تفسير المعمودية لمار ديونيسيوس ابن الصليبي باللغة السريانية

ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܦܽܘܬ ܒܰܪ ܨܰܠܺܝܒܺܝ

ܬܽܘܒ ܒܝܰܕ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܩܳܪܒܺܝܢܰܢ ܠܘܳܬ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܕܺܝܫ̈ܶܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܕܺܝܫܬܳܐ

 

 

ܩܶܦܰܠܐܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܩܶܦܰܠܶܐܘܢ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ܆ ܩܶܦܰܠܐܽܘܢ ܕܰܬܠܳܬܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܢ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܩܶܦܰܠܶܐܘܢ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܕܬܶܫܥܳܐ

 

ܩܶܦܰܠܐܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆

 ܕܰܥܠܳܗ̇ ܕܰܣܚܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܐܶܬܒܰܣܡܢܰܢ ܒܬܶܐܽܘܪ̈ܺܝܐܰܣ ܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܳܐ ܕܡܽܘܪܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܢܺܐܬܶܐ ܒܰܚܘܺܝܚܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܡܰܢܗܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܒܰܥܡܳܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܝܳܐ.

 • ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܬܶܗ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܳܐ ܥܳܐܶܠ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܫܽܘܪܝܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܒܩܽܘܡܬܳܐ ܡܶܫܡܠܳܝܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܥܳܡܕܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܛܰܟܶܣܘ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܒܰܙܒܰܢ ܫܰܒܪܽܘܬܳܐ ܢܩܰܒܶܠ ܐ̱ܢܳܫ ܥܡܳܕܳܐ.

ܐܰܡܪܺܝܢܰܢ ܕܗܳܝܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܗ̄ܘܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܡܶܬܬܰܗܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܡܶܢ ܥܡܳܕܳܐ ܕܩܳܢܛܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܠܰܡ ܕܠܳܐ ܢܶܬܚܰܒܰܠ ܫܽܘܘܟܳܢܳܐ ܘܒܳܬܰܪ ܥܡܳܕܳܐ ܢܶܚܛܽܘܢ.

ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܟܰܢ ܠܳܐ ܥܳܡܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܪܫܥܽܘܢ ܠܩܢܽܘܡܗܽܘܢ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܘܰܠܪܰܦܝܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܚܰܫ̈ܶܐ.

ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܟܣܶܐ ܗܘܳܐ ܘܫܺܝܛ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

 • ܐܰܬܰܢܰܐܣܺܝܽܘܣ ܘܒܰܐܣܺܝܠܠܽܘܣ ܘܰܓܪܺܝܓܽܘܪܺܝܽܘܣ܆ ܟܰܕ ܚܙܰܘ ܠܗܳܠܶܝܢ ܣܽܘܓܦܢ̈ܶܐ ܘܐܰܡܺܝܪܺܝܢ ܘܰܐܬܒܰܩܺܝܘ ܕܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܳܢܕܺܝܢ ܒܶܠܥܳܕ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܝܰܕ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܬܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܟܺܝܚ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܝܺܨܰܦܘ ܒܡܰܠܦܳܢܢܽܘܬܗܽܘܢ ܠܡܶܪܬܺܝܘ ܠܰܟܪ̈ܺܝܣܛܳܝܢܶܐ ܕܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܠܘܳܬ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܟܽܠ ܙܰܒܢܳܐ ܕܕܽܘܟܝܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܠܳܐ ܢܟܰܬܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܥܕܰܡܳܐ ܠܩܽܘܡܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܡܳܢܳܐ ܡܰܘܠܶܕ ܡܚܳܪ ܘܡܶܢ ܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܐܶܫܬܰܪܰܪ ܥܡܳܕܳܐ ܕܡܶܢ ܟܰܕ ܫܒܰܪ ܘܰܙܥܽܘܪ ܐ̱ܢܳܫ ܢܩܰܒܶܠ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ
 • ܐܶܠܳܐ ܡܰܦܩܩܺܝܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܐܳܡܪܺܝܢ ܕܫܰܒܪܳܐ ܡܽܘܢ ܝܳܕܰܥ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܣܬܰܥܪܺܝܢ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܘܐܰܝܟܳܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܚܠܳܦ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܝܺܠܶܦ ܪܳܐܙܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܥܰܪܳܒܳܐ ܘܠܳܐ ܡܦܳܣ ܛܰܠܝܳܐ ܒܰܟܦܽܘܪܝܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ.
 • ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܪܰܒܳܐ ܒܰܐܣܶܝܠܠܘܣ ܟܬܰܒ ܓܶܝܪ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܳܡܪܺܝܢ ܕܠܳܐ ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܒܢܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܗܳܘܝܳܢ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܠܰܡ ܕܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܥܳܡܕܺܝܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܪܽܘܚܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ ܒܗܽܘܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܘܝܺܕܥܬܳܐ ܠܰܝܬ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܢܰܚ̈ܬܳܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܥܰܢܺܝܕܰܝܗܽܘܢ ܗܳܘܝܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.
 • ܐܶܠܳܐ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܐܰܝܢܳܐ ܠܰܡ ܪܰܒ ܫܽܘܘܟܳܢܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܰܘ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܗܰܘ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܪܽܘܚܳܐ ܥܰܠ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܢܳܚܶܬ ܐܰܝܟ ܕܰܢܚܶܬ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܒܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܶܗ
 • ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܟܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܳܐ ܥܳܐܶܠ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܐܶܠܳܐ ܡܶܫܬܰܐܠܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܟܡܳܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܬܶܐܘܠܽܘܓܽܘܣ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܚܰܡܶܫ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܬܡܳܢ̈ܶܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܛܰܘܦܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܠܦܰܣܩܰܬ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܕܰܬܪ̈ܬܶܝܢ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܟܰܕ ܥܒܰܪܘ ܒܝܰܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܘܳܣ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܒܝܰܡܳܐ ܥܡܰܕܘ. ܕܰܬܠܳܬ̈ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܟܣ̈ܶܐ ܘܡܰܣܚ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܳܐ. ܕܐܰܪ̈ܒܰܥ ܗܳܝ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕ̈ܚܰܡܶܫ ܗܳܕܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܕܪܽܘܚܳܐ. ܕܫ̈ܶܬ ܗܳܝ ܕܕܶܡ̈ܥܶܐ. ܕܰܫ̈ܒܰܥ ܗܳܝ ܕܩܶܛܠܳܐ. ܕܰܬܡܳܢ̈ܶܐ ܗܳܝ ܡܫܰܢܩܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܗ̇ ܡܰܥܗܶܕ ܬܶܐܘܠܽܘܓܽܘܣ ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܓܳܕܫܳܐ ܕܰܬܡܳܢ ܒܢܽܘܪܳܐ ܥܳܡܕܺܝܢ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܝܰܬܺܝܪ ܥܡܺܝܠܳܐ ܘܝܰܬܺܝܪ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܣܳܦ̈ܩܳܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܢ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ܆

ܕܥܰܠ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܒܪܺܫܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܦܺܝܢܰܢ ܕܛܶܟܣܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܬܶܫܡ̈ܫܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܐܠܶܦ ܠܰܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ.

 • ܛܶܟܣܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܽܘܟܳܝܳܐ ܕܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܐܰܟܡܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܳܫܰܚ ܠܰܡܩܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܠܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܣܺܝܡܰܬ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܘܗܳܕܶܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܬܶܫܬܰܡܠܶܐ.

ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ܆ ܩܽܘܕܳܫܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܕܝܳܠܶܕ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܒܰܙܒܰܢ ܡܕܰܟܶܝܢ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܕܢܶܥܡܕܽܘܢ ܒܰܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܡܥܰܬܕܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܡܰܥܡܕܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܠܰܕܝܺܠܶܦܽܘܢ ܙܳܕܶܩ ܕܶܝܢ ܕܢܶܬܚܰܫܰܚ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܡܳܐ ܕܡܶܬܛܰܝܒܺܝܢ ܥܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܒܛܶܟܣܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܳܚܶܡ ܟܽܠܚܰܕ ܕܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܫܽܘܚܬܶܗ.

 • ܘܒܶܐܓܰܪܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܕܰܝ ܐܶܡܰܪ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܛܶܟܣܺܝ̈ܢ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܟܽܠܶܗ ܣܝܳܡܳܐ ܗܰܘ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܒܛܶܟܣܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ܆ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܚܰܕ ܨܠܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܡܶܬܰܬܪ̈ܬܝܳܢܶܐ ܗܳܝ ܐܰܝܕܳܐ ܕܠܰܘ ܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܨܚ̈ܳܚܶܐ ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܡܰܢ ܗܳܝ ܒܰܐܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܬܪ̈ܬܶܝܢ ܣܺܝܡܳܐ ܗܳܝ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܡܨܰܠܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܥܡܶܕ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܗܳܝ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܺܝܫܶܗ «ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܗܰܘ ܕܝܳܕܰܥ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ» ܕܰܬܠܳܬ ܕܶܝܢ ܣܺܝܡܳܐ ܘܨܠܽܘܬܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܡܶܬܰܬܪ̈ܬܝܳܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܕܢܶܥܡܕܽܘܢ ܗܳܝ ܐܰܝܕܳܐ ܕܥܰܡ ܒܶܣܡܶܐ ܦܩܺܝܕܳܐ ܕܬܶܬܰܡܰܪܝ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܟܰܬܒܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܥܳܡܕܺܝܢ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܺܫܶܗ «ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܘܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܰܕܦܓܪ̈ܶܐ ܗܰܘ ܕܐܶܡܰܪ ܕܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܶܕܢܰܚ» ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܠ̈ܳܬ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܬܰܚܶܡܘ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܢܶܬܐܰܡܪ̈ܳܢ (ܩܕܳܡ ܩܽܘܕܫ ܩܽܘܕܫܳܐ) ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܩܕܳܡ ܒܽܘܪܟܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܛܰܟܶܣܘ ܕܢܶܬܐܰܡܪ̈ܳܢ ܬܠ̈ܳܬ.

ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܶܬܟܰܬܒܺܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܥܳܡܕܺܝܢ ܘܡܶܬܚܰܬܡܺܝܢ ܒܶܝܬ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܒܰܫܡܳܐ ܕܐܰܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܒܣܶܕܪܳܐ ܡܛܰܟܣܳܐܺܝܬ ܘܟܰܕ ܡܶܬܦܢܶܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܥܪܒܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܘܡܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܺܫܶܗ «ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ» ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܳܡܰܪ ܡܰܘܡܝܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܟܶܠܩܰܪܨܳܐ.

 • ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܕܡܶܬܟܰܬܒ̈ܳܢ ܘܡܶܬܰܚ̈ܡܳܢ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܘܗܳܢܰܘ ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ܆ ܕܠܳܐ ܒܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܒܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܬܚܰܫܰܚ ܒܡܶܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܰܘܡܝܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ ܘܐܳܦܠܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܘܐܳܦܠܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܐܰܡܪ̈ܳܢ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܰܘܡܝܳܢܽܘܬܳܐ ܐܳܦܶܢ ܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܕܣܳܥܽܪ̈ܽܘܬܶܗ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܬܥܶܗܶܕ ܟܳܗܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܟܺܝܬ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܰܠܺܝܛ ܠܶܗ ܕܢܰܘܡܶܐ ܘܰܒܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܘܠܳܐ ܟܽܠܶܗ ܟܰܕ ܝܺܕܝܺܥܳܐ ܕܐܳܦܶܢ ܒܰܚܫܰܚܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܟܰܕ ܡܰܘܡܶܐ ܫܡܳܐ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܟܺܝܬ ܫܡܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܝܬ ܘܐܳܦܠܳܐ ܟܽܘܢܳܝܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܢܳܐ ܠܒܰܪܡܶܢܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܥܝܳܕܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܣܳܡܢܰܢ ܥܠܰܘܗܝ ܚܢܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܡ̈ܠ̱ܠܶܐ ܘܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܰܡܪܚܺܝܢ ܕܢܰܘܡܽܘܢܳܝܗܝ ܠܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܒܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܐܳܦ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܗܳܘܝܳܢ ܡܶܬܓܰܚܟܳܢ̈ܶܐ ܟܰܕ ܡܰܒܣܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܫܳܝܛܺܝܢ ܐܳܦ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܡܰܘܡܝܢܽܘܬܗܽܘܢ ܙܳܕܶܩ ܕܐܳܦ ܡܰܚ̈ܒܶܐ ܕܢܶܬܚܰܫܒܽܘܢ ܘܥܰܡ ܦܳܠܚܰܝ̈ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܢܶܬܡܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܳܢܽܘܢ̈ܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ.
 • ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܰܫܠܶܡܘ ܠܰܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܢܶܬܒܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܟܦܪܽܘܢ ܒܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܦܳܢܺܝܢ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܥܳܝܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܘܳܝܳܐ ܘܡܶܚܕܳܐ ܢܶܬܦܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܡܰܕܢܚܳܐ ܘܢܶܫܬܰܘܕܽܘܢ ܕܫܳܠܡܺܝܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܡܶܬܬܦܺܝܣܺܝܢ ܠܶܗ ܟܰܕ ܡܰܗܝܡܢܺܝܢ ܒܰܐܒܳܐ ܘܰܒܰܒܪܳܐ ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܐܳܦ ܩܳܝܡܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܢܶܥܒܶܕ ܟܳܗܢܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܕܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܶܐܫܬܘܺܝܘ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܟܪ̈ܺܝܣܟܝܳܢܶܐ ܘܗܳܢܰܘ ܛܶܟܣܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܣܳܦܩ̈ܳܢ ܩܶܦܰܠܶܐܘܢ ܬܠܝܬܐ.

