ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܪܩܘܣ ܡܣܒܪܢܐ

ܬܘܒ ܒܚܝܠ ܐܠܗܐ ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ

ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܪܩܘܣ ܡܣܒܪܢܐ

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܒܢ̈ܰܝ ܪܗܘܡܺܝ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܦܶܛܪܘܣ ܪܺܝܫܐ ܕܰܫܠܺܝܚ̈ܐ ܒܥܰܘ ܕܢܶܟܬܘܒ ܠܗܘܢ ܐܶܘܢܓܠܝܘܢ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܐܶܫܬܐܠ ܡܶܛܠ ܗܳܝ ܕܕܰܠܡܐ ܠܕܺܝܠܶܗ ܢܐܚܕܘܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܐ: ܘܠܕܐܚܪ̈ܢܐ ܢܶܫܒܽܩܘܢ: ܐܰܦܣ ܠܡܰܪܩܘܣ ܬܰܠܡܺܝܕܗ ܕܢܶܟܬܘܒ. ܘܟܬܰܒ ܪܗܘܡܐܝܬ ܒܪܽܗܘܡܺܝ ܟܶܢ ܐܶܙܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܐܟܪܶܙ ܘܒܢܳܐ ܥܺܕܬܐ ܒܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܰܐ. ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܐܡܪܝܢ: ܕܰܒܪܗ ܗܽܘ ܕܦܶܛܪܘܣ. ܡܰܪܩܘܣ ܒܗ̇ܝ ܕܟܕ ܫܰܘܙܒܗ ܡܰܠܐܟܐ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܐܰܣܝܪ̈ܶܐ: ܐܶܬܐ ܠܒܰܝܬܐ ܕܡܰܪܝܡ ܐܶܡܗ ܕܝܘܚܰܢܢ ܗܰܘ ܕܶܐܬܟܰܢܝ ܡܰܪܩܘܣ ܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܦܰܪܟܣܝܣ. ܘܕܡܝܐ ܕܰܐܢܬܬܗ ܗܘܳܬ ܗ̇ܕܐ ܘܡܰܪܩܘܣ ܒܪܶܗ. ܘܰܛܠܺܝܬܐ ܪܘܕܝ ܕܦܶܬܚܰܬ݀ ܠܗ: ܒܰܪܬܗ. ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܕܰܒܦܶܠܐܬܐ ܒܳܒܝܠ ܩܪܐ ܠܗ̇ ܒܶܐܓܰܪܬܗ ܩܰܕܡܝܬܐ ܒܝܕ ܟܰܗܺܝܢܘܬܗ̇: ܫܐܠܐ ܠܡ ܫܠܳܡܟܘܢ ܥܺܕܬܐ ܓܒܺܝܬܐ ܕܰܒܒܳܒܶܝܠ ܘܡܰܪܩܘܣ ܒܶܪܝ. ܘܰܩܠܺܝܡܺܝܣ ܒܶܐܓܰܪܬܗ ܗ̇ܝ ܪܰܒܬܐ ܐܡ̇ܪ: ܠܡܐ ܠܰܫܠܺܝܚ̈ܐ ܡܰܣܠܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܦܶܛܪܘܣ ܓܶܝܪ ܘܦܺܝܠܝܦܘܣ ܒܢܰܝ̈ܐ ܐܰܘܠܶܕܘ. ܘܦܘܠܘܣ ܠܐ ܐܡܐܢ ܕܢܫܰܐܠ ܫܠܡܗ̇ ܕܦܪܣܝܣ ܐܰܢܬܬܗ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܚܰܒܺܝܒܬܗ ܩܪܐ ܠܗ̇ ܒܶܐܓܰܪܬܗ. ܘܡܰܪܩܘܣ ܘܠܘܩܐ ܡܣܰܒܪ̈ܢܶܐ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܒܗܳܝ ܕܬܪܝܢ ܡܢ ܫܠܝܚ̈ܐ ܠܰܬܪܶܝܢ ܡܣܰܒܪ̈ܢܶܐ ܫܰܘܬܶܦܘ ܒܡܰܟܬܒܢܘܬܐ ܕܶܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܶܕܡ ܣܥܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܫܽܘܒܗܪܐ܀

ܐܝ̣ܬ ܒܗ ܕܝܢ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܗ̇ܢܐ ܕܡܰܪܩܘܣ ܐܳܬܘ̈ܬܐ 22 ܘܦ̈ܶܠܐܬܐ ܫܶܬ ܘܣܳܗ̈ܕܘܬܐ 17܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

1- ܪܺܝܫܐ ܕܶܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̄ ܕܰܥܡܕܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܪܺܝܫܐ ܕܶܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܰܟܡܐ ܕܡܰܪܩܘܣ ܛܰܟܶܣ. ܝܺܕܝܥܐ ܗܳܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܥܡܕ ܡܳܪܢ: ܠܐ ܐܰܟܪܶܙ ܐܳܦܠܐ ܣܰܒܪ. ܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܕܰܥܡܕ ܘܶܐܬܢܰܣܺܝ ܫܰܪܝ ܠܡܺܐܡܰܪ: ܬܽܘܒܘ ܩܶܪܒܰܬ݀ ܠܗ̇ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ. ܘܩܰܕܝܫܐ ܒܰܣܝܠܝܘܣ ܐܡ̇ܪ: ܕܗܽܘ ܡܰܪܩܘܣ ܠܘܩܕܰܡ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܒܰܫܡܳܐ ܗܳܢܐ ܕܶܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܘܝܺܕܺܝܥܐ ܗܳܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܰܬܠܬܐ ܐܶܘܢܓܠܝܣ̈ܛܐ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܠܐ ܐܶܬܕܰܟܪܘܗܝ܀

2- ܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܶܐܫܰܥܝܐ ܢܒܺܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܕܰܩܕܺܝܡ ܟܬܺܝܒ ܒܰܢܒܝ̈ܐ܀ ܗ̄ ܒܶܐܫܰܥܝܐ ܘܒܡܰܠܐܰܟܝ. ܒܶܐܫܰܥܝܐ ܡ̇ܢ ܩܳܠܐ ܕܩܳܪܶܐ ܒܡܰܕܒܪܐ. ܒܡܰܠܐܟܝ ܕܝܢ: ܗܳܐ ܐܢ̇ܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐܢ݂ܐ ܡܰܠܐܰܟܝ ܩܕܡ ܦܰܪܨܽܘܦܟ܀ ܕܢܰܬܩܶܢ ܐܘܪܚܟ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀

3- ܩܳܠܐ ܕܩܳܪܐ ܒܡܰܕܒܪܐ ܗ̄ ܩܳܠܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܝܘܚܰܢܢ. ܒܗܳܝ ܕܥܠ ܡܶܠܬܐ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܕܶܩ. ܡ̣ܢ ܓܝܪ ܩܠܐ ܡܶܬܒܰܕܩܐ ܡܶܠܬܐ ܕܟܰܣܝܐ ܒܢܰܦܫܐ܀ ܘܰܐܫܘܰܘ ܫܒܺܝ̈ܠܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܥܒܶܕܘ ܫܒܺܝ̈ܠܐ ܕܰܐܠܗܰܢ܀

5- ܘܢܳܦܩܐ ܗܘܳܬ ܠܘܬܗ ܟܠܗ̇ ܟܽܘܪ ܒܰܥܨܳܨ ܟܽܘܦ ܡܩܰܫܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܘܪܰܐ ܒܰܙܩܳܦ ܟܽܘܦ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܘܰܦܬܚ ܪܺܝܫ܀ ܘܡܰܥܡܶܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܝܽܘܪܕܢܢ ܟܕ ܡܰܘܕܶܝܢ ܒܰܚܛܗ̈ܝܗܘܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܐܠܨܝܬܐ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܡܰܘܕܝܢܘܬܐ ܠܰܡܗܰܝܡܢ̈ܐ܀

6- ܕܣܰܥܪܐ ܕܓ̈ܰܡܶܠܐ ܘܰܐܣܺܝܪ ܗܘܐ ܥܶܪܰܩܬܐ ܒܰܪܒܳܨ ܥܶܐ ܘܰܦܬܳܚ ܪܺܝܫ ܕܡܶܫܟܐ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܟܣܳܣܬܗ ܒܰܙܩܦ ܣܶܡܟܰܬ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀ ܩܰܡܨ̈ܐ ܘܕܶܒܫܐ ܕܒܰܪܐ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ܀

10- ܘܡܶܚܕܐ ܕܰܣܠܶܩ ܡ̣ܢ ܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܡܪܢ܀ ܚܙܳܐ ܗ̄ ܝܘܚܰܢܢ ܡܰܥܡܕܢܐ ܕܶܐܣܬܕܶܩܘ ܫܡܰܝ̈ܐ܀

12- ܘܡܶܚܕܐ ܐܰܦܶܩܬܗ ܒܰܪܒܨ ܦܶܐ ܘܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ ܪܘܚܐ ܗ̄ ܕܩܽܘܕܫܐ ܠܡܰܕܒܪܐ܀

13- ܘܺܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܡ ܚܰܝܘ̈ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܡ ܚܰܝ̈ܘܬ ܫܶܢܐ ܒܰܙܩܦ ܘܰܐܘ ܘܰܪܒܳܨ ܫܺܝܢ܀

15- ܫܠܶܡ ܠܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܫܬܡܠܺܝ ܗܘܐ ܙܰܒܢܐ ܗ̄ ܕܛܶܠܢܝ̈ܬܗ ܕܢܳܡܘܣܐ܀ ܘܡܛܬ݀ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܣܒܰܪܬܐ ܡܰܚܝܢܝܬܐ܀

19- ܘܐܦ ܠܗܘܢ ܒܰܣܦܺܝܢܬܐ ܕܡܰܬܩܢܺܝܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܡܨܶܝ̈ܕܬܗܘܢ܀

23- ܓܰܒܪܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܪܘܚܐ ܛܰܡܰܐܬܐ ܒܰܦܬܚ ܛܶܝܬ ܘܡܺܝܡ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܡܐܐ܀

24- ܡܐ ܠܰܢ ܠܟ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܦܽܘܡ ܟܠܗܘܢ ܫ̈ܐܕܐ ܡܰܡܠܶܠ ܗ̇ܘ ܚܰܕ܀

25- ܣܟܽܘܪ ܦܽܘܡܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܬܒܰܠܡ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܘܰܫܠܳܝ ܠܳܡܰܕ܀

26- ܘܰܫܕܬܶܗ ܪܘܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܥܩܗ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ܀

31- ܘܡܶܚܕܐ ܫܒܰܩܬܗ̇ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ ܐܶܫܬܐ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ ܘܰܙܩܦ ܫܺܝܢ܀

35- ܘܶܐܙܰܠ ܠܐܰܬܪܐ ܚܽܘܪܒܐ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ ܒܗ̇ܝ ܕܰܒܪܽܘܟܟܐ ܫܡܳܐ ܗܺܝ ܕܦܪܰܚܬܐ ܡܶܕܡ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܚܽܘܪܒܐ ܩܶܢܗ̇ ܒܫܪ̈ܘܝܢܐ܀

