ܣܦܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܟܗ̈ܢܐ

ܬܘܒ

ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ

ܣܦܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܐܘܪܝܬܐ ܐܘܟܝܬ

ܣܦܪܐ ܕܟܗ̈ܢܐ

 

ܬܪܶܝܢ ܐܶܢܘܢ ܢܺܝ̈ܫܰܘܗܝ ܕܣܦܪܐ ܗ̇ܢܐ:

ܩܰܕܡܝܐ: ܕܶܒ̈ܚܶܐ. ܬܪܰܝܢܐ: ܦܽܘܪܫ ܡܶܐܟ̈ܠܬܐ. ܘܥܰܠ ܕܶܒܚ̈ܐ ܐܰܠܗܐ ܡܦܰܩܶܕ ܠܰܘ ܕܰܣܢܺܝܩ ܕܢܶܬܝܰܩܰܪ ܒܗܽܘܢ ܐܠܐ ܡܛܠ ܚܰܡܫ:

1- ܕܰܒܨܶܒ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܢܫܰܥܒܶܕ ܐܶܢܘܢ.

2- ܕܰܡܠܘܐܐ ܢܶܬܠ ܕܡܶܐܟ̈ܠܬܐ ܠܠܰܥܒܽܘܬܗܘܢ.

3- ܕܰܠܘܬ ܕܶܒܚ̈ܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܝܶܐ ܢܓܰܪܶܓ ܐܢܘܢ: ܕܰܒܰܚ ܠܡ ܠܐܰܠܗܐ ܬܰܘܕܺܝܬܐ.

4- ܕܛܽܘܦܣܐ ܕܕܶܒܚܐ ܡܠܺܝܠܐ ܕܥܠ ܐܰܦܝ̈ ܚܰܝ̈ܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܬܕܒܚ ܢܶܪܫܽܘܡ ܠܗܘܢ.

5- ܕܰܢܦܰܪܣܶܐ ܣܪܺܝܩܽܘܬ ܕܶܚܠܬܗܘܢ ܕܡܶܨܪ̈ܝܶܐ ܕܰܠܗܰܘ ܕܦܳܠܚܺܝܢ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܳܒܚܺܝܢ. ܘܰܠܡܶܐܟܘܠܬܐ ܡܰܢ ܡܦܰܪܶܫ ܠܰܘ ܕܛܰܡܽܐܘܬܐ ܒܰܟܝܢܗܶܝܢ ܗܺܝ ܕܨܶܒܘ̈ܬܐ. ܟܕ ܚ݂ܙܐ ܐܰܠܗܐ ܟܠ ܕܥܒܰܕ ܘܗܐ ܛܳܒ ܫܰܦܺܝܪ. ܘܰܠܗܠܶܝܢ ܕܢܽܘܚ: ܟܠ ܠܡ ܪܰܚܫܐ ܕܚܰܝ ܠܟܘܢ ܢܶܗܘܐ ܠܡܶܐܟܘܠܬܐ. ܐܝܟ ܝܽܘܪܩܐ ܕܥܶܣܒܐ. ܡܪܰܢ ܐܶܡܪ: ܠܰܘ ܟܠ ܕܥܳܐܶܠ ܠܦܰܓܪܐ ܡܣܰܝܶܒ ܠܗ. ܘܦܰܘܠܘܣ: ܟܠܡܶܕܶܡ ܕܟܶܐ ܗ̣ܘ ܠܰܕܟܝ̈ܐ ܐܠܐ ܕܰܒܝܰܕ ܕܟܰܝ̈ܐ ܘܛܰܡ̈ܶܐܐ ܢܰܣܠܐܶ ܠܕܶܚܠܰܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܡܨܠܡ̈ܝ ܒܰܕܡܽܘܬ ܚܰܝ̈ܘܬܐ ܒܕܶܐܢ ܕܟ̈ܝܢ ܢܶܬܢܰܟ̈ܣܳܢ ܘܐܢ ܛܰܡ̈ܐܢ ܠܡܳܢܐ ܢܶܣܬܰܓ̈ܕܳܢ܀

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ

 

 

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

5- ܘܢܶܟܽܘܣ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܘܩܽܘܫܝ ܟܘܦ ܒܰܪ ܒܰܩܪܐ ܗ̄ ܠܐ ܟܕܝܢ܀ ܘܢܰܪܙܦܽܘܢ ܕܡܐ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܪܒܨܐ܀

6- ܘܢܶܫܛܝ݂ܘܗܝ ܠܝܰܩܕܐ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ: ܘܢܦܰܫܚ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܗܰܕܡ܀

7- ܘܢܟܫܽܘܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ. ܒܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ܀

9- ܥܶܠܬܐ ܗܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܽܘܪܒ ܦܺܐܪ̈ܶܐ܀ ܩܽܘܪܒܢܐ ܠܪܺܝܚ ܣܘܿܬܐ ܠܡܳܪܝܐ. ܗ̄ ܡܶܢ ܣܽܘܝܽܘܬܐ ܘܪܶܓܬܐ ܢܣܺܝܒܐ ܣܘܳܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܣܺܝܡܽܘܬ ܪܺܝܚܐ܀

13- ܘܰܓܘܳܝܶܗ ܘܟܪ̈ܥܘܗܝ. ܝܰܘܢܝܐ: ܡܳܐܢ̈ܰܝ ܟܰܪܣܐ ܘܪ̈ܶܓܠܐܷ܀

14- ܘܐܢ ܡܶܢ ܥܘܦܐ ܥ̈ܠܳܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܢ ܦܳܪ̈ܚܳܬܐ܀

15- ܘܢܰܡܨܐ ܕܡܶܗ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀

16- ܘܢܶܥܒܕ ܩܽܘܪܩܒܢܶܗ ܒܐܘܟܠܶܗ ܘܢܰܪܡܶܝܘܗܝ. ܒܕܽܘܟܬܐ ܕܩܛܡܐ. ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܢܥܒܪ ܒܪܺܝܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܢܪܺܝܡ ܠܩܽܘܪܩܒܢܶܗ܀ ܩܽܘܪܩܒܢܐ ܠܦܪܰܚܬܐ ܐܝܟ ܝܰܫܛܐ ܠܰܒܥܺܝܪܐ܀

17- ܘܢܫܛܦܺܝܘܗܝ ܒܶܝܬ ܓܶܦ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܠܐ ܢܦܰܪܶܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܢܬܒܪܺܝܘܗܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

1- ܘܢܶܣܘܟ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܫܚܐ. ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܘܪܽܘܟܟ ܟܘܦ ܗ̄ ܢܫ݂ܦܥ܀

2- ܘܢܶܙܘܰܪ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀

4- ܘܟܕ ܬܩܰܪܒ ܩܽܘܪܒܢܐ ܕܰܣܡܺܝܕܐ ܕܡܶܬܶܐܦܶܐ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ܀

7- ܘܐܢ ܣܡܺܝܕܐ ܗܰܘ ܕܰܛܪܳܛܩܶܠ ܩܽܘܪܒܢܟ ܗ̄ ܕܥܠ ܦܰܪܙܠܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܣܰܐ͝ ܡܶܬܐܰܦܶܐ܀

11- ܡܛܠ ܕܟܠ ܚܡܺܝܪ. ܘܟܠ ܕܒܶܫ. ܠܐ ܬܰܣܩܽܘܢ ܡܢܶܗ ܩܽܘܪܒܢܐ ܠܡܪܝܐ. ܗ̄ ܦܰܛܺܝܪܐ ܦܳܩܶܕ ܕܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܡܛܠ ܬܠܬ.

ܚܕܐ: ܕܠܐ ܢܶܛܥܘܢ ܡܰܦܩܢܗܽܘܢ ܪܗܺܝܒܐ ܕܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܟܕ ܩܰܪܺܝܪܗܽܘܢ ܨܪܝܪ ܒܫܽܘ̈ܫܦܝܗܘܢ.

ܕܬܰܪܬܶܝܢ: ܕܠܐ ܢܫܰܘܚܪܽܘܢ ܠܡܶܦܪܫ ܠܡܪܝܐ ܙܶܕܩܰܘ̈ܗܝ.

ܕܰܬܠܬ: ܕܠܐ ܟܰܕ ܡܶܫܬܒܶܩ ܠܰܝܫܐ ܕܢܶܬܚܡܰܥ ܒܝܰܕ ܡܰܗܡܝܢܽܘܬܐ ܢܶܚܡܨ ܘܢܶܬܬܫܺܝܛ. ܘܗܢܐ ܦܽܘܩܕܢܐ ܠܰܘ ܟܽܘܠܢܝܐ ܗ̣ܘ. ܒܕܒܥܺܐܕܐ ܕܰܚܨܕܐ ܦܳܩܶܕ ܠܗܘܢ ܕܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܚܳܚܽܘܪܬܐ ܚܰܡܺܝܥܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܩܽܘܪܒܢ ܕܶܒܫܐ ܟܳܠܐ ܒܕܕܶܒܘܪܺܝܬܐ ܛܡܐܬܐ ܗ̣ܝ ܥܠ ܫܠܰܕ̈ܐ ܡܺܝ̈ܬܬܐ ܫܳܟܢܐ܀

13- ܘܠܐ ܬܒܰܛܶܠ ܡܶܠܚܐ ܕܩܝܳܡܗ ܕܰܐܠܗܟ ܡ̣ܢ ܣܡܺܝܕܟ ܗ̄ ܒܕܰܒܡܶܠܚܐ ܟܠ ܒܳܣܶܡ܀

14- ܩܽܘܪ̈ܒܢܶܐ ܕܒܰܟܳܪ̈ܶܐ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܰܝܟ ܒܽܘܟܪܐ ܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܘܬܐ܀

16- ܘܢܰܣܩ ܟܗܢܐ ܕܽܘܟܪܢܶܗ ܗ̄ ܥܡ ܠܚܶܡ ܩܽܘܪܒܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܐ

17- ܟܠ ܬܪܶܒ ܘܟܠ ܕܶܡ ܠܐ ܬܶܐܟܠܘܢ: ܒܰܕܬܪܒܐ ܡܕܰܘܕܳܢܐ ܗ̣ܘ ܕܪ̈ܓܫܐ܀ ܘܒܰܕܡܶܗ ܗ̣ܝ ܢܦܶܫ ܟܠ ܕܚܰܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ

3- ܐܢ ܟܗܢܐ ܕܰܡܫܺܝܚ ܢܶܚܛܐ: ܠܚܰܘ̈ܒܰܘܗܝ ܕܥܰܡܐ. ܝܰܘܢܝܐ: ܐܢ ܪܺܝܫ ܟܗ̈ܢܶܐ ܗ̇ܘ ܕܰܡܫܺܝܚ ܢܶܚܛܐ: ܠܡܰܚܛܳܝܘ ܠܥܰܡܐ ܗ̄ ܟܕ ܡܶܬܕܰܡܶܝܢ ܒܗ ܘܐܰܟܘܬܶܗ ܚܳܛܶܝܢ܀

14- ܢܩܰܪܒܘܢ ܟܠܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܐ ܬܰܘܪܐ ܚܰܕ ܒܪܒܰܩܪܐ ܠܰܚܛܗܐ. ܗ̄ ܟܠܶܗ ܥܰܡܐ ܟܕ ܚܳܛܶܐ ܐܝܟ ܩܽܘܪܒܢܐ ܕܟܗܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܗ̄ ܟܕ ܚܳܛܐ ܡܩܰܪܶܒ. ܘܥܰܠܗܕܶܐ ܐܰܡܺܝܪܐ: ܕܗܘܢܐ ܕܗ̇ܘ ܕܩܐܶܡ ܒܪܺܝܫܐ ܐܝܟ ܗܰܘܢܐ ܕܟܠܗܽܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܬܚܶܝܬ ܪܺܝܫܐ ܙܕܶܩ ܕܢܶܗܘܐ܀

