ܡܠܦܢܬܐ

ܬܚܘܝ̈ܬܐ ܕܐܦܪܗܛ ܕܗܘܝܘ ܚܟܝܡܐ

 

 

ܡ̣ܢ ܩܕܳܡ ܕܝܢ ܟܠ ܡܕܡ܆ ܗܕܐ ܕܳܐܠܨܳܐ ܠܝ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܐ ܬܶܟܬܘܒ ܬܦܺܝܣܰܢܝ ܥܠ ܗܰܝܡܳܢܘܬܰܢ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܘܐܝ̇ܕܐ ܗ̱ܝ ܫܶܬܶܐܣܬܗ̇܆ ܘܥܠ ܐܝܢܐ ܒܶܢܝܳܢܐ ܣܳܠܩܳܐ܆ ܘܒܐܝܠܝܢ ܡܶܬܬܣܝ̣ܡܐ܆ ܘܐܝܟܢܐ ܫܽܘܠܳܡܗ̇ ܘܫܽܘܟܠܳܠܗ̇ ܘܐܝܠܝܢ ܥܒܳܕ̈ܐ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܠܗ̇. ܐܢܐ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܡܗܰܝܡܳܢܘ̣ ܗܰܝܡܢܶܬ ܕܚܕ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܕܥܒ̣ܕ ܫܡܰܝܐ ܘܐܪܥܐ ܡ̣ܢ ܒܪܝ̣ܫܝ̣ܬ܆ ܘܗ̣ܘ ܨܰܒܶܬ ܥܠܡܐ ܒܬܽܘܩܳܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܗ̣ܘ ܥܒܰܕ ܠܐܢܫ̈ܐ ܒܨܰܠܡܗ܆ ܘܗܘܝܘ ܕܩܰܒܶܠ ܩܘܪܒܳܢܗ ܕܗܳܒܶܝܠ܆ ܘܗ̣ܘ ܫܰܢܺܝ ܠܰܚܢܘ̣ܟ ܡܛܠ ܫܰܦܝ̣ܪܘܬܗ܆ ܘܗ̣ܘ ܣܰܬܰܪ ܠܢܘܚ ܡܛܠ ܟܺܐܢܘܬܗ܆ ܘܗ̣ܘ ܓܒܳܐ ܠܐܒܪܗܡ ܡܛܠ ܗܰܝܡܳܢܘܬܗ܆ ܘܗ̣ܘ ܡܰܠܶܠ ܥܡ ܡܘܫܐ ܡܛܠ ܡܟܝ̣ܟܘܬܗ ܘܐܦ ܒܟܠܗܘܢ ܢܒܺܝ̈ܐ ܗܘܝܘ ܡܰܠܶܠ܆ ܘܗ̣ܘ ܬܘܒ ܫܰܕܰܪ ܠܰܡܫܝܚܗ ܠܥܠܡܐ. ܒܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܳܚܝ ܗܟܢܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܳܚܝ܆ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܕܬܶܟܬܘܒ ܠܝ ܘܰܬܚܰܘܶܝܢܝ ܐܝܠܝܢ ܥܒܳܕ̈ܐ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܠܗܝܡܳܢܘܬܢ ܗܕܐ ܘܰܬܢܝ̣ܚܰܢܝ.

 

 

ܬܚܘܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

ܬܚܘܝܬܐ ܕܚܘܒܐ

ܬܚܘܝܬܐ ܕܨܘܡܐ

ܬܚܘܝܬܐ ܕܨܠܘܬܐ

ܬܚܘܝܬܐ ܕܩܪ̈ܒܐ

ܬܚܘܝܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܩܝܡܐ

ܬܚܘܝܬܐ ܕܬܝܒ̈ܐ

ܬܚܘܝܬܐ ܕܚܝܬ ܡܝ̈ܬܐ

ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ

ܬܚܘܝܬܐ ܕܪ̈ܥܘܬܐ

ܬܚܘܝܬܐ ܕܓܙܘܪܬܐ

ܬܚܘܝܬܐ ܕܦܨܚܐ

ܬܚܘܝܬܐ ܕܫܒܬܐ

ܬܚܘܝܬܐ ܕܦܝܣܐ

ܬܚܘܝܬܐ ܕܥܠ ܦܘܪܫ ܡܐܟ̈ܠܬܐ

ܬܚܘܝܬܐ ܕܥܠ ܥܡ̈ܡܐ ܕܗܘܘ ܚܠܦ ܥܡܐ

ܬܚܘܝܬܐ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ ܕܒܪܗ ܗ̣ܘ ܕܐܠܗܐ

ܬܚܘܝܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܘܥܠ ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ

ܬܚܘܝܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܥܠ ܕܐܡܪܝܢ ܕܩܝܡ ܗ̣ܘ ܠܗܘܢ ܠܡܬܟܢܫܘ

ܬܚܘܝܬܐ ܕܥܠ ܦܘܪܢܣܐ ܕܡܣܟܢ̈ܐ

ܬܚܘܝܬܐ ܕܪܕܘܦܝܐ

ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܘܬܐ ܘܕܙܒ̈ܢܐ ܐ̱ܚܪ̈ܝܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܬܚܘܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

 

   ܐـ ܐܶܓܰܪܬܟ ܚܒܝܒܝ ܩܰܒܠܶܬ܆ ܘܟܕ ܩܪܺܝܬܗ̇܆ ܣܓܝ ܚܰܕܝܰܬܰܢܝ ܕܬܰܪܥ̣ܝܬܟ ܠܗܠܝܢ ܥܘܩܳܒ̈ܐ ܫܕܰܝܬ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܫܶܐܠܶܬܐ ܕܫܶܐܠܬܳܢܝ ܡܰܓܳܢ ܡܶܬܝܰܗܒܳܐ ܘܡܰܓܳܢ ܡܶܬܢܰܣܒܐ܆ ܘܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܨܳܒܶܐ ܕܢܶܟܠܶܐ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܒܳܥܶܐ ܠܗ܆ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܟܳܠܶܐ ܡܶܬܢܣܶܒ ܠܗ ܡܢܗ. ܡ̇ܢ ܕܫܳܩܶܠ ܓܝܪ ܒܛܰܝܒܘܬܐ܆ ܐܦ ܒܛܝܒܘܬܐ ܘܳܠܶܐ ܠܗ ܕܢܶܬܶܠ. ܘܐܢ̱ܬ ܚܒܝܒܝ܆ ܕܫܶܐܠܬܳܢܝ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܰܐܕܪܟܰܬ݀ ܙܥܘܪܘܬܝ ܐܟܬܘܒ ܠܟ܆ ܘܐܦ ܡܕܡ ܕܠܐ ܒܥܰܝܬ ܡܢܝ ܫܳܐܶܠ ܐ̱ܢܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܘܰܡܦܝ̣ܣ ܐ̱ܢܐ ܠܟ. ܫܡܰܥ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܘܰܦܬܰܚ ܠܝ ܥܝ̈ܢܝ ܠܶܒܳܟ ܓܰܘܳܝ̈ܬܐ ܘܪ̈ܶܓܫܰܝ ܗܰܘܢܟ ܪ̈ܘܚܳܢܐ ܠܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟ.

   ܗܝܡܳܢܘܬܐ ܓܝܪ ܒܨܶܒܘ̈ܬܐ ܗ̱ܘ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܶܬܪܰܟܒܐ ܘܡ̣ܢ ܓܰܘ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܶܫܬܰܟܠ̱ܠܐ. ܠܒܶܢܝܳܢܐ ܗ̱ܘ ܓܝܪ ܕܳܡܝܐ ܕܡ̣ܢ ܥܒܝ̣̈ܕܳܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܶܬܒܢܶܐ ܘܣܳܠܶܩ ܒܶܢܝܳܢܗ ܥܕܡܐ ܠܥܠ. ܘܕܰܥ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ܆ ܕܒܫܶܬܶܐܣܰܘ̈ܗܝ ܕܒܶܢܝܳܢܐ ܟܺܐܦ̈ܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܬܣܝ̣̈ܡܳܢ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܥܠ ܟܐܦ̈ܐ ܣܳܠܶܩ ܟܠܗ ܒܶܢܝܳܢܐ ܥܕܡܐ ܕܡܶܫܬܰܟܠܰܠ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܕܟܠܗ̇ ܗܝܡܳܢܘܬܢ ܫܶܬܶܐܣܬܳܗ̇ ܟܺܐܦܐ ܗ̱ܝ ܫܰܪܝ̣ܪܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܘܰܥܠܶܝܗ̇ ܥܠ ܟܺܐܦܐ ܣܺܝܡܐ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ܆ ܘܥܠ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܣܳܠܶܩ ܟܠܗ ܒܶܢܝܳܢܐ ܥܕܰܡܐ ܕܡܶܫܬܰܠܰܡ. ܫܶܬܶܐܣܬܐ ܕܝܢ܆ ܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܫܘܪܝܐ ܕܟܽܠܗ ܒܶܢܝܳܢܐ. ܡܐ ܕܐ̱ܢܫ ܓܝܪ ܐܶܬܩܰܪܒ ܠܗܰܝܡܳܢܘܬܐ܆ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܠܗ ܥܠ ܟܺܐܦܐ ܕܗܘܝܘ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܒܶܢܝܳܢܗ ܡ̣ܢ ܓ̈ܠܠܐ ܠܐ ܡܬܬܙܝ̣ܥ܆ ܘܡ̣ܢ ܪ̈ܘܚܐ ܠܐ ܡܶܬܢܟܶܐ܆ ܘܡ̣ܢ ܡܰܚܫܘ̈ܠܐ ܠܐ ܢܳܦܶܠ ܡܛܠ ܕܰܣܠܶܩ ܠܗ ܒܶܢܝܳܢܗ ܥܠ ܫܘܥܐ ܕܟܐܦܐ ܫܰܪܝ̣ܪܬܐ. ܘܗܢܐ ܕܰܩܪܺܝܬ ܠܡܫܝܚܐ ܟܺܐܦܳܐ܆ ܠܐ ܗ݂ܘܐ ܡ̣ܢ ܪܶܥܝܳܢܝ ܐܶܡܪܶܬ܆ ܐܠܐ ܢܒܺܝ̈ܐ ܗ̱ܘ ܩܰܕܶܡܘ ܩܪܰܐܘܗܝ ܟܐܦܐ܆ ܘܐܢܐ ܐܶܚܰܘܶܝܟ.

   ܗܫܐ ܕܝܢ ܫܡܰܥ ܥܠ ܗܝܡܳܢܘܬܐ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡܬ݀ ܥܠ ܟܐܦܐ܆ ܘܥܠ ܒܶܢܝܳܢܐ ܕܰܣܠܶܩ ܥܠ ܟܐܦܐ. ܠܘܩܕܡ ܓܝܪ ܡܗܰܝܡܶܢ ܒܪܢܳܫܐ܆ ܘܡܐ ܕܗܰܝܡܶܢ ܡܰܚܶܒ܆ ܘܡܐ ܕܰܐܚܶܒ ܡܣܰܒܰܪ܆ ܘܡܐ ܕܣܰܒܰܪ ܡܶܙܕܰܕܰܩ܆ ܘܡܐ ܕܶܐܙܕܰܕܰܩ ܡܶܬܓܡܰܪ܆ ܘܡܐ ܕܶܐܬܓܡܰܪ ܡܶܫܬܰܟܠܰܠ܆ ܘܡܐ ܕܰܣܠܶܩ ܟܠܗ ܒܶܢܝܳܢܗ ܘܶܐܫܬܰܟܠܰܠ ܘܶܐܬܓܡܰܪ܆ ܗܝܕܝܢ ܗܳܘܶܐ ܒܝܬܐ ܘܗܰܝܟܠܐ ܠܡܰܥܡܪܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܶܪܰܡܝܐ ܢܒܺܝܐ: ܗܰܝܟܠܗ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܡܪܝܐ܆ ܐܢ ܬܰܫܦܪܘܢ ܐܘܪ̈ܚܳܬܟܘܢ ܘܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܒܰܢܒܺܝܐ: ܕܶܐܥܡܰܪ ܒܗܘܢ ܘܶܐܗܰܠܶܟ ܒܗܘܢ. ܘܐܦ ܫܠܝܚܐ ܛܘܒܳܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܗܰܝܟܠܗ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܥܳܡܪܳܐ ܒܟܘܢ. ܘܐܦ ܡܪܢ ܬܘܒ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܡ̣ܪ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ: ܕܐܢ̱ܬܘܢ ܒܝ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܐܢܐ ܒܟܘܢ ܐ̱ܢܐ.

   ܘܡܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܝܬܐ ܒܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܫܰܪܺܝ ܝܳܨܶܦ ܒܪܢܳܫܐ ܕܡܢܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܗ ܠܡ̇ܢ ܕܥܳܡܰܪ ܒܒܶܢܝܳܢܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܐܢܗܘ ܕܢܶܫܪܶܐ ܡܠܟܐ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܕܡܝܰܩܰܪ ܒܒܝܬܐ ܕܶܐܬܩܪܝ̣ ܥܠܰܘܗܝ ܫܡܐ ܕܡܠܟܐ܆ ܡܶܬܒܰܥ̈ܝܳܢ ܠܗ ܕܝܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܟܠܗܝܢ ܥܒܝ̣̈ܕܳܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܟܠܗ̇ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܠܐܝܩܪܗ ܕܡܰܠܟܐ. ܒܒܝܬܐ ܓܝܪ ܕܰܡܣܰܪܰܩ ܡ̣ܢ ܟܠ ܛܳܒ̈ܢ ܡܠܟܐ ܠܐ ܫܳܪܶܐ ܒܗ ܘܠܐ ܥܳܡܰܪ ܒܓܘܗ. ܐܠܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܠܗ ܠܡܠܟܐ ܟܠܗ̇ ܬܰܨܒܝ̣ܬܳܐ ܕܒܝܬܐ ܟܕ ܡܕܡ ܠܐ ܚܰܣܝ̣ܪ ܒܗ܆ ܘܐܢ ܡܕܡ ܚܰܣܝ̣ܪ ܬܡܢ ܒܒܰܝܬܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܳܪܶܐ ܒܗ܆ ܠܡܰܘܬܐ ܗ̱ܘ ܡܶܫܬܠܶܡ ܢܳܛܘܪܗ ܕܒܝܬܐ ܥܠ ܕܠܐ ܐܰܬܩܶܢ ܬܫܡܫܬܐ ܠܡܰܠܟܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܝܬܐ ܘܒܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܠܡܫܝܚܐ ܢܶܚܙܶܐ ܡܢܐ ܐܳܙܶܠ ܠܗ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܫܳܪܶܐ ܒܗ ܘܒܰܐܝܠܶܝܢ ܨܶܒܘ̈ܢ ܢܶܫܦܰܪ ܠܗ. ܠܘܩܕܰܡ ܓܝܪ ܒܳܢܶܐ ܒܶܢܝܳܢܗ ܥܠ ܟܐܦܐ ܕܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ܆ ܘܰܥܠܶܝܗ̇ ܥܠ ܟܐܦܐ ܡܶܬܬܣܝ̣ܡܳܐ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ܆ ܘܥܠ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܣܳܠܶܩ ܟܠܗ ܒܶܢܝܳܢܐ. ܘܡܶܬܒܥܶܐ ܠܡܰܥܡܪܗ ܕܒܝܬܐ ܨܘܡܐ ܕܰܟܝܐ ܘܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܡܶܬܩܰܝܰܡ. ܘܡܶܬܒܰܥܝܐ ܠܗ ܨܠܘܬܐ ܕܟܝ̣ܬܐ ܘܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܡܶܬܩܰܒܠܐ. ܘܚܳܫܰܚ ܠܗ ܚܘܒܐ ܘܒܗܝܡܳܢܘܬܐ ܡܶܬܪܰܟܰܒ. ܘܰܣܢܝ̣ܩ ܥܠ ܙܶܕܩ̈ܬܐ ܘܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܡܶܬܝܰܗ̈ܒܳܢ܆ ܘܫܳܐܠ ܡܰܟܺܝܟܘܬܐ ܘܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܡܶܨܛܰܒܬܳܐ܆ ܘܓܳܒܶܐ ܠܗ ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܡܶܬܪܰܚܡܳܐ܆ ܘܰܡܩܰܪܶܒ ܠܘܳܬܗ ܩܕܝܫܘܬܐ ܘܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܡܶܬܢܰܨܒܳܐ܆ ܘܪܳܢܶܐ ܐܦ ܒܚܶܟܡܬܐ ܘܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ܆ ܘܒܳܥܶܐ ܠܗ ܬܘܒ ܐܰܟܣܢܳܝܘܬܐ ܘܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܡܶܬܝܰܬܪܐ܆ ܘܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܠܗ ܦܫܝ̣ܛܘܬܐ ܘܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܡܶܬܚܰܠܛܐ܆ ܘܒܳܥܶܐ ܐܦ ܡܣܰܝܒܪܳܢܘܬܐ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܶܫܬܰܠܡܳܐ܆ ܘܡܶܬܗܰܘܰܢ ܒܰܪܡܝ̣ܣܘܬܐ ܘܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܡܶܬܩܰܢܝܳܐ܆ ܘܪܳܚܶܡ ܐܰܒܝ̣ܠܘܬܐ ܘܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ܆ ܘܒܳܥܶܐ ܐܦ ܕܟܝܘܬܐ ܘܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܡܶܬܢܰܛܪܐ܆ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܨܶܒܘ̈ܬܐ ܫܳܐܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܣܺܝܡܳܐ ܥܠ ܫܘܥܐ ܕܟܐܦܐ ܫܰܪܝ̣ܪܬܐ ܕܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ. ܘܗܠܝܢ ܥܒܳܕ̈ܐ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܠܗ ܠܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܶܐܬܒܢܝ̣ܘ ܒܗܠܝܢ ܥܒܳܕ̈ܐ.

   ܘܐܢܗܘ ܕܬܺܐܡܰܪ: ܕܐܢ ܡܫܝܚܐ ܐܬܬܣܝ̣ܡ ܒܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܐܝܟܢܐ ܐܦ ܡܫܝܚܐ ܥܳܡܰܪ ܒܗ ܒܒܶܢܝܳܢܐ ܡܐ ܕܶܐܫܬܰܟܠܰܠ܆ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܫܠܝ̣ܚܐ ܛܘܒܢܐ ܐܡ̣ܪ ܐܢܝܢ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܐܢܐ ܐܝܟ ܐܰܪܕܝ̣ܟܠܐ ܚܟܝܡܐ ܣܳܡܶܬ ܫܬܐܣܬܐ. ܘܰܦܪܰܫ ܬܡܢ ܥܠܝܗ̇ ܥܠ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܘܚܰܘܝ̣. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܗܟܢܐ: ܕܫܬܐܣܬܐ ܐ̱ܚܪܺܬܐ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܗܕܐ ܕܣܝ̣ܡܳܐ܆ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܣܳܡ ܕܗܘܝܘ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܕܡܫܝܚܐ ܬܘܒ ܥܳܡܰܪ ܒܒܶܢܝܳܢܐ܆ ܗ̇ܝ ܗܝ̣ ܡܠܬܐ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ݀ ܕܶܐܪܰܡܝܐ ܩܳܪܶܐ ܗܝܟ̈ܠܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܐܠܗܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܗܘܢ. ܘܫܠܝܚܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܥܳܡܪܳܐ ܒܟܘܢ. ܘܡܪܢ ܐܡ̣ܪ: ܕܐܢܐ ܘܐܒܝ ܚܕ ܚܢܢ. ܘܡܶܟܝ̣ܠ ܫܳܠܡܐ ܗ̣ܝ ܡܶܠܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܥܳܡܰܪ ܒܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܗܰܝܡܢܝ̣ܢ ܒܗ܆ ܘܗܘܝܘ ܫܬܐܣܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܣܳܠܶܩ ܟܠܗ ܒܶܢܝܳܢܐ.

   ܐܳܬܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܝ ܕܝܢ ܠܘܬ ܡܶܠܰܬܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܡܫܝܚܐ ܐܬܩܪܝ ܟܐܦܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܐ. ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܓܝܪ ܕܘܝܕ ܐܡ̣ܪ ܥܠܘܗܝ: ܕܟܐܦܐ ܕܰܐܣܠܝ̣ܘ ܒܰܢܳܝ̈ܐ ܗ̣ܝ ܗܘܬ݀ ܠܪܝܫܗ ܕܒܶܢܝܳܢܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܐܰܣܠܝܘܗ̇ ܒܰܢܳܝ̈ܐ ܠܗܕܐ ܟܐܦܐ ܕܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ܆ ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܐܰܣܠܝܘܗ̇ ܩܕܳܡ ܐܦܘ̈ܗܝ ܕܦܝ̣ܠܰܛܳܘܣ ܘܐܡܪܝܢ: ܠܐ ܢܗܘܐ ܗܢܐ ܥܠܰܝܢ ܡܠܟܐ. ܘܬܘܒ ܒܗ̇ܘ ܡܰܬܠܐ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ: ܕܓܒܪܐ ܒܪ ܛܘܗܡܐ ܪܒܐ ܐܶܙܰܠ ܕܢܶܣܰܒ ܡܠܟܘܬܐ ܘܢܶܗܦܘܟ ܢܰܡܠܶܟ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܗ̣ܢܘܢ ܫܰܕܰܪܘ ܒܳܬܪܗ ܐܝܙܓܕ̈ܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܠܐ ܢܗܘܐ ܥܠܰܝܢ ܗܢܐ ܡܠܟܐ. ܒܗܠܝܢ ܐܰܣܠܝܘܗ̇ ܠܟܐܦܐ ܕܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܗܘܬ݀ ܠܪܝܫܗ ܕܒܶܢܝܳܢܐ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܕܣܶܠܩܬ݀ ܠܗ̇ ܥܠ ܒܶܢܝܳܢܗܘܢ ܕܥܡ̈ܡܐ ܘܥܠܝܗ̇ ܣܳܠܶܩ ܟܠܗ ܒܶܢܝܳܢܗܘܢ. ܘܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܒܰܢܳܝ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܟܗ̈ܢܐ ܘܦܪ̈ܝܫܐ ܕܠܐ ܒܢܰܘ ܒܶܢܝܳܢܐ ܫܰܪܝ̣ܪܐ܆ ܐܠܐ ܡܶܣܬܰܪ ܣܳܬܪܝܢ ܗ̱ܘܘ ܡܕܡ ܕܗ̣ܘ ܒܳܢܶܐ ܗ݂ܘܐ ܐܝܟ ܕܰܟܬܝ̣ܒ ܒܚܰܙܩܺܝܐܝܠ ܢܒܺܝܐ܆ ܕܗ̣ܘ ܒܳܢܶܐ ܗ݂ܘܐ ܐܶܣܬܳܐ ܘܗ̣ܢܘܢ ܛܳܪܶܝܢ ܗ̱ܘܘ ܠܗ̇ ܕܬܶܦܶܠ. ܘܬܘܒ ܟܬܝ̣ܒ: ܕܰܒܥܺܝܬ ܒܗܘܢ ܓܒܪܐ ܕܣܳܐܶܓ ܣܝܳܓܐ ܘܩܳܐܡ ܒܬܽܘܪܰܥܬܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܕܠܐ ܐܶܚܰܒܠܝ̣ܗ̇܆ ܘܠܐ ܐܶܫܟܚܶܬ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܐܫܥܝܐ ܩܰܕܶܡ ܐܶܬܢܰܒܝ̣ ܥܠܝܗ̇ ܥܠ ܗܕܐ ܟܐܦܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܗܐ ܣܳܐܡ ܐ̱ܢܐ ܒܨܶܗܝܘܢ ܟܐܦܐ ܒܚܝ̣ܪܬܐ ܒܙܳܘܝ̣ܬܐ ܝܰܩܝ̣ܪܬܐ ܪܝܫ ܐܶܣܬܳܐ ܕܫܬܐܣܬܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܬܘܒ ܬܡܢ: ܕܟܠ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܗ ܠܐ ܢܶܕܚܰܠ܆ ܘܡ̇ܢ ܕܢܶܦܶܠ ܥܠ ܗ̇ܝ ܟܐܦܐ ܢܶܬܬܒܰܪ܆ ܘܟܠ ܕܗ̣ܝ ܬܶܦܶܠ ܥܠܘܗܝ ܬܶܫܚܩܝ̣ܘܗܝ. ܢܦܰܠ ܥܠܝܗ̇ ܓܝܪ ܥܰܡܐ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܰܗܘܳܐ ܬܒܳܪܗܘܢ ܠܥܠܡ܆ ܘܢܳܦܠܐ ܬܘܒ ܥܠ ܨܰܠܡܐ ܘܫܳܚܩܐ ܠܗ܆ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܗ̇ ܥܡ̈ܡܐ ܘܠܐ ܕܳܚܠܝ̣ܢ.

   ܘܚܰܘܝ̣ ܥܠܝܗ̇ ܥܠ ܟܐܦܐ ܕܗ̣ܝ ܐܶܬܬܣܺܝܡܬ݀ ܪܝܫ ܐܶܣܬܳܐ ܘܫܬܐܣܬܐ. ܘܐܢ ܫܬܐܣܬܐ ܐܶܬܬܣܝ̣ܡܰܬ݀ ܗ̇ܝ ܟܐܦܐ ܐܝܟܰܢܐ ܐܦ ܪܝܫ ܐܶܣܬܳܐ ܗܘܬ݀܆ ܐܠܐ ܕܟܕ ܐܶܬܳܐ ܡܪܢ ܣܳܡ ܗܝܡܢܘܬܗ ܒܐܪܥܐ ܒܰܕܡܘ̣ܬ ܫܬܐܣܬܐ܆ ܘܰܣܠܶܩ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܫܡܰܝܐ ܒܰܕܡܘ̣ܬ ܪܝܫ ܐܶܣܬܐ ܘܶܐܫܬܰܟܠܰܠ ܠܗ ܟܠܗ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܒܟܐܦ̈ܐ ܡ̣ܢ ܠܬܰܚܬ ܘܡ̣ܢ ܠܥܠ. ܘܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܣܳܡ ܗܝܡܳܢܘܬܗ ܒܐܪܥܐ܆ ܗܕܐ ܕܘܝܕ ܩܰܕܶܡ ܐܰܟܪܙܳܗ̇ ܥܠ ܡܫܝܚܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܬܺܐܥܶܐ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ. ܘܕܠܥܠ ܬܘܒ ܐܝܬܘܗܝ ܐܡ̣ܪ: ܕܙܕܝ̣ܩܘܬܐ ܐܰܕܝ̣ܩܰܬ݀ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ.

   ܘܬܘܒ ܐܦ ܕܢܝܐܝܠ ܐܡ̣ܪ ܥܠܶܝܗ̇ ܥܠ ܗܕܐ ܟܺܐܦܳܐ ܕܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܟܐܦܐ ܐܶܬܓܰܙܪܰܬ݀ ܡ̣ܢ ܛܘܪܐ ܕܠܐ ܒܺܐܝ̈ܕܺܝܢ ܘܡܚܳܬܗ ܠܨܰܠܡܐ܆ ܘܶܐܬܡܰܠܝܬ݀ ܡܢܗ̇ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ. ܗܕܐ ܩܰܕܶܡ ܘܚܰܘܝ̣ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܕܡܢܗ ܡܶܬܡܰܠܝܳܐ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ. ܡ̣ܢ ܗܰܝܡܳܢܘܬܗ ܓܝܪ ܕܡܫܝܚܐ ܗܐ ܐܬܡܠܝ̣ܘ ܟܠܗܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ: ܕܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܒܪܬ݀ ܩܳܠܐ ܕܰܣܒܰܪܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܬܘܒ ܠܫܠܝ̈ܚܘܗܝ ܟܕ ܫܰܕܰܪ ܐܢܘܢ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܦܽܘܩܘ ܬܰܠܡܶܕܘ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܘܢܗܰܝܡܢܘܢ ܒܝ. ܘܐܦ ܙܟܰܪܝܐ ܢܒܺܝܐ ܬܘܒ ܐܶܬܢܰܒܝ̣ ܥܠܝܗ̇ ܥܠ ܟܐܦܐ ܗܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܫܝ̣ܚܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܰܚܙܺܝܬ ܟܐܦܐ ܪܺܝܫܳܝܬܐ ܕܫܰܘܝܘ̣ܬܐ ܘܕܪ̈ܰܚܡܐ. ܘܠܡܳܢܐ ܐܡ̣ܪ ܪܝ̣ܫܳܝܬܐ: ܐܠܐ ܕܡ̣ܢ ܪܝ̣ܫܺܝܬܐ ܠܘܳܬ ܐܒܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗ݂ܘܐ. ܘܕܪ̈ܰܚܡܐ ܬܘܒ ܕܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܕܟܕ ܐܶܬܳܐ ܠܥܠܡܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ ܠܬܰܠܡܝ̈ܕܘܗܝ: ܕܗܢܐ ܗ̱ܘ ܦܘܩܕܳܢܝ ܕܬܶܪܚܡܘܢ ܚܕ ܠܚܕ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܪ̈ܳܚܡܰܝ ܩܪܺܝܬܟܘܢ. ܘܫܠܝܚܐ ܛܘܒܳܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܪܰܚܶܡܥܠܝܢ ܐܠܗܐ ܒܚܘܒܐ ܕܰܒܪܗ. ܫܪܝܪܐܝܬ ܪܰܚܡܰܢ ܡܫܝܚܐ ܘܰܐܫܠܶܡ ܢܰܦܫܗ ܚܠܦܝܢ.

   ܘܰܦܪܰܫ ܘܚܰܘܝ̣ ܥܠܝܗ̇ ܥܠ ܟܐܦܐ: ܕܥܠ ܗܕܐ ܟܺܐܦܐ ܗܐ ܦܳܬܰܚ ܐ̱ܢܐ ܫܒܰܥ ܥܰܝܢܝ̣̈ܢ. ܘܡܢܐ ܐܢܝܢ ܟܰܝ ܫܒܥ ܥܰܝܢܝ̣̈ܢ ܕܶܐܬܦܬܰܚ̈ܝ ܥܠ ܟܐܦܐ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܕܰܫܪܳܬ݀ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܒܫܰܒܥܐ ܣܘܥܪ̈ܳܢܝ̣ܢ܆ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐ ܢܒܺܝܐ: ܕܬܶܬܢܝ̣ܚ ܘܬܶܫܪܶܐ ܥܠܘܗܝ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܘܕܣܘܟܳܠܐ ܘܕܬܰܪܥܝ̣ܬܐ ܘܕܓܰܢ̱ܒܳܪܘܬܐ ܘܕܝ̣ܕܰܥܬܐ ܘܕܕܶܚܠܬܗ ܕܡܪܝܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܫܒܰܥ ܥܰܝܢܝ̣̈ܢ ܕܶܐܬܦܬܰܚ̈ܝ ܥܠ ܟܐܦܐ܆ ܘܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܫܒܰܥ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܪܝܐ ܕܚܳܝܪ̈ܳܢ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ.

   ܘܐܦ ܗܕܐ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ݀. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܐܬܝܗܒ ܢܘܗܪܐ ܠܟܠܗܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܐ: ܕܝܰܗܒܬܳܟ ܢܘܗܪܐ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܬܗܘܐ ܦܘܪܩܳܢܝ ܥܕܡܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ. ܘܐܦ ܕܘܝܕ ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܰܫܪܳܓܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܟ ܠܪ̈ܶܓܠܰܝ ܘܢܘܗܪܐ ܠܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝ. ܘܐܦ ܡܶܠܬܗ ܘܡܺܐܡܪܗ ܕܡܪܝܐ ܡܫܝ̣ܚܐ ܗ̱ܘ ܐܝܟ ܕܰܟܬܝ̣ܒ ܒܪܝܫ ܣܒܰܪܬܗ ܕܡܰܚܝܳܢܢ: ܕܰܒܪܝ̣ܫܝ̣ܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗ݂ܘܐ ܡܶܠܬܐ. ܘܥܠ ܢܘܗܪܐ ܬܘܒ ܬܡܢ ܐܰܣܗܶܕ: ܕܗ̣ܘ ܢܘܗܪܐ ܒܚܶܫܘܟܐ ܡܰܢܗܰܪ ܗ݂ܘܐ ܘܚܶܫܘܟܐ ܠܐ ܐܰܕܪܟܶܗ. ܘܡܢܐ ܗ̱ܝ ܟܰܝ ܗܕܐ܆ ܕܢܘܗܪܐ ܒܚܶܫܘܟܐ ܡܰܢܗܰܪ ܗ݂ܘܐ ܘܚܶܫܘܟܐ ܠܐ ܐܰܕܪܟܗ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܡܫܝ̣ܚܐ ܕܰܐܢܗܰܪ ܢܘܗܪܗ ܒܓܘ ܥܰܡܐ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܘܥܰܡܳܐ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܐ ܐܰܕܪܶܟܘ ܢܘܗܪܗ ܕܡܫܝ̣ܚܐ ܒܰܕܠܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܗ ܐܝܟ ܕܟܬܝ̣ܒ: ܕܠܕܝܠܗ ܐܶܬܳܐ ܘܕܝܠܗ ܠܐ ܩܰܒܠܘ̣ܗܝ. ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܟܰܢܝ̣ ܐܢܘܢ ܚܶܫܘܟܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ: ܕܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܒܚܶܫܘܟܳܐ܆ ܐܽܘܡܪܽܘܗܝ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܢܰܗܝ̣ܪܐ܆܆ ܒܥܡ̈ܡܐ ܠܡ ܢܶܢܗܰܪ ܢܘܗܪܟܘܢ. ܡܛܠ ܕܗ̣ܢܘܢ ܩܰܒܶܠܘ ܢܘܗܪܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܘܗܪܐ ܠܥܰܡ̈ܡܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܬܘܒ ܠܰܫܠܝ̣̈ܚܘܗܝ: ܕܐܢ̱ܬܘܢ ܐܢܘܢ ܢܘܗܪܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܢܶܢܗܰܪ ܢܘܗܪܟܘܢ ܩܕܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ܆ ܕܢܶܚܙܘܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟܘܢ ܛܒ̈ܐ ܘܢܫܰܒܚܘܢ ܠܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ. ܘܬܘܒ ܚܰܘܝ̣ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܗܘܝܘ ܢܘܗܪܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܠܬܰܠܡܝ̈ܕܘܗܝ: ܕܗܰܠܶܟܘ ܥܕ ܐܝܬ ܠܘܳܬܟܘܢ ܢܘܗܪܐ ܥܰܕܠܐ ܡܰܕܪܶܟ ܠܟܘܢ ܚܶܫܘܟܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܢܘܗܪܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܢܘܗܪܐ ܬܗܘܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܢܘܗܪܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡܰܢܗܰܪ ܫܪܳܓܐ ܘܣܳܐܡ ܠܗ ܒܰܐܬܪܐ ܛܰܫܝܳܐ܆ ܠܐ ܣܳܐܡ ܠܗ ܬܚܶܝܬ ܣܰܐܬܳܐ ܐܘ ܬܚܝܬ ܥܰܪܣܐ ܐܠܐ ܣܳܐܡ ܠܗ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܡܢܳܪܬܐ ܕܟܠ ܐ̱ܢܫ ܢܶܚܙܶܐ ܢܘܗܪܗ ܕܰܫܪܳܓܐ. ܘܫܪܳܓܐ ܢܰܗܝ̣ܪܐ܆ ܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ: ܕܰܫܪܳܓܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܟ ܠܪ̈ܶܓܠܰܝ ܘܢܘܗܪܐ ܠܰܫܒܝ̣̈ܠܰܝ.

   ܘܬܘܒ ܐܦ ܗܽܘܫܳܥ ܢܒܺܝܳܐ ܐܡ̣ܪ: ܐܰܢܗܰܪܘ ܠܟܘܢ ܫܪܳܓܐ ܘܒܥܰܐܘܗܝ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܰܐܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܢ̱ܬܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗ̇ ܥܶܣܪܳܐ ܙܘܙܝ̣̈ܢ ܘܬܰܘܒܶܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ܆ ܘܠܐ ܡܰܢܗܪܳܐ ܫܪܳܓܐ ܘܚܳܡܳܐ ܒܝܬܐ ܘܒܳܥܝܳܐ ܙܘܙܗ̇ ܕܰܐܘܒܕܰܬ݀. ܘܡܢܐ ܗ̱ܝ ܟܰܝ ܗܕܐ ܐܢ̱ܬܬܐ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܟܢܘܫܬܐ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܶܐܬܝ̣ܗܶܒܘ ܠܗ̇ ܥܶܣܪܐ ܦܘܩ̈ܕܳܢܝ̣ܢ ܘܰܐܘܒܕܘܗܝ ܠܦܘܩܕܳܢܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܗ̇ܘ ܕܙܰܗܰܪ ܐܢܘܢ ܒܗ ܘܐܡ̣ܪ܆ ܕܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ ܕܰܐܣܶܩܬܟܘܢ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܡܐ ܕܗܢܐ ܦܘܩܕܳܢܐ ܩܕܡܝܐ ܐܰܘܒܶܕܘ ܘܐܦ ܬܫܥܐ ܕܒܳܬܪܗ ܠܐ ܡܶܫܟܚܝ̣ܢ ܢܳܛܪܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܠܗܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܒܩܰܕܡܳܝܐ ܬܠܶܝܢ ܬܫܥܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܶܫܟܚܳܐ ܗܘܬ݀ ܨܒܘܬܐ ܕܟܕ ܣܓܕܝܢ ܠܒܰܥܠܐ ܕܢܶܛܪܘܢ ܬܫܥܐ ܦܘܩ̈ܕܳܢܝ̣ܢ. ܐܰܘܒܕܘܗܝ ܓܝܪ ܠܦܘܩܕܳܢܐ ܩܕܡܝܐ ܒܰܕܡܘ̣ܬ ܗ̇ܝ ܐܢ̱ܬܬܐ ܕܰܐܘܒܕܰܬ݀ ܙܘܙܐ ܚܕ ܡ̣ܢ ܥܶܣܪܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܗܘܢ ܢܒܺܝܳܐ: ܕܰܐܢܗܰܪܘ ܠܟܘܢ ܫܪܳܓܐ ܘܰܒܥܰܐܘܗܝ ܠܡܪܝܐ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܐܫܥܝܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܰܒܥܰܘ ܠܡܪܝܐ ܘܡܐ ܕܶܐܫܟܰܚܬܘܢܳܝܗܝ ܩܪܰܐܘܗܝ܆ ܘܡܐ ܕܰܩܪܶܒ܆ ܢܶܫܒܘܩ ܚܰܛܳܝܐ ܐܘܪܚܗ ܘܓܰܒܪܐ ܥܰܘܳܠܐ ܬܰܪܥܝ̣ܬܗ. ܫܪܳܓܰܐ ܗ̱ܘ ܓܝܪ ܢܗܰܪ ܘܗ̣ܢܘܢ ܠܐ ܒܥܰܘ ܒܗ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܗܘܢ܆ ܘܢܘܗܪܗ ܒܚܶܫܘܟܐ ܐܰܢܗܰܪ ܘܚܶܫܘܟܐ ܠܐ ܐܰܕܪܟܗ܆ ܘܥܠ ܡܢܳܪܬܐ ܣܠܶܩ ܫܪܳܓܳܐ ܘܕܰܒܓܰܘܗ ܕܒܰܝܬܐ ܠܐ ܚܙܰܘ ܢܘܗܪܗ. ܘܡܢܐ ܗ̱ܝ ܟܰܝ ܗܕܐ܆ ܕܥܠ ܡܢܳܪܬܳܐ ܣܠܶܩ ܫܪܳܓܐ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܡܰܣܩܗ ܕܥܠ ܨܠܝ̣ܒܐ܆ ܘܒܗܕܐ ܟܠܗ ܒܰܝܬܐ ܚܫܶܟ ܠܗ ܥܠܰܝܗܘܢ. ܟܕ ܨܰܠܒܘܗܝ ܓܝܪ܆ ܚܫܶܟ ܠܗ ܢܘܗܪܐ ܡܢܗܘܢ ܘܰܢܗܰܪ ܠܗ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ܆ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܥܶܕܳܢܐ ܕܫܶܬܫܳܥܝ̈ܢ ܕܨܰܠܒܘܗܝ ܘܥܕܰܡܐ ܠܬܫܰܥܫܳܥܝ̈ܢ ܗܘܳܐ ܠܗ ܚܶܫܘܟܐ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܘܰܥܪܰܒ ܫܡܫܐ ܒܛܰܗܪܐ ܘܚܶܫܟܰܬ݀ ܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܒܝܰܘܡܐ ܢܗܝܪܐ ܐܝܟ ܕܰܟܬܝ̣ܒ ܒܰܙܟܰܪܝܐ ܢܒܝܐ: ܕܢܗܘܐ ܒܝܰܘܡܐ ܗ̇ܘ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ܆ ܐܰܥܪܶܒ ܫܡܫܐ ܒܛܰܗܪܐ ܘܰܐܚܫܶܟ ܠܐܪܥܐ ܒܝܰܘܡܐ ܢܰܗܝ̣ܪܐ.

   ܐܳܬܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܝ ܗܟܝܠ ܠܘܳܬ ܡܶܠܰܬܝ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܆ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܰܥܠܝܗ̇ ܣܳܠܩܝ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒܳܕ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܕܒܶܢܝܳܢܐ. ܘܥܠ ܒܶܢܝܳܢܐ ܬܘܒ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܐ ܗ݂ܘܐ ܢܘܟܪܳܐܝܬ ܐܶܡܪܶܬ܆ ܐܠܐ ܫܠܝܚܐ ܛܘܒܳܢܐ ܟܬܰܒ ܒܐܓܪܬܐ ܕܩܘܪ̈ܝ̣ܢܬܳܝܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܐܢܐ ܐܝܟ ܐܰܪܕܝ̣ܟܠܐ ܚܟܝܡܐ ܣܳܡܶܬ ܫܬܐܣܬܐ܆ ܘܟܠ ܐ̱ܢܫ ܕܝܢ ܒܳܢܶܐ ܥܠܝܗ̇. ܐܝܬ ܕܒܳܢܶܐ ܣܺܐܡܳܐ ܘܕܰܗܒܐ ܘܟܐܦ̈ܐ ܛܒ̈ܬܐ܆ ܘܐܝܬ ܕܒܳܢܶܐ ܩܰܢܝܳܐ ܘܰܥܡܝ̣ܪܐ ܘܚܰܒܬܳܐ. ܘܒܝܰܘܡܐ ܐ̱ܚܪܳܝܐ ܡܶܬܒܚܰܪ ܗ̣ܘ ܒܶܢܝܳܢܐ ܒܢܘܪܐ. ܕܰܗܒܳܐ ܓܝܪ ܘܣܺܐܡܐ ܘܟܐܦ̈ܐ ܛܒ̈ܬܐ ܡܶܬܢܰܛܪܺܝܢ ܒܓܘ ܢܘܪܐ ܡܛܠ ܕܒܶܢܝܳܢܐ ܐܢܘܢ ܫܰܪܝ̣ܪܐ܆ ܘܰܥܡܝ̣ܪܐ ܘܩܰܢܝܳܐ ܘܚܰܒܬܐ ܫܳܠܛܐ ܒܗܘܢ ܢܘܪܐ ܘܝܳܩܕܝ̣ܢ. ܘܡܢܐ ܗ̱ܘ ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܐ ܘܟܐܦ̈ܐ ܛܒ̈ܬܐ ܕܒܶܢܝܳܢܐ ܣܳܠܶܩ ܒܗܘܢ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܥܒܳܕ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܡܬܢܰܛܪܝ̣ܢ ܒܓܘ ܢܘܪܐ ܡܛܠ ܕܒܒܶܢܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܪܝ̣ܪܐ ܥܳܡܰܪ ܡܫܝܚܐ܆ ܘܗܘܝܘ ܡܢܰܛܰܪ ܠܗ ܡ̣ܢ ܢܘܪܐ. ܘܢܚܙܐ ܘܢܶܣܬܰܟܰܠ ܡ̣ܢ ܕܡܘ̣ܬܐ ܕܝܰܗܒ ܠܢ ܐܠܗܐ ܐܦ ܒܗܳܢܐ ܥܳܠܡܐ ܡܛܠ ܕܢܶܫܪܘܢ ܠܢ ܡܘܠܟܳܢ̈ܐ ܕܗ̇ܘ ܥܠܡܐ. ܘܢܶܣܬܰܟܰܠ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܬܠܬܐ ܓܰܒܪ̈ܝ̣ܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܕܰܢܦܰܠܘ ܒܓܘ ܢܘܪܐ ܘܠܐ ܝ̣ܩܶܕܘ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܘܥܰܙܰܪܝܐ ܘܡܝ̣ܫܳܐܝܠ ܕܠܐ ܫܶܠܛܰܬ݀ ܒܗܘܢ ܢܘܪܐ܆ ܡܛܠ ܕܰܒܢܰܘ ܒܶܢܝܳܢܐ ܫܪܝܪܐ ܘܰܐܣܠܝ̣ܘ ܦܘܩܕܳܢܗ ܕܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܐ ܘܠܐ ܣܓܶܕܘ ܠܨܠܡܐ ܕܥܒ̣ܕ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܰܥܒܰܪܘ ܥܠ ܦܘܩܕܳܢܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܒܰܥܓܰܠ ܫܶܠܛܰܬ݀ ܒܗܘܢ ܢܘܪܐ ܘܰܐܘܩܕܰܬ݀ ܐܢܘܢ ܘܺܝ̣ܩܶܕܘ ܕܠܐ ܚܰܘܣܳܢ. ܝ̣ܩܶܕܘ ܓܝܪ ܣܕܽܘܡܳܝ̈ܐ ܒܰܕܡܘ̣ܬ ܥܡܝ̣ܪܐ ܘܩܰܢܝܳܐ ܘܚܰܒܬܐ. ܘܬܘܒ ܝ̣ܩܶܕܘ ܢܳܕܳܒ ܘܰܐܒܺܝܗܘ̣ ܕܥܒ̣ܪܘ ܥܠ ܦܘܩܕܳܢܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܬܘܒ ܝ̣ܩܶܕܘ ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܚܡܫܝܢ ܓܰܒܪ̈ܝ̣ܢ ܕܰܡܩܰܪܒܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܒܶܣ̈ܡܐ. ܬܘܒ ܝ̣ܩܶܕܘ ܬܪܝܢ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܝ̣ܢ ܘܡܐܐ ܕܥܰܡܗܘܢ ܥܠ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒܘ ܠܛܘܪܐ ܕܝ̇ܬܒ ܗ݂ܘܐ ܒܗ ܐܶܠܺܝܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܒܡܰܪܟܰܒܬܐ ܕܢܘܪܐ ܠܫܡܝܐ. ܘܝ̣ܩܶܕܘ ܬܘܒ ܐܳܟܠܰܝ̈ ܩܰܪܨܐ ܥܠ ܕܰܚܦܰܪܘ ܓܘܡܳܨܐ ܠܓܰܒܪ̈ܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܐ. ܡܶܛܽܠܗܢܐ ܚܰܒܺܝܒܝ܆ ܡܶܬܒܰܚܪܺܝܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܒܢܘܪܐ ܒܰܕܡܘ̣ܬ ܕܗܒܐ ܘܣܺܐܡܐ ܘܟܺܐܦ̈ܐ ܛܒ̈ܬܐ܆ ܘܥܰܘ̈ܳܠܐ ܝܳܩܕܝ̣ܢ ܒܢܘܪܐ ܒܰܕܡܘ̣ܬ ܥܡܝ̣ܪܐ ܘܩܰܢܝܐ ܘܚܰܒܬܐ ܕܫܳܠܛܐ ܒܗܘܢ ܢܘܪܐ ܘܝܳܩܕܝ̣ܢ܆ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐ ܢܒܺܝܐ: ܕܒܢܘܪܐ ܕܳܐܢ ܡܪܝܐ ܘܒܳܚܰܪ ܒܗ̇ ܠܟܠ ܒܣܰܪ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܬܶܦܩܘܢ ܘܬܶܚܙܘܢ ܫܠܰܕܰܝ̈ܗܘܢ ܕܓܰܒܪ̈ܐ ܕܰܐܥܠܝ̣ܘ ܒܝ ܕܠܐ ܡܳܝܬܳܐ ܬܰܘܠܰܥܗܘܢ ܘܢܘܪܗܘܢ ܠܐ ܕܳܥܟܳܐ ܘܢܗܘܘܢ ܕܘܡܳܪܐ ܠܟܠ ܒܣܰܪ.

   ܘܦܰܫܶܩ ܠܢ ܬܘܒ ܫܠܝܚܐ ܥܠ ܗܢܐ ܒܶܢܝܳܢܐ ܘܥܠ ܗܕܐ ܫܬܐܣܬܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܗܳܟܰܢܐ: ܕܫܬܐܣܬܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܗܕܐ ܕܣܝ̣ܡܳܐ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܣܳܡ ܕܗܘܝܘ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܫܠܝ̣ܚܐ ܥܠ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܥܡ ܣܰܒܪܐ ܘܚܘܒܐ ܚܠܝ̣ܛܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܗܟܢܐ: ܕܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܬܠܬ ܕܰܡܟܰܬܪ̈ܳܢ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܘܣܒܪܐ ܘܚܘܒܐ. ܘܚܰܘܝ̣ ܥܠ ܗܝܡܳܢܘܬܐ ܕܠܘܩܕܰܡ ܗ̣ܝ ܡܶܬܬܣܝ̣ܡܐ ܥܠ ܫܬܐܣܬܐ ܫܰܪܝ̣ܪܬܐ.

   ܗܒܝܠ ܓܝܪ ܡܛܠ ܗܰܝܡܳܢܘܬܗ ܐܶܬܩܰܒܰܠ ܩܘܪܒܳܢܗ. ܘܰܚܢܽܘܟ ܡܛܠ ܕܰܫܦܰܪ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܗ ܐܶܫܬܰܢܝ̣ ܡ̣ܢ ܡܰܘܬܐ. ܘܢܘܚ ܡܛܠ ܕܗܝܡܢ ܐܶܣܬܰܬܰܪ ܡ̣ܢ ܡܳܡܘܠܐ. ܘܐܒܪܗܡ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܗ ܐܶܬܒܰܪܰܟ ܘܶܐܬܚܰܫܒܬ݀ ܠܗ ܠܟܺܐܢܽܘ. ܘܐܝܣܚܩ ܒܰܕܗܰܝܡܶܢ ܐܶܬܪܚܶܡ. ܘܝܥܩܘܒ ܡܛܠ ܗܰܝܡܳܢܘܬܗ ܐܶܬܢܛܰܪ. ܘܝܘܣܦ ܡܛܠ ܗܰܝܡܳܢܘܬܗ ܐܶܬܢܰܣܝ̣ ܒܡܰܝ̈ܐ ܕܚܶܪܝܳܢܐ ܘܶܐܬܦܰܨܝ̣ ܡ̣ܢ ܢܶܣܝܘܢܐ܆ ܘܣܳܡ ܒܗ ܡܪܗ ܣܳܗܕܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ: ܕܣܳܗܕܘܬܐ ܒܝܘܣܦ ܣܳܡܳܗ̇. ܘܐܦ ܡܘܫܐ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܥܒܰܕ ܚܰܝ̈ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܰܬܡܝ̣̈ܗܐ. ܘܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܓܰܡܰܪ ܠܡܶܨܪ̈ܳܝܐ ܒܰܥܣܰܪ ܡܰܚ̈ܘܳܢ.  ܬܘܒ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܦܠܰܓ ܝܡܐ ܘܰܐܥܒܰܪ ܠܥܡܗ ܘܛܰܒܰܥ ܠܡܶܨܪ̈ܳܝܐ ܒܓܘܗ. ܘܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܫܕܳܐ ܩܰܝܣܳܐ ܒܡܰܝ̈ܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܘܰܚܠܝ̣ܘ. ܘܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܐܰܚܶܬ ܡܰܢ̱ܢܐ ܘܣܰܒܰܥ ܠܥܡܗ. ܘܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܦܫܰܛ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܘܰܙܟܳܐ ܠܰܥܡܳܠܝ̣ܩ ܐܝܟ ܕܰܟܬܝ̣ܒ: ܕܗܘܝ̈ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܥܕܰܡܐ ܕܥܶܪܒܰܬ݀ ܫܡܫܐ. ܐܦ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܣܠܶܩ ܠܛܘܪܐ ܕܣܝ̣ܢܰܝ ܟܕ ܨܳܡ ܬܪܬܝܢ ܙܰܒܢܝ̣̈ܢ ܐܪܒܥܝܢ ܐܪܒܥܝܢ ܝܰܘܡܝ̣̈ܢ. ܬܘܒ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܙܟܳܐ ܠܣܝ̣ܚܘܢ ܘܠܥܘܓ ܡܰܠܟܰܝ̈ܗܘܢ ܕܳܐܡܘܪ̈ܳܝܐ.

   ܬܡܝ̣ܗܐ ܗ̱ܝ ܗܕܐ ܚܒܝܒܝ ܘܪܰܒܬܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܘܫܐ ܒܝܰܡܐ ܕܣܘܦ ܟܕ ܐܶܬܦܠܶܓܘ ܡܝ̈ܐ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܒܰܕܡܘ̣ܬ ܛܘܪ̈ܐ ܪ̈ܳܡܐ ܘܫܩܝ̣̈ܦܐ ܥܰܫܝ̈ܢܐ ܩܡܘ ܘܟܳܠܶܝܢ ܗ̱ܘܘ ܘܩܳܝܡܝ̣ܢ ܒܦܘܩܕܢܐ ܘܰܨܪܝ̣ܪܝ̣ܢ ܐܝܟ ܕܰܒܙܶܩ̈ܐ ܘܰܚܒܝ̣ܫܝ̣ܢ ܒܪܰܘܡܐ ܐܝܟ ܕܒܥܘܡܩܐ܆ ܘܪܰܟܝ̣ܟܘܬܗܘܢ ܠܐ ܥܶܒܪܰܬ݀ ܬܚܘܡܐ ܘܚܰܠܶܦܘ ܟܝܳܢܐ ܕܒܪܝܬܗܘܢ܆ ܘܗܘܘ ܡܶܫܬܰܡ̈ܥܳܢܐ ܒܪ̈ܝܬܐ ܕܠܐ ܪܓܶܫܬܐ܆ ܘܰܙܩܝ̣ܦܝ̣ܢ ܓ̈ܠܠܐ ܘܡܣܰܟܶܝܢ ܠܦܘܪܥܳܢܐ ܕܐܡܬܝ ܥܰܡܳܐ ܢܶܥܒܰܪ܆ ܘܬܡܝ̣ܗܝ̣ܢ ܡܰܚܫܘ̈ܠܐ ܘܡܟܰܬܪܝ̣ܢ ܘܚܳܝܪܝܢ ܠܦܘܩܕܢܐ ܘܠܦܘܪܥܳܢܐ. ܘܶܐܬܓܠܺܝ̈ ܫܬܐܣ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܕܳܪ̈ܰܝ ܥܳܠܡܐ܆ ܘܪܰܛܒܳܐ ܕܡ̣ܢ ܒܪܝ̣ܫܝ̣ܬ ܗܘܳܐ ܠܗ ܝܰܒܝ̣ܫܐ ܡ̣ܢ ܫܶܠܝܳܐ. ܘܰܐܪܝ̣ܡܘ ܬܪ̈ܥܐ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܘܶܐܬܬܪܺܝܡܘ ܬܪ̈ܥܐ ܕܡ̣ܢ ܥܳܠܰܡ܆ ܘܥܠ ܥܰܡܘ̣ܕܐ ܕܢܘܗܪܐ ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܟܠܗ̇ ܡܰܫܪܝ̣ܬܐ܆ ܘܰܥܒܰܪ ܥܡܐ ܒܗܝܡܳܢܘܬܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܕܺܝܢܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܒܦܶܪܥܘܢ ܘܒܚܰܝܠܗ ܘܒܡܰܪ̈ܟܒܳܬܗ.

