ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ

ܬܘܒ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ

ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ

 

 

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

ܚܘܬܡܐ ܒܢܝܫܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ

 

 

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܠܗܳܕܐ ܐܶܓܰܪܬܐ ܡ̣ܢ ܪܽܗܘܡܺܝ ܟܰܬܒܗ̇ ܥܶܒܪܳܐܝܬ ܥܡ ܛܺܝܡܬܐܘܣ ܘܰܩܠܺܝܡܝܣ ܐܰܥܒܪܗ̇ ܠܝܰܘܢܳܝܐ. ܘܐܝܟ ܐܢܳܫ̈ܝܢ: ܠܘܩܳܐ. ܕܝܳܕܥ ܗܘܳܐ ܣܶܢܶܐܬܐ ܕܺܝܗܘ̈ܕܝܐ: ܠܐ ܣܳܡ ܫܡܶܗ ܒܪܺܝܫܗ̇ ܡܰܠܺܝܣܛܰܐ ܕܰܫܠܺܝܚܘܬܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܘܠܘ ܕܥܰܡܐ ܡܗܰܝܡܰܢ ܗܘܳܐ. ܘܩܰܕܝܫܳܐ ܐܺܝܘܢܢܝܣ ܒܡܺܐܡܪ̈ܐ ܠܕ̄. ܣܰܝܟ ܦܽܘܫܩܗ̇܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

1- ܒܟܠ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ܘܰܒܟܠ ܕܶܡܘ̈ܢ ܡܰܠܶܠ ܐܰܠܗܐ ܥܡ ܐܰܒܳܗ̈ܝܢ ܒܰܢܒܺܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ ܗ̄ ܒܰܕܡܶܬܬܫܝܛܝܢ ܗܘܰܘ ܡܗܰܝܡܢ̈ܐ ܝܺܗܘܕܳܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܗܰܝܡܢ̈ܐ: ܡܚܘܶܐ ܕܰܠܗܘܢ ܝܰܬܝ̣ܪ ܝܰܩܪ ܐܰܠܗܐ ܡ̣ܢ ܕܠܐܰܒܳܗܝ̈ܗܘܢ. ܥܡ ܗܳܢܘܢ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܣܰܢܝܳܐ ܘܡ̣ܢ ܥܢܳܢܐ ܘܰܒܚܶܠܡܐ ܐܘ ܒܥܺܝܪܘܬܐ ܗܰܓܳܓܐܝܬ ܡܰܠܠ. ܥܰܡܗܘܢ ܕܝܢ ܒܰܒܪܶܗ ܗܰܘ ܕܒܗ ܥܒܰܕ ܠܥܳܠܡ̈ܐ܀

3- ܘܗܽܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܥܒܰܕ ܕܽܘܟܳܝܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܝܢ ܗ̄ ܗܳܪܟܐ ܢܶܬܟܰܣܣܘܢ ܗܳܢܘܢ ܕܰܬܪܶܝܢ ܩܢܘܡܝ̈ܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܠܡܳܪܢ ܟܕ ܫܳܡܥܺܝܢ ܕܒܰܩܢܘܡܶܗ ܘܠܘ ܒܰܩܢܘܡ̈ܘܗܝ ܐܡ̇ܪ ܫܠܺܝܚܐ܀

5- ܘܐܢ̇ܐ ܝܰܘܡܳܢܐ ܝܺܠܕܬܳܟ ܗ̄ ܒܗܳܢܐ ܝܰܘܡܐ ܕܒܗ ܩܳܡܬ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܐ ܕܠܐ ܚܒܳܠܐ܀ ܘܬܘܒ ܕܶܐܢ̇ܐ ܐܶܗܘܐ ܠܗ ܐܰܒܐ: ܒܶܐܫܰܥܝܐ ܟܬܺܝܒܐ܀

6- ܐܡ̣ܪ: ܕܠܗ ܢܶܣܓܕܘܢ ܟܠܗܘܢ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܒܡܰܙܡܘܪܳܐ ܕܨ̄ܙ 79 ܟܬܺܝܒܳܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

2- ܐܶܢ ܓܝܪ ܡܶܠܬܐ ܕܶܐܬܡܰܠܠܬ݀ ܒܝܕ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܗ̄ ܥܶܣܪܐ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܐ. ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܣܛܝܦܰܢܘܣ ܡܛܠ ܡܽܘܫܐ: ܕܦܳܪܘܩܐ ܫܰܕܪܶܗ ܐܰܠܗܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܡܰܠܐܟܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܠܗ ܒܣܰܢܝܐ܀

