ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܓܠܛܝ̈ܐ

ܬܘܒ ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ

ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܓܠܛܝ̈ܐ

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

 

 

 

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܡܛܠ ܕܦܶܛܪܘܣ ܠܰܓܙܺܝܪ̈ܐ ܐܶܬܗܰܝܡܰܢ ܕܰܢܬܰܠܡܶܕ. ܘܦܰܘܠܘܣ ܠܥܽܘܪ̈ܠܐܶ ܢܦܰܩܘ ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܡ̣ܢ ܝܺܗܘܕܳܝ̈ܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܘܳܐܠܝܨܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܓܰܠܰܛܳܝ̈ܐ ܕܢܶܓܙܪܽܘܢ. ܘܰܒܥܶܠܬܳܐ ܗܳܕܐ ܡ̣ܢ ܪܗܽܘܡܺܝ ܥܡ ܛܺܝܛܽܘܣ ܟܬܰܒ ܠܗܘܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܗܳܕܐ܀ ܩܰܕܝܫܳܐ ܐܝܘܢܢܺܝܣ ܠܘ ܠܡܺܐܡܪ̈ܐ ܦܰܠܓܗ̇ ܟܕ ܦܰܫܩܗ̇ ܐܠܐ ܕܠܐܰܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ. ܐܠܐ ܒܚܰܕ ܢܺܝܫܐ ܢܰܦܩܗ̇ ܠܟܠܗ̇܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

1- ܦܰܘܠܘܣ ܫܠܺܝܚܐ ܠܐ ܡ̣ܢ ܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ ܘܠܐ ܒܝܰܕ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܠܐ ܒܝܰܕ ܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̄ ܠܗܳܢܘܢ ܕܐܡ̣ܪܘ: ܐܢܬ ܠܘ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܐܠܐ ܠܰܫܠܺܝܚ̈ܐ ܐܶܬܬܰܠܡܰܕܬ: ܬܳܟܶܣ. ܕܠܘ ܡܶܢܗܘܢ ܓܰܘܳܢܐܝܬ ܐܘ ܕܺܝܠܳܢܐܝܬ ܐܶܠܐ ܡ̣ܢ ܡܳܪܢ ܐܶܫܬܰܠܚܶܬ܀

6- ܡܶܬܕܰܡܪ ܐܢ݂ܐ ܐܰܝܟܢܐ ܒܰܥܓܰܠ ܡܶܬܗܰܦܟܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܪܽܘܟܳܟ ܦܶܐ ܘܩܽܘܫܳܝ ܟܽܘܦ ܡ̣ܢ ܡܫܺܝܚܐ܀

11- ܠܐ ܗܘܳܬ ܡ̣ܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

14- ܡ̣ܢ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܢܰܝ̈ ܒܰܫܠܳܝ ܫܺܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

2- ܕܰܡ ܣܪܺܝܩܳܐܝܬ ܪܶܗܛܶܬ ܐܘ ܪܳܗܶܛ ܐܢ݂ܐ ܗ̄ ܕܰܠܡܳܐ܀

3- ܐܦ ܛܺܝܛܽܘܣ ܕܥܰܡܝ ܕܰܐܪܡܝܐ ܗܘܳܐ ܗ̄ ܚܰܢܦܳܐ܀ ܠܐ ܐܶܬܐܢܣ ܕܢܶܓܙܘܪ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܠܐ ܐܶܬܐܠܶܨ ܗ̄ ܐܰܠܨܽܘܗܝ ܫܠܺܝܚ̈ܐ ܕܢܶܓܙܘܪ܀ ܟܕ ܚܙܺܝܬ ܐܢܘܢ܀

4- ܕܢܶܓܫܘܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܢ ܒܩܽܘܫܝ ܓܳܡܰܠ ܗ̄ ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܶܫܬܰܥܒܕ ܠܢܳܡܘܣܐ ܛܶܠܳܢܳܝܐ܀

6- ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܐܺܝܬܝܗܘܢ ܠܐ ܒܛܺܝܠ ܠܺܝ ܗ̄ ܡܳܢܐ ܐܢܘܢ܀

10- ܒܰܠܚܘܕ ܕܰܠܡܶܣܟܺܢ̈ܐ ܗܘܰܝܢ ܥܗܕܺܝܢܰܢ ܗ̄ ܠܟܳܪܘܙܘܬܐ: ܐܳܦܶܢ ܦܰܠܶܓܢܢ. ܕܰܚܢܰܢ ܒܥܰܡܡ̈ܐ: ܘܗܶܢܘܢ ܒܰܓܙܽܘܪܬܳܐ. ܐܠܐ ܠܝܰܨܺܝܦܘܬܳܐ ܕܺܝܗܘ̈ܕܳܝܶܐ ܡܶܣܟܺܢ̈ܐ ܓܰܘܳܢܝܬܐ ܥܒܰܕܢܗ̇ ܠܢ ܘܰܠܗܘܢ܀