ܩܶܦܰܠܐܽܘܢ ܕܰܬܠܳܬܳܐ

 • ܢܺܐܬܶܐ ܬܽܘܒ ܠܰܡܨܥܬܳܐ ܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ ܘܰܢܡܰܠܶܠ ܘܢܶܦܪܽܘܥ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܰܘܚܰܪ.

ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܒܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܕܰܝ ܗܳܢܽܘܢ ܠܰܡ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܐܫܬܘܺܝܘ ܠܛܶܟܣܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܕܰܒܩܶܦܰܠܐܽܘܢ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܐܶܡܰܪ ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܗܳܝ ܕܢܶܫܬܰܡܗܽܘܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܳܢܶܐ ܐܶܢ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܬܶܫܦܰܪܝ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡܟܰܬܪܺܝܢ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܳܢܶܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܨܳܒܺܝܢ ܕܢܶܥܡܕܽܘܢ ܥܳܐܠܺܝܢ ܠܒܶܝܬ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܥܰܠܝܗܽܘܢ ܒܛܶܟܣܳܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܥܝܳܕܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ ܗܳܝ ܕܺܝܠܶܦܘ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ.

ܘܡܳܠܶܐ ܡܶܚܕܳܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܒܐܽܘܙܢܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܡܨܰܠܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܪܺܫܶܗ«ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܒܐܺܝ̈ܕܰܝ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ» ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܪܳܫܶܡ ܠܗܽܘܢ ܒܡܶܫܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܟܰܕ ܫܠܺܝܚܺܝܢ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܪܛܶܠ ܘܡܶܬܡܰܫܚܺܝܢ ܒܶܗ ܒܡܶܫܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܪܛܶܠܳܐܺܝܬ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܡܩܰܕܶܫ ܟܳܗܢܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܟܰܕ ܡܨܰܠܶܐ ܥܰܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܺܫܶܗ «ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ» ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܨܰܠܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܺܫܶܗ[1] «ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܗܰܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܺܝܬܳܐ» ܕܒܶܗ ܟܰܕ ܢܳܦܰܚ ܒܗܽܘܢ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܬܠܳܬܳܐܺܝܬ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܐܳܡܰܪ ܢܶܬܪܨܶܨ ܪܺܫܶܗ ܕܬܰܢܺܝܢܳܐ ܩܳܛܶܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܪܽܘܫܡܳܐ ܘܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ.

ܘܒܳܬܰܪ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܐܳܫܶܕ ܡܽܘܪܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܬܠ̈ܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܺܫܶܗ «ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܒܐܰܪܥܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ».

ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܰܚܶܬ ܠܗܽܘܢ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܘܡܰܥܡܶܕ ܠܗܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܐܰܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ[2] ܕܛܳܒܰܥ ܠܗܽܘܢ ܒܡܽܘܪܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܘܐܰܝܟ ܕܰܠܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܦܳܠܚ̈ܶܐ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܕܒܰܫܡܳܟ ܢܩܰܒܠܽܘܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܒܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܛܶܟܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ «ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ» ܐܰܘ ܐܳܡܰܪ ܨܠܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ.

ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ ܠܥܺܕܬܳܐ ܘܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܒܪ̈ܳܘܙܶܐ ܕܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܡܰܘܣܶܦܘ ܐܰܘ ܠܡܶܒܨܰܪܘ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܟܳܗܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܣܽܘܓܝ̈ܳܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܕܐܶܬܝܰܒܰܠ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢܳܐ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܠܣܽܘܪܝܳܝܳܐ. ܕܰܬܪܶܝܢ ܛܶܟܣ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ[3]  ܕܥܡܳܕܳܐ ܘܠܰܘ ܚܰܕ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ[4] ܐܽܝܬ ܠܶܗ ܕܰܢܣܺܝܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝܢ ܥܳܒܶܕ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܕܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܠܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܕܥܳܡܕܺܝܢ.

 

 • ܐܳܡܰܪ ܬܽܘܒ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܫܽܘܪܳܝ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ.

ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܓܶܝܪ ܠܘܳܬ ܥܰܬܺܝܩ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܟܰܗܢܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܳܦ ܒܰܨ̈ܚܳܚܶܐ[5] ܥܰܬܽܝ̈ܩܶܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܰܟܬܺܝܒ، ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܙܥ̈ܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܒܡ̈ܶܠܶܐ ܣܦܺܝ̈ܣܳܬܳܐ ܘܟܰܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܫܬܡ̈ܠܝ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܢܳܝܳܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܒܳܬܰܪܟܶܢ[6] ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܫܩܰܠܝ̈ ܬܰܘܣ̈ܦܳܬܳܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܛܰܟܣ̈ܳܬܳܐ ܘܰܨܠ̈ܰܘܬܳܐ ܡܠܰܚ̈ܡܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܘܰܠܘܳܬ ܡܛܰܟܣܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܚܺܝܕܐ ܐܝܬ[7] ܘܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܬܰܘ̈ܣܦܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܝ̈ܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܦܽܘܩܳܩܳܐ ܘܰܓܠܺܝܙܳܐ ܡܶܢ ܡܡܰܫܚܽܘܬܐ.

 • ܘܐܳܦ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܬܽܘܒ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܒܰܙܢܳܐ ܕܩܽܘܪܳܒܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܡܳܠܺܝܢ ܬܠ̈ܳܬ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܥܰܠ ܥܡܺܝܕ̈ܶܐ ܟܰܕ ܪܳܫܶܡ ܘܰܬܠ̈ܳܬ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܶܬ ܓܶܝܪ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܦܩܺܝ̈ܕܳܢ. ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܕܶܝܢ ܕܥܰܠ ܥܡܺܝܕܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܙܒܰܢܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܟܰܕ ܪܳܫܶܡ ܠܗܽܘܢ ܒܐܺܝܕܶܗ ܒܶܝܬ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܟܰܕ ܚܳܬܶܡ ܠܗܽܘܢ. ܕܰܬܠ̈ܳܬ ܟܰܕ ܛܳܒܰܥ ܠܗܽܘܢ. ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܒܳܐ ܪܳܫܶܡ ܘܰܒܪܳܐ ܕܒܶܗ ܪܫܺܝܡܽܘܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܰܡܩܰܕܶܫ. ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܐܰܒܳܐ ܕܚܳܬܶܡ ܘܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܚܬܺܝܡܽܘܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܰܡܫܰܡܠܶܐ. ܕܰܬܠ̈ܳܬ ܐܰܒܳܐ ܕܛܳܒܰܥ ܘܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬ ܛܰܒܥܳܢܽܘܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܓܳܡܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܐܳܦ ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܪܳܐܙܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܘܰܒܪܳܐ ܕܥܳܡܶܕ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܣܳܗܶܕ.
 • ܠܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܪܳܐ ܩܽܘ̈ܕܫܶܐ ܘܙܰܗܰܪ ܕܠܳܐ ܬܶܬܠܽܘܢ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܟܰܠܒ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܐܶܠܳܐ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܘܰܕܩܽܘܪܳܒܳܐ ܘܰܕܡܽܘܪܽܘܢ ܘܟܺܝܪ̈ܳܘܛܳܘܢܺܝܰܐܣ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܠܦܽܘܡܳܐ ܡܶܫܬܰܠܡ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܢ̈ܦܶܐ.
 • ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕ ܣܳܐܶܡ ܒܰܩܪܰܝܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܳܫܶܕ ܡܶܫܚܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܰܡܒܰܕܟܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܰܡܦܽܘܚܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܢܶܝܢ ܒܗܳܝ ܕܐܺܝܬ ܕܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܨܠܺܝܒܳܐ ܒܰܡܦܽܘܚܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܢܳܦܰܚ ܒܗܽܘܢ ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܐܰܘܒܶܕܘ ܘܐܺܝܬ ܕܚܰܕ ܨܠܺܝܒܳܐ ܥܳܒܶܕ ܘܐܺܝܬ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܦܽܘܚܬܳܐ ܚܫܺܝܒܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܢܺܝܢ ܘܗܳܠܶܝܢ ܣܳܦ̈ܩܳܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܢ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ

 • ܕܥܰܠ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܬܽܘܒ ܠܘܳܬ ܐ̱ܚܪ̈ܺܢܝܳܬܳܐ.

ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܕ̈ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܡܰܢܗܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡܶܢܕܪܺܝܫ.

ܘܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܰܢ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ[8] ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܺܝܓܳܐ ܪܽܘܚܢܳܐܺܝܬ ܘܦܰܓܪܰܢܳܐܺܝܬ. ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܡܰܢ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܨܳܐܝܘܬܳܐ. ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܥܳܡܶܕ ܐܰܘܟܺܝܬ ܓܳܡܰܥ ܘܡܶܬܚܰܦܶܐ.

ܡܰܢܗܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܫܬܰܡܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܡܶܬܛܪܶܕ ܡܶܢܶܗ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܶܬܢܰܗܰܪ ܒܰܬܠ̈ܰܬܳܐ ܢܽܘ̈ܗܪܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܡܶܫܬܘܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬ ܫܡܰܝܳܐ ܕܒܶܗ ܡܢܰܗܪܺܝܢ ܙܰܕܝ̈ܩܶܐ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܐܶܡܰܪ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢ ܡܰܢ ܘܢܳܛܰܪ ܠܶܗ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܒܰܥܒܰܕ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ.

ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡܶܢܕܪܺܝܫ[9] ܡܶܬܟܰܢܝܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܦܰܚܡܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܗܘܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܗܘܳܐ.

