ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ

ܬܘܒ ܟܬܒܝܢܢ

ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܩܽܘܪܺܝܢܬܽܘܣ ܪܺܝܫܐ ܕܰܐܠܕܐ ܘܣܺܝܡܐ ܒܦܽܘܡ ܠܶܫܢܐ ܕܝܰܡܐ ܕܡܶܬܩܪܐ ܐܶܣܬܰܡܘܣ ܕܡܰܥܶܠ ܠܓܳܙܰܪܬܐ ܕܦܶܐܠܘܦܘܢܝܣܘܣ ܘܟܰܗܺܝܢܐ ܗܘܳܬ ܒܥܰܡܐ ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܒܰܪܝܬܐ. ܘܒܗ̇ ܟܰܬܪ ܫܠܺܝܚܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܠܓܰܒܪܐ ܐܢܳܫ ܚܰܟܺܝܡܐ ܡ̣ܢ ܗܳܢܘܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ: ܗܰܝܡܶܢ ܕܰܢܩܽܘܡ ܒܪܺܝܫ ܥܺܕܬܐ ܕܬܰܡܳܢ: ܘܫܰܢܺܝ. ܗܰܘ ܕܝܢ ܥܠ ܬܝܽܘܒܗ ܚܰܢܦܳܝܐ ܦܢܳܐ ܒܰܐܢܬܬ ܐܰܒܘܗܝ ܙܰܢܺܝ. ܘܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܩܝܳܡܬܐ ܐܰܚܓܪܘ. ܘܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܪ̈ܺܫܳܢܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝ̈ܐ ܢܩܶܦܘ. ܘܣܰܥܪܐ ܐܝܟ ܢܶܫ̈ܐ ܪܒܝܘ. ܘܕܶܒܚ̈ܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܐܶܟܠܘ. ܘܟܕ ܟܬܰܒܘ ܠܗ ܥܠ ܗܳܠܝܢ: ܟܬܰܒ ܠܗܘܢ ܬܽܘܪܳܨܐ ܝܰܘܢܳܐܝܬ܀ ܘܩܰܕܝ̣ܫܐ ܐܺܝܘܰܢܢܺܝܣ ܐܡ̇ܪ: ܕܥܶܒܪܳܐܝ̣ܬ ܟܰܬܒܗ̇ ܠܗܳܕܐ. ܘܫܰܕܪ ܒܝܰܕ ܛܺܝܡܬܐܘܣ ܡ̣ܢ ܦܺܝܠܺܝܦܘܣ ܕܡܰܩܕܘܢܳܝܐ. ܘܰܐܡܺܝܪܳܐ ܡ̣ܢ ܪܽܗܘܡܺܝ܀ ܘܩܰܕܝܫܳܐ ܐܝܘܢܢܺܝܣ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܡܕ̄ ܣܰܝܶܟ ܦܽܘܫܳܩܗ̇ ܕܶܐܓܰܪܬܐ ܗܳܕܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

1- ܘܣܘܣܬܶܢܝܣ ܐܰܚܐ ܗ̄ ܕܢܩܰܦܚ ܠܪ̈ܳܡܐ: ܡܶܬܡܰܟܰܟ ܘܡܰܫܘܐ ܥܰܡܗ ܠܗ̇ܘ ܕܰܒܨܺܝܪ܀

2- ܠܥܺܕܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̣ܝ ܥܺܕܬܐ ܘܠܰܘ ܕܰܦܠܳܢ ܘܰܦܠܳܢ܀

7- ܕܠܐ ܐܶܬܒܰܨܪܬܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܘܨܳܕܶܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܟܠܐܳܐ ܗ̄ ܒܰܝܬܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܐܘ ܩܪܺܝܬܐ. ܘܠܐ ܥܰܝܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܐܢܳܫ ܕܠܐ ܬܬܥܰܝܢܝ ܣܶܢܶܐܬܐ܀

13- ܕܰܠܡܳܐ ܐܬܦܰܠܓ ܠܗ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܘܠܳܡܰܕ܀

15- ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܪ ܕܰܒܫܶܡܝ ܐܰܥܡܕܬ ܗ̄ ܘܰܢܩܺܝܡ ܗܶܪܣܺܝܣ ܒܫܶܡܝ܀

17- ܠܐ ܓܝܪ ܫܰܕܪܰܢܝ ܡܫܺܝܚܐ ܠܡܰܥܡܳܕܘ: ܐܠܐ ܠܰܡܣܰܒܳܪܘ ܗ̄ ܒܰܕ ܠܰܣܒܰܪܬܐ ܠܘ ܟܠ ܟܳܗܢܳܐ ܣܳܦܶܩ ܒܗܶܦܟܐ ܕܰܥܡܳܕܐ ܘܥܠ ܗܳܕܐ ܠܰܕܥܰܣܩܳܐ ܐܶܬܗܰܝܡܢܶܬ܀ ܠܐ ܒܚܶܟܡܰܬ ܡ̈ܠܐ ܗ̄ ܒܣܽܘܦܝܣܛܘܬܐ܀

18- ܡܶܠܬܐ ܓܝܪ ܕܰܙܩܺܝܦܐ ܠܐܰܒܝ̈ܕܐ ܫܳܛܝܽܘܬܳܐ ܗܝ ܗ̄ ܡܒܰܙܰܚ ܚܰܢܦܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܐܢ ܡܫܺܝܚܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܠܐ ܦܪܰܩ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܡܨܶܐ ܠܐܰܚܪ̈ܳܢܐ ܢܶܦܪܽܘܩ܀ ܚܰܝܠܐ ܗܝ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܕܒܶܗ ܐܶܬܦܪܩܢ ܡ̣ܢ ܣܳܛܳܢܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ܀

19- ܟܬܺܝܒ ܓܝܪ ܕܰܐܘܒܶܕ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܚܰܟܺܝܡ̈ܐ: ܒܶܐܫܰܥܝܳܐ ܟܬܺܝܒ܀

20- ܠܐ ܗܐ ܐܫܛܝܗ̇ ܐܰܠܗܐ ܚܶܟܡܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܠܰܠܗ̇܀

22- ܡܛܠ ܕܺܝܗܘܕܳܝ̈ܐ ܐܳܬܘ̈ܬܐ ܫܐܠܝܢ ܗ̄ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ܀ ܘܰܐܪ̈ܡܳܝܐ ܚܶܟܡܬܳܐ ܗ̄ ܚܰܢܦ̈ܐ ܡ̈ܶܠܐ ܪܗܝܛܪ̈ܝܬܐ܀

23- ܚܢܰܢ ܕܝܢ ܡܰܟܪܙܺܝܢܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܕ ܙܩܺܝܦ ܗ̄ ܒܰܫܡܶܗ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܘܚܰܝ̈ܠܐ ܣܳܥܪܺܝܢܰܢ܀

25- ܡܛܠ ܕܫܳܛܝܽܘܬܗ ܕܰܐܠܗܐ ܚܰܟܺܝܡܐ ܗܺܝ ܡ̣ܢ ܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ ܗ̄ ܐܳܬܘ̈ܬܐ ܕܣܳܥܪ ܐܰܠܗܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ: ܚܣܢ̈ܢ ܠܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ܀ ܘܰܟܪܺܝܗܘܬܗ ܕܰܐܠܗܐ ܚܰܝܠܬܳܢܝܐ ܗܝ ܡ̣ܢ ܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ ܗ̄ ܣܒܰܪܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܕܰܒܫܽܘܪܳܝܐ ܡܚܺܝܠܐ ܗܘܳܬ: ܘܥܠ ܡܰܠܟܘ̈ܬܐ ܐܶܫܬܰܠܛܰܬ݀܀

31- ܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܡ̇ܢ ܕܡܶܫܬܰܒܗܰܪ: ܒܡܳܪܝܐ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ: ܒܰܫܡܽܘܐܝܠ ܟܬܺܝܒ ܗ̄ ܟܳܠܐ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܫܽܘܒܗܳܪܐ ܕܰܒܚܶܟܡܰܬ ܛܘܗܡܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

7- ܐܠܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢܰܢ ܚܶܟܡܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܒܐܪܳܙ ܗ̄ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ܀

8- ܐܠܘ ܓܝܪ ܝܰܕܥܘܗ̇: ܠܘ ܠܡܳܪܗ̇ ܕܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܙܳܩܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗ̄ ܠܰܨܠܺܝܒܐ ܐܳܦܶܢ ܫܳܐܛ ܠܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ: ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܽܘ܀ ܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܥܰܝܢܳܐ ܠܐ ܚܙܳܬ݀: ܘܶܐܕܢܳܐ ܠܐ ܫܶܡܥܰܬ݀ ܗ̄ ܒܰܟܬܳܒܐ ܕܠܐ ܝ̣ܕܝܥ ܟܬܺܝܒ. ܐܘ ܗ̇ܝ ܗ̣ܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܒܬܢܝܢ ܢܳܡܘܣܐ: ܕܢܰܝܬܐ ܥܠܰܝܟ ܡܳܪܝܐ ܛܳܒ̈ܬܐ ܕܠܐ ܫܡܰܥܬ ܘܳܐܦܠܐܳ ܙܰܪܥܳܟ܀

