘܐ ܠܚܰܢܦܘܬܐ ܬܪܚ: ܐܰܓܰܪ ܒܚܪܢ ܘܒܗ̇ ܡܝ̣ܬ ܘܠܐ ܥܠ ܠܐܪܥܐ ܕܰܟܢܰܥܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

4- ܘܰܥܒܕ ܐܰܒܪܡ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܪܝܐ. ܘܶܐܙܠ ܥܰܡܗ ܠܘܛ ܗ̄ ܢܦܰܩ ܡ̣ܢ ܚܪܢ ܘܶܐܙܠ ܠܐܪܥܐ ܕܰܟܢܰܥܢ. ܘܐܦܠܐ ܗܪܟܐ ܥܗܝ̣ܕ ܢܚܘܪ. ܘܡܰܨܝܐ ܕܠܐ ܥܕܰܟܝܠ ܐܶܬܐ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܐܘܪ ܕܟܰܠܕܝ̈ܐ ܠܚܪܢ. ܐܰܘ ܬܰܡܢ ܗܘܐ ܘܐܩܠܝ̣ ܥܠ ܦܽܘܩܕܢܐ ܐܰܠܗܝܐ ܘܠܐ ܢܩ̣ܶܦ ܠܐܒܪܡ܀

5- ܘܐܒܪܡ ܒܰܪ ܫܰܒܥܝܢ ܗܘܐ ܘܚܰܡܫ ܫܢ̈ܺܝܢ ܟܕ ܢܦܰܩ ܡ̣ܢ ܚܪܢ ܗ̄ ܦܽܘܪܬܳܟܐ ܪܰܒܐ ܐܝ̣ܬ ܗܪܟܐ ܥܠ ܫܰܪܒܐ ܕܰܫܢܝ̈ܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܒܰܪ ܫܰܒܥܝܢ ܘܚܰܡܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܡ̇ܪ ܟܬܒܐ ܕܰܐܘܠܕ ܬܪܚ ܠܐܱܒܪܗܡ܆ ܘܒܰܪ ܫܰܒܥܝܢ ܘܚܰܡܫ ܬܘܒ ܢܦܰܩ ܐܰܒܪܗܡ ܡ̣ܢ ܚܪܢ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܬܪܚ. ܘܬܪܚ ܒܰܪ ܡܰܐܬܝܢ ܘܚܰܡܫ ܡܝ̣ܬ. ܡܕܶܝܢ ܐܘ ܒܰܪ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܡܝܬ ܬܪܚ܆ ܐܘܿ ܒܪ ܡܐܐ ܘܰܬܠܬܝܢ ܢܦܰܩ ܐܰܒܪܗܡ ܡ̣ܢ ܚܪܢ. ܘܠܐ ܠܰܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܫܳܠܶܡ ܟܬܒܐ. ܟܕ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܫܬܪܐ ܐܡܪܝܢܢ: ܕܡܰܨܝܐ ܕܒܰܪ ܫܰܒܥܝܢ ܘܚܰܡܫ ܢܦܩ ܐܰܒܪܗܡ ܡ̣ܢ ܚܪܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܟܬܳܒܐ. ܒܪܰܡ ܟܕ ܚܰܝ ܐܰܒܘܗܝ ܘܐܦܶܢ ܒܳܬܪ ܥܘܗܕܳܢ ܡܰܘܬܗ ܕܬܪܚ ܡܰܥܗܕ ܟܬܒܐ ܡܰܦܩܢܗ ܩܰܕܡܝܐ ܕܐܒܪܗܡ ܡܢ ܚܪܢ. ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܓܝܪ ܩܕܡܳܝ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܝܬܐ ܡܶܬܬܰܢܝ̈ܢ. ܘܬܘܒ ܦܢ݂ܐ ܨܶܝܕ ܐܰܒܘܗܝ ܘܐܓܪ ܠܘܬܗ ܥܕܰܡܐ ܕܡܰܠܺܝ̈ ܠܬܪܚ ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܚܰܡܫ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܟܬܳܒܐ. ܘܟܕ ܡܝ̣ܬ܆ ܥܰܦܝܶܗ. ܘܰܢܦܰܩ ܡ̣ܢ ܚܪܢ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܝ̈ܢ ܘܠܐ ܬܘܒ ܗܦܰܟ ܠܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܪ ܫܰܒܥܝܢ ܐܡ̇ܪ ܕܐܰܘܠܶܕ ܬܪܚ ܠܐܰܒܪܗܡ܀

6- ܘܥܒ̣ܰܪ ܐܰܒܪܡ ܒܰܐܪܥܐ ܥܕܰܡܐ ܠܐܱܬܪܐ ܕܰܫܟܺܝܡ ܘܰܥܕܡܐ ܠܒܰܠܘܛܐ ܕܡܰܡܪܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܪܺܝܫ. ܗ̄ ܡܰܡܪܶܐ ܐܰܡܘܪܝܐ ܐܰܚܘܗܝ ܕܥܢܝ̣ܪ ܘܕܐܫܟܘܠ ܕܗܘ̈ܝ ܡܠܝ̈ ܩܝܡܗ ܕܰܐܒܪܗܡ܀

7- ܘܶܐܬܓܠܝ ܡܪܝܐ ܥܠ ܐܰܒܪܡ ܗ̄ ܒܕܰܡܨܰܥܬܐ ܗܝ ܕܐܪܥ ܡܽܘܠܟܢܐ ܫܟܺܝܡ: ܐܶܬܓܠܝ̣ ܠܗ ܐܰܠܗܐ ܬܰܡܢ܀

8- ܘܩܪܐ ܒܰܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܟܠܗ ܠܶܒܗ ܗܰܝܡܶܢ ܠܫܽܘܘ̈ܕܝܶܐ ܐܰܠܗܝ̈ܐ ܕܰܠܘܬܗ܀

9- ܘܫܩܰܠ ܐܰܒܪܡ ܘܐܙܠ ܒܰܦܬܚ ܩܳܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܐܫܩܶܠ ܒܰܪܒܨ ܩܽܘܦ܀ ܘܡܰܫܩܠܢܗ ܠܬܰܝܡܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܫܪܐ ܒܡܰܕܒܪܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܕܚܠ ܡ̣ܢ ܟܢܰܥܢ̈ܝܐ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܝܬܒܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܒܰܕܡܰܕܒܪܐ ܒܰܐܪܥܐ ܫܳܗܺܝܬܐ ܥܒ̣ܕ ܐܽܘܪܚܶܗ܀

16- ܘܠܐܱܒܪܗܡ ܛܶܐܒ ܡܶܛܠܬܗ̇ ܒܰܪܒܨ ܛܶܝܬ ܘܰܫܠܝ ܐܳܠܰܦ܀ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܫܠܝ ܛܶܝܬ ܘܰܪܒܨ ܐܳܠܰܦ܀ ܘܰܗܘܐ ܠܗ ܥܢ̈ܐ ܘܬܰܘܪ̈ܐ ܘܚܶܡܪ̈ܳܐ ܒܰܪܒܨ ܚܶܐ ܘܰܙܩܦ ܪܺܝܫ ܘܰܐܬܳܢ̈ܶܐ ܘܓܰܡ̈ܠܐܷ܀ ܝܘܢܝܐ: ܒܪ̈ܕܽܘܢܐ ܘܓܰܡ̈ܠܐ܀

17- ܘܰܡܚܐ ܡܪܝܐ ܠܦܶܪܥܘܢ ܡܰܚܘ̈ܬܐ ܪܰܘܪ̈ܒܬܐ ܠܗ ܘܠܰܒܢ̈ܝ ܒܰܝܬܗ ܗ̄ ܟܕ ܨܒܐ ܕܢܶܚܟܡܺܝܗ̇: ܒܠܥ ܒܟܺܐܒܳܐ ܕܓܢܫܝܐ܀

ܡܪܝ ܐܝܘܢܢܝܣ ܐܡ̇ܪ: ܕܚܰܟܡܗ̇ ܐܪܳܙ ܟܢܽܘܫܬܐ ܕܐܫܬܰܚܛܰܬ݀ ܒܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܒܡܰܥܠܬܗ ܕܰܠܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܕܬܶܬܟܣܶܣ ܫܰܒܩܗ̇ ܐܰܠܗܐ ܕܬܶܫܬܰܚܰܛ. ܒܰܕܡ̣ܢ ܐܰܒܪܗܡ ܘܠܰܘ ܡܶܢܗ̇ ܚܰܫܒܗ̇ ܗܘܬ ܠܠܐ ܡܰܦܪܝܢܘܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

3- ܘܐܙܠ ܠܡܰܫܩ̈ܠܢܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܐܰܝܟܐ ܕܐܬܐ ܕܰܒܡܰܥܠܢܐ ܕܨܳܥܳܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܨܳܥܳܪ܀

13- ܘܠܽܘܛ ܝ̣ܬܒ ܒܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܕܟܳܒܳܪ. ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܡܕܺܝܢܬܐ ܚܕܐ ܕܦܿܶܐܪܺܝܟ݂ܳܘܪܱܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

1- ܕܐܳܡܰܪܦܳܠ ܡܰܠܟܐ ܕܣܶܢܥܳܪ ܒܰܙܩܦ ܐܳܠܰܦ ܘܦܶܐ ܘܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܙܩܦ ܐܳܠܰܦ ܘܰܫܠܝ ܡܺܝܡ ܘܰܪܒܨ ܦܶܐ: ܘܰܐܪܺܝܽܘܟ ܡܰܠܟܐ ܕܕܰܠܰܣܳܪ. ܣܘܡ̄: ܕܰܣܩܘ̈ܬܝܐ܀ ܘܬܳܪܥܺܝܠ ܒܰܚܒܨ ܥܶܐ ܡܰܠܟܐ ܕܓܶܠܳܝ̈ܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ܀ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܬܳܪܥܶܝܠ ܒܰܪܒܨ ܥܶܐ܀

2- ܥܒ̣ܕܘ ܩܪܒܐ ܥܡ ܒܳܪܳܥ ܡܰܠܟܐ ܕܰܣܕܘܡ ܘܥܡ ܒܰܪܫܳܥ ܕܥܳܡܘܪܐ. ܘܫܶܢܳܐܒ ܡܰܠܟܐ ܕܳܐܕܳܡܳܐ: ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܫܠܝ ܢܽܘܢ܀ ܘܰܫܡܳܐܝ̣ܪ ܡܠܟܐ ܕܰܨܒܽܘܐܝ̣ܡ ܘܡܠܟܐ ܕܒܳܠܳܥ܆ ܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܨܳܥܳܪ܀

4- ܘܰܒܕܰܬܠܳܬܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܡܪܰܕܘ܀

5- ܐܰܪܚܩܘ ܘܡܚܘ ܠܓܰܢ̱ܒܪ̈ܐ ܕܰܒܥܶܣܬܪܽܘܬ ܩܽܘܪܢܺܝܡ ܘܠܐܡܢ̈ܐ ܕܒܰܫܘܶܐ ܩܽܘܪܝܰܬܺܝܡ܀ ܝܘܢܝܐ: ܘܠܐܘܡܢ̈ܐ ܕܒܰܫܘܐ ܡܕܝܢܬܐ܀

6- ܘܰܠܚܰܘܪ̈ܳܝܶܐ ܕܒܛܘܪ̈ܝ ܣܳܥܝ̣ܪ ܥܕܰܡܐ ܠܒܶܛܡܬܐ ܕܦܳܪܳܢ ܕܰܒܡܕܒܪܐ܀

7- ܘܐܬܘ ܠܥܺܝܢ ܕܝ̣ܢܐ܆ ܕܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܪܩܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܰܕܫ܀ ܘܚܪܒܘ ܟܠ ܪ̈ܺܝܫܢܐ ܕܥܰܡܠܺܝ̈ܩܳܝܶܐ ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܫܠܝ ܥܶܐ ܘܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܕܝܬܒܝ̣ܢ ܒܥܝܢ ܓܳܕ܀ ܝܘܢܝܐ: ܒܰܐܣܰܣܐ ܢܬܘܰܥܕ܀

10- ܘܥܽܘܡܩܐ ܕܰܣܕܽܘܡܝ̈ܐ ܒܺܪ̈ܐ ܒܺܪ̈ܐ ܕܩܺܝܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܺܐܪ̈ܬܐ ܒܺܐܪ̈ܬܐ ܕܟܽܘܦܪܐ܀ ܒܺܪܐ ܒܰܚܒܨ ܒܶܝܬ ܕܠܐܴ ܝܽܘܕ. ܘܐܢܫܝ̈ܢ ܒܺܐܪܐ ܒܐܳܠܰܦ ܟܬܒܝܢ܀

13- ܘܐܬ̣ܐ ܡ̇ܢ ܕܐܬܦܰܠܰܛ ܘܚܰܘܝ̣ ܠܐܰܒܪܡ ܥܶܒܪܝܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܥܒ̣ܪ ܢܰܗܪܐ ܦܪܬ. ܘܥܰܠܗܕܐ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܐܰܒܪܡ ܥܳܒܘܪܐ ܐܫܠ̣ܡ܀

14- ܘܙܰܝܢ ܥܠܰܝܡ̈ܘܗܝ ܝ̣ܠܝ̣̈ܕܝ ܒܰܝܬܗ ܬܠܬܡܐܐ ܘܰܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܕܐܶܬܟܰܢܫܘ ܒܢܺܝܩܺܝܰܐ ܘܰܐܒܗܶܬܘ ܠܐܪܝܘܣ܀

15- ܘܰܪܕܰܦ ܐܶܢܘܢ ܥܕܰܡܐ ܠܚܽܘܒ݂ܐ ܒܰܥܨܨ ܚܶܐ ܘܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ܀

18- ܘܡܰܠܟܝܙܕܩ ܡܠܟ ܫܠܝܡ ܐܰܦܩ ܠܰܚܡܐ ܘܚܰܡܪܐ. ܘܗ̣ܘ ܟܽܘܡܪܐ ܗܘܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܪܰܝܡܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܶܕܡ ܕܺܝܬܰܪ ܡ̣ܢ ܩܽܘܪܒܢܶܗ ܩܰܪܒ ܠܐܱܒܪܡ ܒܰܙܢܐ ܕܒܽܘܪܟܬܐ. ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܟܕ ܫܰܡܥܘ̄ ܠܦܰܘܠܘܣ ܕܐܡ̇ܪ: ܕܠܐ ܐܰܒܘܗܝ ܘܠܐ ܐܶܡܗ ܘܠܐ ܪܺܝܫܝܬܐ ܕܝܰܘ̈ܡܰܘܗܝ ܘܠܐ ܫܽܘܠܡܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܐܶܬܟܬܶܒܘ ܒܫܰܪ̈ܒܬܐ: ܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܘܕܝܘܗܝ. ܘܕܡܛܠܬܗ ܐܡ̣ܪ ܐܶܫܥܝܐ: ܕܕܪܶܗ ܡܰܢܘ ܢܶܫܬܰܥܶܐ؟ ܘܠܐ ܐܶܬܒܝܢܘ: ܕܒܰܕܡܘ̣ܬܗ ܕܰܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܐܰܡ̣ܪܗ ܦܰܘܠܘܣ ܘܠܰܘ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܡܛܠ ܕܰܟܢܰܥܢܝܐ ܗܘܳܐ܆ ܠܐ ܐܰܟܬܒ ܡܽܘܫܐ ܫܰܪܒܬܶܗ܀ ܡܪܝ ܐܰܦܪܝܡ ܐܡ̇ܪ: ܕܡܰܠܟܐ ܗܘܳܐ ܬܘܒ. ܘܰܐܪܒܥܣܪ̈ܐ ܫܰܪ̈ܒܢ ܡܫܰܥ̈ܒܕܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܗ: ܘܰܥܕܰܡܐ ܕܰܡܠܰܝ̈ ܫܰܒܥܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܚܝܐ. ܘܫܬܬܥܣܪ ܕܪ̈ܺܝܢ ܚ݂ܙܐ܀ ܘܶܐܦܺܝܦܰܐܢܹܝܽܘܣ ܕܩܽܘܦܪܘܣ: ܟܕ ܢܿܦܩ ܪܘܚܐ ܠܰܐܪܺܝܣܛܳܘܦܪܰܐܛܺܝܣ ܥܠ ܗܶܪܶܣܺܝܣ ܕܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ̈ܝܰܢܽܘ ܐܡ̇ܪ: ܕܚܙܘܐ ܐܶܬܚܙܝ̣ ܠܗ܆ ܕܐܡܗ ܡܶܬܩܰܪܝܐ ܫܶܠܰܐܬܹܝܶܠ ܘܐܰܒܘܗܝ ܗܶܪܰܩܠܰܐܝ̣ܡ܀

ܝܽܘܣܝ̣ܦܘܣ ܐܡ̇ܪ: ܕܗ̣ܘ ܒܢܳܐ ܠܐܘܪܫܠܶܡ܀

21- ܘܐܡ̣ܪ ܡܰܠܟܐ ܕܰܣܕܽܘܡ ܠܐܰܒܪܡ: ܗܰܒܠܺܝ ܢܰܦܫ̈ܬܐ: ܘܩܶܢܝܢܐ ܣܰܒ ܠܟ ܗ̄ ܡܚܰܘܐ ܕܰܠܡܶܬܢܰܩܳܡܘ ܡ̣ܢ ܣܢܰܐܘ̈ܗܝ ܒܰܠܚܘܕ ܒܛܺܝܠ ܠܗ܀

23- ܐܢ ܡ̣ܢ ܚܘ̣ܛܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܥܶܪܩܬܳܐ ܕܰܡܣܳܐܢܐ ܗ̄ ܕܰܢܚܘܶܐ ܕܡ̣ܢ ܐܰܠܗܐ ܗ̱ܘ ܥܽܘܬܪܗ: ܠܐ ܡܩܰܒܠ ܡܶܕܡ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܠܓܰܒܪ̈ܐ ܕܝܢ ܕܐܙܠܘ ܥܰܡܗ: ܡܰܦܶܣ ܕܢܶܣܒܘܢ ܡܢܰܘ̈ܬܗܘܢ ܕܠܐ ܢܶܣܬܒܰܪ: ܕܡ̣ܢ ܩܛܝܪ ܓܿܠܙ ܠܗܘܢ ܡܰܠܟܐ ܕܰܣܕܘܡ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

1- ܐܰܓܪܟ ܛܒ ܣܓܺܝ ܒܰܫܠܝ ܣܶܡܟܰܬ ܘܪܽܘܟܟ ܓܳܡܰܠ܀

2- ܘܐܠܝܥܙܪ ܕܰܪܡܣܽܘܩܳܝܐ ܒܰܪ ܒܝܬܝ: ܗ̣ܘ ܝܳܪܶܬ ܠܝ̣ ܗ̄ ܐܶܡܗ ܗܘܬ ܕܪܡܣܘܩܝܬܐ܀

5- ܘܐܦܩܗ ܠܒܰܪ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܚܽܘܪ ܒܰܫܡܝܐ ܘܰܡܢܝ̣ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܗ̄ ܬܪܶܝܢ ܫܽܘܘܕܳܝ̈ܝ̣ܢ ܐܶܫܬܘܕܝ ܐܠܗܐ ܠܐܰܒܪܗܡ. ܚܰܕ ܡ̇ܢ: ܕܐܝܟ ܟܰܘܟܒ̈ܐ ܕܒܰܫܡܝܐ ܢܶܣܓܐ ܙܰܪܥܗ ܘܠܗܢܐ ܦܫܺܝܛܐܝܬ ܗܰܝܡܢ܀

6- ܘܐܶܬܚܫܒܬ݀ ܠܗ ܠܙܰܕܝ̣ܩܘ܀ ܕܬܪܝܢ ܕܶܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ:

7- ܐܢ̇ܐ ܐܢ݂ܐ ܡܪܝܐ ܕܰܐܦܶܩܬܳܟ ܡ̣ܢ ܐܘܪ ܕܟܰܠܕܝ̈ܐ. ܠܡܶܬܠ ܠܟ ܐܰܪܥܐ ܗ̇ܕܐ ܠܡܺܐܪܬܗ̇܀ ܘܠܗܢܐ܆ ܐܳܬܳܐ ܒܳܥܶܐ. ܟܕ ܐܡܿܪ.

8- ܒܡܢܐ ܐܶܕܰܥ ܕܝܳܪܬ ܐܢ݂ܐ ܠܗ̇؟

9- ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܣܰܒ ܠܟ ܥܶܓܠܐܴ ܬܽܘܠܬܿܐ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ ܩܰܕܡܝܬܐ ܘܩܘܫܝ ܐܚܪܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܶܓܠܬܐ ܬܠܺܝܬܝܬ݀ ܫܢܰܝ̈ܐ: ܘܕܟܪܐ ܬܽܘܠܬܐ: ܘܥܶܙܐ ܬܽܘܠܬܐ: ܘܫܽܘܦܢܺܝܢܐ܆ ܘܒܰܪ ܝܰܘܢܐ ܗ̄ ܥܶܓܠܐܴ ܐܪܳܙ ܕܪܐ ܩܰܕܡܝܐ ܠܐ ܡܟܰܒܫܐ ܕܥܠ ܡܶܨܪܝܢ. ܘܕܶܟܪܐ ܐܪܙ ܕܪܐ ܬܪܰܝܢܐ ܕܐܦܶܢ ܡܚܝ̣ܠ ܡ̣ܢ ܥܶܓܠܐܴ܆ ܐܠܐ ܥܰܫܺܝܢ ܡ̣ܢ ܥܶܙܐ. ܘܥܶܙܐ ܐܪܙ ܕܪܐ ܬܠܺܝܬܝܐ ܕܰܐܡܚܠ ܘܐܫܬܰܟܰܪ ܒܰܥܒ̈ܕܘܗܝ ܕܡܶܨܪ̈ܝܐ. ܘܒܰܬܠܺܝܬܝܘܬ ܬܠܬܐ ܗ̇ܠܝܢ܆ ܠܗܘܢ ܠܕܪ̈ܶܐ ܗܠܝܢ ܐܰܪܙ: ܠܶܘܝ̣. ܩܗܬ. ܥܰܡܪܡ. ܒܕܰܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܽܘܫܐ ܡܶܦܩ ܢܦܰܩ܀

10- ܘܦܰܠܓ ܐܢܘܢ ܫܰܘܝܐܻܝܬ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܬܪܶܥܣܪ܀ ܘܣܡ ܗܰܕܡܐ ܠܘܩܒܰܠ ܚܰܒܪܗ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܗ̇ܝ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܰܚܕ̈ܕܶܐ ܟܕ ܡܶܬܛܰܪܦܺܝܢ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܘܠܐ ܐܢܫ ܢܶܬܡܨܶܐ ܕܰܢܥܰܕܪ ܠܰܟܢܬܗ܀

ܘܦܪܰܚܬܐ ܠܐ ܦܰܠܓ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܚܽܘܝܕܗܘܢ ܘܦܽܘܠܛܗܘܢ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܐܝܟ ܨܶܦܪܐ ܡ̣ܢ ܦܰܚܐ܀

11- ܘܢܳܚܬܐ ܗܘܬ ܛܝܪܐ ܥܠ ܦܰܓܪ̈ܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܡܶܨܪ̈ܝܐ ܕܒܥܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܰܘܒܕܽܘܢ ܐܶܢܘܢ܀

ܘܡܰܟܫ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܐܰܒܪܡ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܒܛܺܝܠܘܬܐ ܐܰܠܗܝܬܐ ܕܰܗܘܬ ܥܠܰܝܗܘܢ܀

12- ܘܰܗܘܐ ܫܶܡܫܐ ܠܡܶܥܪܰܒ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܢܰܓܺܝܪܽܘܬܗ ܕܐܘܠܨܢܐ܀ ܘܫܶܠܝܐ ܢܦܰܠ ܥܠ ܐܰܒܪܡ ܗ̄ ܐܪܙ ܟܽܘܢܫ ܚܽܘܫܒ̈ܘܗܝ܀ ܘܗܐ ܕܶܚܠܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܡܗܳܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܰܣ ܘܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܨܘܕܪܐ . ܘܚܶܫܘܟܐ ܪܰܒܐ ܢܦܰܠ ܥܠܰܘܗܝ ܗ̄ ܣܽܘܓܦܢ̈ܶܐ ܕܣܒܠܺܝܢ ܝܰܠܕ̈ܘܗܝ ܒܡܶܨܪܶܝܢ܀

13- ܘܐܡ̣ܪ ܠܐܰܒܪܡ: ܡܶܕܰܥ ܬܶܕܰܥ ܗ̄ ܫܰܪܝ̣ ܕܢܦܰܫܩܝܘܗܝ ܠܪܶܡܙܐ܀ ܘܢܶܦܠܚܘܢ ܒܗܽܘܢ ܘܰܢܫܰܥܒܕܘܢ ܐܶܢܘܢ ܐܰܪܒܥܡܐܐ ܫܢ̈ܺܝܢ܀ ܒܰܟܬܒܐ ܕܡܰܦܩܢܐ ܐܰܡܝ̣ܪ: ܐܰܪܒܥܡܐܐ ܘܰܬܠܬܺܝܢ. ܗܟܢܐ ܐܰܠܗܝܐ ܦܰܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ: ܟܶܐܡܰܬ ܡ̣ܢ ܫܢܰܬ ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܚܰܡܫ ܕܰܐܒܪܗܡ܇ ܟܕ ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܗ ܐܰܠܗܐ ܒܚܶܙܘܐ܇ ܥܕܰܡܐ ܠܰܫܢܰܬ ܬܡܢܺܝܢ ܕܡܘܫܶܐ܆ ܟܕ ܐܶܬܓܠܝ̣ ܠܗ ܐܰܠܗܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ. ܘܒܗ̇ ܒܫܰܢ̱ܬܐ ܐܰܦܩ ܐܶܢܘܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܰܐܒܪܗܡ ܒܬܪ ܥܶܣܪܝܢ ܘܚܰܡܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܘܠܶܕ ܠܐܺܝܣܚܩ. ܘܗܢܐ ܒܰܪ ܫܬܺܝܢ ܠܝܰܥܩܘܒ. ܘܗ̇ܢܐ ܒܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ ܬܡܢܺܝܢ ܘܫܶܬ ܠܩܗܬ. ܘܗ̇ܢܐ ܒܰܪ ܫܬܺܝܢ ܠܥܡܪܡ. ܘܗ̇ܢܐ ܒܰܪ ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܠܬ ܠܡܽܘܫܐ. ܘܗ̇ܢܐ ܒܰܪ ܬܡܢܺܝܢ ܐܰܦܩ ܐܶܢܘܢ. ܘܡܰܨܝܐ ܕܟܕ ܒܰܪ ܚܰܡܫܺܝܢ ܗܘܐ ܡܽܘܫܐ ܨܒܐ ܕܢܰܦܩ ܐܶܢܘܢ ܘܐܬܚܪܝ̣ܘ ܘܐܡ̣ܪܘ: ܡܰܢܘ ܐܰܩܝ̣ܡܟ ܥܠܰܝܢ ܪܺܝܫܐ؟ ܘܦܫܘ ܬܰܡܢ ܬܠܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܚܪ̈ܢܝܳܢ. ܐܘ ܗ̣ܘ ܐܰܠܗܐ ܡܛܠ ܒܺܝܫܘܬܗܘܢ ܐܰܗܡܺܝ ܡ̣ܢܗܘܢ ܬܠܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܐܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܫܠܶܡܘ ܗܘܰܘ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܘܢ ܕܐܡܘܪ̈ܝܶܐ ܬܰܗܝ̣ ܐܶܢܘܢ ܬܠܬܺܝܢ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܘܐܰܪܒܥܺܝܢ ܒܡܰܕܒܪܐ. ܘܕܰܥ ܕܰܫܢܰܝ̈ܐ ܕܡܰܘ̈ܠܕܝ ܠܶܘܝ̣ ܘܩܗܬ ܘܥܰܡܪܰܡ ܘܡܘܫܶܐ ܡ̣ܢ ܟܪܳܘܢܳܘܓ݂ܪܰܦܹܝܰܐ ܕܽܐܘܣܶܒܹܝܽܘܣ ܩܶܣܰܪܳܝܳܐ ܢܣܒܘ ܡܦܰܫܩܢ̈ܐ ܘܛܰܟܣܘ ܐܶܢܝܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܒܐܘܪܝܬܐ ܠܐ ܫܟܺܝ̈ܚܢ܀

