ܣܦܪܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ

ܬܘܒ

ܒܚܝܠ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ

ܣܦܪܐ ܕܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ

ܟܝܬ ܣܦܪܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ

ܩܕܡܝܬ݀ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

ܣܝܠܝܕܘܢ ܐܘܟܝܬ ܡܚܘܝܢܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܡܢ ܐܕܡ ܘܥܕܡܐ ܠܡܘܫܐ

 

 

 

ܩܕܡܝܬ݀ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܐܝܟ ܕܰܒܩܶܦܰܠܐܷܘܢ ܬܳܢܶܐ ܠܟܠܗܶܝܢ ܕܰܒܣܶܦܪܐ ܬܪܰܝܢܐ ܘܰܬܠܺܝܬܝܐ ܘܰܪܒܺܝܥܝܐ ܒܣܶܦܪܐ ܗܢܐ ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܐܰܪܒܰܥ܀

ܐ- ܕܐܦ ܕܳܪܐ ܬܪܰܝܢܐ ܐܝܟ ܕܳܪܐ ܩܰܕܡܝܐ ܡ̣ܢ ܦܽܘܡܶܗ ܢܶܫܡܥܺܝܘܗܝ ܠܢܡܽܘܣܐ܀

ܒ- ܕܰܦܫܺܝܩܐܻܝܬ ܢܶܫܬܰܘܕܥܽܘܢ ܘܰܒܟܰܪ̈ܝܬܐ ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܣܥܽܘܪܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܒܺܝܫܽܘܬܐ ܕܺܝܠܗܘܢ ܘܥܠ ܗܕܐ ܬܘܒ ܒܰܚܕܐ ܬܶܫܒܘܚܬܐ: ܕܨܽܘܬܝ ܫܡܰܝܐ ܘܶܐܡܰܠܶܠ ܠܟܠܗܶܝܢ: ܡܣܰܝܶܟ܀

ܓ- ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܒܺܝܫܽܘܬ ܝܰܨܪܐ ܕܥܶܒܪ̈ܝܶܐ ܕܰܒܝܰܕܗ̇ ܡܶܣܬܢܶܩ ܠܡܶܬܢܐ ܡܰܠܦܢܘܬܗ܀

ܕ- ܕܢܰܠܶܦ ܠܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܕܒܬܪܶܗ ܕܠܐ ܬܶܡܰܐܢܝ ܠܗܽܘܢ ܡ̣ܢ ܥܽܘܦܦ ܡܰܪܬܝܢܘܬܐ ܠܥܰܡܐ ܩܫܶܐ ܩܕܠܐܴ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

1- ܘܗܠܶܝܢ ܦܶܬܓܡ̈ܐ ܕܐܡ̣ܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܟܠܶܗ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܥܶܒܪܐ ܕܝܽܘܪܕܢܢ: ܒܡܰܕܒܪܐ ܒܥܳܪܳܒܳܐ ܠܘܩܒܰܠ ܣܽܘܦ ܒܶܝܬ ܦܰܪܰܢ ܘܒܶܝܬ ܬܳܦܶܠ ܘܠܶܒܢܢ ܘܚܰܨܪܘܬ ܘܕܺܝܙܰܗܰܒ ܗ̄ ܡܫܰܪܰܪ ܕܐܦ ܗܢܐ ܣܶܦܪܐ ܠܡܘܫܶܐ ܡܰܟܬܰܒ ܘܠܰܘ ܕܰܐ̱ܚܪܢܐ ܥܒܰܕ ܒܦܳܣܺܝ̈ܩܬܐ ܡܰܠܦܢܽܘܬܶܗ܀

3- ܘܰܗܘܐ ܒܰܫܢܰܬ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܗ̄ ܒܗ̇ ܒܫܰܢ̱ܬܐ ܕܰܥܢܰܕ ܡܰܠܠ ܗܠܶܝܢ܀

5- ܫܰܪܺܝ ܡܽܘܫܶܐ ܡܦܰܫܶܩ ܢܡܘܣܐ ܗܢܐ ܗ̄ ܕܠܺܝܠ ܠܬܶܢܝܐ ܥܰܒܕܶܗ܀

7- ܘܠܛܘܪܐ ܘܠܰܫܦܳܠܳܐ ܗ̄ ܠܰܫܦܽܘܠ ܛܘܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܰܦܩܰܥܬܐ܀

44- ܘܪܰܕܦܽܘܟܘܢ ܐܝܟ ܕܶܒܽܘܪ̈ܶܐ ܡܬܰܢܢ̈ܶܐ ܗ̄ ܕܰܡܕܰܒܨܺܝܢ ܠܗܳܢܘܢ ܕܰܒܝܰܕ ܬܶܢܢܐ ܕܡܰܦܩܺܝܢ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܒܳܬܰܝ̈ܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

1- ܘܶܐܬܟܪܶܟܢܝܗܝ ܒܰܪܒܨ ܪܺܝܫ ܠܛܽܘܪܐ܀

5- ܒܶܝܬ ܡܰܕܪܰܟ ܦܰܣܬܐ ܕܪܶܓܠܐܴ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܽܘܪܰܟܬܐ ܕܥܶܩܒܐ ܕܪܶܓܠܐܴ܀

6- ܥܒܽܘܪܐ ܙܒܶܢܘ ܡܶܢܗܘܢ ܒܰܪܒܨ ܒܶܝܬ ܦܳܩܘܕܬܐ܀

8- ܡ̣ܢ ܐܰܝܠܰܬ܀

11- ܘܡܽܘܐܒܝ̈ܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܗܘܢ ܐܰܡܢ̈ܶܐ ܗ̄ ܓܰܢ̱ܒܪ̈ܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗ̣ܘ ܡܰܐܻܝܡ܀

12- ܘܰܒܣܳܥܺܝܪ ܝܺܬܒܘ ܚܰܘܪ̈ܝܶܐ܀

20- ܘܥܰܡܽܘ̈ܢܳܝܶܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܗܘܢ ܙܰܡܙܡܺܝܢ ܗ̄ ܡܚܰܣ̈ܢܢܶܐ܀

23- ܘܥܰܘܳܝ̈ܶܐ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܚܰܨܪܺܝܡ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܥܰܐܙܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܓܰܐܙܰܐ܀ ܘܩܰܦܘܕܽܩ̈ܳܝܶܐ ܕܢܦܩܽܘ ܡ̣ܢ ܩܰܦܰܕܽܘܩܺܝ܀

26- ܡܰܕܒܪܐ ܕܩܰܪܡܽܘܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

9- ܨܰܝܕ̈ܢܳܝܶܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܚܶܪܡܘܢ ܣܶܪܝܘܢ܀

10- ܥܕܡܐ ܠܣܶܠܟܳܐ ܒܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ܀

11- ܥܰܪܣܶܗ ܥܰܪܣܐܗ̱ܝ ܕܦܰܪܙܠܐܴ ܗ̄ ܕܥܽܘܓ܀ ܘܗܐ ܒܪܰܒܰܬ ܗ̣ܝ ܕܰܒܢ̈ܝ ܥܰܡܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܪܺܝܫ ܚܶܣܢܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܥܰܡܘܢ ܗ̄ ܟܕ ܙܟܳܐ ܥܽܘܓ ܠܥܰܡܽܘ̈ܢܝܶܐ ܢܣܰܒ ܚܶܣܢܗܽܘܢ ܘܣܡ ܒܗ ܥܰܪܣܶܗ܀ ܬܫܰܥ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟܗ̇ ܘܐܰܪܒܰܥ ܐܰܡܝ̈ܢ ܦܬܳܝܳܗ̇ ܒܰܐܡܬܐ ܕܓܰܢ̱ܒܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܓܰܢ̱ܒܪܽܘܬܶܗ ܡܫܰܘܕܰܥ ܕܥܽܘܓ܀

13- ܘܟܠܗ ܚܒܶܠ ܐܪܳܓܽܘܒ. ܒܰܒܠܥ ܐܴܠܰܦ ܘܰܙܩܳܦ ܪܺܝܫ܀

14- ܕܰܓܫܽܘܪ ܘܰܕܡܰܥܟܰܬ܀

17- ܐܰܫܕܽܘܕ ܘܦܰܣܓܳܐ ܗ̄ ܦܣܺܝܠܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

19- ܘܕܠܐ ܬܪܺܝܡܘܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܘܢ ܠܰܫܡܰܝܐ: ܘܬܶܚܙܘܢ ܫܶܡܫܐ ܘܣܰܗܪܐ ܘܟܰܘܟ̈ܒܶܐ: ܘܟܠܗܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܬܐ ܕܰܫܡܝܐ. ܘܬܶܛܥܽܘܢ ܘܬܶܣܓܕܽܘܢ ܠܗܘܢ ܘܬܶܦܠܚܽܘܢ ܐܶܢܘܢ: ܕܦܰܠܶܓ ܐܶܢܘܢ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܦܪܰܫ ܐܶܢܘܢ ܒܰܫܠܝ ܦܶܐ ܡܪܝܐ ܐܰܠܗܟܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܟܕ ܠܐ ܐܶܬܒܰܝܢܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܕܰܠܒܪܽܘܝܐ ܐܘ ܠܰܒܪܺܝܬܐ ܙܳܕܶܩ ܠܡܶܦܠܰܚ: ܐܰܫܠܶܡ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܗܰܘܢܐ ܡܰܣܠܝܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܦܰܘܠܽܘܣ: ܟܶܐܡܬ ܠܐ ܥܨܗ̇  ܠܚܺܐܪܘܬܐ ܒܰܩܛܺܝܪܐ ܕܢܶܦܠܚܽܘܢܝܗܝ܀

20- ܘܰܐܦܶܩܟܘܢ ܡ̣ܢ ܟܽܘܪܐ ܕܦܰܪܙܠܐܴ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܝܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܽܘܠܨܢܐ ܪܰܒܐ܀

24- ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܐܰܠܗܟܘܢ: ܢܽܘܪܐ ܗ̣ܘ ܐܟܠܬܐ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܗ݂ܘ ܛܰܢܢܐ܀

26- ܕܡܺܐܒܰܕ ܐܳܒܕܺܝܬܘܢ ܒܰܚܒܨ ܡܺܝܡ܀

30- ܘܡܰܛܝܟܘܢ ܗܠܶܝܢ ܟܠܗܘܢ ܦܶܬܓ̈ܡܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܢܶܫܟܚ̈ܳܢܟ ܟܠܗܶܝܢ ܡ̈ܠܐܷ ܗܠܶܝܢ܀

43- ܒܽܘܨܳܪ ܕܰܒܡܰܕܒܪܐ ܒܰܐܪܥܐ ܕܰܦܩܰܥܬܐ ܕܪܘܒܺܝܠ. ܘܚܰܪܬܐ ܪܡܬ ܓܠܥܕ: ܕܓܳܕ ܘܓܽܘܠܳܢ ܗ̄ ܗܠܶܝܢ ܬܠܬ ܩܽܘܪ̈ܝܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܘܣܐ ܕܰܒܥܶܒܪܐ ܕܝܽܘܪܕܢܢ. ܘܰܬܠܬ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܒܰܐܪܥܐ ܕܰܟܢܰܥܰܢ ܐܶܢܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

21- ܠܐ ܬܶܪܰܓ ܐܰܢܬܬܶܗ ܕܚܰܒܪܟ ܗ̄ ܠܘ ܠܪܶܓܬܐ ܕܰܢܨܺܝܒܐ ܒܰܟܝܢܐ ܘܠܐ ܨܶܒܝܢܐܻܝܬ ܥܳܗܕܐ ܒܐܢܳܫ ܦܳܩܶܕ ܠܰܡܒܰܛܳܠܘ ܐܠܐ ܕܠܐ ܢܫܰܡܠܝܗ̇ ܒܰܥܒܳܕܐ. ܐܦ ܠܐ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܡܚܰܬܚܬܳܢܐ ܢܶܪܒܝܗ̇܀

31- ܠܡܺܐܪܬܗ̇ ܒܰܚܒܨ ܡܺܝܡ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

13- ܠܡܪܝܐ ܐܠܰܗܟ ܕܚܰܠ ܘܠܶܗ ܦܠܽܘܚ ܘܒܰܫܡܶܗ ܝܺܡܰܝ ܗ̄ ܠܘ ܕܢܺܐܡܐ ܡܚܰܦܶܛ: ܐܠܐ ܕܝܢ ܥܳܪܨܐ ܐܰܢܢܩܺܝ: ܒܗ ܘܠܘ ܒܐܚܪܺܝܢ ܙܳܕܩ ܠܡܺܐܡܳܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

