ܣܦܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܫܡܘܐܝܠ

ܬܘܒ ܟܬܒܝܢܢ

ܣܦܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܫܡܘܐܝܠ

 

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܫܬܥܣܪ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

ܣܺܝܠܺܝܕܘܢ ܐܰܘܟܝܬ ܡܚܰܘܝܳܢܐ ܕܕܝܳܢ̈ܐ ܡܶܢ ܝܶܫܘܥ ܒܰܪ ܢܽܘܢ ܕܰܝܳܢܐ ܩܰܕܡܝܐ ܥܕܰܡܐ ܠܫܳܐܘܠ ܡܰܠܟܐ ܩܰܕܡܝܐ

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

6- ܡܶܣܬܰܩܒܳܠܘ ܐܶܣܬܰܩܒܠܶܬ ܒܛܽܘܪܐ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀

10- ܘܢܶܣܒܶܬ ܟܠܝ݂ܠܐ ܕܰܒܪܺܝܫܗ: ܘܩܽܘܠܒܐ ܕܰܒܕܪܥܶܗ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀

17- ܘܶܐܠܐܴ ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܪܒܨ ܘܰܘ܀

18- ܠܡܰܠܳܦܽܘ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܩܶܫܬܐ ܗ̄ ܗܳܫܐ ܕܡܺܝܬܘ ܢܳܛܘܪ̈ܝܗܘܢ ܕܫܳܐܘܠ ܘܝܽܘܢܬܢ ܙܳܕܩ ܕܢܶܬܕܰܪܫܽܘܢ ܒܡܳܐܢ̈ܝ ܩܪܳܒܐ܀ ܗܳܐ ܟܬܺܝܒ ܒܰܣܦܰܪ ܐܰܫܺܝܪ ܗ̄ ܕܬܶܫܒ̈ܚܬܐ ܟܶܐܡܰܬ ܒܗ ܒܰܟܬܒܐ ܗܳܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܟܬܒܶܗ ܕܰܬܪܺܝܨܐ܀

21- ܘܚܰܩ̈ܠܬܐ ܕܰܡܦܰܪ̈ܫܢ ܗ̄ ܕܦܽܘܪ̈ܫܢܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܪ̈ܺܝܫܝܳܬܐ܀ ܡܛܠ ܕܬܰܡܢ ܐܶܬܬܰܒܪܰܬ݀ ܣܰܟܪܐ ܕܓܰܢ̱ܒܪ̈ܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܢܕܪܰܬ݀܀ ܒܚܰܝ̈ܝܗܘܢ ܘܒܡܰܘ̈ܬܰܝܗܽܘܢ ܠܐ ܦܪܰܫܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܡܶܬܦܰܪ̈ܫܢܶܐ܀

24- ܕܡܰܠܒܶܫ ܗܘܳܐ ܠܟܶܝܢ ܙܚܽܘܪ̈ܝܬܐ ܥܠ ܨܽܘܒ̈ܥܢܶܐ ܗ̄ ܡ݂ܢ ܒܶܙܬܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒ̈ܒܶܐ܀

26- ܦܪܺܝܫܐ ܗܘܳܬ ܠܺܝ ܪܶܚܡܬܟ ܡ݂ܢ ܪܶܚܡܬܐ ܕܢܶܫ̈ܐ ܗ̄ ܕܺܝܠܟ ܡ݂ܢ ܪܽܘܚܢܝܬܐ: ܘܕܗܢܶܝܢ ܗܽܘܠܢܝܬܐ܀ ܐܰܝܟܢܐ ܢܦܰܠܘ ܓܰܢ̱ܒܪ̈ܳܐ ܘܶܐܒܰܕܘ ܡܐܢ̈ܐ ܕܰܩܪܳܒܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

14- ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܢܶܫܬ̱ܥܽܘܢ ܒܰܫܠܝ ܬܰܘ ܩܕܡܰܝܢ܀

16- ܘܰܩܪܰܘ ܠܐܰܬܪܐ ܗܿܘ: ܚܰܩܠܰܬ ܨܳܪܢ ܗ̄ ܕܡܶܨܛܰܪ̈ܝܢܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܰܟܝܢ̈ܐ܀

21- ܘܠܐ ܨܒܐ ܥܫܐܝܠ ܕܢܶܣܛܶܐ ܡ݂ܢ ܒܳܬܪܶܗ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀

23- ܘܰܡܚܝܗܝ ܐܰܒܢܺܝܪ ܒܕܽܘܢܒܐ ܕܢܰܝܙܟܶܗ ܥܠ ܚܰܕܝܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܥܶܩܒܐ ܕܩܽܘܢܛܪܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܣܳܣܬܶܗ܀

24- ܫܶܡܫܐ ܥܪܰܒ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ܀

26- ܘܰܩܪܐ ܐܰܒܢܺܝܪ ܠܝܽܘܐܒ: ܘܐܡ݂ܪ: ܠܥܠܡܺܝܢ ܬܩܰܛܶܠ ܚܪܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܠܚܶܪ̈ܝܳܢܐ ܢܶܐܟܽܘܠ ܣܰܝܦܐ܀

27- ܚܰܝ ܗ݂ܘ ܡܪܝܐ܀ ܥܶܒܪܝܐ: ܐܰܠܽܘܗܺܝܡ܀ ܐܶܠܘܠܐܴ ܕܡܰܠܠܶܬ ܗ̄ ܒܡܽܘܟܟܐ܀

30- ܘܶܐܬܡܢܺܝܘ ܕܶܐܬܡܰܚܺܝܘ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

1- ܘܕܰܘܺܝܕ ܐܙܶܠ ܘܰܥܫܶܢ ܘܰܕܒܶܝܬ ܫܳܐܘܠ ܐܙܠܝܢ ܘܡܶܬܡܰܣܟܢܺܝܢ܀

2- ܘܶܐܬܺܝܠܶܕܘ ܠܕܰܘܺܝܕ ܒܢܰܝ̈ܐ ܒܚܒܪܽܘܢ. ܘܰܗܘܐ ܒܽܘܟܪܶܗ ܚܶܡܢܘܢ ܒܰܪܒܨ ܚܶܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܰܢܘ: ܒܰܦܬܚܐ܀ ܡ݂ܢ ܐܰܚܺܝܢܥܶܡ ܐܺܝܙܰܪܥܶܠܝܬܐ. ܘܬܶܢܝܳܢܶܗ ܟܠܒ ܡ݂ܢ ܐܒܝܓܠ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܢܳܒܠ ܟܰܪܡܠܝܐ ܘܰܬܠܺܝܬܝܶܗ ܐܰܒܺܝܫܠܘܡ ܒܰܪ ܡܰܥܟܐ ܒܰܪ ܬܽܘܠܡܰܝ ܡܰܠܟܐ ܕܓܫܘܪ܀

4- ܘܰܪܒܺܝܥܝܐ: ܐܰܕܽܘܢܺܝܳܐ ܒܰܪ ܚܳܓܺܝܬ܀ ܘܰܚܡܺܝܫܝܐ: ܫܦܰܛܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܦܺܝܛܳܠܴܐ. ܘܰܫܬܺܝܬܝܐ: ܐܺܝܬܪܥܰܡ ܕܡ݂ܢ ܥܰܓܠܐܴ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ܀

7- ܘܰܫܡܗܿ ܪܰܨܦܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܐܰܢܳܐ܀

8- ܘܐܡ݂ܪ ܐܰܒܢܺܝܪ: ܪܺܝܫ ܟܠܳܒ̈ܐ ܐ̱ܢ݂ܐ ܕܺܝܗܽܘܕܐ ܝܰܘܡܢܐ ܒܰܙܩܳܦ ܠܳܡܰܕ܀ ܘܰܐܢ̱ܬ ܕܟܪܬ ܥܠܰܝ ܥܰܘܠܐܴ ܕܰܐܢ̱ܬܬܐ ܝܰܘܡܢܐ܀

12- ܡܳܢܐܗ݂ܝ ܐܰܪܥܐ ܗ̱ ܙܥܽܘܪܝܐ ܗ݂ܝ ܘܠܐ ܣܳܦܩܐ ܠܟ ܘܰܠܒܶܝܬ ܫܳܐܘܠ܀ ܐܰܩܽܘܠܐܱܣ: ܕܡܿܢ ܗ݂ܝ ܐܰܪܥܐ܀

15- ܘܕܰܒܪܗܿ ܡ݂ܢ ܠܘܬ ܒܰܥܠܗܿ ܡ݂ܢ ܠܘܬ ܦܰܠܛܺܝ ܒܰܪ ܠܺܝܫ ܗ̄ ܠܡܰܠܟܺܝܠ: ܕܕܺܝܠܶܗ ܗܘܬ ܩܰܕܡܐܻܝܬ ܘܥܰܠܗܝ ܠܐ ܡܰܥܘܶܠ ܕܢܳܣܰܒ ܠܗܿ ܡ݂ܢ ܒܰܥܠܐ ܠܐ ܢܡܘܣܝܐ܀

26- ܘܫܰܕܰܪ ܐܺܝܙ̈ܓܰܕܶܐ ܒܳܬܪ ܐܰܒܢܺܝܪ: ܘܐܰܗܦܟܽܘܗܝ ܡ݂ܢ ܟܪܶܗ ܣܺܝܪܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ݂ܢ ܒܺܪܐ ܕܣܺܝܪܐ܀

27- ܘܰܡܚܝܗܝ ܬܰܡܢ ܒܚܽܘܡܫܶܗ ܘܡܺܝܬ ܗ̄ ܒܐܶܣܛܽܘܡܟܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܟܣܳܣܬܶܗ܀ ܒܰܨܚܚܐ: ܚܰܪܽܘܬܶܗ܀

29- ܘܠܐ ܢܶܥܢܰܕ ܡ݂ܢ ܒܰܝܬܶܗ ܕܝܽܘܐܒ ܕܝܳܒܐ ܘܓܰܪܒܐ ܘܕܐܚܕ ܡܽܘܥܙܠܐ ܒܰܫܠܝ ܥܶܐ. ܗ̄ ܙܒܽܘܪܐ ܕܫܳܐܠܺܝܢ ܒܗ ܡܶܣܟ̈ܢܶܐ ܒܽܘܫܳܠܐܴ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܶܬܬܐ ܗ̄ ܕܛܥܢܺܝܢ ܚܳܕܽܘܪ̈ܐ܀

33- ܐܝܟ ܡܰܘܬܗ ܕܢܒܠ ܡܝ݂ܬ ܐܒܢܝܪ ܗ̄ ܠܐ ܚܰܝܒ ܐܢ݂ܐ ܐܶܢܿܐ ܕܰܘܺܝܕ ܒܡܰܘܬܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ܀

38- ܘܐܡ݂ܪ ܡܰܠܟܐ: ܠܐ ܝܳܕܥܺܝܬܘܢ ܕܪܺܝܫܐ ܪܰܒܐ ܢܦܰܠ ܝܰܘܡܢܐ ܡ݂ܢ ܝܺܣܪܐܝܠ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

1- ܘܐܬܪ̈ܰܫܰܠܝ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܘܫܺܝܢ܀

2- ܫܡܶܗ ܕܚܰܕ ܒܰܥܢܳܐ ܘܰܫܡܶܗ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܪܳܟܳܒ ܒܢ̈ܰܝ ܪܰܡܽܘܢ ܒܰܪܽܘܬܳܝܳܐ܀

3- ܘܰܥܪܰܩܘ ܒܰܪ̈ܘܬܳܝܐ ܠܓܶܬܺܝܡ܀

4- ܢܦܰܠ ܘܶܐܬܚܓܰܪ ܘܰܫܡܶܗ ܡܰܦܺܝܒܫܳܬ܀

5- ܘܗ݂ܘ ܕܡܶܟ ܡܰܕܡܟܐ ܕܛܰܗܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܥܰܪܣܐ ܕܛܰܗܪܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

