ܣܦܪܐ ܕܕܢܝܐܝܠ ܢܒܝܐ

ܬܘܒ ܟܬܒܝܢܢ ܟܬܒܐ

ܕܕܢܝܐܝܠ ܢܒܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܕܢܝܐܝܠ ܢܒܺܝܐ ܒܪܶܗ ܗ݂ܘ ܕܝܘܟܰܢܝܐ ܒܰܪ ܝܘܝܩܺܝܡ ܡܰܠܟܐ ܕܺܝܗܘܕܐ. ܘܰܗܘܐ ܓܰܒܪܐ ܕܰܠܒܺܝܟ ܢܰܦܫܗ ܡܶܢ ܢܶܫ̈ܐ ܡܛܠ ܕܰܐܦ̈ܘܗܝ ܡܫܰܢ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܐܶܣܬ̱ܒܰܪ ܕܡܣܪܣܐ ܗܽܘ. ܘܰܒܫܰܢ̱ܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܕܰܐܡܠܟ ܢܶܒܘܟܰܕܢܨܪ ܒܒܳܒܶܝܠ ܕܗܺܝ ܫܢܰܬ ܬܠܬ ܕܝܘܝܩܝܡ ܣܠܶܩ ܥܠ ܐܘܪܫܠܶܡ ܘܰܫܒܐ ܡܳܐܢ̈ܝ ܬܶܫܡܫܬܐ. ܠܗ ܠܕܢܺܝܐܝܠ ܘܰܠܚܰܢܰܢܝܐ ܘܠܥܙܪܝܐ ܘܠܡܺܝܫܐܝܠ ܕܕܘܗ̈ܝ ܒܢܝ̈ ܝܘܝܩܝܡ ܢܣܰܒ ܐܢܘܢ ܗܡܰܝܪ̈ܐ ܘܐܚܶܬ ܥܰܡܗ ܠܒܒܶܝܠ ܘܰܗܘܐ ܡܶܬܢܰܒܐ ܬܰܡܢ: ܟܠܗ ܙܰܒܢܐ ܕܰܫܒܺܝܬܐ ܘܡܺܝܬ ܒܒܳܒܶܝܠ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܫܽܘܫܰܢ ܒܺܝܪܬܐ ܕܰܒܥܠܺܝܡ ܡܕܺܝܢ̈ܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

1- ܢܶܒܘܟܰܕܢܨܪ ܗ̄ ܕܗܽܘ ܨܠܶܡ ܢܒܘ ܕܗܽܘ ܗܶܪܡܺܝܣ܀

2- ܠܐܪܥܐ ܕܣܢܥܳܪ ܗ̄ ܕܒܳܒܶܝܠ܀

3- ܠܐܷܫܦܳܙ ܪܰܒ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܺܝܫܐ ܕܐܘܢܘܟܣ̈ܐ܀ ܦܪ̈ܬܘܝܐ ܗ̄ ܟܽܘܪ̈ܕܝܶܐ ܐܬܘܪ̈ܝܶܐ܀

5- ܩܝܳܡܬܐ ܕܝܰܘܡܐ ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ ܘܪܽܘܟܟ ܬܰܘ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܝܳܡܐ ܒܣܶܡܟܰܬ ܗ̄ ܪܽܘܙܺܝܩܐ܀

7- ܘܫܰܡܺܝ ܠܗܘܢ ܪܰܒ ܡܗܰܝܡܢ̈ܐ ܫܡܗ̈ܐ. ܩܪܐ ܠܕܢܺܝܐܝܠ ܒܰܠܛܫܨܪ ܗ̄ ܨܠܶܡ ܒܺܝܠ ܕܗܽܘ ܙܽܘܣ܀ ܘܰܠܚܰܢܰܢܝܐ ܫܰܕܪܟ ܗ̄ ܡܫܰܕܪܐ܀ ܘܠܡܝܫܐܝܠ ܡܰܝܫܟ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܒܰܨܚܚ̈ܐ ܥܰܬܺܝܩ̈ܐ ܚܒܺܝܨܐ ܡܺܝܡ ܗ̄ ܡܳܫܰܚ ܐܰܪܥܐ. ܘܠܥܙܪܝܐ ܥܒܶܕܢܓܘ ܗ̄ ܥܰܒܕܐ ܓܰܘܢܝܐ܀

8- ܘܣܡ ܕܢܝܐܝܠ ܒܪܶܥܝܢܗ ܕܠܐ ܢܶܐܟܽܘܠ ܡܶܢ ܦܰܛܒ̈ܳܓܶܐ ܕܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܡܶܢ ܒܽܘ̈ܫܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܠܐ ܢܶܬܛܘܫ ܒܰܚܫܡܺܝܬܐ ܕܡܰܠܟܐ ܕܦܳܩܶܕ ܥܠ ܡܶܐܟܘܠܬܗܘܢ ܘܥܠ ܡܫܬܺܝܗܘܢ ܒܰܚܒܨ ܬܰܘ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܘܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ܀

10- ܕܰܠܡܐ ܢܶܚܙܐ ܐܰܦܝ̈ܟܘܢ ܡܟܰܐܪ̈ܢ ܗ̄ ܡܫܰܓ̈ܢܝܢ ܡ̣ܢ ܟܰܪܝܽܘܬܐ܀

11- ܘܐܡ̣ܪ ܕܢܝܐܝܠ ܠܰܡܢܶܨܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐܒܝܥܙܪ܀

16- ܘܰܡܢܶܨܪ ܢܣܰܒ ܗܘܐ ܠܗ ܫܩܳܠܗܘܢ ܗ̄ ܡܢܳܬܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

4- ܘܡܰܠܶܠܘ ܟܰܠܕܝ̈ܐ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܐ ܐܳܪܳܡܳܐܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܽܘܪܝܳܐܝ̣ܬ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܳܪܡ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ: ܒܰܙܩܦ ܐܴܠܰܦ ܘܪܺܝܫ ܘܡܺܝܡ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ ܘܰܫܠܳܝ ܪܺܝܫ ܩܪܶܝܢ ܠܘ ܚܰܬܺܝܬ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܰܪ̈ܡܝܐ ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ ܚܰܢܦ̈ܐ ܐܶܢܘܢ܀ ܘܦܫܳܪܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܦܽܘܪܫܢܗ ܚܢܰܢ ܢܚܰܘܶܐ܀

9- ܕܐܢ ܠܐ ܬܚܰܐܘܢܢܝ ܚܕܳܐ ܗܺܝ ܕܳܬܟܘܢ ܒܰܙܩܦ ܕܳܠܰܕ ܗ̄ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܟܘܢ܀

15- ܥܠ ܡܳܢܐ ܗ̇ܢܐ ܦܽܘܩܕܢܐ ܡܰܚܨܰܦ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܨܳܕܶܐ ܗ̄ ܩܫܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܪܺܝܪ܀

28- ܚܶܠܡܟ ܘܚܶܙܘܐ ܕܪܝ̣ܫܟ ܗ̄ ܚܶܠܡܐ ܒܚܰܝܠܐ ܡܶܬܗܰܓܳܓܢܐ ܕܒܩܕܡܐ ܕܡܽܘܚܐ ܗܘܐ܀

31- ܘܗܐ ܨܰܠܡܐ ܚܰܕ ܪܰܒܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܥܳܠܡܐ܀

32- ܪܺܝܫܗ ܕܕܰܗܒܐ ܛܳܒܐ ܗ̄ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܒܳܒ̈ܠܝܶܐ܀ ܚܰܕܝܶܗ ܘܰܕܪ̈ܥܰܘܗܝ ܕܣܺܐܡܐ ܗ̄ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܡܕܝ̈ܐ܀ ܟܰܪܣܗ ܘܥܛܡ̈ܬܗ ܕܰܢܚܫܐ ܗ̄ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܶܐ܀

33- ܫܳܩ̈ܘܗܝ ܕܦܰܪܙܠܐ ܗ̄ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܐܠܟܣܢܕܪܽܘܣ܀ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܡ̣ܢܗܶܝܢ ܕܦܰܪܙܠܐ ܘܡ̣ܢܗܶܝܢ ܕܚܶܨܦܐ ܗ̄ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܥܒܕܘ̈ܗܝ ܕܰܐܡܠܶܟܘ ܒܳܬܪܗ܀

34- ܘܰܚܙܺܝܬ ܕܶܐܬܓܰܙܪܰܬ݀ ܟܺܐܦܐ ܕܠܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܢ ܗ̄ ܡܰܠܟܘܬܐ ܪܽܘܚܢܝܬܐ ܕܡܳܪܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܕܡܕܩܩܐ ܘܰܡܣܺܝܦܐ ܠܟܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܘܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܘܗܺܝ ܩܰܝܡܐ ܠܥܳܠܡܝܢ܀

40- ܐܳܪܫ ܗ̄ ܡܪܰܨܶܨ: ܘܡܰܕܩ ܘܒܰܨܚܚܐ ܡܕܰܩܶܩ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

1- ܒܦܰܩܥܬ ܕܰܘܪܐ ܗ̄ ܛܽܘܪ̈ܐ܀

5- ܩܺܝܬܪܐ ܗ̄ ܒܰܚܕܐ ܐܝ̣ܕܐ ܐܚܕܺܝܢ ܡܐܢ̈ܐ ܘܒܐܚܪܬܐ ܢܩܫܺܝܢ܀ ܘܟܶܢܳܪܐ ܗ̄ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܐܝ̣̈ܕܝܐ ܢܳܩܫܺܝܢ܀ ܘܨܶܦܘܢܝܐ ܗ̄ ܢܰܐܝ܀

16- ܠܐ ܚܫܚܺܝܢܰܢ ܥܠ ܗܳܕܐ ܡܶܠܬܐ ܦܶܬܓܳܡܐ ܠܰܡܬܳܒܽܘܬܟ ܗ̄ ܠܰܝܬܝܗ̇ ܡܶܠܬܐ ܕܚܳܫܚܐ ܕܢܶܫܡܥܝ̣ܗ̇ ܐܘ ܢܶܪܢܶܐ ܒܗ̇܀

19- ܘܐܡ̣ܪ ܠܡܶܫܓܪ ܐܰܬܘܢܐ ܚܕ ܒܫܰܒܥܐ ܗ̄ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܙܒܰܢ̱ܬܐ܀