5- ܘܚܫ̈ܠܬܗܘܢ ܓܰܕܡܘ ܗ̄ ܠܐܱܠܗ̈ܐ ܥܒܿܕ ܐܻܝܕܰܝ̈ܗܘܢ ܦܰܣܶܩܘ܀

22- ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢ̱ܬ ܕܬܘܿܒܕ ܐܢܘܢ ܒܰܥܓܰܠ: ܕܠܐ ܬܶܣܓܶܐ ܥܠܰܝܟ ܚܰܝܽܘܬ ܒܰܪܐ ܗ̄ ܕܰܒܐܱܡܝܢܽܘ ܥܠ ܣܽܘܥܝܐ ܐܰܠܗܝܐ ܢܶܣܬܰܢܩܘܢ: ܠܐ ܡܰܘܒܶܕ ܠܺܝܓܐܻܝܬ ܠܣܢܰܐܝ̈ܗܘܢ. ܘܐܠܐ: ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܕܐܦ ܘܰܠܚܰܝܘܰܬ ܒܰܪܐ ܢܰܘܒܶܕ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡܰܝܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

2- ܗܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܒܡܰܕܒܪܐ: ܕܰܢܡܰܟܶܟܟܽܘܢ ܘܰܢܢܰܣܶܝܟܘܢ ܘܕܢܶܕܰܥ ܡܐ ܕܐܝܬ ܒܠܶܒܟܘܢ ܗ̄ ܠܘ ܕܠܐ ܝܿܕܥ: ܐܠܐ ܕܢܰܘܕܥ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܕܐܬܶܝܢ܀

3- ܕܰܢܚܰܘܶܝܟ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܠܰܚܡܐ ܒܰܠܚܘܕ ܚܳܝܶܐ ܒܰܪܢܫܐ. ܐܠܐ ܒܟܠܡܶܕܶܡ ܕܡܰܦܶܩ ܦܽܘܡܗ ܕܡܪܝܐ ܚܳܝܶܐ ܐ̱ܢܫܐ ܗ̄ ܒܪܶܡܙܶܗ ܐܢܘܢ ܚܰܝ̈ܐ܀

4- ܢܰܚܬܰܝ̈ܟ ܠܐ ܒܠܺܝܘ ܡܶܢܟ ܘܪ̈ܶܓܠܰܝܟ ܠܐ ܐܰܢܚܶܦ̈ܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܐܛܪ̈ܢܝܝܢ܀ ܗܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܗ̄ ܠܐ ܚ݂ܣܰܪ ܠܟ ܢܰܚܬܐ ܐܦ ܠܐ ܡܣܐܢ̈ܐ ܒܟܠܗ ܗ̇ܢܐ ܡܶܬܚܐ܀

9- ܐܰܪܥܐ ܕܟܺܐܦ̈ܝܗ̇ ܦܰܪܙܠܐܴ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܓܰܘ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܡܶܬܬܰܦܩ ܦܰܪܙܠܐܴ. ܘܡ̣ܢ ܛܽܘܪ̈ܝܗ̇ ܬܶܦܣܽܘܠ ܢܚܳܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܚܦܽܘܪ ܢܚܳܫܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

17- ܘܬܶܒܪܬ ܐܶܢܝܢ ܠܥܺܝܢܰܝ̈ܟܘܢ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ܀

21- ܥܕܰܡܐ ܕܶܐܬܕܩܶܩ ܒܰܪܒܨ ܩܽܘܦ܀ ܘܰܫܕܺܝܬܗ ܥܰܦܪܶܗ ܒܢܰܚܠܐܴ ܗ̄ ܠܥܰܦܪܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

6- ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܫܩܰܠܘ ܡ̣ܢ ܒܪܰܐܘܽܬ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܝܰܥܩܳܢ ܠܡܽܘܣܳܪܳܐ. ܬܰܡܢ ܡܺܝܬ ܐܰܗܪܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

4- ܠܪ̈ܰܟܫܳܐ ܘܰܠܡܰܪ̈ܟܒܬܐ ܘܰܠܪ̈ܳܟܒܰܝܗܝܢ ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ ܘܫܠܝ ܟܽܘܦ܀

28- ܘܐܢ ܬܶܣܛܘܢ ܡ̣ܢ ܐܘܪܚܐ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ܀

29- ܗܒ݂ ܒܽܘܪ̈ܟܬܐ ܥܠ ܛܽܘܪܐ ܕܓܰܪܙܺܝܡ ܗ̄ ܟܰܪ ܕܰܓܒܐ ܠܗ ܡܪܝܐ ܡܰܩܕܫܳܐ܀ ܘܠܰܘ̈ܛܬܐ ܥܠ ܛܽܘܪܐ ܕܰܓܒܶܠ ܗ̄ ܟܰܪ ܕܰܦܬܟܪ̈ܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

9- ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܡܰܛܺܝܬܘܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

ܐܶܙܕܰܗܪ ܕܠܐ ܬܰܣܶܩ ܝܰܩܕܰܝ̈ܟ ܫܰܠܡ̈ܶܐ ܒܟܠ ܐܰܬܰܪ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̄ ܐܠܐ ܒܐܘܪܶܫܠܶܡ ܒܰܠܚܽܘܕ܀

22- ܕܰܛܡܰܐ ܘܕܰܕܟܶܐ ܐܰܟܚܕܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢܶܗ ܗ̄ ܛܡܰܐܐ ܗܪܟܐ ܠܡܽܘܡܬܢܐ ܩܳܪܶܐ. ܐܝܟ ܛܰܒܝܐ ܐܝܟ ܐܰܝܠܐܴ ܡܶܬܐܰܟܠܺܝܢ ܘܠܐ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܘܐܦܢ ܠܐ ܡܽܘܡ̈ܬܢܶܐ ܢܶܗܘܘܢ܀

19- ܐܶܙܕܰܗܪ ܕܠܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܠܶܠܘܝܐ ܟܠܗܘܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝܟ ܒܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢܗ ܣܳܟ܀ ܘܟܕ ܢܪܰܘܰܚ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܬܚܽܘܡܟ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

1- ܘܟܕ ܢܩܽܘܡ ܒܰܝܢܬܟܘܢ ܢܒܺܝܐ ܗ̄ ܕܰܓܳܠܐ ܐܘ ܚܳܠܡ ܚܶܠܡ̈ܐ ܘܢܶܬܠ ܠܟ ܐܳܬܐ ܘܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܶܫܡܰܥ ܡܶܢܗ. ܐܘ ܒܳܬܪ ܐܠܰܗ̈ܐ ܢܽܘܟܪ̈ܝܶܐ ܢܳܓܶܕ ܠܟ: ܕܐܝܟ ܗܳܢܐ ܓܝܪ: ܐܳܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܠܐ ܡܨܶܐ ܠܡܶܣܥܰܪ ܐܠܐ ܟܒܰܪ ܛܶܟܢܐ ܫܺܐܕܢܝܐ: ܠܐ ܬܶܬܛܦܺܝܣ ܡܶܢܗ܀ ܘܠܐ ܬܶܫܡܥܝܘܗܝ ܗ̄ ܠܐ ܬܩܰܒܠ ܦܝܳܣܬܶܗ܀ ܐܶܬܛܦܺܝܣ ܒܝܰܕ ܛܶܬ ܘܦܶܐ ܝܰܘܢܳܝܬܐ ܦܠܳܢ ܡ̣ܢ ܦܠܳܢ ܡܶܬܐܡܪ. ܟܶܐܡܰܬ ܐܶܬܩܰܪܒ ܠܗ ܦܝܳܣܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ. ܘܐܶܬܬܦܺܝܣ ܒܝܰܕ ܬܰܘ ܘܪܽܘܟܟ ܦܶܐ ܦܠܳܢ ܠܰܦܠܳܢ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܟܶܐܡܰܬ ܐܶܫܬܡܰܥ ܠܗ ܘܐܶܬܕܢܝ݂ ܠܰܦܝܳܣܶܗ܀

14- ܬܒܰܥ ܘܰܒܨܺܝ ܘܫܿܐܠ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̄ ܠܐ ܬܣܰܪܗܶܒ ܠܡܰܦܩܘ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܐ܀

15- ܚܪܽܘܒ ܗ̄ ܩܛܽܘܠ ܒܚܰܪܒܐ ܐܰܘܟܝܬ ܒܣܰܝܦܐ܀ ܘܰܐܚܪܶܒ ܗ̄ ܗܓܽܘܡ ܠܒܶܢܝ̈ܢܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

1- ܠܐ ܬܬܥܰܪܕܽܘܢ ܗ̄ ܠܐ ܬܶܬܕܰܡܘܢ ܠܰܥܪܳܕܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܰܚܡܳܪܐ ܕܒܰܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܬܩܨܡܽܘܢ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ ܘܣܽܘܡܰܐܟܘܣ ܘܬܶܐܘܕܘܪܘܣ: ܠܐ ܬܶܚܪܛܽܘܢ ܝܰܚܡܽܘܪܐ ܗ̄ ܬܰܘܪܐ ܒܰܪܝܐ܀ ܝܰܥܠܐ ܪܰܒ ܡ̣ܢ ܦܺܝܠܐܴ ܘܩܰܪ̈ܢܶܐ ܐܺܝܬ ܠܗ ܘܙܳܐܝܥ ܡܶܢܗ ܐܰܪܝܐ܀ ܪܺܝܡܐ ܠܛܰܒܝܐ ܪܰܒܐ ܕܡܐ ܘܰܚܕܳܐ ܩܰܪܢܐ ܐܺܝܬ ܠܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܡܰܠ ܢܶܡܪܳܐ ܩܳܪܐ ܠܗ܀ ܕܰܝܨܐ ܗ̄ ܬܰܝܫܐ ܒܰܪܝܐ܀

7- ܘܡ̣ܢ ܐܰܝܠܝܢ ܕܨܰܪ̈ܝܳܢ ܦܪ̈ܣܬܗܘܢ ܨܠܳܦ̈ܳܢ ܨܠܳܦ̈ܳܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܦܩܺܝܢ ܛܶܦܪ̈ܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

7- ܠܐ ܬܥܰܫܶܢ ܠܶܒܟ ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ܀

17- ܣܰܒ ܡܰܩܒܐ: ܩܽܘܒ ܐܶܕܢܶܗ ܥܠ ܬܰܪܥܐ: ܘܢܶܗܘܐ ܠܟ ܥܰܒܕܐ ܠܥܠܡ ܗ̄ ܐܢ ܠܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܚܰܪܪ ܒܫܰܢ̱ܬܐ ܫܒܺܝܥܝܬܐ܀

21- ܐܘ ܢܶܬܚܓܰܪ: ܐܘ ܢܶܬܥܘܰܪ: ܒܰܫܠܝ ܚܶܐ ܘܥܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ

2- ܘܟܽܘܣ ܦܶܨܚܐ ܠܡܪܝܐ ܐܰܠܗܟ: ܡ̣ܢ ܥܢ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܐܶܡܪܐ ܘܠܰܘ ܬܰܘܪܐ ܡܶܬܢܟܶܣ ܒܦܶܨܚܐ. ܘܰܟܒܰܪ ܐܝܟ ܐܽܘܟܠܐܴ ܫܚܺܝܡܐ ܦܳܩܶܕ ܕܢܶܐܟܠܺܝܘܗܝ ܠܬܰܘܪܐ ܒܥܺܐܕܐ ܕܦܶܨܚܐ. ܘܝܺܕܺܝܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܰܫܠ ܘܰܐܟܽܘܠ ܐܡ̣ܪ. ܘܓܰܠܝܐ ܕܕܶܒܚܐ ܕܦܶܨܚܐ ܡܶܬܛܰܘܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܒܫܶܠ܀

5- ܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܟ ܠܡܶܟܰܣ ܦܶܨܚܐ ܒܰܚܕܐ ܡ̣ܢ ܩܽܘܪ̈ܝܰܝܟ ܕܝܳܗܒ ܠܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ. ܐܠܐ ܒܰܐܬܪܐ ܕܢܶܓܒܶܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ. ܠܡܰܫܪܝܽܘ ܫܡܶܗ ܬܰܡܢ. ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܠܐ ܡܨܶܝܢ ܝܺܗܘ̈ܕܝܶܐ ܠܰܡܩܰܪܒܘ ܩܽܘܪܒܢܐ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ܀