3- ܘܰܡܫܰܚܘ ܠܕܰܘܺܝܕ ܕܢܰܡܠܶܟ ܥܠ ܝܺܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܠܘ ܬܶܢܝܳܢܽܘܬ ܡܰܫܚܽܘܬܐ ܒܰܕܡ݂ܢ ܟܰܕܘ ܡܰܫܚܶܗ ܗܘܳܐ ܫܡܽܘܐܝܠ: ܐܠܐ ܫܰܕܰܪܘ ܠܗ ܡܰܠܟܘܬܐ ܥܠ ܟܠܗ ܝܺܣܪܐܝܠ܀

6- ܠܐ ܬܶܥܽܘܠ ܠܗܪܟܐ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܐܰܥܒܰܪܬ ܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܚܓܺܝܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܒܰܐܫܺܝܕܘܬ ܕܡܳܐ ܙܰܟܝܐ ܡܶܬܦܰܪܣܺܝܢ ܝܒܽܘܣܝ̈ܐ ܒܢܶܟܠܐܴ ܕܢܰܚܛܘܢ ܠܕܰܘܺܝܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܥܐܷܠ ܐܢ̱ܬ ܠܗܪܟܐ܀ ܡܛܠ ܕܩܳܡܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐܴ ܗ̄ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܚܓܺܝܪ̈ܶܐ܀

7- ܘܶܐܚܰܕ ܕܰܘܺܝܕ ܠܡܶܨܪܽܘܬ ܨܶܗܝܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܟܰܪܟܐ ܕܨܶܗܝܘܢ ܗ̄ ܠܐܘܪܫܠܶܡ܀

8- ܘܐܡ݂ܪ ܕܰܘܝܕ ܒܝܰܘܡܐ ܗܿܘ: ܟܠ ܕܡܳܚܶܐ ܠܝܒܽܘܣܝ̈ܐ ܘܰܩܪܶܒ ܣܰܟܪܐ ܠܰܥܘܺܝܪܐ ܘܠܰܚܓܺܝܪܐ: ܣܳܢܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܠ ܕܡܳܚܐ ܠܝܘܒܣܝܐ ܢܶܓܫܽܘܦ ܒܣܰܝܦܽܘܢܐ ܘܠܰܚܓܺܝܪ̈ܐ ܘܠܰܣ̈ܡܰܝܐ ܘܠܗܿܢܘܢ ܕܣܳܢܝܢ ܠܢܰܦܫܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܗ̄ ܣܰܓܺܝ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܣܽܘ̈ܟܠܐܷ ܕܝܰܘܢܝܐ ܘܰܕܣܽܘܪܝܝܐ ܗܪܟܐ. ܒܰܕܝܰܘܢܝܐ ܐܡܿܪ: ܕܰܚܓܺܝܪ̈ܐ ܘܰܣܡܰܝ̈ܐ ܩܳܡܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܶܗ: ܘܦܳܩܶܕ ܕܢܶܬܕܰܓܫܘܢ ܒܢܺܝܢܪ̈ܐ ܘܢܶܬܩܰܛܠܽܘܢ. ܘܣܽܘܪܝܝܐ ܕܝܢ ܐܡܿܪ: ܕܰܒܩܶܛܠܐܴ ܕܰܥܘܺܝܪ̈ܐ ܘܰܚܓܺܝܪ̈ܐ ܨܒܰܘ ܕܢܶܚܛܽܘܢܝܗܝ ܘܥܰܠܗܝ ܦܩ݂ܕ ܕܠܐ ܢܶܬܩܰܛܠܘܢ. ܘܰܕܝܰܘܢܝܐ ܚܰܬܺܝܬ: ܝܺܕܺܝܥܐ ܡ݂ܢ ܦܶܬܓܡܐ ܕܒܳܬܪ ܗܢܐ܀

8- ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܪܺܝܢ: ܥܘܺܝܪܐ ܘܰܚܓܺܝܪܐ ܠܐ ܢܶܥܠܘܢ ܠܒܰܝܬܐ ܟܶܐܡܰܬ ܕܡܳܪܝܐ܀ ܡܛܠ ܕܐܶܬܚܪܺܝܘ ܥܡ ܕܰܘܺܝܕ܀

14- ܘܗܠܝܢ ܫܡܳܗ̈ܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܘ ܠܗ ܒܽܐܘܪܫܠܶܡ: ܫܳܡܽܘܥ. ܘܫܳܒܽܘܒ. ܘܢܳܬܳܢ. ܘܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܝܽܘܟܳܒܳܪ. ܘܐܶܠܺܝܫܳܥ. ܘܰܢܦܳܓ. ܘܰܢܦܺܝܥ. ܘܶܐܠܝܫܡܰܥ. ܘܰܐܠܺܝܕܰܥ. ܘܰܐܠܺܝܦܠܰܛ܀

20- ܘܶܐܬܐ ܕܰܘܝܕ ܠܰܒܥܶܠ ܦܰܪܨܺܝܡ ܗ̄ ܬܽܘܪܰܥܬܐ܀

23- ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܡܳܪܝܐ ܠܐ ܬܣ݂ܩ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐܘܪܥܗܘܢ܀ ܐܠܐ ܗܦܽܘܟ ܠܟ ܡ݂ܢ ܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ. ܘܬܳܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܡ݂ܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܐܟܺܝܡ ܗ̄ ܡܰܠܦ ܠܗ ܕܥܰܡ ܬܽܘܟܠܢܐ ܕܥܠ ܡܳܪܝܐ: ܥܠ ܦܽܘܪܣܐ ܬܘܒ ܠܐ ܣܢܺܝܩ ܒܰܪܢܫܐ܀ ܕܠܐ ܣܪܺܝܩܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܠܗ ܗܰܘܢܶܗ܀

24- ܘܡܐ ܕܰܫܡܰܥܬ ܩܠܐ ܕܗܶܠܰܟܬܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܚܒܳܛܐ ܕܰܦܪ̈ܣܬܐ: ܕܰܒܪܺܝܫܶܗ ܕܛܽܘܪܐ ܕܒܐܟܺܝܡ: ܗܝܕܶܝܢ ܬܰܬܥܰܫܢ ܗ̄ ܕܟܰܕ ܡܰܠܐܟܐ ܡܕܰܒܪܢܶܗ ܕܥܰܡܐ ܡܰܪܗܶܒ ܠܰܒܥܶܠܕܒ̈ܒܰܝܟܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

1- ܘܟܰܢܰܫ ܬܘܒ ܕܰܘܺܝܕ ܠܟܠܗܘܢ ܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܕܺܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܠܐ ܡܟܺܝܪ̈ܐ ܬܠܬܺܝܢ ܐܰܠܦ̈ܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܒܥܺܝܢ ܐܰܠܦ̈ܝܢ܀

3- ܘܥܳܙܳܐ ܘܰܐܚܺܝܳܐ ܒܢ̈ܝ ܐܰܒܺܝܢܳܕܳܒ ܡܕܰܒܪܺܝܢ ܠܥܶܓܠܬܐ ܒܰܐܚܪܝܬܐ ܗ̄ ܕܒܺܝܫ ܥܒܰܕܘ ܗܳܠܝܢ ܟܗ̈ܢܐ ܒܰܕܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܬܗܘܢ ܙܳܕܶܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܶܛܥܢܘܢ ܠܐܪܽܘܢܶܗ ܕܰܐܠܗܐ܀

5- ܘܕܰܘܺܝܕ ܘܟܠܗ ܒܶܝܬ ܝܺܣܪܐܝܠ ܡܶܫܬܥܶܝܢ ܒܰܫܠܝ ܬܰܘ ܡ݂ܢ ܐܶܫܬܥܶܢܝܐ ܩܕܳܡ ܡܪܝܐ ܒܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܐܰܪܙܐ ܘܕܒܪܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܐܘܪ̈ܓܰܢܶܐ ܡܠܰܚ̈ܡܶܐ ܒܚܰܝܠܐܴ܀

6- ܘܶܐܬܰܘ ܥܕܰܡܐ ܠܐܶܕܪ̈ܶܐ ܬܰܩܢ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܳܐܟܪ ܗ̄ ܕܳܪܢ ܝܒܽܘܣܝܐ܀ ܘܐܰܘܫܶܛ ܥܳܙܐ ܐܺܝܕܶܗ ܥܠ ܐܪܽܘܢܶܗ ܕܡܪܝܐ ܘܶܐܚܰܕ ܒܗ. ܡܛܠ ܕܶܐܫܬܰܡܰܛܘ ܠܗܘܢ ܬܰܘܪ̈ܐ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܘܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܢܰܬܦܶܗ ܬܰܘܪܐ܀

7- ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܡܳܪܝܐ ܬܰܡܢ ܥܠ ܕܐܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܡܰܪܳܚܽܘܬܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܛܰܥܢܽܘܗܝ ܥܠ ܟܰܬܦ̈ܬܗܘܢ܀ ܐܠܐ ܡܢܐ ܥܕܺܝܠ ܕܠܐ ܫܰܒܩܶܗ ܕܢܶܦܶܠ ܥܠ ܐܰܪܥܐ܀ ܘܒܰܣܦܰܪ ܕܒܪܝܡܶܝܢ ܟܬܺܝܒ: ܕܡܺܝܬ ܥܳܙܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܟܗ̈ܢܐ ܥܰܡܗ܀

10- ܘܰܐܣܛܝܶܗ ܕܰܘܺܝܕ ܠܒܶܝܬ ܥܽܘܒܳܪ ܐܰܕܽܘܡ ܓܳܬܝܐ ܗ̄ ܡ݂ܢ ܥܰܡ̈ܡܐ ܗ݂ܘ ܗܿܢܐ ܐܝܟ ܕܰܒܢܶܣܝܳܢܐ ܫܒܰܩ ܕܰܘܺܝܕ ܠܐܪܽܘܢܐ ܠܘܬܗ ܬܠܬܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ܀ ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܕܒܰܪܟܶܗ ܡܪܝܐ: ܐܶܙܰܠ ܐܰܣܩܶܗ ܠܰܩܪܺܝܬܶܗ ܒܚܰܕܽܘܬܐ܀

13- ܘܰܗܘܐ ܕܟܕ ܗܰܠܶܟܘ ܫܩܺܝ̈ܠܰܝ ܐܪܽܘܢܶܗ ܕܡܪܝܐ ܫܶܬ ܦܣ̈ܳܥܢ: ܕܒܰܚ ܬܰܘܪ̈ܐ ܡܦܰܛܡ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡܗܘܢ ܕܰܫܩܺܝܠܺܝܢ ܠܩܺܒܘܬܐ ܕܡܪܝܐ: ܫܒܰܥ ܓܽܘ̈ܕܶܐ. ܘܕܶܒܚܐ ܬܰܘܪ̈ܐ ܘܶܐܡܪ̈ܐ ܗ̄ ܒܗܕܐ ܙܒܰܢ̱ܬܐ ܐܝܟ ܢܡܽܘܣܐ ܥܠ ܟܰܬܦ̈ܬܗܘܢ ܫܰܩܠܘܗܿ ܘܠܰܘ ܥܠ ܥܶܓܠܬܐ܀

14- ܘܕܰܘܺܝܕ ܠܒܺܝܫ ܗܘܐ ܦܶܕܬܐ ܕܒܽܘܨܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܣܛܠܐܴ ܕܒܽܘܨܐ ܘܚܰܬܺܝܬ. ܒܰܕܦܶܕܬܐ: ܠܒܽܘܫ ܟܗ̈ܢܐ ܗ݂ܝ ܘܠܰܘ ܕܡܰܠܟ̈ܐ܀

