ܟܬܒܐ ܕܢܒܝܘܬܗ ܕܙܟܪܝܐ

ܬܘܒ ܟܬܒܝܢܢ ܟܬܒܐ

ܕܢܒܝܘܬܗ ܕܙܟܪܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܗܳܢܐ ܟܕ ܣܶܐܒ ܣܠܶܩ ܡܶܢ ܒܳܒܶܝܠ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܣܥܰܪ ܘܳܐܬܳܐ ܝܰܗܒ ܠܰܢܒܺܝܘܬܗ ܕܫܰܪܺܝܪܐ. ܘܡܺܝܬ ܒܰܫܠܡܐ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܥܠ ܓܶܢܒ ܚܰܓܰܝ. ܙܟܰܪܝܐ ܗ̄ ܥܽܘܗܕܢܐ ܕܡܪܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

1- ܥܠ ܙܟܰܪܝܐ ܒܪ ܒܪܰܟܝܐ: ܒܰܪܥܰܕܘ ܗ̄ ܒܪܰܟܝܐ ܐܰܒܘܗܝ ܗ̣ܘ ܕܡܳܢܝܐ. ܘܥܕܘ: ܢܒܺܝܐ ܪܽܘܚܢܝܐ܀

8- ܚܙܺܝܬ ܒܠܶܠܝܐ ܓܰܒܪܐ ܗ̄ ܟܕ ܥܺܝܪ ܚܳܙܐ ܚܶܙܘܐ ܘܠܰܘ ܒܚܶܠܡܐ܀ ܕܰܪܟܺܝܒ ܥܠ ܣܽܘܣܝܐ ܣܽܘܡܩܐ ܗ̄ ܠܡܺܝܟܐܝܠ ܡܰܠܐܟܐ ܡܕܰܒܪܢܗ ܕܥܰܡܐ. ܘܣܽܘܡܩܘܬ ܣܽܘܣܝܶܗ: ܐܪܳܙ ܪܽܘܓܙܐ ܕܥܠ ܥܰܡܡ̈ܐ܀ ܘܩܳܐܶܡ ܒܰܝܢܳܬ ܐܺܝܠܳܢ̈ܐ ܕܡܰܛܠܠܺܝܢ ܗ̄ ܛܶܠܠܐ ܕܟܶܢܦ̈ܝܗ̇ ܕܛܰܝܒܘܬܐ ܐܰܠܗܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܽܘܪ̈ܐ ܕܡܰܛܠܠܺܝܢ܀ ܘܒܳܬܪܶܗ ܪ̈ܰܟܫܐ ܣܽܘܡܩ̈ܐ ܗ̄ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܕܰܪܗܺܝܒܺܝܢ ܒܪܽܘܓܙܐ ܥܠ ܥܰܡܡ̈ܐ܀ ܘܦܰܝܣ̈ܟܝܐ ܗ̄ ܕܰܡܦܰܬܟܺܝܢ ܣܳܥܽܘܪܘܬܗܘܢ܀ ܘܚܶܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܕܰܛܥܺܝܢܺܝܢ ܣܒܰܪܬܐ ܕܦܽܘܢܝܐ ܠܥܰܡܐ܀

11- ܗܰܠܟܢ ܒܰܐܪܥܐ: ܘܟܠܗ̇ ܐܰܪܥܐ ܝܳܬܒܐ ܘܫܰܠܝܐ ܗ̄ ܠܐ ܓܝܪ ܫܳܦܪܐ ܗ̇ܕܐ ܠܡܰܠܐܟܐ ܡܕܰܒܪܢܐ ܕܥܰܡܐ. ܘܥܰܠܗܕܐ ܡܩܰܪܒ ܨܠܘܬܐ ܘܒܳܥܶܐ ܪܽܘܓܙܐ ܥܠ ܥܰܡܡ̈ܐ܀

18- ܘܰܚܙܺܝܬ ܘܗܐ ܐܰܪܒܰܥ ܩܰܪ̈ܢܢ ܗ̄ ܬܓܠܬܦܠܣܪ ܘܫܰܠܡܰܢܰܥܣܰܪ ܘܣܰܢܚܪܺܝܒ ܘܢܶܒܽܘܟܰܕܢܰܨܪ܀

20- ܘܚܰܘܝܢܝ ܡܳܪܝܐ ܐܰܪܒܥܐ ܢܰܓܪ̈ܐ ܗ̄ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܕܰܡܫܰܠܛܺܝܢ ܥܠ ܐܰܪܒܥ ܦܶܢ̈ܝܬܗ ܕܥܳܠܡܐ܀

21- ܐܝܟ ܦܽܘܡܗ ܕܓܰܒܪܐ ܕܠܐ ܐܰܪܝ̣ܡ ܪܝ̣ܫܗ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܶܗܬܰܬ ܐܰܦ̈ܐ ܕܢܳܩܦܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܕܰܚܪܰܒܘ ܠܥܰܡܗ ܕܡܳܪܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

1- ܘܒܺܐܝ̣ܕܗ ܫܘܳܝܬܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܗ̄ ܕܢܰܦܬܝܗ̇ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܘܢܒܢܶܝܗ̇܀

7- ܥܰܡܽܘܪܬܐ ܕܰܒܪܬ ܒܳܒܶܝܠ ܗ̄ ܥܶܒܪ̈ܝܐ ܕܶܐܬܓܠܘܺܝܘ ܠܗ̇܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

1- ܘܣܳܛܢܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܡ̣ܢ ܝܰܡܝ̣ܢܗ ܕܢܰܟܶܝܘܗܝ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܗ̇ܝ ܕܝܰܡܺܝܢܐܝܬ ܓܳܢܶܒ ܠܰܡܝܰܬܪܐ܀

2- ܣܳܛܢܐ ܢܓܥܘܪ ܒܳܟ ܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܗ̇ܝ ܕܠܟܠ ܩܢܽܘܡܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܡܠܐܰܟܐ ܢܩܺܝܦ ܡܢܰܛܪܢܐ܀ ܗ̇ܢܘ ܐܰܘܕܳܐ ܕܶܐܬܦܰܠܛ ܡ̣ܢ ܢܽܘܪܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܩܰܝܣܐ ܐܶܬܚܪܟ ܒܢܶܣܝܽܘܢ̈ܐ܀

8- ܐܢܬ ܘܚܰܒܪ̈ܰܝܟ ܗ̄ ܫܰܪܟܐ ܕܟܳܗܢ̈ܐ ܕܥܡ ܝܶܫܘܥ ܟܳܗܢܐ ܪܰܒܐ ܒܪ ܝܽܘܙܕܩ܀ ܡܛܠ ܕܓܰܒܪ̈ܐ ܐܢܬܘܢ ܕܬܶܕܡܘܪܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܓܰܒܪ̈ܐ ܢܳܛܪ̈ܰܝ ܐܬܘ̈ܬܐ ܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܗ̄ ܐܢ ܠܐ ܚܳܙܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܳܬܘ̈ܬܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܠܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܬܘܢ܀ ܕܗܐ ܡܰܝܬܐ ܠܥܰܒܕܝ ܕܶܢܚܐ ܗ̄ ܠܙܽܘܪܒܒܶܝܠ ܥܒܕܝ ܡܰܕܢܰܚ ܐܢ݂ܐ ܒܢܶܨܚܢܐ܀

9- ܡܛܠ ܗ̇ܢܐ ܟܺܐܦܐ ܕܝܰܗܒܬ ܩܕܡ ܝܶܫܘܥ ܗ̄ ܟܺܐܦܐ ܠܙܽܘܪܒܒܶܝܠ ܩܳܪܶܐ: ܠܐܪܳܙ ܫܽܘܪܪ ܡܰܠܟܘܬܗ ܒܰܨܠܘܬ ܟܗܢܘܬܐ܀

ܥܠ ܟܺܐܦܐ ܚܕܳܐ ܫܒܰܥ ܥܰܝܢ̈ܝܢ ܗ̄ ܡܫܰܡܠܝܐܝܬ ܡܶܬܦ̈ܰܬܚܢ ܥܰܝܢ̈ܝ ܬܰܪܥܺܝܬܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

2- ܚܙܺܝܬ ܡܢܳܪܬܐ ܕܕܰܗܒܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܛܰܝܒܘܬܐ ܕܫܳܪܝܐ ܥܠ ܥܰܡܐ܀ ܘܟܰܦܬܐ ܥܠ ܪܺܝܫܗ̇ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܡܶܬܢܰܗܪܢܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܠܥܶܠ܀ ܘܫܰܒܥܐ ܫܪ̈ܓܺܝܢ ܥܠܝܗ̇ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܡܫܰܡܠܝܘܬ ܫܽܘܟܢܐ܀ ܘܫܰܒܥܐ ܫܰܒܥܐ ܦܽܘܡ̈ܝܢ ܕܐܝ̣ܬ ܒܪܺܝܫܗ̇ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܡܰܠܦܢ̈ܘܬܐ ܕܰܡܫܡ̈ܠܝܬܐ ܕܰܠܫܽܘܟܢ̈ܐ ܡܫܰܡ̈ܠܰܝܐ ܢܩܺܝ̈ܦܢ܀

3- ܘܰܬܪܶܝܢ ܙܝ̈ܬܝܢ ܐܝ̣ܬ ܥܠܶܝܗ̇ ܗ̄ ܝܶܫܘܥ ܘܙܽܘܪܒܒܶܝܠ܀

7- ܡܳܢܐ ܐܢܬ ܛܽܘܪܐ ܪܰܒܐ ܗ̄ ܕܒܶܝܬ ܓܽܘܓ ܘܡܰܓܽܘܓ܀ ܘܰܐܦܶܩ ܠܟܺܐܦܐ ܪܺܝܫܳܝܬܐ ܗ̄ ܠܙܽܘܪܒܒܶܝܠ ܕܡ̣ܢ ܫܰܪܒܬܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ ܗܘ܀ ܕܫܰܘܝܽܘܬܐ ܘܰܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗ̄ ܥܶܠܰܬ ܐܰܘܝܘܬܐ ܘܚܽܘܒܐ ܗܳܘܶܐ ܠܥܰܡܐ܀