9- ܡܐ ܕܰܡܫܰܪܐ ܐܢ̱ܬ ܡܰܓܠܐܴ ܒܩܳܝܶܡܬܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܐ ܕܰܡܫܰܪܐ ܐܢ̱ܬ ܒܡܰܓܠܐܴ ܥܠ ܚܨܳܕܳܐ܀

21- ܠܐ ܬܨܽܘܒ ܠܟ ܫ̈ܬܠܬܐ ܕܟܠ ܐܻܝܠܢ ܥܠ ܓܶܢ̱ܒ ܡܰܕܒܚܐ ܕܡܪܝܐ ܐܰܠܗܟ ܗ̄ ܠܐ ܬܶܬܕܰܡܶܐ ܠܚܰܢ̈ܦܶܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܐܺܝܠܢ̈ܐ ܡܕܰܒܚܺܝܢ ܠܫ̈ܺܐܕܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ

7- ܘܐܺܝܕܐ ܕܣܗ̈ܕܶܐ ܬܫܰܪܶܐ ܒܗ ܒܩܰܕܡܝܬܐ ܠܡܶܩܛܠܶܗ ܗ̄ ܕܐܢ ܕܰܓܠܐܝ̣ܬ ܣܰܗܶܕܘ: ܗܶܢܘܢ ܢܩܰܒܠܘܢ ܚܛܺܝܬܶܗ܀

15- ܡܩܳܡܘ ܐܰܩܺܝܡ ܥܠܰܝܟ ܡܰܠܟܐ. ܐܰܝܢܐ ܕܓܳܒܐ ܠܗ ܡܪܝܐ ܐܠܰܗܟ ܗ̄ ܟܕ ܠܐ ܢܶܗܘܐ ܠܟ ܢܒܺܝܐ ܐܘ ܕܰܝܳܢܐ ܕܣܳܦܶܩ ܕܰܢܕܒܪܟ. ܟܺܐܢܐܻܝܬ ܐܰܪܐ ܐܶܬܪܫܺܝܘ ܗܿܢܘܢ ܕܥܡ ܫܡܽܘܐܝܠ: ܡܰܠܟܐ ܒ݂ܥܐ ܕܰܢܕܽܘܢ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܰܠܟܠܗܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܐܝܟ ܕܰܠܒܽܘܝܐܗ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܡܪܝܐ: ܠܐ ܗܘܐ ܠܟ ܐܰܣܠܝܘ ܐܠܐ ܠܝ̣ ܕܠܐ ܐܰܡܠܟ ܥܠܰܝܗܘܢ܀

18- ܘܡܐ ܕܺܝܬܶܒ ܥܠ ܟܽܘܪܣܝܐ ܕܡܰܠܟܘܬܶܗ ܢܶܟܬܽܘܒ ܠܗ ܦܰܪܫܰܓܢܶܗ ܕܢܡܘܣܐ ܗܢܐ ܒܣܶܦܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܢܝܳܢ ܢܳܡܘܣܐ ܗܢܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܰܒܟܰܪ̈ܝܬܐ ܗ̣ܘ ܘܰܦܫܺܝܩܐܻܝܬ ܡܨܶܐ ܕܢܶܛܪܺܝܘܗܝ ܒܥܽܘܗܕܢܶܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ

3- ܢܶܬܠ ܠܟܗܢܐ ܕܪܳܥܐ ܘܦܰܟܐ ܘܰܥܢܰܘܺܝܬܐ ܒܰܫܠܝ ܥܶܐ ܘܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܘܰܚܒܨ ܘܰܘ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܰܢܘ: ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ ܘܰܙܩܦ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܚܰܕܝܐ܀

4- ܘܪܺܝܫ ܓܶܙ̈ܶܐ ܕܥܢܟ ܗܰܒ ܠܗ ܒܰܪܒܨ ܓܳܡܰܠ܀

8- ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܙܶܒܢܳܐ ܕܰܐܒܗ̈ܐ ܒܰܪܒܨ ܙܰܝ܀

10- ܠܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܒܟ ܕܡܰܥܒܪ ܒܪܶܗ ܐܘ ܒܰܪܬܶܗ ܒܢܽܘܪܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܥܒܕܺܝܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ܀ ܐܘ ܕܩܳܨܶܡ ܩܶܨܡܳܐ ܘܰܕܡܰܐܚܶܕ ܥܰܝܢ̈ܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܰܪܒܨ ܚܶܐ܀ ܘܕܰܡܢܰܚܶܫ ܘܰܕܚܰܪܳܫ.

11- ܘܕܳܐܫܶܦ ܒܶܐܫܦܳܐ ܘܕܫܐܷܠ ܡ̣ܢ ܙܟܘܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܡܡ̈ܰܠܠܝ ܡ̣ܢ ܟܰܪܣܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܝܰܕܽܘ̈ܥܶܐ: ܘܫܿܐܠ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܫܐܘܠ ܕܒܥܐ ܠܡܺܐܠܦ ܡ̣ܢ ܫܡܽܘܐܝܠ ܒܬܪ ܕܡܺܝܬ܀

15- ܢܒܺܝܐ ܡ̣ܢ ܓܰܘܟ ܘܡ̣ܢ ܐܰܚܰܝ̈ܟ ܐܰܟܘܬܝ ܢܩܺܝܡ ܠܟ ܡܪܝܐ ܐܠܰܗܟ. ܠܗ ܗܘܰܝܬܘܢ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗ̄ ܓܽܘܫܡܢܐܻܝܬ ܥܠ ܝܶܫܘܥ ܒܰܪܢܘܢ ܪܳܡܶܙ. ܘܪܘܚܢܐܻܝܬ ܥܠ ܡܪܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ

14- ܠܐ ܬܫܰܢܐ ܬܚܽܘܡܐ ܕܡ̣ܢ ܥܳܠܡ ܕܬܰܚܶܡܘ ܩܰܕܡܝ̈ܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܶܗܘܐ ܥܳܒܪ ܥܠ ܢܡܘܣܐ܀

16- ܘܢܰܣܗܶܕ ܥܠܰܘܗܝ ܥܰܘܠܐ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܩܽܘܡ ܠܡܣܗܕܘ܀

19- ܘܒܰܥܰܪܘ ܒܺܝܫܬܐ ܡ̣ܢ ܒܰܝܢܬܟܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܪܺܝܡܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ

8- ܡܰܢܘ ܓܰܒܪܐ ܕܰܕܚܺܝܠ ܘܪܰܬܺܝܬ ܠܶܒܗ܀

19- ܡܛܠ ܕܺܐܝܠܢܐ ܕܚܰܩܠܐܴ ܠܐ ܗܘܐ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ. ܗ̄ ܐܝܟ ܒܰܪܢܫܐ ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܡ̣ܢ ܩܕܡܰܝܟ ܒܐܘܠܨܢܐ܀

20- ܘܰܒܢܺܝ ܩܠܩܽܘܡ̈ܐ ܥܠ ܩܪܺܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܬܶܒܢܶܐ ܚܺܐܪܺܝܬܐ ܥܠ ܡܕܺܝܢܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

3- ܢܶܕܒܪܘܢ ܣܒ̈ܐ ܕܰܩܪܺܝܬܐ ܗܿܝ ܥܓܶܠܬܐ ܕܬܰܘܪ̈ܶܐ ܒܰܪܒܨ ܓܳܡܰܠ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀

4- ܘܢܰܝܬܘܢܗ̇ ܣܒ̈ܐ ܕܰܩܪܺܝܬܐ ܗܿܝ ܠܰܥܓܶܠܬܐ. ܠܢܰܚܠܐܴ ܒܰܝܳܪܳܐ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܘܰܙܩܦ ܝܽܘܕ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܙܩܦ ܒܶܝܬ ܘܰܫܠܝ ܝܽܘܕ ܐܝܟ ܫܳܗܝܐ ܘܚܰܬܺܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܢܰܚܠܐܴ ܩܰܫܝܐ܀ ܘܢܶܟܣܽܘܢܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܢܓܰܝܕܽܘܢܗ̇. ܐ̱ܪܙ ܗ̇ܝ ܕܐܟܡܐ ܕܥܓܶܠܬܐ ܗ̇ܝ ܠܐ ܦܶܠܚܰܬ݀: ܐܦ ܠܐ ܐܰܪܥܐ ܗ̇ܝ ܐܶܬܦܰܠܚܰܬ݀. ܗܟܰܢܐ ܐܦ ܠܐ ܗܶܢܘܢ ܩܛܰܠܘ܀

12- ܬܓܪܽܘܥ ܪܺܝܫܗ̇ ܘܬܶܣܰܒ ܛܶܦܪ̈ܶܝܗ̇ ܗ̄ ܐ̱ܪܙ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܟܰܕܘ ܟܶܦܪܰܬ݀ ܒܕܽܘܒܪ̈ܶܐ ܡܺܝ̈ܬܐ ܕܚܰܢܦܘܬܐ܀

13- ܘܬܶܒܟܐ ܥܠ ܐܰܒܘܗ̇ ܘܥܠ ܐܶܡܗ̇ ܝܺܪܰܚ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܘܒܬܪܟܶܢ ܬܶܥܘܠ ܠܘܬܗ̇ ܗ̄ ܐ̱ܪܙ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܠܺܝܓܐܝ̣ܬ ܙܳܕܩ ܠܰܡܗܰܝܡܢܽܘ ܠܚܰܢ̈ܦܐ܀

15- ܘܟܕ ܢܶܗܘ̈ܝܢ ܠܓܰܒܪܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܢܫܺܝ̈ܢ. ܚܕܳܐ ܪܚܽܘܡܬܐ ܘܰܚܕܐ ܣܢܽܐܘܬܐ ܒܰܫܠܝ ܪܺܝܫ ܘܣܶܡܟܰܬ܀

16- ܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܗ ܕܰܢܩܰܫܶܫ ܠܒܰܪ ܪܚܽܘܡܬܐ ܩܕܳܡ ܒܰܪ ܣܢܽܐܘܬܐ܀

17- ܐܠܐ ܒܽܘܟܪܐ ܒܰܪ ܣܢܽܘܐܬܐ ܘܳܠܐܷ ܠܗ ܕܢܶܣܒ ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܢ ܗ̄ ܒܝܰܘܡ̈ܬܰܢ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܰܝ̈ܐ ܒܫܰܘܝܘ ܡܰܘܪܬܝܢ ܢܡܘ̈ܣܶܐ܀

18- ܘܟܕ ܢܶܗܘܐ ܠܓܰܒܪܐ ܒܪܐ ܡܳܪܘܕܳܐ ܘܡܰܪܡܪܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܥܰܨܝܢܐ ܘܗܰܪܪܐ܀

23- ܠܐ ܬܒܽܘܬܝ ܫܠܰܕܶܗ ܥܠ ܩܰܝܣܐ ܐܠܐ ܩܽܘܒܪܽܘܗܝ ܒܝܰܘܡܐ ܗ̇ܘ. ܡܛܠ ܕܡ̇ܢ ܕܰܡܨܰܚܶܐ ܠܐܠܗܐ ܢܶܙܕܩܶܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܠܺܝܛ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܟܠ ܕܰܬܠܐܷ ܥܠ ܩܰܝܣܐ܀ ܥܶܒܪܝܐ: ܩܰܐܠܰܠܐܬ ܐܰܠܽܘܗܝܡ ܐܠܘܐܝ. ܟܶܐܡܰܬ ܕܨܰܥܪܐ ܗ̇ܘ ܕܰܐܠܗܐ܀ ܗ̇ܘ ܕܰܬܠܐܶ ܥܠ ܩܰܝܣܐ ܗ̄ ܟܠ ܕܚܳܙܐ ܠܗ: ܐܡ̇ܪ: ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܒܰܣܰܪ ܘܠܢܡܽܘܣܶܗ ܫܳܛ: ܘܐܡ̇ܪ: ܐܶܠܘ ܝܺܕܰܥ ܐܠܗܐ ܕܗܳܕܐ ܗ̣ܝ ܚܰܪܬܶܗ: ܠܐ ܒܪܳܝܗܝ. ܘܐܢ ܝܺܕܰܥ ܨܳܒܐ ܒܒܺܝܫܬܐ ܐܰܪܰܐ ܐܺܝܬܘܗܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

