ܟܬܒܐ ܕܡ̈ܬܠܐ ܕܫܠܝܡܘܢ ܒܪ ܕܘܝܕ

ܥܠ ܚܝܠܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ

ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ ܟܬܒܐ

ܕܡ̈ܬܠܐ ܕܫܠܝܡܘܢ ܒܪ ܕܘܝܕ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܡܶܬܐܰܡܪܐ ܕܰܬܠܬܐ ܐܰܠܦܝ̈ܐ ܡ̈ܰܬܠܐܷ ܣܳܡ ܫܠܶܝܡܘܢ ܘܰܠܣܽܘܓܐܗܘܢ ܝܰܘܢܝ̈ܐ ܘܐܝܓܘܦܛܝ̈ܐ ܐܰܘܒܶܕܘ. ܟܕ ܡܶܢܗܘܢ ܡܠܽܘܐܐ ܢܣܰܒܘ ܟܬܳܒ̈ܝ ܚܶܟܡܬܐ ܐܰܟܬܒܘ. ܡܛܠ ܕܰܬܠܬ ܐܶܢܝܢ ܐܶܡܗ̈ܬܐ ܕܰܚܛܗ̈ܐ. ܪܳܡܘܬܐ ܘܪܽܘܓܙܳܐ ܘܝܰܥܢܽܘܬܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܰܝ̈ܠܐܷ ܕܢܰܦܫܐ ܬܠܬܐ: ܡܠܺܝܠܽܘܬܐ ܘܚܶܡܬܐ ܘܪܶܓܬܐ܀ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܡܰܠܶܠ ܪܶܡܙܳܢܐܻܝܬ܀ ܘܡ̈ܰܬܠܐܷ ܐܶܬܩܪܺܝ ܟܬܳܒܐ ܗܳܢܐ: ܒܰܕܒܶܗ ܠܐܠܗܐ ܒܪܘܝܐ ܒܰܐܒܐ ܡܰܡܬܶܠ ܘܰܠܚܶܟܡܬܐ ܒܶܐܡܳܐ ܘܰܠܓܰܒܪܐ ܟܰܫܺܝܪܐ ܒܫܽܘܫܡܢܐ. ܘܠܰܚܛܺܝܬܐ ܒܰܐܢܬܬܐ: ܒܗܳܝ ܕܪܶܓܬܗܿ ܠܟܠ ܪܶܓܐ ܚܳܣܢܐ. ܘܥܠ ܡܙܡ̄: ܕܠܐ ܬܶܚܣܰܡ ܒܪ̈ܫܺܝܥܶܐ ܣܺܝܡ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

1- ܡܰܬܠܘ̈ܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦ̈ܶܠܐܬܐ ܕܰܫܠܶܝܡܘܢ ܗ̄ ܡܰܬܠܐ ܡܶܢ ܠܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܘܠܐ ܡܢܰܦܫܐ ܡܶܬܓܒܶܠ: ܐܝܟ ܦܪܶܕܬܐ ܕܚܰܪܕܠܐܴ ܕܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܡܶܬܡܰܬܠܐ ܒܗܿ. ܘܦܶܠܐܬܐ ܡܶܢ ܡܠܺܝ̈ܠܐܷ ܘܡܢܦܫ̈ܐ. ܐܝܟ ܥܣܰܪ ܒܬܽܘ̈ܠܢ ܕܡܰܠܟܘܬ ܫܡܰܝܐ ܒܗܶܝܢ ܡܶܬܦܰܠܬܐ. ܘܰܠܦܽܘܬ ܠܗܶܟܣܺܝܣ ܣܽܘܪܝܝܬܐ ܡܰܬܠܐܴ ܛܒ ܡܶܢ ܦܶܠܐܬܐ ܢܰܗܺܝܪ. ܘܐܽܘܚܰܕܬܐ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܡܽܘܛܐ܀

4- ܠܡܶܬܠ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܥܪܺܝܡܽܘܬܐ ܗ̄ ܠܚܰܣܺܝܪ̈ܰܝ ܪܶܥܝܢܐ ܩܳܪܐ ܫܰܒܪ̈ܐ ܘܰܛܠܝ̈ܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܠܚܰܟܺܝܡܐ ܘܣܰܟܽܘܠܬܢܐ ܣܡ ܠܘܽܩܒܰܠܗܘܢ ܟܕ ܐܳܡܪ܀

5- ܢܶܫܡܥ ܚܰܟܺܝܡܐ ܘܢܰܘܣܶܦ ܥܠ ܚܶܟܡܬܗ܀ 8- ܫܡܰܥ ܒܶܪܝ ܢܡܘܣܐ ܕܰܐܒܘܟ ܗ̄ ܕܰܐܠܗܐ ܒܪܽܘܚܟ܀ ܘܠܐ ܬܶܛܥܶܐ ܢܳܡܘܣܐ ܕܶܐܡܳܟ ܗ̄ ܕܚܶܟܡܬܐ ܗܳܝ ܕܒܗܿ ܐܶܫܬܰܡܠܝܰܬ݀ ܓܒܺܝܠܬܟ܀

20- ܚܶܟܡܬܐ ܒܫܽܘܩ̈ܐ ܡܶܫܬܰܒܚܐ ܗ̄ ܡܶܬܩܰܠܣܐ ܡܶܢ ܟܠܢܳܫ܀ ܘܰܒܫܽܘܩ̈ܐ ܡܪܺܝܡܐ ܩܠܗܿ ܗ̄ ܡܫܰܪܪܐ ܒܣܗܕܘ̈ܬܐ ܡܝܰܬܪܽܘܬܗܿ܀

21- ܘܰܒܪܺܝܫ ܒܺܪ̈ܝܬܐ ܒܰܚܒܨ ܒܶܝܬ. ܗ̄ ܚܶܣܢ̈ܐ ܙܥܽܘܪ̈ܐ܀ ܡܰܟܪܙܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܪܺܝܫܐ ܕܫܽܘܪܐ ܡܶܬܟܰܪܙܐ܀

23- ܐܰܒܥ ܠܟܘܢ ܪܽܘܚܝ ܗ̄ ܐܶܬܶܠ ܠܟܘܢ ܡܶܠܰܬ ܚܰܝ̈ܐ܀

26- ܐܦ ܐܢܿܐ ܐܶܓܚܰܟ ܒܰܫܠܝ ܓܡܰܠ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܥܠ ܬܒܳܪܟܘܢ܀

32- ܡܛܠܗܳܢܐ ܡܰܗܦܟܢܽܘܬܐ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܦܽܘܪܥܢܘܬܐ ܕܣܰܟ̈ܠܐܷ܀ ܬܶܩܛܽܘܠ ܐܢܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

18- ܘܰܛܥܬ݀ ܩܝܳܡܐ ܕܰܐܠܗܗܿ ܗ̄ ܠܢܳܡܘܣ ܢܰܟܦܘܬܐ܀

ܟܠ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܠܘܬܗܿ ܠܐ ܗܳܦܟܺܝܢ ܗ̄ ܠܐܘܪܚܐ ܕܰܫܪܪܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

2- ܘܰܫܢܰܝ̈ܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܢܶܬܬܰܘܣ̈ܦܳܢ ܠܟ ܗ̄ ܣܳܗܕ ܕܠܐ ܡܬܰܚܡܐ ܗܽܘ ܩܶܨܐ܀

10- ܘܡܰܥܨܪ̈ܬܟ ܢܰܒܥ̈ܢ ܚܰܡܪܐ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܒܰܨܚܚܐ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ܀

12- ܡܛܠ ܕܠܡܿܢ ܕܪܳܚܡ ܠܗ ܡܪܝܐ: ܪܳܕܐ ܠܗ ܗ̄ ܕܢܶܗܦܘܟ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܐ ܘܢܶܫܟܰܚ ܛܳܒܬܐ܀

21- ܒܶܪܝ: ܠܐ ܢܶܙܰܠ ܒܥܰܝܢ̈ܝܟ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܘܰܦܬܚ ܙܰܝ ܠܡܶܛܰܪ ܝܽܘܠܦܢܝ ܗ̄ ܝܰܩܺܝܪܐ ܚܙܺܝ ܢܳܛܘܪܘܬܐ ܕܡܰܪܕܽܘܬܝ. ܙܰܠܺܝܠܐ ܓܝܪ ܗܰܘ ܗ݂ܘ ܕܠܐ ܢܶܬܠ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

16- ܘܦܰܪܺܝܕܐ ܗܺܝ ܫܶܢܬܗܘܢ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܪܺܝܡܐ ܗ݂ܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

4- ܘܚܰܪܬܗܶܝܢ ܡܶܢ ܓܶܕ̈ܕܐ ܒܰܪܒܨ ܓܳܡܰܠ ܘܰܫܠܝ ܚܕܳܐ ܕܳܠܰܕ ܘܩܘܫܝ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܗ̄ ܡܶܢ ܡܪܪ̈ܶܐ ܡܰܪܝܪ̈ܬܐ܀

11- ܘܰܒܣܰܝܒܽܘܬܟ ܬܶܬܘܶܝܟ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ. ܗ̄ ܬܶܬܘܐ܀

15- ܐܫܬܰܝ ܡܰܝ̈ܐ ܡܶܢ ܒܺܪܳܟ ܒܰܚܒܨ ܒܶܝܬ. ܗ̄ ܒܰܐܢܬܬܟ ܦܰܝܓ ܨܰܗܝܘܬ ܪܶܓܬܟ܀

16- ܘܢܶܫܬܰܦܥܘܢ ܡܰܝ̈ܟ ܗ̄ ܢܶܣܓܘܢ ܒܢܰܝ̈ܟ܀ ܒܫܽܘ̈ܩܰܝܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܦܠܳܛܰܘ̈ܬܐ ܒܰܙܩܦ ܠܳܡܰܕ ܘܰܦܬܚ ܛܶܬ. ܗ̄ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝܟ. ܘܕܰܥ ܕܗܳܢܐ ܫܡܳܐ ܕܶܟܪܳܢ ܘܣܰܓܺܝܐܢܐܝܬ ܒܰܠܚܘܕ ܡܶܬܐܡܪ܀

18- ܘܰܚܕܺܝ ܥܡ ܐܰܢܬܬ ܛܰܠܝܘܬܟ܀

19- ܐܰܝܠܬܐ ܕܪܶܚܡܬܐ ܘܕܰܝܨܬܐ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܬܰܘ. ܗ̄ ܒܚܰܝ̈ܘܬܐ ܠܐ ܡܠܺܝ̈ܠܬܐ ܡܰܡܬܶܠ ܠܐܰܢܬܬܐ ܒܗܳܝ ܕܰܒܥܺܝܪܝܬܐ ܗܺܝ ܘܠܰܘ ܡܠܺܝܠܬܐ ܪܶܓܬܗܿ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܠܬܐ ܕܪܶܚܡܬܐ ܘܥܺܝܠܐ ܕܚܰܕܽܘܬܐ ܗ̄ ܐܰܢܬܬܐ ܘܝܰܠܕܐ ܐܳܡܪ܀