10- ܘܢܶܚܙܘܢ ܠܟܺܐܦܐ ܕܦܽܘܪܫܢܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܙܽܘܪܒܒܶܝܠ ܗ̄ ܡܰܠܟܘܬܗ ܕܦܳܪܫܐ ܠܥܰܡܐ ܡ̣ܢ ܥܰܡ̈ܡܐ܀ ܗ̇ܠܝܢ ܐܶܢܝܢ ܫܒܰܥ ܥܰܝܢ̈ܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܕܚܳܝܪ̈ܢ ܒܟܠܗ̇ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܝ̣ܕܰܥܬܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܐ ܕܡܳܪܝܐ ܠܟܠܗܶܝܢ ܗ̇ܠܝܢ ܕܐܝ̣ܬܝܗܶܝܢ. ܐܘ ܫܒܰܥ ܡܰܥܒ̈ܕܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܰܕܝܫܐ:

ܐ: ܕܰܢܒܺܝܘܬܐ.

ܒ: ܕܣܽܘܟܠܐ: ܐܝܟ ܕܒܨܠܝܐܝܠ.

ܓ: ܕܰܛܢܢܐ: ܐܝܟ ܕܶܐܠܺܝܐ.

ܕ: ܕܰܓܡܺܝܪܘܬܐ: ܐܝܟ ܕܝܶܫܘܥ ܒܰܪܢܘܢ.

ܗ: ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܐܝܟ ܕܝܽܘܚܰܢܢ ܡܰܥܡܕܢܐ ܕܺܝܕܥ ܠܡܪܝܐ ܘܚܰܘܝܶܗ ܠܟܶܢܫ̈ܐ.

ܘ: ܕܕܶܚܠܬܐ: ܐܝܟ ܕܰܕܘܺܝܕ ܕܣܰܪܗܒ ܠܘܬ ܬܝܳܒܘܬܐ.

ܙ: ܕܚܶܟܡܬܐ: ܐܝܟ ܕܰܫܠܶܝܡܘܢ܀

14- ܗ̇ܠܝܢ ܐܢܘܢ ܬܪܶܝܢ ܒܢ̈ܝ ܕܘܗܳܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܕܰܗܺܝܢܽܘܬܐ ܗ̄ ܝܶܫܘܥ ܘܙܽܘܪܒܒܶܝܠ ܕܶܐܬܡ̱ܫܰܚܘ ܠܟܳܗܢܘܬܐ ܘܡܰܠܟܘܬܐ܀

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

2- ܚܙܺܝܬ ܡܰܓܰܠܬܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܓܳܡܰܠ. ܡܩܰܫܰܝܬܐ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܓܠܐ ܕܦܳܪܚܐ ܗ̄ ܦܽܘܩܕܢܐ ܐܰܠܗܝܐ ܕܰܡܣܰܪܗܶܒ. ܐܘܪܟܗ̇ ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܡ̈ܝܢ ܘܦܬܳܝܗ̇ ܥܣܰܪ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܪܰܒܽܘܬ ܠܰܘܛܬܐ܀

3- ܡܛܠ ܕܓܢܳܒ ܡ̣ܢܗ̇ ܐܟܘܬܗ̇ ܙܳܟܶܐ ܗ̄ ܓܰܢܒܐ ܡܢܗ̇ ܕܡܰܓܰܠܬܐ ܠܰܘܛܬܐ ܡܩܰܕܐ܀ ܗ̇ܟܢܐ ܝܰܡܳܝܐ. ܘܒܓܰܢܒܘܬܐ ܘܡܽܘܡܳܬܐ ܣܰܝܶܟ ܟܠܗܘܢ ܚܛܳܗ̈ܐ. ܒܰܕܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܒܰܐܠܗܐ ܗܺܝ ܘܗ̇ܕܐ ܒܰܒܢܰܝܢܫ̈ܐ܀ ܘܥܶܒܪܝܐ: ܚܠܳܦ ܙܳܟܐ: ܡܶܬܢܦܰܨ ܐܡ̇ܪ ܘܚܰܬܺܝܬ. ܒܰܕܒܗܶܦܟܐ ܙܳܕܶܩ ܠܡܶܣܬܰܟܠܘ ܗ̇ܪܟܐ ܠܗ̇ܝ ܕܙܳܟܐ܀

6- ܟܝܳܠܬܐ ܕܢܳܦܩܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܟܡܝܽܘܬ ܚܛܳܗ̈ܐ܀

7- ܘܰܐܢܬܬܐ ܚܕܳܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܚܛܺܝܬܐ܀

8- ܘܰܐܪܡܺܝ ܟܰܟܪܐ ܕܐܒܳܪܐ ܥܠ ܦܽܘܡܗ̇ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܗ̇ܝ ܕܡܶܣܬܰܟܪܺܝܢ ܦܽܘ̈ܡܝ ܚܰܛܳܝ̈ܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܨܶܝܢ ܕܢܰܦܩܘܢ ܪܘܚܳܐ܀

9- ܘܗܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܢܶܫ̈ܝܢ ܢܳܦܩ̈ܢ ܗ̄ ܟܺܐܢܘܬܐ ܘܰܬܒܰܥܬܐ܀ ܘܪܘܚܐ ܒܟܶܢܦܰܝ̈ܗܶܝܢ ܗ̄ ܡܣܰܪܗܒܐܝܬ ܦܳܪ̈ܚܢ ܘܫܳܪ̈ܝܢ ܒܒܳܒܶܝܠ܀ ܐܝܟ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܚܽܘܪܒܐ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ ܗ̄ ܕܦܺܝܠܳܪܓܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

1- ܘܗܐ ܐܰܪܒܰܥ ܡܰܪ̈ܟܒܢ ܗ̄ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܕܰܡܫܰܠܛܺܝܢ ܥܠ ܐܰܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܢ܀ ܢܦ̈ܩܢ ܡ̣ܢ ܒܰܝܢܬ ܬܪܶܝܢ ܛܽܘܪ̈ܺܝܢ ܗ̄ ܕܢܶܬܢܰܩܡ̈ܢ ܠܺܝܗܘܕܐ ܘܰܠܒܢ̈ܰܝ ܝ̣ܣܪܐܝܠ܀

3- ܪ̈ܰܟܫܐ ܐܽܘܪ̈ܳܓܐ ܒܰܥܨܨܐ ܐܴܠܰܦ ܘܰܙܩܦ ܪܺܝܫ ܘܪܽܘܟܟ ܓܳܡܰܠ ܗ̄ ܐܰܟܽܘܡ ܒܚܘܪ̈ܬܐ܀

6- ܠܐܰܪܥܐ ܕܓܰܪܒܝܐ ܗ̄ ܠܐܬܘܪ ܘܰܠܒܳܒܶܝܠ܀

10- ܚܘܠܕܰܝ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܡܩܰܫܝܬܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܛܽܘܒܝܐ ܘܡ̣ܢ ܝܺܕܥܝܐ ܗ̄ ܥܰܬܺܝܪ̈ܐ ܕܥܰܡܐ܀

12- ܗܳܐ ܓܰܒܪܐ ܘܰܫܡܶܗ ܕܶܢܚܐ ܗ̄ ܠܘ ܡܛܠ ܝܶܫܘܥ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡ ܟܠܺܝܠ ܟܳܗܢܘܬܐ ܒܪܺܝܫܗ ܐܡ̇ܪ ܐܷܠܐ ܡܛܠ ܙܽܘܪܒܒܝܠ܀ ܘܡ̣ܢ ܠܬܰܚܬ ܢܶܕܢܰܚ ܗ̄ ܒܡܽܘܟܟܐ܀

13- ܘܗܽܘ ܢܩܰܒܠ ܫܽܘܒܚܐ ܗ̄ ܟܕ ܙܳܟܐ ܠܰܕܒܶܝܬ ܓܽܘܓ܀ ܘܢܶܗܘܐ ܟܳܗܢܐ ܗ̄ ܝܶܫܘܥ ܒܪ ܝܽܘܙܕܩ܀ ܡܶܠܟܐ ܕܰܫܠܡܐ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

1- ܒܰܐܪܒܰܥܬܐ ܒܝܰܪܚܐ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ܀

2- ܠܫܳܪܐܨܪ ܘܪܰܒܡܳܓ ܗ̄ ܕܐܫܠܛ ܐܢܘܢ ܕܪܝܘܫ ܥܠ ܦܪܬ ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܘܢ ܫܠܰܚ ܗ̇ܠܝܢ܀

3- ܐܶܒܟܐ ܒܝܰܪܚܐ ܚܡܺܝܫܝܐ ܐܘ ܐܶܬܢܙܰܪ: ܐܰܟܡܐ ܕܥܳܒܶܕ ܗܘܺܝܬ ܗܐ ܟܡܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܗ̄ ܥܶܒܪ̈ܝܐ ܒܟܠ ܫܢܳܐ: ܒܐܒ ܝܰܪܚܐ ܕܒܗ ܐܶܫܬܒܺܝܘ: ܥܺܐܕܐ ܕܒܟܳܬܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܶܬܢܙܪܝܢ ܘܕܐܫܟܚܘ ܪ̈ܰܚܡܐ ܒܥܰܝ̈ܢܝ ܕܰܪܺܝܘܫ: ܐܦ ܥܰܡܗܘܢ ܒܳܟܶܐ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܢܙܪ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܨܳܒܐ ܕܢܺܐܠܰܦ ܐܢ ܒܳܬܪ ܦܽܘܢܝܐ ܬܘܒ ܐܱܚܺܝܕܺܝܢ ܠܗ ܠܰܥܝܕܐ ܐܘ ܒܛܠܘ: ܕܢܐܚܽܘܕ ܐܘ ܢܶܒܛܰܠ. ܢܒܺܝܐ ܕܝܢ ܐܦ ܠܗ ܐܦ ܠܗܘܢ ܡܰܟܪܶܙ ܕܩܽܘܫܬܐ ܘܛܰܝܒܘܬܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܝܰܬܪܺܝܢ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܨܰܘܡܐ܀

