الطرائف

 

܀ܩܘܕܝܟܘܣ܀

ܦܐܬܐ

\ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ/ܪܫܐ ܐ#2#/܀ ܡ̈ܠܐ ܡܘܬܪ̈ܢܝܬܐ ܕܦܝܠܘܣܘ̈ܦܐ

ܝܘܢ̈ܝܐ 7

\ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܝܢ/ܪܫܐ ܕܒ#2#/܀ ܡ̈ܠܐ ܡܘܬܪ̈ܢܝܬܐ ܕܚܟܝ̈ܡܐ

ܦܪ̈ܣܝܐ 17

\ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܐ/ܪܫܐ ܕܓ#2#/܀ ܡ̈ܠܐ ܡܘܬܪ̈ܢܝܬܐ ܕܚܟܝ̈ܡܐ

ܗܢܕܘ̈ܝܐ 24

\ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ/ܪܫܐ ܕܕ#2#/܀ ܡ̈ܠܐ ܡܘܬܪ̈ܢܝܬܐ ܕܚܟܝ̈ܡܐ

ܥܒܪ̈ܝܐ 27

\ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ/ܪܫܐ ܕܗ#2#/܀ ܡ̈ܠܐ ܡܘܬܪ̈ܢܝܬܐ ܕܚܟܝ̈ܡܐ

ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ/ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ#2#/ 33

\ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܫܬܐ/ܪܫܐ ܕܘ#2#/܀ ܡ̈ܠܐ ܡܘܬܪ̈ܢܝܬܐ ܕܚܟܝ̈ܡܐ

ܡܫܠܡܢ̈ܐ ܘܚܟ̈ܝܡܝܗܘܢ

\ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܐ/ܪܫܐ ܕܙ#2#/܀ ܡ̈ܠܐ ܡܘܬܪ̈ܢܝܬܐ ܕܚܟܝ̈ܡܐ

ܐܢܫܝ̈ܢ ܘܣܦܪ̈ܐ 49

\ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܝܐ/ܪܫܐ ܕܚ#2#/܀ \ܡܛܠ ܡܘܬܪ̈ܢܝܬܐ ܕܚܟܝ̈ܡܐ

ܘܣܒ̈ܐ ܛܝ̈ܝܐ/ܡ̈ܠܐ ܡܘܬܪ̈ܢܝܬܐ ܕܢܙܝܪ̈ܐ#2#/ 52

\ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܐ/ܪܫܐ ܕܛ#2#/܀ ܬܘܢܝ̈ܐ ܕܐܣܘ̈ܬܐ ܐܢܫ̈ܝܢ ܘܗܿܘ

ܡܐ ܕܠܗܘܢ ܐܬܟܝܢ/ܐܬܒܝܢ#2#/ 61

ܦܐܬܐ\ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܐ/ܪܫܐ ܕܝ#2#/܀ ܬܘܢ̈ܝܐ ܓܒܝ̈ܠܐ ܥܠ ܠܫܢ ܚܝ̈ܘܬܐܠܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ 70ܩܦܠܐܘܢ/ܪܫܐ#2#/ ܕܝܐ܀ ܬܘܢ̈ܝܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܫܪܘ ܚܠܡܝ̈ܗܘܢܘܩܨ̈ܡܝܗܘܢ 75  ܩܦܠܐܘܢ/ܪܫܐ#2#/ ܕܝܒ܀ ܬܘܢ̈ܝܐ ܕܥܠ ܐܢܫ̈ܝܢ ܫܦܝ̈ܥܐ ܘܥܬܝܪ̈ܝ  ܐܝܕܐ ܘܝܗܘ̈ܒܐ/ܘܥܬܝܪ̈ܝ ܒܐܝܕܐ#2#/ ܚܕ̈ܝܐ 83  ܩܦܠܐܘܢ/ܪܫܐ#2#/ ܕܝܓ܀ ܬܘܢ̈ܝܐ ܕܥܠ ܐܢܫ̈ܝܢ ܩܠܘ̈ܛܐ 87  ܩܦܠܐܘܢ/ܪܫܐ#2#/ ܕܝܕ܀ ܬܘܢ̈ܝܐ \ܕܐܘܡܢ̈ܐ ܐܢܫ̈ܝܢ/ܕܐܢܫ̈ܝܢ ܐܘܡܢ̈ܐ#2#/ ܡܪ̈ܝ  ܐܘܡܢܘ̈ܬܐ ܫܝ̈ܛܬܐ 98  ܩܦܠܐܘܢ/ܪܫܐ#2#/ ܕܝܗ܀ ܬܘܢ̈ܝܐ ܡܦܨܚܢ̈ܐ \ܕܐܢܫܝܢ ܡܝܡܣ̈ܐ  ܘܩܘܡܝܩ̈ܐ/ܕܡܝ̈ܡܣܐ ܘܩܘܡܝ̈ܥܐ#2#/ 104  ܩܦܠܐܘܢ/ܪܫܐ#2#/ ܕܝܘ܀ ܬܘܢ̈ܝܐ ܕܐܢܫܝ̈ܢ ܒܪܝܪ̈ܐ ܘܡܠܗܝ̈ܐ 114  ܩܦܠܐܘܢ/ܪܫܐ#2#/ ܕܝܙ܀ ܬܘܢ̈ܝܐ ܕܐܢܫ̈ܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܘܕܝܘ̈ܢܐ 129  ܩܦܠܐܘܢ/ܪܫܐ#2#/ ܕܝܚ܀ ܬܘܢ̈ܝܐ ܕܓܢܒ̈ܐ ܘܠܣܛܝ̈ܐ 137  ܩܦܠܐܘܢ/ܪܫܐ#2#/ ܕܝܛ܀ ܬܘܢ̈ܝܐ ܕܣܩܘܒ̈ܠܐ ܘܟܘܝ̈ܢܐ ܬܗܝܪ̈ܐ 142  \ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ/ܪܫܐ ܕܟ#2#/܀ ܬܘܢ̈ܝܐ ܕܫܘܘܕ̈ܥܐ ܦܘܣܘܓܢܡ̈ܝܩܝܢ  ܕܐܡܝܪ̈ܝܢ ܠܚܟܝ̈ܡܐ ‍<‍ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܣܦܝܪ̈ܐ܂ ܘܡ̈ܠܝܝ ܝܕܥ̈ܬܐ ܙܢܢܝ̈ܬܐ ܟܝܬ ܘܡܫܚ̈ܠܦܬܐ܂      ܦܪܝܫܝܢ ܕܝܢ ܡܼܢ ܚܕ̈ܕܐ ܒܠܫܢܐ ܡܿܢ ܘܐܬܪܐ ܥܡ ܟܪܘܟܝܐ ܙܒܢܢܝܐ ܕܒ̈ܙܒܢܐ ܡܬܚ̈ܡܐ      ܘܡܦܪ̈ܫܐ܀#2#‍>‍ 149  \ܡܐܡܪ̈ܐ ܩܦܝܣܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܩܕܡ ܚܘܦܛܐ ܥܠ  ܡܝܬܪܘܬܐ/#2#/   \ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܥܠܬ ܟܠ ܛܒ̈ܢ  ܟܿܬܒܢܐ ܟܬܒܐ ܕܬܘܢ̈ܝܐ ܡܓܚܟܢ̈ܐ ܕܡܟܢܫ ܝܨܝܦܐܝܬ  ܠܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܒܪ ܥܒܪܝܐ ܡܦܪܝܢܐ ܕܡܕܢܚܐ  ܨܠܘܬܗ ܥܡܢ ܐܡܝܢ/ܥܠ ܬܘܟܠܢܗ ܕܥܠܬ ܟܠ ܥ̈ܠܠܢ ܟܿܬܒܢܐ ܟܬܒܐ ܕܬܘܢ̈ܝܐ ܡܦܝܓܢ̈ܐ ܡܼܢܣܝܡܐ ܗܘ ܕܐܒܘܢ ܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܡܦܪܝܢܐ ܕܡܕܢܚܐ ܒܪ ܐܗܪܘܢ ܥܒܪܝܐ ܨܠܘܬܗ ܠܓܘܐܐܡܝܢ#2#/܀ ܦܪܘܡܝܘܢ܀  ܒܫܡܟ ܡܒܪܟܐ \ܡܪܐ ܟܠ/ܡܪܟܠ#2#/܂ ܡܬܬܡܛܪ̈ܢ ܥܠܝܢ ܒܘܪ̈ܟܬܐ܂  ܘܒܗܘܕܝ̈ܝܟ ܛܿܒ̈ܐ ܡܬܬܪ̈ܨܢ ܠܢ ܕܘܪ̈ܟܬܐ܂ ܘܒܟ ܗܘ̈ܝܢ/ܟܕ ܗܘ̈ܝܢ#2#/  ܐܘܪ̈ܚܬܢ ܢܩܝ̈ܠܬܐ܂ ܐܘܟܝܬ ܫܦܝ̈ܬܐ܂ ܡܬܕܚ̈ܩܢ ܡܢ ܫܒ̈ܝܠܝܢ  ܬܘܩ̈ܠܬܐ܂ ܒܟ ܡܬܢܗܪܝܢ ܗܘܢ̈ܝܢ܂ ܘܡܨܛܠܠܝܢ ܒܘܚܢܝ̈ܢ/ܒܘܝܢ̈ܝܢ#2#/܂  ܟܝܢܐ ܛܘܒܬܢ \ܒܟܠ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ܂/ܒܟܠ܂ ܬܠܝܬܝܘܬܐ#2#/ ܒܪܐ/ܒܪܝܬ#2#/ ܟܿܠ ܒܚܝܠ  ܐܠܗܘܼܬܐ܂ ܐܫܦܥ ܥܠܝܢ ܪ̈ܚܡܝܟ܂ ܡܢ ܡܕ̈ܝܪܐ ܪ̈ܡܐ  ܕܫ̈ܡܝܟ܂ \ܟܕ ܡܒܣܡ ܐܢܬ ܒܡܬܘܡܝܘܬܗܿ ܕܡܠܬܐ/ܟܕ ܡܣܡܟ ܐܢܬ#2#/ ܢܫܝܫܘܬܗܿ ܕܡܠܬܐ܂      \ܒܕܐܢܬ  ܗܘ/ܒܕܐܢܬܘ#2#/ ܠܟܠ ܛܿܒ̈ܢ ܥܠܬܐ܂ ܛܘܡܣܐ/ܕܒܛܘܡܣܐ ܡܕܡ ܬܟܢܫܝ#2#/ ܡܕܡ ܬܟܢܫܝ      ܬܘܢܝ̈ܐ  ܡܦܝ̈ܓܝ/ܡܦܝܓܢ̈ܝ#2#/ ܬܪܥܝܬܐ܂ ܘܡܫܝ̈ܓܢܝ ܠܒܐ ܡܢ ܟܠ ܥܝܝܩܘܬܐ܂    ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܒܘܝܐܐ ܠܟܡܝܪ̈ܐ܂ ܘܥܨܒܐ ܠܬܒܝܪ̈ܐ܂  ܘܬܪܐܐ ܪܕܘܝܐ ܠܪ̈ܚܡܝ/ܠܦܝܣ̈ܝ#2#/ ܡܪܕ‍{‍ܬܘ‍}‍‍<‍ܘܬ‍}‍ܐ܂ ܘܒܪ ܥܢܝܢܐ ܬܡܝܗܐ  ܠܪ̈ܓܝ ܦܨܝܚܘܬܐ܂ ܟܕ ܠܐ ܡܣܠܝܐ ܒܗ ܙܢܐ ܡܕܡ ܫܿܘܐ  ܠܥܘܗܕܢܐ܂ ܕܫܦܝܪ ܕܚܠܬܐ ܢܗܘܐ ܗܼܘ ܗܢܐ ܐܘ ܕܡܫܠܡܢܐ܂  ܐܘ ܕܥܒܪܝܐ܂ ܐܘ ܕܐܪܡܝܐ/ܕܐܪܡܝ#2#/܂ ܐܘ ܕܓܒܪܐ ܐܢܫ ܥܡܡܝܐ܂  ܪܕܝܐ ܐܡܿܪܢܐ ܘܫܦܝܪ ܗܘܢܐ܂ ܐܘ ܐܝܢܐ ܕܥܪܝܡܐܝܬ  ܪܬܿܡ \ܘܐܦܢ ܡܫܢܐ ܫܢܐ܂ ܘܟܠܢܫ/ܘܐܦܢ ܡܼܫܢܐ ܡܫܢܐ ܕܟܠܢܫ#2#/ ܗܿܘ ܡܐ ܕܠܗ ܦܩܚ  ܕܢܓܒܐ܂ ܘܘܪܕܐ ܕܠܗ ܫܿܦܪܝܢ ܢܓܒܐ܂ ܘܗܟܢܐ ܠܟܠ ‍<‍ܟܕ#2#‍>‍ ܐܕܫܐ  ܒܐܕܫܗ ܡܘܦܐ܂ ܘܕܒܩܦ̈ܠܐ/ܘܒܕܩܦ̈ܠܐ#2#/ ܬܚܝܕ ܠܡܚܝ̈ܢܐ ܡܫܲܦܐ܂  ܘܒܪ̈ܫܐ ܥܣܪܝܢ ܠܢܝܫܐ ܕܟܬܒܐ ܡܿܢ ܡܣܝܟܐ ܒܡܐܡܪܐ  ܦܣܝܩܐ/ܦܣܝܩܝܐ#2#/ ܘܗܠܘܟܐ܀   ܩܦܠܐܘܢ/ܡܐܡܪܐ#2#/ ܩܕܡܝܐ܀  ܡ̈ܠܐ ܡܘܬܪ̈ܢܝܬܐ ܕܦܝܠܘܣܘ̈ܦܐ ܝܘܢ̈ܝܐ܀  ‍[‍1‍]‍ ܣܘܩܪܛܝܣ ܐܡܼܪ ܠܗ ܐܢܫ ܡܢ ܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܠܐ  ܚܿܙܐ ܐܢܐ ܒܟ ܐܬܿܐ ܕܥܩܬܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܢܝ܃ ܒܗܿܝ ܕܠܐ  ܡܕܡ ܩܢܐ ܐܢܐ܂ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܐܬܬܥܝܩ ܠܗ ܟܕ ܢܐܒܕ܀  ‍[‍2‍]‍ ܘܐܚܪܝܢ ܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܐܢ ܢܬܬܒܪ ܗܢܐ ܚܙܒܐ/ܚܨܦܐ#2#/ ܕܒܗ  ܡܣܬܬܪ ܐܢܬ܂ ܡܢܐ ܬܥܒܕ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܕܐܢ ܚܙܒܐ/ܚܨܦܐ#2#/  ܢܬܬܒܪ܂ ܐܬܪܐ ܕܒܗ ܠܐ ܢܬܬܒܪ܀  ‍[‍3‍]‍ ܠܗ ܟܕ ܠܗ܂ ܐܡܪܬܼܿ ܐܢܬܬܐ ܐܢܫ܂ ܕܡܐ ܫܟܝܪ ܚܙܘܟ  ܣܘܩܪܛܝܣ܂ ܘܗܼܘ ܦܢܼܝ ܠܗܿ܂ ܕܗܝܕܝܟ ܡܬܬܥܝܩ ܗܘܝܿܬ܂ ܐܢ  ܡܚܙܝܬܐ \ܗܼܘܝܬܝ ܠܝ/ܗܘܝܬܝ ܕܟܝܬܐ#2#/܂ ܘܟܕ ܫܘܚܬܢܝܬܐ ܐܝܬܝܟܝ܂ ܠܐ  ܡܬܚܘܐ ܒܟܝ ܫܘܦܪܐ ܕܝܠܝ܂ ܥܠ ܗܿܝ ܠܐ ܥܕܠܢܐ ܠܟܝ܀  ‍[‍4‍]‍ ܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ܂ ܚܼܙܐ ܐܢܬܬܐ ܕܚܢܩܬܼܿ ܢܦܫܗܿ ܒܐܝܠܢܐ܂  ܘܐܡܼܪ ܠܘܝ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܢ̈ܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܦܐܪܐ ܛܥܝܢܝܢ  ܗܘܘ܀  ‍[‍5‍]‍ ܠܗ ܟܕ ܠܗ܂ ܚܙܬܗ ܐܢܬܬܐ ܟܕ ܡܘܒܠܝܢ ܠܗ ܕܢܙܩܦܘܢܝܗܝ܂  ܘܒܟܝܐ ܗܘܬ ܘܐܡܪܐ܂ ܕܘܝ`ܠܝ ܕܕܠܐ ܣܟܠܘ ܩܿܛܠܝܢ ܠܟ܂  ܘܗܼܘ ܦܢܼܝ/ܦܢܝ ܠܗܿ#2#/ ܕܐܘ ܣܟܠܬܐ܂ ܨܒܝܐ ܗܘܝܬܝ ܕܐܣܟܠ ܬܘܒ܂  ܘܐܝܟ ܡܣܟܠܢܐ ܐܬܬܕܝܢ܀  ‍[‍6‍]‍ ܦܝܠܘܣܘܦܐ ܐܢܫ ܒܪܬܐ ܩܢܐ ܗܘܐ܂ ܘܩܪܒܘ ܐܢܫܝ̈ܢ  ܬܪ̈ܝܢ ܕܢܡܟܪܘܢܗܿ܂ ܚܕ ܡܿܢ ܡܣܟܢܐ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܕܝܢ/ܡܿܢ#2#/ ܥܬܝܪܐ ‍<‍ܗܼܘ ܕܝܢ ܦܼܢܝ      ܠܥܬܝܪܐ ܕܠܐ ܝܗܒܢܐ ܠܟ ܠܒܪܬܝ#2#‍>‍܂  ܘܝܗܒܗܿ ܠܡܣܟܢܐ/ܠܗܿ ܠܡܣܟܢܐ#2#/܂ ܘܟܕ ܫܐܠܘܗܝ ܐܢܫ̈ܝܢ܂ ܕܠܡܢܐ ܗܟܢܐ  ܣܥܼܪܬ܂ ܘܗܼܘ ܦܢܼܝ܂ ܕܗܿܘ ܥܬܝܪܐ ܣܟܠܐ ܗܘ܂ ܘܕܚܿܠܬ ܕܠܐ  ܢܬܡܣܟܢ܂ ܘܗܢܐ ܡܣܟܢܐ ܚܟܝܡܐ ܗܘ܂ ܒܕܓܘܢ ܡܣܟܐ  ܐܢܐ ܒܗ ܕܢܥܬܪ܀  ‍[‍7‍]‍ ܠܐܚܪܝܢ ܫܐܠܘܗܝ ܕܡܢܐ ܣܘܥܪܢܐ܂ ܕܠܣܘܓܐܐ  ܕܒܢܝܢܫ̈ܐ ܡܗܢܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܢܼܝ܂ ܕܡܘܬܐ ܕܪܫܐ ܒܝܫܐ܀  ‍[‍8‍]‍ ܠܐܚܪܝܢ ܐܬܐܡܪ ܕܒܡܘܢ ܦܪܝܫ ‍[‍ܐܢܬ‍]‍ ܡܼܢ ܡܠܟܐ܂  ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܕܡܠܟܐ ܥܒܕܐ ܗܘ ܕܪ̈ܓܝܓܬܗ܂  ܕܝܠܝ ܠܝ ܡܫܬܡܥܐ܀  ‍[‍9‍]‍ ܦܠܛܘܢ ܫܐܠܘܗܝ ܕܒܡܢܐ ܟܝ ܢܬܒܝܐ ܒܪܢܫܐ ܟܕ ܢܦܿܠ  ܒܢܣܝܘܢܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܕܚܟܝܡܐ ܡܿܢ ܡܬܒܝܐ ܒܕܝܿܕܥ ܕܗܿܘ  ܡܐ ܕܓܕܫܼ ܡܢ ܐܢܢܩܐ ܗܘܐ ܕܢܓܕܫ܂ ܘܣܟܠܐ ܒܐܢܫ̈ܝܢ  ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܓܕܫ ܠܗܘܢ܂ ܗܿܘ ܡܐ ܕܐܦ ܠܗ ܓܕܫܼ ܡܬܒܝܐ܀  ‍[‍10‍]‍ ܐܪܣܛܘܛܠܝܣ܂ ܦܩܼܕ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ܂ ܕܠܐ ܬܓܠܐ ܐܪܙܟ  ܠܬܪܝܢ܂ ܒܗܿܝ ܕܐܢ ܢܬܓܠܐ܂ ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܬ ܕܬܫܬܪܪ܂  ܕܡܿܢ ܡܢܗܘܢ ܓܠܼܐ܂ ܘܐܢ ܬܫܢܕ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܡܛܠܡ  ܛܠܿܡ ܐܢܬ ܠܗܿܘ ܕܠܐ ܓܠܼܐ܂ ܘܐܢ ܬܫܒܘܩ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ܂  ܘܠܐ ܚܕܐ ܛܝܒܘܬܐ ܣܿܥܪ ܐܢܬ܂ ܒܗܿܘ ܕܠܐ ܓܠܼܐ܂   ‍[‍11‍]‍ ܠܐܚܪܝܢ ܕܝܢ ܐܬܐܡܪ܂ ܕܐܝܢܘ ܡܗܘܢܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܢܼܝ܂ ܕܗܿܘ  ܕܒܣܘܓܐܐ ܡܫܪ̈ܢ ܡܣܒܪ̈ܢܘܬܗ܀  ‍[‍12‍]‍ ܐܪܣܛܘܛܠܝܣ ܐܡܼܪ܂ ܕܚܟܝܡܐ ܫܿܠܡ ܠܚܟܝܡܐ ܐܚܪܢܐ܂  ܘܣܟܠܐ ܠܐ ܫܠܡ ܠܚܟܝܡܐ܂ ܐܦܠܐ ܠܣܟܠܐ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܣܘܪܛܐ  ܬܪܝܨܐ ܢܦ̈ܠܢ ܡܢܘ̈ܬܗ ܟܠܗܝܢ ܥܠ ܡܢܘ̈ܬܐ ܟܠܗܝܢ ܕܣܘܪܛܐ  ܬܪܝܨܐ܂ ܟܦܝ̈ܦܐ ܕܝܢ ܘܠܐ ܥܠ ܬܪܝܨܐ ܢܦ̈ܠܢ ܡܢܘ̈ܬܗ܂ ܐܦܠܐ  ܥܠ ܟܦܝܦܐ ܐܚܪܢܐ܀  ‍[‍13‍]‍ ܠܕܘܓܢܝܣ ܐܬܐܡܪ܂ ܕܠܡܢܐ ܐܟܿܠ ܐܢܬ ܒܫܘܩܐ܂ ܘܗܼܘ  ܦܼܢܝ܂ ܕܥܠ ܗܿܝ ܕܒܫܘܩܐ ܟܦܿܢܬ܀  ‍[‍14‍]‍ ܘܗܼܘ ܗܢܐ܂ ܚܼܙܐ ܛܠܝܐ ܐܢܫ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܙܢܝ̈ܬܐ ܕܪܡܿܐ  ܒܐܢܫ̈ܝܢ ܟܐܦ̈ܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܕܠܐ ܬܪܡܐ܂ ܕܠܡܐ ܨܠܿܦ  ܐܢܬ ܐܒܗܟ܂ ܘܠܐ ܝܕܥܿ ܐܢܬ ܠܗ܀  ‍[‍15‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܚܼܙܐ ܓܒܪܐ ܐܢܫ ܕܡܠܦ ܠܛܠܝܬܐ ܣܼܦܪܐ܂  ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܠܐ ܬܘܣܦ ܒܝܫܬܐ ܠܒܝܫܬܐ܂ ܠܡܐ ܡܣܲܡܼܡܲܬܿ  ܠܘܠܝܬܗܿ܂ ܟܐܡܬ ܨܒܿܥ ܐܢܬ ܠܗ ܒܣܡܐ ܕܒܗܿ ܝܬܝܪܐܝܬ  ܬܬܡܨܐ ܕܬܩܛܘܠ ܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܘܬܫܒܐ ܗܘܢܗܘܢ܀  ‍[‍16‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܚܙܐ ܛܠܝܬܐ ܕܛܥܝܢܐ ܢܘܪܐ܂ ܘܐܡܼܪ܂ ܕܢܘܪܐ  ܥܠ ܢܘܪܐ ܘܛܥܘܢܐ ܝܬܝܪ ܥܙܝܙ ܡܢ ܛܥܢܐ܀  ‍[‍17‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܚܙܐ ܐܢܬܬܐ ܕܚܝܪܐ ܒܬܐܛܪܘܢ܂ ܘܐܡܼܪ  ܕܠܐ ܢܦܩܬܝ ܕܬܚܙܝܢ ܐܠܐ ܕܬܬܚܙܝܢ܀  ‍[‍18‍]‍ ܐܬܐܡܪ ܕܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܪܚܿܡ ܠܟ ܡܠܟܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂  ܕܕܝܠܝܬܐ ܗܝ ܕܡܠܟ̈ܐ܂ ܕܠܐ ܢܪܚܡܘܢ ܠܐܝܢܐ ܕܪܒ ܡܢܗܘܢ܀  ‍[‍19‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܪ ܘܐܙܕܗܪܘ ܡܢ ܐܪܝܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܪ̈ܓܠܘܗܝ܂  ܟܕ ܥܠ ܡܠܟܐ ܪܡܿܙ܀  ‍[‍20‍]‍ ܠܐܚܪܝܢ ܐܬܐܡܪ܂ ܕܥܠ ܡܢܐ ܒܬܡܪܐ ܒܪܝܗ ܡܬܐܟܠ܂  ܘܒܓܘܙܐ ܓܘܝܗ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܒܛܝܠܘܬܗ ܕܒܪܘܝܐ ܠܘ ܥܠ   ܗܿܝ ܕܐܝܟܢ ܢܬܐܟܠ ܗܿܘ ܡܐ ܕܡܬܒܪܐ ܐܝܬܝܗܿ܂ ܐܠܐ  ܕܐܝܟܢܐ ܢܬܢܛܪ ܐܕܫܗ ܠܥܠܡ܂ ܘܗܟܢܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܡܬܢܛܪ  ܓܘܝܐ ܒܬܪܝܗܘܢ܂ ܘܐܦܢ ܗܿܘ ܡܿܢ ܡܬܐܟܠܢܐ ܗܘ܂ ܗܿܘ  ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܐܟܠܢܐ܀  ‍[‍21‍]‍ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܚܼܙܐ ܒܒܢ̈ܝ ܦܠܚܘܬܗ ܐܢܫ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ  ܡܬܩܪܐ ܗܘܐ܂ ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܥܿܪܩ ܗܘܐ ܒܩܪܒܐ܂ ܘܐܡܼܪ  ܠܗ܂ ܕܐܘ ܥܙܐ/ܥܙܝ#2#/ ܒܩܪܒܐ܂ ܐܘ ܫܚܠܦ ܫܡܟ܂ ܟܐܡܬ  ܕܠܐ ܢܛܥܘܢ ܫܿܡܘܥ̈ܐ ܒܝܕ ܫܘܝܘܬ ܫܡܐ܀  ‍[‍22‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܚܼܙܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܫܘܪܐ ܩܢܝܐ ܚܣܝܢܐ܂ ܘܐܡܼܪ  ܕܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܢܫ̈ܐ ܘܠܐ ܠܚܡܐ ܠܓܒܪ̈ܐ܀  ‍[‍23‍]‍ ܦܝܠܣܘܦܐ ܐܢܫ ܩܘܿܢܝܼܩܐ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܫܼܐܠ ‍[‍ܡܢ‍]‍  ‍[‍ܡܠܟܐ‍]‍ ܚܕ ܡܬܩܠܐ ܕܕܗܒܐ܂ ܘܡܠܟܐ ܦܼܢܝ ܠܗ܂ ܕܠܝܬܘܗܝ  ܗܢܐ ܡܼܢ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܕܡܠܟ̈ܐ܂ ܗܼܘ ܕܝܢ ܫܐܠ ܟܟܪܐ ܚܕܐ܂  ܘܡܠܟܐ ܦܼܢܝ܂ ܕܠܝܬܗܿ ܗܕܐ ܡܢ ܬܒ̈ܥܬܐ ܕܩܘܿܢܝܼܩ̈ܘܿ܀  ‍[‍24‍]‍ ܐܪܣܛܘܛܠܝܣ ܐܫܬܐܠ ܕܠܡܢܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܬܟܡܪܝܢ  ܚܿܣܘ̈ܡܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܒܗܿܝ ܕܠܘ ܥܠ ܒܝܫ̈ܬܗܘܢ ܒܠܚܘܕ  ܡܬܬܥܝܩܝܢ܂ ܐܠܐ ܘܐܦ ܥܠ ܛܒ̈ܬܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ܀  ‍[‍25‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܫܬܐܠ ܕܡܿܢܘ ܥܒܿܕܐ ܕܪ̈ܗܛ‍<‍ܪ‍>‍ܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂  ܕܢܘܪܒܘܢ ܠܙܥܘܪ̈ܐ܂ ܘܢܙܥܪܘܢ ܠܪܒܐ܀  ‍[‍26‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ܂ ܕܐܪܒܥ ܐܢܝܢ ܗܢܝ̈ܐܘܬܐ ܦܓܪ̈ܢܝܬܐ܂  ܗܢܝܐܘܬܐ ܕܝܢ ܕܫܥܬܐ܂ ܐܝܟ ܙܘܘܓܐ܂ ܘܕܝܘܡܐ܂ ܐܟܡܐ  ܕܒܒܪܐ ܕܟܪܐ ܥܕܡܐ ܕܡܫܪܐ ܕܢܣܓܐ ܒܟܝܐ܂ ܘܕܝܪܚܐ܂  ܐܟܡܐ ܕܒܐܢܬܬܐ ܚܕܬܐ ܥܕܡܐ ܕܡܫܪܝܐ ܕܬܐܪܒ  ܟܪܣܗܿ܂ ܘܕܟܠܗ ܙܒܢܐ܂ ܐܟܡܐ ܕܒܥܘܬܪܐ ܡܫܪܬܚܐ܀  ‍[‍27‍]‍ ܦܠܛܘܢ ܐܡܼܪ ܕܒܬܪܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܡܬܝܕܥ ܣܟܠܐ܂ ܒܣܘܓܐܬ  ܡܡܠܠܗ ܒܗܿܘ ܕܠܐ ܡܲܗܢܐ ܠܗ܂ ܘܒܗܿܝ ܕܡܲܛܼܒ ܗܿܘ ܡܐ  ܕܠܐ ܡܫܐܠܝܢ ܠܗ܀  ‍[‍28‍]‍ ܐܚܪܝܢ ܐܫܬܐܠ܂ ܕܐܝܢܘ ܣܟܠ ܣܟ̈ܠܝܢ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂  ܕܗܿܘ ܕܡܬܬܩܼܠ ܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ܀  ‍[‍29‍]‍ ܡܬܐܡܪܐ ܕܟܬܝܒܐ ܥܠ ܥܙܩܬܗ ܕܦܝܬܓܘܪܘܣ܂  ܕܒܝܫܬܐ ܠܐ ܐܡܝܢܬܐ܂ ܛܿܒܐ ܡܼܢ ܛܿܒܬܐ ܠܐ ܐܡܝܢܬܐ܀  ‍[‍30‍]‍ ܐܚܪܝܢ ܐܡܿܪ ܕܚܟܝܡܐ ܡܫܬܘܕܥ ܠܣܟܠܐ ܒܗܿܝ ܕܐܦ  ܗܼܘ ܡܢ ܩܕܝܡ ܣܟܠܐ ܗܘܐ܂ ܣܟܠܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܬܘܕܥ  ܠܚܟܝܡܐ ܟܕ ܠܐ ܣܟ ܗܼܘܐ ܠܗ ܚܟܝܡܐ܀  ‍[‍31‍]‍ ܐܚܪܢܐ/ܐܚܪܝܢ#2#/ ܚܟܝܡܐ ܐܡܿܪ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܬܗܝܪ ܒܒܪܢܫܐ  ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܦܩܿ ܥܘܬܪܗ ܘܗܼܘ ܡܬܟܡܪ܂ ܘܢܦܩ̈ܢ ܝܘ̈ܡܬܗ  \ܘܗܼܘ ܠܐ/ܘܠܐ#2#/ ܡܬܟܡܪ܂  ‍[‍32‍]‍ ܠܣܘܩܪܛܝܣ/ܣܘܩܪܛܝܣ#2#/ ܚܙܝܗܝ ܐܢܫ ܕܐܟܿܠ ܥܩܪܐ ܕܐܝ̈ܠܢܐ܂  ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܐܠܘ ܫܡܫܬ/ܡܫܡܫ ܗܘܝܬ#2#/ ܠܡܠܟܐ܂ ܠܐ ܡܣܬܢܩ ܗܘܝܬ  ܠܕܐܝܟ ܗܕܐ ܡܐܟܘܠܬܐ܂ ܘܦܼܢܝ ܗܼܘ܂ ܕܐܠܘ ܐܦ ܐܢܬ  ܐܟܿܠܬ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܡܐܟܘܠܬܐ܂ ܠܐ ܐܣܬܢܼܩܬ ܕܬܫܡܫ  ܠܡܠܟܐ܀  ‍[‍33‍]‍ ܘܡܬܐܡܪܐ ܕܟܕ ܐܬܬܫܩܝ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ܃ ܘܩܪܝܒ  ܗܘܐ ܕܢܡܘܬ܂ ܟܬܼܒ ܠܘܬ ܐܡܗ ܘܐܡܼܪ ܠܗܿ܂ ܕܟܕ ܬܩܪܝܢ  ܐܓܪܬܐ ܗܕܐ܂ ܥܒܕܝ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ܂ ܘܐܘܟܠܝ  ܠܒܢܝܢܫ̈ܐ܂ ܒܪܡ ܠܗܢܿܘܢ ܕܠܐ ܡܝܬ ܠܗܘܢ ܐܢܫ ܡܢ  ܩܪ̈ܝܒܝܗܘܢ܂ ܟܐܡܬ ܕܟܕ ܡܬܒܩܝܐ ܘܚܙܝܐ ܕܠܝܬ ܒܪܢܫܐ  ܕܡܢ ܓܕܫܐ ܗܢܐ ܐܡܕ܂ ܬܬܒܝܐ ܘܠܐ ܬܬܟܡܪ܀    ‍[‍34‍]‍ ܠܐܚܪܝܢ ܐܬܐܡܪ ܕܐܝܟܢܐ ܡܬܢܲܚܲܬ ܐܢܬ ܕܬܐܠܦ  ܡܢ ܟܠܢܫ܂ ܘܗܼܘ ܦܢܝ܂ ܒܗܿܝ ܕܝܕܥܿܬ ܕܝܘܠܦܢܐ ܡܘܬܪܢܐ  ܗܘ܂ ܡܼܢ ܟܠ ܡܿܢ ܕܢܗܘܐ܀  ‍[‍35‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܡܲܠܦ ܗܘܐ ܬܠܡܝܕܗ ܐܡܼܪ ܕܐܣܬܲܟܠܬ܂  ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܕܐܝܢ܂ ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܕܡܕܓܠ ܐܢܬ܂ ܒܗܿܝ  ܕܫܘܘܕܥܐ ܕܣܘܟܠܐ܂ ܪܘܲܙܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܬܚܘܐ ܡܿܢ ܒܐܦܝ̈  ܬܠܡܝܕܐ܂ ܠܐ ܦܘܢܝܗ ܕܐܝܢ܀  ‍[‍36‍]‍ ܠܕܝܘܓܢܝܣ ܐܬܐܡܪ ܕܩܢܶܐ ܐܢܬ ܟܝ ܒܝܬܐ ܕܒܗ  ܡܬܬܢܝܚ ܐܢܬ܂ ܘܗܼܘ ܦܢܼܝ܂ \ܕܟܪ ܡܬܬܢܝܚ/ܕܟܕ ܕܡܬܬܢܝܚ#2#/ ܐܢܐ܃ ܗܼܘܝܘ ܒܝܬܝ܀  ‍[‍37‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܬܚܙܝ ܕܒܫܘܩܐ ܡܙܕܘܓ܂ ܐܬܐܡܪ ܠܗ܂ ܠܐ  ܒܗܿܬ ܐܢܬ܂ ܡܢܐ ܥܒܿܕ ܐܢܬ܂ ܘܗܼܘ ܦܢܝ܂ ܕܠܡܢܐ܂ ܒܪܢܫܐ  ܥܒܿܕ ܐܢܐ ܕܢܐܬܐ ܠܗܘܝܐ ܐܢ ܡܫܬܡܠܐ܀  ‍[‍38‍]‍ ܠܣܘܩܪܛܝܣ ܐܬܐܡܪ ܕܐܝܕܐ ܡܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܠܐ  ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܠܐ ܫܦܝܪܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܕܐܢܬܬܐ܂ ܟܕ ܥܠ  ܣܟܠܘܬܗܝܢ ܪܡܿܙ܀  ‍[‍39‍]‍ ܕܝܘܓܢܝܘܣ ܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܣܠܼܩ ܥܠ ܕܘܟܬܐ ܪܡܬܐ܂  ܘܐܙܥܩ ܕܢܐܬܘܢ ܠܘܬܗ ܒܢܝܢܫ̈ܐ܂ ܘܐܬܟܢܫܘ ܚܕܪ̈ܘܗܝ  ܣܘܓܐܐ ܕܐܢܫ̈ܝܢ܃ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܠܘ ܠܟܘܢ ܩܿܪܝܬ܂  ܐܠܐ ܠܒܢܝܢܫ̈ܐ܂ ܟܕ ܥܠ ܦܝܠܘܣܘ̈ܦܐ ܪܡܿܙ܀  ‍[‍40‍]‍ ܘܗܼܘ/ܗܼܘ#2#/ ܟܕ ܗܼܘ ܐܫܬܐܠ ܕܐܝܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܥܣܩ ܥܠ  ܒܪܢܫܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܢܕܥ ܢܦܫܗ ܘܢܟܲܣܶܐ ܐܪܙܗ܀  ‍[‍41‍]‍ ܣܘܩܪܛܝܣ/ܒܕܝܘܓܢܝܣ#2#/ ܐܬܡܠܟ ܪܚܡܐ ܐܢܫ ‍<‍ܪܚܡܐ#2#‍>‍ ܡܛܠ ܡܟܘܪܝܐ  ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܐܙܕܗܪ ܕܠܐ ܢܓܕܫ ܠܟ ܗܿܘ ܡܐ ܕܓܕܫ ܠܢܘܢ̈ܐ    ܥܡ ܡܨܝܕܬܐ܂ ܕܗܿܢܘܢ ܕܠܓܘ ܐܢܘܢ ܝܐܝܒܝܢ ܕܢܦܩܘܢ܂  ܘܗܿܢܘܢ ܕܠܒܪ ܝܐܝܒܿܝܢ ܕܢܥܠܘܢ܀  ‍[‍42‍]‍ ܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ܂ ܫܐܠܘܗܝ ܡܛܠ ܥܕܢܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ܂  ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܠܗܿܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܡܬܝ ܕܢܟܦܢ܂ ܘܠܗܿܘ ܕܠܝܬ  ܠܗ ܐܡܬܝ ܕܢܫܟܚ܀  ‍[‍43‍]‍ ܐܪܝܣܛܘ ܟܬܼܒ ܠܘܬ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ܂ ܟܕ ܡܦܩܕ ܠܗ܂  ܕܐܙܕܗܪ ܒܒ̈ܢܝ ܦܠܚܘܬܟ܂ ܕܠܐ ܢܬܚܫܒܘܢ ܥܠܝܟ ܒܝܫܬܐ܂  ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܕܦܫܝܩ ܥܠܘܗܝ ܕܢܬܚܫܒ܂ ܦܫܝܩ ܥܠܘܗܝ ܕܢܐܡܪ܂  ܘܗܿܘ ܕܦܫܝܩ ܥܠܘܗܝ ܐܦ ܕܢܣܥܘܪ܂ ܟܐܡܬ ܕܥܡ ܟܠܢܫ  ܛܿܒܬܐ ܢܣܥܘܪ܀  ‍[‍44‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܚܲܦܝܬܿ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܟ܃ ܠܐ  ܬܓܠܝܘܗܝ ܠܪܚܡܟ܂ ܒܕܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܬ ܐܢ ܓܕܫܐ ܕܗܘܐ  ܒܥܠܕܒܒܟ܀  ‍[‍45‍]‍ ܕܝܘܓܢܝܣ ܐܫܬܐܠ ܡܛܠ ܓܒܪܐ ܐܢܫ ܡܫܪܬܚܐ܂ ܕܐܪܐ  ܥܬܝܪܐ ܗܘ܂ ܘܗܼܘ ܦܢܝ܂ ܕܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐ ܐܢ ܥܬܝܪܐ  ܗܘ܂ ܐܠܐ ܝܕܥܢܐ ܕܟܣܦܐ ܣܓܝܐܐ ܩܢܶܐ܂ ܟܕ ܪܡܿܙ  ܕܥܬܝܪܐ ܗܿܘ ܗܘ܂ ܕܠܐ ܝܐܝܒ ܠܡܩܢܐ ܬܘܒ܂ ܒܗܿܝ ܕܟܠ  ܕܝܐܝܒ ܨܪܝܟܐ ܗܘ ܒܦܚܡܐ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܠܐ ܩܢܐ܀  ‍[‍46‍]‍ ܠܕܝܘܓܢܝܣ ܫܐܠܗ ܡܠܟܐ܂ ܕܐܝܟܘ ܥܘܬܪܟ ܘܩܢܝܢܟ܂  ܘܗܼܘ ܚܘܝ ܠܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ ܘܐܡܼܪ ܕܨܐܕܝܗܘܢ܂ ܟܕ ܥܠ  ܚܟܡܬܐ ܡܐܪܙ܀  ‍[‍47‍]‍ ܠܐܚܪܝܢ ܐܬܐܡܪ ܕܥܣܩ ܕܢܡܛܐ ܠܐܢܫ ܗܿܘ ܡܐ ܕܠܐ  ܒܥܿܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܛܿܒ ܡܢ ܗܢܐ ܥܣܩ ܕܢܒܥܐ ܐܢܫ ܗܿܘ  ܡܐ ܕܠܐ ܡܿܛܐ ܠܗ܀    ‍[‍48‍]‍ ܦܠܬܘܢ ܐܬܪܫܝ ܥܠ ܗܿܝ ܕܠܐ ܩܿܢܐ ܗܘܐ ܥܘܬܪܐ܂  ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܐܩܢܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܩܠܘܛܘܬܐ ܘܝܥܢܘܬܐ  ܢܿܛܪܐ ܠܗ܂ ܘܫܦܝܥܘܬܐ ܘܛܒܘܬܐ ܡܚܒܠܐ ܠܗ܀  ‍[‍49‍]‍ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܐܬܩܪܒܘ ܠܗ ܕܫ̈ܢܐ ܡܢ ܡܐܢ̈ܐ  ܕܙܓܘܓܝܬܐ܂ ܘܣܓܝ ܫܦܪܘ ܠܗ܂ ܘܦܩܼܕ ܒܬܘܒܪܗܘܢ܂ ܘܟܕ  ܐܫܬܐܠ ܡܛܠ ܥܠܬܐ܂ ܦܼܢܝ ܕܝܕܿܥܬ ܕܚܕ ܕܚܕ ܡܬܬܒܪܝܢ  ܗܘܘ ܒܐܝܕ̈ܝܐ ܕܡܫܡܫ̈ܢܐ܂ ܘܗܟܢܐ ܒܟܠܙܒܢ ܡܬܬܥܝܪܐ  ܗܘܬ ܒܝ ܚܡܬܐ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܒܚܡܬܐ ܚܕܐ܂ ܐܪܚܿܩܬ  ܚ̈ܡܬܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ/ܣܓܝ̈ܐܐ#3#/܀  ‍[‍50‍]‍ ܦܠܛܘܢ ܐܫܬܐܠ ܕܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܫܬܟܚܝܢ ܐܟܚܕܐ  ܚܟܡܬܐ ܘܚܡܬܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܢܫܬܟܚ ܒܪܢܫܐ  ܕܡܫܡܠܝ ܒܟܠ ܡܕܡ܀  ‍[‍51‍]‍ ܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ ܐܡܿܪ ܕܣܟܠܐ ܠܐ ܡܪܓܫ ܒܟܐܒܐ  ܕܗܘܢܗ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܪܘܝܐ ܠܐ ܡܪܓܫ ܒܟܘܒܐ ܕܥܐܠ  ܒܐܝܕܗ܀  ‍[‍52‍]‍ ܠܐܪܝܣܛܘ ܐܬܐܡܪ܂ ܕܒܡܢܐ ܡܝܬܪ ܐܢܬ ܡܢ ܫܪܟܐ  ܕܒܢܝܢܫ̈ܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܒܗܿܝ ܕܗܠܝܢ ܡܿܢ ܚܐܿܝܢ ܐܝܟ ܕܢܐܟܠܘܢ܂  ܘܐܢܐ ܐܟܿܠ ܐܢܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܹܚܐ܀  ‍[‍53‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܟܪ ܒܐܢܬܬܐ ܒܲܨܝܼܨܬܿܐ ܘܟܕ ܐܫܬܐܠ ܠܗ  ܥܠ ܗܟܢ܂ ܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܓܒܿܝܬ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܗܿܝ ܕܒܨܝܪܐ܀  ‍[‍54‍]‍ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܐܬܐܡܪ ܡܛܠ \ܒܢ̈ܬ ܕܪܝܘܫ/ܒܢ̈ܬܐ ܕܕܪܝܘܫ#2#/ ܕܣܓܝ  ܫܦܝܪ̈ܢ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܛܒ \ܫܟܝܪ ܕܢܙܟܐ/ܫܟܝܪ̈ܢ ܕܢܙܟ̈ܝܢ ܚܢܢ ܓܢܒܪ̈ܐ ܕܥܡܐ ܡܕܡ܂      ܘܢܙܟ̈ܝܢ#2#/ ܚܢܢ ܓܒܪ̈ܐ  ܘܢܙ̈ܟܝܢ ܠܢ ܢܫܝܗ̈ܘܢ܀   ‍[‍55‍]‍ ܣܘܩܪܛܝܣ ܓܕܫܼ ܠܗ ܕܢܬܚܒܪ ܒܐܘܪܚܐ ܥܡ ܥܬܝܪܐ  ܐܢܫ܂ ܘܐܬܼܐ ܠܗܘܢ ܛܒܐ ܕܠܡ ܐܝܬ ܒܐܘܪܚܐ ܓܝ̈ܣܐ  ܘܠܣܛܝ̈ܐ܂ ܘܫܪܝ ܗܿܘ ܥܬܝܪܐ ܕܢܐܡܪ܂ ܘܝ ܠܝ ܐܢ  ܢܫܬܘܕܥܘܢܢܝ܂ ܦܼܢܝ ܠܗ ܣܘܩܪܛܝܣ܂ ܐܢܐ ܠܡ ܠܘ ܗܟܢܐ܂  ܐܠܐ ܘܝ ܠܗܘܢ ܐܢ ܠܐ ܢܫܬܘܕܥܘܢܢܝ܀  ‍[‍56‍]‍ ܚܕ ܡܢ ܥܬܝܪ̈ܐ ܟܬܼܒ ܗܘܐ ܥܠ ܬܪܥܗ ܕܠܐ ܬܥܘܠ  ܒܟ ܒܝܫܬܐ܂ ܘܟܕ ܦܓܥܼ ܒܗ ܕܝܘܓܢܝܣ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ܂  ܕܐܢܬܬܟ ܡܕܝܢ ܡܢ ܐܝܟܐ ܬܥܘܠ܀  ‍[‍57‍]‍ ܦܝܠܣܘܦܐ ܐܢܫ ܟܕ ܡܲܬܪܐ ܗܘܐ ܠܚܡܐ ܝܒܝܫܐ  ܕܢܐܟܠܝܘܗܝ ܐܬܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܡܬܪܓܪܓ ܐܢܬ ܠܕܐܝܟ  ܗܢܐ܂ ܘܦܢܝ ܕܫܒܿܩ ܐܢܐ ܠܗ ܥܕܡܐ ܕܡܬܪܓܪܓ ܐܢܐ ܠܗ܀  ‍[‍58‍]‍ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡܿܢ ܟܕ ܐܙܿܠ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡ ܢܫ̈ܐ܂  ܐܲܡܙܵܐܢ̈ܘܿܣ ܐܡܼܪ܂ ܕܗܢܐ ܠܡ ܓܢܣܐ ܐܢ ܙܟܝܢܝܗܝ ܘܠܐ  ܚܕ ܫܘܒܗܪܐ ܐܝܬ ܠܢ܂ ܘܐܢ ܙܟܢܝ ܒܗܬܬܐ ܪܒܐ܀  ‍[‍59‍]‍ ܐܦܘܩܪܛܝܣ ܐܡܼܪ ܕܡܿܢ ܕܡܣܓܦ ܩܢܘܡܗ ܡܛܠ  ܝܘܬܪܢܐ ܡܕܡ ܕܚܒܪܗ ܣܟܠܐ ܗܘ܀  ‍[‍60‍]‍ ܘܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܕܬܪ̈ܝܢ ܐܢܘܢ ܡܣܲܬܪ̈ܢܝܗܿ ܕܐܢܬܬܐ܂  ܓܒܪܗܿ ܘܩܒܪܗܿ܀  ‍[‍61‍]‍ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܐܡܪܬܿ ܠܗ ܐܢܬܬܗ܂ ܕܗܐ ܠܡ ܒܪܟ ܠܐ  ܣܟ ܕܡܼܐ ܠܟ܂ ܘܦܼܢܝ܂ ܕܐܢܐ ܡܿܢ ܒܗܘܝܗ ܗܘܠܐ ܒܠܚܘܕ  ܝܗ̄ܒܿܬ ܠܟܝ ܒܠܥܕ ܐܣܟ̈ܝܡܐ܂ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܣܟܡܘܗܝ܂ ܟܕ ܥܠ  ܚܝ̈ܠܐ ܟܝܢܝ̈ܐ ܓܵܒ̈ܘܠܐ ܘܡܫܚܠܦܢ̈ܐ ܪܡܿܙ ܠܗ ܕܒܡܪܒܥܐ  ܨܿܝܪܝܢ ܠܗ ܠܥܘܠܐ܀  ‍[‍62‍]‍ ܐܡܪ/ܘܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ#2#/ ܐܝܦܘܩܪܛܝܣ ܕܙܕܩܿ ܠܗ ܠܚܟܝܡܐ ܕܢܚܙܐ   ܐܦܘ̈ܗܝ ܒܡܚܙܝܬܐ܂ ܘܐܢܗܼܘ ܕܫܟܝܪ ܦܪܨܘܦܗ܂ ܠܐ ܢܘܣܦ ܠܗ  ܬܘܒ ܫܟܝܪܘܬܐ ܕܥܿܒ̈ܕܐ܂ ܘܐܢܗܘ ܕܫܦܝܪ ܠܐ ܢܫܟܪܝܘܗܝ  ܬܘܒ ܒܥܿܒܕ̈ܐ ܡܫܟܪ̈ܐ/ܫܟܝܪ̈ܐ#2#/܀  ‍[‍63‍]‍ ܘܐܚܪܝܢ ܐܫܬܐܠ ܕܐܝܢܐ ܝܘܠܦܢܐ ܡܝܬܪ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂  ܕܗܿܘ ܕܡܼܢ ܣܟ̈ܠܐ ܣܢܐ܀  ‍[‍64‍]‍ ܦܝܠܘܣܘܦܐ ܐܢܫ ܟܕ ܥܒܿܪ ܒܡܕܝܢ̄ܬܐ‍<‍ ܡܕܡ#2#‍>‍܂ ܘܚܼܙܐ ܒܗܿ ܪܫ  ܦܠܚܘܬܐ ܕܠܐ ܣܟ ܐܟܫܪ ܒܩܪܒܐ܂ ܘܐܣܝܐ ܐܢܫ ܣܟܠܐ܂  ܘܐܡܼܪ/ܐܡܼܪ#3#/ ܠܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢ̄ܬܐ ܗܿܝ ܕܠܘܝ ܐܵܣܝܼܟܘܿܢ ܗܢܐ܂ ܗܼܘ  ܗܘܐ ܪܼܫ ܦܠܚܘܬܟܘܢ܂ ܒܗܿܝ ܕܛܒ ܡܢܣܝ ܒܩܛܠܐ  ܕܒܢܝܢ̈ܫܐ܂ ܘܪܫ ܦܠܚܘܬܟܘܢ ܗܼܘ ܗܼܘܐ ܐܵܣܝܼܟܘܿܢ܂ ܒܗܿܝ  ܕܛܒ ܙܗܝܪ ܡܢ ܩܛܠܐ ܕܒܢܝܢ̈ܫܐ܀  ‍[‍65‍]‍ ܦܠܛܘܢ ܐܡܼܪ܂ ܕܚܣ‍{‍ܪ‍}‍‍<‍ܕ‍>‍ܐ ܗܘ ܪܒܐ ܠܗܘܿ ܕܠܐ ܝܕܿܥ܂  ܘܠܐ ܡܫܐܠ ܕܢܐܠܦ܂ ܒܗܿܝ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܒܝܫ̈ܢ ܡܬܟܢ̈ܫܢ ܒܗ܀  ‍[‍66‍]‍ ܠܣܘܩܪܛܝܣ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܢ ܐܢܫ ܕܟܿܐܒ ܠܝ ܥܠܝܟ܂  ܕܗܟܢܐ ܡܣܟܝܢ ܐܢܬ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܐܠܘ ܐܕܪܟܬܿ ܠܗܢܝܐܘܬܐ  ܕܡܣܟܢܘܬܐ ܥܠ ܢܦܫܟ ܟܐܒ ܗܘܐ ܠܟ܂ ܕܓܠܝܙ ܐܢܬ  ܡܢܗܿ ܘܠܐ ܥܠܝ܀  ‍[‍67‍]‍ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܐܡܿܪ ܠܗ ܐܢܫ ܕܠܐ ܐܬܩܒܠܬܼ ܡܠܬܐ  ܕܡܠܼܠܬ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܠܐ ܡܬܟܡܪ ܐܢܐ ܕܠܐ ܐܬܩܒܠܬܼ܂    ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪ̈ܝܢ܀  ܡ̈ܠܐ ܡܘܬܪ̈ܢܝܬܐ ܕܚܟܝ̈ܡܐ ܦܪ̈ܣܝܐ܀  ‍[‍68‍]‍ ܟܘܪܫ ܟܬܼܒ ܠܘܬ ܗܘܪܡܝܙܕ ܚܟܝܡܐ܂ ܐܠܘ ܕܝܢ  ܝܕܥܿܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟ̈ܐ ܣܢܝܩܘܬܗܘܢ ܕܠܘܬ ܚܟܝ̈ܡܐ ‍[‍ܘܚܟܝܡ̈ܐ‍]‍  ܣܢܝܩܘܬܗܘܢ ܕܠܘܬ ܡܠܟ̈ܐ ܘܠܐ ܣܟ ܠܬܗܪܐ ܫܿܘܝܢ  ܣܢܝܩܘܬܗܘܢ ܕܠܘܬ ܡܠܟ̈ܐ ܘܠܐ ܣܟ ܠܬܗܪܐ ܫܿܘܝܢ  ܗܘܘ ܡܠܟ̈ܐ܂ ܐܢܗܼܘ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܒܬܪܥ ܚܟܝܡ̈ܐ ܩܝܿܡܝܢ  ܗܘܘ܂ ܒܗܿܝ ܕܠܡܠܟ̈ܐ ܗܝ ܣܢܝܩܘܬܐ ܪܒܬܐ ܛܿܒ ܡܢ  ܕܠܚܟܝܡ̈ܐ܀  ‍[‍69‍]‍ ܒܲܙܲܪܓܲܡܗܺܪ ܐܡܼܪ ܕܗܿܝ ܕܢܬܡܟܟ ܐܝܟ ܕܢܙܟܐ܃  ܡܝܬܪܐ ܡܼܢ ܕܢܙܟܐ ܐܝܟ ܕܢܬܡܟܟ ‍[‍ܟܐܡܬ ܕܢܬܬܛܥܐ ܒܡܿܢ  ܕܢܬܡܟܟ ܠܢ ܙܒܢܐ ܡܕܡ ܘܟܢ ܢܫܬܠܛ ܥܠܝܢ ܛܪܘܢܐܝܬ܀#2#‍]‍  ‍[‍70‍]‍ ܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܐܫܬܐܠ ܕܡܢܐ ܗܘ ܥܘܬܪܐ ܕܠܐ ܡܘܦܐ  ܟܕ ܡܬܪܡܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܕܡܟܝܟܘܬܐ܀  ‍[‍71‍]‍ ܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܐܡܼܪ ܕܡܐ/ܡܐ#2#/ ܫܦܝܪܐ ܗܘܬ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ  ܐܠܘ ܠܐ ܕܚܝ̈ܐ ܡܬܟܪܝܢ ܗܘܘ܀  ‍[‍72‍]‍ ܐܚܪܝܢ ܬܘܒ ܐܫܬܐܠ܂ ܕܐܪܐ ܟܝ ܐܝܬ ܡܡܠܠܐ ܫܪܝܪܐ  ܕܣܢܐ܃ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܐܝܢ܃ ܒܡܐܟܠܩܪܨܐ܀  ‍[‍73‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܟܠ ܡܢ ܕܐܡܿܪ ܕܣܿܢܐ ܥܘܬܪܐ ܟܕܒܐ ܗܘ ܨܐܕܝ܂ ܥܕܡܐ ܕܢܩܝܡ ܣܗܕܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܡܼܢ  ܡܚܡܠܗ܂ ܘܒܕܐܩܝܡܗܿ ܗܝܡܢܘܬܗ܂ ܐܠܐ ܒܪܡ ܐܫܬܪܪܬܼ  ܕܣܟܠܐ ܗܘ܀  ‍[‍74‍]‍ ܐܚܪܝܢ ܐܫܬܐܠ ܡܛܠ ܡܙܘܢܐ܂ ܘܦܢܝ ܕܐܢ ܦܩܝܕ ܠܟ  ܠܐ ܬܣܬܪܗܒ ܡܿܛܐ ܠܟ܂ ܘܐܢ ܠܐ ܦܩܝܕ܂ ܠܐ ܬܥܘܠ  ܒܕܠܐ ܡܿܛܐ ܠܟ܀  ‍[‍75‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܡܿܢ ܕܣܿܥܪ ܛܒܬܐ ܒܣܟܠܐ܂ ܐܝܟ ܗܿܘ  ܕܡܨܒܬ ܠܚܙܝܪܐ ܒܚܘܡܪ̈ܐ ܝܩܝܪ̈ܬܐ ܘܡܘܟܠ ܕܒܫܐ  ܠܚܘܝܐ܀  ‍[‍76‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܡܿܢ ܕܚܝܠܬܢ ܒܫܘܡܠܝ ܢܡܘ̈ܣܐ  ܘܢܛܘ̈ܪܬܗܘܢ ܢܬܚܝܠ܂ ܘܡܿܢ ܕܡܚܝܠ ܒܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ  ܘܒܠܐ ܢܡܘܣܝ̈ܬܐ ܢܡܚܠ܀  ‍[‍77‍]‍ ܐܚܪܝܢ ܐܡܿܪ ܕܓܒܪܐ ܚܟܝܡܐ ܥܠ ܡܙܘܢܐ ܟܿܪܟ  ܘܓܒܪܐ ܣܟܠܐ ܥܠ ܕܘܟܬܐ ܕܐܒܘܗܝ ܡܘܠܕܗ܀  ‍[‍78‍]‍ ܐܵܢܘܿܫܲܪܘܵܐܢ ܡܠܟܐ܂ ܒܚܕ ܡܢ ܙܒܢ̈ܝܢ ܦܩܼܕ ܗܘܐ܂ ܕܠܐ  ܐܢܫ ܢܐܟܘܠ ܐܝܟ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܕܗܼܘ ܐܟܿܠ܂ ܐܦܠܐ ܢܫܬܐ  ܐܝܟ ܡܫܬܝܐ ܕܫܬܿܐ܂ ܘܟܕ ܓܒܪܐ ܐܢܫ ܡܼܢ ܪ̈ܫܢܐ ܡܐܟܠܬ̈ܐ  ܬܩܢ ܡܠܟ̈ܝܬܐ܂ ܘܙܼܿܡܢ ܘܩܪܐ ܠܚܕ ܡܢ ܪ̈ܘܪܒܐ ܕܢܫܬܪܐ  ܥܡܗ܂ ܘܟܕ ܐܫܬܪܝ ܗܿܘ ܘܢܦܩ܂ ܟܬܼܒ ܠܘܬ ܡܠܟܐ܂ ܕܦܠܢ  ܠܡ ܒܡܐܟ̈ܠܬܟ ܡܬܚܫܚ܂ ܘܐܢܐ ܚܙܿܝܬ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝܬ  ܕܐܚܦܐ ܡܢܟ܂ ܘܡܠܟܐ ܟܬܼܒ ܒܚܨܗ ܕܟܬܒܐ ܕܠܟ ܡܿܢ  ܩܠܣܢܟ ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܟ ܘܩܝܡܐ ܕܠܢ ܢܛܲܪܬ܂ ܠܗܿܘ ܕܝܢ  ܓܢܝܢܢ ܒܕܠܐ ܝܕܿܥ ܠܡܛܫܝܘ ܐܪܙܗ ܘܠܕܐܟܘܬܟ ܓܠܝܗܝ܀  ‍[‍79‍]‍ ܟܣܪܘܿ ܡܠܟܐ܂ ܐܫܬܐܠ ܕܐܝܢܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ܟ ܪܚܝܡ ܥܠܝܟ܂  ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܗܿܘ ܕܪܚܿܡ ܡܪܕܘܬܐ ܘܩܢܿܛ ܡܼܢ ܚܣܕܐ܂  ܘܛܿܐܢ ܒܕܪܓܐ ܕܡܥܠܝ ܡܢܗ܀ ‍[‍80‍]‍ ܒܙܪܓܡܗܪ ܐܡܼܪ ܕܡܘܡܗ ܡܿܢ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ ܗܿܢܘ܂  ܕܠܐ ܝܗܒܿ ܠܐܢܫ ܡܡܬܘܡ ܗܿܘ ܡܐ ܕܫܿܘܐ ܠܗ܂ ܐܘ ܝܗܿܒ  ܠܗ ܗܿܘ ܡܐ ܕܫܘܿܐ܂ ܐܘ ܝܗܿܒ ܠܗ ܗܿܘ ܡܐ ܕܠܐ ܫܘܐ܀  ‍[‍81‍]‍ ܐܪܕܫܝܪ ܐܡܼܪ ܕܪܘܓܙܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܡܿܢ ܒܡܪܚܡܢܘܬܐ  ܕܡܪ̈ܓܙܢܐ ܙܿܕܩ ܕܢܗܘܐ܂ ܘܠܐ ܒܓܠܝܙܘܬܐ ܕܣܘܢܩܢܝ̈ܗܘܢ܀  ‍[‍82‍]‍ \ܐܪܕܫܝܪ ܐܡܼܪ ܕܬܘܕܝܬܐ ܫܬܐܣܬܐ/ܡܬܐܡܪܐ ܕܬܘܕܝܬܐ#2#/ ܗܼܝ ܕܥܠܡܐ/ܕܥܡܐ#2#/܂  \ܘܡܠܟܐ ܘܢܛܘܪܬܗ/ܘܡܠܟܘܬܐ ܢܛܘܪܬܗܿ#2#/ ܘܟܠ ܒܢܝܢܐ ܕܠܐ ܩܢܐ ܫܬܐܣܬܐ  ܚܠܝܡܬܐ ܥܓܠ ܡܣܬܬܪ܂ ܘܟܠ ܒܝܬܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܠܗ  ܢܛܘܪܐ܂ ܥܓܠ ܡܬܒܙܙ܀  ‍[‍83‍]‍ ܡܬܐܡܪܐ ܕܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܟܘܣܪܘ ܡܠܟܐ ܚܿܕܪ ܗܘܐ  ܓܒܪܐ ܐܢܫ ܘܐܡܿܪ܂ ܕܡܿܢ ܙܒܿܢ ܬܠܬ ܡܼܠܝܼ̈ܢ ܒܐܠܦܐ ܕܝܢܪ̈ܐ܂  ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܡܠܟܐ ܩܪܝܗܝ ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܡܢܐ ܐܢܝܢ܂ ܘܗܼܘ  ܐܡܼܪ ܕܢܬܿܛܝܒܘܢ ܕܝܢܪ̈ܐ ܕܐܡܼܪ܂ ܘܟܕ ܐܬܛܝܒܘ ܐܡܼܪ܂  ܕܚܕܐ ܡܿܢ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܗܝ܂ ܕܐܦܠܐ ܒܚܕ ܒܪܢܫܐ ܛܒܬܐ  ܐܝܬ܂ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܝܢ܂ ܕܐܦܢ ܗܟܢܐ ܐܢܘܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܟܠܗܘܢ܂  ܐܠܐ ܠܝܬ ܦܘܪܣܐ ܡܢܗܘܢ܂ ܕܬܠܬ ܕܝܢ܂ ܕܐܠܨܐ ܠܡܠܟܐ  ܕܢܕܥ ܟܡܝܘܬܐ ܕܒܝܫܬܐ ܕܟܠܢܫ܂ ܘܠܦܘܬ ܒܝܫܬܗ ܢܦܪܣܝܘܗܝ܂  ܕܢܲܡܕ ܡܢܗ܂ ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܡܠܟܐ ܩܠܣ ܡܠܘܗ̈ܝ ܘܦܼܩܕ ܕܢܣܒ  ܠܕܗܒܐ܂ ܘܗܼܘ ܠܐ ܨܒܼܐ܂ ܘܡܠܟܐ ܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܠܡܢܐ  ܡܕܝܢ ܬܒܥܬܝܗܝ܂ ܘܗܼܘ ܦܢܝ ܕܨܒܿܝܬ ܕܐܢܣܐ ܐܢ ܐܝܬ  ܒܙܒܢܢ ܐܢܫ ܕܙܿܒܢ ܚܟܡܬܐ ܒܕܗܒܐ ܐܘ ܠܐ܀  ‍[‍84‍]‍ ܐܢܘܫܝܪܘܢ/ܐܢܘܫܪܘܐܢ#2#/ ܐܡܼܪ܂ ܕܒܛܠܢܐ ܡܥܝܪ ܚܘܫܒ̈ܐ܂ ܘܚܘܫܒ̈ܐ  ܡܥܝܪܝܢ ܬܘܓܢ̈ܐ܀    ‍[‍85‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܠܟܐ ܦܩܼܕ ܠܒܪܗ ܕܟܕ ܡܡܠܟ ܐܢܬ܂ ܠܐ ܬܘܣܦ  ܥܘܬܪܐ ܠܒܢ̈ܝ ܦܠܚܘܬܟ ܕܠܐ ܢܒܨܪܘܢ ܡܢ ܬܫܡܫܬܟ  ܒܥܠܬ ܠܐ ܣܢܝܩܘܬܗܘܢ ܕܥܠܝܟ܂ ܐܦܠܐ ܬܡܣܟܢ ܐܢܘܢ  ܕܠܐ ܢܣܢܘܢܟ܂ ܐܠܐ ܗܒ ܠܟܠܐܢܫ ܗܿܘ ܡܐ ܕܙܕܩܿ ܠܗ  ܠܡܫܘܚܬܗ܂ ܘܥܒܕ ܕܢܬܬܘܣܦ ܠܗܘܢ ܒܟ ܣܒܪܐ܂ ܘܐܦܢ  ܠܐ ܢܬܬܘ̈ܣܦܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܘܗܒ̈ܬܟ܂  ‍[‍86‍]‍ ܒܙܪܓܡܗܪ ܐܡܼܪ ܕܡܣܝ̈ܥܢܘܗܝ ܕܡܠܟܐ܂ ܡܢܗܘܢ ܡܿܢ  ܐܝܟ ܢܝܙܟ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܡܢ ܪܘܚܩܐ ܒܠܚܘܕ ܕܢܛܪܝܢ܂ ܡܢܗܘܢ  ܕܝܢ ܐܝܟ ܓܐܪ̈ܐ ܕܡܬܪ̈ܡܝܢ ܘܠܐ ܦܢܝܿܢ܂ ܘܡܢܗܘܢ ܐܝܟ  ܣܝܦ̈ܐ ܕܠܐ ܙܕܩܿ ܕܢܣܛܘܢ ܡܢܗ ܣܟ܀  ‍[‍87‍]‍ ‍[‍ܟܣܪܘ‍]‍ ܐܡܼܪ܂ ܠܐ ܬܓܠܐ ܣܢܐܬܐ ܠܡܿܢ ܕܠܐ ܡܨܐ  ܐܢܬ ܕܬܪܚܩܝܘܗܝ ܡܢܟ܀  ‍[‍88‍]‍ ܠܒܙܪܓܡܗܪ ܐܬܐܡܪ/ܐܫܬܐܠ#2#/܂ ܕܠܡܢܐ ܪ̈ܵܚܡܐ ܦܫܝܩܐܝܬ  ܗܦܟܿܝܢ ܘܗܿܘܝܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ܂ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܕܝܢ ܛܿܒ ܥܛܠܐܝܬ  ܗܿܘܝܢ ܪ̈ܚܡܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܣܬܘܪܝܗ ܕܒܝܬܐ ܛܒ \ܦܫܝܩ ܒܗܿܝ/ܦܫܝܩܐܝܬ#3#/  ܡܢ ܒܢܝܢܗ܂ ܘܬܒܪܗ ܕܡܐܢܐ܂ ܛܒ ܡܼܢ ܬܘܩܢܗ܂ ܘܢܦܩܐ  ܕܟܣܦܐ ܛܒ ܡܢ ܩܢܝܢܗ܂  ‍[‍89‍]‍ ܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܐܡܼܪ ܒܙܒܢܐ ܬܫܪܝܢܝܐ ܥ̈ܠܠܬܐ ܫܦܪ̈ܢ܂  ܘܒܢܝܣܢܝܐ ܦܩ̈ܚܐ܂ ܘܒܛܠܝܬܐ ܫܘܦܪܐ܂ ܘܒܛܠܝܐ ܚܪܝܦܘܬ  ܙܘܥ̈ܐ܂ ܘܒܓܒܪܐ ܐܟܣܢܝܐ ܡܟܝܟܘܬ ܬܪܥܝܬܐ܀  ‍[‍90‍]‍ ܠܟܘܣܪܘ ܐܬܐܡܪ܂ ܕܐܝܠܝܢ ܡܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܨܒܿܐ ܐܢܬ  ܕܢܗܘܘܢ ܚܟܝܡ̈ܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܕܒܥܠܕܒ̈ܒܝ܂ ܒܗܿܝ ܕܚܟܝܡ̈ܐ  ܠܘ ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܬܪܡܝܢ ܕܢܣܥܪܘܢ ܒܝܫܬܐ܂ ܣ̈ܟܠܐ ܕܝܢ ܘܠܐ  ܣܟ ܡܙ‍{‍ܪ‍}‍‍<‍ܕ‍>‍ܗ‍{‍ܕ‍}‍‍<‍ܪ‍>‍ܝܢ ܡܢܗܿ܀   ‍[‍91‍]‍ ܒܙܪܓܡܗܪ ܟܕ ܐܬܚܒܫ ܡܢ ܡܠܟܐ܂ ܫܐܠܘܗܝ ܪ̈ܚܡܘܗܝ܂  ܕܒܡܢܐ ܟܝ ܡܬܒܝܐ ܐܢܬ܂ ܘܗܼܘ ܦܢܝ ܕܒܐܪܒܥ ܡܠܝ̈ܢ܂  ܚܕܐ ܡܿܢ ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܢܐ܂ ܕܟܠܡܕܡ ܒܚܠܩܐ ܘܚܪܝܩܐ  ܘܠܝܬ ܠܡܥܪܩ ܡܢ ܩܕܡ ܪܘܓܙܐ܂ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܐܡܪܢܐ ܕܐܢ  ܠܐ ܐܣܝܒܪ ܡܢܐ ܐܥܒܕ܂ ܕܬܠܬܐ ܕܡܨܝܐ ܗܘܬ܂ ܕܒܒܝܫܬܐ  ܕܪܒܐ ܡܢ ܗܕܐ ܐܦܠ܂ ܕܐܪܒܥ ܕܐܡܿܪ ܐܢܐ ܕܟܒܪ ܩܪܝܒ  ܢܦܐܫܐ ܘܐܢܐ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ܀  ‍[‍92‍]‍ ܡܠܟܐ/ܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܐܡܼܪ#2#/ ܚܕ \ܟܕ ܡܫܠܛ/ܕܡܠܟܐ ܟܕ ܐܢܫ ܡܫܠܛ#2#/ ܗܘܐ ܥܠ      ܐܬܪܐ ܡܕܡ܂ ܡܦܩܕ  ܗܘܐ ܠܗ ܕܠܐܢܫ̈ܐ ܛܒ̈ܐ܂ ܡܲܚܒܢܐ ܢܗܘܐ/ܗܼܘܝ#2#/܃ ܘܠܡܨܥ̈ܝܐ܃  ܕܝܿܢܐ܂ ܘܠܒܝܫ̈ܐ܃ ܛܪܘܢܐ܀  ‍[‍93‍]‍ ܒܙܪܓܡܗܪ ܟܕ/ܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܟܕ#2#/ ܪܓܙ ܥܠܘܗܝ ܡܠܟܐ ܘܙܩܦܗ܂ ܫܡܥܬܿ  ܒܪܬܗ ܘܪܗܛܬܿ ܒܓܠܐ ܪܫܐ ܒܝܢܬ ܓܒܪ̈ܐ܂ ܘܟܕ ܨܐܕܘܗܝ  ܡܛܬܿ ܒܙܩܝܦܐ܂ ܚܦܝܬܿ ܪܫܗܿ܂ ܘܟܕ ܫܐܠܗܿ ܡܠܟܐ ܥܠ ܗܿܘ  ܕܥܒܕܬܿ܂ ܦܢܝܬܿ ܕܠܗ ܒܠܚܘܕ ܚܙܝܿܬ ܒܪܢܫܐ ܕܫܘܿܐ  ܠܡܬܟܚܕܘ ܡܢܗ܀  ‍[‍94‍]‍ ܫܒܘܪ ܐܡܼܪ܂ \ܕܚܡܫܐ ܐܢܘܢ/ܕܗܠܝܢ ܐܢܘܢ#2#/ ܡܨܒ̈ܬܢܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ܂  ܡܠܟܐ ܙܟܝܐ܂ ܘܕܝܿܢܐ ܟܐܢܐ܂ ܘܫܘܩܐ ܕܬܐܓܘܪܬܐ܂  ܘܐܣܝܐ  ܡܗܝܪܐ ܘܢܗܪܐ ܕܪܕܐ  ‍[‍95‍]‍ ܟܘܣܪܘ ܫܐܠ ܠܚܕ ܡܢ ܚܟܝ̈ܡܘܗܝ܂ ܕܒܢܝܢܫܐ ܣܓܝܐܝܢ ‍<‍ܐܢܘܢ ܐܢ ܫܐܕ̈ܐ#2#‍>‍  ܐܘ ܫ̈ܐܕܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܐܢ ܠܟܘܪ̈ܕܝܐ ܘܠܫܘܩ̈ܝܐ ܒܒܢܝܢܫ̈ܐ  ܚܫܿܒ ܐܢܬ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܝܢ܂  ‍[‍96‍]‍ ܒܲܙܲܪܓܲܡܗܺܪ ܐܡܼܪ ܕܡܿܢ ܕܪܚܡ ܠܟ ܟܿܠܐ ܠܟ ܡܼܢ  ܪܓܬܟ܂ ܘܡܿܢ ܕܣܿܢܐ ܠܟ ܡܓܪܓ ܠܟ ܥܠܝܗܿ܀  ܠܒܲܙܲܪܓܲܡܗܺܪ/ܠܗ ܟܕ ܠܗ#2#/ ܐܬܐܡܪ܂ ܕܐܝܢܘ ܗܿܘ ܕܠܝܬ ܒܗ ܡܘܡܐ܃  ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܗܿܘ ܕܠܐ ܡܐܬ܀  ‍[‍98‍]‍ ܠܒܙܪܓܡܗܪ ܫܐܠܬܗ ܐܢܬܬܗ ܫܘܐܠܐ ܡܕܡ܂ ܘܗܼܘ  ܦܼܢܝ ܕܠܐ ܝܕܿܥܢܐ ܦܘܢܝܗ܂ ܗܼܝ ܕܝܢ ܐܡܪܬܿ ܕܗܢܐ ܡܠܘܐܐ  ܟܠܗ ܢܣܿܒ ܐܢܬܿ ܡܢ ܡܠܟܐ܂ ܘܠܐ ܝܕܿܥ ܐܢܬ ܦܘܢܝܐ ܠܫܘܐܠܝ܂  ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܐܢܐ ܡܿܢ ܐܓܪܐ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܝܕܥܢܐ ܢܣܿܒ  ܐܢܐ܂ ܠܐ ܐܓܪܐ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܠܐ ܝܕܥܢܐ܂ ܘܐܠܘ ܢܣܿܒܬ  ܐܓܪܐ ܥܠ ܗܿܘ ܡܐ ܕܠܐ ܝܕܿܥ ܐܢܐ܂ ܟܠܗܘܢ ܓܙܘܗ̈ܝ  ܕܡܠܟܐ ܠܐ ܦܿܪܥܝܢ ܗܘܘ ܠܝ܂ ܒܗܿܝ ܕܛܒ ܣܓܝܐܝܢ ܗܠܝܢ  ܕܠܐ ܝܕܥܢܐ܀  ‍[‍99‍]‍ ܐܣܦܢܕܝܐܪ ܐܡܼܪ܂ ܕܣܘܣܝܐ ܐܦܢ ܣܓܝ ܢܗܘܐ ܚܪܝܦ/ܕܚܪܝܦ#2#/܂  \ܣܢܝܩ ܥܠ ܫܒܛܐ/ܣܢܝܩ ܠܫܘܛܐ#2#/܂ ܘܐܢܬܬܐ ܐܦܢ ܬܗܘܐ ܢܟܦܬܐ܂ ܠܘ  ܠܐ \ܣܢܝܩܐ ܥܠ ܓܒܪܐ/ܣܢܝܩ ܠܓܒܪܐ#2#/܂ ܘܓܒܪܐ ܐܦܢ ܢܗܘܐ ܕܚܟܝܡ/ܚܟܝܡ#2#/܂  ܣܢܝܩ ܕܢܬܡܠܟ ܒܐܚܪ̈ܢܐ܀  ‍[‍100‍]‍ ܟܘܣܪܘܿ ܐܡܼܪ܂ ܕܚܡܪܐ ܡܫܝܓܢܐ ܗܘ ܕܠܒܐ ܡܼܢ  ܥܩ̈ܬܐ܀  ‍[‍101‍]‍ ܢܝܼܩܘܿܒܐܕ/ܟܝܼܓܿܘܿܒܿܕ#2#/ ܡܠܟܐ ܟܕ ܡܝܬ܂ ܐܡܼܪ ܚܕ ܡܢ ܚܟܝܡܘ̈ܗܝ  ܕܡܠܟܐ ‍<‍ܠܡ#2#‍>‍܂ ܐܬܡܠܝ ܝܬܝܪ ܡܡܠܠ ܗܘܐ܂ ܘܝܘܡܢ ܝܬܝܪ ܡܪܬܐ  ܘܐܦܢ ܠܐ ܡܡܠܠ܀  ‍[‍102‍]‍ ܘܗܼܘ ܗܢܐ ܚܟܝܡܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ܂ ܕܣܢܝܩܝܢ ܠܒܘ̈ܬܐ  ܕܢܬܪܒܘܢ ܒܚܟܡܬܐ܂ ܐܟܡܐ ܕܣܢܝܩܝܢ ܦܓܪ̈ܐ ܕܢܬܪܒܘܢ  ܒܬܘܪܣܝܐ܀  ‍[‍103‍]‍ ܫܒܘܪ ܐܡܼܪ ܕܙܒ̈ܢܝܢ ܣ̈ܓܝܐܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܠܣܟ̈ܠܐ    ܝܡܝܢܐܝܬ ܐܬܝܿܢ܂ ܘܠܚܟܝ̈ܡܐ ܣܡܠܐܝܬ܂ ܐܫܬܘܕܥܿܬ  ܕܡܕܒܪܢܗܘܢ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܐܚܪܝܢ ܗܘ ܣܛܪ ܡܢܗܘܢ܀  ‍[‍104‍]‍ ܐܪܕܫܝܪ ܐܡܼܪ܂ ܐܫܓܡ ܢܦܫܟ ܡܢ ܒܗܠܝܢ ܕܘܠܝ̈ܢ܂  ܐܝܟܢܐ ܕܬܬܟܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܘܠܝ̈ܢ܀  ‍[‍105‍]‍ ܒܙܪܓܡܗܪ ܐܡܼܪ܂ ܕܟܕ ܠܐ ܚܟܿܡ ܐܢܬ ܐܝܕܐ ܡܼܢ  ܬܪ̈ܬܝܢ ܨܒ̈ܘܢ ܦܩ̈ܚܢ ܠܟ܂ ܐܬܡܠܟ ܒܐܢܬܬܟ܂ ܘܣܥܘܪ  ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܐܡܪܐ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܿܠܟܐ ܐܠܐ  ܗܿܢܝܢ ܕܡܣܓܦ̈ܢ ܠܟ܀  ‍[‍106‍]‍ ܡܪܕܘܿܝܟ ܐܫܬܐܠ ܕܒܡܘܢ ܦܪܝܫܐ ܥܩܬܐ ܡܼܢ  ܚܡܬܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܒܪܢܫܐ ܡܿܢ ܟܕ ܡܼܢ ܗܿܘ ܕܪܒ  ܡܣܬܓܦ ܡܬܬܥܝܩ܂ ܘܟܕ ܡܢ ܗܿܘ ܕܙܥܘܪ ܡܬܚܡܬ܀  ‍[‍107‍]‍ ܟܘܣܪܘ ܟܕ ܝܬܝܒ ܗܘܐ ܒܚܕ ܡܼܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܩܪܒ ܠܗ  ܓܒܪܐ ܐܢܫ ܟܪܐ ܩܘܡܬܐ܂ ܘܫܪܝ ܒܟܐ ܘܡܝܠܠ ܕܥܒܕ ܠܝ  ܕܝܢܐ ܡܼܢ ܡܿܢ ܕܛܠܡܢܝ ܘܗܼܘ ܐܗܡܝ ܡܢܗ܂ ܘܟܕ ܫܐܠܗ ܚܕ ܡܼܢ  ܪ̈ܘܪܒܢܘܗܝ܂ ܕܠܡܘܢ ܠܐ ܫܡܿܥ ܐܢܬ ܒܩܠܗ܂ ܐܡܼܪ ܕܟܪܝܐ  ܠܐ ܡܬܛܠܡ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܣܬܟܠ ܗܿܘ ܓܒܪܐ܂ ܘܓܥܼܐ ܕܡܪܝ  ܡܠܟܐ ܗܿܘ ܕܛܠܡܢܝ ܟܪܐ܂ ܡܢܝ ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܡܠܟܐ ܓܚܼܟ  ܘܥܒܼܕ ܠܗ ܕܝܢܐ܀   ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܐ܀  ܡ̈ܠܐ ܡܘܬܪ̈ܢܝܬܐ ܕܚܟܝ̈ܡܐ ܗܢܕܘ̈ܝܐ܀  ‍[‍108‍]‍ ܡܬܐܡܪܐ ܕܟܕ ܡܝܬܐ ܡܿܐܬ ܗܘܐ ܠܐܢܫ ܡܢ  ܗܢܕܘ̈ܝܐ܂ ܡܙܕܝܢܝܢ ܗܘܘ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܘܐܙܿܠܝܢ ܗܘܘ ܠܬܪܥܗ  ܘܐܡܿܪܝܢ ܠܗ܂ ܕܚܘܐ ܠܢ ܡܢܘ ܕܩܛܠܗ ܠܚܒܝܒܟ ܐܝܟܢܐ  ܕܢܩܛܠܘܢܝܗܝ܂ ܘܟܕ ܗܼܘ ܡܦܢܐ ܗܘܐ ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ  ܗܘ ܩܛܘܠܗ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ܂ ܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܗܼܢܘܢ܂  ܕܠܐ ܡܕܝܢ ܬܣܓܐ ܐܒܠܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܢܬ ܐܦܠܐ  ܚܢܢ ܡܨܝܢܢ ܚܝܠܗ܂ ܘܗܟܢܐ ܡܒܝܐܝܢ ܗܘܘ ܠܐܒ̈ܝܠܐ܀  ‍[‍109‍]‍ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܐܡܼܪ܃ ܕܫܘܚܢܐ ܕܡܼܢ ܠܘܠܝܬܐ ܥܓܠ  ܡܬܐܣܐ܂ ܘܫܘܚܢܐ ܕܡܼܢ ܡܠܬܐ ܠܐ ܡܬܐܣܐ/ܡܬܐܣܝܢܐ#2#/܀  ‍[‍110‍]‍ ܐܚܪܝܢ ܐܡܼܪ܂ ܕܪ̈ܓܝܓܬܗ \ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ/ܡܿܢ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ#2#/ ܐܝܟ  ܡܝ̈ܐ ܐܢܝܢ ܕܝܡܐ܂ ܕܟܡܐ \ܕܣܓܐ ܫܬܐ/ܕܢܣܓܐ ܢܫܬܐ#2#/ ܐܢܫ ܡܢܗ܂  ܬܘܒ ܣܿܓܐ ܠܗ ܨܗܝܗ/ܨܗܘܗ#2#܀  ‍[‍111‍]‍ ܐܚܪܝܢ ܐܡܼܪ ܕܝܘܠܦܢܐ ܡܘܣܦ ܚܟܡܬܐ ܠܚܟܝܡܐ܂  ܘܫܛܝܘܬܐ ܠܣܟܠܐ܂ ܐܝܟ ܫܡܫܐ ܕܡܘܣܦ ܚܙܝܐ ܠܥܝ̈ܢܐ  ܚܠܿܝ̈ܡܬܐ ܘܡܣܓܦ ܠܗܠܝܢ ܢܣܝ̈ܣܬܐ܀ ‍[‍112‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܠܐ ܬܗܝܡܢ ܠܒܥܠܕܒܒܟ ܘܐܦܢ ܢܣܓܐ  ܢܫܦܪ ܠܟ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܡܝ̈ܐ ܢܫܬܚܢܘܢ ܡܼܢ ܢܘܪܐ ܟܕ ܥܠܝܗܿ  ܡܬܐܫܕܝܢ܂ ܡܕܥܟܘ ܡܕܥܟܝܢ ܠܗܿ܀  ‍[‍113‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܚܡܪܐ ܡܿܢ ܐܪܒܥ ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܡܩܢܐ  ܠܫܬܝ̈ܘܗܝ/ܠܫܬܘܝ̈ܘܗܝ#2#/܂ ܒܫܘܪܝܐ ܡܿܢ ܕܝܠܝܬܐ ܕܛܘܣܐ܂ ܗܿܘ/ܗܿܢܘ ܕܝܢ#2#/ ܕܡܫܦܪ  ܫܦܿܪ ܓܘܢܗ ܘܙܘܥܘ̈ܗܝ܂ ܒܬܪܟܢ ܕܝܠܝܬܐ ܕܩܘܿܦܐ܂ ܗ̱  ܡܫܪܐ ܠܡܫܬܥܝܘ ܥܡ ܟܠܢܫ܂ ܒܬܪܟܢ ܕܝܠܝܬܐ ܕܐܪܝܐ ܗ̱  ܕܡܬܬܟܠ ܥܠ ܚܝܠܗ ܘܡܬܪܡܪܡ܂ ܒܬܪܟܢ ܕܝܠܝܬܐ ܕܚܙܝܪ̈ܐ  ܒܚܪܬܐ܂ ܟܕ ܕܠܐ ܒܡܫܘܚܬܐ ܪܘܿܐ ܒܛܝܢܐ ܡܬܦܠܦܠ  ܘܡܬܝܒ ܘܚܕܿܐ ܢܕܝܕܐܝܬ܀  ‍[‍114‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܚܟܝ̈ܡܐ ܡܿܢ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ  ܕܡܚܣ̈ܢܢ/ܕܡܚܡ̈ܣܢܢ#2#/܂ ܘܣܟ̈ܠܐ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ܀  ‍[‍115‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܫܬܐܠ ܕܐܝܢܐ ܒܝܫ ܡܼܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ܂ ܘ‍[‍ܦܢܝ‍]‍  ܗܿܘ ܕܠܐ ܣܒܥܐ ܐܝܬ ܒܗ ܐܦܠܐ ܫܝܢܐ܀  ‍[‍116‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܕܢܬܩܪܒ ܐܢܫ ܠܪܚܡܗ ܡܨܥܐܝܬ  ܦܩܚ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܐܣܛܘܢܐ ܟܕ ܢܨܝܒ ܒܫܡܫܐ܂ ܟܕ  ܡܨܥܐܝܬ ܡܨܛܠܐ܂ ܡܬܬܘܣܦ ܛܠܠܗ܂ ܘܟܕ ܣܓܝ ܡܨܛܠܐ  ܡܬܒܨܪ܀  ‍[‍117‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܫܬܐ ܐܢܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܠܐ ܡܩܘܝ̈ܢܐ܂  ܛܠܠܗܿ ܕܥܢܢܐ܂ ܘܪܚܡܘܬܐ ܕܣܟ̈ܠܐ܂ ܘܫܢܓܬܐ ܕܢܫ̈ܐ܂  ܘܥܘܬܪܐ ܡܫܪܬܚܐ܂ ܘܡܠܟܐ ܛܠܘܡܐ܂ ܘܩܘܠܣܐ ܟܕܒܐ܀  ‍ [‍118‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ܂ ܗܠܝܢ/ܚܡܫܐ ܐܢܘܢ ܗܿܢܘܢ#2#/ ܐܢܘܢ ܕܡܠܐܝܢ ܠܗܘܢ 