12- ܪܘܚܳܐ ܕܥܳܠܡܐ ܗ̄ ܚܶܟܡܰܬ ܥܳܠܡܐ܀

13- ܘܠܪ̈ܘܚܳܢܶܐ ܪ̈ܘܚܳܢܝܬܐ ܡܦܰܚܡܝܢܢ ܗ̄ ܠܗܳܢܘܢ ܕܨܰܠܶܠܘ ܗܰܘܢܰܝܗ̈ܘܢ܀

14- ܒܰܪܢܳܫܐ ܓܝܪ ܕܒܰܢܦܶܫ ܗܽܘ: ܠܐ ܡܩܰܒܠ ܪ̈ܘܚܳܢܝܳܬܐ ܗ̄ ܬܠܳܬܐ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܣܳܐܶܡ. ܪ̈ܘܚܳܢܶܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܐ. ܘܢܰܦܫܳܢ̈ܐ ܡܨܥܝ̈ܐ. ܘܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܐ܀

16- ܡܰܢܘ ܓܝܪ ܝܺܕܰܥ ܒܰܚܒܳܨ ܝܽܘܕ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܐ܀ ܠܢ ܕܝܢ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܝܬ ܠܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܗܰܘܢܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܗ̄ ܕܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܥܳܠܡܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

6- ܐܢ̇ܐ ܢܶܨܒܶܬ ܘܰܐܦܳܠܽܘ ܐܰܫܩܺܝ ܗ̄ ܐܢ̇ܐ ܩܰܕܡܳܐܝܬ ܙܶܪܥܶܬ ܒܟܘܢ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܘܰܐܦܳܠܘ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܫܰܪܰܪܟܘܢ܀

12- ܕܰܗܒܳܐ ܐܘ ܣܺܐܡܐ ܐܘ ܟܺܐܦ̈ܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܐ ܗ̄ ܟܳܪܘܙܘܬܳܐ ܕܥܰܡ ܫܽܘܪܳܪܐ ܐܦ ܢܶܨܒܬܳܐ ܡܰܩܢܝܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܀ ܐܘ ܩܰܝܣܳܐ ܐܘ ܥܡܺܝܪܳܐ ܐܘ ܚܰܒܬܳܐ ܗ̄ ܟܳܪܘܙܘܬܳܐ ܕܠܐ ܡܰܟܫܪܳܐ܀

13- ܥܒܳܕܐ ܕܟܠ ܐܢܳܫ ܡܶܬܟܠܐܶ. ܝܰܘܡܐ ܓܝܪ ܗܰܘ ܓܳܠܐܶ ܠܗ ܗ̄ ܕܰܩܝܳܡܬܐ ܘܕܺܝܢܳܐ܀

15- ܘܰܐܝܢܐ ܕܥܒܳܕܗ ܢܺܐܩܰܕ: ܢܶܚܣܰܪ. ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܗ̄ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܰܟܫܪܳܐ ܟܳܪܘܙܘܬܶܗ ܢܶܚܣܰܪ ܐܰܓܪܶܗ: ܡ̣ܢ ܫܽܘܢܳܩܐ ܕܝܢ ܡܶܫܬܰܘܙܰܒ: ܒܰܕܠܰܘ ܥܠ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܐܚܪܬܐ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܡܫܺܝܚܐ ܣܳܡ܀

17- ܘܡ̇ܢ ܕܰܡܚܰܒܶܠ ܗܰܝܟܠܶܗ ܕܰܐܠܗܐ: ܡܚܰܒܠ ܠܗ ܐܰܠܗܐ ܗ̄ ܒܗܰܘ ܕܙܰܢܺܝ ܓܳܫܦ: ܠܘ ܒܰܙܢܳܐ ܕܠܰܘܛܬܳܐ ܐܠܐ ܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܕܬܶܗܘܐ ܡܶܬܢܰܒܐ܀

19- ܚܶܟܡܬܶܗ ܓܝܪ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܠܶܠܽܘܬܐ ܗܺܝ ܠܘܳܬ ܐܰܠܗܐ ܗ̄ ܣܩܺܝܠܘܬ ܡ̈ܶܠܐ ܦܽܘܪ̈ܢܳܣܶܐ ܛܶܟܢܳܢܳܝ̈ܶܐ܀ ܟܬܺܝܒ ܗܽܘ ܓܝܪ ܕܳܐܚܶܕ ܚܰܟܺܝܡ̈ܐ ܒܚܳܪܥܽܘܬܗܘܢ ܗ̄ ܒܺܐܝܘܒ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

2- ܕܐܢܳܫ ܟܕ ܡܗܰܝܡܰܢ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܢܶܫܬܟܰܚ܀

3- ܠܺܝ ܕܝܢ ܗܳܕܐ ܒܨܺܝܪܘܬܳܐ ܗܝ ܠܺܝ ܕܡܶܢܟܘܢ ܐܶܬܬܕܺܝܢ ܗ̄ ܠܘ ܟܕ ܡܶܫܬܰܩܠ ܐܡ̇ܪ ܗܳܕܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܝܰܨܝ̣ܦ ܕܺܐܝܩܳܪܐ ܢܣܺܝܡ ܠܩܰܕܝܫ̈ܐ܀

4- ܠܐ ܓܝܪ ܡܶܕܡ ܒܢܰܦܫܝ ܚܫܺܝܫ ܐܢ݂ܐ ܒܰܫܠܳܝ ܚܶܐ ܐܠܐ ܠܘ ܒܗܳܕܐ ܐܶܙܕܰܕܩܶܬ ܗ̄ ܠܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܳܕܥ ܐܢ݂ܐ ܠܺܝ ܚܛܳܗܐ: ܙܰܕܺܝܩܐ ܐܢ݂ܐ. ܒܰܕܡܰܨܝܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܐ ܕܠܐ ܝܺܕܺܝܥܺܝܢ ܠܳܝ ܢܺܗܘܘܢ܀

6- ܕܠܐ ܬܶܬܪܰܥܘܢ ܝܰܬܝܪ ܡ̣ܢ ܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܘܐܢܳܫ ܥܠ ܚܰܒܪܶܗ ܠܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡ: ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܰܒܐܶܘܢܓܠܝܘܢ ܡ̇ܢܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܢܬ ܓܶܠܐܳ ܕܒܥܰܝܢܶܗ ܕܰܐܚܽܘܟ ܘܫܰܪܟܐ܀

7- ܐܘ ܡܳܢܐ ܐܺܝܬ ܠܟ ܕܠܐ ܢܣܰܒܬ ܗ̄ ܟܠܗܶܝܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܬܐ ܘܪ̈ܘܚܳܢܝܬܐ ܕܡ̣ܢ ܐܰܠܗܐ ܐܶܢܝܢ ܠܟ ܘܠܰܘ ܡ̣ܢ ܕܺܝܠܟ܀

8- ܡ̣ܢ ܟܰܕܘ ܣܒܰܥܬܘܢ ܠܟܘܢ ܘܰܥܬܰܪܬܘܢ ܗ̄ ܟܕ ܡܡܰܝܶܩ ܒܗܘܢ ܘܐܡ̇ܪ: ܘܒܶܠܥܳܕܰܝܢ ܐܰܡܠܟܬܘܢ ܗ̄ ܐܶܬܪܰܫܰܢܬܘܢ܀ ܐܶܫܬܽܘܦ ܕܝܢ ܐܰܡܠܶܟܬܘܢ ܗ̄ ܠܘܰܝ ܢܳܡܘܣܳܐܝܬ܀

9- ܐܚܪ̈ܳܝܶܐ ܗܽܘ ܣܳܡܰܢ ܐܰܠܗܐ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܐܝܟ ܕܰܠܡܰܘܬܐ ܗ̄ ܐܶܢܗܘ ܕܰܚܢܰܢ ܫܠܺܝܚ̈ܐ ܕܰܠܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܐܰܝܬܝܢܟܘܢ: ܫܺܝ̈ܛܐ ܗܘܰܝܢܰܢ ܘܐܘܠܨܳܢ̈ܐ ܣܒܰܠܢܰܢ ܡܛܠ ܡܳܪܢ: ܟܡܳܐ ܝܰܬܝܪܳܐܝܬ ܠܟܘܢ ܙܕܩ ܠܡܬܡܰܟܳܟܽܘ܀ ܕܰܗܘܰܝܢ ܬܶܐܰܘܛܪܘܢ ܠܥܳܠܡܐ ܗ̄ ܠܘ ܒܰܚܕܳܐ ܓܽܘܢܝܐ ܐܠܐ ܒܟܠܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ ܘܰܩܕܳܡ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܘܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ ܣܒܰܠܢܰܢ ܢܶܣܝܽܘܢ̈ܐ܀

11- ܘܒܝܬ ܩܝܳܡܐ ܠܰܝܬ ܠܢ ܗ̄ ܡܰܠܦܳܢܐ܀ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܐ ܪܕܽܘܦܝܐ ܢܩܽܘܡ܀

13- ܐܝܟ ܢܦܳܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܗܘܰܝܢ ܗ̄ ܣܽܘܠܐܳܢܐ܀ ܘܟܽܘܦܳܪܐ ܕܟܠܢܳܫ ܗ̄ ܥܰܝ̈ܛܶܐ ܕܟܠܢܳܫ ܣܳܒܠܺܝܢܰܢ܀

15- ܐܢ ܓܝܪ ܪܶܒܘ ܬܳܪ̈ܐܶܐ ܢܶܗܘܘܢ ܠܟܘܢ ܒܰܡܫܺܝܚܐ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܦܕܓܘܓ̈ܐ܀ ܐܢ̇ܐ ܗܽܘ ܐܰܘܠܶܕܟܘܢ ܒܰܣܒܰܪܬܐ ܒܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ܀