22- ܘܒܚܰܒ̈ܠܐ ܕܰܚܛܗ̈ܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܒܣܺܝܪܶܣ ܒܰܪܒܨ ܪܺܝܫ ܢܶܬܦ̱ܟܰܪ ܒܰܫܠܝ ܦܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

6- ܐܬܕܰܡܳܐ ܠܫܰܘܫܡܢܐ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ ܩܰܕܡܝܬܐ ܗ̄ ܒܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܐܝܟ ܕܰܒܩܰܝܛܐ ܦܠܽܘܚ ܕܰܒܥܠܡܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܰܣܦܺܝܩ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܢܐ ܐܝܟ ܣܰܬܘܐ ܬܺܚܐ܀

8- ܘܩܳܦܣ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܳܪܟܐ ܡܰܬܠܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܕܶܒܽܘܪܝܬܐ ܡܰܘܣܶܦ܀

9- ܥܕܰܡܐ ܠܐܶܡܬܝ ܕܳܡܶܟ ܐܰܢܬ ܚܒܰܢܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܡܶܐ ܐܢܬ ܐܘ ܚܒܰܢܳܢܐ܀

11- ܘܬܰܕܪܟܳܟ ܨܪܺܝܟܽܘܬܐ. ܐܝܟ ܓܰܒܪܐ ܟܰܫܺܝܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܪܰܗܳܛܐ ܛܳܒܐ ܗ̄ ܒܰܪܗܺܝܒܽܘ ܬܨܛܪܟ܀

12- ܓܰܒܪܐ ܥܰܘܠܐ ܡܗܰܠܟ ܒܰܥܫܝܩܽܘܬܐ ܗ̄ ܒܰܛܠܽܘܡܝܐ܀

16- ܫܶܬ ܐܶܢܝܢ ܕܣܢܐ ܡܪܝܐ ܘܕܰܫܒܰܥ ܐܰܣܠܝܰܬ݀ ܢܰܦܫܶܗ ܗ̄ ܒܶܫܬܐ ܠܡܶܢܝܢܐ ܡܫܰܡܠܝܐ ܐܰܡܬܠ. ܒܰܕܡܶܢ ܡܢܰܘ̈ܬܶܗ ܫܠܰܡ̈ܠܡܬܐ ܡܶܬܓܡܰܪ ܟܶܐܡܰܬ ܡܶܢ ܦܶܠܓܐ ܘܬܽܘܠܬܐ ܣܘܕܣܐ: ܒܕ ܫܒܘܥܐ ܡܢܬܗ ܫܠܡܠܡܬܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡܠܐ. ܘܚܙܺܝ ܐܰܝܟܢܐ ܠܗܰܘ ܕܪܳܡܐ ܒܝܬ ܐܰܚ̈ܐ: ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܿܝ ܕܥܰܝܢܐ ܪܳܡܬܐ ܘܠܶܫܢܐ ܕܰܓܠܐܴ ܘܐܝ̈ܕܝܐ ܕܐܫ̈ܕܢ ܕܡܳܐ ܙܰܟܝܐ ܘܠܶܒܐ ܕܡܶܬܚܰܫܒ ܥܶܬܐ ܘܪܶܓܠܐ ܕܪܗܛܐ ܠܒܺܝܫܬܐ ܘܣܳܗܕܐ ܕܰܓܠܐ ܡܰܣܠܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܠܪܶܚܡܬܐ ܗܳܝ ܟܝܢܝܬܐ ܡܒܰܛܶܠ܀

26- ܕܽܘܡܝܗܿ ܓܝܪ ܕܰܐܢܬܬܐ ܙܢܺܝܬܐ ܐܰܝܟ ܓܪܺܝܨܬܐ ܗܽܘ ܕܠܰܚܡܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܣܳܒܥܐ. ܘܟܕ ܐܝܟ ܓܪܺܝܨܬܐ ܗܽܘ ܕܶܟܪܢܐܝܬ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܐܶܡܪ ܟܶܐܡܰܬ ܦܰܕ ܗܿܘ ܕܰܐܥܒܪܗܿ ܠܡܰܦܰܩܬܐ ܗܳܕܐ ܦܫܺܝܛܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܝ̈ܗܿ ܐܳܡܪ ܕܐܝܟ ܕܚܰܕ ܠܰܚܡܐ ܘܚܰܬܺܝܬܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܙܳܢܺܝܬܐ ܒܚܽܘܣܪܢܐ ܡܶܬܩܰܕܝܐ܀ ܘܰܐܢܬܰܬ ܓܰܒܪܐ ܢܰܦܫܐ ܝܰܩܺܝܪܬܐ ܨܳܝܕܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܝܰܩܰܪܬܐ ܗ̄ ܡܣܡ ܒܪܺܝܫܐ ܕܓܝܳܪܐ ܡܰܘܬܐ ܗܽܘ. ܘܠܘ ܕܗܳܟܢܐ ܕܙܰܢܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

1- ܘܦܽܘܩ̈ܕܢܝ ܐܰܛܫܳܐ ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ ܠܘܬܟ܀

4- ܘܶܐܡܪ ܠܚܶܟܡܬܐ ܚܳܬܝ ܐܰܢܬܝ ܗ̄ ܠܐ ܡܶܬܢܰܟܠܳܐ ܣܳܟ ܥܠܰܝܟ܀ ܘܠܣܽܘܟܠܐ ܩܪܺܝ ܡܰܕܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝܳܕܽܘܥܐ ܐܶܬܦܪܶܣ ܠܟ܀

5- ܕܡܫܰܕܠܳܢ̈ܝܢ ܡܠܝ̈ܗܿ ܒܰܫܠܝ ܢܽܘܢ܀

6- ܘܡܶܢ ܟܣܘܣܛܪܘܢ ܗ̄ ܡܕܝܳܪܐ ܥܶܠܝܐ ܕܒܰܝܬܐ ܐܰܕܝܩܰܬ݀܀

10- ܕܡܰܦܪܕܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܦܪܚܐ ܠܶܒܗܘܢ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ܀

11- ܘܡܳܪܘܕܝܐ ܘܐܳܣܽܘܛܝܐ ܒܰܙܩܦ ܡܺܝܡ ܘܐܴܠܰܦ ܘܰܫܠܝ ܕܳܠܰܕ ܘܛܶܬ܀

16- ܘܒܩܶܪ̈ܡܐ ܒܰܪܒܨ ܩܽܘܦ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܣܦܽܘ̈ܕܝܐ ܒܰܫܠܝ ܣܶܡܟܰܬ. ܗ̄ ܒܬܠܒܫ̈ܬܐ܀ ܡܶܨܪ̈ܝܶܐ ܩܪܰܡܬܗܿ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀

17- ܘܪܶܣܰܬ݀ ܒܰܪܒܨ ܪܺܝܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܣܣܬ݀ ܥܠ ܥܰܪܣܝ ܡܽܘܪܐ ܘܟܽܘܪܟܡܐ ܗ̄ ܙܰܥܦܰܪܰܐܢ܀ ܘܩܺܢܘܡܐ ܒܰܚܒܨ ܩܽܘܦ ܘܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܕܐܪܨܺܝܢܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

8- ܘܠܰܝܬ ܒܗܶܝܢ ܦܽܘܬܳܠܐ ܘܥܽܘܩܳܡܐ ܒܰܙܩܦ ܬܰܘ ܘܩܽܘܦ܀ ܥܠ ܪܺܝܫ ܪ̈ܡܬܐ ܐܺܝܬܝܗܿ ܚܶܟܡܬܶܗ ܗ̄ ܓܰܠܝܐ ܠܟܠܢܫ܀

12- ܐܢܿܐ ܚܶܟܡܬܐ ܒܪܺܝܬ ܥܪܺܝܡܽܘܬܐ ܗ̄ ܗܺܝ ܚܶܟܡܰܬ ܒܪܘܝܐ ܐܳܡܪܐ܀

15- ܫܰܠܝ̈ܛܳܢܶܐ ܒܳܕܩܺܝܢ ܗ̄ ܒܨܶܝܢ ܒܟܺܐܢܘܬܐ܀

22- ܡܪܝܐ ܒܪܳܢܝ ܒܪܺܝܫ ܒܪܺܝܬܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܽܘܪ̈ܚܬܶܗ ܗܳܪܟܐ ܐܶܬܬܩܠ ܐܰܪܺܝܘܣ: ܘܠܰܒܪܐ ܕܗܽܘܝܘ ܚܶܟܡܬܐ ܕܰܐܒܐ ܒܪܺܝܬܐ ܐܰܘܕܺܝ. ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܐܡܪܝܢ: ܕܠܘ ܒܰܢܒܝܘܬܐ ܐܡܪܗܿ ܠܗܕܐ ܫܠܶܝܡܘܢ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܠܐ ܫܟܺܝܪܐ ܐܢ ܥܡ ܫܰܪܟܐ ܕܦܰܘ̈ܕܘܗܝ ܢܶܡܢܶܝܗܿ. ܘܐܚܪ̈ܢܶܐ: ܒܚܶܟܡܬܐ ܕܰܩܕܡ ܟܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܬܐ ܠܰܡܠܺܝ̈ܠܐܷ ܐܶܫܬܟܢܰܬ݀ ܡܦܰܫܩܺܝܢ ܠܗܿ. ܘܩܕܝܫܐ ܓܪܺܝܓܘܪܺܝܘܣ ܕܢܰܙܝܰܐܢܙܘ: ܕܺܝܠܗ ܕܰܩܢܽܘܡ ܒܪܐ ܐܳܡܪ ܕܬܶܗܘܐ ܗܺܝ ܡܶܠܬܐ. ܟܕ ܠܗܳܝ ܕܒܪܳܢܝ: ܠܰܟܝܢܗ ܐܢܳܫܝܐ ܝܳܗܒ. ܘܠܗܳܝ ܕܝܠܕܢܝ: ܠܰܟܝܢܗ ܐܠܗܝܐ ܟܶܐܡܰܬ ܠܗܳܝ: ܕܥܰܕܠܐ ܢܶܗܘܘܢ ܬܗܽܘ̈ܡܐ ܐܶܬܝܠܕܶܬ. ܘܐܢ ܐܳܡܪ ܐܢܳܫ: ܕܐܢܳܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒܢ̈ܐ ܘܠܘ ܒܪܺܝܫ ܒܶܪ̈ܝܬܐ ܐܷܬܒܰܪܝܰܬ݀. ܐܡܪܝܢܰܢ: ܕܰܟܝܢܐ ܐܴܕܡܝܐ ܕܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܶܬܒܪܺܝ. ܗܽܘܝܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܐ ܕܐܢܫܘܬܗ ܕܡܳܪܢ ܘܒܰܩܢܽܘܡܐ ܒܰܠܚܘܕ ܦܪܫܺܝܢ. ܘܐܢ ܬܘܒ ܢܺܐܡܪ: ܕܰܟܝܢܐ ܐܢܳܫܝܐ ܒܳܬܪ ܟܠܗܘܢ ܒܪ̈ܝܐ ܒܝܰܘܡܐ ܕܶܫܬܐ ܐܶܬܒܪܝ̣. ܐܡܪܝܢܢ: ܕܒܰܡܩܰܕܡܽܘܬ ܝܺܕܥܬܗ ܕܒܳܪܘܝܐ ܩܕܝܡܐ ܒܪܺܝܬܐ ܕܰܟܝܢܐ ܐܢܳܫܝܐ. ܒܗܳܝ ܕܡܛܠ ܒܰܪܢܫܐ ܐܶܬܒܪ̈ܝܝ ܒܶܪ̈ܝܬܐ ܕܫܰܪܟܐ. ܘܠܘ ܡܛܠ ܒܶܪ̈ܝܬܐ ܕܫܰܪܟܐ ܒܰܪܢܫܐ. ܘܟܕ ܥܒܰܕ ܚܽܘܓܬܐ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܬܗܽܘ̈ܡܐ ܗ̄ ܟܕ ܐܶܡܪ ܢܶܬܟܰܢܫܘܢ ܡܰܝ̈ܐ ܠܐܰܬܪܐ ܚܰܕ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

