ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ

ܬܘܒ ܟܬܒܝܢܢ

ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ

 

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

 

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܡܛܠ ܕܐܰܓܥܶܠ ܠܗ ܐܶܦܣܩܽܘܦܘܬܐ ܕܶܐܦܶܣܘܣ: ܟܬܰܒ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܪܽܗܘܡܺܝ ܒܝܰܕ ܠܘܩܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܢܕܰܒܰܪ ܠܡܰܪܥܝܬܐ ܕܶܐܬܓܥܠܬ݀ ܠܗ. ܘܩܰܕܝܫܳܐ ܐܺܝܘܢܢܝܣ ܒܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܚܝ̄ ܣܰܝܶܟ ܦܽܘܫܳܩܗ̇܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

2- ܠܛܺܝܡܬܐܘܣ ܗ̄ ܠܰܡܝܰܩܪ ܠܐܰܠܗܐ܀

9- ܟܕ ܝܳܕܥ ܕܰܠܟܺܐܢ̈ܐ ܢܳܡܘܣܐ ܠܐ ܣܺܝܡ ܗ̄ ܣܝܳܓܐ ܠܘ ܠܗܳܢܘܢ ܕܡܶܬܟܠܶܝܢ ܡ̣ܢ ܕܺܝܠܗܘܢ ܡܶܬܒܥܶܐ܀

12- ܕܚܰܫܒܰܢܝ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܣܳܡܰܢܝ ܠܬܶܫܡܫܬܶܗ ܒܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ ܘܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀

20- ܐܝܟ ܗܰܘ ܐܘܡܢܐܘܣ ܘܰܐܠܟܣܰܢܕܪܘܣ ܗܳܠܝܢ ܕܐܫܠܡܬ ܠܣܳܛܢܐ ܕܢܶܬܪܕܽܘܢ ܗ̄ ܛܪܕܶܬ ܡ̣ܢ ܥܺܕܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

1- ܘܨܠܘܬܳܐ ܘܬܚܢܰܢܬܳܐ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀

9- ܒܬܚܡܶܨܬܳܐ ܒܰܪܒܳܨ ܡܺܝܡ܀

11- ܐܰܢܬܬܐ ܒܫܶܠܝܳܐ ܗܘܳܬ ܝܳܠܦܐ ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ܀

15- ܚܳܝܐ ܕܝܢ ܒܝܰܕ ܝܰܠܕ̈ܝܗ̇ ܐܢ ܢܩܰܘܘܢ ܒܗܰܝܡܢܘܬܳܐ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܬܶܫܬܰܘܙܰܒܝ ܕܝܢ ܒܝܰܕ ܝܺܠܺܝܕܘܬ ܒܢܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܐܳܦܶܢ ܐܰܢܬܬܐ ܛܥܳܬ݀ ܡ̣ܢ ܫܽܘܪܳܝܐ: ܐܠܐ ܡܶܬܚܰܢܢܐ ܒܝܕ ܝܠܕ̈ܐ ܕܟܰܝ̈ܐ ܘܩܰܕܝܫ̈ܐ ܕܡܰܘܠܕܐ. ܡܰܠܺܝܣܛܰܐ ܐܢ ܗܺܝ ܒܬܰܪܒܺܝܬܗ̇ ܛܳܒܬܐ ܠܘܳܬ ܢܰܟܦܽܘܬܐ ܢܳܓܕܐ ܠܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

1- ܡܗܰܝܡܢܳܐܗ̱ܝ ܡܶܠܬܐ ܗ̄ ܫܰܪܝܪܳܐ ܗܺܝ ܕܐܡܪܬ ܕܚܳܝܐ ܒܝܰܕ ܝܰܠܕܝ̈ܗ̇܀ ܕܐܢ ܐܢܳܫ ܪܳܐܓ ܩܰܫܺܝܫܘܬܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܶܦܣܩܘܦܘܬܳܐ܀ ܥܒܳܕܐ ܛܳܒܐ ܪܳܐܶܓ ܗ̄ ܠܘ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܘܪܺܝܫܳܢܘܬܐ ܕܠܐ ܢܶܬܕܰܡܐ ܒܪ̈ܺܝܫܳܢܐ ܥܳܠܡܝ̈ܐ܀

