ܟܬܒܐ ܕܢܒܝܘܬܗ ܕܡܠܐܟܝ

ܬܘܒ ܟܬܒܝܢܢ ܟܬܒܐ 

ܕܢܒܝܘܬܗ ܕܡܠܐܟܝ

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܗ̇ܢܐ ܒܳܬܪ ܦܽܘܢܝܐ ܐܶܬܝܠܶܕ. ܘܟܕ ܣܰܓܺܝ ܛܠܐܷ ܕܽܘܒܪܐ ܚܰܣܝܐ ܐܶܬܕܰܒܪ ܘܒܰܚܙܬܗ ܗܕܺܝܪ ܗܘܳܐ. ܘܥܰܠܗܕܐ ܒܫܶܡ ܡܰܠܐܟܐ ܐܶܬܟܰܢܝ. ܘܰܒܛܰܠܝܽܘܬܗ ܡܝ̣ܬ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܠܘܬ ܐܰܒܗܘ̈ܗܝ ܒܰܐܓܽܘܪܣܶܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

6- ܐܰܒܶܙܢ ܫܡܟ ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ ܘܰܪܒܨ ܒܶܝܬ܀

7- ܠܰܚܡܐ ܛܰܢܦܐ ܗ̄ ܚܰܡܺܝܥܐ܀

10- ܡܰܢܘ ܐܝ̣ܬ ܒܟܘܢ ܕܢܶܐܚܽܘܕ ܬܰܪܥܝ ܗ̄ ܠܰܝܬ ܒܟܘܢ ܐܢܳܫ ܡ̇ܢ ܕܫܳܘܐ ܠܬܶܫܡܶܫܬܝ܀

13- ܡ̣ܢ ܚܛܽܘܦܝܐ ܗ̄ ܕܢܬܺܝܫ ܠܚܰܝܽܘܬ ܫܶܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

3- ܐܶܕܪܶܐ ܦܶܪܬܐ ܥܠ ܐܰܦܝ̈ܟܘܢ ܒܰܪܒܨ ܦܶܐ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ ܗ̄ ܙܶܒܠܐ ܕܗܳܘܐ ܒܦܰܣܘܪܐ܀ ܐܱܥܛܦܟܘܢ ܒܶܗܬܬܐ ܒܩܽܘܪ̈ܒܢܝܟܘܢ ܠܐ ܕܟܰܝ̈ܐ܀

7- ܡܛܠ ܕܣܶܦܘ̈ܬܗ ܕܟܳܗܢܐ ܢܶܛܪ̈ܢ ܝ̣ܕܰܥܬܐ ܘܢܳܡܘܣܐ ܫܐܠܺܝܢ ܡ̣ܢ ܦܽܘܡܗ: ܡܛܠ ܕܡܰܠܐܟܗ ܗܽܘ ܕܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܥܠ ܪܰܒܽܘܬܐ ܕܟܳܗܢܘܬܐ ܡܰܠܦ܀

10- ܕܰܠܡܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܚܕ ܐܰܒܐ ܠܟܠܰܢ ܗ̄ ܠܐܒܘܢ ܩܰܕܡܝܐ ܐܳܕܳܡ ܕܡ̣ܢܗ ܐܶܬܡܠܝ ܥܳܠܡܐ ܡܰܝܬܶܐ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܒܩܽܘܦܚ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܕ ܡ̣ܢ ܢܶܫ̈ܝ ܛܰܠܝܽܘܬܗܘܢ ܣܒܥܺܝܢ: ܢܶܫ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܡܰܥܠܝܢ: ܘܰܒܪܓܬ ܝ̈ܰܠܕܐ ܕܰܓܳܠܐܝܬ ܡܶܬܥܰܠܠܝ̣ܢ܀

15- ܚܰܕ ܒܥܐ ܙܰܪܥܐ ܡ̣ܢ ܐܰܠܗܐ ܗ̄ ܐܰܒܪܗܡ ܐܦܶܢ ܥܰܩܪܐ ܗܘܳܬ ܐܰܢܬܬܗ: ܟܕ ܒܳܥܐ ܙܰܪܥܐ ܡ̣ܢ ܡܳܪܝܐ: ܥܰܒܕܶܗ ܐܰܒܐ ܠܥܰܡܡ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