12- ܘܠܶܒܗܘܢ ܥܒܰܕܘ ܐܝܟ ܫܳܡܺܝܪܐ ܗ̄ ܟܺܐܦܐ ܩܫܺܝܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

19- ܨܰܘܡܐ ܪܒܺܝܥܝܐ ܗ̄ ܚܕ ܝܰܘܡܐ ܒܬܰܡܽܘܙ ܨܳܝܡܺܝܢ ܒܥܶܠܰܬ ܬܽܘܒܳܪ ܠܽܘܚ̈ܐ܀ ܘܨܰܘܡܐ ܚܡܺܝܫܝܐ ܗ̄ ܒܬܶܫܥܐ ܒܐܒ ܥܠ ܕܰܫܒܐ ܐܢܘܢ ܢܶܒܽܘܟܰܕܢܰܨܪ܀ ܘܠܘ ܒܝܕ ܩܶܛـܠܐ ܕܒܰܪܬ ܢܶܦܬܰܚ܀ ܘܨܰܘܡܐ ܫܒܺܝܥܝܐ ܗ̄ ܨܰܘܡܐ ܕܚܽܘܣܝܐ ܥܶܣܪܐ ܒܬܶܫܪܺܝܢ ܩܕܺܝܡ܀ ܘܨܰܘܡܐ ܥܣܺܝܪܝܐ ܗ̄ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܟܕ ܥܪܰܩܘ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܒܳܬܪ ܩܶܛܠܐ ܕܓܶܕܠܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

1- ܥܠ ܐܰܪܥܐ ܕܚܶܕܪܟ ܒܰܪܒܨ ܚܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܫܶܕܪܟ ܒܰܪܒܨ ܫܺܝܢ ܘܰܕܕܰܪܡܣܽܘܩ ܩܽܘܪܒܢܗ ܗ̄ ܥܰܡܡ̈ܐ ܕܰܚܕܳܪ ܥܶܒܪ̈ܝܐ ܢܩܰܪܒܘܢ ܩܽܘܪ̈ܒܢܐ ܠܡܳܪܝܐ܀

2- ܐܦ ܚܡܬ ܗ̄ ܐܰܢܛܺܝܘܟܝܰܐ܀

7- ܘܥܩܪܘܢ ܬܶܗܘܐ ܐܝܟ ܥܒܪܘܢ ܗ̄ ܡܕܺܝܢܬܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܝܐ ܗܺܝ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܥܶܒܪ̈ܝܐ܀

8- ܘܶܐܫܪܶܐ ܥܠ ܒܰܝܬܝ ܩܳܝܘܡܐ ܒܰܙܩܦ ܩܽܘܦ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܣܝܳܓܐ ܠܒܰܝܬܝ ܕܠܐ ܠܡܺܐܙܰܠ ܘܠܐ ܠܡܶܗܦܰܟ܀

9- ܘܰܪܟܺܝܒ ܥܠ ܚܡܳܪܐ ܘܥܠ ܒܰܪ ܐܰܬܳܢܐ ܗ̄ ܓܽܘܫܡܢܐܝܬ ܙܽܘܪܒܒܶܝܠ ܒܝܕ ܨܪܺܝܟܽܘܬܗ. ܘܪܽܘܚܢܐܝܬ ܡܳܪܢ ܒܝܰܕ ܡܽܘܟܟܶܗ ܟܕ ܥܠ ܠܐܘܪܫܠܶܡ܀

10- ܘܢܰܘܒܶܕ ܡܰܪܟܰܒܬܐ ܡ̣ܢ ܐܰܦܪܝܡ ܗ̄ ܥܶܣܪܐ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܰܐܡܠܶܟܘ ܠܝܘܪܒܥܡ ܒܫܡܪܝܢ܀ ܘܣܽܘܣܝܐ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܶܡ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܝܺܗܘܕܐ. ܓܘܫܡܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܡܰܪ̈ܟܒܬܐ ܘܪ̈ܰܟܫܐ ܕܒܶܝܬ ܓܽܘܓ. ܘܪܘܚܢܐܝܬ ܡܰܠܟܘܬ ܥܶܒܪ̈ܝܐ ܕܒܶܛܠܰܬ݀ ܒܡܳܪܢ܀ ܢܶܬܒܰܪ ܩܶܫܬܐ ܒܰܩܪܒܐ ܗ̄ ܩܶܫܬܐ ܕܓܽܘܓ܀ ܘܰܢܡܰܠܠ ܫܠܳܡܐ ܥܡ ܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܫܰܒ̈ܛܶܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܢܰܗܪܐ ܗ̄ ܦܪܳܬ܀ ܥܕܰܡܐ ܠܣܰܘܦ̈ܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

11- ܘܐܦ ܐܢܬ ܒܰܕܡܐ ܕܕܺܝܰܬܺܝܩܝ ܕܝ̣ܠܟ ܗ̄ ܕܡܳܐ ܕܒܶܝܬ ܓܽܘܓ ܕܐܫܶܕ ܐܰܢܬ. ܘܪܘܚܢܐܝܬ ܒܰܕܡܐ ܗ̇ܘ ܦܪܘܩܝܐ ܡܶܫܬܪܶܝܢ ܐܰܣܝܪ̈ܶܐ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܡ̣ܢ ܓܽܘܒܐ ܫܝܽܘܠܳܝܳܐ܀

