ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ

ܬܘܒ ܒܚܝܠ ܐܠܗܐ ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ

ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܟܕ ܚܙܳܐ ܝܘܚܰܢܢ ܠܰܬܠܳܬܐ ܐܶܘܢܓܠܝܣ̈ܛܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܐ ܕܠܐ ܡܰܠܠܘ ܥܠ ܐܰܠܗܘܬܗ ܕܰܒܪܐ ܐܦ ܠܐ ܥܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡ̣ܢ ܫܽܘܪܳܝ ܡܰܠܦܢܘܬܗ ܥܕܰܡܐ ܕܰܢܦܠ ܝܘܚܰܢܢ ܒܝܬ ܐܰܣܝܪ̈ܶܐ: ܡܰܠܝ ܡܶܕܡ ܕܒܰܨܰܪܘ ܗ̇ܢܘܢ܀ ܘܰܟܬܰܒ ܐܶܘܢܓܠܝܘܢ ܝܰܘܢܳܐܝ̣ܬ ܒܰܬܒܰܥܬܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܐܣܝܐ܀ ܘܐܘܣܒܝܘܣ ܐܡ̇ܪ: ܕܦܶܛܪܘܣ ܘܦܰܘܠܘܣ ܐܶܬܘ ܠܘܳܬܗ ܠܐܶܦܶܣܽܘܣ ܘܰܐܦܺܝܣܘܗܝ ܕܢܶܟܬܘܒ܀ ܐܝ̣ܬ ܒܗ ܕܝܢ ܐܳܬܘ̈ܬܐ ܬܡܳܢܐ: ܘܦ̈ܶܠܐܬܐ ܚܰܡܫ: ܘܣܳܗܕܘ̈ܬܐ ܚܰܡܫܥܣܪ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

1- ܒܪܺܝܫܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܪܺܝܫܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܗ̄ ܗ̇ܪܟܐ ܒܰܠܚܘܕ ܡܶܬܕܰܟܪܰܢ ܫܶܡ ܡܶܠܬܐ: ܡܛܠ ܕܰܩܢܘܡ ܒܪܳܐ ܫܰܘܕܰܥ. ܘܰܒܗ̇ܝ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܡ̣ܪ ܠܘ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ ܠܰܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܗ ܐܰܪܶܙ܀

4- ܒܗ ܚܰܝ̈ܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ ܘܚܰܝ̈ܐ ܐܝ̣ܬܝܗܘܢ: ܒܣܽܘܪܝܳܝܐ ܫܶܡ ܚܰܝ̈ܐ ܚܕܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܣܰܓܝ̣ܢܳܐܝ̣ܬ ܢܣܺܝܒ ܘܰܒܝܰܘܢܳܝܐ ܚܕܳܢܳܐܝ̣ܬ ܒܰܠܚܘܕ܀

5- ܘܚܶܫܘܟܐ ܗ̄ ܥܳܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܠܐ ܐܰܕܪܟܶܗ܀

7- ܗ̇ܢܐ ܐܶܬܐ ܠܣܳܗܕܘܬܐ ܕܢܰܣܗܕ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܘܒܰܨܚܳܚܐ ܒܗܶܦܟܳܐ ܘܚܰܬܝ̣ܬ. ܒܗ̇ܝ ܕܰܦܫܺܝܛܳܐ: ܝܘܚܰܢܢ ܣܗܶܕ ܐܡ̣ܪ ܕܠܐ ܐܳܠܰܦ ܘܚܰܪܩܶܠܳܝܐ ܐܰܣܗܕ ܒܐܳܠܰܦ܀

8- ܠܐ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܐ܀ ܐܠܐ ܕܢܰܣܗܶܕ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀ ܝܘܢܝܐ: ܒܪܒܨ ܢܽܘܢ܀

10- ܒܥܳܠܡܐ ܗܘܐ ܒܒܠܥ ܗܶܐ܀ ܘܥܠܡܐ ܒܐܝ̣ܕܗ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

13- ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܘ ܡ̣ܢ ܕܡܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܰܪܒܳܨ ܡܺܝܡ܀

14- ܘܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ ܗ̄ ܚܕܳܝܘܬܗ ܟܝܳܢܝܳܬܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܝܬܐ ܕܥܡ ܐܢܳܫܘܬܗ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܘܠܘ ܫܽܘܚܠܳܦ ܟܝܳܢܗ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܐ ܗܘ ܓܝܪ. ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܐܡ̣ܪ ܠܡ ܐܶܘܢܓܠܝܣܛܳܐ: ܕܡܶܠܬܐ ܟܕ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܒܪܺܝ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܘܗ̇ܢܐ ܣܽܘܟܳܠܐ ܐܳܦܶܢ ܫܰܪܝ̣ܪ: ܐܠܐ ܗ̣ܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܠܐ ܡܣܰܟܠܐܳ ܠܗ܀ ܘܰܚܙܰܝܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܗ̄ ܐܳܦܶܢ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܠܒܶܣܪܳܐ: ܐܠܐ ܠܐܳ ܐܰܘܒܶܕ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܐ ܕܰܐܠܗܘܬܗ܀

16- ܘܡ̣ܢ ܡܰܠܝܽܘܬܗ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܽܘܠܳܝܐ ܕܝ̣ܠܗ ܟܽܠܰܢ ܢܣܰܒܰܢ ܗ̄ ܗ̇ܕܐ ܡܶܠܬܗ ܗ̣ܝ ܕܶܐܘܢܓܠܝܣܛܳܐ: ܘܠܘ ܕܡܰܥܡܕܳܢܐ܀ ܘܛܰܝܒܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܛܰܝܒܘܬܳܐ ܗ̄ ܚܕܰܬܐ ܚܠܳܦ ܥܰܬܝ̣ܩܐ܀

17- ܫܪܳܪܐ ܕܝܢ ܘܛܰܝܒܘܬܐ ܒܝܕ ܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܗܘܳܐ ܗ̄ ܠܘ ܕܕܰܓܳܠܐܳ ܗܘܳܐ ܢܳܡܘܣܐ ܕܡܽܘܫܐ ܐܡ̇ܪ ܐܠܐ ܕܛܶܠܳܢܝ̣ܬܐ ܗܘܳܐ ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܗ̇ܢܐ܀ ܐܰܠܗܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܐܰܠܗܐ ܠܐ ܚܙܳܐ ܐܢܳܫ ܡܶܡܬܘܡ ܗ̄ ܠܘ ܒܰܟܝܳܢܗ: ܐܠܐ ܒܰܒܣܰܪ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܢ܀ ܗܘ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܒܥܽܘܒܐ ܕܰܐܒܘܗܝ ܗ̄ ܕܰܟܣܶܐ ܘܰܓܢܺܝܙ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ܀

21- ܢܒܺܝܐ ܐܢܬ ܗ̄ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܕܡܽܘܫܐ: ܕܰܢܒܺܝܐ ܢܩܺܝܡ ܠܟܘܢ ܡܳܪܝܐ ܡ̣ܢ ܐܰܚܝܟ̈ܘܢ ܠܗ ܫܡܰܥܘ܀ ܘܐܡ̣ܪ: ܠܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܡܽܘܫܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܕܡܶܣܬܰܟܐ ܗܘܳܐ ܩܪܳܐ ܢܒܺܝܐ: ܐܡ̣ܪ ܝܘܚܰܢܢ: ܕܠܐ ܐܝܬܝ ܐܢ̇ܐ ܗܰܘ܀

22- ܘܡܰܢܘ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܐܢܬ ܕܢܶܬܶܠ ܦܶܬܓܳܡܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܰܦܘܩܪܝܣܝܣ ܒܰܦܬܚ ܐܳܠܰܦ܀

23- ܕܐܫܘܰܘ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܬܪܘܨܘ܀

28- ܗ̇ܠܝܢ ܒܝܬ ܥܰܢܝܐ ܗܘ̈ܝ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ ܒܥܒܪܳܐ ܕܝܘܪܕܢܢ: ܒܰܨܚܳܚ̈ܐ ܥܰܬܺܝܩ̈ܐ: ܗ̇ܠܝܢ ܒܒܝܬ ܥܶܒܪܐ ܗܘ̈ܝ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܟܬܺܝܒ ܘܚܰܬܺܝ̣ܬ. ܒܰܕܒܶܝܬ ܥܰܢܝܐ ܠܘ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܗ̣ܝ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܰܥܡܶܕ ܗܘܳܐ ܝܘܚܰܢܢ. ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܐܝܟ ܬܪܶܥܣܰܪ ܡܺܝ̈ܠܐܶ܀

29- ܗܐ ܐܶܡܪܗ ܕܰܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܫܳܩܠ ܒܰܙܩܳܦ ܫܺܝܢ ܚܛܺܝܬܗ ܕܥܳܠܡܐ ܗ̄ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܶܐܡܪܐ ܡܶܬܕܒܰܚ ܗܘܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܳܗ̇ ܕܰܟܢܘܫܬܳܐ: ܗ̇ܟܢܐ ܡܫܺܝܚܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܐܶܬܕܒܰܚ܀

31- ܘܐܢ̇ܐ ܠܐ ܝܳܕܥ ܗܘܺܝܬ ܠܗ ܗ̄ ܒܓܶܠܝܳܢܐ ܐܰܠܗܳܝܐ ܝ̣ܕܰܥܬܗ܀

33- ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐܢܬ ܕܢܳܚܬܳܐ ܪܘܚܳܐ ܘܰܡܩܰܘܝܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܗ̄ ܗ̇ܢܘ ܓܶܠܝܳܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܝ̣ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܫܰܕܪܰܢܝ܀

40- ܚܰܕ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܫܡܰܥܘ ܗ̄ ܐܰܢܕܪܐܘܣ ܘܗܰܘ ܐܚܪܺܢܐ: ܗ̣ܘ ܝܘܚܰܢܢ ܘܠܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܓܠܐܶ ܫܡܶܗ ܒܡܰܟܺܝܟܘܬܶܗ܀

41- ܐܶܫܟܰܚܢܝܗܝ ܠܰܡܫܝ̣ܚܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܡܰܐܣܺܝܰܐ ܕܡܶܬܦܰܫܩ ܡܫܺܝܚܐ܀

42- ܐܢܬ ܬܶܩܪܐ ܟܺܐܦܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܓܝܦܐܣ ܒܩܽܘܫܳܝ ܓܳܡܰܠ ܘܪܽܘܟܳܟ ܦܶܐ ܕܡܶܬܦܰܫܩ ܦܶܛܪܘܣ܀

46- ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܢܬܢܐܝ̣ܠ ܒܰܚܒܳܨ ܢܽܘܢ ܘܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ ܘܬܰܘ ܘܰܚܒܳܨ ܐܳܠܰܦ ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܒܰܦܫܺܝܛܳܐ ܐܝܟ ܕܰܒܚܰܪܩܶܠܳܝܐ ܩܳܪܶܝܢ܀ ܡ̣ܢ ܢܳܨܪܰܬ ܡܶܫܟܰܚ ܡܶܕܡ ܕܛܳܒ ܢܶܗܘܐ ܗ̄ ܒܕܰܩܪܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗ: ܕܡ̣ܢ ܒܶܝܬܠܶܚܡ ܕܳܢܚ ܡܫܝ̣ܚܐ. ܘܠܐ ܝܳܕܥ ܗܘܐ ܐܢ ܒܒܶܝܬ ܠܶܚܡ ܐܶܬܝ̣ܠܕ ܐܰܡܪܗ̇ ܠܗ̇ܕܐ܀

47- ܒܰܪ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܕܢܶܟܠܐܳ ܠܰܝܬ ܒܗ ܗ̄ ܕܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܓܠܐܳ ܡܶܕܡ ܕܰܒܠܶܒܶܗ܀

48- ܟܕ ܬܚܶܝܬ ܬܺܬܐ ܚܙܺܝܬܳܟ ܒܰܚܒܳܨ ܙܰܝ ܘܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ܀

49- ܪܰܒܝ: ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܠܐ ܝܗܒ ܛܽܘܒܐ ܠܢܰܬܰܢܰܐܝ̣ܠ ܐܝܟ ܕܰܠܫܶܡܥܘܢ ܟܕ ܐܰܘܕܝܶܗ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܐ: ܒܰܕܠܐܳ ܫܰܘܝܳܐ ܗܘܳܬ ܬܰܪܥܺܝܬܗ ܕܗ̇ܢܐ ܠܰܕܗܰܘ. ܗܰܘ ܡ̇ܢ: ܒܪܳܐ ܟܝܳܢܝܐ ܐܰܘܕܝܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܗܢܐ ܒܪܳܐ ܕܛܰܝܒܘܬܐ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ: ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܰܐܘܣܶܦ: ܡܰܠܟܗ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ: ܗܰܘ ܕܟܠܗܘܢ ܝ̣ܗܘܕܝ̈ܐ ܐܝܟ ܕܰܠܡܠܟܐ ܐܰܪܥܳܢܝܐ ܡܣܰܟܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ܀

50- ܕܪܘܪ̈ܒܳܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܠܝܢ ܬܶܚܙܶܐ ܗ̄ ܡܥܠܐܶ ܠܗ ܡ̣ܢ ܚܽܘܫܒܳܐ ܐܰܪܥܳܢܝܐ ܠܰܫܡܰܝܐ܀

51- ܘܡܰܠܐܟ̈ܘܗܝ ܕܰܐܠܗܐ ܟܕ ܣܳܠܩܝ̣ܢ ܘܢܳܚܬܺܝܢ ܗ̄ ܟܕ ܙܟܳܐ ܒܕܰܪܐ ܠܣܳܛܳܢܐ ܘܟܕ ܩܳܡ ܡ̣ܢ ܩܰܒܪܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

1- ܘܰܠܝܰܘܡܐ ܕܰܬܠܳܬܐ ܗܘܳܬ ܡܶܫܬܘܬܳܐ ܒܩܳܛܢܐ ܗ̄ ܟܕ ܗܦܰܟ ܡ̣ܢ ܡܰܕܒܪܳܐ ܒܳܬܪ ܕܰܪܐ ܕܥܡ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܐ. ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܡ̇ܢ: ܫܰܕܪܘ ܟܳܗܢ̈ܐ ܘܠܶܘܳܝ̈ܐ ܠܘܳܬ ܝܘܚܰܢܢ ܘܫܰܐܠܘܗܝ ܕܡ̇ܢ ܐܢܬ. ܘܰܠܝܰܘܡܐ ܕܒܳܬܪܶܗ ܚܙܳܐ ܝܘܚܰܢܢ ܠܝܶܫܘܥ ܕܶܐܬܐ ܠܘܳܬܗ ܘܟܕ ܥܡܰܕ ܢܦܰܩ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܠܡܶܬܢܰܣܳܝܘ ܘܒܳܬܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܗܦܰܟ. ܘܰܒܝܰܘܡܐ ܩܰܕܡܝܳܐ ܚܙܳܝܗܝ ܕܰܡܗܰܠܶܟ ܘܰܢܩܶܦܘ ܠܗ ܬܪܶܝܢ ܡ̣ܢ ܬܰܠܡܝ̣̈ܕܘܗܝ. ܘܠܝܰܘܡܳܐ ܕܒܳܬܪܶܗ ܢܦܰܩ ܠܰܓܠܺܝܠܐܳ ܘܶܐܫܟܰܚ ܠܦܺܝܠܺܝܦܘܣ. ܘܰܒܝܰܘܡܐ ܬܠܺܝܬܳܝܐ ܐܶܙܠ ܠܡܶܫܬܘܬܳܐ܀

4- ܡܐ ܠܝ̣ ܘܠܶܟܝ ܐܰܢܬܬܐ ܗ̄ ܙܥܺܝܦܳܐܝ̣ܬ ܦܰܢܝ ܠܗ̇: ܒܡܶܕܡ ܐܢܳܫܝܐ ܚܶܫܰܬ݀ ܘܰܨܒܳܬ݀ ܕܬܶܫܬܰܒܗܪܝ ܒܰܒܪܗ̇܀ ܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬܬ݀ ܫܳܥܰܬܝ ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ ܗ̄ ܩܰܕܡܳܝܬ ܙܳܕܶܩ ܠܝ̣ ܕܰܐܟܪܶܙ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܟܶܢ ܒܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܐܶܫܰܪܪ ܠܟܳܪܘܙܘܬܝ. ܘܕܠܐ ܬܶܒܗܰܬܝ: ܫܰܡܠܝ ܫܶܐܠܬܗ̇܀

6- ܐܰܓܳܢ̈ܐ ܕܟܺܐܦܐ ܫܶܬ ܢܶܩܒܬܳܢܳܐܝ̣ܬ. ܕܳܐܚ̈ܕܢ ܬܪܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܪ̈ܶܒܥܝܢ ܒܰܪܒܳܨ ܪܺܝܫ ܘܰܚܒܳܨ ܥܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܬܪ̈ܝܬܐ ܗ̄ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܫܬܺܝܢ ܠܺܝܛܪ̈ܶܐ ܒܳܒܠܳܝܐ ܟܶܐܡܰܬ ܫܬܳܐ ܟܰܝ̈ܠܐ ܒܐܘܪܗܳܝܐ. ܒܰܕܡܬܪܝܬܐ ܟܰܝܠܐ ܕܳܐܚܶܕ ܩܶܣ̈ܛܐ ܥܒ̄. ܘܩܶܣܛܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܠܺܝܛܪ̈ܶܐ ܘܦܶܠܓܳܐ: ܐܝܟ ܐܰܦܝ̣ܦܐܢܝܘܣ܀

