ܟܬܒܐ ܕܫܘܫܢ

ܬܘܒ

ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ

ܟܬܒܐ ܕܫܘܫܢ

 

ܟܕ ܒܰܪ ܬܰܪܬܰܥܶܣܪܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܢܺܝܐܝܠ ܗ̄ ܥܠ ܗ̇ܕܐ ܗ̇ܢܐ ܟܬܳܒܐ ܕܕܢܺܝܐܝܠ ܙܥܽܘܪܐ ܐܶܬܩܪܺܝ܀ ܐܝ̣ܬ ܗܘܳܐ ܓܰܒܪܐ ܕܰܫܡܶܗ ܝܘܝܩܺܝܡ. ܗܘܳܬ ܠܗ ܐܰܢܬܬܐ ܕܰܫܡܗ̇ ܫܽܘܫܰܢ ܗ̄ ܠܝܘܝܟܝܢ ܕܗ̣ܘ ܝܽܘܟܰܢܝܐ ܗ̇ܘ ܕܰܐܦܩܗ ܐܘܠ ܡܪܘܕܟ ܡ̣ܢ ܚܒܽܘܫܝܐ. ܐܰܚܽܘܗܘܢ ܕܚܰܢܰܢܝܐ ܘܥܙܪܝܐ ܘܡܝܫܐܝܠ. ܬܪܶܝܢ ܐܢܘܢ ܒܢ̈ܰܝܐ: ܝܘܝܩܝܡ ܗ̇ܢܐ ܒܰܥܠܗ̇ ܕܫܽܘܫܰܢ ܘܕܳܢܝܐܝܠ ܢܒܺܝܐ. ܒܫܰܪ̈ܒܬܐ ܕܝܢ ܐܰܒܘܗܝ ܕܒܰܥܠܗ̇ ܡܶܬܡܢܐ ܒܰܥܠܗ̇. ܘܥܰܠܗ̇ܝ ܗܽܘ ܕܢܺܝܐܝܠ ܒܰܪ ܐܰܚܘܗܝ ܗܘܐ ܕܒܰܥܠܗ̇ ܕܫܽܘܫܰܢ: ܟܶܐܡܰܬ ܕܝܘܝܩܺܝܡ ܒܪ ܒܰܥܠܗ̇ ܐܡܪܝܢ ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܕܺܐܝܬܘܗܝ܀ ܒܰܪܬܗ ܕܗܰܠܩܳܢܐ ܒܰܦܬܚ ܗܶܐ ܘܰܙܩܦ ܩܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܚܶܠܰܩܝܐ ܒܰܪܒܨ ܚܶܐ ܘܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ܀ ܟܗܢܐ. ܗ̄ ܚܳܬܶܗ ܗܺܝ ܕܐܶܪܰܡܝܐ ܢܒܺܝܐ. ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܒܪܶܗ ܗ̣ܘ ܕܚܶܠܰܩܝܐ ܟܳܗܢܐ܀

ܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܗ̇ܘ ܥܡܝܰܪ ܒܰܦܬܚ ܝܽܘܕ ܘܐܒܝܕ ܒܕܠܰܕ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܥܰܡܐ ܗܘܰܘ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ܀ ܒܝܰܘܢܝܐ ܠܰܝܬ ܗ̇ܠܝܢ ܬܪܶܝܢ ܫܡܗ̈ܶܐ ܐܠܐ ܬܪܶܝܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܐܡ̇ܪ܀

ܘܐܦ ܬܰܪܬܶܝܢ ܛܰܠܝ̈ܬܗ̇ ܒܰܦܬܚ ܛܶܬ ܗ̄ ܡܫܰܡܫܢ̈ܝܬܗ̇ ܥܡܗ̇܀ ܙܶܠܝ̈ܢ ܐܝܬܳܝܶܝ̈ܢ ܠܝ̣ ܡܶܫܚܐ ܘܐܚܠܐ. ܒܰܨܚܚܐ: ܡܶܫܚܐ ܘܰܙܡܺܝܡܐ ܒܰܫܠܝ ܙܰܝ ܘܰܚܒܨ ܡܺܝܡ. ܗ̄ ܥܶܩܪܐ ܕܟܽܘܪܟܡܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܘܰܪܣ. ܒܝܰܘܢܝܐ ܠܰܝܬ ܥܽܘܗܕܢ ܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܗ̣ܠܝܢ ܐܠܐ ܦܶܬܓܡ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܠܰܝܬܝܗܘܢ ܒܣܽܘܪܝܝܐ ܗ̇ܟܢܐ܀