12- ܘܰܚܠܦ ܚܰܕ ܝܽܘܡ ܗ̄ ܕܐܘܠܨܢܐ܀ ܬܪܶܝܢ ܦܳܪܥ ܐܢ݂ܐ ܠܟܘܢ ܗ̄ ܢܝܳܚܐ܀

13- ܡܛܠ ܕܡܬܚܶܬ ܩܶܫܬܝ ܥܠ ܝ̣ܗܘܕܐ ܘܡܠܺܝܬ ܥܠ ܐܦܪܝܡ ܗ̄ ܢܶܛܪܬ ܐܢܘܢ܀ ܘܰܫܕܺܝܬ ܒܢܰܝ̈ܟܝ ܨܶܗܝܘܢ ܥܠ ܒܢܰܝ̈ܟܝ ܝܰܘܳܢ ܗ̄ ܓܰܪܝܬ ܠܥܶܒܪ̈ܝܐ ܒܝܰܘܢܝ̈ܐ܀

15- ܘܢܶܐܟܠܘܢ ܘܢܶܟܒܫܽܘܢ ܟܺܐܦ̈ܐ ܒܩܶܠܥܳܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܩܶܢܛܐ ܢܶܟܒܫܘܢ ܐܢܘܢ܀ ܘܢܶܬܡ̱ܠܽܘܢ ܒܰܫܠܝ ܡܺܝܡ ܐܝܟ ܡܙܳܓܐ ܘܐܝܟ ܙܳܘܺܝܬܐ ܕܡܰܕܒܚܐ ܗ̄ ܫܶܩܝܐ ܘܐܘܽܟـܠܐ܀ ܡܛܠ ܕܟܺܐܦ̈ܐ ܗܘ̈ܝ ܩܰܕܺܝܫ̈ܬܐ ܗ̄ ܫܒܝ̈ܐ ܕܰܒܒܳܒܶܝܠ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

3- ܐܝܟ ܣܽܘܣܝܐ ܕܙܗܶܐ ܒܰܩܪܒܐ ܗ̄ ܠܒܺܝܒ܀

4- ܡ̣ܢܗܘܢ ܙܳܘܺܝܬܐ ܘܡ̣ܢܗܘܢ ܣܶܟܬܐ ܗ̄ ܟܳܗܢܘܬܐ ܘܡܰܠܟܘܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

2- ܢܰܝܠܶܠ ܫܪܘܰܝܢܐ ܡܛܠ ܕܢܦ̣ܠ ܐܱܪܙܐ ܗ̄ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܒܰܓܢܽܘܢ ܙܥܽܘܪ̈ܐ ܟܕ ܢܦܠܺܝܢ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ܀

4- ܪܥܺܝ ܠܥܳܢ̈ܐ ܩܰܛܺܝܢܬܐ ܗ̄ ܡܚܺܝܠܬܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܪܟܐ ܡܫܰܪܐ ܒܢܶܣܝܘ̈ܢܶܐ ܕܥܕܘ ܥܠܰܝܗܘܢ ܒܝܰܘܡ̈ܝ ܡܰܩܒܝ̈ܐ. ܘܙܳܒܘܢ̈ܐ ܟܳܗܢ̈ܐ ܕܺܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܙܰܒܶܢܘ ܠܗܘܢ ܪܺܝܫܘܬ ܟܳܗܢܘܬܐ ܒܕܰܗܒܐ ܡ̣ܢ ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܝܰܘܢܝ̈ܐ܀

7- ܡܛܠ ܟܶܢܫ̈ܐ ܕܥܳܢ̈ܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܟܺܐܢ̈ܐ ܕܰܒܥܰܡܐ܀ ܘܢܶܣܒܬ ܠܝ̣ ܬܪܶܝܢ ܚܽܘܛܪ̈ܺܝܢ ܗ̄ ܟܳܗܢܘܬܐ ܘܡܰܠܟܘܬܐ܀ ܠܚܰܕ ܩܪܺܝܬ ܒܰܣܺܝܡܐ ܘܠܐܰܚܪܺܢܐ ܚܰܒܠܐ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ. ܘܰܫܠܝ ܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܗ̄ ܡܰܠܟܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܫܘܳܝܬܐ ܡܦܰܠܓܐ ܬܚܽܘܡ̈ܐ܀ ܘܬܘܒܳܪ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܐܪܳܙ ܒܽܘܛܳܠ ܡܰܠܟܘܬܐ ܘܟܳܗܢܘܬܐ ܕܥܶܒܪ̈ܝܐ: ܗ̇ܟܢܐ ܐܡ̣ܪܘ ܡܦܰܫܩܢ̈ܐ. ܐܝܟ ܪܶܥܝܢܐ ܕܝ̣ܠܝ: ܒܰܣܝ̣ܡܐ ܡ̇ܢ: ܐܪܳܙ ܩܝܳܡܐ ܛܳܒܐ ܘܫܰܦܺܝܪܐ ܕܰܐܩܝ̣ܡ ܠܗܘܢ ܡܪܝܐ. ܚܰܒܠܐ ܕܝܢ ܐܪܳܙ ܐܰܘܝܘܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܝܟ ܡܰܐܣܪܬܐ ܐܶܬܐܣܪ ܝ̣ܗܘܕܐ ܘܰܒܢ̈ܝ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܐܝܟ ܕܰܡܚܰܘܐ ܗܽܘ ܟܬܳܒܐ܀

