ܣܦܪܐ ܕܐܝܘܒ ܢܒܝܐ

ܬܘܒ

ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ

ܣܦܪܐ ܕܐܝܘܒ ܢܒܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܕܝܫ̈ܐ ܝܽܘܠܝܘܣ ܘܐܝܘܢܢܝܣ ܘܐܦܝܦܐܢܝܘܣ: ܡ̣ܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܺܣܘ ܕܡ̣ܢ ܒܶܣܡܬ ܒܪܬ ܐܝܫܡܥܝܠ ܐܡܪܝܢ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܐܝܘܒ ܘܗܽܘܝܘ ܝܘܒܳܒ ܒܪ ܙܰܪܥܝ ܒܪ ܪܥܘܐܝܠ ܒܪ ܥܺܣܘ ܐܰܚܘܗܝ ܕܝܰܥܩܘܒ ܒܪ ܐܝ̣ܣܚܩ ܒܪ ܐܰܒܪܗܡ܀ ܘܒܰܫܢܬ ܫܬܺܝܢ ܕܝܰܥܩܘܒ ܐܶܬܺܝܕܰܥ. ܘܡܰܐܬܶܝܢ ܘܰܥܣܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ ܚܝܳܐ. ܫܰܒܥܝܢ ܩܕܳܡ ܢܶܣܝܘܢܐ: ܘܰܡܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܒܳܬܪܟܢ. ܘܬܪܥܣܪ ܫܢܺܝ̈ܢ ܥܒܰܪ ܒܢܶܣܝܘܢܐ܀ ܘܐܪܘܕ ܟܰܠܕܝܐ ܦܽܘܢܺܝܩܝܐ ܕܡ̣ܢ ܨܘܪ: ܫܰܒܥܐ ܥܶܕܢ̈ܝܢ ܐܡ̇ܪ ܕܶܐܬܟܰܬܰܫ ܥܡ ܣܳܛܢܐ܀ ܘܡܘܫܶܐ ܟܰܬܒܗ ܠܰܟܬܒܗ ܒܗܢܶܝܢ ܐܰܪܒܥܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܰܒܡܰܕܒܪܐ܀ ܘܬܶܐܘܕܘܪܘܣ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗ̇ܪܟܐ ܡܕܠܩܒ ܠܗܘܢ ܘܐܡ̇ܪ: ܕܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܦܽܘܢܝܗ ܕܥܰܡܐ ܕܡ̣ܢ ܒܒܝܠ: ܐܢܳܫ ܥܒܪܝܐ ܕܡܠܝ̣ܛ ܗܘܐ ܒܰܪܗܺܝܛܪܘܬ ܝܰܘܢܝ̈ܐ ܐܰܟܬܒܗ̇ ܠܬܫܥܝܬܗ ܘܡ̈ܶܠܐ ܕܪ̈ܽܘܫܝܬܐ ܕܠܐ ܗܘ̈ܝ ܒܰܥܒܕܐ ܚܠܛ ܒܗ̇܀ ܘܐܣܦ ܟܗܢܐ ܥܶܒܪܝܐ ܐܰܚܘܗܝ ܕܥܙܪܐ ܡܰܟܬܒܢܐ ܕܰܟܬܒ̈ܐ ܘܐܪܘܕ ܕܰܐܡܝܪ ܐܡܪܝܢ: ܕܗܽܘܝܘ ܝܘܒܒ ܒܪ ܝܩܛܳܢ ܒܰܪ ܥܒܪ ܒܰܪ ܫܠܚ ܒܰܪ ܐܪܦܟܫܪ ܒܰܪ ܫܺܝܡ ܒܰܪ ܢܽܘܚ. ܘܩܕܺܝܡ ܣܰܓܝ ܡ̣ܢ ܝܺܠܝܕܘܬܗ ܕܰܐܒܪܗܡ. ܘܠܗܘܢ ܫܳܠܡ ܝܰܥܩܘܒ ܐܘܪܗܝܐ܀ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܥܒܪ̈ܝܐ ܐܡܪܝܢ: ܕܥܡ ܝܥܩܘܒ ܥܠ ܠܡܶܨܪܝܢ ܘܰܢܣܰܒ ܠܕܺܝܢܐ ܒܰܪܬܗ ܕܫܚܛܗ̇ ܫܟܺܝܡ ܒܪ ܚܡܘܪ ܘܐܰܘܠܕ ܡ̣ܢܗ̇ ܠܫܰܒܥܐ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܩܰܕܡܝ̈ܐ ܘܠܰܬܠܬ ܒ̈ܢܬܗ ܘܕܓܕܦܰܬ݀ ܒܢܶܣܝܘܢܶܗ ܠܐ ܫܘܳܬ݀ ܕܬܶܚܙܐ ܠܫܽܘܚܠܦܐ ܐܠܗܝܐ ܕܰܗܘܐ ܠܗ. ܐܠܐ ܡܺܝܬܰܬ݀. ܘܡ̣ܢ ܐܰܢܬܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܰܘܠܕ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܐܚܪ̈ܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

1- ܓܰܒܪܐ ܚܰܕ ܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܒܰܐܪܥܐ ܕܥܽܘܨ ܗ̄ ܗ̇ܢܐ ܥܘܨ ܗܽܘܝܘ ܩܰܕܡܝܐ ܕܰܒܢ̈ܘܗܝ ܕܳܐܪܡ ܒܰܪ ܫܺܝܡ ܒܪ ܢܽܘܚ ܘܰܐܪܥܗ ܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܐܰܪܰܐܒܺܝܰܐ ܕܡ̣ܢ ܡܰܥܠܳܢܐ ܕܡܶܨܪܝܢ ܥܕܰܡܐ ܠܕܰܪܡܣܽܘܩ܀ ܐܝܘܒ ܗ̄ ܡܰܚܒܳܢܐ܀

3- ܪܰܒ ܗܘܳܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܡܰܕܢܚܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܠܡܰܕܢܚܐ ܡ̣ܢ ܝܽܘܪܕܢܢ ܢܰܗܪܐ܀

4- ܘܥܳܒܕܝܢ ܡܫܬܝܐ ܒܶܝܬ ܓܒܪ ܕܝܰܘܡܗ ܗ̄ ܟܠ ܚܕ ܡ̣ܢܗܘܢ ܚܰܕ ܝܰܘܡܐ܀

5- ܫܰܕܪ ܐܝܘܒ ܘܩܰܕܫ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܡܫܺܝܓ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܘܰܡܩܰܪܒ ܗܘܐ ܚܠܳܦܝܗܘܢ ܩܽܘܪܒܢܐ. ܡܛܠ ܚܛܳܗ̈ܐ ܕܰܟܒܪ ܒܪܰܘܳܝܘܬܐ ܘܕܠܐ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܣܥܰܪܘ܀

6- ܘܶܐܬܘ ܒܢ̈ܝ ܐܰܠܘܗܝܡ ܗ̄ ܡܰܠܐܟ̈ܐ܀

ܘܶܐܬܐ ܐܦ ܣܳܛܢܐ ܒܰܝܢܬܗܘܢ ܠܰܡܩܡ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܗ̇ܝ ܕܶܐܬܐ ܣܳܛܢܐ ܘܐܡ̣ܪ ܙܦܠܢ ܘܐܬܐܡܪ ܠܗ ܙܦܠܢ. ܠܗ̇ܝ ܕܕܳܠ ܒܗ ܚܽܘܫܒܐ ܕܐܝܟ ܗ̇ܢܐ ܡܫܰܘܕܥܐ. ܘܠܗ̇ܝ ܕܒܶܠܥܕ ܡܶܫܬܒܩܳܢܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܨܶܐ ܠܡܰܐܟܳܝܘ. ܡܛܠ ܦܫܺܝܩܘܬ ܣܽܘܟܳܠܐ ܓܰܫܡܗ ܠܬܽܘܢܝܐ ܡܰܟܬܒܢܗ ܒܰܕܠܪ̈ܽܘܚܢܝܬܐ ܥܰܣܩܐܝܬ ܫܳܡܥܝܢ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ. ܘܣܳܛܢܐ ܟܕ ܟܰܢܫ ܫܶܚܪܗ: ܠܡ̣ܢܗܘܢ ܥܠ ܐܰܒܕܳܢ ܢܶܟܣ̈ܘܗܝ ܐܰܫܠܛ. ܘܠܡܶܢܗܘܢ ܐܺܝܙ̈ܓܰܕܐ ܫܰܕܪ ܠܘܬܗ ܕܢܺܐܡܪܘܢ ܕܢܽܘܪܗ ܕܐܰܠܗܐ ܣܶܦܰܬ݀ ܒܥܢ̈ܐ ܘܫܰܪܟܐ: ܐܰܝܟܢܐ ܕܰܢܓܰܕܶܦ܀

17- ܟܰܠܕܝ̈ܐ ܐܶܬܦܠܓܘ ܠܰܬܠܬ ܡܢܰܘ̈ܢ ܗ̄ ܣܳܛܢܐ ܦܠܓ ܐܢܘܢ ܠܰܬܠܬ ܐܰܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܶܕܰܥ ܐܝܘܒ ܕܒܐܰܝܕܐ ܐܘܪܚܐ ܢܶܪܕܽܘܦ ܐܢܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

7- ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܠܐܝܘܒ ܒܫܽܘܚܢܐ ܒܺܝܫܐ ܗ̄ ܒܐܪܝܢܽܘܬܐ܀

8- ܘܝܳܬܒ ܗܘܳܐ ܥܠ ܩܶܛܡܐ ܗ̄ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ܀ ܐܰܦܩܶܗ ܣܳܛܢܐ ܕܰܒܝܰܕܗ ܐܦ ܠܣܰܓܝ̈ܐܐ ܢܰܛܥܶܐ ܩܕ ܡܚܰܘܐ ܠܗܘܢ: ܕܰܕܐܝܟ ܗ̇ܠܝܢ ܒܺܝܫ̈ܬܐ ܦܳܓܥ̈ܢ ܒܕܚ̈ܠܰܝ ܐܠܗܐ. ܟܕ ܛܳܒ ܗܶܢܝܢ ܕܕܰܠܩܘܒܠܐ ܕܨܶܒܝܢܗ ܐܶܬܝܕܰܥ̈ܝ ܠܟܠܢܳܫ܀ ܟܶܐܡܰܬ ܛܰܝܒܘ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܳܝܬܐ ܕܡܪܝܐ܀

10- ܛܳܒ̈ܬܗ ܕܐܠܗܐ ܩܰܒܶܠܢܰܢ: ܘܒܺܝܫ̈ܬܗ ܠܐ ܢܩܰܒܠ ܗ̄ ܡܰܪ̈ܕܘܬܗ܀

11- ܘܫܡܰܥܘ ܬܠܳܬܐ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܗ̄ ܡܰܠܟ̈ܐ ܗܘܰܘ ܗ̇ܠܝܢ ܕܦܶܢ̈ܝܬܐ܀ ܐܠܝܦܰܙ ܬܝܡܳܢܳܝܐ ܒܰܙܩܦ ܡܺܝܡ ܘܢܽܘܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܫܠܝ ܡܺܝܡ. ܐܦ ܗ̇ܢܐ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܥܣܘ ܐܝ̣ܬܘܗܝ܀ ܘܒܶܠܕܪ ܫܘܚܳܝܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܩܶܢܛܘܪܐ ܕܪܽܘܟܬܗ ܕܰܐܒܪܗܡ ܗ̣ܘ. ܘܨܘܦܪ ܢܥܡܬܝܐ: ܗ̇ܢܐ ܠܐ ܐܶܫܟܚܬ ܕܡ̇ܢ ܗ̣ܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܬܝܐ

1- ܘܠܳܛ ܝܰܘܡܐ ܕܶܐܬܝܠܕ ܒܗ ܗ̄ ܠܰܘܛܬܐ ܕܐܝܟ ܗ̇ܕܐ ܠܘ ܓܽܘܕܦܐܗ̱ܝ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܒܽܘܓܳܢܐ ܕܡ̣ܢ ܟܺܐܒܐ ܩܰܫܝܐ܀

5- ܢܶܒܥܬܽܘܢܗ ܡܰܪܺܝܪ̈ܰܝ ܝܰܘܡܐ ܗ̄ ܢܠܽܘܛܽܘܢܶܗ ܡܰܟ̈ܐܒܐ܀

8- ܢܠܽܘܛܽܘܢܶܗ ܠܳܝ̈ܛܰܝ ܝܰܘܡܐ ܗ̄ ܟܺܐܢ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܰܘܡܐ ܒܺܝܫܐ ܡܰܝܬܶܝܢ ܥܠ ܥܘ̈ܠܐ ܒܰܨܠܘܬܗܘܢ ܐܝܟ ܡܽܘܫܐ ܥܠ ܡܶܨܪ̈ܝܐ܀ ܐܰܝܠܝܢ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܠܰܡܥܝܳܪܘܬܗ ܠܠܘܝܳܬܢ ܗ̄ ܠܰܡܙܰܥܙܳܥܘܬܗ ܠܬܰܢܺܝܢܐ ܡܶܬܝܰܕܥܢܐ ܘܠܡܬܢܩܳܡܘ ܡ̣ܢܗ܀

13- ܟܒܰܪ ܕܝܢ ܗ̇ܫܐ ܫܟܺܝܒ ܗܘܺܝܬ ܘܰܕܡܶܟ ܒܰܫܠܝ ܫܺܝܢ ܘܕܳܠܰܕ ܘܰܪܒܨ ܡܺܝܡ܀

20- ܠܡܳܢܐ ܡܶܬܝܗܒ ܢܽܘܗܪܐ ܠܥܳܡ̈ܠܐ ܒܰܙܩܦ ܥܶܐ܀

24- ܬܰܢܚܰܬܝ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܥܠܬ ܘܐܫܬܰܦ̈ܥܝ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

4- ܟܪ̈ܺܝܗܐ ܠܐ ܢܩܺܝܡܘܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܗ̄ ܐܢܬ ܦܝܣ̈ܐ ܥܳܒܕ ܗܰܘܝܬ ܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ ܠܰܕܡܶܬܢܰܣܝܢ ܘܠܐ ܡܨܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܬܚܪܘܢ ܠܩܽܘܒܠܟ܀

12- ܘܰܥܠܰܝ ܦܶܬܓܡܐ ܐܶܬܬܓܺܝܒ ܗ̄ ܩܰܒܠܶܬ ܡ̣ܢ ܐܰܒܗ̈ܝ: ܕܪܫܺܝܥܐ ܐܝܟ ܪܰܫܺܝܥܘܬܗ ܡܶܬܦܪܰܥ ܘܙܰܕܺܝܩܐ ܐܝܟ ܙܰܕܝܩܘܬܗ܀ ܘܩܰܒܠܰܬ݀ ܐܶܕܢܝ ܐܝܟ ܙܥܽܘܪ ܡ̣ܢܗ ܗ̄ ܩܰܠܝܠ ܡ̣ܢ ܣܰܓܝ ܐܶܣܬܰܟܠܶܬ܀

13- ܒܫܶܠܝܐ ܒܚܶܙܘܐ ܕܠܶܠܝܐ ܒܡܰܦܰܠ ܫܶܢܐ ܥܡܺܝܩܐ ܥܠ ܐܢܳܫܐ ܗ̄ ܐܦ ܒܓܰܘ ܫܶܢܬܐ ܥܰܡܺܝܩܬܐ: ܟܕ ܒܕܺܝ̈ܢܐ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܕܐܠܗܐ ܢܰܦܫܝ ܓܶܫܦܰܬ݀ ܬܶܡܗܰܬ݀ ܘܙܳܥܰܬ݀. ܘܫܶܢܐ ܡ̣ܢ ܫܶܢܬܐ ܢܣܺܝܒܐ ܐܝܟ ܡܶܠܐܴ ܡ̣ܢ ܡܶܠܬܐ: ܘܥܶܠܐܴ ܡܢ ܥܶܠܬܐ. ܗܳܟܘܬ ܐܦ ܥܰܡܝܩܐ ܗܪܟܐ ܡܶܠܰܬ ܫܡܳܐ ܗܺܝ ܢܶܩܒܬܢܝܬܐ ܐܝܟ ܡܶܠܐ ܒܰܛܳܠܐ ܘܡܶܠܐ ܣܰܢܝܐ ܘܠܘ ܫܡܳܐ ܕܶܟܪܳܢܝܐ܀

15- ܘܶܐܙܕܰܩܦܰܬ݀ ܣܥܳܪܬܐ ܕܒܶܣܪܝ ܒܰܙܩܦ ܥܶܐ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀

16- ܘܢܶܥܡܬܐ ܘܩܠܐ ܫܶܡܥܬ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܚܽܘܫܒܝ܀

18- ܗܳܐ ܒܰܥܒܕ̈ܘܗܝ ܠܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܗ̄ ܐܢ ܠܡܰܠܐܟ̈ܘܗܝ ܠܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܥܠ ܡܰܕܪܟܢܘܬܐ ܕܕܺܝܢ̈ܘܗܝ ܚܢܰܢ ܥܰܦܪ̈ܢܶܐ ܫܰܪ̈ܝܰܝ ܒܒ̈ܳܬܐ ܛܺܝܢ̈ܝܐ ܡܳܢܐ ܢܣܟܐ ܕܢܶܕܥ܀

21- ܘܫܪܟܗܘܢ ܒܗܘܢ ܢܡܽܘܬܘܢ ܘܠܐ ܒܚܶܟܡܬܐ ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܕܦܳܝܫܝܢ ܡ̣ܢ ܐܰܒܕܳܢܐ ܡܳܝܬܝܢ ܩܕܡ ܕܢܶܕܪܟܘܢ ܚܶܟܡܬܐ ܓܡܺܝܪܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

2- ܘܰܠܣܰܟܠܐ ܩܳܛܠܐܴ ܩܶܢܐܬܐ ܗ̄ ܚܣܳܡܐ܀

5- ܕܚܳܨܕ ܟܰܦܢܐ ܢܶܐܟܘܠ ܗ̄ ܡܶܕܡ ܕܚܳܨܕ ܘܡܟܰܢܫ ܪܰܫܺܝܥܐ ܟܕ ܡܳܐܬ ܗܰܘ ܕܰܣܢܺܝܩ ܢܐܪܬܺܝܘܗܝ܀

6- ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܳܦܩ ܡ̣ܢ ܥܰܦܪܐ ܫܽܘܩܪܐ ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܚܳܐܶܝܢ ܠܐ ܚܳܛܶܝܢ܀

7- ܡܛܠ ܕܒܰܪܢܫܐ ܠܥܰܡܠܐ ܗܽܘ ܐܶܬܝܠܕ ܗ̄ ܒܰܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܚܳܛܐ: ܘܥܰܠܗܕܐ ܕܢܶܥܡܠ ܐܶܬܦܩܕ ܐܝܟ ܕܰܠܡܶܫܬܰܗܝܳܢܘܬ ܚܐܦܗ ܡܰܚܛܝܳܢܐ܀ ܘܰܒܢ̈ܝ ܥܰܘܦܐ ܢܪܺܝܡܘܢ ܓܶܦܐ ܗ̄ ܐܦܠܐ ܠܠܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܢܳܡܘܣܐ ܣܺܝܡ܀

19- ܒܫܶܬ ܥܩ̈ܢ ܢܶܦܪܩܟ ܘܒܰܕܫܒܰܥ ܠܐ ܢܶܩܪܽܘܒ ܠܟ ܒܺܝܫܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܟܠܗܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܬܐ ܕܚܰܣܺܝܪ̈ܢ ܕܰܡܫܰܡ̈ܠܝܢ ܢܦܰܨܝܟ܀

23- ܡܛܠ ܕܥܡ ܟܺܐܦ̈ܐ ܕܕܒܪܐ ܩܝܳܡܟ ܗ̄ ܠܐ ܒܳܛܠ ܐܦ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦ ܩܝܳܡܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܠܟ ܡܪܝܐ ܕܦܳܠܚ ܐܢܬ ܠܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

2- ܠܘܰܝ ܕܝܢ ܡܶܬܬܩܶܠ ܪܽܘܓܙܝ ܗ̄ ܠܘܰܝ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܘܡܰܬܩܳܠܐ ܗܘܐ܀

4- ܘܰܒܥܶܬܬܗ ܕܐܠܗܐ ܣܰܪܕܬܰܢܝ ܗ̄ ܢܩܰܡܬܗ܀

5- ܕܰܠܡܐ ܡܣܰܘܶܩ ܥܪܳܕܐ ܥܠ ܬܰܕܐܐ ܐܘ ܓܳܥܐ ܬܰܘܪܐ ܥܠ ܚܰܡܺܝܡܐ ܗ̄ ܐܦ ܠܐ ܐܢ̇ܐ ܡܒܰܓܶܢ ܗܘܺܝܬ ܐܶܠܘ ܠܐ ܟܺܐܒܐ ܕܒܺܝ܀

6- ܐܘ ܐܝ̣ܬ ܛܰܥܡܐ ܒܪܺܝܪܗ̇ ܕܰܚܠܰܡܬܐ ܗ̄ ܐܢ ܗ̇ܟܢܐ ܐܺܝܩܝ ܗܘܬ ܡܶܠܬܝ: ܙܳܕܩ ܗܘܳܐ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܬܩܰܒܠܘܢܗ̇܀

7- ܐܘ ܡܰܝܠܶܠ ܐܝܟ ܪܰܘܝܐ ܩܪܳܒܝ ܒܰܫܠܝ ܘܰܘ. ܗ̄ ܕܡܰܓܢ ܡܰܩܪܒ܀

9- ܘܢܶܦܪܘܣ ܐܺܝܕܗ ܘܢܫܰܡܠܶܝܢܝ ܗ̄ ܢܟܰܢܫܢܝ ܠܘܬܗ܀

10- ܘܶܐܫܬܰܡܠܐ ܬܘܒ ܒܚܰܝܠܐ ܕܠܐ ܚܰܘܣܳܢ ܗ̄ ܟܕ ܠܐ ܐܶܚܽܘܣ ܐܢ̇ܐ ܥܠܰܝ: ܐܶܬܝܰܐܒ ܠܡܰܘܬܐ܀

15- ܐܰܚܝ̈ ܕܓܠܘ ܐܝܟ ܦܨܺܝ̈ܕܐ ܗ̄ ܕܰܒܣܰܬܘܐ ܗܳܘܐ ܒܗܽܘܢ ܡܰܝ̈ܐ ܘܰܒܩܰܝܛܐ ܓܳܝܙܺܝܢ܀

16- ܕܕܳܚܠܝܢ ܗܘܰܘ ܡ̣ܢ ܓܠܺܝܕܐ: ܥܠܰܝܗܘܢ ܣܰܓܝ ܬܰܠܓܐ ܗ̄ ܕܳܚܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܠܐ ܐܝܟ ܓܠܺܝܕܐ ܢܶܬܦܰܫܪܘܢ ܟܕ ܢܥܰܕܪܽܘܢܢܝ. ܘܗܐ ܗܘܰܘ ܐܝܟ ܬܰܠܓܐ ܕܝܰܬܝܪ ܠܺܝܓܐܝܬ ܦܳܫܪ. ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܐܡܪܝܢ: (ܡ̣ܢܝ) ܒܝܽܘܕ ܙܳܕܩ ܕܬܶܬܩܪܶܐ ܟܶܐܡܰܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܕܳܚܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡ̣ܢܝ ܕܐܝܟ ܓܠܺܝܕܐ ܗܘܺܝܬ ܩܰܫܝܐ: ܗܐ ܗܘܺܝܬ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܬܰܠܓܐ ܦܚܺܝܚܐ. ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ ܢܺܝܫܐ ܗ̇ܢܐ܀

19- ܕܚܳܪܘ ܠܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܬܰܝܡܢܐ ܗ̄ ܕܐܰܘܦܺܝܪ ܘܕܫܒܐ ܕܡ̣ܢܗܝܢ ܐܰܬܝ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܬܰܐܓܪ̈ܬܐ. ܗܐ ܚܙܰܘ ܕܠܐ ܡܶܕܡ ܡܗܰܢܝܢ܀

26- ܗܐ ܠܡܟܰܘܳܢܘ ܡܶܠܝ̈ܢ ܬܶܬܚܰܫܒܘܢ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܰܡܟܰܘܢܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܶܠܝ̈: ܟܕ ܢܟܰܘܢ ܐܢܳܫ ܡܶܠܝ̈ܟܘܢ܀ ܘܥܠ ܪܽܘܚ ܡܶܠܬܝ ܬܶܬܒܰܝܢܽܘܢ ܗ̄ ܐܢ ܐܢ̇ܐ ܡ̣ܢܟܘܢ ܐܢ݂ܐ: ܠܟܘܢ ܙܳܕܩ ܕܬܶܬܒܰܝܢܘܢ ܡܶܠܬܝ܀

29- ܬܽܘܒܘ ܗ̇ܟܝܠ ܘܙܰܟܘ ܗ̄ ܦܢܰܘ ܠܰܫܪܪܐ ܘܰܙܟܰܘ ܠܕܰܓܠܘܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

5- ܡܶܫܟܝ ܩܦܽܘܕ ܘܶܐܬܡܣܺܝ ܗ̄ ܐܶܬܩܰܡܛ ܡܬܢܝܳܢܐܝܬ܀

6- ܝܰܘ̈ܡܝ ܩܰܠܘ ܡ̣ܢ ܓܕܳܕ ܩܘܺܝܢ ܒܰܫܠܝ ܩܽܘܦ ܘܰܚܒܨ ܘܰܘ. ܗ̄ ܙܩܽܘܪܐ ܕܰܓܘܳܓܰܝ. ܐܠܐ ܗ̇ܪܟܐ ܥܠ ܦܣܳܩܐ ܕܢܰܘܠܐ ܕܓܪ̈ܕܝܝܐ ܢܣܺܝܒܐ܀

7- ܐܶܬܕܟܪ ܕܪܘܚܐ ܚܰܝܐ ܗܺܝ ܗ̄ ܢܰܦܫܐ ܠܐ ܡܝܽܘܬܬܐ ܗܺܝ܀ ܘܬܶܗܦܽܘܟ ܥܰܝܢܝ ܠܡܶܚܙܐ ܛܳܒܬܐ ܗ̄ ܕܰܡܠܺܝܟܐ ܠܙܰܕܺܝܩ̈ܐ ܒܥܳܠܡܐ ܕܰܥܬܺܝܕ܀

12- ܝܰܡܐ ܐܢ݂ܐ ܐܘ ܬܰܢܺܝܢܐ: ܕܰܡܩܺܝܡ ܐܢܬ ܥܠܰܝ ܢܳܛܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܠܝܰܡܐ ܬܚܽܘܡܐ ܣܳܡ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܢܟܰܣܐ ܠܐܪܥܐ: ܘܥܠ ܬܰܢܝܢܐ ܟܠܝܢܐ ܕܠܐ ܢܶܦܘܩ ܘܰܢܚܰܒܠ܀

14- ܘܰܒܚܶܙܘ̈ܢܝܢ ܐܰܒܥܬܬܢܝ ܗ̄ ܐܰܪܗܰܒܬܢܝ܀

16- ܩܶܛܥܰܬ݀ ܠܝ̣ ܗ̄ ܡܐܢܬ݀ ܠܝ̣ ܡ̣ܢ ܩܽܘܛܥܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

11- ܕܠܡܐ ܣܳܓܐ ܐܶܓܡܐ ܒܰܐܬܪܐ ܨܶܗܝܐ. ܐܘ ܝܳܥܐ ܐܰܪܒܳܢܐ ܐܰܝܟܐ ܕܠܝܬ ܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܒܶܠܥܕ ܣܰܟܠܘܬܐ ܠܐ ܐܳܬܝܐ ܡܰܪܕܽܘܬܐ܀

12- ܕܥܰܕ ܗ̣ܘ ܒܶܐܒܗ: ܠܐ ܡܶܬܩܛܰܦ ܗ̄ ܒܰܥܓܰܠ ܝܳܒܫ܀

16- ܐܝܟ ܪܛܒܐ ܩܕܳܡ ܫܶܡܫܐ ܗ̄ ܥܽܘܦܝܐ ܪܛܺܝܒܐ܀

17- ܘܥܠ ܓܰܠܠܝ̈ܢ ܫܶܪ̈ܫܰܘܗܝ ܢܶܣܡܟܘܢ ܗ̄ ܘܐܦܶܢ ܡ̣ܢ ܟܺܐܦ̈ܐ ܢܶܒܢܐ ܒܰܝܬܗ: ܒܰܥܓܰܠ ܚܳܙܐ ܥܩܽܘܪܝܗ܀

19- ܘܡ̣ܢ ܥܰܦܪܐ ܐܚܪܺܢܐ ܢܶܨܡܚ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ. ܗ̄ ܐܦ ܥܰܦܪܐ ܕܒܰܝܬܗ ܕܥܰܘܠܐ ܪܘܚܐ ܕܳܪܝܐ ܘܡ̣ܢ ܐܚܪܺܢܐ ܢܶܬܒܢܐ ܚܰܕܬܐܝ̣ܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

7- ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܠܫܶܡܫܐ ܘܠܐ ܕܢܚ ܗ̄ ܒܠܶܠܝܐ ܐܘ ܒܰܩܠܦܣܝܣ܀ ܘܒܰܐܦ̈ܝ ܟܰܘܟܒ̈ܐ ܚܬܡ ܗ̄ ܒܺܐܝܡܡ̈ܐ ܕܠܐ ܢܶܬܚܙܘܢ ܟܺܝܡܐ ܐܘ ܬܘܪܰܝܰܐ܀

9- ܘܥܺܝܘܬܐ ܗ̄ ܕܒܰܪܰܐܢ. ܘܐܢܫܝ̈ܢ ܐܡܪܝܢ: ܠܝܽܘܩ܀

20- ܬܰܡܺܝܡ ܐܢ݂ܐ: ܘܰܡܥܰܩܶܡ ܠܝ̣ ܗ̄ ܒܥܰܝ̈ܢܝ ܢܰܦܫܝ ܬܰܡܺܝܡ ܐܢ݂ܐ. ܘܰܟܒܰܪ ܐܝ̣ܬ ܠܝ̣ ܚܛܳܗ̈ܐ ܕܡܟܰܣܶܝܢ ܡ̣ܢܝ ܘܰܒܝܰܕܗܘܢ ܐܝܟ ܕܠܰܥܩܺܝܡܐ ܪܕܢܝ܀

30- ܘܡܶܬܕܰܟܐ ܐܢ݂ܐ ܒܕܰܟܝܽܘܬܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܥܝ̈ܕܐ ܥܰܬܺܝܩ̈ܐ܀

31- ܘܢܶܬܪܚܩ ܡ̣ܢܝ ܠܒܽܘܫܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܶܕܡ ܐܶܣܬܰܪܩ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

8- ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܠܐܻܝ̈ܝ ܒܝ̣ ܗ̄ ܐܝܟ ܥܝ̈ܕܐ ܐܢܳܫܝ̈ܐ ܐܡ̇ܪ܀

10- ܘܐܝܟ ܓܒܶܬܐ ܗ̣ܘ ܡܣܰܝܬܢܝ ܗ̄ ܒܟܰܪܣܗ̇ ܕܶܐܡܝ܀

17- ܘܡܰܚܪܶܐ ܐܢܬ ܙܰܝܢܟ ܠܽܘܩܒܠܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܚܶܪܝܢܐ܀

22- ܐܪܥܐ ܕܫܰܗܝܐ ܐܝܟ ܚܰܒܳܪܐ ܗ̄ ܣܦܺܝܩܐ ܐܝܟ ܦܶܥܪܐ ܕܰܐܪܥܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

6- ܡܛܠ ܕܐܝ̣ܬ ܠܗ̇ ܩܶܦ̈ܠܐ ܠܚܶܟܡܬܐ ܒܰܫܠܝ ܦܶܐ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܐܝܟ ܠܶܥܙܐ ܣܽܘܪܝܝܐ. ܘܐܠܐ ܩܶܦܰ̈ܐܠܐܐ ܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܘܐܴܠܰܦ. ܒܰܕܝܰܘܢܝܬܐ ܗܺܝ ܗ̄ ܪ̈ܺܝܫܐ܀

10- ܐܢ ܢܶܥܒܪ ܢܐܚܽܘܕ ܘܰܢܟܰܢܫ ܗ̄ ܠܚܰܛܝ̈ܐ ܘܢܰܘܒܶܕ ܐܢܘܢ܀

16- ܘܐܝܟ ܡܰܝ̈ܐ ܥܒܘܪ̈ܐ ܬܶܬܕܒܪ ܗ̄ ܢܶܫܬܪܘܢ ܐܶܣܽܘܪ̈ܰܝܟ܀

17- ܘܡ̣ܢ ܛܰܗܪܐ ܢܩܽܘܡ ܚܶܦܪܐ ܗ̄ ܟܕ ܬܶܩܪܽܘܒ ܠܝ̣ ܒܛܺܝܠܘܬܐ: ܐܝܟ ܫܶܡܫܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܪܺܝܫܟ ܒܛܰܗܪܐ: ܠܐ ܬܘܒ ܬܶܚܦܪ ܘܬܶܒܗܰܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

18- ܡܰܚܬ ܠܡܰܠܟ̈ܝܢ ܠܬܰܪܥܐ ܗ̄ ܬܰܪܥܐ ܕܐܚܪ̈ܢܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܗܘܢ܀ ܘܐܣܪ ܚܙܳܩܐ ܒܚܰܨܝ̈ܗܘܢ ܗ̄ ܕܰܢܫܰܡܫܘܢ ܠܐܰܚܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܥܰܒ̈ܕܐ. ܘܰܡܦܰܫܩܢ̈ܐ ܐܡܪܝܢ: ܕܬܰܪܥܐ ܠܟܽܘܪܣܝ ܡܰܠܟܘܬܐ ܩܳܪܐ. ܘܐܣܪ ܚܰܨ̈ܐ: ܠܨܶܒܬܝ̈ܗܘܢ. ܘܕܠܰܘ ܗ̇ܟܢܐܗ̱ܝ: ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܫܦܠܽܘܬܗܘܢ ܘܠܰܘ ܥܠ ܪܽܘܡܪܡܗܘܢ ܡܡܰܠܶܠ܀

25- ܘܡܰܛܥܶܐ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܪ̈ܘܰܝܐ ܒܰܦܬܚ ܘܰܘ. ܗ̄ ܢܙܺܝܥܟܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

27- ܘܣܡܶܬ ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܒܣܰܕܐ ܒܰܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ ܘܰܙܩܦ ܕܳܠܰܕ ܡܩܰܫܝܬܐ ܗ̄ ܠܶܒܬܐ ܕܦܰܪܙܠܐ܀

28- ܘܗ̣ܘ ܐܝܟ ܪܰܩܒܐ ܕܒܳܠܐ ܗ̄ ܙܶܩܐ ܕܡܰܝ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

7- ܘܰܥܢܳܩ̈ܘܗܝ ܠܐ ܥܢܕ̈ܢ ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ܀

12- ܥܰܕ ܒܳܠܶܝܢ ܫܡ̈ܰܝܐ: ܠܐ ܢܶܬܬܥܺܝܪܘܢ ܗ̄ ܠܐ ܦܳܢܶܝܢ ܠܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ܀

19- ܟܺܐܦܐ ܫܳܚܩܐ ܡܰܝ̈ܐ: ܡܫܰܐܠܢܐܝܬ ܩܪܺܝ ܗ̄ ܟܺܐܦܐ ܠܐ ܡܰܥܒܕܐ ܒܡܰܝ̈ܐ ܐܦܠܐ ܡ̣ܢ ܟܶܬܐ ܙܥܽܘܪܬܐ ܕܡܶܬܓܰܒܠܐ ܒܨܪ ܥܰܦܪܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ܀

20- ܬܰܥܫܢܝܘܗܝ ܠܥܠܡ ܘܰܢܗܰܠܟ ܗ̄ ܢܶܥܫܢ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܓܙܟ ܘܰܢܗܰܠܟ ܠܐܰܦ̈ܝ ܫܝܽܘܠ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

10- ܗܐ ܐܝ̣ܬ ܒܰܢ ܕܣܳܒ ܒܰܙܩܦ ܣܶܡܟܰܬ ܘܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܪܳܒܨܺܝܢ ܣܶܡܟܰܬ ܘܰܡܩܰܫܶܝܢ ܒܶܝܬ ܒܐܠܦ ܡܶܨܥܝܬܐ ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ܀

26- ܒܨܰܘܪܐ ܪܡܐ ܘܒܩܳܦܝܐ ܕܰܩܕܠܶܗ ܒܰܙܩܦ ܩܽܘܦ ܘܰܫܠܝ ܦܶܐ ܡܪܰܟܟܬܐ܀

27- ܘܥܒܕ ܟܺܝܡܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܥܺܝܘܬܐ ܗ̄ ܩܕܳܡ ܥܝܘܬܐ ܒܡܰܕܢܚܐ܀

33- ܢܶܥܩܽܘܪ ܐܝܟ ܓܦܶܬܐ ܒܶܣܪ̈ܰܘܗܝ ܗ̄ ܢܶܩܛܦܺܝܘܗܝ ܕܠܐ ܒܙܰܒܢܶܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ

6- ܡܰܢܘ ܡܰܪܘܚ ܠܝ̣ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

7- ܡܛܠ ܕܗ̇ܫܐ ܐܰܠܐܝܢܝ ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ. ܘܰܫܠܝ ܠܳܡܰܕ. ܘܐܴܠܰܦ ܬܪܰܝܢܝܬܐ ܘܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ ܐܝܟ ܐܰܝܬܝܰܢܝ܀

8- ܘܰܢܛܪ ܟܠܗ̇ ܣܳܗܕܘܬܝ܀ ܘܰܐܩܺܝܡܰܢܝ ܘܰܗܘܺܝܬ ܣܳܗܕܐ ܗ̄ ܟܕ ܒܝܰܕ ܡܰܪܕܽܘܬܐ ܗ̇ܕܐ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܗܘܺܝܬ ܠܣܰܓܝ̈ܐܐ܀

9- ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܝ ܚܰܒܪܘ ܥܰܝ̈ܢܝܗܘܢ ܥܠܰܝ ܗ̄ ܥܰܡܶܩܘ ܘܠܐ ܚܳܪܘ ܒܝ̣܀

11- ܘܐܫܠܡܢܝ ܠܡܰܠܐܟܐ ܥܰܘܠܐ ܗ̄ ܠܣܳܛܢܐ܀

19- ܘܗ̇ܫܐ ܗܐ ܒܰܫܡܰܝܐ ܣܗ̈ܕܝ ܗ̄ ܙܕܩ̈ܬܝ ܘܰܨܠܘܬܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ

3- ܣܺܝܡ ܢܺܐ ܡܶܫܟܳܢܝ ܠܘܬܟ: ܡ̇ܢܘ ܗ̇ܢܐ ܡܫܠܶܡ ܐܺܝܕܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܥܝܳܕܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܕܐܚܕܺܝܢ ܒܺܐܝܕܐ ܚܰܕ ܕܚܰܕ ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܡܶܫܟܳܢܐ ܠܘܬ ܕܰܝܢܐ ܥܠ ܡܶܠܬܐ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܒܚܶܪܝܢܐ܀

5- ܘܥܰܝ̈ܢܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܗܘܢ ܢܶܚܫܟ̈ܢ ܗ̄ ܕܛܳܠܘܡ̈ܐ܀

6- ܘܰܐܩܝܡ ܫܽܘܠܛܢܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܕܰܢܒܰܙܚܘܢ ܒܝ̣܀ ܘܬܰܚܦܺܝܬܐ ܥܠ ܐܰܦܝ̈ܗܘܢ ܐܶܗܘܐ ܗ̄ ܒܒܶܗܬܰܬܗܘܢ ܢܚܰܦܘܢ ܐܰܦ̈ܐ܀

8- ܘܙܰܟܝܐ ܥܠ ܚܰܝܳܒܐ ܢܶܬܢܰܦܨ ܗ̄ ܢܶܬܡܗܘܢ ܟܺܐܢ̈ܐ ܟܕ ܚܳܙܶܝܢ ܕܙܰܕܝܩܐ ܘܥܰܘܠܐ ܐܰܟܚܕܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ

3- ܘܐܬܛܰܡܰܐܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

5- ܘܐܦ ܬܰܓܶܗܝ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܐ ܕܢܽܘܪܗ ܗ̄ ܬܢܗܪܝ܀

8- ܘܥܠ ܣܪܺܝܓܬܐ ܗܰܠܟ ܗ̄ ܥܠ ܢܶܫܒ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ

18- ܩܡܬ ܘܡܰܠܠܘ ܒܝ̣ ܗ̄ ܐܝܟ ܢܺܝܫܐ ܠܓܐܪ̈ܐ ܗܘܺܝܬ܀

24- ܘܒܨܳܝܪܐ ܕܰܐܒܳܪܐ ܒܰܙܩܦ ܨܳܕܶܐ. ܗ̄ ܒܰܐܒܳܪܐ ܩܳܕܡܺܝܢ ܪܳܫܡܺܝܢ ܨܰܝܪ̈ܐ ܘܟܶܢ ܨܳܒܥܺܝܢ܀

25- ܘܐܢ̇ܐ ܝܳܕܥ ܐܢ݂ܐ ܕܦܪܘܩܝ ܚܰܝ ܗ̣ܘ ܘܰܒܣܰܘܦܐ ܥܠ ܐܰܪܥܐ ܢܶܬܓܠܐ ܗ̄ ܐܱܘ ܥܠ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡܶܬܢܰܒܐ ܐܘ ܠܡܶܐܬܺܝܬܗ ܐܚܪܝܬܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܐܘ ܠܗ̇ܝ ܕܟܕ ܢܳܣܒܐ ܫܽܘܠܡܐ ܡܰܪܕܽܘܬܗ ܡܶܬܓܠܐ ܥܠܰܝ ܦܪܘܩܝ ܚܰܝܐ ܘܡܰܐܣܐ ܠܝ̣ ܐܡ̇ܪ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ

5- ܡܛܠ ܕܬܶܫܒܘܚܬܗܘܢ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܐ ܡ̣ܢ ܓܰܘܗܘܢ ܗ̄ ܗܶܢܘܢ ܠܗܘܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢ܀

11- ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܡܠܶܝܢ ܡܽܘܚܐ ܗ̄ ܠܐ ܡܰܘܬܰܪ ܠܗ ܥܽܘܬܪܗ܀

13- ܢܚܽܘܣ ܥܠܰܘܗܝ ܘܠܐ ܢܶܫܒܩܺܝܘܗܝ ܗ̄ ܐܦܢ ܚܳܐܶܣ ܥܠܰܘܗܝ ܒܰܕܓܒܺܝܠܬܶܗ ܗ̣ܘ: ܐܠܐ ܡܛܠ ܥܰܘܠܗ ܠܐ ܫܳܒܩ ܠܗ ܕܠܐ ܬܒܰܥܬܐ܀

16- ܡܶܪܬܐ ܕܦܰܬܢܐ ܢܺܐܢܰܩ ܒܰܚܒܨ ܢܽܘܢ܀

18- ܘܠܐ ܢܶܒܠܰܥ ܒܚܺܝܠ ܚܶܠܦܗ ܗ̄ ܠܘ ܒܚܰܝܠܐ ܢܩܰܒܠ ܬܽܘܪܣܝܐ ܚܠܳܦ ܡܶܕܡ ܕܢܳܦܩ ܡ̣ܢܗ܀

26- ܬܶܐܟܠܝܘܗܝ ܢܽܘܪܐ ܕܠܐ ܢܦܺܝܚܐ ܗ̄ ܠܘ ܒܡܰܦܚܐ ܐܢܳܫܝܐ ܐܶܫܬܰܓܪܰܬ݀ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

10- ܬܰܘܪܗ ܥܳܒܪ ܘܠܐ ܓܳܥܐ ܗ̄ ܒܰܕܠܐ ܟܳܦܶܢ܀

18- ܟܽܘܟܺܝܬܐ ܒܰܥܨܨ ܟܽܘܦ ܩܰܕܡܝܬܐ ܘܰܚܒܨ ܐܚܪܳܝܬܐ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀

33- ܒܳܠܥܺܝܢ ܠܗ ܓܦܺܝ̈ܦܝ ܢܰܚܠܐ ܗ̄ ܥܽܘ̈ܒܝ ܪܓܽܘܠܐ܀

34- ܘܰܐܝܟܐ ܬܠܰܒܒܘܢܢܝ: ܗܶܒܠܐ ܘܰܬܝܳܒܬܐ ܕܦܶܬܓܳܡ̈ܘܗܝ ܝܰܬܰܪܘ ܩܕܳܡܝ ܗ̄ ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܬܒܝܐܘܢܢܝ ܐܝܟ ܒܶܕܝܐ ܚܳܫܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܦܽܘܢܝ ܦܶܬܓܡ̈ܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

12- ܗܐ ܐܠܗܐ ܐܰܪܺܝܡ ܫܡܰܝܐ ܘܚܙܳܐ ܪܺܝܫ ܟܰܘܟܒ̈ܐ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡ ܗ̄ ܠܣܳܛܢܐ ܘܣܰܚܦܗ܀

14- ܥܢܳܢܐ ܓܝܪ ܣܶܬܳܪܶܗ ܗ̄ ܒܰܣܝܐ ܗܽܘ܀

15- ܐܘܪܚܐ ܕܥܳܠܡܐ ܢܛܰܪܬ ܗ̄ ܠܥܠܡܢܝ̈ܬܐ ܒܰܠܚܘܕ ܝܺܨܦܬ܀ ܕܟܒܫܘܗ̇ ܥܡܐ ܕܫܽܘܩܪܐ ܕܠܐ ܒܥܶܕܢܗܘܢ ܗ̄ ܕܠܐ ܒܙܰܒܢܗܘܢ ܐܶܒܕܘ܀

16- ܘܒܰܥܒܳܪ ܢܰܗܪܐ ܐܶܬܒܠܺܝܘ ܗ̄ ܐܝܟ ܢܰܗܪܐ ܐܷܬܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܪܽܘܓܙܐ ܘܰܟܠܐ ܐܢܘܢ܀ ܘܠܐ ܥܗܕܘ ܠܡ̇ܢ ܕܐܟܝ̣ܢ ܫܶܬܶܐܣܝ̈ܗܘܢ ܗ̄ ܠܡ̇ܢ ܕܒܪܐ ܐܶܣܛܘܟܣܝ̈ܗܘܢ܀

21- ܐܶܫܬܘܰܝ ܕܝܢ ܥܰܡܗ ܒܰܦܬܚ ܘܰܘ. ܗ̄ ܥܡ ܐܠܗܐ܀ ܐܬܐܘܳܐ ܒܙܶܕܩ̈ܬܟ ܘܒܢܶܕܪ̈ܝܟ܀

28- ܘܥܠ ܐܽܘܪ̈ܚܬܟ ܢܰܓܗ ܢܽܘܗܪܐ ܗ̄ ܚܠܦ ܚܶܫܘܟܐ ܢܽܘܗܪܐ ܢܗܶܐ ܥܠܰܝܟ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

5- ܠܰܥܠܰܝܡܽܘܬܗܘܢ ܗ̄ ܠܬܰܙܺܝܙܘܬܗܘܢ܀

6- ܘܰܒܚܰܩܠܐ ܚܰܡܺܝܡܐ ܕܠܐ ܕܺܝܠܗܘܢ ܢܶܚܨܕܽܘܢ ܗ̄ ܕܐܕܪܟܬ݀ ܥܠܰܠܬܗ̇ ܘܟܕ ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ ܚܰܩܠܐ. ܗ̇ܪܟܐ ܕܶܟܪܢܐܝܬ ܠܥܝ̣ܙܐ܀ ܘܟܰܪ̈ܡܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܐ ܢܠܰܩܫܘܢ ܗ̄ ܥܕܰܡܐ ܠܚܰܪܬܐ ܢܦܽܘܫܽܘܢ ܘܠܐ ܢܰܘܦܽܘܢ. ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܠܗ̇ܝ ܕܢܠܩܫܽܘܢ ܒܗ̇ܝ ܕܢܠܩܛܘܢ ܦܰܫܩܘ ܠܘ ܚܰܬܺܝܬܐܝܬ܀

10- ܘܟܰܦܢ̈ܐ ܫܩܰܠܘ ܠܰܚܡܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܟܰܦܢ̈ܐ܀ ܘܒܶܝܬ ܫܳܪ̈ܘܬܐ ܡܓܰܗܢܺܝܢ ܗ̄ ܡܶܣܬܰܡܟܝܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܐ܀ ܘܟܰܦܢܝܢ ܟܕ ܫܩܺܝܠܺܝܢ ܣܰܐܬܐ ܘܟܰܝܠܐ ܗ̄ ܒܰܕܝܰܥܢܺܝܢ ܐܦܶܢ ܒܣܐܬܐ ܫܳܩܠܺܝܢ ܩܰܡܚܐ ܘܠܐ ܣܳܒܥܺܝܢ܀

12- ܡܺܝ̣̈ܬܐ ܢܶܬܰܐܢܩܘܢ ܗ̄ ܐܦ ܡܺܝ̣̈ܬܐ ܢܶܬܐܰܠܨܘܢ ܒܛܠܘ̣ܡܝ̣ܗܘܢ܀

20- ܒܰܫܝܽܘܠ ܚܛܰܘ܀ ܘܶܐܬܛܥܝܘ ܡ̣ܢ ܡܰܪܒܥܐ ܗ̄ ܗ̇ܢܐ ܦܶܬܓܡܐ ܒܗܶܦܟܐ ܙܕܶܩ ܢܶܬܩܪܐ ܟܶܐܡܰܬ ܡ̣ܢ ܡܰܪܒܥܐ ܚܛܰܘ ܘܒܰܫܝܽܘܠ ܐܬܛܥܺܝܘ ܗ̄ ܠܥܳܠܡ ܦܳܫܘ ܒܗ̇܀ ܘܢܶܬܬܒܪ ܐܝܟ ܩܰܝܣܐ ܥܰܘܠܐ ܗ̄ ܥܰܘܠܐ ܐܝܟ ܩܰܝܣܐ܀

21- ܘܥܩܰܪܬܐ ܒܺܝܫܬܐ ܠܐ ܬܺܐܠܰܕܝ ܗ̄ ܠܰܥܩܰܪܬܐ ܕܠܐ ܝܳܠܕܐ ܐܒܐܫܘ܀ ܘܠܐܰܪܡܰܠܬܐ ܠܐ ܐܶܛܐܒܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ

5- ܗܐ ܓܰܢ̱ܒܪ̈ܐ ܢܶܬܩܛܠܘܢ ܘܡ̣ܢ ܡܰܝ̈ܐ ܢܶܫܠܘܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܰܗܘܐ ܒܛܰܘܦܢܐ ܘܢܶܫܠܘܢ ܘܢܶܦܩܘܢ܀

7- ܡܬܚ ܓܰܪܒܝܐ ܡ̣ܢ ܚܽܘܪܒܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܬܰܝܡܢܐ ܒܰܕܥܡܰܪܬܐ ܟܠܗ̇ ܓܰܪܒܝܐ ܗ̣ܝ ܡ̣ܢ ܣ̣ܘܪܛܐ ܬܪܺܝܨܐ܀

9- ܐܚ̣ܕ ܒܰܐܦ̈ܝ ܬܰܟܣܝܬܐ ܗ̄ ܠܰܪܩܺܝܥܐ ܘܰܥܢܢ̈ܐ ܐܚ̈ܕܢ ܒܰܐܦܝ̈ܗ̇ ܒܰܙܒܰܢ ܡܶܛܪܐ܀ ܘܰܦܪܰܣ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢܗ̇ ܥܢܳܢܐ ܗ̄ ܡܰܝ̈ܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܪܩܺܝܥܐ܀

10- ܪܫܰܡ ܚܽܘܓܬܐ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܒܚܽܘܕܪܐ ܕܰܐܪܥܐ ܥܒܰܕ ܡܰܝ̈ܐ܀ ܥܕܡܐ ܕܫܠܡ ܢܽܘܗܪܐ ܥܡ ܚܶܫܘܟܐ ܗ̄ ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܕܢܣ̣ܒ ܐܝ̣ܡܡܐ ܡ̣ܢ ܠܶܠܝܐ ܒܩܰܝܛܐ ܗܳܦܟ ܦܳܪܥ ܠܗ ܒܣܰܬܘܐ܀

13- ܘܩܶܛܠܰܬ݀ ܐܝ̣ܕܗ ܠܚܶܘܝܐ ܕܰܥܪܩ ܗ̄ ܠܬܰܢܺܝܢܐ ܕܰܒܡܰܝ̈ܐ ܚܰܠܺܝܕ. ܘܥܶܒܪܝܐ: ܥܶܒܕܰܬ݀ ܐܝ̣ܕܗ ܠܚܶܘܝܐ ܥܩܰܠܩܠܐ ܐܡ̇ܪ܀

14- ܗܐ ܗ̇ܠܝܢ ܟܠܗܶܝܢ ܡ̣ܢ ܩܶܨܰܬ ܐܽܘܪ̈ܚܬܗ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܥܶܠܬ. ܘܐܝܟ ܐܢܳܫ̈ܝܢ: ܡ̣ܢ ܐܚܪܳܝܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ

3- ܘܪܘܚܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܒܰܢܚܺܝܪ̈ܰܝ ܗ̄ ܢܫܰܡܬܐ ܕܚܰܝ̈ܐ܀

2- ܘܚܰܣܺܝܢܐ ܕܐܰܡ݂ܪ ܠܢܰܦܫܝ ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ. ܡ̣ܢ ܡܪܪ̈ܶܐ܀

6- ܘܠܐ ܨܪܰܦ ܠܝ̣ ܠܶܒܝ ܡ̣ܢ ܝܰܘܡ̈ܝ ܗ̄ ܠܐ ܐܶܬܚܰܫܒܬ ܒܺܝܫܬܐ܀

10- ܐܶܢܕܶܝܢ ܥܠ ܚܰܣܺܝܢܐ ܢܶܬܬܟܠ ܗ̄ ܥܠ ܐܠܗܐ܀

17- ܗ̣ܢܘܢ ܢܰܬܩܢܽܘܢ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

1- ܘܡܛܠ ܕܐܝ̣ܬ ܠܟܶܣܦܐ ܢܶܦܩܐ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ. ܗ̄ ܕܽܘܟܬܐ ܕܡ̣ܢܗ̇ ܢܳܦܶܩ܀ ܡܫܰܚܠܺܝܢ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ܀

3- ܟܺܐܦܐ ܕܚܰܒܳܪܐ: ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܰܐܡܝ̣ܪܐ ܒܶܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܐܢ ܢܳܦܠ ܒܚܰܒܳܪܐ ܒܝܰܘܡܐ ܕܫܰܒܬܐ܀ ܘܛܠܠܶܗ ܕܡܰܘܬܐ ܗ̄ ܡܦܝܛܺܝܢ ܥܠ ܚܰܝܰܝܗ̈ܘܢ ܘܥܐܠܺܝܢ ܒܨܪ̈ܝܐ ܕܟܺܐܦ̈ܐ ܠܡܰܦܩܽܘ ܕܰܗܒܐ܀

4- ܬܽܘܪܰܥܬܐ ܝܺܪܬܘ ܡ̣ܢ ܥܰܡܐ ܓܺܝܘܪܐ ܗ̄ ܠܐܰܟܣܢܝ̈ܐ ܕܒܪܺܝܢ ܒܰܩܛܺܝܪܐ ܕܢܶܚܦܪܘܢ ܘܰܢܬܪܥܘܢ ܠܐܪܥܐ ܘܗܶܢܘܢ ܢܳܣܒܝܢ ܠܟܶܣܦܐ܀ ܐܶܬܛܥܺܝܘ ܡ̣ܢ ܪ̈ܶܓܠܬܐ ܗ̄ ܐܶܣܬܰܦܩܘ ܐܝܟ ܪ̈ܶܓܠܬܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܒܩܰܝܛܐ܀ ܘܐܬܕܰܠܠܘ ܡ̣ܢ ܐܢܳܫ̈ܐ ܗ̄ ܙܥܪܘ܀

5- ܓܠܰܘ ܐܰܪܥܐ ܕܡ̣ܢܗ̇ ܢܳܦܶܩ ܡܳܙܘܢܐ ܗ̄ ܐܰܟܪܘ܀ ܘܬܚܘܬܝܗ̇ ܡܶܬܗܰܦܟ ܐܝܟ ܢܽܘܪܐ ܗ̄ ܙܰܪܥܐ ܕܝܳܥܐ܀

6- ܘܕܽܘܟܬܐ ܕܣܰܦܺܝܠܐ ܟܺܐܦܝ̈ܗ̇ ܗ̄ ܕܽܘ̈ܟܝܬܐ ܓܢܺܝ̈ܙܬܐ ܢܳܦܩ̈ܢ ܡ̣ܢܗܝܢ ܟܺܐܦ̈ܐ ܝܰܩܝ̣ܪ̈ܬܐ܀

7- ܠܐ ܝ̣ܕܰܥܬܗ̇ ܛܰܝܪܐ ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ: ܘܠܐ ܚܙܳܬܗ ܥܺܝܢ ܕܰܝܬܐ ܗ̄ ܒܽܘܡܐ ܐܝܟ ܕܒܺܐܝܡܡܐ ܚܳܙܝܳܐ܀

13- ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܟܚܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܰܐܬܪܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܚܶܟܡܬܐ ܛܳܒ ܝܰܩܝܪܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܶܝܢ ܗ̇ܠܝܢ ܠܘܬ ܐܰܠܗܐ ܗܺܝ ܒܰܠܚܘܕ܀

18- ܠܐ ܦܚܡ ܠܗ̇ ܦܬܰܘܬܟܳܐ ܕܰܗܝܐ ܗ̄ ܡܳܐܢܐ ܕܡ̣ܢ ܟܺܐܦ̈ܐ ܡܦܰܬܟ̈ܬܐ ܘܡܒܰܪ̈ܚܬܐ ܡܬܰܩܰܢ܀

19- ܘܟܺܐܦ̈ܐ ܕܦܶܕܬܐ ܗ̄ ܕܥܠ ܚܰܕܝܗ ܕܟܳܗܢܐ ܡܶܬܬܣܺܝ̈ܡܢ܀

22- ܐܰܒܕܢܐ ܘܡܰܘܬܐ ܐܡ̣ܪܘ: ܕܒܐܕܢ̈ܝܢ ܫܡܰܥܢ ܫܶܡܥܗ̇ ܗ̄ ܕܠܝܬ ܕܰܡܦܰܨܝܐ ܡ̣ܢܢ ܐܠܐ ܐܢ ܗ̣ܝ܀

23- ܡܛܠ ܕܰܐܠܗܐ ܗܽܘ ܒܰܝܢܰܢ ܐܘܪ̈ܚܬܗ̇ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܗܽܘ ܡܫܰܪܪ ܗ̇ܕܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ

3- ܒܡܰܦܪܰܣ ܫܪܓܶܗ ܥܶܠܰܘܰܝ ܒܰܪܒܨ ܥܶܐ ܘܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ. ܘܰܘ. ܗ̄ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢܝ܀

4- ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܶܣܕܝ ܗ̄ ܒܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܰܪܚܺܝܡ ܗܘܺܝܬ ܡ̣ܢ ܟܠܢܳܫ܀

13- ܒܽܘܪܟܬܗ ܕܰܐܒܝ̣ܕܐ ܥܠܰܝ ܬܶܥܘܠ ܗ̄ ܟܕ ܦܰܨܝܬܗ ܡ̣ܢ ܡܰܘܒܕܢ̈ܘܗܝ܀

15- ܠܰܡܚܰܓܪ̈ܐ ܒܰܫܠܝ ܡܺܝܡ ܘܰܦܬܚ ܚܶܐ ܘܩܽܘܫܝ ܓܳܡܰܠ܀

18- ܘܐܝܟ ܩܰܢܝܐ ܐܷܫܠܡ ܗ̄ ܢܺܐܪܟܘܢ ܝܰܘܡ̈ܝ ܫܠܶܡܝ܀

19- ܘܛܶܠܠܐ ܢܒܽܘܬ ܗ̄ ܣܘܟܠ ܛܰܠܐ ܒܠܶܠܝܐ ܥܠ ܚܰܩܠܐ ܩܳܢܐ ܛܶܠܠܐ. ܘܰܟܒܰܪ ܟܳܬܘܒܐ ܩܰܕܡܝܐ ܛܥܐ܀ ܘܒܰܚܨܳܕܐ ܐܶܬܩܪܐ ܗ̄ ܒܰܙܒܰܢ ܩܶܨܐ ܐܶܬܕܰܒܪ܀

20- ܐܬܬܰܚܕ ܥܰܡܝ ܘܩܫܬܝ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܐܶܬܚܰܠܦܬ݀ ܗ̄ ܒܗܶܬܘ ܪ̈ܚܡܝ ܘܙܝܢܝ ܚܰܣܺܝܢܐ ܐܰܘܚܠ܀

23- ܘܦܽܘܡܗܘܢ ܦܥܪܰܘ ܐܝܟ ܕܠܰܪܒܺܝܥܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܠܰܬܕܐܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ

3- ܘܒܰܩܛܺܝܪܐ ܢܶܒܥ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀

6- ܘܰܬܚܶܝܬ ܚܳܓ̈ܶܐ ܒܰܙܩܦ ܚܶܐ ܘܰܪܒܨ ܓܳܡܰܠ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܗ̄ ܚܪܘܒܐ ܕܟܽܘܒܐ. ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܚܶܓ̈ܶܐ ܒܰܪܒܨ ܚܶܐ ܘܓܳܡܰܠ ܡܩܰܫܝܬܐ ܩܳܪܶܝܢ ܟܶܐܡܬ ܓܶܢܝ̈ܬܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀

21- ܣܛܰܡܬܢܝ ܡ̣ܢ ܣܽܘܛܡ̈ܐ܀

29- ܐܰܚܐ ܗܘܺܝܬ ܠܝܳܪܽܘܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܗܶܕܢܺܝܩ̈ܝܬܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܢ̈ܬ ܐܰܘܝ܀ ܘܪܚܡܐ ܠܰܒܢ̈ܬ ܢܰܥܡ̈ܐ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܘܰܙܩܦ ܥܶܐ. ܗ̄ ܐܶܫܬܰܘܪܡܘܓ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ

10- ܐܠܐ ܛܚܢܰܬ݀ ܠܐܰܚܪܺܝܢ ܐܰܢܬܬܝ ܗ̄ ܐܢ ܥܒܿܕܬ ܗ̇ܠܝܢ ܬܶܗܘܐ ܗ̇ܕܐ܀ ܘܐܶܦܬ݀ ܒܰܪܒܨ ܐܴܠܰܦ. ܘܰܙܩܦ ܦܶܐ ܒܕܽܘܟܐ ܐܚܪܢܝܐ ܗ̄ ܢܽܘܟܪܝܐ܀

18- ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܛܰܠܝܘܬܝ ܪܒܝܘܢܝ ܟܺܐܒ̈ܐ ܗ̄ ܒܟܺܝܬ ܥܡ ܕܒܳܟܶܝܢ܀

22- ܟܰܬܦܝ ܡ̣ܢ ܟܶܪܗ̇ ܬܶܦܠ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܫܳܪܺܝܬܗ̇܀

26- ܐܢ ܚܙܺܝܬ ܢܽܘܗܪܐ ܟܕ ܕܰܢܝܚ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܘܣܰܗܪܐ ܟܕ ܚ̱ܒܺܝܒ ܒܰܫܠܝ ܚܶܐ. ܗ̄ ܟܕ ܡܠܐܷ ܠܐ ܐܶܫܬܰܕܠܬ ܕܶܐܦܠܘܚ ܠܗ܀

27- ܘܢܶܫܩܰܬ݀ ܐܝ̣ܕܝ ܠܦܽܘܡܝ ܗ̄ ܘܣܡܬ ܐܝ̣ܕܝ ܥܠ ܦܽܘܡܝ ܘܒܫܶܬܩܐ ܫܰܒܰܚܬܟ ܟܠܗܘܢ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܘܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܩܳܪܶܝܢ. ܘܠܝ̣ ܟܺܐܢܐ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܘܰܪܒܨ ܩܽܘܦ ܬܶܬܩܪܶܐ: ܟܶܐܡܰܬ ܐܢܿܐ ܝܶܗܒܬ ܐܝ̣ܕܝ ܠܦܽܘܡܝ ܕܢܶܫܩܝܗ̇܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ

2- ܘܐܬܚܡܰܬ݀ ܐܠܺܝܗܽܘ ܒܰܪܟܝܐܝܠ ܒܘܙܝܐ ܡ̣ܢ ܫܰܪܒܬܐ ܕܪܰܡܘ ܗ̄ ܐܪܡܝܐ ܗ̣ܘ ܗ̇ܢܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܥܘܨ. ܘܐܢܳܫܝ̈ܢ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܥܘܨ ܕܰܒܐܪܥܗ ܥܳܡܪ ܗܘܐ ܐܝܘܒ. ܠܘ ܗܰܘ ܒܪ ܐܳܪܡ ܗ̣ܘ ܐܠܐ ܒܪ ܢܚܘܪ ܐܰܚܘܗܝ ܕܰܐܒܪܗܡ. ܘܒܽܘܙ ܗ̇ܢܐ ܐܰܚܘܗܝ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܫܰܪܒܬܗ. ܪܳܚܡܐ ܗ̇ܢܐ ܪܒܺܝܥܝܐ ܕܐܝܘܒ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ

4- ܘܢܫܰܡܬܗ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܚܝܰܬܰܢܝ ܒܰܦܬܚ ܝܽܘܕ ܘܬܰܘ܀

7- ܘܐܘܟܦܳܢܝ ܥܠܝܟ ܠܐ ܢܐܩܪ ܗ̄ ܒܛܺܝܠܘܬܝ܀

17- ܘܓܽܘܫܡܗ ܕܓܰܒܪܐ ܡܟܰܣܐ ܗ̄ ܒܰܐܦ̈ܐ ܟܕ ܪܳܕܐ ܠܗ܀ ܘܰܠܢܰܦܫܗ ܢܳܛܪ ܘܰܠܓܰܪ̈ܡܘܗܝ ܡܥܫܢ ܘܠܒܣܪܗ ܡܓܰܡܰܪ܀

21- ܘܣܽܘܓܐܐ ܕܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܠܐ ܢܶܚܙܐ ܗ̄ ܥܠܰܝܗܘܢ ܒܶܣܪܐ܀

23- ܐܢ ܐܝ̣ܬ ܠܗ ܡܰܠܐܟܐ ܕܫܳܡܥ ܠܗ ܗ̄ ܐܢ ܫܳܡܥ ܠܡܰܠܐܟܐ ܡܗܰܕܝܳܢܗ ܘܬܐܶܒ. ܡܦܺܝܣ ܚܠܦܘܗܝ ܠܐܠܗܐ ܘܡܶܬܦܪܩ܀

29- ܗ̇ܠܝܢ ܟܠܗܶܝܢ ܥܳܒܕ ܐܰܠܗܐ ܬܠܬ ܙܰܒܢ̈ܝܢ ܥܡ ܓܰܒܪܐ ܗ̄ ܡܥܰܦܦ ܩܳܪܐ ܠܗ ܠܰܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

30- ܚܰܠܦ ܒܩܽܘܫܝ ܦܶܐ. ܗ̄ ܚܰܢܦܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ

4- ܒܪܰܡ ܫܰܪܝܪܐܝܬ ܗܘ̈ܝ ܕܰܓ̈ܳܠܳܢ ܡ̈ܠܝ ܘܕܠܐ ܡܽܘܡ ܗܺܝ ܝܺܕܰܥܬܝ ܥܰܡܟ ܗ̄ ܒܫܘ̈ܝܐ ܘܬܰܚܬܝܐ ܡܫܰܐܠܢܐܝܬ ܩܪܺܝ: ܟܶܐܡܰܬ ܐܰܝܟܰܢܐ ܒܟܠܗ ܠܶܒܟ ܒ̈ܰܛܠܬܐ ܚܳܫܶܒ ܐܢܬ ܡ̈ܶܠܝ ܘܗܐ ܐܝܟ ܕܐܝ̣ܬܝܟ ܝܳܕܥ ܐܢ݂ܐ ܠܟ܀

16- ܘܪܘܳܚܬܐ ܚܠܦ ܥܩܬܐ ܒܰܙܩܦ ܘܰܘ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀

20- ܘܡ̣ܢ ܕܘܚܳܩܐ ܕܰܒܠܶܠܝܐ ܒܰܙܩܦ ܚܶܐ. ܗ̄ ܟܕ ܒܠܶܠܝܐ ܒܨܺܝܪܝܢ ܡܥܰܕܪ̈ܢܐ ܠܢܳܦ̈ܠܝ ܒܽܐܘܠܨܢ̈ܐ܀

32- ܘܥܠ ܐܺܝ̈ܕܝܐ ܢܟܰܣܐ ܢܽܘܗܪܐ ܗ̄ ܠܐܝ̈ܕܝܐ ܕܢܶܥܒ̈ܕܢ ܥܒܳܕܝ̈ܗܝܢ܀ ܘܢܶܦܘܩ ܥܠܰܝܗܘܢ ܕܢܶܦܓܥܘܢ ܒܗ ܗ̄ ܢܽܘܗܪܐ ܥܠ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ

1- ܘܐܦ ܥܠ ܗ̇ܕܐ ܢܶܬܬܙܺܝܥ ܠܒܗ ܘܢܙܽܘܥ ܡ̣ܢ ܕܽܘܟܬܗ ܗ̄ ܢܶܬܚܰܡܬ ܥܠ ܥܰܘ̈ܠܐ ܛܳܠܡ̈ܝ ܛܰܝܒܘܬܗ. ܘܗܳܝ ܕܢܙܽܘܥ ܡ̣ܢ ܙܰܘܥܐ ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܙܽܘܥܬܐ ܢܣܺܝܒܐ ܗ̇ܪܟܐ܀

4- ܘܠܐ ܢܥܰܩܶܒ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܥܠ ܛܳܒ̈ܐ ܘܒܺܝܫ̈ܐ ܡܰܚܬ ܡܶܛܪܗ܀

10- ܘܡ̣ܢ ܢܫܰܡܬܗ ܕܰܐܠܗܐ ܢܶܬܝܗܒ ܓܠܺܝܕܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܪܘܚܶܗ ܙܪܝܦܬܐ ܡܶܛܪܐ ܩܰܫܝܐ ܚܣܺܝܕܐ ܪܚܺܝܡܐ܀

17- ܠܒܽܘܫ̈ܝܟ ܢܶܚܡܘܢ ܘܬܫܰܢܐ ܐܰܪܥܐ ܡ̣ܢ ܬܰܝܡܢܐ ܗ̄ ܠܓܰܪܒܝܐ ܬܫܰܢܐ܀

21- ܘܗ̇ܫܐ ܠܐ ܚܙܰܘ ܢܽܘܗܪܐ ܗ̄ ܥܢܳܢܐ ܡܣܬܪܐ ܒܰܐܦ̈ܝ ܫܶܡܫܐ ܥܕܰܡܐ ܕܬܦܰܠܗܕܝܗ̇ ܪܘܚܐ ܕܰܡܕܰܟܝܐ ܠܳܐܐܪ ܐܝܟ ܕܰܗܒܐ ܐܠܗܐ ܡܰܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܗ܀

23- ܘܪܰܒ ܙܰܟܳܝ̈ܝܢ ܠܐ ܥܳܢܐ ܗ̄ ܒܰܪܢܫܐ ܕܰܬܟܺܝܠ ܥܠ ܡܶܠܘ̈ܗܝ ܠܐ ܚܳܐܶܒ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

7- ܒܪܐ ܐܰܟܚܕܐ ܟܰܘܟܒ̈ܝ ܫܰܦܪܐ ܘܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܝܰܒܒܘ ܗ̄ ܟܰܘܟܒ̈ܝ ܫܰܦܪܐ ܠܟܠܗܘܢ ܟܰܘܟܒ̈ܐ ܩܳܪܐ܀ ܘܡܰܠܐܟ̈ܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܗ̄ ܟܕ ܚܙܰܘ ܒܪܺܝܬܐ ܬܡܺܝܗܬܐ܀

8- ܘܣܓܪ ܬܪ̈ܥܝ ܝܰܡܐ ܗ̄ ܙܳܓܪ܀ ܘܰܐܓܝܺܚ ܡ̣ܢ ܡܰܪܒܥܐ ܗ̄ ܡܰܒܽܘܥܐ܀

9- ܥܒܰܕ ܥܢܢܐ ܠܒܽܘܫܗ ܘܥܰܪܦܶܠܐ ܟܪܰܟܬܗ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܰܠܥܽܘܠܐ ܕܢܳܦܩ ܡ̣ܢ ܡܰܪܒܥܐ܀

29- ܘܩܰܣܕܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܙܡܳܝܬܐ ܕܐܐܰܪ܀

36- ܡ̇ܢܘ ܣܳܡ ܚܶܟܡܬܐ ܒܟܶܣܝܐ ܗ̄ ܒܢܰܦܫܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥܐ

6- ܘܒܰܐܬܪܐ ܡܳܠܚܐ ܡܫܰܪܝܗ ܒܰܙܩܦ ܡܺܝܡ ܘܰܫܠܝ ܠܳܡܰܕ. ܗ̄ ܕܠܐ ܡܶܙܕܪܥ܀

13- ܟܢܦ̈ܝ ܫܰܒܚܺܝܢ ܡܶܬܪܰܘܪܒܐ ܘܛܳܝܣܐ ܗ̄ ܦܪܰܚܬܐ ܗܺܝ ܗܶܢܕܘܝܬܐ ܕܛܳܒ ܥܰܫܺܝܢܐ. ܘܡ̣ܢ ܐܢܫܝ̈ܢ: ܨܦܪ ܦܺܝܠܐ ܡܶܬܩܰܪܝܐ ܒܕܚܳܛܦܐ ܠܒܢ̈ܝ ܦܺܝܠܐ ܘܦܳܪܚܐ ܒܳܐܐܪ܀

16- ܐܰܣܓܝܰܬ݀ ܒܢܰܝ̈ܐ ܕܠܐ ܠܗ̇ ܗ̄ ܒܺܥ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܝܳܠܕܐ ܘܙܥܘܪ̈ܝܢ ܒܢܝ̈ܗ̇ ܒܰܕܠܐ ܡܪܰܒܝܐ ܡܚܡܡܐ ܗ̄ ܝܳܬܒܐ ܥܠܰܝܗܶܝܢ܀

18- ܬܶܓܚܟ ܥܠ ܣܽܘܣܝܐ ܘܥܠ ܪܳܟܒܗ̇ ܗ̄ ܐܦ ܠܗܘܢ ܚܳܛܦܐ܀

23- ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܫܬܰܒܚܐ ܩܛܺܝܪܩܐ ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ܀

26- ܘܰܦܪܰܣ ܓܶܦ̈ܘܗܝ ܠܬܰܝܡܢܐ ܗ̄ ܒܰܕܪܚܡ ܢܶܨܐ ܠܪܘܚܐ ܬܰܝܡܢܝܬܐ܀

30- ܘܰܐܝܟܐ ܕܡܶܬܩܛܠ ܩܛܺܝܠܐ ܬܰܡܢ ܗܽܘ ܗ̄ ܢܫܰܪܐ ܕܢܶܐܟܽܘܠ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ

10- ܗܐ ܒܰܗܡܘܬ ܕܥܶܒܕܬ ܥܰܡܟ ܗ̄ ܩܰܡܨܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠܗܶܝܢ ܦܳܪ̈ܚܬܐ ܫܺܝܛ ܚܶܙܘܗ ܘܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢܗܝܢ ܣܳܪܚ ܘܰܡܣܰܓܶܦ܀

10- ܘܥܽܘܫܢܗ ܒܶܣܬܪܗ ܗ̄ ܪܽܘܟܒ ܓܽܘܫܡܗ ܗܽܘܝܘ ܣܰܒܪܗ. ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܒܰܪܒܨ ܒܶܝܬ ܘܰܫܠܝ ܬܰܘ. ܩܳܪܶܝܢ ܗ̄ ܒܕܽܘܢܒܶܗ܀

12- ܘܰܙܩܺܝܦܺܝܢ ܓܝ̈ܳܕܐ ܕܦܽܘܚ̈ܕܘܗܝ ܗ̄ ܦܽܘܚ̈ܕܐ ܬܪܶܝܢ ܐܢܘܢ ܘܪ̈ܺܝܕܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܰܒܣܶܛܪ̈ܝ ܩܕܳܠܐ ܘܠܰܘ ܓܝ̈ܳܕܐ ܐܢܘܢ܀

14- ܗܽܘܝܘ ܪܺܝܫ ܟܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܰܒܕܗ ܕܢܶܥܒܕ ܩܪܳܒܐ ܗ̄ ܪܺܝܫ ܟܠܗܶܝܢ ܪ̈ܰܚܫܝܬܐ ܘܫܪ̈ܨܝܬܐ ܕܰܠܡܰܩܪܒܽܘ ܥܡ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܒܰܙܢܐ ܕܡܰܪܕܽܘܬܐ ܐܶܬܒܪ̈ܺܝܝܢ܀ ܘܟܠܗ̇ ܚܰܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ ܬܚܶܝܬ ܛܶܠܠܶܗ ܕܳܡܟܐ ܗ̄ ܟܕ ܦܳܪܚ ܒܐܐܰܪ ܡܟܰܣܐ ܠܥܝܢ ܫܶܡܫܐ܀

19- ܒܰܥܢܢ̈ܰܘܗܝ ܢܶܣܒܝܘܗܝ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܟܕ ܨܳܒܐ ܕܢܰܘܒܕܺܝܘܗܝ܀

20- ܬܐܚܕܝܘܗܝ ܠܬܰܢܺܝܢܐ ܒܰܡܨܺܝܕܬܐ ܗ̄ ܐܢܬ ܐܠܗܐ. ܘܬܰܢܺܝܢܐ ܗ̇ܪܟܐ ܠܢܽܘܢܐ ܥܰܫܺܝܢܐ ܪܰܒܐ ܩܳܪܐ܀ ܘܢܳܩܒ ܐܢܬ ܦܰܟܶܗ ܒܫܽܘܪܗ ܒܰܥܨܨ ܫܺܝܢ. ܗ̄ ܡܰܥܒܰܪ ܐܢܬ ܒܗ ܫܺܐܪܐ ܐܝܟ ܙܡܳܡܐ ܒܰܢܚܺܝܪ ܓܰܡܠܐ܀

24- ܘܢܳܛܪ ܐܢܬ ܠܗ ܠܝܰܘܡ̈ܝ ܥܠܰܝܡܽܘܬܟ ܗ̄ ܥܽܘܙܐ ܕܢܩܰܡܬܟ܀

26- ܘܪܺܝܫܗ ܒܛܶܠܠܐ ܕܢܽܘܪܐ ܗ̄ ܢܶܦܫܪܘܢ ܡܽܘܚ̈ܐ ܠܰܫܪ̈ܓܶܐ܀

28- ܗܐ ܫܰܪܝܐ ܪܶܓܠܟ ܗ̄ ܦܳܪܩ ܠܟ ܐܘ ܒܰܪܢܫܐ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢܗ ܘܡ̣ܢ ܡܰܪܺܝܪܘܬ ܪܽܘܓܙܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕ

1- ܠܐ ܢܰܪܚܩ ܟܕ ܢܶܬܬܥܺܝܪ ܗ̄ ܠܐ ܬܶܥܪܘܩ ܡ̣ܢܗ ܟܕ ܡܪܝܐ ܡܥܰܕܪ܀

5- ܕܽܘܪܐ ܕܫܶܢܘ̈ܗܝ ܒܰܚܒܨ ܕܠܰܕ ܕܶܚܠܬܐ ܕܰܒܢܰܚܠܐ ܒܢܽܘܢ ܗ̄ ܥܰܡܺܝܩ ܘܙܺܝܥ܀

10- ܘܐܝܟ ܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܢܽܘܪܐ ܡܶܬܠܗܛܝܢ ܗ̄ ܠܰܗ̈ܓܝ܀

11- ܐܝܟ ܕܽܘܪܬܐ ܕܩܰܕܣܐ ܒܰܥܨܨ ܕܠܰܕ. ܗ̄ ܣܶܦܰܬ݀ ܬܦܳܝܐ ܕܰܥܠܝܗ̇ ܝܳܬܒܐ ܩܶܕܪܐ ܕܰܢܚܫܐ ܘܢܳܦܩ ܡ̣ܢܗ̇ ܬܶܢܳܢܐ܀

12- ܢܰܦܫܗ ܓܽܘܡܪ̈ܝܢ ܬܰܠܗܛ ܗ̄ ܢܫܰܡܬܗ܀

14- ܘܡܣܬܰܡܰܟ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ. ܘܡܺܝܡ܀

15- ܢܣܺܝܟ ܐܝܟ ܟܺܐܦܐ ܘܰܡܫܰܪܰܪ ܐܝܟ ܨܽܘ̣ܢܡܐ ܒܰܥܨܨ ܨܳܕܶܐ ܘܰܙܩܦ ܢܽܘܢ. ܗ̄ ܟܺܐܦܐ ܐܽܘܟܡܬܐ ܩܫܺܝܬܐ܀

17- ܬܰܪܥܐ ܕܚܰܪܒܐ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܳܡ ܗ̄ ܙܰܝܢܐ ܠܐ ܩܳܐܶܡ ܩܕܡܰܘܗܝ܀ ܡܰܪ̈ܢܝܬܐ ܕܪܰܘܪ̈ܒܢܐ ܫܳܩܠ ܗ̄ ܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܕܢܶܪܢܽܘܢ ܐܰܝܟܢܐ ܢܶܙܟܽܘܢܝܗܝ܀

21- ܘܚܰܝܠܗ ܥܠ ܥܰܦܪܐ ܡܗܰܠܶܟ ܗ̄ ܒܥܽܘܡܩܗ ܕܝܰܡܐ ܥܳܡܶܕ܀

25- ܕܰܥܒܰܕ ܠܐܰܒܕܢܐ ܟܠ ܕܪܡ ܘܚܳܙܐ ܗ̄ ܡܰܘܒܶܕ ܐܠܦ̈ܐ ܕܪ̈ܡܢ ܡ̣ܢ ܡܰܝ̈ܐ܀ ܘܰܗܘܐ ܡܰܠܟܐ ܥܠ ܟܠܗ ܪ̈ܰܚܫܐ ܗ̄ ܪ̈ܰܚܫܐ ܕܡܰܝ̈ܐ. ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܰܒܗܡܘܬ ܘܬܰܢܺܝܢܐ ܚܕ ܐܢܘܢ. ܘܝܺܗܘܕܝ̈ܐ ܐܡܪܝܢ: ܕܬܰܘܪܐ ܗܽܘ ܒܰܪܝܐ. ܘܐܚܪܺܝܢ ܬܢܶܝܢ ܫܽܘܩܪܐ ܩܳܪܐ ܠܗ ܟܶܐܡܰܬ ܓܒܽܘܠܝܐ ܗ̣ܘ ܕܚܽܘܫܒܐ ܘܠܘ ܣܽܘܥܪܢܐ ܗܽܘ ܘܗ̇ܟܢܐ ܟܠܗ ܡܰܡܠܠܐ ܕܰܟܬܒܐ ܗ̇ܢܐ . ܘܐܚܕܝܢ ܐܡ̇ܪ: ܕܒܗܡܘܬ ܗܽܘܝܽܘ ܣܳܛܢܐ ܕܡ̣ܢ ܫܽܘܪܝܐ ܒܥܶܠܕܰܪܐ ܗܘܐ ܘܒܗܡܘܬ ܒܗ ܒܡܰܘܬܐ ܡܶܬܦܰܫܩ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ

11- ܘܒܰܝܽܐܘܗܝ ܒܰܥܨܨ ܝܽܘܕ܀

13- ܘܰܗܘܰܘ ܠܗ ܫܰܒܥܐ ܒܢ̈ܺܝܢ ܘܰܬܠܬ ܒܢ̈ܢ ܗ̄ ܥܠ ܟܠܡܶܕܡ ܕܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܐܝܘܒ: ܐܰܥܦܳܐ ܐܰܘܣܦ ܡܪܝܐ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܰܘܗܝ: ܒܰܕܗܢܘܢ ܩܰܕܡܝ̈ܐ ܠܰܩܝܡܬܐ ܗܽܘ ܢܛܝܪܝܢ ܘܠܐ ܐܰܒܝܕܝܢ. ܘܠܰܒܢ̈ܘܗܝ ܐܚܪ̈ܝܐ ܒܫܶܡ ܩܰܕܡܝ̈ܐ ܩܪܳܐ ܘܥܰܠܗ̇ܝ ܠܐ ܐܶܬܐܥܗܕܘ ܫܡܳܗܝ̈ܗܘܢ܀

14- ܘܰܩܪܐ ܫܡܳܐ ܕܰܚܕܐ ܡ̣ܢܗܝܢ ܐܝ̣ܡܡܐ ܗ̄ ܒܰܕܥܒܪ ܡ̣ܢܗ ܠܶܠܝܐ ܕܟܡܗܽܘܬܐ܀ ܘܰܫܡܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ: ܩܶܨܽܘܥܐ ܒܰܪܒܨ ܩܽܘܦ. ܗ̄ ܒܰܕܢܣܰܒ ܩܶܨܐ ܢܶܣܝܽܘܢܐ܀ ܘܰܫܡܐ ܕܰܬܠܬ ܩܰܪܢܳܦܘܟ ܒܰܙܩܦ ܢܽܘܢ. ܗ̄ ܩܪܢܝ̣ ܗܶܦܟܬ ܘܶܐܬܬܪܺܝܡܰܬ܀

 

ܫܠܡ

ܣܦܪܐ ܕܐܝܘܒ ܙܕܝܩܐ