21- ܦܟܰܪܘ ܐܶܢܘܢ ܒܫܰܪ̈ܒܳܠܰܝܗܘܢ ܘܰܒܦܶܛܫ̈ܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܒܪܰܐܢܐܬ ܕܡܰܟܣ̈ܝܢ ܫܩܰܝ̈ܗܘܢ܀

22- ܘܰܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܗܳܢܘܢ ܕܐܟܶܠܩܰܪ̈ܨܰܝܗܘܢ ܩܶܛܠܰܬ݀ ܐܢܘܢ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܐ ܗ̄ ܟܕ ܩܪܶܒܘ ܕܢܶܚܙܘܢ ܐܰܝܟܢܐ ܝܳܩܕܺܝܢ: ܝܺܩܕܘ. ܘܗܳܕܐ ܕܠܐ ܢܶܣܒܪܘܢ ܒܳܒܠܝ̈ܶܐ ܘܡܠܟܐ ܕܗܰܓܓܽܘܬܐ ܗܘܳܬ ܢܽܘܪܐ ܗܳܝ ܘܠܰܘ ܫܰܪܺܝܪܬܐ܀ ܠܕܢܺܝܐܝܠ ܕܝܢ ܠܐ ܐܰܪܡܺܝ ܥܡ ܬܠܳܬܐ ܗܳܢܘܢ ܒܰܐܬܽܘܢܐ ܒܰܕܒܶܫܡ ܦܬܰܟܪܐ ܒܺܝܠ ܐܶܬܩܪܺܝ. ܐܘ ܒܰܕܕܚܶܠ ܡ̣ܢܗ ܡ̣ܢ ܟܰܕ ܦܰܫܩܶܗ ܠܚܶܠܡܶܗ܀

38- ܘܠܐ ܐܝ̣ܬ ܒܙܰܒܢܐ ܗ̇ܢܐ ܠܐ ܪܝ̣ܫܐ ܘܠܐ ܫܰܠܺܝܛܐ ܘܠܐ ܢܒܺܝܐ ܘܠܐ ܡܕܰܒܪܢܐ ܗ̄ ܕܰܡܨܶܐ ܠܰܡܥܕܪܘ܀

49- ܡܰܠܐܟܐ ܕܝܢ ܕܛܰܠܐ ܢܚܶܬ܀ ܘܕܰܚܩܗ̇ ܠܫܰܠܗܒܺܝܬܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܟܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܬܐ: ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܡܫܰܠܛܺܝܢ ܠܰܡܕܰܒܳܪܘ܀

66- ܒܰܪ̈ܶܟܝܢ ܟܠ ܢܶܫ̈ܡܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪ̈ܽܘܚܬܐ ܘܢܰܦ̈ܫܬܐ ܕܙܰܕܺܝܩ̈ܐ ܠܡܪܝܐ܀ ܫܰܒܚܳܝ̈ܗܝ ܘܪܰܡܶܪ̈ܡܳܝܗܝ ܒܰܙܩܦ ܚܶܐ ܘܡܺܝܡ܀

74- ܒܪܶܟܝ ܟܠܗ̇ ܐܰܪܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܒܰܪܶܟ܀ ܘܪܰܡܪܡܺܝܘܗܝ ܘܫܰܒܚܺܝܘܗܝ ܒܰܚܒܨ ܚܶܐ ܘܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܫܰܒܚܶܗ ܘܝܰܬܝ̣ܪ ܬܪܰܡܪܡܶܗ: ܒܰܪܒܨ ܚܶܐ ܘܡܺܝܡ܀

76- ܒܰܪܶܟܘ ܟܠܗܘܢ ܥܽܘܦ̈ܝܳܢܐ ܕܰܐܪܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܘܥܝ̈ܢ ܥܠ ܐܰܪܥܐ܀

92- ܘܚܶܙܘܶܗ ܕܰܪܒܺܝܥܝܐ ܕܡܐ ܠܒܰܪ ܐܰܠܗ̈ܝܢ ܗ̄ ܕܡܰܠܐܟܐ ܡܫܰܗܝܳܢܗ̇ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܐ܀

94- ܘܪܺܝܚܐ ܕܢܽܘܪܐ ܠܐ ܥܕܐ ܒܗܘܢ ܗ̄ ܠܐ ܣܒܺܝܟ܀

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

10- ܐܺܝܠܢܐ ܡܶܨܥܰܬ ܐܰܪܥܐ ܪܰܘܡܶܗ ܣܰܓܝ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܪܰܒܽܘܬ ܢܰܦܫܗ ܕܝ̣ܠܗ ܕܢܶܒܘܟܰܕܢܨܪ܀

12- ܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ ܫܰܦܺܝܪ̈ܺܝܢ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܚܰܝ̈ܠܰܘܬܗ܀ ܘܶܐܒܗ ܣܰܓܝ ܗ̄ ܪܰܘܪ̈ܒܢܰܘܗܝ܀ ܚܰܝ̈ܘܬܐ ܕܒܰܪܐ: ܘܰܒܣܰܘܟ̈ܘܗܝ ܫܰܟܺܝܢ ܟܠܗ ܥܰܘܦܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܥܰܡܡ̈ܐ ܘܡܰܠܟܘ̈ܬܐ ܕܰܒܫܽܘܥܒܕܶܗ ܘܡ̣ܢܗ ܡܶܬܬܰܪܣܐ ܗܘܐ ܟܠ ܒܣܰܪ ܗ̄ ܒܡܽܘܢܝܛܗ ܛܒܺܝܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܙܽܘܙ̈ܐ ܘܕܺܝܢܳܪ̈ܐ ܒܟܠ ܐܰܬܪ܀

15- ܥܶܩܳܪ ܫܶܪ̈ܫܰܘܗܝ ܕܝܢ ܒܰܐܪܥܐ ܫܒܽܘܩܘ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܡܰܠܟܘܬܗ ܕܦܳܫܰܬ݀ ܥܕܰܡܐ ܕܰܦܢܐ܀ ܒܐܣܪ ܦܰܪܙܠܐ ܘܰܢܚܳܫܐ ܒܬܰܕܐܐ ܕܒܰܪܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܟܽܘܬܪܗ ܒܚܽܘܪܒܐ ܘܬܽܘܪܣܝܶܗ ܕܡ̣ܢ ܥܶܣܒܐ܀

16- ܘܠܶܒܗ ܡ̣ܢ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܢܫܰܢܶܐ ܗ̄ ܟܽܘܪܗܢܶܗ ܡܰܚܫܰܒܬܢܝܐ ܢܶܗܘܐ ܒܰܙܢܳܐ ܕܫܳܢܝܽܘܬܐ܀ ܘܠܶܒܐ ܕܚܰܝܽܘܬܐ ܢܶܬܝܗܒ ܠܗ ܗ̄ ܒܚܰܝܘ̈ܬܐ ܢܶܬܚܰܠܰܛ ܘܠܐ ܢܙܽܘܥ ܡ̣ܢܗܶܝܢ܀ ܘܫܰܒܥܐ ܥܶܕܢܺܝ̈ܢ ܢܶܬܚܰܠܦܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܗ̄ ܬܠܳܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܦܶܠܓܐ ܟܠ ܥܶܕܢܐ ܫܬܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ܀

17- ܒܦܽܘܩܕܳܢ ܥܺܝܪܐ ܦܶܬܓܳܡܐ ܗ̄ ܡܰܠܐܟܐ ܡܰܠܶܠ ܗ̇ܠܝܢ܀ ܘܰܒܡܺܐܡܰܪ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܫܶܐܠܬܐ ܗ̄ ܒܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܡ̣ܪ ܡܶܬܒܥܶܐ ܦܽܘܫܩܐ܀ ܘܠܰܫܦܶܠ ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܢܩܺܝܡ ܥܠܝܗ̇ ܒܰܪܒܨ ܦܶܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܗ̄ ܠܐܰܢܬܬܗ ܘܰܒܪܶܗ ܘܠܡܪܘܕܟ ܗܰܘ ܕܚܰܒܫܶܗ ܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܕܰܦܢܐ܀

23- ܘܚܰܒܠܽܘܗܝ ܒܰܫܠܝ ܒܶܝܬ ܦܩܽܘܕܐܝ̣ܬ܀

24- ܓܙܺܝܪܰܬ ܡܪܰܝܡܐ ܡܛܬ݀ ܗ̄ ܕܰܐܠܗܐ܀

26- ܡܰܠܟܘܬܟ ܠܟ ܩܰܝܳܡܐ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܘܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ܀

27- ܡܶܛܠܗ̇ܢܐ ܡܶܠܟܝ ܢܶܫܦܰܪ ܥܠܰܝܟ: ܘܰܚܛܗ̈ܰܝܟ ܒܙܶܕܩ̈ܬܐ ܦܪܽܘܩ ܥܽܘܠܘܬܟ ܒܰܡܪܰܚܡܢܘܬܐ ܕܰܡܚܺܝ̈ܠܐܶ ܗ̄ ܠܝܰܘܣܦ ܡܶܬܕܰܡܐ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܚܶܠܡܐ ܦܫܰܩ ܠܦܶܪܥܘܢ: ܗ̇ܠܝܢ ܕܡܰܘܬܪ̈ܢ܀

28- ܘܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܬܪܶܥܣܰܪ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܗ̄ ܗܘܳܬ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܓܪܰܬ ܪܘܚܳܐ ܕܰܢܬܘܒ. ܘܟܕ ܝܰܬܺܝܪ ܥܫܶܢ ܠܶܒܗ: ܩܳܠܐ ܐܶܬܐ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ܀

31- ܠܟ ܐܡܪܺܝܢ ܢܶܒܘܟܕܢܨܪ ܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܬܠܺܝܬܝܘܬܐ܀

34- ܘܡܰܕܰܥܝ ܬܳܒ ܥܠܰܝ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܕܳܠܰܕ ܗ̄ ܦܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