2- ܐܰܝܢܐ ܕܡܽܘܡܐ ܠܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܒܗ ܗ̄ ܠܐ ܡܽܘܡܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܐ ܕܰܡܚܰܝܒ ܠܗ ܐܦ ܠܐ ܦܰܓܪܳܢܝܐ ܕܡܫܺܝܛ ܠܗ܀ ܘܗܘܐ ܒܰܥܠܐ ܕܰܚܕܳܐ ܐܰܢܬܬܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܢܶܗܘ̈ܝܢ ܠܗ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܡܦܰܫܩܺܝܢ ܠܗܳܕܐ. ܘܐܠܘ ܗܳܟܢܐ ܗܘܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܦ ܡܛܠ ܐܰܪܡܰܠܬܐ ܗܺܝ ܗܳܕܐ ܐܳܡܪ ܗܘܳܐ: ܟܶܐܡܰܬ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܠܚܰܕ ܗܽܘ ܓܒܰܪ ܗܘܳܬ ܬܶܬܓܒܐ. ܟܕ ܐܦ ܠܐ ܢܳܡܘܣ ܚܰܢܦ̈ܐ ܡܰܦܣ ܕܠܰܚܕܐ ܐܢܬܬܐ ܬܪܝܢ ܓܰܒܪ̈ܝܢ ܢܗܘܘܢ. ܝܺܕܝܥܐ ܡܕܝܢ ܕܰܠܗܳܝ ܕܢܶܣܒ ܚܕܳܐ ܒܳܬܪ ܚܕܳܐ ܟܳܠܐ܀

3- ܘܠܐ ܪܳܗܛܳܐ ܐܺܝܕܶܗ ܠܡܶܡܚܐ ܗ̄ ܠܘ ܠܺܝܓܳܐܝܬ ܢܣܺܝܡ ܒܪܺܝܫ ܡܰܣܟܠܳܢ̈ܐ܀

6- ܘܠܐ ܢܶܗܘܐ ܛܠܐܶ ܬܽܘܠܡܳܕܶܗ ܗ̄ ܠܘ ܥܠ ܗܰܘ ܕܛܠܐܶ ܒܫܰܢܝ̈ܐ ܐܡ̇ܪ. ܒܕܳܐܦ ܛܺܝܡܬܐܘܣ ܛܠܐܶ ܗܘܳܐ ܐܝܟ ܕܦܰܩܕܗ: ܕܠܐ ܠܡ ܢܰܒܣܐ ܐܢܳܫ ܥܠ ܛܠܝܘܬܟ. ܐܠܐ ܥܠ ܗܰܘ ܕܚܰܕܬܐܝܬ ܗܰܝܡܶܢ ܘܰܥܡܰܕ ܕܠܐ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ ܒܪܺܝܫܳܢܘܬܐ ܘܢܶܬܓܚܶܟ ܡ̣ܢ ܣܳܛܢܐ܀

12- ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܐ ܢܶܗܘܘܢ: ܐܰܝܢܐ ܕܰܚܕܳܐ ܐܰܢܬܬܐ ܗܘܳܬ ܠܗ ܗ̄ ܒܕܡܫܰܘܬܦ̈ܝ ܠܟܳܗܢܘܬܐ ܐܢܘܢ܀

16- ܪܰܒ ܗܽܘ ܐܪܙܳܐ ܗܳܢܐ ܕܟܺܐܢܘܬܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗܳܪܟܐ ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܠܘ ܡܰܫܠܡܳܢܘܬܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܐ ܗܺܝ ܗܳܝ ܕܒܐܡܺܝܢܽܘ ܡܶܬܚܰܫܚ ܒܗ̇ ܬܶܐܘܕܘܪܘܣ: ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܠܰܡ ܒܒܰܪܢܳܫܐ ܘܰܢܣܰܒ ܒܰܪܢܳܫܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

