ܣܦܪܐ ܕܪܥܘܬ

ܬܘܒ ܟܬܒܝܢܢ

ܣܦܪܐ ܕܪܥܘܬ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܦܘܫܩܐ

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܪܶܝܢ ܐܢܘܢ ܢܺܝ̈ܫܝ ܡܰܟܬܒܢܽܘܬ ܬܰܫܥܺܝܬܐ ܗ̇ܕܐ. ܚܰܕ ܡ̇ܢ ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܪܽܘܫܡܐ ܕܥܺܕܰܬ ܥܰܡܡ̈ܐ ܒܪܳܥܘܬ ܗ̇ܕܐ ܥܰܡܡܝܬܐ ܡܘܐܒܝܬܐ ܕܛܥܬ݀ ܥܰܡܗ̇ ܘܒܶܝܬ ܐܰܒܘܗ̇ ܘܠܢܥܡܺܝ ܡܗܰܝܡܰܢܬܐ ܢܶܩܦܰܬ݀. ܥܰܡܟܝ ܥܰܡܝ: ܘܰܐܠܗܟܝ ܐܰܠܗܝ ܐܶܡܪܰܬ݀. ܘܐܚܪܢܐ: ܫܽܘܪܪ ܫܰܪ̈ܒܬܐ: ܫܰܪ̈ܒܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܡ̣ܢ ܦܪܨ ܓܝܪ ܒܪ ܝ̣ܗܘܕܐ ܡܫܰܪܐ ܒܗ̇ ܝܽܘܒܠܐ ܘܰܒܕܰܘܝܕ ܡܫܰܠܡ. ܘܥܽܘܒܪ ܕܗܪܟܐ: ܗܽܘܝܘ ܥܘܒܺܝܕ ܕܰܒܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܘܐܢܫܝ̈ܢ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܰܟܬܒܗ̇ ܠܰܡܚܰܘܝܘ ܠܐܰܒܗ̈ܘܗܝ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ: ܕܰܫܠܶܝܡܘܢ ܠܰܡܚܰܘܳܝܘ ܕܠܰܘ ܕܺܝܠܗ ܒܰܠܚܘܕ ܗܘܳܬ ܠܗ ܐܶܡܐ ܥܰܡܡܝܬܐ ܚܺܝܬܝܬܐ: ܐܠܐ ܘܕܩܰܕܡܝ̈ܐ܀

 

ܦܘܫܩܐ

ܘܰܗܘܐ ܒܝܰܘܡ̈ܝ ܕܰܝܢ̈ܐ ܗ̄ ܒܰܫܢܰܬ ܚܰܡܫ ܕܫܶܡܫܽܘܢ ܢܙܺܝܪܐ: ܢܰܣܒܗ̇ ܒܳܥܙ ܠܪܥܘܬ ܗ̇ܕܐ ܕܡ̣ܢ ܡܘܐܒܝ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܠܽܘܛ ܘܐܘܠܶܕ ܡ̣ܢܗ̇ ܠܥܽܘܒܝܕ ܩܰܫܺܝܫܗ ܕܕܰܘܺܝܕ܀ ܡܰܠܝܘܢ ܘܟܰܠܝܘܢ

 

ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܟܽܘܦ ܘܰܫܠܳܝ ܠܳܡܰܕ܀ ܥܰܪܦܐ ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ ܘܪܽܘܟܟ ܦܶܐ܀ ܗܐ ܝ̣ܡܰܒܬܟܝ ܒܰܚܒܨ ܝܽܘܕ ܘܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܘܠܢܥܡܺܝ ܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܓܰܒܪܐ ܚܰܕ ܡܘܕܰܥܬܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܕܳܠܰܕ ܡܩܰܫܰܝܬܐ ܘܪܽܘܟܟ ܬܰܘ. ܗ̄ ܡ̣ܢ ܝ̣ܕܥܬܐ܀ ܘܠܩܽܘܛ ܠܩܳܛܐ ܒܰܙܩܦ ܩܽܘܦ܀

ܒܪܰܬܝ: ܠܐ ܫܡܺܝܥ ܠܶܟܝ ܒܡܰܬܠܐ: ܕܰܒܚܰܩܠܐ ܕܠܐ ܕܺܝܠܶܟܝ ܠܐ ܬܶܠܩܘܛ. ܗܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܥܳܕܠ ܠܗ̇ ܕܰܒܦܰܪܗܣܝܰܐ ܥܶܠܰܬ݀ ܕܬܠܩܘܛ ܩܕܳܡ ܕܢܰܦܣ ܠܗ̇܀

ܡܛܠܗܢܐ ܩܰܘܺܝ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܶܐܫܟܚܬܝ ܪ̈ܰܚܡܐ ܒܥܰܝ̈ܢܝ܀ ܘܒܘܬܝ ܬܢܳܢ ܥܡ ܛܠܳܝ̈ܬܝ ܒܰܙܩܦ ܠܳܡܰܕ. ܗ̄ ܥܡ ܒܢ̈ܬܝ܀