17- ܘܗܐ ܬܰܢܘܪܐ ܕܬܳܐܶܢ: ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܶܬܬܰܢܰܢ. ܘܠܰܡܦܝ̣ܕܐ ܕܢܘܪܐ ܕܥܿܒܪ ܒܝܬ ܦܶܠܓ̈ܶܐ ܗ̇ܠܶܝܢ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܩܘ̣ܒܠ ܩܽܘܪܒܢܶܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ

1- ܘܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܐܰܡܬܐ ܡܶܨܪܝܬܐ ܘܰܫܡܗ̇ ܗܳܓܳܪ ܗ̄ ܡܶܬܐܰܡܪܐ ܕܦܶܪܥܘܢ ܟܕ ܕܰܒܪܗ̇܆ ܝܰܗܒܗ̇ ܠܗ̇. ܘܠܐ ܬܘܒ ܢܰܣܒܗ̇܀

2- ܥܽܘܠ ܥܠ ܐܰܡܬܝ ܒܰܫܠܝ ܡ̄: ܟܒܰܪ ܐܶܬܒܰܝܰܐ ܡ̣ܢܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܬܶܥܒܕ ܒܪܐ ܡܢܗ̇܀

4- ܘܥ̣ܠ ܥܠ ܗܓܪ ܘܒܶܛܢܬ݀ ܗ̄ ܒܬܪ ܚܕܐ ܫܰܢܬܐ ܕܩܽܘܪܒܢ ܥܶܓܠܐܴ ܘܫܰܪܟܐ ܟܕ ܒܰܪ ܬܡܢܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܩܰܪܒ܀ ܙܶܠܰܬ ܡܪܬܗ̇ ܒܥܰܝ̈ܢܝܗ̇: ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܬܫܝ̣ܛܬ݀܀

5- ܥܘ̣ܠܒܢܝ ܥܠܝܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܬܥܘܠܐ ܐܢ̣ܐ ܡܶܢܟ. ܢܕܽܘܢ ܡܪܝܐ ܒܰܝܢܰܝ ܘܠܟ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ݀܀

6- ܘܨܰܥܰܪܬܗ̇ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܐܘ: ܣܰܪܰܝ ܡܪܬܗ̇ ܘܥܶܪܩܰܬ݀ ܡ̣ܢ ܩܕܡܝܗ̇ ܗ̄ ܟܕ ܣܳܒܪܐ ܗܓܪ܇ ܕܡܛܠ ܝܠܕܗ̇ ܡܦܩ ܐܰܒܪܗܡ ܠܣܰܪܐ܆ ܘܠܗ̇ ܡܰܗܦܟ ܟܕ ܥܪܩܐ܀

8- ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇: ܗܓܪ ܐܰܡܬܗ̇ ܕܣܰܪܰܝ ܗ̄ ܕܠܐ ܬܶܫܬܰܥܠܐ ܥܠ ܡܪܬܗ̇: ܐܰܡܬܗ̇ ܕܣܰܪܝ ܩ̇ܪܐ ܠܗ̇ ܡܰܠܐܟܐ. ܘܡ̣ܢ ܫܽܘܪܝ ܒܪܺܝܬܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܗ̇ܪܟܐ ܠܐ ܠܐܢܫ ܐܶܬܓܠܺܝ ܡܰܠܐܟܐ ܒܥܶܠܬ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܐܕܡ: ܠܗܓܪ ܕܝܢ ܐܶܬܓܠܺܝ܆ ܒܰܕܡܶܢ ܙܰܪܥܗ ܕܰܐܒܪܗܡ ܥܬܺܝ̣ܕ ܕܢܶܕܢܰܚ ܦܪܘܩܐ. ܘܠܐܰܢܬܬܐ ܠܘܩܕܰܡ ܢܶܬܓܠܐܷ: ܕܠܐ ܡܰܣܠܝܐ ܢܶܣܬܒܰܪ ܓܶܢܣܐ ܕܢܶܫ̈ܐ ܒܝܰܕ ܚܰܘܐ܆ ܕܡ̣ܢܗ̇ ܫܰܪܝܬ݀ ܚܛܺܝܬܐ ܒܥܠܡܐ܀

11- ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܡܰܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ: ܗܐ ܒܳܛܢܰܬܝ ܘܝܳܠܕܐ ܐܰܢܬܝ ܒܪܐ ܘܬܶܩܪܶܝܢ ܫܡܶܗ ܐܺܝܫܡܳܥܺܝܠ ܗ̄ ܒܕܰܐܡܬܳܐ ܗ̇ܝ ܗܓܪ܆ ܥܰܒܕܰܐ ܗܘ ܡܣܰܒܪܳܢܗ̇. ܘܕܡܪܬܐ ܗ̇ܝ ܣܰܪܐ܆ ܡܪܐ ܡܣܰܒܰܪ ܠܗ̇܀

12- ܘܢܶܗܘܐ ܥܪܳܕܳܐ ܕܰܒܢܰܝܢ̈ܫܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܚܡܳܪܐ ܕܒܰܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܪܢܫܐ ܥܿܡܪ ܒܕܰܒܪܐ܀

ܐܝ̣ܕܗ ܥܠ ܟܠ ܘܐܝ̣ܕܐ ܕܟܠ ܒܗ ܗ̄ ܫܳܒܶܐ ܘܡܶܫܬܒܐ܆ ܒܰܕܠܘ ܒܰܡܕܺܝܢܬܐ ܡܶܬܚܰܣܢ܀

13- ܡܛܠ ܕܶܐܡܪܰܬ݀. ܕܗܐ ܐܦ ܚܶܙܘܐ ܚܙܺܝܬ ܡ̣ܢ ܒܬܰܪ ܕܚ݂ܙܢܝ ܗ̄ ܠܰܬܡܺܝܗܘܬ ܚܶܙܘܐ ܡܫܰܘܕܥܐ ܒܗܕܶܐ܀

14- ܒܺܪܐ ܕܚܰܝܐ ܚܙܳܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܩܕܡܝ ܚܙܺܝܬ܀

ܗܐ ܗ̣ܝ ܒܶܝܬ ܪܩܡ ܠܒܶܝܬ ܓܳܕܳܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܶܝܬ ܩܕܫ ܠܒܝܬ ܒܪ ܐܪܙ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ

1- ܐܢ̇ܐ ܐܢ݂ܐ ܐܺܝܠܫܰܕܰܝ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܕܫܽܘܘ̈ܕܝܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܢ̇ܐ ܐܢ݂ܐ ܐܠܗܐ܀

5- ܘܠܐ ܢܶܬܩܪܶܐ ܬܘܒ ܫܡܟ ܐܰܒܪܡ ܗ̄ ܐܰܒܐ ܕܚܰܕ ܥܰܡܐ. ܐܷܠܐ ܢܶܗܘܐ ܫܡܟ ܐܰܒܪܗܡ ܗ̄ ܐܰܒܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܓܰܝ̈ܐܷܐ. ܘܐܪܳܙ ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܘܗܰܝܡܢܘܬܐ ܘܡܰܥܡܘܕܺܝܬܐ ܨܺܝܪ ܒܰܫܡܐ ܗܢܐ܀

10- ܩܝܡܝ ܕܬܶܛܪܘܢ ܒܰܝܢܰܝ ܘܰܠܟܘܢ ܘܒܶܝܬ ܙܰܪܥܟ ܡ̣ܢ ܒܬܪܟ: ܕܬܶܓܙܪܘܢ ܟܠ ܕܶܟܪܐ ܗ̄ ܠܦܽܘܪܳܫ ܥܰܡܐ ܡ̣ܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܬܝܗܒܰܬ݀ ܓܙܽܘܪܬܐ: ܘܥܰܠܗܕܐ ܒܰܐܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܰܒܡܰܕܒܪܐ ܠܐ ܐܶܣܬܢܶܩܘ ܠܡܶܓܙܰܪ: ܥܕܰܡܐ ܕܥܰܠܘ ܠܐܰܪܥܐ ܕܰܟܢܥܢ ܘܟܶܢ ܐܶܬܓܙܰܪܘ. ܠܢ ܕܝܢ ܡܰܥܡܘܕܺܝܬܐ ܓܳܙܪܰܬ ܢܰܦܫܐ ܡ̣ܢ ܚܛܗ̈ܶܐ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܛܽܘܦܣܗ̇. ܘܕܗ̣ܝ ܡܝܰܬܪܐ܆ ܡܶܠܬܐ ܐܰܠܗܝܬܐ ܡܫܰܪܪܐ: ܟܠܗܘܢ ܠܡ ܥܰܡܡ̈ܐ ܥܽܘܪܠܝܢ ܒܒܶܣܪܗܘܢ܆ ܘܰܒܢ̈ܝ ܝܺܣܪܐܝܠ ܒܠܶܒܗܘܢ. ܘܰܒܗܰܕܡ ܓܰܒܪܘܬܐ ܕܐܘܪܓܰܢܘܢ ܗ̣ܘ ܕܝܽܘܒܠܐ ܐܶܬܕܠܠܬ݀܆ ܒܕܳܐܬܳܐ ܗ̣ܝ ܕܰܩܝܳܡܐ ܠܗ ܘܠܙܪܥܗ. ܡܛܠ ܕܠܗ̇ ܝܰܬܝܪ ܠܐ ܢܳܟܶܐ ܦܣܳܩܐ ܐܘ ܠܣܟ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܶܐ: ܨܶܒܥܐ ܘܰܢܚܺܝܪܐ ܘܫܰܪܟܐ܀

12- ܘܒܰܪ ܬܡܢܝܐ ܝܰܘܡܝ̈ܢ ܢܶܓܙܘܪ ܡ̣ܢܟܘܢ ܟܠ ܕܶܟܪܐ ܠܕܪ̈ܝܟܘܢ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܥܠܡܐ ܪܘܚܢܝܐ܆ ܕܒܗ ܟܠܗ ܕܘܒܪܐ ܦܰܓܪܢܝܐ ܡܶܬܓܙܰܪ ܘܡܶܫܬܪܐ. ܬܡܺܝܢܝܐ ܓܝܪ ܫܪܳܝܰܐ ܗܘ ܕܥܠܡܐ ܡܶܬܪܰܓܫܢܐ: ܘܫܽܘܪܝܐ ܕܡܶܬܝܰܕܥܢܐ܀

ܝ̣ܠܝ̣ܕ ܒܰܝܬܐ ܘܙܒܝ̣ܢ ܟܶܣܦܐ. ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܰܪ ܢܽܘܟܪܝܐ ܕܠܐ ܗ݂ܘܐ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ ܡ̣ܢ ܙܰܪܥܟ ܡܓܙܪ ܢܓܙܘܪ ܗ̄ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܢܶܬܚܰܠܛܘܢ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܝܐ܀

15- ܠܐ ܬܶܩܪܐ ܫܡܗ̇ ܣܰܪܰܝ ܗ̄ ܐܶܡܐ ܕܥܰܡܐ܀ ܡܛܠ ܕܣܰܪܳܐ ܫܡܗ̇ ܗ̄ ܐܶܡܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ܀

17- ܘܰܢܦܰܠ ܐܰܒܪܗܡ ܥܠ ܐܰܦܘ̈ܗܝ ܘܰܓܚܶܟ ܗ̄ ܒܕܰܚܕܺܝ ܒܰܣܒܰܪܬܐ܀

19- ܘܩܳܪܶܐ ܐܰܢܬ ܫܡܶܗ ܐܺܝܣܚܩ ܗ̄ ܪܘܳܙܐ ܘܓܽܘܚܟܐ܀

20- ܘܥܠ ܐܺܝܫܡܳܥܺܝܠ ܫܡܰܥܬܳܟ: ܗܐ ܒܰܪܶܟܬܶܗ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܐܘ ܘܰܐܣܓܺܝܬ݂ܗ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܐܘ ܘܰܐܟ݂ܒܰܪܬܿܗ ܒܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ ܘܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ ܘܬܰܐܘ ܛܒ ܛܒ ܗ̄ ܠܐܢܫܝ̈ܢ ܫܡܥܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܕܐܡܪܺܝܢ: ܕܰܠܦܽܘܬ ܡܶܢܝܢܐ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܘܐܟܒܪܬܗ ܛܒ ܛܒ: ܒܰܠܚܘܕ ܡܬܚ ܫܽܘܠܛܢ ܒܢ̈ܝ ܗܓܪ. ܘܗܐ ܚܙܰܝܢ ܒܝܰܘܡ̈ܬܢ ܕܠܐ ܦܰܕܘ. ܒܰܕܫܢܬ ܫܶܬܡܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܫܬ ܕܢܒܝܗܘܢ ܐܰܘܟܝܬ ܡܰܠܟܗܘܢ ܕܛܰܝܝ̈ܐ ܐܶܬܢܰܣܒܬ݀ ܒܒܝܠ. ܘܐܶܬܩܛܶܠ ܟ݂ܠܺܝܦܰܗ ܘܰܒܛܶܠ ܫܽܘܠܛܢܗܘܢ ܬܰܘܕܺܝܬܢܝܐ. ܠܰܟܡܝܘܬܐ ܓܝܪ ܟܳܢܫ̈ܳܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܗܠܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܬܥܣܪ

1- ܘܗ̣ܘ ܝܳܬܒ ܒܬܰܪܥܐ ܕܡܰܫܟܢܐ ܟܕ ܚܰܡ ܝܰܘܡܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܒܛܰܗܪܐ܀

2- ܘܰܚܙܐ ܘܗܐ ܬܠܬܐ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܩܝܡܝ̣ܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܬܠܬܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܐܠܗܘܬܐ܀

3- ܘܰܣܓܶܕ ܥܠ ܐܰܪܥܐ ܘܐܡ̣ܪ. ܡܪܝܐ: ܐܢ ܐܶܫܟܚ̇ܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܚܕܳܢܝܽܘܬ ܟܝܢܐ. ܘܐܢܫܝ̈ܢ ܐܡܪܝ̣ܢ: ܬܪܶܝܢ ܡܶܢܗܘܢ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܗܘܰܘ ܕܐܶܙܠܘ ܠܰܣܕܽܘܡ܀

4- ܘܶܐܣܬܰܡ̱ܟܿܘ ܒܰܫܠܝ ܡܺܝܡ ܘܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܬܦܰܝܓܘ܀

5- ܘܣܒܘ ܦܶܬ݂ܬܿܐ ܕܠܰܚܡܐ ܒܪܽܘܟܟ ܬܐܘ ܩܰܕܡܝܬܐ ܘܩܽܘܫܝ ܐ̱ܚܪܝܬܐ܀

6- ܘܐܣܬܪܗܒ ܐܰܒܪܗܡ ܘܰܪܗܶܛ ܠܡܰܫܟܢܐ ܠܘܬ ܣܰܪܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܒܰܥܓܰܠ ܬܠܬ  ܣܐܝ̈ܢ ܕܩܰܡܚܐ ܢܫܺܝܦܐ ܠܽܘܫܝ ܘܰܥܒܶܕܝ ܪܰܥܦ݂ܳܐ ܒܪܽܘܟܟ ܦܶܐ ܬܠܬܐ ܟܰܝ̈ܠܐ ܣܡܺܝܕܐ܀

ܠܘܫܝ ܘܥܒܶܕܝ ܛܡܝܪ̈ܬܐ ܗ̄ ܛܪܡܘܣܐ.

ܐܶܦܝܦܰܐܢܝܘܣ ܐܡ̇ܪ: ܕܗ̇ܠܶܝܢ ܬܠܬܐ ܟܝ̈ܠܐ ܠܡܽܘܕܝܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܩܶܣ̈ܛܐ ܐܰܘܟܝܬ ܟܰܝܠܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܥܒܕܝܢ܆ ܘܠܰܘ ܕܐܝܟ ܗ̇ܢܐ ܟܰܝܠܐ ܐܟܠܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܬܠܬܐ ܓܰܒܪ̈ܶܐ. ܐܠܐ ܕܠܐ ܢܶܚܣܰܪ ܡܶܕܶܡ ܡ̣ܢ ܫܡ ܬܠܺܝܬܝܽܘܬܐ. ܘܚܰܬܺܝܬܽܘܬ ܗ̇ܠܶܝܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܚܰܘܶܝܢܰܢ܀ ܘܠܰܚܡܐ ܕܛܡܝ̣ܪ̈ܬܐ ܐܶܬܩܪܺܝ: ܒܗ̇ܝ ܕܰܡܟܰܢܫܺܝܢ ܫܥܳܥ̈ܐ ܘܥܠ ܐܰܪܥܐ ܡܩܰܘܙܺܝܢ ܘܟܕ ܒܚܰܒܽܘܒ̈ܐ ܫܳܓܪܺܝܢ. ܡܪܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ ܠܩܶܛܡܐ ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܥܠܰܝܗܘܢ ܠܰܝܫܐ ܘܗܦܟܺܝܢ ܛܳܡܪܝ̣ܢ ܠܗ ܒܩܶܛܡܐ܀

8- ܘܗ̣ܘ ܩܳܐܡ ܗܘܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗܘܢ ܬܚܶܝܬ ܐܺܝܠܢܐ ܘܐܟܠܘ ܗ̄ ܚܘܝ̣ܘ ܕܐܟܠܘ܇ ܟܕ ܠܐ ܐܶܟܠܘ܆ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܦܽܘܡܗܘܢ ܡܶܬܦܰܘܚܐ ܗܘܬ ܬܰܪܣܺܝܬܐ ܒܐܐܰܪ. ܘܡ̣ܢ ܬܰܘܬܳܪ̈ܰܝܗܘܢ ܐܶܟܠܘ ܐܒܪܗܡ ܘܣܰܪܐ ܘܐܬܛܠܝ̣ܘ ܘܐܰܦܪܝ̣ܘ܀

9- ܐܰܝܟܐ ܗܝ ܣܰܪܐ ܐܰܢܬܬܟ؟ ܗ̄ ܕܢܶܕܰܥ ܐܰܒܪܗܡ ܕܝܕܥ ܟܰܣܝܳ̈ܬܰܐ ܗܘ: ܫܰܡܝ ܒܰܫܡܗ̇ ܘܫܰܐܠ. ܘܠܰܘ ܟܕ ܠܐ ܝܕܥ ܕܐܰܝܟܐ ܗܝ܀

10- ܟܕ ܗ̣ܝ ܚܰܝܐ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܱܣ: ܟܕ ܐܰܢܬ ܚܰܝ܀

ܘܗ̣ܘ ܒܶܣܬܪܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܗ̣ܝ ܒܶܣܬܪܗ ܘܚܰܬܺܝܬ. ܒܕܰܐܢܬܬܐ ܡܶܬܚܰܦܝܐ: ܠܐ ܓܰܒܪܐ܀

12- ܘܡܪܝ ܣܶܐܒ ܗ̄ ܢܬܟܣܣ̈ܢ ܡܶܟܺܝܠ ܢܶܫ̈ܐ ܦܰܟܳܢܝ̈ܬܐ:ܕܫܳܝ̈ܛܢ ܒܰܥܠܰܝ̈ܗܶܝܢ ܟܕ ܚܙ̈ܶܝܢ ܠܣܰܪܐ ܢܰܟܦܬܐ: ܕܡܪܗ̇ ܩܳܪܝܐ ܠܒܰܥܠܗ̇܀

13- ܠܡܢܐ ܓܶܚܟܰܬ݀ ܣܰܪܐ؟ ܗ̄ ܟܕ ܐܶܬܦܰܠܓܬ݀ ܐܶܬܪܫܝܰܬ݀ ܘܠܰܘ ܕܓܶܚܟܰܬ݀ ܒܕܳܐܦ ܐܰܒܪܗܡ ܓܚܶܟ ܘܠܐ ܐܶܬܪܫܺܝ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܬܦܰܠܓ ܐܠܐ ܪܘܰܙ܀

15- ܠܐ ܒܪܰܡ ܓܚܰܟܬܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܐܠܐ ܓܚܰܟܬܝ܀

16- ܘܐܰܒܪܗܡ ܐܶܙܠ ܥܰܡܗܘܢ ܕܰܢܠܰܘܶܐ ܐܶܢܘܢ ܗ̄ ܕܢܰܥܒܰܪ ܐܶܢܘܢ܀

17- ܘܡܪܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܡܟܰܣܐ ܐܢ̣ܐ ܡ̣ܢ ܥܰܒܕܝ ܐܰܒܪܗܡ ܡܶܕܡ ܕܥܳܒܶܕ ܐܢ̣ܐ ܗ̄ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܗ̣ܘ ܐܰܠܗܐ ܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܐܬܝܐ: ܐܠܐ ܡܛܠ ܥܽܘܫܢܐ ܕܥܰܘܠܗܘܢ ܡܰܘܒܶܕ ܐܢ݂ܐ ܠܰܣܕܽܘܡܝ̈ܐ: ܓܠܳܐ ܠܐܰܒܪܗܡ ܥܰܒܕܗ ܐܒܕܢܗܘܢ܀

30- ܠܐ ܢܶܬ̱ܐܒܶܐܫ ܠܡܪܝܐ ܒܰܫܠܝ ܬܰܐܘ ܘܪܒܨ ܒܶܝܬ ܡܩܰܫܝܬܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܚܰܡܫܝܢ ܥܕܰܡܐ ܠܥܶܣܪܐ ܙܰܕܺܝܩ̈ܝܢ ܢܳܚܶܬ ܥܰܡܗܘܢ. ܒܰܕܡܶܢܝܢܐ ܕܥܶܣܪܐ ܫܰܠܡܐ ܗ̣ܘ ܗ̄ ܡܫܰܡܠܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ

1- ܘܐܬܰܘ ܬܪܶܝܢ ܡܰܠܐܟ̈ܝܢ ܠܰܣܕܘܡ ܒܪܰܡܫܐ ܗ̄ ܕܢܒܘ̣ܬܘܢ ܘܬܶܫܬܰܡܠܐܷ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ܀

2- ܒܥܐ ܐܢ̣ܐ ܡܶܢܟܘܢ ܡܳܪ̈ܰܝ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ܀

3- ܘܥܒ̣ܕ ܠܗܘܢ ܡܰܫܬܝܳܐ. ܘܦܰܛܝ̣ܪܐ ܐܶܦܶܐ ܠܗܘܢ ܒܰܪܒܨ ܐܳܠܰܦ܀ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܦܬܚ ܐܳܠܰܦ܀

4- ܘܐܢܫ̈ܝ ܣܕܽܘܡ ܐܶܬܟܿܰܪܟܿܘܗܝ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܳܦ ܠܒܰܝܬܐ܀

7- ܬܰܪܬܶܝܢ ܒܢ̈ܢ ܕܠܐ ܝ̣ܕܰܥ ܐܶܢܝܢ ܓܒܰܪ܀

9- ܦܪܽܘܩ ܠܗܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܪܚܩ ܠܡܶܬܿܬܿܰܘܬܿܳܒܽܘ ܥܰܡܢ ܒܩܽܘܫܝ ܬܠܬ ܬܰܐܘ܀

ܘܗܐ ܕܐܢ ܠܰܢ ܕܺܝܢ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܐ ܐܦ ܕܝ̣ܢ̈ܐ ܠܰܡܕܢ܀ ܗܫܐ ܢܶܒܰܐܫ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܘܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܠܟ ܡ̣ܢ ܕܰܠܗܘܢ܀

11- ܒܠܰܥܘ ܒܰܫܪܰܓܪ̈ܰܓܝܳܬܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܓܳܗܪܽܘܬܐ܀ ܘܰܠܐܝ̣ܘ ܠܡܫܟܳܚܘ̣ ܬܰܪܥܐ܀

12- ܚܰܬܢܰܝ̈ܟ ܘܰܒܢܰܝ̈ܟ ܘܰܒܢ̈ܬܟ ܘܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟ ܒܰܩܪܺܝܬܐ ܐܰܦܩ ܗ̄ ܟܒܰܪ ܠܰܡܫܡ̈ܫܢܰܘܗܝ ܩܪܰܘ ܒܢ̈ܰܘܗܝ. ܒܕܰܒܢܰܝ̈ܐ ܠܰܝܬ ܗܘܐ ܠܗ܀