 • ܬܶܐܘܠܳܘܓܽܘܣ ܕܶܝܢ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܒܰܬܡܳܢܝ̈ܳܐ ܫ̈ܡܳܗܶܐ ܩܳܪܶܐ ܠܳܗ̇. ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ. ܫܽܘܘܟܳܢܳܐ. ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܢܽܘܗܪܳܐ. ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܣܚܳܬܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢܕܪܺܝܫ. ܛܰܒܥܳܐ. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܘܢܳܝ̈ܶܐ ܢܽܘܪܢܰܢ ܘܦܳܫܩܳܢܰܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܘܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܦܶܠܓܽܘܬܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.
 • ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܡ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܥܰܡ ܒܰܪܬܶܗ ܘܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܘܰܒܪܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܐܰܚܳܐ ܥܰܡ ܚܳܬܶܗ ܐܳܦܠܳܐ ܫܰܒܪܳܐ ܥܰܡ ܫܒܰܪܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܫܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܥܰܡ ܫܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܛܠܺܝܬܳܐ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܘܐܳܦܠܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܕܬܩܰܒܶܠ ܛܰܠܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܠܢܶܫ̈ܶܐ.
 • ܕܕܐܰܝܟ ܐܰܝܠܶܝܢ ܡܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܥܡܳܕܳܐ ܐܳܡܰܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܬܢܰܐܣܺܝܘܣ. ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܟܺܝܠ ܗܰܘ ܕܰܠܘܳܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܘ ܠܘܳܬ ܗܳܢܝ̈ܶܢ ܕܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܬܶܚܽܘܪ ܐܳܦܠܑܳܐ ܡܶܕܶܡ ܝܽܘܕܝ̈ܶܐ ܬܶܫܬܪܰܓܪܰܓ ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܗܰܘܢܰܢ ܠܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܘܐܶܬܚܰܫܰܒ ܠܚܰܝܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܩܪܳܝܬܳܐ ܡܶܬܬܰܘܣܰܦ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܕܟܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܚܰܫ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܡܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܒܝܰܕ ܚܰܫܶܗ ܝܳܗܶܒ ܠܳܟ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܟܰܕ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܕܟܽܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܰܘ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܘܐܰܪܥܳܢܳܐ ܫܳܠܰܚ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܟܽܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܘܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܠܳܒܶܫ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܟܡܰܢ ܕܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܳܐ ܘܙܰܒܢܳܝܳܐ ܡܫܰܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘܕܰܠܥܶܠ ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܬܶܫܒܽܘܩ ܒܳܟ ܡܶܢ ܪܶܓܬܳܐ ܥܶܠܡܳܢܳܝܬܳܐ ܟܰܕ ܠܘܳܬ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܳܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ.
 • ܕܫܳܒܩܳܐ ܘܥܳܛܝܳܐ ܠܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܬܶܐܘܠܳܘܓܽܘܣ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܘܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܫܽܘܘܟܳܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܡܳܢ ܫܽܘܘܟܳܢܳܐ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܶܠܳܐ ܒܶܝܬ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܠܡܶܩܢܰܛ ܫܰܘܝܳܐ ܕܠܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܠܘܳܬܶܗ ܕܰܬܝܽܘܒܳܐ ܢܶܬܦܢܶܐ.
 • ܘܐܺܝܰܘܐܢܺܝܣ ܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܐܰܝܟ ܢܺܝܩܳܕܺܝܡܳܘܣ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ ܓܰܒܪܳܐ ܣܳܒܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܣܚܳܩ ܠܐܰܒܪܳܗܳܡ ܬܺܐܡܰܪ ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܗܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܩܰܝܣܳܐ ܐܰܝܟܰܘ ܐܶܡܪܳܐ ܠܥܶܠܬܳܐ ܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܒܢܰܦܫܳܟ ܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒܬ ܠܐܽܘܙܢܳܐ ܗܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܗܳܝ ܪܽܘܚܳܐ ܠܳܐ ܬܶܩܪܽܘܒ ܐܰܝܟ ܦܠܺܝܓܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܡܗܰܝܰܡܢܳܐ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܨܒܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܢܰܦܫܳܐ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܡܗܰܝܰܡܢܳܐ ܡܪܰܓܫܳܐ ܒܳܗ̇. ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܘܠܶܕ ܘܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܰܘܠܶܕ ܐܰܝܟ ܕܐܶܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܠܰܘ ܕܡܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܠܳܐ ܬܶܬܚܰܫܰܒ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܶܐ ܘܬܺܐܡܰܪ ܕܐܰܝܟܰܢ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܐ̱ܢܳܫ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܘܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܐܰܝܟܰܢ ܡܕܰܟܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚ̈ܛܳܗܶܐ ܠܰܘ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܥܳܡܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܢܽܘܪܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܫܳܪܝܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܘܩܕܳܐ ܚ̈ܛܳܗܶܐ ܘܢܳܛܪܳܐ ܕܽܘܟܳܝܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܢܰܛܰܪ ܦܰܪܙܠܳܐ ܒܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܘܡܶܬܕܰܟܝܳܐ ܫܽܘܚܬܶܗ ܬܦܺܝܣܳܟ ܢܽܘܪܳܐ ܕܒܳܒܠܳܝ̈ܶܐ ܕܐܶܟܠܰܬ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܘܢܶܛܪܰܬ ܣܰܥܪܳܐ ܪܳܐܙܳܗ̇ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܐܳܟܠܳܐ ܚ̈ܛܳܗܶܐ ܘܢܳܛܪܳܐ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܣܳܦ̈ܩܺܝܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܢ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ[10]

 • ܥܰܠ ܥܡܳܕܳܐ ܐܶܬܰܝܢܰܢ ܓܶܝܪ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܡܶܛܽܠ ܫܰܘܫܒܺܝܢܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܰܪܽܝܒܳܐ. ܒܶܐܫܬܳܐ ܟܽܘܢܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܫܰܘܫܒܺܝܢܳܐ. ܡܗܰܕܝܳܢܳܐ. ܥܰܪܳܒܳܐ. ܩܰܪܺܝܒܳܐ. ܡܰܠܦܳܢܳܐ. ܡܫܰܒܠܳܢܳܐ. ܟܽܘܢܳܝܳܐ ܓܶܝܪ ܕܫܰܘܫܒܺܝܢܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܝܰܘܢܳܝܬܳܐ ܗܺܝ ܘܟܰܕ ܥܳܒܪܳܐ ܠܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܫܰܘܫܒܺܝܢܳܐ ܒܪܳܐ ܕܐܰܟܚܕܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܡܶܬܺܐܡܰܪ ܘܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܬܽܘܒ ܥܰܪܳܒܳܐ ܘܢܳܛܰܪ ܪܳܐܙܳܐ ܘܫܰܘܫܒܺܝܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܗܰܘ ܕܰܗܘܑܳܐ ܫܰܘܫܒܺܝܢܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܗܰܪܝܳܢܳܐ ܡܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܗܰܕܶܐ ܠܰܥܡܺܝܕܳܐ ܘܡܰܝܬܶܐ ܠܶܗ ܠܘܳܬ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܬܓܰܡܪܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܥܰܪܳܒܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܪܶܒ ܚܠܳܦ ܗܰܘ[11] ܕܥܳܡܶܕ ܕܰܡܫܰܡܠܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܠܘܳܬ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܬܽܘܒ ܥܳܪܶܒ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܕܰܡܫܰܟܢܳܐ ܠܶܗ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ[12] ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܳܚ̈ܛܳܗܶܐ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܪܰܐ ܠܐܰܒܳܐ ܘܐܰܚܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܝܳܪܶܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܶܢ ܢܳܛܰܪ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ. ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܩܪܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܪܺܝܒ ܘܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܝܬܳܝܳܐ ܕܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ[13] ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܡܶܛܽܠ ܕܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܢܰܠܦܺܝܘܗܝ ܕܐܰܝܟܰܢ ܢܶܬܗܰܦܰܟ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܒܰܥܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ.
 • ܘܡܶܛܽܠ ܡܽܘܢ ܦܳܩܕܺܝܢ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܡܟܽܘܪ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܫܰܘܫܒܺܝ̈ܢܰܘܗܝ ܐܰܘ ܩܰܪܺܝܒ ܒܶܣܪܶܗ. ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܗܳܝ ܕܩܰܪܺܝܒ ܒܶܣܪܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܦܰܩܶܕ ܡܶܛܽܠܬܳܗ̇ ܘܥܶܠܬܳܐ ܪܳܐܙܳܢܳܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܗܺܝ ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܒܚܽܘܒܳܐ ܟܝܳܢܝܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܘܐܳܦ ܒܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܦܩܰܕ ܕܡܶܢ ܢܳܟܪ̈ܳܝܶܐ ܢܶܡܟܽܘܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܐܰܣܪܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܘܐܰܟܙܢܳܐ ܕܰܡܚܰܝܕܺܝܢ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܘܩܰܪܺܝܒܰܝ ܒܶܣܪܳܐ ܘܥܰܪ̈ܳܒܶܐ ܘܫܘܫܒܺܝ̈ܢܶܐ[14] ܒܚܽܘܒܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܬܚܰܝܕܽܘܢ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܢܽܘܟܪܳܝ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܓܶܕܫܳܢܳܝܳܐ.
 • ܡܰܠܦܰܢ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܳܡܰܪܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܥܶܠܠ̈ܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܢܝܳܬܳܐ ܦܰܩܶܕܘ ܕܢܶܥܡܕܽܘܢ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܫܰܒܪܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܠܘܳܬ ܥܡܳܕܳܐ ܘܠܳܐ ܕܢܶܟܦܽܘܪ ܐܳܦܠܳܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܘܐܳܦܠܳܐ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܡܶܬܗܰܝܡܶܢ ܐܶܬܒܰܥܝ ܫܰܘܫܒܺܝܢܳܐ ܕܢܽܐܬܶܐ ܘܰܢܡܰܠܶܠ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܗܳܠܶܝܢ ܕܙܳܕܩ̈ܳܢ. ܘܗܳܝ ܓܶܝܪ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܥܰܪܳܒܳܐ ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܠܶܗ ܡܰܘܕܥܳܐ ܕܰܚܘܺܝܚܽܘܬܳܐ ܥܳܪܶܒ ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܠܶܗ.
 • ܐܶܠܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܕܺܝܘܢܽܘܣܝܽܘܣ ܒܩܰܘܡܬܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ ܥܳܡܕܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܡܶܕ ܐܳܙܶܠ ܗܘܳܐ ܘܰܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܠܫܰܘܫܒܺܝܢܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܥܰܪܳܒܳܐ ܢܺܐܬܳܐ ܥܰܡܶܗ ܘܰܡܦܺܝܣ[15] ܡܶܛܽܠܬܶܗ ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܺܝܘܢܽܘܣܝܽܘܣ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܩܺܦܰܠܐܽܘܢ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܥܰܠ ܥܡܳܕܳܐ. ܗܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܰܐܚܶܒ ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܗܳܢܝ̈ܶܢ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܗܢܽܘܢ ܕܶܐܬܶܐܪܶܙܘ̱ ܘܰܢܦܺܝܣܳܝܗܝ ܕܰܢܗܰܕܺܝܘܗܝ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܕܢܳܩܶܦ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܢ ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܠܶܗ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܩܝܳܘܡܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܒܳܢܽܘܬܶܗ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܕܒܳܬܰܪܟܶܢ ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܠܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܗܰܘ ܣܘܰܚ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ ܡܡܰܫܰܚ ܕܶܝܢ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܥܰܡ ܪܰܘܡܶܗ ܕܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܡܶܢܫܶܝܠ ܒܙܰܘܥܳܐ ܘܨܽܘܡܳܪܳܐ ܩܳܐܶܡ ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܠܚܰܪܬܳܐ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܠܗܰܘ ܡܳܐ ܕܫܳܐܶܠ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܒܛܳܒܽܘܬܳܐ ܘܕܳܒܰܪ ܘܡܰܝܬܶܐ ܠܶܗ ܠܘܳܬ ܒܥܰܠ ܫܡܳܐ ܕܪܺܝܫܽܘܬ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܰܪܳܒܳܐ ܕܥܰܠ ܟܰܬ̈ܦܳܬܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܣܳܓܶܕ ܠܽܘܩܕܰܡ ܒܝܰܕ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܺܝܬܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܦܰܓܪܳܢܝܳܬܳܐ ܪܺܫܳܝܬܳܐ ܥܶܒܕܰܬ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܡܶܬܦܰܪܩܺܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܦܰܪܩܺܝܢ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܟܰܢܶܫ ܠܟܽܠܶܗ ܛܶܟܣܳܐ ܟܳܗܢܳܝܳܐ ܠܥܽܘܕܳܪܢܳܐ ܕܫܰܘܝܽܘܬ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ.
 • ܐܶܠܳܐ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܟܳܬܒܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܒܰܙܒܰܢ ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܥܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܒܩܰܘܡܬܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܥܳܡܕܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܥܰܠܗܳܝ ܟܳܬܒܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܠܰܫܡܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܟܰܕ ܡܰܣܪܰܚ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܡܶܬܟܰܬܰܒ ܫܡܶܗ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܬܰܣܪܰܚ ܐܰܝܟ ܥܰܪܳܒܽܘܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܨܶܝܕ ܗܰܘ ܕܡܰܣܪܰܚ ܘܐܪ̈ܒܰܥ ܛܰܘܦ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܢܽܘܩ̈ܙܶܐ ܪܳܫܶܡ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܘܦܳܩܶܕ ܗܰܘ ܕܡܶܬܬܰܣܪܰܚ ܕܰܢܠܰܘܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܒܰܕܝܽܘܬܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܢܶܗܘܶܐ ܗܳܢܳܐ ܨܠܺܝܒܳܐ ܣܳܗܕܳܐ ܒܶܝܬ ܠܶܗ ܘܰܠܪܽܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܡܫܰܡܠܶܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܶܬܬܰܣܰܪܚܳܢܽܘܬܶܗ ܠܶܗ ܐܶܬܐܶܡܰܪܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܰܕ ܥܳܡܶܕ ܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܟܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܫܡܶܗ ܨܶܝܕ ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܡܰܥܡܶܕ ܐܰܟܡܰܢ ܕܟܰܕ ܐܳܬܶܐ ܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܘܡܰܛܠܳܐ ܕܰܟܪܺܝܣܛܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܢܫܰܐܠܽܘܢܺܝܗܝ ܕܡܰܢܽܘ ܐܰܥܡܕܶܗ ܘܡܳܐ ܕܰܐܘܕܰܥ ܠܰܫܡܳܐ ܘܰܠܕܽܘܟܬܳܐ ܢܶܬܗܰܝܡܶܢ ܐܶܢܕܶܝܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܥܢܺܝܕ ܗܘܳܐ ܡܒܰܩܪܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܒܰܡܓܰܠܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܟܶܪܟܳܐ ܐܰܘ ܒܟܽܘܪܣܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܘܚܳܙܶܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܐܶܢ ܟܬܺܝܒ ܫܡܶܗ ܒܗܽܘܢ ܘܐܳܦ ܝܰܘܡܳܢ ܗܳܢܳܐ ܥܝܳܕܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܕܟܰܕ ܡܶܬܬܰܣܪܰܚ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ ܘܐܰܦܽܘܕܝܰܐܩܢܽܘ ܘܐܶܢܐ ܓܢܺܝ̈ܣܛܽܘ ܢܶܬܪܰܫܡܽܘܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܟܶܪܟܳܐ ܐܰܘ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܟܺܝܪ̈ܘܛܰܐܢܺܝܽܘܣ ܘܒܳܬܰܪ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܕܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܢܶܬܝܰܗܒܽܘܢ ܠܗܰܘ ܕܩܳܐܶܡ ܒܕܽܘܟܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܠܰܙܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܟܪܺܝܣܛܺܝܢܽܘܬܳܐ.
 • ܘܐܰܝܢܰܘ ܠܰܡ ܪܳܐܙܳܐ ܕܰܚܡܺܝܠ ܒܡܰܟܬܒܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܥܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܡܶܬܟܬܶܒ ܫܡܶܗ ܕܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܡܶܢ ܟܰܕܘ ܐܶܬܟܬܶܒ ܘܐܶܬܡܢܺܝ ܒܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܶܬܦܪܰܩܘ ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܕܐܶܬܟܬܶܒ ܒܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܐܶܬܟܬܶܒ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܐ.
 • ܥܰܠ ܡܽܘܢ ܡܶܬܟܬܶܒ ܐܳܦ ܫܡܳܐ ܕܫܰܘܫܒܺܝܢܳܐ. ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܗܳܝ ܕܡܶܬܟܬܶܒ ܫܡܳܐ ܕܥܰܪܳܒܳܐ ܡܰܘܕܥܳܐ ܕܰܡܗܰܕܝܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܘܠܰܘ ܡܰܛܥܝܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܐܰܡܺܝܪܳܐ ܠܺܝܛ ܗܘ ܟܽܠ ܕܢܰܛܥܶܐ[16] ܥܘܺܝܪܳܐ ܠܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܩܳܪܶܐ ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܡܰܕܪܶܫ ܒܐܽܘܪܚܳܐ ܕܟܶܪܺܝܣܛܝܳܢܽܘܬܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܓܶܝܪ ܒܳܬܰܪ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܦܽܘܚܺܝܬܐ[17] ܡܩܺܝܡ ܗܳܕܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܛܶܟܣܳܐ ܘܡܰܝܬܶܐ ܗܘܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܠܛܰܠܝܳܐ ܠܩܰܪܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܟܳܗܢܳܐ ܐܰܘ ܕܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܟܳܬܶܒ ܠܰܫܡܶܗ ܘܐܳܦ ܠܰܫܡܳܐ ܕܥܰܪܳܒܶܗ ܘܒܳܬܰܪ ܟܬܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܚܳܬܶܡ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܥܡܺܝܕܳܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܠܳܐ ܡܶܫܚܳܐ ܨܠܺܝ̈ܒܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܟܰܕ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܠܳܒܶܝܟ ܪܺܫܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ. ܬܽܘܒ ܗܳܝ ܕܡܶܬܟܬܶܒ ܗܘܳܐ ܫܡܳܐ ܕܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܘܰܕܡܩܰܒܠܳܢܶܗ ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܕܐܶܬܟܬܶܒܘ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܥܡܺܝܕܳܐ ܡܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܐܶܫܬܘܺܝ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܡܩܰܒܠܳܢܶܗ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܒܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܶܫܬܒܶܠ ܠܘܳܬ ܡܰܘܠܕܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܐ ܘܰܥܒܺܝܕ ܡܶܢ ܟܰܕܘ ܡܗܰܕܝܳܢܶܗ[18] ܒܟܽܠܶܗ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܘܗܳܠܶܝܢ ܣܳܦܩ̈ܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ

 • ܥܰܠ ܫܰܘܫܒܺܝܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܠܗܰܘ ܕܗܳܘܶܐ ܥܰܪܳܒܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܫܰܘܫܒܺܝܢܳܐ ܠܰܥܡܺܝܕܳܐ ܕܠܳܐ ܒܣܰܓܺܝܐܘܬܳܐ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܶܗ ܒܛܽܘܗܡܳܐ ܘܗܳܕܶܐ ܡܰܢ ܐܳܡܰܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܕܢܶܬܡܨܶܐ ܢܶܥܽܘܠ ܥܡܺܝܕܳܐ ܘܢܰܬܘܺܝܘܗܝ[19] ܘܰܢܟܰܘܢܺܝܘܗܝ ܘܠܳܐ ܦܳܩܚܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܕܡܰܣܒܳܐ ܘܡܰܬ݁ܠܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬܽܘܒ ܫܰܘܫܒܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܕܽܘܟܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܢܰܠܶܦ ܕܶܚܠܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܥܡܺܝܕܳܐ ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܥܳܡܶܕ[20] ܪܕܳܐ ܒܐܽܘܪܚܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܫܰܘܫܒܺܝܢܶܗ ܠܳܐ ܡܰܪܬܶܐ ܠܶܗ ܠܡܰܪܫܽܘܬܳܐ ܥܳܐܶܠ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܡܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܡ ܠܕܰܝ̈ܪܳܝܶܐ ܕܐܰܫܠܶܡܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܩܒܠܺܝܢ ܥܡܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܚܳܣܪܳܢܳܐ ܘܐܰܒܕܳܢܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܳܐ ܩܰܪܺܝܒ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܣܥܰܪ ܘܠܳܐ ܠܝܽܘܬܪܳܢܳܐ.
 • ܒܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܰܫܠܰܚ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܡܰܘܕܰܥ ܐܰܝܢܳܐ ܕܥܳܡܶܕ ܡܰܘܕܥܳܐ ܕܫܰܠܚܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܘܰܕܽܘܒܳܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܡܰܐܪܶܙ (ܐܶܬܦܠܶܛ) ܡܶܢ ܫܰܒܝܶܗ ܕܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܪܩܺܝܢ ܡܶܢ ܫܒܺܝܬܳܐ ܥܰܪܛܶܠܝܳܐ ܓܶܝܪ ܥܳܪܩܺܝܢ ܐܰܟܡܰܢ ܕܠܳܐ ܢܶܬܬܚܕܽܘܢ ܒܡܳܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܪܺܝܡܺܝܢ ܬܽܘܒ ܠܚܰܫ̈ܠܳܬܳܐ ܕܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܡܕܺܝܢ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܐܰܣܠܺܝܘ ܠܫܰܒܗܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܐܰܚܶܒܘ ܠܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ[21] ܘܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ.
 • ܫܳܡܛܺܝܢ ܬܽܘܒ ܠܰܣܐܽܘܢܶܗ ܒܝܰܕ ܣܐܽܘܢܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܰܚܬܳܝܳܐ ܘܰܒܨܺܝܪܳܐ ܕܡܶܫܬܡܶܛ ܡܰܘܕܰܥ ܘܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܚܬܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܨܺܝ̈ܪܳܬܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܕܰܟܝܳܐ ܠܶܗ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ.
 • ܡܰܘܡܝܳܢܽܬܳܐ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܰܘܕܥܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܥܰܠ ܩܳܪܒܶܗ ܕܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܬܽܘܒ ܡܦܺܝܣܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܥܡܝܕܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܶܬܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܡܪܽܘܬܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ.
 • ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܚܬܶܡ ܐ̱ܢܳܫ ܬܠ̈ܳܬ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܚܳܐ ܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܘܫܡܳܐ ܕܐܰܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܰܘܕܥܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܨܠܺܝܒܳܐ ܡܶܬܪܫܶܡ ܗܰܘ ܕܒܶܠܥܳܕܰܘܗܝ ܘܠܳܐ ܚܰܕ ܪܳܐܙܳܐ ܡܶܬܓܡܰܪ ܘܟܰܕ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܳܐ ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܚܰܫܳܐ ܒܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܗܝ ܣܰܒܠܶܗ ܒܰܒܣܰܪ ܠܗܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܐܰܟܡܰܢ ܕܒܺܐܝܕܰܘܗܝ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܩܢܰܝܢܰܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܥܰܠ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠܗܳܝ ܒܚܳܬܡܳܐ ܬܠܳܝܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܬܚܫܚܺܝܢܰܢ[22].
 • ܐܶܠܳܐ ܢܶܫܡܰܥ ܐܳܦ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܝܽܘܢܽܘܣܺܝܽܘܣ ܐܰܝܟܰܢ ܪܡܰܙ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ. ܚܳܬܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗܰܘ ܕܡܶܫܬܰܟܰܢ ܡܶܢ ܪܺܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܗܰܘ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܘܡܰܟܬܒܳܢܽܘܬܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܝܰܕ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܡܳܢܝܳܐ ܠܶܗ ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܫܬܰܘܙܒܺܝܢ ܘܣܳܝܡܳܐ ܥܰܡܶܗ ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܳܦ ܠܶܗ ܠܰܡܫܰܒܠܳܢܶܗ ܐܰܟܡܰܢ ܕܗܰܘ ܡܰܢ ܪܳܚܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܘܳܐ ܘܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܡܰܥܒܕܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܘܳܬ ܫܪܳܪܳܐ ܘܰܕܢܳܩܶܦ ܠܰܡܗܰܕܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܡܰܫܒܠܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܰܛܥܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܢܰܩܦܶܗ ܒܫܽܘ̈ܒܳܠܶܐ ܝܺܗܺܝܒ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܰܠܡܶܕܶܡ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܕܣܰܓܺܝ ܣܩܽܘ̈ܒܠܶܝܢ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܐܰܟܚܕܳܐ ܘܐܳܦ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܐܺܝܬ ܠܶܗ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܘܳܬ ܚܰܕ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܦܠܺܝ̈ܓܶܐ ܢܶܩܢܶܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܶܐܚܽܘܕ ܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܡܫܰܪܰܪܬܳܐ ܕܥܰܡ ܚܰܕ.
 • ܬܽܘܒ ܗܰܝ ܓܶܝܪ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܳܬܶܡ ܠܶܗ ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܗܘܳܐ ܨܠܺܝܒܳܐ ܠܡܰܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܫܰܘܕܰܥ ܘܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܒܡܰܘܬܶܗ ܗܘ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܡܰܕ. ܬܽܘܒ ܨܠܺܝܒܳܐ ܚܳܬܶܡ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܓܠܳܐ ܘܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܒܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܓܶܝܪ ܕܗܰܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܩܢܰܝܢܰܢ ܠܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܬܽܘܒ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܳܬܶܡ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ. ܬܠ̈ܳܬ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܚܳܬܶܡ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܡܫܰܘܕܰܥ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܬܠ̈ܳܬܳܐ ܚܳܬܶܡ ܠܶܗ ܒܪܽܘܚܳܐ ܘܰܒܢܰܦܫܳܐ ܘܰܒܦܰܓܪܳܐ. ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܪܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܘܐܶܡܰܪ ܒܰܫܡܳܐ ܕܐܰܒܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܘܕܰܒܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܡܺܝܢ. ܕܠܳܐ ܡܶܫܚܳܐ ܚܳܬܶܡ ܠܶܗ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܨܰܝܳܪܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܐܳܬܶܐ ܠܘܳܬ ܨܰܠܡܳܐ ܕܡܶܢ ܟܰܕܘ ܐܰܥܬܶܩ ܠܶܗ ܘܢܳܬܪܺܝܢ ܣܰܡ̈ܡܳܢܰܘܗܝ. ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܡܳܪܶܩ ܘܰܡܟܰܦܰܪ ܠܶܗ ܡܶܢ ܥܰܬܺܝܩܽܘܬܶܗ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܰܪܡܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܘܐܶܠܽܘ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܰܡܟܰܦܰܪ ܗܘܳܐ ܘܡܳܪܶܩ ܪܡܶܐ ܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܠܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܡܚܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܠܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܟܳܗܢܳܐ ܟܰܕ ܐܳܬܶܐ ܠܘܳܬ ܕܥܳܡܶܕ ܕܡܶܢ (ܟܰܕܘ) ܐܰܥܬܶܩ ܘܐܰܫܚܶܬ ܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܚܳܬܶܡ ܠܶܗ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܚܳܐ ܟܰܕ ܡܟܰܦܰܪ ܠܥܰܬܺܝܩܽܘܬܶܗ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܪܳܫܶܡ ܠܶܗ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܦܳܢܶܐ ܠܶܗ ܠܫܽܘܦܪܶܗ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ.
 • ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܫܳܪܶܐ ܠܣܳܐܘܢܶܗ ܘܡܰܫܠܰܚ ܠܶܗ ܘܡܩܺܝܡ ܠܶܗ ܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܘܕܳܚܺܝ̈ܢ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܟܰܕ ܗܦܺܝ̈ܟܳܢ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܕܡܰܥܪܒܳܐ ܘܦܳܩܶܕ ܠܶܗ ܕܢܶܦܽܘܚ ܒܣܳܛܳܢܳܐ ܬܠ̈ܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܘܰܕܢܶܟܦܽܘܪ ܒܶܗ ܬܠ̈ܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܘܡܶܚܕܳܐ ܡܰܦܢܶܐ ܠܶܗ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܘܕܚܳܐܰܪ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܳܢ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܦܳܩܶܕ ܠܶܗ ܕܢܶܬܛܰܟܶܣ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܥܳܒܶܕ ܠܶܗ ܕܢܰܘܕܶܐ ܒܶܗ ܬܠ̈ܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ.
 • ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܦܢܶܐ ܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܠܘܳܬ ܡܰܥܪܒܳܐ ܟܰܕ ܟܳܦܰܪ ܒܣܳܛܳܢܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܕܟܳܦܰܪ ܘܐܰܣܠܺܝ ܠܟܽܠܶܗ ܚܫܽܘܟܳܐ ܘܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ ܘܕܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ . ܬܽܘܒ ܡܰܥܪܒܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܦܢܺܝܬܳܐ ܚܶܫܽܘܟܬܳܐ ܘܗܳܝ ܘܡܶܬܦܢܶܐ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܘܟܳܦܰܪ ܒܣܳܛܳܢܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܫܽܘܟܳܐ ܘܰܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ ܚܶܫܽܘ̈ܟܳܝܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܕܳܚܶܐ ܒܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܫܰܘܕܰܥ ܚܕܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܥܳܝܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܘܳܝܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܘܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܕܳܚܶܩ ܡܶܢܶܗ ܠܣܳܥܽܘܪ̈ܽܘܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܣܳܥܽܘܪ̈ܽܘܬܳܐ ܪ̈ܳܡܙܳܢ.
 • ܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܢܳܦܰܚ ܒܶܗ ܠܡܰܚܫܒ̈ܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܕܳܚܶܩ ܡܶܢܶܗ ܚܛܺܝܬܳܐ ܓܶܝܪ ܒܰܬ̈ܠܳܬܳܐ ܙܢܰܝܳܐ ܡܶܣܬܰܥܪܳܐ ܒܚܽܘܫܳܒܳܐ ܒܡܶܠܬܳܐ ܒܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܒܝܰܕ ܕܺܝܚܳܐ ܕܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܣܳܪܥܪ̈ܳܢܶܐ ܫܳܕܶܐ ܡܶܢܶܗ ܒܝܰܕ ܟܦܽܘܪܝܳܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܠܺܝܛܺܝܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܒܝܰܕ ܬܠ̈ܳܬ ܡܰܦܽܘ̈ܚܳܝܳܬܳܐ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܒܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ

 • ܕܥܰܠ ܪ̈ܳܐܙܶܝܗܝ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܕܶܝܢ ܗܳܫܳܐ ܥܰܠ ܡܶܬܦܰܢܝܳܢܺܝܬܳܐ ܠܰܥܡܺܝܕܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܡܰܕܢܚܳܐ. ܡܰܕܢܚܳܐ ܓܶܝܪ ܦܢܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܦܢܶܐ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܘܡܰܘܕܶܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܰܘܕܰܥ ܒܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܐܶܢܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܒܶܗ ܕܶܝܢ ܘܒܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪܳܐ ܘܰܕܫܳܠܶܡ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܫܬܠܶܡ ܘܰܕܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܕܥܳܒܶܕ ܥܒ̈ܳܕܶܐ. ܬܽܘܒ ܒܗܳܝ ܕܦܳܢܶܐ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܶܡܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܡܰܘܕܰܥ ܕܐܶܬܦܢܺܝ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ.
 • ܗܳܝ ܕܫܳܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܗܳܢܰܘ ܡܰܘܕܝܰܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ ܢܰܩܺܝܦܳܐܺܝܬ ܕܐܶܬܪܚܶܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܐܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܰܠܘܳܬ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܦܳܫܶܛ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܡܒܰܕܶܩ ܕܰܚܘܺܝܚܳܐܺܝܬ ܡܰܘܕܶܐ ܒܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܘܕܶܐ ܘܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܕܥܳܒܶܕ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܘܕܶܐ.
 • ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܰܝܬܶܐ ܠܰܥܴܡܺܝܕܳܐ ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܡܳܠܶܝܢ ܠܡ̈ܰܝܳܐ ܒܐܽܙܳܢܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܓܽܘܪܢܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܐܳܡܪܺܝܢ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܶܚܕܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܗܳܢܰܘ ܡܩܰܒܶܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܰܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܚܽܘܪܳܪܳܐ ܕܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ.
 • ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܫܰܚ ܠܶܗ (ܒܡܶܫܚܳܐ) ܕܙܰܝܬܳܐ. ܡܶܬܡܫܰܚ ܒܡܶܫܚܳܐ ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܕܠܰܐܓܽܘܢܳܐ ܘܕܰܪܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܣܳܛܳܢܳܐ ܥܳܐܶܠ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܥܳܐܶܠ ܠܐܰܓܽܘܢܳܐ ܘܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܡܶܫܳܚܐ ܡܶܬܡܫܰܚ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܫܪ̈ܥܳܢ ܡܶܢܶܗ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܥܡܺܝܕܳܐ ܡܶܬܡܫܰܚ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܠܰܒܟܳܢܳܐ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ. ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܶܝܢ ܒܗܳܝ ܕܡܶܬܡܫܰܚ ܡܶܫܚܳܐ ܕܙܰܝܬܳܐ ܡܰܘܕܥܳܐ ܕܙܰܝܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܒܰܪܳܐ ܘܢܽܘܟܪܳܝ ܗܘܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܗܳܫܳܐ ܡܶܬܡܫܰܚ ܒܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܛܥܰܡ ܒܙܰܝܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܐܰܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܥܡܶܕ ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒ ܥܰܠ ܬܰܦܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܦܰܐܪܺܪܝܣܺܝܳܐܺܝܬ ܕܐܶܢܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܝܬܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܦܳܠܚܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܐܺܝܬ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܡܰܝܬܶܐ ܡܢܳܬܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܘܨܳܪܶܐ ܠܗܰܘ ܕܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܦܺܐܪܗܶܐ ܘܡܰܥܶܠ ܡܢܳܬܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܛܥܶܡ ܠܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܟܳܗܢܳܐ ܠܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܥܳܒܶܕ ܡܶܛܽܠ ܕܙܰܝܬܳܐ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܳܫܰܚ ܠܶܗ ܒܡܶܫܚܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܛܥܶܡ ܠܶܗ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܥܳܒܶܕ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܪܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܒܰܬܠܳܬܺܝܢ ܐܰܘ ܒܐܶܫܬܺܝܢ ܐܰܘ ܒܰܡܐܳܐ.
 • ܗܦܽܘܟ ܠܛܶܟܣܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܬܰܡܳܢ ܓܶܝܪ ܟܬܺܝܒܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܳܡܛܰܟܣܽܬܳܐ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ ܠܳܐ ܥܰܗܺܝܕܳܐ. ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܨܠܶܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܟ ܘܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܡܰܦܽܘܚܬܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒܳܢ ܒܛܶܟܣܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܒܛܶܟܣܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܛܰܟܶܣ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܨܠܶܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܕܢܶܬܝܰܠܕܽܘܢ ܡܶܢܕܪܺܝܫ. ܫܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܰܘܕܰܥ. ܐܰܒܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܳܫܰܚ ܘܰܒܪܳܐ ܕܐܶܬܡܫܰܚ ܘܡܶܫܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܟܽܠ ܓܶܝܪ ܡܶܫܚܳܐ ܬܠ̈ܳܬܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܠܘܳܬܶܗ ܡܳܫܽܘܚܳܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܡܶܫܚܳܐ. ܡܳܫܽܘܚܳܐ ܡܰܢ ܐܰܒܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ ܒܪܳܐ ܡܶܫܚܳܐ ܕܶܝܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܐܶܡܰܪ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܨܠܶܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܕܢܶܬܝܰܠܕܽܘܢ.
 • ܝܗܰܒܬ ܠܰܢ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܰܬܟܺܝܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܢܶܬܪܨܶܨ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗܳܢܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܪܽܘ̈ܚܶܐ ܚܶܫܽܘ̈ܟܳܬܳܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܝܰܗܒܳܐ ܣܳܥܝ̈ܳܢ ܒܰܚܣܳܡܳܐ ܘܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܢܶܟܡ̈ܢܳܢ ܠܘܳܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܡܕܺܝܢ ܘܥܰܠܗܳܝ ܒܝܰܕ ܡܰܦܽܘܚܺܝܬܳܐ[23] ܕܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡܗܶܝܢ ܟܳܗܢܳܐ ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܦܽܘܚܺܝܬܳܐ ܡܶܛܠܶܩ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܥܒܕܰܢܽܘܬܳܐ ܚܶܫܽܘܟܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܥܰܡ ܛܶܠܳܢܺܝ̈ܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܢܺܝܬܳܐ ܕܒܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܕܢܳܦܰܚ ܟܳܗܢܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܢܳܦܰܚ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܐܳܕܳܡ ܢܰܫܡܬܳܐ ܕܚ̈ܰܝܶܐ ܟܰܕ ܒܰܪܝܶܗܝ ܘܡܶܛܽܠ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܡܶܢܕܪܺܝܫ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܰܠܗܳܝ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܦܽܘܚ ܒܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܢܳܦܰܚ ܟܳܗܢܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܢܦܰܚ ܡܳܪܰܢ ܒܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܩܰܒܶܠܘ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.
 • ܐܳܫܶܕ ܡܽܘܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܘܕܰܥ ܡܶܛܽܠ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܕܒܰܥܡܳܕܳܐ ܢܳܚܶܬ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܐܶܬܣܬܪܶܩ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܣܰܝܒܰܪ ܨܠܺܝܒܳܐ ܘܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ. ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܽܘܪܽܘܢ ܕܡܶܬܐܫܶܕ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܪܽܘܚܶܗ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܦܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܬܰܩܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܡܰܘܠܕܳܢܳܐ ܘܡܰܦܪܝܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܪܰܚܶܦ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܝܰܕ ܐܰܫܺܝܕܽܘܬܶܗ ܕܡܽܘܪܽܘܢ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܩܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܰܘܠܕܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܠܐܰܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܳܦ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܐܶܡܰܪ ܕܡܽܘܪܽܘܢ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܡܳܕܶܝܢ ܡܽܘܪܽܘܢ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܶܐܫܶܕ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܰܘ ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܡܶܛܽܠ ܐܰܠܺܝܨܽܘܬܳܐ ܒܩܰܝܣܳܐ ܐܰܘ ܒܡܰܟܚܠܳܐ ܐܰܘ ܒܨܶܒܥܳܐ ܫܳܩܠܺܝܢ ܠܡܽܘܪܽܘܢ ܘܐܳܫܕܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܬܠ̈ܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ.
 • ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܘܡܰܦܽܘܚܬܳܐ ܕܰܒܪ̈ܽܘܫܡܶܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܡܕܰܟܶܐ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܒܝܰܕ ܡܰܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܩܪܳܝܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܓܳܡܰܪ ܠܡܽܘܪܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ[24] ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܐܳܫܶܕ ܟܰܕ ܡܙܰܡܰܪ ܬܶܫܒܚ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܝܰܕ ܗܽܘܠܳܠܳܐ.
 • ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܒܡܶܫܚܳܐ ܕܙܰܝܬܳܐ ܡܳܫܰܚ ܠܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܐ ܕܰܥܡܺܝܕܳܐ ܘܐܳܡܰܪ ܒܡܶܫܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܡܫܰܚ ܒܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܕܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܠܑܳܐ ܡܶܬܠܰܒܟܳܢܽܘܬܳܐ ܕܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܠܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܡܶܚܕܳܐ ܒܝܰܕ ܡܽܘܪܽܘܢ ܡܳܫܰܚ ܠܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܢܶܚܙܶܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܡܥܰܛܰܦ ܟܽܠܶܗ ܙܰܝܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܢܶܥܪܽܘܩ ܘܢܶܫܢܶܐ ܘܢܶܚܪܰܩ ܫܶܢܘ̈ܰܗܝ ܛܳܠܶܩ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܡܦܰܪܓܺܝܢ ܒܶܗ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ.
 • ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܚܶܬ ܠܶܗ ܒܐܽܘܙܢܳܐ، ܐܽܘܙܢܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܓܽܘܪܢܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܩܰܒܪܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܡܰܠܝܳܐ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܢܳܚܶܬ ܠܶܗ ܥܡܺܝܕܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܠܩܰܒܪܳܐ ܢܳܚܶܬ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܓܶܝܪ ܕܒܐܽܘܙܢܳܐ ܥܽܘܒܳܐ ܕܡܰܘܠܶܕ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܥܡܳܕܳܐ ܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ.

