ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܬܝ ܫܠܝܚܐ

ܥܠ ܚܝܠܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ

ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ ܡ̣ܢ

ܟܬܒܐ ܕܐܘܨܪ ܐܪ̈ܙܐ

ܕܣܝܡ ܠܒܪ ܥܒܪܝܐ.

ܩܕܡܝܬ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ

܀ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܬܝ ܫܠܝܚܐ܀

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܥܶܒܪ̈ܝܐ ܕܗܰܝܡܢܘ ܟܕ ܚܙܰܘ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܐ ܕܡܶܬܕܰܒܪܝܢ ܒܰܪܕܽܘܦܝܐ ܕܩܡ ܥܠܰܝܗܘܢ. ܟܕ ܐܶܬܪܓܶܡ ܣܛܶܦܰܢܘܣ ܘܶܐܬܩܛܶܠ ܝܥܩܘܒ: ܫܐܠܘ ܡ̣ܢ ܡܰܬܝ ܕܢܰܫܠܶܡ ܠܗܘܢ ܡܰܠܦܢܘܬܗ ܒܰܟܬܒܐ. ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܣܥܰܪ: ܘܰܐܟܬܶܒ ܥܶܒܪܐܝ̣ܬ ܒܦܰܠܣܛܺܝܢܺܝ. ܠܘ ܠܦܽܘܬ ܛܶܟܣܐ ܕܣܥܽܘܪܘܬܐ ܐܝܟ ܕܰܐܟܬܶܒ ܠܘܩܐ. ܐܷܠܐ ܒܰܙܢܐ ܕܠܚܡܘܬ ܡ̈ܶܠܐ ܟܶܐܡܰܬ ܠܢܡܘ̈ܣܶܐ ܐܱܟܚܕܐ. ܘܰܠܡ̈ܶܠܰܝ ܨܠܘܬܐ ܒܬܪ ܡ̈ܶܠܝ ܡܪܰܚܡܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܰܪܩܽܘܣ ܥܒܰܕ. ܐܘܣܒܝܘܣ ܕܝܢ ܩܶܣܰܪܝܐ: ܟܕ ܚܙܐ ܠܫܘܚ̈ܛܶܐ ܕܰܥܒܰܕ ܐܡܘܢܝܘܣ ܐܰܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܶܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܕܝܐܛܣܪܘܢ ܗܘ ܕܡܚ̈ܠܛܶܐ ܕܫܽܘܪܝܗ: ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܶܠܬܐ܀ ܘܡܪܝ ܐܰܦܪܝܡ ܦܰܫܩܶܗ ܠܐܱܪܒܥܐ ܐܷܘܢܓ̈ܠܻܝܰܐ ܒܰܡܫܰܡܠܝܘܬ ܓܽܘܫܡܐ ܢܛܪ ܘܰܠܫܰܠܡܘܬ ܡ̈ܶܠܐ: ܒܩܢ̈ܘܢܶܐ ܩܝܢܒܪܝܣ ܚܰܘܺܝ ܘܕܡ̣ܢ ܥܰܡܠܗ ܕܗ̇ܘ ܓܰܒܪܐ ܢܣܰܒ ܥܶܠܬܐ ܐܝܟ ܪܚܡ ܫܪܪܐ ܐܰܘܕܝ܀ ܐܦ ܓܝܪ ܘܛܝܛܝܐܢܘܣ ܬܰܠܡܝ̣ܕܗ ܕܝܘܣܛܢܝܢܘܣ ܦܝ̣ܠܝܣܘܦܐ ܘܣܗܕܐ: ܐܶܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܚ̈ܠܛܶܐ ܚܰܝܛ ܘܣܡ. ܡܛܠ ܕܰܠܡܰܪܩܘܣ ܘܠܽܘܩܐ ܘܝܘܚܰܢܢ. ܘܰܠܡܰܪܩܘܣ ܘܝܽܘܚܰܢܢ ܫܰܠܡܘܬܐ ܕܝ̣ܠܢܝܬܐ ܠܐ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ݀. ܥܶܣܪܐ ܕܝܢ ܩܢܘܢ̈ܐ ܒܰܠܚܘܕ ܚܪܰܩ. ܘܐܦܶܢ ܦܽܘܠܓܐ ܗܰܘܢܢܝܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܚܢܐ. ܐܝ̣ܬ ܒܗ ܕܝܢ ܒܶܐܘܰܢܓܠܝܘܢ ܗ̇ܢܐ ܕܡܰܬܝ ܐܬܘ̈ܬܐ ܟܗ ܘܦ̈ܶܠܐܬܐ ܗ̇ܟܘܬ ܟܗ ܘܣܳܗܕܘ̈ܬܐ ܬܠܬܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

1- ܟܬܳܒܐ ܕܝ̣ܠܝܕܘܬܶܗ ܕܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̄ ܐܶܘܢܓܠܝܘܢ: ܣܒܰܪܬܐ ܗ̣ܘ. ܘܰܣܒܰܪܬܗ ܕܰܡܫܝ̣ܚܐ ܒܬܪ ܥܡܕܐ ܫܰܪܝܰܬ݀. ܒܰܕܡ̣ܢ ܡܰܘܠܕܗ ܥܕܰܡܐ ܠܰܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ: ܚܰܘܒܬܗ ܕܢܡܘܣܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܦܪܥ. ܘܗܝܕܝܢ ܩܪܶܒ ܠܰܡܨܪ ܠܢ ܛܽܘܦܣܐ ܕܥܠܡܐ ܚܰܕܬܐ ܒܰܥܡܕܗ. ܘܡܰܥܡܘܕܝ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܐܪܙ ܪܝ̣ܫܐ ܕܶܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܡ̣ܢ ܝ̣ܠܝܕܘܬܐ ܕܝܢ ܫܰܪܝܘ ܡܰܬܝ ܘܠܘܩܳܐ. ܒܰܕܠܐ ܦܰܐܝܐ ܗܘܬ ܕܟܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܗ̇ܠܝܢ ܕܐܢܫܘܬܐ ܠܐ ܐܶܫܬܰܪܰܪ̈ܝ: ܢܰܠܦܘܢ ܥܠ ܗ̇ܠܝܢ ܕܰܐܠܗܘܬܗ. ܝܽܘܚܰܢܢ ܕܝܢ ܒܰܕܡ̣ܢ ܟܰܕܘ ܟܢܰܘ̈ܬܗ ܗ̇ܠܝܢ ܕܐܢܫܘܬܗ ܩܰܕܶܡܘ ܣܥܰܪܘ. ܒܗ̇ܢܝܢ ܕܰܐܠܗܘܬܐ ܫܰܪܺܝ. ܘܠܰܥܡܕܐ ܒܪܺܝܫ ܣܒܰܪܬܐ ܛܰܟܶܣ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܬܒܐ ܕܰܗܘܝܐ ܐܡ̇ܪ܀ ܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܒܪܗ ܕܰܐܒܪܗܡ ܗ̄ ܠܕܰܘܺܝܕ ܐܷܬܥܗܕ ܒܰܕܡܶܢܗ ܡܣܰܟܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܕܢܰܚ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ: ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܗ ܕܕܰܘܺܝܕ: ܘܡ̣ܢ ܒܶܝܬܠܚܡ ܕܢܚ ܡܫܝ̣ܚܐ؟ ܘܝ̣ܡܐ ܡܪܝܐ ܠܕܰܘܺܝܕ: ܕܡ̣ܢ ܦܺܐܪ̈ܝ ܟܰܪܣܟ ܘܫܰܪܟܐ܀ ܘܺܝܡܺܝܬ ܠܕܰܘܺܝܕ ܥܰܒܕܝ܀ ܘܢܶܦܘܩ ܚܽܘܛܪܐ ܡ̣ܢ ܓܽܘܙܥܗ ܕܐܝ̣ܫܝ܀ ܘܠܐܰܒܪܗܡ ܬܽܘܒ: ܒܕܰܒܙܰܪܥܶܗ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܕܢܶܬܒܰܪܟܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ܀ ܘܠܘܩܐ ܡܛܠ ܕܰܠܥܰܡܡ̈ܐ ܟܬܰܒ: ܠܘܬ ܐܕܡ ܐܰܒܐ ܕܓܰܘܐ ܘܡ̣ܢܗ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ ܐܶܬܥܰܠܝ܀

2- ܝܰܥܩܘܒ ܐܰܘܠܶܕ ܠܺܝܗܘܕܐ ܘܠܐܰܚܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܠܐܰܚܘ̈ܗܝ ܕܺܐܝܣܚܩ ܘܰܕܝܰܥܩܘܒ ܠܐ ܐܰܕܟܰܪ ܒܰܕܠܰܘ ܡ̣ܢܗܘܢ ܡܶܬܝܰܒܠ ܓܶܢܣܐ ܕܥܶܒܪ̈ܝܐ. ܐܰܟܡܐ ܕܡ̣ܢ ܐܰܚܘ̈ܗܝ ܕܝ̣ܗܘܕܐ: ܥܰܪ̈ܰܒܝܐ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܗ̇ܢܘܢ ܘܐܰܕܘܡܝ̈ܐ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܟܝܬ ܕܐܝܫܡܰܥܝܠ ܘܕܥܺܣܽܘ܀

3- ܝ̣ܗܘܕܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܦܪܨ ܘܠܙܪܚ ܡ̣ܢ ܬܡܪ ܗ̄ ܦܪܨ ܛܽܘܦܣܐ ܗ̣ܘ ܕܕܝ̣ܬܝܩܝ ܚܕܰܬܐ. ܕܪܘܫܡܶܗ ܠܘܩܕܰܡ ܐܶܬܬܨܝܪ: ܒܗ̇ܝ ܕܐܝ̣ܕܗ ܩܰܕܶܡ ܐܰܦܶܩ ܟܶܢ ܐܶܬܚܰܦܝ. ܘܒܬܪ ܙܪܚ ܕܛܽܘܦܣܐ ܗ̣ܘ ܕܥܰܬܝܩܬܐ ܢܦܰܩ. ܘܥܠ ܗ̇ܕܐ ܠܰܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܰܩܪܰܚ. ܘܡ̣ܢ ܥܽܘܗܕܢ ܣܪܐ ܘܪܰܦܩܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܢܶܫ̈ܐ ܡܝܰܬܪ̈ܬܐ ܐܰܗܡܺܝ ܐܶܘܢܓܠܝܣܛܐ ܘܠܬܡܪ ܘܪܚܒ ܘܪܥܘܬ ܘܒܪܬ ܫܒܰܥ ܐܷܬܥܗܰܕ ܠܩܽܘܦܚ ܝ̣ܗܘܕܝ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܩܦܨܝܢ ܗܘܰܘ ܒܡܰܥܠܬܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܒܰܝܬܝܘܬܐ ܐܰܠܗܝܬܐ. ܘܥܶܠܰܬ݀ ܡܝܰܬܪܘܬܐ ܠܛܽܘܦܣܐ ܐܘ ܠܪܶܥܝܢܐ ܕܚܠ ܠܐܰܠܗܐ ܣܒܪܝܢ: ܒܰܕܓܘܢ ܡܚܰܘܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܗܘ ܪܰܒܐ ܡ̣ܢ ܬܡܪ ܥܰܡܘܢܝܬܐ ܕܒܰܚܡܽܘܗ̇ ܙܰܢܝܰܬ݀ ܘܡ̣ܢ ܪܚܒ ܙܢܝܬܐ ܕܩܰܒܠܰܬ݀ ܓܫܘܫ̈ܐ ܒܺܐܝܪܝܚܘ ܘܡ̣ܢ ܪܥܘܬ ܡܘܐܒܝܬܐ ܕܥܠ ܥܰܡܘܢܝ̈ܐ ܘܡܘܐܒܝ̈ܐ ܦܣܺܝܩ ܕܠܐ ܢܶܥܠܘܢ ܠܒܰܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܠܥܠܡ ܡܶܬܝܰܒܠ. ܘܰܫܠܝܡܘܢ ܡܰܠܟܐ ܚܰܟܝܡܐ ܡ̣ܢ ܒܪܬ ܫܒܰܥ ܚܝ̣ܬܝܬܐ ܗܝ ܕܡ̣ܢ ܫܽܘܪܝܐ ܠܐ ܢܡܘܣܐܝܬ ܐܶܫܬܰܘܬܦܰܬ݀ ܠܕܰܘܺܝܕ ܐܶܬܝܠܶܕ܀

8- ܝܘܪܡ ܐܰܘܠܕ ܠܥܘܙܝܐ ܗ̄ ܝܘܪܡ ܠܘ ܠܥܽܘܙܝܐ ܐܰܘܠܕ ܐܠܐ ܠܐܚܙܝܐ ܘܐܚܙܝܐ ܠܝܘܐܫ ܘܝܘܐܫ ܠܐܡܘܨܝܐ ܘܐܡܘܨܝܐ ܠܥܘܙܝܐ܀ ܘܐܦܪܩܝܐܢܘܣ ܕܥܡܐܘܣ ܘܩܰܕܝܫܐ ܣܶܐܘܝܪܐ ܐܡܪܝܢ: ܕܰܠܗܠܶܝܢ ܬܠܬܐ ܒܰܕܡ̣ܢ ܥܬܠܝܐ ܚܬܗ ܕܐܚܒ ܗܝ ܕܐܦ ܒܪܬ ܐܝ̣ܙܒܝܠ ܒܪܽܘܫܥܗ̇ ܐܶܬܩܰܪܝܬ݀ ܡܶܬܝܰܒܠܺܝܢ: ܫܒܰܩ ܐܢܘܢ ܐܶܘܢܓܠܝܣܛܐ. ܐܠܘ ܗ̇ܟܢܐ ܗܘܐ: ܐܰܝܟܢܐ ܠܐܚܙ ܘܠܰܡܢܰܫܐ ܕܝܰܬܝ̣ܪ ܒܺܝܫܝܢ ܐܬܥܗܕ܀ ܘܓܐܘܪܓܝ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܐܡ̇ܪ: ܕܟܬܘܒܐ ܩܰܕܡܝܐ ܦܰܕ ܒܕܡܝܘܬ ܐܬܘ̈ܬܐ. ܘܰܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܢܶܟܬܘܒ ܐܚܙܝܐ: ܥܘܙܝܐ ܟܬܰܒ. ܠܝ̣ ܕܝܢ: ܐܦ ܠܐ ܪܶܥܝܢܐ ܗ̇ܢܐ ܡܦܺܝܣ. ܒܗ̇ܝ ܕܥܡܗܘܢ ܕܰܬܠܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܐ ܫܒܰܥܣܪ̈ܐ ܗܘ̈ܝܢ ܫܪ̈ܒܬܐ. ܘܐܠܘ ܡܢܗ ܕܐܘܢܓܠܝܣܛܐ ܠܐ ܐܫܬܒܩܘ. ܐܝܟܢܐ ܫܒܥܣܪ̈ܐ ܣܐܶܡ ܗܘܐ. ܘܰܐܪܒܰܥܣܪ̈ܐ ܡܢܶܐ ܗܘܐ. ܝ̣ܕܝܥܐ ܡܕܶܝܢ ܕܪܶܥܝܢܗ ܕܐܘܪܝܓܢܝܣ ܗ̇ܪܟܐ ܝܰܬܝܪ ܐܝ̣ܬ ܠܗ ܐܰܬܪܐ ܘܰܦܝܣܐ ܕܐܡ̇ܪ: ܕܠܣܘܩܡ ܡܶܢܝܢܐ ܐܰܪܒܥܣܪܝܐ ܗܰܘ ܕܛܒ ܪܚܺܝܡ ܗܘܐ ܥܠ ܥܶܒܪ̈ܝܐ ܕܗܰܝܡܢܘ ܫܒܰܩ ܐܢܘܢ ܐܶܘܢܓܠܝܣܛܐ. ܕܰܐܟܙܢܐ ܠܡ ܕܰܠܫܽܘܠܡ ܡܒ ܡܰܫܩ̈ܠܢܐ ܕܥܡܐ ܝܪܬܘ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ. ܗ̇ܟܘܬ ܘܰܠܫܽܘܠܡ ܡܒ ܕܪ̈ܝܢ ܝܺܪܶܬܢܢ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܒܰܡܫܺܝܚܐ܀

11- ܝܘܫܝܐ ܐܰܘܠܕ ܠܝܽܘܟܰܢܝܐ ܘܠܐܰܚ̈ܘܗܝ ܒܓܠܘܬܐ ܕܒܒܶܝܠ ܗ̄ ܠܝܘܟܢܝܐ ܒܰܪ ܒܪܶܗ ܕܝܘܫܝܐ ܩܪܐ ܒܪܶܗ. ܒܰܕܝܘܫܝܐ ܠܝܘܝܩܝܡ ܕܗܽܘ ܐܠܝܩܝܡ ܐܘܠܕ. ܘܝܘܝܩܝܡ ܠܝܽܘܟܰܢܝܐ ܘܠܕܕܘ̈ܗܝ ܕܝܘܟܢܝܐ ܝܗܘܐܚܙ ܘܨܕܩܝܐ ܟܰܢܝ ܐܚܘܗ̈ܝ ܒܰܥܝܕܗ ܕܰܟܬܒܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܰܒܪܗܡ ܠܠܘܛ ܒܪ ܐܰܚܘܗܝ: ܕܓܰܒܪ̈ܐ ܐܰܚ̈ܐ ܚܢܰܢ. ܘܡܛܠ ܕܰܢܒܝܐ ܕܢܝܐܝܠ: ܡ̣ܢ ܢܒܺܝܘܬܗ ܕܶܐܪܰܡܝܐ ܕܒܫܢܬ ܝܓ ܕܝܘܫܝܐ ܫܰܪܝܰܬ݀: ܡܚܰܫܒ ܠܰܫܢܰܝ̈ܐ ܫܰܒܥܺܝܢ ܕܰܫܒܺܝܬܐ. ܒܓܠܘܬܐ ܐܡ̇ܪ ܡܰܬܝ ܕܰܐܘܠܶܕ ܝܘܫܝܐ. ܘܐܦܶܢ ܠܐ ܚܰܙܝܐ ܗܘܬ ܠܗ܀

12- ܝܽܘܟܰܢܝܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܫܠܬܐܝܠ ܗ̄ ܐܶܪܰܡܝܐ ܢܒܺܝܐ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܝܘܟܢܝܐ: ܕܟܽܘܬܒܽܘܗܝ ܡܰܣܠܝܐ ܕܠܐ ܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܠܐ ܐܢܫ ܡ̣ܢ ܙܰܪܥܗ ܢܶܬܒ ܥܠ ܟܽܘܪܣܝܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܘܰܐܝܟܢܐ ܡ̣ܢܗ ܡܶܬܝܰܒܠ ܡܫܺܝܚܐ ܕܥܠܘܗܝ ܗܝ ܕܢܶܬܠ ܠܗ ܡܪܝܐ ܟܽܘܪܣܝܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܰܒܘܗܝ ܐܰܡܝܪܐ. ܒܰܕܓܘܢ ܚܕ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܐܠܨܐ ܕܰܢܕܰܓܶܠ ܢܒܺܝܘܬܐ ܐܘ ܝܘܒܠܐ܀ ܘܩܰܕܝܫܐ ܣܶܐܘܝܪܐ ܡܦܰܢܐ ܕܟܽܘܪܣܝܐ ܕܡ̣ܢܗ ܐܶܣܬܚܶܦ ܙܪܥ ܝܘܟܢܝܐ ܠܘ ܗܰܘ ܫܡܰܝܢܐ ܕܡܪܢ ܗܽܘ ܐܠܐ ܐܰܪܥܢܝܐ. ܡܰܠܟܘܬܐ ܠܡ ܕܺܝܠܝ: ܠܐ ܗܘܬ ܡ̣ܢ ܥܳܠܡܐ. ܘܫܠܐܬܝܠ ܒܪ ܝܽܘܟܰܢܝܐ ܕܗ̇ܪܟܐ: ܗܽܘܝܘ ܒܪ ܢܺܝܪܝ ܘܝܘܟܰܢܝܐ ܐܰܚ̈ܐ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܐܡܐ. ܘܟܕ ܡܝ̣ܬ ܢܺܝܪܝ ܕܠܐ ܒܢܰܝ̈ܐ: ܢܰܣܒܗ̇ ܝܘܟܰܢܝܐ ܠܐܰܢܬܬܗ ܘܰܐܘܠܶܕ ܡ̣ܢܗ̇ ܠܫܠܐܬܝܠ. ܒܰܕܓܘܢ ܡܰܬܝ ܠܝܽܘܟܰܢܝܐ ܟܝܢܝܐ ܣܐܶܡ ܘܠܘܩܐ ܠܢܡܘܣܝܐ܀

13- ܙܽܘܪܒܒܶܝܠ ܐܰܘܠܕ ܠܐܒܝܘܕ ܗ̄ ܠܘܩܐ ܠܪܣܐ ܣܐܡ ܒܪ ܙܽܘܪܒܒܝܠ. ܘܩܰܕܝܫܐ ܣܶܐܘܝܪܐ ܐܡ̇ܪ: ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܐܢܘܢ. ܘܡܰܬܝ ܚܫܰܒ ܠܚܕ ܘܠܘܩܐ ܠܐܚܪܺܢܐ܀

16- ܝܰܥܩܘܒ ܐܰܘܠܶܕ ܠܝܰܘܣܦ ܗ̄ ܠܽܘܩܐ ܒܪ ܗܠܝ ܣܐܡ ܠܝܰܘܣܦ. ܘܐܡܝܪܐ: ܕܗܠܝ ܘܝܰܥܩܘܒ ܐܰܚ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܡܐ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܡܝ̣ܬ ܗܶܠܺܝ ܕܠܐ ܒܢܝ̈ܐ: ܢܰܣܒܗ̇ ܝܰܥܩܘܒ ܠܐܰܢܬܬܗ ܘܰܐܘܠܕ ܡ̣ܢܗ̇ ܠܝܰܘܣܦ ܗܰܘ ܕܢܡܘܣܐܝܬ ܡ̇ܢ ܒܪܐ ܗܽܘ ܕܗܠܝ ܘܰܟܝܢܐܝܬ ܕܝܰܥܩܘܒ. ܘܡܰܬܝ ܡ̇ܢ: ܟܕ ܡ̣ܢ ܫܠܶܝܡܘܢ ܒܪ ܕܰܘܝܕ ܢܚܬ ܒܝܘܒܠܐ. ܐܷܬܕܰܠܩܰܒܘ ܠܗ ܚܪ̈ܚܐ: ܕܝܰܘܣܦ ܠܘ ܒܪܐ ܗ̣ܘ ܕܝܰܥܩܘܒ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܐܠܐ ܕܗܶܠܝ. ܠܘܩܐ ܕܝܢ ܚܰܘܺܝ ܕܐܦܶܢ ܠܘܬ ܗܶܠܝ ܢܺܐܬܐ ܝܘܣܦ ܢܡܘܣܐܝܬ ܐܦ ܗ̇ܟܢܐ ܠܘܬ ܕܰܘܝܕ ܒܝܕ ܢܬܢ ܡܬܥܠܐ ܝܽܘܒܠ ܡܫܺܝܚܐ ܘܠܐ ܣܰܡܟܗ ܠܝܘܒܠܐ ܥܠ ܡܰܪܝܡ ܒܰܕܠܘ ܡ̣ܢ ܢܶܫ̈ܐ ܡܶܬܝܰܒ̈ܠܢ ܫܰܪ̈ܒܬܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܒܥܽܘܗܕܢ ܝܰܘܣܦ ܗܝ ܒܬܘܠܬܐ ܡܶܬܝܰܕܥܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܩܰܫܺܝܫܰܝ̈ܗܘܢ ܐܰܚ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܰܚ̈ܕܕܶܐ ܘܐܒܘܗ̇ ܕܰܒܬܘܠܬܐ ܒܰܫܡܗ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܡܶܬܩܪܐ: ܝܘܝܩܝܡ. ܝܘܢܟܝܪ. ܨܕܘܩ. ܝܘܙܕܩ. ܘܐܡܗ̇ ܬܘܒ ܐܬܩܪܝܬ ܚܰܢܐ ܘܕܝܢܐ܀ ܓܰܒܪܗ̇ ܕܡܪܝܡ ܗ̄ ܐܠܘ ܝܕܥܘ ܝܺܗܘ̈ܕܝܐ ܕܠܘ ܡ̣ܢ ܝܰܘܣܦ ܒܶܛܢܰܬ݀: ܪܓܡܘܗ̇ ܒܠܐ ܗܰܝܡܢܘܬܗܘܢ܀

ܕܡܢܗ̇ ܐܶܬܝܠܕ ܝܶܫܘܥ ܕܡܶܬܩܪܐ ܡܫܺܝܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܶܬܐܡܪ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̄ ܝܶܫܘܥ ܕܡܶܬܦܰܫܩ ܦܪܘܩܐ ܫܡܰܐ ܗܘ ܕܐܢܫܘܬܗ. ܘܰܒܪܐ ܘܡܶܠܬܐ ܘܨܡܚܐ ܫܡܗܰܝ̈ ܐܠܗܘܬܗ. ܘܰܡܫܝ̣ܚܐ ܘܥܰܡܢܘܐܝܠ ܕܟܢܝܫܘܬ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܡ̣ܢ ܡܫܺܝܚܘܬ ܐܢܫܘܬܐ ܒܰܐܠܗܘܬܐ ܐܷܬܬܰܝܬܺܝ ܫܡ ܡܫܝܚܐ܀

17- ܟܠܗܶܝܢ ܗ̇ܟܝܠ ܫܰܪ̈ܒܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܪ̈ܐ. ܡ̣ܢ ܐܰܒܪܗܡ ܥܕܰܡܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܗ̄ ܠܟܠ ܦܰܪܨܘܦܐ ܕܗܰܘ ܕܰܐܘܠܶܕ ܘܕܗ̇ܘ ܕܶܐܬܝܠܶܕ ܫܰܪ̈ܒܬܐ ܘܕܪ̈ܶܐ ܩܪܐ ܟܬܒܐ ܩܰܕܝܫܐ. ܘܰܠܦܘܬ ܠܗܟܣܝܣ ܫܰܪܒܬܐ ܡ̇ܢ: ܛܽܘܗܡܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܕܪܐ ܕܝܢ: ܐܰܪܒܥܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܘ ܬܡܢܝܢ ܐܝ̣ܬܘܗܝ܀

ܘܡܶܢ ܕܰܘܺܝܕ ܥܕܰܡܐ ܠܓܳܠܘܬܐ ܕܒܒܶܝܠ ܫܰܪ̈ܒܬܐ ܐܰܪܒܥܣܪ̈ܐ ܗ̄ ܟܕ ܡ̣ܢ ܫܠܶܝܡܘܢ ܡܫܰܪܐ. ܘܗܝ ܕܚܰܬܺܝܬܐ ܒܝܘܝܩܝܡ ܒܪ ܝܽܘܫܝܐ ܙܕܩ ܠܰܡܫܰܠܡܘ. ܒܬܪ ܡܫܦܢܘܬ ܒܽܘܨܪܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܩܢܽܘܡ̈ܐ ܬܠܬܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ: ܐܚܙܝܐ. ܝܘܐܫ. ܐܡܘܨܝܐ܀

ܘܡ̣ܢ ܓܳܠܘܬܐ ܕܒܒܶܝܠ ܥܕܰܡܐ ܠܰܡܫܝܚܐ ܫܰܪ̈ܒܬܐ ܐܰܪܒܥܣܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܟܕ ܡ̣ܢ ܓܠܘܬܐ ܡܫܰܪܐ ܐܢܳܫ ܘܒܰܡܫܝ̣ܚܐ ܡܫܰܠܡ. ܘܕܠܘ ܫܰܪܒܬܐܗܝ ܓܠܘܬܐ ܓܠܝܐ. ܘܥܠܗܕܐ ܡ̣ܢ ܝܘܟܰܢܝܐ ܙܕܩ ܠܰܡܫܪܝܘ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܢ ܒܝܘܝܩܝܡ ܒܪ ܝܘܫܝܐ ܘܠܰܘ ܒܝܽܘܟܰܢܝܐ ܫܠܡ̈ܝ ܫܰܪ̈ܒܬܐ ܐܰܪܒܥܣܪ̈ܐ ܕܩܕܡܝܗܶܝܢ܀ ܐܒܪܗܡ. ܐܝܣܚܩ. ܝܰܥܩܘܒ. ܝ̣ܗܘܕܐ. ܦܪܨ. ܚܨܪܘܢ. ܐܪܡ. ܥܡܝܢܕܒ. ܢܚܫܘܢ. ܣܠܡܘܢ. ܒܥܙ. ܥܘܒܝܕ. ܐܝܫܝ. ܕܘܝܕ. ܫܠܝܡܘܢ. ܪܚܒܥܡ: ܐܒܝܐ. ܐܣܐ. ܝܘܫܦܛ. ܝܘܪܡ. ܥܘܙܝܐ. ܝܘܬܡ. ܐܚܙ ܚܙܩܝܐ. ܡܢܫܐ. ܐܡܘܢ. ܝܘܫܝܐ. ܝܘܟܢܝܐ. (ܓܠܘܬܐ) ܫܠܐܬܝܠ. ܙܘܪܒܒܝܠ. ܐܒܝܘܕ. ܐܠܝܩܝܡ. ܥܙܘܪ. ܨܕܘܩ. ܐܟܝܢ. ܐܠܝܘܕ. ܐܠܝܥܙܪ. ܡܬܝ. ܝܥܩܘܒ. ܝܘܣܦ. ܡܫܝܚܐ܀

18- ܥܰܕܠܐ ܢܫܬܘܬܦܘܢ܀ ܝܘܢܝܐ: ܡܢ ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܫܬܘܬܦܘܢ܀

ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ݀ ܒܰܛܢܐ ܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܗ̄ ܐܢܫ̈ܝܢ ܐܡܪܝܢ: ܕܢܶܕܪܳܐ ܗܘܬ ܘܐܝܟ ܕܰܠܢܛܘܪܬܐ ܘܠܘ ܠܫܰܘܬܦܘܬܐ ܡܰܟܪܗ̇ ܝܰܘܣܦ܀ ܘܩܰܕܝ̣ܫܐ ܣܶܐܘܝܪܐ ܐܡ̇ܪ: ܕܐܝܟ ܕܰܠܫܰܘܬܦܘܬܐ ܡܰܟܪܗ̇ ܘܐܠܐ ܠܐ ܐܰܡܝܪܐ ܗܘܬ: ܥܰܕܠܐ ܢܶܫܬܰܘܬܦܘܢ. ܘܟܕ ܩܰܕܡܰܬ݀ ܬܶܕܡܘܪܬܐ ܠܫܰܘܬܦܘܬܐ ܐܶܬܟܠܺܝ ܡ̣ܢ ܚܽܘܠܛܢܗ̇܀

19- ܘܠܐ ܨܒܐ ܕܰܢܦܰܪܣܶܝܗ̇ ܒܰܪܒܨ ܣ: ܘܶܐܬܪܰܥܝ ܗܘܐ ܕܡܰܛܫܝܐܝܬ ܒܰܦܬܚ ܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܒܛܽܘܫܝܐ ܢܫܪܶܝܗ̇ ܒܪܒܨ ܪܝܫ܀

20- ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܶܐܬܝܠܕ ܒܗ̇ ܗ̄ ܗ̇ܝ ܕܶܐܬܝܠܕ ܚܠܦ ܗܝ ܕܶܐܬܒܛܶܢ ܢܣܺܝܒܐ. ܘܥܠܗܝ ܒܗ̇ ܘܠܘ ܡ̣ܢܗ̇ ܐܡ̣ܪ܀

21- ܘܬܶܩܪܐ ܫܡܶܗ ܝܶܫܘܥ ܗ̄ ܐܢܬ ܝܰܘܣܦ. ܘܠܘܩܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܬܶܩܪܝܢ ܟܶܐܡܰܬ ܐܰܢܬܝ ܡܰܪܝܡ܀ ܗܽܘ ܓܝܪ ܢܰܚܝܘܗܝ ܠܥܰܡܗ ܗ̄ ܟܠ ܕܰܡܗܰܝܡܢ ܒܗ ܗܽܘܝܘ ܥܰܡܗ ܘܠܘ ܥܰܡܐ ܕܥܶܒܪ̈ܝܐ ܒܰܠܚܘܕ܀

22- ܕܢܶܬܡܰܠܐ ܡܕܡ ܕܶܐܬܐܡܪ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܒܝܕ ܢܒܺܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܝܕ ܐܶܫܥܝܐ ܗ̇ܘ ܢܒܺܝܐ ܕܐܡ̣ܪ܀

25- ܘܠܐ ܚܰܟܡܗ̇ ܥܕܰܡܐ ܕܺܝܠܕܬܗ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ ܠܰܒܪܗ̇ ܒܽܘܟܪܐ ܗ̄ ܐܦܠܐ ܒܳܬܪ ܕܝܶܠܕܬ݀ ܚܰܟܡܗ̇. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܰܢܦܩ ܥܽܘܪܒܐ ܘܠܐ ܗܦܰܟ ܥܕܰܡܐ ܕܺܝܒܫܘ ܡܰܝ̈ܐ. ܘܓܰܠܝܐ ܕܐܦ ܠܐ ܒܬܪ ܕܺܝܒܫܘ ܗܦܰܟ܀ ܘܐܝܟ ܬܘܒ ܕܠܡܠܟܝܠ ܒܪܬ ܫܐܘܠ ܠܐ ܝܶܠܕܬ݀ ܥܕܰܡܐ ܕܡܺܝܬܰܬ݀܀ ܘܰܒܪܗ̇ ܒܽܘܟܪܐ ܐܶܬܩܪܺܝ: ܠܘ ܕܒܳܬܪܗ ܐܚܪܺܢܐ ܝܶܠܕܰܬ݀. ܐܠܐ ܒܗ̇ܝ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܚܪܝܢ ܠܐ ܝܶܠܕܬ݀܀ ܘܝܽܘܣܝ ܘܝܰܥܩܘܒ: ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܝܰܘܣܦ ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܡܰܪܝܡ ܐܶܬܩܪܝܘ ܐܰܚܘܗ̈ܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

1- ܒܝܰܘܡ̈ܝ ܗܶܪܘܕܣ ܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܟܕ ܩܪܒ ܕܢܚܗ ܕܡܪܢ: ܥܢܰܕ ܫܰܒܛܐ ܡ̣ܢ ܝ̣ܗܘܕܐ ܟܶܐܡܬ ܒܶܛܠܰܬ݀ ܡܰܠܟܘܬܐ ܡ̣ܢ ܝ̣ܗܘܕܝ̈ܐ. ܘܥܰܡܡ̈ܐ ܡܰܡܠܟܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܝܗܘܢ܀

ܐܶܬܘ ܡܓܽܘܫ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܰܕܢܚܐ ܗ̄ ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܐܡܪܝܢ: ܬܠܳܬܐ ܪ̈ܺܝܫܳܢܐ ܒܐܠܶܦ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܐܶܬܘ. ܘܚܰܣܝܐ ܝܰܥܩܘܒ: ܬܪܶܥܣܰܪ ܪ̈ܺܝܫܢܐ ܐܡ̇ܪ: ܕܫܰܒܥܐ ܐܰܠܦ̈ܝܢ ܥܠ ܦܪܬ ܫܒܰܩܘ ܘܒܳܐܠܶܦ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܐܶܬܘ܀ ܘܩܰܕܝܫܐ ܐܺܝܘܢܢܝܣ ܘܩܽܘܪܝܠܠܘܣ ܐܡܪܝܢ: ܕܟܕ ܗܽܘ ܥܽܘܠܐ ܘܰܟܪܺܝܟ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܐܶܬܘ ܒܗܝ ܕܰܩܕܡ ܕܢܶܬܝ̣ܠܕ ܗܰܕܺܝ ܐܢܘܢ ܟܰܘܟܒܐ܀ ܘܐܘܣܒܝܘܣ ܘܐܦܝܦܐܢܝܘܣ ܘܡܪܝ ܐܰܦܪܝܡ ܘܡܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܐܡܪܝܢ: ܕܒܬܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܟܕ ܐܰܣܩܘܗܝ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܘܗܶܢܘܢ ܒܒܶܝܬܠܚܡ ܐܶܬܘ ܡܓܽܘܫ̈ܐ. ܘܥܰܠܗ̇ܝ ܕܥܰܠܘ ܠܒܰܝܬܐ ܘܠܰܘ ܠܰܡܥܰܪܬܐ ܐܡ̣ܪ ܐܶܘܢܓܠܝܣܛܳܐ. ܘܒܗ ܒܠܶܠܝܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܰܠܐܟܐ ܠܝܰܘܣܦ ܘܡ̣ܢ ܬܰܡܢ ܥܪܰܩ ܠܡܶܨܪܶܝܢ: ܒܰܕܓܘܢ ܟܕ ܐܶܬܝܠܕ: ܡ̣ܢ ܒܶܝܬܠܚܡ ܠܢܳܨܪܬ ܐܶܙܠ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܠܘܩܐ. ܘܒܳܬܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܟܕ ܐܶܬܘ ܡܓܽܘܫ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬܠܚܡ ܠܡܶܨܪܝܢ ܥܪܰܩ ܐܝܟ ܕܶܐܡ̣ܪ ܡܰܬܝ ܥܠܗ̇ܕܐ ܗܶܪܘܕܣ ܠܰܛܠܝ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܒܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܘܰܠܬܰܚܬ ܩܰܛܶܠ ܐܝܟ ܙܰܒܢܐ ܕܥܰܩܶܒ ܡ̣ܢ ܡܓܽܘܫ̈ܐ ܘܠܘ ܠܥܽܘ̈ܠܐ ܝܠܺܝ̈ܕܰܝ ܚܰܕܬܐܝ̣ܬ܀

2- ܚܙܰܝܢ ܓܝܪ ܟܰܘܟܒܗ ܒܡܰܕܢܚܐ ܗ̄ ܐܢܫ̈ܝܢ ܐܡܪܝܢ: ܕܡܰܠܐܟܐ ܗܘܐ ܕܡܶܬܚܙܐ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܟܰܘܟܒܐ. ܘܐܝܟ ܐܚܪ̈ܢܐ: ܛܠܺܝܬܐ ܕܰܛܥܺܝܢܐ ܒܟܶܢܦܗ̇ ܛܰܠܝܐ ܘܰܒܪܺܝܫܗ ܬܳܓܳܐ: ܚܙܰܘ ܒܟܰܘܟܒܐ܀ ܘܐܝܟ ܐܚܪ̈ܢܐ: ܟܬܺܝ̈ܒܬܐ ܕܰܡܫܰܘܕ̈ܥܳܢ ܕܶܢܚܗ ܚܙܰܘ ܒܗ܀ ܘܐܝܟ ܐܚܪ̈ܢܐ: ܒܶܠܥܡ ܐܰܒܘܗܘܢ ܐܘ ܙܰܪܕܘܫܬ ܢܒܝܗܘܢ ܩܰܕܡ ܫܰܘܕܰܥ ܐܢܘܢ܀

5- ܗܳܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝ̣ܒ ܒܰܢܒܝܐ ܗ̄ ܡܺܝܟܐ܀

6- ܠܐ ܗܘܰܝܬܝ ܒܨܺܝܪܐ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ ܒܡܰܠܟ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܡܕܰܒܪ̈ܢܐ ܕܝ̣ܗܘܕܐ܀

11- ܕܰܗܒܐ ܘܡܽܘܪܐ ܘܰܠܒܽܘܢܬܐ ܗ̄ ܕܰܗܒܐ ܐܝܟ ܕܰܠܡܰܠܟܐ ܘܡܽܘܪܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܠܰܡܡܬ ܥܰܠ ܐܰܦܘ̈ܗܝ ܕܥܳܠܡܐ. ܘܰܠܒܽܘܢܬܐ ܐܝܟ ܕܠܐܰܠܗܐ܀

15- ܕܢܶܬܡܰܠܐ ܡܶܕܡ ܕܶܐܬܐܡܰܪ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܒܰܢܒܺܝܐ: ܕܐܡ̇ܪ: ܕܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܩܪܺܝܬ ܠܒܶܪܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܢܒܺܝܐ ܕܠܐ ܝ̣ܕܝܥ܀ ܘܩܰܕܝ̣ܫܐ ܣܶܐܘܝܪܐ ܐܡ̇ܪ: ܕܗ̣ܝ ܗܝ̣ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܗܽܘܫܥ ܥܠ ܝ̣ܣܪܐܝܠ: ܘܐܪܙܢܐܝܬ ܥܠ ܡܫܺܝܚܐ ܡܶܬܥܰܠܝܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܛܠܐܶ ܗܘܐ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܪܚܶܡܬܗ: ܘܡ̣ܢ ܡܶܨܪܝܢ ܩܪܺܝܬܗ ܒܶܪܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܪܺܝܬ ܠܰܒܢܝ̈ܐ ܕܝ̣ܠܗ ܐܡ̇ܪ܀

18- ܪܚܶܝܠ ܒܳܟܝܐ ܥܠ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܗ̄ ܪܚܝܠ ܐܡܗ ܕܒܶܢܝܡܝܢ ܒܪ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܥܠ ܟܠܗܶܝܢ ܐܶܡܗ̈ܬܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܕܗܝܕܶܝܟ ܢܣܶܒ ܠܗ̇ ܠܡܶܠܬܐ܀

ܘܠܐ ܨܒܝܐ ܠܡܶܬܒܰܝܐܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܗ̄ ܠܐ ܬܘܒ ܡܨܶܝܢ ܠܡܶܚܐ܀

19- ܟܕ ܡܺܝܬ ܕܝܢ ܗܶܪܘܕܣ ܗ̄ ܝܘܣܝܦܘܣ ܟܬܰܒ ܡܶܛܠܬܗ: ܕܰܫܢܐ ܘܰܩܛܠ ܠܐܰܢܬܬܗ ܘܠܰܒܢ̈ܘܗܝ ܘܶܐܬܡܣܺܝ ܚܰܢܗ ܘܡܺܝܬ܀

22- ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܰܥ ܕܰܐܪܟܶܠܐܰܘܣ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܡܠܰܟ ܒܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ ܒܺܝܗܘܕܐ܀ ܐܝܟ ܕܢܶܬܡܰܠܐ ܡܶܕܡ ܕܶܐܬܐܡܪ ܒܰܢܒܺܝܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܢܒܺܝ̈ܐ ܣܰܓܺܝܳܢܳܐܝܬ܀

ܕܢܨܪܝܐ ܢܶܬܩܪܶܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܢܒܺܝܐ ܕܠܐ ܝ̣ܕܝܥ. ܡ̣ܢ ܡܰܫܠܡܢܘܬܐ ܘܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܩܰܕܝܫܐ ܝܰܕܥܗ ܡܰܬܝ܀ ܘܡܪܝ ܐܰܦܪܝܡ ܐܡ̇ܪ: ܕܓܽܘܙܥܐ ܐܰܘܟܝܬ ܢܽܘܪܒܐ ܢܘܨܘܪ ܡܶܬܩܪܐ ܥܶܒܪܐܝܬ. ܒܰܕܓܘܢ ܗ̣ܝ ܗ̇ܕܐ ܢܒܺܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܢܶܦܘܩ ܓܽܘܙܥܐ ܡ̣ܢ ܥܶܩܪܗ ܕܐܺܝܫܝ ܐܝܬܝܗ̇. ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܪܟܐ ܕܢܨܪܝܐ ܢܶܬܩܪܐ ܚܰܝܠܐ ܕܗ̇ܝ ܕܓܽܘܙܥܐ ܢܶܬܩܪܐ ܩܰܢܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

1- ܒܗܽܘܢ ܕܝܢ ܒܝܰܘܡ̈ܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܐܶܬܐ ܝܽܘܚܰܢܢ ܡܰܥܡܕܢܐ ܗ̄ ܠܘ ܒܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܰܗܦܰܟ ܝܶܫܘܥ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܝܢ ܐܡ̇ܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܒܰܪ ܚܰܡܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܗܘܐ ܗܝܕܶܝܟ: ܒܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܓܝܪ ܢܚܶܬ ܠܗ̇. ܘܰܬܠܬ ܒܗ̇ ܟܰܬܪ܀ ܘܠܐ ܠܟܠܶܗ ܡܶܬܚܐ ܕܥܶܣܪܝܢ ܘܚܰܡܫ ܕܰܥܡܪ ܒܢܨܪܬ ܒܳܬܪ ܕܶܐܬܐ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܝܢ ܩܳܪܐ ܝܰܘܡ̈ܬܐ: ܡܛܠ ܕܒܪ ܬܠܳܬܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܥܡܰܕ ܡ̣ܢ ܝܘܚܰܢܢ ܡܰܥܡܕܢܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܰܕܒܪܐ ܕܙܝܦܝ̈ܐ: ܕܗ̣ܢܘܢ ܥܰܪ̈ܒܝܐ ܟܰܪ ܕܰܐܥܪܩܬܗ ܐܡܗ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡ ܚܰܪܒܗ ܕܗܶܪܘܕܣ܀ ܘܡܰܟܪܙ ܗܘܳܐ ܒܚܽܘܪܒܐ ܕܝ̣ܗܘܕ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܡܰܕܒܪܐ ܕܝ̣ܗܘܕ܀

2- ܬܘܒܘ ܩܶܪܒܰܬ݀ ܠܗ̇ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܝܐ ܗ̄ ܣܒܰܪܬܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܕܠܰܫܡܰܝܐ ܡܥܰܠܝܐ. ܘܰܠܗܕܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܡܰܠܟܘܬ ܫܡܰܝܐ: ܗ̣ܘ ܝܘܚܰܢܢ ܩܰܕܡܝܬ ܐܰܕܢܚܗ̇܀

3- ܛܰܝܶܒܘ ܐܘܪܚܶܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܢܰܦܫ̈ܬܟܘܢ܀ ܘܰܐܫܘܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܪ̈ܺܝܨܐ ܥܒܶܕܘ ܠܰܫܒܺܝ̈ܠܰܘܗܝ܀

4- ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܝܽܘܚܰܢܢ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܒܽܘܫܗ ܡ̣ܢ ܣܰܥܪܐ ܕܓܰܡ̈ܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܰܡܠܐ ܚܕܳܢܐܝܬ ܗ̄ ܒܐܠܝܐ ܢܒܺܝܐ ܕܓܒܪ ܣܥܪ ܗܘܐ ܡܶܬܕܰܡܐ. ܡܛܠ ܕܰܒܚܰܝܠܐ ܘܪܘܚܐ ܕܝ̣ܠܗ ܕܶܐܠܝܐ ܐܴܙܶܠ܀ ܘܶܐܣܪ ܚܨ̈ܐ ܒܰܪܒܨ ܐܳܠܰܦ܀ ܢܶܣܛܘܪ: ܒܰܦܬܚ ܐܳܠܰܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܙܘܢܝ ܕܡܫܟܐ܀ ܥܠ ܚܰܨ̈ܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܟܣܳܣܬܗ ܗ̄ ܒܕܽܘܡܝܐ ܕܩܰܡܪܐ ܕܶܐܠܝܐ܀

ܘܡܶܐܟܘܠܬܶܗ ܩܰܡܨ̈ܐ ܘܕܶܒܫܐ ܕܒܰܪܐ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܕܰܒܪܐ ܒܰܫܠܝ ܒܶܝܬ: ܐܢܫ̈ܝܢ ܐܡܪܝܢ: ܕܰܠܥܶܩܪ̈ܐ ܘܩܽܘܚ̈ܐ ܚ̈ܠܝܐ ܩܪܐ ܩܰܡܨ̈ܐ. ܒܕܝܐܛܣܪܘܢ: ܚܰܠܒܐ ܘܕܶܒܫܐ ܟܬܺܝܒ܀

7- ܟܕ ܚܙܳܐ ܕܝܢ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܺܝܫܐ ܗ̄ ܢܙܺܝܪ̈ܶܐ ܕܨܝܡܝܢ ܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܬܐ ܘܰܡܥܣܪܺܝܢ ܡܶܐܟ̈ܠܬܗܘܢ ܘܰܡܕܰܟܶܝܢ ܩܶܣ̈ܛܶܐ ܘܒܚܘ̈ܛܶܐ ܕܬܠܶܝܢ ܥܠ ܨܰܘܪ̈ܝܗܘܢ ܡܶܬܦܰܪܫܝܢ ܡ̣ܢ ܙܰܕܽܘܩܝ̈ܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܟܳܗܢܐ ܕܰܫܡܶܗ ܨܕܘܩ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܘܟܳܦܪܝܢ ܒܡܰܠܐܟ̈ܐ ܘܒܰܩܝܡܬܐ ܘܫܡܪ̈ܝܶܐ ܐܢܘܢ܀ ܝܰܠܕܐ ܕܐܟ̈ܕܢܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝ̈ܰܠܕܐ ܣܰܓܝܢܐܝܬ ܗ̄ ܒܗ̇ܝ ܕܰܢܟܺܝܠܐܝܬ ܩܪܶܒܘ ܠܘܬܗ ܩܰܦܰܚ ܐܢܘܢ ܘܡܛܠ ܕܠܰܢܒܺܝ̈ܐ ܐܰܒܗ̈ܐ ܩܛܠܘ ܠܐܘܪܫܠܡ ܐܡܗܘܢ ܒܰܚܛܺܝܬܗܘܢ ܐܱܚܪܶܒܘ. ܒܝܰܠܕ̈ܐ ܕܐܟܕܢ̈ܐ ܕܰܡܺܝ ܐܢܘܢ: ܡܶܬܐܰܡܪܐ: ܕܢܶܩܒܬܐ ܕܐܟܕܢܐ ܟܕ ܡ̣ܢ ܦܽܘܡܐ ܡܩܰܒܠܐ ܙܰܪܥܐ ܦܣܩܐ ܠܰܟܝܢܗ ܕܕܶܟܪܐ ܘܡܐܶܬ. ܘܟܕ ܝܠܕܐ ܡܛܠ ܕܠܰܝܬ ܠܥܽܘܒܗ̇ ܡܰܦܩܢܐ ܨܪܝܢ ܒܢ̈ܝܗ̇ ܟܰܪܣܗ̇ ܘܢܳܦܩܝܢ ܘܡܳܝܬܳܐ ܐܦ ܗ̣ܝ. ܘܗ̇ܟܢܐ ܝ̈ܰܠܕܝ ܐܟ̈ܕܢܐ ܠܐܰܒܘܗܘܢ ܘܠܐܶܡܗܘܢ ܩܳܛܠܝܢ ܒܡܰܘܠܕܗܘܢ܀ ܡ̇ܢܘ ܚܰܘܺܝܟܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܰܘܺܝ ܠܟܘܢ ܠܡܶܥܪܰܩ ܡ̣ܢ ܪܽܘܓܙܐ ܕܐܳܬܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܥܬܺܝܕ ܗ̄ ܠܡܶܗܘܐ ܒܝܕ ܐܣܦܝܣܝܐܢܘܣ܀

9- ܘܠܐ ܬܰܣܒܪܘܢ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ܀ ܢܶܣܛܘܪ: ܒܰܪܒܨܐ܀ ܕܰܐܒܐ ܐܝ̣ܬ ܠܢ ܐܰܒܪܗܡ ܗ̄ ܐܢ ܕܽܘܒܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܠܐ ܬܶܩܢܘܢ: ܐܚܝܳܢܘܬ ܓܶܢܣܐ ܠܐ ܡܰܘܬܪܐ ܠܟܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܢܒܺܝܐ: ܗܳܐ ܐܝܟ ܟܽܘܫܝ̈ܐ ܐܢܬܘܢ ܠܝ̣ ܒܢ̈ܝ ܝ̣ܣܪܐܝܠ܀

ܕܡܶܫܟܚ ܐܰܠܗܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܠܝܢ ܟܺܐܦ̈ܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܥܰܩܪ̈ܶܐ܀ ܠܰܡܩܳܡܘ ܒܢܰܝ̈ܐ ܠܐܰܒܪܗܡ ܗ̄ ܕܕܡܶܝܢ ܥܒ̈ܕܰܝܗܘܢ ܠܰܥ̈ܒܕܘܗܝ܀

10- ܗܳܐ ܕܝܢ ܢܳܪܓܳܐ ܒܪܽܘܟܟ ܓܳܡܰܠ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈: ܒܩܽܘܫܝ ܓܳܡܰܠ ܗ̄ ܡܣܡ ܒܪܺܝܫܐ܀

11- ܐܢ̇ܐ ܡܰܥܡܶܕ ܐܢ݂ܐ ܠܟܘܢ ܒܡܰܝ̈ܐ ܠܰܬܝܒܘܬܐ ܗ̄ ܡܥܰܬܶܕ ܐܢ݂ܐ ܠܟܘܢ ܕܰܬܩܒܠܘܢ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܪܘܚ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܒܳܬܪ ܐܳܬܶܐ܀ ܗ̣ܘ ܡܰܥܡܶܕ ܠܟܘܢ ܒܪܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܘܰܒܢܽܘܪܐ ܗ̄ ܒܡܶܠܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܶܪܰܡܝܐ ܢܒܺܝܐ: ܗܘܳܬ ܠܡ ܡܶܠܬܗ ܕܰܐܠܗܐ ܒܠܶܒܝ ܐܝܟ ܢܽܘܪܐ ܕܝܳܩܕܐ܀

12- ܗܰܘ ܕܪܰܦܫܐ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ܀ ܘܰܡܕܰܟܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܢܕܟܐ ܐܶܕܪ̈ܰܘܗܝ ܗ̄ ܠܢܰܦܫ̈ܬܐ ܕܰܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܕܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܠܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܕܪܶܗ ܚܕܳܢܳܐܝܬ ܗ̄ ܠܥܳܠܡܐ܀ ܘܚ̈ܶܛܐ ܟܢܶܫ ܒܰܙܩܦ ܟܽܘܦ ܗ̄ ܙܰܕܺܝܩ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܟܰܢܫ ܠܐܰܘܨܪ̈ܰܘܗܝ ܗ̄ ܠܐܰܘܘܢ̈ܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܘܗܝ܀ ܘܬܶܒܢܐ ܡܰܘܩܶܕ ܗ̄ ܠܥܰܘ̈ܠܐ ܒܓܺܗܰܢܐ܀

13- ܗܝܕܶܝܢ ܐܷܬܐ ܝܶܫܘܥ ܡ̣ܢ ܓܠܺܝܠܐ ܗ̄ ܒܢܳܨܪܬ ܕܰܓܠܺܝܠܐ ܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܥܕܰܡܐ ܠܗ̇ܢܐ ܙܰܒܢܐ: ܕܰܗܘܐ ܒܪ ܬܠܬܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ: ܫܰܪܝ ܠܡܰܟܪܙܘ܀

