ܣܦܪܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ

ܥܠ ܚܝܠܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ

ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ

ܣܦܪܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ

 

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

1- ܘܡ̣ܢ ܒܬܰܪ ܕܡܺܝܬ ܡܽܘܫܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܘܰܗܘܐ ܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܫܽܘܡܠܝܗ ܕܡܽܘܫܐ ܥܰܒܕܗ ܕܡܪܝܐ. ܘܐܘ ܕܰܒܪܺܝܫ ܟܬܳܒܐ ܗܳܢܐ ܡܫܰܪܪܐ ܕܗ̣ܘ ܝܶܫܘܥ ܒܰܪܢܘܢ ܟܕ ܫܰܠܡ ܡ̈ܠܐܷ ܕܥܽܘܢܕܳܢܗ ܘܥܽܘܦܝܶܗ ܕܡܽܘܫܐ ܐܰܟܬܒܶܗ ܠܰܟܬܳܒܐ ܗܳܢܐ܀

2- ܡܘܫܶܐ ܥܰܒܕܝ̱ ܡܺܝܬ: ܩܽܘܡ ܥܒܰܪ ܝܽܘܪܕܢܢ ܗܢܐ: ܗ̄ ܡܽܘܫܐ ܡܺܝܬ ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܠܡܰܥܳܠܽܘ ܠܥܰܡܐ ܗܳܢܐ ܠܐܱܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ ܒܰܕܐܦܠܐܴ ܢܳܡܘܣܐ ܘܰܢܒ̈ܝܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܠܰܡܕܰܪܫܘ ܐܽܘܪܚܐ ܠܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܝܐ. ܒܳܟ ܓܶܝܪ ܕܛܽܘܦܣܐ ܐܰܚܺܝܕ ܐܢ̱ܬ ܕܡܳܪܝܐ ܝܶܫܘܥ ܥܳܐܠܝܢ. ܟܕ ܥܳܒܪܺܝܢ ܝܽܘܪܕܢܢ: ܐ̱ܪܳܙ ܡܰܥܡܘܕܺܝܬܐ܀ ܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܫܳܠܡܺܝܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܘܢ ܕܐܡܘܪ̈ܝܐ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܡ̣ܢ ܣܳܟܶܗ܀ ܘܝܽܘܪܕܢܢ ܡ̣ܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܥܰܝ̈ܢܬܐ ܗ̇ܘܐ: ܡ̣ܢ ܝܽܘܪ ܘܡ̣ܢ ܕܢܳܢ. ܘܡ̣ܢ ܠܽܘܙ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܕܳܢ ܡܫܰܪܐ܀

5- ܠܐ ܐܰܪܦܶܝܟ ܒܰܪܒܨ ܦܶܐ ܘܠܐ ܐܶܫܒܩܟ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀

11- ܛܰܝܒܘ ܠܟܘܢ ܙܘ̈ܳܕܶܐ. ܡܛܠ ܕܡܶܟܐ ܠܰܬܠܬܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܥܳܒܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܝܽܘܪܕܢܢ ܗܢܐ ܗ̄ ܡܰܢܢܐ ܓܝܪ ܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘܐ ܕܢܶܬܦܣܶܩ ܡܶܢܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

1- ܘܶܐܙܰܠܘ ܘܥܰܠܘ ܠܘܬ ܐܰܢ̱ܬܬܐ ܙܳܢܺܝܬܐ. ܕܰܫܡܗ̇ ܪܳܚܳܒ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܥܰܡ̈ܡܐ ܛܰܡ̈ܐܐ ܕܡܶܫܬܘܶܝܢ ܠܦܽܘܪܩܢܐ. ܘܰܕܢܣܒܪܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܰܬܪܐ ܕܠܰܡܙܰܢܳܝܘ ܘܠܰܘ ܠܡܶܓܰܫ ܐܶܬܘ܀

6- ܘܛܰܫܝܰܬ݀ ܐܶܢܘܢ ܒܶܝܬ ܟܰܪ̈ܣܒܳܢܶܐ ܕܟܶܬܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܶܝܬ ܩܢܝ̈ܐ ܕܟܶܬܢܐ܀

17- ܡܚܰܣܝܢܢ ܡܢ ܡܘܡܳܬܐ ܗܳܕܐ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܐ̱ܚܪܝܬܐ ܚܕܢܐܝܬ.

18- ܚܽܘܛܐ ܕܶܝܢ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬܐ ܩܛܽܘܪܝ ܒܟܰܘܬܐ ܕܰܐܚܶܬܬܺܝܢ ܡܢܗ̇ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܗ̇ܝ ܕܚܰܛܝ̈ܐ ܕܬܳܝܒܺܝܢ ܡܶܬܦܰܪܩܺܝܢ. ܣܽܘܡܳܩܽܘܬܐ ܓܝܪ ܐܳܬܐ ܗ̣ܝ ܕܟܽܘܡ̈ܘ ܡܚܰܬܚ̈ܬܰܝ ܚܛܳܗܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

4- ܘܢܶܗܘܐ ܪܰܚܺܝܩ ܒܰܝܢܰܝܟܘܢ ܘܰܠܩܺܒܽܘܬܐ ܐܝܟ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܐܰܡܝ̈ܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܠܐܺܝܩܪܗ̇ ܒܗ̇ ܓܝܪ ܗܘ̈ܝ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܢܳܡܘܣܐ ܘܫܰܒܛܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܘܩܶܣܛܳܐ ܕܡܰܢܳܢܐ. ܘܟܳܗ̈ܢܐ ܘܠܶܘܝ̈ܐ ܛܳܥܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ̇ ܥܠ ܟܰܬܦ̈ܬܗܘܢ ܒܽܐܘܪܚܐ܀

13- ܘܡܐ ܕܶܐܬܬܢ̈ܝ̣ܚܝ ܦܰܣ̈ܬܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܝܗܘܢ ܕܟܳܗ̈ܢܐ܀ ܒܡܰܝ̈ܐ ܕܝܽܘܪܕܢܢ: ܡܰܝ̈ܐ ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܡ̣ܢ ܠܥܶܠ: ܢܩܽܘܡܘܢ ܐܝܟ ܕܒܙܩܐ ܚܕܐ ܠܣܛܪܐ ܚܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܩܽܘܡܘܢ ܟܳܫܺܝܬܐ܀