22- ܘܐܢ ܪܰܒܐ ܢܶܚܛܶܐ ܗ̄ ܪܺܝܫܢܐ܀

23- ܢܰܝܬܶܐ ܩܽܘܪܒܢܗ ܨܺܝܦܪܝܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܕܶܟܪܐ. ܗ̄ ܒܨܺܝܪ ܩܽܘܪܒܢܶܗ ܡ̣ܢ ܕܟܗܢܐ: ܕܟܠܗ ܥܰܡܐ. ܘܐܦ ܠܐ ܬܽܘܒ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܡܶܬܪܣܶܣ ܡ̣ܢ ܕܡܶܗ ܠܐܰܦ̈ܝ ܦܪܳܣܐ. ܟܕ ܒܰܐܝܢܝܽܘܬܐ ܕܐܝ̣ܩܪܐ. ܘܐܦܢ ܪܺܝܫܢܐ ܗ̇ܘ ܒܨܺܝܪ ܡ̣ܢ ܟܗܢܐ. ܘܒܟܡܳܝܘܬܐ ܕܡܶܢܝܢܐ ܒܨܺܝܪ ܡ̣ܢ ܥܰܡܐ. ܡܝܰܬܰܪ ܕܝܢ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܩܘ̣ܛܢܐ. ܘܥܠܗܝ ܟܠ ܚܰܕ ܡ̣ܢܗܘܢ ܟܕ ܚܳܛܶܐ ܨܶܝܦܪܝܬܐ ܡܩܰܪܒ. ܗ̣ܘ ܨܝܦܪܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

1- ܘܢܰܦܫܐ ܟܕ ܬܶܚܛܐ. ܘܬܶܫܡܰܥ ܩܠܐ ܕܡܰܘܡ̈ܬܐ. ܘܗ̣ܘ ܣܗܶܕ ܐܘܿ ܚ݂ܙܐ ܐܘܿ ܝܺܕܥ. ܐܢ ܠܐ ܢܚܰܘܶܐ: ܢܩܰܒܠ ܚܛܗܶܗ ܗ̄ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܦܰܪܣܐ ܠܡ̇ܢ ܕܝ̇ܡܶܐ ܒܕܰܓܠܘܬܐ: ܫܰܘܬܦܐ ܗ̱ܘ ܠܰܚܛܗ̈ܘܗܝ ܕܗ̇ܘ܀

4- ܐܘܿ ܢܰܦܫܐ ܟܕ ܬܺܐܡܶܐ ܒܦܽܘܪܫܢܐ ܕܣܶܦ̈ܘܬܐ ܠܡܰܒܳܐܫܽܘ ܗ̄ ܗ̇ܘ ܕܝܳܡܶܐ ܕܢܰܒܶܐܫ ܠܟܢܳܬܗ: ܚܛܳܗܐ ܕܡܰܘ̈ܡܬܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܘܠܐ ܚܿܐܒ ܕܢܰܒܶܐܫ ܘܗܟܰܢܐ ܗ̇ܘ ܕܝܳܡܶܐ ܕܢܰܛܐܒ ܘܠܐ ܢܶܬܡܨܶܐ܀

6- ܢܶܩܒܬܐ ܦܰܪܬܐ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܘܪܘܟܟ ܬܰܘ܀

16- ܘܕܚ݂ܛܐ ܡ̣ܢ ܩܽܘܕܫ̈ܐ ܢܶܦܪܘܥ. ܘܚܽܘܡܫܗ ܢܰܘܣܦ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܢܰܝܬܝܘܗܝ ܠܟܗܢܐ ܗ̄ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܛܡܐܐ ܒܡܶܕܶܡ ܡ̣ܢ ܩܽܘܕܫ̈ܐ ܢܶܓܫܽܘܦ ܢܩܰܪܒ ܩܽܘܪܒܢܐ ܕܕܶܟܪ̈ܶܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡ ܘܚܰܕ ܡ̣ܢ ܚܰܡܫܐ ܬܘܒ ܕܕܡܘ̈ܗܝ ܠܟܗܢܐ ܢܶܬܠ ܕܰܢܚܰܣܐ ܥܠܰܘܗܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

3- ܐܘܿ ܐܶܫܟܰܚ ܐܰܒܕܬܐ ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ ܘܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ ܘܕܳܠܰܕ܀

4- ܢܦܰܢܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܫܩ݂ܠ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀

12- ܘܢܽܘܪܐ ܬܶܗܘܐ ܝܿܩܕܳܐ ܥܠ ܡܰܕܒܚܐ܆ ܘܠܐ ܬܶܕܥܟܝ ܗ̄ ܠܰܘ ܠܐܺܝܩܪ ܢܽܘܪܐ ܐܠܐ ܕܠܐ ܢܰܥܠܘܢ ܠܬܰܡܢ ܢܽܘܪܐ ܢܽܘܟܪܝܬܐ܀

21- ܡܪܰܥܕܳܐ ܢܶܥܒܕܺܝܘܗܝ. ܘܦܽܘܬܝܗܝ ܠܰܣܡܺܝܕܐ ܦܶܬܺܝܢ ܦܶܬܺܝܢ. ܝܰܘܢܝܐ: ܟܕ ܓܒܺܝܠ ܢܰܝܬܝܘܗܝ ܦܪ̈ܺܝܟܬܐ: ܕܶܒܚܐ ܡ̣ܢ ܩ̈ܨܰܝܐ܀

25- ܒܰܐܬܪܐ ܕܡܶܬܢܰܟܣܐ ܥ̈ܠܬܐ: ܢܶܬܢܟܶܣ ܚܛܳܗܐ ܩܕܳܡ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܕܽܘܟܬܐ ܐܰܝܟܐ ܕܢܳܟܣܺܝܢ ܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠܡ̈ܐ ܢܟܰܣܽܘܢ ܠܗܘ ܚܛܳܗܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ܀

28- ܘܡܳܐܢܐ ܕܦܰܚܳܪܳܐ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܘܰܙܩܳܦ ܚܶܐ ܐܰܝܢܐ ܕܡܶܬܒܫܶܠ ܒܗ: ܢܶܬܬܒܰܪ ܗ̄ ܒܰܕܠܐ ܡܶܬܡܪܶܩ ܐܝܟ ܡܐܢ̈ܐ ܕܰܢܚܳܫܐ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

12- ܐܢ ܥܠ ܬܰܘܕܺܝܬܐ ܢܩܰܪܒܺܝܘܗܝ. ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܬܶܫܒܘܚܬܝ ܢܩܰܪܒ ܟܠ ܕܶܒܚܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܗ܀ ܚܳܚܪ̈ܳܬܳܐ ܦܰܛܺܝܪ̈ܬܐ ܕܦܺܝ̈ܠܳܢ ܒܡܶܫܚܐ ܗ̄ ܕܰܟܝܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܐ: ܠܗ̇ܘ ܕܒܶܠܥܕ ܗ̇ܝ ܕܢܶܚܛܐ ܐ̱ܢܫ ܟܕ ܡܰܘܕܶܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܠܐܠܗܐ܀

13- ܥܠ ܚܳܚܽܘܪܬܳܐ ܕܠܰܚܡܐ ܚܰܡܺܝܥܐ ܢܩܰܪܒ ܩܽܘܪܒܢܶܗ ܗ̄ ܚܳܚܪ̈ܳܬܐ ܚܰܡܺܝ̈ܥܬܐ ܬܚܶܝܬ ܦܰܛܺܝܪ̈ܬܐ ܡܶܬܬܣܺܝ̈ܡܢ ܠܥܽܘܗܕܢ ܕܘܝܽܘܬܐ ܡܶܨܪܝܬܐ ܘܠܰܘ ܡ̣ܢ ܩܽܘܪ̈ܒܢܶܐ ܐܶܢܝܢ܀

32- ܘܢܶܗܘܐ ܢܳܥܳܐ ܗ̄ ܚܰܕܝܐ ܠܐܰܗܪܘܢ ܘܠܰܒ̈ܢܰܘܗܝ܀ ܘܫܳܩܐ ܕܝܰܡܺܝܢܐ. ܝܰܘܢܝܐ: ܕܪܳܥܐ ܕܝܰܡܺܝܢܐ: ܬܶܬܠܘܢ ܦܽܘܪܫܢܐ ܠܡܪܝܐ. ܝܰܘܢܝܐ: ܠܟܗܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

3- ܘܣܰܠܐ ܕܦܰܛܺܝܪܐ. ܝܰܘܢܝܐ: ܩܳܢܺܝܣܩܐ܀

8- ܘܝܗܒ݂ ܥܠ ܦܪܺܝܣܐ. ܝܺܕܰܥܬܐ ܘܩܽܘܫܬܐ. ܝܰܘܢܝܐ: ܠܓܶܠܝܢܐ ܘܠܰܫܪܪܐ ܗ̄ ܠܟܺܐܦ̈ܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܬܐ ܕܰܒܫܽܘܚܠܦ ܓܰܘܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܡܶܬܓܠܐܷ ܗܘܐ ܫܪܳܪܐ ܒܕܺܝ̈ܢܶܐ܀

13- ܘܰܥܒܰܕ ܠܗܘܢ ܟܠܘ̈ܐ ܗ̄ ܩܽܘܒ̈ܥܶܐ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܩܰܫܺܝܫ̈ܐ ܠܘܬܰܢ ܒܶܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܶܐ: ܘܒܩܺܝܠܺܝܩܝܐ܀

27- ܘܰܦܪܰܫ ܐܶܢܘܢ ܦܽܘܪܫܢܐ. ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܐܣܶܩ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܘܰܐܥܬܰܪ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

6- ܘܐܡ̣ܪ ܡܽܘܫܐ. ܗ̇ܢܘ ܦܽܬܓܳܡܐ ܕܦܰܩܕ ܡܪܝܐ ܕܬܶܥܒܕܘܢ܆ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ. ܘܢܶܬܓܠܐܷ ܥܠܰܝܟܘܢ ܫܽܘܒܚܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܢܽܘܪܐ ܕܢܳܦܩܐ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡ ܡܪܝܐ: ܐܟܠܐܴ ܠܗܠܶܝܢ ܕܥܠ ܡܰܕܒܚܐ܀

20- ܘܣܳܡ ܬܰܪܒܐ ܥܠ ܚ̈ܕܰܘܬܐ. ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܚ̈ܕܳܝܶܐ ܒܰܙܩܦ ܕܠܰܕ ܘܪܰܒܨ ܝܽܘܕ܀

22- ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܰܗܪܘܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܥܠ ܥܰܡܐ: ܘܒܰܪܶܟ ܐܶܢܘܢ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܗܢ̈ܐ ܝܰܘܡܢܐ܀

23- ܘܐܶܬܓܠܺܝ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܪܝܐ ܩܕܳܡ ܟܠܶܗ ܥܰܡܐ܀

24- ܘܢܶܦܩܰܬ݀ ܢܽܘܪܐ ܡܢ ܩܕܳܡ ܡܪܝܐ: ܘܐܶܟܠܰܬ݀ ܥܠ ܡܰܕܒܚܐ ܬܰܪܒܐ ܕܝܰܩܕܐ ܫܰܠܡܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܩܰܕܶܡ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܡܘܫܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

1- ܘܰܢܣܰܒܘ ܒܢ̈ܰܝ ܐܰܗܪܘܢ ܢܳܕܳܒ ܘܰܐܒܺܝܗܽܘ ܓܒܰܪ ܦܺܝܪܡܶܗ܀ ܘܩܰܪܶܒܘ ܩܕܳܡ ܡܪܝܐ ܢܽܘܪܐ ܢܽܘܟܪܝܬܐ ܕܠܐ ܒܙܰܒܢܗ̇: ܕܠܐ ܦܰܩܶܕ ܐܢܘܢ܀