5- ܠܐ ܢܶܗܘܘܢ ܡܳܐܢ̈ܐ ܕܓܰܒܪܐ ܥܠ ܐܰܢ̱ܬܬܐ. ܘܠܐ ܢܶܠܒܰܫ ܓܰܒܪܐ ܡܐܢ̈ܐ ܕܐܰܢ̱ܬܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܒܚܰܓܰܝ̈ܗܘܢ܀

6- ܘܐܡܐ ܩܰܦܺܝܦܐ ܥܠ ܦܰܪ̈ܽܘܓܶܐ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܘܪܽܘܟܟ ܬܰܪܬܶܝܢ ܦܶܐ. ܐܘ ܥܠ ܒܢ̈ܬܐ ܗ̄ ܥܠ ܒܺܝ̈ܥܶܐ܀

7- ܐܠܐ ܡܰܦܪܳܚܽܘ ܐܰܦܪܰܚܶܝܗ̇ ܠܐܶܡܐ: ܘܰܒܢ̈ܝܗ̇ ܣܰܒ ܠܟ ܗ̄ ܠܐ ܐܰܪܐ ܚܳܛܶܝܢ ܐܳܣܰܘ̈ܬܐ ܒܣܳܥܽܘܪܽܘܬ ܒܛܶܢܬܐ ܕܐܒܕܐ ܥܡ ܝܰܠܕܗ̇: ܟܕ ܡܶܬܦܰܪܣܺܝܢ ܕܢܺܐܒܰܕ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܬܺܚܶܐ܀

8- ܥܒܶܕ ܬܝܳܟܳܐ ܠܐܶܓܳܪܳܟ ܕܠܐ ܢܶܦܶܠ ܡܶܢܗ ܐ̱ܢܫܐ: ܘܢܶܗܘܐ ܕܡܳܐ ܒܒܰܝܬܟ ܗ̄ ܠܰܚܪ̈ܽܘܩܶܐ ܘܚܠܽܘ̈ܩܶܐ ܓܰܠܝܐܻܝܬ ܡܰܟܶܣ ܦܽܘܩܕܢܐ ܗܢܐ܀

10- ܠܐ ܬܶܬܒܰܪ ܦܰܕܢܐ ܒܬܰܘܪܐ ܘܒܰܚܡܳܪܐ ܐܰܟܚܕܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܶܐܠܽܘܨ ܚܰܝܠܬܢܐ ܠܗܰܘ ܕܰܡܚܺܝܠ ܘܢܶܣܢܶܝܘܗܝ܀

14- ܘܢܶܓܽܘܪ ܒܳܬܪܗ̇ ܥܶܠܬܐ ܒܡ̈ܶܠܐܷ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ. ܒܰܕܒܰܫܠܝ ܢܽܘܢ ܡ̣ܢ ܓܳܪ ܒܰܙܩܦ ܓܳܡܰܠ ܡ̣ܢ ܓܰܘܪܐ ܘܠܰܘ ܡ̣ܢ ܓܰܪ ܒܰܦܬܚܐ ܡ̣ܢ ܓܪܪܐ ܐܬܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ

2- ܘܠܐ ܢܶܥܘܠ ܒܪ ܓܘܪܐ ܠܰܟܢܘܫܬܶܗ ܕܡܪܝܐ ܐܦ ܠܐ ܥܠ ܥܶܣܪܐ ܕܪ̈ܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܢܶܥܘܠ ܡ̣ܢ ܙܳܢܺܝܬܐ ܠܥܺܕܬܗ ܕܡܪܝܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܡܰܡܙܺܝܪܐ ܗ̄ ܠܘ ܡܶܛܠ ܕܗ̣ܘ ܐܰܣܟܶܠ: ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܢܶܒܗܬܽܘܢ ܓܰܝܪ̈ܶܐ ܘܢܶܬܬܰܟܰܣܽܘܢ ܡ̣ܢ ܓܘܪܐ܀

3- ܠܐ ܢܶܥܘܠ ܥܰܡܽܘܢܝܐ ܘܡܽܘܐܒܝܐ ܠܰܟܢܽܘܫܬܶܗ ܕܡܪܝܐ ܐܦ ܠܐ ܠܕܪܐ ܥܣܺܝܪܳܝܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗܳܪܟܐ ܝ̣ܺܕܺܝܥܐ ܕܗ̇ܝ ܕܰܠܥܠܡ: ܠܘ ܒܟܠܕܽܘܟ ܠܐ ܫܽܘܠܡܐ ܡܰܘܕܥܐ ܒܰܟ̈ܬܒܐ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ܀

4- ܘܥܠ ܕܰܐܓܰܪ ܥܠܰܝܟ ܠܒܶܠܥܰܡ ܒܰܪ ܒܥܽܘܪ ܡ̣ܢ ܦܺܝܬܘܪ ܕܐܳܪܳܡ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܠܰܡܠܳܛܳܟ܀

6- ܠܐ ܬܶܨܒܐ ܠܰܫܠܳܡܗܘܢ ܘܰܠܛܳܒܰܬܗܘܢ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ܀

10- ܘܐܢ ܢܶܗܘܐ ܒܟ ܓܰܒܪܐ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܕܟܶܐ ܡ̣ܢ ܩܶܪܝܢܐ ܕܠܶܠܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܕܰܘܒܐ܀

13- ܘܡܐ ܕܝܳܬܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡ̈ܰܝ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ: ܗܘܰܝܬ ܚܳܦܰܪ ܒܗ̇. ܘܰܗܘܰܝܬ ܡܟܰܣܐ ܬܻܒܬܳܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܶܗܬܬܟ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܨܰܥܠܽܘܬܟ܀

18- ܠܐ ܬܰܥܶܠ ܐܰܓܪ ܙܳܢܺܝܬܐ ܘܰܕܡ̈ܰܝ ܟܰܠܒܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܪܝܐ ܐܰܠܗܟ ܠܟܠ ܢܕܰܪ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܰܢܕܺܝܕܺܝܢ܀

20- ܥܠ ܢܽܘܟܪܝܐ ܪܰܒܐ ܘܥܠ ܐܰܚܘܟ ܠܐ ܬܪܰܒܶܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܶܬܬܝܰܬܰܪ ܟܺܐܢܽܘܬܢ ܡ̣ܢ ܕܺܝܠܗܘܢ. ܐܦ ܠܐ ܥܠ ܢܽܘܟܪܝܐ ܦܩܕܺܝܢ ܢܡܘܣ̈ܝܢ ܠܰܡܪܰܒܝܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

4- ܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܗ ܠܒܰܥܠܗ̇ ܩܰܕܡܝܐ ܕܫܰܒܩܗ̇ ܕܢܶܚܕܰܪ ܢܶܣܒܺܝܗ̇ ܗ̄ ܗ̇ܕܐ ܗ̣ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܡܳܪܢ: ܡ̇ܢ ܕܢܳܣܶܒ ܫܒܺܝܩܬܐ ܓܳܐܪ. ܛܰܝ̣ܝ̣̈ܶܐ ܕܝܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐܴ ܕܗ̇ܢܐ ܢܳܡܘܣܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ. ܟܶܐܡܬ: ܗ̇ܘ ܕܫܳܒܶܩ ܐܰܢ̱ܬܬܗ: ܐܢ ܠܐ ܢܰܣܒܺܝܗ̇ ܐ̱ܚܪܺܢܐ: ܘܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܗ̇ ܘܢܶܫܒܩܺܝܗ̇: ܠܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܢܶܣܒܺܝܗ̇. ܘܒܰܟܬܒܳܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ ܐܶܫܟܰܚܢܰܢ: ܕܐܦ ܣܳܩܠܘܢ ܣܳܐܡ ܢܡܘܣܐ ܗܳܟܰܢܐ ܬܰܚܶܡ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܢܶܕܚܰܠ ܠܡ ܓܰܒܪܐ ܡ̣ܢ ܨܰܥܪܐ ܗܢܐ ܘܢܶܙܕܗܰܪ ܡ̣ܢ ܦܽܘܪܫܢܐ: ܘܢܚܰܡܣܢ ܒܐܰܢ̱ܬܬܶܗ܀

6- ܠܐ ܬܶܣܒ ܪܰܚܝܳܐ ܘܪܳܟܒܳܗ̇ ܡܶܫܟܳܢܳܐ ܗ̄ ܪܰܚܝܐ ܟܺܐܦܐ ܗ̇ܝ ܬܰܚܬܝܬܐ ܥܡ ܒܶܢܝ̈ܢܶܐ ܘܩܰܝ̈ܣܶܐ. ܘܪܳܟܒܐ ܟܺܐܦܐ ܗ̇ܝ ܥܶܠܝܬܐ ܒܰܠܚܘܕ܀

10- ܘܐܢ ܢ̱ܚܽܘܒ ܠܟ ܚܰܒܪܟ ܒܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ ܚܰܘܒܬܐ܀

15- ܐܠܐ ܒܰܪ ܝܰܘܡܶܗ ܗܰܒ ܠܗ ܐܰܓܪܶܗ ܗ̄ ܒܗ ܒܝܰܘܡܐ܀

16- ܠܐ ܢܡܽܘܬܘܢ ܐܰܒ̈ܗܶܐ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܒܢܰܝ̈ܗܘܢ܀ ܐܠܐ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܚܛܳܗ̈ܘܗܝ ܢܡܽܘܬ ܗ̄ ܡܳܕܶܝܢ ܗ̇ܝ ܕܦܳܪܥ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܰܐܒܗ̈ܶܐ ܥܠ ܒܢܰܝ̈ܐ ܥܠ ܬܠܳܬܐ ܘܥܰܠ ܐܰܪܒܥܐ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܠܕܽܘܚܳܠܗܘܢ ܐܰܡܺܝܪܐ ܒܰܠܚܘܕ܀

20- ܘܡܐ ܕܚܳܒܛ ܐܢ̱ܬ ܙܝ̈ܬܝܟ: ܠܐ ܬܦܰܠܐ ܒܶܣܬܪܟ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܦܽܘܠܝܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܠܐ ܬܦܢܶܐ ܒܢܽܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ

3- ܕܠܐ ܟܕ ܢܰܘܣܦܽܘܢ ܢܢܓܕܘܢܶܗ ܒܩܽܘܫܝ ܓܳܡܰܠ ܘܪܽܘܟܟ ܕܳܠܰܕ. ܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܢ ܗܳܢܐ ܢܓܕܐ ܒܪܽܘܟܟ ܓܳܡܰܠ ܘܩܽܘܫܝ ܕܳܠܰܕ. ܗ̄ ܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ܀ ܢܬܩܠܐܷ ܐܰܚܽܘܟ ܠܥܺܢܰܝ̈ܟ ܒܰܫܠܝ ܩܽܩܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܒܗܬ܀

4- ܠܐ ܬܶܒܠܘܡ ܬܰܘܪܐ ܒܕܪܟܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܰܕܪܶܟ܀

5- ܐܠܐ ܝܰܒܡܳܗ̇ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ. ܗ̄ ܐܰܚܘܗܝ ܕܒܰܥܠܗ̇ ܢܶܣܒܝܗ̇. ܘܰܢܝܰܒܡܺܝܗ̇ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀

6- ܘܒܽܘܟܪܐ ܕܝܳܠܕܐ: ܢܶܫܬܰܡܐ ܥܠ ܫܡܐ ܕܰܐܚܽܘܗܝ ܡܺܝܬܐ ܗ̄ ܢܳܡܘܣܳܝܐ ܗ̣ܘ ܒܪܳܐ ܗܳܢܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܺܝܬ. ܘܟܝܳܢܳܝܳܐ ܕܗ̇ܘ ܕܰܐܘܠܶܕܗ܀

9- ܬܶܩܪܽܘܒ ܝܺܒܰܡܬܶܗ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ܀ ܘܬܶܫܪܶܐ ܡܣܳܐܢܶܗ ܡ̣ܢ ܪܶܓܠܶܗ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܣܽܐܘܢܐ ܐܶܬܡܰܟܟܰܬ݀ ܠܺܝ ܘܐܶܬܪܰܘܪܒܰܬ݀ ܥܠܰܝ܀ ܘܬܶܪܽܘܩ ܒܰܐܦ̈ܰܘܗܝ ܗ̄ ܬܰܣܠܶܝܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐܣܠܝܳܗ̇܀

11- ܘܬܰܘܫܛ ܐܺܝܕܗ̇ ܘܬܐܚܽܘܕ ܒܚܰܢܗ: ܦܣܽܘܩ ܐܺܝܕܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܐܡܬܝ ܒܺܝ̈ܥܰܘܗܝ܀

