ܐܓܪܬܐ ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ

ܬܘܒ ܒܚܝܠ ܐܠܗܐ ܟܬܒܝܢܢ

ܐܓܪܬܐ ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

2- ܘܠܰܪܣܳܣ ܕܶܡܗ ܕܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܰܗܘܐ ܠܢ ܒܰܙܩܺܝܦܐ܀

3- ܐܰܘܠܕܢ ܡ̣ܢ ܕܪܺܝܫ ܒܰܩܝܳܡܬܗ ܗ̄ ܐܰܟܡܳܐ ܕܡ̣ܢ ܟܰܪܣܳܐ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢܰܢ ܘܡ̣ܢ ܥܡܳܕܐ: ܗܳܟܰܢܐ ܘܡ̣ܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܐ܀

11- ܡܚܰܘܝܐ ܘܡܰܣܗܕܳܐ ܪܘܚܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀

12- ܒܝܕ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܣܰܒܰܪܢܳܟܘܢ ܒܢܽܘܢ܀ ܕܰܒܗܶܝܢ ܒܗܳܠܝܢ ܡܶܬܪܰܓܪܓܺܝܢ ܐܦ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܕܰܢܕܺܝܩܘܢ ܗ̄ ܒܡܰܘܗܒ̈ܬܳܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ. ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܦܰܘܠܘܣ: ܕܰܒܝܰܕ ܥܺܕܬܐ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ݀ ܠܡܰܠܐܟ̈ܐ ܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܡܰܠܝܰܬ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܐ܀

16- ܡܛܠ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܰܗܘܰܝܬܘܢ ܩܰܕܝܫܺܝܢ: ܐܰܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܢ̇ܐ ܩܰܕܝܫ ܐܢ݂ܐ ܗ̄ ܒܰܟܬܳܒܐ ܕܠܶܘܳܝ̈ܐ܀

23- ܒܡܶܠܬܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܩܰܝܳܡܳܐ ܠܥܳܠܡ ܒܰܦܬܳܚ ܩܽܘܦ ܘܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

5- ܐܶܬܒܰܢܰܘ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܘܢܽܘܢ ܦܳܩܘܕܳܐܝܬ܀

6- ܟܺܐܦܐ ܒܚܺܝܪܬܳܐ ܘܝܰܩܺܝܪܬܳܐ ܒܪܺܝܫ ܙܳܘܺܝܬܐ ܗ̄ ܒܶܐܫܰܥܝܳܐ ܟܬܺܝܒܳܐ ܗܳܕܐ܀

7- ܠܗܳܢܘܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣܺܝܢ: ܟܺܐܦܐ ܗܽܘ ܕܬܽܘܩܰܠܬܐ ܘܰܐܒܢܐ ܕܟܶܫܠܐ ܗ̄ ܐܶܣܛܘܢܳܐ ܒܡܶܨܥܰܬ ܐܘܪܚܳܐ܀

9- ܐܢܬܘܢ ܓܒܺܝܬܐ: ܕܰܡܟܰܗܢܳܐ ܠܡܰܠܟܘܬܐ ܗ̄ ܠܘ ܒܓܶܢܣܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܐ ܡܩܰܠܣ ܠܗܘܢ ܐܠܐ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܥܠ ܗ̇ܝ ܐܰܩܶܦ: ܥܰܡܐ ܩܰܕܝܫܳܐ. ܟܶܢܫܳܐ ܦܪܺܝܩܳܐ܀

10- ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ ܠܐ ܚܫܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܝܬܘܢ ܥܰܡܐ. ܗܳܫܐ ܕܝܢ ܥܰܡܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܒܗܽܘܫܳܥ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܗܳܕܐ܀

11- ܚܰܒܺܝܒ̈ܝ: ܒܳܥܐ ܐܢ݂ܐ ܡܶܢܟܘܢ ܐܝܟ ܥܳܪ̈ܨܶܐ ܘܐܝܟ ܬܰܘܬܳܒ̈ܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܦܪܘܣ ܢܳܦܩܺܝܬܘܢ ܡ̣ܢ ܥܳܠܡܐ܀ ܐܶܬܦܰܪܩܘ ܡ̣ܢ ܟܠܗܶܝܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ ܗ̄ ܕܡܰܚܣܪ̈ܢ ܘܠܐ ܡܰܘܬܪ̈ܳܢ܀

15- ܕܒܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟܘܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܐ ܬܣܟܪܘܢ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ܀

25- ܕܛܳܥܝܢ ܗܘܰܝܬܘܢ ܒܰܙܩܳܦ ܛܶܝܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

6- ܗܳܝ ܕܗܳܘ̈ܝܢ ܐܢܬܝܢ ܠܗ̇ ܒܢ̈ܳܬܐ ܒܰܙܩܳܦ ܠܳܡܰܕ܀

8- ܘܰܗܘܰܝܬܘܢ ܪܰܚܡܬܢܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܪܺܝܫ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܪܳܒܨܺܝܢ ܠܗ̇܀

15- ܘܰܗܘܰܝܬܘܢ ܡܛܰܝܒܝܢ ܠܡܶܦܰܩ ܒܪܘܚܐ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ܀