11- ܟܕ ܕܝܢ ܐܶܬܐ ܟܺܐܦܐ ܠܐܰܢܛܝܘܟܝ: ܒܰܐܦܘ̈ܗܝ ܐܰܟܣܬܶܗ ܗ̄ ܕܰܠܘܳܬ ܛܶܠܳܢܝܬܐ ܦܳܢܐ ܗܘܳܐ ܘܰܒܗܳܕܐ ܪܳܡܶܙ ܕܒܰܪ ܦܶܚܡܰܐ ܗܘ܆ ܘܠܰܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܫܶܡܥܘܢ ܪܺܝܫܐ ܕܰܫܠܺܝܚ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

1- ܐܘ ܚܰܣܺܝܪ̈ܰܝ ܪܶܥܝܳܢܐ ܓܰܠܰܛܳܝ̈ܐ: ܡܰܢܘ ܚܣܰܡ ܒܟܘܢ ܗ̄ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܡܫܺܝܚܳܝܐ: ܠܟܠ ܕܢܶܪܓܰܙ ܥܠ ܐܰܚܘܗܝ ܐܺܝܩܺܝ ܡܚܝܒ. ܘܰܫܠܺܝܚܐ ܠܘ ܐܺܝܩܝ: ܩܳܪܐ ܐܢܘܢ ܠ̈ܠܐ. ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܫܰܪܺܝܬܘܢ ܒܪܘܚܳܐ ܘܗܳܫܐ ܒܰܒܣܰܪ ܡܫܰܠܡܺܝܢ ܐܢܬܘܢ܀

4- ܗܳܠܝܢ ܟܠܗܶܝܢ ܐܺܝܩܝ ܣܰܝܒܰܪܬܘܢ ܗ̄ ܐܽܘܠܨܳܢܐ ܡܛܠ ܡܪܢ܀ ܘܶܐܫܬܽܘܦ ܕܝܢ ܐܺܝܩܝ ܗ̄ ܥܡ ܓܠܺܝܙܽܘܬ ܐܰܓܪܐ: ܠܘܝ ܚܽܘܣܪܳܢܐ ܠܐ ܗܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܟܘܢ܀

10- ܟܬܺܝܒ ܓܝܪ: ܕܠܺܝܛ ܗܽܘ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܶܥܒܕ ܟܠ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܢܽܡܘܣܐ: ܒܬܢܝܳܢ ܢܳܡܘܣܐ ܟܬܺܝܒ ܗ̄ ܠܘ ܗܳܟܢܐ ܢܳܡܘܣܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܐܠܐ ܡܚܰܪܰܪ ܡ̣ܢ ܠܰܘܛܬܳܐ܀

11- ܡܛܠ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܙܰܕܺܝܩܐ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܢܺܚܐ: ܒܚܰܒܩܽܘܩ ܟܬܺܝܒ܀

13- ܠܢ ܕܝܢ ܡܫܺܝܚܐ ܙܰܒܢܰܢ ܡ̣ܢ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܢܳܡܘܣܐ ܒܪܽܘܟܳܟ ܒܶܝܬ ܗ̄ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܗ܀ ܘܗܽܘ ܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܘܛܬܐ ܗ̄ ܥܡ ܫܳܘ̈ܝܰܝ ܠܰܘܛܬܐ ܐܶܬܡܢܺܝ܀ ܟܬܺܝܒ ܓܝܪ: ܕܠܺܝܛ ܗܽܘ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܶܬܬܠܐܶ ܒܩܰܝܣܐ ܗ̄ ܒܬܶܢܝܳܢ ܢܳܡܘܣܐ ܟܬܺܝܒ܀ ܐܰܡܺܝܪ: ܕܡ̇ܢ ܕܰܡܨܰܚܶܐ ܠܐܠܗܐ: ܢܶܙܕܩܶܦ ܘܰܒܥܶܠܬܐ ܗܳܕܐ ܠܺܝܛܺܝܢ ܙܩܝܦ̈ܐ܀

17- ܕܕܺܝܬܺܝܩܝ ܕܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ݀ ܡ̣ܢ ܐܰܠܗܐ ܒܰܡܫܺܝܚܐ: ܢܳܡܘܣܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡ̣ܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܕܢܰܣܠܝܗ̇ ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܡܽܘܠܟܳܢܐ ܗ̄ ܐܢ ܢܡܘܣܐ ܠܕܝܬܝܩܝ ܐܘܟܝܬ ܡܘܠܟܢܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܒܪܗܡ ܠܐ ܐܰܣܠܺܝ ܘܒܰܛܠ: ܐܳܦܠܐܳ ܠܕܺܝܬܺܝܩܺܝ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܡܨܶܐ ܠܰܡܒܰܛܳܠܘ. ܘܰܫܠܺܝܚܐ ܠܡܶܢܝܳܢ ܡܰܦܩܳܢ̈ܐ ܫܳܠܡ ܕܚܰܬܺܝܬ ܘܠܘ ܠܕܰܒܪܝܬܳܐ ܒܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ ܒܰܠܚܘܕ ܐܡ̇ܪ: ܫܢܰܝ̈ܐ ܕܫܽܘܥܒܳܕܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܐܰܒܪܗܡ. ܘܰܒܐܘܪܳܝܬܳܐ ܐܰܝܬܺܝܢܰܢ ܠܳܚܡܘ݂ܬ ܫܢܰܝ̈ܐ ܗܳܠܝܢ܀