13- ܠܐ ܢܶܗܘܐ ܠܟ ܒܡܰܪܣܽܘܦܳܟ ܡܰܬܩܳܠܴܐ ܘܡܰܬܩܳܠܴܐ. ܪܒܐ ܘܰܙܥܽܘܪܐ ܗ̄ ܒܪܰܒܐ ܬܶܙܒܢ ܘܒܰܙܥܽܘܪܐ ܬܙܰܒܢ܀

18- ܕܐܶܪܰܥܟܘܢ ܒܚܪܒܐ ܒܰܪܒܳܨ ܐܴܠܰܦ ܘܰܦܬܚ ܪܺܝܫ܀ ܘܩܳܛܠ ܒܟܽܘܢ ܟܠ ܕܦܳܫ ܒܳܬܰܪܟܘܢ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ

2- ܘܣܺܝܡ ܒܡܰܣܢܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܩܪܛܠܐܴ܀

5- ܠܐܳܪܳܡ ܐܶܬܕܒܪ ܐܳܒܝ ܘܰܢܚܶܬ ܠܡܶܨܪܶܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܣܽܘܪܝܰܐ ܫܒܰܩ ܐܳܒܝ ܘܰܢܚܶܬ ܠܡܶܨܪܶܝܢ܀

10- ܘܣܺܝܡܶܝܗ̇ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܐ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ܀

14- ܘܠܐ ܒܨܺܝܬܗ ܟܕ ܛܡܰܐ ܐ̱ܢ̣ܐ ܒܰܫܠܝ ܛܶܬ ܘܰܦܬܚ ܡܺܝܡ. ܗ̄ ܠܩܽܘܕܫܐ ܡ̣ܢ ܒܰܝܬܐ܀ ܘܠܐ ܣܳܡܬ ܡ̣ܢܗ ܠܡܺܝܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܣܳܝܡܺܝܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܠܡܺܝ̈ܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ

4- ܘܡܳܐ ܕܰܥܒܰܪܬܘܢ ܝܽܘܪܕܢܢ: ܐܰܩܺܝܡܘ ܟܺܐܦ̈ܐ ܗܠܶܝܢ ܕܰܡܦܰܩܶܕ ܐ̱ܢ̣ܐ ܠܟ ܝܰܘܡܢܐ ܒܛܽܘܪܐ ܕܓܰܒܠ. ܘܐܟܠܶܫ ܐܶܢܝܢ ܒܟܰܠܫܐ ܘܒܢܺܝ ܬܰܡܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܰܗܟ ܗ̄ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐܡܪܺܝܢ: ܕܰܨܚܳܚܐ ܕܫܳܡܪ̈ܝܶܐ ܒܛܽܘܪܐ ܕܓܪܙܺܝܡ ܐܺܝܬ ܠܗ ܘܚܰܬܺܝܬ. ܒܰܕܩܕܡ ܩܰܠܺܝܠ ܒܛܽܘܪܐ ܕܓܪܙܺܝܡ ܦܩ݂ܕ ܐܠܗܐ ܕܢܶܬܐܡܪ̈ܢ ܒܽܘܪ̈ܟܬܐ ܘܰܒܛܘܪܐ ܕܓܒܶܠ ܠܰܘ̈ܛܬܐ. ܘܐܰܝܟܢܐ ܒܰܐܬܪ ܠܰܘ̈ܛܬܐ ܦܿܩܕ ܕܢܶܬܒܢܶܐ ܠܗ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܡܛܠ ܕܠܰܘ̈ܛܬܐ ܘܠܘ ܒܽܘܪ̈ܟܬܐ ܣܢܺܝ̈ܩܳܢ ܥܠ ܚܽܘܣܳܝܐ ܐܦ ܓܶܝܪ ܝܶܫܘܥ ܒܰܪܢܘܢ ܟܕ ܚܪܒ ܠܥܳܝ ܒܛܽܘܪܐ ܕܓܰܒܶܠ ܒܢܐ ܡܰܕܒܚܐ ܐܝܟ ܕܰܡܚܰܘܐ ܩܶܦܠܐܘܢ ܕܶܫܬܐ ܕܰܟܬܒܶܗ܀

15- ܠܺܝܛ ܗ̣ܘ ܓܰܒܪܐ ܕܢܶܥܒܕ ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܘܢܣܺܝ̈ܟܶܐ܀ ܥܒܳܕ ܐܺܝ̈ܕܰܝܐ ܕܢܰܓܳܪܐ: ܘܢܣܺܝܡ ܒܣܶܬܪܐ ܒܰܫܠܝ ܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܐܝܟ ܒܶܝܬ ܕܫܶܒܝܐ ܘܟܽܘܦ ܕܕܶܟܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܛܽܘܫܝܳܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

5- ܒܪܝܟ ܣܰܠܳܟ ܘܳܐܨܽܘܬܳܟ܀ ܒܪܺܝܟܺܝܢ ܒܶܝܬ ܩܦܳܣ̈ܝܟ ܘܫܰܪ̈ܟܢܝܟ܀

7- ܒܐܘܪܚܳܐ ܚܕܳܐ ܢܶܦܩܘܢ ܥܠܰܝܟ ܘܒܰܫܒܰܥ ܐܘܪ̈ܚܳܢ ܢܶܥܪܩܘܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡܰܝܟ ܗ̄ ܬܶܬܦܠܗܕܝ ܐܰܘܝܽܘܬܗܘܢ܀

12- ܘܢܶܬܠ ܡܶܛܪܐ ܕܐܰܪܥܟ ܒܙܰܒܢܶܗ ܗ̄ ܡܶܛܪܐ ܡܰܘܬܪܳܢܐ ܘܠܘ ܡܣܰܓܦܳܢܐ܀

13- ܢܶܥܒܕܳܟ ܡܳܪܝܐ ܪܺܝܫܐ ܘܠܐ ܕܽܘܢܒܬܐ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀

24- ܢܶܬܠ ܡܪܝܐ ܡܶܛܪܐ ܕܐܰܪܥܟ ܐܰܒܩܳܐ ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ ܘܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܠܐ܀

26- ܘܬܶܗܘܶܐ ܫܠܰܕܟ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܠܦܳܪܰܚܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܘܰܠܚܰܝܽܘܬܐ ܕܰܐܪܥܐ ܘܠܰܝܬ ܕܡܰܟܫ ܒܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ܀

27- ܢܶܡܚܳܝܟ ܡܳܪܝܐ ܒܥܽܘܫܢܐ ܕܡܶܨܪ̈ܝܶܐ ܗ̄ ܕܐܱܠܨܽܘܟ ܡܶܨܪ̈ܝܐ: ܢܶܐܠܨܽܘܢܟ ܐܬܘܪ̈ܝܶܐ܀ ܘܒܰܛܚܽܘܪܐ ܗ̄ ܥܽܘܒܝܳܢܐ ܕܗܶܕܪܐ܀ ܘܒܓܰܪܒܐ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ܀ ܘܰܒܢܰܚܒܐ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ. ܗ̄ ܕܽܘܝܳܒܐ܀

28- ܢܶܡܚܶܝܟ ܡܳܪܝܐ ܒܟܰܡܗܽܘܬܐ ܘܰܒܥܽܘܪܐ ܘܰܒܬܶܡܗܳܐ ܕܠܶܒܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܫܳܢܝܽܘܬܐ ܘܒܓܳܗܪܽܘܬܐ ܘܰܒܬܶܡܗܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܐ܀

30- ܟܰܪܡܐ ܬܶܨܽܘܒ ܘܠܐ ܬܶܥܨܽܘܪ ܚܰܡܪܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܨܽܘܒ ܘܠܐ ܬܶܩܛܦܺܝܘܗܝ܀

31- ܘܰܚܡܳܪܟ ܢܬܕܒܰܪ ܡܶܢܟ ܒܰܩܛܺܝܪܐ ܘܠܐ ܢܶܬܦܰܢܐ ܠܟ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀

32- ܘܬܶܕܘܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܟܠܗ ܝܰܘܡܐ ܘܠܐ ܬܶܣܦܩ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ܀

40- ܡܛܠ ܕܢܶܬܪܘܢ ܙܝ̈ܬܰܝܟ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀

48- ܘܢܶܬܠ ܢܺܝܪܐ ܕܦܰܪܙܠܐܴ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܽܘܠܪܐ ܕܦܰܪܙܠܐܴ ܥܠ ܨܰܘܪܟ܀

50- ܥܰܡܐ ܕܚܰܨܝ̈ܦܢ ܐܰܦܘ̈ܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܓܽܘܡܕܳܢ܀

56- ܐܺܝܕܐ ܕܡܰܥܕܢܐ ܒܳܟ ܘܡܦܰܢܩܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܥܽܘܕܳܢܐ܀

57- ܘܒܫܠܝܬܗ̇ ܕܢܳܦܩܐ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܝܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܝܰܕ ܥܰܛܡ̈ܬܗ̇ ܗ̄ ܬܶܐܟܠܺܝܗ̇ ܒܟܶܢܦܗ̇܀

59- ܡܰܚ̈ܘܬܐ ܕܪܰܘܪ̈ܒܢ ܘܰܡܗܰܝ̈ܡܢܢ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܘܰܡܟܰܬܪ̈ܢܺܝܢ܀

65- ܠܶܒܐ ܙܰܝܳܥܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܥܳܩܐ܀ ܘܚܶܫܟܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܰܘ̈ܦܝܢ܀ ܘܕܽܘܝܒܐ ܕܢܰܦܫܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܢܰܦܫܐ ܕܫܚܝܐ܀

68- ܘܢܰܗܦܟܟ ܡܪܝܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܒܐܷܠܦ̈ܐ ܗ̄ ܒܰܣܦܺܝܢܬܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܒܟ ܚܰܝܠܐܴ ܕܬܶܬܡܨܶܐ ܠܡܶܪܕܐ ܒܝܰܒܫܐ ܟܕ ܬܶܥܪܽܘܩ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ

11- ܡ̣ܢ ܠܩܿܛ ܩܰܝ̈ܣܰܝܟ: ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܡܿܠܐܷ ܡܰܝ̈ܟ ܗ̄ ܥܕܰܡܐ ܠܰܙܥܽܘܪܐ ܕܒܳܟ܀

18- ܕܰܠܡܐ ܐܝܬ ܒܟܽܘܢ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܡܰܘܥܶܐ ܡܶܪܬܐ ܘܓܶܕܕ̈ܐ ܒܰܪܒܨ ܓܳܡܰܠ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܳܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܪܪ̈ܶܐ܀

19- ܘܡܐ ܕܫܡ݂ܥ ܦܶܬܓ̈ܡܶܐ ܕܡܰܘܡܳܬܐ ܗܳܕܐ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܐ̱ܚܪܝܬܐ ܚܕܳܢܐܻܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܠܰܘܛܬܐ ܗܳܕܐ܀ ܘܢܰܘܣܶܦ ܪܰܘܝܽܘܬܐ ܒܰܫܠܝ ܘܰܘ ܥܠ ܨܰܗܝܽܘܬܐ ܗ̄ ܢܶܣܒܥ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܬܐ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܪܰܘܝܘܬܐ ܒܰܫܠܝ ܘܰܘ ܘܣܰܒܥܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܫܶܩܝܐ ܡܪܰܘܝܳܢܐ. ܘܪܰܘܳܝܽܘܬܐ ܒܰܙܩܳܦ ܘܰܘ ܫܳܢܝܽܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܢܳܩܦܐ ܠܣܰܒܥܐ ܕܐܝܟ ܗܳܢܐ܀

23- ܘܠܐ ܢܶܣܩ ܒܗ̇ ܟܠ ܥܣܶܒ ܒܰܪܒܨ ܣܶܡܟܰܬ ܘܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝܽܘܪܳܩܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܥܡܺܝܪܐ܀ ܘܐܝܟ ܐܳܕܡܐ ܘܐܝܟ ܨܒܽܘܐܝܻܡ ܕܰܗܦܰܟ ܐܶܢܝܢ ܡܪܝܐ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀

26- ܐܠܰܗ̈ܐ ܕܠܐ ܝܺܕܥܘ ܐܶܢܘܢ. ܘܠܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓܘ ܠܗܘܢ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܘܠܳܡܰܕ܀

29- ܣܬܺܝܪ̈ܬܐ ܕܡܪܝܐ ܐܶܢܝܢ ܐܠܰܗܢ. ܘܓܰܠܝ̈ܬܐ ܕܺܝܠܢ ܘܕܰܒܢ̈ܝܢ: ܠܥܠܡ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ

6- ܡܛܠ ܕܰܢܢܺܝܚܟ܀ ܒܰܨܚܚܐ ܕܢܰܝܺܚܟ܀

11- ܡܛܠ ܕܦܽܘܩܕܢܐ ܗܢܐ ܕܰܡܦܰܩܶܕ ܐ̱ܢ̣ܐ ܠܟ ܝܰܘܡܢܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܟܣܶܐ ܡܶܢܟ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܓܢܺܝܚ ܡܶܢܟ܀ ܐܰܩܽܘܠܐܱܣ: ܠܐ ܬܡܺܝܗ܀

12- ܐܦ ܠܐ ܗܘܳܐ ܪܰܚܺܝܩ. ܠܐ ܒܰܫܡܰܝܐ ܗ̣ܘ: ܕܬܺܐܡܰܪ: ܡܰܢܘ ܢܰܣܶܩ ܠܢ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܘܰܪܒܨ ܣܶܡܟܰܬ. ܠܰܫܡܰܝܐ ܘܢܰܣܒܝܘܗܝ ܠܢ܀

13- ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ ܒܥܶܒܪܐ ܕܝܰܡܐ: ܕܬܺܐܡܰܪ: ܡܰܢܘ ܢܶܥܒܰܪ ܠܢ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܠܥܶܒܪܐ ܕܝܰܡܐ܀

19- ܣܶܗܕܬ ܒܟܽܘܢ ܝܰܘܡܢܐ ܫܡܰܝܐ ܘܐܰܪܥܐ. ܕܚܰܝ̈ܐ ܘܡܰܘܬܐ ܗ̄ ܠܕܪܕܪ̈ܺܝܢ ܡܩܰܘܶܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ

10- ܒܙܰܒܢܐ ܕܫܰܢ̱ܬܐ ܕܫܽܘܒܩܢܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕܐ ܕܰܡ̈ܛܰܐܠܐܷ ܗ̄ ܦܩܿܕ ܕܢܶܬܩܪܶܐ ܢܳܡܘܣܳܐ ܥܠ ܪܺܝܫ ܥܰܡܐ܀

17- ܡܶܛܠ ܕܠܰܝܬ ܐܠܰܗܐ ܒܓܰܘܝ܆ ܐܰܪ̈ܥܳܢܝ ܗܳܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܺܝ̈ܫܬܐ ܒܰܙܩܦ ܥܶܐ܀

21- ܘܡܐ ܕܡܰܛܺܝ̈ ܐܶܢܘܢ ܒܺܝ̈ܫܬܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܰܚܒܳܨ ܛܶܬ. ܡܶܛܠ ܕܝܳܕܥ ܐ̱ܢ̣ܐ ܝܰܨܪܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܺܝܫܽܘܬܗܘܢ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ ܓܒܺܝܠܬܗܘܢ: ܬܶܐܘܕܘܪܽܘܣ: ܙܰܪܥܗܽܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ

1- ܨܽܘܬܘ ܫܡܰܝ̈ܐ ܘܶܐܡܰܠܶܠ ܘܬܶܫܡܰܥܝ ܐܰܪܥܐ ܡܺܐܡܪܶܗ ܕܦܽܘܡܝ ܗ̄ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܣܳܟ̈ܐ ܕܗܢܐ ܟܠ ܩܳܪܶܐ ܠܣܗܕܽܘܬܐ܀

2- ܢܶܪܣܰܡ ܐܝܟ ܡܶܛܪܐ ܝܽܘܠܦܳܢܝ. ܘܢܶܚܽܘܬ ܐܝܟ ܛܰܐܠܐܴ ܡܺܐܡܰܪܝ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ. ܗ̄ ܥܠ ܐܰܪܥܐ ܠܶܒܐ܀

4- ܐܠܗܐ ܗ݂ܘ ܡܗܰܝܡܢܐ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܥܰܘܳܠܐ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ܀

5- ܚܰܒܶܠܘ ܗ̄ ܢܰܦ̈ܫܬܗܘܢ ܒܦܽܘܠܚܳܢ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܘܠܐ ܠܗ ܒܢܰܝ̈ܐ ܕܡܽܘܡܳܐ ܗ̄ ܠܐ ܫܳܘܶܝܢ ܕܢܶܗܘܘܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܝܰܘܢܝܐ: ܚܛܰܘ ܠܰܘ ܠܗ ܒܢܰܝ̈ܐ ܕܡܽܘܡܐ. ܐܰܩܘܠܐܱܣ: ܚܰܒܶܠܘ ܠܗ. ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܢܰܝ̈ܐ ܕܺܝܠܗ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܚܰܒܶܠܘ ܠܘܬܗ ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܢܰܝ̈ܐ ܕܺܝܠܗ ܟܠ ܟܽܠܗ܀

8- ܟܕ ܡܦܰܠܶܓ ܡܪܰܝܡܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܝܰܘܢܝܐ: ܥܰܡܗ. ܘܟܕ ܡܦܰܪܶܫ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܗ̄ ܟܕ ܦܰܠܓ ܠܶܫܢ̈ܐ ܒܒܳܒܝܠ. ܐܰܩܺܝܡ ܬܚܽܘܡܐ ܕܥܰܡ̈ܡܐ ܠܡܶܢܝܳܢܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܺܝܣܪܐܝܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܡܶܢܝܳܢܐ ܕܡܰܠܐܱܟ̈ܘܗܝ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܠܟܠ ܥܰܡܐ ܡܰܠܐܟܐ ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܡܕܰܒܳܪܘܬܶܗ܀ ܐܠܐ ܘܠܟܠ ܩܢܘܡܐ.

12- ܡܪܝܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܕܰܒܪܗ: ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀

13- ܐܰܝܢܩܗ ܕܶܒܫܐ ܡ̣ܢ ܟܺܐܦܐ: ܘܡܶܫܚܐ ܡ̣ܢ ܟܺܐܦܐ ܕܛܰܪܳܢܳܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܟܺܐܦ̈ܝ ܛܽܘܪ̈ܐ ܕܦܰܠܣܛܺܝܢܺܝ. ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܶܬܢܒܳܝܘ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܢ ܠܡܶܗܘܐ: ܛܒ̈ܬܐ ܘܒܺܝ̈ܫܬܐ܀

14- ܥܡ ܬܰܪܒܐ ܘܫܽܘܡܢܐ ܕܚ̈ܶܛܐ ܗ̄ ܣܡܺܝܕܐ܀

15- ܘܰܫܡܶܢ ܐܻܝܣܪܐܝܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗ̇ܘ ܚܰܒܺܝܒܐ ܘܒܥܛ܀ ܫܡܢ ܘܰܬܩܶܦ ܒܰܪܒܨ ܩܽܘܦ܀

16- ܐܰܛܢܶܗ ܒܢܽܘܟܪ̈ܳܝܐ ܗ̄ ܒܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀

17- ܕܰܒܰܚܘ ܠܫ̈ܺܐܕܶܐ ܕܠܐ ܗܘܰܘ ܐܠܗ̈ܐ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ܀

21- ܘܐܦ ܐܷܢ̇ܐ ܐܰܛܶܢ ܐܶܢܘܢ ܒܠܐܴ ܥܰܡܝ ܗ̄ ܒܐܬܽܘܪܝܐ ܘܒܒܳܒܠܳܝܐ ܘܒܡܶܨܪܝܐ ܘܝܰܘܢܝܐ܀

25- ܡ̣ܢ ܠܒܰܪ ܬܓܰܝܶܙ ܚܰܪܒܐ: ܘܡ̣ܢ ܬܘ̈ܢܶܐ ܕܶܚܠܬܐ܀

27- ܐܷܠܽܘ ܠܐ ܪܽܘܓܙܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܒܐ ܕܥܫܶܢ܀ ܐܰܩܽܘܠܐܱܣ: ܐܷܠܽܘܠܳܐ ܡܰܪܓܙܢܽܘܬܐ܀

28- ܡܛܠ ܕܥܰܡܐ ܗ̣ܘ ܕܰܐܒܺܝܕܐ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ. ܗ̄ ܣܳܢܐܗ ܕܥܰܡܝ: ܣܰܟܠܐܴ ܗ̣ܘ܀ ܘܠܐ ܝܕܰܥ ܕܶܐܢ̇ܐ ܗ̣ܘ ܐܰܫܠܛܬܗ ܘܠܰܘ ܚܰܝܠܶܗ܀

32- ܘܡ̣ܢ ܫܶܬܠܬܐ ܕܥܡܽܘܪܐ ܒܰܪܒܨ ܫܺܝܢ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ ܐ̱ܚܪܳܝܬܐ܀

33- ܘܪܺܝܫܐ ܕܦܰܬܢܐ ܒܺܝܫܐ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܐܶܣܦܶܣ ܗ̄ ܚܶܘܝܐ ܕܕܳܡܐ ܠܓܳܠܐ܀

41- ܘܠܰܒ̈ܥܶܠܕܒܒܝ ܐܷܫܰܠܡ ܗ̄ ܐܶܥܒܶܕ ܠܗܘܢ ܫܽܘܠܡܐ܀

49- ܣܰܩ ܠܛܽܘܪܐ ܗܳܢܐ ܕܥܶܒܪ̈ܝܐ: ܠܛܽܘܪܐ ܕܢܳܒܘ ܗ̄ ܐܰܝܟܐ ܕܡܺܝܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ

2- ܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܣܺܝܢܰܝ ܐܬ̣ܐ ܘܕܢܰܚ ܡ̣ܢ ܣܳܥܺܝܪ. ܘܐܶܬܓܠܺܝ ܡ̣ܢ ܛܽܘܪܐ ܕܦܳܪܢ ܗ̄ ܚܰܕ ܐܶܢܘܢ ܛܽܘܪܐ. ܘܰܠܦܽܘܬ ܦܶܢ̈ܝܬܗ ܡܶܫܬܚܠܦܝܢ ܫܡܳܗ̈ܘܗܝ. ܘܚܽܘܪܺܝܒ ܬܘܒ ܡܢܳܬܐ ܗ̣ܝ ܫܳܗܺܝܬܐ ܡܶܢܗ܀

3- ܘܐܦ ܐܰܪܚܶܡ ܐܢܘܢ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ܀

5- ܘܢܶܗܘܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ ܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܫܡܰܝܢܐ ܡܫܺܝܚܐ܀

6- ܢܺܚܐ ܪܽܘܒܝܠ ܘܠܐ ܢܡܽܘܬ ܗ̄ ܬܶܫܬܒܶܩ ܠܗ ܣܰܟܠܽܘܬܗ ܡܛܠ ܕܬܳܒ. ܘܗܳܕܐ ܗ̣ܝ ܕܡܽܘܫܐ ܝܰܗܒ ܚܰܝ̈ܐ ܠܪܽܘܒܝܠ ܡܺܝܬܐ܀

7- ܫܡܰܥ ܡܪܝܐ ܒܩܳܠܗ ܕܺܝܗܘܕܐ ܗ̄ ܪܽܘܒܝܠ ܒܰܠܚܘܕ ܒܛܶܟܣܐ ܟܝܳܢܝܐ ܕܒܽܘܟܪܽܘܬܗ ܡܶܬܒܰܪܟ ܘܰܕܫܰܪܟܐ ܠܦܽܘܬ ܡܝܰܬܪܽܘܬܗܘܢ. ܘܥܰܠ ܗ̇ܝ ܪܽܘܒܺܝܠ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܘܢ ܡܶܬܛܰܟܣ. ܠܫܶܡܥܘܢ ܕܶܝܢ ܠܐ ܡܒܰܪܶܟ ܡܽܘܫܐ: ܘܟܒܰܪ ܠܐ ܬܳܒ ܘܶܐܬܬܘܺܝ ܡ̣ܢ ܚܛܳܗܐ ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘ ܝܰܬܺܝܪܳܐܝܬ ܡܓܰܪܶܓ ܗܘܳܐ ܥܠ ܩܶܛܠܶܗ ܕܝܰܘܣܦ ܘܪܺܝܫ ܫܰܒܛܶܗ ܗܘܳܐ ܐܡܪܝ ܙܰܢܳܝܳܐ. ܘܗ̣ܘ ܓܰܪܶܓ ܠܠܶܘܺܝ ܥܠ ܩܶܛܠܐܴ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܫܟܺܝܡ ܚܠܦ ܚܰܕ ܕܰܚܛܐ܀