1- ܒܰܠܛܰܫܨܪ ܡܰܠܟܐ ܥܒ̣ܕ ܠܰܚܡܐ ܪܰܒܐ ܠܐܴܠܦ ܪܰܘܪ̈ܒܢܰܘܗܝ ܗ̄ ܟܕ ܡܝ̣ܬ ܢܶܒܘܟܕܢܨܪ: ܐܰܡܠܶܟ ܐܘܠܡܪܘܕܟ ܒܪܶܗ ܪܰܒܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܡܝ̣ܬ. ܘܰܐܡܠܶܟ ܒܰܠܛܰܫܨܪ ܐܰܚܘܗܝ ܙܥܽܘܪܐ ܒܕܽܘܟܬܶܗ. ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܐܡܪܝܢ: ܕܒܰܠܛܫܨܪ ܒܪܶܗ ܗ̣ܘ ܕܐܘܠܡܪܘܕܟ. ܕܬܶܫܬܡܠܐܶ ܗ̇ܝ: ܕܢܶܦܠܚܽܘܢܶܗ ܥܰܡܡ̈ܐ ܘܠܰܒܪܗ ܘܰܠܒܰܪ ܒܪܶܗ ܟܶܐܡܰܬ ܕܢܶܒܘܟܕܢܨܪ܀ ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܐܱܠܦܐ ܚܰܡܪܐ ܫܳܬܐ ܗܘܐ ܗ̄ ܒܦܽܘܚܪܐ ܪܰܒܐ ܘܠܰܘ ܒܟܳܣܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܡܰܠܟ̈ܐ܀

2- ܘܐܡ̣ܪ ܒܰܠܛܰܫܨܪ ܒܰܛܥܶܡ ܚܰܡܪܗ ܒܰܪܒܨ ܥܶܐ ܗ̄ ܒܪܰܘܳܝܘܬܶܗ܀

6- ܙܺܝܘܶܗ ܫܢܐ ܘܪܶܥܝܢܗ ܐܶܬܕܰܠܚ ܘܩܶܛܪ̈ܝ ܚܰܨܗ ܐܶܫܬ̱ܪܺܝܘ ܒܰܫܠܝ ܬܰܘ܀

10- ܘܡܰܠܟܬܐ ܗ̄ ܐܶܡܗ ܕܒܰܠܛܰܫܨܪ܀

25- ܡܳܢܐ: ܡܢܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܡܢܶܐ ܒܰܪܒܨ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܡܶܡܢܐ ܡܢܐ ܐܠܗܐ ܫܢ̈ܝ ܡܰܠܟܘܬܟ ܘܟܰܪܺܝ ܐܶܢܝܢ܀ ܬܩܰܠ ܘܦܰܪܣܺܝܢ ܗ̄ ܒܕܬܰܩܠܟ ܘܶܐܫܟܚܳܟ ܕܚܰܣܺܝܪ ܐܢܬ ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܙܰܕܝ̣ܩܘܬܐ܀

28- ܦܪܰܣ ܗ̄ ܐܝ̣ܕܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܥܠ ܡܰܠܟܘܬܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܐܢܺܝ ܦܪܣ ܬܩܠ ܐܡ̇ܪ܀ ܘܰܦܪܰܣ ܬܽܘܪܰܥܬܐ ܡܶܬܦܰܫܩ. ܒܰܕܐܦ ܦܪܨܒܪ ܝ̣ܗܘܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܶܐܡܪܰܬ݀ ܚܰܝܬܐ ܡܰܦܨܚܳܢܐܝ̣ܬ: ܐܶܬܬܰܪܥܰܬ݀ ܥܠܰܝܟ ܬܽܘܪܰܥܬܐ: ܐܶܬܩܪܺܝ܀

29- ܐܰܠܒܫܽܘܗܝ ܠܕܢܺܝܐܝܠ ܐܰܪ̈ܓܽܘܢܶܐ ܗ̄ ܡܒܰܣܶܡ ܠܒܗ: ܟܒܰܪ ܢܦܺܝܣ ܠܐܠܗܗ ܠܡܥܒܳܪܘ ܡ̣ܢܗ ܪܽܘܓܙܐ܀

30- ܒܗ ܒܠܶܠܝܐ ܩܛܺܝܠ ܒܰܠܛܰܫܨܪ ܡܰܠܟܐ ܟܰܠܕܝܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܪܶܢܝܐ ܕܚܶܙܘܐ ܟܕ ܢܦܰܩ ܡ̣ܢ ܩܰܝܛܽܘܢܶܗ ܒܠܶܠܝܐ ܠܘܬ ܢܳܛܽܘܪ̈ܐ: ܣ̱ܒܰܪܘ ܗܶܢܘܢ ܕܢܽܘܟܪܝܐ ܗܽܘ ܕܰܠܡܶܩܛܰܠ ܠܡܰܠܟܐ ܥܠ ܒܰܝܢܬܗܘܢ. ܘܰܡܚܰܐܘܗܝ ܘܩܰܛܠܽܘܗܝ܀

30- ܘܕܪܝܘܫ ܡܕܝܐ ܩܰܒܠ ܡܰܠܟܘܬܗ ܗ̄ ܗ̇ܢܐ ܐܳܦܶܢ ܡ̣ܢ ܙܰܪܥܐ ܗܽܘ ܕܡܕܝ̈ܐ ܐܠܐ ܒܡܰܠܟܘܬܐ ܕܟܰܠܕܝ̈ܐ ܐܰܡܠܶܟ ܘܡ̣ܢܗܘܢ ܡܶܬܡܢܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

10- ܘܰܬܠܬ ܙܰܒܢ̈ܝܢ ܒܝܰܘܡܐ ܒܳܪܟ ܗܘܐ ܥܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܘܗܝ ܘܰܡܨܰܠܐܶ ܗ̄ ܫܓܺܝܡ ܗܘܳܐ ܒܨܶܒ̈ܘܬܐ ܡܰܠܟܝ̈ܬܐ: ܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܝܢ ܒܰܠܚܘܕ ܡܶܬܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܡܨܰܠܝܘ ܗ̄ ܒܪܰܡܫܐ ܘܒܛܰܗܪܐ ܘܰܒܨܰܦܪܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܕܰܘܺܝܕ܀

17- ܘܚܰܬܡܶܗ ܡܰܠܟܐ ܒܥܶܙܰܩܬܶܗ ܗ̄ ܒܕܰܕܚܶܠ ܕܠܐ ܢܰܘܒܕܽܘܢܝܗܝ ܣܢܐܘ̈ܗܝ܀ ܘܒܥܙܩܬ ܪܰܘܪ̈ܒܢܰܘܗܝ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܶܬܥܰܠܠܘܢ ܘܢܺܐܡܪܘܢ: ܕܐܘܟܠܐ ܐܶܬܪܡܺܝ ܠܐܪ̈ܝܘܬܐ ܘܥܠ ܗܺܝ ܠܐ ܐܰܟܠܘܗܝ ܠܕܢܝܐܝܠ܀

18- ܘܒܳܬ ܛܘܳܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܒܳܬ ܨܰܝܳܡܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܥܩܬܗ ܕܥܠ ܕܢܺܝܐܝܠ܀

22- ܘܰܣܟܰܪ ܦܽܘܡܗܘܢ ܒܰܫܠܝ ܣܶܡܟܰܬ܀

24- ܠܗܘܢ ܠܢܶܫܝ̈ܗܘܢ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܗܘܢ ܗ̄ ܒܰܕܟܠܗܘܢ ܪܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܐܒܕܢܶܗ ܕܕܢܺܝܐܝܠ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

2- ܘܗܐ ܐܰܪܒܰܥ ܪ̈ܘܚܰܝ ܫܡܰܝܐ ܡܓܺܝܚ̈ܢ ܠܝܰܡܐ ܪܰܒܐ ܗ̄ ܠܥܳܠܡܐ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܕܰܡܫܰܠܛܝܢ ܥܠ ܦܽܘܪܢܣ ܐܰܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܬܗ܀

3- ܘܰܐܪܒܰܥ ܚܰܝܘ̈ܢ ܗ̄ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܒܳܒܠܝ̈ܐ ܘܡܕܝ̈ܐ ܘܦܪ̈ܣܝܐ ܘܝܰܘܢܝ̈ܐ܀

4- ܘܶܐܬܬܪܺܝܡܰܬ݀ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܒܽܘܛܠܢܗ̇܀ ܘܠܶܒܐ ܕܐܢܳܫ̈ܐ ܐܶܬܝܗܒ ܠܗ̇ ܗ̄ ܕܚܽܘܠܬܢܐ܀

5- ܘܰܠܚܰܕ ܣܛܰܪ ܩܡܰܬ݀ ܗ̄ ܥܠ ܡܢܳܬܐ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܡܶܫܬܰܠܛܐ܀ ܘܰܬܠܬ ܐܠܥ̈ܝܢ ܒܦܽܘܡܗ̇ ܗ̄ ܒܳܒܶܝܠ ܘܡܕܝ ܘܦܪܣ܀ ܩܽܘܡܝ ܐܰܟܘܠܝ ܒܶܣܪܐ ܣܰܓܝܐܐ ܗ̄ ܥܠ ܐܰܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܬܐ ܡܰܡܠܟܐ܀

7- ܘܗܺܝ ܡܫܰܓܢܝܐ ܗ̄ ܒܳܒܠܝ̈ܐ ܘܡܕܝ̈ܐ ܘܦܪ̈ܣܝܶܐ ܡܚܰܝܢܺܝܢ ܠܰܚ̈ܕܕܶܐ ܒܠܶܫܢܐ ܘܒܰܐܬܪܐ. ܘܝܰܘܢܝ̈ܐ ܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܡ̣ܢܗܘܢ܀ ܘܩܰܪ̈ܢܬܐ ܥܣܰܪ ܐܝ̣ܬ ܠܗܿ ܗ̄ ܥܶܣܪܐ ܡܰܠܟܝ̈ܢ ܕܡܶܬܝܰܒܠܝܢ ܡ̣ܢ ܐܰܠܟܣܢܕܪܘܣ܀

8- ܘܡܶܣܬܰܟܠ ܗܘܺܝܬ ܒܩܰܪ̈ܢܬܗ̇ ܗ̄ ܡܶܬܒܰܝܢ܀ ܘܩܰܪܢܐ ܚܕܳܐ ܙܥܽܘܪܬܐ ܗ̄ ܐܰܢܛܝܟܘܣ ܪܕܽܘܦܐ܀ ܘܰܬܠܬ ܡ̣ܢ ܩܰܪ̈ܢܬܐ ܩܰܕܡܝ̈ܬܐ ܐܶܬܥܩܪ̈ܝ ܗ̄ ܠܐܰܣܝܐ ܘܰܠܡܶܨܪܝܢ ܘܰܠܦܪܶܣ ܫܰܥܒܶܕ܀ ܘܥܰܝ̈ܢܐ ܐܝܟ ܥܰܝܢ̈ܝ ܒܰܪܢܫܐ ܗ̄ ܡܕܰܪ̈ܡܬܐ܀