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ

 • ܕܥܰܠ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܬܽܘܒ ܠܘܳܬܶܗ ܕܬܶܐܽܘܪܺܝܰܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܰܓܡܰܥ ܠܶܗ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܥܡܺܝܕܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܡܺܝܬܽܘܬܶܗ ܓܡܺܝܪܬܳܐ. ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܬܽܘܒ ܕܡܺܝܬܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܩܒܰܪ ܡܶܬܚܰܦܶܐ ܟܽܠܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܡܶܢܶܗ ܡܶܕܶܡ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܥܡܺܝܕܳܐ ܟܰܕ ܓܳܡܰܥ ܟܽܠܶܗ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܰܬܠ̈ܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܓܳܡܰܥ ܡܰܘܕܥܳܐ ܠܗܳܝ ܕܰܗܳܘܐ ܡܳܪܰܢ ܒܩܰܒܪܳܐ ܬܠ̈ܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܓܰܡܥܶܗ ܕܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܠܡܰܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܘܐܽܘܙܢܳܐ ܡܰܘܕܥܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ

 • ܕܥܰܠ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢ̤ܬܽܘܢ ܕܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܡܕܺܝܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܗ̱ܘ ܥܡܰܕܢܰܢ ܘܐܶܬܩܒܰܪܢܰܢ ܥܰܡܶܗ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܐܳܦ ܙܳܕܶܩ ܠܡܶܕܰܥ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܥܳܡܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܡܰܓܡܥܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܒܐܽܘܙܢܳܐ ܬܠ̈ܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܝܰܘܡܳܢ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܡܕܺܝܢ ܠܳܐ ܡܰܓܡܥܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܐܽܘܙܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܚܰܢܩܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܚܠܳܦ ܓܳܡ̈ܥܳܬܳܐ ܥܳܒܕܽܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪ̈ܰܡܝܳܬܳܐ ܟܰܕ ܫܳܩܠܺܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܡܶܕܶܡ ܐܰܘ ܒܰܙܘܳܪܳܐ ܕܣܶܡܳܠܑܳܐ ܘܪܳܡܶܝܢ ܥܰܠ ܪ̈ܺܝܫܰܗܽܘܢ ܬܠ̈ܳܬ ܙܰܒ̈ܢܳܬܳܐ ܟܰܕ ܚܠܳܦ ܬܠ̈ܳܬ ܓܳܡ̈ܥܳܬܳܐ ܓܳܡ̈ܥܳܬܳܐ ܥܳܡܕܺܝܢ ܬܠ̈ܳܬ ܪ̈ܰܡܝܳܬܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܰܬܠ̈ܬܳܐ ܪ̈ܰܡܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܬܠ̈ܳܬ ܓܳܡ̈ܥܳܬܳܐ.
 • ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܣܳܐܶܡ ܟܳܗܢܳܐ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܘܟܳܗܢܳܐ ܚܳܐܰܪ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܨܳܐܰܪ ܠܗܳܝ ܕܰܓܒܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ.ܒܐܺܝ̈ܕܰܘܝ ܠܐܳܕܳܡ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܘܟܺܝܬ ܓܳܒܶܠ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܥܡܺܝܕܳܐ ܒܰܓܒܺܝܠܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܐܰܟܙܢܳܐ ܬܽܘܒ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܣܳܡ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܥܰܠ ܒܪܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܥܰܠ ܥܡܺܝܕܳܐ.
 • ܬܽܘܒ ܐܺܝܕܶܗ ܕܟܳܗܢܳܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܐܰܝܟ ܕܰܒܨܶܒܥܳܐ ܟܰܕ ܩܳܠܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܝ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝܬ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܩܳܢܶܐ ܦܰܐܪܪܺܝܣܺܝܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐܰܒܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܬܽܘܒ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܟܳܗܢܳܐ ܕܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܘܣܶܡܳܠܶܗ ܕܡܰܣܩܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܳܬܳܐ ܕܗܳܝ ܕܡܶܬܬܨܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܘܪܘܽܚܢܳܝܬܳܐ ܕܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܕܰܒܝܰܕ ܫܽܘܘ̈ܕܳܥܶܐ ܓܠܰܝ̈ܳܐ ܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܰܕܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܡܶܫܬܰܘܫܰܛ.
 • ܗܳܝ ܕܐܶܡܰܪ ܦܠܳܢ ܘܠܰܘ ܐܶܢܳܐ ܡܰܥܡܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܐܰܟܡܰܢ ܕܠܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܗܝ ܨܒܽܘܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܰܟܢܰܬ ܠܶܗ ܗܳܕܶܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ. ܬܽܘܒ ܕܙܳܡܰܪ ܦܠܳܢ ܐܳܡܰܪ ܟܳܗܢܳܐ ܘܠܰܘ ܐܶܢܳܐ ܡܰܥܡܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܘ ܕܺܠܶܗ ܗ̱ܝ ܐܶܠܳܐ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܓܰܒܝܶܗܝ ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܠܗܳܢܳܐ ܪܳܐܙܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ.
 • ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܣܠܶܐ ܠܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܗ̄ܝ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܛܶܟܣܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܕܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܐܶܢܕܶܝܢ ܓܰܠܝܰܐܺܝܬ ܥܕܺܝܠ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܙܳܕܶܩ ܢܶܬܪܚܶܩ ܡܶܢܶܗ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܣܳܗܶܕ ܬܐܽܘܠܳܘܓܽܘܣ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܳܐ (ܬܶܒܠܶܐ) ܫܳܘܝܽܘܬ ܡܶܬܗܰܝܡܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܳܐ ܘܠܳܐ ܕܗܰܘ ܕܡܰܥܡܶܕ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ. ܘܒܳܚܽܘܪܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܝܰܬܺܝܪ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܰܢ ܒܦܰܘܨܽܘܦܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܝܢ ܒܠܶܒܳܐ ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܟܽܠܢܳܫ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܘܶܐ ܠܡܶܬܗܰܝܡܳܢܽܘ ܠܕܽܘܟܳܝܳܐ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܶܗܘܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܚܺܝܪܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܓܰܠܳܝܐܺܝܬ ܥܕܺܝܠܺܝܢ ܘܠܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܠܳܐ ܬܕܽܘܢ ܠܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܗܰܘ ܕܐܶܢܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܬܥܰܩܶܒ ܠܺܝ ܫܽܘ̈ܠܛܳܢܶܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܕܰܟܶܝܢ ܠܳܟ ܬܶܬܦܫܶܟ ܠܘܳܬ ܡܰܘ̈ܠܕܳܢܶܐ ܐܳܚܕܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܳܚܕܳܢܳܐ ܡܝܰܬܰܪ ܐܰܘܰ ܝܰܬܺܝܪ ܡܰܟܺܝܟ ܡܶܢܳܟ ܕܶܝܢ ܟܽܠܢܳܫ ܝܰܬܺܝܪ ܪܳܡ. ܐܶܬܒܰܩܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܰܗܒܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܦܰܪܙܠܳܐ ܥܶܙܰܩܬܳܐ ܕܶܝܢ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܨܰܠܡܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܫܺܝܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܩܺܐܪܽܘܬܳܐ ܢܛܰܦܣܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܡܫܰܚܠܶܦ ܛܰܒܥܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܛܰܒܥܳܐ ܗܰܘ ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܠܗܳܘܢܳܐ ܒܩܺܐܪܽܘܬܳܐ ܘܐܶܢ ܐܺܝܬܰܝܟ ܚܰܟܺܝܡ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ ܐܶܡܰܪ ܕܐܰܝܢܰܘ ܛܰܒܥܳܐ ܠܰܡ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܚܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܗܰܘܢܳܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܘܠܰܘ ܕܝܽܘܩܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܟܽܠ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܡܥܰܠܰܝ ܐܶܠܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܪܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܫܘܶܐ ܗܘ.
 • ܘܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܟܬܰܒ ܪܰܒܳܐ ܒܰܐܣܶܝܠܠܺܝܘܣ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܐܶܬܕܰܡܳܐ ܒܗܰܘ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܐܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܠܡܰܪܬܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܒܣܰܪ ܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܐܰܣܩܶܗ ܠܒܳܝܫܳܐ ܗܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܘܰܠܗܶܕܝܽܘܛܳܐ ܘܡܶܬܒܰܣܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܡܰܫܩܠܳܐ ܘܟܰܕ ܐܶܬܺܝܰܠܰܦ ܐܶܘܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܡܰܠܟܽܘܬܑܳܐ ܩܰܒܠܳܗ̇ ܡܰܢ ܒܠܶܒܶܗ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܕܶܝܢ[25] ܬܰܗܝܶܗ ܠܚܳܬܡܳܐ ܗܰܘ ܕܪܽܘܚܳܐ ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܦܓܰܥܘ ܗ̄ܘܰܘ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܐ ܠܰܡ ܗܳܝ ܕܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܡܳܢܳܐ ܟܳܠܶܐ ܠܺܝ ܕܐܶܥܡܶܕ ܐܰܝܟܳܐ ܓܶܝܪ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ ܡܛܰܝܰܒ ܡܰܥܒܰܪ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܗܰܘ ܕܩܳܪܶܐ ܘܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܘ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܡܛܰܝܶܒ. ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܚܣܳܡ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܘܺܝܚܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܘܡܶܕܶܡ ܕܡܰܥܒܰܪ ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܚܰܕ ܗܘ ܓܶܝܪ ܕܰܡܥܰܘܶܟ ܗܰܘ ܕܣܳܐܶܒ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ.
 • ܬܽܘܒ ܗܳܝ ܕܐܰܦܘ̈ܰܗܝ ܕܰܥܡܺܝܕܳܐ ܚܰܝܪ̈ܳܢ ܠܡܰܕܢܚܳܐ .ܟܳܗܢܳܐ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܪܳܐܙܳܐ ܚܡܺܝܠ ܒܗܳܕܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܚܺܝܕ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܐܰܟܙܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܐܶܨܛܠܶܒ ܐܰܦܘ̈ܰܗܝ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܚܳܝܪ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܕܢܚܶܝܗ̇ ܕܐܽܘܪܶܫܠܶܝܡ ܐܶܨܛܠܶܒ ܘܰܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܰܕܩܒܽܘܪܬܳܐ ܘܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܨܳܝܪܺܝܢ. ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܠܐܰܦ̈ܰܝ ܡܰܥܪܒܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܰܢܚܽܘܪ ܡܶܛܽܠ ܕܫܽܘܘܟܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܫܰܟܶܢ ܒܝܰܕ ܡܶܨܥܝܽܘܬܶܗ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܘܣܝܳܡ ܐܺܝܕܳܐ ܘܫܽܘܘܟܳܢܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰܦ̈ܶܐ ܠܳܚܶܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܥܳܒܶܕ ܟܺܝܪܳܘܛܳܢܺܝܰܐ ܐܳܬܶܐ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܡܪܰܚܶܦ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܡܰܣܪܰܚ ܟܰܕ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܚܳܝܪ̈ܳܢ.
 • ܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܚܳܐܰܪ ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܟܰܕ ܢܦܰܠ ܐܳܕܳܡ ܘܐܶܫܬܚܶܛ ܡܶܢ ܓܒܺܝܠܽܘܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܒܡܶܬܒܳܣܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܕܶܬ ܠܰܓܒܺܝܠܬܶܗ ܒܝܰܕ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܘܡܰܝܳܐ ܕܰܪܕܰܘ ܡܶܢ ܕܰܦܢܶܗ ܘܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܒܡܰܕܢܳܚܐ ܢܨܺܝܒ ܘܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܡܣܰܟܶܐ ܕܠܶܗ ܢܶܗܦܽܘܟ ܒܗܳܝ ܕܰܠܘܳܬ ܡܰܕܢܚܳܐ ܚܳܐܰܪ ܡܳܕܶܝܢ ܐܽܘܙܢܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܦܪܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܐܶܣܬܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܬܪܳܐ ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܰܒܡܰܕܢܚܳܐ ܢܩܽܘܡ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܝܳܗܶܒ ܩܳܠܶܗ ܩܳܠܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܕܒܺܝܩܳܐ ܐܽܘܙܢܳܐ ܠܶܐܣܬܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝܬܳܐ ܐܳܝܟ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܟܳܗܢܳܐ ܠܳܐ ܪ̈ܕܰܝܳܐ ܘܚܳܝܪ̈ܺܝܢ ܠܓܰܪܒܝܳܐ ܟܰܕ ܡܰܥܡܕܺܝܢ ܐܶܠܳܐ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܗܝ ܕܰܢܩܽܘܡ ܒܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܢܚܽܘܪ ܠܡܰܥܪܒܳܐ. ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܗܳܟܰܢ ܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܓܶܝܪ ܩܳܐܶܡ ܐܰܝܟ ܕܰܒܬܰܝܡܢܳܐ ܘܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܠܓܰܪܒܝܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܬܬܥܺܝܪܝ̱[26] ܓܰܪܒܝܳܐ ܪܽܘܚ ܬܰܝܡܢܳܐ ܫܰܒܝ ܒܓܰܢܬܝ ܗܳܢܰܘ ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܠܰܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܢܶܗܘܶܐ ܪ̈ܘܚܳܢܶܐ ܚܠܳܦ ܦܰܓܪܳܢܶܐ ܘܣܶܡܠܶܗ ܬܚܶܬ ܪܺܝܫܝ ܘܝܰܡܺܝܢܶܗ ܬܥܰܦܩܰܢܝ ܘܗܳܕܶܐ ܣܳܥܪܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܐܽܘܙܢܳܐ ܒܶܐܣܬܳܐ ܩܒܺܝܥܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܠܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܫܳܠܡܺܝܢܰܢ ܐܶܠܳܐ ܠܛܶܟܣܳܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܢܳܐ.
 • ܘܐܺܝܕܶܗ ܬܽܘܒ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܣܺܝܡ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܒܰܬܠ̈ܳܬ ܪ̈ܰܡܝܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܢܚܰܠܶܦ ܠܗܳܝ ܕܣܶܡܳܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܣܳܥܪܺܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܠܺܝ̈ܠܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܠܣܶܡܳܠܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܢܶܥܒܰܪ ܠܰܥܡܺܝܕܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܠܣܶܡܳܠܳܐ ܣܳܡ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܗܳܠܶܝܢ ܣܳܦܩ̈ܳܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܽܘܢ ܕܬܶܫܥܳܐ