   ܗܟܢܐ ܐܦ ܝܫܘܥ ܒܰܪܢܘܢ ܦܠܰܓ ܝܘܪܕܢܢ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܗ ܘܥܒܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܝܟ ܕܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܡܘܫܐ. ܕܰܥ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܕܗ̇ܝ ܡܰܥܒܰܪܬܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܬܠܬ ܙܰܒܢܝ̣̈ܢ ܐܬܦܰܠܓܰܬ݀. ܠܘܩܕܰܡ ܚܕܐ ܒܝܕ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ܆ ܘܕܬܪܬܝܢ ܒܝܕ ܐܠܝܐ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܒܝܕ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܡܶܠܬܐ ܓܝܪ ܕܰܟܬܳܒܐ ܡܰܘܕܥܳܐ ܕܠܘܩܒܠ ܡܰܥܒܰܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝ̣ܪܝ̣ܚܘ ܬܡܢ ܐܶܣܬܠܶܩ ܐܠܝܐ ܠܰܫܡܰܝܐ. ܟܕ ܗܦܰܟ ܓܝܪ ܐܠܝܫܥ ܡ̣ܢ ܒܳܬܪܗ ܘܰܦܠܰܓ ܝܘܪܕܢܢ ܘܰܥܒܰܪ܆ ܢܦܰܩܘ ܒܢܰܝ̈ ܢܒܝ̈ܐ ܕܐܝ̣ܪܝ̣ܚܘ ܠܐܘܪܥܗ ܕܶܐܠܝ̣ܫܰܥ ܘܶܐܡܰܪܘ: ܕܰܫܪܳܬ݀ ܪܘܚܗ ܕܐܠܝܐ ܥܠ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܘܥܡܐ ܟܕ ܥܒ̣ܪܘ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܝܫܘܥ ܒܰܪܢܘܢ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝ̣ܒ: ܕܥܒ̣ܪܘ ܥܡܐ ܠܘܩܒܰܠ ܐܝܪܝܚܘ. ܘܐܦ ܝܫܘܥ ܒܰܪܢܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܐܰܪܡܝ̣ ܫܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܐܝ̣ܪܝ̣ܚܘ ܘܢܦܰܠܘ ܕܠܐ ܥܰܡܠܐ. ܘܬܘܒ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܗ ܚܪܰܒ ܡܰܠܟ̈ܐ ܬܠܬܝܢ ܘܚܕ ܐܰܘܪܶܬ ܐܪܥܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܬܘܒ ܒܗ̇ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܗ ܦܫܰܛ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܠܘܬ ܫܡܰܝܐ ܘܰܟܠܳܐ ܠܫܶܡܫܐ ܒܓܶܒܥܘܢ ܘܠܣܗܪܐ ܒܰܦܩܰܥܬܐ ܕܰܐܝܠܘܢ܆ ܘܰܟܠܰܘ ܘܩܳܡܘ ܡ̣ܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܰܝܗܘܢ. ܣܳܟܳܐ ܕܝܢ܆ ܟܠܗܘܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒ̣ܕܘ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ ܛܘܒܳܢܐ ܣܗܶܕ ܥܠ ܟܠܗܘܢ܆ ܕܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܐܶܬܟܰܫܰܪܘ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܫܠܝܡܘܢ: ܕܣܰܓܺܝܐܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܡܪ̈ܰܚܡܳܢܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ܆ ܓܒܪܐ ܕܝܢ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܡܰܢܘ̣ ܡܫܟܚ܆ ܘܐܦ ܐܝܘܒ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܬܰܡܝ̣ܡܘܬܝ ܠܐ ܬܶܥܒܰܪ ܡܢܝ܆ ܘܒܙܰܕܝ̣ܩܘܬܝ ܐܶܚܰܡܣܶܢ.

   ܘܐܦ ܡܰܚܝܳܢܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܗ݂ܘܐ ܠܗ ܕܢܶܬܰܐܣܶܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܗ݂ܘܐ ܠܗ: ܕܐܝܟ ܗܰܝܡܳܢܘܬܟ ܢܗܘܐ ܠܟ. ܘܟܕ ܣܰܡܝܳܐ ܩܪܶܒ ܠܗ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܢ̱ܬ ܕܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܐ ܕܰܐܣܶܝܟ؟ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܗ̇ܘ ܣܰܡܝܐ: ܐܝܢ ܡܪܝ܆ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܐ. ܘܗܰܝܡܳܢܘܬܗ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܦܶܬܚܰܬ݀. ܘܠܗ̇ܘ ܕܰܒܪܗ ܟܪܝ̣ܗ ܗ݂ܘܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܗܰܝܡܶܢ ܘܢܺܚܶܐ ܒܪܳܟ. ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܐ ܡܪܝ܆ ܥܰܕܰܪ ܠܗܰܝܡܳܢܘܬܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܒܗܰܝܡܳܢܘܬܗ ܐܶܬܚܠܶܡ ܒܪܗ. ܘܐܦ ܥܒܶܕ ܡܰܠܟܳܐ ܟܕ ܩܪܶܒ ܠܗ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܗ ܐܶܬܚܠܶܡ ܛܰܠܝܗ ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܡܪܢ: ܕܐܡ̣ܪ ܒܡܶܠܬܳܐ ܘܢܶܬܰܐܣܶܐ ܛܰܠܺܝܝ. ܘܶܐܬܕܰܡܰܪ ܡܪܢ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܗ܆ ܘܐܝܟ ܗܰܝܡܳܢܘܬܗ ܗܘܳܐ ܠܗ. ܘܐܦ ܪܒ ܟܢܘܫܬܐ ܟܕ ܒܥܳܐ ܡܢܗ ܥܠ ܒܰܪܬܗ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܗܰܝܡܳܢܘ̣ ܗܰܝܡܶܢ ܘܬܺܚܶܐ ܒܰܪܬܟ. ܘܗܝܡܢ ܘܰܚܝܳܬ݀ ܒܰܪܬܗ ܘܩܳܡܰܬ݀. ܘܟܕ ܡܝ̣ܬ ܠܳܥܳܙܳܪ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܡܪܢ ܠܡܳܪܬܐ: ܐܢܗܘ ܕܰܡܗܰܝܡܢܰܬܝ ܢܩܘܡ ܐܰܚܘܟܝ. ܐܡܪܐ ܠܗ ܡܳܪܬܐ: ܐܝܢ ܡܪܝ܆ ܡܗܰܝܡܢܐ ܐ̱ܢܐ. ܘܰܐܩܝ̣ܡܗ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܐ ܝܰܘܡܝ̣̈ܢ. ܘܐܦ ܫܡܥܘܢ ܕܶܐܬܩܪܝ̣ ܟܐܦܐ܆ ܡܛܠ ܗܰܝܡܳܢܘܬܗ ܐܬܩܪܝ ܟܺܐܦܳܐ ܫܪܝܪܬܐ. ܘܟܕ ܝܰܗܒ ܬܘܒ ܡܪܢ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܰܫܠܝ̣ܚܘ̈ܗܝ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܡ̇ܢ ܕܡܗܝܡܢ ܘܥܳܡܕ ܢܺܚܶܐ܆ ܘܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢ ܡܶܬܬܕܺܝܢ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܠܫܠܝ̈ܚܘܗܝ: ܕܐܢ ܬܗܝܡܢܘܢ ܘܠܐ ܬܬܦܠܓܘܢ܆ ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܠܐ ܬܫܟܚܘܢ ܠܡܥܒܕ. ܟܕ ܗܠܟ ܓܝܪ ܡܪܢ ܥܠ ܓܠܠܝ̈ ܝܡܐ܆ ܐܦ ܫܡܥܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܗ ܥܡܗ ܗܠܟ܆ ܘܟܕ ܐܶܬܦܰܠܓ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܗ ܘܫܰܪܺܝ ܗ݂ܘܐ ܠܡܶܛܒܥ܆ ܩܪܝܗܝ ܡܪܢ ܙܥܘܪ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܟܕ ܫܰܐܠܘܗܝ ܫܠܝ̈ܚܘܗܝ ܠܡܪܢ ܡܕܡ ܠܐ ܒܥܘ ܠܗ ܐܠܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܐܘܣܦ ܠܢ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܐܢ ܗܘܳܬ݀ ܒܟܘܢ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܐܦ ܛܘܪܐ ܢܫܰܢܶܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡܝܟܘܢ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܠܐ ܬܶܬܦܰܠܓܘܢ ܘܬܶܛܒܥܘܢ ܠܟܘܢ ܒܓܘ ܥܠܡܐ܆ ܒܕܡܘܬ ܫܡܥܘܢ ܕܟܕ ܐܶܬܦܰܠܓ ܫܰܪܺܝ ܠܡܶܛܒܰܥ ܒܓܘ ܝܡܐ. ܘܬܘܒ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܗܕܐ ܐܳܬܳܐ ܬܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ܆ ܕܒܠܫܢ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܢܡܠܠܘܢ܆ ܘܫܐܕ̈ܐ ܢܗܘܘܢ ܡܦܩܝܢ܆ ܘܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܣܳܝܡܝܢ ܥܠ ܟܪ̈ܝܗܐ ܘܡܬܚܠܡܝܢ.

   ܢܶܬܩܰܪܒ ܗܟܝܠ ܚܒܝܒܝ ܠܗ̇ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܗܟܢܐ ܣܓܝܐܝܢ ܚܝܠܝ̈ܗ̇. ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܠܫܡܝܐ ܐܰܣܩܰܬ݀܆ ܘܡܳܡܘܠܐ ܙܟܳܬ݀܆ ܘܥܰܩܪܘܬܐ ܐܰܘܠܕܰܬ݀܆ ܘܡ̣ܢ ܚܰܪܒܳܐ ܦܰܨܝܰܬ݀܆ ܘܡ̣ܢ ܓܘܒܐ ܐܰܣܩܰܬ݀܆ ܘܠܡܶܣ̈ܟܺܢܐ ܐܰܥܬܪܰܬ݀܆ ܘܠܐܣܝ̣ܪ̈ܐ ܫܪܳܬ݀܆ ܘܠܰܪ̈ܕܝ̣ܦܐ ܫܰܘܙܒܰܬ݀܆ ܘܢܘܪܐ ܐܰܚܬܰܬ݀܆ ܘܝܡܐ ܦܰܠܓܰܬ݀܆ ܘܛܰܪܳܢܳܐ ܒܰܙܥܰܬ݀܆ ܘܡܝ̈ܐ ܠܕܰܨܗܶܝܢ ܐܰܫܩܝܰܬ݀܆ ܘܟܰܦ̈ܢܶܐ ܣܰܒܥܰܬ݀܆ ܘܡܝ̈ܬܐ ܐܰܚܝܰܬ݀܆ ܘܡ̣ܢ ܫܝܘܠ ܐܰܣܩܰܬ݀܆ ܘܓ̈ܠܠܐ ܫܰܬܩܰܬ݀܆ ܘܟܪ̈ܝܗܐ ܐܰܣܝܰܬ݀܆ ܘܚܝ̈ܠܐ ܙܟܳܬ݀܆ ܘܫܘܪ̈ܐ ܣܰܚܦܰܬ݀܆ ܘܦܘ̈ܡܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܘܬܐ ܣܶܟܪܰܬ݀܆ ܘܫܰܠܗܶܒܺܝܬܐ ܕܢܘܪܐ ܕܰܥܟܰܬ݀܆ ܘܠܫܰܒܰܗܪ̈ܳܢܐ ܡܰܟܟܰܬ݀܆ ܘܰܠܡܰܟܝ̣̈ܟܐ ܠܐܝ̣ܩܳܪܐ ܐܰܡܛܝܰܬ݀. ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܚܰܝ̈ܠܐ ܒܗ̇ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܶܣܬܥܰܪܘ.

ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܓܝܪ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ܆ ܟܕ ܐ̱ܢܫ ܢܗܰܝܡܶܢ ܒܐܠܗܐ ܡܳܪܶܐ ܟܠ ܕܥܒܰܕ ܫܡܰܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܝܰܡ̈ܡܐ ܘܟܠ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ܆ ܘܗ̣ܘ ܥܒܰܕ ܠܐܕܡ ܒܨܰܠܡܗ܆ ܘܗ̣ܘ ܝܰܗܒ ܐܽܘܪܳܝܬܐ ܠܡܘܫܐ܆ ܘܗ̣ܘ ܫܰܕܰܪ ܡ̣ܢ ܪܘܚܗ ܒܰܢܒܺܝ̈ܐ܆ ܘܗ̣ܘ ܬܘܒ ܫܰܕܰܪ ܠܡܫܺܝܚܗ ܠܥܳܠܡܐ. ܘܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܫ ܒܚܰܝܰܬ݀ ܡܝ̈ܬܐ. ܘܬܘܒ ܢܗܰܝܡܶܢ ܐܦ ܒܐܪܳܙܐ ܕܡܰܥܡܘܕܝ̣ܬܐ܆ ܗܕܐ ܗ̱ܝ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܰܕܢܶܬܦܪܶܩ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܕܰܠܡܶܛܰܪ ܫܳܥ̈ܐ ܘܫܰܒ̈ܐ ܘܝܰܪ̈ܚܐ ܘܥܕ̈ܢܐ ܘܩܶܨ̈ܡܐ ܘܢܶܚ̈ܫܐ ܘܟܰܠܕܳܝܘܬܐ ܘܚܰܪܳܫܘܬܐ܆ ܘܡ̣ܢ ܙܳܢܝܘܬܐ ܘܡ̣ܢ ܙܡܳܪܐ ܘܡ̣ܢ ܝܘܠܦܳܢ̈ܐ ܣܪ̈ܝܩܐ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܕܒܝܫܐ ܘܡ̣ܢ ܫܘܕܳܠܐ ܕܡ̈ܠܐ ܚܰܠܝ̈ܬܐ ܘܡ̣ܢ ܓܘܕܳܦܐ ܘܡ̣ܢ ܓܰܘܪܐ܆ ܘܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܢܶܣܗܰܕ ܣܳܗܕܘܬܐ ܕܰܓܳܠܬܐ ܘܕܠܐ ܢܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܫ ܒܰܬܪܶܝܢ ܠܶܫܳܢܝ̣̈ܢ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܥܒܳܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܗܝܡܳܢܘܬܐ ܕܣܺܝܡܐ ܥܠ ܟܐܦܐ ܫܰܪܝ̣ܪܬܐ ܕܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ ܕܥܠܘܗܝ ܣܳܠܶܩ ܟܠܗ ܒܶܢܝܳܢܐ.

   ܘܣܓܝ ܬܘܒ ܚܒܝܒܝ ܐܝܬ ܒܗܘܢ ܒܰܟܬܳܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܫܰܪܒܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܐ܆ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܣܓܝ ܟܶܬܒܶܬ ܐܰܥܗܕܶܬ ܠܚܘܒܟ ܕܬܶܕܰܥ ܘܬܰܘܕܰܥ ܘܰܬܗܰܝܡܶܢ ܐܦ ܬܶܬܗܰܝܡܶܢ. ܘܡܐ ܕܰܩܪܰܝܬ ܘܺܝ̣ܠܶܦܬ ܥܒܳܕܝ̈ܗ̇ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܬܶܬܕܰܡܶܐ ܠܗ̇ܝ ܐܪܥܐ ܦܠܝ̣ܚܬܐ ܕܰܢܦܰܠ ܒܗ̇ ܙܰܪܥܐ ܛܒܐ ܘܝܶܗܒܰܬ݀ ܦܐܪ̈ܐ ܚܕ ܒܡܐܐ ܘܒܫܬܝ̣ܢ ܘܒܬܠܬܝܢ. ܘܟܕ ܬܺܐܙܰܠ ܠܘܬ ܡܪܟ܆ ܢܶܩܪܶܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܛܒܐ ܘܟܰܫܝ̣ܪܐ ܘܡܗܰܝܡܢܐ ܕܡܛܠ ܗܝܡܳܢܘܬܗ ܕܣܶܓܝܰܬ݀ ܥܠ ܠܡܰܠܟܘܬܐ ܕܡܪܗ.

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܚܘܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܬܚܘܝܬܐ ܕܚܘܒܐ

 

   ܒـ ܒܰܦܝܳܣܐ ܚܒܝܒܝ ܟܠܗ ܢܳܡܘܣܐ ܘܢܒܝ̈ܐ ܒܰܬܪܶܝܢ ܦܘܩܕܳܢܝ̣̈ܢ ܬܠܶܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܦܳܪܘܩܢ: ܕܠܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܶܬܛܦܝ̣ܣ܆ ܐܽܘܪܳܝܬܐ ܘܢܒܺܝ̈ܐ ܙܥܘܪܝ̣ܢ ܐܢܘܢ ܠܰܡܦܳܣܘܬܗ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܦܳܪܘܩܢ: ܕܒܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܦܘܩ̈ܕܳܢܝ̣ܢ ܬܰܠܝܳܐ ܐܽܘܪܳܝܬܐ ܘܢܒܝ̈ܐ܆ ܕܟܕ ܐ̱ܢܫ ܢܶܪܚܰܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܗ ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܢܰܦܫܗ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗ ܚܰܝܠܗ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗ ܩܶܢܝܳܢܗ܆ ܘܟܕ ܐ̱ܢܫ ܬܘܒ ܢܶܪܚܰܡ ܠܩܰܪܝ̣ܒܗ ܐܝܟ ܢܦܫܗ.

   ܘܟܕ ܬܶܥܘܠ ܠܰܒܨܳܬܐ ܕܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܦܘܩܕܳܢܝ̣̈ܢ ܕܰܒܗܘܢ ܬܠܶܐ ܟܠܗ ܚܰܝܠܗܘܢ ܕܢܡܘܣܐ ܘܕܰܢܒܺܝ̈ܐ܆ ܘܐܠܘ ܠܐ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܦܘܩܕܳܢܝ̣̈ܢ ܕܒܗܘܢ ܬܠܶܐ ܟܠܗ ܚܰܝܠܗܘܢ ܕܢܳܡܘܣܐ ܘܕܰܢܒܺܝ̈ܐ ܩܒܝ̣ܥܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܒܠܶܒܐ ܘܒܬܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ܆ ܐܦܠܐ ܢܡܘܣܐ ܘܢܒܺܝ̈ܐ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܗ̱ܘܘ ܕܢܶܬܟܰܬܒܘܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܰܟܬܝ̣ܒ ܕܠܟܺܐܢ̈ܐ ܢܳܡܘܣܐ ܠܐ ܣܝ̣ܡ ܐܠܐ ܠܥܰܘ̈ܳܠܐ܆ ܘܡܛܠ ܥܰܘ̈ܳܠܐ ܐܬܬܣܝ̣ܡ ܢܳܡܘܣܐ. ܘܐܠܘ ܟܺܐܢܘܬܐ ܟܰܬܪܰܬ݀ ܒܝܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܗ݂ܘܐ ܢܡܘܣܐ. ܬܘܒ ܐܠܘ ܢܳܡܘܣܐ ܠܐ ܐܬܬܣܝ̣ܡ܆ ܚܰܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܶܬܝ̣ܕܰܥ ܗ݂ܘܐ ܒܟܠ ܕܳܪ̈ܝ̣ܢ ܘܒܟܠ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܚܰܘܝ̣. ܒܰܥܒܳܪ ܦܘܩܕܳܢܐ ܕܒܝܬ ܐܕܡ ܐܶܬܓܙܰܪ ܡܰܘܬܐ ܥܠ ܥܠܡܐ܆ ܘܚܰܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬܚܙܝ ܟܕ ܟܠܗܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܩܳܝܡܝ̣ܢ ܒܚܰܪܬܳܐ ܒܙܰܒܢܐ ܕܡܶܫܬܩܶܠ ܫܘܠܛܳܢܗ ܕܡܘܬܐ. ܘܡܛܠ ܥܰܘ̈ܠܐ ܕܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܢܘܚ ܐܬܚܙܝ ܚܰܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܒܡܰܝ̈ܐ ܕܛܰܘܦܳܢܐ. ܘܐܒܪܗܡ ܡܛܠ ܕܰܢܛܰܪ ܟܐܢܘܬܐ ܕܒܢܳܡܘܣܐ ܥܰܕܠܐ ܢܶܬܬܣܝ̣ܡ ܢܳܡܘܣܐ܆ ܐܬܚܙܝ ܒܗ ܚܰܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ ܟܐܢܘܬܐ ܟܕ ܐܰܗܦܶܟ ܫܒܝ̣ܬܐ ܕܣܕܘܡ ܒܚܰܝܠܐ ܕܐܠܗܗ ܘܒܒܶܙܬܐ ܠܐ ܐܰܘܫܶܛ ܐܝܕܗ܆ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܒܳܬܰܪ ܗ̇ܘ ܝܰܘܡܐ: ܕܰܐܓܪܳܟ ܛܒ ܣܓܺܝ ܒܟܺܐܢܘܬܟ. ܘܗ̇ܘ ܕܢܡܘܣܐ ܠܐ ܐܬܬܣܝܡ ܠܗ ܚܰܘܺܝ ܥܒܳܕܘ̈ܗܝ ܕܢܳܡܘܣܐ܆ ܘܠܐ ܐܶܬܒܥܝ̣ ܢܳܡܘܣܐ ܠܟܺܐܢܘܬܗ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܝܣܚܩ ܘܝܥܩܘܒ ܒܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܠܐ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܣܘܢܩܳܢܐ ܕܢܶܬܬܣܝ̣ܡ ܢܡܘܣܐ ܠܟܺܐܢܘܬܗܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܐܒܘܗܘܢ ܦܰܩܶܕ ܐܢܘܢ ܕܢܶܥܒܕܘܢ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܕܝ̣ܢܐ ܐܝܟ ܕܰܟܬܝ̣ܒ: ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܥܠ ܐܒܪܗܡ: ܕܝ̇ܕܥ ܐ̱ܢܐ ܠܗ ܕܡܦܰܩܶܕ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܒܳܬܪܗ ܕܢܶܛܪܘܢ ܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܳܢܝ̈. ܘܐܦ ܝܰܘܣܶܦ ܢܛܰܪ ܟܺܐܢܘܬܐ ܕܒܢܳܡܘܣܐ ܟܕ ܠܐ ܐܶܫܬܡܰܥ ܠܡܳܪܬܗ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܐܝܟܢܐ ܐܶܥܒܶܕ ܒܝ̣ܫܬܐ ܗܕܐ ܪܰܒܬܐ ܘܶܐܚܛܶܐ ܠܐܠܗܐ؟ ܘܐܦ ܡܘܫܐ ܓܝܪ ܢܛܰܪ ܟܐܢܘܬܐ ܕܒܢܳܡܘܣܐ ܟܕ ܟܦܰܪ ܕܠܐ ܢܶܬܩܪܶܐ ܒܪܐ ܠܒܪܬ ܦܶܪܥܘܢ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܰܫܘܝܶܗ ܡܪܝܐ ܕܒܐܝܕܗ ܢܶܬܶܠ ܢܳܡܘܣܐ ܠܥܰܡܗ. ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܚܰܘܝ̣ܘ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܢܡܘܣܐ ܘܠܟܺܐܢܘܬܗܘܢ ܠܐ ܐܬܬܣܝ̣ܡ ܢܳܡܘܣܐ܆ ܘܗ̣ܢܘܢ ܗܘܰܘ ܢܳܡܘܣܐ ܠܢܰܦܫܗܘܢ.

   ܟܕ ܡܛܳܐ ܓܝܪ ܙܰܒܢܗ ܕܢܡܘܣܐ ܐܶܬܬܰܘܣܰܦ ܠܗ ܡܛܠ ܡܰܣܛܝܳܢܘܬܐ. ܘܚܰܘܝ̣ ܥܠܘܗܝ ܕܢܳܡܘܣܐ ܕܬܰܘܣܶܦܬܐ ܗ̱ܘ. ܘܥܠ ܡܢܐ ܟܰܝ ܗܘܬ݀ ܗܕܐ ܬܰܘܣܶܦܬܐ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܩܶܪܝܳܢܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܕܡܩܰܕܰܡ ܗ݂ܘܐ ܡܠܝ̣ܟ ܗ݂ܘܐ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡ ܢܡܘܣܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܗ̣ܘ ܢܳܡܘܣܐ ܢܳܛܘܪܐ ܘܡܪܰܒܝܳܢܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܙܪܥܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܥܡ̈ܡܐ ܐܶܬܒܰܪܰܟܘ. ܡܠܬܐ ܓܝܪ ܕܡܰܘܡܳܬܐ ܕܶܐܬܡܰܠܟܰܬ݀ ܠܐܒܪܗܡ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܬܝܩܝ ܕܡܘܠܟܳܢܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ ܐܠܗܐ: ܕܰܒܙܰܪܥܳܟ ܢܶܬܒܰܪܟܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܰܡ̈ܡܐ. ܘܗܕܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܐ ܕܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܕܝܬܝܩܝ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡ ܣܝܳܡ ܢܡܘܣܐ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ ܕܶܐܬܡܰܠܟܰܬ݀ ܠܐܒܪܗܡ܆ ܕܥܡ̈ܡܐ ܒܗ ܒܙܰܪܥܗ ܢܶܬܒܰܪܟܘܢ ܕܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ. ܘܢܡܘܣܐ ܡ̣ܢ ܒܳܬܰܪ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܗܘܳܐ. ܟܕ ܗܢܐ ܓܝܪ ܡܘܠܟܳܢܐ ܩܰܒܶܠ ܐܒܪܗܡ ܒܪ ܬܡܢܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝ̣̈ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ݂ܘܐ܆ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܙܰܒܢܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܥ݂ܠ ܝܥܩܘܒ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝ̣̈ܢ܆ ܘܡ̣ܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܥܠ ܝܥܩܘܒ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܘܥܕܰܡܐ ܕܰܢܦܰܩ ܥܰܡܳܐ ܒܝܕ ܡܘܫܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝ̣̈ܢ.

 

   ܘܶܐܬܪܰܫܡܰܬ݀ ܡܶܠܬܐ ܕܡܰܘܬܰܒܗܘܢ ܕܺܝ̣ܬܶܒܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܐܪܥܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ. ܘܥܠ ܡܢܐ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܕܟܕ ܡܐܬܝܢ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝ̣̈ܢ ܝ̣ܬܶܒܘ ܬܡܢ ܐܶܬܟܬܶܒ ܠܗܘܢ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܐܒܪܗܡ: ܕܡܶܕܰܥ ܬܶܕܰܥ ܕܥܳܡܘܪܐ ܢܗܘܐ ܙܪܥܟ ܒܰܐܪܥܐ ܕܠܐ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܘܢܶܦܠܚܘܢ ܒܗܘܢ ܘܰܢܫܰܥܒܕܘܢ ܐܢܘܢ ܐܪܒܥܡܐܐ ܫܢܝ̣̈ܢ. ܒܗ ܓܝܪ ܒܗ̇ܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܶܐܬܰܐܡܪܰܬ݀ ܠܗ ܠܐܒܪܗܡ ܡܶܠܬܐ ܗܕܐ܆ ܕܝܰܠܕܐ ܗܳܘܶܐ ܠܟ܆ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܐܬܬܨܝ̣ܪ ܠܗ ܒܠܶܒܗ ܕܐܒܪܗܡ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ܆ ܕܗܰܝܡܶܢ ܠܡ ܐܒܪܗܡ ܒܐܠܗܐ ܘܐܬܚܰܫܒܬ݀ ܠܗ ܠܟܺܐܢܘ̣. ܘܐܦ ܡܠܬܐ ܕܫܘܥܒܳܕܐ ܕܒܡܨܪܝܢ ܡܶܫܬܰܥܒܕܝ̣ܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܐܶܬܒܰܛܢܰܬ݀ ܠܗ̇ ܒܠܶܒܗ ܕܐܒܪܗܡ. ܘܫܰܪܺܝ ܗ݂ܘܐ ܝܺܨܶܦ ܕܐܝܟܢܐ ܢܗܘܐ ܙܰܪܥܗ ܒܫܘܥܒܳܕܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܠܗ ܠܒܗ ܡܫܰܥܒܕܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܐܝܣܚܩ ܘܝܥܩܘܒ ܪܳܢܶܝܢ ܗ̱ܘܘ ܒܗ ܒܫܘܥܒܳܕܐ ܘܡܰܪܢܝ̣ܬܗܘܢ ܡܫܰܥܒܕܳܐ ܗܘܬ݀ ܒܓܘ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܶܐܬܡܰܠܟܰܬ݀ ܠܗ̇ ܥܰܒܕܘܬܐ ܥܠ ܙܰܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ ܥܰܕܠܐ ܢܶܬܝܰܠܕܘܢ. ܩܕܡܝܐ ܗ̱ܝ ܓܝܪ ܡܶܠܬܐ ܡ̣ܢ ܝܰܠܕܗ ܕܐܝܣܚܩ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ ܫܢܝ̣̈ܢ܆ ܘܩܰܕܡܳܝ ܗ̱ܘ ܡܘܠܟܳܢܐ ܕܥܰܒܕܘܬܐ ܡ̣ܢ ܡܰܥܠܳܢܗܘܢ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܡܐܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝ̈ܢ܆ ܘܩܰܕܡܳܝ ܗ̱ܘ ܡܘܠܟܳܢܐ ܕܒܙܰܪܥܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܢܶܬܒܰܪܟܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡ̣ܢ ܢܳܡܘܣܐ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ. ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܢܳܡܘܣܐ ܕܢܒܰܛܶܠ ܡܘܠܟܳܢܐ܆ ܡܟܝܠ ܗܘܳܐ ܠܗ ܢܳܡܘܣܐ ܬܰܘܣܶܦܬܐ ܥܠ ܗ̇ܝ ܡܶܠܬܐ ܕܡܘܠܟܳܢܐ ܥܕܰܡܐ ܕܶܐܬܳܐ ܙܰܒܢܗ̇.

   ܘܶܐܬܢܰܛܪܰܬ݀ ܗ̇ܝ ܡܶܠܬܐ ܐܠܦ ܘܫܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝ̣̈ܢ ܡ̣ܢ ܙܰܒܢܳܐ ܗ̇ܘ ܕܶܐܬܡܰܠܟܰܬ݀ ܠܐܒܪܗܡ ܘܥܕܰܡܳܐ ܕܐܬܬ݀. ܘܗܘܬ݀ ܗ̇ܝ ܡܶܠܬܐ ܒܰܢܛܝ̣ܪܘܬܐ ܐܠܦ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝ̣̈ܢ ܡ̣ܢ ܒܳܬܰܪ ܣܝܳܡ ܢܡܘܣܐ. ܘܩܕܡܝܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ ܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ. ܘܟܕ ܐܶܬܳܬ݀ ܒܰܛܠܰܬ݀ ܐܢܝܢ ܠܰܢܛܽܘܪ̈ܳܬܐ ܕܢܳܡܘܣܐ܆ ܐܶܣܬܰܝܰܟ ܠܗ ܢܳܡܘܣܐ ܘܢܒܺܝ̈ܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܦܘܩ̈ܕܳܢܝ̣ܢ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ ܥܠܰܝܗܘܢ. ܡܠܬܐ ܓܝܪ ܟܬܝ̣ܒܐ ܕܟܠܗ ܢܡܘܣܐ ܘܢܒܺܝ̈ܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܚܢܢ ܡܰܥܡܕܳܢܐ ܐܶܬܢܰܒܝ̣ܘ. ܘܡܪܢ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܐܶܬܺܝܬ ܠܡܶܫܪܳܐ ܐܽܘܪܳܝܬܐ ܘܢܒܺܝ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܠܰܡܡܰܠܳܝܘ̣ ܐܢܘܢ. ܬܘܒ ܟܬܝ̣ܒ: ܕܰܫܪܳܪܗ ܕܢܡܘܣܐ ܒܝܕ ܝܫܘܥ ܗܘܳܐ.

   ܘܡܢܐ ܟܰܝ ܚܰܣܝ̣ܪ ܗ݂ܘܐ ܢܡܘܣܐ ܘܢܒܝ̈ܐ ܘܰܣܢܝ̣ܩܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܕܢܶܬܡܠܘܢ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܰܛܡܝ̣ܪܐ ܗܘܬ݀ ܒܗܘܢ ܕܝܬܝܩܝ ܕܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܡܶܠܬܐ ܕܡܘܠܟܳܢܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܚܰܬܡܳܐ ܗܘܬ݀ ܗ̇ܝ ܕܝܬܝܩܝ ܕܶܐܬܝܰܗܒܬ݀ ܠܡܘܫܐ ܥܕܰܡܐ ܕܶܐܬܳܬ݀ ܗܕܐ ܕܝܬܝܩܝ ܐ̱ܚܪܳܝܬܐ ܕܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܐܶܬܡܰܠܟܰܬ݀ ܘܡ̣ܢ ܠܬܰܚܬ ܐܶܬܪܰܫܡܰܬ݀܆ ܘܡܝ̣ܬ ܡܰܝܬܝܳܢܗ̇ ܕܕܝܬܝܩܝ܆ ܘܫܰܪ ܬܪܬܝܢ ܕܝܬܝ̈ܩܐܣ܆ ܘܰܥܒܰܕ ܐܢܝܢ ܠܬܪܬܝܢ ܚܕܐ܆ ܘܢܡܘܣܐ ܕܦܘܩܳܕ̈ܐ ܒܦܘܩ̈ܕܳܢܘܗܝ ܒܰܛܶܠ. ܚܘܫܳܚܘ̈ܗܝ ܓܝܪ ܕܢܡܘܣܐ ܐܶܬܒܰܛܰܠܘ ܠܗܘܢ ܒܡܶܐܬܝ̣ܬܗ ܕܡܰܚܝܳܢܢ܆ ܘܩܰܪܶܒ ܢܦܫܗ ܚܠܦ ܩܘܪ̈ܒܳܢܐ ܕܒܢܳܡܘܣܐ܆ ܘܶܐܬܕܒܰܪ ܐܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܠܢܶܟܣܬܐ ܚܠܦ ܐܡܪ̈ܐ ܕܚܘܣܳܝܐ܆ ܘܶܐܬܩܛܶܠ ܠܢ ܬܰܘܪܐ ܕܦܶܛܡܳܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܠܢ ܣܘܢܩܳܢܐ ܕܢܩܰܪܶܒ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܩܪ̈ܐ. ܐܶܬܳܐ ܘܰܣܠܶܩ ܥܠ ܨܠܝܒܐ ܕܠܐ ܢܶܬܒܥܘܢ ܡܢܢ ܩܘܪ̈ܒܳܢܐ ܘܕܶܒܚ̈ܐ. ܝܰܗܒ ܕܡܗ ܚܠܦ ܟܠܗܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܕܠܐ ܢܶܬܒܥܶܐ ܠܢ ܕܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܐ. ܘܥ݂ܠ ܠܒܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ ܕܠܐ ܥܒܝ̣ܕ ܒܐܝ̈ܕܝܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܟܗܢܐ ܘܡܫܰܡܫܳܢܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܡ̣ܢ ܙܰܒܢܳܐ ܓܝܪ ܕܶܐܬܳܐ ܒܰܛܶܠ ܐܢܝܢ ܠܰܢܛܘܪ̈ܳܬܐ ܕܒܢܳܡܘܣܐ܆ ܘܡ̣ܢ ܥܶܕܳܢܐ ܕܰܐܣܪܘܗܝ ܐܶܬܶܐܣܰܪܘ ܠܗܘܢ ܥܰܕܥܺܐܕ̈ܐ ܒܫܺܫ̈ܠܳܬܐ܆ ܘܥܠ ܕܰܨܒܰܘ ܕܰܢܕܘܢܘܢ ܠܙܰܟܳܝܐ ܐܰܥܒܰܪ ܡܢܗܘܢ ܕܰܝܳܢ̈ܐ܆ ܘܥܠ ܕܰܐܣܠܝ̣ܘ ܡܰܠܟܘܬܗ ܫܰܩܠܗ̇ ܡܢܗܘܢ ܡܰܠܟܘܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܶܐܬܳܐ ܡ̇ܢ ܕܕܝܠܗ ܗ̱ܝ ܡܰܠܟܘܬܐ܆ ܘܰܣܠܶܩ ܕܶܒܚܬܐ ܚܰܝܬܐ ܚܠܦܝܢ܆ ܘܒܰܛܶܠ ܐܢܘܢ ܠܕܶܒܚܰܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܝ̣ܬܶܒܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܠܐ ܕܶܒܚ̈ܐ ܘܕܠܐ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܕܠܐ ܠܳܒܶܫ ܐܰܦܘ̣ܕܐ ܘܣܳܐܡ ܒܶܣ̈ܡܐ܆ ܘܒܰܛܶܠ ܡܢܗܘܢ ܚܶܙ̈ܘܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܐ ܥܠ ܕܠܐ ܫܡܰܥܘ ܠܰܢܒܺܝܐ ܪܒܐ. ܘܶܐܬܡܰܠܝܬ݀ ܠܗ̇ ܕܝܬܝܩܝ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܒܐ̱ܚܪܳܝܬܐ܆ ܘܰܥܬܶܩ̈ܝ ܘܣܐܒ̈ܝ ܥܒܝ̈ܕܳܬܐ ܕܒܢܳܡܘܣܐ܆ ܘܰܗܘܰܝ̈ ܠܗܝܢ ܠܰܚܒܳܠܐ. ܡ̣ܢ ܙܰܒܢܐ ܓܝܪ ܕܶܐܬܝܰܗܒܰܬ݀ ܚܕܰܬܐ ܒܶܛܠܰܬ݀ ܠܗ̇ ܥܰܬܝ̣ܩܬܐ. ܘܠܐ ܗ݂ܘܐ ܡ̣ܢ ܙܰܒܢܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܒܠܚܘܕ ܐܶܣܬܠܝ̣ܘ ܕܶܒܚ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡ ܙܒܢܐ ܠܐ ܒܣܶܡܘ ܠܗ ܕܶܒܚܰܝ̈ܗܘܢ ܐܝܟ ܕܰܟܬܝ̣ܒ: ܕܠܐ ܐܟ̇ܠ ܐ̱ܢܐ ܒܶܣܪܐ ܕܰܐܪ̈ܘܳܢܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܰܓܕܰܝ̈ܐ ܠܐ ܫ̇ܬܐ ܐ̱ܢܐ. ܐܠܐ ܠܡ ܕܰܒܰܚ ܠܐܠܗܐ ܬܰܘܕܝ̣ܬܐ܆ ܘܫܰܠܶܡ ܠܰܡܪܰܝܡܐ ܢܶܕܪ̈ܰܝܟ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܶܒܳܐ ܫܚܝ̣ܩܐ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܰܣܠܶܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܨܒܺܝܬ ܒܕܶܒ̈ܚܐ ܘܐܦܠܐ ܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠܡ̈ܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝܬ. ܕܶܒܚܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܐ ܪܘܚܐ ܗ̱ܝ ܡܰܟܝ̣ܟܬܐ. ܘܐܦ ܐܫܥܝܐ ܢܒܺܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܠܝ ܣܘܓܐܐ ܕܕܶܒܚܰܝ̈ܟܘܢ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܣܢܺܝܬ ܘܰܐܣܠܺܝܬ ܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܟܘܢ܆ ܘܰܐܪܺܝܚ ܒܰܥܨܳܪ̈ܳܬܟܘܢ.

   ܘܗܕܐ ܬܘܒ ܡܶܠܬܐ ܕܐܡ̣ܪ ܦܪܘܩܢ ܕܒܗ̇ ܬܰܠܝܳܐ ܐܘܪܳܝܬܐ ܘܢܒܝ̈ܐ ܫܰܦܝ̣ܪܐ ܘܛܳܒܐ ܘܝܳܐܝܳܐ. ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ ܡܪܢ: ܕܝܘܕ ܐܳܬܘܬܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܐܽܘܪܳܝܬܐ ܘܢܒܺܝ̈ܐ ܠܐ ܬܶܥܒܰܪ ܥܕܰܡܐ ܕܟܠ ܢܗܘܐ. ܢܣܰܒ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܠܢܳܡܘܣܐ ܘܠܰܢܒܺܝ̈ܐ ܘܰܬܠܳܐ ܐܢܘܢ ܒܰܬܪܶܝܢ ܦܘܩ̈ܕܳܢܝ̣ܢ ܘܡܕܡ ܠܐ ܒܰܛܶܠ ܡܢܗܘܢ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܬܚܽܘܪ ܒܗ̇ ܫܦܝܪ ܒܗܕܐ ܡܶܠܬܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܰܫܪܳܪܐ. ܢܛܝ̣ܪ̈ܘܳܬܐ ܕܒܢܳܡܘܣܐ ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܰܟܬܝ̣ܒ ܒܗ ܬܚܶܝܬ ܗ̇ܝ ܡܶܠܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ: ܕܰܪܚܰܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܢܰܦܫܳܟ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗ ܚܰܝܠܟ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗ ܠܒܟ. ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܡܶܬܥܒܶܕ ܗ݂ܘܐ ܒܢܳܡܘܣܐ ܡܛܠ ܕܢܶܬܩܰܪܒܘܢ ܠܡܶܪܚܰܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܗܘܢ܆ ܘܢܶܪܚܰܡ ܐ̱ܢܫ ܠܩܰܪܝ̣ܒ ܒܶܣܪܗ ܐܝܟ ܢܦܫܗ. ܘܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܦܘܩ̈ܕܳܢܝ̣ܢ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܐܢܘܢ ܢܳܡܘܣܐ. ܘܟܕ ܬܣܝ̣ܡ ܠܶܒܳܟ ܘܬܚܘܪ ܒܢܳܡܘܣܐ ܒܪܝܫ ܟܠܗ ܢܳܡܘܣܐ ܗܟܢܐ ܟܬܝ̣ܒ: ܕܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܕܰܐܣܶܩܬܳܟ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܠܐ ܬܶܥܒܶܕ ܠܟ ܥܡܝ ܟܠ ܨܠܶܡ ܘܟܠ ܕܡܽܘ ܘܡܐ ܕܐ̱ܢܫ ܥܳܒܶܕ ܥܡܗ ܐܠܗ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܗܳܘܶܐ ܠܗ ܬܚܶܝܬ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܬܠܶܐ ܒܗ̇ ܢܡܘܣܐ ܘܢܒܺܝ̈ܐ. ܘܰܗܘܰܝܬ ܥܳܗܶܕ ܚܒܝܒܝ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܕܠܟܐܢ̈ܐ ܢܳܡܘܣܐ ܠܐ ܣܝ̣ܡ܆ ܡܛܠ ܕܡ̇ܢ ܕܢܳܛܰܪ ܟܐܢܘܬܐ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܦܘܩܕܳܢܐ ܗ̱ܘ ܘܢܳܡܘܣܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܐ. ܘܫܰܪܝ̣ܪܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܐ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ: ܕܠܐ ܬܶܥܒܰܪ ܝܘܕ ܐܬܘܬܐ ܡ̣ܢ ܢܳܡܘܣܐ ܘܡ̣ܢ ܢܒܺܝ̈ܐ܆ ܡܛܠ ܕܰܚܬܰܡ ܘܰܬܠܳܐ ܐܢܘܢ ܒܰܬܪܶܝܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܝ̣ܢ.

   ܫܡܰܥ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܦܝܳܣܐ ܕܡܶܠܬܐ ܗܕܐ. ܕܐܢ ܐ̱ܢܫ ܢܺܐܡܰܪ: ܕܠܡܳܢܐ ܟܬܝ̣ܒܐ ܡܶܠܬܐ ܗܕܐ ܕܡܰܘܬܰܒܗܘܢ ܕܝ̣ܬܶܒܘ ܒܢܰܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܐܪܥܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ܆ ܟܕ ܐܶܬܡܰܠܟܰܬ݀ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܠܗ ܠܐܒܪܗܡ܆ ܕܐܪܒܥܡܐܐ ܫܢܝ̣̈ܢ ܢܗܘܘܢ܆ ܘܩܰܒܶܠܘ ܬܠܬܝܢ ܒܬܰܘܣܶܦܬܐ܆ ܡܚܰܘܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗ̇. ܟܕ ܡܛܳܐ ܓܝܪ ܙܰܒܢܐ ܕܡܘ̣ܠܳܝ ܐܪܒܥܡܐܐ ܫܢܝ̣̈ܢ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܡܘܫܐ ܕܢܶܦܪܘܩ ܐܢܘܢ. ܟܕ ܩܛܰܠ ܠܡܨܪܝܐ ܘܗ̣ܢܘܢ ܐܰܣܠܝܘ̣ܗܝ ܠܦܳܪܘܩܗܘܢ ܘܰܥܪܰܩ ܡܘܫܐ ܠܡܶܕܝܰܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܪܘܓܙܐ ܕܰܢܦܘܫܘܢ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ. ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܓܝܪ ܠܡܘܫܐ: ܡܰܢܘ̣ ܐܰܩܝ̣ܡܟ ܥܠܰܝܢ ܫܰܠܝ̣ܛܐ ܘܕܰܝܳܢܐ؟ ܘܟܕ ܐܰܣܠܝ̣ܘ ܠܦܳܪܘܩܗܘܢ܆ ܪܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ ܟܠܳܐ ܐܢܘܢ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ ܒܓܘ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܘܡܘܫܐ ܗܘܳܐ ܒܡܶܕܝܰܢ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ. ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܣܓܺܝ ܥܠܰܝܗܘܢ ܐܘܠܨܳܢܐ܆ ܐܰܦܶܩ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܗܕܐ ܢܰܓܝ̣ܪܘܬ ܪܘܚܗ ܚܰܘܝ̣ ܐܠܗܐ܆ ܚܕܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܢܶܬܪܕܽܘܢ ܥܠ ܕܰܐܣܠܝ̣ܘ ܠܡܘܫܐ ܘܕܬܪܬܝܢ ܕܢܶܫܠܡܘܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܘܢ ܕܳܐܡܘܪ̈ܳܝܐ. ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܡܐ ܕܰܡܠܰܟ ܠܐܒܪܗܡ ܐܰܘܣܶܦ ܠܥܰܡܐ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ. ܘܠܐܡܘܪ̈ܳܝܐ ܐܰܓܰܪ ܠܗܘܢ ܪܘܚܐ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ܆ ܬܠܬܝܢ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܘܐܪܒܥܝܢ ܒܡܰܕܒܪܐ. ܘܟܕ ܫܠܶܡܝ̈ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ ܠܡܘ̣ܠܳܝ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܘܢ ܕܳܐܡܘܪ̈ܳܝܐ ܐܰܥܶܠ ܐܢܘܢ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܳܢܐ.

 

   ܗܘܰܝܬ ܕܝܢ ܝܳܕܰܥ ܚܒܝܒܝ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܢܳܡܘܣ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܒܙܒܢ ܓܝܪ ܡܰܣܓܶܐ ܘܒܳܨܰܪ ܘܒܙܒܢ ܡܰܘܣܶܦ ܥܠ ܕܰܙܥܘܪ. ܡܠܰܟ ܓܝܪ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܢܘܚ ܡܛܠ ܥܰܘܠܗܘܢ ܕܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܕܢܗܘܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ܆ ܘܰܥܛܳܐ ܐܢܘܢ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܫܢܝ̣̈ܢ ܠܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܢܘܚ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ ܢܗܘܘܢ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܒܰܫܢܰܬ ܫܬܡܐܐ ܫܢܝ̣̈ܢ ܠܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܢܘܚ ܐܬܥܛܝ̣ܘ ܠܗܘܢ܆ ܘܒܰܨܰܪ ܐܢܝܢ ܠܥܣܪܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ. ܘܬܘܒ ܟܬܝ̣ܒ: ܕܟܕ ܣܓܺܝ ܥܰܘܠܗ̇ ܕܡܰܠܟܘܬܐ ܚܰܛܳܝܬܐ ܕܒܝܬ ܐܦܪܝܡ܆ ܟܕ ܐܰܡܠܶܟ ܥܠܰܝܗܘܢ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܪ ܢܳܒܳܛ ܕܰܚܛܳܐ ܘܰܐܚܛܝ̣ ܠܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܟܕ ܚܛܰܘ ܠܗܘܢ܆ ܡܠܰܟ ܥܠܝܗܘܢ ܒܰܢܒܺܝܘܬܐ ܕܐܫܥܝܐ ܢܒܺܝܐ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝ̣̈ܢ ܢܶܬܰܪ ܐܦܪܝܡ ܡ̣ܢ ܥܰܡܐ. ܒܫܢܬ ܚܕܐ ܕܳܐܚܳܙ ܗܘܳܐ ܦܶܬܓܳܡܐ ܗܢܐ ܘܒܰܫܢܰܬ ܐܪܒܥ ܕܚܶܙܰܩܝܐ ܣܠܶܩ ܥܠܰܝܗܘܢ ܫܰܠܡܰܢܰܥܣܰܪ ܡܰܠܟܐ ܕܳܐܬܘܪ ܘܡ̣ܢ ܒܳܬܪܗ ܬܰܓܠܰܬܦܰܠܰܣܰܪ܆ ܘܓܰܠܺܝ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܐܪܥܗܘܢ. ܐܰܡܠܶܟ ܓܝܪ ܥܠܝܗܘܢ ܐܳܚܳܙ ܫܬܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢܝ̣̈ܢ܆ ܘܒܫܢܬ ܐܪܒܥ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ ܐܶܫܬܰܠܰܛܘ ܒܗܘܢ ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܳܐܬܘܪ. ܥܣܪܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ ܗܘܰܝ̈ ܒܠܚܘܕ ܘܰܢܬܰܪ ܠܗ ܐܦܪܝܡ ܡ̣ܢ ܥܰܡܳܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝ̣̈ܢ ܒܰܨܰܪ ܐܢܝܢ ܡܢܗܘܢ܆ ܘܗܕܐ ܕܩܰܕܶܡ ܐܡ̣ܪ ܘܣܡ ܙܰܒܢܐ ܘܠܐ ܫܠܶܡ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܰܦܣܰܩ.

   ܠܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܝܟ ܠܐ ܝ̇ܕܘܥܐ ܡܠܰܟ ܥܠܰܝܗܘܢ ܕܗܟܢܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܘܗܝܕܝܢ ܡܶܬܒܰܨܪ̈ܳܢ ܘܐܦ ܡܶܬܬܰܘܣ̈ܦܳܢ ܫܢܰܝ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܝܳܕܘܥܐ. ܝܳܕܰܥ ܗ݂ܘܐ ܓܝܪ ܕܠܗܕܐ ܡܫܘ̣ܚܬܐ ܐܳܬܝ̈ܢ܆ ܘܗ̣ܘ ܡܛܠ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܙܒܢܐ ܠܰܬܝܳܒܘܬܐ ܝܰܗܒ ܡܛܠ ܕܢܗܘܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܕܠܐ ܡܰܦܰܩ ܪܘܚ. ܘܗ̣ܢܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܳܣܶܝܢ ܗ̱ܘܘ ܥܠ ܢܰܓܝ̣ܪܘܬ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܫܳܡܥܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܕܙܰܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܥܕ ܐܳܬܶܐ ܪܘܓܙܐ ܕܰܡܠܝ̣ܟ܆ ܡܰܡܪܚܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܚܳܛܶܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ: ܕܡܕܡ ܕܐܡܪܝܢ ܢܒܺܝ̈ܐ ܠܙܰܒܢܐ ܗ̱ܘ ܪܰܚܝ̣ܩܐ ܡܶܬܢܰܒܶܝܢ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܕ ܗܕܐ ܡܰܚܫܰܒܬܐ ܣܶܠܩܰܬ݀ ܥܠܝܗܘܢ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܙܩܝܐܝܠ ܢܒܺܝܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܕܡܕܡ ܕܡܶܬܢܰܒܶܐ ܗܢܐ ܠܙܰܒܢܐ ܗ̱ܘ ܪܰܚܝ̣ܩܐ ܗܳܘܶܐ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ: ܚܰܝ ܐ̱ܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ܆ ܕܬܘܒ ܠܐ ܢܗܘܐ ܦܰܘܫܳܐ ܠܡܶܠܰܝ̈. ܡܶܠܬܐ ܓܝܪ ܕܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܐ ܠܗ̇ ܒܰܥܓܰܠ. ܘܗܕܐ ܕܩܰܕܶܡ ܦܣܰܩ ܙܰܒܢܰܐ ܗ̱ܘ ܠܬܝܳܒܘܬܐ ܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܰܟܒܰܪ ܢܬܘܒܘܢ܆ ܘܗ̣ܢܘܢ ܒܳܣܶܝܢ ܗ̱ܘܘ ܥܠ ܢܰܓܝ̣ܪܘܬ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܠܐ ܬܳܝܒܝ̣ܢ. ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܡܕܰܓܶܠ ܠܗ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܣܡ ܘܰܦܣܰܩ ܠܗܘܢ. ܘܠܐ ܗ݂ܘܐ ܐܝܟ ܠܐ ܝ̇ܕܘܥܐ ܥܒܰܕ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܰܟܬܝ̣ܒ: ܕܘܳܝ ܠܰܕܒܳܐܙ܆ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܐ ܬܶܒܙܘܢ܆ ܘܕܰܓܳܠܐ ܠܐ ܢܕܰܓܶܠ ܒܟܘܢ. ܡܐ ܕܰܨܒܰܝܬܘܢ ܓܝܪ ܠܡܶܒܰܙ ܬܶܬܰܒܙܘܢ܆ ܘܡܐ ܕܰܨܒܰܝܬܘܢ ܠܰܡܕܰܓܳܠܘ̣ ܢܶܬܕܰܓܰܠ ܒܟܘܢ. ܬܘܒ ܟܬܝ̣ܒ ܒܶܐܪܰܡܝܐ: ܕܐܢ ܐܺܡܰܪ ܥܠ ܥܡܐ ܘܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܠܡܶܥܩܰܪ ܘܠܡܶܣܬܰܪ ܘܠܰܡܣܰܚܳܦܘ̣ ܘܰܠܡܰܘܒܳܕܘ ܘܰܢܬܘܒ ܥܡܐ ܗ̇ܘ ܡ̣ܢ ܒܝܫܬܗ܆ ܘܐܦ ܐܢܐ ܐܶܕܰܓܶܠ ܡܶܠܰܬܝ ܘܰܐܗܦܶܟ ܡܢܗܘܢ ܡܕܡ ܕܶܐܡܪܶܬ ܥܠܰܝܗܘܢ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘ ܐܶܪܰܡܝܐ: ܕܐܢ ܐܺܡܰܪ ܥܠ ܥܡܐ ܘܥܠ ܡܰܠܟܘܬܐ ܠܡܶܒܢܳܐ ܘܠܡܶܨܰܒ ܘܢܶܥܒܶܕ ܥܡܐ ܗ̇ܘ ܥܰܘܠܐ ܩܕܳܡܰܝ܆ ܐܦ ܐܢܐ ܐܶܕܰܓܶܠ ܡܶܠܰܬܝ ܘܰܐܗܦܶܟ ܡܢܗ ܛܳܒܬܐ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܡܰܛܐܳܒܘ̣ ܠܗ.

   ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܚܒܝܒܝ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ ܒܡܺܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܥܠ ܫܰܪܒܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܚܰܘܝ̣ܬܳܟ ܕܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܡܶܬܬܩܝ̣ܡܐ ܫܬܐܣܬܐ ܕܗܢܐ ܩܝܳܡܐ ܕܩܳܝܡܝ̣ܢܢ ܒܗ. ܘܒܗܳܢܐ ܡܺܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܘܰܐܥܗܶܕܬܟ ܕܟܠܗ ܢܡܘܣܐ ܘܢܒܺܝ̈ܐ ܒܰܬܪܶܝܢ ܦܘܩܕܳܢܝ̣̈ܢ ܬܠܶܝܢ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̣ܪ ܥܠܰܝܗܘܢ ܦܪܘܩܢ ܘܒܗܘܢ ܒܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܦܘܩܕܳܢܝ̣̈ܢ ܚܒܝ̣ܫ ܟܠܗ ܢܡܘܣܐ ܘܢܒܺܝ̈ܐ. ܘܒܗ ܒܢܳܡܘܣܐ ܚܒܝ̣ܫܐ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ܆ ܘܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܡܶܬܬܩܝ̣ܡ ܚܘ̣ܒܐ ܫܪܝܪܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܬܪܝܢ ܦܘܩ̈ܕܳܢܝ̣ܢ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܠܡܳܪܝܐ ܐܠܗܗ ܢܶܪܚܰܡ ܒܪܢܫܐ ܐܦ ܠܩܰܪܝ̣ܒܗ ܡܰܚܶܒ ܐܝܟ ܢܦܫܗ.

 

   ܡܟܝܠ ܫܡܰܥ ܚܒܝܒܝ ܥܠܰܘܗܝ ܥܠ ܚܘ̣ܒܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܬܪܝܢ ܦܘܩ̈ܕܳܢܝ̣ܢ. ܟܕ ܐܶܬܳܐ ܓܝܪ ܡܰܚܝܳܢܢ ܚܰܘܝ̣ ܚܦܝ̣ܛܘܬܗ ܕܚܘ̣ܒܐ. ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܠܬܰܠܡܝ̣̈ܕܘܗܝ: ܕܗ̇ܢܘ ܦܘܩܕܳܢܝ ܕܬܶܪܚܡܘܢ ܚܕ ܠܚܕ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܦܘܩܕܳܢܐ ܚܰܕܬܳܐ ܝ̇ܗܒ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ܆ ܕܬܰܚܒܘܢ ܚܕ ܠܚܕ. ܘܬܘܒ ܟܕ ܡܚܰܘܶܐ ܥܠ ܚܘܒܐ ܗܳܟܰܢܐ ܙܰܗܰܪ ܐܢܘܢ: ܕܰܪܚܰܡܘ ܠܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟܘܢ܆ ܘܒܰܪܶܟܘ ܠܡ̇ܢ ܕܠܳܐܶܛ ܠܟܘܢ܆ ܘܨܰܠܰܘ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܶܬܛܰܓܪܝ̣ܢ ܒܟܘܢ ܘܪܳܕܦܝ̣ܢ ܠܟܘܢ. ܘܗܕܐ ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܐܢ ܬܰܚܒܘܢ ܠܡ̇ܢ ܕܡܰܚܶܒ ܠܟܘܢ ܡܢܐ ܗ̱ܝ ܛܰܝܒܘܬܟܘܢ܆ ܐܢ ܓܝܪ ܡܰܚܶܒ ܐܢ̱ܬ ܠܡ̇ܢ ܕܡܰܚܶܒ ܠܟ ܐܦ ܚܰܢ̈ܦܐ ܗܟܢܐ ܥܳܒܕܝ̣ܢ܆ ܠܡ̇ܢ ܕܡܰܚܶܒ ܠܗܘܢ ܪܳܚܡܝ̣ܢ ܠܗ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܡܰܚܝܳܢܰܢ: ܕܐܢ ܥܳܒܕܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܛܒ ܠܡ̇ܢ ܕܥܳܒܶܕ ܨܶܐܕܰܝ̈ܟܘܢ ܕܫܦܝܪ܆ ܡܢܐ ܗ̱ܝ ܛܰܝܒܘܬܟܘܢ܆ ܕܗܐ ܐܦ ܡܳܟ̈ܣܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܐ ܗܟܢܐ ܥܒܕܝܢ. ܐܠܐ ܠܡ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡܛܠ ܕܶܐܬܩܪܺܝܬܘܢ ܒܢܰܝ̈ܐ ܠܐܠܗܐ ܕܒܫܡܝܐ܆ ܠܗ ܗܘܰܝܬܘܢ ܡܶܬܕܰܡܶܝܢ ܕܰܡܪܰܚܶܡ ܐܦ ܥܠ ܟܳܦܪ̈ܰܝ ܛܝܒܘܬܐ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܦܪܘܩܢ: ܕܫܒܘܩܘ ܘܢܶܫܬܒܶܩ ܠܟܘܢ܆ ܘܰܫܪܰܘ ܘܬܶܫܬܪܘܢ܆ ܘܗܰܒܘ ܘܢܬܝܗܒ ܠܟܘܢ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܘܣܳܡ ܠܢ ܕܶܚܠܬܳܐ: ܕܐܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܐ ܬܶܫܒܩܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܣܰܟܠܘ̈ܬܗܘܢ ܕܡܰܣܟܠܝ̣ܢ ܒܟܘܢ܆ ܐܦܠܐ ܠܟܘܢ ܢܶܫܒܘܩ ܐܒܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܙܰܗܰܪ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܐܢ ܢܰܣܟܶܠ ܒܟ ܐܰܚܘܟ ܫܒܘܩ ܠܗ܆ ܘܐܦܢ ܫܒܥ ܙܰܒܢܝ̣̈ܢ ܢܰܣܟܶܠ ܒܟ ܒܝܰܘܡܐ ܚܕ ܫܒܘܩ ܠܗ.

   ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܗܕܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܡܪܢ: ܟܡܐ ܙܰܒܢܝ̣̈ܢ ܐܢ ܢܰܣܟܶܠ ܒܝ ܐܳܚܝ ܐܫܒܘܩ ܠܗ܆ ܫܒܥ ܙܰܒܢܝ̣̈ܢ؟ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܡܪܢ: ܠܐ ܫܒܥ ܒܠܚܘܕ܆ ܐܠܐ ܥܠ ܫܰܒܥܝܢ ܙܰܒܢܝ̣̈ܢ ܫܒܥ ܫܒܥ. ܐܦܢ ܠܡ ܐܰܪܒܰܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܙܰܒܢܝ̣̈ܢ ܢܰܣܟܶܠ ܒܟ܆ ܫܒܘܩ ܠܗ ܒܝܰܘܡܐ ܚܕ. ܘܶܐܬܕܰܡܝ̣ ܠܐܒܘܗܝ ܛܒܐ ܕܰܐܣܓܝ̣ ܫܘܒܩܳܢܗ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ܆ ܟܕ ܐܰܫܒܺܝ ܐܢܘܢ ܠܒܳܒܶܝܠ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܪܕܳܐ ܐܢܘܢ ܬܡܢ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ܆ ܘܟܕ ܓܳܠܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܟܰܢܶܫ ܐܢܘܢ ܠܐܪܥܗܘܢ ܒܝܕ ܥܰܙܪܳܐ ܣܳܦܪܐ܆ ܘܰܐܣܓܝ̣ ܠܘܬܗܘܢ ܫܘܒܩܳܢܐ ܒܦܶܠܓܘܬ ܝܰܘܡܐ ܕܝܠܗ ܫܒܥܝܢ ܫܒܘܥܝ̣̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܐ܆ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ. ܘܟܕ ܐܶܫܰܕܘ ܠܗܘܢ ܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܬܘܒ ܠܐ ܐܶܬܚܰܣܝ̣ ܥܠܝܗ̇ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ܆ ܐܠܐ ܐܰܫܠܡܳܗ̇ ܒܐܝ̣ܕܐ ܕܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܝܗ̇ ܘܥܰܩܪܘܗ̇ ܘܠܐ ܫܒܰܩܘ ܒܗ̇ ܟܺܐܦ ܥܠ ܟܺܐܦ ܘܠܐ ܫܒܰܩܘ ܫܬܐܣܝ̈ܗ̇ ܠܡܪܝܐ. ܘܠܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܕܘܡ ܕܢܬܦܰܪܥܘܢ ܦܘܪܥܳܢܐ ܥܠ ܕܠܐ ܩܪܰܘ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ܆ ܓܠܰܘ ܓܠܰܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܬܐܣܝ̈ܗ̇. ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܒܦܶܠܓܘܬ ܝܘܡܗ ܫܒܰܩ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܣܒܰܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܥܰܩܪܳܗ̇ ܘܐܦ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܰܐܫܠܡܳܗ̇ ܒܐܝܕܐ ܕܢܘܟܪ̈ܳܝܐ ܗܟܢܐ ܦܰܩܶܕ ܐܢܘܢ ܡܰܚܝܳܢܢ܆ ܕܒܝܘܡܐ ܚܕ ܢܶܫܒܘܩ ܐ̱ܢܫ ܠܐܚܘܗܝ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܙܰܒܢܝ̣̈ܢ.

   ܠܐ ܕܝܢ ܬܶܬܥܰܛܰܠ ܚܒܝܒܝ ܒܡܶܠܬܐ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܕܒܦܶܠܓܘܬ ܝܘܡܗ ܫܒܰܩ ܐܠܗܐ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝ̣ܒ ܒܕܘܝܕ ܒܰܙܡܝ̣ܪܬܐ ܕܬܫܥܝܢ܆ ܕܳܐܠܶܦ ܫܢܝ̣̈ܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܐܝܟ ܝܘܡܐ ܕܶܐܬܡܳܠܝ ܕܰܥܒܰܪ. ܘܐܦ ܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢ܆ ܕܒܰܕܡܘ̣ܬ ܫܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܣܝ̣ܡ ܠܗ ܥܳܠܡܳܐ ܠܐܠܗܐ܆ ܘܠܡܘ̣ܠܳܝ ܫܬܐ ܐܰܠܦܝ̣̈ܢ ܕܰܫܢܰܝ̈ܐ ܡܶܫܬܪܶܐ ܠܗ ܥܳܠܡܐ. ܘܗܳܘܝܳܐ ܠܗ̇ ܫܰܒܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܰܕܡܘ̣ܬ ܫܒܬܐ ܕܒܬܪ ܫܬܳܐ ܝܰܘܡܝ̣̈ܢ ܐܝܟ ܕܰܦܪܰܫ ܘܚܰܘܝܰܢ ܦܪܘܩܢ ܥܠܝܗ̇ ܥܠ ܫܰܒܬܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ: ܕܨܰܠܰܘ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܥܪܘܩܝ̣ܟܘܢ ܒܣܰܬܘܳܐ ܘܒܫܰܒܬܐ. ܘܐܦ ܫܠܝ̣ܚܐ ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܥܕܰܟܝ̣ܠ ܩܳܝܡܳܐ ܗ̣ܝ ܫܰܒܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܢܶܬܚܰܦܰܛ ܬܘܒ ܕܢܶܥܘܠ ܠܗ̇ ܠܰܢܝܳܚܬܗ.

   ܬܘܒ ܟܕ ܐܰܠܶܦ ܡܪܢ ܨܠܘܬܐ ܠܬܰܠܡܝ̣̈ܕܘܗܝ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܗܟܢܐ ܗܘܰܝܬܘܢ ܡܨܰܠܶܝܢ܆ ܕܫܒܘܩ ܠܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܐܦ ܚܢܢ ܢܫܒܘܩ ܠܚܰܝܳܒܰܝ̈ܢ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܟܕ ܩܘܪܒܳܢܐ ܨܳܒܶܐ ܐܢ̱ܬ ܕܰܬܩܰܪܶܒ ܘܬܶܥܗܰܕ ܕܥܠ ܐܰܚܘ̣ܟ ܐܰܚܝ̣ܕ ܐܢ̱ܬ ܐܰܟܬܐ ܡܕܡ܆ ܫܒܘܩ ܩܽܘܪܒܳܢܟ ܩܕܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܙܠ ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܥܡ ܐܚܘܟ ܘܗܝܕܝܢ ܬܐ ܩܰܪܶܒ ܩܘܪܒܢܟ܆ ܕܠܐ ܟܕ ܢܨܰܠܶܐ ܒܪܢܫܐ ܕܫܒܘܩ ܠܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܐܦ ܚܢܢ ܢܫܒܘܩ ܠܚܰܝܳܒܰܝ̈ܢ܆ ܢܶܬܬܨܝ̣ܕ ܠܗ ܡ̣ܢ ܦܘܡܗ ܘܢܶܬܶܐܡܰܪ ܠܗ ܡ̣ܢ ܡܩܰܒܶܠ ܨܠܰܘ̈ܬܐ܆ ܕܐܢ̱ܬ ܠܐ ܫܳܒܶܩ ܐܢ̱ܬ ܠܚܰܝܳܒܳܟ܆ ܠܟ ܐܝܟܢܐ ܫܳܒܩܝ̣ܢ ܠܟ܆ ܘܰܬܟܰܬܰܪ ܠܗ̇ ܨܠܘܬܟ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܬܘܒ ܚܰܘܝܰܢ ܡܪܢ ܬܰܚܘܝ̣ܬܐ ܕܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܕܫܰܪܝ̣ ܠܡܶܣܰܒ ܚܘܫܒܳܢܐ ܡ̣ܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܟܕ ܩܪܶܒ ܥܰܒܕܗ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܕܚܰܝܳܒ ܗ݂ܘܐ ܠܗ ܪܶܒܽܘ ܟܰܟܪ̈ܝ̣ܢ ܘܟܕ ܐܰܠܨܶܗ ܡܪܗ ܕܢܶܬܶܠ ܠܗ ܡܐ ܕܚܰܝܳܒ ܠܗ܆ ܘܟܕ ܠܐ ܐܫܟܚ ܠܡܶܦܪܰܥ ܚܰܘܒܬܗ ܠܡܪܗ܆ ܦܰܩܶܕ ܡܪܗ ܘܰܫܪܳܝܗܝ ܘܟܠ ܕܚܰܝܳܒ ܫܒܰܩ ܠܗ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܥܰܒܕܳܐ ܒܒܝ̣ܫܘܬܗ ܠܐ ܥܗܰܕ ܫܘܒܩܢܐ ܕܡܪܗ ܕܟܡܐ ܐܰܣܓܝ̣ ܠܘܬܗ ܫܘܒܩܳܢܐ܆ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܢܦܰܩ ܐܫܟܚ ܠܚܕ ܡ̣ܢ ܟܢܰܘ̈ܳܬܗ ܕܚܰܝܳܒ ܗ݂ܘܐ ܠܗ ܕܝ̣ܢܳܪ̈ܐ ܡܐܐ ܘܰܐܚܕܗ ܘܚܳܢܶܩ ܗ݂ܘܐ ܠܗ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ: ܗܒ ܠܝ ܡܕܡ ܕܚܰܝܳܒ ܐܢ̱ܬ ܠܝ܆ ܘܠܐ ܩܰܒܶܠ ܒܥܘܬܐ ܕܰܟܢܳܬܗ ܕܰܒܥܳܐ ܡܢܗ ܐܠܐ ܐܶܙܰܠ ܚܰܒܫܗ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܫܒܰܩ ܠܰܟܢܳܬܗ ܩܠܝܠ ܕܠܗ ܣܓܝ ܐܶܫܬܒܶܩ ܠܗ܆ ܐܶܫܬܠܶܡ ܗ̣ܘ ܠܕܰܚ̈ܫܐ ܕܰܢܢܰܓܕܘܢܝܗܝ ܥܕܰܡܐ ܕܢܬܠ ܡܐ ܕܚܰܝܳܒ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܗܟܢܐ ܢܶܥܒܶܕ ܠܟܘܢ ܐܒܝ ܕܒܰܫܡܰܝܐ ܐܠܐ ܬܶܫܒܩܘܢ ܐ̱ܢܫ ܠܐܚܘܗܝ.

   ܬܘܒ ܚܙܺܝ ܚܒܝܒܝ܆ ܐܝܟܢܐ ܡܰܘܪܶܒ ܠܗ ܠܚܘ̣ܒܐ ܐܦ ܫܠܝܚܐ ܛܘܒܳܢܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܕܐܢ ܛܳܢܺܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܐ܆ ܐܢܐ ܬܘܒ ܐܶܚܰܘܶܝܟܘܢ ܐܰܝܕܐ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܡܝܰܬܪܐ. ܘܐܡ̣ܪ: ܕܐܢ ܬܗܘܐ ܒܝ ܢܒܺܝܘܬܐ ܘܶܐܕܰܥ ܐ̱ܪ̈ܳܙܐ ܟܠܗܘܢ ܘܟܠܗ̇ ܝ̣ܕܰܥܬܐ ܘܟܠܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܛܘܪܐ ܐܶܫܰܢܶܐ ܘܚܘ̣ܒܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܝ܆ ܡܕܡ ܠܐ ܝܶܬܪܶܬ. ܘܐܢ ܐܰܘܟܶܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܝ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܐ ܘܐܦ ܐܰܫܠܶܡ ܦܰܓܪܝ ܕܢܺܐܩܰܕ ܘܚܘܒܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܝ܆ ܬܘܒ ܡܕܡ ܠܐ ܝܶܬܪܶܬ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܗܟܢܐ: ܕܚܘ̣ܒܐ ܢܰܓܝ̣ܪܐ ܗ̱ܝ ܪܘܚܗ ܘܒܰܣܝ̣ܡ ܘܠܐ ܚܳܣܶܡ. ܘܐܦܠܐ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܘܠܐ ܡܶܬܚܬܰܪ܆ ܘܠܐ ܒܳܥܶܐ ܡܕܡ ܕܠܢܰܦܫܗ ܒܠܚܘܕ ܢܝܳܚ ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܠܣܓܝ̈ܐܐ ܦܰܩܳܚ. ܚܘ̣ܒܐ ܟܠ ܣܳܒܰܪ܆ ܟܠ ܣܳܒܶܠ܆ ܚܘܒܐ ܡܡܬܘܡ ܠܐ ܢܳܦܶܠ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܪܰܒ ܗ̱ܘ ܚܘܒܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܕܡ. ܘܚܰܘܝ̣ ܘܰܦܪܰܫ ܫܠܝܚܐ ܕܒܬܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܚܘ̣ܒܐ ܡܝܰܬܰܪ܆ ܘܒܗ ܡܶܬܩܰܝܰܡ ܒܶܢܝܳܢܐ ܫܪܝܪܐ. ܘܚܰܘܝ̣ ܕܢܒܺܝܘܬܐ ܒܚܘ̣ܒܐ ܡܶܬܩܰܝܡܳܐ܆ ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܐ ܒܚܘܒܐ ܡܶܬܓܠܶܝܢ܆ ܘܝ̣ܕܰܥܬܐ ܒܚܘܒܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܡܰܠܝܐ܆ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܒܚܘܒܐ ܡܶܫܬܰܪܪܐ܆ ܘܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܒܗ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܡܫܰܢܶܐ ܕܠܐ ܚܘ̣ܒܐ܆ ܡܕܡ ܗܶܢܝܳܢܐ ܠܝܬ܆ ܘܐܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܝܳܗܶܒ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܘܙܶܕܩ̈ܬܗ ܒܚܘܒܐ ܠܐ ܡܶܬܝܰܗ̈ܒܢ܆ ܡܕܡ ܝܘܬܪܳܢܐ ܠܝܬ ܠܗ܆ ܘܐܦܢ ܡܛܠ ܫܡܐ ܕܡܳܪܗ ܦܓܪܗ ܡܰܘܩܶܕ ܒܢܘܪܐ܆ ܡܕܡ ܠܐ ܡܶܬܥܰܕܰܪ. ܘܚܰܘܝ̣ ܬܘܒ ܕܢܰܓܝ̣ܪܘܬ ܪܘܚܐ ܘܡܣܰܝܒܪܳܢܘܬܐ ܘܒܰܣܝ̣ܡܘܬܐ ܘܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܢܶܚܣܰܡ ܒܰܐܚܘ̣ܗܝ܆ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܡܘ̣ܠܳܝ ܚܘܒܐ ܫܟܝ̣̈ܚܳܢ܆ ܘܐܦ ܡܣܰܝܒܪܳܢܘܬܐ ܘܡܰܟܝ̣ܟܘܬܐ ܘܰܚܠܝ̣ܛܘܬܐ ܒܗ ܒܚܘ̣ܒܐ ܡܶܬܬܩܝ̣̈ܡܳܢ. ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܓܝܪ ܡܶܬܬܣܝ̣ܡܐ ܥܠ ܫܘܥܐ ܕܒܶܢܝܳܢܐ܆ ܘܚܘ̣ܒܐ ܥܰܪ̈ܩܰܘܗܝ ܕܒܶܢܝܳܢܐ ܕܒܗܝܢ ܡܶܬܰܐܣܪ̈ܳܢ ܐܶܣ̈ܐ ܕܒܝܬܐ. ܘܐܢ ܢܶܫܬܟܰܚ ܢܶܟܠܐ ܒܥܰܪ̈ܩܰܘܗܝ ܕܒܝܬܐ ܢܶܦܶܠ ܠܗ ܟܠܗ ܒܶܢܝܳܢܳܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܚܘܒܐ ܟܕ ܬܶܫܬܟܰܚ ܒܗ ܦܶܠܓܘܬܐ. ܢܳܦܠܐ ܠܗ̇ ܟܠܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܠܡܰܥܒܳܪܘ ܛܢܳܢܐ ܘܚܶܪܝܳܢܐ ܥܕܰܡܐ ܕܳܐܬܶܐ ܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܶܢܝܳܢܐ ܠܡܶܣܰܩ ܫܦܝܪ ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܶܬܰܐܣܪ̈ܳܢ ܐܶܣ̈ܐ ܒܥܰܪ̈ܩܐ.

   ܬܘܒ ܐܶܚܰܘܶܝܟ ܚܒܝܒܝ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܗ̱ܘ ܚܘܒܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܕܡ܆ ܘܒܗ ܐܶܬܓܡܰܪܘ ܟܐܢ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ. ܡܚܰܘܶܐ ܓܝܪ ܥܠ ܡܘܫܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܒܢܰܝ̈ ܥܡܗ ܢܦܫܗ ܝܰܗܒ ܘܰܨܒܳܐ ܕܢܶܬܥܛܶܐ ܡ̣ܢ ܣܶܦܪܳܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܒܠܚܘܕ ܥܡܐ ܠܐ ܢܶܬܥܛܶܐ. ܘܐܦ ܟܕ ܩܳܡܘ ܥܠܘܗܝ ܠܡܶܪܓܡܗ܆ ܗ̣ܘ ܬܰܟܫܶܦܬܐ ܩܰܪܶܒ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܚܠܳܦܰܝܗܘܢ ܕܢܺܚܘܢ. ܘܐܦ ܕܘܝܕ ܚܰܘܝ̣ ܬܰܚܘܝ̣ܬܗ ܕܚܘ̣ܒܐ ܟܕ ܡ̣ܢ ܫܐܘܠ ܡܶܬܪܕܶܦ ܗ݂ܘܐ. ܘܒܟܠܙܒܢ ܢܦܫܗ ܡܨܰܝܶܕ ܗ݂ܘܐ ܐܝܟ ܕܢܶܩܛܠܝ̣ܘܗܝ. ܘܗ̣ܘ ܕܘܝܕ ܥܒܰܕ ܪ̈ܚܡܐ ܒܚܘ̣ܒܐ ܫܦܺܝܥܐ ܥܠ ܫܐܘܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܗ ܘܒܳܥܶܐ ܢܦܫܗ܆ ܘܶܐܫܬܠܶܡ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܕܘܝܕ ܬܪܬܝܢ ܙܰܒܢܝ̣̈ܢ ܘܠܐ ܩܰܛܠܗ܆ ܘܰܦܪܰܥ ܛܳܒܬܐ ܚܠܦ ܒܝܫܬܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܥܶܢܕܰܬ݀ ܛܒܬܐ ܡ̣ܢ ܒܰܝܬܗ܆ ܘܕܰܫܒܰܩ ܐܶܫܬܒܶܩ ܠܗ. ܘܫܳܐܘܳܠ ܕܰܦܪܰܥ ܒܝܫܬܐ ܚܠܦ ܛܒܬܐ ܠܐ ܥܶܢܕܰܬ݀ ܒܝܫܬܐ ܡ̣ܢ ܒܰܝܬܗ܆ ܘܰܩܪܳܐ ܠܐܠܗܐ ܘܠܐ ܥܢܳܝܗܝ܆ ܘܰܢܦܰܠ ܒܚܰܪܒܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܐ. ܘܰܒܟܳܐ ܥܠܘܗܝ ܕܘܝܕ ܡܪܝܪܐܝܬ ܘܩܰܕܶܡ ܫܰܠܶܡ ܕܘܝܕ ܦܘܩܕܳܢܗ ܕܦܪܘܩܢ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܰܪܚܰܡܘ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟܘܢ ܘܫܒܘܩܘ ܘܢܶܫܬܒܶܩ ܠܟܘܢ. ܗܟܢܐ ܪܚܶܡ ܕܘܝܕ ܘܶܐܬܪܚܶܡ. ܘܫܒܰܩ ܘܶܐܫܬܒܶܩ ܠܗ.

   ܘܐܦ ܐܠܝܫܥ ܚܰܘܝ̣ ܥܠ ܗܢܐ ܚܘ̣ܒܐ ܟܕ ܐܶܬܰܘ ܥܠܘܗܝ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܘܗܝ ܠܡܶܐܚܕܗ ܐܝܟ ܕܢܰܒܶܐܫܘܢ ܠܗ ܘܗ̣ܘ ܐܰܛܶܐܒ ܠܗܘܢ ܘܠܰܚܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܐ ܣܡ ܩܕܳܡܰܝܗܘܢ ܘܰܫܪܳܐ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܠܘܳܬܗ ܒܰܫܠܳܡܐ. ܘܫܰܠܶܡ ܡܠܬܐ ܕܰܟܬܝ̣ܒܐ: ܕܐܢ ܟܦܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܟ ܐܰܘܟܶܠܳܝܗܝ ܘܐܢ ܨܗܶܐ ܐܰܫܩܳܝܗܝ. ܘܐܦ ܐܪܡܝܐ ܢܒܺܝܐ ܥܠ ܗ̣ܢܘܢ ܕܫܰܒܽܘܗܝ ܒܓܘܒܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܐܶܫܬܰܢܰܕܘ ܒܗ܆ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܘܐܦ ܡܨܰܠܳܝܘ̣ ܨܰܠܝ̣ ܥܠܝܗܘܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܡܘ̣ܬܐ ܕܩܰܕܡܳܝ̈ܐ ܐܰܠܦܰܢ ܦܪܘܩܢ܆ ܕܢܶܪܚܰܡ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܝܢ ܘܢܨܰܠܶܐ ܥܠ ܣܳܢܰܐܝ̈ܢ. ܘܐܢ ܥܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܢ ܦܰܩܕܰܢ ܠܡܶܪܚܰܡ ܘܥܠ ܣܳܢܰܐܝ̈ܢ ܕܰܢܨܰܠܐ܆ ܡܢܐ ܢܶܦܘܩ ܠܗ ܪܘܚܐ ܒܝܰܘܡܐ ܕܕܝ̣ܢܐ܆ ܕܗܐ ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܠܗܰܕܳܡܰܝ̈ܢ ܣܳܢܶܝܢܰܢ܆ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܦܓܪܗ ܚܢܢ ܕܡܫܝ̣ܚܐ ܘܗܰܕܳܡ̈ܐ ܡ̣ܢ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ. ܡ̇ܢ ܕܣܳܢܶܐ ܓܝܪ ܚܕ ܡ̣ܢ ܗܕܡ̈ܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܶܬܦܫܰܚ ܠܗ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܦܓܪܐ. ܘܡ̇ܢ ܕܣܳܢܶܐ ܠܐܚܘܗܝ ܡܶܬܦܪܶܫ ܠܗ ܡ̣ܢ ܒܢܰܝ̈ܐ ܕܐܠܗܐ.

   ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܰܐܠܦܰܢ ܦܪܘܩܢ ܚܦܝ̣ܛܘܬܗ ܕܚܘܒܐ ܚܰܘܝ̣. ܠܽܘܩܕܰܡ ܓܝܪ ܒܢܦܫܗ ܓܰܡܪܳܗ̇܆ ܘܗܝܕܝܢ ܐܰܠܶܦ ܠܫܳܡܘ̈ܥܰܘܗܝ. ܘܗ̣ܘ ܪܰܥܝ̣ ܒܥܶܠܕܒܳܒܘܬܢ ܥܡ ܐܒܘܗܝ ܡܛܠ ܕܰܐܚܒܰܢ܆ ܘܙܰܟܳܝܘܬܗ ܐܰܫܠܶܡ ܚܠܦ ܚܰܝܳܒ̈ܐ܆ ܘܛܒܐ ܚܠܦ ܒܝ̈ܫܐ ܐܶܨܛܰܥܰܪ܆ ܘܥܬܝܪܐ ܚܠܦܝܢ ܐܶܬܡܰܣܟܰܢ܆ ܘܚܰܝܳܐ ܚܠܦ ܡܝ̈ܬܐ ܡܝ̣ܬ܆ ܘܒܡܰܘܬܗ ܐܰܚܝ̣ ܡܝ̣ܬܘܬܢ܆ ܘܒܪ ܡܪܝܐ ܕܟܠ ܡܛܠܬܢ ܕܡܘ̣ܬܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܫܩܰܠ܆ ܘܗ̇ܘ ܕܟܠ ܠܗ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܫܰܥܒܶܕ ܢܦܫܗ ܕܠܢ ܢܶܫܪܶܐ ܡ̣ܢ ܫܘܥܒܳܕܐ ܕܰܚܛܝ̣ܬܐ. ܘܒܚܘܒܗ ܣܓܝܐܐ ܝܰܗܒ ܛܘ̣ܒܐ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܒܪܘܚܗܘܢ܆ ܘܰܡܠܰܟ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܫܠܡܐ ܕܐܚ̈ܐ ܢܗܘܘܢ ܠܗ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܐܠܗܐ ܢܶܬܩܪܘܢ܆ ܘܶܐܫܬܰܘܕܝ̣ ܠܡܰܟܝ̣̈ܟܐ ܕܢܺܐܪܬܘܢ ܐܪܥܐ ܕܚܝ̈ܐ܆ ܘܡܠܰܟ ܠܰܐܒܝ̣̈ܠܐ ܕܠܗܘܢ ܢܶܬܟܰܫܦܘܢ܆ ܘܰܡܠܰܟ ܠܟܰܦ̈ܢܐ ܣܰܒܥܘܬܐ ܒܡܰܠܟܘܬܗ܆ ܘܠܰܕܒܳܟܶܝܢ ܚܰܕܝ̣ ܐܢܘܢ ܒܡܽܘܠܟܳܢܗ܆ ܘܰܡܠܰܟ ܠܰܡܪ̈ܰܚܡܳܢܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܢܶܬܪܰܚܡܘܢ܆ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܰܕܟܶܝܢ ܒܠܒܗܘܢ ܐܡ̣ܪ ܕܢܶܚܙܘܢ ܠܐܠܗܐ܆ ܘܰܡܠܰܟ ܬܘܒ ܠܐܝܠܝܢ ܕܰܪܕܝ̣ܦܝܢ ܡܛܠ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܢܶܥܠܘܢ ܠܡܰܠܟܘܬ ܫܡܝܐ܆ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܰܪܕܝ̣ܦܝܢ ܡܛܠ ܫܡܗ ܐܶܫܬܰܘܕܝ̣ ܠܗܘܢ ܛܘܒܐ ܘܢܝܳܚܐ ܒܡܠܟܘܬܗ. ܘܚܰܠܶܦ ܟܝܳܢܢ ܕܥܦܪܐ ܘܥܰܒܕܰܢ ܡܶܠܚܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܘܦܰܨܝܰܢ ܡ̣ܢ ܡܶܐܟܘܠܬܗ ܕܚܶܘܝܐ. ܘܰܩܪܳܢ ܢܘܗܪܗ ܕܥܠܡܐ ܕܰܢܦܰܨܶܝܢ ܡ̣ܢ ܫܘܠܛܳܢܗ ܕܡܰܘܬܐ܆ ܘܥܰܒܕܰܢ ܛܒ̈ܐ ܚܠܦ ܒܝ̈ܫܐ ܘܫܦܝܪ̈ܐ ܚܠܦ ܣܢܰܝ̈ܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܢ ܪܶܚܡܬܐ ܚܠܦ ܣܶܢܶܐܬܐ. ܘܫܰܘܬܦܰܢ ܠܓܒܪܐ ܛܒܐ ܕܡܰܦܶܩ ܡ̣ܢ ܣܝ̣̈ܡܳܬܗ ܛܒ̈ܬܐ܆ ܘܦܰܨܝܰܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܡܰܦܶܩ ܒܝ̈ܫܬܐ ܡ̣ܢ ܬܰܘܬܳܪ̈ܰܝ ܠܒܗ.

   ܘܡܛܠ ܚܘ̣ܒܗ ܫܦܝ̣ܥܐ ܐܰܚܠܶܡ ܡܰܚܘ̈ܬܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ܆ ܐܰܣܝ̣ ܓܝܪ ܐܦ ܠܒܪܗ ܕܩܶܢܛܪܘܢܐ ܡܛܠ ܗܰܝܡܳܢܘܬܗ. ܘܫܰܬܶܩ ܡܰܚܫܘ̈ܠܰܝ ܝܡܐ ܡܢܢ ܒܚܰܝܠܗ. ܘܰܪܕܰܦ ܡܢܢ ܫܺܐܕ̈ܐ ܕܠܶܓܝܘܢ ܡܛܠ ܛܝܒܘܬܗ. ܘܒܰܡܪܰܚܡܳܢܘܬܗ ܐܰܚܝ̣ ܠܒܰܪܬܗ ܕܪܒ ܟܢܘܫܬܐ܆ ܘܕܰܟܝ̣ ܬܘܒ ܠܐܢ̱ܬܬܐ ܡ̣ܢ ܛܰܡܐܘܬܐ ܕܰܕܡܳܐ܆ ܘܰܦܬܰܚ ܥܰܝ̈ܢܐ ܕܰܣܡܰܝ̈ܐ ܬܪܝܢ ܕܰܩܪܶܒܘ ܠܗ܆ ܘܝܰܗܒ ܐܦ ܠܰܬܪܶܥܣܰܪܬܗ ܚܰܝܠܐ ܘܫܘܠܛܳܢܐ ܥܠ ܟܠ ܟܺܐܒ ܘܟܽܘܪܗܳܢ ܘܐܦ ܠܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܘܢ. ܘܰܟܠܳܢ ܡ̣ܢ ܐܘܪܚܐ ܕܚܰܢ̈ܦܐ ܘܕܫܳܡܪ̈ܳܝܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܢ ܚܝܠܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܘܬܗ ܕܠܐ ܢܶܕܚܰܠ ܟܕ ܢܩܰܪܒܘܢܳܢ ܩܕܡ ܫܰܠܝ̣̈ܛܰܝ ܥܳܠܡܐ. ܘܰܐܪܡܝ̣ ܦܳܠܓܘܬܐ ܒܐܪܥܐ ܡܛܠ ܫܰܝܢܗ ܣܓܝܐܐ. ܘܰܫܒܰܩ ܚܰܘ̈ܒܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܐܢ̱ܬܬܐ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܡܛܠ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܘܰܐܫܘܝܰܢ ܡܛܠ ܛܝܒܘܬܗ ܕܢܶܒܢܶܐ ܡܰܓܕܠܐ ܒܢܰܦ̈ܩܳܬܗ. ܘܰܐܦܶܩ ܡܢܢ ܪ̈ܘܚܐ ܛܰܢ̈ܦܳܬܐ ܘܥܰܒܕܰܢ ܡܰܫܪܝܳܐ ܠܐܠܗܘܬܗ. ܘܰܙܪܰܥ ܒܢ ܙܰܪܥܐ ܛܒܐ ܕܢܶܬܶܠ ܦܐܪ̈ܐ ܚܕ ܒܡܐܐ ܘܒܫܬܝܢ ܘܒܬܠܬܝܢ. ܘܶܐܬܬܣܝ̣ܡ ܒܓܘ ܥܳܠܡܐ ܒܰܕܡܘ̣ܬ ܣܝ̣ܡܬܐ ܕܣܝ̣ܡܳܐ ܒܰܩܪܝ̣ܬܐ. ܘܚܰܘܺܝ ܚܝܠܐ ܕܪܒܘܬܗ ܟܕ ܐܶܫܬܕܝ̣ ܡ̣ܢ ܪܘܡܐ ܠܥܘܡܩܐ ܘܠܐ ܐܶܬܢܟܝ̣. ܘܣܰܒܰܥ ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܕܰܡܛܰܪܦܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܚܡܫܐ ܠܚܡܝ̈ܢ ܘܬܪܝܢ ܢܘܢܝ̣̈ܢ ܚܡܫܐ ܐܰܠܦܝ̣̈ܢ ܓܒܪ̈ܐ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܛܠܳܝ̈ܐ ܘܢܶܫ̈ܐ܆ ܘܚܰܘܝ̣ ܪܒܘܬܐ ܕܫܘܒܚܗ. ܘܡܛܠ ܚܘܒܗ ܣܓܝܐܐ ܫܡܰܥ ܠܐܢ̱ܬܬܐ ܟܢܥܢܝܬܐ ܘܰܐܩܝ̣ܡ ܠܒܰܪܬܗ̇ ܡ̣ܢ ܟܘܪܗܢܗ̇. ܘܒܫܘܠܛܳܢܐ ܕܫܳܠܘܚܗ ܦܫܰܛ ܠܫܢܗ ܕܓܰܒܪܐ ܦܺܐܩܳܐ ܕܝܩܝܪܐ ܗܘܬ݀ ܐܕܢܗ. ܘܚܙܘ ܣܡܰܝ̈ܐ ܢܘܗܪܗ ܘܫܰܒܰܚܘ ܒܐܝܕܗ ܠܫܳܠܘܚܗ. ܘܟܕ ܣܠܶܩ ܠܛܘܪܐ ܕܰܢܨܰܠܐ܆ ܐܶܙܕܟܝ̣ܘ ܙܰܠܝ̣ܩܰܘ̈ܗܝ ܕܫܡܫܐ ܡ̣ܢ ܢܘܗܪܗ. ܘܰܐܘܕܰܥ ܚܝܠܗ ܡܝܰܬܪܐ ܒܗ̇ܘ ܛܰܠܝܐ ܕܪܘܚܐ ܥܳܕܝܳܐ ܗܘܬ݀ ܥܠܘܗܝ܆ ܘܒܪ ܐܶܓܳܪܳܐ ܒܡܶܠܬܗ ܫܰܢܝ̣. ܘܝܰܗܒ ܠܢ ܛܘܦܣܐ ܘܰܕܡܘ̣ܬܐ ܕܢܗܘܐ ܒܰܕܡܘ̣ܬ ܛܠܳܝ̈ܐ ܘܢܶܥܘܠ ܠܡܰܠܟܘܬ ܫܡܰܝܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܘܚܰܘܝ̣ ܥܠ ܙܥܘܪ̈ܐ܆ ܕܐ̱ܢܫ ܠܐ ܢܰܒܣܶܐ ܒܗܘܢ܆ ܘܡܰܠܐܟܰܝ̈ܗܘܢ ܒܟܠܙܒܢ ܚܳܙܶܝܢ ܠܐܒܐ ܕܒܫܡܝܐ. ܘܚܰܘܝ̣ ܬܘܒ ܐܳܣܝܘܬܗ ܓܡܝ̣ܪܬܐ ܒܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܐ ܫܢܝ̣̈ܢ ܟܪܝ̣ܗ ܗ݂ܘܐ ܘܰܐܣܓܝ̣ ܚܢܳܢܗ ܠܘܳܬܗ ܘܰܐܚܠܡܗ. ܬܘܒ ܝܰܗܒ ܠܢ ܦܘܩܕܳܢܐ ܕܢܫܒܘܩ ܥܠܡܐ ܘܢܶܬܦܢܶܐ ܠܘܬܗ. ܘܰܓܠܳܐ ܠܢ ܕܡ̇ܢ ܕܥܠܡܐ ܪܳܚܶܡ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܫܳܦܰܪ ܠܐܠܗܐ ܒܬܰܚܘܝ̣ܬܐ ܕܥܰܬܝ̣ܪܐ ܕܶܐܬܬܟܶܠ ܥܠ ܩܶܢܝܳܢܗ. ܘܒܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܡ ܒܛܳܒ̈ܬܗ ܘܰܗܘܳܐ ܛܘܠܳܩܗ ܒܫܝܘܠ܆ ܘܫܶܐܠ ܒܪܝܫ ܚܶܨܪܗ ܡܰܝ̈ܐ ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܝܰܗܒ ܠܗ. ܘܰܐܓܪܰܢ ܒܰܕܡܘ̣ܬ ܦܳܥ̈ܠܐ ܕܢܶܠܐܶܐ ܒܟܰܪܡܗ ܕܗܘܝܘ ܟܰܪܡܐ ܕܫܪܳܪܐ܆ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܰܚܝܳܢܢ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܣܓܝܐܐ ܥܒܰܕ ܨܶܐܕܰܝ̈ܢ. ܘܐܦ ܚܢܢ ܚܒܝܒܝ܆ ܢܗܘܐ ܫܰܘܬܳܦ̈ܐ ܠܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐ ܟܕ ܢܰܚܶܒ ܚܕ ܠܚܕ ܘܢܶܓܡܘܪ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܦܘܩܕܳܢܝ̣̈ܢ ܕܒܗܘܢ ܬܠܶܐ ܟܠܗ ܢܡܘܣܐ ܘܢܒܺܝ̈ܐ.

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܚܘܝܬܐ ܕܚܘܒܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܬܚܘܝܬܐ ܕܨܘܡܐ

 

   ܓـ ܓܒܶܐ ܗ̱ܘ ܨܘܡܐ ܕܰܟܝܳܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܆ ܘܰܢܛܝ̣ܪ ܐܝܟ ܣܝ̣ܡܬܐ ܒܫܡܝܐ܆ ܘܙܰܝܢܐ ܗ̱ܘ ܠܘܩܒܰܠ ܒܝ̣ܫܐ܆ ܘܣܰܟܪܳܐ ܡܩܰܒܠܰܬ݀ ܓܶܐܪ̈ܐ ܕܒܥܶܠܕܒܳܒܐ. ܘܗܕܐ ܠܐ ܗ݂ܘܐ ܡ̣ܢ ܪܶܥܝܳܢܝ ܐܶܡܪܶܬ܆ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܟܬܳܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܩܰܕܶܡܘ ܚܰܘܝܽܘܢܝ ܕܒܟܠܙܒܢ ܨܘܡܐ ܡܥܰܕܪܳܢܐ ܗܘܳܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܨܳܡܘ̣ܗܝ ܒܩܘܫܬܐ. ܨܘܡܐ ܓܝܪ ܚܒܝܒܝ܆ ܠܐ ܗ݂ܘܐ ܗܢܐ ܕܡ̣ܢ ܠܰܚܡܐ ܘܡܰܝ̈ܐ ܒܠܚܘܕ܆ ܐܠܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܢ ܐܢܝܢ ܢܛܘܪ̈ܳܬܗ ܕܨܘܡܐ. ܐܝܬ ܓܝܪ ܕܨܳܐܡ ܡ̣ܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܡܝ̈ܐ ܥܰܕ ܢܶܟܦܰܢ ܘܢܶܨܗܶܐ܆ ܘܐܝܬ ܕܨܳܐܡ ܕܢܗܘܐ ܒܬܘܠܐ ܘܟܳܦܶܢ ܘܠܐ ܐܟ̇ܠ ܘܨܳܗܶܐ ܘܠܐ ܫ̇ܬܐ܆ ܘܡܝܰܬܰܪ ܗ̱ܘ ܗܢܐ ܨܘܡܐ. ܘܐܝܬ ܕܨܳܐܡ ܒܩܰܕܝ̣ܫܘܬܐ ܘܨܘܡܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܘܐܝܬ ܕܨܳܐܡ ܡ̣ܢ ܒܶܣܪܳܐ ܘܚܰܡܪܐ ܘܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܡܕܡ ܡܕܡ܆ ܘܐܝܬ ܕܨܳܐܡ ܕܢܶܥܒܶܕ ܣܝܳܓܐ ܠܦܘܡܗ ܕܠܐ ܢܡܰܠܶܠ ܡ̈ܠܐ ܣܰܢ̈ܝܳܬܐ܆ ܘܐܝܬ ܕܨܳܐܡ ܡ̣ܢ ܚܶܡܬܐ ܘܟܳܒܶܫ ܝܰܨܪܗ ܕܠܐ ܢܶܙܕܟܶܐ܆ ܘܐܝܬ ܕܨܳܐܡ ܡ̣ܢ ܩܶܢܝܳܢܐ ܕܢܣܰܪܶܩ ܢܰܦܫܗ ܠܦܘܠܚܳܢܗ܆ ܘܐܝܬ ܕܨܳܐܡ ܡ̣ܢ ܬܰܫܘ̈ܝܳܬܐ ܕܰܙܢܝ̣̈ܢ ܙܢܝ̣̈ܢ ܕܢܗܘܐ ܥܝ̣ܪ ܒܨܠܘܬܐ܆ ܘܐܝܬ ܒܐܘܠܨܳܢܐ ܕܨܳܐܡ ܡ̣ܢ ܨܶܒܘ̈ܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܠܐ ܢܶܬܢܟܶܐ ܡ̣ܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ܆ ܘܐܝܬ ܕܨܳܐܡ ܕܢܗܘܐ ܡܶܬܶܐܒܶܠ ܕܢܶܫܦܰܪ ܠܡܪܗ ܒܐܘܠܨܳܢܐ܆ ܘܐܝܬ ܕܟܳܢܶܫ ܠܟܠܗܝܢ ܘܥܳܒܶܕ ܠܗܝܢ ܚܕ ܨܘܡܐ. ܐܝܟ ܕܢܨܘܡ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܥܕ ܟܳܦܶܢ܆ ܘܡܐ ܕܨܳܡ ܡ̣ܢ ܕܰܠܡܶܐܟܰܠ ܘܡ̣ܢ ܕܰܠܡܶܫܬܳܐ ܐܬܩܪܝ̣ ܠܗ ܨܰܝܳܡܐ ܘܐܢ ܩܠܝܠ ܢܶܠܥܰܣ ܘܢܶܫܬܶܐ ܫܪܳܝܗܝ ܠܨܰܘܡܗ܆ ܗܟܢܐ ܒܪܢܫܐ ܕܨܳܐܡ ܡ̣ܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܘܐܢܗܘ ܕܥܶܕܳܢܝ̣̈ܢ ܥܶܕܳܢܝ̣̈ܢ ܢܶܫܪܶܐ ܠܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܠܗ ܨܰܘܡܗ. ܡ̇ܢ ܕܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫܳܪܶܐ ܐܝܟ ܕܠܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܨܘܡܗ ܕܡ̇ܢ ܕܳܐܟ̇ܠ ܘܫܳܬܶܐ ܝܰܥܢܳܐܝܬ. ܘܡ̇ܢ ܕܡ̣ܢ ܟܰܦܢܗ ܢܶܓܕܰܫ ܠܗ ܘܢܶܫܪܶܐ ܨܘܡܗ ܠܐ ܣܰܓܺܝ ܚܛܳܗܗ܆ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܡܶܬܢܙܰܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܘܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܡܶܫܪܳܐ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܪܒ ܗ̱ܘ ܚܛܳܗܗ ܘܠܐ ܗ݂ܘܐ ܙܥܘܪ.

 

   ܫܡܰܥ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ܆ ܬܰܚܘܝ̣ܬܐ ܕܨܘܡܐ ܕܰܟܝܐ. ܠܘܩܕܰܡ ܓܝܪ ܚܰܘܝ̣ ܨܘܡܐ ܕܰܟܝܐ ܗܒܝܠ ܒܩܽܘܪܒܳܢܗ܆ ܘܚܢܘܟ ܒܕܰܫܦܰܪ ܩܕܳܡ ܐܠܗܗ܆ ܘܢܘܚ ܕܰܢܛܰܪ ܬܰܡܝ̣ܡܘܬܐ ܒܕܳܪܐ ܡܚܰܒܠܳܢܐ܆ ܘܐܒܪܗܡ ܒܕܶܐܬܝܰܬܰܪ ܒܗܝܡܢܘܬܗ܆ ܘܐܝܣܚܩ ܡܛܠ ܩܝܳܡܗ ܕܐܒܪܗܡ܆ ܘܝܥܩܘܒ ܡܛܠ ܡܰܘܡܳܬܗ ܕܐܝܣܚܩ ܡܛܠ ܕܝ̣ܕܰܥ ܠܐܠܗܐ܆ ܘܝܘܣܦ ܡܛܠ ܡܪܰܚܡܳܢܘܬܗ ܘܡܦܰܪܢܣܳܢܘܬܗ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܕܰܟܝܘܬܗܘܢ ܗܘܬ݀ ܠܗܘܢ ܨܘܡܐ ܓܡܝ̣ܪܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܘܐܢ ܠܝܬ ܕܰܟܝܽܘܬ ܠܒܐ܆ ܨܘܡܐ ܠܐ ܡܶܬܩܰܒܰܠ. ܘܶܥܗܰܕ ܘܚܙܝ̣ ܚܒܝܒܝ܆ ܕܡܝܰܬܪܐ ܗ̱ܝ ܨܒܘܬܐ ܕܐ̱ܢܫ ܢܕܰܟܶܐ ܠܒܗ ܘܢܶܛܰܪ ܠܶܫܳܢܗ ܘܢܶܟܠܶܐ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܕܒܝ̣ܫ܆ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟ. ܠܐ ܓܝܪ ܘܳܠܶܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܗܘܐ ܚܳܠܶܛ ܕܶܒܫܐ ܒܓܶܕܕ̈ܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܢܨܘܡ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܠܰܚܡܐ ܘܡܰܝ̈ܐ܆ ܠܐ ܢܶܚܠܘܛ ܒܨܘܡܗ ܨܽܘܚ̈ܝܳܬܐ ܘܠܰܘ̈ܛܳܬܐ. ܚܕ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܬܰܪܥܳܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܒܝܬܟ ܕܗܘܝܘ ܗܰܝܟܠܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܠܐ ܘܳܠܶܐ ܠܟ ܐܳܘ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܕܒܗ̇ܘ ܬܰܪܥܐ ܕܡܠܟܐ ܥܳܐܠ ܒܗ܆ ܕܢܶܦܘܩ ܡܢܗ ܙܶܒܠܐ ܘܰܣܝܳܢܐ. ܟܕ ܢܨܘܡ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܝܢ ܣܰܢ̈ܝܳܬܐ ܘܢܶܣܰܒ ܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܕܡܫܝ̣ܚܐ܆ ܢܶܙܕܗܰܪ ܒܦܘܡܗ ܕܥܳܐܠ ܒܗ ܒܪ ܡܰܠܟܐ. ܠܝܬ ܠܟ ܫܘܠܛܳܢܐ ܐܳܘ ܒܪܢܫܐ܆ ܕܒܗ ܒܦܘܡܟ ܬܰܦܶܩ ܡ̈ܠܐ ܛܰܢ̈ܦܳܬܐ. ܫܡܰܥ ܠܡܕܡ ܕܐܡ̣ܪ ܡܰܚܝܳܢܰܢ: ܕܡܕܡ ܕܥܳܐܠ ܠܒܪܢܫܐ ܠܐ ܡܣܰܝܶܒ ܠܗ܆ ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܢܳܦܶܩ ܡܢܗ ܡ̣ܢ ܦܘܡܐ ܗ̇ܘ ܗ̱ܘ ܡܣܰܝܶܒ ܠܗ.

 

   ܨܳܡ ܓܝܪ ܐܦ ܡܘܫܐ ܨܰܘܡܐ ܕܰܟܝܐ ܟܕ ܣܠܶܩ ܠܛܘܪܐ ܘܰܐܝܬܝ̣ ܢܡܘܣܐ ܠܥܰܡܗ܆ ܘܶܐܬܚܰܝܰܠ ܒܨܘܡܗ ܐܪܒܥܝܢ ܐܪܒܥܝܢ ܝܰܘܡܝ̣̈ܢ܆ ܘܩܒܠ ܫܘܒܚܐ ܡܝܰܬܪܳܐ܆ ܟܕ ܐܶܙܕܰܗܝ̣ ܡܶܫܟܳܐ ܕܐܦܘ̈ܗܝ܆ ܘܰܐܗܦܶܟ ܪܘܓܙܐ ܡ̣ܢ ܥܰܡܗ ܘܠܐ ܐܬܥܛܝ̣. ܐܦ ܒܰܕܡܘ̣ܬ ܨܘܡܗ ܕܡܘܫܐ ܨܳܡ ܐܠܝܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܚܰܝܠܐ ܟܕ ܐܶܬܪܕܶܦ ܡ̣ܢ ܐܝ̣ܙܒܶܝܠ ܘܰܪܕܳܐ ܥܕܰܡܐ ܠܚܘ̣ܪܺܝܒ ܒܨܘܡܗ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝ̣̈ܢ܆ ܠܟܰܪ ܕܶܐܬܡܰܠܰܠ ܥܡܗ ܥܡ ܡܘܫܐ܆ ܘܶܐܬܓܠܝ̣ ܥܠܘܗܝ ܬܡܢ ܘܦܰܩܕܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܙܠ ܡܫܽܘܚ ܠܝܳܗܽܘ ܒܪ ܝܰܡܫܺܝ ܘܠܰܚܙܳܐܝܠ ܕܢܶܥܒܶܕ ܬܒܰܥܬܐ ܒܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܘܠܐܠܝ̣ܫܰܥ ܒܪ ܫܳܦܳܛ ܕܰܢܡܰܠܶܐ ܕܘܟܬܟ. ܘܰܚܕܝ̣ ܒܓܶܠܝܳܢܐ ܕܡܪܗ ܒܨܘܡܗ ܓܡܝ̣ܪܐ܆ ܐܝܟ ܕܰܚܕܝ̣ ܡܘܫܐ ܟܕ ܨܳܡ ܐܪܒܥܝܢ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܬܪܬܝܢ ܙܰܒܢܝ̣̈ܢ܆ ܘܰܐܗܦܶܟ ܚܶܡܬܐ ܕܐܠܗܗ ܡ̣ܢ ܥܡܗ܆ ܘܰܐܚܶܬ ܠܘ̣ܚܰܝ̈ ܩܝܳܡܐ ܕܰܪ̈ܫܝ̣ܡܳܢ ܒܨܶܒܥܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܗܠܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܒܨܘܡܗܘܢ ܗܘܳܐ ܫܘܒܗܳܪܗܘܢ ܘܒܗ ܐܶܬܓܡܰܪܘ.