38- ܗܰܠܶܟܘ ܠܩܽܘܪ̈ܝܐ ܘܰܠܡܕܺܝ̈ܢܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܶܕ ܒܰܪܒܨ ܓܳܡܰܠ. ܠܩܽܘܪ̈ܝܬ ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ ܡܕܺܝܢ̈ܬܐ܀

40- ܘܶܐܬܐ ܠܘܬܗ ܓܰܪܒܐ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܰܪܒܢܐ ܒܢܽܘܢ܀

42- ܐܶܙܠ ܓܰܪܒܗ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ܀

44- ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܦܰܩܕ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܡܽܘܫܶܐ܀

45- ܘܐܛܒܗ̇ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܛܒܒܗ̇܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

2- ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܐܶܚܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܥܪܐ ܐܢܘܢ܀

4- ܘܫܰܒܘܗ̇ ܥܰܪܣܐ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ ܘܰܥܨܳܨ ܒܶܝܬ ܡܩܰܫܝܬܐ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܟܕ ܦܠܫܘ ܡܫܰܡܪܺܝܢ ܠܥܰܪܣܐ܀

7- ܡ̇ܢܘ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܫܒܰܩ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀ ܐܶܠܐ ܐܢ ܚܰܕ ܐܰܠܗܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܠܚܘܕ܀

14- ܘܟܕ ܥܳܒܪ ܒܰܙܩܦ ܥܶܐ܆ ܚܙܳܐ ܒܰܫܠܳܝ ܚܶܐ ܠܶܠܘܝ ܒܰܪܒܨ ܠܳܡܰܕ ܘܰܚܒܳܨ ܘܰܐܘ܆ ܒܰܪ ܚܰܠܦܰܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܰܘ ܕܚܰܠܦܝ ܗ̄ ܟܠܗܘܢ ܡܰܠܦܢ̈ܐ ܫܠܡܘ: ܕܗܳܢܐ ܠܶܘܺܝ: ܗܽܘܝܘ ܡܰܬܝ ܡܳܟܣܐ ܕܰܗܘܐ ܐܶܘܢܓܠܝܣܛܐ. ܘܶܐܣܬܡܶܟ ܝܶܫܘܥ ܒܒܰܝܬܗ. ܘܗܪܟܐ ܡܰܪܩܘܣ ܒܰܪ ܚܰܠܦܝ ܩܪܐ ܠܗ. ܘܰܕܠܘ ܐܰܚܘܗܝ ܗܽܘ ܕܝܰܥܩܘܒ ܒܰܪ ܚܰܠܦܝ ܝܺܕܺܝܥܐ ܡ̣ܢ ܗܳܝ ܕܡܰܬܝ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܗܽܘ ܕܐܝܣܟܪ. ܘܗܽܘ ܗܳܢܐ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܕܰܡܢܰܫܐ܀ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܬܳܐ ܒܳܬܰܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܒܰܩܰܝܢܝ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܘܩܽܘܦ܀

16- ܐܡ̣ܪܘ ܠܬܰܠܡܺܝܕ̈ܘܗܝ: ܡܢܰܘ ܒܰܙܩܦ ܡܺܝܡ ܘܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܥܰܡ ܡܳܟܣ̈ܐ ܘܚܰܛܝ̈ܐ ܐܟܶܠ ܘܫܳܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܳܢܐ ܗܝ ܕܥܰܡ ܡܳܟܣ̈ܐ܀

21- ܠܐ ܐܢܫ ܪܡܐ ܐܽܘܪܩܰܥܬܐ ܚܕܰܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܐܢܳܫ ܪܡܳܝܳܐ ܒܰܙܩܦ ܡܺܝܡ ܘܝܽܘܕ ܕܐܘܪܩܰܥܬܐ ܠܐ ܡܩܰܨܪܬܐ܀ ܕܠܐ ܢܳܣܒܐ ܡܰܠܝܘܬܗ̇ ܗܝ ܚܕܰܬܐ ܡ̣ܢ ܒܠܳܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܩܠܐ ܡܶܢܗ ܡܰܠܝܘܬܐ ܚܕܰܬܐ ܗ̄ ܦܽܘܫܩ ܗܳܠܝܢ ܒܡܰܬܝ ܦܪܰܥܢܰܢ܀

23- ܘܡܠܓܝܢ ܒܩܽܘܫܝ ܓܳܡܰܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܪܟܝܢ ܫܶܒ̈ܠܐ܀

26- ܐܰܝܟܰܢܐ ܥܠ ܠܒܰܝܬܗ ܕܰܐܠܗܐ ܟܕ ܐܰܒܝܬܪ ܪܰܒ ܟܳܗܢ̈ܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܰܚܝܡܠܟ ܐܰܒܘܗܝ ܕܰܐܒܝܬܪ ܟܬܺܝܒ ܒܰܟܬܒܐ ܕܰܫܡܽܘܐܝܠ: ܕܰܒܥܐ ܕܰܘܺܝܕ ܠܚܡܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܘܡܰܨܝܐ ܕܡ̣ܢ ܐܰܚܝܡܠܟ ܒܥܐ ܐܰܒܝܬܪ ܒܪܶܗ ܝܰܗܒ܀ ܘܠܰܚܡܐ ܕܦܬܘܪܶܗ ܕܡܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܣܳܝܘܡܘܬ ܩܕܳܡ̈ܐ ܒܰܙܩܦ ܣܶܡܟܰܬ ܘܕܳܠܰܕ ܐܶܟܠ܀

27- ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܫܰܒܬܐ ܡܛܠ ܒܰܪܢܫܐ ܐܶܬܒܰܪܝܬ݀܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܘܬ ܗ̄ ܢܳܡܘܣܐ ܡܛܠ ܒܰܪܢܫܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܘܠܘ ܒܰܪܢܫܐ ܡܛܠ ܢܳܡܘܣܐ ܐܶܬܒܪܺܝ܀

28- ܡܪܗ ܗܽܘ ܗܟܝܠ ܘܐܦ ܕܫܰܒܬܐ ܗ̄ ܕܢܳܡܘܣܐ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

4- ܢܰܦܫܐ ܠܡܰܚܝܘ ܐܘ ܠܡܰܘܒܕܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܫܰܘܙܒܘ ܐܘ ܠܡܶܩܛܰܠ ܗ̄ ܠܘ ܠܡܰܘܒܕܘ ܘܰܠܡܶܩܛܰܠ܀

6- ܥܡ ܕܒܶܝܬ ܗܶܪܘܕܣ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܡ ܕܒܶܝܬ ܐܝܪ̈ܘܕܝܐܢܘ܀

9- ܕܰܢܩܪܒܘܢ ܠܗ ܣܦܺܝܢ̱ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܐܠܦܘܢܺܝܬܐ ܬܚܰܡܣܢܝ ܠܗ܀ ܡܛܠ ܟܶܢܫ̈ܐ ܕܠܐ ܢܶܚܒܨܘܢܝܗܝ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܠܐ ܢܶܫܚܩܘܢܝܗܝ܀

13- ܘܰܣܠܶܩ ܠܛܽܘܪܐ ܘܰܩܪܐ ܒܰܦܬܚ ܘܰܐܘ ܘܰܫܠܳܝ ܣܶܡܟܰܬ ܘܩܽܘܦ܀ ܝܘܢܝܐ: ܒܰܙܩܳܦ ܣܶܡܟܰܬ ܘܩܽܘܦ܀

17- ܣܳܡ ܠܗܘܢ ܫܡܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܡܳܗ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܪܓܶܫ ܒܪܒܨ ܓܳܡܰܠ ܡܪܰܟܟܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܘܰܫܠܳܝ ܓܳܡܰܠ ܡܪܰܟܰܟܬܐ: ܫܡܳܐ ܗܽܘ ܥܶܒܪܝܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܢ̈ܝ ܪܰܥܡܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܰܒܩܠܐ ܪܳܡܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗܶܢܘܢ ܒ̈ܢܰܝ ܙܰܒܕܰܝ ܒܰܫܡܐ ܗ̇ܢܐ ܩܪܐ ܐܢܘܢ܀

21- ܘܰܫܡܰܥܘ ܐܰܚܝܢ̈ܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗ̇ܢܘܢ ܕܺܝܠܗ ܗ̄ ܒ̈ܢܰܝ ܝܰܘܣܶܦ܀ ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܡܐܚܕܶܗ ܒܩܽܘܫܝ ܕܳܠܰܕ܀ ܐܳܡܪܝܢ ܗܘܰܘ ܓܝܪ ܕܡ̣ܢ ܗܰܘܢܶܗ ܢܦܰܩ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܫܢܐ: ܡܛܠ ܕܡ̈ܶܠܐ ܘܰܥܒ̈ܕܐ ܕܠܐ ܒܥܝܕ ܫܡܥܺܝܢ܀

24- ܥܠ ܢܰܦܫܗ̇ ܬܶܬܦܰܠܓܝ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܘܠܳܡܰܕ܀

27- ܘܗܝܕܶܝܢ ܒܰܝܬܗ ܢܶܒܘܙ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܘܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

5- ܘܶܐܬܬ݀ ܦܪܰܚܬܐ ܘܐܟܰܠܬܗ ܒܰܦܬܚ ܟܽܘܦ ܘܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܬܰܝ̈ ܦܪ̈ܚܬܐ ܘܰܐܟܠܢܝ̈ܗܝ ܒܰܦܬܚ ܘܰܐܘ ܘܰܙܩܳܦ ܠܳܡܰܕ ܘܢܽܘܢ܀ ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܒܠܰܨ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝܺܥܐ܀

6- ܟܕ ܕܢܰܚ ܕܝܢ ܫܶܡܫܐ ܚܡܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܬܚܰܡܰܡ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ ܘܡܺܝܡ܀

8- ܘܺܐܝܬ ܕܰܡܐܐ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ܀

21- ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܰܠܡܐ ܐܳܬܐ ܒܰܙܩܳܦ ܐܳܠܰܦ ܫܪܳܓܐ ܗ̄ ܕܰܠܡܐ ܠܚܶܡ ܠܗ ܠܰܫܪܓܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܣܰܐܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܽܘܕܝܐ ܗ̄ ܟܰܝܠܐ܀

24- ܒܗ̇ܝ ܟܝܳܠܬܐ ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ ܘܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܗܰܘ ܟܰܝܠܐ ܕܰܡܟܺܝܠܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܪܽܘܟܳܟ ܟܽܘܦ܀ ܡܶܬܬܟܺܝܠ ܠܟܘܢ: ܒܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܬܬܟܺܝܠ ܠܟܘܢ܀