ܘܠܚܒܪ̈ܝܗܘܢ/ܢܦ̈ܫܬܗܘܢ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ#2#/܂ ܓܒܪܐ ܒܨܝܪ ܝܕܥܬܐ ܕܡܬܪܡܐ ܠܡܠܦܘ

ܠܐܚܪ̈ܢܐ܂ ܘܗܿܘ ܕܡܬܪܓܪܓ ܠܡܕܡ ܕܠܐ ܡܿܛܐ ܠܗ܂

ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܟ ܒܪ̈ܚܡܘܗܝ܂ ܘܗܿܘ ܕܡܥܠ ܢܦܫܗ

ܒܥܿܒ̈ܕܐ ܕܪܒ ܡܢܗ܂ ܘܓܒܪܐ ܕܢܟܝܠܐܝܬ ܡܫܡܫ ‍[‍ܠܡܠܟܐ‍]‍܀

‍[‍119‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܕܡܘܙܓܐ ܗܘ ܢܛܘܪܗ ܕܦܓܪܐ ܐܝܟ

ܐܣܛܘܢܐ ܠܒܝܬܐ܂ ܕܒܚܠܝܡܘܬܗ ܕܠܐ ܙܘܥܙܥ ܡܟܬܪ܀

‍[‍120‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ܂ ܬܪܝܢ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܛܒ ܓܠܝܐ

ܕܓܠܘܬܗܘܢ܂ ܚܕ ܡܿܢ ܢܚܫܝܪܬܢܐ ܕܡܫܬܒܗܪ ܕܚܠܝܨܐܝܬ

ܐܬܟܬܫ ܒܩܪܒܐ܂ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܒܗ ܐܬܿܐ ܕܡܚܘܬܐ܂

ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܕܡܚܘܐ ܢܙܝܪܘܬܐ ܟܕ ܩܕܠܗ ܥܒܐ

ܘܦܓܪܗ ܚܝܠܬܢ܀

‍[‍121‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܫܬܐܠ ܕܐܝܢܐ ܡܼܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܛܒ ܣܟܠ ܘܗܼܘ

ܦܢܝ܂ ܕܓܒܪܐ ܕܡܟܪ ܒܛܠܝܬܐ ܡܪܬ ܫܘܦܪ̈ܐ܂ ܘܫܒܩ ܠܗܿ

ܘܚܿܙܩ ܠܗ ܒܐܬܪܐ ܪܚܝܩܐ܀

‍[‍122‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܫܬܐܠ ܕܐܝܢܐ ܚܘܣܪܢܐ ܕܠܐ ܢܩܿܦ ܠܗ

ܝܘܬܪܢܐ ܣܟ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܠܒܘܫܐ ܡܿܢ ܕܡܬܬܣܝܡ ܥܡ

ܡܝܬܐ ܒܩܒܪܐ܀

‍[‍123‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܫܬܐܠ ܕܠܡܘܢ ܕܡܝܐ ܐܢܬܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗܿ

ܓܒܪܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܢܝ܂ ܕܠܢܗܪܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܡܝ̈ܐ܀

‍[‍124‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܫܬܐܠ ܕܠܡܘܢ ܐܬܕܡܝ ܣܟܠܐ ܒܣܡܝܐ܂

ܘܗܼܘ ܦܢܝ܂ ܕܒܗܿܝ ܡܿܢ ܕܣܡܝܐ ܠܐ ܦܿܪܫ ܒܝܬ ܢܘܗܪܐ ܠܚܫܘܟܐ܂

ܗܼܘ ܗܟܘܬ ܘܣܟܠܐ ܕܠܐ ܦܪ̈ܫ ܒܝܬ ܚܟܡܬܐ ܠܫܛܝܘܬܐ܀

‍[‍125‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܫܬܐܠ ܕܐܝܢܐ ܡܼܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܚܝܠܬܢ ܘܗܼܘ

ܦܢܝ܂ ܕܗܿܘ ܕܢܿܛܪ ܢܦܫܗ ܡܢ ܚܘܪܐ ܙܠܝܠܐ ܘܙܢܝܘܬܐ܀

  ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ܀  ܡ̈ܠܐ ܡܘܬܪ̈ܢܝܬܐ ܕܚܟܝ̈ܡܐ ܥܒܪ̈ܝܐ܀  ‍[‍126‍]‍ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܐܡܼܪ ܕܢܟܦܘܬܐ ܘܙܠܝܠܘܬܐ ܠܘ  ܒܣܘܥܪܢܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗܘܢ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܒܡܡܠܠܐ܀  ‍[‍127‍]‍ ܠܐܚܪܝܢ ܡܪܐ ܢܟܣ̈ܐ ܐܬܐܡܪ܂ ܕܠܡܢܐ ܟܦܿܢ ܐܢܬ܂ ܟܕ  ܡܕܡ ܠܐ ܚܣܿܪ ܠܟ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܥܠ ܗܿܝ ܕܠܐ ܛܥܿܐ  ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܕܟܦܢܿܝܢ ܘܨܪܝܟܝܢ܀  ‍[‍128‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܬܼܒ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ܂ ܗܿܢܘ  ܒܝܬܐ ܕܥܩ̈ܬܐ܂ ܕܒܗ ܡܬܩܒܪܝܢ ܚܝ̈ܐ܂ ܘܒܗ ܡܬܒܚܪܐ  ܪܚܡܘܬܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܘܣܢܐܬܐ ܕܣܢ̈ܐܐ܀  ‍[‍129‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܒܥܠܕܒܒܟ ܬܚܘܒܐ ܥܫܝܢܐ ܢܬܬܕܝܢ  ܠܟ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܬܗܡܐ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܬܙܕܗܪ ܡܢܗ܂ ܘܪܚܡܟ  ܥܫܝܢܐ ܬܚܘܒܐ ܢܬܬܕܝܢ ܠܟ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܥܠ ܣܘܝܥܗ ܬܬܟܠ܂  ܬܗܘܐ ܡܲܟܐ ܠܟܢ̈ܘܬܟ܀  ‍[‍130‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܠܐ ܙܕܿܩ ܠܡܠܟܐ ܠܡܣܪܗܒܘ  ܒܢܩܡܬܐ܂ ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܐܡܬܝ ܕܨܒܿܐ ܡܨܐ ܠܡܬܢܩܡܘ܀  ‍[‍131‍]‍ ܢܙܝܪܐ ܐܢܫ ܚܼܙܐ ܓܒܪܐ ܕܐܟܿܠ ܒܣܪܐ ܘܐܡܿܪ܂  ܕܗܐ ܒܣܪܐ ܐܟܿܠ ܒܣܪܐ܀  ‍[‍132‍]‍ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܢܫ ܢܙܝܪܐ ܬܼܒܥ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܢܚܘܐ  ܠܗ ܒܣܪܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܕܡܐ ܐܝܟ ܕܢܐܟܠܝܘܗܝ܂ ܘܗܼܘ   ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ ܠܩܡܨܐ ܚܘܝ ܘܐܡܼܪ܂ ܕܗܐ ܒܣܪܐ  ܕܠܐ ܕܡܐ܀  ‍[‍133‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܡܿܢ ܕܫܪܐ ܡܕܡ ܡܼܢ ܢܡܘܣܐ܂ ܘܥܒܿܕܐ  ܐܚܪܢܐ ܛܒܐ ܣܿܥܪ ܚܠܦܘܗܝ܂ ܠܐ ܡܬܚܫܒ ܠܗ ܐܓܪܐ܂  ܒܗܿܝ ܕܡܘܗܒܬܐ ܠܐ ܦܪܥܐ ܚܘܒܬܐ܀  ‍[‍134‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܕܣܘܓܐܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܡܣܡܐ  ܠܠܒܐ܂ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܕܡ̈ܝܐ ܠܙܪܥܐ܀  ‍[‍135‍]‍ ܡܬܐܡܪܐ ܕܟܕ ܚܒܼܫ ܝܘܣܦ ܠܐܚܘܗܝ ܒܢܝܡܝܢ܂ ܟܬܼܒ  ܠܘܬܗ ܝܥܩܘܒ ܐܒܘܗܝ܂ ܕܢܒ̈ܝܐ ܠܐ ܓܢܿܒܝܢ܂ ܐܦܠܐ ܓܢܒ̈ܐ  ܡܘܠܕܝܢ܀  ‍[‍136‍]‍ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܡܼܪ ܐܠܗܐ ܠܐܒܪܗܡ ܕܝܿܕܥܬ ܕܥܠ  ܡܢܐ ܓܒܝܬܟ ܕܬܗܘܐ ܠܝ ܪܚܡܐ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ܂ ܕܐܘܕܥܝܢܝ  ܡܪܝ܂ ܘܡܪܝܐ ܦܼܢܝ ܠܗ܂ ܕܥܠ ܗܿܝ ܕܩܲܒܼܠܬ ܥܠܝܟ ܕܬܣܬܓܦ܂  ܘܠܐ ܕܬܣܓܦ܂ ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܡܿܢ ܕܨܒܿܐ ܕܢܣܓܘܢ  ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܗܟܢܐ ܢܥܒܕ܀  ‍[‍137‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܓܒܪܐ ܢܟܘܠܬܢܐ ܠܣܝܦܐ ܕܡܿܐ  ܕܫܡܝܛ܂ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܫܦܝܪ ܒܚܙܘܗ܂ ܘܠܐ ܙܗܝܪ ܒܣܘܥܪܢܗ܀  ‍[‍138‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܦܼܩܕ ܠܒܪܗ ܕܠܬܠܬܐ ܥܕܢ̈ܝܢ ܦܠܓ ܥܕܢ̈ܝܟ܂  ܥܕܢܐ ܠܨܠܘܬܟ܂ ܘܥܕܢܐ ܠܬܐܓܘܪܬܟ܂ ܘܥܕܢܐ ܠܢܝܚܟ  ܦܓܪܢܝܐ ܘܦܘܢܩܟ ܡܫܚܐ܂ ܒܗܿܝ ܕܐܠܘܠܐ ܬܬܢܝܚ ܠܐ  ܬܬܡܨܐ ܠܡܫܡܠܝܘ ܗܠܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ܀  ‍[‍139‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܠܐ ܬܒܣܐ ܒܓܒܪܐ ܫܟܝܪ ܚܙܘܐ  ܘܫܚܝܡ ܬܟܣܝܬܐ܂ ܕܠܡܐ ܡܝܬܪܘܬܐ ܡܕܡ ܬܗܘܐ ܕܓܢܝܙܐ  ܘܡܣܬܪܐ ܠܓܘ ܡܢܗ܂ ܘܐܢܬ ܠܐ ܝܕܿܥ ܐܢܬ܀  ‍[‍140‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܦܩܼܕ ܠܒܪܗ ܘܐܡܼܪ܂ ܕܟܕ ܬܬܡܣܟܢ ܠܐ  ܬܘܕܥ ܠܚܒܪ̈ܝܟ ܕܠܐ ܬܬܫܝܛ ܒܥܝܢ̈ܝܗܘܢ ܘܢܟܐܒ ܠܟ܀   ‍[‍141‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܢܦܫܐ ܓܠܝܙܬ ܡܼܢ ܚܟܡܬܐ ܡܝܬܬܐ  ܗܝ܂ ܘܒܝܘܠܦܢܐ ܚܝܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܪܥܐ ܒܐܝܪܬܐ ܒܡܛܪܐ܀  ‍[‍142‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ܂ ܕܫܘܒܩܢ ܣܟܠܘܬܐ ܙܕܩܬܐ ܗܘ ܕܗܘܢܐ܀  ‍[‍143‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ܂ ܫܦܝܥܘܬܐ ܡܚܦܝܢܝܬܐ ܗܝ ܕܡܘ̈ܡܐ܀  ‍[‍144‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ܂ ܗܿܝ ܕܢܩܕܘܡ ܕܢܬܕܒܪ ܕܫܦܝܪ܂ ܡܓܗܝܐ  ܠܐܢܫ ܡܢ ܡܬܬܘܝܢܘܬܐ܀  ‍[‍145‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ܂ ܕܡܚܡܣܢܢܘܬܐ ܢܟܘܝܬܐ ܗܝ  ܕܛܠܝܘܬܐ܂ ܘܐܦܢ ܠܡܝܬܪܘܬܐ ܢܓܕܐ ܠܗܿ܀  ‍[‍146‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ܂ ܕܒܒܘ̈ܚܢܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܬܒܚܪܝܢ  ܦܘ̈ܕܐ܀  ‍[‍147‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ܂ ܕܡܘܕܝܢܘܬ ܡܣܟܠܢܐ ܒܣܟܠܘܬܗ܂  ܡܬܟܫܦܢܘܬܐ ܗܝ ܡܩܒܠܬܐ ܚܠܦ ܫܘܒܩܢܗ ܘܡܦܩ ܒܪܘܚܐ  ܕܝܠܗ ܗܼܘܝܘ ܬܝܒܘܬܗ܀  ‍[‍148‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ܂ ܕܠܐ ܬܬܟܠ ܥܠ ܪܚܡܐ ܕܒܥܓܠ ܐܿܠܡ܂  ܘܐܦܢ ܒܣܘܓܐܬ ܛܝܒܘܬܐ ܐܬܛܡܪ܀  ‍[‍149‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܕܝܥܢܘܬܐ ܚܬܐ ܗܝ ܕܫܛܝܘܬܐ  ܘܡܙܡܢܢܝܬܗܿ܀  ‍[‍150‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ܂ ܠܐ ܬܪܡܐ ܕܚܠܬܐ ܕܡܼܢ ܡܠܟܐ ܡܼܢ  ܠܒܟ܂ ܘܐܦܢ ܣܓܝ ܬܬܒܝܬܐ ܠܗ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܬܣܓܐ ܠܟ  ܪܚܡܬܗ܀  ‍[‍151‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܠܐ ܬܒܝܬܐ ܠܟ ܒܪܢܫܐ ܐܝܢܐ ܕܢܟܪܝܘܗܝ  ܡܢܗܘܢ ܩܪ̈ܝܒܘܗܝ܂ ܟܕ ܗܼܢܘܢ ܛܒ ܡܢܟ ܡܦܣܝܢ ܒܗ܀  ‍[‍152‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܫܬܐܠ ܕܐܝܢܐ ܗܘ ܬܥܫܐ ܒܥܠܡܐ܂ ܘܗܼܘ  ܦܼܢܝ܂ ܕܡܚܝܠܐ ܕܡܣܓܐ ܣܒܪܐ܀  ‍[‍153‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ܂ ܕܦܪܗܣܝܐ ܡܒܨܪܐ ܐܝܩܪܐ܂ ܘܡܣܓܦܐ  ܕܝܢ ܠܚܘܒܐ ܫܪܝܪܐ܀   ‍[‍154‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ܂ ܒܩܘܒܠ`ܛܝܒܘܬܐ ܡܫܬܪ̈ܬܚܢ  ܡܘܗ̈ܒܬܐ܂ ܘܒܦܘܣܩܢܗܿ ܡܬܦܣ̈ܩܢ܀  ‍[‍155‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܬܼܒ ܠܘܬ ܐܢܫ ܕܠܦܠܢ ܫܿܕܪܬ ܠܘܬܟ܂  ܕܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܬܡܠܐ ܣܢܝܩܘܗܝ܂ ܠܘ ܒܗܿܝ ܕܐܢܐ ܠܐ ܢܚܿܬܬ  ܠܡܐܬܐ ܩܢܘ‍{‍ܒ‍}‍‍<‍ܡ‍>‍ܐܝܬ܂ ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܗܿܘ ܢܗܘܐ ܠܝ ܡܣܝܥܢܐ  ܒܩܘܒܠ`ܛܝܒ̈ܘܬܟ܂ ܘܣܗܕܐ ܥܠ ܡܝܬܪܘܬܟ ܕܠܘܬܝ܀  ‍[‍156‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ܂ ܕܠܐ ܬܫܘܛ ܠܙܥܘܪܐ܂ ܕܚܫܿܚ  ܠܡܗܘܐ ܪܒܐ܀  ‍[‍157‍]‍ \ܚܕ ܐܡܼܪ/ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ#2#/ ܕܣܟ̈ܠܐ ܒܫܘܪ̈ܥܬܗܘܢ ܕܒܢܝܢܫ̈ܐ ܚܝܿܪܝܢ܂  ܘܠܡܝܬܪܘܬܗܘܢ ܠܐ ܚܙܿܝܢ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܒܒ̈ܐ ܕܥܠ/ܥܠ ܗܕܡ̈ܐ ܕܡܫܚܢܢܝܢ ܒܦܓܪܐ ܡܬܚܦܛܝܢ      ܠܡܬܒ܂ ܥܠ ܗܕܡ̈ܐ ܕܝܢ#2#/  ܗܕ̈ܡܐ ܕܚܠܝܡܝܢ ܠܐ ܣܟ܀  ‍[‍158‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܟܕ ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܒܐ ܡܢܟ ܬܫܐܠ܂  ܘܠܐ ܡܬܝܗܒܐ ܠܟ܂ ܠܢܦܫܟ ܥܕܘܠ܂ ܕܠܘ ܒܡܫܘܚܬܟ  ܫܐܠܬܗ܀  ‍[‍159‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܕܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܗܿܢܘܢ ܕܥܗܿܪܝܢ ܥܡ  ܚܕ̈ܕܐ ܒܒܘܚܢܐ܂ ܐܢܗܼܘ ܕܠܫܪܪܐ ܢܒܥܘܢ ܘܠܐ ܣܟ ܡܩܪܒܝܢ܂  ܒܗܿܝ ܕܫܪܪܐ ܚܕ ܗܘ܂ ܘܠܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܫܿܠܡܝܢ܂ ܐܢܗܼܘ ܕܝܢ  ܕܠܘ ܠܫܪܪܐ ܢܒܥܘܢ ܐܠܐ ܠܙܟܘܬܐ܂ ܣܿܓܐ ܠܗܘܢ ܕܪܐ܂ ܒܗܿܝ  ܕܠܐ ܡܨܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܢܙܟܐ܂ ܐܠܘܠܐ ܗܿܘ ܐܚܪ‍?‍ܢܐ ܢܬܚܝܒ܀  ‍[‍160‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ܂ ܕܙܕܿܩ ܠܗ ܠܪܫ ܥܡܐ ܕܠܩܢܘܡܗ  ܠܘܩܕܡ ܢܬܪܨ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܠܥܡܗ܂ ܘܐܠܐ ܓܕܫܐ ܠܗ ܐܝܟ ܗܿܘ  ܕܨܒܿܐ ܠܡܬܪܨܘ ܠܛܠܢܝܬܐ/ܠܛܠܢܝܬܗ#2#/ ܕܦܬܝܠܐ܂ ܡܼܢ ܩܕܡ ܕܢܬܪܨ  ܠܓܘܫܡܐ ܗܿܘ ܕܕܝܠܗ ܗܝ ܛܠܢܝܬܐ܀   ‍[‍161‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ܂ ܓܒܪܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܨܒܿܐ ܠܡܣܥܪ܂ ܙܕܩܿ  ܠܗ ܕܛܒܐܝܬ ܢܒܩܘܪ ܕܕܐܝܟ ܐܝܢܘ ܗܿܘ ܕܠܘܬܗ ܢܣܥܘܪ܂  ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܙܪܥܐ ܨܒܿܐ ܕܢܙܪܘܥ܂ ܒܕܓܘܢ ܐܠܨܐ  ܠܗ ܕܛܒܐܝܬ ܢܒܩܘܪ ܠܐܪܥܐ ܕܒܗܿ ܙܿܪܥ܂ ܕܠܡܐ ܠܐ  ܡܘܥܝܢܝܬܐ ܬܗܘܐ܀  ‍[‍162‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܡܠܟܐ ܛܠܘܡܐ܂ ܒܥܓܠ ܒܛܠܐ  ܡܠܟܘܬܗ܂ ܘܡܠܟܐ ܟܐܢܐ ܢܓܪܐ ܡܠܟܘܬܗ ܒܗܿܝ ܕܛܠܘܡܐ  ܡܚܒܠܢܐ ܗܘ ܘܡܚܪܒܢܐ܂ ܘܟܐܢܐ ܡܒܢܝܢܐ܂ ܘܕܚܪܒܐ  ܒܥܓܠ ܗܘܝܐ܂ ܘܒܢܝܢܐ ܥܡ ܙܒܢܐ ܓܠܝܐ܀  ‍[‍163‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܼܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܐܫܬܐܠ܂ ܕܒܡܘܢ ܦܪܝܫܐ  ܕܚܠܬܐ ܡܼܢ ܥܩܬܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܕܚܠܬܐ ܡܿܢ ܡܼܢ ܩܕܡ  ܢܣܝܘܢܐ ܗܘܝܐ܂ ܥܩܬܐ ܕܝܢ ܒܬܪܗ܀  ‍[‍164‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ܂ ܕܫܘܡܠܝܗܿ ܕܪܗܛܪܘܬܐ ܗܕܐ ܗܝ܂  ܕܢܬܡܨܐ ܠܡܕܡܝܘ ܠܫܪܪܐ ܒܕܓܠܘܬܐ܂ ܘܠܕܓܠܘܬܐ ܒܫܪܪܐ܂  ܘܠܡܓܕ ܠܒܢܝܢ̈ܫܐ ܠܘܬ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܡܢܗܿ ܡܫܬܐܠܝܢ܂  ܘܠܡܟܠܐ ܐܢܘܢ ܡܼܢ ܥܒܿܕܐ ܕܠܗ ܡܬܝܐܒܝܢ܂ ܘܗܕܐ ܥܡ  ܫܦܝܪܘܬ ܨܒܝܢܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܡܫܬܡܥܝܢ ܘܠܘ ܒܩܛܝܪܐ܀  ‍[‍165‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܫܬܩܐ ܫܢܬܐ ܗܘ ܕܗܘܢܐ ܘܡܡܠܠܐ  ܥܝܪܘܬܗ܂ ܘܟܕ ܡܡܫܚܘܬܐ ܗܝ ܗܿܝ ܕܡܩܠܣܐ܂ ܐܦ ܒܫܢܬܐ  ܐܦ ܒܥܝܪܘܬܐ܃ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܐܦ ܒܫܬܩܐ ܐܦ  ܒܡܡܠܠܐ ܙܕܩܿ ܕܬܬܩܠܣ܀  ‍[‍166‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ܂ ܕܣܓܝ ܐܬܬܘܝܬ ܥܠ ܕܡܿܠܠܬ܂ ܥܠ ܕܝܢ  ܕܫܬܩܿܬ ܠܘ ܣܓܝ܀  ‍[‍167‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ܂ ܕܟܡܐ ܕܡܠܬܐ ܠܐ ܐܬܡܠܠܬܼ܂ ܒܒܝܬ  ܐܣܝܪ̈ܐ ܗܝ ܕܗܿܘ ܕܨܒܿܐ ܕܢܡܠܠ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܡܠܠܬܼ܂ ܒܒܝܬ  ܐܣܝܪ̈ܐ ܕܝܠܗܿ ܗܿܘܐ ܡܡܠܠܢܗܿ܀  ‍[‍168‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ܂ ܐܙܕܗܪ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܣܘܓܐܐ ܬܡܠܠ܂  ܒܗܿܝ ܕܣܘܓܐܬ ܡܡܠܠܐ ܦܩܥܬܐ ܗܝ ܪܘܝܚܬܐ܂ ܕܡܣܓܐ  ܣܓܝ̈ܢ ܒܗܿ ܬܘܩ̈ܠܬܐ܀  ‍[‍169‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ܂ ܕܐܠܘ ܐܫܬܕܪܘ ܚܝܘ̈ܬܐ ܡܬܐܟܠܢܝ̈ܬܐ  ܠܫܪܒܐ ܕܡܘܬܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ܂ ܠܐ ܡܬܘܡ ܐܬܐܟܠ  ܒܣܪܐ ܕܫܡܝܢ܀  ‍[‍170‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܛܘܒܘܗܝ ܠܡܿܢ ܕܐܫܬܓܡ ܒܡܘܡܘ̈ܗܝ܂  ܘܠܐ ܐܬܒܛܠ ܠܗ ‍<‍ܠܡ ܠܡܒܩܐ ܡܘ̈ܡܐ#2#‍>‍ ܠܡܡܢܐ ܠܡܘ̈ܡܐ ܕܟܢܘ̈ܬܗ܀  ܠܗ ܕܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܒܪ̈ܝܟܘܗܝ  ܕܡܪܝܐ܃ ܘܐܝܠܝܢ ܠܝܛܘ̈ܗܝ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܃ ܕܒܪ̈ܝܟܘܗܝ ܕܡܪܝܐ܂  ܛܠܝ̈ܐ ܕܡܬܕܡܝܢ ܒܣܒ̈ܐ܂ ܘܠܝܛܘ̈ܗܝ ܣܒ̈ܐ ܕܡܬܕܡܝܢ  ܒܛܠܝ̈ܐ܀  ‍[‍172‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ܂ ܠܢܫ̈ܐ ܡܢ ܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܒܬܝ̈ܗܘܢ  ܛܒ ܦܐܝ̈ܢ ܠܗܝܢ ܡܼܢ ܟܢܘܫ̈ܬܐ܀  ‍[‍173‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܐܠܘ ܓܝܪ ܝܕܥܬܘܢ ܗܿܘ ܡܐ ܕܝܕܥܿܬ  ܒܟܝܟܘܢ ܥܿܠܒ ܗܘܐ ܠܓܘܚܟܟܘܢ܀    ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ܀  ܡ̈ܠܐ ܡܘܬܪ̈ܢܝܬܐ ܕܝܚܝ̈ܕܝܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ܀  ‍[‍174‍]‍ ܚܕ ܡܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܐܡܼܪ܃ ܕܛܠܝ̈ܐ ܠܡ ܒܫܪܘܝܘܬܗܘܢ܂  ܡܛܠ ܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ ܩܢܿܝܢ ܥܡ̈ܠܐ܂ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܛܝܒܘܬܐ  ܟܣܝܐܝܬ ܠܚܫܐ ܠܗܘܢ ܘܡܦܝܣܐ܂ ܕܡܛܠ ܫܘܒܚܐ ܐܠܗܝܐ  ܢܥܡܠܘܢ ܘܠܘ ‍[‍ܡܛܠ‍]‍ ܐܢܫܝܐ܀  ‍[‍175‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ܂ ܕܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ ܟܕ ܚܙܿܐ  ܗܘܐ ܠܐܒܗ̈ܬܐ܂ ܕܡܬܬܪܝܡܝܢ ܗܘܘ ܒܪ̈ܥܝܢܝܗܘܢ  ܠܘܬ ܐܢܫܐ ܒܨܝܪ̈ܐ ܕܒܥܡܠܐ܂ ܙܕܝܩܘܬܐ ܦܠܚܿܝܢ ܗܘܘ  ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܩܦܚܘܢ܂ ܠܐܢܛܘܢܝܣ  ܓܝܪ ܠܘܬ ܐܢܫ ܐܫܟܦܐ ܫܕܪܗ܂ ܘܠܡܩܪܝܣ ܠܘܬ ܬܪ̈ܬܝܢ  ܢܫ̈ܝܢ܂ ܘܠܦܦܢܘܛ ܠܘܬ ܓܝܣܐ ܘܙܡܪܐ܂ ܘܠܬܪܝܢ ܡܼܢ ܝܚܝ̈ܕܝܐ  ܬܘܒ ܠܘܬ ܓܒܪܐ ܐܢܫ ܪܥܝܐ܀  ‍[‍176‍]‍ ܠܘܬ ܐܢܫ ܕܒܙܕܝܩ̈ܐ ܕܥܠܡܐ܂ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܼܢ ܐܠܗܐ  ܕܥܪܘܩ ܡܼܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܘܚܝܿܐ ܐܢܬ܂ ܟܕ ܡܐܪܙ ܠܗ ܕܠܡܕܒܪܐ  ܢܫܢܐ܂ ܐܝܛܐ ܠܘܬ ܩ̈ܠܐ ܐܬܼܐ ܠܗ ܕܥܪܘܩ ܘܫܬܘܩ ܘܫܠܝ܂  ܗܿܢܘ ܕܝܢ܃ ܕܟܕ ܐܙܿܠ ܐܢܬ ܘܡܬܓܢܒܪ ܐܢܬ ܒܕܘܒܪ̈ܐ܂  ܒܫܠܝܐ ܥܡ ܢܦܫܟ ܗܘܼܝܬ ܥܡܿܪ܀  ‍[‍177‍]‍ ܠܚܕ ܡܢ ܣ̈ܒܐ ܐܡܼܪ ܠܗ ܐܚܐ ܐܢܫ܂ ܕܚܘܫ̈ܒܝ ܡܲܩܪܒܝܢ  ܥܡܝ ܘܐܡܿܪܝܢ ܠܝ܂ ܕܠܐ ܡܨܐ ܐܢܬ ܕܬܨܘܡ ܘܬܨܠܐ    ܐܠܐ ܦܘܩ ܡܼܢ ܩܠܝܬܟ܂ ܘܙܠ ܫܡܫ ܟܪ̈ܝܗܐ ܘܣܦܩܐ ܠܟ  ܙܕܝܩܘܬܟ܂ ܣܒܐ ܕܝܢ ܦܢܝ ܠܗ܂ ܕܙܠ ܐܟܘܠ ܘܐܫܬܝ ܘܠܐ  ܬܦܠܘܚ܂ ܒܠܚܘܕ ܡܼܢ ܩܠܝܬܟ ܠܐ ܬܦܘܩ܂ ܝܕܥ ܓܝܪ ܣܒܐ  ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܒܩܠܝܬܐ ܦܣܩܐ ܠܟܠ ܚܘܫ̈ܒܐ܀  ‍[‍178‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ܂ ܕܗܿܘ ܕܥܡܿܪ ܒܥܠܡܐ܂ ܠܐ ܚܿܙܐ  ܚܛܗ̈ܘܗܝ ܡܛܠ ܫܓܝܫܘܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܒܫܝܢܐ  ܘܒܫܠܝܐ ܕܡܕܒܪܐ ܢܗܘܐ܂ ܗܝܕܝܢ ܕܟܝܐܝܬ ܚܿܙܐ ܠܐܠܗܐ  ܘܡܬܟܣܣܝܢ ܚܛܗ̈ܘܗܝ܀  ‍[‍179‍]‍ ܠܘܬ ܓܝܪ ܐܒܐ ܐܪܣܢܝܣ ܐܬܬܼ ܡܼܢ ܪ̈ܗܘܡܐܥܕܡܐ ܠܡܨܪܝܢ ܐܢܬܬܐ ܪܒܬܐ ܡܗܝܡܢܬܐ ܣܘܢܩܠܝܛܝ܂ܘܒܥܬܼ ܡܢܗ ܕܢܥܗܕܝܗܿ ܒܨܠܘ̈ܬܗ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܡܨܠܐܐܢܐ ܠܐܠܗܐ ܕܢܛܥܐ ܠܥܘܗܕܢܟܝ ܡܼܢ ܠܒܝ܂ ܘܗܟܢܐ ܡܼܢܥܩܬܗܿ ܐܬܟܪܗܬܼ܂ ܘܗܕܐ ܡܿܢ ܣܥܼܪ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܙܓܘܪ ܬܪܥܐ ܒܐܦ̈ܝ ܢܫ̈ܐ ܕܨܝܒ̈ܢ ܠܚܙܬܗ܀  ‍[‍180‍]‍ ܐܒܐ ܐܢܛܢܝܣ ܐܡܼܪ܂ ܕܐܟܙܢܐ ܕܢܘܢܐ ܟܕ ܢܬܥܠܐ  ܡܢ ܡܝ̈ܐ ܡܿܐܬ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܝܚܝܕܝܐ ܕܡܓܪ ܠܒܪ ܡܼܢ ܩܠܝܬܗ܀  ‍[‍181‍]‍ ܐܒܐ ܠܡ ܬܐܕܘܪܐ ܘܐܒܐ ܠܘܩܐ ܚܡܫ̈ܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܦܫܘ  ܟܕ ܡܨܛܕܝܢ ܒܚܘܫ̈ܒܝܗܘܢ ܕܫܚܿܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܕܢܚܠܦܘܢ  ܕܘܟܬܐ܂ ܘܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘ܂ ܕܗܐ ܠܣܬܘܐ ܠܡ ܡܚܠܦܝܢܢ܂  ܘܗܟܢܐ ܥܒܕܘ ܘܠܐ ܢܦܩܘ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ ܕܚܝ̈ܝܗܘܢ܀  ‍[‍182‍]‍ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܡܼܪ܂ ܕܝܚܝܕܝܐ ܠܡ ܕܪܚܿܡ ܫܠܝܐ  ܕܒܩܠܝܬܐ܂ ܠܘ ܡܛܠ ܕܫܿܐܛ ܘܣܿܢܐ ܠܩܪܝܒܗ܂ ܥܿܪܩ ܡܼܢ  ܦܓܥܗ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܦܐܪ̈ܐ ܚܿܠܝ̈ܐ ܕܩܿܛܦ ܡܼܢ ܫܠܝܐ܂  ܗ̄܂ ܚܘܪܪܐ ܕܡܼܢ ܥܡܠܐ ܘܚܙܬܐ ܘܡܫܡܥܬܐ܀  ‍[‍183‍]‍ ܐܒܐ ܐܵܓܵܐܬܼܘܿܢ܂ ܙܒܢܐ ܕܬܠܬ ܫܢ̈ܝܢ ܣܐܡ ܗܘܐ  ܟܐܦܐ ܒܦܘܡܐ ܥܕܡܐ ܕܓܡܪܗܿ ܠܗܕܐ ܕܢܗܘܐ ܫܬܝܩ܀    ‍[‍184‍]‍ ܚܕ ܡܢ ܣܒ̈ܐ ܐܫܩܝ ܟܣܐ ܕܚܡܪܐ ܠܐܒܐ  ܣܘܣܐܝܣ ܪܒܐ ܘܐܫܬܝ܂ ܘܟܕ ܡܙܓ ܠܗ ܕܬܠܬ ܙܒܢ̈ܝܢ܂  ܠܐ ܨܒܼܐ ܠܡܫܬܐ ܟܕ ܐܡܿܪ܂ ܐܗܡܐ ܣܒܐ܂ ܠܐ ܝܕܿܥ  ܐܢܬ ܕܐܝܬ ܣܛܢܐ܂ ܘܒܗܕܐ ܥܠ ܪܘܝܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܐܡܐ  ܕܟܠ ܒܝܫ̈ܢ ܐܪܙ܀  ‍[‍185‍]‍ ܐܒܐ ܐܪܣܢܝܣ ܟܠܗܘܢ ܠܝܠܘ̈ܬܐ ܕܚܕܒܫ̈ܒܐ܂ ܫܿܒܩ  ܗܘܐ ܠܫܡܫܐ ܠܒܣܬܪܗ܂ ܘܡܿܬܚ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܠܫܡܝܐ ܘܡܨܠܐ  ܗܘܐ ܥܕܡܐ ܕܕܢܿܚ ܫܡܫܐ ܒܐܦܘ̈ܗܝ܀  ‍[‍186‍]‍ ܘܡܢܗܘܢ ܐܡܼܪ܂ ܕܐܝܢܐ ܠܡ ܕܠܐ ܡܩܒܠ ܠܟܠܗܘܢ  ܐܚ̈ܐ ܫܘܝܐܝܬ܂ ܗܢܐ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܓܡܪ܀  ‍[‍187‍]‍ ܐܙܠܘ ܒܙܒܢ ܦܝܠܣܘ̈ܦܐ ܠܡܕܒܪܐ ܐܝܟ ܕܢܢܣܘܢ  ܠܝܚܝ̈ܕܝܐ܂ ܘܐܡܼܪܘ ܠܚܕ ܡܢ ܣ̈ܒܐ܂ ܕܡܢܐ ܡܕܡ ܝܬܝܪܐ  ܥܒܕܝܬܘܢ ܡܢܢ܂ ܕܗܐ ܐܦ ܚܢܢ ܝܬܝܪ ܡܢܟܘܢ ܨܿܝܡܝܢܢ  ܘܡܨܠܝܢܢ ܘܫܗܪܝܢܢ ܘܡܬܢܙܪܝܢܢ ܘܕܟܝܢܢ ܘܡܬܢܗܪܝܢܢ܂ ܗܼܘ  ܕܝܢ ܦܼܢܝ܂ ܕܚܢܢ ܗܘܢܐ ܒܠܚܘܕ ܢܛܿܪܝܢܢ ܕܠܐ ܢܦܢܐ ܒܣܘܠܝܓܝܣܐ  ܐܠܐ ܟܠܗ ܚܘܪܐ ܕܗܘܢܢ ܒܥܢܝܢܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ܀  ‍[‍188‍]‍ ܐܒܐ ܡܩܪܝܣ ܪܒܐ܂ ܠܗܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ‍{‍ܕ‍}‍‍<‍ܪ‍>‍ܒܬܐ  ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܡܼܛܐ܂ ܕܡܐ ܕܡܡܠܠܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ ܐܚ̈ܐ  ܐܝܟ ܕܥܡ ܩܕܝܫܐ܂ ܘܣܒܐ ܪܒܐ ܠܐ ܡܬܝܒ ܗܿܘܐ ܠܗܘܢ  ܦܬܓܡܐ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܠܗ ܐܢܫ ܡܼܢ ܐܚ̈ܐ ܟܕ  ܫܐܿܛ ܠܗ܂ ܕܐܪܐ ܐܒܐ܂ ܟܕ ܗܼܘܝܬ ܓܡܠܐ܂ ܓܢܿܒ ܗܘܝܬ  ܢܝܛܪܘܢ ܘܠܐ ܡܚܿܝܢ ܗܘܘ ܠܟ܂ ܘܗܼܘ ܚܕܝܐܝܬ ܡܦܢܐ  ܗܘܐ ܠܗ ܦܬܓܡܐ܀  ‍[‍189‍]‍ ܐܒܐ ܠܡ ܩܝܪܢܘܢ ܐܡܿܪ ܗܘܐ܂ ܕܓܒܪܐ ܕܥܡܿܪ  ܥܡ ܛܠܝܐ܂ ܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܬܢܐ ܐܦܢ ܕܫܥܬܐ ܠܬܚܬ  ܠܐ ܢܚܿܬ܂ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܠܩܕܡܘܗܝ ܡܫܬܘܫܛ ܒܡܝܬܪܘܬܐ܂   ܒܗܿܝ ܕܛܠܝ̈ܐ ܒܝܕ ܦܪܨܘܦܗܘܢ ܕܕܡܿܐ ܠܢܫ̈ܐ ܡܙܝܥܝܢ  ܪܓܬܐ܂ ܘܒܝܕ ܚܘܨܦܗܘܢ ܡܥܝܪܝܢ ܥܩܬܐ܀  ‍[‍190‍]‍ ܐܒܐ ܦܟܘܡ ܟܕ ܐܬܐܠܨ ܡܼܢ ܚܫܐ ܕܙܢܝܘܬܐ܂ ܩܕܡ  ܡܥܪܬܐ ܕܝܲܕܲܢܹ̈ܐ ܫܕܐ ܢܦܫܗ ܟܕ ܫܠܝܚ܂ ܘܓܪܣܐ ܡܼܢ ܡܕܒܪܐ  ܫܩܼܠ ܘܟܒܼܫ ܥܠ ܡܚܣܢ̈ܘܗܝ܂ ܐܝܟ ܕܢܟܬܝܘܗܝ ܘܢܡܘܬ܂ ܘܠܐ  ܥܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܘ ܠܩܪܝܬܐ ܐܟܡܢ ܕܠܐ ܢܚܙܐ ܐܢܬܬܐ܀  ‍[‍191‍]‍ ܒܙܒܢ ܐܒܐ ܐܒܪܗܡ ܐܡܼܪ ܠܐܒܐ ܣܘܣܐܝܣ ܐܒܐ  ܣܐܒܬ ܠܟ ܢܩܪܘܒ ܠܘܬ ܥܘܡܪܐ ܕܒܢܝܢܫ̈ܐ ܩܠܝܠ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ  ܣܒܐ ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܐܢܬܬܐ ܠܬܡܢ ܢܐܙܠ܂ ܘܗܕܐ ܐܡܼܪ  ܠܘ ܟܕ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܚܿܠ ܗܘܐ܂ ܐܠܐ ܠܬܠܡܝܕܘ̈ܗܝ ܡܙܗܪ  ܗܘܐ ܕܠܐ ܢܦܠܘܢ܀  ‍[‍192‍]‍ ܐܒܐ ܐܡܘܢ ܐܡܿܪ܂ ܕܐܝܬ ܐܢܫ ܕܝܬܿܒ ܒܩܠܝܬܗ  ܡܐܐ ܫܢ̈ܝܢ܂ ܘܠܐ ܝܕܿܥ ܕܐܝܟܢܐ ܙܕܿܩ ܠܗ ܠܝܚܝܕܝܐ ܕܢܥܡܪ  ܡܿܢ ܒܩܠܝܬܗ܀  ‍[‍193‍]‍ ܐܒܐ ܐܓܐܬܘܢ ܐܡܼܪ܂ ܕܓܒܪܐ ܚܡܬܢܐ ܐܦܢ  ܡܝܬܐ ܢܩܝܡ ܠܐ ܢܬܩܒܠ ܡܢ ܐܢܫ܀  ‍[‍194‍]‍ ܐܒܐ ܡܘܫܐ ܕܦܛܪܐ܂ ܟܕ ܗܼܘܐ ܥܡܗ ܒܙܒܢ  ܒܩܪܒܐ ܕܙܢܝܘܬܐ܂ ܐܙܠ ܠܘܬ ܐܒܐ ܐܝܣܕܘܪܐ ܘܐܣܩܗ  ܠܐܓܪܐ ܘܚܘܝܗ ܡܼܢ ܡܥܪܒܐ ܡܫܪ̈ܝܬܐ ܕܕܝܘ̈ܐ ܕܡܲܩܪܒܝܢ  ܘܡܼܢ ܡܕܢܚܐ ܡܠܐܟ̈ܐ ܕܡܚܝܠܝܢ܂ ܘܗܟܢܐ ܥܒܕܗ ܕܢܬܠܒܒ  ܥܠ ܩܪܒܐ ܘܗܦܼܟ ܠܩܠܝܬܗ܀  ‍[‍195‍]‍ ܐܡܐ ܠܡ ܣܪܐ ܫܒܥ ܫܢ̈ܝܢ ܐܬܟܬܫܬܼ ܥܡ  ܫܐܕܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܥܠ ܐܓܪܐ܂ ܥܕܡܐ ܕܙܟܬܗ܂ ܗܼܝ ܓܝܪ  ܗܕܐ ܐܡܪܐ ܗܘܬ܂ ܕܡܐ ܠܡ ܕܣܝܡܐ ܐܢܐ ܪ̈ܓܠܝ ܥܠ  ܣܒܠܬܐ ܕܐܣܩ܂ ܣܝܡܐ ܐܢܐ ܡܘܬܝ ܩܕܡ ܥܝܢ̈ܝ ܩܕܡ  ܕܐܣܩܝܗܿ܀ 

[‍196‍]‍ \ܘܡܬܐܡܪܐ ܡܛܠ ܐܡܐ ܣܪܐ ܕܐܫܬܝܢ/ܘܡܛܠܬܗܿ ܡܬܐܡܪܐ ܕܫܬܝܢ#2#/ ܫܢܝ̈ܢ

ܥܿܡܪܐ ܗܘܬ܂ ܒܥܠܝܬܐ ܠܥܠ ܡܼܢ ܢܗܪܐ܂ ܘܠܐ ܡܬܘܡ

ܐܕܝܩܬܼ ܘܚܙܬܼ ܠܢܗܪܐ ܕܥܒܿܪ ܥܠ ܓܢܒ ܩܠܝܬܗܿ܀

‍[‍197‍]‍ ܬܪܝܢ ܓܝܪ ܐܚ̈ܐ ܕܗܦܼܟܘ ܗܘܘ ܠܥܠܡܐ ܘܢܣܒܘ

ܢܫ̈ܐ܂ ܘܒܬܪܟܢ ܐܬܬܘܝܘ ܘܬܼܒܘ܂ ܘܟܕ ܫܠܡ ܬܚܘܡܐ

ܕܬܝܒܘܬܗܘܢ ܘܢܦܼܩܘ ܡܼܢ ܚܒܘܫܝܗܘܢ܂ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܫܓܢܝ

ܗܘܐ ܦܪܨܘܦܗ ܘܟܡܝܪ܂ ܗܿܘ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܦܐܝܬ ܗܘܬ

ܚܙܬܗ ܘܚܕܝ ܦܪܨܘܦܗ܂ ܘܟܕ ܚܙܘ ܐܢܘܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܦܣܩܼܘ

ܗܘܘ ܕܫܘܝܐ ܗܝ ܬܝܒܘܬܗܘܢ܂ ܐܡܼܪܘ ܓܝܪ ܕܗܿܘ ܡܿܢ

ܒܚܛܗ̈ܘܗܝ ܒܓܗܢܐ ܗܿܪܓ ܗܘܐ܂ ܗܿܘ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ

ܒܪ̈ܚܡܘܗܝ ܫܦ̈ܝܥܝ ܥܠ ܟܠ ܐܠܗܐ܀

‍[‍198‍]‍ ܫܐܠ ܚܕ ܡܢ ܐܚ̈ܐ ܠܐܒܐ ܣܘܣܐܝܣ ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂

ܡܢܐ ܥܒܿܕ ܐܢܬ ܐܒܐ ܕܢܦܿܠܬ ܘܩܿܡܬ܂ ܥܕܡܐ ܕܝܢ ܠܐܡܬܝ

ܠܗ ܐܚܐ܂ ܙܒܢ̈ܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܢܦܿܠܬ ܘܩܿܡܬ܂ ܥܕܡܐ ܕܝܢ ܠܐܡܬܝ

ܢܦܿܠ ܐܢܐ ܘܩܐܡ ܐܢܐ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ ܣܒܐ ܥܕܡܐ ܕܢܕܪܟܟ

ܡܘܬܐ ܒܚܕ ܡܢܗܘܢ܂ ܒܩܘܡܐ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܘܒܡܦܘܠܬܐ܀

‍[‍199‍]‍ ܚܕ ܕܝܢ ܡܼܢ ܐܚ̈ܐ ܐܙܠܼ ܠܗ ܠܥܠܡܐ ܘܡܟܪ ܐܢܬܬܐ܂

ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܪܒܗ ܨܠܝ ܘܒܥܼܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܟܕ ܐܡܿܪ܂ ܡܪܝܐ

ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܠܥܒܕܟ ܕܢܬܦܠܦܠ ܒܣܝܢܐ ܕܥܠܡܐ܂ ܘܟܕ ܥܠ

ܗܿܘ ܥܡ ܟܠܬܐ ܠܡܫܟܒ܂ ܐܫܠܡ ܪܘܚܗ ܘܠܐ ܐܙܕܘܓ܀

‍[‍200‍]‍ ܚܕ ܡܢ ܐܚ̈ܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܐܬܓܡܪ ܗܘܐ܂ ܐܝܟܢܐ

ܕܐܫܬܝ̈ܢܝ ܗܘ̈ܝ ܥܡܗ ܚܝܘ̈ܬܐ܂ ܘܝܢܩܿ ܗܘܐ ܥܡ ܓܪ̈ܝܗܝܢ܂

ܘܟܕ

ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܐܢܫ ܡܼܢ ܐܒܗ̈ܬܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܐܢ ܨܒܿܐ

 ܐܢܬ ܓܡܝܪܐ ܠܡܗܘܐ܂ ܙܠ ܥܘܠ ܠܥܘܡܪܐ ܕܐܚ̈ܐ

   ܘܗܼܘܝ ܥܡܗܘܢ܂ ܘܟܕ ܒܗܕܐ ܡܐܪܙ ܕܥܡܘܪܝܐ ܕܥܡ  ܐܚ̈ܐ ܛܒ ܥܣܩ ܡܼܢ ܥܘܡܪܐ ܕܥܡ ܚܝ̈ܘܬܐ܀  ‍[‍201‍]‍ ܐܒܐ ܦܘܡܢ ܐܡܼܪ܂ ܕܨܒܝܢܐ ܒܝܫܐ ܫܘܪܐ ܗܘ  ܕܢܚܫܐ ܒܝܬ ܐܠܗܐ ܠܒܪܢܫܐ܀  ‍[‍202‍]‍ ܐܒܐ ܦܘܡܢ ܘܐܚ̈ܘܗܝ ܟܕ ܐܙܠܬܼ ܐܡܗܘܢ ܠܡ  ܠܘܬܗܘܢ ܠܡܚܙܐ ܐܢܘܢ܂ ܠܐ ܐܥܠܘܗܿ ܠܩܠܝܬܗ̈ܘܢ  ܐܦܠܐ ܡܠܠܘ ܥܡܗܿ܂ ܟܕ ܢܿܛܪܝܢ ܦܘܩܕܢ ܡܪܢ ܕܐܡܼܪ܂  ܕܡܿܢ ܕܪܚܿܡ ܐܒܐ ܐܘ ܐܡܐ ܘܫܪܟܐ܀  ‍[‍203‍]‍ ܐܒܐ ܐܡܘܢ ܒܬܘܠܐ܂ ܐܙܠܼ ܒܙܒܢ ܠܘܬ ܐܒܐ  ܐܢܛܘܢܝܣ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܚܿܙܐ ܐܢܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢܟ ܐܝܬ  ܠܝ ܥܡ̈ܠܐ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܫܡܟ ܐܬܢܨܚ ܒܥܠܡܐ ܝܬܝܪ ܡܼܢ  ܕܝܠܝ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܐܒܐ ܐܢܛܘܢܝܣ܂ ܡܛܠ ܕܠܡܪܢ ܝܬܝܪ ܡܢܟ  ܪܚܿܡ ܐܢܐ܀  ‍[‍204‍]‍ ܐܒܐ ܐܪܣܢܝܣ܂ ܟܠ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܙܒܢܬܐ ܛܥܿܡ  ܗܘܐ ܡܼܢ ܟܠܗܘܢ ܦܐܪ̈ܐ܂ ܐܝܟ ܕܢܘܕܐ ܠܐܠܗܐ܂ ܐܘܓܪܝܣ  ܕܝܢ ܠܓܡܪ ܠܐ ܐܟܿܠ ܗܘܐ ܡܼܢ ܚܕ ܡܼܢ ܦܐܪ̈ܐ܂ ܐܦ ܠܐ  ܡܕܡ ܕܝܘܪܩ܀  ‍[‍205‍]‍ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܐܒܐ ܦܘܡܢ܂ ܕܐܟܙܢܐ ܕܚܘܝܐ ܘܥܩܪܒܐ  ܕܟܕ ܢܣܝܡ ܐܢܘܢ ܐܢܫ ܒܡܐܢܐ ܘܢܫܘܥܝܘܗܝ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ  ܒܝܕ ܡܬܚܗ ܕܙܒܢܐ ܡܝܿܬܝܢ܂ ܗܼܘ ܗܟܘܬ ܘܚܘܫ̈ܒܐ ܒܝܫ̈ܐ  ܕܡܬܬܙܝܥܝܢ ܒܠܒܗ ܕܝܚܝܕܝܐ܂ ܐܢ ܠܐ ܢܣܥܘܪ ܐܢܘܢ  ܦܓܪܢܐܝܬ܂ ܡܬܒܛܠܝܢ ܘܐܒܕܝܢ܀  ‍[‍206‍]‍ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܐܒܐ ܝܥܩܘܒ ܕܗܿܝ ܕܢܠܦ ܐܢܫ ܠܩܪܝܒܗ  ܟܕ ܠܐ ܡܬܬܒܥ܂ ܫܘܝܐ ܗܝ ܠܗܿܝ ܕܢܟܣ ܐܢܫ ܠܩܪܝܒܗ܀  ‍[‍207‍]‍ ܐܒܐ ܠܡ ܣܘܣܐܝܣ ܫܐܠܗ ܐܚܐ ܐܢܫ ܟܕ ܐܡܿܪ܂  ܕܗܫܐ ܠܐ ܡܛܝܬ ܐܪܐ ܐܒܘܢ ܠܡܫܘܚܬܗ ܕܐܢܛܘܢܝܣ܂  ܐܡܿܪ ܠܗ ܣܒܐ ܕܐܠܘ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ܂ ܘܐܦܢ ܚܕ ܚܘܫܒܐ  ܡܿܢ ܕܐܒܐ ܐܢܛܘܢܝܣ ܟܠܝ ܐܝܟ ܥܡܘܕܐ ܕܢܘܗܪܐ ܗܘܿܐ  ܗܘܝܬ܀  ‍[‍208‍]‍ ܐܫܬܐܠ ܣܒܐ ܡܼܢ ܐܚܐ ܐܢܫ ܕܟܕ ܐܝܬܝ ܒܐܬܪܐ  ܫܦܝܐ܂ ܘܡܛܐ ܥܕܢܐ ܕܨܠܘܬܐ ܐܗܦܘܟ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ  ܣܒܐ܃ ܠܐ ܐܚܘܢ܂ ܡܢܘ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܥܘܬܪܐ ܦܢ̈ܐ  ܠܡܣܟܢܘܬܐ܂ ܘܒܐܬܪܐ ܠܡ ܫܦܝܐ ܥܠ ܣܘܠܩܗ ܕܗܘܢܐ  ܘܥܢܝܢܗ ܕܥܡ ܐܠܗܐ ܪܡܿܙ܀  ‍[‍209‍]‍ ܡܬܐܡܪ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܐܡܘܢ ܒܬܘܠܐ܂ ܕܟܕ  ܐܬܥܨܝ ܡܼܢ ܐܒܗ̈ܘܗܝ ܕܢܣܒ ܐܢܬܬܐ ܒܗ ܒܠܠܝܐ  ܕܡܫܬܘܬܐ ܡܚܕܐ ܕܥܠ ܥܡ ܟܠܬܐ ܠܡܫܬܘܬܐ ܒܪ  ܫܥܬܗ ܐܦܩ ܟܬܒܐ ܕܫܠܝܚܐ ܦܘܠܘܣ ܡܼܢ ܥܘܒܗ ܘܡܪܬܐ  ܗܘܐ ܘܡܠܦ ܠܛܠܝܬܐ ܒܡ̈ܠܐ ܕܟܬܝ̈ܒܢ ܗܘܝ ܠܛܘܒܢܐ ܥܠ  ܒܬܘܠܘܬܐ܂ ܟܕ ܐܡܿܪ ܕܫܦܝܪ ܗܘ ܠܓܒܪܐ ܕܠܐܢܬܬܐ ܠܐ  ܢܬܩܪܒ܂ ܐܢܐ ܓܝܪ ܨܒܿܐ ܐܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܐܟܘܬܝ  ܢܗܘܘܢ ܒܕܟܝܘܬܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܼܪ ܠܐܢܬܬܐ ܐܝܕܐ  ܕܠܓܒܪܐ ܠܐ ܗܘܼܬ܂ ܪܢܝܐ ܒܡܪܗܿ ܕܬܗܘܐ ܩܕܝܫܬܐ  ܒܦܓܪܗܿ ܘܒܪܘܚܗܿ܂ ܘܒ̈ܡܠܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܪܬܝ ܠܡܟܝܪܬܗ܂  ܘܥܒܼܕܘ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܗܝ̈ܟܠܐ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܀  ‍[‍210‍]‍ ܐܡܼܪ ܚܕ ܡܢ ܣ̈ܒܐ܂ ܕܐܢ ܚܙܝܬ ܠܛܠܝܐ ܕܪܐܓܿ  ܕܒܨܒܝܢܗ ܣܠܩ ܠܫܡܝܐ܂ ܐܚܘܕ ܒܪܓܠܗ ܘܣܚܘܦܝܗܝ  ܡܢ ܬܡܢ܀  ‍[‍211‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܚܕ ܡܼܢ ܝܚܝ̈ܕܝܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܝܒܫܐ ܗܘܐ  ܠܦܓܪܗ ܒܥܡܠܐ ܕܫܗܪܐ ܘܕܨܘܡܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܫܡܫܐ  ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܒܝܬ ܐܠܥܘ̈ܗܝ܀   ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܫܬܐ܀  ܡ̈ܠܐ ܡܘܬܪ̈ܢܝܬܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܡܫܠܡܢ̈ܐ ܘܚܟܝ̈ܡܝܗܘܢ܀  ‍[‍212‍]‍ ܚܕ ܡܢ ܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܐܫܬܐܠ ܕܡܢܘ ܪܫܐ ܕܫܪܒܬܟ܂  ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܙܒܢܐ ܒܝܫܐ ܐܣܩ ܐܢܘܢ ܕܐܗܘܐ ܠܗܘܢ ܪܫܐ܀  ‍[‍213‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܼܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܐܡܼܪ܂ ܒ̈ܢܝ ܒܝܬܗ ܕܓܒܪܐ܂  ܣܣܐ ܐܢܘܢ ܕܟܣܼܦܗ܀  ‍[‍214‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܼܢ ܡܠܟ̈ܐ ܐܫܬܐܠ ܕܒܡܢܐ ܠܡ ܡܬܢܛܪܐ  ܡܠܟܘܬܟ ܒܗܝܠܐܝܬ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܒܗܿܝ ܕܟܕ ܦܿܪܚ ܐܢܐ  ܫ̈ܟܢܝܢ ܪܘܪ̈ܒܢܝ܂ ܘܟܕ ܫܟܿܢ ܐܢܐ ܦܪܚܿܝܢ܂ ܗ̄܂ ܕܟܕ ܡܬܚܡܬ  ܐܢܐ܂ ܡܪܥܝܢ ܠܝ܂ ܘܟܕ ܡܬܚܡܬܝܢ ܗܼܢܘܢ܂ ܡܪܥܐ  ܐܢܐ ܠܗܘܢ܀  ‍[‍215‍]‍ \ܚܕ ܡܢ ܪܘܪܒܢ̈ܐ/ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܚܟܝ̈ܡܐ#2#/ ܐܫܬܐܠ܂ ܕܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܡܛܝ  ܗܘܢܟ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝܼ܂ ܕܥܕܡܐ ܠܗܿܝ ܕܠܐ ܠܐܢܫ ܐܗܝܡܢ܂  ܐܦܠܐ ܥܠ ܐܢܫ ܒܪܢܫ ܐܬܬܟܠ܀  ‍[‍216‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܼܢ ܡܠܟ̈ܐ ܟܕ ܙܥܘܪܐ ܗܘܐ ܘܡܼܢ ܡܠܦܢܗ  ܝܠܦ ܗܘܐ܂ ܦܲܕ ܒܡܠܬܐ ܚܕܐ܂ ܘܟܕ ܐܟܣܗ ܡܠܦܢܗ܂ ܐܡܼܪ  ܠܗ ܛܠܝܐ܂ ܕܡܢܐ ܠܟ܂ ܗܐ ܐܦ ܪ̈ܟܫܐ ܕܛܒ̈ܐ ܡܬܬܩܠܝܢ܂  ܘܡܠܦܢܗ ܦܼܢܝ ܕܐܝܢ܂ ܐܠܐ ܡܬܡܚܝܢ ܘܡܬܬܪܨܝܢ܂ ܗܼܘ    ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܕܐܝܢ܂ ܠܐ ܒܪܡ ܡܬܒܪ ܬܒܿܪܝܢ ܢܚܝܪܐ ܕܠܗܿܘ  ܕܠܗܘܢ ܡܚܿܐ܀  ‍[‍217‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܠܚܕ ܡܼܢ ܚܟܝ̈ܡܘܗܝ ܐܡܼܪ ܕܠܬܠܬ ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܕܝܢ  ܕܢܫܬܟ̈ܚܢ ܠܝ ܡܬܝܐܒ ܐܢܐ܂ ܚܕܐ ܡܿܢ ܕܠܐ ܢܣܟܠ ܒܝ  ܐܢܫ ܣܟܠܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܐܬܡܨܐ ܕܐܫܒܩܝܗܿ܂ ܕܬܪ̈ܬܝܢ  ܕܝܢ܂ ܕܠܐ ܬܓܕܫ ܠܐܢܫ ܡܼܢ ܗܿܢܘܢ ܕܫܿܐܠܝܢ ܡܢܝ ܨܪܝܟܘܬܐ܂  ܐܝܟܐ ܕܠܐ ܐܬܡܨܐ ܕܐܥܬܪܝܗܿ܂ ܕܬܠܬ ܬܘܒ܂ ܕܠܐ ܢܗܘܐ  ܙܒܢܐ ܕܡܬܝܚ ܡܼܢ ܙܒܢܐ ܕܝܠܝ܂ ܘܟܕ ܫܼܡܥ ܗܿܘ ܚܟܝܡܐ  ܓܚܟ܂ ܘܡܠܟܐ ܐܡܼܪ܂ ܠܡܢܐ ܓܚܟܬ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܠܡܢܐ ܠܐ  ܐܓܚܟ܂ ܘܗܐ ܐܬܪܓܪܓܬ ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܕܠܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ  ܫܟܝ̈ܚܢ܂ ܘܡܠܟܐ ܐܡܼܪ ܝܕܿܥ ܐܢܐ܂ ܛܫܐ ܡܕܝܢ ܡܠܝ̈܂  ܘܐܝܟ ܕܒܐܪܙܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܠܘܬܟ܂ ܕܠܐ ܟܠ ܡܿܢ ܕܢܫܡܥ܂  ܐܦ ܗܼܘ ܥܠܝ ܢܓܚܟ܀  ‍[‍218‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܡ̈ܠܟܐ ܦܩܕ ܠܒܪܗ ܕܚܣܢ ܡܠܟܘܬܟ  ܒܟܐܢܘܬܐ܂ ܒܗܿܝ ܕܗܼܝ ܗܝ ܫܘܪܐ ܠܐ ܡܬܚܣܢܢܐ܀  ‍[‍219‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܐܡܼܪ܂ ܐܪܒܥܐ ܐܝܬܝܗܘܢ  ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܡܬܟܚܕ ܐܢܫ܂ ܟܕ ܠܗܘܢ ܡܫܡܫ܂ ܡܠܟܐ܃  ܘܝܠܕܐ܃ ܘܐܘܪܚܐ܃ ܘܒܥܝܪܐ܀  ‍[‍220‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܐܡܼܪ܂ ܕܒܟܘܢܫܐ ܠܡ ܕܕܗܒܐ܂  ܪܥܝܢܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܠܥܠܡ ܚܿܐܝܢ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܠܗܘܢ  ܠܡܠܟ̈ܐ܂ ܘܒܦܘܠܓ ܡܘܗܒ̈ܬܐ ܪܥܝܢܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܠܡܚܪ  ܡܝܿܬܝܢ܂ ܟܐܡܬ ܕܥܠ ܡܕܡ ܠܐ ܢܚܘܣܘܢ܂ ܘܗܟܢܐ ܬܩܢܐ  ܡܠܟܘܬܗܘܢ܀  ‍[‍221‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܐܡܼܪ܂ ܙܗܪܘ ܢܫܝ̈ܟܘܢ ܡܢ  ܙܡܝܪܬܐ܂ ܒܗܿܝ ܕܣܬܘܪܬܐ ܗܝ ܕܢܟܦܘܬܐ܂ ܘܡܒܢܝܢܝܬܐ ܕܪܓܬܐ܂  ܘܡܙܡܢܢܝܬܐ ܠܘܬ ܫܪܝܚܘܬܐ ܘܡܪܘܝܢܝܬܐ ܛܒ ܡܢ ܚܡܪܐ܀ ‍[‍222‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܐܡܼܪ܂ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܠܡ ܝܬܝܪ  ܡܗܝܪܝܢ܂ ܘܦܪ̈ܣܝܐ ܝܬܝܪ ܡܗܘ̈ܢܝܢ܀  ‍[‍223‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ ܠܐ ܡܬܘܡ ܫܒܿܩ ܗܘܐ ܕܢܫܘܩ  ܐܢܫ ܐܝܕܗ܂ ܘܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܢܘܫܩܬܐ ܕܐܝܕܐ ܠܪ̈ܚܡܐ  ܡܿܢ ܬܘܚܬܝܐ‍<‍ ^ܒܕܘܟ ܬܚܘܝܬܐ^#2#‍>‍ ܐܝܬܝܗܿ܂ ܘܠܣܢ̈ܐܐ ܫܘܕܠܐ܀  ‍[‍224‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ܂ ܟܕ ܬܒܿܥ ܐܢܫ ܡܢܗ ܓܒܪܐ  ܡܚܘܐ/ܐܢܫ ܕܡܚܘܐ#2#/ ܗܘܐ ܢܙܝܪܘܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܪܫܢܝܘܗܝ ܒܕܘܟܬܐ  ܡܕܡ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܢܙܝܪܘܬܐ ܗܕܐ ܕܒܗܿ ܥܢܐ ܐܢܬ܂  ܐܢܗܼܘ ܕܠܐܠܗܐ ܗܝ܃ ܠܐ ܙܿܕܩ ܠܢ ܕܢܒܛܠܝܗܿ ܒܝܕ ܪܫܢܘܬܐ  ܕܠܟ ܢܬܠ ܘܢܬܬܓܪ ܚܛܝܬܟ܂ ܘܐܢܗܼܘ ܕܒܡܣܒ ܒܐܦ̈ܐ ܗܝ܂  ܗܟܘܬ ܠܐ ܙܕܿܩ ܠܢ ܕܢܪܲܫܼܢ ܓܒܪܐ ܢܣܿܒ ܒܐܦ̈ܐ܂ ܘܗܟܢܐ  ܫܪܝܗܝ܀  ‍[‍225‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ܂ ܕܡܬܡܨܝܢܘܬܐ  ܡܒܛܠܢܝܬܐ ܗܝ ܕܪܓܬܐ ܐܟܡܐ ܕܡܝ̈ܐ ܡܕܥܟ̈ܢܐ  ܐܢܘܢ ܕܢܘܪܐ܀  ‍[‍226‍]‍ ܐܚܪܢܐ/ܚܕ#2#/ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ܂ ܐܢܫ ܡܢ ܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܡܫܪܐ  ܗܘܐ ܕܢܡܪܕ ܥܠܘܗܝ܂ ܘܟܕ ܐܬܚܫܒ ܡܠܟܐ ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ܂  ܠܐ ܨܒܼܐ ܒܠܥܕ ܗܿܝ ܕܢܬܡܠܟ ܒܐܢܫ ܡܢ ܚܟܝ̈ܡܐ܂ ܢܣܥܘܪ  ܗܕܐ܂ ܘܟܕ ܩܪܐ ܠܚܟܝܡܐ ܘܫܐܠܗ܂ ܦܼܢܝ ܠܗ܂ ܕܠܝܬ ܠܟ  ܐܠܐ ܕܬܪܝܡܝܘܗܝ ܡܢ ܐܪܥܐ܂ ܘܐܠܐ܂ ܠܐ ܬܩܢܐ ܠܟ  ܡܠܟܘܼܬܐ܂ ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܡܠܟܐ ܪܓܙ ܪܘܪܒܐܝܬ܂ ܘܐܡܼܪ  ܠܚܟܝܡܐ ܗܿܘ܂ ܕܡܿܠܟ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܩܛܘܠ ܓܒܪܐ ܕܗܼܘܝܘܼ  ܕܪܥܝ ܕܝܡܝܢܐ܂ ܘܥܠܘܗܝ ܣܡܝܟ ܐܢܐ܂ ܘܐܦܩܗ ܠܚܟܝܡܐ   ܘܛܪܕܗ܂ ܘܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܒܨܝܪ̈ܐ ܐܬܦܲܪܣ ܡܠܟܐ  ܘܦܣܼܩ ܪܫܗ ܕܗܿܘ ܕܨܒܿܐ ܗܘܐ ܕܢܡܪܕ܂ ܘܩܪܐ ܠܚܟܝܡܐ  ܗܿܘ ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܡܥܲܗܕ ܐܢܬ ܗܿܘ ܝܘܡܐ ܕܡܬܡܠܟ  ܗܘܝܿܬ ܒܟ܂ ܘܚܟܝܡܐ ܦܢܝ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܐܛܥܝܘܗܝ܂ ܕܒܗ  ܛܥܡܿܬ ܠܡܘܬܐ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܡܢܟ܂ ܘܡܠܟܐ ܐܡܼܪ  ܠܗ܂ ܕܗܝܡܢ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܡܠܼܟܬ܂ ܗܼܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ  ܒܢܝܫܝ ܕܐܣܥܪܝܘܗܝ܂ ܐܠܐ ܩܢܿܛܬ ܕܠܐ ܟܕ ܢܫܬܪܪ/ܡܫܬܪܪ ܐܢܬ#2#/ ܢܝܫܐ  ܕܝܠܝ܃ ܢܬܓܠܐ ܐܪܙܐ‍<‍ ܗܢܐ#2#‍>‍܂ ܘܢܦܠܛ ܗܿܘ ܡܢ ܐܝܕ̈ܝ܀  ‍[‍227‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ ܩܪܒ ܠܗ ܐܢܫ ܙܘܓܐ ܕܡܣܢ̈ܐ܂  ܘܐܡܼܪ ܕܡܣܢ̈ܘܗܝ ܐܢܘܢ ܕܢܒܝܐ܂ ܘܩܒܠ ܐܢܘܢ ܘܝܗܼܒ  ܠܗ ܡܘܗܒܬܐ ܪܒܬܐ܂ ܘܟܕ ܢܦܼܩ܂ ܐܡܼܪ ܠܗܢܿܘܢ ܕܚܕܪ̈ܘܗܝ܂  ܕܝܿܕܥ ܐܢܐ ܕܡܣܢ̈ܐ ܗܠܝܢ܂ ܠܘ ܕܢܒܝܐ ܐܢܘܢ܂ ܒܗܿܝ ܕܗܢܐ  ܓܒܪܐ ܠܝܬܘܗܝ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܝܿܪܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܘ ܕܙܒܿܢ  ܗܘܐ܂ ܐܘ ܕܡܬܕܫܢܝܢ ܗܘܘ ܠܗ܂ ܐܠܐ ܩܢܿܛܬ ܕܠܐ ܢܬܛܒܒ  ܥܠܝ ܕܐܬܩܪܒܘ ܠܝ ܡܣܢ̈ܐ ܕܢܒܝܐ ܘܠܐ ܚܕܝܬ ܒܗܘܢ܂  ܘܚܣܝܪ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܬܬܕܝܢ ܡܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ܀  ‍[‍228‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ܂ ܗܐܪܘܢ ܪܫܝܕ܂ ܬܪ̈ܝܢ ܒܢܝ̈ܐ ܩܢܐ  ܗܘܐ܂ ܚܕ ܡܢ ܡܠܟܬܐ܂ ܐܡܝܢ ܒܪ ܙܒܝܕܗ܂ ܘܐܚܪܝܢ ܡܢ  ܐܡܬܐ܂ ܡܐܡܘܢ܂ ܘܨܒܼܐ ܕܗܿܘ ܕܡܢ ܐܡܬܐ ܢܡܠܟ  ܒܬܪܗ܂ ܘܥܠ ܗܟܢ ܥܕܠܐ ܗܘܬ ܠܗ ܡܠܟܬܐ܂ ܡܚܕܐ  ܐܡܼܪ ܠܗܿ܂ ܕܢܢܣܐ ܗܘܢܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܡܗܘܢܐ/ܘܟܠ ܕܡܗܘܢܐ ܗܘ#2#/ ܢܡܠܟ܂  ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܚܕ ܡܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܨܝܕ ܗܿܘ ܚܕ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܨܝܕ  ܗܿܘ ܐܚܪܢܐ܂ ܕܢܫܐܠ ܟܠܚܕ ܕܡܢܐ ܠܡ ܣܿܥܪ ܠܗ ܟܕ ܢܡܠܟ܂   ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܡܢ ܡܠܟܬܐ܂ ܟܕ ܫܐܠܗ ܡܗܝܡܢܐ܃ ܐܫܬܘܕܝ  ܕܒܪ ܐܪܙܗ ܢܥܒܕܝܘܗܝ܂ ܘܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܢܫܠܛܝܘܗܝ܂ ܘܗܿܘ  ܕܡܢ ܐܡܬܐ ܟܕ ܫܐܠܗ ܡܗܝܡܢܐ܂ ܬܠܐ ܒܝܬ ܕܝܘܬܐ  ܕܩܕܡܘܗܝ ܘܡܚܗܿ ܒܪܫܗ ܘܐܡܼܪ܂ ܕܐܘ ܣܟܠܐ ܒܡܘܬܐ  ܕܡܠܟܐ ܡܘܗܒܬܐ ܬܒܿܥ ܐܢܬ ܡܢܝ܂ ܐܢܐ ܓܒܿܐ ܐܢܐ  ܕܚܢܢ ܟܠܢ ܢܡܘܬ ܘܡܠܟܐ ܢܚܐ܂ ܒܗܿܝ ܕܠܗ ܡܿܢ ܠܐ ܚܣܪܝܢ  ܕܐܟܘܬܢ܂ ܠܢ ܕܝܢ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܐܟܘܬܗ/ܕܐܟܘܬܗ#2#/܃ ܘܟܕ ܫܡܥܬܿ  ܗܠܝܢ ܡܠܟܬܐ ܫܼܠܡܲܬܿ܂ ܕܒܪ ܐܡܬܐ ‍[‍ܘ‍]‍ܠܐ ܒܪܗܿ ܢܡܠܟ‍<‍ ܘܠܐ ܒܪܗܿ#2#‍>‍܀  ‍[‍229‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ ܣܢܿܐ ܗܘܐ ܠܓܒܪܐ ܐܢܫ ܡܢ ܒܢ̈ܝ  ܦܠܚܘܬܗ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܚܕ ܡܢ ܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ܂ ܕܠܝܬ ܩܕܡܝܟ ܡܿܢ  ܕܩܿܛܠ ܠܝ ܠܦܠܢ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܐܢܐ ܕܫܥܬܐ ܩܛܿܠ ܐܢܐ ܠܗ܂  ܘܡܠܟܐ ܦܼܢܝ܂ ܕܠܐ ܗܟܢܐ ܒܥܿܐ ܐܢܐ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܢܬܩܛܠ  ܗܿܘ ܐܦ ܠܩܛܘܠܗ ܐܕܘܢܝܘܗܝ܂ ܘܟܐܢܐܝܬ ܐܩܛܠܝܘܗܝ܀  ‍[‍230‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܠܚܕ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܡܠܟܐ ܡܝܬܬܼ ܐܡܬܐ܂ ܘܗܢܐ  ܟܠܗ ܐܬܬܥܝܩ ܥܠܝܗܿ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܒܠܠܝܐ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ ܢܦܿܩ  ܗܘܐ ܘܒܟܿܐ܂ ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܐܒܘܗܝ ܟܬܼܒ ܠܗ܂ ܕܐܝܟܢܐ  ܡܣܟܐ ܐܢܬ ܡܢܝ ܕܐܬܠ ܠܟ ܡܪܘܬܐ ܕܐܘܡܬܐ܂ ܕܐܢܬ  ܗܟܢܐ ܚܐܿܫ ܐܢܬ ܥܠ ܐܡܬܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܠܘ ܥܠ ܕܡܝ̈ܗܿ  ܟܿܐܒ ܐܢܐ܂ ܐܠܐ ܥܠ ܙܢܝ̈ܗܿ܀  ‍[‍231‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ ܐܡܼܪ܂ ܠܐ ܬܩܠܣܘܢ ܠܡܠܟ̈ܐ  ܕܩܕܡܝܟ܂ ܒܗܿܝ ܕܗܼܝ ܗܕܐ ܠܘܬ ܡܫܝܛܘܬܢ ܢܓܕܐ ܠܒܢ̈ܝ  ܦܠܚܘܬܢ܀  ‍[‍232‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ ܟܕ ܡܿܐܬ ܗܘܐ܂ ܦܩܿܕ ܗܘܐ ܕܒܬܪ  ܒܪܗ ܪܒܐ܂ ܗܿܘ ܙܥܘܪܐ ܢܡܠܟ ܗܘܐ܂ ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܒܪܐ ܐܡܼܪ܂ ܕܨܒܝܢܟ ܢܫܬܡܠܐ ܡܪܝ܂ ܐܠܐ ܦܩܘܕ ܕܐܚܝ  ܙܥܘܪܐ ܩܕܡܝ ܢܡܠܟ ܘܐܢܐ ܒܬܪܗ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܠܙܪܥܐ  ܕܝܠܝ ܬܦܘܫ ܡܠܟܘܬܐ ܡܢ ܒܬܪܝ܂ ܘܠܐ ܢܬܒܛܠ ܢܡܘܣܐ  ܟܠܢܐܝܬ܀  ‍[‍233‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ ܐܡܼܪ ܠܚܟܝܡܐ ܕܝܠܗ ܕܚܢܢ ܡܿܢ  ܛܒ ܡܗܘܢܝܢܢ ܡܢܟ܂ ܘܐܢܬ ܕܝܢ ܛܒ ܡܠܦܢ ܐܢܬ ܡܢܢ܂  ܒܕܓܘܢ ܠܐ ܬܗܘܐ ܡܠܦܬ ܠܢ ܩܕܡ ܟܢܫܐ܂ ܘܐܦܠܐ  ܬܐܡܪ ܠܢ ܡܕܡ ܐܢ ܠܐ ܢܫܐܠܟ܂ ܘܟܕ ܬܦܢܐ ܠܐ ܬܦܘܩ  ܠܬܘܢܝܐ ܐܚܪܢܐ܂ ܘܐܠܦ ܠܢ ܡܢ ܝܘܠܦ̈ܢܐ܂ ܝܘܠܦ̈ܢܐ ܗܿܢܘܢ  ܕܐܢܢܩܝ^ܬ^ܝܢ ܠܡܠܟܘܬܢ܂ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܣܓܝܐܝܬ  ܡܬܕܡܪ ܐܢܬ ܒܗܿܘ ܡܐ ܕܡܢܢ ܡܬܡܠܠ܂ ܒܗܿܝ ܕܐܢ  ܗܕܐ ܬܣܥܘܪ܂ ܫܿܐܛ ܐܢܬ ܠܢ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܬܥܒܕ ܡܬܥܠܝܐ  ܕܘܟܬܟ ܠܘܬܢ܂ ܘܡܬܪܚܡ ܐܢܬ ܡܢܢ܀  ‍[‍234‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܚܕ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܡܠܟ̈ܐ ܙܥܘܪܐ ܗܘܐ܂  ܘܐܬܒܥܝ ܡܢ ܐܒܘܗܝ ܒܨܦܪܐ ܕܢܥܘܠ ܠܘܬܗ܂ ܘܟܕ ܥܠ  ܚܙܝܗܝ ܡܠܟܐ܂ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܡܕܡ ܐܟܝܠ ܗܘܐ ܠܗ܂ ܘܐܡܼܪ  ܠܗ܂ ܕܗܟܢܐ ܣܓܝ ܒܨܦܪܐ ܐܟܲܠܬ܂ ܘܗܼܘ ܟܦܪ܂ ܘܟܕ ܫܐܠ  ܠܡܪ̈ܒܝܢܘܗܝ ܐܘܕܝܘ ܕܐܝܢ܂ ܗܟܢܐ ܟܠ ܨܦܪܐ ܡܕܡ ܒܥܿܐ  ܘܐܟܿܠ܂ ܘܦܩܼܕ ܡܠܟܐ ܕܒܫܘܦܝܢܐ ܢܚܘܟܘܢ ܫܢܘ̈ܗܝ ܐܝܟ  ܕܢܟܐܒ ܠܗ܂ ܘܟܕ ܚܟܘ ܠܫ̈ܢܐ ܥܠܝ̈ܬܐ܂ ܒܟܼܐ ܘܐܡܼܪ  ܠܡܠܟܐ܂ ܕܠܗܠܝܢ ܬܚ̈ܬܝܬܐ ܫܒܘܩ ܠܙܒܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܟܕ  ܬܬܚܡܬ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܬܒܣܡ ܡܠܟܐ ܘܫܒܩܗ܀  ‍[‍235‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ ܟܕ ܡܬܬܠܐ ܗܘܐ ܦܬܘܪܐ  ܐܡܿܪ ܗܘܐ܂ ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܝܢ ܪ̈ܚܡܝܟ ܡܪܝܐ ܕܡܛܝܒ ܐܢܬ  ܠܢ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܣܘܢܩܢܢ܀  ‍[‍236‍]‍ ܚܕ ܡܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ܂ ܕܫܘܩ̈ܝܐ ܫܝܿܛܝܢ܂