17- ܕܗ̣ܘ ܢܰܥܗܕܟܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ܀

20- ܡܰܠܟܘܬܗ ܓܝܪ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܝܺܕܰܥܬܗ܀ ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܡܶܠܬܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܒܚܰܝܠܐ܀

21- ܐܰܝܟܰܢܐ ܨܳܒܝܬܘܢ: ܒܚܽܘܛܪܳܐ ܐܺܬܐ ܠܘܳܬܟܘܢ ܗ̄ ܒܩܰܫܝܘܬܳܐ܀ ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܠܢܳܡܘܣ ܐܶܣܺܝܡ ܒܪܺܝܫܟܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

1- ܥܕܰܡܐ ܕܢܳܣܶܒ ܒܪܳܐ ܐܰܢܬܬ ܐܰܒܘܗܝ: ܘܐܢܬܘܢ ܚܬܺܝܪܺܝܢ ܗ̄ ܠܘ ܒܙܳܢܝܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܐܠܐ ܕܬܡܗܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܡܰܠܦܢܘܬܗ܀

5- ܘܬܰܫܠܡܘܢܗ ܠܗ̇ܢܐ ܠܣܳܛܳܢܐ ܠܐܰܒܕܢܐ ܕܦܰܓܪܶܗ: ܕܰܒܪܘܚ ܢܺܚܐ ܗ̄ ܟܕ ܡܶܣܬܠܐܶ: ܢܶܬܐܠܨ ܕܰܢܬܽܘܒ ܘܰܢܫܰܢܶܩ ܦܰܓܪܗ ܕܬܺܚܐ ܢܰܦܫܗ܀

6- ܕܰܚܡܺܝܪܐ ܩܰܠܺܝܠ ܟܠܗ̇ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܡܰܚܡܰܥ ܗ̄ ܡܰܗܡܝܳܢܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܕܐܝܟ ܗܳܢܐ ܠܓܰܘܐ ܡܣܰܓܦܳܐ܀

7- ܕܰܟܘ ܡܶܢܟܘܢ ܚܡܺܝܪܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܗ̄ ܕܽܘܒܳܪܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܚܰܢܦܘܬܳܐ܀ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܺܐܝܬܰܝܟܘܢ ܦܰܛܺܝܪܐ ܗ̄ ܠܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܢ̈ܐ ܠܘܬ ܒܺܝܫܬܐ܀ ܠܐ ܒܰܚܡܺܝܪܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܘܠܐ ܒܰܚܡܝܪܐ ܕܒܺܝܫܘܬܐ ܘܰܕܡܰܪܝܪܘܬܐ. ܐܠܐ ܒܰܚܡܝܪܐ ܕܕܰܟܝܘܬܐ ܘܰܕܩܕܝܫܘܬܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܐܠܐ ܒܦܰܛܺܝܪܐ ܕܫܰܦܝܘܬܐ ܘܕܰܫܪܪܐ ܗ̄  ܩܕܝܫܐ ܓܪܝܓܪܘܝܘܣ ܬܶܐܘܠܘܓܽܘܣ ܠܦܰܛܺܝܪܐ ܫܳܠܡ ܘܐܡ̇ܪ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܥܠ ܦܶܨܚܳܐ. ܘܠܐ ܠܡ ܐܺܝܬ ܐܢܳܫ ܕܟܳܠܐ ܠܰܢ ܠܰܡܥܰܕܥܳܕܘ ܠܡܳܪܝܐ ܐܰܠܗܢ ܥܺܐܕܐ ܡܰܦܩܳܢܝܐ ܘܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܠܘ ܒܰܚܡܺܝܪܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܕܒܺܝܫܘܬܳܐ ܘܰܕܡܰܪܺܝܪܘܬܳܐ: ܐܠܐ ܒܦܰܛܺܝܪܐ ܕܕܰܟܽܝܘܬܐ ܘܕܰܫܪܳܪܐ: ܟܕ ܠܐ ܡܰܝܬܶܝܢܢ ܒܰܢ ܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܡܶܨܪܝܬܐ ܘܕܠܐ ܐܰܠܗ܀

9- ܟܶܬܒܶܬ ܠܟܘܢ ܒܶܐܓܰܪܬܐ: ܕܠܐ ܬܶܬܚܰܠܛܘܢ ܥܡ ܙܰܢܳܝ̈ܐ܀

10- ܠܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢ݂ܐ ܥܠ ܙܰܢܳܝ̈ܐ ܕܰܒܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܬܰܘܕܺܝܬܰܢ: ܐܠܐ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܰܫܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܩܪܶܐ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܚܰܢܦܳܝ̈ܐ ܡܶܬܕܰܒܪ܀

11- ܥܡ ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܳܟܰܢܐ ܗܽܘ: ܐܦ ܠܐ ܠܰܚܡܳܐ ܠܡܶܐܟܰܠ܀

12- ܡܐ ܠܺܝ ܓܝܪ ܠܰܡܕܳܢ ܠܒܰܪ̈ܳܝܐ ܗ̄ ܠܚܰܢ̈ܦܶܐ܀ ܐܢܬܘܢ ܠܕܰܠܓܰܘ ܕܽܘܢܘ ܗ̄ ܠܰܟܪ̈ܶܣܛܝܳܢܶܐ܀

13- ܘܫܽܘܩܠܘܗܝ ܠܒܺܝܫܐ ܡ̣ܢ ܒܰܝܢܳܬܟܘܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܬܶܢܝܳܢ ܢܳܡܘܣܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

1- ܡܰܡܪܰܚ ܐܢܳܫ ܡܶܢܟܘܢ ܟܕ ܐܺܝܬ ܠܗ ܕܺܝܢܐ ܥܰܡ ܐܰܚܘܗܝ ܕܰܢܕܽܘܢ ܩܕܳܡ ܥܰܘ̈ܳܠܐ ܗ̄ ܡܰܟܶܣ ܠܗܘܢ ܕܣܳܒܪܺܝܢ ܕܰܠܚܰܢܦ̈ܐ ܘܠܘ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܠܳܚܡܐ ܕܰܝܳܢܘܬܐ܀

3- ܠܐ ܝܳܕܥܺܝܬܘܢ ܕܰܠܡܰܠܐܟ̈ܐ ܕܳܝܢܺܝܢܰܢ ܗ̄ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܠܫ̈ܺܐܕܐ ܩܳܪܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܶܬܚܰܝܒܺܝܢ ܒܕܺܝܢܳܐ ܡ̣ܢ ܩܰܕܝܫ̈ܐ ܕܟܕ ܚܳܫܽܘܫ̈ܐ ܐܢܘܢ ܒܰܟܝܳܢܐ: ܙܳܟܶܝܢ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܘܗܶܢܘܢ ܒܪܽܘܚܳܢܘܬܗܘܢ ܐܶܙܕܟܺܝܘ ܡܢܗ̇܀

4- ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܣܝܢ ܒܥܺܕܬܐ ܐܰܘܬܶܒܘ ܠܟܘܢ ܒܕܺܝܢܳܐ ܗ̄ ܒܕܪܓ ܪܰܘܪ̈ܒܢܐ ܪܳܡ ܗܽܘ ܡܢ ܕܰܝܳܢ̈ܐ ܥܳܠܡܢܝ̈ܐ܀

12- ܟܠ ܫܰܠܺܝܛ ܠܺܝ. ܐܠܐ ܠܐ ܟܠ ܦܰܩܳܚ ܠܺܝ ܗ̄ ܠܘ ܟܠܡܶܕܡ ܕܰܡܨܶܐ ܐܢ̣ܐ ܚܰܝܠܐ ܐܶܣܥܘܪ ܙܳܕܶܩ ܠܺܝ ܕܶܐܣܥܽܘܪ܀

13- ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܟܰܪܣܐ ܘܟܰܪܣܐ ܕܡܶܐܟܘܠܬܐ ܐܰܠܗܐ ܕܝܢ ܠܰܬܪܰܝܗܘܢ ܡܒܰܛܶܠ ܗ̄ ܠܡܶܐܟܘܠܬܳܐ ܘܰܠܪܶܓܬ ܟܰܪܣܐ ܘܠܘ ܠܟܰܪܣܳܐ܀

20- ܐܶܙܕܒܶܢܬܘܢ ܓܝܪ ܒܰܕܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

5- ܠܐ ܓܝܪ ܬܶܓܠܙܘܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ. ܐܠܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܬܪ̈ܰܝܟܘܢ ܬܶܫܬܘܘܢ ܒܰܙܒܰܢ ܕܬܬܥܢܘܢ ܠܨܘܡܐ ܘܠܨܠܘܬܐ. ܘܬܘܒ ܠܗܿ ܠܨܒܘܬܐ ܬܬܦܢܘܢ ܗ̄ ܟܕ ܠܢܰܦܫܐ ܠܘܩܕܰܡ ܡܢܳܬܗ̇ ܝܳܗܒܺܝܢ ܐܢܬܘܢ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܠܦܰܓܪܐ ܕܺܝܠܗ܀ ܕܠܐ ܢܢܰܣܝܟܘܢ ܣܳܛܳܢܐ ܡܛܠ ܪܶܓܬܳܐ ܕܦܰܓܪܟܘܢ܀