ܘܦܰܠܶܓ ܠܟܠܶܗ ܥܰܡܐ ܠܟܠܶܗ ܟܶܢܫܐ ܕܺܝܣܪܐܝܠ ܡ݂ܢ ܓܰܒܪܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܐܰܢ̱ܬܬܐ ܓܪܺܝܨܬܐ ܚܕܳܐ ܕܠܰܚܡܐ ܘܢܩܣܐ ܚܰܕ ܘܰܣܢܳܪܩܐ ܚܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܟܠ ܚܰܕ ܩܶܠܽܘܪܐ ܕܠܰܚܡܐ ܘܠܓܢܐ ܚܰܕ ܡ݂ܢ ܛܺܝܓܢܐ: ܘܛܰܪܛܰܩܠܝܐ. ܒܰܨܚܚܐ: ܘܶܐܣܟܪ̈ܝܛܺܝܢ܀

21- ܡܶܬܓܠܝܘ ܐܶܬܓܠܺܝ ܐܝܟ ܚܰܕ ܡ݂ܢ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ ܗ̄ ܪܳܫܝܐ ܠܗ ܡܰܠܟܺܝܠ ܒܰܪ̱ܬ ܫܐܘܠ ܐܰܢ̱ܬܬܗ ܥܠ ܕܡܰܪܩܶܕ ܗܘܐ ܐܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ. ܘܰܒܡܽܘܟܟܶܗ ܡܰܦܢܶܐ ܠܗܿ: ܕܰܒܨܺܝܪܐ ܗܘܝܬ ܬܘܒ ܡ݂ܢ ܗܳܕܐ܀

22- ܘܰܗܘܺܝܬ ܫܦܶܠ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܢܰܦܫܝ܀ ܡܛܠ ܗܿܘ ܗ݂ܘ ܓܶܚܟܶܬ ܩܕܡ ܡܪܝܐ܀

23- ܘܰܠܡܰܠܟܠ ܒܰܪ̱ܬ ܫܐܘܠ ܠܐ ܗܘܐ ܠܗܿ ܝܰܠܕܐ ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܐ ܕܡܺܝܬܰܬ݀ ܗ̄ ܕܠܐ ܒܝܰܕ ܝܰܠܕܗܿ ܬܦܰܢܶܐ ܡܰܠܟܘܬܐ ܠܰܕܒܶܝܬ ܫܐܘܠ ܕܶܐܣܬܠܺܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

5- ܐܢ̱ܬ ܠܐ ܬܶܒܢܶܐ ܠܺܝ ܒܰܝܬܐ ܠܡܰܘܬܰܒܝ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ. ܗ̄ ܠܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܳܘܐ ܟܳܠܐܶ ܠܗ: ܐܠܐ ܕܠܐ ܢܰܘܣܶܦ ܠܶܗ ܥܰܡܠܐܴ ܕܒܶܢܝܢܐ ܥܠ ܥܰܡܠܐܴ ܕܰܩܪ̈ܒܶܐ܀

10- ܘܶܐܨܒܺܝܘܗܝ ܘܶܐܫܪܶܝܘܗܝ ܒܰܐܬܪܶܗ ܒܫܶܠܝܐ ܗ̄ ܠܺܝܣܪܐܝܠ ܒܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

11- ܡ݂ܢ ܝܰܘܡܐ ܕܦܰܩܶܕܬܟ ܕܰܝܳܢܐ ܥܠ ܥܰܡܝ ܝܺܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܣܥܰܪܬܟ܀

13- ܘܗ݂ܘ ܢܶܒܢܶܐ ܒܰܝܬܐ ܠܫܶܡܝ ܗ̄ ܫܠܶܝܡܘܢ ܒܪܟ܀

14- ܐܢܿܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܗ ܠܐܰܒܐ ܘܗ݂ܘ ܢܶܗܘܐ ܠܺܝ ܠܰܒܪܐ ܗ̄ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ܀ ܘܰܒܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܐܰܟܣܺܝܘܗܝ ܒܫܰܒܛܐ ܕܓܰܒܪܐ ܘܰܒܢܶܓܕܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܗ̄ ܪܰܟܺܝܟܐܻܝܬ ܐܰܪܕܶܝܘܗܝ܀

15- ܘܚܶܣܕܝ ܒܪܽܘܟܟ ܕܳܠܰܕ ܗ̄ ܪ̈ܚܡܰܝ ܠܐ ܐܶܥܒܪ ܡ݂ܢܗ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܐܥܒܪܶܬ ܡ݂ܢ ܫܳܐܘܠ ܕܰܗܘܐ ܡ݂ܢ ܩܕܡܰܝܟ: ܕܰܐܥܒܰܪܬܗ ܡ݂ܢ ܩܕܳܡܰܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܝܢ ܕܺܝܠܝ ܐܰܪܚܩ ܡܶܢܗ ܐܰܝܟܢܐ ܕܰܐܪܚܩܶܬ ܡ݂ܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܰܪܚܩܬ ܡ݂ܢ ܦܰܪܨܽܘܦ܀ ܕܰܠܩܽܘܒ̈ܠܝ݂ܝܢ ܠܰܚܕ̈ܕܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܣܽܘ̈ܟܠܐܷ ܕܝܰܘܢܝܐ ܟܺܝܬ ܘܣܽܘܪܝܝܐ܀

16- ܘܢܶܗܘܐ ܡܗܰܝܡܰܢ ܒܰܝܬܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܝܬܗ܀

18- ܡܿܢ ܐܢܿܐ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܗܐ ܘܡܳܢܐ ܗ݂ܘ ܒܰܝܬܝ: ܕܡܰܛܺܝܬܳܢܝ ܥܕܰܡܐ ܠܗܪܟܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܐܰܝܬܺܝܬܢܝ܀

19- ܒܨܺܝܪܐ ܗ݂ܝ ܗܳܕܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ: ܕܐܶܡ݂ܪܬ ܥܠ ܒܶܝܬ ܥܰܒܕܟ ܡ݂ܢ ܪܘܚܩܐ ܗ̄ ܪܰܒ ܗ݂ܝ ܠܝ݂ ܗܿܕܐ ܛܰܝܒܘܬܐ: ܕܒܶܪܝ ܢܶܒܢܶܐ ܠܢܽܘܓܪܐ ܒܰܝܬܐ ܠܡܪܝܐ܀ ܗܢܐ ܗ݂ܘ ܝܽܘܠܦܢܶܗ ܕܐܢܳܫ: ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܳܡܘܣܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܗ̄ ܕܢܶܬܬܦܺܝܣ ܠܦܽܘܩܕܢܟ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

1- ܘܰܢܣܰܒ ܕܰܘܺܝܕ ܠܪܳܡܰܬ ܓܳܡܳܐ܀

2- ܘܰܡܚܐ ܠܡܽܘܐܒܝ̈ܐ ܘܰܡܫܰܚ ܐܢܘܢ ܒܚܰܒ̈ܠܐ ܘܐܶܫܟܒ ܐܢܘܢ ܥܠ ܐܰܪܥܐ܀ ܥܳܒܪܝܐ: ܐܰܓܶܣ ܐܢܘܢ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܐܰܪܡܺܝ܀ ܘܰܡܫܰܚ ܬܪܶܝܢ ܚܰܒ̈ܠܺܝܢ ܠܡܶܩܛܰܠ: ܘܰܡܠܐ ܚܰܒܠܐ ܠܡܰܚܝܘ ܗ̄ ܕܚܶܠ ܕܢܚܽܘܢ ܠܟܠܗܘܢ: ܕܠܐ ܗܿܝ ܕܝܝܢ ܠܐܓܓ ܘܰܥܡܠܺܝ̈ܩܝܶܐ: ܢܶܒܠܰܥ܀

3- ܘܰܡܚܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܠܗܕܰܪܥܙܰܪ ܒܰܪ ܪܳܚܽܘܒ ܡܰܠܟܐ ܕܨܽܘܒܳܐ ܗ̄ ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ܀

7- ܘܰܢܣܰܒ ܕܰܘܺܝܕ ܫ̈ܠܛܶܐ ܕܕܰܗܒܐ ܗ̄ ܒܶܝܬ ܓܶܐܪ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܽܘܠܒ̈ܐ܀ ܐܩܘܠܐܣ ܙܰܝܢܐ܀ ܣܽܘܡܐܟܘܣ: ܩܛܺܝܪ̈ܩܶܐ܀

8- ܡ݂ܢ ܛܒܰܚ ܘܡ݂ܢ ܒܪܽܘܬܻܝ ܩܽܘܪ̈ܝܗ ܕܗܰܕܰܪܥܰܙܰܪ܀

9- ܘܰܫܡܰܥ ܬܽܘܥ ܡܰܠܟܐ ܕܰܚܡܳܬ܀

16- ܘܝܽܘܐܳܒ ܒܰܪ ܨܽܘܪܺܝܳܐ ܥܠ ܚܰܝܠܐܴ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܦܰܠܳܚܰܘ̈ܗܝ܀ ܘܝܽܘܫܦܛ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܠܘܕ ܡܰܥܗܕܢܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ܀

17- ܘܨܳܕܽܘܩ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܛܽܘܒ ܓܠܝܘܢܐ ܒܰܫܠܝ ܠܳܡܰܕ. ܗ̄ ܕܡ݂ܢ ܓܶܠܝܽܘ ܩܪܺܝܬܐ܀ ܘܰܐܒܺܝܬܰܪ ܒܪ ܐܰܚܝܡܰܠܟ ܟܳܗܢܐ ܘܫܰܪܳܝܐ ܣܳܦܪܐ܀

18- ܘܰܒܢܳܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕܰܥ: ܥܠ ܚܶܐܪ̈ܐ ܒܰܪܒܨ ܚܶܐ ܘܥܠ ܦܳܠܚ̈ܐ. ܘܰܒܢ̈ܝ ܕܰܘܺܝܕ ܪܰܘܪ̈ܒܺܝܢ ܗܘܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܡܙܰܡܪ̈ܢܶܐ ܗܘܰܘ܀ ܥܳܒܪܝܐ: ܘܰܐܩܽܘܠܐܰܣ ܘܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܘܰܒܢ̈ܘܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ ܟܗܢ̈ܐ ܗܘܰܘ: ܠܐ ܚܰܬܺܝܬܺܝܢ ܗܠܝܢ. ܒܰܕܟܗܢ̈ܐ: ܐܰܗܪ̈ܽܘܢܳܝܐ ܗܳܘܶܝܢ ܘܠܰܘ ܕܰܘܺܝܕܝ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

2- ܘܰܠܒܶܝܬ ܫܳܐܘܠ ܐܝ݂ܬ ܗܿܘܐ ܥܰܒܕܐ ܕܰܫܡܶܗ ܨܺܝܒܳܐ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀

3- ܩܰܝܡ ܒܳܪܐ ܠܝܘܢܬܢ ܘܡܰܣܪ̈ܚܢ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܗ̄ ܡܦܝܒܫܬ܀

4- ܗܿܐ ܒܶܝܬ ܡܳܟܺܝܪ ܗ݂ܘ ܒܰܪ ܓܡܺܝܠ ܒܰܫܠܝ ܓܡܰܠ ܡ݂ܢ ܠܽܘܕܒܰܪ܀

7- ܘܡܦܰܢܐ ܐܢ݂ܐ ܠܟ ܟܠܗܶܝܢ ܚܰܩ̈ܠܬܐ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

4- ܘܶܐܚܰܕ ܐܢܘܢ ܚܰܢܘܢ ܠܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܕܕܰܘܝܕ ܗ̄ ܕܐܶܫܬܰܕܰܪܘ ܕܰܢܒܰܝܐܘ݂ܢܶܗ ܥܠ ܐܰܒܘܗܝ ܢܳܚܫ ܡܰܠܟܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܥܰܡܘܢ܀ ܘܰܓܪܰܥ ܦܶܠܓܐ ܕܕܰܩܢܰܝ̈ܗܘܢ ܗ̄ ܐܰܣܒܰܪ ܕܰܠܡܶܓܰܫ ܘܠܰܘ ܠܰܡܒܰܝܐܘ ܐܶܬܰܘ܀ ܘܡܰܚܺܝ ܟܽܘܬܺܝܢ̈ܝܬܗܘܢ ܒܓܐܪ̈ܐ ܥܕܰܡܐ ܠܐܶܫܬܰܝ̈ܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܦܣܰܩ ܠܡܰܢܕܐܘܐܣ ܗ̄ ܠܒܽܘܫ̈ܐ ܩܪ̈ܒܝܶܐ: ܦܪ̈ܣܝܶܐ ܕܺܝܠܗܘܢ ܒܰܡܨܰܥܬܐ ܥܕܰܡܐ ܠܰܓܣܰܝ̈ܗܘܢ܀