9- ܗܽܘ ܓܝܪ ܐܰܠܗܐ ܒܛܰܝܒܘܬܗ ܚܠܳܦ ܟܠ ܐܢܳܫ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܐ ܗ̄ ܒܰܒܣܪ ܘܠܘ ܒܰܟܝܳܢܗ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܗܽܘ ܓܝܪ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܐܰܠܗܐ ܒܛܰܝܒܘܬܗ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܒܛܰܝܒܘܬܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܚܠܳܦ ܟܠܢܳܫ ܢܶܛܥܡ ܡܰܘܬܐ ܗ̄ ܩܢܽܘܡ ܒܪܳܐ܀ ܒܛܰܝܒܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܒܐ. ܘܡܰܨܝܳܐ ܕܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܒܛܰܝܒܘܬܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܠܐ ܕܳܠܰܕ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܘܒܳܬܰܪ ܣܶܕܩܐ ܕܟܰܠܩܺܝܕܽܘܢܐ ܐܰܦܩܘܗ̇ ܝܰܘܢܳܝ̈ܐ ܠܕܳܠܰܕ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܗܽܘ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܗܺܝ ܕܰܣܛܰܪ: ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܕܰܠܘܳܬ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܘܠܐܳ ܒܚܰܕ ܡ̣ܢ ܨܚܳܚ̈ܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܡܫܺܝܚ̈ܳܝܶܐ ܫܟܺܝܚܳܐ܀

3- ܘܬܘܒ: ܕܐܢ̇ܐ ܐܶܗܘܐ ܬܟܺܝܠ ܥܠܰܘܗܝ: ܒܶܐܪܰܡܝܳܐ ܟܬܺܝܒ܀ ܘܬܘܒ: ܗܐ ܐܢ̇ܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܐ ܕܝܰܗܒ ܠܺܝ ܐܰܠܗܐ: ܒܶܐܫܰܥܝܐ ܟܬܺܝܒ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

9- ܡܳܕܶܝܢ ܩܰܝܳܡ ܗܽܘ ܠܡܰܫܒܳܬܘ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ: ܠܥܰܡܗ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܕܰܢܢܺܝܚ ܐܢܘܢ ܒܡܰܠܟܘܬ ܫܡܰܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

8- ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܒܪܳܐ ܐܺܝܬܘܗܝ: ܡ̣ܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܘܚܰܫ̈ܐ ܕܰܣܒܰܠ ܝܰܠܦܗ̇ ܠܡܶܫܬܰܡܥܳܢܘܬܐ܀ ܘܗܳܟܢܐ ܐܶܬܓܡܪ ܗ̄ ܒܰܒܣܰܪ ܚܰܫ̈ܐ ܣܒܰܠ ܘܩܳܡ ܠܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܢܘܬܐ܀

11- ܥܠܰܘܗܝ ܕܝܢ ܥܠ ܗܳܢܐ ܡܰܠܟܺܝܙܕܩ: ܣܰܓܝܐܐ ܗ̱ܝ ܠܢ ܡܶܠܬܐ ܠܡܺܐܡܪܗ̇ ܘܥܰܣܩܐ ܠܰܡܦܰܫܳܩܘܬܗ̇ ܗ̄ ܒܽܐܘܪܳܝܬܐ ܦܪܰܥܢܰܢ ܡܶܠܬܐ ܕܰܥܠܘܗܝ܀

12- ܗܳܫܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܺܐܠܦܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܶܢܝܢ ܟܬܺܝܒ̈ܬܐ ܩܰܕܡܝ̈ܬܐ ܕܪܺܝܫ ܡܶܠܘܗ̈ܝ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܕܩܰܕܶܡ ܐܡ̣ܪ ܒܦܽܘܡ ܢܒܺܝ̈ܐ ܥܠ ܕܶܢܚܳܐ ܕܰܒܪܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

4- ܐܶܠܐ ܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܳܢܘܢ ܕܰܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܠܡܰܥܡܘܕܺܝܬܐ ܢܚܶܬܘ ܗ̄ ܠܘ ܕܠܐ ܡܶܬܩܰܒܠܐ ܬܝܳܒܘܬܐ ܕܗܰܘ ܕܚܳܛܶܐ ܒܳܬܪ ܥܡܳܕܐ ܐܡ̇ܪ: ܐܶܠܐ ܗܳܝ ܕܒܳܬܪ ܟܠ ܚܛܳܗܐ ܥܡܳܕܐ ܚܰܕܬܐ ܠܐ ܡܶܬܒܥܶܐ: ܒܕܰܚܕܐ ܗ̱ܝ ܡܰܥܡܘܕܝܬܐ܀

10- ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ. ܓܝܪ ܥܰܘܠ ܐܰܠܗܐ ܗ̄ ܠܐ ܐܺܝܬܘܗܝ܀

18- ܘܢܶܐܚܘܕ ܣܰܒܪܐ ܕܰܡܠܺܝܟ ܠܢ ܐܝܟ ܐܶܘܩܝܢܐ ܕܰܠܒܺܝܟ ܒܢܰܦܫܰܢ ܕܠܐ ܬܶܬܙܺܝܥܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܓܺܝܫܪܳܐ ܕܒܗ ܡܣܰܟܟܝܢ ܕܰܦ̈ܝ ܐܶܠܦܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܝܟ ܐܰܢܩܽܘܪܰܐ ܕܢܰܦܫܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

7- ܕܠܐ ܚܶܪܝܳܢܐ ܕܝܢ ܗܰܘ ܕܰܒܨܺܝܪ ܡܶܬܒܰܪܟ ܡ̣ܢ ܗܰܘ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢܗ ܗ̄ ܡܳܕܶܝܢ ܥܕܺܝܠܺܝܢ ܩܰܫܺܝܫ̈ܐ ܐܰܪ̈ܡܢܳܝܶܐ ܕܟܕ ܡܶܬܒܰܪܟܺܝܢ ܡ̣ܢ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܗܳܦܟܺܝܢ ܣܳܝܡܺܝܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܗܘܢ ܥܠ ܪܺܝܫܗ܀

8- ܘܗܳܪܟܐ ܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ ܕܡܳܝܬܺܝܢ ܢܳܣܒܺܝܢ ܡܰܥܣܳܪ̈ܐ: ܠܗܰܠ ܕܝܢ ܗܰܘ ܕܰܐܣܗܶܕ ܥܠܰܘܗܝ ܟܬܳܒܐ: ܕܚܰܝ ܗܽܘ ܗ̄ ܚܠܳܦ ܟܽܘܡܪܘܬܶܗ ܗܳܝ ܕܚܰܝܐ ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܠܥܳܠܡ: ܦܰܪܨܘܦܶܗ ܕܺܝܠܗ ܕܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܢܳܣܒ ܫܠܺܝܚܐ ܒܡܶܠܬܗ܀

27- ܕܠܽܘܩܕܰܡ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗ̈ܘܗܝ ܢܩܰܪܒ ܕܶܒܚ̈ܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܚܠܳܦ ܥܰܡܐ܀ ܗܳܕܐ ܓܝܪ ܥܰܒܕܗ̇ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܒܢܰܦܫܗ ܕܩܰܪܒ ܗ̄ ܚܛܳܗܘ̈ܗܝ ܕܳܐܕܳܡ ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܕܺܝܠܗ ܥܒܰܕ ܘܩܰܪܒ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦܰܝܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

7- ܐܶܠܘ ܓܝܪ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܠܐ ܪܶܫܝܢ ܠܝܬ ܗܘܳܐ ܰܐܬܪܐ ܠܗܳܕܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܗ̄ ܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܒܶܐܪܰܡܝܳܐ ܡܫܰܪܰܪ ܠܗܳܕܐ܀

8- ܕܶܐܓܡܽܘܪ ܥܠ ܒܰܝܬܐ ܕܒܶܝܬ ܝܺܣܪܐܝܠ ܘܥܰܠ ܒܰܝܬܐ ܕܒܶܝܬ ܝܺܗܘܕܳܐ ܕܺܝܬܝܩܺܝ ܚܕܰܬܐ܀

9- ܠܐ ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܺܝܬܺܝܩܝ ܕܝܶܗܒܬ ܠܐܰܒܗܝ̈ܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

5- ܠܐܳ ܗܘܳܐ ܕܝܢ ܙܰܒܢܰܐܗ̱ܘ ܕܢܺܐܡܪ ܥܠ ܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܡ̣ܢ ܗܳܠܝܢ ܕܗܳܟܰܢܐ ܡܰܬܩܢ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܗ̄ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ܀