17- ܠܐ ܬܬܦܢܶܐ ܠܒܶܣܬܪܟ ܗ̄ ܠܐ ܢܶܟܰܐܒ ܠܟ ܥܠ ܥܰܘ̈ܳܠܐ ܗ̇ܢܘܢ܀ ܠܽܘܛ ܗ̄ ܡܫܰܘܙܒܐ܀

18- ܒܥܶܐ ܐܢ݂ܐ ܡܶܢܟܘܢ ܡܳܪ̈ܝ ܒܰܫܠܝ ܪܺܝܫ܀

21- ܗܐ ܢܶܣܒܬ ܒܰܐܦܝ̈ܟ ܗ̄ ܝܰܩܰܪܬܰܟ ܘܩܰܒܠܶܬ ܦܝܳܣܟ܀

22- ܡܛܠ ܗ̇ܢܐ ܩܪܳܐ ܫܡܗ̇ ܕܰܩܪܝܬܐ ܨܳܥܳܪ ܗ̄ ܙܥܽܘܪܬܐ܀ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܰܒܪܗܡ ܘܗ̣ܝ ܙܥܽܘܪܝܐ ܗ̣ܝ܀

26- ܘܬܺܚܐ ܢܰܦܫܝ܀ ܘܐܶܬܦܢܝܬ݀ ܐܰܢܬܬܗ ܡ̣ܢ ܒܶܣܬܪܗ̇. ܘܗܘܬ ܩܳܝ̱ܡܬܳܐ ܕܡܶܠܚܐ ܒܰܫܠܝ ܝܽܘܕ܀

33- ܘܐܫܩܺܝ̣̈ ܒܰܚܒܨ ܩܽܘܦ ܒܠܶܠܝܐ ܗ̇ܘ ܠܐܒܘܗܝܢ ܚܰܡܪܐ܀ ܘܠܐ ܝ̣ܕܥ ܒܡܰܕܡܟ݂ܳܗ̇ ܒܪܽܘܟܟ ܟܳܦ܀ ܐܝܟ ܡܰܥܠܐ ܘܡܰܦܩܐ ܗ̄ ܐܠܘ ܝ̣ܕܥ: ܠܐ ܐܰܫܶܦ. ܘܕܳܡܝܐ ܕܐܝܟ ܕܡܶܬܚܠܰܡܠܰܡ ܗܘܐ܀

35- ܘܐܫܩ̈ܝܳܝܗܝ ܐܦ ܒܠܶܠܝܐ ܗ̇ܘ ܠܐܰܒܘܗܝܢ ܚܰܡܪܐ ܘܥܶܠܬ݀ ܙܥܽܘܪܬܐ ܘܕܶܡܟܰܬ݀ ܥܰܡܗ ܗ̄ ܒܕܙܰܪܥܐ ܘܠܰܘ ܪܶܓܬܐ ܒܥ̈ܰܝ: ܠܐ ܐܶܬܪ̈ܫܝ̣܀

37- ܘܝ̣ܠܕܬ݀ ܩܰܫܺܝܫܬܐ ܒܪܐ ܘܰܩܪܬ ܫܡܶܗ ܡܽܘܐܳܒ܀ ܝܘܢܝܐ ܡܰܘܣܦܐ ܟܕ ܐܡܿܪܐ: ܡ̣ܢ ܐܰܒܐ ܕܺܝܠܝ܀

38- ܘܙܥܽܘܪܬܐ ܐܦ ܗ̣ܝ ܝܠܕܬ݀ ܒܪܐ ܘܰܩܪܬ ܫܡܶܗ ܒܪ ܥܰܡܝ ܗ̄ ܐܰܒܘܗܘܢ ܕܥܰܡܘܢ̈ܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ

2- ܘܐܡ̣ܪ ܐܰܒܪܗܡ ܥܠ ܣܰܪܐ ܕܚܳܬܶܗ ܗܝ ܗ̄ ܒܕܰܕܚܶܠ ܕܠܐ ܢܶܩܛܠܝ̣ܘܗܝ ܡܶܛܠܬܗ̇܀

ܘܫܰܕܰܪ ܐܰܒܝܡܠܟ ܡܰܠܟܐ ܕܓܕܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܓܪܐܪܐ: ܘܕܰܒܪܗ̇ ܠܣܰܪܐ ܗ̄ ܒܕܰܚܙܗ̇ ܢܰܟܦܬܐ܀ ܘܰܫܡܰܥ ܕܚܬܶܗ ܗܝ ܕܰܐܒܪܗܡ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓ ܠܗ̇ ܘܠܘ ܒܫܪܺܝ̣ܚܘ܆ ܒܕܰ ܠܡܰܠܟܐ ܕܐܰܟܘܬܶܗ ܥܠܰܝ̈ܡܬܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܝܳܐܝ̈ܳܢ ܡ̣ܢ ܣܒܬܐ ܒܰܪܬ ܬܶܫܥܺܝܢ: ܠܐ ܚܳܣܪ̈ܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܘܥܰܠܗ̇ܝ ܠܐ ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܗ̇ܪܟܐ: ܕܰܚܙܗ̇ ܕܫܰܦܝ̣ܪܐ ܐܰܟܡܐ ܕܶܐܬܐܰܡܪܰܬ݀ ܨܶܝܕ ܦܶܪܥܽܘܢ܀

6- ܒܬܰܡܺܝܡܘܬܐ ܕܠܶܒܟ ܥܒܰܕܬ ܗ̇ܕܐ: ܘܰܚܣܰܟܬܳܟ ܐܦ ܐܢ̇ܐ ܕܠܐ ܬܶܚܛܐ ܠܝ̣܀

12- ܒܪܰܡ ܫܰܪܺܝܪܐܝܬ ܚܬܝ ܗ̱ܝ ܒܪܬ ܐܒܝ ܘܠܐ ܒܰܪܬ ܐܶܡܝ. ܘܰܗܘܳܬ ܠܝ̣ ܐܰܢܬܬܐ ܗ̄ ܟܕ ܬܰܪܚ ܩܰܫܝܫܗ̇ ܕܣܰܪܐ ܐܰܒܘܗ̇ ܡܶܬܡܢܐ. ܒܰܫܪܪܐ ܕܚܬܶܗ ܗ̣ܝ ܕܰܐܒܪܗܡ. ܘܒܶܗ ܒܰܙܢܐ ܘܠܠܘܛ ܐܰܚܘܗ̇: ܐܰܚܘܗܝ ܩܪܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ܀

16- ܗܐ ܝܶܗܒܶܬ ܐܳܠܶܦ ܕܰܟܣܶܦ ܠܐܰܚܘܟܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܠܦ ܕܺܝܕܪܰܐܟ݂ܡܰܐ ܗ̄ ܥܢ̈ܐ ܘܬܰܘܪ̈ܶܐ ܘܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܰܐܡܗ̈ܬܐ ܒܰܦܬܚ ܐܠܦ܀

ܘܗܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܝܗܝ̣ܒ ܠܶܟܝ܀ ܒܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܝܬ ܦܶܬܓܡܐ ܗ̇ܢܐ: ܚܠܦ ܕܚܰܦܝ̣ܬܝ ܥܰܝܢ̈ܐ ܕܟܠ ܕܥܰܡܝ ܗ̄ ܒܗ̇ܬܬ ܐܢ̇ܐ ܘܕܥܰܡܝ ܒܫܰܪܒܶܟܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܗܘ̈ܝܢ ܠܶܟܝ ܠܐܺܝܩܪܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܟܝ: ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܟܝ܀

ܘܥܠ ܟܠܡܶܕܡ ܐܰܟܶܣܬܝ̣ܢܝ ܗ̄ ܒܝܰܕܟܝ ܐܰܠܗܐ ܘܰܒܢܰܝܢ̈ܫܐ ܐܰܟܣܘ̣ܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܒܟܠܡܶܕܶܡ ܫܪܪܐ ܐܡ̣ܪ. ܘܓܰܠܝܐ ܕܠܐ ܫܳܠܡܺܝܢ ܣܘ̣ܟ̈ܠܰܝ ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ ܗ̇ܠܶܝܢ ܒܝܰܘܢܝܐ ܘܒܥܶܒܪܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

1- ܘܡܪܝܐ ܐܷܬܕܟܪ ܠܣܰܪܐ ܗ̄ ܠܰܘ ܕܰܛܥܗܿ ܗܘܐ. ܚܣ. ܐܷܠܐ ܫܰܡܠܺܝ ܥܰܡܗܿ ܫܽܘܘܕܝܗ. ܝܰܘܢܝܐ: ܣܥܪܗܿ܀

9- ܘܰܚܙܬ݀ ܣܰܪܐ ܠܒܰܪ ܗܓܪ ܡܶܨܪܝܬܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݀ ܠܐܰܒܪܗܡ ܡܓܰܚܶܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܫܬܥܶܐ ܥܡ ܐܻܝܣܚܩ ܒܪܗܿ܀

10- ܐܰܦܶܩܺܝܗܿ ܠܐܰܢܬܬܐ ܗܕܐ ܘܠܰܒܪܗܿ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐܰܡܬܐ ܗܳܕܐ܀

12- ܡܛܠ ܕܒܺܐܝܣܚܩ ܢܶܬܩܪܶܐ ܠܟ ܙܰܪܥܐ ܗ̄ ܡܶܢ ܙܰܪܥܗ ܕܳܢܰܚ ܦܪܘܩܐ ܒܰܒܣܰܪ܀

13- ܘܐܦ ܒܪܗܿ ܕܐܰܡܬܐ: ܠܥܰܡܐ ܪܰܒܐ ܐܷܥܒܕܺܝܘܗܝ ܗ̄ ܡܥܕܝ̈ܐ ܗܳܠܝܢ ܕܫܰܥܒܶܕܘ ܣܽܘܓܐܗܿ ܕܰܐܪܥܐ܀

14- ܘܰܢܣܰܒ ܠܰܚܡܐ ܘܪܰܩܒ݂ܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܙܶܩܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܗܓܪ ܘܣܡ ܥܰܠ ܟܰܬܦܗܿ ܘܠܛܰܠܝܐ ܘܫܰܕܪܗܿ ܗ̄ ܠܐ ܝܰܗܒ ܠܗܿ ܪܟܽܘܒܐ: ܠܘ ܟܕ ܡܶܬܩܰܠܛ ܐܠܐ ܕܠܐ ܢܰܟܫܠܝܗܿ ܠܣܰܪܐ܀ ܘܛܥܬ݀ ܒܡܰܕܒܪܐ ܕܒܺܪ ܫܒܰܥ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܘܬ ܒܺܪܐ ܕܡܰܘܡ̈ܬܐ܀

15- ܘܐܪܡܝܰܬܗ ܠܛܰܠܝܐ ܬܚܶܝܬ ܚܰܕ ܡܶܢ ܣܺܝܚ̈ܐ ܒܰܚܒܨ ܣܶܡܟܰܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܚܶܝܬ ܚܰܕ ܐܠܰܐܛܺܝ ܗ̄ ܥܶܪܒܬܐ܀

16- ܐܰܪܚܩܰܬ݀ ܐܝܟ ܡܰܫܕܶܐ ܒܩܽܘܫܝ ܕܳܠܰܕ ܪܒܺܝܨܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܫܕܰܝ ܩܶܫܬܐ܀

17- ܘܐܰܪܺܝܡܰܬ݀ ܩܠܗܿ ܘܰܒܟܬ݀܀ ܘܫܡܰܥ ܐܠܗܐ ܒܩܠܗ ܕܛܰܠܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܕ ܐܰܙܥܶܩ ܕܝܢ ܛܰܠܝܐ ܒܟܐ: ܘܚܰܬܺܝܬ. ܒܰܕܩܠܗ ܘܠܰܘ ܩܠ ܐܶܡܗ ܐܰܡܺܝܪܐ ܕܰܫܡܰܥ ܐܠܗܐ܀

20- ܘܰܪܒܐ ܘܝܺܬܶܒ ܒܡܰܕܒܪܐ ܕܦܳܪܳܢ ܗ̄ ܐܝܫܡܥܝܠ ܒܪܐ ܩܰܕܡܝܐ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܪܗܡ܆ ܘܐܺܝܣܚܩ ܒܪܐ ܐ̱ܚܪܝܐ ܝܺܬܒ: ܐܪܳܙ ܡܰܬܢܰܟܪܝܳܢܽܘܬܐ ܕܥܰܡܐ ܩܰܕܡܝܐ ܘܒܰܝܬܝܽܘܬ ܥܰܡܐ ܐܚܪܝܐ ܕܒܝܰܕ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܗܰܘ ܕܐܺܝܣܚܩ ܨܳܪ ܛܽܘܦܣܶܗ܀

ܗܘܐ ܕܶܝܢ ܛܰܠܝܐ ܟܰܫܳܛܐ: ܗܢܐ ܦܶܬܓܳܡܐ ܠܰܝܬ ܒܥܶܒܪܝܐ ܘܠܐ ܒܣܽܘܪܝܝܐ܀

22- ܘܐܶܡܪ ܐܰܒܺܝܡܠܟ ܘܦܺܝܟܠ ܪܰܒ ܚܰܝܠܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܚܕܘܬ ܫܰܘܫܒܺܝܢܗ ܘܦܝ݂ܟܠ ܪܰܒܚܰܝܠܗ܀

23- ܗܳܫܐ ܝ̣ܡܰܝ ܠܺܝ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ: ܕܠܐ ܬܕܰܓܠ ܒܝ̣ ܘܒܛܽܘܗܡܝ ܘܒܫܰܪܒܰܬܝ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܬܰܥܘܶܠ ܒܺܝ܀

28- ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܰܒܪܗܡ ܫܒܰܥ ܦܰܪ̈ܳܬܳܐ ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ ܘܬܰܐܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܩܰܘ̈ܬܐ܀

31- ܡܛܠ ܕܬܰܡܢ ܝܺܡܰܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

1- ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ. ܐܒܪܗܡ܀ ܝܘܢܝܐ: ܐܒܪܗܡ: ܐܒܪܗܡ܀

2- ܘܐܣܶܩܝܗܝ ܬܰܡܢ ܠܰܥܠܳܬܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܨܠܝ̣ܒܐ܀ ܥܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܛܽܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܓܳܓܽܘܠܬܐ܀

3- ܘܰܕܒܪ ܠܰܬܪܝܢ ܥܠܰܝܡ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܐ̱ܪܙ ܬܪܶܝܢ ܓܰܝܳܣ̈ܐ܀ ܘܠܐܺܝܣܚܩ ܒܪܶܗ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܕܰܒܪܽܘܗܝ ܠܝܶܫܘܥ ܘܐܦܩܘܗܝ ܟܕ ܛܥܺܝܢ ܙܩܺܝܦܗ܀

7- ܗܐ ܢܘܪܐ ܘܩܰܝ̈ܣܐ: ܐܰܝܟܘ ܐܶܡܪܐ ܠܰܥܠܬܐ؟ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܝܟܘ ܥܶܪܒܐ ܠܰܡܫܰܡܠܳܝܽܘܬ ܦܺܐܪ̈ܐ܀

9- ܘܦܰܟܪܗ ܠܐܺܝܣܚܩ ܒܪܶܗ ܗ̄ ܠܐܴ ܚܰܘܺܝ ܕܕܳܒܚ ܠܗ. ܐܷܠܐ ܟܶܐܡܬ ܕܗ̇ܟܰܢܐ ܦܳܟܪܺܝܢ ܠܐܷܡܪܐ ܘܗ̇ܟܰܢܐ ܢܣܒܝܢ ܣܰܟܺܝܢܐ: ܟܶܐܡܰܬ ܐܝܟ ܡܰܛܥܐ ܒܗ܀

12- ܡܛܠ ܕܗܫܐ ܐܰܘܕܰܥܬ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܬ ܕܕܳܚܠܗ ܐܰܢܬ ܕܰܐܠܗܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܫܐ ܓܝܪ ܝܶܕܥܶܬ ܒܪܒܳܨ ܥܶܐ܀

13- ܘܗܐ ܕܶܟܪܐ ܚܰܕ ܐܰܚܺܝܕ ܒܣܰܘܟܬܐ ܒܩܰܪ̈ܢܬܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܱܚܺܝܕ ܒܢܶܨܒܬܐ ܕܣܰܐܒܰܩ: ܥܶܒܪܝܐ ܗܘ ܫܡܳܐ ܗ̇ܢܐ: ܚܽܘܣܝܐ ܘܫܽܘܒܩܢܐ ܡܶܬܬܰܪܓܰܡ܀ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܝܡ ܐܡ̇ܪ: ܕܡܶܚܕܐ ܡ̣ܢ ܛܽܘܪܐ ܐܷܬܝܠܶܕ ܐܺܝܠܢܐ ܘܡ̣ܢ ܐܺܝܠܢܐ ܐܷܡܪܐ. ܒܰܕܠܰܘ ܐܺܝܠܢܐ ܐܺܝܬ ܗܘܐ ܬܰܡܢ: ܡܨܰܠܚ ܗܘܐ ܩܰܝܣ̈ܐ܀

14- ܘܩܪܐ ܐܰܒܪܗܡ ܫܡܶܗ ܕܰܐܬܪܐ ܗܰܘ: ܡܪܝܐ ܢܶܚܙܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ: ܐܠܗܐ ܢܶܚܙܶܐ ܠܗ ܐܷܡܪܐ ܠܰܥܠܬܐ ܒܶܪܝ܀

20- ܗܳܐ ܝܶܠܕܬ݀ ܡܶܠܟܐ ܐܦ ܗ̣ܝ ܒܢܰܝ̈ܐ ܠܢܳܚܽܘܪ ܐܰܚܘܟ܀

21- ܠܥܽܘܨ ܒܘܟܪܶܗ ܘܰܠܒܽܘܙ ܐܰܚܽܘܗܝ ܘܠܰܩܡܽܘܐܝܶܠ ܐܰܒܘܗܝ ܕܳܐܪܳܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܱܒܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ܀

22- ܘܰܠܟܳܣܳܪ ܘܠܚܰܙܽܘ ܘܰܠܦܰܪܠܰܫ ܘܰܠܝܰܪܠܰܦ: ܘܠܰܒܬܽܘܐܝܶܠ܀

23- ܘܒܬܘܐܝܠ ܐܰܘܠܕ ܠܪܰܦܩܳܐ ܗ̄ ܡܣܰܝܒܪܢܽܘܬܐ܀

24- ܘܰܕܪܽܘܟܬܶܗ ܫܡܗ̇ ܪܽܘܡܐ ܘܝܶܠܕܬ݀ ܐܦ ܗ̣ܝ ܠܛܳܒܳܚ ܘܠܓܰܚܳܡ ܘܰܠܬܰܚܳܫ ܘܰܠܡܰܥܟܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ

2- ܘܡܺܝܬܰܬ݀ ܣܰܪܐ ܒܩܽܘܪܝܰܬ ܓܰܢ̱ܒܪ̈ܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܡܕܝܢܬܐ ܕܰܐܪܒܽܘܩ܀

4- ܘܶܐܩܒܿܘܪ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ ܡܺܝܬܿܰܬܿܝ. ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܐܘ̈ܝܢ܀

6- ܒܓܶܒܝܐ ܕܩܰܒܪ̈ܝܢ ܩܒܽܘܪ ܡܝ̣ܬܬܟ ܒܰܪܒܨ ܓܡܠ ܘܪܽܘܟܟ ܬܠܬ ܒܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܓܒܝ̈ܐ ܕܺܝܠܢ܀

8- ܘܰܒܥܰܘ ܠܺܝ ܡ̣ܢ ܥܶܦܪܘܢ ܒܪ ܨܳܚܳܪ܀

9- ܘܢܶܬܠ ܠܝ̣ ܡܥܰܪܬܐ ܐܰܥܺܝܦܬܐ ܕܺܝܠܗ ܕܒܰܣܛܰܪ ܚܰܩܠܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܥܰܪܬܐ ܥܦܝ̣ܦܬܐ ܕܰܐܓܽܘܪܣܐ ܗ̄ ܡܥܰܪܬܐ ܒܓܰܘ ܡܥܰܪܬܐ܀

15- ܐܰܪܥܐ ܐܰܪܒܰܥܡܐܐ ܐܢܘܢ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ ܕܟܶܣܦܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܪܥܐ ܕܐܪܒܰܥܡܐܐ ܗܝ ܬܪ̈ܰܝܢܝ ܙܽܘ̈ܙܐ ܕܟܶܣܦܐ܀

16- ܕܢܳܦܶܩ ܠܬܰܓܳܪܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܪܺܝܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܶܣܦܐ ܒܚܺܝܪܐ ܠܬܰܓܪ̈ܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܪܺܝܫ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

2- ܘܩܪܐ ܐܰܒܪܗܡ ܠܥܰܒܕܗ ܣܒܐ ܪܰܒ ܒܰܝܬܗ ܗ̄ ܠܐܠܝܥܙܪ ܕܰܪܡܣܽܘܩܝܐ܀ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܣܝ̣ܡ ܐܺܝܕܟ ܬܚܶܝܬ ܚܰܨܝ ܘܰܐܘܡܝܳܟ ܗ̄ ܦܪܘܩܐ ܕܡ̣ܢ ܚܰܨܗ ܐܰܘܟܝܬ ܙܰܪܥܶܗ ܕܳܢܰܚ ܒܰܒܣܪ܀

8- ܗܘ̣ܰܝܬ ܙܰܟܳܝ ܡ̣ܢ ܡܰܘܡ̈ܳܬܝ ܗ̇ܕܶܐ ܗ̄ ܗ̇ܢܐ ܫܡܐ ܒܰܠܚܘܕ ܒܟܠܗ̇ ܠܶܗܟܣܝ̣ܣ ܣܽܘܪܝ̣ܝ̣ܬܐ: ܟܕ ܒܒܪܬ ܩܠܐ ܣܰܓܺܝܐܢܝܐ ܗܘ܇ ܒܕܰܙܩܳܦ ܐܬܘܬܐ ܬܠܺܝܬܝܬܐ ܡܶܬܩܪܶܐ: ܘܒܢܽܘ̈ܩܙܶܐ ܡܶܬܟܬܶܒ. ܘܣܽܘܟܠܐ ܝܺܚܝ̣ܕܝܐ ܩܢܶܐ. ܘܐܢܫ̈ܺܝܢ: ܡܘܡܰܬܝ ܗ̇ܕܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܐܚܪܝܬܐ ܩܳܪܶܝܢ ܘܕܠܐ ܢܽܘܩ̈ܙܶܐ ܟܬܒܺܝܢ: ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ܀

10- ܘܩܡ ܐܶܙܠ ܠܐܴܪܡ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܠܰܩܪܺܝܬܐ ܕܢܳܚܽܘܪ ܗ̄ ܠܚܳܪܳܢ܀

14- ܘܬܺܐܡܪܝ ܠܝ̣: ܐܶܫܬܰܝ ܘܐܦ ܠܓܰܡ̈ܠܝܟ ܐܰܫܩܶܐ ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ ܘܪܒܳܨ ܩܽܘܦ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܙܩܳܦ ܩܽܘܦ ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ܀

19- ܐܦ ܠܓܰܡ̈ܠܰܝܟ ܐܷܡܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܫܩܝܳܐ ܐܢ݂ܐ܀ ܘܓܰܡܪܬ݀ ܠܡܰܫܩܳܝܽܘܬܗ ܒܰܦܬܚ ܓܳܡܰܠ܀

22- ܘܟܕ ܓܡܰܪܘ ܒܰܫܠܳܝ ܓܳܡܰܠ ܓܰܡ̈ܠܐ ܠܡܶܫܬܳܐ܀ ܘܬܪܝܢ ܫܶܐܪ̈ܝ̣ܢ ܒܰܪܒܳܨ ܫܺܝܢ ܥܠ ܐܝ̣̈ܕܝܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܽܘ̈ܠܒܐ܀

25- ܐܦ ܬܶܒܢܐ ܐܦ ܟܶܣܬܐ ܣܰܓܝ̣ ܠܢ ܗ̄ ܣܥܳܪ̈ܶܐ ܒܫܶܒ̈ܠܐ܀ ܐܦ ܠܓܰܡ̈ܠܰܝܟ ܐܰܫܩܳܐ ܒܰܙܩܦ ܩܘܦ ܠܐ ܚܰܬܺܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܦ ܠܗ̇ܕܶܐ ܒܰܪܒܨܐ ܩܳܪܶܐ. ܘܶܐܫ݂ܬܺܝܬ ܐܦ ܠܓܰܡ̈ܠܰܝܟ ܐܰܫܩܺܝܬ ܒܰܚܒܨ ܩܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܫܩܝܰܬ݀ ܒܰܦܬܚ ܝܽܘܕ ܟܶܐܡܬ ܗ̣ܝ܀

50- ܘܰܥܢܘ ܠܳܒܳܢ ܘܒܬܘܐܝܠ ܗ̄ ܐܰܚܽܘܗ̇ ܘܐܒܽܘܗ̇܀ ܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܳܟ ܛܳܒܬܐ ܐܰܘ ܒܺܝܫܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܺܝܫܬܐ ܚܠܳܦ ܛܳܒܬܐ܀

55- ܫܰܕܪܽܘܢܝ ܒܰܫܠܝ ܕܳܠܰܬ ܐܻܙܰܠ: ܦܳܩܽܘܕܐܻܝܬ܀ ܬܶܬܒ ܥܠܰܝܡܬܐ ܥܰܡܢ ܝ̣ܪܰܚ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܐܝܟ ܥܶܣܪܐ܀

59- ܘܫܰܕܪܘܗ̇ ܠܪܰܦܩܐ ܚܬܗܽܘܢ ܘܰܠܡܰܝܢܰܩܬ݂ܗ̇ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܐܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܗ̇ܠܶܝܢ ܕܐܺܝܬ ܠܗ̇܀

63- ܘܰܢܦܰܩ ܐܺܝܣܚܩ ܠܰܡܗܰܠܳܟܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܶܬܦܰܪܓܳܝܘ݂܀

65- ܘܢܶܣܒܰܬ݀ ܐ̱ܪܕܺܝܕܐ ܘܐܶܬܟܰܣܝܬ݀ ܒܰܒܠܥ ܐܳܠܰܦ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ

1- ܘܫܡܗ̇ ܩܶܢܛܽܘܪܳܐ ܘܝܶܠܕܬ݀ ܠܗ ܠܙܰܡܪܳܢ ܘܝܰܩܫܳܢ ܘܡܳܕܳܢ ܘܡܶܕܝܰܢ ܘܰܐܫܒܳܩ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ. ܘܰܫܘܳܚ܀

3- ܘܝܩܫܢ ܐܰܘܠܕ ܠܰܫܒܳܐ ܘܰܠܕܳܪܳܢ. ܘܒܢ̈ܝ ܕܪܢ ܗܘ̣ܘ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ ܐܰܫܽܘܕܺܝܡ ܘܠܳܛܫܺܝܡ ܘܳܐܡܺܝܡ܀