15- ܫܒܽܘܩ ܗ̇ܫܐ ܗ̄ ܠܘ ܗ̇ܫܐ ܐܶܠܐ ܒܳܬܪ ܙܰܒܢܐ ܡܶܬܓܰܠܝܐ ܪܰܒܘܬܝ܀ ܗ̇ܟܢܐ ܓܶܝܪ ܝܳܐܶܐ ܠܢ ܕܰܢܡܰܠܐ ܟܠܗ̇ ܟܺܐܢܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܙܰܕܝܩܘܬܐ ܗ̄ ܒܳܬܪ ܕܶܐܫܰܡܠܐ ܢܡܘܣܐ ܟܝܳܢܝܐ ܘܰܟܬܒܝܐ ܐܶܫܰܪܐ ܒܢܳܡܘܣܐ ܛܰܝܒܘܬܢܝܐ ܕܶܐܘܢܓܠܝܘܢ܀

16- ܘܶܐܬܦܬܰܚܘ ܠܗ ܫܡܰܝ̈ܐ ܒܰܫܠܝ ܦܶܐ ܘܰܚܙܐ ܪܘܚܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܡܰܬܝ ܘܡܰܪܩܘܣ ܘܝܘܚܰܢܢ: ܡܛܠ ܝܘܚܰܢܢ ܡܰܥܡܕܢܐ ܒܰܠܚܘܕ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܰܚܙܐ ܠܪܘܚܐ. ܠܘܩܐ ܕܝܢ: ܕܶܐܬܦܬܰܚܘ ܫܡܰܝ̈ܐ ܘܰܢܚܶܬ ܪܘܚܐ ܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܕܰܥܡܕ ܟܕ ܡܨܰܠܐ ܗܘܐ ܐܡ̣ܪ. ܘܕܰܚܙܐ ܐܘ ܕܰܚܙܰܘ ܠܐ ܐܰܕܟܰܪ. ܘܩܰܕܝܫܐ ܐܺܝܘܢܢܝܣ ܐܡ̇ܪ: ܕܟܠܗ ܟܶܢܫܐ ܚܙܰܘ ܠܪܘܚܐ ܒܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡ̣ܢ ܩܳܠܐ ܕܰܫܡܥܘ: ܠܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܢܶܕܥܘܢ ܡ̇ܢܘ ܗܰܘ ܕܡܶܣܬܗܶܕ ܐܰܓܢܰܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܪܘܚܐ ܘܚܰܘܝܰܬܗ ܠܗܘܢ܀ ܕܢܳܚܬܐ ܐܝܟ ܝܰܘܢܐ ܘܶܐܬܬ݀ ܥܠܰܘܗܝ ܗ̄ ܝܰܘܢܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܟܠܗܶܝܢ ܦܪ̈ܚܬܐ ܢܺܝܚܐ ܘܰܡܫܰܝܢܐ. ܘܰܟܡܐ ܐܢ ܡܶܬܢܣܒܝܢ ܦܰܪ̈ܽܘܓܝܗ̇: ܐܦܶܢ ܡܰܨܝܐ ܕܬܥܪܘܩܝ: ܡ̣ܢ ܕܘܝܪܐ ܕܥܡ ܒܢܰܝܢܫ̈ܐ: ܠܐ ܥܪܩܐ܀ ܘܡܩܕܘܢܝ̈ܢܘ ܐܡܪܝܢ: ܕܰܐܟܡܐ ܕܰܡܝܰܬܪ ܒܰܪܢܫܐ ܡ̣ܢ ܝܰܘܢܐ: ܗ̇ܟܰܢܐ ܘܰܒܪܐ ܪܰܒ ܘܰܡܝܰܬܪ ܡ̣ܢ ܪܘܚܐ. ܘܠܗܘܢ ܟܕ ܡܰܟܶܣ ܩܰܕܝܫܐ ܓܪܺܝܓܪܘܝܣ ܐܡ̇ܪ: ܙܰܒܢܐ ܗܘ ܠܟ ܡܕܶܝܢ ܕܰܠܡܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܬܫܽܘܛ. ܟܶܐܡܰܬ ܕܰܒܦܪܶܕܬܐ ܕܚܰܪܕܠܐ ܡܶܬܕܰܡܝܐ ܘܰܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܪܰܒܘܬܗ ܕܝܶܫܘܥ ܬܪܰܡܪܶܡ ܠܗ̇ܘ ܣܰܩܘܒܠܳܝܐ ܟܶܐܡܰܬ ܠܣܳܛܢܐ ܒܗ̇ܝ ܕܪܘܚܢܐ ܗܽܘ: ܕܰܡܝܰܬܪ ܡ̣ܢ ܡܪܢ ܕܰܗܘܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܬܰܘܕܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

1- ܗ̇ܝܕܶܝܢ ܝܶܫܘܥ ܐܶܬܕܒܰܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܣܬܰܠܰܩ܀ ܡ̣ܢ ܪܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܠܡܰܕܒܪܐ ܗ̄ ܠܘ ܡܶܚܕܐ ܕܰܥܡܰܕ ܢܦܰܩ ܠܡܰܕܒܪܐ ܒܗ̇ܝ ܕܒܳܬܪ ܬܠܳܬܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܕܰܥܡܕ: ܬܶܕܡܘܪܬܐ ܕܫܽܘܚܠܦ ܡܰܝ̈ܐ ܠܚܰܡܪܐ ܣܥܰܪ ܒܩܛܢܶܐ ܐܝܟ ܕܰܐܟܬܶܒ ܝܽܘܚܢܢ. ܒܰܕܓܘܢ ܗ̇ܝ ܕܗ̇ܝܕܶܝܢ: ܠܗ̇ܝ ܕܒܳܬܪ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܫܘܒܚܶܗ ܥܠ ܝܽܘܪܕܢܢ ܒܪܘܚܐ ܕܢܶܚܬܰܬ݀ ܥܠܰܘܗܝ ܘܰܒܩܠܐ ܕܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܗܘܐ: ܫܰܪܝ ܠܡܶܚܣܰܡ ܒܗ ܣܳܛܢܐ ܘܠܰܡܢܰܣܝܘܬܗ܀ ܕܢܶܬܢܣܐ ܡ̣ܢ ܐܟܠܩܰܪܨܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܡܪܰܡܝܢܐ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܗ̄ ܩܰܪ̈ܨܶܐ ܒܶܣܪ̈ܬܐ ܐܢܘܢ. ܘܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܐ ܠܗ̇ܝ ܕܢܶܬܢܶܐ ܐ̱ܢܫ ܣܰܟܠܘ̈ܬܐ ܕܰܐܚܪܺܝܢ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܘܡܪܰܡܝܢܐ: ܗ̇ܘ ܕܪܳܡܶܐ ܚܶܪܝܢܐ ܗܽܘ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̇ܪܟܐ ܣܥܰܪ ܗ̇ܘ ܒܺܝܫܐ ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܠܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ: ܕܰܒܥܝ ܠܡ ܡܶܢܗ ܕܢܶܥܒܶܕ ܗ̇ܠܝܢ ܟܺܐܦ̈ܐ ܠܰܚܡܐ. ܘܐܢ ܫܳܡܰܥ ܠܟ: ܒܪܶܗ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ. ܘܶܐܠܐ: ܐܨܛܰܕܝ ܒܳܟ܀

2- ܐܚܪܝܬ ܕܝܢ ܟܦܶܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐܰܚܪܝܬܐ ܟܦܶܢ ܗ̄ ܠܫܽܘܪܪ ܐܢܫܘܬܗ. ܥܠ ܡܽܘܫܐ ܕܝܢ ܘܐܶܠܝܳܐ ܟܕ ܨܳܡܘ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ: ܠܐ ܐܰܡܺܝܪܐ ܕܰܟܦܶܢܘ. ܒܰܕܠܐ ܐܢܳܫ ܐܶܬܦܰܫܟ ܥܠܰܝܗܘܢ: ܕܠܘ ܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܐܢܘܢ. ܠܐ ܕܝܢ ܐܶܙܕܰܗܝ ܐܝܟ ܡܽܘܫܐ: ܕܠܐ ܢܙܘܥ ܗܘܐ ܣܳܛܢܐ: ܕܠܐ ܢܶܬܟܰܬܫ ܘܢܶܕܰܥ ܚܰܝܒܘܬܗ܀

4- ܟܬܺܝܒ: ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܠܰܚܡܐ ܒܰܠܚܘܕ ܚܳܝܶܐ ܒܰܪܢܫܐ: ܐܠܐ ܒܟܠ ܡܶܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܠܬܐ܀ ܕܢܳܦܩܐ ܡ̣ܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܝܕ ܦܽܘܡܗ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܒܣܶܦܪܐ ܕܟܗܢ̈ܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܣܶܦܪܐ ܕܰܬܠܬܐ ܕܐܘܪܝܬܐ ܟܬܺܝܒ: ܛܰܪܘ ܦܽܘܩ̈ܕܢܝ ܘܚܝܰܘ. ܒܰܪܢܫܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܢܘܢ ܢܺܚܶܐ. ܘܒܬܶܢܝܢ ܢܳܡܘܣܐ ܐܡܝ̣ܪ: ܘܐܰܘܟܠܟ ܡܰܢܢܳܐ ܕܠܐ ܝܺܕܰܥܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܐ ܝܰܕܥܘܗܝ ܐܰܒܗ̈ܝܟ: ܕܰܢܚܰܘܶܝܟ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܒܠܰܚܡܐ ܒܰܠܚܘܕ ܚܳܝܐ ܒܰܪܢܫܐ ܐܠܐ ܒܟܠ ܡܶܕܡ ܕܡܰܦܩ ܦܽܘܡܗ ܕܡܳܪܝܐ ܚܳܝܶܐ ܒܰܪܢܫܐ܀

5- ܗ̇ܝܕܶܝܢ ܕܰܒܪܗ ܐܟܠܩܰܪܨܐ ܠܰܡܕܺܝܢܰܬ ܩܽܘܕܫܐ ܗ̄ ܠܐܘܪܫܠܶܡ. ܠܘ ܒܰܩܛܺܝܪܐ ܐܠܐ ܒܨܶܒܝܢܶܗ ܟܠ ܟܰܪ ܕܣܳܒܪ ܗܘܐ ܒܺܝܫܐ ܕܙܳܟܐ ܠܗ: ܡܶܬܛܰܝܒ ܗܘܐ ܘܡܰܒܗܶܬ ܠܗ. ܘܟܕ ܒܕܰܪܐ ܩܰܕܡܝܐ: ܕܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ ܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܚܰܝܠܗ: ܒܕܰܪܐ ܬܪܰܝܢܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܫܘܒܚܐ ܫܰܪܝ. ܠܐ ܕܝܢ ܥܒܰܕ ܡ̣ܢ ܟܺܐܦ̈ܐ ܠܰܚܡܐ: ܐܦ ܠܐ ܫܕܐ ܢܰܦܫܶܗ ܡ̣ܢ ܟܶܢܦܐ ܕܗܰܝܟܠܐ: ܕܠܐ ܢܶܥܒܕ ܡܶܕܡ ܒܫܽܘܒܗܪܐ ܘܢܶܙܕܟܶܐ ܡܶܢܗ ܕܰܡܢܰܣܝܢܐ܀

6- ܟܬܺܝܒ ܓܝܪ ܕܰܠܡܰܠܐܟ̈ܘܗܝ ܢܦܰܩܶܕ ܥܠܰܝܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܛܠܬܟ ܗ̄ ܒܡܰܙܡܘܪܐ ܕܬܶܫܥܺܝܢ ܕܕܰܘܺܝܕ܀

7- ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܝܶܫܘܥ: ܬܘܒ ܟܬܺܝܒ: ܕܠܐ ܬܢܰܣܐ ܠܡܳܪܝܐ ܐܰܠܗܟ ܗ̄ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܢܰܣܝܘܗܝ ܒܡܰܕܒܪܐ ܘܠܐܪܥ ܡܽܘܠܟܢܐ ܠܐ ܐܶܫܬܘܝܘ ܠܡܶܥܰܠ܀

8- ܬܘܒ ܕܰܒܪܗ ܐܟܠܩܰܪܨܐ ܠܛܽܘܪܐ ܕܛܳܒ ܪܳܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܣܰܓܝ ܪܳܡ ܗ̄ ܒܕܰܪܐ ܗ̇ܢܐ ܬܠܺܝܬܝܐ ܒܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܐ ܢܰܣܝܗ܀ ܘܚܰܘܝܶܗ ܟܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܘܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܘܫܽܘܒܚܗܶܝܢ ܗ̄ ܒܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ ܘܠܘ ܒܰܫܪܳܪܐ. ܒܰܕܠܝܬ ܬܰܡܢ ܛܽܘܪܐ ܕܗ̇ܠܝܢ ܟܠܗܶܝܢ ܡܶܢܗ ܢܶܬܚܙ̈ܝܢ܀

10- ܗ̇ܝܕܶܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܝܶܫܘܥ: ܙܶܠ ܠܟ ܣܳܛܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܙܶܠ ܠܟ ܠܒܶܣܬܰܪܝ ܣܳܛܢܐ ܗ̄ ܟܕ ܐܶܫܬܰܡܠܝܘ ܕܰܪ̈ܰܘܗܝ: ܓܥܰܪ ܒܗ ܘܣܰܚܦܶܗ܀ ܟܬܺܝܒ ܓܶܝܪ ܕܰܠܡܪܝܐ ܐܰܠܗܟ ܬܶܣܓܘܕ ܗ̄ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܥܶܣܪܐ ܦܽܘܩܕܢ̈ܐ܀

11- ܘܗܐ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܩܪܶܒܘ ܘܰܡܫܰܡܫܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܗ̄ ܟܕ ܦܪܰܩ ܡܶܢܗ ܒܺܝܫܐ ܫܰܒܚܘܗܝ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܙܳܟܘܬܗ. ܘܐܝܟ ܙܢܳܐ ܕܰܩܪܒܗ ܕܣܳܛܢܐ ܥܡ ܐܳܕܡ: ܐܶܬܓܠܝ ܒܪܘܚܐ ܠܡܽܘܫܐ ܘܐܟܬܒ ܥܠܰܘܗܝ ܗ̇ܟܢܐ ܐܦ ܐܰܓܘܢܶܗ ܕܡܪܢ ܐܶܬܓܠܝ ܠܰܫܠܺܝܚ̈ܐ ܒܥܶܠܝܬܐ ܐܘ ܗܽܘ ܡܪܢ ܓܠܳܐ ܠܗܘܢ. ܘܠܘܩܐ ܠܕܰܪܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܫܘܒܚܐ: ܬܠܺܝܬܝܐ ܛܰܟܣܶܗ ܘܚܰܬܺܝܬ. ܒܗ̇ܝ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܕܰܪ̈ܶܐ ܕܠܰܚܡܐ ܟܺܝܬ ܘܰܕܚܽܘܘܳܝ ܡܰܠܟ̈ܘܬܐ ܒܡܰܕܒܪܐ ܗܘܰܘ ܘܗ̇ܘ ܕܟܶܢܦܐ ܕܗܰܝܟܠܐ ܒܰܡܕܺܝܢܬܐ܀

12- ܟܕ ܫܡܰܥ ܕܝܢ ܝܶܫܘܥ ܕܝܘܚܰܢܢ ܐܶܫܬܠܡ ܒܰܪܒܨ ܠܳܡܰܕ ܗ̄ ܠܒܶܝܬ ܐܰܣܝܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܝܪܘܕܝܣ܀ ܫܰܢܝ ܠܗ ܠܰܓܠܺܝܠܐ ܗ̄ ܡܰܠܦ ܠܢ ܕܠܐ ܢܩܽܘܡ ܠܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܐ܀

13- ܘܫܰܒܩܗ̇ ܠܢܨܪܰܬ ܗ̄ ܡܛܠ ܠܐ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܒܗ̇܀ ܐܝܟ ܗ̇ܝ: ܕܰܠܡܐ ܡ̣ܢ ܢܨܪܰܬ ܡܨܶܐ ܡܶܕܡ ܛܳܒܐ ܠܡܶܗܘܐ܀

16- ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܳܬܒܝܢ ܒܰܐܬܪܐ ܘܰܒ̈ܛܶܠܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܒܛܶܠܢܝܬܐ ܕܡܰܘܬܐ ܗ̄ ܒܛܽܘܥܝܰܝ ܕܰܚܛܺܝܬܐ܀

17- ܡ̣ܢ ܗܝܕܶܝܢ ܫܰܪܝ ܝܶܫܘܥ ܠܡܰܟܪܙܘ ܗ̄ ܡܶܢ ܕܰܢܦܰܠ ܝܘܚܰܢܢ ܒܝܬ ܐܰܣܝ̣ܪ̈ܐ. ܘܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܠܐ ܐܰܟܪܶܙ: ܕܠܐ ܢܶܣܬܕܩ ܗܘܳܐ ܥܰܡܐ܆ ܡܶܢܗ ܠܗ܆ ܘܡ̣ܢܗ ܠܝܘܚܰܢܢ܀ ܬܘܒܘ ܩܶܪܒܰܬ݀ ܠܗ̇ ܓܝܪ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܒܒܪܬ ܩܳܠܐ ܕܰܦܠܺܝܚܐ ܗܘܬ ܡ̣ܢ ܝܽܘܚܰܢܢ: ܫܰܪܝ. ܒܶܠܥܕ ܫܰܪܒܐ ܕܢܪܓܳܐ ܘܬܶܒܢܐ ܘܢܽܘܪܐ. ܐܠܐ ܒܰܣܺܝܡܐܝܬ܀

18- ܚܙܐ ܬܪܶܝܢ ܐܰܚܝ̈ܢ: ܫܶܡܥܘܢ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܟܺܐܦܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗ̇ܘ ܦܶܛܪܘܣ ܘܰܐܢܕܰܪܐܘܣ ܐܰܚܘܗܝ ܗ̄ ܩܕܡ ܗܟܢ ܟܶܐܡܰܬ ܒܳܬܪ ܕܰܥܡܰܕ ܩܪܐ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܘܰܗܘܰܘ ܠܘܬܗ ܝܰܘܡܐ ܚܰܕ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܝܽܘܚܰܢܢ. ܘܗ̇ܫܐ ܬܘܒ ܒܳܬܪ ܕܶܐܬܚܒܶܫ ܡܰܥܡܕܢܐ ܩܪܳܐ ܐܢܘܢ ܘܰܗܘܰܘ ܠܘܬܗ ܐܰܡܝܢܐܝܬ. ܘܠܘܩܐ ܬܘܒ ܩܪܳܝܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܐܡ̇ܪ: ܟܕ ܣܠܶܩ ܘܺܝܬܶܒ ܒܰܣܦܺܝܢ̱ܬܐ ܕܒܶܝܬ ܫܶܡܥܘܢ: ܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܨܰܝ̈ܕܶܐ ܗ̄ ܒܥܰܬܺܝܩܬܐ ܪ̈ܥܰܘܬܐ ܐܶܬܓܒܝܘ ܘܶܐܬܩܪܺܝܘ ܐܝܟ ܝܰܥܩܘܒ ܘܡܽܘܫܐ ܘܕܰܘܺܝܕ. ܒܗ̇ܝ ܕܰܠܥܠܡܐ ܕܺܝܠܢܝܐ ܘܒܰܝܬܝܐ ܡܕܰܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܒܰܚܕܰܬܐ ܕܝܢ ܨܰܝ̈ܕܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܬܰܚܡܐܝ̣ܬ ܠܟܠ ܕܡܶܬܛܰܝܒ ܗܘܳܐ ܡ̣ܢ ܥܰܡܐ ܘܥܰܡܡ̈ܐ ܐܶܬܦܩܕܘ ܕܰܢܬܰܠܡܕܘܢ܀

21- ܘܟܕ ܥܒܰܪ ܡ̣ܢ ܬܰܡܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܰܠܺܝܠ܀ ܚܙܳܐ ܐܚܪ̈ܳܢܐ ܐܰܚ̈ܐ ܬܪܶܝܢ: ܝܰܥܩܘܒ ܒܰܪ ܙܰܒܕܰܝ ܘܝܘܚܰܢܢ ܐܰܚܘܗܝ ܗ̄ ܗ̇ܘ ܕܰܗܘܐ ܐܶܘܢܓܠܝܣܛܳܐ܀ ܘܰܠܗܘܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܒܗ̇ܕܐ ܩܪܳܝܬܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܩܪܐ܀ ܕܡܰܬܩܢܺܝܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܡܨܺܝ̈ܕܬܗܘܢ ܗ̄ ܡܩܰܛܪܝܢ ܠܗܶܝܢ ܘܰܡܚܰܕܬܝܢ ܥܰܬܺܝܩܘܬܗܶܝܢ: ܒܗ̇ܝ ܕܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܡ̣ܢ ܬܽܘܩܢܐ. ܠܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܫܽܘܪܝܐ ܡܶܬܬܰܩܢ ܡܫܰܘܕܥܐ܀

24- ܘܐܶܫܬܡܰܥ ܛܶܒܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܙܰܠ ܫܶܡܥܗ܀ ܒܟܠܗ̇ ܣܽܘܪܝܐ ܘܩܰܪܒܘ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܺܝܫ ܒܺܝܫ ܥܒܺܝܕܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܒܺܝܫܐܝܬ ܐܝ̣ܬ ܠܗܘܢ ܒܟܽܘܪ̈ܗܢܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܦܰܬܟ̈ܐ܀ ܘܕܰܝ̈ܘܢܐ ܘܰܕܒܪܐܶܓܪ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܕܡܶܬܕܰܝܘܢܺܝܢ ܠܰܕܡܶܣܬܗܪܢܝܢ ܗ̄ ܗ̇ܠܝܢ ܓܝܪ ܒܡܰܠܝܘܬܗ ܕܣܰܗܪܐ ܢܦܠܝܢ ܘܐܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܐܐ ܒܐܓܪ̈ܐ ܡܕܰܝܪܺܝܢ ܘܒܣܰܗܪܐ ܡܰܨܕܝܢ ܠܡܶܚܙܐ: ܐܢ ܩܰܪܺܝܒ ܙܒܰܢ ܡܰܦܽܘܠܬܗܘܢ ܐܘ ܪܰܚܺܝܩ ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܒܢ̈ܰܝ ܐܷܓܪ̈ܐ ܘܡܶܣܬܗܪ̈ܢܐ ܐܶܬܩܪܺܝܘ܀

25- ܡ̣ܢ ܓܠܺܝܠܐ ܘܡ̣ܢ ܥܣܪܰܬ ܡܕܺܝ̈ܢܬܐ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܥܣܰܪ ܡܕܺܝ̈ܢܬܐ ܕܒܦܠܣܛܝܢܝ ܗ̇ܢܝܢ ܕܩܰܪ̈ܺܝܒܢ ܗܘ̈ܝ ܠܰܓܠܺܝܠܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

1- ܟܕ ܚܙܐ ܕܝܢ ܝܶܫܘܥ ܠܟܶܢܫ̈ܐ: ܣܠܶܩ ܠܛܽܘܪܐ ܗ̄ ܕܢܫܠܶܡ ܥܶܣܪܐ ܛܽܘܒ̈ܐ ܒܡܶܢܝܢ ܥܶܣܪܐ ܦܽܘܩܕܢ̈ܐ ܕܰܒܣܺܝܢܰܝ ܐܶܬܝܗܶܒܘ. ܘܟܕ ܡܰܬܰܝ ܬܶܫܥܐ ܛܽܘܒ̈ܐ ܥܗܕ ܘܠܽܘܩܐ ܠܰܥܣܺܝܪܝܐ ܐܰܩܦ܀

3- ܐ: ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܡܶܣܟ̈ܢܐ ܒܪܽܘܚ ܗ̄ ܕܰܡܨܶܝܢ ܠܡܶܩܢܐ ܥܽܘܬܪܐ ܥܳܒܘܪܐ ܘܠܐ ܩܢܶܝܢ܀

4- ܒ: ܠܐܰܒܺܝ̈ܠܐܶ ܗ̄ ܕܐܰܒܺܝܠܺܝܢ ܥܠ ܚܛܗ̈ܝܗܘܢ܀ ܕܗܶܢܘܢ ܢܶܬܒܰܝܐܘܢ ܗ̄ ܒܫܽܘܒܩܢܐ܀

5- ܓ: ܠܡܰܟܺܝܟ̈ܐ ܗ̄ ܗܢܘܢ ܕܟܕ ܡܝܰܬܪܺܝܢ ܒܨܺܝܪ̈ܐ ܕܳܝܢܝܢ ܗܶܢܘܢ ܠܗܘܢ܀ ܕܗܶܢܘܢ ܢܺܐܪܬܘܢ ܠܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܠܚܨܗ ܕܰܪܩܺܝܥܐ ܩܪܐ ܐܰܪܥܐ: ܟܰܪ ܕܡܶܬܥܰܠܝܢ ܙܰܕܺܝܩ̈ܐ ܒܰܩܝܡܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܕܗܰܝܡܢܬ ܕܶܐܚܙܶܐ ܒܛܒ̈ܬܗ ܕܡܳܪܝܐ ܒܰܐܪܥܐ ܕܚܰܝ̈ܐ܀

6- ܕ: ܠܐܰܝܠܝܢ ܕܟܰܦܢܺܝܢ ܘܰܨܗܶܝܢ ܗ̄ ܠܝܽܘܠܦܢܐ ܕܚܰܝ̈ܐ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܰܟܦܶܢ ܠܐ ܗܘܐ ܠܠܰܚܡܐ ܐܠܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܡܶܠܬܗ ܕܰܐܠܗܐ܀ ܠܟܺܐܢܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܙܰܕܺܝܩܘܬܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܟܕ ܠܦܰܓܪܐ ܒܰܠܚܘܕ ܝܳܨܦܺܝܢ ܐܠܐ ܠܢܰܦܫܐ ܕܠܐ ܢܶܛܠܡܘܢ܀

7- ܗ: ܠܰܡܪ̈ܰܚܡܢܐ ܗ̄ ܗܢܘܢ ܕܰܡܡܰܠܝܢ ܣܽܘܢܩܢܐ ܕܰܡܚܺܝ̈ܠܐ ܘܰܣܢܺܝܩ̈ܐ܀

8- ܘ: ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܕܟܶܝܢ ܒܠܶܒܗܘܢ ܗ̄ ܒܢܰܦܫܗܘܢ܀ ܕܗܶܢܘܢ ܢܶܚܙܘܢ ܠܐܰܠܗܐ ܗ̄ ܠܘ ܒܥܰܝܢ̈ܐ ܕܦܰܓܪܐ: ܠܐ ܠܡ ܚܙܳܐ ܠܝ̣ ܒܰܪܢܫܐ ܘܚܳܝܶܐ: ܗܽܘ ܐܠܗܐ ܠܡܽܘܫܐ ܐܡ̣ܪ. ܐܠܐ ܒܥܰܝ̈ܢܐ ܕܢܰܦܫܐ܀

9- ܙ: ܠܥܒ̈ܕܰܝ ܫܠܳܡܐ ܗ̄ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܬܰܪܥܘܬܐ ܒܶܝܬ ܢܰܦܫܐ ܠܦܰܓܪܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܪܘܚܐ ܡܶܕܡ ܕܢܳܟܶܐ ܠܦܰܓܪܐ ܪܳܓܳܐ܀ ܕܰܒܢ̈ܘܗܝ ܕܰܐܠܗܐ ܢܶܬܩܪܘܢ ܗ̄ ܒܛܰܝܒܘܬܐ ܘܠܘ ܒܰܟܝܢܐ܀

10- ܚ: ܕܶܐܬܪܕܶܦܘ ܡܛܠ ܟܺܐܢܘܬܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܫܪܳܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܟ ܣܳܗ̈ܕܐ ܘܡܰܘܕܝܢ̈ܐ܀

11- ܛ: ܛܽܘܒܰܝܟܘܢ ܐܶܡܬܝ ܕܰܡܚܰܣܕܺܝܢ ܠܟܘܢ ܒܪܽܘܟܟ ܕܳܠܰܕ ܐܦܶܢ ܡ̣ܢ ܚܶܣܕܐ ܒܩܽܘܫܝ ܕܳܠܰܕ ܐܰܘܟܝܬ ܡܽܘܝܳܩܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗ̄ ܟܕ ܚܰܪ̈ܫܐ ܘܡܰܛܥܝܢ̈ܐ ܩܳܪܝܢ ܠܟܘܢ܀ ܟܠ ܡܶܠܐ ܒܺܝܫܐ ܗ̄ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܕܒܺܝܫܐ ܗܳܪܟܐ ܠܘ ܫܽܘܡܗܐ ܗܺܝ ܕܶܟܪܢܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܡܶܠܐ ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ ܗܺܝ ܘܕܶܟܪܢܐܝܬ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡܗܐ. ܐܠܐ ܡܶܠܰܬ ܫܡܳܐ ܗܺܝ ܐܝܟ ܐܰܝܬܐ ܠܡܺܐܡܰܪ: ܦܶܬܓܳܡ ܒܺܝܫ ܟܶܐܡܰܬ ܦܶܬܓܳܡܐ ܒܺܝܫܐ ܘܡܶܠܐ ܒܺܝܫܐ ܟܶܐܡܰܬ ܡܶܠܬܐ ܒܺܝܫܬܐ ܕܡܶܬܐܰܡܪ̈ܢ ܥܠܰܝܗܘܢ܀

12- ܝ: ܗܝܕܶܝܢ ܚܕܰܘ ܘܰܪܘܰܙܘ ܕܰܐܓܪܟܘܢ ܣܓܺܝ ܒܰܫܡܰܝܐ ܒܰܫܠܳܝ ܣܶܡܟܰܬ ܗ̄ ܗ̇ܢܐ ܥܣܺܝܪܝܐ ܘܐܦܶܢ ܠܘ ܩܪܺܝܚܐܝܬ ܥܰܗܺܝܕ ܒܗ ܛܽܘܒܐ: ܐܠܐ ܚܰܝܠܐ ܕܛܽܘܒܐ ܩܢܶܐ. ܘܐܢܫ̈ܝܢ: ܒܛܽܘܒܐ ܗ̇ܘ ܕܰܐܘܣܶܦ ܠܘܩܐ ܟܶܐܡܰܬ: ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܰܕܒܟܶܝܢ ܗ̇ܫܐ ܕܬܶܓܚܟܽܘܢ ܡܫܰܡܠܝܢ ܠܡܶܢܝܢܐ ܥܣܺܝܪܝܐ܀

13- ܐܶܢܗܘ ܕܝܢ ܕܡܶܠܚܐ ܬܶܦܟܰܗܝ ܒܡܢܐ ܬܶܬܡܠܰܚܝ ܒܰܫܠܝ ܡܺܝܡ ܗ̄ ܬܶܬܡܰܕܰܟܝ܀ ܠܡܶܕܡ ܠܐ ܐܙܠܐ ܒܰܒܠܨ ܠܳܡܰܕ ܗ̄ ܠܐ ܚܳܫܚܐ. ܘܠܐ ܒܕܽܘܟ ܬܘܒ ܫܟܺܝܚܐ ܒܪܬ ܩܳܠܐ ܗ̇ܕܐ ܒܟܠܗ̇ ܨܽܘܪܰܬ ܟܬܳܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܐ ܠܡܶܕܡ ܡܰܨܝܐ܀ ܘܬܬܕܝܫܝ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ ܐܚܪܳܝܬܐ ܘܪܽܘܟܟ ܕܳܠܰܕ܀

14- ܠܐ ܡܶܫܟܚܐ ܕܬܶܛܫܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܒܰܚܕܳܐ ܬܰܘ ܘܰܫܠܝ ܛܶܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܬܰܘ ܘܰܦܬܚ ܛܶܬ܀

15- ܘܠܐ ܡܰܢܗܪܺܝܢ ܫܪܳܓܐ ܘܣܳܝܡܝܢ ܠܗ ܬܚܶܝܬ ܣܰܐܬܳܐ ܒܰܙܩܦ ܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܚܶܝܬ ܡܽܘܕܝܐ܀ ܠܽܘܩܐ: ܬܚܶܝܬ ܥܰܪܣܐ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܰܫܪܳܓܐ ܠܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡ ܬܚܶܝܬ ܟܰܝܠܐ ܗ̇ܟܢܐ ܐܦ ܠܐ ܟܪܘܙܘܬܟܘܢ ܡܶܬܚܰܦܝܐ܀

16- ܗ̇ܟܢܐ ܢܶܢܗܪ ܢܽܘܗܪܟܘܢ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀

17- ܠܐ ܬܰܣܒܪܘܢ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܡ̣ܢ ܐܱܣܒܪ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ ܡ̣ܢ ܣܒܰܪ܀ ܕܶܐܬܺܝܬ ܕܶܐܫܪܐ ܢܳܡܘܣܐ ܐܘ ܢܒܺܝ̈ܐ. ܠܐ ܐܶܬܝܬ ܕܶܐܫܪܐ ܐܠܐ ܕܐܶܡܰܠܐܷ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܠܐ ܠܰܡܫܰܡܠܝܘ ܗ̄ ܢܳܡܘܣܐ ܐܡ̇ܪ: ܠܐ ܬܶܩܛܽܘܠ: ܐܢ̇ܐ ܕܝܢ ܐܳܡܪ ܐܢ݂ܐ: ܠܐ ܬܶܪܓܰܙ. ܘܓܰܠܝܐ ܕܪܽܘܓܙܐ ܝܰܬܝܪ ܓܰܘܳܢܳܝ ܡ̣ܢ ܩܶܛܠܐ. ܘܥܠܗܕܶܐ: ܟܕ ܠܝܬ ܪܽܘܓܙܐ: ܠܰܝܬ ܩܶܛܠܐ. ܘܠܐ ܗܦܟ. ܘܬܘܒ ܢܳܡܘܣܐ ܐܡ̇ܪ: ܠܐ ܬܓܽܘܪ: ܐܶܢܳܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢ݂ܐ: ܕܠܐ ܬܚܽܘܪ ܒܰܐܢܬܬܐ ܐܝܟ ܕܬܶܪܓܝܗ̇ ܒܪܽܘܟܟ ܓܳܡܰܠ ܘܓܰܠܝܐ ܕܪܶܓܬܐ ܓܰܘܢܝܐ ܡ̣ܢ ܓܰܘܪܐ: ܟܠ ܓܶܝܪ ܕܓܳܐܰܪ ܪܐܶܓ ܘܠܐ ܗܳܦܟ܀ ܘܬܽܘܒ ܢܳܡܘܣܐ ܐܡ̇ܪ: ܛܰܪ ܝܰܘܡܐ ܕܫܰܒܬܐ. ܘܐܢ̇ܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢ݂ܐ: ܕܛܰܪ ܟܠܗܘܢ ܝܰܘ̈ܡܬܟ ܡ̣ܢ ܦܽܘܠܚܳܢ ܣܪܺܝܩܘܬܐ. ܘܝ̣ܕܝܥܐ ܕܗ̇ܠܝܢ ܓܳܡܘܪ̈ܐ ܐܢܘܢ ܘܠܘ ܫܳܪ̈ܽܘܝܐ ܕܢܳܡܘܣܐ܀

18- ܐܰܡܝܢ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܐܢ݂ܐ ܠܟܘܢ ܗ̄ ܫܪܳܪܐ܀ ܕܰܥܕܰܡܐ ܕܢܶܥܒܪܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܬܶܥܒܰܪܝ ܫܡܰܝܐ ܘܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܘܰܐܪܥܐ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܥܒܪܘܢ܀ ܐܦ ܠܐ ܝܽܘܕ ܚܕܳܐ ܐܘ ܚܰܕ ܣܶܪܛܐ ܡ̣ܢ ܢܳܡܘܣܐ ܥܳܒܪ܀ ܘܠܘܩܳܐ: ܝܰܬܝ̣ܪ ܢܰܗܺܝܪܐܝܬ ܡܫܰܘܕܰܥ ܪܶܥܝܢܐ ܗ̇ܢܐ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܰܦܫܺܝܩ: ܫܡܰܝܐ ܘܰܐܪܥܐ ܢܶܥܒܪܘܢ: ܐܘ ܐܳܬܘܬܳܐ ܚܕܳܐ ܡ̣ܢ ܢܳܡܘܣܐ ܬܶܥܒܰܪܝ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܢܶܒܛܰܠ ܢܳܡܘܣܐ: ܘܗܐ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܪܶܡܙܳܢܳܐܝܬ ܡܶܬܚܰܘܝܐ ܗܘܳܬ ܒܗ: ܓܰܠܝܐܝܬ ܡܶܬܟܰܪܙܐ ܘܟܠ ܠܗ̇ ܚܒܶܨ ܕܢܶܥܘܠ. ܘܕܰܫܡܰܝܐ ܠܐ ܥܳܒܪܐ: ܝ̣ܕܝܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܐ ܠܩܰܕܝܫ̈ܐ ܗܳܘܝܐ. ܘܕܰܐܪܥܐ ܬܘܒ ܠܐ ܥܳܒܪܐ ܐܠܐ ܡܶܬܚܰܕܬܐ. ܩܰܕܝܫܐ ܬܶܐܘܠܘܓܘܣ ܡܫܰܪܰܪ: ܢܣܰܟܶܐ ܠܡ ܠܚܽܘܪܪܗܘܢ ܕܶܐܣܛܽܘܟܣ̈ܐ܀

19- ܟܠ ܡ̇ܢ ܗ̇ܟܝܠ ܕܢܶܫܪܐ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܦܽܘܩܕܢ̈ܐ ܗ̇ܠܝܢ ܙܥܽܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܠܗܘ ܕܢܶܪܓܰܙ ܕܰܙܥܘܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܢܶܩܛܘܠ. ܘܰܠܗܘ ܕܢܶܪܰܓ ܕܰܙܥܽܘܪ ܡ̣ܢ ܗܰܘ ܕܰܢܓܘܪ܀ ܟܠ ܕܝܢ ܕܢܶܥܒܕ ܘܢܰܠܶܦ: ܗ̇ܢܐ ܪܰܒܐ ܢܶܬܩܪܶܐ ܒܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܡܫܰܡܠܝܐ ܒܬܐܘܪܝܰܐ ܘܰܒܣܳܥܘܪܘܬܐ܀

20- ܕܶܐܠܐ ܬܺܐܬܪܝ ܟܺܐܢܘܬܟܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܙܰܕܝܩܘܬܟܘܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܕܣܳܦܪ̈ܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܟܕ ܠܐ ܥܳܒܕܝܢ ܡܰܠܦܝܢ܀

21- ܘܟܠ ܕܢܶܩܛܘܠ ܡܚܰܝܰܒ ܗ̱ܘ ܠܕܺܝܢܐ ܗ̄ ܕܩܶܛܠܐ܀

22- ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܶܪܓܰܙ ܥܠ ܐܰܚܘܗܝ ܐܝ̣ܩܺܝ ܗ̄ ܣܪܺܝܩܳܐܝܬ ܡ̣ܢ ܐܰܟܬܐ ܐܘ ܚܣܳܡܐ ܐܘ ܣܶܢܐܬܐ. ܘܐܠܐ ܥܠ ܒܺܝܫ̈ܐ ܙܳܕܶܩ ܠܢ ܕܢܶܪܓܰܙ ܕܢܶܬܟܰܘܢܘܢ. ܐܝܟ ܦܰܘܠܘܣ ܥܠ ܓ̈ܰܠܛܝܐ ܘܩܽܘܪ̈ܺܝܢܬܝܶܐ܀ ܘܟܠ ܕܢܺܐܡܪ ܠܐܰܚܘܗܝ ܪܰܩܐ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܘܩܽܘܦ ܗ̄ ܫܺܝܛܐ܀ ܡܚܰܝܰܒ ܗ̱ܘ ܠܰܟܢܽܘܫܬܐ ܗ̄ ܢܶܬܛܪܶܕ ܡ̣ܢ ܟܢܽܘܫܬܐ܀ ܡ̇ܢ ܕܢܺܐܡܪ ܠܶܠܐ ܗ̄ ܫܺܝܛܐ ܘܣܰܟܠܐ܀ ܡܚܰܝܰܒ ܗ̱ܘ ܠܓܺܗܰܢܐ ܕܢܽܘܪܐ ܗ̄ ܪܰܩܐ ܒܦܰܓܪܐ ܡܒܣܝܐ. ܠܶܠܐ ܒܢܰܦܫܐ ܕܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܨܰܠܡܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܩܫܶܐ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܶܗ܀

25- ܗܘܰܝܬ ܡܶܬܐܰܘܐ ܥܡ ܒܥܶܠܕܺܝܢܟ ܗ̄ ܥܡ ܢܰܦܫܟ ܘܠܐ ܬܶܛܠܡܝܗ̇ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܬܐ ܕܦܰܓܪܐ܀ ܥܓܰܠ: ܥܰܕ ܥܰܡܗ ܐܢܬ ܒܽܐܘܪܚܐ ܗ̄ ܒܥܳܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܒܗ̇ܝ ܕܰܒܥܳܠܡܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܠܐ ܡܶܙܕܰܕܰܩ ܐܢܳܫ܀ ܕܰܠܡܐ ܒܥܶܠܕܺܝܢܟ ܢܰܫܠܡܟ ܠܕܰܝܳܢܐ ܗ̄ ܠܐܠܗܐ܀ ܘܕܰܝܢܐ ܢܰܫܠܡܳܟ ܠܓܰܒܳܝܐ ܒܦܬܚ ܓܳܡܰܠ ܘܰܙܩܦ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܫܰܡܫܢܐ ܗ̄ ܠܡܰܠܐܟܐ܀ ܘܬܶܦܠ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܶܝܬ ܢܛܘܪܬܐ ܗ̄ ܒܓܺܗܢܐ܀

26- ܕܠܐ ܬܶܦܘܩ ܡ̣ܢ ܬܰܡܢ ܥܕܰܡܐ ܕܬܶܬܶܠ ܫܳܡܘܢܐ ܐܚܪܝܐ ܗ̄ ܗ̇ܝ ܕܰܥܕܰܡܐ ܠܘ ܡܰܦܩܢܐ ܕܡ̣ܢ ܓܺܗܢܐ ܘܫܽܘܠܡܐ ܕܫܽܘܢܳܩܐ ܡܫܰܘܕܥܐ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܡܳܪܝܐ ܠܝܰܥܩܘܒ: ܠܐ ܐܶܫܰܒܩܟ ܥܕܰܡܐ ܕܶܐܥܒܕ ܠܟ ܡܶܕܡ ܕܶܐܡܪܶܬ. ܘܓܰܠܝܐ ܕܐܦ ܠܐ ܒܬܰܪܟܶܢ ܫܰܒܩܗ. ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܬܘܒ: ܕܥܰܡܟܘܢ ܐܢ݂ܐ ܥܕܰܡܐ ܠܫܽܘܠܡܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܘܓܰܠܝܐ ܕܐܦ ܒܬܰܪܟܢ ܥܰܡܗܘܢ ܗܳܘܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܬܶܦܪܘܥ ܫܡܘܢܐ ܐܚܪܝܐ ܗ̄ ܕܬܶܬܶܠ ܦܽܘܢܝܐ ܕܰܚܛܳܗܐ ܬܘܒ ܙܥܽܘܪܐ܀

28- ܐܝܟ ܕܢܶܪܓܝܗ̇ ܒܰܚܒܨ ܓܳܡܰܠ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܐܝܟ ܒܶܝܬ ܕܢܶܣܒܝܗ̇܀ ܡܶܚܕܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܟܰܕܘ ܓܪܗ̇ ܒܠܶܒܗ ܗ̄ ܠܘ ܠܙܰܘܥܐ ܟܝܳܢܳܝܐ ܡܚܰܝܒ ܐܠܐ ܠܗ̇ܘ ܨܶܒܝܳܢܝܐ ܕܗܘ ܠܗ ܡܚܰܬܚܶܬ ܒܰܪܢܫܐ ܠܰܡܨܕܘ ܫܪܺܝܚܐܝܬ܀

29- ܐܶܢ ܕܝܢ ܥܰܝܢܟ ܕܝܰܡܝ̣ܢܐ ܡܰܟܫܠܳܐ ܠܟ ܗ̄ ܥܰܝܢ̈ܐ ܠܰܒܢܝ̈ܐ ܘܠܰܒܢ̈ܬܐ ܩܳܪܐ. ܘܐܝ̣ܕܐ ܠܐܰܚ̈ܐ ܘܠܐܰܚܘ̈ܬܐ܀ ܚܨܺܝܗ̇ ܒܰܫܠܝ ܚܶܐ ܘܰܚܒܳܨ ܨܳܕܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܦܶܩܶܝܗ̇ ܒܰܪܒܨ ܦܶܐ ܘܩܽܘܦ ܘܫܕܝܗ̇ ܡ̣ܢܟ ܗ̄ ܦܣܽܘܩ ܥܶܢܝܳܢܗܘܢ ܡܰܚܣܪܳܢܐ܀

31- ܢܶܬܠ ܠܗ̇ ܟܬܒܐ ܕܕܽܘܠܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܦܘܣܛܘܣܝܘܢ ܡܰܪܚܩܳܢܐ. ܘܡ̣ܢ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܠܐ ܢܳܡܘܣܝܐ ܣܰܓܝ ܡܙܰܗܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܣܰܩܽܘܒܠܳܝ ܠܦܽܘܩܕܳܢܐ ܐܰܠܗܝܐ ܕܐܡ̇ܪ: ܢܶܫܒܽܘܩ ܓܰܒܪܐ ܠܐܰܒܘܗܝ ܘܠܐܶܡܗ ܘܢܶܩܦ ܠܐܰܢܬܬܗ܀

33- ܬܫܰܠܡ ܕܝܢ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܦܪܘܥ ܕܝܢ ܠܡܳܪܝܐ ܡܰܘܡܬܟ ܗ̄ ܠܐ ܬܕܓܠ܀

36- ܐܦ ܠܐ ܒܪܺܝܫܟ ܬܺܐܡܐ ܗ̄ ܟܕ ܡܶܫܬܰܒܗܪ ܐܰܢܬ ܘܰܡܝܰܩܪ ܐܢܬ ܠܟ܀

37- ܐܠܐ ܬܶܗܘܐ ܡܶܠܰܬܟܘܢ ܒܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ܀ ܡܶܕܡ ܕܡ̣ܢ ܗ̇ܠܝܢ ܝܰܬܝܪ: ܡ̣ܢ ܒܺܝܫܐ ܗ̣ܘ ܗ̄ ܟܕ ܬܺܐܡܪܘܢ ܠܗܰܘ ܕܐܝܢ ܠܳܐ. ܘܠܗܘ ܕܠܐ ܐܝܢ܀

39- ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܡܳܚܶܐ ܠܟ ܥܠ ܦܰܟܳܟ ܕܝܰܡܝ̣ܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܦܢܐ ܠܗ ܐܦ ܐܚܪܺܢܐ ܗ̄ ܡܶܬܐܰܡܪܐ ܕܟܕ ܓܰܒܐ ܕܣܶܡܠܐ ܫܺܝܛ ܡ̣ܢ ܕܝܰܡܝ̣ܢܐ. ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܺܐܡܪ: ܟܕ ܬܬܡܚܐ ܥܠ ܦܰܟܟ ܕܣܶܡܳܠܐ: ܐܰܦܢܐ ܠܗ ܗ̇ܘ ܕܝܰܡܝܢܐ. ܘܐܡܪܝ̣ܢܰܢ: ܕܦܰܟܐ ܕܝܰܡܝ̣ܢܐ ܒܺܐܝܕܐ ܕܣܶܡܠܐ ܡܶܬܡܚܐ ܘܠܘ ܣܰܓܝ ܡܟܶܐܒܳܐ ܡܚܽܘܬܗ ܒܗܶܦܟܐ ܕܦܰܟܐ ܕܣܶܡܠܐ ܕܒܺܐܝܕܐ ܕܝܰܡܝܢܐ ܥܰܫܝ̣ܢܐܝܬ ܡܶܬܡܚܐ. ܒܰܕܓܘܢ ܦܳܩܕ ܕܠܗܘ ܒܰܠܚܘܕ ܠܚܰܫܐ ܙܥܽܘܪܐ ܬܚܰܡܣܶܢ: ܐܠܐ ܘܠܗܘ ܕܝܰܬܝ̣ܪ ܪܰܒ܀

40- ܘܡ̇ܢ ܕܨܳܒܐ ܕܰܢܕܘܢ ܥܰܡܟ ܘܢܶܫܩܘܠ ܟܽܘܬܝ̣ܢܟ ܗ̄ ܟܽܘܬܝ̣ܢܐ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܠܥܶܠ ܡܶܬܠܰܒܫܐ ܐܝ̣ܬܝܗ̇܀ ܫܒܽܘܩ ܠܗ ܐܦ ܡܰܪܛܽܘܛܟ ܗ̄ ܕܡ̣ܢ ܠܬܰܚܬ ܡܶܬܠܒܶܫ ܘܡܟܰܣܶܐ ܥܰܪܛܶܠܝܘܬܐ܀

41- ܡ̇ܢ ܕܰܡܫܰܚܪ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ ܘܚܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܕܳܒܪ ܠܟ ܐܰܢܓܰܐܪܝܐ ܒܰܦܬܚ ܐܳܠܰܦ ܘܓܳܡܰܠ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܗ̄ ܒܰܩܛܺܝܪܐ܀

42- ܘܡ̇ܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܺܐܙܰܦ ܡ̣ܢܟ ܠܐ ܬܶܟܠܶܝܘܗܝ ܒܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ ܘܰܪܒܨ ܠܳܡܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦ̈ܝܟ܀

44- ܘܒܰܪܶܟܘ ܠܡܰܢ ܕܠܐܛ ܠܟܘܢ ܗ̄ ܒܰܙܢܐ ܕܡܰܪܬܝܢܘܬܐ ܘܐܢ ܠܐ ܡܰܟܫܪܐ: ܫܰܠܺܝܛ ܗ̣ܘ ܠܰܡܠܛ. ܐܝܟ ܦܰܘܠܘܣ ܠܐܰܠܟܣܢܕܪܘܣ ܩܰܝܢܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

1- ܚܽܘܪܘ ܕܝܢ ܒܙܶܕܩܰܬܟܘܢ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܡܪܰܚܡܢܘܬܟܘܢ܀

2- ܠܐ ܬܶܩܪܐ ܩܰܪܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܳܐ ܬܝܰܒܒ ܒܫܺܝܦܘܪܐ ܩܕܳܡܰܝܟ܀ ܕܩܰܒܠܘ ܐܰܓܪܗܘܢ ܗ̄ ܩܽܘܠܣܐ ܕܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ܀

3- ܠܐ ܬܶܕܰܥܝ ܣܶܡܳܠܟ ܗ̄ ܡܰܚܫܰܒܬܐ ܒܣܺܝܪܬܐ ܕܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ܀ ܡܳܢܐ ܥܳܒܕܐ ܝܰܡܺܝܢܟ ܗ̄ ܡܰܚܫܰܒܬܐ ܡܝܰܬܰܪܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܗܐ ܒܳܥܝܐ ܦܽܘܪܥܢܐ ܘܠܘ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ܀

4- ܘܰܐܒܽܘܟ ܕܚܳܙܐ ܒܟܶܣܝܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܛܽܘܫܝܐ܀

7- ܘܡܐ ܕܰܡܨܰܠܝܢ ܐܢܬܘܢ: ܠܐ ܗܘܰܝܬܘܢ ܡܦܰܩܩܺܝܢ ܐܝܟ ܚܰܢܦ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܬܡܰܠܠܘܢ ܝܰܬܺܝܪ̈ܬܐ ܐܝܟ ܥܰܡܡܝ̈ܐ܀

8- ܠܐ ܗܳܟܝܠ ܬܶܕܡܘܢ ܒܰܫܠܝ ܕܳܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܕܰܡܘܢ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ܀

9- ܐܰܒܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܕܗܳܠܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܐ ܢܶܒܥܐ ܡܰܠܦ ܠܢ ܘܠܰܘ ܕܒܰܫܡܰܝܐ ܡܣܰܝܰܟ ܐܠܗܐ܀ ܢܶܬܩܰܕܫ ܫܡܳܟ ܗ̄ ܢܶܫܬܰܒܚ܀

10- ܬܺܐܬܐ ܡܰܠܟܘܬܟ ܗ̄ ܫܽܘܠܛܳܢܟ ܠܐܻܝܠܰܢ܀ ܢܶܗܘܐ ܨܶܒܝܳܢܟ ܗ̄ ܢܶܫܬܰܡܠܐ ܨܶܒܝܢܟ ܛܳܒܐ ܒܰܢ܀ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܒܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܒܡܠܐܟ̈ܐ ܐܦ ܒܐܪܥܐ ܗ̄ ܒܰܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ܀

11- ܗܰܒ ܠܢ ܠܰܚܡܐ ܗ̄ ܡܰܛܰܪ ܢܦܶܫ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܛܶܝܬ܀ ܕܣܽܘܢܩܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܐ ܗ̄ ܝܰܬܺܝܪ̈ܬܐ܀

13- ܘܠܳܐ ܬܰܥܠܰܢ ܒܰܫܠܝ ܥܶܐ. ܠܽܘܩܐ: ܬܰܥܶܠܝܢ ܒܰܪܒܨ ܥܶܐ ܠܢܶܣܝܘܢܐ ܗ̄ ܕܢܰܘܕܐ ܒܰܡܚܺܝܠܘܬܰܢ ܡܰܠܦ ܠܢ܀ ܐܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܗ̄ ܣܳܛܢܐ܀ ܠܥܳܠܡ ܥܳܠܡܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܥܳܠܡܝܢ ܐܰܡܝܢ܀

14- ܠܰܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܣܰܟ̈ܠܘܬܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܽܘܪ̈ܥܳܬܗܘܢ܀

16- ܡܚܰܒܠܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܣܰܪܚܝܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܢܶܬܚܙܘܢ ܠܰܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܕܨܰܝܳܡܺܝܢ ܒܰܦܬܚ ܨܳܕܶܐ ܘܰܙܩܦ ܝܽܘܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܙܩܦ ܨܳܕܶܐ ܘܰܫܠܳܝ ܝܽܘܕ܀

18- ܐܝܟ ܕܠܐ ܬܶܬܚܙܐ ܠܰܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܕܨܳܐܡܶ ܐܢܬ ܒܰܙܩܦ ܨܳܕܶܐ ܘܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ. ܘܠܳܐ ܬܶܩܪܐ ܕܨܰܝܳܡ ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ܀

21- ܐܰܝܟܐ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܝܗܿ ܣܺܝܡܰܬܟܘܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

22- ܫܪܳܓܐ ܕܦܰܓܪܐ ܐܺܝܬܝܗܿ ܥܰܝܢܳܐ ܗ̄ ܥܰܝܢܐ ܐܪܳܙ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܘܡܰܠܦ̈ܢܐ ܘܦܰܓܪܐ ܐܪܳܙ ܥܰܡܳܐ܀

24- ܠܐ ܐܢܳܫ ܡܶܫܟܚ ܠܰܬܪܶܝܢ ܡܳܪ̈ܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܳܪ̈ܝܐ ܠܡܶܦܠܰܚ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܘܳܠܐܶ܀