1- ܚܶܟܡܬܐ ܗ̄ ܕܰܐܠܗܐ܀ ܒܢܳܬ݀ ܒܰܝܬܐ ܗ̄ ܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ܀ ܐܰܩܝܡܰܬ݀ ܒܗ ܫܰܒܥܐ ܥܰܡܽܘ̈ܕܺܝܢ ܗ̄ ܡܰܠܐܟ̈ܐ. ܫܡܰܝܐ. ܢܽܘܗܪܐ. ܢܽܘܪܐ. ܐܐܰܪ. ܡܰܝ̈ܐ. ܐܰܪܥܐ܀

2- ܘܢܶܟܣܰܬ݀ ܢܶܟܣܬܗ̇ ܘܡܰܙܓܰܬ݀ ܚܰܡܪܗ̇ ܗ̄ ܦܰܓܪܐ ܘܰܕܡܐ ܦܳܪܘܩܝܐ: ܘܐܘܟܠܐ ܘܫܶܩܝܐ ܪܘܚܢܝܐ܀

3- ܘܫܰܕܪܬ݀ ܥܰܒ̈ܕܝܗ̇ ܗ̄ ܢܒܺܝ̈ܐ ܘܰܫܠܝ̈ܚܶܐ ܘܡܰܠܦܢ̈ܐ܀

9- ܗܰܒ ܐܰܦܬܐ ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ ܘܩܽܘܫܝ ܦܶܐ ܫܠܺܝ̣ܬܐ ܘܪܽܘܟܟ ܬܰܘ. ܗ̄ ܐܰܬܪܐ ܥܗܢܽܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܶܠܬܐ܀ ܠܚܰܟܺܝܡܐ ܕܬܘܒ ܢܶܬܚܰܟܰܡ܀

12- ܘܐܢ ܬܶܗܘܐ ܒܝ̣ܫ: ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܬܶܕܠܐ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܫܠܝ ܬܰܘ ܘܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܕ ܐܶܢܝܢ ܒܺܝ̈ܫܬܟ ܗ̄ ܐܝܟ ܡܰܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܽܘܒܐ ܬܰܣܩ ܒܝ̣̈ܫܬܐ ܘܬܶܫܬܶܐ܀ ܐܰܝܢܐ ܕܣܿܪܒ ܕܰܓܳܠܐܻܝܬ ܗ̄ ܕܒܳܕܐ܀ ܪܳܥܐ ܪ̈ܽܘܚܺܝܢ ܗ̄ ܝܳܨܦ ܡܶܕܡ ܕܠܐ ܩܰܘܡܐ܀

17- ܡܰܝ̈ܐ ܓܢܺܝ̈ܒܶܐ ܚܠܶܝܢ ܘܠܰܚܡܐ ܡܛܰܫܝܐ ܒܰܣܝ̣ܡ ܗ̄ ܒܗܠܶܝܢ ܡܰܡܬܠܐ ܐܰܢܬܬ ܓܰܒܪܐ ܗܺܝ ܠܗ̇ ܟܕ ܡܫܰܕܠܐ ܛܠܝ̈ܶܐ܀

18- ܘܠܐ ܝܳܕܥ ܕܓܰܢ̱ܒܪ̈ܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܢ̈ܝ ܐܰܪܥܐ܀ ܠܘܬܗ̇ ܐܒܕܺܝܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܒܢ̈ܰܝ ܐܠܘܗܝܡ ܕܶܐܬܚܰܒܠܘ ܒܰܒ̈ܢܬ ܐܢܳܫ̈ܐ ܘܝ̣ܣܰܪ̈ܠܝܶܐ ܒܰܒܢ̈ܬ ܡܘܐܒ ܘܫܶܡܫܘܢ ܒܰܦܠܶܫܬܝܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܐ

5- ܕܦܠܰܚ ܒܩܰܝܛܐ ܗ̄ ܒܰܥܠܰܝܡܽܘܬܗ܀ ܘܕܕܡܟ ܒܰܚܨܕܐ ܗ̄ ܒܚܰܪܬܐ ܕܝܰܘܡ̈ܬܗ܀

14- ܚܰܟܝ̣̈ܡܐ ܢܛܰܫܘܢ ܒܰܦܬܚ ܛܶܬ ܝ̣ܕܥܬܐ ܗ̄ ܘܰܒܙܒܢܗ̇ ܓܠܶܝܢ ܠܗ̇܀

24- ܥܰܘܳܠܐ ܠܐܰܒܕܢܐ ܡܶܬܢܥܶܓ ܒܰܪܒܨ ܥܶܐ. ܗ̄ ܡܶܣܬܚܶܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܙܕܰܥܙܕܥ܀

25- ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܫܶܠܝܐ ܥܳܒܪܐ ܥܰܠܥܳܠܐ ܗ̄ ܪܘܚܐ ܩܫܺܝܬܐ ܘܩܰܠܺܝܠܬܐ܀

29- ܡܰܥܫܢܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

1- ܡܰܣ̈ܳܐܬܐ ܒܰܙܩܦ ܣܶܟܰܬ ܕܢܶܟܠܳܐ ܡܰܣܠܐܷ ܡܪܝܐ܀

10- ܒܛܳܒܰܬܗܘܢ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܕܙܰܕܺܝܩ̈ܐ ܬܶܥܫܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܬܪܨܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ܀

11- ܒܒܽܘܪܟܰܬܗܘܢ ܒܰܦܬܚ ܟܽܘܦ ܚܕܢܐܻܝܬ܀

13- ܐܳܟܶܠ ܩܰܪܨܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܪܝܢܳܝ ܠܶܫܢܐ ܓܳܠܐ ܐ̱ܪܙܐ܀ ܘܕܡܗܰܝܡܰܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܒܪܘܚܗ ܟܳܣܶܐ ܡܶܠܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܰܫܶܐ܀

17- ܓܰܒܪܐ ܚܰܣܝܐ ܪܳܡܶܐ ܠܢܰܦܫܗ ܚܽܘܒ̈ܠܐ ܒܰܫܠܝ ܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܗ̄ ܙܰܕܺܝܩ̈ܐ ܛܳܒ̈ܐ܀

22- ܐܝܟ ܩܕܳܫ̈ܐ ܕܕܰܗܒܐ ܒܰܢܚܺܝ̣ܪܗ̇ ܕܰܚܙܺܝܪܬܐ ܗܟܰܢܐ ܗ̣ܝ ܐܰܢܬܬܐ ܫܰܦܺܝܪܬܐ ܣܰܪܝܰܬ݀ ܛܰܥܡܐ ܗ̄ ܠܫܳܛܺܝܬܐ ܠܐ ܝܳܐܐ ܫܽܘܦܪܐ܀

26- ܕܟܳܠܐ ܥܒܘܪܐ ܒܐܘܠܨܳܢܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܙܰܒܶܢ ܒܟܰܦܢܐ܀ ܢܶܫܒܩܺܝܘܗܝ ܗ̄ ܢܰܘܪܬܺܝܘܗܝ ܠܰܒܥܶܠܕܒܒ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܟܰܕ ܡܳܐܬ܀

29- ܘܰܕܠܐ ܟܳܐܫ ܒܒܰܝܬܗ ܗ̄ ܕܠܐ ܝܳܨܦ܀ ܢܦܰܠܓ ܠܰܒܢ̈ܘܗܝ ܪܘܚܐ ܗ̄ ܠܐ ܡܶܕܡ܀

31- ܐܢ ܙܰܕܺܝܩܐ ܠܡܰܚܣܶܢ ܚܳܝܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܬܦܪܩ܀ ܪܰܫܺܝܥܐ ܘܚܰܛܳܝܐ ܐܰܝܟܢܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܗ̄ ܕܰܡܠܐܷ ܬܽܘܟ̈ܐ ܗ݂ܘ ܠܥܠܡܝܢ ܗ̇ܢܐ ܡܰܐܪܶܙ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

4- ܐܰܢܬܬܐ ܓܰܒܪܢܝܬܐ ܒܰܚܒܨ ܢܽܘܢ. ܗ̄ ܟܰܫܺܝܪܬܐ܀ ܟܠܺܝܠܐ ܗܺܝ ܕܒܰܥܠܗ̇ ܗ̄ ܐܝ̣ܩܪܐ܀ ܘܐܝܟ ܒܶܠܛܺܝܬܐ ܒܰܪܒܨ ܒܶܝܬ ܘܰܚܒܨ ܛܶܬ. ܗ̄ ܣܣܐ܀

7- ܢܶܬܗܰܦܟܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ ܡ̣ܢ ܗܦܽܘܟܝܐ܀

10- ܙܰܕܺܝܩܐ ܝܳܕܥ ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ ܡ̣ܢ ܢܰܦܫܐ ܕܰܒܥܺܝܪܗ̇ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܙܰܘܥ̈ܝܗ̇ ܡܶܫܬܰܘܕܰܥ ܟܰܦܢܗ̇ ܘܡܬܰܪܣܶܐ ܠܗ̇. ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܒܰܚܒܨ ܝܽܘܕ ܩܳܪܶܝܢ ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ ܒܗ̇ܝ ܕܝܰܘܢܝܐ: ܙܰܕܝܩܐ ܪܳܥܐ ܗ̄ ܝܳܨܦ ܢܰܦܫ̈ܬܐ ܕܰܒܥܺܝܪܗ ܐܡ̇ܪ܀