9- ܦܰܩܳܚ ܓܝܪ ܠܡܶܣܰܒ ܐܰܢܬܬܐ ܛܳܒ ܡ̣ܢ ܕܰܠܡܐܩܕ ܒܪܶܓܬܳܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܶܣܓܘܢ ܚܛܳܗ̈ܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܐ܀

10- ܠܐ ܐܢ̇ܐ ܐܠܐ ܡܳܪܝ ܗ̄ ܒܶܐܘܢܓܠܝܘܢ܀ ܕܰܐܢܬܬܳܐ ܡ̣ܢ ܒܰܥܠܗ̇ ܠܐ ܬܶܦܪܘܫܝ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܥܶܠܬܐ ܕܙܳܢܝܘܬܳܐ܀

12- ܐܢ ܐܺܝܬ ܐܰܚܐ ܕܺܐܝܬ ܠܗ ܐܰܢܬܬܐ ܕܠܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܗ̣ܝ ܨܳܒܝܳܐ ܕܬܥܡܰܪܝ ܥܰܡܗ: ܠܐ ܢܶܫܒܩܝܗ̇ ܗ̄ ܥܠ ܣܰܒܪܐ ܕܦܽܘܢܳܝܐ ܐܰܦܶܣܘ ܫܠܺܝܚ̈ܐ ܗܳܕܐ ܒܫܽܘܪܳܝ ܣܒܰܪܬܐ. ܝܰܘܡܳܢܐ ܕܝܢ ܟܰܠܝܐ ܗܳܕܐ ܒܩܳܢܘܢ̈ܐ܀

14- ܡܩܰܕܰܫ ܗܽܘ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܕ ܓܝܪ ܓܰܒܪܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܒܰܪܒܳܨ ܡܺܝܡ ܒܰܐܢܬܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢܳܐ܀

16- ܐܢ ܠܒܰܥܠܶܟܝ ܬܰܚܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ܀ ܐܢ ܠܐܰܢܬܬܳܟ ܬܰܚܐ ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ܀

18- ܐܢ ܟܕ ܓܙܺܝܪ ܐܢܳܫ ܐܶܬܩܪܺܝ: ܠܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܠܗ ܠܥܽܘܪܠܘܬܐ ܗ̄ ܕܳܡܝܐ ܕܥܠ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܪܳܡܶܙ. ܒܕܰܦܪܺܝܫ ܗܘܳܐ ܕܽܘܒܳܪ ܝܺܗܘܕܳܝ̈ܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܡ̣ܢ ܕܥܰܡܡ̈ܝܐ. ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܺܐܝܬ ܚܰܝܘܬܳܐ ܕܟܕ ܡܶܬܬܚܺܝܛ ܡ̣ܢ ܡܶܫܟܗ̇ ܥܠ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܕܳܒܶܩ ܒܗ̇܀ ܘܐܢ ܒܥܽܘܪܠܽܘܬܐ ܐܶܬܩܪܺܝ: ܠܐ ܢܓܙܘܪ ܗ̄ ܒܰܕܗܰܝܡܢܘܬܐ ܗܺܝ ܕܰܡܙܰܕܩܳܐ ܘܠܰܘ ܓܙܽܘܪܬܳܐ܀

19- ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܓܝܪ ܠܐ ܗܘܳܬ ܡܶܕܡ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܟܬܳܒܐ ܕܠܐ ܝܺܕܝܥ܀

25- ܕܶܐܗܘܐ ܡܗܰܝܡܰܢ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀

31- ܥܳܒܪ ܠܗ ܓܝܪ ܐܶܣܟܺܡܗ ܕܥܳܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܗ̄ ܪܳܡܶܙ ܕܠܰܘ ܥܳܠܡܐ ܐܠܐ ܗܽܘܦܳܟ̈ܘܗܝ ܒܳܛܠܺܝܢ܀

40- ܣܳܒܪ ܐܢ݂ܐ ܕܝܢ ܐܳܦ ܐܢ̇ܐ: ܕܪܘܚܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܺܝܬ ܒܺܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܫܰܪܟܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܐ ܒܪܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐܢ݂ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

1- ܘܝܺܕܰܥܬܐ ܡܰܚܬܪܐ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܘܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܢܳܦܚܐ ܗ̄ ܩܽܘܪ̈ܝܢܬܳܝܶܐ ܟܕ ܝܰܠܦܗ̇ ܠܗܳܝ: ܕܠܘ ܗܳܠܝܢ ܕܥ̈ܳܐܠܳܢ ܠܦܰܓܪܐ ܡܣܰܝ̈ܒܳܢ ܠܒܰܪܢܫܐ: ܥܳܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܒܝܬ ܦܬܰܟܪ̈ܐ ܐܟܠܝܢ ܕܒܚ̈ܐ ܘܚܣܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܡܚܝ̈ܠܐ܀

11- ܘܳܐܒܕ ܠܗ ܒܺܝܕܰܥܬܟ ܕܝܠܟ ܗܰܘ ܐܝܢܐ ܕܡܰܪܰܥ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܪܺܝܫ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

5- ܘܰܠܡܳܐ ܠܐ ܫܰܠܝܛ ܠܢ ܚܳܬܐ ܐܰܢܬܬܐ ܠܡܰܟܪܳܟܘ ܥܰܡܢ ܐܝܟ ܫܰܪܟܐ ܕܰܫܠܝܚ̈ܐ ܗ̄ ܒܗܳܝ ܕܚܳܬܐ ܥܠ ܢܶܫ̈ܐ ܕܠܘ ܒܢܳ̈ܬ ܙܰܘܓܐ ܗܘܰ̈ܝ ܪܳܡܙ. ܘܡܶܛܠ ܥܡܳܕܐ ܕܢܶܫ̈ܐ ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܡܪ ܠܘܩܐ: ܡܛܠ ܢܰܦ̈ܩܬܐ ܟܳܪ̈ܟܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܥܡ ܫܠܝ̈ܚܐ܀ ܘܐܝܟ ܐܰܚܘ̈ܗܝ ܕܡܪܢ ܗ̄ ܝܰܥܩܘܒ ܘܝܽܘܣܝ ܘܫܶܡܥܘܢ ܘܝܗܘܕܐ܀ ܘܐܝܟ ܟܺܐܦܐ ܗ̄ ܒܰܕܪܺܝܫܐ ܗܘܳܐ ܕܺܝܠܢܳܐܝܬ ܥܰܗܕܶܗ܀

7- ܡܰܢܘ ܕܡܰܦܠܰܚ ܒܦܳܠܚܘܬܐ ܒܢܰܦ̈ܩܳܬܐ ܕܢܰܦܫܗ܀ ܚܰܪܩܠܝܐ: ܒܰܐܦܣܽܘܢ̈ܝܳܬܐ ܕܝܠܗ ܡ̣ܢ ܡܬܽܘܡ ܗ̄ ܐܦ ܠܐ ܪ̈ܺܝܫܢܐ ܕܰܠܒܰܪ ܥܳܫܡܺܝܢ ܠܦܳܠܚ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܒܳܬܝ̈ܗܘܢ ܢܶܬܬܰܪܣܘܢ ܐܠܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܗܘܢ ܐܰܢܘ̈ܢܐܣ ܕܰܢܫܰܡܫܘܢ ܐܢܘܢ܀

11- ܐܢ ܚܢܢ ܕܪܘܚܐ ܙܪܰܥܢ ܒܟܽܘܢ: ܫܘ̈ܝܐ܀ ܪܰܒܳܐܗ̱ܝ: ܬܟܣܐ: ܐܢ ܚܢܰܢ ܡܶܢܟܘܢ ܕܦܰܓܪܐ ܢܶܚܨܘܕ: ܡܫܰܐܠܢܐ܀

13- ܘܰܐܝܠܝܢ ܕܰܠܡܰܕܒܚܐ ܦܳܠܚܝܢ ܥܡ ܡܕܒܚܐ ܦܳܠܓܝܢ ܒܪܘܟܟ ܓܳܡܰܠ܀ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܪܢ ܦܰܩܶܕ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀

16- ܘܳܝ ܠܝ ܕܝܢ: ܐܠܐ ܐܶܣܒܪ ܗ̄ ܐܢ ܠܐ ܐܶܣܒܪ܀ ܒܕܰܩܛܺܝܪܐ ܣܺܝܡ ܥܠܰܝ܀

17- ܪܰܒܰܬ ܒܰܝܬܽܘܬܐ ܡܗܰܝܡܰܢ ܐܢ݂ܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܡܕܰܒܪܢܘܬܐ ܡܗܰܝܡܰܢ ܐܢ݂ܐ܀

24- ܕܰܐܝܠܝܢ ܕܒܶܐܣܛܰܕܝܘܢ ܪܳܗܛܝܢ ܗ̄ ܒܡܰܝܕܰܐܢ܀ ܐܠܐ ܚܕ ܗ̱ܘ ܢܳܣܒ ܠܗ̇ ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ ܒܰܙܩܦ ܠܳܡܰܕ ܗ̄ ܠܙܳܟܘܬܐ܀ ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܒܶܐܘܢܓܠܝܘܢ: ܘܰܫܕܳܝܗܝ ܟܶܣܦܳܐ ܟܶܐܡܬ ܠܟܶܣܦܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