8- ܘܠܠܶܘܺܝ ܐܡ̣ܪ ܫܽܘܡܠܳܝܳܟ ܘܢܽܘܗܪܟ ܠܓܰܒܪܐ ܚܰܣܝܳܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܓܶܠܝ̈ܢܐ ܕܗܳܘܝܢ ܠܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܐ܀

9- ܕܐܡ̣ܪ ܥܠ ܐܰܒܘܗܝ ܘܥܠ ܐܶܡܗ ܠܐ ܚܙܺܝܬܗ ܗ̄ ܠܐ ܢܣܒܘ ܒܰܐܦ̈ܘܗܝ ܐ̱ܚ̈ܝܳܢܘܗܝ ܟܕ ܙܰܢܺܝ ܒܰܒ̈ܢܳܬ ܡܶܕܝܰܢ܀

12- ܘܒܶܝܬ ܟܰܬܦ̈ܬܗ ܢܶܫܪܶܐ ܗ̄ ܡܪܝܐ܀ ܒܗܳܝ ܕܐܘܪܶܫܠܶܡ ܗ̣ܝ ܝܳܪܬܘܬܳܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܒܶܢܝܡܝܢ܀

13- ܡ̣ܢ ܬܗܽܘܡܳܐ ܕܰܪܒܺܝܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܗܽܘܡܳܐ ܕܰܡܥܺܝ̈ܢܐ܀ ܡ̣ܢ ܠܬܰܚܬ܀

14- ܘܡ̣ܢ ܐܷܒܐ ܕܥ̈ܰܠܳܠܬܐ ܕܫܶܡܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܫܽܘܚ̈ܠܳܦܐ ܕܫܶܡܫܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܐܷܒܐ ܕܡܰܘܥܶܐ ܣܰܗܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܟܢܽܘܫܝܐ ܕܝܰܪ̈ܚܐ܀

18- ܚܕܺܝ ܙܒܽܘܠܘܢ ܒܡܰܦܩܟ ܗ̄ ܢܿܦܩ ܠܠܡܺܐܢܐ ܒܐܓܪ̈ܬܟ ܕܥܠ ܝܰܡܐ܀ ܘܐܝܣܟܪ ܒܡܰܫܟ̈ܢܰܝܟ ܗ̄ ܒܛܘܪܐ ܕܨܶܗܝܘܢ܀

19- ܡܛܠ ܕܫܶܦܥܐ ܕܝܰܡ̈ܡܐ ܢܶܐܢܩܘܢ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܐܘܢܩܝܟ܀ ܘܶܐܠܦ̈ܐ ܕܰܛܡܺܝܪ̈ܢ ܒܚܳܠܐ ܗ̄ ܒܝܰܕ ܣܽܘܓܐܐ ܕܥܽܘܬܪܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܝܩܪ̈ܢ ܘܛܒܥ̈ܢ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܒܶܝܬ ܩܦܳܣ̈ܶܐ ܕܡܛܫܶܝܢ ܒܚܳܠܐܴ܀

21- ܘܬܰܒܪ ܕܪܳܥܳܐ ܥܡ ܪܺܝܫܐ ܗ̄ ܚܰܝܠܐܴ ܕܥܡ ܣܺܝܚܽܘܢ ܓܳܕ ܬܒܪ܀ ܡܛܠ ܕܬܰܡܢ ܛܡܺܝܪܐ ܦܳܠܓܽܘܬܗ ܕܰܡܒܰܕܩܢܐ ܗ̄ ܬܰܡܢ ܩܒܺܝܪ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܐ܀

22- ܕܳܢ ܓܽܘܪܝܐ ܕܐܰܪܝܐ ܕܝܳܢܶܩ ܡ̣ܢ ܡܬܢܝܢ ܗ̄ ܒܝܰܕ ܫܶܡܫܽܘܢ ܓܰܢ̱ܒܪܐ܀

23- ܢܰܦܬܠܝ ܣܒܰܥ ܨܶܒܝܳܢܐ ܗ̄ ܐܶܬܡܠܺܝ ܡ̣ܢ ܛܳܒ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܨܒܐ܀

24- ܘܰܢܨܰܒܰܥ ܒܡܶܫܚܐ ܪܶܓܠܶܗ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܕܰܗܺܝܢܽܘܬ ܐܰܪܥܶܗ܀

28- ܘܐܦ ܫܡܰܝ̈ܐ ܢܶܪܣܘܢ ܛܰܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܦ ܫܡܰܝܐ ܠܟ ܕܡܥܢܢܐ ܒܛܰܠܐܴ܀

29- ܢܶܬܟܰܕܒܘܢ ܠܟ ܒܥܶܠܕ̈ܒܒܰܝܟ ܗ̄ ܟܕ ܥܰܬܺܝܪܺܝܢ ܐܝܟ ܡܶܣܟ̈ܢܶܐ ܢܶܬܚܰܘܘܢ ܠܟ ܡ̣ܢ ܕܶܚܠܬܗܘܢ܀ ܘܐܝܟ ܕܣܥܪܘ ܓܒܥ̈ܘܢܝܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

6- ܘܩܰܒܪܶܗ ܒܢܰܚܠܐܴ ܒܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܐܒ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܗ̄ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ܀ ܘܠܐ ܝܺܕܥ ܐ̱ܢܳܫ ܩܰܒܪܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܽܘܠܳܡܗ ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܢܐ܀

7- ܠܐ ܝܩܪܰܬ݀ ܥܰܝܢܶܗ: ܘܠܐ ܐܶܬܩܰܡܛܘ ܦܰܟܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܒܢܽܘܗܪܐ ܐܰܠܗܝܐ ܐܶܙܕܰܗܺܝܘ ܗܘܰܘ܀

8- ܘܰܫܠܶܡ ܒܰܫܠܝ ܫܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܝ ܒܟܳܬܐ ܕܐܒܠܗ ܕܡܘܫܶܐ ܗ̄ ܬܠܬܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ܀

10- ܘܬܘܒ ܠܐ ܩܳܡ ܢܒܺܝܐ ܒܺܐܝܣܪܐܝܠ ܐܝܟ ܡܽܘܫܐ. ܗ̄ ܕܳܡܝܐ ܕܰܠܡ̈ܠܐܷ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܝܶܫܘܥ ܒܰܪܢܘܢ ܐܰܟܬܒ ܐܶܢܝܢ܀

 

ܫܠܶܡ

ܣܶܦܪܐ ܕܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ

ܐܰܘܟܝܬ ܣܶܦܪܐ ܚܡܺܝܫܝܐ ܕܽܐܘܪܝܬܐ

 

ܣܝܠܝܕܘܢ ܐܘܟܝܬ ܡܚܘܝܢܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܡܢ ܐܕܡ ܘܥܕܡܐ ܠܡܘܫܐ ܘܰܫܢܝ̈ܗܘܢ ܐܝܟ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܫܒܥܝܢ ܕܗܝ ܗܝ ܕܝܘܢܝ̈ܐ ܘܫܪܟܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܣܛܪ ܡܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܠܥܒܪ̈ܝܐ ܫܠܡܝܢ ܟܬܒܝ̈ܗܘܢ.

 

ܫܡܗ̈ܐ        ܐܕܡ ܒܪܢܫܐ ܩܕܡܝܐ ܐܘܠܕ ܒܪ ܫܢ̈ܝܐ     ܪ̄ܠ 230 ܫܢ̈ܝܐ ܡܟܢܫ̈ܬܐ      ܪ̄ܠ 230 ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܕܠܗ ܫܠܡ ܣܘܪܝܝܐ: ܒܪ 130 ܐܘܠܕ ܠܫܝܬ. ܘܟܒܪ ܡܛܠܗܝ ܕܢܚܘܘܢ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܰܛܝ ܗܘܳܐ ܙܰܒܢܐ ܕܢܕܢܚ ܡܫܝܚܐ ܒܨܪܘ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܡܐܐ ܫܢܝ̈ܢ ܡܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܘܒܰܠܒܠܘ ܡܰܟܬܒܢܘ̈ܬܗܘܢ. ܚܝܳܐ ܐܳܕܡ ܒܳܬܪ ܕܰܐܘܠܕ ܠܫܺܝܬ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ 700. ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ 930. ܘܫ̈ܢܝ ܫܘܪܝܗ ܕܥܳܠܡܐ ܡܢ ܚܕ ܒܢܝ݂ܣܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܒܫܒܐ ܡܫܪܝܢ. ܘܐܕܡ ܒܫܬܐ ܕܒܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܐܬܒܪܝ. ܘܒܗ ܒܝܘܡܐ ܚܛܳܐ ܘܐܬܛܪܕ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐ ܗ݂ܘ ܘܐܢܬܬܗ. ܘܟܕ ܢܦܰܩܘ ܐܘܠܕܘ ܬܪܝܢ ܒܢܝ̈ܢ: ܠܩܐܝܢ ܘܠܗܒܝܠ. ܘܩܡ ܩܐܝܢ ܥܠ ܗܳܒܝܠ ܘܩܛܠܗ. ܘܟܢ ܐܘܠܕ ܠܫܝܬ.

 

 

ܫܺܝܬ ܪܗ̄      205 ܬܠܗ̄    435 ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ ܒܪ 105 ܐܘܠܕ. ܘܚܝܐ ܒܳܬܪ ܕܐܘܠܕ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ 700. ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ 800 ܟܠ ܝܘܡ̈ܘܗܝ. ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ 802. ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ 905. ܘܐܝܟ ܕܡܟܬܒ ܦܪܝܛܘܢ ܚܟܝܡܐ: ܫܺܝܬ ܚܘܝ ܩܕܡܐܝܬ ܟܬܺܝܒ̈ܬܐ ܘܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ.

 

 

ܐܢܘܫ ܩܨ̄      90 ܬܪܢܗ̄    655 ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ ܒܪ 90. ܘܚܝܐ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ 717. ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ 817. ܟܠ ܝܘܡ̈ܘܗܝ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ ܘܥܒܪܝܐ 907. ܗܢܐ ܒܝܕ ܡܝܬܪܘܬܗ ܐܠܘܗܝܡ ܐܘܟܝܬ ܐܠܗܝܐ ܐܬܩܪܝ.

 

ܩܝܢܢ ܩ̄ܠ 130 ܬܝܨܗ̄ 795 ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ ܒܪ 70. ܘܚܝܐ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ 740. ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ 840. ܟܠ ܝܘܡ̈ܘܗܝ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ ܘܥܒܪܝܐ 910.

 

 

ܡܗܠܠܐܝܠ ܩܣܗ̄   165 ܬܬܩ̄ܣ  960 ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ 65. ܘܚܝܐ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ 730. ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ 830. ܟܠ ܝܘܡ̈ܘܗܝ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ ܘܥܒܪܝܐ 895.

 

 

ܝܪܕ ܩܣ̄ܒ 165 ܐܩܟ̄ܒ1122 ܗܪܟܐ ܫܠܡ ܠܥܒܪܝܐ ܝܰܘܢܝܐ. ܘܚܝܐ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ ܘܥܒܪܝܐ 800. ܟܠ ܝܘܡ̈ܘܗܝ 962 ܫܢܝ̈ܢ.

 

 

ܚܢܘܟ ܩܣܗ̄ 165 ܐܪܦ̄ܐ 1281 ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ 2265. ܚܝܐ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ 200. ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ 300. ܟܠ ܝܘܡ̈ܘܗܝ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ ܘܥܒܪܝܐ 365.

 

 

 

ܡܬܘܫܠܚ ܩܦ̄ܐ 181 ܐܬܫ̄ܕ 1704 ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܒܪ 181 ܘܚܝܐ ܐܕܡ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ ܘܥܒܪܝܐ 782. ܟܠ ܝܘܡ̈ܘܗܝ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ ܘܥܒܪܝܐ 969. ܘܒܨܚ̈ܚܐ ܝܘܢܝ̈ܐ ܒܪ ܩܣ̄ܐ ܟܬܝܒ ܕܐܘܠܕ ܘܠܐ ܚܬܝܬ. ܟܕ 20 ܚܣܪ̈ܢ ܡܢ ܫ̈ܢܝ ܝܘܡ̈ܘܗܝ. ܘܓܠܝܐ ܕܡܢ ܟܬܘܒܐ ܩܕܡܝܐ ܓܕܫ ܦܘܕܐ ܗܢܐ.
ܠܡܟ ܩܦ̄ܚ 188 ܐܬܪܣ̄ܒ 1662 ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ ܒܪ 182. ܘܚܝܐ ܒܬܪ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ 765. ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ 595. ܟܠ ܝܘܡ̈ܘܗܝ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ 753. ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ 771. ܒܙܒܢܗ ܕܝܢ ܢܚܬܘ ܒܢ̈ܝ ܐܠܘܗܝܡ ܥܠ ܒܢ̈ܬ ܩܐܝܢ. ܘܐܬܚܠܛ ܙܪܥܐ ܒܪܝܟܐ ܒܙܪܥܐ ܡܒܐܫܐ.

