ܟܬܒܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪ ܐܣܝܪܐ

ܬܘܒ

ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ ܟܬܒܐ

ܕܝܫܘܥ ܒܪ ܐܣܝܪܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ

 

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܗ̇ܢܐ ܝܶܫܘܥ ܒܪܶܗ ܗܘ ܕܫܶܡܥܘܢ ܒܰܪ ܚܽܘܢܝܐ. ܘܩܕܺܝܡ ܠܡܩܒܝ̈ܐ ܘܥܰܠܗܝ ܠܐ ܐܷܬܥܗܕ ܐܢܘܢ. ܘܰܐܣܝܪܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܐܰܒܘܗܝ: ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܰܐܣܪ ܒܚܰܝ̈ܐ ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܫܬܰܥܣܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ ܥܕܰܡܐ ܕܰܚܙܐ ܠܡܳܪܢ ܘܛܰܥܢܶܗ ܥܠ ܕܪ̈ܥܰܘܗܝ. ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܝܢ ܒܪ ܣܺܝܪܐ ܕܠܐ ܐܳܠܰܦ. ܟܬܒܺܝܢ ܘܩܳܪܶܝܢ ܟܶܐܡܬ ܒܰܫܡܐ ܫܺܝܛܐ ܕܥܰܦܪܐ ܕܢܳܦܠ ܡܶܢ ܛܶܪ̈ܝܐ ܕܰܐܣ̈ܐ ܟܰܢܺܝ ܗܽܘ ܠܗ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܰܒܪܗܡ ܥܰܦܪܐ ܘܩܰܛܡܐ ܘܕܘܝܕ ܬܰܘܠܥܐ ܘܠܐ ܒܰܪܢܫܐ. ܘܝܰܘܢܝܐ: ܣܺܝܪܰܟ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܘܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ ܐܳܡܪ܀ ܘܢܺܝܫܗ ܕܰܟܬܒܐ ܠܗ̇ܘ ܕܰܫܠܶܝܡܘܢ ܕܳܡܐ ܟܕ ܒܗ ܡܰܪܺܝ ܡܰܟܬܒܢܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

9- ܒܰܕܩܗܿ ܒܪܽܘܟܟ ܕܳܠܰܕ ܗ̄ ܚܰܕܬܗܿ܀

16- ܘܥܡ ܡܗܰܝܡܢ̈ܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ ܕܶܐܡܗܘܢ ܐܶܬܒܰܪܝܬ݀ ܗ̄ ܕܢܶܗܘܘܢ ܚܰܟܺܝܡܝܢ ܘܛܳܒ̈ܝܢ ܡܶܬܒܪܶܝܢ ܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܘܐܦܶܢ ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܒܚܺܐܪܘܬܗܘܢ ܠܗܳܝ ܕܒܺܝܫܐ ܓܳܒܶܝܢ ܠܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

1- ܒܶܪܝ: ܐܢ ܩ̱ܪܶܒܬ ܠܕܶܚܠܬܗ ܕܰܐܠܗܐ: ܐܰܫܠܡܬ ܢܰܦܫܟ ܠܟܠ ܢܣܝܘ̈ܢܝܢ ܗ̄ ܡܙܰܩܦ ܗܽܘ ܩܶܢܝܢܗܿ ܕܛܳܒܬܐ܀

13- ܘܪܰܚܡܬܢܐ ܡܪܝܐ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܪܒܨ ܪܺܝܫ܀

14- ܠܒܐ ܡܰܣܝܐ ܗ̄ ܕܒܺܝܫܝܢ ܚܽܘܫܒ̈ܘܗܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

22- ܕܩܰܫܝ̈ܢ ܡܶܢܟ ܕܠܐ ܬܶܒܥܶܐ ܗ̄ ܒܒܽܘܚܢ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ܀ ܒܡܳܢܐ ܕܰܐܫܠܛܘܟ ܐܶܣܬܟܠ ܗ̄ ܓܫܺܝܡ̈ܐ܀

30- ܘܡܐ ܕܓܗܪ ܐܢܬ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ: ܠܐ ܬܶܗܘܐ ܡܳܠܟ ܠܡܰܦܳܣܽܘ ܗ̄ ܟܡܐ ܕܠܐ ܬܗܐ ܣܳܦܩܐ ܠܐ ܬܶܥܒܕ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܦܝ̈ܣܐ ܠܡܠܦܽܘ܀ ܚܰܫܺܝܟܐ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

18- ܡܛܠ ܕܗܰܦܟܐܝ̣ܬ ܐܶܗܠܟ ܥܰܡܗ ܘܩܰܕܡܳܝ ܐܒܩܺܝܘܗܝ ܗ̄ ܩܰܕܡܐܝܬ ܐܒܚܪܘܗܝ ܒܢܶܣܝܘ̈ܢܐ܀

23- ܥܕܢܐ ܛܰܪ ܘܰܕܚܰܠ ܡ̣ܢ ܒܝ̣ܫܐ ܗ̄ ܥܶܕܢܐ ܕܒܗ ܬܶܬܢܰܣܶܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܢܰܦܫܟ ܠܐ ܬܶܒܗܬ ܗ̄ ܟܕ ܫܳܐܠܐ ܡ̣ܢܟ ܡܕܡ ܕܠܐ ܢܡܽܘܣ܀

34- ܠܐ ܬܶܗܘܐ ܫܒܗܪܢ ܒܠܶܫܢܟ ܘܰܪܦܶܐ ܘܢܰܫܺܝܫ ܒܰܥܒܺܝ̈ܕܬܟ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

16- ܠܐ ܬܶܬܩܪܐ ܡܗܠܟ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܗ̄ ܕܬܐܡܪ ܡܶܕܡ ܘܬܶܥܒܕ ܒܗܶܦܟܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

2- ܠܐ ܬܶܫܬܠܡ ܒܺܐܝܕܐ ܕܢܰܦܫܟ ܗ̄ ܠܐ ܬܶܬܥܒܕܕ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܬܐ܀ ܕܠܐ ܬܶܒܥܐ ܐܝܟ ܬܰܘܪܐ ܚܰܝܠܟ ܗ̄ ܟܕ ܬܰܘܚܠ܀