 

ܘܐܘܡܢ̈ܐ ܬܥܝܫܝܢ܂ ܘܬܓܪ̈ܐ ܩܠܘܛܝܢ܂ ܘܢܘ̈ܡܝܩܐ ܗܿܢܘܢ

ܐܢܘܢ ܡܠܟ̈ܐ ܕܥܡܐ܀

‍[‍237‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܚܕ ܡܢ ܙܥܘܪ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܡܠܟ̈ܐ ܐܡܼܪ ܠܥܒܕܗ܂

ܕܙܠ ܙܒܢ ܠܝ ܡܢ ܫܘܩܐ ܬܡܪ̈ܐ ܛܪ̈ܩܐ ܒܦܠܓܗ ܕܙܘܙܐ܂

ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܐܒܘܗܝ ܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܡܢ ܗܫܐ ܟܕ ܐܣܬܟܠܬ

ܕܦܠܓܐ ܐܝܬ ܠܙܘܙܐ܂ ܐܣܬܟܿܠܬ ܕܠܐ ܡܨܐ ܐܢܬ ܕܬܟܫܪ܀

‍[‍238‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ ܐܡܼܪ܂ ܐܠܘ ܐܣܬܟܠܘ ܒܢܝܢܫ̈ܐ

ܕܟܡܐ ܗܢܝ ܠܘܬܝ ܫܘܒܩܢ ܣܟ̈ܠܘܬܐ܂ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ

ܠܐ ܐܣܟܠ܀

‍[‍239‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܡܠܟ̈ܐ ܥܒܕܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܙܥܘܪܐ

ܕܝܿܠܦ ܗܘܐ ܥܡܗ ܒܐܣܟܘܠܘܣ ܡܚܕܐ ܐܬܟܪܗ ܘܡܝܬ܂

ܘܟܕ ܐܡܼܪ ܠܗ ܡܠܟܐ܂ ܕܡܝܬ ܠܗ ܥܒܕܟ ܒܪܝ܂ ܗܼܘ ܕܝܢ

ܦܢܝ܂ ܕܐܝܢ ܡܝܬ ܘܐܓܗܝ ܡܢ ܐܣܟܘܠܘܣ܀

‍[‍240‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܚܕ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܟܬܒ ܠܘܬ ܚܕ ܡܢ

ܡܠܟ̈ܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܟܕ ܡܓܙܡ ܠܗ܂ ܘܗܼܘ ܟܬܼܒ ܠܘܬܗ ܕܦܘܢܝܢ ܠܡ

ܡܫܡܠܝܐ ܠܗܿܘ ܡܐ ܕܟܬܲܒܬ ܡܬܚܙܝܢܐ܂ ܠܘ ܡܬܩܪܝܢܐ

ܗܘ܂ ܗ̄܂ ܕܩܢܘܡܐܝܬ ܐܬܝܢܢ ܠܡܐܪܥܟ܀

‍[‍241‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܡܠܟܝ̈ܗܘܢ ܗܐ ܡܫܝܢ ܗܘܐ ܒܬܪܥܝܬܗ܂

ܕܩܪܒܘ ܠܗ ܒܘܫܠܐ ܡܕܡ ܕܣܓܝ ܪܚܝܡ ܗܘܐ܂ ܘܟܕ ܫܪܝ

ܠܡܐܟܠ܂ ܐܫܟܚ ܒܗ ܕܒܒܐ܂ ܘܟܕ ܐܪܡܝܗ ܘܬܘܒ ܩܠܝܠ

ܐܟܼܠ܂ ܐܫܟܚ ܒܗ ܐܚܪܢܐ ܘܐܚܪܢܐ܂ ܘܟܕ ܐܟܼܠ ܘܬܠܘ

ܠܦܬܘܪܐ ܐܡܼܪ܂ ܕܠܡܚܪ ܡܢ ܗܢܐ ܒܘܫܠܐ ܒܫܠܘܢ ܠܢ܂ ܐܝܟ

ܕܒܨܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒ̈ܒܐ ܢܗܘܘܢ ܒܗܘܢ܀

‍[‍242‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܐܡܼܪ ܕܗܢܝܐܘܬܐ ܕܡܢ

ܫܘܒܩܢܐ܂ ܛܒ ܡܝܬܪܐ ܡܢ ܗܢܝܐܘܬܐ ܕܡܢ ܡܬܢܩܡܢܘܬܐ/ܡܬܢܩܡܘܬܐ#3#/

ܒܗܿܝ ܕܠܫܘܒܩܢܐ ܡܿܢ ܩܘܠܣܐ ܢܩܿܦ܂ ܠܡܬܢܩܡܘ/ܠܡܬܢܩܡܢܘܬܐ#2#/ ܕܝܢ܃  ܡܬܬܘܝܢܘܬܐ܃  ‍[‍243‍]‍ ܐܚܪܢܐ \ܐܡܼܪ܂ ܠܐܼ ܬܗܐ/ܡܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܐܡܼܪ ܠܐ ܬܗܘܐ#2#/ ܡܡܠܠ ܣܓܝ ܦܪܗܣܝܐܝܬ  ܥܡ ܗܿܘ ܕܡܥܠܝ ܡܢܟ܂ ܕܠܐ ܢܪܓܙ ܥܠܝܟ܂ ܐܦܠܐ ܥܡ  ܗܿܘ ܕܡܬܚܬܝ ܡܢܟ܂ ܕܠܐ ܢܡܪܚ ܒܐܦܝ̈ܟ܀  ‍[‍244‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܡܠܟ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ܂ ܟܕ ܡܝܬ ܐܒܘܗܝ  ܫܐܠ ܐܢܫ ܕܠܡܿܢ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܕܢܗܘܐ ܝܨܿܦ ܕܝܠܟ܂ ܘܗܼܘ  ܦܼܢܝ܂ ܕܠܝ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܕܐܗܘܐ ܝܿܨܦ ܕܝܠܗܘܢ܀  ‍[‍245‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ ܦܩܼܕ ܠܡܠܦܢܐ ܕܒܢܘ̈ܗܝ܂ ܕܬܪܨ  ܠܘܩܕܡ ܢܦܫܟ܂ ܘܟܢ ܠܒܢ̈ܝ ܒܗܿܝ ܕܒܟ ܗܘ ܦܬܝ̈ܚܢ ܥܝܢ̈ܝܗܘܢ܂  ܘܐܠܦ ܐܢܘܢ ܡܢ ܟܬܒ̈ܐ܂ ܠܟܬܒ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ܂ ܘܡܢ ܬܘܢ̈ܝܐ  ܕܢܒܝ̈ܐ ܘܕܡܠܟ̈ܐ ܟܐܢ̈ܐ܂ ܘܠܐ ܬܓܙܡ ܐܢܘܢ ܒܝ܂ ܒܗܿܝ  ܕܟܕ ܡܢܣܝܢ ܕܠܐ ܡܨܐ ܐܢܬ ܕܬܟܘܢ ܐܢܘܢ܂ ܫܝܿܛܝܢ ܠܟ܂  ܘܠܐ ܬܐܠܘܨ ܐܢܘܢ ܣܓܝ܂ ܕܠܡܐ ܢܣܢܘܢ ܠܝܘܠܦܢܐ܂  ܐܦܠܐ ܬܗܡܐ ܡܢܗܘܢ܂ ܕܠܡܐ ܢܪܚܡܘܢ ܒܛܠܢܐ܀  ‍[‍246‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܐܡܼܪ ܗܘܐ܂ ܕܒܬܪ̈ܬܝܢ ܨ̈ܒܘܢ  ܡܣܓܦ ܟܘܚܕܐ܂ ܟܕ ܢܗܘܐ ܐܢܫ ܕܫܿܐܠ ܨܒܘܬܐ ܠܢܦܫܗ܂  ܘܟܕ ܢܗܘܐ ܕܡܡܠܠ ܥܡ ܣܟ̈ܠܐ܀  ‍[‍247‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ ܟܕ ܡܪܬܐ ܗܘܐ ܠܒܢ̈ܝ ܦܠܚܘܬܗ܂  ܘܗܼܢܘܢ ܠܘ ܫܦܝܪ ܨܝܿܬܝܢ ܗܘܘ ܠܗ܂ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܐܢܬܘܢ  ܠܡ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܣܥܿܪ ܝܬܝܪ ܣܢܝܩܝܢ ܐܢ‍{‍ܗ‍}‍‍<‍ܬ‍>‍ܘܢ܂ ܡܢ ܕܥܠ  ܡܠܟܐ ܕܐܡܿܪ܂ ܟܐܡܬ ܕܢܢܓܕ ܠܗܘܢ܂ ܘܠܐ ܕܢܪܬܐ܀  ‍[‍248‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܐܫܬܐܠ ܕܐܝܟܢܐ ܣܓܝܐܝܢ   ܪ̈ܚܡܝܟ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܠܐ ܣܟ ܐܫܬܚܿܩܬ ܥܠ ܐܢܫ܂ ܐܠܐ  ܘܕܫܒܿܩܬ ܐܬܪܐ ܠܬܪܥܘܬܐ܀  ‍[‍249‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܐܡܼܪ܂ ܕܠܘ ܣܓܝ ܪܒܐ ܣܟܠܘܬܐ  ܕܗܿܘ ܕܩܿܛܠ ܢܒܝܐ ܡܢ ܣܟܠܘܬܐ ܕܗܿܘ ܠܗ ܕܩܿܛܠ ܢܒܝܐ܂  ܟܐܡܬ ܕܗܿܘ ܕܠܢܒܝܐ ܩܿܛܠ܂ ܡܚܕܐ ܚܿܛܐ܂ ܘܗܿܘ ܕܡܢ ܢܒܝܐ  ܡܬܩܛܠ܂ ܐܠܘ ܠܐ ܪܒܐ ܗܘܐ ܚܛܝܬܗ ܠܐ ܡܬܩܛܠ  ܗܘܐ ܡܢܗ܀  ‍[‍250‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ ܐܡܼܪ܂ ܕܠܐ ܫܿܘܐ ܠܡܘܗܒܬܐ  ܕܝܠܝ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܡܬܼܿܢܲܚܬ ܕܢܫܐܠܗ܂ ܘܚܟܝܡܐ ܕܡܛܝܒ ܗܘܐ  ܐܡܼܪ܂ ܕܗܿܘ ܕܫܿܐܠ ܘܢܣܿܒ܂ ܚܣܪ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܿܘ ܡܐ ܕܝܿܬܪ܂  ܐܠܐ ܛܝܒܘܬܐ ܗܕܐ ܗܝ܂ ܕܬܬܠ ܡܢ ܩܕܡ ܕܬܬܒܥܐ܂  ‍[‍251‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܫܐܠ ܡܢ ܡܠܟܬܐ܂ ܕܐܦܝܣܝ  ܠܡܠܟܐ ܡܛܠ ܡܘܠܝܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܡܕܡ܂ ܘܡܠܟܬܐ ܐܡܪܬܼ܂  ܕܒܕܘܟܬ ܗܿܝ ܕܡܢܝ ܫܿܐܠ ܐܢܬ ܕܐܦܝܣ ܠܡܠܟܐ܂ ܐܦܝܣ ܐܢܬ  ܠܡܠܟܐ܂ ܘܗܼܘ ܡܦܢܐ ܠܟ ܫܐܠܬܟ܂ ܘܚܟܝܡܐ ܐܡܼܪ܃  ܕܠܐ ܡܪܬܝ܂ ܟܕ ܪ̈ܫܝܗܘܢ ܕܫܒܘ̈ܩܐ ܛܥܝ̈ܢܝ ܦܐܪ̈ܐ ܪ̈ܡܐ  ܢܗܘܘܢ ܒܐܡܠܐ܂ ܒܥܩܪ̈ܝܗܘܢ ܙܕܩܿ ܕܢܐܚܘܕ ܘܢܬܘܦ  ܠܬܚܬ܂ ܘܦܫܝܩܐܝܬ ܢܩܛܘܦ ܘܢܐܟܘܠ܂ ܘܒܗܕܐ ܪܡܿܙ ܕܓܒܪܐ  ܪܫܐ ܗܘ ܕܐܢܬܬܐ܀   ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܐ܀  ܡ̈ܠܐ ܡܘܬܪ̈ܢܝܬܐ ܕܡܠܦܢ̈ܐ ܐܢܫ̈ܝܢ ܘܣܦܪ̈ܐ܀  ‍[‍252‍]‍ ܚܕ ܡܢ ܡܠܦܢ̈ܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ܂ ܕܡܢܬܐ ܪܒܬܐ ܡܢ  ܝܘܠܦܢܐ ܦܠܛܢܝ ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܒܗܿܬܬ ܕܐܠܦܝܗܿ ܡܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ  ܕܒܨܝܪܝܢ ܗܘܘ ܡܢܝ܂ ܒܕܓܘܢ ܬܠܡܝ̈ܕܝ ܠܐ ܢܬܚܫܒ ܠܟܘܢ  ܨܥܪܐ܂ ܐܢܗܼܘ ܕܠܗܿܢܘܢ ܕܒܨܝܪܝܢ ܡܢܟܘܢ ܬܫܐܠܘܢ  ܐܝܟܢܐ ܕܓܡܝܪ̈ܐ ܘܡܫ̈ܡܠܝܐ ܬܗܘܘܢ܀  ‍[‍253‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢܗܘܢ ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܡܠܦܢܗ܂  ܕܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܡܫܝܢ ܫܘ̈ܐܠܐ ܫܐܠܘܗܝ  ܐܢܫ̈ܝܢ܂ ܘܗܼܘ ܡܦܢܐ ܗܘܐ ܕܠܐ ܝܕܿܥܢܐ ܦܘܢܝܗܘܢ ܒܠܥܕ  ܟܘܚܕܐ܂ ܘܠܐ ܡܦܢܐ ܗܘܐ܂ ܐܠܐ ܠܫ̈ܘܐܠܐ ܕܛܒ  ܚܬܝܬܐܝܬ ܡܦܣ ܗܘܐ ܒܗܘܢ܀  ‍[‍254‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܒܨܝܪܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝܕܿܥܢܐ ܐܠܐ  ܚܬܝܬܝܢ܀  ‍[‍255‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܟܕ ܣܡܝܟ ܗܘܐ ܒܫܪܘܬܐ ܥܡ  ܐܢܫ̈ܝܢ ܕܚܠܒܐ ܫܿܬܝܢ ܗܘܘ ܘܕܒܫܐ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܠܡܫܡܫ̈ܢܐ  ܕܐܫܩܐܘܢܝ ܡܢ ܗܿܘ ܕܟܕ ܠܐ ܡܫܬܟܚ܂ ܒܢܦܫܐ ܡܙܕܒܢ܂  ܟܕ ܕܝܢ ܡܫܬܟܚ ܡܬܬܪܡܐ܂ ܟܕ ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܪܡܿܙ܀  ‍[‍256‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܟܕ ܫܐܿܛ ܠܐܢܫ ܒܪܢܫܐ܂ ܐܡܼܪ  ܕܗܢܐ ܠܡ ܐܒܘܗܝ ܣܘܓܐܐ ܕܒܥܝܪܐ ܕܩܢܐ ܗܘܐ    ܒܡܐܢܘ̈ܗܝ ܡܬܟܣܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܂ ܟܕ ܥܠ ܩܠܡ̈ܐ  ܪܡܿܙ܀  ‍[‍257‍]‍ ܐܚܪܢܐ ‍[‍ܐܡܪ‍]‍ ܕܩܘܠܣܐ ܡܪܢܝܐ ܗܿܢܘ܂ ܕܢܩܠܣܟ  ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܐܛܐܒܬ ܠܗ܂ ܗܼܘ ܗܟܘܬ ܘܓܘܢܝܐ ܫܪܝܪܐ  ܗܿܘ ܗܘ ܕܢܓܢܝܟ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܐܒܐܫܬ ܠܗ܀  ‍[‍258‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܒܪܢܫܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܒܢܝܚܐ ܗܘ܂  ܥܕܡܐ ܕܢܬܚܝܠ ܥܪ̈ܫܘܗܝ ܐܘ ܕܟܪܝܗ܀  ‍[‍259‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܨܒܿܐ ܐܢܐ ܕܐܗܘܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܿܢ  ܡܼܢ ܡܥܠܝ̈ܐ ܕܒܢܝܢ̈ܫܐ܂ ܘܠܘܬ ܢܦܫܝ ܡܢ ܡܟ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ܂  ܘܠܘܬ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܡܢ ܡܨܥܝ̈ܐ ܕܒܗܘܢ܂ ܒܗܿܝ ܕܪ̈ܡܐ ܡܢ  ܪܢܝܐ ܡܬܒܪܡܝܢ܂ ܘܡܟ̈ܐ ܡܢ ܟܦܢܐ ܡܬܕܒܒܝܢ܀  ‍[‍260‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ܂ ܕܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܓܠܝܙܝܢ  ܡܢ ܝܘܬܪܢܐ܂ ܗܿܘ ܕܡܠܦ ܐܓܪܐ ܡܬܬܓܪ܂ ܘܗܿܘ ܕܝܿܠܦ  ܡܝܬܪܘܬܐ ܡܬܬܓܪ܂ ܘܗܿܘ ܕܒܫܘܝܘܬ ܢܙܠܐ ܗܘ ܒܝܘܠܦܢܐ  ܡܥܗܕܘ ܡܥܗܕ܂ ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܨܒܿܐ ܕܢܐܠܦ ܟܕ ܡܚܘܐ  ܕܡܠܦ ܗܢܐ ܪܚܝܩ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܝܘܬܪܢ܀  ‍[‍261‍]‍ ܚܕ ܡܢ ܡܠܦܢ̈ܐ ܐܡܼܪ/ܐܚܪܝܢܐ ܐܡܼܪ#2#/܂ ܕܡܿܢ ܕܪܢܐ ܒܕܘܒܪܐ ܟܕ  ܠܐ ܣܢܝܩ ܠܗ܃ ܠܐ ܡܣܬܢܩ ܠܦܘܪܣܐ ܒܙܒܢܐ ܕܣܢܝܩ ‍<‍ܠܗ#2#‍>‍܀  ‍[‍262‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܐܢܬܬܐ ܛܒܬܐ ܕܡܘܬ ܥܘܪܒܐ ܗܝ  ܕܚܘܪ̈ܝܢ ܫܩ̈ܘܗܝ܂ ܟܐܡܬ ܕܠܐ ܣܟ ܡܫܬܟܚ܀  ‍[‍263‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܫܬܐܠ ܕܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܗܕܝܘ̈ܛܐ܂ ܘܗܼܘ  ܦܼܢܝ܂ ܕܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܚܟܝܡܝܢ ܠܡܩܠܣܘ ܐܘ ܠܡܓܢܝܘ܂  ‍[‍264‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܠܐ ܬܩܦܚ ܠܐܢܫ ܥܠ ܣܟܠܘܬܐ܂ ܘܐܠܐ  ܝܬܪ ܡܢܟ܂ ܐܝܟ ܕܡܢ ܪܚܡܐ܂ ܘܣܢܐ ܠܟ ܐܝܟ ܕܠܣܢܐܐ܀    ‍[‍265‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܫܬܐܠ ܕܐܝܢܘ ܚܟܝܡܐ ܗܿܘ ܕܐܡܼܪ  ܡܛܠܬܗ܂ ܕܫܕܪ ܚܟܝܡܐ ܘܠܐ ܬܦܩܕܝܘܗܝ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ  ܕܫܡܘ‍{‍ܢ‍}‍‍<‍ܥ‍>‍ܐ܀  ‍[‍266‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܡܠܦ̈ܢܐ ܚܘܝ ܢܦܫܗ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܝܿܠܦ ܦܘܢܝܐ  ܕܫܘܐܠܐ ܡܕܡ ܡܢ ܬܠܡܝܕܗ ܘܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܐܟܘܬܟ  ܡܢ ܕܗܢܐ ܝܿܠܦ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܕܐܢܐ ܠܡ ܛܒ ܡܢܗ ܡܦܣ ܐܢܐ  ܒܦܘܢܝܐ ܗܢܐ܂ ܐܠܐ ܨܒܿܐ ܐܢܐ ܒܗ ܕܢܛܥܡ ܗܢܝܐܘܬܐ ܡܢ  ܡܠܦܢܘܬܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܬܘܒ ܝܬܝܪ ܢܬܚܦܛ ܥܠ ܝܘܠܦܢܐ܀  ‍[‍267‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ \ܕܢܘܗܪ̈ܐ ܒܦܩ̈ܕܝ/ܕܢܘܗܪܐ ܒܣܦܪ̈ܝ#2#/ ܟܬܒܐ܂ ܐܝܟ  ܩܕܫ̈ܐ ܐܢܘܢ ܒܐܕܢ̈ܝ ܒܬܘ̈ܠܬܐ܀  ‍[‍268‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܪ̈ܥܝܢܐ ܕܒܟܬܒ̈ܐ ܚܡܝܠܝܢ܂ ܩܪܢܐ  ܢܗܘܘܢ ܠܟ܂ ܘܪ̈ܥܝܢܐ ܕܥܠ ܠܒܟ ܪ̈ܒܝܬܐ܀  ‍[‍269‍]‍ ܐܚܪܢܐ܂ ܟܕ ܟܬܿܒ ܗܘܐ ܡܐܡܪܐ ܡܕܡ ܒܠܘܚܐ  ܘܐܬܡܠܝ ܠܘܚܐ ܘܠܐ ܐܫܬܡܠܝ ܡܐܡܪܐ܂ ܫܪܝ ܠܚܿܐ  ܫܘܪܝܗ ܕܡܐܡܪܐ ܡܢ ܪܫ ܠܘܚܐ ܘܟܬܼܒ ܗܿܘ ܡܐ ܕܦܫ܂  ܘܟܕ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܥܠ ܗܟܢ ܦܼܢܝ܂ ܕܗܠܝܢ ܣܿܥܪܢܐ܂ ܐܝܟܢܐ  ܕܡܫܡܠܝܐ ܢܗܘܐ ܨܐܕܝ ܗܿܘ ܡܐܡܪܐ܂ ܒܗܿܝ ܕܠܫܘܪܝܗ  ܟܕ ܟܬܒܬܗ܂ ܡܬܢܐ ܬܚܬܗ ܥܠ ܠܒܝ܀  ‍[‍270‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܐܪܒܥܐ ܐܢܘܢ ܗܢܿܘܢ ܕܦܐܐ ܠܗܘܢ  ܠܡܫܬܡܫܘ܂ ܓܒܪܐ ܕܡܣܬܟܝܐ ܡܢܗ ܡܘܗܒܬܐ܂ ܐܘ  ܝܘܠܦܢܐ ܐܘ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܘܨܠܘ̈ܬܐ܂ ܐܘ ܗܿܘ ܕܡܐ ܕܡܨܐ  ܕܢܚܣܪ܀   ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܝܐ܀  ܡ̈ܠܐ/ܡܛܠ#3#/ ܡܘܬܪ̈ܢܝܬܐ ܕܢܙܝܪ̈ܐ \ܘܣܒ̈ܐ ܛܝܝ̈ܐ/ܕܛܝ̈ܝܐ ܘܕܣܒ̈ܝܗܘܢ#2#/܀  ‍[‍271‍]‍ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܒܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܐܬܛܝܒ ܥܡ ܫܠܝܛܐ  ܕܐܬܪܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܫܠܝܛܐ܂ ܒܥܝ ܡܢܐ ܗܝ ܣܢܝܩܘܬܟ܂  ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܠܗ ܕܒܒܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ  ܙܕܩܿ ܠܡܒܥܐ܀  ‍[‍272‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܫܗܘ ܢܘܗܪܐ ܕܚܡܬܟܘܢ܂ ܒܥܘܗܕܢܐ  ܕܢܘܪܗ ܕܓܗܢܐ܀  ‍[‍273‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܡܓܙܡ ܗܘܐ ܠܚܛܝ̈ܐ ܒܬܫܢܝܩܐ  ܐܬܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܐܝܟܐ ܗܝ ܡܕܝܢ ܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܂  ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܦܪܝܣܐ ܥܠ ܙܕܝܩ̈ܐ܀  ‍[‍274‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ܂ ܕܒܗܕܐ ܝܕܝܥܐ ܕܥܠܡܐ ܗܘ ܕܥܩܬܐ  ܘܕܒܝܫܬܐ ܥܠܡܐ ܗܢܐ܂ ܒܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܒܗ ܐܝܬ܂  ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܠܘ ܛܒ ܡܢ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܼܘ ܠܗ ܒܿܥܐ܀  ‍[‍275‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܪ̈ܓܝܓܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ܂ ܗܿܢܝܢ  ܕܥܒܪ̈ܝ ܐܝܟ ܚ̈ܠܡܐ ܐܢܘܢ܂ ܘܗܢܿܝܢ ܕܥܬܝܕ̈ܢ ܒܦܘܫܟܐ  ܣܝܡܝܢ ܡܣܲܟܝ̈ܝܢܗܝܢ܀  ‍[‍276‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܗܢܿܘܢ ܕܠܐܠܗܐ ܡܫܡܫܝܢ܂ ܘܗܿܢܘܢ  ܕܠܐܠܗܐ ܠܐ ܡܫܡܫܝܢ܂ ܥܠܡܐ ܡܢܗܘܢ ܡܫܬܡܫ܀    ‍[‍277‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܬܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܐܪܐ ܦܠܚܬ ܣܟ ܦܘܠܚܢܐ  ܕܫܦܪ ܠܐܠܗܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܠܐ ܝܕܿܥ ܐܢܐ ܚܬܝܬܐܝܬ܂  ܐܝܢ ܐܢܗܼܘ ܕܣܟ ܦܠܚܿܬ ܕܚܿܠ ܐܢܐ ܠܡܐ ܠܐ ܢܫܦܪ ܠܗ܂  ܘܢܗܦܟܝܘܗܝ ܥܠܝ܀  ‍[‍278‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܚܙܐ ܐܢܫ ܕܡܙܕܕܩ/ܕܡܙܕܩ#2#/ ܩܕܡ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܙܕܩܬܐ܂  ܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܟܕ ܣܝܼܡܬܐ ܨܒܿܐ ܐܢܬ ܕܬܚܡܘܠ ܠܢܦܫܟ  ܒܟܣܝܐ ܚܡܘܠܝܗܿ܂ ܕܠܐ ܟܕ ܢܚܙܘܢܗܿ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܢܚܠܨܘܢܗܿ܀  ‍[‍279‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܡܪܬܐ ܗܘܐ ܠܡܠܟܐ ܐܡܿܪ܂ ܕܫܦܝܪ ܕܥ  ܕܗܠܝܢ ܣܝ̈ܡܬܐ ܕܚܡ̈ܝܠܢ ܒܒܝܬ ܓܙܟ܂ ܐܠܘ ܦܝܫ̈ܢ ܒܐܝܕ̈ܝܐ  ܕܗܿܢܘܢ ܕܩܕܡܝܟ ܠܐ ܣܟ ܡ̈ܛܝ ܠܘܬܟ܂ ܐܬܬܓܪ ܡܕܝܢ  ܬܐܓܘܪܬܐ ܠܢܦܫܟ܂ ܡܢ ܗܿܘ ܡܐ ܕܠܿܐ ܗܿܘܐ ܠܟ܂ ܐܦܠܐ ܠܟ  ܦܿܐܫ ܟܕ ܠܟ ܗܼܘܐ܀  ‍[‍280‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܢ ܡܠܟܐ܂ ܕܫܐܠ ܡܢܝ ܗܿܘ  ܡܐ ܕܣܢܝܩ ܐܢܬ ܘܐܬܠ ܠܟ܂ ܘܗܼܘ ܦܢܝ܂ ܕܐܢ ܗܼܘ ܕܟܕ  ܫܿܐܠܢܐ ܟܢ ܝܗܿܒ ܐܢܬ܂ ‍<‍ܘܟܕ#2#‍>‍ ܠܝ܂ ܕܝܠܝ ܗܘܐ ܦܠܓܗܿ ܕܛܝܒܘܬܐ܀  ‍[‍281‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ܂ ܕܦܨܚܐ ܡܪܢܝܐ ܘܥܕܥܕܐ ܟܠܢܝܐ  ܕܗܢ ܥܠܡܐ܂ ܗܼܘ ܡܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ܀  ‍[‍282‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܬܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܠܡ ܐܬܦܫܩ ܥܠܝܟ  ܕܬܫܒܘܩ ܪ̈ܓܝܓܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܒܕܝܕܿܥܬ  ܕܡܘܬܐ ܒܩܛܝܪܐ ܚܼܛܦ ܐܢܝܢ ܡܢܝ܂ ܐܢܐ ܒܨܒܝܢܝ  ܟܦܪܬ ܒܗܝܢ܀  ‍[‍283‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢܗܘܢ ܫܡܼܥ ܠܡܣܟܢܐ ܐܢܫ ܣܚܘܪܐ  ܕܐܡܿܪ܂ ܕܐܝܟܐ ܐܢܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܣܢܿܝܢ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ    ܥܒܘܪܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܩܢܘܢ ܠܥܠܡܐ ܗܿܘ ܕܠܐ ܦܿܛܪ܂ ܘܗܼܘ  ܦܼܢܝ ܕܒܫܡܝܐ ܐܢܘܢ ܟܠܗܘܢ܂ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܝܢ ܒܨܝܪ  ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܡܢܗܘܢ܂ ܐܘ ܠܐ ܣܟ ܡܨܐ ܐܢܬ ܕܬܫܟܚ܀  ‍[‍284‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܬܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܟܝ ܗܿܘܝܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ  ܒܝܘܡܐ ܕܩܝܡܬܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܢܝ܂ ܕܬܝܒܐ ܡܿܢ ܐܝܟ ܥܼܪܒܐ  ܗܿܘ ܐܒܝܕܐ ܕܐܫܬܟܚ܂ ܘܙܕܝܩܐ ܐܝܟ ܥܪܒܐ \ܗܿܘ ܕܢܦܝܩ  ܗܘܐ ܠܪܥܝܐ ܘܦܼܢܐ ܠܛܝܪܐ܂ ܪܫܝܥܐ ܕܝܢ܃ ܐܝܟ ܥܪܒܐ  ܗܿܘ\ܗܘ ܕܢܦܝܩ ܗܘ ܠܪܥܝܐ ܘܦܢܼܐ ܠܛܝܪܐ܂ ܪܫܝܥܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܥܪܒܐ ܗܘ#2#/ ܕܢܟܝܬ ܠܟܠܒܐ      ܦܩܪܐ ܕܗܼܘܝܘ ܣܛܢܐ܂ ܒܕܓܘܢ  ܒܫܫ̈ܠܬܐ ܡܬܐܣܪ܀  ‍[‍285‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܚܼܙܐ ܠܡܠܟܐ ܡܿܢ܂ ܕܬܩܝܦܐܝܬ ܡܬܢܛܪ  ܗܘܐ ܡܢ ܐܣܦܘܩܠܛܪ̈ܐ ܐܡܼܪ܃ ܐܢ ܠܐ ܐܣܟܠ ܗܘܐ  ܒܒܢܝ̈ܢܫܐ܃ ܠܐ ܕܚܿܠ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ܀  ‍[‍286‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܬܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܡܚܡܣܢ ܐܢܬ  ܒܠܚܘܕܝܟ ܒܙܘܝܬܐ ܗܕܐ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ܂ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕܝ ܐܢܐ܂  ܐܠܐ ܥܡ ܡܪ̈ܝܗܝܢ/ܡܪ̈ܝܗܘܢ#2#/ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܒܐܡܝܢܘ ܥܢܐ ܐܢܐ܂ ܟܕ  ܨܒܿܐ ܐܢܐ ܕܗܼܘ ܥܡܝ/ܕܥܡܝ#2#/ ܢܡܠܠ܃ ܩܿܪܐ ܐܢܐ ܒܟܬܒ̈ܐ  ܐܠܗ̈ܝܐ܂ ܘܟܕ ܨܒܿܢܐ ܕܐܢܐ ܥܡܗ ܐܡܠܠ ܡܨܠܐ ܐܢܐ܀  ‍[‍287‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ܂ ܕܙܿܕܩ ܠܟܘܢ ܠܡܕܚܠ ܡܢ ܡܪܝܐ܂  ܒܕܡܨܐ ܗܼܘ ܚܝܠܟܘܢ܂ ܘܠܡܬܟܚܕܘ ܡܢܗ܂ ܒܕܐܡܝܢܘ  ܒܟܘܢ ܗܘ ܚܐܪ ܠܡܒܩܐ ܥܒܿܕܝ̈ܟܘܢ܀  ‍[‍288‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ܂ ܐܙܕܗܪ ܕܠܐ ܢܓܕܫܟ܂ ܗܿܘ  ܡܐ ܕܠܡܿܢ ܕܛܠܡܟ ܓܕܫ܀ 

 

‍[‍289‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܢ ܫܠܝܛܐ܂ ܡܐ ܪܒܐ

ܢܙܝܪܘܬܟ܂ ܘܗܼܘ ܦܢܝ܂ ܕܐܢܬ ܝܬܝܪ ܡܢܝ ܢܙܝܪ ܐܢܬ܂ ܒܗܿܝ

ܕܐܢܐ ܡܿܢ ܐܬܢܙܪܬ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܠܐ ܡܩܘܐ܂ ܗܿܘ

ܕܐܦ ܐܢܬ ܬܘܒ ܡܢܗ ܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܬܬܢܙܪ ܒܡܘܬܟ܂

ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܬܢܙܪܬ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܿܘ ܕܠܐ ܥܒܿܪ ܘܣܢܝܬܝܗܝ܂

ܒܕܓܘܢ ܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܢܬܘ ܢܙܝܪܐ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܚܕ

ܡܢܗܘܢ܀

‍[‍290‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ܂ ܡܿܢ ܕܝܿܨܦ ܠܡܟܢܫܘ ܝܬܝܪ ܡܢ ܣܘܢܩܢܗ܂

ܠܐܚܪܢܐ ܗܼܘ ܡܟܢܫ܀

‍[‍291‍]‍ ܐܚܪܢܐ܂ ܟܕ ܥܕܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܢܝܢܫ̈ܐ܂ ܕܣܓܝ ܠܡ ܡܙܕܩ

ܙܕܩܬܐ܂ ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡܣܬܟܠܝܬܘܢ܂

ܕܐܝܢܐ ܕܨܒܿܐ ܕܢܫܢܐ ܡܢ ܒܝܬܐ ܠܒܝܬܐ ܐܚܪܢܐ܂ ܒܗܿܘ

ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܙܕܩܿ ܠܗ ܕܡܕܡ ܢܫܒܘܩ܀

‍[‍292‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܠܗ ܡܠܟܐ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܠܐ ܣܿܓܕ ܐܢܬ ܠܝ

ܘܐܝܬܝܟ ܡܢ ܥܒ̈ܕܝ܂ ܗܼܘ ܕܝܢ ܦܢܝ ܠܗ܂ ܕܐܠܘ ܐܣܬܟܠܬ܃

ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܒܫܪܪܐ ܥܒܕܐ ܕܥܒ̈ܕܝ܂ ܒܗܿܝ ܕܐܢܐ ܠܡ

ܡܫܠܛܢܐ ܥܠ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܥܠܡܢܝ̈ܬܐ ܘܙܟܝܬ ܐܢܝܢ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ

ܗܢܝܢ ܡܫ̈ܠܛܢ ܥܠܝܟ ܘܙܟܝ̈ܢܟ܀

‍[‍293‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܠܗ ܐܢܫ ܡܢ ܥܬܝܪ̈ܐ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܦܨܝ̈ܚܢ

ܐܦܝ̈ܟ ܒܐܡܝܢܘ܂ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܚܝ̈ܐ ܕܢܝܚܐ ܚܝܿܐ ܐܢܬ܂

ܘܗܼܘ ܦܢܝ܂ ܕܠܟ ܡܿܢ ܙܕܩܿ ܠܟ ܕܬܬܐܒܠ ܘܬܬܥܝܩ܂ ܘܠܝ

ܕܐܬܦܨܼܚ ܘܐܪܘܙ܂ ܒܗܿܝ ܕܝܘܡ̈ܬܐ ܕܢܝܚܟ ܓܡܿܪܝܢ܂ ܘܐܢܐ

ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܛܘܪܦ̈ܝ܀

‍[‍294‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܫܬܐܠ ܕܡܘܢ ܛܒܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܛܒܐ ܗܿܘ

ܗܘ ܓܝܪ ܕܒܗ ܡܣܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܠܫܥ܂ ܘܡܫܬܘܕܐ ܕܡܫܒܩ

ܫܿܒܩ ܠ‍{‍ܩ‍}‍‍<‍ܟ‍>‍ܘܢ܂ ܐܢ ܬܬܦܢܘܢ ܡܢ ܥܒܕ̈ܝܟܘܢ ܒܝܫ̈ܐ܀

    ‍[‍295‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ܂ ܕܟܕ ܡܣܟܠ ܐܢܬ ܒܡܪܟ܂ ܘܗܼܘ ܙܿܐܢ  ܠܟ܂ ܗܝܕܝܟ ܙܕܩܿ ܠܟ ܕܬܕܚܠ ܡܢܗ܀  ‍[‍296‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ܂ ܐܝܕܐ ܕܡܝܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗܿܢܘܢ ܕܥܪܩ  ܡܢܗܘܢ ܥܠܡܐ܂ ܘܠܐ ܐܬܝ̈ܢ ܠܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܪ̈ܓܝܓܬܗ܂  ܘܗܼܢܘܢ ܡܬܟܬܫܝܢ ܠܡܩܢܐ ܐܢܝܢ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܟܗܝܢܝܢ  ܗܘܘ ܒܥܠܡܢܝ̈ܬܐ܂ ܥܪܩܘ ܡܢ ܥܠܡܐ܀  ‍[‍297‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ܂ ܕܣܓܝ ܡܝܬܪܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܫܐܠܝܘܗܝ  ܡܪܗ ܕܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܣܥܪܬ܂ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܢܫܐܠܝܘܗܝ  ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܣܥܪܬ܂ ܟܐܡܬ ܗܿܝ ܕܐܦܠܐ ܙܕܝܩܘܬܐ܂ ܐܦܠܐ  ܚܛܝܬܐ ܢܣܥܘܪ ܐܢܫ ܡܝܬܪܐ܂ ܡܢ ܗܿܝ ܕܚܛܝܬܐ ܒܠܚܘܕ  ܢܣܥܘܪ ܐܢܫ܀  ‍[‍298‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܫܬܐܠ ܕܡܿܢܘ ܥܠܡܐ ܗܢܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂  ܕܓܘܚܟܐ ܠܡܿܢ ܕܢܣܝܗ܀  ‍[‍299‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܫܬܐܠ܂ ܕܐܝܢܘ ܚܟܝܡܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܗܿܘ  ܕܠܐ ܚܕܐ ܒܩܢܝܢ ܥܠܡܐ܀  ‍[‍300‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܩܡ ܥܠ ܩܒܪܐ ܕܚܕ ܡܢ ܓܝܣ̈ܐ ܘܐܡܼܪ܂  ܕܐܘ ܓܢܒܪܐ ܟܡܐ ܡܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܩܛܠܬ ܐܝܟܢܐ ܕܬܬܢܝܚ܂  ܘܗܐ ܠܐ ܐܬܬܢܝܚܬܿ܀  ‍[‍301‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܫܬܐܠ ܕܠܡܘܢ ܕܡܿܐ ܥܠܡܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂  ܕܫܝܛ ܗܘ ܥܠܡܐ ܡܢ ܡܐ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܕܘܡܝܐ܂ ܒܗܿܝ  ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܠܒܪ ܡܢ ܥܠܡܐ ܡܝܬܪ ܗܘ ܡܢ ܥܠܡܐ܀  ‍[‍302‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ܂ ܟܕ ܡܪܬܐ ܗܘܐ  ܠܗܘܢ܂ ܕܠܘ ܗܿܘ ܡܐ ܕܠܐ ܝܕܥܝܬܘܢ܂ ܡܠܦܝܢܢ ܠܟܘܢ܂  ܐܠܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܝܕܥܝܬܘܢ ܡܥܗܕܝܢܢ ܠܟܘܢ܀  ‍[‍303‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢܗܘܢ ܥܠ ܥܠܘܗܝ ܓܢܒܐ ܒܠܠܝܐ܂ ܘܟܕ  ܠܐ ܐܫܟܚ ܠܘܬܗ ܡܕܡ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܐܘ ܐܢܬ܂ ܐܝܟܐ   ܗܝ ܩܢܝܘܬܟ܂ ܘܗܼܘ ܦܢܝ܂ ܕܒܗܿܘ ܒܝܬܐ ܥܠܝܐ ܛܫܝܬܗܿ  ܟܐܡܬ ܒܫܡܝܐ܀  ‍[‍304‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܬܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡܬܘܡ ܒܐܢܫ  ܡܓܢܐ ܐܢܬ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܒܗܿܝ ܕܡܼܢ ܓܘܢܝܐ ܕܩܢܘܡܝ ܠܐ  ܡܣܬܿܦܩ ܐܢܐ܀  ‍[‍305‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܢ ܫܠܝ̈ܛܐ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܠܘܬܢ  ܠܐ ܐܬܿܐ ܐܢܬ ܣܟ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܒܗܿܝ ܕܠܝܬ ܨܐܕܝܟ ܗܿܘ  ܡܐ ܕܒܥܿܐ ܐܢܐ ܕܐܣܒܝܘܗܝ ܐܦܠܐ ܨܐܕܝ ܐܝܬ ܗܿܘ ܡܐ  ܕܕܚܿܠ ܐܢܐ ܥܠܘܗܝ ܕܠܐ ܬܚܛܦܝܘܗܝ܀  ‍[‍306‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ܂ ܐܬܒܩܘ ܡܢܐ ܡܘܬܪ ܥܘܬܪܐ  ܠܩܢܝ̈ܘܗܝ܂ ܩܢܛܐ ܕܡܢ ܫܠܝܛܐ܂ ܘܪܢܝܐ ܘܙܗܝܪܘܬܐ ܡܿܢ ܕܡܢ  ܠܣܛܝ̈ܐ܂ ܘܚܣܡܐ ܕܡܢ ܪ̈ܚܡܐ܂ ܘܣܢ̱ܐܬܐ ܕܝܢ ܕܡܢ ܝܠܕܐ܂  ܒܕܡܣܟܝܘ ܡܣܟܐ ܕܢܐܪܬ ܒܝܕ ܡܘܬܐ܀  ‍[‍307‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܗܕܡܘ̈ܗܝ ܕܒܪܢܫܐ ܙܝܢܐ ܐܢܘܢ  ܕܐܠܗܐ܂ ܕܒܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܕܨܒܿܐ ܩܛܿܠ ܠܗ܂ ܟܐܡܬ ܒܝܕ  ܢܟܝܢܐ ܘܚܘܒܠܐ ܕܠܗܕܡܐ ܗܿܘ ܢܩܿܦ܀  ‍[‍308‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܬܣܓܐ ܕܚܠܬܟ ܡܢ ܡܪܝܐ܂  ܐܝܟ ܕܠܐ ܣܟ ܦܠܚܬܿ ܙܕܝܩܘܬܐ܂ ܘܢܣܓܐ ܠܟ ܒܗ ܣܒܪܐ܂  ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܠܐ ܣܟ ܥܒܕܬܿ ܚܛܝܬܐ܀  ‍[‍309‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܡܠܦ̈ܢܐ ܐܣܘ̈ܬܐ ܐܢܘܢ  ܕܥܡܐ܂ ܘܪ̈ܓܝܓܬܐ ܟܘܪ̈ܗܢܐ܂ ܘܟܕ ܐܣܝܐ ܡܼܢ ܩܢܘܡܗ  ܠܐ ܢܬܡ̱ܨܐ ܠܡܪܚܩܘ ܟܘܪ̈ܗܢܐ܂ ܣܟܠܐ ܗܘ ܐܢ ܠܐܚܪ̈ܢܐ  ܗܿܡܣ ܠܡܐܣܝܘ܂ ܘܕܡܝܐ ܕܡܢ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ ܓܢܝܒܐ  ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܕܐܡܪܐ܂ ܐܣܝܐ ܐܣܐ ܢܦܫܟ܀  ‍[‍310‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܥܼܠܘ ܠܘܬܗ ܐܢܫ̈ܝܢ܂ ܐܦܠܐ   ܣܪܝܓܬܐ ܐܫܟܚܘ ܒܒܝܬܗ ܕܢܬܒܘܢ ܥܠܝܗܿ܂ ܘܟܕ ܒܗܟܢܐ  ܬܡܝܗܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܐܠܘ ܗܪܟܐ ܦܝܿܫܝܢ ܗܘܝܢ܂  ܣܝܡܿܝܢ ܗܘܝܢ ܒܗ ܒܹܐܡ̈ܠܹܐܹܐ܀  ‍[‍311‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ܂ ܕܦܪܕܝܣܐ ܗܘܐ ܐܬܪܢ ܩܕܡܝܐ܂  ܘܟܕ ܡܢܗ ܐܬܿܛܪܕܢܢ ܠܗܼܘ ܡܬܝܐܒܝܢܢ ܕܢܦܢܐ܂ ܒܕܓܘܢ  ܠܐܬܪܐ ܕܝܢ ܕܡܘܠܕܢ ܪܓܝܓܝܢܢ ܕܢܗܦܘܟ܂ ܘܠܘ ܠܐܬܪܐ  ܢܘܟܪܝܐ܀  ‍[‍312‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܠܘ ܣܓܝ ܫܿܘܐ ܠܩܘܠܣܐ ܗܿܘ  ܐܝܢܐ ܕܟܦܿܪ ܒܥܠܡܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܦܢ ܥܕ ܙܒܢܐ ܒܨܝܪܐ  ܨܒܝܢܐܝܬ ܠܐ ܟܦܿܪ ܒܗ܂ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܕܠܐ ܒܨܒܝܢܗ ܡܟܦܪܝܢ  ܠܗ ܒܗ܀  ‍[‍313‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܬܼܒ ܠܘܬ ܢܙܝܪܐ ܚܒܪܗ ܘܫܐܠ ܡܢܗ  ܕܢܚܘܐ ܠܗ ܕܒܡܘܢ ܕܡܿܐ ܥܠܡܐ ܗܢܐ܂ ܘܒܡܘܢ ܗܿܘ  ܕܥܬܝܕ܂ ܗܼܘ ܕܝܢ ܟܬܼܒ ܠܗ܂ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܫܢܬܐ ܗܘ܂  ܘܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܥܝܪܘܬܐ܂ ܒܕܓܘܢ ܒܚ̈ܠܡܐ ܗܘ ܥܢܝܢܢ  ܕܫܥܬܐ܂ ܘܐܦܢ ܠܐ ܡܪܓܫܝܢܢ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܢܬܬܥܝܪ ܗܝܕܝܢ  ܚܬܝܬܐܝܬ ܡܫܬܘܕܥܝܢܢ ܕܗܓܓ̈ܘܬܐ ܐܢܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ  ܕܗܪܟܐ܀  ‍[‍314‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܠܡܢܐ ܒܐܡܝܢܘ ܥܠ ܚܘܛܪܐ  ܡܣܬܡܟ ܐܢܬ܂ ܟܕ ܠܘ ܟܪܝܗ ܐܢܬ܂ ܐܦܠܐ ܣܐܒܬܿ܂  ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܕܒܗܝ ܕܥܠ ܐܘܪܚܐ ܐܢܐ܂ ܘܚܐܿܪ ܐܢܐ ܠܙܒܢܐ  ܥܗܢܝܐ ܕܐܫܩܠ܂ ܘܕܚܘܛܪܐ ܡܼܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܗܘ ܕܗܿܘ ܕܨܒܿܐ  ܠܡܪܕܐ ܒܐܘܪܚܐ ܓܠܝܐ܀  ‍[‍315‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ܂ ܐܢܗܼܘ ܕܨܒܿܐ ܐܢܬ ܕܬܕܥ ܫܝܼܛܘܬܐ  ܕܩܢ̈ܝܢܐ ܥܠܡܢܝ̈ܐ܂ ܐܬܒܩܐ ܨܝܕ ܡܿܢ ܡܬܟܢܫܝܢ ܟܐܡܬ  ܨܝܕ ܣ̈ܟܠܐ܂ ܟܕ ܡܝܬܪ̈ܐ ܘܛܘܒ̈ܬܢܐ ܓܠܝܙܝܢ ܡܢܗܘܢ܀    ‍[‍316‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ܂ ܕܙܿܕܩ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܥܒܕ ܠܗ  ܛܘܝܒܐ ܠܗܢ ܥܠܡܐ ܠܦܘܬ ܙܒܢܐ ܕܒܗ ܡܩܘܐ܂  ܘܠܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܬܘܒ ܠܦܘܬ ܙܒܢܐ ܕܒܗ ܡܩܘܐ܀  ‍[‍317‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܥܒܿܪ ܗܘܐ ܚܼܙܐ ܐܢܫ ܒܪܢܫ ܕܩܐܿܡ  ܡܨܥܬ ܒܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ ܠܩܩܠܬܐ/ܠܩܵܝܹܡܬܐ#2#/ ܡܕܡ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܚܙܝ  ܓܒܪܐ ܐܝܟܢܐ/ܐܝܟܐ#2#/ ܕܩܿܐܡ ܐܢܬ ܡܨܥܬ ܬܪ̈ܝܢ ܐܘܨܪ̈ܐ  ܬܡܝܗ̈ܐ܂ ܚܕ ܡܿܢ ܕܒܗ ܡܬܚܡܠܝܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ܂ ܘܐܚܪܢܐ  ܕܡܬܟܢܫ̈ܢ ܒܗ ܪ̈ܓܝܓܬܗܘܢ܀  ‍[‍318‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܚܕ ܒܒܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ ܥܡܿܪ ܗܘܐ܂ ܐܬܐܡܪ  ܠܗ ܕܠܡܢܐ ܗܪܟܐ ܥܡܿܪ ܐܢܬ܂ ܘܗܼܘ ܦܢܝ܂ ܕܨܒܿܐ ܐܢܐ  ܕܐܦܪܫ ܒܝܬ ܓܪ̈ܡܝܗܘܢ ܕܡܠܟ̈ܐ ܠܓܪ̈ܡܐ ܕܥܒܕ̈ܝܗܘܢ܂  ܘܠܐ ܡܬܦܪܫܝܢ܂ ܐܠܐ ܫܘܝܢ ܐܢܘܢ܀  ‍[‍319‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܠܗ ܡܠܟܐ܂ ܫܐܠ ܡܢܐ ܨܒܿܐ ܐܢܬ  ܕܐܬܠ ܠܟ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܕܚܝ̈ܐ ܠܐ ܡܝܘ̈ܬܐ܂ ܘܛܠܝܘܬܐ  ܕܠܐ ܣܝܒܘܬܐ܂ ܘܥܘܬܪܐ ܕܠܐ ܚܣܿܪ܂ ܘܪܘܙܐ ܕܠܐ ܚܠܝܛ  ܒܟܪܝܘܬܐ܂ ܘܡܠܟܐ ܐܡܼܪ܂ ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܐ ܥܠܝܗܘܢ  ܘܗܼܘ ܦܢܝ܂ ܕܫܒܘܩܝܢܝ ܡܕܝܢ ܕܐܒܥܐ ܡܼܢ ܡܿܢ ܕܡܨܐ  ܥܠܝܗܘܢ ܠܡܬܠ܂ ܟܐܡܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ܀  ‍[‍320‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ܂ ܐܠܘ ܐܡܼܪ ܐܠܗܐ܂ ܕܠܐ ܥܬܝܕ  ܠܡܫܢܩܘ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܓܒܪܐ ܡܩܢܛ ܩܿܢܛ ܗܘܝܿܬ ܕܠܐ  ܟܝ ܐܗܘܐ ܐܢܐ ܗܿܘ܂ ܗܟܘܬ ܘܐܠܘ ܐܡܿܕܿ ܗܘܐ ܕܠܐ  ܥܬܝܕ ܠܡܪܿܚܡܘ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܥܠ ܚܕ܂ ܠܐ ܦܣܿܩ ܗܘܝܿܬ  ܣܒܪܐ ܡܢ ܗܿܝ܂ ܕܐܗܘܐ ܐܢܐ ܗܿܘ܂ ܡܛܠ ܕܥܡ ܗܿܝ  ܕܥܙܝܙ ܗܘܐ ܘܩܫܐ ܕܝܢܗ܃ ܛܒ ܣܓܿܝ̈ܐܝܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ܀    ‍[‍321‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ܂ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܨܒܿܐ ܐܢܬ ܕܠܐ  ܬܩܢܝܘܗܝ ܡܚܪ܂ ܫܒܘܩܝܗܝ ܝܘܡܢܐ܂ ܘܗܿܘ ܡܐ ܕܨܒܿܐ  ܐܢܬ ܕܢܗܘܐ ܠܟ ܡܚܪ܂ ܩܢܝܘܗܝ ܝܘܡܢܐ܀  ‍[‍322‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܠܥܬܝܪ̈ܐ܂ ܕܒܐܠܗܐ ܝܡܿܐ ܐܢܐ  ܠܟܘܢ ܕܟܕ ܡܼܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܢܦܩܼܬܘܢ ܘܠܐ ܬܘܒ ܠܡܕܡ  ܡܬܪܓܪܓܝܬܘܢ܂ ܐܠܐ ܠܗܿܝ ܕܬܗܦܟܘܢ ܠܥܠܡܐ܂ ܘܬܦܠܚܘܢ  ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܬܫܬܘܘܢ ܠܒܘܣܡܐ܂ ܘܬܫܬܘܙܒܘܢ ܡܢ  ܫܘܢܩܐ܂ ܦܠܘܚܘ ܡܕܝܢ ܙܕܝܩܘܬܐ܂ ܟܕ ܒܗ ܐܢܬܘܢ ܡܢ  ܩܕܡ ܕܬܦܩܘܢ ܡܢܗ܂ ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܬܡܨܝܬܘܢ ܕܠܗ ܬܦܢܘܢ܀  ‍[‍323‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ܂ ܕܐܪܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܝܬ ܠܝ ܕܚܕܐ  ܫܐܠܬܐ ܒܥܿܐ ܐܢܐ ܡܢ ܐܠܗܐ܂ ܘܠܐ ܡܫܡܠܐ ܠܗ܂  ܘܐܬܐܡܪ ܠܗ܂ ܘܡܢܐ ܗܝ ܫܐܠܬܟ ܕܫܿܐܠ ܐܢܬ ܘܠܐ  ܡܫܬܡܠܝܐ ܠܟ܂ ܘܦܢܝ ܕܠܐ ܐܗܘܐ ܪܢܿܐ ܐܢܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܠܐ  ܡܘܬܪ ܠܝ܀  ‍[‍324‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܠܝܬ ܒܓܗܢܐ ܫܘܢܩܐ ܕܝܬܝܪ  ܡܢ ܡܐ ܕܝܕܿܥܝܢ ܒܢܝ̈ܗܿ܂ ܕܠܝܬ ܣܟܐ ܠܬܫܢ̈ܝܩܝܗܘܢ ܗܼܘ  ܗܟܘܬ ܘܒܦܪܕܝܣܐ ܠܝܬ ܒܘܣܡܐ ܕܪܒ ܡܢ ܡܐ ܕܝܿܕܥܝܢ  ܕܝܪ̈ܘܗܝ܃ ܕܠܝܬ ܣܟܐ ܠܓܐܘ̈ܬܗܘܢ܀    ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܐ܀  ܬܘܢ̈ܝܐ ܕܐܣܘ̈ܬܐ ܐܢܫ̈ܝܢ ܘܗܿܘ ܡܐ ܕܠܗܘܢ ܐܬܟܝܢ܀  ‍[‍325‍]‍ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܪܕܫܝܪ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܠܐ ܡܦܠܚ  ܗܘܐ ܠܬܫܡܫܬܗ ܐܣܝܐ܂ ܥܕܡܐ ܕܡܕܒܨ ܗܘܐ ܠܗ ܡܼܢ  ܐܟܕܢܐ ܘܐܢܗܼܘ ܕܡܨܐ ܗܘܐ ܠܡܐܣܝܘ ܩܢܘܡܗ܂ ܗܝܕܝܢ  ܝܗܿܒ ܗܘܐ ܪܘܙܝܩܐ܂ ܘܗܘܿܐ ܗܘܐ ܒܬܫܡܫܬܗ܀  ‍[‍326‍]‍ \ܐܣܝܐ ܐܢܫ/ܠܐܣܝܐ ܚܕ#2#/ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܢ ܟܪܝܗܐ ܚܕ/ܐܢܫ#2#/ ܕܐܟܿܠܬ  ܦܪ̈ܘܓܐ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܠܗ ܕܚܕ ܦܪܘܓܐ ܣܿܦܩ ܗܘܐ ܠܟ܂  ܦܼܢܝ ܠܗ ܕܦܪ̈ܘܓܐ ܠܐ ܡܣܓܦܝܢ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܐܣܝܐ܂ ܕܟܕ  ܢܠܒܫ ܐܢܫ ܥܣܪܐ ܡܐ̈ܢܐ ܕܫܐܪ̈ܐ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ܂ ܐܝܟ ܗܿܘ  ܕܦܠܘܛܐ ܕܩܘܪܩܪ̈ܐ ܠܒܝܫ ܡܬܚܫܒܐ ܠܗ܀  ‍[‍327‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܛܠ ܡܚܝܠܘܬ ܙܘܘܓܐ܂  ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܕܐܟܘܠ ܒܣܪܐ ܘܐܫܬܝ ܚܡܪܐ܂ ܘܗܪܘܓ  ܒܦܣܪ̈ܝ ܫܢܓܬܐ܂ ܘܐܬܥܢܝ ܥܡ ܦܚ̈ܙܐ܂ ܘܗܟܢܐ ܡܬܓܢܒܪ ܐܢܬ܀  ‍[‍328‍]‍ ܐܚܪܢܐ/ܠܐܣܝܐ#2#/ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܢ ܐܢܫ܂ ܕܩܘܼܪܩܵܪܹ̈ܐ ܐܝܬ  ܒܟܪܣܝ ܘܡܘܥܡܥ̈ܐ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܕܩܘܪܩܪ̈ܐ ܪ̈ܘܚܐ ܐܢܘܢ  ܕܠܐ ܦܫܝܪ̈ܢ ܘܠܡܘܥܡܥ̈ܐ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܩܪܝܿܬ ܥܠܝܗܘܢ  ܕܡܢܐ ܐܢܘܢ܀     ‍[‍329‍]‍ ܐܚܪܢܐ/ܐܣܝܐ#2#/ ܐܡܼܪ ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܕܠܐ ܦܫܪܐ/ܡܬܦܫܪܐ#2#/܂ ܗܼܝ  ܐܟܠܐ ܐܟܘܠܗܿ/ܠܐܟܘܠܗ#2#/ ܡܕܝܢ ܒܡܫܘܚܬܐ܂ ܐܝܕܐ ‍<‍ܕܝܢ#2#‍>‍  ܕܬܬܡܨܐ ܦܫܪܗܿ܀  ‍[‍330‍]‍ ܐܣܝܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ܂ ܕܡܿܢ ܕܡܣܓܐ ܙܘܘܓܐ܂ ܡܣܓܐ  ܠܡܛܠܩܘ ܡܫܚܐ ܕܫܪܓܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ܂ ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܢܨܒܐ  ܢܣܓܐ܂ ܘܐܢ ܢܨܒܐ ܢܒܨܪ܀  ‍[‍331‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ܂ ܕܙܕܩ ܠܗ ܠܐܣܝܐ ܠܡܐܣܝܘ ܠܟܠ  ܟܪܝܗܐ ܒܣܡ̈ܡܢܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܠܡܬܪܣܝܘܬܗ  ܒܬܘܪ̈ܣܝܝ ܥܝܕܗ܂ ܒܗܿܝ ܕܟܝܢܗ ܠܗܠܝܢ ܗܘ ܒܝܬܝ ܘܠܗܘܢ  ܡܩܒܠ܂ ܘܡܢ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܡܿܢ ܡܬܢܟܐ ܘܥܪܩ܀  ‍[‍332‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܣܝܐ܂ ܒܙܒܢ ܡܘܬܗ ܐܡܼܪ ܠܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ܂  ܚܙܘ ܡܿܢ ܕܣܓܝܐ ܫܢܬܗ ܘܪܟܝܟܐ ܟܪܣܗ܂ ܘܡܕܥܬ ܕܝܢ  ܡܫܟܗ܂ ܗܢܐ ܢܿܓܪܝܢ ܚܝ̈ܘܗܝ܀  ‍[‍333‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܗܿܝ ܕܒܨܝܪܐܝܬ ܢܬܚܫܚ ܒܡܣܓܦܢ̈ܝܬܐ  ܡܝܬܪܐ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܣܓܝܐܝܬ ܢܬܚܫܚ ܒܡܘܬܪ̈ܢܝܬܐ܀  ‍[‍334‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ܂ ܕܐܠܘ ܡܢ ܚܕ ܟܝܢܐ ܐܣܛܘܟܣܢܝܐ  ܒܪܝܢ ܗܘܝܢ܂ ܘܠܐ ܣܟ ܡܬܟܪܗܝܢ ܗܘܝܢ܂ ܒܕܠܐ ܗܿܘܐ ܗܘܐ  ܕܚܠܝܛ ܥܡܗ ܟܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܣܿܬܪ ܗܘܐ ܒܕܠܩܘܒܠܝܘܬܗ܀  ‍[‍335‍]‍ ܐܣܝܐ ܟܕ ܥܠ ܟܪܝܗܐ ܐܢܫ ܕܨܒܿܐ ܗܘܐ  ܕܢܐܣܝܘܗܝ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܕܚܙܝ ܗܐ ܬܠܬܐ ܚܢܢ܂ ܐܢܐ ܘܐܢܬ  ܘܟܘܪܗܢܐ܂ ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܐܢܬ ܥܡܝ ܬܗܘܐ܂ ܚܢܢ ܬܪ̈ܝܢ  ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܬܡܨܝܢܢ ܕܢܙܟܝܘܗܝ ܠܗܿܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ܂ ܘܐܢ  ܠܝ ܬܫܒܘܩ ܘܠܗ ܬܩܦ܂ ܐܢܐ ܒܠܚܘܕܝ ܠܐ ܡܬܡܨܐ ܐܢܐ     ܕܐܙܟܐ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܟܐܡܬ ܕܟܕ ܠܐ ܬܙܕܗܪ ܘܬܐܟܘܠ  ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܘܬܣܥܘܪ ܣܥܘܪܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܡܣܓܦܢܝܬܐ  ܕܡܚܝܠܐ ܠܟܘܪܗܢܐ܀  ‍[‍336‍]‍ ܠܐܣܝܐ ܐܬܐܡܪ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܒܪܢܫܐ ܕܢܣܿܒ ܡܕܡ  ܡܢ ܣܡ̈ܡܢܐ ܫܪ̈ܘܝܐ܂ ܡܫܬܓܫ ܦܓܪܗ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ܂ ܡܛܠ  ܕܐܦ ܒܝܬܐ ܟܕ ܡܬܟܢܫ ܣܓܐ ܒܗ ܚܠܐ܂  ‍[‍337‍]‍ ܐܣܝܐ ܟܕ ܥܼܠ ܥܠ ܒܪ ܡܠܟܐ ܐܢܫ ܕܐܬܚܣܢ  ܗܘܐ ܒܟܘܪܗܢܐ܂ ܡܫܓܫܬܐ ܕܫܪܝܢܗ ܘܚܪ ܒܬܦܫܘܪܬܗ  ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܒܗ ܫܘܘܕܥܐ ܕܟܘܪܗܢܐ ܦܓܪܢܝܐ܂ ܗܝܕܝܢ  ܫܪܝ ܡܝܬܐ ܬܘܢ̈ܝܐ ܕܫܢܓܬܐ܂ ܘܚܼܙܐ ܕܐܫܬܚܠܦ ܙܘܥܐ  ܕܫܪܝܢܗ܂ ܡܚܕܐ ܥܩܒ ܕܐܼܝܬ ܠܗ ܥܝܕܐ ܕܕܘܝܠܐ ܕܠܒܪ܂  ܘܐܡܼܪܘ ܠܗ ܡܫܡܫ̈ܢܐ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܢܦܝܩ ܠܒܪ܂ ܗܝܕܝܢ  ܐܡܼܪ܂ ܕܢܦ̈ܩܢ ܡܕܝܢ ܐܡܗ̈ܬܐ ܟܠܗܝܢ܂ ܘܢܥܒܪ̈ܢ ܩܕܡܘ̈ܗܝ܂  ܘܟܕ ܥܒܲܪ̈ܝܢ ܚܕܐ ܚܕܐ܂ ܡܚܕܐ ܕܥܒܪܬ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ  ܫܘܚܠܦܐ ܪܒܐ ܗܼܘܐ ܒܫܪܝܢܗ ܘܒܢܫܡܗ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܫܬܪܪ  ܘܐܘܕܥ ܠܡܠܟܐ ܫܪܒܗ ܘܐܬܝܗܒܬܼ ܠܗ ܗܿܝ ܐܡܬܐ  ܘܐܬܚܠܡ ܡܢ ܟܘܪܗܢܗ܀  ‍[‍338‍]‍ ܐܚܪܢܐ/ܐܣܝܐ#2#/ ܐܫܬܐܠ ܕܡܛܠ`ܡܢܐ ܝܩܝܪܐ ܗܘܿܐ ܡܝܬܐ܂  ܘܗܼܘ ܦܢܝ܂ ܡܛܠ ܕܬܪܝܢ ܐܢܘܢ ܕܡܚܝܕܝܢ܂ ܩܠܝܠܐ ܕܛܥܢ܂  ܘܝܩܝܪܐ ܕܡܬܛܥܢ܂ ܘܟܕ ܩܠܝܠܐ ܡܫܢܐ܂ ܣܓܝܐ ܝܩܝܪܘܬܐ  ܕܝܩܝܪܐ܀  ‍[‍339‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ܂ ܕܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܣܘܦ̈ܩܐ܂ ܕܗܿܘ ܡܐ  ܕܒܪܫܐ ܒܣܥܪܐ܂ ܘܕܗܿܘ ܡܐ ܕܒܐܣܛܘܡܟܐ ܒܬܝܘܒܐ܂  ܘܕܗܿܘ ܡܐ ܕܬܚܝܬ ܡܫܟܐ ܒܕܘܥܬܐ܂ ܘܕܗܿܘ ܡܐ  ܕܒܥܘܡܩܐ ܘܠܓܘ ܡܼܢ ܘܪ̈ܝܕܐ ܒܬܪܥܐ ܕܕܡܐ܀   ‍[‍340‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܗܿܘܐ ܕܦܠܓܡܐ ܡܿܢ ܒܝܬܗ  ܒܐܣܛܘܡܟܐ܂ ܘܫܘܠܛܢܗ ܒܚܕܝܐ܂ ܘܕܡܐ ܒܝܬܗ ܠܒܐ܂  ܘܫܘܠܛܢܗ ܒܪܫܐ܂ ܘܡܶܪܬܐ ܣܘܡܩܬܿܐ ܒܝܬܗܿ ܡܪܪܬܿܐ܂  ܘܫܘܠܛܢܗܿ ܒܟܒܕܐ܂ ܘܡܶܪܬܐ ܐܘܟܡܬܐ܂ ܒܝܬܗܿ ܛܚܠܐ܂  ܘܫܘܠܛܢܗܿ ܒܠܒܐ܀  ‍[‍341‍]‍ ܐܣܝܐ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܨܒܿܐ ܠܡܚܘܝܘ ܥܣܩܘܬܗܿ  ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܐܣܝܵܝܬܐ ܐܡܿܪ܂ ܚܝ̈ܐ ܟܪܝܢ܂ ܘܐܘܡܢܘܬܐ  ܐܪܝܟܐ܂ ܙܒܢܐ ܐܠܝܨ܂ ܢܣܝܢܐ ܠܐ ܙܗܝܪ܂ ܚܘܪܩܢܐ ܥܣܩ܀  ‍[‍342‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܠܬܠܬܐ ܥܕ̈ܢܝܢ ܦܠܓܘ  ܐܝܡܡܝ̈ܟܘܢ܂ ܥܕܢܐ ܠܦܘܠܚܢܐ ܐܘܟܝܬ ܠܣܥܘܪܘܬܐ  ܕܟܪ̈ܝܗܐ܂ ܘܥܕܢܐ ܠܦܘܠܚܢܐ ܐܘ ܟܝܬ ܠܩܪܝܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ  ܐܣܝ̈ܝܐ܂ ܘܥܕܢܐ ܠܢܝܚܐ ܕܦܓܪ̈ܝܟܘܢ܀  ‍[‍343‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܒܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܥܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܠܐ  ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܝܘܠܦܢܐ܂ ܐܡܪܬ ܠܗ ܐܢܬܬܗ܂ ܕܐܝܟܢܐ  ܗܢܐ ܟܕ ܡܢܟ ܗܘ܂ ܠܘ ܐܟܘܬܟ ܡܩܒܠ ܝܘܠܦܢܐ܂ ܘܗܼܘ  ܦܼܢܝ܂ ܕܡܩܒܠܢܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܟܐܡܬ ܢܦܫܐ ܠܘ ܡܢܝ ܗܝ܀  ‍[‍344‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ/ܚܕ ܡܢ#2#/ ܐܣܘ̈ܬܐ ܕܡܥܝܕ ܗܘܐ ܠܡܦܨܚܘ܂  ܟܕ ܫܐܠ ܠܗ ܟܪܝܗܐ ܐܢܫ ܡܛܠ ܥܩܪܐ ܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܣܒ  \ܡܠܓܡܐ ܕܡܢܝܫܟܐ ܐܝܟ/ܡܢܝܫܟܐ ܡܪܒܝܐ ܐܝܟ#2#/ ܡܫܘܚܬܐ ܕܚܕܐ ܒܥܘܪܬܐ܂  ܘܐܪܡܐ ܥܠܘܗܝ ܡܝ̈ܐ ܡܛܪܛܥ̈ܐ ܐܝܟ ܟܡܝܘܬܐ ܕܕܡܐ  ܕܢܦܿܩ ܡܼܢ ܚܕܐ ܟܘܣܲܠܬܐ܂ ܘܫܚܘܩܝܗܝ ܥܕܡܐ ܕܢܗܘܐ  ܐܝܟ ܫܘܡܢܐ ܘܐܫܬܝ܂ ܦܢܝ ܠܗ ܟܪܝܗܐ܂ ܕܟܒܪ ܡܬܡܚܐ  ܐܢܐ ܡܐܐ ܚܘܛܪ̈ܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܡܿܪ ܐܢܬ ܐܣܥܘܪ܂ ܘܐܠܐ  ܕܠܐ ܢܓܕ̈ܐ ܠܐ ܣܟ܂    ‍[‍345‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܡܡܫܚܘܬܐ܂ ܪܚܘܡܬܐ ܗܝ  ܕܟܝܢܐ ܘܒܗܿ ܡܬܢܛܪ ܚܘܠܡܢܐ܂ ܒܕܓܘܢ ܡܡܫ̈ܚܐ  ܗܟܝܠ ܢܗܘܘܢ ܫܩ̈ܝܝܟܘܢ ܘܐܘܟܠܝܟ̈ܘܢ ܘܙܘܥ̈ܝܟܘܢ  ܘܙܘܘܓܝ̈ܟܘܢ܀  ‍[‍346‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܦܓܪ̈ܐ ܕܠܐ ܢܣܝܘ ܟܘܪ̈ܗܢܐ  ܠܐ ܪܚܝܩܝܢ ܡܢ ܩܝܢܕܘܢܘܣ܀  ‍[‍347‍]‍ ܐܣܝܐ ܐܫܬܥܠ ܕܡܿܢܘ ܬܚܘܡܐ ܕܐܣܝܘܬܐ܂  ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܢܛܘܪܘܬ ܚܘܠܡܢܐ ܒܕܡ̈ܝܵܝܐ܂ ܘܕܚܘܩܘܬ  ܟܘܪܗܢܐ ܒܣܩܘ̈ܒܠܝܐ܀  ‍[‍348‍]‍ ܐܣܝܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܚܛܗ̈ܐ  ܪܘܪ̈ܒܐ ܒܐܣܝܘܬܐ܂ ܕܢܬܠ ܠܡ ܣܡܐ ܩܛܘܠܐ܂ ܘܣܡܐ  ܕܥܩܪܘܬܐ܂ ܘܣܡܐ ܕܫܕܐ ܥܘܠܐ ܡܢ ܟܪܣܐ܀  ‍[‍349‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ܂ ܕܟܝܢܐ ܡܿܢ ܡܫܡܫܢܗܿ ܗܘ ܕܢܦܫܐ  ܒܓܒܝܠܬܗ ܕܦܓܪܐ ܘܨܘܝܪ ܐܣܟܝܡܘ̈ܗܝ ܘܒܛܘܝܒ ܬܪ̈ܣܝܬܐ  ܟܕ ܢܬܿܦ ܠܬܘܪܣܝܐ ܘܐܚܿܕ ܠܗ ܘܕܚܿܐ ܡܢܗ ܠܝܬܝܪܘܬܐ  ܕܠܐ ܚܫܚܐ܂ ܘܦܫܪ ܠܗ ܘܡܪܡܐ ܒܗܕܡܐ ܕܡܬܬܪܣܐ܀  ‍[‍350‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܓܘ̈ܡܐ ܒܩܠܦܝ̈ܗܘܢ  ܦܫܝܩܐܝܬ ܩܢܿܝܢ ܦܓܪܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܒܐܣܛܘ̈ܡܟܝ ܗܿܢܘܢ  ܕܟܦܿܢܝܢ ܒܪܡ܂ ܘܐܠܐ ܕܠܐ ܩܠܦ̈ܐ ܛܒ ܦܫܪܝܢ܀  ‍[‍351‍]‍ ܫܪܒܐ ܐܚܪܢܐ ܡܠܟ̈ܐ ܝܘܢܝ̈ܐ ܟܕ ܡܬܟܪܗܝܢ ܗܘܘ  ܐܣܘ̈ܬܗܘܢ܂ ܠܐ ܬܘܒ ܝܗܿܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܪ̈ܘܙܝܩܐ܀  ‍[‍352‍]‍ ܫܪܒܐ ܡܠܟ̈ܐ ܕܝܢ ܕܐܪ̈ܒܝܐ ܟܕ ܨܒܿܝܢ ܗܘܘ ܕܢܢܣܘܢ  ܠܐܣܝܐ ܕܡܦܠܚܝܢ ܗܘܘ܂ ܡܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܦܬܘܪܐ ܡܕܡ  ܘܦܩܿܕܝܢ ܗܘܘ ܠܐܣܝܐ ܕܢܪܟܒ ܡܢܗ ܕܗܿܘ ܦܬܘܪܐ  ܬܘܪܣܝܐ ܡܚܝܠܢܐ ܠܦܓܪ̈ܐ ܕܕܲܪܵܪܹ̈ܐ܂ ܘܣܘܡܣܡܐ  ܠܟܪ̈ܝܗܐ܂ ܘܣܡܐ ܡܟܪܗܢܐ ܘܡܡܝܬܢܐ ܠܒܥܠܕܒܒ̈ܐ܂   ܘܟܕ ܡܬܡܨܐ ܗܘܐ ܠܡܣܥܪ ܗܝܕܝܢ ܡܲܦܠܚܝܢ  ܗܘܘ ܠܗ܀  ‍[‍353‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܩܪܒ ܠܗ ܐܢܫ܂ ܘܫܐܠܗ ܡܛܠ ܡܲܥܣ̈ܐ  ܕܩܢܐ ܗܘܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܐܣܝܐ/ܠܐܣܝܐ#3#/܂ ܕܠܥܣ ܩܠܝܠ ܨܬܪ̈ܐ܂  ܘܗܼܘ ܐܦܩ ܕܝܘܬܐ ܘܘܪܩܬܐ/ܘܘܪܩܐ#2#/ ܕܢܟܬܘܒ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܐܣܝܐ  ܡܢܐ ܦܩܼܕܬ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ ܐܣܝܐ܂ ܕܐܟܘܠ ܩܠܝܠ ܨܬܪ̈ܐ ܥܡ  ܡܪܙܒܢܐ ܕܣܥܪ̈ܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܗܿܘ ܓܒܪܐ܂ ܕܣܥܪ̈ܐ ܠܐ  ܐܡܼܪܬ ܒܫܘܪܝܐ܂ ܗܼܘ ܕܝܢ ܦܢܝ ܠܗ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܿܥ ܗܘܝܿܬ  ܕܚܡܪܐ ܐܝܬܝܟ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ܀  ‍[‍354‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܬܘܒ ܡܢ ܡܲܦܨܚܢ̈ܐ ܐܡܼܪ ܠܗ ܐܢܫ ܕܐܡܝ  ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܩܛܐ ܚܪܫܘܬܗܿ ܘܡܬܐܠܨܐ ܘܡܫܬܠܗܒܐ܂  ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܐܠܘ ܡܪܒܥܗܿ ܕܐܢܬܬܟ ܐܝܟ ܚܪܫܘܬܗܿ  ܗܼܘܐ ܕܐܡܟ܂ ܣܓܝ ܡܝܬܪ ܗܘܐ ܠܟ܀  ‍[‍355‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܬܘܒ ܡܢ ܡܲܦܨܚܢ̈ܐ ܐܡܼܪ ܠܗ ܐܢܫ ܡܝܡܣܐ  ܕܡܥ̈ܣܐ ܐܚܝܕܝܢ ܠܗ ܒܣܟ̈ܐ ܕܣܥܪܝ ܘܚܫܟܐ ܟܪܣܝ܂ ܘܗܼܘ  ܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܓܪܘܥ ܪܫܟ ܘܕܩܢܟ ܘܠܐ ܬܘܒ ܓܕܫ ܠܟ  ܡܥܣܐ ܒܣܟ̈ܝ ܣܥܪܟ܂ ܘܡܛܠ ܥܡܘܛܘܬܐ ܕܟܪܣܟ  ܟܚܘܠܝܗܿ ܒܛܘܛܝܐܣܝ܂ ܘܡܬܗܢܐ ܐܢܬ܀  ‍[‍356‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܬܘܒ ܡܢ ܡܲܦܨܚܢ̈ܐ ܟܕ ܥܒܪ ܗܘܐ ܥܠ  ܬܪܥܐ ܕܒܠܐܢܝ܂ ܘܚܼܙܐ ܓܒܪܐ ܐܢܫ ܫܠܝܚܐ ܕܢܦܝܩ ܠܒܪ܂  ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܕܠܡܘܢ ܢܦܝܩ ܐܢܬ ܠܒܪ ܟܕ ܫܠܝܚ܂ ܥܘܠ ܕܠܐ  ܬܣܬܓܦ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܠܒܘܫܝ ܓܢܒܘ ܘܢܦܝܩ ܐܢܐ  ܕܐܥܩܒ ܥܠܘܗܝ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܐܣܝܐ܂ ܕܬܪܘܥܝ ܡܕܝܢ ܘܪܝܕܐ  ܕܬܬܒܨܪ ܥܩܬܟ܀   ‍[‍357‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܬܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܐܝܢܘ ܥܕܢܐ ܥܗܢܝܐ  ܠܡܐܟܘܠܬܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܠܗܿܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܕܡ܃ ܟܕ ܢܟܦܢ܂  ܘܠܗܿܘ ܕܠܝܬ ܠܗ ܟܕ ܢܫܟܚ܀  ‍[‍358‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܥܼܠ ܥܠ ܟܪܝܗܐ ܐܢܫ ܒܪܝܪܐ ܘܫܐܠܗ  ܕܐܝܟܢܐ ܚܿܙܐ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܘܡܢܐ ܬܪܓ܂ ܘܗܼܘ ܦܢܝ ܕܝܘܡܢܐ  ܛܒܐܝܬ ܐܝܬܝ܂ ܘܣܓܝ ܪܓܝܓܢܐ ܕܐܟܘܠ ܬܠܓܐ܂ ܐܡܼܪ  ܠܗ ܐܣܝܐ ܕܬܠܓܐ ܠܐ ܠܚܿܡ ܠܟ܂ ܡܛܠ ܕܫܥܘܠܐ ܥܒܿܕ  ܠܟ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܟܪܝܗܐ ܡܕܝܢ ܡܵܐܨܢܐ ܡܝ̈ܐ ܕܝܠܗ ܒܠܚܘܕ܂  ܘܪܡܐܢܐ ܠܕܫܪܟܐ܂ ܐܟܡܐ ܕܐܦ/ܐܝܟ ܕܐܦ#2#/ ܠܚܙܘܪܐ ܥܒܿܕ ܗܘܝܿܬ܀  ‍[‍359‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܐܣܘ̈ܬܐ ܟܕ ܐܬܛܝܒ ܒܦܬܘܪܐ  ܕܣܘܦܝܣܛܐ ܐܢܫ ܩܪܒ ܠܗ ܢܘܢ̈ܐ ܘܚܠܒܐ ܘܫܪܝ ܐܣܝܐ  ܠܡܐܟܠ ܡܢ ܚܕ ܡܢܗܘܢ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ ܣܘܦܝܣܛܐ ܕܠܡܢܐ  ܐܦ ܡܢ ܗܢܐ ܠܐ ܐܟܿܠ ܐܢܬ ܕܒܣܝܡ܂ ܐܡܿܪ ܐܣܝܐ ܩܢܿܛ  ܐܢܐ܂ ܡܛܠ ܕܡܣܓܦ̈ܢܐ ܐܢܘܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ܂ ܐܡܿܪ  ܠܗ ܣܘܦܝܣܛܐ ܠܝܬ ܦܘܪܣܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ  ܬܪ̈ܬܝܢ ܦܪܘܛܣܝܣ ܬܫܪܐ ܕܐܘ ܣܩܘܒܠܝܵܝܼܢ ܕܝܢ ܠܚܕ̈ܕܐ  ܡܘܙܓ̈ܐ ܕܬܪܝܗܘܢ܂ ܐܘ ܫܘܝܢ܂ ܘܐܢ ܣܩܘܒ̈ܠܝܵܝܢ܂ ܙܕܩܿ  ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܢܗܘܐ ܕܒܝܫܬܗ ܕܗܿܘ ܐܚܪܢܐ܂ ܘܐܢ ܫܘܝܢ  ܠܡܢܐ ܐܟܚܕܐ ܡܣܓܦܝܢ ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܠܐ܂ ܟܕ ܚܕ ܗܘ  ܠܗܘܢ ܡܘܙܓܐ ܗܿܘ ܡܣܓܦܢܐ܂ ܘܗܟܢܐ ܒܠܡܗ ܣܘܦܝܣܛܐ  ܠܐܣܝܐ܂ ܘܫܪܪܗ ܕܒܘܚܢܐ ܗܢܐ ܗܘܐ܂ ܕܟܕ ܡܬܟܢܫܝܢ  ܐܟܚܕܐ ܡܚܒ̈ܠܢܐ ܐܢܘܢ ܕܚܕ̈ܕܐ ܒܕ̈ܝܠܝܬܐ ܕܩܢܝܢ܂ ܘܗܟܢܐ  ܡܣܓܦܝܢ ܐܟܚܕ ܘܠܐ ܒܡܘܙܓܐ܀  ‍[‍360‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܩܪܒ ܠܗ ܐܢܫ ܕܪܟܝܟܐ ܗܘܬ ܟܪܣܗ܂   ܫܐܠ ܠܗ ܥܠ ܥܠܬܐ ܕܟܐܒܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܢܝ܂ ܕܠܚܡܐ ܐܟܿܠܬ  ܝܩܝܕܐ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܐܣܝܐ܃ ܕܟܚܘܠ ܥܝܢ̈ܝܟ ܒܡܕܡ ܕܡܚܪܦ  ܚܙܝܟ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܕܠܘ ܡܛܠ ܥܝܢ̈ܐ ܡܫܐܠ ܐܢܐ ܠܟ܂  ܐܠܐ ܡܛܠ ܟܪܣܝ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܐܣܝܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐ܂ ܐܠܐ  ܐܡܿܪܢܐ ܠܟ ܡܕܡ ܕܡܚܪܦ ܥܝܢܢ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܬܚܙܐ ܠܝܩܝܕܐ  ܘܠܐ ܬܐܟܘܠ ܡܢܗ܀  ‍[‍361‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ܂ ܕܠܐ ܙܕܿܩ ܠܗ ܠܐܢܫ ܕܢܬܥܢܐ  ܥܡ ܣ̈ܟܠܐ܂ ܡܛܠ ܕܒܡܘܬܒܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܝܢ ܠܢܦܫܐ ܢܩܦܐ  ܐܫܬܐ܂ ܐܟܡܐ ܕܒܛܠܠ ܡܘܬܒܐ ܕܓܘ̈ܙܐ ܠܦܓܪܐ܀  ‍[‍362‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܝܬܝܒ ܗܘܐ ܨܝܕ ܚܕ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ܂ ܥܠ  ܐܢܫ ܡܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܐܝܢܐ ܕܝܠܕܐ ܚܕܬܐ ܐܬܝܠܕ ܠܗ ܘܫܐܠܗ  ܡܠܟܐ܂ ܕܐܝܟ ܗܘ ܝܠܕܟ܂ ܘܒܪ ܟܡܐ ܗܘ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ  ܕܛܒܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ܂ ܘܒܪ ܫܒܥܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܗܘ ܥܕܟܝܠ܂ ܐܡܼܪ  ܠܗ ܐܣܝܐ ܕܐܝܟܐ ܗܘ ܒܗܘܢܗ܂ ܦܼܢܝ ܠܗ ܗܼܘ܂ ܕܠܐ ܫܡܲܥܬ  ܕܐܡܿܪܬ ܠܡܠܟܐ ܕܒܪ ܫܒܥܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܗܘ ܥܕܟܝܠ܂ ܡܢܐ  ܡܫܐܠ ܐܢܬ ܠܝ ܥܠ ܗܘܢܗ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ ܐܣܝܐ܂ ܕܝܠܘܕܐ  ܕܚܪܝܦ ܚܘܪܗ ܘܒܨܝܪ ܒܟܝܗ܂ ܕܡܗܘܢܐ ܗܘ ܡܫܘܕܥ܀  ‍[‍363‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܨܝܪܐ ܗܘܐ ܒܙܒܢ܂ ܫܒܩܗܿ ܠܨܝܪܘܬܐ  ܘܐܙܠܼ ܗܘܐ ܐܣܝܐ܂ ܘܟܕ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܛܠ ܗܟܢ ܐܡܼܪ  ܕܠܦܘ̈ܕܐ ܡܿܢ ܕܨܝܪܘܬܐ܂ ܥܝܢ̈ܐ ܒܩ̈ܝܢ ܘܒܚܪ̈ܢ܂ ܘܠܦܘ̈ܕܐ  ܕܐܣܝܘܬܐ ܐܪܥܐ ܡܚܦܝܐ܀  ‍[‍364‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܫܬܐܠ ܡܛܠ ܣܡܐ ܫܪܘܝܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂  ܕܓܐܪܐ ܕܡܬܪܡܐ ܒܟܪܣܐ ܒܚܫܟܐ܂ ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܢܦܿܠ  ܒܗܿܘ ܕܡܲܟܹܿܐ ܘܡܦܩ ܠܗ܃ ܚܘܠܡܢܐ ܢܩܿܦ܂ ܘܐܢ ܠܐ ܢܦܿܠ  ܒܗܿܘ ܕܡܟܐ܂ ܡܢ ܐܢܢܩܐ ܕܒܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܘܬܪܝܢ  ܢܦܿܠ܂ ܘܗܟܢܐ ܡܣܓܦ ܘܡܟܪܗ܀   ‍[‍365‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܐܫܬܐܠ܂ ܡܛܠ ܣܡܐ ܫܪܘܝܐ܂ ܐܡܼܪ  ܕܒܕܡܘܬܐ ܗܘ ܕܨܦܘܢܐ܂ ܕܐܦܢ/ܐܦܢ#3#/ ܡܚܠܠ܃ ܐܠܐ ܡܚܒܠ  ܠܡܐ̈ܢܐ܂ ܒܪܡ ܡܚܝ̈ܠܐ ܘܒܠܝ̈ܐ ܝܬܝܪܐܝܬ܀  ‍[‍366‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܐܫܬܐܠ ܡܢ ܐܢܫ܂ ܕܠܐ ܠܡ ܦܫܪܐ  ܡܐܟܘܠܬܐ ܒܐܣܛܘܡܟܗ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܕܐܟܘܠܝܗܿ ܟܕ  ܦܫܝܪܐ܂ ܟܐܡܬ ܟܕ ܕܛܒܐܝܬ/ܟܐܡܬ ܕܛܒܐܝܬ#2#/ ܒܫܠܝܗܿ܀  ‍[‍367‍]‍ ܐܣܝܐ ܐܡܼܪ ܠܟܪܝܗܐ ܐܢܫ ܕܠܐ ܬܐܟܘܠ ܢܘܢ̈ܐ  ܘܒܣܪܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܗܼܘ܂ ܕܐܠܘ ܐܟܿܠܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܕܝܡ  ܠܐ ܟܒܪ ܐܬܟܪܗܬ܀  ‍[‍368‍]‍ ܐܚܪܢܐ/ܐܣܝܐ#2#/ ܟܕ ܚܼܙܐ ܠܐܢܫ ܕܐܝܬ ܠܗ ܢܩܫ ܪܫܐ܂  ܘܥܨܒܗ ܗܘܐ ܠܪܫܗ ܒܡܠܚܐ ܘܟܪܘܝܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ܂  ܕܒܬܢܘܪܐ ܟܝ ܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܬܚܬܝܘܗܝ ܠܪܫܟ ܕܢܬܛܘܐ܀   ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܐ܀  ܬܘܢ̈ܝܐ ܓܒܝ̈ܠܐ ܥܠ ܠܫܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܠܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ܀  ‍[‍369‍]‍ ܬܥܠܐ ܡܿܢ ܟܕ ܡܲܗܠ ܒܐܪܝܘܬܐ܂ ܕܚܕ ܠܡ ܓܘܪܝܐ  ܝܠܕܐ ܒܫܢ̄ܬܐ܂ ܐܡܪܬܿ ܠܗ܂ ܕܒܫܪܪܐ ܚܕ ܝܠܕܐ ܐܢܐ܃ ܐܠܐ  ܐܪܝܐ ܗܘ܀  ‍[‍370‍]‍ ܛܒܝܐ ܐܘ ܬܥܠܐ ܐܡܼܪ܂ ܕܐܢܐ ܠܡ ܩܠܝܠܐܝܬ  ܡܨܐ ܐܢܐ ܕܐܪܗܛ ܛܒ ܡܢ ܟܠ ܟܠܒܐ ܕܨܝܕܐ܂ ܘܐܠܘ  ܕܟܕ ܡܬܪܕܦ ܗܘܿܝܬ܂ ܠܐ ܦܢܿܐ ܗܘܿܝܬ ܘܚܿܙܐ ܠܕܩܢܝ̈ܗܘܢ  ܕܨܝ̈ܕܐ ܕܪܗܛܝܢ ܘܡܝܠܠܝܢ ܘܡܨܥܪܝܢ ܚܕ ܠܚܕ ܘܫܩܿܠ ܗܘܐ  ܠܝ ܓܘܚܟܐ ܥܠ ܒܨܝܪܘܬ ܗܘܢܗܘܢ܂ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܡܨܐ  ܗܘܐ ܕܢܕܪܟܢܝ ܟܠܒܐ ܒܲܥܠܡܵܐܘܿܣ܀  ‍[‍371‍]‍ ܕܐܒܐ ܡܕܡ/ܡܿܢ#2#/ ܘܬܥܠܐ ܘܐܪܝܐ ܟܕ ܐܬܚܒܪܘ܃  ܨܕܘ ܥܙܐ ܚܕܐ ܘܐܝܠܐ ܘܐܪܢܒܐ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܡܼܪ ܐܪܝܐ  ܠܕܐܒܐ܂ ܕܦܠܓ ܐܢܘܢ ܒܝܢܬܢ܂ ܐܡܼܪ ܕܐܒܐ ܕܥܙܐ ܠܡ  ܠܟ/ܠܝ#3#/܂ ܘܐܝܠܐ ܠܝ܂ ܘܐܪܢܒܐ ܠܬܥܠܐ܂ ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܐܪܝܐ  ܗܠܝܢ܂ ܐܬܚܡܬ܂ ܘܫܘܪ ܥܠ ܕܐܒܐ ܘܚܢܩܗ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܬܥܠܐ܂  ܐܢܬ ܦܠܓ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܬܥܠܐ܂ ܕܥܙܐ \ܡܿܢ ܬܗܘܐ/ܠܡ#2#/ ܠܫܪܘܬܟ܂  ܘܐܪܢܒܐ ܠܦܢܝܬܟ܂ ܘܐܝܠܐ ܠܚܫܡܝܬܟ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܕܡܢ

ܐܝܟܐ ܝܼܠܦܬ ܠܗܢܐ ܦܘܠܓܐ ܟܐܢܐ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ ܬܥܠܐ

ܡܢ/ܕܡܢ ܗܢܐ#2#/ ܕܐܒܐ ܕܪܡܐ ܩܕܡܝܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ܀

‍[‍372‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܕܐܒܐ ܡܿܢ ܘܬܥܠܐ ܘܐܪܢܒܐ܂ ܟܕ ܐܫܟܚܘ

ܐܡܪܐ ܡܕܡ ܐܡܼܪܘ ܠܚܕ̈ܕܐ܂ ܕܐܝܢܐ ܕܩܫܝܫ ܒܢ ܗܘ

ܢܐܟܠܝܘܗܝ܂ ܐܡܼܪ ܐܪܢܒܐ ܐܢܐ ܡܿܢ ܐܬܝܠܕܬ܂ ܡܢ ܩܕܡ

ܕܢܒܪܐ ܐܠܗܐ ܠܫܡܝܐ ܘܠܐܪܥܐ܂ ܐܡܼܪ ܬܥܠܐ ܕܫܪܪ ܐܢܬ܂

ܬܡܢ ܗܘܝܬ ܟܕ ܐܬܝܠܕܬܝ܂ ܕܐܒܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܛܦܗ ܠܐܡܪܐ

ܐܡܼܪ܂ ܕܐܢܐ ܩܘܡܬܐ ܘܡܫܘܚܬܐ ܕܝܠܝ ܣܗ̈ܕܢ ܕܩܫܝܫ

ܐܢܐ ܡܢ ܬܪ̈ܝܟܘܢ ܘܐܟܠܗ܀

‍[‍373‍]‍ ܠܬܥܠܐ ܐܬܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܢܣܿܒ ܐܢܬ ܡܐܐ ܕܝܢܪ̈ܐ

ܘܡܩܒܠ ܐܢܬ ܐܓܪܬܐ ܨܝܕ ܟܠܒܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܐܓܪܐ ܡܿܢ

ܝܬܝܪܐ ܗܘ܂ ܐܠܐ ܐܘܪܚܐ ܕܡܐ ܢܛܦܐ ܠܐ ܡܨܐ

ܐܢܐ ܕܐܙܠ܀

‍[‍374‍]‍ ܬܥ̈ܠܐ ܬܪ̈ܝܢ ܟܕ ܐܬܬܨܝܕܘ܂ ܐܡܼܪ ܕܝܢ ܚܕ ܡܢܗܘܢ

ܠܚܒܪܗ܂ ܕܐܝܟܐ ܠܡ ܦܓܥܝܢܢ ܒܚܕ̈ܕܐ ܬܘܒ܂ ܘܗܿܘ ܦܼܢܝ

ܠܗ܂ ܕܒܫܘܩܐ ܕܦܪ̈ܝܐ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ܀

‍[‍375‍]‍ ܟܠܒܐ/ܚܕ ܟܕ#2#/ ܥܠ ܠܡܣܓܕܐ ܡܕܡ ܬܢ܂ ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ

ܩܘܦܐ ܚܕ ܕܬܡܢ ܪܒܝܥ ܗܘܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܕܠܐ ܙܿܐܥ

ܐܢܬ ܡܢ ܐܠܗܐ܂ ܕܒܡܣܓܕܐ ܬܐܢ ܐܢܬ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ

ܟܠܒܐ܂ ܐܝܢ ܐܣܟܡܐ ܫܦܝܪܐ ܒܪܐ ܐܢܬ ܠܗ܂ ܕܟܿܐܒ

ܠܒܟ ܥܠ ܒܝܬܗ ܘܚܿܐܣ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ܀

‍[‍376‍]‍ ܥܙܐ ܚܕܐ/ܟܕ#2#/ ܟܕ ܥܠ ܐܓܪܐ ܩܝܡܐ ܗܘܬ܂ ܡܨܥܪܐ

ܗܘܬܿ ܠܕܐܒܐ܂ ܐܡܿܪ ܠܗܿ ܕܐܒܐ܂ ܠܘ ܐܢܬܝ ܗܝ ܕܠܝ

ܡܨܥܪܐ܂ ܐܠܐ ܕܘܟܬܐ ܕܒܗܿ ܩܝܡܐ ܐܢܬܝ/ܗܘܝܬܝ ܒܗܿ#2#܀

  ‍[‍377‍]‍ ܬܥܠܐ ܚܕ/ܐܢܫ ܚܕ#2#/ ܟܕ ܐܚܼܕ ܒܕܪܕܪܐ ܠܡܣܬܠܩܘ ܒܐܣܬܐ܂  ܐܬܬܚܕ ܡܢܗ ܘܫܪܝ ܥܕܿܠ ܠܕܪܕܪܐ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ ܕܪܕܪܐ܂  ܕܠܢܦܫܟ ܥܕܘܠ܂ ܕܨܒܝܬ ܕܬܐܚܘܕ ܒܐܝܢܐ ܕܠܟܠܡܕܡ  ܗܼܘ ܐܚܿܕ܀  ‍[‍378‍]‍ ܚܕ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ ܟܕ ܡܕܝܪ ܗܘܐ ܥܡ ܐܢܫ ܡܢ  ܦܝܠܘܣ̈ܘܦܘܗܝ܂ ܥܒܼܪܘ ܒܩܪܝܬܐ ܡܕܡ ܚܪܒܬܐ܂ ܘܚܙܘ ܒܗܿ  ܬܪ̈ܝܢ ܥܘܕ̈ܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܦܝܠܘܣܘܦܐ ܕܐܪܐ ܟܝ ܡܢܐ ܐܡܿܪܝܢ  ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ܂ ܐܡܿܪ ܦܝܠܘܣܘܦܐ ܕܐܢܐ ܡܣܬܟܠ ܐܢܐ ܡܕܡ  ܕܐܡܿܪܝܢ܂ ܘܐܢ ܝܡܿܐ ܐܢܬ ܠܝ ܕܠܐ ܬܥܒܕ ܠܝ ܡܕܡ ܕܒܝܫ܂  ܐܢܐ ܡܒܕܩ ܐܢܐ ܠܟ܂ ܘܟܕ ܝܡܐ ܠܗ ܡܠܟܐ܂ ܐܡܼܪ ܕܗܿܘ ܚܕ  ܡܿܢ ܒܪܐ ܐܝܬ ܠܗ܂ ܘܗܿܘ ܐܚܪܢܐ ܒܪܬܐ܂ ܘܡܟܝܪܘܬܐ ܨܒܿܝܢ  ܕܢܥܒܕܘܢ܂ ܘܗܿܘ ܚܕ ܡܐܐ ܚܪ̈ܒܢ ܝܗܿܒ ܠܒܪܬܗ ܦܪܢܝܬܐ܂  ܘܗܿܘ ܐܚܪܢܐ ܠܐ ܨܒܿܐ܂ ܐܠܐ ܬܘܒ ܒܥܿܐ܂ ܘܟܕ ܠܝܬ ܠܗ  ܐܒܘܗܿ ܕܒܪܬܐ ܬܘܒ ܝܬܝܪܐ ܡܫܬܘܕܐ ܠܗ܂ ܕܐܢܗܼܘ ܕܗܢܐ  ܡܠܟܐ ܚܕܐ ܫܢ̄ܬܐ ܬܘܒ ܗܟܢܐ ܡܕܒܪ ܡܠܟܘܬܗ܂ ܐܢܐ  ܐܠܦ ܚܪ̈ܒܢ ܝܗܿܒܢܐ ܠܟ܂ ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܡܠܟܐ ܐܬܬܪܬܝ܂  ܘܫܪܝ ܣܿܥܪ ܟܐܢܘܬܐ܀  ‍[‍379‍]‍ ܟܠܒܐ ܟܕ ܪܕܿܦ ܗܘܐ ܒܬܪ ܛܒܝܐ܂ ܕܠܐ ܡܨܐ  ܐܢܬ ܕܬܡܛܝܢܝ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܟܠܒܐ ܡܛܠ ܡܢܐ܂ ܐܡܼܪ ܛܒܝܐ܂  ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܡܛܠ ܢܦܫܝ ܪܗܿܛ ܐܢܐ܂ ܘܐܢܬ ܡܛܠ ܡܪܟ܀  ‍[‍380‍]‍ ܚܒܫܘܫܬܐ ܚܕܐ ܐܡܪܬܼ ܠܐܡܗܿ܂ ܕܟܠ ܐܝܟܐ  ܕܐܙܠܐ ܐܢܐ܂ ܪܝܩܝܢ ܥܠܝ ܒܢܝܢ̈ܫܐ܂ ܐܡܿܪܐ ܠܗܿ ܐܡܗܿ܂ ܡܛܠ  ܫܘܦܪܟܝ ܘܪܝܚܟܝ ܒܣܝܡܐ܀  ‍[‍381‍]‍ ܬܥܠܐ ܚܕ ܟܕ ܨܝܕ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܒܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܠܗ܂ ܕܠܘ ܒܓܢܒܪܘܬܟ ܥܒܿܕ ܐܢܬ ܒܝ ܗܟܢܐ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ  ܡܚܝܠܘܬܝ܂ ܘܐܢ ܠܘ ܗܟܢܐ ܗܘ ܙܠ ܢܣܐ ܒܕܐܒܐ܀  ‍[‍382‍]‍ ܢܘܓܪܝܐ ܚܕ ܟܕ ܐܬܬܨܝܕ ܡܢ ܐܢܫ܃ ܐܡܼܪ ܕܡܢܐ  ܨܒܿܐ ܐܢܬ ܕܬܥܒܕ ܒܝ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܗܼܘ ܕܐܕܒܚܟ ܘܐܟܠܟ܂  ܐܡܿܪ ܠܗ ܢܘܓܪܝܐ܂ ܕܟܡܐ ܗܘ ܟܪܣܝ ܕܢܣܦܩ ܢܣܒܟ/ܒܣܪܝ ܕܢܣܒܥܟ#2#/܂  ܐܠܐ ܐܫܬܘܕܐ ܕܫܒܿܩ ܐܢܬ ܠܝ܂ ܘܐܢܐ ܡܠܦܢܐ ܠܟ  ܬܠܬ ܡ̈ܠܝܢ ܕܛܒ̈ܢ ܠܟ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܬܐܟܠܢܝ܂ ܘܠܚܕܐ ܡܿܢ ܡܠܬܐ  ܡܠܦ ܐܢܐ ܠܟ܂ ܟܕ ܐܢܐ ܒܐܝܕ̈ܝܟ܂ ܘܠܐܚܪܬܐ ܟܕ ܐܢܐ  ܒܐܝܠܢܐ܂ ܘܠܬܠܝܬܝܐ ܟܕ ܐܢܐ ܥܠ ܛܘܪܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ  ܨܝܕܐ ܕܐܠܦܝܢܝ ܡܟܝܠ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܚܙܝ ܠܐ ܬܬܘܐ ܒܟܠ  ܣܘܥܪܢܐ/ܥܠ ܣܘܥܪܢܐ ܕܥܒܼܪ#2#/ ܘܫܒܩܗ܂ ܘܟܕ ܝܬܒ ܥܠ ܐܝܠܢܐ܂ ܐܡܪ ܚܙܝ ‍[‍ܕ‍]‍ܠܐ  ܬܗܝܡܢ ܠܡܕܡ ܕܠܐ ܗܿܘܐ܂ ܘܫܪܝ ܠܡܦܪܚ ܟܕ ܐܡܿܪ  ܗܟܢܐ܂ ܕܐܘ ܣܟܠܐ ܐܠܘ ܕܒܚܬܢܝ ܐܫܟܚܬ ܒܟܪܣܝ  ܬܪ̈ܬܝܢ ܟܐܦܝ̈ܢ ܝܩܝܪ̈ܬܐ܂ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܛܝ̈ܡܐ܂ ܘܫܪܝ  ܗܿܘ ܨܝܕܐ ܠܡܢܟܬܘ ܨܒܥ̈ܬܗ ܘܐܡܿܪ܂ ܕܐܠܦܝܢܝ ܡܕܝܢ  ܠܡܠܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ܂ ܡܢ ܩܕܡ ܕܬܪܚܩ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ܂ ܕܟܕ ܠܗܠܝܢ  ܬܪ̈ܬܝܢ ܕܐܠܦܬܟ ܛܥܝܬ܂ ܡܘܢ ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܠܦܟ  ܠܬܠܝܬܝܬܐ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܐܡܿܪܬ ܕܠܐ ܬܬܘܐ ܥܠ ܡܕܡ  ܕܥܒܪ܂ ܘܠܐ ܬܗܝܡܢ ܠܡܕܡ ܕܠܐ ܗܿܘܐ܂ ܐܝܟܐ ܐܬܚܙܝܬܿ  ܣܟ ܒܟܪܣܐ ܕܨܦܪܐ ܟܐܦܐ ܝܩܝܪܬ ܕܡܝ̈ܐ܀  ‍[‍383‍]‍ ܒܘܙܝܩܐ ܚܕ ܡܩܦܚ ܗܘܐ ܠܬܪܢܓܠܐ ܘܐܡܿܪ ܗܘܐ܂  ܕܠܝܬ ܠܟ ܚܘܒܐ ܥܡ ܐܢܫ ܣܟ܂ ܗܐ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܒܐܝܕܝ̈ܗܘܢ  ܡܘܠܕܝܢ ܠܟ ܘܡܬܪܣܝܢ ܠܟ܂ ܘܡܛܝܒܝܢ ܠܟ ܬܪ̈ܢܓܘܠܝܬܐ   ܠܙܘܘܓܟ܂ ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܛܒ ܥܒܿܕܝܢ ܠܟ܂ ܘܟܕ ܩܠܝܠ ܡܢܟ  ܡܗܡܝܢ܂ ܥܪܩ ܐܢܬ ܘܡܙܕܪܟܠ ܐܢܬ܂ ܘܥܠ ܐܣ̈ܐ ܣܿܠܩ  ܐܢܬ ܘܡܝܠܠ ܐܢܬ܂ ܘܠܐ ܨܒܿܐ ܐܢܬ ܕܬܗܦܘܟ ܠܒܝܬܐ  ܕܒܗ ܐܬܪܒܝܬ܂ ܘܐܢܐ ܡܿܢ ܟܕ ܡܼܢ ܛܘܪܐ ܢܣܿܒܝܢ ܠܝ ܘܡܟܦܢܝܢ  ܠܝ܂ ܘܟܕ ܙܒܢܐ ܒܨܝܪܐ ܠܗܘܢ ܡܬܿܥܝܕ ܐܢܐ ܡܦܠܛܝܢ ܠܝ  ܘܐܙܿܠ ܐܢܐ ܒܠܚܘܕܝ ܘܢܣܒܿ ܐܢܐ ܠܨܝܕܐ ܘܡܝܬܐ ܐܢܐ  ܠܗܘܢ܂ ܘܐܠܘ ܨܿܒܝܬ ܠܐ ܐܬܝܬ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܬܪܢܓܠܐ܂  ܕܠܐ ܐܕܪܟܬ ܚܬܝܬܘܬܗ ܕܣܘܥܪܢܐ܂ ܐܠܘ ܚܙܝܬ ܒܫܦܘ̈ܕܐ  ܡܕܡ ܒܨܝܪܐ ܡܢ ܒܘܙܝܩ̈ܐ ܡܿܢ ܡܬܛܘܝܢ ܥܠ ܢܘܪܐ ܐܟܡܐ  ܕܐܢܐ ܚܙܿܐ ܐܢܐ ܣܘܓܐܐ ܕܬܪ̈ܢܓܠܐ ܠܐ ܣܟ ܗܿܦܟ  ܗܘܝܬ ܟܕ ܦܿܠܛ ܗܘܝܬ܀  ‍[‍384‍]‍ ܬܥܠܐ ܚܕ/ܐܚܪܢܐ܂#2#/ ܡܠܦ ܗܘܐ ܠܒܢܘ̈ܗܝ ܘܐܡܿܪ ܗܘܐ܂  ܕܟܕ ܬܚܙܘܢ ܠܟܪܡܐ ܕܛܥܝܢ܂ ܘܢܛܘܪܐ ܕܕܡܝܟ܂ ܘܢܗܪܐ  ܕܡܠܐ ܘܡܬܓܠܠ܂ ܘܣܗܪܐ ܕܡܲܢܗܪ ܗܝܕܝܢ ܚܕܘ ܘܪܘܙܘ  ܕܐܬܬܥܝܪ ܠܗ ܓܕܟܘܢ ܘܡܬܬܙܝܢܝܬܘܢ܀  ‍[‍385‍]‍ ‍[‍ܐܚܪܢܐ‍]‍ ܚܕ ܐܡܼܪ ܗܘܐ܂ ܐܠܘ ܚܠܝܢ ܗܘܘ ܥܢܒ̈ܝ  ܬܥܠܐ܂ ܠܐ ܡܫܬܒܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܕܠܐ ܢܛܘܪ̈ܐ  ܒܕܒܪܐ܀  

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ܀

ܬܘܢ̈ܝܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܫܪܘ ܚܠܡܝ̈ܗܘܢ ܘܩܨ̈ܡܝܗܘܢ܀

‍[‍386‍]‍ ܚܕ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ ܚܼܙܐ ܒܚܠܡܗ܂ ܕܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ

ܒܥܠܕܒܒܗ ܐܪܡܝܗ ܗܘܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܘܣܠܼܩ ܟܢܫ

ܠܚܟܝ̈ܡܘܗܝ܂ ܘܬܼܢܐ ܠܗܘܢ ܗܿܘ ܡܐ ܕܚ‍{‍ܕ‍}‍‍<‍ܙ‍>‍ܐ܂ ܘܚܕ ܡܢ

ܚܟܝ̈ܡܐ ܕܡܗܝܪܐ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ܂ ܕܚܠܡܐ

ܘܦܫܪܗ ܗܢܿܘ܂ ܕܬܬܟܬܫ ܥܡܗ ܕܗܿܘ ܘܐܢܬ ܬܙܟܝܘܗܝ܂

ܒܗܿܝ ܕܐܢܬ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗܘܼܝܬ ܘܗܼܝ ‍{‍ܘܡܣܡܐ‍}‍‍<‍ܡܣܡܟܐ‍>‍ ܗܘܬ ܠܟ

ܘܩܪܝܒܐ ܠܟ܂ ܘܗܼܘ ܠܥܠ ܡܢܟ ܗܘܐ܂ ܘܚܨܗ ܒܦܢܝܬ ܫܡܝܐ

ܕܛܒ ܪܚܝܩ ܗܘܐ ܡܢܟ܀

‍[‍387‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܼܢ ܡܠܟ̈ܐ ܫܕܪ ܗܘܐ ܐܝܙܓܕܐ ܨܝܕ

ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܕܒܥܠܕܒܒܗ ܗܘܐ܂ ܘܟܕ ܦܼܢܐ ܠܗ ܐܡܼܪ

ܠܗ܂ ܐܝܟܢܐ ܚܙܝܬܝܗܝ܂ ܐܡܼܪ ܐܝܙܓܕܐ ܕܟܕ ܝܬܝܒ ܥܠ

ܕܪܓܐ ܡܕܡ ܘܪ̈ܓܠܘܗܝ ܒܡܝ̈ܐ܂ ܘܡܠܟܐ ܐܡܼܪ܂ ܕܒܫܪܪܐ

ܢܫܬܠܛ ܥܠܝ܂ ܘܢܒܘܙ ܢܫ̈ܝ ܘܒܢ̈ܬܝ܂ ܒܗܿܝ ܕܕܪܓܐ ܥܠ ܫܘܠܛܢܐ

ܡܫܘܕܥ܂ ܘܪ̈ܓܠܐ ܕܒܡܝ̈ܐ ܥܠ ܙܘܘܓܐ ܕܥܡ ܢܫ̈ܐ܀

‍[‍388‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ ܫܕܪ ܨܝܪܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ

ܒܥܠܕܒܒܗ ܟܣܝܐܝܬ܂ ܕܢܨܘܪ ܨܠܡܗ ܘܢܝܬܐ ܠܗ܂ ܘܟܕ

ܨܪ ܘܐܝܬܝ܂ ܢܣܒܗܿ ܠܨܘܪܬܐ ܘܣܡܗܿ ܥܠ ܒܣܕܝܐ ܘܐܡܼܪ

ܠܦܝܠܣܘܦ̈ܐ ܗܝܦܘܓܢܘܡܝܩܘ܂ ܕܡܢܐ ܐܡܿܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܡܿܢ

ܕܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܕܡܘ̈ܬܗ܂ ܘܗܼܢܘܢ ܐܡܼܪܘ ܠܗ ܕܠܐ ܣܢܝܩܝܢܢ  ܕܢܐܡܪ ܠܟ ܡܕܡ ܡܛܠ ܕܡܘ̈ܬܗ܂ ܐܠܐ ܒܗܿܝ ܕܥܠ ܒܣܕܝܟ  ܐܣܡܟܬܗܝ܂ ܒܫܪܪܐ ܕܡܡܠܟ ܒܕܘܟܬܟ ܘܗܼܘܐ ܗܟܢܐ܀  ‍[‍389‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ ܟܲܢܫ ܗܘܐ ܒܢ̈ܝ ܦܠܚܘܬܗ܂  ܘܐܙܿܠ ܗܘܐ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡ ܒܥܠܕܒܒܗ܂ ܘܟܕ ܥܒܿܪܝܢ ܒܩܪܝܬܐ  ܡܕܡ܂ ܚܙܘ ܬܪܝܢ ܕܟܪ̈ܐ ܕܥܢ̈ܐ ܕܡܩܪܒܝܢ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ܂  ܘܐܬܼܘ ܡܪ̈ܝܗܘܢ ܘܢܣܒܘ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܘܐܙܠܼ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ  ܚܟܝܡܐ ܕܠܐ ܙܟܿܐ ܐܢܬ܂ ܘܠܐ ܡܙܕܟܐ ܐܢܬ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ  ܕܐܝܬܝܟ ܦܢܿܐ ܐܢܬ܂ ܘܟܕ ܐܙܠܘ ܝܘ̈ܡܬܐ ܒܨܝܪ̈ܐ ܩܪܒ܂  ܐܬܼܐ ܠܗ ܛܒܐ ܡܕܡ ܘܗܼܦܟ ܠܐܬܪܗ܀  ‍[‍390‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܝܕܘܥ̈ܐ ܫܐܠܗ ܐܢܫ ܡܛܠ ܩܪܝܒܗ  ܕܫܢܝ ܗܘܐ ܠܐܬܪܐ ܪܚܝܩܐ܂ ܘܠܐ ܢܣܒ ܗܘܐ ܛܒܗ܂ ܘܟܕ  ܗܼܢܘܢ ܒܬܫܥܝܬܐ܂ ܘܗܐ ܡܝܬܐ ܚܕ ܕܥܒܿܪ ܒܫܘܩܐ ܟܕ  ܡܬܿܠܘܐ ܘܐܝܕܗ ܥܠ ܚܕܝܗ܂ ܘܐܡܼܪ ܝܕܘܥܐ ܕܡܝܬ ܠܗ  ܗܿܘ ܕܡܫܐܠ ܐܢܬ ܡܛܠܬܗ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ ܬܠܡܝܕܗ ܕܠܐ  ܡܝܬ ܠܗ܂ ܡܛܠ ܕܡܝܬܐ ܕܐܝܕܗ ܥܠ ܚܕܝܗ ܡܫܘܕܥ  ܕܗܘܼܝܘ ܕܡܝܬ ܠܗ ܘܠܐ ܗܿܘ܂ ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ܡܕܡ ܐܬܼܐ  ܠܗ ܗܿܘ ܕܐܙܿܠ ܗܘܐ܀  ‍[‍391‍]‍ ܐܡܪܝܢ ܕܒܚܕܐ ܡܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܐܬܚܙܝܘ ܕܝܘ̈ܐ  ܒܕܡܘܬܐ ܕܒܢܝܢܫ̈ܐ܂ ܘܐܡܼܪܘ ܠܒܢ̈ܝ ܩܪܝܬܐ ܗܿܝ ܕܓܡܠܐ  ܥܪܝܩ ܡܢܢ܂ ܗܒܘ ܠܢ ܓܒܪܐ ܐܢܫ ܕܢܥܩܒ ܥܠܘܗܝ܂ ܘܟܕ ܐܦܩܘ  ܠܗܘܢ ܓܒܪܐ ܐܢܫ ܕܢܥܩܒ܂ ܚܙܐ ܓܒܪܐ ܗܿܘ ܥܘܪ̈ܒܐ  ܕܦܪ̈ܚܝܢ܂ ܘܥܪܩ ܘܥܠ ܠܩܪܝܬܐ ܘܐܡܼܪ܂ ܕܗܠܝܢ ܕܝ̈ܘܐ ܐܢܘܢ  ܒܫܪܪܐ ܘܠܐ ܒܢܝܢܫ̈ܐ܂ ܐܦܠܐ ‍{‍ܥ‍}‍‍<‍ܓ‍>‍ܡܠܐ ܐܘܒܕܘ܂ ܥܡܗܿ ܕܝܢ  ܕܡܠܬܗ ܐܬܚܦܝܘ܂ ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܬܚܙܝܘ ܓܒܪ̈ܐ ܗܠܝܢ܀  ‍[‍392‍]‍ ܐܪܟܘܢܐ ܐܢܫ ܐܝܬ ܗܘܐ ܩܨܘܡܐ܂ ܘܨܒܼܐ   ܕܢܕܓܠܝܘܗܝ܂ ܘܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܦܗܬ ܥܢ̈ܐ ܕܩܢܐ ܒܡܕܒܪܐ܂  ܘܐܡܼܪ ܠܩܨܘܡܐ ܕܢܩܨܘܡ܂ ܘܦܩܕ ܠܡܫܡܫܢܗ ܕܟܕ ܐܢܐ  ܥܡܗ ܡܡܠܠ ܐܢܐ܂ ܐܢܬ ܩܠܐ ܕܥܘܪܒܐ ܐܦܩ ܒܐܓܪܐ܂  ܘܟܕ ܫܡܥܗ ܠܩܠܐ ܩܨܘܡܐ ܐܡܼܪ ܒܫܪܪܐ ܕܠܣ̈ܛܝܐ  ܓܝܣܘܗܿ ܠܥ̈ܢܐ܂ ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܪܟܘܢܐ ܓܚܟ܂ ܘܐܡܼܪ ܕܛܥܝܬ܂  ܠܘ ܥܘܪܒܐ ܗܘܐ ܗܿܘ ܕܩܥܼܐ܂ ܐܠܐ ܡܫܡܫܢܝ܂ ܘܩܨܘܡܐ  ܐܡܼܪ܂ ܡܕܝܢ ܐܢ ܡܫܡܫܢܟ ܗܘܐ ܗܿܘ ܕܩܥܼܐ ܘܠܘ ܥܘܪܒܐ܂  ܒܫܪܪܐ ܕܡܩܛܠ ܩܛܝܠ ܪܥܝܐ ܘܕܒܝܪܐ ܥܢ̈ܐ܂ ܘܟܕ ܐܙܠܘ  ܥܩܒܘ܂ ܐܫܟܚܘܗܿ ܠܨܒܘܬܐ ܕܗܟܢܐ ܗܝ܀  ‍[‍393‍]‍ ܚܕ ܡܠܟܐ ܐܡܼܪ ܠܩܨܘܡܐ ܐܢܫ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ  ܚܙܝ ܐܢ ܬܩܢܐ ܡܠܟܘܬܐ ܠܒܪܝ ܒܬܪܝ܂ ܐܘ ܠܐ܂ ܘܐܚܕܗ  ܒܐܝܕܗ ܘܥܨܪܗ܂ ܗܼܘ ܕܝܢ ܦܼܢܝ ܠܗ܂ ܕܒܪܟ ܠܡ ܡܣܓܐ  ܬܒܥ̈ܬܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ܂ ܘܒܛܠܐ ܡܠܟܘܬܗ܂ ܒܗܿܝ ܕܥܨܪܟ  ܕܠܐܝܕܝ ܡܫܘܕܥ ܥܠ ܥܨܪܐ ܕܡܪ̈ܗܛܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܂  ܘܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܕܒܗ ܫܐܠܬ܂ ܝܘܡܐ ܗܘ ܕܒܛܠܢܐ  ܒܢܡܘܣܐ ܥܬܝܩܐ܀  ‍[‍394‍]‍ ܚܕ ܡܢ ܐܪ̈ܒܝܐ܂ ܬܼܢܝ ܕܟܕ ܪܟܝܒ ܗܘܐ ܓܡܠܐ  ܘܪܕܐ ܗܘܐ ܒܡܕܒܪܐ܂ ܘܟܕ ܨܗܝ ܐܦܩ ܥܠܘܐ܂ ܗ̄܂ ܙܩܐ܂  ܕܡܝ̈ܐ ܕܢܫܬܐ܂ ܘܩܥܐ ܥܘܪܒܐ ܒܐܦܘ̈ܗܝ ܘܐܬܦܠܦܠ  ܒܥܦܪܐ ܘܟܕ ܐܬܚܡܬ ܗܼܘ ܓܒܪܐ ܫܡܼܛ ܣܝܦܗ ܘܦܣܩܗ  ܠܥܠܘܐ܂ ܘܗܐ ܢܦܠܬܼ ܡܢܗ ܐܟܕܢܐ ܪܒܬܐ܂ ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܥܠ  ܡܝ̈ܐ ܥܠܬܼ ܗܘܬ ܘܠܐ ܚܙܗܿ ܗܘܐ ܗܿܘ ܕܡܠܐ ܗܘܐ܂  ܘܟܕ ܬܘܒ ܩܠܝܠ ܪܕܐ ܚܼܙܼܐ ܥܘܪܒܐ ܕܢܦܝܠ ܡܨܥܬ ܐܘܪܚܐ܂  ܘܟܕ ܐܙܥܩ ܥܠܘܗܝ܂ ܩܡ ܡܢ ܟܐܦܐ ܘܢܦܼܠ ܥܠ ܟܝܣܐ  ܪܒܐ ܕܡܠܐ ܗܘܐ ܕܗܒܐ/ܪܗܒܐ#2#/ ܘܢܦܝܠ ܗܘܐ ܡܢ ܬܓܪ̈ܐ܀  ‍[‍395‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܥܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܐܢܫ ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܚܿܙܝܬ  ܒܚܠܡܝ ܓܒܪܐ ܕܐܡܿܪ ܠܝ܂ ܕܙܠ ܣܒܪ ܠܡܠܟܐ܂ ܕܬܡܢܐܝܢ  ܫ̈ܢܝܢ ܬܘܒ ܚܵܝܹܐ܂ ܘܗܕܐ ܠܗ ܐܬܼܐ܂ ܕܗܐ ܚܿܙܐ ܒܚܠܡܐ  ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܬܝܗ̈ܒܢ ܠܗ ܬܡܢܝܢ ܥܙܩ̈ܬܐ ܒܛܒܥ̈ܐ ܕܝܩܘܢܕ̈ܐ܂  ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ܂ ܬܘܗ ܘܐܡܼܪ܂ ܕܗܟܢܐ ܚܿܙܝܬ  ܒܫܪܪܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܪܬ܂ ܘܝܗܼܒ ܠܗ ܐܠܦܐ ܕܝܢܪ̈ܐ܀  ‍[‍396‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܒܐܘܪܚܐ ܪܕܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܡܕܒܪܐ܂  ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܕܫܡܗܿ ܙܗܪܗ ܒܒܝܬܗ܂ ܟܕ  ܕܝܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܒܝܫܿܬܐ ܩܢܐ ܗܘܐ ܥܠܝܗܿ܂ ܫܪܝ ܕܢܐܡܪ  ܒܝܬ ܠܗ ܠܢܦܫܗ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܙܡܿܪ ܒܠܠܝܐ܂ ܕܐܪܐ ܟܝ ܓܝܪܐ  ܙܗܪܗ܂ ܗܟܢܐ ܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ܂ ܘܟܕ ܒܗܟܢܐ ܫܓܝܡ ܗܘܐ  ܪܥܝܢܗ܂ ܫܡܼܥ ܩܠܐ ܡܢ ܡܕܒܪܐ ܕܐܡܿܪ܂ ܐܝܢ ܕܡܝܟ  ܥܡܗܿ ܢܬܪܗ܂ ܘܟܕ ܗܦܼܟ ܠܒܝܬܗ܂ ܐܬܼܘ ܫܒܒ̈ܘܗܝ ܕܝܠܗ  ܘܥܠܘ ܠܘܬܗ ܠܡܚܙܝܗ܂ ܘܟܕ ܢܦܼܩܘ ܟܠܗܘܢ ܦܼܫ ܨܐܕܘܗܝ  ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܐܓܪ ܒܬܫܥܝܬܐ܂ ܘܟܕ ܐܦ ܗܼܘ ܢܦܼܩ܂ ܐܡܼܪ  ܓܒܪܐ ܠܐܢܬܬܗ ܕܡܢܘ ܓܒܪܐ ܘܡܘܢ ܫܡܗ܂ ܘܐܡܪܬܼ  ܠܗ ܐܢܬܬܗ܂ ܕܗܢܐ ܢܬܪܗ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܫܒܒ̈ܐ  ܪܚܿܡ ܗܘܐ ܠܒܢ̈ܝܢ ܘܡܚܒܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ  ܓܒܪܗܿ܃ ܐܝܢ ܐܢܬܬܐ ܡܢ ܡܕܒܪܐ ܢܣܒܢ ܛܒܗ ܕܗܢܐ  ܘܫܡܗ܀  ‍[‍397‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܚܼܙܐ ܒܚܠܡܗ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܡܩܠܐ ܒܥܘܪ̈ܐ܂  ܘܐܬܼܐ ܠܘܬ ܡܦܫܩܢܐ ܕܢܦܫܩ ܠܗ ܦܫܪܗ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ  ܡܦܫܩܢܐ ܕܗܒ ܠܝ ܙܘܙܐ ܕܐܦܫܩ ܠܟ܂ ܗܼܘ ܕܝܢ ܦܼܢܝ܂  ܕܐܠܘ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ ܙܘܙܐ܂ ܙܒܿܢܬ ܒܗ ܢܘܢ̈ܐ ܘܩܿܠܝܬ܂ ܘܠܐ  ܩܿܠܝܬ ܒܥܘܪ̈ܐ܀  ‍[‍398‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܦܫܩܝܢ ܚܠܡ̈ܐ ܐܙܿܠ ܗܘܐ    ܡܢ ܬܓܪܝܬ ܠܒܒܠ܂ ܐܬܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܬܡܢ ܣܓܝ ܦܫܪ̈ܝ ܚ̈ܠܡܐ  ܐܝܬ ܘܗܪܟܐ ܠܐ܂ ܠܡܢܐ ܡܫܢܐ ܐܢܬ ܡܢ ܕܘܟܬܟ܂ ܗܼܘ  ܕܝܢ ܦܼܢܝ܂ ܕܗܠܝܢ ܬܓܪ̈ܝܬܝܐ ܠܐ ܫܒܿܩܝܢ ܠܗܘܢ ܒܩ̈ܐ  ܕܢܕܡܟܘܢ ܥܠ ܗܕܐ ܠܘ ܣܓܝ ܚܙܝܿܢ ܚ̈ܠܡܐ܂ ܘܠܐ ܗܘܿܐ  ܠܢ ܦܘܠܚܢܐ܀  ‍[‍399‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܚܼܙܐ ܚܕ ܡܢ ܓܝܣ̈ܐ ܕܡ‍{‍ܚ‍}‍‍<‍ܝܝ‍>‍ܬ ܗܘܐ  ܒܚܠܡܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܕܡܢܐ ܣܥܼܪ ܠܟ ܐܠܗܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂  ܕܩܛܠܢܝ ܒܡܢܝܢܐ ܕܟܠ ܓܒܪܐ ܕܩܛܠܿܬ ܥܣܪ ܙܒܢ̈ܬܐ܂ ܘܟܕ  ܠܠܝܐ ܐܚܪܢܐ ܬܘܒ ܚܙܝܗܝ ܒܚܠܡܐ ܘܫܐܠܗ ܗܿܘ ܫܘܐܠܐ  ܬܘܒ܂ ܦܼܢܝ ܠܗ ܗܼܘ ܓܝܣܐ܂ ܕܟܡܐ ܡܠܐܐ ܐܢܬ ܠܝ܂ ܐܘ  ܒܪ ܙܢܝܬܐ܂ ܝܕܥܢܐ ܕܐܡܿܪܬ ܠܟ ܚܕܐ ܙܒܢܬܐ܀  ‍[‍400‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ܂ ܕܡܢ ܐܢܢܩܐ ܕܢܬܕܡܐ  ܓܒܪܐ ܒܐܒܘܗܝ܂ ܐܘ  ܒܪܫܗ܂  ܐܘ ܒܩܠܗ܂ ܐܘ ܒܗܠܟܗ܀  ‍[‍401‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܚܙܐ ܒܚܠܡܐ ܠܡܝܡܣܐ ܐܢܫ ܕܡܢ ܢܘܓܪܐ  ܡ‍{‍ܚ‍}‍‍<‍ܝܝ‍>‍ܬ ܗܘܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܕܡܢܐ ܣܼܥܪ ܠܟ ܐܠܗܐ܂ ܘܗܼܘ  ܡܝܡܣܐܼ ܦܼܢܝ ܠܗ܂ ܕܐܘ ܣܟܠܐ ܡܢܐ ܣܒܿܪ ܐܢܬ ܕܣܥܼܪ ܠܝ܂  ܒܪܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܘܐܡܟܪܢܝ ܒܗܿ܂ ܣܥܼܪ ܠܝ ܗܿܘ ܡܐ  ܕܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܕܡܿܝܬܝܢ ܣܿܥܪ܀  ‍[‍402‍]‍ ܐܚܪܬܐ ܐܢܬܬ ܐܢܫ ܚܙܬܼ ܒܚܠܡܗܿ܂ ܐܝܟ ܗܿܘ  ܕܐܡܿܪ ܠܗܿ ܐܢܫ܂ ܕܥܣܪܐ ܒܥܝܐ ܐܢܬܝ ܫܚܝ̈ܡܐ܂ ܐܘ  ܬܠܬܐ ܐܝܟ ܥܣܪܐ܂ ܘܟܕ ܡܕܡ ܠܐ ܦܢܝܬܼ܂ ܐܬܬܥܝܪܬܼ  ܘܬܢܝܬܼ ܠܒܥܠܗܿ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ ܒܥܠܗܿ܂ ܐܢ ܬܚܙܝܢܝ ܡܢ ܕܪܫ  ܕܐܡܿܪ ܠܟܝ܂ ܐܢܬܝ ܐܡܪܝ ܕܠܐ܂ ܐܠܐ ܬܠܬܐ ܒܥܝܐ ܐܢܐ  ܐܝܟ ܥܣܪܐ܂ ܘܗܟܢܐ ܠܠܝܐ ܕܬܪܝܢ ܟܕ ܕܡܟܬܼ܂ ܚܙܬܼ ܡܢ  ܕܪܫ ܠܗܿܘ ܕܡܫܐܠ ܠܗܿ܂ ܘܗܼܝ ܐܡܪܬܼ ܗܿܘ ܡܐ ܕܐܠܦܗܿ  ܒܥܠܗܿ܂ ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ܝܠܕܬܼ ܬܠܬܐ ܒܢܝ̈ܐ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ܂ ܘܬܠܬܝܗܘܢ ܗܼܘܘ ܪ̈ܫܝ ܐܠܦ̈ܝܐ܃ ܘܡܫܡܗ̈ܐ  ܒܥܠܡܐ܀  ‍[‍403‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܢܫ ܒܪܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܬܘܠܬܐ  ܕܩܨܡܐ ܗܘܬ܂ ܘܐܙܠܼ ܠܘܬܗܿ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܣܘܣܝܐ ܐܘܒܕ܂  ܐܟܡܿܢ ܕܬܚܙܐ ܠܗ܂ ܘܟܕ ܩܨܡܬܼ ܚܪܬܼ ܒܐܦܘ̈ܗܝ ܕܓܒܪܐ  ܘܐܣܡܩܬܼ ܘܐܬܚܡܨܬܼ ܘܟܣܝܬܼ ܐܦܝܗ̈܂ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝܬܼ  ܕܬܡܠܠ ܥܡܗ ܕܗܿܘ ܓܒܪܐ܂ ܘܟܕ ܚܙܗܿ ܐܒܘܗܿ ܐܡܼܪ ܠܗܿܘ  ܓܒܪܐ ܕܩܨܡܬܼ ܒܪܬܝ ܘܐܫܬܘܕܥܬܼ ܕܡܫܟܚ ܐܢܬ ܣܘܣܝܟ܂  ܘܗܘܝܐ ܗܼܝ ܠܟ ܐܢܬܬܐ ܘܬܣܒܝܗܿ ܒܢܫ̈ܐ܂ ܡܛܠ ܗܟܢ  ܐܬܟܚܕܬܼ ܡܢܟ܂ ܘܟܕ ܢܦܼܩ ܗܿܘ ܓܒܪܐ ܘܥܩܒ ܥܠ ܣܘܣܝܐ  ܕܝܠܗ ܐܫܟܚܗ܂ ܘܐܫܬܠܗܒ ܒܪܚܡܬܗܿ ܕܛܠܝܬܐ ܘܫܕܪ  ܡܟܪܗܿ܀  ‍[‍404‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܬܪ̈ܝܢ ܡܢ ܬܓܪ̈ܐ ܟܕ ܡܕܝܪ̈ܝܢ ܗܘܘ  ܒܡܕܝܢܬܐ ܡܕܡ ܘܡܬܦܪܓܝܢ܂ ܚܼܙܘ ܐܢܬܬܐ ܐܢܫ ܕܝܬܝܒܐ  ܒܫܘܩܐ ܘܪܡܝܐ ܒܣܥܪ̈ܐ܂ ܘܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܟܢܝܫ ܥܠܝܗܿ܂  ܘܫܪܝ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܡ ܠܡܓܚܟ܂ ܘܠܡܗܠܘ ܒܗܿܝ ܐܢܬܬܐ܂  ܗܝܕܝܢ ܗܼܝ ܬܠܬ ܪܫܗܿ ܠܥܠ ܘܐܡܪܬܼ܂ ܕܚܙܝ ܐܘ ܓܒܪܐ  ܕܓܚܟ ܐܢܬ܂ ܗܝܡܢ ܕܠܐ ܢܦܩܬ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ  ܥܕܡܐ ܕܡܿܐܬ ܐܢܬ܂ ܘܢܣܿܒ ܗܢܐ ܚܒܪܟ ܐܡܬܟ ܕܥܡܟ  ܗܿܝ ܕܪܚܡ ܐܢܬ ܠܗܿ ܐܝܟ ܢܦܫܟ܂ ܘܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܬܟܪܗ  ܗܿܘ ܘܡܝܬ܂ ܘܢܣܼܒ ܗܿܘ ܓܒܪܐ ܐܚܪܢܐ ܐܡܬܗ܀  ‍[‍405‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܩܪܒ ܠܘܬ ܐܢܫ ܕܡܦܫܩ ܚܠܡ̈ܐ܂ ܟܕ ܛܥܝܢ  ܚܶܬܿܐ ܥܠ ܟܬܦܗ܂ ܘܐܡܼܪ܂ ܕܚܙܿܝܬ ܒܚܠܡܝ ܐܝܟ ܗܿܘ  ܕܒܚ̈ܘܛܐ ܚܿܐܨ ܐܢܐ ܦܘܡ̈ܝܗܘܢ ܕܙܩ̈ܐ ܚܝܠܬܢܐܝܬ܂ ܐܡܼܪ  ܠܗ ܡܦܫܩܢܐ܂ ܕܒܫܪܪܐ ܐܢܬ ܚܙܝܬ ܠܚܠܡܐ ܗܢܐ܂ ܐܡܿܪ  ܐܝܟ ܒܫܪܪܐ ܐܢܐ ܚܙܿܝܬ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܡܼܪ ܗܿܘ ܡܦܫܩܢܐ ܠܐܢܫܐ   ܕܚܕܝܪܝܢ ܠܗ܂ ܕܗܿܢܘ ܓܒܪܐ ܕܓܢܿܒ ܠܛܠܝ̈ܐ ܘܡܚܢܩ ܠܗܘܢ܂  ܘܡܫܠܚ ܠܒܘܫ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܐܠܐ ܒܩܘܪܘ ܚܬܗ܂ ܘܬܫܚܘܢ  ܚܘ̈ܛܐ ܕܚܢܘܩܝܐ܂ ܘܟܕ ܦܲܬܫܗ܂ ܐܫܟܚܘ ܕܗܟܢܐ ܗܝ  ܨܒܘܬܐ ܘܐܚܕܘܗܝ ܠܗܿܘ ܘܐܫܠܡܘܗܝ ܠܕܝܿܢܐ ܘܙܩܦܘܗܝ܀  ‍[‍406‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܩܪܒ ܠܘܬ ܡܦܫܩܢܐ ܘܐܡܼܪ܂ ܕܚܙܿܝܬ  ܒܚܠܡܝ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܥܠ ܒܘܪ̈ܟܝ ܝܠܘܕܐ ܘܡܙܥܩ܂ ܐܡܼܪ  ܠܗ ܡܦܫܩܢܐ ܕܒܩܝܬܪܐ ܡܫܬܥܐ ܐܢܬ܂ ܠܐ ܬܘܒ ܡܟܝܠ  ܒܗ ܬܬܥܢܐ܀  ‍[‍407‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܠܚܕ ܡܢ ܡܦܫ̈ܩܢܐ܂ ܕܚܙܿܝܬ ܒܚܠܡܝ  ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܐܚܝܕ ܐܢܐ ܒܐܝܕ̈ܝ ܬܪ̈ܝܢ ܩܠܘܪ̈ܐ܂ ܘܐܟܿܠ ܐܢܐ  ܡܢ ܬܪܝܗܘܢ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܠܗ܂ ܕܓܒܪܐ ܐܢܬܘ ܕܡܙܕܘܓ  ܥܡ ܬܪ̈ܬܝܢ ܐܚܘ̈ܢ܀  ‍[‍408‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܬܓܪ̈ܐ ܐܡܼܪ ܠܡܦܫܩܢܐ ܕܚܙܿܝܬ ܒܚܠܡܝ  ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܟܠܒܐ ܣܘܡܩܐ ܐܟܠܿ ܥܡܝ ܒܦܬܘܪܐ܂ ܘܗܼܘ  ܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܥܒܕܐ ܣܩܘܬܵܝܐ ܐܝܬ ܠܟ ܘܡܙܕܘܓ ܥܡ  ܐܢܬܬܟ ܐܟܘܬܟ܂ ܘܟܕ ܥܩܒ܂ ܐܫܟܚܗܿ ܠܨܒܘܬܐ ܕܗܟܢܐ  ܫܪܝܪܐ ܗܘܬ܀  ‍[‍409‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܪ ܠܡܦܫܩܢܐ ܕܚܙܝܿܬ ܒܚܠܡܝ ܐܝܟ ܗܿܘ  ܕܐܟܿܠܬ ܟܟܪܝܬܐ܂ ܘܒܬܪܗܿ ܕܒܫܐ ܕܡܦܫܪ ܥܠ ܢܘܪܐ܂ ܘܗܼܘ  ܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܙܘܥ ܡܢ ܐܠܗܐ܂ ܘܠܐ ܬܘܒ ܬܙܕܘܓ ܥܡ ܗܿܝ  ܕܐܝܢܩܬܟ ܚܠܒܐ܀  ‍[‍410‍]‍ ܐܚܪܬܐ ܐܢܬܬ ܐܢܫ ܐܡܪܬܼ ܠܚܕ ܡܢ ܚܟܝ̈ܡܐ܂  ܕܚܙܿܝܬ ܒܚܠܡܝ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܩܵܛܘܼ ܐܘܟܡܬܐ ܥܠܬܼ ܠܟܪܣܗ  ܕܒܥܠܝ ܘܐܦܩܬܼ ܡܢܗܿ ܡܕܡ ܘܐܟܠܬܼ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܠܗܿ܂  ܕܐܢ ܫܪܝܪ ܚܠܡܟܝ ܒܠܠܝܐ ܐܬܿܐ ܓܢܒܐ ܐܢܫ ܟܘܫܝܐ  ܥܿܐܠ ܠܚܢܘܬܐ ܕܒܥܠܟܝ ܘܓܢܒ ܡܢܗ ܡܐܐ ܘܚܡܫܥܣܪ ܙܘ̈ܙܐ܂ ܘܟܕ ܥܒܿܪ ܝܘܡܐ ܗܿܘ ܘܠܠܝܐ܂ ܐܬܦܠܫܬܼ ܚܢܘܬܐ  ܕܗܿܘ ܘܐܙܠܬܼ ܡܢܗ ܗܿܝ ܟܡܝܘܬܐ܂ ܘܟܕ ܐܚܼܕ ܠܓܒܪܐ ܗܿܘ  ܟܘܫܝܐ ܫܓܘܪܐ ܕܒܠܐܢܝ ܘܢܓܕܘܗܝ ܘܐܘܕܝ ܕܗܼܘ ܦܼܠܫ܂  ܘܟܕ ܫܐܠܘܗܝ ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܡܦܫܩܢܐ ܗܿܘ ܕܐܝܟܢܐ ܠܡ ܩܨܡܬ  ܗܠܝܢ܂ ܐܡܼܪ ܕܩܵܛܘܼ ܓܢܒܐ ܗܼܘ ܦܫܪܗܿ܂ ܘܐܘܟܡܘܬܗܿ ܥܠ  ܓܘܢܗ ܕܓܢܒܐ ܫܘܕܥܬܼ܂ ܘܟܪܣܐ ܒܝܬ ܓܙܐ ܗܝ܂ ܘܠܟܡܝܘܬܐ  ܡܿܢ ܕܙܘ̈ܙܐ ܡܢ ܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܿ ܕܩܛܘ ܐܫܬܘܕܥܬ܀  ‍[‍411‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܠܡܦܫܩܢܐ ܕܚܙܝܿܬ ܒܚܠܡܝ ܕܡ̈ܠܝܢ  ܦܕ̈ܝܬܝ ܕܡܐ܂ ܘܟܕ ܐܢܐ ܡܣܦܩ ܐܢܐ ܠܗܝܢ ܒܒܹܪܐ܂ ܬܘܒ  ܡܬܡ̈ܠܝܢ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܠܗ ܕܢܘܓܪܐ ܐܝܬ ܠܟ ܕܓܿܐܪ ܐܢܬ  ܥܡ ܐܢܬܬܐ ܠܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܘܠܐ ܬܐܒ ܐܢܬ܀  ‍[‍412‍]‍ ܐܚܪܬܐ ܐܢܬܬ ܐܢܫ ܚܙܬܼ ܒܚܠܡܗܿ ܐܝܕܐ ܕܡܝܬܬܼ  ܗܘܬ܂ ܘܫܐܠܬܗ ܕܒܪܬܝ ܐܝܢܐ ܡܢ ܥܒܕܐ ܪܚܝܡ ܥܠ  ܐܠܗܐ܂ ܘܗܼܝ ܐܡܪܬܼ܂ ܕܗܿܘ ܕܢܦܠܓ ܓܘ̈ܙܐ ܥܠ ܡܣܟܢܐ܂  ܘܟܕ ܬܢܝܬܼ ܠܡܦܫܩܢܐ ܐܡܼܪ ܠܗܿ܂ ܕܣܝܡܬܐ ܐܝܬ ܠܟܝ  ܕܡܛܫܝܐ ܬܚܝܬ ܐܪܥܐ܂ ܙܠܝ ܦܠܓ ܦܠܓܗܿ ܥܠ ܨܪ̈ܝܟܐ܂  ܡܛܠ ܕܓܘ̈ܙܐ ܥܠ ܓܙܐ ܡܫܘܕܥ܂ ܒܝܕ ܕܡܝܘܬ ܫܡܐ܂  ܘܐܦ ܒܝܕ ܕܡܝܘܬ ܣܘܥܪܢܐ܂ ܡܛܠ ܕܓܙܐ ܬܘܒ܂ ܐܝܟ  ܕܐܦ ܓܘܙܐ ܟܕ ܩܪܒ ܠܗ ܐܢܫ ܡܬܛܒܒ ܘܠܐ ܡܬܚܦܐ܀   ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ܀  ܬܘܢ̈ܝܐ ܕܥܠ ܐܢܫ̈ܝܢ ܫܦܝܥ̈ܐ ܘܥܬܝܪ̈ܝ ܐܝܕܐ/ܒܐܝܕܐ#2#/ ܘܝܗܘ̈ܒܐ ܚܕ̈ܝܐ܀  ‍[‍413‍]‍ ܚܕ ܡܢ ܦܐܘܝ̈ܛܐ ܟܕ ܓܢܝܗ ܠܡܠܟܐ ܐܪܙܢܐܝܬ  ܒܡ̈ܠܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܘܐܡܼܪ܂ ܕܐܬܛܥܝܬ ܠܝ ܠܡ ܒܩܘܠܣܘ̈ܗܝ  ܟܕ ܐܫܬܝܬ ܚܡܪܐ ܒܟܣ̈ܘܗܝ܂ ܕܒܝܫܬܐ ܟܡܝܢܐ ܒܟܣ̈ܘܗܝ܂  ܘܥܠܝܗܿ ܗܼܘ ܒܢܝ̈ܢ ܐܣ̈ܘܗܝ܃ ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ܂ ܠܐ  ܐܫܬܚܩ ܐܦܠܐ ܐܬܚܡܬ܂ ܐܠܐ ܫܕܪ ܠܗ ܐܠܦܐ ܕܝܢܪ̈ܐ  ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܗܠܝܢ ܐܦܩ ܒܚܫܡܝܬܟ܂ ܘܠܐ ܬܥܘܠ ܠܓܘ  ܡܢ ܐܼܣܲܝ̈ܢ܂ ܕܠܐ ܬܦܓܥ ܒܝܫܬܐ ܕܟܣ̈ܝܢ܀  ‍[‍414‍]‍ ܚܕ ܡܢ ܫܦܝܥ̈ܐ ܐܡܪܬܼ ܠܗ ܐܢܬܬܗ܂ ܕܠܐ ܣܟ  ܚܙܿܝܬ ܕܒܝܫ ܡܢ ܐܚܝ̈ܟ ܕܒܙܒܢ ܡܿܢ ܡܫܪܬܚܘܬܟ ܩܿܪܒܝܢ  ܠܟ܂ ܘܒܙܒܢ ܡܙܠܗܙܘܬܟ ܡܪܚܩܝܢ ܡܢܟ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܠܗܿ  ܕܡܢ ܦܪܘܫܘܬܗܘܢ ܗܘ ܗܼܝ ܗܕܐ܂ ܕܠܐ ܨܒܝܢ ܠܡܘܪܩܘ  ܥܠܝܢ ܒܥܕܢܐ ܕܐܠܝܨܐ ܐܝܕܢ ܠܡܬܠ܀  ‍[‍415‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܫܦܝ̈ܥܐ ܩܪܒ ܠܘܬܗ ܓܒܪܐ ܕܫܿܐܠ  ܡܘܗܒܬܐ܂ ܘܣܡ ܥܩܒܗܿ ܕܫܒܘܩܬܐ ܕܣܡܝܟ ܗܘܐ  ܥܠܝܗܿ ܥܠ ܪܓܠܗ ܕܓܒܪܐ ܘܟܒܫܗܿ ܒܠܐ ܝܕܥܬܗ܂ ܘܟܕ  ܦܼܢܝ ܠܗ ܫܐܠܬܗ ܘܐܙܠܼ܂ ܐܡܼܪ ܗܿܢܘܢ ܕܡܛܝܒܝܢ  ܠܫܦܝܥܐ ܗܿܘ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܣܝܒܪܬ ܘܠܐ ܡܠܠܬ ܟܕ ܥܠ ܪܓܠܟ ܣܡܗܿ ܠܥܩܒ ܫܒܘܩܬܗ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܩܢܿܛܬ  ܕܐܡܪ ܠܗ܂ ܡܕܡ ܕܠܐ ܟܕ ܡܬܟܚܕ ܗܘܐ܂ ܠܐ ܡܒܣܪ  ܗܘܐ ܠܡܫܐܠ܀  ‍[‍416‍]‍ ܚܕ ܡܢ ܡ̈ܠܟܐ ܟܕ ܪܟܝܒ ܗܘܐ ܘܥܒܿܪ ܒܫܘܩܐ܂  ܫܡܼܥ ܩܠܐ ܕܐܢܬܬ ܐܢܫ ܕܩܪܝܐ ܠܒܪܗܿ ܒܫܡܗ ܕܡܠܟܐ܂  ܘܐܡܼܪ ܕܡܢܼܘ ܗܢܐ ܒܥܠ ܫܡܢ܂ ܗܒܘܢܝܗܝ ܡܐܐ ܕܝܢܪ̈ܐ܂  ܘܗܟܢܐ ܗܘܬܼ ܕܟܠ ܐܢܬܬܐ ܕܝܠܕܐ ܗܘܬ ܕܟܪܐ܂ ܒܫܡܗ  ܕܡܠܟܐ ܡܟܢܝܐ ܗܘܬ ܠܗ܂ ܘܐܙܠܐ ܗܘܬ ܘܫܩܠܐ ܡܐܐ  ܕܝܢܪ̈ܐ܀  ‍[‍417‍]‍ ܚܕ ܡܢ ܥܬܝܪ̈ܐ ܟܕ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܬܟܪܗ܂ ܠܐ ܥܠ  ܠܘܬܗ ܐܢܫ ܠܡܣܥܪܗ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗܿܢܘܢ ܕܚܕܪ̈ܘܗܝ܂ ܕܐܝܟܢܐ  ܠܐ ܥܿܐܠܝܢ ܥܠܝ ܐܢܫܐ܂ ܘܗܼܢܘܢ ܐܡܼܪܘ ܠܗ܂ ܕܕܚܿܠܝܢ ܠܡ  ܡܢ ܣܘ̈ܓܐܐ ܚܘ̈ܒܬܐ ܕܐܝܬ ܠܟ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܕܠܐ ܬܬܥܗܕ  ܘܬܬܒܥ ܡܢܗܘܢ܂ ܘܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ܂ ܐܡܼܪ ܠܟܪ̈ܘܙܐ܂  ܕܦܘܩܘ ܐܟܪܙܘ ܒܫܘܩ̈ܐ܂ ܕܐܢܐ ܦܿܠܢ ܡܘܕܐ ܐܢܐ܂ ܕܠܐ  ܚܲܝ̈ܒ ܠܝ ܒܪܢܫܐ ܡܕܡ ܒܚܝ̈ܝ܂ ܐܦܠܐ ܠܒ̈ܢܝ ܡܢ ܒܬܪܝ܂ ܘܗܟܢܐ  ܕܪ̈ܒܘܬܐ ܕܟܣܦܐ ܒܚܕ ܝܘܡܐ ܫܟܢ ܠܒܢܝܢܫ̈ܐ܀  ‍[‍418‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܬܒܼܥ ܡܢܗ ܡܣܟܢܐ ܚܕ ܚܘܪܐ܂ ܘܠܐ  ܗܿܘܐ ܗܘܐ ܠܗ ܟܿܬܒ ܗܘܐ ܠܗ ܟܝܪܬ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܕܚܝܒ  ܠܗ ܬܪ̈ܝܢ ܚܘܪ̈ܐ ܥܕܡܐ ܠܫܘܡܠܝܐ ܕܝܪܚܐ ܟܕ ܝܗܿܒ  ܗܘܐ ܠܗ܀  ‍[‍419‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܬܓܪ̈ܐ ܙܒܢ ܐܡܬܐ ܒܫܬܝܢ ܐܠܦ̈ܝܐ  ܕܟܣܦܐ ܒܫܘܩܐ ܘܬܒܥ ܩܢܝܢܐ ܕܬܪܟܒ ܘܬܐܙܠ ܥܡܗ  ܠܡܫܟܢܐ܂ ܘܟܕ ܠܝܬ ܗܘܐ ܕܡܛܝܒ ܗܘܐ ܒܗܿܝ ܫܥܬܐ  ܩܪܒ ܐܢܫ ܡܢ ܦܵܠܚ̈ܐ ܒܪܕܘܢܗ ܩܕܡܝܗܿ ܕܬܪܟܒ܂ ܘܟܕ ܪܟܒܬܼ  ܐܡܼܪ ܗܿܘ ܕܙܒܢܗܿ ܠܗܿܘ ܕܐܪܟܒܗܿ ܒܪܕܘܢܗ܂ ܕܠܟ ܡܟܝܠ ܬܗܘܐ ܘܥܡܟ ܠܡܫܟܢܟ ܬܐܙܠ܂ ܘܟܕ ܐܬܟܚܕ ܗܘܐ  ܘܠܐ ܨܒܿܐ ܗܘܐ ܠܡܣܒܗܿ܂ ܝܡܐ ܡܪܗܿ ܕܠܐ ܬܥܘܠ ܗܼܝ  ܐܦܠܐ ܕܡ̈ܝܗܿ ܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ܂ ܘܗܟܢܐ ܫܬܝܢ ܐܠܦܝ̈ܐ  ܙܘ̈ܙܐ ܫܟܢ ܒܚܕܐ ܫܥܬܐ܀  ‍[‍420‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܩܪܒ ܠܐܢܫ ܡܠܟܐ ܕܫܢܐ܂ ܘܟܕ ܩܒܠܗ  ܡܠܟܐ ܐܬܟܡܪ܂ ܘܟܕ ܐܫܬܐܠ ܕܠܡܢܐ ܐܬܟܡܪ܂ ܦܼܢܝ  ܕܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡܬܟܡܪ ܐܢܐ܂ ܘܗܐ ܟܠܡܐ ܕܠܗܢܐ ܝܗܿܒ  ܐܢܐ ܛܝ̈ܡܝ ܚܫܝܒ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܠܝ ܩܪܒ܂ ܒܕܓܘܢ ܙܕܩܿ  ܠܗܘܢ ܠܡܠܟ̈ܐ ܕܢܬܠܘܢ ܡܢ ܩܕܡ ܕܠܗܘܢ ܢܬܝܗܒ܀  ‍[‍421‍]‍ ܚܕ ܡܢ ܩܝܬ‍{‍ܕ‍}‍‍<‍ܪ‍>‍ܘ‍{‍ܪ‍}‍‍<‍ܕ‍>‍̈ܐ ܬܒܥ ܡܢ ܡܠܟܐ ܡܕܡ ܕܢܪܟܒ܂  ܘܡܠܟܐ ܦܩܕ ܕܢܬܠܘܢ ܠܗ ܓܡܠܐ ܚܕ܂ ܘܣܘܣܝܐ ܘܒܓܠܐ  ܘܚܡܪܐ ܘܐܡܬܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܐܠܘ ܐܫܟܚܢܢ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ  ܕܢܬܪܟܒ ܝܗܒܢܝܗܝ ܠܗ܀  ‍[‍422‍]‍ ܚܕ ܡܢ /^ܦܘܐܝ̈ܛܐ^#2#/ ܬܒܥ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܢܫ ܩܡܚܐ  ܘܠܐ ܝܗܒ ܠܗ܂ ܘܟܕ ܐܙܠ ܗܘܐ ܛܒܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ  ܐܚܪܢܐ ܫܒܒܗ ܕܗܿܘ ܡܠܟܐ܂ ܫܕܪ ܠܦܘܐܝܛܐ/ܠܦܐܘܝܛܐ#2#/ ܗܿܘ ܣܩܐ  ܕܩܡܚܐ ܘܒܗ ܐܠܦܐ ܕܝܢܪ̈ܐ܂ ܘܟܬܒ ܠܗ ܕܫܕܪܢܢ ܠܟ  ܩܡܚܐ ܕܬܐܟܘܠ܂ ܘܐܠܦܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܕܬܙܒܢ ܘܬܦܩ ܒܫܪܟܐ  ܕܚܫ̈ܚܬܟ܀  ‍[‍423‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܥܡܿܪ ܗܘܐ ܒܫܒܒܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܫܦܝܥ̈ܐ܂  ܘܨܒܼܐ ܕܢܙܒܢ ܒܝܬܗ܂ ܘܟܕ ܐܬܼܐ ܐܢܫ ܕܢܙܒܢ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ  ܡܪܐ ܒܝܬܐ ܡܿܢ ܘܠܫܒܒܘܬܗ ܬܘܒ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܫܦܝܥܐ  ܟܡܐ ܝܗܿܒ ܐܢܬ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ ܗܿܘ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܚܙܝ ܕܥܠ  ܫܒܒܘܬܐ ܬܘܒ ܛܝܡ̈ܐ ܢܣܿܒܝܢ ܠܣܛܪ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ܂ ܕܠܐ  ܙܒܿܢ ܐܢܬ ܡܢܝ ܫܒܒܘܬܐ܂ ܕܟܠܡܐ ܕܬܚܣܪ ܢܡܲܠܝܟ܂ ܘܟܠ  ܡܐ ܕܬܣܒܘܠ ܫܒܿܩ ܠܟ܂ ܙܠ ܠܐ ܫܿܘܐ ܐܢܬ ܕܬܙܒܢ  ܒܝܬܝ ܠܟ܂ ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܗܿܘ ܫܦܝܥܐ܂ ܫܕܪ ܠܡܪܐ ܒܝܬܐ  ܗܿܘ ܐ‍{‍ܦܠ‍}‍‍<‍ܠܦ‍>‍ܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܘܐܡܼܪ܂ ܐܦܩ ܒܚܫܚ̈ܬܟ ܘܠܐ ܬܙܒܢ  ܒܝܬܟ܀  ‍[‍424‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܠܓܒܪܐ ܐܢܫ ܣܢܝܩܐ܂ ܙܠ ܫܐܠ  ܡܢ ܦܿܠܢ ܒܕܠܐ ܣܟ ܚܼܙܐ ܚܨܐ ܕܡܿܢ ܕܐܬܓܠܙ ܡܢ ܡܘܗܒܬܗ܀  ‍[‍425‍]‍ ܚܕ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ ܟܕ ܨܒܿܐ ܗܘܐ ܕܢܦܘܩ ܠܦܘܪܓܝܐ܂  ܐܡܼܪ ܠܚܕ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܨܵܒܝܢ ܕܢܦܩܘܢ ܥܡܗ܂ ܕܚܙܝ ܡܘܢ  ܐܝܬ ܡܢ ܟܣܦܐ ܒܒܝܬܓܙܐ܂ ܐܪܦܐ ܝܗܒܿܝܢ ܠܟ ܩܝܘܡ̈ܐ  ܕܬܣܒ ܘܬܦܘܩ ܥܡܢ܂ ܘܐܙܼܠ ܗܿܘ ܘܢܣܼܒ ܬܫܥܡܐܐ  ܐܠܦ̈ܝܢ ܕܟܣܦܐ܂ ܘܐܬܼܐ ܘܢܫܼܩ ܐܝܕܐ ܕܡܠܟܐ܂ ܘܐܡܼܪ  ܕܢܣܿܒܬ ܬܫܥ ܡܐܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܕܟܣܦܐ܂ ܘܫܪܝ ܡܩܒܠ ܛܝܒܘܬܐ܂  ܘܟܕ ܢܦܼܩ܂ ܐܡܼܪ ܡܠܟܐ ܠܗܢܿܘܢ ܕܚܕܪ̈ܘܗܝ܂ ܕܐܢܐ ܡܢܐ  ܐܡܿܪܬ ܠܗܢܐ܂ ܕܢܣܒ ܠܟܣܦܐ ܘܢܦܘܩ ܥܡܢ ܐܟܡܢ  ܕܢܦܩܝܘܗܝ ܒܚܫܚܬܢ܂ ܘܗܼܘ ܣܒܪ ܕܠܗ ܫܟܢܬܗ܂ ܘܟܕ  ܗܟܢܐ ܣܒܪ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܣܒܪ ܢܗܘܐ ܠܗ܂ ܘܫܒܼܩ ܠܗ  ܟܠܗܿ ܗܿܝ ܟܡܝܘܬܐ܀  ‍[‍426‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܐܫܬܐܠ ܕܡܢܐ ܗܝ ܬܚܘܡܗܿ  ܕܫܦܝܥܘܬܐ܂ ܐܡܼܪ ܕܢܬܠ ܫܐܠܬܐ ܕܡܿܢ ܕܣܢܝܩ ܒܙܒܢ  ܣܢܝܩܘܬܗ܀  ‍[‍427‍]‍ ܚܕ ܡܢ ܦܐܘܝ̈ܛܐ ܟܕ ܥܠ ܠܘܬ ܚܕ ܡܢ ܫܠܝ̈ܛܐ  ܘܩܠܣܗ܂ ܘܫܟܢ ܠܗ ܗܿܘ ܫܠܝܛܐ ܣܘܓܐܐ ܕܡܘܗ̈ܒܬܐ܂  ܘܟܕ ܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܐܙܠ܂ ܠܐ ܢܦܼܩ ܒܠܘܝܬܗ ܥܲܒ̈ܕܐ  ܕܫܠܝܛܐ ܗܿܘ܂ ܐܦܠܐ ܫܡܥܘܗܝ܂ ܘܟܕ ܫܪܝ ܕܢܥܕܘܠ ܐܢܘܢ  ܥܠ ܗܟܢ܂ ܐܡܪܘ ܠܗ ܥܲܒ̈ܕܐ ܗܿܢܘܢ܂ ܕܚܢܢ ܠܐ ܡܬܕܢܝܢܢ ܠܡܫܡܫܘ ܠܡܿܢ ܕܢܦܿܩ ܡܢ ܨܐܕܝܢ ܐܠܐ ܠܡܿܢ ܕܥܿܐܠ܂ ܘܒܡܢ  ܕܩܿܪܒ ܠ‍{‍ܛ‍}‍‍<‍ܢ‍>‍ ܚܿܕܝܢܢ܂ ܡܢ ܕܒܡܿܢ ܕܡܪܚܩ܂ ܒܕܠܐ ܐܬܥܝܕܢܢ܂  ܐܠܐ ܕܢܩܒܠ ܒܠܚܘܕ ܠܐܪ̈ܚܐ܂ ܘܟܕ ܦܐܘܝܛܐ ܬܡܗ  ܒܗܘܢܗܘܢ܂ ܘܐܡܼܪ ܕܐܢܬܘܢ ܒܫܪܪܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܪܟܘܢ  ܫܿܘܐ ܠܟܘܢ ܩܘܠܣܐ܀  ‍[‍428‍]‍ ܚܕ ܡܢ ܢܘܡܝ̈ܩܐ ܡܬܢܐ ܗܘܐ ܕܬܠܬܐ ܡܢܢ ܟܕ  ܚܒܪ̈ܐ ܗܘܝܢ ܒܟܬܘܒܘܬܐ܂ ܛܫܝܢܢ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܥܣܪܐ  ܕܟܣܦܐ܂ ܘܚܒܪ̈ܝ ܡܿܢ ܒܕܝܠܗܘܢ܂ ܒ̈ܬܐ ܘܟܪ̈ܡܐ ܘܓܢܢ̈ܐ  ܙܒܢܘ܂ ܘܐܢܐ ܠܕܝܠܝ ܐܦܩܿܬ ܒܚܫܚ̈ܬܝ ܘܐܝܩܪ̈ܐ ܦܪܫܿܬ  ܙܢܢ̈ܝܐ ܠܡܫܡܫ̈ܢܘܗܝ ܕܡܠܟܐ܂ ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ܂ ܐܬܓܠܝ ܣܘܥܪܢܐ  ܕܓܢܒܘܬܐ ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܕܢܒܙܘܢ ܟܠܡܐ ܕܩܢܝܢܢ܂ ܘܢܚܒܫܘܢ  ܠܢ ܠܟܠܢ ܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ܂ ܘܟܕ ܐܬܟܫܦܘ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܡܫܡܫ̈ܢܝ  ܡܠܟܐ ܡܛܠܬܝ ܘܥܠ ܥܿܒܕܐ ܕܝܠܝ ܡܢ ܕܪܫ ܐܗܦܟܘܢܝ܂  ܘܗܠܝܢ ܚܒܪܝ ܗܐ ܥܕܟܝܠ ܒܒܝܬ ܢܛܘܪܬܐ ܡܬܕܘܝܢ ܘܙܕܩܬܐ  ܫܐܠܝܢ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ܀  ܬܘܢ̈ܝܐ ܕܐܢܫ̈ܝܢ ܩܠܘ̈ܛܐ܀  ‍[‍429‍]‍ ܦܘܐܝܛܐ ܐܢܫ ܐܡܼܪ ܠܚܕ ܡܢ ܩ̈ܠܘܛܐ܂ ܕܐܝܟܢܐ  ܠܐ ܣܟ ܩܿܪܐ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܫܬܪܐ ܠܘܬܟ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܠܗ܂  ܡܛܠ ܕܛܒ ܬܩܝܦܐܝܬ ܠܥܿܣ ܐܢܬ܂ ܘܪܗܝܒܐܝܬ ܒܿܠܥ ܐܢܬ܂  ܘܟܕ ܐܟܿܠ ܐܢܬ ܚܕܐ ܦܬܬܐ ܡܬܛܝܒ ܐܢܬ ܠܐܚܪܬܐ܂  ܐܡܿܪ ܠܗ ܦܘܐܝܛܐ܂ ܡܢܐ ܡܕܝܢ ܒܿܥܐ ܐܢܬ܂ ܕܟܕ ܐܟܘܠ  ܦܬܬܐ ܐܩܘܡ ܐܣܝܡ ܒܘܪܟܐ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܐܣܒ ܐܚܪܬܐ܀  ‍[‍430‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܢܫ ܡܢ ܩܠܘ̈ܛܐ܂ ܟܕ ܐܟܿܠ ܗܘܐ ܠܚܡܐ  ܥܡ ܐܢܬܬܗ܂ ܥܠ ܥܠܝܗܘܢ ܓܒܪܐ ܐܢܫ܂ ܐܡܿܪܝܢ ܠܗ  ܦܩܘܕ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܕܐܫܬܿܪܝܬ ܠܝ܂ ܟܐܡܬ ܐܫܦܿܠܬ܂  ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܩܠܘܛܐ ܗܿܘ܂ ܐܡܼܪ ܠܐܢܬܬܗ܂ ܕܐܫܬܪܝܬ ܠܝ  ܨܒܐ ܕܢܐܡܪ܂ ܟܐܡܬ ܐܟܿܠܬ ܘܠܐ ܝܿܕܥ ܟܬܒܐܝܬ܂ ܠܐ  ܢܐܠܨܝܘܗܝ ܡܟܝܠ ܕܠܐ ܢܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ  ܘܢܣܬܓܦ܂ ܘܢܥܕܘܠ ܠܢ ܕܐܠܨܢܝܗܝ܀  ‍[‍431‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܩܠܘ̈ܛܐ܂ ܟܕ ܐܟܿܠ ܗܘܐ ܬܐܢ̈ܐ܂ ܥܠ  ܥܠܘܗܝ ܓܒܪܐ ܐܢܫ܂ ܘܡܚܕܐ ܕܚܙܝܗܝ ܟܲܣܝ ܠܬܐܢ̈ܐ  ܒܫܦܘ̈ܠܘܗܝ܂ ܘܐܥܠ ܪܫܗ ܒܥܘܒܗ܂ ܘܐܡܼܪ ܡܢ ܠܓܘ  ܠܓܒܪܐ ܗܿܘ܂ ܕܡܕܡ ܕܡܥܛܪ ܐܢܐ ܬܚܬܝ܂ ܡܛܠ  ܕܩܘܪܫܐ ܗܘܼܐ ܠܝ܂ ܒܕܓܘܢ ܟܠܝ ܠܒܪ ܫܥܬܐ܂ ܥܕܡܐ  ܕܩܿܐܡ ܐܢܐ܂ ܘܠܐ ܬܥܕܘܠ܀  ‍[‍432‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܐܬܛܝܒܬ ܒܦܬܘܪܐ ܕܚܕ ܡܢ  ܩܠܘ̈ܛܐ܂ ܘܗܼܘ ܢܣܼܒ܂ ܩܠܘܪܐ ܚܕ ܒܐܝܕܗ ܘܐܡܼܪ܂ ܕܐܡܿܪܝܢ  ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܕܙܥܘܪ̈ܝܢ ܩܠܘܪ̈ܝ܂ ܐܝܢܐ ܒܪ ܙܢܝܬܐ ܡܨܐ ܕܢܐܟܘܠ  ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܕ ܡܫܡܠܝܐܝܬ܀  ‍[‍433‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܩܠܘ̈ܛܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ܂ ܐܠܘ ܥܡܿܠܝܢܢ  ܪܓܬܐ ܕܡܣ̈ܟܢܐ ܒܦܘܢܝ ܫܐܠܬܗ̈ܘܢ܂ ܒܝܫ ܡܢܗܘܢ  ܗܘܿܝܢܢ ܗܘܝܢ ܀  ‍[‍434‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ ܕܩܠܘܛܐ ܗܘܐ܂ ܐܡܼܪܘ ܠܗ  ܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ܂ ܐܢ ܦܩܿܕ ܐܢܬ ܠܢ ܥܒܕ ܠܢ ܐܬܼܐ ܡܕܡ ܕܟܕ  ܚܿܙܝܢܢ ܠܗܿ ܢܦܿܩܝܢܢ ܡܢ ܠܘܬܟ ܐܟܡܢ ܕܬܬܢܝܚ܂ ܐܒܘܟ ܓܝܪ  ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܐܬܼܐ ܗܿܝ ܕܐܡܿܪ܂ ܐܡܬܝ ܕܨܒܿܝܬܘܢ܂ ܘܟܕ  ܫܡܿܥܝܢ ܗܘܘ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܢܦܩܿܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܩܫܝܫܟ  ܟܕ ܪܡܿܐ ܫܒܘܩܬܐ ܡܢ ܐܝܕܗ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܢܐ ܐܬܼܐ ܥܒܿܕ  ܐܢܬ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܐܬܼܐ ܕܝܠܝ ܗܕܐ ܗܝ܂ ܕܟܕ  ܡܫܐܠ ܐܢܐ ܠܡܓܪ̈ܣܐ ܕܡܢܐ ܛܝܒܬܘܢ܂ ܠܐ ܐܢܫ ܬܘܒ  ܢܓܪ ܡܘܬܒܐ ܨܐܕܝ܀  ‍[‍435‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܩܠܘ̈ܛܐ ܟܕ ܥܠ ܠܘܬܗ ܪܚܡܐ ܐܢܫ܂  ܩܪܒ ܠܗ ܬܡܪ̈ܐ ܘܫܪܝܘ ܕܢܐܟܠܘܢ ܘܟܠ ܡܐ ܕܐܟܿܠ ܗܘܐ  ܡܪܐ ܒܝܬܐ ܚܕ܂ ܐܟܿܠ ܗܘܐ ܗܿܘ ܚܕ܂ ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܓܒܪܐ  ܡܪܐ ܒܝܬܐ ܕܓܿܡܪܝܢ ܬܡܪ̈ܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܠܪܚܡܗ܂  ܕܐܘ ܡܿܗܘܢܐ ܐܢܗܼܘ ܕܟܠܡܐ ܕܐܢܐ ܚܕ ܐܟܿܠ ܐܢܐ܂ ܐܦ  ܐܢܬ ܐܟܘܬܝ܂ ܐܝܟܐ ܗܘ ܐܓܪܐ ܕܥܡ̈ܠܝ܂ ܐܘ ܕܠܡܐ  ܣܒܪ ܐܢܬ ܕܕܠܐ ܠܐܘܬܐ ܐܬܬܓܪܹܬ ܐܢܘܢ܀    ‍[‍436‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܡܫܬܪܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܐܢܫ̈ܝܢ܂  ܘܨܒܼܐ ܕܢܟܠܐ ܐܢܘܢ ܡܼܢ ܡܐܟܘܠܬܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܠܝܬܝܗܿ  ܗܕܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܡܿܢ ܕܨܒܿܐ ܕܢܚܫܡ܀  ‍[‍437‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܐܬܟܪܗ܂ ܐܪܡܝܘ ܠܗ ܐܣ̈ܘܬܐ  ܡܣܟܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܡܫܚܐ܂ ܘܟܕ ܐܫܬܪܝܲܬܼܿ ܟܪܣܗ܂ ܐܡܼܪ  ܠܡܫܡܫ̈ܢܘܗܝ܂ ܕܙܠܘ ܟܢܫܘ ܠܡܫܚܐ ܗܿܘ ܡܢ ܐܦܝ̈ܗܿ  ܕܝܬܒܬܐ܂ ܐܟܡܢ ܕܢܗܘܐ ܠܝܩܕܢܐ ܕܫܪܓܐ܀  ‍[‍438‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢܗܘܢ܂ ܟܕ ܡܿܐܬ ܗܘܐ ܦܩܼܕ ܠܒܪܗ܂  ܕܗܼܘܝ ܒܗܘܦܟܟ ܕܥܡ ܒܢܝܢܫ̈ܐ܂ ܐܝܟ ܗܢܿܘܢ ܕܡܫܬܥܝܢ  ܒܩܘܦܣ̈ܐ܂ ܕܝܲܨܝܦܝܢ ܕܢܛܪܘܢ ܠܕܝܠܗܘܢ ܘܢܣܒܘܢ ܬܘܒ  ܕܐܚܪ̈ܢܐ܂ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܘܦܘܪܣܐ܀  ‍[‍439‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܫܡܼܥ ܕܐܝܬ ܒܡܕܝܢܬܐ  ܐܚܪܢܐ܂ ܕܝܬܝܪ ܐܘܼܡܢ ܒܩܠܘܛܘܬܐ܂ ܐܙܠܼ ܕܢܚܙܝܘܗܝ܂ ܘܟܕ  ܥܼܠ ܠܘܬܗ ܘܫܐܠ ܒܫܠܡܗ܂ ܩܡ ܡܪܐ ܒܝܬܐ ܗܿܘ ܘܐܙܠܼ  ܠܫܘܩܐ ܕܢܙܒܢ ܡܫܚܐ ܘܢܝܬܐ ܠܐܪܚܗ ܕܢܐܟܘܠ ܥܡ  ܠܚܡܐ܂ ܘܟܕ ܩܪܒ ܨܝܕ ܚܕ ܡܢ ܚܢܘ̈ܝܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܚܢܘܝܐ  ܕܐܝܬ ܠܝ ܡܫܚܐ ܕܚܠܝܠ ܐܝܟ ܡܝ̈ܐ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܕܐܢܐ  ܐܝܬ ܠܝ ܒܒܝܬܐ ܙܩܐ ܕܡܝ̈ܐ܂ ܘܪܗܝܒܐܝܬ ܗܦܼܟ ܠܒܝܬܗ܂  ܘܡܼܠܐ ܒܠܓܬܐ ܡܝ̈ܐ ܘܣܡ ܩܕܡ ܐܪܚܗ ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂  ܕܐܢܐ ܠܡ ܢܦܿܩܬ ܕܡܫܚܐ ܐܝܬܐ ܠܟ܂ ܘܚܙܿܝܬ ܕܟܕ ܨܒܿܝܢ  ܕܢܩܠܣܘܢ ܠܡܫܚܐ܂ ܒܡ̈ܝܐ ܡܕܡܝܢ ܠܗ܂ ܘܐܠܘܠܐ ܕܡ̈ܝܐ  ܛܒܿܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ܂ ܠܐ ܡܕܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܗܘܢ܂ ܘܟܕ  ܫܡܥ ܐܪܚܐ ܗܿܘ܂ ܐܡܼܪ ܕܒܫܪܪܐ ܕܠܝܬ ܒܙܒܢ ܩܠܘܛܐ  ܕܡܝܲܬܪ ܡܢܟ܀  ‍[‍440‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܕܡܟܿܝܢ ܗܘܘ ܒܠܠܝܐ ܒܢܘ̈ܗܝ܂  ܩܐܡ ܗܘܐ ܘܚܿܙܐ ܠܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܕܕܡܝܟ ܥܠ ܓܢܒܐ  ܕܝܡܝܢܐ܂ ܡܗܦܟ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܓܒܐ ܕܣܡܠܐ܂ ܘܐܡܿܪ  ܗܘܐ ܠܗ ܕܠܐ ܬܬܦܫܪ ܡܐܟܘܠܬܗܘܢ ܪܗܝܒܐܝܬ܂  ܘܢܬܬܥܝܪܘܢ ܒܨܦܪ̈ܝܬܐ ܘܡܕܡ ܢܫܐܠܘܢ܂ ܘܠܐ ܢܗܘܐ  ܥܕܟܝܠ ܕܡܛܝܒ܀  ‍[‍441‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢܗܘܢ ܚܼܙܐ ܠܒܪܗ ܕܢܣܿܒ ܗܘܐ ܠܚܡܐ  ܘܐܙܿܠ ܗܘܐ ܣܿܐܡ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܟܘ̈ܐ ܕܢܿܦܩ ܗܘܐ  ܡܢܗܘܢ ܘܗܝܕܝܢ ܐܟܿܠ ܗܘܐ܂ ܘܫܐܠܗ ܥܠ ܗܟܢ܂ ܐܡܼܪ  ܠܗ ܒܪܗ ܕܪܝܚܐ ܕܒܘܫܠܐ ܣܿܐܩ ܐܢܐ ܕܢܦܿܩ ܡܢ ܟܘ̈ܬܐ܂  ܒܕܓܘܢ ܐܚܿܕ ܐܢܐ ܠܠܚܡܐ ܕܬܥܒܪ ܒܗ ܬܢܢܘܬܐ ܕܒܘܫܠܐ  ܗܿܘ ܕܐܟܿܠ ܐܢܐ܂ ܗܝܕܝܢ ܡܚܝܗܝ ܐܒܘܗܝ ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂  ܕܐܘ ܒܪܐ ܡܡܪܡܪܢܐ܂ ܡܢ ܗܫܐ ܡܬܥܝܕ ܐܢܬ ܕܠܐ  ܬܐܟܘܠ ܠܚܡܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ܀  ‍[‍442‍]‍ ܐܚܪܬܐ ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܢܨܝܐ ܗܘܬ ܥܡ ܓܒܪܐ ܚܕ  ܕܡܙܒܢ ܗܘܐ ܘܐܡܪܐ ܗܘܬ܂ ܕܢܣܒܹܬ ܡܢܟ ܪܝܛܠܐ  ܕܩܡܚܐ܂ ܘܠܐ ܗܼܘܐ ܡܢܗ ܐܠܐ ܬܫܥܝܢ ܩܠܘܪ̈ܐ ܒܠܚܘܕ܂  ܐܡܿܪ ܠܗܿ ܗܿܘ܂ ܐܘ ܕܦܪܚܲܬܼ ܩܲܢܵܝܘܬܗܿ܂ ܐܢܗܼܘ ܕܐܢܬܝ ܟܠ  ܩܠܘܪܐ ܐܝܟ ܟܐܦܐ ܕܪܚܝܐ ܥܒܕܐ ܐܢܬܝ܂ ܐܢܐ ܡܢܐ  ܐܣܟܠܹܬ܀  ‍[‍443‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܚܼܙܐ ܒܪܬܐ ܚܕܐ ܕܐܡܪܐ ܠܚܢܘܝܐ  ܕܐܡܪܐ ܠܟ ܐܡܝ܂ ܣܒ ܗܢܐ ܩܠܘܪܐ ܘܗܒܠܢ ܕܙܥܘܪ ܡܢܗ܂  ܘܒܝܬܝܪܐ ܗܒܠܝ ܓܙܪ̈ܐ܀  ‍[‍444‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܛܒ̈ܚܐ܂ ܟܕ ܠܐ ܦܿܠܚ ܗܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ܂  ܢܦܼܩ ܠܚܕܐ ܡܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܘܙܒܢ ܪܫܐ ܕܥܪܒܐ ܘܢܟܣܗ܂ ܘܢܫܛܗ  ܐܟܡܢ ܕܢܙܒܢܝܘܗܝ܂ ܘܟܕ ܡܢ ܨܦܪܐ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ ܣܟܝ ܘܠܐ ܐܙܕܒܢ ܡܕܡ܃ ܐܬܬܼܿ ܣܒܬܐ ܚܕܐ ܘܥܡܗܿ ܙܢܒܝܠܐ  ܕܦܵܪ̈ܐ ܘܐܡܪܬ ܠܗ܂ ܕܗܒܠܝ ܒܗܠܝܢ ܦܪ̈ܐ ܒܣܪܐ܂ ܐܠܐ  ܒܪܡ ܕܘܟܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ܂ ܘܟܕ ܐܬܚܡܬ ܩܲܨܵܒܐ ܗܿܘ܂ ܐܡܼܪ  ܕܬܚܪܒ ܩܪܝܬܐ ܕܒܦܪ̈ܐ ܡܙܕܒܢ ܒܣܪܐ܂ ܐܡܪܐ ܠܗ  ܣܒܬܐ܂ ܘܝܠܝ ܐܢܬ ܡܕܝܢܝܐ ܝܩܝܪ ܥܪ̈ܫܐ܂ ܠܐ ܡܙܒܢ ܐܢܬ  ܒܣܪܐ܂ ܐܠܐ ܒܓܪ̈ܘܡܐ ܕܬܡܪ̈ܐ܂ ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܗܘܐ  ܩܨܡܐ ܕܒܓܪ̈ܘܡܐ ܬܘܒ ܙܒܿܢܝܢ ܒܣܪܐ ܬܡܢ܂ ܢܣܒ ܒܣܪܗ  ܘܗܦܼܟ ܠܡܕܝܢܬܐ܀  ‍[‍445‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܐܙܠܼ ܒܚܕܐ ܡܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܐܣܬܢܩ ܥܠ  ܣܡܝܕܐ܂ ܘܟܕ ܫܐܠ ܕܐܝܟܢ ܡܙܕܒܢ܂ ܐܡܿܪܝܢ ܠܗ܂ ܕܗܪܟܐ  ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܣܡܝܕܐ ܐܠܐ ܐܢ ܨܝܕ ܥܛܪ̈ܐ܂ ܕܡܛܠ  ܫܘܚܢ̈ܐ ܡܙܒ̈ܢܝܢ ܠܗ܀  ‍[‍446‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܩܠܘ̈ܛܐ ܐܡܼܪ ܠܚܢܘܝܐ܂ ܕܗܒ ܠܝ  ܒܦܘܠܣܐ ܚܕ ܓܒܼܬܿܐ܂ ܐܡܪ ܠܗ ܗܼܘ܂ ܠܐ ܡܿܛܐ ܠܟ  ܒܦܘܠܣܐ ܐܠܐ ܐܢ ܪܝܚܐ ܒܠܚܘܕ܀  ‍[‍447‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܥܠ ܠܘܬܗ ܐܪܚܐ܂ ܐܡܼܪ  ܠܐܡܬܗ܂ ܕܛܝܒܝ ܚܠܝܘܬܐ ܠܐܪܚܢ ܕܢܐܟܘܠ܂ ܐܡܿܪܐ ܠܗ  ܗܼܝ ܕܕܒܫܐ ܠܝܬ ܠܢ܂ ܐܡܿܪ ܠܗܿ ܕܫܘܝ ܠܗ ܡܟܝܠ ܬܫܘܝܬܐ  ܕܡܝܛܟܣܐ ܕܢܕܡܟ܂ ܘܬܒܝ ܨܐܕܘܗܝ ܘܫܘܦܝ ܪ̈ܓܠܘܗܝ܀  ‍[‍448‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܡܩܪܒ ܗܘܐ ܚܣܝܢܐܝܬ  ܥܡ ܫܒܒܗ܂ ܫܐܠܗ ܐܢܫ ܕܠܡܢܐ ܡܩܪܒ ܐܢܬ ܥܡܗ܂  ܘܗܼܘ ܦܢܝ܂ ܕܪܫܐ ܕܫܠܝܩ ܐܟܿܠܬ ܐܢܐ܂ ܘܐܪܡܝܬ ܠܓܪ̈ܡܐ  ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܝܠܝ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܚܕܐ ܠܪ̈ܚܡܝ܂ ܘܐܥܝܩ ܠܣ̈ܢܐܝ܂  ܟܕ ܚܙܝܿܢ ܠܝ ܡܬܦܪܦܥ ܐܢܐ܂ ܘܩܡ ܗܢܐ ܘܢܣܒ ܠܓܪ̈ܡܐ  ܗܠܝܢ܂ ܘܩܕܡ ܬܪܥܗ ܐܪܡܝ ܐܢܘܢ܀  ‍[‍449‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܐܟܿܠܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ ܥܠ    ܦܬܘܪܐ ܐܢܬܬܗ ܘܒܪܗ܂ ܐܡܼܪ ܠܝܛ ܗܘ ܫܓܡܐ ܥܠ  ܦܬܘܪܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܒܪܗ܂ ܡܛܠܬܝ ܐܪܐ ܐܡܿܪ ܐܢܬ ܐܒܝ܂  ܐܡܼܪ ܠܗ ܐܒܘܗܝ ܡܕܝܢ ܠܐܡܟ ܡܫܡܥ ܐܢܬ ܕܬܦܘܩ  ܬܦܠܘܚ ܘܬܐܟܘܠ܀  ‍[‍450‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܬܠܬܐ ܡܢܗܘܢ ܐܓܪܘ ܒܝܬܐ ܚܕ܂ ܘܥܡܿܪܝܢ  ܗܘܘ ܒܗ ܐܟܚܕܐ܂ ܘܫܘܝܐܝܬ ܙܒܿܢܝܢ ܗܘܘ ܡܫܚܐ ܠܫܪܓܐ܂  ܘܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܕܠܐ ܗܿܘܐ ܗܘܐ ܠܗ ܡܕܡ ܕܢܬܠ  ܒܛܝ̈ܡܝ ܡܫܚܐ܂ ܩܿܛܪܝܢ ܗܘܘ ܥܝܢܘܗ̈ܝ ܒܡܢܕܝܠܐ܂ ܥܕܡܐ  ܕܕܡܿܟܝܢ ܗܘܘ ܘܬܠܿܝܢ ܠܫܪܓܐ܀  ‍[‍451‍]‍ ܚܕ ܡܢ ܣܦܪ̈ܐ ܐܟܬܒ ܟܬܒܐ ܡܕܡ ܟܕ ܡܩܲܠܣ  ܒܗ ܠܩܠܘܛܘܬܐ ܘܩܪܒܗ ܠܡܠܟܐ ܐܢܫ ܩܠܘܛܐ܂ ܘܟܕ ܩܼܪܐ  ܒܗ ܡܠܟܐ܂ ܫܕܪ ܐܡܼܪ ܠܗ ܠܣܦܪܐ ܗܿܘ܂ ܕܠܐ ܨܒܿܝܢܢ  ܕܢܫܟܢ ܠܟ ܡܕܡ ܐܟܡܢ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܕܡܒܛܠܝܢܢ ܡܠܟܝ̈ܟ  ܛܒ̈ܐ ܘܡܘܬܪ̈ܢܐ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܬܟܚܕ ܣܦܪܐ ܗܿܘ܂ ܒܗܿܘ ܡܐ  ܕܐܟܬܒ܀  ‍[‍452‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܩܠܘ̈ܛܐܿ܂ ܟܕ ܢܣܼܒ ܨܐܕܘܗܝ ܐܓܝܪܐ  ܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܦܠܚܿ ܐܢܬ ܥܡܝ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܐܓܝܪܐ  ܒܠܚܡܐ ܕܦܘܡܝ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܗܿܘ܂ ܠܐ܂ ܬܘܒ ܬܘܒ ܚܘܿܬ  ܣܓܝ ܝܩܝܪ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ ܐܓܝܪܐ ܠܐ ܝܕܿܥ ܐܢܐ ܡܲܚܲܬܿܬܿܐ  ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܗܟܢ܂ ܐܠܐ ܕܐܨܘܡ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ  ܘܕܥܪܘܒܬܐ ܟܘܠܢܐܝܬ܂ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ܀  ‍[‍453‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܦܘܐܝ̈ܛܐ ܐܫܬܐܠ ܡܛܠ ܩܠܘܛܐ ܚܕ܂  ܕܡܢܘ ܠܡ ܐܟܿܠ ܥܡܗ ܥܠ ܦܬܘܪܗ܂ ܘܗܼܘ ܦܢܝ ܕܕܒܒ̈ܐ܀  ‍[‍454‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܩܠܘ̈ܛܐ ܐܡܼܪ ܗܘܐ܂ ܕܣܦܩܐ  ܠܡ̈ܠܐܟܐ ܗܕܐ ܗܢܝܐܘܬܐ ܒܠܚܘܕ܂ ܕܠܐ ܐܡܿܪ ܠܗܘܢ  ܐܢܫ ܣܟ܂ ܗܒ ܠܝ ܐܘ ܐܘܟܠܝܢܝ܂ ܐܘ ܐܠܒܫܝܢܝ܀ ‍[‍455‍]‍ ܚܕ ܡܢ ܩܠܘ̈ܛܐ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܐ ܫܦܝܪ̈ܢ ܐܝܕ̈ܝܐ  ܥܠ ܦܬܘܪܐ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ܂ ܕܟܕ ܦܣܝ̈ܩܢ ܒܪܡ܀  ‍[‍456‍]‍ \ܐܚܪܢܐ ܡܣܟܢܐ/ܚܕ ܡܢ ܡܣܟ̈ܢܐ#2#/ ܟܕ ܝܬܝܒ ܗܘܐ ܨܝܕ ܥܬܝܪܐ  ܐܢܫ ܩܠܘܛܐ܂ ܫܐܠܗ ܗܿܘ ܥܬܝܪܐ ܕܟܡܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܐܝܬ  ܒܒܝܬܟ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܬܠܬ ܒ̈ܢܢ ܘܐܡܗܝܢ܂ ܘܟܕ  ܫܡܿܥ ܥܬܝܪܐ܂ ܐܢܝܕ ܪܫܗ ܘܐܪܟܢܗ ܩܕܡܘܗܝ܂ ܘܡܣܟܢܐ  ܣܒܼܪ \ܠܡ ܕܚܿܐܢ/ܕܠܡ ܚܿܐܢ#2#/ ܠܗ܂ ܘܨܒܿܐ ܕܡܕܡ ܢܬܠ ܠܗ܂ ܘܡܚܕܐ  ܬܠܼܐ ܪܫܗ ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܡܬܚܫܒܢܐ ܕܟܡܐ ܡܨܝ̈ܢ ܠܡܥܙܠ  ܐܪܒܿܥ ܢܦܫ̈ܢ܂ ܠܝܬܘܗܝ ܡܣܟܢܐ ܡܿܢ ܕܐܪܒܥܐ ܣܪ̈ܢܐ ܟܪ̈ܟܝܢ  ܒܒܝܬܗ܀  ‍[‍457‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܣܓܝ ܩܠܘܛ ܟܕ ܐܙܿܠ ܗܘܐ  ܨܝܕ ܡܠܟܐ܂ ܥܒܼܪ ܒܩܪܝܬܐ ܡܕܡ ܘܒܬ ܨܝܕ ܐܢܬܬܐ  ܚܕܐ ܐܪܡܠܬܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗܿ܂ ܕܒܗܕܐ ܙܒܢܬܐ ܐܢ ܝܗܿܒ  ܠܝ ܡܠܟܐ ܐܠܦܐ ܕܝܢܪ̈ܐ܂ ܐܢܐ ܝܗܿܒܢܐ ܠܟܝ ܕܝܢܪܐ ܚܕ܂  ܘܟܕ ܐܼܙܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ܂ ܝܗܿܒܠܗ ܚܡܫܡܐܐ ܕܝܢܪ̈ܐ܂  ܘܒܗܦܘܟܝܗ ܚܼܙܐ ܠܗܿܝ ܐܢܬܬܐ ܘܝܗܼܒ ܠܗܿ ܦܠܓܗ ܕܕܝܢܪܐ܂  ܘܐܡܼܪ ܠܗܿ ܕܐܦܠܐ ܗܢܐ ܡܿܛܐ ܗܘܐ ܠܟܝ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ  ܐܡܿܪܬ ܠܟܝ ܕܐܢ ܝܗܿܒ ܠܝ ܚܡܫܐܐ܂ ܝܗܒܢܐ ܠܟܝ ܦܠܓܐ  ܐܠܐ ܫܘܘܕܝܐ ܥܠ ܐܠܦܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܗܘܼܐ܀  ‍[‍458‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܥܼܠ ܠܘܬ ܩܠܘܛܐ ܐܢܫ܂ ܐܫܩܝܗ  ܚܡܪܐ ܥܬܝܩܐ ܥܠ ܒܪܝܩܢ܂ ܘܟܕ ܢܣܼܒ ܗܿܘ ܠܟܣܐ  ܐܡܼܪ܂ ܐܘܿܗ܂ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܿܢܘ܂ ܠܡܢܐ ܠܐ ܡܡܠܠ  ܐܢܬ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܐܢ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܡܿܐܬ ܠܗ ܡܪܐ  ܒܝܬܐ ܟܕ ܫܿܡܥ܂ ܟܐܡܬ ܕܡܕܡ ܒܥܿܐ ܐܢܐ ܠܡܐܟܠ܂   ܘܐܢ ܫܬܩ ܐܢܐ ܡܐܬ ܐܢܐ ܡܢ ܬܩܝܦܘܬܗ  ܕܚܡܪܐ ܗܢܐ܀  ‍[‍459‍]‍ \ܐܚܪܢܐ ܩܠܘܛܐ/ܚܕ ܡܢ ܩܠܘܛ̈ܐ#2#/ ܠܐ ܐܟܿܠ ܗܘܐ܂ ܐܠܐ ܒܦܠܓܗ  ܕܠܠܝܐ܂ ܘܟܕ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܛܠ ܗܟܢ܃ ܦܢܝ܂ ܕܒܗܢܐ  ܙܒܢܐ ܫܿܟܢܝܢ ܕܒܒ̈ܐ܂ ܘܕܠܐ ܒܪܢܝܐ ܗܿܘܐ ܐܢܫ ܡܼܢ ܡܿܢ  ܕܢܩܿܫ ܒܬܪܥܐ܀  ‍[‍460‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢܗܘܢ ܐܡܼܪ ܠܗ ܦܝܠܘܣܘܦܐ ܐܢܫ܂  ܕܐܢܬ ܠܡ ܣܒܿܪ ܐܢܬ ܕܩܠܘܛܐ ܐܢܬ ܘܚܣܘܟܬܢܐ܂ ܘܗܐ  ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܢܫ ܫܦܝܥ ܐܢܬ܂ ܕܒܬܪ ܩܠܝܠ ܕܿܪܐ ܐܢܬ  ܥܘܬܪܟ ܥܠ ܝܪ̈ܘܬܝܟ ܗܿܢܘܢ ܕܐܢܝܚܘܟ܂ ܘܗܿܢܘܢ ܕܠܐ  ܐܢܝܚܘܟ܀  ‍[‍461‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢܗܘܢ ܐܬܟܪܗ ܗܘܐ܂ ܘܐܬܼܐ ܝܘܡܐ  ܕܒܘܚܪܢܐ ܘܠܐ ܡܕܥܬ ܗܘܐ܂ ܡܚܕܐ ܐܡܼܪܘ ܡܫܡܫܢ̈ܘܗܝ  ܠܐܣܝܐ܂ ܡܛܠ ܗܟܢ܂ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܐܣܝܐ܂ ܕܙܠܘ ܐܟܘܠܘ  ܩܕܡܘܗܝ ܠܚܡܐ ܡܢ ܗܿܘ ܕܗܼܘ ܐܟܿܠ ܗܘܐ܂ ܘܟܕ ܚܿܙܐ  ܒܥܓܠ ܐܬܝܐ ܠܗ ܕܘܥܬܐ܀  ‍[‍462‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܐܫܟܚ ܙܘܙܐ ܒܫܘܩܐ ܢܣܼܒ  ܐܪܡܝܗ ܒܓܘ ܟܝܣܗ ܘܐܡܼܪ܂ ܕܐܣܬܒܪ ܐܘܿ ܙܘܙܐ  ܕܐܬܬܢܝܚܬ ܡܟܝܠ ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܬܩܛܠܘܢ ܡܛܠܬܟ ܦܠܚ̈ܐ  ܒܩܪܒܐ܂ ܘܢܬܓܝܣܘܢ ܬܓܪ̈ܐ ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ܂ ܘܢܦ̈ܠܢ ܒܢ̈ܬ  ܚܐܪ̈ܐ ܒܫܪܝܚܘܬܐ܀  ‍[‍463‍]‍ ܡܬܐܡܪܐ ܕܬܓܪ̈ܐ ܩܠܘ̈ܛܐ܂ ܟܕ ܡܬܚܒܪܝܢ  ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ܂ ܣܝܿܡܝܢ ܚܕܐ ܩܕܪܐ܂ ܘܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܓܘܢܐ  ܕܚܘܛܐ ܡܥܒܪ ܒܢܩܣܐ ܕܒܣܪܐ ܕܩܢܐ܂ ܘܟܕ ܒܿܫܠ ܐܚܕ   ܒܚܘܛܗ ܘܬܿܠܐ ܒܣܪܗ܂ ܘܠܡܝ̈ܐ ܡܦܠܓܝܢ ܥܠ ܟܠܗܘܢ  ܫܘܝܐܝܬ܀  ‍[‍464‍]‍ ܚܕ ܡܢ ܩܠܘ̈ܛܐ ܟܕ ܢܦܿܠ ܗܘܐ ܠܗ ܙܘܙܐ ܢܫܿܩ ܗܘܐ  ܠܗ܂ ܘܡܚܲܒܒ ܗܘܐ ܘܐܡܿܪ ܗܘܐ܂ ܕܐܢܬܘ ܐܒܝ ܘܐܡܝ  ܘܐܚܝ ܘܪܚܡܝ܂ ܟܡܐ ܡܢ ܡܕܝܢ̈ܬܐ ܐܬܟܿܪܼܟܬܿ܂ ܘܟܡܐ ܡܢ  ܝܡܡ̈ܐ ܦܣܩܬܿ܂ ܘܠܟܡܐ ܡܢ ܥܬܝܪ̈ܐ ܐܨܪܼܟܬܿ܂ ܘܠܟܡܐ ܡܢ  ܨܪ̈ܝܟܐ ܐܥܬܪܬ܂ ܟܡܐ ܛܒ̈ܥܐ ܕܒܬܘ̈ܠܬܐ ܫܪܝܬܿ܂ ܘܟܡܐ  ܡܢ ܒܢ̈ܬ ܐ‍{‍ܩ‍}‍‍<‍ܘ‍>‍ܠܘ̈ܢܐ ܠܘܬ ܦܚܙܘܬܐ ܩܪܝܬܿ܂ ܘܟܕ ܪܡܐ ܗܘܐ  ܠܗ ܒܟܝܣܗ ܐܡܿܪ ܗܘܐ܂ ܥܘܠ ܠܐܬܪܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܬܘܒ  ܡܢܗ ܬܦܘܩ ܘܬܬܛܪܦ܀  ‍[‍465‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢܡܘܢ ܐܡܼܪ ܠܥܒܕܗ ܕܩܪܒ ܠܦܬܘܪܐ܂  ܘܐܚܘܕ ܠܬܪܥܐ܂ ܘܥܒܕܐ ܐܡܼܪ ܕܠܐ ܝܿܐܐ ܗܟܢ܂ ܐܠܐ  ܐܚܿܕ ܐܢܐ ܩܕܡܝܬ ܠܬܪܥܐ ܘܗܝܕܝܢ ܡܩܪܒ ܐܢܐ ܠܦܬܘܪܐ܂  ܕܠܡܐ ܟܕ ܣܿܐܡ ܐܢܐ ܠܦܬܘܪܐ ܢܥܘܠ ܐܢܫ ܡܢ ܩܕܡ  ܕܐܚܘܕ ܠܬܪܥܐ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ ܡܪܗ܂ ܕܡܟܝܠ ܒܪ ܚܐܪ̈ܐ ܐܢܬ  ܡܛܠ ܗܘܢܟ܂ ܘܠܐ ܬܘܒ ܥܒܕܐ ܫܦܝܪ ܡܕܒܪ ܐܢܬ܀  ‍[‍466‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܬܢܝ ܕܟܕ ܐܟܿܠ ܗܘܝܬ ܥܡ ܚܕ ܡܢ ܬܓܪ̈ܐ  ܕܩܠܘܛܐ ܗܘܐ ܬܪܝܕܐ ܚܕ ܕܒܘܫܠܐ/ܬܲܪܘܵܕܼܐ#2#/ ܒܚܕܐ ܠܓܬܐ܂ ܚܙܝܿܬ  ܕܠܚܡܐ ܗܘ ܕܢܦܝܼܬ ܗܘܐ ܒܓܒܐ ܕܝܠܗ ܒܠܓܬܐ ܣܡܝܕܐ  ܗܘܐ܂ ܘܗܿܘ ܕܒܓܒܐ ܕܝܠܝ ܒܗܿ ܟܕ ܒܗܿ ܒܠܓܬܐ ܫܚܝܡܬܐ/ܫܚܝܡܐ#2#/܀  ‍[‍467‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܬܢܝ ܕܟܕ ܐܟܿܠ ܗܘܿܝܬ ܨܝܕ ܚܕ ܡܢ ܥܬܝܪ̈ܐ  ܕܩܠܘܛܐ ܗܘܐ܂ ܩܪܒܬܼ ܩܛܘ ܘܨܒܿܝܬ ܕܐܣܒ ܩܠܝܠ ܠܚܡܐ  ܘܐܪܡܐ ܠܗܿ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܕܫܒܘܩܝܗܿ ܠܝܬܝܗܿ ܕܝܠܢ ܐܠܐ  ܕܫܒ̈ܒܐ܀   ‍[‍468‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܩܠܘ̈ܛܐ ܐܢܬܬܐ ܩܢܐ ܗܘܐ ܫܦܝܪܬ  ܚܙܘܐ܂ ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܒܚܫ̈ܚܬܗܿ܂ ܒܐܡܝܢܘ ܒܟܫܠܐ  ܗܿܘܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܟܕ ܪܓܙ ܓܒܪܐ ܗܿܘ  ܐܬܦܪܫ ܡܢܗܿ ܢܡܘܣܐܝܬ ܘܝܗܼܒ ܠܗܿ ܡܗܪܗܿ ܘܐܦܩܗܿ  ܡܢ ܡܫܟܢܗ܂ ܘܐܙܠܼ ܛܒܐ ܕܝܠܗܿ ܘܕܫܘܦܪܗܿ ܠܘܬ ܡܠܟܐ܂  ܘܐܬܪܓܪܓ ܠܗܿ ܘܫܕܪ ܠܘܬܗܿ ܕܢܣܒܝܗ܂ ܗܼܝ ܕܝܢ ܐܡܪܬܼ܂  ܕܠܐ ܫܠܡܐ ܠܡܠܟܐ ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܦܵܩܕ ܕܝܵܬܒܐ ܥܠ  ܡܪܟܒܬܐ܂ ܘܗܿܘ ܓܒܪܗܿ ܩܕܡܝܐ ܢܓܕ ܠܗܿ܂ ܘܦܩܼܕ ܡܠܟܐ  ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ܂ ܘܟܕ ܐܙܿܠܝܢ ܗܘܘ ܒܐܘܪܚܐ ܐܦܩܬܼ ܕܝܢܪܐ  ܘܐܪܡܝܬܼ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܐܡܪܬܼ ܠܗܿܘ ܕܒܥܠܗܿ ܗܘܐ ܒܙܒܢ  ܘܢܓܿܕ ܗܘܐ ܡܪܟܒܬܗܿ܂ ܕܐܘܫܛ ܠܝ ܙܘܙܐ ܕܢܦܠ ܡܢܝ܂  ܘܟܕ ܚܪ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܫܟܚܗ ܠܕܝܢܪܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗܿ܂ ܕܠܘ  ܙܘܙܐ ܗܘܐ܂ ܐܠܐ ܕܝܢܪܐ܂ ܐܡܪܐ ܠܗ ܗܼܝ܂ ܕܒܪܝܟ ܗܘ  ܡܪܝܐ ܕܒܬܪ ܕܙܘܙܐ ܐܘܒܕܬ܂ ܕܝܢܪܐ ܛܲܝܒ ܠܝ ܐܠܗܐ  ܕܐܫܟܚ܂ ܟܕ ܥܠܘܗܝ ܕܐܘܒܕܬܗ ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܕܐܫܟܚܬܗ  ܪܡܙܐ ܗܘܬ܀   ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܬܥܣܪ܀  ܬܘܢ̈ܝܐ ܕܐܘܡ̈ܢܐ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܪ̈ܝ ܐܘܡܢܘ̈ܬܐ ܫܝ̈ܛܬܐ܀  ‍[‍469‍]‍ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܩܪܒ ܠܘܬ ܐܢܫ ܓܪܘܥܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗ  ܕܓܪܘܥ ܪܫܝ ܟܕ ܫܦܝܪ ܡܥܒܪ ܐܢܬ ܠܡܕܟܝܐ܂ ܘܐܙܕܗܪ  ܒܐܕܢ̈ܝ ܘܕܠܐ ܬܓܫܚܢܝ܂ ܘܠܐ ܬܫܒܘܩ ܣܟ ܣܥܪܐ ܒܕܘܟ/ܒܕܘܟܬܐ#2#/  ܡܕܡ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܠܗ܂ ܕܟܡܐ ܡܦܩܕ ܐܢܬ ܠܝ܂ ܗܝܡܢ  ܕܗܟܢܐ ܡܕܟܐ ܐܢܐ ܪܫܟ܂ ܕܟܠܡܿܢ ܕܢܚܙܐ ܩܕܠܟ ܢܬܪܓܪܓ  ܕܢܡܫܚܝܘܗܝ ܒܐܝܕܗ܀  ‍[‍470‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܩܪܒ ܡܢ ܚܵܘܵܟܹܿ̈ܐ ܕܝܿܢܐ܂ ܘܫܐܠܗ  ܕܐܢ ܩܪܝܐ ܥܠܬܐ ܠܐܢܫ̈ܝܢ ܘܢܒܥܘܢܢܝ ܕܐܬܐ ܐܣܗܕ  ܩܕܡܝܟ ܥܠ ܨܒܘܬܐ ܡܕܡ܂ ܡܩܒܠ ܐܢܬ ܣܗܕܘܬܝ܂ ܘܕܝܿܢܐ  ܦܼܢܝ ܠܗ܂ ܐܝܢ ܥܡ ܬܠܬܐ ܣܗ̈ܕܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܣܗܝ̈ܕܐ܂ ܐܡܼܪ  ܠܗ ܚܵܘܵܟܿܐ܂ ܡܕܝܢ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܕܠܗܠܝܢ ܠܘܩܕܡ  ܢܛܝܒܘܢ܂ ܘܟܢ ܠܝ ܢܘܕܥܘܢ ܠܝ ܕܐܬܐ ܐܢܐ܀  ‍[‍471‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܚܘ̈ܟܐ ܨܒܼܐ ܠܡܬܢܒܝܘ܂ ܘܟܕ ܐܡܼܪܘ  ܠܗ ܐܢܫ̈ܝܢ܂ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܐܬܚܙܝ ܢܒܝܐ ܚܘܟܐ܂ ܗܼܘ ܕܝܢ  ܠܗܘܢ܂ ܕܪ̈ܥܘܬܐ ܒܟܠܗܿ ܒܪܝܪܘܬܗܘܢ ܐܬܚܫܚܘ ܠܢܒܝܘܬܐ܂  ܘܚܘ̈ܟܐ ܠܐ ܚܫܿܚܝܢ܀  ‍[‍472‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܚܘ̈ܟܐ ܐܫܬܐܠ ܕܐܠܘ ܡܠܟܐ ܗܘܿܝܬ܂  ܡܢܐ ܡܬܪܓܪܓ ܗܘܿܝܬ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܕܒܫܐ ܘܫܘܫ̈ܡܐ  ܕܛܚܝܢܝܢ܀  ‍[‍473‍]‍ ܐܚܪܢܐ \ܡܢ ܚܘܟ̈ܐ ܐܝܬܝ ܠܗ/ܚܕ ܡܢ ܚܘ̈ܟܐ ܐܬܼܐ#2#/ ܙܒܢܐ ܘܗܼܘܐ  ܐܝܓܡܘܢܐ/ܗܓܡܘܢܐ#2#/ ܘܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܡܼܪ ܠܗ ܩܝܬ‍{‍ܕ‍}‍‍<‍ܪ‍>‍ܘ‍{‍ܪ‍}‍‍<‍ܕ‍>‍ܗ܂  ܕܗܒ ܠܝ ܐܘܿ ܢܛܝܪܐ ܦܘܩܝܠܐ ܕܐܨܛܒܬ ܒܗ ܒܥܐܕܐ܂  ܘܗܼܘ ܦܢܝ ܠܗ܂ ܕܐܝܬܐ ܠܥܙܠܐ܂ ܘܐܢܐ ܡܢ ‍{‍ܡ‍}‍‍<‍ܩ‍>‍ܕܡ ܥܐܕܐ  ܒܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܝܗܿܒ ܐܢܐ ܠܟ ܦܘܩܝܠܐ܀  ‍[‍474‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ܂ ܕܗܘܢܐ ܕܫܒܥܝܢ ܢܫ̈ܝܢ܂ ܐܝܟ ܗܘܢܐ  ܕܚܕ ܓܒܪܐ܂ ܘܗܘܢܐ ܕܫܒܥܝܢ ܚܘ̈ܟܐ܂ ܐܝܟ ܗܘܢܐ  ܕܚܕܐ ܐܢܬܬܐ܀  ‍[‍475‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܚܘ̈ܟܐ ܐܢܘܢ ܕܓܢܒܘ ܟܣܗ  ܕܝܘܣܦ܂ ܘܚܘܛܪܗ ܕܡܘܫܐ܂ ܘܓܙܬܗ ܕܓܕܥܘܢ܂ ܘܩܠܥܗ  ܕܕܘܝܕ܂ ܘܥܪܩܬܗ ܕܝܘܚܢܢ܂ ܘܣ̈ܕܠܝܗܘܢ ܕܫܠܝ̈ܚܐ܂ ܘܟܕ  ܫܐܠܬܼ ܡܢܗܘܢ ܡܪܝܡ ܕܢܚܘܘܢ ܠܗܿ ܐܘܪܚܗ ܕܩܒܪܐ܂  ܗܼܢܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܐܚܪܬܐ ܫܕܪܘܗܿ܂ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܨܠܝܬܼ  ܘܒܥܬܼ ܡܢ ܡܪܗܿ܂ ܕܟܠܡܐ ܕܢܚܘܢ ܚܘ̈ܟܐ܂ ܠܐܚܪ̈ܢܐ  ܢܦܠܚܘܢ ܒܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܘܒܪ̈ܓܠܝܗܘܢ܂ ܘܒܘܪܟܬܐ ܠܐ  ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ܀  ‍[‍476‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܙܠ ܠܘܬ ܥܩܪ ܥܪ̈ܫܐ ܕܢܥܩܘܪ ܗܘܐ ܠܗ  ܫܢܐ ܕܟܝܒܐ ܗܘܬ܂ ܘܗܼܘ ܒܥܼܐ ܡܢܗ ܚܕ ܙܘܙܐ܂ ܐܡܪ  ܠܗ ܠܐ܂ ܐܠܐ ܦܠܓܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܗܿܘ ܐܘܡܢܐ܂ ܐܢܐ ܒܨܝܪ  ܡܢ ܙܘܙܐ ܠܐ ܫܩܿܠ ܐܢܐ܂ ܐܝܢ ܡܛܠ ܐܝܩܪܟ ܐܢ ܨܒܿܐ  ܐܢܬ ܥܩܿܪ ܐܢܐ ܠܟ ܐܚܪܬܐ ܬܘܒ܂ ܘܠܐ ܢܣܿܒ ܐܢܐ ܡܢܟ  ܝܬܝܪ ܡܢ ܙܘܙܐ܀    ‍[‍477‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܝܒܐ ܗܘܬܿ ܠܗ ܫܢܗ ܘܣܪܝ ܗܘܐ ܦܘܡܗ܂  ܘܟܕ ܐܙܠܼ ܠܘܬ ܥܩܪ ܫ̈ܢܐ ܘܦܼܬܚ ܦܘܡܗ ܘܦܚ ܪܝܚ  ܣܪܝܘܬܗ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܗܿܘ ܐܘܡܢܐ܂ ܕܗܢܐ ܠܘ ܐܘܡܢܘܬܐ  ܕܝܠܝ ܐܝܬܘܗܝ܂ ܐܠܐ ܫܘܓܠܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܡܕܟܝܢ ܒܝܬ ܚܪ̈ܝܐ܀  ‍[‍478‍]‍ ܚܕ ܡܢ ܩܝܢ̈ܝܐ ܐܝܬܝܬܼ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܩܕܣܐ  ܕܢܩܝܒ ܗܘܐ܂ ܘܐܡܪܬܼ ܕܬܩܢܝܗܝ ܠܝ܂ ܘܟܕ ܢܣܼܒ ܩܝܢܝܐ  ܛܫ ܥܠ ܢܩܒܐ ܗܿܘ ܩܠܝܠ ܛܝܢܐ ܘܐܘܟܡܗ ܒܫܘܚܪܐ  ܘܝܗܒܠܗܿ܂ ܘܟܕ ܢܣܒܬܼ ܗܿܝ ܐܢܬܬܐ ܠܩܕܣܐ ܗܿܘ ܘܡܠܬܗ  ܡܝ̈ܐ܂ ܬܪܝ ܠܗ ܛܝܢܐ ܗܿܘ܂ ܘܫܪܝܘ ܫܿܚ‍{‍ܢ‍}‍‍<‍ܠ‍>‍ܝܢ ܡܝ̈ܐ܂ ܘܢܣܒܬܗ  ܘܗܦܟܬܼ ܠܘܬ ܩܝܢܝܐ ܘܐܡܪܬܼ ܕܡܢܐ ܥܒܕܬ܂ ܗܐ ܗܢܐ  ܐܟܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܂ ܘܠܐ ܐܙܕܓܪ ܢܩܒܗ܂ ܐܡܼܪ ܠܗܿ  ܗܿܘ ܕܠܡܐ ܡܝ̈ܐ ܡܠܝܬܝ ܒܗ܂ ܐܢܐ ܐܣܒܪܬ ܕܦܪ̈ܐ ܐܘ  ܥܡܪܐ ܨܒܝܐ ܗܘܝܬܝ ܕܬܣܝܡܝܢ ܒܗ܂ ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܠܡܝ̈ܐ  ܒܥܝܐ ܐܢܬܝ ܨܝܕ ܐܘܡܢܐ ܕܛܒ ܡܢܝ ܙܠܝ ܕܢܬܩܢܝܘܗܝ ܠܟܝ܀  ‍[‍479‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܢܫ ܣܦܢܐ ܚܼܙܐ ܓܒܪܐ ܕܪܟܝܒ ܥܠ  ܣܘܣܝܐ ܕܡܙܝܥ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܐܡܼܪ ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܐܠܗܐ  ܗܢܐ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܐܢܝܢ ܣܘܟܢ̈ܘܗܝ܀  ‍[‍480‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܢܫ ܡܟܢܫ ܗܘܐ ܙܒܠܐ ܘܐܡܿܪ ܗܘܐ܂  ܕܡܐ ܫܦܝܪܐ ܗܿܝ ܕܐܡܝܪܐ ܠܕܘܝܕ܂ ܕܒܪܢܫܐ ܕܒܐܝܩܪܗ  ܠܐ ܐܬܒܝܢ܂ ܐܫܬܠܡ ܠܚܝܘܬܐ ܘܐܬܕܡܝ ܠܗܿ܂ ܘܟܕ ܫܡܼܥ  ܚܕ ܡܢ ܥܬܝܪ̈ܐ ܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܐܝܢܘ ܡܟܝܠ ܗܢܐ ܐܝܩܪܟ  ܕܒܗ ܡܬܒܝܢ ܐܢܬ܂ ܕܠܐ ܬܫܬܠܡ ܠܚܝܘܬܐ ܘܬܬܕܡܐ  ܠܗܿ܂ ܘܗܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܚܝ̈ܝܟ ܥܡ ܙܒܠܐ ܕܒܥܝܪܐ  ܥܢܐ ܐܢܬ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܗܼܘ܂ ܕܗܿܢܘ ܐܝܩܪܝ ܕܟܕ ܡܢ ܥܡܠܐ  ܕܐܝܕ̈ܝ ܐܟܿܠ ܐܢܐ܂ ܘܡܢ ܕܐܟܘܬܟ ܙܕܩܬܐ ܠܐ  ܫܐܠܢܐ܀ ‍[‍481‍]‍ ܐܚܪܢܐ/ܚܕ#2#/ ܚܢܘܝܐ ܐܢܫ ܐܕܠܩ ܗܘܐ ܫܪܓܐ  ܒܐܝܡܡܐ ܘܣܡ ܩܕܡܘܗܝ܂ ܘܟܕ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܛܠ ܗܟܢ܂  ܐܡܼܪ ܕܟܠܗܘܢ ܚܢܘ̈ܝܐ ܕܚܕܪ̈ܝ܂ ܗܐ ܙܒܿܢܝܢ ܘܡܙܒܢܝܢ܂ ܘܐܢܐ  ܠܐ ܩܿܪܒ ܠܝ ܐܢܫ܂ ܘܐܣܒܿܪܬ ܕܟܒܪ ܠܐ ܚܿܙܝܢ ܠܝ܂ ܡܛܠ ܗܟܢ  ܐܢܗܿܪܬ ܐܝܟܢܐ ܕܢܚܙܘܢܢܝ܀  ‍[‍482‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܡܙܒܢ ܗܘܐ ܦܓܘܢܐ ܡܟܪܙ ܗܘܐ܂  ܕܣܒܘܢ ܡܢ ܕܒܫܐ܂ ܣܒܘܢ ܡܢ ܗܢܐ ܫܟܪ܂ ܘܩܪܒ ܠܗ  ܐܢܫ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܕܟܪܝܗܐ ܐܝܬ ܠܝ ܘܦܓܘܢܐ ܚܡܘܨܐ  ܒܥܿܢܐ ܕܐܙܒܢ ܠܗ܂ ܡܛܠ ܕܗܟܢ ܪܐܓܿ ܠܝܬ ܠܟ܂ ܘܗܼܘ  ܐܡܼܪ܂ ܕܣܒ ܡܢ ܗܢܐ ܕܩܕܡܝ ܐܝܢܐ ܕܒܿܥܐ ܐܢܬ܂ ܘܠܐ  ܬܗܝܡܢ ܠܡ̈ܠܝ܂ ܡܛܠ ܕܚܡܘܨ ܡܢ ܚܠܐ ܕܐܝܬ ܠܝ܀  ‍[‍483‍]‍ ܚܕ ܡܢ ܛܲܒܵܟܼ̈ܐ ܩܥܐ ܗܘܐ ܥܠ ܒܘܫܠܐ ܕܩܕܡܘܗܝ  ܘܐܡܿܪ ܗܘܐ܂ ܕܠܡܐ ܐܘܪܟ ܠܟܘܢ ܒܩܘ̈ܠܣܝ ܒܘܫܠܝ܂ ܟܠ  ܡܿܢ ܕܢܐܟܘܠ ܡܢܗ ܚܕܐ ܙܒܢܬܐ܂ ܫܒܬ ܝܘ̈ܡܝܢ ܡܫܚܐ ܠܐ  ܙܒܢ܂ ܡܢ ܕܫܘܡܢܐ ܬܿܐܢ܀  ‍[‍484‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܩܪܒ ܠܘܬ ܐܢܫ ܡܢ ܫܘܩ̈ܝܐ ܘܒܥܼܐ ܡܢܗ  ܕܢܘܙ‍{‍ܩ‍}‍‍<‍ܦ‍>‍ ܠܗ ܟܣܦܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܕܦܘܩܕܢܟ ܠܐ ܟܿܠܐ ܐܢܐ ܡܢܟ  ܡܕܡ܂ ܘܦܩܼܕ ܠܡܫܡܫܢܗ ܕܐܝܬܐ ܟܝܣܐ ܕܙܘ̈ܙܐ ܘܠܡܐܣܬܐ  ܘܠܡܚܙܝܬܐ܂ ܘܬܩܼܠ ܠܗ ܗܿܘ ܡܐ ܕܒܿܥܐ ܗܘܐ܂ ܘܟܕ  ܢܣܼܒ ܠܟܣܦܐ܂ ܣܡ ܠܡܚܙܝܬܐ ܒܐܝܕܘ̈ܗܝ ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂  ܚܙܝ ܡܟܝܠ ܦܪܨܘܦܟ ܟܡܐ ܦܨܝܚ ܝܘܡܢܐ ܕܝܵܙܦ ܐܢܬ ܘܢܣܿܒ  ܐܢܬ܂ ܒܕܓܘܢ ܗܟܢܐ ܝܨܦ ܕܒܝܘܡܐ ܕܦܘܪܥܢܐ ܗܟܘܬ ܒܗܿ  ܒܕܡܘܬܐ ܢܗܘܐ ܦܪܨܘܦܟ ܦܨܝܚܐ ܘܠܐ ܟܡܝܪܐ܀  ‍[‍485‍]‍ ܐܚܪܢܐ/ܚܕ#2#/ ܡܢ ܬܓܪ̈ܐ ܟܕ ܙܒܢ ܐܨܘܬܐ ܕܡܠܝܐ

 

ܙܓܘܓܝ̈ܬܐ܂ ܒܥܼܐ ܡܿܢ ܕܢܛܥܢܝܗܿ ܥܡܗ ܠܒܝܬܗ܂ ܘܟܕ

ܩܪܒ ܚܕ ܛܠܝܐ ܕܢܛܥܢ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܕܛܥܢܝܗܿ ܘܠܐ ܬܒܥܬ/ܛܒܥ ܡܢܝ#2#/

ܡܢܝ ܐܓܪܐ܂ ܘܐܢܐ ܡܠܦ ܐܢܐ ܠܟ ܬܠܬܐ ܡܠܟܝ̈ܢ ܕܒܗܘܢ

ܬܚܐ ܫܦܝܪ܂ ܘܟܕ ܛܥܢܗܿ ܘܐܙܠܼ ܥܕܡܐ ܠܬܘܠܬܐ ܕܐܘܪܚܐ܂

ܐܡܼܪ ܠܬܓܪܐ܂ ܐܠܦܝܢܝ ܡܟܝܠ ܚܕ ܡܢ ܦܬܓܡ̈ܐ ܗܠܝܢ܂

ܐܡܼܪ ܠܗ ܬܓܪܐ܂ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܿܢܘ܂ ܐܢܗܼܘ ܕܢܐܡܪ ܠܟ

ܒܪܢܫܐ ܕܟܦܢܐ ܛܒ ܡܢ ܣܒܥܐ܂ ܠܐ ܬܗܝܡܢܝܘܗܝ ܣܟ܂

ܘܟܕ ܐܙܠܼ ܥܕܡܐ ܠܦܠܓܗܿ ܕܐܘܪܚܐ ܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܐܡܼܪ ܠܝ

ܡܟܝܠ ܠܬܪܝܢܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܬܓܪܐ܂ ܐܢܗܼܘ ܕܢܐܡܪ ܠܟ ܐܢܫ

ܕܗܿܝ ܕܢܗܠܟ ܛܒ ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܪܟܒ܂ ܠܐ ܣܟ ܬܗܝܡܢܝܘܗܝ܂

ܘܟܕ ܐܙܠܼ ܥܕܡܐ ܠܒܝܬܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܐܠܦܝܢܝ ܡܟܝܠ

ܠܬܠܝܬܝܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܬܓܪܐ܂ ܐܢ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܠܟ ܕܐܫܟܚ

ܡܿܢ ܕܛܥܿܢ ܒܨܝܪ ܡܢ ܐܓܪܐ ܕܝܠܝ܂ ܠܐ ܬܗܝܡܢܝܘܗܝ܂ ܗܝܕܝܢ

ܛܠܝܐ ܗܿܘ ܫܕܗܿ ܠܐܨܘܬܐ ܗܿܝ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܘܐܬܬܒܪܘ

ܙܓܘܓܝ̈ܬܐ ܕܒܗܿ ܘܐܬܛܚܢ/ܘܐܬܬܚܢܘ#2#/܂ ܘܐܡܼܪ ܠܬܓܪܐ܂ ܕܐܢ ܐܡܿܪ

ܠܟ ܐܢܫ ܕܚܕܐ ܙܓܘܓܝܬܐ ܦܫܬܼܿ ܒܗܝܢ ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܠܐ

ܐܫܬܚܩܲܬܼܿ܃ \ܠܐ ܣܟ ܬܗܝܡܢ/ܠܐ ܬܗܝܡܢ ܣܟ#2#/܀

‍[‍486‍]‍ ܚܕ ܡܢ ܡܟܣ̈ܐ ܟܕ ܥܪܝܩ ܗܘܐ ܘܡܛܫܝ ܡܢ ܡܠܟܐ܂

ܐܬܬܙܝܥ ܒܗ ܕܡܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗܿܘ ܕܒܒܝܬܗ ܓܢܝܙ ܗܘܐ܂

