ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܩܘܠܣ̈ܝܐ

ܬܘܒ ܟܬܒܝܢܢ

ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܩܘܠܣ̈ܝܐ

 

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

 

 

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܽܘܠܣܘܣ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܺܝ ܕܦܪܘܓܝܐ ܘܩܰܪܝܒܳܐ ܠܠܐܘܕܝܩܺܝܰܐ. ܘܒܥܠܬ ܗܳܝ ܕܢܛܘܪ̈ܘܳܬܐ ܚܰܢܦܳܝ̈ܬܐ ܘܝܗܘܕܳܝ̈ܬܐ ܢܳܛܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܽܘܠܳܣܳܝ̈ܶܐ ܟܬܒܗ̇ ܠܐܶܓܰܪܬܐ ܗܳܕܐ ܠܘܳܬܗܘܢ ܡ̣ܢ ܪܽܗܘܡܺܝ ܘܫܰܕܪܗ̇ ܥܡ ܛܽܘܟܝܩܘܣ ܘܐܢܝܣܝܡܘܣ. ܘܩܰܕܝܫܳܐ ܐܺܝܘܰܢܢܺܝܣ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܝܒ̄. ܣܰܝܶܟ ܦܽܘܫܳܩܗ̇܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

7- ܡ̣ܢ ܐܦܦܪܐ ܟܢܳܬܰܢ ܗ̄ ܐܰܟܪܶܙ ܠܗܘܢ ܘܡܶܢܗ ܝܺܠܶܦܘ ܐܶܘܢܓܠܝܘܢ܀

9- ܕܬܶܬܡܠܘܢ ܒܰܫܠܝ ܡܺܝܡ ܝܺܕܰܥܬܐ ܘܬܶܪܒܘܢ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ ܘܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ܀

15- ܘܒܽܘܟܪܳܐ ܕܟܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܗ̄ ܠܘ ܕܐܦ ܗܽܘ ܒܪܺܝܬܐ ܗܽܘ ܐܡ̇ܪ: ܐܠܐ ܕܩܰܕܺܝܡ ܠܟܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܬܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܢ̈ܐ ܘܰܕܠܐܳ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܢܐ܀

18- ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܺܝܫܳܐ ܘܒܽܘܟܪܳܐ ܕܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܐ ܗ̄ ܩܳܡ ܠܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܢܘܬܐ ܩܕܳܡ ܕܰܢܩܽܘܡ܀

19- ܕܒܗ ܗܽܘ ܨܳܒܐ ܟܠܗ ܡܽܘܠܳܝܐ ܠܡܶܥܡܰܪ ܗ̄ ܟܠ ܫܽܘܡܠܳܝܐ ܒܗ ܡܶܬܓܡܪ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

8- ܐܶܙܕܰܗܪܘ ܕܰܠܡܐ ܐܢܳܫ ܢܚܰܠܶܨܟܘܢ ܒܦܺܝܠܝܣܘܦܘܬܳܐ ܘܒܛܳܥܝܘܬܐ ܣܪܺܝܩܬܐ ܐܝܟ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܘܐܝܟ ܐܶܣܛܘܟ̈ܣܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ ܗ̄ ܒܡܡܠܠܘܬ ܟܝܳܢܝ̈ܬܐ ܘܐܣܛܪܘܠܘܓܝܐ ܘܢܛܘܪܘܬ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܥܺܐܕ̈ܐ ܘܰܕܪܺܝܫ ܝܰܪ̈ܚܐ ܘܰܕܫ̈ܒܐ ܒܰܙܢܐ ܕܚܰܢܦ̈ܐ ܘܕܺܝܗܘ̈ܕܳܝܐ܀

9- ܘܠܐ ܐܝܟ ܡܫܺܝܚܐ ܕܒܗ ܥܳܡܰܪ ܟܠܗ ܡܽܘܠܝܐ ܕܰܐܠܗܘܬܐ ܓܽܘܫܡܳܢܐܝܬ ܗ̄ ܟܠ ܫܽܘܡܠܳܝܐ ܐܠܗܝܐ ܕܰܒܚܰܝܠܐ ܗܽܘ ܠܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ: ܠܐܢܳܫܘܬܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܒܡܰܥܒܕܢܘܬܐ ܐܶܫܬܟܚ܀