26- ܠܐ ܬܬܥܰܝܰܩ ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ ܒܰܫܩܘܠܬܗ̇ ܬܰܦܢܺܝ̈ܩܶܐ ܕܠܩܽܘܒܠܐ ܕܬܰܫܢܺܝ̈ܩܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

12- ܘܠܐ ܬܶܓܚܰܟ ܥܠ ܐܢܳܫ̈ܐ ܕܡܰܪܺܝܪ̈ܢ ܚܶܢܟ̈ܘܗܝ ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ ܗ̄ ܡܰܒܠܘ̈ܥܝܬܗ܀

15- ܠܐ ܬܫܰܚܠܶܦ ܡܶܠܝ̈ ܨܠܘܬܟ ܗ̄ ܠܐ ܡܶܬܩܰܒܠܐ܀ ܠܐ ܬܣܰܬܪ ܢܰܦܫܟ ܒܰܟܢܽܘܫܬܐ ܕܫܰܠܝ̈ܛܢܶܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܶܥܡܰܪ ܒܰܝܢܬܗܘܢ܀

19- ܠܪܶܡܬܐ ܗ̄ ܕܰܚܝ̣ܚܐ܀

27- ܗܰܒܺܝܗ̇ ܒܰܦܬܚ ܗܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

5- ܠܐ ܬܶܨܶܐ ܥܡ ܙܰܠܺܝܠܐ: ܕܠܐ ܢܨܥܪܘܢܟ ܝܰܩܝܪ̈ܐ ܗ̄ ܢܥܰܕܠܽܘܢܟ܀

21- ܕܠܐ ܢܚܺܝܒܟ ܒܰܚܒܨ ܚܶܐ ܛܰܝܒܘܬܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܣܺܝܡ ܥܠܰܝܟ ܛܰܝܒܘܬܐ ܟܕ ܡܟܰܣܐ ܐܪ̈ܙܰܝܟ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

5- ܒܰܒܬܘܠܬܐ ܠܐ ܬܬܒܰܩܐ ܕܰܠܡܐ ܬܶܬܚܰܝܒ ܒܦܪܢܺܝܬܗ̇ ܐܰܥܦܳܐ ܗ̄ ܬܶܣܬܰܢܰܩ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢ̈ܝܢ ܐܝܟ ܦܰܪܢܝܬܐ ܕܡܰܝܬܝܐ ܬܩܪܒ ܠܗ̇. ܘܐܢܫܺܝ̈ܢ: ܒܡܰܗܪܐ ܡܦܰܫܩܺܝܢ ܠܦܰܪܢܺܝܬܐ ܗܪܟܐ܀

8- ܥܡ ܡܳܪܰܬ ܒܰܝܬܐ ܠܐ ܬܶܣܡܽܘܟ ܝܰܨܺܝܠܳܟ ܗ̄ ܐܩܽܘܢܟ܀

15- ܪܚܡܐ ܚܰܕܬܐ ܐܝܟ ܚܰܡܪܐ ܚܰܕܬܐ: ܕܟܕ ܢܰܥܬܶܩ ܬܶܫܬܶܝܘܗܝ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܢܶܥܬܰܩ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܐ

22- ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܶܬܦܰܠܓܰܬ݀ ܓܰܐܝܽܘܬܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܗ̄ ܠܘ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܗܺܝ ܒܰܒܪܺܝܬܢ: ܐܠܐ ܒܚܺܐܪܘܬܰܢ ܓܒܰܝܢܰܢ ܓܰܐܝܘܬܐ ܘܢܰܟܦܘܬܐ܀

ܡܳܢܐ ܢܶܬܓܐܶܐ ܥܰܦܪܐ ܘܩܶܛܡܐ ܒܰܪܒܨ ܐܴܠܰܦ. ܐܝܟ ܕܢܶܬܚܰܘܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܶܐܬܓܐܻܝ ܐܝܟ ܕܶܐܬܚܰܘܺܝ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

7- ܥܰܩܶܒ ܠܘܩܕܰܡ ܘܗܝܕܶܝܢ ܥܒܶܕ ܫܕܟ̈ܐ ܗ̄ ܒܩܺܝ ܠܐܝܕܐ ܕܨܳܒܐ ܐܢܬ ܕܬܶܡܟܽܘܪ: ܘܟܶܢ ܬܛܰܝܒ ܠܗ̇ ܡܰܘܗ̈ܒܬܐ܀

13- ܘܢܶܦܨܺܝܘܗܝ ܡ̣ܢ ܥܰܦܪܐ ܘܡ̣ܢ ܩܶܛܡܐ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀

32- ܐܝܟ ܚܰܓܠܐ ܨܝ̣ܕܐ ܒܰܩܠܽܘܒܝܐ: ܠܒܗ ܕܓܐܝܐ ܗ̄ ܘܩܳܪܐ ܟܢܰܘ̈ܬܗ ܠܥܽܘܕܪܢܗ ܘܠܐ ܡܶܬܡܨܶܝܢ ܕܢܦܰܨܘܢܝܗܝ܀

35- ܕܚܰܠ ܡ̣ܢ ܒܝ̣ܫܐ: ܡܛܠ ܕܰܠܒܝܫ ܒܪܶܐ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܥܰܒܕܗܿ ܠܰܒܪܝܬܗ ܒܝ̣ܫܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

10- ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܢܚܳܫܐ ܗ̣ܘ ܕܡܛܢܦ ܚܰܒܪܗ ܗ̄ ܒܙܽܘܢܓܪܗ܀

ܠܐ ܢܶܬܚܰܟܡ ܒܛܒܬܗ ܪܚܡܐ ܗ̄ ܠܐ ܢܶܨܛܢܥ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

13- ܠܐ ܬܶܬܩܰܪܒ: ܕܠܐ ܬܶܬܪܰܚܩ. ܘܠܐ ܬܶܬܪܰܚܩ ܕܠܐ ܬܶܣܬܢܶܐ ܗ̄ ܒܡܡܫܚܽܘܬܐ ܢܶܗܘܐ ܩܽܘܪܒܢܟ܀

22- ܡܢܐ ܬܶܫܠܡ ܐܰܦܥܳܐ ܠܟܠܒܐ ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ܀

