ܐܓܪܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ

ܬܘܒ ܟܬܒܝܢܢ

ܐܓܪܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܠܗܳܕܐ ܐܶܓܰܪܬܐ ܡ̣ܢ ܪܽܗܘܡܺܝ ܟܰܬܒܗ̇ ܦܰܘܠܘܣ ܒܝܰܕ ܠܘܩܳܐ. ܒܳܬܪ ܕܫܰܢܺܝ ܛܺܝܡܬܐܘܣ ܡ̣ܢ ܐܰܣܝܰܐ ܠܛܪܳܐܘܣ: ܒܰܕܩܰܕܶܡ ܫܠܰܚ ܠܗ ܒܶܐܓܰܪܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ: ܕܡܣܰܒܰܪ ܐܢ̣ܐ ܕܒܰܥܓܰܠ ܐܳܬܐ ܐܢ݂ܐ ܠܘܳܬܟ: ܘܠܐ ܐܶܙܰܠ. ܘܩܰܕܝܫܳܐ ܐܺܝܘܢܢܝܣ ܒܡܺܐܡܪ̈ܐ ܥܶܣܪܐ ܣܰܝܟ ܦܽܘܫܩܗ̇܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

4- ܘܰܣܘܐ ܐܢ݂ܐ ܠܡܶܚܙܝܳܟ ܒܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ܀ ܘܡܶܬܕܟܰܪ ܐܢ݂ܐ ܕܶܡܥ̈ܝܟ ܗ̄ ܟܕ ܐܶܬܦܰܪܫܶܬ ܡܶܢܟ ܘܶܐܡܪܬ: ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܬܶܚܙܝܢܝ ܒܰܦܓܰܪ܀

5- ܗܳܝ ܕܰܫܪܳܬ݀ ܠܘܩܕܰܡ ܒܐܡܐ ܕܶܐܡܟ ܠܘܐܝܣ ܘܒܶܐܡܟ ܐܶܘܢܝܩܝ ܗ̄ ܗܰܝܡܢܘܬܳܐ܀

6- ܕܰܬܥܝܪ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܒܰܥܒܳܕܐ ܬܚܰܘܝܗ̇܀

7- ܠܐ ܓܝܪ ܝܰܗܒ ܠܢ ܐܰܠܗܐ ܪܘܚܳܐ ܕܕܶܚܠܬܳܐ ܗ̄ ܐܠܐ ܕܟܕ ܠܐ ܩܳܢܛܺܝܢܰܢ ܡ̣ܢ ܡܰܘܬܐ: ܢܰܟܪܶܙ܀

15- ܦܰܘܓܶܠܘܣ ܘܗܪܡܳܓܢܝܣ ܗ̄ ܗܳܠܝܢ ܗܦܰܟܘ ܡ̣ܢ ܗܰܝܡܢܘܬܳܐ܀

16- ܢܶܬܠ ܡܳܪܝܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܒܰܝܬܗ ܕܐܢܝܣܝܦܘܪܘܣ ܗ̄ ܕܫܰܡܫܶܗ ܒܶܐܦܶܣܽܘܣ ܘܰܒܪܽܗܘܡܺܝ ܟܕ ܐܰܣܺܝܪ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

3- ܐܝܟ ܦܳܠܚܐ ܛܳܒܐ ܗ̄ ܢܰܚܫܺܝܪܐ܀

17- ܘܡܶܠܰܬܗܘܢ ܐܝܟ ܚܰܠܳܕܺܝܬܐ ܢܽܘܡܺܝ ܬܐܚܘܕܝ ܒܣܰܓܝ̈ܐܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܢܳܘܡܝܢ ܒܢܘܢ܀