5- ܬܶܒܘ ܒܺܐܝܪܺܝܚܽܘ ܥܕܰܡܐ ܕܢܺܐܥܘܢ ܕܰܩܢܰܝ̈ܟܘܢ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀

16- ܘܶܐܬܘ ܠܚܺܝܠܰܡ ܘܫܽܘܒܳܟ ܪܰܒܚܰܝܠܐܴ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

1- ܘܰܠܗܦܟܬܐ ܕܫܰܢ̱ܬܐ ܠܙܰܒܢܐ ܕܡܰܦܩܳܢܐ ܕܡܰܠܟ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܰܠܟ̈ܐ ܣܰܓܺܝܢܐܻܝܬ ܗ̄ ܒܢܺܝܣܢ ܢܳܦܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܩܪܒܐ܀ ܘܰܫܪܰܘ ܥܠ ܪܰܒܰܬ܀ ܘܰܕܡܶܟ ܥܰܡܗܿ ܟܕ ܣܚܬ݀ ܡ݂ܢ ܟܶܦܣܗܿ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܕ ܐܶܬܩܰܕܫܰܬ݀ ܡ݂ܢ ܠܐ ܕܰܟܝܘܬܗܿ܀

10- ܗܿܐ ܡ݂ܢ ܐܘܪܚܐ ܐܶܬܺܝܬ: ܠܡܢܐ ܠܐ ܢܚܶܬܬ ܠܒܰܝܬܟ ܗ̄ ܡܶܬܦܰܪܣܶܐ ܐܝܟ ܕܡ݂ܢ ܒܰܥܠܗܿ ܢܶܥܒܕܺܝܘܗܝ ܠܒܰܛܢܐ ܓܰܝܳܪܐ܀

19- ܡܐ ܕܛܰܠܶܩܬ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܡܰܠܟܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܫܰܠܡܶܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

2- ܥܳܢ̈ܐ ܘܬܰܘܪ̈ܶܐ ܣܽܘܓܐܐ ܕܛܳܒ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܪ̈ܥܝܬܐ ܘܒܰܩܪ̈ܶܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ܀

3- ܐܠܐ ܦܪܬܐ ܚܕܳܐ ܙܥܽܘܪܬܐ ܕܩܢܶܐ ܗܘܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܡܪܽܘܣܬܐ܀

4- ܢܣܰܒ ܦܪܬܗ ܕܗܿܘ ܡܶܣܟܺܢܐ ܗ̄ ܢܶܩܝܶܗ ܕܐܘܪܝܐ܀ ܥܒܰܕ ܠܐܪܚܳܐ ܕܺܝܠܗ ܗ̄ ܠܚܰܝܠܐܴ ܪܰܝܽܘܓܬܢܐ ܕܚܰܬܚܬܶܗ܀

6- ܘܦܪܬܐ ܚܕܳܐ ܢܶܦܪܥܝܗܿ ܚܕܳܐ ܒܰܐܪܒܰܥ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܕܳܐ ܒܰܫܒܰܥ܀

8- ܘܢܶܫܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܟ ܐܰܕܡܶܟܬ ܒܥܽܘܒܟ ܗ̄ ܒܢ̈ܬ ܪܰܘܪ̈ܒܢܶܐ ܕܺܝܣܪܐܝܠ܀

10- ܡܶܟܺܝܠ ܠܐ ܬܶܥܢܰܕ ܚܰܪܒܐ ܡ݂ܢ ܒܰܝܬܟ ܠܥܠܡ. ܥܠ ܕܫܛܬܢܝ ܗ̄ ܠܐ ܕܚܶܠܬ ܡ݂ܢ ܢܳܡܽܘܣܝ܀

11- ܘܶܐܕܰܒܰܪ ܢܶܫܰܝ̈ܟ ܠܥܢ̈ܝܟ ܘܶܐܬܶܠ ܠܚܰܒܪܟ ܘܢܶܕܡܰܟ ܥܰܡܗܶܝܢ ܠܥܺܝܢ ܫܶܡܫܐ ܗܢܐ ܗ̄ ܐܰܒܺܝܫܠܘܡ ܒܪܟ ܢܨܰܥܰܪ ܢܶܫܰܝ̈ܟ ܓܰܠܝܐܻܝܬ܀

13- ܐܡ݂ܪ ܕܰܘܺܝܕ ܠܢܬܢ: ܚܛܺܝܬ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܐ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܢܳܬܢ ܠܕܰܘܺܝܕ: ܐܦ ܡܪܝܐ ܐܥܒܰܪ ܣܰܟܠܘܬܟ ܠܐ ܬܡܽܘܬ ܗ̄ ܒܰܬܘܳܬܐ ܪܰܒܬܐ ܕܡ݂ܢ ܠܶܒܐ ܘܒܰܬܝܳܒܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܐܶܬܚܰܣܺܝ ܕܰܘܺܝܕ ܘܠܰܘ ܒܦܶܬܓܡܐ ܗܿܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܙܥܽܘܪܐ܀

24- ܘܝܶܠܕܰܬ ܒܪܐ ܘܰܩܪܬ ܫܡܶܗ ܫܠܶܝܡܘܢ ܗ̄ ܗ݂ܝ ܟܕ ܗ݂ܝ ܒܰܪ̱ܬ ܫܒܰܥ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܐܘܪܝܐ܀

25- ܘܰܩܪܐ ܫܡܶܗ ܝܰܕܺܝܕܳܐ ܗ̄ ܚܰܒܺܝܒܐ܀ ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܝܰܕܺܝܕܶܗ ܗ̄ ܐܰܚܒܶܗ܀

30- ܘܰܢܣܰܒ ܟܠܺܝܠܐܴ ܕܡܰܠܟܗܘܢ ܡ݂ܢ ܪܺܝܫܶܗ ܘܰܬܩܰܠ ܗܿܘܐ ܟܰܟܪܐ ܕܕܰܗܒܐ ܗ̄ ܡܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫ ܠܺܝܛܪ̈ܶܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܬܪܥܣܪ ܐܰܠܦܝ̈ܐ ܙܽܘ̈ܙܶܐ ܒܽܐܘܢܺܝܩܝܐ ܕܰܬܡܢܝܐ ܙܽܘ̈ܙܶܐ܀ ܛܳܒ ܗܘܐ ܟܠܺܝܠܐܴ ܗܿܘ ܟܶܐܡܰܬ ܒܰܕܡܰܝ̈ܐ ܘܠܰܘ ܒܡܶܛܰܢܐ ܒܝܕ ܟܺܐܦ̈ܐ ܛܒ̈ܬܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘ̈ܝ ܒܗ܀

31- ܘܰܐܪܡܺܝ ܐܢܘܢ ܒܩܽܘܠܪ̈ܐ ܕܦܰܪܙܠܐܴ ܘܰܒܫܺܝܫ̈ܠܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܡܰܣܳܪܐ ܘܰܒܓܰܪܓܪ̈ܶܐ ܕܦܰܪܙܠܐܴ܀ ܘܰܐܥܒܰܪ ܐܢܘܢ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܝܰܕ ܦܠܗܢܬܝܘܢ ܗ̄ ܡܰܠܒܳܢܐ ܕܠܶܒܢ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

4- ܐܡܿܪ ܠܗܿ ܚܡܢܘܢ: ܠܬܡܪ ܚܳܬܗ ܕܰܐܒܺܝܫܠܘܡ ܐܚܝ ܪܚܡ ܐ̱ܢ݂ܐ ܗ̄ ܕܡ݂ܢ ܐܶܡܗ܀

5- ܐܡܿܪ ܠܗ ܝܽܘܢܕܒ: ܕܡܰܟ ܥܠ ܥܰܪܣܟ ܘܐܬܟܰܪܗ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܟܽܘܦ܀

6- ܬܶܥܒܶܕ ܠܥܺܝܢ̈ܝ ܬܪܶܝܢ ܠܶܒ̈ܘܬܐ ܕܶܐܠܥܰܣ ܡ݂ܢ ܐܺܝܕ̈ܗܿ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܬܩܰܠܪ ܠܥܺܝܢ̈ܝ ܬܪܶܝܢ ܩܠܽܘܪ̈ܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܬܪܶܝܢ ܡܰܐܙܝܐ܀

13- ܗܫܐ ܐܡ݂ܪ ܠܡܰܠܟܐ: ܘܠܐ ܟܳܠܐܷ ܠܺܝ ܡܶܢܟ ܗ̄ ܡܰܛܥܝܐ ܒܗ ܕܬܶܦܠܰܛ ܡܶܢܗ. ܘܐܠܐ ܢܳܡܘܣܐ ܠܐ ܦܳܩܕ ܕܢܶܣܰܒ ܐ̱ܢܫ ܚܳܬܶܗ܀

15- ܘܰܣܢܗܿ ܚܰܡܢܘܢ ܣܶܢܶܐܬܐ ܪܰܒܬܐ ܗ̄ ܣܳܛܢܐ ܡܰܫܦܰܪ ܠܰܚܛܺܝܬܐ ܥܕܰܡܐ ܕܡܰܦܶܠ ܒܗܿ ܘܟܶܢ ܠܰܟܝܢܗܿ ܣܰܢܝܐ ܦܳܢܝܐ܀

19- ܘܟܽܘܬܺܝܢܐ ܡܚܰܛܒܬܐ ܕܰܠܒܺܝܫܐ ܗܘܳܬ ܣܶܕܩܰܬ݀܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܽܘܬܺܝܢܐ ܩܰܗܪܦܽܘܛܘܢ ܗ̄ ܕܨܽܘܪ̈ܬܐ܀ ܘܠܐ ܬܶܕܚܠܽܘܢ: ܐܢܿܐ ܗ݂ܘ ܦܰܩܶܕܬܟܘܢ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀ ܘܶܐܬܬܘܝ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܐ ܠܡܶܦܰܩ ܒܳܬܪ ܐܰܒܝܫܠܘܡ ܗ̄ ܛܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܣܰܩ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

2- ܘܫܰܕܰܪ ܝܽܘܐܒ ܠܬܩܽܘܥ܀

7- ܘܐܡܪܺܝܢ: ܗܒܺܝܘܗܝ ܠܢ ܒܰܫܠܝ ܗܶܐ܀

10- ܡܿܢ ܕܐܡܿܪ ܠܶܟܝ ܡܶܕܶܡ: ܐܰܝܬܐܝܘܗܝ ܠܘܬܝ܀

11- ܢܶܬܕܟܰܪ ܡܪܝ ܡܰܠܟܐ: ܕܡܪܝܐ ܐܰܠܗܐ ܒܣܽܘܓܐܐ ܕܚܽܘܕܬܐ ܕܕܡܐ ܠܐ ܡܚܰܒܶܠ ܘܠܐ ܢܰܘܒܕܽܘܢ ܠܒܶܪܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܬܕܟܰܪ ܗܳܟܝܠ ܡܰܠܟܐ ܠܡܪܝܐ ܐܰܠܗܐ: ܡܛܠ ܕܐܢ ܣܳܓܝܢ ܗܳܢܘܢ ܕܬܒܥܺܝܢ ܥܝܳܪܬܐ ܕܕܡܐ: ܡܦܰܨܐ ܐܰܢܬ ܠܒܶܪܝ܀