11- ܘܥܠ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܪܰܒܐ ܘܰܡܫܠܡܳܢܐ ܘܰܕܠܐ ܥܒܺܝܕ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܐ ܗ̄ ܐܢܳܫܝ̈ܬܐ܀ ܟܶܐܡܰܬ ܠܰܫܡܰܝܐ ܡܶܢܗ ܡ̣ܢ ܕܡܳܐ ܪܰܣ ܒܰܦܬܳܚ ܪܺܝܫ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

2- ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܛܳܪܝܐ ܗܘܳܬ ܠܗܘܢ ܬܺܐܪܬܗܘܢ ܒܰܚܛܳܗ̈ܐ ܗ̄ ܠܐ ܕܳܚܝܐ ܗܘܳܬ ܠܗܘܢ ܘܡܰܦܪܩܳܐ ܬܺܐܪܬܗܘܢ ܡ̣ܢ ܚܛܳܗ̈ܐ ܘܳܐܦܶܢ ܕܶܒܚ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ܀

3- ܐܠܐ ܒܗܘܢ ܒܕܶܒܚ̈ܐ ܡܰܕܟܪܺܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܚܛܳܗܝ̈ܗܘܢ ܒܟܠ ܫܢܳܐ܀

5- ܒܕܶܒܚ̈ܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܐ ܠܐ ܨܒܰܝܬ. ܦܰܓܪܐ ܕܝܢ ܐܰܠܒܫܬܢܝ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܚܠܳܦ ܦܰܓܪܐ ܕܝܢ ܬܰܩܶܢܬ ܠܺܝ: ܐܶܕܢ̈ܐ ܢܰܩܒܬ ܠܺܝ ܐܡ̇ܪ. ܫܠܺܝܚܐ ܟܕ ܠܝܰܘܢܳܝܐ ܢܳܩܦ. ܚܠܳܦ ܬܰܩܢܬ ܠܺܝ: ܐܰܠܒܶܫܬܳܢܝ ܐܡ̇ܪ܀

26- ܐܶܢ ܓܝܪ ܒܨܶܒܝܳܢܗ ܢܶܚܛܐ ܐܢܳܫ ܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܕܩܰܒܠ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܰܫܪܳܪܐ: ܠܝܬ ܡܶܟܺܝܠ ܕܶܒܚܬܳܐ ܕܬܶܬܩܰܪܰܒܝ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗ̈ܐ ܗ̄ ܠܰܘ ܠܰܬܝܳܒܘܬܐ ܡܰܣܠܐܶ ܐܝܟ ܚܰܪܡܽܘܬܗ ܕܢܒܛܝܣ. ܚܳܣ. ܐܠܐ ܠܰܥܡܳܕܐ ܬܪܰܝܳܢܐ ܙܳܓܪ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

1- ܐܺܝܬܝܗ̇ ܕܝܢ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܦܝܳܣܐ ܥܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܒܣܰܒܪܳܐ. ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܰܗܘ̈ܝ ܠܗܶܝܢ ܒܣܽܘܥܪܳܢܐ. ܘܓܶܠܝܳܢܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܢ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܨܳܒܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܠ ܫܽܘܦܪ̈ܝܗ̇ ܕܗܰܝܡܢܘܬܳܐ ܡܬܰܚܡ ܠܗ̇ ܩܰܕܡܳܐܝ̣ܬ܀

2- ܘܰܒܗܳܕܐ ܗܘܳܬ ܣܳܗܕܘܬܳܐ ܥܠ ܩܰܫܺܝܫ̈ܐ ܗ̄ ܕܰܠܣܰܒܪܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܚܫܰܒܘ. ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ܀ ܕܰܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܗܳܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܺܝܬܘ ܟܕ ܠܐ ܢܣܰܒܘ ܡܽܘܠܟܳܢܗܘܢ ܐܠܐ ܡܶܢ ܪܘܚܩܳܐ ܚܙܰܐܘܗܝ ܘܰܚܕܺܝܘ ܒܗ܀

5- ܒܗܰܝܡܢܘܬܳܐ ܐܶܫܬܰܢܝ ܚܢܽܘܟ ܘܡܰܘܬܐ ܠܐ ܛܥܶܡ ܗ̄ ܒܽܐܘܪܳܝܬܐ ܠܐ ܐܶܫܬܟܰܚ. ܡܛܠ ܕܫܰܢܝܗ ܐܠܗܐ ܟܬܺܝܒ ܒܰܠܚܘܕ܀