15- ܐܶܨܛܰܒܰܥ̈ܝ ܒܰܦܬܚ ܛܶܝܬ ܘܒܶܝܬ ܒܰܣܦܳܪ̈ܰܝ ܡܰܝ̈ܐ܀

16- ܐܰܪܚܶܩܘ ܛܳܒ ܡ̣ܢ ܐܳܪܡ ܩܪܺܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܐܕܳܡܐ ܒܕܳܠܰܕ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܡ̣ܢ ܐܰܕܘܡ܀ ܓܡܰܪܘ ܘܶܐܬܦܠܶܓܘ ܒܰܪܒܨ ܠܳܡܰܕ܀ ܥܰܡܐ ܕܝܢ ܥܒܰܪܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܺܝܪܺܝܚܽܘ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܡܰܥܡܽܘܕܝܬܐ ܕܗܳܪ ܬܰܡܢ ܢܳܦܩܳܐ ܠܰܥܒܳܕܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

3- ܛܰܝܒܘ ܬܰܪܬܰܥܶܣܪ̈ܐ ܟܺܐܦܝ̈ܢ. ܘܐܰܥܒܰܪܘ ܐܶܢܝܢ ܥܰܡܟܘܢ ܗ̄ ܒܓܠܓܠܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ̈ܝ. ܠܥܽܘܗܕܳܢ ܗ̇ܝ ܕܶܐܬܦܠܶܓܘ ܠܗܘܢ ܡܰܝ̈ܐ ܕܝܽܘܪܕܢܢ. ܡܽܘܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܣܥܰܪ ܗ̇ܕܐ ܕܟܕ ܥܒܰܪܘ ܝܰܡܐ ܕܣܽܘܦ. ܒܥܶܠܰܬ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܡܶܚܕܳܐ ܡܰܥܶܠ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܠܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ܀

18- ܣܡܰܟ̈ܝ ܦܰܣ̈ܳܬܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܝܗܘܢ ܕܟܳܗ̈ܢܐ ܒܝܰܒܫܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܦܶܐ ܘܙܰܩܦ ܣܶܡܟܰܬ ܘܬܰܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

2- ܥܒܶܕ ܠܟ ܣܰܦܣܺܝܪܐ ܕܛܰܪܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܰܟܺܝ̈ܢܶܐ ܫܽܘܥܢܝ̈ܬܐ܀ ܘܗܦܽܘܟ ܓܙܽܘܪ ܐܶܢܘܢ ܬܶܢܝܢܽܘܬ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܠܕܳܪܐ ܬܶܢܝܳܢܐ ܕܠܐ ܐܶܬܓܙܰܪܘ ܒܡܰܕܒܪܐ ܦܳܩܕ ܕܢܶܓܙܽܘܪ ܘܠܰܘ ܠܗܳܢܘܢ ܕܰܓܙܺܝܪܺܝܢ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ܀

9- ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܝܶܫܘܥ: ܝܰܘܡܢܐ ܐܥܒܪܶܬ ܚܶܣܕܐ ܕܡܶܨܪ̈ܝܐ ܡܶܢܟܘܢ ܗ̄ ܕܐܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܕܰܢܦܰܩܬܘܢ ܡ̣ܢ ܠܘܬܰܢ: ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚܬܘܢ ܠܡܺܐܪܰܬ ܐܰܪܥܐ܀

12- ܘܐܶܫܬܩܠ ܡܰܢܢܳܐ ܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܝܰܘܡܐ: ܟܕ ܐܶܟܠܘ ܡ̣ܢ ܥܒܽܘܪܐ ܕܰܐܪܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܐܘܦܺܝ ܡܰܢܢܳܐ ܗ̄ ܡܰܢܢܳܐ ܚܠܳܦ ܚ̈ܶܛܶܐ ܡܛܰܝܒ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܐܰܠܗܐ. ܘܟܕ ܐܶܫܬܟܰܚ̈ܝ ܚ̈ܛܶܐ: ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܡܰܢܢܳܐ܀ ܘܐܶܟܰܠܘ ܡ̣ܢ ܥ̈ܠܠܬܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܕܰܟܢܰܥܰܢ ܒܫܰܢ̱ܬܐ ܗ̇ܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܛܰܦܘ ܕܝܢ ܦܺܐܪ̈ܐ ܕܰܐܬܪܳܐ ܕܦܽܘܢܺܝܩܺܝ ܒܗ̇ ܒܫܰܢ̱ܬܐ ܗ̇ܝ܀

10- ܘܰܫܪܰܘ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܐܝܠ ܒܓܠܓܠܐ. ܘܰܥܒܰܕܘ ܦܶܨܚܳܐ ܒܰܐܪܒܰܥܶܣܪ̈ܐ ܒܝܰܪܚܐ ܩܰܕܡܝܐ ܒܪܰܡܫܐ ܒܰܦܩܰܥܬܐ ܕܐܺܝܪܺܝܚܽܘ ܗ̄ ܛܰܝܶܒܘ ܕܰܒܚܰܡܫܰܥܶܣܪ̈ܐ ܢܶܐܟܠܽܘܢܝܗܝ. ܘܚܙܺܝ ܠܰܒܛܺܝܠܘܬܐ ܐܰܠܗܝܬܐ ܕܰܥܠܰܝܗܘܢ: ܕܰܒܢ̈ܝ ܫܟܝ݂ܡ ܕܰܒܦܰܪܙܠܐܴ ܐܶܬܓܙܰܪܘ. ܢܽܘܓܪܳܐ ܦܳܫܘ ܟܕ ܚܣܶܢܘ ܟܺܐܒܝ̈ܗܘܢ. ܘܗܳܢܘܢ ܕܰܒܛܪܢܐ ܩܰܗܝܐ ܐܶܬܓܙܪܘ ܘܒܰܥܓܠ ܐܶܬܐܰܣܝܘ. ܒܰܥܣܰܪܬܐ ܓܝܪ ܥܒܰܪܘ ܝܽܘܪܕܢܢ ܘܒܰܚܕܥܶܣܪ̈ܐ ܐܶܬܓܙܪܘ ܘܒܰܬܠܳܬ ܥܶܣܪ̈ܐ ܐܶܬܚܠܡܘ ܘܒܰܐܪܒܰܥܶܣܪ̈ܐ ܥܒܰܕܘ ܦܶܨܚܐ܀

11- ܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ ܘܩܶܠܝ̈ܳܬܳܐ ܐܶܟܠܘ ܒܰܪܒܳܨ ܩܽܘܦ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܰܛܺܝܪ̈ܐ ܘܚ̈ܰܕܬܬܐ܀

13- ܘܰܚܙܐ ܓܰܒܪܐ ܚܰܕ ܩܳܐܡ ܠܩܽܘܒܠܗ: ܘܣܰܝܦܶܗ ܫܡܺܝܛ ܗ̄ ܡܺܝܟܐܝܠ ܡܰܠܐܟܐ ܡܕܰܒܪܢܗ ܕܥܰܡܐ܀

15- ܘܐܡ̣ܪ ܪܰܒ ܚܰܝܠܰܘ̈ܬܗ ܕܡܳܪܝܐ ܠܝܶܫܘܥ: ܫܪܺܝ ܡܣܳܐܢܰܝ̈ܟ ܡ̣ܢ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ: ܡܛܠ ܕܕܽܘܟܬܐ ܕܩܳܐܷܡ ܐܢ̱ܬ ܒܗ̇: ܩܰܕܝܫܐ ܗ̣ܝ ܗ̄ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܠܡܽܘܫܐ ܦܰܩܕ: ܐܦ ܠܗ ܦܿܩܕ ܕܢܶܕܰܥ ܕܗܽܘܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ܀ ܘܠܰܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܐ̱ܚܪܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

2- ܘܶܐܬܟܰܪܟܽܘܗ̇ ܠܡܰܕܝܢ̱ܬܐ ܙܒܰܢ̱ܬܐ ܚܕܳܐ ܗ̄ ܠܐܻܝܪܺܝܚܘ. ܒܝܰܘܡܐ ܚܰܕ. ܗܟܰܢܐ ܥܒܰܕܘ ܫܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܗ̄ ܟܒܰܪ ܝܳܗܒܺܝܢ ܐܺܝܕܐ ܘܠܳܐ ܐܒܕܺܝܢ܀

3- ܘܰܠܝܰܘܡܐ ܕܫܰܒܥܐ: ܐܶܬܟܰܪܟܽܘܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܗ̄ ܗܳܪܟܐ ܡܶܫܬܰܪܝܐ ܫܰܒܬܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܐ ܐܠܰܗܝܐ܀

4- ܢܶܩܥܽܘܢ ܟܠܗ ܥܰܡܐ ܩܥܳܬܐ ܪܰܒܬܐ: ܘܢܶܦܶܠ ܫܽܘܪܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܝܰܘܡܢܐ ܡܽܘܓ̈ܠܝܶܐ ܟܕ ܟܳܒܫܺܝܢ ܡܕܺܝ̈ܢܬܐ܀

6- ܘܐܬܟܰܪܟܘ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܒܰܦܬܚ ܟܽܘܦ ܘܰܫܠܳܝ ܪܺܝܫ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܽܘܦ܀

13- ܗܟܰܢܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܫܬܳܬܝ̈ܗܘܢ ܝܰܘܡ̈ܬܐ. ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܰܘ܀

17- ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܝܢ ܗܘܰܝܬܘܢ ܙܗܺܝܪܺܝܢ ܡ̣ܢ ܚܶܪܡܐ ܕܠܐ ܬܶܛܰܫܘܢ ܡ̣ܢ ܚܶܪܡܐ ܗ̄ ܐܻܝܪܺܝܚܽܘ ܗܘܳܬ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܕܰܟܒܰܫܘ. ܘܥܰܠܗܕܐ ܠܡܳܪܝܐ ܢܕܰܪܘ ܒܶܙܬܗ̇܀

21- ܐܝܟܰܢܐ ܕܺܝܡܺܝܬܘܢ ܠܗ̇ ܒܰܚܒܨ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

25- ܘܝ̣ܡܐ ܝܶܫܘܥ ܒܙܰܒܢܐ ܗ̇ܘ ܘܐܡ̣ܪ: ܠܺܝܛ ܗ̣ܘ ܓܰܒܪܐ ܩܕܡ ܡܳܪܝܐ: ܕܰܢܩܽܘܡ ܘܢܶܒܢܝܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܗܳܕܐ ܐܻܝܪܺܝܚܽܘ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܫܰܒܥܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܝܰܗܒ ܠܗ̇ ܐܠܗܐ ܐܰܬܪܐ ܠܰܬܝܒܘܬܐ ܘܠܐ ܬܳܒܰܬ݀܀ ܒܒܽܘܟܪܶܗ ܢܶܒܢܝܗ̇܆ ܘܒܰܙܥܽܘܪܗ ܢܩܺܝܡ ܬܰܪ̈ܥܝܗ̇ ܗ̄ ܐܳܚܒ ܡܰܠܟܐ ܥܰܘܠܐ ܟܕ ܐܰܡܪܰܚ ܘܒܬܰܪܟܶܢ ܣܳܡ ܫܶܬܶܐܣ̈ܝܗ̇: ܡܺܝܬ ܐܰܒܺܝܪܡ ܒܽܘܟܪܶܗ. ܘܟܕ ܐܰܩܺܝܡ ܬܰܪ̈ܥܝܗ̇: ܡܺܝܬ ܣܳܒܘܬ ܒܪܶܗ ܙܥܽܘܪܐ܀ ܘܰܒܝܰܘܢܝܐ: ܗܳܢܐ ܦܽܘܫܩܐ ܒܓܽܘܫܡܐ ܡܰܠܘܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

1- ܘܰܢܣܰܒ ܥܳܟܳܪ ܒܰܪ ܟܰܪܡܺܝ ܒܰܪ ܙܰܒܕܺܝ ܒܰܪ ܙܳܪܳܚ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܕܺܝܗܘܕܐ ܗ̄ ܓܢܰܒ ܡ̣ܢ ܒܶܙܬܐ܀