16- ܣܰܟـܠܐ ܒܪ ܝܰܘܡܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܗ ܒܝܰܘܡܐ ܡܰܘܕܰܥ ܪܽܘܓܙܶܗ܀

18- ܣܰܦܣܺܝܪܐ ܕܳܓܫܐ ܢܶܩܒܬܢܐܻܝܬ ܗ̄ ܕܳܩܪܐ܀

23- ܘܠܶܒܐ ܕܣܰܟ̈ܠܐܷ ܩ̱ܪܶܐ ܒܰܫܠܝ ܩܽܘܦ ܘܰܪܒܨ ܪܺܝܫ ܠܒܺܝܫܬܐ܀

27- ܠܐ ܢܶܣܬܰܩܒܰܠ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ ܨܰܝܕܐ ܠܓܰܒܪܐ ܢܟܺܝܠܐܴ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

8- ܦܽܘܪܩܢܐ ܕܢܰܦܫܗ ܕܓܰܒܪܐ ܥܽܘܬܪܶܗ ܗ̄ ܒܰܙܒܰܢ ܢܶܣܝܘ̈ܢܶܐ܀

10- ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܡܰܠܟܝܢ ܒܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ. ܗ̄ ܠܘ ܡܽܘܠܟܢܐ ܒܳܥܐ ܡܰܟܬܒܢܐ ܐܠܐ ܡܶܠܟܐ ܕܰܚܕܐ ܙܒܰܢ ܡ̣ܢ ܐܶܬܡܠܶܟ ܒܰܪܒܨ ܠܳܡܰܕ. ܒܗ̇ܝ ܕܰܒܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ ܡ̣ܢ ܐܷܬܡܰܠܰܟ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܠܳܡܰܕ ܙܰܒܢ̈ܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܡܫܰܘܕܥܐ܀

11- ܘܕܡܶܬܟܢܶܫ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ. ܗ̄ ܒܩܰܠܝ̣ܠ ܩܰܠܝܠ ܐܝܟ ܕܒܰܡܟܢܶܫܬܐ ܘܠܰܘ ܝܰܥܢܐܻܝܬ ܢܶܣܓܐ܀

13- ܠܓܰܒܪܐ ܢܰܟܽܘܠܬܢܐ ܠܐ ܬܶܗܘܐ ܠܗ ܛܰܝܒܘ ܗ̄ ܛܳܒܬܐ܀

15- ܣܽܘܟـܠܐ ܛܳܒܐ ܝܳܗܒ ܪ̈ܰܚܡܐ ܗ̄ ܪܶܚܡܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܰܝܒܘܬܐ܀

17- ܘܐܺܝܙܓܰܕܐ ܡܗܰܝܡܢܐ ܐܳܣܝܐ ܗܽܘ ܗ̄ ܡܰܚܠܶܡ ܠܣܳܢ̈ܐܐ ܡ̣ܢ ܚܰܫܐ ܕܣܶܢܐܬܐ܀

19- ܦܰܪܺܝܩܐ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ. ܗ̄ ܪܰܚܺܝܩܐ܀

23- ܐܰܝܠܝܢ ܕܠܐ ܚܙܶܐ ܒܰܪܒܨ ܙܰܝ ܠܗܘܢ ܥܽܘܡܪܐ ܗ̄ ܛܳܒܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

1- ܐܰܢܬܬܐ ܚܰܟܝ̣ܡܬܐ ܒܢܳܬ݀ ܒܰܝܬܐ ܘܰܣܟܰܠܬܐ ܒܰܦܬܚ ܟܽܘܦ ܒܺܐܝ̈ܕܝܗ̇ ܣܚܰܦܬ̣ܗ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ܀

2- ܘܕܥܫܺܝܩ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܶܬܥܰܩܡ܀

3- ܒܦܽܘܡܶܗ ܕܣܰܟܠܐ ܙܶܩܬܳܐ ܒܰܪܒܨ ܙܰܝ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܒܛܐ ܕܨܰܥܪܐ܀

9- ܒܳܬܰܝ̈ܗܘܢ ܕܥܰܘ̈ܠܐ ܬܪܺܝܨܐܝܬ ܒܳܥܶܝܢ ܕܽܘܟܝܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܛܰܡ̈ܐܐ ܐܢܘܢ܀ ܘܒܬܰܝ̈ܗܘܢ ܕܙܰܕܺܝܩ̈ܐ ܡܩܰܒܠܝܢ ܗ̄ ܡܩܰܒ̈ܠܐܷ ܘܰܕܟܰܝ̈ܐ ܐܢܘܢ܀

13- ܐܽܘܢܬܐ ܒܰܥܨܨ ܐܴܠܰܦ ܘܪܽܘܟܟ ܬܰܘ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ. ܗ̄ ܥܩܬܐ܀

17- ܟܠ ܕܥܳܒܕ ܠܐ ܡܶܬܡܠܶܟ ܗ̄ ܐܦ ܠܐ ܒܨܺܝܪܐ ܢܣܒ ܡܶܠܟܐ܀

23- ܚܕܐ ܗ̣ܝ ܕܡܰܘܬܪܐ ܗ̄ ܣܳܥܽܘܪܘܬ ܛܳܒܬܐ܀

28- ܘܰܒܣܰܘܦܶܗ ܕܥܰܡܐ ܗ̄ ܟܕ ܣܳܐܦ ܥܰܡܐ ܡܶܬܬܰܒܪ ܡܰܠܟܐ܀

30- ܕܡܦܺܝܓ ܒܰܚܒܨ ܦܶܐ. ܗ̄ ܕܰܡܢܺܝܚ ܚܶܡܬܗ ܐܣܝܐ ܗܽܘ ܕܠܶܒܗ܀ ܘܣܳܣܐ ܕܓܰܪ̈ܡܶܐ ܛܢܳܢܐ ܗܽܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܶܒܐ ܡܰܪܓܫܳܢܐ܀

24- ܘܡܰܙܥܪܺܝܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܐܶܡܘ̈ܬܐ ܚܛܗ̈ܐ ܠܐܷܡܘ̈ܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

1- ܡܥܺܝܪܐ ܪܽܘܓܙܐ ܒܰܚܒܨ ܥܶܐ܀

13- ܠܶܒܐ ܚܰܕܳܝܐ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ ܘܙܕܩܦ ܕܳܠܰܕ ܡܩܰܫܝܬܐ܀ ܘܠܶܒܐ ܟܳܝܒܳܐ ܒܰܙܩܦ ܟܽܘܦ ܘܒܶܝܬ ܡܩܰܫܝܬܐ ܗ̄ ܫܚܺܝܩܐ܀ ܡܰܟܐܒ ܪܘܚܐ ܗ̄ ܢܰܦܫܐ܀

22- ܡܰܥܦܪܺܝܢ ܡܰܚܫ̈ܒܬܐ ܗ̄ ܒܺܝܫ̈ܬܐ܀ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܝܰܩܪܺܝܢ ܟܢܽܘܫܬܐ ܗ̄ ܕܒܳܥܶܝܢ ܐܝ̣ܩܪܗ ܕܥܰܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢ ܐܡ̇ܪ ܟܶܐܡܰܬ ܠܡܰܚܫ̈ܒܬܐ ܒܛܳܒ̈ܬܐ ܡܦܰܫܶܩ܀

30- ܘܠܶܒܐ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܒ݂ܐ ܛܳܒܐ ܡܰܫܡܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܩܰܕܡܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܕܗܢ ܓܰܪ̈ܡܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ

1- ܡ̣ܢ ܒܰܪܢܫܐ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܕܠܶܒܐ ܘܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܡܰܡܠܠܐ ܕܠܶܫܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܽܘܢܝ ܦܶܬܓܡܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܪܘܚܐ ܕܰܐܒܽܘܟܘܢ ܡ̱ܡܰܠܠܐ ܒܟܽܘܢ܀

3- ܓܠܺܝ ܠܡܪܝܐ ܥܒ̈ܳܕܝܟ ܗ̄ ܐܘܕܳܐ ܒܰܚܛܗ̈ܰܝܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܰܪܓܠ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܥܒ̈ܳܕܝܟ܀

10- ܩܶܨܡܐ ܥܠ ܣܶܦܘ̈ܬܶܗ ܕܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܩܨܶܡ ܘܣܒܰܪ ܕܫܰܪܺܝܪ܀

26- ܢܰܦܫܐ ܡܰܟܰܐܒܬܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܟܽܘܦ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܟܐܒ̈ܝܗ̇ ܠܗ̇ ܗ̄ ܗ̣ܝ ܠܗ̇ ܡܛܰܪܦܐ ܒܪܶܢܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ

3- ܨܪܳܦܳܐ ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܘܪܐ ܒܳܩܐ ܠܣܺܐܡܐ܀

8- ܟܺܐܦܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗ̄ ܝܰܩܝ̣ܪܬ ܕܡܰܝ̈ܐ ܕܰܪܚܺܝܡܐ܀ ܘܠܐܬܪ ܕܡܶܬܦܰܢܝܐ: ܣܽܘܟܠܐ ܗܺܝ ܗ̄ ܡܣܰܟܠܐ ܕܫܰܦܝ̣ܪܐ ܒܓܰܘܢܗ̇ ܘܐܣܟܺܡܗ̇ ܘܝܽܘܩܢܗ̇ ܗ̇ܟܢܐ ܐܦ ܚܶܟܡܬܐ܀

19- ܘܕܰܡܪܺܝܡ ܬܰܪܥܶܗ ܗ̄ ܕܰܡܪܰܡܪܰܡ ܗ̣ܘ ܠܗ܀ ܒܳܥܐ ܬܒܳܪ ܠܢܰܦܫܗ܀

20- ܘܕܗܰܦܳܟ ܠܶܫܢܗ ܒܰܦܬܚ ܗܶܐ ܘܰܙܩܦ ܦܶܐ. ܗ̄ ܠܐ ܬܪܺܝܨ ܡܰܡܠܠܗ܀

24- ܘܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܣܰܟܠܐ ܒܥܽܘܡܩ̈ܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܒܰܐܪ̈ܥܢܝܬܐ ܚܳܐܪ܀