26- ܐܝܟ ܐܢܳܫ ܕܢܰܪܡܐ ܙܰܪܥܐ ܒܰܐܪܥܐ: ܘܢܶܕܡܟ ܘܰܢܩܽܘܡ ܒܠܠܝܐ ܘܒܺܐܝܡܡܐ: ܗܕܐ ܦܶܠܐܶܬܐ ܗ̣ܘ ܡܰܪܩܽܘܣ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܝܬܝܗ̇܀ ܘܙܰܪܥܐ ܢܶܪܒܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܐܥܶܐ ܘܢܺܐܪܰܟ ܒܰܚܒܨ ܢܽܘܢ܀

29- ܡܳܐ ܕܰܫܡܶܢ ܕܝܢ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܘܰܪܒܳܨ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܕ ܡܫܰܠܶܡ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ ܦܺܐܪܐ ܗ̄ ܡܶܫܬܰܡܠܐܶ܀ ܡܶܚܕܐ ܐܬܝܐ ܡܰܓܠܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܩܽܘܫܳܝ ܓܳܡܰܠ܀ ܕܡܰܛܝ ܚܨܕܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܩܪܶܒ ܚܨܳܕܐ܀

30- ܘܒܰܐܝܢܐ ܡܰܬܠܐ ܢܰܡܬܠܝܗ̇ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܘ ܠܐܰܝܕܐ ܦܶܠܐܬܐ ܢܦܰܠܬܝ̣ܗ̇ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܘܰܫܠܳܝ ܠܳܡܰܕ܀

31- ܐܝܟ ܦܪܶܕܬܐ ܗܺܝ ܕܚܰܪܕܠܐ ܒܰܒܠܥ ܗܶܐ܀

32- ܘܗܘܝܐ ܪܰܒܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܝܰܪ̈ܩܽܘܢܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܗܘܝܐ ܕܪܰܒܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܝܰܪ̈ܩܶܐ܀ ܕܰܒܛܶܠܠܗ̇ ܦܪܰܚܬܐ ܬܶܫܟܰܢܝ ܒܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ ܗ̄ ܒܛܶܠܠܗ̇ ܕܰܣܒܰܪܬܐ ܥܰܡܡ̈ܐ ܕܠܐ ܢܡܽܘܣ ܢܶܬܬܢܺܝܚܘܢ܀

36- ܘܰܫܒܰܩܘ ܠܟܶܢܫ̈ܐ: ܒܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܨܚܳܚ̈ܐ ܫܒܰܩ ܕܠܐ ܘܰܐܘ: ܐܚܪܝܬܐ ܟܬܺܝܒܐ ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ. ܐܠܐ ܒܘܰܐܘ ܙܳܕܩ ܐܰܟܡܐ ܕܒܰܨܚܳܚ̈ܐ ܝܰܘܢܝ̈ܐ ܟܶܐܡܰܬ ܗ̣ܘ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܘܗܝ܀

37- ܘܰܗܘܬ ܥܰܠܥܠܐ ܪܰܒܬܐ ܘܪܘܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܰܠܥܠܐ ܕܪܘܚܳܐ ܪܰܒܬܐ ܗ̄ ܥܰܠܥܠܐ: ܪܘܚܐ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܩܫܺܝܬܐ ܕܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܐܰܪܥܐ ܪܳܕܝܐ ܘܥܽܘܪܐ ܘܥܰܦܪܐ ܕܪܝܐ ܘܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܗܺܝ ܥܶܒܪܝܬܐ: ܘܣܽܘܠܩܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܬܦܰܫܩܐ܀

38- ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܝܶܫܘܥ ܥܠ ܒܶܣܕܝܐ ܒܰܪܒܨ ܒܶܝܬ ܘܰܙܩܳܦ ܣܶܡܟܰܬ ܘܰܫܠܳܝ ܕܳܠܰܕ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܕܡܶܟ ܗܘܐ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܡܝܟ ܗܘܐ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܘܰܚܒܳܨ ܡܺܝܡ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

1- ܘܶܐܬܐ ܠܥܶܒܪܐ ܕܝܰܡܐ ܠܐܰܬܪܐ ܕܓܶܕܪ̈ܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܟܽܘܪܐ ܕܓܕܪ̈ܝܐ܀

3- ܐܢܳܫ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܠܡܶܐܣܪܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܟܰܒܫܽܘܬܗ܀ ܘܠܐ ܐܢܳܫ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܶܟܒܫܶܗ ܒܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ ܘܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀

5- ܘܩܥܶܐ ܗܘܐ ܘܰܡܨܰܠܦ ܢܰܦܫܶܗ ܒܰܦܬܚ ܨܳܕܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܡܦܰܣܶܩ ܗܽܘ ܠܗ ܒܟܺܐܦ̈ܐ܀

9- ܐܡ̇ܪ ܠܗ: ܠܶܓܝܘܢ ܫܡܰܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܡܐ ܠܺܝ܀ ܡܛܠ ܕܣܰܓܝ̈ܐܐ ܚܢܰܢ ܗ̄ ܥܶܣܪܐ ܐܰܠܦ̈ܝܢ ܐܰܘܟܺܝܬ ܪܶܒܘܬܐ ܚܕܳܐ܀

11- ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܬܰܡܢ ܠܘܬ ܛܽܘܪܐ ܒܰܩܪܐ ܪܰܒܬܐ ܕܰܚܙܺܝܪ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܰܡܟܐ ܕܰܚܙܺܝܪ̈ܐ ܪܰܒܬܐ܀

13- ܘܶܐܬܚܰܢܰܩܘ ܒܡܰܝ̈ܐ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ ܘܢܽܘܢ܀

15- ܘܰܚܙܰܐܘܗܝ ܠܗܘ ܕܫܺܐܕܰܘ̈ܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܶܬܕܝܘܰܢ܀ ܟܕ ܠܒܺܝܫ ܘܡܢܰܟܰܦ ܒܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ: ܘܝܬܒ܀

18- ܒܥܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܰܦܣܘܬܗ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܰܙܩܳܦ ܦܶܐ ܝܰܘܢܝܬܐ܀

20- ܘܶܐܙܰܠ ܘܫܰܪܝ ܡܰܟܪܶܙ ܒܥܶܣܪܰܬ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ܀ ܡܕܺܝܢ̈ܬܐ܀ ܘܟܠܗܘܢ ܬܰܡܗܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ܀

27- ܐܶܬܬ݀ ܒܚܶܒܨܐ ܒܰܪܒܳܨ ܚܶܐ ܘܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀

29- ܘܡܶܚܕܐ ܝܶܒܫܰܬ݀ ܡܥܺܝܢܐ ܗ̄ ܡܰܪܕܺܝܬܐ ܕܰܕܡܗ̇܀

33- ܟܕ ܕܰܚܝܠܐ ܘܪܰܬܝܬܐ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܘܪܺܝܫ܀

34- ܒܪܰܬܝ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ܀ ܗܰܝܡܢܘܬܶܟܝ ܐܰܚܝܰܬܟܝ ܒܰܦܬܚ ܝܽܘܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܘܙܶܒܬܟܝ ܒܰܪܒܳܨ ܙܰܝ ܘܪܽܘܟܟ ܬܰܘ܀

39- ܛܠܺܝܬܐ ܠܐ ܡܺܝܬܰܬ݀ ܐܠܐ ܕܰܡܟܳܐ ܗܺܝ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܘܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܡܝܟܐ ܒܰܚܒܳܨ ܡܺܝܡ܀

41- ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇: ܛܠܺܝܬܐ ܩܽܘܡܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܰܠܝ̣ܬܰܐ ܒܰܦܬܚ ܛܶܝܬ ܘܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܐ. ܩܽܘܡܺܝ ܒܰܚܒܳܨ ܡܺܝܡ ܕܡܶܬܦܰܫܩܐ ܒܒܽܘܣܬܐ܀

43- ܘܦܰܩܕ ܐܢܘܢ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀ ܘܐܡ̣ܪ ܕܢܶܬܠܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ ܠܗ̇ ܠܡܶܠܥܰܣ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܶܐܟܰܠ܀

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

3- ܠܐ ܗܘܐ ܒܰܒܠܥ ܗܶܐ. ܗ̇ܢܐ ܢܰܓܪܐ ܒܪܗ̇ ܕܡܰܪܝܡ ܗ̄ ܕܳܡܝܳܐ ܕܝܰܘܣܦ ܥܰܢܝܕ ܗܘܳܐ ܘܥܰܠܗܝ ܠܐ ܥܰܗܕܘܗܝ ܥܡ ܐܶܡܗ ܘܰܐܚܘ̈ܗܝ܀

8- ܘܦܰܩܕ ܐܢܘܢ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܕܠܐ ܢܶܫܩܠܘܢ ܡܶܕܡ ܠܐܘܪܚܐ: ܐܠܐ ܐܢ ܫܰܒܛܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܽܘܛܪܐ ܒܰܠܚܘܕ ܗ̄ ܗ̇ܝ ܕܶܐܠܐ ܐܢ. ܣܽܘܟܠܐ ܕܗ̇ܝ ܕܐܦܠܐ ܩܰܢܝܐ ܗܪܟܐ: ܘܝܺܕܺܝܥܐ ܗܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܡܰܬܝ: ܐܦ ܠܐ ܫܰܒܛܐ ܐܡ̣ܪ܀

9- ܐܠܐ ܢܶܣܶܐܢܘܢ ܛܶܠܪ̈ܐ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܘܣܶܡܟܰܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܶܕ̈ܠܐ ܒܰܪܒܨ ܣܶܡܟܰܬ ܘܪܽܘܟܳܟ ܕܳܠܰܕ܀

10- ܬܰܡܢ ܗܘܰܘ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܰܬܰܪܘ܀

18- ܕܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܟ ܕܬܶܣܰܒ ܐܰܢܬܰܬ ܐܰܚܽܘܟ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܰܒܢܶܟܠܐ ܩܛܠܬܝܗܝ. ܘܐܠܘܠܐ ܗܟܰܢܐ ܠܘ ܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܗܘܳܐ ܠܗ ܕܢܶܣܒܝܗ̇ ܐܝܟ ܢܳܡܘܣܐ ܕܡܘܫܶܐ܀

20- ܘܒܰܣܺܝܡܐܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܰܢܺܝܐܝܬ ܫܡܰܥ ܗܘܳܐ ܠܗ܀

21- ܟܕ ܗܶܪܘܕܣ ܒܒܶܝܬ ܝܰܠܕܗ: ܚܫܡܺܝܬܐ ܥܒܰܕ ܗܘܐ ܠܪܰܘܪ̈ܒܢܰܘܗܝ ܘܠܟܝܠܝܪ̈ܟܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܪܺܝܫܢܰܝ ܐܰܠܦܝ̈ܐ܀

22- ܘܥܶܠܰܬ݀ ܒܰܪܬܗ̇ ܕܗܶܪܘܕܝܐ: ܪܰܩܕܬ݀ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ܀ ܘܐܡ̣ܪ ܡܰܠܟܐ ܠܰܛܠܺܝܬܐ: ܫܰܐܠܝ ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܦܬܚ ܐܳܠܰܦ܀

