مخزن الأسرار

كتاب مخزن الأسرار 

تفسير الكتاب المقدس لأبن العبري بالسريانية 

ܟܬܒܐ

ܕܐܘܨܪ ܐܪ̈ܙܐ

ܦܘܫܩܐ ܕܟܠܗ̇ ܨܘܪܬ ܟܬܒ ܗ̄ ܕ̄ ܕܥܬܝܩܬܐ ܟܝܬ ܘܕܚܕܬܐ

ܣܝܡ ܘܡܦܫܩ

ܠܝܰܕܘܥܬܢܐ ܪܒܐ ܡܪܝ ܓܪܝ̣ܓܘܪܝܘܣ ܝܘܚܢܢ ܡܰܦܪܝܢܐ ܕܡܕܢܚܐ

ܕܡܶܬܝ̣ܕܥ ܒܫܡ ܒܰܪ ܥܶܒܪܝܐ

ܚܬܝ̣ܡ

ܒܒܝܬ ܦܪܣܐ ܕܒܰܪ ܥܒܪܝܐ

ܕܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝ̣ܝ̣ܐ ܕܗܘܠܢܕܰܐ

ܫܢܬ ܒ̱ܓ – 2003 ܡܪܢܝܬܐ

 

ܕܝܬܝܩܐ ܥܬܝܩܬܐ

ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ

ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ

ܥܘܬܕܐ

 

 

 

ܕܝܬܝܩܐ ܥܬܝܩܬܐ

ܣܦܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܒܪܝܬܐ

ܣܦܪܐ ܬܪܝܢܐ ܕܡܦܩܢܐ

ܣܦܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܟܗ̈ܢܐ

ܣܦܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܡܢܝܢܐ

 ܣܦܪܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ

 ܣܦܪܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ

 ܣܦܪܐ ܕܕܝܢ̈ܐ

 ܩܕܡܝܐ ܕܫܡܘܐܝܠ ܢܒܝܐ

 ܣܦܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܫܡܘܐܝܠ

 ܟܬܒܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܕܘܝܕ

 ܣܦܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܠܟ̈ܐ

 ܣܦܪܐ ܬܪܝܢܐ ܕܡܠܟ̈ܐ

 ܟܬܒܐ ܕܡ̈ܬܠܐ ܕܫܠܝܡܘܢ ܒܪ ܕܘܝܕ

 ܟܬܒܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪ ܐܣܝܪܐ

 ܟܬܒܐ ܣܦܪܐ ܕܩܘܗܠܬ

 ܟܬܒܐ ܕܬܫܒܚܬ ܬܫܒܚ̈ܬܐ

 ܣܦܪܐ ܕܚܟܡܬܐ ܪܒܬܐ

 ܣܦܪܐ ܕܪܥܘܬ

 ܟܬܒܐ ܕܫܘܫܢ

 ܣܦܪܐ ܕܐܝܘܒ ܢܒܝܐ

 ܟܬܒܐ ܕܶܐܫܰܥܝܐ ܢܒܺܝܐ

ܟܬܒܐ ܕܢܒܝܘܬܗ ܕܗܘܫܥ  ܟܬܒܐ ܕܢܒܝܘܬܗ ܕܝܘܐܝܠ ܟܬܒܐ ܕܥܡܘܣ ܢܒܝܐ

ܟܬܒܐ ܕܥܘܒܕܝܐ ܢܒܝܐ

ܟܬܒܐ ܕܢܒܝܘܬܗ ܕܝܘܢܢ

ܟܬܒܐ ܕܡܝܟܐ ܢܒܝܐ ܟܬܒܐ ܕܢܚܘܡ ܢܒܝܐ
ܟܬܒܐ ܕܚܒܩܘܩ ܢܒܝܐ

ܟܬܒܐ ܕܨܦܢܝܐ ܢܒܝܐ

ܟܬܒܐ ܕܚܓܝ ܢܒܝܐ

ܟܬܒܐ ܕܢܒܝܘܬܗ ܕܙܟܪܝܐ

 ܟܬܒܐ ܕܢܒܝܘܬܗ ܕܡܠܐܟܝ  ܣܦܪܐ ܕܐܪܡܝܐ ܢܒܺܝܐ ܣܦܪܐ ܕܚܙܩܝܐܝܠ ܢܒܝܐ

 ܣܦܪܐ ܕܕܢܝܐܝܠ ܢܒܝܐ

 

 

ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ

 ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܬܝ ܫܠܝܚܐ

 ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܡܪܩܘܣ ܡܣܒܪܢܐ  ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܠܘܩܐ ܡܣܒܪܢܐ  ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ

 ܦܪܟܣܝܤ ܕܬܪܥܣܪ ܫܠܝ̈ܚܐ

 ܐܓܪܬܐ ܕܝܥܩܘܒ ܫܠܝܚܐ  ܐܓܪܬܐ ܕܦܛܪܘܣ ܫܠܝܚܐ

ܐܓܪܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ

 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܤ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ  ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ  ܐܓܪܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ  ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܓܠܛܝ̈ܐ

 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܐܦܣܝ̈ܐ

 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܦܝܠܝ̈ܦܝܣܝܐ  ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܩܘܠܣ̈ܝܐ

 ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܬܣܠܘܢ̈ܝܩܝܐ

 ܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܬܣܠܘܢܝܩ̈ܝܐ

 ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ  ܐܓܪܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܛܝܡܬܐܘܣ

 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܛܝܛܘܣ

 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܦܝܠܝܡܘܢ

 

 ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ

 

 

ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ

 

ܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܐ ܡܫܰܟܢܢܐ ܕܚܶܟܡܬܐ ܘܝܕܥܬܐ ܠܪ̈ܚܡܰܝ ܝܘܠܦܳܢܐ ܘܡܰܪܕܘܬܐ ܡܕܰܫܢܝܢܰܢ ܘܠܗ ܒܟܠܗܘܢ ܙܰܒܢ̈ܐ ܘܕܳܪ̈ܐ ܣܳܓܕܝܢܢ ܘܰܡܫܒܚܝܢܢ ܘܟܢ:

ܣܝܳܡܐ ܗܢܐ ܕܝܰܕܘܥܬܢܐ ܗܰܘ ܪܒܐ ܒܰܪ ܥܒܪܝܐ ܡܦܪܝܢܐ ܕܡܕܢܚܐ (1286+) ܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܡܢ ܐܰܒܳܗ̈ܬܐ ܡܫܰܒ̈ܚܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܳܝܬܐ ܬܪܝܨܰܬ ܫܘܒܚܐ ܕܕܳܪܐ ܬܠܳܬܥܣܝܪܝܐ.

ܬܠܝܬܳܝ ܛܘܒ̈ܐ ܡܳܪܝ ܐܝܓܢܰܐܛܝܘܣ ܐܰܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ ܕܒܝܬ ܒܰܪܨܘܡ ܒܰܟܬܳܒܗ ܕ: «ܒܪ̈ܘܠܐ ܒܕܝܪ̈ܐ ܕܥܠ ܝܘܠܦ̈ܢܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܕܝܪ̈ܐ» ܒܦܶܬܓ̈ܡܐ ܗܳܠܝܢ ܩܰܠܣ ܠܡܳܪܶܐ ܣܝܳܡܐ ܗܳܢܐ ܘܐܳܡܪ:

«ܗܘܝܘ ܐܒܘ ܐܠܦܪܓ ܕܡܶܬܟܰܢܐ ܓܰܡܐܠ ܐܠܕܝܢ ܒܪ ܡܫܰܡܫܢܐ ܬܐܓ ܐܠܕܝܢ ܒܪ ܐܰܗܪܘܢ ܐܳܣܝܐ ܒܪ ܬܐܘܡܐ ܡܝܠܝܛܝܢܳܝܐ ܕܡܶܬܟܰܢܐ ܒܰܪ ܥܶܒܪܝܐ. ܡܰܘܕܰܥܬܐ ܕܝܰܕܘܥܬܢ̈ܐ ܕܰܛܒܝܒ. ܐܳܬܳܐ ܡܢ ܐܳܬܘ̈ܬܐ ܕܐܰܠܗܐ ܘܪܝܫܝܬܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܘܗܝ ܕܠܝܠܐ ܕܕܳܪ̈ܐ. ܘܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܕܓܰܐܝܐ ܕܬܶܕܡܪ̈ܬܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܚܰܕ ܡܢ ܪܰܘܪ̈ܒܐ ܕܦܝܠܳܣܘܦ̈ܐ ܕܡܰܕܢܚܐ ܘܬܶܐܘܳܠܘ̈ܓܘ ܕܝܠܗ ܘܚܰܟܝ̈ܡܐ ܕܰܒܪܝܬܐ ܕܠܐ ܦܘܫܳܟ. ܒܰܢܕܐ ܕܗܰܕܺܝܝܘܬܐ ܘܰܫܩܝܦܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܠܗܐ. ܬܳܓܐ ܕܐܘܡܬܳܐ ܘܐܰܒܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܬܐ ܕܰܒܚܝܪܝܢ ܘܰܬܗܝܪܝܢ. ܨܰܒܬܗ ܐܠܗܐ ܒܗܰܘܢܐ ܪܒܐ ܘܢܰܗܝܪܘܬܐ ܕܰܕܡܝܪܐ ܘܡܰܕܥܳܐ ܢܰܗܝܪܐ ܘܚܘܫܳܒܐ ܥܰܡܝܩܐ ܘܠܶܫܳܢܐ ܦܫܝܛܐ ܘܡܰܡܠܠܐ ܫܰܦܝܪܐ. ܘܐܩܝܡܗ ܥܰܠ ܝܘܠܦܳܢ̈ܐ ܡܢܳܬܐ. ܘܛܰܝܒ ܠܗ ܡܶܢܗܘܢ ܡܢܳܬܐ ܕܰܓܡܝܪܐ. ܢܒܰܓ ܡܢ ܐܝܠܳܢܐ ܛܳܒܐ ܕܓܶܢܣܐ ܢܰܨܝܚܐ. ܘܰܕܢܚ ܥܰܠ ܐܘܡܬܳܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܰܓܒܝܢܐ ܕܢܺܝܚܐ ܘܦܰܪܨܘܦܐ ܫܒܝܚܐ. ܐܝܬ ܠܗ ܟܝ̈ܢܐ ܒܰܣܝ̈ܡܐ ܘܰܙܢܝ̈ܐ ܪ̈ܚܺܝܡܐ ܘܓܰܕܐ ܕܝܰܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܝܰܬܪܘܬܐ. ܘܫܰܪܝ ܒܗ̇ ܒܡܰܦܪܝܢܘܬܗ ܕܩܳܐܡ ܠܟܠ ܡܝܰܬܪܬܐ ܘܰܪܗܛ ܠܟܠ ܡܰܘܗܒܬܐ. ܚܰܝܠܬܢ ܒܥ̈ܩܳܬܐ ܘܓܳܠܘܝܐ ܕܥܰܣܩ̈ܬܳܐ. ܡܥܰܠܝ ܒܨܶܦܬܗ ܠܰܕܪܚܝܩܐ ܒܐܘܪ̈ܚܳܬܐ. ܘܠܝܬ ܠܗ ܪܶܢܝܐ ܐܶܠܐ ܕܢܶܒܢܐ ܫܘܒܚܐ ܘܰܢܫܰܟܠܠ ܒܰܝܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܰܢܫܰܡܠܐ ܡܝܰܬܪܘܬܐ ܘܢܐܬܪ ܝܘܠܦܳܢܐ ܘܢܶܟܬܘܒ ܟܬܳܒܐ ܡܰܘܬܪܢܐ. ܢܰܦܶܠ ܠܰܣܪܝܩܘܬܐ ܘܰܢܙܰܟܐ ܠܰܫܪܪܐ ܘܰܢܚܰܘܐ ܠܐܘܡܬܳܐ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܗܰܕܝܝܘܬܐ. ܘܰܢܦܰܣܩܦ ܠܕܰܝܪ̈ܝܐ ܣܳܦ̈ܩܐ. ܕܰܪܓܗ ܕܝܢ ܒܝܰܕܥ̈ܬܐ ܕܰܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܘܰܒܬܶܐܘܠܘܓܝܰܐ ܘܐܰܩܡܗ ܒܝܘܠܦܳܢ̈ܐ ܕܰܙܢܰܝ̈ܐ ܘܕܰܒܕܘܪܫܳܐ ܕܥܶܢܘܳܝܘܬܐ. ܘܣܳܦܩܘܬܗ ܒܺܝܕܥܬܐ ܕܩܳܢܘܢ̈ܐ ܬܰܘܕܝܬܳܢܝ̈ܐ ܘܰܡܕܝܢ̈ܝܐ. ܘܡܰܦܩܘܬܗ ܥܰܡܘ̈ܛܬܗ ܕܢܳܡܘܣܐ ܘܕܘܟܬܗ ܒܰܓܪܰܡܛܝܩܝ ܘܰܡܕܳܩܘܬܗ ܒܠܶܫܢܐ. ܘܫܶܕܬܗ ܒܰܡܠܝܠܘܬܐ ܘܩܘܠܳܣܐ ܘܰܣܪܝܒܘܬܗ ܕܰܒܡܰܟܬܰܒܙܒܢ̈ܐ. ܘܓܰܕܗ ܕܦܝܠܣܘܦܐ. ܘܡܘܢܳܥܗ ܠܢܝܫܳܐ ܕܐܰܡܢܐ ܕܐܳܣܝܘܬܐ ܘܰܒܚܝܪܘܬܗ ܒܡܰܚܳܪܘܬܐ ܘܐܳܕܫ̈ܐ ܕܝܰܘܢܝ̈ܐ ܟܝܳܢܝ̈ܐ ܕܰܛܒܝܒܝܢ ܝܰܬܝܪ ܡܢ ܕܰܢܚܰܘܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܐܢܫ ܒܡܰܡܠܗ. ܡܛܠ ܕܐܶܬܥܰܠܝ ܠܪܰܘܡܐ ܕܠܰܝܬ ܠܐܢܫ ܕܰܢܡܪܝܘܗܝ. ܟܰܕ ܗܳܦܟ ܠܝܘܠܦܳܢܐ ܓܰܘܢܝܐ ܘܰܠܕܰܪܓܐ ܦܰܬܝܐ ܘܠܐܡܢܳܐ ܬܗܺܝܪܐ ܘܰܠܪܶܥܝܢܐ ܚܘܪܐ. ܘܨܰܒܬ ܠܗ̇ ܠܝܕܰܥܬܐ ܒܫܰܪܝܪܘܬ ܚܘܪܐ. ܘܫܰܦܝܪܘܬ ܡܰܣܒܐ ܘܰܫܦܝܥܘܬ ܡܥܺܝܢܐ ܘܥܰܫܝܢܘܬ ܬܰܚܘܝܬܐ. ܘܡܰܚܫܰܒܬܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܐ ܘܪܶܢܝܐ ܣܩܝܠܐ ܥܰܡ ܚܰܠܝܘܬ ܪܶܬܡܐ. ܘܰܡܠܰܚܡܘܬ ܙܩܘܪܐ. ܘܩܰܛܝܢܘܬ ܙܰܘܥܐ ܥܕܡܐ ܕܗܶܦܟܬ ܒܗ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܪܓܝܰܬ ܩܰܝܣܐ ܘܰܬܪܝܨܰܬ ܥܰܡܘܕܐ. ܥܒܰܕ ܟܬܳܒ̈ܘܗܝ ܘܐܰܛܐܒ ܘܐܰܬܗܪ ܘܒܰܣܡ ܘܨܳܕ ܠܰܕܡܘܬܐ ܕܰܬܪܝܨܘܬܐ ܘܰܒܣܘܓܳܐܗܘܢ ܩܰܕܝ ܠܢܝܫܐ ܐܚܪܳܝܐ. ܘܐܝܬܰܝܗܘܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܝܰܡ̈ܡܐ ܫܦܝ̈ܥܶܐ ܕܒܶܪ̈ܘܠܰܝܗܘܢ ܠܰܝܬ ܒܗܘܢ ܩܰܕܡܳܝ ܘܐܚܪܳܝ ܘܰܪܕܰܘ ܘܰܚܝܘ ܠܥܳܠܡ. ܘܣܳܟܐ ܕܡ̈ܠܐ: ܠܐ ܝܳܕܥܝܢܢ ܠܗ ܬܪܰܝܢܐ. ܠܐ ܕܩܰܪܝܒ ܘܠܐ ܕܪܰܚܝܩ. ܡܶܛܠ ܕܝܰܕܘܥܬܳܢ̈ܐ ܫܰܪܝܪ̈ܐ ܠܐ ܥܒܪܝܢ ܒܝܰܕܥ̈ܬܐ ܡܶܢܝܢܐ ܕܨܶܒܥ̈ܐ. ܕܢܶܬܡܰܨܥܘܢ ܕܝܢ ܒܕܰܘܪܐ ܕܝܘܠܦܢ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܗܕܐ ܚܙܝܢܗ̇. ܘܗܰܘ ܕܰܡܦܚܡ ܒܗ ܝܰܕܘܥܬܳܢܐ ܐܢܳܫ ܣܘܪܝܳܝܐ ܗܳܦܶܟ ܟܰܕ ܚܰܝܳܒ.