7- ܘܐܡ̣ܪ ܝܶܫܘܥ: ܐܘܢ ܡܳܪܝܐ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܐܳܘ ܡܳܪܝܐ: ܠܡܳܢܐ ܐܰܥܒܰܪܬܝܗܝ ܠܥܰܡܐ ܗܢܐ ܝܽܘܪܕܢܢ ܗ̄ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܥܰܡܐ: ܡܪܝܐ ܙܳܟܘܬܗܘܢ: ܐܡ̇ܪ ܗܠܶܝܢ ܘܠܰܘ ܟܕ ܪܳܫܶܐ: ܚܳܣ܀

13- ܗܟܰܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܺܝܣܪܐܝܠ: ܚܶܪܡܐ ܒܓܰܘܟ ܝܺܣܪܐܝܠ: ܬܘܒ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢ̱ܬ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕܳܡ ܒܥܶܠܕܒܒ̈ܰܝܟ: ܥܕܰܡܐ ܕܬܰܦܩܽܘܢ ܚܶܪܡܐ ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ܀

14- ܘܫܰܒܛܳܐ ܕܢܐܚܕܺܝܘܗܝ ܡܪܝܐ: ܢܶܬܩܰܪܒ ܠܫܰܪ̈ܒܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܫܰܒ̈ܛܺܝܢ ܫܰܒܛܐ ܡܦܰܪܣܐ ܘܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܫܰܪ̈ܒܢ ܘܡ̣ܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܐ ܒ̈ܳܬܰܝܢ ܘܰܠܚܰܪܬܐ ܡ̣ܢ ܒܰܝܬܐ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ: ܕܰܟܒܰܪ ܢܶܬܬܘܐ ܥܳܟܪ ܘܢܰܪܡܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܓܢܰܒ ܘܠܐ ܢܺܐܩܰܕ܀

21- ܚܙܺܝܬ ܒܒܙܬܐ: ܐܳܡܶܠܐܴ ܚܕܳܐ ܒܳܒܠܳܝܬܐ ܘܫܰܦܺܝܪܐ ܗܘܳܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܰܚܬܐ ܡܦܬܟܐ ܚܰܕ ܫܰܦܺܝܪܐ܀ ܐܰܩܽܘܠܐܱܣ: ܐܶܣܛܠܐܴ ܒܳܒܠܝܬܐ ܚܕܳܐ ܫܰܦܺܝܪܬܐ܀ ܘܡܰܐܬܝܢ ܡܰܬܩ̈ܠܺܝܢ ܕܣܺܐܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܝܕܪܟܡܐ܀ ܐܰܩܽܘܠܐܱܣ: ܣܺܝܩ̈ܠܘ܀ ܘܠܶܫܢܐ ܚܰܕ ܕܕܰܗܒܐ ܕܬܳܩܠ ܚܰܡܫܺܝܢ ܡܰܬܩܠܺܝ̈ܢ܀ ܐܰܩܘܠܐܱܣ: ܐܣܬܝܪ̈ܝܢ܀

25- ܠܡܢܐ ܕܠܰܚܬܳܢܝ: ܢܕܰܠܚܳܟ ܡܪܝܐ ܒܝܰܘܡܐ ܗܳܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܢܐ ܥܛܰܝܬܳܢ: ܢܶܥܛܝܟ ܡܪܝܐ܀ ܘܐܰܘܩܶܕܘ ܐܶܢܘܢ ܒܢܽܘܪܐ ܗ̄ ܠܗ ܘܰܠܗܳܠܝܢ ܕܺܝܠܗ ܕܝܰܬܺܝܪ ܕܚܺܝܠ ܢܗܶܐ ܕܺܝܢܐ܀

ܘܐܣܬܪܩܘ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܗ̄ ܐܶܬܪܚܩܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

3- ܘܥܳܡܘܪ̈ܶܐ ܕܓܒܥܘܢ: ܫܡܰܥܘ ܡܶܕܡ ܕܰܥܒܰܕ ܝܶܫܘܥ ܠܥܳܝ ܘܠܐܻܝܪܺܝܚܘ ܘܥܒܰܕܘ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܒܰܥܪܺܝܡܘܬܐ ܗ̄ ܪܳܚܡ ܬܰܝܒ̈ܐ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܠܐ ܓܠܐܴ ܦܽܘܪܣܰܝܗܘܢ ܠܝܶܫܘܥ܀

4- ܘܐܰܪܡܺܝܘ ܣܰܩ̈ܐ ܒܠܝ̈ܐ ܥܠ ܚܡܪܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܟܰܬܦ̈ܬܗܘܢ܀ ܘܙܶܩ̈ܐ ܕܚܰܡܪܐ ܕܰܒܠܳܝ̈ܢ ܘܡܒܙ̈ܥܢ ܘܡܨܪܪ̈ܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܨܪܝܐ܀

5- ܘܰܡܣ̈ܐܢܶܐ ܕܰܒܠܴܝ̈ܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܣܕܠܝ̈ܗܘܢ ܟܕ ܒܠܝ̈ܢ ܛܰܪ̈ܡܺܝܣܝܬܐ ܣܐܻܝܢܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܚܒܨ ܡܺܝܡ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܰܢܘ: ܒܰܙܩܦܐ. ܗ̄ ܓܠܕ̈ܐ ܦܛܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܐ ܦܠܺܝܚܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܟܣ̈ܣܐ ܒܪ̈ܶܓܠܰܝܗܘܢ܀ ܘܠܰܚܡܐ ܕܙܘܳܕܝ̈ܗܘܢ ܝܰܒܫܘ ܘܗܘܳܐ ܠܗ ܦܰܓܽܘܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝܰܒܺܝܫܐ ܘܒܪܺܝܡܐ ܗ̄ ܗܳܕܐ ܟܠܗ̇ ܥܒܰܕܘ ܓܒܥܽܘܢܝ̈ܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܢܶܬܚܰܢܢܽܘܢ ܐܝܟ ܗܳܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܐܰܬܪܐ ܪܰܚܺܝܩܐ ܐܶܬܰܘ ܠܡܶܒܥܐ ܝܰܡܺܝܢܐ܀