23- ܘܝܺܡܐ ܠܗ̇ ܕܡܶܕܡ ܕܬܶܫܶܐܠܺܝܢ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ ܘܫܺܝܢ܀

24- ܡܳܢܐ ܐܶܫܶܐܠܝܘܗܝ ܒܰܪܒܨ ܐܳܠܰܦ ܘܫܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܳܢܐ ܐܶܫܰܐܠ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ ܘܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ܀

25- ܘܡܶܚܕܐ ܥܶܠܰܬ݀ ܒܰܒܛܺܝܠܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܡ ܣܽܘܪܗܒܐ܀

26- ܡܛܠ ܕܝܢ ܡܰܘܡܬܐ ܒܰܙܩܦ ܡܺܝܡ ܐܚܪܳܝܬܐ ܚܕܳܢܐܝܬ܀

27- ܫܰܕܪ ܡܰܠܟܐ ܐܶܣܦܘܩܠܛܪܐ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ ܘܰܙܩܳܦ ܠܳܡܰܕ ܗ̄ ܛܥܺܝܢ ܣܰܝܦܐ܀ ܘܶܐܙܰܠ ܦܰܣܩܶܗ ܪܺܝܫܗ ܕܝܘܚܰܢܢ ܗ̄ ܠܪܺܝܫܶܗ܀

33- ܘܰܒܝܰܒܫܐ ܪܗܶܛܘ ܡ̣ܢ ܟܠܗܶܝܢ ܡܕܺܝܢ̈ܬܐ ܩܰܕܡܽܘܗܝ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܘܪܽܘܟܳܟ ܕܳܠܰܕ܀

37- ܢܺܐܙܰܠ ܢܶܙܒܶܢ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܘܒܶܝܬ ܡܩܰܫܝܬܐ܀

39- ܘܰܦܩܰܕ ܠܗܘܢ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܕܢܰܣܡܟܘܢ ܠܟܠ ܐܢܳܫ ܣܡܟ̈ܝܢ ܣܡܟ̈ܝܢ ܒܰܙܩܦ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܽܘܚܪ̈ܶܐ ܦܽܘܚܪ̈ܶܐ ܒܰܫܠܳܝ ܚܶܐ܀

48- ܪܘܚܐ ܓܝܪ ܠܽܘܩܒܠܗܘܢ ܒܰܥܨܳܨ ܠܳܡܰܕ ܘܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܗܘܬ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

49- ܘܰܣܒܪܘ ܠܗܘܢ ܕܚܶܙܘܐ ܗܽܘ ܕܰܓܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܗܰܓܓܘܬܐ ܐܺܝܬܘܗܝ܀

50- ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܐܬܠܰܒܒܘ ܒܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ܀ ܢܶܣܛܘܪ̄: ܒܰܦܬܚܐ܀

51- ܘܫܠܝܰܬ݀ ܪܘܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܫܠܝ ܪܘܚܐ܀

53- ܐܶܬܘ ܠܐܰܪܥܐ ܕܓܶܢܣܰܪ ܒܰܪܒܳܨ ܓܳܡܰܠ ܘܢܽܘܢ܀

55- ܘܰܪܗܶܛܘ ܒܟܠܗ̇ ܐܰܪܥܐ ܗ̇ܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܟܠܗ ܦܶܪܝܟܘܪܐ ܗ̇ܘ ܒܰܪܒܳܨ ܦܶܐ ܘܰܚܒܳܨ ܪܺܝܫ܀

56- ܕܐܦܶܢ ܠܟܶܢܦܐ ܕܰܠܒܽܘܫܗ ܢܶܩܪܒܘܢ ܒܪܽܘܟܳܟ ܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܓܫܦܘܢ܀ ܘܟܠܗܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܪܒܺܝܢ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܓܫܦܺܝܢ ܗܘܰܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

1- ܘܰܟܢܰܫܘ ܒܰܦܬܚ ܘܰܐܘ ܘܢܽܘܢ ܠܘܬܗ ܦܪ̈ܺܝܫܐ܀

2- ܟܕ ܠܐܳ ܡܫܓ̈ܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܗܘܢ: ܘܐܬܥܰܕܠܘ ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ ܘܕܳܠܰܕ܀ ܐܶܢܗܘ ܕܰܒܛܝܠܐܝܬ ܒܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ܀

10- ܡܰܘܬܐ ܢܡܽܘܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܡܰܘܬܐ ܢܫܰܠܡ ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ܀

11- ܩܽܘܪܒܢܝ ܒܰܙܩܳܦ ܒܶܝܬ܀

14- ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܽܘܡܥܘܢܢܝ ܒܰܙܩܦ ܢܽܘܢ܀

19- ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܠܶܒܗ ܥܳܐܠ: ܐܠܐ ܠܟܰܪܣܗ ܗ̄ ܡܚܘܶܐ ܕܫܽܘܠܛܢܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܡܠܺܝܠܬܐ ܒܠܶܒܐ ܐܺܝܬܘܗܝ܀

22- ܨܰܚܢܘܬܐ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܰܚܙܽܘܬܐ܀ ܥܰܝܢܐ ܒܺܝܫܬܐ ܗ̄ ܡܚܰܘܶܐ ܕܐܝܬ ܥܰܝܢܐ ܒܺܝܫܬܐ ܐܰܟܡܐ ܕܐܦ ܦܺܝܠܘ̈ܣܘܦܶܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܰܘܕܶܝܢ܀ ܫܰܒܰܗܪܢܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܫܰܩܠܘܬܐ܀

24- ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܶܛܫܐ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܘܰܫܠܳܝ ܛܶܝܬ܀

26- ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܐܰܢܬܬܐ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܚܰܢܦܬܐ ܒܰܦܬܳܚ ܚܶܐ ܡ̣ܢ ܦܽܘܢܺܝܩܺܝ ܕܣܘܪܝܰܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܰܢܦܬܐ ܣܽܘܪܝܝܬܐ ܦܽܘܢܺܝܩܝܬܐ ܒܓܶܢܣܐ܀

27- ܠܐ ܗܘܬ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ ܓܶܝܪ ܫܰܦܺܝܪܐ܀

28- ܐܦ ܟܰܠܒ̈ܐ ܡ̣ܢ ܬܚܶܝ̈ܬ ܦܬܘܪ̈ܶܐ ܐܟܠܺܝܢ ܦܰܪ̈ܬܘܬܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ ܐܚܪܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܢ ܦܪ̈ܟܘܟܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܐ܀

33- ܘܢܰܓܕܗ ܒܪܽܘܟܟ ܓܳܡܰܠ ܘܩܽܘܫܳܝ ܕܳܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܒܪܶܗ ܡ̣ܢ ܟܶܢܫ̈ܐ܀ ܘܪܰܩ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ܀ ܘܰܩܪܒ ܠܠܶܫܢܗ ܒܰܦܬܚ ܘܰܐܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܫܰܦ ܒܠܺܫܢܗ܀

34- ܘܚܪ ܒܰܫܡܰܝܐ ܘܶܐܬܬܰܢܰܚ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܘܢܽܘܢ܀ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܐܶܬܦܰܬܚ ܒܰܫܠܳܝ ܬܰܘ ܐܚܪܳܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܦܦܰܬܰܐ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ ܘܰܦܬܚ ܦܶܐ ܐܚܪܳܝܬܐ ܘܬܰܘ: ܟܕ ܡܪ̈ܰܟܟܢ ܟܠܗܶܝܢ܀

35- ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܐܶܬܦܰܬܚ̈ܝ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܘܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܦܰܬܚ̈ܝܢ ܐܶܕܢܰܘ̈ܗܝ܀

37- ܠܚܰܪ̈ܫܶܐ ܥܳܒܕ ܒܰܙܩܦ ܥܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

3- ܟܕ ܨܰܝܡܝܢ ܠܒܬܝ̈ܗܘܢ ܒܦܬܳܚ ܨܳܕܶܐ ܘܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ܀ ܥܝܦܝܢ ܒܩܽܘܫܝ ܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܫܬܪܶܝܢ ܒܰܫܠܳܝ ܬܰܘ ܒܐܘܪܚܐ܀ ܡ̣ܢ ܪܘܚܩܐ ܐܰܬܝܐܝܢ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀

4- ܗܳܪܟܐ ܒܚܽܘܪܒܐ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ: ܝܰܘܢܝܐ: ܒܡܰܕܒܪܐ܀

6- ܘܰܦܩܰܕ ܒܰܦܬܚ ܘܰܐܘ ܘܩܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܦܰܪܓܠ ܠܟܶܢܫ̈ܐ ܕܢܶܣܬܰܡܟܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܶܦܠ ܥܠ ܐܰܪܥܐ܀ ܘܒܰܪܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܘܕܺܝ ܘܰܩܨܐ܀

7- ܘܐܝܬ ܗܘܰܘ ܢܽܘܢ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܽܘܢܣ̈ܐ ܒܰܙܩܦ ܢܽܘܢ ܐܚܪܳܝܬܐ ܩܰܠܺܝܠ܀

10- ܘܶܐܬܐ ܠܐܰܬܪܐ ܕܕܰܠܡܢܘܬܐ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܘܰܥܨܳܨ ܢܽܘܢ܀

14- ܘܐܠܐ ܚܕܳܐ ܓܪܺܝܨܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܰܕ ܠܰܚܡܐ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܥܰܡܗܘܢ܀

19- ܚܰܡܫܐ ܠܰܚܡ̈ܝܢ ܩܨܝܬ ܒܰܫܠܝ ܩܽܘܦ܀ ܟܡܐ ܩܽܘܦܝ̈ܢܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܣܦܪ̈ܝܕܶܐ܀

25- ܣܳܡ ܐܺܝܕܶܗ ܥܠ ܥܰܝ̈ܢܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܥܰܒܕܗ ܕܢܶܚܙܐ. ܘܰܬܩܢ̈ܝ ܒܰܪܒܨ ܩܽܘܦ܀

32- ܘܕܰܒܪܶܗ ܟܺܐܦܐ ܘܫܰܪܝ ܠܡܶܟܐܐ ܒܗ ܒܰܙܩܳܦ ܟܽܘܦ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܙܩܦ ܐܳܠܰܦ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܀ ܘܟܐܐ ܒܰܫܠܳܝ ܘܰܐܘ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܚܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

