ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܐܦܣܝ̈ܐ

ܬܘܒ ܒܚܝܠ ܐܠܗܐ ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ

ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܐܦܣܝ̈ܐ

 

ܩܕܡܝܬ ܦܪܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

 

ܩܕܡܝܬ ܦܪܡܝܘܢ

ܐܶܦܶܣܽܘܣ ܡܶܛܪܘܦܘܠܝܣ ܗܺܝ ܕܰܐܣܝܐ. ܘܡ̣ܢ ܐܰܦܠܘ ܠܽܘܩܕܰܡ ܥܡܰܕܘ ܐܶܦܶܣܝ̈ܐ ܡܰܥܡܘܕܺܝܬܗ ܕܝܘܚܰܢܢ. ܟܕ ܐܶܬܐ ܦܰܘܠܘܣ ܘܰܓܡܰܪ ܐܢܘܢ. ܘܰܫܢܰܝ̈ܐ ܬܠܳܬ ܩܰܘܺܝ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܰܫܒܰܩ ܠܗܘܢ ܡܕܰܒܪܳܢܐ ܠܛܺܝܡܬܐܘܣ. ܒܳܬܪܰܟܶܢ ܐܶܬܐ ܠܬܰܡܳܢ ܝܘܚܰܢܢ ܐܶܘܢܓܠܝܣܛܐ. ܠܗܳܕܐ ܕܝܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܡ̣ܢ ܪܽܗܘܡܺܝ ܫܰܕܪܗ̇ ܥܡ ܛܽܘܟܝܩܘܣ ܩܕܳܡ ܕܢܶܚܙܝܗ̇. ܘܩܰܕܝܫܳܐ ܐܝܘܢܢܝܣ ܒܡܺܐܡܪ̈ܐ ܟܕ̄. ܣܰܝܶܟ ܦܽܘܫܳܩܗ̇܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

10- ܕܟܠܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܕܪܺܝܫ ܢܶܬܚܰܕܰܬ ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܕܒܰܫܡܰܝܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܗ̄ ܒܡܰܠܐܟ̈ܐ ܘܒܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ ܬܶܬܚܰܕܬܝ ܝܺܕܰܥܬܐ ܚܰܬܺܝܬܬܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܘܬ ܩܢܽܘܡ̈ܐ ܕܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܕܰܐܠܗܐ܀

16- ܠܐ ܡܫܬܰܐܠܐ ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ ܐܢ݂ܐ ܠܡܰܘܕܳܝܘ ܥܠ ܐܰܦܝܟܘ̈ܢ ܘܠܡܶܥܗܰܕܟܘܢ ܒܰܨܠܘ̈ܬܝ ܒܰܪܒܳܨ ܡܺܝܡ ܒܰܦܬܳܚ ܗܶܐ܀

18- ܘܢܶܢܗܪ̈ܳܢ ܥܰܝܢ̈ܐ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܕܠܶܒܰܘ̈ܬܟܘܢ܀

21- ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܟܠܗܝܢ ܐܪ̈ܟܐܣ ܘܫܘܠܛܢ̈ܐ ܘܚܝ̈ܠܐ ܗ̄ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܬܳܓܡ̈ܐ ܡܰܠܐܟܳܝ̈ܐ ܣܳܡܗ ܠܦܰܓܪܳܐ ܕܰܢܣܒ ܡܶܢܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

2- ܐܝܟ ܥܳܠܡܳܝܘܬܗ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܕܠܐ ܢܽܘܢ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܥܳܠܡܐ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ܀ ܘܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܗ ܕܪܺܝܫ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܐܳܐܰܪ ܗ̄ ܕܣܳܛܳܢܐ ܗܰܘ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܐ ܗܘܳܐ ܕܐܳܐܰܪ ܩܕܳܡ ܡܰܦܽܘܠܬܐ܀