14- ܘܢܣܒܘ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܗܠܶܝܢ ܡ̣ܢ ܙܘܳܕܰܝ̈ܗܘܢ ܘܐܶܙܠܘ ܗ̄ ܕܳܫܢ̈ܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܝܺܣܪܐܝܠ ܢܣܰܒܘ ܙܘ̈ܳܕܝ ܓܰܒܥܘ̈ܢܝܶܐ. ܐܰܟܡܰܢ ܕܩܒܶܠܘ ܐܢܘܢ. ܘܗܳܝ ܕܶܐܙܰܠܘ ܠܰܝܬ ܠܗ̇ ܣܽܘܟܳܠܐ ܗܪܟܐ ܐܦܠܐ ܒܝܰܘܢܝܐ: ܫܟܺܝܚܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܠܐ ܫܶܐܠܘ ܒܰܪܒܨ ܫܺܝܢ. ܗ̄ ܕܳܫ̈ܢܐ ܝܺܣܰܪ̈ܠܝܐ ܘܥܠܗܝ ܐܶܬܚܰܦܝ ܡܶܢܗܘܢ ܛܶܟܢܐ܀

15- ܘܺܝܡܰܘ ܠܗܘܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

17- ܘܰܫܡܗ̈ܐ ܕܩܽܘܪ̈ܝܗܘܢ: ܓܶܒܥܽܘܢ. ܘܰܟܦܺܝܪܳܐ. ܘܥܺܝܪܽܘܬ ܘܩܽܘܪܝܰܬ ܢܰܥܪܺܝܢ܀

18- ܘܠܐ ܩܰܛܠܘ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܐܶܢܘܢ܀

19- ܚܢܰܢ ܝܺܡܺܝܢ ܠܗܘܢ ܒܰܚܒܨ ܡܺܝܡ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚܐ܀

21- ܘܐܡܪܺܝܢ ܪܰܘܪ̈ܒܢܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܐܝܠ: ܢܚܽܘܢ: ܘܢܶܗܘܘܢ ܠܳܩܛܺܝܢ ܩܰܝ̈ܣܐ ܘܡܳܠܝܢ ܡܰܝ̈ܐ ܠܟܠܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܐ܀

23- ܡܶܟܺܝܠ ܬܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝܛܺܝܢ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܗܳܢܘܢ ܕܪܳܛܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܪܳܝܒܺܝܢ ܠܳܛ ܐܢܘܢ ܒܦܽܘܡܐ ܘܠܰܘ ܡ̣ܢ ܠܶܒܐ܀ ܘܠܐ ܢܶܥܢܰܕ ܡܶܢܟܘܢ ܓܰܒܪܐ ܠܩܶܛ ܩܰܝ̈ܣܐ ܘܡܳܠܐ ܡܰܝ̈ܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܺܝ ܘܠܐܰܠܗܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܐ

3- ܘܫܰܕܰܪ ܐܰܕܽܘܢܺܝܨܕܶܩ ܡܰܠܟܐ ܕܐܘܪܫܠܶܡ ܠܘܬ ܗܽܘܗܳܡ ܡܰܠܟܐ ܕܚܶܒܪܽܘܢ ܘܠܘܬ ܒܪܐܢ ܡܰܠܟܐ ܕܝܰܪܡܽܘܬ ܘܠܘܬ ܢܳܦܺܝܠ ܡܰܠܟܐ ܕܰܠܟܺܝܫ ܘܠܘܬ ܕܳܒܺܝܪ ܡܰܠܟܐ ܕܥܶܓܠܽܘܢ܀ ܘܫܰܪܟܐ܀

6- ܠܐ ܬܰܪܫܠ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ ܡ̣ܢ ܥܒ݂̈ܕܰܝܟ܀

10- ܘܚܪܒܘ ܐܶܢܘܢ ܥܕܰܡܐ ܠܥܳܟܳܪ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܡܳܩܳܪ܀

12- ܫܶܡܫܐ ܒܓܶܒܥܽܘܢ ܟܰܬܪ܀ ܘܐܢ̱ܬ ܣܰܗܪܐ ܒܰܦܩܰܥܬܐ ܕܰܐܝܠܽܘܢ ܗ̄ ܠܩܽܘܦܚ ܗܳܢܘܢ ܕܰܐܠܗ̈ܐ ܣܒܪܺܝܢ ܐܢܘܢ܀

13- ܘܗܳܐ ܟܬܺܝܒ ܒܣܶܦܪܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܬܐ ܗ̄ ܒܗ ܒܰܟܬܒܐ ܗܳܢܐ ܕܢܶܨܚܢ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܗܳܕܐ ܟܬܺܝܒܐ ܒܰܟܬܒܶܗ ܕܬܪܝܨܐ܀ ܘܰܗܘܐ ܐܝܟ ܝܰܘܡܐ ܫܰܠܡܐ ܗ̄ ܠܐ ܐܶܬܬܰܘ̈ܣܰܦܝ ܫܳܥ̈ܘܗܝ: ܐܠܐ ܝܺܪ̈ܒܝ܀

20- ܘܟܕ ܓܰܡܪ ܝܶܫܘܥ ܒܰܦܬܚ ܓܳܡܰܠ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܐܝܠ ܠܡܶܚܪܒ ܐܢܘܢ ܚܪܒܐ ܪܰܒܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܦܰܣܳܩܽܘ ܐܢܘܢ ܒܦܽܘܣܳܩܐ ܪܰܒܐ܀ ܥܕܰܡܐ ܕܓܡܰܪܘ: ܒܰܫܠܝ ܓܳܡܰܠ܀ ܘܐܥܶܠܘ ܠܗ̇ܢܘܢ ܡܰܪ̈ܺܝܕܐ ܕܓܶܒܥܘܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ. ܗ̄ ܕܰܡܪܰܕܘ ܥܠ ܡܰܠܟܰܝ̈ܗܘܢ ܘܰܢܩܦܘ ܠܺܝܣܪܐܝܠ܀

26- ܘܒܳܬܪ ܗܝܕܶܝܢ ܩܰܛܠ ܐܢܘܢ ܝܶܫܘܥ ܘܰܙܩܰܦ ܐܢܘܢ ܥܠ ܚܰܡܫܐ ܩܰܝ̈ܣܺܝܢ ܗ̄ ܒܳܬܪ ܕܣܳܡܘ ܫܰܠܺܝ̈ܛܢܐ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܘܢ ܥܠ ܨܰܘܪ̈ܶܐ ܕܚܡ̈ܫܳܬܝܗܘܢ ܡܰܠܟ̈ܐ ܗܳܢܘܢ܀