7- ܡܠܰܘ ܐܶܢܝܢ ܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܣܒܪܘܢ ܕܗܰܓܳܓܽܘܬܳܐ ܗ̣ܝ: ܠܘ ܡ̣ܢ ܡܶܕܡ ܥܒܰܕ ܚܰܡܪܐ܀

8- ܙܠܽܘܥܘ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܠܘ ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܝܬܘ ܠܪܺܝܫ ܣܡܳܟܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܪܺܝܫ ܛܪܝܩܠܝܢܐ܀

11- ܗ̇ܕܐ ܗ̣ܝ ܐܳܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܗ̄ ܒܕܰܩܕܳܡ ܥܡܳܕܐ ܠܐ ܣܥܰܪ ܐܳܬܐ ܓܠܺܝܬܳܐ܀

19- ܣܬܽܘܪܘ ܗܰܝܟܠܐܳ ܗ̇ܢܐ ܗ̄ ܒܰܙܢܐ ܐܘܚܕܬܢܝܐ ܩܪܳܐ ܠܦܰܓܪܗ ܗܰܝܟܠܐ ܕܬܬܚܦܐ ܡܶܠܬܐ ܡ̣ܢ ܝ̣ܗܘܕܝ̈ܐ ܘܠܘ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̇ܘ ܕܥܳܡܪ ܒܗ ܐܠܗܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܝܢ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܀

20- ܠܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܫܶܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܶܬܒܢܺܝ ܗܰܝܟܠܐܳ ܗ̇ܢܐ ܗ̄ ܠܘ ܥܠ ܟܠܗ ܗ̇ܢܐ ܢܽܘܓܪܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܒܶܢܝܳܢܐ ܗܰܘ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܕܰܚܕܳܪ̈ܝܗܘܢ ܡܶܬܒܰܛܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܐܦ ܗܶܢܘܢ ܡܐܡܢܝܢ ܗܘܰܘ ܐܝܟ ܕܚܰܣܕ ܐܢܘܢ ܚܰܓܝ܀

25- ܘܠܐܳ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܕܐܢܳܫ ܢܶܣܗܕ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܠܗ ܥܠ ܟܠ ܒܰܪܢܳܫ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

1- ܢܺܝܩܽܘܕܺܝܡܘܣ ܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܗ̄ ܗܽܘܝܘ ܗ̇ܘ ܕܰܐܝܬܺܝ ܚܘܢܛܬܐ܀

5- ܕܐܢ ܐܢܳܫ ܠܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܢ ܡܰܝ̈ܐ ܘܪܘܚܳܐ: ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗ̄ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܐܢ ܐܢܳܫ ܠܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ: ܒܰܕܟܺܐܢ̈ܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܐ ܝ̣ܪܬܘ ܡܰܠܟܘܬܐ ܟܕ ܠܐ ܐܶܬܥܡܕܘ. ܐܶܠܐ ܡܶܬܝ̣ܠܕ ܟܶܐܡܰܬ ܡܟܐ ܘܰܠܗܰܠ܀

8- ܪܘܚܳܐ ܐܰܬܪ ܕܨܳܒܝܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܰܝܟܳܐ ܕܨܳܒܐ ܗ̄ ܥܠ ܫܘܝ̈ܐ܀ ܘܩܠܗ̇ ܫܳܡܥ ܐܢܬ ܗ̄ ܣܳܥܘܪ̈ܘܬܗ̇ ܘܫܽܘܟܳܢ̈ܝܗ̇ ܚܳܙܶܐ ܐܢܬ. ܘܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܕܳܡܝܘܬܐ ܕܪܘܚܳܐ ܗ̇ܕܐ ܓܽܘܫܡܳܢܳܝܬܐ ܐܰܡܪܗ̇ ܠܗ̇ܕܐ܀

10- ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܡܰܠܦܳܢܗ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ: ܘܗ̇ܠܝܢ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢܬ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܰܦܪܺܝܫܳܐ ܗܘܳܐ ܢܺܝܩܘܕܝܡܘܣ ܘܡܰܠܦܳܢܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܳܪܢ: ܕܙܳܕܩ ܗܘܳܐ ܠܟ ܕܟܠ ܡܶܕܡ ܗܘܰܝܬ ܝܳܕܥ܀

11- ܡܰܣܗܕܺܝܢܰܢ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀

13- ܘܠܐ ܐܢܳܫ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܐ: ܣܠܶܩ ܐܶܡܪ ܒܰܫܠܳܝ ܣܶܡܟܰܬ ܘܠܰܘ ܣܳܠܩ ܒܰܙܩܳܦ ܣܶܡܟܰܬ: ܒܰܕܒܳܬܪ ܩܰܠܝ̣ܠ ܦܰܓܪܶܗ ܕܠܐ ܢܚܶܬ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܐܠܐ ܥܬܺܝܕ ܗܘ ܠܡܶܣܬܠܩܘ. ܘܒܳܬܪ ܩܝܳܡܬܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܐ ܟܠܗܘܢ ܙܰܕܺܝܩ̈ܐ ܥܠ ܚܰܨܗ ܕܰܪܩܺܝܥܳܐ ܡܕܰܝܪܺܝܢ. ܘܥܠ ܚܢܽܘܟ ܕܶܐܫܬܢܝ ܐܰܡܝ̣ܪ. ܘܥܠ ܐܠܝܐ ܐܝܟ ܕܠܰܫܡܰܝܐ ܘܠܘ ܠܰܫܡܰܝܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܐܳܡܪܝܢ ܕܥܠ ܡܶܐܬܝ̣ܬܗ ܐܚܪܳܝܬܐ ܐܡܪܗ̇ ܠܗ̇ܕܐ ܕܢܳܚܶܬ ܘܟܶܢ ܣܳܠܶܩ܀

14- ܘܐܝܟܰܢܐ ܕܐܪܝ̣ܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܐܘܪܶܡ ܡܘܫܶܐ ܚܶܘܝܳܐ: ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܗ̇ܟܢܐ ܥܬܺܝܕ ܠܡܶܬܬܪܡܘ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܡܶܬܪܰܡܪܳܡܘ ܗ̄ ܒܰܙܢܳܐ ܕܚܶܘܝܐ ܕܰܢܚܳܫܐ ܚܰܝ̈ܐ ܝܳܗܒ ܗܘܳܐ ܠܐܰܝܠܝܢ ܕܒܗ ܚܳܝܪܺܝܢ: ܗ̇ܟܢܐ ܚܰܝ̈ܐ ܕܰܠܥܳܠܡ ܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܗ̇ܘ ܕܥܠ ܩܰܝܣܳܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡ܀

15- ܕܟܠ ܐܢܳܫ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܗ ܠܐ ܢܺܐܒܰܕ ܗ̄ ܒܫ̈ܶܬܶܐܣܶܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܬܐ ܚܰܘܝܢܰܢ: ܕܗܰܝܡܢܘܬܳܐ ܒܬܰܘܕܺܝܬܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܘܢܳܛܘܪܘܬ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܐ ܡܶܬܓܰܡܪܳܐ܀

17- ܐܠܐ ܕܢܺܚܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܢܶܬܦܪܩ ܥܳܠܡܐ ܒܺܐܝܕܗ܀

26- ܕܐܢܬ ܣܗܶܕܬ ܥܠܰܘܗܝ ܗ̄ ܣܳܒܪܝܢ ܗܘܰܘ ܝܺܗܘܕܝ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܣܳܗܕܘܬܗ ܕܝܘܚܰܢܢ ܩܢܗ̇ ܝܶܫܘܥ ܠܪܰܒܘܬܳܐ܀

27- ܥܢܳܐ ܝܘܚܰܢܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܠܐܳ ܡܶܫܟܚ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܡܶܣܰܒ ܡ̣ܢ ܨܒܽܘܬ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܕܡ. ܐܠܐ ܐܢ ܐܶܬܝܗܒ ܠܗ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܬܳܟܶܣ ܠܪܶܥܝܳܢܗܘܢ ܦܰܛܥܳܐ: ܕܠܰܘ ܡ̣ܢ ܕܝ̣ܠܝ ܐܶܠܐ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܗ̣ܘ ܠܗ ܫܽܘܠܛܳܢܐ܀

29- ܡ̇ܢ ܕܐܝ̣ܬ ܠܗ ܟܰܠܬܐ ܗ̄ ܥܺܕܬܐ܀ ܚܰܬܢܐ ܗ̣ܘ. ܪܳܚܡܶܗ ܕܝܢ ܕܚܰܬܢܳܐ ܗ̇ܘ ܕܩܳܐܡ ܘܨܳܐܶܬ ܠܗ ܗ̄ ܗ̇ܕܐ ܥܠ ܢܰܦܫܶܗ ܐܡ̇ܪ܀ ܗ̇ܕܐ ܗ̇ܟܝܠ ܚܰܕܘܬܐ ܕܺܝܠܝ ܗܐ ܡܡܰܠܝܐ܀

30- ܠܗܘ ܗ̣ܘ ܘܳܠܐ ܠܡܶܪܒܳܐ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀

33- ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܩܰܒܠ ܣܳܗܕܘܬܗ: ܚܬܰܡ ܗ̄ ܐܰܘܕܝ܀ ܕܰܐܠܗܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܽܘ ܗ̄ ܐܰܒܐ ܕܫܰܕܪܶܗ܀

34- ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܟܰܝܠܐ ܝܰܗܒ ܒܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ܀ ܐܠܗܐ ܪܘܚܳܐ ܗ̄ ܠܘ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܐܶܬܝܗܒ ܠܰܒܪܐ ܪܘܚܳܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܐܝܟ ܕܠܰܢܒܺܝ̈ܐ ܐܠܐ ܒܗ ܥܳܡܰܪ ܟܠܗ ܡܽܘܠܳܝܐ ܕܰܐܠܗܘܬܳܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܦܰܘܠܘܣ܀

36- ܘܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܒܩܽܘܫܳܝ ܦܶܐ ܝܰܘܢܳܝܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

4- ܡܰܥܒܕܳܐ ܗܘܳܬ ܠܗ ܕܝܢ ܕܢܺܐܬܐ ܢܶܥܒܰܪ ܥܠ ܒܶܝܬ ܫܳܡܪ̈ܳܝܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܗ܀

5- ܕܡܶܬܩܰܪܝܐ ܫܳܟܰܪ ܒܰܙܩܳܦ ܫܺܝܢ ܘܰܦܬܳܚ ܟܽܘܦ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܫܘܟܐܪ܀ ܥܠ ܓܶܢ̱ܒ ܩܪܺܝܬܐ ܕܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܝܰܥܩܘܒ ܠܝܰܘܣܶܦ ܗ̄ ܫܟܺܝܡ ܐܰܝܟܐ ܕܶܐܬܛܡܐܬ݀ ܕܺܝܢܰܐ܀

6- ܘܐܝ̣ܬ ܗܘܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܗܘܳܬ ܕܝܢ ܬܰܡܳܢ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܕܝܰܥܩܘܒ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܝܰܥܩܘܒ ܚܰܦܪܗ̇ ܗܘܳܐ ܘܡ̣ܢܗ̇ ܡܰܫܩܶܐ ܗܘܳܐ ܥܳܢ̈ܗ܀

8- ܬܰܠܡܝ̣̈ܕܘܗܝ ܓܝܪ ܥܰܠܘ ܗܘܰܘ ܠܰܡܕܝ̣ܢ̱ܬܐ ܗ̄ ܕܳܡܝܐ ܕܠܐ ܥܕܰܟܝܠ ܦܩܰܕ ܗܘܳܐ ܕܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܕܫܳܡܪ̈ܝܐ ܠܐ ܢܶܥܠܘܢ: ܘܠܘ ܕܢܰܠܦܘܢ ܥܰܠܘ ܐܠܐ ܕܢܶܙܒܢܘܢ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ܀

10- ܘܝܳܗܶܒ ܗܘܳܐ ܠܶܟܝ ܡܰܝ̈ܐ ܚܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܚܰܝ̈ܐ ܕܰܠܥܳܠܡ܀

11- ܠܐ ܕܰܘܠܐܳ ܐܝ̣ܬ ܠܟ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܕܰܘܠܐ: ܕܳܠܝܐ ܐܰܢܬܬܐ ܐܡ̇ܪ ܐܰܢܬ. ܒܰܕܒܰܟܝܳܢܐ ܒܳܬܪ ܠܳܡܰܕ ܗ̣ܝ ܘܰܐܘ ܐܝܟ ܐܰܪܒܝܐ: ܘܐܠܐ ܕܳܝܠܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܝܬ ܡ̣ܢ ܕܰܘܠܐ ܐܝܟ ܩܳܝܡܳܐ ܡ̣ܢ ܩܘܡܐ܀

15- ܘܠܐ ܗܘܺܝܬ ܐܳܬܝܳܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

18- ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܥܠܶܟܝ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ ܗ̄ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܡܛܠ ܕܚܰܡܫܳܐ ܒܰܥ̈ܠܐܶ ܕܢܶܣܒܰܬ݀ ܚܰܕ ܒܳܬܰܪ ܚܰܕ ܡܳܐܶܬ ܗܘܳܐ: ܐܶܣܬܰܒܪܰܬ݀ ܕܩܳܛܠܰܬ ܓܰܒܪ̈ܐ ܗ̣ܝ ܐܝܟ ܕܶܐܣܬܰܒܪܰܬ݀ ܬܡܪ ܠܺܝܗܘܕܳܐ. ܡܛܠ ܚܶܣܕܳܐ ܕܰܐܪܡܠܘܬܳܐ ܢܶܣܒܰܬ݀ ܫܬܺܝܬܳܝܐ ܒܬܰܢܘܰܝ ܕܠܐ ܢܶܫܬܰܘܬܦ ܠܗ̇܀

21- ܐܰܢܬܬܐ ܗܰܝܡܢܝܢܝ ܒܰܫܠܝ ܡܺܝܡ܀

24- ܪܘܚܐ ܗ̣ܘ ܓܶܝܪ ܐܰܠܗܐ ܗ̄ ܠܘ ܓܽܘܫܡܳܐ ܗ̣ܘ ܕܒܰܐܬܪܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܐ ܢܶܬܬܰܚܡ܀

35- ܕܰܐܪܝ̣ܡܘ ܥܰܝܢܰܝܟ̈ܘܢ ܘܰܚܙܰܘ ܐܰܪ̈ܥܳܬܐ ܕܰܚܘܰܪ̈ܝ ܘܡܰܛܝ̈ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܘܰܚܒܳܨ ܛܶܝܬ ܠܰܚܨܳܕܐ ܗ̄ ܥܠ ܫܳܡܪ̈ܳܝܶܐ ܕܰܫܡܰܥܘ ܕܐܡ̣ܪ ܠܫܡܪܝܬܐ ܟܠܡܶܕܡ ܕܥܶܒܕܰܬ݀ ܘܗܰܝܡܢܘ ܒܗ ܪܳܡܙ܀ ܘܙܪ̈ܘܥܐ ܗ̄ ܢܒܺܝ̈ܐ܀ ܘܚܳܨ̈ܘܕܶܐ ܗ̄ ܫܠܺܝܚ̈ܐ܀

36- ܐܰܟܚܕܳܐ ܢܶܚܕܘܢ ܗ̄ ܒܗ̇ܢܘܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ܀

38- ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܓܝܪ ܠܐܝܘ ܗ̄ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܢܒܝ̈ܐ܀

39- ܕܡܰܣܗܕܳܐ ܗܘܳܬ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀

46- ܥܒܶܕ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ ܒܰܪܒܳܨ ܒ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܰܣܝܠܝܘܣ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܡܰܠܟܳܝܐ ܐܡ̇ܪ. ܘܰܒܩܳܢܘܢ̈ܐ: ܩܝܢܒܪܝܣ ܚܰܕ ܣܝ̣ܡ ܗ̇ܢܐ ܘܩܶܢܛܪܘܢܳܐ ܕܐܡ̣ܪ ܡܰܬܝ ܗ̇ܘ ܕܠܘܩܳܐ. ܐܶܠܐ ܡܰܬܝ ܛܰܠܝܶܗ ܕܩܶܢܛܪܘܢܳܐ ܩܳܪܐ ܠܰܟܪܝ̣ܗܐ ܘܠܘܩܳܐ ܥܰܒܕܗ ܘܝܘܚܰܢܢ ܒܪܶܗ. ܘܡܰܬܝ ܘܝܘܚܰܢܢ ܐܡܪܝܢ: ܕܗ̣ܘ ܐܶܙܰܠ ܠܘܳܬ ܝܶܫܘܥ. ܘܠܘܩܳܐ ܐܡ̇ܪ: ܩܰܫܺܝܫ̈ܐ ܘܪ̈ܳܚܡܶܐ ܫܰܕܪ. ܘܡܰܬܝ ܐܡ̇ܪ: ܕܠܐ ܫܳܘܶܐ ܐܢ݂ܐ ܕܬܶܥܘܠ ܬܚܶܝܬ ܡܛܠܠܝ. ܝܘܚܰܢܢ ܐܡ̣ܪ ܕܡܶܬܰܦ ܢܰܬܦܗ. ܘܠܘܩܳܐ ܐܡ̇ܪ: ܕܰܒܫܽܘܪܳܝܐ ܒܥܐ ܘܰܠܚܰܪܬܐ ܐܶܫܬܐܠ܀ ܒܪܳܟ ܚܝܳܐ ܒܰܫܠܳܝ ܚܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

1- ܗܘܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܐ ܕܺܝܗܘܕܝ̈ܐ ܗ̄ ܦܰܢܛܺܝܩܘܣܛܺܝ܀

2- ܕܽܘܟܬܐ ܚܕܳܐ ܕܡܰܥܡܘܕܝ̣ܬܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܐ ܥܶܒܪܳܐܝ̣ܬ ܒܝܬ ܚܶܣܕܳܐ ܒܩܽܘܫܳܝ ܕܳܠܰܕ ܗ̄ ܒܶܝܬ ܨܰܥܪܳܐ܀ ܒܰܕܒܗ̇ ܡܫܺܝܓܝܢ ܗܘܰܘ ܕܶܒܚ̈ܐ ܡ̣ܢ ܕܡܳܐ ܘܦܶܪܬܐ. ܘܐܢܳܫܝ̈ܢ: ܒܶܝܬ ܚܶܣܕܐ ܒܪܽܘܟܳܟ ܕܳܠܰܕ ܩܳܪܶܝܢ ܗ̄ ܒܝܬ ܪ̈ܚܡܶܐ: ܡ̣ܢ ܥܽܘܕܪܳܢܐ ܕܗܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܣܡܰܝ̈ܐ ܘܚܓܝܣ̈ܐ ܬܰܡܳܢ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܳܪܝܐ ܥܡ ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܐܪܡܝ ܥܠܰܘܗܝ ܚܶܣܕܐ: ܘܠܐ ܚܰܬܝ̣ܬ. ܒܰܕܝܰܘܢܳܝܐ: ܦܪܘܒܐܛܝܩܝ ܗ̄ ܒܝܬ ܝܰܬܝ̣ܪ̈ܘܬܐ ܕܥܳܢ̈ܐ ܐܡ̇ܪ: ܘܰܚܠܳܦ ܒܝܬ ܚܶܣܕܐ: ܒܝܬ ܨܐܬܐ ܐܡ̇ܪ܀

4- ܡܰܠܐܟܐ ܓܝܪ ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܢܳܚܬ ܗܘܳܐ ܠܗ̇: ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܠܘ ܡ̣ܢ ܓܽܘܫܡܶܗ ܗܽܘ ܕܰܟܬܳܒܐ ܗ̇ܢܐ ܦܶܬܓܳܡܐ܀ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܩܰܕܡܳܝܐ ܢܳܚܶܬ ܗܘܳܐ ܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܙܰܘܥܳܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܕܢܶܕܥܘܢ ܕܐܢ ܡ̣ܢ ܫܝܳܓܬܐ ܕܕܶܒܚ̈ܐ ܡܶܬܥܰܕܪܺܝܢ: ܟܡܳܐ ܝܰܬܝ̣ܪܳܐܝ̣ܬ ܡ̣ܢܗܘܢ ܕܕܶܒܚ̈ܐ. ܘܐܳܢܫܝ̈ܢ ܐܳܡܪܝܢ: ܡܛܠ ܕܦܰܓܪܶܗ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ ܬܰܡܳܢ ܩܒܺܝܪ ܗܘܳܐ ܘܥܰܠܗܝ ܝܳܗܒܐ ܗܘܳܬ ܐܳܣܝܘܬܐ܀

7- ܢܰܪܡܶܝܢܝ ܒܰܪܒܳܨ ܡܺܝܡ܀

13- ܝܶܫܘܥ ܓܝܪ ܐܶܬܓܢܝ ܗܘܳܐ ܒܰܫܠܳܝ ܓܳܡܰܠ܀

14- ܗܐ ܚܠܺܝܡ ܐܢܬ ܬܘܒ ܠܐ ܬܶܚܛܐ ܗ̄ ܡܚܰܘܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܗܘܳܬ ܥܶܠܬܐ ܕܡܫܰܪܝܘܬܗ܀

17- ܐܳܒܝ ܥܕܰܡܐ ܠܗܫܐ ܥܳܒܶܕ: ܐܦ ܐܢ̇ܐ ܥܳܒܶܕ ܐܢ݂ܐ ܗ̄ ܡܰܕܢܰܚ ܫܶܡܫܶܗ. ܡܰܚܶܬ ܡܶܛܪܗ. ܡܰܪܕܶܐ ܡܥܺܝܢ̈ܐ. ܡܰܘܥܶܐ ܙܰܪ̈ܥܐ. ܨܳܐܰܪ ܥܽܘ̈ܠܐ. ܒܳܪܶܐ ܢܰܦܫ̈ܬܐ ܘܰܣܛܰܪ. ܗ̇ܟܢܐ ܐܦ ܡܰܪܕܐ ܐܢ݂ܐ ܥܽܘܕܪ̈ܢܐ ܒܫܰܒܬܐ ܘܰܣܛܰܪ܀

19- ܕܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܪܳܐ ܥܳܒܕ ܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܨܒܽܘܬ ܢܰܦܫܗ ܗ̄ ܠܗ̣ܝܟܰܕܗܺܝܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܐ ܡܫܰܘܕܰܥ܀. ܟܶܐܡܰܬ ܐܰܟܡܐ ܕܨܶܡܚܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܐܣܦܝܪܳܐ ܠܐ ܡܰܢܗܰܪ. ܘܗܰܘܢܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܢܰܦܫܐ ܠܐ ܡܰܥܒܶܕ: ܐܦ ܠܐ ܒܪܐ ܒܶܠܥܕ ܐܰܒܐ ܡܶܕܡ ܥܳܒܕ. ܘܠܘ ܠܐ ܡܶܬܡܰܨܝܢܘܬ ܚܰܝܠܗ ܡܚܰܘܐ. ܘܶܐܠܐܳ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܗܳܝ ܕܗ̇ܟܢܐ ܐܦ ܒܪܐ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܐ ܡܰܚܐ: ܐܰܩܶܦ܀

20- ܐܰܒܐ ܓܝܪ ܪܳܚܡ ܠܰܒܪܗ ܘܟܠܡܶܕܡ ܕܥܳܒܕ ܡܚܰܘܐ ܠܗ ܗ̄ ܕܢܪܰܝܰܚ ܠܫܳܢܝܘܬܐ ܕܺܝܗܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܡ̈ܶܠܐ ܡܐܟ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗ̇ܠܝܢ ܡܶܬܚܰܫܚ܀

22- ܠܐ ܗܘܳܐ ܓܝܪ ܐܰܒܐ ܕܳܐܶܢ ܠܐܢܳܫ: ܐܠܐ ܟܠܗ ܕܺܝܢܐ ܝܰܗܒܶܗ ܠܰܒܪܐ ܗ̄ ܒܪܳܐ ܚܰܝܠܗ ܗ̣ܘ ܪܰܒܐ ܘܚܶܟܡܬܶܗ ܘܰܕܚܶܟܡܬܐ ܒܳܚܪܐ ܘܕܳܝܢܐ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܐ ܘܥܒ̈ܕܐ. ܘܚܰܝܠܐ ܡܚܰܝܒ ܓܰܠܝܐ܀

24- ܐܰܡܝܢ ܐܰܡܝ̣ܢ ܐܳܡܪ ܐܢ݂ܐ ܠܟܘܢ: ܡܥܰܦܶܦ ܠܗ̇ ܠܐܰܡܺܝܢ ܝܘܚܰܢܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܠܰܫܪܳܪ ܡܰܟܬܒܢܘܬ ܟܢܰܘ̈ܬܗ: ܡܰܩܦ ܕܝ̣ܠܗ: ܗ̇ܟܢܐ ܦܰܫܶܩܘ ܡܰܢܗܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܕܠܰܘ ܒܰܝܬܳܐܝ̣ܬ ܝܰܗܒܘ. ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܠܰܘ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢܗ ܐܡ̇ܪ ܠܗ̇ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܡ̇ܪܗ܀

25- ܕܳܐܬܝܳܐ ܫܳܥܬܐ ܐܦ ܗ̇ܫܐ ܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܗ̄ ܥܠ ܢܽܘܚܳܡ ܠܳܥܳܙܳܪ ܪܳܡܶܙ ܕܳܐܬܝܳܐ ܫܳܥܬܐ܀

28- ܐܶܡܬܝ ܕܟܠܗܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܐ ܗ̄ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܰܘܣܶܦ ܐܦ ܗ̇ܫܐ: ܥܠ ܩܝܳܡܬܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܐ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܕܬܶܗܘܐ ܐܰܪܶܙ܀

30- ܐܠܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܫܳܡܰܥ ܐܢ݂ܐ ܕܳܐܶܢ ܐܢ݂ܐ ܗ̄ ܥܠ ܚܰܬܺܝܬܘܬܶܗ ܕܕܺܝܢܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܘܐܠܐ ܟܕ ܠܐ ܫܡܥ ܝܕܥ܀

31- ܐܢ ܐܢ̇ܐ ܡܰܣܗܶܕ ܐܢ݂ܐ ܥܠ ܢܰܦܫܝ: ܣܳܗܕܽܘܬܝ ܠܐ ܗܘܳܬ ܫܰܪܝ̣ܪܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ ܗ̄ ܐܶܠܘ ܡܶ̈ܠܐܶ ܒܶܠܥܳܕ ܥܒ̈ܳܕܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܺܝܬ ܐܢ̇ܐ ܥܠܰܝ: ܟܒܰܪ ܠܐ ܡܩܰܒ̈ܠܳܬܐ ܗܘ̈ܝ ܘܥܰܡ ܥܒ̈ܕܐ ܐܦ ܝܘܚܰܢܢ ܘܰܐܒܐ ܣܗܶܕܘ ܥܠܰܝ܀

39- ܒܨܰܘ ܟܬܳܒ̈ܐ ܕܰܒܗܘܢ ܡܣܰܒܪܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܣܶܡܟܰܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܣܳܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܚܰܝ̈ܐ ܕܰܠܥܳܠܡ܀

42- ܐܠܐ ܝ̣ܕܰܥܬܟܘܢ ܒܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ܀

45- ܡܘܫܶܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܣܰܒܰܪܬܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܣܶܡܟܰܬ ܘܒܶܝܬ܀

46- ܡܘܫܶܐ ܓܝܪ ܥܠܰܝ ܟܬܰܒ ܗ̄ ܕܰܢܩܺܝܡ ܠܟܘܢ ܡܳܪܝܐ ܢܒܺܝܐ ܡܢ ܐܰܚܝܟ̈ܘܢ ܐܰܟܘܬܝ ܠܗ ܫܡܰܥܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

6- ܗ̇ܕܐ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ: ܟܕ ܡܢܰܣܶܐ ܠܗ ܗ̄ ܠܘ ܟܕ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܡܳܢܐ ܥܬܺܝܕ ܠܰܡܦܰܢܳܝܘ: ܐܠܐ ܡܶܬܢܰܚܰܬ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܰܒܳܐ ܠܐܰܒܪܳܗܳܡ ܢܰܣܺܝ܀

10- ܕܢܶܣܬܰܡܟܘܢ ܒܩܽܘܫܳܝ ܟܽܘܦ܀ ܥܶܣܒܐ ܕܝܢ ܣܰܓܝ ܗܘܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܣܶܟܰܬ܀

15- ܘܢܶܥܒܕܽܘܢܳܝܗܝ ܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܗ̇ܠܝܢ ܕܚܫܐ ܩܕܡ ܐܡ̣ܪ܀

17- ܘܚܶܫܟܰܬ݀ ܗܘܳܬ ܠܗ̇ ܒܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ: ܘܠܐ ܐܰܬܝ ܒܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܗܘܢ ܝܶܫܘܥ܀

18- ܝܰܡܐ ܕܝܢ ܐܶܙܕܩܶܦ ܗܘܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܶܬܥܰܪܡ ܗܘܳܐ܀

19- ܟܕ ܡܗܰܠܶܟ ܥܠ ܝܰܡܐ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ ܝܡܬܐ܀

21- ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢܳܗܝ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܢܶܣܒܽܘܢܝܗܝ܀

27- ܠܗ̇ܢܐ ܓܝܪ ܐܰܒܐ ܚܬܰܡ ܐܰܠܗܐ ܗ̄ ܓܠܐ ܘܚܰܘܺܝ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܗ̇ܢܐ ܕܚܳܙܶܝܬܘܢ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܗ̇ܘ ܕܰܢܚܬ ܒܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ܀ ܘܝܳܗܒ ܒܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ ܚܰܝ̈ܐ܀

35- ܠܐ ܢܶܟܦܰܢ ܒܩܽܘܫܳܝ ܦܶܐ ܐܝܟ ܢܬܦܢ܀ ܐܢ̇ܐ ܐܢ݂ܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ: ܩܰܕܝܫܳܐ ܐܝܘܢܢܺܝܣ ܐܡ̇ܪ: ܕܠܐܰܠܗܘܬܶܗ ܩܳܪܐ ܗ̇ܪܟܐ ܠܰܚܡܐ ܕܚܰܝ̈ܐ. ܘܟܰܪ ܕܐܡ̇ܪ: ܘܠܰܚܡܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܶܐܬܶܠ: ܦܰܓܪܝ ܗܽܘ: ܠܦܰܓܪܶܗ܀

37- ܠܐ ܐܰܦܩܶܗ ܠܒܰܪ ܗ̄ ܠܐ ܐܰܦܩܶܗ ܐܢ̇ܐ܀

43- ܠܐ ܬܶܪܛܢܘܢ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ܀

45- ܟܬܺܝܒ ܓܝܪ ܒܰܢܒܺܝܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܰܢܒܺܝ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܢܐܝܬ܀ ܕܢܶܗܘܘܢ ܟܠܗܘܢ ܡܰܠܦ̈ܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܝܰܠܺܝܦ̈ܐ ܕܰܐܠܗܐ܀

51- ܐܢ̇ܐ ܐܢ݂ܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܢܶܚܬܶܬ ܗ̄ ܐܰܠܗܘܬܗ܀ ܘܠܰܚܡܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܶܐܢ̇ܐ ܐܶܬܶܠ ܦܰܓܪܝ ܗ̣ܘ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܶܣܪܝ ܗ̣ܘ ܗ̄ ܐܢܳܫܘܬܗ܀ ܘܐܝܟ ܕܥܠ ܚܰܕ ܡܡܠܶܠ ܥܠ ܟܢܺܝܫܘܬ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܝܕ ܚܕܳܝܘܬܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܘܩܳܢܽܘܡܝܬܐ܀

61- ܗ̇ܕܐ ܡܰܟܫܠܐܳ ܠܟܘܢ ܗ̄ ܕܶܐܡܪܶܬ ܡ̇ܢ ܕܢܶܐܟܠܢܝ܀

62- ܐܢ ܬܶܚܙܘܢ ܗ̇ܟܝܠ ܠܰܒܪܗ ܕܐܢܳܫܐ ܕܣܳܠܩ ܠܐܰܬܪ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡ̣ܢܩܕܺܝܡ ܗ̄ ܟܕ ܬܶܚܙܘܢ ܕܣܳܠܩ ܐܢ݂ܐ ܠܰܫܡܰܝܐ ܗܳܝܕܝܢ ܬܗܰܝܡܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܢܶܚܬܶܬ܀

63- ܪܘܚܳܐ ܗܺܝ ܕܡܰܚܝܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܡܰܚܐ ܕܶܟܪܳܢܳܐܝ̣ܬ܀ ܦܰܓܪܐ ܠܐ ܡܰܗܢܐ ܡܶܕܡ ܗ̄ ܢܰܦܫܐ ܡܶܣܬܰܟܠܐ ܠܡ̈ܶܠܐ ܐܰܠܗܝ̈ܬܐ ܘܚܳܝܳܐ ܐܦ ܡܰܚܝܳܐ ܠܦܰܓܪܐ ܥܰܡܗ̇ ܘܠܘ ܦܰܓܪܐ܀ ܡ̈ܶܠܐ ܕܐܢ̇ܐ ܡܰܠܠܶܬ ܥܰܡܟܘܢ ܪܘܚܳܐ ܐܶܢܝܢ ܒܰܙܩܳܦ ܚܶܐ ܗ̄ ܪ̈ܘܚܳܢܝܳܬܐ܀

65- ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܺܐܬܐ ܠܘܳܬܝ: ܐܠܐ ܝܺܗܺܝܒ ܠܗ ܡ̣ܢ ܐܳܒܝ ܗ̄ ܒܶܠܥܳܕ ܣܘܝܳܥܳܐ ܐܠܗܝܐ ܠܐ ܡܶܬܩܰܢܝܐ ܛܰܝܒܘܬܐ܀

67- ܠܡܺܐܙܰܠ: ܒܰܚܒܳܨ ܡܺܝܡ܀

69- ܘܰܚܢܰܢ ܗܰܝܡܶܢܢ ܒܰܫܠܳܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܢܽܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