ܡܰܐܪܬܐܢ ܣܒܰܪܢܟܠܘܢ ܐܡܝܪܝܟܳܝܐ ܕܝܢ ܣܗܶܕ ܥܠܰܘܗܝ ܘܐܶܡܪ: «ܕܒܰܪ ܥܶܒܪܝܐ ܗܰܘ ܕܪܰܒ ܒܡܰܟܬܒܳܢܘܬ ܙܰܒܢ̈ܐ ܕܡܰܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܳܝܬܳܐ ܟܘܠܳܢܐܝܬ܆ ܫܒܘܩ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܝܰܕܘܥܬܳܢܐ ܕܪܳܡ ܒܰܒܢ̈ܝ ܕܳܪܗ».

ܥܠ ܣܝܳܡܐ ܗܳܢܐ ܕ: «ܐܘܨܪ ܐܪ̈ܙܐ» ܕܝܢ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܦܰܛܪܝܪܟܳܐ ܐܰܦܪܝܡ ܚܰܘܝ:

ܕܘܒܳܩܐ ܗܘ ܕܪܰܒ ܘܪܝܫܳܝ ܕܦܰܫܶܩ ܒܗ ܣܶܦܪ̈ܐ ܕܬܰܪܬܝܢ ܕܝܬܝ̈ܩܰܐܣ ܦܘܫܳܩܐ ܠܶܥܙܳܢܳܝܐ ܘܒܰܪܬ ܩܳܠܳܝܐ ܘܪܡܙܳܢܝܐ. ܣܳܡܗ ܒܳܬܪ ܕܰܗܦܰܟ ܠܰܟܬܳܒܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܟܰܕ ܥܡܠ ܒܟܘܢܳܟܗ ܘܰܒܨܘܒܳܬܗ ܟܰܕ ܡܚܰܘܐ ܐܰܪܝܟܘܬ ܕܪܳܥܗ ܒܡܰܦ̈ܩܳܬܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܬܐ ܕܰܟܬܒܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܦܫܝܛܬܐ ܐܳܡܪܐܢܐ ܘܫܰܒܥܝܢܳܝܬܳܐ. ܘܢܘܣܟ̈ܐ ܐܰܝܠܝܢ ܕܐܶܣܬܡܟ ܥܠܰܝܗܘܢ ܐܘܪܝܓܰܢܝܣ ܘܚܰܪܩܳܠܳܝܬܐ ܘܐܝܓܘܦܛܳܝܬܐ ܘܐܪܡܢܳܝܬܳܐ ܘܢܰܣܛܘܪܳܝܬܐ ܘܬܘܚܳܡ̈ܐ ܩܰܪ̈ܩܦܳܢܝܐ ܟܰܕ ܡܰܐܪܙ ܒܛܳܒܘܬ ܫܰܒܥܝܢܳܝܬܐ ܥܠ ܦܫܝܛܬܳܐ. ܘܰܢܣܒ ܣܶܦܪ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܘܡܶܢܗܘܢ ܣܶܦܪܐ ܕܚܶܟܡܬܐ ܪܒܬܐ ܘܰܕܡܰܩܒ̈ܝܐ. ܘܠܐ ܫܒܰܩ ܡܶܢ ܕܝܬܩܝ ܚܕܰܬܐ ܐܠܐ ܐܢ ܣܶܦܪܐ ܕܓܶܠܝܳܢܐ. ܘܦܰܫܩ ܣܘܓܳܐܐ ܕܣܳܗܕ̈ܘܬܐ. ܟܕ ܡܣܰܗܕ ܡܢ ܐܝܦܳܘܠܝܛܘܣ ܘܐܦܪܝܩܝܐܢܘܣ ܘܐܘܪܝܓܰܢܝܣ ܘܝܘܠܝܘܣ ܘܐܘܣܰܐܒܝܘܣ ܘܐܬܢܐܣܝܘܣ ܘܐܰܦܪܝܡ ܘܒܰܣܝܠܝܘܣ ܘܢܰܙܝܢܙܘܣ ܘܢܘܣܳܝܐ ܘܐܦܝܦܰܐܢܝܘܣ ܘܕܰܗܒܳܢܝܐ ܘܩܘܪܝܠܠܘܣ ܘܗܝܣܝܟܘܣܘ ܐܪܝܘܦܰܐܓܘܣ ܘܰܣܪܘܓܳܝܐ ܘܦܺܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܘܣܶܘܝܪܝܘܣ ܘܕܳܢܝܐܠ ܨܰܠܚܳܝܐ ܘܝܰܥܩܘܒ ܐܘܪܗܳܝܐ. ܘܓܶܘܰܪܓܝܣ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܥܰܡ̈ܡܐ. ܘܐܬܕܟܪ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢܬܐ ܠܕܺܝܕܝܡܘܣ ܘܬܶܐܘܕܘܪܘܣ ܕܡܰܣܝܣܛܐ ܘܕܰܘܝܕ ܒܰܪ ܦܰܘܠܘܣ (ܒܶܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܰܬܝ) ܘܦܰܛܪܝܪܟܐ ܡܝܟܳܐܝܠ. ܘܣܳܡ ܪ̈ܥܝܢܐ ܕܝܠܳܢܝ̈ܐ ܟܰܕ ܣܳܥܐ ܥܰܠ ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܐܰܒܳܗ̈ܬܐ: ܕܣܰܝܟ ܣܝܳܡܗ ܒܚܰܡܫܥܣܪ ܒܟܳܢܘܢ ܩܕܝܡ ܕܰܫܢܬ 1277ܕܟܝܪ ܒܰܐܨܚܬܐ ܐܚܪܬܳܐ ܕܐܶܬܬܨܚܰܬ ܥܰܠ ܢܘܣܟܳܐ ܕܰܟܬܝܒܬܗ ܕܣܳܝܘܡܐ ܫܢܰܬ 1354 ܘܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܕܝܰܘܡܢܐ ܒܠܢܕܘܢ ܐܝܬܝܗ̇. ܕܣܰܝܟܗ ܒܰܫܢܰܬ 1277. ܘܗܘ ܩܰܕܡܝܐ ܕܝܰܬܝܪ ܚܬܝܬ..