26- ܠܰܡ̱ܬܳܟ ܒܰܫܠܝ ܡܺܝܡ ܘܰܙܩܦ ܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܘܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ ܐܝܟ ܠܰܡܩܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܶܬܰܟ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ ܘܰܦܬܚ ܬܰܘ ܡܩܰܫܰܝܬܐ ܐܝܟ ܠܡܶܥܰܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܶܣܓܳܦܘ ܠܙܰܕܝ̣ܩܐ ܠܐ ܫܰܦܺܝܪ܀

28- ܫܳܛܝܐ ܕܫܰܬܺܝܩ ܐܝܟ ܚܰܟܝ̣ܡܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܒܰܪܒܨ ܫܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܣܬ̱ܒܰܪ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ

16- ܡܰܘܗ̈ܒܬܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܡܰܪ̈ܘܚܢ ܠܗ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ. ܗ̄ ܡܢܺܝ̈ܚܢ ܠܗ܀

17- ܒܳܕܩ ܠܗ ܗ̄ ܒܳܨܶܐ ܘܰܡܦܰܪܣܐ܀

18- ܦܶܨܬܐ ܫܳܪܝܐ ܚܶܪܝܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܶܣܐ ܕܪܳܡܝܢ ܐܢܫ̈ܐ ܕܡ̇ܢܽܘ ܡܳܢܐ ܢܶܣܒ܀

19- ܐܰܚܐ ܕܡܶܬܥܰܕܪ ܡ̣ܢ ܐܰܚܘܗܝ: ܐܝܟ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܡ̣ܢ ܚܶܣܢܳܗ̇. ܘܶܐܚܳܕ̈ܝܗ̇ ܒܰܪܒܨ ܐܳܠܰܦ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ ܘܰܙܩܦ ܚܶܐ. ܗ̄ ܡܽܘܟ̈ܠܝܗ̇ ܐܝܟ ܣܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܚܶܣܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ

13- ܘܐܝܟ ܕܶܠܦܐ ܒܰܪܒܨ ܕܳܠܰܕ ܘܩܽܘܫܝ ܦܶܐ ܕܢܳܛܦ ܪܶܢܝܗ̇ ܕܰܐܢܬܬܐ. ܒܝܰܘܢܝܐ ܠܰܝܬ ܦܶܬܓܳܡܐ ܗ̇ܢܐ܀

14- ܘܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܗ̣ܘ ܡܶܬܡܰܟܪܐ ܐܰܢܬܬܐ ܠܓܰܒܪܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܢܨܺܝܒܐ ܪܶܓܬܐ ܒܰܟܝܢܐ ܘܠܰܘ ܡ̣ܢ ܒܝ̣ܫܐ: ܐܝܟ ܕܣܪܟܝܢ ܬܪ̈ܝܝ ܐܝܬܝ̈ܐ܀

21- ܣܓܝ̈ܐܢ ܡܚܫ̈ܒܬܐ ܒܠܶܒܗ ܕܓܰܒܪܐ. ܘܬܰܪܥܝܬܐ ܕܡܪܝܐ ܬܶܬܩܰܝܡܝ ܗ̄ ܡܶܕܡ ܕܨܒܐ ܡܪܝܐ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘܐ܀

23- ܘܡ̇ܢ ܕܣܰܒܥܗ̇ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ ܢܒܽܘܬ: ܘܠܐ ܢܶܦܩܽܘܕ ܒܝ̣ܫܬܐ ܗ̄ ܢܶܕܥ܀

28- ܣܳܗܕܐ ܥܘܳܠܐ ܡܰܥܫܶܢ ܕܺܝܢܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ. ܗ̄ ܡܥܣܶܩ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ

2- ܘܕܡܰܚܡܬ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ. ܗ̄ ܕܡܰܪܓܶܙ܀

10- ܡܰܬܩܳܠܐ ܘܡܬܩܳܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܬܩܠܐ ܪܰܒܐ ܘܰܙܥܽܘܪܐ܀ ܟܰܝܠܐ ܗ̄ ܪܰܒܐ܀ ܘܟܝܠܬܐ ܗ̄ ܟܰܝܠܐ ܙܥܽܘܪܐ: ܡܰܣܠܶܝܢ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܒܗ̇ܝ ܕܒܪܰܒܐ ܙܳܒܶܢ ܘܒܰܙܥܘܪܐ ܡܙܰܒܶܢ܀

16- ܢܣܰܒܘ ܡܶܫܟܢܶܗ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ ܘܰܙܩܦ ܟܽܘܦ܀

16- ܘܒܬܪ ܗ̇ܠܝܢ ܢܶܬܡܠܐܷ ܦܽܘܡܗ ܚܨܳܨ̈ܐ ܒܰܫܠܝ ܚܶܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܙܩܦ ܚܶܐ. ܗ̄ ܒܙܶܩ̈ܐ܀

23- ܘܰܡܣ̈ܳܐܬܳܐ ܒܰܙܩܦ ܣܶܡܟܰܬ ܘܬܰܘ ܕܢܶܟـܠܐܴ ܠܐ ܫܰܦܝ̣ܪ̈ܢ܀

27- ܫܪܳܓܶܗ ܕܡܪܝܐ ܢܫܰܡܬܐ ܗ̣ܝ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ. ܗ̄ ܣܰܘܩܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

14- ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܰܒܛܽܘܫܝܐ ܡܰܦܪܩܐ ܪܽܘܓܙܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ. ܗ̄ ܡܰܪܚܩܐ܀

24- ܥܒܕ ܥܰܘܠܐ ܒܐܟܳܬܗ ܒܰܙܩܦ ܟܽܘܦ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܫܠܝ ܟܽܘܦ ܡܩܰܫܰܝܬܐ ܘܚܰܬܺܝܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

5- ܢܶܫܒ̈ܐ ܘܦܰܚ̈ܐ ܒܐܘܪܚܐ ܥܣܰܩܬܐ ܒܰܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ ܐܝܟ ܣܟܰܠܬܐ܀

6- ܕܡܰܟܣ ܠܛܰܠܝܐ ܗ̄ ܠܣܰܟܠܐ܀ ܥܠ ܦܽܘܡܗ̇ ܕܐܘܪܚܐ ܗ̄ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܝ ܐܘܪܚܶܗ ܒܝ̣ܫܬܐ܀ ܐܦ ܐܢ ܢܶܩܫ ܗ̄ ܢܶܣܰܒ: ܠܐ ܢܶܣܛܐ ܡܢܗ̇ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀

7- ܥܰܬܝ̣ܪܐ ܢܶܫܬܰܠܛ ܒܗ ܡܶܣܟܺܢܐ ܗ̄ ܒܥܰܬܝ̣ܪܐ ܥܘܳܠܐ ܗ̄ ܡܶܣܟܢܐ ܟܺܐܢܐ܀

16- ܕܬܳܐܟ ܠܡܶܣܟܢܐ ܗ̄ ܡܰܚܣܪ܀

20- ܘܗܐ ܟܶܬܒܬ ܐܶܢܝܢ ܗ̄ ܡ̈ܠܐ ܕܚܶܟܡܬܐ܀ ܠܟ ܥܠ ܬܠܬ ܙܰܒܢ̈ܝܢ ܗ̄ ܥܰܦܦܶܬ ܥܠܰܝܟ ܕܠܐ ܬܶܛܥܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܘ ܟܶܬܒܶܬ ܐܢ̇ܐ ܐܠܐ ܟܬܰܒܬ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ܀

22- ܠܐ ܬܶܬܘܟ ܒܰܫܠܝ ܬܰܘ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܪܒܨܳܐ ܘܚܰܬܺܝܬ܀ ܗ̄ ܕܠܐ ܬܶܚܣܪ܀ ܘܠܐ ܬܡܰܟܟ ܠܒܝܫܐ ܒܬܰܪܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܫܽܘܛ܀

28- ܠܐ ܬܫܰܢܐ ܬܚܽܘܡܐ ܕܡ̣ܢ ܥܠܡ ܕܬܰܚܡܘ ܐܰܒܗ̈ܝܟ ܗ̄ ܠܐ ܬܶܥܒܪ ܥܠ ܢܡܘܣܐ܀

29- ܘܠܐ ܢܩܽܘܡ ܩܕܡ ܚܰܫܝ̈ܟܐ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܬܢܢ̈ܐ ܗ̄ ܨܪ̈ܺܝܟܐ ܕܐܘܟܡܘ ܒܬܶܢܳܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ

2- ܕܠܐ ܬܣܺܝܡ ܣܰܟܺܝܢܐ ܒܦܽܘܡܟ ܗ̄ ܐܢ ܒܝܰܥܢܽܘܬܐ ܬܶܐܟܘܠ. ܩܕܡ ܫܰܠܺܝܛܐ ܩܳܛܶܠ ܠܟ ܐܘܟܠܟ܀ ܐܝܬ ܓܰܒܪܐ ܕܰܢܦܺܝܫ ܗ̄ ܕܥܰܬܺܝܪ܀

6- ܠܐ ܬܰܚܫܶܡ ܥܡ ܓܰܒܪܐ ܚܰܘܳܪܐ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ ܘܰܙܩܦ ܘܰܘ. ܗ̄ ܝܰܥܢܐ ܕܚܳܐܱܪ ܒܦ̈ܐܬܐ܀

7- ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܐܢܳܫ ܒܳܠܥ ܙܶܦܬܐ ܒܰܪܒܨ ܙܰܝ ܘܪܘܟܟ ܬܰܘ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܚ ܙܰܝ. ܗ̄ ܡܶܢܬܐ ܕܣܰܥܪܐ. ܘܙܶܦ̈ܐ ܣܰܓܝ̣ܐܢܐܝܬ ܐܝܟ ܡܶܢ̈ܐ܀

15- ܐܦ ܠܶܒܝ ܕܝ̣ܠܝ ܢܶܚܕܐ. ܘܢܕܽܘ̈ܨܢ ܟܽܘܠܝ̈ܬܝ ܗ̄ ܢܰܦܫܝ ܘܦܰܓܪܝ܀

21- ܘܰܕܕܡܳܟ ܒܰܦܬܚ ܕܠܰܕ ܘܰܙܩܦ ܡܺܝܡ. ܗ̄ ܕܪܚܶܡ ܫܶܢܬܐ: ܢܶܠܒܫ ܒܰܪܕܰܥܬܐ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܘܕܠܰܕ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܪ̈ܕܥܳܬܐ ܒܰܙܩܦ ܥܶܐ ܘܚܰܬܺܝܬ. ܒܗ̇ܝ ܕܝܰܘܢܝܐ ܒܐܘܪ̈ܕܥܶܐ ܗ̄ ܪ̈ܽܘܩܥܶܐ ܣܓܝܐܢܐܝܬ ܐܡ̇ܪ܀

29- ܘܕܡ̇ܢ ܡܩܰܢ̈ܐܳܢ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܘܰܙܩܦ ܐܴܠܰܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܘ̈ܢܐܢ ܥܰܝܢ̈ܘܗܝ܀

30- ܐܠܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܘܚܪܺܝܢ ܒܚܰܡܪܐ܀

31- ܠܐ ܬܰܨܕ ܥܰܝܢܟ ܒܚܰܡܪܐ ܕܙܳܪܓܐ ܒܰܙܩܦ ܙܰܝ ܘܩܽܘܫܝ ܓܳܡܰܠ ܥܰܝܢܗ ܗ̄ ܕܒܶܝܬ ܣܽܘܡܩܐ ܠܟܽܘܪܟܡܐ ܗܳܘܐ ܓܰܘܢܶܗ ܟܕ ܡܰܥܬܩ܀

34- ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܫܰܟܺܝܒ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ ܒܠܶܒܗ ܕܝܰܡܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

10- ܘܠܥ̈ܘܠܐ ܒܺܝܫܬܐ ܬܕܰܒܪ ܒܰܦܬܚ ܕܠܰܕ܀

19- ܠܐ ܬܶܚܣܰܡ ܒܒܺܝܫ̈ܐ ܘܠܐ ܬܶܛܰܢ ܒܥܘ̈ܠܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܝ̣ܠܦ ܡ̣ܢ ܐܰܒܘܗܝ ܡܰܠܦ܀ ܒܰܨܚܚ̈ܐ ܝܰܘܢܝ̈ܐ ܗܳܪܟܐ ܡܛܰܟ̈ܣܢ ܡ̈ܶܠܐܷ ܗ̇ܢܝܢ ܕܐܓܘܪ ܒܰܪ ܝܰܩܝ܀

24- ܢܠܽܘܛܽܘܢܶܗ ܥܰܡܡ̈ܐ ܘܰܢܨܰܝ̈ܚܳܢܗ ܐܡܘ̈ܬܐ ܗ̄ ܠܗ̇ܘ ܕܐܡ̇ܪ ܠܥܰܘܳܠܐ ܕܙܰܕܺܝܩ ܐܢܬ܀

26- ܘܣܶܦ̈ܘܬܐ ܢܢܰܫܩܘܢ ܗ̄ ܥܰܡܡ̈ܐ܀ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܟܣܳܢܺܝܢ ܒܰܚܒܨ ܢܽܘܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܡܰܟ̈ܣܳܢܶܐ ܐܶܢܝܢ ܣܶܦ̈ܘܬܐ ܘܠܰܘ ܕܡܶܠܰܝ̈ܗܘܢ܀

27- ܘܥܰܬܕ ܒܚܰܩܠܟ ܗ̄ ܛܰܝܶܒ ܬܽܘܪܣܳܝܟ܀ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܬܶܒܢܶܐ ܒܰܝܬܟ ܗ̄ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܒܰܝܬܐ ܐܰܢܢܩܝܐ܀

30- ܥܠ ܚܰܩܠܗ ܕܓܰܒܪܐ ܚܒܰܢܢܐ ܥܒܰܪܬ ܗ̄ ܠܢܰܦܫܐ ܒܚܰܩܠܐ ܡܰܡܬܠ ܘܠܚܽܘܫܒ̈ܐ ܒܝ̣ܫ̈ܐ ܒܝܰܥܪܐ ܘܠܫܺܐܕ̈ܐ ܒܚܽܘ̈ܠܕܐ. ܘܠܰܒܛܺܝܠܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܒܣܽܘܓܐܐ ܕܟܺܐܦ̈ܐ܀

34- ܘܬܰܕܪܟܳܟ ܨܪܺܝܟܽܘܬܐ ܐܝܟ ܓܰܒܪܐ ܛܒܰܠܳܪܐ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܪܒܨ ܒܶܝܬ ܘܰܙܩܦ ܠܳܡܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܪܶܗܛܐ ܛܳܒܐ ܗ̄ ܒܰܥܓܰܠ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ

1- ܘܐܦ ܗ̇ܠܝܢ ܡܰܬܠܘ̈ܗܝ ܕܰܫܠܶܝܡܘܢ ܥܰܡܺܝܩ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܪ̈ܕܘܬܐ ܠܐ ܡܦܪ̈ܫܬܐ܀ ܕܰܟܬܰܒܘ ܪ̈ܳܚܡܘܗܝ ܕܚܶܙܰܩܝܐ ܗ̄ ܟܕ ܐܰܡܠܟܰܬ݀ ܥܬܠܝܐ ܐܶܡܗ ܕܐܚܙܝܐ ܥܠ ܝ̣ܗܘܕ ܘܩܶܛܠܰܬ݀ ܠܰܒܢ̈ܝ ܡܰܠܟܘܬܐ ܘܣܽܘܓܐܐ ܕܰܟܬܒ̈ܐ ܐܰܘܩܕܰܬ݀: ܘܰܒܙܰܒܢܗ ܕܚܶܙܰܩܝܐ: ܣܳܦܪ̈ܐ ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܪ̈ܳܚܡܘܗܝ ܠܰܡܕܘ ܡܢܰܘ̈ܬܐ ܗܳܢܝܢ ܕܶܐܫܬܟ̈ܚܝ. ܥܰܠܗ̇ܝ ܚܠܝ̈ܛܬܐ ܐܶܬܩܪ̈ܺܝܝ܀

2- ܬܶܫܒܘܚܬܗ ܕܰܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܕܰܡܛܫܐ ܡܶܠܬܐ. ܘܬܶܫܒܘܚܬܗ ܕܡܰܠܟܐ ܡ̇ܢ ܕܒܳܨܐ ܡܶܠܬܐ ܗ̄ ܠܰܡܡܠܠܽܘܬ ܕܽܘܒܪ̈ܶܐ ܡܰܠܟܝ̈ܐ ܥܽܘܩܳܒܐ ܘܒܨܳܬܐ܀

4- ܓܒܰܘ ܣܘܠܐܢܐ ܡ̣ܢ ܣܐܡܐ ܗ̄ ܡܷ̈ܠܐ ܡܰܣܠܝ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܡܷ̈ܠܐ ܕܚܶܟܡܬܐ ܦܪܽܘܫܘ܀

11- ܚܰܙܽܘܪܐ ܕܕܗܒܐ ܒܰܢܓܘܕܐ ܒܰܫܠܝ ܢܽܘܢ. ܗ̄ ܪܺܝܫ ܫܰܒܘܩܐ ܕܣܺܐܡܐ܀

12- ܘܣܳܪܕܳܘܢ ܒܰܙܩܦ ܣܶܡܟܰܬ ܘܕܳܠܰܕ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܗ̄ ܟܺܐܦܐ ܢܰܗܺܝܪܬܐ ܘܣܽܘܡܩܬܐ܀

13- ܡܦܺܝܓ ܚܽܘܡܐ ܒܰܚܒܨ ܦܶܐ܀ ܗ̇ܟܢܐ ܐܝ̣ܙܓܕܐ ܡܗܰܝܡܢܐ ܠܰܡܫܕܪ̈ܢܘܗܝ. ܘܢܰܦܫܐ ܕܡܪ̈ܘܗܝ ܡܰܗܦܟ ܗ̄ ܡܦܰܢܐ ܟܕ ܙܳܪܥ ܫܰܝܢܐ܀

16- ܡܐ ܕܶܐܫܟܚܬ ܕܶܒܫܐ: ܡܶܣܬܟ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ ܘܪܽܘܟܟ ܬܰܘ ܐܰܟܽܘܠ ܗ̄ ܡܡܰܫܚܐܝܬ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܬܐ܀

17- ܠܐ ܬܰܬܟܶܒ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܩܰܕܡܝܬܐ ܪܶܓܠܟ ܠܒܶܝܬ ܪܳܚܡܟ܀

18- ܐܝܟ ܦܳܕܘܥܐ ܒܰܙܩܦ ܦܶܐ. ܗ̄ ܦܰܪܙܠܐܴ ܕܰܒܪܺܝܫ ܚܽܘܛܪܐ܀ ܘܓܶܐܪܐ ܫܢܺܝܢܐ ܗ̄ ܕܚܰܪܺܝܦܐ ܠܽܘܠܺܝܬܗ ܐܝܟ ܫܢܳܢܐ܀

19- ܐܝܟ ܫܶܢܐ ܕܒܺܝܫܐ ܗ̄ ܕܐܟܝ̣ܠܐ܀ ܘܐܝܟ ܪܶܓܠܐ ܡܙܳܥܬܐ ܒܰܙܩܦ ܙܰܝ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀

20- ܒܝܰܘܡܐ ܕܩܰܪܬܐ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ. ܗ̄ ܕܩܽܘܪܐ܀ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܪܳܡܐ ܚܰܠܐ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ ܥܠ ܝܰܬܪܐ ܗ̄ ܡܩܰܝܣ ܠܗ ܘܰܡܝܰܒܫ܀

22- ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܐ ܚܳܕܐ ܐܢܬ ܗ̄ ܟܳܫܐ ܐܢܬ ܥܠ ܪܺܝܫܗ܀

27- ܠܡܶܐܟܰܠ ܕܶܒܫܐ ܣܰܓܺܝ ܠܐ ܫܰܦܺܝܪ ܘܐܦ ܠܐ ܠܡܶܒܨܐ ܡ̈ܶܠܐ ܡܫܰܒܚ̈ܬܐ ܗ̄ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ

3- ܫܰܘܛܐ ܠܣܽܘܣܝܐ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ. ܗ̄ ܝܰܬܪܐ ܕܰܒܪܺܝܫ ܫܰܒ̈ܛܶܐ܀

6- ܡ̣ܢ ܬܚܶܝܬ ܪܶܓܠܗ ܫܳܬܶܐ ܥܰܘܠܐܴ ܒܰܫܠܝ ܘܰܘ. ܗ̄ ܗܽܘ ܒܗ ܡܰܣܟܠ܀

9- ܟܽܘܒ̈ܐ ܝ̣ܥܰܘ ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܰܪܘܳܝܐ ܒܰܙܩܦ ܘܰܘ. ܗ̄ ܗ̇ܘ ܕܰܒܐܰܡܺܝܢܽܘ ܫܳܬܶܐ ܚܰܡܪܐ܀

10- ܘܪܰܘܝܐ ܒܰܫܠܝ ܘܰܘ ܥܒܪ ܝܰܡܐ ܗ̄ ܗ̇ܘ ܕܰܪܘܶܐ ܘܐܦܶܢ ܒܝܰܡܐ ܕܚܰܡܪܐ ܢܶܥܒܰܪ ܐܠܐ ܠܐ ܥܳܒܰܪ ܨܶܗܝܶܗ܀