3- ܘܶܐܡܪܘ ܠܗ ܐܰܚ̈ܘܗܝ ܠܝܶܫܘܥ ܗ̄ ܝܰܥܩܘܒ ܘܝܽܘܣܺܝ ܘܫܶܡܥܘܢ ܘܝ̣ܗܘܕܐ ܒܢ̈ܰܝ ܝܰܘܣܶܦ܀

6- ܙܰܒܢܟܘܢ ܕܝܢ ܕܝܠܟܘܢ ܒܟܠܥܶܕܢ ܡܛܝܰܒ ܗ̄ ܕܬܣܩܽܘܢ ܠܥܺܐܕܐ ܟܕ ܠܐ ܨܳܒܶܝܢ ܝ̣ܗܘܕܝ̈ܐ ܕܢܶܩܛܠܘܢܟܘܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܠܝ̣܀

7- ܠܡܣܢܳܟܘܢ ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ܀ ܠܝ̣ ܕܝܢ ܣܳܢܐ ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ܀

8- ܐܢ̇ܐ ܠܐ ܣܳܠܩ ܐܢ݂ܐ ܗ̇ܫܐ ܗ̄ ܥܰܡܟܘܢ ܒܓܶܠܝܐ. ܐܠܐ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܒܛܘܫܝܳܐ ܒܰܕܙܰܒܢܝ ܥܕܰܟܝܠ ܠܐ ܫܠܶܡ܀ ܟܰܕ ܕܝܢ ܦܠܰܓܘ ܒܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ ܗ̄ ܟܕ ܦܳܫܘ ܦܶܠܓܐ ܕܝܰܘܡ̈ܬܐ܀

16- ܝܽܘܠܦܳܢܝ ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܝ̣ܠܝ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

19- ܠܐ ܗܘܳܐ ܡܘܫܶܐ ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ܀

21- ܚܰܕ ܥܒܳܕܐ ܥܶܒܕܶܬ ܗ̄ ܕܰܐܚܠܡܶܬ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ܀

22- ܠܐ ܗܘܳܐ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢܗ ܗܺܝ ܡ̣ܢ ܡܘܫܶܐ: ܐܠܐ ܕܡ̣ܢ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܗܺܝ ܗ̄ ܠܐܰܒܪܗܡ ܪܝ̣ܫ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܐܶܬܝܗܒܰܬ ܓܙܽܘܪܬܳܐ܀ ܘܰܒܫܰܒܬܳܐ ܓܙܪܝܬܘܢ ܗ̄ ܒܝܰܘܡܐ ܬܡܺܝܢܳܝܐ ܘܳܐܦܶܢ ܫܰܒܬܳܐ ܡܶܬܛܰܝܒܳܐ: ܡܶܫܬܰܪܝܐ܀

23- ܕܟܠܗ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܚܠܡܶܬ ܗ̄ ܠܘ ܠܰܡܢܳܬܐ ܡ̣ܢܗ ܐܝܟ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܐܠܐ ܠܟܠܶܗ ܦܰܓܪܐ ܕܰܡܫܰܪܝ ܗܘܳܐ܀ ܘܐܢ ܡܛܠ ܚܰܕ ܗܰܕܳܡܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܫܰܒܬܐ: ܡܛܠ ܟܠܗܘܢ ܗܰܕܳܡ̈ܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܐ ܬܶܫܬܪܐ܀

27- ܡܫܺܝܚܐ ܕܝܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܳܐܬܶܐ ܠܐ ܐܢܳܫ ܝܳܕܥ ܡ̣ܢ ܐܰܝܡܶܟܐ ܗ̣ܘ ܗ̄ ܗ̇ܕܐ ܗܺܝ ܕܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ ܕܝܗܘܕܳܝ̈ܐ. ܘܐܠܐ ܣܳܦܪ̈ܰܝܗܘܢ ܝܳܕܥܺܝܢ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬܠܚܡ ܘܡ̣ܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܕܳܢܰܚ܀

32- ܘܫܰܕܰܪܘ ܕܰܚܫ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܐ܀

38- ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܐܡ̣ܪܘ ܟܬܳܒ̈ܐ ܗ̄ ܥܠܰܝ ܕܶܐܢ̇ܐ ܐܝ̣ܬܝ܀ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܚܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܫܽܘܟܳܢ̈ܐ ܕܪܘܚܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ܀ ܢܶܪܕܘܢ ܡ̣ܢ ܟܰܪܣܶܗ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܠܶܒܗ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܢܳܡܽܘܣܳܟ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܝ. ܘܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪܘ ܟܬܳܒ̈ܐ: ܠܘ ܥܠ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܚܝ̈ܐ ܙܳܕܶܩ ܕܬܶܬܢܣܶܒܝ. ܒܰܕܠܐܳ ܟܬܺܝܒܳܐ ܒܕܽܘܟ܀ ܐܠܐ ܥܠ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܒܶܗ܀

39- ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܫܬܰܒܰܚ ܗܘܳܐ ܝܶܫܘܥ ܗ̄ ܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܩܳܡ ܗܘܳܐ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܐ܀

43- ܘܰܗܘܳܬ ܗܘܳܬ ܦܠܓܘܬܳܐ ܒܟܶܢܫ̈ܐ ܗ̄ ܣܶܕܩܳܐ܀

47- ܠܡܳܐ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܛܥܰܝܬܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ ܘܠܐ ܬܶܩܪܐ ܒܰܙܩܳܦ ܛܶܝܬ܀

52- ܒܨܺܝ ܘܚܙܺܝ: ܕܰܢܒܺܝܐ ܡ̣ܢ ܓܠܺܝܠܐܳ ܠܐ ܩܳܐܶܡ ܗ̄ ܐܶܣܬܡܝܘ ܫܳܛܰܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܶܐܫܰܥܝܐ: ܓܠܝܠܐ ܠܡ ܕܥܰܡܡ̈ܐ: ܥܰܡܐ ܕܝܳܬܒ ܒܚܶܫܘܟܳܐ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܒܐ ܚܙܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܦܶܬܓܳܡܐ ܕܰܢܒܺܝܐ: ܡ̣ܢ ܓܠܺܝܠܐܳ ܠܐ ܩܳܐܶܡ. ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܰܨܚܳܚܐ ܕܒܐܠܟܣܢܕܪܝܰܐ: ܦܳܣܽܘܩܐ ܕܰܐܢܬܬܳܐ ܕܓܳܪܬ݀: ܘܐܝܬܝܘܗ̇ ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܠܘܳܬ ܝܶܫܘܥ: ܐܢ ܫܳܠܶܡ ܠܢܳܡܘܣܳܐ ܕܰܪܓܽܘܡܝܗ̇. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܐܶܬܓܗܢ ܘܰܟܬܰܒ ܚܛܳܗ̈ܐ ܕܟܠܚܰܕ ܡ̣ܢܗܘܢ ܥܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܫܰܒܩܘܗ̇ ܘܶܐܙܰܠܘ. ܝܶܫܘܥ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̇: ܙܶܠܝ ܡ̣ܢ ܗ̇ܫܐ ܠܐ ܬܶܚܛܶܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

2- ܣܳܗܕܘܬܳܟ ܠܐ ܗܘܳܬ ܫܰܪܝ̣ܪܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

4- ܐܢ̇ܐ ܠܐܢܳܫ ܠܐ ܕܳܐܶܢ ܐܢ݂ܐ ܗ̄ ܗ̇ܫܐ. ܐܠܐ ܠܚܰܪܬܳܐ܀

17- ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܬܪܝܡܘܢܗ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܬܘܪܡܘܢܝܗܝ܀

22- ܘܡ̣ܢ ܡܬܽܘܡ ܥܰܒܕܘܬܐ ܠܐܢܳܫ ܠܐ ܦܠܺܝܚܳܐ ܠܢ ܗ̄ ܡܳܪܢ ܥܠ ܥܰܒܕܘܬܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ. ܘܗܶܢܘܢ ܥܠ ܦܰܓܪܳܢܝܬܐ ܦܰܢܺܝܘ. ܘܐܦ ܠܐ ܒܗܳܕܐ ܐܫܪܘ. ܐܶܬܥܰܒܕܰܕܘ ܓܝܪ ܠܡܶܨܪ̈ܳܝܐ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܫܢ̈ܺܝܢ ܘܰܠܒܳܒܠܳܝ̈ܐ ܫܰܒܥܺܝܢ. ܘܠܦܠܫܬܝ̈ܐ ܬܘܒ ܒܝܰܘܡ̈ܝ ܕܰܝܳܢ̈ܐ܀

24- ܘܥܰܒܕܐ ܠܐ ܡܩܰܘܐ ܠܥܳܠܡ ܒܒܰܝܬܳܐ ܗ̄ ܡܶܬܢܰܟܪܐ ܡ̣ܢ ܒܰܝܬܳܝܘܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܠܗܐ܀

27- ܘܐܢܬܘܢ ܡܶܕܡ ܕܰܚܙܰܝܬܘܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܘܟܘܢ ܥܳܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗ̄ ܠܘܳܬ ܣܳܛܢܐ܀

28- ܐܠܘ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܗܘܰܝܬܘܢ ܕܰܐܒܪܗܡ ܗ̄ ܠܘ ܕܠܰܝܬܰܝܗܘܢ ܡܚܰܘܐ. ܡ̣ܢ ܠܥܶܠ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ: ܕܝܳܕܰܥ ܐܢ̣ܐ ܕܙܰܪܥܶܗ ܐܢܬܘܢ ܕܰܐܒܪܳܗܡ. ܐܠܐ ܕܒܰܥ̈ܒܳܕܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܐܡ̇ܪ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܰܫܠܝ̣ܚܐ: ܕܠܘ ܟܠܗܘܢ ܕܡܶܢ ܝ̣ܣܪܳܐܝܠ ܝ̣ܣܪ̈ܠܳܝܶܐ܀

30- ܚܢܰܢ ܡ̣ܢ ܙܳܢܝܘܬܐ ܠܐ ܗܘܰܝܢ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀ ܐܢ̇ܐ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܢܶܦܩܶܬ ܘܶܐܬܺܝܬ ܗ̄ ܚܠܳܦ ܕܶܐܬܝܠܕܬ ܐܡܪܗ̇ ܠܗ̇ܕܐ. ܒܰܕܠܐܳ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܫܡܥܗ̇ ܫܳܢܰܝ̈ܳܐ܀

33- ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܩܳܛܶܠ ܐܢܳܫ̈ܐ ܗ̣ܘ ܗ̄ ܐܰܥܒܶܕ ܒܳܐܕܡ ܘܐܡܝܬܗ ܒܰܢܦܶܫ. ܘܰܒܩܳܐܶܝܢ ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܗܳܒܺܝܠ ܒܰܦܓܰܪ܀ ܡܛܠ ܕܕܰܓܳܠܐ ܗܽܘ: ܐܦ ܐܰܒܘܗ̇ ܗ̄ ܕܕܰܓܳܠܘܬܐ܀ ܗܘ ܓܝܪ ܐܰܘܠܕܗ̇ ܘܰܐܦܪܝܳܗ̇ ܠܘܩܕܰܡ ܠܘܳܬ ܚܰܘܐ ܟܕ ܐܡ̣ܪ: ܕܰܚܣܡ ܒܟܘܢ ܐܰܠܗܐ ܘܫܰܪܟܐ܀

36- ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܰܝܬܘܢ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ ܡ̣ܢ ܐܰܠܗܐ܀

42- ܡܰܢܘ ܥܳܒܶܕ ܐܢܬ ܢܰܦܫܳܟ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀ ܫܘܒܚܝ ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

45- ܐܰܒܪܳܗܡ ܐܰܒܟܘܢ ܡܣܰܘܰܚ ܗܘܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܪܳܘܶܙ ܗܘܳܐ ܕܢܶܚܙܐ ܝܰܘܡܝ ܗ̄ ܠܝܰܘܡܐ ܕܰܙܩܺܝܦܘܬܝ ܗ̇ܝ ܕܰܗܘܳܬ ܥܶܠܬ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܠܥܳܠܡܐ: ܟܕ ܪܰܫܡܶܗ ܒܩܽܘܪܒܳܢܐ ܕܕܶܟܪܳܐ ܘܐܝ̣ܣܚܳܩ܀ ܘܰܚܙܳܐ ܘܰܚܕܺܝ ܗ̄ ܒܝܰܕ ܩܰܪܺܝܒܘܬܶܗ ܕܙܰܒܢܳܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܟܰܕܘ ܗܘܳܬ ܙܩܺܝܦܘܬܐ ܡܡܰܠܶܠ܀

47-  ܕܥܰܕܠܐ ܢܶܗܘܐ ܐܰܒܪܗܳܡ ܐܢ̇ܐ ܐܺܝܬܰܝ ܗ̄ ܒܰܐܠܗܘܬܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

2- ܪܰܒܰܢ: ܡ̇ܢܘ ܚܛܳܐ ܗ̇ܢܐ ܐܘ ܐܰܒܗܘ̈ܗܝ ܕܟܕ ܣܡܶܐ ܢܶܬܝ̣ܠܕ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܰܫܡܰܥܘ ܕܠܰܡܫܰܪܝܐ ܬܘܒ ܠܐ ܬܶܚܛܐ ܐܡ̣ܪ: ܣܒܰܪܘ ܕܐܦ ܗ̇ܢܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܗܺܝ ܥܶܠܬ ܣܰܡܝܽܘܬܶܗ܀

3- ܠܐ ܗ̣ܘ ܚܛܳܐ ܘܠܐܳ ܐܰܒܗ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܠܘ ܕܠܐ ܚܛܳܗܐ ܐܢܘܢ. ܐܠܐ ܕܥܶܠܰܬ ܣܰܡܝܽܘܬܐ ܠܘ ܚܛܺܝܬܳܐ ܗܺܝ ܡܚܰܘܶܐ. ܘܰܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܗ̣ܘ ܚܛܳܐ: ܠܬܰܪܥܝܬܳܐ ܦܠܰܛܘܢܝܩܝܬܐ ܒܰܛܠ. ܕܳܐܡܪܐ: ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܐ ܟܕ ܩܰܪ̈ܝ ܡ̣ܢ ܡܝܰܬܪܘܬܳܐ: ܒܦܰܓܪ̈ܶܐ ܩܰܕܡܝ̈ܐ ܒܰܙܢܳܐ ܕܫܘܢܳܩܐ ܐܶܬܐܣܪ̈ܝ ܒܦܰܓܪ̈ܶܐ ܬܪ̈ܰܝܳܢܐ ܐܝܟ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܣܘ̈ܡܛܐ ܘܩܰܒܪ̈ܶܐ ܣܘܡ̈ܛܐ ܒܕܳܡܝܘܬ ܫܡܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝܘ. ܘܢܰܦܫܳܐ ܦܣܘܟ̈ܝ ܘܩܽܘܪܳܐ ܦܣܘܟܘ̈ܣ ܗ̇ܟܘܬ ܒܐܛܘܡܘܠܘܓܝܐ. ܘܰܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܰܒܗ̈ܘܗܝ: ܠܬܰܪܥܺܝܬܐ ܝ̣ܗܘܕܳܝܬܐ ܙܰܝܶܦ ܕܐܡܪܳܐ: ܕܣܰܟܠܘ̈ܬܐ ܐܰܒܗ̈ܝܬܳܐ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝ ܒܢܰܝ̈ܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡܺܝܢ: ܠܐ ܝܳܕܥܝܢ ܕܗ̇ܝ ܕܦܳܪܥ ܚܰܘܒ̈ܐ ܕܰܐܒܗ̈ܐ ܥܠ ܒܢܰܝ̈ܐ ܠܰܬܠܳܬܐ ܘܠܐܰܪܒܥܳܐ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܺܐܡܪܘܢ: ܐܰܒܳܗ̈ܐ ܐܶܟܰܠܘ ܒܶܣܪ̈ܐ ܘܫܶܢ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܐ ܩܳܗ̈ܝܳܢ. ܐܠܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܚܳܛܝܳܐ ܗܺܝ ܬܡܽܘܬܝ ܐܶܬܒܰܛܠܬ݀܀

4- ܠܝ̣ ܘܳܠܐܶ ܠܡܶܥܒܰܕ ܥ̈ܒܳܕܐ ܕܡ̇ܢ ܕܫܰܕܪܰܢܝ ܥܰܕ ܐܝ̣ܡܡܐ ܗ̄ ܐܝ̣ܡܡܐ ܩܳܪܐ ܠܥܳܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܒܰܕܒܶܗ ܡܨܶܝܢ ܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ ܠܡܶܙܕܰܕܩܘ. ܘܠܠܝܐ ܠܥܳܠܡܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܒܰܕܠܰܝܬ ܒܗ ܐܰܬܪܐ ܠܰܬܝܳܒܘܬܐ܀ ܦܰܘܠܘܣ ܕܝܢ ܒܗܶܦܟܳܐ ܠܥܳܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܩܳܪܐ ܠܠܝܐ. ܒܰܕܠܐܳ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܢ ܒܗ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܬܐ܀

6- ܪܰܩ ܒܰܦܬܳܚ ܪܺܝܫ܀ ܘܛܳܫ ܒܰܙܩܳܦ ܛܶܝܬ܀

8- ܕܰܚܙܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܙܰܝ܀

9- ܐܠܐ ܡܶܕܡܳܐ ܒܰܪܒܳܨ ܡܺܝܡ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܘܰܙܩܳܦ ܐܚܪܳܝܬܐ܀

10- ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܶܬܦܬܚ̈ܝ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܘܬܰܘ ܥܰܝܢ̈ܝܟ܀

21- ܐܦ ܗ̣ܘ ܥܠ ܠܗ ܠܰܫܢܰܘ̈ܗܝ: ܠܗ ܫܰܐܠܘ ܗ̄ ܫܳܘܐ ܕܢܶܬܗܰܝܡܰܢ܀

24- ܫܰܒܚ ܠܐܰܠܗܐ ܗ̄ ܕܗ̣ܘ ܐܰܚܠܡܳܟ ܘܠܘ ܗ̇ܢܐ܀

36- ܡܰܢܘ ܡܳܪܝ ܕܐܶܗܰܝܡܢ ܒܶܗ܀ ܘܗܰܘ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܟ ܗ̄ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܢ̇ܐ ܐܢ݂ܐ ܗܰܘ ܕܛܳܫܬ ܛܺܝܢܳܐ ܥܠ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ: ܕܠܐܳ ܢܶܣܬܰܒܪ ܕܡܶܫܬܰܒܗܪ܀

39- ܠܕܺܝܢܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܐܶܬܝ̣ܬ ܗ̄ ܠܒܽܘܚܪܳܢܐ ܕܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ. ܘܰܠܥܶܠ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܫܰܕܰܪ ܐܰܠܗܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܰܢܕܽܘܢ ܠܥܳܠܡܐ ܟܶܐܡܰܬ ܕܢܰܦܶܩ ܥܠ ܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܒܡܶܐܬܝ̣ܬܗ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܗܳܘܶܐ. ܗ̇ܪܟܐ ܓܝܪ ܒܘܚܪܳܢܐ ܘܬܰܡܳܢ ܦܽܘܪܥܳܢܐ܀ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܚܳܙܶܝܢ: ܢܶܚܙܽܘܢ ܗ̄ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܐ ܘܡܶܬܝܰܕܥܳܢܐ ܕܗܰܝܡܢܘܬܳܐ܀ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܳܙܶܝܢ: ܢܶܣܡܘܢ ܗ̄ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ܀

41- ܚܛܺܝܬܟܘܢ ܩܰܝܡܐ ܗܺܝ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܩܰܘܝܳܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

1- ܕܡ̇ܢ ܕܠܐ ܥܳܐܶܠ ܡ̣ܢ ܬܰܪܥܳܐ ܠܰܛܝܳܪܐ ܕܥܳܢ̈ܐ ܗ̄ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܒܝܰܕ ܕܝ̣ܠܝ ܣܳܥܐ ܕܢܶܪܥܶܐ ܠܥ̈ܢܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ܀ ܐܠܐ ܣܳܠܩ ܡ̣ܢ ܕܽܘܟܳܐ ܐܚܪܺܢܝܐ ܗ̄ ܡܫܰܚܠܦܳܐ܀ ܢܳܛܪ ܬܰܪܥܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܬܰܪܳܥܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܪܺܝܫ܀ ܦܳܬܚ ܠܗ ܬܰܪܥܳܐ ܗ̄ ܗܰܘܢܳܐ ܢܳܛܘܪܳܐ ܕܦܽܘܩܕܢ̈ܐ ܡܩܰܒܠ ܠܗ܀ ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܠܬܰܪܥܳܐ ܒܰܟܬܒ̈ܐ ܩܰܕܝܫ̈ܐ ܡܦܰܫܩܺܝܢ. ܘܰܠܬܰܪܳܥܐ ܡܘܫܶܐ. ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܡܳܪܢ: ܐܢ̇ܐ ܐܢ݂ܐ ܬܰܪܥܗ̇ ܕܥܳܢ̈ܐ ܐܡ̇ܪ: ܘܟܠܗܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܶܐܬܘ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡܝ ܐܡ̇ܪ܀

8- ܓܰܢ̱ܒ̈ܐ ܐܢܘܢ ܘܓܰܝܳܣ̈ܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܫܶܡܥܰܬ݀ ܐܢܘܢ ܥܳܢ̈ܐ ܗ̄ ܟܕ ܐܶܬܚܰܫܒܘ ܕܰܢܦܰܚܡܽܘܢܳܝܗܝ ܒܬܘܕܰܐ ܘܝ̣ܗܘܕܐ ܓܠܺܝܠܳܝ̈ܐ ܘܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܛܥܝܳܢ̈ܐ ܕܰܒܗܘ ܙܰܒܢܳܐ ܢܦܰܩܘ: ܬܟܣ ܐܢܘܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܶܐܠܘ ܐܰܟܘܬܗܘܢ ܗܘܺܝܬ ܐܝܟ ܕܝ̣ܠܗܘܢ: ܐܦ ܠܝ̣ ܠܐ ܩܰܒܶܠܬܢܝ ܥܳܢ̈ܐ. ܘܗܝ ܕܟܠܗܘܢ ܥܠ ܡܰܛܥܝܳܢ̈ܐ ܣܳܡܗ̇܀

9- ܘܪܶܥܝܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܗ̄ ܐܘܟܠܐܳ ܪܘܚܳܢܝܳܐ܀

10- ܐܢ̇ܐ ܐܶܬܝ̣ܬ ܕܚܰܝ̈ܐ ܢܶܗܘܐ ܠܗܘܢ ܗ̄ ܕܰܠܥܳܠܡ܀ ܘܡܶܕܶܡ ܕܝܰܬܝ̣ܪ ܢܶܗܘܐ ܠܗܘܢ ܗ̄ ܠܘ ܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܐ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܡܶܕܡ ܦܰܓܪܳܢܳܝܐ ܕܐܝ̣ܬ ܠܗܘܢ܀

11- ܐܢ̇ܐ ܐܢ݂ܐ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܐ܀ ܐܰܪܡܢܳܝܐ: ܪܳܥܝܳܐ ܟܰܫܺܝܪܐ܀

12- ܐܰܓܝ̣ܪܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܪܳܥܝܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ ܗ̄ ܢܒܺܝ̈ܐ ܐܳܦܶܢ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܠܳܦ ܥܳܢ̈ܐ. ܐܶܠܐ ܟܕ ܥܳܫܶܢ ܗܘܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܐ ܚܳܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡ̣ܢ ܕܺܐܒܐ ܐܳܟܠܩܰܪܨܐ ܘܥܳܪܩܺܝܢ. ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ: ܠܕܺܐܒܐ ܒܡܰܘܬܐ ܦܫܩܘ. ܘܟܕ ܐܶܬܘ ܠܗ̇ܝ: ܕܳܐܬܐ ܕܐܺܒܐ ܘܚܳܛܶܦ ܘܰܡܒܰܕܰܪ: ܠܣܳܛܳܢܐ ܐܰܩܦܘܗ̇܀

16- ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܗܘܰܘ ܡ̣ܢ ܛܝܳܪܳܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ ܗ̄ ܥܰܡܡ̈ܐ܀ ܘܬܶܗܘܐ ܥܳܢ̈ܐ ܟܠܗ̇ ܚܕܳܐ ܘܚܰܕ ܪܳܥܝܳܐ ܗ̄ ܥܠ ܚܽܘܠܛܳܢܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܘܥܰܡܐ ܪܳܡܙ܀

17- ܐܠܐ ܐܢ̇ܐ ܣܳܐܶܡ ܐܢ݂ܐ ܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܨܶܒܝܳܢܝ ܗ̄ ܕܠܘ ܡ̣ܢ ܩܛܺܝܪܳܐ ܐܠܐ ܒܶܨܒܝܳܢܶܗ ܡܰܫܠܶܡ ܝܳܬܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ܀ ܘܫܰܠܝ̣ܛ ܐܢ݂ܐ ܕܬܘܒ ܐܶܣܒܝܗ̇ ܒܪܽܘܟܳܟ ܒܶܝܬ ܗ̄ ܟܕ ܩܳܐܶܡ ܐܢ݂ܐ܀

20- ܘܡܶܫܢܐ ܫܢܳܐ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܫܢܳܝ ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ܀

21- ܠܐ ܗܘ̈ܝ ܕܕܰܝܘܳܢܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

22- ܗܘܳܐ ܕܝܢ ܥܺܐܕܐ ܕܚܽܘܕܳܬܐ ܒܐܘܪܫܠܶܡ ܘܣܰܬܘܐ ܗܘܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܗܘܰܘ ܕܝܢ ܥ̈ܺܐܕܐ ܕܚܽܘܕܳܬܐ ܣܰܓܺܝܐܢܳܝܐ ܗ̄ ܒܟܗ̄ ܒܟܳܢܘܢ ܩܕܺܝܡ ܒܝܟܘܪܝܣ ܪܰܒ ܚܰܝܠܐ ܕܰܐܢܛܝܟܘܣ ܐܰܦܝܦܐܢܝܘܣ ܥܠ ܠܗܰܝܟܠܐܳ ܘܰܐܩܝ̣ܡ ܒܗ ܨܰܠܡܐ ܕܙܽܘܣ ܘܣܰܝܒܗ. ܘܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒܕܰܐܝܟ ܗ̇ܘ ܝܰܘܡܐ ܕܰܟܝܶܗ ܝ̣ܗܘܕܐ ܡܩܒܝ ܕܒܟܠ ܫܢܐ ܒܗ ܒܝܰܘܡܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢ ܗܘܰܘ܀

24- ܐܡܰܪ ܠܢ ܓܰܠܝܳܐܝܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܦܰܪܗܣܝܰܐ܀

26- ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܰܝܬܘܢ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

29- ܐܳܒܝ ܓܝܪ ܕܝܰܗܒ ܠܝ̣ ܡ̣ܢ ܟܠ ܪܰܒ ܗ̣ܘ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܰܒܥܶܠܬܐ ܐܦ ܡ̣ܢ ܒܪܳܐ ܪܒ. ܒܰܕܒܪܳܐ ܡ̣ܢ ܐܰܒܐ ܘܠܐܳ ܗܳܦܶܟ. ܘܺܐܝܕܳܐ ܕܰܐܒܐ ܠܚܰܝܠܗ ܩܳܪܐ܀

30- ܐܢ̇ܐ ܘܳܐܒܝ ܚܰܕ ܚܢܰܢ ܗ̄ ܒܚܰܝܠܐܳ ܘܒܐܘܣܝܐ܀

32- ܚܰܘܝܬܟܘܢ ܒܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ܀

35- ܐܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܐܡ̣ܪ ܐܰܠܗ̈ܐ ܗ̄ ܒܛܰܝܒܘܬܳܐ ܘܠܐ ܐܶܬܪܫܝܘ܀ ܡܛܠ ܕܰܠܘܳܬܗܘܢ ܗܘܳܬ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

36- ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܰܐܒܐ ܩܰܕܫܶܗ ܗ̄ ܠܐܢܳܫܘܬܗ ܒܰܐܠܗܘܬܶܗ܀

38- ܕܳܐܒܝ ܒܝ̣ ܘܐܢ̇ܐ ܒܐܳܒܝ ܗ̄ ܒܰܕܚܰܝܠܗ ܐܢ݂ܐ ܕܰܐܒܐ ܘܚܶܟܡܬܶܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

1- ܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ ܗ̄ ܒܶܝܬ ܬܶܫܒܘܚܬܐ܀ ܐܶܠܝܥܳܙܪ ܗ̄ ܥܽܘܕܪܳܢܐ܀ ܘܡܳܪܝ ܐܰܦܪܝܡ ܐܡ̇ܪ: ܕܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܢܰܚܡ ܐܰܥܡܕܶܗ ܝܘܚܰܢܢ ܐܶܘܢܓܠܝܣܛܳܐ ܘܥܰܡܗ ܠܐܰܚܘ̈ܬܗ ܘܰܠܝܳܠܕܬ ܐܰܠܗܐ. ܘܰܐܟܪܶܙ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܰܐ. ܐܶܬܟܰܠܰܠ ܒܝܰܘܡ̈ܝ ܛܺܝܒܪܝܘܣ܀ ܐܽܘܣܒܝܘܣ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ: ܕܰܒܩܽܘܦܪܽܘܣ ܐܰܟܪܶܙ ܘܬܰܡܳܢ ܡܺܝܬ ܘܶܐܬܩܒܰܪ܀

2- ܡܰܪܝܡ ܕܝܢ ܗ̇ܕܐ ܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܡܶܫܚܰܬ݀ ܒܒܶܣܡܳܐ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܝܶܫܘܥ ܗ̄ ܠܘ ܗܳܝ ܗ̣ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܡܰܬܝ. ܐܦ ܠܐ ܗ̇ܝ ܕܐܰܟܬܒ ܠܘܩܳܐ. ܗ̇ܢܝܢ ܙܰܢܳܝ̈ܬܐ ܗܘ̈ܝ. ܘܡ̣ܢ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܝܢ ܫܰܒܥܳܐ ܫ̈ܐܕܐ ܐܰܦܶܩ. ܘܗ̇ܕܐ ܟܢܺܝܟܬܐ ܗܝ ܘܰܠܘܳܬ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܝܳܬܒܳܐ ܗܘܳܬ. ܐܠܐ ܒܩܳܢܘܢ̈ܐ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܟܬܺܝܒܳܐ܀

4- ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܡܰܘܬܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

9- ܘܐܢ ܐܢܳܫ ܡܗܰܠܟ ܒܐܝ̣ܡܡܐ ܠܐ ܡܶܬܬܩܶܠ ܒܰܪܒܳܨ ܩܽܘܦ ܗ̄ ܥܰܡܝ. ܕܫܶܡܫܳܐ ܐܢ݂ܐ ܕܙܰܕܝܩܘܬܳܐ܀

11- ܠܳܥܳܙܳܪ ܪܳܚܡܰܢ ܫܟܶܒ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܰܡܝܟ ܗ̄ ܡܰܕܡܟܳܐ ܗ̣ܘ ܕܫܶܢܬܐ܀

15- ܘܚܳܕܶܐ ܐܢ̇ܐ ܕܠܐ ܗܘܺܝܬ ܬܰܡܳܢ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ.

16- ܬܽܐܘܡܐ ܕܡܶܬܐܡܪ ܬܳܐܡܐ ܒܰܙܩܳܦ ܬܰܘ ܘܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܝܕܝܡܘܣ ܐܡ̇ܪ܀

18- ܚܡܻܫܬܰܥܣܰܪ ܒܰܚܒܳܨ ܡܺܝܡ ܘܳܐܦܶܢ ܕܠܐ ܝܽܘܕ ܗܺܝ܀

19- ܐܰܬܺܝܐܝܢ ܒܰܚܒܳܨ ܬܰܘ ܡܩܰܫܳܝܬܐ ܘܝܽܘܕ܀ ܕܢܶܡܠܘܢ ܒܠܶܒܗܶܝܢ ܗ̄ ܕܰܢܒܰܝܐܘܢ ܐܶܢܝܢ܀

21- ܐܶܠܘ ܬܢܳܢ ܗܘܰܝܬ ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ܀

30- ܕܶܐܪܰܥܬܗ ܒܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܕ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܳܚܐ܀

33- ܐܶܬܥܰܙܰܙ ܒܪܘܚܶܗ ܗ̄ ܟܠܐܳ ܠܥܽܘܙܳܐ ܕܟܰܪܝܘܬܶܗ ܘܐܝܟ ܕܰܒܚܶܡܬܐ ܥܠ ܝ̣ܗܘܕܝ̈ܐ ܕܠܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ: ܫܰܐܶܠ܀

34- ܐܰܝܟܳܐ ܣܳܡܬܽܘܢܳܝܗܝ: ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܰܒܐ ܫܰܐܶܠ: ܕܰܐܝܟܳܐ ܐܰܢܬ ܐܳܕܡ؟ ܘܰܐܝܟܘ ܗ̇ܒܝܠ ܐܰܚܘܟ؟

35- ܘܳܐܬܝ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܕܶܡܥ̈ܰܘܗܝ ܕܝܶܫܘܥ ܗ̄ ܒܰܕܦܰܓܪܐ ܠܒܺܝܫ ܗܘܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ܀

39- ܡ̣ܢ ܟܰܕܘ ܣܪܺܝ ܠܗ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ ܣܪܶܐ ܠܗ܀

40- ܬܶܚܙܝܢ ܫܘܒܚܶܗ ܕܐܰܠܗܐ ܗ̄ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ܀

44- ܒܦܶܣܩܝ̈ܳܬܐ ܒܰܪܒܳܨ ܦܶܐ ܘܰܫܠܳܝ ܣܶܡܟܰܬ ܘܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ܀ ܘܰܐܦܰܘܗ̈ܝ ܐܰܣܝ̣ܪ̈ܳܢ ܒܣܽܘܕܳܪܐ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܦܐܬܗ ܒܣܽܘܕܳܪܐ ܡܩܰܛܪܐ ܗܘܳܬ܀