2- ܘܒܳܬܰܪ ܫܬܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ: ܐܦ ܡܰܬܝ ܫܬܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ. ܠܘܩܳܐ ܕܝܢ ܬܡܢܝܐ. ܟܕ ܠܝܰܘܡܐ ܩܰܕܡܝܐ ܕܒܗ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܶܛܥܡܘܢ ܡܰܘܬܐ ܥܕܰܡܐ ܕܢܶܚܙܘܢ ܫܘܒܚܶܗ ܘܰܠܝܰܘܡܐ ܐܚܪܳܝܐ ܕܒܗ ܚܰܘܝ̣ ܠܗܘܢ ܒܛܽܘܪܐ ܕܬܳܒܘܪ: ܥܰܡܗܘܢ ܕܝܰܘ̈ܡܬܐ ܕܒܰܡܨܰܥܬܐ ܡܳܢܐ܀ ܘܶܐܬܚܰܠܦ ܠܥܺܢ̈ܝܗܘܢ ܒܰܚܒܳܨ ܥܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܬܚܰܠܦܰܬ݀ ܕܡܽܘܬܗ ܩܕܡܰܝܗܘܢ܀

3- ܘܡܰܙܗܪ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܠܒܽܘܫܗ ܘܡܰܚܘܪ ܒܦܬܚ ܡܺܝܡ ܛܳܒ ܐܝܟ ܬܰܠܓܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܡܳܐܢܘ̈ܗܝ ܗܘܰܘ ܡܰܙܗܪ̈ܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܠܡܰܚܘܪܘ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܐܟܘܬܗܘܢ ܩܳܨܪܐ ܒܰܙܩܦ ܩܽܘܦ ܘܰܫܠܳܝ ܨܳܕܶܐ ܥܠ ܐܰܪܥܐ ܠܐ ܡܨܶܐ ܠܡܰܚܘܪܘ܀

5- ܘܢܶܥܒܶܕ ܬܠܳܬ ܡܛܰܠܠܝ̈ܢ ܒܰܦܬܚ ܛܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܫܟܢ̈ܐ ܬܠܬܐ܀

7- ܘܰܗܘܬ ܥܢܳܢܐ ܘܡܰܛܠܠܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ: ܗܘܳܬ ܥܠܰܝܗܘܢ܀

12- ܐܠܝܐ ܐܳܬܐ ܒܰܙܩܦ ܐܳܠܰܦ ܠܘܩܕܰܡ ܕܟܠܡܶܕܡ ܢܰܬܩܢ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀ ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ: ܕܣܰܓܝ ܢܶܚܫ ܘܢܶܣܬܠܐܶ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܢܶܬܬܫܺܝܛ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܰܒܫܽܘܐܠܐ ܐܡ̇ܪ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܘܗܝ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܠܡܶܐܬܝܬܐ ܕܐܠܝܐ ܠܘܩܕܰܡ ܝܕܥܝܬܘܢ ܐܘ ܣܦܪ̈ܶܐ. ܘܰܠܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕ ܐܢ݂ܐ ܠܡܶܚܰܫ ܘܠܰܡܩܡ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܰܝ: ܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠܝܬܘܢ܀

13- ܕܐܦ ܐܠܝܐ ܐܶܬܐ ܒܰܪܒܨ ܐܳܠܰܦ܀

18- ܘܰܐܝܟܰܐ ܕܡܰܕܪܟܐ ܠܗ ܚܒܛܐ ܠܗ ܗ̄ ܡܚܐ ܠܗ ܪܘܚܐ܀ ܘܡܰܪܥܶܬ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܗ̄ ܪܘܥܬܐ ܢܳܦܩܐ ܥܠ ܦܽܘܡܗ܀

20- ܒܪ ܫܳܥܬܗ ܚܒܰܛܬܗ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܘܪܘܟܳܟ ܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܥܰܩܬܗ ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ ܘܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ ܗ̄ ܐܰܪܡܝܰܬܗ ܘܰܢܦܰܠ ܥܠ ܐܰܪܥܐ܀ ܘܡܶܬܒܰܥܰܩ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܘܥܶܐ ܗ̄ ܡܶܬܛܰܪܦ ܟܕ ܡܙܺܝܥ ܐܺܝܕܘ̈ܗܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܬܥܰܪܓܰܠ ܗ̄ ܡܶܬܦܰܠܦܰܠ ܗܘܳܐ ܘܡܰܪܥܶܬ܀

22- ܘܙܰܒܢܝ̈ܢ ܣܰܓܝ̈ܐܢ ܐܰܪܡܝܰܬܗ ܒܰܦܬܚ ܝܽܘܕ ܒܢܽܘܪܐ܀

33- ܕܡܳܢܐ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܗܘܰܝܬܘܢ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ܀

38- ܘܰܟܠܰܝܢܝܗܝ ܒܰܦܬܳܚ ܘܰܐܘ ܘܪܽܘܟܳܟ ܟܽܘܦ܀

39- ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܝܶܫܘܥ ܠܐ ܬܶܟܠܘܢܝܗܝ ܒܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ܀

40- ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܠܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܠܘܩܒܠܟܘܢ: ܚܠܦܰܝܟܘܢ ܗܽܘ܀

42- ܪܰܚܝܐ ܕܰܚܡܳܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܺܐܦܐ ܪܰܚܝܝܬܐ܀

43- ܒܨܰܘܪ̣ܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܣܘܩܝܗ̇ ܒܰܪܒܳܨ ܩܽܘܦ܀

45- ܕܬܶܥܘܠ ܠܚܰܝ̈ܐ ܚܓܺܝܣܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܓܺܝܪܳܐ܀

50- ܫܰܦܺܝܪ ܗܝ ܡܶܠܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝܐܝܐ ܗܺܝ܀ ܐܶܢܕܶܝܢ ܡܶܠܚܐ ܬܶܦܟܰܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܡܰܠܝܚܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܬܶܗܘܐ܀ ܒܡܢܐ ܬܶܬܡܠܰܚܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܡܳܢܐ ܬܡܰܕܟܘܢܗ̇܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

3- ܡܳܢܐ ܦܰܩܕܟܘܢ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܡ̣ܢ ܦܽܘܩܕܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܩܰܕ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܡ̣ܢ ܦܽܘܩܕܢܐ܀

4- ܕܢܶܟܬܘܒ ܟܬܳܒܐ ܕܫܽܘܒܩܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܰܪܚܩܢܘܬܐ܀

6- ܡ̣ܢ ܒܪܺܝܫܝܬ ܕܝܢ ܕܶܟܪܐ ܘܢܶܩܒܬܐ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܘܩܽܘܦ ܘܪܽܘܟܳܟ ܒܶܝܬ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܫܠܳܝ ܩܽܘܦ ܘܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ܀

9- ܡܶܕܡ ܕܰܐܠܗܐ ܗܟܝܠ ܙܰܘܶܓ ܒܪܽܘܟܳܟ ܓܳܡܰܠ܀

14- ܘܠܐ ܬܶܟܠܘܢ ܐܢܘܢ ܒܪܽܘܟܳܟ ܟܽܘܦ܀

16- ܘܰܫܩܠ ܐܶܢܘܢ ܥܠ ܕܪ̈ܥܰܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܟܕ ܥܰܦܩ ܐܢܘܢ܀

19- ܠܐ ܬܰܣܗܶܕ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܝܘܢܝܐ: ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ܀

30- ܘܡܛܠ ܣܒܰܪܬܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܘܢܓܠܝܘܢ܀

34- ܘܰܢܢܰܓܕܘܢܝܗܝ ܒܩܽܘܫܝ ܓܳܡܰܠ ܘܪܽܘܟܳܟ ܕܳܠܰܕ܀

41- ܫܰܪܝܘ ܪܳܛܢܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܶܬܥܰܝܛܘ܀

46- ܛܺܝܡܝ ܒܰܪ ܛܺܝܡܝ ܒܰܚܒܳܨ ܛܶܝܬ ܘܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܪܶܗ ܕܛܺܝܡܰܝ ܒܰܪ ܛܺܝܡܝ ܗ̄ ܒܰܬܪܶܝܢ ܨܚܳܚ̈ܐ ܝܰܘܢܝ̈ܐ: ܣܰܡܝܐ ܒܰܪ ܣܰܡܝܐ ܐܶܫܬܟܰܚ܀

47- ܘܫܰܪܝ ܠܡܶܩܥܐ ܘܠܡܺܐܡܰܪ: ܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܒܳܬܪܝܢ ܨܚܳܚ̈ܐ ܝܘܢܝ̈ܐ: ܒܪܐ ܕܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܐܶܫܬܟܰܚ܀

50- ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܣܰܡܝܐ ܫܕܳܐ ܠܒܳܫܗ ܒܰܙܩܦ ܒܶܝܬ܀

51- ܪܰܒܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܰܒܽܘܢܝ ܒܰܚܒܳܨ ܢܽܘܢ ܕܶܐܚܙܶܐ܀

52- ܘܡܶܚܕܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܙܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

1- ܒܶܝܬ ܦܳܓ̈ܐ ܒܰܙܩܦ ܦܶܐ ܝܰܘܢܝܬܐ ܘܰܪܒܳܨ ܓܳܡܰܠ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀

2- ܙܶܠܘ ܠܰܩܪܺܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܰܠܩܽܘܒܠܰܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܠܩܽܘܒܠܟܘܢ܀ ܠܐ ܪܰܟܒܶܗ ܒܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ܀

6- ܐܝܟ ܕܦܰܩܕ ܐܢܘܢ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀

9- ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܳܐܬܐ ܒܰܙܩܳܦ ܕܳܠܰܕ܀

10- ܐܽܘܫܰܥܢܐ ܒܡܪ̈ܰܘܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܝܢܐ ܒܰܫܡܰܝܐ ܘܫܽܘܒܚܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀ ܠܘ ܒܟܠܗܘܢ ܨܚܳܚ̈ܐ ܝܰܘܢܝ̈ܐ: ܫܟܺܝܚ ܘܠܐ ܒܗܰܘ ܕܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܝܐ. ܒܚܰܕܚܕܢ̈ܐ ܕܝܢ ܕܚܰܬܝܬܺܝܢ ܐܝܟ ܕܡܶܣܬܰܒܪܐ ܫܟܺܝܚ܀

13- ܘܰܚܙܐ ܬܺܬܐ ܒܰܚܒܳܨ ܬܰܘ܀ ܙܰܒܢܐ ܓܶܝܪ ܠܐ ܗܘܐ ܗܘܐ ܕܬܺܐܢ̈ܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ ܩܰܕܡܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܘܗܝ ܙܰܒܢܐ ܕܬܺܐܢ̈ܐ܀

23- ܕܡ̇ܢ ܕܢܺܐܡܪ ܠܛܽܘܪܐ ܗܳܢܐ: ܕܶܐܫܬܰܩܠ ܒܰܫܠܳܝ ܩܽܘܦ ܘܠܳܡܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܬܪܡܰܝ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܒܝܰܡܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

1- ܘܫܰܪܝ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܘܢ ܒܡ̈ܰܬܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܦ̈ܶܠܐܬܐ܀ ܘܰܐܚܕܪܶܗ ܒܩܽܘܫܝ ܕܳܠܰܕ܀ ܘܰܐܘܚܕܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܫܠܡܶܗ ܠܦܠܚ̈ܐ܀