 • ܕܥܰܠ ܥܡܳܕܳܐ ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܕܢܶܬܩܪܽܘܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܘܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ.

ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܰܠܦܺܝܢ ܠܰܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܓܶܐܘܰܪܓܺܝ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܶܝܢ ܥܽܘܠܳܐ ܡܶܬܬܨܺܝܪ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܗܳܝܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܝܰܠܕܳܐ ܐܳܬܶܐ ܠܗܳܝ ܕܢܶܚܙܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܬܨܺܝܪ ܗܰܘ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܒܝܰܕ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܡܶܬܕܰܟܳܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܒܝܰܕ ܫܶܡܥܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܶܠܶܐ ܚܝ̈ܳܬܳܐ ܕܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܡܰܥܒ̈ܕܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܠܨܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܢܶܩܪܶܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܶܐܢܰܓܶܠܝܽܘܢ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܐܳܦ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܶܢ ܢܶܬܩܪܶܐ ܦܰܐܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܘܰܡܩܰܠܰܣܬܳܐ.

 • ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܝܽܘܢܳܘܣܝܽܘܣ ܘܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܒܰܕܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܒܐܰܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܢܺܚܽܘܢ ܘܰܠܘܳܬ ܡܶܫܬܰܘܕܥܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܰܟܪܶܙ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܒܰܝܬܳܝܬܳܐ ܘܰܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܫܘܺܝ ܒܝܰܕ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܒܰܡܬܺܝܚܽܘܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ ܢܶܬܡܛܶܐ ܚܢܰܢ ܠܘܳܬ ܚܰܕܝܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܰܒܝܰܕ ܚܰܕܝܽܘܬܳܐ ܕܰܥܡܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ ܢܽܘܪܳܐ ܢܶܬܕܡܽܘܢ ܒܶܗ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܚܰܝܕܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܠܦܽܘܬ ܥܰܗܢܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܠܘܳܬ ܡܶܬܐܰܠܳܗܳܢܽܘܬܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܠܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܢܰܣܒܽܘܗܝ ܝܳܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝܳܐ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܰܫܡܶܗ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ.
 • ܐܶܠܳܐ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܝܳܬܳܐ ܪܰܟܒܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܰܠܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܒܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܗܳܠܶܝܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܡܦܰܢܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܺܝܘܰܢܢܺܝܣ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܡܳܢܺܝܢ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܒܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܡܰܬܰܝ ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ. ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐ ܐܰܫܠܶܡ ܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܝܢ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܝ̈ܳܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܒܝܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܡܰܢ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܗ̄ܘ ܫܽܘܘܟܳܢܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܡܳܐ[27] ܕܡܶܫܬܰܡܠܶܐ، ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܡܶܢܕܪܺܝܫ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܗܘܰܝܬ ܥܰܪ̈ܛܳܠܝܶܐ ܡܰܫܠܶܡ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܳܟ ܠܫܽܘܘܟܳܢ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܥܰܡ ܦܰܓܪܳܐ ܡܥܰܪܙܠܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܒܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܝܳܬܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܠܳܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܝܰܕܥܰܢܝ̈ܳܬܳܐ.
 • ܐܶܠܳܐ ܡܰܘܣܦܺܝܢ ܕܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܰܡ ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܒܡܶܫܚܳܐ ܡܶܬܡܰܫܚܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܪܰܟܒܰܬ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܓܒܺܠܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܝܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܓܒܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܐܳܦ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܬܶܗܘܶܐ. ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܫܺܝܩ ܡܠܽܘܐܶܗ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܠܡܶܣܟܺܢܶܐܗܳܐ ܠܰܡ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܳܢܳܐ ܗ̄ܝ ܟܠܳܝܬܳܐ ܕܐܶܥܡܶܕ ܓܳܕܫܳܐ ܕܐܶܢ ܠܳܐ ܦܫܺܝܩ ܗܘܳܐ ܡܠܽܘܐܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܬܓܰܠܙܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܡܶܢ ܥܡܳܕܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ. ܕܰܬܠ̈ܳܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܨܳܐܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܒܪܳܐܙܳܐ ܬܶܬܕܰܟܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡܕܰܟܶܝܢ ܠܨܳܐܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܕܐܰܪܒܰܥ ܡܶܛܽܠ ܕܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܟܝܳܢܗܽܘܢ ܕܢܶܪܚܫܽܘܢ ܘܢܰܘܠܕܽܘܢ ܗܰܘ ܕܩܰܒܶܠܘ ܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܢܶܪܚܫܽܘܢ ܠܰܡ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܡܰܘܠܕܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ. ܕܚܰܡܶܫ ܕܟܰܕ ܓܶܝܪ ܡܕܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܬܶܣܬܰܟܰܠ ܕܟܰܕ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܢܳܚܶܬ ܐܰܢ̱ܬ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܚܠܳܦ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܣܳܠܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܚܠܳܦ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܬܽܘܒ ܒܝܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܠܚܺܝ̈ܢ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܶܬܠܚܶܐ ܐܶܫܛܳܪܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܰܟܬܺܝܒܬܳܐ ܕܰܟܬܰܒ ܐܰܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܕܒܳܗ̇ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܐܶܬܚܰܝܒܢܰܢ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ. ܬܽܘܒ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܫܰܪܪܺܝܢ ܠܰܪ̈ܦܰܝܳܐ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܕܡܶܫܬܰܗܶܐ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܟܰܕ ܡܶܨܛܒܰܥ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܶܗ ܩܰܫܝܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܶܫܬܗܺܝܘ ܘܐܶܬܪܦܺܝܘ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܘܰܕܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܥܳܡܕܺܝܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܡܫܰܪܪ̈ܶܐ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ. ܕܰܫ̈ܒܰܥ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܓܒܶܠܢܰܢ ܘܕܳܘܝܪܳܢ ܒܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܦܩܶܕ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܶܬܓܰܒܠܺܝܢܰܢ ܗܳܫܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܚܰܪܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܩܺܝܥܳܐ ܡܕܰܝܪܺܝܢܰܢ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܡܰܝܑ̈ܳܐ ܡܰܪܩܰܥ ܘܰܪܩܺܝܥ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܡ ܪܩܺܝܥܳܐ ܒܡܰܨܥܰܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܽܘܢ ܟܰܕ ܗܳܢܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܩܰܕܶܡܘ ܛܰܦܶܣܘ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܝܰܡܳܐ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ ܘܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ ܘܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܕܰܟܺܝ ܠܢܶܥܡܳܢ ܪܶܓܠܬܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܶܠ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܒܫܺܝܠܽܘܚܳܐ ܘܐܳܦ ܡܳܟܽܘܪ̈ܶܐ ܕܪܰܦܩܰܐ ܘܰܕܪܰܚܶܝܠ ܘܰܕܨܰܦܽܘܪܰܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܗ̄ܘܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܡܳܟܽܘܪܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܡܰܟܪܽܘܗ. ܕܰܬܡܳܢ̈ܝܳܐ ܟܰܕ ܒܰܐܣܶܝܠܠܽܘܣ ܐܶܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܺܝܬܽܘܬܳܐ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܠܰܝܢ ܥܰܠܗܳܝ ܒܝܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܥܡܳܕܳܐ ܐܰܟܡܰܢ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܢ ܠܡܺܝܬܽܘܬܳܐ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܶܝܢ ܡܚܰܕܶܬ ܠܰܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܪܽܘܚܳܟ ܘܡܶܬܒܪܺܝܢ.܆
 • ܥܰܠ ܡܰܣܰܩܬܶܗ ܕܡܶܢ ܐܽܘܙܢܳܐ ܡܰܣܩܬܶܗ ܕܡܶܢ ܐܽܘܙܢܳܐ ܬܠ̈ܳܬ ܡܒܰܕܩܳܐ ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܡܰܣܩܬܶܗ ܘܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܡܰܣܩܬܳܐ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ. ܕܰܬܠ̈ܳܬ ܕܶܝܢ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܡܰܣܩܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܐܶܢ ܢܳܛܪܺܝܢܰܢ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܛܳܐ.
 • ܡܶܬܛܒܰܥ ܥܡܺܝܕܳܐ ܒܡܽܘܪܽܘܢ ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܩܢܳܝܘܗܝ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܫܳܦܪܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܕܐܶܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܪܺܝܚܳܐ ܚܢܰܢ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܽܘܒ ܡܫܰܡܠܝܳܢܳܐ ܘܓܳܡܽܘܪܳܐ ܕܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܕܰܬܠ̈ܳܬ ܕܪܽܘܫܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܦܪܶܫ ܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܡܶܢ ܓܙܳܪܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܕܐܰܪܒܰܥ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܥܰܠ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܕܚܰܡ̈ܶܫ ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܛܳܒܰܥ ܠܶܗ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܫܰܘܗܝ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܥܠܳܢ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ.