49- ܚܰܕ ܕܝܢ ܡ̣ܢܗܘܢ ܕܰܫܡܶܗ ܩܝܳܦܐ: ܡܶܬܐܰܡܪܐ ܕܗܽܘܝܘ ܝܽܘܣܝܦܘܣ ܡܰܟܬܒܳܢܐ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܐܰܚܕܽܘܗܝ ܪ̈ܽܗܘܡܳܝܐ ܘܠܐ ܩܰܛܠܘܗܝ: ܒܰܕܚܰܟܝ̣ܡܐ ܗܘܳܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܣܰܓܝ̈ܐܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܳܐ. ܘܠܝ̣ ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ: ܕܰܒܝܰܕ ܗ̇ܟܰܢ ܩܰܝܳܦܐ ܐܶܬܩܪܺܝ. ܒܰܕܐܰܪ̈ܰܒܳܝܶܐ ܠܰܕܡܶܫܬܡܥ ܩܰܛܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܩܰܐܝܦ ܩܳܪܶܝܢ. ܘܰܟܒܰܪ ܐܦ ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܒܡܚܝܢܘܬ ܠܗܟܣܝܣ: ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܠܐܣܦܝܣܝܐܢܘܣ ܪܰܒܚܰܝܠܐܳ ܕܢܺܐܪܘܢ: ܕܡܰܠܟܐ ܗܳܘܐ ܐܢܬ. ܘܡܛܠ ܡܳܪܢ ܐܡ̣ܪ: ܕܦܰܩܳܚ ܠܢ ܕܚܰܕ ܓܰܒܪܐ ܢܡܽܘܬ ܚܠܳܦ ܥܰܡܐ ܘܠܐܳ ܕܟܠܶܗ ܥܰܡܐ ܢܺܐܒܰܕ. ܐܶܘܢܓܠܝܣܛܳܐ ܕܝܢ: ܡܛܠ ܕܪܰܒ ܟܳܗܢ̈ܐ ܗܘܳܐ ܕܗܳܝ ܫܰܢ̱ܬܐ: ܘܶܐܬܢܰܒܝ ܐܡ̇ܪ܀

54- ܠܟܰܪܟܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܐܰܦܪܝܡ ܗ̄ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܗܺܝ ܒܡܰܕܢܚܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܝ̣ܠ ܘܳܐܡܪܝ̣ܢ: ܕܣܳܥܰܪ ܬܰܡܢ ܬܶܕܡܘܪܬܐ: ܠܐ ܥܳܐܶܠ ܠܗ̇ ܪ̈ܰܚܫܳܐ ܒܝ̣ܫܐ܀

57- ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܦܰܩܶܕܘ ܗܘܰܘ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

3- ܡܰܪܝܰܡ ܕܝܢ ܫܶܩܠܰܬ݀ ܫܳܛܺܝܦܬܳܐ ܕܒܶܣܡܐ ܕܢܰܪܕܺܝܢ ܪܺܝܫܳܝܐ ܣܰܓܝ ܕܡܰܝ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܫܶܩܠܰܬ݀ ܠܺܝܛܪܰܐ ܕܡܽܘܪܘܢ ܕܢܰܪܕܺܝܢ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܣܰܓܝ ܛܺܝ̈ܡܺܐ ܒܰܚܒܳܨ ܛܶܝܬ ܘܡܺܝܡ܀

7- ܫܒܘܩܶܝܗ̇ ܒܰܪܒܳܨ ܩܽܘܦ܀

14- ܢܛܰܪܬܗ ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ܀ ܐܫܟܚ ܕܝܢ ܝܶܫܘܥ ܚܡܳܪܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܚܡܳܪܽܘܢܳܐ܀

19- ܐܶܙܠ ܠܗ ܒܳܬܪܶܗ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ܀

23- ܐܶܬܳܬ݀ ܫܳܥܬܐ ܕܢܶܫܬܰܒܰܚ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܗ̄ ܙܰܒܢܳܐ ܕܚܰܫܳܐ ܡܰܢܰܥ܀

24- ܕܦܪܕܬܐ ܕܚܶܛܬܐ: ܐܠܐ ܢܳܦܠܐܳ ܘܡܳܝܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗ̄ ܗ̇ܟܢܐ ܐܦ ܐܢ̇ܐ ܒܡܰܘܬܝ ܘܒܰܩܝܳܡܬܝ ܠܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐܢ݂ܐ ܠܝ̣ܕܰܥܬܳܐ ܕܰܬܠܝ̣ܬܝܘܬܳܐ ܩܰܕܝ̣ܫܬܐ܀

28- ܘܩܳܠܐ ܐܶܫܬܡܰܥ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܟܶܢܫܐ ܠܩܳܠܐ ܫܡܰܥܘ: ܠܡܰܡܠܠܐܳ ܕܝܢ ܠܐ ܐܶܣܬܰܟܠܘ. ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܐܡ̣ܪ ܕܪܰܥܡܐ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܘܢܓܠܝܣܛܳܐ ܡ̣ܢ ܓܶܠܝܳܢܐ ܝܰܕܥܶܗ܀ ܫܰܒܚܶܬ ܘܬܘܒ ܡܫܰܒܰܚ ܐܢ݂ܐ ܗ̄ ܣܶܥܪܬ ܒܐܝ̣̈ܕܰܝܟ ܐܳܬܘ̈ܬܐ ܘܬܘܒ ܒܳܬܪܟܢ ܣܳܥܰܪ ܐܢ݂ܐ܀

31- ܗ̇ܫܐ ܕܝ̣ܢܗ ܗ̣ܘ ܕܥܳܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܗ̄ ܗ̇ܫܐ ܬܳܒܰܥ ܐܢ݂ܐ ܥܽܘܠܒܢ ܥܳܠܡܐ ܡ̣ܢ ܣܳܛܢܐ ܐܰܪܟܽܘܢܳܐ ܘܡܶܬܚܰܝܒ ܘܡܶܫܬܕܐ ܠܒܰܪ܀

32- ܐܶܓܕ ܟܠܢܳܫ ܠܘܬܝ ܗ̄ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܺܝ ܘܶܐܙܠ ܐܬܛܰܫܺܝ ܡ̣ܢܗܘܢ ܗ̄ ܕܰܢܪܰܝܚ ܚܡܬܗܘܢ ܥܰܕܙܰܒܢܳܐ܀

41- ܟܕ ܚܙܳܐ ܫܘܒܚܶܗ ܘܡܰܠܶܠ ܥܠܘܗܝ ܗ̄ ܡܚܰܘܐ ܕܠܰܩܢܘܡ ܒܪܳܐ ܚܙܳܐ ܐܶܫܥܝܐ ܕܰܡܩܰܕܫܝ̣ܢ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܢܶܬܚܰܝܒܘܢ: ܐܪܳܙ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܰܬܠܳܬܐ ܩܢܽܘܡ̈ܐ ܡܰܣܩܺܝܢ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܕܩܰܕܝ̣ܫ ܐܢܬ܀

45- ܘܡ̇ܢ ܕܠܝ̣ ܚܳܙܐ ܒܰܙܩܳܦ ܚܶܐ ܚܙܳܐ ܠܡܰܢ ܕܫܰܕܪܰܢܝ ܒܰܫܠܳܝ ܚܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܰܙܩܳܦܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

6- ܟܰܕ ܕܝܢ ܐܶܬܐ ܠܘܳܬ ܫܶܡܥܘܢ ܗ̄ ܒܗ̇ܕܐ ܐܰܘܕܰܥ ܕܡ̣ܢ ܙܥܘܪܳܐ ܫܰܪܝ܀

4- ܩܳܡ ܡ̣ܢ ܚܫܳܡܝ̣ܬܐ ܘܣܳܡ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܩܳܐܡ ܗܘܳܐ ܘܣܳܐܶܡ܀ ܡܚܳܐ ܒܚܰܨ̈ܘܗܝ ܘܰܐܪܡܺܝ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܟܒܢ܀

10- ܗ̇ܘ ܕܰܣܚܶܐ ܠܐ ܣܢܺܝܩ ܐܠܐ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܢܫܺܝܓ ܗ̄ ܗܰܘ ܕܕܰܟܝܳܐ ܢܰܦܫܗ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܒܺܝ ܡ̣ܢ ܚܽܘܫܳܒ̈ܐ ܒܰܠܚܘܕ ܐܢܳܫ̈ܝܶܐ ܕܡܶܬܬܙܝܥܺܝܢ ܒܗ ܙܳܕܶܩ ܠܡܶܬܕܰܟܝܘ. ܘܠܘ ܥܠ ܡܰܥܡܘܕܝܬܳܐ ܪܳܡܶܙ. ܒܰܕܠܐܳ ܥܕܰܟܺܝܠ ܩܰܒܶܠܘ ܗܘܰܘ ܪܘܚܳܐ܀ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܟܠܟܘܢ ܕܟܰܝ̈ܐ ܐܢܬܘܢ ܗ̄ ܠܐ ܠܳܚܡܳܐ ܟܠܟܘܢ ܗ̇ܪܟܐ: ܐܦ ܠܐ ܒܝܰܘܢܳܝܐ ܐܝ̣ܬ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܟܳܬܘܒܳܐ ܐܶܬܬܰܘܣܦܰܬ݀. ܒܰܕܓܘܢ ܐܦ ܐܢܬܘܢ: ܐܠܐ ܠܐܳ ܟܠܟܘܢ ܙܳܕܶܩ ܕܬܶܬܩܪܶܐ܀

17- ܐܢ ܗ̇ܠܝܢ ܬܶܕܥܘܢ: ܛܽܘܒܳܢ̈ܐ ܐܢܬܘܢ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܛܽܘܒܬܳܢ̈ܐ܀

18- ܐܠܐ ܕܰܟܬܳܒܐ ܢܶܫܠܰܡ ܗ̄ ܢܶܬܡܰܠܐܶ ܡܰܙܡܘܪܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܚܰܕ ܕܐܡ̇ܪ: ܐܳܟܶܠ ܠܰܚܡܝ ܕܰܬܟܺܝܠ ܐܢ݂ܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܣܰܓܝ ܐܶܬܢܟܶܠ ܥܠܰܝ܀

23- ܚܰܕ ܕܰܣܡܺܝܟ ܗܘܳܐ ܒܥܽܘܒܗ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܝܘܚܰܢܢ ܡ̣ܢ ܒܶܣܬܪܶܗ ܓܝܪ ܝܳܬܒ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܠܗ ܠܫܶܡܥܘܢ. ܠܘ ܒܣܶܕܪܳܐ ܒܕܰܛܠܐܶ ܗܘܳܐ܀

27- ܐܬܥܰܠܰܠ ܒܗ ܣܳܛܢܐ ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ ܘܠܳܡܰܕ ܗ̄ ܒܣܰܓܝ̈ܐܬܳܐ ܐܠܨܗ: ܕܰܢܫܰܠܶܡ ܪܰܒܗ. ܠܐ ܕܝܢ ܬܶܩܪܐ ܐܬܶܥܠܶܠ ܒܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ ܒܰܕܥܰܠ ܠܙܬܐ ܒܨܺܝܪܬܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ. ܘܬܚܘܝ̣ܬܐ ܕܗ̇ܕܐ: ܘܐܬܛܰܪܝ ܒܰܦܬܳܚ ܛܶܝܬ ܣܰܓܝ̣ܢܳܐܝ̣ܬ. ܘܶܐܬܛܪܝ ܒܰܫܠܳܝ ܛܶܝܬ ܒܨܺܝܪܳܐܝܬ܀

23- ܘܐܢ ܐܰܠܗܐ ܐܶܫܬܰܒܚ ܒܗ ܗ̄ ܕܒܶܗ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ݀ ܐܰܒܗܘܬܶܗ: ܘܐܦ ܐܰܠܗܐ ܡܫܰܒܰܚ ܠܗ ܒܶܗ: ܘܡܶܚܕܳܐ ܡܫܰܒܚ ܠܗ ܗ̄ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܐܒܐ ܗ̣ܘ ܒܗ ܡܫܰܒܚ ܠܰܒܪܐ ܒܕܰܫܘܶܐ ܗܽܘ ܠܗ ܘܠܪܘܚܳܐ ܒܐܘܣܝܰܐ ܗ̇ܟܢܐ ܘܰܠܥܺܝܢ ܥܳܠܡܐ ܡܫܰܒܚ ܠܗ ܒܰܙܩܺܝܦܐ ܒܳܬܪ ܩܝܳܡܬܐ܀

34- ܕܐܢ̇ܐ ܐܰܚܒܬܟܘܢ ܒܰܪܒܳܨ ܚܶܐ ܘܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

8- ܚܰܘܳܢ ܐܰܒܐ ܘܟܰܕܘ ܠܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܚܰܘܐ ܠܢ ܠܐܰܒܐ ܘܣܳܦܶܩ ܠܢ܀

9- ܘܠܐ ܝ̣ܕܰܥܬܳܢܝ ܦܺܝܠܺܝܦܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܦܶܐ ܐܚܪܳܝܬܐ܀ ܡ̇ܢ ܕܠܝ̣ ܚܙܳܐ: ܚܙܳܐ ܠܐܰܒܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܰܫܠܳܝ ܚܶܐ܀

13- ܘܡܶܕܡ ܕܬܶܫܶܐܠܘܢ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ ܘܫܺܝܢ܀

16- ܘܐܢ̇ܐ ܐܶܒܥܐ ܡ̣ܢ ܐܳܒܝ: ܘܐܚܪܺܢܐ ܦܰܪܩܠܝܛܳܐ ܢܶܬܠ ܠܟܘܢ ܗ̄ ܡܒܰܐܝܢܳܐ. ܘܰܒܗ̇ܝ ܕܐܚܪܺܢܐ: ܦܽܘܪܳܫ ܩܢܽܘܡ̈ܐ ܐܰܘܕܰܥ. ܒܕܳܐܳܦ ܡܳܪܢ ܦܰܪܩܠܝܛܳܐ ܐܶܬܩܪܝ̣. ܐܝ̣ܬ ܠܢ ܠܡ ܦܰܪܩܠܝ̣ܛܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܐ ܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܐ܀

19- ܕܐܢ̇ܐ ܚܰܝ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܐܢ̇ܐ ܚܰܝ ܐܢ݂ܐ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܺܚܘܢ܀

22- ܡܳܪܝ: ܡܳܢܘ ܠܢ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܘܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡ̇ܢܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ ܕܠܰܢ ܥܬ̣ܝܕ ܐܢܬ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܢܰܦܫܳܟ܀

23- ܡ̇ܢ ܕܪܳܚܶܡ ܠܝ̣: ܡܶܠܬܝ ܢܳܛܪ ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܢܶܛܘܪ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ܀

24- ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܝ̣ܠܝ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ ܗ̄ ܠܐܳ ܐܝ̣ܬܝܗ̇܀

28- ܕܳܐܒܝ ܕܪܰܒ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢܝ ܗ̄ ܒܥܠܬܘܬܐ. ܐܦ ܡ̣ܢ ܗ̇ܕܐ ܚܙܳܬܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܐ. ܘܰܠܦܽܘܬ ܡܚܺܝܠܘܬ ܬܰܪܥܺܝܬܗܘܢ ܐܡܪܗ̇ ܠܗ̇ܕܐ ܕܢܶܬܠܒܒܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

3- ܐܢ̇ܐ ܐܢ݂ܐ ܓܦܶܬܳܐ ܘܐܢܬܘܢ ܫܒܺܫ̈ܬܶܐ ܒܰܚܒܳܨ ܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܘܳܐܦܶܢ ܕܠܐ ܝܽܘܕ ܡܶܬܟܰܬܒܳܐ ܘܰܪܒܳܨ ܬܰܘ܀

5- ܡܛܠ ܕܰܕܠܐܳ ܐܢ̇ܐ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܕܰܣܛܰܪ ܡ̣ܢܝ܀

9- ܩܰܘܰܘ ܒܪܶܚܡܰܬܝ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀

11- ܕܚܰܕܘܰܬܝ ܒܰܦܬܳܚ ܘܰܐܘ܀

15- ܐܰܘܕܰܥܬܟܘܢ ܒܰܫܠܳܝ ܥܶܐ܀

16- ܘܣܳܡܬܟܘܢ ܒܰܫܠܳܝ ܡܺܝܡ܀

19- ܘܶܐܠܘ ܡ̣ܢ ܥܳܠܡܐ ܗܘܰܝܬܘܢ ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ܀ ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܰܝܬܘܢ ܡ̣ܢ ܥܳܠܡܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

20- ܥܶܗܕܘ ܡܶܠܬܐ ܒܰܒܠܳܥ ܥܶܐ ܫܠܺܝܬܐ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܐܶܬܥܗܕܘ܀

23- ܡ̇ܢ ܕܠܝ̣ ܣܳܢܶܐ ܘܐܦ ܠܐܳܒܝ ܣܳܢܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܰܙܩܳܦ ܣܶܡܟܰܬ܀

25- ܕܬܶܬܡܰܠܐܶ ܡܶܠܬܐ ܕܰܟܬܺܝܒܐ ܒܢܳܡܘܣܗܘܢ: ܕܰܣܢܰܐܘܢܝ ܡܰܓܳܢ ܗ̄ ܒܡܰܙܡܘܪܳܐ ܕܣ̄ܛ ܐܝܬܝܗ̇܀ ܒܰܕܝܰܘܢܳܝܐ: ܚܠܳܦ ܣܓܺܝܘ ܡ̣ܢ ܣܰܥܪܐ ܕܪܺܝܫܝ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܝ ܕܡܰܓܳܢ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܣܳܢܶܝܢ ܠܝ̣ ܡܰܓܳܢ ܐܡ̇ܪ. ܘܰܕܝܰܘܢܳܐܝ̣ܬ ܡܰܠܶܠ ܝܘܚܰܢܢ ܐܝܟ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܰܝܬܶܐ ܬܰܚܺܘܝܬܐ. ܘܗ̇ܟܢܐ ܠܘܩܳܐ: ܘܢܳܡܘܣܐ ܕܝ̣ܠܗܘܢ ܠܗܘ ܕܗܶܢܘܢ ܠܗܘܢ ܣܳܡܘ: ܕܰܠܥܳܒܕ ܛܳܒ̈ܬܗܘܢ ܢܶܣܢܘܢ ܩܳܪܐ ܐܝܟ ܕܶܐܬܢܰܒܝ ܥܠܰܝܗܘܢ ܕܰܘܺܝܕ܀