26- ܡܶܣܟܢܐ ܡܡܰܠܠ: ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܓܽܘܥ ܗ̄ ܡܶܠܬܐ ܗܺܝ ܬܳܟܘܣܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

1- ܛܽܘܒܘܗܝ ܠܓܰܒܪܐ ܕܠܐ ܩܰܠܩܠܶܗ ܦܽܘܡܗ ܗ̄ ܕܠܐ ܐܰܦܠܗ ܒܢܶܣܝܘܢ̈ܐ܀

2- ܕܠܐ ܒܣܰܪܬ̣ܗ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ܀

3- ܠܠܶܒܐ ܙܥܽܘܪܐ ܠܐ ܝܐܐ ܥܽܘܬܪܐ ܗ̄ ܠܩܰܠܘܛܐ܀

10- ܥܰܝܢܐ ܒܺܝܫܬܐ ܡܰܣܓܝܐ ܗ̄ ܝܰܒܝ̣ܫܐ ܒܠܥܕ ܛܳܒ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܀

20- ܘܰܥܒܕ ܐܝ̣̈ܕܘܗܝ ܐܳܙܠ ܒܬܪܗ ܗ̄ ܥܽܘܗܕܢܗ ܦܳܐܫ ܒܳܬܪ ܡܰܘܬܗ܀

23- ܘܥܠ ܫܒܺܝܠܝ̈ܗ̇ ܢܶܗܘܐ ܟܰܡܝ̣ܢ ܒܰܦܬܚ ܟܽܘܦ܀

27- ܘܰܒܡܶܕܝܪ̈ܝܗ̇ ܢܶܗܘܐ ܡܛܰܝܠ ܗ̄ ܡܶܬܦܪܓܐ܀ ܘܢܽܘܗܪܗ ܘܚܫܟܗ ܦܰܠܓ ܐܢܘܢ ܠܰܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܗ̄ ܠܦܽܘܠܚܢܐ ܘܠܰܢܝܳܚܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ

3- ܡܶܢܝܢܐ ܕܝܰܘܡ̈ܬܐ ܦܠܓ ܠܗܘܢ ܗ̄ ܠܘ ܡܝܘ̈ܬܐ ܥܒܰܕ ܐܢܘܢ܀ ܕܢܶܗܘܘܢ ܩ̇ܝܡܝ̣ܢ ܗ̄ ܙܰܒܢܐ ܡܶܕܡ ܒܫܽܘܠܡܗܘܢ ܕܰܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܗ̣ܢܘܢ ܡܫܰܪܶܝܢ ܗ̄ ܟܕ ܡܳܝܬܺܝܢ ܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܗܳܝܕܝܢ ܥܒ̈ܳܕܐ ܦܪ̈ܘܥܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܫܰܪܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ

6- ܘܶܐܢ ܢܬܽܘܒܘܢ ܢܶܬܡܗܘܢ ܗ̄ ܢܶܬܕܰܡܪܘܢ ܒܦܽܘܪ̈ܥܢܐ ܛܳܒ̈ܐ ܕܗܘܶܝܢ ܠܗܘܢ܀

8- ܓܰܘܕܐ ܗ̄ ܪܰܩܒܐ܀

17- ܐܢܫ̈ܐ ܟܳܫܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܟܰܫܝܪ̈ܶܐ܀

18- ܡܰܘܗܒܬܶܗ ܕܪܰܫܝ̣ܥܐ ܡܬܺܝܟܐ ܥܰܝܢܐ ܗ̄ ܕܢܣܘܒܐ. ܒܰܕܥܡ ܡܽܘܝܳܩܐ ܘܚܶܣܕܐ ܝܳܗܒ ܪܰܫܝܥܐ܀

22- ܘܠܐ ܬܶܗܘܐ ܡܰܕܫ ܥܕܰܡܐ ܕܰܬܥܽܘܩ ܠܟ ܗ̄ ܠܐ ܬܗܡܐ܀

23- ܥܰܕܠܐ ܬܶܕܽܘܪ: ܛܰܝܒ ܢܶܕܪ̈ܝܟ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ

1- ܦܥܠܐ ܪܰܘܝܐ ܒܰܫܠܝ ܘܰܘ ܠܐ ܢܶܥܬܪ ܗ̄ ܕܨܗܶܐ ܕܢܶܫܬܐ ܠܡܶܪܘܐ܀

2- ܚܰܡܪܐ ܘܰܐܢܬܬܐ ܡܰܦܚܙܺܝܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܠܶܒܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ

2- ܡܶܬܪܰܓܪܓ ܡܗܰܝܡܢܐ ܠܡܶܕܡܰܟ ܥܡ ܒܬܽܘܠܬܐ܀

3- ܗ̇ܟܢܐ ܡ̇ܢ ܕܥܳܒܕ ܕܺܝܢܐ ܒܐܘܠܨܢܐ ܗ̄ ܚܛܳܗܐ ܒܰܠܚܘܕ ܒܶܠܥܕ ܝܽܘܬܪܢܐ ܡܶܬܬܓܪ ܗ̇ܘ ܕܨܳܠܐ ܕܺܝܢܐ. ܒܰܕܝܽܘܬܪܢ ܫܘܚܕܐ ܝܽܘܬܪܢܐ ܗܽܘ ܐܫܺܝܠܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܪܶܓܬ ܐܘܢܘܟܣܐ ܪܶܓܬܐ ܗ̣ܝ ܕܰܓܠܬܐ܀

13- ܐܝܬ ܕܝܳܙܦ ܣܰܓܝ ܐܝܟ ܙܥܽܘܪ ܘܦܳܪܥ ܠܗ ܚܕ ܒܫܰܒܥܐ ܗ̄ ܡܶܬܝܰܥܢ ܕܢܺܐܙܦ ܣܰܓܝ ܘܠܐ ܢܶܦܪܘܥ ܐܠܐ ܢܶܦܠ ܒܺܐܝ̈ܕܝ ܡ̇ܢ ܕܚܰܝܠܬܢ ܡ̣ܢܗ ܘܢܶܬܐܠܨ ܕܩܰܪܢܐ ܥܡ ܪܶܒܝ̣ܬܐ ܢܶܦܪܘܥ܀