2- ܘܰܟܘܶܝܢ ܒܬܺܐܪܬܰܗܘܢ ܘܟܳܠܶܝܢ ܠܡܶܙܕܰܘܳܓܘ ܘܡܰܦܪܩܺܝܢ ܡ̣ܢ ܡܶܐܟ̈ܠܬܐ ܗ̄ ܬܪ̈ܰܝܝ ܐܝܬܝ̈ܐ ܕܰܡܛܰܡܐܝܢ ܠܙܽܘܘܳܓܐ ܢܳܡܘܣܳܝܐ ܘܠܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܕܒܺܝܫܐ ܐܶܢܝܢ܀ ܡܛܠ ܕܟܠ ܕܰܒܪܶܐ ܠܐܰܠܗܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗܽܘ ܘܠܰܝܬ ܡܶܕܡ ܕܡܰܣܠܰܝ ܐܢ ܒܬܰܘܕܺܝܬܐ ܢܶܬܢܣܒ܀

5- ܡܶܬܩܰܕܫ ܓܝܪ ܒܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܒܰܨܠܘܬܳܐ ܗ̄ ܥܕܺܝܠܺܝܢ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܪ̈ܡܢܳܝܶܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܰܨܠܽܘܬܗ ܕܟܳܗܢܐ ܠܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܰܬܩܰܕܫܝ ܛܡܐܘܬ ܥܽܘܩܰܒܪܐ܀

7- ܡ̣ܢ ܫܽܘܥ̈ܝܳܬܐ ܕܝܢ ܦܰܟܝܗ̈ܬܐ ܕܣܳܒ̈ܬܐ ܐܫܬܐܠ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡ̣ܢ ܡ̈ܰܬܠܐܶ ܛܰܢܦ̈ܐ ܘܣܳܒܬܝ̈ܐ ܒܝܽܘܕ ܐܶܫܬܰܐܠ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܢܳܛܘܪ̈ܘܬܐ ܝܺܗܘܕܳܝ̈ܬܐ ܕܐܥܬܩ̈ܝ ܘܰܣܐܶܒ̈ܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

1- ܒܩܰܫܝܫܳܐ ܠܐ ܬܓܥܽܘܪ ܗ̄ ܒܣܳܒܳܐ܀

3- ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܰܪ̈ܡܠܳܬܐ ܐܶܢܝܢ ܒܰܫܪܳܪܐ ܗ̄ ܕܥܰܡ ܚܣܺܝܟܘܬ ܙܽܘܘܳܓܐ ܐܦ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܬܐ ܩܳܢܝ̈ܢ܀

6- ܐܰܝܕܳܐ ܕܝܢ ܕܦܳܠܚܐ ܐܶܣܛܪܰܢܝܐ ܗ̄ ܙܳܢܝܘܬܳܐ܀ ܡܺܝܬܐ ܗܺܝ ܟܕ ܚܰܝܐ܀

11- ܡܢ ܐܰܪ̈ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܛܰܠܝ̈ܢ ܐܶܫܬܰܐܠ ܡܶܨܛܰܪ̈ܝܢ ܠܗܶܝܢ ܓܝܪ ܥܠ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̄ ܡܶܣܬܰܕܩ̈ܢ ܘܒܳܥ̈ܝܳܢ ܠܡܶܗܘܳܐ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ܀

13- ܘܢܦܰܪ̈ܩܳܢ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܐ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܗ̄ ܒܳܓ̈ܠܢ܀

18- ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܟܬܳܒܐ: ܕܠܐ ܬܶܒܠܘܡ ܬܰܘܪܳܐ ܒܰܕܪܳܟܬܐ: ܒܬܢܝܳܢ ܢܳܡܘܣܐ ܟܬܺܝܒ܀ ܘܫܳܘܐ ܗܽܘ ܦܳܥܠܐܳ ܐܰܓܪܶܗ: ܒܶܐܘܢܓܠܝܘܢ ܟܬܺܝܒ܀