15- ܘܒܰܫܠܳܚ ܦܰܓܪܗ ܦܰܪܣܺܝ ܠܐܪ̈ܟܐܣ ܘܰܠܫܰܠܝܛܳܢ̈ܐ ܗ̄ ܒܰܙܩܺܝܦܐ ܐܰܒܗܶܬ ܠܫ̈ܐܕܶܐ܀

18- ܘܠܡܐ ܐܢܳܫ ܢܶܨܒܐ ܒܡܰܟܝܟܘܬ ܪܶܥܝܳܢܐ ܠܡܚܝܒܘܬܟܘܢ ܕܬܶܫܬܥܒܕܘܢ ܠܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܳܐܡܪܝܢ ܡܡ̈ܰܠܠܝ ܐܰܠܗܝ̈ܬܐ ܕܚܰܢܦ̈ܐ. ܕܰܠܗܰܘܢ̈ܐ ܡܶܬܦܰܪ̈ܫܳܢܐ ܕܶܡܘ̈ܬܐ ܗܳܠܝܢ ܦܬܰܟܪ̈ܳܝܬܐ ܡܨܰܠܡܺܝܢܰܢ ܘܠܗܳܢܘܢ ܘܠܘ ܠܗܳܠܝܢ ܦܳܠܚܺܝܢܰܢ ܒܰܫܪܳܪܐ܀ ܒܰܕܣܳܥܶܐ ܥܠ ܡܶܕܡ ܕܠܐ ܚܳܙܐ ܒܰܙܩܳܦ ܣܶܡܟܰܬ ܘܙܰܝ܀

19- ܘܠܐ ܐܳܚܶܕ ܪܺܝܫܐ ܗ̄ ܐܰܠܗܐ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܥܒܘܕܗܘܢ ܕܗܰܘܢ̈ܐ܀

23- ܘܕܠܐ ܚܳܝܣܺܝܢ ܥܠ ܦܰܓܪܐ. ܠܘ ܒܡܶܕܡ ܕܰܡܝܰܩܪ ܐܠܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܚܫܰܚܬܐ ܐܶܢܝܢ ܕܒܶܣܪܐ ܗ̄ ܡܕܝܒܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܘܢ ܚܰܢܦ̈ܐ ܘܡܶܬܢܰܙܪܝܢ ܝܺܗܘܕܝ̈ܐ ܠܘ ܡܛܠ ܐܰܠܗܐ ܐܠܐ ܡܛܠ ܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

1- ܐܰܬܪ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܝܺܬܒ ܒܰܚܒܳܨ ܝܽܘܕ܀

15- ܘܰܫܠܳܡܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܢܕܰܒܪ ܠܶܒܘ̈ܬܟܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܕ܀

16- ܕܡܶܠܬܗ ܬܶܥܡܪܝ ܒܟܽܘܢ ܥܰܬܝܪܳܐܝܬ ܒܟܠ ܚܶܟܡܳܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

5- ܒܚܶܟܡܬܐ ܗܰܠܟܘ ܠܘܳܬ ܒܰܪ̈ܝܐ. ܘܰܙܒܶܢܘ ܩܺܐܪܣܟܘܢ ܒܰܪܒܳܨ ܒܶܝܬ ܗ̄ ܚܽܘܡܣܢܟܘܢ܀ ܗܰܒܘ ܐܝܟ ܕܡܰܝ̈ܐ ܘܰܐܥܒܪܘ ܡܶܢܟܘܢ ܩܺܐܪܣܐ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܟܕ ܠܙܰܒܢܐ ܙܳܒܢܺܝܢ ܐܢܬܘܢ܀

10- ܘܡܰܪܩܘܣ ܒܰܪ ܕܳܕܶܗ ܕܒܰܪܢܰܒܐ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܘܡܰܪܩܘܣ ܗܰܘ ܐܘܐܢܦܣܝܣ ܕܒܰܪܢܰܐܒܰܐܣ܀ ܗܰܘ ܕܐܬܦܰܩܕܬܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ܀

14- ܫܳܐܠ ܒܰܫܠܡܟܘܢ ܠܘܩܳܐ ܚܰܒܺܝܒܢ ܗ̄ ܗܽܘܝܘ ܐܶܘܢܓܠܝܣܛܳܐ. ܘܠܐܘܡܢܘܬܗ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܡܰܥܗܕ. ܐܘ ܠܚܰܝܠܐ ܕܩܰܒܠ ܡ̣ܢ ܪܘܚܳܐ܀

16- ܒܥܺܕܬܐ ܕܠܰܐܘܕܝܩ̈ܝܐ܀

17- ܘܐܡ̣ܪ ܠܐܰܪܟܝܦܘܣ܀

18- ܫܠܳܡܐ ܗܳܢܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܺܝܠܝ ܕܦܰܘܠܘܣ ܗ̄ ܒܟܐܪܰܬ ܐܺܝܕܝ܀

 

ܫܠܡܬ݀

ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܩܘܠܣܝ̈ܐ܀