10- ܡܣܰܟܐ ܗܘܳܐ ܓܝܪ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܕܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗ̇ ܕܽܐܘܡܳܢܗ̇ ܘܥܳܒܘܕܗ̇ ܐܰܠܗܐ ܗܽܘ ܗ̄ ܠܰܫܡܰܝܐ܀

16- ܡܛܠ ܗܳܢܐ ܠܐ ܢܟܶܦ ܐܰܠܗܐ: ܕܐܰܠܗܗܘܢ ܢܶܬܩܪܶܐ ܗ̄ ܕܰܐܒܪܗܡ ܘܕܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܕܝܰܥܩܘܒ ܕܡܰܝܺܝܬܺܝܢ ܒܰܕܚܰܝܺܝܢ ܠܐܰܠܗܐ ܒܰܡܕܺܝܢܰܬ ܫܡܰܝܐ ܕܰܡܠܰܟ ܠܗܘܢ܀

17- ܘܠܺܝܚܺܝܕܶܗ ܐܰܣܶܩ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܗ̄ ܝܺܚܺܝܕܐ ܕܰܐܒܪܳܗܡ ܡܶܬܩܪܶܐ ܐܺܝܣܚܩ܀ ܡܛܠ ܕܒܺܐܝܣܚܳܩ ܢܶܬܩܪܐ ܠܟ ܙܰܪܥܐ ܐܡ̣ܪ ܐܰܠܗܐ ܘܠܰܘ ܒܐܫܡܥܝܠ܀

26- ܘܶܐܬܪܰܥܺܝ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܗܽܘ ܥܽܘܬܪܐ ܕܚܶܣܕܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܛܳܒ ܡ̣ܢ ܣܺܝܡ̈ܬܗ̇ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܗ̄ ܐܟܰܙܳܢܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܡ̣ܢ ܝܺܗܘܕܳܝ̈ܐ ܩܰܒܠ ܚܶܣܕܐ ܡܛܠ ܦܽܘܪܩܳܢܢ ܗܳܟܢܐ ܘܡܽܘܫܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪ̈ܳܝܐ ܐܶܬܚܰܣܰܕ ܡܛܠ ܦܽܘܪܩܳܢ ܥܰܡܗ܀

32- ܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܠܺܝ ܓܝܪ ܙܰܒܢܐ ܕܶܐܫܬܰܥܶܐ ܥܠ ܓܶܕܥܘܢ ܘܥܠ ܒܳܪܳܩ ܗ̄ ܒܳܪܩ ܓܝܪ ܘܫܶܡܫܘܢ ܐܳܦܶܢ ܠܘ ܒܰܕܪܓ ܩܕܝܫ̈ܐ ܐܢܘܢ ܐܠܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܩܢܰܘ ܙܳܟܘܬܐ ܘܗܟܢܐ ܘܪܚܒ ܕܙܳܢܺܝܬܐ ܗܘܳܬ܀

33- ܙܟܰܘ ܠܡܰܠܟܘ̈ܬܐ ܗ̄ ܡܽܘܫܶܐ ܘܝܶܫܘܥ ܒܰܪܢܘܢ܀ ܘܩܰܒܠܘ ܡܽܘܠܟܳܢ̈ܐ ܗ̄ ܐܰܒܪܗܡ ܘܕܰܘܺܝܕ܀ ܘܣܰܟܪܘ ܦܘܡܳܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܘܬܐ ܗ̄ ܕܳܢܺܝܐܝܠ܀

34- ܘܕܰܥܶܟܘ ܚܰܝ̈ܠܐ ܕܢܽܘܪܐ ܗ̄ ܛܠܳܝ̈ܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ܀ ܘܐܶܬܦܰܨܝܘ ܡ̣ܢ ܦܽܘܡܐ ܕܣܰܝܦܐ ܗ̄ ܐܠܝܐ ܘܶܐܪܰܡܝܐ܀ ܘܶܐܬܚܰܝܠܘ ܡ̣ܢ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܚܶܙܰܩܝܐ܀ ܘܣܰܚܶܦܘ ܡܰܫܪ̈ܝܳܬܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒ̈ܳܒܶܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܡܰܩܒܳܝ̈ܐ܀

35- ܘܝܰܗܒܘ ܠܢܶܫ̈ܐ ܒܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܡ̣ܢ ܩܝܳܡܬܐ ܕܡܺܝ̈ܬܐ ܗ̄ ܐܠܝܐ ܘܶܐܠܺܝܫܳܥ܀

37- ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܬܪܓܡܘ ܗ̄ ܐܶܣܛܝܦܰܐܢܘܣ܀ ܐܚܪ̈ܳܢܐ ܐܶܬܢܣܰܪܘ ܗ̄ ܐܶܫܰܥܝܐ܀ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܬܟܪܶܟܘ ܟܕ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܡܫܟ̈ܐ ܕܐܶܡܪ̈ܐ ܘܕܥܶܙ̈ܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܐܶܬܟܪܶܟ ܒܰܦܪܘܬܐ ܕܡܶܫܟ̈ܐ ܕܥܶܙ̈ܐ ܘܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܘܐܠܝܨܺܝܢ ܘܰܡܛܰܪܦܺܝܢ܀

38- ܐܢܳܫ̈ܐ ܕܠܐ ܫܳܘܐ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܥܳܠܡܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܛܳܥܰܝ̈ܐ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܘܰܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܒܰܡܥܰܪ̈ܶܐ ܘܰܒܦܶܥܪ̈ܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܗ̄ ܐܠܝܳܐ ܘܶܐܠܝܫܳܥ ܘܝܶܫܘܥ ܒܰܪܢܘܢ ܝܘܙܕܳܩ ܘܟܠܗ ܬܓܡܐ ܕܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ܀

40- ܡܛܠ ܕܰܐܠܗܐ ܩܰܕܶܡ ܚܳܪ ܒܥܽܘܕܪܳܢܢ ܕܺܝܠܰܢ: ܕܠܐ ܒܶܠܥܳܕܰܝܢ ܢܶܬܓܰܡܪܘܢ ܗ̄ ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܐ ܚܰܕ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܟܠܺܝ̈ܠܐ ܬܰܚܶܡ ܐܰܠܗܐ ܘܥܰܠܗܳܝ ܠܐ ܝܰܗܒ ܠܩܰܕܡܳܝ̈ܐ ܡܽܘܠܟܳܢܐ ܒܰܥ̈ܒܳܕܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

6- ܠܡ̇ܢ ܕܪܳܚܡ ܓܝܪ ܡܳܪܝܐ ܪܳܕܐ ܠܗ: ܒܡ̈ܰܬܠܐ ܕܰܫܠܶܝܡܘܢ ܟܬܺܝܒ܀

8- ܘܐܢ ܕܠܐ ܡܰܪܕܽܘܬܐ ܐܢܬܘܢ܀ ܗܘܰܝܬܘܢ ܠܟܘܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܐ ܘܠܐ ܒܢܰܝ̈ܐ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܐܰܪܐ ܗܓܝܢ̈ܐ ܘܠܐ ܒܢܰܝ̈ܐ܀

12- ܡܶܛܠܗܳܢܐ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟܘܢ ܡܫܰܪ̈ܝܳܬܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܰܝܟܘܢ ܪ̈ܳܥܠܬܐ ܫܰܪܰܪܘ: ܒܶܐܫܰܥܝܐ ܟܬܺܝܒ܀ ܕܗܰܕܳܡܐ ܕܰܚܓܺܝܪ ܠܐ ܢܶܛܥܰܫ ܗ̄ ܕܚܰܛܳܝܐ ܠܐ ܢܦܽܘܫ ܒܛܽܘܥܝܰܝ܀

17- ܐܰܬܪܐ ܓܝܪ ܠܰܬܝܳܒܘܬܐ ܠܐ ܐܶܫܟܰܚ: ܟܕ ܒܕܶܡܥ̈ܐ ܒܥܗ̇ ܗ̄ ܥܺܣܽܘ ܠܒܽܘܟܪܽܘܬܗ: ܠܐ ܬܘܒ ܐܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܰܕܳܝܘ܀

18- ܠܐ ܓܝܪ ܐܶܬܩܰܪܰܒܬܘܢ ܠܢܽܘܪܐ ܕܝܳܩܕܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܡܽܘܫܐ܀

22- ܠܛܽܘܪܐ ܕܨܶܗܝܘܢ܀ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܕܒܰܫܡܰܝܐ܀

19- ܘܰܠܥܰܪܦܶܠܐ ܘܠܰܥܪܽܘܪܐ: ܩܰܛܺܝܢܬܳܐ܀

21- ܘܗܳܟܰܢܐ ܕܚܺܝܠ ܗܘܐ ܚܶܙܘܐ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܗܳܟܢܐ ܕܚܺܝܠܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܗܰܘ ܡܐ ܕܡܶܬܗܰܓܓ܀

23- ܘܰܠܥܺܕܬܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܡܶܬܟܰܬܒܺܝܢ ܒܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܕܰܡܝܰܩܪܺܝܢ ܒܰܒܟܺܝܪܳܝܘܬ ܗܘܳܝܐ܀

26- ܐܰܝܢܳܐ ܕܩܳܠܗ ܐܰܙܺܝܥ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܠܛܽܘܪܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܟܕ ܝܰܗܒ ܢܳܡܘܣܐ܀ ܗܳܫܐ ܕܝܢ ܡܠܰܟ ܘܐܡ̣ܪ ܗ̄ ܒܝܰܕ ܚܰܓܺܝ܀ ܕܬܘܒ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܐܢ̇ܐ ܐܰܙܺܝܥ: ܠܐ ܒܰܠܚܘܕ ܐܰܪܥܐ ܐܠܐ ܐܦ ܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܡܫܺܝܚܐ ܒܫܽܘܠܳܡ ܙܰܒܢ̈ܐ܀

27- ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ: ܡܛܠ ܕܰܥܒܺܝ̈ܕܐ ܐܢܘܢ: ܕܰܢܩܰܘܽܘܢ ܗܳܢܘܢ ܕܠܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܗ̄ ܫܡܰܝܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܟܕ ܡܶܬܚܰܕܬܝܢ: ܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙ̈ܥܳܢܐ ܦܳܝܫܺܝܢ ܠܥܳܠܡ܀

29- ܐܰܠܗܢ ܓܝܪ ܢܽܘܪܐ ܗܘ ܐܳܟܶܠܬܐ: ܒܬܶܢܝܳܢ ܢܳܡܘܣܐ ܘܒܶܐܫܰܥܝܳܐ ܟܬܺܝܒ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

2- ܒܗܳܕܐ ܓܝܪ ܫܘܰܘ ܐܢܳܫ̈ܐ: ܕܟܕ ܠܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ ܢܩܰܒܠܘܢ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܗ̄ ܒܚܽܘܒܐ ܕܰܐܚ̈ܐ ܘܪܶܚܡܰܬ ܐܰܟܣܢܳܝ̈ܐ ܐܝܟ ܐܰܒܪܗܡ ܘܠܽܘܛ܀

4- ܡܝܰܩܪ ܗܘ ܙܽܘܘܳܓܐ ܒܟܠ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܰܠܗܐ ܝܺܗܺܝܒ ܡܛܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬ ܟܝܳܢܐ܀

5- ܗܽܘ ܓܝܪ ܡܳܪܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܐܶܫܒܩܳܟ ܘܠܐ ܐܰܪܦܶܐ ܒܳܟ ܐܺܝ̈ܕܰܝܐ ܒܰܫܠܝ ܪܺܝܫ ܗ̄ ܒܬܶܢܝܳܢ ܢܳܡܘܣܐ ܟܬܺܝܒ܀

7- ܗܘܰܝܬܘܢ ܥܗܕܺܝܢ ܠܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܰܝܟܘܢ ܗ̄ ܠܐܶܣܛܝܦܰܢܘܣ ܕܶܐܬܪܓܶܡ ܘܰܠܝܰܥܩܘܒ ܐܶܦܣܩܘܦܟܘܢ ܕܶܐܫܬܕܺܝ ܡ̣ܢ ܟܶܢܦܳܐ ܕܗܰܝܟܳܠܐ܀

8- ܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܐܶܬܡܳܠܝ ܘܝܰܘܡܳܢܐ ܗܽܘܝܘ ܘܰܠܥܳܠܡ ܗ̄ ܐܺܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܢܶܗܘܐ ܐܺܝܬܘܗܝ܀

13- ܟܕ ܫܩܺܝܠܺܝܢܰܢ ܚܶܣܕܶܗ ܒܩܽܘܫܳܝ ܕܳܠܰܕ ܗ̄ ܠܐ ܒܳܗܬܺܝܢܰܢ ܒܰܙܩܺܝܦܗ. ܒܪܽܘܟܳܟ ܕܳܠܰܕ: ܪܶܚܡܬܐ ܗ̱ܝ. ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܒܰܟܬܳܒܐ ܕܪܳܥܘܬ: ܘܢܶܬܠ ܠܟܶܝܢ ܡܳܪܝܐ ܠܚܶܣܕܳܐ ܒܪܽܘܟܳܟ ܕܳܠܰܕ ܘܬܶܫܟ̈ܚܳܢ ܢܝܳܚܐ܀