4- ܘܒܢ̈ܝ ܡܶܕܝܰܢ: ܥܦܳܐ ܘܚܳܦܳܪ ܘܰܚܢܽܘܟ ܘܰܐܒܺܝܕܳܥ ܘܶܐܠܕܳܥܳܐ ܒܰܫܠܝ ܠܡܰܕ. ܘܕܠܰܬ ܡܩܰܫܝܬܐ܀

8- ܘܐܷܬܟܢܶܫ ܠܘܬ ܥܰܡܗ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܶܬܬܰܘܣܰܦ܀

10- ܚܰܩܠܐܴ ܕܙܒܰܢ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܩܢܳܐ܀

13- ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܐܝܫܡܥܺܝܠ: ܢܒܺܝܽܘܬ ܘܩܰܕܳܪ ܘܰܐܪܒܳܠ ܘܡܰܒܣܰܡ ܘܡܰܫܡܰܥ ܘܪܽܘܡܳܐ ܘܡܰܣܳܐ ܘܚܳܕܳܪ ܘܬܰܝܡܳܐ ܘܰܢܛܽܘܪ ܘܰܢܦܶܫ ܘܰܩܕܶܡ܀

20- ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ ܡ̣ܢ ܦܳܕܳܢ ܕܳܐܪܳܡ ܒܰܙܩܦ ܦܶܐ ܘܕܠܰܬ: ܘܪܽܘܟܟܗܶܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܽܘܪܝܝܐ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܕܣܽܘܪܹܝܰܐ܀

22- ܘܳܐܠܨܺܝܢ ܒܢܝ̈ܗ̇ ܒܟܰܪܣܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܢܳܨܶܝܢ܀ ܐܰܩܽܘܠܐܰܣ ܘܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ܀ ܐܢ ܗܟܰܢܐ ܗܘ: ܠܡܳܢܐ ܚܰܝܐ ܐ̱ܢ݂ܐ ܒܰܦܬܚ ܚܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܳܢܐ ܠܝ̣ ܗ̇ܕܐ܀

ܘܐܙܠܬ݀ ܠܡܶܫܐܠ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ: ܟܒܰܪ ܠܘܬ ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ܀

23- ܬܪܶܝܢ ܥܰܡܡ̈ܺܝܢ ܒܰܡܥܰܝ̈ܟܝ܀ ܘܪܰܒܐ ܢܶܫܬܰܥܒܕ ܠܰܙܥܘܪܐ ܗ̄ ܥܺܝܣܽܘ ܠܝܰܥܩܘܒ܀

25- ܘܰܢܦܩ ܩܰܕܡܝܐ ܣܡܰܩܪܳܝ ܘܟܠܶܗ ܥܰܙ̈ܩܬܐ ܕܣܰܥܪܐ. ܝܰܘܢܝܐ: ܣܰܥܪܐ ܐܝܟ ܡܶܫܟܐ܀ ܘܰܩܪܬ݀ ܫܡܶܗ ܥܺܣܽܘ ܒܰܚܒܨ ܥܶܐ ܕܠܐܴ ܝܽܘܕ. ܗ̄ ܡܠܬ ܟܺܐܦܐ. ܘܒܨ̄: ܡܠܐ ܣܰܥܪܐ܀ ܥܰܪܰܒܝܐ: ܠܓܰܡܠܐܴ ܣܡܰܩܪܝܐ ܩܳܪܐ ܥܺܝܣ܀

26- ܘܒܬܪܗ ܢܦܰܩ ܐܰܚܘܗܝ ܘܐܝ̣ܕܶܗ ܐܰܚܝ̣ܕܐ ܒܥܶܩܒܗ ܕܥܺܣܽܘ ܗ̄ ܐ̱ܪܙ ܗܝ ܕܰܥܬܺܝܕ ܠܰܡܫܰܥܒܕܽܘܬܶܗ܀

ܘܩܪܬ݀ ܫܡܶܗ ܝܰܥܩܘܒ ܗ̄ ܐܰܚܺܝܕ ܥܶܩܒܐ܀

27- ܘܗܘܐ ܥܺܣܘ ܓܰܒܪܐ ܝܕܰܥ ܨܰܝܕܐ: ܓܰܒܪܐ ܕܒܰܪܐ ܗ̄ ܥܰܠܗܕܐ ܪܰܚܡܶܗ ܐܰܒܘܗܝ܀ ܘܝܰܥܩܘܒ ܓܒܰܪ ܬܰܡܝ̣ܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܦܰܗܝܐ ܘܥܳܡܰܪ ܒܡܰܫܟܢܐ ܗ̄ ܥܠܗܕܐ ܪܚܶܡܬ݂ܶܗ ܐܶܡܗ܀

30- ܐܛܥܶܡܰܝܢܝ ܡ̣ܢ ܣܽܘܡ̈ܩܐ ܣܘܡܩܐ ܗܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܒܽܘܫܳܠܐ ܣܽܘܡܩܐ ܗ̄ ܕܛܠܦ̈ܚܶܐ ܛܚܝ̣̈ܢܬܐ ܗܘܐ ܒܽܘܫܠܐ܀

ܡܛܠܗܢܐ ܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܐܰܕܽܘܡ ܗ̄ ܟܰܕ ܡܰܗܠ܀

31- ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܝܰܥܩܘܒ: ܙܰܒܢ ܠܝ̣ ܝܰܘܡܢܐ ܒܽܘܟܪܽܘܬܟ ܗ̄ ܒܕܰܠܗ̇ܝ ܕܪܰܒܐ ܢܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܰܙܥܽܘܪܐ ܡ̣ܢ ܐܶܡܗ ܫܡܰܥ: ܝ̣ܨܶܦ ܠܡܰܥܕܳܝܽܘ ܒܽܘܟܪܽܘܬܐ ܘܠܰܘ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܥܠܶܐ. ܘܓܰܠܝܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܬ ܒܽܘܟܪܽܘܬܐ ܨܒܳܐ ܠܡܶܩܢܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܠܗ̇ ܠܒܽܘܟܪܽܘܬܐ. ܠܐ ܡܶܬܡܰܨܝܢܺܝܬܐ ܗ̱ܝ ܗ̇ܕܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ

6- ܘܝ̣ܬܒ ܐܺܝܣܚܩ ܒܓܳܕܳܪ.

7- ܘܫܰܐܠܘܗܝ ܐܢܳܫ̈ܝ ܐܰܬܪܐ ܥܠ ܐܰܢܬܬܗ. ܘܐܡ̣ܪ: ܚܳܬܝ ܗܺܝ ܗ̄ ܒܰܙܢܐ ܕܰܐܒܘܗܝ ܣܥܰܪ܀

8- ܐܰܕܺܝ̣ܩ ܐܰܒܺܝܡܠܟ ܡܰܠܟܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܝܶܐ ܡ̣ܢ ܟܰܘܬܐ. ܘܰܚܙܝܗܝ ܠܐܺܝܣܚܩ ܟܕ ܡܓܰܚܟ ܥܡ ܪܰܦܩܳܐ ܐܰܢܬܬܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܶܫܬܥܶܐ ܐܝܟ ܒܰܥܠܐ ܥܡ ܒܥܺܝܠܬܗ. ܗ̇ܢܐ ܠܘ ܗ̱ܘ ܕܢܰܣܒܗ̇ ܠܣܰܪܐ ܐܶܡܗ: ܐܠܐ ܐܚܪܺܢܰܐܗ̱ܘ. ܟܠ ܓܶܝܪ ܡܰܠܟܐ ܕܩܐܡ ܠܰܦܠܶܫ̈ܬܝܶܐ: ܐܰܒܺܝܡܠܟ ܡܶܬܩܪܶܐ ܗ̄ ܐܰܒܐ ܘܡܰܠܟܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܶܪܥܘܢ ܠܡܶܨܪ̈ܝܐ ܘܩܶܣܰܪ ܠܪ̈ܗܘܡܝܶܐ܀

12- ܘܙܪܥ ܐܺܝܣܚܩ ܒܰܐܪܥܐ: ܘܐܫܟܰܚ ܒܫܰܢ̱ܬܐ ܗ̇ܝ ܡܳܐܐ ܕܣܥܪ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܰܕ ܒܰܡܐܐ ܕܣܥܪ̈ܐ܀

19- ܘܐܫܟܰܚܘ ܬܰܡܢ ܒܺܪܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܚܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܠܐ ܚܒܺܝܟܐ ܒܗ̇ ܐܝܢܝܽܘܬܐ ܢܽܘܟܪܝܬܐ ܕܟܶܒܪܝ̣ܬܐ ܘܰܣܛܰܪ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܰܡܪܐ ܕܠܐ ܡܰܝ̈ܐ: ܚܰܝܐ ܘܡܶܬܩܪܶܐ܀ ܘܡܶܬܩܪܶܐ ܫܡܗ̇ ܕܒܺܪܐ: ܥܰܣܩܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܘܠܐ܀

22- ܘܩܪܐ ܫܡܗ̇ ܪܚܒܽܘܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܪܘܰܚܬܐ܀

28- ܘܐܡ̣ܪܢ: ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܰܘܡܳܬܐ ܒܰܝܢܝܢ ܘܠܟ ܒܰܙܩܦ ܡܝܡ ܚܕܢܐܻܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܘܛܬܐ܀

33- ܘܩ̣ܪܐ ܫܡܗ̇ ܣܒܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܺܪܐ ܕܡܰܘܡܳܬܐ܀ ܘܗ̇ܕܶܐ ܐܚܪܺܬܐ ܗ̱ܝ ܡ̣ܢ ܗܝܿ ܕܰܚܦܰܪ ܐܰܒܘܗܝ ܘܰܩܪܗ̇ ܒܺܪ ܫܒܰܥ܀

34- ܘܰܢܣܒ ܐܰܢܬܬܐ ܠܝܽܗܘܕܺܝܬ ܒܰܪܬ ܒܺܪܺܝ ܚܺܝܬܳܝܐ. ܘܠܒܣܡܬ ܒܪܬ ܐܠܽܘܢ ܚܰܘܳܝܳܐ ܗ̄ ܒܕܐܷܫܬܰܠܰܚ ܡ̣ܢ ܛܰܝܒܘܬܐ ܥܺܣܘ܆ ܕܠܐ ܦܽܘܪܫܢ ܢܣܰܒ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܬ ܚܰܢܦ̈ܐ܀

35- ܘܗܘ̈ܝ ܡܰܡܪ̈ܳܢ ܠܪܽܘܚܶܗ ܕܺܐܝܣܚܩ ܘܕܪܰܦܩܐ. ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܪܪ̈ܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ

9- ܙܶܠ ܠܥܢ̈ܐ ܘܣܰܒ ܠܝ̣ ܡ̣ܢ ܬܰܡܢ ܬܪܶܝܢ ܓܕܰܝ̈ܐ ܕܥ̈ܶܙܐ ܕܛܳܒܝ̣ܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܪܶܝܢ ܓܕܰܝ̈ܐ ܪ̈ܰܥܕܐ ܘܛܒ̈ܐ: ܘܕܳܡܝܐ ܕܰܒܣܘ̣ܪܝ̣ܝ̣ܐ ܪܝܫ ܒܕܠܰܬ ܐܶܬܚܰܠܦܰܬ݀ ܒܛܽܘܥܝܰܝ. ܘܕܠܰܬ ܒܙܰܐܝ: ܒܰܕܥܰܡ ܥܽܘܗܕܢ ܓܕܰܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܝܬܝ̣ܪܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܘ̣ܗܕܢ ܥܶܙ̈ܐ܀

11- ܗܐ ܥܺܣܘ ܐܚܝ ܓܒܰܪ ܣܥܳܪ ܒܰܙܩܦ ܥܶܐ ܘܐܢ̇ܐ ܓܒܰܪ ܫܥܳܥ ܒܰܙܩܦ ܥܶܐ܀

13- ܘܐܡ̣ܪܰܬ݀ ܠܗ ܐܶܡܗ: ܥܠܰܝ ܠܰܘ̈ܛܬܟ ܒܶܪܝ ܗ̄ ܟܕ ܬܟܺܝܠܐ: ܕܒܽܘܪ̈ܟܬܐ ܘܠܰܘ ܠܰܘ̈ܛܬܐ ܡܩܰܒܠ ܐܳܡܪܐ ܗ̇ܠܶܝܢ܀

16- ܘܡܶܫܟܐ ܕܰܓܕܰܝ̈ܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܐܰܠܒܫܰܬ݀ ܥܠ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܶܪܡܰܬ݀܀

21- ܩܪܽܘܒ ܢܺܐ ܐܶܡܽܘܫܳܟ ܒܶܪܝ ܗ̄ ܩܪܽܘܒ ܗܟܺܝܠ܀

22- ܩܠܐ ܕܝܰܥܩܘܒ ܘܓܶܫܰܬ ܒܰܪܒܨ ܓܡܰܠ ܐܺܝܕ̈ܰܝܐ ܕܥܺܣܘ܀

23- ܡܛܠ ܕܗܘ̈ܝ ܐܝ̣̈ܕܘܗܝ ܐܝܟ ܐܝ̣̈ܕܝ ܥܺܣܘ ܐܰܚܘܗܝ ܣܥܳܪ̈ܳܢ ܒܰܙܩܦ ܥܶܐ ܘܪܺܝܫ܀

29- ܠܳܝܛ̈ܝܟ ܠܝ̣ܛܝ̣ܢ ܘܒܳܪ̈ܟܿܝܟ ܒܩܽܘܫܝ ܟܘܦ ܒܪܺܝܟܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܠܳܐܶܛ ܠܟ: ܠܺܝܛ. ܘܕܰܡܒܪܶܟ ܠܟ ܒܪܺܝܟ܀

33- ܘܬܘܰܗ ܐܺܝܣܚܩ ܬܰܘܗܬܐ ܪܰܒܬܐ ܒܰܦܬܚ ܬܰܐܘ ܗ̄ ܬܡܰܗ܀

ܘܒܰܪܶܟܬܶܗ ܘܐܦ ܒܪܺܝܟ ܢܶܗܘܐ ܗ̄ ܚܙܺܝ̣ ܕܠܐ ܡܶܬܬܘܶܐ ܥܠ ܒܽܘܪܟܬܐ ܕܰܒܛܽܘܥܝ̣ܝ̣ ܕܒܰܪܟܶܗ ܠܝܰܥܩܘܒ: ܐܶܠܐ ܡܥܰܦܶܦ ܠܗ̇. ܐ̱ܪܙ ܗ̇ܝ ܕܰܒܪܶܡܙܐ ܐܠܗܝܐ ܐܶܬܦܰܪܢܣܬ݀ ܗ̇ܝ ܕܰܗܘܬ܀

34- ܐܰܝܠܠ ܝ̣ܠܶܠܬܐ ܪܰܒܬܐ ܒܰܪܒܨ ܠܡܰܕ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚܐ܀

35- ܥܠ ܐܰܚܘܟ ܒܢܶܟܠܐ: ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܒܨܕܘܐ: ܘܩܰܒܠ ܐܶܢܝܢ ܒܽܘܪ̈ܟܬܟ ܗ̄ ܠܒܽܘܪ̈ܟܬܟ܀

37- ܘܒܰܥܒܘܪܐ ܘܰܒܚܰܡܪܐ ܣܡܰܟܬܿܗ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܐܘ܀

40- ܘܥܠ ܚܰܪܒܟ ܬܺܚܐ: ܝܰܘܢܝܐ: ܣܰܝܦܟ܀ ܘܐܢ ܬܬܽܘܒ: ܢܶܥܒܰܪ ܢܺܝܪܶܗ ܡ̣ܢ ܨܰܘܪܟ ܗ̄ ܒܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܡܨܶܐ ܒܰܪܢܫܐ ܠܡܶܩܢܐ ܛܒ̈ܬܐ ܐܰܘ ܒܺܝ̈ܫܬܐ ܘܠܰܘ ܒܰܚܪܳܩܐ ܐܘ ܒܚܶܠܩܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

3- ܘܢܰܟ݂ܒܿܪܳܟ ܘܢܰܣܓܶܝܟ ܒܪܽܘܟܟ ܟܘܦ ܘܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ ܘܪܒܨ ܓܳܡܰܠ܀

9- ܘܰܢܣܒ ܠܒܣܡܬ ܒܪܬ ܐܝܫܡܳܥܺܝܠ ܗ̄ ܟܕ ܚܙܐ ܥܺܣܘ ܠܝܰܥܩܘܒ ܕܰܠܘܬ ܚܠܗ ܠܒܢ ܐܙܠ ܠܡܶܣܰܒ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܬܗ: ܪܰܛܶܢ ܒܶܗ. ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܠܒܪܬ ܕܕܶܗ ܢܣ݂ܒ. ܡܶܐܠܰܬ ܩܿܪܐ ܠܗ̇ܕܐ. ܕܒܫܡ ܝܒܡܬܗ̇ ܩܪܗ̇ ܥܶܒܪܝܐ܀

ܚܬܗ ܕܰܢܒܺܝܘܬ ܗ̄ ܠܫܽܘܪܪ ܝܽܘܒܠܐ ܥܘܗܕܳܢ ܐܰܚܐ ܡܰܝܬܶܐ ܟܬܒܐ܀

11- ܡܛܠ ܕܥܶܪܒܰܬ݀ ܫܶܡܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܪܰܒ ܕܶܟܪܢܐܻܝܬ ܒܕܰܠܦܽܘܬ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ: ܫܶܡܫܐ: ܢܶܩܒܬܢܝ ܘܣܰܗܪܐ ܕܟܪܢܝ. ܘܰܠܦܽܘܬ ܣܽܘܟܠܐ ܒܗܶܦܟܐ: ܟܶܐܡܰܬ ܐܰܝܟ ܪܶܥܝܢ ܐܰܣܛܪ̈ܳܘܠܳܘܓܽܘ: ܫܶܡܫܐ ܕܟܪܢܝ ܘܣܰܗܪܐ ܢܶܩܒܬܢܝ. ܘܣܽܘܪܝܝܐ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܢܳܩܶܦ܆ ܘܝܰܘܢܝܐ ܠܣܽܘܟܠܐ܀

ܘܢܣܰܒ ܡ̣ܢ ܟܺܐܦ̈ܐ ܕܐܰܬܪܐ ܘܣܡ ܐܶܣܳܕܰܘ̈ܗܝ ܘܕܡܶܟ ܗ̄ ܕܡܬܦܰܪܬܟ ܗܘܐ ܒܪܶܥܝܢܶܗ ܘܐܡ̇ܪ: ܕܡܢܐ ܐܰܘܬܪ̈ܳܢܝ ܒܽܘܪ̈ܟܬܐ: ܕܗܐ ܡ̣ܢ ܒܰܝܬܝ ܐܶܬܢܰܟܪܺܝܬ܀ ܒܽܘܝܐܐ ܒܓܶܠܝܢܐ ܥܒܰܕ ܠܗ ܐܠܗܐ܀

12- ܘܚܙܐ ܒܚܶܠܡܗ ܘܗܐ ܣܶܒܠܬܐ ܩܳܝܡܐ ܒܰܐܪܥܐ ܘܪܺܝܫܗܿ ܡܳܛܶܐ ܠܰܫܡܰܝܐ. ܘܗܐ ܡܰܠܐܟ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܗܐ ܣܠܩܺܝܢ ܘܢܚܬܺܝܢ ܒܗ̇ ܗ̄ ܐ̱ܪܙ ܗܝ ܕܐܦ ܟܺܐܢ̈ܐ ܗ̇ܟܰܢܐ ܡܕܰܝܪܺܝܢ ܒܰܫܡܰܝܐ܀

13- ܐܰܪܥܐ ܕܕܳܡܟ ܐܰܢܬ ܥܠܝܗ̇: ܠܟ ܐܬܠܝ̣ܗ̇ ܘܠܙܰܪܥܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܕܰܡܺܝܟ ܐܰܢܬ ܥܠܶܝܗ̇܀

16- ܫܰܪܺܝܪܐܻܝܬ ܐܝ̣ܬ ܡܪܝܐ ܒܐܬܪܐ ܗ̇ܢܐ ܘܐܢ̇ܐ ܠܐ ܝܶܕܥܶܬ ܗ̄ ܥܕܰܡܐ ܠܗܝܕܶܝܟ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܺܝܬ ܕܰܐܠܗܐ ܒܟܠ ܕܽܘܟ ܗ̣ܘ ܘܠܐ ܡܶܬܥܪܶܐ܀

18- ܘܢܣ݂ܒ ܟܺܐܦܐ ܕܣܡ ܐܣܕܘ̈ܗܝ ܘܥܰܒܕܗ̇ ܩܳܝܡܬܐ ܘܰܢܣܰܟ ܡܶܫܚܐ ܒܪܺܝܫܗ̇ ܗ̄ ܐ̱ܪܙ ܥܺܕܬܐ ܕܰܒܡܽܘܪܘܢ ܡܶܬܡܰܫܚܐ܀

19- ܘܩܪܐ ܝܰܥܩܘܒ ܫܡܶܗ ܕܐܰܬܪܐ ܗܰܘ ܒܶܝܬ ܐܺܝܠ ܗ̄ ܒܰܝܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܒܪܰܡ ܠܽܘܙ ܫܡܶܗ ܠܐܰܬܪܐ ܗ̇ܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐܡܽܘܣ܀

22- ܘܟܠ ܕܬܶܬܠ ܠܝ̣܆ ܡܰܥܣܳܪܘ݂ ܐܥܣܪ ܠܟ ܗ̄ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܥܶܣܪܐ ܐܦܪܘܫ ܠܟ ܐܠܗܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ

3- ܘܡܥܰܓܠܺܝܢ ܟܺܐܦܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܡܥܰܪܓܠܺܝܢ܀

6- ܫܠܶܡ ܗ̱ܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܠܺܝܡ ܗ̣ܘ܀

7- ܗܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܝܰܘܡܐ ܩܰܝܳܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝܰܘܡܐ ܣܰܓܝ̣܀

9- ܪܚܺܝܠ ܐܶܬܬ݀ ܥܰܡ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܐܒܘܗ̇: ܡܛܠ ܕܪܳܥܺܝܬܐ ܗ̣ܝ ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ܀

11- ܘܢܰܫܩܗ̇ ܝܰܥܩܘܒ ܠܪܚܺܝܠ ܗ̄ ܒܕܰܐ̱ܚܝܳܢܬܗ ܗܘܬ ܘܠܰܘ ܒܪܶܓܰܬ ܓܒܪܽܘܬܐ܀

12- ܘܐܪܝ̣ܡ ܩܠܶܗ ܘܒܟܐ܀ ܘܚܰܘܝ ܝܰܥܩܘܒ ܠܪܚܝܠ: ܕܰܐܚܰܐܗ̱ܘ ܕܰܐܒܽܘܗ̇ ܗ̄ ܠܟܠ ܐܰܝܢܐ ܐ̱ܚܝܳܢܐ: ܐܰܚܐ ܡܥܳܕ ܢܶܩܪܐ ܟܬܒܐ܀

15- ܫܰܪܺܝܪܐܻܝܬ ܐܚܝ ܐܰܢܬ: ܬܶܦܠܚܢܝ ܡܰܓܢ. ܚܰܘܢܝ ܡܢܰܘ ܐܰܓܪܟ؟ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܐܚܝ ܐܢܬ: ܠܐ ܬܶܦܠܘܚ ܠܝ̣ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܡܰܓܢ܀

16- ܫܡܗ̇ ܕܩܰܫܺܝܫܬܐ ܠܶܝܰܐ ܒܪܒܨ ܠܡܰܕ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚܐ ܗ̄ ܠܐܘܬܐ܀

ܘܫܡܗ̇ ܕܰܙܥܽܘܪܬܐ ܪܚܝܠ ܗ̄ ܐܘܪܚܐ ܕܐܠܗܐ܀

17- ܘܥܰܝܢ̈ܝܗ̇ ܕܠܶܝܰܐ ܪ̈ܰܟܺܝܟܢ ܗܘ̈ܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܚܺܝ̈ܠܢ܀ ܘܪܚܝܠ ܫܰܦܺܝܪܐ ܗܘܬ ܒܚܶܙܘܗ̇ ܘܝܳܐܝܳܐ ܩܽܘܒܠܠܳܗ̇ ܒܰܫܠܝ ܒܶܝܬ ܘܠܡܰܕ ܩܰܕܡܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܦܰܐܝܐ ܒܰܐܦ̈ܝܗ̇܀

24- ܘܝܰܗܒ ܠܗ̇ ܒܰܙܩܦ ܠܡܰܕ ܠܒܢ ܠܠܶܝܰܐ ܒܰܪܬܗ ܠܙܶܠܦܐ ܗ̄ ܣܩܺܝܠܬܐ܀

27- ܫܰܠܡ ܡܶܫܬܘܬܗ̇ ܕܗ̇ܕܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܡܠܐ ܫܰܒܘܥܐ ܕܗ̇ܕܐ܀

29- ܘܝܰܗܒ ܠܒܢ ܠܪܚܝܠ ܒܰܪܬܗ ܠܒܰܠܗܳܐ ܗ̄ ܝ̣ܕܰܥܬܐ܀

31- ܘܚܙܐ ܡܪܝܐ ܕܣܰܢܝܐ ܗ̱ܝ ܠܶܝܰܐ ܗ̄ ܒܥܰܝ̈ܢܝ ܒܰܥܠܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܶܣܬܢܝܐ܀

ܘܦܬܰܚ ܡܰܪܒܥܗ̇ ܗ̄ ܐܰܝܟ ܕܠܰܕܣܰܪܐ ܘܪܰܦܩܰܐ. ܕܢܶܕܥܘܢ ܕܰܒܡܽܘܠܟܢܐ ܐܠܗܝܐ ܡܶܬܝܰܒܠܺܝܢ܀

32- ܘܰܩܪܬ݀ ܫܡܶܗ ܪܽܘܒܺܝܠ ܗ̄ ܒܪܐ ܕܚܶܙܘܐ܀

ܫܶܡܥܘܢ ܗ̄ ܫܡܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܐ܀

ܠܘܝ ܗ̄ ܡܰܚܒܢܐ܀ ܝܗܘܕܐ ܗ̄ ܬܰܘܕܝ̣ܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ

1- ܘܛܶܢܬ݀ ܒܚܬܗ̇ ܒܰܪܒܨ ܛܶܝܬ܀ ܗܰܒ ܠܝ̣ ܒܢܰܝ̈ܐ: ܘܐܠܐ ܡܳܝܬܐ ܐ̱ܢ݂ܐ ܗ̄ ܩܛܠܐ ܐ̱ܢ̣ܐ ܢܰܦܫܝ܀