ܟܕ ܕܝܢ ܐܶܬܬܰܝܬܝܬ݀ ܐܰܢܬܬܐ ܥܡ ܐܒܘܗ̇ ܘܐܡܗ̇ ܘܥܒ̈ܕܝܗ̇ ܘܐܱܡܗ̈ܬܗ̇ ܕܗܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܡܶܢܝܢܐ ܚܰܡܫܡܐܐ ܘܰܒܢܝ̈ܗ̇ ܐܰܪܒܥܐ܀

ܐܝܟ ܕܢܶܬܡܰܠܘܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܫܠܳܝ ܡܺܝܡ ܡ̣ܢ ܪܶܓܬܐ ܕܫܽܘܦܪܗ̇܀

ܘܰܕܡܶܟ ܥܰܡܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܬܥܰܢܝ ܥܡܗ̇܀ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇: ܕܡܰܢܘ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܥܠܰܝܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝܳܢܶܣܩܐ ܗ̇ܢܐ ܕܰܗܘܐ ܠܘܬܶܟܝ܀ ܘܒܰܬܫܰܥ̈ܫܥܺܝܢ ܐܶܫܬܰܡܠܝܰܬ݀ ܫܽܘܫܰܢ ܕܢܪܡܽܘܢܗ̇ ܡ̣ܢ ܕܽܘܟܬܐ ܕܡܶܫ̈ܬܕܝܢ ܓܰܝܪ̈ܬܐ܀ ܒܝܰܘܢܝܐ: ܠܝܬ ܦܶܬܓܡܐ ܗ̇ܢܐ܀

ܘܐܡܪܺܝܢ ܠܕܢܝܐܝܠ ܡܳܢܘ ܒܰܙܩܦ ܡܺܝܡ ܦܶܬܓܡܐ ܗ̇ܢܐ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܘܶܐܡܪ ܕܢܝܐܝܠ: ܠܐ ܒܡܰܘܬܒܐ ܐܕܘܢܺܝܗ̇ ܒܰܚܒܨ ܢܽܘܢ ܠܫܽܘܫܰܢ. ܐܠܐ ܒܰܡܩܳܡܬ ܪ̈ܶܓܠܐ ܒܰܫܠܝ ܡܺܝܡ ܘܰܙܩܦ ܩܽܘܦ܀ ܠܰܝܬ ܒܝܰܘܢܝܐ܀

ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܗ̇ܘ ܩܰܫܺܝܫܐ: ܬܚܶܝܬ ܦܶܣܬܩܐ ܒܰܪܒܨ ܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܚܶܝܬ ܣܰܟܝܐܢܘܣ. ܒܰܨܚܚܐ ܬܚܶܝܬ ܐܶܠܣܳܪܐ ܒܰܪܒܨ ܐܴܠܰܦ. ܘܰܙܩܦ ܣܶܡܟܰܬ܀ ܙܰܪܥܗ ܕܟܢܥܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܨܺܝܕܢ ܘܠܐ ܕܺܝܗܘܕܐ܀ ܘܐܡ̣ܪ ܩܕܳܡ ܟܠܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܐ: ܬܚܶܝܬ ܪܽܘܡܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܚܶܝܬ ܦܪܺܝܢܘܢ܀ ܘܰܥܒܰܕܘ ܠܗܽܘܢ ܐܝܟ ܦܽܘܩܕܢܗ ܕܡܽܘܫܐ: ܘܰܩܛܠܘ ܐܢܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܒܠܡܘ ܐܢܘܢ܀ ܘܟܕ ܐܰܦܶܩܘ ܫܕܰܘ ܐܢܘܢ ܒܢܰܚܠܐ܀ ܕܰܥ ܐܘ ܪܚܡ ܝܽܘܠܦܢܐ: ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܡܰܦ̈ܩܬܐ ܦܫܺܝ̈ܛܬܐ ܐܝ̣ܬ ܠܰܟܬܒܐ ܗ̇ܢܐ ܣܽܘܪܝܝܐ: ܘܠܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢܗܶܝܢ ܫܳܠܡܐ ܠܝܰܘܢܝܐ܀

 

ܫܠܡ

ܟܬܒܐ ܕܫܘܫܢ