21- ܐܰܝܟܢܐ ܕܠܐ ܡܶܫܟܚܐ ܐܶܠܝܬܐ ܒܰܪܒܨ ܐܴܠܰܦ. ܘܰܚܒܨ ܠܡܰܕ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

2- ܘܐܢ ܬܶܩܪܘܒ ܠܘܬܗ: ܢܶܟܬܟ ܒܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ ܘܪܽܘܟܟ ܬܰܘ. ܒܗܳܝ ܕܐܝܟ ܪܒܺܝܥܝܬܐ ܗܺܝ ܗܪܟܐ ܬܰܘ. ܟܶܐܡܬ ܢܢܰܟܬܟ܀

9- ܕܒܳܢܐ ܒܰܝܬܗ ܒܚܰܝܠܐ ܕܚܰܒܪ̈ܘܗܝ: ܡܟܰܢܫ ܟܺܐܦ̈ܐ ܠܝܰܓܪܗ ܗ̄ ܠܩܰܒܪܗ܀

28- ܦܽܘܡܗ ܕܪܰܫܺܝܥܐ ܒܓܽܘܫܡܐ ܕܢܰܦܫܗ ܡܡܰܠܠ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܚܳܣܪ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܶܝܡܘܢ: ܗ̇ܟܢܐ ܢܶܥܒܕ ܠܝ̣ ܘܗ̇ܟܢܐ ܢܰܘܣܦ ܠܝ̣. ܐܢ ܠܐ ܒܢܰܦܫܗ ܡܰܠܶܠ ܐܰܕܘܢܝܐ ܦܶܬܓܡܐ ܗ̇ܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

1- ܐܝܟ ܟܺܐܦܐ ܨܚܰܢܬܐ ܕܪܡܝܐ ܒܫܽܘܩܐ ܗ̄ ܗ̇ܝ ܕܰܡܟܰܦܪܝܢ ܒܗ̇ ܐܢܫ̈ܐ ܨܥܠܽܘܬܗܘܢ܀ ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܐܡܪܝܢ: ܒܐܣܟܝܡ ܐܰܢܬܬܐ ܓܠܺܝܦܐ ܗܘܬ܀

ܘܡܨܛܚܢܝܢ ܗܘܰܘ ܥܡܗ̇ ܓܡܪ̈ܝ ܐܪ̈ܙܶܐ ܚܰܢܦܝ̈ܐ. ܘܐܢܫܝ̈ܢ ܒܰܦܬܚ ܨܳܕܶ ܩܳܪܶܝܢ ܐܝܟ ܡ̣ܢ ܡܰܠܟܐ ܡܰܠܟܬܐ ܘܡ̣ܢ ܒܰܛܢܐ ܒܰܛܢܬܐ. ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܒܰܦܬܚ ܛܶܬ. ܚܰܬܺܝܬ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܟܰܦܢܐ ܟܦܰܢܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܣܰܟܠܐ ܣܟܰܠܬܐ ܘܡ̣ܢ ܥܰܣܩܐ ܥܣܰܩܬܐ܀

13- ܒܝܬ ܒܳܟܐ ܓܝܪ ܕܡܺܝܬܐ ܫܰܒܥܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܺܝܗܘ̈ܕܝܶܐ܀

19- ܘܟܠ ܕܚܠܐ ܠܐ ܬܙܺܝܥܝܘܗܝ ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ܀

26- ܥܠ ܪܳܚܡܐ ܐܦܶܢ ܬܶܫܡܽܘܛ ܣܰܝܦܐ: ܠܐ ܬܘܚܠ: ܐܝܬ ܠܗ ܓܝܪ ܡܰܦܩܳܢܐ ܗ̄ ܡܩܰܒܠ ܡܰܦܩ ܒܪܘܚܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ

12- ܓܰܒܪܐ ܝܰܡܳܝܐ ܩܳܢܐ ܚܰܘܒ̈ܐ ܗ̄ ܕܡܰܣܓܐ ܝܳܡܐ܀

20- ܓܰܒܪܐ ܕܰܦܚܶܙ ܒܰܪܒܨ ܚܶܐ܀

25- ܓܰܒܪܐ ܕܡܫܰܩܪ ܥܠ ܬܰܫܘܺܝܬܐ ܕܥܰܪܣܗ ܗ̄ ܕܰܒܙܽܘܘ̈ܓܐ ܠܐ ܢܡܘܣܝ̈ܐ ܢܶܬܚܰܫܚ܀

28- ܩܽܘܒܠܠܳܐ ܒܰܙܩܦ ܚܕܳܐ ܠܳܡܰܕ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

21- ܘܦܽܘܪܣܳܡܐ ܒܰܠܣܐܢ ܐܝ̣ܠܢܐ ܕܡܶܫܚܐ ܕܦܢܺܝܕܝܢ: ܥܪܒܬ݀ ܘܰܪܕܐ ܟܠܠܐܦ܀ ܪܽܘܕܘܕܰܦܢܐ: ܕܰܦܠܗ ܚܶܠܒܢܝܬܐ܀ ܡܝܥܗ܀

35- ܘܐܝܟ ܕܶܩܠܰܬ ܒܝܰܘܡ̈ܝ ܥ̈ܠܠܬܗ ܗ̄ ܬܰܘܣܶܦܬܗ܀

38- ܠܐ ܢܶܓܡܪܘܢܗ̇ ܩܰܕܡܝ̈ܐ ܠܚܶܟܡܬܐ. ܘܐܚܪ̈ܝܶܐ ܠܐ ܢܕܪܟܘܢܗ̇ ܗ̄ ܠܐ ܬܰܣܒܪܘܢ: ܕܠܐ ܫܒܰܩܘ ܩܰܕܡܝ̈ܐ ܠܐܚܪ̈ܝܶܐ ܡܶܕܡ ܕܢܰܦܪܘܢ܀

41- ܘܐܝܟ ܐܶܡܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܕܢܳܚܬܐ ܠܓܰܢ̈ܐ ܗ̄ ܢܰܗܪܐ ܕܢܳܦܩ ܡ̣ܢ ܥܕܶܝܢ ܠܡܰܫܩܝܘܬܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܐ܀