17- ܬܶܣܒܠܘܢ ܒܺܝܫ̈ܬܐ ܒܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ܀

18- ܘܡܺܝܬ ܒܰܦܓܰܪ ܘܰܚܝܐ ܒܪܽܘܚ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܐܶܬܬܡܺܝܬ ܡ̇ܢ ܒܒܶܣܪܳܐ ܐܶܬܬܰܚܝ ܕܝܢ ܒܪܽܘܚܳܐ܀

19- ܘܰܐܟܪܶܙ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܚܝ̈ܕܳܢ ܗܘ̈ܝ ܒܰܫܝܘܠ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܛܪܛܐܪܘܣ܀

20- ܦܶܩܕܬ ܕܬܶܗܘܐ ܩܺܒܘܬܐ ܒܰܪܒܳܨ ܦܶܐ ܘܩܽܘܫܳܝ ܕܳܠܰܕ܀ ܘܬܡܢ̈ܐ ܢܰܦܫ̈ܢ ܒܰܠܚܘܕ ܥܰܠܶܝ̈ܢ ܠܗ̇ ܘܰܚܝ̈ܝ ܒܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ: ܢܽܘܚ ܘܰܐܢܬܬܗ ܘܰܬܠܳܬܐ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܢܶܫܰܝ̈ܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

7- ܡܰܛܝܬ݀ ܠܗ̇ ܕܝܢ ܚܰܪܬܐ ܕܟܠ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀ ܒܰܕܡ̣ܢ ܡܰܛܺܝ: ܡܰܛܝܰܬ݀ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ܀ ܘܡ̣ܢ ܡܛܳܐ: ܡܛܳܬ݀: ܡܶܛܝܰܬ ܕܝܢ ܠܰܝܬ ܣܳܟ. ܒܗܳܝ ܕܡ̣ܢ ܫܠܺܝ ܒܰܫܠܳܝ ܫܺܝܢ: ܫܶܠܝܰܬ݀ ܒܰܪܒܳܨ ܫܺܝܢ ܘܡ̣ܢ ܚܕܺܝ ܒܰܫܠܳܝ ܚܶܐ ܚܶܕܝܰܬ݀ ܒܰܪܒܳܨ ܚܶܐ܀

8- ܚܽܘܒܳܐ ܓܝܪ ܡܚܰܦܐ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܐ ܗ̄ ܡܫܰܗܝܢܐ ܗܽܘ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܚܽܘܒܳܐ܀

17- ܡܛܠ ܕܙܰܒܢܳܐ ܗܽܘ ܕܰܢܫܰܪܐ ܕܺܝܢܳܐ ܡ̣ܢ ܒܰܝܬܗ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܰܠܗܐ: ܕܰܒܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝ ܐܶܬܩܰܕܫ܀

18- ܘܐܢ ܙܰܕܺܝܩܐ ܠܡܰܚܣܶܢ ܚܳܝܐ: ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܚܰܛܳܝܐ ܐܰܝܟܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܗ̄ ܐܝܟ ܠܽܘܛ ܕܰܠܡܰܚܣܶܢ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒ. ܘܰܒ̈ܡܰܬܠܐܶ ܗܺܝ ܗ̇ܕܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

1- ܒܳܥܐ ܐܢ݂ܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܩܰܫܺܝܫ̈ܐ ܕܐܝܬ ܒܟܘܢ: ܐܢ̇ܐ ܩܰܫܺܝܫܐ ܚܰܒܪܟܘܢ ܗ̄ ܒܶܐܣܟܺܝܡ ܡܽܘܟܳܟܐ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܟܕ ܪܺܝܫܳܐ ܗܽܘ ܕܰܫܠܺܝܚ̈ܐ. ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܕܡ̣ܢ ܗܳܕܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ: ܕܠܰܝܬܝܗ̇ ܗܳܕܐ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܦܶܛܪܘܣ܀

8- ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܘܶܥܗܕܘ ܒܰܪܒܳܨ ܘܰܐܘ ܘܰܒܠܳܥ ܗܶܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܳܚ ܘܰܐܘ ܘܰܒܠܳܥ ܥܶܐ܀

13- ܫܳܐܠܐ ܫܠܳܡܟܘܢ ܥܺܕܬܐ ܓܒܺܝܬܐ ܕܰܒܒܳܒܶܝܠ ܗ̄ ܥܕܬܐ ܠܟܶܢܫܐ ܕܰܫܠܝ̈ܚܐ ܩܳܪܐ ܘܒܳܒܝܠ ܠܥܶܠܺܝܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܶܬܦܰܠܓܘ ܠܶܫܳܢ̈ܐ. ܘܐܝܟ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܥܺܕܬܐ ܠܐܰܢܬܬܗ ܩܳܪܐ ܘܒܳܒܶܝܠ ܠܪܽܗܘܡܺܝ. ܘܐܝܟ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܠܪܽܘܕܺܝ ܒܰܪܬܗ ܕܶܐܬܟܰܗܢܰܬ݀ ܒܕܶܚܠܰܬ ܐܠܗܐ ܩܳܪܐ ܒܳܒܶܝܠ܀ ܘܡܰܪܩܘܣ ܒܶܪܝ ܗ̄ ܠܐ ܐܢܳܫ ܝܳܕܥ ܒܚܰܬܺܝܬܽܘܬܳܐ: ܐܢ ܟܝܳܢܳܝܐ ܐܘ ܪܘܚܳܢܳܝܐ܀

 

ܫܠܡܬ݀

ܐܓܪܬܐ ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