19- ܘܶܐܬܝܗܶܒ ܗܽܘ ܢܳܡܘܣܐ ܒܝܰܕ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܒܺܐܝܕܐ ܕܡܶܨܥܳܝܐ ܗ̄ ܬܰܡܢ ܒܝܰܕ ܡܶܨܥܳܝ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܐܶܬܝܗܒ ܢܳܡܘܣܐ: ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܟܺܝܬ ܘܡܽܘܫܐ ܥܰܒܕܐ. ܗܳܪܟܐ ܕܝܢ ܒܝܰܕ ܚܰܕ ܒܪܳܐ܀

20- ܡܶܨܥܳܝܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܚܰܕ ܗ̄ ܐܠܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܓܰܒ̈ܐ: ܐܰܠܗܐ ܘܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ܀

24- ܢܳܡܘܣܐ ܗܳܟܝܠ ܬܳܪܐܳܐ ܗܘܳܐ ܠܢ܀ ܚܰܪܩܶܠܝܐ: ܦܶܐܕܓܘܓܘܢ ܕܺܝܠܰܢ ܗܘܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

2- ܐܠܐ ܬܚܶܝܬ ܐܶܦܛܪ̈ܽܘܦܶܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܘܪ̈ܰܒܰܝ ܒ̈ܳܬܐ: ܥܕܰܡܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܣܳܡ ܐܰܒܘܗܝ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܬܚܶܝܬ ܐܶܦܛܪܘܦܘܣ ܗܽܘ ܘܐܘܩܘܢܘܡܘܣ: ܠܦܪܘܬܐܣܡܝܐܣ ܕܰܐܒܐ܀

3- ܬܚܶܝܬ ܐܣܛܘܟܣ̈ܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ ܡܫܰܥܒܕܺܝܢ ܗܘܰܝܢ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܬܚܶܝܬ ܣܛܘܟܺܝܰܐ ܗ̄ ܟܕ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܠܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܝܰܨܺܝܦܺܝܢ ܗܘܰܝܢ܀

4- ܟܕ ܡܛܳܐ ܕܝܢ ܫܽܘܠܳܡܗ ܕܙܰܒܢܳܐ: ܫܰܕܰܪ ܐܰܠܗܐ ܠܰܒܪܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ ܗ̄ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝܢ ܒܩܰܘܡܬܐ܀

6- ܗܳܝ ܕܩܳܪܝܐ ܐܰܒܐ ܐܰܒܘܢ ܗ̄ ܦܰܪܗܣܝܐܝܬ܀

9- ܬܘܒ ܗܦܰܟܬܘܢ ܠܟܘܢ ܥܠ ܗܳܢܘܢ ܐܶܣܛܘܟܣ̈ܐ ܡܰܪ̈ܥܶܐ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܐ ܗ̄ ܕܠܰܟܪ̈ܺܝܗܰܝ ܗܰܘܢܐ ܘܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܠܳܚܡܺܝܢ܀

10- ܝܰܘܡ̈ܐ ܘܝܰܪ̈ܚܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܐ ܘܰܫܢܰܝ̈ܐ ܢܳܛܪܺܝܬܘܢ ܗ̄ ܕܰܠܣܳܥܘܪ̈ܘܬܳܐ ܐܰܠܗܝ̈ܬܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܡܬܰܚܡܺܝܢ ܐܢܬܘܢ܀

12- ܗܘܰܘ ܐܰܟܘܬܝ: ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܢ̇ܐ ܐܰܟܘܬܟܘܢ ܗܘܺܝܬ ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ ܠܐ ܡܗܰܝܡܢܐ܀

14- ܘܠܐ ܢܰܕܬܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܥܕܬܐ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܘܠܐ ܪܰܩܬܽܘܢ܀

15- ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܘܢ ܚܳܨܶܝܢ ܗܘܰܝܬܘܢ ܒܰܪܒܳܨ ܨܳܕܶܐ܀