9- ܚܳܙܶܐ ܗܘܺܝܬ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܬܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡܘ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܐܝ̣ܩܪܐ ܕܰܡܛܰܝܒ ܠܰܫܠܺܝܚ̈ܐ ܘܠܰܢܒܺܝ̈ܐ. ܘܐܠܐ: ܚܰܕ ܗ̣ܘ ܟܽܘܪܣܝܐ ܪܘܚܢܐܝܬ ܕܰܥܠܘܗܝ ܡܶܙܕܰܝܚ ܐܠܗܐ܀ ܘܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܝ̣ܬܒ ܗ̄ ܗܰܘ ܡܬܽܘܡܝܐ܀

10- ܢܰܗܪܐ ܕܢܽܘܪܐ ܪܳܕܐ ܘܢܳܦܶܩ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܪܰܒܽܘܬ ܬܒܰܥܬܶܗ܀ ܐܳܠܦ ܐܰܠܦ̈ܝܢ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܗ ܘܪܶܒܘ ܪ̈ܶܒܘܢ ܩܳܝܡܝܢ ܩܕܳܡܘܗܝ ܗ̄ ܣܰܓܝܐܘܬ ܡܶܢܝܳܢܐ ܕܚܰܝ̈ܠܘܬܐ ܡܰܠܐܟܝ̈ܐ ܡܫܰܘܕܥ ܘܠܰܘ ܡܶܢܝܳܢܐ ܡܬܰܚܶܡ܀ ܕܰܝܳܢܐ ܝܳܬܒ ܘܣܶܦܪ̈ܶܐ ܐܬܦܰܬܚܘ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܗ̄ ܠܦܽܘܬ ܥܝܳܕܐ ܐ̱ܢܳܫܝܐ ܡܣܬܘܕ. ܒܰܕ ܣܦܪܐ ܠܰܕܠܐ ܛܳܥܐ ܠܐ ܡܶܬܒܥܶܐ܀

13- ܚܳܙܶܐ ܗܘܺܝܬ ܥܠ ܥܢܳܢ̈ܝ ܫܡܰܝܐ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܐܶܬܐ ܗ̄ ܣܽܘܥܪܢܐܝ̣ܬ ܙܽܘܪܒܒܶܝܠ. ܪܘܚܳܢܐܝ̣ܬ ܡܪܢ܀

16- ܘܦܫܳܪ ܡ̈ܶܠܝ ܐܰܘܕܥܰܢܝ ܗ̄ ܦܽܘܫܩܐ܀

22- ܠܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܕܰܡܪܰܝܡܐ ܗ̄ ܡܰܩܒܝ̈ܐ܀

23- ܚܰܝܘܬܐ ܪܒܺܝܥܝܬܐ ܗ̄ ܠܗ̇ܕܐ ܫܡܳܐ ܠܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܐܝܟ ܕܠܐܰܚܪ̈ܢܝܬܐ ܒܰܕܡ̣ܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܡܟܰܢܫܐ܀

19- ܫܶܢ̈ܝܗ̇ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܘܛܦܪ̈ܝܗ̇ ܕܰܢܚܫܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܥܽܘܫܢܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܬܐ ܕܝܰܘܢܝ̈ܐ܀

23- ܘܬܰܕܩܝܗ̇ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ܀

25- ܘܢܶܬܝܰܗܒܘܢ ܒܐܝ̣ܕܗ ܥܶܕܢ ܥܶܕܢ ܥܶܕܢܝ̈ܢ ܘܦܶܠܓܘܬ ܥܶܕܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܕܰܡܐ ܠܥܶܕܢܐ ܘܥܶܕܢܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܦܶܠܓܘܬ ܥܶܕܢܐ ܗ̄ ܕܰܬܠܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܫܬܳܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܕܰܪܕܽܘܦܝܗ ܕܰܐܢܛܝܟܘܣ. ܥܶܕܢ ܓܶܝܪ ܫܰܢ̱ܬܐ ܚܕܳܐ. ܘܥܶܕܢ̈ܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܦܶܠܓܘܬ ܥܶܕܢܐ: ܦܶܠܓܐ ܕܫܰܢ̱ܬܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܰܒܡܽܘܠܝ ܙܰܒܢܐ ܗ̇ܢܐ ܡܺܝܬ ܐܰܢܛܝܟܘܣ ܪܕܘܦܐ ܒܰܐܬܪܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܘܫܰܪܺܝܘ ܠܡܶܬܢܰܨܚܘ ܡܰܩܒܝ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

2- ܥܠ ܐܒܘܠ ܗ̄ ܬܰܪܥܐ ܐܝܟ ܕܰܗܠܺܝܙ܀ ܐܽܘܠܺܝ ܗ̄ ܫܶܡ ܢܰܗܪܐ܀

3- ܘܗܐ ܕܶܟܪܐ ܚܰܕ ܗ̄ ܕܰܪܺܝܘܫ ܐܚܪܝܐ ܕܕܩܪ ܒܺܝܫܐܝܬ ܠܰܒܢܰܝܢܫ̈ܐ܀ ܘܐܺܝܬ ܠܗ ܩܰܪ̈ܢܬܐ ܗ̄ ܡܕܝ̈ܐ ܘܦܪ̈ܣܝܶܐ܀ ܘܗ̇ܝ ܪܳܡܬܐ ܐܚܪܝܬ ܝ̣ܥܬ݀ ܗ̄ ܗ̇ܝ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܡܕܝ̈ܐ ܐܰܡܠܶܟܘ ܘܪܡܺܝܢ ܡ̣ܢܟܘܢ܀

5- ܘܨܶܦܪܝܐ ܕܥܶܙ̈ܐ ܗ̄ ܐܰܠܟܣܢܕܪܘܣ ܨܶܦܪܝܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܒܰܕܠܰܘ ܣܰܓܝ ܐܰܟܺܝ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ܀ ܩܰܪܢܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܒܶܝܬ ܥܰܝܢ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܒܚܶܟܡܬܐ ܡܶܬܥܰܫܢܐ ܡܰܠܟܘܬܗ܀

8- ܐܶܬܬܰܒܪܰܬ݀ ܩܰܪܢܶܗ ܪܰܒܬܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܪܳܡܘܬܗ܀ ܘܰܣܠܶܩ̈ܝ ܕܡܶܬܚܰܙ̈ܝܢ ܐܰܪܒܰܥ ܡ̣ܢ ܬܚܽܘܬܝܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܒܳܬܪܶܗ ܗ̄ ܐܰܪܒܥܐ ܥܰܒ̈ܕܘܗܝ ܕܰܐܡܠܶܟܘ ܒܳܬܪܗ܀

9- ܘܡ̣ܢ ܚܕܳܐ ܡ̣ܢܗܶܝܢ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܩܰܪܢܐ ܙܥܽܘܪܬܐ ܗ̄ ܐܰܢܛܝܟܘܣ ܕܰܡܚܺܝܠ ܡ̣ܢ ܕܫܰܪܟܐ܀ ܘܚܰܝ̈ܠܐ ܘܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܠܡܰܩܒܝ̈ܐ܀ ܘܚܘܢܝܐ ܘܐܠܝܥܙܪ ܩܳܪܶܐ ܒܰܕܕܚ̈ܠܝ ܐܠܗܐ ܗܘܰܘ܀

11- ܘܡ̣ܢܗ ܐܰܪܝܡ ܐܰܡܺܝܢܽܘܬܐ ܗ̄ ܡܒܰܛܶܠ ܕܶܒܚ̈ܐ܀

12- ܐܶܬܝܗܒ ܥܠ ܐܰܡܺܝܢܽܘܬܐ ܒܚܰܘܒ̈ܐ ܗ̄ ܒܝܰܕ ܚܰܘܒ̈ܐ ܕܥܰܡܐ ܐܶܬܥܰܫܢ ܥܠܰܝܗܘܢ܀

13- ܘܐܡ̣ܪ ܚܕ ܩܰܕܝܫܐ ܠܰܦܠܽܘܡܢܺܝ ܒܰܫܠܝ ܡܺܝܡ ܘܰܚܒܨ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܠܰܦܠܳܢ܀ ܕܡܓܰܘܝ ܘܓܳܠܐ ܠܝ̣ ܣܬܺܝܪ̈ܬܐ܀

14- ܥܕ ܪܡܶܫ ܨܦܰܪ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ ܘܰܦܬܚ ܦܶܐ܀ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦ̈ܝܢ ܘܰܬܠܬܡܳܐܐ ܗ̄ ܕܪܡܶܫ ܘܰܨܦܪ ܠܩܰܫܝܽܘܬܗ ܕܰܪܕܽܘܦܝܐ ܪܡܰܙ ܢܒܺܝܐ: ܟܶܐܡܰܬ ܠܟܠ ܝܰܘܡܐ ܡ̣ܢ ܪܕܽܘܦܝܐ: ܬܪܶܝܢ ܡܢܐ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗ̇ܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܦܶܠܓܐ ܕܡܶܢܝܢܐ ܗܳܢܐ: ܟܶܐܡܰܬ݀ ܐܰܠܦܐ ܘܰܡܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܝܢ: ܬܠܳܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܣܰܗܪ̈ܢܝܬܐ ܘܰܬܠܬܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܠܩܽܘܪܒܐ ܥܳܒܕܺܝܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܫܰܢ̱ܬܐ ܣܰܗܪܢܝܬܐ ܬܠܳܬܡܐܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܗܺܝ ܠܩܽܘܪܒܐ. ܘܰܒܫܽܘܠܡ ܡܶܬܚܐ ܗ̇ܢܐ ܐܰܫܩܶܠ ܐܰܢܛܝܟܘܣ ܠܦܪܶܣ ܘܰܒܗܶܠ ܪܕܽܘܦܝܐ. ܘܒܳܬܪ ܬܠܳܬܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܟܶܐܡܰܬ ܬܠܳܬ ܫܢ̈ܺܝܢ ܘܦܶܠܓܐ ܘܡܝ̣ܬ ܬܰܡܢ ܘܰܐܓܗܺܝ ܥܰܡ ܡ̣ܢ ܒܺܝܫܬܶܗ܀ ܘܢܶܙܟܶܐ ܙܶܕܩܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܢܶܬܕܰܟܐ ܡܩܕܫܐ ܗ̄ ܒܳܬܪ ܕܰܢܡܽܘܬ ܪܕܽܘܦܐ ܢܶܙܟܐ ܝ̣ܗܘܕܐ ܡܰܩܒܝ ܙܰܕܺܝܩܐ ܘܰܢܕܰܟܐ ܠܗܰܝܟܠܐ ܕܣܰܝܒܘܗܝ ܚܰܢܦ̈ܐ ܒܰܦܬܰܟܪ̈ܝܗܘܢ܀

