ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܬܣܠܘܢܝܩ̈ܝܐ

ܬܘܒ ܟܬܒܝܢܢ

ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܬܣܠܘܢܝܩ̈ܝܐ

 

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

 

 

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܡܛܠ ܕܰܐܥܒܶܕ ܣܳܛܢܐ ܒܐܢܳܫܝ̈ܢ ܘܰܐܛܥܝܘ ܒܬܣܠܘܢܝ̈ܩܝܐ: ܕܗܳܠܝܢ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܐ ܕܰܡܠܺܝܟ̈ܢ ܠܢ ܡ̣ܢ ܟܰܕܘ ܫܩ̈ܰܠܝ ܫܽܘܠܡܐ. ܘܕܫܳܠܡ ܐܦ ܦܰܘܠܘܣ ܠܗܳܕܐ. ܟܬܰܒ ܠܗܘܢ ܗܳܕܐ ܐܶܓܪܬܐ ܡܶܢ ܠܐܘܕܝܩܺܝܰܐ ܕܦܝܣܝܕܝܐ ܥܡ ܛܺܝܡܬܐܘܣ ܟܕ ܡܙܰܗܪ ܕܠܐ ܢܶܬܕܰܘܕܘܢ. ܘܩܰܕܝܫܐ ܐܺܝܘܢܢܝܣ ܒܡܺܐܡܪ̈ܐ ܚܰܡܫܐ ܣܰܝܟ ܦܽܘܫܳܩܗ̇܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

8- ܡܐ ܕܥܳܒܕ ܬܒܰܥܬܐ ܒܓܽܘܘܙܳܠܐ ܕܢܽܘܪܐ ܒܰܥܨܳܨ ܓܳܡܰܠ ܘܰܙܩܳܦ ܙܰܝ ܘܰܒܬܰܪܬܶܝܢ ܘܰܐܘ ܐܝܟ ܫܽܘܘܙܳܒܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܙܩܳܦ ܓܳܡܰܠ ܘܙܰܝ ܘܒܰܚܕܳܐ ܘܰܐܘ ܐܝܟ ܚܰܘܣܳܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

3- ܡܛܠ ܕܐܢ ܠܐ ܬܺܐܬܐ ܠܘܩܕܰܡ ܡܳܪܽܘܕܽܘܬܐ܀ ܒܰܨܚܳܚܐ ܡܛܠ ܕܐܠܐ ܬܺܐܬܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܡܰܪܕܽܘܬܐ ܘܢܶܬܓܠܐܶ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܗ̄ ܠܘܩܕܰܡ ܐܰܢܛܝܟܪܝܛܽܘܣ ܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬܐ ܘܟܶܢ ܕܳܢܚܐ ܡܶܐܬܝܬܗ ܕܡܳܪܢ. ܡܶܬܐܡܪܐ ܕܚܰܪܫܐ ܐܢܳܫ ܡܚܰܒܠ ܒܬܽܘܠܬܐ ܝܺܗܘܕܳܝܬܐ ܒܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪ̈ܐ ܘܡܶܬܝܠܕ ܒܰܪ ܐܰܒܕܳܢܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܕܗܽܘܝܘ ܡܫܺܝܚܐ ܕܰܒܬܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܕ ܝܺܠܕܬܗ. ܘܳܐܬܘ̈ܬ ܗܳܢܐ ܒܰܟܬܳܒܰܢ ܗ̇ܘ ܕܰܡܢܳܪܰܬ ܩܽܘܕܫ̈ܐ ܘܰܒܗܰܘ ܙܥܽܘܪܐ ܕܙܰܠܓ̈ܐ ܐܰܝܬܺܝܢܰܢ܀

7- ܐܪܙܳܐ ܓܝܪ ܕܥܰܘܠܐ ܒܰܫܠܳܝ ܘܰܐܘ ܡ̣ܢ ܟܰܕܘ ܫܰܪܝ ܠܡܶܬܚܦܛܘ ܗ̄ ܢܺܐܪܘܢ ܡܰܠܟܐ ܗܰܘ ܕܐܦ ܗܽܘ ܐܰܠܗܐ ܨܳܒܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܩܪܶܐ܀ ܒܰܠܚܘܕ ܐܢ ܗܰܘ ܡܐ ܕܗܫܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܢܶܫܬܩܶܠ ܡ̣ܢ ܡܨܰܥܬܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܬܓܠܐܶ ܥܰܘܳܠܐ ܒܰܙܩܳܦ ܘܰܐܘ ܗ̄ ܪܳܡܶܙ ܒܰܐܢܛܝܟܪܝܣܛܽܘܣ ܒܳܛܠܐ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܪ̈ܗܽܘܡܳܝܶܐ. ܘܒܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܡܰܠܟܘܬܗ ܕܰܐܢܛܝܟܪܝܣܛܽܘܣ܀

17- ܢܒܰܝܐ ܠܶܒܘ̈ܬܟܘܢ ܘܰܢܩܰܝܡ ܒܟܠ ܡܶܠܐ ܒܰܦܬܳܚ ܩܽܘܦ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

8- ܐܦ ܠܐ ܠܰܚܡܐ ܕܡܰܓܳܢ ܐܶܟܰܠܢ ܡ̣ܢ ܐܢܳܫ ܡܶܢܟܘܢ ܐܠܐ ܒܥܰܡܠܐ ܘܰܒܠܐܶܘܬܳܐ ܘܫܰܪܟܐ ܗ̄ ܘܳܝ̈ܐ ܡܳܕܶܝܢ ܥܦܺܝܦ̈ܐ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܟܠܗ ܙܰܒܢܗܘܢ ܒܚܶܕܪܳܐ ܓܰܡܰܪܘ ܘܠܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܠܦܰܘܠܘܣ ܕܒܳܥܐ ܡܶܢܗܘܢ ܒܡܳܪܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܕܰܒܫܶܠܝܐ ܢܶܗܘܘܢ ܦܳܠܚܺܝܢ ܘܳܐܟܠܺܝܢ ܠܰܚܡܗܘܢ. ܘܰܡܦܰܩܶܕ ܕܟܠ ܕܠܐ ܨܳܒܐ ܕܢܶܦܠܽܘܚ: ܐܦ ܠܐ ܠܡܶܠܥܰܣ܀

 

ܫܠܡܬ݀

ܐܓܪܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܠܘܬ ܬܣܠܘܢܝ̈ܩܝܐ