   ܬܘܒ ܐܶܚܰܘܶܝܟ ܐܦ ܨܘܡܐ ܕܥܰܘܠܐ ܘܕܶܐܫܳܕ ܕܡܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܩܰܒܰܠ܆ ܕܓܶܙܪܰܬ݀ ܐܺܝܙܒܶܝܠ ܕܳܠܘܚܬܗ ܕܳܐܚܳܒ܆ ܘܰܡܛܰܒܥܳܢܝ̣ܬܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ. ܟܶܬܒܰܬ݀ ܓܝܪ ܐܓܪܬܐ ܒܰܫܡܗ ܕܳܐܚܳܒ܆ ܘܫܰܕܪܰܬ݀ ܠܒ̈ܢܝ ܐܺܝܙܪܰܥܶܝܠ ܓܒܪ̈ܐ ܥܰܘ̈ܳܠܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܺܐܝܙܒܶܝܠ ܥܰܘܳܠܬܐ܆ ܘܟܶܬܒܰܬ݀ ܒܗ̇ ܒܐܓܪܬܐ ܕܥܰܘܠܐ ܘܐܡܪܬ݀ ܗܟܢܐ: ܕܰܓܙܘܪܘ ܨܘܡܐ ܘܰܐܘܬܶܒܘ ܠܢܳܒܘܬ ܒܪܝܫ ܥܡܐ܆ ܘܰܐܘܬܶܒܘ ܠܩܘܒܠܗ ܬܪܝܢ ܓܰܒܪ̈ܝ̣ܢ ܒܢܝ̈ ܥܰܘܠܐ܆ ܘܢܰܣܗܕܘܢ ܒܗ ܘܢܺܐܡܪܘܢ: ܕܨܰܚܝ̣ ܢܳܒܘܬ ܠܐܠܗܐ ܘܠܡܰܠܟܐ܆ ܘܢܶܬܪܓܶܡ ܒܟܐܦ̈ܐ ܘܢܡܘܬ. ܘܗܕܐ ܚܒܝܒܝ ܕܟܶܬܒܰܬ݀ ܠܗܘܢ ܐܝܙܒܝܠ܆ ܕܬܪܝܢ ܓܰܒܪ̈ܝ̣ܢ ܢܰܣܗܕܘܢ ܒܗ ܒܢܳܒܘܬ܆ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܫܶܠܚܰܬ݀ ܠܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܟܬܝ̣ܒ ܒܢܡܘܣܐ: ܕܡ̇ܢ ܕܚܰܝܳܒ ܡܘܬܐ܆ ܠܐ ܢܶܬܩܛܶܠ ܥܠ ܦܘܡ ܣܳܗܕܳܐ ܚܕ܆ ܐܠܐ ܥܠ ܦܘܡ ܬܪܝܢ ܣܳܗܕܝ̣̈ܢ ܢܡܘܬ. ܘܗܟܢܐ ܟܬܝ̣ܒ: ܕܐܝ̣ܕܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܬܗܘܐ ܒܗ ܠܽܘܩܕܰܡ ܠܡܶܪܓܡܶܗ܆ ܘܐܝ̣ܕܐ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܒܚܰܪܬܐ. ܬܘܒ ܟܶܬܒܰܬ݀ ܠܗܘܢ܆ ܕܗܟܢܐ ܢܰܣܗܕܘܢ ܒܗ܆ ܕܨܰܚܝ̣ ܢܳܒܘܬ ܠܐܠܗܐ ܘܠܡܰܠܟܐ. ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܬܘܒ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܢܳܡܘܣܐ ܩܕܝܫܐ ܟܶܬܒܰܬ݀ ܠܗܘܢ ܒܐܓܪܬܐ ܕܥܰܘܠܐ. ܕܟܬܝ̣ܒ ܗ̱ܘ܆ ܕܡ̇ܢ ܕܰܡܨܰܚܶܐ ܠܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܢܶܬܪܓܶܡ ܒܟܐܦ̈ܐ܆ ܥܠ ܕܰܦܪܰܫ ܫܡܐ ܩܕܝܫܐ ܘܨܰܚܝ̣. ܠܺܐܝܙܒܶܝܠ ܕܝܢ ܠܐ ܗ݂ܘܐ ܥܠ ܫܡܳܐ ܕܐܠܗܐ ܒܛܝ̣ܠ ܗ݂ܘܐ ܠܗ̇ ܕܡܶܨܛܰܚܶܐ ܗ݂ܘܐ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܝܰܥܢܘܬܗ ܕܳܐܚܳܒ ܐܶܬܒܛܶܠ ܠܗ̇܆ ܕܪܰܓ ܠܟܰܪܡܗ ܕܢܳܒܘܬ. ܘܠܐ ܐܶܬܕܟܰܪ ܐܳܚܳܒ ܕܟܬܝ̣ܒ: ܕܠܐ ܬܶܪܰܓ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܚܰܒܪܟ.

   ܐܳܘ ܐܺܝܙܒܶܝܠ ܡܛܰܒܥܳܢܝ̣ܬܗ ܕܳܐܚܳܒ܆ ܐܰܝܢܰܘ ܗܢܐ ܐܠܗܐ ܕܨܰܚܝ̣ ܢܳܒܘܬ܆ ܗ̇ܘ ܕܰܣܚܰܦܬܝ ܡܰܕܒܚܗ܆ ܐܘ ܗ̇ܘ ܕܰܩܛܰܠܬܝ ܢܒܺܝܰܘ̈ܗܝ. ܐܘ ܠܐܝܢܐ ܡܠܟܐ ܨܰܚܝ̣܆ ܠܗ̇ܘ ܕܒܰܛܶܠ ܢܡܘܣܐ܆ ܘܰܨܒܳܐ ܕܢܶܚܛܘܦ ܝ̇ܪܬܘܬܗ ܕܢܳܒܘܬ. ܠܡܢܐ ܕܝܢ ܐܝܙܒܝܠ ܠܐ ܐܰܩܺܝܡܬܝ ܡܕܡ ܕܰܟܬܝ̣ܒ ܒܪܝܫ ܦܘܩܕܳܢܘ̈ܗܝ ܕܢܡܘܣܐ ܕܟܬܝ̣ܒ: ܕܠܐ ܬܣܓܘܕ ܠܐܠܗ ܐ̱ܚܪܺܝܢ܆ ܘܐܝܙܒܝܠ ܦܳܠܚܰܬ ܠܒܰܥܠܐ. ܬܘܒ ܟܬܝ̣ܒ: ܕܠܐ ܬܶܐܫܽܘܕ ܕܡܐ ܙܰܟܳܝܐ ܒܐܪܥܐ ܕܝܰܗܒ ܠܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ. ܘܳܠܶܐ ܗ݂ܘܐ ܠܟܝ ܕܝܢ ܐܘܢ ܐܝܙܒܝܠ܆ ܕܬܶܬܕܰܟܪܝ̣ܢ ܕܟܬܝܒ: ܕܐܪܥܐ ܕܰܕܡܳܐ ܐܰܫܝ̣ܕ ܒܗ̇ ܠܐ ܢܶܬܚܰܣܶܐ ܥܠܝܗ̇ ܐܠܐ ܐܢ ܐܶܬܶܐܫܶܕ ܒܗ̇ ܕܡܐ ܕܡ̇ܢ ܕܰܐܫܕܶܗ. ܕܚܶܠܬܝ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܗܕܐ ܐܳܘ ܐܝܙܒܝܠ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܛܰܢܬܝ ܛܢܳܢܐ ܕܥܰܘܠܐ܆ ܕܨܰܚܝ̣ ܢܳܒܘܬ ܠܐܠܗܐ ܟܕ ܠܐ ܨܰܚܝ̣. ܬܘܒ ܟܬܝܒ: ܕܡ̇ܢ ܕܳܐܫܶܕ ܕܡܐ ܕܐ̱ܢܫܐ ܕܡܶܗ ܡܶܬܶܐܫܶܕ܆ ܘܺܐܝܙܒܶܝܠ ܡܰܪܓܙܳܢܝ̣ܬܐ ܐܶܫܕܰܬ݀ ܕܡܐ ܙܰܟܳܝܐ ܕܢܳܒܘܬ܆ ܡܛܠܗܢܐ ܒܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ ܕܶܐܬܶܐܫܶܕ ܒܗ̇ ܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܐ ܒܨܘܡܐ ܕܥܰܘܠܐ ܕܶܐܬܓܙܰܪ܆ ܐܬܐܫܕ ܕܡܗ̇ ܕܐܝܙܒܝܠ ܘܰܐܟܠܘܗ̇ ܟܰܠܒ̈ܐ. ܘܳܐܚܳܒ ܕܶܐܫܬܡܰܥ ܠܡܘܠܟܢܗ̇܆ ܠܰܥܘ ܟܰܠܒ̈ܐ ܬܡܢ ܕܡܗ.

   ܘܐܢ ܐܺܝܙܒܶܝܠ ܓܒܳܬ݀ ܘܫܶܩܠܰܬ݀ ܡ̣ܢ ܢܳܡܘܣܐ ܡܕܡ ܕܰܡܥܰܕܰܪ ܗ݂ܘܐ ܠܗ̇ ܠܣܘܓܦܳܢܗ̇ ܟܕ ܠܐ ܗ݂ܘܐ ܢܳܛܪܰܬ ܢܡܘܣܐ ܗܘܬ݀܆ ܐܢ̱ܬܘܢ ܓܰܒܪ̈ܐ ܪ̈ܫܝܥܐ ܒܢܝ̈ ܐܺܝܙܪܰܥܶܝܠ܆ ܐܝܟܢܐ ܩܰܒܶܠܬܘܢ ܐܓܪܬܐ ܕܰܟܬܝ̣ܒ ܒܗ̇ ܨܘܡܐ ܕܥܰܘܠܐ܆ ܘܟܬܝ̣ܒܐ ܒܗ̇ ܣܳܗܕܘܬܐ ܕܫܘܩܪܐ ܘܕܶܐܫܳܕ ܕܡܳܐ؟ ܒܐܝܠܝܢ ܕܳܪ̈ܐ ܫܡܰܥܬܘܢ܆ ܕܨܡܘ ܨܘܡܐ ܘܶܐܫܰܕܘ ܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܐ؟ ܠܡܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܰܣܠܝ̣ܬܘܢ ܐܓܪܬܐ ܕܥܰܘܠܐ ܘܣܗܕܘܬܐ ܕܫܘܩܪܐ؟ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܶܬܦܪܰܥ ܐܳܚܳܒ ܘܺܐܝܙܒܶܝܠ ܕܝ̣ܢܐ ܟܐܢܐ ܒܰܕܡܗ ܙܰܟܳܝܐ ܕܢܳܒܘܬ ܕܶܐܫܰܕܘ܆ ܘܒܢܝ̈ ܐܺܝܙܪܰܥܶܝܠ ܕܶܐܫܬܡܰܥܘ ܠܗ̇ ܠܐܝܙܒܝܠ܆ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܐܶܬܦܪܰܥܘ ܒܕܝ̣ܢܐ ܟܐܢܐ. ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܓܝܪ ܗܘܫܳܥ ܘܐܡ̇ܪ: ܕܥܕ ܩܠܝܠ ܬܳܒܰܥ ܐ̱ܢܐ ܕܡܗ ܕܺܐܝܙܪܰܥܶܝܠ ܥܠ ܒܰܝܬܐ ܕܝܳܗܽܘ. ܘܰܬܒܰܥ ܝܳܗܽܘ ܕܡܗ ܕܢܳܒܘܬ ܡ̣ܢ ܝܕ ܐܺܝܙܒܶܝܠ ܘܒܰܝܬܗ ܕܳܐܚܳܒ. ܘܠܒܢܝ̈ ܐܺܝܙܪܰܥܶܝܠ ܚܪܰܒ ܐܢܘܢ ܒܒܝܬ ܒܰܥܠܐ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܥܠܝܗܘܢ ܕܡܗ ܕܢܳܒܘܬ܆ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܝܳܗܽܘ ܒܝܰܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܦܘܪܥܳܢܐ: ܕܒܪܡܫܐ ܚܙܺܝܬ ܕܡܗ ܕܢܳܒܘܬ ܘܕܡܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܕܦܘܪܥܢܐ ܗܘܳܐ ܗ݂ܘܐ ܠܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܨܘܡܐ ܕܨܳܡܘ ܒܢܝ̈ ܐܺܝܙܪܰܥܶܝܠ ܠܚܰܝܳܒܘܬܐ.

   ܬܘܒ ܨܳܡܘ ܒܢܝ̈ ܢܺܝܢܘܶܐ ܨܘܡܐ ܕܰܟܝܐ܆ ܟܕ ܐܰܟܪܶܙ ܥܠܝܗܘܢ ܝܰܘܢܳܢ ܗܦܘܟܝܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝ̣ܒ: ܕܟܕ ܫܡܰܥܘ ܟܳܪܘܙܘܬܗ ܕܝܘܢܢ܆ ܓܙܰܪܘ ܨܘܡܐ ܐܰܡܝ̣ܢܐ. ܘܬܰܚܢܰܢܬܐ ܬܟܝ̣ܒܬܐ ܟܕ ܝ̇ܬܒܝ̣ܢ ܥܠ ܣܰܩ̈ܐ ܘܩܶܛܡܳܐ܆ ܘܰܫܩܰܠܘ ܠܒܽܘ̈ܫܰܝ ܦܘܢܳܩܰܝ̈ܗܘܢ ܘܰܠܒܶܫܘ ܣܰܩ̈ܐ ܚܠܦܝܗܘܢ܆ ܘܰܟܠܰܘ ܝܰܠܘ̈ܕܐ ܡ̣ܢ ܬܕܰܝ̈ ܐܶܡܗ̈ܬܗܘܢ܆ ܘܥܳܢ̈ܐ ܘܒܰܩܪ̈ܶܐ ܡ̣ܢ ܪܶܥܝܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝ̣ܒ: ܕܡܛܳܬ݀ ܡܠܬܐ ܠܡܰܠܟܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ܆ ܘܩܡ ܡ̣ܢ ܟܘܪܣܝܗ ܘܰܫܩܰܠ ܬܳܓܗ ܡܢܗ ܘܺܝܬܶܒ ܥܠ ܣܰܩܐ ܘܩܶܛܡܐ ܡܰܟ ܠܗ܆ ܘܰܐܟܪܶܙ ܒܢܺܝܢܘܶܐ ܡܕܝܢ̱ܬܗ ܘܐܡ̣ܪ: ܡ̣ܢ ܦܘܩܕܳܢܐ ܕܡܠܟܐ ܘܕܪܰܘܪ̈ܒܳܢܘܗܝ܆ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܒܥܝ̣ܪ̈ܐ ܠܐ ܢܶܛܥܡܘܢ ܡܕܡ ܘܠܐ ܢܶܪܥܘܢ ܘܐܦܠܐ ܡܰܝ̈ܐ ܢܶܫܬܘܢ܆ ܐܠܐ ܢܶܬܟܰܣܘܢ ܣܰܩ̈ܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܒܥܝ̣ܪ̈ܐ ܘܢܶܩܪܘܢ ܠܐܠܗܐ ܒܰܚܢܰܓܬܐ܆ ܘܢܰܗܦܶܟ ܡܢܢ ܚܶܡܬܐ ܘܪܘܓܙܐ ܘܠܐ ܢܺܐܒܰܕ. ܘܗܟܢܐ ܟܬܝ̣ܒ: ܕܰܚܙܳܐ ܐܠܗܐ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܘܢ ܕܬܳܒܘ ܡ̣ܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܗܘܢ ܒܝ̈ܫܬܐ܆ ܘܰܐܗܦܶܟ ܡܢܗܘܢ ܚܶܡܬܐ ܘܠܐ ܐܰܘܒܶܕ ܐܢܘܢ. ܘܠܐ ܐܡ̣ܪ ܕܰܚܙܳܐ ܨܘܡܐ ܕܡ̣ܢ ܠܚܡܐ ܘܡ̣ܢ ܡܰܝ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܣܰܩܐ ܘܩܶܛܡܐ ܐܠܐ܆ ܕܬܳܒܘ ܡ̣ܢ ܐܘܪ̈ܚܳܬܗܘܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܘܡ̣ܢ ܒܝ̣ܫܘܬ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܰܟܪܶܙ ܡܠܟܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܢܶܗܦܘܟ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܐܘܪܚܗ ܒܝܫܬܐ ܘܡ̣ܢ ܚܛܘܦܝܐ ܕܐܝܬ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܘܢ. ܘܗܘܳܐ ܨܘܡܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܶܐܬܩܰܒܰܠ ܨܘܡܐ ܕܨܳܡܘ ܢܝܢܘܝ̈ܐ ܟܕ ܗܦܰܟܘ ܡ̣ܢ ܐܘܪ̈ܚܬܗܘܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܘܡ̣ܢ ܚܛܘܦܝܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܘܢ܆ ܘܗܘܳܐ ܠܨܶܒܝܳܢܐ ܨܘܡܐ ܕܟܝܐ ܕܨܳܡܘ ܢܝܢܘܝ̈ܐ ܘܠܐ ܐܶܬܕܰܡܝ̣ ܨܘܡܗܘܢ ܠܕܰܒ̈ܢܰܝ ܐܝܙܪܰܥܶܝܠ ܕܕܡܐ ܙܰܟܳܝܐ ܐܶܬܶܐܫܶܕ ܒܗ.

   ܒܟܠܙܒܢ ܓܝܪ ܚܒܝܒܝ܆ ܨܘܡܐ ܕܡ̣ܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܟܕ ܢܨܘܡ ܐ̱ܢܫ ܡܝܰܬܰܪ ܗ̱ܘ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܨܘܡܐ ܕܡ̣ܢ ܠܚܡܐ ܘܡܝ̈ܐ܆ ܘܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܕܢܰܡܶܟ ܐ̱ܢܫ ܢܦܫܗ ܘܢܶܟܘܦ ܨܰܘܪܗ ܐܝܟ ܟܪܘܠܐ ܘܣܰܩܳܐ ܘܩܶܛܡܐ ܡܳܐܶܟ ܠܗ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐ. ܟܕ ܢܨܘܡ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܡ̣ܢ ܠܚܡܐ ܘܡܰܝ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗܝܢ ܣܰܝܒܪ̈ܳܬܐ ܘܢܶܡܘܟ ܠܗ ܣܰܩܳܐ ܘܩܶܛܡܳܐ ܘܢܶܬܶܐܒܶܠ܆ ܪܚܝ̣ܡ ܘܝܳܐܐ ܘܫܦܝܪ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܗܕܐ ܫܦܝܪܐ ܟܕ ܢܰܡܶܟ ܐ̱ܢܫ ܢܦܫܗ ܘܢܶܫܪܶܐ ܩܶܛܪ̈ܐ ܕܥܰܘܠܐ ܘܢܦܰܣܶܩ ܡܶܐܣܳܪ̈ܝܳܬܐ ܕܢܶܟܠܳܐ. ܗܝܕܝܢ ܡܶܬܦܬܰܚ ܢܘܗܪܗ ܐܝܟ ܫܡܫܐ܆ ܐܳܙܳܠܐ ܙܕܝܩܘܬܗ ܩܕܳܡܰܘܗܝ܆ ܘܗܳܘܶܐ ܐܝܟ ܦܪܕܝܣܐ ܕܪܳܘܶܙ ܘܐܝܟ ܡܒܘܥܐ ܕܡܝ̈ܐ ܕܠܐ ܓܳܝܙܝ̣ܢ ܡܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܒܢܳܣ̈ܒܰܝ ܒܰܐܦ̈ܐ ܕܡܰܟܡܪܝ̣ܢ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܘܡܰܣܢܶܝܢ ܦܪ̈ܨܘܦܝܗܘܢ ܘܡܰܘܕܥܝ̣ܢ ܨܘܡܗܘܢ.

   ܗܐ ܓܝܪ ܐܦ ܝܘܠܦܳܢ̈ܐ ܢܟܝ̣̈ܠܐ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܕܒܝܫܐ ܨܳܝܡܝ̣ܢ ܘܡܰܕܟܪܝ̣ܢ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܡܳܪܶܐ ܐܓܪܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ. ܡܰܢܘ̣ ܓܝܪ ܢܶܬܶܠ ܐܓܪܐ ܠܡܰܪܩܺܝܘܢ ܕܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܒܛܒܐ ܥܳܒܘܕܰܢ܆ ܘܡܰܢܘ̣ ܬܘܒ ܢܶܦܪܥܝ̣ܘܗܝ ܨܘܡܗ ܠܘܰܠܶܢܛܺܝܢܳܘܣ ܕܡܰܟܪܶܙ ܕܣܓܝܐܝܢ ܐܢܘܢ ܥܳܒܘ̈ܕܰܘܗܝ܆ ܘܐܡ̇ܪ ܕܐܠܗܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ ܠܐ ܐܶܬܡܰܠܰܠ ܒܦܘܡܐ܆ ܘܬܪܥܝ̣ܬܐ ܠܐ ܥܰܩܶܒܬܗ܆ ܘܐܠܐ ܡܰܢܘ̣ ܢܶܬܶܠ ܦܘܪܥܳܢܐ ܠܒܢ̈ܝ ܚܶܫܘܟܐ ܝܘܠܦܳܢܗ ܕܡܰܢܺܝ ܪܫܝܥܐ܆ ܕܥܡܪܝܢ ܒܚܫܘܟܐ ܒܰܕܡܘ̣ܬ ܚܘܰܘ̈ܬܐ ܘܦܠܚܝ̣ܢ ܟܰܠܕܳܝܘܬܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܗܐ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܨܳܝܡܝ̣ܢ ܘܠܐ ܡܶܬܩܰܒܰܠ ܨܘܡܗܘܢ.

   ܬܘܒ ܫܡܰܥ ܚܒܝܒܝ܆ ܐܶܚܰܘܶܝܟ ܨܘܡܐ ܡܩܰܒܠܐ ܕܨܳܡܘ ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܘܶܐܣܬܝ̣ܪ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܨܘܡܗܘܢ ܣܰܟܪܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܡܗܘܢ܆ ܘܒܰܛܶܠܘ ܫܰܒܰܗܪܳܢܘܬܗ ܕܗܳܡܳܢ ܡܕܰܠܚܳܢܗܘܢ܆ ܘܰܗܦܰܟ ܥܰܘܠܗ ܒܪܝܫܗ܆ ܘܗܶܦܟܰܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܡܰܚܫܰܒܬܗ ܕܢܶܟܠܳܐ܆ ܘܒܕܝ̣ܢܐ ܕܰܨܒܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܐܬܬܕܝ̣ܢ܆ ܘܰܒܟܰܝܠܐ ܕܰܒܥܳܐ ܠܰܡܟܳܠܘ̣ ܐܬܬܟܝ̣ܠ ܠܗ܆ ܘܐܝܟ ܕܶܐܬܚܰܫܰܒ ܠܡܶܥܒܰܕ ܐܶܬܥܒܶܕ ܠܗ܆ ܘܶܐܬܦܟܰܪ ܒܚܰܒܠܐ ܕܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܕܶܐܫܬܰܒܗܰܪ ܒܥܘܬܪܗ ܠܐ ܠܘܳܝܗܝ܆ ܘܚܶܟܡܬܗ ܠܐ  ܦܪܰܩܬܗ܆ ܘܕܶܐܬܚܰܟܰܡ ܠܒܝܫܬܐ ܓܰܐܝܘܬܗ ܐܶܬܡܰܟܟܰܬ݀܆ ܘܐܝܩܪܗ ܥܒܰܪ ܡܢܗ܆ ܘܫܘܦܪܗ ܐܶܬܚܰܒܰܠ܆ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܘܬܗ ܐܶܬܡܰܟܟܰܬ݀܆ ܘܒܰܡܚܘܬܐ ܕܰܨܒܳܐ ܠܡܶܡܚܳܐ ܐܶܬܡܚܺܝ܆ ܘܒܩܶܛܠܐ ܕܰܨܒܳܐ ܠܡܶܩܛܰܠ ܐܶܬܩܛܶܠ܆ ܡܛܠ ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܰܘܒܶܕ ܠܟܠܗܘܢ ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܕܐܝܬ ܒܫܘܠܛܳܢܗ ܕܰܐܚܫܺܝܪܶܫ ܡܠܟܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܨܘܡܗܘܢ ܕܡܘ̣ܪܕܟܰܝ ܘܕܶܐܣܬܝ̣ܪ ܣܰܟܪܐ ܘܩܰܒܠܰܬ݀ ܓܶܐܪ̈ܘܗܝ ܕܗܳܡܳܢ. ܘܗܳܡܳܢ ܒܥܰܘܠܗ ܐܶܬܬܚܶܕ܆ ܘܣܰܝܦܗ ܡܣܝ̣ܦܳܢܐ ܥܠ ܒܠܒܗ܆ ܘܩܶܫܬܗ ܕܡܰܠܝܐ ܗܘܬ݀ ܥܰܘܠܐ ܐܶܬܬܰܒܪܬ݀܆ ܐܝܟ ܕܟܬܝ̣ܒ ܥܠ ܪ̈ܫܝܥܐ: ܕܣܰܝܦܗܘܢ ܢܶܥܘܠ ܒܠܶܒܗܘܢ ܘܩܶܫ̈ܬܳܬܗܘܢ ܢܶܬܬܰܒܪ̈ܢ. ܗܕܐ ܫܶܠܡܰܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܕܗܳܡܳܢ܆ ܕܟܕ ܬܰܩܶܢ ܙܩܝ̣ܦܐ ܠܡܽܘܪܕܟܰܝ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܐܬܬܠܝ̣ ܥܠܘܗܝ ܗܳܡܳܢ ܘܒܢܘ̈ܗܝ܆ ܘܶܐܬܬܚܶܕ ܒܓܘܡܳܨܐ ܕܰܥܒܰܕ ܘܐܬܬܨܝܕ ܒܦܰܚܐ ܕܰܛܡܰܪ ܘܡܨܝ̣ܕܬܗ ܥܠܘܗܝ ܐܶܬܦܰܪܣܬ݀ ܘܰܢܦܰܠ ܒܢܶܫܒܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܘܠܐ ܘܰܗܘܳܐ ܣܰܘܦܗ ܠܥܠܡ.

   ܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ܆ ܫܶܐܠ ܗܳܡܳܢ ܘܰܒܥܳܐ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܢܺܐܒܕܘܢ܆ ܐܠܐ ܢܩܰܡܬܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܡܗ ܨܒܳܐ ܕܢܶܬܢܰܩܰܡ ܘܢܶܥܛܶܐ ܫܡܳܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܝܟ ܕܶܐܬܥܛܝ̣ ܕܘܟܪܳܢܗ ܕܰܥܡܳܠܝ̣ܩ ܡ̣ܢ ܬܚܶܝܬ ܫܡܝܐ. ܘܝ̣ܬܰܪ ܗ݂ܘܐ ܗܳܡܳܢ ܣܪܝ̣ܕܐ ܡ̣ܢ ܥܡܳܠܩܳܝ̈ܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝ̣ܒ: ܕܗܳܡܳܢ ܒܪ ܗܰܡܰܕܰܬ ܐܰܓܳܓܳܝܐ ܟܕ ܒܝܬ ܡܰܠܟܐ ܐܰܚܫܺܝܪܶܫ ܡܝܰܩܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܒܬܰܪܥܐ ܕܡܰܠܟܐ ܝܳܬܶܒ ܗ݂ܘܐ ܒܟܠܝܘܡ܆ ܡܛܠ ܕܬܰܪܒܝ̣ܬܗ̇ ܐܶܣܬܝ̣ܪ ܕܶܐܬܕܰܒܪܰܬ݀ ܘܫܶܦܪܰܬ݀ ܠܡܰܠܟܐ ܐܰܚܫܺܝܪܶܫ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܟܠܗܝܢ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܐ ܚܰܒܪ̈ܳܬܗ̇܆ ܘܥܶܠܰܬ݀ ܝܶܬܒܰܬ݀ ܚܠܦ ܘܰܫܬܝ̣ ܡܰܠܟܬܐ. ܘܗ̣ܘ ܡܘ̣ܪܕܟܰܝ ܒܟܠܝܘܡ ܡܩܰܕܶܡ ܗ݂ܘܐ ܝܳܬܶܒ ܒܬܰܪܥܐ ܕܡܠܟܐ. ܘܗܳܡܳܢ ܬܠܝܬܝܐ ܗ݂ܘܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܡܝܰܩܰܪ ܗ݂ܘܐ ܒܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܗ. ܘܟܠ ܐ̱ܢܫ ܕܐܝܬ ܒܬܰܪܥܐ ܕܡܠܟܐ ܡܐ ܕܚܳܙܶܐ ܗ݂ܘܐ ܠܗ ܠܗܳܡܳܢ ܢܳܦܶܠ ܗ݂ܘܐ ܘܣܳܓܶܕ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܡܘ̣ܪܕܟܰܝ ܠܐ ܩܳܐܡ ܗ݂ܘܐ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ܆ ܡܛܠܗܢܐ ܨܒܳܐ ܗ݂ܘܐ ܕܒܗܕܐ ܥܶܠܬܳܐ ܢܶܬܢܰܩܰܡ ܒܰܒ̈ܢܰܝ ܥܡܗ ܘܢܶܬܒܰܥ ܡܢܗܘܢ ܥܝܳܪܬܐ ܕܰܥܡܳܠܩܳܝ̈ܐ܆ ܡܛܠ ܕܗܳܡܳܢ ܡ̣ܢ ܓܶܢܣܳܐ ܗ݂ܘܐ ܕܒܝܬ ܐܰܓܳܓ ܡܠܟܐ ܕܰܥܡܳܠܝ̣ܩ ܗ̇ܘ ܕܰܐܝܬܝ̣ ܫܐܘܠ ܘܦܰܫܚܗ ܫܡܘܐܝܠ ܩܕܡ ܡܪܝܐ. ܘܡܘ̣ܪܕܟܰܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗ݂ܘܐ ܡ̣ܢ ܛܘܗܡܐ ܕܒܝܬ ܫܳܐܘܳܠ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܡ̣ܢ ܒܢܰܝ̈ ܩܝ̣ܫ܆ ܡܛܠ ܕܰܚܪܰܒ ܫܐܘܠ ܠܰܥܡܳܠܝ݂ܩܳܝ̈ܐ. ܘܰܨܒܳܐ ܗ݂ܘܐ ܗܳܡܳܢ ܕܢܶܬܒܰܥ ܢܩܰܡܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܡܗ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܩܶܛܠܗ ܕܳܐܓܳܓ ܡ̣ܢ ܐܝ̈ܕܝ ܡܘ̣ܪܕܟܰܝ. ܘܠܐ ܝ̣ܕܰܥ ܢܣܝ̣ܒ ܗܰܘܢܳܐ ܕܰܓܙܝ̣ܪܐ ܗ̱ܝ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܥܡܳܠܝ̣ܩ ܕܢܶܬܥܛܶܐ ܕܘܟܪܳܢܗ ܡ̣ܢ ܬܚܶܝܬ ܫܡܝܐ. ܟܬܝ̣ܒ ܓܝܪ ܒܢܳܡܘܣܐ ܩܕܝܫܐ: ܕܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܠܡܘܫܐ: ܐܡ̣ܪ ܠܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܘܢܶܓܒܶܐ ܠܗ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܶܥܒܶܕ ܩܪܳܒܐ ܥܡ ܥܡܳܠܝ̣ܩ. ܘܶܐܙܕܰܝܰܢ ܝܫܘܥ ܘܰܥܒܰܕ ܩܪܳܒܐ ܥܡ ܥܡܳܠܝ̣ܩ܆ ܘܶܐܙܕܟܝ̣ ܥܡܳܠܝ̣ܩ ܒܢܝ̣ܫܐ ܕܨܠܝܒܐ ܒܰܦܫܳܛ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܕܡܘܫܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܚܪܶܒܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܢܦܰܩܘ ܠܰܩܪܳܒܐ܆ ܐܶܫܬܚܰܪܘ ܡܢܗܘܢ ܣܪܝ̣ܕܐ ܒܝܬ ܡܰܥܡܰܪܗܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ: ܟܬܘܒ ܣܶܦܪܐ ܕܕܘܟܪܢܐ ܘܣܝ̣ܡ ܩܕܡ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܡܶܥܛܳܐ ܥܳܛܶܐ ܐ̱ܢܐ ܕܘܟܪܢܗ ܕܰܥܡܳܠܝ̣ܩ ܡ̣ܢ ܬܚܶܝܬ ܫܡܝܐ. ܘܰܐܓܰܪ ܥܡܗܘܢ ܪܘܚܐ ܥܡ ܥܡܳܠܝ݂ܩܳܝ̈ܐ ܕܟܒܪ ܢܶܫܡܥܘܢ ܕܟܬܝ̣ܒ ܒܣܶܦܪܗ ܩܕܝܫܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܡܶܥܛܳܐ ܥܳܛܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܗܘܢ ܠܰܥܡܳܠܝ݂ܩܳܝ̈ܐ ܘܢܬܘܒܘܢ ܠܘܬܗ ܘܢܶܬܦܢܶܐ ܥܠܝܗܘܢ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܬܳܒܘ ܐܝܬ ܗ݂ܘܐ ܬܝܳܒܘܬܐ ܐܝܟ ܕܗܘܬ݀ ܬܝܒܘܬܐ ܠܢܺܝܢ̈ܘܳܝܐ ܟܕ ܡܠܰܟ ܥܠܝܗܘܢ ܗܦܘܟܝܐ ܘܗ̣ܢܘܢ ܚܰܘܝ̣ܘ ܬܝܒܘܬܐ ܘܰܐܗܦܶܟ ܚܶܡܬܗ ܡܢܗܘܢ܆ ܘܐܝܟ ܕܶܐܬܝܰܗܒܰܬ݀ ܝܡܝܢܐ ܠܓܶܒܥܘ̈ܢܳܝܐ ܘܠܐ ܐܶܒܰܕܘ ܥܡ ܟܢܰܥ̈ܢܳܝܐ܆ ܘܐܝܟ ܕܶܐܬܝܰܗܒܬ݀ ܬܝܒܘܬܐ ܠܪܳܚܳܒ ܕܗܰܝܡܢܰܬ݀܆ ܘܐܦ ܠܰܥܡܳܠܝ݂ܩܳܝ̈ܐ ܡܶܬܝܰܗܒܐ ܗܘܬ݀ ܠܗܘܢ ܬܝܒܘܬܐ ܐܠܘ ܗܰܝܡܶܢܘ ܟܕ ܐܰܓܰܪ ܠܗܘܢ ܪܘܚܐ ܐܪܒܥܡܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ܆ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܟܠܗ ܙܰܒܢܐ܆ ܟܕ ܚܙܳܐ ܕܠܐ ܬܳܒܘ܆ ܫܶܠܛܰܬ݀ ܒܗܘܢ ܚܶܡܬܗ ܘܶܥܗܰܕ ܡܕܡ ܕܰܪܫܰܡ ܡܘܫܐ ܒܣܶܦܪܗ ܩܕܝܫܐ. ܟܕ ܩܡ ܓܝܪ ܫܳܐܘܳܠ ܒܡܠܟܘܬܐ ܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܠܫܡܘܐܝܠ: ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܟܝ̣ܪ ܐ̱ܢܐ ܡܕܡ ܕܰܥܒܰܕ ܠܟܘܢ ܥܡܳܠܝ̣ܩ ܟܕ ܢܦܰܩܬܘܢ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܕܶܐܪܰܥܟܘܢ ܒܚܰܪܒܐ܆ ܗܫܐ ܙܶܠ ܚܪܘܒ ܠܚܛܝܐ ܥܡܳܠܝ̣ܩ. ܘܶܐܙܰܠ ܫܐܘܠ ܘܚܪܰܒ ܠܰܥܡܳܠܝ݂ܩܳܝ̈ܐ. ܘܥܠ ܕܰܥܒܰܕ ܫܐܘܠ ܡܪܰܚܡܳܢܘܬܐ ܥܠ ܥܡܳܠܝ̣ܩ܆ ܐܣܬܠܝ̣ ܡ̣ܢ ܡܠܟܘܬܗ ܡܛܠ ܕܰܫܒܰܩ ܡܢܗܘܢ ܣܪܝ̣ܕܐ. ܘܗ̣ܘ ܗܳܡܳܢ ܣܪܝ̣ܕܐ ܗ݂ܘܐ ܕܒܝܬ ܐܰܓܳܓ ܕܰܫܒܰܩ ܫܐܘܠ܆ ܡܘܪܕܟܰܝ ܡ̣ܢ ܛܘܗܡܐ ܗ݂ܘܐ ܕܒܝܬ ܫܐܘܠ ܕܗ̣ܘ ܚܪܰܒ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܰܓܳܓ.

   ܘܐܝܬ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܚܒܝܒܝ ܕܡܰܝܬܶܝܢ ܥܶܕܠܳܝܐ ܥܠ ܡܘ̣ܪܕܟܰܝ ܘܐܡܪܝܢ܆ ܕܠܡܢܐ ܠܐ ܩܳܐܡ ܗ݂ܘܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܗܳܡܳܢ ܕܗܐ ܡܝܰܩܪܐ ܗ݂ܘܐ ܕܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܐ܆ ܘܡܢܐ ܠܡ ܡܶܣܬܓܶܦ ܗ݂ܘܐ ܐܠܘ ܥܳܒܶܕ ܗ݂ܘܐ ܠܗ ܐܝܩܪܐ؟ ܘܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢ: ܕܐܠܘ ܡܘ̣ܪܕܟܰܝ ܩܳܐܡ ܗ݂ܘܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܗܳܡܳܢ܆ ܗܕܐ ܒܝܫܬܐ ܠܐ ܡܬܚܰܫܰܒ ܗ݂ܘܐ ܥܠ ܡܘ̣ܪܕܟܰܝ ܘܥܠ ܒܢܰܝ̈ ܥܡܗ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܚܰܝܠܗ̇ ܕܡܠܬܐ. ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܕܝܢ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܙܕܝܩܐ ܕܢܳܛܰܪ ܢܡܘܣܐ ܥܒܰܕ ܗܕܐ. ܘܠܐ ܩܳܡ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܗܳܡܳܢ ܥܰܘܳܠܐ ܡܛܠ ܕܚܳܪ ܒܫܐܘܠ ܓܢܣܗ܆ ܕܡܛܠ ܕܰܥܒܰܕ ܪ̈ܚܡܐ ܥܠ ܐܰܓܳܓ ܡܠܟܐ ܓܢܣܗ ܕܗܳܡܳܢ ܐܣܬܠܝ̣ ܡ̣ܢ ܡܠܟܘܬܗ ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܘܗܝ ܪܘܓܙܐ. ܐܦ ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܐܠܘ ܥܒܰܕ ܐܝܩܪܐ ܠܗܳܡܳܢ ܪܫܝ̣ܥܐ܆ ܣܳܠܶܩ ܗ݂ܘܐ ܒܗ ܪܘܓܙܐ ܐܝܟ ܕܒܫܐܘܠ.

   ܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܥܡܳܠܝ̣ܩ ܢܦܰܩ ܠܐܘܪܥܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܰܩܪܳܒܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܪܢܳܐ ܗ݂ܘܐ ܥܡܳܠܝ̣ܩ܆ ܕܢܶܦܘܩ ܘܢܶܚܪܘܒ ܠܒ̈ܢܝ ܝܥܩܘܒ ܘܢܒܰܛܶܠ ܐܢܝܢ ܠܒܘܪ̈ܟܳܬܗ ܕܐܝܣܚܩ. ܕܳܚܶܠ ܗ݂ܘܐ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܫܘܥܒܳܕܗܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܥܩܘܒ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܐܝܣܚܩ ܠܥܺܣܽܘ: ܕܠܝܥܩܘܒ ܐܰܚܘܟ ܬܶܦܠܘܚ܆ ܘܐܢ ܬܬܘܒ܆ ܢܶܥܒܰܪ ܢܝ̣ܪܗ ܡ̣ܢ ܨܰܘܪܟ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܘܰܝܬ ܝܳܕܰܥ ܕܥܡܳܠܝ̣ܩ ܒܪ ܕܪܘܟܬܗ ܗ݂ܘܐ ܕܶܐܠܺܝܦܰܙ ܒܪ ܥܺܣܽܘ܆ ܘܠܐ ܨܳܒܶܐ ܗ݂ܘܐ ܕܢܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܒ̈ܢܝ ܝܥܩܘܒ. ܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܐܡ̣ܪ ܐܝܣܚܩ ܠܥܺܣܘ: ܕܠܝܥܩܘܒ ܐܰܚܽܘܟ ܬܦܠܘܚ܆ ܡܠܬܐ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܡܰܘܕܥܳܐ܆ ܡܛܠ ܕܰܢܣܰܒ ܥܺܣܽܘ ܢܶܫܰܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܬ ܟܢܰܥܢ ܕܠܝ̣ܛ ܗ݂ܘܐ ܠܢܘܚ ܐܒܘܗܝ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܢܘܚ: ܕܰܥܒܶܕ ܥܰܒܕܝ̣̈ܢ ܬܗܘܐ ܠܐܚܰܝ̈ܟ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܝܳܕܥܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܐܒܪܗܡ ܘܐܝܣܚܩ ܕܠܺܝܛܝ̣ܢ ܐܢܘܢ ܟܢܰܥ̈ܢܳܝܐ ܠܐ ܢܣܰܒܘ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܬܗܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܗܘܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܒܪܗܡ ܢܣܰܒ ܠܐܝܣܚܩ ܐܦܠܐ ܐܝܣܚܩ ܠܝܥܩܘܒ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܶܬܚܰܠܰܛ ܙܪܥܐ ܠܝ̣ܛܐ ܕܟܢܰܥ̈ܢܳܝܐ ܥܡ ܙܪܥܐ ܕܫܝ̣ܡ ܕܡܒܰܪܰܟ ܗ݂ܘܐ ܡ̣ܢ ܢܘܚ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܨܒܳܐ ܗ݂ܘܐ ܥܡܳܠܝ̣ܩ ܒܪ ܐܶܠܝ̣ܦܰܙ ܒܪ ܥܺܣܽܘ ܕܢܒܰܛܶܠ ܠܰܘ̈ܛܳܬܗ ܕܢܘܚ ܘܒܘܪ̈ܟܳܬܗ ܕܐܝܣܚܩ ܘܢܰܩܪܶܒ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܝܥܩܘܒ. ܐܦ ܐܠܗܐ ܟܺܐܢܳܐܝܬ ܟܬܰܒ ܥܠܘܗܝ ܕܥܡܳܠܝ̣ܩ܆ ܕܢܶܬܥܛܶܐ ܕܘܟܪܢܗ ܒܝܕ ܒܢܝ̈ܗ̇ ܕܪܳܚܶܝܠ. ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܐܰܩܪܶܒ ܥܡܗ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܝܰܘܣܶܦ܆ ܘܒܬܪܟܢ ܫܐܘܠ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ܆ ܘܣܪܝ̣ܕܗܘܢ ܐܰܘܒܶܕ ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܒܨܘܡܗ. ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܒܢܰܝ̈ ܥܺܣܽܘ ܥܡܳܠܝ̣ܩ ܨܒܳܐ ܕܢܰܩܪܶܒ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܝܥܩܘܒ܆ ܘܕܘܟܪܢܗ ܗ̱ܘ ܕܝܠܗ ܐܶܬܥܛܝ̣. ܘܰܚܙܝ̣ ܕܒܨܘܡܗ ܕܡܽܘܪܕܟܰܝ ܘܕܶܐܣܬܝ̣ܪ ܐܶܣܬܚܶܦ ܗܳܡܳܢ ܡ̣ܢ ܪܒܘܬܗ ܘܶܐܒܰܕ ܣܪܝ̣ܕܐ ܕܥܡܳܠܝ݂ܩܳܝ̈ܐ܆ ܘܩܰܒܶܠ ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܐܝܩܪܗ ܕܗܳܡܳܢ ܘܰܗܘܳܐ ܪܒܐ ܒܟܠܗ̇ ܡܰܠܟܘܬܗ ܕܰܐܚܫܝ̣ܪܶܫ܆ ܘܶܐܣܬܝ̣ܪ ܗܘܬ݀ ܡܰܠܟܬܳܐ ܚܠܦ ܘܰܫܬܺܝ.

   ܬܘܒ ܨܳܡ ܕܢܝܐܝܠ ܨܘܡܐ ܡܩܰܒܠܐ ܬܠܬܐ ܫܒܘܥܝ̣̈ܢ ܕܝܰܘܡܝ̣̈ܢ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܥܡܗ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܬܰܘܣܶܦܬܐ ܒܒܳܒܶܝܠ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ. ܘܒܨܘܡܗ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܝܘܡ ܗܘܳܬ݀ ܠܗ ܫܡܝ̣ܥܘܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܗ. ܘܒܗܘܢ ܒܗ̇ܢܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܩܡ ܓܒܪܐܝܠ ܒܥܶܕܪܗ܆ ܕܗ̣ܘ ܗܳܘܶܐ ܡܩܰܒܶܠ ܨܠܰܘ̈ܬܐ ܒܟܠܙܒܢ܆ ܘܥܰܕܰܪ ܥܡ ܓܒܪܐܝܠ ܐܦ ܡܝܟܐܝܠ ܫܰܠܝ̣ܛܗܘܢ. ܘܩܳܡܘ ܠܘܩܒܠ ܫܰܠܝ̣ܛܐ ܕܦܳܪܶܣ ܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܝܘܡ܆ ܘܥܰܕܰܪ ܠܕܢܝܐܝܠ ܒܨܰܘܡܗ. ܗܘܰܝܬ ܕܝܢ ܝܳܕܰܥ ܚܒܝܒܝ ܕܓܒܪܐܝܠ ܡܩܰܒܶܠ ܨܠܰܘ̈ܬܰܐ ܗ̱ܘ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܟܕ ܨܰܠܝ̣ ܓܝܪ ܕܢܝܐܝܠ܆ ܐܶܬܳܐ ܠܘܬܗ ܗ̣ܘ ܓܒܪܐܝܠ ܘܚܰܝܠܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ݀ ܨܠܘܬܟ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܆ ܘܐܢܐ ܐܶܬܺܝܬ ܒܡܶܠܰܝ̈ܟ. ܘܠܰܒܒܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܐܶܬܚܰܝܠ ܓܒܪܐ ܕܪܶܓܬܐ. ܐܦ ܒܨܠܘܬܐ ܬܘܒ ܕܨܰܘܡܗ ܗ̣ܘ ܐܶܬܳܐ ܠܘܬܗ. ܐܦ ܨܠܘܬܐ ܬܘܒ ܕܙܟܰܪܝܳܐ ܗ̣ܘ ܓܒܪܐܝܠ ܩܰܪܶܒ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܟܕ ܣܰܒܪܗ ܥܠ ܝܰܠܕܗ ܕܝܘܚܢܢ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܓܝܪ: ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ݀ ܨܠܘܬܟ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܐܦ ܨܠܘܬܗ̇ ܕܡܪܝܡ ܗ̣ܘ ܩܰܪܶܒ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܣܰܒܪܗ̇ ܥܠ ܝܰܠܕܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ܓܝܪ: ܐܶܫܟܰܚܬܝ ܛܝܒܘܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܘܒܡܢܐ ܐܶܫܟܚܰܬ݀ ܛܝܒܘܬܐ ܡܪܝܡ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܒܨܰܘܡܗ̇ ܘܒܨܠܘܬܗ̇. ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܓܒܪܐܝܠ ܡܩܰܒܶܠ ܗ݂ܘܐ ܨܠܰܘ̈ܬܐ ܕܰܟܝ̈ܬܐ ܘܰܡܩܰܪܶܒ ܠܗܝܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܘܡܝܟܐܝܠ ܫܰܠܝ̣ܛܐ ܗ݂ܘܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܗ̇ܢܘ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܡܘܫܐ: ܕܗܐ ܡܰܠܰܐܟܝ ܢܺܐܙܰܠ ܩܕܡܝܟ ܘܢܶܚܪܘܒ ܠܥܳܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܗ̇ܢܘ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܠܰܐܬܳܢܗ ܕܒܶܠܥܰܡ ܟܕ ܐܙ̇ܠ ܒܶܠܥܰܡ ܠܰܡܠܳܛ ܠܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܗ̣ܘ ܬܘܒ ܐܬܚܙܝ̣ ܠܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܟܕ ܫܡܝ̣ܛ ܣܰܝܦܗ ܘܩܐܡ ܒܰܦܩܰܥܬܐ ܕܐܝܪܝ̣ܚܘ. ܘܝܫܘܥ ܟܕ ܚܙܳܝܗܝ܆ ܣܒܰܪ ܠܗ ܕܡ̣ܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܐ ܗ݂ܘܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܝܫܘܥ: ܡܢܢ ܐܢ̱ܬ ܐܰܘ ܡ̣ܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܢ؟ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܝ̣ܟܐܝܠ܆ ܐܢܐ ܪܒ ܚܰܝܠܰܘ̈ܬܗ ܐ̱ܢܐ ܕܡܪܝܐ ܘܗܫܐ ܐܶܬܺܝܬ. ܘܗ̣ܘ ܐܰܪܡܝ̣ ܫܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܐܝܪܝܚܘ ܩܕܡ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ܆ ܘܗ̣ܘ ܬܘܒ ܚܪܰܒ ܡ̣ܢ ܩܕܡܘܗܝ ܡܰܠܟ̈ܐ ܬܠܬܝܢ ܘܚܕ܆ ܘܗ̣ܘ ܚܪܰܒ ܐܳܠܶܦ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܗܶܢܕܘܳܝ̈ܐ ܩܕܡ ܐܳܣܐ܆ ܘܗ̣ܘ ܬܘܒ ܚܪܰܒ ܒܡܰܫܪܝ̣ܬܗ ܕܐܬܘܪܝܐ ܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܚܡܫܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܐܦ ܟܕ ܠܒܳܒܶܝܠ ܐܙܠܘ ܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܶܙܰܠ ܠܗ ܐܦ ܗ̣ܘ ܥܡܗܘܢ ܘܚܠܳܦܰܝܗܘܢ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܗ݂ܘܐ.

   ܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܨܳܡ ܕܢܝܐܝܠ ܗܳܢܘܢ ܬܠܬܐ ܫܳܒܘ̈ܥܝ̣ܢ ܕܝܰܘܡܝ̣̈ܢ ܘܰܒܥܳܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܘܶܐܬܟܰܫܰܦ ܘܡ̣ܢ ܩܕܡ ܙܰܒܢܳܐ ܠܐ ܟܬܝ̣ܒ ܕܨܡ܆ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝ̣ܒ: ܕܟܕ ܡܠܰܝ̈ ܠܚܘܪܒܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܡ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܪܡܝܐ ܢܒܺܝܐ܆ ܕܰܐܪܡܝ̣ ܨܠܘܬܗ ܘܶܐܬܟܰܫܰܦ ܩܕܡ ܐܠܗܗ ܕܠܐ ܢܰܘܣܦܘܢ ܠܰܡܦܳܫ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ ܐܝܟ ܕܒܰܨܰܪ ܡ̣ܢ ܕܳܪܐ ܕܒܝܘ̈ܡܝ ܢܘܚ ܘܐܝܟ ܕܰܐܘܣܶܦ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܡܶܨܪܝܢ ܘܐܝܟ ܕܒܰܨܰܪ ܠܒ̈ܢܝ ܐܦܪܝܡ܆ ܘܶܐܬܚܰܫܰܒ ܕܢܝܐܝܠ ܕܡܛܠ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܥܡܐ ܕܠܡܐ ܢܟܰܬܰܪ ܠܗ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ ܕܐܡ̣ܪ ܐܪܡܝܐ. ܘܥܰܕܰܪ ܗ݂ܘܐ ܓܒܪܐܝܠ ܒܨܘܡܗ ܘܡܝܟܐܝܠ ܫܰܠܝ̣ܛܗܘܢ܆ ܘܐܦ ܠܗ ܠܡܝܟܐܝܠ ܢܗܘܐ ܠܗ ܒܗܘܢ ܢܝܳܚܐ ܟܕ ܠܐܪܥܗܘܢ ܢܶܗܦܟܘܢ܆ ܘܓܒܪܐܝܠ ܕܥܰܕܰܪ ܥܡܗ ܕܢܶܣܓܘܢ ܦܺܐܪ̈ܰܝ ܨܠܰܘ̈ܬܗܘܢ ܒܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ ܘܢܶܣܓܘܢ ܩܘܪ̈ܒܳܢܐ ܕܟܠܝܘܡ ܡܩܰܪܶܒ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܘܫܰܠܝ̣ܛܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܦܳܪܶܣ ܠܐ ܨܳܒܶܐ ܗ݂ܘܐ ܕܢܶܬܦܪܶܫ ܙܪܥܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܡ̣ܢ ܡܠܟܘܬܐ ܚܰܛܳܝܬܐ ܕܦܳܪܶܣ ܕܠܗ ܡܰܫܠܡܳܐ ܗܘܬ݀ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ܆ ܡܛܠ ܕܰܟܡܳܐ ܕܬܡܢ ܐܢܘܢ܆ ܙܕܝ̈ܩܐ ܐܝܬ ܗ݂ܘܐ ܒܗܘܢ ܐܦ ܗ̣ܘ ܚܳܕܶܐ ܗ݂ܘܐ ܒܗܘܢ. ܘܰܚܙܝ̣ ܕܶܐܬܝܰܬܰܪ ܨܘܡܗ ܓܰܒܝܳܐ ܕܕܢܝܐܝܠ ܘܰܐܗܦܶܟ ܫܒܝ̣ܬܐ ܕܥܡܗ ܠܡܘ̣ܠܳܝ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ.

   ܕܝܠܢ ܕܝܢ ܡܕܰܒܰܪ ܡܰܫܪܝ̣ܬܢ ܪܒ ܗ̱ܘ ܡ̣ܢ ܓܒܪܐܝܠ ܘܡܝܰܬܰܪ ܡ̣ܢ ܡܝܟܐܝܠ ܘܚܰܣܝ̣ܢ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܫܰܠܝ̣ܛܐ ܕܦܳܪܶܣ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܰܚܝܳܢܰܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܠܒܶܫ ܠܐܢܫܘܬܢ ܘܚܰܫ ܘܶܐܬܢܰܣܝ̣ ܒܦܓܪܐ ܕܰܫܩܰܠ ܡܢܢ ܘܡܫܟܚ ܕܰܢܥܰܕܰܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܶܬܢܰܣܶܝܢ. ܨܡ ܓܝܪ ܚܠܦܝܢ ܘܰܙܟܳܐ ܠܒܥܠܕܪܢ܆ ܘܦܰܩܕܰܢ ܕܰܢܨܘܡ ܘܢܶܫܗܰܪ ܒܟܠ ܥܶܕܳܢ ܕܒܚܰܝܠܗ ܕܨܘܡܐ ܕܰܟܝܐ ܢܶܡܛܶܐ ܠܰܢܝܳܚܬܗ.