25- ܠܐ ܗܳܐ ܢܰܦܫܐ ܝܰܬܺܝܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܝܰܬܪܐ ܡܶܢ ܣܰܝܒܪܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܰܪܣܺܝܬܐ ܗ̄ ܗܘ ܕܢܰܦܫܐ ܝܰܗܒ ܠܟܘܢ ܐܦ ܣܰܝܒܪܬܐ ܝܳܗܒ. ܘܗܰܘ ܕܦܰܓܪܐ ܐܦ ܠܒܽܘܫܐ܀

26- ܚܽܘܪܘ ܒܦܳܪܰܚܬܐ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܚܕܳܢܐܝܬ܀ ܕܠܐ ܙܳܪܥܺܝܢ ܘܠܐ ܚܳܨܕܺܝܢ ܗ̄ ܟܕ ܢܶܩܒܬܳܢܝܬ ܗܺܝ ܦܳܪܰܚܬܐ ܕܶܟܪܢܐܝܬ ܐܶܣܬܰܘܕܗܿ. ܒܗܳܝ ܕܢܶܩܒܬܢܝܘܬܗܿ ܒܪܬ ܩܠܝܬܐ ܗܺܝ ܘܠܘ ܕܣܽܘܥܪܢܝܬܐ ܗܺܝ. ܐܠܐ ܗܝ ܕܠܐ ܙܳܪܥܺܝܢ ܘܠܐ ܚܳܨܕܺܝܢ ܣܰܓܺܝܢܳܐܝܬ ܐܳܡܪ: ܠܝܬ ܠܗܿ ܦܝܣܐ܀

29- ܕܐܦ ܠܐ ܫܠܶܝܡܘܢ ܒܟܠܗ ܫܽܘܒܚܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܫܒܘܚܬܗ ܐܶܬܟܰܣܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܥܰܛܦ ܐܝܟ ܚܕܳܐ ܡ̣ܢܗܶܝܢ ܗ̄ ܘܐܦܶܢ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܟܠܢܳܫ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܡܕܡܝܘ ܒܨܘܒܥܢ̈ܐ ܟܝܳܢܝ̈ܐ ܒܚܶܟܡܬܶܗ܀

34- ܣܳܦܩ ܠܗ ܠܝܰܘܡܐ ܒܺܝܫܬܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܳܦܩܐ ܠܗ ܘܚܰܬܺܝܬ ܗ̄ ܣܳܦܩ ܠܝܰܘܡܐ ܕܩܐܶܡ ܥܰܡܠܗ ܘܰܬܥܫܶܗ ܘܠܐ ܬܰܘܣܦܽܘܢ ܠܗ ܥܰܡܠܐ ܘܰܬܥܳܫܐ ܕܰܡܚܳܪ ܬܽܘܒ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

1- ܠܐ ܬܕܽܘܢܽܘܢ ܗ̄ ܥܰܘܠܐܝܬ܀ ܕܠܐ ܬܶܬܕܺܝܢܘܢ ܗ̄ ܟܺܐܢܐܝܬ܀

2- ܘܒܰܟܝܠܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܒܟܰܝܠܐ܀ ܡܶܬܬܟܺܝܠ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܰܘ ܘܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ܀

3- ܘܩܪܺܝܬܐ ܒܰܙܩܦ ܩܽܘܦ ܕܰܒܥܰܝܢܟ ܠܐ ܒܳܚܰܪ ܐܰܢܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܡܶܬܒܰܩܐ ܐܰܢܬ܀

4- ܐܘ ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܠܐܰܚܘܟ ܗ̄ ܠܚܰܒܪܟ܀ ܫܒܽܘܩ ܗ̄ ܠܩܪܺܝܬܐ ܕܰܒܥܰܝܢܝ. ܘܰܐܢܬ ܐܰܦܩ ܓܶܠܐ ܡ̣ܢ ܥܰܝܢܟ܀

5- ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܬܒܚܰܪ ܠܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܠܡܰܦܩܘ܀

6- ܠܐ ܬܶܬܠܘܢ ܩܽܘܕܫܐ ܗ̄ ܡܰܠܦܢܘܬܐ ܛܳܒܬܐ܀ ܠܟܰܠܒ̈ܐ ܗ̄ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܕܫܽܘܚܠܦܐ ܕܰܠܘܬ ܛܳܒܬܐ ܠܰܝܬ ܠܗܘܢ܀ ܘܠܐ ܬܰܪܡܘܢ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܟܘܢ ܗ̄ ܡܶܠܰܝ̈ܟܘܢ ܝܰܩܝܪ̈ܬܐ܀ ܩܕܳܡ ܚܙܺܝܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܕܰܒܕܽܘܒܪ̈ܐ ܣܪ̈ܺܝܚܶܐ ܘܛܰܢܦ̈ܐ ܐܰܡܝ̣ܢܐܝܬ ܡܶܬܥܰܪܓܠܺܝܢ܀ ܕܰܠܡܐ ܢܕܽܘܫܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ ܢܕܰܝܫܘܢ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ܀

7- ܫܰܐܠܘ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚ ܐܳܠܰܦ܀ ܒܥܰܘ ܗ̄ ܒܨܰܘ ܘܥܰܩܶܒܘ܀

9- ܕܢܶܫܶܐܠܺܝܘܗܝ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܘܫܺܝܢ܀

13- ܥܽܘܠܘ ܒܬܰܪܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܝܰܕ ܬܰܪܥܐ ܐܰܠܝ̣ܨܐ ܗ̄ ܠܥܰܣܩܘܬܐ ܕܩܶܢܝܳܢ ܛܳܒ̈ܬܐ ܡܰܐܪܙ܀

14- ܡܐ ܩܰܛܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܐ ܐܰܠܝ̣ܨ ܗ̣ܘ܀ ܘܰܐܠܝܨܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܫܚܺܝܩܬܐ ܐܽܘܪܚܐ܀

15- ܒܰܠܒܽܘܫ̈ܐ ܕܶܐܡܪ̈ܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܥܶܪ̈ܒܐ܀

21- ܠܐ ܗܘܳܐ ܟܠ ܕܐܡ̇ܪ ܠܝ̣ ܡܳܪܝ ܡܳܪܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܳܪܝܐ ܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܒܶܠܥܕ ܥܒ̈ܳܕܐ ܛܳܒ̈ܐ ܠܐ ܡܰܘܬܪܐ܀

23- ܐܰܪܚܶܩܘ ܠܟܘܢ ܡ̣ܢܝ ܦܳܠܚ̈ܝ ܥܰܘܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܢܳܡܘܣܝܘܬܐ܀

25- ܘܐܬܛܰܪܝܘ ܒܰܦܬܚ ܛܶܝܬ ܗ̄ ܙܰܒ̈ܢܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ܀ ܫܶܬܐܣܘ̈ܗܝ ܒܰܪܒܨ ܫܺܝܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚܐ܀

26- ܢܶܬܕܰܡܐ ܠܓܰܒܪܐ ܣܰܟܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܶܠܐ܀ ܘܐܶܬܛܪܺܝܘ ܒܰܫܠܝ ܛܶܝܬ ܗ̄ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ̱ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܬܩܶܠܘ ܒܰܪܒܨ ܩܽܘܦ܀ ܒܰܝܬܐ ܡ̇ܢ ܐܪܳܙ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܘܫܽܘܥܐ ܫܽܘܪܪܐ. ܘܡܶܛܪ̈ܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܬܐ ܘܪ̈ܽܘܚܶܐ܆ ܐܽܘܠܨܢ̈ܐ ܘܰܪ̈ܕܽܘܦܝܶܐ ܘܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ܀

29- ܐܰܝܟ ܡܫܰܠܛܐ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝ̣ܬ ܠܗ ܫܽܘܠܛܳܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

2- ܗܳܐ ܓܰܪܒܳܐ ܚܰܕ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܰܪܒܳܢܐ ܗ̄ ܓܰܒܪܐ ܕܐܝ̣ܬ ܠܗ ܚܰܫܐ ܕܓܰܪܒܐ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ܀

3- ܘܰܦܫܰܛ ܐܝ̣ܕܗ ܝܶܫܘܥ ܩܪܶܒ ܠܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܫܰܦ ܒܗ ܗ̄ ܐܝܟ ܡܫܰܠܛܐ ܓܫܰܦ ܒܓܰܪܒܐ. ܘܐܦܶܢ ܢܳܡܘܣܐ ܟـܠܐ ܠܡܶܓܫܰܦ ܒܗ ܀

ܨܳܒܐ ܐܢ݂ܐ ܐܶܬܕܰܟܐ ܒܰܙܩܦ ܟܽܘܦ ܗ̄ ܦܳܩܽܘܕܐܝ̣ܬ܀ ܘܒܗ̇ ܒܫܳܥܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܡܶܚܕܐ ܐܶܬܕܰܟܝ̣ ܓܰܪܒܗ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ܀

4- ܚܙܺܝ ܠܡܳܐ ܠܐܢܳܫ ܐܡ̇ܪ ܐܰܢ̱ܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܙܺܝ ܠܐ ܠܐܢܳܫ ܬܺܐܡܰܪ ܗ̄ ܡܰܠܦ ܠܡܶܥܪܰܩ ܡ̣ܢ ܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ܀ ܐܠܐ ܙܶܠ ܚܰܘܐ ܢܰܦܫܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܢܬ ܠܟ ܠܟܳܗܢ̈ܐ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܣܰܓܝ̣ܢܐܝ̣ܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܙܩܦ ܢܽܘܢ ܚܕܳܢܐܝ̣ܬ ܗ̄ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܝܶܐ܀ ܘܩܰܪܒ ܩܽܘܪܒܢܐ ܐܝܟ ܕܦܰܩܕ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܡܽܘܫܐ ܠܣܳܗܕܽܘܬܗܘܢ ܗ̄ ܕܗܶܢܘܢ ܢܶܣܗܕܘܢ ܠܝ̣: ܕܠܐ ܫܳܪܐ ܐܢ݂ܐ ܢܳܡܘܣܗܘܢ܀

5- ܩܪܶܒ ܠܗ ܩܶܢܛܪܘܢܐ ܚܰܕ ܒܰܪܒܨ ܩܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ. ܪܺܝܫ ܡܳܐܐ ܗ̄ ܠܽܘܩܕܰܡ ܫܰܕܪ ܠܘܬ ܝܶܫܘܥ ܩܰܫܺܝܫ̈ܐ ܕܺܝܗ̈ܘܕܝܐ ܘܰܒܥܳܐ ܡ̣ܢܗ ܕܢܺܐܬܐ ܘܢܰܚܶܐ ܠܥܰܒܕܗ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܠܘܩܳܐ: ܟܶܢ ܐܶܬܐ ܗ̣ܘ ܒܳܬܪܗܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܰܬܝ܀ ܘܒܳܥܐ ܒܰܙܩܦ ܒܶܝܬ܆ ܗܘܳܐ ܡ̣ܢܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܕ ܡܦܝ̣ܣ ܠܗ ܘܐܡ̇ܪ: ܡܳܪܝ: ܛܰܠܝܺܝ ܒܰܚܒܨ ܝܽܘܕ ܩܰܕܡܝܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܓܳܢܒܺܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܝܽܘܕ ܘܰܠܛܶܝܬ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܙܺܝܥܺܝܢ ܒܰܦܬܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܰܠܝܐ ܕܝ̣ܠܝ ܗ̄ ܥܰܒܕܐ܀

8- ܡܪܝ ܠܐ ܫܳܘܐ ܐܢ݂ܐ ܕܬܶܥܽܘܠ ܬܚܶܝܬ ܡܰܛܠܰܠܝ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܠܳܡܰܕ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܛܶܝܬ ܟܰܕ ܚܕܳܐ ܠܳܡܰܕ ܒܰܠܚܽܘܕ ܩܳܪܶܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܰܠܠܐ ܕܺܝܠܝ܀

9- ܘܐܝ̣ܬ ܬܚܶܝܬ ܐܝ̣ܕܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܐܝ̣ܬ ܠܝ̣ ܬܚܽܘܬܰܝ ܐܶܣܛܪ̈ܛܝܘܛܶܐ ܒܰܪܒܨ ܐܳܠܰܦ ܗ̄ ܦܪ̈ܫܐ܀

10- ܟܕ ܫܡܰܥ ܕܝܢ ܝܶܫܘܥ: ܐܶܬܕܰܡܪ ܗ̄ ܒܐܢܳܫܘܬܗ. ܒܗ̇ܝ ܕܰܟܝܢܐ ܐܰܠܗܝܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܡܪ ܒܡܶܕܡ. ܕܽܘܡܪܐ ܓܶܝܪ ܚܰܫܐ ܗܽܘ ܕܢܰܦܫܐ ܡܠܺܝܠܬܐ ܒܠܳܐ ܡܰܕܪܟܢܘܬ ܥܶܠܬܗ̇ ܕܰܨܒܽܘܬܐ܀

11- ܕܣܰܓܝ̈ܐܐ ܢܺܐܬܘܢ ܡ̣ܢ ܡܰܕܢܚܐ ܘܡ̣ܢ ܡܰܥܪܒܐ ܒܰܫܠܝ ܢܽܘܢ ܘܪܺܝܫ ܚܕܳܢܐܝ̣ܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܙܩܦ ܢܽܘܢ ܘܪܺܝܫ ܘܰܪܒܳܨ ܚܶܐ ܘܒܶܝܬ ܣܰܓܝ̣ܢܐܝܬ ܗ̄ ܥܰܡܡ̈ܐ ܪ̈ܰܚܝ̣ܩܐ܀ ܘܢܶܣܬܰܡܟܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ܀

12- ܒܢܝ̈ܗ̇ ܕܝܢ ܕܡܰܠܟܘܬܐ ܗ̄ ܥܶܒܪ̈ܝܐ܀ ܢܶܦܩܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܬܬܦܩܘܢ ܠܚܶܫܘܟܐ ܒܰܪܝܐ ܗ̄ ܢܶܬܕܰܚܩܘܢ ܡ̣ܢ ܙܰܠܓ̈ܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܐܰܠܗܝܐ܀

14- ܘܶܐܬܐ ܝܶܫܘܥ ܠܒܰܝܬܗ ܕܫܶܡܥܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܦܶܛܪܘܣ܀ ܡܰܪܩܽܘܣ: ܠܒܰܝܬܗ ܕܫܶܡܥܘܢ ܘܰܐܢܕܪܐܘܣ ܗ̄ ܕܰܢܩܰܒܠ ܣܰܝܒܽܘܪܬܐ܀ ܘܰܚܙܐ ܠܰܚܡܳܬܗ ܗ̄ ܡܚܰܘܶܐ ܕܰܐܢܬܬܐ ܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܡܶܬܐܰܡܪܐ: ܕܡ̣ܢ ܟܕ ܐܶܬܩܪܝ̣ ܠܰܫܠܝ̣ܚܘܬܐ ܠܐ ܬܘܒ ܩܪܶܒ ܠܗܿ܀

15- ܘܰܩܪܶܒ ܠܐܺܝܕܗ̇ ܘܰܫܒܰܩܬܗ̇ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ ܐܶܫܳܬܐ܀

16- ܟܕ ܗܘܳܐ ܕܝܢ ܪܰܡܫܐ ܩܰܪܒܘ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܩܕܡܰܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܗ܀ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܺܝܫܐܝ̣ܬ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܫܠܝ ܥܶܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܒܺܝܫܐܝ̣ܬ ܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܀

17- ܕܗܘ ܢܶܣܒ ܟܺܐܒ̈ܝܢ ܗ̄ ܢܰܚܠܶܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ܀ ܘܟܽܘܪ̈ܗܢܰܝܢ ܢܶܛܥܰܢ ܗ̄ ܢܰܩܶܠ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢܢ܀

19- ܘܰܩܪܒ ܣܳܦܪܐ ܚܰܕ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܪܰܒܝ̣܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܠܦܢܐ. ܐܺܬܐ ܒܳܬܪܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ. ܐܷܩܰܦ ܠܟ ܗ̄ ܣܒܰܪ ܕܢܣܶܒ ܚܰܝܠܐ ܕܐܣܝܽܘܬܐ ܕܢܶܬܬܰܓܰܪ ܒܗ. ܘܥܰܠܗ̇ܝ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܐܢ̇ܐ ܠܡ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܬܰܥ̈ܠܐܶ ܘܦܳܪ̈ܚܬܐ ܐܺܝܬܰܝ ܡܣܰܪܩܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܒܥܶܠܬܐ ܕܟܽܘܢܫ ܢܶܟ̈ܣܶܐ ܨܳܒܐ ܐܰܢܬ ܠܡܶܗܘܐ ܠܝ̣ ܬܰܠܡܺܝܕܐ܀

21- ܐܰܦܶܣ ܠܝ̣ ܠܽܘܩܕܰܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܰܕܡܝܰܬ ܐܺܙܠ ܐܶܩܒܽܘܪ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ ܐܳܒܝ ܗ̄ ܐܘ ܟܪܺܝܗ ܗܘܐ ܠܡܰܘܬܐ ܐܘ ܣܰܓܝ ܣܐܶܒ ܗܘܳܐ܀

22- ܬܳܐ ܒܳܬܰܪܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ. ܩܰܦܝܢܝ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܗ̄ ܡܺܝ̈ܬܰܝ ܒܰܚ̈ܛܗܐ܀ ܩܳܒܪܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܠܐܰܠܗܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܕܠܐܰܒܗ̈ܐ ܘܳܠܐܶ ܠܡܰܚܒܘ܀

24- ܘܗܐ ܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒܐ ܗܘܳܐ ܒܝܰܡܐ ܗ̄ ܕܢܶܫܬܰܘܕܥܘܢ ܬܰܠܡܝ̣̈ܕܘܗܝ ܫܽܘܠܛܢܗ܀ ܕܰܡܝܟ ܗܘܳܐ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ܀

26- ܗܝܕܶܝܢ ܩܳܡ ܘܰܟܳܐܐ ܒܰܙܩܦ ܟܽܘܦ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܚ ܘܰܐܘ ܘܰܙܩܦ ܐܳܠܰܦ ܘܚܰܬܺܝܬ܀ ܒܪܘܚܐ ܚܕܳܢܐܝ̣ܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܰܓܝ̣ܢܐܝ̣ܬ܀

27- ܡܰܢܘ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܰܥܨܳܨ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܕܰܐܝܟ ܐܰܝܢܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗ̇ܢܐ܀ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܰܪܒܨ ܚܶܐ ܣܰܓܝ̣ܢܐܝ̣ܬ: ܘܝܰܡܐ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܠܗ܀

28- ܘܟܕ ܐܶܬܐ ܝܶܫܘܥ ܠܥܶܒܪܐ ܠܐܰܬܪܐ ܕܓܳܕܪ̈ܝܶܐ ܒܰܙܩܦ ܓܳܡܰܠ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܪܒܳܨܳܐ ܗ̄ ܠܐܰܬܪܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܰܢܦ̈ܐ܀ ܐܰܪܥܽܘܗܝ ܬܪܶܝܢ ܕܰܝܘܢ̈ܶܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܡܰܪܩܽܘܣ ܚܰܕ ܐܡ̇ܪ ܕܰܦܓܰܥ ܒܗ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܩܒܽܘܪ̈ܶܐ ܟܕ ܐܶܬܐ ܠܐܰܬܪܐ ܕܓܳܕܪ̈ܝܐ ܗ̇ܟܘܬ ܘܠܘܩܐ ܚܰܕ ܐܡ̇ܪ ܕܰܦܓܰܥ ܒܗ ܟܕ ܐܶܬܐ ܠܐܰܬܪܐ ܕܓܳܕܪ̈ܝܶܐ ܗܰܘ ܕܰܒܒܰܝܬܐ ܠܐ ܥܳܡܪ ܗܘܳܐ ܐܠܐ ܒܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܰܟܒܰܪ ܚܰܕ ܡ̣ܢܗܘܢ ܣܰܓܝ̣ ܒܺܝܫ ܗܘܐ ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܡܰܠܶܠ ܡܰܪܩܽܘܣ ܘܠܘܩܐ܀ ܒܺܝܫܐ ܕܛܳܒ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܰܓܝ܀

30- ܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܠܗܰܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܕܪܰܚܺܝܩܐ ܡ̣ܢܗܘܢ܀ ܒܰܩܪܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܰܡܟܐ ܕܰܚܙܺܝܪ̈ܶܐ ܣܰܓܝ̈ܐܶܐ ܕܪܳܥܝܐ ܗ̄ ܒܰܩܪܐ ܘܪܰܡܟܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܢܶܩܒܬܢܐܝ̣ܬ ܡܶܬܐܰܡܪ̈ܢ܀

31- ܐܰܦܣ ܠܢ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܒܰܩܪܳܐ ܕܰܚܙܺܝܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܕܟܰܕ ܢܺܐܒܕܘܢ ܚܙܺܝܪ̈ܶܐ: ܢܪܕܦܽܘܢܝܗܝ ܡܪ̈ܰܝܗܘܢ܀

32- ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܝܶܫܘܥ: ܙܶܠܘ ܗ̄ ܚܰܘܺܝ ܕܐܠܘ ܠܐ ܒܛܺܝܠܘܬܗ ܕܰܐܠܗܐ ܥܠ ܒܢܰܝܢܫ̈ܐ: ܒܺܝܫ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܚܙܺܝܪ̈ܶܐ ܣܥܰܪܘ ܗܘܰܘ ܫ̈ܺܐܕܐ ܒܗ̇ܢܘܢ ܬܪܶܝܢ ܕܰܝܘܢ̈ܐ܀ ܬܶܪܨܰܬ݀ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ ܠܥܶܠ ܠܰܫܩܺܝܦܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܶܗܛܰܬ݀ ܒܚܺܐܦܐ ܠܘܩܒܰܠ ܫܩܺܝܦܐ܀

33- ܘܚܰܘܺܝܘ ܟܠܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܐ ܘܰܕܗܢܘܢ ܕܰܝܘܢ̈ܐ ܗ̄ ܘܫܰܪܒܐ ܕܗܢܘܢ ܕܰܝܘܢ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

1- ܘܥܒܰܪ ܘܶܐܬܐ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܗ ܗ̄ ܠܰܟܦܰܪܢܰܚܘܡ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܰܪܩܘܣ: ܒܒܶܝܬܠܚܡ ܓܶܝܪ ܐܶܬܝܠܕ ܘܰܒܢܨܪܰܬ ܐܶܬܪܰܒܺܝ ܘܒܰܟܦܰܪܢܰܚܘܡ ܥܡܰܪ܀

2- ܘܩܰܪܒܘ ܠܗ ܡܫܰܪܝܐ ܟܕ ܪܡܶܐ ܒܥܰܪܣܐ ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܕܩܢܽܘ̈ܢܰܝ ܫܰܠܡܘܬܐ ܕܶܐܘܢܓ̈ܠܝܣܛܶܐ ܛܰܟܶܣܘ ܐܶܬܪܰܥܝܘ ܕܗ̇ܢܐ ܠܡ ܡܫܰܪܝܐ ܗܽܘܝܘ ܗ̇ܘ ܕܰܒܝܽܘܚܰܢܢ. ܘܕܠܝܬܘܗܝ ܗܽܘ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܠܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܗܰܘ ܡ̇ܢ ܒܐܶܣܛܘܳܐ ܗܘܐ ܕܰܫܠܶܝܡܘܢ. ܘܠܐ ܚܰܕ ܡܫܰܡܫܢܐ ܠܗ ܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡ̣ܪ: ܠܰܝܬ ܠܝ̣ ܕܝܢ ܐܢܳܫ ܕܡܐ ܕܐܬܬܙܝܥܘ ܡܰܝ̈ܐ: ܢܰܪܡܶܝܢܝ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܘܗ̇ܢܐ ܕܝܢ ܒܰܟܦܰܪܢܰܚܘܡ ܗܘܐ ܘܣܰܓܝܐܝܢ ܗܘܰܘ ܡܫܰܡܫܢ̈ܘܗܝ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܣܩܘܢܝܗܝ ܐܦ ܠܐܶܓܪܐ ܘܰܢܫܰܒܽܘܢܝܗܝ ܥܡ ܥܰܪܣܶܗ ܡ̣ܢ ܬܰܛܠܺܝܠܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܰܪܩܘܣ ܘܠܘܩܳܐ܀ ܐܶܬܠܰܒܒ ܒܶܪܝ ܒܰܫܠܝ ܒܶܝܬ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚܐ܀ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܠܟ ܚܛܗ̈ܰܝܟ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܰܚܛܳܗ̈ܐ ܗܘܰܘ ܥܶܠܰܬ ܡܫܰܪܝܘܬܐ: ܒܰܡܪܺܝܡܢܘܬ ܥܶܠܬܐ ܠܥܶܠܬܢܐ ܐܰܪܝ̣ܡ܀

6- ܠܡܶܫܒܰܩ ܚܛܳܗ̈ܐ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀

9- ܚܙܐ ܓܰܒܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܪܢܫܐ ܕܝܳܬܒ ܒܝܬ ܡܳܟܣ̈ܐ ܕܰܫܡܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܶܬܐܡܪ ܡܰܬܝ ܗ̄ ܥܠ ܢܰܦܫܗ ܐܡ̇ܪ. ܘܰܒܡܰܟܺܝܟܘܬܗ ܠܐ ܡܶܨܛܡܥܪ ܒܕܽܘܒܪܗ ܩܰܕܡܝܐ ܟܶܐܡܰܬ ܒܡܟܣܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܥܕܺܝܠܬܐ. ܘܡܶܬܩܪܐ ܗܘܳܐ ܐܦ ܠܶܘܺܝ܀ ܘܩܳܡ ܐܶܙܠ ܒܳܬܪܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܒܩܗ܀

10- ܘܟܕ ܣܡܺܝܟܺܝܢ ܒܒܰܝܬܐ ܗ̄ ܕܝ̣ܠܗ ܕܡܰܬܝ܀

13- ܙܶܠܘ ܝܠܰܦ ܡܢܰܘ ܒܰܙܩܦ ܡܺܝܡ ܘܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܳܢܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ܀ ܠܐ ܓܝܪ ܐܶܬܝܬ ܕܶܐܩܪܶܐ ܠܙܰܕܺܝܩ̈ܐ ܐܠܐ ܠܚܰܛܝ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܬܝܳܒܘܬܐ܀

15- ܕܰܠܡܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܓܢܘܢܐ ܠܰܡܨܳܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܶܬܐܒܠܘ ܟܡܳܐ ܕܚܰܬܢܐ ܥܰܡܗܘܢ ܗ̄ ܠܘ ܠܨܰܘܡܐ ܡܰܣܠܐ ܐܠܐ ܡܰܠܦ ܕܰܒܙܰܒܢܐ ܕܥܗܢ ܙܕܶܩ ܠܰܡܨܡ܀

16- ܠܐ ܐܢܳܫ ܪܳܡܶܐ ܐܽܘܪܩܰܥܬܐ ܚܕܰܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܡܐ ܪܡܝܐ ܕܪܽܘܩܰܥܬܐ ܠܐ ܡܩܨܪܬܐ ܗ̄ ܦܽܘܩܕܢ̈ܐ ܐܶܘܢܓܠܝ̈ܐ܀ ܥܠ ܢܰܚܬܐ ܒܠܳܝܐ ܒܰܙܩܦ ܠܳܡܰܕ ܗ̄ ܠܶܒܘ̈ܬܐ ܕܺܝܗܘ̈ܕܝܶܐ܀ ܕܠܐ ܬܶܬܘܦܝ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ ܩܰܕܡܝܬܐ ܐܝܟ ܬܶܨܽܘܒ. ܘܰܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ ܬܪܰܝܢܝܬܐ ܩܪܶܝܢ ܠܘ ܚܰܬܝ̣ܬܐܝ̣ܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܬܦܐ ܓܝܪ ܡܰܠܝܘܬܗ̇܀ ܘܢܶܗܘܐ ܒܶܙܥܐ ܒܰܪܒܨ ܒܶܝܬ ܝܰܬܝ̣ܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܶܕܩܐ ܒܺܝܫܐ܀

7- ܘܠܐ ܪܳܡܶܝܢ ܚܰܡܪܐ ܚܰܕܬܐ ܒܙܶܩ̈ܐ ܒܠܳܝ̈ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܰܬܺܝܩ̈ܬܐ܀ ܕܠܐ ܡܶܨܛܰܪ̈ܝܢ ܙܶܩ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܠܐ܀ ܐܠܐ ܪܡܶܝܢ ܚܰܡܪܐ ܚܰܕܬܐ ܒܙܶܩ̈ܐ ܚ̈ܰܕܬܬܐ ܗ̄ ܝܽܘܠܦܢܐ ܐܶܘܢܓܠܝܐ ܒܠܶܒܰܘ̈ܬܐ ܕܬܰܠܡ̈ܝܕܶܐ܀

18- ܐܶܬܐ ܐܰܪܟܽܘܢܐ ܒܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܩܽܘܫܝܐ ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܪܟܘܢ ܚܰܕ ܗ̄ ܪܺܝܫܢܐ. ܘܗܽܘܝܘ ܝܘܐܪܫ ܪܰܒ ܟܢܽܘܫܬܐ ܗ̇ܘ ܕܰܫܒܰܩ ܒܰܪܬܗ ܟܕ ܒܺܝܫܐܝܬ ܥܒܺܝܕܐ ܘܶܐܬܐ ܠܘܬ ܝܶܫܘܥ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܒܪܰܬܝ ܒܺܝܫܐܝ̣ܬ ܥܒܺܝܕܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܰܪܩܽܘܣ ܘܠܽܘܩܐ: ܟܶܢ ܫܡܰܥ ܕܡܺܝܬܰܬ݀ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܰܬܝ܀

20- ܘܗܐ ܐܰܢܬܬܐ ܕܪܕܶܐ ܗܘܳܐ ܕܡܳܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܕܝܰܬ݀ ܕܡܐ: ܫܢ̈ܺܝܢ ܬܰܪܬܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܡܰܬܝ ܦܫܺܝܛܐܝ̣ܬ ܐܰܟܬܒܗ̇ ܠܬܶܕܡܘܪܬܐ. ܘܡܰܪܩܘܣ ܘܠܘܩܐ ܐܰܘܣܶܦܘ: ܡ̇ܢܘ ܩܪܶܒ ܠܝ̣ ܚܰܝܠܐ ܢܦܰܩ ܡ̣ܢܝ܀ ܘܫܰܪܟܐ܀

22- ܐܶܬܠܰܒܒܝ ܒܰܫܠܝ ܒܶܝܬ ܩܰܕܡܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܦܬܚܐ܀ ܗܰܝܡܢܘܬܶܟܝ ܐܚܝܰܬܟܝ ܒܰܦܬܚ ܝܽܘܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܘܙܶܒܬܟܝ ܒܰܪܒܨ ܙܰܝ ܘܪܽܘܟܟ ܬܰܘ܀

23- ܘܰܚܙܐ ܙܰܡܪ̈ܐ ܒܰܦܬܚ ܙܰܝ ܘܟܶܢܫ̈ܐ ܕܡܶܫܬܰܓܫܺܝܢ ܗ̄ ܒܰܦܠܰܓ̈ܶܐ ܘܩܺܝ̈ܢܬܐ ܐܒ̈ܠܢܝܬܐ ܒܟܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܝܗ̇ ܕܰܛܠܺܝܬܐ ܐܝܟ ܥܝܳܕܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ܀

24- ܦܪܽܘܩܘ ܠܟܘܢ ܗ̄ ܫܰܢܰܘ܀ ܐܠܐ ܕܰܡܺܝܟܐ ܗܺܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܡܟܐ ܗ̣ܝ܀

25- ܥ̣ܠ ܐܰܚܕܳܗ̇ ܒܺܐܝܕܗ̇: ܡܰܪܩܘܣ ܘܠܘܩܐ ܐܰܘܣܦܘ ܛܠܺܝܬܐ ܩܽܘܡܺܝ ܘܗ̇ܝ ܕܰܦܩܰܕ ܕܢܶܬܠܘܢ ܠܗ̇ ܠܡܶܠܥܰܣ܀

27- ܕܰܒܩܽܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܰܩܦܽܘܗܝ ܣܡܰܝ̈ܐ ܬܪܶܝܢ܀

29- ܗ̇ܝܕܶܝܢ ܩܪܶܒ ܠܥܰܝ̈ܢܰܝܗܘܢ ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ܀

30- ܘܡܶܚܕܐ ܐܶܬܦܰܬܚ̈ܝ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀

ܘܰܟܐܐ ܒܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܬܥܰܙܰܙ ܠܗܘܢ ܝܶܫܘܥ ܘܐܡ̣ܪ: ܚܙܰܘ ܠܐ ܐܢܳܫ ܢܶܕܰܥ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܶܣܬܒܰܪ ܕܰܒܫܽܘܒܗܪܐ ܣܥܰܪ ܐܶܢܝܢ ܠܬܶܕܡܪ̈ܬܐ܀

31- ܗܶܢܘܢ ܕܝܢ ܢܦܰܩܘ ܐܛܒܘܗܝ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ܀

32- ܩܰܪܒܘ ܠܗ ܚܰܪܫܐ ܕܐܝ̣ܬ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܝܘܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܪܢܫܐ ܕܽܘܓܐ ܕܡܶܬܕܰܝܘܰܢ܀

36- ܟܕ ܚܙܐ ܕܝܢ ܝܶܫܘܥ ܠܟܶܢܫ̈ܐ: ܐܶܬܪܰܚܡ ܥܠܰܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܛܠܬܗܘܢ܀ ܕܰܠܐܝܢ ܒܰܪܒܨ ܠܳܡܰܕ܀ ܢܶܣܛܘܪ̄: ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܘܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܫܚܺܝܩܺܝܢ܀ ܘܫܳܪܝܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܫܰܪܝܘܬܐ܀

37- ܚܨܳܕܐ ܣܰܓܝ̣ ܗ̄ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܡܶܬܬܰܠܡܕܺܝܢ܀ ܘܦܳܥ̈ܠܐܶ ܙܥܽܘܪ̈ܺܝܢ ܗ̄ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

2- ܕܺܝܠܗܘܢ ܕܝܢ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝܚ̈ܐ ܫܡܳܗ̈ܐ ܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܗ̇ܠܝܢ: ܩܰܕܡܝܗܘܢ ܫܶܡܥܘܢ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܟܺܐܦܐ ܗ̄: ܦܶܛܪܘܣ ܪܺܝܫܐ ܕܰܫܠܺܝܚ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܨܰܝܕܐ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܕܢܰܦܬܠܝ. ܬܰܠܡܶܕ ܒܰܐܢܛܝܘܟܝܐ ܫܰܢ̱ܬܐ ܚܕܳܐ ܘܰܒܢܐ ܒܗ̇ ܥܕܬܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܠܪܽܗܘܡܺܝ ܘܰܐܟܪܶܙ ܒܗ̇ ܫܢܰܝ̈ܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ. ܘܟܕ ܣܠܶܩ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܦܰܘܠܘܣ ܗܘܳܐ ܫܓܽܘܫܝܐ ܒܪܽܗܘܡܺܝ. ܘܰܦܩܰܕ ܢܺܐܪܘܢ ܕܢܶܬܩܛܠܘܢ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ. ܘܦܶܛܪܘܣ ܡ̇ܢ ܫܐܠ ܕܢܶܙܕܩܶܦ ܒܳܬܪ ܪܺܝܫܗ: ܕܢܶܗܘܐ ܠܡ ܡܢܰܫܶܩ ܥܶܩܒ̈ܝ ܡܪܗ. ܘܰܕܦܰܘܠܘܣ ܐܶܬܦܣܶܩ ܪܺܝܫܶܗ ܒܣܰܝܦܐ܀

ܒ: ܘܰܐܢܕܪܰܐܘܣ ܐܰܚܘܗܝ ܗ̄ ܕܦܶܛܪܘܣ. ܗ̇ܢܐ ܒܢܐ ܥܺܕܬܐ ܒܒܘܙܰܢܛܝܐ ܕܗ̣ܝ ܩܽܘܣܛܰܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܘܒܗ̇ ܡܺܝܬ ܘܶܐܬܩܒܰܪ. ܘܡܰܪܩܘܣ ܒܳܬܪ ܒܢ̈ܰܝ ܙܰܒܕܰܝ ܛܰܟܣܗ܀

ܓ: ܘܝܰܥܩܘܒ ܒܪ ܙܰܒܕܰܝ ܗ̄ ܐܰܚܘܗܝ ܕܝܽܘܚܰܢܢ ܐܶܘܢܓܠܝܣܛܐ ܘܒܰܬܠܬܐ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܩܕܳܡܘܗܝ ܡܛܰܟܰܣ. ܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܨܰܝܕܐ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܕܰܙܒܘܠܘܢ ܐܰܟܪܶܙ ܒܐܘܪܫܠܶܡ ܘܬܰܡܢ ܐܶܬܩܛܠ܀

ܕ: ܝܘܚܰܢܢ ܐܰܚܘܗܝ ܗ̄ ܕܝܰܥܩܘܒ ܘܗܽܘܝܘ ܐܶܘܢܓܠܝܣܛܐ. ܢܦܰܩ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܶܡ ܘܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܗ ܕܡܪܢ ܥܰܡܗ ܘܐܰܟܚܕܐ ܐܶܫܬܕܝܘ ܠܦܛܡܘܣ ܓܳܙܰܪܬܐ. ܘܟܕ ܦܢܐ ܡ̣ܢ ܐܰܟܣܘܪܝܐ ܐܰܟܪܶܙ ܒܐܣܝܐ ܘܰܒܢܐ ܥܺܕܬܐ ܒܐܦܣܘܣ. ܘܫܰܡܫܽܘܗܝ ܐܝ̣ܓܢܐܛܝܘܣ ܢܽܘܪܢܐ ܘܦܘܠܝܩܪܦܘܣ. ܘܗܘ ܩܰܒܪܗ̇ ܠܛܽܘܒܢܝܬܐ ܡܰܪܝܡ ܝܠܕܰܬ ܐܰܠܗܐ ܘܠܐ ܝܺܕܥ ܐܢܳܫ ܐܰܝܟܐ ܣܡܗ̇. ܚܝܐ ܕܝܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܠܬ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܡܺܝܬ ܒܳܬܪ ܟܠܗܘܢ ܫܠܺܝ̈ܚܐ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܐܶܦܣܘܣ܀

ܗ: ܘܦܺܝܠܝܦܘܣ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܨܰܝܕܐ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܕܐܫܝ̣ܪ ܒܢܳܐ ܥܺܕܬܐ ܒܦܝܣܝܕܝܐ ܘܒܗ̇ ܡܝ̣ܬ܀

ܘ: ܘܒܰܪ ܬܽܘܠܡܰܝ ܗ̄ ܝܶܫܘܥ ܗܘܐ ܫܡܶܗ ܘܠܐܺܝܩܪ ܪܰܒܗ: ܠܐ ܩܪܰܐܘܗܝ ܒܰܫܡܗ: ܐܠܐ ܒܫܶܡ ܐܰܒܘܗܝ. ܬܰܠܡܶܕ ܒܰܐܪܡܶܢܝܰܐ ܬܠܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܙܰܩܦܶܗ ܗܶܪܣܛܺܝ ܡܰܠܟܐ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܥܺܕܬܐ ܕܰܒܢܐ ܬܰܡܢ܀

ܙ: ܘܬܽܐܘܡܰܐ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܕܝ̣ܗܘܕ. ܐܰܟܪܶܙ ܠܦܪ̈ܬܘܝܐ ܘܡܕܝ̈ܐ ܘܗܶܢܕܘܝ̈ܐ. ܘܶܐܬܩܛܶܠ ܒܩܠܡܝܢܐ ܘܶܐܬܬܝܬܝ ܦܰܓܪܶܗ ܠܐܘܪܗܝ܀

ܚ: ܘܡܰܬܝ ܡܳܟܣܐ ܡ̣ܢ ܢܳܨܪܰܬ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܕܐܝܣܟܪ. ܐܰܟܪܶܙ ܒܦܠܣܛܝܢܝ ܘܡܝ̣ܬ ܒܓܒܠܐ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܐܢܛܝܘܟܝܰܐ. ܡܰܪܩܘܣ ܘܠܘܩܐ ܩܕܳܡ ܬܐܘܡܰܐ ܛܰܟܣܘܗܝ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܒܳܬܪܗ ܡܢܐ ܢܰܦܫܗ. ܘܰܒܡܟܣܐ ܥܰܝܢ ܗܘ ܠܗ܀

ܛ: ܝܰܥܩܘܒ ܒܰܪ ܚܰܠܦܝ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܕܰܡܢܰܫܐ. ܒܢܳܐ ܥܺܕܬܐ ܒܒܰܛܢܢ ܕܰܣܪܽܘܓ ܘܬܰܡܢ ܡܺܝܬ ܘܶܐܬܩܒܰܪ܀

ܝ: ܘܠܰܒܝ ܒܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ ܘܚܒܳܨ ܒܶܝܬ ܡܩܰܫܝܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ ܘܒܶܝܬ. ܕܶܐܬܟܰܢܝ ܬܰܕܝ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܘܰܚܒܳܨ ܕܳܠܰܕ ܡܩܰܫܝܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܘܕܳܠܰܕ. ܠܘܩܐ ܝ̣ܗܘܕܐ ܒܰܪ ܝܰܥܩܘܒ ܩܪܝܗܝ. ܐܰܟܪܶܙ ܒܠܐܘܕܝܩܝܐ ܘܪܰܓܡܽܘܗܝ ܒܐܪܘܕ ܘܬܰܡܢ ܐܶܬܩܒܰܪ܀

4- ܝܐ: ܘܫܶܡܥܘܢ ܩܢܳܢܝܐ ܒܰܫܠܝ ܩܽܘܦ. ܠܘܩܐ: ܛܰܢܢܐ ܩܪܝܗܝ ܘܰܩܕܡ ܠܰܒܝ ܛܰܟܣܶܗ. ܘܓܠܺܝܠܝܐ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܐܰܟܪܶܙ ܒܣܽܘܪܺܝܰܐ. ܘܰܒܢܐ ܥܺܕܬܐ ܒܩܽܘܪܘܣ ܘܬܰܡܢ ܐܶܬܩܒܰܪ܀

ܝܒ: ܘܝܺܗܽܘܕܐ ܣܟܰܪܝܘܛܐ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܕܓܳܕ ܡ̣ܢ ܣܟܰܪܝܘܛ ܩܪܺܝܬܐ. ܩܳܡ ܕܝܢ ܚܠܳܦܘܗܝ ܡܰܬܝܰܐ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܕܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܰܒܢܳܐ ܥܺܕܬܐ ܒܣܠܘܩܝܐ ܘܬܰܡܢ ܩܒܺܝܪ܀

5- ܘܦܰܩܕ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܦܰܪܓܠ ܐܶܢܘܢ ܗ̄ ܙܰܗܰܪ ܐܶܢܘܢ܀ ܒܐܘܪܚܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܠܐ ܬܺܐܙܠܘܢ ܗ̄ ܠܽܘܩܕܰܡ ܡ̇ܢ ܠܥܰܡܐ ܒܰܝܬܝܐ ܕܥܶܒܪ̈ܝܶܐ ܡܰܟܪܶܙ: ܟܶܢ ܠܟܠܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ܀

9- ܘܠܐ ܢܚܳܫܐ ܒܟܺܝܣܰܝ̈ܟܘܢ ܗ̄ ܡܥ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܙܘܢ̈ܐܣ ܕܺܝܠܟܘܢ ܗ̄ ܒܶܐܣܪ ܚܰܨܝ̈ܟܘܢ܀

10- ܘܠܐ ܬܰܪܡܠܐ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܘܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܗ̄ ܩܽܘܪܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܪܣܽܘܦܐ ܗ̄ ܡܳܐܢܐ ܕܒܗ ܚܡܠܺܝܢ ܡܬܩ̈ܠܝܢ ܘܡ̣ܢ ܓܰܠܕ̈ܶܐ ܡܶܬܥܒܶܕ܀ ܘܠܐ ܡܣܳܢ̈ܐ ܗ̄ ܠܨܶܒܬܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܰܪܩܘܣ ܣ̈ܕܠܐ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܛܠܪ̈ܐ ܕܐܢܢܩܐܝܬ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܠܢܽܘܛܪ ܦܢܬܐ ܕܪܶܓܠܐܶ܀ ܘܠܐ ܫܰܒܛܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܽܘܛܪܐ܀

11- ܘܬܰܡܢ ܗܘܰܘ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܰܬܰܪܘ ܗ̄ ܠܐ ܬܶܩܛܘܢ ܡ̣ܢ ܒܰܝ ܠܒܰܝ܀

12- ܫܰܐܠܘ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚ ܐܳܠܰܦ ܘܚܰܬܺܝܬ܀

14- ܐܘ ܡ̣ܢ ܩܪܺܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ܀ ܦܶܨܘ ܒܰܪܒܨ ܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܰܦܶܨܘ ܚܶܠܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟܘܢ ܗ̄ ܠܰܓܡܪ ܠܐ ܬܩܰܒܠܘܢ ܡ̣ܢܗܘܢ ܡܶܕܡ܀

15- ܐܘ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܗ̇ܝ ܗ̄ ܘܠܰܘ܀

16- ܗܘܰܘ ܗ̇ܟܝܠ ܚܰܟܝ̣ܡ̈ܐ ܐܝܟ ܚܘܰܘ̈ܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܚܶܘܝܐ ܕܢܛܰܪ ܪܺܝܫܶܗ ܟܕ ܡܶܬܪܕܶܦ. ܗ̇ܟܢܐ ܐܦ ܐܰܢܬܘܢ ܛܰܪܘ ܗܰܝܡܢܘܬܟܘܢ ܕܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܪܺܝܫܐ ܕܟܠܗ̇ ܡܝܰܬܪܽܘܬܟܘܢ܀ ܘܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܐܝܟ ܝܰܘܢ̈ܐ ܗ̄ ܠܐ ܢܳܛܪ̈ܝ ܐܰܟܬܐ܀

17- ܐܶܙܕܰܗܪܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܽܘܪܘ ܕܝܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ ܗ̄ ܛܠܘܡ̈ܐ܀ ܡܰܫܠܡܺܝܢ ܠܟܘܢ ܓܶܝܪ ܠܒܶܝܬ ܕܰܝܢ̈ܐ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܘܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܟܢܽܘܫ̈ܝܶܐ܀

18- ܠܣܳܗܕܘܬܐ ܕܺܝܠܗܘܢ ܘܰܕܥܰܡܡ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܗܘܢ ܘܰܠܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܠܩܽܘܛܪܓܗܘܢ܀

19- ܠܐ ܬܺܐܨܦܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܬܶܪܢܘܢ ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܘ ܡܳܢܐ ܬܡܰܠܠܘܢ ܗ̄ ܗ̇ܢܐ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܣܰܩܽܘܒܠܝܐ ܗܘ ܠܗܘ ܕܐܡ̣ܪ ܦܶܛܪܘܣ ܫܠܺܝܚܐ ܒܩܰܬܘܠܝܩܝ̣ ܗ̇ܝ ܕܝܠܗ: ܗܘܰܝܬܘܢ ܡܛܰܝܒܺܝܢ ܠܡܰܦܰܩ ܒܪܘܚܳܐ. ܘܐܡܪܝܢܰܢ: ܕܟܕ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܚܰܝܠܰܢ ܩܳܐܶܡ ܥܠܰܝܢ ܪܕܽܘܦܝܐ: ܥܠ ܐܰܠܗܐ ܗ̣ܘ ܒܰܠܚܘܕ ܙܳܕܶܩ ܠܡܶܬܬܟܠܘ. ܘܟܕ ܢܶܫܟܰܚ ܐܰܬܪܐ ܠܡܶܠܬܐ ܘܳܠܐܶ ܠܢ ܠܡܶܬܚܫܒܘ ܡܳܢܐ ܢܦܰܢܐ܀

22- ܘܬܶܗܘܘܢ ܣܢܝܐܝܢ ܡ̣ܢ ܟܠܢܫ ܠܐ ܬܒܠܨ ܐܳܠܰܦ ܒܰܨܚܚ̈ܐ ܕܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܠܐ ܬܶܬܒܠܰܥ ܐܳܠܰܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܢܺܝ̈ܐܐ ܒܰܚܒܨ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܣܶܢܶܐܬܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܣܢܰܝ̈ܐ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܡ̣ܢ ܣܰܢܝܘܬܐ ܘܰܫܟܺܝܪܘܬܐ ܐܳܬܝܐ܀ ܗܘ ܢܺܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗ̇ܢܐ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ܀

23- ܕܠܐ ܬܫܰܠܡܘܢ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ ܐܶܢܝܢ ܟܠܗܶܝܢ ܡܕܺܝ̈ܢܬܐ ܕܒܝܬ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗ̇ܪܟܐ ܝ̣ܕܝܥܐ ܕܰܠܘܬ ܝ̣ܗܘܕܝ̈ܐ ܒܰܠܚܘܕ ܫܰܕܪ ܐܢܘܢ ܒܫܽܘܪܝܐ܀ ܥܕܰܡܐ ܕܢܺܐܬܐ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܗ̄ ܢܰܕܪܟܟܘܢ ܥܽܘܕܪܢܶܗ܀

24- ܠܝܬ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܪܰܒܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡ̣ܢ ܡܰܠܦܢܐ ܕܝ̣ܠܗ܀ ܘܠܐ ܥܰܒܕܳܐ ܡ̣ܢ ܡܳܪܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡ̣ܢ ܡܳܪܗ܀

25- ܣܳܦܶܩ ܠܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܳܦܩܐ܀

27- ܐܘܡܪܘܗܝ ܐܰܢܬܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܡܪܘ ܒܢܰܗܺܝܪܐ܀

28- ܕܚܰܠܘ ܕܝܢ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ܀

29- ܠܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܨܶܦܪ̈ܝܢ ܡܶܙܕܰܒܢ̈ܢ ܒܰܐܣܪ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܐܣܪܐ ܚܰܕ ܗ̄ ܒܚܰܕ ܫܳܡܘܢܐ. ܠܘܩܐ: ܚܰܡܫ ܨܶܦܪ̈ܝܢ ܒܰܬܪܶܝܢ ܐܰܣܪ̈ܝܢ ܐܡ̇ܪ܀

30- ܕܺܝܠܟܘܢ ܕܝܢ ܐܦ ܡ̈ܶܢܶܐ ܕܪܺܝܫܟܘܢ ܗ̄ ܐܦ ܡܰܚܫ̈ܒܬܟܘܢ ܩܰܛܺܝܢ̈ܬܐ܀ ܡܰܢ̈ܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܢܝ̈ܬܐ ܐܶܢܝܢ ܗ̄ ܝ̣ܕܝ̣̈ܥܢ ܠܐܰܠܗܐ܀

34- ܠܐ ܬܰܣܒܪܘܢ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܪܒܳܨܐ܀ ܕܶܐܬܺܝܬ ܕܰܐܪܡܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܪܡܝܘ ܫܰܝܢܐ ܒܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܡܝܐ ܗ̇ܕܐ ܠܗ̇ܝ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܫܠܳܡܐ ܥܡ ܥܰܡ̈ܡܐ ܘܠܗ̇ܝ ܕܫܰܠܺܝܛܐ ܗܽܘ ܕܰܫܠܡܐ. ܘܰܠܗ̇ܝ ܕܗܽܘܝܽܘ ܫܰܝܢܰܢ ܘܰܠܗ̇ܝ ܕܰܫܠܡܐ ܕܝ̣ܠܝ ܝܗܶܒ ܐܢ݂ܐ ܠܟܘܢ. ܘܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܗ̇ܠܝܢ ܟܠܗܶܝܢ ܠܘܬ ܫܽܘܠܡܗ̇ ܕܰܣܒܰܪܬܐ ܚܳܝܪ̈ܢ ܘܗ̇ܕܐ ܕܗ̇ܪܟܐ ܠܘܬ ܫܽܘܪܝܗ̇܀ ܠܐ ܐܶܬܝ̣ܬ ܕܰܐܪܡܶܐ ܫܰܝܢܐ: ܐܠܐ ܚܰܪܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܰܝܦܐ܀

36- ܘܰܒܥܶܠܕܒ̈ܒܘܗܝ ܕܓܰܒܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܒܰܪܢܫܐ ܗ̄ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܀ ܒܢ̈ܰܝ ܒܰܝܬܗ ܗ̄ ܒܢ̈ܰܝ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܕܡ̣ܢܗܘܢ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܰܒܣܰܪ܀

38- ܘܟܠ ܕܠܐ ܫܩܶܠ ܙܩܺܝܦܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܨܠܺܝܒܐ ܕܝ̣ܠܗ ܗ̄ ܟܠ ܕܠܐ ܡ̇ܐܬ ܠܥܳܠܡܐ ܘܠܰܪ̈ܓܺܝܓܬܶܗ: ܠܐ ܫܘܶܐ ܠܝ̣܀

39- ܡ̇ܢ ܕܶܐܫܟܰܚ ܢܰܦܫܶܗ ܢܰܘܒܕܺܝܗ̇ ܗ̄ ܢܰܣܠܐ ܢܝܳܚܐ ܕܥܳܠܡܐ܀

41- ܡ̇ܢ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܢܒܺܝܐ ܗ̄ ܘܐܦܶܢ ܒܰܫܡܳܐ ܒܰܠܚܘܕ ܢܗܶܐ ܢܒܺܝܐ ܘܠܰܘ ܒܣܽܘܥܪܢܐ܀ ܐܰܓܪܐ ܕܰܢܒܺܝܐ ܢܳܣܒ ܗ̄ ܡܩܰܒܠܢܗ. ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܰܢܒܺܝܐ ܫܰܪܝ̣ܪܐ ܩܰܒܠ ܡܶܬܦܪܰܥ ܡܛܠ ܗܰܝܡܢܘܬܶܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

3- ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܕܐܬܶܐ ܐܘ ܠܐܰܚܪܺܝܢ ܗ̣ܘ ܡܣܰܟܝܢܰܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܘ ܠܐܰܚܪܺܢܐ ܢܣܰܟܐ ܗ̄ ܠܘ ܕܠܐ ܝܳܕܥ ܗܘܐ ܠܗ ܝܽܘܚܰܢܢ: ܫܰܕܰܪ ܒܝܕ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܫܐܠܗ. ܘܐܰܝܟܰܢܐ: ܘܗܐ ܡ̣ܢ ܟܰܕܘ ܣܗܶܕ ܩܕܳܡ ܟܶܢܫ̈ܐ ܕܗܽܘܝܘ ܐܶܡܪܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܫܰܪܺܝܪܐ ܡܕܶܝܢ ܕܰܠܫܽܘܪܪ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܘܗܝ ܕܠܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܫܰܕܪ ܐܢܘܢ ܠܘܬܗ ܕܢܶܚܙܘܢ ܠܡ ܬܶܕܡܪ̈ܬܶܗ ܘܰܢܗܰܝܡܢܘܢ܀