ܘܰܠܗܢܐ ܣܶܦܪܐ ܢܘܣܟ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܝܰܬܝܪܝܢ ܡܢ ܥܶܣܪܝܢ. ܕܩܰܕܡܝܗܘܢ ܐܶܬܟܬܒ ܒܚܰܝ̈ܐ ܕܣܳܝܘܡܐ ܫܢܰܬ 1275. ܢܘܣܟܐ ܒܒܰܪܠܝܢ ܒܰܫܢܬ 1298 ܘܰܒܩܶܠܳܝܬܐ ܕܦܰܛܪܝܪܟܘܬܐ ܚܕ ܘܡܶܣܬܒܪ ܝܘܒܳܠܗ ܒܪܝܫ ܡܰܐܬܐ ܕܝܕ̄. ܟܰܢܫܘ ܡܶܬܡܰܕܢܚ̈ܢܐ ܣܒܰܪܢܟܠܘܢ ܘܟܪܝܐܗܡ ܣܘܓܳܐܗܝܢ ܒܢܘܣܟ̈ܐ ܡܨܰܝܪ̈ܐ ܘܰܦܪܣ ܒܗ̇ ܫܢܰܬ 1931 ܕܘܒܩܳܐ ܩܰܕܡܝܐ ܕܰܟܬܒܐ ܠܣܶܦܪܐ ܬܪܰܝܢܐ ܕܰܫܡܘܐܝܠ ܫܢܰܬ 1931 ܘܡܳܠܐ 393 ܦܬܳܚܝ̈ܢ ܒܰܡܫܘܚܬܐ ܪܒܬܐ.

ܡܢ ܫܘܬܳܐܣ ܡܰܪܥܝܬܐ ܣܘܪܝܳܝܬܐ ܕܐܘܪܝܦܝ ܡܶܨܥܳܝܬܐ ܫܢܰܬ 1977 ܨܶܦܬܐ ܪܒܬܐ ܡܚܰܘܝܢܢ ܠܡܶܦܪܣ ܣܝܳܡ̈ܐ ܝܰܩܝܪ̈ܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܘܰܚܬܳܡ ܟܬܳܒ̈ܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܐ ܡܰܪ̈ܕܘܬܳܢܝܐ ܠܣܶܕܪ̈ܐ ܕܡܰܕܪ̈ܫܳܬܐ ܕܥ̈ܕܬܐ ܕܝܠܰܢ ܒܰܐܪܥܐ ܕܓܳܠܘܬܐ ܘܰܟܬܒ̈ܐ ܥܕܬܳܢܝ̈ܐ ܘܡܰܟܬܰܒܙܒܢܳܝ̈ܐ ܒܠܫܢ̈ܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܐ ܒܡܰܠܟܘܬܐ ܕܗܘܠܢܕܐ ܟܰܪ ܕܒܶܝܬ ܡܩܡܐ ܕܡܶܛܪܘܦܘܠܝܛܘܬܐ ܕܝܠܢ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܰܦܪܝܡ ܣܝܡ. ܫܩܳܠܛܰܥܢܐ ܠܡ ܕܝܠܳܢܝܐ ܢܣܰܒܢܢ ܠܡܶܦܪܣ ܣܝܳܡ̈ܐ ܕܝܕܘܥܬܳܢܐ ܕܝܠܢ ܪܒܐ ܒܪ ܥܒܪܝܐ ܕܥܰܡ ܗܢܐ ܕܥܠ ܐܝܕܝ̈ܐ ܠܰܣܝ̈ܡܰܘܗܝ ܕܰܠܬܚܬ ܒܰܫܢܝ̈ܐ ܕܕܰܥܒܰܪ̈ܝ ܦܪܰܣܢܢ ܘܐܝܬܰܝܗܘܢ:

1– ܟܬܳܒܐ ܕܝܰܘܢܐ: ܡܛܠ ܕܘܪܳܫܐ ܕܥܶܢܳܘܝ̈ܐ.

2– ܟܬܳܒܐ ܕܐܝܬܝܩܘܢ: ܡܛܠ ܫܰܦܝܪܘܬ ܕܘܒܳܪ̈ܐ ܒܬܰܘܕܝܬܳܐ ܘܒܰܒܪܝܬܐ.

3– ܟܬܳܒܐ ܕܗܘܕܳܝ̈ܐ: ܥܰܠ ܢܳܡܘܣܐ ܬܰܘܕܝܬܳܢܝܐ ܘܰܡܕܝܢܳܝܐ.

4– ܟܬܳܒܳܐ ܕܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢ̈ܐ: ܡܢ ܪܝܫܳܐ ܕܰܒܪܝܬܳܐ ܥܕܰܡܐ ܠܰܫܢܬ 1285 ܡܳܪܢܝܬܳܐ.

5– ܟܬܳܒܐ ܕܨܶܡܚ̈ܐ: ܓܪܰܡܛܝܩܝ ܒܚܝܪܐ ܣܘܪܝܳܝܐ.

6– ܟܬܒܐ ܡܟܰܢܫܐ ܕܡܘܫܚ̈ܬܳܐ: ܚܶܟܡܢܳܝ̈ܬܐ ܘܐܚܢܝ̈ܬܐ ܘܩܘܠܳܣܐ ܘܓܘܢܳܝܐ ܘܐܘܠܝ̈ܬܳܐ.

7– ܬܘܢܳܝ̈ܐ ܡܦܰܝ̈ܓܳܢܐ: ܬܘܢܳܝ̈ܐ ܕܐܢܳܫ̈ܝܢ ܚܰܟܝ̈ܡܶܐ ܘܡܰܠܟ̈ܐ ܘܥܢܘܳܝ̈ܐ ܘܐܣ̈ܘܬܳܐ ܘܥܰܬܝ̈ܪ̈ܐ ܘܩܰܠܘ̈ܛܐ.

8– ܟܬܳܒܐ ܕܒܶܪ̈ܘܠܐ ܒܕܺܝܪ̈ܐ: ܥܰܠ ܝܘܠܦܳܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܳܝܐ ܗܕܺܝܪ̈ܐ. ܥܰܪܒܝܐ ܘܣܘܪܝܳܝܳܐ.

9– ܟܬܳܒܐ ܕܰܡܢܳܪܬ ܩܘܕܫ̈ܐ: ܡܛܠ ܫܶܬܶܐܣ̈ܐ ܥܕܬܳܢܝ̈ܐ.

10– ܟܬܳܒܐ ܕܐܘܨܰܪ ܐܪ̈ܙܐ: ܦܘܫܳܩܐ ܕܣܶܦܪ̈ܐ ܕܬܰܪܬܝܢ ܕܝܬܝ̈ܩܰܐܣ.

 

ܥܡܰܠ ܒܛܘܟܳܣܐ ܕܰܟܬܳܒܐ ܗܢܐ ܕܐܘܨܰܪ ܐܪ̈ܙܶܐ ܒܝܰܕ ܡܝܟܰܐܢܐ ܕܟܰܡܒܝܘܬܶܪ (ܚܳܫܘܒܬܳܐ ܐܰܠܟܬܪܘܢܝܟܳܝܬܳܐ) ܪܰܒܢ ܨܠܝܒܐ ܩܰܪܗܓܘܙ ܚܰܕ ܡܢ ܕܰܝܪ̈ܝܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ ܕܗܘܠܰܢܕܐ ܡܶܬܚܐ ܕܰܬܠܳܬ ܫܢ̈ܝܢ ܥܰܠ ܢܘܣ̈ܟܶܐ ܬܪܶܝܢ܆ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܒܰܫܢܬ 1994 ܡܛܰܟܣܳܐܝܬ ܟܬܝܒ ܟܰܕ ܟܳܬܘܒܐ ܠܐ ܚܰܘܝ ܕܥܰܠ ܐܝܢܐ ܢܘܣܟܳܐ ܣܪܰܛ . ܘܐܚܪܺܢܐ ܢܘܣܟܳܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܝܠܰܢ ܕܡܳܪܝ ܡܰܪܩܘܣ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܒܐܘܪܶܫܠܡ ܕܒܰܫܢܬ 1474 ܡܳܪܢܝܬܳܐ ܣܪܝܛ.