8- ܘܰܐܘܒܕܶܬ ܬܠܳܬܐ ܪ̈ܥܰܘܬܐ ܒܝܰܪܚܐ ܚܰܕ ܗ̄ ܡܰܠܟܐ ܘܟܳܗܢܐ ܘܰܢܒܺܝܐ܀ ܥܘܰܝ̈ ܥܠܰܝ ܗ̄ ܢܒܝ̈ܝܝ܀

10- ܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܫܰܒ̈ܛܶܐ܀

11- ܡܰܟܺܝܟ̈ܐ ܕܥܳܢ̈ܐ ܗ̄ ܡܰܩܒܝ̈ܐ܀

12- ܗܰܒܘ ܠܝ̣ ܐܰܓܪܝ ܗ̄ ܬܰܘܕܺܝܬܐ ܕܡܶܬܬܚܺܝܒܐ ܠܝ̣܀ ܘܬܩܠܽܘܗܝ ܠܐܰܓܪܝ ܬܠܬܺܝܢ ܕܟܶܣܦܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܕܡܘ̈ܗܝ ܕܝܰܩܺܝܪܐ܀

15- ܣܰܒ ܠܟ ܡܳܐܢ̈ܐ ܕܪܳܥܝܐ ܒܽܘܪܐ ܗ̄ ܕܰܒܫܽܘܚܕܐ ܩܳܐܶܡ܀

16- ܘܕܶܟܪ̈ܰܝܗܘܢ ܠܐ ܢܰܐܣܐ ܗ̄ ܠܰܦ̈ܠܺܝܓܰܝ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ܀ ܘܕܩܳܝ̈ܡܢ ܠܐ ܢܬܰܪܣܶܐ ܗ̄ ܒܬܰܪܒܺܝܬܐ ܕܡܰܠܦܢܘܬܐ܀

17- ܕܪܳܥܟ ܕܝܰܡܺܝܢܐ ܢܺܐܒܫ ܘܥܰܝܢܟ ܕܝܰܡܺܝܢܐ ܬܶܣܡܶܐ ܗ̄ ܕܢܶܙܕܰܗܪܽܘܢ ܪ̈ܥܰܘܬܐ ܝܰܥܢ̈ܐ ܘܬܪ̈ܡܘܛܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

2- ܬܰܪܥܐ ܕܰܪܥܳܠܐ ܗ̄ ܕܡܰܪܕܽܘܬܐ܀

3- ܘܟܠܗܘܢ ܕܳܝܘܫ̈ܝܗ̇ ܡܣܬܰܪܳܛܽܘ ܢܶܣܬܪܛܘܢ ܗ̄ ܕܠܺܝܠܐܝ̣ܬ ܢܰܚܪܒܘܢܗ̇ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܚܳܪܩܺܝܢ ܚܶܪ̈ܩܶܐ ܒܰܐܪܥܐ܀

4- ܐܶܡܚܶܐ ܒܰܥܘܰܪܐ ܗ̄ ܣܰܡܝܽܘܬܐ܀

7- ܡܛܠ ܕܠܐ ܬܶܣܓܶܐ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܒܝܬ ܕܰܘܺܝܕ ܗ̄ ܒܝܰܘ̈ܡܝ ܡܰܩܒܝ̈ܐ ܟܪ̈ܺܝܗܐ: ܐܝܟ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܩܛܰܠ ܠܓܽܘܠܝܰܕ ܢܶܬܢܰܨܚ܀

10- ܘܰܢܚܽܘܪܘܢ ܠܘܬܝ ܒܡ̇ܢ ܕܰܕܩܰܪܘ ܗ̄ ܣܽܘܥܪܢܐܝܬ: ܢܶܓܥܘܢ ܠܘܬܝ ܒܚܰܫܐ ܡܛܠ ܕܺܝܗܘܕܐ ܡܰܩܒܝ ܟܕ ܡܶܬܩܛܶܠ ܡ̣ܢ ܝܰܘܢܝ̈ܐ. ܘܪܘܚܢܐܝ̣ܬ ܢܶܬܦܢܽܘܢ ܠܘܬܝ ܒܝܕ ܡ̇ܢ ܕܰܙܩܦܘ܀

11- ܐܝܟ ܡܰܪܩܽܘܕܬܐ ܕܒܪ ܐܰܡܘܢ ܗ̄ ܕܝܘܫܝܐ ܕܩܰܛܠܶܗ ܦܶܪܥܘܢ ܒܦܩܥܬ ܡܰܓܕܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