ܕܙܠ ܠܘܬ ܦܠܢ ܕܪܡܿܐ ܒܟܘܣ̈ܠܬܐ܂ ܘܥܗܕ ܫܡܝ ܩܕܡܘܗܝ

ܘܐܢܗܼܘ ܕܡܨܥܪ ܠܝ܂ ܠܐ ܬܐܡܪ ܠܗ ܡܕܡ܂ ܘܐܢܗܼܘ ܕܡܘܕܐ

ܒܝ ܩܪܝܘܗܝ ܠܘܬܝ܂ ܘܐܙܠ ܗܿܘ ܘܥܒܿܕ ܗܟܢܐ܂ ܘܢܣܒܗ

ܘܐܝܬܝܗ ܠܘܬܗ܂ ܘܟܕ ܥܠ ܣܓܕ ܠܡܟܣܐ ܘܚܘܝ ܪܚܡܬܐ܂

ܐܡܪ ܠܗ ܡܟܣܐ ܗܿܘ܂ ܐܪܡܐ ܠܝ ܟܘܣ̈ܠܬܐ ܥܠ ܩܦܝܐ

ܕܩܕܠܝ܂ ܘܟܕ ܐܪܡܝ ܘܐܦܩ ܕܡܐ܂ ܘܨܒܐ ܕܢܐܙܠ ܐܦܩ  ܝܗܒܠܗ ܕܝܢܪܐ ܘܢܣܒ܂ ܘܐܙܠܼ ܐܡܼܪ ܠܒܪܗ܂ ܘܩܡ ܗܿܘ ܘܐܬܼܐ  ܘܡܚܼܐ ܘܥܠ ܥܠ ܡܟܣܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܕܫܡܿܥܬ ܕܐܪܡܝܬܿ  ܟܘܣ̈ܠܬܐ ܥܠ ܩܦܝܟ܂ ܘܐܢܬ ܠܐ ܚܫܿܚ ܗܘܐ ܠܟ ܐܠܐ  ܒܕܪܥܟ܂ ܘܐܪܡܝ ܠܗ ܥܠ ܕܪܥܗ ܘܐܦܩ ܡܢ ܕܡܐ ܡܕܡ  ܝܬܝܪܐ܂ ܘܟܕ ܢܦܿܩ ܗܘܐ ܝܗܒܠܗ ܡܟܣܐ ܕܝܢܪܐ܂ ܘܢܦܼܩ ܐܡܪ  ܠܚܬܢܗ܂ ܘܐܬܼܐ ܐܦ ܗܼܘ ܡܚܼܐ ܘܥܠ ܨܝܕ ܡܟܣܐ ܘܐܡܼܪ܂  ܕܠܟ ܡܿܢ ܠܐ ܚܫܿܚ ܠܟ ܟܘܣ̈ܠܬܐ ܐܠܐ ܥܠ ܫܩܝ̈ܟ ܘܗܼܘ  ܡܟܣܐ ܡܢ ܩܢܛܗ ܕܠܐ ܢܬܟܫܠ ܘܢܦܘܩ ܢܡܣܘܪ ܥܠ ܕܘܟܬܐ܂  ܕܒܗܿ ܡܛܫܝ܂ ܐܡܼܪ ܦܘܩܕܢܟ܂ ܘܟܕ ܐܦܩ ܡܼܢ ܕܡܐ ܘܨܒܼܐ  ܕܢܦܘܩ܂ ܝܗܒܠܗ ܕܝܢܪܐ ܘܦܩܕܗ ܕܠܐܢܫ ܠܐ ܢܪܓܫ ܡܛܠ  ܒܝܬܐ ܕܒܗ ܗܼܘ܂ ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܬܚܫܒ ܗܿܘ ܡܟܣܐ ܘܩܡ  ܐܙܠܼ ܨܝܕ ܡܠܟܐ ܘܬܲܢܝ ܬܘܢܝܗ ܘܐܡܼܪ܂ ܕܗܠܝܢ ܠܝ̈ܛܐ ܒܝܕ  ܟܘܣ̈ܠܬܐ ܨܒܿܝܢ ܕܢܦܩܘܢ ܘܢܡܨܘܢ ܕܡܝ ܟܠܗ܂ ܐܦܩܝܗܝ  ܐܢܬ ܒܣܝܦܟ ܘܩܛܘܠܝܢܝ ܘܐܓܗܐ ܡܢ ܛܘܪܦܐ܂ ܘܟܕ ܫܡܼܥ  ܡܠܟܐ ܓܚܟ܂ ܘܫܒܿܩ ܠܗ ܡܠܘܐܐ ܕܟܣܦܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ  ܥܠܘܗܝ܀   ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܬܥܣܪ܀  ܬܘܢ̈ܝܐ ܡܦܨܚܢ̈ܐ ܕܐܢܫ̈ܝܢ ܡܝܡܣ̈ܐ ܘܩܘܡܝ̈ܩܐ/ܘܩܘܡ̈ܝܥܐ#2#/܀  ‍[‍487‍]‍ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܬܐܡܪ܂ ܕܡܛܠ`ܡܢܐ ܬܪܢܓܠܐ  ܒܨܦܪ̈ܝܬܐ ܟܕ ܩܿܐܡ ܬܿܠܐ ܚܕܐ ܪܓܠܗ ܠܥܠ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂  ܡܛܠ܂ ܕܐܢܗܿܘ ܕܠܬܪܬܝܢ/ܕܠܬܪ̈ܬܝܗܝܢ#2#/ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܐܟܚܕܐ ܢܬܠܐ ܢܦܿܠ܀  ‍[‍488‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܐܢܗܼܘ ܕܠܐܝ̈ܐ ܒܠܚܘܕ ܥܐܠܿܝܢ  ܒܦܪܕܝܣܐ ܘܡܬܬܢܝܚܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܡܪܢ܃ ܠܝܬ ܡܿܢ ܕܥܿܐܠ  ܒܦܪܕܝܣܐ ܡܢ ܩܕܡ ܩܝܬܪܐ܂ ܡܛܠ ܕܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܣܘܓܐܐ  ܕܢܣܝܘ̈ܢܐ ܣܿܒܠ܂ ܡܬܥܨܪܐ ܚܪܘܫܘܬܗ܂ ܘܡܬܬܦܫܠܐ ܐܕܢܗ܂  ܘܡܬܡܚܝܐ ܟܪܣܗ܂ ܘܟܕ ܡܥܬܩ܃ ܒܢܘܪܐ ܡܬܬܪܡܐ܀  ‍[‍489‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܟܕ ܙܥܘܪܐ ܗܘܿܝܬ ܘܝܿܠܦ  ܗܘܿܝܬ ܡܝܡܣܘܬܐ܂ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܠܝ ܡܠܦܢܝ ܚܙܝ ܝܠܦ ܫܦܝܪ  ܐܝܟܢܐ ܡܬܚܫܚ ܐܢܬ ܒܣܩܘܒܠܝܘܬ ܡܠ̈ܐ ܘܣܘܥܪ̈ܐ܂  ܟܐܡܬ ܟܕ ܢܐܡܪܘܢ ܠܟ ܙܠ܂ ܐܢܬ ܬܐ܂ ܘܟܕ ܐܡܿܪܝܢ ܠܟ  ܬܐ܂ ܐܢܬ ܙܠ܂ ܘܒܨܦܪܐ ܐܡܼܪ ܪ̈ܡܫܐ ܛܒ̈ܐ܂ ܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ  ܘܒܪܡܫܐ ܨܦܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ܂ ܘܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܟܕ ܥܠ ܠܘܬ  ܡܠܟܐ܂ ܘܐܓܚܟܗ ܗܘܐ܂ ܦܩܼܕ ܡܠܟܐ ܕܢܟܬܒܘܢ ܠܗ  ܟܬܝܒܬܐ ܒܒܝܬ ܓܙܐ܂ ܕܢܬܠܘܢ ܠܗ ܐܠܦܐ ܕܟܣܦܐ܂ ܘܟܕ    ܢܣܒܗ ܠܟܪܛܝܣܐ ܘܢܦܼܩ ܠܘܬܝ ܝܗܒܗ ܘܐܡܼܪ ܕܠܩܛܝܗܝ܂  ܘܐܙܿܠܬ ܐܢܐ ܒܥܓܠ ܐܬܪܝܬܗ ܒܡܝ̈ܐ܂ ܘܟܕ ܐܝܬܝܬ ܠܗ  ܐܬܬܠܚ ܟܪܛܝܣܐ ܘܠܐ ܬܘܒ ܫܒܩܘܗܝ ܐܣܦܘܩܠܛܪ̈ܐ  ܕܢܥܘܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܢܬܠ ܠܗ ܟܬܒܐ ܐܚܪܢܐ܂ ܘܟܕ ܐܬܚܡܬ  ܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܙܠ ܠܐܒܕܢܐ ܓܡܝܪܐܝܬ ܡܟܝܠ܂ ܘܠܐ ܬܘܒ  ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܥܠܝ܀  ‍[‍490‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܐܢܐ ܠܡ ܒܚܕ ܒܘܚܢܐ  ܙܥܘܪܐ ܙܟܿܐ ܐܢܐ ܠܗܿܘ ܕܡܘܕܐ܂ ܕܟܠܡܕܡ ܕܛܒܬܐ  ܘܒܝܫܬܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܘܠܝܬ ܠܒܪܢܫܐ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ܂  ܘܟܕ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘ ܐܡܼܪ܂ ܕܬܠܐ ܐܢܐ ܐܝܕܝ  ܥܠ ܩܕܠܗ܂ ܘܡܫܐܠ ܐܢܐ ܠܗ܂ ܕܐܪܐ ܡܨܐ ܐܢܐ ܕܐܡܚܐ  ܥܠ ܩܕܠܟ܂ ܐܘ ܠܐ܃ ܘܐܢ ܐܡܿܪ ܐܝܢ܃ ܗܐ ܢܦܼܩ ܡܢ  ܬܘܕܝܬܗ܂ ܘܐܢ ܐܡܿܪ ܕܠܐ܃ ܡܚܿܐ ܐܢܐ ܘܡܚܘܐ ܐܢܐ  ܠܗ ܕܡܨܐ ܐܢܐ܀  ‍[‍491‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܡܚܓܪ ܗܘܐ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܛܠ  ܥܠܬܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܕܠܡܚܪ ܒܕܒܪܐ ܨܒܿܐ ܐܢܐ ܕܐܦܘܩ܂  ܘܠܐ ܪܚܝܩܐ ܐܢ ܟܘܒܐ ܥܿܐܠ ܒܪ̈ܓܠܝ܀  ‍[‍492‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܐܢܐ ܘܐܚܝ ܬܐܡ̈ܐ ܚܢܢ܂  ܘܒܚܕܐ ܫܥܬܐ ܦܠܛܢܢ ܡܢ ܡܪܒܥܐ܂ ܘܗܼܘ ܗܼܘܐ  ܬܓܪܐ܂ ܘܐܢܐ ܚܕܘܪܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܡܕܝܢ ܡܫܬܪܪ ܪܥܝܢܐ  ܕܐܣܛܪ̈ܘܢܘܡܘ܂ ܘܗܢܐ ܣܦܿܩ ܫܘܘܕܥܐ ܥܠ ܟܕܒܘܬܗܘܢ܀  ‍[‍493‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܝܬܝܒ ܗܘܐ ܘܡܚܫܡ ܥܡ ܪܚܡܐ  ܐܢܫ ܘܐܢܬܬܗ ܡܫܡܫܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ܂ ܘܡܚܕܐ ܢܦܼܠ  ܒܙܩܐ ܡܢ ܐܓܼܪܐ ܩܕܡܝܗܘܢ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܘܐܚܪܢܐ܂  ܘܟܕ ܚܪ ܐܡܼܪ ܠܐܡܬܗ܂ ܣܩܝ ܠܐܓܪܐ ܘܚܙܝ ܐܢ ܥܪܒܬܼ  ܫܡܫܐ܂ ܘܟܕ ܣܠܩܬܼ ܘܐܘܚܪܬܼ ܫܥܬܐ܂ ܢܚܬܬܼ ܘܐܡܪܬܼ   ܕܐܝܢ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܪܚܡܗ ܘܐܢܬ ܠܐ ܝܕܿܥ ܐܢܬ ܕܥܪܒܬܼ  ܗܘܬ܂ ܘܗܐ ܚܫܘܟܐ ܐܡܠܟ܂ ܘܐܡܼܪ ܗܼܘ ܐܝܢ܂ ܐܝܟܢܐ  ܠܐ ܝܕܿܥ ܗܿܘܝܬ܂ ܐܠܐ ܒܪܡ ܐܠܘܠܐ ܕܒܗܕܐ ܥܠܬܐ  ܐܣܩܬܗܿ ܠܘܬ ܗܢܿܘܢ ܕܒܿܥܝܢ ܠܗܿ܂ ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ ܠܐ  ܫܿܠܝܢ ܗܘܘ ܡܼܢ ܪܓܘܡܝܢ ܟܕ ܪܡܙܝܢ ܠܗܿ ܟܐܡܬ ܕܬܣܩ܂  ܐܣܬܲܟܲܠܬܿ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܐܝܢ ܐܣܬܟܿܠܬ܀  ‍[‍494‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܡܛܝܒ ܗܘܐ ܠܘܬ ܕܝܿܢܐ܂ ܥܠܬܼ ܐܢܬܬܐ  ܚܕܐ ܕܡܚܦܝ̈ܢ ܐܦܝ̈ܗܿ ܘܥܝܢܝ̈ܗܿ ܒܠܚܘܕ ܡܬܚ̈ܙܝܢ ܗܘ̈ܝ ܕܣܓܝ  ܫܦܝܪ̈ܢ܂ ܘܫܪܝܬܼ ܕܬܒܟܐ ܘܬܩܒܘܠܝ ܥܠ ܒܥܠ ܕܝܢܗܿ܂ ܐܡܼܪ  ܡܝܡܣܐ ܠܕܝܿܢܐ܂ ܕܗܝܡܢ ܕܗܕܐ ܐܢܬܬܐ ܡܪܝܪܬ ܚܢ̈ܟܐ܂  ܥܝܢ̈ܝܗܿ ܡܫܘ̈ܕܥܢ ܕܛܠܝܡܬܐ ܗܝ܂ ܘܟܕ ܬܘܒ ܐܓܪܬܼ  ܒܣܘܕܐ ܓܠܬܼ ܐܦܝ̈ܗܿ܂ ܘܗܐ ܥܠܝܗܿ ܢܚܝܪܐ ܐܝܟ ܙܘܙܐ  ܕܣܓܝ ܣܢܐ܂ ܘܟܕ ܐܨܕ ܒܗܿ ܡܝܡܣܐ ܐܡܼܪ ܠܕܝܿܢܐ܂  ܠܐ ܡܪܝ ܐܦܢ ܥܝܢܝ̈ܗ ܡܫܘ̈ܕܥܢ ܗ̈ܘܝ ܥܠ ܛܠܝܡܘܬܗܿ܂  ܐܠܐ ܢܚܝܪܗܿ ܡܫܘܕܥ ܗܘܐ ܕܗܼܝ ܗܝ ܕܓܠܬܐ ܘܡܚܝܒܬܐ܂  ܘܠܐ ܫܘܝܐ ܕܢܚܘܣ ܥܠܝܗܿ ܐܢܫ܀  ‍[‍495‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܐܟܿܠ ܗܘܐ ܥܡ ܒܢܘ̈ܗܝ ܥܠ ܦܬܘܪܐ܂  ܢܣܿܒܝܢ ܗܘܘ ܒܢܘ̈ܗܝ ܠܒܣܪܐ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐܟܿܠܝܢ ܗܘܘ܂  ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܗܼܘ ܚܙܘ ܒܢ̈ܝ܂ ܕܢܡܘܣܐ ܦܩܿܕ ܕܝܩܪ ܠܐܒܘܟ  ܘܠܐܡܟ܂ ܘܐܢܐ ܠܡ ܕܣܓܝ ܦܫܝܩ ܥܠܝ ܕܬܨܚܘܢܢܝ ܐܠܦ  ܙܒܢܝ̈ܢ܂ ܘܠܐ ܬܣܒܘܢ ܡܢ ܩܕܡܝ ܦܬܬܐ ܕܒܣܪܐ܀  ‍[‍496‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܫܬܐܠ ܕܠܡܘܢ ܕܡܿܝܢ ܡܝܡܣ̈ܐ܂ ܘܗܼܘ  ܦܼܢܝ ܕܠܓܒܪܐ ܕܡܠܐ ܣܡܠܗ ܬܕܟܝܬܐ܂ ܘܝܡܝܢܗ ܠܙܕܩܬܐ܂  ܘܐܝܢ ܘܠܐ܂ ܬܐܡܪܘܢ ܠܗ ܣܒ܂ ܣܝܒ܀  ‍[‍497‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܢܣܒ ܡܢ ܐܢܫ ܟܣܦܐ ܒܝܙܦܬܐ ܟܦܪ܂  ܘܟܕ ܐܬܩܪܒ ܠܘܬ ܕܝܿܢܐ܂ ܐܡܼܪ ܕܝܿܢܐ ܠܡܪܐ ܟܣܦܐ ܕܐܝܬ ܠܟ ܣܗ̈ܕܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܗܼܘ ܕܠܐ܂ ܐܡܼܪ ܕܝܿܢܐ  ܠܡܝܡܣܐ܂ ܕܝܡܝ ܡܕܝܢ ܕܠܐ ܢܣܒܬ܂ ܘܡܝܡܣܐ ܦܼܢܝ܂ ܕܐܢ  ܦܩܿܕ ܐܢܬ ܐܚܝ ܢܐܡܐ ܚܠܦܝ܂ ܡܛܠ ܕܝܕܿܥ ܐܢܐ ܕܚܬܝܬܐܝܬ  ܕܠܐ ܢܣܒ ܡܕܡ܀  ‍[‍498‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܒܥܿܐ ܗܘܝܬ ܕܢܬܝܗܒ  ܗܘܐ ܠܟ ܗܫܐ ܕܝܢܪܐ ܚܕ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܐܝܢ܂ ܘܐܪܦܐ  ܡܚܿܝܢ ܗܘܘ ܠܝ ܥܣܪܝܢ ܚܘܛܪ̈ܐ܂ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܥܠ ܡܢܐ܂  ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܕܡܛܠ ܕܝܕܿܥ ܐܢܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܕܗܢܐ  ܙܒܢܐ ܠܐ ܝܗܒܝܢ ܡܓܢ܀  ‍[‍499‍]‍ ܐܚܪܢܐ/ܚܕ#2#/ ܡܢ ܡܝܡܣ̈ܐ ܟܕ ܡܕܝܪ ܗܘܐ ܒܣܹܒܲܣܛܝ݂ܵܐ  ܒܙܒܢܐ ܕܣܬܘܐ܂ ܘܠܒܝܫ ܗܘܐ ܟܪܒܿܣܐ ܚܕܬܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ  ܓܒܪܐ ܐܢܫ ܕܗܒ ܠܝ ܟܘܬܝܢܟ ܗܕܐ܃ ܘܡܪܛܘܛܟ ܠܟ܂  ܘܐܦܢ ܡܫܝܚܟ ܦܿܩܕ ܠܟ ܕܐܦ ܠܡܪܛܘܛܟ ܐܦ ܠܟܘܬܝܢܟ  ܬܬܠ ܠܡܢ ܕܫܿܐܠ ܠܟ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܕܚܣ ‍[‍ܠܝ‍]‍ ܡܢ ܗܘܢܐ  ܕܡܫܝܚܐ ܕܝܠܝ܂ ܕܦܿܩܕ ܗܘܐ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܠܒܢ̈ܝ ܣܒܣܛܝܐ  ܒܙܒܢܐ ܟܢܘܢܝܐ܂ ܐܠܐ ܟܒܪ ܦܩܕܗ ܠܗܢܿܘܢ ܕܒܦܠܣܛܝܢܝ  ܒܙܒܢܐ ܩܝܛܝܐ܀  ‍[‍500‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܡܝܡܣ̈ܐ ܟܕ ܡܩܪܒ ܗܘܐ ܥܡ ܚܢܘܝܐ  ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܙܲܟܿܪܘܿܢ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܠܗ ܕܠܐ ܒܗܿܬ ܐܢܬ  ܡܢܝ܂ ܘܐܡܟ ܐܝܟ ܚܬܝ ܗܘܼܬ ܠܝ ܒܙܒܢ ܘܐܢܬ ܙܥܘܪܐ  ܒܝܢܬܢ܂ ܘܟܕ ܡܝܡܣܐ ܐܬܬܥܝܩ܂ ܘܐܙܠ ܠܘܬ ܐܡܗ  ܘܐܡܼܪ ܠܗܿ܂ ܕܐܡܝ ܝܕܥܐ ܐܢܬܝ ܠܙܟܪܘܢ ܚܢܘܝܐ܂ ܘܗܼܝ  ܐܡܪܬܼ ܕܙܟܪܘܢ ܒܪ ܐܝܣܚܩ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ܂ ܕܗܝܡܢ ܕܠܐ  ܕܲܓܠ ܓܒܪܐ ܒܡܠܬܗ܂ ܐܢܐ ܠܐ ܣܒܿܪ ܗܘܝܬ ܕܐܢ ܠܗ   ܣܟ ܝܕܥܐ ܗܘܝܬܝ܂ ܘܗܐ ܐܦ ܠܐܒܘܗܝ ܬܘܒ ܝܕܥܐ  ܐܢܬܝ܀  ‍[‍501‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܡܿܢ ܥܒܼܕ ܠܗ ܢܩܒܐ ܗܢܐ  ܒܣܬܪܟ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܕܗܿܘ ܕܥܒܼܕ ܠܐܡܟ ܬܪ̈ܝܢ ܢܩܒ̈ܝܢ  ܩܘܕܡܝܗܿ ܘܒܣܬܪܗܿ܀  ‍[‍502‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܥܠ ܒܒܝܬܗ ܘܐܫܟܚ ܓܒܪܐ ܐܢܫ ܨܝܕ  ܐܢܬܬܗ܂ ܘܬܪܥܐ ܟܕ ܦܬܝܚ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗܿܘ ܓܒܪܐ ܡܐ  ܚܣܝܪ ܗܘܢܟ܂ ܚܫܘܒ ܕܐܢܬܬܐ ܗܕܐ ܠܐ ܝܕܥܐ ܛܒܬܐ  ܘܒܝܫܬܐ܂ ܐܢܬ ܗܢܐ ܟܠܗ ܕܠܐ ܣܘܟܠܐ ܐܢܬ܀  ‍[‍503‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܚܼܙܐ ܐܢܬܬܗ ܕܩܝܡܐ ܡܨܥܬ ܣܒܠܬܐ܂  ܝܡܐ ܕܠܐ ܢܩܪܘܒ ܠܗܿ ܒܫܪܒܐ ܕܙܘܘܓܐ܂ ܠܐ ܐܢ  ܢܚܬܐ ܘܠܐ ܐܢ ܣܠܩܐ܂ ܘܟܕ ܫܡܥܬܼ ܗܼܝ ܐܪܡܝܬܼ ܢܦܫܗܿ  ܡܢ ܣܒܠܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܘܐܡܪܬܼ ܗܐ ܠܐ ܢܿܚܬܹܿܬ܂ ܐܦܠܐ  ܣܠܩܹܿܬ܂ ܐܠܐ ܢܦܿܠܹܬ܂ ܐܡܼܪ ܠܗܿ ܒܥܠܗܿ܂ ܗܝܡܢܝܢܝ ܐܠܘ ܝܕܿܥ  ܒܟܝ ܒ̈ܢܝ ܡܕܝܢܬܐ ܡܐܓܪ ܐܓܪܘܟܝ ܕܡܠܦܐ ܗܘܝܬܝ ܠܗܘܢ  ܦܘܪ̈ܣܐ ܒܕܝܢ̈ܝܗܘܢ܀  ‍[‍504‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܪܘܝ ܗܘܐ ܐܡܪܬܼܿ ܠܗ ܐܢܬܬܗ܃ ܐܝܬ  ܠܝ ܣܒܪܐ ܒܐܠܗܐ ܕܢܣܢܐ ܒܥܝܢ̈ܝܟ ܠܫܩܝܐ ܕܚܡܪܐ܂ ܗܼܘ  ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܗܿ ܘܐܢܐ ܡܣܒܪ ܐܢܐ ܒܗ ܕܢܣܢܐ ܐܦ ܒܥܝܢ̈ܝܟܝ  ܠܡܐܟܘܠܬܐ ܕܚܒܝܨܐ ܕܗܐ ܐܚܪܒܬܝ ܒܝܬܝ ܒܙܒܢܐ  ܕܩܡܚܐ ܘܫܘܡܢܐ ܘܕܒܫܐ܀  ‍[‍505‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܡܟܼܪ ܒܐܢܬܬܐ ܐܪܡܠܬܐ ܘܣܢܝܬܐ܃  ܐܫܬܐܠ ܕܐܝܟܢܐ ܠܡ ܐܝܬܝܗܿ܂ ܐܡܼܪ ܕܡܕܡܐ ܕܡܝܐ  ܠܡ ܒܪܘܝܚܘܬܐ ܠܐܕܪܐ ܕܐܪܢ܂ ܘܒܩܪܝܪܘܬܐ ܠܛܘܪܐ  ܕܠܒܢܢ܂ ܘܟܒܪ ܕܐܣܬܟܠ ܐܪܙܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܛܝܒܗܿ ܠܝ ܡܪܝܐ܀  ‍[‍506‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܫܬܐܠ܂ ܡܬܝܠܕ ܠܓܒܪܐ ܒܪ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ   ܝܠܕܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܐܝܢ ܟܕ ܢܗܘܐ ܠܗ ܫܒܒܐ ܒܪ ܬܠܬܝܢ  ܫܢܝ̈ܢ܀  ‍[‍507‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܒܛܢܐ ܗܘܬ ܐܢܬܬܗ܂ ܚܪܬܼ ܒܫܟܝܪܘܬ  ܦܪܨܘܦܗ ܘܐܡܪܬܼ܂ ܕܘܝܠܝ ܐܢ ܗܢܐ ܕܛܥܝܢܐ ܐܢܐ  ܒܟܪܣܝ ܠܟ ܕܡܿܐ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܕܠܐ܂ ܐܠܐ ܘܝܠܟܝ ܐܢܗܼܘ  ܕܠܝ ܠܐ ܕܡܿܐ܂ ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܬܘܒ ܐܟܠܐ ܐܢܬܝ ܠܚܡܝ ܐܠܐ  ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܟܝ ܠܘܬ ܗܿܘ ܕܠܗ ܕܡܿܐ܀  ‍[‍508‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܚܼܙܐ ܝܗܘܕܝܐ ܐܢܫ ܕܗܼܘܐ ܟܪܣܛܝܢܐ  ܘܠܐ ܡܬܕܒܪ ܗܘܐ ܫܦܝܪ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܕܐܘ ܕܐܪܓܙܗ  ܠܡܘܫܐ܂ ܘܠܐ ܫܦܼܪ ܠܡܫܝܚܐ܂ ܫܢܐ ܠܘܬ ܡܘܚܲܡܲܕ ܟܒܪ  ܬܡܘܬ ܒܫܘܪܝ ܡܥܠܬܟ ܕܠܘܬܗ ܡܢ ܩܕܡ ܕܬܪܓܙܝܘܗܝ܂  ܒܕܝܕܥܢܐ ܕܐܢ ܐܦ ܨܝܕ ܗܢܐ ܬܓܪ ܐܦ ܠܗ ܬܪܓܙ܀  ‍[‍509‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܬܒܼܥ ܡܢܗ ܫܒܒܗ ܬܪܘܕܐ܂ ܐܡܪ  ܕܠܘܝ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢ ܡܕܡ ܕܒܨܒ̈ܥܬܢ ܐܟܿܠܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗ܀  ‍[‍510‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܐܟܿܠ ܗܘܐ ܢܘ̈ܢܐ ܘܚܠܒܐ܂ ܐܬܐܡܪ  ܠܗ ܕܠܐ ܩܿܢܛ ܐܢܬ ܕܡܟܢܫ ܐܢܬ ܚܠܒܐ ܘܢܘ̈ܢܐ  ܒܐܣܛܘܡܟܟ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܕܐܝܟܢܐ ܡܪܓܫ ܢܘܢܐ ܒܚܠܒܐ܂  ܟܕ ܡܢ ܟܕܘ ܡܝܬ ܠܗ܀  ‍[‍511‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܢܨܿܐ ܗܘܐ ܥܡ ܐܢܬܬܗ ܘܨܒܿܐ ܗܘܐ  ܕܢܫܪܝܗܿ܂ ܘܗܼܝ ܐܡܪܬ ܠܗ܂ ܕܐܬܕܟܪ ܠܡܬܚܐ ܢܓܝܪܐ  ܕܫܘܬܦܘܬܢ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܠܗܿ܂ ܕܗܝܡܢܝܢܝ ܕܠܝܬ ܠܟܝ ܣܟܠܘܬܐ  ܐܚܪܬܐ ܣܛܪ ܡܢ ܗܕܐ ܕܣܘܓܐܐ ܐܓܪܬܝ ܠܘܬܝ܂ ܘܗܐ  ܣܒܥܬܼ ܢܦܫܝ ܡܢܟܝ ܘܣܢܝܬܟܝ܀  ‍[‍512‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܗܘܼܐ ܣܬܘܐ ܐܡܼܪ ܠܐܢܬܬܗ܂ ܕܥܒܕܝ  ܠܝ ܩܪܝܨ܂ ܡܛܠ ܕܡܪܓ ܪܓܬܢܝ܂ ܐܡܪܬܼ ܠܗ ܐܢܬܬܗ܂  ܘܡܘܢ ܐܝܬ ܨܐܕܝܢ ܡܢ ܥܠܠܬܐ ܕܩܪܝܨ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ   ܕܩܪܝܪܘܬܐ ܕܐܐܪ ܕܡܩܛܪܐ ܠܗ܃ ܗܐ ܡܛܝܒܐ܂ ܥܕܡܐ  ܕܢܛܝܒ ܒܣܪܐ ܘܚ‍{‍ܝ‍}‍ܠܐ ܘܡܠܚܐ ܘܩܝܣ̈ܐ܀  ‍[‍513‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܥܠܼ ܥܠ ܐܢܫ̈ܝܢ ܪ̈ܘܝܐ ܡܚܐܘܗܝ܂ ܘܟܕ  ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܠܡܢܐ ܠܐ ܡܨܥܪ ܐܢܬ ܠܗܘܢ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܪ  ܕܪ̈ܘܝܐ ܐܢܘܢ ܘܠܐ ܡܣܬܟܠܝܢ܂ ܘܡܛܠ`ܗܕܐ ܠܐ ܡܘܒܕ  ܐܢܐ ܨܥܪܐ ܒܗܘܢ ܐܝܩܐ܀  ‍[‍514‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܥܠ ܠܒܝܬܗ ܘܐܫܟܚ ܠܥܪܒܠܐ ܕܣܝܡ ܥܠ  ܬܫܘܝܬܗ܂ ܘܐܙܠܼ ܬܠܐ ܢܦܫܗ ܒܣܟܬܐ ܕܒܐܣܬܐ܂ ܐܡܪܐ  ܠܗ ܐܢܬܬܗ ܕܡܿܢܘ ܗܢܐ ܐܬܕܝܘܢܬ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܠܗܿ ܠܐ܂  ܐܠܐ ܟܕ ܚܿܙܝܬ ܠܥܪܒܠܐ ܒܕܘܟܬܐ ܕܝܠܝ܂ ܐܙܿܠܬ ܐܢܐ  ܒܕܘܟܬܗ܀  ‍[‍515‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܚܕܐ ܡܢ ܢܫ̈ܐ ܫܐܠܬܼ ܠܫܒܒܬܗܿ܂ ܡܛܠ`ܡܢܐ  ܓܒܪܐ ܫܠܝܛ ܠܗ ܕܢܙܒܢ ܠܗ ܐܡܬܐ ܘܢܕܡܟ ܥܡܗܿ  ܘܢܥܒܕ ܟܠܡܐ ܕܨܒܿܐ܂ ܘܐܢܬܬܐ ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܗܿ ܕܬܥܒܕ  ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܥܝܢ ܒܓܠܐ܂ ܘܗܼܝ ܐܡܪܬ ܠܗܿ܂ ܡܛܠ  ܕܡܠܟ̈ܐ ܘܕܝܢܐ ܘܣܝ̈ܡܝ ܢܡܘ̈ܣܐ ܓܒܪ̈ܐ ܗܘܼܘ܂ ܒܕܓܘܢ  ܠܢܦܫܗܘܢ ܥܒܕܘ ܣܢܐܓܪܘܬܐ ܘܠܢܫ̈ܐ ܛܠܡܘ܀  ‍[‍516‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܙܠܼ ܠܘܬ ܚܕ ܡܢ ܬܓܪ̈ܐ ܘܒܥܼܐ ܕܢܘܙܦ  ܠܗ ܡܐܐ ܙܘ̈ܙܐ ܕܟܣܦܐ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܠܗ ܕܡܘܢ ܣܐܡ  ܐܢܬ ܡܫܟܢܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܕܡܫܟܢܐ ܠܝܬ ܠܝ܂ ܐܠܐ ܟܬܒܢܐ  ܠܟ ܟܝܪܬ ܐܝܕ̈ܝ܂ ܕܒܙܒܢܐ ܕܦܘܪܥܢܐ ܐܢ ܠܐ ܡܩܝܡ ܐܢܐ  ܠܟ ܣܗ̈ܕܐ ܕܦܪܥܬܟ܂ ܐܢܐ ܝܡܿܐ ܐܢܐ ܕܠܐ ܥܠܬܐ  ܘܡܠܬܐ܀  ‍[‍517‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܠܡܫܡܫܢܗ ܕܟܕ ܐܙܿܠ ܐܢܬ ܒܫܘܓܠܐ  ܘܦܿܢܐ ܐܢܬ܂ ܐܢ ܐܫܬܡܠܝ܂ ܚ̈ܛܐ ܐܡܼܪ܂ ܘܐܢ ܠܐ  ܣܥܪ̈ܐ܂ ܘܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܟܕ ܐܙܠܼ ܘܐܬܼܐ ܫܐܠܗ   ܕܚ̈ܛܐ܂ ܐܘ ܕܣܥܪ̈ܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܕܐܚܪ̈ܢܐ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ ܗܼܘ  ܐܝܟܢܐ܂ ܐܡܿܪ ܡܫܡܫܢܐ܂ ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܫܡܠܝܘ  ܣܘܥܪܢܐ ܕܒܗ ܐܙܿܠܬ ܐܠܐ ܨܥܪܘܢܝ ܘܡܚܐܘܢܝ܀  ‍[‍518‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܫܡܼܥ ܐܢܫ ܕܐܡܿܪ ܠܚܒܪܗ܂ ܕܟܕ ܐܙܿܠ  ܐܢܬ ܒܠܠܝܐ܂ ܘܨܒܿܐ ܐܢܐ ܕܠܐ ܢܗܪܘܢܟ ܟܠܒ̈ܐ܂ ܩܪܝ  ܒܐܦܝ̈ܗܘܢ ܡܙܡܘܪܐ ܗܿܘ ܕܐܝܬ ܒܗ܂ ܡܼܢ ܦܘܡܐ ܕܟܠܒ̈ܐ  ܝܚܝܕܘܬܝ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܕܠܐ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܚܘܛܪܐ ܬܿܘܒ ܐܪܦܐ  ܢܣܿܒ ܒܐܝܕܗ܂ ܡܛܠ ܕܠܘ ܟܠܗܘܢ ܟܠܒ̈ܐ ܡܣܬܟܠܝܢ  ܠܡܙܡܘܪ̈ܐ܂ ܐܠܐ ܟܒܪ ܩܪ̈ܘܝܐ ܕܒܗܘܢ܀  ‍[‍519‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܦܩܼܕ ܕܝܿܢܐ ܕܢܓܪܥܘܢ ܕܩܢܗ܂ ܘܟܕ ܨܒܿܐ  ܗܘܐ ܕܢܓܪܘܥ ܓܪܘܥܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܕܡܠܝ ܦܘܡܟ  ܡܦܘܿܚܝܬܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܡܝܡܣܐ܂ ܕܐܘܿ ܣܟܠܐ ܕܬܓܪܘܥ  ܕܩܢܝ ܦܩܼܕ ܠܟ ܕܝܿܢܐ܃ ܐܘ ܕܬܠܦܝܢܝ ܕܐܝܟܢܐ ܐܦܘܚ  ܡܫܪܘܩܐ܀  ‍[‍520‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܐܫܬܐܠ ܕܟܡܐ ܝܲܠܕܐ ܩܢܐ܂ ܘܗܼܘ  ܦܼܢܝ ܕܒܐܠܗܐ ܝܡܿܐ ܐܢܐ܂ ܕܗܕܐ ܐܢܬܬܝ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܐ  ܕܡܙܕܘܓ ܐܢܐ ܒܗܿ܀  ‍[‍521‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܢܟܬܗ ܟܠܒܐ ܐܬܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܐܢ  ܨܒܿܐ ܐܢܬ ܕܬܕܥ ܐܢ ܦܩܪܐ ܗܘ ܐܘ ܠܐ܂ ܐܘܟܠܝܗܝ  ܠܚܡܐ ܕܣܡܝܕܐ܂ ܘܐܢ ܘܐܢ ܐܟܿܠ ܠܘ ܦܩܪܐ ܗܘ܂ ܗܼܘ ܕܝܢ  ܐܡܼܪ܂ ܕܐܢ ܣܿܥܪܬ ܗܕܐ ܕܠܐ ܦܿܐܫ ܗܘܐ ܒܥܠܡܐ  ‍{‍ܕ‍}‍‍<‍ܟ‍>‍ܠܒܐ ܕܠܐ ܢܟܿܬ ܗܘܐ ܠܝ ܒܥܠܬ ܢܣܝܢܐ ܗܢܐ܀  ‍[‍522‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕܒܘ ܥܠܘܗܝ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܛܠ ܣܘܪܚܢܐ ܡܕܡ܂  ܘܐܚܕܗ ܕܝܿܢܐ ܘܡܚܝܗܝ ܚܡܫܝܢ ܚܘܛܪ̈ܝܢ܂ ܘܒܬܪܟܢ ܟܕ  ܐܫܬܘܕܥ ܕܝܿܢܐ ܕܕܓܠܘܬܐ ܕܓܠܘ ܥܠܘܗܝ ܗܠܝܢ܂ ܐܡܼܪ  ܠܗ ܕܒܛܘܥܝܝ ܡܚܝܬܟ܂ ܐܡܼܪ ܗܼܘ ܠܐ܂ ܐܠܐ ܟܬܘܒ    ܡܚܘ̈ܬܟ ܨܐܕܝܟ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܥܒܕ ܐܢܐ ܣܘܪܚܢܐ  ܡܕܡ ܒܫܪܪܐ܂ ܬܚܫܘܒ ܠܝ ܒܗܠܝܢ ܘܠܐ ܒܪ ܕܪܫ ܬܡܚܝܢܝ܀  ‍[‍523‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܬܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܡܘܢ ܐܡܿܪ ܐܢܬ ܒܚܒܝܨܐ  ܕܥܡ ܕܒܫܐ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܡܘܢ ܡܨܐ ܐܢܐ ܕܐܡܪ܂ ܐܝܢ  ܗܕܐ ܝܕܿܥ ܐܢܐ ܚܬܝܬܐܝܬ܂ ܕܐܠܘ ܡܘܫܐ ܢܒܝܐ ܥܠ  ܒܚܒܝܨܐ ܨܝܕ ܦܪܥܘܢ ܥܓܠ ܗܝܡܢ ܗܘܐ ܠܡܠܬܗ܂ ܐܠܐ  ܟܕ ܒܚܘܛܪܐ ܥܠ ܠܘ ܣܓܝ ܥܕܝܠ ܕܠܐ ܗܝܡܢ܂ ܡܛܠ  ܕܡܠܟܐ ܗܘܐ ܘܐܬܚܡܬ܀  ‍[‍524‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܣܢܿܐ ܗܘܐ ܠܒܐܕܢܓܐܢ ܟܕ ܐܬܛܝܒ  ܠܘܬ ܚܕ ܡܢ ܪ̈ܫܢܐ܂ ܐܫܟܚ ܕܟܠܗܘܢ/ܕܟܠܗܝܢ#2#/ ܡܐܟ̈ܠܬܐ  ܒܒܐܕܢܓܐܢ ܥܒܝܕ̈ܢ܂ ܐܡܼܪ ܠܡܫܡܫܢܐ܂ ܕܐܘܫܛ ܠܝ  ܡܝ̈ܐ ܕܐܫܬܐ܂ ܒܪܡ ܐܢ ܠܝܬ ܒܗ ܒܐܕܢܓܐܢ܀  ‍[‍525‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܐܙܕܡܢ ܒܫܪܘܬܐ/ܠܫܪܘܬܐ#2#/ ܕܚܕ ܡܢ ܪ̈ܫܢܐ܂ ܫܪܝ  ܪܫܢܐ ܗܿܘ ܕܢܐܟܘܠ ܠܡܘܩܪܐ ܕܒܹܝܥܹ̈ܐ ܫܠܝܩ̈ܬܐ܂ ܘܢܣܝܡ  ܠܚܘܪܐ ܩܕܡ ܡܝܡܣܐ ܗܿܘ܂ ܘܐܡܼܪ ܐܠܗܐ ܢܬܪܚܡ ܥܠ  ܐܣܦܝܪܐ ܡܿܢ ܕܟܠܗܿ ܟܐܢܘܬܐ ܒܗܿ ܫܟܝܚܐ܂ ܟܐܡܬ  ܕܐܟܚܕܐ ܚܒܝܟܝܢ ܒܗܿ ܚܘܪܐ ܘܡܘܩܪܐ ܒܚ̈ܕܕܐ܀  ‍[‍526‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܥܠ ܠܘܬ ܥܬܝܪܐ ܐܢܫ ܟܪܝܗܐ ܘܫܐܠܗ  ܥܠ ܟܘܪܗܢܗ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܫܘ̈ܚܢܐ ܢܦܝܩܝܢ ܒܝ ܒܕܘܟܬܐ  ܣܢܝܬܐ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܠܐ ܚܿܙܐ ܐܢܐ ܡܢܗܘܢ  ܒܐܦܝ̈ܟ܂ ܟܐܡܬ ܕܐܦܝ̈ܟ ܣܢܝܢ܀  ‍[‍527‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܡܫܬܪܐ ܗܘܐ ܨܝܕ ܚܕ ܡܢ ܪ̈ܫܢܐ  ܩܠܘ̈ܛܐ܂ ܐܙܕܠܚ ܥܠ ܠܒܘܫܗ ܒܘܫܠܐ܂ ܐܡܼܪ ܪܫܢܐ ܠܡܫܡܫ̈ܢܐ  ܐܫܝܓܘ ܠܒܘܫܗ ܡܢ ܒܘܫܠܐ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܠܐ  ܣܢܝܩ ܒܘܫܠܟܘܢ ܠܡܫܓܘ܂ ܟܐܡܬ ܠܝܬ ܒܗ ܕܗܝܢܘܬܐ܀    ‍[‍528‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܩܢܐ ܗܘܐ ܐܢܬܬܐ ܫܟܝܪܬܼ ܚܙܘܐ܂ ܘܒܚܕ  ܡܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܣܓܪܐ ܗܘܐ ܘܥܝܡܐ܂ ܐܡܪܬܼ ܠܗ܂ ܒܡܘܢ  ܦܐܐ ܠܡܬܚܫܚܘ ܒܕܐܝܟ ܗܢ ܝܘܡܐ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܠܗܿ  ܒܫܪܝܐ ܘܦܘܪܫܢܐ܀  ‍[‍529‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܝܩܝܪܘ ܝܘܡܢ ܩܡܚܐ  ܒܫܘܩܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܕܐܢܐ ܠܐ ܡܫܐܠ ܐܢܐ܂ ܡܛܠ ܕܠܚܡܐ  ܕܝܦܼܐ ܙܒܢ ܐܢܐ܀  ‍[‍530‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܚܼܙܐ ܓܒܪܐ ܕܟܝ̈ܒܢ ܠܗ ܥ̈ܝܢܘܗܝ ܫܐܠܗ܂  ܕܒܡܘܢ ܡܐܣܐ ܐܢܬ ܟܐܒܐ ܕܥܝ̈ܢܝܟ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ  ܕܒܡܙܡܘܪܐ ܘܒܨܠܘ̈ܬܗܿ ܕܕܝܪܝܬܐ ܐܡܐ ܕܝܠܝ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ  ܕܐܦܢ ܡܘܬܪܝܢ܂ ܐܠܐ ܣܢܝܩ ܥܡܗܘܢ ܩܠܝܠ ܐܢܙܪܘܬܿ܀  ‍[‍531‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܠܫܬܿܐ ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܐ ܦܐܐ ܠܡܫܬܐ  ܚܡܪܐ܂ ܠܡܿܢ ܕܙܡܿܪ ܫܛܘܪ܂ ܘܕܡܣܬܡܟ ܥܠ ܝܡܝܢܗ܂  ܘܕܡܣܓܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܝܪܩܐ܂ ܘܒܫܩܝܐ ܕܟܣܐ ܩܕܡܝܐ܂  ܘܡܨܛܒܐ ܠܡܚܫܡܘ܂ ܘܫܿܐܡ ܒܡܢܕܝܠܗ܀  ‍[‍532‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܟܪܝܗ ܗܘܐ܂ ܘܡܪܗ ܓܒܪܐ ܐܢܫ  ܫܛܘܪܐ܂ ܘܟܕ ܢܿܦܩ ܗܘܐ ܫܐܠܗ܂ ܕܡܘܿܢ ܣܢܝܩ ܐܢܬ  ܕܐܡܠܐ ܠܟ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܣܓܝ ܣܢܝܩ ܐܢܐ ܕܠܐ ܬܘܒ  ܥܠܝ ܬܥܘܠ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ܀  ܬܘܢ̈ܝܐ ܕܐܢܫ̈ܝܢ ܒܪܝܪ̈ܐ ܘܡܲܠܗ̈ܝܐ܀  ‍[‍533‍]‍ ܡܬܐܡܪܐ/ܐܬܐܡܪ ܠܡ#2#/ ܕܒܪܝܪܐ ܐܢܫ ܫܡܼܥ ܡܛܠ ܐܢܫ ܕܡܝܬ  ܠܗ ܠܡ܂ ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܠܐܚܘܗܝ ܫܐܠܗ܂ ܕܐܢܬ ܠܡ ܐܝܬܝܟ  ܕܡܝܬܬ܂ ܐܘ ܐܚܘܟ܀  ‍[‍534‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܡܝܬ ܒܪܗ ܐܬܬܥܝܩ ܣܓܝ܂ ܘܨܒܼܐ  ܕܢܩܛܘܠ ܢܦܫܗ܂ ܡܚܕܐ ܐܬܡܠܟ ܒܚܕ ܡܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ܂  ܕܐܪܐ ܐܢ ܩܿܛܠܢܐ ܢܦܫܝ܂ ܐܝܬ ܠܝ ܪܢܝܐ ܡܢ ܫܠܝܛܐ܀  ‍[‍535‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܪܬܼ ܠܗ ܐܢܬܬܗ܂ ܕܡܢ ܒܪܝܪܘܬܟ ܝܪܟ  ܕܩܢܟ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܠܗܿ܂ ܕܠܐ ܬܚܲܣܕܝܢܝ܂ ܘܐܢ ܓܕܿܫ  ܠܟܝ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܠܝ ܡܚܣܕܐ ܐܢܬܝ ܟܐܡܬ܂ ܕܝܪܟ ܕܩܢܟܝ܀  ‍[‍536‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܬܝܠܕ ܠܗ ܒܪܐ܂ ܘܟܕ ܒܪܟܘ ܠܗ ܫܒܒ̈ܘܗܝ܂  ܩܒܠ ܛܝܒܘܬܘܢ܂ ܘܐܡܼܪ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܘܡܢܟܘܢ܀  ‍[‍537‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܐܟܿܠ ܗܘܐ ܥܡ ܐܡܗ ܢܘܢܐ ܡܛܘܝܐ  ܒܡܘ̈ܕܟܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗܿ ܐܟܘܠܝ ܐܡܝ܂ ܗܢܐ ܡܘܬܪ  ܠܙܘܘܓܐ܀  ‍[‍538‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܥܠ ܕܢܣܥܘܪ ܒܪܐ ܕܫܒܒܗ ܕܟܪܝܗ ܗܘܐ܂  ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܕܟܕ ܡܐܬ܂ ܠܐ ܬܥܒܕ ܐܟܡܐ ܕܥܒܼܕܬ ܒܡܘܬܗ  ܕܒܪܟ ܗܿܘ ܐܚܪܢܐ ܠܐ ܐܪܓܫܹܬ ܠܝ ܕܐܬܛܝܒܹܿܬ  ܒܠܘܝܬܗ܀  ‍[‍539‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܩܢܐ ܗܘܐ ܬܪ̈ܝܢ ܟܠܒ̈ܐ ܕܨܝܕܐ܂ ܚܕ  ܐܘܟܡܐ ܘܐܚܪܢܐ ܚܘܪܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܫܠܝܛܐ ܗܒܠܝ ܚܕ  ܡܢܗܘܢ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܗܼܘ ܠܐܝܢܐ ܒܥܐ ܐܢܬ ܡܢܗܘܢ܂  ܐܡܼܪ ܠܗ ܫܠܝܛܐ ܠܗܿܘ ܐܘܟܡܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܗܢܐ  ܐܘܟܡܐ ܝܬܝܪ ܪܚܝܡ ܥܠܝ ܡܼܢ ܚܘܪܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܫܠܝܛܐ܂  ܐܢܬ ܗܒܠܝ ܠܚܘܪܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܒܪܝܪܐ܂ ܗܢܐ ܝܬܝܪ ܪܚܝܡ  ܥܠܝ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܪܝܗܘܢ܀  ‍[‍540‍]‍ ܐܚܪܢܐ/ܚܕ#2#/ ܡܢ ܥܬܝܪ̈ܐ ܕܒܪܝܪ ܗܘܐ܂ ܠܐ ܝܗܿܒ ܗܘܐ  ܡܕܡ ܠܡܣܟ̈ܢܐ ܣܟ܂ ܘܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܗܿܘ ܕܐܠܗܐ ܠܐ  ܝܗܿܒ ܠܗ܂ ܐܢܐ ܐܝܟܢܐ ܝܗܒܿܢܐ ܠܗ܀  ‍[‍541‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܠܐܢܬܬܗ ܐܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬܐ  ܐܢܬܝ ܠܐ ܡܩܘܐ ܐܢܐ ܠܘܬ ܒܢܝ̈ܐ ܕܝܠܝ܂ ܘܗܼܝ ܐܡܪܬܼ  ܠܗ ܕܗܟܢ ܐܡܿܪ ܐܢܬ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܥܿܒܕ ܐܢܬ܂ ܘܗܼܘ ܦܢܝ  ܠܗܿ ܕܒܬܪ ܡܘܬܟܝ ܚܙܝܬܝ ܫܪܪܐ ܕܡ̈ܠܝ܀  ‍[‍542‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܝܒܐ ܗܘܬ ܠܗ ܟܪܣܗ܂ ܘܟܕ ܐܫܬܐܠ  ܥܠ ܥܠܬܐ܂ ܐܡܼܪ ܕܣܓܝ ܐܟܿܠܬ ܡܢ ܩܠܝܠ ܚܠܒܐ܂ ܘܣܓܦܢܝ܀  ‍[‍543‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܚܼܙܐ ܬܘܪܐ ܫܡܝܢܐ܂ ܐܡܼܪ ܕܒܓܠܐ  ܫܦܝܪܐ ܗܿܘܐ ܗܢܐ܂ ܐܠܘ ܠܐ ܨ‍{‍ܕ‍}‍‍<‍ܪ‍>‍̈ܝܢ ܗܘܝ ܦܪ̈ܣܬܗ܀  ‍[‍544‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܛܠ ܡܓܘܫ̈ܐ ܕܥܡ  ܐܡܗ̈ܬܗܘܢ ܡܙܕܘܓܝܢ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ܂ ܕܪܘܓܙܐ ܕܐܠܗܐ  ܒܗܘܢ܂ ܗܝܡܢ ܐܢ ܡܐܐ ܕܟܣܦܐ ܝܗܿܒܝܢ ܠܝ ܠܐ ܣܿܥܪ  ܗܘܝܬ ܗܕܐ܀   ‍[‍545‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܕܡܝܟ ܥܡ ܐܢܬܬܐ ܒܬܘܠܬܐ ܕܡܟܼܪ  ܗܘܐ܂ ܒܨܦܪܐ ܐܙܠܼ ܠܘܬ ܐܒܘܗܿ ܕܛܠܝܬܐ ܘܐܡܼܪ ܕܒܕܡܐ  ܣܓܝܐܐ ܦܠܦܠܬܢܝ ܒܗܿܢ ܠܠܝܐ ܒܪܬܟ܂ ܘܐܝܟ ܕܣܒܿܪ  ܐܢܐ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܥܒܕܬܿ ܗܕܐ܂ ܐܟܡܢ ܕܠܐ ܐܬܦܠܓ  ܥܠܝ ܒܬܘܠܘܬܗܿ܀  ‍[‍546‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܝܗܘܕܝܐ ܟܕ ܓܙܿܪ ܗܘܐ ܒܪܗ܂ ܐܡܼܪ  ܠܓܙܘܪܐ ܕܒܐܠܗܐ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܓܙܘܪܝܗܝ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ  ܬܘܒ ܐܬܓܙܪ܀  ‍[‍547‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܐܬܝܠܕ ܠܗ ܒܪܐ܂ ܐܝܬܝ ܠܐܣܛܪܘܢܘܡܝܐ  ܕܢܚܙܐ ܕܢܚܗ ܐܘ ܟܝܬ ܡܠܘܫܗ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܕܒܿܥܐ ܐܢܐ  ܡܢܟ ܕܠܐܪܡܝܣ ܒܡܠܘܫܗ ܬܫܪܐ܂ ܡܛܠ ܕܫܿܡܥܬ ܕܗܿܘ  ܕܗܟܢܐ ܡܬܝܠܕ܂ ܟܬܘܿܒܐ ܗܿܘܐ܀  ‍[‍548‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܠܗ ܫܒܒܗ ܕܚܿܙܐ ܐܢܐ ܠܐܢܬܬܟ  ܕܒܛܢܐ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܕܡܕܡ ܒܨܝܪܐ ܘܠܘ ܣܓܝ܀  ‍[‍549‍]‍ ܐܚܪܢܐ/ܚܕ#2#/ ܚܿܐܪ ܗܘܐ ܒܣܗܪܐ ܕܐܪܒܬܥܣܪ ܝܘ̈ܡܝܢ  ܘܐܡܿܪ ܗܘܐ܂ ܕܝܪܚܐ ܒܪܝܟܐ܂ ܘܟܕ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܐܝܟܢܐ  ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܚܙܝܬ ܗܘܝܬ ܠܣܗܪܐ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܕܠܐ ܐܝܬܝ  ܗܘܝܬ ܒܡܕܝܢܬܐ܂ ܘܥܕܟܝܠ ܐܬܹܝܬ܀  ‍[‍550‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܨܒܿܐ ܗܘܝܬ ܕܠܐ ܣܟ ܒܪܢܝ ܐܠܗܐ܂  ܘܐܪܦܐ ܐܝܬܝ ܗܘܝܬ ܗܫܐ ܣܡܝܐ܂ ܐܘ ܕܦܣܝ̈ܩܢ ܐܝܕ̈ܝ  ܘܪ̈ܓܠܝ܀  ‍[‍551‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܥܒܪ ܥܠ ܨܝ̈ܕܐ ܕܢܘܢ̈ܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ  ܕܗܿܢܘܢ ܕܨܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܪ̈ܓܝܐ ܐܢܘܢ ܐܘ ܡܠܝ̈ܚܐ܀  ‍[‍552‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܫܐܠ ܠܬܠܡܝܕܗ ܕܒܐܝܢܐ ܝܘܡܐ ܥܒܕܢܢ ܚܡܫܒܫܒܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܐܫܬܿܩܲܕܝ܃ ܦܢܝ ܠܗ ܬܠܡܝܕܗ܂ ܗܿܘ  ܐܝܢܐ ܕܒܪܝܪ/ܕܝܬܝܪ ܒܪܝܪ#2#/ ܗܘܐ ܡܢܗ܂ ܕܠܐ ܝܕܿܥ ܐܢܐ ܚܬܝܬܐܝܬ܂  ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܣܒܪܢܐ܂ ܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ  ܚܡܫܐ ܒܫܒܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܐܫܬܩܕܝ܀  ‍[‍553‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܫܬܘܕܝ ܠܗ ܪܚܡܗ ܕܢܫܕܪ ܠܗ ܥܢܒ̈ܐ ܡܢ  ܟܪܡܗ܂ ܘܟܕ ܐܘܚܪ܂ ܢܣܒ ܬܦܫܘܪܬܗ ܒܙܓܘܓܝܬܐ ܘܫܕܪ  ܠܘܬ ܐܣܝܐ ܘܐܡܼܪ܂ ܕܚܙܝ ܐܢ ܡܚܘܐ ܫܘܘܕܥܐ ܕܡܫܬܕܪ̈ܝܢ  ܠܝ ܥܢܒ̈ܐ ܒܗܠܝܢ ܝܘ̈ܡܬܐ܀  ‍[‍554‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܟܠܡܕܡ ܐܕܪܟܹܬ܂ ܥܕܡܐ ܠܗܿܝ  ܕܝܕܥܿܬ ܕܚܪܕܠܐ ܡܢ ܬܐܢ̈ܐ ܡܬܢܣܒ܂ ܘܒܠܘܛܐ ܡܼܢ  ܩܝܣ̈ܐ ܡܬܢܓܪ܂ ܕܡܢܘ ܕܝܢ ܕܡܩܒ ܠܩܛܐܝܬ ܠܐ ܥܕܟܝܠ  ܝܕܿܥܬ܀  ‍[‍555‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܚܕ ܡܢ ܫܠܝ̈ܛܐ ܢܦܼܩ ܗܘܐ ܠܡܐܙܠ ܐܝܟܢܐ  ܕܢܣܓܘܕ ܗܘܐ ܒܐܘܪܫܠܡ܂ ܘܡܣܪܗܒ ܗܘܐ ܕܢܡܛܐ  ܒܥܐܕܐ ܗܪ ܬܡܢ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ ܒܪܝܪܐ ܐܢܫ܂ ܠܡܢܐ ܩܿܛܠ ܐܢܬ  ܠܣܘܣ̈ܘܬܐ ܘܠܐܢܫܐ ܕܥܡܟ܂ ܫܕܪ ܐܘܕܥܝܗܝ ܒܐܘܪܫܠܡ܂  ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܬܘܚܪܘܢ ܒܥܐܕܐ ܘܠܐ ܢܣܬܪܗܒܘܢ܀  ‍[‍556‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܝܬܬܼ ܠܗܿ ܒܪܬܗ܂ ܘܟܕ ܐܫܬܐܠ ܕܟܡܐ  ܫܢ̈ܝܢ ܐܝܬ ܠܗܿ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܕܠܐ ܝܕܥܢܐ ܚܬܝܬܐܝܬ܂ ܐܠܐ  ܐܬܝܠܕܬܼ ܒܙܒܢܐ ܕܒܗ ܣܓܝܢ ܦܘܪ̈ܬܥܢܐ܀  ‍[‍557‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܪܟܝܒ ܗܘܐ ܥܠ ܚܡܪܐ܂ ܘܠܐ ܐܙܿܠ  ܗܘܐ ܬܚܘܬܘܗܝ܂ ܝܡܐ ܕܠܐ ܢܘܟܠܝܘܗܝ ܣܥܪ̈ܐ ܒܗܿܘ  ܠܠܝܐ܂ ܘܟܕ ܐܙܠܼ ܠܒܝܬܗ ܘܗܼܘܐ ܪܡܫܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܬܠܡܝܕܗ܂  ܕܣܝܡ ܠܗ ܡܪܙܒܢܐ ܕܣܥܪ̈ܐ܂ ܘܠܐ ܬܘܕܥܝܘܗܝ ܕܐܢܐ  ܐܡܿܪܬ ܠܟ܂ ܘܐܠܐ ܬܘܒ ܠܐ ܕܚܿܠ ܡܢܝ܀   ‍[‍558‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܝܘܡܢ ܐܬܛܝܒܹܬ ܒܩܒܘܪܬܗ ܕܦܠܢ܂  ܘܟܕ ܐܫܬܐܠ ܕܐܝܢܐ ܡܼܢ ܒܢܘ̈ܗܝ ܡܝܬ܂ ܗܼܘ ܐܡܼܪ܂ ܕܟܕ  ܬܪܝܢ ܗܘܘ ܡܨܥܝܗܘܢ ܡܝܬ܀  ‍[‍559‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܠܫܒܒܗ ܕܚܿܙܝܬ ܒܗܢܐ ܠܠܝܐ ܒܚܠܡܝ܃  ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܫܠܝܛܐ ܕܡܕܝܢܬܢ ܡܬܢܐ ܗܘܐ ܥܡܟ܂ ܘܚܿܐܪ  ܗܘܐ ܒܝ܂ ܡܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܡܛܠܬܝ܀  ‍[‍560‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܡܨܠܐ ܗܘܐ ܒܐܘܪܫܠܡ܂ ܐܡܿܪ ܗܘܐ܂  ܡܪܝ ܫܒܘܩ ܠܝ܂ ܕܢܫܬܒܩ ܠܟ܂ ܗܒܠܝ ܕܢܬܝܗܒ ܠܟ܂ ܠܚܕ  ܒܬܠܬܝܢ ܘܒܫܬܝܢ ܘܒܡܐܐ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܕܝܬܿ܀  ‍[‍561‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܥܠ ܠܘܬ ܐܢܫ ܘܐܙܠܼ ܕܢܫܘܩ ܗܘܐ ܪܫܗ܂  ܐܡܼܪ ܠܗ ܗܿܘ ܠܐ ܬܫܘܩ ܪܫܝ܂ ܡܛܠ ܕܫܘܡܢܐ ܛܫܝܬ  ܒܗ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܒܪܝܪܐ܂ ܕܢܫܿܩ ܐܢܐ ܠܗ܂ ܘܐܢ ܐܝܬ  ܥܠܘܗܝ ܚܡܫ̈ܝܢ ܪ̈ܝܛܠܐ ܚܪ̈ܝܐ܀  ‍[‍562‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܕܟܕ ܐܚܐ ܕܝܠܝ ܡܝܬ ܣܓܝ ܐܬܬܘܝ  ܐܒܝ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܚܒܪܗ ܗܼܘ ܩܛܠܗ܂ ܐܘ ܐܬܟܪܗ ܘܡܝܬ܂  ܐܡܼܪ ܠܗ ܗܼܘ ܕܠܐ ܝܕܥܢܐ܂ ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܬܢܝ ܠܗ ܥܒܕܐ  ܕܝܠܢ ܦܠܢ܀  ‍[‍563‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܠܡܢܐ ܠܐ ܡܟܪ ܐܢܬ܂  ܐܡܼܪ ܕܐܚܐ ܕܝܠܝ ܡܟܪ܂ ܘܗܐ ܣܦܩܐ ܐܢܬܬܗ ܠܗ ܐܦ ܠܝ܂  ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܘܝܠܟ ܐܝܟܢܐ ܡܨܝܐ ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܕܬܗܘܐ  ܠܬܪܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ܂ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܡܕܝܢ ܐܒܪܗܡ ܕܐܝܬܘܗܝ  ܗܘܐ ܐܒܐ ܕܥ̈ܡܡܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܬܪ̈ܬܝܢ  ܢܫܝ̈ܢ܂ ܘܗܼܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܣܦܿܩ ܗܘܐ ܠܬܪ̈ܬܝܗܝܢ܀  ‍[‍564‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܐܒܐ ܕܝܠܝ ܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܐܙܠܼ  ܠܐܪܫܠܡ܂ ܘܬܡܢ ܡܝܬ ܘܐܬܩܒܪ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܝܕܥܢܐ  ܒܐܝܕܐ ܙܒܢܬܐ ܡܝܬ܂ ܒܩܕܡܝܬܐ ܐܘ ܒܐܚܪܝܬܐ܀    ‍[‍565‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܥܠ ܠܒܠܐܢܝ܂ ܐܫܟܚ ܕܠܒܘܢܬܐ ܡܥܛܪܐ  ܗܘܬ ܒܗܿ܂ ܘܣܒܼܪ ܒܬܢܢܐ ܕܚܠܐ ܐܝܬܘܗܝ܂ ܐܬܚܡܬ  ܘܐܡܼܪ ܠܒܠܢܝܐ‍<‍^:L ܚܲܡܵܡܓܝܼ^#2#‍>‍܂ ܐܡܪܢܐ ܠܟ ܕܟܕ ܐܢܐ ܨܒܿܐ ܐܢܐ  ܕܐܥܘܠ܂ ܠܐ ܬܥܒܪܘܢ ܡܟܢܝܫܬܐ ܒܒܠܐܢܝ ܐܦܠܐ  ܬܥܒܕܘܢ ܚܠܐ܀  ‍[‍566‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܓܢܝܒ ܚܡܪܟ܂ ܗܼܘ  ܐܡܼܪ܂ ܕܒܪܝܟ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܐܬܛܝܿܒܹܬ ܥܠܘܗܝ܀  ‍[‍567‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܚܪ ܒܫܡܝܐ ܐܡܼܪ܂ ܡܐ ܫܦܝܪܝܢ ܫ̈ܡܝܟ  ܡܪܝܐ܂ ܘܠܝܬܝܪ ܫܦܝܪ ܡܢܗܘܢ ܫܿܘܐ ܐܢܬ܀  ‍[‍568‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܕܝܿܢܐ ܗܘܐ ܘܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܫܒܘܩ ܠܦܠܢ  ܣܟܠܘܬܗ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܕܠܐ ܫܿܒܩ ܐܢܐ܂ ܥܕܡܐ ܕܫܿܡܥ  ܐܢܐ ܕܢܦܿܠ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝ ܘܢܫܩ ܐܢܘܢ܀  ‍[‍569‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܡܘܟܪ̈ܝܐ ܥܣܪܐ ܚܡܪ̈ܝܢ ܩܢܐ ܗܘܐ܂  ܘܐܘܓܪ ܐܢܘܢ ܠܐܢܫ̈ܝܢ܂ ܘܟܕ ܐܬܡܛܝܘ ܠܕܘܟܬܗܘܢ܂  ܢܣܼܒ ܗܼܘ ܚܡܪ̈ܘܗܝ ܘܡܼܢܐ ܐܢܘܢ ܥܣܪܐ܂ ܘܣܠܼܩ ܪܟܒ  ܥܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܗܼܦܟ܂ ܘܟܕ ܪܕܐ ܡܼܢܐ ܠܗܿܢܘܢ  ܕܩܕܡܘܗܝ܂ ܘܐܫܟܚ ܐܢܘܢ \ܕܬܫܥܐ ܐܢܘܢ܂/ܐܢܘܢ ܬܫܥܐ#2#/܂ ܘܐܬܚܡܬ  ܘܢܚܼܬ ܘܡܢܼܐ ܐܢܘܢ ܒܪ ܕܪܫ ܘܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܥܣܪܐ܂  ܐܝܛܐ ܪܟܒ ܘܡܢܼܐ ܘܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܬܫܥܐ܂ ܐܝܛܐ ܢܚܬ  ܘܡܢܼܐ ܘܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܥܣܪܐ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܡܼܪ ܕܒܫܪܪܐ ܫܐܕܐ  ܐܝܬ ܥܡܝ܂ ܕܟܕ ܪܟܒ ܐܢܐ ܡܘܒܕ ܐܢܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ  ܕܚܡܪ̈ܐ܂ ܒܕܓܘܢ ܠܐ ܙܕܿܩ ܠܝ ܕܐܪܟܒ ܕܠܐ ܐܚܣܪ ܚܕ܂  ܘܗܟܢܐ ܪܓܠܐܝܬ ܗܠܟ ܒܟܠܗܿ \ܗܿܝ ܐܘܪܚܐ/ܐܪܥܐ ܗܿܝ#2#/ ܘܠܐ ܐܡܣܪ  ܕܢܪܟܒ ܚܕ ܡܢܗܘܢ܀  ‍[‍570‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܥܠ ܒܚܪܒܬܐ ܡܕܡ ܐܝܟܢܐ ܕܢܐܫܘܕ  ܬܕܟܝܬܐ܂ ܘܟܕ ܨܒܼܐ ܕܢܫܪܐ ܠܬܟܬܐ/ܠܬܝܟܬܐ#2#/܂ ܫܪܐ ܩܛܪ̈ܐ  ܕܟܘܬܝܢܗ܂ ܘܝܬܒ ܚܼܪܐ ܒܦܪܙܘܡܗ܀  ‍[‍571‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܡܝܬ ܠܗ ܒܪܐ܂ ܘܡܚܬܝܢ  ܗܘܘ ܠܗ ܒܩܒܪܐ܂ ܐܡܼܪ ܕܥܠ ܓܒܗ ܕܝܡܝܢܐ ܐܪܒܥܘܢܝܗܝ  ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܛܒ ܘܥܗܿܢ ܠܦܫܪܐ ܕܡܐܟ̈ܠܬܐ܀  ‍[‍572‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܣܒܬܐ ܐܢܫ ܟܕ ܥܠܬܼܿ ܕܬܣܥܘܪ ܟܪܝܗܐ  ܐܡܪܬܼ ܠܡܪ̈ܘܗܝ ܕܗܿܝܡܢܘ ܕܣܓܝ ܐܡܚܿܠܹܬ ܠܝ܂ ܘܠܐ  ܡܬܡܨܝܐ ܐܢܐ ܕܒܟܠܙܒܢ ܐܥܘܠ ܘܐܦܘܩ܂ ܒܕܓܘܢ ܐܢ  ܡܿܐܬ܂ ܚܝ̈ܝܟܘܢ ܢܢܛܪ ܐܠܗܐ܂ ܘܠܐ ܬܥܕܠܘܢܢܝ ܐܢ ܠܐ  ܐܬܡܨܐ ܕܐܬܐ ܒܩܒܘܪܬܗ܀  ‍[‍573‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܥܪܩ ܠܗ ܒܘܙܝܩܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܫܠܝܛܐ  ܕܢܐܚܘܕ ܬܪ̈ܥܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܥܕܡܐ ܕܐܚܿܕ ܠܒܘܙܝܩܗ܀  ‍[‍574‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܐܫܬܐܠ ܕܟܡܐ ܫܢ̈ܝܢ ܐܝܬ ܠܒܿܪܬܟ  ܟܕ ܐܡܟܪܬܗܿ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܕܠܐ ܝܕܿܥ ܐܢܐ ܫܢܝ̈ܗܿ܂ ܐܝܢ  ܟܕ ܛܒܐܝܬ ܫܪܝܘ ܕܢܟܡܘܢ ܡܚܣ̈ܢܝܗܿ ܒܣܥܪܐ ܐܡܟܪܬܗܿ܂  ܚܫܘܒܘ ܡܟܝܠ ܐܢܬܘܢ ܕܒܟܡܐ ܫܢܝ̈ܢ ܝܥܿܐ ܣܥܪܐ ܠܛܠܝܬܐ  ܒܡܚܣ̈ܢܐ܀  ‍[‍575‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܼܢ ܕܝܢܐ ܐܫܬܐܠ ܕܡܢܐ ܙܕܩܿ ܕܢܬܥܒܕ  ܠܓܒܪܐ ܕܚܿܛܐ ܥܡ ܐܬܢܐ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܕܬܪܝܗܘܢ  ܢܬܩܛܠܘܢ܂ ܐܡܿܪܝܢ ܠܗ܂ ܘܐܬܢܐ ܡܢܐ ܐܣܟܠܬܼ܃ ܚܝܘܬܐ  ܗܝ ܠܐ ܡܠܝܠܬܐ܂ ܘܠܐ ܡܬܒܝܢܢܝܬܐ܂ ܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܗܝܡܢܘ܂  ܘܐܢ ܐܡܐ ܕܝܠܝ ܐܘ ܚܬܐ ܕܝܠܝ ܬܗܘܐ ܗܿܝ ܐܬܢܐ ܡܩܛܠ  ܩܿܛܠ ܐܢܐ ܠܗܿ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ܀ ‍[‍576‍]‍ ܐܚܪܬܐ ܣܒܬܐ ܟܕ ܡܝܬ ܒܪܗܿ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ  ܫܡܗ ܠܥܙܪ܂ ܘܡܠܘܐ ܠܗ ܩܫܝܫܐ܂ ܘܟܕ ܫܪܝ ܕܢܩܪܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ  ܕܠܥܙܪ ܡܝܬ ܠܗ܂ ܐܡܼܪ ܕܠܥܙܪ ܡܝܬ ܠܗ܂ ܘܚܿܕܐ ܐܢܐ܂ ܐܡܪܐ ܠܗ ܣܒܬܐ ܘܠܡܘܢ ܠܐ ܚܿܕܐ ܐܢܬ܂ ܕܗܐ ܠܒܘܫܗܘܬܫܘܝܬܗ ܘܟܠܡܐ ܕܩܢܐ ܗܘܐ ܠܒܝܬܟ ܐܬܬܘܒܠ܀ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܩܠܣܗ ܦܘܐܝܛܐ ܐܢܫ܂ ܐܡܼܪ ܠܦܘܐܝܛܐ܂ܕܐܢܐ ܡܢ ܕܝܠܝ ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܐ ܕܐܫܟܢ ܠܟ܂ ܐܝܢ ܐܢܣܟܠܘܬܐ ܡܕܡ ܬܣܟܠ܂ ܫܒܿܩ ܐܢܐ ܠܟ܀ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܡܨܠܐ ܗܘܐ ܒܥܕܬܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ܂ܡܪܝ ܚܘܣ ܥܠܝ ܘܚܣܐ ܠܝ ܫܘܪ̈ܥܬܝ ܗܿܢܝܢ ܕܣܥܿܪܬ ܒܨܒܝܢܟܘܕܠܐ ܒܨܒܝܢܟ܂ ܒܝܕܥܬܟ ܘܕܠܐ ܒܝܕܥܬܟ܀ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܕܫܒܘܩ ܠܝ ܚܛܗ̈ܐ ܟܠܗܘܢܗܠܝܢ ܕܝܕܿܥ ܐܢܬ܂ ܘܗܠܝܢ ܕܠܐ ܝܕܿܥ ܐܢܬ܀ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܐܬܼܐ ܡܛܪܐ ܥܠ ܙܪܥܗ ܐܡܼܪ܂ ܡܪܝ ܐܪܐܝܕܿܥ ܐܢܬ ܟܡܐ ܐܓܪܐ ܐܝܬ ܠܟ ܕܐܫܩܝܬ ܠܙܪܥܝ ܗܢܐ܀ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܐܫܿܕ ܗܘܐ ܡܝ̈ܐ ܐܡܼܪ ܠܗ ܒܪܝܪܐܐܚܪܢܐ܂ ܕܟܡܐ ܪܒܘ ܗܕܡܟ ܗܢܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܛܥܢ ܐܢܬܠܗ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܙܠ ܐܡܼܪ ܒܒܝܬܐ ܕܝܠܢ܂ ܕܡܚܣܕܝܢܠܝ ܕܙܥܘܪܐ ܗܘ܀ ܐܚܪܢܐ ܛܡܼܪ ܗܘܐ ܙܘ̈ܙܐ ܒܕܒܪܐ܂ ܘܥܒܼܕ ܐܬܼܐܥܠܝܗܿ ܕܕܘܟܬܐ ܩܛܥܐ ܕܥܢܢܐ܂ ܘܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܬܼܐܠܡܣܒ܂ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܗܘܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܚܫܘܒ ܕܙܘ̈ܙܐܒܐܪܥܐ ܗܼܘܘ ܘܐܬܢܣܒܘ ܡܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ܃ ܠܥܢܢܐ ܕܒܫܡܝܐܡܼܢܘ ܐܬܡܨܝ ܠܡܓܢܒܗܿ܂ ܐܘ ܐܝܕܐ ܐܝܼܕܐ/ܐܝܕܐ##/ ܡܛܬܼ ܠܗܿ܂ܠܬܗܪܐ ܫܿܘܐ ܫܪܒܐ ‍[‍ܗܢܐ‍]‍܀ ܐܚܪܢܐ ܚܪ ܒܚܨܦܐ ܕܡܝ̈ܐ ܘܐܙܠ ܐܡܼܪ ܠܐܡܗ܂ܕܓܢܒܐ ܐܝܬ ܒܚܨܦܐ܂ ܘܟܕ ܐܬܬܼ ܐܡܗ ܘܚܪܬܼ ܐܦ ܗܼܝܘܚܙܬܼ ܦܪܨܘܦܗܿ ܒܡܝ̈ܐ ܥܠ ܓܢܒ ܦܪܨܘܦܐ ܕܒܪܗܿ܂ ܐܡܪܬܼܠܒܪܗܿ܂ ܕܐܝܢ ܒܫܪܪܐ ܓܢܒܐ ܗܘ܂ ܘܙܢܝܬܐ ܬܘܒ ܐܝܬܥܡܗ ܕܗܢܐ ܠܝܛܐ܂ ܩܘܡ ܐܢܬ ܗܪܟܐ ܕܠܐ ܢܦܩܘܢܘܢܥܪܩܘܢ ܥܕܡܐ ܕܩܪܝܐ ܐܢܐ ܠܫܒ̈ܒܐ܀ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܡܛܠ ܓܒܪܐ ܫܪܝܚܐ ܕܣܕܘܡܝܐܗܘ ܝܬܝܪ ܡܼܢ ܠܘܛ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܪܫܐ ܕܣܕ̈ܘܡܝܐ܀ ܐܚܪܢܐ ܐܫܬܐܠ ܕܡܪܕܐ ܟܡܐ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܝܬܒܝܬ ܚܠܒ ܠܕܪܡܣܘܩ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܬܪܥܣܪ܂ ܫܬܐ ܡܐܙܠܐ܂ܘܫܬܐ ܡܐܬܝܐ܀ ܐܚܪܢܐ ܚܪ ܒܦܪ̈ܘܓܐ ܕܒܒܝܬܗ ܘܐܡܼܪ܂ ܕܐܘܦܪ̈ܘܓܐ ܐܡܬܝ ܢܬܟܪܗ ܕܢܐܟܘܠܟܘܢ ܘܢܫܬܘܙܒ ܡܢܢܩܫ ܪܫܐ ܕܝܠܟܘܢ܀ ܐܚܪܢܐ ܪܗܿܛ ܗܘܐ ܒܕܒܪܐ܂ ܘܩܿܪܐ ܗܘܐ ܡܕܡܒܩܠܐ ܪܡܐ܂ ܘܟܕ ܐܫܬܐܠ ܡܛܠ ܗܟܢ܂ ܐܡܪ ܕܨܒܿܐܐܢܐ ܕܐܕܥ ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܐܙܿܠ ܩܠܐ ܕܝܠܝ܀ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܬܒܼܥܘ ܡܢܗ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܣܪܓܐ܂ ܐܡܼܪܕܗܝܡܢܘ ܗܫܐ ܥܕܟܝܠ ܢܚܿܬܬ ܡܢܗ܂ ܟܒܪ ܬܣܝܒܪܘܢܚܕܐ ܫܥܬܐ ܕܢܬܬܢܝܚ܀ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܝܠܕܐ ܗܘܬ ܐܢܬܬܗ܂ ܐܡܼܪ ܠܚܝܬܐ܂ܕܒܪܐ ܐܦܩܝܗܝ܂ ܘܝܗܿܒ ܐܢܐ ܠܟܝ ܕܝܢܪܐ܂ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܙܒܿܢ ܗܘܐ ܬܠܓܐ܂ ܢܣܼܒ ܚܕ ܩܛܥܐܘܛܥܡ ܒܗ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܡܙܒܢܢܐ܂ ܕܩܪܝܪ ܡܼܢ ܗܢܐ ܐܢ ܐܝܬܠܟ ܚܘܐ܂ ܘܟܕ ܚܘܝܗ ܩܛܥܐ ܐܚܪܢܐ ܫܐܠ܂ ܕܐܝܟܢܐܡܙܒܢ ܐܢܬ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ܂ ܕܡܢ ܗܢܐ ܩܛܥܐ ܒܩܪܛܝܣܐ܂  ܘܡܼܢ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܩܛܥܐ ܘܦܠܓܗ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܡܕܝܢ ܢܣܿܒܐܢܐ ܡܢ ܗܢܐ ܩܠܝܠ ܡܛܠܬܝ܂ ܘܡܢ ܩܕܡܝܐ ܡܛܠ ܒܝ̈ܬܝܐ܀ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܐܡܼܪ ܠܗ ܐܣܝܐ ܕܥܨܘܪ ܬܪܝܢ ܪ̈ܘܡܢܐܒܬܪ̈ܒܝܗܘܢ ܘܐܫܬܝ܂ ܗܼܘ ܐܡܼܪ ܕܟܡܐ ܬܪܒܐ ܣܿܐܡܐܢܐ ܥܠܝܗܘܢ܀ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܙܒܢ ܐܡܬܐ ܐܬܚܡܬܬܼ ܐܢܬܬܗ܂ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܠܗܿ܂ ܕܐܝܢ ܗܟܢܐ ܡܟܫܠܐ ܐܢܬܝ ܠܝ܂ ܒܐܠܗܐܚܝܐ ܝܿܡܐ ܐܢܐ ܕܡܟܐ ܠܫܢܬܐ ܠܐ ܕܡܿܟ ܐܢܐ ܥܡܟܝ܀ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܚܪ ܒܡܚܙܝܬܐ ܘܚܼܙܐ ܦܪܨܘܦܗ ܓܚܟ܂ܘܟܕ ܐܫܬܐܠ ܐܡܼܪ ܕܒܦܪܨܘܦܝ ܬܗܪ ܐܢܐ܂ ܕܡܢ ܪܘܚܩܐܫܦܝܪ܂ ܘܡܢ ܩܘܪܒܐ܂ ܠܐ܀ ܐܚܪܢܐ ܐܫܬܐܠ ܕܟܡܐ ܫܢ̈ܝܐ ܐܝܬ ܠܟ܂ ܘܗܼܘܦܼܢܝ ܕܠܐ ܝܿܕܥܢܐ܂ ܐܠܐ ܫܿܡܿܥܬ ܡܢ ܐܡܝ ܕܐܡܪܐ ܕܡܢܩܕܡ ܕܒܫܠܝܢ ܒܣܪ̈ܐ ܐܬܝܠܕܬ܂ ܘܐܚܘܟ ܩܫܝܫܐ ܡܢܟܒܬܪܝܢ ܝܪ̈ܚܐ ܘܦܠܓܗܿ ܕܫܢܬܐ܀ ܐܚܪܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܪܬܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܐܚܪܢܐ܂ܘܐܡܼܪ ܒܚܕ ܡܼܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܕܨܒܿܐ ܐܢܐ ܕܐܙܿܒܿܢ ܗܢܐ ܦܠܓܐܕܝܠܝ܂ ܘܐܙܒܢ ܠܗܿܘ ܦܠܓܐ ܐܚܪܢܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܟܠܗܿ ܕܪܬܐܠܝ ܬܗܘܐ܀ ܐܚܪܢܐ ܙܒܢ ܒܣܪܐ ܘܝܗܼܒ ܠܡܫܡܫܢܗ ܘܐܡܼܪ܂ܕܐܘܒܠ ܠܒܝܬܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܢܒܫܠܘܢ ܠܝ ܪܙܐ܂ ܘܗܼܘܐܡܪ ܕܩܝܣ̈ܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܗܼܘ ܡܕܝܢ ܐܪܦܐܡܒܫܠܝܢ ܛܿܪܟܲܝܢܐ ܟܡܐ ܘܟܡܐ ܪܙܐ܀ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܢܦܠܬܼ ܒܪܬܗ ܒܒܪܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗܿ ܕܠܐܬܫܢܝܢ ܡܢ ܕܘܟܬܟܝ ܥܕܡܐ ܕܡܝܬܐ ܐܢܐ ܡܿܢܕܡܣܩ ܠܟܝ܀  ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܐܫܬܐܠ ܡܛܠ ܝܘܡܐ ܕܡܘܠܕܗ܂ ܐܡܼܪܕܐܬܝܿܠܕܬ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܐܘܫܥܢ̈ܐ ܒܬܪ ܥܐܕܐܒܩܝܡܬܐ ܒܬܪ̈ܬܝܢ ܫܒ̈ܝܢ܀ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܡܨܠܐ ܗܘܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ܂ ܕܡܪܝܘܐܠܗܝ ܚܣܐ ܠܐܡܝ܂ ܘܠܚܬܝ ܘܠܐܢܬܬܝ܂ ܘܟܕ ܐܬܐܡܪܠܗ ܕܥܠ ܡܢܐ ܠܐܒܘܟ ܠܐ ܡܥܗܕ ܐܢܬ܂ ܦܢܝ ܕܡܛܠܕܐܢܐ ܙܥܘܪܐ ܗܘܝܬ ܟܕ ܡܝܬ ܐܒܝ ܘܠܐ ܝܕܿܥ ܐܢܐ ܠܗ܂ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܡܨܠܐ ܗܘܐ܂ ܐܡܿܪ ܗܘܐ܂ ܡܪܝ ܗܒܠܝܚܡܫܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܟܣܦܐ܂ ܕܐܢܐ ܝܗܿܒܢܐ ܡܢܗܘܢ ܙܕܩܬܐܠܡܣܟ̈ܢܐ ܐܠܦܐ܂ ܘܐܢܗܼܘ ܕܠܐ ܡܲܫܲܪ ܐܢܬ ܠܝ܂ ܗܒܠܝܐܪܒܥܐ ܐܠܦ̈ܝܐ܂ ܘܠܐܠܦܐ ܐܢܬ ܗܒ ܡܢ ܐܝܕ̈ܝܟܠܐܝܕ̈ܝܗܘܢ܀ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܐܙܠܼ ܗܘܐ ܒܬܐܓܘܪܬܐ ܟܬܼܒ ܠܘܬܐܒܘܗܝ܂ ܕܟܘܪܗܢܐ ܥܣܩܐ ܐܬ‍{‍ܪܟܿ‍}‍‍‍ܟܪ‍‍ܗܬ܂ ܘܐܢ ܐܚܪܢܐܗܘܿܐ ܒܕܘܟܬܝ܂ ܠܐ ܣܟ ܐܬܡܨܝ ܗܘܐ ܠܡܚܐ܂ ܘܦܢܝܠܗ ܐܒܘܗܝ܂ ܕܗܝܡܢ ܒܪܝ܂ ܕܐܠܘ/ܐܠܘ##/ ܡܼܝܬܬ ܘܐܟܪܝܬܼܢܝ܂ ܠܐܬܘܒ ܒܚܝ̈ܝ ܡܠܿܠܬ ܗܘܝܬ ܥܡܟ܀ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܐܫܬܐܠ ܕܡܢܐ ܝܠܦܬ ܟܕ ܒܐܣܟܘܠܐܗܘܝܬ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܕܚܘܫܒܢܐ܂ ܘܐܡܼܪܘ ܠܗ ܕܐܪܒܥܐܡܕܝܢ ܕܟܣܦܐ ܟܕ ܢܬܦܠܓ ܥܠ ܬܠܬܐ ܓܒܪ̈ܝܢ ܟܡܐܡܿܛܐ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܕܠܬܪܝܢ ܡܢܗܘܢܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܕܟܣܦܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܠܬܠܬܝܗܘܢܬܪ̈ܝܢ ܬܪ̈ܝܢ܀ ܐܚܪܢܐ ܛܥܝܢ ܗܘܐ ܥܠ ܟܬܦܗ ܛܠܝܐ ܙܥܘܪܐ  ܕܠܒܝܫ ܟܘܬܝܢܐ ܣܘܡܩܬܐ܂ ܘܟܕ ܛܥܝܗܝ܂ ܫܪܝ ܕܢܫܐܠܠܒܢܝܢܫ̈ܐ܂ ܕܡܼܢܘ ܚܼܙܐ ܛܠܝܐ ܕܠܒܝܫ ܗܘܐ ܟܘܬܝܢܐܣܘܡܩܬܐ܂ ܘܟܕ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܠܡܐ ܗܢܐ ܗܘ ܥܠ/ܕܥܠ##/ܟܬܦܟ܂ ܘܟܕ ܐܪܝܡ ܪܫܗ ܘܚܙܝܗܝ܂ ܡܚܝܗܝ ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂ܕܐܘܿ ܒܪ ܓܘܪ̈ܐ܂ ܟܡܐ ܐܡܿܪܢܐ ܠܟ܂ ܕܟܕ ܛܥܿܢ ܐܢܐ ܠܟܠܐ ܬܫܢܐ ܡܢ ܨܐܕܝ܀ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܝܬܝܒ ܗܘܐ ܒܣܦܝܢ̄ܬܐ ܒܝܡܐ܂ ܘܐܝܬܗܘܐ ܒܐܝܕܗ ܩܠܝܠ ܙܘܙ̈ܐ܂ ܟܕ ܚܪ ܚܼܙܐ ܥܠ ܠܒܘܫܐ ܕܚܕܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܥܡܗ ܦܘܪܬܥܢܐ ܡܕܡ܂ ܐܘܫܛ ܐܝܕܗܘܢܣܒܗ ܒܬܪ̈ܬܝܢ ܨܒܥ̈ܬܗ܂ ܘܟܕ ܨܒܼܐ ܕܢܪܡܐ ܠܦܘܪܬܥܢܐ‍‍ ܒܝܡܐ##‍‍܂ܐܪܡܝ ܠܙܘ̈ܙܐ܂ ܘܐܚܕܗ ܠܦܘܪܬܥܢܐ܂ ܘܟܕ ܐܬܟܣܣ ܥܠܗܟܢ܂ ܐܡܼܪ ܕܕܚܿܠܬ ܘܠܐ ܢܥܪܘܩ ܘܢܕܒܩ ܒܪ ܕܪܫܒܠܒܘܫ̈ܝܢ܀ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܚܼܙܐ ܡܢܪܬܐ ܕܛܝܝ̈ܐ ܕܒܗܿ ܩܿܪܝܢܠܨܠܘܬܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܚܒܪܗ ܡܐ ܣܓܝ ܐܪܝܟܝܢ ܗܘܘ ܒܢܝܢ̈ܫܐܗܿܢܘܢ ܕܒܼܢܐܘܗܿ ܠܡܢܪܬܐ ܗܕܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܠܗ ܕܐܘܒܪܝܪܐ ܐܝܟܢܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܒܗܢܐ ܐܘܪܟܐ܂ܐܠܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܒܢܐܘܗܿ ܩܕܡܐܝܬ ܘܟܢ ܐܩܝܡܘܗܿ܀ ܐܚܪܢܐ ܦܠܚ̈ܐ ܐܢܫ̈ܝܢ ܐܬܼܘ ܠܘܬ ܫܠܝܛܐ ܘܫܪܝܘܩܒܿܠܝܢ ܕܣܓܝ ܠܡ ܬܩܘ̈ܠܐ ܐܝܬ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܘܐܠܐ/ܘܐܢ ܠܐ##/ ܡܒܨܪܐܢܬ ܡܢܗܘܢ ܫܒܿܩܝܢ ܘܢܿܦܩܝܢ܂ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܫܠܝܛܐ܂ܕܡܢܐ ܡܟܝܠ ܨܒܿܝܬܘܢ ܕܐܥܒܕ/ܐܥܓܕ##/ ܠܟܘܢ܂ ܘܗܼܢܘܢ ܐܡܼܪܘ/ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ##/ܕܒܥܝܿܢܢ ܕܚܘܡܫܐ ܒܠܚܘܕ ܬܣܒ ܡܢܢ/ܡܢܗܘܢ##/܂ ܘܠܐ ܬܘܒ ܬܣܒܥܘܫܪܐ܂ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܢ ܚܝܠܐ ܕܥܘܫܪܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ 