6- ܕܳܢܢܝ ܐܠܗܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܳܢ ܠܝ̣܀

8- ܢܰܦܬܳܠܺܝ ܗ̄ ܗܦܰܟ ܐܶܫܬܘܺܝ ܠܝ̣܀

12- ܓܰܕ ܗ̄ ܓܰܕܐ܀

13- ܘܐܡܪܬ݀ ܠܶܝܐ: ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܝ ܕܫܰܒܚ̈ܳܢܝ ܒܢ̈ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܽܘܒܬܢܺܝܬܐ ܐܢ݂ܐ ܡܛܠ ܕܝܗ̈ܒܢ ܠܝ̣ ܛܽܘܒܐ. ܗ̇ܕܐ ܡܰܘܕܥܐ: ܕܫܰܒܚ̈ܢܝ ܒܢ̈ܬܐ: ܘܰܒܛܽܘܥܝ̣ܰܝ̣ ܒܣܽܘܪܝ̣ܝ̣ܐ ܐܶܬܚܰܠܦܰܬ݀ ܢܽܘܢ ܒܝܽܘܕ ܘܰܙܩܦ ܚܶܝܬ ܒܰܦܬܚܐ ܘܐܶܬܬܰܗܡܝܘ ܢܽܘܩ̈ܙܶܐ܀ ܐܳܫܺܝܪ ܗ̄ ܥܽܘܬܪܐ ܐܰܘ ܛܽܘܒܐ ܐܰܘ ܬܶܫܒܘܚܬܐ܀

14- ܘܐܶܙܠ ܪܽܘܒܺܝܠ ܒܝܰܘܡ̈ܝ ܚܨܳܕܐ ܕܚ̈ܶܛܶܐ: ܘܶܐܫܟܰܚ ܝܰܒܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܚܰܩܠܐܴ ܗ̄ ܚܰܙܘܪ̈ܐ ܕܝܰܒܪ̈ܽܘܚܶܐ. ܝܰܒܪ̈ܽܘܚܶܐ ܕܕܰܒܪܐ ܝܰܘܡܢܐ ܠܐ ܡܶܬܐܰܟ̈ܠܢܶܐ ܐܶܢܘܢ܇ ܐܠܐ ܗ̇ܠܶܝܢ ܕܫܰܝܢܐ܆ ܕܰܒܢ̈ܬ ܓܰܢ̈ܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܡܶܬܐܰܟܠܝ̣ܢ܀

18- ܐܺܝܣܳܟܳܪ ܗ̄ ܐܰܓܪܐ܀

20- ܙܰܒܕܢܝ ܐܠܗܐ ܙܶܒܕܐ ܛܒܐ ܒܰܪܒܨ ܙܰܐܝ ܘܩܽܘܫܝ ܕܠܰܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܛܒܬܐ܀

ܙܒܳܘܠܳܘܢ ܗ̄ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܐ܀

22- ܘܰܩܪܬ݀ ܫܡܗܿ ܕܺܝܢܳܐ ܗ̄ ܟܺܐܢܽܘܬܐ܀

24- ܝܰܘܣܦ ܗ̄ ܬܰܘܣܶܦܬܐ܀

27- ܢܰܣܺܝܬ ܕܒܰܪܟܰܢܝ ܐܠܗܐ ܡܶܛܠܬܟ ܗ̄ ܢܰܚܫܶܬ܀

32- ܟܠ ܐܡ̣ܪܐ ܕܰܩܪܳܚ ܘܦܰܝܣܟܳܝ ܗ̄ ܕܠܐ ܩܰܪ̈ܢܶܐ ܘܒܠܫ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܠ ܥܶܪܒܐ ܦܬܺܝܟܐ ܐܰܘ ܫܚܺܝܡܐ܀ ܘܟܠ ܐܶܡܪܐ ܕܳܐܟܶܡ ܒܚܶܘܪ̈ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܠ ܪܳܥܘܝܐ: ܫܚܪܐ ܒܐܷܡܪ̈ܶܐ܀

33- ܘܬܶܣܗܰܕ ܥܠܰܝ ܙܟܘܬܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܬܶܥܢܶܝܢܝ ܟܺܐܢܽܘܬܝ܀

36- ܘܥܒ̣ܕ ܡܰܪܕܶܐ ܬܠܬܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܒܰܝܢܘܗܝ ܠܠܒܢ: ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܪܒܨܐ ܕܠܰܬ ܡܩܰܫܝܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ ܘܕܠܰܕ܀

37- ܘܢܣ̣ܒ ܠܗ ܝܰܥܩܘܒ ܙܶܩ̈ܬܶܐ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܐܘ ܚܶܘܪ̈ܬܐ ܪ̈ܛܝ̣ܒܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܽܘܛܪܳܐ ܐܣܛܘ̣ܪܟܐ܀ ܕܠܽܘܙܐ ܘܕܕܘܠܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܓܰܘܙܐ ܘܰܕܕܘܠܒܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܙ ܗ̇ܝ ܕܠܦܺܐܪ̈ܝܐ ܘܠܐ ܦܺܐܪ̈ܝܐ ܡܒܰܪܟ ܐܠܗܐ܀

ܘܰܩܠܰܦ ܒܗܶܝܢ ܩܠܳܦ̈ܐ ܚܶܘܪ̈ܬܐ܀

38- ܘܰܕܥܰܨ ܐܶܢܝܢ ܠܙܩ̈ܬܐ ܕܰܩܠܰܦ ܒܪ̈ܳܗܛܶܐ ܕܡܰܝ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܣܡ ܐܶܢܝܢ ܠܚܽܘܛܪ̈ܶܐ ܕܰܩܠܦ ܒܓܶܒܝ̈ܬܐ ܕܡܰܫܩܝ̈ܢܶܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܕܟܕ ܡܰܨܕ̈ܢ ܒܙܶܩ̈ܬܐ ܕܰܡܓܰܘ̈ܙܳܢ܆ ܡܓܰܘ̈ܢܢܶܐ ܢܺܐܠܕ̈ܢ. ܘܗܕܐ ܠܰܕܦܺܝܠܳܣܳܘ̈ܦܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܕܳܡܝܐ: ܕܐܡܪܺܝܢ: ܕܝܰܠܕܐ ܙܰܒܢ̈ܝ̣ܢ ܣܰܓܝ̈ܐܢ ܠܰܕܡܽܘܬܐ ܕܡܶܬܗܰܓܓܳܐ ܐܰܢܬܬܐ܇ ܟܕ ܡܩܰܒܠܐ ܙܰܪܥܐ ܗܳܘܶܐ ܕܕܳܡܶܐ. ܘܠܐ ܕܡܺܝܪܐ܇ ܐܢ ܡ̣ܢ ܚܽܘܫܳܒ̈ܐ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܡܶܬܬܰܥܒܕܐ ܗܽܘܠܶܐ ܕܦܰܓܪܐ. ܒܕܰܠܣܰܓܺܝ̈ܐܐ ܡ̣ܢ ܚܙܳܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܟܠܺܝܢ ܚܰܡܽܘܨܐ: ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܕܩܳܗ̈ܝܢ ܫܶܢ̈ܐ܀

41- ܘܰܒܟܠ ܫܢܳܐ ܕܚܳܡܐ ܥܳܢ̈ܳܐ ܗ̄ ܕܥܳܗܪܐ ܘܒܳܚܫܐ. ܘܒܪܬ ܩܠܐ ܕܥܢ̈ܐ: ܐܝܟ ܕܐܢܫ̈ܐ. ܒܕܘܟ ܡܰܢ ܚܕܢܐܻܝܬ ܡܶܬܢܰܣܒܐ ܘܒܕܽܘܟ ܣܰܓܺܝܢܐܻܝܬ: ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܚܡ̈ܢ ܥܢ̈ܐ ܥܠ ܙܶܩ̈ܬܐ: ܕܢܶܚܡ̈ܝܳܢ ܒܙܩ̈ܬܐ. ܘܒܟܠܗܘܢ ܨܚܚ̈ܶܐ ܒܝܽܘܕ ܗ̣ܝ ܘܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܓܪܰܡܡܰܛܺܝܩܳܝܳܐ ܢܶܚܡ̈ܢ ܙܳܕܩ ܒܶܠܥܕ ܝܽܘܕ܀

 

 ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ

10- ܩܪ̈ܳܚܐ ܘܦܰܝܣ̈ܟܝܐ ܘܒܪ̈ܕܐ ܒܩܽܘܫܝ ܕܳܠܰܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܘܪ̈ܐ ܘܡܦܬܟ̈ܐ ܘܩܘܢ̈ܐܐ. ܒܝܕ ܥܶܐ ܘܐܠܰܦ ܓܰܘܢ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܚܶܘܪ̈ܐ ܠܐܽܘܟܡ̈ܶܐ. ܒܪܰܡ ܗ̇ܘ ܕܥܰܡܽܘܛ܆ ܩܘܢܳܥܐ ܗ̱ܘ. ܘܗܰܘ ܕܫܦܶܐ܆ ܩܘܢܐܐ. ܘܒܪܕܐ ܕܐܰܪܐܒܝܐ ܫܰܡܰܛ ܩܪܐ ܠܗ. ܥܠ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܢܿܦܠ܀

19- ܘܓܶܢܒܰܬ݀ ܪܚܝܠ ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܕܰܐܒܘܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܰܣ: ܠܕܶܡܘ̈ܬܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܠܬܰܪܰܐܦܺܝܢ ܗ̄ ܕܬܚܣܽܘܟ ܐܰܒܘܗ̇ ܡ̣ܢ ܕܶܚܠܰܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܓܶܢܒܰܬ݀ ܐܶܢܘܢ: ܘܠܰܘ ܕܗ̣ܝ ܨܳܠܝܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ܀

20- ܘܓܢ݂ܒ ܝܰܥܩܘܒ ܠܶܒܶܗ ܕܠܒܢ ܐܳܪܡܝܐ: ܡܛܠ ܕܠܐ ܚܰܘܝܶܗ ܕܐܙܶܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܰܫܝ̣ ܕܝܢ ܝܰܥܩܘܒ ܠܶܒܗ ܡ̣ܢ ܠܒܢ ܣܽܘܪܝ̣ܝ̣ܐ ܗ̄ ܠܐ ܓܠܐ ܠܗ ܠܠܒܢ܀

24- ܕܰܠܡܐ ܬܡܰܠܠ ܥܡ ܝܰܥܩܘܒ: ܡ̣ܢ ܛܒܬܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܒܺܝܫܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܠܡܐ ܬܡܰܠܠ ܥܡ ܝܰܥܩܘܒ ܒܺܝ̈ܫܬܐ܀

30- ܘܗ̇ܫܐ ܡܹܐܙܰܠ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢܬ: ܒܰܚܒܨ ܡܺܝܡ܀

34- ܘܣܡܰܬ݀ ܐܶܢܘܢ ܒܰܥܒܺܝܛܐ. ܒܰܫܠܝ ܥܶܐ ܘܰܚܒܨ ܒܶܝܬ. ܕܓܰܡܠܐ ܗ̄ ܣܰܪܓܐ ܕܓܰܡܠܐܴ܀

ܘܡܳܫ ܠܒܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܓܫܓܫ ܘܒܨܐ. ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܐܶܢܘܢ܀

46- ܘܐܡ̣ܪ ܝܰܥܩܘܒ ܠܐܱܚܰܘ̈ܗܝ: ܠܰܩܶܛܘ ܟܺܐܦ̈ܐ ܗ̄ ܠܰܡܫܰܡܫܢ̈ܰܘܗܝ: ܒܕܰܐܚ̈ܐ ܠܰܝܬ ܗܘܐ ܠܝܰܥܩܘܒ ܗܳܪܬܰܡܢ܀

47- ܘܝܰܥܩܘܒ ܩܪܝܗܝ ܓܶܠܥܳܕ ܗ̄ ܕܰܘܩܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܠܠܐ ܣܗܕܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ

2- ܘܰܩܪܐ ܫܡܶܗ ܕܰܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܡܰܚܢܺܝܡ ܗ̄ ܡܰܫܪܺܝܬܐ. ܒܰܕܬܰܡܢ ܚܙܳܐ ܡܰܫܪܺܝܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܫܰܪܝܐ ܟܶܐܡܰܬ ܡܰܠܐܟ̈ܐ܀

4- ܗܟܰܢܐ ܐܡ̇ܪ ܥܰܒܕܟ ܝܰܥܩܘܒ ܗ̄ ܒܕܰܩܢܰܛ ܣܰܓܝ̣ ܡ̣ܢ ܒܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܥܺܣܘ܆ ܗ̇ܢܐ ܟܠܗ ܡܶܬܡܰܟܰܟ ܠܗ܀

8- ܥܠ ܡܰܫܪܺܝܬܐ ܚܕܐ ܘܢܶܚܪܒܝ̣ܗ̇ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀

11- ܘܢܶܡܚܶܝܢܝ: ܐܷܡܐ ܥܡ ܒܢܶܝ̈ܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܡܚܝܢܝ ܘܠܐܷܡܐ ܥܡ ܒܢܰܝ̈ܐ܀

16- ܘܰܪܘܰܚܬ݂ܐ ܥܒܶܕܘ ܒܰܦܬܚ ܘܰܐܘ ܘܪܽܘܟܟ ܬܐܘ ܒܶܝܬ ܓܙܪܐ ܠܓܙܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܛܰܘܪܐ ܒܶܝܬ ܡܰܪܥܺܝܬܐ ܘܠܡܰܪܥܺܝܬܐ ܗ̄ ܕܣܰܓܝ ܢܶܬܚܘܐ ܩܽܘܪܒܢܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܥܺܣܘ. ܝܕܥ ܗܘܐ ܓܝܪ ܠܝܰܥܢܽܘܬܶܗ܀

20- ܟܒܰܪ ܢܶܣܒ ܒܰܐܦ̈ܝ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀

22- ܠܡܰܕܒܪܐ ܕܝܳܒܳܩ ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ ܘܒܶܝܬ܀

24- ܘܶܐܬܟܰܬܫ ܓܰܒܪܐ ܥܰܡܗ ܥܕܰܡܐ ܕܰܣܠܩ ܫܰܦܪܐ ܗ̄ ܕܢܶܬܠܰܒܒ ܘܠܐ ܢܙܽܘܥ ܡ̣ܢ ܥܺܣܘ ܡܚܰܘܐ ܠܗ ܡܰܠܐܟܐ ܕܐܦܠܐ ܪܽܘܚܢܐ ܡܶܬܡܨܶܐ ܚܰܝܠܶܗ܀

25- ܘܩܪܒ ܠܰܚܪܽܘܬܗ ܘܫܢܳܬ݀ ܒܰܙܩܦ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܓܫܦ ܒܰܦܬܝܐ ܕܥܰܛܡܶܗ ܘܢܰܫ ܗ̄ ܕܢܶܕܥ ܕܠܰܘ ܒܰܟܝܢܐ ܙܟܐ ܠܡܰܠܐܟܐ ܐܠܐ ܒܨܶܒܝܢܐ܀

26- ܠܐ ܐܶܫܰܕܪܟ: ܐܶܠܐ ܐܢ ܒܰܪܶܟܬܳܢܝ ܗ̄ ܒܰܡܕܰܒܪܢܽܘܬܐ ܡܶܫܬܰܡܫ̈ܢ ܗ̇ܠܶܝܢ. ܘܶܐܠܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܦܰܓܪܢܐ ܠܪܽܘܚܢܐ ܟܳܠܐܷ܀

28- ܠܐ ܢܶܬܩܪܶܐ ܬܘܒ ܫܡܟ ܝܰܥܩܘܒ: ܐܶܠܐ ܝܺܣܪܳܐܝܶܠ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܡܶܣܬܰܘܰܕ ܗܘܐ ܥܰܡܗ ܡܰܠܐܟܐ ܘܥܰܠܗܝ ܚܳܙܶܐ ܐܠܗܐ ܫܰܡܗܶܗ܀ ܘܝܺܣܪܐܝܠ ܒܐܴܠܦ ܘܕܠܐ ܐܴܠܰܦ ܡܶܬܟܬܶܒ܀ ܢܶܗܘܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܐܠܰܦ ܒܐܰܡܺܝܢܽܘ܀

30- ܘܩܪܐ ܫܡܶܗ ܕܰܐܬܪܐ ܗܰܘ ܦܢܽܘܐܝܶܠ ܗ̄ ܐܰܦܝ̈ ܐܠܗܐ܀

31- ܘܗ̣ܘ ܡܰܣܡܶܐ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܚܪܘܬܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܚܰܓܰܪ ܗ̱ܘܐ ܡ̣ܢ ܥܰܛܡܗ܀

32- ܡܶܛܠܗܕܐ ܠܐ ܐܟܠܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܐܝܠ ܓܝܳܕܐ ܕܓܶܢܶܫܝܳܐ. ܒܰܪܒܨ ܓܡܰܠ ܘܢܽܘܢ ܓܝܕܐ ܗܰܘ ܕܢܰܫ. ܘܒܰܟܬܒ̈ܐ ܐܣܚ̈ܐ ܘܰܪܺܝܕܐ ܗ̱ܘ܇ ܘܠܰܘ ܓܝܕܐ ܗ̱ܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ

2- ܘܠܪܚܺܝܠ ܘܠܝܰܘܣܦ ܒܚܰܪܬܐ ܗ̄ ܠܕܝܰܬܺܝܪ ܪܚܺܝܡܺܝܢ܆ ܐܚܪ̈ܝܶܐ ܥܳܒܕ. ܕܰܒܩܰܕܡܝܐ ܢܫܰܗܶܐ ܚܶܡܬܶܗ ܕܥܺܣܘ܀

4- ܘܪܗܶܛ ܥܺܣܘ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܘܥܰܦܩܶܗ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܫܰܝܢܗ̇ ܠܰܪܓܺܝܙܽܘܬܗ܀

9- ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܥܺܣܘ: ܐܝ̣ܬ ܠܝ̣ ܘܣܰܓܝ̣ ܠܝ̣ ܐܚܝ: ܩܰܕܐ ܕܺܝܠܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܗܘ̈ܝܢ ܠܟ ܗ̇ܢܶܝܢ ܕܺܝܠܟ܀

11- ܣܰܒ ܒܽܘܪܟܰܬܝ ܒܰܦܬܚ ܟܘܦ܀

17- ܩܪܐ ܫܡܶܗ ܕܰܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܣܟܘܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܫܟ̈ܢܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

2- ܘܚܙܗ̇ ܫܟܺܝܡ ܒܰܪ ܚܡܘܪ ܚܰܘܳܝܳܐ ܪܰܒܐ ܕܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܡܒܰܕܩܢܐ܀

3- ܘܢܶܦܩܰܬ݀ ܢܰܦܫܶܗ ܒܬܪ ܕܺܝܢܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܚܪ ܒܬܪ ܢܰܦܫܗ̇ ܕܕܝܢܐ܀

5- ܘܝܰܥܩܘܒ ܫܡܰܥ ܕܛܰܡܰܐܐ ܒܰܦܬܚ ܛܶܬ ܘܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܣܰܝ̣ܒ܀

8- ܗܒܘ̣ܗ̇ ܠܗ ܐܰܢܬܬܐ ܒܰܫܠܝ ܗܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܒܘܢܗ̇܀

9- ܘܶܐܬܚܰܬܰܢܘ ܥܰܡܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܰܬܶܢܘ ܠܰܢ܀

12- ܐܰܣܓܰܘ ܥܠܰܝ ܛܒ ܡܰܗܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܶܪܢܺܝܬܐ܀

13- ܥܠ ܕܛܰܡܰܐܘ ܒܰܦܬܚ ܛܶܝܬ ܘܡܺܝܡ܀

21- ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܗ̇ܠܶܝܢ ܫܰܠܡܝ̣ܢ ܐܶܢܘܢ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ ܥܰܡܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܫܰܝܢ̈ܶܐ ܐܶܢܘܢ ܗ̄ ܡܫܰܝܢܢ̈ܶܐ܀

25- ܘܰܗܘܐ ܒܝܰܘܡܐ ܬܠܺܝܬܝܐ ܟܕ ܚܰܣܢܘ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܘܢ ܗ̄ ܥܰܫܢܘ܀ ܢܣܰܒܘ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܫܶܡܥܘܢ ܘܠܶܘ̣ܝ ܐܰܚܝ̈ܗ̇ ܕܕܝܢܐ: ܓܒܰܪ ܚܰܪܒܗ ܗ̄ ܠܰܘ ܗ̣ܢܽܘܢ ܒܰܠ̈ܚܘܕܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠܘ ܘܰܩܛܰܠܘ ܟܠ ܕܶܟܪܐ: ܐܶܠܐ ܗ̣ܢܽܘܢ ܗܘܰܘ ܪ̈ܺܝܫܢܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܐ

2- ܐܰܥܒܪܘ ܐܠܰܗ̈ܐ ܢܽܘܟܪ̈ܝܶܐ ܡ̣ܢ ܒܰܝܢܬܟܘܢ ܗ̄ ܟܒܪ ܠܨ̈ܰܠܡܽܘܢܶܐ ܕܓܶܢܒܰܬ݀ ܪܚܺܝܠ ܡ̣ܢ ܠܒܢ ܐܰܒܘܗ̇ ܣܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܘ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܰܫܒܰܘ ܡ̣ܢ ܫܟܺܝܡ܀

8- ܘܡܝ̣ܬܬ݀ ܕܶܒܽܘܪܐ ܡܰܝܢܩܬ݂ܗ̇ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ ܕܪܰܦܩܰܐ܀

14- ܘܰܐܩܺܝܡ ܝܰܥܩܘܒ ܩܳܝ̱ܡܬܐ ܕܟܺܐܦܐ: ܘܢܰܩܝ̣ ܥܠܝܗ̇ ܢܽܘܩ̈ܝܶܐ ܘܰܢܣܰܟ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܶܫܚܐ ܗ̄ ܒܰܙܒܰܢ̱ܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܕܢܰܩܝ̣܀

17- ܘܚܣܢܬ݀ ܟܕ ܝܳܠܕܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܐܰܠܨܰܬ݀܀

18- ܩܪܬ݀ ܫܡܶܗ ܒܰܪ ܟܺܐܒ̈ܝ. ܘܐܰܒܘܗܝ ܩܪܝܗܝ ܒܶܢܝܰܡܝܢ ܗ̄ ܒܪܐ ܕܝܰܡܺܝܢܐ܀

19- ܘܡܺܝܬܰܬ݀ ܪܚܺܝܠ ܘܐܶܬܩܰܒܪܰܬ݀ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܳܐܦܪܰܬ. ܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܒܶܝܬܠܚܡ: ܡܶܬܐܰܡܪܐ: ܡܛܠ ܕܰܠܨܰܠܡ̈ܶܐ ܕܰܐܒܘܗ̇ ܦܠܚܐ ܗܘܬ: ܠܐ ܐܶܫܬܰܘܝܰܬ݀ ܕܬܬܩܒܪ ܥܰܡ ܐܰܒܗ̈ܬܐ܀

22- ܐܶܙܠ ܪܽܘܒܺܝܠ ܘܫܟܶܒ ܥܰܡ ܒܶܠܗܐ ܕܪܽܘܟܬܶܗ ܕܰܐܒܘܗܝ ܗ̄ ܠܗ̇ܢܐ ܚܛܗܐ ܡ̣ܢ ܒܬܰܪ ܕܡܺܝܬ ܪܽܘܒܺܝܠ: ܡܽܘܫܶܐ ܚܰܣܝ̣܀

23- ܘܗܘܰܘ ܒܢ̈ܰܘܗܝ ܕܝܰܥܩܘܒ ܬܪܶܥܣܰܪ: ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܠܶܝܰܐ: ܪܽܘܒܺܝܠ ܘܫܶܡܥܘܢ ܘܠܶܘܺܝ ܘܺܝܗܽܘܕܐ ܘܺܐܝܣܳܟܳܪ ܘܰܙܒܳܠܳܘܢ܀

24- ܘܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܕܪܚܺܝܠ: ܝܰܘܣܦ ܘܒܶܢܝܰܡܝܢ܀

25- ܘܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܕܒܶܠܗܰܐ: ܕܳܢ ܘܢܰܦܬܳܠܝ̣܀

26- ܘܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܕܙܠܦܐ: ܓܳܕ ܘܳܐܫܝ̣ܪ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ

2- ܥܺܣܘ ܢܣܰܒ ܢܶܫܰܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܬ ܟܶܢܥܰܢ: ܠܥܰܕܳܐ ܒܪܬ ܐܰܠܽܘܢ ܚܺܝܬܝܐ ܘܠܰܐܗܠܺܝܒܳܡܳܐ ܒܪܬ ܥܰܢܳܐ ܒܪ ܨܶܒܥܽܘܢ ܚܰܘܳܝܳܐ ܘܰܠܒܶܣܡܰܬ ܒܪܬ ܐܝܫܡܥܝܠ ܗ̄ ܝ̣ܗܘܕܺܝܬ ܒܪܬ ܒܺܝܪܝ̣ ܚܝ̣ܬܝܐ ܘܒܶܣܡܰܬ ܒܪܬ ܐܠܰܘܢ ܚܘܝܐ܀ ܕܡܰܡܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܠܪܽܘܚܶܗ ܕܐܺܝܣܚܩ ܘܕܪܰܦܩܐ: ܠܰܝܬ ܠܗܶܝܢ ܗܪܟܐ ܥܽܘܗܕܢܐ. ܘܟܒܰܪ ܡܺܝ̈ܬܝ ܡܛܠ ܒܺܝܫܽܘܬܗܶܝܢ ܘܠܐ ܝ̣ܠܶܕ̈ܝ܀

3- ܘܝܶܠܕܬ݀ ܥܰܕܐ ܠܥܺܣܘ ܠܶܐܠܝ̣ܦܳܙ. ܘܒܣܡܬ ܝܶܠܕܬ݀ ܠܪܰܥܘܳܐܝܶܠ܀

4- ܘܐܗܠܝܒܡܐ ܝܶܠܕܬ݀ ܠܝܰܥܽܘܫ ܘܠܝܰܥܠܳܢ ܘܰܠܩܽܘܪܳܚ܀

11- ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܐܠܝܦܙ ܬܰܝܡܳܢ ܘܽܐܘܡܳܪ ܘܨܶܦܽܘ ܘܓܰܥܬܳܡ ܘܩܰܢܙ܀