1- ܕܰܐܒܗ̈ܝܢ ܟܠܗܘܢ ܬܚܶܝܬ ܥܢܳܢܐ ܗܘܰܘ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܰܒܗܳܢܘܢ ܠܐ ܐܶܨܛܒܺܝ ܐܠܗܐ ܘܳܐܦܶܢ ܒܝܕ ܡܽܘܫܐ ܥܡܰܕܘ ܒܰܥܢܳܢܐ ܘܰܒܝܰܡܐ: ܐܠܐ ܢܦܰܠܘ ܒܡܰܕܒܪܐ. ܗܳܟܢܐ ܐܦ ܠܐ ܒܟܘܢ ܕܰܥܡܰܕܬܘܢ ܒܡܰܝ̈ܐ ܘܰܒܪܘܚܐ ܘܫܰܚܶܛܬܘܢܳܝܗܝ ܠܰܥܡܳܕܟܘܢ܀

3- ܘܟܽܠܗܘܢ ܚܕܳܐ ܡܶܐܟܘܠܬܐ ܕܪܘܚܐ ܐܶܟܠܘ ܗ̄ ܡܰܢܢܳܐ܀

4- ܘܟܠܗܘܢ ܚܕ ܡܰܫܬܝܳܐ ܕܪܘܚܐ ܐܶܫܬܺܝܘ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܟܺܐܦܐ ܕܳܐܬܝܳܐ ܗܘܳܬ ܥܰܡܗܘܢ܀ ܟܺܐܦܐ ܕܝܢ ܗܳܝ: ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ ܗ̄ ܐܝܬܘܗܝ܀

7- ܐܰܝܟܢܐ ܕܰܟܬܝܒ: ܕܺܝܬܒ ܥܡܐ ܠܡܶܐܟܰܠ ܘܰܠܡܶܫܬܳܐ ܘܩܳܡܘ ܠܡܶܫܬܥܳܝܘ ܗ̄ ܒܡܰܦܩܳܢܳܐ ܟܬܺܝܒ܀

8- ܘܐܦ ܠܐ ܢܙܰܢܶܐ ܐܝܟܢܐ ܕܡܶܢܗܘܢ ܙܰܢܝܘ ܗ̄ ܒܰܒ̈ܢܳܬ ܡܽܘܐܒ܀

10- ܘܐܦ ܠܐ ܬܶܪܛܢܽܘܢ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ ܐܝܟܢܐ ܕܡܶܢܗܘܢ ܪܛܶܢܘ ܒܰܫܠܝ ܪܺܝܫ܀ ܚܰܪܩܠܝܐ: ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܒܬܰܪ̈ܬܝܗܝܢ܀

22- ܐܘ ܕܰܠܡܐ ܡܰܛܳܢܘ ܡܰܛܢܺܝܢܰܢ ܠܡܳܪܢ ܗ̄ ܠܗܕܐ ܡܶܠܬܐ ܐܳܦܢ ܥܠ ܩܢܽܘܡܗ ܢܳܣܶܒ: ܐܠܐ ܥܠ ܗܳܢܘܢ ܗܺܝ: ܕܐܝܟ ܗܰܘ ܕܚܰܣܺܝܢܺܝܢ ܡ̣ܢ ܡܳܪܢ ܡܰܪܓܙܝܢ ܠܗ ܕܠܐ ܕܶܚܠܐ܀

25- ܟܠܡܶܕܡ ܕܡܶܙܕܰܒܰܢ ܒܡܰܩܶܠܘܢ ܗܘܰܝܬܘܢ ܐܳܟܠܝܢ ܕܠܐ ܥܽܘܩܳܒܐ ܡܛܠ ܬܺܐܪܬܐ ܗ̄ ܟܕ ܡܩܰܒܠܐ܀

29- ܬܺܐܪܬܐ ܕܝܢ ܐܳܡܪ ܐܢ݂ܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܺܝܠܟܘܢ: ܐܠܐ ܕܗܰܘ ܕܳܐܡܪ ܗ̄ ܕܠܐ ܬܶܓܥܨ ܠܗ ܡܶܢܟ ܟܕ ܚܳܙܐ ܠܟ ܕܳܐܟܠ ܐܰܢܬ ܕܕܒܺܝܚܐ܀ ܠܡܳܢܐ ܓܝܪ ܚܺܐܪܘܬܝ ܡܶܬܬܕܝܢܳܐ ܡ̣ܢ ܬܺܐܪܬܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܐ ܗ̄ ܒܚܺܐܪܘܬܝ ܠܐ ܡܫܰܥܒܕ ܐܢ݂ܐ ܕܶܐܦܰܪܶܫ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ. ܐܠܐ ܙܳܕܩ ܠܝ ܕܶܐܦܰܪܫ: ܕܠܐ ܐܶܬܬܕܺܝܢ ܡ̣ܢ ܚܰܢܦܐ ܕܳܐܡܪ: ܐܰܝܟܢܐ ܠܕܶܒܚܐ ܐܳܟܠ ܐܢܬ ܘܠܰܦܬܰܟܪܐ ܕܕܺܝܠܗ ܕܶܒܚܐ ܫܳܐܛ ܐܢܬ܀

30- ܐܢ ܐܶܢܐ ܒܛܰܝܒܘܬܐ ܡܶܬܚܰܫܚ ܐܢ݂ܐ: ܡܳܢܐ ܡܶܬܓܰܕܦ ܐܢ݂ܐ ܥܠ ܡܶܕܡ ܕܶܐܢܐ ܡܰܘܕܐ ܐܢ݂ܐ ܗ̄ ܐܳܦܢ ܝܳܕܥ ܐܢ݂ܐ ܕܟܠ ܡܶܕܡ ܕܟܶܐ ܗܽܘ ܠܰܕܟܰܝ̈ܐ: ܐܠܐ ܟܕ ܐܳܟܠ ܐܢ݂ܐ: ܐܳܚܝ ܡܓܰܕܦ ܥܠܰܝ ܘܝܺܗܘܕܝܐ ܣܳܢܐ ܠܺܝ ܘܚܰܢܦܐ ܡܰܗܠ ܒܺܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

3- ܕܟܠ ܓܒܰܪ ܪܺܝܫܗ ܡܫܺܝܚܐ ܗܽܘ ܗ̄ ܡܢܗ ܐܶܢܝܢ ܠܗ ܡܰܘܗ̈ܒܬܐ ܛܳܒ̈ܬܐ ܐܰܟܡܐ ܕܠܐܰܢܬܬܐ ܡ̣ܢ ܓܰܒܪܐ܀ ܟܠ ܓܰܒܪܐ ܕܰܡܨܰܠܐ ܐܘ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܟܕ ܡܟܰܣܰܝ ܪܝܫܗ: ܡܰܒܗܶܬ ܪܝܫܗ ܗ̄ ܠܘܬ ܣܰܥܪܐ ܚܳܢܶܐ ܢܺܝܫܗ ܘܰܠܡܰܟܳܣܘ ܗܳܢܘܢ ܕܐܝܟ ܢܶܫ̈ܐ ܡܪܰܒܶܝܢ ܣܰܥܪܐ ܕܪܺܝܫܐ ܢܳܣܒ ܠܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܳܠܝܢ܀

7- ܓܒܪܐ ܓܝܪ ܠܐ ܚܰܝܳܒ ܕܰܢܟܰܣܐ ܪܺܝܫܗ: ܡܛܠ ܕܰܕܡܘܬܐ ܗ̱ܘ ܘܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܰܐܠܗܐ: ܘܠܰܘ ܕܰܐܢܬܬܐ ܠܰܝܬܝܗ̇ ܨܰܠܡܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܳܡܪ. ܐܠܐ ܠܓܰܒܪܐ ܝܰܬܝܪ ܙܳܕܩ̈ܢ ܡܝܰܬܪ̈ܬܗ ܕܰܟܝܢܐ ܒܰܕ ܗܽܘ ܩܰܕܡܝܐ ܐܶܬܒܪܝ܀

10- ܡܶܛܠܗܳܢܐ ܚܝܒܐ ܐܰܢܬܬܐ ܕܫܽܘܠܛܢܐ ܢܶܗܘܐ ܥܠ ܪܝܫܗ̇ ܡܛܠ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܶܚܙܘܢܗ̇ ܒܕܰܠܩܘܒܠܐܳ ܕܰܚܢܳܝܳܐ ܟܝܳܢܳܝܐ܀

11- ܒܪܰܡ ܕܝܢ ܠܐ ܓܰܒܪܐ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܐܰܢܬܬܐ ܗ̄ ܒܕܐܣܓܝ ܝܰܩܪ ܠܓܰܒܪܐ: ܬܳܟܶܣ ܠܗ ܕܠܐ ܢܶܫܬܰܥܠܐܷ܀

13- ܝܳܐܐ ܒܰܪܒܨ ܐܳܠܰܦ ܠܐܰܢܬܬܐ: ܕܟܰܕ ܓܠܐܷ ܪܝܫܗ̇ ܬܨܰܠܐ ܠܐܠܗܐ ܗ̄ ܡܫܰܐܠܳܢܐ: ܠܐ ܝܳܐܝܳܐ܀