 

  

ܕܨܒܝܢܟܘܢ ܢܫܬܡܠܐ܂ ܘܗܼܘܐ ܥܠܼܝܗܘܢ ܗܢܐ ܥܝܕܐ

ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ܀

‍[‍607‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܕܚܿܙܝܬ ܓܒܪܐ \ܐܪܝܟ ܕܩܼܢܐ ܕܪܟܝܒ

ܥܠ ܚܡܪܐ ܘܡܿܚܐ ܠܗ ܘܐܡܼܪ܂ ܕܐܘ ܠܝܛܐ ܐܠܘܠܐ

ܨܒܿܐ ܗܘܝܬ ܕܬܬܪܟܒ܂ ܠܡܢܐ ܗܘܼܝܬ ܚܡܪܐ/ܐܢܫ ܐܪܝܟ ܕܩܢܐ ܕܡܫܐܠ ܒܫܘܩܐ ܕܠܐ ܥܒܼܪ

      ܩܕܡܝܗܘܢ ܚܕ ܣܒܐ ܣܘܡܩܐ ܕܐܝܬ ܒܪܫܗ ܩܘܒܥܐ ܣܘܡܩܐ#2#/܀

‍[‍608‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܚܼܙܐ ܠܙܪܥܗ ܕܪܒܝܥ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܫܝܬܐ

ܘܡܢ ܒܪܕܐ܂ ܚܪ ܒܫܡܝܐ ܘܐܡܼܪ܂ ܕܐܘܿ ܡܪܝܐ܃ ܐܢܬ

ܦܩܿܕܬ ܠܒܢܝܢܫ̈ܐ ܕܠܐ ܢܥܒ‍{‍ܪ‍}‍‍<‍ܕ‍>‍ܘܢ ܒܝܫܬܐ ܘܠܐ ܢܣܓܦܘܢ

ܠܚܕ̈ܕܐ܂ ܘܗܢܐ ܥܒܿܕܟ܂ ܡܢܐ ܐܡܿܪ ܐܢܬ܂ ܡܢܼܘ ܕܕܐܢ

ܠܟ܂ ܕܠܐ ܫܠܡܝܿܢ ܥܒܕܝܟ ܠܡܠܝ̈ܟ܀

‍[‍609‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܐܦܩ ܒܪܗ ܪܫܗ ܡܢ ܟܘܬܐ ܠܒܪ ܢܦܼܠ

ܒܪܕܐ ܥܠ ܪܫܗ܂ ܘܗܼܘ ܨܥܪ ܠܡܿܢ ܕܡܚܝܗܝ܂ ܗܝܕܝܢ

ܩܦܚܗ ܐܒܘܗܝ ܘܐܦܩ ܪܫܗ ܠܒܪ ܡܢ ܟܘܬܐ ܘܚܪ ܒܫܡܝܐ

ܘܐܡܼܪ܂ ܡܪܝ܂ ܠܐ ܬܥܕܘܠܝܘܗܝ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ

ܝܕܿܥ ܠܟ܀

‍[‍610‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܡܫܝܓ ܗܘܐ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܐܡܼܪ ܕܐܢܐ

ܢܣܝܬ ܐܝܕ̈ܝ܂ ܕܐܢ ܐܠܦ ܙܒ̈ܢܝܢ ܡܫܝܓ ܐܢܐ ܠܗܝܢ ܠܐ

ܡܬܕ̈ܟܝܢ ܐܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܠܐ ܡܫܝܓ ܐܢܐ ܠܗܝܢ܀

‍[‍611‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܥܠ ܠܘܬ ܐܢܫ ܕܡܝܬ ܗܘܐ ܒܪܗ܂ ܘܫܪܝ

ܐܡܿܪ܂ ܒܪܝܟܘ ܐܠܗܐ܂ ܒܪܝܟ ܗܘ ܐܠܗܐ܂ ܡܩܒܠ ܐܢܐ

ܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܫܪܝܘ ܗܢܘܢ ܕܡܛܝܒܝܢ ܕܢܟܣܘܢܝܗܝ

ܕܥܠ ܡܢܐ ܐܡܿܪ ܐܢܬ ܗܟܢܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܠܗܘܢ܂ ܡܛܠ

