ܣܦܪܐ ܕܚܟܡܬܐ ܪܒܬܐ

ܬܘܒ

ܒܚܝܠ ܐܠܗܐ ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ

ܣܦܪܐ ܕܚܟܡܬܐ ܪܒܬܐ

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܗ̇ܢܐ ܟܬܒܐ ܠܐܢܳܫ ܚܰܟܺܝܡܐ ܕܰܫܡܶܗ ܝܽܘܐܝܠ ܡܰܟܬܒ ܒܫܶܡ ܫܠܶܝܡܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

4- ܡܛܠ ܕܰܒܢܰܦܫܐ ܕܡܶܬܠܰܬܟܐ ܒܒܺܝ̈ܫܬܐ ܠܐ ܥܐܠܐ ܚܶܟܡܬܐ ܗ̄ ܒܰܕܕܰܟܝܐ ܠܰܕܟܰܝ̈ܐ ܪܳܚܡܐ܀

13- ܡܛܠ ܕܰܐܠܗܐ ܡܰܘܬܐ ܠܐ ܥܒܕ ܗ̄ ܕܰܚܛܺܝܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

2- ܒܰܠܨܘܨܝܬܐ ܗ̄ ܦܪܚܪܘܚܺܝܬܐ ܕܢܽܘܪܐ܀

4- ܘܚܽܘܡܗ ܕܫܶܡܫܐ ܝܰܩܺܝܪ ܥܠܝܗ̇ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܰܠܛܰܥܢܐ ܪܰܡܝܐ ܫܶܡܫܐ ܟܕ ܓܳܡܪܐ ܠܗ܀

ܣܽܘܟܳܒܠܐ ܕܒܣܳܡܢ ܗ̄ ܡܢܳܬ ܦܽܘܢܩ̈ܝܢ܀ ܘܢܶܬܬܰܒܪ̈ܢ ܥܢܦܝ̈ܗܘܢ ܗ̄ ܣܰܘܟܝܗ̈ܘܢ܀ ܢܒܽܘܪܘܢ ܡ̣ܢ ܒܽܘܪܽܘܬܐ܀ ܐܠܐ ܒܒܺܝ̈ܫܬܢ ܐܶܫܬܟܰܦܢ ܗ̄ ܐܶܬܬܚܝܛܢ ܐܝܟ ܡܫܟ̈ܐ ܘܐܶܣܬܟܡܢ܀

ܢܰܪܡܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܐܶܒܢ̈ܝ ܒܰܪܕܐ ܐܝܟ ܟܺܐܦ̈ܐ ܒܰܪܒܨ ܐܴܠܰܦ. ܗ̄ ܩܽܘܠܳܥܐ܀ ܘܟܕ ܚܕܳܢܐܝܬ ܡܶܬܐܡܪ ܡܶܬܦܰܬܚܐ ܐܴܠܰܦ. ܐܝܟ ܐܰܒܢܐ ܕܟܫܠܐ܀ ܣܽܘܓܐܗܽܘܢ ܕܚܰܟܝ̈ܡܐ ܚܰܝܘ̈ܗܝ ܐܢܘܢ ܕܥܳܠܡܐ ܗ̄ ܒܗܽܘܢ ܡܶܬܩܰܝܡ ܫܰܦܺܝܪ܀ ܘܰܡܨܰܥܬܗܽܘܢ ܕܙܰܒܢ̈ܐ ܒܰܫܠܝ ܡܺܝܡ܀ ܗܰܒܳܠܐ ܗܺܝ ܕܚܰܝܠܗ ܕܰܐܠܗܐ ܒܰܦܬܚ ܗܶܐ ܘܰܙܩܳܦ ܒܶܝܬ ܡܩܰܫܝܬܐ ܗ̄ ܠܰܗܓܐ܀

ܘܰܢܒܺܝ̈ܐ ܗܺܝ ܡܰܬܩܢܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀ ܘܝܽܘܚܰܢܢ ܕܡܰܐܪܘܢ ܠܬܰܘ ܦܰܬܚܗ̇ ܠܐ ܚܰܬܺܝܬܐܝܬ܀

ܝܶܕܥܶܬ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢ݂ܐ ܕܐܟܒܫ ܢܰܦܫܝ: ܐܠܐ ܐܢ ܐܠܗܐ ܢܶܬܠ ܠܝ̣ ܗ̄ ܘܐܦܶܢ ܛܰܠܝܐ ܗܘܺܝܬ ܢܰܗܺܝܪܐ. ܘܫܶܩܠܶܬ ܢܰܦܫܐ ܛܳܒܬܐ ܘܶܐܬܺܝܬ ܠܦܰܓܪܐ ܢܰܩܕܐ܀ ܠܗ̇ܠܝܢ ܕܝܢ ܐܰܒܐ ܓܒܰܝܬ܀ ܒܰܝܰܐܬ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܘܝܽܘܕ ܐܘ ܚܰܝ̈ܠܐ ܕܠܶܨܝ̈ܬܐ ܕܒܰܪ̈ܩܐ ܒܰܪܒܨ ܠܳܡܰܕ ܘܰܫܠܝ ܨܳܕܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܪܚܪܘܚܝܬܐ ܩܫܺܝܬܐ ܐܡ̇ܪ. ܐܠܐ ܒܟܠܡܶܕܡ ܒܟܰܝܠܐ ܡܟܰܝܢܐ ܒܰܦܬܚ ܟܽܘܦ܀ ܐܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܣܪܐ܀