16- ܓܰܒܪܐܝܠ ܗ̄ ܟܕ ܩܪܶܒ ܕܶܢܚܶܗ ܕܡܪܢ ܐܶܬܓܠܺܝ ܡܣܒܪܢܐ ܕܝ̣ܠܗ܀

24- ܘܠܐ ܒܚܰܝܠܐ ܕܢܰܦܫܗ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܡܫܰܠܶܛ ܠܗ ܕܢܶܪܕܐ ܒܫܰܒܛܶܗ ܠܥܰܡܐ܀ ܘܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܢܚܰܒܶܠ ܗ̄ ܠܢܡܘܣܐ ܐܰܠܗܝܐ ܢܒܰܛܶܠ܀

25- ܘܰܒܫܶܠܝܐ ܢܚܰܒܠ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܗ̄ ܒܢܶܟܠܐ܀ ܘܥܠ ܫܰܠܺܝܛ ܫ̈ܰܠܝܛܢܶܐ ܢܩܽܘܡ ܗ̄ ܐܠܗܐ܀ ܘܒܡܐܚܕ ܐܝ̣ܕܐ ܢܶܬܬܰܒܪ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܫܶܠܝ܀

26- ܟܣܝܘܗܝ ܠܚܶܙܘܐ ܗ̇ܢܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܟܕ ܢܶܫܡܥܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܢܶܬܚܰܓܪܘܢ ܡ̣ܢ ܡܰܣܰܩܬܐ ܕܥܠ ܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܘܚܶܙܘܐ ܕܨܰܦܪܐ ܘܰܕܪܰܡܫܐ ܕܶܐܬܐܡܪ ܩܽܘܫܬܐ ܗܽܘ ܗ̄ ܡܶܢܝܳܢ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܶܐܬܬܰܚܰܡ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

2- ܐܢ̇ܐ ܕܢܺܝܐܝܠ ܐܶܬܒܰܝܢܬ ܒܣܶܦܪܐ ܒܡܶܢܝܢ ܫܢܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܚܙܺܝܬ ܕܰܫ̈ܠܡܝ ܠܚܽܘܪܒܐ ܕܐܘܪܫܠܶܡ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܐܡ̣ܪ ܐܶܪܰܡܝܐ ܢܒܺܝܐ ܕܰܒܡܽܘܠܳܝܗܶܝܢ ܦܳܢܐ ܥܰܡܐ ܡ̣ܢ ܒܳܒܶܝܠ܀

3- ܐܰܪܝܡܶܬ ܐܰܦ̈ܝ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܗܐ ܠܡܶܒܥܐ ܒܰܨܠܘܬܐ ܘܰܒܬܰܟܫܶܦܬܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܒܝܰܕ ܚܛܳܗܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܢܦܽܘܫܘܢ ܒܒܳܒܶܝܠ ܐܝܟ ܕܐܦ ܬܠܬܺܝܢ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܐܰܪܒܰܥܡܐܐ ܕܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܠܐܰܒܪܗܡ ܐܶܬܬܗܺܝ ܙܰܪܥܶܗ ܒܡܶܨܪܶܝܢ܀

21- ܘܓܰܒܪܐ ܓܰܒܪܐܝܠ ܕܰܚܙܺܝܬ ܒܚܶܙܘܐ ܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ ܦܪܰܚ ܡܰܦܪܚ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܕ ܐܶܬܐ ܒܩܰܠܺܝܠܽܘܬܐ܀

23- ܒܪܺܝܫ ܨܠܘܬܟ ܢܦܰܩ ܦܶܬܓܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܽܘܩܕܢܐ܀ ܘܐܢ̇ܐ ܐܶܬܺܝܬ ܠܰܡܚܰܘܝܘܬܟ: ܡܛܠ ܕܰܪܓܺܝܓ ܐܢܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܶܡܬܚܢܢܐ ܐܢܬ܀

24- ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܒܘܥ̈ܝܢ ܗ̄. ܬܨ̄ (490) ܫܢ̈ܺܝܢ܀ ܢܶܬܬܢܺܝܚܘܢ ܗ̄ ܢܶܥܒܪܘܢ ܥܠ ܥܰܡܟ ܘܥܠ ܩܪܺܝܬܐ ܕܩܽܘܕܫܟ܀ ܠܡܶܫܠܰܡ ܚܰܘܒ̈ܐ ܘܰܠܡܓܡܰܪ ܚܛܳܗ̈ܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢ ܥܘܠܐ ܘܠܡܝܬܳܝܽܘ ܙܕܶܩ ܕܡ̣ܢ ܥܳܠܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܙܰܕܺܝܩܘܬܐ ܕܰܠܥܳܠܡ ܗ̄ ܒܗ̇ܢܐ ܡܶܬܚܐ ܙܰܕܝܩܘܬܐ ܦܠܚ ܥܰܡܐ܀

25- ܢܶܗܦܽܘܟ ܘܢܶܒܢܶܐ ܠܐܘܪܫܠܶܡ: ܘܰܠܡܐܬܐ ܡܫܺܝܚܐ ܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܘܗܝܕܶܝܢ ܡܶܬܚܰܝܒܺܝܢ ܒܩܶܛܠܶܗ ܡܶܫܬܰܠܛ ܒܗܽܘܢ ܚܰܪܒܐ. ܘܗܶܢܘܢ ܫܒܘܥ̈ܐ ܗ̇ܠܝܢ ܡ̣ܢ ܫܽܘܪܝ ܫܢܰܬ ܥܶܣܪܺܝܢ ܕܐܪܛܚܫܫܬ ܐܪܺܝܟ ܐܝ̣ܕܐ ܟܕ ܫܰܕܰܪ ܠܥܙܪܐ ܣܦܪܐ ܘܰܠܢܚܡܝܐ ܫܩܐ ܘܰܒܢܰܘ ܠܗܰܝܟܠܐ ܘܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܙܳܕܶܩ ܠܡܶܡܢܐ ܐܢܘܢ: ܥܕܰܡܐ ܠܫܽܘܠܡ ܫܢܰܬ ܐܰܪܒܰܥ ܕܓܐܝܘܣ ܗ̇ܘ ܕܰܐܩܺܝܡ ܒܗܰܝܟܠܐ ܠܰܦܬܰܟܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܶܛܠܬܗ ܐܡ̣ܪ ܡܪܢ: ܡܐ ܕܰܚܙܰܝܬܘܢ ܐܳܬܐ ܛܰܢܦܬܐ ܘܫܰܪܟܐ. ܘܠܰܘ ܡ̣ܢ ܫܽܘܪܝ ܡܰܠܟܘܬܗ ܕܟܽܘܪܫ ܟܕ ܐܰܣܶܩ ܡ̣ܢ ܫܒܺܝܬܐ ܪ̈ܶܒܘܬܐ ܚܰܡܫ ܘܰܦܩܰܕ ܕܢܶܒܢܘܢ ܠܗܰܝܟܠܐ. ܐܠܐ ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܬܥܣܪܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܕܫܒܽܘܥ̈ܐ ܫܰܒܥܺܝܢ ܡܶܬܟܰܢܫ̈ܢ ܐܝܟ ܕܡܶܬܚܰܘܝܐ ܒܣܝܠܝܕܝܣ: ܫܒܽܘܥ̈ܐ ܫܰܒܥܐ ܘܫܒܽܘܥ̈ܐ ܣܒ̄ ܒܳܬܪ ܕܰܟܢܝܫܐܝܬ ܐܰܡܪܗ ܠܡܶܢܝܳܢ ܫܳܒܘܥ̈ܐ ܫܰܒܥܺܝܢ ܗܦܰܟ ܦܶܠܓܗ ܠܰܬܠܬ ܡܢܰܘ̈ܢ. ܡܢܳܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ: ܫܒܘܥ̈ܐ ܫܰܒܥܐ. ܘܡܢܳܬܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ: ܫܒܘܥ̈ܐ ܣܒ̄. ܡܢܳܬܐ ܕܰܬܠܬ: ܫܒܽܘܥܐ ܚܰܕ ܘܦܶܠܓܽܘܬ ܫܳܒܘܥܐ. ܡܛܠ ܕܦܶܠܓܐ ܕܫܒܽܘܥܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܦܽܘܠܓܐ ܗ̇ܢܐ ܡ̣ܢ ܫܒܘܥ̈ܐ ܫܰܒܥܺܝܢ: ܐܳܡܪܝܢ ܡܦܰܫܩܢ̈ܐ. ܘܫܒܽܘܥ̈ܐ ܫܰܒܥܐ ܫܢܰܝ̈ܐ ܐܶܢܝܢ ܕܒܶܢܝܢܶܗ ܕܗܰܝܟܠܐ: ܕܒܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܫܶܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܘ ܝ̣ܗܘ̈ܕܝܐ ܠܡܳܪܢ ܟܶܐܡܰܬ ܒܨܺܝܪ ܬܠܳܬ ܫܢ̈ܺܝܢ ܡ̣ܢ ܕܫܒܽܘܥ̈ܐ ܫܰܒܥܐ. ܘܗܺܝ ܚܰܣܺܝܪܘܬܐ ܗ̇ܕܐ ܒܝܰܬܺܝܪܽܘܬܐ ܗܺܝ ܕܦܶܠܓܽܘܬ ܫܒܘܥܐ ܡܶܬܡܰܠܝܐ. ܘܗ̇ܕܐ ܡ̇ܢ ܗܳܘܝܐ ܗܘܳܬ. ܐܶܠܘ ܡ̣ܢ ܒܶܢܝܢܐ ܩܰܕܡܝܐ ܕܒܰܙܒܰܢ ܟܽܘܪܫ ܐܶܬܡܢܝܘ ܫܒܘܥ̈ܐ ܫܰܒܥܝܢ: ܘܗܐ ܠܘ ܗܳܟܢܐ ܐܝܟ ܕܐܶܡܪܢܢ: ܘܫܒܘܥ̈ܐ ܣܒ̄ ܫܢܰܝ̈ܐ ܐܶܢܝܢ ܐܰܪܒܰܥܡܐܐ ܘܰܬܠܬܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܡ̣ܢ ܫܽܘܡܠܝ ܒܶܢܝܢܶܗ ܕܗܰܝܟܠܐ ܐܝܟ ܪܶܥܝܢ ܡܦܰܫܩܢ̈ܐ ܥܕܰܡܐ ܠܰܙܩܺܝܦܘܬܶܗ ܕܡܳܪܢ ܐܝܟ ܕܶܐܡ̣ܪ ܗܽܘ ܢܒܺܝܐ܀