ܕܫܿܡܥܬ ܕܗܼܘ ܡܝܬ ܠܗ܂ ܘܟܕ ܒܪܗ ܗܘ ܕܡܝܬ ܠܗ܂ ܠܝܬ  ܪܢܝܐ܂ ܡܨܐ ܓܝܪ ܟܕ ܗܼܘ ܒܚܝ̈ܐ ܕܢܘܠܕ ܒܪܐ ܐܚܪܢܐ  ܘܐܚܪܢܐ܀  ‍[‍612‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܙܠܼ ܠܘܬ ܓܪܡܛܝܩܘܣ ܐܢܫ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܪܨ  ܠܫܢܗ܂ ܘܟܕ ܩܪܐ ܨܐܕܘܗܝ ܩܪܝܒܘܬܐ ܕܫܢ̄ܬܐ܂ ܫܐܠ  ܠܓܪܡܛܝܩܘܣ/ܠܓܪܡܡܛܝܩܘܣ#2#/܂ ܕܣܘܣܝܐ ܒܨܕܐ ܐܡܿܪ ܐܢܐ܂ ܐܘܿ ܒܣܡܟܬ܀  ‍[‍613‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܚܕ ܡܢ ܪ̈ܫܢܐ ܡܠܗܝܐ ܗܘܐ܂ ܘܟܕ ܪܟܝܒ  ܗܘܐ ܥܡ ܐܢܫ̈ܝܢ ܘܐܙܿܠ ܗܘܐ ܒܐܘܪܚܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ  ܕܐܪܚܩܘ ܡܢܝ ܫܥܬܐ ܡܛܠ ܕܡܠܬܐ ܐܝܬ ܠܝ ܥܡ ܢܦܫܝ  ܕܐܡܪ܀  ‍[‍614‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܡܨܠܐ ܗܘܐ ܒܥܕܬܐ ܫܡܼܥ ܠܩܫܝܫ̈ܐ  ܕܐܡܿܪܝܢ܂ ܕܐܕܡ ܚܼܛܐ ܘܡܫܝܚܐ ܐܨܛܠܒ ܚܠܦܘܗܝ  ܕܢܦܪܩܝܘܗܝ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܕܠܝܬܝܗܿ ܗܕܐ ܟܐܢܘܬܐ܂ ܐܠܐ  ܗܿܘ ܕܐܣܟܠ ܙܿܕܩ ܗܘܐ ܕܢܨܛܠܒ܀  ‍[‍615‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܬܒܿܪ ܗܘܐ ܠܘܙܐ܂ ܦܼܠܛ ܗܘܐ ܠܘܙܐ  ܡܢ ܐܝܕܘ̈ܗܝ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܐܠܗܐ܂ ܐܦ ܠܘܙܐ  ܬܘܒ ܥܪܩ ܡܢ ܡܘܬܐ܀  ‍[‍616‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܩܡ ܥܠ ܝܕ ܝܡܐ ܘܐܡܼܪ܂ ܫܘܒܚܐ ܠܗܿܘ  ܕܒܪܝܗܝ ܡܢ ܩܝܣܐ ܝܒܝܫܐ܀  ‍[‍617‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܚܘܝ ܠܗ ܒܪܗ ܦܪܘܓܐ ܕܝܘܢܐ ܘܐܡܼܪ܂  ܚܙܝ ܐܒܘܢ ܠܡܘܢ ܕܡܿܐ ܠܐܒܘܗܝ ܐܘ ܠܐܡܗ܂ ܘܗܼܘ  ܐܡܼܪ ܠܗ ܕܐܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܒܘܗܝ ܐܘ ܐܡܗ܂ ܗܿܘ ܕܟܪܐ  ܐܢ ܗܿܝ ܢܩܒܬܐ܀  ‍[‍618‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܿܪ ܕܣܓܝ ܪܚܿܡ ܐܢܐ ܠܡܐܡܪ̈ܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܟܠ ܝܘܡܐ ܡܬܒܪܟ ܐܢܐ ܡܢܗ܂  ܘܚܒܪܗ ܐܡܼܪ ܘܡܢ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ ܠܡܢܐ ܠܐ ܡܬܒܪܟ  ܐܢܬ܂ ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܛܒ܂ ܐܠܐ ܐܢܐ ܠܗܢܐ  ܢܣܝܬ ܕܡܥܕܪ ܠܝ܀  ‍[‍619‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܥܠ ܒܕܪܬܐ ܚܕܬܐ ܘܟܿܪܟ ܗܘܐ ܒܗܿ܂  ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܡܪܗܿ ܕܕܪܬܐ܂ ܕܡܘܢ ܐܡܿܪ ܐܢܬ ܫܦܝܪ ܒܢܿܝܬ܂  ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܟܠ ܡܕܡ ܫܦܝܪ ܒܗܿ܂ ܐܠܐ ܒܝܬܐ ܕܬܕܟܝܬܐ  ܚܕ ܡܘܡܐ ܐܝܬ ܒܗ ܕܐܠܝܨ ܬܪܥܗ܂ ܘܠܐ ܡܨܐ ܕܢܥܘܠ  ܒܗ ܦܬܘܪܐ܀  ‍[‍620‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܼܢ ܪ̈ܫܢܐ ܒܪܝܪܐ ܗܘܐ ܘܩܢܐ ܗܘܐ  ܩܪܝܬܐ܂ ܘܫܕܪ ܠܘܬ ܩܝܘ̈ܡܐ ܕܝܠܗ ܘܐܡܼܪ ܕܠܐ ܬܫܒܩܘܢ  ܠܡ ܠܦܠܚ̈ܐ ܕܢܙܪܥܘܢ ܥܡܼܪ ܟܘܒܐ ܒܓܪ̈ܘܡܐ ܬܘܒ܂  ܡܛܠ ܕܚܕ ܡܼܢ ܐܪܒܥܐ ܠܐ ܩܿܐܡ܂ ܐܠܐ ܫܦܝܐ ܢܙܪܥܘܢ܂  ܘܡܣܟ̈ܢܐ ܐܪܦܐ ܥܡܪܐ ܙܪܥܝܢ ܗܟܘܬ ܕܠܐ ܒܓܪ̈ܘܡܐ܀   ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܬܥܣܪ܀  ܬܘܢ̈ܝܐ ܕܐܢܫ̈ܝܢ ܫܵܢܵ̈ܝܵܐ ܘܕܝܘ̈ܢܐ܀  ‍[‍621‍]‍ ܡܬܐܡܪܐ/ܐܡܿܪܝܢ#2#/ ܕܚܕ ܡܢ ܕܝܘܢ̈ܐ܂ ܚܼܙܐ ܪܫܢܐ ܐܢܫ  ܫܡܝܢܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܐܘ/ܐܘ#2#/ ܐܢܬ ܕܒܕܡܘܬ ܚܙܝܪܐ ܫܡܝܢ  ܐܢܬ܂ ܐܠܘ ܕܝܘܐ ܕܒܝ ܒܙܒܢܐ ܗܘܐ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܠܐ ܣܟ  ܫܒܩܟ ܗܘܐ ܘܒܝ ܥܠ܀  ‍[‍622‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܼܢ ܪܫܢܐ ܐܢܫ ܕܝܕܿܥ  ܐܢܬ ܠܝ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ ܕܐܝܢ ܐܦ ܠܐܚܘܟ ܝܕܿܥ ܐܢܐ܂ ܘܐܡܼܪ  ܠܗ ܡܢܘ ܐܚܝ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܕܟܡܐ ܗܿܘ ܕܐܟܘܬܗ ܐܦ  ܐܢܬ ܠܐ ܥܩܪܐ ܐܝܬ ܠܟ܂ ܐܦܠܐ ܫܒܛܐ܂ ܟܐܡܬ ܠܝܬ  ܛܘܗܡܐ܀  ‍[‍623‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܥܠ ܠܘܬ ܪܫܢܐ ܐܢܫ܂ ܐܘܫܛ ܠܗ  ܠܚܡܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܢܣܒܗ ܢܦܼܩ ܘܐܡܼܪ܂  ܕܒܝܘܡܐ ܕܥܐܕܐ ܐܬܿܐ ܐܢܐ ܨܐܕܝܟܘܢ܂ ܟܒܪ ܡܫܬܟܚ  ܨܐܕܝܟܘܢ ܒܣܪܐ܀  ‍[‍624‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܥܿܠܬ ܒܒܝܬ ܟܪ̈ܝܗܐ ܘܚܙܿܝܬ ܬܡܢ  ܕܝܘܢܐ ܚܕ ܕܐܣܝܪ܂ ܘܐܦܩܿܬ ܠܫܢܝ ܠܩܘܒܠܗ ܘܐܙܠܡܿܬ  ܥܝ̈ܢܝ܂ ܘܟܕ ܚܙܢܝ ܕܗܟܢܐ ܥܒܿܕ ܐܢܐ܂ ܚܪ ܒܫܡܝܐ    ܘܐܡܼܪ ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܐܠܗܐ܂ ܠܡܿܢ \ܫܒܼܩ ܐܣܘ̈ܬܐ܂  ܘܠܡܢ ܦܟܪ/ܫܒܩܘ ܐܣܘ̈ܬܐ ܘܠܡܢ ܦܟܪܘ#2#/܀  ‍[‍625‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܵܪܟ ܗܘܐ ܒܫܘܩܐ ܘܐܡܿܪ ܗܘܐ܂ ܕܡܿܢ  ܕܨܒܿܐ ܕܢܗܘܐ ܡܝܬܪܐ܂ ܢܐܠܦ ܗܿܝ ܕܠܐ ܝܕܿܥܢܐ܂ ܡܛܠ  ܕܟܕ ܐܡܿܪ ܕܠܐ ܝܿܕܥܢܐ܂ ܡܠܦܝܢ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܝܕܿܥ܂ ܘܟܕ  ܐܡܿܪ ܕܝܿܕܥ ܥܒܿܕܝܢ ܠܗ ܕܠܐ ܝܿܕܥ ܒܝܕ ܫܘ̈ܐܠܐ ܥܣ̈ܩܐ܂  ܟܐܡܬ ܕܠܗ ܡܫܐܠܝܢ܀  ‍[‍626‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܐܚܕ ܠܓܒܪܐ ܐܢܫ ܕܐܪܡܝܗ ܬܚܘܬܘܗܝ܂  ܘܚܢܿܩ ܗܘܐ ܠܗ܂ ܐܬܼܘ ܐܢܫ̈ܝܢ ܘܦܠܛܘܗܝ ܡܢܗ܂ ܘܟܕ  ܡܚܿܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܛܠ ܗܟܢ܂ ܐܡܼܪ ܕܐܢ ܠܐ ܒܥܿܐ ܗܘܐ  ܕܡܬܚܢܩ܂ ܠܡܢܐ ܢܦܼܠ ܬܚܘܬܝ܂ ܘܠܐ ܚܡܣܢ ܚܕܐ ܫܥܬܐ  ܒܐܝܕ̈ܝ܀  ‍[‍627‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܪܓܐ ܠܝ ܕܐܟܘܠ ܚܠܝܘܬܐ ܘܙܒܠܐ܂  ܘܟܕ ܫܡܼܥܘ ܐܢܫܝ̈ܢ ܐܡܼܪܘ܂ ܐܪܦܐ ܡܲܝܬܝܢܢ ܠܗ ܬܪ̈ܝܗܘܢ܂  ܘܚܙܿܝܢܢ ܐܝܟܢ ܐܟܿܠ܂ ܘܟܕ ܐܝܬܝܘ ܠܗ܂ ܫܪܝ ܐܟܿܠ ܠܚܠܝܘܬܐ  \ܘܫܒܩܗ ܠܙܒܠܐ/ܘܠܙܒܠܐ ܫܒܼܩ#2#/ ܒܕܘܟܬܗ ܘܐܡܼܪ܂ ܕܐܢܐ ܡܲܣܒܪ ܐܢܐ  ܕܣܡܐ ܐܝܬ ܒܙܒܠܐ ܗܢܐ܂ ܘܐܢ ܨܒܿܝܬܘܢ ܕܕܠܐ ܦܘܠܓ  ܐܟܠܝܘܗܝ܂ ܐܟܘܠܘ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܡܢܗ ܡܢܬܐ܂ ܘܐܢܐ  ܐܟܿܠ ܐܢܐ ܠܕܫܪܟܐ܀  ‍[‍628‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܙܠܼ ܨܝܕ ܐܣܛܘܢܐ ܡܕܡ ܫܥܝܥܐ ܘܐܡܼܪ܂  ܡܢ ܝܗܿܒ ܠܝ ܚܕ ܙܘܙܐ ܕܣܿܠܩ ܐܢܐ ܥܕܡܐ ܠܪܫܗ܂ ܘܟܕ  ܝܗܼܒܘ ܠܗ ܐܢܫ̈ܝܢ ܙܘܙܐ܂ ܢܣܼܒ ܘܐܡܼܪ܂ ܕܐܝܬܘ ܠܝ ܡܟܝܠ  ܣܒܿܠ̱ܬܐ܂ ܐܡܿܪܝܢ ܠܗ ܗܢܘܿܢ ܕܒܣܒܠܬܐ܂ ܬܲܚܡܢܢ ܥܡܟ܂  ܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܗܼܘ܂ ܐܦܠܐ ܒܠܐ ܣܒܠ̱ܬܐ ܬܚܡܬܘܢ ܥܡܝ܂  ܐܠܐ ܕܐܣܩ ܒܠܚܘܕ܀  ‍[‍629‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܠܡܠܦܢܐ ܐܢܫ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܗܿ  ܡܠܬܐ ܗܿܝ ܕܐܡܝܪܐ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ܂ ܕܐܢ ܢܪܕܦܘܢܟܘܢ  ܒܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܥܪܘܩܘ ܠܐܚܪܬܐ܂ ܘܐܢܗܼܘ ܕܢܚܒܫܘܢ  ܠܐܢܫ ܬܘܒ܂ ܐܝܟܢܐ ܡܨܐ ܠܡܥܪܩ܂ ܙܕܿܩ ܗܘܐ ܠܗ ܗܟܝܠ  ܠܡܪܢ ܕܦܿܩܕ ܗܘܐ܂ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܐܣܪܘܢ ܗܘܘ ܒܫܫ̈ܠܬܐ  ܐܦܠܐ ܕܢܚܒܫܘܢ܀  ‍[‍630‍]‍ ܐܬܐܡܪ/ܐܚܪܢܐ ܐܬܐܡܪ#2#/ ܠܐܢܫ ܡܢ ܕܝܘܢ̈ܐ܂ ܕܡܢܝ ܠܢ ܕܝܘܢ̈ܐ ܕܐܝܬ  ܒܚܡܨ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܕܠܕܝܘܢ̈ܐ ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬܗܘܢ ܠܐ  ܡܨܐ ܐܢܐ ܕܐܡܢܐ ܐܢܘܢ܂ ܐܢ ܠܡܗܘܢ̈ܐ ܨܒܿܝܢ  ܐܢܬܘܢ ܕܒܗܿ܂ ܨܿܒܝܬܘܢ ܐܡܢܐ܂ ܐܡܢܐ ܐܢܘܢ ܡܛܠ  ܕܒܨܝܪܝܢ܀  ‍[‍631‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܠܒܼܫ ܗܘܐ ܦܪܘܬܐ ܟܕ ܣܥܪܗܿ ܠܥܠ܂ ܘܟܕ  ܐܡܼܪܘ ܠܗ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܛܠ ܗܟܢ܂ ܦܼܢܝ ܕܐܠܘ ܝܕܥ ܗܘܐ  ܐܠܗܐ ܕܦܪܘܬܐ ܡܢ ܠܓܘ ܛܒ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܣܥܪܗܿ܃  ܠܘ ܡܢ ܠܒܪ ܒܪܝܗܝ ܗܘܐ ܒܥܢ̈ܐ܀  ‍[‍632‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܐܫܬܐܠ ܕܐܝܢܘ ܐܬܪܟ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ  ܕܡܘܠܕܐ ܕܝܠܝ ܒܫܝܓܪ ܗܘܐ܂ ܘܬܪܒܝܬܝ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ  ܒܗܢܡ܂ ܒܗܿܝ ܕܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܬܡܢ ܡܥܕܝܢ ܕܢܬܬܘܒܠܘܢ  ܕܝܘܢ̈ܐ ܟܕ ܐܣܝܪ̈ܝܢ܂ ܐܟܡܢ ܕܢܬܼܥܕܪܘܢ ܡܢ ܚܝܠܗ ܕܩܕܝܫܐ܀  ‍[‍633‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܼܢ ܕܝܘ̈ܢܐ ܟܕ ܣܓܝ ܫܿܢܐ ܗܘܐ ܘܡܟܐ  ܗܘܐ ܠܒܢܝܢܫ̈ܐ܂ ܩܡ ܓܒܪܐ ܐܢܫ ܘܢܣܼܒ ܚܘܛܪܐ ܘܡܚܿܐ ܗܘܐ  ܠܗ ܩܫܝܐܝܬ܂ ܘܫܪܝܘ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܕܐܡܿܪܝܢ ܠܗ܂ ܫܒܘܩܝܗܝ ܡܛܠ  ܕܕܝܘܢܐ ܗܘ ܘܠܐ ܝܿܕܥ ܡܢܐ ܥܒܿܕ܂ ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܗܼܘ ܕܝܘܢܐ  ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ܂ ܣܟܠܘܢܝܗܝ ܡܛܠ ܐܠܗܐ܂ ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܝܿܕܥ܀ ‍[‍634‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܓܒܪܐ ܐܢܫ ܐܡܼܪ ܠܚܕ ܡܢ ܕܝܘ̈ܢܐ܂ ܕܢܣܿܒ  ܐܢܬ ܐܪܒܥܐ ܕܟܣܦܐ ܘܐܿܙܠ ܐܢܬ ܚܨܿܕ ܐܢܬ ܒܕܘܟܬܝ  ܒܙܪܥܐ ‍<‍ܕܡܠܟܐ#2#‍>‍܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܕܬܪܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܐ  ܕܐܢܐ ܒܠܚܘܕܝ ܐܥܒܕ܂ ܕܐܣܒ ܘܐܚܨܘܕ܂ ܐܠܐ ܐܢܐ  ܢܣܿܒܢܐ܃ ܘܐܢܬ ܙܠ ܚܨܘܕ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܦܫܝܩܐ ܢܗܘܐ ܥܒܵܕܐ  ܥܠܝ ܘܥܠܝܟ܀  ‍[‍635‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܚܙܿܝܬ ܒܗܢ ܠܠܝܐ ܚܠܡܐ ܕܦܿܠܓܗ  ܫܪܝܪ ܘܦܠܓܗ ܕܓܠ܂ ܘܟܕ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܐܝܟܢܐ܂ ܘܗܼܘ  ܦܼܢܝ ܕܚܙܿܝܬ ܟܕ ܡܬܚܠܡܠܡ ܐܢܐ܂ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܡܙܕܘܓ  ܐܢܐ ܥܡ ܛܠܝܬܐ ܚܕܐ ܫܦܝܪܬܐ܂ ܘܟܕ ܐܬܬܥܝܪܬ ܐܫܟܿܚܬ  ܕܐܙܕܘܓܿܬ ܐܠܐ ܠܘ ܥܡ ܛܠܝܬܐ܀  ‍[‍636‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܕܝܘܢ̈ܐ ܐܪܝܡ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܠܫܡܝܐ ܘܐܡܼܪ܂  ܗܟܢܐ ܥܒܿܕܝܢ ܡܗ̈ܘܢܐ܂ ܘܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܕܚܟܝܡܐ ܗܘ܂  ܕܒܪܝܬܿ ܣܘܓܐܐ ܕܒܢܝܢܫ̈ܐ܂ ܘܗܐ ܡܡܝܬܬ ܦܠܓܗܘܢ ܡܢ  ܟܦܢܐ܂ ܟܡܐ ܫܦܝܪ ܗܘܐ ܐܢ ܒܪܝܬܿ ܗܘܝܬ ܒܕܘܟܬ ܟܠ  ܡܐܐ ܢܦܫ̈ܢ ܚܕܐ ܢܦܫܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܫܦܝܪ  ܚܿܐܝܢ ܗܘܘ ܒܡܫܪܬܚܘܬܐ܂ ܒܪܢܫܐ ܠܦܘܬ ܡܙܘܢܗ ܙܿܕܩ  ܠܗ ܕܢܣܓܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܢܗ ܡܬܩܝܡܝܢ܀  ‍[‍637‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܕܝܘ̈ܢܐ ܣܓܝ ܡܗܝܪ ܗܘܐ ܒܦܫܪܐ  ܕܚ̈ܠܡܐ ܒܫܢܝܘܬܗ܂ ܘܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܝܢ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܚܕ ܡܢ  ܪ̈ܫܢܐ܂ ܕܚܿܙܝܬ ܒܚܠܡܝ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܚܒܝܫ̈ܢ ܒܦܕ̈ܝܬܝ ܨܦܪ̈ܐ  ܣܓ̈ܝܐܬܐ܂ ܘܟܕ ܐܦܪܚܿܬ ܚܕܐ ܚܕܐ܃ ܟܕ ܐܬܬܼ ܗܿܝ ܐܚܪܝܬܐ  ܕܬܦܠܛ ܐܚܕܬܗܿ܂ ܘܗܼܘ ܕܝܘܢܐ ܦܲܫܩ ܠܗ܂ ܕܐܢ ܫܪܪܐ  ܐܡܿܪ ܐܢܬ ܕܗܟܢܐ ܚܼܙܝܬ܃ ܡܼܢ ܟܠ`ܦܪܘܣ ܕܛܠܦܚ̈ܐ ܐܚܫܡܬ܂    ܘܟܕ ܕܡܟܬ ܫܼܪܝܬ ܕܬܥܲܪܛ܂ ܘܠܚܪܬܐ ܟܕ ܨܒܝܬ ܕܬܚܪܐ  ܐܚܼܕܬ ܢܦܫܟ܂ ܘܗܼܘ ܪܫܢܐ ܓܚܟ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܢܒܗܬܟ  ܐܠܗܐ܂ ܗܟܢܐ ܗܘ ܐܝܟ ܕܐܡܿܪ ܐܢܬ ܓܕܫ ܠܝ܀  ‍[‍638‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܝܬܝܒ ܗܘܐ ܘܒܿܟܐ܂ ܐܬܐܡܪ ܠܗ  ܕܠܡܘܢ ܒܿܟܐ ܐܢܬ܂ ܘܠܡܢܐ ܟܪܝܐ ܠܟ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܕܐܝܟܢܐ  ܠܐ ܒܿܟܐ ܐܢܐ܂ ܘܗܐ ܐܬܼܐ ܣܬܘܐ ܘܠܝܬ ܠܝ ܟܘܬܝܢܐ܂  ܐܡܿܪܝܢ ܠܗ ܠܐ ܬܬܥܝܩ܂ ܠܐ ܫܒܿܩ ܠܟ ܐܠܗܐ ܕܠܐ  ܟܘܬܝܢܐ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܐܝܢ܂ ܐܫܬܩܕܝ ܫܒܩܢܝ ܕܠܐ ܟܘܬܝܢܐ  ܘܕܠܐ ܡܪܛܘܛܐ܂ ܘܕܠܐ ܦܪܙܘܡܐ܀  ‍[‍639‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܝܬܝܒ ܗܘܐ ܒܫܘܩܐ ܘܐܟܿܠ ܗܘܐ ܛܘܝܐ܂  ܐܡܼܪ ܠܗ ܓܒܪܐ ܚܕ܂ ܗܒܠܝ ܡܢ ܗܢܐ ܕܐܟܿܠ ܐܢܬ܂ ܐܝܟܢܐ  ܕܐܦ ܐܢܐ ܐܟܘܠ ܐܟܘܬܟ܂ ܘܗܼܘ ܦܢܝ܂ ܕܗܝܡܢ ܕܠܝܬܘܗܝ  ܗܢܐ ܠܝ܂ ܐܠܐ ܚܕ ܡܢ ܪ̈ܫܢܐ ܦܩܕ ܠܝ ܕܐܟܠܝܘܗܝ ‍{‍ܕ‍}‍‍<‍ܟ‍>‍ܠܗ  ܡܛܠܬܗ ܘܕܚܿܠ ܐܢܐ ܕܐܥܒܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܗ܀  ‍[‍640‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܣܘܓܐܐ  ܕܛܠܝ̈ܐܿ܂ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܙܠ ܓܢܝ ܒܕܘܟܬܐ ܡܕܡ܂ ܐܝܟܢܐ  ܕܢܐܙܠܘܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܨܐܕܝܟ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܕܟܕ ܟܿܦܢܝܢ ܗܼܢܘܿܢ  ܐܙܿܠܝܢ܀  ‍[‍641‍]‍ ܡܼܢ ܕܝܘ̈ܢܐ ܝܥܩܘܒܝܐ ܗܘܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ  ܐܢܫ ܓܒܪܐ ܝܘܢܝܐ ܕܢܣܿܒ ܐܢܬ ܙܘܙܐ ܘܡܨܥܪ ܐܢܬ  ܠܝܥܩܘܒ ܒܘܪܕܥܝܐ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܕܠܐ܂ ܐܠܐ ܗܒܠܝ ܦܠܓܐ܂  ܘܡܨܥܪ ܐܢܐ ܠܟ ܠܠܐܘܢ ܕܝܬܝܪ ܡܝܩܪ ܡܢ ܝܥܩܘܒ܂  ܘܡܘܣܦ ܐܢܐ ܬܘܒ ܠܟ ܠܡܪܩܝܢܘܣ ܕܡܠܟܐ ܗܘ܀  ‍[‍642‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܫܬܒܗܪ ܗܘܐ ܕܡܠܟܐ ܗܘܐ܂ ܒܙܒܢܐ    ܕܗܲܪܩܠܝ/ܕܗܪܩܠ#2#/܂ ܘܟܕ ܐܡܼܪ ܠܗ ܚܕ ܡܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ܂ ܕܐܢܬ ܐܝܬܝܟ  ܡܠܟܐ ܕܡܥܲܪ̈ܛܢܐ܂ ܘܗܼܘ/ܗܼܘ#2#/ ܦܼܢܝ ܕܐܠܘ/ܐܠܘ#2#/ ܗܟܢܐ ܗܘܝܿܬ ܐܝܟ  ܡܠܬܟ ܝܬܝܪ ܪܒܐ ܗܘܝܿܬ ܘܦܬܝܐ ܡܠܟܘܬܝ ܡܢ ܡܠܟܘܬ  ܗܲܪܩܠܝ/ܕܗܪܩܠ#2#/܂ ܡܛܠ ܕܡܥܲܪ̈ܛܢܐ ܛܒ ܣܓܝܐܝܢ ܡܢ ܝܘܢܝ̈ܐ܀  ‍[‍643‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܒܒܝܬ ܟܪ̈ܝܗܐ ܐܣܝܪ ܗܘܐ ܩܪܒ ܠܗ  ܗܿܘ ܕܡܿܠܐ ܟܣܐ ܕܫܪܐܒ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܣܒ ܐܫܬܝ܂ ܘܐܠܐ  ܗܫܐ ܡܢܓܕ ܐܢܐ ܠܟ ܒܡܪܓܢܐ ܗܢܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܕܗܒ  ܐܢܐ ܫܿܬܐ ܐܢܐ ܘܐܦܢ ܝܿܕܥ ܐܢܐ ܕܐܢܬ ܝܬܝܪ ܡܢܝ ܣܢܝܩ  ܗܘܝܬ ܕܬܫܬܝܘܗܝ܀  ‍[‍644‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܥܒܿܪ ܗܘܐ ܒܫܘܩܐ ܕܒܲܙܵܙ̈ܐ܂ ܚܼܙܐ  ܣܘܓܐܐ ܕܒܢܝܢܫ̈ܐ ܕܟܢܝܫܝܢ ܥܠ ܚܕܐ ܚܢܘܬܐ ܕܦܠܝܫܐ  ܗܘܬ ܒܠܠܝܐ܂ ܘܩܪܒ ܐܦ ܗܼܘ ܘܚܪ ܒܦܘܠܫܬܐ܂ ܘܐܡܼܪ  ܕܐܢܬܘܢ ܟܠܟܘܢ ܠܐ ܝܿܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܿܢ ܥܒܕܗܿ ܠܗܕܐ܂  ܘܗܢܼܘܢ ܐܡܪܘ ܕܠܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܗܼܘ܂ ܐܢܐ ܝܿܕܥܢܐ܂  ܘܠܐ ܐܡܿܪܢܐ ܠܟܘܢ܃ ܥܕܡܐ ܕܬܝܬܘܢ ܠܝ ܬܠܬ ܢܘܩܝ̈ܬܐ  ܕܠܚܡܐ܂ ܘܬܪܝܢ ܪ̈ܫܐ ܫܠܝܩ̈ܐ ܕܐܟܿܠܢܐ܂ ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܟܦܝܢ  ܐܢܐ܂ ܘܟܕ ܣܒܿܥ ܐܢܐ ܡܘܕܥ ܐܢܐ ܠܟܘܢ܃ ܘܐܡܼܪܘ ܗܠܝܢ  ܐܢܫ̈ܐ ܠܚܕ̈ܕܐ܂ ܕܠܐ ܕܡܝܪܐ ܐܢ ܝܿܕܥ܃ ܡܛܠ ܕܟܠܗܿ  ܠܠܝܐ ܟܿܪܟ܂ ܘܓܢ̈ܒܐ ܬܘܒ ܠܐ ܡܬܚܦܝܢ ܡܢܗ܂ ܒܗܿܝ  ܕܝܿܕܥܝܢ ܕܠܝܬ ܠܗ ܗܘܢܐ܂ ܘܠܐ ܡܬܒܝܢ ܒܗܘܢ܂ ܘܟܕ  ܐܝܬܝܘ ܠܗ ܘܐܟܼܠ ܘܣܼܒܥ܂ ܘܩܡ ܒܦܘܠܫܬܐ ܗܿܝ ܘܐܡܼܪ܂  ܕܟܐܡܬ ܠܐ ܝܿܕܥܝܬܘܢ ܡܿܢ ܥܒܕܗܿ ܠܗܕܐ܂ ܘܟܠܟܘܢ ܒܵܒܼܘ̈ܣܿܐ  ܗܵܘܝܿܬܘܢ܂ ܗܕܐ ܥܒܝܕܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܓܢܒ̈ܐ ܒܫܪܪܐ܂ ܘܠܐ  ܕܐܢܫ ܐܚܪܝܢ܃ ܘܫܒܼܩ ܘܐܙܠܼ܀    ‍[‍645‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܪܓܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܛܠܝ̈ܐ ܥܿܪܩ ܗܘܐ  ܡܢܗܘܢ܂ ܘܦܓܥܬܼ ܒܗ ܐܢܬܬܐ ܕܛܥܝܢܐ ܛܠܝܐ ܙܥܘܪܐ܂  ܘܐܙܠܼ ܘܡܚܝܗܝ ܠܗܿܘ ܛܠܝܐ ܙܥܘܪܐ܂ ܘܩܪܒ ܕܢܡܘܬ܂  ܐܡܪܬ ܠܗ ܗܿܝ ܐܢܬܬܐ ܕܪܘܓܙܐ ܕܐܠܗܐ ܒܟ܂ ܡܘܢ  ܐܣܟܠ ܒܟ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ ܠܗܿ܂ ܕܐܘ ܙܢܝܬܐ܂ ܗܢܐ ܠܡܚܪ  ܟܕ ܬܘܒ ܩܠܝܠ ܝܵܪܒ ܒܝܫ ܡܼܢ ܗܠܝܢ ܗܿܘܐ܀  ‍[‍646‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܬܪ̈ܝܢ ܡܼܢ ܕܝܘܢ̈ܐ ܟܕ ܡܚܿܝܢ ܗܘܘ ܠܚܕ̈ܕܐ  ܩܫܝܐܝܬ܂ ܐܚܕܘ ܐܢܘܢ ܐܣܦܘܩܠܛܪ̈ܐ܂ ܘܐܘܒܠ ܐܢܘܢ  ܠܘܬ ܗܓܡܘܢܐ܂ ܐܡܼܪ ܗܓܡܘܢܐ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܡܢܐ  ܡܚܝܬ ܠܗܢܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܡܛܠ ܕܦܫܼܛ ܠܐܫ̈ܟܝ ܘܨܒܿܐ  ܗܘܐ ܕܢܦܣܘܩ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ܂ ܐܡܼܪ ܕܝܿܢܐ ܠܗܿܘ ܐܚܪܢܐ  ܠܡܢܐ ܦܫܲܛܬ ܐܝܕܝ̈ܟ ܒܐܫܟܘ̈ܗܝ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܕܗܝܡܢ ܣܓܝ̈ܐܢ  ܢܫܘ̈ܗܝ ܘܕܪ̈ܘܟܬܗ ܠܐ ܣܦܩܐ ܗܘܬ ܠܗ ܚܕܐ ܐܫܟܬܐ܀  ‍[‍647‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܟܿܠ ܗܘܐ ܬܡܪ̈ܐ ܒܓܪ̈ܘܡܝܗܘܢ܂ ܘܟܕ  ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܛܠ ܗܟܢ܂ ܐܡܼܪ ܕܗܟܢܐ ܬܩܼܠ ܐܢܘܢ  ܚܢܘܝܐ ܥܠܝ܀  ‍[‍648‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܥܝܕܐ ܕܒܟܠ ܥܢܝܕܐ ܝܗܿܒܝܢ  ܗܘܘ ܠܗ ܚܕ ܙܘܙܐ܂ ܘܟܕ ܡܝܬ ܥܬܝܪܐ ܐܢܫ ܝܗܒܼܘ ܠܗ  ܡܪ̈ܘܗܝ ܬܪ̈ܝܢ ܙܘ̈ܙܐ܂ ܘܟܕ ܢܣܼܒ ܘܢܦܼܩ ܗܘܐ ܐܡܼܪ ܠܡܪ̈ܘܗܝ  ܕܥܢܝܕܐ܂ ܠܐ ܬܛܥܘܢ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܙܕܩܐ ܥܡܝ ܕܥܢܝܕܐ  ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܥܢܿܕ ܡܢ ܒܝܢܬܟܘܢ܀  ‍[‍649‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܬܒܼܥ ܡܢ ܚܕ ܡܢ ܪ̈ܫܢܐ ܣܐܘܢܐ ܘܐܡܼܪ  ܕܫܡܝܛ ܐܢܐ܂ ܘܟܕ ܝܗܒܼܗ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܕܝܘܢܐ ܗܿܘ ܠܪܫܢܐ  ܝܨܦ ܕܐܦ ܪܫܝ ܬܘܒ ܢܨܠܐ ܥܠܝܟ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܪ̈ܓܠܝ܂  ܘܐܠܐ ܠܐ ܛܒܐ ܨܠܘܬܐ ܕܪ̈ܓܠܝ܂ ܐܝܟ ܚܪ̈ܡܐ ܕܪܫܝ܂  ܘܦܼܩܕ ܪܫܢܐ ܘܼܝܗܒ ܠܗ ܦܘܩܝܠܐ܀   ‍[‍650‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܕܝܘ̈ܢܐ ܐܬܬܼ ܐܢܬܬܗ ܨܝܕ ܕܝܿܢܐ ܘܩܿܒܠܐ  ܗܘܬ ܥܠܘܗܝ܂ ܕܠܡ ܡܿܚܐ ܠܝ ܘܡܟܦܢ ܠܝ܂ ܘܟܕ ܐܟܣܗ ܕܝܵܢܐ  ܥܠ ܗܟܢ܂ ܐܡܼܪ ܕܝܘܢܐ ܕܡܛܠ ܡܚܘ̈ܬܐ ܕܡܿܚܐ ܐܢܐ ܠܗܿ܂  ܫܪܪܐ ܐܡܪܐ܂ ܘܡܛܠ ܟܦܢܐ ܡܕܓܠܐ܂ ܘܢܦܼܠ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ  ܕܕܝܿܢܐ ܗܿܘ܂ ܘܐܦܝܣܗ ܕܗܼܘ ܩܢܘܡܐܝܬ ܢܐܬܐ ܥܡܗ  ܥܕܡܐ/ܥܡܗ#2#/ ܠܬܪܥ ܒܝܬܗ ܘܢܚܙܐ ܘܢܕܘܢ ܟܐܢܐܝܬ܂ ܘܟܕ  ܫܡܼܥ ܕܝܿܢܐ ܣܒܪ ܕܠܡ ܣܘܿܓܐܐ ܕܠܚܡܐ ܘܒܣܪܐ ܕܐܝܬ  ܒܒܝܬܗ ܘܨܒܿܐ ܕܢܚܘܐ܂ ܘܩܡ ܐܙܠܼ ܥܡܗ܂ ܘܟܕ ܡܛܘ  ܥܕܡܐ ܠܬܪܥ ܒܝܬܗ܃ ܚܘܝܗ ܚܪܝܐ ܪܒܐ ܚܕ ܘܐܡܼܪ܂  ܕܐܘܿ ܕܝܿܢܐ ܚܙܝ ܘܕܘܢ ܡܛܠ ܐܠܗܐ܂ ܗܢܐ ܚܪܝܐ ܡܢ ܟܪܣ  ܟܦܢܐ ܢܦܿܩ܂ ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܕܝܿܢܐ ܐܬܚܡܬ ܘܐܬܥܕܠ ܒܢܦܫܗ  ܕܠܡܿܢ ܐܬܬܦܝܣ ܘܐܬܼܐ ܥܡܗ܀  ‍[‍651‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܠܗ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܡܘܢ ܩܿܐܡ ܐܢܬ  ܒܛܝܠܐ܂ ܘܗܐ ܪܫܢܐ ܡܦܲܠܓ ܠܟܠ ܕܝܘܢܐ ܬܪ̈ܝܢ ܙܘ̈ܙܐ܂  ܐܡܿܪ ܠܗ ܕܝܘܢܐ܂ ܚܘܐ ܠܝ ܡܕܝܢ ܬܪܝܢ ܙܘܙܝ̈ܟ ܕܝܗܼܒ ܠܟ  ܐܢ ܫܪܝܪ ܐܡܿܪ ܐܢܬ܀  ‍[‍652‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܣܝ̈ܡܝ ܢܡܘܣܐ ܐܬܕܝܘܢ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗ  ܐܢܫ܂ ܡܘܢ ܦܩܿܕ ܢܡܘܣܐ ܠܓܒܪܐ ܕܡܝܬ ܘܫܒܼܩ ܐܢܬܬܐ  ܘܒܪܐ ܘܒܪܬܐ܂ ܘܐܫܬܟܚ ܠܗ ܐܦܠܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܕܕܗܒܐ܂  ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܕܠܐܢܬܬܐ ܡܿܢ ܡܛܝܐ ܐܪܡܠܘܬܐ܂ ܘܠܒܪܐ  ܝܬܡܘܬܐ܂ ܘܒܪܬܐ ܐܝܬ ܥܡܗܿ ܕܡܕܡ ܕܡܢܗܿ ܚܝܐ ܟܕ  ܡܙܲܢܝܐ ܘܕܗܒܐ ܢܬܦܠܓ ܥܠ ܣܢ̈ܝܩܐ ܘܕܝܘ̈ܢܐ ܕܠܐ ܡܨܝܢ  ܕܢܦܠܚܘܢ܀   ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܬܥܣܪ܀  ܬܘܢ̈ܝܐ ܕܓܢܒ̈ܐ ܘܠܣܛܝ̈ܐ܀  ‍[‍653‍]‍ ܓܒܪܐ ܐܢܫ ܟܕ ܐܬܓܢܒ ܠܗ ܟܣܦܐ ܐܡܼܪܘ ܠܗ  ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܐ ܬܬܥܝܩ ܡܛܠ ܕܒܝܘܡ ܕܝܢܐ ܐܓܪܐ ܕܡܿܢ  ܕܢܣܒܗ ܠܟ ܡܬܚܫܒ܂ ܘܗܼܘ ܦܢܝ ܕܠܐ ܝܕܿܥ ܐܢܐ ܐܠܐ  ܕܫܥܬܐ ܗܼܘ ܢܣܼܒ ܟܠܗ ܐܓܪܝ܀  ‍[‍654‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܐܬܓܢܒ ܠܗ ܡܕܡ܂ ܐܬܐܡܪ ܠܗ  ܕܐܬܓܘܣ ܒܐܠܗܐ ܘܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܣܓܝܕܐ܂ ܘܗܼܘ ܡܦܪܣܐ  ܠܗ ܠܓܢܒܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܢܝ ܠܗܘܢ܂ ܕܐܠܘ ܫܡܥ ܗܘܐ ܓܢܒܐ  ܠܡܠܟܗ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ܂ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܒܙ ܒܙ ܗܘܐ ܕܝܠܝ܂  ܐܠܐ ܐܦ ܐܘܒܕܢܝ ܗܘܐ ܘܩܛܠܢܝ܂ ܟܕ ܫܼܡܥ ܠܡܪܢ ܕܐܡܿܪ  ܕܓܢܒܐ ܠܐ ܐܬܿܐ ܐܠܐ ܕܢܓܢܘܒ ܘܕܢܩܛܘܠ ܘܕܢܘܒܕ܂ ܘܡܿܢ  ܕܠܓܢܒܐ ܗܟܢ ܡܠܿܟ ܐܝܟܢܐ ܡܦܪܣܐ ܠܗ܀  ‍[‍655‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܡܫܠܚܝܢ ܗܘܘ ܠܒܘܫܗ܂ ܐܡܼܪܘ ܠܗܘܢ  ܕܫܒܘܩܘ ܠܒܘܫܝ ܥܠܝ܂ ܘܐܢܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܛܝܡ̈ܘܗܝ  ܒܝܬܝܪܘ܂ ܐܡܿܪܝܢ ܠܗ ܓܝܣ̈ܐ ܐܘ ܫܛܘܪܐ܂ ܡܢܼܘ ܚܼܙܐ  ܠܣܛܝܐ ܕܝܗܿܒ ܒܪܒܝܬܐ܀  ‍[‍656‍]‍ \ܓܢܒܐ ܐܢܫ/ܐܚܪܢܐ#2#/ ܠܐ ܓܢܿܒ ܗܘܐ܂ ܐܠܐ ܒܢ̈ܝܐ ܕܐܢܫ̈ܐ܂ ܘܡܙܒܿܢ ܗܘܐ܂ ܘܟܕ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܛܠ ܗܟܢ܃ ܐܡܼܪ  ܕܠܒܢܝܢܫ̈ܐ ܓܢܿܒ ܐܢܐ܂ ܡܛܠ ܕܩܝܿܡܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒܩܝܡܬܐ܂  ܘܟܕ ܡܬܬܒܥ ܐܢܐ ܡܢ ܐܢܫ̈ܐ ܒܢܝ̈ܗܘܢ܃ ܐܡܿܪ ܐܢܐ  ܗܐ ܒܢ̈ܝܟܘܢ ܣܒܘܢ/ܣܒܘ#2#/܃ ܐܢ`ܕܝܢ ܕܗܒܐ/ܚܲܡܵܪܵܐ#2#/ ܐܘܿ ܠܒܘܫܐ ܐܓܢܘܒ܃  ܡܢ ܐܝܟܐ ܡܲܝܬܐ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܒܝܘܡܐ ܕܩܝܡܬܐ ܟܕ  ܡܬܬܒܥ ܡܢܝ܀  ‍[‍657‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܓܢܒ ܠܒܘܫ̈ܐ ܣܓܝ ܡܼܢ ܒܝܬܐ ܚܕ܂  ܐܪܓܫܘ ܒܗ ܡܪ̈ܘܗܝ ܕܒܝܬܐ ܘܐܚܕܘܗܝ܂ ܘܫܪܝ ܡܬܟܫܦ  ܠܗܘܢ ܕܢܫܒܩܘܢܝܗܝ܂ ܘܝܡܐ ܠܗܘܢ ܕܢܬܘܒ ܡܢ ܓܢܒܘܬܐ܂  ܐܡܿܪܝܢ ܠܗ ܐܪܦܐ ܡܟܝܠ ܠܠܒܘܫ̈ܝܢ܂ ܘܙܠ ܠܐܒܕܢܗ ܕܐܟܿܠܩܪܨܐ܂  ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܗܼܘ܂ ܕܟܕ ܗܢܐ ܢܣܒܝܬܘܢ ܡܢܝ܂ ܐܢܐ ܡܢܐ  ܐܟܿܠ ܐܢܐ ܒܙܒܢܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܕܝܠܝ܂ ܘܗܐ ܝܡܝܬ ܠܟܘܢ  ܕܠܐ ܬܘܒ ܐܓܢܘܒ܂ ܘܐܘܡܢܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐ܀  ‍[‍658‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܥܠܘ ܓܢ̈ܒܐ ܒܒܝܬܗ ܒܠܠܝܐ܂ ܘܫܪܝܘ  ܕܢܦܲܬܫܘܢ ܥܠ ܡܕܡ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ܃ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܡܪܐ  ܒܝܬܐ܂ ܐܘܿ ܛܠܝ̈ܐ ܛܪ̈ܩܐ܂ ܗܿܘ ܡܐ ܕܐܢܬܘܢ ܒܠܠܝܐ  ܒܥܝܬܘܢ ܕܬܫܟܚܘܢ ܒܗܢ ܒܝܬܐ܂ ܒܐܝܡܡܐ ܐܢܐ  ܣܓܝ ܒܥܝܬܗ ܘܠܐ ܐܫܟܚܬܗ܀  ‍[‍659‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܡܬܢܐ ܕܟܕ ܪܕܐ ܒܐܘܪܚܐ ܥܡ  ܥܣܪܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ܂ ܢܦܼܠܘ ܥܠܝܗܘܢ ܬܪܝܢ ܓܝܣ̈ܐ ܒܝܫ̈ܐ܃  ܘܫܠܚܘ ܡܐܢܝ̈ܗܘܢ܂ ܘܟܕ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܡܨܝܘ  ܥܠܝܟܘܢ ܬܪ̈ܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܕܡܘܿܢ ܥܒܿܕܝܢ ܗܘܝܢ܂  ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܚܿܕ ܗܘܐ ܠܚܕ ܡܢܢ܂ ܐܚܪܢܐ ܗܿܘ ܡܫܲܠܚ  ܗܘܐ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܡܬܡܨܐ ܗܘܐ ܚܕ ܡܢܢ ܕܢܙܟܐ ܠܬܪܝܢ܀    ‍[‍660‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܩܫܝܫ̈ܐ ܐܬܓܢܒ ܠܗ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܦܠܬܐ  ܕܕܗܒܐ܂ ܘܩܡ ܒܥܕܬܐ ܘܡܪܬܐ ܗܘܐ ܘܡܲܚܪܡ ܗܘܐ  ܠܡܢ ܕܓܢܒܗ܂ ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܿܟܝܢ ܘܡܲܚܪܡܝܢ ܥܡܗ܂  ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܗܐ ܟܠܟܘܢ ܒܢ̈ܝ ܩܪܝܬܐ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢ̈ܫܐ  ܘܛܠܝ̈ܐ ܒܿܟܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܕܝܢ ܡܿܢ ܓܢܒ ܐܢ  ܫܪܝܪ ܒܟܝܟܘܢ܀  ‍[‍661‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܐܬܓܢܒ ܠܗ ܟܣܦܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ܂  ܕܝܘܡܐ ܗܘ ܡܪܝܪܐ ܗܢ ܝܘܡܐ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ ܓܢܒܐ ܕܠܘ  ܥܠ ܟܠܢܫ܀  ‍[‍662‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܟܕ ܦܠܼܫ ܒܝܬܐ ܡܕܡ ܠܐ ܐܫܟܚ ܒܗ  ܣܛܪ ܡܼܢ ܚܨܪܐ ܘܕܝܘܬܐ܂ ܘܢܣܼܒ ܟܬܼܒ ܒܐܣܬܐ ܕܘܝ ܠܝ  ܥܠܝܟܘܢ ܟܡܐ ܨܪܝܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܚܒܼܢܵܢܝܢ ܐܢܬܘܢ܀  ‍[‍663‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܬܓܢܒ ܠܗ ܟܣܦܐ ܘܡܲܣܒܪ ܗܘܐ ܥܠ  ܐܢܬܬܗ ܕܗܝ ܓܢܒܬܼ܂ ܘܟܕ ܒܟܿܐ ܗܘܐ ܘܡܬܬܢܚ ܐܡܼܪ ܠܗ  ܫܒܒܗ ܠܐ ܬܒܟܐ܂ ܣܲܒܿܪ ܒܐܠܗܐ ܘܗܼܘ ܡܦܢܐ ܠܟ ܟܣܦܟ܂  ܐܡܼܪ ܠܗ ܗܼܘ ܗܐ ܗܕܐ ܐܡܬܐ ܠܐ ܚܫܚܐ ܠܐܠܗܐ܂  ܠܐ ܦܫܝܩ ܥܠܝܗܿ ܕܬܗܦܟ ܡܕܡ ܐܠܗܐ ܡܼܢ ܡܿܢ ܕܚܿܠ  ܕܢܗܦܟ܀  ‍[‍664‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܓܢܼܒ ܚܡܪܐ ܘܐܘܒܠܗ ܠܫܘܩܐ ܕܢܙܒܢܝܘܗܝ܂  ܘܐܬܓܢܒ ܡܢܗ܂ ܘܟܕ ܐܫܬܐܠ ܕܒܟܡܐ ܙܒܢܗ܂ ܐܡܼܪ  ܕܒܪܫܡܠܐ /ܕܒܪܫ ܡܐܠܐ#2#/܂ ܠܐ ܝܿܬܪܬ ܒܗ ܐܦܠܐ ܚܣܿܪܬ ‍<‍ܒܗ#2#‍>‍܀  ‍[‍665‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܥܠܘ ܥܠܘܗܝ ܓܢ̈ܒܐ܂ ܘܢܣܼܒܘ ܟܠܡܐ  ܕܒܒܝܬܗ܂ ܘܠܐ ܫܒܩܘ ܒܗ ܐܠܐ ܣܪܝܓܬܐ ܚܕܐ܂ ܘܟܕ  ܢܦܿܩܝܢ ܗܘܘ܂ ܢܣܼܒ ܗܼܘ ܣܪܝܓܬܐ ܗܿܝ ܘܢܦܩ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ܂     ܐܡܿܪܝܢ ܠܗ ܓܢܒ̈ܐ܂ ܠܐܝܟܐ ܐܙܿܠ ܐܢܬ ܥܡܢ܂ ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ  ܐܝܟܢܐ ܕܢܚܙܐ ܒܝܬܐ ܕܢܫܢܐ ܒܗ ܡܢ ܗܪܟܐ܂ ܒܗܿܝ ܕܐܠܗܐ  ܛܝܒܟܘܢ ܕܬܛܥܢܘܢ ܥܡܝ ܠܥ̈ܠܠܬܐ/ܠܥܠܬܐ#2#/ ܕܠܐ ܐܓܪܐ܀  ‍[‍666‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܦܠܼܫ ܒܝܬܐ ܡܕܡ܂ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܒܗ ܐܠܐ  ܚܕܐ ܩܘܠܬܐ ܕܚܡܪܐ܂ ܘܚܕܝ ܒܗ܂ ܘܢܣܼܒ ܐܫܬܝ ܡܢܗܿ  ܘܪܘܝ܂ ܘܒܨܦܪܐ ܩܡ ܡܪܐ ܒܝܬܐ ܘܐܫܟܚܗ ܕܕܡܝܟ܂  ܘܢܣܼܒ ܠܟܘܬܝܢܐ ܥܠܝܬܐ ܕܥܠܘܗܝ܂ ܘܐܙܠܼ ܙܒܢܗܿ ܒܫܘܩܐ܂  ܘܙܒܼܢ ܡܕܡ ܠܡܐܟܘܠܬܐ܂ ܘܐܝܬܝ ܒܒܝܬܐ ܘܒܫܼܠ ܘܐܟܼܠ܂  ܘܠܫܪܟܢܐ ܫܒܼܩ܂ ܘܟܕ ܐܬܬܥܝܪ ܓܢܒܐ ܐܫܟܚ ܕܥܝܢܐ  ܕܝܘܡܐ ܣܠܩܬܿ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝ ܠܡܦܩ܂ ܐܠܐ ܐܬܛܫܝ ܥܕܡܐ  ܠܪܡܫܐ܂ ܘܟܕ ܗܼܘܐ ܪܡܫܐ ܣܲܟܝ ܕܢܕܡܟ ܡܪܐ ܒܝܬܐ ܘܟܢ  ܢܦܘܩ܂ ܘܟܕ ܕܡܟ ܡܪܐ ܒܝܬܐ܂ ܩܡ ܓܢܒܐ ܕܢܐܙܠ܂ ܘܒܪ  ܕܪܫ ܦܲܬܼܫ ܥܠ ܡܕܡ ܘܠܐ ܐܫܟܚ܂ ܐܠܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܝܬܪ  ܗܘܐ ܡܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܓܒܪܐ ܗܿܘ ܘܝܬܼܒ ܐܟܠܗ܂ ܘܢܣܼܒ  ܐܫܬܝ ܘܒܣܡ ܠܗ܂ ܘܠܐ ܢܦܼܩ ܥܕܡܐ ܕܪܘܝ ܘܕܡܟ ܥܕܡܐ  ܠܨܦܪܐ܂ ܘܩܼܡ ܡܪܐ ܒܝܬܐ ܘܐܫܟܚܗ ܥܕܟܝܠ ܬܡܢ܂  ܘܢܣܼܒ ܟܘܬܝܢܗ ܐܚܪܬܐ܂ ܘܐܙܠܼ ܙܒܢܗܿ ܡܢ ܕܪܫ܂ ܘܙܒܢ  ܡܐܟ̈ܠܬܐ܂ ܘܐܝܬܝ ܘܒܫܼܠ ܘܐܟܼܠ ܘܫܒܼܩ ܗܿܘ ܡܐ ܕܦܼܫ܂  ܘܐܬܬܥܝܪ ܓܢܒܐ ܒܬܠܬ ܫ̈ܥܐ ܕܐܝܡܡܐ ܘܠܐ  ܐܬܡܨܝ ܠܡܦܩ܂ ܘܦܼܫ ܥܕܡܐ ܠܠܠܝܐ܂ ܘܟܕ ܨܒܿܐ ܗܘܐ  ܕܢܦܘܩ ܡܢ ܕܪܫ ܐܫܟܚ ܗܿܘ ܡܐ ܕܦܫ ܗܘܐ܂ ܘܐܟܼܠ  ܘܐܫܬܝ ܘܪܘܝ ܘܕܡܟ܂ ܘܩܼܡ ܡܪܐ ܒܝܬܐ ܘܢܣܼܒ ܡܪܛܘܛܗ܂  ܘܐܙܠܼ ܙܒܢܗ܂ ܘܗܟܢܐ ܥܒܼܕ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܕܠܐ ܫܒܼܩ ܡܪܐ    ܒܝܬܐ ܥܠ ܗܿܘ ܓܢܒܐ ܐܦܠܐ ܦܪܙܘܡܐ܂ ܘܠܚܪܬܐ ܟܕ  ܐܬܬܥܝܪ ܓܢܒܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܥܠܘܗܝ ܡܕܡ ܣܟ ܕܢܣܬܬܪ  ܒܗ܂ ܐܡܼܪ ܒܢܦܫܗ ܕܥܠ ܡܘܢ ܕܚܿܠ ܐܢܐ ܡܢ ܡܪܐ  ܒܝܬܐ ܗܢܐ܂ ܗܼܘ ܡܢܝ ܝܬܝܪ ܐܟܼܠ܂ ܡܼܢ ܕܐܢܐ ܡܢܗ܂ ܘܐܙܠܼ  ܐܥܝܪܗ ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܗܒܠܝ ܡܕܡ ܕܐܣܬܬܪ ܒܗ ܘܐܗܦܘܟ  ܐܙܠ܃ ܐܝܟܘ ܠܒܘܫܝ܃ ܘܡܪܐ ܒܝܬܐ ܦܼܢܝ ܠܗ܂ ܕܡܢ ܐܝܢܐ  ܝܗܿܒܢܐ ܠܟ܂ ܚܫܘܒ/ܚܫܒ#2#/ ܗܿܘ ܡܐ ܕܐܦܩܢܢ܂ ܘܗܿܘ ܡܐ ܕܐܟܠܢܢ܂  ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܟܠܢܢ ܒܛܝܡ̈ܝ ܟܘܬܝܢܐ ܥܠܝܬܐ܂ ܘܒܝܘܡܐ  \ܕܬܪ̈ܝܢ ܒܛܝ̈ܡܝ/ܘܒܬܪܝܢܐ ܒܛܝ̈ܡܝ#2#/ ܗܿܝ ܬܚܬܝܬܐ܂ ܘܒܬܠܝܬܝܐ ܒܛܝ̈ܡܝ  ܡܪܛܘܛܿܐ܂ ܘܒܪܒܝܥܝܐ ܒܛܝ̈ܡܝ ܦܪܙܘܡܐ܂ ܘܐܠܘ ܡܨܐ  ܗܘܝܬ ܕܬܫܬܐ ܣܛܪ ܡܢ ܗܿܝ ܕܬܐܟܘܠ܃ ܠܡܢܐ/ܠܡܘܢ#2#/ ܠܐ  ܐܘܕܥܬܢܝ/ܐܘܕܥܬ ܠܝ#2#/܃ ܕܠܐ ܛܝܒܹܿܬ ܗܘܹܿܝܬ ܠܟ ܡܐܟܘܠܬܐ܀   ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܬܥܣܪ܀  ܬܘܢ̈ܝܐ ܕܣܩܘܒܿܠܹܐ/ܕܣܘܩܒ̈ܠܐ ܘܟܼܘܼܝܵܢ̈ܐ ܬܗܝܪ̈ܐ܀  ‍[‍667‍]‍ ܐܡܪܝܢ ܥܠ ܚܕ ܡܼܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܚܪܝܦ  ܡܕܥܐ ܗܘܐ ܥܕܡܐ ܕܠܝܘܠܦ̈ܢܐ ܐܪܒܥܐ ܡܐܪ̈ܬܼܡܿܛܝܩܝܐ  ܒܚܕܐ ܫܢܬܐ ܐܬܩܢ ܘܐܣܬܟܠ ܚܬܝܬܐܝܬ܂ ܘܗܢܐ ܟܠܗ  ܛܥܼܐ ܘܐܬܒܕܒܕ ܣܘܟܠܗ ܥܕܡܐ ܕܒܚܕ ܡܼܢ ܝܘ̈ܡܬܐ  ܐܚܕ ܒܙܘܪܗ ܕܩܢܗ ܘܨܒܼܐ ܕܠܝܬܝܪܐ ܢܣܦܪ ܘܫܒܼܩ ܠܗܿܘ  ܕܠܬܚܬ ܡܢ ܙܘܪܗ܂ ܘܦܣܼܩ ܠܥܠ ܡܼܢ ܐܝܕܗ܂ ܘܦܫ ܕܠܐ  ܕܩܢܐ ܘܝܬܒ ܫܢܬܐ ܒܒܝܬܐ ܥܕܡܐ ܕܝܪܟ ܕܩܢܗ܀  ‍[‍668‍]‍ \ܡܬܐܡܪܐ ܕܫܟܝܚ/ܒܙܒܢ ܐܫܬܟܚ ܕܟܬܝ‍{‍ܫ‍}‍‍<‍ܒ‍>‍#2#/ ܒܚܕ ܡܢ ܟܬܒ̈ܐ      ܥܒܪ̈ܝܐ/ܕܥܒܪ̈ܝܐ#2#/܂  ܕܒܙܒܢܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܐܬܢܣܪ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܓܒܪܐ ܐܢܫ  ܐܪܝܟܐ/ܐܪܚܐ#2#/܂ ܒܼܬ ܨܝܕ ܓܒܪܐ ܐܚܪܢܐ܂ ܘܫܪܝ ܡܬܲܢܐ ܗܘܐ ܗܿܘ  ܐܪܚܐ ܠܐܫܦܝܙܟܢܐ܂ ܘܐܡܿܪ܂ ܕܠܐ ܬܣܒܪ ܕܐܠܗܐ  ܡܲܗܡܐ ܩܛܘ̈ܠܘܗܝ ܕܢܒܝܐ܂ ܐܠܐ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܦܿܪܥ  ܠܗܘܢ܂ ܐܡܿܪ ܠܗ ܐܫܦܝܙܟܢܐ܂ ܕܐܢܐ ܗܘܿܝܬ ܚܕ ܡܢ  ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܒܡܣܪܐ܂ ܘܟܕ ܗܼܢܘܢ ܒܿܬܫܥܝܬܐ܃ ܫܪܓܐ  ܡܛܦܛܦ ܗܘܐ܂ ܡܚܕܐ ܐܘܒܠ ܐܝܕܗ ܐܫܦܝܙܟܢܐ܂    ܠܡܬܩܢܘܬܗ܂ ܘܐܚܕܬܿ ܢܘܪܐ ܒܨܒ̈ܥܬܗ܂ ܡܛܠ ܕܢܦܛܐ  ܡܘܩܕܝܢ ܗܘܘ ܒܫܪ̈ܓܐ /ܒܙܒܢܐ ܗܿܘ/ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ#2#/  ܕܢܪܘܩ ܗܘܐ ܥܠ ܨܒ̈ܥܬܗ܂ ܘܡܚܕܐ ܐܚܕܬܼܿ ܢܘܪܐ ܒܕܩܢܗ  ܘܒܐܦܘ̈ܗܝ ܘܐܙܠܼ ܐܪܡܝ ܢܦܫܗ ܒܡܲܩܪܐ ܕܡܝ̈ܐ ܘܝܩܼܕ  ܟܠܗܿ ܒܓܘ ܡܝ̈ܐ܀  ‍[‍669‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܼܢ ܪ̈ܫܢܐ ܝܬܼܒ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܘܐܟܿܠ ܗܘܐ܂  ܘܦܚ ܪܝܚܐ ܕܒܘܫ̈ܠܘܗܝ ܠܒܪ ܒܫܘܩܐ܂ ܘܐܬܼܐ ܡܣܟܢܐ  ܘܬܒܼܥ ܩܠܝܠ ܒܘܫܠܐ܂ ܘܩܡܬܼ ܐܢܬܬܗ ܕܬܬܠ ܠܗ܂ ܘܗܼܘ  ܐܙܥܩ ܥܠܝܗܿ ܘܠܐ ܫܒܩܗܿ ܕܬܬܠ܂ ܘܟܕ ܐܟܼܠ ܘܩܡ ܡܼܢ  ܦܬܘܪܐ܂ ܩܡ ܕܢܣܩ ܠܐܓܪܐ ܘܢܦܼܠ ܡܼܢ ܪܫܗܿ ܕܣܒܠܬܐ  ܘܡܝܬ܂ ܘܝܪܬܬܼ ܐܢܬܬܗ ܟܠܡܐ ܕܩܢܐ ܗܘܐ܂ ܘܗܦܟܬܼ  ܠܒܝܬ ܐܒܘܗܿ܂ ܘܫܪܝܬܼ ܕܬܦܠܓ ܠܠܒܘܫ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܕܒܥܠܗܿ܂  ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܣܕܝܐ ܚܕ ܣܓܝ ܥܬܝܩܐ ܘܒܚܕ ܡܼܢ  ܝܘ̈ܡܬܐ ܚܙܬܼ ܡܣܟܢܐ ܚܕ ܘܝܗܒܼܬܗ ܠܗ܂ ܘܐܙܠܼ ܗܿܘ  ܡܣܟܢܐ ܘܣܲܦܩ ܠܥܡܪܐ ܐܟܡܿܢ ܕܢܫܝܓ ܗܘܐ ܠܒܣܕܝܐ܂  ܘܐܫܟܚ ܒܓܘܗܿ ܐܠܦܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܕܕܗܒܐ܂ ܘܢܣܼܒ ܐܢܘܢ  ܘܥܒܼܕ ܠܗ ܠܒܘܫܐ ܫܦܝܪܐ ܘܝܬܒ ܒܫܘܩܐ ܕܒܙ̈ܙܐ܂ ܘܐܡܼܪ  ܠܣܒ̈ܬܐ ܕܢܚܙ̈ܝܢ ܠܗ ܐܢܬܬܐ ܕܢܡܟܘܪ܂ ܘܐܙܠܬ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ  ܘܐܫܟܚܬܗܿ ܠܗܿܝ ܕܝܗܒܬܼ ܗܘܬ ܠܗ ܠܒܣܕܝܐ܂ ܘܐܬܬܼ  ܘܐܡܪܬܼ ܠܗ ܕܗܐ ܐܫܟܚܿܬ ܚܕܐ ܐܪܡܠܬܐ ܫܦܝܪܬܐ܂  ܒܪܡ ܘܛܠܝܬܐ ܘܕܚܠܬܼ ܠܐܠܗܐ܂ ܘܐܝܬܝܗܿ ܕܝܪܬܬܼ ܡܼܢ  ܒܥܠܗܿ ܩܕܡܝܐ ܡܠܘܐܐ ܪܒܐ܂ ܘܐܨܛܒܝ ܓܒܪܐ ܒܗܿ ܘܫܕܪ  ܠܗܿ ܫܕܟ̈ܐ ܘܢܣܒܗܿ܂ ܘܟܕ ܗܼܘܬ ܨܐܕܘܗܝ ܘܬܢܝܬܼ ܫܪܒܗܿ  ܘܫܪܒܐ ܕܡܣܟܢܐ ܕܬܒܥ ܒܘܫܠܐ ܘܡܘܬܐ ܕܒܥܠܗܿ܂ ܘܬܢܝ    ܗܼܘ ܫܪܒܐ ܕܒܣܕܝܐ ܐܫܬܘܕܥܘ ܠܚܕ̈ܕܐ܂ ܘܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ  ܕܝܗܼܒ ܠܡܣܟܢܐ ܗܿܘ ܒܝܬܗ ܘܩܢܝܘܬܗ ܘܐܢܬܬܗ ܕܗܿܘ  ܕܚܣܼܟ ܠܗ ܩܠܝܠ ܒܘܫܠܐ܀  ‍[‍670‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܼܢ ܬܓܪ̈ܐ ܦܪ̈ܢܓܝܐ ܟܕ ܨܒܿܐ ܗܘܐ ܕܢܐܙܠ  ܒܝܡܐ ܠܐܬܪܐ ܕܨܝܢ܂ ܐܬܼܐ ܠܘܬܗ ܐܢܫ ܣܒܐ ܘܐܬܟܫܦ  ܠܗ ܕܢܣܒ ܠܗ ܒܣܦܝܢܬܐ ܩܛܥܐ ܕܐܒܪܐ ܐܝܟ ܥܣܪܐ  ܠܝܛܪ̈ܐ܂ ܘܢܙܒܢܝܘܗܝ ܒܗܿܘ ܐܬܪܐ܂ ܘܒܛܝܡܘܗܝ ܢܙܒܢ ܗܿܘ  ܡܐ ܕܡܬܛܝܒ ܘܢܝܬܐ܂ ܘܩܒܠ ܗܿܘ ܬܓܪܐ܂ ܘܟܕ ܐܙܠܼ ܠܨܝܢ  ܐܬܼܐ ܚܕ ܘܫܐܠܗ ܕܠܝܬ ܥܡܟ ܐܒܪܐ܂ ܘܗܼܘ ܦܢܝ ܕܩܠܝܠ  ܐܝܬܘܗܝ ܠܝܬܘܗܝܼ ܠܝ܂ ܘܙܒܢܗܿ ܠܗܿܘ ܒܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ  ܕܝܢܪ̈ܐ܂ ܘܙܒܢ ܒܛܝ̈ܡܘܗܝ ܡܝܛܟܣܐ ܘܐܬܼܐ܂ ܘܐܬܼܐ  ܘܐܬܚܒܪ ܥܡܗ ܒܣܦܝܢܬܐ ܗܿܘ ܕܙܒܢ ܗܘܐ ܡܢܗ ܠܐܒܪܐ܂  ܘܫܪܝ ܡܫܐܠ ܠܗ ܕܡܿܢ ܝܗܒܠܟ ܐܒܪܐ ܗܿܘ܂ ܘܗܼܘ ܝܗܒܠܗ  ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܣܒܐ ܗܿܘ܂ ܘܗܿܘ ܓܒܪܐ ܐܡܼܪ܂ ܕܗܿܘ ܕܕܐ  ܕܝܠܝ ܐܝܬܘܗܝ܂ ܕܥܠܘܗܝ ܐܫܬܚܩܹܬ ܘܐܬܝܬ ܒܗܢܐ ܐܬܼܪܐ  ܒܕܓܘܢ ܗܐ ܓܿܠܐ ܐܢܐ ܠܟ ܫܪܒܗ ܕܐܒܪܐ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ  ܦܫ ܥܠ ܩܢܛܐ܂ ܟܕ ܙܒܢܿܬ ܡܢܟ ܠܐܒܪܐ܂ ܐܘܒܠܬܗ ܒܡܕܝܢܬܐ  ܐܚܪܬܐ ܕܣܓܝ ܝܩܝܪ ܗܘܐ ܒܗܿ ܐܒܪܐ܂ ܘܐܬܼܘ ܐܢܫ̈ܝܢ  ܙܒܘ̈ܢܐ ܘܐܬܟܫܦܘ ܠܝ ܕܐܬܒܪܝܘܗܝ ܘܠܟܠ ܚܕ ܡܢܬܐ ܐܬܠ܂  ܘܟܕ ܬܒܪܬܗ ܒܒܝܬܝ ܐܫܟܚܿܬ ܒܡܨܥܬܗ ܐܠܦܐ ܡܬܩ̈ܠܐ  ܕܕܗܒܐ܂ ܘܗܐ ܙܒܿܢܬ ܒܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܡܝ܂ ܘܡܩܒܠ ܐܢܐ  ܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܓܠܙܢܝ ܡܢ ܡܕܡ ܕܕܕܐ ܕܝܠܝ܂ ܘܐܦܢ  ܗܼܘ ܣܢܢܝ ܘܠܐ ܨܒܐ ܕܢܬܠ ܠܝ ܡܕܡ ܒܨܒܝܢܗ܂ ܘܟܕ ܡܛܝܘ  ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܝܠܗܘܢ܂ ܐܫܟܚܘܗܝ ܠܣܒܐ ܕܡܝܬ ܘܠܝܬ ܠܗ  ܝܪܘܬܐ ܐܠܐ ܗܢ ܒܪ ܐܚܐ܂ ܘܢܣܼܒ ܠܡܝܛܟܣܐ ܕܥܡ  ܗܿܘ ܬܓܪܐ ܘܠܟܠܡܐ ܕܐܫܟܚ ܒܒܝܬܐ ܕܕܕܗ܀    ‍[‍671‍]‍ ܬܘܒ ܡܬܐܡܪܐ ܕܓܒܪܐ ܚܕ ܟܕ ܝܬܝܒ ܗܘܐ  ܥܡ ܐܢܫ̈ܝܢ܂ ܡܢ`ܫܠܝ ܩܪܝܗܝ ܡܢ ܒܣܬܪܗ܂ ܘܟܕ ܐܬܦܢܝ ܕܢܚܘܪ  ܒܗܿܘ ܡܝܬ ܠܗ܂ ܘܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܫܬܐܠ ܒܪܗ ܕܗܢܐ  ܕܐܝܟܢܐ ܡܝܬ ܐܒܘܟ܂ ܘܟܕ ܚܘܝ ܠܗܘܢ ܕܗܟܢܐ ܐܬܦܢܝ  ܠܒܣܬܪܗ ܘܡܝܬ܂ ܐܦ ܗܼܘ ܡܝܬ ܥܡܗܿ ܕܡܠܬܗ܀  ‍[‍672‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܥܠܝܡܐ ܚܕ ܟܕ ܕܡܝܟ ܒܠܠܝܐ܂ ܚܼܙܐ  ܒܚܠܡܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܐܘܒܠܘܗܝ ܡܠܐܟ̈ܐ ܒܓܗܢܐ܂  ܘܐܫܠܡܘܗܝ ܠܫܐܕ̈ܐ܂ ܘܗܼܢܘܢ ܐܪܡܝܘܗܝ ܒܓܗܢܐ܂ ܘܡܢ  ܣܘܓܐܐ ܕܕܚܠܬܗ ܟܕ ܩܡ ܒܨܦܪܐ܂ ܣܥܪܐ ܟܠܗܿ ܕܪܫܗ  ܘܕܕܩܢܗ ܚܘܪ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܣܒܐ/ܣܒܐ#2#/ ܒܪ ܬܡܢܐܝܢ ܫܢܝ̈ܢ܂  ܘܐܬܗܼܪܘ ܒܗ ܝܕ̈ܘܥܘܗܝ܀  ‍[‍673‍]‍ ܡܬܐܡܪܐ/ܬܘܒ ܡܬܐܡܪܐ#2#/ ܕܡܠܟܐ ܐܢܫ ܨܒܼܐ ܕܢܡܝܬ ܒܣܡܐ/ܕܒܣܡܐ ܢܡܝܬ#2#/  ܠܚܕ ܡܢ ܦܿܠܿܚ̈ܐ ܕܝܠܗ܂ ܘܟܕ ܫܡܼܥ ܕܡܛܝܒ ܕܢܬܪܘܥ ܘܪܝܕܐ܂  ܩܪܝܗܝ ܡܠܟܐ ܠܐܣܝܐ ܕܡܥܕ ܗܘܐ ܕܢܬܪܘܥ ܠܗ܂ ܘܝܗܼܒ  ܠܗ ܡܘܗ̈ܒܬܐ܂ ܘܦܼܩܕܗ ܕܣܡܝܡܐ ܢܥܒܕܝܘܗܝ ܠܓܠܦܢܐ܂  ܘܐܙܠܼ ܥܒܼܕ ܗܟܢܐ܂ ܘܬܪܥ ܘܪܝܕܐ ܠܗܿܘ ܦܠܿܚܐ ܘܡܝܬ܂  \ܣܡܗ ܐܣܝܐ ܠܗܿܘ ܓܠܦܢܐ/ܘܐܣܝܐ ܣܡܗ ܠܓܠܦܢܐ ܗܿܘ#2#/ ܡܨܥܬ ܓܠܦܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ  ܘܛܥܝܗܝ܂ ܘܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܣܬܢܩ ܗܼܘ ܐܣܝܐ ܥܠ ܬܵܪܥ  ܘܪܝܕܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܬܠܡܝܕܗ ܕܢܬܪܘܥ ܠܗ܂ ܘܐܙܠܼ ܬܠܡܝܕܐ  ܘܢܣܼܒ ܠܗ ܗܿܘ ܓܠܦܢܐ ܕܠܐ ܒܝܕܥܬܐ܂ ܘܬܪܥ ܠܪܒܗ܂  ܘܡܝܬ ܐܦ ܗܼܘ ܐܟܡܐ ܕܐܡܝܬܗ ܠܦܿܠܚܐ ܗܿܘ܀  ‍[‍674‍]‍ ܬܘܒ ܡܬܐܡܪܐ ܕܒܚܕ ܡܼܢ ܙܒ̈ܢܐ ܣܡܝܐ ܐܢܫ  ܐܬܛܝܒ ܒܣܦܝܢܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗܿ ܫܒܥܝܢ ܢܦ̈ܫܢ܂ ܘܐܬܬܒܪܬܼ ܗܿܝ ܣܦܝܢܬܐ ܘܐܬܛܒܥܘ ܟܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܗܿ ܘܠܐ  ܐܫܬܘܙܒ ܐܠܐ ܐܢ ܗܿܘ ܣܡܝܐ ܕܥܠ ܕܦܐ ܚܕ܂ ܘܟܕ  ܢܦܼܩ ܠܝܒܫܐ ܐܬܟܪܗ ܘܡܝܬ܀  ‍[‍675‍]‍ ܒܙܒܢ ܚܕ ܡܢ ܫܦܝ̈ܥܐ ܟܕ ܠܐ ܦܼܫ ܠܗ ܡܕܡ܂ ܐܙܠܼ  ܠܘܬ ܫܦܝܥܐ ܐܢܫ ܪܚܡܗ܂ ܘܟܕ ܚܘܝ ܠܗ ܐܝܟܢܝܘܬܗ܂  ܐܦܩ ܠܗ ܨܪܪܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܬܠܬ ܡܐܐ ܕܝܢܪ̈ܐ܂ ܘܝܡܼܐ  ܕܠܐ ܩܢܐ ܬܘܒ ܡܕܡ܂ ܘܟܕ ܢܣܼܒ ܘܐܙܠܼ ܠܒܝܬܗ ܐܬܼܐ  ܨܐܕܘܗܝ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ܂ ܘܚܘܝ ܕܠܝܬ ܠܗ ܢܦܩܬܐ  ܕܚܕ ܝܘܡܐ܂ ܘܚܢܗ ܗܼܘ܂ ܘܐܦܩ ܝܗܒܠܗ ܠܗܿܘ ܨܪܪܐ  ܘܐܡܼܪ܂ ܕܐܦ ܐܢܐ ܡܕܡ ܠܐ ܩܢܐ ܗܘܹܝܬ ܘܚܕ ܡܼܢ ܪ̈ܚܡܐ  ܝܗܒܠܝ ܗܢܐ܂ ܡܟܝܠ ܣܒܝܗܝ ܐܢܬ܂ ܘܐܢܐ ܐܠܗܐ ܡܛܝܒ  ܠܝ܂ ܘܟܕ ܢܣܒܗ ܘܐܙܠܼ ܠܒܝܬܗ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܦܼܬܚܝܘܗܝ܂  ܐܬܼܐ ܗܿܘ ܕܕܝܠܗ ܗܘܐ ܒܩܕܡܐ ܗܿܘ ܨܪܪܐ ܠܘܬܗ ܘܬܼܒܥ  ܡܢܗ܂ ܘܗܼܘ ܐܡܼܪ ܒܠܒܗ܂ ܕܚܫܒ ܐܢܐ ܕܠܐ ܢܦܼܠ ܠܝ ܗܢܐ܂  ܘܐܦܩܗ ܝܗܒܗ ܠܗ ܠܗܿܘ ܨܪܪܐ܂ ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܐܫܬܘܕܥ  ܕܨܪܪܗ ܗܼܘ ܘܫܐܠܗ ܥܠ ܫܪܒܐ ܘܗܼܘ ܐܘܕܥ ܠܗ ܕܦܠܢ  ܝܗܒܗ ܐܡܼܪ ܗܼܘ ܕܐܦ ܗܿܘ ܐܢܐ ܝܗܒܬܗ ܗܢܐ܂ ܐܠܐ  ܗܟܢܐ ܬܒܥܐ ܟܐܢܘܬܐ ܕܥܠ ܬܠܬܐ ܢܦܠܓܝܘܗܝ ܠܨܪܪܐ܂  ܘܫܕܪܘ ܘܩܪܐܘܗܝ ܠܗܿܘ ܓܒܪܐ ܘܦܠܓܘܗܝ ܠܨܪܪܐ ܒܝܢܬܗܘܢ  ܒܟܡܝܘܬܐ܀  ‍[‍676‍]‍ ܒܙܒܢ ܬܢܝ ܚܕ ܡܼܢ ܣܲܦܵ̈ܢܐ ܐܘ ܟܝܬ ܡܠܚ̈ܐ ܕܟܕ  ܐܝܬܝ ܗܿܘܝܬ ܒܚܕ ܡܼܢ ܡܕܝܢ̈ܬܐ ܕܐܓܝܘܦܢܛܘܣ ܩܪܢܝ  ܚܕ ܡܢ ܬܓܪ̈ܐ ܒܒܝܬܗ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܕܐܢܗܼܘ ܕܡܨܐ ܐܢܬ  ܕܬܘܒܠܢܝ ܒܣܦܝܢܬܟ ܓܢܝܙܐܝܬ ܠܐܬܪܐ ܕܦܠܣܛܝܢܝ ܐܢܐ  ܝܗܿܒ ܐܢܐ ܠܟ ܟܠܡܐ ܕܫܐܠ ܐܢܬ܂ ܡܛܠ ܕܡܠܟܐ ܕܗܢ  ܐܬܪܐ ܣܡ ܥܝܢܗ ܥܠܝ ܕܡܣܟܐ ܡܢܝ ܡܘܗܒ̈ܬܐ ܐܝܬܝ   ܡܼܢ ܚܝܠܐ ܕܝܠܝ܂ ܘܐܢܐ ܟܕ ܐܬܝܥܿܢܬ ܐܡܿܪܬ ܦܘܩܕܢܟ  ܘܢܣܿܒܬ ܟܠܗܿ ܩܢܝܘܬܗ ܕܓܒܪܐ ܗܿܘ ܕܥܒܕܐ ܗܼܘܐ ܝܬܝܪ  ܡܢ ܡܐܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܕܕܗܒܐ ܡܨܪܝܐ ܥܡ ܠܒܘܫ̈ܐ  ܡܠܟ̈ܝܐ ܘܢܣܒܬܗ ܠܗ ܬܘܒ܂ ܘܒܚܕ ܡܼܢ ܠܝܠܘ̈ܬܐ ܝܬܒܢܢ  ܒܗܿ ܒܣܦܝܢܬܐ ܘܪܕܝܢܢ ܒܝܡܐ܂ ܘܢܦܼܠܘ ܥܠܝܢ ܠܣܛܝ̈ܐ ܕܝܡܐ܂  ܘܢܣܼܒܘ ܠܟܠܗܿ ܗܿܝ ܩܢܝܘܬܗ ܘܨܒܘ ܐܦ ܕܢܩܛܠܘܢܝܗܝ  ܠܬܓܪܐ܂ ܘܐܢܐ ܐܬܟܫܿܦܬ ܠܗܘܢ ܕܐܪܡܝܘܗܝ ܠܒܪ ܒܝܒܫܐ  ܟܕ ܫܠܝܚ ܘܒܬܪ ܢܘܓܪܐ ܐܬܦܿܠܛܬ ܐܦ ܐܢܐ ܡܢܗܘܢ܂  ܘܐܙܿܠܬ ܠܚܕܐ ܡܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܗܿܝ ܕܦܠܣܛܝܢܝ ܘܐܫܟܚܬܗ  ܠܓܒܪܐ ܗܿܘ ܕܝܬܝܒ ܥܠ ܝܕ ܐܘܪܚܐ ܚܕܐ܂ ܘܫܿܐܠ ܙܕܩܬܐ  ܘܫܒܚܿܬ ܠܐܠܗܐ ܕܗܼܘ ܡܥܬܪ ܘܡܡܣܟܢ܀  ‍[‍677‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܬܢܝ ܕܒܚܕ ܡܼܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܣܘܣܝܐ ܐܘܒܕܬ܂  ܘܢܦܿܩܬ ܕܝܢ ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܫܟܚܝܘܗܝ܂ ܘܟܕ ܟܦܢܿܬ ܘܨܗܿܝܬ  ܥܿܠܬ ܒܚܕܐ ܡܼܢ ܩܘܪ̈ܝܐ܂ ܘܚܙܿܝܬ ܒܒܝܬܐ ܚܕܐ ܛܠܝܬܐ  ܫܦܝܪܬܼ ܚܙܘܐ܂ ܘܬܒܿܥܬ ܡܢܗܿ ܩܠܝܠ ܠܚܡܐ܂ ܘܗܼܝ ܐܡܪܬܼ  ܕܬܒ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܘܫܠܐ ܐܝܬܐ ܠܟ܂ ܘܟܕ ܝܬܒܹܿܬ ܐܬܼܐ  ܒܥܠܗܿ ܘܐܡܼܪ ܠܗܿ܂ ܕܡܛܠ ܐܪ̈ܚܐ ܡܟܪܬܟܝ ܕܬܣܝܡܝܢ ܠܗܘܢ  ܦܬܘܪܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܝ ܩܘܡ ܓܒܪܐ ܙܠ ܒܫܘܓܠܟ ܘܟܕ  ܒܗܿܬܹܬ ܩܿܡܬ ܘܐܙܿܠܬ ܒܩܪܝܬܐ ܐܚܪܬܐ܂ ܘܟܕ ܥܿܠܬ ܒܗܿ  ܦܓܥܿܬ ܒܥܠܝܡܐ ܚܕ ܫܦܝܪ ܩܘܒܠܠܐ ܘܬܒܿܥܬ ܡܢܗ ܠܚܡܐ܂  ܘܗܼܘ ܦܼܢܝ܂ ܦܩܘܕ ܢܐܙܠ ܠܒܝܬܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܘܫܠܐ  ܬܐܟܘܠ܂ ܘܟܕ ܐܙܿܠܬ ܥܡܗ ܘܡܛܝܢܢ ܠܬܪܥ ܒܝܬܗ܂ ܢܦܩܬܼ  ܐܢܬܬܗ ܘܐܡܪܬܼ܂ ܕܡܢܘ ܗܢܐ ܓܒܪܐ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܿ ܕܥܒܿܪ  ܐܘܪܚܐ ܗܘ ܘܐܝܬܝܬܗ ܕܢܐܟܘܠ ܠܚܡܐ܂ ܘܗܼܝ ܐܡܪܬܼ  ܕܐܢܐ ܢܣܒܬܟ ܠܝ ܓܒܪܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܬܲܥܠ ܥܠܝ ܠܥܒܪ̈ܝ  ܐܘܪܚܐ܂ ܘܐܫܬܚܩܬܼ ܘܐܚܕܬܼ ܬܪܥܐ ܒܐܦܘ̈ܗܝ ܐܦ ܒܐܦ̈ܝ܂    ܡܚܕܐ ܓܚܿܟܬ ܐܢܐ܂ ܘܫܪܝܬ ܬܗܿܪ ܐܢܐ ܒܗܿܘ ܓܒܪܐ  ܕܗܿܝ ܩܪܝܬܐ܂ ܘܒܗܕܐ ܐܢܬܬܐ ܕܗܕܐ ܩܪܝܬܐ܂ ܘܫܐܠܢܝ  ܥܠܝܡܐ ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܕܓܘܚܟܐ ܕܝܠܝ ܕܬܢܝܬ ܠܗ ܗܿܘ  ܡܐ ܕܓܕܫܢܝ ܒܗܿܝ ܩܪܝܬܐ܂ ܘܟܕ ܝܗܿܒܹܬ ܠܗ ܐܬܘ̈ܬܐ  ܕܗܿܘ ܒܝܬܐ ܘܕܗܿܝ ܐܢܬܬܐ ܚܬܐ ܕܝܠܝ ܐܝܬܝܗܿ܂ ܘܗܕܐ  ܫܿܘܐ ܠܕܘܡܪܐ܂ ܕܗܿܝ ܐܢܬܬܐ ܚܬܐ ܕܝܠܝ ܐܝܬܝܗܿ܂ ܘܗܕܐ  ܐܢܬܬܐ ܕܝܠܝ ܚܬܗ ܕܗܿܘ ܓܒܪܐ ܒܥܠܐ ܕܚܬܝ ܐܝܬܝܗܿ܀   ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ܀  \ܬܘܢ̈ܝܐ ܕܫܘܘܕ̈ܥܐ ܦܘܣܘܓܢܘܡܝܩ̈ܝܐ ܕܐܡܝܪܝܢ ܠܚܟܝ̈ܡܐ/ ܐܚܪܢܐ ܥܠ ܫܘܘ̈ܕܥܐ      ܕܒܪܢܫܐ#2#/  ‍[‍678‍]‍ ܣܥܪܐ ܪܟܝܟܐ ܥܠ ܕܚܘܠܬܢܘܬܐ ܡܫܘܕܥ܂ ܘܣܥܪܐ  ܩܫܝܐ ܥܠ ܓܢܒܪܘܬܐ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܓܡܠܐ ܘܐܪܢܒܐ ܘܥܪܒܐ  ܪ̈ܟܝܟܝܢ ܣܥܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܐܪܝܐ ܘܚܙܝܪ ܒܪܐ ܩܫܐ ܣܥܪܗܘܢ܂  ܐܦ ܓܝܪ ܘܒܦܪ̈ܚܬܐ ܐܫܟܚ ܫܘܘܕܥܐ ܗܢܐ܂ ܣܓܝܐܘܬ  ܣܥܪܐ ܕܥܠ ܟܪܣܐ ܥܠ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܪܓܬ ܙܘܘܓܐ  ܡܫܘܕܥܐ܂ ܘܗܕܐ ܡܼܢ ܦܪܚܬܐ ܢܣܝܒܐ܀  ‍[‍679‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܿܢ ܕܩܫܐ ܣܥܪܗ ܘܐܪܝܟܐ ܩܘܡܬܗ  ܘܦܬܝܐ ܟܪܣܗ ܘܕܒܝܩܐ ܠܚܨܗ ܘܪ̈ܘܝܚܢ ܟܬܦ̈ܬܗ܂ ܘܒܨܝܪ  ܒܣܪܐ ܕܩܕܠܗ ܘܝܬܝܪ ܒܣܪܐ ܕܚܕܝܗ ܘܙܥܘܪܐ ܚܪܘܬܗ܂  ܘܙܪ̈ܓܢ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܘܝܒܝܫ̈ܢ ܘܚܪܝܦܐ ܘܐܪܝܟܐ ܩܪܥܬܗ܂ ܗܢܐ  ܓܢܒܪܐ ܗܘ ܘܢܚܫܝܪܬܢܐ܂ ܘܗܿܘ ܕܒܗܦܟܐ ܕܗܠܝܢ ܬܚܘܒܐ  ܘܙܝܥܐ܀  ‍[‍680‍]‍ ܡܿܢ ܕܪ̈ܟܝܟܢ ܒܣܪ̈ܬܗ܂ ܘܠܐ ܫܡܝܢ ܣܓܝ܂ ܘܦܫܝܩܐܝܬ  ܡܙܝܥ ܕܪ̈ܥܘܗܝ ܘܪܟܝܟ ܣܥܪܗ܂ ܘܠܐ ܐܘܟܡ ܣܓܝ܂  ܘܫܝܘܬܗ ܡܡܨܥܐ ܒܝܬ ܣܘܡܩܐ ܠܚܘܪܐ܃ ܬܢܐ ܛܒܐ  ܗܘ ܒܟܝܢܗ/ܒܟܝܢܐ#2#/܂ ܘܠܝܬ ܒܗ ܒܝܫܬܐ܀ ‍[‍681‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܿܢ ܕܣܓܝ̈ܐܢ ܒܣܪ̈ܬܐ ܕܥܠ ܩܕܠܗ܂  ܘܪܘܪ̈ܒܢ ܪ̈ܓܠܘܗܝ܂ ܘܢܬܝ̈ܦܢ ܟܬܦ̈ܬܗ ܠܐܦ̈ܝ ܠܥܠ܂ ܘܓܠܝܠܐ  ܟܪܣܗ ܐܦ ܩܪܥܬܗ܂ ܘܐܝܬ ܟܪܬܘܬܐ ܒܥܝ̈ܢܘܗܝ܂ ܘܐܪܝܟ  ܦܪܨܘܦܗ܂ ܗܢܐ ܓܠܝܙ ܗܘ ܡܢ ܪܓܬܐ܀  ‍[‍682‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܿܢ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܦܬܝ̈ܚܢ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܘܥܒܝܢ  ܬܠܝܦ̈ܘܗܝ܂ ܘܟܪܝܐ ܩܘܡܬܗ܂ ܘܪ̈ܗܝܒܝܢ ܙܘܥܘ̈ܗܝ ܘܣܘܡܩ/ܘܣܡܩܪܝ#2#/  ܓܘܢܗ܂ ܘܓܠܝܠ ܦܪܨܘܦܗ܂ ܘܨܠܐ ܥܠ ܚܕܝܗ܂ ܗܢܐ ܡܪܚܐ  ܗܘ ܘܓܘܡܕܢܐ ܗܘ܀  ‍[‍683‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܿܢ ܕܒܨܝܨ ܦܐܬܗ܂ ܘܐܝܟ ܕܬܒܝܪ̈ܝܢ  ܬܠܝܦܘ̈ܗܝ܂ ܘܡܬܝܢܝܢ ܙܘܥ̈ܘܗܝ܃ ܗܢܐ ܡܪܝܪ ܚܢܟ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ  ܘܦܣܝܩ/ܘܦܣܿܩ#2#/ ܣܒܪܐ܀  ‍[‍684‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܡܿܢ ܕܨܠܐ ܪܫܗ ܒܓܒܐ ܕܝܡܝܢܐ܂ ܘܟܕ  ܡܗܲܠܟ ܡܬܡ̈ܬܚܢ ܒܘܪ̈ܟܘܗܝ ܒܚ̈ܕܕܐ܂ ܘܡܙܝܥ ܕܪ̈ܥܘܗܝ  ܒܗܠܟܗ܂ ܘܡܣܲܡܟ ܐܝܕܗ ܥܠ ܪܫ ܥܛܡܗ ܐܡܬܝ ܕܝܿܬܒ܂  ܘܠܘ ܣܓܝ ܚܿܐܪ ܠܐ ܡܛܟܣܐܝܬ ܒܓܒ̈ܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ܂ ܗܢܐ  ܒܪܝܟܐ ܗܘ ܒܟܠܗܘܢ ܙܘܥܘ̈ܗܝ ܘܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ܂ ܘܒܟܝܢܐ  ܐܝܬ ܠܗ ܪܫܢܘܬܐ܀  ‍[‍685‍]‍ ܐܢܫܐ ܡܿܢ ܕܪܘܝܚ ܚܕܝܗ ܘܩܫܐ ܘܪܨܝܦ ܣܥܪܐ  ܕܥܠܘܗܝ܂ ܘܪܗܝܒܝܢ ܙܘ̈ܥܝ ܪܫܗ܂ ܗܢܐ ܚܡܬܢܐ ܗܘ܀  ‍[‍686‍]‍ ܐܢܫܐ ܡܿܢ ܕܣܦܬܗ ܥܠܝܬܐ ܪܒܐ܂ ܡܢ ܗܿܝ ܕܬܚܬܝܐ܂  ܘܓܘܢܗ ܣܡܩܪܝ ܘܪܗܝܒ ܗܠܟܗ܂ ܗܢܐ ܕܠܝܠ ܠܘܬ ܡܠܬܐ  ܕܨܘܚܝܬܐ܀  ‍[‍687‍]‍ ܐܢܫܐ ܡܿܢ ܕܚܘܪ ܓܘܢܗ ܘܣܓܝ ܗܘ ܬܪܒܐ ܕܥܝܢ̈ܘܗܝ܂  ܘܓܠܝܠ ܢܚܝܪܗ ܘܡܕܡ̈ܥܢ ܥܝܢܘ̈ܗܝ܂ ܗܢܐ ܕܠܝܠ ܠܘܬ ܚܫܐ ܕܫܢܓܬܐ ܘܪܚܡܬ ܢܫ̈ܐ܂ ܘܠܐ ܡܬܪܡܐ ܠܡܒܐܫܘ ܠܐܢܫ  ܣܟ ܘܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܒܢ̈ܬܐ ܡܬܝ̈ܠܕܢ ܠܗ܀  ‍[‍688‍]‍ ܐܢܫܐ ܡܿܢ ܕܗܕܡܘ̈ܗܝ ܥܠܝ̈ܐ ܪܘܪܒܝܢ ܡܼܢ ܗܠܝܢ  ܬܚ̈ܬܝܐ܂ ܘܢܚܝܪܗ ܦܛܫ ܘܦܓܪܗ ܫܡܝܢ ܘܡܠܬܗ ܣܓܝܐܐ܂  ܘܣܥܪܐ ܕܥܠ ܟܪܣܗ ܝܬܝܪܐ ܗܘ܂ ܗܢܐ ܣܓܝ ܪܚܿܡ ܒܢ̈ܘܗܝ܀  ‍[‍689‍]‍ ܐܚܪܢܐ/ܐܢܫܐ#2#/ ܡܿܢ ܕܥܒܐ ܩܕܠܗ܃ ܚܡܬܢܐ ܗܘ܂ ܐܝܟ  ܕܐܦ ܓܡܘܫܐ܀  ‍[‍690‍]‍ ܐܚܪܢܐ/ܐܢܫܐ#2#/ ܡܿܢ ܕܐܪܝܟ ܩܕܠܗ ܘܩܛܝܢ܃ ܕܚܘܠܬܢܐ/ܪܚܡܬܢܐ#2#/ ܗܘ  ܐܝܟ ܐܝܠܐ܀  ‍[‍691‍]‍ ܐܚܪܢܐ/ܐܢܫܐ#2#/ ܡܿܢ ܕܣܓܝ ܟܪܐ ܩܕܠܗ܂ ܢܟܝܠܐ ܗܘ ܐܝܟ  ܕܐܦ ܕܐܒܐ܀  ‍[‍692‍]‍ ܐܚܪܢܐ/ܐܢܫܐ#2#/ ܡܿܢ ܕܡܙܝܥ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܟܕ ܡܗܠܟ܃ ܗܢܐ  ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܗܼܘ ܡܥܠܝ̈ܐ ܡܬܚܫܒ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܪܝܐ܃  ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܢ ܢܗܘܘܢ ܕܩܫ̈ܬܢܝܢ ܕܪ̈ܥܘܗܝ܀  ‍[‍693‍]‍ ܐܢܫܐ ܡܿܢ ܕܪ̈ܩܝܩܢ ܣܦܘ̈ܬܗ ܘܪ̈ܦܝܢ܂ ܘܐܝܟ ܕܢܦܝܠܐ  ܗܿܝ ܥܠܝܬܐ ܥܠ ܬܚܬܝܬܐ܂ ܗܢܐ ܢܚܫܝܪܬܢܐ ܐܝܟ ܕܐܦ  ܐܪܝܐ ܘܟܠܒ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܪܘܪ̈ܒܐ܀  ‍[‍694‍]‍ ܐܢܫܐ ܡܿܢ ܕܥܒܝܐ ܗܿܝ ܣܦܬܗ ܥܠܝܬܐ܂ ܘܐܝܟ  ܗܿܘ ܕܡܟܣܝܐ ܠܗܿܝ ܬܚܬܝܐ܂ ܗܢܐ ܚܣܝܪ ܡܕܥܐ ܗܘ  ܘܥܒܐ ܣܘܟܠܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܡܪܐ܀  ‍[‍695‍]‍ ܐܢܫܐ ܡܿܢ ܕܥܒܐ ܪܫܗ ܕܢܚܝܪܗ܂ ܗܢܐ ܡܬܝܢܐ  ܗܘ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܬܘܪܐ܂ ܘܡܿܢ ܕܩܛܝܢ ܪܫܐ ܕܢܚܝܪܗ ܚܡܬܢܐ  ܗܘ ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܠܒܐ܀  ‍[‍696‍]‍ ܐܢܫܐ ܡܿܢ ܕܪܘܪ̈ܒܢ ܐܕܢܘ̈ܗܝ܂ ܕܡܿܐ ܠܚܡܪܐ   ܒܗܘܦܟ̈ܘܗܝ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܐܦ ܟܠܒ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܕܙܥܘܪ̈ܝܢ  ܐܕܢܝ̈ܗܘܢ ܝܬܝܪ ܚܪܝܦܝܢ ܒܗܘܦܟܝ̈ܗܘܢ܀  ‍[‍697‍]‍ ܐܢܫܐ ܡܿܢ ܕܥܡܝ̈ܩܢ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܨܢܝܥܐ ܗܘ ܐܝܟ  ܕܐܦ ܩܘܦܐ܂ ܘܡܿܢ ܕܢܦܝ̈ܩܢ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܠܒܪ܂ ܗܢܐ ܒܪܝܪܐ ܗܘ  ܐܝܟ ܚܡܪܐ܀  ‍[‍698‍]‍ ܐܢܫܐ ܡܿܢ ܕܣܓܝ ܫܚܡ ܐܘ ܣܓܝ ܚܘܪ܂ ܕܚܘܠܬܢܐ  ܗܘ ܐܝܟ ܗܢ̈ܕܘܝܐ܂ ܘܟܠܗ ܓܢܣܐ ܕܢܫ̈ܐ܀  ‍[‍699‍]‍ ܐܢܫܐ ܡܿܢ ܕܣܓܝ ܣܡܩܪܝ ܡܛܥܝܢܐ ܗܘ ܐܝܟ  ܬܥܠܐ܀  ‍[‍700‍]‍ ܐܢܫܐ ܡܿܢ ܕܣܓܝ ܣܘܡܩܝܢ ܐܦܘ̈ܗܝ܂ ܗܢܐ ܪܚܿܡ  ܚܡܪܐ ܗܘ܂ ܡܼܢ ܓܝܪ ܪܘܝܐ ܢܣܝܒ ܫܘܘܕܥܐ ܗܢܐ܀  ‍[‍701‍]‍ ܐܢܫܐ ܡܿܢ ܕܙܪ̈ܩܢ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܐܘ ܚܘܪ̈ܢ܂ ܕܚܘܠܬܢܐ ܗܘ܀  ‍[‍702‍]‍ ܐܢܫܐ ܡܿܢ ܕܣܓܝ ܫܦܝ̈ܢ ܥܝܢ̈ܘܗܝ܂ ܗܢܐ ܗܕܝܘܛܐ  ܗܘ ܐܝܟ ܕܐܦ ܥܙܐ܀  ‍[‍703‍]‍ ܐܢܫܐ ܡܿܢ ܕܣܓܝ ܗܘ ܣܥܪܐ ܕܥܠ ܚܕܝܗ ܘܟܪܣܗ܂  ܗܢܐ ܠܐ ܐܝܬ ܠܗ ܫܬܐܣܬܐ ܘܩܘܡܐ ܥܠ ܣܘܥܪܢܐ܂  ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܕܡ ܡܼܢ ܦܪܚܬܐ܀  ‍[‍704‍]‍ ܐܢܫܐ ܡܿܢ ܕܠܝܬ ܠܗ ܣܥܪܐ ܥܠ ܚܕܝܗ܂ ܗܢܐ ܡܪܚܐ  ܗܘ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܬܬܐ ܗܼܘ ܗܟܘܬ܂ ܘܗܿܘ ܕܐܝܬ ܠܗ  ܣܥܪܐ ܥܠ ܚܕܝܗ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܪܝܐ ܗܘ܀  ‍[‍705‍]‍ ܐܢܫܐ ܡܿܢ ܕܡܟܣܐ ܣܥܪܗ ܠܩܪܥܬܗ܂ ܗܢܐ ܒܟܝܢܐ  ܠܥܒܕܘܬܐ ܚܫܚ܀  ‍[‍706‍]‍ ܐܢܫܐ ܡܿܢ ܕܪ̈ܘܝܚܢ ܦܣܥ̈ܬܗ ܡܫܟܪܘ ܡܫܟܪ  ܒܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܡܥܠܝܐ ܡܬܚܫܒ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܪܝܐ ܝܬܝܪܐܝܬ܂  ܐܢ ܢܗܘܐ ܩܠܐ ܕܕܪ̈ܥܘܗܝ܀  ‍[‍707‍]‍ ܐܚܪܢܐ/ܐܢܫܐ#2#/ ܡܿܢ ܕܚܪ̈ܝܦܝܢ ܙܘܥ̈ܐ ܕܥܝܢ̈ܘܗܝ܂ ܗܢܐ  ܚܛܘܦܐ ܗܘ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܘܙܝܩܐ܀  ‍[‍708‍]‍ ܐܢܫܐ ܡܿܢ ܕܪܒ ܘܥܒܐ ܓܘܫܡܗ ܣܟܠܐ ܗܘ܂  ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܡܪܐ ܚܬܝܬܐܝܬ ܐܢ ܢܗܘܐ ܥܫܝܢ ܩܠܐ܀  ‍[‍709‍]‍ ܐܚܪܢܐ/ܐܢܫܐ#2#/ ܡܿܢ ܕܟܕ ܡܝܠܠ/ܡܡܠܠ#2#/ ܥܫܝܢ ܩܠܗ ܒܫܘܪܝܐ܂  ܘܡܬܩܛܢ ܟܕ ܡܫܠܡ܃ ܗܢܐ ܡܪܝܪ ܚܢ̈ܟܐ ܘܣܓܝ ܬܥܫ̈ܐ  ܐܝܟ ܬܘܪܐ܀  ‍[‍710‍]‍ ܐܚܪܢܐ/ܐܢܫܐ#2#/ ܡܿܢ ܕܡܚܝܠ ܩܠܗ ܬܚܘܒܐ ܗܘ ܐܝܟ ܥܪܒܐ܂  ܘܗܿܘ ܕܚܪܝܦ ܩܠܗ ܘܡܬܿܬܿܒܪ܂ ܣܟܠܐ ܗܘ ܐܝܟ ܥܙܐ܀  ‍[‍711‍]‍ ܐܢܫܐ ܡܿܢ ܕܒܣܓܝ ܙܥܘܪܘܬ ܩܘܡܬܐ ܐܘ ܟܼܝܬ  ܒܫܒܪܘܬܐ ܡܡܠܟ܂ ܘܢܗܘܐ ܛܒܐ ܒܟܝܢܗ܂ ܗܢܐ ܠܐ  ܢܿܓܪܝܢ ܚܝ̈ܘܗܝ܂ ܘܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܥܒܪܐ ܡܠܟܘܬܐ ܡܿܢ ܓܢܣܗ܂  ܘܓܕܫܝܢ ܒܙܒܢܗ ܕܠܐ ܗܼܘܘ ܡܼܢ ܩܕܝܡ܂ ܘܐܢ ܢܡܠܟ ܓܒܪܐ  ܒܪܒܘܬ ܩܘܡܬܐ ܘܢܗܘܐ ܒܝܫܐ ܒܟܝܢܐ ܘܝܥܢܐ ܘܥܲܢܵܬܐ܂  ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܠܐ ܢܓܪܐ ܡܠܟܘܬܗ܂ ܘܡܿܢ ܕܡܡܠܟ ܒܬܪ  ܐܪܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ܂ ܐܘ ܚܡܫܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܡܼܢ ܚܝ̈ܘܗܝ܂ ܘܗܿܘܐ ܛܒܐ  ܒܟܝܢܐ܂ ܗܢܐ ܢܓܪܐ ܡܠܟܘܬܗ ܐܝܟ ܟܡܝܘܬܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ  ܒܫܘܪܝ ܡܠܟܘܬܗ ܗܢܐ ܠܣܘܓܐܐ ܕܚܟܝ̈ܡܐ ܥܬܝܩ̈ܐ  ܡܢܣܝ܀  ‍[‍712‍]‍ ܐܢܫܐ ܡܿܢ ܕܢܦܝ̈ܩܢ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܠܐܦ̈ܝ ܠܒܪ ܘܓ̈ܠܝܠܢ  ܘܐܝܬ ܒܗܝܢ ܚܪ̈ܩܐ ܣܘܡܩ̈ܐ܂ ܗܢܐ ܩܛܘܠܐ ܗܘ ܘܝܥܢܐ  ܘܡܛܥܝܢܐ܂ ܘܐܢ ܢܗܘܐ ܬܘܒ ܕܒܐܡܝܢܘ ܠܐܦ̈ܝ ܫܡܝܐ܂  ܗܢܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܛܒܬܐ ܐܝܬ ܒܟܝܢܗ܂ ܐܦ ܫܘܝܘܬ  ܦܪܨܘܦܐ ܥܠ ܛܒܘܬܐ ܡܫܘܕܥܐ܂ ܘܗܿܝ ܕܢܗܘܐ ܦܪܨܘܦܐ ܕܦܬܐ ܡܼܢ ܠܥܠ ܘܩܛܝܢ ܡܢ ܠܬܚܬ ܥܠ ܒܝܫܘܬ ܟܝܢܐ  ܡܫܘܕܥܐ܀  ‍[‍713‍]‍ ܐܢܫܐ ܡܿܢ ܕܪܘܝܚ ܒܝܬ ܓܒܝܢܘ̈ܗܝ܂ ܘܡܥܡܨ ܥܝܢܗ  ܕܣܡܠܐ ܘܡܨܥܬ ܐܕܢܗ ܡܠܝܐ ܣܥܪܐ܂ ܘܗܿܘܐ ܕܚܿܐܪ  ܒܐܪܥܐ܂ ܗܢܐ ܨܢܝܥܐ ܗܘ ܘܥܪܝܡܐ ܘܢܟܘܠܬܢܐ ܝܬܝܪܐܝܬ  ܐܢ ܢܗܘܐ ܢܚܝܪܗ ܕܨܠܐ ܠܣܡܠܐ܀  ‍[‍714‍]‍ ܐܚܪܢܐ/ܐܢܫܐ#2#/ ܡܿܢ ܕܥ̈ܡܝܩܢ ܥܝܢܘ̈ܗܝ܂ ܘܪܡܐ ܩܪܥܬܗ܂  ܘܐܪܝܟ ܦܪܨܘܦܗ ܩܠܝܠ܂ ܗܢܐ ܓܘܡܕܢܐ ܗܘ ܘܢܿܓܪܝܢ ܚܝ̈ܘܗܝ܀  ‍[‍715‍]‍ ܐܢܫܐ ܡܿܢ ܕܪܘܪ̈ܒܢ ܣܦ̈ܘܬܗ ܘܦܛܫ ܢܚܝܪܗ ܘܪܘܪ̈ܒܢ  ܬܘܒ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܘܪ̈ܡܢ ܚܝܪ̈ܬܗܝܢ ܗܢܐ ܣܟܠܐ ܗܘ܂ ܘܠܐ  ܐܝܬ ܒܗ ܗܝܡܢܘܬܐ܀  ‍[‍716‍]‍ ܐܢܫܐ ܡܿܢ ܕܙܥܘܪ̈ܝܵܢ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܘܐܪܝܟܝܢ ܬܠܝܦܘ̈ܗܝ܂  ܘܪܡܐ ܩܪܥܬܗ ܘܪܦܐ ܦܘܡܗ܂ ܘܥܩܨܩܨ ܣܥܪܗ ܘܠܝܬ  ܣܥܪܐ ܒܩܪܩܦܬܗ ܗܢܐ ܛܪܘܢܐ ܗܘ ܘܐܫܿܕ ܕܡܐ ܗܘ܂  ‍[‍717‍]‍ ܐܚܪܢܐ/ܐܢܫܐ#2#/ ܡܿܢ ܕܪ̈ܘܪܒܢ ܥܝܢܘ̈ܗܝ܂ ܘܚܘܝܼܠܘܬܐ ‍[‍ܡܕܡ‍]‍  ܬܗܘܐ ܒܗܿܝ ܕܣܡܠܐ܂ ܘܫܦܝܪ ܦܪܨܘܦܗ܂ ܗܢܐ ܪܚܿܡ  ܚܟܡܬܐ ܐܝܬܘܗܝ܂ ܘܚܪܝܦ ܡܕܥܐ܂ ܘܨܠܐ ܠܙܘܘܓܐ/ܠܙܢܝܘܬܐ#2#/  ܘܠܐ ܓܠܝܙ/ܒܟܝܢܐ#3#/ ܡܢ ܚܪܥܘܬܐ܀  ‍[‍718‍]‍ ܐܚܪܢܐ/ܟܠ#2#/ ܐܢܬܬܐ ܐܝܕܐ ܕܪܒ ܩܠܝܠ ܪܫܐ ܕܢܚܝܪܗܿ܂  ܘܪܘܪ̈ܒܢ ܥܝܢ̈ܝܗܿ ܘܐܘܟ̈ܡܢ܂ ܘܩܠܝܠ ܣܘܡܩܘܬܿܐ ܬܗܘܐ  ܒܥܝܢܗܿ ܕܣܡܠܐ܂ ܢܟܦܬܐ/ܢܟܦܘܬܐ#3#/ ܗܝ ܘܣܓܝ ܙܗܝܪܐ ܡܢ ܙܘܘܓܐ/ܙܢܝܘܬܐ#2#/  ܘܒܓܘ ܙܘ̈ܝܬܐ ܡܬܛܫܝܐ܀  ‍[‍719‍]‍ ܐܦ ܣܓܝܐܘܬ ܣܥܪܐ ܕܓܒ̈ܝܢܐ ܘܙܥܘܪܘܬܐ ܕܥܝ̈ܢܐ ܘܥܒܝܘܬܐ ܕܣܦ̈ܘܬܐ ܘܚܪܝܦܘܬ ܢܚܝܪܐ܂ ܫܘ̈ܘܕܥܐ ܐܢܘܢ  ܒܝ̈ܫܐ ܒܐܢܬܬܐ܀  ‍[‍720‍]‍ ܟܠ ܐܢܬܬܐ ܕܓܠܝܠ ܦܪܨܘܦܗܿ ܘܙܥܘܪ ܢܚܝܪܗܿ  ܘܚܪܝܦ ܪܫܗܿ ܘܐܘܟܡܐ ܕܥܝܢܗܿ ܝܬܝܪ ܗܘ ܡܼܢ ܚܘܪܗܿ܂  ܘܥܩܨܩܨ ܣܥܪܗܿ܂ ܗܼܝ ܗܕܐ ܠܐ ܦܠܛܐ ܡܼܢ ܙܢܝܘܬܐ܀  ‍[‍721‍]‍ ܐܢܫܐ ܡܿܢ ܕܢܦ̈ܝܩܝܢ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܠܐܦ̈ܝ ܠܒܪ܂ ܘܡܘܪܟ  ܚܘܪܐ ܒܡܕܡ܂ ܗܼܘ ܗܢܐ ܫܒܗܪܢܐ ܗܘ ܒܢܦܫܗ ܘܪܡܐ  ܪܘܚܗ ܘܚܦܝܛ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܥܠܡܢܝ̈ܐ܀  ‍[‍722‍]‍ ܐܢܫܐ ܡܿܢ ܕܪܡ ܪܫܐ ܕܢܚܝܪܗ ܗܼܘ ܗܢܐ ܣܢܐ  ܥܢܝܢܐ܀  ‍[‍723‍]‍ ܐܦ ܚܪܝܦܘܬ ܢܚܝܪܐ ܘܣܓܝܐܘܬܐ ܕܐܘܟܡܬ ܥܝܢܐ  ܘܐܪܝܟܘܬ ܣܥܪܐ܂ ܘܪܗܝܒܘܬ ܡܡܠܠܐ܂ ܫܘܘ̈ܕܥܐ ܐܢܘܢ  ܕܚܡܬܐ ܘܕܐܟܬܐ܂ ܘܗܿܘ ܕܗܟܢܐ ܗܘ܂ ܠܐ ܣܗ̈ܕܢ  ܓܘ̈ܝܬܗ ܠܒܪ̈ܝܬܗ܂ ܘܡܼܢ ܙܢܝܘܬܐ ܝܠܝܕ܀  ‍[‍724‍]‍ ܐܦ ܒܨܝܪܘܬ ܚܝܘܣܬܢܘܬܐ ܘܗܿܝ ܕܠܐ ܢܚܘܢ  ܘܝܥܢܘܬܐ ܘܫܪܝܚܘܬܐ ܘܡܪܚܘܬܐ ܒܡܠܐ̈ ܘܬܚܘܒܘܬܐ  ܒܥܒ̈ܕܐ܂ ܫܘܕ̈ܥܐ ܐܢܘܢ ܓܘܪܐ ܘܙܢܝܘܬܐ ܝܠܝܕ܀  ‍[‍725‍]‍ ܐܡܼܪ ܪܒܐ ܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ ܕܢܦܫܐ ܡܿܢ ܕܦܓܪܐ  ܟܕ ܫܘ̈ܝܝ ܫܘܝܚܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܐܚܝ̈ܢܐ ܟܝܢܝ̈ܐ ܕܚ̈ܕܕܐ܂  ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܥܒܕܢܐ ܗܘ ܒܗܿܘ ܐܚܪܢܐ܂ ܘܡܬܬܥܒܕܢܐ  ܡܢܗ܂ ܘܢܦܫܐ ܡܿܢ ܡܬܬܥܒܕܐ ܡܼܢ ܦܓܪܐ ܐܟܡܐ ܕܒܙܒܢ  ܪܘܓܙܐ ܘܫܢܓܬܐ ܘܟܡܝܪܘܬܐ܂ ܘܡܛܠ ܕܦܓܪܐ ܗܼܘܝܘ  ܕܓܿܠܐ ܠܪ̈ܓܫܝܢ܂ ܘܢܦܫܐ ܟܣܝܐ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܠܙܘܥܗܿ ܕܗܕܐ  ܡܫܬܘܕܥܝܢܢ܂ ܘܗܕܐ ܗܝ ܐܘܡܢܘܬܐ ܦܘܿܣܘܿܓܢܘܿܡܝܼܩܵܬܐ‍<‍^:L^#2#‍>‍  ܘܬܠܝܬܐܝܬ ܗܘܿܝܢ ܫܘܘ̈ܕܥܐ ܒܗܿ܂ ܒܗܿܝ ܕܐܘ ܒܕܡܝܘܬܐ  ܕܚܿܙܝܢܢ ܒܝܬ ܨܘܪܬܐ ܡܕܡ ܐܢܫܝܬܐ܂ ܠܨܘܪܬܐ ܡܕܡ  ܚܝܘܬܢܝܼܬܐ܂ ܐܦ ܠܙܘܥ̈ܐ ܕܩܢܘܡܐ ܗܿܘ ܡܼܢ ܙܘܥ̈ܐ  ܕܚܝܘܬܐ ܗܿܝ ܡܫܬܘܕܥܝܢܢ܂ ܐܘ ܒܝܕ ܕܡܝܘܬܐ܂ ܕܚܙܿܝܢܢ  ܒܝܬ ܨܘܪܬܐ ܡܕܡ ܐܢܫܝܬܐ ܠܨܘܪܬܐ ܕܡܕܡ ܡܼܢ ܐܘܡܢܘ̈ܬܐ  ܐܢܫ̈ܝܬܐ܂ ܟܘܫ̈ܝܐ ܠܡܐܡܪ ܐܘ ܗܢܕ̈ܘܝܐ/ܗܘܢ̈ܝܐ#2#/܂ ܐܘ ܚܹܬ݂ܵܝܹ̈ܐ  ܠܙܢ̈ܘܗܝ ܕܩܢܘܡܐ ܗܿܘ܂ ܟܕ ܒܙܢܝ̈ܐ ܕܗܠܝܢ ܡܕܡܝܢܢ܂ ܠܐ  ܦܕܝܢܢ܂ ܐܘ ܟܕ ܠܩܢܘܡܐ ܡܕܡ ܕܚܙܝܢܢ ܕܡܝܐ ܫܝܘܬܗ  ܒܫܝܘܬܗ ܕܗܿܘ ܕܡܬܚܡܬ܂ ܐܘ ܕܗܿܘ ܕܕܚܿܠ܂ ܐܘ ܕܗܿܘ  ܕܿܪܐܓ܂ ܘܕܚܡܬܢܐ ܗܘ ܒܟܝܢܐ܂ ܐܘ ܕܚܘܠܬܢܐ܂ ܐܘ  ܕܪܓܬܢܐ܂ ܠܗ ܐܡܪܝܢܢ ܘܡܫܪܝܢܢ܂ ܘܗܼܝ ܗܕܐ ܐܘܡܢܘܬܐ  ܥܠ ܗܘܢܐ ܣܢܝܩܐ ܩܛܝܢܐ ܘܣܘܟܠܐ ܥܡܝܩܐ܂ ܘܚܘܫܒܐ  ܡܫܡܠܝܐ ܘܣܘܝܥܐ ܫܡܝܢܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܣܓܝܕ ܐܝܩܪܗ܂  ܘܗܿܘ ܕܒܢܘܗܪܐ ܠܐ ܐܝܢܝܐ ܡܨܒܬ ܠܗܘܢܐ ܘܝܗܿܒ ܠܗ  ܠܡܫܬܘܕܥܘ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܡܫܐ ܒܢܘܗܪܐ ܐܝܢܝܐ  ܠܚܙܝ̈ܬܐ ܒܗܿܝ ܕܒܠܥ̈ܕܘܗܝ܂ ܘܠܐ ܚܕܐ ܥܝܢܐ ܡܨܝܐ  ܠܡܕܪܟܘ܀  ‍[‍726‍]‍ ܚܕ ܚܟܝܡܐ ܛܒ ܡܢ ܕܢܡܠܠ ܕܢܫܡܥ ܨܒܿܐ ܗܘܐ܂  ܘܟܕ ܐܫܬܐܠ ܐܡܼܪ ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܡ ܐܠܗܐ܂ ܒܪܐ ܚܕ  ܠܫܢܐ܂ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܐܕܢ̈ܝܢ܀  ‍[‍727‍]‍ ܐܚܪܢܐ ܐܡܼܪ ܕܐܟܙܢܐ ܕܡܐܢ̈ܝ ܦܚܪܐ ܡܢ ܩܠܗܘܢ  ܒܿܚܪܝܢ ܠܗܘܢ܂ ܗܟܢܐ ܠܒܪܢܫܐ ܡܢ ܦܬܓܡܐ ܕܦܘܡܗ܀   ܀ܚܘܬܡܐ܀  ܕܣܝܘܡܐ ܘܕܠܡܐ ܟܕ ܒܬܘܢ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܡܦܬܟ̈ܐ ܕܟܢܫܿܬ  ܘܛܟܣܿܬ ܒܟܬܒܝ ܗܢܐ܂ ܗܿܪܓ ܐܢܬ܂ ܐܘܿ ܐܝܬ ܬܘܢܝܐ  ܡܕܡ ܬܫܟܚ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܠܗܠ ܗܘ ܡܼܢ ܫܒܝܠ ܢܟܦܘܬܐ܂  ܘܕܠܐ ܐܡܝܪܐ ܐܘ ܣܥܝܪܐ܂ ܠܡܿܢ ܕܠܓܘ ܡܢ ܕܪ̈ܬܐ ܟܗܢ̈ܝܬܐ  ܡܟܢܟܐܝܬ ܫܪܐ܂ ܬܫܿܪܐ ܕܬܙܛܡ܂ ܟܕ ܡܒܓܢ ܐܢܬ܃ ܠܐ܂  ܒܡܫܟܢܐ ܓܝܪ ܚ‍<‍ܟ‍>‍ܡܬܢܝܐ ܟܠܡܕܡ/ܟܕ ܡܕܡ#2#/ ܡܬܒܥܐ܂ ܘܠܐ  ܡܣܬܠܝܐ ܒܗ ܥܠܬܐ ܡܕܡ ܡܡܬܘܡ/ܡܬܘܡ#2#/܂ ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܡܟܢܐ  ܬܚܪܦ ܡܕܥܐ܂ ܘܬܢܗܪ ܬܪܥܝܬܐ܂ ܘܬܒܲܝܐ ܘܬܦܨܚ ܚܘܫܟܐ  ܡܥܩܐ܂ ܘܡܟܐܒܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܝܬܐ/ܒܒܝܬܐ ܡܿܢ#2#/ ܪܒܐ܂ ܠܘ ܡܐܢ̈ܐ  ܕܕܗܒܐ ܘܕܣܐܡܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܒܥܝܢ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܕܩܲܪܐܐ܂  ܫܠܝܚܐܝܬ ܠܡܐܡܪ܃ ܟܕ ܛܒ ܐܢܗܼܘ ܕܬܨܠܐ ܒܠܟ ܘܬܩܲܛܢ  ܣܘܟܠܟ܂ ܘܠܐ ܬܘܢܝܐ ܒܨܝܪܐ ܐܘܿ ܫܝܛܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ  ܒܗ܂ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܣܦܝܩ ܗܘ ܡܼܢ ܗܢܝܢܐ ܗ̄ ܗܘܢܢܝܐ܀  \ܫܠܡ܃  ܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܐ ܕܚܝܠ܂ ܘܠܒܪܐ ܕܥܕܪ܂  ܘܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܫܡܠܝ ܘܓܡܪ/ܫܠܡ ܟܬܒܐ ܕܬܘ̈ܢܝܐ ܕܥܒܝܕ ܠܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܡܦܪܝܢܐ      ܕܡܕܢܚܐ ܒܐܝܕ̈ܝ ܡܚܝܠܐ ܩܫܝܫܐ ܗܘܿܡܘܿ܂ ܒܪ ܩܫܝܫܐ ܕܢܝܐܝܠ ܐܠܩܘܫܝܐ܂ ܒܫܢܬ ܐܐܟܕ      ܠܝܘܢܝ̈ܐ܃ ܘܠܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܐܡܝܢ܀#2#/܀    ܀ܚܘܦܛܐ ܥܠ ܡܝܬܪܘܬܐ܀  ܐܒܝܠ ܒܟܿܐ ܥܠܬܼ ܠܗ ܠܥܠܡܐ ܝܘܡ ܡܘܠܕܟ܃  ܟܕ ܚܕܘܬܐ ܘܓܘܚܟܐ ܙܡܢܬ ܠܒܢ̈ܝ ܓܢܣܟ  ܝܨܦ ܕܬܗܘܐ ܚܕܝ ܙܟܝ ܒܝܘܡ ܡܦܩܢܟ܃  ܡܐ ܕܚܒܝܒ̈ܐ ܒܿܟܝܢ ܘܐܿܙܠܝܢ ܥܠ ܥܘܢܕܢܟ܃  ܀ܒܣܝܪܘܬ ܚܝ̈ܐ ܕܙܒܢܐ܀  ܙܥܘܪ̈ܝܢ ܚܝ̈ܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܘܒܝܫܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪܐ܃  ܘܣܘܓܐܗܘܢ ܥܡܠܐ ܘܟܐܒ̈ܐ ܘܚܫܐ ܐܦ ܨܘܡܥܪܐ܃  ܠܛܠܝܘܬܐ ܡܿܢ ܡܕܝܢ ܦܘ̈ܕܐ ܘܫܒ̈ܛܝ ܬܪܐܐ܃  ܘܠܥܠܝܡܘܬܐ ܚܫ̈ܐ ܬܥܝܫ̈ܐ ܘܥܘܩ̈ܣܐ ܕܒܣܪܐ܃  ܘܠܣܝܒܘܬܐ ܒܿܪܡܝܢ ܟܐܒ̈ܐ ܐܦ ܨܘܕܪܐ܃  ܘܡܚܕܐ ܒܿܐܙ ܡܘܬܐ ܘܚܿܡܠ ܠܐܘܨܪ ܩܒܪܐ܃  ܘܗܐ ܡܢ ܗܝܕܝܟ ܕܝܢܐ ܕܚܝܠܐ ܘܟܘܪܐ ܕܢܘܪܐ܃  ܐܘܿ ܫܘܢܩܐ ܘܚܫܟܐ ܠܒܝܕܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܙܗܪܐ܃  ܐܘܿ ܒܘܣܡܐ ܥܡ ܡܠܐܟ̈ܐ ܒܫ̈ܡܝ ܢܘܗܪܐ܃  ܀ܥܠ ܠܐ ܩܘܕܝ ܥܠܡܐ܀  ܕܡܘܬ ܒܪܢܫܐ ܫܩܝܠ ܗܘ ܣܗܪܐ ܒܝܕ ܫܘܚܠܦܘ̈ܗܝ܃  ܝܿܠܕ ܪܒܿܐ ܣܿܐܒ ܡܿܐܬ ܐܟܡܐ ܕܠܝܬܘܗܝ܃  ܝܘܩܢܐ ܕܚܪܬܐ ܪܫܿܡ ܟܠܝܘܡ ܒܪܗܛܐ ܕܫܥ̈ܘܗܝ܃  ܟܕ ܡܠܦ ܠܢ ܕܗܟܢ ܥܒܿܪ ܥܠܡܐ ܘܨܒ̈ܬܘܗܝ܃ ܀ܥܠ ܡܘܬܐ ܘܢܘܚܡܐ܀  ܨܦܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܫܐ ܪܫܿܡܝܢ ܟܠܝܘܡ ܕܠܐ ܟܬܝܒ̈ܬܐ܃  ܫܪܒܗ ܕܡܘܬܐ ܘܕܢܘܚܡܐ ܡܢ ܓܠܝ̈ܬܐ܃  ܨܿܦܚ ܠܠܝܐ ܐܝܟ ܥܘܢܕܢܐ ܠܟܠ ܫܪ̈ܒܬܐ܃  ܘܡܬܚܿ܂ ܥܠ ܟܠ ܫܠܝܐ ܘܫܬܩܐ ܘܒܗܝܠܘܬܐ܃  ܫܿܩܠ ܬܓ̈ܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܪ̈ܡܐ ܕܠܐ ܬܚܡܨܬܐ܃  ܘܒܗܿܠܝܢ ܠܘܥܕܗ ܟܠܗܘܢ ܛܟܣ̈ܐ ܕܚܝ̈ܠܘܬܐ܃  ܡܓܙܐ ܗܟܝܠ ܘܠܡܨܒܬܘܬܐ ܕܟܘܪ̈ܣܘܬܐ܃  ܘܡܢ ܪ̈ܫܢܐ ܬܒܿܥ ܩܝܢܣܘܢ ܐܦ ܡܕܐܬܐ܃  ܡܒܛܠ ܡܢ`ܫܠܝ ܘܠܬܓܪ̈ܐ ܡܢ ܡܪܕܝܬܐ܃  ܘܐܦ ܠܐܘܡܢ̈ܐ ܡܢ ܬܘܩ̈ܢܐ ܘܥܒܝ̈ܕܬܐ܃  ܙܓܿܪ ܐܘܪܚܐ ܕܟܠ ܐܟܪ̈ܐ ܡܢ ܚܩ̈ܠܬܐ܃  ܘܒܿܛܠܝܢ ܥܿܒ̈ܕܐ ܐܦ ܦܘܠܚܢ̈ܐ ܕܟܠ ܐܪ̈ܥܬܐ܃  ܠܟܠܢܫ ܩܒܿܪ ܒܓܘ ܬܫܘܝܬܗ ܐܝܟ ܠܡܝܬܐ܃  ܘܐܚܿܕ ܒܐܦܘ̈ܗܝ ܬܪܥܐ ܕܫܢܬܐ ܐܝܟ ܬܚܦܝܬܐ܃  ܩܿܛܪ ܬܓ̈ܐ ܘܚܬܝܪ ܦܩܿܕ ܥܠ ܒܪ̈ܝܬܐ܃  ܟܒܿܫ ܬܩ̈ܕܐ ܝܡܐ ܘܝܒܫܐ ܒܫܠܝܛܘܬܐ܃  ܘܐܝܟ ܬܘܗ ܘܒܘܗ ܡܚܘܐ ܠܐܪܥܐ ܕܠܐ ܡܬܩܢܘܬܐ܃  ܘܒܿܛܠ ܪܘܒܐ ܕܟܠ ܟܫܝܪ̈ܐ ܡܢ ܬܐܓܪ̈ܬܐ܃  ܘܐܝܟ ܕܒܨܒܥܐ ܪܡܐ ܠܟܠܢܫ ܛܘܦܣܐ ܕܚܪܬܐ܃  ܘܕܐܝܟܢ ܒܿܛܠ ܪܗܛܗ ܕܥܠܡܐ ܘܕܡܘܙܠܬܐ܃  ܕܢܚܿ܂ ܨܦܪܐ ܒܕܡܘܬ ܫܡܫܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ܃  ܘܒܙܠܝܩ̈ܘܗܝ ܪܕܦ ܠܠܠܝܐ ܡܢ ܦܢܝ̈ܬܐ܃  ܐܝܟ ܫܝܦܘܪܐ ܪܥܿܡ ܢܘܗܪܐ ܒܓܘ ܥܡܪܬܐ܃  ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܩܒܪܐ ܩܝܡܿܝܢ ܐܢܫ̈ܐ ܡܢ ܕܡܟܘܬܐ܃  ܡܢ`ܫܠܝ ܩܿܢܐ ܐܦ ܢܘܚܡܐ ܐܦ ܥܝܪܘܬܐ܃  ܘܪܗܿܛ ܟܠܢܫ ܒܥܒܝ̈ܕܬܗ ܒܐܟܝܦܘܬܐ܃  ܘܦܿܩܕ ܠܐܪܥܐ ܕܬܘܠܕ ܝܠܕܗܿ ܡܢ ܥܘܒ ܫܢܬܐ܃  ܘܩܐܡ ܟܠܚܕ ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܒܡܛܟܣܘܬܐ܃  ܕܥܬܝܪ ܥܬܝܪ ܕܡܣܟܝܢ ܡܣܟܝܢ ܕܠܐ`ܒܠܝܠܘܬܐ܃  ܨܿܐܪ ܨܠܡܐ ܕܝܘܡܐ ܪܒܐ ܗܿܘ ܕܩܝܡܬܐ܃  ܘܕܐܝܟܢ ܟܠܢܫ ܡܩܕܐ ܥܡܠܗ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ܃  ܀ܥܠ ܣܟ̈ܠܐ ܕܡܬܪܘܪܒܝܢ ܥܠ ܡܗܘ̈ܢܐ܀  ܠܐ ܕܟܝܪ ܙܒܢܐ ܕܒܗ ܗܘܘ ܬܥ̈ܠܐ ܐܪ̈ܝܘܬܐ܃  ܘܥܠ ܡܪ̈ܝܗܘܢ ܐܫܬܟܚܘ ܥܒ̈ܕܐ ܡܪ̈ܘܬܐ܃  ܀ܥܠ ܡܘܬܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܛܠܬܢ܀  ܐܘ ܫܘܦܢܝܢܬܐ ܬܗܿܪܬ ܠܝ ܒܟܝ ܕܕܡܝܪ ܫܪܒܟܝ܃  ܕܥܩܐ ܒܨܘܪܟܝ ܘܟܘܦܪܐ ܒܐܝܕ̈ܝܟܝ ܘܒܟܝܐ ܒܦܘܡܟܝ܃  ܐܢ ܟܠܬܐ ܐܢܬܝ ܠܡܢܐ ܠܥܒ̈ܐ ܫܓܫ ܐܘ̈ܠܝܬܟܝ܃  ܘܐ ܐܒܝܠܬܝ ܡܘܢ ܐܙܿܠܝܢ ܠܗ ܨܒ̈ܬܐ ܠܓܘܫܡܟܝ܃  ܐܡܪܐ ܚܘܒܗ ܕܡܟܝܪܝ ܬܠܐ ܒܨܘܪܝ ܐܝܟ ܗܡܝܢܐ܃  ܘܒܕܡܗ ܚܣܝܐ ܨܒ̈ܝܥܢ ܚܘ̈ܦܢܝ ܐܝܟ ܪܗܒܘܢܐ܃  ܘܗܐ ܡܢ ܗܪܟܐ ܒܚܫܗ ܕܚܘܠܦܝ ܚܫܝܫܐ ܐܢܐ܃  ܟܡܐ ܕܒܩܝܡܬܗ ܗܐ ܚܬܝܪܐ ܐܢܐ ܘܦܨܝܚܐ ܐܢܐ܃  ܀ܡܫܬܪܝܢܘܬܐ ܕܥܠܡܐ܀  ܒܐܣܦܝܪ ܫܡܫܐ ܡܬܠܗ ܠܥܠܡܐ ܐܢܫ ܚܟܝܡܐ܃  ܗܿܝ ܕܟܕ ܩܛܝܿܐ ܒܐܝܕ̈ܝ ܛܠܝ̈ܐ ܚܪܬܐ ܪܫܡܐ܃   ܡܢ ܚܕ ܠܚܕ ܫܘܪܐ ܘܥܒܪܐ ܒܠܥܕ ܩܘܡܐ܃  ܘܡܢܝܦܐ ܠܢ ܕܫܘܒܚܗ ܕܙܒܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܠܡܐ܀  ܣܗܪܐ ܚܕܬܐ ܛܘܠܩ ܙܒܢܐ ܕܚ̈ܝܝ ܡܐܪܙ܃  ܘܚܬܝܪ ܐܢܐ ܒܗ ܟܕ ܒܚܙܬܗ ܪܥܝܢܝ ܪܘܙ܃  ܝܿܠܕ ܪܒܿܐ ܣܿܐܦ ܡܘܦܐ ܘܚܪܬܐ ܪܡܙ܃  ܘܥܢܐ ܟܠܢܫ ܒܣܪ̈ܝܩܬܐ ܘܠܝܬܘܗܝ ܟܘܙ܃  ܦܟܝܪ ܓܝܪ ܐܡܪܐ ܬܚܝܬ ܣܟܝܢܐ ܘܚܒܪܗ ܡܩܝܙ܃  ܫܓܝܡܝܢ ܐܢܫ̈ܐ ܒܪ̈ܓܝܓܬܐ ܘܡܘܬܐ ܒܿܐܙ܃  ܀ܐܚܪܢܐ܀  ܐܘܿ ܥܠܝܡܐ ܪܚܿܡ ܥܠܡܐ ܠܐ ܢܫܕܠܟ ܗܢܐ ܦܘܢܩܐ܃  ܕܡܢ ܥܡܠܐ ܢܣܝܒ ܫܘܡܗܐ ܕܗܢ ܥܠܡܐ ܐܦܢ ܡܢ ܕܘܢܩܐ܃  ܀ܥܠ ܓܒܪܐ ܢܟܝܠܐ ܘܡܡܝܩܢܐ ܘܫܒܗܪܢܐ܀  ܓܒܪܐ ܒܝܫܐ ܘܢܟܘܠܬܢܐ ܘܡܡܝܩܢܐ܃  ܠܫܘܪ̈ܥܬ ܚܒܪܗ ܗܿܘܐ ܒܐܡܝܢ ܗܼܘ ܡܥܩܒܢܐ܃  ܘܡܢ ܗܝ ܕܢܕܝܩ ܒܡܝܬܪ̈ܬܐ ܡܥܡܨ ܥܝܢܐ܃  ܘܐܝܟ ܕܒܒܐ ܠܐ ܣܟ ܒܥܿܐ ܐܠܐ ܫܘܚܢܐ܃  ܀ܥܠ ܐܢܫ ܩܠܘܛܐ܀  ܡܢ ܕܒܛܝܒܘ ܢܗܐ ܡܬܡܬܢ ܐܘ ܣܟ ܡܿܐܢ܃  ܠܐ ܦܿܐܫ ܠܗ ܒܬܪܗ ܐܝܢܐ ܕܒܐܣܬܐ ܬܿܐܢ܃  ܒܟܘܢܫ ܟܣܦܐ ܘܐܦܢ ܛܠܪ ܦܪܙܠܐ ܣܿܐܢ܃  ܗܼܘ ܩܠܘܛܐ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܠܐ ܣܟ ܟܿܐܢ܃   ܡܥܝܢܐ ܐܝܕܐ ܕܡܢܗܿ ܡܝ̈ܐ ܐܢܫ ܠܐ ܕܿܠܐ܃  ܘܐܦܢ ܬܗܘܐ ܡܥܝܢ ܫܝܠܘܚܐ ܣܟܝܪܬܐ ܘܠܐ܃  ܠܗܿܝ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܐܢ ܡܬܛܡܡܐ ܐܢܫ ܠܐ ܐܠܿܐ܃  ܘܟܕ ܓܝܿܙܝܢ ܡܝ̈ܗܿ ܟܠܢܫ ܚܕܐ ܫܒܿܩ ܫܠܿܐ܃  ܀ܐܚܪܢܐ܀  ܠܘܩܕܡ ܠܝܬܗ ܢܬܪܘܨ ܪܫܐ ܕܥܡܐ ܡܦܬܠܐ܃  ܐܝܛܐ ܠܥܡܗ ܘܐܠܐ ܥܡܠܗ ܗܿܘܐ ܠܗܒܠܐ܃  ܕܠܐ ܡܬܬܪܨܐ ܛܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܕܥܩܠܩܠܐ܃  ܐܢ ܠܐ ܢܬܪܨ ܩܝܣܐ ܕܕܝܠܗ ܗܘ ܛܠܢܐ܃  ܀ܥܠ ܥܘܢܕܢܐ ܕܚܒܝܒܐ܀  ܒܡܘܬܟ ܐܚܘܢ ܬܘܿܪܬ ܘܕܘܝܿܬܼ ܘܫܢܝܿܬ ܡܫܢܐ܃  ܘܕܐܝܕܐ ܐܡܼܪ ܡܢ ܬܿܪܬܝܗܝܢ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ܃  ܒܡܘܬܟ ܐܪܐ ܒܠܥܬ ܡܘܬܐ ܗܿܘ ܬܢܝܢܐ܃  ܐܘ ܗܘ ܡܘܬܐ ܒܡܘܬܟ ܒܠܥܢܝ ܐܝܟ ܬܢܝܢܐ܃  ܡܨܥܬ ܐܚ̈ܐ ܓܠܐ ܗܘܝܬ ܘܦܐܐ ܐܘ ܐܚܘܢܐ܃  ܐܟܡܐ ܕܓܠܐ ܘܦܐܐ ܡܨܥܬ ܟܘܟܒ̈ܐ ܣܝܢܐ܃  ܠܟܠ ܥܩ̈ܬܢ ܘܡܥܝܣ̈ܬܢ ܗܘܝܬ ܡܛܠܩܢܐ܃  ܐܟܡܐ ܕܙܠܓܝ̈ ܫܡܫܐ ܒܛܗܪܐ ܠܟܠ ܥܡܛܢܐ܃  ܠܘܩܒܠ ܚܫ̈ܐ ܠܟ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢ ܣܟܪܐ ܘܙܝܢܐ܃  ܘܒܥܢܝܢܟ ܕܚܝܩ ܗܘܐ ܡܢܢ ܟܠ ܡܠܙܢܐ܃  ܀ܐܚܪܢܐ܀  ܡܪܝܐ ܕܣܥܼܪ ܒܐܪܥܐ ܚܝ̈ܠܐ ܘܓܒܪ̈ܘܬܐ܃  ܘܐܚܝ ܡܝ̈ܬܐ ܘܝܗܼܒ ܠܡܚܝ̈ܠܐ ܓܢܒܪܘܬܐ܃   ܗܼܘ ܢܒܣܡܟ ܐܚܝ ܥܡ ܡܠܐܟ̈ܐ ܘܚܝ̈ܠܘܬܐ܃  ܘܢܪܘܣ ܥܠܝܟ ܛܠܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܘܕܓܐܘ̈ܬܐ܃  ܪ̈ܘܚܬ ܟܐܢ̈ܐ ܠܟ ܪܚܡ̈ܬܐ ܐܦ ܐܚܘ̈ܬܐ܃  ܀ܐܚܪܢܐ܀  ܥܠ ܥܘܢܕܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܡܥܕܢܝ܂ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ  ܒܪ ܥܒܪܝܐ܀  ܠܡܘܢ ܐܟܪܝܬܢܝ ܗܢܐ ܟܠܗܿ ܡܠܐܟ ܡܘܬܐ܃  ܘܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܦܪܥܬܢܝ ܗܕܐ ܟܠܗܿ ܒܝܫܬܐ܃  ܠܫܡܫܐ ܕܙܒܢܐ ܘܠܢܗܝܪܐ ܘܣܡܟܐ ܕܥܕܬܐ܃  ܠܪܫܐ ܕܢܦܫܐ ܘܢܦܫܐ ܕܪܘܚܐ ܘܪܘܚܐ ܬܪܝܨܬܐ܃  ܠܦܐܪܐ ܕܠܒܐ ܘܚܝ̈ܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܢܘܗܪܐ ܕܒܒܬܐ܃  ܠܩܕܘܫ ܩܘܕܫ̈ܐ ܘܙܗܐ ܪ̈ܓܫܐ ܘܪܘܚܐ ܚܕܬܐ܃  ܕܒܪܬܝܗܝ ܡܢܢ ܘܗܘܬ ܩܝܢܬܢ ܐܒܠܢܝܬܐ܃  ܐܪܡܝܬ ܬܓܢ ܒܐܪܥܐ ܘܣܚܦܬ ܩܪܢܢ ܪܡܬܐ܃  ܒܩܝܘܡܘܬܗ ܢܝܣܢ ܗܘܬ ܠܢ ܟܠܗܿ ܫܢܬܐ܃  ܘܣܬܘܐ ܩܢܐ ܗܘܐ ܬܘܒ ܕܝܠܝܬܐ ܗܿܝ ܩܝܛܝܬܐ܃  ܒܟܢܘܢܝܬܐ ܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐ ܐܦ ܒܐܚܪܝܬܐ܃  ܘܪܕܐ ܩܢܝܢ ܗܘܝܢ ܒܠܥܕ ܣܢܝܐ ܘܥܢ̈ܒܐ ܒܣܬܐ܃  ܠܐ ܩܪܒ ܡܢܢ ܐܢܫ ܒܪܢܫܐ ܡܬܘܡ ܨܝܕ ܬܬܐ܃  ܐܠܐ ܘܚܙܗܿ ܡܠܝܬ ܦܐܪ̈ܐ ܐܦ ܥܬܝܪܬܐ܃  ܠܓܢܬܐ ܕܥܕܢ ܡܕܡܐ ܕܡܝܐ ܗܘܬܿ ܠܢ ܣܝܥܬܐ܃  ܘܗܐ ܕܠܐ ܐܒܘܢ ܠܫܝܘܠ ܕܡܝܐ ܗܘܬܿ ܬܚܬܝܬܐ܃  ܢܐܒܕܘܢ ܚܝ̈ܐ ܒܠܥܕ ܚܝ̈ܝܟ ܐܒܐ ܕܩܘܫܬܐ܃  ܘܐܢܗܼܘ ܕܐܛܥܝܟ ܬܛܥܝܢܝ ܝܡܝܢܝ ܗܕܐ ܪܚܝܡܬܐ܃ ܒܓܠܝܙܘܬܟ ܗܐ ܐܬܡܠܝܬܿ ܥܕܬܐ ܥܬܐ܃  ܘܕܠܐ ܡܢܟ ܗܼܝ ܓܡܝܪܘܬܐ ܗܘܬܿ ܚܣܝܪܬܐ܃  ܠܕܒܠܚܘܕܝܟ ܗܘܬܿ ܠܟ ܕܡܘܬܐ ܗܝ ܒܪܝܬܐ܃  ܘܕܝܠܟ ܒܠܚܘܕ ܗܘܬܿ ܐܢܫܘܬܐ ܡܪܢܝܬܐ܃  ܐܡܼܪ ܠܝ ܐܒܘܢ ܐܝܟܐ ܗܝ ܕܘܟܬܟ ܛܘܒܬܢܝܬܐ܃  ܘܐܝܟܢ ܬܚܙܝܟ ܥܝܢܐ ܕܗܘܬܿ ܠܗܿ ܢܣܝܣܬܐ܃  ܐܢ ܢܦܠܐ ܠܝ ܐܘܪܚܐ ܕܢܘܪܐ ܛܒ ܥܙܝܙܬܐ܃  ܥܠ ܪܫ ܐܪܕܐ ܠܘܬܟ ܘܐܦܢ ܬܗܐ ܡܒܥܪܬܐ܃  ܙܗܝܬܐ ܢܦܫܟ ܕܒܓܘ ܦܓܪܐ ܗܘܬܿ ܠܗܿ ܓܡܝܪܬܐ܃  ܥܓܠ ܒܦܠܓ̈ܐ ܕܥܝܪ̈ܐ ܘܗܘܢ̈ܐ ܗܘܝܐ ܚܠܝܛܬܐ܃  ܠܥܠ ܡܢ ܓܘܡܪ̈ܐ ܡܨܥܬ ܓܝ̈ܓܠܐ ܪܡܐ ܦܣܥܬܐ܃  ܐܢܗܼܘ ܕܬܦܣ ܕܐܚܙܐ ܫܟܝܢܬܐ ܐܠܗܝܬܐ܃  ܥܝܢܐ ܕܢܦܫܐ ܐܦܢ ܗܫܐ ܗܘܬܿ ܨܚܪܬܐ܃  ܐܠܐ ܒܚܙܬ ܛܠܢܝܬܟ ܗܘܬܿ ܢܗܝܪܬܐ܃  ܠܐ ܫܘܝܐ ܗܘܬܿ ܬܚܙܝܟ ܗܕܐ ܒܪܝܬܐ ܫܝܛܬܐ܃  ܡܛܠ ܗܕܐ ܒܪܘܡܐ ܥܒܼܕ ܠܟ ܡܪܟ ܒܝܬܐ܃  ܒܥܠܡܐ ܟܠܗܿ ܢܦܫܝ ܕܘܝܬܐ ܗܘܬܿ ܟܦܘܪܬܐ܃  ܘܠܟ ܒܠܚܘܕܝܟ ܒܟܠܗܿ ܬܒܝܠ ܗܘܬܿ ܪܚܘܡܬܐ܃  ܠܡܘܢ ܐܪܦܝܬܗܿ ܒܦܣܩ ܣܒܪܐ ܘܡܫܘܚܕܬܐ܃  ܠܡܘܢ ܠܐ ܕܒܪܬܗܿ ܥܡܟ ܐܡܬܐ ܐܦ ܫܡܫܬܐ܃  ܒܕܠܐ ܡܡܬܘܡ ܚܣܟܬܿ ܢܦܫܗܿ ܡܢ ܬܫܡܫܬܐ܃  ܠܡܢܐ ܫܒܩܬܗܿ ܐܠܝܐ ܒܬܪܟ ܐܝܟ ܡܣܠܝܬܐ܃  ܠܐ ܫܡܥܬܿ ܗܘܬܿ ܡܢ ܒܕܐܝܬܝܗܿ ܩܠ ܒܟܝܬܐ܃  ܘܒܓܠܝܙܘܬܟ ܒܙܢ̈ܝ ܒܟܝܐ ܗܘܬܿ ܐܘܡܢܬܐ܃  ܐܝܢܐ ܕܐܒܝܠ ܥܠ ܚܒܝܒܐ ܐܘ ܚܒܝܒܬܐ܃  ܠܘܬܗܿ ܨܿܐܒ ܢܫܡܥ ܡܠܬܐ ܒܘܝܐܝܬܐ܃  ܟܕ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܗܡܣܐ ܬܒܝܐ ܐܝܟ ܛܪܓܘܕܬܐ܃  ܡܢ ܒܘ̈ܝܐܐ ܒܝܬܗܿ ܐܝܬܝܗܿ ܛܒ ܪܚܝܩܬܐ܃  ܒܚ̈ܠܡܝ ܠܠܝܐ ܟܕ ܡܣܬܦܩܐ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ܃  ܡܢ ܨܘܪ̈ܬܐ ܕܗܒܠܐ ܒܨܘܪܬܟ ܗܘܝܐ ܨܝܪܬܐ܃  ܟܝ ܝܕܿܥ ܐܢܬ ܠܟܡܐ ܓܕܕ̈ܐ ܗܘܬܿ ܡܬܘܩܬܐ܃  ܒܝܫܬ ܓܕܐ ܢܦܫܐ ܐܡܬܐ ܕܢܦܫܟ ܡܪܬܐ܃  ܡܢ ܗܿܘ ܙܒܢܐ ܕܐܫܬܪܪ ܠܟ ܢܝܫ ܡܐܙܠܬܐ܃  ܗܘܬܿ ܡܢ ܡܕܥܐ ܐܦ ܡܢ ܗܘܢܐ ܣܪܝܩܬܐ ܣܦܝܩܬܐ܃  ܒܐܘܨܪ ܗܘܢܐ ܗܐ ܐܬܐܣܢܬܿ ܢܘܪܐ ܫܓܝܪܬܐ܃  ܕܥܠܒܐ ܒܥܘܙܐ ܘܒܓܘܘܙܠܐ ܠܗܿܝ ܒܒܠܝܬܐ܃  ܒܛܠܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܛܠܢܝܬܟ ܡܠܐܟܝܬܐ܃  ܐܢ ܠܐ ܬܪܣܣܝܗܿ ܗܐ ܡܣܬܝܛܐ ܐܝܟ ܟܠܕܝܬܐ܃  ܒܪܐ ܗܘܬܿ ܠܗܿ ܟܒܕܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܝܣܪܠܝܬܐ܃  ܘܒܗܿ ܡܬܢܛܪܐ ܢܘܪ ܪܚܡܬܟ ܠܐ ܕܥܘܟܬܐ܃  ܒܒ̈ܬܐ ܕܢܘܪܐ ܬܪܝܢ ܥܫ̈ܝܢܐ ܗܘܬܿ ܥܡܘܪܬܐ܃  ܘܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܠܢܘܪܐ ܣܓܕܐ ܐܝܟ ܦܪܣܝܬܐ܃  ܒܠܒܐ ܘܟܒܕܐ ܒ̈ܬܝ ܚܝ̈ܐ ܫܓܪܐ ܫܒܫܬܐ܃  ܘܒܗܘܢ ܥܐܠܐ ܠܡܬܢܒܝܘ ܢܒܝܬܐ ܡܓܘܫܬܐ܃  ܘܐܘܚܠ ܦܓܪܐ ܐܦ ܬܪܥܝܬܗ ܗܘܬܿ ܛܥܘܫܬܐ܃  ܡܕܝܢ ܐܢܗܼܘ ܕܦܕܿܐ ܒܡܠܬܐ ܠܐ ܬܗܐ ܥܕܝܠܬܐ܃  ܠܐ ܠܒܝ ܒܗܿܠ ܐܦܠܐ ܪܥܝܢܝ ܩܿܢܐ ܢܝܿܚܬܐ܃  ܘܐܠܐ ܒܝܘܩܢܟ ܠܐ ܦܼܫ ܡܡܬܘܡ ܠܡܘܚܐ ܪܓܫܬܐ܃  ܫܢܬܐ ܒܕܡܥ̈ܐ ܠܝ̈ܠܝ ܐܝܡܡ ܩܢܝܐ ܫܝܓܬܐ܃  ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܘܬܿ ܠܗܿ ܥܝܢܐ ܠܐ ܕܡܘܟܬܐ܃  ܐܢ ܡܬܚܙܝܐ ܡܡܬܘܡ ܥܝܢܐ ܠܐ ܫܗܪܬܐ܃  ܕܬܚܙܝܟ ܛܒܿܥܐ ܘܐܠܐ ܠܐ ܚܼܙܗܿ ܐܢܫ ܢܝܘܡܬܐ܃   ܒܕܥܠ ܬܪܥܟ ܩܝܡܐ ܢܦܫܐ ܐܝܟ ܚܕܘܪܬܐ܃  ܒܚܠܡܐ ܚܘܪܐ ܫܐܠܐ ܡܢܟ ܠܐ ܚܝܝܘܪܬܐ܀  ܐܣܬܝܟ ܘܐܫܬܠܡ ܗܢܐ ܟܬܒܐ ܕܬܘܢ̈ܝܐ ܕܡܓܚܟ̈ܢܐ  ܒܫܢܬ ܐܦܨܓ ܠܡܪܢ ܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܒܗ ܒܬܫܪܝ ܐܚܪܝ ܡܢ  ܣܝܡܗ ܕܐܒܘܢ ܛܘܒܬܢܐ ܡܠܟ ܝܕܘܥ̈ܬܢܐ ܡܪܝ  ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܡܬܕܠܠ ܒܒܪ ܥܒܪܝܐ ܨܠܘܬܗ ܬܢܛܪ ܠܢ  ܐܡܝܢ܀  ܐܬܟܬܒ ܕܝܢ ܒܐܝܕܐ ܕܥܒܕܐ ܡܚܝܠܐ ܥܒܕ ܐܠܥܙܝܙ  ܕܒܫܡ ܐܦܘܕܝܩܢܐ ܒܪ ܩܫܝܫܐ ܓܘܪܓܝܣ ܣܘܪܝܝܐ ܩܕܝܡܝܐ  ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܕܒܝܬ ܥܫܝܩܐ܂ ܘܒܓܢܣܐ ܕܩܕܡ ܡܢ ܩܪܝܬܐ  ܕܐܚܒܒ ܡܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ܂ ܡܥܡܪ ܠܗܿ ܡܪܢ  ܐܡܝܢ܀