4- ܘܨܰܠܦܽܘܗܝ ܒܩܽܘܫܝ ܦܶܐ܀

5- ܡܶܢܗܘܢ ܕܝܢ ܩܰܛܠܘ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ܀

9- ܘܢܶܬܠܺܝܘܗܝ ܟܰܪܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܟܰܪܡܐ ܠܐܰܚܪ̈ܢܐ܀

14- ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܬܠ ܟܣܶܦ ܪܺܝܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܝܢܣܘܢ ܠܩܶܣܰܪ܀

24- ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠܗܕܐ ܛܳܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܰܙܩܦ ܛܶܝܬ܀

34- ܠܐ ܗܘܰܝܬ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܐܺܝܬܝܟ ܪܰܚܺܝܩܐ܀

38- ܘܪܚܡܺܝܢ ܫܠܳܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܶܐܠܬ ܫܠܳܡ̈ܐ ܒܫܽܘܩ̈ܐ܀ ܘܪܺܝܫ ܡܰܘ̈ܬܒܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܩܰܕܝܡܘܬ ܡܰܘܬܒ̈ܐ܀

41- ܐܰܝܟܰܢܐ ܟܶܢܫ̈ܐ ܪܡܝܢ ܥܽܘܪܦܢܐ ܒܩܽܘܫܝ ܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܟܶܢܫܐ ܪܳܡܐ ܗܘܳܐ ܢܚܳܫܐ ܒܶܝܬܓܰܙܐ܀

42- ܘܶܐܬܬ݀ ܐܰܪܡܰܠܬܐ ܚܕܳܐ ܡܶܣܟܺܢ̱ܬܐ ܐܰܪܡܝܬ݀ ܬܪܶܝܢ ܡܢܝ̈ܢ ܕܺܐܝܬܝܗܘܢ ܫܡܘܢ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܶܦܛܰܐ ܒܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ ܘܰܦܬܳܚ ܛܶܝܬ ܬܪܶܝܢ ܗ̇ܝ ܕܺܐܝܬܝܗ̇ ܫܳܡܘܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

2- ܕܠܐ ܡܶܣܬܰܬܪܐ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ ܐܚܪܳܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܠܐ ܬܶܣܬܬܪܝ܀

11- ܠܐ ܬܩܰܕܡܘܢ ܬܺܐܨܦܘܢ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܘܩܽܘܫܳܝ ܕܳܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܬܪܰܢܘܢ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ܀

32- ܥܠ ܕܝܢ ܝܰܘܡܐ ܗܰܘ ܘܥܠ ܫܳܥܬܐ ܗ̇ܝ: ܐܢܳܫ ܠܐ ܝܳܕܥ. ܐܦܠܐ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܘܠܐ ܒܪܐ: ܐܶܠܐ ܐܢ ܐܰܒܐ: ܒܡܰܬܝ ܠܐ ܫܟܺܝܚܐ ܗܝ: ܕܐܦ ܠܐ ܒܪܳܐ ܘܒܰܡܕܰܒܪܢܘܬܐ ܐܰܡܪܗ̇ ܡܪܢ ܘܠܰܘ ܟܕ ܠܐ ܝܳܕܥ. ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܠܐܒܐ ܓܢܺܝܙܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܢܐ ܝܳܕܥ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܝܳܕܥ ܠܐܰܒܐ: ܐܠܐ ܐܢ ܒܪܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܙܰܒܢܐ ܕܫܽܘܠܡܗ ܕܥܳܠܡܐ ܠܐ ܢܶܗܘܐ ܕܝܕܥ. ܐܰܡܪܗ̇ ܕܝܢ ܠܗܳܕܐ: ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܶܐܠܘ ܐܡ̣ܪ ܕܝܕܥ ܐܢ݂ܐ ܘܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢ݂ܐ: ܡܶܬܟܰܫܠܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܠܘ ܐܡ̣ܪ ܘܰܐܘܕܰܥ ܐܢܘܢ: ܐܦ ܐܚܪ̈ܳܢܐ ܒܝܰܕܗܘܢ ܝܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܟܠܗܘܢ ܕܳܪ̈ܐ. ܘܗܟܰܢܐ ܒܥܶܠܰܬ ܪܰܚܺܝܩܘܬܗ: ܡܰܗܡܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܠܐ ܕܳܚܠܺܝܢ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܝܺܕܺܝܥܐ: ܕܐܝܬ ܨܒܽܘܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܗܝ ܕܠܐ ܢܶܕܥܽܘܢܗ̇ ܒܢܰܝܢ̈ܫܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܰܘܬܪܐ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܶܕܥܽܘܢܗ̇܀

34- ܐܝܟ ܓܰܒܪܰܐ ܗܘ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܘܰܒܠܳܥ ܗܶܐ. ܓܶܝܪ ܕܰܚܙܩ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܘܙܰܝ܀ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܒܰܪܢܫܐ ܗܰܘ ܒܰܦܬܚ ܗܶܐ. ܚܙܘܩܐ܀ ܘܰܠܬܪܥܐ ܒܰܙܩܦ ܬܰܘ ܘܰܫܠܳܝ ܪܺܝܫ. ܦܰܩܕ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܘܰܪܒܳܨ ܩܽܘܦ܀ ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ: ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܘܰܙܩܳܦ ܪܺܝܫ ܘܰܫܠܳܝ ܦܶܐ ܘܰܦܬܳܚ ܩܽܘܦ ܩܳܪܶܝܢ ܠܘ ܚܰܬܺܝܬܐܝܬ܀

35- ܐܘ ܒܡܰܩܪܶܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܰܪܒܳܨ ܪܺܝܫ܀ ܬܰܪܢܳܓܠܐ ܒܰܙܩܦ ܢܽܘܢ܀

36- ܘܢܶܫܟܰܚܟܘܢ ܟܕ ܕܰܡܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܘܰܫܠܳܝ ܡܺܝܡ ܘܩܽܘܫܳܝ ܟܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܕ ܕܰܡܺܝܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܰܚܒܨ ܡܺܝܡ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

1- ܒܳܬܪ ܕܝܢ ܬܪܶܝܢ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܗܘܶܐ ܗܘܐ ܦܶܨܚܐ ܕܦܰܛܺܝܪ̈ܐ ܗ̄ ܒܝܽܘܡ ܐܰܪܒܥܐ ܐܰܡܪܗ̇ ܠܗܕܐ ܟܕ ܐܺܝܬܘܗܝ ܒܒܶܝܬ ܥܰܢܝܐ ܒܒܰܝܬܗ ܕܫܶܡܥܘܢ ܓܰܪܒܐ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ ܡܛܠ ܕܰܒܝܽܘܡ ܥܪܽܘܒܬܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܦܶܨܚܐ ܒܗ̇ܝ ܫܰܢ̱ܬܐ܀

3- ܐܶܬܬ݀ ܐܰܢܬܬܐ ܕܐܝܬ ܥܠܝܗ̇ ܫܛܺܝܦܬܐ ܕܒܶܣܡܐ ܕܢܰܪܕܺܝܢ ܪܺܝܫܝܐ ܣܰܓܝ ܕܡܰܝ̈ܐ. ܘܰܦܬܰܚܬܗ̇ ܘܐܫܦܰܥܬܗ̇ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܘܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܺܐܝܬ ܠܗ̇ ܫܛܺܝܦܬܐ ܕܡܽܘܪܘܢ ܕܢܰܪܕܺܝܢ ܡܗܰܝܡܢܐ ܣܰܓܝ ܛܺܝܡܐ ܒܰܚܒܳܨ ܡܺܝܡ܀ ܘܟܰܕ ܪܥܰܫܬܗ̇ ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ܀

4- ܐܝ̣ܬ ܗܘܰܘ ܕܝܢ ܐܢܳܫ̈ܐ ܡ̣ܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܐ ܕܶܐܬܶܒܐܫ ܒܰܪܒܨ ܕܳܠܰܕ ܘܒܶܝܬ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܕ ܘܬܰܘ ܘܐܳܠܰܦ ܘܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܐܬܥܰܝܰܛܘ܀

5- ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܓܝܪ ܠܡܙܕܰܒܢܘ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ܀ ܘܠܡܶܬܝܗܒܘ ܒܰܚܒܳܨ ܬܰܘ ܘܰܙܩܳܦ ܗܶܐ: ܠܡܶܣܟ̈ܢܐ܀ ܘܡܶܙܕܰܥܦܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܡܶܬܬܦܺܝܪܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗ̇܀

6- ܫܘܒܩܘܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܽܘܒܩܽܘܢܗ̇܀

8- ܘܩܰܕܡܬ݀ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܘܩܽܘܫܳܝ ܕܳܠܰܕ܀

11- ܘܶܐܫܬܰܘܕܺܝܘ ܟܶܣܦܐ ܒܰܙܩܳܦ ܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܪܒܳܨ ܦܶܐ܀

13- ܘܗܐ ܦܓܰܥ ܒܟܘܢ ܓܰܒܪܐ ܕܰܫܩܺܝܠ ܡܳܐܢܐ ܕܡܰܝ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܪܢܫܐ ܕܰܛܥܻܝܢ ܩܰܪܰܡܝܣܐ ܒܰܦܬܳܚ ܩܽܘܦ. ܘܪܺܝܫ ܘܰܚܒܳܨ ܡܺܝܡ ܗ̄ ܕܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܩܽܘܩܐ܀ ܙܶܠܘ ܒܳܬܪܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܰܦܘܢܝܗܝ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ܀

17- ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܪܰܡܫܐ ܐܶܬܐ ܒܰܪܒܨ ܐܳܠܰܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܙܩܦܐ܀ ܥܡ ܬܪܥܣܰܪܬܗ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀ ܝܘܢܝܐ ܥܰܡ ܬܪܥܣܪ܀

23- ܘܰܢܣܰܒ ܟܳܣܐ ܘܐܰܘܕܺܝ ܘܒܰܪܟ ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ: ܒܝܰܘܢܝܐ: ܠܝܬ ܒܰܪܟ ܐܶܠܐ ܥܠ ܦܰܓܪܐ ܒܰܠܚܘܕ܀

25- ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܐ ܗܰܘ ܕܒܗ ܐܶܫܬܶܝܘܗܝ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ܀ ܚܰܕܬܐܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܰܕܬܐ܀

27- ܟܬܺܝܒ ܓܝܪ ܕܶܐܡܚܐ ܠܪܥܝܐ ܗ̄ ܒܰܙܟܰܪܝܐ ܢܒܺܝܐ܀

30- ܩܕܳܡ ܕܢܶܩܪܐ ܬܰܪܢܓܠܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܝ̈ܢ: ܬܠܳܬ ܬܶܟܦܘܪ ܒܺܝ ܗ̄ ܩܕܳܡ ܕܢܶܩܪܐ ܬܰܪܢܓܠܐ ܒܰܙܒܰܢ̱ܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܙܰܘܓܐ ܕܩ̈ܠܐ: ܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܝܢ ܬܶܟܦܘܪ ܒܺܝ܀