20- ܕܒܰܥܓܰܠ ܐܶܬܦܰܢܐ ܠܟܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ܀

28- ܕܰܥܘ ܕܝܢ ܠܐܰܚܘܢ ܛܺܝܡܬܐܘܣ ܕܶܐܫܬܪܺܝ ܗ̄ ܝܰܩܪܽܘܢܳܝܗܝ ܕܰܫܪܺܝܬܗ ܡܢ ܠܘܳܬܝ ܘܫܰܕܰܪܬܶܗ ܠܘܳܬܟܘܢ ܒܶܐܓܰܪܬܐ ܗܳܕܐ܀

 

 

ܫܠܡܬ݀

ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ

ܘܒܫܘܠܡܗ̇ ܐܫܬܠܡ ܟܬܒܐ ܕܐܘܨܪ ܐܪ̈ܙܐ

 

 

ܚܘܬܡܐ

ܒܢܝܫܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ

ܐܰܘܨܰܪ   ܐܪ̈ܙܶܐ   ܕܶܐܬܐܪܙܟ    : ܘܨܳܒܐ ܕܢܶــܗܘܐ ܒـܥܶܠ ܐܪܙܳܟ.

ܘܰܪܕܳܐ ܩܳـــــܛܦ ܡ݂ـــܢ ܐܰܪܙܟ: ܘܡܰܪ̈ܓܳܢܝܬܐ  ܡ̣ܢ ܓܰــــܙܳܟ܀

ܐܰܘܨܪܳܐ ܐܰܢــܬ ܕܐܪ̈ܙܶܐ ܓـــܢܺܝ̈ܙܶܐ: ܘܦ̈ܶܠܐܳܬܐ ܘܩܶܦ̈ܠܐܐ ܚܪ̈ܝ݂ــــــــܙܶܐ.

ܕܡـــܕܥ̈ܐ ܫܒܝ̈ܐ ܘܒـــــܙܝܙ̈ܐ: ܡ̣ܢ ܣܽܘܟ̈ܠܰܝܟ ܦܳܫܘ ܓܠܺܝܙ̈ܐ܀

ܒܳــܟ ܐܪ̈ܙܶܐ ܘܛܽܘܦܣ̈ܐ ܨܺܝܪܺܝــܢ: ܘܢܳܡܘܣ̈ܐ ܘܕܺܝܢ̈ܐ ܨܪܺܝܪܺܝـــــܢ.

ܘܕܰܡܨܰܪܪܝـܢ ܐܦ ܨܰܝܺܝܪܺܝـــــܢ : ܘܡ̣ܢ ܝܕܥ̈ܬܐ ܛܳܒ ܒܨܺܝܪܺܝـܢ܀

ܡܣܰܝܟܝܢ ܒܳܟ ܣܳܦܪ̈ܐ ܚܰܡܫܐ: ܕܰܡܛܦܣܺܝܢ ܪ̈ܓܫܶܐ ܕܢܰܦܫـܐ.

ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܙܰܠܝ̈ܩܰܝ ܫܶܡܫــــܐ: ܕܳܢܰܚ ܐܢܬ ܒܝܰܡـــܐ ܘܝܰܒܫܳܐ܀

ܡܳܪܝــــܐ ܢܶܗܘܐ ܡܚܰܣܝܳܢــــܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܐܠܶܦ ܟܬܳܒــܐ ܗܳܢـܐ.

ܘܠܺܝ ܟܳܬܘܒܐ ܡܶܣܟܺܢــــــــܐ: ܚܽܘܢܰܝܢܝ ܕܰܝܳܢܐ ܟܺܐܢـــــــــــܐ܀

ܐܳܘ ܩܳܪܘܝܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܟܠܦܪܽܘܣ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ ܕܬܶܦܓܰܥ ܒܦܰܘܕ̈ܶܐ ܐܰܘ ܛܥܘ̈ܢܐ ܡܶܕܶܡ ܒܕܽܘܟ̈ܝܢ ܕܽܘܟ̈ܝܢ܆ ܬܰܪܶܨ ܐܶܢܘܢ ܐܰܝܟ ܚܰܟܺܝܡܽܘܬܳܟ ܒܗܳܝ ܕܟܠ ܒܰܪܝܐ ܚܰܣܺܝܪ ܘܠܰܐܠܗܐ ܒܰܠܚܘܕ ܐܺܝܬܝܗܿ ܡܫܰܡܠܝܘܬܳܐ܀