ܫܚܬܝܬܐ ܗ̄ ܩܰܡܚܐ ܕܰܣܥܪ̈ܐ ܕܰܚܠܺܝܛ ܒܕܶܒܫܐ ܘܫܽܘܡܢܐ܀ ܘܚܰܒܛܬ݀ ܐܢܘܢ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ ܘܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ. ܗ̄ ܕܩܩܬ݀܀ ܕܠܐ ܐܰܥܒܪ ܚܶܣܕܶܗ ܗ̄ ܪ̈ܚܡܘܗܝ܀ ܕܕܒܰܩܝ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ܀ ܕܕܒܶܩܬܝ ܒܰܪܒܨ ܒܶܝܬ܀ ܘܗܐ ܒܳܥܐ ܡܚܟܽܘܡܬܢ ܗܽܘ ܒܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ ܘܪܽܘܟܟ ܬܰܘ. ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܚܳܟܡܝܢ ܠܢ ܐܰܘܟܝܬ ܡ̣ܢ ܫܰܪܒܬܶܗ ܕܐܠܺܝܡܠܟ ܒܥܠܝ܀ ܘܐܕܪܐ ܕܰܣܥܳܪ̈ܐ ܟܳܫܐ ܗ̄ ܡܩܰܘܛܐ܀ ܘܬܩܪܒܺܝܢ ܘܬܕܡܟܺܝܢ ܠܘܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܗ̄ ܠܘ ܕܰܬܙܰܢܐ ܡܰܠܦܐ ܠܗ̇ ܐܠܐ ܡܶܬܛܰܟܢܐ ܕܰܟܒܰܪ ܢܡܘܣܐܝܬ ܢܶܣܒܝܗ̇. ܘܝܺܕܺܝܥܐ ܗ̇ܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܥܶܠܰܬ݀ ܠܘܬܗ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̇: ܒܪܰܡ ܐܝܬ ܗܽܘ ܐܚܪܺܢܐ ܕܗ̣ܘ ܩܪܺܝܒ ܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܢܝ܀

ܘܰܒܡܰܚܠܳܝܐ ܕܫܶܢܬܐ ܗ̄ ܒܫܶܢܬܐ ܥܰܡܺܝܩܬܐ܀ ܐܠܐ ܟܰܣܐ ܠܐܰܡܬܟ ܒܟܶܢܦܐ ܕܡܪܛܘܛܟ ܗ̄ ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ ܒܕܺܝܠܟ: ܙܳܕܩܐ ܕܰܬܩܺܝܡ ܙܰܪܥܐ ܠܐܚܝܳܢܟ܀

ܕܐܛܐܒܬܝ ܚܶܣܕܟܝ ܐܚܪܝܐ ܛܳܒ ܡ̣ܢ ܩܰܕܡܝܐ ܗ̄ ܕܟܠܟܝ ܠܝ̣ ܨܒܝܬܝ ܕܬܗܘܶܝܢ܀

ܕܠܐ ܐܶܙܰܠܬܝ ܒܬܪ ܥܠܰܝܡ̈ܐ ܗ̄ ܒܰܕܥܠܰܝܡܬܐ ܐܰܢܬܝ ܘܟܠ ܥܘܦܐ ܠܥܘܦܗ ܢܳܩܶܦ܀ ܐܠܐ ܐܢܬܝ ܙܟܝܬܝ ܠܰܟܝܢܐ ܕܬܩܺܝܡܺܝܢ ܢܳܡܘܣܐ܀

ܡܛܠ ܚܰܣܺܝܪܘܬ ܗܰܝܡܢܘܬܝ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܐܢ݂ܐ ܕܶܐܫܰܡܠܐ ܦܽܘܩܕܳܢ ܢܳܡܘܣܐ܀

ܫܳܪܐ ܓܰܒܪܐ ܡܣܳܐܢܶܗ ܘܝܳܗܒ ܠܚܰܒܪܗ ܗ̄ ܒܐܘܪܝܬܐ ܦܰܫܩܗܿ ܠܗܕܐ܀ ܕܢܶܥܒܕ ܡܪܝܐ ܐܰܢܬܬܐ ܗ̇ܕܐ ܩܕܡܰܝ̈ܟ ܐܝܟ ܪܚܺܝܠ ܘܐܝܟ ܠܶܝܰܐ: ܗ̇ܠܶܝܢ ܕܗܶܢܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܢ̈ܝ ܒܰܝܬܐ ܠܺܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܚܙܺܝ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܒܽܘܪ̈ܟܬܐ ܐܶܬܒܪܰܟ ܙܰܪܥܐ ܗ̇ܘ ܩܰܕܝܫܐ ܕܕܰܘܝܕ܀ ܘܥܒܕ ܚܰܝ̈ܠܐ ܒܐܦܰܪܬܐ ܗ̄ ܐܰܠܗܐ ܕܥܰܡ ܕܒܶܝܬ ܝ̣ܗܘܕܐ܀

 

ܫܠܡ

ܟܬܒܐ ܕܪܥܘܬ