21- ܐܠܐ ܐܢܳܫ ܐܢܳܫ ܚܫܳܡܝܬܗ ܩܳܕܶܡ ܐܳܟܠ ܠܗ̇ ܗ̄ ܒܙܰܒܢ̈ܐ ܩܰܕܡ̈ܝܐ ܟܠܢܫ ܡܶܕܡ ܕܡܶܬܡܨܶܐ ܗܘܳܐ: ܠܥܺܕܬܐ ܡܰܝܬܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܒܳܬܪ ܐܪ̈ܙܶܐ ܐܰܟܚܕܐ ܥܰܬܝܪ̈ܐ ܘܰܨܪ̈ܝܟܶܐ ܐܳܟܠܝܢ. ܩܘܪ̈ܝܢܬܳܝܶܐ ܕܝܢ ܒܰܕܚܰܒܶܠܘ ܩܳܢܘܢܐ ܗܳܢܐ: ܘܟܽܠܢܫ ܕܺܝܠܗ ܠܰܣܛܰܪ ܐܳܟܠ ܗ̱ܘܳܐ: ܡܩܰܦܰܚ ܠܗܘܢ܀

25- ܗܢܐ ܟܳܣܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܺܝܬܝܩܝ ܚܕܰܬܐ ܒܰܚܕܐ ܕܳܠܰܕ ܒܕܶܡܝ܀

26- ܡܰܥܗܕܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܰܒܠܥ ܥܶܐ܀ ܢܣܛܘܪ: ܥܶܐ ܦܳܬܚܺܝܢ܀

28- ܡܶܛܠܗܳܢܐ ܢܶܗܘܐ ܐ̱ܢܫ ܒܳܩܶܐ ܢܰܦܫܗ. ܘܗܳܝܕܝܢ ܐܳܟܠ ܡ̣ܢ ܠܰܚܡܐ ܗܢܐ: ܩܰܕܝܫܐ ܩܽܘܪܝܠܘܣ ܡܠܰܒܶܛ ܕܠܐ ܢܶܬܢܰܟܪܶܐ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܐܪ̈ܳܙܐ ܘܳܐܦܢ ܒܰܚܛܗ̈ܐ ܡܟܰܬܰܡ. ܐܶܢܐ ܕܝܢ ܒܰܚܛܗ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܘܥܡ ܬܝܳܒܘܬܐ ܡܙܰܕܶܩ ܐܢ݂ܐ ܘܠܘ ܒܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܒܶܠܥܳܕ ܬܝܳܒܘܬܐ܀

30- ܘܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܕܳܡܟܺܝܢ ܗ̄ ܕܡܳܝܬܺܝܢ ܒܰܚܛܗܝ̈ܗܘܢ: ܘܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܫܶܢܬܐ ܡܶܬܬܥܺܝܪܺܝܢ ܠܡܶܬܬܕܳܢܘ܀

32- ܕܠܐ ܥܡ ܥܳܠܡܐ ܢܶܬܚܰܝܒ ܗ̄ ܢܶܬܢܰܟܪܶܐ ܡ̣ܢ ܥܶܢܝܳܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܪ̈ܽܘܚܢܝܐ ܡܶܫܬܘܶܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

1- ܥܠ ܪ̈ܘܚܳܢܝܬܐ ܕܝܢ ܐܰܚ̈ܝ ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ܀

2- ܘܠܰܦܬܟܪ̈ܐ ܡܶܬܕܰܒܪܝܢ ܗܘܰܝܬܘܢ ܒܪܘܟܟ ܒܶܝܬ܀ ܚܰܪܩܠܝܐ: ܡܶܬܢܰܓܕܝܢ ܒܪܘܟܟ ܓܳܡܰܠ܀

8- ܡܠܬܐ ܕܚܶܟܡܬܐ ܗ̄ ܟܝܳܢܳܝܬܐ. ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܰܫܠܝܡܘܢ܀ ܡܠܬܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܗ̄ ܐܠܗܝܬܐ. ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܰܢܒܝ̈ܐ ܘܫܠܝ̈ܚܐ܀

10- ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܢܒܺܝܘܬܐ ܗ̄ ܕܢܶܕܥ ܥܬܺܝ̈ܕܳܬܐ܀ ܦܳܪܘܫܽܘܬܐ ܕܪ̈ܘܚܐ ܗ̄ ܩܰܕܝܫ̈ܬܐ ܘܛܰܢܦ̈ܬܐ ܘܡܰܥܒܕܳܢ̈ܘܳܬܗܝܢ܀ ܦܽܘܫܩܐ ܕܠܶܫܢ̈ܐ ܗ̄ ܒܰܕܠܰܘ ܕܟܠ ܕܝܳܕܥ ܙܢܰܝ̈ܐ ܕܠܶܫܢ̈ܐ: ܡܶܫܟܚ ܠܡܰܥܒܳܪܘ ܡܶܢ ܗܢܐ ܠܗܳܢܐ܀

15- ܕܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܺܝܬ ܐܺܝܕܐ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ܀

19- ܐܶܠܘ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܚܕ ܗܘܰܘ ܗܰܕܡܐ ܒܰܒܠܥ ܗܶܐ܀

23- ܘܰܐܝܠܝܢ ܕܰܕܢܘܟܳܦܐ ܒܩܘܫܝ ܟܽܘܦ ܐܝܟ ܟܽܘܦ ܕܣܘܟܠܐ܀

28- ܣܳܡ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܒܥܺܕܬܗ: ܠܽܘܩܕܰܡ ܫܠܝ̈ܚܐ ܒܳܬܰܪܗܘܢ ܢܒܝ̈ܐ ܗ̄ ܠܰܫܠܝ̈ܚܐ ܩܕܳܡ ܢܒܝ̈ܐ ܣܳܡ. ܒܕܰܫܠܝܚܘܬܐ ܟܕ ܥܠ ܟܠܗܶܝܢ ܡܰܘܗܒ̈ܬܐ ܕܰܢܒܝܘܬܐ ܚܕܳܐ ܡܢܗܝܢ ܗ̱ܝ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܥܶܠ ܡܢܐ ܡܫܰܪ̈ܐ ܗܺܝ ܩܰܕܡܝܐ ܓܘܢܝܘܬܐ. ܟܠ ܓܝܪ ܢܒܝܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܫܠܺܝܚ ܘܠܰܘ ܟܠ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܫܠܝܚ ܢܒܝܐ. ܒܕܳܐܦ ܡܠܐܟ̈ܐ ܘܡܰܠܟ̈ܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܠܣܽܘܥܪ̈ܢܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܐ ܡܶܫܬܰܠܚܺܝܢ ܠܰܡܓܰܡܳܪܘ ܘܠܰܘ ܢܒܝ̈ܐ ܐܢܘܢ. ܘܐܢܳܫܝ̈ܢ: ܠܰܢܒܝ̈ܐ ܕܰܚܕܰܬܐ ܐܝܟ ܐܰܓܰܒܘܣ ܘܰܒܢ̈ܬ ܦܺܝܠܝܦܘܣ ܕܰܒܨܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܪܓܗܘܢ ܡ̣ܢ ܕܰܫܠܝ̈ܚܐ ܐܳܡܪܝܢ ܕܳܐܡܪ: ܘܠܐ ܪܰܚܝܩܝܢ ܡ̣ܢ ܫܪܳܪܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

1- ܐܢ ܒܟܠ ܠܶܫܢ ܕܰܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܶܡܰܠܠ ܘܒܰܕܡܰܠܐܟ̈ܐ ܗ̄ ܠܘ ܕܰܠܡܰܠܐܟ̈ܐ ܡܰܡܠ̱ܠܐ ܐܝܬ ܠܶܫܢܐ ܐܳܡܪ: ܐܠܐ ܥܠ ܡܰܐܪ̈ܙܳܢܘܳܬܗܘܢ ܕܠܰܚܕ̈ܕܐ ܪܳܡܙ܀

2- ܘܚܽܘܒܐ ܠܝܬ ܒܝ: ܠܐ ܗܘܺܝܬ ܡܕܡ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܶܫܬܒܗܪܘܢ ܒܡܰܘܗܒ̈ܬܐ ܬܳܟܶܣ ܠܗܘܢ ܘܡܰܪܬܶܐ ܕܢܶܩܢܘܢ ܚܘܒܐ ܡܽܘܠܳܝܐ ܕܟܠܗܝܢ ܫܰܦܝܪ̈ܬܐ܀

10- ܗܳܝܕܝܢ ܢܶܬܒܰܛܰܠ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܘܛܶܝܬ܀

8- ܢܒܺܝ̈ܘܬܐ ܓܝܪ ܢܶܬܒ̈ܛܠܳܢ ܗ̄ ܒܕܰܠܥܳܠܡܐ ܗܢܐ ܒܰܠܚܘܕ ܡܶܬܒ̈ܥܝܢ ܘܠܘ ܗܳܟܢܐ ܚܽܘܒܐ. ܒܰܕܝܰܬܝܪ ܡܶܫܬܓܰܪ ܗܳܝܕܶܝܟ ܒܰܐܠܗܐ ܘܒܰܐܠܗܝ̈ܬܐ܀

12- ܗܳܝܕܝܢ ܕܝܢ ܐܶܕܥ ܐܰܟܡܐ ܕܶܐܬܝܰܕܥܶܬ ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ܀