2- ܘܢܶܦܩܰܬ݀ ܢܽܘܪܐ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡ ܡܪܝܐ ܘܶܐܟܠܰܬ݀ ܐܶܢܘܢ܀ ܒܰܬܠܬ ܐܱܣܟܶܠܘ. ܚܕܳܐ: ܕܢܽܘܪܐ ܢܽܘܟܪܝܬܐ ܐܱܥܶܠܘ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ: ܒܶܠܥܕ ܦܽܘܩܕܢܐ ܕܡܘܫܶܐ ܐܰܥܠܘܗ̇. ܕܰܬܠܬ: ܕܕܠܐ ܒܙܰܒܢܐ ܐܰܥܛܰܪܘ. ܒܕܚܕܐ ܒܫܰܢ̱ܬܐ ܥܳܐܠ ܗܘܳܐ ܪܺܝܫ ܟܗ̈ܢܶܐ ܠܰܩܕܽܘܫ ܩܘܕܫ̈ܝܢ ܘܡܰܥܛܰܪ ܒܥܺܐܕܐ ܕܚܽܘܣܝܐ ܘܰܠܓܰܘ ܒܟܠܙܒܰܢ. ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܐܡܪܺܝܢ: ܥܠ ܕܐܱܗܡܺܝܘ ܡ̣ܢ ܢܽܘܪ ܩܽܘܕܫܐ ܘܕܶܥܟܰܬ݀: ܐܶܣܬܢܶܩܘ ܕܢܰܥܠܘܢ ܢܘܪܐ ܢܽܘܟܪܝܬܐ. ܐܝܟ ܐ̱ܚܪ̈ܢܶܐ: ܩܽܘܪܒܢܐ ܡܽܘܡܬܳܢܐ ܩܰܪܶܒܘ. ܘܟܕ ܚܙܰܘ ܕܡ̣ܢ ܢܘܪܐ ܐܠܗܝܬܐ ܠܐ ܡܶܬܐܷܟܠ: ܢܘܪܐ ܢܽܘܟܪܝܬܐ ܐܰܥܠܘ. ܘܐܝܟ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ: ܠܘ ܗ̇ܢܐ ܟܠܶܗ ܪܰܒܐ ܗܘܬ ܣܰܟܠܽܘܬܗܘܢ: ܐܠܐ ܒܕܫܰܪܘܝܬܐ ܗܘܳܬ ܬܶܫܡܫܬܐ: ܩܰܫܝܐܻܝܬ ܐܶܬܪܕܺܝܘ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܢܶܐ ܢܶܬܬܰܪܨܘܢ܀

3- ܘܐܡ̣ܪ ܡܘܫܶܐ ܠܐܰܗܪܘܢ: ܗ̇ܕܐ ܗ̣ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ: ܕܰܒܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝ ܐܶܬܩܕܫ: ܘܩܕܳܡ ܟܽܠܗ ܥܰܡܐ ܐܶܫܬܰܒܚ ܗ̄ ܒܕܽܘܟ ܐܚܪܺܝܢ ܠܐ ܟܬܺܝܒܐ ܕܐܰܡܪܗ̇ ܠܗܕܐ ܡܪܝܐ. ܘܕܳܡܝܐ: ܕܡܶܚܕܐ ܐܶܬܐܰܡܪܬ݀ ܠܗ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ܀ ܘܰܫܬܶܩ ܐܰܗܪܘܢ ܗ̄ ܕܚܶܠ ܘܠܐ ܒܟܳܐ ܥܠ ܒܢܰܘ̈ܗܝ܀

4- ܘܰܩܪܐ ܡܘܫܶܐ ܠܡܰܢܫܳܐܝܶܠ ܘܠܐܶܠܺܝܨܦܳܢ ܒܢ̈ܰܝ ܥܽܘܙܺܝܶܠ ܕܳܕܶܗ ܕܰܐܗܪܘܢ܀

5- ܘܰܫܩܰܠܘ ܐܢܘܢ ܒܟܽܘܬܺܝܢ̈ܝܬܗܘܢ: ܕܢܶܕܥܘܢ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܘܩܶܕ ܐܢܘܢ ܘܠܰܘ ܒܓܶܕܫܐ: ܘܶܐܠܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܒܽܘܫܗܘܢ ܠܐ ܝܺܩܕ܀

6- ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܘܢ ܠܐ ܬܶܦܪܥܘܢ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ. ܝܰܘܢܝܐ: ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܘܢ ܠܐ ܬܶܓܪܥܽܘܢ܀ ܘܡܳܐܢܰܝ̈ܟܘܢ ܠܐ ܬܨܰܪܘܽܢ ܒܰܦܬܚ ܨܳܕܶܐ܀

8- ܘܡܰܠܶܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܐܰܗܪܘܢ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ܀

9- ܚܰܡܪܐ ܘܫܰܟܪܐ ܠܐ ܬܶܫܬܶܐ: ܐܢ̱ܬ ܘܰܒܢܰܝ̈ܟ ܥܰܡܟ ܡܐ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܐ: ܕܠܐ ܬܡܽܘܬܘܢ ܗ̄ ܗ̇ܢܐ ܦܽܘܩܕܢܐ ܡܚܰܘܶܐ: ܕܪܰܘܳܝܽܘܬܐ ܗܘܬ ܥܶܠܬ ܚܛܳܗܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܺܝܩܕܘ. ܫܰܟܪܐ ܫܶܩܝܐ ܗ݂ܘ ܡܰܪܘܝܢܐ ܕܡ̣ܢ ܐܰܦܫ̈ܬܐ ܘܡ̣ܢ ܚ̈ܶܛܐ ܘܡ̣ܢ ܪܽܘܙܐ ܘܰܣܛܰܪ ܡܶܬܬܩܢ܀

10- ܕܬܶܦܪܫܽܘܢ ܒܶܝܬ ܩܘܕܫܐ ܠܬܰܛܘܰܫܬܳܐ. ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܘܘܰܘ. ܗ̄ ܗ̇ܘ ܕܪܳܘܐ ܠܐ ܦܳܪܶܫ܀

13- ܡܛܠ ܕܩܝܳܡܬܟ ܗ̣ܝ ܘܩܝܳܡܬܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟ ܥܰܡܟ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ܀

16- ܘܨܶܦܪܝܐ ܕܰܚܛܗܐ ܡܶܬܒܰܥ ܬܰܒܥܶܗ ܡܘܫܶܐ ܘܗܳܐ ܝܺܩܶܕ. ܘܰܪܓܶܙ ܥܠ ܐܶܠܝܥܙܪ ܘܥܠ ܐܝܬܡܪ ܒܢ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܗܪܘܢ ܗ̄ ܒܗ̇ܝ ܕܰܠܬܰܪܒܐ ܘܟܽܘ̈ܠܝܬܐ ܘܚܨܳܪ ܟܰܒܕܐ ܒܰܠܚܘܕ ܙܳܕܶܩ ܗܘܐ ܕܢܰܘܩܕܘܢ: ܠܰܕܫܰܪܟܐ ܢܺܐܟܠܘܢ ܒܰܐܬܪܐ ܩܰܕܝܫܐ ܚܠܦ ܚܛܳܗ̈ܐ ܕܥܰܡܐ܀

19- ܘܡܛܝ̈ܳܢܝ ܒܙܩܳܦ ܝܽܘܕ ܩܕܡܝܬܐ ܗ̇ܠܶܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗ̄ ܣܳܦܩܐ ܠܝ̣ ܕܺܝܩܕܘ ܬܪܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝ: ܠܡܢܐ ܥܠ ܗ̇ܠܶܝܢ ܕܐܫܬܚܰܪܘ ܬܘܒ ܪܳܓܶܙ ܐܰܢܬ܀ ܘܶܐܠܘ ܐܶܟܠܬ ܚܛܳܗܐ ܝܰܘܡܢܐ: ܫܰܦܺܝܪ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܢ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢܬ ܕܫܳܦܰܪ ܠܡܪܝܐ: ܟܕ ܨܶܦܪܝܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܐܷܩܰܪܒ: ܐܢ̇ܐ ܐܶܣܥܘܪ܀

20- ܘܰܫܡܥ ܡܘܫܶܐ ܘܰܫܦܪ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܗ̄ ܕܗܟܰܢܐ ܢܶܥܒܶܕ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

3- ܟܠ ܕܨܰܪܝܐ ܦܪܣܬܗ̇ ܘܰܦܠܺܝܓܐ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܘܡܶܬܓܰܘܪܪܐ: ܠܗ̇ ܐܱܟܽܘܠܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܡܰܦܩܐ ܛܶܦܪ̈ܶܐ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܦܰܪ̈ܣܽܘܥܝܗܿ ܘܡܰܣܩܐ ܓܽܘܪܪܐ܀

4- ܓܰܡܠܐܴ ܕܡܶܬܓܰܘܪܪ ܘܦܪܣܬܗ ܠܐ ܨܰܪܝܐ: ܛܰܡܐ ܗ̣ܘ ܠܟܘܢ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܦܳܠܚ̈ܝ ܟܺܐܢܘܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܕܦܳܪܫܐ ܒܶܝܬ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܘܰܫܟܺܝܪܬܐ ܠܐ ܩܢܶܝܢ܀

5- ܘܰܚܓܳܣܳܐ ܕܡܶܬܓܘܪܪ ܘܦܰܪܣܬܗ ܠܐ ܨܪܝܐ: ܛܰܡܐ ܗ̣ܘ ܠܟܽܘܢ. ܘܐܰܪܢܒܐ ܒܰܫܠܝ ܢܽܘܢ ܛܡܰܐ ܗ̣ܘ ܠܟܘܢ: ܢܶܩܒܬܢܐܻܝܬ܀

7- ܘܚܙܺܝܪܐ ܕܨܪܝܐ ܦܪܣܬܶܗ ܘܰܦܠܺܝܓܐ ܠܰܬܪ̈ܝܢ: ܘܠܐ ܡܶܬܓܰܘܪܰܪ: ܛܰܡܐ ܗ̣ܘ ܠܟܘܢ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܘܒܚܐ ܕܕܘܒܪ̈ܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܩܢܶܝܢ. ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܣܠܶܝܢ܀

9- ܟܠ ܕܐܺܝܬ ܠܗ ܓܶܦ̈ܐ ܘܰܩܠܳܦ̈ܶܐ ܒܡܰܝ̈ܐ: ܒܝܰܡ̈ܡܐ ܘܰܒܪ̈ܶܓܠܬܐ ܐܟܘܠܘ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܒܗܰܘܢܐ ܚܳܙܶܝܢ ܠܐܰܠܗܐ ܠܪܰܘܡܐ ܦܳܪܚܺܝܢ. ܘܒܐܱܢܢܩܝܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܐܝܟ ܕܒܰܩ̈ܠܳܦܶܐ ܒܪ̈ܝܐ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ. ܠܐ ܩܢܝ̈ܝ ܓܶܦ̈ܐ ܘܩܠܳܦ̈ܶܐ: ܒܟܠܙܒܰܢ ܒܰܣܝܿܢܐ ܡܕܰܝܪܺܝܢ ܘܰܟܒܰܪ ܕܡܰܝ̈ܐ ܫܦܰܝ̈ܐ: ܠܡܶܬܥܰܠܝܘ ܠܐ ܡܟܳܢܶܝܢ܀

13- ܘܗ̇ܠܝܢ ܐܰܣܠܘ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܚܬܐ: ܢܶܫܪܳܐ ܘܕܰܝܬܳܐ: ܒܐܰܪܰܐܒܝܐ: ܚܝܕܰܐܰܐ. ܘܰܒܦܶܪܣܝܐ: ܙܰܓܰܢ܀ ܘܣܰܓܝ ܚܰܪܺܝܦ ܚܙܳܝܗ̇܀

14- ܘܢܰܥܒܐ ܗ̄ ܥܽܘܪܒܐ ܐܽܘܟܡܐ܀

15- ܘܢܰܥܳܡܳܐ ܗ̄ ܨܦܰܪ ܦܺܝ̣ܠܐ܀ ܒܦܪܣܝܐ: ܐܶܫܬܪܡܘܪܓ: ܚܳܛܦܐ ܒܢ̈ܝ ܦܺܝ̈ܠܐܷ ܘܳܐܟܠܐܴ ܢܽܘܪܐ ܘܦܰܪܙܠܐܴ܀ ܘܢܶܨܐ ܗ̄ ܒܽܘܙܺܝܩܐ܀

16- ܘܥܽܘܕܐ ܗ̄ ܒܽܘܡܐ܀ ܘܫܳܠܐܷ ܢܽܘܢ̈ܐ ܗ̄ ܦܳܪܰܚܬܐ ܐܰܪܺܝܟܬ ܡܳܩܘܙܐ܀

17- ܘܩܰܦܽܘܦܳܐ: ܐܳܕܫܳܐ ܡ̣ܢ ܒܽܘܡ̈ܐ܀ ܘܟܰܘܟܒܰܝ: ܒܥܰܪܒܝܐ: ܛܺܝܛܘܰܝ. ܘܩܳܩܳܐ ܗ̄ ܩܽܘܩܢܘܣ܀ ܘܰܫܪܰܩܪܳܩܳܐ: ܦܳܪܰܚܬܐ ܗ݂ܝ ܕܰܢܚܫ̈ܐ: ܒܺܝܫܐ ܕܳܝܢܺܝܢ ܦܶܓܥܶܗܿ܀