42- ܐܶܡܪܬ ܕܰܐܫܩܐ ܓܰܢܰܬܝ ܒܰܦܬܚ ܓܡܰܠ ܘܢܽܘܢ܀ ܘܰܐܪܘܶܐ ܡܫܟ̈ܒܬܝ ܗ̄ ܠܥܰܡܐ܀

43- ܘܢܰܗܪܝ ܡܛܐ ܥܠ ܝܰܡܐ ܗ̄ ܐܦ ܠܟܠܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܡܛܐ ܝܽܘܠܦܢܝ ܘܨܰܦܪܐ ܠܣܽܘܪܗܒܐ ܩܳܪܐ܀

46- ܬܘܒ ܝܽܘܠܦܢܝ ܒܰܢܒܝܘܬܐ ܐܺܡܪ ܗ̄ ܠܘ ܐܝܟ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܕܚܰܟܺܝܡ̈ܐ ܝܰܘܢܝ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ

11- ܛܽܘܒܘܗܝ ܠܒܰܥܠܗܿ ܕܰܐܢܬܬܐ ܛܒܬܐ: ܕܠܐ ܕܒܪ ܦܰܕܢܐ ܒܬܰܘܪܐ ܘܒܰܚܡܳܪܐ ܐܰܟܚܕܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܗܘܬ ܥܰܡܗ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܕܳܡܶܝܢ ܠܰܚ̈ܕܕܐ ܒܰܟܝܢܗܘܢ܀

22- ܠܝܬ ܪܺܝܫܐ ܡܰܪܺܝܪܐ: ܡ̣ܢ ܪܺܝܫܗ ܕܚܶܘܝܐ ܗ̄ ܒܰܕܒܶܗ ܗܽܘ ܣܰܡܗ܀

30- ܘܠܶܒܐ ܕܥܰܡܗ̇ ܡܚܰܦܝܐ ܗ̄ ܡܥܺܝܩܐ ܘܐܢ ܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܬܝܐ ܒܳܬܪܟ܀

35- ܒܶܣܪܟ ܩܰܨܨ ܗܰܒ ܠܗ̇ ܘܰܫܪܝ݂ܗ̇ ܡ̣ܢ ܒܰܝܬܟ ܗ̄ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܺܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܰܕܣܰܪ̈ܩܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ

24- ܘܐܝܟ ܐܶܫܳܬܐ ܕܩܺܝܩܬܐ ܗ̄ ܩܛܺܝܩܘܣ: ܗ̇ܟܢܐ ܬܶܬܚܙܐ ܐܰܢܬܬܐ ܩܰܗܠܢܺܝܬܐ ܘܦܟܳܢܺܝܬܐ܀

26- ܕܶܐܬܡܰܣܟܢ ܘܐܨܛܪܶܟ ܒܰܪܒܨ ܪܺܝܫ܀ ܐܰܢܬܬ ܓܒܪܐ ܐܝܟ ܡܰܓܕܠܐ ܕܡܰܘܬܐ ܠܐܰܝܠܝܢ ܕܡܶܬܕܰܒܩܝܢ ܠܗ̇ ܗ̄ ܕܥܠ ܡ̇ܢ ܕܢܳܦܠ ܩܳܛܠ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ

29- ܕܚܳܦܰܪ ܓܽܘܡܳܨܐ ܒܩܰܘܡܬܐ ܢܡܰܠܶܝܘܗܝ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

32- ܘܗܶܢܘܢ ܢܶܠܘ̈ܝܢ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

13- ܨܰܪܘܐ ܗ̄ ܩܠܦܬܐ ܕܐܪܳܙܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܣܛܩܛܐ܀ ܘܥܰܝܛܪܢܐ ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ. ܗ̄ ܩܛܪܐܢ܀

15- ܘܐܦ ܠܶܫܢܐ ܬܠܺܝܬܝܐ ܠܺܝܛ ܢܶܗܘܐ ܗ̄ ܕܪܡܐ ܒܝܬ ܬܪܶܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ

18- ܛܳܒ̈ܬܐ ܕܰܡܟܰܣ̈ܝܢ ܥܠ ܦܽܘܡܐ ܕܰܡܟܰܣܝ. ܐܝܟ ܡܶܐܟ̈ܠܬܐ ܕܣܺܝ̈ܡܢ ܥܠ ܩܰܒܪ̈ܐ ܗ̇ܟܢܐ ܐܢܘܢ ܥܰܬܝܪ̈ܶܐ ܩܰܠܘ̈ܛܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ

19- ܠܥܰܣ ܐܝܟ ܓܰܒܪܐ ܗ̄ ܠܘ ܐܝܟ ܫܰܒܪܐ ܕܠܐ ܗܰܘܢܐ܀

25- ܘܐܢ ܬܶܬܐܠܨ ܒܡܶܐܟ̈ܠܬܐ ܓܶܕ ܢܰܦܫܟ ܡ̣ܢ ܡܶܨܥܰܬ ܓܰܘܐ ܘܬܶܬܢܺܝܚ ܗ̄ ܐܢ ܐܢܬ ܝܰܥܳܢ ܐܢܬ: ܒܰܠܚܘܕܰܝܟ ܐܰܟܘܠ܀

32- ܐܝܟ ܡܰܝ̈ܐ ܚܰܝ̈ܐ ܚܰܡܪܐ ܠܒܰܪܢܫܐ: ܟܕ ܢܶܫܬܶܝܘܗܝ ܒܘܳܠܺܝܬܐ ܗ̄ ܣܰܓܝ̈ܐܝܢ ܥܽܘܕܪ̈ܢܘܗܝ ܦܰܓܪ̈ܢܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ

6- ܘܰܒܟܠܥܶܕܢ ܠܐ ܬܶܬܚܰܟܡ ܗ̄ ܟܰܪ ܕܡܶܫܬܬܐ ܚܰܡܪܐ: ܡܠܝ̈ ܫܶܥܝܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܡ̈ܠܝ ܚܶܟܡܬܐ ܠܳܚܡ̈ܢ܀