14- ܘܠܐ ܫܳܩܠ ܐܰܠܗܐ ܢܰܦܫܐ: ܘܡܶܬܚܰܫܒ ܡܰܚܫܰܒܬܐ ܕܠܐ ܢܶܛܥܐ ܡ݂ܢܗ ܐܢܳܫ ܗ̄ ܠܐ ܡܶܬܢܰܩܰܡ ܥܓܠ ܐܠܗܐ ܡ݂ܢ ܩܳܛܘܠܐܴ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܢܶܣܒ ܐܠܗܐ ܢܰܦܫܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܬܚܰܫܒ ܡܰܚܫ̈ܒܬܐ ܠܡܶܕܚܰܩ ܡܶܢܗ ܠܰܕܚܺܝܩܐ ܗ̄ ܗ݂ܘ ܐܰܠܗܐ ܐܝܟ ܕܺܝܢܗ ܢܣܰܒ ܢܰܦܫܗ ܕܚܰܡܢܽܘܢ ܘܕܰܚܩܶܗ܀

17- ܬܶܫܰܪ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ ܡܶܠܬܗ ܕܡܪܝ ܡܰܠܟܐ ܘܬܶܗܘܐ ܐܝܟ ܩܽܘܪܒܢܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܶܬܒܰܛܰܠ܀

26- ܘܬܩܶܠ ܗܘܐ ܣܰܥܪܐ ܕܪܺܝܫܶܗ ܡܰܐܬܶܝܢ ܡܰܬܩ̈ܠܺܝܢ ܕܡܰܠܟܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܐܬܶܝܢ ܣܺܝ̈ܩܠܽܘ ܒܣܺܝܩܠܐ ܕܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܐܰܦܺܝܦܰܢܺܝܘܣ ܣܺܝܩܠܘܢ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܺܝܕܰܪܟܡܽܘܣ ܕܗܶܢܝܢ ܠܦ̈ܛܶܐ ܐܰܘܟܝܬ ܙܽܘ̈ܙܶܐ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܣܺܝܩ̈ܠܽܘ ܚܕܳܐ ܐܶܣܬܺܝܪܐ. ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܐܶܣܬܺܝܪ̈ܝܢ ܐܽܘܢܺܝܩܝܐ ܚܕܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܬܡܢܝܐ ܙܽܘ̈ܙܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

1- ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܛܒܠܪ̈ܝܢ ܕܪܗܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕܡܰܘܗܝ܀

7- ܐܺܙܰܠ ܐܶܫܰܠܶܡ ܢܶܕܪ̈ܰܝ ܕܢܶܕܪܶܬ ܠܡܪܝܐ ܒܚܶܒܪܽܘܢ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܬܰܡܢ ܩܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܩܰܕܡܝ̈ܐ܀

12- ܘܕܰܒܪܶܗ ܡ݂ܢ ܩܪܺܝܬܶܗ ܡ݂ܢ ܓܠܝܽܘ ܗ̄ ܠܐܰܚܺܝܬܽܘܦܺܝܠ ܡܳܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܐ܀ ܘܡܶܪܕܐ ܐܙܿܠ ܗܘܐ ܘܥܳܫܶܢ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ ܘܩܘܫܝ ܕܳܠܰܕ܀

16- ܘܰܢܦܰܩ ܡܰܠܟܐ ܘܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܒܰܝܬܗ ܠܪܶܓܠܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܪ̈ܶܓܠܰܝܗܘܢ܀

19- ܘܐܦ ܡܶܓܠܝܽܘ ܓܠܺܝܬ ܡ݂ܢ ܐܰܬܪܟ ܗ̄ ܓܳܠܘܬܐ܀

23- ܘܡܰܠܟܐ ܥܒܰܪ ܒܢܰܚܠܐ ܕܩܶܕܪܘܢ ܗ̄ ܢܰܚܠܐܴ ܕܝܽܘܫܦܛ܀ ܘܰܕܒܰܪܗܢܘܡ܀

25- ܐܰܗܦܶܟܶܝܗܿ ܠܩܺܒܘܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܠܰܩܪܺܝܬܐ ܒܰܪܒܨ ܦܶܐ ܘܟܽܘܦ܀

32- ܘܶܐܬܐ ܠܘܬܗ ܚܽܘܫܺܝ ܐܰܪܟܝܐ܀ ܓܰܒܪܐ ܗܘܐ ܐܽܘܟܡܐ ܘܰܒܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܗܐ ܫܒܩܗܿ ܠܗܶܢܕܘ ܘܶܐܬܐ ܠܺܝܗܘܕ ܘܶܐܬܓܙܰܪ܀ ܘܗܳܢܐ ܟܠܗ ܝܰܩܺܝܪ ܗܘܐ ܥܠ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܐܪܟܺܝ ܐܰܘܟܺܝܬ ܪܺܝܫ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܢܶܬܩܪܶܐ ܒܠܶܫܢܐ ܥܳܒܪܝܐ. ܠܗܢܐ ܫܰܕܪܗ ܕܢܶܬܢܰܩܰܦ ܕܫܥܬܐ ܠܐܰܒܺܝܫܠܘܡ ܘܰܢܒܰܛܠ ܡܶܠܟܶܗ ܕܐܚܝܬܽܘܦܺܝܠ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܫܬܥܣܪ

1- ܘܰܐܝܬܺܝ ܥܰܡܗ ܬܪܶܝܢ ܚܡܳܪ̈ܝܢ ܒܰܙܩܦ ܡܺܝܡ܀

2- ܐܡܿܪ ܠܗ ܡܰܠܟܐ ܠܨܺܝܒܐ: ܗܠܝܢ ܡ݂ܢ ܐܰܝܡܶܟܐ ܠܟ ܗ̄ ܠܘ ܕܺܝܠܟ ܐܶܢܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܳܢܐ ܠܟ ܗܠܝܢ ܗ̄ ܠܡܢܐ ܥܒܰܕܬ ܠܟ ܥܰܡ̈ܠܐܷ ܘܰܚܣܰܪܬ ܚܡܳܪ̈ܶܐ ܒܰܙܩܦ ܡܺܝܡ ܘܰܪܒܨ ܪܺܝܫ ܒܡܶܢܝܢܐ ܣܰܓܺܝܐܐ: ܒܰܠܚܽܘܕ ܩܪܺܝ ܒܰܪܒܨ ܚܶܐ ܘܰܙܩܦ ܪܺܝܫ܀ ܘܠܰܘ ܒܰܒܨܺܝܪܐ܀

8- ܘܗܐ ܐܶܬܦܰܪܥܰܬ݀ ܒܺܝܫܬܟ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܘܥܶܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ܀ ܡܛܠ ܕܓܰܒܪܐ ܐܢ̱ܬ ܐܫܿܕ ܕܡܐ ܗ̄ ܒܰܕܐܰܝܟ ܗܳܠܝܢ ܨܰܚܺܝ ܠܕܰܘܺܝܕ ܫܰܡܥܺܝ ܒܰܪ ܓܰܐܪܐ܀

11- ܘܐܦ ܗܳܫܐ ܒܢ̈ܝ ܝܺܡܺܝܢܺܝ ܗ̄ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܒܢ̈ܝ ܨܘܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܪܶܗ ܕܺܝܡܺܝܢܝ ܗ̄ ܫܰܡܥܺܝ ܕܡ݂ܢ ܫܰܪܒܬܶܗ ܕܫܳܐܘܠ ܒܶܢܝܡܢܳܝܐ܀ ܫܽܘܒܩܽܘܗܝ ܡܨܰܚܐ: ܡܪܝܐ ܗ݂ܘ ܐܡ݂ܪ ܠܗ ܗ̄ ܡܪܝܐ ܓܪܓܗ ܒܺܝ: ܕܨܰܚܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ܀ ܡܿܢ ܕܝܢ ܐܡ݂ܪ ܠܺܝ: ܠܡܢܐ ܗܘܳܢܝ ܗܟܢܐ. ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܗ ܥܠ ܕܰܚܛܺܝܬ ܡܶܬܪܕܶܦ ܐ̱ܢ݂ܐ ܘܡܶܨܛܥܪ܀

13- ܘܫܶܡܥܺܝ ܐܙܿܠ ܗܘܐ ܒܛܰܦܳܝܐ ܕܛܽܘܪܐ ܒܰܦܬܚ ܛܶܝܬ ܘܰܙܩܦ ܦܶܐ ܡܩܰܫܝܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܛܦܳܝܐ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܘܰܙܩܦ ܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܓܰܒܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ

7- ܠܐ ܗܘܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܡܶܠܟܐ ܕܰܡܠܰܟ ܐܰܚܝܬܘܦܝܠ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ: ܟܶܐܡܬ ܠܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܫܰܦܺܝܪܐ܀

13- ܘܢܰܓܕܽܘܢܗܿ ܥܕܰܡܐ ܠܢܰܚܠܐܴ ܗ̄ ܒܚܰܒ̈ܠܐܶ ܠܰܩܪܺܝܬܐ܀ ܘܠܐ ܢܶܫܒܩܽܘܢ ܬܰܡܢ ܘܐܦ ܠܐ ܨܺܨܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܺܐܦܐ܀

14- ܘܡܪܝܐ ܦܩ݂ܕ ܠܰܡܒܰܛܳܠܘ ܡܶܠܟܶܗ ܛܒܐ ܕܰܐܚܝܬܘܦܺܝܠ ܗ̄ ܠܰܡܦܰܠܗܳܕܘ܀

17- ܘܢܬܢ ܐܰܚܺܝܡܥܰܨ ܩܝܡܺܝܢ ܥܠ ܓܶܢ̱ܒ ܥܰܝܢܐ ܕܩܳܨܪܳܐ ܒܰܙܩܦ ܩܽܘܦ ܘܰܫܠܝ ܨܳܕܶܐ܀

19- ܫܶܛܚܰܬ݀ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܫܐ ܗ̄ ܛܰܪܟܰܝܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܓܒܰܬ݀ ܥܠܰܘܗܝ ܐܪܦܽܘܬ܀ ܬܶܐܘܕܛܝܘܢ: ܕܶܒ̈ܢܶܐ܀

29- ܘܥܳܢ̈ܐ ܘܓܽܘܒܢ̈ܐ ܕܬܰܘܪ̈ܶܐ܀ ܥܒܪܝܐ: ܘܣܰܦܳܦܽܘܬ ܬܰܘܪ̈ܐ܀ ܬܶܐܘܕܘܛܝܘܢ: ܥܶܓ̈ܠܐ ܚܰܠܒܢܝ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ

9- ܘܶܐܬܥܪܺܝ ܪܺܝܫܗ ܕܰܐܒܺܝܫܠܘܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܥܰܪܙܰܠ ܒܺܐܝܠܬܐ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܒܰܠܽܘܛܐ ܥܒܘ݂ܛܐ܀

11- ܘܶܐܢ݂ܐ ܝܳܗܶܒ ܗܘܺܝܬ ܠܟ ܥܶܣܪܐ ܕܟܶܣܦܐ: ܘܰܠܒܘܫܐ ܚܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܙܽܘܢܪܐ ܚܰܕ ܗ̄ ܟܶܣܦܐ ܗܪܟܐ ܠܕܰܗܒܐ ܩܳܪܶܐ܀

14- ܘܰܢܣܰܒ ܝܽܘܐܒ ܬܠܬܐ ܫܰܒ̈ܛܺܝܢ ܒܺܐܝܕܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܠܬܐ ܓܐܪ̈ܐ܀ ܘܰܡܚܐ ܐܢܘܢ ܒܠܶܒܗ ܕܰܐܒܺܝܫܠܘܡ܀

18- ܘܶܐܬܩܰܪܝܰܬ݀ ܐܺܝܕܗ ܕܰܐܒܝܫܠܘܡ ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܩܪܐ ܠܩܳܝܡܬܐ ܐܺܝܕܐ ܕܰܐܒܝܫܠܘܡ܀

29- ܫܰܪܺܝܪ ܗ݂ܘ ܛܰܠܝܐ ܐܰܒܝܫܠܘܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܝܢܐ ܠܛܰܠܝܐ ܐܰܒܝܫܠܘܡ܀