12- ܘܬܰܡܢܰܥ ܗܘܬ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ ܕܪܘܟܬܐ ܠܐܠܝܦܙ ܒܰܪܥܺܣܘ ܘܝܠܕܬ݀ ܠܶܐܠܝܦܙ ܠܰܥܡܳܠܺܝܩ܀

13- ܘܗ̇ܠܝܢ ܒܢ̈ܝ ܪܥܘܐܝܠ: ܢܳܚܳܬ ܘܙܳܪܳܚ ܘܫܰܡܳܐ ܘܡܰܙܳܐ܀

15- ܪܒܐ ܬܰܝܡܰܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܓܡܘܢܐ ܬܰܝܡܢ܀

20- ܘܗܠܝܢ ܒܢ̈ܰܝ ܣܥܝܪ: ܚܰܘܪ̈ܝܐ ܝܬܒ̈ܝ ܐܪܥܐ: ܠܽܘܛܳܢ ܘܫܽܘܒܳܠ ܘܨܶܒܥܽܘܢ ܘܥܰܢܳܐ܀

21- ܘܕܺܝܫܽܘܢ ܘܳܐܨܳܪ ܘܕܰܝܫܰܢ܀

23- ܘܗ̇ܠܶܝܢ ܒܢ̈ܝ ܫܘܒܠ: ܥܰܠܘܳܢ ܘܡܰܢܚܳܬ ܘܥܽܘܒܳܠ ܘܫܳܦܳܪ ܘܽܐܘܝܰܡ܀

24- ܘܗ̇ܠܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝ ܨܒܥܘܢ: ܥܰܢܐ ܗܘ ܕܐܫܟܰܚ ܠܗ ܡܰܝ̈ܐ ܒܡܰܕܒܪܐ܀

26- ܘܗ̇ܠܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝ ܕܰܝܫܘܢ: ܚܰܡܪܢ ܘܰܐܫܒܳܢ ܘܝܰܬܪܳܢ ܘܟܰܪܳܢ܀

27- ܘܗܠܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܨܪ: ܟܰܠܗܳܢ ܘܙܰܥܘܳܢ ܘܥܰܩܳܢ܀ ܘܗ̇ܠܝܢ ܒܢ̈ܰܝ ܕܰܝܫܰܢ: ܥܽܘܨ ܘܳܐܪܳܢ܀

32- ܐܰܡܠܶܟ ܒܐܰܕܘܡ ܒܳܠܳܥ ܒܪ ܒܥܽܘܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܠܩ ܒܩܘܦ܀

33- ܘܫܡܐ ܕܰܩܪܺܝܬܶܗ ܕܰܝܗܰܒ܀ ܘܡܝ̣ܬ ܒܠܩ ܘܐܡܠܶܟ ܒܬܪܗ ܝܽܘܒܳܒ ܒܪ ܙܳܪܳܚ ܡ̣ܢ ܒܽܘܨܳܪ ܗ̄ ܐܡܪܺܝܢ ܕܗܘܽܝܘ ܐܝܘܒ ܗ̇ܘ ܙܰܕܺܝܩܐ܀

34- ܚܫܘ̇ܡ ܒܰܫܠܝ ܚܶܝܬ: ܘܰܩܪܺܝܬܗ ܓܘܺܝܬ܀

35- ܗܳܕܳܪ ܒܰܪ ܒܳܕܳܪ܀

36- ܣܡܰܠܐ ܡ̣ܢ ܡܰܣܪܩܳܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

37- ܫܳܐܘܳܠ ܡ̣ܢ ܪܰܚܒܘܬ ܢܰܗܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܠܘܬ ܢܰܗܪܐ܀

38- ܒܥܶܠܚܢܳܢ ܒܰܪ ܥܒܰܟܽܘܪ:

39-  ܘܩܪܺܝܬܗ ܦܥܽܘ ܒܰܫܠܝ ܦܶܐ. ܘܫܡܐ ܕܐܰܢܬܬܗ ܡܰܗܛܒܳܐܝܶܠ ܒܰܪܬ ܡܰܛܪܺܝܕ: ܒܪ ܡܺܝܙܰܗܰܒ܀

40- ܪܰܒܐ ܬܰܡܢܥ: ܪܰܒܐ ܥܰܢܘܐ: ܪܰܒܐ ܐܰܝܬܺܝܬ܀

41- ܪܰܒܐ ܐܰܗܠܺܝܒܡܐ. ܪܰܒܐ ܐܝ̣ܠܳܐ. ܪܰܒܐ ܦܝ̣ܢܽܘܢ܀

42- ܪܰܒܐ ܩܰܢܙ. ܪܰܒܐ ܬܰܝܡܢ. ܪܰܒܐ ܡܰܒܨܰܪ܀

43- ܡܰܓܕܺܝܠ. ܓܺܝܪܰܡ. ܗܠܝܢ ܪܰܘܪ̈ܒܢܶܐ ܕܐܰܕܘܡ̈ܝܶܐ ܗ̄ ܗܠܶܝܢ ܬܰܘ̈ܠܕܬܐ ܡܫܰܘ̈ܕܥܢ: ܕܰܒܫܽܘܪܝܐ ܥܺܣܘ ܥܰܫܺܝܢ ܗܘܐ. ܟܶܢ ܥܫܶܢ ܛܒ ܡܶܢܗ ܝܰܥܩܘܒ ܒܝܰܕ ܒܽܘܪܟܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ

2- ܘܗ̣ܘ ܝܰܘܣܦ ܪܳܒܐ ܗܘܐ ܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝ ܒܠܗܐ ܘܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝ ܙܠܦܐ ܘܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝ ܢܶܫܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܛܦܪܐ ܪܰܟܺܝܟܬܐ: ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ ܐܶܬܥܰܢܘܺܝ܀

ܘܐܝܬܺܝ̣ ܝܰܘܣܦ ܛܶܒܗܘܢ ܒܺܝܫܐ ܠܐܰܒܘܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܨܽܘܚܝ̣ܬܐ ܒܺܝܫܬܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܐ ܒܺܝܫܐ ܗ̄ ܡܓܰܕܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܐܡܪܝܢ: ܕܠܰܘ ܠܕܰܟܝܽܘ ܪܳܚܡ ܠܟ ܐܰܒܘܟ܀

3- ܘܰܥܒܰܕ ܠܶܗ ܟܽܘܬܺܝܢܐ ܕܦܶܕܝ̈ܬܐ ܦܶܐ ܕܠܐ ܝܽܘܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܡܦܰܬܟܐ ܒܨܽܘܪ̈ܬܐ܀

7- ܘܗܐ ܩܡܬ݀ ܟܦܝ ܘܐܶܙܕܰܩܦܰܬ݀. ܘܗܐ ܚܕܪ̈ܢ ܟܰܦܰܝܟ̈ܘܢ ܘܣܓ̈ܕܢ ܠܟܰܦܝ܀

9- ܘܗܐ ܫܶܡܫܐ ܘܣܰܗܪܐ ܘܚܕܰܥܣܰܪ ܟܰܘܟ̈ܒܺܝܢ ܣܓܕܺܝܢ ܠܝ̣ ܗ̄ ܫܶܡܫܐ ܐܰܒܘܗܝ. ܘܣܰܗܪܐ ܐܶܡܗ ܘܚܕܰܥܣܰܪ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ. ܐܶܡܗ ܕܶܝܢ ܐܦܶܢ ܡܺܝܬܰܬ݀ ܗܘܬ ܗܝܕܶܝܟ ܐܶܠܐ ܒܰܕܢܰܦܫ̈ܬܐ ܠܐ ܡܝܘ̈ܬܬܐ ܐܶܢܝܢ. ܒܰܫܪܪܐ ܐܦ ܥܰܡܗܘܢ ܗ̣ܝ ܣܶܓܕܰܬ݀ ܒܪܽܘܚ܀

10- ܘܰܟܐܐ ܒܶܗ ܐܰܒܘܗܝ ܗ̄ ܕܢܶܬܡܰܟܟ ܘܠܐ ܢܶܫܬܰܩܰܠ ܘܬܶܣܓܶܐ ܣܶܢܰܐܬ ܐܰܚܘ̈ܗܝ܀

17- ܢܺܐܙܠ ܠܕܰܘܬܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܕܘܬܝ̣ܡ܀

18- ܡܶܬܚܰܫܒ݂ܺܝܢ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ ܗܘܰܘ ܥܠܰܘܗܝ ܠܡܶܩܛܠܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܬܠܰܬܟܝ̣ܢ܀

19- ܗܐ ܚܳܠܶܡ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܗ̇ܘ ܐܶܬܐ܀

20- ܘܢܺܐܡܪ ܕܚܰܝܽܘܬܐ ܒܺܝܫܬܐ ܐܶܟܰܠܬ݂ܶܗ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܐܘ܀

21- ܘܰܫܡܰܥ ܪܽܘܒܺܝܠ ܘܦܰܨܝܶܗ ܡ̣ܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܚܠܦ ܚܛܗܐ ܗ̇ܘ ܕܰܣܥܰܪ܀

25- ܘܗܐ ܫܝܳܪܬܐ ܕܥܰܪ̈ܰܒܳܝܶܐ ܐܬܝܐ ܡ̣ܢ ܓܶܠܥܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܐܝܫܡܥܝ̣̈ܠܝܐ ܗ̄ ܡܶܕܝ̈ܰܢܝܐ ܗ̇ܠܶܝܢ ܐܦܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܩܢܛܘܪܐ ܐܶܢܘܢ ܒܰܕܡܰܕܒܪܐ ܥܡܪܺܝܢ܆ ܒܫܶܡ ܒܢ̈ܰܝ ܗܓܪ ܡܶܬܩܪܶܝܢ܀

ܘܓܰܡܠܰܝ̈ܗܘܢ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܪ̈ܗܶܛܢܐ ܗ̄ ܪܺܝܛܺܝ̣ܢܝ̣ ܕܗ̣ܝ ܗܝ ܕܽܘܥܬܐ ܕܰܐܪܙܐ: ܘܨܰܪܘܐ ܘܒܶܛܡ̈ܐ: ܝܰܘܢܝܐ: ܒܶܣܡ̈ܐ܀

28- ܘܙܰܒܢܘܗܝ ܝܰܘܣܦ ܠܥܰܪ̈ܰܒܝܶܐ ܒܥܶܣܪܺܝܢ ܕܟܶܣܦܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܕܰܗܒܐ ܘܚܰܬܺܝܬ܀

36- ܘܡܶܕܝܰܢ̈ܝܶܐ ܙܰܒܢܽܘܗܝ ܒܡܶܨܪܝܢ ܠܦܽܘܛܺܝܦܳܪ ܡܗܰܝܡܢܐ ܗ̄ ܐܶܦܛܪܽܘܦܐ ܕܡܰܠܟܐ܀ ܪܰܒ ܕܰܚ̈ܫܶܐ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܗ̄ ܪܰܒ ܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܺܝܫ ܡܓܺܝܪ̈ܣܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

1- ܘܰܣܛܐ ܠܘܬ ܓܰܒܪܐ ܥܰܪܡܠܝܐ: ܒܰܫܠܝ ܪܺܝܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܕܰܡܠܝܐ ܒܕܠܬ ܦܬܺܝܚܬܐ. ܘܫܡܶܗ ܚܝ̣ܪܐ܀

2- ܒܰܪܬ ܓܰܒܪܐ ܟܢܰܥܢܝܐ ܘܫܡܗ̇ ܫܽܘܥ܀

5- ܘܰܢܣܰܒ ܝ̣ܗܘܽܕܐ ܐܰܢܬܬܐ ܠܥܺܝܪ ܒܽܘܟܪܶܗ ܘܫܡܗ̇ ܬܳܡܳܪ܀

7- ܘܰܗܘܐ ܒܺܝܫ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܘܐܰܡܝ̣ܬܗ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܕܰܚܫܰܚܬܐ ܠܐ ܟܝܢܝܬܐ ܡܶܬܛܰܢܰܦ ܗܘܐ܀

8- ܘܐܡ̣ܪ ܝ̣ܗܽܘܕܐ ܠܐܰܘܢܢ ܒܪܶܗ: ܥܽܘܠ ܥܠ ܐܰܢܬܰܬ ܐܰܚܘܟ ܘܝܰܒܶܡܶܝܗ̇ ܒܰܪܒܨ ܒܶܝܬ ܘܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܝܰܒܶܠܝܗ̇܀

10- ܘܐܰܡܺܝܬܶܗ ܐܦ ܠܗ: ܒܕܰܡܚܰܒܶܠ ܗܘܐ ܙܰܪܥܐ ܥܠ ܐܰܪܥܐ ܕܠܐ ܢܩܺܝܡ ܙܰܪܥܐ ܠܐܰܚܽܘܗܝ܀

11- ܘܶܐܙܰܠܬ݀ ܬܡܪ ܘܝܶܬܒܰܬ݀ ܒܶܝܬ ܐܰܒܘܗ̇ ܘܰܣܓܺܝܘ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܗ̄ ܒܰܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܐ ܝ̣ܗܘܕܐ ܒܺܝܫܽܘܬ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܒܰܚܫܰܚܬܗܽܘܢ: ܠܒܺܝܫܽܘܬ ܓܰܕܐ ܕܬܡܪ ܚܳܫܶܒ ܥܶܠܰܬ ܡܰܘܬܗܘܢ. ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܠܐ ܨܒܳܐ ܕܢܝܰܒܡܺܝܗ̇ ܫܶܠܐ: ܩܳܢܶܛ ܓܶܝܪ ܕܰܠܡܐ ܢܡܽܘܬ ܐܦ ܗ̣ܘ܀

12- ܘܡܺܝܬܰܬ ܫܽܘܥ ܐܰܢܬܬܗ ܕܺܝܗܘܕܐ܀

14- ܘܐܶܬܟܰܣܝܰܬ݀ ܒܐܪܕܝܕܐ ܘܶܐܨܛܰܒܬܰܬ݀ ܘܝܶܬܒܰܬ݀ ܒܦܳܠܫܰܬ ܒܰܙܩܦ ܦܶܐ ܐܽܘܪ̈ܚܬܐ ܗ̄ ܒܕܰܠܙܰܪܥܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܡ̣ܢ ܝ̣ܗܘܕܐ ܕܢܰܚ ܡܶܬܪܰܓܪܓܐ܆ ܘܠܰܘ ܠܰܫܪܺܝܚܽܘ ܗ̇ܠܶܝܢ ܣܳܥܪܐ: ܠܐ ܡܶܙܕܰܛܡܐ܀

18- ܡܢܐ ܡܶܫܟܢܐ ܐܬܠ ܠܟܝ܀ ܝܘܢܝܐ: ܪܗܒܘܢܐ܀

ܘܐܶܡ̣ܪܰܬ ܥܶܙܰܩܬܟ ܘܫܽܘܫܶܦܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܰܡܢܺܝܟܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܙܺܝ̣ܪܐ ܕܒܰܩܕܠܐ܀ ܘܚܽܘܛܪܐ ܕܒܺܐܝܕܟ ܗ̄ ܥܶܙܩܬܐ ܘܫܽܘܫܶܦܐ ܐ̱ܪܙ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܐܠܰܗ̈ܝܶܐ ܕܰܒܗܘܢ ܥܺܕܬܐ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ݀. ܘܚܽܘܛܪܐ ܐ̱ܪܙ ܡܫܺܝܚܐ ܕܐܰܝܟ ܫܰܒܛܐ ܡ̣ܢ ܥܶܩܳܪܶܗ ܕܐܺܝܫܰܝ ܫܘܰܚ܀

24- ܘܐܡ̣ܪ ܝ̣ܗܽܘܕܐ: ܐܰܦܩܘܗ̇ ܒܰܫܠܝ ܦܶܐ ܘܬܐܩܕ ܗ̄ ܫܰܠܺܝܛ ܗܘܐ ܓܶܝܪ ܥܠܶܝܗ̇ ܒܝܰܕ ܟܰܠܬܘ̣ܬܐ܀

26- ܘܐܡ̣ܪ ܝ̣ܗܘܕܐ: ܙܰܟܝܐ ܗܝ ܡܶܢܝ: ܡܶܛܠܗܳܢܐ ܠܐ ܝܰܗܒܬܗ̇ ܠܫܶܠܐ ܒܶܪܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܰܕܩܐ ܗܝ ܬܡܪ܀ ܘܠܐ ܐܰܘܣܶܦ ܬܘܒ ܠܡܶܕܥܗ̇ ܗ̄ ܡܛܠ ܠܐ ܢܡܘܣܝܽܘܬܐ ܘܙܽܘܘܓܐ ܗ̣ܘ ܓܢܺܝܒܐ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܰܡܕܰܒܪܢܽܘܬܐ ܐܶܫܬܰܡܰܫ: ܡܛܠ ܝܽܘܒܳܠܐ܀

29- ܘܟܰܕ ܐܰܗܦܶܟ ܐܺܝܕܗ܆ ܢܦܰܩ ܐܰܚܘܗܝ ܗ̄ ܦܰܪܨ ܕܺܐܝܕܶܗ ܩܰܕܶܡ ܐܰܦܩ ܟܶܢ ܐܶܬܛܰܫܺܝ ܘܒܬܪ ܙܪܚ ܐܶܬܝܠܶܕ. ܐ̱ܪܙ ܢܡܽܘܣܐ ܚܰܕܬܐ ܕܛܽܘܦܣܶܗ ܩܰܕܶܡ ܐܶܬܬܨܺܝܪ ܟܶܢ ܐܶܬܚܰܦܺܝ: ܘܒܬܰܪ ܥܰܬܺܝܩܬܐ ܐܶܬܓܠܺܝ܀ ܡܐ ܕܐܶܬܬܰܪܥܰܬ݀ ܥܠܝܟܝ ܬܽܘܪܰܥܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܢܐ܀ ܘܰܩܪܬ݀ ܫܡܶܗ ܦܪܨ ܗ̄ ܬܘܪܥܬܐ܀

30- ܘܒܬܰܪܟܶܢ ܢܦܰܩ ܐܰܚܘܗܝ ܕܥܠ ܐܺܝܕܶܗ ܚܽܘܛܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬܐ ܗ̄ ܓܘܰܢ ܩܪܡܶܙ܀ ܘܰܩܪܬ݀ ܫܡܶܗ ܙܪܚ ܗ̄ ܕܢܰܚ ܩܰܕܡܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥܐ

1- ܘܙܰܒ݂ܢܗ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ ܦܽܘܛܺܝܦܳܪ ܡܗܰܝܡܢܐ: ܐܘܢܘܟܣܐ ܠܐ ܡܶܬܐܰܡܪܐ. ܐܶܢ ܐܘܢܘܟܣܐ ܗܘܐ܆ ܐܰܝܟܢܐ ܐܺܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܐܰܢܬܬܐ؟ ܒܗܝ ܕܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܡܰܠܟ̈ܐ ܩܰܕܡܝ̈ܐ ܠܪܰܘܪ̈ܒܢܶܐ ܡ̇ܢ ܐܘܢܘܟܣ̈ܝܗܘܢ: ܢܶܫ̈ܐ ܝܗܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܢܢܺܝܚ̈ܢ ܐܶܢܘܢ. ܐܦܢ ܠܘ ܒܙܽܘܘܓܐ܆ ܐܶܠܐ ܒܬܶܫܡܫ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܝܟ ܕܬܪ̈ܣܝܬܐ ܘܬܰܟܣܝ̈ܬܐ. ܐܰܟܡܐ ܕܐܦ ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܡܽܘܓ̈ܠܝܐ ܒܙܰܒܢܰܢ ܗ̇ܢܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܕܥܒܕܺܝܢ. ܘܰܕܚܰܣܝܟܐ ܗܘܬ ܡܢ ܙܽܘܘܓܐ ܗ̣ܝ ܡܪܬܐ: ܝܰܬܺܝܪ ܐܶܫܬܰܚܢܰܬ݀ ܒܪܶܓܰܬ ܫܰܦܝ̣ܪܐ܀ ܕܡܰܟ ܥܰܡܝ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

12- ܘܫܰܒܩܶܗ ܠܒܳܫܗ ܒܺܐܝ̈ܕܝܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܐܢ̈ܘܗܝ܀ 21- ܘܐܰܪܡܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܚܶܣܕܐ ܒܪܽܘܟܟ ܕܠܰܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܐܫܦܰܥ ܥܠܰܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ

1- ܚܛܰܘ ܪܰܒ ܫܳܩ̈ܰܘܬܐ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ. ܗ̄ ܕܥܰܠ ܫܶܩܝܐ܀ ܘܪܰܒ ܢܰܚܬܽܘ̈ܡܶܐ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܐܘ. ܗ̄ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܡܶܐܟ̈ܠܬܐ܀

5- ܓܒܰܪ ܐܰܝܟ ܦܫܳܪ ܚܶܠܡܶܗ. ܫܶܩܝܐ ܘܢܰܚܬܘܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܶܙܘܐ ܕܚܶܠܡܶܗ܀

8- ܚܶܠܡܐ ܚܠܰܡ̱ܢ: ܘܦܳܫܘܪܐ ܠܰܝܬ ܠܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܦܰܪܫܢܐ܀ ܗܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܶܢܘܢ ܦܫܳܪ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܢ̱ܗܪ̈ܢܘܬܐ܀

10- ܘܒܰܓܦܶܬܐ ܬܠܬ ܫܒ̈ܺܫܬܺܝܢ ܒܰܚܒܨ ܒܶܝܬ ܕܠܐ ܝܽܘܕ܀ ܘܗ̣ܝ ܟܕ ܦܶܪܥܰܬ݀ ܝܺܥܰܘ ܛܰܪ̈ܦܝܗ̇܀

14- ܐܶܠܐ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ ܥܰܡܟ ܟܕ ܢܶܛܰܐܒ ܠܟ ܒܰܦܬܚ ܛܶܝܬ ܘܰܫܠܝ ܐܴܠܰܦ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܗܶܦܟܐ܀

16- ܕܫܰܦܺܝܪ ܦܫܰܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܪܺܝܨܐܝܬ ܦܪܰܫ܀ ܘܗܐ ܬܠܬܐ ܣ̈ܰܠܐܷ ܕܚܘܪ̈ܬܐ ܥܠ ܪܺܝܫܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܠܬܐ ܩܳܢܶܣ̈ܩܶܐ ܕܰܣܡܺܝܕܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܰܣ: ܩܽܘܦܝ̈ܢܐ ܕܛܰܪܦܬܐ܀ 17- ܘܚܰܝܽܘܬ ܟܶܢܦܐ ܐܴܟܠܐ ܠܗܘܢ ܗ̄ ܦܪܰܚܬܐ ܐܟܠܰܬ ܒܶܣܪܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕ

1- ܘܦܶܪܥܘܢ ܚܠܰܡ ܚܶܠܡܐ. ܘܗܐ ܩܐܶܡ ܥܠ ܢܰܗܪܐ ܗ̄ ܢܝܠܽܘܣ܀ ܘܗܐ ܡ̣ܢ ܢܰܗܪܐ ܣܠܩ̈ܢ ܫܒܰܥ ܬܰܘܪ̈ܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܢ ܗ̄ ܐ̱ܪܙ ܫܒܰܥ ܫܢ̈ܺܝܢ ܕܣܰܒܥܐ܀

3- ܘܗܐ ܫܒܰܥ ܬܰܘܪ̈ܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܒܺܝ̈ܫܢ ܗ̄ ܐ̱ܪܙ ܫܒܰܥ ܫܢ̈ܺܝܢ ܕܟܰܦܢܐ܀ ܥܠ ܣܦ݂ܰܬ ܢܰܗܪܐ ܒܰܫܠܝ ܣܶܡܟܰܬ ܘܰܦܬܚ ܦܶܐ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀

5- ܘܗܐ ܫܒܰܥ ܫܶܒ̈ܠܺܝܢ ܣܠܩ̈ܢ ܒܩܰܢܝܐ ܚܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܟܰܢܐ ܚܰܕ܀ ܡܰܠܝ̈ܢ ܘܛܒ̈ܢ܀

6- ܘܗܐ ܫܒܰܥ ܫܶܒܠܝ̣̈ܢ ܩܰܛܺܝ̈ܢܢ ܘܰܫܩܺܝ̈ܦܢ ܠܪܘܚܐ ܕܫܰܘܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܰܛܺܝ̈ܢܬܐ ܫܰܘܒ̈ܬܐ܀ ܐܰܩܽܘܠܐܣ: ܕܰܡܚܰܒ̈ܠܢ ܠܚܽܘܡܐ ܗ̄ ܠܫܽܘܪܪ ܗ̇ܘ ܕܰܩܕܡܰܘܗܝ܆ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܦ ܗ̇ܢܐ. ܘܠܰܘ ܕܣܽܘܟܠܐܴ ܐܚܪܺܢܐ ܩܢܶܐ܀

8- ܘܶܐܬܛܰܪܦܰܬ݀ ܪܽܘܚܶܗ ܒܩܽܘܫܝ ܦܶܐ ܗ̄ ܐܶܬܕܰܠܚܰܬ݀ ܘܐܶܫܬܰܓܫܰܬ݀܀

9- ܣܽܘܪܚܢܝ ܡܰܕܟܪ ܐܢ̣ܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܰܫܠܝ ܟܳܘܦ ܡܩܰܫܝܬܐ܀

13- ܠܝ̣ ܐܰܗܦܟ ܥܠ ܫܶܕܰܬܝ ܒܰܦܬܚ ܕܠܰܕ܀

14- ܘܫܰܕܰܪ ܦܶܪܥܘܢ ܘܰܩܪܝܗܝ ܠܝܰܘܣܦ ܘܰܐܪܗܛܽܘܗܝ ܡ̣ܢ ܓܽܘܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܐܦܩܽܘܗܝ ܡ̣ܢ ܚܶܣܢܐ܀ ܘܰܓܪܰܥ ܘܚܰܠܶܦ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܟܒܰܪ ܡܶܨܪ̈ܝܶܐ ܒܰܙܒܰܢ ܐܝܟ ܪ̈ܽܗܘܡܝܶܐ ܝܰܘܡܢܐ ܓܪܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܩܢܰܝ̈ܗܘܢ܀

16- ܕܰܠܡܐ ܣܳܒܰܪ ܐܰܢܬ: ܕܒܶܠܥܕ ܐܠܗܐ ܢܶܥܢܶܐ ܫܠܡܐ ܠܦܶܪܥܘܢ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܠܰܘ ܐܢ̇ܐ܆ ܐܷܠܐ ܐܠܰܗܐ ܥܰܫܺܝܢܐ ܗ̄ ܒܗܕܶܐ ܙܪܰܥ ܕܶܚܠܬܗ ܒܠܶܒܗ ܕܦܶܪܥܘܢ܀

24- ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܚܰܪ̈ܳܫܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܦܰܫ̈ܩܢܶܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܰܣ: ܠܝܳܕܥ̈ܰܝ ܟܰܣܝ̈ܬܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ܀

25- ܚܶܠܡܐ: ܦܶܪܥܘܢ ܚܰܕ ܗ̣ܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܶܠܡܐ ܕܦܶܪܥܘܢ ܒܕܠܰܬ ܗ̄ ܫܒܰܥ ܬܰܘܪ̈ܬܐ ܛܒ̈ܬܐ ܘܰܫܒܰܥ ܫܶܒ̈ܠܐܷ ܛܒ̈ܬܐ ܥܠ ܫܢ̈ܰܝܐ ܫܒܰܥ ܕܣܰܒܥܐ ܒܰܠܚܘܕ ܡܫܰܘ̈ܕܥܢ܆ ܘܠܰܘ ܥܠ ܫܒܰܥ ܘܰܫܒܰܥ. ܘܗܟܰܢܐ ܗ̇ܢܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܬܐ: ܬܰܘܪ̈ܬܐ ܘܫܶܒ̈ܠܐܷ ܥܠ ܫܒܰܥ ܫܢ̈ܰܝܐ ܕܟܰܦܢܐ܀

30- ܘܢܶܬܛܥܶܐ ܟܠܗ ܣܰܒܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܢܶܛܥܘܢ ܠܣܰܒܥܘܬܐ܀

32- ܘܕܶܐܬܿܬܿܢܝ̣ ܚܶܠܡܐ ܠܦܶܪܥܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܐܘܝ̈ܢ ܡܩܰܫܝ̈ܬܐ܀ ܘܡܣܪܗܰܒ ܐܠܗܐ ܒܰܦܬܚ ܗܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܪܒܨܐ܀

34- ܘܢܶܥܒܶܕ ܦܶܪܥܘܢ: ܒܕܠܰܬ ܘܠܰܘ ܒܪܺܝܫ: ܘܰܢܩܺܝܡ ܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ܀ ܘܢܶܣܒܘܢ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܚܰܡܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܢܚܰܡܫܘܢ ܠܥ̈ܰܠܠܳܬܳܐ܀

40- ܒܰܠܚܽܘܕ ܟܽܘܪܣܝܐ ܐܺܪܒ ܡܶܢܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܟܽܘܪܣܝܐ܀

45- ܘܰܩܪܐ ܦܶܪܥܘܢ ܫܡܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ: ܦܰܢܰܬ ܦܰܥܢܰܚ ܗ̄ ܕܟܰܣܝ̈ܬܐ ܓܰܠܝ̈ܢ ܠܗ܀

ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܠܳܐܣܝܰܬ ܒܰܪܬ ܦܽܘܛܺܝܦܪܥ ܟܽܘܡܪܐ ܕܐܘܢ ܐܰܢܬܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܗܢܐ ܕܰܡܕܺܝܢܰܬ ܫܶܡܫܐ܀

46- ܘܝܰܘܣܶܦ ܒܰܪ ܬܠܬܺܝܢ ܗܘܐ ܫܢ̈ܺܝܢ ܟܕ ܩܡ ܩܕܡ ܦܶܪܥܘܢ ܗ̄ ܒܰܪ ܫܒܰܥܣܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܶܙܕܰܒܰܢ. ܘܐܶܬܥܰܒܕܰܕ ܥܣܰܪ. ܘܐܬܶܐܣܰܪ ܬܠܬ. ܘܐܶܫܬܰܠܰܛ ܬܡܢܺܝܢ. ܘܡܺܝܬ ܒܰܪ ܡܐܐ ܘܰܥܣܰܪ܀ ܘܡܪܝ ܐܺܝܘܰܢܢܺܝܣ ܒܦܽܘܫܩܐ ܕܶܐܓܰܪܬܐ ܕܰܠܘܬ ܐܶܦ̈ܣܝܶܐ: ܘܠܰܫܢܰܝ̈ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܕܰܐܣܽܘܪܝܐ ܬܘܒ ܚܳܫܶܒ ܘܳܐܡܰܪ: ܡܢܐ ܕܝܢ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܘ ܬܰܪܬܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܐܰܣܝ̣ܪ ܗܘܐ܆ ܘܠܐ ܛܥܗ̇ ܬܰܡܢ ܠܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ܀

51- ܘܰܩܪܐ ܝܰܘܣܶܦ ܫܶܡ ܒܪܶܗ ܒܽܘܟܪܶܗ ܡܢܰܫܶܐ ܗ̄ ܢܶܫܝܢ ܛܽܘܪܦܐ܀

52- ܘܰܫܡܶܗ ܕܐܚܪܢܐ ܩܪܐ ܐܰܦܪܝܡ ܗ̄ ܡܰܦܪܝܢܽܘܬܐ܀

56- ܘܟܠܗ̇ ܐܰܪܥܐ ܐܶܬܘ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܠܰܡܡܳܪ ܡ̣ܢ ܝܰܘܣܶܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܠܗܘܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܬܐ ܐܶܬܘ ܠܘܬ ܝܰܘܣܦ ܠܡܶܙܒܰܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ

4- ܕܰܠܡܐ ܢܶܓ݂ܕܰܫ ܒܪܽܘܟܟ ܓܡܰܠ ܘܩܽܘܫܝ ܕܠܰܬ ܩܺܐܪܣܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܽܘܪܗܢܐ܀ ܐܰܩܽܘܠܐܱܣ: ܣܰܩܽܘܒܠܐܴ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܩܺܝܢܕܽܘܢܽܘܣ ܗ̄ ܐܦ ܠܒܶܢܝܳܡܺܝܢ ܙܥܽܘܪܐ ܐܝܟ ܕܰܠܝܰܘܣܦ܀

6- ܘܗ̣ܘ ܡܡܝ̣ܪ ܠܟܠܶܗ ܥܰܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܰܒܶܢ܀

7- ܘܰܚܙܐ ܝܰܘܣܦ ܠܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܘܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܐܶܢܘܢ. ܘܐܶܬܢܟܶܠ ܥܠܰܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܬܢܰܟܪܶܐ ܗܘܐ ܡܶܢܗܘܢ܀

9- ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܓܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܐܰܢܬܘܢ܀ ܐܰܩܘܠܐܱܣ: ܡܰܩ̱ܢܒ̈ܶܐ ܐܰܢܬܘܢ܀

11- ܘܟܺܐܢ̈ܐ ܚܢܰܢ. ܘܠܐ ܗܘܰܘ ܒܰܒܠܨ ܗ̄ܐ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܓܫܘ̈ܫܶܐ܀

16- ܘܐܰܢܬܘܢ ܐܶܬܶܐܣ̱ܪܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܬܰܘܒ̱ܠܘ ܒܰܫܠܝ ܣܶܡܟܰܬ ܘܒܶܝܬ܀

18- ܗܕܐ ܥܒܶܕܘ ܘܰܚܝܰܘ ܒܰܦܬܚ ܘܰܘ ܘܝܽܘܕ܀

23- ܡܶܛܠ ܕܬܰܪܓܡܳܢܐ ܩܐܶܡ ܗܘܐ ܒܰܝܢܬܗܘܢ. ܘܰܡܬܰܪܓܡܢܐ ܬܘܒ ܡܶܬܟܬܶܒ ܒܡܺܝܡ܀

24- ܘܰܕܒܪ ܡܶܢܗܘܢ ܠܫܶܡܥܘܢ ܘܰܐܣܪܶܗ ܠܥܺܢܰܝ̈ܗܘܢ ܒܰܚܒܨ ܥܶܐ ܕܠܐ ܝܽܘܕ. ܗ̄ ܩܕܳܡܝܗܽܘܢ܀

27- ܘܰܦܬܰܚ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܣܰܩܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܪܣܽܘܦܶܗ܀

28- ܘܐܡ̣ܪ ܠܐܱܚܰܘ̈ܗܝ: ܐܶܬܦܰܢܝ̣ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܘܰܚܒܨ ܢܽܘܢ ܟܶܣܦܝ܀

36- ܥܠܰܝ ܫܠܶܡ̈ܝ ܟܠܗܶܝܢ ܗ̄ ܒܺܝܫ̈ܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ

2- ܘܟܕ ܓܰܡܰܪܘ ܠܡܶܐܟܰܠ ܒܰܦܬܚ ܓܡܰܠ ܘܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܠܶܡܘ܀

7- ܡܶܕܰܥ ܝܕܥܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܠܰܢ ܐܰܚܬܘ ܠܐܰܚܘܟܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܝܕܥܺܝܢ ܗܘܰܝܢ܀

9- ܡ̣ܢ ܐܺܝ̈ܕܝ ܬܒܰܥܳܝܗܝ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܗ̄ ܒܥܺܝܘܗܝ܀

11- ܣܰܒܘ ܡ̣ܢ ܛܽܘܒܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܦܺܐܪ̈ܶܝܗ̇܀ ܩܰܠܺܝܠ ܨܰܪܘܐ ܗ̄ ܐܶܣܛܽܘܪܟܐ܀ ܘܩܰܠܝܠ ܕܶܒܫܐ ܘܰܪ̈ܗܶܛܢܶܐ ܗ̄ ܠܟܺܝܐ ܐܰܘܟܝܬ ܡܰܣܛܺܝܟܿܺܝ. ܒܰܕܗ݂ܝ ܚܳܫܚܐ ܕܬܶܬܰܘܒܰܠ ܠܡܰܠܟ̈ܐ ܘܠܰܘ ܕܽܘܥܬܐ ܕܰܐܪܙܐ܀ ܘܠܳܛܡ̈ܶܐ ܒܰܙܩܦ ܠܡܰܕ. ܗ̄ ܦ݂ܽܘܣܬܩ̈ܶܐ ܒܪܽܘܟܟ ܦܶܐ܀ ܘܒܶܛܡ̈ܶܐ ܘܫܶܓܳܕ̈ܶܐ ܒܰܪܒܨ ܫܺܝܢ ܘܰܙܩܦ ܓܡܰܠ ܡܩܰܫܝܬܐ ܗ̄ ܠܽܘ̈ܙܶܐ ܚܰܠܝ̈ܬܐ. ܒܰܕܡܰܪܺܝܪ̈ܬܐ: ܫܶܓ̈ܕܶܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܒܰܪܒܨ ܫܺܝܢ ܘܰܫܠܝ ܓܡܰܠ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܘܕܠܰܬ ܡܩܰܫܝܬܐ ܘܠܘ ܒܪܺܝܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܶܛܡ̈ܐ ܘܓܰܘܙ̈ܐ܀

14- ܘܟܶܣܦܐ ܐܥܦܐ ܗ̄ ܥܶܦܐ܀ ܘܶܐܢ̇ܐ ܐܰܝܟ ܕܓܰܙܺܝܬ ܓܰܙܺܝܬ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܰܡܓܰܙܰܝ ܐܢ̣ܐ ܐܶܦܽܘܫ܀

23- ܟܶܣܦܟܘܢ ܥܠ ܠܘܬܝ ܗ̄ ܐܰܘܕܥ ܗܘܳܐ ܝܰܘܣܦ ܠܪܰܒ ܒܰܝܬܗ. ܘܐܶܠܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܳܐ ܕܟܶܣܦܟܘܢ ܥܠ ܠܘܬܝ: ܟܕ ܠܐ ܥܠ ܗܘܳܐ܀

27- ܘܫܰܐܠ ܒܰܫܠܡܗܘܢ ܒܰܫܠܝ ܘܰܐܘ܀ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܘ: ܒܰܦܬܚܐ ܘܚܰܬܺܝܬ܀

28- ܘܰܩܥܶܕ ܒܰܪܒܨ ܥܶܐ܀ ܢܣܛܽܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚܐ ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܶܬܓܗܶܢܘ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܗ܀

30- ܘܶܐܣܬܰܪܗܰܒ ܝܰܘܣܦ: ܡܛܠ ܕܓܳܠܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܥܠ ܐܰܚܽܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܫܬܓܶܫ: ܡܛܠ ܕܶܐܬܗܦ̈ܟܝ ܡܶܠܘ̈ܗܝ܀

32- ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܡܶܨܪ̈ܝܶܐ ܗ̄ ܒܗ̇ܝ ܕܡܶܨܪ̈ܝܐ ܐܠܐ ܐܢ ܢܽܘ̈ܢܶܐ: ܡܶܕܡ ܐܚܪܺܝܢ ܕܡܳܢܳܝܳܐ ܠܐ ܐܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ܀

34- ܘܰܣܓܺܝ ܫܩܳܠܗ ܒܰܙܩܦ ܩܘܦ ܕܒܶܢܝܳܡܝܢ ܡ̣ܢ ܫܩ̈ܠܐ ܕܟܠܗܘܢ ܚܰܡܫ ܡܢ̈ܰܘܢ ܗ̄ ܥܶܦ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

1- ܘܦܰܩܕ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܠܪܰܒ ܒܰܝܬܶܗ܀

2- ܘܣܒ ܐܶܣܩܦܿܳܐ ܕܺܝܠܝ ܕܣܺܐܡܐ ܒܦܶܐ ܝܰܘܢܝܬܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܡܩܘܣ ܡܣܘܩ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܦܝܠܝܢ܀ ܘܰܟܣܶܦ ܡܝܳܪܗ ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ܀

3- ܐܶܫܬܪܝܘ ܓܰܒܪ̈ܐ ܠܡܶܐܙܰܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܫܬܰܕܰܪܘ܀

5- ܗ̇ܢܐ ܐܶܣܩܦܳܐ ܕܫܳܬܶܐ ܒܗ ܡܪܝ܀ ܐܦ ܡܢܰܚܳܫܘ ܡܢܰܚܶܫ ܒܗ ܗ̄ ܢܚܫܐ: ܚܰܪܫܽܘܬܐ ܗ̇ܘ ܕܒܩܠ ܫܚ̈ܬܐ ܘܰܙܡܳܡ̈ܐ ܛܰܣܳܢܳܝ̈ܐ ܡܶܫܬܰܡܠܐܷ܀

8- ܐܰܝܟܢܐ ܕܓܢܒܺܝܢ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ ܗܘܝܢ܀

10- ܐܝܟ ܡܶܠܰܬܟܘܢ ܒܰܦܬܚ ܠܡܰܕ. ܘܰܐܢܬܘܢ ܬܶܗܘܘܢ ܙܰܟܳܝ̈ܝ̣ܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܟܰܝ̈ܐ܀

12- ܘܐܶܫܬܟܰܚ ܐܶܣܩܦܐ ܒܛܰܥܢܗ ܕܒܶܢܝܳܡܝܢ ܗ̄ ܕܰܢܢܰܣܶܐ ܐܢܘܢ. ܐܢ ܐܦ ܥܠ ܗ̇ܘ ܠܐ ܚܳܝܣܺܝ̣ܢ. ܕܰܐܚܰܐ ܗܘ ܙܰܕܺܝܩܐ ܕܺܝܠܗ: ܒܛܰܥܢܗ ܘܠܰܘ ܒܰܕܗ̇ܢܘܢ ܣܳܡܶܗ ܠܟܣܐ܀

16- ܘܡܳܢܐ ܢܡܰܠܶܠ ܘܒܡܢܐ ܢܶܙܟܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܙܕܰܕܰܩ܀

30- ܘܛܰܠܝܐ ܠܐ ܗܘܐ ܥܰܡܢ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܐ ܢܶܗܘܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ

7- ܘܠܡܰܚܝܽܘ ܠܟܘܢ ܡܫܰܘܙܒܽܘܬܐ ܪܰܒܬܐ܀ ܗ̄ ܠܰܡܪܰܒܝܘ ܫܰܪܟܢܐ ܕܺܝܠܟܘܢ ܪܰܒܐ܀

10- ܘܬܶܒ ܒܰܐܪܥܐ ܕܓܳܫܳܢ ܗ̄ ܐܰܪܰܐܒܺܝܰܐ܀

11- ܡܛܠ ܕܬܘܒ ܚܰܡܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܩܰܝܳܡ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܘܰܙܩܦ ܝܽܘܕ ܟܰܦܢܐ܀

16- ܘܰܫܦܰܪ ܦܶܬܓܡܐ ܒܥܰܝܢ̈ܝ ܦܶܪܥܘܢ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܝܕܥ ܕܠܰܘ ܡ̣ܢ ܓܶܢܣܰܐ ܗ̱ܘ ܫܺܝܛܐ ܗܿܘ ܕܐܶܬܥܒܶܕ ܠܗ ܐܰܒܐ ܘܫܰܠܺܝܛܐ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܙܰܪܥܐ ܒܪܺܝܟܐ ܕܰܐܒܪܗܡ܀

19- ܘܐܰܢܬ ܗܳܐ ܡܰܫܠܰܛ ܐܰܢܬ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܠܳܡܰܕ܀

22- ܘܝܰܗܒ ܠܟܠ ܓܒܰܪ ܙܰܘܓܐ ܕܢܰܚ̈ܬܶܐ. ܘܰܠܒܶܢܝܡܺܝܢ ܝܰܗܒ ܬܠܬܡܐܐ ܕܟܶܣܦܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܕܰܗܒܐ܀ ܘܚܰܡܫܐ ܙܰܘ̈ܓܺܝܢ ܕܢܰܚ̈ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܰܡܫ ܐܶܣ̈ܛܠܐܷ ܫܒܺܝ̈ܚܬܐ܀

23- ܘܥܶܣܪܐ ܚܶܡܪ̈ܳܐ: ܘܰܥܣܰܪ ܐܰܬܳܢ̈ܺܝܢ ܟܕ ܛܥܺܝ̈ܢܢ ܥܒܘܪܐ ܘܚܰܡܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܥܣܰܪ ܡܽܘܠܝ̈ܬܐ ܗ̄ ܟܽܘܕܢ̈ܰܘܳܬܳܐ܀

24- ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܠܐ ܬܶܨܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܩܰܛܪܓܽܘܢ ܠܰܚ̈ܕܕܐ ܒܒܺܝܫܬܐ ܕܰܥܒܰܕܬܘܢ ܥܰܡܝ܀

26- ܘܰܚܙܐ ܝܰܥܩܘܒ ܠܥܶܓ̈ܠܬܐ ܗ̄ ܐܶܠܘ ܠܐ ܚܙܐ ܐܶܢܝܢ: ܠܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܗܘܐ: ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܚܰܝ ܝܰܘܣܶܦ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܬܐ

3- ܠܐ ܬܶܕܚܰܠ ܠܡܶܚܰܬ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ ܘܰܦܬܚ ܚܶܐ܀

9- ܒܢ̈ܰܝ ܪܽܘܒܝܠ: ܚܢܽܘܟ ܘܦܰܠܽܘ ܘܚܶܨܪܘܢ ܘܟܰܪܡܺܝ܀

10- ܘܰܒܢ̈ܝ ܫܶܡܥܘܢ: ܝܰܡܽܘܐܝܶܠ ܘܝܳܡܺܝܢ ܘܳܐܗܳܪ ܘܝܳܟܝ̣ܢ ܘܨܳܚܳܪ ܘܫܳܐܘܳܠ ܒܪ ܟܢܰܥܢܝܬܐ܀

11- ܘܰܒܢ̈ܝ ܠܶܘܝ: ܓܶܪܫܽܘܢ ܘܩܳܗܳܬ ܘܰܡܪܳܪܺܝ ܗ̄ ܒܬܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܠܘ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܐܶܬܝܠܶܕ ܩܗܬ ܘܐܦܢ ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܰܡ ܝܰܥܩܘܒ ܥܰܠܘ ܡܶܬܡܢܶܐ܀

12- ܘܰܒܢ̈ܝ ܝ̣ܗܘܕܐ: ܥܺܝܪ ܘܽܐܘܢܳܢ ܘܫܶܠܳܐ ܘܦܰܪܶܨ ܘܙܳܪܳܚ ܗ̄ ܥܺܝܪ ܘܐܘܢܢ ܕܡܺܝܬܘ ܒܰܐܪܥܐ ܕܰܟܢܰܥܢ ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܰܠܘ ܡܶܬܡܢܝܢ܀ ܘܗܘܰܘ ܒܢ̈ܝ ܦܰܪܨ: ܚܶܨܪܘܢ ܘܚܳܡܽܘܐܝܶܠ܀

13- ܘܰܒܢ̈ܝ ܐܝܣܟܪ: ܬܘܽܠܳܥ ܘܦܽܘܐܳܐ ܘܽܐܘܝܳܒ ܘܫܶܡܪܽܘܢ܀

14- ܘܰܒܢ̈ܝ ܙܒܳܘܠܘܢ: ܣܳܕܳܪ ܘܰܐܠܽܘܢ ܘܢܰܚܠܳܐܝܶܠ܀

15- ܘܟܠ ܢܰܦ̈ܫܬܐ ܕܰܒܢ̈ܘܗܝ ܘܕܰܒܢ̈ܬܗ ܬܠܬܺܝܢ ܘܰܬܠܬ ܗ̄ ܬܠܬܺܝܢ ܘܐܰܪܒܰܥ ܐܶܢܝܢ: ܥܡ ܕܺܝܢܳܐ ܒܪܬ ܝܰܥܩܘܒ܀

16- ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܓܕ: ܨܶܦܝܽܘܢ ܘܚܰܓܺܝ ܘܫܽܘܢܺܝ ܘܰܐܨܒܥܽܘܢ ܘܥܰܕܺܝ ܘܰܐܪܘܽܕ ܘܰܐܕܪܺܝ܀

17- ܘܰܒܢ̈ܝ ܐܳܫܝܪ: ܝܰܡܢܳܐ ܘܝܰܫܘܳܐ ܘܝܰܫܘܺܝ ܘܰܒܪܺܝܥܳܐ ܘܣܰܪܚ ܚܬܗܘܢ ܒܰܫܠܝ ܪܝܫ܀ ܘܰܒܢ̈ܝ ܒܪܝܥܐ: ܚܳܒܪ ܘܡܰܠܟܺܝܠ܀

18- ܗ̇ܠܶܝܢ ܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܕܙܠܦܐ܀ ܢܰܦܫ̈ܬܐ ܫܬܬܥܣܪ̈ܐ ܗ̄ ܥܡ ܣܰܪܚ ܒܪܬ ܐܳܫܝ̣ܪ܀

19- ܘܒܢ̈ܝܗ̇ ܕܪܚܺܝܠ: ܝܰܘܣܶܦ ܘܒܶܢܝܳܡܺܝܢ܀ ܘܒܢ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ: ܐܰܦܪܝܡ ܘܰܡܢܰܫܶܐ܀

21- ܘܰܒܢ̈ܝ ܒܶܢܝܳܡܝܢ: ܒܳܠܳܥ ܘܰܐܟܒܳܪ ܘܰܐܫܒܽܘܠ ܘܓܰܐܪܳܐ ܘܢܰܥܡܳܢ ܘܰܐܚܺܝ ܘܳܐܪܘܽܫ ܘܡܳܦܺܝܡ ܘܚܳܦܺܝܡ ܘܶܐܕܰܪ܀

22- ܗ̇ܠܶܝܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܪܚܺܝܠ: ܟܠ ܢܰܦ̈ܫܬܐ ܐܰܪܒܥܣܪ̈ܶܐ܀

23- ܘܒܢ̈ܰܝ ܕܢ: ܚܽܘܫܝ̣ܡ܀

24- ܘܰܒܢ̈ܝ ܢܰܦܬܳܠܺܝ: ܢܰܚܨܳܐܝܶܠ ܘܓܘ̣ܢܺܝ ܘܝܳܨܳܪ ܘܫܳܠܺܝܡ܀

25- ܗ̇ܠܶܝܢ ܒܢ̈ܝܗ̇ ܕܒܰܠܗܳܐ: ܢܰܦܫ̈ܬܐ ܫܒܰܥ܀

26- ܟܠܗܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܬܐ ܕܥ̈ܠܝ ܥܡ ܝܰܥܩܘܒ ܠܡܶܨܪܶܝܢ: ܫܬܺܝܢ ܘܫܶܬ܀ ܒܽܐܘܪܝܬܐ ܕܝܢ ܕܝܰܘܢ̈ܝܶܐ: ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܚܰܡܫ. ܗܟܰܢܐ ܘܒܰܦܪܰܟܣܺܝܣ: ܐܶܣܛܦܢܘܣ ܐܡ̣ܪ: ܟܕ ܚܰܡܫ ܢܰܦ̈ܫܢ ܬܘܒ ܕܰܒܢ̈ܝ ܝܰܘܣܦ ܥܰܡܗܶܝܢ ܡܶܬܡ̈ܢܝܢ܀

27- ܟܠܗܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܬܐ ܕܒܶܝܬ ܝܰܥܩܘܒ ܕܥܰܠܝ̈ ܠܡܶܨܪܶܝܢ: ܫܰܒܥܺܝܢ܀

ܒܢ̈ܰܝ ܡܢܫܐ: ܡܳܟܺܝܠ ܘܓܶܠܥܳܕ܀ ܘܰܒܢ̈ܝ ܐܰܦܪܝܡ: ܣܳܘܛܰܐܠܰܡ ܘܶܐܢܰܡ܀

34- ܡܛܠ ܕܡܰܣܠܶܝܢ ܐܢܘܢ ܠܡܶܨܪ̈ܝܐ ܟܠ ܪ̈ܳܥܝ̣ܝ̣ ܥܢ̈ܐ ܗ̄ ܒܕܰܠܨܰܠܡ̈ܝ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܘܬܰܝܫ̈ܶܐ ܘܕܶܟܪ̈ܶܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܨܪ̈ܝܶܐ. ܡܰܣܠܶܝܢ ܠܗܢܘܢ ܕܠܰܡܕܰܒܚܘ ܪܳܥܶܝܢ ܠܗܘܢ. ܘܥܰܠܗ̇ܝ ܒܰܐܪܥܐ ܕܰܪܥܰܡܣܺܝܣ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܝܰܬܒܐ ܐܰܘܬܶܒ ܝܰܘܣܦ ܠܐܰܚܘ̈ܗܝ ܘܬܰܪܣܝ ܐܢܘܢ ܒܰܥܒܘܪܐ ܠܦܽܘܬ ܝܺܩܰܪܬܐ ܗ̄ ܠܘ ܝܰܬܺܝܪܐ ܕܠܐ ܢܶܬܪܛܢ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪ̈ܝܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܒܥܐ

19- ܙܒܶܢ ܠܢ ܘܠܐܪ̈ܥܬܰܢ ܒܠܰܚܡܐ. ܒܰܪܒܨ ܒܶܝܬ ܦܳܩܽܘܕܬܐ܀

20- ܘܙܒܰܢ ܒܰܦܬܚܐ ܡܬܰܢܝܢܝܬܐ ܝܰܘܣܶܦ ܟܠܗ̇ ܐܰܪܥܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܠܦܶܪܥܘܢ܀

21- ܘܰܠܥܰܡܐ ܫܰܢܝ ܐܢܘܢ ܡܶܢ ܩܪܶܐ ܠܰܩܪܶܐ ܒܰܪܒܨ ܪܺܝܫ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܰܠܥܒ̈ܕܐ ܟܰܪ ܕܰܨܒܐ ܐܰܥܡܪ ܐܢܘܢ܀

22- ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܪܥܐ ܕܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܠܐ ܙܒܰܢ ܡܛܠ ܕܩܳܝ̱ܡܬ݂ܐ ܒܰܙܩܦ ܩܽܘܦ ܘܪܘܟܳܟ ܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܩܽܘܫܝܐ܀ ܩܳܝܡܐ ܗܘܬ ܠܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܦܶܪܥܘܢ ܘܐܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܝܳܡܴ̈ܬܗܘܢ ܗ̄ ܡܰܓܢ ܡܬܰܪܣܶܐ ܗܘܐ ܦܶܪܥܘܢ ܠܟܗ̈ܢܐ܀

23- ܗܘܐ ܙܒܰܢܬܿܟܘܢ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܪܒܨܐ. ܝܰܘܡܢܐ ܠܟܘܢ ܘܠܐܰܪ̈ܥܬܟܘܢ܀

30- ܘܠܐ ܬܶܩܒܪܰܢܝ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ ܒܡܶܨܪܶܝܢ܀

31- ܘܐܡ̣ܪ ܝܺܡܰܝ ܠܝ̣ ܘܝ̣ܡܐ ܠܗ. ܘܰܣܓܶܕ ܝܺܣܪܐܝܠ ܥܠ ܪܺܝܫ ܚܽܘܛܪܶܗ܀ ܥܶܒܪܝܐ: ܥܠ ܪܺܝܫ ܥܰܪܣܶܗ. ܘܡܶܬܰܐܡܪܐ ܕܥܰܪܣܐ ܘܚܽܘܛܪܐ ܫܰܘ̈ܚ ܫܡܐ ܐܶܢܘܢ܀ ܒܕܰܡܚܝܠ ܗܘܐ ܘܰܣܢܺܝܩ ܠܡܶܣܬܡܳܟܽܘ ܘܠܘ ܠܝܰܘܣܶܦ: ܐܠܐ ܠܐܰܠܗܐ ܣܓܶܕ ܕܰܐܫܘܝܶܗ ܕܢܶܬܩܒܰܪ ܥܡ ܐܰܒܗ̈ܘܗܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

5- ܕܺܝܠܝ ܐܶܢܘܢ ܐܰܦܪܝܡ ܘܰܡܢܰܫܐ: ܢܶܗܘܘܢ ܐܝܟ ܪܽܘܒܺܝܠ ܘܰܐܝܟ ܫܶܡܥܘܢ ܢܶܗܘܘܢ ܠܝ̣ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗ̇ܪܟܐ ܐܦ ܗ݂ܢܘܢ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܐܶܬܡܢܺܝܘ܀

7- ܡܺܝܬܰܬ݀ ܪܚܺܝܠ. ܘܰܩܒܰܪܬܗ ܬܰܡܢ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܳܐܦܪܰܬ. ܗ̣ܝ ܗܝ ܒܶܝܬܠܚܶܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܰܐܦܺܝܕܪܳܘܡܳܘܢ ܗ̄ ܒܶܝܬ ܪ̈ܗܛܶܐ ܕܪ̈ܰܟܫܳܐ܀

10- ܘܐܡ̣ܪ ܝܺܣܪܐܝܠ ܠܝܰܘܣܦ: ܠܚܶܙܘܐ ܕܰܐܦ̈ܰܝܟ ܠܐ ܣܶܒ݂ܪܶܬ ܒܰܪܒܨ ܣܶܡܟܰܬ ܘܪܘܟܟ ܒܶܝܬ ܡ̣ܢ ܡܰܣܒܪܢܽܘܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܠܐ ܣܰܒܿܪܶܬ ܒܰܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ ܘܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ ܡ̣ܢ ܣܰܒܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܐ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦܟ ܐܶܬܓܰܠܙܶܬ܀

14- ܘܰܐܘܫܶܛ ܝܺܣܪܐܝܠ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܣܡܗ̇ ܥܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܰܐܦܪܝܡ. ܗܽܘܝܘ ܙܥܘܪܐ. ܘܣܶܡܠܗ ܥܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܫܰܚܠܶܦ ܐܶܢܝܢ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܗ̄ ܛܽܘܦܣܐ ܕܰܨܠܺܝܒܐ ܡܝܰܩܪܐ ܨܳܐܰܪ܆ ܕܒܶܗ ܟܠ ܡܶܬܒܰܪܰܟ܀

16- ܡܰܠܐܟܐ ܕܦܰܪܩܰܢܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܺܝܫܐ: ܢܒܰܪܶܟ ܠܰܛܠܝ̈ܶܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗ̇ܪܟܐ ܝܕܥܺܝܢܰܢ ܕܰܠܟܠ ܡܗܰܝܡܢܐ ܡܰܠܐܟܐ ܐܺܝܬ. ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܐܝ̣ܬ ܠܰܢ: ܗܘܰܝܢ ܥܺܝܪܺܝܢ. ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܬܴܪ̈ܐܐ ܡܶܕܶܡ ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܰܢ. ܩܰܪܺܝܒ ܗܘ ܓܝܪ ܘܕܰܝܘܐ. ܡܶܛܠܗܕܐ ܡܰܠܐܟܐ ܕܫܰܝܢܐ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ܀

22- ܘܶܐܢܐ ܗܘܐ ܝܶܗܒܶܬ ܠܟ ܡܢܬܐ ܚܕܐ ܝܰܬܺܝܪܬܐ ܥܠ ܐܰܚܝ̈ܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܟܝܡ ܝܺܕܝܥܬܐ. ܗ̣ܝ ܗܝ ܫܳܟܰܪ ܒܰܦܬܚ ܟܽܘܦ܀ ܕܢܶܣܒܶܬ ܡ̣ܢ ܐܡܘܪ̈ܝܐ ܒܣܰܝܦܝ ܘܰܒܩܶܫܬܝ ܗ̄ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܫܥܐ

1- ܘܐܶܬܟܰܢ̱ܫܘ ܘܐܶܚܰܘܶܝܟܘܢ ܡܶܕܡ ܕܓܳܕܶܫ ܠܟܘܢ ܗ̄ ܡܚܰܘܶܐ ܕܒܰܢܒܺܝܘܬܐ ܡܙܺܝ̈ܓܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ܀

3- ܪܽܘܒܺܝܠ: ܒܽܘܟܪܝ ܐܢܬ: ܚܰܝܠܝ ܘܪܺܝܫ ܬܽܘܩܦܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܪܺܝܫ ܒܢ̈ܰܝ܀ ܫܰܪܟܐ ܕܰܫܩܽܘܠܬܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܥܽܘܫܢܐ ܗ̄ ܟܰܕ ܐܰܚ̈ܝܟ ܢܚܽܘܒܘܢ ܡ̣ܢ ܛܥܽܘܢܬܐ܀ ܒܟ ܢܶܫܪܰܟ ܥܽܘܫܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܰܫܝܐ ܠܡܶܣܬܰܝܒܪܘ ܩܰܫܝܐ ܘܡܰܪܺܝܪܐ ܗ̄ ܥܠ ܗܿܝ ܕܶܐܬܛܰܡܰܐ ܒܰܕܪܘܽܟܬܗ ܢܓܰܕ ܠܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܒܰܙܢܐ ܕܓܽܘܢܳܝܳܐ ܘܠܰܘ ܒܰܙܢܐ ܕܩܽܘܠܳܣܐ. ܐܰܝܟ ܣܽܘܪܝܝܐ܀

4- ܛܥܰܝܬ ܐܝܟ ܡܰܝ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܨܥܰܪܬ ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܐ. ܠܐ ܬܦܽܘܫ ܗ̄ ܐܠܐ ܬܬܐܫܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܡܰܝ̈ܐ ܠܐ ܬܷܪܬܰܚ ܗ̄ ܬܶܫܬܰܗܶܐ ܪܶܓܬܟ ܙܳܢܺܝܬܐ ܐܝܟ ܕܰܒܡܰܝ̈ܐ܀

5- ܫܶܡܥܘܢ ܘܠܶܘܝ ܐܰܚ̈ܐ ܗ̄ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܢ ܐܰܚ̈ܐ ܕܫܰܪܟܐ ܐܶܬܛܰܢܰܢܘ ܒܨܰܥܪܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܚܬܗܽܘܢ ܘܰܥܒܰܕܘ ܩܶܛܠܐ ܒܰܫܟܺܝܡ܀ ܡܐܢ̈ܐ ܕܪܽܘܓܙܐ ܡ̣ܢ ܟܝܢܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܓܒܺܝܬܗܘܢ܀

6- ܘܒܰܟܢܽܘܫܺܝܗܘܢ ܠܐ ܢܶܚܬܶܬ ܡ̣ܢ ܐܺܝܩܪܝ ܗ̄ ܠܐ ܐܬܬܫܝܛܶܬ ܒܝܕ ܒܺܝܫܽܘܬܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܥܠ ܩܽܘܝܡܗܘܢ ܠܐ ܢܶܣܬܰܡ̈ܟܢ ܟܰܒ̈ܕܳܬܝ ܗ̄ ܠܐ ܐܶܬܚܰܡܰܬ ܐܰܟܘܬܗܘܢ܀ ܘܰܒܚܶܡܬܗܘܢ ܥܩܰܪܘ ܫܽܘܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܒܪܶܓܰܬܗܘܢ ܓܰܝܶܕܘ ܬܰܘܪܐ܀

7- ܐܷܦܰܠܶܓ ܐܶܢܘܢ ܒܝܰܥܩܘܒ ܘܶܐܒܰܕܰܪ ܐܢܘܢ ܒܺܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܫܰܒܛܐ ܕܫܶܡܥܘܢ ܒܣܳܟ̈ܝ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܢܶܬܦܰܠܓ. ܘܰܠܫܰܒܛܐ ܕܠܶܘܺܝ ܠܐ ܗܘܝܐ ܡܢܬܐ ܒܰܐܪܥܐ. ܐܠܐ ܒܡܰܥܣܳܪ̈ܶܐ ܕܢܣܒܺܝܢ ܡ̣ܢ ܫܰܪܟܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܚܳܐܶܝܢ܀

8- ܝܺܗܘܕܐ. ܠܟ ܢܰܘܕܽܘܢ ܐܰܚ̈ܝܟ ܗ̄ ܕܶܐܡ̣ܪܬ ܠܗܘܢ: ܡܿܢܐ ܝܽܘܬܪܢܐ ܕܢܶܩܛܽܘܠ ܠܐܰܚܘܢ ܝܰܘܣܦ. ܬܘ ܢܙܰܒܢܺܝܘܗܝ ܠܥܰܪ̈ܰܒܝܶܐ܀

9- ܡ̣ܢ ܩܶܛܠܐ ܒܪܝ ܣܠܶܩܬ ܗ̄ ܐܱܥܕܺܝܬ ܠܐܰܚܘܟ ܡ̣ܢ ܩܶܛܠܐ܀ ܢܶܣܓܕܘܢ ܠܟ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܘܟ ܗ̄ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܡܶܢܟ ܡܶܬܝܰܒܠܺܝܢ ܡܰܐܠܘܢ ܕܶܝܢ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܐ ܡܫܺܝܚܐ ܕܡܶܢܟ ܕܳܢܰܚ܀

10- ܠܐ ܢܶܥܢܰܕ ܫܰܒܛܐ ܡ̣ܢ ܝ̣ܗܽܘܕܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܺܝܫܢܐ ܘܰܡܒܰܕܩܢܐ ܗ̄ ܢܒܺܝܐ܀ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܙܰܪܥܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܐ ܡܕܰܒܪܢܐ ܡ̣ܢ ܥܰܛܡ̈ܬܗ܀ ܥܕܰܡܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܡ̇ܢ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗ̱ܝ ܗ̄ ܡܫܺܝܚܐ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗ̱ܝ ܡܰܠܟܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ܀

11- ܢܶܐܣܘܪ ܒܰܓܦܶܬܐ ܥܺܝܠܶܗ ܘܰܒܫܰܒܘܩܐ ܒܰܪ ܐܰܬܴܢܶܗ ܗ̄ ܠܥܰܡܗ ܕܐܝܟ ܥܺܝܠܐ ܠܐ ܡܟܰܒܰܫ ܠܢܡܘܣܐ: ܒܢܡܽܘܣܐ ܪܘܚܢܝܐ ܕܚܰܝܠܐ ܐܠܰܗܝܐ ܒܗ ܟܣܶܐ. ܐܰܟܡܐ ܕܰܐܝܢܝܘܬܐ ܡܚܰܕܝܢܺܝܬܐ ܕܚܰܡܪܐ ܒܰܓܦܬܐ ܐܴܣܰܪ܀ ܢܚܰܘܰܪ ܒܚܰܡܪܐ ܠܒܽܘܫܶܗ܆ ܘܒܰܕܡܐ ܕܥܶܢܒ̈ܐ ܬܰܟܣܺܝܬܶܗ ܗ̄ ܒܟܣܐ ܕܡܰܘܬܐ ܕܐܝܟ ܚܰܡܪܐ ܫܳܬܶܐ ܒܰܙܩܺܝܦܐ: ܘܒܰܕܡܐ ܕܰܐܝܟ ܡ̣ܢ ܥܶܢܒ̈ܐ ܡ̣ܢ ܕܰܦܢܶܗ ܢܳܦܶܩ܀ ܢܰܥܛܶܦ ܙܺܝܘܐ ܘܠܐ ܚܫܽܘܫܘܬܐ ܒܬܪ ܩܝܳܡܬܐ ܠܐܢܫܽܘܬܐ܆ ܕܰܐܝܟ ܕܒܰܠܒܽܘܫܐ ܡܚܰܦܝܐ ܗܘܬ ܒܶܗ ܐܠܗܘܬܗ܀

12- ܙܳܪ̈ܓܳܢ ܥܰܝܢ̈ܰܘܗܝ ܡ̣ܢ ܚܰܡܪܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܰܘܬܐ܀ ܘܚܶܘܪ̈ܢ ܫܶܢ̈ܰܘܗܝ ܡ̣ܢ ܚܰܠܒܐ ܗ̄ ܝܰܬܝܪ ܡ̣ܢ ܚܰܠܒܐ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܫܢ̈ܐ ܥܠ ܟܠܶܗ ܦܰܓܪܐ ܪܳܡܶܙ. ܐܝܟ ܡ̣ܢ ܡܢܬܐ ܕܥܰܠ ܟܠܐ܀

13- ܙܒܳܘܠܘܢ ܥܠ ܣܦܳܪ̈ܝ ܝܰܡܡ̈ܐ ܢܶܫܪܶܐ ܗ̄ ܬܰܡܢ ܬܶܗܘܐ ܦܶܨܬܷܗ܀

14- ܐܝܣܟܪ ܓܰܒܪܐ ܓܰܢ̱ܒܪܐ ܕܪܰܒܺܝܥ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ ܒܶܝܬ ܫܒܺܝ̈ܠܐܷ܀

15- ܘܐܪܟܢ ܟܰܬܦܗ ܠܫܽܘܥܒܳܕܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܶܥܰܠ ܗܘܐ ܠܡܰܕܰܐܬܐ܀ ܘܗܘܐ ܓܰܒܪܐ ܦܰܠܳܚܐ܀

16- ܕܢ: ܢܕܽܘܢ ܠܥܰܡܶܗ ܗ̄ ܡܶܢܗ ܓܶܝܪ ܡܶܬܝܰܒܠ ܫܡܫܘܢ܀

17- ܕܢܳܟ݂ܶܬ݂ ܒܪܽܘܟܟ ܟܘܦ ܘܬܰܘ ܠܣܽܘܣܝܐ ܒܥܶܩܒܗ ܘܡܰܪܡܶܐ ܠܪܳܟܒܶܗ ܠܒܶܣܬܪܗ܀

18- ܠܦܽܘܪܩܢܟ ܣܰܟܺܝܬ ܡܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܳܦܶܠ ܦܰܪܳܫܐ ܠܒܶܣܬܪܗ܀ ܟܕ ܡܩܰܘܶܐ ܠܦܽܘܪܩܢܶܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܥܠ ܙܰܒܢܐ ܕܐܰܢܛܺܝܟܪܺܝܣܛܽܘܣ ܪܳܡܶܙ܀

19- ܓܳܕ ܒܓܰܝܣܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܘܗ̣ܘ ܢܶܓܶܕ ܥܶܩܒܐ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܡܫܰܪܶܐ ܘܠܐܰܚܪ̈ܳܢܐ ܒܬܪܶܗ ܢܳܓܶܕ܀

20- ܐܴܫܺܝܪ ܛܒܐ ܐܰܪܥܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܡܺܝܢ ܠܰܚܡܶܗ܀

21- ܢܰܦܬܠܝ ܐܺܝܙܓܰܕܐ ܩܰܠܺܝܠܐܴ: ܝܳܗܶܒ ܡܺܐܡܪܐ ܫܰܦܺܝܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܰܦܬܠܺܝ ܣܬܐ ܡܦܰܢܰܩܬܐ ܕܝܳܗܶܒ ܒܦܺܐܪ̈ܐ ܫܽܘܦܪܐ܀

22- ܒܪܐ ܕܬܰܪܒܺܝܬܐ ܝܰܘܣܶܦ: ܒܪܐ ܕܬܰܪܒܺܝܬܐ ܗ̄ ܒܝܰܕ ܪܶܚܡܬܐ ܝܰܬܺܝܪܬܐ ܡܥܰܦܶܦ ܠܗ̇ ܠܡܶܠܬܐ ܡܢܰܨܪܳܢܺܝܬܐ܀ ܣܰܩܝ ܥܰܝܢܐ ܒܶܢܝܢܐ ܣܡܺܝܟܐ ܕܣܳܠܶܩ ܒܫܽܘܪܐ ܗ̄ ܠܥܺܝܢ ܥܰܝܢܐ ܦܳܩܶܕ ܕܬܰܨܶܕ ܒܰܒܪܶܗ܆ ܗܰܘ ܕܰܗܘܐ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܪܐ ܚܰܣܺܝܢܐ. ܘܗܢܐ ܦܶܬܓܡܐ ܠܰܝܬ ܒܝܰܘܢܝܐ܀

23- ܘܣܰܩܪܽܘܗܝ ܡܳܪ̈ܰܝ ܓܽܘ̈ܕܶܐ܀

24- ܗܶܦܟܰܬ݀ ܒܥܽܘܫܢܐ ܩܶܫܬܶܗ ܘܐܶܬܒܰܕܰܪܘ ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܣܰܩܪܽܘܗܝ ܡܪ̈ܰܝ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܘܐܶܫܬܚܶܩܶܝ̈ܢ ܥܡ ܥܽܘܫܢܐ ܩܶܫ̈ܬܬܗܘܢ. ܘܐܶܫܬܪܺܝܘ ܓܝ̈ܳܕܶܐ ܕܰܕܪ̈ܥܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܰܬܺܝܬ: ܒܰܕܥܰܠ ܙܳܟܽܘܬܶܗ ܕܝܰܘܣܦ ܪܳܡܶܙ܀ ܣܽܘܪܝܝܐ ܕܝܢ ܥܠ ܚܰܝܳܒܽܘܬܶܗ. ܗ̇ܝ ܕܰܫܟܺܝܪܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܫܶܡ ܪܥܝܐ ܕܟܺܐܦܐ ܝܺܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܫܶܡ ܗܰܘ ܕܰܚܙܺܝܬܶܗ ܟܕ ܣܳܡܶܬ ܟܺܐܦܐ ܐܷܣ̈ܳܕܰܝ܀

25- ܒܽܘܪܟܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܡ̣ܢ ܠܥܶܠ ܗ̄ ܡܶܛܪܐ ܘܛܰܠܐܴ܀ ܘܒܽܘܪܟܬܐ ܕܰܬܗܽܘܡܐ ܕܰܪܒܺܝܥܐ ܡ̣ܢ ܠܬܰܚܬ ܗ̄ ܥ̈ܰܠܠܳܬܴܐ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ܀ ܒܽܘܪܟܬܐ ܕܰܬܕܰܝ̈ܐ ܘܰܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗ̄ ܕܰܒܢܰܝ̈ܐ ܘܕܰܒܢ̈ܬܐ܀

26- ܒܽܘܪ̈ܟܬܶܗ ܕܐܒܽܘܟ ܥܫܶܢ̈ܝ ܥܠ ܒܽܘܪ̈ܟܬܐ ܕܡܰܘ̈ܠܕܳܢܰܝ ܗ̄ ܐܢ̇ܐ ܡܶܓܢܰܒ ܓܶܢܒܶܬ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܕܐܒܝ ܐܺܝܣܚܩ ܘܠܰܘ ܗ̇ܟܰܢܐ ܐܢܬ܀ ܥܕܰܡܐ ܠܣܰܒܪܐ ܕܪ̈ܳܡܬܐ ܕܠܥܠܰܡ ܗ̄ ܗ̇ܟܰܢܐ ܢܟܰܬܪ̈ܢ ܥܠܰܝܟ ܒܽܘܪ̈ܟܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܒܽܘܪ̈ܟܬܐ ܕܰܪ̈ܨܺܝܢܶܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܡܰܝ̈ܐ ܕܪܳܨܢܺܝܢ ܘܫܳܚܠܺܝܢ ܡ̣ܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܢܳܒܥ̈ܢ ܠܟ ܒܽܘܪ̈ܟܬܐ܀

27- ܒܶܢܝܳܡܺܝܢ ܕܺܐܒܐ ܚܳܛܽܘܦܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܙ ܗ̇ܝ ܕܒܰܙ ܠܗܶܢܕܘ̈ܝܐ ܒܝܰܘܡܱ̈ܝ ܐܴܣܳܐ ܘܠܐܬܽܘܪ̈ܝܶܐ ܒܝܰܘܡܱ̈ܝ ܚܶܙܰܩܝܐ܀

29- ܐܢ̇ܐ ܡܶܬܟܢܶܫ ܐܢ݂ܐ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܠܘܬ ܥܰܡܝ܀ ܘܰܦܩܰܕ ܐܢܘܢ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ

2- ܘܰܦܩܰܕ ܝܰܘܣܦ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ: ܝܰܘܣܦ ܠܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܐܣܰܘ̈ܬܐ ܠܡܶܚܢܰܛ ܠܐܰܒܽܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܥܰܦ̈ܝܢܐ ܠܰܡܥܰܦܳܝܘ܀

3- ܘܰܡܠܰܘ ܠܗ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܡܠܺܝܘ ܠܗ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܗ̄ ܢܛܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܚܢܺܝ̈ܛܶܐ ܕܢܹܐܒܫܘ݂ܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

4- ܘܐܡ̣ܪ ܝܰܘܣܦ ܠܰܕܒܶܝܬ ܦܶܪܥܽܘܢ: ܐܶܢ ܐܶܫܟܚܶܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝܢ̈ܰܟܘܢ: ܐܶܡܪܘ ܩܕܡ ܦܶܪܥܽܘܢ܀

5- ܐܒܝ ܐܰܘܡܝܰܢܝ ܗ̄ ܥܠ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܡܶܣܬܢܶܩ ܕܢܺܐܡܪܘܢ ܡܶܠܬܶܗ ܠܦܶܪܥܘܢ. ܒܰܕܗ̣ܘ ܥܕܰܡܐ ܠܙܰܒܢܐ ܝܺܕܝ̣ܥܐ ܠܐ ܡܨܶܐ ܠܡܶܥܰܠ ܥܠ ܦܶܪܥܘܢ ܐܝܟ ܥܝܳܕܐ. ܕܗܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܒܰܡܓܘܠ̈ܝܐ: ܕܡܪ̈ܝ ܡܺܝܬܐ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܥܠ ܡܰܠܟܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܬܬܰܦܩܺܝܢ ܡ̣ܢ ܡܰܫܪܺܝܬܐ܀

10- ܘܐܶܬܘ ܥܕܰܡܐ ܠܐܕܪ̈ܶܐ ܕܰܐܛܳܪ ܕܰܒܥܶܒܪܐ ܕܝܽܘܪܕܢܢ܀

11- ܡܶܛܠܗ̇ܢܐ ܩܪܰܘ ܫܡܶܗ ܐܷܒܰܠ ܡܶܨܪܶܝܢ ܒܰܪܒܨ ܐܴܠܰܦ ܘܰܦܬܚ ܒܶܝܬ܀ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܘ ܒܦܬܚ ܐܴܠܰܦ ܘܒܰܪܒܨ ܒܶܝܬ܀

20- ܐܰܢܬܘܢ ܐܶܬܚܰܫܰܒܬܘܢ ܥܠܰܝ ܒܺܝܫܬܐ: ܘܰܐܠܗܐ ܐܶܬܚܰܫܒ݂ܗ̇ ܠܛܒܬܐ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ ܡ̣ܢ ܚܽܘܫܳܒܐ: ܘܠܰܘ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ܀

21- ܘܰܡܠܐ ܒܠܶܒܗܽܘܢ. ܝܰܘܢܝܐ: ܘܡܰܠܶܠ ܒܠܶܒܗܘܢ܀

 

26- ܘܣܳܡܽܘܗܝ ܒܕܽܘܦܢܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܓܽܘܪܢܐ܀ ܥܶܒܪܝܐ: ܒܳܐܪܽܘܢܐ܀ ܘܐܰܡܺܝܪܐ: ܕܨܰܠܡܐ ܐܰܩܺܝܡܘ ܡܶܨܪ̈ܝܶܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܗ܀

 

ܫܠܶܡ

ܣܶܦܪܐ ܩܰܕܡܝܐ ܕܐܽܘܪܝܬܐ܀