32- ܕܡܶܬܩܰܪܝܐ ܓܶܕܣܺܝܡܢ ܒܰܪܒܨ ܓܳܡܰܠ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܚܐ ܗ̄ ܓܰܢܬܐ ܕܪܰܘܪ̈ܒܢܶܐ܀

36- ܘܐܡ̣ܪ: ܐܰܒܐ ܐܒܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܒܐ ܗܰܘ ܐܰܒܐ. ܘܕܰܥ ܕܐܦ ܗܽܘ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܣܽܘܪܝܝܐ ܠܥܶܙ ܠܗ ܠܦܶܬܓܳܡܐ ܗܳܢܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܐܰܒܒܐ ܐܘ ܒܐܛܝܣ ܒܰܦܬܚ ܐܳܠܰܦ ܘܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܘܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ ܬܠܺܝܬܝܬܐ܀ ܠܐ ܨܒܝܢܝ ܕܺܝܠܝ ܐܠܐ ܕܺܝܠܟ: ܠܗܢܐ ܦܶܬܓܡܐ ܐܰܪ̈ܒܥܬܰܝܗܘܢ ܐܶܘܢܓܠܝ̈ܣܛܶܐ ܥܗܕܘܗܝ܀

44- ܐܽܘܚܕܽܘܗܝ ܙܗܺܝܪܐܝܬ ܐܰܘܒܠܘܗܝ ܒܰܫܠܝ ܒܶܝܬ ܦܳܩܘܕܐܝܬ܀

45- ܩܪܶܒ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܪܰܒܺܝ. ܒܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܨܚܳܚ̈ܐ ܝܰܘܢܝ̈ܐ: ܚܕܺܝ ܪܰܒܝ ܟܬܺܝܒ܀

47- ܘܰܡܚܝܗܝ ܠܥܰܒܕܗ ܕܪܰܒ ܟܳܗܢ̈ܐ ܫܰܩܠܗ̇ ܐܶܕܢܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܪܝܡܗ̇ ܐܶܕܢܘܢܝܬܗ ܗ̄ ܟܒܰܪ ܠܛܰܪܦܐ ܕܐܶܕܢܐ ܩܪܐ ܝܰܘܢܝܐ ܡܙܥܪܢܐܝܬ܀

51- ܘܥܠܰܝܡܐ ܚܰܕ ܐܶܬܐ ܗܘܳܐ ܒܳܬܪܗ ܘܰܥܛܺܝܦ ܣܶܕܘܢܐ ܥܰܪܛܶܠ ܗ̄ ܕܢܽܘܟܪܝܐ ܗܘܐ ܗ̇ܢܐ: ܝܺܕܺܝܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܬܰܠܡܝ̣̈ܕܘܗܝ ܕܺܝܠܗ ܢܰܟܦ̈ܐ ܗܘܰܘ ܘܠܰܡܗܰܠܟܘ ܥܰܡܗ ܥܰܪܛܠ ܒܣܶܕܘܢܐ ܒܰܠܚܘܕ ܡܶܨܛܰܡܥܪܝܢ ܗܘܰܘ܀

56- ܠܐ ܫܰܘܝ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ ܣܳܗܕܘ̈ܬܗܘܢ܀

61- ܫܰܐܠܗ ܪܰܒ ܟܳܗܢ̈ܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܐ ܒܪܶܗ ܕܰܡܒܰܪܟܐ ܡܰܬܝ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܟܬܰܒ. ܘܠܘܩܐ: ܡܫܝܚܐ ܒܰܠܚܘܕ. ܘܝܘܚܰܢܢ: ܠܐ ܥܗܕܶܗ ܠܦܶܬܓܡܐ ܗܳܢܐ܀

62- ܕܝܳܬܒ ܡ̣ܢ ܝܰܡܝ̣ܢܐ ܕܚܰܝܠܐ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ܀

65- ܘܫܰܪܝܘ ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܪܩܝܢ ܒܦܰܪܨܘܦܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܶܪܰܩ ܒܗ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ ܘܠܰܡܚܰܦܝܘ ܦܰܪܨܘܦܗ܀ ܘܕܰܚ̈ܫܐ ܡܚܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܥܠ ܦܰܟܘ̈ܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܡܫܰܡܫ̈ܢܐ ܒܫܽܘܩ̈ܦܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ܀

68- ܘܰܢܦܰܩ ܠܒܰܪ ܠܣܶܦܐ ܒܰܪܒܳܨ ܣܶܟܰܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܩܕܳܡ ܕܳܪܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

3- ܘܐܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܰܪ̈ܨܰܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܡܩܛܪܓܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ܀

4- ܚܙܺܝ ܟܡܐ ܡܰܣܗܕܺܝܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܥܠܰܝܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܩܽܘܒܠܟ܀

7- ܕܡܶܬܩܪܐ ܒܰܪ ܐܰܒܰܐ ܒܰܦܬܚ ܐܳܠܰܦ ܘܒܶܝܬ ܡܩܰܫܝܬܐ܀ ܥܒ̈ܕܝ ܐܣܛܰܣܝܢ܀ ܗܢܘܢ ܕܩܶܛܠܐ: ܒܰܨܚܚܐ ܩܶ̈ܛܠܐ ܒܶܐܣܛܣܝܢ ܒܰܪܒܳܨ ܒܶܝܬ܀

11- ܪ̈ܰܒܝ ܟܳܗܢ̈ܐ ܕܝܢ ܝܰܬܝܪܐܝܬ ܚܰܦܛܘ ܠܟܶܢܫ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܢܺܝܦܘ ܗ̄ ܪܡܰܙܘ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܘܢ ܠܟܶܢܫܐ܀

13- ܩܥܰܘ ܙܩܽܘܦܝܗܝ ܝܰܘܢܝܐ: ܨܠܽܘܒܝܗܝ܀

15- ܦܺܝܠܰܛܘܣ ܕܝܢ ܨܒܳܐ ܕܢܶܥܒܕ ܨܶܒܝܢܐ ܠܟܶܢܫ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܕ ܨܒܶܐ ܕܰܠܥܰܡܐ ܗ̇ܝ ܕܣܦܩܐ ܢܶܥܒܕ܀ ܘܰܐܫܠܶܡ ܠܗܘܢ ܠܝܶܫܘܥ ܟܕ ܡܢܰܓܰܕ ܒܰܦܬܚ ܓܳܡܰܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܕܢܰܓܕܗ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܘܩܽܘܫܳܝ ܓܳܡܰܠ ܘܪܽܘܟܳܟ ܕܳܠܰܕ ܕܢܶܨܛܠܒ܀

16- ܕܺܐܝܬܝܗ̇ ܦܪܶܛܘܪܝܘܢ ܒܰܪܒܳܨ ܪܺܝܫ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܚܐ܀ ܘܰܩܪܰܘ ܠܟܠܗ̇ ܐܣܦܺܝܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܦܺܝܪܰܐ ܗ̄ ܠܟܠܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܐ܀

21- ܘܫܰܚܰܪܘ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ ܘܚܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܒܟܝܢ ܐܰܢܓܰܪܝܰܐ ܒܰܦܬܚ ܐܳܠܰܦ ܘܓܳܡܰܠ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܗ̄ ܒܰܩܛܺܝܪܐ܀ ܫܶܡܥܘܢ ܩܽܘܪܝܢܝܐ ܒܰܥܨܳܨ ܩܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܪܒܳܨ ܩܽܘܦ܀

23- ܚܰܡܪܐ ܕܰܚܠܺܝܛ ܒܗ ܡܽܘܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ. ܕܰܡܡܰܘܪܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܐܚܪܳܝܬܐ ܘܪܺܝܫ ܗ̄ ܕܡܡܰܕܟ ܒܡܽܘܪܐ ܐܰܟܡ̇ܢ ܕܝܰܬܝܪ ܢܰܪܘܐ ܘܠܐ ܢܪܓܫ ܒܚܰܫܐ ܡܡܺܝܬܢܐ܀

24- ܘܐܪܡܺܝܘ ܥܠܰܝܗܘܢ ܦܶܣܐ ܒܰܙܩܳܦ ܣܶܡܟܰܬ܀ ܡܰܢܘ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܗ̄ ܐܰܪܒܥܐ ܐܣܛܪ̈ܛܝܘܛܐ܀ ܡܳܢܐ ܢܶܣܒ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܰܪܒܥܐ ܡܐܢ̈ܘܗܝ ܕܺܐܝܬܝܗܘܢ: ܟܽܘܬܺܝܢܐ ܘܓܰܠܐ ܘܥܶܪܰܩܬܐ ܘܣܰܢܕܶܠܐ܀

25- ܐܝܬ ܗܘܳܐ ܕܝܢ ܫܳܥ̈ܐ ܬܠܳܬ ܟܕ ܙܰܩܦܽܘܗܝ ܗ̄ ܕܒܰܬܠܬܫ̈ܥܝܢ ܐܙܶܕܩܶܦ ܡܳܪܢ ܘܠܘ ܒܫܶܬ܀ ܟܕ ܢܦܰܩ ܦܽܘܩܕܢܐ ܕܢܶܙܩܦܽܘܢܝܗܝ ܐܺܝܛܰܐ ܟܕ ܫܶܡܥܰܬ݀ ܐܰܢܬܬ ܦܺܝܠܛܘܣ: ܫܶܠܚܬ݀ ܠܗ ܘܐܡܪܐ: ܠܐ ܠܟ ܘܰܠܗܘ ܙܰܕܺܝܩܐ ܘܫܰܪܟܐ܀ ܕܚܶܠ ܕܶܚܠܬܐ ܪܰܒܬܐ ܘܒܰܛܠܗ ܠܦܽܘܩܕܳܢܐ. ܘܬܘܒ ܫܰܕܪ ܕܰܢܕܽܘܢ ܡ̣ܢ ܬܠܳܬܫ̈ܥܝܢ ܥܕܰܡܐ ܠܫܶܬܫ̈ܥܝܢ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܰܢܒܰܛܠ ܢܺܝܫܐ ܒܺܝܫܐ ܕܺܝܗܘ̈ܕܝܶܐ: ܐܰܫܠܡܶܗ ܠܗܘܢ ܕܢܶܙܩܦܽܘܢܝܗܝ ܒܫܶܬܫܥ̈ܝܢ. ܡܰܪܩܽܘܣ ܡܕܝܢ: ܠܦܽܘܩܕܢܐ ܩܰܕܡܝܐ ܕܒܰܬܠܬܫ̈ܥܝܢ ܐܰܝܬܝ ܘܝܘܚܰܢܢ ܕܰܬܪܰܝܢܐ ܕܰܒܫܶܬܫ̈ܥܝܢ ܐܝܟ ܒܽܘܚܢܐ ܟܺܐܢܐ ܗ̇ܝ ܕܰܠܘܬ ܫܰܠܡܘܬܐ ܚܰܬܺܝܬܬܐ ܢܶܬܬܝܬܘܢ ܦܶܬܓܡ̈ܐ ܗܠܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ: ܥܰܛܠܐ ܗܝ ܛܳܒ ܘܥܰܠܗܕܐ ܒܣܽܘܓܐܐ ܕܨܚܳܚ̈ܐ ܕܝܰܘܢܝ̈ܐ ܕܝܘܚܰܢܢ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܫܶܬ ܬܠܳܬ ܪܫܺܝܡܐ܀