19- ܒ̈ܢܰܝ: ܐܰܝܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܕܪܺܝܫ ܡܚܰܒܶܠ ܐܢ݂ܐ ܗ̄ ܡܰܘܠܶܕ ܐܢ݂ܐ ܒܪܽܘܚ ܡ̣ܢ ܚܶܒܠܐ ܒܰܪܒܳܨ ܚܶܐ܀

20- ܡܛܠ ܕܬܰܡܺܝܗ ܐܢ݂ܐ ܒܟܽܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ ܗ̄ ܕܬܽܘܒ ܠܘܳܬ ܢܳܡܘܣܐ ܗܰܘ ܕܰܠܚܺܝܬ ܡ̣ܢ ܠܶܒܘ̈ܬܟܘܢ ܦܳܢܶܝܢ ܐܢܬܘܢ܀

25- ܗܳܓܪ ܓܝܪ ܛܽܘܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܣܺܝܢܰܝ ܕܒܰܐܪܰܒܺܝܐ ܗ̄ ܛܽܘܦܣܳܐ ܗܺܝ ܕܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܘܠܰܘ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ ܝܶܠܕܰܬ݀ ܐܝܟ ܣܰܪܐ܀

26- ܗܳܝ ܕܝܢ ܐܘܪܫܠܶܡ ܥܶܠܳܝܬܐ ܚܺܐܪܬܐ. ܗܝ ܕܺܐܝܬܝܗ̇ ܐܶܡܰܢ ܗ̄ ܗܳܝ ܪܽܘܚܳܢܝܬܐ܀

27- ܟܬܺܝܒ ܓܝܪ: ܕܶܐܬܒܰܣܰܡܝ ܥܩܰܪܬܐ: ܒܶܐܫܰܥܝܳܐ܀

30- ܐܠܐ ܡܳܢܐ ܐܡ̣ܪ ܟܬܳܒܐ: ܐܰܦܶܩܶܝܗ̇ ܒܰܪܒܳܨ ܦܶܐ ܘܩܽܘܦ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܫܠܳܝ ܦܶܐ ܘܰܚܒܳܨ ܩܽܘܦ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

3- ܡܣܰܗܕ ܐܢ݂ܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܠܟܠ ܒܰܪܢܳܫ ܒܰܦܬܳܚ ܣܶܡܟܰܬ܀

4- ܐܶܬܒܛܠܬܘܢ ܠܟܘܢ ܡ̣ܢ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ܀

6- ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܓܝܪ ܝܶܫܘܥ: ܠܐ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܡܶܕܡ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܘܠܐ ܥܽܘܪܠܽܘܬܐ. ܐܠܐ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܡܶܬܓܰܡܪܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܗ̄ ܐܢܳܫܝ̈ܢ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܣܳܗܕܘܬܐ ܗܳܕܐ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܟܬܳܒܐ ܕܠܐ ܝܺܕܺܝܥ܀

15- ܐܶܢܕܶܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܡܢܰܟܬܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ ܘܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ܀

26- ܕܡܰܩܠܶܝܢ ܚܰܕ ܥܠ ܚܰܕ ܒܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܕܡܡܰܪܝܢ ܚܰܕ ܒܚܰܕ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

1- ܐܰܚ̈ܝ: ܐܢ ܐܢܳܫ ܡܶܢܟܘܢ ܢܶܬܩܰܕܡ ܒܣܰܟܠܘܬܐ ܒܰܦܬܳܚ ܩܽܘܦ܀ ܐܰܬܩܢܘܗܝ ܒܪܽܘܚܐ ܡܰܟܺܝܟܬܳܐ ܒܰܫܠܳܝ ܩܽܘܦ

12- ܕܒܰܠܚܘܕ ܒܰܙܩܺܝܦܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܠܐ ܢܶܬܪܰܕܦܘܢ ܗ̄ ܕܢܶܬܪܰܚܡܘܢ ܡ̣ܢ ܝܺܗܘܕܳܝ̈ܐ ܐܳܠܨܺܝܢ ܠܟܘܢ ܕܬܬܓܰܙܪܘܢ܀

16- ܘܥܠ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܟܪ̈ܶܣܛܝܳܢܶܐ܀

17- ܡܶܟܺܝܠ ܠܺܝ ܐܢܳܫ ܥܰܡܠܐ ܠܐ ܢܰܪܡܐ ܗ̄ ܒܥܰܡܠܐܳ ܥܒܰܕܬܟܘܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܐ: ܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܬܶܫܬܰܚܠܦܘܢ ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܒܥܰܡܠܐ ܐܶܓܕܟܘܢ܀ ܐܢ̇ܐ ܓܝܪ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܗ ܕܡܳܪܢ ܝܶܫܘܥ ܫܩܺܝܠ ܐܢ݂ܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܡܳܪܢ ܣܶܒܠܬ ܐܽܘܠܨܢ̈ܐ܀

 

ܫܠܡܬ݀

ܐܓܪܬܐ ܕܓܠܛܝ̈ܐ