 • ܟܰܕ ܚܳܬܶܡ ܠܐܶܕܢܰܘ̈ܗܝ ܣܳܝܡܺܝܢ ܠܽܐܘܪܳܪܳܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܟܰܕ ܚܳܙܩܺܝܢ ܠܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܥܡܳܕܳܐ ܚܪܳܪܶܗ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܬܽܘܒ ܐܽܘܪܳܪܳܐ ܕܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܨܳܐܰܪ ܠܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܰܡܫܰܘܕܰܥ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܘܐܰܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܐܰܟܙܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܟܰܕ ܡܰܡܠܶܟ ܣܳܝܡܺܝܢ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܘܚܰܬܢܳܐ ܒܝܽܘܡ ܡܶܫܬܽܘܬܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܒܝܽܘܡ ܥܡܳܕܶܗ ܐܰܟܡܰܢ ܕܗܳܘܶܐ ܒܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕܐܰܒܳܐ ܘܐܰܚܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܥܡܳܕܳܐ. ܬܽܘܒ ܟܠܺܝܠܳܐ ܨܳܐܰܪ ܠܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒ̈ܠܳܢܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܬܟܰܠܠܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܒܰܥܡܳܕܳܐ. ܘܪܺܫܳܢܽܘܬܳܐ ܘܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܕܩܳܢܝܳܐ ܥܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܛܽܘܟܣܶܗ ܕܰܒܦܳܠܚܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܢܺܝܬܳܐ.
 • ܛܳܒܰܥ ܠܶܗ ܒܡܽܘܪܽܘܢ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܥܰܠ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܕܠܳܐ ܩܪܶܒ ܗܘܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܐܺܝܬ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕܰܕܡܳܐ ܕܐܶܡܪܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܪܽܘܫܡܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܡܶܬܒܥܰܥ ܒܡܽܘܪܽܘܢ ܥܰܠ ܠܶܒܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܥܡܪܳܐ ܠܡܰܚ̈ܒܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܡܶܬܛܒܰܥ ܥܰܠ ܫܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܙܰܝ̈ܢܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܘܳܣ.
 • ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܠܳܒܶܫ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܡܰܘܕܰܥ ܕܰܒܪܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܪܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܕܡܳܐܢܶܐ ܡܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܪܰܥܕܽܘܬܶܗ ܕܡܰܘܠܕܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܘܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܠܒܰܫ[28] ܥܡܺܝܕܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܓܰܘܽܢܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܬܽܘܒ ܠܳܒܶܫ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܡܫܰܘܕܰܥ ܕܚܶܫܽܘܟ ܗܘܳܐ ܒܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪܳܐ ܒܝܰܕ ܥܡܳܕܳܐ ܘܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܐܰܠܳܗܳܐ. ܬܽܘܒ ܡܰܐܪܶܙ ܕܫܰܠܚܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܘܠܳܒܶܫ ܠܚܰܕܬܳܐ ܘܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܡܶܢܩܕܺܝܡ ܕܠܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܰܨܒܽܘܬܳܐ ܘܩܳܢܶܐ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܰܨܒܽܘܬܳܐ ܘܥܰܬܺܝܪ ܕܢܶܠܒܰܫ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܐܶܣܛܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܒܰܫ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܩܕܳܡ ܥܒܰܕ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܟܰܕ ܥܬܺܝܕ ܬܽܘܒ ܕܰܢܕܰܝܰܪ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܥܬܺܝܕ ܕܢܰܢܗܰܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫܺܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܒܳܬܰܪ ܕܠܳܒܶܫ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܚܳܙܩܺܝܢ ܠܐܽܘܪܳܪܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ.
 • ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ ܘܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩܘ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܛܰܟܶܣܘ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܘܬܶܫܥܳܐ ܛܶܟܣ̈ܶܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܛܰܟܶܣܘ ܕܠܳܐ ܫܳܠܶܡ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ.
 • ܨܠܽܘܬܳܐ ܠܰܡ ܕܰܐܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܦܰܐܪܪܺܝܣܺܝܰܐ ܕܰܡܚܰܘܝܳܐ ܠܰܢ ܒܢܰܝܳܐ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܘܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܪܶܚܡܬܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܰܥܪܽܘܩܝܳܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܘܫܶܐܠܬܳܐ ܕܰܚܫܳܡܺܝܬܳܐ.
 • ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܐܳܬܶܝܢ ܩܕܳܡ ܥܡܺܝܕܳܐ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢ ܕܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܕܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܠܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܐܶܙܕܰܡܰܢ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ.
 • ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܥܳܛܪܺܝܢ ܩܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܠܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܪܺܝܚܳܐ ܕܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܩܰܒܶܠܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܕܽܘܒܰܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܩܰܪܶܒ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܕܩܰܪܶܒ ܢܽܘܚ.
 • ܬܶܫܡܫܬܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܒܶܗ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܡܰܘܕܥܳܐ ܠܚܰܬܢܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ܆ ܘܰܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܚܳܕܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܘܰܙܡܺܝܢܽܘܬܶܗ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܶܢ ܢܳܛܰܪ ܠܰܥܡܳܕܳܐ܆ ܡܰܥܠܬܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܡܰܘܕܥܳܐ ܥܰܠ ܡܰܥܠܬܗܽܘܢ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢܶܗ ܐܳܕܳܡ.
 • ܡܰܥ̈ܠܬܶܐ ܕܕܶܟܪ̈ܶܐ ܕܰܠܒܶܝܬ ܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕܫܺܝܢ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܽܘܬܳܐ[29] ܕܰܠܘܳܬ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܐܶܙܕܓܰܪ ܡܶܢܶܗ ܗܰܘ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ.
 • ܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ ܡܰܕܥܳܐ ܕܐܶܫܬܰܡܠܺܝ ܘܐܶܬܓܡܰܪ ܒܫܽܘܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܐܶܬܚܺܝܕ ܠܡܶܠܬܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܗܰܕܳܡܶܗ ܘܐܶܬܢܟܶܣ ܠܶܗ ܬܰܘܪܳܐ ܕܦܶܛܡܳܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܒܬܽܘܪ̈ܣܳܝܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܡܶܬܬܰܪܣܺܝܢ ܡܳܐ ܕܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܠܘܳܬ ܬܽܘܪ̈ܣܳܝܶܐ ܪ̈ܘܚܰܢܳܝܶܐ ܨܳܝܒܺܝܢ ܡܰܘܕܰܥ ܬܽܘܒ ܒܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ.
 • ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܠܳܐ ܡܶܬܬܫܺܝܓܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܡܕܺܝܢ ܟܰܕ ܡܰܘܕܥܺܝܢ ܥܰܠ ܠܑܳܐ ܡܶܬܬܫܺܝܓܳܢܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܩܰܒܶܠܘ ܡܶܢ ܥܡܳܕܳܐ ܟܽܠܶܗ ܟܪܽܘܟܝܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܕܬܰܘܬܳܒܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ. ܬܽܘܒ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܠܳܐ ܡܶܬܬܫܺܝܓܺܝܢ ܘܣܳܚܶܝܢ ܥܡܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܠܘܳܬ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܘܥܳܠܡܳܐ ܥܰܠ ܫܒܺܝܥܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܬܟܪܶܟ ܘܰܬܡܺܢܳܝܳܐ ܨܳܐܰܪ ܠܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕ ܘܙܳܕܶܩ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܢܳܛܰܪ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܐܶܡܰܬܝ ܕܰܢܡܰܢܰܥ ܠܥܳܠܡܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܰܡܨܰܠ̈ܠܶܐ ܢܶܬܚܙܶܐ[30] ܘܐܰܟܙܢܳܐ ܕܐܺܝܣܰܪܠܳܝ̈ܶܐ ܒܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ ܟܰܕ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܚܢܰܢ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܕܨܳܐܰܪ ܠܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܳܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ ܐܶܬܓܙܳܪܳܬܗܽܘܢ ܒܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܕܠܳܐ ܒܐܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܰܫܠܳܚ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܐܰܟܙܢܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܕܡܶܬܡܰܫܚܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܡܟܰܬܪܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܟܰܕ ܡܨܰܒܬܺܝܢ ܒܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܐܳܦ ܚܰܬܢ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܬܽܘܒ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܽܝ̈ܢ ܡܟܰܬܪܺܝܢ ܒܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܚܰܬܢܽܘܬܳܐ.
 • ܘܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܥܡܺܝܕܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܩܪܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܟܳܗܢܳܐ ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܰܢ ܟܰܕ ܫܳܕܶܐ ܡܶܢܶܗ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܒܽܝ̈ܫܶܐ ܒܰܩܛܳܠ ܚܛܺܝܬܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܟܰܕ ܕܳܒܰܚ ܠܦܰܓܪܶܗ ܒܰܩܛܳܠ ܠܶܗ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܘܡܶܬܩܰܒܰܪ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܬܽܘܝ ܕܺܝܠܶܦ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܺܝܢ ܘܗܳܠܶܝܢ ܣܳܦܩ̈ܳܢ.

ܫܠܶܡ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ


[1] ܬܫܗ

[2] ܒܬܝܪ

[3] ܐܺܝܬܰܘܗܝ

[4] ܙܰܢܒܝܢ

[5] ܒܨܝܚ̈ܝܐ

[6] ܒܬܪܝܢ

[7] ܐܬܝ

[8] ܬܪ̈ܪܝܢ

[9] ܕܡܶܢܕܪܫ

[10] ܚܡܺܝܫܳܐ

[11] ܗܳܝ

[12] ܡܥܡܘܕܬܐ

[13] ܕܥܡܕܐ

[14] ܘܫܘ ܒܝ̈ܢܐ

[15] ܘܰܥܦܝܣ

[16] ܕܢܛܠܐ

[17] ܡܦܘܝܚܬܐ

[18] ܡܗܘܝܢܗ

[19] ܢܬܬܝܘܗܝ

[20] ܕܥܫܕ

[21] ܡܟܝܡܘܬܐ

[22] ܡܬܚܫܝܢܢ

[23] ܡܦܘܝܚܬܐ

[24] ܝܠܗܘܢ

[25] ܠܙܕܝܢ

[26] ܕܐܬܬܝܪܝ

[27] ܗܘܡܐ

[28] ܕܟܠܒܫ

[29] ܡܶܬܩܒܪܢܽܘܬܐ

[30] ܢܬܢܙܐ