13- ܗܳܠܝܢ ܐܶܢܝܢ ܓܝܪ ܬܠܳܬ ܕܰܡܟܰܬܪ̈ܢ: ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܘܣܰܒܪܐ ܘܚܽܘܒܐ. ܕܪܰܒ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܚܘܒܐ ܗ̄ ܗܰܝܡܢܘܬܐ: ܐܘ ܒܝܰܕ ܝܺܕܥܬܐ ܗܳܘܝܐ ܐܟܡܐ ܕܠܰܓܡܝܪ̈ܐ ܐܘ ܒܝܰܕ ܡܰܫܠܡܳܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܰܠܩܘܛܥܐ. ܘܣܰܒܪܐ ܣܽܘܟܝܐ ܗܽܘ ܕܛܒ̈ܬܐ ܕܡܠܝܟ̈ܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

1- ܘܛܰܢܘ ܒܡܘܗ̈ܒܬܐ ܕܪܘܚܐ. ܝܰܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܕܶܬܬܢܰܒܘܢ ܗ̄ ܢܒܺܝܘܬܐ ܗܳܪܟܐ ܠܦܽܘܫܩ ܠܶܫܢ̈ܐ ܩܳܪܶܐ. ܘܝܺܕܥܬܐ ܡ̣ܢ ܗܳܝ ܕܰܐܘܣܶܦ ܘܶܐܡܪ: ܕܡ̇ܢ ܕܰܡܡܰܠܠ ܒܠܶܫܢܐ ܠܐܠܗܐ ܐܪܳܙܐ ܡܡܰܠܠ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܡܶܬܢܰܒܐ ܠܰܒܢܝܢܫ̈ܐ ܡܡܰܠܠ. ܘܠܰܡܦܰܫܩܢܐ ܒܰܢܒܝܐ ܕܰܡܝ. ܒܕܰܐܟܡܳܐ ܕܰܢܒܝܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܡܦܰܫܩܳܢܐ ܡܢ ܟܬܳܒ̈ܐ ܐܠܰܗܝ̈ܐ ܡܶܬܐܪܙ ܘܡܰܐܪܙ܀

7- ܡܶܕܡ ܕܡܶܙܕܡܰܪ ܒܰܫܠܝ ܕܳܠܰܕ ܐܘ ܡܕܡ ܕܡܶܬܢܩܶܫ܀ ܚܰܪܩܠܝܐ: ܕܡܶܙܕܰܡܪ ܐܘ ܡܶܬܩܺܝܬܪ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܘܡܺܝܡ ܘܚܒܨ ܩܽܘܦ܀

14- ܡܰܕܰܥܝ ܕܝܢ ܕܠܐ ܦܺܐܪ̈ܝܢ ܗܽܘ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܕܳܠܰܕ܀ ܢܶܣܛܘܪ: ܡܰܫܠܝܢ ܕܳܠܰܕ܀

15- ܘܶܐܙܰܡܪ ܒܪܽܘܚܝ ܘܶܐܙܰܡܰܪ ܒܡܰܕܥܝ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܝܢ ܒܰܦܬܚ ܙܰܝ܀

17- ܐܢܬ ܓܶܝܪ ܫܰܦܝܪ ܡܒܰܪܟ ܐܢܬ: ܐܠܐ ܚܰܒܪܟ ܠܐ ܡܶܬܒܰܢܐ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ܀ ܚܰܪܩܠܝܐ: ܒܰܫܠܝ ܒܶܝܬ܀

21- ܒܢܳܡܘܣܐ ܟܬܺܝܒ: ܕܰܒܡܰܡܠܠܐ ܢܽܘܟܪܝܐ ܘܰܒܠܶܫܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܐܶܡܠܠ ܥܰܡܗ ܥܡ ܥܰܡܐ ܗܢܐ: ܒܬܢܝܳܢ ܢܳܡܘܣܐ ܘܒܶܐܫܥܝܐ ܟܬܺܝܒ܀ ܡܕܝܢ ܠܫ̈ܢܐ ܠܳܐܬܰܐ ܗܿܘ ܣܺܝܡܺܝܢ ܗ̄ ܠܫܪܒܐ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܳܬܳܐ ܣܺܝܡܝܢ. ܘܠܗܢܐ ܢܺܝܫܳܐ ܚܽܘܫܒ ܫܪܒܐ ܓܪ̈ܡܛܝܩܘ ܩܳܪܝܢ.

29- ܢܒܺܝ̈ܐ ܕܝܢ ܬܪܶܝܢ ܐܘ ܬܠܳܬܐ ܢܡܰܠܠܘܢ ܘܫܰܪܟܐ ܢܦܰܪܫܘܢ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܗ̄ ܢܒܺܝ̈ܐ ܫܰܪܝܪ̈ܐ: ܡ̣ܢ ܢܒܺܝ̈ܐ ܕܰܓ̈ܠܐ ܕܡܰܛܥܝܢ܀

32- ܪܘܚܳܐ ܓܝܪ ܕܰܢܒܝ̈ܐ ܠܰܢܒ̈ܝܐ ܡܶܫܬܥܒܕܳܐ ܗ̄ ܡܰܘܗܒܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܒܗ̇ ܣܳܥܪܝܢ ܚܰܝ̈ܠܐ܀

33- ܡܛܠ ܕܰܐܠܗܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܰܫܓܘܫܝܐ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ܀

35- ܒܒܳܬܰܝܗ̈ܝܢ ܢܫܰ̈ܐܠܢ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ ܠܒܰܥܠܰܝ̈ܗܶܝܢ܀

37- ܣܳܒܰܪ ܕܰܢܒܝܐ ܗܽܘ ܐܘ ܕܪܘܚܰܐ ܗ̱ܘ ܗ̄ ܕܪܘܚ ܡܰܘܗܒܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܩܢܶܐ܀

38- ܐܢ ܐܢܳܫ ܕܝܢ ܠܐ ܝܳܕܥ: ܠܐ ܢܶܕܥ ܗ̄ ܠܐ ܥܳܨܶܐ ܐܢ݂ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

1- ܐܶܘܢܓܠܝܘܢ ܕܣܰܒܰܪܬܟܘܢ ܒܰܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ ܘܒܶܝܬ܀

3- ܕܰܡܫܝܚܐ ܡܺܝܬ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܚܛܳܗ̈ܝܢ: ܐܰܝܟܢܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܗ̄ ܒܰܐܪܒܥܐ ܐܶܘܢܓ̈ܠܝܰܐ ܟܬܺܝܒ܀

4- ܘܕܶܐܬܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܬܐ ܝܰܘܡܝ̈ܢ ܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܠܘܩܐ ܟܬܺܝܒ܀

5- ܘܶܐܬܚܙܝ ܠܟܺܐܦܐ: ܒܰܐܪܒܥܳܐ ܐܶܘܢܓ̈ܠܝܰܐ ܟܬܺܝܒ܀

6- ܘܒܳܬܪܗ ܠܰܬܪܥܣܰܪ܀ ܘܒܳܬܪܟܢ ܐܶܬܚܙܝ ܠܝܰܬܝܪ ܡ̣ܢ ܚܰܡܫܡܐܐ ܐܰܚ̈ܝܢ: ܒܦܰܪܟܣܝܣ܀ ܘܳܐܦܢ ܩܰܕܡܳܐܝܬ ܠܢܶܫ̈ܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܘܟܶܢ ܠܰܫܠܝܚ̈ܐ. ܡܛܠ ܕܩܽܘܪ̈ܝܢܬܳܝܐ ܣܽܘܓܐܗܘܢ ܦܺܝܠܘܣܘ̈ܦܐ ܗܘܰܘ: ܠܐ ܨܒܳܐ ܕܡ̣ܢ ܣܳܗܕܘܬ ܢܶܫ̈ܐ ܢܫܰܪܪܝܗ̇ ܠܰܩܝܡܬܐ ܠܘܬܗܘܢ܀

8- ܠܚܰܪܬܐ ܕܝܢ ܕܟܠܗܘܢ: ܐܝܟ ܕܰܠܝܰܚܛܐ ܐܶܬܚܙܝ ܐܦ ܠܺܝ ܗ̄ ܕܒܳܬܪ ܟܠܗܘܢ ܫܠܺܝܚ̈ܐ ܢܶܩܦܶܬ ܠܡܳܪܢ܀ ܘܛܰܝܒܘܬܗ ܕܒܺܝ: ܠܐ ܗܘܳܬ ܣܪܺܝܩܐ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ܀

19- ܘܶܐܢ ܒܗܳܠܝܢ ܗܽܘ ܚܰܝ̈ܐ ܒܰܠܚܘܕ ܡܣܰܒܪܝܢܢ ܒܰܡܫܺܝܚܐ: ܕܳܘܶܝܢܢ ܗܽܘ ܡ̣ܢ ܟܠܢܳܫ ܒܰܙܩܦ ܕ ܗ̄ ܕܰܬܢܳܢ ܚܳܣܪܝܢܢ ܘܕܰܕܗܳܪ ܬܰܡܢ ܠܐ ܝܳܬܪܺܝܢܰܢ܀

24- ܘܗܳܝܕܝܢ ܬܶܗܘܐ ܚܰܪܬܐ. ܡܐ ܕܡܰܫܠܶܡ ܡܰܠܟܘܬܐ ܠܐܠܗܐ ܐܒܐ ܗ̄ ܒܰܩܝܡܬܐ ܒܳܛܠܐ ܬܰܘܕܝܬܐ ܣܪܺܝܩܬܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܫܺܐܕ̈ܐ܀ ܡܐ ܕܒܳܛܶܠ ܟܠ ܪܺܝܫ ܘܟܠ ܫܽܘܠܛܳܢ ܘܟܠ ܚܰܝ̈ܠܝܢ ܗ̄ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ܀