1- ܗܳܐ ܐܢ̇ܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐܢ݂ܐ ܡܰܠܐܟܝ: ܘܰܢܫܰܦܐ ܐܘܪܚܐ ܩܕܳܡܰܝ ܗ̄ ܣܽܘܥܪܢܐܝܬ: ܡܺܝܟܐܝܠ ܡܕܰܒܪܢܶܗ ܕܥܰܡܐ. ܪܘܚܢܐܝܬ: ܝܽܘܚܰܢܢ ܡܰܥܡܕܢܐ܀

2- ܘܐܝܟ ܟܶܒܪܝ̣ܬܐ ܕܡܰܚܘܪܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ. ܘܒܰܨܚܚܐ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ܀

5- ܘܶܐܗܘܶܐ ܣܳܗܕܐ ܡܣܰܪܗܒܐ ܒܚܰܪ̈ܳܫܶܐ ܒܓܝܳܪܐ ܗ̄ ܒܰܬܒܰܥܬܐ ܪܗܺܝܒܬܐ܀

9- ܒܰܠܽܘ̈ܛܬܐ ܡܶܬܬܠܺܝܛܺܝܢ ܐܰܢܬܘܢ: ܘܠܺܝ ܛܳܠܡܺܝܬܘܢ ܗ̄ ܒܗܶܦܟܐ ܙܳܕܩ ܕܢܶܣܬܰܟܠ ܗ̇ܢܐ ܦܶܬܓܳܡܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܠܝ̣ ܛܳܠܡܝ̣ܢ ܐܢܬܘܢ ܒܡܰܥܣܪ̈ܐ ܘܰܒܪ̈ܺܝܫܝܬܐ. ܘܥܠ ܗܳܕܐ ܡܶܬܬܠܺܝܛܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܡܶܬܚܰܒ̈ܠܢ ܥ̈ܠܠܬܟܘܢ܀ ܐܘ ܚܠܳܦ ܘܰܘ ܕܳܠܰܕ. ܙܳܕܶܩ ܬܶܗܘܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

2- ܘܶܬܕܢܰܚ ܠܟܘܢ ܠܕܚ̈ܠܝ ܫܶܡܝ ܫܶܡܫܐ ܕܙܰܕܺܝܩܘܬܐ ܘܐܴܣܝܽܘܬܐ ܥܠ ܠܶܫܢܗ ܗ̄ ܡܶܠܬܗ ܕܐܒܐ ܕܡܐܣܐ ܟܺܐܒܰܝ̈ ܢܰܦܫܐ ܘܦܰܓܪܐ܀

5- ܗܳܐ ܐܢ̇ܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐܢ̣ܐ ܠܟܘܢ ܠܐܶܠܝܐ ܢܒܺܝܐ ܩܕܳܡ ܕܢܺܐܬܐ ܝܰܘܡܗ ܕܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܠܝܽܘܚܰܢܢ ܡܰܥܡܕܢܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܰܠܐܟܐ ܠܰܙܟܰܪܝܐ ܐܰܒܘܗܝ: ܗ̇ܢܐ ܠܡ ܢܺܐܙܠ ܒܚܰܝܠܐ ܘܰܒܪܽܘܚܐ ܕܶܐܠܝܐ ܢܒܺܝܐ: ܕܢܰܦܢܶܐ ܠܶܒܐ ܕܰܐܒܗ̈ܐ ܥܠ ܒܢܰܝ̈ܐ. ܘܡܳܪܢ ܐܡ̣ܪ ܠܺܝ̈ܗܘܕܝܶܐ: ܐܢ ܨܳܒܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܶܠܺܝܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܠܡܶܐܬܐ܀

 

ܫܠܡܬ݀

ܢܒܝܘܬܗ ܕܡܠܐܟܝ