26- ܡܐ ܕܝܢ ܕܶܐܬܐ ܦܰܪܩܠܝܛܳܐ ܒܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܢܺܐܬܐ ܢܰܣܒܪ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ

4- ܕܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܥܶܕܳܢܗܶܝܢ ܬܶܥܗܕܘܢ ܐܶܢܝܢ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ܀ ܕܥܰܡܟܘܢ ܗܘܺܝܬ ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ܀

7- ܐܢ ܓܝܪ ܐܢ̇ܐ ܠܐ ܐܳܙܶܠ ܐܢ݂ܐ: ܦܰܪܩܠܝܛܳܐ ܠܐ ܐܳܬܶܐ ܠܘܳܬܟܘܢ ܗ̄ ܐܳܦܶܢ ܟܠ ܡ̣ܢܗ ܡܠܐܶ: ܐܶܠܐ ܥܕܰܡܐ ܕܬܶܬܛܰܝܒܘܢ ܠܩܽܘܒܠܗ ܒܫܽܘܡܠܳܝ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬܝ: ܗ̇ܝܕܝܢ ܡܶܬܓܠܶܝܢ ܥܒ̈ܳܕܘܗܝ܀ ܐܢ ܕܝܢ ܐܺܙܠ ܐܶܫܰܕܪܺܝܘܗܝ ܗ̄ ܡܛܰܝܒ̈ܐ ܐܶܥܒܕܟܘܢ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘܬܗ܀

13- ܗ̣ܘ ܢܕܰܒܰܪܟܘܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܘܰܫܠܳܝ ܕܳܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܢܗܰܕܝܟܘܢ܀

14- ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܕܝ̣ܠܝ ܢܶܣܒ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܘܰܦܬܳܚ ܣܶܡܟܰܬ ܘܰܢܚܰܘܝܟܘܢ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܢܳܣܒ ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ܀ ܘܡܰܘܕܰܥ ܠܟܘܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܐܦ ܒܰܦܫܺܝܛܐ ܢܳܣܒ ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ ܩܳܪܶܝܢ ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ: ܒܰܕܠܰܘ ܡܚܰܘܐ ܐܠܐ ܢܚܰܘܶܐ ܢܰܩܺܝܦܐ ܠܗ̇܀

21- ܟܳܪܝܐ ܠܗ̇ ܒܰܙܩܦ ܟܽܘܦ܀

22- ܟܰܪܝܐ ܠܟܘܢ ܒܦܬܚ ܟܽܘܦ ܘܰܠܘܳܬ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܦܬܺܝܚ̈ܢ. ܐܦ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ ܗ̇ܟܢܐ ܡܣܰܟܶܠ܀

30- ܕܐܢܳܫ ܢܫܰܐܠܟ ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ܀

32- ܘܠܐ ܗܘܺܝܬ ܒܰܠܚܘܕܝ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ ܗ̄ ܠܐ ܐܝܬܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ

3- ܕܢܶܕܥܽܘܢܳܟ: ܕܐܢܬ ܐܢܬ ܐܰܠܗܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܒܰܠܚܘܕܰܝܟ ܘܡ̇ܢ ܕܫܰܕܰܪܬ ܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̄ ܒܗ̇ܝ ܕܒܰܠܚܘܕܰܝܟ: ܠܰܠܚܽܘܕܳܝܘܬ ܐܰܒܗܘܬܐ ܕܰܐܒܐ ܚܰܘܺܝ. ܘܒܡ̇ܢ ܕܫܰܕܰܪܬ: ܠܫܰܘܝܘܬ ܐܽܘܣܝܰܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ. ܘܕܥܠ ܪ̈ܘܚܶܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܩܰܕܡ ܐܰܠܦ ܠܐ ܥܰܦܶܦ܀ ܬܶܐܘܕܘܪܘܣ ܕܶܝܢ: ܠܗ̇ܝ ܕܒܰܠܚܘܕܰܝܟ: ܥܠ ܬܠܳܬܐ ܩܢܽܘܡ̈ܐ ܣܳܐܶܡ. ܘܠܡ̇ܢ ܕܫܰܕܰܪܬ: ܥܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܶܐܬܢܣܶܒ. ܘܰܛܥܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܠܘ ܫܶܡ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܽܘ ܐܠܐ ܕܰܐܠܗ ܒܰܪܢܳܫ܀

4- ܫܰܠܡܬܗ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܫܰܡܠܝ̣ܬ܀

11- ܡܶܟܝ̣ܠ ܠܐ ܗܘܺܝܬ ܒܥܳܠܡܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀ ܕܢܶܗܘܘܢ ܚܰܕ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܚܢܰܢ ܗ̄ ܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܐ ܐܰܘܝܐ ܢܶܗܘܐ ܠܗܘܢ܀

12- ܐܠܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܕܳܢܐ ܗ̄ ܝ̣ܗܘܕܐ ܣܟܰܪܝܘܛܳܐ܀ ܕܢܶܬܡܰܠܐܶ ܟܬܳܒܐ ܗ̄ ܕܬܶܗܘܐ ܚܰܪܬܗܘܢ ܠܐܰܒܕܳܢܐ܀

14- ܕܠܐ ܗܘܰܘ ܡ̣ܢ ܥܳܠܡܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܘܢ ܠܡ ܘܠܰܘ ܒܰܟܝܳܢܗܘܢ܀ ܐܰܝܟܳܢܐ ܕܐܢ̇ܐ ܠܐ ܗܘܺܝܬ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ ܗ̄ ܠܐ ܐܺܝܬܝ܀

19- ܘܥܠ ܐܰܦܝ̈ܗܘܢ ܐܢ̇ܐ ܡܩܰܕܫ ܐܢ݂ܐ ܢܰܦܫܝ ܗ̄ ܡܩܰܪܶܒ ܐܢ݂ܐ ܠܟ ܢܰܦܫܝ ܕܶܒܚܬܳܐ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܘܩܽܘܕܫܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܘܢ܀ ܕܢܶܗܘܘܢ ܐܦ ܗܶܢܘܢ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܒܰܫܪܳܪܐ ܗ̄ ܢܶܬܦܰܪܫܘܢ ܠܟ ܐܦ ܗܶܢܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ

2- ܟܳܢܫ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ܀ ܚܰܪܩܶܠܝܐ: ܐܶܬܟܰܢܫ ܗܘܳܐ܀

3- ܥܡ ܢܦܛܝܪ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܦܰܢܳܣ̈ܐ܀ ܘܙܰܝܢܳܐ ܚܕܳܢܳܐܝ̣ܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܙܰܝܢ̈ܐ ܣܰܓܝ̣ܢܳܐܝܬ܀

4- ܟܠܡܶܕܡ ܕܳܐܬܐ ܥܠܰܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܗ̇ܠܝܢ ܕܳܐܬܝ̈ܳܢ܀

11- ܟܳܣܐ ܕܝܰܗܒ ܠܝ̣ ܐܳܒܝ: ܠܐ ܐܶܫܬܶܝܘܗܝ: ܒܬܰܚܬܳܝܐ ܩܪܺܝ܀ ܫܡܶܗ ܕܝܢ ܕܥܰܒܕܳܐ ܡܳܠܶܟ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܘܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܰܠܟܘܣ܀

18- ܡܛܠ ܕܩܰܪܺܝܫ ܗܘܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܩܽܘܦ ܘܰܚܒܳܨ ܪܺܝܫ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܩܽܘܪܫܳܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܳܐ܀

25- ܘܐܡ̣ܪ: ܠܐ ܗܘܺܝܬ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

28- ܘܗܶܢܘܢ ܠܐ ܥܰܠܘ ܠܦܪܶܛܘܪܝܢ ܕܠܐ ܢܶܬܛܰܘܫܘܢ ܥܰܕ ܐܳܟܠܺܝܢ ܦܶܨܚܳܐ ܗ̄ ܗ̇ܕܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܕܰܒܨܰܦܪܐ ܕܰܥܪܘܒܬܳܐ ܠܐ ܥܕܰܟܝ̣ܠ ܐܶܟܰܠܘ ܗܘܰܘ ܝ̣ܗܘܕܝ̈ܐ ܦܶܨܚܐ. ܡܳܕܝܢ ܠܘ ܒܢܳܓܰܗ ܥܪܽܘܒܬܐ ܐܰܟܠܘܗܝ ܐܝܟ ܕܶܐܟܰܠ ܡܳܪܢ܀

36- ܡܰܠܟܘܬܝ ܕܝ̣ܠܝ ܠܐ ܗܘܳܬ ܒܰܒܠܳܨ ܗܐ ܡ̣ܢ ܥܳܠܡܐ ܗ̄ ܠܐ ܐܝ̣ܬܝܗ̇܀

37- ܘܰܠܗ̇ܕܐ ܐܶܬܝ̣ܬ ܠܥܳܠܡܐ ܕܰܐܣܗܕ ܥܠ ܫܪܳܪܐ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܕ ܘܰܪܒܳܨ ܗܶܐ܀ ܒܦܫܺܝܛܳܐ ܒܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܕ ܘܰܦܬܳܚ ܗܶܐ܀

38- ܡܳܢܘ ܫܪܳܪܐ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܘܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ

1- ܢܰܓܕܗ ܠܝܶܫܘܥ ܒܩܽܘܫܳܝ ܓܳܡܰܠ ܘܪܽܘܟܳܟ ܕܳܠܰܕ܀

6- ܨܠܽܘܒܳܝܗܝ ܨܠܘܒܳܝܗܝ܀ ܚܰܪܩܶܠܝܐ: ܨܠܽܘܒ ܨܠܽܘܒܳܝܗܝ܀

12- ܠܐ ܗܘܝܬ ܪܳܚܡܶܗ ܕܩܶܣܰܪ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ ܗ̄ ܠܐ ܐܝ̣ܬܰܝܟ܀

13- ܘܝ̣ܬܶܒ ܥܠ ܒܺܝܡ: ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܐ ܪܨܺܝܦܬܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܐ. ܥܶܒܪܳܐܝ̣ܬ ܕܝܢ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܓܦܺܝܦܬܐ ܒܩܽܘܫܝ ܓܳܡܰܠ ܐܝܟ ܟܽܘܦ ܡܶܬܠܰܥܙܳܐ ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܪܬܶܝܢ ܦܶܐ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܡܫܘܝܬ ܒܟܺܐܦ̈ܐ܀ ܥܶܒܪܳܐܝ̣ܬ ܕܝܢ ܓܐܒܒܰܬܐ. ܝܘܚܰܢܢ ܒܰܠܚܘܕ ܐܰܟܬܒ ܗ̇ܕܐ ܕܝ̣ܬܒ ܦܝܠܛܘܣ܀

14- ܘܐܝܬ ܗܘ̈ܝ ܐܝܟ ܫ̈ܳܥܶܐ ܫܶܬ: ܒܡܰܪܩܘܣ ܐܶܬܚܰܘܝ ܢܽܘܗܪ ܦܶܬܓܳܡܐ ܗ̇ܢܐ܀

18- ܘܥܰܡܗ ܬܪܶܝܢ ܐܚܪ̈ܳܢܺܝܢ ܒܰܚܒܳܨ ܢܽܘܢ܀

19- ܘܰܟܬܒ ܐܦ ܠܘܚܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܛܺܝܛܠܘܣ܀

23- ܟܽܘܬܝ̣ܢܗ ܕܝܢ ܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܠܐ ܚܺܝܛܳܐ ܡ̣ܢ ܠܥܶܠ ܙܩܺܝܪܬܳܐ ܟܠܗ̇ ܗ̄ ܦܶܪܩܐ ܗܘܐ ܦܬܝܐ ܕܚܺܝܛ ܡܢ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܓܰܒܘܗ̈ܝ ܘܰܦܬܺܝܚ ܒܗ ܒܰܪ ܨܰܘܪܐ ܘܕܽܘܟܰܬ ܕܪ̈ܳܥܶܐ܀

24- ܠܐ ܢܶܣܕܩܝܗܿ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܘܩܽܘܫܳܝ ܕܳܠܰܕ ܐܠܐ ܢܶܦܶܣ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܘܦܶܐ ܡܩܰܫܝܬܐ: ܥܠܝܗ̇ ܡܶܦܰܣ ܒܪܒܨ ܡܺܝܡ ܘܦܬܚ ܦܶܐ ܡܩܫܝܬܐ܀ ܕܡܰܢܘ ܬܶܗܘܐ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ ܕܕܡ̇ܢܘ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܕܳܠܰܕ܀

28- ܐܰܪܡܝܘ ܦܶܣܐ ܚܕܳܢܳܐܝ̣ܬ܀ ܕܟܠܡܶܕܡ ܐܶܫܬܠܶܡ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܟܠܗܶܝܢ ܐܶܫܬܡ̈ܠܝܝܢ܀ ܘܕܢܶܬܡܠܐ ܟܬܳܒܐ ܐܡ̣ܪ: ܨܗܶܐ ܐܢ݂ܐ ܗ̄ ܕܰܠܨܗܝܝ ܚܰܠܐ ܐܰܫܩܝܘܢܝ܀

29- ܡܠܰܘ ܐܶܣܦܘܓܐ ܡ̣ܢ ܚܰܠܐ ܘܣܳܡ ܥܠ ܙܽܘܦܳܐ: ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܙܽܘܦܐ ܗ̇ܪܟܳܐ ܠܐܰܣܦܽܘܓܳܐ ܩܳܪܐ ܒܕܳܐܦ ܗ̣ܘ ܛܳܥܶܢ ܡܰܝ̈ܐ ܘܚܳܫܰܚ ܕܢܶܬܬܰܫܩܶܐ ܒܗ ܗ̇ܘ ܕܰܙܩܺܝܦ܀

30- ܐܶܡܪ: ܗܐ ܡܫܰܠܰܡ܀ ܚܰܪܩܠܳܝܐ: ܐܶܫܬܰܡܠܝ܀

31- ܝܰܘܡܳܐ ܗܘܳܐ ܓܝܪ ܪܰܒܐ ܝܰܘܡܬܳܐ ܕܫܰܒܬܐ ܗ̇ܝ ܗ̄ ܒܰܕܒܗ̇ ܐܶܬܟܰܝܰܢ ܦܶܨܚܳܐ ܘܒܗ̇ ܐܶܫܬܰܡܠܝ ܗܘܳܐ ܫܰܒܘܥܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܕܚܽܘܪܳܪ ܥܰܒ̈ܕܐ ܘܦܽܘܢܳܝ ܝܳܪ̈ܬܘܬܶܐ܀ ܕܰܢܬܰܒܪܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ܀

34- ܢܦܰܩ ܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܕܚܰܝ ܗܘܳܐ ܒܰܐܠܗܘܬܗ ܘܡܺܝܬ ܒܐܢܳܫܘܬܗ܀

35- ܘܡ̇ܢ ܕܰܚܙܳܐ ܐܣܗܕ ܗ̄ ܐܢ̇ܐ ܠܡ ܚܙܺܝܬ܀

36- ܕܢܶܬܡܰܠܐ ܟܬܳܒܐ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܓܰܪܡܐ ܠܐ ܢܶܬܬܒܰܪ ܒܗ: ܒܐܘܪܳܝܬܐ ܦܩܺܝܕܐ: ܕܟܕ ܢܶܬܐܟܠ ܦܶܨܚܐ: ܓܰܪܡܐ ܠܐ ܢܶܬܬܒܰܪ ܒܗ܀

37- ܘܬܘܒ ܟܬܳܒܐ ܐܚܪܺܢܐ ܗ̄ ܒܰܙܟܰܪܝܐ ܢܒܺܝܐ܀ ܕܰܢܚܽܘܪܘܢ ܒܡ̇ܢ ܕܰܕܩܰܪܘ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܘܠܐ ܚܰܬܝ̣ܬ. ܒܗ̇ܝ ܕܒܰܙܩܳܦܐ ܥܠ ܠܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐܶ ܡܶܬܢܣܒܳܐ. ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܚܰܘܢܰܝܢ ܐܳܣܝܐ ܡܗܺܝܪܐ ܐܳܦܶܢ ܡ̣ܢܗܘܢ ܗ̣ܘ: ܣܰܓܝ ܡܒܰܙܚ ܒܗܘܢ ܒܰܟܬܳܒܶܗ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܢܽܘܩܙ̈ܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܕܰܫܡܳܐ ܡܶܫܬܩܠ ܥܠ ܠܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ: ܥܠ ܡܳܪܗܘܢ ܡܩܰܛܪܓܺܝܢ܀