26- ܘܒܳܬܰܪ ܫܒܽܘܥ̈ܐ ܫܬܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ: ܢܶܬܩܛܶܠ ܡܫܺܝܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܬܪܚܰܩ ܡܫܺܝܚܽܘܬܐ܀ ܥܶܒܪܝܐ: ܢܶܬܒܰܛܠ ܡܶܫܚܐ ܘܠܐ ܢܶܬܡܫܰܚ ܒܗ ܐܢܳܫ ܗ̄ ܠܐ ܬܽܘܒ ܢܩܽܘܡ ܡܰܠܟܐ ܠܺܝܗ̈ܘܕܝܶܐ܀ ܘܰܩܪܝܬܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܬܶܬܚܰܒܰܠܝ ܥܡ ܡܰܠܟܐ ܕܐܬܶܐ ܗ̄ ܥܡ ܓܰܐܝܘܣ ܕܰܡܣܰܝܒ ܠܗܰܝܟܠܐ܀ ܘܠܐ ܐܝ̣ܬ ܠܗ̇ ܗ̄ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܡܫܺܝܚܐ ܐܚܪܺܢܐ܀

27- ܘܰܢܥܰܫܶܢ ܕܝ̣ܬܝ̣ܩܝ ܠܣܰܓܝ̈ܐܐ ܗ̄ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܐ ܠܥܰܡܡ̈ܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܗ܀

ܫܒܽܘܥܐ ܚܰܕ ܘܦܶܠܓܽܘܬ ܫܒܘܥܐ ܗ̄ ܗ̇ܕܐ ܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܡܢܳܬܐ ܬܠܺܝܬܝܬܐ ܟܶܐܡܰܬ ܙܰܒܢܐ ܕܡ̣ܢ ܚܰܫܐ ܥܕܰܡܐ ܕܶܐܣܬܰܝܒ ܗܰܝܟـܠܐ. ܘܓܰܠܝܐ ܕܫܰܢ̱ܬܐ ܘܦܶܠܓܗ̇ ܒܨܺܝܪ ܙܰܒܢܐ ܗ̇ܢܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܶܐܡ̣ܪ ܢܒܺܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܰܬܫܰܥ ܫܢ̈ܺܝܢ ܟܳܢܫ̈ܢ ܡ̣ܢ ܫܽܘܪܝ ܫܢܰܬ ܝ̄ܛ ܕܛܺܝܒܶܪܝܘܣ ܕܒܗ̇ ܚܰܫ ܡܳܪܢ ܥܕܰܡܐ ܠܫܽܘܠܡ ܫܢܰܬ ܐܰܪܒܰܥ ܕܓܐܝܘܣ ܕܒܗ̇ ܐܰܥܶܠ ܦܬܰܟܪܐ ܠܗܰܝܟܠܐ܀ ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܕܶܒܚܬܐ ܘܩܽܘܪܒܢܐ ܗ̄ ܕܶܒܚ̈ܐ ܕܡܳܢܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܝ̣ܗܘܕܝ̈ܐ܀

ܘܥܠ ܟܶܢܦ̈ܝܗ̇ ܕܛܰܢܦܽܘܬܐ ܚܒܳܠܐ ܥܕܰܡܐ ܠܰܓܡܽܘܪܝܐ ܕܦܣܺܝ̈ܩܬܐ ܗ̄ ܢܫܰܠܶܛ ܚܒܠܐ ܥܠ ܝ̣ܗܘܕܝ̈ܐ ܠܥܳܠܡ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

2- ܐܢ̇ܐ ܕܳܢܺܝܐܝܠ ܗܘܺܝܬ ܝܳܬܒ ܒܐܶܒܠܐ ܗ̄ ܟܕ ܐܶܣܬܰܟܠܶܬ ܒܺܝܫ̈ܬܐ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܢ ܠܡܶܓܕܰܫ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܥܰܡܝ܀

6- ܘܚܶܙܘܶܗ ܡܫܰܓܢܝ ܘܠܝܬ ܠܗ ܕܡܽܘ ܗ̄ ܕܓܰܒܪܺܐܝܠ ܡܰܠܐܟܐ ܕܰܡܫܰܚܠܰܦ ܗܘܳܐ ܚܶܙܘܶܗ ܡ̣ܢ ܕܡܽܘܬܐ ܕܰܒܢܰܝܢܫ̈ܐ܀

11- ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ̣: ܩܽܘܡ ܕܢܝܐܝܠ ܓܰܒܪܐ ܕܪܶܓܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܡ̣ܪ ܠܝ̣: ܕܳܢܝܐܝܠ ܡܶܬܚܰܢܢܐ ܐܢܬ ܗ̄ ܡܠܰܒܶܒ ܠܗ ܡܰܠܐܟܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܪ ܗܘܳܐ ܒܗ ܚܰܝܠܐ ܡ̣ܢ ܕܶܚܠܬܐ ܘܒܗ̇ ܒܫܰܢ̱ܬܐ ܡܝ̣ܬ܀

13- ܘܫܰܠܝܛܐ ܕܡܰܠܟܘܬܐ ܕܦܪܶܣ ܩܳܡ ܠܽܘܩܒܰܠܝ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܕ ܝܽܘܡ ܗ̄ ܒܗ̇ܢܘܢ ܬܠܳܬܐ ܫܒܽܘܥ̈ܐ ܕܐܒܺܝܠܽܘܬܗ. ܗ̣ܘ ܗ̇ܢܐ ܡܰܠܐܟܐ ܠܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܬܬܦܢܐ ܫܶܐܠܬܗ ܕܰܢܒܝܐ ܡܛܠ ܛܳܒ̈ܬܐ ܕܗܘ̈ܶܝܢ ܗܘ̈ܝ ܠܥܰܡܗ ܡ̣ܢ ܥܶܢܝܢܐ ܕܥܡ ܥܰܡܐ ܢܳܡܘܣܝܐ܀ ܘܗܐ ܡܺܝܟܐܝܠ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܪܰܘܪ̈ܒܢܶܐ ܩܰܕܡܝ̈ܐ ܐܶܬܐ ܠܰܡܥܰܕܪܘܬܢܝ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܗܽܘܝܘ ܡܕܰܒܪܢܗ̇ ܕܕܺܝܬܝ̣ܩܝ ܩܰܕܡܝܬܐ ܘܥܰܬܝ̣ܩܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܓܰܒܪܐܝܠ ܕܰܚܕܰܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܪܟܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܕܠܟܠ ܥܰܡܐ ܡܰܠܐܟܐ ܡܕܰܒܰܪ܀

21- ܒܪܰܡ ܐܷܚܰܘܶܝܟ ܡܶܕܡ ܕܰܪܫܺܝܡ ܒܰܟܬܒܐ ܗ̇ܢܐ ܕܩܽܘܫܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܡܰܟܬܒܢܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܗ̄ ܡܘܫܶܐ ܒܬܢܝܳܢ ܢܳܡܘܣܐ: ܕܝܳܕܥ ܐܢ݂ܐ ܕܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܡܰܘܬܝ: ܡܚܰܒܠܘ ܡܚܰܒܠܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܳܐܪܥܐ ܠܟܘܢ ܒܺܝܫܬܐ ܒܚܰܪܬܐ ܕܝܰܘܡ̈ܬܐ܀

ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܥܰܕܰܪ ܗܘܐ ܠܝ̣ ܒܗ̇ܠܝܢ ܟܠܗܶܝܢ ܐܠܐ ܐܢ ܡܝ̣ܟܐܝܠ ܫܰܠܺܝܛܟܘܢ ܘܐܢ̇ܐ ܗ̄ ܓܒܪܐܝܠ ܐܳܡܪ: ܕܶܐܢܐ ܘܡܺܝܟܐܝܠ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢ ܗܘܶܝܢ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܫܽܘܘܙܒܐ ܕܥܶܒܪ̈ܝܶܐ. ܘܫܰܪܟܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܐ ܟܕ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܝܰܨܪܗܘܢ ܒܝ̣ܫܐ: ܠܐ ܪܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܬܚܰܪܪܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

2- ܬܠܳܬܐ ܡܰܠܟ̈ܝܢ ܢܩܽܘܡܘܢ ܒܦܳܪܶܣ ܗ̄ ܐܪܛܚܫܫܬ ܡܕܰܒܪܢܐ ܘܐܟܘܣ ܘܦܪܣܝܣ܀ ܘܰܪܒܺܝܥܝܐ ܢܶܥܬܪ ܗ̄ ܕܪܝܘܫ ܒܪ ܐܰܪܺܝܫܟ: ܕܰܥܣܺܝܪܝܐ ܗܽܘ ܡ̣ܢ ܟܽܘܪܫ ܘܩܰܛܠܶܗ ܐܰܠܟܣܢܕܪܘܣ܀

3- ܘܬܶܬܒܰܕܪ ܠܐܰܪܒܰܥ ܪ̈ܘܚܝ ܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܐܰܪܒܥܐ ܥܒ̈ܕܰܘܗܝ ܕܶܐܬܪܒܝܘ ܥܰܡܗ: ܣܠܘܩܘܣ ܕܰܐܡܠܶܟ ܒܒܳܒܶܝܠ ܘܰܒܢܐ ܣܠܺܝܩ ܘܩܛܝܣܦܘܢ. ܘܦܛܘܠܘܡܐܘܣ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܘܐܢܛܝܟܘܣ ܒܣܽܘܪܝܰܐ ܣܠܘܩܘܣ ܒܰܐܢܛܝܘܟܝܐ܀