1- ܡܰܒܽܘܥܐ ܕܡܶܬܦܰܬܚ ܗ̄ ܛܳܒܬܐ ܕܗܳܘܝܐ ܒܝܰܕ ܝܘܢܳܬܢ ܐܰܚܘܗܝ ܕܝ̣ܗܘܕܐ ܡܰܩܒܰܝ܀

7- ܣܰܝܦܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܥܠ ܪܥܝܐ ܕܝ̣ܠܝ ܘܥܰܠ ܓܰܒܪܐ ܪܳܚܡܝ ܗ̄ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܐ ܕܒܗ ܐܶܨܛܒܺܝܬ܀ ܡܚܺܝ ܠܪܥܝܐ ܘܬܶܬܒܰܕܰܪ ܥܳܢ̈ܗ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܥܪܽܘܩܝܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܐ ܩܰܕܝܫ̈ܐ ܒܰܙܩܺܝܦܘܬܐ܀

ܘܰܐܗܦܶܟ ܐܝ̣ܕܝ ܥܠ ܥ̈ܰܠܠܢܐ ܗ̄ ܪ̈ܥܰܘܬܐ ܛܳܒ̈ܐ ܘܒܺܝܫ̈ܐ ܕܒܗ̇ ܢܣܽܘܦܽܘܢ ܗ̄ ܒܺܝܫ̈ܐ܀

8- ܘܬܽܘܠܬܐ ܢܶܫܬܰܚܪ ܒܗ̇ ܗ̄ ܛܳܒ̈ܐ܀

9- ܘܶܐܨܪܽܘܦ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܰܨܪܺܝܦܺܝܢ ܠܣܺܐܡܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܐܰܢܛܝܰܟܘܣ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

4- ܘܢܶܬܦܰܠܓ ܛܽܘܪܐ ܕܙܰܝ̈ܬܐ: ܦܶܠܓܗ ܠܡܰܕܢܚܐ ܘܦܶܠܓܗ ܠܡܰܥܪܒܐ ܗ̄ ܕܰܢܙܽܘܥܘܢ ܡܰܩܕܘܢܝ̈ܐ ܕܰܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܗ ܘܢܶܥܪܩܘܢ܀

5- ܘܬܶܥܪܩܘܢ ܐܝܟ ܕܰܥܪܰܩܬܘܢ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡ ܙܰܘܥܐ ܕܰܗܘܐ ܒܝܰܘܡ̈ܘܗܝ ܕܥܽܘܙܝܐ ܗ̄ ܠܗܳܢܐ ܟܕ ܟܠܐܘܗܝ ܟܳܗܢ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܰܥܰܠܬܐ ܕܰܠܡܰܕܒܚܐ: ܘܠܐ ܩܰܒܠ ܐܶܬܬܙܺܝܥܰܬ݀ ܐܰܪܥܐ ܘܶܐܨܰܛܪܝ ܗܰܝܟܠܐ ܘܢܶܦܩܰܬ݀ ܥܠܰܘܗܝ ܢܽܘܪܐ ܘܐܓܪܒ܀

7- ܘܝܰܘܡܐ ܗ̇ܘ ܢܶܬܺܝܕܰܥ ܠܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܢܫܰܡܠܐ ܒܗ ܨܶܒܝܢܗ܀ ܘܰܠܥܶܕܢ ܪܰܡܫܐ ܢܶܗܘܐ ܢܽܘܗܪܐ ܗ̄ ܟܕ ܩܳܛܶܠ ܠܰܒܥܶܠܕܒܒ̈ܐ܀

8- ܒܗ ܒܝܰܘܡܐ ܗ̇ܘ ܢܶܦܩܘܢ ܡܰܝ̈ܐ ܚܰܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܶܡ ܗ̄ ܡܰܠܦܢܘܬܐ ܕܡܶܬܦܰܫܛܐ ܠܡܰܕܢܚܐ ܘܰܠܡܰܥܪܒܐ܀

11- ܘܬܘܒ ܚܶܪܡܐ ܠܐ ܢܶܗܘܐ ܗ̄ ܚܛܳܗܐ ܒܶܝܬ ܒܢ̈ܰܝ ܝ̣ܣܪܐܝܠ܀

13- ܬܰܘܗܬܐ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ܀

20- ܢܶܗܘܐ ܥܠ ܦܓܽܘܕܬܗ ܕܣܽܘܣܝܐ ܩܽܘܕܫܐ ܠܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܟܠܗ̇ ܒܶܙܬܐ ܕܒܶܝܬ ܓܽܘܓ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܪܝܐ ܬܶܬܣܺܝܡ ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܰܘܺܝܕ ܥܒܰܕ ܒܣܰܝܦܶܗ ܕܓܽܘܠܝܰܕ܀ ܘܢܶܗܘܘܢ ܩܶܕܣ̈ܐ ܗ̄ ܩܶܕܪ̈ܐ ܕܰܢܚܫܐ ܕܒܝܬ ܓܽܘܓ ܐܝܟ ܦܺܝ̈ܠܳܣܐ ܢܺܬܩܰܕܫܘܢ܀

21- ܘܠܐ ܢܶܗܘܐ ܬܘܒ ܟܢܰܥܢܝܐ ܒܒܰܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܡ̇ܢ ܕܚܳܝܐ ܟܢܰܥܢܐܝܬ܀

 

ܫܠܡܬ݀

ܢܒܝܘܬܗ ܕܙܟܪܝܐ