25- ܒܐܘܪܚܐ ܕܫܳܚܘܪܬܐ ܠܐ ܬܺܐܙܠ ܒܰܙܩܦ ܫܺܝܢ. ܗ̄ ܕܟܺܐܦ̈ܐ ܐܝܬ ܒܗܿ ܕܬܽܘܩ̈ܠܬܐ܀ ܕܰܠܡܐ ܬܶܬܩܶܠ ܒܟܺܐܦܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢ̈ܝܢ ܗ̄ ܬܰܣܟܶܠ ܘܬܶܬܚܰܘܐ ܕܰܐܣܟܠܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ

17- ܩܛܘܦ̈ܐ ܗ̄ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܐ ܩܰܕܡܝ̈ܐ ܐܡ̇ܪ ܘܒܶܐܣܟܺܝܡ ܡܽܘܟܟܐ ܡܒܰܥܪܢܐ ܩܳܪܐ ܗܽܘ ܠܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

4- ܘܡ̣ܢ ܪܺܝܫ ܥܰܡܗ ܢܰܦܩ ܙܳܟܘܬܐ ܗ̄ ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܰܫܪ ܠܚܶܠܡ̈ܐ ܡ̣ܢ ܥܰܡܗ ܢܶܫܬܟܚ ܕܙܳܟܐ ܚܰܫ̈ܐ. ܘܐܢ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܗܐ ܐܶܬܦܰܩܰܕ ܠܡܶܛܥܐ ܒܚܽܘܫܒ̈ܢܝ ܠܶܠܝܐ܀

6- ܠܐ ܬܶܬܠ ܠܗܘܢ ܠܶܒܟ ܗ̄ ܘܐܦܶܢ ܢܺܐܡܪܘܢ ܠܟ ܕܡ̣ܢ ܐܰܠܗܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡܘ ܓ̈ܕܐ ܘܚܶܠܩ̈ܐ ܒܟܰܘܟܒ̈ܐ ܠܐ ܬܗܰܝܡܢ ܐܢܘܢ܀

13- ܡܰܛܺܝܬ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܟܣ ܐܢܳܫܐ ܒܪܐ ܩܕܡ ܐܰܒܘܗܝ܀ ܗܳܟܢܐ ܡ̇ܢ ܕܰܡܩܰܪܒ ܩܽܘܪܒܢܐ ܡ̣ܢ ܕܡܶܣܟܢ̈ܐ ܗ̄ ܪܰܒܐ ܗܺܝ ܛܳܒ ܒܺܝܫܬܗ ܡ̣ܢ ܛܳܒܬܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܐ

18- ܘܰܨܠܘܬܗܘܢ ܕܡܶܣܟܢ̈ܐ ܥܢܢ̈ܐ ܡܰܪܟܢܐ ܗ̄ ܠܰܒܛܺܝܠܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܢܳܬܦܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ

4- ܟܡܐ ܕܰܠܥܢ̈ܝܗܘܢ ܐܶܬܩܰܕܫܬ ܒܰܢ: ܗ̇ܟܢ ܠܥܺܢ̈ܝܢ ܐܶܬܩܰܕܫ ܒܗܘܢ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܠܢ ܪܕܰܝܬ ܟܕ ܐܰܪܓܶܙܢܟ: ܗ̇ܟܢܐ ܠܗܘܢ ܪܕܺܝ ܕܐܪܓܙܽܘܟ܀

10- ܐܰܒܥ ܩܶܨܐ ܘܡܰܛܐ ܙܰܒܢܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

28- ܗ̇ܟܢܐ ܓܰܒܪܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗ ܐܰܢܬܬܐ: ܒܰܐܬܰܪ ܕܢܶܫܬܟܰܚ ܢܡܽܘܬ ܗ̄ ܟܰܪ ܕܢܙܰܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ

6- ܠܐ ܬܫܰܒܚ ܪܳܚܡܟ ܒܩܽܘܪܒܢܐ ܗ̄ ܒܫܽܘܪܝ ܪܳܚܡܘܬܗ܀ ܣܢܐܐ ܘܒܺܝܫܐ ܠܡܳܢܐ ܐܶܬܒܪܺܝܘ ܗ̄ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܶܐܬܦܪܫܘ ܥܘ̈ܠܐ ܡ̣ܢ ܟܰܪܣܐ܀

11- ܠܐ ܬܶܬܡܠܶܟ ܒܣܳܢܐܟ ܒܰܪܒܨ ܠܳܡܰܕ ܘܡ̣ܢܗ ܟܣܺܝ ܐܪܙܟ ܒܰܫܠܝ ܟܽܘܦ܀

21- ܡܪܝܐ ܒܪܐ ܟܠ ܛܒ ܘܒܺܝܫ ܚܰܝ̈ܐ ܘܡܰܘܬܐ ܗ̄ ܚܕ ܗ̣ܘ ܒܳܪܘܝܐ ܕܟܠ܀ ܘܕܫܰܠܺܝܛ ܒܠܶܫܢܗ ܢܶܬܦܰܨܐ ܡ̣ܢ ܒܺܝܫܐ ܗ̄ ܕܺܝܠܢ ܗ̣ܝ ܕܢܶܓܒܐ ܛܒ ܘܒܺܝܫ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

15- ܡܛܠ ܕܡ̇ܢ ܕܚܳܛܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܗܐ: ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܐܺܝ̈ܕܝ ܐܣܝܐ ܗ̄ ܐܠܘܠܐ ܚܛܳܗܐ: ܐܦܠܐ ܟܽܘܪܗܢܐ܀

18- ܘܶܐܬܒܰܝܐ ܡܛܠ ܚܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܕܬܺܚܐ܀

20- ܡܛܠ ܕܚܰܝ̈ܘܗܝ ܕܡܶܣܟܢܐ ܠܠܘܛܬܐ ܕܠܶܒܐ ܗ̄ ܠܐܶܒܠܳܐ ܘܟܰܪܝܘܬܐ܀

26- ܘܰܒܬܰܘܪ̈ܐ ܡܬܺܝܪ ܒܰܚܒܨ ܬܰܘ܀

27- ܪܳܢܐ ܒܰܠܓܶܬܐ ܕܙܰܪܥܗ ܒܰܪܒܨ ܓܳܡܰܠ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܗ̄ ܡܢܳܬܐ ܕܐܪܥܐ ܕܡܶܬܦܰܠܚܐ܀

30- ܫܰܠܗܶܒܝ̈ܬܐ ܕܢܽܘܪܐ ܡܦܰܩ̈ܥܢ ܒܶܣܪܗ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ.