18- ܟܕ ܐܳܡܪܝܢ ܕܰܩܝܳܡܬܐ ܕܡܺܝ̈ܬܐ ܗܘܳܬ ܠܗ̇ ܗ̄ ܐܳܡܪܺܝܢ ܛܳܥܰܝ̈ܐ: ܕܰܩܝܳܡܬܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܗܳܘܝܳܐ ܠܚܰܪܬܐ: ܠܐ ܫܰܪܝܪܳܐ ܐܶܠܐ ܟܠ ܕܡܳܐܶܬ ܩܳܡܰܬ݀ ܢܰܦܫܶܗ ܡ̣ܢ ܩܰܒܪܐ: ܦܰܓܪܐ. ܐܘ ܕܰܒܟܠ ܝܰܠܘܕܳܐ ܩܝܳܡܬܐ ܕܟܠ ܝܳܠܘܕܐ ܗܳܘܝܐ܀ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܐܢܳܫ ܐܢܳܫ ܡܗܰܦܟܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܗܶܐ܀

20- ܒܒܰܝܬܐ ܕܝܢ ܪܰܒܐ: ܠܐ ܗܘܳܐ ܡܳܐܢ̈ܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܒܰܠܚܘܕ ܘܫܰܪܟܳܐ ܗ̄ ܒܥܺܕܬܐ ܩܰܕܝܫܬܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܛܳܒ̈ܐ ܐܺܝܬ ܘܒܺܝܫ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

6- ܕܡܚܠܕܝܢ ܒܶܝܬ ܒ̈ܳܬܐ ܘܫܳܒܝܢ ܢܶܫ̈ܐ ܕܰܛܡܺܝܪ̈ܳܢ ܒܰܚܛܗ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܢܫܘܢܝ̈ܬܐ܀

8- ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܝܢ ܕܝܰܢܝܣ ܘܝܰܡܒܪܝܣ ܩܳܡܘ ܠܘܩܒܰܠ ܫܪܳܪܐ ܗ̄ ܡܽܘܫܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܓܶܠܝܳܢܐ ܐܘ ܡ̣ܢ ܡܰܫܠܡܳܢܘܬܐ ܝܺܠܦܘ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܘܢ ܕܚܪ̈ܫܐ ܗܳܠܝܢ ܒܰܕܠܰܝܬ ܐܢܘܢ ܒܽܐܘܪܳܝܬܐ܀

15- ܕܡ̣ܢ ܛܰܠܝܘܬܳܟ ܣܶܦܪ̈ܐ ܩܰܕܝܫ̈ܐ ܝܰܠܺܝܦ ܐܢܬ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܘܰܕܡ̣ܢ ܥܽܘܠܘܬܐ ܟܬܺܝܒ̈ܬܐ ܟܳܗܢܳܝ̈ܬܐ ܝܳܕܥ ܐܢܬ܀

16- ܟܠ ܟܬܳܒ ܕܰܒܪܘܚܐ ܐܶܬܟܬܒ: ܡܰܘܬܪܳܢܐ ܗܽܘ ܠܝܽܘܠܦܳܢܐ ܗ̄ ܡܚܰܦܶܛ ܠܗ ܥܠ ܩܶܪܝܳܢܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܝ ܩܽܘܕܫܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

1- ܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܠܰܡܕܳܢ ܚܰܝ̈ܐ ܘܡܺܝ̈ܬܐ ܗ̄ ܙܰܕܝܩ̈ܐ ܘܥܰܘ̈ܳܠܐ. ܐܘ ܚܰܝ̈ܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܘܡܺܝ̈ܬܐ ܕܰܥܢܰܕܘ. ܐܘ ܗܳܢܘܢ ܕܡܶܫܬܰܚܪܺܝܢ ܕܚܰܝܺܝܢ ܒܢܽܘܚܳܡܐ ܘܰܕܡܰܝܺܝܬܺܝܢ܀

2- ܐܰܟܪܶܙ ܡܶܠܬܐ ܒܰܚܦܺܝܛܘܬܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܘܰܕܠܐ ܙܰܒܢܐ ܗ̄ ܙܒܰܢ ܘܰܙܒܰܢ ܪܕܽܘܦܝܳܐ܀