ܪ̈ܰܚܡܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܒܓܰܘܗܘܢ ܗ̄ ܟܕ ܕܳܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ܗܘܢ ܪ̈ܚܺܝܡܐ ܠܫܻ̈ܐܕܐ܀ ܐܳܟܠܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܒܰܘ̈ܬܗܘܢ ܐܝܟ ܐܪ̈ܙܐ ܚܰܢܦܝ̈ܐ܀

ܐܘ ܒܩܶܛܠܐ ܕܡܰܡܠܰܠ ܦܽܘܡܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܠܳܡܰܕ. ܗ̄ ܕܠܰܘܛܬܐ܀ ܠܪܶܕܝܗܘܢ ܕܡܰܝ̈ܐ ܒܰܪܒܨ ܪܺܝܫ ܘܰܚܒܨ ܕܳܠܰܕ܀ ܕܳܘܶܝܢ ܐܢܘܢ ܒܰܙܩܦ ܕܳܠܰܕ܀ ܘܒܰܣܩܰܪܬܐ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܘܩܽܘܦ ܣܰܩܪܗ ܗ̄ ܫܰܥܥܗ. ܘܡ̣ܢܗ ܢܣܺܝܒ ܫܶܡ ܣܰܩܪܐ ܕܰܟܬܺܝܒܐ܀

ܩܰܝܣܐ ܒܩܺܝܩܐ ܕܰܒܩܺܝܩ ܒܰܫܠܝ ܒܶܝܬ. ܗ̄ ܕܰܦܚܺܝܚ ܘܒܐܩ܀

ܕܢܶܬܗܰܝ̈ܡܢܢ ܢܰܦܫ̈ܬܗܘܢ ܒܩܰܝܣܐ ܙܥܽܘܪܐ ܗ̄ ܐܷܠܦܐ ܕܰܡܦܰܨܝܐ ܠܰܒܢܰܝܢ̈ܫܐ ܡ̣ܢ ܓ̈ܠܠܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܐ܀ ܡܒܰܪܰܟ ܗ̣ܘ ܩܰܝܣܐ ܕܙܰܕܝܩܐ ܡ̣ܢܗ ܡܶܬܚܙܶܐ܀ ܥܒܳܕ ܐܝ̈ܕܝܐ ܕܝܢ ܠܺܝܛ ܗ̣ܘ ܗܘ ܘܥܳܒܽܘܕܗ ܗ̄ ܥܠ ܨܠܺܝܒܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܡܶܬܢܰܒܐ܀ ܘܰܥܒܳܕ ܐܝ̣̈ܕܝܐ ܠܩܰܝܣܐ ܕܡܶܬܓܠܶܦ ܡ̣ܢܗ ܦܬܰܟܪܐ ܩܳܪܐ܀

ܡܶܣܬ ܙܰܒܢܐ ܗ̄ ܠܦܽܘܬ ܙܰܒܢܐ ܐܴܢܣ ܐܽܘܡܢܽܘܬܗ ܗ̄ ܐܴܠܶܨ܀ ܘܶܐܫܬܰܛܝܬܘܢ ܒܰܦܬܚ ܬ܀

ܒܢܰܝ̈ܟ ܕܝܢ ܨܡܘܪܬܐ ܕܬܰܢܺܝܢ̈ܐ ܒܰܫܠܝ ܨܳܕܶܐ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ. ܗ̄ ܢܺܝܒܐ܀ ܘܰܠܪ̈ܺܝܫܰܝܗܘܢ ܪܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗ̄ ܡܰܪܟܢܺܝܢ ܘܡܪܨܨܝܢ܀ ܡܳܠܓ̈ܡܐ ܗ̄ ܐܣܦܠܢܽܘܬܐ܀ ܘܪ̈ܰܚܫܶܐ ܒܓܘܪܳܝܳܐ ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ ܘܝܽܘܕ. ܗ̄ ܒܡܓܪܝܢܽܘܬܐ܀

ܐܘ ܩܠܐ ܕܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܡ̣ܢ ܒܰܝܢܬ ܛܽܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܩܠ ܡܡܠܠܐ ܕܰܒܢܰܝܢ̈ܫܐ܀ ܠܕܛܒܺܝܢ ܘܠܰܕܟܰܫܺܝܛܺܝܢ ܕܢܶܬܩܰܒܠܘܢ ܚܣܰܝ̈ܐ ܒܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ ܘܟܽܘܦ ܕܩܳܢܶܝܢ ܚܐܦܐ ܠܘܬ ܛܳܒܬܐ܀ ܡܰܛܠܠܐ ܥܢܳܢܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀ ܐܽܘܪ̈ܕܥܶܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ܀ ܫܪܓܪ̈ܓܝܬܐ ܗ̄ ܡܐܚܕ ܥܰܝ̈ܢܐ܀ ܐܣܛܽܘܟܣ̈ܐ ܡܰܬܩܢܺܝܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀ ܐܰܪܥܐ ܓܶܝܪ ܒܰܝܳܪܬܐ ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ ܗܘܳܬ ܠܐܓܡ̈ܐ܀ ܘܪ̈ܰܚܫܐ ܡܗܰܠܟ ܗܘܐ ܚܕܳܢܐܝܬ. ܡܶܬܐܰܡܪ ܘܣܰܓܝܐܢܐܝܬ ܐܝܟ ܐܢܳܫ̈ܐ܀