4- ܘܠܐ ܐܝܟ ܣܰܘܦܗ̇ ܘܠܐ ܐܝܟ ܫܽܘܠܛܢܗ ܗ̄ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܙܰܒܢܐ ܕܡܰܠܟܘܬܗ ܕܰܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܠܦܽܘܬ ܪܰܒܘܬܗ̇܀

ܘܠܰܝܬ ܐܚܪܺܝܢ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܠܝܢ ܗ̄ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܠܐ ܐܢܳܫ ܡܰܡܠܶܟ܀

5- ܘܢܶܥܫܢ ܡܰܠܟܐ ܕܬܰܝܡܢܐ ܗ̄ ܦܛܘܠܘܡܐܘܣ ܗ̇ܘ ܕܰܐܥܪܩܗ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܙܥܘܪܐ ܒܪ ܐܰܢܛܝܟܘܣ ܐܦܝܦܐܢܝܘܣ܀

6- ܘܰܠܣܽܘܦ ܫܢܰܝ̈ܐ ܢܶܫܬܘܘܢ ܗ̄ ܢܶܬܪܰܥܘܢ܀ ܘܒܰܪܬ ܡܰܠܟܐ ܕܬܰܝܡܢܐ ܬܺܐܙܠ ܠܘܬ ܡܰܠܟܐ ܕܓܰܪܒܝܐ ܗ̄ ܩܳܠܐ ܘܦܛܪܐ ܒܪܬ ܦܛܘܠܘܡܐܘܣ ܬܬܺܝܗܒ ܐܰܢܬܬܐ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܙܥܽܘܪܐ܀ ܘܠܐ ܢܶܗܘܐ ܒܗ̇ ܚܺܝܠ ܡ̣ܢ ܕܶܚܠܬܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܒܺܝܫܬܐ ܕܰܐܒܘܗ̇ ܒܪܺܝܫܗ̇ ܢܰܦܶܩ ܒܰܥܠܗ̇܀ ܘܬܶܫܬܠܡܝ ܗܺܝ ܘܡܰܝܬܝܳܢ̈ܝܗ̇ ܘܰܥܠܰܝܡ̈ܬܗ̇ ܘܰܡܬܩܦܢ̈ܝܗ̇ ܗ̄ ܢܰܣܒܗ̇ ܡ̣ܢܗ ܐܰܒܘܗ̇ ܒܢܶܟـܠܐ ܘܝܰܗܒܗ̇ ܠܰܒܥܠܕܒܳܒܶܗ ܕܝܡܛܪܝܘܣ܀

7- ܘܰܢܩܽܘܡ ܥܶܩܪܐ ܕܙܰܪܥܶܗ ܥܠ ܐܰܬܪܗ ܗ̄ ܐܰܢܛܝܟܘܣ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܙܰܪܥܶܗ ܕܐܰܠܟܣܢܕܪܘܣ܀

11- ܘܢܶܬܪܰܡܪܰܡ ܡܰܠܟܐ ܕܬܰܝܡܢܐ ܗ̄ ܦܛܘܠܘܡܐܘܣ܀ ܘܢܶܦܽܘܩ ܢܐܪܥܺܝܘܗܝ ܠܡܰܠܟܐ ܕܓܰܪܒܝܐ ܗ̄ ܠܐܰܠܟܣܢܕܪܘܣ܀

15- ܘܰܕܪܥܐ ܕܬܰܝܡܢܐ ܠܐ ܢܩܽܘܡ ܗ̄ ܕܝܡܛܪܝܘܣ ܕܝܰܗܒ ܠܗ ܦܛܘܠܘܡܐܘܣ ܒܰܪܬܶܗ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܰܢܥܰܕܪܝܘܗܝ܀

17- ܘܒܪܬ ܐܢܳܫܐ ܬܶܬܺܝܗܒ ܠܗ ܠܰܡܚܰܒܠܽܘܬܗ ܗ̄ ܒܢܶܟܠܐ ܝܳܗܒ ܦܛܘܠܘܡܐܘܣ ܒܰܪܬܶܗ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܰܬܡܺܝܬܺܝܘܗܝ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܶܫܟܚܰܬ݀ ܢܰܣܒܗ̇. ܡ̣ܢܗ ܘܝܰܗܒܗ̇ ܠܕܺܝܡܛܪܝܘܣ. ܘܗ̇ܕܐ ܗ̣ܝ ܗ̇ܝ: ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܩܽܘܡ ܘܠܐ ܬܶܗܘܐ ܕܝ̣ܠܗ܀

18- ܘܢܒܰܛܠ ܫܰܠܺܝܛܐ ܕܰܡܚܰܣܶܕ ܗܘܳܐ ܠܗ ܗ̄ ܠܐܰܠܟܣܢܕܪܘܣ ܠܗ̇ܘ ܕܐܰܫܠܛ ܥܠ ܩܺܝܠܺܝܩܝܐ܀

21- ܘܢܩܽܘܡ ܥܠ ܐܰܬܪܶܗ ܚܰܠܫܐ ܗ̄ ܕܝܡܛܪܝܘܣ ܒܕܽܘܟܰܬ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ܀

ܘܠܐ ܢܶܬܺܝܗܒ ܥܠܰܘܗܝ ܗܕܰܪ ܡܰܠܟܘ̈ܬܐ ܗ̄ ܣܢܐܘ̈ܗܝ ܪܰܘܪ̈ܒܢܰܘܗܝ ܘܚܰܒܫܘܗܝ ܒܰܐܢܛܝܘܟܝܰܐ܀ ܘܢܺܐܬܐ ܒܫܶܠܝܐ ܗ̄ ܐܰܢܛܝܟܘܣ ܒܪ ܕܝ̣ܡܛܪܝܘܣ܀

24- ܘܢܶܣܰܩ ܘܢܶܬܩܦ ܒܥܰܡܐ ܙܥܘܪܐ ܗ̄ ܕܥܶܒܪ̈ܝܐ܀

26- ܘܳܐܟ̈ܠܝ ܦܛܒܓܗ ܢܬܰܒܪܽܘܢܗ ܗ̄ ܛܪܺܝܦܘܢ ܕܐܬܢܟܠ ܘܩܰܛܠܗ ܠܐܰܢܛܝܟܘܣ܀

27- ܘܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܡܰܠܟ̈ܐ ܗ̄ ܐܰܢܛܝܟܘܣ ܘܛܪܝܦܘܢ܀

30- ܘܢܶܬܒܰܝܢ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܒܩܘ ܩܝܳܡܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܗ̄ ܐܰܢܛܝܟܘܣ ܢܰܚܒ ܠܟܗܢ̈ܐ ܕܫܳܪܶܝܢ ܢܳܡܘܣܐ܀

31- ܘܢܶܬܠܘܢ ܛܰܢܦܘܬܐ ܠܰܚܒܠܐ ܗ̄ ܡܰܩܒܝ̈ܐ ܕܰܒܚܰܝܠܐ ܐܰܠܗܝܐ ܚܒܠܽܘܗ̇ ܠܛܰܢܦܘܬܐ܀

32- ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܥܠܶܝܢ ܥܠ ܩܝܳܡܐ ܢܰܚܒ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܠܥܳܒܪ̈ܝ ܥܠ ܢܳܡܘܣܐ ܡ̣ܢ ܥܰܡܐ܀

33- ܘܒܒܶܙܬܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܐܳܠܦ ܗ̄ ܒܥܽܘܙܗ ܕܰܪܕܽܘܦܝܐ ܢܶܬܐܠܨܘܢ܀

35- ܘܡ̣ܢ ܚܰܟܺܝܡ̈ܐ ܢܶܣܬܰܚܦܘܢ ܠܡܶܒܚܰܪ ܒܗܘܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܟܳܗܢ̈ܐ ܘܣܦܪ̈ܶܐ ܕܐܳܒܕܺܝܢ ܝܳܠܦܝܢ ܒܢ̈ܰܝ ܥܰܡܐ ܕܡܶܛܠ ܕܰܫܒܰܩܘ ܢܳܡܘܣܐ ܐܶܬܪܕܶܦܘ܀ ܘܠܡܶܬܒܰܝܢܽܘ ܥܠ ܩܨܐ ܗ̄ ܒܚܰܪܬܗܘܢ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ܀

36- ܘܢܶܥܒܶܕ ܡܰܠܟܐ ܐܝܟ ܨܶܒܝܢܗ ܗ̄ ܐܰܢܛܝܟܘܣ ܢܶܐܠܘܨ ܘܢܓܰܕܶܦ ܥܠ ܐܠܗܐ܀

45- ܘܢܶܩܘܫ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܡܰܫܟܢܶܗ ܒܰܐܬܪܐ ܫܰܦܝܐ ܗ̄ ܒܝܬ ܝܰܡܐ ܕܣܽܘܦ ܠܛܽܘܪܐ ܕܚܽܘܪܝܒ܀ ܘܢܶܛܪ ܩܽܘܕܫܶܗ ܗ̄ ܥܰܡܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

1- ܡ̣ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ ܥܳܠܡܐ ܒܰܙܩܦ ܡܺܝܡ܀ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܥܰܡܟ ܟܠ ܕܢܶܫܬܟܚ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܣܶܦܪܐ ܗ̄ ܚܰܕܚܕܢ̈ܐ ܕܛܰܝܒܘܬܐ ܐܰܠܗܝܬܐ ܡܢܰܛܪܐ ܠܗܘܢ܀

2- ܘܣܰܓ̈ܝܐܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܰܡܺܝܟܺܝܢ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܒܥܰܦܪܐ ܢܶܬܬܥܺܝܪܘܢ ܗ̄ ܡܰܩܒܝ̈ܐ܀

ܗ̇ܠܝܢ ܠܚܰܝ̈ܝ ܥܳܠܡ̈ܐ ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ܀ ܘܗ̇ܠܝܢ ܠܐܰܒܕܢܐ ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܳܦܪܺܝܢ܀

3- ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܙܟܝܢ ܠܣܰܓܝ̈ܐܐ ܗ̄ ܡܰܩܒܝ̈ܐ܀