18- ܘܚܽܘܪܒܐ ܗ̄ ܦܺܝܠܪܓܐ܀ ܘܰܐܢܦܳܐ ܗ̄ ܟܽܘܕܪܐ ܪܰܒܐ܀ ܘܬܰܪܢܳܓܽܘܠ ܒܰܪܐ: ܒܥܰܪܰܒܝܐ: ܗܽܘܕ ܗܽܘܕ܀ ܒܝܰܘܢܝܐ: ܦܰܪܦܽܘܪܐ܀ ܒܐܰܪܡܢܳܝܐ: ܦܽܘܒܘ. ܘܛܰܘܣܐ: ܝܺܕܺܝܥ ܕܐܝܬ ܠܗ ܛܶܦܪ̈ܶܐ ܘܥܳܒܰܪ ܒܗܶܝܢ ܒܰܐܪܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܳܩ̈ܶܐ ܠܡܶܫܘܪ ܒܗܶܝܢ ܥܠ ܐܰܪܥܐ܀

19- ܘܟܠܶܗ ܝܰܠܕܐ ܕܦܳܪܰܚܬܐ ܕܰܡܗܰܠܟܐ ܥܠ ܐܰܪ̈ܒܰܥ ܛܡܰܐ ܗ̣ܘ ܠܟܘܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܦܪ̈ܰܚܕܽܘܕܐ ܕܫܶܢ̈ܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܘܰܒܟܰܪܣܗ̇ ܒܳܛܢܐ ܡ̣ܢ ܒܶܣܬܪܗ̇ ܡܰܝܢܩܐ ܘܐܝܟ ܗܦܺܝܡܰܗܪܘܢ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܪܬ ܝܰܘܡܐ ܡܰܘܠܕܐ ܘܣܳܐܒܐ ܘܡܳܝܬܐ ܘܐܪܒܥܐ ܓܶܦ̈ܐ ܘܐܪܒܰܥ ܪ̈ܶܓܠܐܷ ܩܢܝܐ܀

22- ܗܠܶܝܢ ܐܟܘܠܘ ܡ̣ܢܗܘܢ. ܩܰܡܨܳܐ ܠܓܶܢܣܗ ܘܚܰܪܓܠܴܐ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ ܘܰܫܠܝ ܪܺܝܫ ܘܓܳܡܰܠ. ܗ̄ ܩܰܡܨܐ ܪܰܒܐ ܕܠܐ ܓܶܦ̈ܐ܀

27- ܘܟܠ ܕܰܡܗܰܠܟ ܥܠ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܶܒܐ܀

29- ܟܳܟܽܘܫܬܳܐ. ܒܥܰܪܰܒܝܐ: ܒܰܪܥܺܪܣ܀ ܘܰܒܦܳܪܣܳܝܐ: ܪܰܐܣܰܘ: ܘܪܰܒܐ ܡ̣ܢ ܥܽܘܩܰܒܪܐ. ܘܚܰܪܕܳܢܐ ܝܺܕܝ݂ܥ܀

30- ܘܳܐܡܰܩܬܳܐ: ܪܰܒܐ ܡ̣ܢ ܨܪܽܘܪܺܝܬܳܐ ܘܫܥܺܝܥܐ܀ ܘܚܽܘܠܡܛܐ ܐܝܟ ܚܶܘܝܐ ܗ̣ܘ ܘܫܥܺܝܥ܀ ܘܝܰܕܝܳܕܐ ܗ̄ ܬܰܘܠܥܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬ ܪ̈ܶܓܠܐܷ ܕܥܳܐܠܐܴ ܒܐܶܕܢ̈ܶܐ: ܘܢܰܕܳܠܐ ܘܕܰܝܕܠܐܴ ܬܘܒ ܡܶܬܩܰܪܝܐ܀ ܘܚܽܘܠܕܐ ܒܩܽܘܫܝ ܕܳܠܰܕ܀

33- ܘܟܠ ܡܳܐܢܳܐ ܕܦܰܚܳܪܳܐ ܕܢܳܦܶܠ ܡܶܢܗܘܢ ܒܓܰܘܗ: ܘܟܠ ܕܰܒܓܰܘܶܗ ܢܗܘܐ ܛܡܰܐ. ܗ̣ܘ ܘܠܗ ܬܒܰܪܘ܀ ܐܰܪ̈ܡܢܝܶܐ: ܗܟܰܢܐ ܥܳܒܕܺܝܢ. ܚܢܰܢ ܕܝܢ ܟܕ ܠܰܫܠܺܝܚܐ ܐܠܰܗܝܐ ܦܰܘܠܘܣ ܢܰܩܺܝܦܺܝܢܰܢ: ܒܡܶܠܬܐ ܕܰܨܠܘܬܐ ܡܩܰܕܫܺܝܢܰܢ܀

35- ܬܰܢܘܪܐ ܘܒܶܝܬ ܬܦܳܝܳܐ ܢܶܬܥܰܩܪܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܰܢܘܪܐ ܘܬܦ̈ܘܬܐ܀

36- ܒܪܰܡ ܡܥܝ̈ܢܶܐ ܘܓܽܘ̈ܒܶܐ ܘܩܳܒ̈ܝܳܬܳܐ ܢܶܗܘܘܢ ܕܟܶܝܢ ܗ̄ ܘܶܐܠܐ: ܡܶܬܐܰܠܨܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܦܩܘܢ ܡ̣ܢ ܒܳܬܰܝ̈ܗܘܢ ܘܩܽܘܪ̈ܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܐܐ܀

42- ܘܟܠ ܕܫܿܐܦ ܥܠ ܟܰܪܣܶܗ ܗ̄ ܐܝܟ ܚܘ̈ܰܘܬܐ ܘܬܰܘ̈ܠܥܶܐ܀ ܘܟܠ ܣܽܘܓܐܐ ܕܪ̈ܶܓܠܐܷ ܗ̄ ܐܰܝܟ ܕܶܒܘܪ̈ܶܐ ܐܘ ܕܶܒ̈ܒܶܐ܀

44- ܘܬܶܗܘܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܺܝܢ ܡܛܠ ܕܩܰܕܺܝܫ ܐ̱ܢ݂ܐ ܗ̄ ܥܒܕܐ ܟܡܐ ܕܡܟܳܢ ܒܡܳܪܗ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܕܡܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

2- ܐܰܢ̱ܬܬܐ ܟܕ ܬܶܒܛܰܢܝ ܘܬܺܐܠܰܕܝ ܕܶܟܪܐ: ܬܶܗܘܐ ܛܡܰܐܐ ܫܰܒܥܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܕܟܦܣܗ̇܀

3- ܘܰܠܝܰܘܡܐ ܕܰܬܡܢܝܐ ܢܶܓܙܪܽܘܢ ܒܶܣܪܐ ܕܥܽܘܪܠܽܘܬܗ ܗ̄ ܗ̇ܢܐ ܢܡܘܣܐ ܡ̣ܢ ܟܰܕܘ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܐܰܒܪܗܡ܀

4- ܘܰܬܠܬܺܝܢ ܘܰܬܠܬܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܬܬܒ ܥܠ ܕܡܐ ܕܰܟܝܐ ܗ̄ ܐܦܶܢ ܫܦܶܐ ܗ̣ܘ ܕܡܗ̇: ܐܠܐ ܥܕܰܡܐ ܠܫܽܘܡܠܝ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܙܳܕܶܩ ܕܠܐ ܬܶܬܩܰܪܰܒܝ ܠܩܽܘܕܫܐ ܐܝܟ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܡܶܨܛܰܠܡܳܢܘܬ ܕܶܟܪܐ ܒܡܰܪܒܥܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܒܨܽܘܠܡ̈ܐ ܪ̈ܽܘܚܢܝܶܐ: ܒܕܰܐܝܟ ܗ̇ܠܶܝܢ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܐܶܫܬܡܠܺܝ ܡܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪܐ܀ ܐܱܝܕܐ ܕܢܶܩܒܬܐ ܝܳܠܕܐ: ܥܺܦܐ ܕܗܠܶܝܢ ܬܶܬܒܝ ܠܦܽܘܬ ܨܘܠܡܐ܀

6- ܘܡܐ ܕܰܡܠܰܘ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܕܰܟܝܽܘܬܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܶܐܬܡܰܠܺܝܘ܀

8- ܘܐܢ ܠܐ ܡܿܛܐ ܒܺܐܝ̈ܕܝܗ̇ ܕܬܰܝܬܐ ܐܶܡܪܐ: ܬܶܣܰܒ ܬܪܶܝܢ ܫܽܘܦܢܺܝ̈ܢܺܝܢ ܐܘ ܬܪܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝ ܝܰܘ̈ܢܶܐ: ܚܰܕ ܠܰܚܛܳܗܐ ܗ̄ ܕܐܶܡܰܢ ܚܰܘܐ: ܕܠܰܘ ܠܰܚܛܳܗܐ ܕܗ̇ܝ ܕܝܳܠܕܬ݀. ܟܕ ܠܙܽܘܘܓܐ ܢܳܡܽܘܣܝܐ: ܩܰܕܺܝܫ ܒܟܠ ܩ݂ܪܐ ܦܰܘܠܘܣ܀ ܘܚܰܕ ܠܝܰܩܕܐ ܫܰܠܡܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

2- ܐܢܳܫܐ ܟܕ ܬܶܗܘܐ ܒܡܶܫܟܐ ܕܒܶܣܪܗ ܫܽܘܡܬܐ ܐܘ ܩܰܠܳܦܝ̣ܬܳܐ ܐܘ ܒܶܗܩܺܝܬܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܽܘܡܬܐ ܕܐܬܐ ܘܡܙܰܗܪܽܘܬܐ܀

4- ܘܐܢ ܒܶܗܩܺܝܬܳܐ ܚܶܘܳܪܬ ܒܡܶܫܟܐ ܕܒܶܣܪܶܗ: ܘܥܰܡܺܝܩܐ ܗܝ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܥܰܡܺܝܩܬܐ ܠܐ ܬܶܗܘܐ. ܐܢ ܬܶܗܘܐ܀ ܘܣܰܥܪܐ ܠܐ ܐܶܬܗܦܶܟ ܠܡܶܚܘܰܪ: ܢܰܣܓܪܺܝܗ̇ ܟܗܢܐ ܠܡܚܽܘܬܐ ܫܰܒܥܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܦܪܫܝܗ̇: ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܢܺܐܟܠܝܗ̇܀ ܬܶܐܘܕܘܛܝܘܢ: ܢܶܚܒܫܺܝܗ̇ ܗ̄ ܒܕܝܽܘܬܐ ܪܳܫܶܡ ܗܘܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܟܠܝܢܐ ܒܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܗܐ: ܐ̱ܪܳܙ ܗ̇ܝ ܕܰܟܡܐ ܕܢܽܘܡܺܝ ܠܐ ܢܐܚܽܘܕ ܚܛܳܗܐ ܒܢܰܦܫܐ: ܐܝܬ ܠܗ̇ ܣܰܒܪܐ ܕܕܽܘܟܝܐ ܒܡܰܪܬܝܢܽܘܬܐ ܕܟܗܢܐ܀

6- ܢܕܰܟܝܗ̇ ܟܗܢܐ: ܡܛܠ ܕܚܰܙܳܙܺܝܬܳܐ ܗ̣ܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܳܬܳܐ ܗ̣ܝ܀