7- ܡܳܢܐ ܢܦܰܩܬܘܢ ܠܚܽܘܪܒܐ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܰܕܒܪܐ ܠܡܶܚܙܐ܀ ܩܰܢܝܐ ܕܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܗ̄ ܡܢܐ ܣܳܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܗܰܘܢܐ ܦܚܝ̣ܚܐ ܐܝ̣ܬ ܠܗ ܕܰܠܟܠ ܪܘܚ ܡܨܛܠܐ. ܘܠܺܝ ܕܝܢ ܕܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ ܝܰܕܥܢܝ: ܗ̇ܫܐ ܡܚܰܘܶܐ ܕܠܐ ܝܳܕܥ܀

8- ܓܰܒܪܐ ܕܢܰܚ̈ܬܶܐ ܪ̈ܰܟܺܝܟܶܐ ܠܒܺܝܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܠܰܒܫ ܗ̄ ܕܡܶܫܬܰܥܒܕ ܠܰܢܝܚ̈ܐ ܦܰܓܪ̈ܢܝܶܐ܀

9- ܢܒܺܝܐ: ܐܝ̣ܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢ݂ܐ ܠܟܘܢ ܘܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܢܒܺܝ̈ܐ ܗ̄ ܐܶܬܢܰܒܝ ܘܰܣܗܶܕ ܥܠܰܝ ܐܝܟ ܫܰܪܟܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐ: ܘܐܝ̣ܬ ܠܗ ܝܰܬܝܪܐ: ܗ̇ܝ ܕܰܚܙܢܝ ܦܰܓܪܢܐܝ̣ܬ܀

10- ܗ̇ܢܘ ܓܝܪ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܟܬܺܝܒ ܗ̄ ܒܡܰܠܐܰܟܝ ܢܒܺܝܐ܀

11- ܕܠܐ ܩܳܡ ܒܺܝܠܺܝ̈ܕܰܝ ܢܶܫ̈ܐ ܕܪܰܒ ܡ̣ܢ ܝܘܚܰܢܢ ܗ̄ ܠܐ ܐܢܳܫ ܐܶܬܪܰܘܪܰܒ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܕܳܪܗ܀ ܙܥܽܘܪܐ ܕܝܢ ܒܡܰܠܟܘܬ ܫܡܰܝܐ ܪܰܒ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢܗ ܗ̄ ܕܰܪܓܐ ܕܰܙܥܘܪܐ ܕܙܰܕܺܝܩ̈ܐ ܒܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܣܰܓܝ ܡܥܰܠܰܝ ܡ̣ܢ ܕܰܪܓܶܗ ܕܝܘܚܰܢܢ ܒܥܳܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܟܶܐܡܰܬ ܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܰܘܪܒܺܝܢ ܠܗ. ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܰܙܥܘܪܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܩܳܪܐ ܡܳܪܢ: ܠܦܽܘܬ ܡܰܣܒܪܢܘܬܐ ܕܺܝܗ̈ܘܕܝܶܐ܀

12- ܡ̣ܢ ܝܰܘܡ̈ܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܕܝܢ ܝܰܘ̈ܡܬܗ ܕܝܘܚܰܢܢ ܡܰܥܡܕܢܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܗ̇ܫܐ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܒܰܩܛܺܝܪܐ ܡܶܬܕܰܒܪܐ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ ܗ̄ ܒܰܓ̈ܙܡܶܐ ܕܢܳܪܓܐ ܘܪܰܦܫܐ ܘܢܽܘܪܐ ܡܶܬܚܰܦܛ ܗܘܐ ܗ̣ܘ ܝܽܘܚܰܢܢ ܠܡܰܥܠܘ ܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܠܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ. ܡ̣ܢ ܗ̇ܫܐ ܕܝܢ ܘܰܠܗܰܠ: ܒܥܰܡ̈ܠܐܶ ܩܫ̈ܰܝܐ ܘܰܣܪ̈ܩܶܐ ܘܢܓ̈ܕܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ܀

13- ܟܠܗܘܢ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝ̈ܐ ܘܐܘܪܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܢܳܡܘܣܐ ܥܕܰܡܐ ܠܝܽܘܚܰܢܢ ܐܶܬܢܰܒܝܘ ܗ̄ ܗ̇ܫܐ ܐܫܬܡ̈ܠܝܝ ܢܒܺܝܘ̈ܬܗܘܢ܀

14- ܘܐܢ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ: ܩܰܒܶܠܘ: ܕܗܽܘܝܽܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܩܰܒܠܘ ܗ̣ܘ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܐܺܠܝܐ ܕܰܥܬܝܕ ܠܡܶܐܬܐ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܺܐܠܝܐ ܩܕܳܡ ܡܶܐܬܝܬܗ ܐܚܪܳܝܬܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܡܰܠܐܟܝ ܢܒܺܝܐ. ܡܰܥܡܕܢܐ ܩܕܳܡ ܡܶܐܬܝܬܶܗ ܩܰܕܡܝܬܐ ܐܶܬܐ܀

17- ܙܡܰܪܢ ܒܰܫܠܝ ܙܰܝ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܪܒܳܨܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܙܡܰܪܢܢ ܠܟܘܢ ܘܠܐ ܪܰܩܕܬܘܢ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܪܩܕܳܐ܀ ܘܐܶܠܰܝܢ ܒܰܪܒܨ ܐܳܠܰܦ ܘܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚ ܐܳܠܰܦ ܘܠܳܡܰܕ ܠܟܘܢ ܘܠܐ ܐܰܪܩܕܬܘܢ ܒܰܦܬܚ ܐܳܠܰܦ ܡ̣ܢ ܡܰܪܩܘܕܬܐ ܟܶܐܡܰܬ ܐܝܟ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܗܰܘܢܐ: ܘܶܐܬܚܪܺܝܬܘܢ ܠܘܩܒܠ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܢܺܝܫ̈ܐ ܕܝ̣ܠܝ ܘܰܕܝܘܚܰܢܢ ܡܰܥܡܕܢܐ. ܕܝ̣ܠܝ ܡ̇ܢ: ܒܒܰܣܝ̣ܡܘܬܐ. ܘܕܗܰܘ ܒܰܓܙܡܐ. ܘܠܐ ܥܰܡܝ ܚܕܺܝܬܘܢ ܐܦ ܠܐ ܥܡ ܗܰܘ ܒܟܰܝܬܘܢ܀

19- ܘܶܐܙܕܕܩܰܬ݀ ܚܶܟܡܬܐ ܡ̣ܢ ܥܒ̈ܕܝܗ̇܀ ܠܘܩܐ: ܡ̣ܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܗ̄ ܒܚܶܟܡܬܐ ܫܶܒܩܶܬ ܕܽܘܒܪ̈ܐ ܥܰܣܩ̈ܐ ܕܝܘܚܰܢܢ ܘܒܐܘܪܚܐ ܡܡܫܚܬܐ ܪܕܝܬ. ܘܥܠܗ̇ܕܐ ܣܒܪܬܝ ܝܶܪܒܰܬ݀ ܘܕܝ̣ܠܗ ܙܶܥܪܬ݀܀

21- ܘ̇ܝ ܠܟܝ ܟܳܘܪܰܙܺܝܢ ܒܰܙܩܦ ܟܽܘܦ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܘܰܦܬܚ ܪܺܝܫ܀ ܘܳܝ ܠܶܟܝ ܒܶܝܬ ܨܰܝܳܕܐ ܒܰܦܬܚ ܨܳܕܶܐ ܘܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ ܗ̄ ܡܕܺܝܢ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܕܰܒܢ̈ܝ ܝ̣ܣܪܐܝܠ܀ ܕܐܠܘ ܒܨܽܘܪ ܘܰܒܨܰܝܕܢ ܗ̄ ܡܕܺܝܢ̈ܬܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ܀ ܟܒܰܪ ܕܝܢ ܒܣܰܩ̈ܐ ܣܰܓܝܢܐܝ̣ܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܣܰܩܐ ܚܕܢܐܝ̣ܬ܀

23- ܘܰܐܢܬܝ ܟܦܰܪܢܰܚܘܡ ܗ̄ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܕܝ̣ܠܗ܀ ܥܕܰܡܐ ܠܰܫܡܝܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡܬܝ ܗ̄ ܒܳܐܬܘ̈ܬܐ ܘܚܰܝ̈ܠܐ ܕܐܣܬܥܰܪܘ ܒܶܟܝ܀ ܥܕܰܡܐ ܠܰܫܝܘܠ ܬܶܬܰܚܬܝܢ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ ܐܚܪܳܝܬܐ܀ ܩܰܝܡܐ ܗܘܬ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܘܰܙܩܦ ܝܽܘܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܕܩܰܘܝܰܬ݀ ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܢܐ܀

24- ܢܶܗܘܐ ܢܺܝܚ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝܰܬܝ̣ܪ ܒܝܰܘܡܐ ܕܕܺܝܢܐ ܐܘ ܠܶܟܝ ܗ̄ ܘܠܰܘ ܠܶܟܝ܀

25- ܒܗ̇ܘ ܙܰܒܢܐ ܥܢܳܐ ܝܶܫܘܥ ܘܐܡ̣ܪ ܗ̄ ܒܙܰܒܢܐ ܕܚܰܣܕ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܗ܀ ܡܰܘܕܐ ܐܢ݂ܐ ܠܟ ܐܒܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܒܐ: ܕܟܰܣܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܛܰܫܝ̣ܬ ܗ̇ܠܝܢ ܡܢ ܚܰܟܺܝܡ̈ܐ ܘܣܰܟܘܠܬܢ̈ܐ ܗ̄ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܚܰܟܝ̣ܡܝܢ ܒܥܰܝ̈ܢܝ ܢܰܦܫܗܘܢ܀ ܘܰܓܠܰܝܬ ܐܶܢܝܢ ܠܝ̈ܰܠܘܕܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܠܰܫܠܝܚ̈ܐ ܦܫܺܝ̈ܛܐ܀

27- ܟܠ ܡܶܕܡ ܐܶܫܬܠܡ ܠܝ̣ ܡ̣ܢ ܐܒܝ ܗ̄ ܠܘ ܡ̣ܢ ܗ̇ܫܐ: ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܥܠܡ܀

28- ܬܘ ܠܘܬܝ ܟܠܟܘܢ ܠܐܰܝ̈ܐ ܒܰܦܬܚ ܐܳܠܰܦ ܘܰܙܩܦ ܝܽܘܕ. ܐܝܟ ܓܒܰܝ̈ܐ. ܫܕܰܝ̈ܐ. ܚܕܳܢܐܝ̣ܬ ܕܝܢ ܒܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ ܘܰܫܠܳܝ ܐܳܠܰܦ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܒܝܫܐ ܐܢ݂ܐ ܘܠܐܰܝܐ ܡ̣ܢ ܛܰܠܝܘܬܝ܀ ܘܫܩ̈ܝܠܝ ܡܰܘܒ̈ܠܐ ܗ̄ ܝܰܩܝܪ̈ܬܐ ܕܢܡܘܣܐ ܥܰܬܝܩܐ. ܘܡܶܬܐܰܡܪܐ: ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡ̣ܢ ܠܥܶܠ ܐܡ̣ܪ: ܡܳܐ ܩܰܛܝܢ ܬܰܪܥܐ ܘܰܐܠܝ̣ܨܐ ܐܘܪܚܐ. ܗ̇ܪܟܐ ܐܡ̇ܪ: ܢܺܝܪܝ ܓܝܪ ܒܰܣܝ̣ܡ ܗ̣ܘ ܘܡܰܘܒܰܠܝ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܩܰܠܝ̣ܠܐܗܝ. ܘܐܡܪܝܢܰܢ: ܕܠܚܒܰܢܢ̈ܐ ܗ̣ܘ ܩܰܛܝܢ ܬܰܪܥܗ. ܘܠܰܚ̈ܦܝܛܐ ܒܰܣܝ̣ܡ ܗܘ ܢܺܝܪܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

1- ܘܫܰܪܺܝܘ ܡܠܓܝܢ ܒܩܽܘܫܝ ܓܳܡܰܠ ܫܶܒ̈ܠܐ ܘܐܟܠܺܝܢ ܗ̄ ܟܕ ܠܐ ܫܰܠܝ̣ܛ ܠܗܘܢ ܠܡܶܡܠܓ܀

3- ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܗ̄ ܬܠܬ ܥ̈ܶܠܠܬܐ ܐܰܣܪܰܚ ܠܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܥܰܕܠܘܗܝ ܡܛܠ ܫܪܳܝܐ ܕܫܰܒܬܐ. ܥܶܠܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ: ܐܰܢܢܩܝ̣ ܕܡܶܛܠܬܗ̇ ܕܰܘܺܝܕ ܟܕ ܟܦܶܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܗ: ܥ̣ܠ ܠܒܰܝܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܠܰܚܡܐ ܕܦܳܬܘܪܶܗ ܕܡܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܣܝܘܡܘܬ ܩܕܳܡ̈ܶܐ ܒܰܙܩܦ ܕܳܠܰܕ ܘܰܪܒܳܨ ܡܺܝܡ ܣܰܓܝܢܐܝܬ. ܘܒܰܨܚܳܚܐ ܕܣܺܝܡܘܬ ܒܰܚܒܨ ܣܶܡܟܰܬ ܩܰܕܡܐ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܘܰܙܩܦ ܡܺܝܡ ܚܕܳܢܐܝܬ: ܐܶܟ̣ܠ܀ ܥܶܠܬܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ:

5- ܐܘ ܠܐ ܩܪܰܝܬܘܢ ܒܐܘܪܝܬܐ: ܕܟܳܗܢ̈ܐ ܒܗܰܝܟܠܐ ܡܰܚܠܝܢ ܒܰܚܒܨ ܠܳܡܰܕ ܗ̄ ܫܳܪܶܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܰܘܫܺܝܢ ܠܗ̇ ܠܫܰܒܬܐ ܘܕܠܐ ܥܶܕܠܝ ܐܢܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܶܠܬܐ ܐܢܘܢ܀

7- ܥܶܠܬܐ ܕܰܬܠܬ: ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ: ܐܠܘ ܕܝܢ ܝܕܥܝ̣ܢ ܗܘܰܝܬܘܢ: ܡܳܢܰܘ ܒܰܙܩܦ ܡܺܝܡ ܘܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܚܢܳܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̇ܢܐ ܐܝ̣ܬܝܗ̇: ܕܪ̈ܰܚܡܐ ܨܳܒܐ ܐܢ݂ܐ ܘܠܐ ܕܶܒܚܬܐ ܗ̄ ܐܢ ܒܝܰܕ ܕܶܒܚܬܐ ܡܶܫܬܰܪܝܐ ܫܰܒܬܐ: ܟܡܐ ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܒܝܕ ܚܢܳܢܐ ܕܰܪܚܺܝܡ ܥܠ ܐܠܗܐ ܛܳܒ ܡ̣ܢ ܕܶܒܚܬܐ ܙܳܕܩ ܕܶܬܫܬܪܐ܀

10- ܘܡܫܐܠܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܘܐܳܡܪܝܢ: ܕܐܢ ܫܰܠܝܛ ܒܫܰܒܬܐ ܠܡܰܐܣܝܘ ܗ̄ ܐܶܘܢܓܠܝ̈ܣܛܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܐ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܗ̣ܘ ܡܳܪܢ ܫܰܐܠ ܐܢܘܢ ܥܠ ܗ̇ܟܢ܀ ܐܝܟ ܕܢܶܐܟܠܘܢ ܩܰܪ̈ܨܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܝܟܢܐ ܢܩܰܛܪܓܘܢܝܗܝ܀

11- ܘܐܢ ܢܶܦܠ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܘܦܶܐ ܒܚܰܒܪܐ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ ܘܰܙܩܦ ܒܶܝܬ ܡܩܰܫܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܓܽܘܡܨܐ܀

12- ܟܡܐ ܕܝܢ ܝܰܬܝ̣ܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܝܰܬܪ ܒܰܪܢܫܐ ܡ̣ܢ ܥܶܪܒܐ܀

18- ܗܐ ܥܒܕܝ ܕܶܐܨܛܒܝܬ ܒܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗ̇ܘ ܕܰܓܒܝܬ ܗ̄ ܒܗ̇ܝ ܕܰܕܡܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܢܣܰܒ ܒܡܶܬܒܰܪܢܫܢܘܬܗ: ܥܒܕܐ ܐܶܬܐܡܪ ܒܝܕ ܐܶܫܰܥܝܐ ܢܒܝܐ܀

19- ܠܐ ܢܶܬܚܪܐ ܘܠܐ ܢܶܩܥܶܐ ܗ̄ ܙܥܺܝܦܐܝܬ ܘܰܒܪܘܓܙܐ. ܘܐܠܐ ܒܐܰܡܝܢܘ ܩܥܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܝܘܚܰܢܢ: ܕܰܒܝܰܘܡܐ ܠܡ ܐܚܪܳܝܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܐ ܝܶܫܘܥ ܘܩܳܥܶܐ. ܘܗ̇ܟܢܐ ܠܘܩܐ ܒܡܰܬܠܐ ܕܙܰܪܥܐ ܐܡ̣ܪ܀ ܘܠܐ ܐܢܳܫ ܢܶܫܡܥ ܩܠܗ ܒܫܽܘܩܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܦܠܛܘ̈ܬܐ܀

20- ܩܰܢܝܐ ܪܥܺܝܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܚܺܝܠܐ ܠܐ ܢܶܬܒܰܪ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܢܺܝ̣ܚ ܘܡܰܟܺܝܟ܀ ܘܰܫܪܓܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܟܬܢܐ ܗ̄ ܦܬܝܠܬܐ ܕܰܫܪܓܐ܀ ܕܰܡܛܰܦܛܶܦ ܒܰܪܒܨ ܛܶܝܬ ܐܚܪܳܝܬܐ ܠܐ ܢܕܥܶܟ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܡܶܒܛܰܠ ܠܐ ܡܰܗܪ ܐܶܠܐ ܡ̣ܢ ܥܒܳܕܝܗ̈ܘܢ ܐܳܒܕܝܢ܀ ܥܕܰܡܐ ܕܢܰܦܩ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܕܺܝܢܐ ܠܙܳܟܘܬܐ ܗ̄ ܥܕܰܡܐ ܕܰܢܩܘܡ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܐ ܘܰܢܣܺܝܡ ܒܥܶܠܕܒܒ̈ܘܗܝ ܟܽܘܒܫܐ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܘܗܝ܀

22- ܗ̇ܝܕܶܝܢ ܩܰܪܒܘ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܠܗ ܕܰܝܘܢܐ ܚܰܕ ܕܚܪܶܫ ܒܰܪܒܨ ܪܺܝܫ ܘܰܥܘܺܝܪ ܗ̄ ܥܘܺܝܪܐ ܗ̇ܪܟܐ ܠܘ ܠܗܘ ܕܰܚܕܳܐ ܥܰܝܢܗ ܩܪܐ. ܐܠܐ ܠܗܘ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܣܰܡ̈ܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܬܕܰܝܘܢܢܐ ܣܰܡܝܐ ܘܚܰܪܫܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܚܳܙܶܐ ܐܦܠܐ ܡܡܰܠܶܠ܀

24- ܗ̇ܢܐ ܠܐ ܡܰܦܩ ܫ̈ܐܕܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܝܘ̈ܐ܀ ܐܠܐ ܒܰܒܥܶܠܙܒܘܒ ܪܺܝܫܐ ܕܕܰܝܘ̈ܐ ܗ̄ ܠܗ̇ܢܐ ܣܥܳܝܐ ܒܰܐܪܒܥܐ ܦܽܘܢܝ̈ܐ ܫܳܪܐ. ܩܰܕܡܝܐ: ܟܠ ܡܰܠܟܘ ܕܬܬܦܰܠܓܝ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܥܠ ܢܰܦܫܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠܝܗ̇: ܬܶܚܪܰܒܝ. ܘܟܠ ܒܰܝ ܘܡܕܝ̣ܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܟܠ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܐܘ ܒܰܝܬܐ܀

27- ܦܽܘܢܝܐ ܬܪܰܝܢܐ: ܘܐܢ ܐܢ̇ܐ ܒܰܒܥܶܠܙܒܘܒ ܡܰܦܶܩ ܐܢ̣ܐ ܕܰܝܘ̈ܐ: ܒܢܰܝ̈ܟܘܢ ܟܶܐܡܰܬ ܫܠܺܝ̈ܚܐ ܕܝ̣ܠܝ ܕܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܥܶܒܪ̈ܝܐ ܒܡܳܢܐ ܡܰܦܩܺܝܢ܀

28- ܘܐܢ ܒܪܘܚܐ ܕܰܐܠܗܐ܀ ܠܘܩܐ: ܒܨܶܒܥܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܰܦܩ ܐܢ̣ܐ ܕܰܝܘ̈ܐ: ܩܶܪܒܰܬ݀ ܠܗ̇ ܥܠܰܝܟܘܢ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܕܝ̣ܢܐ ܕܰܐܠܗܐ܀

29- ܦܽܘܢܝܐ ܬܠܺܝܬܝܐ: ܐܘ ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܥܘܠ ܠܒܶܝܬ ܚܰܣܝܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܰܝܠܬܢܐ: ܘܡܐܢ̈ܘܗܝ ܢܶܒܘܙ ܗ̄ ܠܰܒܢܝܢܫ̈ܐ ܒܺܝܫ̈ܐ ܘܚܰܛܝ̈ܐ ܕܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܡܐܢ̈ܐ ܕܣܳܛܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܶܚܛܦ ܗ̄ ܢܰܥܕܶܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܝ̣ܕܗ܀

30- ܦܘܢܝܐ ܪܒܺܝܥܝܐ: ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܠܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܥܰܡܝ ܠܽܘܩܒܰܠܝ ܗ̣ܘ ܗ̄ ܒܥܶܠܙܒܘܒ ܕܰܠܩܘܒܠܐ ܘܠܘ ܡܥܰܕܪܢܐ ܕܝ̣ܠܝ ܐܝ̣ܬܘܗܝ܀ ܘܡ̇ܢ ܕܠܐ ܟܢܫ ܒܰܙܩܦ ܟܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܟܰܢܫ܀

32- ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܺܐܡܪ ܡܶܠܬܐ ܥܠ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܗ̄ ܕܓܽܘܕܦܐ: ܢܶܫܬܒܩ ܠܗ܀ ܠܓܽܘܕܦܐ ܕܥܠܝ ܐܝ̣ܬ ܡܰܦܩ ܒܪܘܚܐ: ܒܗ̇ܝ ܕܚܙܶܝܢ ܠܝ̣ ܒܰܪܢܫܐ ܐܰܟܘܬܗܘܢ܀ ܠܓܽܘܕܦܐ ܕܝܢ ܕܥܠ ܪܘܚܐ ܩܰܕܝܫܐ: ܕܗ̣ܘ ܣܥܪ ܚܰܝ̈ܠܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ: ܠܝܬ ܦܽܘܢܝܐ. ܡܛܠ ܕܚܝܠܐ ܗ̣ܘ ܒܰܠܚܘܕ ܐܰܠܗܝܐ ܕܠܐ ܓܫܦ̈ܢ ܒܗ ܡܚ̈ܝܠܘܬܐ ܐܢܫ̈ܝܬܐ܀

33- ܐܘ ܥܒܶܕܘ ܐܺܝܠܢܐ ܫܰܦܝܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܳܒܐ: ܘܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ ܫܰܦܝܪ̈ܐ. ܐܘ ܥܒܶܕܘ ܐܺܝܠܢܐ ܒܺܝܫܐ ܘܦܺܐܪ̈ܘܗܝ ܒܺܝܫ̈ܐ ܗ̄ ܥܒ̈ܕܶܐ ܛܳܒ̈ܐ ܠܪܘܚܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܗܰܒܘ. ܘܰܥܒ̈ܕܐ ܒܺܝܫ̈ܐ ܠܰܒܥܶܠܙܒܘܒ܀

34- ܡ̣ܢ ܬܰܘܬܪ̈ܰܝ ܠܶܒܐ ܓܝܪ ܡܡܰܠܶܠ ܦܽܘܡܐ ܗ̄ ܠܘ ܟܠܗܶܝܢ ܗ̇ܠܝܢ ܕܰܒܠܶܒܐ ܓܳܠܐ ܦܽܘܡܐ: ܡܛܠ ܕܩܢܶܛ ܐܘ ܒܗܶܬ: ܬܰܘܬܪܐ ܒܰܠܚܘܕ܀

36- ܕܟܠ ܡܶܠܐ ܒܰܛܠܐ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܘܰܙܩܦ ܛܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܠܬܐ ܒܰܛܠܬܐ ܗ̄ ܕܓܠܬܐ܀ ܢܶܬܠܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ ܦܶܬܓܡܗ̇ ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ ܗ̄ ܦܽܘܢܝܗ̇܀

39- ܫܰܪܒܬܐ ܒܺܝܫܬܐ ܘܓܰܝܪܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܳܪܐ ܒܺܝܫܐ ܘܓܰܝܪܐ ܗ̄ ܥܰܡܐ ܕܓܳܪ ܒܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀ ܘܐܳܬܐ ܠܐ ܬܶܬܝܗܒܝ ܠܗ̇ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܫܳܐܠܐ܀ ܐܠܐ ܐܳܬܶܗ ܕܝܰܘܢܢ ܢܒܺܝܐ ܗ̄ ܕܰܩܒܽܘܪܬܐ ܘܰܩܝܡܬܐ ܕܝ̣ܠܝ ܕܥܰܡܗ̇ ܡܕܺܝܢܬܗܘܢ ܚܳܪܒܐ܀

40- ܐܰܝܟܰܢܐ ܓܝܪ ܕܰܗܘܐ ܝܰܘܢܢ ܒܟܰܪܣܗ ܕܢܽܘܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܩܺܝܛܘܣ܀ ܗ̇ܟܢܐ ܢܶܗܘܐ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܒܠܶܒܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܬܠܬܐ ܐܝ̣ܡ̈ܡܝܢ ܘܰܬܠܬܐ ܠܰܝܠܰܘ̈ܢ ܗ̄ ܐܢܳܫ̈ܝܢ: ܡ̣ܢ ܟܠ ܝܰܘܡܐ ܕܰܥܪܘܒܬܐ ܘܫܰܒܬܐ ܘܚܰܕ ܒܫܰܒܐ ܡܢܳܬܐ ܚܳܫܒܝܢ ܘܰܬܠܬܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܡܳܢܝܢ. ܘܓܰܠܝܐ ܕܠܘ ܬܠܳܬܐ ܐܺܝܡ̈ܡܐ ܘܰܬܠܳܬܐ ܠܰܝܠܰܘ̈ܬܐ ܗܘܶܝܢ ܒܗܟܰܢ ܐܠܐ ܟܒܰܪ ܟܕ ܐܡܪܝܢܢ: ܕܐܝ̣ܡܡܐ ܩܰܕܡܝܐ ܗܰܘ ܕܒܗ ܐܶܨܛܠܒ ܘܠܻܠܝܐ ܕܝ̣ܠܗ: ܫܥ̈ܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܚܳܫܟ ܫܶܡܫܐ. ܘܐܝ̣ܡܡܐ ܬܪܰܝܢܐ ܫܽܘܠܡ ܐܝ̣ܡܡܐ ܕܰܥܪܘܒܬܐ ܘܠܻܠܝܐ ܕܝ̣ܠܗ. ܟܠܗ ܠܻܠܝܐ ܕܢܳܓܰܗ ܫܰܒܬܐ ܘܠܻܠܝܐ ܕܝ̣ܠܗ ܡܢܬܐ ܡ̣ܢ ܠܻܠܝܐ  ܕܢܳܓܰܗ ܚܕ ܒܫܰܒܐ: ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥ ܒܰܐܝܕܐ ܫܳܥܬܐ ܡ̣ܢܗ ܩܳܡ ܡܳܪܢ܀

43- ܐܶܡܬܝ ܕܝܢ ܕܪܘܚܐ ܛܰܢܦܬܐ ܗ̄ ܠܐ ܗܰܝܡܢܘܬܐ܀ ܬܦܽܘܩܝ ܡ̣ܢ ܒܰܪܢܫܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܥܰܡܐ ܕܥܶܒܪ̈ܝܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܡܘܫܶܐ ܐܶܬܬܰܦܩܰܬ݀܀ ܡܶܬܟܰܪܟܐ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܽܘܦ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܬܐ ܗ̄ ܒܥܰܡܡ̈ܐ ܚܰܢܦ̈ܐ܀ ܕܡܰܝ̈ܐ ܠܝܬ ܒܗܘܢ ܗ̄ ܕܰܓܠܺܝܙܺܝܢ ܡ̣ܢ ܡܶܠܰܬ ܚܰܝ̈ܐ܀ ܘܒܳܥܝܐ ܢܝܳܚܐ ܘܠܐ ܡܶܫܟܚܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܗܰܝܡܢܘ ܚܰܢܦ̈ܐ ܠܐ ܬܘܒ ܡܢܺܝܚܺܝܢ ܠܣܳܛܢܐ܀

44- ܐܶܗܦܽܘܟ ܠܒܰܝܬܝ ܡ̣ܢ ܐܰܝܟܐ ܕܢܶܦܩܶܬ ܗ̄ ܠܘܬ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܠܐ ܗܰܝܡܶܢܘ܀ ܘܐܳܬܝܐ ܡܶܫܟܚܐ ܕܰܣܪܺܝܩ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܣܦܺܝܩ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗܰܝܡܢܘܬܐ܀ ܘܰܚܡܝܡ ܒܰܫܠܝ ܚܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܟܢܺܝܫ ܘܡܨܒܰܬ ܗ̄ ܒܰܫܟܺܝܪ̈ܬܐ܀

50- ܟܠܢܫ ܓܝܪ ܕܥܒܶܕ ܨܶܒܝܢܗ ܕܐܳܒܝ ܕܒܰܫܡܰܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

1- ܘܝܺܬܶܒ ܥܠ ܝܰܕ ܝܰܡܐ ܗ̄ ܕܛܺܝܒܪܝܘܣ܀

3- ܘܣܰܓܝ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܐ ܥܰܡܗܘܢ ܒܦ̈ܶܠܐܬܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܣܰܓܝܐܘܬ ܠܐ ܗܰܝܡܢܘܬܗܘܢ. ܘܰܠܗܠܝܢ ܕܶܐܘܢܓܠܝܣ̈ܛܐ ܡ̈ܰܬܠܐܶ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܩܪܰܘ. ܡܰܬܝ ܦ̈ܶܠܐܬܐ ܟܰܢܝ. ܘܰܐܡܝ̣ܪܐ: ܕܦܶܠܐܬܐ ܡ̣ܢ ܡܠܺܝ̈ܠܐܶ ܡܶܫܬܰܩܠܐ ܐܝܟ ܦܶܠܐܬܐ ܕܰܥܣܰܪ ܒܬܽܘ̈ܠܢ. ܘܡܰܬܠܐ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܐܝܟ ܡܰܬܠܐ ܕܰܦܪܶܕܬܐ ܕܚܰܪܕܠܐ܀

4- ܘܟܕ ܙܪܥ: ܐܝ̣ܬ ܕܰܢܦܰܠ ܥܠ ܝܰܕ ܐܘܪܚܐ ܗ̄ ܠܳܐ ܐܶܬܩܰܒܠ ܗ̣ܘ ܙܰܪܥܐ ܕܝܽܘܠܦܢܐ ܒܠܶܒܘ̈ܬܗܘܢ܀ ܘܶܐܬܬ݀ ܦܪܰܚܬܐ ܗ̄ ܣܳܛܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܬܝ̈ ܦܳܪ̈ܚܬܐ ܗ̄ ܫ̈ܺܐܕܐ܀ ܘܐܟܰܠܬܗ ܒܰܫܠܝ ܠܳܡܰܕ ܘܪܽܘܟܟ ܬܰܘ ܗ̄ ܠܐ ܫܒܰܩܬܶܗ ܕܢܺܐܥܶܐ܀

5- ܘܐܚܪܺܢܐ ܢܦܰܠ ܥܰܠ ܫܽܘܥܐ ܗ̄ ܠܳܐ ܐܶܬܢܛܪ ܒܰܐܪܥܐ ܕܢܰܦܫ̈ܬܗܘܢ܀

6- ܟܕ ܕܢܰܚ ܕܝܢ ܫܶܡܫܳܐ ܚܰܡ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ ܗ̄  ܟܕ ܐܶܬܐ ܡܫܺܝܚܐ ܫܶܡܫܐ ܕܙܰܕܝܩܘܬܐ ܐܶܬܢܝܪ ܒܚܶܡܬܐ ܠܩܽܘܒܠܗ܀ ܘܡܛܠ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗ ܥܶܩܪܐ ܝ̣ܒܫ܀ ܠܘܩܐ: ܬܰܠܺܝܠܽܘܬܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܰܪܪܐ ܗܘܳܬ ܗܰܝܡܢܘܬܗܘܢ ܘܡܪܰܒܝܐ ܒܚܰܝܠܐ ܕܰܟܬܒ̈ܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐ ܠܐ ܐܰܟܫܪܰܬ݀ ܒܗܘܢ ܣܒܰܪܬܐ܀

7- ܘܐܚܪܺܢܐ ܢܦܰܠ ܒܶܝܬ ܟܽܘܒ̈ܐ ܗ̄ ܡܪ̈ܢܝܬܐ ܕܥܳܠܡܐ܀

8- ܘܐܚܪܺܢܐ ܢܦܰܠ ܒܰܐܪܥܐ ܛܳܒܬܐ ܗ̄ ܒܢܰܦܫܐ ܕܟܺܝܬܐ܀ ܘܝܰܗܒ ܦܺܐܪ̈ܐ ܐܝ̣ܬ ܕܰܡܐܐ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܗ̄ ܓܡܺܝܪ̈ܐ ܕܰܐܝܟ ܒܢܰܝ̈ܐ ܡܛܠ ܝܳܪܬܘܬܐ ܐܰܘܟܝܬ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܝ̣ܕܰܥܬܐ ܕܰܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܰܕܝܫܬܐ ܦܳܠܚܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܬܐ܀ ܘܐܝ̣ܬ ܕܶܫܬܝܢ ܒܰܪܒܨ ܕܳܠܰܕ ܗ̄ ܙܰܕܝܩ̈ܐ ܦܫܺܝ̈ܛܐ ܕܐܝܟ ܐܰܓܝܪ̈ܐ ܡܛܠ ܐܰܓܪܳܐ ܕܒܽܘܣܡܐ ܕܒܦܰܪܕܰܝܣܐ ܦܳܠܚܝܢ܀ ܘܐܝ̣ܬ ܕܰܬܠܳܬܝܢ ܗ̄ ܣܪ̈ܺܝܟܰܝ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܬܐ ܗܽܘܠܢܝ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܥܰܒ̈ܕܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܶܫܬܰܢܩܘܢ ܦܳܠܚܝܢ ܡܢܳܬܐ ܒܨܺܝܪܬܐ ܡ̣ܢ ܡܝܰܬܪܘܬܐ. ܡܰܪܩܘܣ: ܡ̣ܢ ܬܠܳܬܝܢ ܡܫܰܪܐ ܘܒܰܡܐܐ ܡܫܰܠܡ. ܘܠܘܩܳܐ: ܥܒܰܕ ܦܺܐܪ̈ܐ ܚܰܕ ܒܰܡܳܐܐ ܐܡ̇ܪ ܘܠܐ ܡܰܕܟܰܪ ܫܬܺܝܢ ܘܰܬܠܬܝܢ܀

12- ܠܡ̇ܢ ܓܶܝܪ ܕܐܝ̣ܬ ܠܗ ܗ̄ ܨܶܒܝܢܐ ܛܳܒܐ ܘܰܚܦܺܝܛܽܘܬܐ܀ ܢܶܬܝܗܒ ܠܗ ܗ̄ ܣܽܘܟܠܐ ܕܰܣܒܰܪܬܐ܀ ܘܢܶܬܝܰܬܪ ܠܗ ܒܰܦܬܚ ܝܽܘܕ܀ ܘܠܡ̇ܢ ܕܠܰܝܬ ܠܗ ܗ̄ ܣܰܓܝ. ܘܐܦ ܗܘ ܒܨܺܝܪܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܢܶܫܬܩܠ ܡ̣ܢܗ ܗ̄ ܒܡܰܗܡܝܢܘܬܶܗ ܐܳܒܕ ܡ̣ܢܗ܀

15- ܘܥܰܝܢܝ̈ܗܘܢ ܥܰܡܨܘ ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ܀ ܘܢܶܬܦܢܘܢ ܒܰܫܠܳܝ ܦܶܐ ܗ̄ ܘܐܦܶܢ ܒܨܺܝܪܐܝ̣ܬ: ܒܗ̇ܝ ܕܢܶܬܦܰܢܘܢ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܗ̄ ܪ̈ܰܚܺܝܩܐ: ܠܗ̇ܝ ܕܣܰܓܝܐܝܬ ܡܫܰܘܕܰܥ܀

16- ܕܝ̣ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܛܽܘܒܰܝܗܶܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܽܘܒܬܳܢܝ̈ܬܐ ܒܰܫܠܝ ܢܽܘܢ܀ ܐܚܪܺܢܐ ܡܰܬܠܐ ܐܰܡܬܠ ܠܗܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܚܪܬܐ ܦܠܐܶܬܐ ܣܳܡ ܩܕܡܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܥܠ ܗܶܪ̈ܣܝܣ ܕܫܘܚ̈ܢ ܒܥܺܕܬܐ ܣܝ̣ܡ ܡܰܬܠܐ ܗ̇ܢܐ܀ ܕܳܡܝܐ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܡܫܺܝܚܐ܀ ܕܰܙܪܰܥ ܙܰܪܥܐ ܛܳܒܐ ܗ̄ ܝܽܘܠܦܢܐ ܡܰܚܝܳܢܐ܀  ܒܰܩܪܺܝܬܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܚܰܩܠܗ ܗ̄ ܒܥܳܠܡܐ܀

25- ܘܟܕ ܕܡܶܟܘ ܐܢܳܫ̈ܐ ܗ̄ ܐܰܗܡܺܝܘ ܐܶܬܐ ܒܥܶܠܕܒܒܗ ܗ̄ ܣܳܛܢܐ܀ ܘܰܙܪܰܥ ܙܺܝܙܢ̈ܐ ܗ̄ ܗܶܪ̈ܣܝܣ܀

27- ܘܰܩܪܶܒܘ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܗ̄ ܡܰܠܐܟ̈ܐ܀

29- ܕܰܠܡܳܐ ܟܕ ܡܓܰܒܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܙܺܝܙܢ̈ܐ: ܬܶܥܩܪܘܢ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ܀ ܥܰܡܗܘܢ ܐܦ ܚ̈ܶܛܐ ܗ̄ ܕܰܠܡܳܐ ܟܕ ܡܰܘܒܕܺܝܬܘܢ ܗܪ̈ܣܝܘܛܐ: ܢܶܬܢܟܘܢ ܥܰܡܗܘܢ ܐܦ ܐܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ܀

30- ܘܰܒܙܰܒܢܐ ܕܰܚܨܕܐ ܗ̄ ܕܰܩܝܡܬܐ܀ ܐܡ̇ܪ ܐܢ݂ܐ ܠܚ̈ܨܽܘܕܶܐ ܗ̄ ܠܡܰܠܐܟ̈ܐ܀ ܡܶܐܣܪ̈ܝܬܐ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ ܘܰܙܩܦ ܣܶܡܟܰܬ: ܚܕܳܐ ܕܝ̣ܠܗܝܢ ܡܶܐܣܪܬܐ܀

31- ܕܳܡܝܐ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܠܰܦܪܕܬܐ ܕܚܰܪܕܠܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܙܥܽܘܪܘܬ ܣܒܰܪܬܐ ܒܫܽܘܪܝܐ: ܘܪܰܒܽܘܬܗ̇ ܠܚܰܪܬܐ܀

32- ܐܝܟ ܕܬܺܐܬܶܐ ܦܪܰܚܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܢܺܐܬܝ̈ܢ ܦܳܪ̈ܚܬܐ ܗ̄ ܥܰܡܡ̈ܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ܀ ܬܰܩܢ̈ܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܫܪ̈ܝܢ ܒܣܰܘܟ̈ܝܗ̇: ܢܶܬܬܢܝܚ̈ܢ܀

33- ܠܰܚܡܺܝܪܐ ܗ̄ ܣܒܰܪܬܐ܀ ܗ̇ܘ ܕܫܶܩܠܰܬ݀ ܐܰܢܬܬܐ ܗ̄ ܢܰܦܫܳܐ ܡܠܺܝܠܬܐ܀ ܛܶܡܪܰܬ݀ ܒܰܬܠܬ ܣܐܝ̈ܢ ܒܰܙܩܳܦ ܣܶܡܟܰܬ ܘܰܚܒܨ ܐܳܠܰܦ܀ ܝܘܢܝܐ: ܣܰܐܬܝ̈ܢ ܒܰܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ ܘܚܒܳܨ ܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܕܩܰܡܚܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܬܠܳܬ ܡܢܰܘ̈ܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܡܠܺܝܠܘܬܐ ܘܪܶܓܬܐ ܘܚܡܬܐ܀

35- ܕܶܐܬܐܡܪ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝܐ ܗ̄ ܕܰܘܺܝܕ܀ ܐܶܦܬܚ ܦܽܘܡܝ ܒܡ̈ܰܬܠܐܶ ܡܰܙܡܘܪܐ ܕܥܙ̄܀ ܘܰܐܒܥ ܟܰܣܝ̈ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܓܣܐ ܒܰܪܒܨ ܐܳܠܰܦ ܘܪܽܘܟܳܟ ܓܳܡܰܠ ܡܰܛܫܝ̈ܬܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

43- ܗ̇ܝܕܶܝܢ ܙܰܕܝܩ̈ܐ ܢܶܢܗܪܘܢ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܩܰܕܡܝܬܐ܀

44- ܠܣܺܝܡܬܐ ܕܰܡܛܫܝܐ ܒܰܩܪܺܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܐܓܘܪܣܐ ܗ̄ ܐܰܠܗܘܬܗ ܕܡܳܪܢ ܕܟܰܣܝܐ ܗܘܳܬ ܒܐܢܳܫܘܬܗ܀ ܗ̇ܝ ܕܐܫܟܚܗ̇ ܓܰܒܪܐ ܗ̄ ܡܗܰܝܡܢܐ܀ ܐܶܙܠ ܙܰܒܢ ܟܠ ܕܐܝ̣ܬ ܠܗ ܗ̄ ܟܦܰܪ ܒܥܳܠܡܐ܀ ܘܙܰܒܢܗ̇ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ ܠܰܩܪܺܝܬܐ ܗ̇ܝ ܗ̄ ܩܢܗ̇ ܠܗܰܝܡܢܘܬܐ܀

45- ܠܓܰܒܪܐ ܬܰܓܪܐ ܗ̄ ܗ̇ܘ ܕܡܚܰܠܦ ܒܘܣ̈ܳܡܐ ܕܦܳܛܪܝܢ ܒܒܽܘܣܡ̈ܐ ܪ̈ܘܚܳܢܝܶܐ ܕܠܐ ܥܒܪܺܝܢ܀ ܕܒܳܥܐ ܗܘܳܐ ܡܰܪ̈ܓܢܝܳܬܐ ܛܳܒ̈ܬܐ ܗ̄ ܡ̈ܶܠܐ ܚܰܝ̈ܬܐ܀

46- ܟܕ ܕܝܢ ܐܶܫܟܰܚ ܡܰܪܓܢܺܝܬܐ ܚܕܳܐ ܗ̄ ܣܒܰܪܬܗ ܕܰܡܫܝ̣ܚܐ܀

47- ܠܰܡܨܺܝܕܬܐ ܕܢܶܦܠܰܬ݀ ܒܝܰܡܐ ܗ̄ ܟܪܘܙܘܬܐ ܒܥܳܠܡܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܓܢܶܣ ܟܶܢܫܰܬ݀ ܒܰܪܒܨ ܟܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܦܬܚ ܟܽܘܦ ܣܰܓܝܢܳܐܝܬ܀

48- ܘܟܕ ܡܶܠܬ݀܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܡܰܠܝܬ݀܀

49- ܘܰܢܦܰܪܫܘܢ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀

52- ܡܶܛܠܗ̇ܢܐ ܟܠ ܣܳܦܪܐ ܗ̄ ܕܰܡܕܰܪܰܫ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܝܬܝܩ̈ܐܣ  ܘܝܳܕܥ ܚܰܝܠܐ ܕܰܟ̈ܬܒܐ ܩܰܕܝ̣ܫ̈ܐ܀ ܕܡܶܬܬܰܠܡܕ ܠܡܰܠܟܘܬ ܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܕܡܗܝܡܶܢ ܘܥܳܡܕ܀ ܕܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܕܡܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܠܓܰܒܪܐ ܡܳܪܐ ܒܰܝܬܐ ܗ̄ ܥܰܬܝ̣ܪܐ܀ ܕܡܰܦܩ ܡ̣ܢ ܣܺܝܡ̈ܬܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܫܠܝ ܡܺܝܡ ܚܕܳܢܐܝ̣ܬ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܝ̣ܕܰܥܬܗ܀ ܚ̈ܕܬܬܐ ܘܥܰܬܝ̣ܩ̈ܬܐ ܗ̄ ܐܢ ܨܒܐ ܡ̣ܢ ܚܕܰܬܐ ܡܫܰܪܰܪ ܬܰܘܕܺܝܬܗ ܘܐܢ ܨܒܐ ܡܢ ܥܰܬܝܩܬܐ܀

54- ܘܐܬܐ ܠܰܡܕܝܢ̱ܬܶܗ ܗ̄ ܠܢܳܨܪܰܬ܀

55- ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܥ ܗܶܐ ܗ̇ܢܐ ܒܪܶܗ ܕܢܰܓܪܐ ܗ̄ ܝܰܘܣܶܦ. ܡܰܪܩܽܘܣ ܐܡ̇ܪ: ܠܐ ܗܘܳܐ ܗ̇ܢܐ ܢܰܓܪܐ ܒܪܗ̇ ܕܡܰܪܝܡ܀ ܘܡܰܨܝܐ ܕܰܚܙܰܐܘܗܝ ܕܰܡܢܰܓܪ܀

58- ܘܠܐ ܥܒܰܕ ܬܰܡܢ ܚܰܝ̈ܠܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ: ܡܛܠ ܠܐ ܗܰܝܡܢܘܬܗܘܢ܀ ܠܘܩܐ ܡܰܘܣܶܦ: ܕܣܰܓܝ ܐܰܪ̈ܡܠܬܐ ܐܝ̣ܬ ܗ̈ܘܝ ܒܝ̣ܣܪܐܝܠ ܘܫܰܪܟܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

1- ܫܡܰܥ ܗܶܪܘܕܣ ܛܶܛܪܰܪܟܰܐ ܒܰܪܒܨ ܛܶܝܬ ܘܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܘܟܽܘܦ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܶܛܪܰܐܪܟܝܣ ܗ̄ ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܰܚܺܝ̈ܕܐ ܕܰܐܡܠܶܟܘ ܒܝܺܣܪܐܝܠ. ܩܰܕܡܝܐ: ܗܳܢܐ ܗܶܪܘܕܣ ܕܰܐܡܠܶܟ ܒܰܓܠܺܝܠܐ: ܘܗܽܘܝܘ ܕܰܦܣܰܩ ܪܺܝܫܗ ܕܝܽܘܚܰܢܢ ܡܰܥܡܕܢܐ ܘܐܺܝܬܘܗܝ ܒܪܶܗ ܕܗܶܪܘܕܣ ܕܰܩܛܰܠ ܠܝܰܠܘ̈ܕܐ ܘܰܒܪܶܗ ܕܗܳܢܐ ܗܶܪܘܕܣ ܗܰܘ ܕܶܐܬܟܰܢܝ ܐܓܪܝܦܐܣ ܕܥܗܝܕ ܒܦܰܪܟܣܝܣ. ܘܰܬܪܰܝܢܐ: ܦܝܠܝܦܘܣ ܕܰܐܡܠܶܟ ܒܐܝܛܘܪܝܐ ܘܐܺܝܬܘܗܝ ܐܦ ܗܽܘ ܒܪܶܗ ܕܗܶܪܘܕܣ ܩܛܠ ܝܰܠܘ̈ܕܐ. ܘܰܬܠܺܝܬܝܐ: ܦܶܢܛܝܘܣ ܦܺܝܠܰܛܘܣ ܕܰܐܡܠܶܟ ܒܺܝܗܘܕ ܘܢܰܓܕܗ ܠܡܳܪܢ. ܘܰܪܒܺܝܥܝܐ: ܠܘܣܰܢܝܐ ܕܰܐܡܠܶܟ ܒܐܒܝܠܝܢܝ. ܗܳܠܝܢ ܐܰܪܒܥܐ ܐܰܡܠܶܟܘ ܒܳܬܪ ܕܶܐܬܕܚܶܩ ܐܰܪܟܶܠܐܰܘܣ ܒܪܗ ܪܰܒܐ ܕܗܶܪܘܕܣ ܩܛܶܠ ܝܰܠܘ̈ܕܐ܀

3- ܡܛܠ ܗܶܪܘܕܺܝܰܐ ܐܰܢܬܬ ܦܺܝܠܝܦܘܣ ܐܰܚܘܗܝ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܰܒܚܰܝ̈ܘܗܝ ܕܦܰܝܠܝܦܘܣ ܒܰܥܠܗܿ ܫܛܳܐ ܥܰܡܗܿ. ܘܶܐܬܢܰܟܠܰܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܘܰܩܛܰܠܬܗ ܐܝܟ ܕܰܐܟܬܶܒ ܝܽܘܣܺܝܦܘܣ. ܟܳܠܐܶ ܗܘܐ ܝܽܘܚܰܢܢ ܠܗܶܪܘܕܣ ܕܠܐ ܢܶܣܒܝܗܿ. ܘܐܠܐ ܢܳܡܘܣܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܠܐ ܟܳܠܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܣܒ ܐܢܳܫ ܐܰܢܬܰܬ ܐܰܚܘܗܝ ܕܡܺܝܬ܀

6- ܟܕ ܗܘܳܐ ܕܝܢ ܒܶܝܬ ܝܰܠܕܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܘܰܘ ܒܶܝܬ ܝ̈ܠܕܐ ܕܗܶܪܘܕܣ ܗ̄ ܐܝܟ ܗܰܘ ܝܰܘܡܐ ܕܒܗ ܐܶܬܝܠܕ ܟܕ ܡܶܬܛܰܝܒ ܗܘܳܐ ܒܟܠ ܫܰܢ̱ܬܐ ܚܰܓܐ ܥܳܒܕܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܟܡܐ ܕܐܦ ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܳܢܐ ܐܰܚܺܝܕ ܥܝܳܕܐ ܗܳܢܐ ܒܝܬ ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܦܪ̈ܣܝܶܐ ܘܕܡܽܘܓܠܝ̈ܐ܀ ܪܰܩܕܬ݀ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܒܰܪܬܗܿ ܕܗܶܪܘܕܝܐ ܩܕܳܡ ܣܡܺܝܟ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܡܨܰܥܬܐ܀

7- ܡܛܠܗܳܢܐ ܒܡܰܘܡܬܐ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܐܚܪܳܝܬܐ ܚܕܳܢܐܺܝܬ ܕܠܐ ܢܽܘܩܙ̈ܐ܀ ܝܺܡܐ ܠܗܿ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ܀

8- ܗܺܝ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܰܠܦܐ ܗܘܳܬ݀ ܠܐܡܗܿ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܩܰܕܝܡܐ ܗܘܬ ܝܰܠܝܦܐ ܒܰܦܬܚ ܝܽܘܕ ܡܶܢ ܐܶܡܗܿ܀

9- ܦܩܰܕ ܕܢܶܬܝܗܒ ܠܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܶܬܝ̣ܗܒܘ̣ ܒܰܚܒܨ ܬܰܘ܀

11- ܘܐܝܬܝܰܬܗ ܒܰܦܬܚ ܝܽܘܕ ܠܐܶܡܗ̇܀

12- ܘܶܐܬܰܘ ܚܰܘܝܘ ܠܝܶܫܘܥ ܗ̄ ܬܰܠܡ̈ܝܕܶܐ: ܕܗܶܪܘܕܣ ܠܡ ܣܒܪ ܕܝܽܘܚܰܢܢ ܐܢܬ ܕܩܳܡܬ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܐ ܘܥܰܠܗ̇ܕܐ ܫܰܢܝ ܡ̣ܢ ܬܰܡܢ ܠܡܰܕܒܪܐ܀

13- ܝܶܫܘܥ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܰܥ ܗ̄ ܡܶܕܡ ܕܐܡ̣ܪ ܗܶܪܘܕܣ܀ ܠܐܰܬܪܐ ܚܽܘܪܒܐ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܕܽܘܟܬܐ ܡܰܕܒܪܐ܀

15- ܘܢܶܙܒܢܘܢ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܠܗܘܢ ܣܰܝܒܳܪܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܐܟ̈ܠܬܐ ܣܰܓܝܢܐܝ̣ܬ܀

17- ܐܠܐ ܚܰܡܫ ܓܪܺܝ̈ܨܢ ܗ̄ ܩܶܠܽܘܪ̈ܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܰܡܫܐ ܠܰܚܡ̈ܐ. ܝܘܚܰܢܢ ܐܡ̇ܪ: ܕܰܣܥܪ̈ܶܐ ܗܘܰܘ. ܘܰܐܘܣܶܦ ܬܘܒ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܶܐܡܪ ܠܗ ܦܺܝܠܺܝܦܘܣ ܕܡܰܐܬܶܝܢ ܕܺܝܢܪ̈ܝܢ ܠܰܚܡܐ ܠܐ ܣܳܦܩ ܠܗܘܢ܀

19- ܘܚܳܪ ܒܰܫܡܝܐ ܗ̄ ܕܠܢ ܢܰܠܶܦ ܬܰܘܕܝܬܐ܀

20- ܘܰܫܩܰܠܘ ܬܰܘܬܪ̈ܶܐ ܕܰܩܨܳܝ̈ܶܐ ܒܰܙܩܦ ܨܳܕܶܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܩܽܘܦܺܝ̈ܢܺܝܢ ܒܰܚܒܨ ܦܶܐ ܘܢܽܘܢ ܗ̄ ܩܪ̈ܛܠܐ ܙܥܽܘܪ̈ܐ܀

22- ܘܡܶܚܕܐ ܐܷܠܨ ܒܰܪܒܨ ܐܳܠܰܦ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚ ܐܳܠܰܦ ܘܠܳܡܰܕ܀ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܘܗܝ ܕܢܶܣܩܘܢ ܠܰܣܦܺܝܢ̱ܬܐ ܒܰܒܠܳܥ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܶܣܩ ܠܐܶܠܦܐ܀ ܘܢܺܐܙܠܘܢ ܩܕܳܡܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܩܕܡܘܢܝܗܝ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܘܩܽܘܫܝ ܕܳܠܰܕ܀