39- ܕܡܘܪܐ ܗ̄ ܕܽܘܥܬܳܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܕܐܝ̣ܠܳܢܐ ܡܶܕܡ܀ ܘܰܕܥܰܠܘܰܝ ܗܽܘܝܘ ܨܰܒܪܐ. ܘܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܕܝ̣ܠܳܝܬܐ ܩܢܶܝܢ ܕܰܢܛܽܘܪܽܘܬ ܫܠܰܕ̈ܐ ܕܠܐ ܚܒܳܠ ܙܰܒܢܳܐ ܢܰܓܺܝܪܐ܀ ܐܝܟ ܡܳܐܐ ܠܺܝܛܪ̈ܺܝܢ ܗ̄ ܒܒܳܒܠܳܝܳܐ ܒܰܕܥܰܠ ܟܠܗ ܦܰܓܪܐ ܛܳܝܫܝܢ ܗܘܰܘ ܠܚܘܢܛܬܐ ܡܰܠܝܳܐܝ̣ܬ ܟܕ ܒܕܶܒܫܳܐ ܫܳܪܶܝܢ ܠܗ܀

40- ܕܢܶܩܪܒܘܢ ܒܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ

5- ܡܶܥܠ ܕܝܢ ܠܐ ܥܰܠ ܗ̄ ܐܘ ܟܰܕ ܕܚܶܠ ܐܘ ܟܕ ܐܝ̣ܩܪܐ ܢܛܰܪ ܠܫܶܡܥܘܢ܀

10- ܠܕܘܟܰܬܗܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܟܽܘܦ܀

11- ܡܰܪܝܡ ܕܝܢ ܩܳܝܡܐ ܗܘܳܬ ܠܘܳܬ ܩܰܒܪܐ ܘܒܳܟܝܳܐ ܗ̄ ܗ̇ܝ ܡܰܓܕܠܳܝܬܐ܀

12- ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܐܶܣܳܕܰܘ̈ܗܝ ܘܚܰܕ ܡ̣ܢ ܪ̈ܓܳܠܘܗܝ ܒܰܙܩܳܦ ܓܳܡܰܠ ܘܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܚܰܕ ܠܘܳܬ ܪܺܝܫܳܐ ܘܚܰܕ ܠܘܳܬ ܪ̈ܶܓܠܐ ܒܰܪܒܳܨ ܪܺܝܫ ܘܰܫܠܳܝ ܓܳܡܰܠ܀

14- ܘܶܐܬܦܰܢܝܬ݀ ܠܒܶܣܬܪܗ̇ ܗ̄ ܕܬܶܚܙܶܐ ܥܶܠܬ ܪܗܳܒܬܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܐ ܕܥܰܡܗܘܢ ܡܡܰܠܠܐ ܗܘܳܬ. ܟܕ ܡ̣ܢ ܫܶܠܝ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܗܘܢ ܡܫܺܝܚܐ ܘܰܚܙܳܬܗ ܐܦ ܗ̣ܝ܀

16- ܪܰܒܘܠܝ ܒܠܳܡܰܕ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܪܰܒܘܢܺܝ ܒܢܽܘܢ ܗ̄ ܡܰܠܦܳܢܐ܀

17- ܠܐ ܬܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܠܝ̣ ܗ̄ ܐܰܪܚܶܩܝ ܡ̣ܢ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܐܝ̣ܬ ܗܘܳܐ ܠܶܟܝ ܥܠܰܝ܀ ܠܐ ܓܝܪ ܥܕܰܟܺܝܠ ܣܶܠܩܶܬ ܠܘܳܬ ܐܳܒܝ ܗ̄ ܕܢܶܬܓܠܐܶ ܠܶܟܝ ܫܽܘܒܚܝ: ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܐܢ݂ܐ ܠܗ̇ܠܝܢ ܕܝ̣ܠܝ܀ ܣܳܠܩ ܐܢ݂ܐ ܠܘܳܬ ܐܳܒܝ ܘܰܐܒܘܟܘܢ ܘܰܐܠܗܝ ܘܰܐܠܗܟܘܢ ܗ̄ ܐܳܒܝ ܒܰܟܝܳܢܐ ܘܰܐܒܘܟܘܢ ܒܛܰܝܒܘܬܐ. ܘܰܐܠܗܝ ܒܛܰܝܒܘܬܐ ܘܰܐܠܗܟܘܢ ܒܰܟܝܳܢܐ܀

19- ܘܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܚܝ̣ܕܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܐܝܟܐ ܒܕܳܠܰܕ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܐ ܕܳܠܰܕ܀

20- ܘܚܰܘܝ ܐܢܘܢ ܐܝ̣̈ܕܘܗܝ ܘܣܶܛܪܗ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܕܰܦܢܶܗ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܶܣܒܪܘܢ ܕܗܰܓܳܓܽܘܬܐ ܚܳܙܶܝܢ܀ ܕܰܚܙܰܘ ܠܡܳܪܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܡܳܪܝܐ܀

21- ܫܠܳܡܐ ܥܰܡܟܘܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܫܰܝܢܳܐ ܠܟܘܢ܀

22- ܢܦܰܚ ܒܗܘܢ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܩܰܒܶܠܘ ܪܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܗ̄ ܩܰܫܝ̣ܫ̈ܐ ܐܰܣܪܰܚ ܐܢܘܢ ܒܗ̇ܕܐ. ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܐ ܘܚܛܳܗ̈ܐ ܒܰܠܚܘܕ ܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܥܰܕ ܙܰܒܢܳܐ ܕܢܶܬܓܰܡܪܘܢ ܒܥܶܠܺܝܬܐ. ܘܕܳܡܝܐ: ܕܡܥܬܕ̈ܐ ܥܒܰܕ ܐܢܘܢ ܕܰܢܩܰܒܠܘܢ ܪܘܚܐ ܒܳܬܰܪܟܢ ܒܥܶܠܝ̣ܬܐ ܡܰܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܐܢ ܐܢ̇ܐ ܠܡ ܠܐ ܐܳܙܶܠ ܐܢ̣ܐ: ܠܐ ܐܳܬܶܐ ܠܟܘܢ ܪܘܚܳܐ. ܘܗܐ ܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܣܬܰܠܰܩ܀

24- ܠܐ ܗܘܐ ܬܡܢ ܗܘܳܐ ܥܰܡܗܘܢ ܒܰܒܠܳܥ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܗܶܐ܀

28- ܘܰܥܢܳܐ ܬܽܐܘܡܰܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܗܝ܀ ܒܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܳܪܝ ܒܰܠܚܘܕ ܐܝ̣ܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

2- ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܚܪ̈ܳܢܺܝܢ ܡ̣ܢ ܬܰܠܡܝ̣̈ܕܐ ܗ̄ ܐܰܢܕܪܐܘܣ ܘܦܺܝܠܝܦܘܣ܀

5- ܛܠܳܝ̈ܐ ܠܡܳܐ ܐܝ̣ܬ ܠܟܘܢ ܡܶܕܶܡ ܠܡܶܠܥܰܣ ܗ̄ ܥܠ ܒܨܺܝܪܘܬ ܝ̣ܕܥܬܗܘܢ ܘܠܐ ܓܡܺܝܪܘܬܗܘܢ ܪܳܡܶܙ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ: ܕܠܐ ܬܶܗܘܘܢ ܛܠܶܝܢ ܒܪ̈ܺܥܝܳܢܰܝܟܘܢ܀

6- ܐܰܪܡܰܘ ܡܨܺܝܕܬܟܘܢ ܡ̣ܢ ܓܰܒܐ ܕܝܰܡܝ̣ܢܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܶܦܠܚܘܢ ܥܰܡ ܣܶܡܳܠܐ܀ ܘܰܐܪܡܝ̣ܘ ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܠܡܶܓܕܗ̇ ܒܩܽܘܫܳܝ ܓܳܡܰܠ ܘܪܽܘܟܳܟ ܕܳܠܰܕ ܗ̄ ܗ̇ܕܐ ܙܒܰܢ̱ܬܐ ܕܝܰܡܐ ܕܛܒܝܪܝܘܣ ܕܐܡ̣ܪ ܝܘܚܰܢܢ: ܠܘ ܗ̇ܝ ܗ̣ܝ ܕܝܰܡܐ ܕܓܶܢܶܣܪ ܕܐܡ̣ܪ ܠܘܩܳܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܢܐ ܝܰܡܐ ܐܚܪܺܝܢ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܗܰܘ. ܘܰܒܗ̇ܝ ܬܘܒ ܕܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܩܕܳܡ ܩܝܳܡܬܐ ܗܘܳܬ ܘܗ̇ܕܐ ܒܳܬܪ ܘܳܐܦܶܢ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܕܡ ܠܐ ܨܳܕܘ ܗܘܰܘ ܒܗ̇ܘ ܠܠܝܐ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܚܰܕܘ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܢܽܘܢ̈ܐ܀

9- ܚܙܰܘ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܟܕ ܣܺܝܡ̈ܢ ܘܢܽܘܢܳܐ ܟܕ ܣܝ̣ܡ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܘܠܰܚܡܐ ܗ̄ ܠܗܳܠܝܢ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܶܕܡ ܒܪܳܐ ܘܠܰܘ ܐܰܟܡܐ ܕܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ ܟܕ ܡܣܰܒܰܥ ܗܘܳܐ ܠܟܶܢܫ̈ܐ܀

11- ܢܽܘܢ̈ܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ: ܡܐܐ ܘܚܰܡܫܝ̣ܢ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܡܰܙܡܘܪ̈ܶܐ܀ ܘܰܬܠܳܬܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܬܶܫܒ̈ܚܬܳܐ ܕܡ̣ܢ ܐܘܪܳܝܬܐ ܐܶܬܬܣܝܡ̈ܝ ܥܡܗܘܢ܀

12- ܬܘ ܐܶܫܬܰܪܰܘ ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ ܘܪܺܝܫ܀

14- ܗ̇ܕܐ ܕܰܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܶܬܚܙܝ ܝܶܫܘܥ ܠܬܰܠܡܝ̣̈ܕܘܗܝ ܗ̄ ܙܒܰܢ̱ܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܕܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܐ ܕܰܩܝܳܡܬܐ ܟܕ ܬܽܐܘܡܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܗܘܢ. ܘܰܕܬܰܪܬܶܝܢ: ܟܕ ܬܳܐܘܡܐ ܥܰܡܗܘܢ. ܘܕܰܬܠܳܬ: ܗ̇ܕܐ ܕܥܠ ܝܰܡܐ ܕܛܒܝܪܝܘܣ. ܘܰܠܗ̇ܝ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܡܳܪܢ ܠܡܰܪܝܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܐ ܐܳܦܶܢ ܥܗܕܗ̇ ܝܘܚܰܢܢ: ܐܠܐ ܠܐ ܡܳܢܐ ܠܗܿ ܒܙܰܒܢ̈ܬܐ. ܟܕ ܛܳܒ ܙܰܒܢ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܐܶܬܚܙܝ ܡܳܪܢ ܗ̇ܢܝܢ ܕܠܐ ܡܰܕܟܰܪ ܠܗܝܢ ܝܘܚܰܢܢ: ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܰܠܩܠܶܝܘܦܰܐ ܘܚܰܒܪܗ ܟܕ ܐܳܙܠܝܢ ܠܰܩܪܝ̣ܬܐ ܕܰܫܡܗ̇ ܥܶܡܐܘܣ. ܘܰܕܗ̇ܕܐ ܙܒܰܢ̱ܬܐ ܕܝܰܡܐ ܕܛܺܝܒܪܝܘܣ ܐܚܪܺܬܐ ܗܺܝ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܠܘܩܳܐ: ܕܝܰܗܒܘ ܠܗ ܡܢܳܬܐ ܡ̣ܢ ܢܽܘܢܳܐ ܕܛܰܘܝܳܐ ܘܡ̣ܢ ܟܰܟܳܪܝ̣ܬܐ ܕܕܶܒܫܳܐ. ܝܺܕܝܥܳܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܰܒܗܳܕܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܛܠܳܝ̈ܐ ܠܡܳܐ ܐܝ̣ܬ ܠܟܘܢ ܡܶܕܡ ܠܡܶܠܥܰܣ؟ ܦܰܢܝܘ ܠܗ: ܕܠܰܝܬ ܠܢ. ܘܰܒܗ̇ܝ ܐܝ̣ܬ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ: ܝܰܗܒܘ ܠܗ ܢܽܘܢܐ ܡܛܰܘܝܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ܀

15- ܟܕ ܕܝܢ ܐܶܫܬܰܪܝܘ ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ܀

17- ܘܟܶܪܝܰܬ݀ ܠܗ ܠܟܺܐܦܐ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܰܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܝܢ ܕܪܳܚܶܡ ܐܢܬ ܠܝ̣ ܗ̄ ܒܰܕܩܰܢܺܝܛ ܗܘܳܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܩܰܕܡܳܝܬܐ: ܕܐܡ̣ܪ ܠܐ ܐܶܟܦܘܪ ܒܳܟ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܚܳܒ ܘܰܟܦܰܪ܀ ܐܶܡܪ̈ܐ: ܐܪܳܙ ܛܠܳܝ̈ܐ. ܘܥܶܪ̈ܒܶܐ: ܓܰܒܪ̈ܐ. ܘܢܩܰܘ̈ܳܬܐ ܢܶܫ̈ܐ. ܘܰܒܗ̇ܢܐ ܫܽܘܐܠܐ ܬܠܺܝܬܳܝܐ ܘܡܰܘܕܝܳܢܘܬܐ: ܐܰܣܝ̣ ܠܰܟܦܘܪܝܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܙܰܒܢܝ̈ܢ܀

18- ܕܟܕ ܛܠܐܶ ܗܘܰܝܬ: ܐܢܬ ܠܢܰܦܫܟ ܐܳܣܰܪ ܗܘܰܝܬ ܚܰܨܝ̈ܟ ܗ̄ ܟܕ ܠܐ ܓܡܺܝܪ ܗܘܰܝܬ: ܗ̇ܠܝܢ ܕܥܳܠܡܐ ܡܶܬܪܰܥܐ ܗܘܰܝܬ܀ ܡܐ ܕܝܢ ܕܣܐܶܒܬ ܗ̄ ܒܰܓܡܺܝܪܘܬܳܐ ܗ̇ܠܝܢ ܕܡܳܪܟ ܬܶܬܪܰܥܶܐ܀ ܬܶܦܫܽܘܛ ܐܝ̣̈ܕܝܟ ܗ̄ ܒܰܙܩܝ̣ܦܐ܀ ܘܐܚܪܺܝܢ ܢܐܣܘܪ ܠܟ ܚܰܨܰܝ̈ܟ ܗ̄ ܗܰܘ ܕܙܳܩܦ܀ ܘܢܰܘܒܠܳܟ ܠܐܰܝܟܐ ܕܠܐ ܨܳܒܐ ܐܢܬ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܪܶܓܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܠܘܳܬ ܚܰܝ̈ܐ ܗ̇ܠܝܢ܀

21- ܡܪܝ: ܘܗܳܢܐ ܡܳܢܐ ܗ̄ ܐܰܝܢܳܐ ܡܰܘܬܐ ܡܩܰܒܠ ܚܠܳܦܰܝܟ ܟܶܐܡܰܬ ܝܘܚܰܢܢ܀

22- ܐܢ ܨܳܒܐ ܐܢ݂ܐ ܕܰܢܩܰܘܐ ܗ̇ܢܐ ܥܕܰܡܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܢ݂ܐ: ܠܟ ܡܐ ܠܳܟ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܳܢܐ ܠܘܳܬܟ ܗ̄ ܬܳܟܶܣ ܠܗ ܕܠܐ ܡܶܕܡ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܘܳܠܺܝܬܐ ܢܶܒܥܶܐ ܕܢܶܕܰܥ܀

24- ܘܝܳܕܥܝ̣ܢܰܢ ܕܫܰܪܝ̣ܪܐ ܗܺܝ ܣܳܗܕܽܘܬܗ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܦܽܘܡ ܫܠܺܝܚ̈ܐ ܐܡ̇ܪ ܗ̇ܕܐ ܕܫܰܠܶܡܘ ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܟܬܰܒ܀

25- ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܠܘ ܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܬܟܰܬܒ̈ܢ ܗܘ̈ܝ: ܐܦ ܠܐ ܗ̣ܘ ܥܳܠܡܐ ܐܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐܢ݂ܐ ܣܳܦܶܩ ܗܘܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܥܪܐ ܗܘܳܐ ܠܰܟܬܒ̈ܐ ܕܡܶܬܟܰܬܒܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܗ̄ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܥܳܠܡܐ ܙܥܽܘܪܐ ܠܐ ܣܳܦܶܩ ܗܘܳܐ ܠܡܰܕܪܳܟܘ ܬܡܺܝܗ̈ܬܗ ܘܰܠܡܶܕܰܥ ܚܺܝܠ ܐܰܠܗܘܬܗ ܩܳܪܐ. ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܐܡܪܝ̣ܢ: ܕܡ̈ܶܠܐ ܗ̇ܠܝܢ ܠܘ ܕܝ̣ܠܗ ܕܶܐܘܢܓܠܝܣܳܛܐ ܐܶܢܝܢ: ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܡܰܠܐܟܐ ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܡܙܺܝܥ ܗܘܳܐ ܠܡܰܝ̈ܐ܀

 

ܫܠܡ

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