ܢܘܣܟܐ ܠܡ ܗܳܢܐ ܕܥܰܠ ܐܝܕܰܝ̈ܐ ܠܰܙܒܢܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܟܕ ܡܫܰܡܠܰܝ ܒܙܢܐ ܗܢܐ ܡܶܬܦܪܣ. ܣܰܒܪܐ ܐܝܬ ܠܢ ܕܥܰܡܠܐ ܗܢܐ ܪܰܒܐ ܠܪ̈ܳܚܡܰܝ ܡܰܪܕܘܬܐ ܘܗܘܓܳܝܐ ܕܒܰܟܬܳܒܐ ܩܰܕܝܫܐ ܢܰܦܨܰܚ ܘܒܶܝܬ ܟܬܳܒ̈ܐ ܕܝܠܗܘܢ ܢܨܰܒܬ.

ܘܨܰܠܘ ܒܒܳܥܘ ܡܛܠ ܥܡܘܪ̈ܐ ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ ܕܒܡܠܟܘܬܐ ܕܗܘܠܢܕܐ ܕܰܠܐܝܘ ܣܓܝ ܒܰܨܚܳܚܗ ܘܥܠ ܟܠܡܰܢ ܕܰܒܢܦ̈ܩܳܬܐ ܕܰܦܪܣܗ ܐܫܬܘܬܰܦ. ܘܠܐܠܳܗܐ ܫܘܒܚܐ ܒܫܘܪܝܐ ܘܰܒܫܘܠܳܡܐ.

15 ܐܝܪ 2003 ܥܐܕܐ ܕܝܳܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܥܰܠ ܫܒ̈ܠܐ

 

ܝܘܠܝܘܣ ܝܫܘܥ ܓܝܓܟ

ܡܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܘ ܕܐܘܪܝܦܝ ܡܨܥܝܬܐ

 

 

 

ܥܘܬܕܐ

ܠܐܠܗܐ ܡܪܶܐ ܟܠ ܠܣܽܘܝܥܐ ܕܰܡܚܺܝܠܘܬܢ ܩܪܝܢܢ: ܘܰܒܝܰܕܗ ܡܫܰܪܶܝܢܢ ܕܢܶܟܬܘܒ ܟܬܒܐ ܕܐܰܘܨܰܪ ܐ̱ܪ̈ܙܐ܆ ܦܘܫܩܐ ܕܟܠܗ̇ ܨܽܘܪܰܬ ܟܬܒ ܕܥܰܬܝܩܬܐ ܟܺܝܬ ܘܕܰܚܕܰܬܐ ܕܣܺܝܡ ܘܰܡܦܰܫܰܩ ܠܐܒܘܢ ܩܰܕܝܫܐ ܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܝܘܚܰܢܢ ܡܰܦܪܝܢܐ ܕܡܰܕܢܚܐ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܫܶܡ ܒܰܪ ܥܶܒܪܝܐ.

 

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܠܟ ܕܰܬܠܰܝܬ ܐܰܪܥܐ ܥܠ ܡܰܝ̈ܐ: ܟܠܰܝܬ ܡܰܝ̈ܐ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ܆ ܟܠ ܒܪܽܘܟ ܬܶܟܽܘܦܝ. ܘܡ̣ܢ ܕܺܝܠܟ ܗ̱ܝ ܟܠ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܛܒܬܐ ܟܠ ܕܪܽܘܟ ܬܶܬܘܦܝ. ܒܕܐܰܢܬ ܗ̱ܘ ܐܠܗܐ ܒܰܠܚܘܕܰܝܟ: ܘܠܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܠܝܢ ܗܘ̈ܝ ܒܶܠܥܕܰܝܟ. ܡܶܠܬܟ ܣܳܡܰܬ ܬܚܘܡܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܘܰܒܪܘܚܟ ܩܡܘ ܒܰܬܗܘ̈ܡܐ ܝܰܡ̈ܡܐ. ܠܒܰܪܢܫܐ ܒܢܰܦܫܐ: ܫܘܦܪܐ ܕܪܰܒܘܬܟ ܨܰܠܶܡܬ. ܘܰܠܢܰܦܫܐ ܒܗܰܘܢܐ: ܢܘܗܪܐ ܕܛܰܝܒܘܬܟ ܥܰܠܶܡܬ. ܡܰܠܝܣܛܰܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܰܠܡܰܟ̈ܬܒܢܰܘܗܝ ܐܠܰܗܝ̈ܬܐ ܢܰܦܫܗܘܢ ܐܰܫܠܶܡܘ. ܘܰܠܬܰܪ̈ܥܝܬܐ ܡܰܪ̈ܥܬܐ ܒܡܰܠܦܢ̈ܘܬܗܘܢ ܬܡܝ̈ܗܬܐ ܐܰܚܠܶܡܘ. ܘܟܕ ܡܶܢܗܘܢ ܪ̈ܥܝܢܐ ܐܰܒܠܶܨܘ. ܡܶܢܗܘܢ ܫܡܗ̈ܐ ܬܰܪܶܨܘ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܙܰܒܢ̈ܐ ܐܰܟܬܶܒܘ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܠܰܡܠܰܟܣܳܩܘ ܐܰܚܶܒܘ. ܚܫܰܚܬܐ ܐܶܬܚܰܙܝܬ ܠܝ: ܕܰܒܥܰܡܠܐ ܪܰܒܐ ܘܕܰܡܠܐܶ ܙܰܒܢܐ: ܙܪܰܥ ܣܘܟ̈ܠܐ ܟܽܠܢܝ̈ܐ ܕܟܠܗ̇ ܨܘܪܰܬ ܟܬܒ ܕܒܰܐܪܥ ܦܪܰܓܡܰܛܺܝܰܐ ܗ̇ܕܐ ܙܥܘܪܬܐ ܐܰܟܰܪ܆ ܘܝܘܬܪܢܐ ܡܩܰܘܝܢܐ ܐܢ̇ܐ ܠܝ ܘܠܐܰܚܪ̈ܢܐ ܐܶܬܬܰܓܰܪ. ܒܕܰܟܬܒ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܠܰܘ ܠܟܠ ܐܢܫ ܗ̱ܝ ܠܡܶܩܢܐ ܘܰܕܚܰܕܚܕܢ̈ܐ ܚܰܨܐ ܠܝܘܩܪܐ ܕܰܡܛܰܠܰܝ̈ܗܘܢ ܠܡܰܪܟܳܢܽܘ̣: ܣܘܓܐܐ ܕܰܣܢܘܢܝ̈ܬܐ ܒܰܡܛܰܠܰܝ̈ܗܘܢ ܠܡܰܩܳܢܽܘ.