13- ܐܢ ܟܰܣܺܝ ܓܰܪܒܐ ܠܟܠܗ ܒܶܣܪܗ: ܢܕܰܟܝܗ̇ ܟܗܢܐ ܠܰܡܚܽܘܬܐ. ܟܠܗ ܓܝܪ ܐܶܬܗܦܟ ܠܡܶܚܘܪ ܡܛܠ ܕܰܕܟܶܐ ܗ̣ܘ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗ̇ܪܟܐ ܝ̣ܕܺܝܥܐ: ܕܰܓܪܒܐ ܕܠܘ ܒܰܟܝܢܐ: ܛܡܰܐܐ ܗ̣ܘ. ܘܐܠܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܒܣܰܓܺܝܐܘܬܗ ܒܳܛܠܐ ܗܘܬ ܛܡܐܘ݂ܬܐ܀

21- ܘܠܐ ܗܘܬ ܡܰܟܝ݂ܟܐ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ ܘܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

30- ܘܐܢ ܐܻܝܬ ܒܗ̇ ܣܥܰܪ ܫܶܡܫܐ ܩܰܛܝ݂ܢܐ ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ. ܢܛܰܡܐܝܗ̇ ܟܗܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܰܥܪܐ ܣܽܘܡܰܩܪܝܐ: ܩܰܛܺܝܢܐ ܢܣܰܝܒܝ݂ܘܗܝ ܟܗܢܐ܀

32- ܠܐ ܗܘܐ ܥܡܺܝܩ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ܀

39- ܒܗܩܺܝܬܐ ܕܡܰܒܰܗܩܐ ܐܘ ܚܶܘܪܐ. ܝܰܘܢܝܐ: ܙܰܗܪ̈ܶܐ ܕܡܰܙܗܪܺܝܢ ܘܕܰܡܚܰܘܪܺܝܢ܀

40- ܘܓܰܒܪܐ: ܐܢ ܢܶܬܰܪ ܣܰܥܪܶܗ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܘܢܰܩܪܚ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ: ܢܶܣܛܘܪܝܢܘ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܢ ܠܐܢܫ ܢܶܡܠܰܓ ܪܺܝܫܶܗ ܩܪܚܐ ܗ̣ܘ ܕܟܶܐ܀

41- ܘܐܢ ܡܶܢ ܠܘܩܰܒܠ ܐܰܦܘ̈ܗܝ ܢܶܬܰܪ ܣܰܥܪܶܗ: ܓܒܳܚܰܐܗܘ: ܕܟܐ ܗ̣ܘ܀

42- ܓܰܪܒܐ ܗ̣ܘ ܣܓܺܝ ܒܰܫܠܝ ܣܶܡܟܰܬ܀

45- ܘܰܐܝܢܐ ܕܰܓܪܶܒ ܒܰܪܒܨ ܪܺܝܫ ܘܐܺܝܬ ܒܗ ܡܚܽܘܬܐ: ܡܐܢܘ̈ܗܝ ܢܶܗܘܘܢ ܡܦܰܪܡܺܝܢ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܪ̈ܺܝܛܶܐ. ܘܪܺܝܫܶܗ ܢܶܗܘܐ ܦܪܺܝܥ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܥܠ ܡܚܰܦܰܝ܀ ܘܥܠ ܣܶܦܘ̈ܬܗ ܢܶܬܥܛܦ ܗ̄ ܢܚܰܦܶܐ ܕܰܩܢܶܗ ܘܦܽܘܡܶܗ ܒܣܽܘܕܪܐ܀

46- ܘܰܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܡܰܫܪܺܝܬܐ ܢܶܗܘܐ ܡܰܘܬܒܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܽܘܝܳܪܗ܀

48- ܐܘ ܒܫܬܝܐ ܐܘ ܒܰܟܪܳܟܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܘ ܒܕܘܠܐ܀

56- ܢܩܽܘܕ ܘܢܶܫܩܠܺܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܡܰܪܛܽܘܛܐ ܒܩܽܘܫܝ ܕܳܠܰܕ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܪܽܘܟܟ ܕܳܠܰܕ ܘܚܰܬܺܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܣܕܩܝ݂ܗ̇܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

4- ܢܶܦܩܽܘܕ ܟܗܢܐ ܘܢܰܝܬܘܢ ܠܗܰܘ ܕܡܶܬܕܟܐ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܨܶܦܪ̈ܺܝܢ ܚܰܝ̈ܬܐ ܕܰܟ̈ܝܬܐ ܗ̄ ܚܕܳܐ ܠܕܽܘܟܝ ܦܰܓܪܶܗ ܘܐܚܪܬܐ ܠܕܽܘܟܝ ܢܰܦܫܶܗ܀ ܘܩܰܝܣܐ ܕܰܐܪܙܐ ܗ̄ ܒܗܰܢܺܝܐܘܬ ܪܺܝܚܶܗ: ܐ̱ܪܳܙ ܕܽܘܟܳܝܐ ܗ݂ܘ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܰܕܠܐ ܦܺܐܪ̈ܐ ܗ̣ܘ: ܐ̱ܪܳܙ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܶܬܺܝܠܶܕ ܓܰܪܒܐ ܒܓܰܒܪܐ ܕܡܶܬܕܟܐ܀ ܘܨܽܘܒܥܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܚܛܳܗ̈ܐ ܒܕܓܰܘܢܐ ܗ̣ܘ ܕܰܕܡܐ. ܐܰܡܺܝܪ: ܘܐܢ ܢܶܗܘܘܢ ܠܡ ܚܛܳܗ̈ܝܟܘܢ ܐܝܟ ܙܚܽܘܪܺܝܬܐ: ܐܝܟ ܬܰܠܓܐ ܢܶܬܚܰܘܪܽܘܢ. ܘܙܽܘܦܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܕܘܟܝܐ. ܐܰܡܺܝܪ: ܪܽܘܣ ܥܠܰܝ ܒܙܽܘܦܳܟ ܘܐܶܬܕܟܶܐ܀

5- ܘܢܶܟܣܽܘܢ ܨܦܪܐ ܚܕܳܐ ܒܡܐܢܐ ܕܦܰܚܳܪܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܦܰܓܪܐ ܕܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܥܠ ܡܰܒܽܘܥܐ ܕܡܰܝ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܡܰܝ̈ܐ ܚܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܩܰܒܪܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܐ: ܦܰܓܪܐ ܡܰܒܰܥ ܚܰܝ̈ܐ܀

6- ܘܢܶܣܒ ܠܨܶܦܪܐ ܗ̇ܝ ܚܰܝܬܐ ܐ̱ܚܪܺܬܐ ܘܩܰܝܣܐ ܕܰܐܪܙܐ ܘܨܽܘܒܥܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬܐ ܘܙܽܘܦܐ ܘܢܶܨܒܽܘܥ ܐܢܘܢ ܠܗܽܘܢ ܘܠܨܶܦܪܐ ܚܰܝܬܐ: ܒܰܕܡܐ ܕܨܶܦܪܐ ܕܐܶܬܢܰܟܣܰܬ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܡܫܰܘܬܦܽܘܬ ܚܰܫܐ ܕܢܰܦܫܐ ܥܡ ܦܰܓܪܐ܀

7- ܘܢܰܦܪܚܺܝܗ̇ ܠܨܶܦܪܐ ܚܰܝܬܐ ܠܐܰܦܝ̈ ܚܰܩܠܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܦܽܘܠܛܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܡ̣ܢ ܦܰܓܪܐ ܦܰܚܐ. ܩܰܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܰܥܩܘܒ: ܥܠ ܡܪܢ ܢܿܣܒ ܠܗ̇ܢܐ ܪܶܡܙܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܗܽܘܝܽܘ ܕܶܒܚܐ ܩܛܺܝܠܐ ܘܚܰܝܐ ܟܕ ܚܰܝ ܐܺܝܬܘܗܝ ܕܒܺܝܚ ܘܦܳܪܰܚ ܒܳܐܐܰܪ ܨܶܝܕ ܝܠܽܘܕܶܗ܀

10- ܘܰܡܢܺܝܩܺܝܬܐ ܕܡܶܫܚܐ ܗ̄ ܚܰܡܫܐ ܬܰܪ̈ܘܳܕܶܐ ܟܠ ܬܰܪܘܕܐ ܬܪܶܝܢ ܡܰܬܩ̈ܠܐܷ܀

36- ܢܶܦܩܘܕ ܟܗܢܐ ܘܢܣܦܩܽܘܢܶܗ ܠܒܰܝܬܐ ܥܰܕܠܐ ܢܶܥܘܠ ܟܗܢܐ ܢܶܚܙܝܗ̇ ܠܰܡܚܽܘܬܐ. ܕܠܐ ܢܶܬܛܰܡܰܐ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܒܰܝܬܐ ܗ̄ ܠܘ ܚܙܳܬܗ ܕܟܗܢܐ ܡܛܰܡܐܐ ܠܗܘܢ. ܐܠܐ ܟܡܳܐ ܕܠܐ ܚܙܗ̇ ܘܠܐ ܝܺܕܺܝܥܐ ܛܰܡܐܘܬܗ̇܀

37- ܘܗܐ ܡܚܽܘܬܐ ܒܐܣܬܐ ܕܒܰܝܬܐ ܩ̈ܠܦܶܐ ܕܝܽܘܪ̈ܩܢ ܐܘ ܕܣܽܘ̈ܡܩܢ: ܘܚܶܙܘܗܶܝܢ ܥܡܝ݂ܩ ܡ̣ܢ ܐܣܬܐ: ܗ̄ ܒܝܰܘܡ̈ܬܰܢ ܠܐ ܐܢܫ ܚܳܙܐ ܕܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܒܐܣ̈ܐ ܣܳܟ܀

40- ܘܢܶܫܡܛܘܢ ܐܶܢܝ̈ܢ ܠܟܺܐܦ̈ܐ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀

42- ܘܢܶܛܪܘܢܶܗ ܠܒܰܝܬܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܛܰܪܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܢܫܺܝܥܽܘܢܝܗܝ ܠܒܰܝܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

3- ܪܳܕܶܐ ܒܶܣܪܶܗ ܥܡ ܕܰܘܒܶܗ ܗ̄ ܒܣܽܘܪ̈ܢܓܐ ܘܒܫܽܘ̈ܚܢܶܐ܀ ܐܘ ܚܬܺܝܡ ܒܶܣܪܶܗ ܡ̣ܢ ܕܰܘܒܗ ܗ̄ ܟܕ ܕܡܐ ܚܰܝܐ ܪܳܕܐ ܡܶܢܗ܀

4- ܘܟܠ ܡܰܫܟܒܐ ܕܕܳܡܶܟ ܥܠܰܘܗܝ ܕܳܝܒܐ: ܢܶܗܘܐ ܛܡܰܐ ܒܰܙܩܦ ܕܳܠܰܕ ܘܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀

16- ܘܓܰܒܪܐ ܐܢ ܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢܗ ܙܰܪܥܐ ܕܡܰܕܡܟܳܐ ܒܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܫܟܒܐ ܕܙܰܪܥܐ܀

28- ܘܐܢ ܕܶܟܝܬ ܡ̣ܢ ܕܰܘܒܗ̇ ܒܰܪܒܨ ܕܳܠܰܕ܀

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ

1- ܢܳܡܘܣܐ ܕܚܽܘܣܝܐ. ܒܰܥܣܰܪܬܐ ܒܬܶܫܪܝ ܩܕܶܡ ܒܰܪܒܨ ܕܳܠܰܕ܀ ܘܟܕ ܬܶܫܪܶܝܢ ܒܢܽܘܢ ܢܶܗܘܐ: ܩܕܺܝܡ ܒܰܚܒܨ ܕܳܠܰܕ ܩܪܺܝ܀