19- ܥܠ ܩܰܫܺܝܫܐ ܩܛܝܓܪܢܘܬܳܐ ܠܐ ܬܩܰܒܠ ܐܠܐ ܥܠ ܦܽܘܡ ܬܪܶܝܢ ܘܰܬܠܳܬܐ ܣܳܗ̈ܕܝܢ ܗ̄ ܥܠ ܟܳܗܢܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܓܝܪ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗܢ̈ܐ ܫܠܺܝܚ̈ܐ ܘܩܰܫܺܝܫ̈ܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܗܳܫܐ ܕܝܢ ܩܰܫܺܝܫ̈ܐ ܠܚܽܘܕ. ܟܕ ܕܝܢ ܫܰܢܝܘ ܫܠܺܝܚ̈ܐ: ܗܳܢܘܢ ܕܒܳܬܰܪܗܘܢ ܚܳܓܘ ܡ̣ܢ ܫܠܺܝܚܘܬܳܐ ܘܶܐܦܣܩܽܘܦܘܬܳܐ ܩܪܰܘ ܢܰܦܫܗܘܢ ܘܫܶܡ ܩܰܫܺܝܫܘܬܳܐ ܫܒܰܩܘ ܠܟܳܗܢ̈ܐ܀

21- ܘܠܐܳ ܢܶܬܩܰܕܡ ܪܶܥܝܳܢܟ ܠܡܶܕܡ ܗ̄ ܠܐ ܬܩܰܒܠ ܫܽܘܚܕܳܐ ܘܐܦ ܠܐ ܬܶܦܣܽܘܩ ܕܺܝܢܐ ܩܕܳܡ ܒܽܘܚܳܢܐ ܚܰܬܺܝܬܐ ܘܣܳܗ̈ܕܐ܀

22- ܐܺܝܕܐ ܒܰܥܓܰܠ ܥܠ ܐܢܳܫ ܠܐ ܬܣܺܝܡ ܗ̄ ܠܐ ܬܪܰܫܢ ܕܠܐ ܫܳܘܐ. ܘܶܐܠܐ ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܝܳܗܒ ܣܰܝܦܐ ܠܫܳܢܝܐ ܗܳܘܐ ܐܢܬ ܘܒܫܽܘܪ̈ܥܬܗ ܐܢܬ ܡܶܬܚܰܝܒ ܐܢܬ܀

23- ܘܡܶܟܺܝܠ ܡܰܝ̈ܐ ܠܐ ܬܶܫܬܐ: ܐܠܐ ܚܰܡܪܐ ܩܰܠܝܠ ܗܘܰܝܬ ܫܳܬܐ ܗ̄ ܚܙܺܝ ܐܰܝܟܰܢܐ ܩܰܠܝܠ ܡܰܦܶܣ ܠܗ ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܳܐܬܝܐ ܐܠܐ ܡܛܠ ܥܶܠܬ ܡܚܺܝܠܘܬܐ ܕܰܒܝܕ ܥܳܢܘܳܝܘܬܐ ܪܰܒܬܐ ܓܕܰܫܬܶܗ. ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ: ܕܰܐܠܦܐ ܫܳܒܘܥ̈ܐ ܕܝܰܘܡ̈ܬܐ ܨܳܡ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܩܽܘܪܒܐ܀

24- ܐܝܬ ܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܕܰܚܛܳܗܝ̈ܗܘܢ ܝܺܕܺܝܥܺܝܢ ܐܢܘܢ: ܘܰܡܩܰܕܡܝܢ ܠܗܘܢ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܐ ܘܺܐܝܬ ܕܒܳܬܪܗܘܢ ܐܳܙܺܠܝܢ ܗ̄ ܚܛܳܗܐ ܕܩܳܕܶܡ ܠܥܳܒܘܕܶܗ ܐܝܟ ܩܶܛܠܐ. ܒܕܰܩܛܺܝܠܐ ܩܕܳܡ ܩܳܛܘܠܐܳ ܡܫܰܢܐ ܠܥܳܠܡܐ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܘܗܰܘ ܕܥܰܡܗ: ܐܝܟ ܙܳܢܝܘܬܐ. ܗܰܘ ܕܒܳܬܪܶܗ ܫܟܺܝܪܘܬ ܫܘܒܚܳܐ. ܡܳܐܬ ܓܝܪ ܡܰܠܦܢܐ ܗܶܪܛܝܩܘܣ ܘܦܳܐܶܫ ܒܳܬܪܗ ܝܽܘܠܦܳܢܗ ܡܰܚܛܝܳܢܐ. ܘܗܳܟܰܢܐ ܣܳܐܶܡ ܢܳܡܘܣܐ ܒܺܝܫܐ ܒܰܡܕܺܝܢܬܳܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