23- ܘܟܕ ܚܫܟܰܬ݀ ܒܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܰܡܫܐ ܗܘܳܐ܀

24- ܘܐܶܠܦܐ ܪܰܚܺܝܩܐ ܗܘܳܬ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܐܶܣܛܕܰܘ̈ܬܐ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ ܘܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܠܦܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܟܰܕܘ ܒܰܡܨܰܥܬܗ ܕܝܰܡܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ. ܘܠܰܝܬ ܒܝܰܘܢܝܐ: ܥܽܘܗܕܳܢ ܐܶܣܛܕܘ̈ܬܐ. ܟܠ ܕܝܢ ܐܶܣܛܕܐ ܬܠܳܬܐ ܡܺܝ̣̈ܠܐ ܗܘ. ܘܟܠ ܡܺܝ̣ܠܐ ܐܠܦ ܘܚܰܡܫܡܐܐ ܦܣܥ̈ܢ܀ ܟܕ ܡܶܫܬܰܓܫܳܐ ܒܪܽܘܟܟ ܓܳܡܰܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܫܬܰܢܩܐ܀

26- ܘܐܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܕܚܶܙܘܐ ܗ̇ܘ ܕܰܓܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܗܰܓܓܘܬܐ ܐܝ̣ܬܝܗ̇܀ ܘܡ̣ܢ ܕܚܠܰܬܗܘܢ ܒܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ ܩܢܰܘ܀

28- ܘܰܥܢܐ ܟܺܐܦܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܶܛܪܘܣ܀

30- ܘܫܰܪܝ ܠܡܶܛܒܰܥ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀

31- ܙܥܽܘܪ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܠܡܳܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܡܳܢܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓܬ܀

32- ܘܟܕ ܣܠܶܩܘ ܠܐܶܠܦܐ ܫܶܠܝܰܬ݀ ܪܘܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܳܚ ܪܘܚܐ܀

34- ܘܶܐܬܰܘ ܠܐܰܪܥܐ ܕܓܶܢܶܣܪ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܘܓܳܡܰܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܐܰܪܥܐ ܕܓܶܢܣܪܰܬ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ܀

35- ܘܫܰܕܰܪܘ ܠܟܠܗܶܝܢ ܩܽܘܪ̈ܝܐ ܕܰܚܕܪ̈ܰܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܟܠܗ̇ ܦܶܐܪܺܝܟܘܪܰܐ ܒܰܪܒܨ ܦܶܐ ܝܰܘܢܝܬܐ ܘܰܚܒܳܨ ܪܺܝܫ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܘܰܦܬܚ ܐܚܪܳܝܬܐ ܘܰܙܩܳܦ ܟܽܘܦ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

4- ܘܡ̇ܢ ܕܰܡܨܰܚܐ ܠܐܰܒܘܗܝ ܘܠܐܶܡܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܐܡ̇ܪ ܒܺܝܫܐܝܬ: ܡܡܳܬ ܢܡܽܘܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܡܰܘܬܐ ܢܫܰܠܡ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ܀

5- ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܺܐܡܪ ܠܐܰܒܐ ܐܘ ܠܐܶܡܐ: ܩܽܘܪܒܢܝ ܡܶܕܡ ܕܬܬܗܢܐ ܡ̣ܢܝ ܗ̄ ܩܽܘܪܒܢܐ ܕܝ̣ܠܝ ܕܰܡܩܰܪܒ ܐܢ݂ܐ ܠܐܰܠܗܐ: ܘܥܰܠܗܕܐ ܠܐ ܡܨܶܐ ܐܢ݂ܐ ܕܶܐܬܠܝܘܗܝ ܠܟ܀

11- ܠܐ ܗܘܳܐ ܡܕܶܡ ܕܥܐܶܠ ܠܦܽܘܡܐ ܡܣܰܝܶܒ ܠܒܰܪܢܫܐ ܗ̄ ܡܶܐܟܘܠܬܐ ܠܘ ܡ̣ܢܗ̇ ܠܗ̇ ܡܣܰܝܒܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܒܬܰܪܥܺܝܬܐ ܒܺܝܫܬܐ ܡܶܬܐܰܟܠܐ܀

13- ܟܠ ܢܶܨܒܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܠܐ ܢܰܨܒܗ̇ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ ܐܳܒܝ ܕܒܰܫܡܰܝܐ ܬܶܬܥܩܪܝ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܐܝܟ ܚܶܐ ܩܳܪܝܢ ܠܗ̇ ܠܗ̇ܕܐ ܥܶܐ ܗ̄ ܡܰܫܠܡ̈ܢܘܬܐ ܕܣܳܒ̈ܐ ܕܠܘ ܐܠܗܐ ܣܳܡ ܐܶܢܝܢ ܡܶܬܥܰܩܪ̈ܢ܀

14- ܣܡܰܝ̈ܐ ܐܢܘܢ ܢܳܓܘ̈ܕܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܗܰܕܝܢ̈ܐ܀

17- ܘܡ̣ܢ ܬܰܡܢ ܒܬܰܕܟܺܝܬܐ ܡܶܫܬܕܐ ܠܒܰܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܠܒܶܝܬ ܙܶܒܠܐ ܢܳܦܩ܀

19- ܡ̣ܢ ܠܶܒܐ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܢܳܦܩ̈ܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܐ ܒܺܝܫ̈ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܽܘܫܒ̈ܐ ܒܺܝܫ̈ܐ܀ ܓܰܘܪܐ. ܩܶܛܠܐ. ܙܳܢܝܘܬܐ. ܓܰܢܳܒܘܬܐ. ܣܳܗܕܽܘܬ ܫܽܘܩܪܐ. ܓܽܘܕܳܦܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܰܓܺܝܢܐܝ̣ܬ ܐܡ̇ܪ: ܩ̈ܶܛܠܐ. ܓܰܘܪ̈ܐ ܘܫܰܪܟܐ܀

20- ܐܶܢܕܝܢ ܐܢܳܫ ܢܶܠܥܰܣ ܟܕ ܠܐ ܡܫ̣ܓ̈ܢ ܐܝ̣̈ܕܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܐ ܠܐ ܡܫܺܝ̈ܓܬܐ: ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܒ܀

21- ܘܐܬܐ ܠܰܬܚܘܡܐ ܕܨܽܘܪ ܘܰܕܨܰܝܕܢ ܗ̄ ܠܘ ܕܢܰܟܪܶܙ ܐܙܰܠ ܠܬܰܡܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܰܩܕܳܡ ܩܰܠܺܝܠ ܙܰܗܪ ܗܘܳܐ ܐܢܘܢ ܠܬܰܠܡܝ̣ܕܘܗܝ: ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ ܠܐ ܬܺܐܙܠܘܢ. ܘܰܠܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܕܫܳܡܪ̈ܝܐ ܠܐ ܬܶܥܠܘܢ܀

22- ܒܪܰܬܝ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܒܺܝܫܐܝ̣ܬ ܡܶܬܕܰܒܪܐ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ ܡ̣ܢ ܫܺܐܕܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܬܕܰܝܘܢܐ܀

27- ܐܺܝܢ ܡܪܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܪܝܐ. ܐܦ ܟܰܠܒ̈ܐ ܐܟܠܺܝܢ ܡ̣ܢ ܦܰܪ̈ܬܘܬܐ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܘܰܥܨܳܨ ܬܰܘ ܩܰܕܡܝܬܐ ܘܰܪܒܳܨ ܐ̱ܚܪܳܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ ܦܰܪ̈ܟܘܟܐ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܘܰܥܨܳܨ ܟܽܘܦ ܡܩܰܫܝܬܐ܀

30- ܚܓܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܣܡܰܝ̈ܐ ܘܚܰܪ̈ܫܶܐ ܘܰܦܫܺܝܓ̈ܐ ܗ̄ ܡܣܰܪ̈ܚܐ: ܪ̈ܶܓܠܐ ܘܥܰܝܢ̈ܐ ܘܠܶܫܳܢܐ ܘܐܝ̣̈ܕܰܝܐ܀

32- ܘܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܳܐ ܕܢܶܐܟܠܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܳܢܐ ܢܐܟܠܘܢ܀ ܘܕܶܐܫܪܐ ܐܢܘܢ ܟܕ ܨܰܝܳܡܝܢ ܒܰܦܬܚ ܨܳܕܶܐ ܘܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ܀ ܕܰܠܡܐ ܢܥܽܘܦܘܢ ܒܰܥܨܳܨ ܥܶܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܥܰܝܺܝܦܽܘܬܐ ܘܫܶܦܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܫܬܪܘܢ ܒܰܫܠܝ ܬܰܘ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܫܰܪܝܘܬܐ܀

33- ܐܰܝܡܶܟܐ ܠܢ ܒܚܽܘܪܒܐ ܠܰܚܡܐ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܐܰܝܡܶܟܐ ܠܢ ܒܡܰܕܒܪܐ ܠܰܚܡ̈ܐ ܣܰܓܝܢܐܝ̣ܬ ܗ̄ ܚܙܺܝ ܠܦܫܝܛܘܬܗܘܢ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܺܝܓܐܝ̣ܬ ܛܥܰܐܘܗ̇ ܠܐܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ܀

34- ܐܳܡܪܝܢ ܠܗ: ܫܰܒܥܐ ܘܩܰܠܺܝܠ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܩܕ̈ܩܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܽܘܢܘܣ̈ܐ ܒܰܙܩܦ ܢܽܘܢ ܐ̱ܚܪܳܝܬܐ ܗ̄ ܗ̇ܕܐ ܣܶܡܟܰܬ ܡܙܥܪܢܘܬܐ ܡܫܰܘܕܥܐ: ܐܝܟ ܛܠܝܘܣܐ ܘܐܡܪܘܣܐ܀

35- ܘܰܦܩܰܕ ܠܟܶܢܫ̈ܐ ܕܢܶܣܬܰܡܟܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܶܣܬܡܟܘ ܒܰܫܠܳܝ ܬܰܘ ܥܠ ܐܰܪܥܐ܀

36- ܘܫܰܒܚ ܘܰܩܨܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܘܕܺܝ ܘܰܩܨܳܐ܀

37- ܡܠܐܶ ܫܰܒܥܐ ܐܶܣܦܪ̈ܺܝܕܺܝܢ ܗ̄ ܙܢܒ̈ܝܠܐ܀ ܘܒܰܙܒܰܢ̱ܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܡ̣ܢ ܚܰܡܫܐ ܠܰܚ̈ܡܺܝܢ: ܚܰܡܫܐ ܐܰܠܦ̈ܝܢ ܣܰܒܥ ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ ܩܽܘܦܺܝ̈ܢܺܝܢ ܐܰܘܬܰܪ. ܘܰܒܗܳܕܐ ܙܒܰܢ̱ܬܐ: ܡ̣ܢ ܫܰܒܥܐ ܠܰܚܡ̈ܝܢ ܐܰܪܒܥܐ ܐܰܠܦ̈ܝܢ ܓܰܒܪ̈ܐ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܢܶܫ̈ܐ ܘܰܛܠܝ̈ܐ ܣܒܰܥ ܘܫܰܒܥܐ ܐܶܣܦܪ̈ܺܝܕܺܝܢ ܐܰܘܬܰܪ܀

39- ܘܶܐܬܐ ܠܰܬܚܽܘܡܐ ܕܡܰܓܕܘ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܰܫܠܳܝ ܓܳܡܰܠ ܡܪܰܟܟܬܐ ܘܰܥܨܳܨ ܕܳܠܰܕ ܡܩܰܫܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܬܚܽܘܡܐ ܕܡܰܓܕܠܐ ܒܩܽܘܫܝ ܕܳܠܰܕ܀ ܡܰܪܩܘܣ ܕܰܕܠܡܢܘܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ

1- ܘܫܳܐܠܝܢ ܠܗ ܐܳܬܐ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܕܢܶܟܠܐ ܫܶܡܫܐ ܐܝܟ ܝܶܫܘܥ ܒܰܪܢܘܢ ܐܘ ܕܢܰܚܬ ܢܽܘܪܐ ܥܠ ܥܠܬܐ ܐܝܟ ܐܠܻܝܐ܀

3- ܝܳܕܥܺܝܬܘܢ ܕܬܶܒܩܘܢ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܦܰܪܫܘ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀

5- ܛܥܰܘ ܕܢܶܣܒܘܢ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ ܥܰܡܗܘܢ ܠܰܚܡܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܠܘ ܣܰܓܝ ܝܰܨܺܝܦܝܢ ܗܘܰܘ ܕܦܰܓܪܐ܀

6- ܚܙܰܘ: ܐܶܙܕܰܗܪܘ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܡ̣ܢ ܚܡܺܝܪܐ ܗ̄ ܝܽܘܠܦܢܐ ܕܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܘܰܕܙܰܕܽܘ̈ܩܝܐ. ܡܰܪܩܘܣ: ܡ̣ܢ ܚܡܺܝܪܗ ܕܗܶܪܘܕܣ܀

8- ܡܳܢܐ ܡܶܬܚܰܫܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ܀

9- ܠܐ ܥܳܗܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܕܳܠܰܕ ܘܗ̇ܕܐ ܥܶܐ ܐܝܟ ܐܳܠܰܦ ܡܶܬܩܰܪܝܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܡܒܰܠܨܝܢ ܠܗ̇܀

13- ܟܕ ܕܝܢ ܐܶܬܐ ܝܶܫܘܥ ܠܐܰܬܪܐ ܕܩܶܣܰܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐܰܬܪ̈ܰܘܬܐ܀ ܕܦܺܝܠܝܦܘܣ܀ ܡܰܢܘ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܰܥܨܳܨ ܢܽܘܢ ܐܳܡܪܝܢ ܥܠܰܝ ܐܢܳܫ̈ܐ ܕܺܐܝܬܰܝ܀

17- ܛܽܘܒܰܝܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܽܘܒܬܢܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܫܶܡܥܘܢ ܒܪܶܗ ܕܝܰܘܢܐ ܒܰܦܬܚ ܝܽܘܕ܀

18- ܕܐܢܬ ܗ̣ܘ ܟܺܐܦܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܶܛܪܘܣ ܗ̄ ܫܽܘܥܐ܀ ܘܥܠ ܗ̇ܕܐ ܟܺܐܦܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗ̇ܢܐ ܫܽܘܥܐ ܗ̄ ܥܠܰܝܟ܀ ܐܶܒܢܝܗ̇ ܒܰܪܒܨ ܐܳܠܰܦ ܘܢܽܘܢ ܠܥܺܕܬܝ ܒܰܫܠܳܝ ܕܳܠܰܕ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܘܚܰܬܺܝܬ ܗ̄ ܠܟܶܢܫܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢ̈ܐ. ܕܰܥ: ܕܰܫܡܳܐ ܕܥܺܕܬܐ ܡ̣ܢ ܥܺܐܕܐ ܢܣܺܝܒ܀ ܘܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܠܐ ܢܶܚܣܢܘܢܗ̇ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܘܡܰܘܬܐ ܠܐ ܡܒܰܛܶܠ ܠܗ̇ ܠܥܺܕܬܝ ܐܠܐ ܦܳܝܫܐ ܥܕܰܡܐ ܠܥܳܠܡ܀

20- ܗ̇ܝܕܶܝܢ ܦܰܩܕ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܠܐܢܳܫ ܠܐ ܢܺܐܡܪܘܢ: ܕܗܽܘܝܘ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܰܥܕܰܡܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܐ ܠܐ ܐܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܐ܀

22- ܘܕܰܒܪܶܗ ܟܺܐܦܐ ܘܫܰܪܝ ܠܡܟܐܳܐ ܒܗ ܒܰܫܠܝ ܟܽܘܦ ܘܰܙܩܳܦ ܐܳܠܰܦ ܗ̄ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܡܳܪܗ: ܕܐܢ ܐܰܢܬ ܬܶܚܰܫ ܘܬܶܬܩܛܶܠ ܒܳܛܠܐ ܟܪܘܙܘܬܰܢ܀

23- ܙܶܠ ܠܟ ܠܒܶܣܬܰܪܝ ܣܳܛܢܐ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܗ̄ ܗ̇ܢܐ ܚܽܘܫܒܐ ܕܕܠ ܒܳܟ ܡ̣ܢ ܣܳܛܢܐ ܗ̣ܘ܀ ܕܠܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܕܰܒܚܰܫ̈ܝ ܢܶܬܦܪܶܩ ܥܳܠܡܐ܀ ܬܽܘܩܰܠܬܐ ܐܰܢܬ ܠܝ̣܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܶܫܠܐ ܕܝ̣ܠܝ ܐܝ̣ܬܰܝܟ܀

24- ܘܢܶܫܩܘܠ ܙܩܺܝܦܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܨܠܺܝܒܗ: ܘܢܺܐܬܐ ܒܳܬܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܢܶܕܒܩܰܢܝ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀

25- ܡ̇ܢ ܕܨܳܒܐ ܓܶܝܪ ܕܢܰܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܫܰܘܙܒܘ ܢܰܦܫܗ ܗ̄ ܒܥܳܠܡܐ ܗ̇ܢܐ܀

28- ܕܐܝ̣ܬ ܐܢܳܫ̈ܐ ܕܩܝܡܺܝܢ ܬܢܳܢ ܗ̄ ܦܶܛܪܘܣ ܘܝܰܥܩܘܒ ܘܝܽܘܚܰܢܢ܀ ܕܠܐ ܢܶܛܥܡܘܢ ܡܰܘܬܐ ܥܕܰܡܐ ܕܢܶܚܙܘܢ ܠܰܒܪܗ ܕܐܢܳܫܐ ܗ̄ ܒܛܽܘܪܐ ܕܬܳܒܘܪ܀ ܕܐܬܶܐ ܒܡܰܠܟܘܬܗ ܗ̄ ܒܫܽܘܒܚܶܗ ܘܙܺܝܘܐ ܕܡܶܬܥܰܛܦ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ

1- ܘܒܳܬܪ ܫܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܗ̄ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܢܶܚܙܘܢ ܫܽܘܒܚܶܗ. ܠܘܩܐ: ܒܳܬܪ ܬܡܢܝܐ ܝܰܘܡܝ̈ܢ ܐܡ̣ܪ: ܟܕ ܠܝܰܘܡܐ ܕܡܰܠܶܠ ܒܗ ܗ̇ܠܝܢ ܥܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܘܗܝ ܘܰܠܝܰܘܡܐ ܕܒܗ ܣܠܶܩ ܠܛܽܘܪܐ ܕܬܒܽܘܪ ܥܰܡܗܘܢ ܕܶܫܬܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܕܒܰܡܨܰܥܬܐ ܡܳܢܶܐ܀ ܕܒܰܪ ܝܶܫܘܥ ܠܟܺܐܦܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܪܺܝܫܐ ܗܘܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܐ܀ ܘܰܠܝܰܥܩܘܒ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܦܰܢܝ ܕܡܫܟܚܝܢ ܠܡܶܫܬܐ ܟܳܣܐ܀ ܘܰܠܝܘܚܰܢܢ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܪܳܚܡ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܰܬܠܬܐ ܐܰܣܶܩ ܥܰܡܗ ܒܗ̇ܝ ܕܥܠ ܦܽܘܡ ܬܪܶܝܢ ܘܰܬܠܬܐ ܣܳܗ̈ܕܝܢ ܬܩܽܘܡܝ ܟܠ ܡܶܠܐ܀

3- ܘܶܐܬܚܙܝܘ ܠܗܘܢ ܡܽܘܫܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܺܝ̈ܬܐ܀ ܘܐܠܝܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܐ. ܘܠܰܘ ܦܰܓܪܢܐܝ̣ܬ ܐܠܐ ܓܶܠܝܢܐܝ̣ܬ ܐܶܬܚܙܝܘ܀ ܟܕ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܰܡܗ ܗ̄ ܥܠ ܡܰܦܩܢܗ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗ̣ܘ ܕܢܶܫܬܠܡ ܒܐܘܪܫܶܠܡ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܠܽܘܩܐ܀

4- ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘ ܠܢ ܕܰܬܢܢ ܢܶܗܘܐ ܗ̄ ܢܶܓܗܐ ܡ̣ܢ ܪܰܘܒܐ ܕܺܝܗܘ̈ܕܝܶܐ܀ ܢܶܥܒܶܕ ܬܢܳܢ ܬܠܳܬ ܡܛܰܠܠܝ̈ܢ ܒܰܦܬܚ ܛܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܠܳܬܐ ܡܰܫܟ̈ܢܶܐ܀

5- ܗܐ ܥܢܳܢܐ ܢܰܗܺܝܪܬܐ ܐܰܛܠܰܬ݀ ܗ̄ ܐܝܟ ܡܛܰܠܬܐ ܗܘܬ ܥܠܰܝܗܘܢ܀ ܕܒܗ ܐܶܨܛܒܺܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܗ̇ܘ ܕܶܐܨܛܒܝܬ ܠܗ ܫܡܰܥܘ ܗ̄ ܒܗ ܐܶܬܗܰܕܰܘ ܘܠܘ ܒܡܽܘܫܶܐ ܘܐܠܝܐ܀

9- ܦܰܩܶܕ ܐܶܢܘܢ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܘܰܪܒܳܨ ܩܽܘܦ܀ ܠܥܺܝܢ ܐܢܳܫ ܠܐ ܬܺܐܡܪܘܢ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܩܰܒ̈ܠܢ ܗܘ̈ܝ ܥܠܰܘܗܝ ܪܰܘܪ̈ܒܬܐ ܗܳܝܕܶܝܟ܀

10- ܡ̇ܢܐ ܗ̇ܟܺܝܠ ܣܳܦܪ̈ܐ ܐܳܡܪܝܢ ܗ̄ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܬܶܢܝܝܐ ܡܪܰܟܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܐܡܪܝܢ: ܘܶܐܢܗܘ ܕܐܺܝܬܘܗܝ ܡܫܝ̣ܚܐ: ܐܠܝܐ ܐܳܬܐ ܗܘܳܐ ܩܕܡܰܘܗܝ: ܘܐܠܝܐ ܠܐ ܐܶܬܐ ܩܕܳܡܘܗܝ ܡܕܶܝܢ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̣ܘ ܡܫܺܝܚܐ܀

11- ܐܠܝܐ ܐܳܬܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܕܟܠܡܶܕܡ ܢܫܰܠܡ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܬܩܶܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܡܰܘܣܶܦ: ܐܰܟܡܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܗ̄ ܒܡܰܠܐܰܟܺܝ ܢܒܺܝܐ. ܘܒܣܽܘܪܝܝܐ ܠܰܝܬ ܐܰܟܡܐ ܕܰܟܬܺܝܒ܀

12- ܕܗܐ ܐܠܝܐ ܐܶܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܟܰܕܘ ܐܶܬܐ ܗ̄ ܝܘܚܰܢܢ ܡܰܥܡܕܢܐ܀

14- ܩܪܶܒ ܠܗ ܓܰܒܪܐ ܘܰܒܪܶܟ ܒܰܪܒܳܨ ܪܺܝܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ܀

15- ܒܶܪܝ ܕܐܝ̣ܬ ܠܗ ܒܰܪ ܐܷܓܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܣܬܗܪܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܐܐ ܒܶܐܓܪܐ ܡܕܰܝܪ ܘܒܡܠܝܘܬܗ ܕܣܰܗܪܐ ܢܦܶܠ܀

16- ܘܩܰܪܶܒܬܗ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀

17- ܐܽܘܢ ܒܰܥܨܨ ܐܳܠܰܦ ܫܰܪܒܬܐ ܕܠܐ ܡܗܰܝܡܢܐ ܘܰܡܥܰܩܰܠܬܐ ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ ܘܩܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܘ ܕܳܪܐ ܠܐ ܡܗܰܝܡܢܐ ܘܰܡܥܰܩܡܐ ܗ̄ ܡܥܰܩܠܘܬܐ ܦܬܝܠܘܬܐ ܗ̇ܝ ܦܰܓܪܢܝܬܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܚܶܘܝܐ ܥܩܰܠܩܠܐ. ܘܡܥܩܡܘܬܐ ܦܬܺܝܠܘܬܐ ܗ̣ܝ ܢܰܦܫܳܢܝܬܳܐ ܐܝܟ ܡܕܪܡܘܬܐ܀ ܐܰܝܬܝܗܝ ܠܝ̣ ܠܟܳܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܰܠܘܬ ܫܰܪܒܬܐ ܗ̇ܝ ܠܐ ܡܗܰܝܡܢܬܐ ܡܶܣܬܘܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܝܬܰܐܘܢܝܗܝ ܠܝ̣ ܠܗܪܟܐ܀

18- ܘܟܐܳܐ ܒܰܫܠܝ ܘܰܐܘ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚܐ ܘܚܰܬܺܝܬ܀

20- ܕܐܢ ܬܶܗܘܐ ܒܟܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܟܘܢ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܐܝܟ ܦܪܶܕܬܐ ܕܚܰܪܕܠܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܠܓܐ ܣܳܟ. ܘܓܰܠܝܐ ܕܐܝܟ ܗ̇ܕܐ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܠܘ ܒܟܠ ܡܗܰܝܡܢܐ ܫܟܺܝܚܐ܀ ܬܐܡܪܘܢ ܠܛܽܘܪܐ ܗ̇ܢܐ: ܕܫܰܢܐ ܡܶܟܐ ܘܢܫܰܢܶܐ ܗ̄ ܛܽܘܪܐ ܠܣܳܛܢܐ ܩܳܪܐ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܙܟܰܪܝܐ ܢܒܺܝܐ: ܡܳܢܐ ܐܢܬ ܛܽܘܪܐ ܪܰܒܐ ܩܕܳܡ ܙܽܘܪܒܒܶܝܠ ܘܚܰܙܩܺܝܐܝܠ. ܬܘܒ ܐܢ̇ܐ ܥܠܰܝܟ ܛܽܘܪܐ ܡܚܰܒܠܢܐ܀

21- ܗ̇ܢܐ ܕܝܢ ܓܶܢܣܐ ܗ̄ ܕܕܰܝܘ̈ܐ܀ ܠܐ ܢܳܦܩ ܐܶܠܐ ܒܨܰܘܡܐ ܘܒܰܨܠܘܬܐ ܗ̄ ܒܕܰܟܝܽܘܬ ܦܰܓܪܐ ܘܢܰܦܫܐ ܕܡܰܐܣܝ̈ܢܐ ܘܡܶܬܐܰܣܝ̈ܢܶܐ܀

22- ܟܕ ܡܶܬܗܰܦܟܺܝܢ ܒܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ ܕܝܢ ܒܰܓܠܺܝܠܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗܽܘܦܟܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܰܒܩܽܘܫܝܐ ܡܢ ܗܦܘܟܝܐ ܐܬܝܐ܀

24- ܩܪܶܒܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܢܳܣܒܝܢ ܬܪܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܙܽܘ̈ܙܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܬܪ̈ܰܝܢܰܝ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ ܙܽܘܙ̈ܐ ܢܳܣܒܝܢ ܗ̄ ܟܠ ܒܽܘܟܪܐ ܒܟܠ ܫܰܢ̱ܬܐ ܬܪܶܝܢ ܙܽܘܙ̈ܝܢ ܝܳܗܶܒ ܗܘܳܐ ܠܪܺܝܫ ܟܳܗܢ̈ܐ. ܡܛܠ ܕܐܶܡܪ ܐܠܗܐ ܠܥܶܒܪ̈ܝܶܐ: ܕܒܽܘܟܪ̈ܐ ܕܝ̣ܠܟܘܢ ܕܝ̣ܠܝ ܢܶܗܘܘܢ ܚܠܳܦ ܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܡܶܨܪ̈ܝܐ ܕܩܶܛܠܬ܀ ܪܰܒܟܘܢ ܠܐ ܝܗܒ ܬܪܶܝܢ ܙܽܘܙ̈ܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܠܦܢܐ ܕܝ̣ܠܟܘܢ ܠܐ ܡܡܟܣܢ ܒܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ ܗ̇ܠܝܢ ܕܺܝܰܐܕܪܰܟܡܰܐ ܒܰܚܒܳܨ ܕܳܠܰܕ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܘܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ ܘܪܺܝܫ ܘܡܺܝܡ ܘܰܫܠܳܝ ܕܳܠܰܕ ܘܟܽܘܦ ܡܪܰܟܟܬܐ ܗ̄ ܬܪ̈ܰܝܢܝ ܙܽܘ̈ܙܶܐ܀

25- ܡܰܠܟ̈ܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܢܳܣܒܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܢܳܣܒܝܢ ܡܰܟܣܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ ܗ̄ ܡܰܥܣܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܥܣܪ̈ܶܐ ܣܰܓܝܢܐܝ̣ܬ: ܘܰܟܣܶܦ ܪܺܝܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܘ ܩܺܝܢܣܘܢ ܒܰܚܒܨ ܩܽܘܦ ܘܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ܀

26- ܡ̇ܕܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܪܐ ܗ̇ܟܝܠ ܒܢ̈ܝ ܚܺܐܪ̈ܐ ܐܢܘܢ ܒܢܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܐܦܶܢ ܒܪܳܐ ܐܝܬܝ ܕܐܠܗܐ ܘܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܰܟܣܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܰܟܫܠ ܐܢܘܢ ܝܗܒ ܐܢ݂ܐ܀

27- ܘܰܐܪܡܐ ܒܰܠܘܥܐ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܗ̄ ܨܶܢܪܬܐ ܕܡܶܬܒܰܠܥܐ ܡ̣ܢ ܢܽܘܢ̈ܐ܀ ܘܬܶܫܟܰܚ ܐܶܣܬܝ̣ܪܐ ܒܰܪܒܨ ܐܳܠܰܦ ܘܰܚܒܳܨ ܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܛܛܝܪܐ ܗ̄ ܡܥܐ ܕܬܩܠܐ ܐܰܪܒܥܐ ܙܽܘܙ̈ܝܢ܀ ܗ̇ܝ ܣܰܒ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܗ̇ܝ ܣܰܒ ܘܗܰܒ ܚܠܳܦܰܝ ܘܰܚܠܦܰܝܟ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗ̇ܪܟܐ ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܫܶܡܥܘܢ ܒܽܘܟܪܐ ܗܘܳܐ܀ ܕܶܐܢ ܚܰܕܬܐܝ̣ܬ ܐܶܬܒܰܪܝܰܬ݀ ܗ̣ܝ ܐܶܣܬܺܝܪܐ. ܐܘ ܐܶܫܟܚܗ̇ ܢܽܘܢܐ ܘܒܰܠܥܗ̇ ܐܰܠܗܐ ܗ̣ܘ ܒܰܠܚܘܕ ܝܕܥ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ

1- ܒܗ̇ܝ ܫܳܥܬܐ ܗ̄ ܟܕ ܚܙܰܘ ܕܝܰܩܪܗ ܡܳܪܢ ܠܫܶܡܥܘܢ ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܚܠܦܰܝ ܘܰܚܠܦܝܟ: ܚܰܫܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܐ ܘܰܨܒܘ ܕܢܶܕܥܘܢ: ܐܢ ܐܦ ܒܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܝܐ ܬܘܒ ܪܰܒ ܘܰܡܝܰܩܪ: ܘܫܰܐܠܘ ܡ̇ܢܘ ܟܰܝ ܪܰܒ ܒܗܘܢ܀

2- ܘܰܩܪܐ ܝܶܫܘܥ ܛܰܠܝܐ ܗ̄ ܕܰܕܟܶܐ ܡ̣ܢ ܚܰܫ̈ܐ ܥܕܺܝ̈ܠܐܶ. ܘܰܐܡܝ̣ܪܐ: ܕܐܺܝܓܢܰܐܛܝܘܣ ܢܽܘܪܢܐ ܗܘܳܐ ܗ̇ܢܐ ܛܰܠܝܐ ܗ̇ܘ ܕܰܗܘܐ ܬܰܠܡܝ̣ܕܐ ܠܝܽܘܚܰܢܢ ܐܶܘܢܓܠܝܣܛܐ ܘܟܶܢ ܗܘܳܐ ܦܰܛܪܝܪܟܐ ܒܰܐܢܛܝܘܟܝܐ܀

3- ܕܐܠܐ ܬܶܬܗܰܦܟܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ ܡ̣ܢ ܗܦܽܘܟܝܐ܀ ܘܬܶܗܘܘܢ ܐܝܟ ܛܠܝ̈ܐ ܗ̄ ܠܐ ܡܟ̈ܰܬܡܰܝ ܒܰܚܛܺܝܬܐ ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܐ܀

6- ܦܰܩܚ ܗܘܳܐ ܠܗ ܕܬܶܗܘܐ ܬܰܠܝܐ ܪܰܚܝܐ ܕܰܚܡܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܡܪܝܬܐ ܗ̄ ܕܡܰܟܪܶܟ ܚܡܳܪܐ܀

7- ܐܰܢܰܢܩܺܝ ܕܢܺܐܬܘܢ ܡܰܟܫܽܘ̈ܠܐܶ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܶܫ̈ܠܐ ܗ̄ ܠܐ ܡܶܣܬܰܦܰܩ ܥܳܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܡ̣ܢ ܒܺܝ̈ܫܬܐ܀ ܘ̇ܝ ܕܝܢ ܠܓܰܒܪܐ ܕܒܺܐܝܕܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܒܝܰܕܗ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܘܝܽܘܕ ܢܺܐܬܘܢ ܡܰܟܫܽܘ̈ܠܐܶ ܗ̄ ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܥܠ ܝܽܘܕܐ ܣܟܰܪܝܘܛܐ ܢܳܣܒܝܢ ܠܗ̇ ܠܗ̇ܕܐ܀

8- ܐܢ ܕܝܢ ܐܝ̣ܕܟ ܐܘ ܪܶܓܠܟ ܗ̄ ܥܰܒܕܐ ܐܘ ܐܰܢܬܬܐ܀ ܡܰܟܫܠܐ ܠܟ: ܦܣܽܘܩܝܗ̇ ܒܰܪܒܨ ܩܽܘܦ܀ ܟܰܕ ܚܓܺܝܣ ܗ̄ ܚܓܺܝܪ܀ ܐܘ ܟܕ ܦܫܺܝܓ ܗ̄ ܕܠܐ ܐܝ̣ܕܐ܀

9- ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܥܰܝܢܝܟ ܡܰܟܫܠܐ ܠܟ ܚܨܺܝܗ̇ ܒܰܚܒܨ ܨܳܕܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܦܩܝܗ̇ ܒܰܪܒܳܨ ܦܶܐ ܘܩܽܘܦ܀

10- ܚܙܰܘ ܠܐ ܬܰܒܣܘܢ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܪܒܳܨܐ: ܥܠ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܗ̇ܠܝܢ ܙܥܽܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܐܢܳܫ̈ܐ ܫܺܝ̈ܛܐ܀ ܕܡܰܠܐܟܝ̈ܗܘܢ ܒܰܫܡܰܝܐ ܒܟܠܙܒܰܢ ܚܳܙܝܢ ܦܰܪܨܘܦܗ ܕܐܒܝ ܗ̄ ܡܚܰܘܐ ܕܰܠܟܠ ܒܰܪܢܫܐ ܡܰܠܐܟܐ ܢܩܺܝܦ ܘܰܡܕܰܒܪ܀ ܘܦܰܪܨܘܦܐ ܠܦܰܪܗܣܺܝܐ ܕܰܠܘܬ ܐܰܠܗܐ ܩܳܪܐ܀

11- ܕܢܰܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܶܒܥܐ ܘܰܠܡܫܘܙܒܘ ܡܶܕܡ ܕܰܐܒܝ̣ܕ ܗܘܳܐ ܗ̄ ܕܡܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܰܚܛܺܝܬܐ܀

12- ܐܢ ܢܶܗܘܘܢ ܠܐܢܳܫ ܗ̄ ܠܐܰܠܗܐ܀ ܡܳܐܐ ܥܶܪ̈ܒܝܢ ܗ̄ ܟܠܗܘܢ ܡܠܺܝ̈ܠܐܶ܀ ܢܶܛܥܶܐ ܚܰܕ ܡ̣ܢܗܘܢ ܗ̄ ܐܕܫܐ ܐܢܳܫܝܐ܀ ܠܐ ܫܳܒܩ ܬܶܫܥܝܢ ܘܬܶܫܥܐ ܗ̄ ܠܡܰܠܐܟ̈ܐ܀ ܒܛܽܘܪܐ ܗ̄ ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܝܐ܀

13- ܘܐܢ ܢܶܫܟܚܗ ܒܰܪܒܨ ܚܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܢ ܬܶܗܘܐ ܘܢܶܫܟܚܝܘܗܝ. ܠܘܩܐ ܐܰܘܣܦ ܗ̇ܪܟܐ ܡܰܬܠܐ ܕܰܐܢܬܬܐ ܕܐܝ̣ܬ ܠܗ̇ ܥܶܣܪܐ ܙܽܘ̈ܙܶܐ܀

15- ܙܶܠ ܐܰܟܣܝܗܝ ܒܰܪܒܨ ܟܽܘܦ ܒܰܝܢܰܝܟ ܘܠܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܝܢܬ ܠܟ ܘܠܗ ܒܰܠܚܘܕ܀ ܐܢ ܫܰܡܥܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܫܡܥܟ ܝܺܬܰܪܬ ܐܰܚܘܟ܀

17- ܢܶܗܘܐ ܠܟ ܐܝܟ ܡܳܟܣܐ ܘܐܝܟ ܚܰܢܦܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܥܰܡܡܝܐ ܘܡܳܟܣܐ܀

19- ܕܐܢ ܬܪܶܝܢ ܡ̣ܢܟܘܢ ܢܶܫܬܘܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܫܠܡܘܢ܀ ܥܠ ܟܠ ܨܒܽܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܽܘܥܪܢܐ ܕܢܶܫܐܠܘܢ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܘܫܺܝܢ ܢܶܗܘܐ ܠܗܘܢ ܗ̄ ܟܕ ܠܘ ܒܚܰܫܐ ܐܢܫܝܐ ܫܐܠܺܝܢ܀

21- ܐܶܫܒܘܩ ܠܗ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀

22- ܐܶܠܐ ܥܕܰܡܐ ܠܫܰܒܥܺܝܢ ܫܒܰܥ ܗ̄ ܐܰܪܒܰܥܡܐܐ ܘܬܶܫܥܺܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܟܶܐܡܰܬ ܟܠܗ ܙܰܒܢܐ ܕܚܰܝ̈ܘܗܝ ܟܡܳܐ ܕܢܰܣܟܶܠ ܒܳܟ ܘܬܐܶܒ: ܩܰܒܶܠܝܗܝ܀

23- ܡܛܠܗ̇ܢܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܙܳܕܩ ܠܡܶܫܒܩ ܣܰܓܝ܀

24- ܩܰܪܒܘ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܠܗ ܗ̄ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ܀ ܚܰܕ ܕܚܰܝܒ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ ܘܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ ܪ̈ܶܒܽܘ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ ܗ̄ ܥܶܣܪܐ ܐܰܠܦܝ̈ܐ ܘܟܰܟܪܐ ܕܣܺܐܡܐ ܥܶܣܪܐ ܐܰܠܦܝ̈ܐ ܙܽܘ̈ܙܶܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܘܟܰܟܪܐ ܕܕܰܗܒܐ ܫܰܒܥܐ ܐܰܠܦܝ̈ܐ ܡܰܬܩ̈ܠܐ܀

33- ܠܐ ܘܳܠܶܐ ܗܘܐ ܠܳܟ ܐܦ ܐܰܢܬ ܕܰܬܚܘܢ ܠܰܟܢܬܟ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܐܢ̇ܐ ܚܳܢܬܟ ܒܰܙܩܦ ܚܶܐ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ ܩܳܢܘܢܐ ܓܪܰܡܰܛܺܝܩܝܐ: ܬܚܢܘܢ ܡܙܰܕܶܩ ܡ̣ܢ ܚܢܢܐ ܐܝܟ ܬܶܪܣܘܢ ܡ̣ܢ ܪܣܣܐ. ܘܚܰܢܬܟ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ܀

34- ܘܰܐܫܠܡܶܗ ܠܰܡܢܰܓ̈ܕܢܶܐ ܒܩܽܘܫܝ ܓܳܡܰܠ ܘܪܽܘܟܟ ܕܳܠܰܕ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܫܰܢ̈ܩܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ

1- ܫܩܰܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܢܝ ܡ̣ܢ ܓܠܺܝܠܐ܀

2- ܘܶܐܬܰܘ ܒܬܪܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܕܰܒܩܽܘܗܘܝ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ܀ ܐܢ ܫܰܠܺܝܛ ܠܐܢܳܫ ܕܢܶܫܪܐ ܐܰܢܬܬܗ ܒܟܠ ܥܶܠܐ ܒܰܪܒܨ ܥܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܟܠ ܥܶܠܬܐ ܗ̄ ܣܰܟܠܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܐܰܘ ܨܶܒܝܢܝܬܐ܀

4- ܠܐ ܩܪܰܝܬܘܢ ܗ̄ ܒܐܘܪܝܬܐ܀ ܕܶܟܪܐ ܘܢܶܩܒܬܐ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܘܩܽܘܦ ܘܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܫܠܝ ܩܽܘܦ ܘܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ ܥܒܰܕ ܐܶܢܘܢ ܗ̄ ܒܪܘܝܐ܀

5- ܘܐܡ̣ܪ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܝܶܫܘܥ܀ ܡܛܠܗ̇ܢܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܟܝܢܐ ܕܶܟܪܢܝܐ ܘܢܶܩܒܬܢܝܐ ܕܰܐܠܗܐ ܨܒܐ ܘܰܒܪܐ܀ ܢܶܫܒܘܩ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ ܓܰܒܪܐ ܠܐܰܒܘܗܝ ܘܠܐܶܡܗ ܘܢܶܩܰܦ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܘܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܠܐܰܢܬܬܗ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܐܕܡ ܪܺܝܫܐ ܕܰܓܒܺܝܠܬܰܢ܀

6- ܡܳܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܬܘܒ ܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܬܪܶܝܢ܀ ܕܰܐܠܗܐ ܙܰܘܶܓ ܒܪܽܘܟܟ ܓܳܡܰܠ܀

7- ܠܡܳܢܐ ܗ̇ܟܝܠ ܡܽܘܫܐ ܦܰܩܶܕ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܘܰܪܒܳܨ ܩܽܘܦ܀ ܕܢܶܬܠ ܟܬܳܒܐ ܕܫܽܘܒܩܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܰܪܚܩܢܘܬܐ ܘܢܶܫܪܶܝܗ̇ ܒܰܪܒܨ ܪܺܝܫ܀

9- ܘܢܣܒ ܐܚܪܺܬܐ ܒܰܙܩܦ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܢܶܙܕܰܘܰܓ ܠܐܰܚܪܺܬܐ ܓܐܰܪ ܒܰܦܬܚ ܐܳܠܰܦ܀

10- ܐܢ ܗ̇ܟܰܢܐ ܐܝ̣ܬ ܥܶܕܠܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܶܠܬܐ: ܒܰܝܢܰܝ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܘܢܽܘܢ ܓܰܒܪܐ ܠܐܰܢܬܬܐ܀

11- ܠܐ ܟܠܢܫ ܣܦܶܩ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܪܶܐ ܠܗ̇ ܠܡܶܠܬܐ܀ ܗ̇ܕܐ ܗ̄ ܠܘ ܟܠܢܫ ܡܨܶܐ ܠܡܶܛܰܪ ܒܬܽܘܠܘܬܐ܀

12- ܐܝ̣ܬ ܓܝܪ ܡܗܰܝܡܢ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܷܢܘܟܣ̈ܐ ܒܰܪܒܨ ܐܳܠܰܦ ܘܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ܀ ܕܗ̣ܢܘܢ ܥܒܰܕܘ ܢܰܦܫܗܘܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܗ̣ܢܘܢ ܠܗܘܢ ܣܪܣܘ ܡܛܠ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ܀ ܠܗ̇ܠܝܢ ܕܦܣܩܘ ܚܽܘܫܒܝ̈ܗܘܢ ܫܪ̈ܝܚܐ ܡܩܰܠܣ ܘܠܘ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܰܦܣܰܩܘ ܗܰܕܡܝ̈ܗܘܢ ܡܦܪ̈ܝܢܐ. ܗ̇ܕܐ ܓܝܪ ܟܰܠܝܐ ܡ̣ܢ ܩܢܘܢ̈ܐ ܫܠܺܝܚ̈ܐ܀ ܡ̇ܢ ܕܢܶܣܦܩ ܢܶܣܦܩ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗ̇ܘ ܕܰܡܨܐ ܠܡܶܥܪܐ ܢܶܥܪܐ܀

13- ܗ̇ܝܕܶܝܢ ܩܰܪܒܘ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܩܰܪܒܘ ܠܗ ܛܠܳܝ̈ܐ܀ ܘܰܟܐܰܘ ܒܰܦܬܚ ܘܰܐܘ ܘܰܫܠܳܝ ܟܽܘܦ ܡܪܰܟܰܟܬܐ: ܒܗܘܢ ܬܰܠܡܝ̈ܕܘܗܝ܀

14- ܫܒܽܘܩܘ ܛܠܳܝ̈ܐ ܐܬܶܝܢ ܠܘܬܝ ܘܠܐ ܬܶܟܠܘܢ ܐܢܘܢ ܒܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ܀

16- ܡܰܠܦܢܐ ܛܳܒܐ: ܡܳܢܐ ܕܛܳܒ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܛܳܒܬܐ ܐܶܥܒܕ܀

17- ܠܰܝܬ ܛܳܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܐ ܐܢܳܫ ܛܳܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܰܕ ܐܰܠܗܐ ܗ̄ ܠܘ ܡ̣ܢ ܛܰܝܒܘܬܐ ܡܶܬܢܰܟܪܐ ܗ̇ܘ ܪܥܝܐ ܛܳܒܐ: ܐܠܐ ܠܗ̇ܘ ܕܫܽܘܦܪܕܝܩܐܝܬ ܩܰܠܣܗ: ܐܰܟܣܗ܀

18- ܘܠܐ ܬܓܽܘܪ ܒܰܫܠܳܝ ܬܰܘ܀ ܘܠܐ ܬܰܣܗܕ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܣܳܗܕܽܘܬ ܫܽܘܩܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܬܶܣܗܕ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ ܕܰܓܠܐܝܬ܀

21- ܘܬܐ ܒܳܬܰܪܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܬܐ ܕܒܰܩܰܝܢܝ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܘܩܽܘܦ܀

22- ܘܶܐܙܰܠ ܟܕ ܟܰܪܝܐ ܠܗ ܒܰܦܬܚ ܟܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܕ ܡܥܩ܀

24- ܕܕܠܝܠ ܗ̣ܘ ܗ̄ ܦܫܺܝܩ܀ ܠܓܰܡܠܐ ܠܡܶܥܰܠ ܒܰܚܪܽܘܪܐ ܕܰܡܚܰܛܐ: ܩܰܕܝܫܐ ܩܽܘܪܝܠܘܣ: ܒܚܰܒܠܐ ܥܰܒܝܐ ܡܦܰܫܶܩ ܠܓܰܡܠܐ. ܘܡܽܘܫܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܐ ܒܓܺܝܫܪܐ ܪܰܒܐ܀

25- ܡ̇ܢܘ ܟܰܝ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܺܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܨܶܐ ܠܡܶܫܬܰܘܙܒܘ ܗ̄ ܠܘ ܡܛܠ ܕܥܰܬܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗ̇ܢܘܢ ܬܰܠܡܝ̈ܕܐ ܩܢܰܛܘ ܐܠܐ ܚܠܦ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܚܰܫܘ܀

28- ܥܠ ܬܪܘܢܽܘܣ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܽܘܪܣܝܐ܀ ܬܶܬܒܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܰܘ ܘܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ܀ ܐܦ ܐܰܢܬܘܢ ܥܠ ܬܪܶܥܣܰܪ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܢ ܗ̄ ܐܦܶܢ ܝ̣ܗܘܕܐ ܡܰܫܠܡܢܐ ܕܚܰܕ ܡ̣ܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗ̇ܝܕܝܟ: ܠܐ ܝܺܬܒ. ܒܡܰܬܝܐ ܕܰܚܠܦܘܗܝ ܩܳܡ: ܕܽܘܟܬܗ ܡܶܫܬܰܡܠܝܐ܀ ܘܬܕܽܘܢܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ ܘܪܽܘܟܟ ܕܳܠܰܕ ܗ̄ ܬܚܰܝܒܘܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ̈ܛܐ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ. ܡܛܠ ܕܡܪܢ ܒܰܠܚܘܕ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܕܰܝܢܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܘܰܕܡܺܝ̈ܬܐ܀

29- ܐܘ ܐܰܢܬܬܐ: ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܗܰܦܟܺܝܢ: ܕܰܩܕܡ ܩܰܠܺܝܠ ܡܚܰܝܒ ܗ̣ܘ ܠܡ̇ܢ ܕܫܳܒܩ ܐܰܢܬܬܗ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܗ̇ܫܐ ܡܙܰܕܩ. ܐܡܪܝܢܰܢ: ܕܗ̇ܪܬܰܡܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܫܒܩܺܝܢ ܢܶܫܰܝ̈ܗܘܢ ܘܡܶܫܬܰܪܚܺܝܢ ܒܰܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܥܕܶܠ. ܘܗ̇ܪܟܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܛܠ ܫܡܶܗ ܡܰܣܠܶܝܢ ܠܰܢܝܚܐ ܦܰܓܪܢܝܐ ܡܩܰܠܣ܀ ܚܕ ܒܰܡܐܐ ܢܩܰܒܶܠ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܡܐܐ ܥܐܦ̈ܐ ܢܶܣܒ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ

1- ܠܓܰܒܪܐ ܡܪܐ ܒܰܝܬܐ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܡܳܪܐ ܟܠ܀ ܕܰܢܦܰܩ ܒܨܰܦܪܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܫܽܘܪܝܗ̇ ܕܰܒܪܺܝܬܐ ܒܛܺܝܠ ܠܗ ܥܰܠܗܝ ܕܛܳܒ̈ܬܐ ܢܶܦܠܚܘܢ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܡ܀ ܕܢܶܓܘܪ ܦܳܥ̈ܠܐ ܗ̄ ܡܗܰܝܡܢ̈ܐ܀ ܠܟܰܪܡܗ ܗ̄ ܠܢܳܛܘܪܘܬ ܦܽܘܩܕܢܘ̈ܗܝ܀

3- ܘܰܢܦܰܩ ܒܰܬܠܬ ܫܥ̈ܝܢ ܗ̄ ܒܙܰܒܢܐ ܕܒܶܗ ܢܦܰܩܘ ܒܢ̈ܰܝ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܀ ܘܰܚܙܐ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܕܩܝܡܺܝܢ ܘܒܰܛܝܠܺܝܢ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܘܰܚܒܳܨ ܛܶܝܬ܀

5- ܘܰܢܦܰܩ ܬܘܒ ܒܫܶܬ ܘܒܰܬܫܰܥ ܫܥ̈ܝܢ ܗ̄ ܒܙܰܒܢܐ ܕܕܰܝܢ̈ܐ ܘܰܕܡܰܠܟ̈ܐ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ܀

6- ܘܠܐܰܦ̈ܝ ܚܕܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܫܥܺܝ̈ܢ ܗ̄ ܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒܢ̈ܐ ܟܕ ܕܶܢܚܰܬ݀ ܣܒܰܪܬܗ ܕܡܪܢ܀ ܝܰܘܡܐ ܟܠܗ ܘܒܰܛܠܝ̣ܢ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܘܰܙܩܦ ܛܶܝܬ܀

7- ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܐܰܓܪܰܢ ܒܰܦܬܚ ܐܳܠܰܦ ܘܪܺܝܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܓܪ ܠܢ܀

8- ܟܕ ܗܘܳܐ ܕܝܢ ܪܰܡܫܐ ܗ̄ ܒܫܽܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ܀ ܐܡ̣ܪ ܡܪܐ ܟܰܪܡܐ ܠܪܰܒ ܒܰܝܬܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐܶܦܛܪܘܦܐ ܕܺܝܠܗ ܗ̄ ܠܡܰܠܐܟ̈ܐ܀

11- ܘܟܕ ܫܩܰܠܘ: ܪܛܶܢܘ ܒܰܪܒܨ ܛܶܝܬ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܚ ܛܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܪܛܢܺܝܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

12- ܕܰܫܩܰܠܢ ܝܽܘܩܪܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܘܚܽܘܡܗ ܗ̄ ܪ̈ܕܽܘܦܝܶܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܘܐܘܠܨܢ̈ܐ ܒܡܰܕܒܪܐ ܘܫܶܒ̈ܝܶܐ ܘܓܠܘ̈ܬܐ܀

13- ܩܰܨܬ ܥܰܡܝ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ܀

17- ܘܰܕܒܰܪ ܠܰܬܪܶܥܣܰܪ ܬܰܠܡܝ̈ܕܰܘܗܝ: ܒܰܝܢܰܘܗܝ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܘܢܽܘܢ ܘܰܠܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܚܽܘܕܐܝܬ܀

19- ܘܰܢܢܓܕܘܢܝܗܝ ܒܩܽܘܫܝ ܓܳܡܰܠ ܘܪܽܘܟܟ ܕܳܠܰܕ܀

21- ܐܡ̣ܪ ܕܢܶܬܒܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ ܘܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ܀

22- ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܶܫܬܐ ܟܳܣܐ ܕܐܢ̇ܐ ܥܬܺܝܕ ܐܢ݂ܐ ܠܡܶܫܬܐ ܗ̄ ܙܰܒܢܐ ܗ̣ܘ ܗ̇ܫܐ ܕܩܝܢܕܘ̈ܢܘ ܘܡܰܘ̈ܬܐ ܘܠܘ ܕܰܢܝܚܐ ܕܫܳܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ܀ ܐܘ ܡܰܥܡܘܕܝܬܐ ܕܶܐܢ̇ܐ ܥܳܡܕ ܐܢ݂ܐ: ܬܶܥܡܕܘܢ ܗ̄ ܟܳܣܐ ܠܚܰܫܗ ܩܳܪܐ ܘܡܰܥܡܘܕܝܬܐ ܠܡܰܘܬܗ܀ ܒܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܡܰܝ̈ܐ ܣܠܩ ܟܕ ܩܳܡ ܡ̣ܢ ܡܺܝ̈ܬܐ: ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܰܥܡܘܕܝܬܐ ܐܝ̣ܬ ܠܝ̣ ܕܶܐܥܡܰܕ ܘܣܰܓܝ ܐܰܠܝܨ ܐܢ݂ܐ܀