33- ܡܿܢ ܕܝܢ ܐܰܡܺܝܬܰܢܝ ܚܠܦܰܝܟ: ܐܰܒܝܫܠܘܡ ܒܶܪܝ ܗ̄ ܚܙܺܝ ܟܡܐ ܬܰܩܺܝܦܺܝܢ ܪ̈ܚܡܐ ܟܝܢܝ̈ܐ ܕܡܥ̈ܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ

7- ܘܒܳܐܫܐ ܠܟ ܗܕܐ ܡ݂ܢ ܟܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܬܐ ܕܶܐܬܰܝ̈ ܥܠܰܝܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܒܺܝܫܐ ܠܟ ܗܕܐ܀

10- ܠܡܳܢܐ ܡܶܟܝܠ ܡܶܬܬܰܘܫܺܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܬܶܗܦܟܽܘܢ ܥܡ ܡܰܠܟܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܪܫܺܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܡܶܗܦܰܟ܀

17- ܥܒܰܪܘ ܘܓܫܪܘ ܝܽܘܪܕܢܢ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܬܰܩܶܢܘ ܓܺܝܫܪܐ܀

20- ܘܗܐ ܐܶܬܺܝܬ ܐܢܿܐ ܝܰܘܡܢܐ: ܩܰܕܡܝ ܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܕܒܶܝܬ ܝܰܘܣܶܦ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ܀

22- ܡܳܐ ܠܺܝ ܘܰܠܟܘܢ ܒܢ̈ܝ ܨܘܪܝܐ ܕܰܗܘܰܝܬܘܢ ܠܝ݂ ܝܰܘܡܢܐ ܣܛܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܣܰܩܽܘܒܠܝܐ܀ ܥܒܪܝܐ: ܣܰܛܢ܀

24- ܘܠܐ ܣܰܦܪ ܕܰܩܢܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܶܦܬܗ܀

37- ܗܐ ܐܝ݂ܬ ܥܰܡܟ ܥܰܒܕܟ ܒܶܪܝ ܒܶܡܗܰܡ ܗ̄ ܒܪܶܗ ܕܒܰܪ ܙܰܠܝ ܓܶܠܥܕܝܐ ܕܬܰܪܣܺܝ ܠܡܰܠܟܐ ܒܡܚܢܺܝܡ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ

1- ܘܶܐܫܬܰܘܪܺܝ ܬܰܡܢ ܓܰܒܪܐ ܚܰܕ ܥܰܘܿܠܐ ܗ̄ ܐܰܡܪܰܚ܀

6- ܘܐܡ݂ܪ ܕܰܘܺܝܕ ܠܝܽܘܐܒ: ܗܫܐ ܒܐܶܫ ܠܰܢ ܫܳܡܽܘܥ ܒܰܪ ܒܰܟܪܺܝ ܡ݂ܢ ܐܒܘܫܠܘܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܐ ܡܰܒܶܐܫ ܠܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡ݂ܢ ܐܒܘܫܠܘܡ܀ ܕܰܠܡܐ ܢܶܫܟܰܚ ܠܗ ܩܽܘܪ̈ܝܐ ܕܥܰܫܺܝ̈ܢܢ: ܘܰܢܩܽܘܡ ܒܗܶܝܢ ܘܰܢܚܰܛܶܛ ܥܰܝܢ̈ܝܢ ܗ̄ ܢܶܚܦܽܘܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܰܚܫܶܟ܀

8- ܘܣܰܦܣܺܝܪܐ ܒܨܶܡܕܐ ܗܘܬ ܒܩܽܘܫܝ ܕܳܠܰܕ ܘܪܰܡܝܐ ܒܚ̈ܰܨܰܘܗܝ ܐܝܟ ܓܠܒܐ ܗ̄ ܣܰܟܺܝܢܐ ܕܚܰܪܝܦܐ ܡ݂ܢ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܝܗܿ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܚܰܙܰܩ ܗܘܐ ܣܰܟܺܝܢܐ ܕܰܡܙܰܘܓܐ ܥܠ ܟܣܳܣܬܶܗ ܒܬܺܝܩܐ܀

12- ܓܰܪܗ ܠܥܰܡܣܐ ܒܰܦܬܚ ܓܳܡܰܠ ܡ݂ܢ ܫܒܺܝܠܐܴ܀

14- ܒܰܐܒܶܠ ܘܰܒܒܶܝܬ ܡܰܥܟܳܐ ܘܒܟܠ ܩܪ̈ܝܢ ܗ̄ ܚܶܣܢ̈ܐ܀

15- ܡܓܰܪܓܺܝܢ ܕܢܪܡܘܢܶܗ ܠܫܽܘܪܐ܀

18- ܡܺܐܡܪ ܐܡܪܝܢ ܗܘܰܘ ܡ݂ܢ ܩܕܺܝܡ: ܕܰܡܫܰܐܶܠ ܫܳܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܢ̈ܒܺܝܶܐ: ܘܗܝܕܶܝܢ ܡܰܘܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗ̄ ܒܶܠܥܕ ܦܣܳܣܐ ܐܰܠܗܝܐ ܠܐ ܥܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܕܶܡ܀

19- ܐܶܢܐ ܦܶܪܥܶܬ ܚܽܘܒ̈ܠܐܷ ܐ̱ܢ݂ܐ ܕܺܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܡ݂ܢ ܦܽܘܡ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܡܡܰܠܠܐ܀ ܕܒܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܩܛܰܠ ܛܰܠܝܐ ܘܶܐܡܗ ܒܺܝܣܪܐܝܠ؟ ܡܫܰܐܠܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܡܳܬܘ ܡܕܺܝܢܬܐ ܘܶܐܡܐ ܒܺܝܣܪܐܝܠ܀

21- ܗܰܒܽܘܗܝ ܠܺܝ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ: ܘܺܐܙܠ ܠܺܝ ܡ݂ܢ ܩܪܺܝܬܐ ܗ̄ ܠܫܡܘܥ ܒܰܪ ܒܰܟܪܺܝ ܕܰܡܪܰܕ ܥܠ ܡܰܠܟܐ܀ ܗܳܫܐ ܠܟ ܫܳܕܐ ܪܺܝܫܗ ܡ݂ܢ ܫܽܘܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܫܐ ܡܶܫܬܕܐ ܠܘܬܟ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

8- ܠܐܰܪܡܽܘܢܝ ܘܰܠܡܰܦܺܝܒܫܳܬ ܗ̄ ܒܰܪ ܫܐܘܠ ܘܠܰܘ ܒܰܪ ܝܽܘܢܬܢ: ܥܠ ܗܳܢܐ ܓܝܪ ܚܳܣ ܘܠܐ ܝܰܗܒܶܗ ܠܓܰܒܥܽܘܢ̈ܝܐ ܕܢܶܩܛܠܘܢܝܗܝ܀ ܘܰܠܚܰܡܫܐ ܒܢ̈ܝ ܢܕܒ ܒܪ̱ܬ ܫܐܘܠ ܗ̄ ܟܕ ܒܡܰܚܫܰܒܬܗܘܢ ܟܣܺܝܬܐ ܚܳܐܪ ܐܰܠܗܐ ܘܡܰܘܒܶܕ ܐܢܘܢ ܕܢܶܬܚܰܣܘܢ ܡ݂ܢ ܒܺܝܫܬܐ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܠܡܶܣܥܰܪ: ܠܘ ܡܛܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܫܐܘܠ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܶܬܬܒܥܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܐ ܚܠܦ ܐܰܒܗ̈ܐ܀

10- ܘܠܐ ܫܶܒܩܰܬ݀ ܠܦܳܪܰܚܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܕܬܶܫܟܰܢ ܥܠܰܝܗܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ܀

17- ܘܠܐ ܬܕܰܥܶܟ ܫܪܳܓܗ ܕܺܝܣܪܐܝܠ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ܀

18- ܗܝܕܶܝܢ ܩܛܰܠ ܣܰܒܟܺܝ ܚܽܘܫܳܝܳܐ ܠܣܳܦܳܪ܀

19- ܘܰܩܛܰܠ ܐܶܠܚܰܢܰܢ ܒܰܪ ܡܰܠܰܦ ܙܩܽܘܪܐ ܕܡ݂ܢ ܒܶܝܬ ܠܶܚܡ ܠܓܽܘܠܝܰܕ ܦܠܶܫܬܝܐ: ܘܫܰܘܝܐ ܕܢܰܝܙܟܶܗ ܥܒܶܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܢܰܘܠܐ ܕܓܰܪ̈ܕܝܝܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܩܰܝܣܐ ܕܩܽܘܢܛܪܗ ܟܪܺܝܟܬܐ ܕܙܩܘܪ̈ܐ܀

20- ܘܰܗܘܐ ܬܰܡܢ ܓܰܒܪܐ ܓܰܢ̱ܒܪܐ ܗ̄ ܒܓܳܬ܀ ܕܨܶܒܥ̈ܬܐ ܕܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܨܶܒܥ̈ܬܐ ܕܪ̈ܓܠܰܘܗܝ ܫܶܬ ܫܶܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

1- ܘܐܡ݂ܪ ܕܰܘܺܝܕ ܠܡܪܝܐ ܡ̈ܠܐܷ ܕܬܶܫܒܘܚܬܐ ܗܕܐ܀ ܡܰܙܡܘܪܐ ܕܝܚ 18: ܐܶܪܰܚܡܟ ܡܪܝܐ ܚܰܝܠܝ ܘܬܽܘܟܠܢܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ

1- ܘܗܠܶܝܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܚܪ̈ܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܀ ܐܡ݂ܪ ܓܰܒܪܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܢܺܝܪܐ ܕܰܡܫܺܝܚܶܗ ܗ̄ ܡܫܺܝܚܐ ܕܡ݂ܢ ܙܰܪܥܶܗ. ܓܽܘܫܡܳܢܝܐ ܫܠܶܝܡܘܢ. ܘܪܘܚܳܢܝܐ ܡܳܪܢ ܒܰܒܣܰܪ܀

2- ܘܪܘܚܶܗ ܕܡܪܝܐ ܡܰܠܠܰܬ݀ ܒܺܝ ܘܡܶܠܬܶܗ ܥܠ ܠܶܫܢܝ ܗ̄ ܠܰܬܠܬܐ ܩܢܽܘ̈ܡܰܝ ܐܠܰܗܘܬܐ ܡܰܥܗܶܕ܀

5- ܠܐ ܗܘܐ ܗܟܰܢܐ ܒܰܝܬܝ ܥܰܡ ܐܠܰܗܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܨܦܪܐ ܘܡܶܛܪܐ ܕܒܛܠܝܢ ܘܡܶܬܚܰܠܦܺܝܢ܀ ܘܩܝܳܡܐ ܕܥܠܡܐ ܣܡ ܠܺܝ ܗ̄ ܕܥܳܠܰܡ ܡܰܠܟܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܀

10- ܘܕܶܒܩܰܬ݀ ܐܝ݂ܕܗ ܒܶܐܣܬܩܐ ܕܣܰܝܦܶܗ܀ ܒܰܨܚܚܐ: ܒܶܐܣܬܩܐ ܠܰܡܚܠܨܘ ܩܛܝ̈ܠܐܷ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܫܠܚܘ܀

11- ܒܬܪܶܗ ܩܳܡ ܫܰܡܳܐ ܒܪ ܐܰܓܳܐ ܡ݂ܢ ܛܘܪ ܡܰܠܟܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܿܘ ܐܰܪܐܒܝܐ܀

17- ܥܠ ܕܡܐ ܕܢܰܦ̈ܫܬܗܘܢ ܐܶܙܰܠܘ ܓܰܒܪ̈ܐ ܗܳܠܝܢ ܗ̄ ܐܦܶܢ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ ܠܡܰܝ̈ܐ ܕܓܽܘܒܐ ܪܰܒܐ ܕܒܶܝܬܠܚܶܡ ܠܐ ܨܒܐ ܠܡܶܫܬܐ: ܕܰܢܩܰܦܚܺܝܗܿ ܠܪܶܓܬ ܦܰܓܪܐ܀

20- ܒܢܳܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕܳܥ ܓܒܰܪ ܓܰܢ̱ܒܪ ܚܰܝܠܐܴ ܕܫܰܦܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܒ̈ܕܰܘܗܝ ܡ݂ܢ ܩܰܒܨܺܐܝܶܠ ܗ̄ ܟܢܽܘܫܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܟܶܐܡܬ ܡ݂ܢ ܥܒ̈ܳܕܐ ܕܟܠܗܿ ܟܢܽܘܫܬܐ܀

21- ܘܒܺܐܝܕܶܗ ܕܡܨܪܝܐ ܐܻܝܬ ܗܘܐ ܪܽܘܡܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܽܘܢܛܳܪܐ ܐܝܟ ܩܰܝܣܐ ܕܓܺܝܫܪܐ܀

26- ܚܳܠܳܨ ܕܡ݂ܢ ܦܠܛ: ܥܺܝܪܳܐ ܒܰܪ ܥܩܺܝܣ ܕܡ݂ܢ ܬܩܽܘܥ܀

27- ܐܰܒܺܝܥܳܙܳܪ ܕܡ݂ܢ ܥܢܳܬܽܘܬ. ܡܰܒܢܺܝ ܕܡ݂ܢ ܚܽܘܫܰܬ܀

28- ܨܰܠܡܽܘܢ ܕܡ݂ܢ ܛܽܘܪ ܒܰܝܬܐ. ܡܳܗܳܪ ܡ݂ܢ ܛܽܘܦܳܐ܀ ܘܫܰܪܟܐ ܕܰܫܡܗ̈ܐ: ܕܠܰܝܬ ܦܽܘܫܩܐ ܥܠܰܝܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

1- ܘܰܐܘܣܦܰܬ݀ ܚܶܡܬܶܗ ܕܡܪܝܐ ܠܡܶܬܩܦ ܒܺܝܣܪܐܝܠ: ܘܓܰܪܺܝ ܒܗܘܢ ܠܕܰܘܺܝܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܐܙܺܝܥ܀ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܙܶܠ ܡܶܢܝ ܠܺܝܣܪܐܝܠ ܘܠܺܝܗܘܕܐ ܗ̄ ܒܡܶܫܬܰܒܩܢܽܘܬܐ ܕܡ݂ܢ ܐܰܠܗܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܕܰܘܺܝܕ ܠܡܶܡܢܐ ܠܗܳܢܘܢ ܕܶܐܡ݂ܪ ܐܰܠܗܐ ܒܡܽܘܠܟܢܶܗ ܕܰܠܘܬ ܐܰܒܪܗܡ ܕܠܐ ܡܶܬܡܢܶܝܢ. ܕܢܰܝܬܶܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܥܶܠܬܐ ܕܰܡܣܡ ܒܪܺܝܫܐ ܒܺܝܫܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܥܶܠܰܬ ܟܰܦܢܐ ܕܰܬܠܬ ܫܢܰܝ̈ܐ ܗܠܶܝܢ. ܡܛܠ ܫܐܘܠ ܘܡܛܠ ܒܰܝܬܐ ܕܕܡܐ ܥܠ ܕܰܩܛܰܠܘ ܠܓܰܒܥܽܘܢܝ̈ܐ ܣܳܐܡ ܘܠܰܘ ܒܓܶܠܝܢܐ ܐܘ ܒܚܶܙܘܐ ܐܡ݂ܪ ܠܗ ܕܢܶܡܢܶܐ. ܘܶܐܠܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܳܐ ܒܳܬܪ ܕܡܢܐ: ܚܛܺܝܬ ܒܡܶܕܡ ܕܥܶܒܕܶܬ܀

9- ܘܰܗܘܐ ܡܶܢܝܳܢܐ ܕܒܶܝܬ ܝܺܣܪܐܝܠ ܬܡܢܶܡܐܐ ܐܰܠܦ̈ܝܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܓܰܢ̱ܒܪ̈ܰܝ ܚܰܝܠܐܴ ܫܡ̈ܛܰܝ ܣܰܝܦܐ܀ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܪܝܡܝܢ: ܐܰܠܦܐ ܘܰܬܠܬ ܡܐܐ ܐܰܠܦܰܝ̈ܐ܀ ܘܐܢܫ̈ܝ ܝܺܗܘܕܐ: ܗܘܶܝܢ ܚܰܡܶܫܡܐܐ ܐܰܠܦܝ̈ܢ ܓܰܒܪ̈ܐ܀

12- ܬܠܬ ܒܺܝܫ̈ܢ ܡܰܝܬܐ ܐܢ݂ܐ ܥܠܰܝܟ: ܓܒܺܝ ܠܟ: ܘܐܶܥܒܶܕ ܠܟ܀

13- ܗܘ̈ܝܢ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܰܦܢܐ ܒܰܐܪܥܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܠܬ ܫܢܺܝ̈ܢ܀ ܐܘ ܬܠܬܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܬܶܬܡܣܰܪ ܩܕܡ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܰܝܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܥܪܽܘܩ܀ ܐܰܘ ܕܢܶܗܘܐ ܬܠܬܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܡܰܘܬܢܐ ܒܰܐܪܥܟ ܗ̄ ܠܦܽܘܬ ܥܽܘܫܢܐ ܕܪܽܘܓܙܐ ܡܡܫܰܚ ܠܰܫܢܰܝ̈ܐ ܘܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܝܰܘܡ̈ܬܐ ܬܠܺܝܬܐܻܝܬ܀

14- ܥܢܐ ܕܰܘܺܝܕ ܘܶܐܡܪ ܠܓܕ ܢܒܺܝܐ: ܥܩܰܬ݀ ܠܺܝ ܛܳܒ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܰܫ̈ܝܢ ܠܺܝ ܬܠܬܰܝ̈ܗܶܝܢ܀ ܦܰܩܳܚ ܠܺܝ ܕܢܶܬܡܣܪ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܐ ܐܰܠܗܢ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܪ̈ܚܡܰܘܗܝ. ܘܒܐܝܕܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܠܐ ܢܶܬܡܣܰܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܐܶܦܶܠ܀

15- ܘܝܰܗܒ ܡܳܪܝܐ ܡܰܘܬܳܢܐ ܒܺܝܣܪܐܝܠ ܡ݂ܢ ܨܰܦܪܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܫܶܬ ܫܥ̈ܝܢ ܗ̄ ܟܕ ܬܠܬܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܓܙܰܡ: ܪܽܘܒܥܐ ܕܝܰܘܡܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܪܕܐ. ܐܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܥܠܒܐ ܠܟܺܐܢܘܬܶܗ܀

16- ܘܡܪܝܐ ܟܠܴܐ ܠܡܰܠܐܰܟ ܡܰܘܬܐ ܕܗܘܐ ܚܪܒ ܠܥܰܡܐ ܗ̄ ܟܕ ܩܪܶܒ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܠܰܡܚܰܒܳܠܘܬܗ̇܀ ܘܡܰܠܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܩܳܐܡ ܗܘܳܐ ܠܘܬ ܐܶܕܪܶܗ ܕܳܐܪܢ ܝܒܽܘܣܝܐ ܗ̄ ܕܰܘܺܝܕ ܘܓܳܕ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ܀

24- ܘܙܒ݂ܢ ܕܰܘܺܝܕ ܐܷܕܪܐ ܕܓܰܢܬܐ ܒܚܰܡܫܺܝܢ ܐܶܣܬܪ̈ܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܺܝܩ̈ܠܘ܀ ܐܝܟ ܣܽܘܪܝܝܐ: ܐܰܪܐ ܒܡܰܐܬܶܝܢ ܙܽܘ̈ܙܶܐ܀ ܘܐܝܟ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܡܳܐܐ܀

 

 

ܣܺܝܠܺܝܕܘܢ ܐܰܘܟܝܬ ܡܚܰܘܝܳܢܐ ܕܕܝܳܢ̈ܐ ܡܶܢ ܝܶܫܘܥ ܒܰܪ ܢܽܘܢ ܕܰܝܳܢܐ ܩܰܕܡܝܐ ܥܕܰܡܐ ܠܫܳܐܘܠ ܡܰܠܟܐ ܩܰܕܡܝܐ ܘܰܫܢܰܝ̈ܗܘܢ ܘܣܽܘܥܪ̈ܳܢܐ ܕܶܐܫܬܰܡܰܫܘ ܘܶܐܣܬܥܰܪܘ ܒܙܰܒܢܰܝ̈ܗܘܢ܀

 

 

 

ܫܡܗ̈ܐ    ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܕܫܢ̈ܝܐ         ܟܙ̄ 27 ܫܢ̈ܝܐ ܡܟܢܫ̈ܬܐ 3909  

 

 

 

ܒܫܢܬ ܥܣܪ ܕܝܠܗ ܦܠܓ ܠܥܡܐ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܟܕܢ ܛܪܘܠܝܟܘܣ ܡܠܟܐ ܒܝܬ ܝܘܢ̈ܝܐ ܡܪܟܒܬܐ ܩܕܡܝܬܐ. ܘܐܦ ܒܢ̈ܝ ܠܘܛ ܚܪܒܘ ܡܢ ܟܢܥܢ̈ܝܐ ܠܣܓ̈ܝܐܐ

 

ܟܘܫܢ ܥܘܠܐ ܠܗ̄   ܚ̄ 3917 ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܗܘܐ ܩܘܪܝܛܘܣ ܘܩܘܪܘܒܢܛܘܣ ܒܩܢܣܘܢ ܗܳܢܘܢ ܕܪܩܕܐ ܫܦܝܪܐ ܐܫܟܚܘ. ܘܡܬܝܕܥ ܗܘܐ ܒܝܬ ܥܒܪ̈ܝܐ ܟܗܢܐ ܕܫܡܗ ܦܝܢܚܣ.

 

 

ܥܬܢܐܝܠ ܒܪ ܩܢܙ ܦܗ̄     ܩܙ̄ 3912 ܐܚܘܗܝ ܕܟܠܒ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܝܗܘܕܐ. ܘܒܙܒܢܗ ܗܘܐ ܛܘܦܢܐ ܒܬܣܠܝܢܝ. ܗܘ ܕܒܝܘ̈ܡܝ ܕܘܩܠܝܘܢ ܡܫܬܥܝܢ ܕܝܢ ܝܘܢܝ̈ܐ: ܕܟܠܡܕܡ ܐܝܟ ܢܘܚ ܬܩܢ ܠܗ ܕܘܩܠܝܘܢ ܡܢ ܩܕܡ ܛܘܦܢܐ.

 

 

 

ܡܘܐܒܝܐ ܝܚ̄  ܩܠܓ̄ 3935 ܐܬܒܢܝܬ ܩܘܪܝܢܬܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܘܐܬܬܩܢ ܒܐܬܝܢܣ ܒܝܬ ܕܝܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܐܪܝܘܣ ܦܓܘܣ ܘܗܪܩܠܝܣ ܘܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܐܬܝܕܥܘ.

 

 

ܐܗܘܪ ܒܪ ܓܐܪܐ ܦ̄      ܩܦܓ̄ 4055 ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܒܢܝܡܝܢ ܘܗܘ ܩܛܠ ܠܥܓܠܘܢ ܡܠܟܐ ܕܡܘܐܒ. ܘܩܘܠܘܦܘܣ ܡܕܝܪ ܗܘܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܥܠ ܢܝܠܘܣ. ܘܠܐܟܣܢ̈ܝܐ ܘܥܳܒܪ̈ܝ ܐܘܪܚܐ ܡܩܛܠ ܗܘܐ. ܘܠܝܢܝܣ ܡܘܣܝܩܘܣ ܐܬܝ݂ܒܳܝܐ ܐܶܬܝ݂ܕܥ.

 

 

ܢܒܝܢ ܡܠܟܐ ܕܟܢܥܢ ܟ̄    ܪܓ̄ 4075 ܘܗܘ ܢܟܝܫ ܘܪܒ ܚܝܠܗ ܣܝܣܪܐ ܘܡܪ̈ܟܒܬܐ ܕܦܪܙܠܐ ܫܒܥܡܐܐ ܐܝܬ ܗܘ̈ܝ ܠܗ. ܘܩܕܡ ܕܢܫܬܠܛ ܢܳܒܝܢ: ܐܬܢܨܚ ܘܦܪܩ ܠܝܣܪܐܝܠ ܫܡܓܪ ܒܪ ܥܢܬ ܘܚܪܒ ܡܢ ܦܠܫ̈ܬܝܐ ܫܬܡܐܐ ܓܒܪ̈ܝܢ ܒܡܰܣܣܐ ܕܬܘܪ̈ܐ.

 

 

 

ܕܒܘܪܐ ܘܒܪܩ ܡ̄  ܪܡܓ̄ 4115 ܕܒܘܪܐ ܢܒܝܬܐ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܐܦܪܝܡ ܘܒܳܪܩ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܢܦܬܠܝ ܘܒܥܣܪܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܐܬܟܬܫ ܥܡ ܣܝܣܪܐ ܘܐܘܒܕܘܗܝ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܡܪܝܢ ܚܢܦ̈ܐ: ܕܙܘܣ ܠܪܗܐܐ ܐܫܬܘܬܦ ܟܕ ܢܟܠܗܿ ܒܚܫ̈ܠܬܐ ܕܕܗܒܐ ܘܝܠܕܬ ܠܦܪܝܣܘܣ ܗܘ ܕܡܛܠ ܣܘܓܐܐ ܕܩܠܝܠܘܬܗ ܡܦܪܚ ܠܡ ܦܪܚ ܗܘܐ.
ܚ̄ ܡܕܝ̈ܢܝܐ ܙ̄    ܪܢܢ̄ 4122 ܒܣܓܝܐܘܬ ܩܢܝܢܗܘܢ ܠܟܠܗܒ ܐܪܥܐ ܕܝܣܪܐܝܠ ܡܚܒܠܝܢ ܗܘܘ ܘܓܘܡܝܕܘܣ ܐܬܚܛܦ ܡܢ ܐܠܗ̈ܐ ܕܢܗܘܐ ܫܩܝܐ ܠܙܘܣ. ܘܐܬܚܙܝ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܠܓܕܥܘܢ ܘܠܒܒܗ ܥܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܒܢ̈ܝ ܥܡܗ.

 

ܓܕܥܘܢ ܡ̄   ܪܨ̄ 4162 ܒܪ ܝܘܐܫ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܡܢܫܐ. ܘܟܕ ܐܙܕܝܢ ܒܥܡܐ ܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܐܠܦ̈ܝܢ ܕܢܐܙܠ ܥܠ ܡܕܝܢ̈ܝܐ ܒܫ̄ ܓܒܪ̈ܝܢ ܫܦܪ ܠܐܠܗܐ ܕܢܦܪܘܫ ܘܦܪܝܣܣܘܣ ܠܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ ܢܚܬ ܘܦܣܩ ܪܝܫܗܿ ܕܙܓܘܪܓܘ ܙܳܢܝܬܐ ܗܝ ܕܒܣܓܝܐܘܬ ܫܘܦܪܗܿ ܥܳܒܕܐ ܗܘܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܝܪܝܢ ܒܗܿ ܕܢܣܬܒܪܘܢ ܕܟܐܦ̈ܐ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܡܚܘܐ ܕܝܕܝܡܘܣ ܚܟܝܡܐ.
ܐܒܝܡܠܟ ܓ̄   ܪܝܓ̄ 4165 ܟܕ ܡܬܟܬܫ ܥܠ ܬܒܨ ܫܕܬ ܐܢܬܬܐ ܬܒܳܪܐ ܕܪܘܟܒܐ ܕܪܝܚܐ ܡܢ ܚܣܢܐ ܘܩܛܠܬܗ. ܐܬܦܪܥ ܒܝܫܬܐ ܕܩܛܠ ܠܫܒܥܝܢ ܐܚܘ̈ܗܝ.
ܬܩܠܥ ܒܪ ܦܘܙ ܟܓ̄   ܫܝ̄ܘ 4188 ܘܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘܚܕܐ ܕܝܠܗ ܛܪܣܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܐܬܒܢܝܬ ܘܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܠܗܢܕܘ̈ܝܐ ܟܒܫ. ܘܒܢܐ ܠܢܘܣܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܥܠ ܓܢܒ ܗܢܕܘܣ ܢܗܪܐ.

 

 

 

ܝܐܝܪ ܓܠܥܕܝܐ ܟܒ̄  ܫܠܚ̄ 4210 ܠܗܢܐ ܗܘ̈ܝ ܬܠܬܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܘܬܠܬܝܢ ܒܢܝ̈ܢ ܘܪܟܝܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܬܠܬܝܢ ܥܝ̈ܠܝܢ. ܘܐܬܒܢܝܬ ܩܘܙܝܣܘܣ ܥܠ ܓܢܒ ܝܡܐ. ܘܗܘܐ ܬܟܬܘܫܐ ܪܒܐ ܠܗܪܩܠܝܣ ܥܡ ܙܘܣ ܐܒܘܗܝ.

 

ܝܓ̄ ܥܡܘ̈ܢܝܐ ܝܚ̄ ܫܢܘ̄ 4228 ܒܫܢܬ ܬܠܬܥܣܪ ܕܗܠܝܢ ܐܬܒܢܝܬ ܨܘܪ ܘܣܓܝ ܐܠܣܝܢ ܗܘܘ ܠܝܣܪܐܝܠ. ܘܐܙܠܘ ܓܠܥ̈ܕܝܐ ܘܐܝܬܝܘ ܠܢܦܬܚ ܒܬܪ ܕܛܪܕܘܗܝ.

 

 

 

 

ܢܦܬܚ ܫ̄ܬ  ܫܣܒ̄ 4234 ܓܠܥܕܝܐ ܗܢܐ ܚܠܦ ܙܟܘܬܐ ܠܟܠ ܕܩܕܡ ܦܓܥ ܒܗ ܡܢ ܒܝܬܗ ܟܕ ܦܢܐ ܕܒܚܐ ܢܕܥ ܠܐܠܗܐ. ܢܦܩܬ ܕܝܢ ܒܪܬܗ ܝܚܝܕܝܬܐ. ܘܥܒܕ ܠܗܿ ܡܕܡ ܕܶܐܡܪ.

 

 

 

ܐܒܝܨܢ ܕܗܘ ܢܚܫܘܢ ܫܒ̄ܥ ܫܣ̄ܛ 4241 ܡܢ ܒܝܬܠܚܡ ܘܗܘܘ ܠܗ ܬܠܬܝܢ ܒܢܝ̈ܢ ܘܬܠܬܝܢ ܒܢ̈ܢ. ܘܬܠܬܝܢ ܒܢ̈ܬܗ ܐܦܩ ܘܬܠܬܝܢ ܟ̈ܠܠܢ ܐܥܠ ܠܬܠܬܝܢ ܒܢܘ̈ܗܝ.

 

 

 

 

ܐܠܘܢ ܕܡܢ ܙܒܘܠܘܢ ܥܣ̄ܪ ܫܥܛ 4251 ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܚܪܒܬ ܗܠܝܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܒܬܪܥܣܪ ܫܢ̈ܝܢ ܕܩܡ ܥܠܝܗܿ ܩܪܒܐ ܒܥܠܬ ܗܠܢܝ ܐܢܬܬ ܡܝܠܐܘܣ ܡܠܟܐ ܕܚܛܦܗܿ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ: ܦܪܝܣ ܒܪ ܦܪܝܡܘܣ ܡܠܟܐ ܕܗܠܝܘܢ ܘܟܕ ܩܛܠܗ ܡܝܠܐܘܣ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܢܣܒܗܿ ܘܐܙܠ. ܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܒܢ̈ܝܢ ܕܗܘܘ ܠܗܿ ܐܝܟ ܕܡܟܬܒ ܕܝܣܛܘܣ ܚܟܝܡܐ.

 

 

 

 

ܠܥܪܘܢ ܕܗܘ ܥܒܪܘܢ ܚ̄   ܫܦ̄ܐ 4259 ܠܗܢܐ ܗܘܘ ܐܪܒܥܝܢ ܒܢܝ̈ܢ ܘܬܠܬܝܢ ܒܢ̈ܝ ܒܢܘܗ̈ܝ ܘܗܘܘ ܪܟܒܝܢ ܥܠ ܫܒܥܝܢ ܥܝ̈ܠܝܢ.

 

 

 

 

 

ܦܠܫ̈ܬܝܐ ܡ̄  ܬܟ̄ܙ 4299 ܟܕ ܚܛܘ ܒܢ̈ܝ ܝܣܪܐܝܠ ܠܡܪܝܐ܆ ܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܒܐܝܕܐ ܕܦܠܫ̈ܬܝܐ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ.

 

 

 

 

ܫܡܫܘܢ ܥܣܪܝܢ ܬܡ̄ܙ 4319 ܚܪܒ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܡܢ ܦܠܫ̈ܬܝܐ. ܘܒܝܕ ܐܢܬܬܐ ܕܪܚܡ: ܐܫܬܠܡ ܒܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܘܥܘܪܘ ܥܝܢܘ̈ܗܝ.

 

 

 

 

 

 

 

 

ܠܐ  ܕܝܿܢ̈ܐ ܝܒ̄  ܬܢ̄ܛ 4331 ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܟܠܢܫ ܐܝܟ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝ̈ܢܘܗܝ ܥܳܒܕ ܗܘܐ. ܘܐܫܬܡܫ ܫܪܒܐ ܕܡܝܟܐ. ܘܓܢܘܒܬܗ ܘܨܠܡܗ ܘܦܘܫܚ ܐܢܬܬ ܟܘܡܪܗ. ܠܘܝ̈ܐ ܕܝܢ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܫܘܠܛܢ ܝܡܐ.

 

 

 

ܥܠܝ݂ ܡ̄    ܬܨ̄ܛ 4371 ܩܡ ܒܫܝܠܘ ܒܪ ܫܢ̈ܝܐ 38 ܘܚܝܐ ܫܒܥܝܢ ܘܬܡܢܐ. ܘܒܫܢܬ 18 ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܐܬܝܠܕ ܫܡܘܐܝܠ ܘܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܐܬܩܪܒ ܢܕܪܐ ܡܢ ܚܢܐ ܐܡܗ.

 

ܫܐܘܠ ܥܣܪܝܢ  ܬܩܝ̄ܛ 4391 ܩܡ ܚܠܦ ܥܺܠܝ ܒܪ 22 ܫܢ̈ܝܢ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܐܬܕܒܪܰܬ ܩܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܠܒܝܬ ܦܠܫ̈ܛܝܐ ܘܟܕ ܠܐ ܣܝܒܪܘ ܕܬܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢ: ܝܗܒܘ ܠܗܿ ܐܝܩܪ̈ܐ ܘܫܕܪܘܗܿ. ܘܗܘܬ ܒܒܝܬܗ ܕܥܡܝܢܕܒ ܒܓܒܥܬܐ ܫܢܝ̈ܐ 30 ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܥܣܪ ܕܕܘܝܕ.

(524 ܫܢ̈ܝܐ ܗܘܘ ܒܢ̈ܝ ܝܣܪܐܝܠ ܒܫܘܥܒܕܐ ܕܕܝ̈ܢܐ)

 

 

ܫܠܡ

ܣܦܪܐ ܬܪܝܢܐ ܕܫܡܘܐܝܠ ܢܒܝܐ

ܘܠܐܠܗܐ ܫܽܘܒܚܐ ܕܠܐ ܫܠܡ