33- ܗܝܕܝܢ ܣܠܶܩ ܗܶܪܡܽܘܢ ܡܰܠܟܐ ܕܓܳܕܳܪ܀ ܘܚܪܒܗ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ ܝܶܫܘܥ ܐܦ ܠܗ ܘܰܠܥܰܡܶܗ ܒܦܽܘܡܐ ܕܚܰܪܒܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

1- ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܢܳܒܻܝܢ ܡܰܠܟܐ ܕܚܳܨܽܘܪ: ܫܰܕܪ ܥܠ ܝܽܘܒܳܒ ܡܰܠܟܐ ܕܡܰܪܘܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܰܢܘ: ܒܰܪܒܳܨܐ܀ ܘܥܠ ܡܰܠܟܐ ܕܫܡܪܺܝܢ ܘܥܠ ܡܰܠܟܐ ܕܐܟܫܶܦ܀ ܘܒܰܦܩܰܥܬܐ ܕܟܶܢܰܪܰܬ܀ ܘܒܰܢܦܶܬܪܘܕ܀

13- ܘܠܟܠܗܶܝܢ ܩܽܘܪ̈ܝܐ ܕܩܳܝ̈ܡܢ ܥܠ ܬܠ̈ܠܐܷ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܕܡܣ̈ܬܬܢ܀ ܬܶܐܘܕܘܪܘܣ: ܕܰܡܚܰܣ̈ܢܢ܀ ܐܰܘܩܶܕ ܐܶܢܝܢ ܝܺܣܪܐܝܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܐܰܘܩܶܕ ܐܶܢܝܢ ܝܶܫܘܥ܀

20- ܡܛܠ ܕܢܶܚܪܒܘܢ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܐܶܢܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

7- ܘܗܳܠܝܢ ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܰܐܪܥܐ ܕܰܚܪܒ ܝܶܫܘܥ ܗ̄ ܬܠܬܺܝܢ ܘܚܰܕ. ܕܥܳܝ. ܕܐܘܪܫܠܶܡ. ܕܚܶܒܪܽܘܢ. ܕܝܰܪܡܽܘܬ. ܕܰܠܟܻܝܫ. ܕܥܶܓܠܽܘܢ. ܕܓܳܙܳܪ. ܕܕܳܒܺܝܪ. ܕܚܶܪܡܳܐ. ܕܓܳܕܳܪ. ܕܥܳܕܳܪ. ܕܠܶܒܢܳܐ. ܕܥܰܪܠܰܡ. ܕܡܳܩܳܪ. ܕܒܝܬܐܻܝܠ. ܕܬܰܦܽܘܚ. ܕܚܳܦܳܪ. ܕܳܐܦܳܩ. ܕܢܶܫܪܽܘܢ. ܕܡܰܪܽܘܢ. ܕܚܳܨܽܘܪ. ܕܫܳܡܪܺܝܢ. ܕܰܐܟܫܳܦ. ܕܬܰܥܢܳܟ. ܕܡܰܓܕܽܘܠ. ܕܰܪܩܶܡ. ܕܰܢܩܰܡܥܰܡ. ܕܟܰܪܡܶܠܴܐ. ܕܕܽܘܪ. ܕܰܢܦܶܬܕܽܘܪ. ܕܥܽܘܡܩܐ. ܕܓܰܠܓܳܠܴܐ ܘܕܬܰܪܨܳܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

2- ܗܳܕܐ ܗ̣ܝ ܐܰܪܥܐ ܕܶܐܫܬܰܚܪܰܬ݀ ܒܟܠܶܗ ܓܠܺܝܠܐܴ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܐ܀ ܬܚܽܘܡܐ ܕܰܦܠܶܫܬ܀ ܘܒܟܠܶܗ ܐܰܬܪܐ ܕܥܺܝܢܕܽܘܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܟܠܗ̇ ܓܫܽܘܪ܀

3- ܡ̣ܢ ܫܺܝܚܽܘܪ ܕܰܩܕܡ ܡܶܨܪܶܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܠܐ ܥܳܡܰܪܬܐ ܕܠܐܰܦ̈ܝ ܡܶܨܪܶܝܢ܀ ܘܚܰܡܫܐ ܛܪ̈ܽܘܢܝܗܘܢ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܰܡܫ ܣܰܛܪ̈ܦܘܬܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܝܐ܀

6- ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܐܰܬܪܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܚܰܡܺܝ̈ܡܐ܀ ܥܶܒܪܝܐ: ܥܰܕܡܐ ܠܡܣܪܰܐ ܠܡܐܣܪܐܦܘܬܝ̣ܡ ܘܰܬܚܽܘܡܐ ܕܥܺܝܢܕܘܪ ܘܕܩܘܪܘܣ ܘܪܝܡܘܢ ܡܬܒܥܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܒܐܡܽܘܬܒܥܠܐ܀

18- ܘܝܳܗܳܨ ܘܩܶܪܡܽܘܬ ܘܰܥܢܳܬ ܘܩܽܘܪܝܰܬܺܝܡ܀

20- ܘܫܰܡܡܳܐ ܘܝܰܨܪܰܬ܀ ܘܒܶܝܬ ܦܥܽܘܪ ܘܥܶܣܬܪܽܘܬ ܘܦܰܣܓܳܐ ܘܒܝܬ ܐܰܚܶܫܡܽܘܬ܀

21- ܠܰܐܘܺܝ ܘܠܰܪܩܶܡ ܘܰܠܨܽܘܪ ܘܰܠܚܽܘܪ ܘܠܰܪܒܳܥ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

15- ܘܰܫܡܗ̇ ܕܚܶܒܪܘܢ ܟܪܟܐ: ܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ: ܩܽܘܪܝܰܬ ܐܰܪܒܰܥ: ܕܐܢܫ̈ܐ ܓܰܢ̱ܒܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܟܪܟܐ ܐܶܬܩܰܪܝܰܬ݀ ܡܛܠ ܕܫܽܘܪܐ ܩܢܝܐ ܗܘܳܬ. ܘܩܽܘܪܝܰܬ ܐܰܪܒܰܥ: ܡܛܠ ܕܰܐܪܒܥܐ ܓܰܢ̱ܒܪ̈ܺܝܢ ܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܝܗ̇ ܘܡܛܠ ܪܰܒܽܘܬܐ ܘܡܚܰܣܢܘܬܗ̇ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ݀ ܝܳܪܬܘܬܐ ܠܟܠܒ ܒܰܪ ܝܘܦܢܝܐ ܘܠܟܠܶܗ ܫܰܒܛܐ ܕܺܝܗܘܕܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