 

 

ܢܘܚ ܬܩ̄  500 ܒܩܣ̄ܒ 2162 ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ ܬܘܒ ܒܪ 500. ܘܚܝܐ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ ܘܥܒܪܝܐ 450. ܘܒܬܪ ܛܘܦܢܐ 350. ܒܕܒܫܢܬ 600 ܕܚܝ̈ܘܗܝ ܗܘܐ ܛܘܦܢܐ. ܟܠ ܝܘܡ̈ܘܗܝ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ ܘܥܒܪܝܐ 950.

 

 

ܫܝܡ ܩ̄   100 ܒܪܣ̄ܒ 2262 ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ ܬܘܒ ܒܪ 100. ܘܚܝܐ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ ܘܥܒܪܝܐ 500.

 

 

 

ܐܪܦܟܫܪ ܩܠܗ̄  135 ܒܩܨ̄ܐ 2191 ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ ܒܪ 75. ܘܚܝܐ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܩܝܢܢ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ 330. ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܫܠܚ 430.

 

 

ܩܰܝܢܢ ܩܠܗ̄ 135 2532 ܐܝܟ ܪܥܝܢܐ ܕܡܟܬܒ̈ܢܝ ܙܒܢ̈ܐ ܒܗܝ ܕܒܨܚܚܐ ܕܠܘܬ ܝܘܢ̈ܝܐ ܒܪ 130 ܐܝܬ ܒܠܚܘܕ. ܒܐܘܪܝܬܐ ܕܝܢ ܕܠܒܝܟܝܢ ܣܘܪܝܝܐ ܐܦܠܐ ܫܡܗ ܕܗܢܐ ܩܝܢܢ ܡܫܬܟܚ. ܐܠܐ ܠܘܩܐ ܡܕܟܪ ܫܡܗ ܟܕ ܡܢܐ ܫܪ̈ܒܬܐ. ܫܪ̈ܒܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܚܝܐ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ 430.

 

 

ܫܠܚ ܩ̄ܠ  130 2662 ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ ܒܪ 30. ܘܚܝܐ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ 430. ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ 403.

 

 

ܥܳܒܪ ܩܠܕ̄ 134 2796 ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ 34. ܘܚܝܐ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ ܘܥܒܪܝܐ 430. ܘܡܬܐܡܪܐ ܕܥܠ ܫܡܗ ܐܬܩܪܝܘ ܥܒܪ̈ܝܐ. ܘܗܝ ܕܚܬܝܬܐ ܡܢ ܐܒܪܗܡ ܕܥܒܪ ܢܗܪܐ ܦܪܬ ܩܢܘ ܫܘܡܗܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ.

 

 

ܦܠܓ ܩ̄ܠ  130 2962 ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܒܪ 30. ܘܚܝܐ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ ܘܥܒܪܝܐ 209. ܒܙܒܢܗ ܐܬܦܠܓܘ ܠܫ̈ܢܐ ܟܕ ܐܬܟܢܫܘ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܕܢܒܢܘܢ ܡܓܕܠܐ ܕܪܝܫܗ ܒܫܡܝܐ.

 

 

ܙܪܥܘ ܩܠܒ̄ 132 3058 ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ 32. ܘܚܝܐ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ ܘܥܒܪܝܐ 207. ܒܙܒܢܗ ܩܡ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܒܒܳܒܝܠ ܢܡܪܘܕ ܓܢ̱ܒܪܐ ܘܒܡܨܪܝܢ ܦܘܢܘܦܘܣ ܘܩܳܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܨܪܝܡ ܥܠ ܫܡ ܡܨܪܝܡ ܐܒܘܗܘܢ ܘܫܪܝܘ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܠܡܬܟܬܫܘ ܒܡ̈ܐܢܝ ܩܪܒܐ.

 

ܣܪܘܓ ܩ̄ܠ  130 3188 ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ 30. ܘܚܝܐ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ ܘܥܒܪܝܐ 200. ܘܡܬܐܡܪܐ ܕܡܢܗ ܫܰܪܝܰܬ ܕܚܠܬ ܫ̈ܐܕܐ ܘܥܠ ܗܝ ܒܫܡ ܣܪܝܩܘܬܐ ܐܬܩܪܝ ܘܒܙܒܢܗ ܬܘܒ ܐܬܚܘܝܰܬ ܡܘܢܝܛܝ ܘܚܫ̈ܠܬܐ ܕܕܗܒܐ ܘܕܣܐܡܐ ܘܐܬܬܩܢܘ ܟܝ̈ܠܐ ܘܡܬܩ̈ܠܐ.

 

ܢܚܘܪ ܥ̄ܛ  79 2267 ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ 29. ܘܚܝܐ ܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ 129. ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ 119. ܘܒܙܒܢܗ ܐܬܬܝܬܝܘ ܠܡܨܪܝܢ ܟܬܒ̈ܐ ܘܝܘܠܦ̈ܢܐ ܕܟܠܕ̈ܝܐ ܘܚܪܫܘܬܐ ܘܩܨܘܡܘܬܐ ܐܬܒ̈ܢܝ ܣܕܘܡ ܘܥܡܘܪܐ.

 

ܬܪܚ ܠ   30 3337 ܘܐܝܟ ܥܒܪܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ ܒܪ 75. ܘܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܚܨܪܘܢ ܐܚܘܗܝ ܕܬܪܚ ܐܬܟܬܫ ܥܡ ܟܣܪܘܢܝܣ ܡܠܟܐ ܕܒܳܒܝܠ ܘܩܛܠܗ. ܘܩܛܠ ܡܠܟܐ ܡܢ ܒܳܒܝܠ ܘܐܡܠܟ ܥܠ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܒܠܘܣ ܘܒܢܐ ܡܕܝܢ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܡܟܐ ܘܠܗܠ ܫܳܠܡܐ ܐܘܪܝܬܐ ܕܝܘܢ̈ܝܐ ܘܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܥܒܪ̈ܝܐ ܠܚܕ̈ܕܐ.

 

ܐܒܪܗܡ ܩ̄   100 3437 ܘܚܝܐ 175. ܒܫܢܬ 50 ܕܝܠܗ ܐܬܒܢܝܬ ܐܘܪܫܠܡ ܡܢ ܡܠܟܝܙܕܩ. ܘܒܫܢܬ 70 ܕܝܠܗ ܗܘܐ ܫܘܪܝ ܩܪܒܐ ܕܟܪܕ ܠܥܡܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܕܘܡ. ܘܒܫܢܬ 75 ܐܶܡܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܕܢܦܘܩ ܡܢ ܒܝܬ ܐܒܘܗܝ ܘܐܩܝܡ ܩܝܳܡܐ ܠܗ ܘܠܙܪܥܗ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܡܬܚ̈ܫܒܢ ܫܢ̈ܝܐ 430 ܕܐܫܬܥܒܕܘ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܡܨܪܝܢ. ܘܒܫܢܬ 86 ܠܐܝܫܡܥܝܠ ܢܣܒ ܠܗ ܡܨܪܝܬܐ ܘܐܘܠܕ ܡܢܗܿ ܠܐܝܫܡܥܝܠ. ܘܩܕ̄ܡ 2 ܫܢ̈ܝܢ ܩܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܕܥܙܐ ܘܫܘܦܢܝܢܐ. ܘܒܪ 99 ܓܙܪ ܒܣܪܐ ܕܥܘܪܠܘܬܗ ܘܐܝܫܡܥܝܠ ܒܪ 13 ܫܢ̈ܝܢ.
ܐܝܣܚܩ ܣ̄  60 3491 ܘܚܝܐ 180. ܘܒܪ 16 ܫܢ̈ܝܢ ܐܣܩܗ ܐܒܘܗܝ ܒܛܘܪܐ ܕܐܡܘܪ̈ܝܐ. ܘܒܫܢܬ 37 ܕܝܠܗ ܡܝܬܰܬ ܣܪܐ ܐܡܗ. ܚܝܬ ܕܝܢ 124 ܘܗ݂ܘ ܒܪ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܢܣܒ ܠܪܰܦܩܐ.

 

 

 

ܝܥܩܘܒ ܦܙ̄  87 3684 ܘܚܝܐ 141. ܟܕ ܗܘܐ ܒܪ 84 ܢܰܣܒܗܿ ܠܠܶܝܰܐ. ܘܒܪ 91 ܢܣܒ ܠܪܚܝܠ ܘܒܬܪ ܫܢܬܐ ܝܠܕܬ ܠܗ ܠܝܘܣܦ. ܘܐܙܕܒܰܢ ܡܢ ܐܚܘ̈ܗܝ ܒܪ 17 ܫܢ̈ܝܢ ܘܢܚܬ ܠܡܨܪܝܢ ܒܪ 24 ܘܚܝܐ 100 ܫܢ̈ܝܢ.

 

ܠܶܘܺܝ ܡܗ̄  45 3659 ܘܚܝܐ 137 ܘܒܫܢܬ 44 ܕܝܠܗ ܢܚܬ ܝܥܩܘܒ ܥܡ ܟܠܗ ܙܪܥܗ ܠܡܨܪܝܢ ܘܗܘܘ ܒܡܨܪܝܢ ܚܬܝܬܐܝܬ 415 ܫܢ̈ܝܢ.

 

 

ܩܗܬ ܣܓ̄  63 3692 ܘܚܝܐ 133 ܘܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥ ܫܢ̈ܝܢ ܕܥܠܘ ܠܡܨܪܝܢ ܐܬܝܠܕ. ܘܐܦܢ ܒܐܘܪܝܬܐ ܟܬܝܒ: ܕܥܡ ܠܘܝ ܥܠ ܩܗܬ ܠܡܨܪܝܢ.

 

 

ܥܡܪܡ ܥ̄  70 3762 ܘܚܝܐ 137 ܘܒܫܢܬ ܫܬ ܕܝܠܗ ܡܝܬ ܝܘܣܦ ܒܡܨܪܝܢ. ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܗܘܘ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܫܽܘܥܒܳܕܐ 141 ܫܢ̈ܝܢ.

 

 

ܡܘܫܐ ܩ̄ܟ  120 3882 ܘܟܕ ܗܘܐ ܒܪ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ ܐܬܝܗܒ ܒܝܬ ܝܘܠܦܢܐ ܘܡܠܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܝܢܝ݂ܣ ܘܝܡܒܪܝܣ ܚܟܡܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܢܚܳܫܘܬܐ ܘܚܰܪܫܘܬܐ ܐܝܟ ܕܡܚܘܐ ܐܪܛܡܘܢܝܣ ܚܟܝܡܐ. ܟܕ ܗܘܐ ܒܪ 40 ܫܢ̈ܝܢ ܥܪܩ ܠܐܪܐܒܝܐ ܠܘܬ ܪܥܘܐܝܠ ܡܕܝܰܢܝܐ ܘܫܩܠ ܠܨܦܘܪܐ ܒܪܬܗ ܐܢܬܬܐ. ܘܒܫܢܬ 80 ܐܬܓܠܝ ܠܗ ܐܠܗܐ ܒܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܐܦܩ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܗܳܝ. ܘܒܬܪ ܫܢܬܐ ܥܒܕ ܩܪܒܐ ܥܡ ܥܡܠܝܩ. ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܡܨܪܝܢ 40 ܫܢ̈ܝܢ ܘܒܡܕܝܢ 40 ܘܒܡܕܒܪܐ 40. ܗܘܝܢ ܗܟܝܠ ܕܪ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܫܪ̈ܒܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܐܝܟ ܝܘܢܝܐ 21 ܘܐܝܟ ܣܘܪܝܝܐ 26. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܘܠܗܠ ܠܘ ܥܠ ܕܪ̈ܐ ܡܬܝܒ̈ܠܢ ܫܢܝ̈ܐ ܐܠܐ ܥܠ ܕܝܳܢ̈ܐ ܘܒܬܪܗܘܢ ܥܠ ܡܠܟ̈ܐ.