9- ܦܶܨܬܐ ܚܕܳܐ ܠܡܪܝܐ: ܘܦܶܨܬܐ ܚܕܳܐ ܠܰܥܙܳܙܳܐܝܶܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܶܫܬܰܪܪܢܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܠܬܰܝܫܐ ܗ̇ܘ ܕܐܙܿܠ ܗ̄ ܥܙܳܙܳܐܝܶܠ ܐܠܗܐ ܗ݂ܘ ܥܰܙܺܝܙܐ ܘܠܘ ܫܶܡ ܡܺܝܟܐܝܠ ܡܕܰܒܪܢܶܗ ܕܥܰܡܐ: ܒܕܠܘܬ ܫܰܘܝܽܘܬ ܐܺܝܩܪܐ ܕܥܒܕܐ ܘܡܳܪܐ ܡܰܘܒܶܠ ܪܶܥܝܢܐ ܗ̇ܢܐ. ܐܦ ܠܐ ܫܶܡ ܣܳܛܢܐ ܐܝܟ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܫܟܺܝܪܬܐ ܕܡܰܢܺܝ̈ܢܝܐ. ܐܠܐ ܒܰܬܪܶܝܢ ܨܶܦܪ̈ܝܶܐ ܗܠܶܝܢ: ܡܫܺܝܚܐ ܡܶܬܬܨܺܝܪ ܠܢ ܕܡܺܝܬ ܐܝܟ ܒܰܪܢܫܐ ܘܚܰܝ ܐܝܟ ܐܠܰܗܐ܀

10- ܘܢܫܰܕܪܘܢܶܗ ܠܘܬ ܥܙܙܐܝܠ ܠܡܰܕܒܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܢܫܰܕܪܝܘܗܝ ܒܡܶܫܬܰܕܪܳܢܽܘܬܐ ܒܡܰܕܒܪܐ܀

22- ܘܢܶܫܩܽܘܠ ܥܠܰܘܗܝ ܨܶܦܪܝܐ. ܟܠܗ ܥܰܘܠܗܘܢ ܠܐܪܥܐ ܒܰܝܳܪܬܳܐ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܘܰܙܩܦ ܝܽܘܕ܀ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܘ: ܒܰܙܩܦ ܒܶܝܬ ܘܰܦܬܚ ܝܽܘܕ. ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܗ̇ܝ ܕܰܕܠܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܗ̣ܝ ܚܛܺܝܬܐ܀

26- ܘܗܿܘ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܨܶܦܪܝܐ ܠܰܥܙܳܙܳܐܝܶܠ: ܢܚܰܠܶܠ ܡܐܢܰܘ̈ܗܝ ܘܢܶܣܚܶܐ ܒܡܰܝ̈ܐ. ܘܒܬܰܪܟܶܢ ܢܶܥܘܠ ܠܡܰܫܪܺܝܬܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܕܽܘܟܝܐ ܕܡ̣ܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܛܥܺܝܢ ܗܘܐ ܨܶܦܪܝܐ ܗ̇ܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ

4- ܘܰܠܬܰܪܥܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܐ ܠܐ ܐܰܝܬܝܶܗ ܕܰܢܩܰܪܒܺܝܘܗܝ ܩܽܘܪܒܢܐ ܠܡܪܝܐ܀ ܘܢܺܐܒܰܕ ܓܰܒܪܐ ܗ̇ܘ ܡ̣ܢ ܓܰܘ ܥܰܡܗ ܗ̄ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܠܡܪܝܐ ܢܶܗܘܐ ܡܩܰܪܒ ܘܠܰܘ ܠܫ̈ܺܐܕܶܐ܀

10- ܐܶܬܶܠ ܪܽܘܓܙܝ ܒܢܰܦܫܐ ܕܳܐܟܠܐ ܕܡܳܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܰܕܡܐ ܪܟܽܘܒܐ ܗ݂ܘ ܕܢܰܦܫܐ ܐܰܟܡܐ ܕܢܰܦܫܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܐܴ ܐܦ ܪܟܘܒܗ̇ ܠܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܚܒܠ ܒܐܘܽܟܠܐ ܗܟܰܢܐ ܦܰܫܶܩܘ ܡܦܰܫܩܢ̈ܐ. ܐܷܢܐ ܕܶܝܢ: ܕܢܰܦܫܐ ܕܰܒܥܺܝܪܐ ܠܘ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܐܴ. ܘܥܶܠܬܐ ܠܘܬܝ ܗ̇ܕܐ ܗ̣ܝ: ܕܰܕܡܐ ܗ̇ܘ ܡܚܰܣܶܐ ܥܠ ܢܰܦܫܐ ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܐܡ݂ܪ: ܐܢ̇ܐ ܠܡ ܝܰܗܒܬܶܗ ܠܟܘܢ ܥܠ ܡܰܕܒܚܐ ܠܚܽܘܣܝܐ ܕܢܰܦܫ̈ܬܟܘܢ: ܥܠ ܗ̇ܝ ܠܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܶܐܟܶܠ܀

15- ܘܟܠ ܢܰܦܫܐ ܕܬܶܐܟܘܠ ܦܰܓܪܐ: ܗ̄ ܕܟܕ ܩܳܪܶܒ ܕܰܢܡܽܘܬ ܢܶܬܢܟܶܣ܀ ܢܚܰܠܠ ܡܐܢ̈ܘܗܝ ܘܢܶܣܚܶܐ ܒܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܦܶܠܓܽܘ ܡܺܝܬܐ ܐܟ݂ܠ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ

7- ܦܽܘܪܣܝܗ ܕܰܐܒܽܘܟ ܘܦܽܘܪܣܝܗ̇ ܕܶܐܡܟ ܠܐ ܬܶܓܠܐܷ ܗ̄ ܦܽܘܪܣܝܐ ܕܰܐܒܐ ܠܦܽܘܪܣܝܐ ܕܐܰܢ̱ܬܬ ܐܰܒܐ ܩܳܪܐ ܒܕܚܰܕ ܐܶܢܘܢ ܒܣܰܪ܀

24- ܡܛܠ ܕܰܒܗܠܶܝܢ ܟܠܗܶܝܢ ܐܷܬܛܡܰܐܘ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ. ܥܰܡܡ̈ܐ܀

25- ܘܐܶܬܛܰܢܦܰܬ݀ ܐܰܪܥܐ ܘܦܶܪܥܰܬ ܥܰܘܠܗ̇ ܥܠܶܝܗ̇ ܘܣܰܪܩܰܬ݀ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܒܰܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ ܘܩܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܓܶܥܨܰܬ݀܀

21- ܘܡ̣ܢ ܙܰܪܥܟ ܠܐ ܬܰܪܡܶܐ ܠܡܰܒܛܳܢܘ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ ܘܒܶܝܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ

6- ܘܰܠܝܰܘܡܐ ܐܚܪܺܢܐ ܢܶܬܐܰܟܠܘܢ ܗ̄ ܒܝܰܘܡܐ ܩܰܕܡܝܐ ܘܰܬܪܰܝܢܐ ܒܰܠܚܘܕ ܢܶܬܐܰܟܠܘܢ ܕܶܒܚ̈ܐ. ܒܰܬܠܺܝܬܝܐ ܕܝܢ ܢܐܩܕܘܢ ܘܠܐ ܢܶܬܐܰܟܠܘܢ܀

9- ܠܐ ܬܓܰܡܪܘܢ ܒܰܦܬܚ ܓܳܡܰܠ ܣܦܳܪ̈ܶܐ ܕܚܰܩ̈ܠܳܬܟܘܢ ܠܡܶܚܨܰܕ܀ ܘܰܠܩܳܛܳܐ ܒܰܫܠܝ ܠܳܡܰܕ ܕܰܚܨܳܕܟܽܘܢ ܠܐ ܬܶܠܩܛܽܘܢ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ܀

10- ܘܟܰܪ̈ܡܰܝܟܘܢ ܠܐ ܬܒܰܥܪܘܢ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܘܢܶܬܪ̈ܐ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܕܙܰܝܬܰܝ̈ܟܘܢ ܠܐ ܬܠܰܩܛܽܘܢ ܒܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ܀

13- ܠܐ ܢܒܽܘܬ ܐܰܓܪܐ ܕܐܰܓܺܝܪܐ ܠܘܬܟ ܥܕܰܡܐ ܠܨܰܦܪܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܬܬܝܰܥܰܢ ܘܠܐ ܬܶܦܪܥܺܝܘܗܝ܀

19- ܒܥܺܝܪܟܘܢ ܠܐ ܬܪܰܟܒܽܘܢ ܚܶܠܛܳܐ ܗ̄ ܚܡܳܪܐ ܥܠ ܣܽܘܣܬܐ ܒܕܓܠܺܝܙ ܝܠܕܗܘܢ ܡ̣ܢ ܒܽܘܪܟܬܐ ܕܰܒܪܺܝܫܝܬ ܘܥܰܠܗܝ ܠܐ ܡܰܘܠܕ܀ ܘܚܰܩ̈ܠܳܬܟܘܢ ܠܐ ܬܙܰܪܥܘܢ ܚܶܠܛܳܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܐܰܢ̱ܬܬܐ ܓܰܝܳܪܬܐ ܕܙܰܪ̈ܥܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܡܩܰܒܠܐܴ ܗ̄ ܐܪܥ ܠܶܒܐ ܕܰܒܬܰܘ̈ܕܝܬܐ ܙܰܢܳܢܳܝ̈ܳܬܐ ܡܶܙܕܰܪܥܐ. ܐܘ ܕܰܠܡܐ ܠܐ ܡܥܣܪ̈ܝܶܐ ܢܶܗܘܘܢ ܡܥܣܪ̈ܝܐ. ܒܰܕܠܐ ܡܰܥܣܪ̈ܝܶܐ ܢܶܬܚܰܒܟܘܢ܀ ܘܡܰܪ̈ܛܽܘܛܶܐ ܕܚܶܠܛܳܐ ܕܰܦܬܺܝܟܺܝܢ ܠܐ ܬܶܠܒܫܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܰܚܬܐ ܕܡ̣ܢ ܬܪܶܝܢ ܙܩܺܝܪ ܗ̄ ܠܐ ܬܬܕܰܡܘܢ ܠܥܰܡܡ̈ܐ ܒܰܠܒܘܫܝ̈ܟܘܢ܀

26- ܠܐ ܬܶܐܟܠܘܢ ܕܡܐ܀ ܠܐ ܬܢܰܚܫܘܢ ܒܚܰܝܘܰܬ ܟܶܢܦܳܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܠܡܶܢܗܶܝܢ ܕܦܪ̈ܚܬܐ: ܛܒܐ ܐܡܪܺܝܢ ܦܶܓܥܗܶܝܢ ܘܰܠܡܶܢܗܶܝܢ ܒܺܝܫܐ܀ ܠܐ ܬܩܨܡܽܘܢ ܗ̄ ܒܟܰܘܟ̈ܒܶܐ܀

27- ܠܐ ܬܪܰܒܽܘܢ ܣܰܥܪܐ ܕܪ̈ܺܝܫܰܝܟܘܢ ܗ̄ ܠܐ ܬܶܥܒܕܽܘܢ ܨܽܘܨܝ̈ܬܐ ܐܝܟ ܗܘ̈ܢܝܶܐ ܘܦܪ̈ܣܝܶܐ ܕܡܶܬܕܰܡܶܝܢ ܠܢܶܫ̈ܐ܀ ܘܠܐ ܬܚܰܒܠܘܢ ܦܐܬܐ ܕܕܰܩܢܰܝ̈ܟܘܢ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܠܐ ܬܶܓܪܥܽܘܢ ܠܦܐܬܐ ܕܕܰܩܢܝ̈ܟܘܢ ܒܚܽܘܕܪܐ܀

28- ܘܚܽܘܪ̈ܛܬܐ ܥܠ ܢܰܦܫܐ ܠܐ ܬܶܥܒܕܘܢ ܒܒܶܣܪܟܘܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܗܠܶܝܢ ܕܰܡܢܰܩܒܺܝܢ ܒܰܡܚܰܛܐ܀ ܘܰܟܬܒ̈ܐ ܕܢܽܘܩ̈ܕܳܬܳܐ ܠܐ ܬܶܥܒܕܘܢ ܠܟܽܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܕܳܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܬܺܝ̈ܒܬܐ ܡܢܩܙ̈ܬܐ ܒܙܰܐܝ܀

30- ܘܡ̣ܢ ܡܰܩܕܰܫܝ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܕܳܠܰܕ ܕܚܰܠܘ܀