12- ܘܕܠܐ ܣܒܰܪ ܗܘܰܝܬܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ܀

14- ܗܽܘܝܘ ܓܝܪ ܫܰܝܢܢ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܚܕܳܐ ܗ̄ ܫܰܝܢ ܠܰܫܡܰܝܳܢ̈ܐ ܥܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܐ ܕܡܰܪܓܙܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܘܢ ܒܰܚܛܳܗ̈ܐ܀ ܘܰܫܪܐ ܣܝܳܓܐ ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܗ̄ ܠܢܳܡܘܣܐ ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܒܝܬ ܥܰܡܐ ܘܥܰܡܡ̈ܐ܀

18- ܡܶܛܠ ܕܒܗ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܠܢ ܩܽܘܪܳܒܐ ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ ܘܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܠܬܪ̈ܰܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܪܺܝܫ ܒܰܚܕܳܐ ܪܘܚ ܠܘܳܬ ܐܰܒܐ܀

22- ܟܕ ܐܦ ܐܰܢܬܘܢ ܒܗ ܡܶܬܒܢܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

1- ܐܰܣܝ̣ܪܐ ܐܢ݂ܐ ܕܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܥܠ ܐܰܦܝ̈ܟܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܡܶܬܐܰܣܪ ܐܢ̣ܐ ܘܡܶܬܪܕܦ ܐܢ݂ܐ ܡܛܠ ܡܫܺܝܚܐ܀ ܕܰܠܟܘܢ ܐܰܟܪܶܙ܀

3- ܕܰܒܓܶܠܝܳܢܐ ܐܶܬܝܕܰܥ ܠܺܝ ܐܪܙܳܐ ܗ̄ ܕܐܡ̣ܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܐ ܕܰܠܘܬ ܥܰܡܡ̈ܐ ܪ̈ܰܚܺܝܩܐ ܐܶܫܰܕܪܳܟ܀

5- ܗܰܘ ܕܰܒܕܳܪ̈ܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܢܽܘܢ ܠܐ ܐܶܬܝܕܰܥ ܠܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ ܗ̄ ܝܳܕܥܝܢ ܗܘܰܘ ܢܒܝ̈ܐ ܠܐܪܙܐ ܐܠܐ ܠܘ ܕܢܺܝܚܳܐܝܬ܀ ܐܝܟ ܗܳܫܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܠܰܫܠܺܝܚ̈ܘܗܝ ܩܰܕܝܫ̈ܐ ܘܠܰܢܒܺܝܘ̈ܗܝ ܒܪܽܘܚ ܗ̄ ܢܒܺܝ̈ܐ ܕܒܳܬܰܪ ܡܫܺܝܚܐ ܐܝܟ ܒܰܪܢܰܒܐ ܘܢܝܓܪ ܘܫܰܪܟܐ܀

9- ܘܶܐܢܰܗܰܪ ܠܟܠܢܫ ܒܪܒܨ ܘܰܐܘ ܒܦܬܚ ܢܽܘܢ܀

10- ܕܰܒܝܰܕ ܥܺܕܬܐ ܬܶܬܝܕܰܥܝ ܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܡܰܠܝܰܬ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܠܐܪ̈ܟܐܣ ܘܰܠܫܽܘܠܛܳܢ̈ܐ ܕܒܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܬܠܺܝܬܳܝܘܬ ܩܢܽܘܡ̈ܐ ܕܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܐܰܠܗܝܐ܀

15- ܗܰܘ ܕܡܶܢܗ ܡܶܫܬܰܡܗܐ ܟܠ ܐܰܒܳܗܘܬܐ ܕܒܰܫܡܰܝܐ ܘܒܰܐܪܥܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܟܠ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܗ̄ ܒܰܫܡܰܝܐ: ܡ̣ܢ ܡܰܢܗܪܳܢܘܬܗܘܢ ܕܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܘܒܰܐܪܥܐ: ܡ̣ܢ ܡܰܘܠܕܢܘܬܗܘܢ ܕܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ܀