33- ܘܕܪ̈ܥܰܘܗܝ ܡܰܦܩܥܝܢ ܛܺܝܢܐ ܒܰܦܬܚ ܛܶܬ܀

35- ܡܛܠ ܟܽܘܫ̱ܪܗܘܢ ܒܰܫܠܝ ܫܺܝܢ܀ ܐܝܟ ܣܰܗܪܐ ܒܝܰܘܡ̈ܝ ܬܪܶܥܣܪܳܐ ܒܰܪܒܨ ܪܺܝܫ ܩܰܕܡܝܬܐ ܘܰܙܩܦ ܪܺܝܫ ܐܚܪܝܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥܐ

19- ܘܐܝܟ ܥܩܳܪܐ ܕܫܽܘܫܰܢܬ ܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܚܘܳܪܐ ܘܗܰܢܺܝ ܪܺܝܚܗ̇܀

21- ܟܠܗܘܢ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܕܰܐܠܗܐ ܝܳܐܝܶܢ ܒܰܪܒܨ ܝܽܘܕ ܐܚܪܳܝܬܐ܀

26- ܡܶܬܓܰܢ̱ܒܪܝܢ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ

6- ܐܝܟ ܓܰܒܪܐ ܕܥܳܪܩ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡ ܪܕܽܘܦܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܰܦܪܩ ܡܢܗ ܚܶܠܡܐ ܠܒܺܝܫܬܐ ܕܪܳܕܦܐ ܠܗ ܒܥܺܝܪܘܬܐ܀

11- ܘܕܡ̣ܢ ܪܘܡܐ ܠܪܰܘܡܐ ܗ̄ ܢܦܫܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ܀

14- ܘܚܶܠܦܐ ܒܰܪܒܨ ܚܶܐ ܘܪܽܘܟܟ ܦܶܐ. ܗ̄ ܬܰܚܠܽܘܦܐ܀

15- ܘܐܝܟ ܚܒܶܠܒܠܐ ܒܰܪܒܨ ܒܶܝܬ ܩܰܕܡܝܬܐ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܘܰܫܠܝ ܐܚܪܳܝܬܐ ܡܩܰܫܰܝܬܐ ܗ̄ ܠܒܠܐܒ܀

21- ܐܰܒܘܒܐ ܐܦܘܕܝܐ ܡܒܰܣܡܺܝܢ ܙܡܳܪܐ ܗ̄ ܩܰܢܝܐ ܘܢܰܐܝ܀

32- ܒܦܽܘܡܗ ܕܚܰܨܺܝܦܐ ܬܶܒܣܰܡ ܫܶܐܠܬܗ܀

32- ܘܐܝܟ ܢܽܘܪܐ ܝܳܩܕܐ ܒܓܰܘܗ ܗ̄ ܒܕܪܛܘܢܝܐ ܢܳܩܦ ܠܗ̇ ܘܐܦܶܢ ܡܶܬܦܰܢܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕ

1- ܝܳܐ ܡܰܘܬܐ ܡܐ ܒܺܝܫ ܐܢܬ ܠܓܰܒܪܐ ܥܰܬܝ̣ܪܐ܀

12- ܐܰܢܬܬܐ ܝܰܠܳܕܬܐ ܗ̄ ܣܓܝܰܐܬ ܝ̈ܠܕܐ܀

15- ܟܰܦ ܥܠ ܫܡܳܟ ܕܗ̣ܘ ܢܠܘܚܟ ܗ̄ ܟܽܘܦ ܘܝܺܨܦ ܕܛܳܒ ܢܶܗܘܐ. ܒܰܕܫܡܐ ܒܺܝܫܐ ܡܒܰܛܠ ܩܝܡ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ

13- ܗ̇ܟܢܐ ܛܢܳܢܐ ܒܰܐܢܬܬܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܘܬܐ ܕܰܚܒܰܪܬܗ̇ ܗ̄ ܟܕ ܥܡ ܒܰܥܠܗ̇ ܬܶܫܬܥܐ ܚܒܰܪܬܗ̇܀

15- ܘܡ̣ܢ ܡܐ ܕܰܚܙܺܝܬ ܐܢ̇ܐ ܡܬܰܢܶܐ ܗ̄ ܢܰܗܺܝܪܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ

7- ܢܰܗܺܝܪܐ ܕܓܳܡܪ ܠܐܰܚܪܝܬܐ ܗ̄ ܒܳܬܪ ܕܥܳܪܒ ܫܶܡܫܐ ܓܳܡܰܪ ܥܒܳܕܗ ܕܣܰܗܪܐ܀

8- ܝܰܪܚܐ ܐܝܟ ܫܡܶܗ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗ̄ ܡܶܫܬܰܚܠܦܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

6- ܘܰܫܠܶܝܢ ܥܠ ܬܽܘܩܢܗܝܢ ܒܰܫܠܝ ܩܽܘܦ. ܗ̄ ܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܺܝܢ܀ ܘܰܩܛܠܘ ܐܰܟܡܐ ܕܒܛܠܘ ܗ̄ ܫܡܗܰܝ̈ܗܘܢ ܐܰܟܘܬܗܘܢ܀

17- ܢܽܘܚ ܙܰܕܝ̣ܩܐ ܐܶܫܬܟܚ ܒܕܪܶܗ ܫܠܳܡ ܒܰܫܠܝ ܡܺܝܡ ܡ̣ܢ ܫܠܳܡܐ܀

18- ܒܙܰܒܢܐ ܕܛܰܘܦܳܢܐ ܗܘܐ ܚܠܰܦܬܐ ܠܥܠܡܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܥܩܳܪܐ ܠܣܰܘܟ̈ܐ܀

21- ܒܒܣܪܗ ܐܶܬܩܰܝܡ ܠܗ ܩܝܳܡܐ ܗ̄ ܠܐܰܒܪܗܡ ܒܙܰܪܥܗ ܠܡܰܘܪܬܘ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܝܰܡܐ ܠܝܰܡܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܝܰܡܐ ܕܰܣܕܽܘܡ ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܡܐ ܕܝܰܘܢܝ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ

1- ܘܬܰܩܦܗ ܠܕܚ̈ܠܘܠܝܢ ܗ̄ ܡܽܘܫܐ ܐܝܟ ܕܠܰܚܠܘܠܐ ܡܙܺܝܥܢܐ ܗܘܐ ܠܡܶܨܪ̈ܝܐ܀

28- ܘܐܦ ܦܺܝܢܚܶܣ ܒܪ ܐܶܠܝܥܙܪ ܒܓܰܢ̱ܒܪܘܬܗ ܢܣܰܒ ܬܠܳܬܐ ܐܻܝܩܪ̈ܺܝܢ ܗ̄ ܐܶܬܩܪܝ ܛܢܢܐ ܘܰܐܠܗܐ ܘܶܐܬܟܠܝ ܡܰܘܬܢܐ ܡ̣ܢ ܥܡܐ ܒܝܰܕܗ. ܘܶܐܬܺܝܗܒ ܠܗ ܩܝܳܡܐ ܕܟܳܗܢܘܬܐ ܠܥܠܡ ܐܝܟ ܕܰܠܕܰܘܝܕ ܩܝܳܡܐ ܕܡܰܠܟܘܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܬܐ

5- ܘܰܗܘܐ ܝܰܘܡܐ ܚܰܕ: ܬܪܶܝܢ ܝܰܘܡܝ̈ܢ ܗ̄ ܝܺܪܟ ܐܝܟ ܬܪܶܝܢ ܝܰܘܡ̈ܝܢ܀

8- ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܫܰܠܡ ܒܳܬܪ ܐܰܠܗܐ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ܀

16- ܡ̣ܢ ܕܐܫܬܶܐܠ ܡ̣ܢ ܟܰܪܣܐ ܕܶܐܡܗ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ. ܡ̣ܢ ܫܐܠܬܐ ܗ̄ ܫܡܘܐܝܠ܀

23- ܘܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܡܰܘܬܗ ܐܫܬܰܐܱܠ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܘܐܳܠܰܦ ܡ̣ܢ ܫܘܐܠܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܒܥܐ

2- ܐܰܝܟܢܐ ܕܪܡ ܬܰܪܒܐ ܡ̣ܢ ܩܽܘܕܫܐ: ܗܳܟܢܐ ܪܳܡ ܕܰܘܝܕ ܡ̣ܢ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܬܰܪܒܐ ܠܡܪܝܐ ܡܶܬܩܪܒ ܗܘܐ ܘܒܶܣܪܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܟܳܗܢ̈ܐ ܐܟܠܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

10- ܘܗܽܘ ܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬܐ ܩܕܳܡ ܕܢܺܐܬܐ ܝܰܘܡܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܶܠܺܝܳܐ ܩܕܳܡ ܡܶܐܬܝܬܗ ܐ̱ܚܪܳܝܬܐ ܕܡܳܪܢ܀

14- ܘܣܰܓܝ̣ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܐ ܘܐܴܬܘ̈ܬܐ ܡܰܠܠ ܦܽܘܡܗ ܗ̄ ܢܶܣܝܘܢ̈ܐ ܥܠ ܛܠܝ̈ܐ ܕܨܰܚܺܝܘܗܝ܀ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܡܰܠܠ ܥܠ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܚܙܐܝܠ ܘܝܗܘ ܥܕܰܡܐ ܕܓܠܝܺܘ ܡ̣ܢ ܐܰܬܪܗܘܢ. ܒܰܬܪܶܝܢ ܦܰܪ̈ܨܘܦܐ ܓܠܝܺܘ ܥܶܒܪ̈ܝܐ ܗ̄ ܐܶܬܓܠܘܺܝܘ. ܘܓܰܠܺܝܘ ܟܰܠܕܝ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܓܠܘܺܝܘ.

17- ܙܥܽܘܪ ܫܽܘܠܛܢܐ ܠܕܒܶܝܬ ܕܰܘܝܕ ܗ̄ ܬܪܶܝܢ ܫܰܒ̈ܛܺܝܢ ܡ̣ܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܒܰܠܚܘܕ ܦܳܫܘ ܠܗܽܘܢ܀

19- ܚܶܙܰܩܝܐ ܒܰܢܝ̣ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ. ܗ̄ ܣܳܓ ܬܽܘܪ̈ܥܬܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܘܰܐܥܶܠ ܠܓܰܘܗ̇ ܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܕܫܺܝܠܘܚܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ

3- ܘܶܐܬܒܰܢܝܰܬ݀ ܚܳܕܪܬܐ ܗ̄ ܒܝܬ ܢܳܛܘܪܬܐ ܕܡܐܢ̈ܐ܀

26- ܘܢܶܬܩܰܝܡ ܥܡ ܫܶܡܥܘܢ ܚܶܣܕܐ ܗ̄ ܪܶܚܡܬܐ܀

28- ܝܬܒ̈ܝ ܓܒܳܠ ܗ̄ ܐܰܪ̈ܒܝܐ ܡܥ̈ܕܝܐ܀ ܘܥܰܡܐ ܣܰܟܠܐ ܕܝܳܬܒ ܒܶܫܟܺܝܡ ܗ̄ ܫܡܪ̈ܝܐ ܕܫܰܕܪ ܐܬܘܪܝܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܰܡܡ̈ܝܢ ܕܢܶܛܪܘܢ ܐܰܪܥܐ. ܘܟܕ ܫܰܕܪ ܥܠܰܝܗܘܢ ܡܪܝܐ ܐܰܪ̈ܝܰܘܬܐ: ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܠܗܘܢ ܚܕ ܡ̣ܢ ܟܳܗܢ̈ܐ ܘܰܐܠܶܦ ܐܢܘܢ ܢܳܡܘܣ̈ܐ ܘܶܐܬܚܣܶܟܘ ܡ̣ܢ ܩܶܛܠܐܴ܀

 

ܫܠܡ

ܣܦܪܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪ ܐܣܝ̣ܪܐ