28- ܘܰܫܠܶܡ ܟܬܳܒܐ ܕܶܐܡ̣ܪ ܒܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܬܡܰܠܺܝ ܟܬܳܒܐ ܗ̇ܘ ܕܐܡܪ ܒܰܙܩܳܦ ܕܳܠܰܕ܀ ܕܥܰܡ ܥܰܘ̈ܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܢܳܡܘܣܝ̈ܐ ܐܶܬܚܫܒ ܗ̄ ܒܶܐܫܰܥܝܐ ܟܬܺܝܒܐ ܗܳܕܐ܀

29- ܘܰܡܢܺܝܕܝܢ ܒܰܚܒܨ ܢܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܡܙܺܝܥܺܝܢ܀ ܐܘܢ ܒܰܥܨܳܨ ܐܳܠܰܦ ܫܳܪܐ ܗܰܝܟܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܐܗ ܗ̇ܘ ܕܫܳܪܐ ܗܰܝܟܠܐ. ܐܽܘܢ: ܒܰܪܬ ܩܠܐ ܗܺܝ ܩܪܘܝܬܐ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܐܝܟ ܐܘ. ܘܘܰܐܗ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܕܬܘܗܬܐ ܘܕܬܶܡܗܐ܀

32- ܡܚܰܣܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܒܪܽܘܟܟ ܕܳܠܰܕ܀

34- ܐܺܝܠ ܐܺܝܠ ܠܡܳܢܐ ܫܒܰܩܬܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܠܘܐܝ ܐܶܠܘܐܝ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ ܘܰܙܩܳܦ ܠܳܡܰܕ ܘܰܚܒܳܨ ܐܳܠܰܦ: ܠܰܡܐ ܣܰܒܰܩܬܰܐܢܝ ܒܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ ܘܡܺܝܡ ܘܣܶܡܟܰܬ ܘܒܶܝܬ ܘܬܰܘ ܡܩܰܫܝܬܐ ܘܰܚܒܳܨ ܢܽܘܢ܀

36- ܪܗܶܛ ܕܝܢ ܚܰܕ ܘܰܡܠܐ ܐܶܣܦܘܓܐ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ ܘܰܥܨܳܨ ܦܶܐ ܝܰܘܢܝܬܐ ܘܩܽܘܫܝ ܓܳܡܰܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܦܽܘܓܐ ܕܠܐ ܐܳܠܰܦ܀

37- ܗܽܘ ܕܝܢ ܝܶܫܘܥ ܩܥܳܐ ܒܩܳܠܐ ܪܳܡܐ ܘܰܫܠܶܡ ܒܰܦܬܚ ܘܰܐܘ ܕܠܐ ܐܳܠܰܦ ܗ̄ ܟܶܐܡܰܬ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ ܫܰܪܒܐ ܕܰܡܕܰܒܪܢܘܬܗ܀ ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ ܩܳܪܝܢ ܡ̣ܢ ܫܽܘܠܡܐ ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܕ ܐܰܪܦܺܝ ܩܳܠܐ ܪܰܒܐ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܢܫܰܡܬܗ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ܀

38- ܐܶܨܛܰܪܺܝ ܒܰܫܠܳܝ ܛܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܣܬܕܶܩ ܒܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܕ܀

39- ܕܗܟܰܢܐ ܩܳܥܐ ܘܰܫܠܶܡ ܒܰܦܬܚ ܘܰܐܘ܀

40- ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓܕܠܝܬܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܗ ܕܝܰܥܩܘܒ ܙܥܽܘܪܐ ܗ̄ ܐܰܚܘܗܝ ܕܡܪܢ. ܘܐܝܟ ܕܢܶܬܦܪܶܫ ܡ̣ܢ ܝܰܥܩܘܒ ܒܰܪ ܙܰܒܕܰܝ ܩܪܝܗܝ ܙܥܽܘܪܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܡܰܪܝܡ ܠܘ ܐܶܡܗ ܕܡܳܪܢ ܗܺܝ ܐܠܐ ܐܰܢܬܬܗ ܕܝܰܘܣܦ ܐܰܘܟܝܬ ܐܶܡܐ ܕܰܒܢ̈ܘܗܝ܀ ܘܕܝܽܘܣܺܝ ܘܫܠܘܡ ܗ̄ ܗܠܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܐܶܢܘܢ ܟܝܢܝ̈ܐ ܕܝܰܘܣܦ ܘܐܚܘܗ̈ܝ ܕܡܳܪܢ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܒܰܫܡܐ ܒܰܠܚܘܕ ܘܠܘ ܒܫܰܘܬܦܘܬܳܐ ܕܡܢܝܬܐ܀

43- ܐܶܬܐ ܝܰܘܣܦ ܗܰܘ ܕܡ̣ܢ ܪܡܬܐ ܒܰܙܩܳܦ ܪܺܝܫ ܘܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܡܝܰܩܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܣܟܺܡܐ. ܒܰܘܠܶܘܛܺܐ ܒܰܥܨܳܨ ܒܶܝܬ ܘܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ ܘܰܚܒܳܨ ܛܶܝܬ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܚ ܛܶܝܬ܀

46- ܘܰܙܒܰܢ ܒܰܦܬܚ ܘܰܐܘ ܘܒܶܝܬ ܝܰܘܣܶܦ ܟܶܬܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܶܕܽܘܢܐ܀ ܘܰܐܚܬܗ ܘܟܰܪܟܶܗ ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ ܘܟܽܘܦ܀ ܘܣܳܡܶܗ ܒܩܰܒܪܐ ܕܰܢܩܺܝܪ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܫܽܘܥܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܦܣܺܝܠܐ ܡ̣ܢ ܫܽܘܥܐ ܘܥܰܓܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܥܰܪܓܶܠ ܟܺܐܦܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ

1- ܕܢܺܐܬܝ̈ܢ ܢܶܡܫܚܢ̈ܝܗܝ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܘܰܙܩܳܦ ܚܶܐ ܘܢܽܘܢ܀

6- ܘܰܥܛܺܝܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܡܥܰܛܦ ܐܶܣܛܠܐ ܚܶܘܪܬܐ ܘܰܬܡ̈ܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܬܘܗ̈ܝܢ܀

8- ܕܰܚ̈ܺܝܠܢ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܕ ܘܰܚܒܳܨ ܚܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܳܚ̈ܠܳܢ ܒܰܙܩܳܦ ܕܳܠܰܕ ܘܠܳܡܰܕ ܗܘ̈ܝ ܓܶܝܪ܀

9- ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܘܩܕܰܡ ܠܡܰܪܝܡ ܡܰܓܕܠܝܬܐ ܗܝ ܕܫܰܒܥܐ ܫܺܐܕ̈ܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܝܘ̈ܐ ܐܰܦܶܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢܗ̇ ܗ̄ ܗܳܕܐ ܐܚܪܺܬܐ ܗܝ ܡ̣ܢ ܚܳܬܗ ܕܠܥܳܙܪ ܕܐܦ ܗܺܝ ܡܰܓܕܠܝܬܐ ܡܶܬܩܰܪܝܐ܀

12- ܒܳܬܪ ܗܠܝܢ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܰܬܪܶܝܢ ܡܶܢܗܘܢ: ܠܘܩܳܐ ܥܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܩܪܺܝܚܐܝܬ ܐܡ̣ܪ: ܕܰܩܠܶܝܘܦܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܥܠ ܗ̇ܘ ܐܚܪܺܢܐ ܡܰܣܒܪ̈ܢܘܬܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܬܐ ܗܘ̈ܝ܀ ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܐܡܪܝܢ: ܕܐܰܢܬܬܗ ܗܘܳܬ ܕܺܝܠܗ ܕܰܩܠܶܝܘܦܐ. ܐܚܪ̈ܳܢܐ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܗܽܘ ܠܘܩܳܐ ܐܺܝܬܘܗܝ. ܘܕܠܐ ܢܶܫܬܒܗܪ: ܠܐ ܐܰܕܟܰܪ ܫܡܶܗ܀ ܘܐܙܠܝܢ ܠܰܩܪܺܝܬܐ ܗ̄ ܠܥܶܡܰܐܘܣ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܠܘܩܳܐ܀

14- ܘܚܰܣܕ ܠܚܰܣܺܝܪܘܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܠܐ ܗܰܝܡܢܘܬܗܘܢ܀

16- ܐܰܝܢܐ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܘܥܳܡܶܕ ܚܳܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܬܦܪܶܩ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܰܘܬܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ܀

17- ܗܳܠܝܢ ܢܶܩܦ̈ܢ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ܀

18- ܘܰܚܘ̈ܰܘܬܐ ܢܶܫܩܠܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܐܝ̈ܕܝܐ ܚܘܘ̈ܬܐ ܢܶܫܩܠܘܢ܀ ܘܐܢ ܣܰܡܐ ܕܡܰܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܡܺܝܬܢܐ ܢܶܫܬܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ ܠܐ ܢܰܗܰܪ ܐܢܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܢܰܟܐ ܐܢܘܢ܀

19- ܝܶܫܘܥ ܕܝܢ ܡܳܪܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗ̣ܘ ܒܰܥܨܳܨ ܗܶܐ. ܡ̇ܢ ܗܳܟܝܠ ܡܪܝܐ ܝܶܫܘܥ܀

20- ܘܡܰܫܪ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܫܺܝܢ ܡܶܠܝ̈ܗܘܢ ܒܐܬܘ̈ܬܐ ܕܥܳܒܕܝܢ ܗܘܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܠܡܶܠܬܐ ܡܫܰܪܰܪ ܗܘܳܐ ܒܝܰܕ ܐܳܬܘ̈ܬܐ ܗܢܶܝܢ ܕܢܳܩܦ̈ܢ ܗܘ̈ܝ܀ ܘܩܰܕܝܫܐ ܣܶܐܘܝܪܶܐ ܐܡ̇ܪ ܒܡܺܐܡܪܐ ܕܥܙ̄. ܕܐܦܝܬܪܘܢܝܘܢ: ܕܒܰܨܚܳܚ̈ܐ ܚܰܬܺܝ̈ܬܐ ܕܝܰܘܢܝ̈ܐ ܠܐܶܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܰܪܩܽܘܣ ܥܕܰܡܐ ܠܗܝ ܕܕܳܚ̈ܠܢ ܗܘ̈ܝ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܗ ܒܫܽܘܠܡܐ܀

ܫܠܡ

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܩܘܣ

ܡܣܒܪܢܐ