17- ܕܡܳܠܶܛ ܒܕܺܝܢܐ ܗ̄ ܕܫܳܐܶܠ ܒܕܺܝܢܐ ܕܠܐ ܕܝ̣ܠܗ܀ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܗ̣ܘ ܕܰܐܚܝܕ ܒܶܐܕܢ̈ܘܗܝ ܕܟܰܠܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܕܽܘܢܒܐ ܕܟܰܠܒܐ ܗ̄ ܬܳܥܫ ܐܢ ܚܳܒܫ ܠܗ܀ ܘܡܶܬܢܰܟܬ ܐܢ ܫܳܒܶܩ ܠܗ܀

21- ܛܪܳܛܶܩܠ ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ ܘܰܪܒܨ ܛܶܬ. ܗ̄ ܡܶܠܝܳܪܐ ܕܐܝ̣ܬ ܒܗ ܒܶܙܥ̈ܐ ܩܰܛܺܝܢ̈ܐ ܘܡܶܬܐܰܦܐ ܥܠܰܘܗܝ ܠܰܚܡܐ܀ ܠܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܗ̇ܢܐ ܡܳܐܢܐ ܠܢܽܘܪܐ ܐܶܬܥܒܕ: ܗ̇ܟܢܐ ܛܰܪܟܳܢܐ ܠܗܶܪܬܐ܀

24- ܘܰܒܓܰܘܶܗ ܟܡܺܝܢ ܒܰܫܠܝ ܟܽܘܦ ܟܡܺܐܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܳܫܠ ܢܟܠܐܴ܀

25- ܘܐܢ ܡܰܡܶܟ ܩܠܶܗ ܠܐ ܬܗܰܝܡܢܺܝܘܗܝ ܡ̣ܢ ܡܰܟ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܐܝܟ ܡܰܥܶܠ܀ ܡܛܠ ܕܰܫܒܰܥ ܒܝܫ̈ܢ ܐܝ̣ܬ ܒܓܰܘܶܗ ܗ̄ ܒܡܶܢܝܳܢ ܝܰܘ̈ܡܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ

3- ܝܰܩܝ̣ܪܐ ܟܺܐܦܐ ܘܢܳܛܠ ܚܳܠܐܴ ܗ̄ ܢܳܬܥ܀

7- ܘܢܰܦܫܐ ܟܦܰܢܬܐ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܐܦ ܡܰܪܝܪ̈ܬܐ ܚ̈ܰܠܝܢ ܠܗ܀

10- ܪܳܚܡܟ ܘܪܚܡܶܗ ܕܰܐܒܘܟ ܠܐ ܬܶܫܒܘܩ ܘܰܠܒܶܝܬ ܐܰܚܘܟ ܠܐ ܬܶܥܽܘܠ ܒܝܰܘܡܐ ܕܰܬܒܳܪܟ ܗ̄ ܪܚܡܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܘܰܫܒܳܒܐ ܕܩܰܪܝ̣ܒ: ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܐܰܚܐ ܕܪܰܚܺܝܩ: ܡܥܰܕܰܪ ܒܰܐܢܰܢܩܺܝ܀

15- ܐܝܟ ܕܶܠܦܐ ܒܰܪܒܨ ܕܳܠܰܕ ܕܢܳܛܦ ܒܝܰܘܡܐ ܕܣܰܓܪܐ ܒܰܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ ܘܪܽܘܟܟ ܓܳܡܰܠ. ܗ̄ ܡܶܛܪܐ ܪܰܟܺܝܟܐ܀

16- ܪܘܚܐ ܓܰܪܒܝܝܐ ܕܠܐ ܕܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܰܪܒܝܝܬܐ ܩܰܫܝܐ ܘܒܰܫܡܐ ܕܝܰܡܺܝܢܐ ܡܶܬܩܰܪܝܐ ܗ̄ ܪܘܚܐ ܕܡ̣ܢ ܝܰܡܝ̣ܢ ܫܶܡܫܐ ܟܕ ܕܳܢܚܐ ܢܳܫܒܐ ܒܫܶܡ ܓܰܪܒܝܝܐ ܡܶܬܩܰܪܝܐ܀

23- ܡܐ ܕܪܳܥܶܐ ܐܢܬ: ܕܰܥ ܕܰܐܦ̈ܝ ܥܢ̈ܟ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܘܳܠܐܶ ܠܗ̇: ܪܥܝ̣ܗ̇܀

25- ܫܘܰܚ ܥܡܺܝܪܐ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܬܰܕܐܐ ܘܐܬܟܢܶܫ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܥܶܣܒܐ ܕܛܽܘܪ̈ܶܐ܀

26- ܐܶܡܪ̈ܐ ܠܠܒܘܫܟ ܘܓ̈ܕܰܝܐ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝܺܨܦ ܝܽܘܪܩܐ ܕܰܒܚܰܩܠܐܴ ܘܓܽܘܙ ܥܶܣܒܐ ܘܟܰܢܶܫ ܥܡܺܝܪܐ ܛܽܘܪܝܐ ܕܢܶܗܘܐ ܐܝ̣ܬ ܠܟ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܠܠܒܘܫܐ. ܐܡ̇ܪ ܐܢ݂ܐ: ܕܗ̇ܠܝܢ ܦܶܬܓܡ̈ܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܒܣܽܘܪܝܝܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܣܽܘܟـܠܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

3- ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܐ ܚܒܺܝܛܐ ܗ̄ ܙܪܺܝܒܐ ܕܠܐ ܥܳܡܕ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܐ܀

13- ܒܰܪܢܫܐ ܕܡܟܰܣܐ ܥܘܠܗ: ܠܐ ܢܰܨܠܚ. ܘܕܡܰܘܕܐ ܒܰܚܛܗ̈ܘܗܝ ܘܥܳܒܪ ܡܶܢܗܘܢ: ܡܶܬܪܰܚܡ ܥܠܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܡܰܘܕܝܢܘܬܐ ܡܚܰܦܶܛ܀

15- ܐܰܪܝܐ ܢܗܰܡ ܒܰܦܬܚ ܗܶܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܪܒܨܐ ܘܚܰܬܺܝܬ ܐܝܟ ܣܪܶܕ܀ ܘܕܶܒܐ ܝܶܗܒܰܬ݀ ܩܳܠܐ. ܕܶܐܫܬܰܠܰܛ ܥܘܠܐ ܗ̄ ܐܦ ܠܐ ܚܰܝ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܡܶܠܬܐ ܡܣܰܝܒܪ̈ܢ ܫܽܘܠܛܢܶܗ ܕܛܠܘܡܐ܀

17- ܒܰܪܢܫܐ ܕܰܚܫܺܝܫ ܒܰܫܠܝ ܚܶܐ ܒܰܕܡܐ ܕܢܰܦܫܐ ܗ̄ ܕܰܪܓܺܝܫ ܒܩܶܛܠܐܴ܀

21- ܒܩܰܨܝܐ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܓܝܪ ܕܠܰܚܡܐ ܡܰܫܠܡ ܓܰܒܪܐ ܗ̄ ܠܢܶܣܝܘܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ

3- ܘܰܕܪܳܥܐ ܒܙܩܦ ܪܺܝܫ. ܗ̄ ܕܡܨܛܒܶܐ ܒܙܢܝܽܘܬܐ܀

4- ܡܠܟܐ ܒܕܺܝܢܐ ܗ̄ ܒܟܐܢܽܘܬܐ. ܡܩܺܝܡ ܒܚܒܨ ܩܽܘܦ. ܗ̄ ܡܰܥܡܪ ܐܪܥܐ܀

13- ܡܣܟܢܐ ܘܡܰܟܶܐܒܐ ܒܪܒܨ ܟܽܘܦ܀ ܢܣܛܘܪ̈̄: ܒܦܬܚ ܟܽܘܦ܀ ܦܓܰܥܘ ܚܕ ܒܚܕ ܗ̄ ܟܕ ܩܳܒܠܺܝܢ܀

22- ܓܒܪܐ ܪܰܓܽܘܙܬܢܐ ܒܩܘܫܝ ܓܳܡܰܠ ܘܪܘܟܟ ܛܶܬ܀

27- ܛܡܰܐ ܗܽܘ ܠܙܰܕܺܝܩܐ ܒܰܫܠܝ ܛܶܬ܀ ܘܐܘܪܚܐ ܬܪܝܨܬܐ ܛܰܡܐܐ ܗܺܝ ܠܥܰܘ̈ܠܐ ܒܦܬܚ ܛܶܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ

1- ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܓܘܪ ܒܰܙܩܦ ܐܴܠܰܦ ܒܪܝܰܩܝ ܒܰܦܬܚ ܝܽܘܕ ܘܰܚܒܨ ܩܽܘܦ. ܗ̄ ܠܢܰܦܫܶܗ ܩܳܪܶܐ ܫܠܶܝܡܘܢ ܐܓܘܪ ܟܶܐܡܰܬ ܐܰܓܝ̣ܪܐ ܕܚܶܟܡܬܐ. ܘܰܠܕܰܘܺܝܕ ܐܰܒܘܗܝ ܩܳܪܐ ܝܰܩܺܝ ܟܶܐܡܰܬ ܝܰܩܝ̣ܪܐ܀

ܕܩܰܒܠ ܢܒܺܝܘܬܐ ܗ̄ ܟܕ ܡܰܘܪܶܒ ܠܚܶܟܡܬܐ ܢܒܺܝܘܬܐ ܩܳܪܐ ܠܗ̇܀ ܘܶܐܬܡܨܺܝ ܚܰܝܠܐܴ ܗ̄ ܕܢܰܘܬܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ܀ ܘܐܡ̣ܪ ܠܐܬܠܝܐܝܠ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܰܠܫܽܘ̈ܐܠܐ ܗ̣ܠܝܢ ܥܰܣܩ̈ܐ ܕܰܡܫܰܐܠ: ܟܒܰܪ ܐܢܳܫ ܕܐܬܐ ܡ̣ܢ ܠܘܬ ܐܰܠܗܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܰܦܢܶܐ ܝܰܕܥܐ ܕܰܫܡܐ ܗ̇ܘ ܓܒܺܝܠܐ ܐܬܠܝܐܝܠ. ܘܠܘ ܫܶܡ ܚܰܟܝ̣ܡܐ ܐܢܳܫ ܥܶܒܪܝܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ܀

2- ܡܛܠ ܕܚܰܣܝ̣ܪ ܗ̣ܘ ܪܶܥܝܢܝ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܰܛܥܶܐ ܠܗ̇ܠܝܢ ܗܰܘܢܐ ܐܢܳܫܝܐ ܐܠܐ ܟܒܰܪ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܢܶܬܚܰܟܡ܀

3- ܘܠܐ ܝܶܠܦܬ ܝ̣ܕܥܬܐ ܕܩܰܕܝܫ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܩܰܕܡܝ̈ܐ܀ ܟܶܐܡܰܬ ܟܕ ܫܺܝܛܐ ܒܰܨܚܚܐ ܫܳܛܝܐ ܘܒܽܘܪܐ ܐܺܝܬܝ ܗܘܺܝܬ܀ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܶܬܝܠܦܬ ܐܰܟܡܐ ܕܣܳܗܕ ܟܬܳܒܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܐܠܗܐ ܠܰܫܠܶܝܡܘܢ ܚܶܟܡܬܐ ܘܣܰܟܘܠܬܢܘܬܐ ܘܪܰܒܘܬ ܠܶܒܐ ܣܘܓܐܐ ܕܛܳܒ܀

4- ܡ̇ܢܘ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܐ ܘܰܢܚܶܬ ܗ̄ ܟܝܢܐ ܪܘܚܢܝܐ ܒܰܠܚܘܕ ܡܨܶܐ ܗ̇ܠܝܢ܀ ܐܰܝܢܘ ܫܡܶܗ. ܘܰܐܝܢܰܘ ܫܡܐ ܕܰܒܪܶܗ ܗ̄ ܒܪܐ ܠܚܰܝܠܐ ܘܚܶܟܡܬܐ ܐܰܘܟܝܬ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܒܐ ܩܳܪܐ ܪܶܡܙܳܢܳܐܝܬ. ܡܛܠ ܕܰܩܪܺܝܚܳܐܝܬ ܐܦܠܐ ܠܡܰܠܐܟ̈ܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܓܠܐܷ ܗܘܐ܀

7- ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܶܐܠܬ ܒܰܪܒܨ ܫܺܝܢ ܘܰܒܠܨ ܐܴܠܰܦ ܡ̣ܢ ܫܶܐܠܬܐ ܗ̄ ܡ̣ܢܟ ܐܠܗܐ܀

8- ܗܰܒ ܠܝ̣ ܥܽܘܡܪܐ ܗ̄ ܕܚܰܝ̈ܐ܀ ܡܶܣܰܬܝ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ ܘܰܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ. ܗ̄ ܕܣܳܦܶܩ ܠܝ̣܀

15- ܠܥܰܠܽܘܩܐ ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ ܘܰܥܨܨ ܠܡܰܕ. ܗ̄ ܠܪܶܓܬܐ ܒܝ̣ܫܬܐ ܕܠܐ ܣܳܒܥܐ. ܐܝܟ ܥܶܠܰܩܬܐ ܕܡܳܐܨܐ ܕܡܐ܀ ܫܝܽܘܠ ܕܠܐ ܣܳܒܥܐ ܢܰܦܫ̈ܬܐ ܕܰܒܢܰܝܢܫ̈ܐ܀

16- ܘܰܐܚܝ̣ܕܬ݀ ܪ̈ܚܡܝܗ̇ ܗ̄ ܐܰܢܬܬܐ ܕܡܶܬܦܰܪܣܐ ܕܠܐ ܬܺܐܠܕ ܐܰܝܟܢܐ ܕܠܐ ܬܦܟܗ ܪܶܓܬܗ̇. ܣܰܓܝܐܬ ܒܢܰܝ̈ܐ ܓܝܪ ܡܶܬܢܰܟܦܐ ܘܐܦܢ ܫܪܺܝ̣ܚܐ. ܪ̈ܚܡܝܗ̇ ܐܰܘܟܝܬ ܡܪ̈ܒܥܝܗ̇ ܐܡ̇ܪ ܣܰܓܝܐܢܐܝܬ. ܡܛܠ ܕܥܘܒ̈ܝ ܡܪܰܒܥܐ ܒܟܠ ܚܰܝܘܬܐ ܢܶܩܒܬܐ ܒܡܶܢܝܳܢ ܬܕܰܝ̈ܐ ܐܢܘܢ܀ ܢܶܚܨܘܢܗ̇ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀

19- ܐܘܪܚܐ ܕܢܶܫܪܳܐ ܒܰܫܡܝܐ ܗ̄ ܒܐܐܰܪ܀

23- ܘܬܚܶܝܬ ܣܢܽܘܬܐ ܒܰܫܠܝ ܣܶܡܟܰܬ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܣܶܐܢܽܘܬܐ ܒܰܪܒܨ ܣܶܡܟܰܬ ܘܒܬܰܪܗ̇ ܐܴܠܰܦ܀

26- ܘܚܓܳܣ̈ܐ ܗ̄ ܚܝܽܘܬܐ ܕܕܳܡܝܐ ܠܚܢܘܨܐ ܘܐܝܬ ܠܗ ܬܪܬܝܢ ܫܶܢ̈ܐ ܐܪ̈ܝܟܬܐ܀

28- ܘܳܐܡܰܩܬܐ ܗ̄ ܠܨܪܘܪܝܬܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܘܫܰܥܝ̣ܥܐ܀ ܘܕܰܡܣܰܒܟܐ ܒܰܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ ܘܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ ܘܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ܀ ܒܐܝ̈ܕܝܗ̇ ܕܕܳܒܩܐ ܒܐܣ̈ܝ ܒܰܝܬܐ܀

29- ܬܠܬ ܐܶܢܝܢ ܕܰܬܪ̈ܺܝܨܢ ܗܰܠܟ̈ܬܗܶܝܢ ܘܕܐܪܒܰܥ ܫܰܦܝܪ ܡܗܰܠܟ̈ܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܗܰܠܟܐ ܘܚܰܬܝ̣ܬ ܗ̄ ܓܽܘܪܝܐ ܕܰܐܪܝܐ ܘܬܰܪܢܓـܠܐ ܘܬܰܝܫܐ ܘܡܰܠܟܐ. ܘܗ̇ܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܟܪ̈ܢܳܝܝ̣ܢ ܐܝܟ ܕܠܰܨܒܽܘܬܐ ܢܩܒܬܢܝ̈ܐ ܡܳܢܐ ܠܗܘܢ܀

31- ܘܳܐܒܰܟܐ ܒܰܙܩܦ ܐܴܠܰܦ ܘܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܡܪܰܟܟܬܐ ܘܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ. ܗ̄ ܬܰܪܢܓܠܐ ܕܡܙܕܪܟܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܬܚܬܰܪ ܒܰܝܢܬ ܬܰܪ̈ܢܓܠܝܬܐ܀

33- ܘܐܢ ܬܶܟܒܘܫ ܐܺܝܕܟ ܥܠ ܚܶܛܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܢܚܺܝܪܐ܀ ܢܦܽܘܩ ܕܡܐ ܗ̄ ܡܶܠܬܐ ܩܫܺܝܬܐ ܘܐܦ ܠܬܰܡܝܡ̈ܐ ܡܰܪܓܙܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ

1- ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܽܘܐܝܠ ܒܰܥܨܨ ܡܺܝܡ. ܗ̄ ܡ̈ܶܠܐܷ ܕܰܐܠܗܐ܀ ܡܰܠܟܐ ܘܰܢܒܝܐ ܗ̄ ܒܗܢܐ ܫܡܳܐ ܬܘܒ ܩܳܪܐ ܢܰܦܫܗ: ܟܕ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܶܢܝܢ ܠܗ ܡܶܠܝ̈ ܚܶܟܡܬܐ܀ ܕܰܪܕܳܬܗ ܐܡܗ ܗ̄ ܚܶܟܡܬܐ܀

2- ܝܳܝ ܒܙܩܦ ܝܽܘܕ. ܗ̄ ܐܘ ܒܶܪܝ ܘܝܳܝ ܒܪ ܟܰܪܣܝ. ܝܳܝ ܒܰܪ ܢܶܕܪ̈ܰܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܳܢܐ ܒܶܪܝ. ܡܳܢܐ ܡ̈ܶܠܐ ܕܐܠܗܐ܀ ܝ̣ܠܝܕ ܩܰܕܡܝܐ ܠܟ ܐܡ̇ܪܐ ܐܢ݂ܐ ܒܶܪܝ. ܡܢܐ ܒܪܐ ܕܟܰܪܣܐ ܕܝ̣ܠܝ. ܡ̇ܢܐ ܒܪܐ ܕܢܶܕܪ̈ܐ ܕܝ̣ܠܝ ܗ̄ ܫܡܰܥ ܡ̇ܢܐ ܐܡ̇ܪܐ ܐܢ݂ܐ ܠܟ ܒܶܪܝ ܘܕܰܥ ܡ̈ܠܐ ܗ̇ܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܪܳܕܝܐ ܐܢ݂ܐ ܠܟ ܒܶܪܝ܀

3- ܠܐ ܬܶܬܶܠ ܚܰܝܠܟ ܠܢܶܫ̈ܐ ܘܫܰܪܟܐ܀

5- ܕܠܐ ܬܶܫܬܶܐ ܘܬܶܛܥܐ ܠܰܡܒܰܕܩܳܢܐ ܗ̄ ܠܣܐܡ ܢܳܡܘܣܐ܀

11- ܘܰܐܣܳܢܐ ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ ܘܰܙܩܦ ܣܶܡܟܰܬ. ܗ̄ ܡܠܘܐܐ ܕܠܐ ܚܳܣܪ ܠܗ̇܀

15- ܘܥܳܒܕܐ ܠܛܰܠܝ̈ܬܗ̇ ܒܰܦܬܚ ܛܶܬ. ܗ̄ ܠܰܡܫܰܡܫܢ̈ܝܬܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܢܺܝܚܢ̈ܝܬܗ̇܀

16- ܘܰܙܒܰܢܬܗ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ܀

19- ܘܐܺܝ̈ܕܝܗ̇ ܠܡܽܘܥܙܳܠܐ ܒܰܫܠܝ ܥܶܐ ܘܰܙܩܦ ܙܰܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܚܕܐ ܒܝܰܘܡܐ ܐܚܪܝܐ ܗ̄ ܕܦܽܘܪܥܢܐ ܕܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ܀

29- ܘܰܐܢܬܝ ܗ̄ ܚܶܟܡܬܐ܀ ܥܒܰܪܬܝ ܥܠ ܟܠܗܶܝܢ ܗ̄ ܡܝܰܬܪ̈ܬܐ ܕܫܰܪܟܐ܀ ܓܰܢ̱ܒܪܘܬܐ ܘܢܰܟܦܘܬܐ ܘܰܣܛܰܪ܀

31- ܘܰܢܫܰܒܚܘܢܗ̇ ܥܒ̈ܕܝܗ̇ ܒܰܙܩܦ ܒܶܝܬ. ܗ̄ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܝܗ̇܀ ܒܬܰܪܥܐ ܗ̄ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܟܰܪ ܕܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܪܰܘܪ̈ܒܢܶܐ܀

 

ܫܠܡ

ܟܬܒܐ ܕܡܬܠܘ̈ܗܝ ܕܫܠܝܡܘܢ