23- ܠܐ ܗܘܬ ܕܝ̣ܠܝ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܕܝ̣ܠܝ: ܕܐܶܬܶܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܶܬܰܠ ܗ̄ ܠܘ ܡܰܓܢ ܡܶܬܝܰܗ̈ܒܢ ܛܳܒ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܕܝ̣ܠܝ ܒܥܳܠܡܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܐܶܠܐ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥ̈ܰܡܠܐܶ ܘܛܘܪ̈ܦܐ ܣܳܒܠܺܝܢ ܗ̇ܪܟܐ: ܡܛܰܝܶܒ ܐܠܗܐ ܐܰܒܐ ܦܽܘܪܥܢܐ ܗܳܪ ܬܰܡܢ܀

24- ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܰܥܘ ܥܶܣܪܐ: ܪܓܶܙܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܥܰܝܰܛܘ ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ ܘܝܽܘܕ܀

30- ܘܗܐ ܣܡܰܝ̈ܐ ܬܪܶܝܢ: ܡܰܪܩܘܣ: ܚܰܕ ܣܰܡܝܐ ܐܡ̇ܪ ܕܰܫܡܗ ܛܺܝܡܰܝ ܒܪ ܛܺܝܡܰܝ ܕܰܦܓܰܥ ܒܗ ܟܕ ܢܦܰܩ ܡ̣ܢ ܐܺܝܪܺܝܚܽܘ. ܠܘܩܐ ܬܘܒ: ܚܰܕ ܐܡ̣ܪ ܟܕ ܠܐ ܫܰܡܝܗ. ܘܕܡܝܐ ܕܗ̇ܠܝܢ ܬܪܶܝܢ ܐܶܘܢܓܠܝܣ̈ܛܶܐ: ܠܗܘ ܕܩܰܕܡܝܐ ܦܓܰܥ ܒܗ ܐܰܕܟܰܪܘ. ܘܡܰܬܝ ܠܩܰܕܡܝܐ ܘܠܐܰܚܪܝܐ܀

31- ܟܶܢܫ̈ܐ ܕܝܢ ܟܐܝܢ ܗܘܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܶܢܫܐ ܕܝܢ ܟܐܐ ܒܗܘܢ ܕܢܶܫܬܩܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀

33- ܕܢܶܬܦ̈ܬܚܢ ܥܰܝ̈ܢܝܢ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ ܐ̱ܚܪܝܬܐ܀

34- ܘܰܩܪܒ ܠܥܰܝܢܰܝ̈ܗܘܢ ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܫܰܦ ܒܥܰܝܢܰܝܗ̈ܘܢ܀ ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܗ ܐܶܬܦܰܬܚ̈ܝ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܘܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܡܶܚܕܐ ܚܙܰܝ̈ܝ̱ ܒܰܦܬܚ ܙܰܝ ܥܰܝܢܝ̈ܗܘܢ ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܳܬܪܶܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

1- ܘܶܐܬܐ ܠܒܶܝܬ ܦܓ̈ܶܐ ܒܰܙܩܦ ܦܶܐ ܝܰܘܢܝܬܐ ܘܰܪܒܳܨ ܓܳܡܰܠ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܰܐܓܺܝ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܘܰܚܒܳܨ ܓܳܡܰܠ ܡܩܰܫܝܬܐ ܗ̄ ܕܽܘܟܬܐ ܕܝܥܳܐ ܗܘܳܐ ܒܗ̇ ܟܽܘܦܪܐ ܗ̇ܘ ܕܨܒ̈ܥܢ ܒܗ ܢܶܫ̈ܐ ܐܝ̣̈ܕܝܗܝܢ ܘܪ̈ܶܓܠܰܝܗܝܢ. ܘܐܚܪ̈ܢܶܐ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܦܰܐܓܺܝ ܦܶܓܥܐ ܡܶܬܦܫܩ. ܘܐܝܟ ܐܚܪ̈ܢܐ: ܦܠܫܰܬ ܐܘܪ̈ܚܬܐ. ܘܐܝܟ ܐܚܪ̈ܳܢܐ: ܬܺܬܐ ܦܰܟܺܝܗܬܐ܀ ܫܰܕܰܪ ܬܪܶܝܢ ܡ̣ܢ ܬܰܠܡܝ̣̈ܕܘܗܝ ܗ̄ ܠܫܶܡܥܘܢ ܘܰܠܝܘܚܰܢܢ܀

2- ܙܶܠܘ ܠܰܩܪܺܝܬܐ ܗ̇ܕܐ ܕܰܠܩܘܒܰܠܟܘܢ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܘܰܥܨܳܨ ܩܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܠܽܘܩܒܠܟܘܢ܀

ܚܡܪܐ ܕܰܐܣܺܝܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܣܝܪܬܐ ܘܥܺܝܠܐ ܥܰܡܗ̇. ܡܰܪܩܘܣ ܘܠܘܩܐ ܥܺܝܠܐ ܒܰܠܚܘܕ ܐܶܡܪܘ. ܘܗ̣ܘ ܡܰܬܝ ܬܘܒ: ܥܠ ܥܺܝܠܐ ܐܡ̇ܪ ܕܰܪܟܒ. ܘܡܰܨܝܐ: ܕܒܐܘܪܚܐ ܥܠܝܗ̇ ܕܰܐܬܢܐ ܪܟܶܒ. ܘܟܕ ܩܪܶܒ ܠܰܡܕܝ̣ܢ̱ܬܐ ܥܠ ܥܺܝܠܐ܀

3- ܐܶܡܪܘ ܠܗ: ܕܰܠܡܳܪܢ ܡܶܬܒܥܶܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܪܝܐ ܣܢܺܝܩ ܥܠܰܝܗܘܢ܀

4- ܕܢܶܬܡܰܠܐ ܡܶܕܡ ܕܶܐܬܐܡܪ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝܐ ܕܶܐܡ̣ܪ ܒܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܕ ܗ̄ ܒܝܰܕ ܙܟܰܪܝܐ ܢܒܺܝܐ܀ ܥܠ ܥܺܝܠܐ ܪܟܒ: ܐܪܳܙ ܫܽܘܥܒܕ ܥܰܡܡ̈ܐ ܕܠܐ ܡܟܰܒܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܢܳܡܘܣܐ: ܘܠܰܘ ܡܛܠ ܠܐܶܘܬܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܥܰܢܝܐ ܘܠܰܘ ܡ̣ܢ ܕܽܘܟܬܐ ܪܰܚܺܝܩܬܐ ܪܟܶܒ܀

8- ܡܫܰܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ ܡܳܐܢܰܝ̈ܗܘܢ܀

9- ܐܽܘܫܰܥܢܐ ܠܰܒܪܗ ܕܕܰܘܺܝܕ: ܐܽܘܫܰܥܢܐ ܒܥܶܒܪܐܝ̣ܬ ܦܽܘܪܩܢܐ ܡܶܬܦܰܫܩ. ܘܝܰܘܢܐܝ̣ܬ: ܬܶܫܒܘܚܬܐ܀ ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܘ ܕܐܬܶܐ ܒܰܙܩܦ ܕܳܠܰܕ܀

10- ܐܶܬܬܙܺܝܥܰܬ݀܆ ܬܰܘ ܡܩܰܫܰܝܬܐ ܩܪܺܝ܀ ܘܐܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܡܰܢܘ ܗ̇ܢܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܰܥܨܳܨ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗ̇ܢܐ. ܘܠܘܩܐ ܒܰܠܚܘܕ ܐܡ̇ܪ: ܕܐܶܡܪܘ ܠܗ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ: ܟܐܝ ܒܬܰܠܡܺܝ̈ܕܝܟ. ܘܗ̣ܘ ܦܰܢܝ: ܕܐܢ ܗ̇ܠܝܢ ܢܶܫܬܩܘܢ: ܟܺܐܦ̈ܐ ܢܶܩܥ̈ܝܢ܀

12- ܘܣܰܚܦ ܦܬܘܪ̈ܶܐ ܒܰܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ ܘܰܪܒܳܨ ܚܶܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܣܰܚܶܦ ܬܰܩܺܝܦ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܬܗܘܢ܀ ܐܢܳܫ̈ܝܢ: ܘܰܣܚܰܦ ܒܰܦܬܚ ܘܰܐܘ ܘܚܶܐ ܩܳܪܶܝܢ ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܦܰܟ܀ ܕܰܡܥܰܪ̈ܦܢܐ ܗ̄ ܕܙܒܢܺܝܢ ܘܰܡܙܰܒܢܺܝܢ ܙܽܘ̈ܙܶܐ ܘܕܺܝܢܪ̈ܐ܀

13- ܟܬܺܝܒ ܗ̣ܘ: ܕܒܰܝܬܝ ܒܶܝܬ ܨܠܽܘܬܐ ܢܶܬܩܪܶܐ: ܡܰܪܩܘܣ ܐܰܘܣܶܦ: ܠܟܠܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢ̈ܝܢ ܐܰܦܶܩ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܗܰܝܟܠܐ. ܩܰܕܡܝܰܬ: ܒܫܽܘܪܝ ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܟܕ ܥܒܰܕ ܠܗ ܦܪܳܓܶܠܐ ܡ̣ܢ ܚܰܒܠܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܝܽܘܚܰܢܢ. ܘܐܚܪܬܐ: ܠܘܬ ܚܰܫܗ ܟܕ ܪܟܶܒ ܥܠ ܥܺܝܠܐ܀

14- ܘܩܰܪܒܘ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܠܗ ܒܗܰܝܟܠܐ ܣܡܰܝ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܚܓܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܐܣܺܝ ܐܶܢܘܢ܀

15- ܐܶܬܶܒܶܐܫ ܠܗܘܢ ܒܰܪܒܨ ܒܶܝܬ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܪܒܨ ܐܳܠܰܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܥܰܝܛܘ ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ ܘܝܽܘܕ܀

16- ܕܡ̣ܢ ܦܽܘܡܐ ܕܰܛܠܝ̈ܐ ܘܕܝܰܠܽܘ̈ܕܐ ܬܰܩܶܢܬ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܘܰܪܒܨ ܩܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܕܝܢܘܩ̈ܐ ܫܰܡܠܺܝܬ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ ܘܰܚܒܳܨ ܠܳܡܰܕ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ ܗ̄ ܐܢܬ ܐܠܗܐ܀

18- ܒܨܰܦܪܐ ܕܝܢ ܟܕ ܗܦܰܟ ܠܰܡܕܝ̣ܢ̱ܬܐ: ܟܦܶܢ ܗ̄ ܠܘ ܟܰܦܢܐ ܕܰܟܝܢܐ ܡܛܠ ܕܰܥܕܰܟܝ̣ܠ ܨܰܦܪܐ ܗܘܐ: ܐܠܐ ܕܰܡܕܰܒܪܢܘܬܐ܀

19- ܘܰܚܙܐ ܬܺܬܐ ܚܕܳܐ ܒܽܐܘܪܚܐ܀ ܠܐ ܢܶܗܘܘܢ ܒܶܟܝ ܬܘܒ ܦܺܐܪ̈ܐ ܠܥܠܡ ܗ̄ ܠܘ ܡܛܠ ܕܠܰܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܬܺܐܢ̈ܐ: ܠܳܛܗ̇. ܒܗ̇ܝ ܕܠܘ ܙܰܒܢܐ ܕܬܺܐܢ̈ܐ ܗܘܳܐ ܐܠܐ ܢܺܝܣܢ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܰܪܩܘܣ. ܐܠܐ ܕܢܶܕܥܘܢ ܬܰܠܡܝ̣̈ܕܐ ܚܰܝܠܗ ܕܰܒܨܶܒܝܢܗ ܚܳܐܶܫ. ܘܶܐܠܽܘ ܨܒܐ: ܐܝܟ ܕܰܠܬܺܬܐ ܐܰܘܒܶܫ: ܘܰܐܡܺܝܬ ܠܨܳܠܘ̈ܒܐ܀ ܘܡܶܚܕܐ ܝܶܒܫܰܬ ܬܺܬܐ ܗ̇ܝ: ܗ̄ ܐܦܶܢ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܝܶܒܫܰܬ݀ ܬܺܬܐ ܗ̇ܝ: ܐܠܐ ܠܨܰܦܪܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܚܙܰܐܘܗ̇ ܬܰܠܡ̈ܝ̣ܕܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܰܪܩܘܣ܀

21- ܐܠܐ ܐܦܶܢ ܠܛܘܪܐ ܗ̇ܢܐ ܬܺܐܡܪܘܢ ܗ̄ ܠܣܳܛܢܐ܀ ܕܶܐܫܬܰܩܠ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܘܰܫܠܳܝ ܩܽܘܦ ܘܦܶܠ ܒܰܪܒܳܨ ܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܪܡܰܝ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀ ܒܝܰܡܐ ܬܶܗܘܐ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܰܓܕܰܫ ܠܕܰܝܘ̈ܐ ܕܥܰܠܘ ܒܰܚܙܺܝܪ̈ܐ܀

22- ܘܟܠ ܡܶܕܡ ܕܬܶܫܶܐܠܘܢ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ ܘܫܺܝܢ ܬܶܣܒܘܢ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ܀

23- ܒܰܐܝܢܐ ܫܽܘܠܛܳܢ ܗ̇ܠܝܢ ܥܳܒܶܕ ܐܢܬ ܗ̄ ܒܰܡܠܰܬܟܘܬܐ ܫܰܐܠܘܗܝ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܐܢ ܢܺܐܡܪ ܒܫܽܘܠܛܢ ܐܠܗܐ: ܢܺܐܡܪܘܢ ܠܗ ܐܰܝܟܰܢܐ ܡܳܕܶܝܢ ܫܳܪܐ ܐܢܬ ܢܳܡܘܣܐ ܘܡܰܐܣܶܐ ܐܰܢܬ ܒܫܰܒܬܐ. ܘܐܢ ܢܺܐܡܪ: ܒܫܽܘܠܛܳܢ ܢܰܦܫܝ: ܢܚܰܝܒܘܢܝܗܝ ܠܡܰܘܬܐ܀

24- ܐܶܫܰܐܠܟܘܢ ܒܰܪܒܨ ܐܳܠܰܦ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܘܐܚܪܳܝܬܐ ܘܰܦܬܚ ܫܺܝܢ ܐܦ ܐܶܢ̇ܐ ܡܶܠܬܐ ܚܕܳܐ܀

25- ܡܰܥܡܘܕܝܬܶܗ ܕܝܘܚܰܢܢ ܐܰܝܡܶܟܐ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܗ̄ ܒܫܽܘܐܠܐ ܬܪܰܝܢܝ ܫܩܺܝ̈ܦܐ ܕܕܳܡܐ ܠܫܽܘܐܠܗܘܢ ܒܠܰܡ ܘܰܬܟܰܣ ܐܢܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܐܢ: ܢܺܐܡܪܘܢ: ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ. ܢܺܐܡܪ: ܥܰܠܡܳܢܐ ܠܐ ܩܰܒܠܬܘܢܝܗܝ. ܘܐܢ ܢܺܐܡܪܘܢ: ܡ̣ܢ ܒܢܰܝܢܫ̈ܐ: ܢܶܬܚܰܝܒܘܢ ܡ̣ܢ ܟܶܢܫܐ ܐܝܟ ܕܠܰܢܒܺܝܐ ܐܰܚܝܕܝܢ ܗܘܰܘ ܠܝܽܘܚܰܢܢ܀

28- ܓܰܒܪܐ ܚܰܕ܆ ܐܪܳܙ ܐܠܗܐ܀ ܐܝ̣ܬ ܗܘܰܘ ܠܗ ܒܢܰܝ̈ܐ ܬܪܶܝܢ ܗ̄ ܥܰܡܐ ܘܥܰܡܡ̈ܐ܀ ܦܠܽܘܚ ܒܟܰܪܡܐ ܗ̄ ܛܰܪ ܦܽܘܩܕܢ̈ܐ ܐܰܠܗܝ̈ܐ܀

29- ܘܐܡ̣ܪ: ܠܐ ܨܳܒܐ ܐܢ݂ܐ. ܒܚܰܪܬܐ ܕܝܢ ܐܶܬܬܘܝ ܐܟܚܕܐ ܬܰܘ ܡܩܰܫܰܝܬܐ ܩܪܺܝ ܘܶܐܙܰܠ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܥܰܡܡ̈ܐ ܚܰܢܦ̈ܐ܀

30- ܐܢ̇ܐ ܡܳܪܝ: ܘܠܐ ܐܶܙܰܠ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܥܰܡܐ ܕܥܶܒܪ̈ܝܐ. ܘܰܠܗ̇ܢܐ ܡܰܬܠܐ ܐܶܘܢܓܠܝܣ̈ܛܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܐ ܠܐ ܐܰܝܬܝܘ܀

33- ܓܰܒܪܐ ܚܰܕ ܐܝ̣ܬ ܗܘܐ: ܡܳܪܶܐ ܒܰܝܬܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܡܳܪܗ ܕܥܳܠܡܐ܀ ܘܰܢܨܰܒ ܟܰܪܡܐ ܗ̄ ܥܰܡܐ ܝ̣ܣܰܪܠܝܐ܀ ܘܰܐܚܕܪܶܗ ܒܩܽܘܫܝ ܕܳܠܰܕ ܣܝܳܓܐ ܗ̄ ܣܳܡ ܠܗ ܢܳܡܘܣܐ܀ ܘܰܚܦܰܪ ܒܗ ܡܰܥܨܰܪܬܐ ܗ̄ ܡܰܕܒܚܐ ܕܕܶܒܚ̈ܐ܀ ܘܰܒܢܐ ܒܗ ܡܰܓܕܠܐ ܒܩܽܘܫܝ ܕܳܠܰܕ ܗ̄ ܗܰܝܟܠܐ܀ ܘܰܐܘܚܕܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܐܫܠܡܶܗ ܠܦܰܠܚ̈ܐ ܗ̄ ܠܟܗܢ̈ܐ܀ ܘܰܚܙܰܩ ܗ̄ ܐܰܓܰܪ ܪܘܚܶܗ ܥܠܰܝܗܘܢ܀

34- ܟܕ ܕܝܢ ܡܛܳܐ ܙܰܒܢܐ ܕܦܺܐܪ̈ܐ ܗ̄ ܟܕ ܝܺܪܬܘ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀ ܫܰܕܪ ܠܥܰܒ̈ܕܘܗܝ ܗ̄ ܢܒܺܝ̈ܐ ܕܰܩܕܡ ܓܳܠܘܬܐ ܕܒܳܒܶܝܠ܀

36- ܘܬܘܒ ܫܰܕܪ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܥܰܒ̈ܕܐ ܗ̄ ܢܒܺܝ̈ܐ ܕܒܳܬܪ ܓܳܠܘܬܐ܀

37- ܐܚܪܝܰܬ ܕܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐܚܪܝܬܐ ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ ܫܰܕܪ ܠܘܳܬܗܘܢ ܠܰܒܪܗ ܗ̄ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܒܣܪ܀

40- ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܐ ܒܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܢܺܐܬܐ ܗ̄ ܒܝܰܘܡܐ ܕܕܺܝܢܐ܀

41- ܐܳܡܪܝܢ ܠܗ: ܕܒܺܝܫ ܒܺܝܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܒܺܝܫ̈ܐ ܒܺܝܫܐܝ̣ܬ ܢܰܘܒܶܕ ܐܢܘܢ: ܡܰܪܩܘܣ ܘܠܘܩܐ ܐܡܪܝܢ: ܕܗ̣ܘ ܡܪܢ ܓܰܙܪܶܗ ܠܕܺܝܢܐ ܗ̇ܢܐ. ܘܡܰܨܝܐ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܬܘܒ ܐܰܟܘܬܗ ܐܡ̣ܪܘ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܰܬܝ܀

42- ܕܟܺܐܦܐ ܕܰܐܣܠܺܝܘ ܒܰܢ̈ܝܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܳܢܝܢ ܗ̄ ܡܰܠܦܢ̈ܐ ܕܺܝܗܘ̈ܕܝܶܐ܀ ܗܺܝ ܗܘܳܬ ܠܪܺܝܫܐ ܕܙܘܺܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܪܺܝܫ ܓܘ̣ܢܝܐ܀

44- ܘܡ̇ܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܶܦܶܠ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܘܦܶܐ ܥܠ ܟܺܐܦܐ ܗ̇ܕܐ ܢܶܬܪܥܰܥ: ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܗ̄ ܕܟܠ ܕܢܶܬܟܫܶܠ ܒܝ̣ ܢܺܐܒܰܕ܀ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗܺܝ ܬܶܦܠܝ ܥܠܘܗܝ ܬܶܕܪܝܘܗܝ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ ܘܪܽܘܟܟ ܕܳܠܰܕ ܗ̄ ܘܟܠ ܕܶܐܢ̇ܐ ܐܶܪܓܰܙ ܥܠܰܘܗܝ ܐܝܟ ܕܰܒܡܰܕܪܝܐ ܢܶܬܦܠܗܕ ܘܢܶܬܕܚܶܩ܀

46- ܘܰܒܥܰܘ ܠܡܐܚܕܶܗ ܒܩܽܘܫܝ ܕܳܠܰܕ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

2- ܠܓܰܒܪܐ ܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܐܰܒܐ܀ ܕܰܥܒܰܕ ܡܶܫܬܘܬܐ ܗ̄ ܕܰܡܟܰܪ ܥܺܕܬܐ ܠܰܒܪܗ܀

3- ܘܫܰܕܰܪ ܠܥܰܒ̈ܕܘܗܝ ܗ̄ ܠܰܢܒܝ̈ܐ܀ ܕܢܶܩܪܘܢ ܠܰܡܙܰܡ̈ܢܶܐ ܒܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ ܘܙܰܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܗܢܘܢ ܕܰܩܪܝܢ ܒܰܫܠܳܝ ܩܽܘܦ ܗ̄ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ܀

4- ܬܘܒ ܫܰܕܪ ܥܰܒ̈ܕܐ ܐܚܪ̈ܳܢܐ ܗ̄ ܠܰܫܠܝܚ̈ܐ܀ ܕܗܳܐ ܫܪܘܬܝ ܡܛܰܝܒܐ ܗ̄ ܦܰܓܪܐ ܘܰܕܡܳܐ ܦܳܪܘܩܳܝܐ܀ ܘܬܰܘܪ̈ܝ ܘܰܡܦܰܛܡ̈ܝ ܩܛܺܝܠܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܬܰܪ̈ܣܝܐ ܕܝ̣ܠܝ ܕܒܺܝܚܺܝܢ ܗ̄ ܡܰܠܦ̈ܢܘܬܝ ܗ̇ܢܝܢ ܕܰܡܬܰܪ̈ܣܝܢ ܢܰܦܫ̈ܬܟܘܢ ܡܥ̈ܬܕܢ܀ ܘܟܠܡܶܕܡ ܡܛܰܝܒ ܗ̄ ܫܪܳܝܐ ܕܰܚܛܗ̈ܐ܀ ܫܽܘܟܢܐ ܕܪܘܚܐ܀ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ܀

5- ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܒܣܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܕ ܐܰܒܣܝܘ܀ ܘܶܐܙܰܠܘ: ܐܝ̣ܬ ܕܠܰܩܪܺܝܬܗ ܘܐܺܝܬ ܕܰܠܬܶܓܘܪܬܶܗ ܗ̄ ܐܶܣܬܰܪܰܟܘ ܒܰܐܪ̈ܥܢܝܬܐ܀ ܠܘܩܐ ܐܰܘܣܶܦ: ܕܐܚܪܺܢܐ ܐܡ̣ܪ: ܚܰܡܫܐ ܙܰܘܓ̈ܝܢ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܙܶܒܢܶܬ܀ ܘܐܚܪܺܢܐ: ܕܰܐܢܬܬܐ ܢܶܣܒܶܬ܀

7- ܘܫܰܕܪ ܚܰܝܠܘ̈ܬܗ ܗ̄ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܥܡ ܐܣܦܝܣܝܐܢܘܣ ܗ̇ܘ ܕܐܚܪܒܗ̇ ܠܐܘܪܫܠܶܡ܀

9- ܙܶܠܘ ܗ̇ܟܝܠ ܠܡܰܦܩܢ̈ܐ ܕܐܘܪ̈ܚܬܐ ܗ̄ ܠܘܬ ܥܰܡܡ̈ܐ ܚܰܢܦ̈ܐ܀

11- ܘܰܚܙܐ ܬܰܡܢ ܓܰܒܪܐ ܕܠܐ ܠܒܺܝܫ ܠܒܽܘܫ̈ܐ ܗ̄ ܡܗܰܝܡܢܐ ܐܢܳܫ ܕܰܓܠܺܝܙ ܡ̣ܢ ܥܒܳܕ̈ܐ ܛܳܒ̈ܐ܀

13- ܐܰܣܘܪܘ ܐܝ̣̈ܕܘܗܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܘܰܐܦܩܽܘܗܝ ܒܰܫܠܳܝ ܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܩܽܘܠܽܘܢܝܗܝ ܘܰܐܦܶܩܽܘܢܝܗܝ ܒܰܪܒܨ ܦܶܐ ܠܚܶܫܘܟܐ ܒܰܪܝܐ ܗ̄ ܕܰܡܒܰܪܰܝ ܡ̣ܢ ܢܽܘܗܪܐ ܐܰܠܗܝܐ܀

14- ܣܰܓܝܐܝܢ ܐܢܘܢ ܩܪ̈ܰܝܐ ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ܀ ܘܰܙܥܽܘܪ̈ܺܝܢ ܓܒܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܕܰܡܨܰܒܬܺܝܢ ܒܰܥ̈ܒܕܐ ܡܝܰܬܪ̈ܐ܀

16- ܘܠܐ ܫܩܺܝܠ ܐܰܢܬ ܨܶܦܬܐ ܒܰܪܒܳܨ ܨܳܕܶܐ ܘܪܽܘܟܟ ܦܶܐ ܘܬܰܘ ܠܐܢܳܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܐ ܪܡܶܐ ܠܟ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ ܘܠܐ ܡܶܛܠ ܐܢܳܫ܀

17- ܫܰܠܝܛ ܠܡܶܬܠ ܟܣܶܦ ܪܺܝܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܺܝܢܣܘܢ ܒܰܚܒܳܨ ܩܽܘܦ ܘܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ ܠܩܶܣܰܪ ܐܘ ܠܐ ܗ̄ ܐܶܬܚܰܫܒܘ ܕܐܰܝܟܰܢ ܢܨܘܕܘܢܝܗܝ ܒܡܶܠܬܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܐܢ ܢܺܐܡܪ ܐܝܢ: ܢܺܐܡܪܘܢ: ܕܣܰܩܽܘܒܠܝ ܠܢܳܡܘܣܐ. ܘܐܢ ܢܺܐܡܪ ܠܐ: ܢܺܐܡܪܘܢ: ܕܣܰܩܘܒܠܝ ܠܩܶܣܰܪ ܘܡܳܠܶܟ ܠܢ ܠܡܶܡܪܰܕ ܥܠܰܘܗܝ܀

20- ܕܡܰܢܘ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܨܰܠܡܐ ܗܳܢܐ ܘܰܟܬܒܐ ܗ̄ ܫܶܡ ܡ̇ܢ ܟܬܺܝܒ ܥܠ ܕܺܝܢܪܐ܀

21- ܗܰܒܘ ܗ̇ܟܝܠ ܕܩܶܣܰܪ ܠܩܶܣܰܪ ܗ̄ ܦܰܓܪ̈ܢܝܬܐ܀ ܘܕܰܐܠܗܐ ܠܐܰܠܗܐ ܗ̄ ܦܽܘܠܚܢ ܢܰܦܫܐ ܕܰܒܨܰܠܡܶܗ ܗܝ ܕܰܐܠܗܐ܀

23- ܩܪܶܒܘ ܙܰܕܘܩܝ̈ܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܒܰܩܝܡܬܐ ܕܡܺܝ̈ܬܐ܀

28- ܒܰܩܝܡܬܐ ܗ̇ܟܝܠ ܠܐܰܝܢܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܠܝܢ ܫܰܒܥܐ ܬܶܗܘܐ ܐܰܢܬܬܐ ܗ̄ ܠܟܠܗܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܬܶܗܘܐ ܡܛܠ ܒܠܺܝܠܘܬܐ. ܐܦ ܠܐ ܠܚܰܕ ܕܺܝܠܢܐܝܬ ܘܶܐܠܳܐ ܡܶܬܛܰܠܡܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ. ܘܡܳܪܢ ܫܪܝܗܝ ܠܰܣܥܝܐ ܗ̇ܢܐ ܒܗ̇ܝ ܕܒܰܩܝܡܬܐ ܠܰܝܬ ܙܽܘܘܳܓܐ. ܘܥܰܠܗܕܐ ܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܰܟܚܕܐ. ܐܦ ܠܐ ܠܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܐܳܠܨܳܐ ܕܬܶܗܘܐ. ܘܠܗ̇ܢܐ ܣܥܳܝܐ ܣܘܠܝܓܝܣܡܘܣ: ܬܶܢܝܝܐ ܡܦܰܪܫܐ ܩܪܶܝܢ ܠܘܓܝ̈ܩܘ: ܟܶܐܡܰܬ ܐܢ ܫܰܪܺܝܪܐ ܩܝܡܬܐ: ܐܘ ܠܫܰܒܥ̈ܬܰܝܗܘܢ ܬܶܗܘܐ ܐܘ ܠܚܰܕ ܒܰܠܚܘܕ. ܘܟܕ ܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܦ ܠܐ ܠܚܰܕ ܡ̣ܢܗܘܢ ܡܰܨܝܐ ܕܬܶܗܘܐ: ܠܐ ܐܰܪܐ ܫܰܪܝ̣ܪܐ ܩܝܳܡܬܐ܀

30- ܒܰܩܝܡܬܐ ܓܶܝܪ ܕܡܺܝ̈ܬܐ ܠܐ ܢܳܣܒܝܢ ܢܶܫ̈ܐ. ܐܰܦ ܠܐ ܢܶܫ̈ܐ ܗܘ̈ܝܢ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܐ ܡܙܕܰܘܓܺܝܢ ܘܠܐ ܡܺܙܕܰܘ̈ܓܢ܀

31-  ܡܶܕܡ ܕܶܐܬܐܡܰܪ ܠܟܘܢ ܡ̣ܢ ܐܰܠܗܐ ܗ̄ ܒܐܘܪܝܬܐ܀

32- ܕܐܢ̇ܐ ܐܢ݂ܐ ܐܰܠܗܗ ܕܰܐܒܪܗܡ ܗ̄ ܒܗ̇ܕܐ ܡܫܰܪܰܪ ܠܗ̇ ܡܳܪܢ ܠܰܩܝܡܬܐ. ܗ̇ܟܢܐ: ܕܠܰܝܬ ܩܝܳܡܬܐ ܠܐ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܗ̇ܠܝܢ. ܘܐܢ ܠܐ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ: ܐܠܗܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܐܠܐ ܕܡܺܝ̈ܬܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܗ̇ܝ ܕܰܫܟܺܝܪܐ: ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܐ: ܐܠܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܐܠܗܐ܀ ܐܠܰܗܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܕܡܺܝ̈ܬܐ܀

33- ܡܶܬܬܰܡܗܺܝܢ ܒܩܽܘܫܝ ܐܰܟܚܕܐ ܬܰܘ܀

34- ܕܫܰܬܶܩ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܒܠܰܡ ܠܙܰܕܘܩ̈ܝܐ܀

35- ܘܫܰܐܠܗ ܚܰܕ ܡ̣ܢܗܘܢ ܕܝܳܕܥ ܢܳܡܘܣܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܽܘܡܺܝܩܐ܀

37- ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܠܶܒܟ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܢܰܦܫܟ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗ ܚܰܝܠܟ. ܘܡ̣ܢ ܟܠܗ ܪܶܥܝܢܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܒܟܠܗ̇ ܬܰܪܥܺܝܬܟ܀

38- ܗ̇ܢܘ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܪܰܒܐ ܘܩܰܕܡܝܐ܀

39- ܘܕܰܬܪܶܝܢ ܕܕܳܡܶܐ ܠܗ ܗ̄ ܗ̇ܘ ܕܪܳܚܡ ܠܩܰܪܝܒܶܗ ܐܦ ܠܐܰܠܗܐ ܪܳܚܡ. ܒܗ̇ܝ ܕܢܛܪ ܦܽܘܩܕܢ̈ܘܗܝ܀

40- ܒܗ̇ܠܝܢ ܬܪܶܝܢ ܦܽܘܩ̈ܕܢܝܢ ܬܰܠܝܐ ܐܽܘܪܝܬܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܐ ܗ̄ ܠܗ̇ܢܐ ܦܶܬܓܳܡܐ ܡܰܬܝ ܒܰܠܚܘܕܰܘܗܝ ܐܰܝܬܝ܀

42- ܡܳܢܐ ܐܳܡܪܝܬܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܣܬܰܒܪܐ ܠܟܘܢ ܥܠ ܡܫܺܝܚܐ: ܒܰܪ ܡܰܢܘ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܕܪܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܘܐܡܪܝܢ: ܕܟܕ ܒܰܪܢܫܐ ܐܝܬܰܝܟ: ܥܳܒܕ ܐܰܢܬ ܠܟ ܐܠܗܐ. ܡ̣ܢ ܟܬܒܐ ܡܫܰܪܰܪ ܕܡܪܗ ܗ̣ܘ ܕܕܰܘܺܝܕ܀

45- ܐܰܝܟܢܐ ܒܪܶܗ ܗ̣ܘ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝ̣ܬܘܗܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ

3- ܟܠܡܶܕܡ ܗܳܟܝܠ ܕܢܺܐܡܪܘܢ ܠܟܘܢ ܕܬܶܛܪܘܢ: ܛܰܪܘ ܗ̄ ܒܙܰܒܢܐ ܗܳܢܐ ܕܰܩܕܳܡ ܩܝܳܡܬܐ ܕܺܝܠܝ ܘܠܰܘ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܶܬܟܰܪܙܐ ܣܒܰܪܬܝ܀

4- ܘܐܣܪܺܝܢ ܡܰܘܒ̈ܠܶܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܰܣ̈ܩܳܬ ܠܡܶܬܛܥܳܢܘ܀ ܗܶܢܘܢ ܕܝܢ ܒܨܶܒܥܗܘܢ ܠܐ ܨܳܒܝܢ ܕܢܶܩܪܒܘܢ ܠܗܶܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܙܥܙܥܘ ܐܶܢܝܢ܀

5- ܡܰܦܬܶܝܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܪܽܘܟܟ ܦܶܐ ܘܰܪܒܳܨ ܬܰܘ ܡܩܰܫܝܬܐ ܓܶܝܪ ܬܶܦܠܝ̈ܗܘܢ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ ܘܪܽܘܟܟ ܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܽܘܠܐܩܛܝܪܝܰܐ ܒܰܥܨܳܨ ܦܶܐ ܘܰܦܬܚ ܝܽܘܕ ܐܚܪܳܝܬܐ ܗ̄ ܠܘܚ̈ܐ ܕܟܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܥܶܣܪܐ ܦܽܘܩܕܢ̈ܐ ܘܬܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܣܳܦܪ̈ܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܐ ܒܰܩܕܠܰܝ̈ܗܘܢ܀ ܘܡܰܘܪܟܺܝܢ ܬܶܟ̈ܠܳܬܐ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ ܘܪܽܘܟܳܟ ܟܽܘܦ ܕܡܰܪ̈ܛܘܛܰܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܽܘ̈ܛܶܐ ܕܡܳܐܢܰܝ̈ܗܘܢ ܗ̄ ܙܚܽܘܪܺܝܬܐ ܐܝܟ ܨܽܘܨ̈ܝܬܐ ܓܳܕܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܟܶܢܦ̈ܐ ܕܰܠܒܽܘܫܰܝ̈ܗܘܢ ܕܢܶܬܝܰܕܥܘܢ܀

7- ܘܰܫܠܳܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܫܶܐܠܰܬ ܒܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ ܫܠܳܡ̈ܐ ܣܰܓܝܢܳܐܝܬ ܒܫܽܘܩ̈ܐ܀ ܘܰܕܢܶܗܘܘܢ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܡܶܢ ܐܢܳܫ̈ܐ ܪܰܒܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܰܒܝ ܪܰܒܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ܀

12- ܘܡܰܢ ܕܢܰܡܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܢܡܰܟܟ ܢܰܦܫܗ ܢܶܬܬܪܺܝܡ ܐܝܟ ܚܕܳܐ ܬܰܘ ܩܪܺܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܬܪܰܡܪܰܡ܀

14- ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܒܰܚܒܳܨ ܚܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܐܚܕܝܬܘܢ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܩܕܳܡ ܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܐܢܳܫ ܕܐܚܶܕ ܬܰܪܥܐ ܒܰܐܦ̈ܝ ܚܰܒܪܶܗ܀

15- ܕܡܶܬܟܰܪܟܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܽܘܦ܀ ܕܬܶܥܒܕܘܢ ܚܰܕ ܓܝܘܪܐ ܒܰܚܒܳܨ ܓܳܡܰܠ ܘܰܥܨܳܨ ܝܽܘܕ ܗ̄ ܬܰܘܬܒܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܚܰܢܦܐ ܕܡܬܝܗܘܕ܀ ܒܪܳܗܿ ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ ܢܶܩܒܬܢܳܐܝܬ ܕܓܺܗܢܐ܀ ܐܰܥܦܐ ܒܰܦܬܚ ܐܳܠܰܦ ܘܩܽܘܫܝ ܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܪܶܝܢ ܥܐܦ̈ܐ ܥܠܰܝܟܘܢ ܗ̄ ܚܛܳܗܐ ܕܺܝܠܟܘܢ ܘܰܕܗܰܘ ܓܝܘܪܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܐܢܬܘܢ܀

16- ܘܳܝ ܠܟܘܢ ܢܳܓܘ̈ܕܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܗܰܕܝܢ̈ܐ ܣܡܰܝ̈ܐ ܕܡܰܢ ܕܝܳܡܐ ܒܗܰܝܟܠܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܘ ܡܶܕܡ ܐܝܬܝܗ̇܀ ܡܰܢ ܕܝܢ ܕܝܳܡܐ ܒܕܰܗܒܐ ܕܰܒܗܰܝܟܠܐ ܚܳܐܒ ܒܰܙܩܦ ܚܶܐ ܘܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܰܝܒ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ ܘܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ܀

17- ܣܰܟ̈ܠܐܶ ܘܰܣܡܰܝ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠ̈ܶܠܐ ܘܰܣܡܝ̈ܐ܀

18- ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܕܝܳܡܐ ܒܩܽܘܪܒܢܐ ܕܰܠܥܠ ܡܶܢܗ ܚܐܶܒ ܗ̄ ܩܽܘܪܒܢܐ ܠܡ̈ܐܢܝ ܬܶܫܡܫܬܐ ܕܡܶܬܩܰܪܒܝܢ ܠܡܰܕܒܚܐ ܩܳܪܐ. ܘܓܰܠܝܐ ܕܟܕ ܡܳܐܢ̈ܐ ܐܢܘܢ ܫܚܺܝܡ̈ܐ ܒܡܰܕܒܚܐ ܡܶܬܩܰܕܫܺܝܢ܀

23- ܕܰܡܥܰܣܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ ܢܳܢܥܳܐ ܒܰܙܩܦ ܢܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܗ̄ ܢܥܢܰܥ܀ ܘܰܫܒܶܬܐ ܒܰܦܬܚ ܘܰܐܘ ܘܰܪܒܳܨ ܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܘܟܰܡܘܢܐ ܗ̄ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܠܝܢ ܡܘܕܟ̈ܐ ܕܰܩ̈ܕܩܶܐ ܢܳܣܒܺܝܬܘܢ ܙܶܕܩܰܝ̈ܟܘܢ ܘܰܠܕܺܝܢܐ ܐܰܘܟܝܬ ܟܺܐܢܘܬܐ ܘܰܚܢܳܢܐ ܘܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܝܰܩܺܝܪ̈ܬܐ ܕܢܳܡܘܣܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܐܢܬܘܢ܀

24- ܕܰܡܨܠܠܝܢ ܒܳܩ̈ܐ ܘܒܳܠܥܺܝܢ ܓܰܡ̈ܠܐܶ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܳܩܐ ܘܓܰܡܠܐ ܚܕܳܢܐܝܬ ܗ̄ ܡܕܰܟܝܬܘܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܘܢ ܘܡܛܰܠܫܝܢ ܐܢܬܘܢ ܢܰܦܫ̈ܬܟܘܢ܀

26- ܕܰܟܘ ܠܘܩܕܰܡ ܓܰܘܶܗ ܕܟܳܣܐ ܘܰܕܙܒܘܪܐ ܒܰܙܩܦ ܙܰܝ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚ ܙܰܝ ܘܚܰܬܺܝܬ ܗ̄ ܟܦܬܐ ܐܰܘܟܝܬ ܣܺܝܩܘܪܩܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܕܦܰܬܗ ܒܰܪܝܬܐ ܕܦܺܝܢܟܐ܀ ܕܰܗܘܐ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ܀ ܝܘܢܝܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܗܘܐ ܐܦ ܒܰܪܗܘܢ ܕܟܶܐ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ܀

27- ܕܕܳܡܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܩܰܒܪ̈ܶܐ ܡܰܟܠܫ̈ܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܪܽܘܟܳܟ ܟܽܘܦ܀ ܘܟܠܗܿ ܛܰܢܦܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܰܡܐܘܬܐ܀

30- ܕܶܐܠܘ ܗܘܰܝܢ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܺܝܬܰܝܢ ܗܘܝܢ܀

31- ܡܳܕܝܢ ܡܰܣܗܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܳܗܕܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܕܳܠܰܕ܀ ܕܗܳܢܘܢ ܕܩܰܛܠܘ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܠܰܢܒܝ̈ܐ܀

32- ܘܐܦ ܐܢܬܘܢ ܡܰܠܰܘ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܠܳܡܰܕ ܡܫܽܘܚܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܠܰܘ ܒܰܫܠܝ ܡܺܝܡ ܟܰܝܠܐ ܕܰܐܒܗܝ̈ܟܘܢ܀ ܘܕܰܥ: ܕܡܶܢ ܡܰܠܝܘܬܐ ܐܶܢܝܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܐܠܐ ܗܳܝ ܩܰܕܡܝܬܐ ܣܰܓܝܐܘܬܐ ܡܫܰܘܕܥܐ: ܘܰܬܪܰܝܢܝܬܐ ܒܨܺܝܪܘܬܐ܀

33- ܝܰܠܕܐ ܕܳܐܟܕܢ̈ܐ ܒܰܙܩܦ ܕܳܠܰܕ ܚܕܳܢܐܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝܰܠܕ̈ܐ ܕܶܐܟܶܕܢ̈ܐ ܒܪܰܒܳܨ ܕܳܠܰܕ ܣܰܓܝܢܐܝܬ܀

34- ܡܛܠܗܢܐ ܗܐ ܐܶܢܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐܢ݂ܐ ܠܘܬܟܘܢ܀ ܠܽܘܩܐ ܡܛܠ ܗܳܢܐ ܐܦ ܚܶܟܡܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܶܡܪܬ݀: ܕܗܐ ܐܶܢܳܐ ܐܶܫܰܕܪ ܠܗܘܢ ܢܒܺܝ̈ܐ ܘܰܫܠܺܝܚ̈ܐ: ܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܝܺܕܝܥܐ: ܕܰܡܫܝܚܐ ܗܽܘܝܘ ܚܶܟܡܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܒܐ܀ ܘܙܳܩܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܦܶܐ܀ ܘܡܶܢܗܘܢ ܡܢܰܓܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܓܳܡܰܠ ܘܪܽܘܟܳܟ ܕܳܠܰܕ܀ ܘܬܶܪܕܦܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܕܳܠܰܕ ܘܪܽܘܟܳܟ ܦܶܐ܀

35- ܡ̣ܢ ܕܡܶܗ ܕܗܳܒܝܠ ܙܰܕܝܩܐ ܗ̄ ܕܩܰܕܡܝܐ ܐܶܬܩܛܠ ܒܥܳܠܡܐ܀ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܰܕܡܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܐ ܒܰܪ ܒܪܰܟܝܐ ܗ̄ ܐܰܒܘܗܝ ܕܝܘܚܰܢܢ ܡܰܥܡܕܢܐ. ܗ̇ܘ ܕܶܡܢ ܒܳܬܪܗ ܐܶܫܬܪܝ ܫܽܘܠܛܢܟܘܢ ܘܠܐ ܠܐܢܳܫ ܬܘܒ ܐܶܬܡܨܝܬܘܢ ܠܡܶܩܛܠ. ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܗ̇ܢܐ ܙܟܰܪܝܐ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܬܪܥܣܰܪ ܢܒܺܝ̈ܐ ܐܺܝܬܘܗܝ. ܘܠܐ ܫܰܪܝܪܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܗ̇ܕܐ. ܡܛܠ ܕܗܰܘ ܠܐ ܐܶܬܩܛܠ ܐܠܐ ܡܺܝܬ ܒܰܫܠܡܐ. ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܢܺܝܫܐ ܕܡܶܠܬܐ ܕܡܳܪܢ ܣܗܶܕ ܠܗ̇ܟܢ܀ ܗ̇ܘ ܕܰܩܛܰܠܬܘܢ ܒܰܝܢܰܝ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܘܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܝܢܬ ܗܰܝܟـܠܐ ܠܡܰܕܒܚܐ܀

37- ܐܘܪܫܠܶܡ ܐܘܪܫܠܶܡ ܗ̄ ܥܳܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܨܒܺܝܬ ܕܶܐܟܰܢܫ ܒܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܟܢܫܘ ܒܢܰܝ̈ܟܝ: ܐܝܟ ܕܟܳܢܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܡܟܰܢܫܐ ܬܰܪܢܓܘܠܬܐ ܒܰܙܩܦ ܢܽܘܢ ܦܰܪ̈ܘܓܝܗ̇܀

39- ܕܠܐ ܬܶܚܙܽܘܢܢܝ ܡ̣ܢ ܗ̇ܫܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܙܰܒܢܐ ܕܣ̇ܠܩ ܐܢ݂ܐ ܠܰܫܡܝܐ܀ ܥܕܰܡܐ ܕܬܺܐܡܪܘܢ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܐܬܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܒܡܶܐܬܝܬܐ ܕܝ̣ܠܝ ܐܚܪܝܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

ܕܠܐ ܬܶܣܬܬܰܪܝ ܒܰܫܠܳܝ ܬܰܘ ܩܰܕܡܝܬܐ ܡܩܰܫܝܬܐ ܘܪܽܘܟܟ ܐܚܪܝܬܐ ܗ̄ ܬܶܬܗܓܡܝ܀

3- ܘܐܡܪܝܢ ܒܰܝܢ̈ܝܗܘܢ ܘܠܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ ܠܚܽܘܕܐܝ̣ܬ܀

5- ܘܣܰܓ̈ܝܐܐ ܢܶܛܥܘܢ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܠܣܰܓܝ̈ܐܐ ܢܰܛܥܘܢ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀

6- ܘܫܶܡܥܐ ܕܰܩܪ̈ܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܫܶܡܥ̈ܐ ܣܰܓܝܢܐܝ̣ܬ܀ ܚܙܰܘ ܠܐ ܬܶܬܕܰܘܕܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܰܘ ܘܕܳܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܙܘܥܘܢ܀ ܐܠܐ ܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܫܽܘܠܳܡܐ ܗ̄ ܣܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܫܠܺܝܚ̈ܐ ܕܥܡ ܚܰܪܒܐ ܕܐܘܪܫܠܶܡ ܫܽܘܠܡܐ ܠܥܳܠܡܐ ܗܳܘܐ܀

8- ܪܺܝܫܐ ܐܶܢܝܢ ܕܚܶܒ̈ܠܐ ܒܰܪܒܳܨ ܚܶܐ ܗ̄ ܟܺܐܒ̈ܐ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܠܡܶܓܕܰܫ ܠܥܳܠܡܐ ܐܝܟ ܕܠܐܰܢܬܬܐ ܕܒܰܛܢܐ܀

9- ܘܢܶܩܛܠܘܢܟܘܢ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ܀

12- ܘܡܛܠ ܣܰܓܝܐܘܬ ܥܰܘܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܢܳܡܘܣܝܘܬܐ܀ ܢܦܘܓ ܒܰܫܠܝ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܩܪ ܚܽܘܒܐ ܕܣܰܓ̈ܝܐܐ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ܀

14- ܠܣܳܗܕܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܟܠܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܟܠܢܫ ܢܶܕܰܥ: ܥܠ ܕܠܐ ܩܰܒܠܘܗܝ ܚܶܪܒܰܬ݀ ܡܕܺܝܢ̱ܬܗܘܢ܀ ܘܗ̇ܝܕܶܝܢ ܢܺܐܬܐ ܫܽܘܠܡܐ ܗ̄ ܚܽܘܪܒܐ ܕܐܘܪܫܠܶܡ܀

15- ܡܳܐ ܕܝܢ ܕܰܚܙܰܝܬܘܢ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܐܳܬܐ ܛܰܢܦܬܐ ܒܰܦܬܚ ܛܶܝܬ ܕܚܽܘܪܒܐ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܬܶܚܙܘܢ ܛܰܢܦܘܬܐ ܕܚܰܪܒܘܬܐ ܗ̄ ܨܰܠܡܐ ܕܢܶܫܪܐ ܦܩܰܕ ܓܐܝܘܣ ܩܶܣܪ ܕܢܰܥܠܘܢ ܠܗܰܝܟܠܐ܀

17- ܠܐ ܢܶܚܽܘܬ ܠܡܶܣܰܒ ܕܰܒܒܰܝܬܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗ̇ܠܝܢ ܕܰܒܒܰܝܬܗ܀

18- ܠܡܶܣܰܒ ܠܒܫܗ ܒܰܙܩܦ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܳܐܢ̈ܐ ܕܝ̣ܠܗ܀

20- ܨܰܠܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܢܶܗܘܐ ܥܪܽܘܩܝܟܘܢ ܒܣܰܬܘܐ ܗ̄ ܩܪܺܝܚܐܝ̣ܬ ܡ̇ܢ: ܡܛܠ ܥܰܣܩܽܘܬ ܙܰܒܢܐ. ܘܪܶܡܙܢܐܝ̣ܬ ܕܝܢ: ܡܛܠ ܓܠܺܝܙܽܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܕܽܘܒܪ̈ܐ ܡܝܰܬܪ̈ܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܓܠܺܝܙܘܬ ܐܺܝܠܢ̈ܐ ܡ̣ܢ ܦܺܐܪ̈ܐ܀ ܘܠܐ ܒܫܰܒܬܐ ܗ̄ ܩܪܺܝܚܐܝ̣ܬ ܡ̇ܢ: ܡܛܠ ܥܒܳܪ ܢܳܡܘܣܐ ܕܗܘܐ ܠܟܘܢ ܟܕ ܪܕܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܒܫܰܒܬܐ. ܘܪܶܡܙܢܐܝ̣ܬ ܕܝܢ: ܡܛܠ ܒܶܛܠܳܢܐ ܕܡ̣ܢ ܦܽܘܠܚܢ ܡܰܝܬܪ̈ܬܐ܀

21- ܢܶܗܘܐ ܓܝܪ ܗܳܝܕܝܢ ܐܽܘܠܨܢܐ ܪܰܒܐ ܗ̄ ܛܺܝܛܘܣ ܥܡ ܚܰܝܠܐ ܕܪ̈ܗܽܘܡܝܶܐ ܢܐܠܘܨ ܠܥܶܒܪ̈ܝܶܐ ܒܐܘܪܫܠܶܡ ܥܕܰܡܐ ܕܢܶܐܟ̈ܠܢ ܢܶܫ̈ܐ ܒܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܘܳܬ ܐܝܟ ܕܰܐܟܬܶܒ ܝܽܘܣܺܝܦܘܣ܀ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

22- ܘܐܠܘ ܠܐ ܐܶܬܟܪܝܘ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܗܢܘܢ ܗ̄ ܡܳܐܐ ܘܫܬܰܥܣܰܪ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܒܰܠܚܘܕ ܐܶܬܚܰܒܫܰܬ݀ ܗܳܝܕܝܟ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܡ̣ܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܒܳܬܪ ܙܩܺܝܦܘܬܐ ܟܶܐܡܰܬ ܡ̣ܢ ܝܗ̄ ܒܢܺܝܣܢ ܥܕܰܡܐ ܠܬܶܫܥܐ ܒܐܒ ܝܰܪܚܐ܀ ܠܐ ܚܳܝܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܡܶܫܬܰܘܙܰܒ ܗܘܳܐ ܟܠ ܒܣܰܪ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܐܘܪܫܠܶܡ܀

23- ܗ̇ܝܕܶܝܢ ܐܢ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܪ ܠܟܘܢ: ܗܐ ܗ̇ܪܟܐ ܗ̣ܘ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̄ ܥܠ ܡܫܺܝܚܐ ܕܰܓܠܐ ܐܡ̇ܪ ܘܡܙܰܗܪ ܕܠܐ ܢܗܰܝܡܢܘܢ ܒܗ. ܗ̇ܢܐ ܓܝܪ ܣܳܛܢܐ ܗ̇ܘ ܕܰܒܒܰܪܢܳܫܐ ܝ̣ܗܘܕܝܐ ܡܰܛܥܝܢܐ ܥܳܐܶܠ ܘܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܗܓܓܢܝ̈ܬܐ ܣܥܪ. ܘܰܩܕܡ ܡܶܐܬܝܬܗ ܐܚܪܳܝܬܐ ܕܡܳܪܢ ܒܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒܢܐ ܡܶܬܚܙܶܐ܀

26- ܐܘ ܕܗܐ ܒܬܰܘܢܰܐ ܗܘ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܚܕܳܢܐܝ̣ܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܰܓܝܢܐܝ̣ܬ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ܀

27- ܐܰܝܟܰܢܐ ܓܝܪ ܕܒܰܪܩܐ ܢܳܦܶܩ ܡ̣ܢ ܡܰܕܢܚܐ ܘܡܶܬܚܙܶܐ ܥܕܰܡܐ ܠܡܰܥܪܒܐ ܒܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ ܘܪܺܝܫ ܘܰܙܩܳܦ ܚܶܐ ܘܒܶܝܬ ܚܕܳܢܐܝ̣ܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܕܢܚ̈ܐ ܘܡܰܥܪ̈ܒܶܐ ܒܰܙܩܦ ܢܽܘܢ ܘܪܺܝܫ ܣܰܓܝܢܐܝ̣ܬ܀

28- ܐܰܝܟܐ ܕܝܢ ܕܢܶܗܘܐ ܦܰܓܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܗܘܐ ܫܠܰܕܐ ܗ̄ ܐܰܝܟܐ ܕܶܐܗܘܐ ܐܢ̇ܐ ܒܫܽܘܠܡ ܙܰܒܢ̈ܐ܀ ܬܰܡܢ ܢܶܬܟܰܢܫܘܢ ܢܶܫܪ̈ܐ ܗ̄ ܡܰܠܐܟ̈ܐ܀