6- ܐܢ̇ܐ ܓܝܪ ܡܶܬܢܰܩܐ ܐܢ݂ܐ ܘܙܰܒܢܐ ܕܶܐܫܬܪܐ ܡܛܳܐ ܗ̄ ܡܶܬܐܫܕ ܕܶܡܝ ܒܰܐܓܘܢܳܐ ܕܟܳܪܘܙܘܬܝ܀

10- ܕܺܝܡܰܐ ܓܝܪ ܫܒܩܢܝ ܘܰܐܚܶܒ ܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܗ ܠܬܣܠܘܢܝܩܝ. ܩܪܺܣܦܘܣ ܠܓܠܛܝܐ:ܛܺܝܛܘܣ ܠܕܠܡܰܛܝܰܐ ܗ̄ ܠܕܺܝܡܰܐ ܥܳܕܶܠ ܕܠܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܦܢܳܐ. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܠܐ܀

11- ܠܘܩܳܐ ܗܽܘ ܒܰܠܚܘܕܰܘܗܝ ܥܰܡܝ ܗ̄ ܣܰܓܝ ܪܳܚܶܡ ܥܰܡ̈ܠܐ ܗܘܳܐ܀ ܠܡܰܪܩܘܣ ܕܒܰܪ ܘܰܐܝܬܳܝܗܝ ܥܰܡܟ ܗ̄ ܒܫܽܘܪܳܝܐ ܡܶܫܬܐܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢܗ. ܘܰܠܚܰܪܬܐ ܟܕ ܐܶܫܬܰܪܰܪ ܕܳܥܗܢ ܠܺܝ ܠܬܶܫܡܶܫܬܐ ܐܡ̇ܪ܀

13- ܒܝܬ ܟܬܳܒ̈ܐ ܕܝܢ ܕܫܶܒܩܶܬ ܒܛܪܘܐܣ ܠܘܳܬ ܩܰܪܦܽܘܣ: ܡܐ ܕܳܐܬܐ ܐܢܬ ܐܰܝܬܳܝܗܝ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܚܠܳܦ ܒܶܝܬ ܟܬܳܒ̈ܐ: ܦܐܠܘܢܝܣ ܗ̄ ܦܝܢܳܐ ܐܡ̇ܪ܀ ܝܰܬܝܪܳܐܝܬ ܟܶܪ̈ܟܐ ܕܰܡܓ̈ܠܠܐ܀

14- ܐܰܠܟܣܢܕܪܘܣ ܩܰܝܢܳܝܐ ܒܺܝܫ̈ܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܚܰܘܝܰܢܝ: ܦܳܪܰܥ ܠܗ ܡܳܪܢ ܐܝܟ ܥܒܳܕ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܠܘ ܒܰܙܢܳܐ ܕܠܰܘܛܬܳܐ ܐܶܠܐ ܒܰܙܢܐ ܕܰܢܒܺܝܘܬܐ ܥܠ ܡܶܕܡ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܓܕܫܝܘܗܝ ܐܰܡܪܗ̇ ܠܗܳܕܐ. ܘܡܶܬܐܰܡܪܐ ܕܨܰܠܡܐ ܚܫܰܠ ܒܐܽܘܡܳܢܘܬܶܗ ܘܒܺܐܝܕܶܗ ܐܰܪܙܰܦܬܐ: ܟܕ ܦܳܠܚ ܗܘܳܐ ܒܨܰܠܡܐ ܕܢܩܰܪܢܶܣ. ܘܰܒܚܰܕ ܡ̣ܢ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܟܕ ܕܰܡܺܝܟ ܐܶܬܬܪܺܝܡܰܬ݀ ܐܰܪܙܰܦܬܐ ܘܦܟܬܗ ܠܪܺܝܫܗ ܘܡܺܝܬ܀

17- ܕܶܐܬܦܰܨܺܝܬ ܡ̣ܢ ܦܽܘܡܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܗ̄ ܕܢܺܐܪܘܢ܀ ܘܒܳܬܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܕ ܬܰܠܡܶܕ ܠܫܳܩܝܶܗ ܘܩܰܛܠܶܗ܀

20- ܐܰܪܝܣܛܘܣ܀ ܛܪܘܦܝܡܘܣ܀ ܒܡܝܠܝܛܘܣ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ܀ ܐܘܒܘܠܘܣ ܘܦܘܕܝܣ ܘܠܝܢܘܣ ܘܰܩܠܰܘܕܝܐ܀

 

ܫܠܡܬ݀

ܐܓܪܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ

———————–