18- ܕܬܶܫܟܚܘܢ ܠܡܰܕܪܳܟܘ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܩܰܕܝܫ̈ܐ ܡܳܢܰܘ ܪܰܘܡܐ ܗ̄ ܡܬܽܘܡܳܝܘܬܗ ܕܰܒܪܐ܀ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܗ̄ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܘܬܗ܀ ܘܐܘܪܟܳܐ ܗ̄ ܕܽܘܒܳܪܐ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ܀ ܘܰܦܬܳܝܐ ܗ̄ ܕܽܘܒܳܪܐ ܕܥܳܠܡܐ ܕܰܥܬܺܝܕ܀

19- ܘܬܬܡܰܠܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܒܟܠܗ ܡܽܘܠܳܝܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܐܠܗܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

8- ܡܛܠ ܗܳܢܐ ܐܰܡܺܝܪ: ܕܰܣܠܶܩ ܠܰܡܪܰܘܡܳܐ: ܒܡܰܙ̄ܡ ܕܣܚ̄. ܗ̄ ܩܳܡ ܡ̣ܢ ܩܰܒܪܐ܀ ܘܰܫܒܳܐ ܫܒܺܝܬܐ ܗ̄ ܢܰܦܫ̈ܬܐ ܕܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܺܝ̈ܕܝ ܣܳܛܢܐ܀ ܘܝܰܗܒ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ ܠܰܒܢܰܝܢ̈ܫܐ ܗ̄ ܛܰܝܒܘܬܐ ܕܪܽܘܚܳܐ܀

14- ܘܠܐ ܢܶܗܘܐ ܝܰܠܘ̈ܕܶܐ ܕܡܶܙܕܰܥܙܥܺܝܢ ܘܡܫܬܰܢܝܢ ܠܟܠ ܪܽܘܚ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܫܰܒܪ̈ܐ ܕܡܶܬܡܰܚܫܠܝܢ ܘܡܶܬܬܝܬܝܢ ܠܟܠ ܪ̈ܘܚܶܐ܀

16- ܡܬܪܰܟܒ ܘܡܶܬܩܰܛܪ ܒܟܠ ܫܳܪ̈ܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܩܽܘܦ ܘܪܺܝܫ܀

17- ܘܰܡܣܰܗܕ ܐܢ݂ܐ ܒܡܳܪܝܐ ܒܰܦܬܳܚ ܣܶܡܟܰܬ܀

29- ܟܠ ܡܶܠܐܳ ܣܰܢܝܐ ܡ̣ܢ ܦܽܘܡܟܘܢ ܠܐ ܬܶܦܘܩܝ ܗ̄ ܕܣܰܢܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

5- ܐܘ ܥܳܠܘܒܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܦܳܠܚ ܦܬܰܟܪ̈ܐ ܗ̄ ܠܥܳܠܘܒܐ: ܒܦܠܚ ܦܬܰܟܪ̈ܐ ܡܕܰܡܐ. ܒܕܐܟܡܐ ܕܗܰܘ ܕܠܐ ܩܳܢܶܛ ܡ̣ܢ ܕܺܝܢܐ ܕܰܐܠܗܐ܀

12- ܡܶܕܡ ܓܝܪ ܕܰܒܛܽܘܫܝܝ ܥܳܒܕܝܢ: ܢܕܺܝܕ ܗܽܘ ܐܦ ܠܰܡܡܰܠܠܘܬܗ ܗ̄ ܥܰܠܗܳܝ ܐܡ̣ܪ: ܕܙܳܢܝܘܬܐ ܐܦ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡܳܗܘ ܬܶܫܬܡܗܝ ܒܰܝܢܳܬܟܘܢ܀

14- ܡܶܛܠܗܳܢܐ ܐܡܝܪ: ܕܶܐܬܬܥܺܝܪ ܕܰܡܟܳܐ ܘܩܘܡ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܐ ܘܢܰܢܗܪ ܠܟ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ: ܐܘ ܡ̣ܢ ܟܬܳܒܐ ܕܠܐ ܝܺܕܝܥ ܐܰܝܬܝܗ̇ ܠܣܳܗܕܘܬܐ ܗܳܕܐ ܐܘ ܡ̣ܢ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܐ ܕܬܶܫܒܚ̈ܬܐ ܕܐܶܦܣܝ̈ܐ ܕܗܰܝܡܢܘ. ܘܕܰܡܟܳܐ ܠܚܰܛܳܝܐ ܩܳܪܐ. ܘܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܐ ܠܚܳܢܘܬܐ ܕܚܰܫ̈ܐ܀

15- ܠܐ ܐܝܟ ܣܰܟ̈ܠܐ ܐܶܠܐ ܐܝܟ ܚܰܟܝܡ̈ܐ ܕܙܳܒܢܺܝܢ ܩܺܐܪܣܗܘܢ ܗ̄ ܒܣܰܒܪܐ ܕܰܢܝܳܚܐ ܩܳܢܶܝܢ ܐܽܘܠܨܳܢܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܟܕ ܙܳܒܢܺܝܬܘܢ ܠܗ ܠܙܰܒܢܐ ܗ̄ ܙܰܒܢܟܘܢ ܒܰܫܡܰܝܐ ܗܽܘ ܘܗܳܪܟܐ ܬܰܘܬܳܒ̈ܐ ܐܢܬܘܢ܀

18- ܘܠܐ ܗܘܰܝܬܘܢ ܪܳܘܶܝܢ ܒܚܰܡܪܐ ܒܰܙܩܳܦ ܪܺܝܫ܀

23- ܡܛܠ ܕܓܰܒܪܐ ܪܺܝܫܗ̇ ܗܽܘ ܕܐܢܬܬܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܪܝܫܐ ܗܽܘ ܕܥܺܕܬܐ ܗ̄ ܕܥܶܠܬ ܛܳܒ̈ܬܐ ܠܥܺܕܬܐ ܡܫܺܝܚܐ ܗܽܘ. ܕܰܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܒܰܥܠܐܳ ܗܽܘ܀

17- ܘܠܰܝܬ ܒܗ̇ ܛܽܘܠܫܳܐ ܐܘ ܩܶܡܛܐ ܒܰܪܒܳܨ ܩܽܘܦ ܗ̄ ܟܡܘܫܘܬ ܐܰܦ̈ܐ܀

32- ܗܳܢܐ ܐܪܙܳܐ ܪܰܒ ܗܽܘ ܗ̄ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܕܚܰܫ ܚܠܳܦ ܥܺܕܬܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

6- ܠܐ ܒܡܰܚܙܶܐ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܘܰܪܒܳܨ ܙܰܝ܀

12- ܡܛܠ ܕܬܰܟܬܽܘܫܟܘܢ ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ ܥܡ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ: ܐܠܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܟܰܐܣ ܘܥܡ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܐ ܗ̄ ܪܳܡܙ ܕܡ̣ܢ ܗܳܠܝܢ ܬܪܶܝܢ ܬܓܡ̈ܐ ܐܶܫܬܕܝܘ ܫ̈ܺܐܕܐ܀ ܘܥܡ ܐܰܚܝ̈ܕܰܝ ܥܳܠܡܐ ܕܗܳܢܐ ܚܶܫܽܘܟܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܘܕ̄. ܐܳܬܘܬܐ: ܠܘ ܥܠ ܗܳܢܐ: ܐܠܐ ܥܠ ܚܽܘܒܐ ܚܰܬܺܝܬܐ: ܘܟܶܐܡܰܬ ܥܡ ܐܰܚܺܝ̈ܕܰܝ ܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܕܚܶܫܽܘܟܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܘܳܬ ܐܰܚܺܝ̈ܕܰܝ ܥܳܠܡܐ ܕܚܶܫܘܟܳܐ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ܀

16- ܠܰܡܕܰܥܟܘ ܟܠܗܘܢ ܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ ܝܳܩܕ̈ܐ ܕܒܺܝܫܐ ܗ̄ ܚܰܫ̈ܐ ܡܫܰܠܗܒ̈ܐ܀

 

ܫܠܡܬ݀

ܐܓܪܬܐ ܕܐܦܣܝ̈ܐ