16- ܘܐܡ̣ܪ ܟܠܒ: ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܟܒܫܝܗ̇ ܠܩܽܘܪܝܰܬ ܣܶܦܪܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܬܐ܀ ܘܢܶܚܪܒܝܗ̇ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀ ܐܶܬܶܠ ܠܗ ܠܥܰܟܣܳܐ ܒܪܬܝ ܐܰܢ̱ܬܬܐ܀

17- ܘܟܰܒܫܗ̇ ܥܰܬܢܳܐܝܶܠ ܒܪ ܩܰܢܙ ܐܰܚܘܗܝ ܕܟܠܒ܀

19- ܗܰܒ ܠܺܝ ܒܽܘܪܟܬܐ. ܡܛܠ ܕܒܰܐܪܥܐ ܕܬܰܝܡܢܐ ܝܰܗܒܬܢܝ ܗ̄ ܟܰܪ ܕܰܒܨܺܝܪܺܝܢ ܡܰܝ̈ܐ܀ ܗܰܒ ܠܺܝ ܚܶܦܪܐ ܗܢܐ ܕܡܰܝ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܓܐܘܠܰܬ ܡܰܐܻܝܡ܀

21- ܘܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܫܡܗ̈ܐ ܕܩܽܘܪ̈ܝܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܝܺܗܘܕܐ: ܩܰܒܨܳܐܝܶܠ. ܘܥܳܕܳܪ. ܘܝܰܓܽܘܪ. ܘܩܺܝܢܳܐ. ܘܝܰܪܡܽܘܢܳܐ. ܘܓܰܕܓܳܕܳܐ. ܘܰܩܕܶܫ. ܘܚܳܨܽܘܪ. ܘܢܰܬܢܺܝܢ. ܘܙܺܝܒ. ܘܰܐܛܠܶܡ. ܘܒܶܥܠܽܘܬ. ܘܚܳܨܽܘܪ. ܘܰܚܕܰܬܳܐ. ܘܩܽܘܪܝܰܬ. ܚܶܨܪܽܘܢ: ܘܳܐܡܳܡ. ܘܰܐܫܡܰܥ. ܘܡܰܘܠܳܕܳܐ. ܘܰܚܨܳܪ. ܐܰܕܳܐ. ܘܚܶܫܡܽܘܢ. ܘܒܶܝܬ. ܦܳܠܳܛ. ܘܕܳܪܰܬ. ܬܰܥ̈ܠܷܐ. ܘܒܺܐܪ ܫܒܰܥ. ܘܒܺܐܪ ܝܽܘܬܺܝܳܐ. ܘܰܒܥܶܠ. ܥܶܠܻܝܢ ܘܰܥܨܰܡ. ܘܶܐܠܬܳܠܰܡ. ܘܰܐܟܣܺܝܢ. ܘܚܶܪܡܳܐ. ܘܰܨܢܰܩܠܰܓ. ܘܡܰܪܡܳܢܳܐ. ܘܣܰܡܣܳܠܳܐ. ܘܰܠܒܶܐܘ̣ܬ. ܘܫܰܠܽܘܚ. ܘܥܺܝܪܡܽܘܢ܀

33- ܘܶܐܫܬܘܳܐܝܶܠ. ܘܨܰܕܥܳܐ. ܘܶܐܫܬܳܢܳܐ. ܘܚܽܘܚ. ܘܥܺܝܢ ܓܳܚܽܘܡ. ܘܦܰܬܽܘܚ. ܘܥܺܝܠܰܡ. ܘܝܰܪܡܽܘܬ. ܘܥܰܪܠܰܡ. ܘܣܰܘܟܳܐ. ܘܥܰܙܩܳܐ. ܘܫܰܥܬܺܝܢ. ܘܥܰܙܝܰܬܺܝܡ. ܘܓܳܬܳܪ. ܘܓܶܬܪܽܘܢܺܝܢ܀

37- ܘܨܰܠܳܢ. ܘܚܰܪܫܳܐ. ܘܡܰܓܕܰܠܓܰܕ. ܕܰܠܟܳܢ. ܘܩܰܨܦܳܐ. ܘܢܰܩܬܳܐܝܶܠ. ܘܰܠܟܺܝܫ. ܘܥܰܙܩܰܬ. ܘܰܥܓܽܘܠܳܢ. ܘܟܶܒܫܽܘܢ. ܘܠܰܚܡܳܣ. ܘܟܰܬܠܺܝܫ. ܘܥܕܪܘܬ. ܘܒܶܝܬ ܕܰܓܽܘܢ. ܘܢܰܥܡܳܐ. ܘܢܰܩܕܳܐ܀

42- ܘܠܶܒܳܢ. ܘܥܰܬܳܪ. ܘܢܰܦܬܳܚ. ܘܥܶܟܳܢ. ܘܰܐܫܺܝܳܐ. ܘܰܨܢܰܩܠܳܓ. ܘܰܩܥܺܝܳܠܐ. ܘܰܟܙܺܝܒ. ܘܡܺܐܪܺܝܢܳܐ܀

45- ܘܥܰܩܪܽܘܢ. ܘܥܰܐܙܳܐ. ܘܫܳܡܝܪ. ܘܝܳܬܝ̣ܪ. ܘܣܰܘܟܳܐ. ܘܪܰܢܳܐ܀ ܘܰܓܢܳܒ. ܘܶܐܫܬܡܽܘ. ܘܥܶܠܝܰܢ. ܘܥܶܫܝܰܢ܀

 

53- ܘܚܰܠܘܡ. ܘܒܶܝܬ ܦܰܬܽܘܚ. ܘܳܐܦܳܩ. ܘܚܰܡܛܳܐ. ܘܨܶܒܥܽܘܢ. ܘܡܰܥܽܘܢ. ܘܟܪܡܠ. ܘܙܺܝܒ. ܘܰܐܛܢܳܐ. ܘܺܐܝܙܪܰܥܶܠ. ܘܰܢܩܰܡܥܰܡ. ܘܙܰܠܘܚ. ܘܥܡ ܫܪܟܐ܀

(ܩܪܘܝܐ ܡܝܰܩܪܐ: ܠܐ ܡܶܬܒܥܝܐ ܗܘܳܬ ܕܢܶܬܟܬܒܘܢ ܫܡܗ̈ܐ ܗ̇ܠܶܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܠܰܝܬ ܦܽܘܫܳܩܐ ܡܶܕܡ ܥܠܰܝܗܘܢ ܘܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܣܶܦܪܐ ܗ̇ܢܐ)܀ ܒܒܥܽܘ ܫܽܘܒܩܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ

14- ܘܰܚܢܰܢ ܥܰܡܐ ܣܰܓܝܐܐ: ܥܕܰܡܐ ܗ̣ܘ ܠܗܪܟܐ ܒܰܪܟܰܢ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܫܰܐܠܢܐ ܩܪܺܝ: ܟܶܐܡܰܬ ܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܢ ܡܢܳܬܐ ܚܕܳܐ: ܚܒܳܠܐ ܚܕܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܠܢ ܒܽܘܪܟܬܐ ܡ̣ܢ ܡܳܪܝܐ: ܡܛܠ ܕܥܰܡܐ ܣܰܓܝܐܐ ܚܢܰܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ

1- ܘܶܐܬܟܰܢܫܘ ܟܠܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܝܺܣܪܐܝܠ ܠܫܺܝܠܽܘ. ܘܐܰܫܪܺܝܘ ܬܰܡܢ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܐ ܗ̄ ܕܠܰܘ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܗ̣ܝ ܫܺܝܠܘ. ܝܺܕܺܝܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܫܺܝܠܘ ܚܰܪܒܐ ܗܘܬ ܒܗ̇ܘ ܙܰܒܢܐ: ܐܘܪܫܠܶܡ ܟܰܗܺܝܢܬܐ܀

6- ܘܶܐܚܰܘܝܟܘܢ ܡܢܳܬܐ ܕܓܰܒܝܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܗܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܰܦܶܩ ܠܟܘܢ ܦܶܣܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܐ܀

10- ܐܰܪܡܺܝ ܠܗܘܢ ܦܶܨ̈ܶܐ ܒܫܺܝܠܘ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܣ̈ܐ ܗ̄ ܥܶܪ̈ܒܐ ܪܡܝܢ܀

(ܡܶܕܡ ܕܠܰܝܬ ܦܽܘܫܩܐ ܥܠܰܘܗܝ ܠܐ ܣܢܺܝܩ ܕܢܶܬܟܬܶܒ)܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

26- ܡܛܠ ܗ̇ܢܐ ܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪܢ ܕܢܶܥܒܕ ܠܢ ܡܰܕܒܚܐ: ܠܐ ܠܕܶܒܚܬܐ ܘܠܐ ܠܩܽܘܪܒܢܐ: ܐܠܐ ܠܣܗܕܽܘܬܐ ܗ̄ ܕܡܪܝܐ ܚܢܰܢ. ܗ̇ܢܐ ܡܰܦܩ ܒܪܽܘܚܐ ܥܒܰܕܘ ܒܢ̈ܰܝ ܪܽܘܒܺܝܠ ܘܰܒܢ̈ܝ ܓܳܕ: ܘܦܶܠܓܗ ܕܫܰܒܛܐ ܕܰܡܢܰܫܐ ܟܕ ܐܬܪܫܺܝܘ ܡ̣ܢ ܪ̈ܺܝܫܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܐ ܡܛܠ ܡܰܕܒܚܐ ܕܰܒܢܰܘ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܩܕܳܡ ܕܢܶܥܒܪܘܢ ܝܽܘܪܕܢܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ

14- ܕܠܐ ܒܶܛܠܰܬ݀ ܡܶܠܬܐ ܚܕܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܠܐ ܢܶܦܠܰܬ݀܀ ܘܗܰܠܟܬܗ ܒܟܠܗ̇ ܐܰܪܥܐ ܕܰܟܢܰܥܰܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܕܝܬܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

26- ܘܰܢܣܰܒ ܟܺܐܦܐ ܪܰܒܬܐ ܘܰܐܩܺܝܡܗ̇ ܬܚܶܝܬ ܒܛܡܬܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܠܬܰܚܬ ܡ̣ܢ ܒܰܠܽܘܛܐ܀

27- ܗܐ ܟܺܐܦܐ ܗܳܕܐ ܬܶܗܘܐ ܠܢ  ܣܗܕܽܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܣܗܕܽܘܬܐ܀ ܡܛܠ ܕܗ̣ܝ ܫܶܡܥܰܬ݀ ܟܠܗܶܝܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܐ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡܢ ܗ̄ ܠܘ ܕܟܺܐܦܐ ܫܳܡܥܐ ܐܠܐ ܒܰܙܢܐ ܕܡܰܪܬܝܢܽܘܬܐ ܐܡܪܗ̇ ܠܗܳܕܐ܀

30- ܡ̣ܢ ܓܰܪܒܝܐ ܠܛܘܪܐ ܕܓܳܥܳܫ܀ ܒܰܙܩܦ ܥܶܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܰܢܘ: ܒܰܪܒܨܐ: ܗ̄ ܕܶܐܬܩܒܰܪ ܝܶܫܘܥ ܒܰܪܢܘܢ܀

33- ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܒܓܶܒܥܬܳܐ ܕܦܺܝܢܚܶܣ ܒܪܶܗ ܒܰܪܒܨ ܓܳܡܰܠ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܰܢܘ: ܒܰܫܠܝ ܓܳܡܰܠ ܘܒܶܝܬ܀

 

ܫܠܶܡ

ܟܬܒܐ ܕܝܶܫܘܥ ܒܰܪܢܘܢ ܕܰܗܘܐ ܡܕܰܒܪܢܐ ܠܥܰܡܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܟܙ܀

ܘܥܠ ܟܬܘܒܐ ܨܰܠܘ܀