31- ܠܐ ܬܺܐܙܠܘܢ ܒܬܰܪ ܙܰܟܽܘܪ̈ܐ ܒܰܦܬܚ ܙܰܝ ܘܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ ܘܝܰܕܘܥ̈ܐ ܒܰܦܬܚ ܝܽܘܕ ܘܩܽܘܫܝ ܕܳܠܰܕ. ܗ̄ ܫܺܐܕ̈ܐ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܐܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܐܐ ܒܢܶܫ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܫܺܐܕܰܝ̈ܗܶܝܢ ܡܡܱ̈ܠܠܢ. ܘܝܰܕܘܥ̈ܐ: ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܗܰܕܡ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝܢ̈ܫܐ ܘܡ̣ܢ ܠܽܘ̈ܚܝ ܥܪ̈ܒܐ ܡܶܬܐܰܪܙܺܝܢ܀ ܘܠܐ ܬܶܐܫܶܠܘܢ ܐܢܘܢ ܒܪܒܨ ܬܰܘ ܘܫܺܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ

2- ܕܢܰܪܡܶܐ ܡ̣ܢ ܙܰܪܥܶܗ ܒܢܽܘܟܪܳܝܬܐ: ܡܶܬܩܛܠܽܘ ܢܶܬܩܛܶܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܢܶܬܠ ܡ̣ܢ ܙܰܪܥܶܗ ܠܪܺܝܫܢܐ ܒܡܰܘܬܐ ܢܡܽܘܬ܀

9- ܘܓܰܒܪܐ ܕܰܢܨܰܚܶܐ ܠܐܰܒܘܗܝ ܘܠܐܶܡܗ: ܡܶܬܩܛܠܽܘ ܢܶܬܩܛܶܠ܀ ܡܛܠ ܕܛܰܝܒܽܘܬ ܡܰܘܠܕܐ ܘܬܰܪܒܺܝܬܐ ܐܺܝܬ ܠܗܘܢ ܥܠܰܘܗܝ܀

18- ܘܓܰܒܪܐ ܕܢܶܕܡܰܟ ܥܡ ܐܰܢ̱ܬܬܐ ܟܦܣܢܺܝܬܐ ܒܰܚܒܨ ܢܽܘܢ܀

20- ܘܓܰܒܪܐ ܕܢܶܕܡܰܟ ܥܡ ܐܰܢ̱ܬܬ ܕܕܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܡ ܒܰܪܬ ܓܶܢܣܶܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

5- ܘܠܐ ܢܰܩܕܚ̈ܘܢ ܩܽܘ̈ܕܚܬܐ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܘܩܽܘܫܝ ܕܠܰܕ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ. ܗ̄ ܠܐ ܢܶܢܬܦܽܘܢ ܣܰܥܪܗܽܘܢ܀

13- ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܗ̄ ܟܗܢܐ܀ ܐܰܢ̱ܬܬܐ ܒܬܘܠܬܐ ܢܶܣܒ ܗ̄ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܥܰܡܗ ܬܶܬܪܰܒܶܐ ܬܰܪܒܺܝܬܐ ܙܗܺܝܪܬܐ܀

18- ܡܛܠ ܕܟܠ ܓܰܒܪܐ ܕܐܺܝܬ ܒܗ ܡܽܘܡܐ: ܠܐ ܢܶܬܩܰܪܒ܀

21- ܠܠܰܚܡܐ ܕܰܐܠܗܗ ܠܐ ܢܶܬܩܰܪܒ ܗ̄ ܕܠܐ ܬܶܬܒܣܶܐ ܬܶܫܡܫܬܐ܀

18- ܐܘ ܣܪܳܡ. ܐܘ ܕܰܣܪܺܝܥܐ ܐܶܕܢܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܪܶܐ ܢܚܺܝܪܐ ܐܘ ܦܣܺܝܩ ܐܶܕܢܐ܀

20- ܐܘ ܢܰܬܺܝܪܺܝܢ ܓܒܺܝ̈ܢܰܘܗܝ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ. ܐܘ ܓܗܪ. ܐܘ ܚܘܰܪܘܳܪ̈ܐ ܐܺܝܬ ܒܥܰܝܢ̈ܘܗܝ ܒܰܙܩܦ ܘܰܐܘ ܐ̱ܚܪܝܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܫܠܝܐ܀ ܐܘ ܕܰܚܕܐ ܐܶܫܟܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܷܫܟܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

15- ܘܠܐ ܢܛܘܫܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܝܺܣܪܐܝܠ ܩܽܘܕܫ̈ܐ ܕܡܰܦܪܫܺܝܢ ܠܡܪܝܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

22- ܐܘ ܕܰܚܙܳܙ ܒܰܫܠܝ ܚܶܐ: ܐܘ ܕܰܪܫܳܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ ܘܪܺܝܫ܀ ܐܘ ܕܰܓܪܶܒ ܒܰܪܒܨ ܪܺܝܫ. ܒܰܙܩܦܐ ܡ̣ܢ ܓܪܳܒܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܐܴܬܝܐ ܘܠܰܘ ܡ̣ܢ ܓܰܪܒܐ܀ ܐܘ ܕܩܰܣܕܳܢ ܒܪܽܘܟܟ ܕܠܰܕ. ܗ̄ ܕܰܐܪܢܳܢ܀

28- ܠܗ ܘܠܰܒܪܶܗ ܠܐ ܬܶܟܣܘܢ ܒܝܰܘܡܐ ܚܰܕ ܗ̄ ܡܰܠܶܦ ܕܰܡܪ̈ܰܚܡܢܶܐ ܢܶܗܘܘܢ܀

29- ܘܐܢ ܬܕܒܚܽܘܢ ܕܶܒܚܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܐ ܠܡܪܝܐ: ܠܩܽܘܒܳܠܳܐ ܕܽܘܒܚܽܘܗܝ ܗ̄ ܡܩܰܒܠܐܴ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ

5- ܒܝܰܪܚܐ ܩܰܕܡܝܐ: ܒܰܐܪܒܰܥܣܪܐ ܒܝܰܪܚܐ. ܒܶܝܬ ܪ̈ܰܡܫܶܐ: ܦܶܨܚܐ ܠܡܪܝܐ. ܘܰܒܚܰܡܫܰܥܶܣܪܐ ܒܗ ܒܝܰܪܚܐ ܗ̇ܢܐ: ܥܰܕܥܺܐܕܐ ܕܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܪܰܡܫܐ ܢܛܰܝܒܘܢ ܘܰܒܨܰܦܪܐ ܢܶܐܟܠܘܢ. ܘܡܪܰܢ ܥܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܘܗܝ ܒܪܰܡܫܐ ܟܬܺܝܒ ܕܐܶܟܰܠܘ܀

13- ܘܩܽܘܪܒܢܶܗ ܬܪܶܝܢ ܥܶܣܪ̈ܽܘܢܺܝܢ ܡ̣ܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܣܳܐܝ̈ܺܢ ܢܫܺܝܦܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܐ ܗ̄ ܫܒܰܥ ܠܺܝܛܪ̈ܶܐ ܘܐܰܪܒܰܥ ܐܽܘܢܺܝܩ̈ܝܰܐܣ ܒܒܳܒܠܝܶܐ. ܒܰܕܥܽܘܣܪܐ ܕܟܠ ܣܰܐܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܐܰܪܒܰܥ ܐܘܢܝܩܝ̈ܐܣ ܗܽܘ ܒܒܳܒܠܝܐ ܐܝܟ ܕܐܬܚܘܺܝ܀ ܘܢܽܘܩܳܝܶܗ ܚܰܡܪܐ ܪܘܒܥܶܗ ܕܗܶܡܺܝܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܐܝܢ ܗ̄ ܬܰܪܬܶܝܢ ܩܶܣ̈ܛܺܝܢ ܘܪܽܘܒܥܐ܀

14- ܘܠܰܚܡܐ ܘܩܶܠܝ̈ܳܬܳܐ ܘܦܪ̈ܝܟܬܐ ܠܐ ܬܶܐܟܠܘܢ ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܐ ܗ̇ܢܐ ܗ̄ ܥܕܰܡܐ ܕܬܩܰܪܒܽܘܢ ܡܶܢܗ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܢܰܘ ܚܰܡܫܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܝܢ܀

16- ܘܩܰܪܶܒܘ ܣܡܺܝܕܐ ܡ̣ܢ ܚܰܕܬܐ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ܀

17- ܬܰܪܬܶܝܢ ܚܳܚܪ̈ܳܢ ܡ̣ܢ ܬܪܶܝܢ ܥܶܣܪ̈ܽܘܢܺܝܢ ܕܢܫܺܝܦܐ ܢܶܗܘ̈ܝܢ ܘܚܰܡܺܝܥ ܢܬܰܐܦ̈ܝܳܢ ܒܰܟܪ̈ܐ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗ̇ܪܟܐ ܝ̣ܕܺܝܥܐ: ܕܰܠܥܽܘܗܕܢ ܡܰܦܩܳܢܐ ܕܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܦܩ݂ܕ ܐܰܠܗܐ ܕܢܶܐܟܠܘܢ ܦܰܛܺܝܪܐ ܒܥܺܐܕܐ ܕܦܶܨܚܐ ܘܠܰܘ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܦܰܛܺܝܪܐ ܡܝܰܬܰܪ ܡ̣ܢ ܚܰܡܺܝܥܐ ܐܝܟ ܕܣܳܒܪܺܝܢ ܐܰܪ̈ܡܢܝܐ܀

24- ܩܰܪܝܐ ܘܩܰܕܝܫܐ ܢܶܗܘܐ ܠܟܘܢ ܗ̄ ܒܩܰܪܢ̈ܬܐ ܩܪܰܘ ܘܟܰܢܶܫܘ ܠܥܰܡܐ ܕܢܶܚܕܘܢ ܘܢܶܬܬܢܺܝܚܘܢ܀ ܒܚܰܕ ܓܝܪ ܒܬܶܫܪܺܝܢ ܩܕܺܝܡ ܕܘܟܪܢܐ ܕܰܩܪܳܝܬܐ ܢܶܗܘܐ. ܘܰܒܥܶܣܪܐ ܒܗ ܒܥܺܐܕܐ ܕܚܽܘܣܝܐ ܘܡܽܘܟܳܟ ܢܰܦܫ̈ܬܐ. ܘܰܒܟܶܣܶܗ ܥܺܐܕܐ ܕܰܡ̈ܛܰܐܠܐܷ. ܬܠܬܐ ܥܺܐܕ̈ܐ ܐܝܟ ܚܰܕ ܥܺܐܕܐ܀

32- ܫܰܒܰܬ ܫܰܒ̈ܐ ܗ݂ܝ ܠܟܘܢ ܗ̄ ܕܫ̈ܒܶܐ ܕܟܠܗ̇ ܫܰܢ̱ܬܐ܀

40- ܣܰܒܘ ܠܟܘܢ ܒܝܰܘܡܐ ܩܰܕܡܝܐ ܦܺܐܪ̈ܰܝ ܐܻܝܠܢ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܐ. ܐܰܛܪ̈ܽܘܓܶܐ ܒܩܽܘܫܝ ܓܳܡܰܠ. ܘܠܶܒܘ̈ܬܐ ܕܕܩ̈ܠܐܷ. ܘܳܐܣܳܐ ܘܥܰܪ̈ܒܶܐ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ. ܗ̄ ܥܰܪ̈ܦܬܐ܀

42- ܒܰܡ̈ܛܰܐܠܐܷ ܬܶܒܘ ܫܰܒܥܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܶܛܥܽܘܢ ܛܰܝܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܕܒܰܡ̈ܛܰܐܠܐܷ ܐܰܘܬܶܒ ܐܢܘܢ ܒܡܰܕܒܪܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

5- ܘܣܰܒ ܢܫܺܝܦܐ ܘܶܐܦܺܝ ܬܰܪܬܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܚܳܚܪ̈ܢ܀ ܒܰܪܒܨ ܐܴܠܰܦ ܘܰܚܒܨ ܦܶܐ ܦܩܽܘܕܐܻܝܬ܀

11- ܘܰܦܪܰܫ ܒܰܪܐܢܬܬܐ ܐܝܺܣܰܪܠܝܬܐ ܫܡܐ ܘܨܰܚܺܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܕ ܫܰܡܰܗ ܠܰܫܡܐ ܠܛ ܗ̄ ܓܰܕܶܦ ܥܠ ܐܠܗܐ܀ ܘܰܫܡܐ ܕܶܐܡܗ ܫܰܠܽܘܡܝܬ ܒܰܪܬ ܕܰܒܪܺܝ܀

