ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܦܝܠܝܡܘܢ

ܬܘܒ ܟܬܒܝܢܢ

ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܦܝܠܝܡܘܢ

 

 

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܗܳܢܐ ܓܰܒܪܐ ܗܘܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗ ܥܰܒܕܐ ܕܰܫܡܶܗ ܐܰܢܣܝܡܘܣ. ܗܳܢܐ ܟܕ ܥܪܰܩ ܐܶܬܐ ܠܪܽܗܘܡܺܝ ܘܶܐܫܟܰܚ ܠܦܰܘܠܘܣ ܟܕ ܐܰܣܺܝܪ ܘܗܰܝܡܶܢ ܘܰܥܡܰܕ. ܘܰܒܥܐ ܕܰܢܦܺܝܣ ܠܡܳܪܗ ܚܠܳܦܘܗܝ ܒܶܐܓܰܪܬܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܐܡ̣ܪ: ܒܳܥܐ ܐܢ݂ܐ ܡܶܢܟ ܥܠ ܒܶܪܝ ܐܰܝܢܳܐ ܕܝܶܠܕܬ ܒܰܐܣܽܘܪ̈ܰܝ܀ ܩܰܕܝܫܳܐ ܐܺܝܘܰܢܢܺܝܣ ܒܡܺܐܡܪ̈ܐ ܬܠܳܬܐ ܣܰܝܟ ܦܽܘܫܩܗ̇܀

 

ܫܘܪܝ ܐܓܪܬܐ

ܠܦܺܝܠܝܡܘܢ ܚܰܒܺܝܒܐ ܘܦܳܠܚܐ ܕܥܰܡܰܢ ܗ̄ ܡܶܬܟܰܬܫܳܢܐ ܚܠܳܦ ܗܰܝܡܢܘܬܐ܀ ܘܠܐܦܝܐ ܚܰܒܺܝܒܬܰܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܦܝܐ ܗ̄ ܐܰܢܬܬܗ܀ ܘܠܐܪܟܝܦܘܣ ܗ̄ ܒܪܶܗ܀ ܘܰܠܥܺܕܬܐ ܕܰܒܒܰܝܬܳܟ ܗ̄ ܡܗܰܝܡܢ̈ܐ ܕܰܠܘܳܬܟ܀ ܐܰܢܺܝܚ ܪ̈ܰܚܡܝ ܒܰܦܬܳܚ ܪܺܝܫ ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܗ̄ ܪܚܡܬܝ ܒܫܽܘܒܩܳܢ ܣܰܟܠܘܬܗ܀

 

ܫܠܡܬ݀

ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܦܝܠܝܡܘܢ

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