28- ܗܳܝܕܝܢ ܗܽܘ ܒܪܳܐ ܢܶܫܬܥܒܰܕ ܠܗܰܘ ܕܫܰܥܒܶܕ ܠܗ ܟܠ ܗ̄ ܫܽܘܥܒܕܐ ܠܥܶܠܬܳܢܘܬܗ ܕܰܒܪܳܐ ܩܳܪܐ. ܗܳܝ ܕܰܠܚܰܪܬܐ ܡܶܬܓܰܠܝܐ ܠܟܠܢܳܫ ܕܡ̣ܢ ܐܰܒܐ ܗܽܘ ܒܪܳܐ. ܐܰܟܡܐ ܕܡ̣ܢ ܒܪܳܐ܀ ܘܒܺܐܝܕܗ ܗܘܳܐ܀ ܕܢܶܗܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ ܗ̄ ܟܠܗ ܟܝܳܢܐ ܡܠܺܝܠܐ ܢܶܫܬܰܪܰܪ ܐܠܗܘܬܗ܀

29- ܘܐܠܐ ܡܳܢܐ ܢܶܥܒܕܘܢ ܗܳܢܘܢ ܕܥܳܡܕܝܢ ܚܠܳܦ ܡܺܝ̈ܬܐ ܗ̄ ܦܰܓܪ̈ܐ ܐܶܢ ܠܐ ܩܳܝܡܝܢ: ܡܳܢܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܗܘܢ ܥܡܳܕܐ܀

32- ܢܶܐܟܘܠ ܘܢܶܫܬܐ: ܡܚܳܪ ܓܝܪ ܡܳܝܬܺܝܢܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܰܬܠܐ ܕܥܰܡܐ ܕܰܠܩܰܕܡܽܘ̈ܢܳܝܶܐ܀

33- ܠܐ ܬܶܛܥܘܢ ܗ̄ ܒܗܳܢܐ ܡܰܬܠܐ ܫܳܛܘܪܳܐ܀ ܡܚܰܒ̈ܠܳܢ ܪ̈ܶܥܝܢܐ ܒܰܣܝ̈ܡܐ ܫܽܘܥ̈ܝܳܬܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܳܐܡܪ ܡܢܕܪܘܣ ܩܘܡܝܕܘܣ ܒܰܟܬܒܐ ܕܪܐܘܢܬܝܣ. ܡܛܠ ܕܰܡܕܳܩܺܝܢ ܒܦܺܝܠܘܣܘܦܝܐ ܒܰܪܳܝܬܐ ܡܶܢܗ̇ ܡܰܩܢܶܐ ܠܗܘܢ ܦܝܳܣܐ܀

36- ܣܰܟܠܐ: ܙܰܪܥܐ ܕܙܳܪܰܥ ܐܢ̱ܬ: ܐܢ ܠܐ ܡܳܐܶܬ: ܠܐ ܚܳܝܶܐ ܗ̄ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܥܠ ܫܽܘܪܳܪ ܩܝܳܡܬܐ܀

40- ܘܐܝܬ ܦܰܓܪ̈ܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܐ ܗ̄ ܕܟܰܘܟ̈ܒܐ܀ ܘܺܐܝܬ ܦܰܓܪ̈ܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܝܐ ܒܝܘܕ ܗ̄ ܕܚܰܝ̈ܘܬܐ܀

41- ܘܟܰܘܟܒܐ ܡ̣ܢ ܟܰܘܟܒܐ ܡܝܰܬܰܪ ܗܽܘ ܒܫܽܘܒܚܐ ܗ̄ ܗܳܟܢܐ ܐܦ ܙܰܕܝܩ̈ܐ ܒܢܽܘܚܡܐ܀

44- ܡܶܙܕܪܰܥ ܦܰܓܪܐ ܢܰܦܫܢܝܐ ܗ̄ ܚܳܫܽܘܫܐ܀ ܩܳܐܡ ܦܰܓܪܐ ܪܽܘܚܢܝܐ ܗ̄ ܠܐ ܚܳܫܘܫܐ܀

45- ܗܳܟܢܐ ܐܦ ܟܬܺܝܒ: ܗܘܳܐ ܐܳܕܡ ܒܰܪܢܳܫܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܠܰܢܦܶܫ ܚܰܝܐ ܗ̄ ܒܐܘܪܳܝܬܐ ܟܬܺܝܒ܀

50- ܕܒܶܣܪܐ ܘܰܕܡܐ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܝܐ ܠܡܺܐܪܰܬ: ܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗ̄ ܟܡܳܐ ܕܰܠܚܰܫ̈ܐ ܘܰܪ̈ܓܝܓܳܬܐ ܡܫܰܥܒܕܺܝܢ܀

51- ܠܘ ܟܠܢ ܢܶܕܡܰܟ: ܟܠܢ ܕܝܢ ܢܶܬܚܰܠܦ ܗ̄ ܕܰܒܫܳܥܰܬ ܢܽܘܚܳܡܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܕܚܰܝܺܝܢ ܘܠܐܳ ܡܳܝܬܺܝܢ. ܐܶܠܐ ܥܡ ܗܳܢܘܢ ܕܡܺܝܬܘ ܡܶܬܚܰܠܦܝܢ ܠܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܘܬܐ܀

52- ܒܩܰܪܢܐ ܐܚܪܳܝܬܐ ܟܕ ܬܶܩܪܐ ܗ̄ ܡܶܬܐܰܡܪܐ: ܕܰܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܝܢ ܩܳܪܝܳܐ ܩܰܪܢܐ. ܚܕܳܐ ܕܢܶܬܟܰܢܫܘܢ ܡܰܠܐܟ̈ܐ. ܕܬܰܪܬܝܢ: ܕܢܶܬܬܰܘܒܰܠ ܐܰܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ ܥܡ ܝܰܗ̈ܠܐܶ ܕܫܺܐܕ̈ܐ ܠܓܺܗܢܐ ܒܶܠܥܳܕ ܗܳܝ ܕܰܢܩܽܘܡܘܢ ܒܕܺܝܢܐ. ܘܕܰܬܠܬ: ܕܢܶܬܢܰܚܡܘܢ ܡܺܝ̈ܬܐ ܘܢܶܕܥܘܢ ܚܰܝ̈ܐ ܕܰܡܛܳܬ ܫܳܥܬܐ܀

54- ܗܳܝܕܝܢ ܬܶܗܘܐ ܡܶܠܬܐ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܐ: ܕܶܐܬܒܠܰܥ ܡܰܘܬܐ ܒܙܳܟܘܬܐ ܗ̄ ܒܗܽܘܫܳܥ ܟܬܺܝܒܐ܀

56- ܥܽܘܩܣܶܗ ܕܝܢ ܕܡܰܘܬܐ ܚܛܺܝܬܐ ܗܺܝ ܗ̄ ܒܰܕܗܺܝ ܗܘܳܬ ܥܶܠܰܬ ܡܰܘܬܐ܀ ܘܚܰܝܠܐ ܕܰܚܛܝܬܐ ܢܳܡܘܣܰܐ ܗ̱ܘ ܗ̄ ܒܕܶܠܠܘ ܠܐ ܦܽܘܩܕܢܗ ܕܢܳܡܘܣܐ܆ ܚܛܺܝܬܐ ܠܐ ܚܫܺܝܒܐ ܗܘܳܬ ܚܛܺܝܬܐ܀

58- ܗܘܰܘ ܡܫܰܪܪܝܢ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ܀

59- ܕܥܰܡܠܟܘܢ ܠܐ ܗܘܳܐ ܣܪܺܝܩ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ

1- ܐܰܝܟܢܐ ܕܦܰܩܕܶܬ ܒܦܬܚ ܦܶܐ ܠܥܺܕܬܐ ܕܓܰܠܛܝ̈ܐ܀

6- ܐܘ ܐܰܣܬܐ ܒܦܬܚ ܐܳܠܰܦ ܘܩܘܫܝ ܬܰܘ܀ ܕܰܐܢܬܘܢ ܬܠܰܘܘܢܳܢܝ ܒܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ܀

7- ܡܣܰܒܪ ܐܢ݂ܐ ܓܝܪ ܒܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ ܕܰܐܘܚܰܪ ܠܘܬܟܘܢ܀

9- ܬܰܪܥܐ ܓܝܪ ܪܰܒܐ ܐܶܬܦܬܰܚ ܠܝ ܗ̄ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܡܛܰܝܒܺܝܢ ܕܰܢܗܰܝܡܢܘܢ܀

11- ܐܠܐ ܠܰܘܰܐܘܗܝ ܒܦܬܚ ܠܳܡܰܕ ܘܘܰܐܘ܀

22- ܡܪܢ ܐܶܬܐ ܗ̄ ܐܰܡܺܝܪܐ ܕܰܒܣܽܘܪܝܳܐܝܬ ܟܰܬܒܗ̇ ܠܗܳܕܐ ܡܶܠܬܐ ܕܰܢܬܰܒܰܪ ܚܽܘܬܪܗܘܢ ܕܰܒܝܰܘܢܳܝܽܘܬܐ܀ ܘܚܽܘܒܝ ܥܡ ܟܠܟܘܢ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܶܬܟܰܫܠܘܢ ܒܗܳܝ ܕܡܰܢ ܕܠܐ ܪܳܚܶܡ ܠܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ: ܢܶܗܘܐ ܚܪܶܡ: ܡܫܰܝܢ ܠܗܘܢ܀

 

ܫܠܡܬ ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ

ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