ܕܡܛܠ ܕܡܰܦܰܩܬܐ ܗ̇ܕܐ ܦܫܝܛܬܐ ܕܠܰܕܥܶܒܪܝܐ ܐܰܘܝܐ. ܘܐܰܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܘܣܶܒܝܘܣ ܩܶܣܰܪܳܝܐ ܐܽܘܪܺܝܓܶܢܺܝܣ ܠܘܬ ܐܰܢܬܬܐ ܐܢܫ ܐܰܪܡܰܠܬܐ ܐܶܫܟܚܗ̇ ܗ̣ܝ ܗ̱ܝ ܒܐܝ̈ܕܰܝ ܣܘܪ̈ܝܝܶܐ ܒܟܠ ܐܰܬܪ. ܘܐܦܢ ܪܥܝܥܐ ܫܶܬܐܣܬܐ ܣܳܡܶܬ܆ ܘܡ̣ܢ ܡܰܦܰܩܬܐ ܕܝܰܘܢܝ̈ܐ ܕܗ̣ܝ ܗ̱ܝ ܕܫܰܒܥܝܢ ܘܰܬܪܝܢ܆ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܠܫܘܪܪܐ ܕܗ̇ܕܐ ܐܰܝܬܺܝܬ. ܘܰܒܕܰܐܩܘܠܰܐܣ ܘܰܕܣܘܡܰܐܟܘܣ ܘܰܕܬܶܐܘܕܘܛܝܘܢ ܘܰܕܚܰܡܫ ܘܰܕܫܶܬ. ܘܐܦܢ ܠܘ ܠܫܘܪܪܐ: ܐܠܐ ܠܢܘܗܳܪܐ ܐܶܬܚܰܫܚܶܬ. ܥܠܶܝܗ̇ ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܬܠܬ ܡܰܣܒܪ̈ܢܘܬܐ ܗܘ̈ܝ. ܚܕܐ  ܡ̇ܢ: ܕܰܒܙܰܒܢܗ ܕܰܫܠܶܝܡܘܢ ܘܰܕܚܺܝܪܰܐܡ ܡܰܠܟܐ ܐܶܬܬܦܩܰܬ. ܕܬܰܪܬܝܢ ܕܝܢ: ܕܐܣܐ ܟܗܢܐ܆ ܟܕ ܫܰܕܪܗ ܐܬܘܪܝܐ ܠܫܡܪܝܢ ܐܰܥܒܪܗ̇. ܘܗ̇ܝ ܕܰܬܠܬ܆ ܕܰܒܝܰܘܡ̈ܝ ܐܰܕܝ ܫܠܝ̣ܚܐ ܘܐܰܒܓܰܪ ܡܰܠܟܐ ܕܐܘܪܗܝ ܐܶܬܦܫܩܰܬ. ܐܶܡܬܝ ܕܐܦ ܠܕܝܬܝܩܝ ܚܕܰܬܐ ܒܗ̇ ܒܗܺܝܟܰܕܗܺܝܝܽܘܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܐܰܥܒܰܪܘ. ܐܝܛܰܐ: ܝܰܬܝܪ ܒܝܫܐܝܬ ܡ̣ܢ ܝܰܘܢܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ ܐܶܬܬܥܒܪܰܬ ܬܶܢܝܢܘܬ ܒܡܰܒܘܓ ܡܕܝܢܬܐ ܒܝܰܘܡ̈ܝ ܚܰܣܝܐ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ: ܐܶܬܦܰܚܡܰܬ ܬܠܝܬܝܘܬ ܒܰܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܒܰܕܚܰܣܝܐ ܬܐܘܡܐ ܕܚܰܪܩܠ ܒܕܰܝܪܐ ܩܰܕܝܫܬܐ ܕܐܰܢܛܘܢ̈ܝܰܢܽܘ܆ ܠܕܝܬܝܩܝ ܕܶܝܢ ܥܰܬܝܩܬܐ ܫܰܒܥܝܢܝܬܐ ܦܰܘܠܐܷ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܬܶܠܠܐ ܕܡܰܘܙܠܰܬ ܡ̣ܢ ܝܰܘܢܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ ܐܰܥܒܰܪ