29- ܘܚܰܝ̈ܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܚܰܝܠܘ̈ܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܡܰܠܐܟ̈ܐ܀ ܢܶܬܬܙܝܥܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ ܢܶܙܕܥܙܥܘܢ܀

30- ܘܗ̇ܝܕܶܝܢ ܢܶܬܚܙܐ ܢܺܝܫܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܬܚܘܐ ܐܳܬܐ ܕܰܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܒܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܨܠܺܝܒܐ ܟܕ ܢܗܰܪ ܒܐܰܐܪ܀ ܘܗܳܝܕܝܢ ܢܰܪ̈ܩܕܢ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܢܶܒ̈ܟܝܢ܀

31- ܘܰܢܫܰܕܪ ܡܰܠܐܟܘ̈ܗܝ ܥܡ ܫܺܝܦܘܪܐ: ܒܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܨܚܳܚ̈ܐ ܝܰܘܢ̈ܝܐ: ܥܡ ܩܳܠܐ ܕܫܺܝܦܘܪܐ ܪܰܒܐ܀ ܡ̣ܢ ܐܰܪܒܥܰܬ ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܪܒܥ ܪ̈ܘܚܶܐ܀

32- ܕܡܶܚܕܐ ܕܣܰܘܟ̈ܝܗ̇ ܪ̈ܳܟܳܢ ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ ܘܟܽܘܦ ܡܩܰܫܝܬܐ ܐܝܟ ܕܪ̈ܓܳܢ ܡ̣ܢ ܪܶܓܬܐ ܒܩܽܘܫܝ ܓܳܡܰܠ܀ ܘܦܳܪܥܝܢ ܛܰܪ̈ܦܝܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܰܦܪܥܘܢ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀

34- ܕܠܳܐ ܬܶܥܒܰܪܝ ܫܰܪܒܬܐ ܗ̇ܕܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܶܒܛܰܠܝ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܡ̣ܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܐ܀

35- ܫܡܰܝܐ ܘܰܐܪܥܐ ܢܶܥܒܪܘܢ ܘܡܶܠܝ̈ ܠܐ ܢܶܥܒܪ̈ܢ ܗ̄ ܥܳܒܘܪܐ ܗܳܪܟܐ ܠܘ ܠܠܝܬܝܘܬܐ ܘܓܠܺܝܙܘܬܐ ܓܡܺܝܪܬܐ ܩܳܪܐ: ܐܠܐ ܠܫܽܘܚܠܦܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܰܥܒܰܪ ܡ̣ܢ ܒܺܝܫܬܐ ܘܰܥܒܶܕ ܛܳܒܬܐ܀

36- ܥܠ ܝܰܘܡܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܘܥܠ ܫܳܥܬܐ ܗ̇ܝ: ܐܢܳܫ ܠܐ ܝܳܕܥ: ܐܦ ܠܐ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܕܰܫܡܝܐ ܐܠܐ ܐܰܒܐ ܒܰܠܚܘܕ ܗ̄ ܡܰܪܩܘܣ ܐܰܘܣܦ: ܘܠܐ ܒܳܪܐ. ܘܗܳܪ ܬܰܡܢ ܐܬܐ ܦܽܘܫܩܗ̇܀

38- ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܐ ܕܥܠ ܢܽܘܚ ܠܟܶܘܶܝܠܐ ܒܰܪܒܳܨ ܟܽܘܦ ܘܘܰܐܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܩܺܒܘܬܐ ܒܚܒܳܨ ܩܽܘܦ܀

40- ܗ̇ܝܕܝܢ ܬܪܶܝܢ ܢܗܘܢ ܒܰܩܪܺܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܐܓܘܪܣܐ ܗ̄ ܒܥܳܠܡܐ. ܘܠܘܩܐ ܒܥܰܪܣܐ ܐܡ̇ܪ ܗ̄ ܒܰܢܝܚܐ܀

41- ܚܕܳܐ ܡܶܬܕܰܒܪܐ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ܀

44- ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܗܘܰܘ ܡܛܰܝܒܺܝܢ ܗ̄ ܬܽܘܒܘ ܡ̣ܢ ܚܛܳܗܝ̈ܟܘܢ܀

45- ܡܰܢܘ ܟܰܝ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗ̄ ܠܘ ܡܫܰܐܠܢܝܬܐ ܗܺܝ ܗ̇ܪܟܐ ܗܝ ܕܡܰܢܘ: ܐܠܐ ܡܩܰܠܣܢܐܝܬ܀ ܥܰܒܕܐ ܡܗܰܝܡܢܐ ܘܚܰܟܝ̣ܡܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܫܠܺܝܚ̈ܐ ܘܰܐܒܗ̈ܬܐ ܘܡܰܠܦܢ̈ܐ܀ ܕܢܶܬܠ ܠܗܘܢ ܣܰܝܒܳܪܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܪܣܳܝܬܐ ܒܰܙܩܦ ܣܶܡܟܰܬ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܚܒܳܨܐ ܐܝܟ ܬܰܪܒܝ̣ܬܐ ܘܚܰܬܺܝܬ ܗ̄ ܦܽܘܪܢܣܐ ܕܡܰܠܦܢܘܬܐ܀ ܠܘܩܐ: ܦܳܪܣܐ ܒܰܙܩܦ ܦܶܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܙܩܳܦ ܪܺܝܫ ܗ̄ ܡܳܙܘܢܐ܀

49- ܘܢܶܗܘܐ ܐܟܠ ܘܫܬܶܐ ܥܡ ܪ̈ܰܘܝܶܐ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܗ̄ ܥܡ ܗܢܘܢ ܕܰܐܡܺܝܢܺܝܢ ܒܚܰܡܪܐ܀

51- ܘܢܶܦܠܓܝܘܗܝ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܘܪܽܘܟܟ ܓܳܡܰܠ ܗ̄ ܢܰܫܠܚܺܝܘܗܝ ܡ̣ܢ ܛܰܝܒܘܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ

1- ܗܝܕܶܝܢ ܬܶܕܡܐ ܒܰܫܠܝ ܕܳܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܬܕܰܡܐ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܘܒܰܨܚܚܐ ܐܶܬܕܰܡܝܰܬ݀܀ ܠܰܥܣܪ ܒܬܘ̈ܠܢ ܗ̄ ܡܶܢܝܢܐ ܓܡܺܝܪܐ ܕܢܰܦܫ̈ܬܐ ܡܝܰܬܪ̈ܬܐ܀ ܕܰܢܣܰܒ̈ܝ ܠܰܡ̈ܦܺܐܕܰܝܗܶܝܢ ܘܰܢܦܰܩ̈ܝ ܠܐܘܪܰܥ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܗ̄ ܕܽܘܒܪ̈ܰܝܗܶܝܢ܀ ܚܰܬܢܐ ܘܟܰܠܬܐ: ܠܘ ܒܟܠܗܘܢ ܨܚܚ̈ܶܐ ܝܰܘܢܝ̈ܐ: ܡܶܫܬܰܟܚܐ ܟܰܠܬܐ ܘܝܺܕܺܝܥܐܝܬ ܒܰܐܠܟܣܰܢܕܪܝܰܐ. ܚܰܬܢܐ ܐܪܳܙ ܡܫܝ̣ܚܐ. ܘܟܰܠܬܐ ܐܪܳܙ ܥܺܕܬܐ܀

2- ܚܰܡܫ ܕܝܢ ܡܶܢܗܶܝܢ ܚܰܟܝ̣ܡ̈ܢ ܗ̈ܘܝ ܗ̄ ܥܰܡܗ̇ ܕܕܰܟܝܘܬܐ ܡܪܰܚܡܢܘܬܐ ܬܘܒ ܩܰܢ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ܀ ܘܚܰܡܫ ܣܰܟ̈ܠܢ ܗ̄ ܐܦܶܢ ܕܰܟ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ ܒܗ̇ܝ ܕܰܒܬܘܠܘܬܗܶܝܢ ܫܽܘܘܕܥܳܐܗܝ ܕܕܰܟܝܘܬܗܶܝܢ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܡܶܫܚܐ ܐܰܘܟܝܬ ܡܪܰܚܡܢܘܬܐ ܓܠܺܝ̈ܙܢ ܗܘ̈ܝ܀

7- ܘܬܰܩܢ̈ܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܨܰܒܶܬܝ̈ܢ ܠܰܡܦ̈ܐܕܰܝܗܶܝܢ܀

9- ܥܢܰܝ̈ܝ̱ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܰܢܝ̈ܝܢ܀ ܠܡܳܐ ܠܐ ܢܶܣܦܰܩ ܠܢ ܘܰܠܟܶܝܢ ܗ̄ ܟܠܢܫ ܒܕܺܝܠܗ ܡܶܬܒܰܣܡ܀ ܘܰܙܒܶܢ̈ܝܢ ܠܟܶܝܢ ܒܰܪܒܳܨ ܒܶܝܬ܀

10- ܘܟܕ ܐܶܙ̈ܰܠܝ ܠܡܶܙܒܰܢ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܗܢܘܢ ܕܰܒܫܽܘܠܡ ܚܰܝܰܝ̈ܗܘܢ ܝܳܨܦܝܢ ܕܙܶܕܩ̈ܬܐ܀ ܐܶܬܐ ܚܰܬܢܐ ܗ̄ ܠܐ ܫܒܰܩ ܠܗܘܢ ܩܶܨܐ ܕܰܢܫܰܡܠܘܢܗ̇ ܠܰܡܪܰܚܡܢܘܬܐ܀

14- ܐܝܟ ܓܰܒܪܐ ܓܝܪ ܕܰܚܙܩ ܗ̄ ܡܫܺܝܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܚܳܙܶܩ ܒܰܙܩܦ ܚܶܐ܀

15- ܐܝ̣ܬ ܕܝܰܗܒ ܠܗ ܚܰܡܫ ܟܰܟܪ̈ܝܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗܢ̈ܐ ܕܰܡܩܰܕܫܝ̣ܢ ܡܽܘܪܘܢ ܘܰܡܩܰܪܒܝܢ ܩܽܘܪܒܢܐ: ܘܥܳܒܕܝܢ ܟܺܝܪܽܘܛܽܘܢܝܰܐ ܘܡܰܥܡܕܺܝܢ ܘܰܡܩܰܕܫܺܝܢ ܥܺܕ̈ܬܐ܀ ܘܐܝܬ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܟܳܗܢ̈ܐ ܕܰܡܩܰܪܒܝܢ ܩܽܘܪܒܢܐ ܘܡܰܥܡܕܝܢ܀ ܘܐܝܬ ܕܰܚܕܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܡܫܡ̈ܫܢܐ ܕܰܡܕܟܶܝܢ ܒܰܠܚܘܕ܀

18- ܗܰܘ ܕܝܢ ܕܰܢܣܰܒ ܚܕܳܐ: ܐܶܙܠ ܚܦܰܪ ܒܰܐܪܥܐ ܘܛܰܫܝ ܟܶܣܦܐ ܕܡܪܶܗ ܗ̄ ܛܰܫܝ ܒܢܰܦܫܶܗ ܡܰܠܦܢܘܬܐ ܕܡܳܪܗ ܘܠܐ ܝܰܗܒ ܗܽܘ ܠܗ ܠܥ̈ܰܡܠܐܶ ܘܛܽܘܪ̈ܦܶܐ ܕܰܡܕܰܟܝܢܘܬܐ܀

21- ܐܺܝܘ ܥܰܒܕܐ ܒܰܚܒܳܨ ܐܳܠܰܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܦܺܝܪ܀ ܥܠ ܩܰܠܝܠ ܡܗܰܝܡܰܢ ܗܘܰܝܬ ܗ̄ ܒܥܳܠܡܐ ܗ̇ܢܐ܀ ܥܠ ܣܰܓܝ̣ ܐܰܩܝ̣ܡܟ ܗ̄ ܒܥܳܠܡܐ ܕܰܥܬܺܝܕ܀ ܥܽܘܠ ܠܚܰܕܘܬܗ ܕܡܳܪܟ ܒܪܽܘܟܟ ܕܳܠܰܕ܀

24- ܡܳܪܝ: ܝܳܕܥ ܗܘܺܝܬ ܠܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝܺܕܰܥܬܟ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀ ܘܚܳܨܶܕ ܐܢܬ ܐܰܝܟܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܐܰܝܟܐ ܕܠܐ ܙܪܰܥܬ ܗ̄ ܠܰܚܛܺܝܬܐ ܕܰܙܪܰܥ ܣܳܛܢܐ: ܐܢܬ ܚܳܨܶܕ ܐܢܬ܀

25- ܘܶܐܙܶܠܬ ܛܰܫܝܬܗ̇ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ ܗ̄ ܒܰܬܪܝܢ ܦܰܪ̈ܨܘܦܐ. ܩܰܕܡܝܐ ܟܝܬ ܘܰܬܪܝܢܐ: ܟܶܐܡܬ ܐܶܢܐ ܛܰܫܝܬܗ̇. ܘܐܢܬ ܬܘܒ ܛܰܫܝܬܗ̇: ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܩܽܘܫܝܐ ܩܪܺܝ ܘܠܐ ܬܶܩܪܐ ܒܪܽܘܟܟܐ ܐܝܟ ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܒܠܺܝܠܐܝܬ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܩܳܢܘܢܐ ܓܪܰܡܰܛܺܝܩܝܐ܀ ܟܰܟܪܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܟܰܟܪܟ ܒܰܐܪܥܐ܀

26- ܥܰܒܕܐ ܒܺܝܫܐ ܘܰܚܒܰܢܳܢܐ: ܠܘܩܐ ܐܰܘܣܶܦ: ܡ̣ܢ ܦܽܘܡܟ ܐܶܕܘܢܟ܀

27- ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܟ ܕܬܰܪܡܐ ܟܶܣܦܝ ܗ̄ ܡܰܠܦܢܘܬܝ܀ ܥܠ ܦܳܬܘܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܥܰܪ̈ܦܢܐ ܗ̄ ܡܰܫܡܥ̈ܬܐ ܘܠܶܒܰܘ̈ܬܐ ܕܰܒܢܰܝܢܫ̈ܐ܀ ܘܬܒܰܥ ܗܘܺܝܬ ܕܺܝܠܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܫܳܡܘܥ̈ܐ܀ ܥܡ ܪ̈ܶܒܝܳܬܗ ܒܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܡ ܪܶܒܝܬܐ ܒܰܚܒܳܨ ܒܶܝܬ ܚܕܳܢܐܝܬ܀

28- ܣܰܒܘ ܗܟܝܠ ܡ̣ܢܗ ܟܰܟܪܐ ܘܗܰܒܘܗ̇ ܒܰܫܠܳܝ ܗܶܐ. ܘܐܢܫ̈ܝܢ: ܒܰܥܨܳܨ ܘܰܐܘ ܩܳܪܝܢ ܠܘ ܫܰܦܺܝܪ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܚ ܗܶܐ ܘܚܰܬܺܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܗܰܒܘ ܠܗ̇ܘ ܕܐܝ̣ܬ ܠܗ ܥܣܰܪ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ܀

29- ܠܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܐܝ̣ܬ ܠܗ ܗ̄ ܪܶܒܝ̣ܬܐ܀ ܢܶܬܺܝܗܒ ܠܗ ܗ̄ ܟܶܣܦܐ ܝܰܬܝܪ ܣܰܓܝܐܐ ܕܬܘܒ ܢܶܬܬܰܓܰܪ ܒܗ܀ ܘܗܰܘ ܕܝܢ ܕܠܰܝܬ ܠܗ ܗ̄ ܪܶܒܺܝܬܐ܀ ܘܐܦ ܗܰܘ ܕܐܝ̣ܬ ܠܗ ܗ̄ ܐܦ ܩܰܪܢܐ ܢܶܫܬܩܶܠ ܡܶܢܗ܀ ܘܗܕܐ ܦܶܠܐܶܬܐ ܕܟܰܟܪܐ ܠܘ ܗܝ ܕܰܒܠܘܩܐ ܗܝ. ܒܗ̇ܝ ܕܬܰܡܢ: ܚܰܕ ܡܶܢܝܐ ܥܣܰܪ ܐܰܘܬܰܪ. ܘܐܚܪܺܢܐ ܚܰܡܫܐ܀

30- ܘܰܠܥܰܒܕܐ ܒܰܛܺܝܠܐ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܚܫܚܐ ܐܰܦܩܘܗܝ ܒܰܫܠܝ ܦܶܐ ܠܚܶܫܘܟܐ ܒܰܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝܰܬܺܝܪ ܒܰܪܝܐ܀

31- ܡܳܐ ܕܳܐܬܐ ܕܝܢ ܒܰܙܩܦ ܕܳܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܝܢ ܕܢܺܐܬܐ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܒܫܽܘܒܚܶܗ ܗ̄ ܠܰܫܒܺܝ̈ܚܬܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܐܚܪܳܝܬܐ ܡܥܰܠܐܶ ܠܬܰܪܥܺܝܬܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܐ: ܕܠܐ ܢܶܬܟܰܫܠܘܢ ܒܡܐܟ̈ܬܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܗ ܩܰܕܡܝܬܐ܀

34- ܝܺܪܰܬܘ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܥܬܺܝܕܐ ܗܘܳܬ ܠܟܘܢ ܡ̣ܢ ܬܰܪ̈ܡܝܬܗ ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ ܣܰܓܺܝܢܐܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܚܒܳܨ ܡܺܝܡ ܚܕܳܢܐܝ̣ܬ: ܕܥܳܠܡܐ܀

37- ܐܶܡܬܝ ܚܙܰܝܢܟ ܕܰܟܦܶܢ ܐܢܬ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܘܰܪܒܳܨ ܦܶܐ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀

38- ܐܘ ܕܥܰܪܛܶܠܝ ܐܢܬ ܘܟܰܣܺܝܢܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܥܰܛܦܢܢ ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ܀

40- ܐܰܚ̈ܝ ܙܥܽܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܰܥܡܘܕܺܝܬܐ܀ ܠܝ̣ ܗܽܘ ܥܒܰܕܬܘܢ ܒܰܒܠܥ ܗܶܐ܀

46- ܘܢܺܐܙܠܘܢ ܗܠܝܢ ܠܬܰܫܢܺܝܩܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܬܰܫܢܺܝܩ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ

2- ܝܳܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܒܳܬܪܰ ܬܪܶܝܢ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܗܳܘܐ ܦܶܨܚܐ ܗ̄ ܟܕ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܒܶܝܬ ܥܰܢܝܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܫܶܡܥܘܢ ܓܰܪܒܐ ܐܰܡܪܗ̇ ܠܗܕܐ. ܐܰܟܡܐ ܕܗܺܝ ܬܰܫܥܝܬܐ ܡܚܰܘܝܐ. ܗܳܟܢܐ ܐܦ ܡܰܪܩܘܣ ܒܳܬܪ ܬܪܶܝܢ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܐܡ̇ܪ. ܐܠܐ ܝܽܘܚܢܢ: ܩܕܳܡ ܫܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܝܢ ܕܦܶܨܚܐ ܐܶܡܪ ܕܐܶܬܐ ܠܒܝܬ ܥܰܢܝܐ. ܐܡܪܝܢܢ ܕܦܶܨܚܐ ܒܗ̇ ܒܫܰܢܬܐ ܒܝܽܘܡ ܥܪܽܘܒܬܐ ܗܘܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܕ ܐܰܝܬܝܘܗܝ ܝܺܗܘ̈ܕܝܐ ܠܝܶܫܘܥ ܠܰܦܪܛܘܪܝܘܢ ܒܨܰܦܪܐ ܕܰܥܪܘܒܬܐ ܠܐ ܥܠܘ ܕܠܐ ܢܶܬܛܘܫܘܢ ܥܕ ܐܟܠܝܢ ܦܶܨܚܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܝܘܚܰܢܢ. ܒܰܕܓܘܢ ܡܰܬܝ ܘܡܰܪܩܘܣ: ܡ̣ܢ ܝܘܡ ܐܰܪܒܥܐ ܕܒܗ ܐܶܬܡܠܟܘ ܝܗܘ̈ܕܝܶܐ ܥܠ ܡܪܢ ܕܢܶܩܛܠܘܢܝܗܝ ܒܢܶܟܠܐ: ܡܢܰܘ. ܝܘܚܰܢܢ ܕܝܢ: ܡ̣ܢ ܝܘܡ ܫܰܒܬܐ ܕܒܗ̇ ܢܰܚܡܗ ܠܠܥܙܪ. ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܓܝܪ ܗܳܠܝܢ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܒܒܶܝܬ ܥܰܢܝܐ ܗܘܳܐ ܡܳܪܢ: ܒܒܰܝܬܗ ܕܫܶܡܥܘܢ. ܡܛܠ ܕܰܒܫܰܒܬܐ ܢܰܚܡ ܠܠܥܙܪ ܘܰܒܚܰܕ ܒܫܰܒܐ ܥܠ ܠܐܘܪܫܶܠܡ ܟܕ ܪܟܺܝܒ ܥܺܝܠܐ. ܘܒܗ ܒܝܰܘܡܐ ܗܦܰܟ ܡ̣ܢ ܕܪܺܝܫ ܠܒܶܝܬ ܥܰܢܝܐ. ܘܰܒܝܽܘܡ ܬܪܶܝܢ ܥܠ ܬܘܒ ܠܐܘܪܫܶܠܡ ܟܕ ܐܰܘܒܫܗ̇ ܠܬܺܬܐ ܘܰܒܝܘܡ ܬܠܳܬܐ ܢܦܰܩ ܠܒܶܝܬ ܥܰܢܝܐ ܘܶܐܬܡܫܰܚ ܒܒܰܝܬܗ ܕܫܶܡܥܘܢ. ܘܦܳܫ ܬܰܡܢ ܥܕܰܡܐ ܠܨܰܦܪܐ ܕܝܽܘܡ ܐܰܪܒܥܐ ܘܟܕ ܐܡ̣ܪ ܕܒܳܬܰܪ ܬܪܶܝܢ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܗܳܘܐ ܦܶܨܚܐ ܘܰܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܡܶܫܬܠܶܡ ܕܢܶܙܕܩܶܦ: ܩܳܡ ܥܠ ܠܐܘܪܫܠܶܡ. ܘܶܐܬܟܰܢܫܘ ܪ̈ܰܒܝ ܟܗܢ̈ܐ ܘܣܦܪ̈ܐ ܘܩܰܫܝ̈ܫܐ ܠܕܪܬܶܗ ܕܩܰܝܦܐ ܘܶܐܬܡܰܠܰܟܘ ܥܠܰܘܗܝ܀

6- ܒܒܰܝܬܗ ܕܫܶܡܥܘܢ ܓܰܪܒܐ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗ̇ܘ ܓܰܪܒܢܐ ܒܢܽܘܢ܀

7- ܩܶܪܒܰܬ݀ ܠܗ ܐܰܢܬܬܐ ܕܐܝ̣ܬ ܥܠܝܗ̇ ܫܛܺܝܦܬܐ ܒܰܙܩܳܦ ܫܺܝܢ ܗ̄ ܒܺܝܣܬܐ ܕܰܪܘܺܝܚ ܦܽܘܡܗ̇ ܘܐܠܺܝܨ ܩܕܳܠܗ̇: ܕܡܶܫܚܐ ܕܒܶܣܡܐ ܣܰܓܝ ܕܡܰܝ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܽܘܪܘܢ ܝܰܩܺܝܪ ܛܺܝܡ̈ܐ ܒܰܚܒܨ ܡܺܝܡ: ܘܐܫܦܰܥܬܗ̇ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܗܘܳܬ ܥܠ ܪܺܝܫܗ܀ ܩܰܕܝܫܐ ܣܶܐܘܝܪܐ: ܬܠܬ ܙܰܒܢܝ̈ܢ ܐܡ̇ܪ ܕܶܐܬܡܫܚ ܡܳܪܢ: ܚܕܳܐ ܡ̇ܢ: ܒܢܰܐܝܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܒܒܰܝܬܗ ܕܫܶܡܥܘܢ ܦܪܺܝܫܝܐ: ܐܰܢܬܬܐ ܚܰܛܝܬܐ ܡܶܫܚܰܬ݀ ܪ̈ܶܓܠܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܠܘܩܐ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܝܢ: ܩܕܳܡ ܫܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܕܦܶܨܚܐ ܡܰܪܝܡ ܚܳܬܗ ܕܠܳܥܙܪ ܡܶܫܚܰܬ݀ ܪ̈ܶܓܠܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܝܽܘܚܰܢܢ. ܕܰܬܠܬ ܬܘܒ: ܒܒܶܝܬ ܥܰܢܝܐ ܩܕܳܡ ܬܪܶܝܢ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܕܦܶܨܚܐ ܒܒܰܝܬܗ ܕܫܶܡܥܘܢ ܓܰܪܒܐ ܐܰܢܬܬܐ ܐܢܳܫ ܡܫܰܚܬܶܗ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪܘ ܡܰܬܝ ܘܡܰܪܩܘܣ. ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܰܚܕܐ ܚܰܛܳܝܬܐ ܟܶܐܡܰܬ ܚܳܬܗ ܕܠܳܥܙܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܝ̈ܢ ܡܫܰܚܬܶܗ ܒܢܰܐܝܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܘܰܒܒܶܝܬ ܥܰܢܝܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܶܐ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܠܘ ܚܰܛܳܝܬܐ ܗܘܳܬ ܚܳܬܗ ܕܠܳܥܙܪ ܐܠܐ ܢܰܟܦܬܐ܀

8- ܚܙܰܘ ܕܝܢ ܬܰܠܡܝ̣̈ܕܘܗܝ ܘܶܐܬܒܶܐܫ ܠܗܘܢ ܒܰܪܒܳܨ ܒܶܝܬ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܥܰܝܰܛܘ ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ ܘܝܽܘܕ܀

9- ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܶܙܕܰܒܢ ܗܳܢܐ ܒܣܰܓܝ܀ ܡܰܪܩܘܣ ܐܰܘܣܶܦ: ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܕܺܝܢܪ̈ܝܢ ܗ̄ ܕܡܝܐ ܕܠܙܘ̈ܙܐ ܩܳܪܐ ܕܺܝܢܪ̈ܐ܀

10- ܡܢܐ ܡܰܠܐܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܳܢܐ ܥܰܡ̈ܠܐܶ ܝܳܗܒܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐܰܢܬܬܐ܀

12- ܐܝܟ ܕܠܡܩܒܪܢܝ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ ܥܶܒܕܰܬ݀ ܗ̄ ܐܢܬܘܢ ܠܰܝܬ ܠܟܘܢ ܐܰܬܪܐ ܕܰܬܚܰܢܛܘܢܢܝ. ܗ̇ܕܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܚܰܣܺܝܪܘܬܟܘܢ܀

15- ܗܶܢܘܢ ܕܝܢ ܐܰܩܝܡܘ ܠܗ ܗ̄ ܐܶܫܬܰܘܕܝܘ ܠܗ܀ ܬܠܳܬܝܢ ܕܟܶܣܦܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܶܣ̈ܦܐ ܒܠܥܕ ܕܳܠܰܕ ܒܰܪܒܳܨ ܦܶܐ ܣܰܓܝܢܐܝ̣ܬ ܗ̄ ܟܶܣܦܐ ܐܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܐܐ ܥܠ ܣܺܐܡܐ ܡܶܬܢܣܶܒ܀

17- ܒܝܰܘܡܐ ܕܝܢ ܩܰܕܡܝܐ ܕܦܰܛܺܝܪ̈ܐ ܗ̄ ܩܕܳܡ ܚܰܕ ܝܰܘܡܐ ܟܶܐܡܰܬ ܒܰܐܪܒܰܥܶܣܪ̈ܐ ܕܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܐܶܡܪ ܦܶܨܚܐ ܘܰܒܚܰܡܫܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܐܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ܀

18- ܙܶܠܘ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܗ̄ ܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܠܘܬ ܦܠܳܢ ܗ̄ ܠܐ ܓܠܳܐ ܫܡܶܗ ܕܠܐ ܟܕ ܢܶܫܡܰܥ ܝܺܗܘܕܐ ܢܥܰܬܶܕ ܠܨܠܘܒ̈ܐ ܘܢܶܬܥܘ̈ܟܢ ܗܘ̈ܝ ܫܝܓܬܐ ܘܰܢܣܺܝܒܘܬܐ ܕܐܪ̈ܙܶܐ܀ ܘܐܝܟ ܐܢܳܫ̈ܝܢ: ܝܰܘܣܦ ܒܽܘܠܘܛܺܝ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗ̇ܢܐ. ܐܝܟ ܐܚܪ̈ܢܶܐ: ܢܺܝܩܘܕܝܡܘܣ ܐܘ ܠܥܙܪ ܐܘ ܫܶܡܥܘܢ ܩܽܘܪܝܢܝܐ܀

20- ܘܟܕ ܗܘܐ ܪܰܡܫܐ ܗ̄ ܕܢܓܰܗ ܥܪܽܘܒܬܐ܀ ܣܡܺܝܟ ܗܘܐ ܥܡ ܬܪܶܥܣܰܪ ܬܰܠܡܝ̈ܕܘܗܝ: ܩܰܕܝܫܐ ܐܝܦܘܠܝܛܘܣ ܕܪܗܘܡܝ ܐܡ̇ܪ: ܕܠܰܘ ܦܶܨܚܐ ܐܶܟܰܠ ܡܪܢ ܒܗܳܢܐ ܪܰܡܫܐ ܒܕܰܠܨܰܦܪܗ ܕܝܰܘܡܐ ܙܳܕܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܶܐܟܶܠ. ܐܠܐ ܐܪܳܙܐ ܒܰܠܚܘܕ ܕܦܰܓܪܗ ܘܰܕܡܶܗ ܒܠܰܚܡܐ ܘܚܰܡܪܐ ܐܰܫܠܶܡ܀ ܐܝܘܢܢܝܣ ܕܝܢ ܘܫܰܪܟܐ ܕܡܰܠܦܢ̈ܐ ܐܡܪܝܢ: ܕܶܐܟܰܠ. ܘܰܕܪܶܥܝܢܐ ܩܰܕܡܝܐ ܚܰܬܺܝܬ. ܡܶܢܗ ܕܶܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܝ̣ܬ ܠܡܶܕܰܥ: ܕܛܘܝܒܐ ܕܦܶܨܚܐ ܒܰܠܚܘܕ ܕܡܰܥܗܕ: ܡܶܐܟܘܠܬܐ ܘܠܐ ܣܳܟ. ܘܗܽܘ ܢܳܡܘܣ ܦܶܨܚܐ ܬܘܒ ܣܗܕ: ܕܠܰܘ ܒܪܰܡܫܐ ܕܢܳܓܰܗ ܚܰܡܫܥܶܣܪ̈ܐ ܐܠܐ ܒܨܰܦܪܐ ܕܚܰܡܫܰܥܶܣܪ̈ܐ ܦܩܶܕ ܠܡܶܐܟܰܠ. ܕܠܗ̇ ܠܗ̇ܕܐ ܝܘܚܰܢܢ ܐܶܘܢܓܠܝܣܛܐ ܩܪܺܝܚܐܝ̣ܬ ܡܚܰܘܶܐ: ܕܰܒܨܰܦܪܐ ܕܰܥܪܘܒܬܐ ܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܰܟܠܘܗܝ ܗܘܰܘ ܠܦܶܨܚܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܡܪܢ ܟܕ ܥܠ ܡܽܘܠܝ ܢܳܡܘܣܐ ܩܰܕܡܝܐ ܒܛܺܝܠ ܗܘܳܐ ܠܗ ܩܕܳܡ ܝܘܡܐ ܐܟܶܠ ܗܘܐ. ܘܠܘ ܣܰܥܪܗ̇ ܗܘܐ: ܣܳܦܩܐ ܗܘܳܬ ܗ̇ܕܐ ܒܰܠܚܘܕܝܗ̇ ܥܶܠܬܐ ܪܰܒܬܐ ܠܩܽܘܛܪܓܐ ܘܠܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠ ܐ̱ܚܪܺܬܐ܀

23- ܡ̇ܢ ܕܨܒܰܥ ܐܝ̣ܕܗ ܥܰܡܝ ܒܠܰܓܬܐ ܒܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ ܘܩܽܘܫܝ ܓܳܡܰܠ ܗܽܘ ܢܰܫܠܡܢܝ ܗ̄ ܟܠܗܘܢ ܨܳܒܥܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡܗ. ܐܠܐ ܫܰܪܟܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܐ: ܟܕ ܡܳܪܢ ܡܰܘܫܶܛ ܗܘܐ: ܗܶܢܘܢ ܩܳܦܣܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܝܺܗܘܕܐ ܒܡܰܪܚܽܘܬܗ ܥܰܡܗ ܡܰܘܫܶܛ ܗܘܳܐ. ܘܟܕ ܡ̣ܢ ܗܕܐ ܠܐ ܐܶܫܬܰܘܕܥܘܗܝ ܬܰܠܡܝ̈ܕܐ܀ ܨܒܰܥ ܡܪܢ ܠܰܚܡܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܝܘܚܰܢܢ. ܘܕܰܒܚܰܡܪܐ ܐܘ ܚܰܠܐ ܐܘ ܒܡܰܝ̈ܐ ܨܳܒܥܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܝܺܕܝܥܐ ܡ̣ܢ ܗܝ ܕܢܳܡܘܣܐ ܟܳܠܐܶ ܗܘܳܐ ܠܡܶܐܟܰܠ ܡܶܕܡ ܕܰܥܒܺܝܕ ܒܢܘܪܐ܀

24- ܘܰܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܐܙܠ ܗ̄ ܡܳܐܬ܀ ܐܰܝܟܢܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܗܦܟܺܝܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܘܐܡܪܝܢ: ܐܢ ܠܡܽܘܠܝ ܟܬܳܒܐ ܐܰܫܠܡܗ ܝ̣ܗܘܕܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ: ܠܡܳܢܐ ܘܳܝ ܠܗ؟ ܘܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܠܡܽܘܠܝ ܟܬܳܒܐ ܐܠܐ ܒܬܰܪܥܺܝܬܗ ܒܺܝܫܬܐ ܐܰܫܠܡܗ ܥܕܺܝܠ܀

26- ܘܝܰܗܒ ܠܬܰܠܡܝ̣̈ܕܘܗܝ ܘܐܡ̣ܪ: ܣܰܒܘ ܐܰܟܘܠܘ ܗ̄ ܡܪܝ ܐܰܦܪܝܡ ܘܡܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܐܡܪܝܢ: ܕܫܰܘܬܦܗ ܡܪܢ ܠܺܝܗܘܕܐ ܒܐܪ̈ܙܶܐ. ܒܪܰܡ ܒܳܬܪ ܕܫܪܝܗܝ ܠܠܰܚܡܐ ܡ̣ܢ ܩܽܘܕܫܐ ܟܕ ܨܰܒܥܗ ܒܡܰܝ̈ܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܪܝܢ: ܕܠܐ ܡܶܫܬܪܶܝܢ ܐܪ̈ܙܶܐ ܘܐܦܶܢ ܢܶܨܛܒܥܘܢ ܒܡܰܝ̈ܐ. ܘܩܰܕܝܫܐ ܐܝܘܢܢܝܣ ܘܣܶܐܘܝܪܐ ܐܡܪܝܢ: ܕܫܰܘܬܦܶܗ ܒܠܰܚܡܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܟܕ ܠܐ ܫܪܝܗܝ. ܘܩܰܕܝܫܐ ܦܺܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܐܡ̇ܪ: ܕܠܐ ܣܳܟ ܫܰܘܬܦܶܗ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܟܰܕܘ ܐܶܬܥܰܠܠ ܗܘܳܐ ܒܗ ܣܳܛܢܐ ܘܥܰܠܗܕܐ ܠܐ ܡܫܰܘܬܦܺܝܢ ܠܡܶܬܬܥܒ̈ܕܢܐ. ܘܕܰܘܺܝܕ ܕܰܝܪܝܐ ܒܪ ܦܰܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ: ܕܫܰܘܬܦܶܗ ܟܕ ܠܐ ܫܪܳܝܗܝ. ܐܠܐ ܗܽܘ ܝܺܗܘܕܐ ܒܠܐ ܗܰܝܡܢܘܬܗ ܐܝܟ ܠܰܚܡܐ ܫܚܺܝܡܐ ܐܰܟܠܗ܀

29- ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܐ ܕܒܗ ܐܶܫܬܶܝܘܗܝ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ ܥܰܡܟܘܢ ܚܰܕܬܐ܀ ܡܰܪܩܘܣ: ܚܰܕܬܐܝ̣ܬ ܗ̄ ܕܠܐ ܒܰܥܝܕ. ܒܗ̇ܝ ܕܦܰܓܪ̈ܐ ܒܳܬܪ ܩܝܳܡܬܐ ܥܠ ܐܽܘܟܠܐ ܘܫܶܩܝܐ ܠܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ܀ ܒܡܰܠܟܘܬܗ ܕܰܐܠܗܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܐܒܐ ܕܝ̣ܠܝ ܗ̄ ܒܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܒܳܬܪ ܩܝܳܡܬܗ ܩܕܳܡ ܕܢܶܣܰܩ ܠܰܫܡܰܝܐ: ܕܶܐܟܠ ܘܶܐܫܬܺܝ ܥܡ ܬܰܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܒܳܬܪ ܩܝܳܡܬܗ. ܦܶܛܪܘܣ ܫܠܺܝܚܐ ܡܫܰܪܰܪ ܘܐܡ̇ܪ: ܐܟܠܺܝܢ ܘܫܬܶܝܢ ܥܰܡܗ ܒܳܬܪ ܩܝܳܡܬܗ܀

30- ܘܫܰܒܚܘ: ܒܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܨܚܚ̈ܐ ܣܽܘܪ̈ܝܝܶܐ ܕܠܐ ܘܰܐܘ ܟܬܺܝܒܐ ܟܶܐܡܰܬ ܗܽܘ ܝܶܫܘܥ ܘܒܘܰܐܘ ܚܰܬܝ̣ܬ ܟܶܐܡܰܬ ܗܶܢܘܢ ܬܰܠܡ̈ܝܕܐ ܐܰܟܡܐ ܕܰܒܟܠܗܘܢ ܨܚܳܚ̈ܐ ܝܰܘܢܝ̈ܐ܀ ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܛܽܘܪ ܙܰܝ̈ܬܐ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܘܬܰܠܡܝ̣̈ܕܐ. ܝܘܚܰܢܢ: ܠܥܶܒܪܐ ܕܪܓܠܬܐ ܕܩܶܕܪܘܢ ܐܡ̣ܪ ܕܰܢܦܰܩܘ܀

31- ܟܬܺܝܒ ܓܝܪ ܕܶܐܡܚܶܐ ܠܪܥܝܐ: ܒܰܙܟܰܪܝܐ ܢܒܺܝܐ܀

34- ܕܰܒܗܢܐ ܠܶܠܝܐ ܩܕܳܡ ܕܢܶܩܪܐ ܬܰܪܢܓܠܐ ܒܰܙܩܦ ܢܽܘܢ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܝ̈ܢ ܬܶܟܦܘܪ ܒܝ̣܀ ܘܡܪܩܘܣ ܐܡ̇ܪ: ܩܕܳܡ ܕܢܶܩܪܐ ܬܰܪܢܓܠܐ ܬܰܪܬܝܢ ܙܰܒܢܝ̈ܢ: ܬܠܳܬ ܬܶܟܦܘܪ ܒܝ̣ ܗ̄ ܠܚܰܕ ܪܶܥܝܢܐ ܫܳܠܡܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ. ܐܠܐ ܡܰܪܩܘܣ ܠܗ̇ܝ ܕܰܒܚܰܕ ܚܺܐܦܐ ܬܪܶܝܢ ܩܠܝ̈ܢ ܩܳܪܐ ܬܰܪܢܓܠܐ ܐܰܘܣܶܦ ܫܰܘܕܰܥ܀

36- ܠܕܽܘܟܬܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܐ ܓܶܕܣܺܝܡܢ ܒܰܪܒܳܨ ܓܳܡܰܠ ܘܰܚܒܳܨ ܣܶܡܟܰܬ ܘܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܚ ܓܳܡܰܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܶܬܣܺܝܡܢ ܒܪܽܘܟܟ ܓܳܡܰܠ ܘܬܰܘ ܗ̄ ܓܰܢܬܐ ܐܡ̇ܪ ܦܫܺܝܛܐܝܬ܀

37- ܘܰܕܒܰܪ ܠܟܺܐܦܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܦܶܛܪܘܣ ܘܠܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܙܰܒܕܰܝ ܗ̄ ܝܰܥܩܘܒ ܘܝܽܘܚܰܢܢ ܕܰܗܘܰܘ ܚܰܙܝ̈ܐ ܕܬܶܫܒܘܚܬܗ ܒܛܽܘܪ ܬܳܒܘܪ܀

38- ܟܰܪܝܐ ܗ̱ܝ ܠܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ ܥܕܰܡܐ ܠܡܰܘܬܐ ܗ̄ ܡܚܰܘܐ ܕܫܰܪܺܝܪܐܝܬ ܣܒܰܠ ܚܰܫ̈ܐ ܘܠܰܘ ܒܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ. ܘܠܘܩܐ ܡܰܘܣܶܦ: ܕܰܕܚܶܠ ܥܕܰܡܐ ܕܰܗܘܬ ܕܽܘܥܬܶܗ ܐܝܟ ܫ̈ܠܬܐ ܕܰܕܡܐ ܗ̄ ܛܽܘܦ̈ܐ ܥܰܒܝ̈ܬܐ܀

39- ܘܰܦܪܰܩ ܗ̄ ܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢܗܘܢ ܩܰܠܝ̣ܠ܀ ܐܳܒܝ: ܐܢ ܡܶܫܟܚܐ ܢܶܥܒܪܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܥܒܰܪ ܡܶܢܝ ܟܳܣܐ ܗ̇ܢܐ ܗ̄ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܰܡܫܰܪܰܪ ܕܦܰܓܪܐ ܠܒܶܫ ܚܫܘܫܐ: ܡܰܠܦ ܠܢ ܠܡܶܒܥܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܕܢܰܡܶܕ ܡ̣ܢ ܩܺܝܢ̈ܕܘܢܘ ܕܥܳܪܨܝܢ܀ ܒܪܰܡ ܠܐ ܐܝܟ ܕܶܐܢ̇ܐ ܨܳܒܶܐ ܐܢ݂ܐ: ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܰܢܬ ܗ̄ ܠܦܽܘܬ ܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܝܐ ܐܡܪܗ̇ ܠܗ̇ܕܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܰܠܦܽܘܬ ܟܝܢܐ ܐܰܠܗܝܐ ܚܰܕ ܗ̣ܘ ܨܶܒܝܢܐ ܕܺܝܠܗ ܘܕܰܐܒܐ܀

41- ܘܪܘܚܐ ܗ̄ ܢܰܦܫܐ ܡܛܰܝܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܘܺܝܚܐ܀ ܦܰܓܪܐ ܕܝܢ ܟܪܺܝܗ܀ ܝܘܢܝܐ ܒܶܣܪܳܐ ܕܝܢ ܡܚܺܝܠܐ܀

42- ܐܶܠܐ ܐܢ ܐܶܫܬܺܝܬܗ ܒܩܽܘܫܝ ܬ ܐܚܪܝܬܐ. ܠܐ ܬܶܩܪܐ ܒܪܽܘܟܟܐ ܒܠܺܝܠܐܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܠܐ ܐܢ ܐܶܫܬܝܘܗܝ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ܀

43- ܐܶܫܟܰܚ ܐܢܘܢ ܟܕ ܕܰܡܟܝܢ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܘܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܕ ܕܰܡܺܝܟܺܝܢ ܒܝܘܕ܀

46- ܩܽܘܡܘ ܢܺܐܙܠ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܰܝܟܐ ܕܐܪܚܩ ܗܘܐ ܠܰܡܨܰܠܝܘ ܠܕܽܘܟܬܐ ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܝ̣ܗܘܕܐ܀

47- ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܬܪܶܥܣܪܬܐ ܒܰܪܒܨ ܪܺܝܫ ܘܩܘܫܝ ܬܰܘ܀ ܥܡ ܣܰܦܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܚܽܘܛܪ̈ܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܡ ܣܰܝ̈ܦܶܐ ܘܩܰܝܣ̈ܐ܀

49- ܫܠܳܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܕܺܝ ܪܰܒܝ ܘܢܰܫܩܶܗ܀

50- ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܶܐܬܰܝܬ ܚܰܒܪܝ ܗ̄ ܡܶܐܬܺܝܬܟ ܥܶܠܬܐ ܗܘܝܐ ܕܚܰܫ̈ܝ. ܘܚܫ̈ܝ ܥܶܠܬ ܫܠܳܡܐ ܘܦܽܘܪܩܢܐ ܐܢܘܢ ܕܰܒܢܰܝܢܫ̈ܐ܀ ܘܠܘܩܐ. ܡܰܘܣܶܦ: ܝ̣ܗܘܕܐ: ܒܢܽܘܫܰܩܬܐ ܡܰܫܠܶܡ ܐܰܢܬ܀

51- ܘܫܰܩܠܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܪܝܡܗ̇ ܐܶܕܢܗ ܗ̄ ܠܨܰܘܪܗ ܕܥܰܒܕܐ ܗܰܘ ܕܪܰܒ ܟܳܗܢ̈ܐ ܨܒܶܐ ܗܘܐ ܫܶܡܥܘܢ ܠܡܶܡܚܐ ܒܣܰܝܦܐ. ܘܰܡܕܰܒܪܢܘܬܐ ܨܠܬܗ ܠܘܬ ܐܶܕܢܶܗ܀

52- ܐܰܗܦܶܟ ܣܰܦܣܺܝܪܐ ܠܕܽܘܟܬܗ̇ ܒܰܙܩܦ ܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܰܝܦܟ ܠܕܽܘܟܬܶܗ. ܝܽܘܚܰܢܢ ܐܡ̣ܪ: ܕܰܫܡܶܗ ܕܥܰܒܕܐ ܡܠܶܟ ܒܰܙܩܦ ܡܺܝܡ ܘܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܐܝܟ ܝܰܘܢܝܐ. ܡܰܠܟܽܘܣ܀

53- ܘܰܢܩܺܝܡ ܠܝ̣ ܗܳܫܐ ܝܰܬܝܪ ܡ̣ܢ ܬܰܪܬܰܥܶܣܪ̈ܐ ܠܓܝܘ̈ܢܝܢ ܒܰܙܩܳܦ ܠܳܡܰܕ ܘܪܽܘܟܳܟ ܓܳܡܰܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܓܝܢܐܣ ܗ̄ ܠܘܩܒܰܠ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ̈ܛܐ ܕܒܢ̈ܝ ܝܣܪܐܝܠ ܠܶܓܝܘܢܐ ܥܶܣܪܐ ܐܰܠܦܝ̈ܢ ܐܝܬܝܗ̇܀

54- ܐܰܝܟܰܢܐ ܗ̇ܟܝܠ ܢܶܬܡܰܠܘܢ ܕܠܐ ܕܳܠܰܕ ܟܬܳܒ̈ܐ: ܡܫܰܐܠܢܐܝܬ ܡܰܣܪܰܚ ܠܗ ܦܶܬܓܳܡܐ ܗ̇ܢܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܐܢ ܐܶܒܥܶܐ ܡ̣ܢ ܐܒܝ ܕܰܢܩܺܝܡ ܠܝ̣ ܠܶܓܝܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܢܢܛܪ̈ܢܢܝ ܕܠܐ ܐܶܚܰܫ: ܐܰܝܟܢܐ ܢܶܬܡܰܠܘܢ ܟܬܳܒ̈ܐ ܕܐܡܪܝܢ ܥܠܰܝ ܕܰܥܬܺܝܕ ܐܢ݂ܐ ܠܡܶܚܰܫ܀ ܕܗܳܟܢܐ ܘܠܐ ܕܢܶܗܘܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܗ̇ܟܢܐ ܙܕܶܩ ܕܢܶܗܘܐ: ܠܐ ܒܳܥܐ ܐܢ݂ܐ ܠܶܓܝܘܢ̈ܐ܀

57- ܐܰܘܒܠܘܗܝ ܠܘܬ ܩܰܝܦܐ ܗ̄ ܠܘܬ ܚܰܢܢ ܚܡܽܘܗܝ ܕܩܰܝܦܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܠܘܩܕܰܡ ܡܛܠ ܕܣܳܒܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܝܘܚܰܢܢ: ܟܶܢ ܠܘܬ ܩܰܝܦܐ ܟܶܢ ܠܰܟܢܽܘܫܬܗܘܢ ܟܶܢ ܠܘܬ ܐܝ̣ܪܘܕܝܣ ܟܶܢ ܠܰܦܪܛܘܪܝܘܢ ܕܦܺܝܠܰܛܘܣ ܟܶܢ ܠܓܓܽܘܠܬܐ܀

58- ܘܥܠ ܝܺܬܒ ܠܓܰܘ ܥܡ ܕܰܚܫ̈ܐ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܫܰܡܫܢ̈ܐ܀ ܕܢܶܚܙܶܐ ܚܰܪܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܶܚܙܐ ܫܽܘܠܡܐ܀

60- ܩܪܶܒܘ ܬܪܶܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܳܗ̈ܕܐ ܕܰܓ̈ܠܐܶ܀

61- ܘܐܡܪܝܢ ܗ̇ܢܐ ܐܡ̇ܪ ܒܰܙܩܳܦ ܐܳܠܰܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ܀ ܕܡܶܫܟܰܚ ܐܢ݂ܐ ܕܶܐܫܪܶܐ ܗܰܝܟܠܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܠܰܬܠܬܐ ܝܰܘܡܝ̈ܢ ܐܶܒܢܝܘܗܝ ܗ̄ ܠܘ ܗ̇ܟܢܐ ܐܡ̣ܪ: ܐܠܐ ܕܰܫܪܰܘ ܗܰܝܟܠܐ ܗ̇ܢܐ ܟܶܐܡܰܬ ܐܢܬܘܢ. ܘܥܰܠܗ̇ܕܐ ܣܳܗ̈ܕܐ ܐܢܘܢ ܕܰܓ̈ܠܐܶ܀

62- ܡܳܢܐ ܡܰܣܗܕܝܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

64- ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܝܶܫܘܥ: ܐܰܢܬ ܐܡ̣ܪܬ ܗ̄ ܠܐ ܐܰܒܣܝ ܥܠ ܡܰܘܡܬܐ ܕܐܘܡܝܶܗ ܪܰܒ ܟܳܗܢ̈ܐ ܒܰܐܠܗܐ ܚܰܝܐ ܕܢܺܐܡܰܪ: ܐܢ ܗܽܘܝܘ ܡܫܺܝܚܐ ܘܥܰܠܗܕܐ ܠܐ ܫܬܶܩ: ܐܠܐ ܦܰܢܝ: ܕܐܢܬ ܐܶܡܰܪܬ. ܡܛܠ ܕܰܒܢܶܟܠܐ ܫܰܐܠܗ: ܠܐ ܐܰܘܕܝ ܩܪܺܝܚܐܝ̣ܬ: ܠܘ ܐܝܟ ܕܢܶܕܰܥ. ܘܡܰܪܩܘܣ ܐܡ̇ܪ: ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܐܢ̇ܐ ܐܢ݂ܐ: ܕܡ̣ܢ ܗ̇ܫܐ ܕܝܬܒ ܡ̣ܢ ܝܰܡܝ̣ܢܐ ܕܚܰܝܠܐ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ ܘܐܬܶܐ ܥܠ ܥܢܢ̈ܝ ܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗ̇ܫܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢ݂ܐ ܠܟܘܢ: ܬܶܚܙܽܘܢܢܝ ܒܡܶܐܬܝܬܝ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܥܠ ܥܢܢ̈ܝ ܫܡܰܝܐ܀

65- ܗ̇ܝܕܶܝܢ ܪܰܒ ܟܳܗܢ̈ܐ ܨܰܪܝ ܡܳܐܢܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܒܽܘܛܠ ܟܳܗܢܘܬܗ܀

67- ܗ̇ܝܕܶܝܢ ܪܰܩܘ ܒܰܐܦܘ̈ܗܝ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ܀

71- ܘܟܕ ܢܦܰܩ ܠܣܶܦܐ ܒܰܪܒܨ ܣܶܡܟܰܬ ܒܩܽܘܫܝ ܦܶܐ܀

73- ܫܰܪܝܪܐܝܬ ܐܦ ܐܢܬ ܡ̣ܢܗܘܢ ܐܢܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܘܣܶܦ: ܐܦ ܓܝܪ ܓܠܺܝܠܝܐ ܐܝ̣ܬܝܟ܀

74- ܗ̇ܝܕܝܢ ܫܰܪܝ ܠܡܰܚܪܡܘ ܘܠܡܺܐܡܐ ܒܰܚܒܳܨ ܡܺܝܡ܀ ܘܕܰܥ: ܕܠܐ ܫܰܘܝܘܬܐ ܡܶܫܬܰܟܚܐ ܗ̇ܪܟܐ ܒܪ̈ܺܝܫܶܐ ܐܰܪܒܥܐ. ܡܰܬܝ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ: ܕܰܥܠܰܝܡܬܐ ܗܺܝ ܕܫܰܐܠܬܶܗ ܠܫܶܡܥܘܢ ܒܰܙܒܰܢ̱ܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܫܰܐܠܬܗ ܒܰܙܒܰܢ̱ܬܐ ܬܪܰܝܢܝܬܐ. ܘܡܰܪܩܘܣ ܐܡ̇ܪ: ܕܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܝ̣ܬܝܗ̇. ܘܠܘܩܐ ܘܝܘܚܰܢܢ ܐܡܪܝܢ: ܕܒܰܙܒܰܢ̱ܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܥܠܰܝܡܬܐ ܫܰܐܠܬܶܗ ܘܒܰܙܒܰܢ̱ܬܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܘܕܰܬܠܬ ܓܰܒܪ̈ܐ ܫܰܐܠܘܗܝ. ܘܝܘܚܰܢܢ ܐܡ̇ܪ: ܕܒܰܙܒܰܢ̱ܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܒܒܰܝܬܗ ܕܚܰܢܢ ܟܦܰܪ ܫܶܡܥܘܢ. ܘܰܬܠܳܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܪܝܢ: ܕܒܰܬܠܬ ܙܰܒܢ̈ܬܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܩܰܝܦܐ ܟܦܰܪ܀ ܘܒܗ̇ ܒܫܳܥܬܐ ܩܪܳܐ ܬܰܪܢܓܠܐ: ܠܘܩܐ ܡܰܘܣܶܦ: ܕܶܐܬܦܢܺܝ ܘܚܳܪ ܒܗ ܗ̄ ܐܠܘ ܠܐ ܢܚܽܘܪ ܒܗ: ܐܦ ܠܐ ܡ̣ܢ ܩܳܠ ܬܰܪܢܓܠܐ ܡܥܗܕ ܗܘܳܐ ܠܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܢ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܬܶܟܦܽܘܪ ܒܝ̣܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ

2- ܘܰܐܫܠܡܽܘܗܝ ܠܦܺܝܠܰܛܘܣ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܦܢܛܝܘܣ ܦܺܝܠܰܛܘܣ ܗܶܓܡܘܢܐ ܗ̄ ܡܕܰܒܪܢܐ܀

5- ܘܰܫܕܝܗܝ ܟܶܣܦܐ ܗ̄ ܠܟܶܣܦܳܐ ܒܗܰܝܟܠܐ܀ ܘܫܰܢܝ ܘܶܐܙܰܠ ܚܢܰܩ ܢܰܦܫܗ܀ ܠܘܩܐ: ܒܦܪܟܣܺܝܣ ܠܘ ܕܰܚܢܰܩ ܢܰܦܫܗ ܐܶܡܪ. ܐܠܐ ܐܶܬܦܪܬ ܡܶܢ ܡܨܰܥܬܶܗ ܘܶܐܬܶܐܫܕ ܟܠܗ ܓܘܝܗ. ܘܡܰܨܝܐ: ܕܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܚܢܶܩ ܐܶܬܦܪܬ܀

6- ܡܛܠ ܕܛܺܝ̈ܡܰܝ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܛܺܝܡܺܐ ܒܰܚܒܳܨ ܡܺܝܡ ܕܰܕܡܐ ܗܘ܀

7- ܘܰܙܒܰܢܘ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܒܗ ܐܓܘܪܣܗ ܕܦܰܚܪܐ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܘܰܙܩܳܦ ܚܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܦܳܚܪܳܝܐ܀

9- ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܡܰܠܝ ܡܶܕܡ ܕܶܐܬܡܪ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝܐ ܕܶܐܡܪ ܒܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܝܕ ܐܶܪܰܡܝܐ ܢܒܺܝܐ ܕܶܐܡܪ ܒܰܙܩܦ ܕܳܠܰܕ ܗ̄ ܗܳܕܐ ܢܒܺܝܘܬܐ ܒܰܙܟܰܪܝܐ ܐܺܝܬܝܗܿ ܘܠܘ ܒܶܐܪܰܡܝܐ܀ ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܣܒܬ ܬܠܳܬܝܢ ܕܟܶܣܦܐ ܕܡܘ̈ܗܝ ܕܝܰܩܺܝܪܐ ܐܳܡܪ ܙܟܰܪܝܐ ܐܠܐ ܘܬܩܠܘܗܝ ܠܐܰܓܪܝ ܬܠܳܬܝܢ ܕܟܶܣܦܐ. ܐܦ ܠܐ ܬܘܒ ܗܰܒ ܐܢܘܢ ܠܐܰܓܽܘܪܣܶܗ ܕܦܰܚܳܪܐ ܐܳܡܪ ܢܒܺܝܐ: ܕܐܶܡܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܐ: ܐܠܐ ܕܰܐܪܡܐ ܐܢܘܢ ܒܝܬ ܓܰܙܐ: ܕܐܰܘܩܕܬ ܡܶܢܗܘܢ܀ ܘܰܒܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܪܡܐ ܐܢܘܢ ܒܟܽܘܪܐ ܘܰܒܩܺܝ ܐܢ ܒܚܺܝܪܐ ܐܺܝܬܘܗܝ. ܒܗܰܘ ܙܢܳܐ ܕܶܐܬܒܩܝܬ ܚܠܳܦܰܝܗܘܢ ܘܢܶܣܒܶܬ ܬܠܬܺܝܢ ܕܟܶܣܦܐ ܘܰܐܪܡܺܝܬ ܐܢܘܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܒܟܽܘܪܐ܀ ܐܝܟ ܕܰܦܩܰܕ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܘܩܽܘܦ ܠܺܝ ܡܳܪܝܐ܀

13- ܟܡܳܐ ܡܰܣܗܕܝܢ ܥܠܰܝܟ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

16- ܐܰܣܝܪܐ ܝܺܕܝܥܐ ܕܡܶܬܩܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܶܬܐܡܪ ܒܰܪܐܰܒܰܐ ܒܰܦܬܚ ܐܳܠܰܦ ܘܒܶܝܬ ܡܩܰܫܝܬܐ ܗ̄ ܝܶܫܘܥ ܗܘܐ ܫܡܶܗ. ܘܰܕܠܐ ܬܶܥܘܠ ܛܽܘܥܝܰܝ ܒܫܰܘܝܘܬ ܫܡܳܐ: ܒܫܶܡ ܐܰܒܘܗܝ ܐܶܬܩܪܺܝ. ܘܒܰܨܚܳܚܐ ܝܰܘܢܝܐ ܐܝܬ ܬܰܘܣܶܦܬܐ: ܗܰܘ ܐܰܝܢܐ ܕܡܶܛܠ ܩܶܛܠܐ ܘܐܶܣܛܣܝܣ ܕܰܪܡܐ ܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܰܢܛܘܪܬܐ܀

20- ܐܰܦܺܝܣܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܝܣܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܣܶܡܟܰܬ ܥܒܰܕܘ ܠܟܶܢܫ̈ܐ: ܕܢܶܫܐܠܘܢ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܘܫܺܝܢ܀

24- ܐܢܬܘܢ ܬܶܕܥܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܚܙܘܢ܀

26- ܘܢܰܓܶܕ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܘܰܪܒܳܨ ܓܳܡܰܠ ܡܩܰܫܝܬܐ: ܒܰܦܪ̈ܓܶܠܐ ܒܰܙܩܳܦ ܪܺܝܫ ܘܰܪܒܳܨ ܓܳܡܰܠ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܗ̄ ܚܰܒ̈ܠܐܶ ܕܰܦܬܺܝ̣ܠܝܢ܀ ܥܝܳܕܐ ܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܪ̈ܽܗܘܡܝܐ: ܕܠܗܘ ܕܨܒܶܝܢ ܠܡܶܙܩܰܦ ܡܢܰܓܕܺܝܢ ܠܘܩܕܰܡ܀

27- ܕܰܒܪܘܗܝ ܠܝܶܫܘܥ ܠܰܦܪܛܘܪܝܘܢ ܒܰܪܒܳܨ ܪܺܝܫ ܘܰܙܩܳܦ ܛܶܝܬ ܘܰܚܒܳܨ ܪܺܝܫ ܘܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܗ̄ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܐ܀ ܘܰܟܢܰܫܘ ܥܠܰܘܗܝ ܒܰܦܬܚ ܘܰܐܘ ܘܢܽܘܢ ܟܠܗܿ ܐܶܣܦܝܪ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ ܘܰܚܒܳܨ ܦܶܐ ܝܰܘܢܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܣܦܝ̣ܪܰܐ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܗ̄ ܓܽܘܕܐ܀

28- ܘܰܐܫܠܚܘܗܝ ܗ̄ ܡܳܐܢܘ̈ܗܝ܀ ܘܰܐܠܒܫܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܳܡܘ ܥܠܰܘܗܝ ܟܠܰܡܺܝܣ ܒܰܫܠܳܝ ܟܽܘܦ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܘܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ ܘܰܚܒܳܨ ܡܺܝܡ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܟܠܰܡܝܕܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬܐ ܗ̄ ܢܰܚܬܐ ܐܰܪܓܘܢܐ ܒܰܙܢܳܐ ܗܽܘ ܕܠܒܶܫ ܡܰܠܟܐ܀

29- ܘܰܓܕܰܠܘ ܟܠܺܝܠܐ ܕܥܰܘ̈ܙܢܝܐ ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ ܘܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܟܽܘܒܐ ܕܐܝ̣ܬ ܠܗ ܦܰܩܚܐ ܚܶܘܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܟܕ ܓܕܰܠܘ ܟܠܺܝܠܐ ܡ̣ܢ ܟܽܘܒ̈ܐ܀ ܘܩܰܢܝܐ ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܗ̄ ܐܝܟ ܪܽܘܡܚܐ ܕܐܚܕܺܝܢ ܡܰܠܟ̈ܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܘܢ. ܘܗ̇ܠܝܢ ܥܒܰܕܘ ܠܗ ܟܕ ܡܰܗܠܝܢ ܒܗ. ܘܠܘܩܐ ܐܡ̇ܪ: ܕܐܝ̣ܪܘܕܝܣ ܥܒܰܕ ܠܗ ܒܶܙܚܳܐ ܕܐܝܟ ܗ̇ܢܐ܀ ܘܰܒܪܶܟܘ ܒܰܪܒܳܨ ܪܺܝܫ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܘܚܰܬܺܝܬ. ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܪܰܟ ܢܶܕܪܽܘܟ ܗ̇ܟܘܬ ܒܪܰܟ ܢܶܒܪܘܟ. ܙܳܕܩ ܕܢܶܗܘܐ ܥܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܝܗܘܢ܀ ܫܠܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܕܺܝ ܡܰܠܟܐ ܕܺܝܗܘܕܝ̈ܐ܀

30- ܘܪܰܩܘ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܒܦܰܪܨܽܘܦܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܗ܀

32- ܐܶܫܟܰܚܘ ܓܰܒܪܐ ܩܽܘܪܺܝܢܝܐ ܕܰܫܡܶܗ ܫܶܡܥܘܢ܀ ܡܰܪܩܘܣ ܐܰܘܣܶܦ: ܐܰܒܘܗܝ ܕܰܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܘܕܪܘܦܘܣ܀ ܠܗ̇ܢܐ ܫܰܚܰܪܘ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ ܘܚܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܒܰܪ ܒܰܐܢܓܰܪܺܝܰܐ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܘܓܳܡܰܠ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܘܰܚܒܳܨ ܪܺܝܫ ܘܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ ܒܰܩܛܺܝܪܐ. ܡܳܪܢ ܠܽܘܩܕܰܡ ܛܥܶܢ ܙܩܺܝܦܗ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪ ܝܘܚܢܢ: ܐܰܦܩܘܗܝ ܠܡ ܟܕ ܫܩܺܝܠ ܙܩܺܝܦܗ. ܟܢ ܐܰܛܥܢܘܗܝ ܠܫܶܡܥܘܢ ܩܽܘܪܝܢܝܐ. ܘܠܘܩܐ ܐܰܘܣܶܦ ܕܐܬܐ ܗܘܳܐ ܒܳܬܪܗ ܟܶܢܫܐ ܣܰܓܝܐܐ ܕܐܡ̣ܪ ܠܢܶܫ̈ܐ ܕܒܟܶܝ̈ܢ ܗ̈ܘܝ: ܥܠ ܢܰܦܫܟܝܢ ܒܟܝ̈ܝܢ ܘܥܠ ܒܢܰܝܟ̈ܝܢ. ܘܐܢ ܒܩܰܝܣܐ ܪܰܛܺܝܒܐ ܗ̇ܠܝܢ ܥܳܒܕܝܢ: ܒܝܰܒܺܝܫܐ ܡܢܐ ܢܶܗܘܐ܀

33- ܘܶܐܬܘ ܠܕܽܘܟܬܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܐ ܓܓܽܘܠܬܐ ܗ̄ ܥܶܒܪܝܬܐܗܺܝ. ܘܰܒܣܽܘܪܝܝܐ ܩܰܪܩܰܦܬܐ ܡܶܬܦܰܫܩܐ. ܘܐܡܪܝܢ: ܕܬܰܡܢ ܩܒܰܪ ܫܺܝܡ ܒܪ ܢܽܘܚ ܪܺܝܫܗ ܕܐܕܡ ܘܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܐܰܕܪܶܗ ܕܐܪܢ ܝܒܘܣܝܐ܀

34- ܘܝܰܗܒܘ ܠܗ ܕܢܶܫܬܶܐ ܚܰܠܐ: ܒܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܨܚܳܚ̈ܐ ܝܰܘܢܝ̈ܐ: ܚܰܡܪܐ ܟܬܺܝܒ ܕܰܚܠܺܝܛ ܒܗ ܡܽܘܪܐ. ܠܘܩܐ ܘܝܘܚܰܢܢ ܚܰܠܐ ܒܰܠܚܘܕ ܐܶܡܪܘ܀

35- ܘܟܕ ܙܰܩܦܘܗܝ ܒܩܽܘܫܝ ܦܶܐ ܦܰܠܓܘ ܢܰܚܬܘ̈ܗܝ ܒܦܶܣ̈ܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܣܶܡܟܰܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܕ ܐܰܪܡܝܘ ܦܶܣܐ ܒܰܙܩܳܦ ܣܶܡܟܰܬ ܝܘܚܰܢܢ ܐܡ̇ܪ: ܕܰܫܩܰܠܘ ܢܰܚ̈ܬܘܗܝ ܘܰܥܒܰܕܘ ܠܐܰܪܒܰܥ ܡܢ̈ܰܘܢ ܗ̄ ܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܗ ܟܽܘܬܝ̣ܢܐ ܘܓܰܐܠܐ ܘܥܪܩܬܐ ܘܣܢܕܠܐ. ܘܕܠܘ ܫܰܘ̈ܝܰܝ ܢܶܙܠܐ ܗܘܰܘ ܐܰܪ̈ܒܥܬܰܝܗܘܢ ܐܰܪܡܺܝܘ ܦܶܣܐ: ܕܡܰܢܘ ܡ̇ܢܐ ܢܶܣܰܒ. ܒܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܨܚܳܚ̈ܐ ܝܰܘܢܝ̈ܐ: ܬܰܘܣܶܦܬܐ ܐܝ̣ܬ ܗ̇ܪܟܐ: ܬܶܬܡܠܐ ܗ̇ܝ ܕܰܐܡܝ̣ܪܐ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝܐ ܗ̄ ܕܘܺܝܕ: ܕܦܰܠܓܘ ܢܰܚ̈ܬܰܝ ܒܰܝܢܬܗܘܢ ܘܥܠ ܠܒܽܘܫܝ̱ ܐܰܪܡܝܘ ܦܶܣܐ. ܘܒܰܬܠܬܐ ܨܚܳܚ̈ܐ ܥܰܬܝ̣ܩ̈ܐ ܕܝܰܘܢܝ̈ܐ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ݀ ܗ̇ܕܐ ܬܰܘܣܶܦܬܐ: ܘܣܡܘ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܪܝܫܶܗ ܥܶܠܬܐ ܕܡܰܘܬܗ ܒܰܟܬܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܶܠܬܐ ܕܝ̣ܠܗ ܕܰܟܬܺܝܒܐ. ܠܘܩܐ ܘܝܘܚܰܢܢ ܐܡܪܝܢ: ܕܒܰܬܠܬܐ ܠܶܫܢ̈ܐ ܟܬܰܒܘ: ܥܶܒܪܐܝܬ ܘܪܽܗܘܡܐܝܬ ܘܝܰܘܢܐܝܬ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܰܬܠܬܐ ܗ̇ܠܝܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܟܰܗܺܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗ̇ܝܕܝܟ ܒܐܘܪܫܠܶܡ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܣܽܘܪ̈ܝܝܐ ܘܥܰܪ̈ܰܒܝܶܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܣܰܓܝ ܒܨܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܰܡܢ܀

37- ܗ̇ܢܘ ܝܶܫܘܥ ܡܰܠܟܐ ܕܺܝܗܘ̈ܕܝܶܐ. ܝܘܚܰܢܢ ܐܰܘܣܶܦ: ܕܐܡ̣ܪܘ ܝ̣ܗܘܕܝ̈ܐ ܠܦܺܝܠܛܘܣ: ܠܐ ܬܶܟܬܘܒ ܗ̇ܟܢܐ ܐܠܐ ܕܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ. ܦܺܝܠܛܘܣ ܦܰܢܝ ܠܗܘܢ: ܡܶܕܡ ܕܟܶܬܒܶܬ ܟܶܬܒܶܬ܀

38- ܘܶܐܙܕܩܶܦܘ ܥܰܡܗ ܬܪܶܝܢ ܠܶܣܛܝ̈ܐ ܗ̄ ܕܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܝܰܡܝܢܗ ܛܺܝܛܘܣ ܗܘܐ ܫܡܶܗ ܘܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܣܶܡܠܗ ܕܽܘܡܰܟܽܘܣ. ܗ̇ܟܢܐ ܐܶܫܬܟܚ ܒܰܟܬܒܐ ܩܰܕܝܫܐ ܝܐܪܐܬܘܣ ܬܰܠܡܝܕܶܗ ܕܪܰܒܐ ܦܰܘܠܘܣ܀

39- ܘܰܡܢܺܝܕܺܝܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܡܙܺܝܥܺܝܢ܀

40- ܘܐܡܪܝܢ: ܣܳܬܪ ܒܰܙܩܦ ܣܶܡܟܰܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܐܗ ܗܰܘ ܕܫܪܐ. ܡܰܪܩܘܣ: ܐܽܘܢ ܫܪܶܐ ܗܰܝܟܠܐ܀

44- ܗ̇ܟܘܬ ܐܦ ܓܰܝܣ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܶܐܙܕܩܶܦܘ ܥܰܡܗ ܡܚܰܣܕܺܝܢ ܒܪܽܘܟܟ ܕܳܠܰܕ ܗܘܰܘ ܠܗ: ܠܘܩܐ ܐܡ̇ܪ: ܕܚܰܕ ܡ̣ܢ ܓܰܝܣ̈ܐ ܡܚܰܣܶܕ ܗܘܐ. ܝܘܚܰܢܢ ܠܐ ܡܥܗܕ ܚܶܣܕܐ ܕܓܰܝܣ̈ܐ. ܡܰܪܩܘܣ: ܐܝܟ ܡܰܬܝ ܐܡ̇ܪ: ܘܕܡܝܐ ܕܒܫܽܘܪܝܐ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܓܰܕܦܘ. ܐܝ̣ܛܰܐ ܗ̇ܘ ܕܝܰܡܝ̣ܢܐ ܟܕ ܚܙܐ ܠܚܶܫܘܟܐ ܕܰܗܘܐ: ܐܶܬܒܰܝܰܢ ܘܰܐܘܕܺܝ. ܘܗ̇ܘ ܐܚܪܺܢܐ ܐܦܶܢ ܚܙܐ ܠܐ ܐܶܬܒܰܝܢ܀

45- ܡ̣ܢ ܫܶܬܫܥ̈ܝܢ ܕܝܢ ܗܘܐ ܚܶܫܘܟܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܠܘ ܥܠ ܐܰܪܥܐ ܕܐܘܪܫܠܶܡ ܒܰܠܚܘܕ ܗܘܐ ܚܶܫܘܟܐ ܗ̇ܢܐ ܐܠܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܐܬܝܢܣ ܬܘܒ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܐܝܟ ܕܰܡܚܰܘܐ ܩܰܕܝܫܐ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܕܐܪܝܘܣ ܦܓܘܣ ܕܠܘܩܒܰܠ ܐܦܘܠܘܦܢܝܘܣ ܣܘܦܝܣܛܐ. ܘܗ̣ܘ ܗ̇ܢܐ ܚܶܫܟܐ ܕܫܶܡܫܐ ܠܘ ܡ̣ܢ ܣܰܗܪܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܚܶܫܟ̈ܐ ܟܝܢ̈ܝܶܐ. ܐܠܐ ܕܠܐ ܒܰܥܝܕ ܗܘܐ. ܡ̣ܢ ܓܘܫܡܐ ܡܶܕܡ ܠܒܝܕܐ ܥܢܢܝܐ ܐܘ ܕܣܛܰܪ ܕܩܳܡ ܒܪܶܡܙܐ ܐܰܠܗܝܐ ܒܰܐܦ̈ܝ ܫܶܡܫܐ ܘܐܚܫܟܶܗ. ܘܝ̣ܕܝܥܐ ܗ̇ܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܒܚܕܬܘܬܗ ܕܣܰܗܪܐ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܒܟܣܐܗ ܟܶܐܡܰܬ ܒܐܪܒܥܶܣܪ̈ܐ ܒܗ܀ ܥܕܰܡܐ ܠܫ̈ܥܶܐ ܬܫܰܥ: ܡܰܬܝ ܘܠܘܩܐ ܠܐ ܐܡ̣ܪܘ ܕܒܐܝܕܐ ܫܳܥܬܐ ܐܶܙܕܩܦ ܡܳܪܢ. ܘܡܰܪܩܘܣ ܐܡ̣ܪ: ܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܫܥ̈ܐ ܬܠܳܬ ܟܕ ܙܰܩܦܽܘܗܝ. ܘܝܘܚܰܢܢ ܐܡ̣ܪ: ܐܝ̣ܬ ܗܘ̈ܝ ܐܝܟ ܫܥ̈ܐ ܫܶܬ ܟܕ ܝ̣ܬܒ ܦܺܝܠܛܘܣ ܥܠ ܒܺܐܡ: ܘܐܡ̣ܪ ܠܺܝܗܘ̈ܕܝܶܐ: ܠܡܰܠܟܟܘܢ ܐܶܙܩܽܘܦ܀ ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܟܕ ܨܳܒܶܝܢ ܕܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܫܰܪܝ̣ܪ̈ܬܐ ܢܚܰܘܘܢ. ܐܡܪܝܢ: ܕܡ̣ܢ ܬܠܬ ܫܥ̈ܝܢ ܥܕܰܡܐ ܠܫܶܬ ܕܢܶܗ ܦܝ̣ܠܛܘܣ ܠܡܳܪܢ ܘܰܒܫܶܬܫ̈ܥܝܢ ܐܰܫܠܡܶܗ ܕܢܶܙܕܩܶܦ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܝܘܚܰܢܢ. ܒܪܰܡ ܕܝܢ ܡܰܪܩܘܣ: ܒܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܬܠܬܫ̈ܥܝܢ ܕܫܰܪܝܘ ܒܕܺܝܢܐ ܣܝ̣ܡ ܗܘܐ ܒܪܶܥܝܢܗܘܢ ܕܢܶܙܩܦܽܘܢܝܗܝ. ܘܐܡܪܝܢܰܢ: ܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܠܗ̇ܕܐ ܦܝܣܐ ܠܶܠܘ ܩܕܳܡ ܫܽܘܚܳܪ ܫܶܡܥܘܢ ܩܽܘܪܝܢܝܐ: ܘܡܐܬܝܬܐ ܕܰܠܓܓܽܘܠܬܐ ܘܫܶܩܝܐ ܕܚܰܡܪܐ ܡܰܪܺܝܪܐ ܘܦܽܘܠܓ ܢܰܚ̈ܬܐ ܐܡܪܗ̇ ܗܘܐ ܡܰܪܩܘܣ. ܠܗ̇ܝ ܕܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܐܝܟ ܫܥ̈ܐ ܬܠܬܐ ܟܕ ܙܰܩܦܘܗܝ. ܘܗܐ ܠܘ ܗ̇ܟܢܐ . ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܪܝܢ: ܕܗ̇ܝ ܕܒܝܘܚܰܢܢ ܛܥܘܢܐ ܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܠܘ ܕܐܘܢܓܠܝܣܛܐ ܚܣ: ܐܠܐ ܕܟܬܘܒܐ ܩܰܕܡܝܐ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܨܒܐ ܕܰܬܠܬ ܢܶܟܬܘܒ: ܫܶܬ ܟܬܰܒ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܒܟܠܗܘܢ ܨܚܚ̈ܐ ܝܰܘܢܝ̈ܐ ܬܠܬ ܟܬܺܝܒܐ ܒܣܦܪܐ: ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܫܶܬ ܕܐܝ̣ܬ ܒܝܘܚܰܢܢ. ܘܟܰܕ ܠܐ ܟܰܣܝܗ̇ ܒܠܝܠܘܬ ܦܽܘܢܝ̈ܐ ܬܪܶܝܢ ܗ̇ܠܝܢ. ܐܡ̇ܪ ܐܢ̣ܐ: ܕܡܰܪܩܘܣ ܡ̇ܢ ܠܫܥ̈ܐ ܡ̣ܢ ܫܽܘܪܝܶܗ ܕܐܝ̣ܡܡܐ ܥܕܰܡܐ ܠܫܥܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܶܙܕܩܦ ܡܪܢ ܡܳܢܐ. ܝܘܚܰܢܢ ܕܝܢ ܠܫܥ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܥܶܕܢܐ ܕܰܐܚܕܽܘܗܝ ܕܰܚܫ̈ܐ ܕܝ̣ܗܘ̈ܕܝܐ ܘܐܣܪܘܗܝ ܒܠܠܝܐ ܩܕܡ ܕܢܶܩܪܐ ܬܰܪܢܓܠܐ ܥܕܰܡܐ ܠܫܥܬܐ ܕܒܗ̇ ܙܰܩܦܘܗܝ ܚܫܰܒ ܘܐܝ̣ܬܰܝܗܶܝܢ ܫܶܬ. ܬܠܬ ܡ̣ܢ ܠܠܝܐ ܕܰܥܪܘܒܬܐ ܘܰܬܠܬ ܡ̣ܢ ܐܝ̣ܡܡܗ̇. ܘܗ̣ܘ ܝܘܚܰܢܢ ܥܘܗܕܢ ܚܫܘܟܐ ܕܰܗܘܐ ܐܝܬܝ̣. ܘܰܬܠܬܐ ܐܘܢܓܠܝ̈ܣܛܶܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡ̣ܪܘ: ܕܡ̣ܢ ܫܶܬܫܥ̈ܝܢ ܥܕܰܡܐ ܠܰܬܫܥ ܗܘܐ ܚܶܫܘܟܐ ܥܠ ܐܰܪܥܐ܀

46- ܘܠܐܰܦ̈ܝ ܬܫܰܥܫܥ̈ܝܢ ܩܥܳܐ ܝܶܫܘܥ ܒܩܠܐ ܪܳܡܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܐܝ̣ܠ ܐܝ̣ܠ ܠܡܢܐ ܫܒܰܩܬܰܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܠܘܝ ܐܶܠܘܝ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ ܘܰܙܩܳܦ ܠܳܡܰܕ ܘܰܚܒܳܨ ܘܰܐܘ ܠܰܡܰܐ ܣܰܒܰܩܬܰܐܢܝ ܒܰܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ ܘܒܶܝܬ ܘܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܘܰܚܒܳܨ ܢܽܘܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝ̣ܬܝܗ̇: ܐܰܠܗܝ ܐܰܠܗܝ ܠܡܳܢܐ ܫܒܰܩܬܢܝ ܗ̄ ܕܡ̣ܢ ܦܰܪܨܘܦ ܐܕܡ ܐܡܪܗ̇ ܠܗ̇ܕܐ ܡܪܢ ܒܗ̇ܝ ܕܦܰܓܪܗ ܫܩܠ ܘܚܰܘܒܬܶܗ ܦܪܰܥ. ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܗ ܒܡܰܙܡܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܗ̇ܕܐ ܢܒܺܝܘܬܐ ܒܗ ܗܘܬ: ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܰܐܪܚܶܩܬ ܡ̣ܢܝ ܦܽܘܪܩܢܝ ܒܡ̈ܶܠܐ ܕܣܰܟܠܘ̈ܬܝ ܐܰܡܝ̣ܪܐ. ܘܓܰܠܝܐ ܕܠܘ ܠܡܪܢ ܐܶܢܝܢ ܣܰܟ̈ܠܬܐ ܐܠܐ ܠܐܕܡ. ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܫܰܪܺܝܪܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܡܰܢܘ ܡܰܟܶܣ ܠܝ ܥܠ ܚܛܺܝܬܐ ܐܫܥܝܐ ܐܶܡܪ ܥܰܘܠܐ ܠܐ ܥܒܰܕ܀

47- ܟܕ ܫܡܰܥܘ ܐܡܪܝܢ ܗܘܰܘ: ܗ̇ܢܐ ܠܐܶܠܺܝܐ ܩܪܐ ܗ̄ ܒܝܰܕ ܕܡܝܘܬ ܫܡܐ ܐܰܣܒܪܘ ܗ̇ܕܐ. ܐܝ̣ܠ ܓܝܪ: ܐܰܠܗܐ ܗ̣ܘ. ܘܐܠܝܐ: ܐܰܠܗܝܐ܀

48- ܘܰܫܩܰܠ ܐܶܣܦܽܘܓܐ ܒܰܪܒܨ ܐܳܠܰܦ ܘܰܥܨܳܨ ܦܶܐ ܝܰܘܢܝܬܐ ܒܩܽܘܫܝ ܓܳܡܰܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܦܽܘܓܐ ܕܠܐ ܐܳܠܰܦ ܘܰܡܠܗ̇ ܚܰܠܐ ܒܰܙܩܳܦ ܠܳܡܰܕ ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ ܘܣܡܗ̇ ܒܩܰܢܝܐ ܘܡܰܫܩܶܐ ܗܘܐ ܠܗ ܗ̄ ܕܬܶܫܬܰܡܠܐܶ ܢܒܺܝܘܬܐ ܗ̇ܝ: ܕܰܠܨܗܝܝ ܚܰܠܐ ܐܰܫܩܝܘܢܝ: ܐܰܥܒܕܬ݀ ܒܗܘܢ ܒܛܺܝܠܘܬܐ ܕܚܰܠܐ ܢܰܫܩܘܢܝܗܝ ܘܗ̣ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܠܘ ܕܢܥܰܦܦܘܢ ܚܰܫܗ ܣܥܪܘܗ̇ ܠܗ̇ܕܐ ܐܝܟ ܕܣܳܒܪܝܢ ܣܰܓ̈ܝܐܐ: ܐܠܐ ܟܕ ܚܝܣܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܟܡ̇ܢ ܕܠܺܝܓܐܝܬ ܢܰܫܠܶܡ ܪܘܚܶܗ ܘܠܐ ܢܰܓܰܪ ܚܰܫܗ: ܡܛܠ ܕܪ̈ܗܽܘܡܝܐ ܗܘܰܘ. ܘܐܠܘ ܠܐ ܪܰܘܒܐ ܕܺܝܗ̈ܘܕܝܶܐ: ܠܐ ܐܶܬܪܡܺܝܘ ܠܡܶܙܩܦܶܗ. ܩܕܡ ܓܝܪ ܕܢܶܙܩܦܽܘܢܝܗܝ ܝܰܗܒܘ ܠܗ ܚܰܠܐ ܘܚܰܡܪܐ ܕܰܚܠܺܝܛ ܒܰܡܪܪܬܐ ܘܰܛܥܶܡ ܘܠܐ ܐܶܫܬܝ. ܘܰܠܗ̇ܝ ܕܰܙܒܰܢ̱ܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܡܰܬܝ ܘܡܰܪܩܘܣ ܒܰܠܚܘܕ ܥܗܕܘ ܘܰܠܗ̇ܕܐ ܙܒܰܢ̱ܬܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܟܕ ܗ̣ܘ ܥܠ ܙܩܺܝܦܐ ܐܰܪ̈ܒܥܬܰܝܗܘܢ ܥܗܕܘܗ̇܀

51- ܘܡܶܚܕܐ ܐܰܦ̈ܝ ܬܰܪܥܐ ܕܗܰܝܟܠܐ ܐܶܨܛܰܪܺܝ ܒܰܫܠܳܝ ܛܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܣܬܕܶܩ ܒܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܕ ܗ̄ ܠܡܳܐܢܐ ܕܐܝܟ ܘܺܠܐ ܐܰܘܟܝܬ ܣܶܬܪܐ ܕܰܬܠܐܶ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܬܰܪܥܐ܀ ܘܟܺܐܦ̈ܐ ܐܶܨܛܰܪ̈ܝ ܒܰܦܬܚ ܛܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܫܽܘܥ̈ܐ ܐܶܨܛܰܪܝܘ܀

52- ܘܒܝܬ ܩܒܽܘܪ̈ܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܩܰܒܪ̈ܶܐ ܐܶܬܦܰܬܰܚܘ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܘܬܰܘ܀ ܘܦܰܓܪ̈ܶܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܩܰܕܝܫ̈ܐ ܕܰܫܟܝ̣ܒܝܢ ܗܘܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܕܰܡܺܝܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܳܡܘ ܗ̄ ܩܰܕܝܫ̈ܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܗܘܰܘ ܒܡܪܢ ܘܰܩܕܡ ܩܰܠܝ̣ܠ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܥܢܰܕܘ ܗܘܰܘ ܩܪܶܐ܀

53- ܘܒܳܬܪ ܩܝܳܡܬܗ ܥܰܠܘ ܠܰܡܕܝ̣ܢܬܐ ܩܰܕܝܫܬܐ ܗ̄ ܠܐܘܪܫܠܶܡ. ܘܡܶܬܐܰܡܪܐ: ܕܰܬܠܬܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܩܰܘܺܝܘ ܒܗ̇ ܟܕ ܡܰܟܪܙܺܝܢ: ܟܶܢ ܗܦܰܟܘ ܠܩܰܒܪ̈ܰܝܗܘܢ. ܘܠܰܘ ܠܟܠܢܳܫ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܐܠܐ ܠܐܰܚܝ̈ܳܢܝܗܘܢ ܒܰܠܚܘܕ. ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܐܡܪܝܢ: ܕܠܘ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܗ̇ܕܐ ܐܰܪܥܢܝܬܐ ܩܪܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܩܰܕܝܫܬܐ ܐܠܐ ܠܗ̇ܝ ܫܡܰܝܢܝ̣ܬܐ܀

54- ܩܶܢܛܪܘܢܐ ܒܰܪܒܨ ܩܽܘܦ ܘܰܥܨܳܨ ܪܺܝܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗ̇ܘ ܪܝ̣ܫ ܡܳܐܐ: ܘܐܡ̣ܪܘ: ܫܰܪܝ̣ܪܐܝܬ ܗ̇ܢܐ ܒܪܶܗ ܗܘܐ ܕܰܐܠܗܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܕܰܐܠܗܐ܀ ܠܘܩܐ: ܫܰܪܝ̣ܪܐܝܬ ܗ̇ܢܐ ܓܰܒܪܐ ܙܰܕܝܩܳܐ ܗܘܳܐ܀

56- ܕܰܚܕܐ ܡ̣ܢܗܝܢ ܡܰܪܝܡ ܡܰܓܕܠܝܬܐ: ܒܩܽܘܫܳܝ ܕܳܠܰܕ ܗ̄ ܐܘܣܒܝܘܣ ܐܡ̇ܪ: ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܐܢܝܢ ܡܰܓܕܠܝ̈ܬܐ܆ ܕܟܠ ܚܕܐ ܡ̣ܢܗܝܢ ܡܰܪܝܡ ܡܶܬܩܰܪܝܐ. ܚܕܳܐ: ܗ̇ܕܐ ܕܐܡ̣ܪ ܡܰܬܝ. ܘܕܡܝܐ ܕܒܰܪܬܗ ܗܺܝ ܕܫܶܡܥܘܢ ܓܰܪܒܐ ܘܚܬܗ ܕܠܥܙܪ. ܘܐܚܪܬܐ: ܗ̇ܝ ܕܫܰܒܥܐ ܫ̈ܺܐܕܝܢ ܐܰܦܶܩ ܡ̣ܢܗ̇ ܕܐܡ̣ܪ ܠܘܩܐ܀ ܘܡܰܪܝܡ ܐܶܡܗ ܕܝܰܥܩܘܒ ܘܕܝܘܣܺܝ: ܝܰܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܝ ܐܡ̇ܪ: ܗ̇ܕܐ ܡܪܝܰܡ ܐܰܢܬܬܗ ܗ̣ܝ ܕܝܰܘܣܶܦ ܘܠܗ̇ ܩܪܐ ܝܘܚܰܢܢ ܚܬܗ̇ ܕܐܡܶܗ ܕܡܪܢ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܝܒܡ̈ܬܐ ܐܰܚܘ̈ܬܐ ܢܶܬܩܰܪ̈ܝܢ. ܘܦܺܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܰܒܘܓ ܐܡ̇ܪ: ܕܚܬܗ̇ ܕܐܡܶܗ ܠܡܰܪܝܡ ܕܰܩܠܶܝܘܦܐ ܐܰܚܘܗܝ ܕܝܽܘܣܦ ܩܪܐ ܝܘܚܰܢܢ. ܘܝ̣ܕܥܐ ܗ̇ܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܶܠܥܕ ܐܳܬܘܬܐ ܘܰܐܘ. ܕܰܥ ܩܳܪܘܝܐ! ܗܳܝ ܕܳܐܡܪ ܒܠܥܕ ܐܳܬܘܬܐ ܘܰܐܘ. ܠܐ ܠܘܰܐܘ ܕܩܠܝܘܦܐ ܐܳܡܪ. ܐܠܐ ܠܗܳܝ ܕܚܳܬܳܐ ܕܐܡܗ. ܟܐܡܬ: ܚܳܬܐ ܕܶܐܡܗ. ܠܐ ܘܚܳܬܐ ܕܶܐܡܗ. ܘܐܝܬܝܗܿ ܡܰܪܝܡ ܗ̇ܝ ܕܰܩܠܶܝܘܦܐ. ܒܝܰܘܢܝܐ: ܗ̇ܟܰܢܐ: ܐܶܡܗ ܠܡ ܚܬܗ̇ ܕܐܡܶܗ. ܡܰܪܝܡ ܗ̇ܝ ܕܩܠܝܘܦܐ. ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܪܟܐ ܝܰܘܣܦ ܘܰܩܠܶܝܘܦܐ ܐܰܚ̈ܐ: ܠܡܰܪܝܡ ܘܡܰܪܝܡ ܐܰܚܘ̈ܬܐ ܡܟܰܪܘ: ܬܪܶܝܢ ܐܰܚ̈ܐ ܠܬܰܪܬܶܝܢ. ܘܝܰܥܩܘܒ ܗ̇ܢܐ ܗܽܘܝܘ ܗ̇ܘ ܕܩܪܐ ܠܗ ܡܰܪܩܘܣ ܙܥܘܪܐ ܐܝܟ ܕܠܦܘܪܫܐ ܕܡ̣ܢ ܝܥܩܘܒ ܒܰܪ ܙܰܒܕܰܝ. ܘܗ̣ܘ ܘܰܐܚܘܗܝ ܝܽܘܣܺܝ ܡܣܰܒܪ̈ܢܶܐ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ 72܀ ܘܶܐܡܗܘܢ ܕܰܒܢ̈ܝ ܙܰܒܕܰܝ ܗ̄ ܝܰܥܩܘܒ ܘܝܘܚܰܢܢ ܫܠܺܝ̈ܚܐ܀

57- ܐܶܬܐ ܓܰܒܪܐ ܥܰܬܝܪܐ ܡ̣ܢ ܪܡܬܐ ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ ܘܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܕܰܫܡܶܗ ܝܰܘܣܶܦ ܗ̄ ܡܰܬܝ ܥܰܬܝ̣ܪܐ ܩܪܐ ܠܶܗ. ܘܡܰܪܩܘܣ: ܒܽܘܠܝܛܝ ܗ̄ ܡܠܘܟܐ ܕܫܰܠܺܝ̈ܛܢܐ. ܘܠܘܩܐ ܛܳܒܐ ܘܙܰܕܝܩܐ. ܝܘܚܰܢܢ ܐܡ̇ܪ: ܕܬܰܠܡܝ̣ܕܗ ܗܘܐ ܕܝܶܫܘܥ ܟܶܐܡܰܬ ܡ̣ܢ ܡܣܰܒܪ̈ܢܶܐ ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܫܠܺܝܚ̈ܐ ܘܰܐܘܣܶܦ: ܕܐܦ ܢܺܝܩܘܕܝܡܘܣ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܥܰܡܗ ܒܰܩܒܽܘܪܬܐ ܟܕ ܐܝܬܝ̣ ܚܘܢܛܬܐ܀

59- ܘܫܰܩܠܶܗ ܝܰܘܣܦ ܠܦܰܓܪܐ ܘܟܰܪܟܶܗ ܒܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ ܐܚܪܝܬܐ ܒܚܝܳܨܐ ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ ܕܟܶܬܢܐ ܢܰܩܕܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܣܶܕܽܘܢܐ ܢܰܩܕܐ܀

60- ܘܥܰܓܶܠܘ ܟܺܐܦܐ ܪܰܒܬܐ: ܐܰܪܡܺܝܘ ܥܠ ܬܰܪܥܐ ܕܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܘܶܐܙܰܠܘ: ܒܟܠܗܘܢ ܨܚܳܚ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܶܐ ܥܰܓܠܘ ܐܰܪܡܺܝܘ ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܘܰܐܘ ܐܬܘܬܐ ܟܬܺܝ̈ܒܢ. ܒܝܘܢܝܐ: ܕܝܢ: ܥܰܓܶܠ ܐܰܪܡܺܝ ܘܶܐܙܰܠ ܕܠܐ ܘܰܐܘ ܚܕܳܢܐܝ̣ܬ ܘܚܰܬܺܝܬ. ܡܛܠ ܕܗܺܝ ܬܰܫܥܝܬܐ ܗܪܟܐ ܥܠ ܝܘܣܦ ܗܺܝ ܕܡ̣ܢ ܪܡܬܐ ܒܰܠܚܘܕ. ܘܥܰܠܗܕܐ ܫܰܩܠܗ ܘܟܰܪܟܶܗ ܘܣܡܶܗ ܐܰܡܝ̣ܪܐ܀

61- ܐܝ̣ܬ ܗ̈ܘܝ ܕܝܢ ܬܰܡܢ ܡܰܪܝܡ ܡܰܓܕܠܝܬܐ ܘܡܰܪܝܡ ܐܚܪܬܐ ܗ̄ ܕܡܝܐ ܕܶܐܡܗ ܕܡܳܪܢ ܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܗ̇ܕܐ. ܒܰܕܠܗ̇ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܕܰܠܗ̇ܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܟܪܟܐ ܗܘܬ ܥܠ ܒܪܗ̇܀

63- ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܡܪܢ ܐܶܬܕܟܰܪܢ ܒܰܦܬܚ ܟܽܘܦ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܘܐܝܟ ܚܕܳܐ ܬܰܘ ܡܩܰܫܝܬܐ ܩܪܺܝ ܬܰܘ ܘܕܳܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܥܗܕܢܢ ܒܰܪܒܨ ܐܳܠܰܦ ܘܬܰܘ ܘܰܒܠܳܥ ܥܶܐ܀

64- ܕܰܠܡܐ ܢܺܐܬܘܢ ܬܰܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܘܢܶܓܢܒܘܢܝܗܝ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ܀

65- ܐܝ̣ܬ ܠܟܘܢ ܩܶܣܛܘܢܪ̈ܐ ܒܰܙܩܦ ܢܽܘܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܽܘܣܛܕܝܐ ܒܰܥܨܳܨ ܩܽܘܦ ܘܰܙܩܳܦ ܛܶܝܬ ܘܰܚܒܳܨ ܕܳܠܰܕ ܘܦܬܳܚ ܝܽܘܕ ܗ̄ ܢܛܪ̈ܝ ܡܰܛܪ̈ܬܐ܀ ܙܶܠܘ ܐܶܙܕܰܗܪܘ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܦܳܩܘܕܐܝ̣ܬ܀

66- ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܶܙܠ ܐܶܙܕܗܪܘ ܒܰܦܬܚ ܗܶܐ܀ ܘܰܚܬܰܡܘ ܟܺܐܦܐ ܗ̇ܝ ܗ̄ ܕܥܰܓܠܘ ܥܠ ܬܪܰܥ ܩܰܒܪܐ. ܟܒܰܪ ܟܰܠܫܐ ܘܛܺܝܢܐ ܣܡܘ ܒܶܝܬ ܫܪ̈ܝܬܐ ܕܗ̇ܕܐ ܟܺܐܦܐ ܠܟܺܐܦܐ ܕܰܢܩܺܝܪܐ ܘܚܰܬܡܘܗܝ ܐܰܟܡܐ ܕܚܬܡܺܝܢ ܓܽܘܒ̈ܐ ܕܚ̈ܶܛܶܐ ܘܕܰܣܥܪ̈ܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

1- ܒܪܰܡܫܐ ܕܝܢ ܒܫܰܒܬܐ ܕܢܓܰܗ ܚܰܕ ܒܫܰܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܢܗܪ ܚܰܕ ܕܫܒ̈ܐ ܗ̄ ܥܶܕܢܐ ܕܒܶܗ ܩܳܡ ܡܪܢ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܡܰܠܦܢ̈ܐ ܩܰܕܝܫ̈ܐ: ܐܦܠܐ ܠܡܰܠܐܟ̈ܐ ܝܺܕܝ̣ܥ. ܐܠܐ ܟܠܚܰܕ ܡ̣ܢ ܐܶܘܢܓܠܝܣ̈ܛܐ ܥܠ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܥܶܕܢ̈ܐ ܕܶܐܬܝ̈ ܢܶܫ̈ܐ ܠܩܰܒܪܐ ܘܐܫܟ̈ܚܝ ܕܩܳܡ ܠܗ: ܐܰܟܬܒ. ܡܰܬܝ ܡ̇ܢ ܒܪܰܡܫܐ. ܘܠܘܩܐ: ܒܫܰܦܪܐ. ܘܝܘܚܰܢܢ: ܒܨܦܪܐ. ܘܡܰܪܩܘܣ: ܟܕ ܕܢܰܚ ܫܶܡܫܐ܀

2- ܡܰܠܐܟܐ ܓܝܪ ܕܡܪܝܐ ܢܶܚܬ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ: ܗ̣ܘ ܗ̇ܟܘܬ ܘܡܰܪܩܘܣ ܚܰܕ ܡܰܠܐܟܐ ܐܡ̇ܪ ܕܰܚܙ̈ܝ ܢܶܫ̈ܐ: ܘܰܚܙ̈ܝ ܠܡ ܥܠܰܝܡܐ ܕܝ̇ܬܒ ܡ̣ܢ ܝܰܡܝ̣ܢܐ. ܠܘܩܐ ܕܝܢ: ܬܪܶܝܢ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܐܡ̇ܪ: ܗ̇ܐ ܠܡ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܩܡܘ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢܗܶܝܢ. ܗ̣ܘ ܗ̇ܟܘܬ ܝܘܚܰܢܢ ܬܪܶܝܢ ܐܡ̇ܪ. ܡܰܬܝ ܐܡ̇ܪ: ܕܡܪܝܡ ܡܰܓܕܠܝܬܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܐܚܪܬܐ ܐܶܡܗܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܙܰܒܕܰܝ ܚܙ̈ܝ ܠܡܰܠܐܟܐ. ܘܡܰܪܩܘܣ ܐܡ̇ܪ: ܕܗ̇ܠܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܘܥܰܡܗܶܝܢ ܐܦ ܫܠܘܡ. ܘܠܘܩܐ ܐܡ̇ܪ: ܕܐܢܫ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܝ̈ ܥܡܗ ܡܢ ܓܠܝܠܐ ܥܡܗܝܢ ܐܦ ܐܢܫ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܘܝܘܚܢܢ ܐܡܪ: ܕܡܰܪܝܡ ܡܰܓܕܠܝܬܐ ܟܕ ܩܳܝܡܐ ܗܘܬ ܠܘܬ ܩܰܒܪܐ ܘܒܟܝܐ ܚܙܬ݀ ܬܪܶܝܢ ܡܰܠܐܟ̈ܐ. ܘܐܡܪܝܢܢ: ܕܡ̣ܢ ܗ̇ܠܝܢ ܝܕܥܺܝܢܰܢ: ܕܟܠ ܚܕܳܐ ܡ̣ܢܗܝܢ ܟܕ ܐܶܙܰܠܬ݀ ܠܚܽܘܕܐܝܬ ܐܘ ܥܰܡ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ: ܚܙܬ݀ ܡܰܠܐܟܐ ܐܘ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܟܶܐܡܰܬ ܙܰܒܢ̈ܬܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܬܐ ܡܫܰܚܠܦܐܝ̣ܬ ܚܙ̈ܰܝ܀

4- ܘܡ̣ܢ ܕܶܚܠܬܗ ܗ̄ ܕܡܰܠܐܟܐ ܗ̇ܘ܀

5- ܐܰܢܬܶܝܢ ܠܐ ܬܶܕܚ̈ܠܢ ܗ̄ ܐܦܶܢ ܢܛܘܪ̈ܐ ܕܚܠܺܝܢ܀ ܝܳܕܥ ܐܢ݂ܐ ܓܝܪ ܕܰܠܝܶܫܘܥ ܕܶܐܙܕܩܶܦ܀ ܝܘܢܝܐ: ܢܨܪܝܐ ܕܶܐܨܛܠܶܒ. ܘܕܰܥ ܕܒܰܬܠܬܐ ܨܚܚ̈ܐ ܝܰܘܢܝ̈ܐ: ܘܰܒܚܰܕ ܣܘܪܝܝܐ ܗ̇ܘ ܩܰܕܡܝܐ ܠܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܫܡܳܐ ܕܢܨܪܝܐ܀

6- ܠܐ ܗܘܬ ܬܢܢ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗ̇ܪܟܐ܀

8- ܘܶܐܙ̈ܠܝ ܥܓܰܠ ܡ̣ܢ ܩܰܒܪܐ ܒܕܶܚܠܬܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܙܰܘܥܐ ܕܰܗܘܐ܀ ܘܰܒܚܰܕܘܬܐ ܪܰܒܬܐ ܒܪܽܘܟܟ ܕܳܠܰܕ ܗ̄ ܡܛܠ ܫܽܘܪܪ ܩܝܳܡܬܶܗ܀ ܘܪ̈ܗܛܢ ܕܢܺܐܡܪܘܢ ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ ܘܛܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܗܶܛܶܝܢ ܒܰܪܒܨ ܗܶܐ ܘܛܶܝܬ ܠܰܡܣܒܪܘ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ܀

9- ܘܗܐ ܝܶܫܘܥ ܦܓܰܥ ܒܗܶܝܢ ܒܪܽܘܟܟ ܓܳܡܰܠ܀ ܗܶܢܝܢ ܕܝܢ ܩܪ̈ܶܒܝ ܐܶܚ̈ܕܝ ܪ̈ܶܓܠܘܗܝ ܗ̄ ܒܓܫܬ ܐܝ̣̈ܕܰܝܐ ܨܒܰܝ̈ ܕܰܢܫܰܪܪ̈ܢ ܩܝܡܬܗ ܘܰܕܠܰܘ ܗܰܓܓܽܘܬܐ ܐܝ̣ܬܝܗ̇܀

12- ܘܝܰܗܒܘ ܟܶܣܦܐ ܠܐ ܙܥܘܪ ܠܩܶܣܛܘܢܪ̈ܐ ܝܘܢܝܐ: ܟܣܦ̈ܐ ܣܦܩܝܢ ܠܐܶܣܛܪ̈ܛܝܘܛܐ ܗ̄ ܠܦܠܚ̈ܐ܀

13- ܐܶܡܪܘ: ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܘܗܝ ܐܶܬܘ ܓܰܢܒܽܘܗܝ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀ ܒܠܺܠܝܐ ܟܕ ܕܰܡܟܺܝܢܢ ܒܰܫܠܝ ܡܺܝܡ ܩܽܘܫܳܝ ܟܽܘܦ ܝܘܢܝܐ: ܟܕ ܕܰܡܝܟܺܝܢܢ ܒܚܒܳܨ ܡܺܝܡ ܘܪܽܘܟܳܟ ܟܽܘܦ܀

14- ܚܢܰܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܺܝ̈ܣܐ ܒܰܚܒܳܨ ܦܶܐ ܝܰܘܢܝܬܐ ܘܰܪܒܳܨ ܣܶܡܟܰܬ ܥܒܕܺܝܢܰܢ ܠܗ܀ ܘܠܟܘܢ ܕܠܐ ܨܶܦܬܐ ܒܪܽܘܟܟ ܦܶܐ ܘܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ ܥܒܕܺܝܢܰܢ܀

16- ܐܶܙܠܘ ܠܰܓܠܺܝܠܐ ܠܛܽܘܪܐ ܐܰܝܟܐ ܕܘܰܥܶܕ ܐܢܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܦܰܩܕ ܐܢܘܢ: ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܘܰܪܒܨ ܩܽܘܦ܀

17- ܡ̣ܢܗܘܢ ܕܝܢ ܐܶܬܦܰܠܓܘ ܗܘܰܘ ܗ̄ ܬܐܘܡܰܐ ܘܐܚܪ̈ܢܶܐ ܡܛܠ ܕܒܕܡܘ̈ܬܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܬܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܀

18- ܐܶܬܝܗܒ ܠܝ̣ ܟܠ ܫܽܘܠܛܢ ܒܰܫܡܰܝܐ ܘܒܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܗ̇ܝ ܕܶܐܬܝܗܶܒ ܚܠܳܦ ܗ̇ܝ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܢܰܣܒܗ̇ ܟܶܐܡܰܬ ܫܽܘܠܛܢܝ ܗ̇ܘ ܕܰܡܚܰܦܰܝ ܗܘܐ: ܡ̣ܢ ܗܐ ܡܶܟܐ ܡܶܬܓܠܐܶ܀

19- ܙܶܠܘ ܗ̇ܟܝܠ ܬܰܠܡܶܕܘ ܟܠܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ ܟܳܠܐ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܕܢܺܐܙܠܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܚܰܢܦ̈ܐ ܐܠܐ ܠܘܬ ܥܰܡܐ ܕܥܶܒܪ̈ܝܶܐ ܒܰܠܚܘܕ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܢܦܽܘܫ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܰܦܰܩ ܒܪܘܚܐ. ܒܳܬܪ ܕܝܢ ܕܠܐ ܩܰܒܠܘܗܝ ܗ̇ܠܝܢ ܕܝ̣ܠܗ: ܠܢܽܘܟܪ̈ܝܶܐ ܒܰܝܬܝ܀ ܒܫܶܡ ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܰܘܕܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܰܕܝܫܐ ܗ̄ ܢܰܗܝܪܐܝܬ ܓܠܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܬܠܺܝܬܝܘܬܐ ܩܰܕܝܫܬܐ܀

20- ܘܰܐܠܶܦܘ ܐܢܘܢ ܕܢܶܛܪܘܢ ܟܠ ܡܐ ܕܦܰܩܶܕܟܘܢ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܘܰܪܒܳܨ ܩܽܘܦ ܗ̄ ܠܐ ܬܶܪܓܙܘܢ ܘܠܐ ܬܺܐܡܘܢ. ܘܰܐܚܶܒܘ ܠܰܒܥܶܠܕܒܒ̈ܝܟܘܢ ܘܫܰܪܟܐ܀ ܘܗܐ ܐܢ̇ܐ ܥܰܡܟܘܢ ܐܢ݂ܐ ܒܰܒܠܥ ܐܳܠܰܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܺܝܬܰܝ: ܟܠܗܘܢ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗ̣ܘ ܕܢܶܣܰܩ ܠܰܫܡܝܐ: ܠܰܒܶܒ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܡܰܪܚܶܩ ܡ̣ܢܗܘܢ ܚܺܝܠ ܐܰܠܗܘܬܗ܀ ܥܕܰܡܐ ܠܫܽܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܗ̄ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܪܕܶܝܢ ܒܥܶܩܒ̈ܬܟܘܢ܀ ܐܰܡܝ̣ܢ ܗ̄ ܒܰܫܪܪܐ܀

 

ܫܠܡ

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ ܕܡܬܝ ܫܠܝ݂ܚܐ