4- ܘܐܢܬ ܕܝܢ ܕܳܢܝܐܝܠ ܚܬܽܘܡ ܦܶܬܓܡ̈ܐ ܗ̇ܠܝܢ ܘܫܬܽܘܩ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܶܫܡܰܥ ܥܰܡܐ ܘܢܶܕܚܰܠ: ܘܠܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܠܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܒܗ̇ ܓܶܝܪ ܒܫܰܢ̱ܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܕܰܐܡܠܶܟ ܟܽܘܪܫ ܦܪܣܝܐ ܝܰܗܒ ܦܽܘܢܝܐ ܠܥܰܡܐ ܘܰܣܠܶܩ̈ܝ ܡ̣ܢ ܫܒܺܝܬܐ ܕܝ̣ܗ̈ܘܕܝܶܐ ܪ̈ܶܒܘܬܐ ܚܰܡܫ. ܘܰܦܩܰܕ ܕܢܶܒܢܘܢ ܒܰܝܬܐ ܠܡܳܪܝܐ. ܐܶܬܥܰܟܪܘ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܥܰܡܐ ܕܰܚܕܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܕܰܡܐ ܠܰܫܢܰܬ ܕܰܪܝ̣ܘܫ ܒܪ ܐܘܫܬܣܦ: ܕܗܘ̈ܝܢ ܫܢܰܝ̈ܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܫܶܬ ܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܶܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܘܚܰܢܢ܀

7- ܘܝܺܡܐ ܒܚܰܝ ܥ̈ܳܠܡܐ ܗ̄ ܡܰܠܐܟܐ ܗ̇ܘ ܕܰܚܙܐ ܕܢܺܝܐܝܠ ܕܰܠܒܺܝܫ ܠܒܽܘܫ̈ܝܢ ܕܐܝ̣ܩܪܐ܀

ܕܰܠܥܕܳܢ ܥܶܕܢ̈ܝܢ ܘܦܶܠܓܽܘܬ ܥܶܕܢ ܗ̄ ܒܰܬܠܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܦܶܠܓܐ ܕܡܶܫܬܰܠܛܺܝܢ ܝܰܘܢ̈ܝܐ ܥܠ ܥܰܡܐ ܘܰܡܣܰܝܒܺܝܢ ܠܗܰܝܟـܠܐ܀ ܘܰܒܥܶܕܢ ܕܢܶܬܦܰܨ̈ܝܢ ܐܝ̣̈ܕܰܝܐ ܕܟܠ ܥܰܡܐ ܩܰܕܝܫܐ ܗ̄ ܕܡܰܩܒܝ̈ܐ܀

ܢܶܫ̈ܠܡܢ ܗ̇ܠܝܢ ܟܠܗܶܝܢ ܗ̄ ܢܡܽܘܬ ܐܰܢܛܝܟܘܣ ܘܢܶܒܛܠ ܪܕܽܘܦܝܐ ܘܢܶܬܕܰܟܐ ܗܰܝܟـܠܐ ܡ̣ܢ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀

11- ܬܬܺܝܗܒ ܛܰܢܦܘܬܐ ܠܰܚܒܠܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܐܳܠܶܦ ܘܡܰܐܬܶܝܢ ܘܬܶܫܥܺܝܢ܀

12- ܘܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܢܣܰܟܐ ܕܢܶܡܛܶܐ ܠܝܰܘܡ̈ܝܢ ܐܳܠܦ ܘܰܬܠܰܬܡܐܐ ܘܰܬܠܬܺܝܢ ܘܚܰܡܫܐ ܗ̄ ܡܶܢܝܢܐ ܩܰܕܡܝܐ ܕܐܡܰܪ ܐܪܒܥܝܢ ܘܚܰܡܫܐ ܚܣܪ ܡ̣ܢ ܡܶܢܝܢܐ ܐܚܪܳܝܐ. ܘܕܳܡܝܐ ܕܐܡ̇ܪ: ܕܡ̣ܢ ܫܽܘܪܝ ܪܕܽܘܦܝܐ ܕܰܐܢܛܝܟܘܣ ܥܕܰܡܐ ܠܫܽܘܠܡ ܐܰܠܦܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܕܒܥܽܘܙܗ ܗܳܘܝܐ ܛܰܢܦܘܬܐ. ܘܒܳܬܪ ܗ̇ܟܢ ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܬܶܫܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܡܶܨܥܐܝ̣ܬ ܗܘܝܐ. ܘܒܬܰܪ ܗ̇ܟܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܚܰܡܫܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܠܰܓܡܪ ܒܳܛܠܐ ܛܰܢܦܽܘܬܐ ܘܛܰܐܡܽܘܬܐ. ܘܐܝܟ ܐܢܳܫܝ̈ܢ: ܡܶܢܝܢܐ ܩܰܕܡܝܐ ܠܫܽܘܠܛܢܗ. ܕܰܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ ܡܰܐܪܶܙ ܘܬܪܰܝܢܐ ܠܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܐܶܠܝܐ ܘܬܠܺܝܬܝܐ ܠܕܶܢܚܶܗ ܕܡܳܪܢ ܕܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

 

ܬܶܫܥܺܝܬܐ ܕܒܺܝܠ ܦܬܰܟܪܐ

ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܠܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܠܗ̇ ܠܗ̇ܕܐ ܬܶܫܥܝܬܐ. ܐܦ ܠܐ ܠܗ̇ܝ ܕܬܰܢܺܝܢܐ ܘܐܡܪܺܝܢ: ܕܰܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܐܶܬܪܡܺܝ ܕܢܺܝܐܝܠ ܒܓܽܘܒܐ ܕܰܐܪ̈ܝܘܬܐ ܘܠܰܘ ܬܰܪܬܶܝܢ܀

 

1- ܘܡܰܠܟܐ ܐܣܛܝܓܘܣ ܐܶܬܬܰܘܣܰܦ ܥܠ ܐܰܒܗ̈ܬܗ ܗ̄ ܟܽܘܪܫ ܦܳܪܣܝܐ ܩܰܛܠܗ ܠܐܣܛܝܓܘܣ ܡܰܠܟܐ ܕܡܕܝ̈ܐ ܘܠܕܪܝܘܫ ܡܰܠܟܐ ܕܒܳܒ̈ܠܝܶܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܡܰܠܟܘܬܐ ܠܦܳܪ̈ܣܝܐ܀

3- ܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܦܬܰܟܪܐ ܠܒܳܒ̈ܠܝܶܐ ܘܰܫܡܶܗ ܗܘܐ ܒܺܝܠ ܗ̄ ܙܽܘܣ. ܘܣܛܪ̈ܘܠܘܓܘ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܗܽܘܝܽܘ ܟܰܘܟܰܒ ܒܳܒܶܝܠ ܘܡ̣ܢܗ ܚܳܪܩܺܝܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܛܳܒܬܐ ܘܒܺܝܫܬܐ܀ ܣܡܺܝܕܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܰܪ̈ܕܒܝܢ ܗ̄ ܐܰܪܕܒܠܐ ܟܰܝܠܐ ܗܽܘ ܕܥܳܪܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܡܰܟܘܟ̈ܐ܀ ܘܚܰܡܪܐ ܫܬܳܐ ܡܶܬܪ̈ܝܢ ܗ̄ ܡܬܪܺܝܬܐ ܟܝܳܠܬܐ ܗܺܝ ܕܥܳܪܝܐ ܫܬܳܐ ܟܰܝ̈ܠܝܢ ܒܐܘܪܗܝܐ. ܠܗ̇ܠܝܢ ܓܶܝܪ ܐܳܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܫܳܬܶܝܢ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܕܗܽܘ ܦܬܰܟܪܐ ܡܶܬܬܰܪܣܶܐ ܒܗܘܢ܀

21- ܘܚܘܝܘܗܝ ܠܡܰܠܟܐ ܡܰܥܠܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܬܪ̈ܥܘܢܐ ܕܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܛܽܘܫܝܐ܀ ܘܰܠܒܺܝܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܕܦܢܐ ܗ̇ܝ ܕܒܺܝܠ ܝܰܗܒܗ̇ ܠܕܢܺܝܐܝܠ ܗ̄ ܠܕܰܗܒܐ ܕܰܩܪܺܝܡ ܗܘܐ ܥܠܰܘܗܝ܀ ܬܰܢܺܝܢܐ܀

27- ܘܰܫܩܰܠ ܕܢܺܝܐܝܠ ܙܶܦܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܙܶܦܬܐ ܡܶܢܝܢ ܬܠܳܬܝܢ. ܘܣܰܥܪܐ ܘܬܰܪܒܳܐ܀ ܘܰܒܠܰܥ ܐܶܢܝܢ ܬܰܢܺܝܢܐ ܗ̄ ܠܐ ܣܦܪ̈ܶܐ܀ ܘܶܐܬܒ̱ܙܰܥ ܒܰܫܠܝ ܒܶܝܬ ܘܡܺܝܬ܀

32- ܘܝܗܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܘܢ ܗ̄ ܠܐܰܪ̈ܝܰܘܬܐ ܫܰܒܥܐ ܕܒܓܘܒܐ܀ ܬܪܶܝܢ ܦܰܓܪ̈ܺܝܢ ܗ̄ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܚܰܝܒܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܰܘܬܐ܀ ܘܰܬܪܶܝܢ ܕܶܟܪ̈ܶܝܢ ܗ̄ ܕܥܳܢ̈ܐ܀

33- ܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܚܰܒܩܽܘܩ ܢܒܺܝܐ ܒܺܝܗܽܘܕ ܘܒܰܫܶܠ ܗܘܐ ܒܽܘܫܠܐ ܦܰܬ ܦ̈ܶܬܐ ܒܥܰܪܒܐ ܘܰܐܪܡܺܝ ܒܗ̇܀ ܒܝܰܘܢܝܐ: ܐܝ̣ܬ ܬܰܘܣܶܦܬܐ: ܘܩܶܣܛܐ ܕܚܰܡܪܐ ܕܰܡܙܺܝܓ܀

36- ܫܰܩܠܶܗ ܡܰܠܐܟܐ ܒܣܰܥܪܐ ܕܪܺܝܫܗ ܘܣܡܶܗ ܒܒܳܒܶܝܠ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܓܽܘܒܐ ܒܥܽܘܙܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ܀

 

 

ܫܠܡ

ܣܦܪܐ ܕܕܢܝܐܝܠ ܢܒܝܐ

ܘܥܰܡܗ ܟܠܗ̇ ܥܰܬܺܝܩܬܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܐ