ܐܓܪܬܐ ܕܝܥܩܘܒ ܫܠܝܚܐ

ܬܘܒ ܒܚܝܠ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ

ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܩܬܘ̈ܠܝܩܐܣ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ

 

ܐܓܪܬܐ ܕܝܥܩܘܒ ܫܠܝܚܐ

 

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܐܓܪܬܐ ܕܝܥܩܘܒ ܫܠܝܚܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

 

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܠܳܬ ܐܶܓܪ̈ܳܬܐ ܩܰܬܘ̈ܠܺܝܩܰܐܣ ܐܰܘܟܺܝܬ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܬܐ ܐܶܬܦܫ̈ܩܝ ܠܣܽܘܪܝܳܝܐ ܡ̣ܢ ܫܽܘܪܳܝܐ. ܚܕܳܐ ܕܝܰܥܩܘܒ ܐܰܚܘܗܝ ܕܡܳܪܢ ܕܰܗܘܳܐ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܒܐܘܪܫܠܶܡ. ܘܰܟܬܰܒ ܩܰܕܡܳܐܝܬ ܠܥܰܡܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܶܐܬܒܰܕܰܪ ܒܟܠ ܐܰܬܪ ܒܫܶܒܝ̈ܐ ܘܰܪ̈ܕܽܘܦܝܶܐ ܘܥܰܠܗܝ ܐܶܬܛܰܟܣܰܬ݀ ܐܶܓܰܪܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܀

ܘܰܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܦܶܛܪܘܣ ܘܕܰܬܠܳܬ ܗܳܝ ܕܝܘܚܰܢܢ. ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ ܥܠܰܝܗܶܝܢ: ܒܠܐܳ ܕܳܡܝܘܬ ܛܰܒܥܳܐ ܕܡܶܠܬܐ ܘܟܕ ܠܘ ܠܘܳܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܐܘ ܥܰܡܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܟܬܺܝܒ̈ܢ. ܘܐܘܣܒܝܘܣ ܡܫܰܪܰܪ: ܕܕܺܝܠܗܘܢ ܐܶܢܝܢ. ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܬܦܰܫܩܰܬ݀ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܦܶܛܪܘܣ ܘܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܝܘܚܰܢܢ. ܘܕܰܬܠܳܬ ܬܘܒ ܕܝܘܚܰܢܢ ܠܘܳܬ ܓܐܝܘܣ ܘܒܗ̇ ܡܩܰܛܪܶܓ ܠܕܝܘܦܛܪܘܣ ܪܺܝܫ ܥܺܕܬܐ ܕܠܐ ܡܩܰܒܠ ܗܘܳܐ ܐܰܟܣܢܳܝ̈ܐ܀ ܘܰܚܕܐ ܕܝܗܘܕܳܐ ܒܰܪ ܝܘܣܶܦ ܕܒܗ̇ ܡܳܬܰܚ ܡܶܠܬܐ ܠܘܳܬ ܬܪ̈ܝܝ ܐܺܝ̈ܬܝܐ: ܛܳܒܐ ܘܒܺܝܫܐ: ܘܗܳܢܘܢ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܗܰܢܝ̈ܐܘܬܐ ܕܒܶܣܪܐ܀

 

ܐܓܪܬܐ ܕܝܥܩܘܒ ܫܠܝܚܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

1- ܝܰܥܩܘܒ ܥܰܒܕܗ ܕܰܐܠܗܐ: ܘܰܕܡܳܪܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̄ ܥܰܒܕܐ ܗܽܘ ܘܠܰܘ ܐܰܚܐ ܟܝܳܢܳܝܐ: ܐܠܐ ܫܺܐܝܠܐܳ ܡܚܰܘܐ ܢܰܦܫܗ܀

2- ܟܠ ܚܰܕܘܳܐ ܬܶܗܘܐ ܠܟܘܢ ܢܶܩܒܬܳܢܳܐܝܬ ܡ̣ܢ ܚܰܕܘܬܐ ܐܝܟ ܟܠ ܚܶܟܡܐ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܐ ܗ̣ܝ ܘܗ̣ܝ ܥܰܡܗ ܗܺܝ܀ ܘܰܡܫܰܠܡܳܢ̈ܝܳܢ܀

5- ܐܢ ܐܢܳܫ ܕܝܢ ܡܶܢܟܘܢ ܚܰܣܺܝܪ ܡ̣ܢ ܚܶܟܡܬܐ ܢܶܫܐܠ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܗܳܝ ܪܘܚܳܢܳܝܬܐ܀

13- ܠܐ ܢܺܐܡܪ ܐܢܳܫ ܟܕ ܡܶܬܢܰܣܐ: ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܡܶܬܢܰܣܐ ܐܢ݂ܐ. ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܢܰܣܰܝ ܒܒܺܝܫ̈ܬܐ ܗ̄ ܬܺܐܪܬܗ ܡܢܰܣܝܳܐ ܠܗ ܘܠܘ ܐܠܗܐ. ܠܐܰܒܪܗܡ ܕܝܢ ܠܘ ܠܒܺܝܫܬܐ ܐܠܐ ܠܛܳܒܬܐ ܢܰܣܺܝ܀

14- ܘܡܶܬܢܓܶܕ ܗ̄ ܡܶܬܢܬܶܦ܀

17- ܟܠ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܛܳܒܬܐ ܘܡܫܰܡܠܝܬܐ ܡ̣ܢ ܠܥܶܠ ܢܳܚܬܳܐ ܡ̣ܢ ܐܰܒܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܢܽܘܗܪ̈ܐ ܗ̄ ܢܽܘܗܪ̈ܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܐ: ܡܶܠܬܐ ܘܪܘܚܳܐ. ܘܰܬܪ̈ܰܝܳܢܐ: ܡܰܠܐܟ̈ܐ. ܘܰܬܠܺܝܬܳܝ̈ܐ: ܢܒܺܝ̈ܐ ܘܰܫܠܺܝܚ̈ܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܕܰܠܗܘܢ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܩܳܪܐ܀

19- ܟܠܢܳܫ ܡܶܢܟܘܢ ܢܶܗܘܐ ܡܣܰܪܗܰܒ ܠܡܶܫܡܰܥ ܘܡܰܘܚܰܪ ܠܰܡܡܰܠܳܠܘ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܶܕܢ̈ܐ ܘܚܰܕ ܠܶܫܳܢܐ܀

21- ܘܰܒܡܰܟܺܝܟܘܬܳܐ ܩܰܒܠܘ ܡܶܠܬܐ ܕܰܢܨܺܝܒܳܐ ܒܰܟܝܳܢܢ ܗ̄ ܠܘ ܝܺܕܰܥܬܳܐ܀

22- ܗܘܰܘ ܕܝܢ ܥܳܒܘ̈ܕܶܐ ܕܡܶܠܬܐ ܘܠܐ ܫܳܡܘܥ̈ܐ ܒܰܠܚܘܕ ܗ̄ ܒܬܶܐܘܪܺܝܐ ܘܰܒܣܳܥܘܪܘܬܳܐ ܗܳܝ ܓܡܺܝܪܬܐ܀

24- ܘܰܛܥܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

25- ܟܠ ܕܝܢ ܕܚܳܪ ܒܢܳܡܘܣܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ ܕܚܺܐܪܘܬܳܐ ܘܩܰܘܺܝ ܒܗ ܗ̄ ܕܢܶܪܚܰܡ ܛܳܒ̈ܬܐ ܘܢܶܣܢܐ ܒܺܝܫ̈ܬܐ: ܢܳܡܘܣܐ ܗܰܘ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܘܚܺܐܪܘܬܰܢ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܥܠ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

5- ܠܐ ܗܘܳܐ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܐ ܕܥܳܠܡܐ ܗ̄ ܗܳܢܘܢ ܕܟܕ ܠܐ ܨܳܒܶܝܢ ܨܪܺܝܟܺܝܢ ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܐ ܒܪܽܘܚ ܐܰܘܟܺܝܬ ܨܶܒܝܳܢܝ̈ܐ ܐܶܬܝܗܒ ܛܽܘܒܳܐ܀ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܓܒܐ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܥܰܬܺܝܪܺܝܢ܀

8- ܘܐܢ ܢܳܡܘܣܐ ܕܰܐܠܗܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܢܳܡܘܣܐ ܡܰܠܟܳܝܐ܀

13- ܕܺܝܢܐ ܓܝܪ ܗܳܘܐ ܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܐ: ܥܠ ܗܰܘ ܕܠܐ ܥܳܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗ̄ ܐܢܬܘܢ ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܐ ܚܰܡܫ ܣܰܟ̈ܠܬܐ܀ ܡܶܫܬܰܥܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܠ ܕܺܝܢܐ ܗ̄ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܘܬܟܘܢ ܠܐ ܕܳܚܠܺܝܬܘܢ ܡ̣ܢ ܕܺܝܢܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢ ܕܝܢ ܪ̈ܰܚܡܐ ܥܠ ܕܺܝܢܐ܀

14- ܐܢ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܪ: ܕܺܐܝܬ ܠܺܝ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ: ܘܰܥܒ̈ܳܕܐ ܠܰܝܬ ܠܗ: ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܗܰܝܡܢܘܬܗ ܕܬܰܚܶܝܘܗܝ ܗ̄ ܠܐ ܡܶܫܟܚܳܐ܀

16- ܙܶܠܘ ܒܰܫܠܳܡܐ ܫܚܰܢܘ ܘܰܣܒܰܥܘ ܗ̄ ܦܠܽܘܚܘ ܕܗܰܝܡܢܘܬܳܐ ܕܠܐ ܥܒ̈ܳܕܐ ܡܺܝܬܳܐܗܝ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܡܺܝܬܬܐ ܗܝ ܗ̄ ܠܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܐ ܗܳܕܐ ܠܗܳܝ ܕܦܰܘܠܘܣ ܕܐܡ̇ܪ: ܕܰܒܢܳܡܘܣܳܐ ܕܗܰܝܡܢܘܬܐ ܡܶܙܕܰܕܰܩ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܠܘ ܒܢܳܡܘܣܳܐ ܕܰܥܒ̈ܕܐ. ܒܰܕܝܰܥܩܘܒ ܥܠ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܒܳܬܰܪ ܥܡܳܕܐ ܐܳܡܪ ܘܦܘܠܘܣ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܰܩܕܳܡ ܥܡܳܕܐ ܐܝܟ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܣܶܐܘܝܪܶܐ: ܒܰܕ ܗܰܘ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܘܥܳܡܶܕ ܐܳܦܶܢ ܠܰܝܬ ܠܗ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܐ ܡܶܙܕܰܕܰܩ. ܒܳܬܪ ܕܝܢ ܕܥܳܡܶܕ ܡ̣ܢ ܐܰܢܰܢܩܺܝ ܥܒ̈ܳܕܐ ܛܳܒ̈ܐ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܠܗ. ܘܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܠܐܰܒܪܳܗܡ ܫܩܰܠܘ ܠܬܰܚܘܺܝܬܐ. ܝܰܥܩܘܒ ܡ̇ܢ: ܒܳܬܪ ܕܶܐܬܓܙܰܪ ܘܰܐܣܶܩ ܠܐܺܝܣܚܳܩ ܥܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܦܰܘܠܘܣ ܕܝܢ: ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܓܙܰܪ: ܟܕ ܗܰܝܡܶܢ ܒܰܐܠܗܐ ܘܶܐܬܚܰܫܒܰܬ݀ ܠܗ ܠܙܰܕܺܝܩܘ. ܒܕܰܓܙܽܘܪܬܳܐ: ܛܽܘܦܣܳܐ ܗܺܝ ܕܰܥܡܳܕܐ܀

19- ܡܗܰܝܡܢ ܐܢܬ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܐܠܗܐ: ܫܰܦܺܝܪ ܥܳܒܶܕ ܐܢܬ: ܐܦ ܫ̈ܺܐܕܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܘܪܳܥܠܺܝܢ ܗ̄ ܒܰܕܠܐܳ ܢܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܐܠܗܝܐ: ܐܶܫܬܕܺܝܘ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

1- ܠܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܢܶܗܘܘܢ ܒܟܘܢ ܐܰܚ̈ܝ ܗ̄ ܠܡܺܐܠܦ ܝܰܬܝܪ ܘܳܠܐܶ ܠܰܢ ܡ̣ܢ ܕܰܠܡܰܠܳܦܘ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܰܠܡܶܫܡܰܥ ܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܢ ܕܠܰܡܡܰܠܳܠܘ܀

3- ܘܟܠܗ ܓܽܘܫܡܗܘܢ ܡܰܗܦܟܺܝܢܢ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀

4- ܡܶܬܢ̈ܬܦܳܢ ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ ܘܩܽܘܫܳܝ ܦܶܐ܀

5- ܥܳܒ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܒܰܪܒܳܨ ܒܶܝܬ܀

8- ܠܶܫܳܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܐܢܳܫ ܕܢܶܟܒܫܺܝܘܗܝ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ܀

12- ܡܰܠܝܚ̈ܐ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀

14- ܐܘ ܚܶܪܝܳܢܐ ܒܠܶܒܰܝܟ̈ܘܢ ܗ̄ ܒܠܒܰܘ̈ܬܟܘܢ܀ ܠܐ ܬܶܬܚܰܬܪܘܢ ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ ܕܒܳܬܪ ܚܶܐ܀

15- ܡܛܠ ܗܳܕܐ ܚܶܟܡܬܳܐ ܡ̣ܢ ܠܥܶܠ ܠܐ ܢܶܚܬܰܬ݀ ܗ̄ ܗܳܝ ܕܰܒܚܘܬܪܳܐ ܗܳܘܝܐ ܘܰܚܣܳܡܐ ܘܚܶܪܝܳܢܐ. ܒܰܕܗܳܢܘܢ ܕܠܰܫܪܳܪܐ ܒܳܥܶܝܢ ܘܠܘ ܠܙܳܟܘܬܐ: ܠܐ ܣܳܟ ܡܶܬܚܪܝܢ ܥܡ ܚ̈ܕܳܕܶܐ܀

17- ܘܡܶܫܬܰܡܥܳܢܝܐ ܒܰܙܩܳܦ ܥܶܐ ܘܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ܀ ܘܰܕܠܐܳ ܦܳܠܓܽܘܬܐ ܗܺܝ ܒܰܙܩܳܦ ܦܶܐ ܘܩܽܘܫܳܝ ܓܳܡܰܠ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

3- ܫܳܐܠܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܠܐ ܢܳܣܒܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܡܛܠ ܕܒܺܝܫܳܐܝܬ ܫܳܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܟ ܕܰܬܬܪܣܘܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ܀

5- ܕܒܰܛܢܳܢܐ ܪܳܓܳܐ ܪܘܚܳܐ ܕܒܰܢ ܥܳܡܪܐ ܗ̄ ܒܰܚܣܳܡܐ ܡܶܬܬܰܚܕܳܐ ܢܰܦܫܰܢ܀

6- ܡܡܰܟܶܟ ܠܪ̈ܳܡܐ ܘܰܠܡܰܟܺܝܟ̈ܐ ܝܳܗܒ ܛܰܝܒܘܬܳܐ ܒܰܟܬܳܒܐ ܕܡ̈ܰܬܠܐ ܟܬܺܝܒ܀

9- ܘܶܐܬܐܒܠܘ ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ ܦܳܩܽܘܕܳܐܝܬ܀

15- ܚܠܳܦ ܕܢܺܐܡܪܘܢ: ܕܐܢ ܡܳܪܝܐ ܢܶܨܒܐ ܘܢܺܚܐ ܗ̄ ܠܐ ܙܳܕܩ ܕܢܺܐܡܪ ܕܢܶܣܥܘܪ ܦܫܺܝܛܳܐܝܬ. ܐܠܐ ܒܬܰܢܘܰܝ: ܕܐܢ ܡܳܪܝܐ ܢܶܨܒܐ܀

17- ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܝܳܕܥ ܛܳܒܬܐ ܘܠܐ ܥܳܒܕ ܠܗ̇: ܚܛܳܗܐ ܗܳܘܶܐ ܠܗ ܗ̄ ܒܰܕܠܐܳ ܝܳܕܥ: ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ ܢܶܒܠܰܥ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

3- ܘܫܽܘܚܬܗܘܢ ܒܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ܀ ܢܽܘܪܐ ܟܰܢܫܬܘܢ ܠܟܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܟܽܘܦ܀

5- ܘܐܬܠܰܥܒܬܘܢ ܒܪܽܘܟܳܟ ܒܶܝܬ܀

7- ܥܕܰܡܐ ܕܢܳܣܒ ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ ܡܶܛܪܐ ܒܟܺܝܪܳܝܐ ܘܰܠܩܺܝܫܳܝܐ ܗ̄ ܩܰܕܡܳܝܐ ܘܐܚܪܳܝܐ܀

9- ܠܐ ܬܶܬܰܢܚܘܢ ܚܰܕ ܥܠ ܚܰܕ ܐܰܚ̈ܝ ܗ̄ ܠܐ ܬܶܬܐܒܠܘܢ ܥܠ ܗܳܢܘܢ ܕܡܶܬܛܰܪܦܺܝܢ ܚܠܳܦ ܡܳܪܢ܀ ܗܐ ܓܝܪ ܕܺܝܢܳܐ ܒܰܚܒܳܨ ܕܳܠܰܕ ܩܕܳܡ ܬܰܪܥܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ̄ ܕܗܳܢܘܢ ܕܪܳܕܦܺܝܢ ܠܰܡܗܰܝܡܢ̈ܐ܀

13- ܐܦ ܠܐ ܒܡܰܘܡܳܬܳܐ ܐܚܪܺܬܐ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܐܚܪܳܝܬܐ ܚܕܳܢܳܐܝܬ܀ ܘܐܢ ܐܢܳܫ ܡܶܢܟܘܢ ܢܶܗܘܐ ܒܐܘܠܨܳܢܐ: ܢܶܗܘܐ ܡܨܰܠܐ. ܘܐܢ ܚܳܕܐ: ܢܶܗܘܐ ܡܙܰܡܪ. ܘܐܢ ܟܪܺܝܗ: ܢܶܬܡܫܰܚ ܡ̣ܢ ܩܰܫܺܝܫ̈ܐ ܕܥܺܕܬܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܢ܀

16- ܗܘܰܝܬܘܢ ܕܝܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܣܰܟܠܘ̈ܬܟܘܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܘܗܰܘܝܬܘܢ ܡܨܰܠܶܝܢ ܚܰܕ ܥܠ ܚܰܕ ܕܬܶܬܐܣܘܢ ܗ̄ ܕܗܳܪܟܐ ܡܰܘܕܐ ܒܣܰܟܠܘ̈ܬܗ: ܬܰܡܳܢ ܠܐ ܐܳܬܝ̈ܢ ܠܓܶܠܝܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܗܳܪܟܐ ܡܦܰܪܣܶܐ ܚܛܳܗ̈ܘܗܝ ܡܰܡܶܕ ܡ̣ܢ ܒܶܗܬܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܐܠܗܐ܀ ܪܰܒ ܗܽܘ ܚܰܝܠܗ̇ ܕܰܨܠܘܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܙܰܕܺܝܩܐ ܡܨܰܠܐ ܠܗ̇ ܗ̄ ܪܳܡܶܙ ܕܰܠܘܳܬ ܟܳܗܢ̈ܐ ܢܰܟܦ̈ܐ ܘܰܙܗܰܝ̈ܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܬܶܗܘܐ ܡܰܘܕܝܳܢܘܬܐ܀

ܫܠܡܬ݀

ܐܓܪܬܐ ܕܝܥܩܘܒ