16- ܘܡܶܪܓܰܡ ܢܶܪܓܡܘܢܗ ܒܩܘܽܫܝ ܓܡܰܠ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ

5- ܘܟܳܬܳܐ ܕܰܚܨܳܕܟܘܢ ܗ̄ ܗ̇ܘ ܕܒܶܠܥܕ ܟܪܳܟܐ ܝܺܥܐ ܡ̣ܢ ܙܰܪܥܐ ܕܢܳܦܠ ܒܚܰܩܠܐ ܙܒܰܢ ܚܨܳܕܐ܀ ܘܥܶܢ̈ܒܶܐ ܕܰܫܒܺܝܫ̈ܬܰܝܟܘܢ ܠܐ ܬܶܩܛܦܽܘܢ. ܫܢܬܐ ܕܫܰܒܬܐ ܬܶܗܘܐ ܠܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܫܢܬܐ ܕܢܶܥܠܘܢ ܠܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ ܢܫܰܪܘܢ. ܘܟܠ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܚܕܐ ܫܢܬܐ ܢܶܫܒܩܘܢ ܥܰܠܠܬܗ̈ܘܢ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܐ܀

10- ܘܩܰܕܫܘܗ̇ ܠܰܫܢܰܬ ܚܰܡܫܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܩܪܰܘ ܚܺܐܪܘܬܐ ܒܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܒܫܽܘܡܠܝ ܫܳܒܘܥܐ ܪܰܒܐ ܦܳܩܶܕ ܕܢܶܗܦ̈ܟܢ ܠܡܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܐܰܪ̈ܥܬܐ ܕܶܐܬܡܰܫ̈ܟܰܢܝ܀

15- ܘܰܒܡܶܢܝܢܐ ܕܰܫܢ̈ܰܝܐ ܕܥܠܠܬܐ ܢܙܒܢ ܠܟ. ܠܦܽܘܬ ܣܽܘܓܐܐ ܕܰܫܢ̈ܰܝܐ: ܬܶܣܓܶܐ ܙܒܺܝܢܬܗ̇. ܘܠܦܽܘܬ ܙܥܽܘܪܘܬܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܐ: ܬܙܥܪܝ ܙܒܺܝܢܬܗ̇ ܗ̄ ܢܣܺܝܡ ܕܒܡܐܐ ܕܺܝܢܪ̈ܺܝܢ ܙܰܒܶܢ ܐ̱ܢܫ ܡܶܣܟܢܐ ܚܰܩܠܶܗ ܒܰܕܓܽܘܢ ܫܢܰܬ ܦܽܘܢܝܐ. ܐܢ ܫܢܰܬ ܥܣܰܪ ܗ̣ܝ ܕܙܰܒܢܐ: ܬܡܢܺܝܢ ܒܰܠܚܘܕ ܝܳܗܶܒ ܘܦܳܪܶܩ ܐܰܪܥܶܗ. ܘܐܢ ܫܢܰܬ ܥܶܣܪܺܝܢ ܗ̣ܝ: ܫܬܺܝܢ. ܘܗܟܰܢܐ ܦܽܘܚܡܐ ܕܫܰܪܟܐ܀

31- ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܝܢ ܕܫܶܛܚ̈ܶܐ ܗ̄ ܩܪܝܬܐ ܕܠܐ ܫܽܘܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒ̈ܬܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܕܳܪܬܐ܀

37- ܟܶܣܦܟ ܠܐ ܬܶܬܠ ܠܗ ܒܰܩܨܨܐ ܘܒܪܶܒܺܝܬܐ ܠܐ ܬܶܬܠ ܡܶܐܟܘܠܬܟ ܗ̄ ܩܨܳܨܐ ܥܠ ܡܬܩܠܢܝܐ ܢܳܦܶܠ ܘܪܶܒܺܝܬܐ ܥܠ ܟܺܝܠܢܝ̈ܶܐ ܘܡܰܬܩܠܢܝ̈ܶܐ܀

40- ܥܕܰܡܐ ܠܫܰܢ̱ܬܐ ܕܦܽܘܢܝܐ ܢܶܗܘܐ ܥܰܡܟ ܗ̄ ܥܰܒܕܐ ܥܶܒܪܝܐ ܟܕ ܢܶܙܕܒܶܢ ܠܟ: ܫܰܢ̱ܬܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ܀

41- ܘܢܶܦܽܘܩ ܡ̣ܢ ܠܘܬܟ ܗ̣ܘ ܘܰܒܢ̈ܰܘܗܝ ܥܰܡܗ ܗ̄ ܒܰܙܢܐ ܕܚܽܘܫܒܢ ܫܢ̈ܰܝ ܚܰܩ̈ܠܬܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ܀

51- ܘܐܢ ܩܰܝܳܡ̈ܳܢ ܬܘܒ ܣܽܘܓܐܐ ܕܰܫܢ̈ܰܝܐ. ܠܦܽܘܬܗܶܝܢ ܢܰܗܦܟ ܦܽܘܪܩܢܶܗ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܘܰܙܩܦ ܝܽܘܕ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ

5- ܘܬܕܪܶܟ ܕܪܟܬܐ ܠܩܛܦܐ ܘܩܛܦܐ ܢܕܪܟ ܠܙܰܪܥܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܶܣܬܰܪܩܘܢ ܡ̣ܢ ܛܒ̈ܬܐ܀

13- ܘܗܰܠܟܬܟܘܢ ܒܩܘܡܬܐ ܦܫܺܝܛܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܐܝܬܺܝܬܟܘܢ ܥܡ ܦܰܪܗܣܺܝܰܐ܀

16- ܐܶܦܩܽܘܕ ܥܠܰܝܟܘܢ ܬܗܳܪܳܐ ܒܰܙܩܦ ܗܶܐ: ܒܽܘܠܗܝܐ܀ ܘܓܰܪܒܐ ܩܰܠܳܦܺܝܬܐ ܘܰܪܕܝܐ ܕܰܡܓܰܡܰܪ ܥܰܝܢ̈ܐ ܘܰܡܕܰܝܒ ܢܰܦܫܐ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ܀

18- ܐܰܘܣܦ ܠܡܶܪܕܳܟܘܢ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ ܘܰܙܩܦ ܕܠܰܕ ܕܰܡܩܰܫܝܬܐ܀ ܚܰܕ ܒܫܰܒܥܐ ܠܰܚܛܗ̈ܰܝܟܘܢ ܗ̄ ܕܢܶܙܕܰܗܪܘܢ ܐܡ̣ܪ ܗܠܶܝܢ. ܘܐܠܐ: ܡܪܰܚܡܳܢ ܗ̣ܘ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢ܀

19- ܘܐܶܥܒܶܕ ܫܡܝ̈ܟܘܢ ܐܝܟ ܦܰܪܙܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܣܺܝܡ ܠܰܫܡܰܝܐ ܠܟܘܢ ܐܝܟ ܕܦܰܪܙܠܐܴ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܶܚܽܘܬ ܡܶܛܪܐ܀ ܘܐܰܪܥܟܽܘܢ ܐܝܟ ܢܚܳܫܐ ܕܠܐ ܢܺܐܥܶܐ ܙܰܪܥܐ܀

21- ܘܐܢ ܬܗܰܠܟܘܢ ܥܰܡܝ ܩܶܪܝܳܐܻܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܢ ܬܶܪܕܽܘܢ ܡܶܢ ܒܳܬܪ ܗ̇ܠܶܝܢ ܡܦ̈ܬܠܐܶ܀

26- ܘܢܶܐܦ̈ܝܳܢ ܥܣܰܪ ܢܫܺܝ̈ܢ ܠܰܚܡܟܘܢ ܒܚܰܕ ܬܰܢܽܘܪ ܗ̄ ܒܝܰܕ ܒܨܺܝܪܘܬܶܗ܀

30- ܘܰܐܚܪܶܒ ܦܰܪ̈ܟܰܝܟܘܢ ܗ̄ ܢܘܣ̈ܝ ܦܬܰܟܪ̈ܰܝܟܘܢ܀

31- ܘܰܐܨܕܶܐ ܡܰܩܕܰܫܟܘܢ ܒܰܦܬܚ ܕܠܰܕ܀

32- ܘܰܐܚܪܒܺܝܗ̇ ܐܦ ܐܢ̇ܐ ܠܐܰܪܥܐ ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ: ܒܰܕܒܰܪܒܳܨܐ ܥܠ ܩܶܛܠܐܴ ܕܣܰܝܦܐ ܡܶܬܐܰܡܪܐ܀

37- ܘܠܐ ܬܶܗܘܐ ܠܗܘܢ ܩܝܳܡܬܐ ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ ܘܬܰܘ ܡܩܰܫܝܬܐ܀

41- ܘܗܝܕܶܝܢ ܢܶܬܬܒܰܪ ܠܶܒܗܘܢ ܥܽܘܪܠܐ ܗ̄ ܠܐ ܓܙܺܝܪ ܡ̣ܢ ܚܽܘܫܒ̈ܐ ܒܺܝܫ̈ܐ܀

43- ܡܐ ܕܨܶܕܳܬ ܡܶܢܗܘܢ ܒܰܪܒܨ ܨܳܕܶܐ ܒܗ̇ܝ ܕܢܶܨܕܽܘܢ ܐܝܟ ܢܶܥܠܘܢ ܐܡ̇ܪ ܐܰܢܬ܀ ܘܨܳܕܰܬ݀ ܡ̣ܢ ܨܰܝܕܐ ܐܴܬܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ

7- ܢܶܗܘܘܢ ܕܡܰܘ̈ܗܝ ܚܰܡܫܬܰܥܣܰܪ ܡܰܬܩܠܺܝ̈ܢ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ܀

11- ܢܩܺܝܡܽܘܢܗ̇ ܠܰܒܥܺܝܪܐ ܩܕܡ ܟܗܢܐ. ܘܢܶܦܣܽܘܩ ܕܡܶܝ̈ܗ̇ ܟܗܢܐ: ܒܶܝܬ ܛܳܒܬܐ ܠܒܺܝܫܬܐ ܗ̄ ܕܡܰܝ̈ܐ ܡܶܨܥܝ̈ܶܐ܀

 

16- ܒܶܝܬ ܙܰܪܥܐ ܕܟܽܘܪ ܣܥܳܪ̈ܺܝܢ ܒܚܰܡܫܺܝܢ ܡܰܬܩ̈ܠܶܝܢ ܕܟܶܣܦܐ ܗ̄ ܟܽܘܪ ܬܠܬܺܝܢ ܡܕܰܘ̈ܬܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܘܡ̣ܢ ܩܽܘܒܪܪܐ ܐܰܘܟܝܬ ܟܰܪܝܐ ܕܚ̈ܶܛܶܐ ܐܘ ܕܰܣܥܳܪ̈ܶܐ ܒܶܐܕܪܐ ܢܣܺܝܒ ܟܽܘܢܝܶܗ. ܘܡܽܘܕܝܐ ܥܣܰܪ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܩܶܣ̈ܛܺܝܢ܀

25- ܥܶܣܪܺܝܢ ܡܥܺܝ̈ܢ ܗܳܘܐ ܡܰܬܩܠܐܴ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܶܣܪܝܢ ܠܦ̈ܛܶܐ ܗܘܶܐ ܕܝܕܪܟܡܘܢ ܗ̄ ܥܶܣܪܺܝܢ ܙܽܘ̈ܙܶܐ ܕܣܺܐܡܐ. ܕܺܝܢܪܐ ܚܰܕ ܕܕܰܗܒܐ܀

28- ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܟܠ ܚܪܡܐ ܕܡܰܚܪܶܡ ܓܰܒܪܐ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܢܳܕܪ܀

32- ܘܟܠ ܡܰܥܣܪܐ ܕܬܰܘܪ̈ܶܐ ܘܰܕܥܳܢ̈ܳܐ ܗ̄ ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܕܪܰܢ ܕܽܟܠܢܐܻܝܬ ܛܥܰܘ ܠܥܽܘܣܪܐ܀

 

 

ܫܠܡ ܣܦܪܐ ܕܟܗܢ̈ܐ