2- ܠܐ ܢܰܒܣܘܢ ܒܗܘܢ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀

6- ܬܐܓܘܪܬܰܢ ܕܝܢ ܕܺܝܠܢ ܪܰܒܐ ܗܺܝ: ܕܺܐܝܬܝܗ̇ ܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܗܐ ܒܰܚܫܰܚܬܐ ܕܡܶܣܬܰܢ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ ܗ̄ ܠܘ ܥܠ ܕܶܚܠܰܬ ܐܠܗܐ ܣܳܐܡ ܗܳܝ ܕܡܶܣܬܢ: ܐܠܐ ܥܠ ܐܰܢܢܩܳܝ̈ܬܐ ܕܩܽܘܝܡ ܦܰܓܪܐ܀

9- ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܠܡܶܥܬܰܪ: ܢܳܦܠܺܝܢ ܒܢܺܣܝܘܢ̈ܐ ܘܰܒܦܰܚ̈ܐ ܗ̄ ܘܰܡܣܰܪܩܘܬܳܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܡܰܓܗܝܳܐ܀

10- ܥܶܩܳܪܐ ܕܝܢ ܕܟܠܗܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܬܐ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܳܐ ܗ̄ ܠܘ ܕܟܶܣܦܳܐ ܥܶܠܬܳܢ ܒܳܪܘܝܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܒܺܝܫܬܐ ܐܡ̇ܪ ܐܠܐ ܪܶܚܡܬܶܗ ܕܺܐܝܬܝܗ̇ ܥܶܠܬܳܢܳܝܬ ܚܺܐܪܘܬܰܢ ܕܺܝܠܢ. ܒܰܕܓܘܢ ܒܺܝܫܬܐ ܐܝܟ ܕܡܶܢܰܢ ܗܺܝ ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܒܳܪܘܝܐ܀

14- ܕܬܶܛܪܝܘܗܝ ܦܽܘܩܕܢܐ ܕܠܐ ܛܽܘܠܫܳܐ ܗ̄ ܠܦܽܘܩܕܳܢܐ ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܒܰܠܚܘܕܰܘܗܝ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠ܀

16- ܘܥܳܡܪ ܒܢܽܘܗܪܐ: ܕܐܢܳܫ ܕܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܬܩܰܪܒ ܠܗ ܗ̄ ܠܘ ܕܡܰܠܐܟ̈ܐ ܘܢܰܦܫ̈ܬܐ ܕܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ ܡܶܬܚܰܒܠܝܢ ܪܳܡܶܙ: ܐܠܐ ܕܠܗ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܗܺܝ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܢܘܬܳܐ ܡ̣ܢ ܕܺܝܠܗ. ܘܰܠܗܳܢܘܢ ܡܶܢܗ ܘܠܰܘ ܡ̣ܢ ܕܺܝܠܗܘܢ܀ ܘܐܢܫ ܡܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܠܐ ܚܙܳܝܗܝ ܘܐܦܠܐ ܡܨܐ ܠܡܶܚܙܝܗ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ܀

20- ܐܘ ܛܝܡܳܬܶܐܐ: ܐܶܙܕܰܗܪ ܒܡܶܕܡ ܕܶܐܬܓܥܶܠ ܠܟ ܗ̄ ܒܦܽܘܪܢܳܣ ܢܰܦܫ̈ܬܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢ̈ܐ܀ ܘܥܪܽܘܩ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܳܠܐ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܐ ܘܡ̣ܢ ܗܦܳܟ̈ܳܬܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܓܳܠܬܳܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܶܬܪܡܶܐ ܠܡܦܢܳܝܘ ܠܐܡܘܪ̈ܰܝܗܶܝܢ܀

 

ܫܠܡܬ݀

ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܰܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ

———————–