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܚܘܝܬܐ ܕܨܘܡܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܬܚܘܝܬܐ ܕܨܠܘܬܐ

 

   ܕـ ܕܰܟܝܘܬ ܠܒܐ ܗ̱ܝ ܨܠܘܬܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܨܠܰܘ̈ܢ ܕܒܩܳܠܐ ܪܳܡܐ ܡܶܨܛܰܠܝ̈ܢ܆ ܘܫܶܬܩܳܐ ܟܕ ܡܙܰܘܰܓ ܒܪܶܥܝܳܢܐ ܫܰܦܝܐ ܡܝܰܬܰܪ ܗ̱ܘ ܡ̣ܢ ܩܠܐ ܪܡܐ ܟܕ ܐ̱ܢܫ ܢܶܩܥܶܐ. ܗܫܐ ܚܒܝܒܝ܆ ܗܒ ܠܝ ܠܶܒܳܟ ܘܬܰܪܥܝ̣ܬܟ ܘܰܫܡܰܥ ܚܰܝܠܗ̇ ܕܨܠܘܬܐ ܕܟܝ̣ܬܐ ܘܰܚܙܝ̣ ܐܝܟܢܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ ܒܗ̇ ܐܒܗܝ̈ܢ ܟܺܐܢ̈ܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܐ ܒܨܠܘܬܗܘܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܐܝܟܢܐ ܗܘܬ݀ ܠܗܘܢ ܩܘܪܒܳܢܐ ܕܟܝܐ. ܒܗ̇ ܓܝܪ ܒܨܠܘܬܐ ܐܶܬܩܰܒܰܠܘ ܩܘܪ̈ܒܳܢܐ܆ ܘܗ̣ܝ ܬܘܒ ܐܰܗܦܟܰܬ݀ ܡܳܡܘܠܐ܆ ܘܗ̣ܝ ܐܰܣܝܰܬ݀ ܥܰܩܪܘܬܐ܆ ܘܗ̣ܝ ܣܰܚܦܰܬ݀ ܡܰܫܪ̈ܝܳܬܐ܆ ܘܗ̣ܝ ܓܠܳܬ݀ ܐ̱ܪ̈ܙܐ܆ ܘܗ̣ܝ ܦܰܠܓܰܬ݀ ܝܡܐ܆ ܘܗ̣ܝ ܬܶܪܥܰܬ݀ ܝܘܪܕܢܢ ܘܰܟܠܳܬ݀ ܠܫܡܫܐ ܘܰܐܩܝ̣ܡܰܬ݀ ܠܣܗܪܐ܆ ܘܗ̣ܝ ܚܶܪܒܰܬ݀ ܠܛܰܡ̈ܐܐ ܘܰܐܚܬܰܬ݀ ܢܘܪܐ܆ ܘܗ̣ܝ ܟܠܳܬ݀ ܫܡܝܐ܆ ܘܗ̣ܝ ܐܰܣܩܰܬ݀ ܡ̣ܢ ܓܘܒܐ ܘܦܰܠܛܰܬ݀ ܡ̣ܢ ܢܘܪܐ ܘܫܰܘܙܒܰܬ݀ ܡ̣ܢ ܝܡܐ܆ ܘܚܰܝܠܗ̇ ܣܓܝ ܡܝܰܬܰܪ ܐܝܟ ܕܣܓܝ ܚܝܠܗ ܕܨܘܡܐ ܕܰܟܝܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܦܶܪܫܶܬ ܓܝܪ ܘܚܰܘܝ̣ܬܟ ܒܡܺܐܡܪܐ ܕܩܕܡ ܗܢܐ ܥܠ ܫܰܪܒܐ ܕܨܘܡܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܥܠ ܨܠܘܬܐ ܠܐ ܡܳܐܢܳܐ ܠܝ ܕܶܐܬܢܶܐ ܘܶܐܚܰܘܶܝܟ.

   ܠܘܩܕܰܡ ܓܝܪ ܒܕܰܟܝܘܬ ܠܒܗ ܕܗܳܒܶܝܠ ܐܶܬܩܰܒܰܠ ܩܘܪܒܳܢܗ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܕܩܳܐܶܝܢ ܐܣܬܠܝ̣. ܘܐܝܟܢܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܠܢ ܨܒܘܬܐ ܕܶܐܬܩܰܒܰܠ ܩܘܪܒܳܢܗ ܕܗܒܝܠ ܘܶܐܣܬܠܝ̣ ܕܩܳܐܝܢ܆ ܘܺܝ̣ܕܰܥ ܗܒܝܠ ܕܶܐܬܩܰܒܰܠ ܩܘܪܒܳܢܗ ܘܐܦ ܩܳܐܝܢ ܬܘܒ ܝ̣ܕܰܥ ܕܶܐܣܬܠܝ̣ ܕܝܠܗ܆ ܥܠ ܗܕܐ ܟܡܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܐ ܐܰܦܝ̣ܣܳܟ. ܝ̇ܕܥ ܐܢ̱ܬ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ܆ ܕܒܗܕܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܦܪܶܫ ܗ݂ܘܐ ܩܘܪܒܳܢܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡܶܬܩܰܒܰܠ ܗ݂ܘܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܆ ܢܘܪܐ ܢܳܚܬܳܐ ܗܘܬ݀ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܘܡܶܬܶܐܟܶܠ ܗ݂ܘܐ ܒܗ̇ ܩܘܪܒܳܢܐ. ܟܕ ܩܰܪܶܒܘ ܓܝܪ ܗܒܝܠ ܘܩܳܐܝܢ ܐܟܚܕܐ ܩܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܘܢ܆ ܢܚܬܬ݀ ܢܘܪܐ ܚܰܝܬܐ ܕܰܡܫܰܡܫܳܐ ܗܘܬ݀ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܠܶܚܟܰܬ݀ ܩܽܘܪܒܳܢܗ ܕܟܝܐ ܕܗܳܒܶܝܠ܆ ܘܕܩܳܐܝܢ ܕܠܐ ܕܟܶܐ ܗ݂ܘܐ ܠܐ ܩܶܪܒܰܬ݀ ܠܗ. ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܝ̣ܕܰܥ ܗܒܝܠ ܕܶܐܬܩܰܒܰܠ ܩܘܪܒܳܢܗ ܐܦ ܩܐܝܢ ܬܘܒ ܝ̣ܕܰܥ ܕܶܐܣܬܠܝ̣ ܕܝܠܗ. ܘܦܺܐܪ̈ܰܝ ܠܒܗ ܕܩܳܐܝܢ ܗ̣ܢܘܢ ܚܰܘܝ̣ܘ ܘܰܣܗܶܕܘ ܥܠܘܗܝ ܕܢܶܟܠܐ ܡܠܶܐ ܗ݂ܘܐ ܟܕ ܩܛܰܠ ܠܐܚܘܗܝ. ܠܡܕܡ ܓܝܪ ܕܒܶܛܢܰܬ݀ ܬܰܪܥܝ̣ܬܗ ܐܰܘܠܶܕ̈ܝ ܐܝܕܘ̈ܗܝ. ܘܕܰܟܝܘܬ ܠܒܗ ܕܗܒܝܠ ܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܨܠܘܬܗ.

   ܘܡܦܝ̣ܣ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܥܠ ܗܕܐ ܕܟܠܗܘܢ ܩܘܪ̈ܒܳܢܐ ܡܩܰܒ̈ܠܐ ܢܘܪܐ ܗ̱ܘ ܠܳܚܟܳܐ ܗܘܬ݀ ܠܗܘܢ. ܟܕ ܩܰܪܶܒ ܓܝܪ ܡܢܽܘܚ ܐܒܘܗܝ ܕܫܡܫܘܢ ܩܘܪܒܳܢܐ܆ ܢܘܪܐ ܚܰܝܬܐ ܢܶܚܬܬ݀ ܘܠܚܰܟܬܗ܆ ܘܒܗ̇ ܒܫܰܠܗܶܒܝ̣ܬܐ ܣܠܶܩ ܡܠܐܟܐ ܕܡܰܠܶܠ ܥܡܗ ܠܫܡܝܐ. ܘܐܦ ܐܒܪܗܡ ܟܕ ܐܰܫܰܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܡܘܠܟܳܢܐ ܕܒܪܐ ܡܬܝܠܕ ܠܗ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܣܰܒ ܠܟ ܥܶܓܠܐ ܬܘܠܬܐ ܘܥܶܙܳܐ ܬܘܠܬܐ ܘܫܘܦܢܝ̣ܢܐ ܘܒܪ ܝܘܢܐ. ܘܟܕ ܕܰܒܰܚ ܐܢܘܢ ܐܒܪܗܡ ܘܰܦܫܰܚ ܘܣܡ ܗܰܕܳܡܳܐ ܠܘܩܒܠ ܚܰܒܪܗ܆ ܢܦܰܠ ܥܠܘܗܝ ܫܶܠܝܐ ܘܥܰܡܛܳܢܐ ܗܘܳܐ ܘܢܶܚܬܰܬ݀ ܢܘܪܐ ܘܥܶܒܪܰܬ݀ ܒܝܬ ܦܶܠܓ̈ܐ ܘܶܐܟܠܰܬ݀ ܠܩܘܪܒܢܗ ܕܐܒܪܗܡ. ܐܦ ܩܘܪ̈ܒܳܢܐ ܕܡܶܬܩܰܪܒܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܒܡܰܫܟܰܢ ܙܒܢܐ ܢܘܪܐ ܗ̱ܘ ܚܰܝܬܐ ܢܳܚܬܐ ܗܘܬ݀ ܠܡܶܐܟܠܗܘܢ. ܐܦ ܒܢܰܝ̈ ܐܗܪܘܢ ܢܳܕܳܒ ܘܰܐܒܝ̣ܗܘ ܟܕ ܒܣܰܘ ܗ̱ܘܘ ܒܬܫܡܫܬܗ ܕܩܽܘܪܒܳܢܐ ܢܶܚܬܰܬ݀ ܢܘܪܐ ܐܝܟ ܥܝܳܕܗ̇ ܒܙܒܢܐ ܕܩܘܪܒܢܐ ܘܠܐ ܐܶܫܟܚܰܬ݀ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܘܢ ܒܕܰܟܝܘ̣ ܘܠܐ ܩܶܪܒܰܬ݀ ܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܕܠܐ ܐܶܬܶܐܟܶܠ ܩܘܪܒܢܐ ܐܰܝܬܝ̣ܘ ܢܘܪܐ ܢܘܟܪܳܝܬܐ ܕܬܶܐܟܠܶܗ ܕܠܐ ܢܶܬܪܫܘܢ ܡ̣ܢ ܡܘܫܐ܆ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܐܶܬܶܐܟܶܠ ܩܘܪܒܢܐ܆ ܘܢܘܪܐ ܢܘܟܪܳܝܬܐ ܐܶܟܠܰܬ݀ ܩܘܪܒܳܢܐ܆ ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܐܶܟܠܰܬ݀ ܐܢܘܢ ܠܗܘܢ ܘܶܐܬܩܰܕܰܫ ܒܗܘܢ ܡܪܝܐ ܥܠ ܕܰܒܣܰܘ ܒܬܫܡܫܬܗ. ܐܦ ܟܕ ܐܶܬܦܰܠܰܓܘ ܥܠ ܡܘܫܐ ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܚܡܫܝܢ ܓܒܪ̈ܝ̣ܢ ܘܩܰܪܶܒܘ ܦܝܪ̈ܡܐ ܕܠܐ ܦܘܩܕܳܢܐ܆ ܐܶܬܦܰܩܕܰܬ݀ ܗ̣ܝ ܢܘܪܐ ܘܢܶܦܩܰܬ݀ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܘܶܐܟܠܰܬ݀ ܐܢܘܢ܆ ܘܶܐܬܩܰܕܰܫܘ ܦܝܪ̈ܡܰܝܗܘܢ ܒܢܰܦ̈ܫܬܗܘܢ. ܬܘܒ ܟܕ ܒܢܳܐ ܫܠܶܝܡܘܢ ܒܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ ܘܩܰܪܶܒ ܕܒܚ̈ܐ ܘܥܠܰܘ̈ܬܐ ܨܰܠܝ̣ ܘܢܶܚܬܰܬ݀ ܢܘܪܐ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܘܶܐܟܠܰܬ݀ ܬܰܪܒܳܐ ܕܝܰܩ̈ܕܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ. ܬܘܒ ܐܠܝܐ ܟܕ ܩܰܪܶܒ ܩܘܪܒܢܐ܆ ܢܘܪܐ ܢܶܚܬܰܬ݀ ܘܶܐܟܰܠܬܗ ܘܶܐܬܩܰܒܰܠ ܩܘܪܒܢܗ ܐܝܟ ܕܗܳܒܶܝܠ܆ ܘܕܦܳܠܚܰܝ̈ ܒܰܥܠܐ ܐܶܣܬܠܝ̣ ܐܝܟ ܕܩܳܐܝܢ. ܗܢܐ ܟܠܗ ܦܝܳܣܐ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܥܠ ܢܘܪܐ ܕܬܶܫܰܪ ܠܟ ܡܠܬܐ ܕܢܘܪܐ ܐܶܟܠܰܬ݀ ܩܘܪܒܢܗ ܕܗܒܝܠ.

   ܫܡܥ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܥܠܝܗ̇ ܥܠ ܗܕܐ ܨܠܘܬܐ ܕܟܝ̣ܬܐ ܕܟܡܐ ܚܰܝܠܝ̣̈ܢ ܐܬܚܙܝ̣ܘ ܒܗ̇. ܟܕ ܨܰܠܝ̣ ܓܝܪ ܐܒܪܗܡ ܫܒܝ̣ܬܐ ܕܚܡܫܐ ܡܰܠܟܝ̣̈ܢ ܐܰܗܦܶܟ܆ ܘܰܥܩܰܪܬܐ ܬܘܒ ܝܶܠܕܰܬ݀ ܒܨܠܘܬܗ܆ ܘܒܚܰܝܠܐ ܬܘܒ ܕܨܠܘܬܗ ܩܰܒܶܠ ܡܘܠܟܢܐ ܕܰܒܙܰܪܥܗ ܢܶܬܒܰܪܟܘܢ ܥܡ̈ܡܐ. ܘܐܦ ܐܝܣܚܩ ܬܘܒ ܚܰܘܝ̣ ܚܰܝܠܗ̇ ܕܨܠܘܬܐ ܟܕ ܨܰܠܝ̣ ܥܠ ܪܰܦܩܰܐ ܘܝܶܠܕܰܬ݀܆ ܘܥܠ ܐܰܒܝ̣ܡܠܶܟ ܘܶܐܬܟܠܝ̣ ܡܢܗ ܪܘܓܙܐ.

   ܘܐܦ ܐܒܘܢ ܝܥܩܘܒ ܨܰܠܝ̣ ܒܝܬ ܐܝܠ ܘܰܚܙܳܐ ܬܪܥܐ ܕܫܡܝܐ ܟܕ ܦܬܝ̣ܚ ܘܣܶܒܠܬܐ ܕܡܰܣܩܳܐ ܠܡܪܰܘܡܐ. ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐ̱ܪܳܙܗ ܕܦܪܘܩܢ ܕܰܚܙܳܐ ܝܥܩܘܒ. ܬܪܥܐ ܕܫܡܰܝܐ ܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܬܰܪܥܐ ܕܚܰܝ̈ܐ܆ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܒܝ ܢܶܥܘܠ ܢܺܚܶܐ ܠܥܠܡ. ܐܦ ܕܘܝܕ ܐܡ̣ܪ: ܕܗ̇ܢܘ ܬܪܥܗ ܕܡܳܪܝܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܥܳܐܠܝܢ ܒܗ. ܘܣܶܒܠܬܳܐ ܬܘܒ ܕܰܚܙܳܐ ܝܥܩܘܒ ܐ̱ܪܳܙܗ ܕܦܪܘܩܢ ܕܒܗ ܣܳܠܩܝ̣ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܙܕܝ̈ܩܐ ܡ̣ܢ ܬܰܚܬܳܝܬܐ ܠܥܶܠܳܝܬܐ. ܘܐܝܬܝܗ̇ ܐ̱ܪܳܙܐ ܬܘܒ ܕܨܠܝܒܗ ܕܦܪܘܩܢ ܕܶܐܬܬܪܝ̣ܡ ܒܰܕܡܘ̣ܬ ܣܶܒܠܬܳܐ. ܘܡܪܝܐ ܠܡ ܩܳܐܡ ܠܥܠ ܡܢܗ̇܆ ܠܥܠ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܡܫܝܚܐ ܡܪܝܐ ܗ̱ܘ ܕܟܠ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝ̣ܚܐ ܛܘܒܢܐ: ܕܪܝܫܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܝܥܩܘܒ ܠܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܒܝܬ ܐܝܠ܆ ܘܰܐܩܝ̣ܡ ܝܥܩܘܒ ܬܡܢ ܩܳܝܶܡܬܐ ܕܟܐܦܐ ܠܣܳܗܕܘܬܐ ܘܰܢܣܰܟ ܡܶܫܚܐ ܒܪܝܫܗ̇. ܘܐܦ ܗܕܐ ܒܐܪܳܙܐ ܩܰܕܶܡ ܥܒܕܗ̇ ܐܒܘܢ ܝܥܩܘܒ ܕܟܐܦ̈ܐ ܡܩܰܒ̈ܠܳܢ ܡܫܝ̣ܚܘܬܐ. ܥܡ̈ܡܐ ܓܝܪ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܡܫܝܚܐ ܗ̣ܢܘܢ ܐܢܘܢ ܡܶܬܡܰܫܚܝ̣ܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܥܠܝܗܘܢ ܝܘܚܢܢ: ܕܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܟܐܦ̈ܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܠܗܐ ܠܰܡܩܳܡܘ̣ ܒܢܰܝ̈ܐ ܠܐܒܪܗܡ. ܨܠܘܬܗ ܓܝܪ ܕܝܥܩܘܒ ܩܰܕܶܡ ܐܶܬܚܰܘܝ̣ ܒܗ̇ ܐ̱ܪܙܐ ܕܩܶܪܝܳܢܐ ܕܥܡ̈ܡܐ.

   ܚܙܝ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܟܡܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܝ̣ܢ ܛܡܝ̣ܪܝ̣ܢ ܒܗ ܒܚܶܙܘܐ ܕܰܚܙܳܐ ܝܥܩܘܒ. ܚܙܳܐ ܓܝܪ ܬܪܥܐ ܕܫܡܝܐ ܕܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܣܶܒܠܬܳܐ ܐ̱ܪܙܗ ܕܨܠܝܒܐ. ܘܰܡܫܰܚ ܠܟܐܦ̈ܐ ܛܘܦܣܐ ܕܥܡ̈ܡܐ. ܘܰܢܕܰܪ ܡܰܥܣܳܪ̈ܐ ܠܡܶܬܰܠ ܠܠܶܘܝ̣܆ ܒܗ ܓܝܪ ܛܡܝ̣ܪܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܝܳܗ̈ܒܰܝ ܡܰܥܣܳܪ̈ܐ ܘܢܳܣ̈ܒܰܝ ܪ̈ܝ̣ܫܝܳܬܐ܆ ܘܒܚܰܨܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗ݂ܘܐ ܓܘܪܝܐ ܕܐܪܝܐ ܝܗܘܕܐ ܕܒܗ ܛܡܝ̣ܪ ܗ݂ܘܐ ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ܆ ܘܒܗ ܚܰܘܝ̣ ܡܫܺܝܚܘܬܐ ܘܫܰܒ̈ܛܐ ܕܒܓܰܘܗ ܢܕܰܪܘ ܠܠܶܘܳܝ̈ܐ܆ ܘܡܠܟ̈ܐ ܕܰܒܚܰܨܗ ܐܰܘܪܶܒܘ ܠܒܗ܆ ܘܒܶܚܪܰܬ݀ ܒܗ ܪܘܚܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܙܰܪܥܗ ܥܬܝ̣ܕܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܠܡܶܗܘܳܐ. ܒܚܘܛܪܗ ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕ ܥܒܰܪ ܝܘܪܕܢܢ. ܐ̱ܪܙܐ ܬܡܝ̣ܗܐ ܩܰܕܶܡ ܐܚ̣ܕ ܒܐܝܕܗ ܢܝ̣ܫܐ ܓܝܪ ܕܨܠܝܒܗ ܕܢܒܺܝܐ ܪܒܐ. ܘܰܐܪܝ̣ܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܠܐܪܥܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܰܕܢܚܐ܆ ܡܛܠ ܕܡܢܗ̇ ܕܢܰܚ ܢܘܗܪܐ ܠܥܰܡ̈ܡܐ. ܘܰܣܡܰܟ ܥܠ ܒܺܐܪܐ ܕܟܐܦܐ ܥܠ ܦܘܡܗ̇ ܕܒܝܬ ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܰܢܪܝ̣ܡܘܢܗ̇. ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܐ ܓܝܪ ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܰܢܪܝ̣ܡܘܢܗ̇ ܘܢܶܦܬܚܘܢ ܒܺܐܪܐ ܥܕܰܡܐ ܕܶܐܬܳܐ ܝܥܩܘܒ܆ ܘܒܚܰܝܠܐ ܕܪܳܥܝܐ ܕܰܛܡܝ̣ܪ ܗ݂ܘܐ ܒܗ ܒܚܰܨܗ ܥܰܠܝܳܗ̇ ܠܟܐܦܐ ܘܰܐܫܩܝ̣ ܠܥܳܢ̈ܗ. ܘܢܒܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܶܬܰܘ ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܶܓܠܘܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܥܕܰܡܐ ܕܶܐܬܳܐ ܢܒܺܝܐ ܪܒܐ ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܦܬܰܚ ܘܰܥܡܰܕ ܒܗ̇ ܘܰܩܥܳܐ ܘܐܡ̣ܪ ܒܩܳܠܗ ܒܰܣܝ̣ܡܐ: ܕܟܠ ܕܰܨܗܶܐ ܢܐܬܐ ܠܘܬܝ ܘܢܶܫܬܶܐ. ܘܨܰܠܝ̣ ܬܘܒ ܝܥܩܘܒ ܒܡܰܗܦܟܗ ܡ̣ܢ ܠܘܬ ܠܳܒܳܢ ܘܶܐܬܦܰܨܝ̣ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ ܥܺܣܽܘ ܐܚܘܗܝ ܘܗܟܢܐ ܨܰܠܝ̣ ܘܰܐܘܕܝ̣ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܒܚܽܘܛܪܝ ܥܶܒܪܶܬ ܝܘܪܕܢܢ ܗܢܐ܆ ܘܗܫܐ ܗܘܺܝܬ ܠܬܪܬܝܢ ܡܰܫܪ̈ܝܳܢ. ܐܳܘ ܐ̱ܪܙܗ ܬܡܝ̣ܗܐ ܕܦܪܘܩܢ. ܟܕ ܐܶܬܳܐ ܓܝܪ ܡܪܢ ܩܰܕܡܳܐܝܬ ܢܦܰܩ ܚܘܛܪܐ ܡ̣ܢ ܓܘ̣ܙܥܗ ܕܺܐܝܫܰܝ ܒܰܕܡܘ̣ܬ ܚܘܛܪܗ ܕܝܥܩܘܒ܆ ܘܟܕ ܗܳܦܶܟ ܡ̣ܢ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܒܡܐܬܝܬܗ ܕܬܪܬܝܢ ܐܳܙܶܠ ܠܘܬܗ ܒܬܪܬܝܢ ܡܰܫܪ̈ܝܳܢ܆ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܥܡܐ ܘܐ̱ܚܪܺܬܐ ܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ܆ ܒܰܕܡܘ̣ܬ ܝܥܩܘܒ ܕܰܗܦܰܟ ܠܘܬ ܐܝܣܚܩ ܐܒܘܗܝ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܡܰܫܪ̈ܝܳܢ. ܗܦܰܟ ܓܝܪ ܝܥܩܘܒ ܘܚܕܰܥܣܪ ܒܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܳܐܬܶܝܢ ܥܡ ܦܪܘܩܢ ܚܕܰܥܣܪ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܥܡܗܘܢ ܝܗܘܕܐ. ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܬܝܠܕ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܘܰܗܘܰܘ ܬܪܥܣܪ ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܝܥܩܘܒ܆ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪܟܢ ܐܶܬܓܒܝ̣ ܬܘܠܡܰܝ ܘܰܗܘܰܘ ܬܪܥܣܪ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܦܪܘܩܢ. ܗܢܐ ܣܘܥܪܳܢܐ ܕܨܠܘܬܗ ܕܝܥܩܘܒ.

   ܡܢܐ ܕܝܢ ܢܐܡܪ ܥܠ ܚܰܝܠܐ ܕܨܠܘܬܗ ܕܡܘܫܐ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܣܳܟܳܐ܆ ܨܠܘܬܗ ܓܝܪ ܫܰܘܙܶܒܬܗ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ ܦܶܪܥܘܢ܆ ܘܗ̣ܝ ܚܰܘܝܰܬܗ ܫܟܝ̣ܢܬܐ ܕܐܠܗܗ. ܘܒܨܠܘܬܗ ܐܰܝܬܝ̣ ܥܣܪ ܡܰܚܘ̈ܢ ܥܠ ܦܪܥܘܢ. ܘܗ̣ܝ ܬܘܒ ܨܠܘܬܗ ܦܰܠܓܰܬ݀ ܝܡܐ ܘܰܐܚܠܝܰܬ݀ ܡܰܝ̈ܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܘܰܐܚܬܰܬ݀ ܡܰܢ̱ܢܳܐ ܘܰܐܣܩܰܬ݀ ܣܰܠܘܰܝ ܘܒܶܙܥܰܬ݀ ܟܐܦܐ ܘܰܐܪܕܝܰܬ݀ ܡܝ̈ܐ ܘܰܙܟܳܬ݀ ܠܰܥܡܳܠܝ̣ܩ ܘܚܰܝܠܰܬ݀ ܠܝܫܘܥ ܘܕܰܠܚܰܬ݀ ܠܥܘ̣ܓ ܘܠܣܝ̣ܚܘܢ ܒܰܩܪܳܒܐ ܘܰܐܚܬܰܬ݀ ܠܒܝ̈ܫܐ ܠܫܝܘܠ ܘܰܐܗܦܟܰܬ݀ ܚܶܡܬܐ ܕܐܠܗܗ ܡ̣ܢ ܥܡܗ ܘܫܰܚܩܰܬ݀ ܠܥܶܓܠܐ ܕܰܚܛܝ̣ܬܐ ܘܰܐܚܬܰܬ݀ ܠܘ̈ܚܐ ܡ̣ܢ ܛܘܪܐ ܘܙܰܗܝܰܬ݀ ܦܪܨܘܦܗ. ܘܣܓܝܐܐ ܗ̱ܝ ܨܠܘܬܗ ܡ̣ܢ ܕܝܥܩܘܒ ܠܰܡܬܰܢܳܝܘ̣. ܐܦ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܒܨܠܘܬܗ ܐܶܬܝܰܬܰܪ ܩܕܡ ܐܠܗܗ. ܨܠܘܬܗ ܦܰܠܓܰܬ݀ ܝܘܪܕܢܢ܆ ܘܗ̣ܝ ܬܘܒ ܣܰܚܦܰܬ݀ ܫܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܐܝܪܝܚܘ ܘܕܰܠܚܰܬ݀ ܠܥܳܟܳܪ ܘܰܟܠܳܬ݀ ܠܫܡܫܐ ܘܰܐܩܝ̣ܡܰܬ݀ ܠܣܗܪܐ ܘܚܶܪܒܰܬ݀ ܠܡܠܟ̈ܐ ܘܟܰܒܫܰܬ݀ ܐܪܥܐ ܘܰܐܘܪܬܰܬ݀ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ.

   ܢܺܐܬܶܐ ܠܢ ܠܘܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܶܬܩܳܐ ܕܨܰܠܝܰܬ݀ ܚܢܐ ܐܡܗ ܕܫܡܘܐܝܠ܆ ܘܗܘܬ݀ ܠܨܶܒܝܳܢܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܦܶܬܚܰܬ݀ ܥܰܩܪܘܬܗ̇ ܘܰܐܥܒܪܰܬ݀ ܚܶܣܕܗ̇ ܘܝܠܕܬ݀ ܢܙܝ̣ܪܐ ܘܟܗܢܐ. ܘܐܦ ܫܡܘܐܝܠ ܨܰܠܝ̣ ܩܕܡ ܐܠܗܗ ܟܕ ܚܰܘܝ̣ ܐܳܬܳܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܟܕ ܐܘܕܰܥ ܐܢܘܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܘܢ ܥܠ ܕܫܶܐܠܘ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ. ܘܰܐܣܶܩ ܫܡܘܐܝܠ ܥܠܳܬܐ ܥܠ ܡܰܕܒܚܐ܆ ܘܰܢܚܶܬ ܡܶܛܪܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܚܨܳܕܳܐ ܕܚ̈ܛܐ. ܬܘܒ ܐܦ ܕܘܝܕ ܨܰܠܝ̣ ܩܕܡ ܐܠܗܗ ܘܶܐܬܦܰܨܝ̣ ܡ̣ܢ ܐܝ̈ܕܝ ܫܳܐܘܠ. ܘܐܦ ܟܕ ܡܢܳܐ ܠܥܡܐ ܨܰܠܝ̣ ܘܗܶܦܟܰܬ݀ ܡܢܗܘܢ ܚܶܡܬܐ ܘܪܘܓܙܐ ܟܕ ܫܠܰܛ ܒܗܘܢ ܡܚܰܒܠܳܢܐ. ܘܨܰܠܝ̣ ܬܘܒ ܐܦ ܐܳܣܳܐ ܘܚܰܘܝܰܬ݀ ܨܠܘܬܗ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܟܕ ܢܦܰܩ ܥܠܘܗܝ ܙܳܪܳܚ ܗܶܢܕܘܳܝܐ ܘܳܐܠܶܦ ܐܰܠܦܝ̣̈ܢ ܚܰܝܠܐ ܥܡܗ. ܗܝܕܝܢ ܨܰܠܝ̣ ܐܳܣܳܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܒܗܕܐ ܡܶܬܝ̣ܕܰܥ ܚܝܠܟ ܐܠܗܢ ܟܕ ܬܰܫܠܶܡ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܒܝܕ ܥܡܐ ܙܥܘܪܐ. ܘܰܫܡܰܥ ܐܠܗܐ ܨܠܘܬܗ ܘܫܰܕܰܪ ܡܠܐܟܗ ܘܕܰܠܰܚ ܐܢܘܢ܆ ܘܶܐܙܕܟܝ̣ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܒܚܰܝܠܐ ܕܨܠܘܬܗ ܕܳܐܣܳܐ. ܘܐܦ ܝܘܫܳܦܳܛ ܒܪܗ ܚܝܠܐ ܕܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܐ ܚܶܪܒܰܬ݀ ܨܠܘܬܗ ܘܚܰܝܒܰܬ݀ ܐܢܘܢ. ܘܐܦ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܨܰܠܺܝ ܘܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܚܡܫܐ ܐܰܠܦܝ̣̈ܢ ܐܰܪܡܝܰܬ݀ ܨܠܘܬܗ ܒܝܕ ܡܠܐܟܐ ܡܕܰܒܪܳܢܗ ܕܚܝܠܐ. ܘܝܰܘܢܳܢ ܬܘܒ ܨܰܠܝ̣ ܩܕܡ ܐܠܗܗ ܡ̣ܢ ܥܘܡ̈ܩܘܗܝ ܕܝܰܡܐ܆ ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܘܶܐܬܥܢܝ̣ ܘܶܐܬܦܠܶܛ ܕܠܐ ܚܒܳܠ. ܒܶܙܥܰܬ݀ ܓܝܪ ܨܠܘܬܗ ܬܗܘ̈ܡܐ ܘܰܙܟܳܬ݀ ܓ̈ܠܠܐ ܘܚܶܣܢܰܬ݀ ܡܰܚܫܘ̈ܠܐ ܘܒܶܙܥܰܬ݀ ܥܢܳܢܐ ܘܦܶܪܚܰܬ݀ ܒܐܐܪ ܘܦܶܬܚܰܬ݀ ܫܡܰܝܐ ܘܩܶܪܒܰܬ݀ ܩܕܡ ܟܘܪܣܝܐ ܕܪܒܘܬܐ ܒܝܕ ܓܒܪܐܝܠ ܡܩܰܪܶܒ ܨܠܘ̈ܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܘܰܓܣܰܘ ܬܗܘ̈ܡܐ ܠܓܒܪܐ ܢܒܺܝܐ ܘܦܰܠܛܗ ܢܘܢܐ ܠܝܘܢܢ ܠܝܰܒܫܐ. ܬܘܒ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܘܥܰܙܰܪܝܐ ܘܡܺܝܫܳܐܝܠ ܨܠܘܬܗܘܢ ܙܟܳܬ݀ ܫܰܠܗܶܒܝ̣ܬܐ ܘܥܘ̣ܙܐ ܕܢܘܪܐ ܦܰܟܗܰܬ݀ ܘܟܝܳܢܐ ܡܰܘܩܕܳܢܐ ܚܰܠܦܬ݀ ܘܚܶܡܬܳܐ ܕܡܠܟܐ ܟܰܒܫܰܬ݀ ܘܓܒܪ̈ܐ ܙܕܝ̈ܩܐ ܫܰܘܙܒܰܬ݀.

   ܘܨܰܠܝ̣ ܬܘܒ ܕܢܝܐܝܠ ܘܨܠܘܬܗ ܦܘܡܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܐ ܣܶܟܪܰܬ݀܆ ܘܶܐܣܬܟܰܪ ܠܗ ܦܘܡܐ ܐܳܟܘܠܐ ܡ̣ܢ ܒܶܣܪܳܐ ܘܡ̣ܢ ܓܰܪ̈ܡܐ ܕܓܒܪܐ ܙܕܝܩܐ. ܘܰܦܪܰܣܘ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܘܩܰܒܠܘ̣ܗܝ ܠܕܢܝܐܝܠ ܕܠܐ ܢܶܦܶܠ ܥܠ ܐܪܥܐ܆ ܥܰܦܩܘ̣ܗܝ ܒܰܕܪ̈ܳܥܰܝܗܘܢ ܘܪ̈ܓܠܘܗܝ ܡܢܰܫܩܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ. ܘܟܕ ܩܡ ܕܢܝܐܝܠ ܒܓܘܒܐ ܕܰܢܨܰܠܶܐ܆ ܦܫܰܛܘ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܠܫܡܝܐ܆ ܘܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܒܰܕܡܘ̣ܬ ܕܢܝܐܝܠ. ܘܰܢܚܶܬ ܠܘܬܗܘܢ ܡܩܰܒܶܠ ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܣܰܟܰܪ ܦܘܡܐ ܕܐܪ̈ܝܘܬܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܕܢܝܐܝܠ ܠܕܰܪܺܝܳܘܫ: ܐܠܗܝ ܫܰܕܰܪ ܡܠܐܟܗ ܘܣܰܟܰܪ ܦܘܡܗܘܢ ܕܐܪ̈ܝܘܬܐ ܘܠܐ ܚܰܒܠܘ̣ܢܝ. ܓܘܒܐ ܓܝܪ ܡܟܰܣܰܝ ܘܰܚܬܝ̣ܡ ܘܢܘܗܪܐ ܐܰܙܠܶܓ ܒܓܘܗ. ܚܕܝ̣ܘ ܕܝܢ ܗ̣ܢܘܢ ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܕܡܛܠ ܕܢܝܐܝܠ ܗ̣ܢܘܢ ܢܘܗܪܐ ܚܙܰܘ. ܟܕ ܢܳܡ ܓܝܪ ܕܢܝܐܝܠ ܘܰܨܒܳܐ ܕܢܶܕܡܰܟ܆ ܡܰܟܘ ܢܦܫܗܘܢ ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܕܥܠܰܝܗܘܢ ܢܕܡܟ ܘܠܐ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܢܰܗܝ̣ܪ ܗ݂ܘܐ ܓܝܪ ܓܘܒܐ ܗ̇ܘ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܥܶܠܝ̣ܬܐ ܕܟܰܘܶܝ̈ܗ̇ ܣܓܝ̈ܐܢ܆ ܘܰܐܣܓܝ̣ ܐܢܝܢ ܬܡܢ ܨܠܘ̈ܬܗ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܕܰܒܥܶܠܝ̣ܬܗ ܕܬܠܬ ܙܰܒܢܝ̣̈ܢ ܒܠܚܘܕ ܡܨܰܠܐ ܗ݂ܘܐ ܒܗ̇. ܘܰܣܠܶܩ ܕܢܝܐܝܠ ܟܕ ܙܰܟܳܝ܆ ܘܳܐܟܠܰܝ̈ ܩܰܪ̈ܨܰܘܗܝ ܢܦܰܠܘ ܚܠܦܘܗܝ ܘܶܐܬܦܬܰܚ ܦܘܡܗܘܢ ܕܐܪ̈ܝܘܬܐ ܘܶܐܟܰܠܘ ܐܢܘܢ ܘܓܰܪ̈ܡܰܝܗܘܢ ܕܰܩܶܩܘ. ܘܨܠܘܬܗ ܬܘܒ ܫܒܝ̣ܬܐ ܐܰܗܦܟܰܬ݀ ܠܡܘ̣ܠܳܝ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ ܡ̣ܢ ܒܒܝܠ. ܘܚܕ ܚܕ ܡ̣ܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܒܙܒܢ ܐܽܘܠܨܳܢܐ ܕܗܳܘܶܐ ܗ݂ܘܐ ܠܗܘܢ ܙܰܝܢܐ ܕܨܠܘܬܐ ܫܳܩܠܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܘܒܗ ܡܶܬܦܰܨܶܝܢ ܗ̱ܘܘ ܡ̣ܢ ܐܘܠܨܳܢܐ.

   ܬܘܒ ܐܰܠܶܦ ܦܪܘܩܢ ܨܠܘܬܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܰܗܘܰܝܬܘܢ ܡܨܰܠܶܝܢ ܒܟܶܣܝܐ ܠܟܰܣܝܐ܆ ܗ̇ܘ ܚܳܙܶܐ ܟܠ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܥܽܘܠ ܠܬܰܘܳܢܐ ܘܨܰܠܐ ܠܐܒܘܟ ܒܟܶܣܝܐ܆ ܘܐܒܐ ܕܟܶܣܝܳܐ ܚܳܙܶܐ ܢܶܦܪܥܳܟ. ܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܐܰܠܶܦ ܦܪܘܩܢ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܨܰܠܳܐ ܠܐܒܘܟ ܒܟܶܣܝܐ ܟܕ ܬܪܥܐ ܢܗܘܐ ܐܰܚܝ̣ܕ܆ ܥܠ ܗܕܐ ܟܡܐ ܕܡܰܕܪܶܟ ܐ̱ܢܐ ܐܶܚܰܘܶܝܟ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܨܰܠܳܐ ܠܐܒܘܟ ܒܟܶܣܝܐ ܟܕ ܐܰܚܝ̣ܕ ܬܰܪܥܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܗ̱ܝ ܘܡܚܰܘܝܐ ܠܢ ܡܠܬܐ ܕܡܪܢ: ܕܨܰܠܐ ܠܡ ܒܟܶܣܝܳܐ ܒܠܶܒܳܟ܆ ܘܰܐܚܘܕ ܬܪܥܐ. ܘܡܳܢܰܘ ܬܪܥܐ ܕܐܡ̣ܪ ܐܰܚܘ̣ܕ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܦܘܡܟ ܕܗܘܝܘ ܗܰܝܟܠܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܗ ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ: ܕܗܰܝܟܠܗ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܡܪܝܐ ܕܢܶܥܘ̣ܠ ܠܗ ܠܒܪܢܫܟ ܓܰܘܳܝܐ ܠܗܢܐ ܒܝܬܐ ܘܰܢܕܰܟܶܝܘܗܝ ܡ̣ܢ ܟܠܡܕܡ ܕܰܛܡܐ ܟܕ ܢܗܘܐ ܐܰܚܝ̣ܕ ܬܪܥܐ ܕܗܘܝܘ ܦܘܡܟ. ܘܐܢܗܘ ܕܠܐ ܗ݂ܘܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܐܝܟܢܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܐ ܠܟ ܨܒܘ̣ܬܐ ܗܕܐ܆ ܐܢ ܓܝܪ ܢܶܓܕܰܫ ܠܟ ܕܰܒܕܰܒܪܐ ܐܝܬܝܟ ܘܠܝܬ ܒܰܝܬܐ ܘܬܪܥܐ܆ ܕܠܡܐ ܠܐ ܡܨܰܠܐ ܐܢ̱ܬ ܒܟܶܣܝܐ܆ ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܢܶܓܕܰܫ ܠܟ ܬܘܒ ܕܒܪܝܫ ܛܘܪܐ ܐܢ̱ܬ܆ ܕܰܠܡܳܐ ܠܐ ܡܨܰܠܐ ܐܢ̱ܬ؟ ܘܗܕܐ ܕܚܰܘܝ̣ ܦܪܘܩܢ ܕܒܨܶܒܝܳܢܐ ܕܠܒܐ ܘܕܡܰܚܫܰܒܬܐ ܝ̇ܕܥ ܐܠܗܐ܆ ܐܝܟ ܕܰܟܬܰܒ ܗ̣ܘ ܡܪܢ: ܕܐܒܘܟܘܢ ܗ̣ܘ ܝܳܕܰܥ ܥܰܕܠܐ ܬܶܫܶܐܠܘܢܗ ܡܢܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܟܘܢ. ܘܒܐܫܥܝܐ ܢܒܺܝܐ ܟܬܝ̣ܒ: ܕܥܰܕܠܐ ܢܶܩܪܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܰܓܒܶܝܢ ܠܝ ܐܶܫܡܰܥ ܐܢܘܢ܆ ܘܥܰܕܠܐ ܢܒܰܓܢܘܢ ܐܶܥܢܶܐ ܐܢܘܢ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐ ܥܠ ܥܰܘ̈ܠܐ: ܕܐܦܢ ܬܰܣܓܽܘܢ ܨܠܘܬܐ ܠܐ ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܐ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܢܶܩܪܘܢ ܒܐܕ̈ܢܝ ܒܩܳܠܐ ܪܡܐ ܘܠܐ ܐܶܫܡܰܥ ܐܢܘܢ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܨܠܘܬܐ ܕܢܶܟܠܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܩܰܒܠܐ. ܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ܡ̈ܠܐ ܒܦܘܪܫܳܢܐ ܗܘܰܝܬ ܫܳܡܰܥ ܠܗܝܢ܆ ܐܦ ܚܝܠܗܝܢ ܬܰܕܪܶܟ.

   ܐܡ̣ܪ ܬܡܢ ܡܰܚܝܳܢܢ ܡܠܬܐ ܐ̱ܚܪܺܬܐ ܘܒܦܘܪܫܢܐ ܡܶܫܬܰܡܥܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܰܐܬܰܪ ܕܬܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܟܢܝ̣ܫܝ̣ܢ ܒܫܶܡܝ ܬܡܢ ܐ̱ܢܐ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܐܝܟܢܐ ܬܶܫܬܡܰܥ ܠܟ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܐܘ ܚܒܝܒܝ܆ ܕܗܐ ܐܡ̣ܪ ܡܰܚܝܳܢܢ: ܕܐܬܪ ܕܬܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܟܢܝ̣ܫܝ̣ܢ ܒܫܶܡܝ܆ ܬܡܢ ܗܳܘܶܐ ܐ̱ܢܐ ܒܰܝܢܳܬܗܘܢ. ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܒܠܚܘܕܝܟ ܐܺܝܬܰܝܟ܆ ܠܐ ܗܳܘܶܐ ܥܡܟ ܡܫܝܚܐ. ܘܗܐ ܟܬܝ̣ܒ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܗܰܝܡܢܝ̣ܢ ܒܗ ܒܡܫܝܚܐ ܕܒܗܘܢ ܥܳܡܰܪ ܡܫܝܚܐ܆ ܘܒܗܕܐ ܚܰܘܝ̣ ܕܥܕܡܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܬܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܘܗܝܕܝܢ ܗܳܘܶܐ ܥܡܗܘܢ ܡܫܝܚܐ. ܘܐܢܐ ܡܚܰܘܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܕܐܝܬ ܕܘܟܬܐ ܕܚܠܦ ܬܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܐܰܠܦܐ ܟܢܝ̣ܫܝ̣ܢ ܒܫܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܘܡܫܝܚܐ ܠܝܬ ܥܡܗܘܢ܆ ܘܐܝܬ ܒܪܢܫܐ ܕܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܘܥܡܗ ܗ̱ܘ ܡܫܝܚܐ. ܘܗܕܐ ܡܶܠܬܐ ܕܐܡ̣ܪ ܡܰܚܝܳܢܢ ܝܳܐܝܳܐ ܘܫܦܝܪܐ ܠܫܳܡܘ̈ܥܶܝܗ̇. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܐܬܪ ܕܬܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܟܢܝ̣ܫܝ̣ܢ ܒܫܶܡܝ܆ ܬܡܢ ܐ̱ܢܐ ܒܰܝܢܳܬܗܘܢ. ܡܐ ܕܟܰܢܶܫ ܐ̱ܢܫ ܢܦܫܗ ܒܫܡܐ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܡܫܝܚܐ ܥܳܡܰܪ ܒܗ܆ ܘܐܠܗܐ ܥܳܡܰܪ ܒܡܫܝܚܐ. ܡܟܝܠ ܗܳܘܶܐ ܠܗ ܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ ܚܕ ܡ̣ܢ ܬܠܬܐ܆ ܩܢܘܡܗ ܘܡܫܝܚܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܗ܆ ܘܐܠܗܐ ܕܒܡܫܝܚܐ܆ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘ ܡܪܢ: ܕܐܢܐ ܒܳܐܒܝ ܘܐܒܝ ܒܝ. ܘܐܡ̣ܪ: ܕܐܢܐ ܘܐܒܝ ܚܕ ܚܢܢ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܐܢ̱ܬܘܢ ܒܝ ܘܐܢܐ ܒܟܘܢ ܐ̱ܢܐ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܒܰܢܒܺܝܐ: ܕܶܐܥܡܰܪ ܒܗܘܢ ܘܶܐܗܰܠܶܟ ܒܗܘܢ. ܒܗܢܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܡܫܟܚ ܐܢ̱ܬ ܠܡܶܫܡܥܳܗ̇ ܡܶܠܬܐ ܗܕܐ ܕܐܡ̣ܪ ܡܰܚܝܳܢܢ.

 

   ܘܐܢܐ ܕܝܢ ܐܶܚܰܘܶܝܟ ܚܒܝܒܝ ܚܕ ܚܕ ܡ̣ܢ ܐܒܗܝ̈ܢ ܙܰܕܝ̈ܩܐ ܕܨܰܠܝ̣ܘ܆ ܐܠܗܐ ܒܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ݂ܘܐ. ܟܕ ܨܰܠܝ̣ ܓܝܪ ܡܘܫܐ ܒܛܘܪܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗ݂ܘܐ܆ ܘܐܠܗܐ ܥܡܗ ܗ݂ܘܐ. ܘܠܐ ܡܛܠ ܕܒܰܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗ݂ܘܐ ܠܐ ܐܶܫܬܡܰܥ܆ ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܨܠܘܬܗ ܕܡܘܫܐ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ݀ ܘܚܶܡܬܐ ܕܐܠܗܗ ܐܰܢܝ̣ܚܰܬ݀܆ ܐܦ ܐܠܝܐ ܒܛܘܪܐ ܕܟܰܪܡܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ݂ܘܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ܆ ܘܨܠܘܬܗ ܚܰܝ̈ܠܐ ܬܡܝ̈ܗܐ ܚܰܘܝܰܬ݀. ܒܨܠܘܬܗ ܓܝܪ ܐܶܬܟܠܝ̣ܘ ܫܡܝܐ܆ ܘܒܗ̇ ܬܘܒ ܒܨܠܘܬܗ ܐܶܫܬܪܝ̣ܘ ܐܰܣܘܪ̈ܰܝܗܘܢ܆ ܘܨܠܘܬܗ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ ܡܰܘܬܐ ܚܶܛܦܰܬ݀ ܘܡ̣ܢ ܫܝܘܠ ܐܰܥܕܝܰܬ݀܆ ܘܨܠܘܬܗ ܬܘܒ ܥܶܩܪܰܬ݀ ܛܰܡܽܐܘܬܐ ܡ̣ܢ ܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܘܨܠܘܬܗ ܢܘܪܐ ܐܰܚܬܰܬ݀ ܬܠܬ ܙܰܒܢܝ̣̈ܢ܆ ܚܕܐ ܥܠ ܡܰܕܒܚܐ ܘܬܪܬܝܢ ܥܠ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܐ܆ ܘܥܶܒܕܰܬ݀ ܠܗ ܢܩܰܡܬܐ ܟܕ ܢܶܚܬܰܬ݀ ܢܘܪܐ ܒܨܠܘܬܗ܆ ܥܠ ܒܘ̣ܪ̈ܟܰܘܗܝ ܒܪܶܟ ܘܨܰܠܝ̣ ܘܶܐܬܥܢܝ̣ ܒܰܥܓܰܠ܆ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܕܰܩܥܰܘ ܒܩܳܠܐ ܪܡܐ ܠܐ ܐܶܫܬܡܰܥܘ ܡܛܠ ܕܒܫܡ ܒܰܥܠܐ ܩܳܪܶܝܢ ܗ̱ܘܘ܆ ܘܐܠܝܐ ܟܕ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗ݂ܘܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܶܫܬܡܰܥ. ܐܦ ܝܰܘܢܳܢ ܢܒܝܐ ܟܕ ܨܰܠܝ̣ ܡ̣ܢ ܫܝܘܠ ܬܰܚܬܳܝܬܐ ܐܶܫܬܡܰܥ܆ ܟܕ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗ݂ܘܐ ܒܰܥܓܰܠ ܐܶܫܬܡܰܥ ܘܶܐܬܥܢܝ̣. ܘܐܦ ܐܠܝܫܥ ܨܰܠܝ̣ ܘܰܐܗܦܶܟ ܡ̣ܢ ܫܝܘܠ ܘܶܐܬܦܰܨܝ̣ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ ܒܝ̈ܫܐ ܕܟܰܪܟܘ̣ܗܝ. ܘܟܕ ܒܰܚܙܳܬܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗ݂ܘܐ܆ ܐܠܐ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܚܕܝ̣ܪ ܗ݂ܘܐ ܠܗ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܠܬܰܠܡܝ̣ܕܗ: ܕܣܓܝܐܝܢ ܐܢܘܢ ܕܥܰܡܰܢ ܡ̣ܢ ܕܥܡܗܘܢ. ܘܟܕ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܗ̱ܘܘ܆ ܠܐ ܗܘܰܘ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ. ܒܗܢܐ ܓܝܪ ܡܕܡ ܕܰܐܦܝ̣ܣܬܳܟ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢ̱ܬ ܠܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܠܡܶܫܡܰܥ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܰܐܬܰܪ ܕܬܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܟܢܝ̣ܫܝ̣ܢ ܒܫܶܡܝ܆ ܬܡܢ ܐ̱ܢܐ ܒܝܢܬܗܘܢ.

   ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܐܰܦܝ̣ܣܬܳܟ܆ ܒܙܒܢ ܓܝܪ ܕܰܡܨܰܠܐ ܐܢ̱ܬ܆ ܗܒ ܠܶܒܳܟ ܠܥܠ ܘܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܠܬܚܬ ܘܥܽܘܠ ܠܟ ܠܓܘ ܒܪܢܫܟ ܓܰܘܳܝܐ ܘܨܰܠܐ ܒܟܶܣܝܳܐ ܠܐܒܘܟ ܕܒܫܡܝܐ. ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܥܠ ܫܰܪܒܐ ܕܨܠܘܬܐ ܕܟܕ ܕܰܟܝܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܐ ܘܟܕ ܠܐ ܕܟܝܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܐ܆ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܒܝܢܬܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܡܰܣܓܶܝܢ ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܡܰܘܪܟܝ̣ܢ ܬܰܚܢܰܢܬܐ ܘܡܟܰܦܦܝ̣ܢ ܢܦܫܗܘܢ ܘܡܰܦܪܣܝ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܘܥܒܳܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܨܠܘܬܐ ܪܰܚܝ̣ܩܝ̣ܢ ܐܢܘܢ ܡܢܗܘܢ. ܡܨܰܠܶܝܢ ܓܝܪ ܨܠܘܬܗ ܕܡܰܚܝܳܢܢ ܕܰܐܠܶܦ܆ ܕܫܒܘܩ ܠܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܕܐܦ ܚܢܢ ܢܶܫܒܘܩ ܠܚܰܝܳܒܰܝ̈ܢ. ܐܳܘ ܕܰܡܨܰܠܐ܆ ܐܶܬܕܰܟܪ ܕܩܕܡ ܐܠܗܐ ܡܩܰܪܶܒ ܐܢ̱ܬ ܩܘܪܒܢܐ. ܠܐ ܢܶܒܗܰܬ ܡܩܰܪܶܒ ܨܠܘ̈ܬܐ ܒܩܘܪܒܳܢܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܡܽܘܡܳܐ؟ ܐܢ̱ܬ ܕܝܢ ܡܨܰܠܐ ܐܢ̱ܬ ܕܢܶܫܬܒܶܩ ܠܟ ܘܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܐܢ̱ܬ ܕܫܳܒܶܩ ܐܢ̱ܬ܆ ܐܶܬܚܰܫܒ ܠܘܩܕܰܡ ܒܬܰܪܥܝ̣ܬܟ ܐܢܗܘ ܕܫܳܒܶܩ ܐܢ̱ܬ ܘܗܝܕܝܢ ܬܶܫܬܰܘܕܶܐ܆ ܕܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܬܕܰܓܶܠ ܒܐܠܗܐ ܘܬܺܐܡܰܪ܆ ܕܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܐ ܟܕ ܠܐ ܫܳܒܶܩ ܐܢ̱ܬ. ܠܐ ܗ݂ܘܐ ܓܝܪ ܓܰܒܪܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܟܘܳܬܟ ܐܠܗܐ ܕܰܬܕܰܓܶܠ ܒܗ. ܟܕ ܓܒܪܐ ܒܓܰܒܪܐ ܢܶܚܛܶܐ ܢܶܒܥܶܐ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ. ܘܟܕ ܒܐܠܗܐ ܢܰܣܟܶܠ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܢܶܒܥܶܐ܆ ܠܐ ܕܝܢ ܬܚܰܝܶܒ ܢܦܫܟ ܒܨܠܘܬܟ. ܫܡܰܥ ܬܘܒ ܠܡܕܡ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ: ܕܟܕ ܬܩܰܪܶܒ ܩܘܪܒܳܢܐ ܘܬܶܥܗܰܕ ܕܥܠ ܐܰܚܽܘܟ ܐܰܚܝ̣ܕ ܐܢ̱ܬ ܐܰܟܬܳܐ ܡܕܡ܆ ܫܒܘܩ ܩܘܪܒܳܢܟ ܩܕܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܙܠ ܐܶܬܪܰܥܳܐ ܥܡ ܐܰܚܘ̣ܟ ܘܗܝܕܝܢ ܬܐ ܩܰܪܶܒ ܩܘܪܒܢܟ܆ ܕܠܐ ܟܕ ܡܨܰܠܐ ܐܢ̱ܬ ܘܬܶܥܗܰܕ ܕܡܕܡ ܐܰܟܬܐ ܐܚܝܕ ܐܢ̱ܬ. ܗܟܢܐ ܐܶܬܚܰܫܒ ܒܬܰܪܥܝ̣ܬܟ ܕܨܠܘܬܟ ܡܶܫܬܰܒܩܳܐ ܠܗ̇ ܩܕܡ ܡܰܕܒܚܐ܆ ܘܠܐ ܨܳܒܶܐ ܡܩܰܪܶܒ ܨܠܘ̈ܬܐ ܕܢܶܫܩܠܺܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܡܛܠ ܕܣܳܥܰܪ ܠܗ ܠܩܘܪܒܳܢܟ ܡ̣ܢ ܡܘ̣ܡܐ܆ ܐܢ ܕܟܶܐ ܗ̱ܘ ܐܰܣܩܗ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܆ ܘܐܢܗܘ ܕܡܶܫܟܰܚ ܒܗ̇ ܒܨܠܘܬܟ܆ ܕܫܒܘܩ ܠܝ ܘܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܕܰܡܨܰܠܐ ܡ̣ܢ ܡܰܣܶܩ ܨܠܰܘ̈ܬܐ܆ ܠܽܘܩܕܰܡ ܫܒܘܩ ܠܚܰܝܳܒܳܟ ܘܗܝܕܝܢ ܡܰܣܶܩ ܐ̱ܢܐ ܕܝܠܟ ܠܘܬ ܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܟ. ܫܒܘܩ ܐܢ̱ܬ ܡܐܐ ܕܝ̣ܢܳܪ̈ܝܢ ܐܝܟ ܡܶܣܟܺܢܘܬܟ܆ ܘܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܟ ܫܳܒܶܩ ܠܟ ܪܶܒܘ̣ ܟܰܟܪ̈ܝܢ ܐܝܟ ܪܒܘܬܗ ܘܠܐ ܚܳܫܶܒ ܥܡܟ ܩܨܳܨܳܐ ܘܪܶܒܝ̣ܬܐ. ܘܐܢ ܨܳܒܶܐ ܐܢ̱ܬ ܘܫ̇ܒܩ ܐܢ̱ܬ܆ ܗܝܕܝܢ ܗ̣ܘ ܫܳܩܶܠ ܠܗ ܠܩܘܪܒܳܢܟ ܘܡܰܣܶܩ ܠܗ ܥܡܗ ܡܩܰܪܶܒ ܨܠܘ̈ܬܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܠܐ ܫܳܒܶܩ ܐܢ̱ܬ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܠܟ: ܕܐܢܐ ܩܘܪܒܳܢܐ ܛܰܡܳܐܐ ܩܕܡ ܟܘܪܣܝܐ ܩܕܝܫܐ ܠܐ ܡܩܰܪܶܒ ܐ̱ܢܐ܆ ܐܠܐ ܗܐ ܠܬܰܡܳܢ ܐܳܬܶܐ ܐܢ̱ܬ ܠܡܶܬܰܠ ܚܘܫܒܢܐ ܠܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܟ܆ ܐܦ ܠܩܘܪܒܳܢܟ ܡܰܝܬܶܐ ܐܢ̱ܬ ܠܗ ܥܡܟ܆ ܘܫܳܒܶܩ ܠܗ ܠܩܘܪܒܳܢܟ ܘܳܐܙܶܠ. ܫܡܰܥ ܕܝܢ ܠܢܒܺܝܐ ܡܢܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܝ̣ܛ ܗ̱ܘ ܠܡ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܓܙܳܪܗ ܕܶܟܪܐ ܛܒܐ ܘܢܳܕܰܪ ܘܡܕܰܒܰܚ ܠܡܪܝܐ ܕܟܪܝܗ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܩܰܪܶܒܳܝܗܝ ܢܺܐ ܠܫܰܠܝ̣ܛܟ ܕܠܡܐ ܪܳܥܶܐ ܠܟ܆ ܐܘ ܢܳܣܶܒ ܒܰܐܦܰܝ̈ܟ؟ ܡܟܝܠ ܘܳܠܶܐ ܠܟ ܠܡܶܫܒܰܩ ܠܚܰܝܳܒܳܟ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܨܠܘܬܟ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܨܰܠܐ. ܘܡܐ ܕܰܡܨܶܠܐ ܐܢ̱ܬ ܣܠܩܐ ܨܠܘܬܟ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܠܥܠ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܒܩܳܐ ܥܠ ܐܪܥܐ.

   ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܒܰܢܒܺܝܐ: ܗܕܐ ܗ̱ܝ ܢܝܳܚܬܝ܆ ܐܰܢܺܝܚ ܠܰܡܛܰܪ̈ܦܐ. ܥܒܶܕ ܗܟܝܠ ܢܝܳܚܗ ܕܐܠܗܐ ܐܘ ܒܪܢܫܐ܆ ܘܠܐ ܗܳܘܶܐ ܠܟ ܣܘܢܩܳܢܐ ܕܫܒܘܩ ܠܝ. ܐܢܝܚ ܠܰܡܛܰܪ̈ܦܐ ܘܣܥܘܪ ܟܪ̈ܝܗܐ ܘܦܰܪܢܶܣ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܐ܆ ܘܗܕܐ ܗ̱ܝ ܨܠܘܬܐ. ܘܰܐܦܝ̣ܣܟ ܚܒܝܒܝ ܥܠ ܗܕܐ ܕܒܟܠܙܒܢ ܕܒܪܢܫܐ ܢܝܳܚܐ ܕܐܠܗܐ ܥܳܒܶܕ ܗ̇ܝ ܗ̱ܝ ܨܠܘܬܐ. ܟܬܝ̣ܒ ܓܝܪ ܗܟܢܐ: ܕܟܕ ܙܰܢܺܝ ܙܰܡܪܝ̣ ܒܡܶܕܝܰܢܳܝܬܐ܆ ܚܙܳܝܗܝ ܦܝܢܚܣ ܒܪ ܐܶܠܺܝ̣ܥܳܙܳܪ ܘܥܠ ܠܩܶܠܳܝܬܐ ܘܰܩܛܰܠ ܐܢܘܢ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ܆ ܘܒܩܶܛܠܗܘܢ ܨܠܘܬܐ ܐܶܬܚܰܫܒܰܬ݀ ܠܗ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܥܠܘܗܝ ܕܘܝܕ: ܕܩܡ ܦܝ̣ܢܚܶܣ ܘܨܰܠܝ̣ ܘܶܐܬܚܰܫܒܰܬ݀ ܠܗ ܙܳܟܘܬܐ ܠܕܳܪܕܳܪ̈ܝ̣ܢ ܘܥܕܰܡܐ ܠܥܠܡ. ܘܒܰܩܛܝ̣̈ܠܐ ܕܰܩܛܰܠ ܡܛܠ ܐܠܗܗ ܨܠܘܬܐ ܐܶܬܚܰܫܒܰܬ݀ ܠܗ. ܘܰܚܙܝ̣ ܚܒܝܒܝ܆ ܕܠܡܐ ܬܶܓܕܰܫ ܠܟ ܨܒܘ̣ܬܐ ܕܰܡܢܝ̣ܚܐ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܘܬܺܐܡܰܪ: ܕܰܩܪܶܒ ܠܗ ܥܶܕܳܢܐ ܕܨܠܘܬܐ ܐܶܨܰܠܶܐ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܐܣܥܘܪ܆ ܘܥܕ ܒ̇ܥܐ ܐܢ̱ܬ ܠܰܡܫܰܠܳܡܘ̣ ܨܠܘܬܟ ܬܶܬܦܰܠܰܛ ܠܗ̇ ܡܢܟ ܨܒܘ̣ܬܐ ܕܰܢܝܳܚܐ ܘܬܶܣܬܰܓܰܦ ܠܟ ܡ̣ܢ ܨܒܝܢܗ ܘܢܝܳܚܗ ܕܐܠܗܐ ܘܒܨܠܘܬܟ ܬܚܽܘܒ ܚܛܳܗܐ. ܐܠܐ ܥܒܶܕ ܢܝܳܚܗ ܕܐܠܗܐ ܘܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܨܠܘܬܐ.

   ܫܡܰܥ ܕܝܢ ܠܡܶܠܬܐ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ܆ ܕܐܠܘ ܢܦܫܢ ܕܳܝܢܝ̣ܢ ܗ̱ܘܰܝܢ܆ ܠܐ ܡܬܬܕܝ̣ܢܝ̣ܢ ܗ̱ܘܰܝܢ. ܕܘܢ ܒܢܰܦܫܟ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟ. ܐܢ ܢܶܓܕܰܫ ܠܟ ܕܬܺܐܙܰܠ ܒܐܘܪܚܐ ܪܰܚܝ̣ܩܬܐ ܘܢܶܓܕܰܫ ܠܟ ܨܰܗܝܳܐ ܒܚܘܡܐ ܘܠܘܬ ܚܕ ܡ̣ܢ ܐܚ̈ܐ ܬܶܥܪܰܨ ܘܬܺܐܡܰܪ ܠܗ ܐܰܢܺܝܚܰܝܢܝ ܡ̣ܢ ܛܘܪܳܦܗ ܕܨܰܗܝܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܟ: ܕܥܕܢܐ ܗ̱ܘ ܕܨܠܘܬܐ܆ ܐܶܨܰܠܐ ܘܗܝܕܝܢ ܐܺܬܶܐ ܠܘܬܟ. ܘܥܕ ܡܨܰܠܐ ܘܳܐܬܶܐ ܠܘܬܟ܆ ܐܢ̱ܬ ܬܡܽܘܬ ܠܨܰܗܝܐ. ܐܝ̇ܕܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܠܟ ܕܰܡܝܰܬܪܐ܆ ܕܢܐܙܠ ܢܨܰܠܐ ܐܘ ܕܰܢܢܝ̣ܚ ܛܘܪܳܦܟ؟ ܘܐܢ ܬܘܒ ܬܺܐܙܰܠ ܒܐܘܪܚܐ ܒܙܰܒܢܐ ܕܣܰܬܘܳܐ ܘܢܗܘܐ ܥܠܰܝܟ ܡܶܛܪܐ ܘܬܰܠܓܐ ܘܠܥܰܪܝܳܟ ܬܗܘܐ ܒܛܘܪܳܦܐ ܘܬܘܒ ܒܥܕܢܐ ܕܨܠܘܬܐ ܬܶܥܪܰܨ ܥܠ ܚܒܝܒܟ ܘܐܝܟ ܗܢܐ ܦܶܬܓܳܡܐ ܢܶܥܢܶܝܟ ܘܐܢ̱ܬ ܠܥܰܪܝܳܟ ܬܡܘܬ܆ ܡܳܢܰܘ ܗܶܢܝܳܢܐ ܕܨܠܘܬܗ ܕܠܰܡܛܰܪܦܐ ܠܐ ܐܢܝܚ. ܡܪܢ ܓܝܪ ܟܕ ܚܰܘܝ̣ ܬܰܚܘܝ̣ܬܐ ܕܙܒܢܐ ܕܕܝ̣ܢܐ ܟܕ ܦܪܰܫ ܘܰܐܩܝ̣ܡ ܡ̣ܢ ܝܡܝܢܗ ܘܡ̣ܢ ܣܶܡܳܠܗ܆ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ ܠܰܕܡ̣ܢ ܝܡܝܢܗ: ܕܟܶܦܢܶܬ ܘܝܰܗܒܬܘܢ ܠܝ ܠܡܶܐܟܰܠ ܘܰܨܗܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܰܐܫܩܝ̣ܬܘܢܳܢܝ ܘܶܐܬܟܰܪܗܶܬ ܘܣܥܰܪܬܘܢܳܢܝ ܘܢܘܟܪܳܝܐ ܗܘܺܝܬ ܘܟܰܢܶܫܬܘܢܳܢܝ. ܘܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܰܕܡ̣ܢ ܣܡܠܗ܆ ܘܥܠ ܕܠܐ ܥܒܰܕܘ ܗܠܝܢ ܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܬܰܫܢܝ̣ܩܐ܆ ܘܒܢܝ̈ ܝܡܝܢܐ ܫܰܕܰܪ ܐܢܘܢ ܠܡܠܟܘܬܐ.

   ܨܠܘܬܐ ܝܳܐܝܳܐ ܘܥܒܳܕܶܝ̈ܗ̇ ܫܰܦܝ̣ܪܝܢ. ܘܨܠܘܬܐ ܡܶܬܩܰܒܠܐ ܟܕ ܢܝܳܚܐ ܗܳܘܶܐ ܒܗ̇܆ ܘܨܠܘܬܐ ܡܶܫܬܰܡܥܐ ܟܕ ܫܘܒܩܳܢܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܒܗ̇܆ ܘܰܪܚܝ̣ܡܐ ܨܠܘܬܐ ܟܕ ܕܟܝܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܢܶܟܠܝ̣̈ܢ܆ ܘܨܠܘܬܐ ܚܰܝܠܬܳܢܝ̣ܬܐ ܟܕ ܚܰܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܒܗ̇. ܘܗܕܐ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܚܒܝܒܝ ܕܐ̱ܢܫ ܢܶܥܒܶܕ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܘܗ̇ܝ ܗ̱ܝ ܨܠܘܬܐ܆ ܐܢܐ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܠܝ ܕܫܦܝܪܐ ܗ̱ܝ. ܘܠܐ ܡܛܠ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܟ ܬܶܬܒܰܛܰܠ ܠܟ ܡ̣ܢ ܨܠܘܬܐ܆ ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܘܰܝܬ ܡܶܬܚܰܦܰܛ ܐܢ̱ܬ ܠܘܬ ܨܠܘܬܐ ܘܠܐ ܬܶܡܰܐܢ ܠܟ ܐܝܟ ܕܟܬܝ̣ܒ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ: ܕܗܘܰܝܬܘܢ ܡܨܰܠܶܝܢ ܘܠܐ ܬܶܡܰܐܢ ܠܟܘܢ܆ ܘܒܥܝ̣ܪܘܬܐ ܗܘܰܝܬ ܡܶܬܚܰܦܰܛ܆ ܘܰܐܪܚܶܩ ܡܢܟ ܕܰܡܟܘܬܐ ܘܝܰܩܝ̣ܪܘܬܐ܆ ܘܗܘܰܝܬ ܫܳܗܰܪ ܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܺܠܝܐ ܘܠܐ ܬܶܬܩܰܛܰܥ ܠܟ.

   ܘܐܢܐ ܐܶܚܰܘܶܝܟ ܥܕܢܝ̈ܗ̇ ܕܨܠܘܬܐ. ܐܝܬ ܓܝܪ ܒܥܘܬܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ. ܒܥܘܬܐ܆ ܕܢܶܒܥܶܐ ܐ̱ܢܫ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܠ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܬܘܕܝܬܐ܆ ܕܡܰܘܕܶܐ ܐܢ̱ܬ ܠܐܒܘܟ ܕܒܰܫܡܰܝܐ. ܘܬܫܒܘܚܬܐ܆ ܕܰܡܫܰܒܰܚ ܐܢ̱ܬ ܠܗ ܥܠ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ. ܙܒܰܢ ܕܐܝܬ ܠܟ ܥܳܩܬܐ ܩܰܪܶܒ ܒܳܥܘܬܐ܆ ܘܒܙܒܢ ܕܡܶܬܦܰܪܢܰܣ ܐܢ̱ܬ ܡ̣ܢ ܛܳܒ̈ܬܗ ܗܘܰܝܬ ܡܰܘܕܶܐ ܠܝܳܗܘܒܐ܆ ܘܒܙܒܢ ܕܚܳܕܝܐ ܬܰܪܥܝ̣ܬܐ ܩܰܪܶܒ ܬܫܒܘܚܬܐ. ܘܟܠܗܝܢ ܨܠܘ̈ܬܟ ܒܦܘܪܫܳܢܐ ܗܘܰܝܬ ܡܨܰܠܐ ܠܗܝܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܘܰܚܙܝ̣ ܕܐܦ ܕܘܝܕ ܒܟܠܙܒܢ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܗ݂ܘܐ: ܕܩܳܡܶܬ ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܟ ܥܠ ܕܝ̣ܢܰܝ̈ܟ ܙܕܝܩܐ. ܐܦ ܒܰܙܡܝ̣ܪܬܐ ܐ̱ܚܪܺܬܐ ܐܡ̣ܪ: ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ܆ ܫܰܒܚܘܗܝ ܒܡܪ̈ܰܘܡܐ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܐܶܒܰܪܶܟ ܠܡܪܝܐ ܒܟܠܙܒܢ܆ ܘܒܟܠܙܒܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܗ ܒܦܘܡܝ. ܘܠܐ ܗ݂ܘܐ ܒܚܕ ܐܶܣܟܺܝܡ ܡܨܰܠܐ ܗ݂ܘܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܦܘܪܫܢܐ.

   ܘܐܢܐ ܚܒܝܒܝ܆ ܗܟܢܐ ܫܪܝܪܐ ܠܝ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܢܶܫܶܐܠܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܰܒܛܝ̣ܠܘܬܐ ܝܳܗܶܒ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ܆ ܘܡ̇ܢ ܕܒܨܰܕܘܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܠܐ ܨܳܒܶܐ ܒܗ ܐܝܟ ܕܰܟܬܝ̣ܒ܆ ܡܟܝܠ ܗܕܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܠܡܨܰܠܝܳܢܐ܆ ܠܰܡܩܰܪܶܒ ܨܠܘܬܐ ܕܢܰܗܦܟܝ̣ܘܗܝ ܩܘܪܒܳܢܗ ܫܦܝܪ܆ ܕܠܡܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܒܗ ܡܘܡܐ ܘܗܝܕܝܢ ܢܩܰܪܒܝ̣ܘܗܝ܆ ܕܠܐ ܢܟܰܬܰܪ ܠܗ ܩܘܪܒܢܟ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܡܢܐ ܗ̱ܘ ܩܘܪܒܳܢܐ ܐܠܐ ܐܢ ܨܠܘܬܐ܆ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟ. ܕܘܝܕ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ܆ ܕܕܰܒܰܚܘ ܠܡܪܝܐ ܬܘܕܝܬܐ܆ ܘܫܰܠܶܡ ܠܡܪܰܝܡܐ ܢܶܕܪ̈ܰܝܟ. ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܩܘܪ̈ܒܳܢܐ ܨܠܘܬܐ ܕܟܝ̣ܬܐ ܛܒܐ ܗ̱ܝ. ܐܶܬܚܰܦܛ ܡܟܝܠ ܚܒܝܒܝ ܠܘܬ ܨܠܘܬܐ ܕܰܡܡܰܠܠܐ ܚܠܦܝܟ ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܰܟܬܝ̣ܒ ܒܐܫܥܝܐ ܢܒܺܝܐ ܟܕ ܐܰܘܕܰܥ ܐܢܘܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܘܢ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܰܩܪܳܐ ܐܢܘܢ ܫܰܠܝ̣̈ܛܐ ܕܣܕܘܡ ܚܠܦ ܒܢܰܝ̈ܐ ܕܪܰܒܝ̣ ܘܪܰܡܪܶܡ܆ ܘܗ̣ܢܘܢ ܚܰܠܶܦܘ ܐܝܩܪܗܘܢ ܒܰܩܠܳܠܐ. ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܐܡ̣ܪ ܥܠܝܗܘܢ ܐܫܥܝܐ: ܕܰܒܢܰܝ̈ܐ ܪܰܒܺܝܬ ܘܪܰܡܪܡܶܬ. ܘܡ̣ܢ ܠܬܚܬ ܐܡ̣ܪ: ܫܰܠܝ̣̈ܛܐ ܕܣܕܘܡ ܘܥܡܐ ܕܥܳܡܘܪܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܫܡܰܥܘ ܒܩܠܗ ܕܢܒܝܐ ܕܐܡ̣ܪ ܥܠܝܗܘܢ: ܕܰܐܪܥܗܘܢ ܚܳܪܒܳܐ ܠܗ̇ ܘܩܽܘܪ̈ܝܗܘܢ ܝܳܩ̈ܕܳܢ ܠܗܝܢ ܒܢܘܪܐ܆ ܘܰܩܪܳܐ ܐܢܘܢ ܫܰܠܝ̣̈ܛܐ ܕܣܕܘܡ ܘܥܰܡܐ ܕܥܳܡܘܪܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܫܩܰܠܘ ܘܰܐܝܬܝ̣ܘ ܩܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܘܢ ܕܢܶܬܚܰܣܶܐ ܥܠܝܗܘܢ ܘܠܐ ܐܶܬܩܰܒܰܠܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܘܢ ܕܰܣܓܺܝ ܠܗ ܥܰܘܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܒܝܬ ܥܶܠܝ̣ ܟܗܢܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܒܟܬܳܒܐ: ܕܠܐ ܢܶܬܚܰܣܶܐ ܥܰܘܠܐ ܕܒܝܬ ܥܶܠܝ̣ ܒܕܶܒ̈ܚܐ ܘܒܩܘܪ̈ܒܢܐ. ܘܐܦ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܝܟ ܗܢܐ ܦܬܓܡܐ ܢܦܰܩ ܠܗܘܢ. ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܐܫܥܝܐ: ܕܠܡܳܢܐ ܗܳܘܶܝܢ ܠܝ ܣܘܓܐܐ ܕܕܶܒܚܰܝ̈ܟܘܢ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ܆ ܣܶܒܥܶܬ ܥܠܰܘ̈ܬܐ ܕܕܶܟܪ̈ܐ ܘܬܰܪܒܳܐ ܕܰܡܦܰܛܡ̈ܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܬܰܘܪ̈ܐ ܘܕܰܓܕܰܝ̈ܐ ܠܐ ܨܒܺܝܬ. ܡܰܢܘ̣ ܠܡ ܒܥܳܐ ܗܠܝܢ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ܟܘܢ܆ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗ܆ ܘܠܡܢܐ ܟܕ ܒܥܰܝܬ ܘܠܡܢܐ ܠܐ ܡܶܬܩܰܒܠܝ̣ܢ ܩܘܪ̈ܒܢܝܢ؟ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܢܒܺܝܐ: ܡܛܠ ܕܐܝܕܝ̈ܟܘܢ ܡܰܠܝ̈ܢ ܕܡܐ. ܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܡܢܐ ܦܘܪܣܐ ܐܝܬ ܠܢ؟ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ: ܣܚܰܘ ܘܶܐܬܕܰܟܘ ܘܰܐܥܒܰܪܘ ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܥܒܳܕܰܝ̈ܟܘܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܥܝ̈ܢܝ܆ ܫܠܰܘ ܡ̣ܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܘܝ̣ܠܰܦܘ ܠܡܰܛܐܳܒܘ̣܆ ܥܰܩܶܒܘ ܕܝ̣ܢܐ ܘܰܐܛܐܶܒܘ ܠܰܛܠܝ̣̈ܡܐ܆ ܕܘܢܘ ܝܰܬܡ̈ܐ ܘܕܘܢܘ ܐܪ̈ܡܠܬܐ. ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠܰܢܒܺܝܐ: ܘܡܐ ܕܰܥܒܰܕܢ ܗܠܝܢ ܡܢܐ ܢܗܘܐ ܠܢ؟ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ: ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ: ܡܐ ܕܰܥܒܰܕܬܘܢ ܗܠܝܢ܆ ܬܘ ܢܡܰܠܶܠ ܥܡ ܚܕܳܕ̈ܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܡܡܰܠܠܝ̣ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܒܨܠܘܬܐ ܟܕ ܠܝܬ ܒܗ̇ ܡܘܡܐ. ܘܰܐܝܕܳܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܡܘܡܐ ܠܐ ܡܡܰܠܠܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܰܟܬܝ̣ܒ ܕܐܡ̣ܪ ܒܗ ܒܦܬܓܡܐ: ܕܐܦܢ ܬܰܣܓܘܢ ܨܠܘܬܐ ܠܐ ܫ̇ܡܥ ܐ̱ܢܐ ܡܛܠ ܕܐܝܕܝ̈ܟܘܢ ܡܰܠܝ̈ܢ ܕܡܳܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܡܐ ܕܰܣܚܰܝܬܘܢ ܘܡܰܠܶܠܢ ܐܟܚܕܐ. ܐܢ ܢܗܘܘܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟܘܢ ܐܝܟ ܙܚܘ̣ܪܝ̣ܬܐ ܐܝܟ ܬܠܓܐ ܐܶܚܰܘܰܪ ܐܢܘܢ܆ ܘܐܢ ܢܶܣܡܩܘܢ ܐܝܟ ܬܰܘܠܰܥܬܐ ܐܝܟ ܥܰܡܪܐ ܢܗܘܘܢ܆ ܘܐܢ ܬܶܬܛܦܝ̣ܣܘܢ ܘܬܶܫܡܥܘܢܳܢܝ. ܛܘܒܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܬܶܐܟܠܘܢ܆ ܘܐܢ ܠܐ ܬܶܬܛܦܝ̣ܣܘܢ ܘܬܶܬܚܪܘܢ ܒܚܰܪܒܐ ܬܶܬܚܰܪܒܘܢ ܦܘܡܗ ܕܡܪܝܐ ܡܠܠ.

   ܐܘ ܐ̱ܪ̈ܳܙܐ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ ܕܩܰܕܶܡ ܚܙܳܐ ܐܫܥܝܐ. ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܓܝܪ: ܕܐܝܕܝ̈ܟܘܢ ܡܰܠܝ̈ܢ ܕܡܳܐ. ܐܝܢܘ ܗܢܐ ܕܡܐ ܕܩܰܕܶܡ ܚܙܳܐ ܐܫܥܝܐ܆ ܐܠܐ ܕܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܰܫܩܰܠܘ ܥܠܝܗܘܢ ܘܥܠ ܒܢܰܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܰܕܡܳܐ ܕܢܒܺܝ̈ܐ ܕܰܩܛܰܠܘ. ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܕܡܐ ܣܡܰܩ ܠܗ ܐܝܟ ܙܚܘ̣ܪܝ̣ܬܐ ܘܐܝܟ ܬܰܘܠܰܥܬܐ ܘܰܟܬܰܡ ܠܗ ܒܗܘܢ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܟܶܝܢ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܣܚܰܘ ܒܡܰܝ̈ܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܫܳܩܠܝܢ ܦܰܓܪܗ ܘܕܡܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܕܡܳܐ ܒܰܕܡܳܐ ܡܶܬܚܰܣܶܐ ܘܦܓܪܐ ܒܦܓܪܐ ܡܶܬܕܰܟܶܐ ܘܚܛܳܗ̈ܐ ܒܡܝ̈ܐ ܡܶܬܬܫܝ̣ܓܝ̣ܢ ܘܥܡ ܪܒܘܬܐ ܨܠܘܬܐ ܡܡܰܠܠܐ. ܘܰܚܙܝ̣ ܚܒܝܒܝ ܕܶܐܣܬܠܝ̣ܘ ܕܶܒܚ̈ܐ ܘܩܘܪ̈ܒܳܢܐ ܘܚܠܦܝܗܘܢ ܨܠܘܬܐ ܐܶܬܓܰܒܝܬ݀. ܡܟܝܠ ܪܚܰܡ ܨܠܘܬܐ ܕܟܝ̣ܬܐ ܘܰܗܘܰܝܬ ܥܳܡܶܠ ܒܒܳܥܘܬܐ܆ ܘܒܪܝܫ ܟܠܗܝܢ ܨܠܰܘ̈ܬܟ ܨܠܘܬܗ ܕܡܪܟ ܗܘܰܝܬ ܡܨܰܠܐ܆ ܘܶܐܬܚܰܦܛ ܒܟܠܡܕܡ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܘܒܟܠܙܒܢ ܕܡܨܰܠܐ ܐܢ̱ܬ ܥܶܗܰܕ ܠܚܒܝܒܟ.

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܚܘܝܬܐ ܕܨܠܘܬܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܬܚܘܝܬܐ ܕܩܪ̈ܒܐ

 

   ܗـ ܗܢܐ ܪܶܢܝܳܐ ܢܦܰܠ ܠܝ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܥܠ ܙܰܘܥܐ ܕܥܬܝܕ ܠܡܶܗܘܳܐ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܘܚܝܠܐ ܕܟܰܢܶܫ ܢܦܫܗ ܠܚܰܪܒܐ. ܙܒܢ̈ܐ ܕܝܢ ܡܩܰܕܡܝ̣ܢ ܘܣܝ̣ܡܝ̣ܢ ܠܐܠܗܐ܆ ܙܒܢ̈ܐ ܕܫܰܝܢܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܛܒ̈ܐ ܘܟܺܐܢ̈ܐ ܡܶܫܬܰܠܡܝ̣ܢ܆ ܘܙܒ̈ܢܐ ܕܒܝ̈ܫܬܐ ܣܓܝ̈ܐܢ ܒܗܘܢ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܒܝ̈ܫܐ ܘܥܰܘ̈ܠܐ ܡܶܫܬܰܠܡܝ̣ܢ. ܟܬܝ̣ܒ ܓܝܪ ܗܟܢܐ: ܕܛܒܬܐ ܥܬܝ̣ܕܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܘܛܘܒܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܒܐܝܕܗ ܬܺܐܬܶܐ܆ ܘܒܝܫܬܐ ܥܬܝ̣ܕܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܐܠܐ ܘܳܝ ܠܡ̇ܢ ܕܒܐܝܕܗ  ܬܺܐܬܶܐ. ܐܶܬܳܬ݀ ܛܒܬܐ ܠܥܡܗ ܕܐܠܗܐ ܘܛܘܒܐ ܠܘܬ ܡ̇ܢ ܕܒܐܝܕܗ ܐܬܬ݀ ܛܒܬܐ ܡܩܰܘܶܐ܆ ܘܶܐܬܬܥܺܝܪܰܬ݀ ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܚܰܝܠܐ ܟܢܝ̣ܫܐ ܒܝܕ ܒܝܫܐ ܘܪܡܐ ܕܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܘܐܦ ܘܳܝܳܐ ܬܡܢ ܡܟܰܬܰܪ ܠܘܬ ܡ̇ܢ ܕܒܝܫܬܐ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܡܬܬܥܝ̣ܪܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܬܶܥܕܘܠ ܚܒܝܒܝ ܠܒܝܫܐ ܕܒܝܫܬܐ ܐܰܪܡܝ̣ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܡܛܠ ܕܙܒ̈ܢܐ ܡܩܰܕܡܝ̣ܢ ܘܣܝ̣ܡܝ̣ܢ ܘܰܡܛܳܐ ܙܒܢ ܫܘܠܡܗܘܢ.

   ܡܟܝܠ ܡܛܠ ܕܙܒܰܢ ܒܝܫܐ ܗ̱ܘ ܒܐܪܳܙ ܫܡܰܥ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܟ̇ܬܒ ܐ̱ܢܐ ܠܟ. ܟܬܝ̣ܒ ܓܝܪ ܗܟܢܐ: ܕܡܕܡ ܕܪܳܡ ܒܝܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܢܕܺܝܕ ܗ̱ܘ. ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ: ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܶܬܬܪܝ̣ܡ ܢܶܬܡܰܟܰܟ܆ ܘܟܠ ܕܢܶܬܡܰܟܰܟ ܢܶܬܬܪܝ̣ܡ. ܐܦ ܐܪܡܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ ܚܝܠܬܢܐ ܒܚܝܰܠܗ ܐܦܠܐ ܥܬܝ̣ܪܐ ܒܥܘܬܪܗ. ܘܫܠܝܚܐ ܛܘܒܳܢܐ ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܡ̇ܢ ܕܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܒܡܪܝܐ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ. ܘܕܘܝܕ ܐܡ̣ܪ: ܕܰܚܙܺܝܬ ܠܪܫܝܥܐ ܕܡܬܬܪܝܡ ܘܡܶܬܥܰܠܶܐ ܐܝܟ ܐܰܪܙܳܐ ܕܠܶܒܢܳܢ܆ ܘܟܕ ܥܶܒܪܶܬ ܠܝܬܘܗܝ ܘܒܥܺܝܬܗ ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚܬܗ.

   ܟܠ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܶܐܫܬܰܒܗܰܪ ܐܶܬܡܰܟܰܟ. ܐܶܫܬܰܒܗܰܪ ܩܐܝܢ ܥܠ ܗܒܝܠ ܐܚܘܗܝ ܘܩܰܛܠܗ܆ ܘܐܬܬܠܝܛ ܘܰܗܘܳܐ ܙܐܥ ܘܢܳܐܕ ܒܐܪܥܐ. ܬܘܒ ܐܶܫܬܰܒܗܰܪܘ ܣܕܘܡܳܝ̈ܐ ܥܠ ܠܘܛ܆ ܘܢܶܦܠܰܬ݀ ܥܠܝܗܘܢ ܢܘܪܐ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܘܰܐܘܩܕܰܬ݀ ܐܢܘܢ ܘܶܐܬܗܰܦܟܰܬ݀ ܥܠܝܗܘܢ ܡܕܝ̣ܢܬܗܘܢ. ܘܶܐܫܬܰܒܗܰܪ ܥܺܣܘ̣ ܥܠ ܝܥܩܘܒ ܘܪܰܕܦܗ܆ ܘܝܥܩܘܒ ܩܰܒܶܠ ܒܘܟܪܘܬܗ ܘܒܘܪ̈ܟܳܬܗ ܕܥܺܣܘ̣. ܘܶܐܫܬܰܒܗܰܪܘ ܒܢܝ̈ ܝܥܩܘܒ ܥܠ ܝܰܘܣܦ܆ ܘܰܢܦܰܠܘ ܣܓܶܕܘ ܠܗ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܶܐܫܬܰܒܗܪ ܦܪܥܘܢ ܥܠ ܡܘܫܐ ܘܥܠ ܥܡܗ܆ ܘܰܛܒܰܥ ܦܪܥܘܢ ܒܝܡܐ ܗ̣ܘ ܘܚܝܠܗ. ܘܶܐܫܬܰܒܗܰܪܘ ܕܳܬܳܢ ܘܰܐܒܝ̣ܪܰܡ ܥܠ ܡܘܫܐ܆ ܘܰܢܚܶܬܘ ܟܕ ܚܰܝܝܢ ܠܫܝܘܠ. ܘܰܓܙܰܡ ܓܘܠܝܰܕ ܥܠ ܕܘܝܕ܆ ܘܢܦܰܠ ܩܕܡܘܗܝ ܘܶܐܬܬܰܒܰܪ. ܘܰܪܕܰܦ ܬܘܒ ܫܐܘܠ ܠܕܘܝܕ܆ ܘܰܢܦܰܠ ܒܚܰܪܒܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܐ. ܘܐܬܬܪܝܡ ܥܠܘܗܝ ܐܰܒܝ̣ܫܳܠܳܡ܆ ܘܩܰܛܠܗ ܝܘܐܒ ܒܩܪܳܒܐ. ܐܶܫܬܰܒܗܰܪ ܬܘܒ ܒܰܪܗܳܕܳܕ ܥܠ ܐܳܚܳܒ܆ ܘܶܐܫܬܠܶܡ ܒܐܝܕܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܓܰܕܶܦ ܣܰܢܚܰܪܝ̣ܒ ܥܠ ܚܶܙܰܩܝܐ ܘܐܠܗܗ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܚܝܠܗ ܫܠܰܕ̈ܐ ܡܝ̈ܬܬܐ ܟܕ ܢܦܰܩ ܚܕ ܡ̣ܢ ܥܝܪ̈ܐ ܘܚܪܰܒ ܒܡܰܫܪ̈ܝܳܬܗ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܘܚܡܫܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ܆ ܒܨܠܘܬܗ ܕܚܶܙܰܩܝܐ ܘܒܨܠܘܬܗ ܕܐܫܥܝܐ ܢܒܺܝܐ ܡܫܒܚܐ ܕܢܒܝ̈ܐ. ܘܐܬܬܪܝܡ ܐܳܚܳܒ ܥܠ ܡܝ̣ܟܐ܆ ܘܰܣܠܶܩ ܘܰܢܦܰܠ ܒܪܳܡܰܬ ܓܶܠܥܳܕ. ܘܶܐܫܬܰܒܗܪܰܬ݀ ܐܝܙܒܝܠ ܥܠ ܐܠܝܐ܆ ܘܰܐܟܠܘܗ̇ ܟܠܒ̈ܐ ܒܝܳܪܬܘܬܐ ܕܐܝ̣ܙܪܰܥܶܝܠ. ܘܶܐܫܬܰܒܗܰܪ ܗܳܡܳܢ ܥܠ ܡܘ̣ܪܕܟܰܝ܆ ܘܰܗܦܰܟ ܥܰܘܠܗ ܒܪܝܫܗ. ܘܐܫܬܒܗܪܘ ܒܳܒܠܳܝ̈ܐ ܥܠ ܕܢܝܐܝܠ܆ ܘܰܐܪܡܝܽܘܗܝ ܒܓܘܒܐ ܕܐܪ̈ܝܘܬܐ܆ ܘܕܢܝܐܝܠ ܣܠܶܩ ܟܕ ܙܰܟܳܝ ܘܗ̣ܢܘܢ ܢܦܰܠܘ ܚܠܦܘܗܝ ܒܓܘܒܐ. ܬܘܒ ܐܫܬܒܗܪܘ ܒܒܠܝ̈ܐ ܘܐܟ̣ܠܘ ܩܰܪ̈ܨܐ ܕܚܰܢܰܢܝܐ ܘܕܚܰܒܪ̈ܘܗܝ܆ ܘܰܢܦܰܠܘ ܒܐܬܘܢܐ ܕܢܘܪܐ܆ ܘܰܣܠܶܩܘ ܟܕ ܙܰܟܳܝܝܢ ܘܫܰܠܗܶܒܝ̣ܬܐ ܐܶܟܠܰܬ݀ ܠܳܐܟܠܰܝ̈ ܩܰܪ̈ܨܐ.

   ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܰܪ: ܕܶܐܣܰܩ ܠܫܡܝܐ ܘܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܰܘܟܒܘ̈ܗܝ ܕܐܝ̣ܠ ܐܪܝܡ ܟܘܪܣܰܝ ܘܶܐܬܶܒ ܒܛܘܪ̈ܐ ܪ̈ܡܐ ܕܒܰܫܦܘ̈ܠܰܝ ܓܰܪܒܝܐ. ܐܡ̣ܪ ܥܠܘܗܝ ܐܫܥܝܐ: ܕܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܰܪܝܡܳܟ ܠܶܒܳܟ ܡܟܝܠ ܠܫܝܘܠ ܬܶܬܬܰܚܬܶܐ ܘܟܠ ܕܚܳܙܶܝܢ ܠܟ ܢܶܬܡܗܽܘܢ ܒܟ. ܘܐܦ ܣܰܢܚܰܪܝ̣ܒ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܗ݂ܘܐ: ܕܶܐܣܰܩ ܠܪܘܡܐ ܕܛܘܪ̈ܐ ܘܐܦ ܠܰܫܦܘ̈ܠܰܘܗܝ ܕܠܶܒܢܳܢ܆ ܐܢܐ ܐܚܦܘܪ ܘܶܐܫܬܶܐ ܡܝ̈ܐ ܘܰܐܘܒܶܫ ܒܦܰܪ̈ܣܬܐ ܕܪ̈ܰܟܫܰܝ ܟܠܗܘܢ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܥܰܡܝ̈ܩܐ. ܘܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܬܬܪܝܡ ܐܡ̣ܪ ܬܘܒ ܥܠܘܗܝ ܗ̣ܘ ܐܫܥܝܐ: ܕܠܡܐ ܡܫܬܒܗܪ ܢܳܪܓܳܐ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܦܳܣܶܩ ܒܗ܆ ܐܘ ܡܬܬܪܝܡ ܡܰܣܳܪܐ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܢܳܣܰܪ ܒܗ܆ ܐܘ ܡܶܫܬܰܩܰܠ ܫܰܒܛܐ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܰܡܪܝ̣ܡ ܠܗ. ܐܢ̱ܬ ܠܡ ܣܢܚܪܝܒ ܢܳܪܓܳܐ ܐܢ̱ܬ ܒܐܝ̈ܕܝ ܕܦܳܣܶܩ ܘܡܰܣܳܪܐ ܐܢ̱ܬ ܒܐܝ̈ܕܝ ܕܢܳܣܰܪ ܘܫܰܒܛܐ ܒܝܕ ܡ̇ܢ ܕܰܡܪܝ̣ܡ ܠܡܰܪܕܘܬܐ ܘܚܘܛܪܐ ܐܝܬܝܟ ܕܡܚܘܬܐ. ܐܶܫܬܕܰܪܬ ܥܠ ܥܡܐ ܚܰܠܦܐ ܘܬܘܒ ܐܶܬܦܰܩܰܕܬ ܥܠ ܥܡܐ ܐܰܟܬܳܢܐ ܕܬܶܫܒܶܐ ܫܒܝ̣ܬܐ ܘܬܶܒܘܙ ܒܶܙܬܐ ܘܰܥܒܰܕܬ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܐܝܟ ܣܝܳܢܐ ܕܫܘ̈ܩܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܥܒܰܕܬ܆ ܠܡܢܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡܬ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܰܐܚܝ̣ܕ ܠܟ ܘܶܐܫܬܰܒܗܰܪܬ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܢܳܣܰܪ ܒܟ ܘܚܰܣܶܕܬ ܠܡܕܝܢ̱ܬܗ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܒ̈ܢܝ ܐܘܪܫܠܡ: ܕܠܡܐ ܡܫܟܚ ܐܠܗܟܘܢ ܠܰܡܦܰܨܳܝܘܬܟܘܢ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈܆ ܘܰܐܡܪܰܚܬ ܘܶܐܡܰܪܬ: ܕܡܰܢܘ̣ ܡܪܝܐ ܕܰܡܦܰܨܶܐ ܠܟܘܢ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈܆ ܡܛܠ ܗܢܐ ܫܡܰܥ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܶܐܬܰܒܰܪ ܠܐܬܘܪܝܐ ܒܰܐܪܥܝ܆ ܘܥܠ ܛܘܪ̈ܝ ܐܶܕܘܫܝ̣ܘܗܝ. ܘܡܐ ܕܶܐܬܬܰܒܰܪ ܘܐܬܬܕܝ̣ܫ܆ ܫܳܝܛܳܐ ܠܗ ܒܬܘܠܬܐ ܒܪܬ ܨܶܗܝܘܢ ܘܡܢܝ̣ܕܐ ܪܝܫܗ̇ ܒܪܬ ܐܘܪܫܠܡ ܘܳܐܡܪܳܐ: ܠܡ̇ܢ ܚܰܣܶܕܬ ܘܓܰܕܶܦܬ ܘܥܠ ܡ̇ܢ ܐܰܪܝ̣ܡܬ ܩܠܟ܆ ܐܰܪܝ̣ܡܬ ܥܝܢܝ̈ܟ ܠܡܪܘܡܐ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܘܒܐܝܕܐ ܕܺܐܝܙܓܰܕܰܝ̈ܟ ܚܰܣܶܕܬ ܠܡܪܝܐ. ܗܫܐ ܚܙܺܝ ܕܰܢܦܰܠ ܩܠܳܕܐ ܒܰܢܚܝ̣ܪܟ ܘܰܒܠܳܡܳܐ ܒܣܦ̈ܘܬܟ܆ ܘܰܗܦܰܟܬ ܒܠܒܐ ܬܒܝ̣ܪܐ ܕܶܐܬܰܝܬ ܒܠܒܐ ܪܡܐ. ܘܩܶܛܠܗ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ ܚܒܝܒܘ̈ܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܘܒܝܬ ܬܘܟܠܢܗ ܬܡܢ ܐܶܣܬܚܶܦ ܘܰܢܦܰܠ ܩܕܡ ܐܠܗܗ. ܘܐܦ ܝܳܐܝܳܐ ܗ݂ܘܐ ܚܒܝܒܝ ܕܗܢܐ ܕܶܒܚܐ ܘܩܘܪܒܢܐ ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܘ ܐܠܗܐ ܕܰܬܟܝ̣ܠ ܗ݂ܘܐ ܥܠܘܗܝ ܘܒܝܬ ܣܓܕܬܗ ܗ݂ܘܐ ܦܓܪܗ ܕܘܟܪܢܐ ܠܰܦܬܰܟܪܗ.

   ܬܘܒ ܐܬܬܪܝܡ ܕܶܟܪܐ ܘܶܐܬܥܰܠܝ̣ ܘܕܰܩܰܪ ܠܡܰܥܪܒܐ ܘܠܓܰܪܒܝܐ ܘܠܬܝܡܢܐ ܘܡܰܟܶܟ ܚܝܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܠܐ ܩܳܡ̈ܝ ܩܕܡܘܗܝ ܥܕܡܐ ܕܶܐܬܳܐ ܨܺܦܪܳܝܐ ܡ̣ܢ ܡܥܪܒܐ ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܠܕܟܪܐ ܘܬܰܒܰܪ ܩܪ̈ܢܬܗ ܘܡܰܟܟܗ ܛܒ ܠܕܶܟܪܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܕܟܪܐ ܡܠܶܟ ܡܳܕܰܝ ܘܦܳܪܶܣ ܕܗ̣ܘ ܕܪܝܘܫ܆ ܘܨܺܦܪܳܝܐ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܳܘܣ ܒܪ ܦܝ̣ܠܝ̣ܦܘܣ ܡܰܩܶܕܘܢܳܝܐ. ܚܙܳܐ ܓܝܪ ܕܢܝܐܝܠ ܕܟܪܐ ܟܕ ܒܡܰܕܢܚܐ ܗ݂ܘܐ ܩܕܡ ܬܪܥܐ ܕܫܽܘܫܰܢ ܒܝ̣ܪܬܐ ܕܰܒܥܝ̣ܠܰܡ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܐܽܘܠܰܝ܆ ܘܡܕܰܩܰܪ ܠܡܰܥܪܒܐ ܘܠܓܰܪܒܝܐ ܘܠܬܝܡܢܐ܆ ܘܟܠܗܝܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܠܐ ܩܳܡ̈ܝ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܨܺܦܪܳܝܐ ܕܥܶܙ̈ܐ ܢܦܰܩ ܡ̣ܢ ܡܕܝ̣ܢܰܬ ܝܘܢܝ̈ܐ ܘܐܬܬܪܝܡ ܥܠ ܕܟܪܐ܆ ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܘܬܰܒܰܪ ܠܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܩܪ̈ܢܬܗ ܠܪܰܒܬܐ ܘܠܙܥܘܪܬܐ. ܘܠܡܳܢܐ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܕܬܰܒܰܪ ܠܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܩܪ̈ܢܬܗ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܰܟܶܟ ܠܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܡܠܟ̈ܘܬܐ ܕܡܕܰܒܰܪ ܗ݂ܘܐ܆ ܙܥܘܪܬܐ ܕܡܳܕܳܝ̈ܐ ܘܪܒܬܐ ܕܦܳܪ̈ܣܳܝܐ. ܟܕ ܐܶܬܳܐ ܕܝܢ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܝܘܢܝܐ ܩܰܛܠܗ ܠܕܪܝܘܫ ܡܠܶܟ ܡܳܕܰܝ ܘܦܳܪܶܣ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܕܢܝܐܝܠ ܡܠܐܟܐ ܟܕ ܡܦܰܫܶܩ ܠܗ ܚܶܙܘܳܐ: ܕܕܟܪܐ ܕܰܚܙܰܝܬ ܡܠܶܟ ܡܳܕܰܝ ܘܦܳܪܶܣ ܘܨܺܦܪܳܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܰܘܢܝ̈ܐ. ܡ̣ܢ ܙܒܢܐ ܓܝܪ ܕܶܐܬܬܰܒܰܪ̈ܝ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܩܪ̈ܢܬܐ ܕܕܟܪܐ ܘܥܕܡܐ ܠܗܢܐ ܙܰܒܢܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܫܢܰܝ̈ܐ ܫܬܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܡܢܐ.

ܡܟܝܠ ܕܟܪܐ ܩܪ̈ܢܬܗ ܡܶܬܬܰܒܪ̈ܳܢ ܐܢܝܢ܆ ܘܟܕ ܩܪ̈ܢܬܗ ܗܐ ܡܶܬܥܰܠܐ ܘܡܬܬܪܝܡ ܠܘܩܒܠ ܚܝܘܬܐ ܪܒܝ̣ܥܳܝܬܐ ܕܥܫܝܢܐ ܘܬܰܩܝ̣ܦܐ ܕܫܶܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܦܪܙܠܐ ܘܛܶܦܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܢܚܳܫܐ ܘܳܐܟܠܐ ܘܡܰܕܩܳܐ ܡܕܡ ܕܡܘܬܪܐ ܒܪ̈ܓܠܝܗ̇ ܕܳܝܫܳܐ. ܐܘ ܕܟܪܐ ܕܩܪ̈ܢܬܗ ܡܶܬܬܰܒܪ̈ܳܢ. ܫܠܝ̣ ܠܟ ܡ̣ܢ ܚܝܘܬܐ ܘܠܐ ܬܰܗܪܺܝܗ̇ ܕܠܡܐ ܬܶܐܟܠܳܟ ܘܬܶܕܩܳܟ. ܩܕܡ ܨܺܦܪܳܝܐ ܕܟܪܐ ܠܐ ܐܫܟܚ ܠܰܡܩܳܡ܆ ܩܕܡ ܚܝܘܬܐ ܕܚܝ̣ܠܬܐ ܐܝܟܢܐ ܩܳܐܡ܆ ܕܦܘܡܗ̇ ܡܡܰܠܠ ܪܘܪ̈ܒܢ ܘܡܕܡ ܕܡܫܟܚܐ ܪܳܒܥܳܐ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܥܠ ܓܶܙܪܗ. ܡ̇ܢ ܕܡܰܗܰܪ ܠܐܪܝܐ ܗܳܘܶܐ ܡܢܳܬܗ܆ ܘܡ̇ܢ ܕܰܡܥܝ̣ܪ ܠܚܝܘܬܐ ܐܳܟܠܐ ܠܗ܆ ܘܐܝܢܐ ܕܳܐܙܶܠ ܢܳܦܶܠ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܝܗ̇ ܕܚܝܘܬܐ ܕܳܝܫܳܐ ܠܗ. ܚܝܘܬܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܶܬܩܰܛܠܐ ܥܕܡܐ ܕܝܳܬܶܒ ܥܬܝ̣ܩ ܝܘ̈ܡܬܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܘܩܳܪܶܒ ܩܕܡܘܗܝ ܒܪ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܘܡܬܝܗܒ ܠܗ ܫܘܠܛܢܐ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܡܶܬܩܰܛܠܐ ܚܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܘܳܐܒܶܕ ܓܘܫܡܗ̇. ܘܗܳܘܝܳܐ ܡܠܟܘܬܗ ܕܒܪ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܡܠܟܘܬ ܥܠܡ ܘܫܘܠܛܳܢܗ ܠܕܳܪܕܳܪ̈ܝ̣ܢ.

   ܫܠܝ̣ ܠܟ ܐܳܘ ܕܡܬܬܪܝܡ܆ ܠܐ ܬܶܫܬܰܒܗܰܪ. ܐܢ ܓܝܪ ܥܘܬܪܟ ܐܪܝܡ ܠܶܒܳܟ܆ ܠܐ ܗ݂ܘܐ ܣܓܝ ܡ̣ܢ ܕܚܶܙܰܩܝܐ ܕܥܠ ܕܶܐܫܬܰܒܗܪ ܒܗ ܩܕܡ ܒܒܠܝ̈ܐ ܐܶܫܬܩܶܠ ܠܗ ܟܠܗ ܘܶܐܙܰܠ ܠܒܒܝܠ. ܘܐܢ ܒܰܒܢܰܝ̈ܟ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܐܢ̱ܬ܆ ܡܶܬܕܰܒܪܝܢ ܠܗܘܢ ܡܢܟ ܠܘܬ ܚܝܘܬܐ ܐܝܟ ܕܶܐܬܕܒܰܪܘ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܚܶܙܰܩܝܐ ܡܠܟܐ ܘܰܗܘܰܘ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܒܗܝܟܠܗ ܕܡܠܟܐ ܕܒܒܝܠ. ܘܐܢ ܒܚܶܟܡܬܟ ܡܶܫܬܰܒܗܪ ܐܢ̱ܬ܆ ܠܐ ܗܘܰܝܬ ܡܝܰܬܰܪ ܡ̣ܢ ܪܒܐ ܕܨܘܪ ܕܚܰܣܕܗ ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܠܡܐ ܚܰܟܝ̣ܡ ܐܢ̱ܬ ܡ̣ܢ ܕܢܝܐܝܠ ܐܘ ܟܣܝ̈ܬܐ ܚܙܰܝܬ ܒܚܰܟܝ̣ܡܘܬܟ܆ ܘܐܢ ܒܰܫܢܰܝ̈ܟ ܕܰܣܓ̈ܝ̣ ܐܬܥܰܠܝ̣ ܪܥܝܢܟ܆ ܠܐ ܗܘܰܝ̈ ܣܓܝ̈ܐܢ ܐܝܟ ܕܝܠܗ ܕܪܒܐ ܕܨܘܪ ܕܕܰܒܰܪ ܡܠܟܘܬܐ ܝܘ̈ܡܝ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܡܰܠܟܝ̣̈ܢ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ܆ ܕܗܘ̈ܝܢ ܫܢܰܝ̈ܗܘܢ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ. ܘܟܕ ܣܓܺܝ̈ ܫܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܠܟܐ ܕܨܘܪ ܗܢܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ ܗ݂ܘܐ ܒܠܶܒܗ: ܕܐܠܗܐ ܐܢܐ ܘܒܡܰܘܬܒܐ ܕܐܠܗܐ ܝܶܬܒܶܬ ܒܠܒܐ ܕܝܡ̈ܡܐ. ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܓܝܪ ܚܙܩܝܐܝܠ: ܒܪܢܫܐ ܐܢ̱ܬ ܘܠܐ ܗܘܰܝܬ ܐܠܗܐ. ܟܕ ܗܠܟ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܘܡ ܪܒܐ ܕܨܘܪ ܒܝܬ ܟܐܦ̈ܐ ܕܢܘܪܐ܆ ܗܘܰܘ ܥܠܘܗܝ ܪ̈ܚܡܐ܆ ܘܟܕ ܐܬܬܪܝܡ ܠܒܗ܆ ܐܰܘܒܕܗ ܟܪܘܒܐ ܕܡܰܛܶܠ.

   ܘܡܢܐ ܐܢܝܢ ܠܡ ܟܐܦ̈ܐ ܕܢܘܪܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܢܰܝ̈ ܨܶܗܝܘܢ ܘܒܢܝ̈ ܐܘܪܫܠܡ܆ ܒܙܒܢܐ ܓܝܪ ܩܕܡܝܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܕܘܝܕ ܘܫܠܶܝܡܘܢ ܒܪܗ ܗܘܳܐ ܚܺܝܪܡ ܪܳܚܡܐ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܟܕ ܐܶܫܬܒܝ̣ܘ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܐܬܪܗܘܢ ܚܕܝ̣ ܠܗܘܢ ܘܰܪܦܰܣ ܒܪܓܠܗ ܘܠܐ ܥܶܗܰܕ ܪܚܡܘܬܐ ܕܒܝܬ ܕܘܝܕ. ܘܕܶܐܡܪܶܬ ܕܟܐܦ̈ܐ ܕܢܘܪܐ ܒܢܝ̈ ܝܗܘܕܐ ܐܬܩܪܝ̣ܘ܆ ܠܐ ܗ݂ܘܐ ܡ̣ܢ ܪܶܥܝܳܢܝ ܐܶܡܪܶܬ ܐܠܐ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܐܡ̣ܪ ܥܠܝܗܘܢ ܟܕ ܓܝܪ ܡܰܒܟܶܐ ܠܗܘܢ ܒܐܘܠܝ̈ܬܗ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܒܢܝ̈ ܨܗܝܘܢ ܡܝܰܬܪܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܡ̣ܢ ܟܐܦ̈ܐ ܛܒ̈ܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܐܝܟܢܐ ܡܶܫܬܰܕ̈ܝܳܢ ܟܐܦ̈ܐ ܕܩܘܕܫܐ ܒܪܝܫ ܟܠܗܘܢ ܫܘ̈ܩܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܒܢܒܝܐ: ܕܟܐܦ̈ܐ ܗܘܰܝ̈ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܕܫܰܕ̈ܝܳܢ ܗ̱ܘܝ̈ ܒܐܪܥܗ. ܘܗ̣ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܟܐܦ̈ܐ ܢܘܪܐ ܝܳܩܕܳܐ ܗܘܬ݀ ܒܗܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܪܡܝܐ: ܕܰܗܘܳܐ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܒܠܶܒܝ ܐܝܟ ܢܘܪܐ ܕܝܳܩܕܐ ܘܚܳܒܳܐ ܒܓܪ̈ܡܝ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܐܪܡܝܐ: ܕܗܐ ܝܳܗܒ ܐ̱ܢܐ ܦܬܓܡܝ ܒܦܘܡܟ ܢܘܪܐ܆ ܘܥܡܐ ܗܢܐ ܢܗܘܘܢ ܐܝܟ ܩܝ̈ܣܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܦܬܓܡܝ̈ ܐܝܟ ܢܘܪܐ ܢܦܩܝܢ܆ ܘܐܝܟ ܦܪܙܠܐ ܕܓܳܙܪ ܟܐܦܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܒܰܝܢܰܝ ܢܒܝ̈ܐ ܡܗܠܟ ܗ݂ܘܐ ܚܺܝܪܡ ܪܒܐ ܕܨܘܪ ܕܐܬܩܪܝ̣ܘ ܟܐܦ̈ܐ ܕܢܘܪܐ.

   ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܰܗܘܰܝܬ ܥܡ ܟܪܘܒܐ ܕܰܡܫܝ̣ܚ ܘܡܰܛܶܠ. ܟܪܘܒܐ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܐܬܩܪܝ ܕܡܶܬܡܫܰܚ ܗ݂ܘܐ ܡܶܫܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܘܗ̣ܘ ܡܰܛܶܠ ܗ݂ܘܐ ܥܠ ܟܠܗ ܥܡܗ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܪܡܝܐ: ܕܪܘܚܐ ܕܰܐܦܝ̈ܢ ܡܫܝܚܗ ܕܡܪܝܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܶܐܡܰܪܢ ܕܰܒܛܶܠܳܠܗ ܢܺܚܶܐ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ. ܒܛܶܠܳܠܗ ܓܝܪ ܕܡܠܟܐ ܝ̇ܬܒܝܢ ܗ̱ܘܘ ܟܕ ܒܪܝܫܗܘܢ ܩܳܐܡ ܗ݂ܘܐ܆ ܘܟܕ ܢܦܰܠ ܠܗ ܟܠܝܠܐ ܕܪܝܫܗܘܢ ܗܘܰܘ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܛܶܠܳܠܐ. ܘܐܢ ܐ̱ܢܫ ܢܐܡܪ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ ܗ̱ܘ ܐܰܡܝ̣ܪܐ ܡܶܠܬܐ ܗܕܐ܆ ܢܩܰܒܶܠ ܡܕܡ ܕܟ̇ܬܒ ܐ̱ܢܐ ܠܗ ܕܠܐ ܚܶܪܝܳܢܐ܆ ܘܗܟܢܐ ܢܬܛܦܝ̣ܣ ܕܥܠ ܡܠܟܐ ܗ̱ܘ ܐܡܝܪܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܐܪܡܝܐ ܚܠܦ ܥܡܐ: ܕܘܳܝ ܠܢ ܕܰܢܦܰܠ ܟܠܝ̣ܠܐ ܕܪܝܫܢ. ܘܡܫܝܚܐ ܠܡ ܠܐ ܢܦܰܠ܆ ܡܛܠ ܕܩܡ ܠܗ ܠܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ. ܡܠܟܐ ܓܝܪ ܢܦܰܠ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܘܬܘܒ ܕܰܐܘܒܕܶܗ ܟܪܘܒܐ ܕܡܰܛܶܠ܆ ܟܪܘܒܐ ܓܝܪ ܕܰܐܘܒܕܶܗ ܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܪ ܗ̱ܘ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ: ܕܦܳܥܠܘܬܐ ܥܒܰܕ ܒܨܘܪ ܘܠܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܡ̣ܢ ܨܘܪ ܐܓܪܐ ܠܚܰܝܠܗ. ܘܚܠܦ ܦܳܥܠܘܬܐ ܕܨܘܪ ܐܶܬܝܰܗܒܬ݀ ܠܗ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܐܓܪܐ ܡ̣ܢ ܨܘܪ ܠܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܪ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܶܐܙܰܠ ܠܗ ܒܝܡܐ ܥܘܬܪܗ ܘܠܐ ܢܰܣܒܗ ܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܪ. ܘܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܗ̇ܘ ܐܰܘܒܕܗ ܟܪܘܒܐ ܕܡܰܛܶܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܪ. ܬܪܝܢ ܓܝܪ ܟܪ̈ܘܒܝܢ ܗܳܘܶܝܢ܆ ܚܕ ܕܰܡܫܝ̣ܚ ܘܡܰܛܶܠ ܘܚܕ ܕܡܰܛܶܠ ܘܠܐ ܡܫܝ̣ܚ. ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ: ܕܰܗܘܰܝܬ ܥܡ ܟܪܘܒܐ ܕܰܡܫܝ̣ܚ ܘܡܰܛܶܠ. ܘܡ̣ܢ ܠܬܚܬ ܐܡ̣ܪ: ܕܰܐܘܒܕܟ ܟܪܘܒܐ ܕܡܰܛܶܠ ܘܠܐ ܐܡ̣ܪ ܕܰܡܫܝ̣ܚ. ܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܪ ܓܝܪ ܠܐ ܡܫܝ̣ܚ ܗ݂ܘܐ ܐܠܐ ܐܢ ܕܘܝܕ ܘܫܠܝܡܘܢ ܘܡܠܟ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܐ ܕܗܘܘ ܒܳܬܰܪܗܘܢ. ܘܐܝܟܢܐ ܐܬܩܪܝ ܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܪ ܕܡܰܛܶܠ܆ ܐܠܐ ܒܚܶܙܘܐ ܕܐܝܠܢܐ ܟܕ ܚܙܳܐ ܐܝܠܢܐ ܡܶܨܥܰܬ ܐܪܥܐ ܕܰܬܚܘ̣ܬܰܘܗܝ ܥܡܪ̈ܢ ܟܠܗܝܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܕܕܰܒܪܐ ܘܥܠ ܥܰܘܦܰܘ̈ܗܝ ܫܟܝ̣ܢ ܟܠܗ ܥܰܘܦܐ ܕܫܡܝܐ ܘܡܢܗ ܡܶܬܬܰܪܣܶܐ ܗ݂ܘܐ ܟܠ ܒܣܰܪ. ܟܕ ܦܰܫܰܪ ܠܗ ܕܢܝܐܝܠ ܚܶܠܡܗ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܢܝܐܝܠ: ܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܐܝܠܢܐ ܗ̇ܘ ܕܰܚܙܰܝܬ ܡܶܨܥܰܬ ܐܪܥܐ܆ ܘܰܬܚܘ̣ܬܰܝܟ ܥܡܪܝܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܗ̣ܘ ܗܘܳܐ ܟܪܘܒܐ ܕܡܰܛܶܠ ܕܰܐܘܒܕܗ ܠܪܒܐ ܕܨܘܪ ܥܠ ܕܰܚܕܝ̣ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܶܐܫܬܒܝ̣ܘ ܡ̣ܢ ܐܪܥܗܘܢ܆ ܘܥܠ ܕܐܬܬܪܝܡ ܠܒܗ. ܚܶܪܒܰܬ݀ ܐܦ ܗ̣ܝ ܨܘܪ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ ܐܝܟ ܐܘܪܫܠܡ ܕܝܶܬܒܰܬ݀ ܒܚܘܪܒܐ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܥܠܝܗ̇ ܐܫܥܝܐ: ܕܬܶܛܥܶܐ ܨܘܪ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ ܐܝܟ ܝܘܡܝ̈ ܡܠܟܐ ܚܕ܆ ܘܬܶܙܢܶܐ ܒܟܠܗܝܢ ܡܠܟܘ̈ܬܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ.

   ܐܘ ܕܡܬܬܪܝ̣ܡ ܘܡܶܬܥܰܠܐ܆ ܫܘܒܗܳܪܗ ܕܠܒܟ ܠܐ ܢܰܛܥܶܝܟ ܘܬܐܡܪ: ܐܶܣܰܩ ܥܠ ܐܪܥܐ ܟܰܗܝ̣ܢܬܐ ܘܥܠ ܚܝܘܬܐ ܥܰܫܝ̣ܢܬܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܶܬܩܰܛܠܐ ܚܝܘܬܐ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ ܕܟܪܐ ܟܕ ܡܶܬܬܰܒܪ̈ܢ ܩܰܪ̈ܢܳܬܗ. ܨܺܦܪܳܝܐ ܓܝܪ ܬܰܒܰܪ ܩܪ̈ܢܬܗ ܕܕܶܟܪܐ܆ ܗܫܐ ܗܘܳܐ ܠܗ ܨܺܦܪܳܝܐ ܚܝܘܬܐ ܥܰܫܝ̣ܢܬܐ. ܡܛܠ ܕܟܕ ܒܢܝ̈ ܝܰܦܬ ܐܚ̣ܕܘ ܡܠܟܘܬܐ ܘܗ̣ܢܘܢ ܩܛܰܠܘ ܠܕܪܝܘܫ ܡܠܟܐ ܕܦܳܪܶܣ܆ ܗܫܐ ܚܝܘܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܒܶܠܥܰܬ݀ ܠܬܠܝܬܝܬܐ. ܘܗ̇ܝ ܬܠܝܬܝܬܐ ܒܢܝ̈ ܝܰܦܬ ܐܢܘܢ܆ ܘܪܒܝܥܝܬܐ ܒܢܝ̈ ܫܝ̣ܡ ܐܢܘܢ ܕܗ̣ܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܥܺܣܘ̣. ܡܛܠ ܕܟܕ ܚܙܳܐ ܕܢܝܐܝܠ ܚܶܙܘܐ ܕܐܪܒܥ ܚܰܝ̈ܘܳܢ܆ ܚܙܳܐ ܩܕܡܐܝܬ ܕܒܢܝ̈ ܚܡ ܙܪܥܗ ܕܢܶܡܪܘܕ ܕܗ̣ܢܘܢ ܒܳܒܠܳܝ̈ܐ. ܘܕܬܪܬܝܢ ܕܦܳܪ̈ܣܳܝܐ ܘܕܡܳܕܳܝ̈ܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ ܝܰܦܬ. ܘܕܬܠܬ ܕܝܰܘ̈ܢܝܐ ܐܚܝ̈ܗܘܢ ܕܡܳܕܳܝ̈ܐ. ܘܕܐܪܒܥ ܕܒܢܝ̈ ܫܝ̣ܡ ܕܗ̣ܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܥܺܣܘ̣. ܗܘܬ݀ ܠܗ̇ ܓܝܪ ܫܰܘܬܳܦܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܝܰܦܬ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܫܝܡ܆ ܘܶܐܫܬܰܩܠܰܬ݀ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬܐ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ ܝܰܦܬ ܙܥܘܪܐ ܘܶܐܬܝܰܗܒܰܬ݀ ܠܫܝܡ ܩܫܝܫܐ܆ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܗ̣ܝ ܗ̱ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܥܕܡܐ ܠܥܠܡ. ܡܐ ܕܝܢ ܕܗܳܘܶܐ ܙܒܢ ܫܘܠܡ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ ܫܝܡ܆ ܡܩܰܒܶܠ ܠܗ ܠܡܠܟܘܬܐ ܫܰܠܝ̣ܛܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ ܝܗܘܕܐ ܟܕ ܢܺܐܬܶܐ ܒܡܐܬܝܬܗ ܕܬܪܬܝܢ.

   ܒܚܶܙܘܐ ܓܝܪ ܕܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܪ ܟܕ ܚܙܳܐ ܕܐܘܕܥ ܕܢܝܐܝܠ ܘܚܰܘܝ̣ ܠܢܰܒܘܟܕܢܳܨܪ܆ ܟܕ ܚܙܳܐ ܨܠܡܐ ܕܩܐܡ ܠܩܘܒܠܗ܆ ܘܪܝܫܗ ܕܨܠܡܐ ܕܕܰܗܒܐ܆ ܘܚܰܕܝܶܗ ܘܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܕܣܺܐܡܐ ܘܟܰܪܣܗ ܘܥܰܛܡ̈ܬܗ ܕܢܚܳܫܐ܆ ܘܫܳܩܰܘ̈ܗܝ ܘܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܦܰܪܙܠܐ ܘܕܚܶܨܦܐ܆ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܕܢܝܐܝܠ ܠܢܰܒܘܟܕܢܨܪ: ܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܪܝܫܐ ܕܕܗܒܐ. ܘܠܡܢܐ ܐܬܩܪܝ ܪܝܫܐ ܕܕܰܗܒܐ ܐܠܐ ܡܠܬܗ ܕܐܪܡܝܐ ܫܶܠܡܰܬ݀ ܥܠܘܗܝ܆ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܐܪܡܝܐ: ܟܣܐ ܕܕܗܒܐ ܒܒܝܠ ܒܐܝܕܗ ܕܡܪܝܐ ܕܡܰܫܩܶܐ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܡ̣ܢ ܚܰܡܪܗ. ܘܐܦ ܪܝܫ ܡܠܟܘ̈ܬܐ ܟܰܗܝ̣ܢ ܒܒܝܠ ܐܶܬܩܰܪܝܰܬ݀ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ: ܕܗܘܬ݀ ܪܝܫ ܡܠܟܘܬܗ ܕܢܶܡܪܘܕ ܒܒܝܠ.

   ܘܐܡ̣ܪ: ܕܚܰܕܝܗ ܘܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܕܨܠܡܐ ܕܣܺܐܡܐ. ܗ̣ܘ ܚܰܘܝ̣ ܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܡܰܟܝ̣ܟܐ ܡܢܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܪܝܘܫ ܡܳܕܳܝܐ. ܡܛܠ ܕܡܠܟܘܬܐ ܒܡܰܬܩܳܠܐ ܩܒܠ. ܐܶܬܬܰܩܠܰܬ݀ ܓܝܪ ܡܠܟܘܬܐ ܕܒܝܬ ܢܶܡܪܘܕ ܘܶܐܫܬܰܟܚܰܬ݀ ܚܰܣܝ̣ܪܐ܆ ܘܟܕ ܚܰܣܝ̣ܪܐ ܩܒܠܗ̇ ܕܪܝܘܫ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܡܟܝܟܐ ܗ̱ܝ ܡܠܟܘܬܗ܆ ܘܡܛܠ ܕܚܰܣܝ̣ܪܐ ܗܘܬ݀ ܠܐ ܫܠܰܛܘ ܒܢܝ̈ ܡܳܕܰܝ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ. ܕܟܰܪܣܗ ܘܥܰܛܡ̈ܬܗ ܕܨܠܡܐ ܕܢܚܳܫܐ. ܘܕܐܡ̣ܪ: ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܬܠܬ ܬܶܫܠܰܛ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ܆ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܝܘܳܢ ܕܗ̣ܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܝܰܦܬ. ܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܓܝܪ ܕܰܐܚܰܝ̈ܗܘܢ ܥܰܠܘ ܒܢܝ̈ ܝܘܳܢ܆ ܡܛܠ ܕܡܳܕܰܝ ܘܝܘܳܢ ܒܢܝ̈ ܝܰܦܬ ܐܢܘܢ. ܣܟܶܠ ܗ݂ܘܐ ܕܝܢ ܡܕܝ ܘܚܰܣܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܕܠܰܡܕܰܒܳܪܘ ܡܠܟܘܬܐ ܥܕܡܐ ܕܶܐܬܳܐ ܝܘܳܢ ܐܚܘܗܝ ܕܚܰܟܝ̣ܡ ܘܰܨܢܝ̣ܥ ܠܡܰܘܒܳܕܘ ܡܠܟܘܬܐ܆ ܫܠܰܛ ܓܝܪ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܳܘܣ ܒܪ ܦܝ̣ܠܝ̣ܦܘܣ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ.

   ܘܫܳܩܰܘ̈ܗܝ ܘܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܨܠܡܐ ܕܦܰܪܙܠܐ܆ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܫܝܡ ܕܗ̣ܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܥܺܣܘ̣ ܕܚܰܣܝ̣ܢܐ ܐܝܟ ܦܰܪܙܠܐ. ܘܐܡ̣ܪ: ܕܐܝܟ ܦܪܙܠܐ ܕܫܳܚܶܩ ܘܡܰܕܶܩ ܟܠ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܠܟܘܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܬܶܫܚܘܩ ܘܬܟܒܘܫ ܟܠ. ܘܰܦܪܰܫ ܥܠ ܪ̈ܓܠܐ ܘܨܶܒܥ̈ܬܐ ܕܡܢܗܝܢ ܕܦܰܪܙܠܐ ܘܡܢܗܝܢ ܕܚܶܨܦܐ ܕܛܝ̣ܢܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܗܟܢܐ ܢܶܬܚܰܠܛܘܢ ܒܰܙܪܰܥ ܐ̱ܢܫܐ. ܘܠܐ ܢܗܘܘܢ ܕܒܳܩܶܝܢ ܚܕ ܠܚܕ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܠܰܛ ܦܪܙܠܐ ܥܡ ܛܝ̣ܢܐ. ܗܕܐ ܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܚܰܘܝ̣. ܡܛܠ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܺܣܘ̣ ܠܐ ܗ݂ܘܐ ܡܠܶܟ ܒܪ ܡܠܶܟ ܩܐܡ ܗ݂ܘܐ ܕܢܕܰܒܰܪ ܡܠܟܘܬܐ܆ ܐܠܐ ܟܕ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܒܢܝ̈ ܥܺܣܘ̣ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܥܫܝܢܬܐ ܘܥܒܰܕܘ ܒܝܬ ܒܽܘܠܐ܆ ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܡܩܺܝܡܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܪܝܫܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܓܒܪܐ ܚܟܝܡܐ ܕܢܕܰܒܰܪ ܡܠܟܘܬܐ܆ ܕܠܐ ܟܕ ܢܶܬܩܘܠ ܐܢܘܢ ܡܕܰܒܰܪ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܢܶܫܬܰܟܚܘܢ ܠܗܘܢ ܚܰܣܝ̣ܪܝܢ ܘܬܶܫܬܩܶܠ ܠܗ̇ ܡܢܗܘܢ ܡܠܟܘܬܐ ܐܝܟ ܕܶܐܫܬܰܩܠܰܬ݀ ܡܠܟܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܢܶܡܪܘܕ ܫܰܒܗܪܳܢܐ ܘܶܐܬܝܰܗܒܬ݀ ܠܒ̈ܢܝ ܡܳܕܰܝ ܣܰܟܠܐ. ܘܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܕܩܐܡ ܗ݂ܘܐ ܙܪܥܗ ܕܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܕܩܕܳܡܘܗܝ ܡܰܘܒܶܕ ܗ݂ܘܐ ܠܗ܆ ܘܠܐ ܕܒܳܩܶܝܢ ܗ̱ܘܘ ܚܕ ܠܚܕ. ܒܪܡ ܙܪܰܥ ܐ̱ܢܫܐ ܕܶܐܬܡܬܶܠ ܒܛܝ̣ܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܗ̱ܝ ܨܒܘܬܐ܆ ܕܡܐ ܕܡܶܬܓܒܶܐ ܗ݂ܘܐ ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܘܬܐ ܐܶܬܚܠܶܛ ܠܗ ܒܥܶܩܳܪܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܦܪܙܠܐ.

   ܘܚܰܘܝ̣ ܕܒܝܘ̈ܡܝ ܗ̇ܢܘܢ ܡܠܟ̈ܐ ܕܩܳܝܡܝ̣ܢ ܒܡܠܟܘܬܐ ܢܩܝ̣ܡ ܐܠܗ ܫܡܰܝܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܠܥܠܡܝܢ ܠܐ ܬܶܬܚܰܒܰܠ ܘܠܐ ܬܶܥܒܰܪ܆ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܕܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܕܗ̣ܝ ܡܰܥܒܪܐ ܠܡܠܟܘܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܠܥܠ ܐܡ̣ܪ: ܕܰܚܙܺܝܬ ܟܐܦܐ ܕܶܐܬܓܰܙܪܬ݀ ܕܠܐ ܒܐܝ̈ܕܝܢ ܘܰܡܚܳܬܗ ܠܨܠܡܐ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܦܪܙܠܐ ܘܕܚܶܨܦܐ ܘܕܰܩܩܰܬ݀ ܐܢܝܢ ܛܒ. ܘܠܐ ܐܡ̣ܪ ܕܡܚܳܬܗ ܥܠ ܪܝܫܗ ܠܨܰܠܡܐ ܘܠܐ ܥܠ ܚܰܕܝܗ ܘܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܘܐܦܠܐ ܥܠ ܟܪܣܗ܆ ܘܥܰܛܡ̈ܬܗ܆ ܐܠܐ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܟܠܗ ܨܰܠܡܐ ܪ̈ܓܠܐ ܗ̱ܘ ܒܠܚܘܕ ܐܬܝܐ ܗ̇ܝ ܟܐܦܐ ܡܫܟܚܐ. ܘܒܦܶܬܓܳܡܐ ܕܒܳܬܪܗ ܐܡ̣ܪ: ܕܶܐܬܕܰܩܰܩܘ ܐܟܚܕܐ ܦܪܙܠܐ ܘܢܚܳܫܐ ܘܣܺܐܡܐ ܘܕܗܒܐ. ܒܬܪܗܘܢ ܓܝܪ ܡܐ ܕܡܰܡܠܶܟ ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܘܗܝܕܝܢ ܡܡܰܟܶܟ ܠܡܠܟܘܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܘܫܳܚܶܩ ܠܟܠܗ ܨܠܡܐ. ܨܠܡܐ ܓܝܪ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܐܬܩܪܝ ܘܪܝܫܗ ܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܪ܆ ܘܚܰܕܝܗ ܘܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܡܠܶܟ ܡܳܕܰܝ ܘܦܳܪܶܣ܆ ܘܟܪܣܗ ܘܥܰܛܡ̈ܬܗ ܡܠܟܐ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܐ܆ ܘܫܳܩܰܘ̈ܗܝ ܘܪ̈ܓܠܘܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܺܣܘ̣. ܟܐܦܐ ܕܡܚܳܬܗ ܠܨܠܡܐ ܘܰܫܚܰܩܬܗ ܘܰܡܠܳܬ݀ ܡܢܗ̇ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܕܡܒܰܛܶܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ ܘܗ̣ܘ ܡܰܡܠܶܟ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ.

   ܬܘܒ ܫܡܰܥ ܥܠ ܚܶܙܘܐ ܕܐܪܒܥ ܚܰܝܘ̈ܢ ܕܰܚܙܳܐ ܕܢܝܐܝܠ ܟܕ ܣܠܩ̈ܢ ܡ̣ܢ ܝܰܡܳܐ ܘܡܫܰܓܢ̈ܝܳܢ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܚܕܐ. ܘܗܢܐ ܗ̱ܘ ܚܶܙܘܗܝܢ܆ ܩܕܡܝܬܐ܆ ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܘܓܶܦ̈ܐ ܕܢܶܫܪܳܐ ܐܝܬ ܠܗ. ܘܰܚܙܺܝܬ ܕܶܐܬܡܪܶܛܘ ܓܦܝ̈ܗ̇ ܘܐܝܟ ܐ̱ܢܫܐ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝܗ̇ ܩܳܡܰܬ݀܆ ܘܠܒܐ ܕܐ̱ܢܫܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗ. ܘܚܰܝܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ܆ ܕܳܡܝܳܐ ܠܕܶܒܐ ܘܠܚܕ ܣܛܪ ܩܳܡܰܬ݀ ܘܬܠܬ  ܐܶܠܥܝ̣̈ܢ ܒܦܘܡܗ̇ ܒܝܬ ܫܶܢܶܝ̈ܗ̇. ܘܚܝܘܬܐ ܕܬܠܬ܆ ܐܝܟ ܢܶܡܪܐ ܘܐܝܬ ܠܗ̇ ܐܪܒܥܐ ܓܶܦܝ̣̈ܢ ܘܐܪܒܥܐ ܪ̈ܝܫܝܢ. ܘܚܝܘܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܕܚܺܝܠܐ ܘܥܫܝܢܐ ܘܬܰܩܝ̣ܦܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘܫܶܢ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܐܝܬ ܠܗ̇܆ ܐܳܟܠܐ ܘܡܰܕܩܐ ܘܡܕܡ ܕܡܘܬܪܐ ܒܪ̈ܓܠܝܗ̇ ܕܳܝܫܳܐ. ܝܡܐ ܓܝܪ ܪܒܐ ܕܰܚܙܳܐ ܕܢܝܐܝܠ ܗ̇ܢܘ ܥܠܡܐ܆ ܘܗܠܝܢ ܐܪܒܥ ܚܝܘ̈ܢ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥ ܡܰܠܟܘ̈ܢ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܪ̈ܫܝ̣ܡܳܢ.

   ܚܰܝܘܬܐ ܓܝܪ ܩܕܡܝܬܐ ܐܡ̣ܪ ܥܠܝܗ̇ ܕܕܳܡܝܳܐ ܠܐܪܝܐ ܘܓܶܦ̈ܐ ܕܢܶܫܪܳܐ ܐܝܬ ܠܗ̇. ܚܝܘܬܐ ܓܝܪ ܩܕܡܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܕܒܒܝܠ ܕܕܳܡܝܳܐ ܠܐܪܝܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܰܒ ܐܪܡܝܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܢܶܩܝܳܐ ܛܳܥܝ̣ܬܐ ܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܐܰܛܥܝ̣ܘ ܐܢܘܢ. ܩܕܡܝܐ ܐܰܟܠܗ ܡܠܟܐ ܕܳܐܬܘܪ܆ ܘܗܢܐ ܐ̱ܚܪܳܝܐ ܥܫܶܢ ܡܢܗ ܢܰܒܘܟܕܢܳܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܝܠ. ܘܐܪܝܐ ܩܪܳܝܗܝ ܐܪܡܝܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܓܦ̈ܐ ܕܢܶܫܪܳܐ ܐܝܬ ܠܗ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒ: ܕܟܕ ܢܦܰܩ ܢܰܒܘܟܕܢܳܨܪ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܥܡ ܚܝܘ̈ܬܐ܆ ܣܰܥܪܗ ܪܒܳܐ ܐܝܟ ܕܢܶܫܪܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܰܚܙܺܝܬ ܕܶܐܬܡܪܶܛܘ ܓܦܝ̈ܗ̇ ܘܥܠ ܪ̈ܓܠܝܗ̇ ܐܝܟ ܐ̱ܢܫܐ ܩܳܡܰܬ݀ ܘܠܒܐ ܕܐ̱ܢܫܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗ̇. ܠܘܩܕܡ ܓܝܪ ܒܚܶܙܘܐ ܕܨܠܡܐ ܐܶܬܡܬܶܠ ܒܕܗܒܐ ܕܡܝܰܬܰܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܶܫܬܰܡܰܫ ܒܥܠܡܐ܆ ܘܒܚܶܙܘܐ ܕܚܝܘ̈ܬܐ ܐܶܬܡܬܶܠ ܒܐܪܝܐ ܕܡܝܰܬܰܪ ܒܬܰܩܝ̣ܦܘܬܗ ܡ̣ܢ ܟܠܗܝܢ ܚܝܘ̈ܬܐ܆ ܘܶܐܬܡܬܶܠ ܬܘܒ ܒܢܶܫܪܐ ܕܢܰܨܝ̣ܚ ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܦܳܪܚܬܐ. ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܥܠܘܗܝ ܐܶܫܬܰܠܰܡ ܒܗ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܥܠܘܗܝ ܡܪܝܐ: ܕܐܢܐ ܗ̱ܘ ܝܰܗܒܬܗ ܢܝ̣ܪܐ ܕܦܪܙܠܐ ܥܠ ܨܘܪܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ܆ ܘܢܶܦܠܚܘܢ ܠܡܠܟܐ ܕܒܒܝܠ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ. ܘܐܦ ܚܝܘܬܐ ܕܕܰܒܪܐ ܘܦܳܪܰܚܬܐ ܕܫܡܝܐ ܝܶܗܒܰܬ݀ ܠܗ ܠܡܶܦܠܚܗ. ܟܕ ܗܘܳܐ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܒܰܕܡܘ̣ܬ ܪܝܫܐ ܕܕܗܒܐ܆ ܦܰܠܚܘ̣ܗܝ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܝܟ ܕܠܡܠܟܐ܆ ܘܟܕ ܢܦܰܩ ܠܡܰܕܒܪܐ ܦܰܠܚܳܝ̈ܗܝ ܚܝܘ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܠܐܪܝܐ܆ ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܣܰܥܪܗ ܐܝܟ ܕܢܶܫܪܳܐ ܦܠܰܚܬܗ ܦܳܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ ܐܝܟ ܕܠܢܶܫܪܐ. ܘܟܕ ܐܬܬܪܝܡ ܠܒܗ ܘܠܐ ܝ̣ܕܰܥ ܕܫܘܠܛܢܐ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܐܶܬܬܰܒܰܪ ܠܗ ܢܝܪܐ ܕܦܪܙܠܐ ܡ̣ܢ ܨܘܪܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܰܢܦܰܩ ܥܡ ܚܝܘ̈ܬܐ ܘܚܠܦ ܠܒܐ ܕܡܠܟܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܠܒܐ ܕܐܪܝܐ܆ ܘܟܕ ܐܶܫܬܰܩܰܠ ܥܠ ܚܝܘܬܐ ܐܶܫܬܩܶܠ ܡܢܗ ܠܒܐ ܕܐܪܝܐ ܘܐܬܝܗܒ ܠܗ ܠܒܐ ܕܦܳܪܚܬܐ܆ ܘܟܕ ܝ̣ܥܰܘ ܠܗ ܓܦ̈ܐ ܐܝܟ ܕܢܶܫܪܳܐ ܐܬܬܪܝܡ ܠܗ ܥܠ ܦܪܚܬܐ ܘܗܝܕܝܢ ܐܶܬܡܪܶܛܘ ܠܗܘܢ ܐܦ ܓܶܦܰܘ̈ܗܝ ܘܐܬܝܗܒ ܠܗ ܠܒܐ ܫܰܦܠܐ܆ ܘܟܕ ܝ̣ܕܰܥ ܕܫܠܝܛ ܗ̱ܘ ܡܪܰܝܡܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܐ̱ܢܫܐ ܕܠܡ̇ܢ ܕܨܳܒܶܐ ܢܶܬܠܺܝܗ̇܆ ܗܝܕܝܢ ܫܰܒܰܚ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ.

   ܘܚܝܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܐܡ̣ܪ ܥܠܝܗ̇ ܕܕܳܡܝܳܐ ܠܕܶܒܳܐ ܘܥܠ ܚܕ ܣܛܪ ܩܳܡܰܬ݀܆ ܡܛܠ ܕܟܕ ܩܡܬ݀ ܡܠܟܘܬ ܡܳܕܰܝ ܘܦܳܪܶܣ ܒܡܕܢܚܐ ܩܳܡܰܬ݀. ܘܬܠܬ ܐܶܠܥܝ̣̈ܢ ܒܦܘܡܗ̇܆ ܡܛܠ ܕܡܕܰܩܰܪ ܗ݂ܘܐ ܕܟܪܐ ܠܡܰܥܪܒܐ ܘܠܓܪܒܝܐ ܘܠܬܝܡܢܐ ܠܬܠܬ ܪ̈ܽܘܚܺܝܢ ܐܚܝܕ ܗ݂ܘܐ. ܘܡܕܰܩܰܪ ܒܰܕܡܘ̣ܬ ܬܠܬ ܐܶܠܥܝ̣̈ܢ ܕܒܦܘܡܗ̇ ܕܕܶܒܳܐ ܥܕܡܐ ܕܰܢܦܰܩ ܨܺܦܪܳܝܐ ܡ̣ܢ ܡܥܪܒܐ ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܠܕܟܪܐ ܘܰܐܥܕܝ̣ ܐܶܠܥ̈ܐ ܕܒܦܘܡܗ.

   ܘܚܝܘܬܐ ܕܬܠܬ ܐܡ̣ܪ ܥܠܝܗ̇ ܕܕܳܡܝܳܐ ܠܢܶܡܪܳܐ ܘܐܝܬ ܠܗ̇ ܓܦ̈ܐ ܐܪܒܥܐ ܕܦܳܪܚܬܐ ܥܠ ܓܰܒܶܝ̈ܗ̇ ܘܐܪܒܥܐ ܪ̈ܝܫܝ̣ܢ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܠܚܝܘܬܐ ܗ̇ܝ. ܚܝܘܬܐ ܓܝܪ ܕܬܠܬ ܐܝܬܘܗܝ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܳܘܣ ܡܰܩܶܕܘܢܳܝܐ܆ ܬܰܩܝ̣ܦ ܗ݂ܘܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܢܶܡܪܐ. ܘܐܪܒܥܐ ܓܶܦܝ̣̈ܢ ܘܐܪܒܥܐ ܪ̈ܝ̣ܫܝ̣ܢ ܕܐܝܬ ܠܚܝܘܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܝܰܗܒ ܡܠܟܘܬܐ ܠܐܪܒܥܐ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܕܢܕܰܒܪܘܢ ܒܳܬܪܗ܆ ܟܕ ܐܶܬܳܐ ܘܩܰܛܠܗ ܠܕܪܝܘܫ ܘܰܐܡܠܶܟ ܚܠܦܘܗܝ.

   ܘܚܝܘܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܐܡ̣ܪ ܕܰܕܚܝ̣ܠܐ ܘܥܫܝܢܐ ܘܬܰܩܝ̣ܦܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܳܟܠܐ ܘܡܰܕܩܳܐ ܘܡܕܡ ܕܡܘܬܪܐ ܒܪ̈ܓܠܝܗ̇ ܕܳܝܫܳܐ. ܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܣܘ܆ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܰܐܡܠܶܟ ܗ݂ܘܐ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܘܣ ܡܰܩܶܕܘܢܳܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܐ܆ ܟܕ ܐܦ ܗ̣ܘ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܘܣ ܡܢܗܘܢ ܗ̱ܘ ܡ̣ܢ ܝܰܘܢܳܝ̈ܐ. ܐܠܐ ܚܶܙܘܗ̇ ܕܚܝܘܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܥܠܘܗܝ ܗ݂ܘ ܫܠܶܡ܆ ܟܕ ܚܕܐ ܗ̱ܝ ܬܠܝܬܝܬܐ ܘܪܒܝܥܝܬܐ. ܐܡܠܟ ܕܝܢ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܘܣ ܫܢܝ̣̈ܢ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ܆ ܘܰܗܘܰܘ ܡܠܟ̈ܐ ܕܝܰܘܢܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܐܠܟܣܰܢܕܪܘܣ ܗܳܘܶܝܢ ܫܒܬܥܣܪ ܡܰܠܟܝ̣̈ܢ ܘܗܳܘ̈ܝܳܢ ܫܢܰܝ̈ܗܘܢ ܡܐܬܝܢ ܘܫܬܝܢ ܘܬܫܥ ܫܢܝ̣̈ܢ ܡ̣ܢ ܣܶܠܶܘܩܳܘܣ ܢܺܝܩܰܢܳܘܪ. ܘܥܕܡܐ ܠܦܰܛܳܠܶܡܶܐܘܣ ܘܰܗܘܰܘ ܩܶܣܰܪ̈ܝܳܢܐ ܡ̣ܢ ܐܰܓܘܣܛܳܘܣ ܘܥܕܡܐ ܠܦܝ̣ܠܝ̣ܦܘܣ ܩܶܣܰܪ̈ܝܳܢܶܐ ܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܡܰܠܟܝ̣̈ܢ ܘܗܳܘܝ̈ܢ ܫܢܰܝ̈ܗܘܢ ܡܐܬܝܢ ܘܬܫܥܝܢ ܘܬܠܬ ܫܢܝ̈ܢ܆ ܘܫܢܝ̣̈ܢ ܬܡܢܥܣܪ̈ܐ ܕܣܶܘܶܪܳܘܣ.

   ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܕܢܝܐܝܠ: ܕܡܶܣܬܰܟܰܠ ܗܘܺܝܬ ܒܩܪ̈ܢܬܐ ܥܣܪ ܕܒܪܝܫܗ̇ ܕܚܝܘܬܐ܆ ܩܪ̈ܢܬܐ ܓܝܪ ܥܣܪ܆ ܥܣܪܐ ܡܰܠܟܝ̣̈ܢ ܩܳܡܘ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܥܕܡܐ ܠܰܐܢܛܝܟܳܘܣ. ܘܐܡ̣ܪ: ܕܩܰܪܢܐ ܙܥܘܪܬܐ ܣܶܠܩܰܬ݀ ܡ̣ܢ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܥܣܪ ܘܬܠܬ ܢܦܰܠܝ̈ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡܶܝܗ̇. ܟܕ ܩܡ ܓܝܪ ܐܰܢܛܝܟܳܘܣ ܒܡܠܟܘܬܐ ܡܰܟܶܟ ܬܠܬܐ ܡܰܠܟܝ̣̈ܢ܆ ܘܐܬܬܪܝܡ ܥܠ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܰܡܪܰܝܡܐ ܘܥܠ ܠܐܘܪܫܠܡ܆ ܘܛܰܡܰܐ ܒܝܬ ܡܰܩܕܫܐ ܘܒܰܛܶܠ ܕܶܒܚܬܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ ܫܒܘܥܐ ܘܦܶܠܓܘܬ ܫܒܘܥܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܫܢܰܝ̈ܐ ܥܣܪ ܘܦܶܠܓܗ̇܆ ܘܰܐܥܶܠ ܙܰܢܳܝ̈ܐ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܒܰܛܶܠ ܢܳܛܘܪ̈ܬܐ ܕܒܢܳܡܘܣܐ܆ ܘܩܰܛܶܠ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܙܕܝ̈ܩܐ ܘܰܐܫܠܶܡ ܠܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܠܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ. ܫܶܠܡܰܬ݀ ܓܝܪ ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܡܠܬܐ ܕܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ: ܕܐܠܗܐ ܥܰܠܘ ܥܡ̈ܡܐ ܠܝܳܪܬܘܬܟ ܘܛܰܡܰܐܘ ܠܗܰܝܟܠܟ ܩܕܝܫܐ ܥܰܒܕܘܗ̇ ܠܐܘܪܫܠܡ ܚܰܪܒܬܐ. ܝܰܗܒܘ ܫܠܰܕ̈ܐ ܕܥܒܕܝ̈ܟ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܒܶܣܪܐ ܕܙܕܝ̈ܩܝܟ ܠܚܰܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ܆ ܐܶܫܰܕܘ ܕܶܡܗܘܢ ܐܝܟ ܡܝ̈ܐ ܚܕܳܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܡ ܘܠܝܬ ܕܩܳܒܰܪ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܫܶܠܡܰܬ݀ ܟܕ ܐܶܬܩܛܶܠ ܓܒܪܐ ܣܒܐ ܘܥܰܬܝ̣ܩ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܶܠܝ̣ܥܳܙܳܪ܆ ܘܒܢܝ̈ ܫܡܘܢܝ̣ ܛܘܒܳܢܝ̣ܬܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܫܒܥܐ܆ ܘܟܕ ܝܗܘܕܐ ܘܐܚܘ̈ܗܝ ܡܶܬܟܰܬܫܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܥܡܗܘܢ܆ ܟܕ ܥܡܪܝܢ ܗ̱ܘܘ ܒܛܰܫ̈ܝܳܬܐ. ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܥܶܒܕܰܬ݀ ܩܪܢܐ ܩܪܳܒܐ ܥܡ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܶܐܬܡܰܨܝܰܬ݀ ܚܝܠܗܘܢ܆ ܘܡ̈ܠܐ ܥܠ ܡܪܰܝܡܐ ܡܠܠ ܐܰܢܛܺܝܟܘܣ ܓܒܪܐ ܥܰܘܳܠܐ܆ ܘܚܰܠܶܦ ܙܒܢ̈ܐ ܘܥܕܢ̈ܐ܆ ܘܒܰܛܶܠ ܩܝܳܡܐ ܕܐܒܪܗܡ܆ ܘܰܫܪܳܐ ܫܒܬܐ ܕܰܢܝܳܚܐ. ܦܰܩܶܕ ܓܝܪ ܥܠ ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܓܳܙܪܝ̣ܢ. ܡܛܠܗܢܐ ܐܡ̣ܪ ܥܠܘܗܝ: ܕܢܰܣܒܰܪ ܠܰܡܚܰܠܦܘ̣ ܙܒܢ̈ܐ ܘܥܕܢ̈ܐ ܘܢܡܘ̈ܣܐ. ܘܶܐܬܺܝܗܶܒܘ ܒܐܝܕܗ ܥܕ ܥܕܢ ܥܶܕܳܢܝ̈ܢ ܘܦܶܠܓܘܬ ܥܕܢ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܕܢ ܘܦܶܠܓܘܬ ܥܕܢ ܫܒܘܥܐ ܘܦܠܓܗ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܥܣܪ ܫܢܝ̣̈ܢ ܘܦܶܠܓܗ̇. ܐܡ̣ܪ ܬܘܒ: ܘܕܰܝܳܢܐ ܝ̣ܬܶܒ ܘܫܘܠܛܢܗ ܫܩܰܠܘ ܡܢܗ ܕܰܢܚܰܒܠܘܢܗ ܘܢܰܘܒܕܘܢܗ ܥܕܡܐ ܠܣܰܘܦܗ̇ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܡܰܛܝ̣ ܓܝܪ ܕܝ̣ܢܐ ܠܰܐܢܛܺܝܰܟܘܣ ܕܝ̣ܢܐ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ. ܘܶܐܬܟܪܰܗ ܒܟܘܪܗܢܐ ܥܰܛܠܐ ܘܒܝܫܐ܆ ܘܡ̣ܢ ܪܝܚܗ ܕܰܣܪܝ̣܆ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܩܳܪܶܒ ܗ݂ܘܐ ܠܘܬܗ܆ ܟܕ ܬܰܘܠܥ̈ܐ ܪ̈ܳܚܫܳܢ ܗܘܝ̈ ܘܢܦ̈ܩܢ ܡܢܗ ܘܳܐܟ̈ܠܳܢ ܒܣܪܗ ܥܠ ܕܶܐܠܰܨ ܠܬܰܘܠܥܗ ܕܝܥܩܘܒ. ܘܰܣܪܝ̣ ܒܣܪܗ ܒܚܝܘ̈ܗܝ ܥܠ ܕܰܐܣܪܝ̣ ܫܠܰܕ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܘܪܫܠܡ ܘܠܐ ܐܶܬܩܒܰܪܘ. ܘܰܗܘܳܐ ܛܡܐܐ ܒܥܝ̈ܢܝ ܢܦܫܗ ܥܠ ܕܛܰܡܰܐ ܡܰܩܕܫܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܨܰܠܝ̣ ܘܠܐ ܐܶܫܬܡܰܥ ܥܠ ܕܠܐ ܫܡܰܥ ܐܶܢܰܩܬܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܕܩܰܛܶܠ. ܟܬܰܒ ܓܝܪ ܐܓܪܬܐ ܘܫܕܪ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܰܩܪܳܐ ܐܢܘܢ ܪ̈ܳܚܡܰܝ܆ ܘܠܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܒܗ ܒܬܰܫܢܝ̣ܩܗ ܡܝܬ.

   ܐܡ̣ܪ ܬܘܒ: ܕܢܩܰܒܠܘܢ ܡܠܟܘܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܡܪܰܝܡܐ. ܡܢܐ ܢܐܡܪ ܥܠ ܗܕܐ܆ ܕܠܡܐ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܩܰܒܶܠܘ ܡܠܟܘܬܐ ܕܰܡܪܰܝܡܐ܆ ܚܣ. ܐܘ ܕܠܡܐ ܗ̇ܘ ܥܡܐ ܐܶܬܳܐ ܥܠ ܥܢܳܢܰܝ̈ ܫܡܝܐ܆ ܗܕܐ ܥܶܒܪܰܬ݀ ܠܗ̇ ܡܢܗܘܢ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܥܠܝܗܘܢ ܐܪܡܝܐ: ܟܶܣܦܳܐ ܡܰܣܠܝܐ ܩܪܰܘ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܕܰܐܣܠܝ̣ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܢܰܘܣܶܦ ܠܰܡܚܳܪ ܒܗܘܢ. ܘܐܫܥܝܐ ܐܡ̣ܪ ܥܠܝܗܘܢ: ܕܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܢܺܐܪܬܘܢܗ̇ ܠܡܠܟܘܬܐ. ܗ̣ܢܘܢ ܓܝܪ ܐܬܬܢܝ̣ܚܘ ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܫܩܳܠܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܘܕܫܰܠܝ̈ܛܳܢܐ. ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܡܘܬܗ ܕܰܐܢܛܺܝܰܟܘܣ ܥܕܡܐ ܕܰܡܠܰܘ ܫܒܘ̈ܥܐ ܫܬܝܢ ܘܬܪܝܢ܆ ܘܶܐܬܐ ܒܪ ܐ̱ܢܳܫܝ̣̈ܢ ܕܢܚܰܪܪ ܐܢܘܢ ܘܢܟܰܢܶܫ ܐܢܘܢ ܘܗ̣ܢܘܢ ܠܐ ܩܰܒܠܘܗܝ. ܐܶܬܳܐ ܓܝܪ ܕܢܶܣܰܒ ܡܢܗܘܢ ܦܐܪ̈ܐ ܘܠܐ ܝܰܗܒܘ ܠܗ܆ ܡܛܠ ܕܗܘܝ̈ ܠܗܝܢ ܓܽܘܦܢܰܝ̈ܗܘܢ ܡ̣ܢ ܓܦܶܬܐ ܕܣܕܘܡ ܘܡ̣ܢ ܫܶܬܠܬܐ ܕܥܰܡܘܪܐ. ܟܪܡܐ ܓܝܪ ܝ̣ܥܰܘ ܒܗ ܟܘ̈ܒܐ ܘܰܛܥܶܢ ܠܗ ܚܰܪ̈ܘܒܐ܆ ܘܚܰܡܪܗܘܢ ܗܘܳܐ ܠܗ ܚܰܠܐ ܘܦܐܪ̈ܝܗܘܢ ܡܪܪ̈ܐ. ܠܐ ܡܶܫܟܚܝ̣ܢ ܟܘ̈ܒܐ ܠܡܶܬܪܰܟܳܟܘ܆ ܐܦܠܐ ܚܰܠܐ ܗܳܦܶܟ ܠܰܟܝܳܢܐ ܕܚܡܪܐ܆ ܐܦܠܐ ܡܪܳܪ̈ܐ ܡܶܬܗܰܦ̈ܟܳܢ ܠܟܝܳܢܐ ܚܠܝܐ.

   ܩܰܕܶܡ ܓܝܪ ܐܫܥܝܐ ܐܰܘܬܶܒ ܥܠܝܗܘܢ ܕܰܝܳܢ̈ܐ ܓܒܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܝܗܘܕܐ ܕܶܐܬܢܰܨܒܰܬ݀ ܒܗܘܢ ܢܶܨܒܳܬܐ ܚܕܰܬܐ ܘܚܰܒܝ̣ܒܬܐ܆ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܰܝܳܢ̈ܐ ܗ̣ܢܘܢ ܥܠ ܬܪܥܣܪ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܢ ܘܕܳܝܢܝ̣ܢ ܠܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܰܪ̈ܒܬܗܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܠܕܰܝܳܢ̈ܐ: ܕܘܢܘ ܒܰܝܢܰܝ ܘܠܟܰܪܡܝ܆ ܡܢܐ ܥܡ ܬܘܒ ܘܳܠܶܐ ܗ݂ܘܐ ܐܘ ܓܒܪ̈ܐ ܕܰܝܳܢ̈ܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܠܟܰܪܡܝ ܘܠܐ ܥܶܒܕܶܬ ܠܗ܆ ܕܗܐ ܢܨܰܒܬܶܗ ܫܰܒܘ̈ܩܐ ܘܗܘܘ ܠܗܘܢ ܓܦܶܬܐ ܢܘܟܪܳܝܬܐ܆ ܐܰܚܕܪܶܬ ܣܝܳܓܗ ܥܝܪ̈ܝ ܫܡܝܐ ܘܰܒܢܺܝܬ ܡܰܓܕܠܗ ܗܝܟܠܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܚܶܦܪܶܬ ܡܰܥܨܰܪܬܗ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܘܰܐܚܬܶܬ ܥܠܘܗܝ ܡܶܛܪܐ ܡܶܠܰܝ̈ ܢܒܺܝܰܝ̈܆ ܘܰܟܣܰܚܬܗ ܘܰܦܠܰܚܬܗ ܡ̣ܢ ܥܒܳܕ̈ܐ ܕܳܐܡܘܪ̈ܳܝܐ. ܣܰܟܺܝܬ ܕܢܥܒܕ ܥܶܢ̈ܒܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܰܥܒܰܕ ܠܗ ܚܰܪ̈ܘܒܐ ܥܰܘܠܐ ܘܚܛܝܬܐ. ܣܰܟܺܝܬ ܠܕܝ̣ܢܐ ܘܰܗܘܳܐ ܚܛܘܦܝܐ܆ ܘܠܙܕܝܩܘܬܐ ܘܰܗܘܳܬ݀ ܝܺܠܰܠܬܐ. ܫܡܰܥܘ ܓܒܪ̈ܐ ܕܰܝܳܢ̈ܐ ܡܕܡ ܕܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܐ ܠܗ ܠܟܰܪܡܝ. ܬܳܪܥ ܐ̱ܢܐ ܣܝܳܓܗ ܘܢܗܘܐ ܠܰܕܝܳܫܐ܆ ܘܥܩܪ ܐ̱ܢܐ ܡܓܕܠܗ ܘܢܗܘܐ ܠܒܶܙܬܐ܆ ܘܶܐܥܒܕܶܗ ܕܚܘܪܒܐ ܢܗܘܐ ܥܠ ܕܰܥܒܰܕ ܚܪ̈ܘܒܐ܆ ܘܠܐ ܢܶܬܦܠܰܚ ܘܠܐ ܢܶܬܟܣܰܚ ܘܢܺܐܥܘܢ ܒܗ ܟܘ̈ܒܐ ܘܝܰܥܪܐ܆ ܘܐܦܩܘܕ ܠܰܥܢܳܢ̈ܐ ܕܠܐ ܢܰܚ̈ܬܢ ܥܠܘܗܝ ܡܶܛܪܐ. ܦܪܰܩܘ ܓܝܪ ܥܝܪ̈ܝ ܫܡܝܐ ܡ̣ܢ ܣܝܳܓܗ ܕܟܪܡܐ܆ ܘܶܐܬܥܩܰܪ ܡܓܕܠܐ ܒܝܬ ܬܘܟܠܢܗܘܢ ܥܫܝܢܐ܆ ܐܶܣܬܰܚܦܬ݀ ܡܰܥܨܰܪܬܐ ܬܰܕܟܝ̣ܬܐ ܕܚܰܘܒܝ̈ܗܘܢ. ܟܕ ܕܕܠܐ ܡܘܡ ܗܘܬ݀ ܓܦܶܬܐ܆ ܠܐ ܐܳܙܳܠܐ ܗܘܬ݀ ܠܰܥܒܳܕܳܐ܆ ܗܫܐ ܕܶܐܟܰܠܬܗ̇ ܢܘܪܐ ܘܚܶܪܒܰܬ݀܆ ܐܝܟܢܐ ܐܳܙܳܠܐ ܠܰܥܒܳܕܐ؟ ܬܪܬܝܢ ܣܰܘܟܝ̈ܗ̇ ܐܟܠܬ݀ ܢܘܪܐ ܘܓܰܘܗ̇ ܚܪܶܒ. ܬܪܬܝܢ ܓܝܪ ܣܰܘ̈ܟܝܗ̇ ܬܪܬܝܢ ܡܠܟܘ̈ܬܐ܆ ܘܓܘܗ̇ ܕܰܚܪܶܒ܆ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܘܪܫܠܡ. ܐܶܫܬܰܕܰܪܘ ܠܘܬܗܘܢ ܡ̣ܢ ܡܳܪܶܐ ܟܪܡܐ ܥܰܒ̈ܕܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܘܰܩܛܰܠܘ ܐܢܘܢ ܘܦܐܪ̈ܐ ܠܡܳܪܶܐ ܟܪܡܐ ܠܐ ܫܰܕܰܪܘ. ܒܰܐܚܪܳܝܰܬ ܥܰܒ̈ܕܐ܆ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܒܪܐ ܚܒܝܒܐ ܕܢܶܣܰܒ ܡܢܗܘܢ ܦܐܪ̈ܐ ܘܢܰܘܒܶܠ ܠܰܡܫܰܕܪܳܢܗ܆ ܘܰܐܚܕܽܘܗܝ ܗ̣ܢܘܢ ܘܰܐܦܩܽܘܗܝ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܟܪܡܐ ܘܦܰܣܶܩܘ ܣܶܟ̈ܐ ܡ̣ܢ ܗܰܛܛܰܘ̈ܗܝ ܕܟܪܡܐ ܘܰܩܒܰܥܘ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ܆ ܘܰܟܦܶܢ ܘܰܒܥܳܐ ܡܢܗܘܢ ܠܡܶܐܟܰܠ ܘܰܫܩܰܠܘ ܝܗܒܘ ܠܗ ܡܪܳܪܳܐ ܡ̣ܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܕܟܰܪܡܳܐ܆ ܘܰܨܗܺܝ ܘܒܥܳܐ ܡܢܗܘܢ ܠܡܶܫܬܳܐ ܘܝܗܒܘ ܠܗ ܚܰܠܐ ܘܠܐ ܨܒܳܐ ܠܡܶܫܬܳܐ܆ ܘܰܓܕܰܠܘ ܟܘ̈ܒܐ ܕܝ̣ܥܰܘ ܒܗ ܒܟܪܡܐ ܘܣܳܡܘ ܠܗ ܒܪܝܫܗ ܕܒܪ ܡܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܟܪܡܐ. ܡ̣ܢ ܙܒܢܐ ܓܝܪ ܕܰܗܘܳܐ ܟܪܡܐ ܗܠܝܢ ܦܐܪ̈ܐ ܚܰܘܝ̣. ܥܰܩܪܗ ܡܪܗ ܘܰܫܕܳܝܗܝ ܒܢܘܪܐ܆ ܘܢܨܰܒ ܒܗ ܒܟܪܡܐ ܓܘܦ̈ܢܐ ܛܒ̈ܬܐ ܕܝܗ̈ܒܢ ܦܐܪ̈ܐ ܘܡܚܰܕ̈ܝܳܢ ܠܦܰܠܳܚܐ. ܟܪܡܐ ܓܝܪ ܡܫܝܚܐ ܗ̱ܘ ܘܐܒܘܗܝ ܦܰܠܳܚܐ܆ ܘܓܘܦ̈ܢܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫܳܬܶܝܢ ܡ̣ܢ ܟܳܣܗ. ܡܟܝܠ ܗܘܳܐ ܟܪܡܐ ܚܠܦ ܟܪܡܐ ܘܡܠܟܘܬܐ ܬܘܒ ܒܡܐܬܝܬܗ ܐܰܫܠܡܗ̇ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܐܬܩܪܝܘ ܒܢܝ̈ ܥܺܣܘ̣. ܘܗ̇ܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܥܺܣܘ̣ ܢܛܪܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܠܝܗܘܒܗ̇.

   ܘܡܠܟܘܬ ܥܠܡ ܝ̣ܪܶܬ ܥܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܶܐܬܓܒܝ̣ ܚܠܦ ܥܡܐ. ܐܰܛܶܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܒܥܡ ܕܠܐ ܥܡ܆ ܘܒܥܡܐ ܣܰܟܠܐ ܐܰܪܓܶܙ ܐܢܘܢ܆ ܘܚܰܪܰܪ ܠܗ ܥܡܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܗܐ ܓܝܪ ܟܠܗ ܩܝܳܡܗ ܕܐܠܗܐ ܡܚܰܪܰܪ ܡ̣ܢ ܫܩܳܠܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܘܫܠܝ̈ܛܢܐ. ܐܦܢ ܓܝܪ ܠܚܰܢ̈ܦܐ ܦܠܰܚ ܒܪܢܫܐ܆ ܒܪ ܫܥܬܗ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܰܩܝܳܡܗ ܕܐܠܗܐ ܐܶܬܚܰܪܰܪ ܠܗ܆ ܘܝܗܘ̈ܕܝܐ ܦܠܚܝܢ ܥܰܒܕܘܬܐ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܥܠܝܗܘܢ ܥܠ ܩܕܝ̈ܫܐ: ܕܢܺܐܪܬܘܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܬܚܝܬ ܫܡܰܝܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܥܠܝܗܘܢ ܐܡ̣ܪ܆ ܠܡܢܐ ܦܠܚܝܢ ܥܰܒܕܘܬܐ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ؟ ܘܐܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܥܕܰܟܝܠ ܠܐ ܗܘܬ݀܆ ܐܠܐ ܗܳܘܝܳܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܡܬܝܗܒܐ ܠܒܰܪ̈ܢܳܫܝ̣ܢ ܕܫܡܝܐ ܗ̱ܝ ܐܘ ܕܐܪܥܐ܆ ܘܗܐ ܪܫܝ̣ܡܝ̣ܢ ܐܢܘܢ ܒܢܝ̈ܗ̇ ܕܡܠܟܘܬܐ܆ ܘܩܰܒܶܠܘ ܚܪܘܪ̈ܝܗܘܢ ܡ̣ܢ ܗܢܐ ܥܠܡܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܫܐ܆ ܠܐ ܨܒܝܐ ܕܬܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܚܝܠܗ ܕܡܠܟܐ ܕܳܐܬܶܐ ܘܫܳܩܶܠ ܡܠܟܘܬܗ܆ ܐܠܐ ܢܳܛܪܳܐ ܗܡܰܝܪ̈ܘܗܝ ܒܐܝܩܪܐ. ܡܛܠ ܕܟܕ ܢܐܬܐ܆ ܡܒܰܛܶܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܠܐ ܒܪܘܓܙܐ ܢܐܬܐ ܥܠܝܗܘܢ. ܡܐ ܕܳܐܬܶܐ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܕܝܠܗ ܗ̱ܝ ܡܠܟܘܬܐ ܒܡܐܬܝܬܗ ܕܬܪܬܝܢ܆ ܫܳܩܶܠ ܡܕܡ ܕܝܰܗܒ܆ ܘܗܳܘܶܐ ܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܘܠܐ ܥܳܒܪܳܐ ܡܠܟܘܬܗ ܡܛܠ ܕܗܘܝܐ ܠܗ ܡܠܟܘܬ ܥܠܡ.

   ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܓܝܪ ܝܰܗܒ ܡܠܟܘܬܐ ܠܒ̈ܢܝ ܝܥܩܘܒ ܘܫܰܥܒܶܕ ܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܥܣܘ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܝܣܚܩ ܠܥܣܘ: ܕܠܝܥܩܘܒ ܐܚܘܟ ܬܶܦܠܘܚ. ܘܟܕ ܠܐ ܬܘܒ ܐܰܟܫܰܪܘ ܒܡܠܟܘܬܐ܆ ܫܰܩܠܗ̇ ܡܢܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ ܝܥܩܘܒ ܘܝܰܗܒܗ̇ ܠܒ̈ܢܝ ܥܣܘ ܥܕܡܐ ܕܶܐܬܳܐ ܡ̇ܢ ܕܕܝܠܗ ܗ̱ܝ܆ ܘܡܰܫܠܡܝ̣ܢ ܦܰܪܰܬܺܩܺܐ ܠܝܳܗܘܒܗ̇ ܘܠܐ ܟܳܝܡܝ̣ܢ ܥܠܝܗ̇܆ ܘܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܗ ܢܳܛܰܪ ܡܠܟܘܬܐ ܠܗ̇ܘ ܕܟܠ ܠܗ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܕܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܺܣܘ̣ ܠܐ ܡܶܫܬܰܠܡܐ ܒܝܕ ܚܝ̈ܠܐ ܟܢܝ̈ܫܐ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܣܩܘܢ ܥܠܝܗ̇܆ ܡܛܠ ܕܡܠܟܘܬܐ ܠܝܳܗܘܒܗ̇ ܗ̱ܘ ܡܶܬܢܰܛܪܳܐ ܘܗ̣ܘ ܡܢܰܛܰܪ ܠܗ̇. ܘܥܠ ܗܕܐ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܚܒܝܒ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܣܘ ܠܝܳܗܘܒܗ̇ ܗ̱ܘ ܡܶܬܢܰܛܪܳܐ ܠܐ ܬܶܬܦܰܠܰܓ ܥܠܝܗ̇ ܕܠܐ ܡܶܙܕܰܟܝܐ ܗ̇ܝ ܡܠܟܘܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܓܢ̱ܒܪܐ ܕܫܡܗ ܝܫܘܥ ܐܳܬܶܐ ܒܚܝܠܐ ܘܙܰܝܢܗ ܫܩܝ̣ܠ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܘܒܨܝ̣ ܘܚܙܝ̣ ܕܐܦ ܒܰܟܣܶܦ ܪܝܫܐ ܥܡܗܘܢ ܟܬܝܒ܆ ܘܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝ̣ܒ ܒܰܟܣܶܦ ܪܝܫܐ ܥܡܗܘܢ ܐܦ ܡܥܰܕܰܪ ܠܗܘܢ܆ ܘܢܝܫܗ ܣܓܺܝ ܒܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܘܙܰܝܢܗ ܠܒܝܫܝܢ ܘܠܐ ܚܳܝܒܝ̣ܢ ܒܩܪܳܒܐ. ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܠܝ: ܕܠܡܢܐ ܒܫܢܝ̈ ܡܠܟ̈ܐ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ ܙܟܰܐܘܗ̇ ܠܚܝܘܬܐ ܘܫܰܥܒܕܘܗ̇܆ ܡܛܠ ܕܪ̈ܝܫܐ ܘܡܠܟ̈ܐ ܕܩܳܝܡܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܣܘ ܠܐ ܨܒܰܘ ܕܢܶܕܒܪܘܢ ܥܡܗܘܢ ܠܰܩܪܳܒܐ ܠܓܒܪܐ ܕܰܟܬܝ̣ܒ ܥܡܗܘܢ ܒܰܟܣܶܦ ܪܝܫܐ܆ ܡܛܠܗܢܐ ܐܶܫܬܰܥܒܕܰܬ݀ ܚܝܘܬܐ ܩܠܝܠ ܐܠܐ ܠܐ ܐܶܬܩܰܛܠܰܬ݀.

   ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܚܒܝܒܝ ܡܕܡ ܕܰܟܬܝ̣ܒ ܒܕܢܝܐܝܠ ܠܐ ܗ݂ܘܐ ܠܣܳܟܳܐ ܡܰܛܺܝܬ ܐܢܝܢ ܐܠܐ ܠܟܐ ܡ̣ܢ ܣܳܟܐ. ܘܐܢ ܐ̱ܢܫ ܢܶܬܚܪܶܐ ܥܠܝܗܝܢ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܠܐ ܚܬܝ̣̈ܡܳܢ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܡܶܠܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝ̈ܟܳܢ ܘܐܦܠܐ ܡܶܬܚܰܬܡ̈ܢ. ܒܪܢܫܐ ܓܝܪ ܣܰܟܠܐ ܐܡ̣ܪ: ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܡܳܛܝ̈ܳܢ ܡ̈ܠܐ܆ ܘܬܘܒ ܠܝܬ ܠܡܰܘܣܳܦܘ̣ ܥܠܝܗܝܢ ܘܠܡܶܒܨܰܪ ܡܢܗܝܢ. ܥܘܬܪܗ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ. ܐܢ ܓܝܪ ܬܶܣܰܒ ܡܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܝܡܐ ܠܐ ܡܬܝܕܥ ܚܘܣܪܳܢܗ܆ ܘܐܢ ܬܫܩܘܠ ܚܳܠܐ ܡ̣ܢ ܣܶܦܬܗ ܠܐ ܒܳܨܰܪ ܡܶܢܝܳܢܗ܆ ܘܐܢ ܬܶܡܢܶܐ ܟܘܟ̈ܒܝ ܫܡܝܐ ܠܐ ܬܩܘܡ ܥܠ ܣܳܟܗܘܢ܆ ܘܐܢ ܬܰܕܠܶܩ ܢܘܪܐ ܡ̣ܢ ܝܰܩܕܳܢܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܶܬܒܨܰܪ܆ ܘܐܢ ܬܶܣܰܒ ܡ̣ܢ ܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܫܝܚܐ ܡܕܡ ܠܐ ܚܳܣܰܪ܆ ܘܐܢ ܡܫܝܚܐ ܢܶܥܡܰܪ ܒܟ ܠܐ ܗ݂ܘܐ ܒܟ ܗ̣ܘ ܫܳܠܶܡ ܠܗ܆ ܘܐܢ ܬܶܥܘܠ ܫܡܫܐ ܒܟܰܘ̈ܐ ܕܒܝܬܟ ܠܐ ܗ݂ܘܐ ܟܠܗ ܫܡܫܐ ܠܟ ܡܳܛܶܐ. ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܚܶܫܒܶܬ ܠܟ ܒܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܶܬܒܪ̈ܺܝ̣. ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܘܰܝܬ ܝܳܕܰܥ ܕܠܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡܛܳܐ ܐܘ ܡܳܛܶܐ ܠܣܳܟܗ̇. ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܚܶܪܝܳܢܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܘܬܐܡܪ: ܕܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܘܟܰܕܽܘ. ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡܶܢܝ ܫܡܰܥ ܘܐܦ ܠܐܚܝ̈ܢ ܒܢܝ̈ ܗܝܡܢܘܬܢ ܥܰܩܶܒ ܥܠܝܗܝܢ. ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡܡܰܝܶܩ ܒܡܶܠܰܝ̈ ܐܚܘܗܝ ܐܦܢ ܢܐܡܪ܆ ܕܕܝܠܝ ܚܰܟܝ̈ܡܳܢ܆ ܠܐ ܬܶܫܡܰܥ ܡܠܘ̈ܗܝ. ܘܥܠ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܥܠ ܗܠܝܢ ܚܝ̈ܠܐ ܕܡܶܬܪܰܓܫܝ̣ܢ ܠܰܩܪܳܒܐ܆ ܠܐ ܗ݂ܘܐ ܐܝܟ ܡܕܡ ܐܬܓܠܝ̣ ܠܝ ܕܰܐܘܕܰܥܬܟ ܗܠܝܢ܆ ܐܠܐ ܫܡܰܥ ܠܡ̈ܠܐ ܕܪܝܫܗ̇ ܕܐܓܪܬܐ܆ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܬܬܪܝܡ ܗ̣ܘ ܐܶܬܡܰܟܟ. ܐܦܢ ܓܝܪ ܢܶܣܩܘܢ ܚܝ̈ܠܐ ܘܢܶܙܟܘܢ܆ ܕܥ ܕܝܢ ܕܡܰܪܕܘܬܗ ܗ̱ܝ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܐܢ ܢܶܙܟܘܢ ܒܕܝ̣ܢܐ ܟܐܢܐ ܡܶܬܚܰܝܒܝ̣ܢ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܗܕܐ ܗܘܰܝܬ ܝܳܕܰܥ܆ ܕܚܝܘܬܐ ܠܙܒܢܗ̇ ܗ̣ܘ ܡܶܬܩܰܛܠܐ. ܐܢ̱ܬ ܕܝܢ ܐܳܚܝ܆ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܶܬܚܰܦܛ ܠܡܶܒܥܳܐ ܪ̈ܚܡܐ ܕܢܗܘܐ ܫܝܢܐ ܥܠ ܥܡܗ ܕܐܠܗܐ.

ܫܠܡܬ݀ ܬܚܘܝܬܐ ܕܩܪ̈ܒܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܬܚܘܝܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܩܝܡܐ

 

   ܘـ ܘܳܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܠܬܐ ܕܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܘܫܳܘܝܐ ܗ̱ܝ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘܬܗ̇܆ ܕܢܬܬܥܝܪ ܡ̣ܢ ܫܶܢܬܰܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܘܢܶܫܩܘܠ ܠܶܒܰܝ̈ܢ ܥܡ ܐܝܕܝ̈ܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܠܫܡܝܐ܆ ܕܰܠܡܐ ܡ̣ܢ ܫܶܠܝܐ ܢܐܬܐ ܡܪܗ ܕܒܝܬܐ܆ ܕܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܢܶܫܟܚܰܢ ܒܥܝ̣ܪܘܬܐ. ܢܶܛܰܪ ܘܰܥܕܗ ܕܚܬܢܐ ܫܒܝܚܐ܆ ܕܢܶܥܘܠ ܥܡܗ ܠܓܢܘܢܗ. ܢܛܰܝܶܒ ܡܶܫܚܐ ܠܠܰܡܦܺܐܕܝ̈ܢ ܕܢܶܦܘܩ ܠܐܘܪܥܗ ܒܚܕܘܬܐ. ܢܥܰܬܶܕ ܙܘܳܕ̈ܐ ܠܰܐܘܳܢܰܢ܆ ܠܐܘܪܚܐ ܕܩܰܛܝ̣ܢܐ ܘܰܐܠܝ̣ܨܐ. ܘܢܶܫܠܰܚ ܘܢܶܫܕܶܐ ܡܢܢ ܟܠܗ̇ ܨܳܐܘܬܐ܆ ܕܢܶܠܒܰܫ ܢܰܚ̈ܬܐ ܕܡܫܬܘܬܐ. ܢܶܬܬܰܓܰܪ ܒܟܶܣܦܐ ܕܩܰܒܶܠܢܢ܆ ܕܢܬܩܪܐ ܥܰܒܕ̈ܐ ܟܫܝܪ̈ܐ. ܢܗܘܐ ܐܡܝ̈ܢܐ ܒܨܠܘܬܐ܆ ܕܢܶܥܒܰܪ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܩܶܢܛܐ. ܢܕܰܟܶܐ ܠܶܒܰܢ ܡ̣ܢ ܥܰܘܠܐ܆ ܕܢܚܙܐ ܠܪܳܡܐ ܒܐܝܩܪܗ. ܢܗܘܐ ܡܪ̈ܰܚܡܳܢܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝ̣ܒ܆ ܕܢܪܰܚܶܡ ܥܠܝܢ ܐܠܗܐ. ܢܗܘܐ ܫܠܡܐ ܒܝܢܬܢ܆ ܕܢܶܬܩܪܶܐ ܐܚ̈ܐ ܠܡܫܝܚܐ. ܢܗܘܐ ܟܰܦ̈ܢܐ ܠܟܐܢܘܬܐ܆ ܕܢܶܣܒܰܥ ܡ̣ܢ ܦܬܘܪ ܡܠܟܘܬܗ. ܢܗܘܐ ܡܶܠܚܳܐ ܕܫܪܪܐ܆ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܚܶܘܝܳܐ. ܢܕܰܟܶܐ ܙܰܪܥܰܢ ܡ̣ܢ ܟܘ̈ܒܐ܆ ܕܢܬܠ ܦܐܪ̈ܐ ܚܕ ܒܡܐܐ. ܢܣܝ̣ܡ ܒܶܢܝܳܢܢ ܥܠ ܫܘ̣ܥܐ܆ ܕܠܐ ܢܬܬܙܝܥ ܡ̣ܢ ܪ̈ܘܚܐ ܘܓ̈ܠܠܐ. ܢܗܘܐ ܡܳܐܢ̈ܐ ܠܐܝܩܪܐ܆ ܕܢܶܬܒܥܶܐ ܠܡܪܢ ܠܚܘܫܳܚܗ. ܢܙܰܒܶܢ ܟܠܗ ܩܶܢܝܳܢܢ܆ ܘܢܶܙܒܶܢ ܠܢ ܡܰܪܓܳܢܝ̣ܬܐ ܕܢܶܥܬܪ܆ ܢܣܝ̣ܡ ܣܝ̣ܡܬܢ ܒܫܡܝܐ. ܕܡܐ ܕܶܐܙܰܠܢ ܢܶܦܬܰܚ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ. ܢܶܣܥܘܪ ܠܡܪܢ ܒܟܪ̈ܝܗܐ܆ ܕܢܶܩܪܶܝܢ ܘܢܩܘܡ ܡ̣ܢ ܝܡܝܢܗ. ܢܶܣܢܶܐ ܢܦܫܢ ܘܢܶܪܚܰܡ ܠܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܪܰܚܡܰܢ ܘܶܐܫܬܠܶܡ ܥܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ. ܢܝܰܩܰܪ ܠܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܡܢܗ ܛܝܒܘܬܐ. ܢܗܘܐ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܐܝܟ ܕܡܫܝܚܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܡܢܗ. ܢܗܘܐ ܡܟܝ̈ܟܐ ܘܰܪ̈ܡܝ̣ܣܐ܆ ܕܢܰܘܪܬܰܢ ܐܪܥܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܢܗܘܐ ܐܡܝ̈ܢܐ ܒܬܫܡܫܬܗ܆ ܕܰܢܫܰܡܫܰܢ ܒܡܰܫܟܢܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ. ܢܨܰܠܐ ܨܠܘܬܗ ܒܕܟܝܘܬܐ܆ ܕܬܥܘܠ ܩܕܡ ܡܪܐ ܪܒܘܬܐ. ܢܗܘܐ ܫܰܘܬܳܦ̈ܐ ܒܚܫܗ܆ ܕܗܟܢܐ ܐܦ ܒܩܝܡܬܗ ܢܺܚܶܐ. ܢܶܫܩܘܠ ܪܘܫܡܗ ܥܠ ܦܓܪ̈ܝܢ܆ ܕܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡ̣ܢ ܪܘܓܙܐ ܕܳܐܬܶܐ. ܕܚܝ̣ܠ ܗ̱ܘ ܓܝܪ ܝܘܡܐ ܕܳܐܬܶܐ ܒܗ܆ ܘܡܰܢܘ̣ ܡܫܟܚ ܡܣܰܝܒܰܪ ܠܗ܆ ܐܰܟܬܳܢ ܗ̱ܘ ܘܚܰܡܝ̣ܡ ܪܘܓܙܗ܆ ܘܡܰܘܒܶܕ ܠܟܠܗܘܢ ܪ̈ܫܝܥܐ. ܢܣܝ̣ܡ ܒܪܝܫܢ ܣܰܢܘܰܪܬܐ ܕܦܘܪܩܢܐ܆ ܕܠܐ ܢܶܒܠܰܥ ܘܢܡܘܬ ܒܰܩܪܳܒܐ. ܢܶܚܙܽܘܩ ܚܰܨܰܝ̈ܢ ܒܫܪܪܐ܆ ܕܠܐ ܢܫܬܟܚ ܫܰܦ̈ܠܐ ܒܐܓܘܢܐ. ܢܩܘܡ ܘܢܥܝ̣ܪܝ̣ܘܗܝ ܠܡܫܝܚܐ܆ ܕܰܢܫܰܬܶܩ ܡܢܢ ܡܰܚܫܘ̈ܠܐ. ܢܶܣܰܒ ܣܰܟܪܐ ܠܘܩܒܠ ܒܝܫܐ ܛܘܝܳܒܐ ܕܣܒܰܪܬܗ ܕܦܪܘܩܢ. ܢܩܰܒܶܠ ܡ̣ܢ ܡܪܢ ܫܘܠܛܢܐ܆ ܕܰܢܕܘܫ ܚܘܘ̈ܬܐ ܘܥܶܩܰܪ̈ܒܶܐ. ܢܢܝ̣ܚ ܡܢܢ ܪܘܓܙܐ ܥܡ ܟܠܗ̇ ܚܶܡܬܐ ܘܒܝܫܬܐ. ܨܘܚ̈ܝܳܬܐ ܠܐ ܢܶܦ̈ܩܳܢ ܡ̣ܢ ܦܘܡܢ ܕܰܡܨܰܠܶܝܢܢ ܒܗ ܠܐܠܗܐ. ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܰܝ̈ܳܛܐ܆ ܕܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡ̣ܢ ܠܰܘܛܬܗ ܕܢܡܘܣܐ. ܢܗܘܐ ܦܥ̈ܠܐ ܟܫܝܪ̈ܐ܆ ܕܢܶܬܒܰܥ ܐܰܓܪܰܢ ܥܡ ܩܕܡܝ̈ܐ. ܢܶܫܩܘܠ ܝܘܩܪܗ ܕܝܘܡܐ܆ ܕܢܶܒܥܶܐ ܐܓܪܐ ܝܬܝܪܐ. ܠܐ ܢܗܘܐ ܦܳܥ̈ܠܐ ܒ̈ܰܛܳܠܐ܆ ܕܗܐ ܡܪܢ ܐܰܓܪܰܢ ܠܟܪܡܗ. ܢܶܬܢܨܶܒ ܐܝܟ ܓܘܦ̈ܢܐ ܒܓܘ ܟܪܡܗ܆ ܕܗܘܝܘ ܟܪܡܐ ܕܫܪܪܐ. ܢܗܘܐ ܓܘܦ̈ܢܐ ܛܒ̈ܬܐ܆ ܕܠܐ ܢܶܬܥܩܰܪ ܡܢܗ ܡ̣ܢ ܟܪܡܐ. ܢܗܘܐ ܪܝܚܐ ܒܣܝܡܐ܆ ܕܰܢܦܘܚ ܪܝ̣ܚܰܢ ܠܕܰܚܕܳܪ̈ܰܝܢ. ܢܗܘܐ ܒܥܠܡܐ ܡܣܟܢ̈ܐ܆ ܘܢܰܥܬܰܪ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܡ̣ܢ ܝܘܠܦܢܗ ܕܡܪܢ. ܐܒܐ ܠܐ ܢܶܩܪܶܐ ܠܢ ܒܐܪܥܐ܆ ܕܢܗܘܐ ܒܢܝ̈ܐ ܠܐܒܐ ܕܒܫܡܝܐ. ܟܕ ܡܕܡ ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܢ܆ ܟܠ ܡܕܡ ܐܰܚܝ̣ܕܝܢܢ. ܟܕ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܠܢ܆ ܕܝܠܢ ܝܳܕܘܥܰܝ̈ܢ ܣܓܝ̈ܐܝܢ. ܢܚܕܐ ܒܣܰܒܪܰܢ ܒܟܠܥܕܢ܆ ܕܢܶܚܕܶܐ ܒܢ ܣܒܪܢ ܘܦܪܘܩܢ. ܢܕܽܘܢ ܢܦܫܢ ܟܐܢܐܝܬ ܘܰܢܚܰܝܶܒ܆ ܕܠܐ ܢܰܪܟܶܢ ܐܦܝ̈ܢ ܒܝܬ ܕܰܝܳܢ̈ܐ ܕܝ̇ܬܒܝܢ ܥܠ ܟܘܪ̈ܣܘܬܐ ܘܕܳܝܢܝ̣ܢ ܫܪ̈ܒܬܐ. ܢܶܣܰܒ ܠܢ ܙܰܝܢܐ ܠܬܟܬܘܫܐ܆ ܛܘܝܳܒܗ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܢܶܩܘܫ ܒܬܪܥܐ ܕܫܡܝܐ܆ ܕܢܶܬܦܬܰܚ ܩܕܳܡܝܢ ܘܢܥܘܠ ܒܗ. ܢܶܫܰܐܠ ܪ̈ܚܡܐ ܚܰܨܝ̣ܦܐܝܬ܆ ܕܢܶܣܒ ܟܡܐ ܕܡܶܬܒܥܶܐ ܠܢ. ܢܶܒܥܶܐ ܡܠܟܘܬܗ ܘܙܕܝܩܘܬܗ܆ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܒܐܪܥܐ ܬܰܘܣܶܦܬܐ. ܢܶܪܢܶܐ ܒܕܰܠܥܠ ܒܫܡܝܢܝ̈ܬܐ ܘܒܗܝܢ ܢܶܬܗܰܓܶܐ܆ ܐܬܪ ܕܡܫܝܚܐ ܐܬܬܪܝܡ ܘܶܐܬܥܰܠܝ̣. ܢܫܒܘܩ ܕܝܢ ܥܠܡܐ ܕܠܐ ܕܝܠܢ܆ ܕܰܢܡܰܢܥܰܢ ܠܐܬܪܐ ܕܶܐܙܕܰܡܰܢܢ ܠܗ. ܢܛܝ̣ܪ ܥܝܢܝ̈ܢ ܠܡܪܘܡܐ܆ ܕܢܚܙܐ ܠܨܶܡܚܐ ܕܡܶܬܓܠܐ. ܢܪܝܡ ܓܶܦܰܝ̈ܢ ܐܝܟ ܢܫܪ̈ܐ ܕܢܶܚܙܝ̣ܘܗܝ ܠܦܓܪܐ ܟܪ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܢܥܰܬܶܕ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܠܡܠܟܐ ܦܐܪ̈ܐ ܪ̈ܓܝܓܐ܆ ܨܘܡܐ ܘܨܠܘܬܐ. ܢܶܛܰܪ ܒܕܰܟܝܘ̣ ܪܰܗܒܘܢܗ܆ ܕܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܥܠ ܟܠܗ ܒܝܬ ܓܙܗ. ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܕܰܡܕܰܓܶܠ ܒܪܰܗܒܘܢܗ܆ ܠܐ ܫܳܒܩܝ̣ܢ ܠܗ ܠܡܶܥܰܠ ܠܒܝܬ ܓܙܐ. ܢܶܙܕܗܰܪ ܒܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܕܢܩܘܡܘܢ ܦܓܪ̈ܝܢ ܒܩܳܠ ܩܰܪܢܐ. ܢܨܽܘܬ ܩܠܗ ܕܚܬܢܐ܆ ܕܢܥܘܠ ܥܡܗ ܠܓܢܘܢܐ. ܢܥܰܬܶܕ ܪܽܘܡܝܳܢܐ ܠܰܚܠܘܠܗ܆ ܘܢܶܦܘܩ ܠܐܘܪܥܗ ܒܚܕܘܬܐ. ܢܶܠܒܰܫ ܠܒܘܫܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܢܗܘܐ ܣܡܺܝ̈ܟܐ ܒܪܝܫ ܓܒܰܝ̈ܐ. ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܠܳܒܶܫ ܠܒܘܫܐ ܕܡܫܬܘܬܐ܆ ܡܰܦܩܝ̣ܢ ܠܗ ܠܚܶܫܘܟܐ ܒܰܪܳܝܐ. ܡ̇ܢ ܕܡܶܫܬܶܐܠ ܡ̣ܢ ܡܫܬܘܬܐ ܠܐ ܛܳܥܶܡ ܠܗ̇ ܠܰܚܫܳܡܝ̣ܬܐ. ܡ̇ܢ ܕܪܳܚܶܡ ܩܘܪ̈ܝܐ ܘܬܐܓܘܪܬܐ܆ ܡܶܬܓܠܶܙ ܠܗ ܡ̣ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ. ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܝܳܗܶܒ ܦܐܪ̈ܐ ܒܓܘ ܟܪܡܐ܆ ܡܶܬܥܩܰܪ ܘܡܶܫܬܕܶܐ ܠܬܫܢܝܩܐ. ܡ̇ܢ ܕܰܫܩܰܠ ܟܶܣܦܳܐ ܡ̣ܢ ܡܪܗ܆ ܢܰܦܢܶܐ ܠܝܳܗܘܒܗ ܒܝܘܬܪܢܗ. ܡ̇ܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܗܘܐ ܬܰܓܳܪܐ܆ ܢܶܙܒܰܢ ܠܗ ܩܪܝܬܐ ܘܣܝ̣ܡܬܐ ܕܒܓܘܗ̇. ܡ̇ܢ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܙܪܥܐ ܛܒܐ ܢܕܰܟܶܐ ܐܪܥܗ ܡ̣ܢ ܟܘ̈ܒܐ. ܡ̇ܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܗܘܐ ܨܰܝܳܕܐ܆ ܢܶܫܕܶܐ ܡܨܺܝ̣ܕܬܗ ܒܟܠ ܥܕܢ. ܡ̇ܢ ܕܡܶܬܪܰܒܶܐ ܒܰܐܬܠܝ̣ܛܘܬܐ܆ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ ܢܶܛܰܪ ܢܦܫܗ. ܡ̇ܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܣܰܒ ܟܠܝܠܐ܆ ܢܶܪܗܰܛ ܒܐܓܘܢܐ ܐܝܟ ܢܨܝܚܐ. ܡ̇ܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܦܶܠ ܒܶܐܣܛܰܕܝܐ ܕܢܶܬܟܰܬܰܫ܆ ܢܗܘܐ ܝܳܠܶܦ ܠܘܩܒܠ ܒܥܶܠܕܰܪܗ. ܡ̇ܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܦܶܠ ܒܰܩܪܳܒܐ܆ ܢܶܣܰܒ ܠܗ ܙܰܝܢܐ ܕܢܶܬܟܰܬܫ܆ ܘܢܗܘܐ ܡܳܪܶܩ ܠܶܗ ܒܟܠܥܕܢ. ܡ̇ܢ ܕܫܳܩܶܠ ܕܡܘ̣ܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ܆ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܢܗܘܐ ܢܘܟܪܝܐ. ܡ̇ܢ ܕܢܳܣܶܒ ܢܝ̣ܪܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܡܰܣܒܳܐ ܘܡܰܬܠܐ ܢܰܪܚܶܩ ܡܢܗ. ܡ̇ܢ ܕܢܦܫܗ ܒܳܥܶܐ ܕܢܶܩܢܶܐ܆ ܩܶܢܝܳܢ ܥܠܡܐ ܢܰܪܚܶܩ ܡܢܗ. ܡ̇ܢ ܕܪܳܚܶܡ ܒܝܬܐ ܕܒܫܡܝܐ܆ ܒܒܶܢܝܳܢ ܛܝ̣ܢܐ ܕܢܳܦܶܠ ܠܐ ܢܶܥܡܰܠ. ܡ̇ܢ ܕܡܣܰܟܶܐ ܕܢܶܬܚܛܶܦ ܒܰܥܢܳܢ̈ܐ܆ ܪ̈ܟܘܒܐ ܡܨܰܒ̈ܬܐ ܠܐ ܢܥܒܕ ܠܗ. ܡ̇ܢ ܕܡܣܰܟܶܐ ܠܡܫܬܘܬܐ ܕܚܬܢܐ܆ ܡܫܬܘܬܗ ܕܙܒܢܐ ܠܐ ܢܶܪܚܰܡ. ܡ̇ܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܒܰܣܡ ܒܡܰܫܬܝܐ ܢܛܝ̣ܪܐ܆ ܢܰܪܚܶܩ ܡܢܗ ܪܰܘܳܝܘܬܐ. ܡ̇ܢ ܕܙܰܡܶܢ ܢܦܫܗ ܠܰܚܫܳܡܝ̣ܬܐ܆ ܠܐ ܢܶܫܬܶܐܠ ܘܢܗܘܐ ܬܰܓܳܪܐ. ܡ̇ܢ ܕܢܳܦܶܠ ܒܗ ܙܪܥܐ ܛܒܐ܆ ܠܐ ܢܫܒܘܩ ܠܒܺܝܫܐ ܠܡܶܙܪܰܥ ܒܗ ܙܝܙܢ̈ܐ. ܡ̇ܢ ܕܫܰܪܝ̣ ܠܡܶܒܢܳܐ ܡܓܕܠܐ܆ ܢܶܚܫܘܒ ܐܢܝܢ ܠܟܠܗܝܢ ܢܰܦܩ̈ܬܗ. ܡ̇ܢ ܕܒܳܢܶܐ ܘܳܠܐ ܠܗ ܠܡܶܓܡܰܪ܆ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܓܘܚܟܐ ܠܥܳܒܪ̈ܰܝ ܐܘܪܚܐ. ܡ̇ܢ ܕܣܳܐܡ ܒܶܢܝܳܢܗ ܥܠ ܫܘܥܐ܆ ܢܥܰܡܶܩ ܫܬܐܣܘ̈ܗܝ ܕܠܐ ܢܶܦܶܠ ܡ̣ܢ ܓ̈ܠܠܐ. ܡ̇ܢ ܕܨܳܒܶܐ ܠܡܶܥܪܰܩ ܡ̣ܢ ܚܫܘܟܐ܆ ܢܗܰܠܶܟ ܥܕ ܐܝܬ ܠܗ ܢܗܝܪܐ. ܡ̇ܢ ܕܕܳܚܶܠ ܕܠܐ ܢܥܪܘܩ ܒܣܰܬܘܐ܆ ܡ̣ܢ ܩܝܛܐ ܢܥܰܬܶܕ ܢܦܫܗ. ܡ̇ܢ ܕܠܰܢܝܳܚܐ ܡܣܰܟܶܐ ܠܡܶܥܰܠ܆ ܢܛܰܝܶܒ ܠܗ ܠܫܰܒܬܐ ܢܰܦܩ̈ܬܗ̇. ܡ̇ܢ ܕܒܳܥܶܐ ܡ̣ܢ ܡܪܗ ܫܘܒܩܢܐ܆ ܢܫܒܘܩ ܐܦ ܗ̣ܘ ܠܚܰܝܳܒܗ. ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܬܳܒܰܥ ܡܐܐ ܕܝܢܪ̈ܝܢ܆ ܪܶܒܘ̣ ܟܰܟܪ̈ܝܢ ܫܳܒܶܩ ܠܗ ܡܪܗ. ܡ̇ܢ ܕܪܳܡܶܐ ܟܣܶܦ ܡܪܗ ܥܠ ܦܬܘܪܐ܆ ܠܐ ܡܬܩܪܐ ܥܰܒܕܐ ܒܝܫܐ. ܡ̇ܢ ܕܪܳܚܶܡ ܡܟܝܟܘܬܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܝܳܪܘܬܐ ܒܐܪܥܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܡ̇ܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܥܒܕ ܫܠܡܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ܐ ܕܐܠܗܐ. ܡ̇ܢ ܕܝܳܕܰܥ ܨܶܒܝܳܢ ܡܪܗ܆ ܢܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܕܠܐ ܢܶܒܠܰܥ ܣܓܝ. ܡ̇ܢ ܕܰܡܕܰܟܶܐ ܠܒܗ ܡ̣ܢ ܢܶܟܠܐ܆ ܠܡܠܟܐ ܒܫܘܦܪܗ ܢܶܚܙ̈ܝܳܢ ܥܝܢܘ̈ܗܝ. ܡ̇ܢ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܢܨܰܒܶܬ ܒܪܢܫܗ ܓܰܘܝܐ. ܡ̇ܢ ܕܐܬܩܪܝ ܗܰܝܟܠܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܢܕܰܟܶܐ ܦܓܪܗ ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܛܰܢܦܘܬܐ. ܡ̇ܢ ܕܰܡܥܝ̣ܩ ܠܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡ̣ܢ ܥܳܩ̈ܬܐ܆ ܠܐ ܡܪܝ̣ܡ ܪܝܫܗ. ܡ̇ܢ ܕܫܳܩܶܠ ܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܢܶܛܰܪ ܦܓܪܗ ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܛܰܢܦܘܬܐ. ܡ̇ܢ ܕܫܳܠܰܚ ܠܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ܆ ܬܘܒ ܠܐ ܢܗܦܘܟ ܠܰܥܒܝ̣̈ܕܳܬܗ ܩܕܡܝ̈ܬܐ. ܡ̇ܢ ܕܠܳܒܶܫ ܠܒܪܢܫܐ ܚܰܕܬܐ ܢܶܛܰܪ ܢܦܫܗ ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܨܐܘܬܐ. ܡ̇ܢ ܕܠܳܒܶܫ ܙܝܢܐ ܡ̣ܢ ܡܝ̈ܐ܆ ܠܐ ܢܫܠܘܚ ܙܰܝܢܗ ܕܠܐ ܢܶܬܚܰܝܰܒ ܠܗ. ܡ̇ܢ ܕܫܳܩܶܠ ܣܰܟܪܐ ܠܘܩܒܠ ܒܝܫܐ܆ ܢܶܛܰܪ ܢܦܫܗ ܡ̣ܢ ܓܶܐܪ̈ܐ ܕܫܳܕܶܐ ܒܗ. ܡ̇ܢ ܕܡܶܬܩܰܛܥܳܐ ܠܗ܆ ܠܐ ܨܳܒܶܐ ܒܗ ܡܪܗ. ܡ̇ܢ ܕܪܳܢܶܐ ܒܢܡܘܣܐ ܕܡܪܗ܆ ܒܡܰܪ̈ܢܝܳܬܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܠܐ ܢܶܬܕܰܘܰܕ. ܡ̇ܢ ܕܡܶܬܗܰܓܶܐ ܒܢܡܘܣܐ ܕܡܪܗ܆ ܠܐܝܠܢܐ ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܕܰܢܨܝ̣ܒ ܥܠ ܡܝ̈ܐ. ܡ̇ܢ ܕܬܘܟܠܢܗ ܗܳܘܶܐ ܥܠ ܡܪܗ܆ ܠܐܝܠܢܐ ܬܘܒ ܕܳܡܶܐ ܕܰܡܫܰܪܰܪ ܥܠ ܝܰܒܠܐ. ܡ̇ܢ ܕܡܶܬܬܟܶܠ ܥܠ ܒܪܢܫܐ܆ ܡܩܰܒܶܠ ܠܗܝܢ ܠܠܰܘ̈ܛܬܗ ܕܐܪܡܝܐ. ܡ̇ܢ ܕܶܐܙܕܰܡܰܢ ܠܚܬܢܐ ܆ܢܥܰܬܶܕ ܢܦܫܗ. ܡ̇ܢ ܕܐܢܗܪ ܫܪܳܓܗ܆ ܠܐ ܢܶܫܒܩܝ̣ܘܗܝ ܕܢܶܕܥܰܟ. ܡ̇ܢ ܕܰܡܣܰܟܶܐ ܠܩܥܳܬܐ܆ ܢܶܣܰܒ ܠܗ ܡܶܫܚܐ ܒܡܳܐܢܗ. ܡ̇ܢ ܕܢܳܛܰܪ ܬܪܥܐ܆ ܢܣܰܟܶܐ ܠܡܪܗ. ܡ̇ܢ ܕܪܳܚܶܡ ܒܬܘܠܘܬܐ܆ ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܠܐܠܝܐ. ܡ̇ܢ ܕܫܳܩܶܠ ܢܝ̣ܪܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܢܶܬܶܒ ܘܢܫܬܘܩ ܠܗ. ܡ̇ܢ ܕܪܳܚܶܡ ܫܶܠܝܐ܆ ܢܣܰܟܶܐ ܠܡܪܗ ܠܣܒܪܐ ܕܚܝ̈ܐ.

   ܐܽܘܡܳܢ ܗ̱ܘ ܓܝܪ ܚܒܝܒܝ ܒܥܶܠܕܰܪܢ܆ ܘܰܨܢܝ̣ܥ ܗ̱ܘ ܕܠܩܘܒܠܢ ܡܶܬܟܰܬܰܫ܆ ܘܠܘܩܒܠ ܚܠܝ̣̈ܨܐ ܘܢܨܝ̈ܚܐ ܗ̣ܘ ܡܶܬܛܰܝܰܒ ܕܢܶܬܪܰܦܘܢ. ܫܰܦ̈ܠܐ ܓܝܪ ܕܝܠܗ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܘܠܐ ܡܰܩܪܶܒ ܥܡ ܫܒܝ̣ܬܐ ܕܫܰܒܝܐ ܠܗ. ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܓܦ̈ܐ ܦܳܪܰܚ ܠܗ ܡܢܗ܆ ܘܠܐ ܡܳܛܶܝܢ ܠܗ ܓܐܪ̈ܐ ܕܫܳܕܶܐ ܒܗ. ܪ̈ܘܚܢܐ ܚܳܙܶܝܢ ܠܗ ܟܕ ܡܰܩܪܶܒ܆ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܠܰܛ ܙܰܝܢܗ ܒܦܓܪ̈ܝܗܘܢ. ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܢܘܗܪܐ ܠܐ ܕܳܚܠܝ̣ܢ ܡܢܗ܆ ܡܛܠ ܕܚܶܫܘܟܐ ܥܳܪܶܩ ܠܗ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܢܗܝܪܐ. ܘܒܢܘ̈ܗܝ ܕܛܒܐ ܠܐ ܕܳܚܠܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܒܝܫܐ܆ ܡܛܠ ܕܕܰܘܫܐ ܝܰܗܒܗ ܠܪ̈ܶܓܠܰܝܗܘܢ. ܟܕ ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܠܗܘܢ ܒܕܡܘܬ ܚܫܘܟܐ܆ ܗܳܘܶܝܢ ܠܗܘܢ ܗ̣ܢܘܢ ܢܘܗܪܐ. ܘܡܐ ܕܪܳܫܶܦ ܥܠܝܗܘܢ ܐܝܟ ܚܶܘܝܐ܆ ܗܳܘܶܝܢ ܠܗܘܢ ܗ̣ܢܘܢ ܡܶܠܚܳܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܶܐܟܰܠ ܡܢܗ̇. ܘܐܢ ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܠܗܘܢ ܒܰܕܡܘ̣ܬ ܐܶܣܦܶܣ܆ ܗܳܘܶܝܢ ܠܗܘܢ ܗ̣ܢܘܢ ܒܕܡܘܬ ܝܰܠܘ̈ܕܐ. ܘܐܢ ܢܥܘܠ ܥܠܝܗܘܢ ܒܪܶܓܰܬ ܡܐܟܘܠܬܐ܆ ܙܳܟܶܝܢ ܠܗ ܒܨܘܡܐ ܒܰܕܡܘ̣ܬ ܦܪܘܩܢ. ܘܐܢ ܒܪܶܓܰܬ ܥܝ̈ܢܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܟܰܬܰܫ ܥܡܗܘܢ܆ ܫܳܩܠܝ̣ܢ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܠܪܰܘܡܐ ܕܫܡܝܐ. ܘܐܢ ܒܫܘܕܳܠܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܙܟܶܐ ܐܢܘܢ܆ ܠܐ ܡܩܺܝܡܝ̣ܢ ܠܗ ܗ̣ܢܘܢ ܡܰܫܡܰܥܬܐ. ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܓܠܝܐܝܬ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܟܰܬܰܫ ܥܡܗܘܢ܆ ܗܐ ܙܝܢܐ ܠܒܝ̣ܫܝ̣ܢ ܘܩܳܝܡܝ̣ܢ ܠܩܘܒܠܗ. ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܒܫܶܢܬܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܥܘܠ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܡܬܬܥܝ̣ܪܝܢ ܘܫܳܗܪܝ̣ܢ ܘܙܡܪܝܢ ܘܡܨܰܠܶܝܢ. ܘܐܢ ܒܩܶܢܝܳܢܐ ܢܚܰܬܚܶܬ ܐܢܘܢ܆ ܝ̇ܗܒܝܢ ܠܗ ܗ̣ܢܘܢ ܠܡܣ̈ܟܢܐ. ܘܐܢ ܐܝܟ ܚܰܠܝܐ ܥܐܠ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܠܐ ܛܳܥܡܝ̣ܢ ܠܗ ܕܝ̇ܕܥܝܢ ܕܡܪܝܪܐ ܗ̱ܘ. ܘܐܢ ܒܪܶܓܬܐ ܕܚܘܐ ܢܰܠܗܶܩ ܐܢܘܢ܆ ܥܡܪܝܢ ܠܗܘܢ ܗ̣ܢܘܢ ܒܠܚܘܕܰܝܗܘܢ ܘܠܐ ܥܡ ܒܢ̈ܬ ܚܰܘܐ.

   ܥܠ ܓܝܪ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܐܕܡ ܒܝܕ ܚܘܐ܆ ܘܐܕܡ ܐܶܫܬܰܕܰܠ ܠܗ ܒܫܰܒܪܘܬܗ. ܘܥܠ ܬܘܒ ܥܠ ܝܘܣܦ ܒܝܕ ܐܢ̱ܬܬ ܡܪܗ܆ ܘܝܘܣܦ ܐܶܫܬܰܘܕܥܗ̇ ܠܰܢܟܝ̣ܠܘܬܗ܆ ܘܠܐ ܨܒܳܐ ܕܰܢܩܝ̣ܡ ܠܗ ܡܰܫܡܰܥܬܐ. ܒܝܕ ܐܢ̱ܬܬܐ ܐܰܩܪܶܒ ܥܡ ܫܡܫܘܢ ܥܕܡܐ ܕܫܰܩܠܗ̇ ܠܰܢܙܝ̣ܪܘܬܗ. ܒܘܟܪܐ ܗ݂ܘܐ ܪܽܘܒܺܝܠ ܕܟܠܗܘܢ ܐܚܘ̈ܗܝ܆ ܘܒܝܕ ܐܢ̱ܬܬ ܐܒܘܗܝ ܫܕܳܐ ܒܗ ܡܘ̣ܡܐ. ܟܗܢܐ ܗ݂ܘܐ ܓܝܪ ܪܒܐ ܐܗܪܘܢ ܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܘܡܛܠ ܡܪܝܡ ܚܳܬܗ ܛܰܢ ܒܡܘܫܐ. ܐܶܫܬܰܕܪ ܡܘܫܐ ܕܢܦܪܘܩ ܥܡܐ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ܆ ܘܰܕܒܰܪ ܥܡܗ ܡܳܠܟܰܬ ܣܰܢ̈ܝܳܬܐ. ܘܰܦܓܰܥ ܒܗ ܡܪܝܐ ܒܡܘܫܐ܆ ܘܰܒܥܳܐ ܕܢܶܩܛܠܗ ܥܕܡܐ ܕܰܐܗܦܶܟ ܐܢ̱ܬܬܗ ܠܡܶܕܝܰܢ. ܙܟܳܐ ܕܘܝܕ ܒܟܠܗܘܢ ܬܰܟܬܘ̈ܫܘܗܝ܆ ܘܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ ܒܪܬ ܚܘܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܗ ܡܘܡܐ. ܝܳܐܐ ܗ݂ܘܐ ܘܫܦܝܪ ܚܰܡܢܘܢ ܚܶܙܘܗ܆ ܘܰܐܣܪܗ ܒܪܶܓܰܬ ܚܬܗ܆ ܘܩܰܛܠܗ ܐܰܒܝ̣ܫܳܠܳܡ ܚܠܦ ܨܰܥܪܗ̇ ܕܬܳܡܳܪ. ܝ̣ܪܶܒ ܫܠܝܡܘܢ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟ̈ܐ ܕܐܪܥܐ܆ ܘܒܝܘ̈ܡܝ ܣܰܝܒܘܬܗ ܢܶܫܰܘ̈ܗܝ ܐܰܣܛܝ̣̈ ܠܒܗ. ܒܝܕ ܐܝܙܒܠ ܒܪܬ ܐܝ̣ܬܰܒܥܶܠ ܣܶܓܝܬ݀ ܒܝܫܬܗ ܕܳܐܚܳܒ܆ ܘܶܐܬܛܰܢܰܦ ܛܒ. ܢܰܣܝܗ ܬܘܒ ܠܐܝܘܒ ܒܒܢܘ̈ܗܝ ܘܒܩܶܢܝܳܢܗ܆ ܘܟܕ ܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܶܫܬܰܠܰܛ ܒܗ܆ ܐܶܙܰܠ ܕܒܰܪ ܥܠܘܗܝ ܙܝܢܗ ܘܶܐܬܳܐ ܘܰܐܝܬܝܳܗ̇ ܥܡܗ ܠܒܪܬ ܚܘܐ ܕܛܰܒܥܰܬ݀ ܠܐܕܡ ܘܐܡ̣ܪ ܒܦܘܡܗ̇ ܠܐܝܘܒ ܓܒܪܐ ܙܕܝܩܐ܆ ܕܨܰܚܳܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܗ̣ܘ ܐܝܘܒ ܐܰܣܠܝ̣ ܡܘܠܟܢܗ̇. ܘܐܦ ܐܳܣܳܐ ܡܠܟܐ ܙܟܳܝܗܝ ܠܠܝ̣ܛ ܚܝ̈ܐ ܟܕ ܒܝܕ ܐܡܗ ܨܒܳܐ ܕܢܥܘܠ ܥܠܘܗܝ܆ ܐܳܣܳܐ ܓܝܪ ܝܰܕܥܗ̇ ܠܰܢܟܝ̣ܠܘܬܗ ܘܰܐܥܒܪܗ̇ ܠܐܡܗ ܡ̣ܢ ܪܒܘܬܗ̇ ܘܦܰܣܶܩ ܕܚܠܬܗ̇ ܘܰܫܕܳܐ. ܪܒ ܗ݂ܘܐ ܝܘܚܢܢ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܢܒܝ̈ܐ܆ ܘܩܰܛܠܗ ܗܪܘܕܣ ܒܪܶܩܕܳܐ ܕܒܪܬ ܚܘܐ. ܥܬܝܪ ܗ݂ܘܐ ܗܳܡܳܢ ܬܠܝܬܝܐ ܕܡܠܟܐ܆ ܘܰܡܠܰܟܬܗ ܐܢ̱ܬܬܗ ܕܢܰܘܒܶܕ ܠܝܗܘܕܝ̈ܐ. ܙܰܡܪܺܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗ݂ܘܐ ܪܝܫ ܫܒܛܐ ܕܫܡܥܘܢ܆ ܘܰܗܓܰܡܬܗ ܟܘܙܒܝ̣ ܒܪܬ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܡܶܕܝܰܢ܆ ܘܡܛܠ ܚܕܐ ܐܢ̱ܬܬܐ ܢܦܰܠܘ ܡ̣ܢ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܐܰܠܦܝ̈ܢ ܒܚܕ ܝܘܡܐ.

   ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܚܝ̈܆ ܟܠ ܓܒܪܐ ܒܪ ܩܝܳܡܐ ܐܘ ܩܕܝܫܐ ܕܪܳܚܶܡ ܝܚܝܕܝܘܬܐ ܘܨܳܒܶܐ ܕܐܢ̱ܬܬܐ ܒܪܬ ܩܝܳܡܐ ܕܐܟܘܬܗ ܬܶܥܡܰܪ ܥܡܗ܆ ܗܟܢܐ ܦܰܩܳܚ ܠܗ ܕܐܢ̱ܬܬܐ ܢܶܣܰܒ ܓܠܝܐܝܬ ܘܠܐ ܢܶܫܬܰܪܰܚ ܒܪܶܓܬܐ. ܘܐܦ ܐܢ̱ܬܬܐ ܬܘܒ ܗܟܢܐ ܘܳܠܶܐ ܠܗ̇ ܕܐܢ ܡ̣ܢ ܓܒܪܐ ܝܚܝܕܝܐ ܠܐ ܦܳܪܫܳܐ ܓܠܝܐܝܬ ܠܓܒܪܐ ܬܗܘܐ. ܐܢ̱ܬܬܐ ܥܡ ܐܢ̱ܬܬܐ ܝܳܐܐ ܠܗ̇ ܠܡܶܥܡܰܪ܆ ܘܓܒܪܐ ܥܡ ܓܒܪܐ ܙܕܩ ܠܗ ܠܡܶܥܡܰܪ. ܘܐܦ ܓܒܪܐ ܐܝܢܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܒܩܕܝܫܘܬܐ ܢܗܘܐ܆ ܫܰܘܬܳܦܬܗ ܥܡܗ ܠܐ ܬܶܥܡܰܪ ܕܠܐ ܢܶܗܦܘܟ ܠܗ ܠܟܝܳܢܗ ܩܕܡܝܐ ܘܢܶܬܚܫܶܒ ܠܗ ܓܰܝܳܪܐ. ܡܟܝܠ ܗܢܐ ܡܘܠܟܢܐ܆ ܝܐܐ ܘܙܕܩ ܘܫܦܝܪ ܕܡܳܠܶܟ ܐ̱ܢܐ ܠܢܦܫܝ ܘܐܦ ܠܟܘܢ ܚܒܝ̈ܒܝ ܝܚܝ̈ܕܝܐ܆ ܕܢܫ̈ܐ ܠܐ ܢܣܒܝܢ܆ ܘܒܬܘ̈ܠܬܐ ܕܠܓܒܪ̈ܐ ܠܐ ܗܳܘܝ̈ܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܰܪܚܶܡܘ ܩܕܝܫܘܬܐ ܟܺܐܝܢ ܘܙܕܩ ܘܝܳܐܐ ܕܐܦܢ ܒܐܘܠܨܳܢܐ ܢܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܢܗܘܐ܆ ܘܗܟܢܐ ܝܐܐ ܠܗ ܠܡܶܥܡܰܪ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ: ܕܛܘܒ ܠܓܒܪܐ ܕܢܶܫܩܘܠ ܢܝ̣ܪܟ ܒܛܰܠܝܘܬܗ ܘܢܶܬܶܒ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܘܢܫܬܘܩ܆ ܡܛܠ ܕܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܢܝ̣ܪܟ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܝܐܐ ܚܒܝܒܝ ܠܡ̇ܢ ܕܫܳܩܶܠ ܢܝܪܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܢܶܛܰܪ ܢܝܪܗ ܒܕܟܝܘܬܐ.

   ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒ ܚܒܝܒܝ ܥܠ ܡܘܫܐ܆ ܕܡ̣ܢ ܙܒܢܐ ܕܐܬܓܠܝ̣ ܥܠܘܗܝ ܩܕܝܫܐ ܪܚܶܡ ܐܦ ܗ̣ܘ ܩܕܝܫܘܬܐ܆ ܘܡ̣ܢ ܙܒܢܐ ܕܶܐܬܩܰܕܰܫ܆ ܐܢ̱ܬܬܗ ܠܐ ܫܰܡܶܫܬܗ. ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܟܬܝ̣ܒ: ܕܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܡܫܰܡܫܶܢܗ ܕܡܘܫܐ ܡ̣ܢ ܛܰܠܝܘܬܗ. ܘܥܠ ܝܫܘܥ ܬܘܒ ܗܟܢܐ ܟܬܝ̣ܒ ܥܠܘܗܝ: ܕܡ̣ܢ ܡܰܫܟܢܐ ܠܐ ܥܳܢܶܕ ܗ݂ܘܐ. ܘܡܰܫܟܰܢ ܙܒܢܐ ܠܐ ܗ݂ܘܐ ܡ̣ܢ ܐܢ̱ܬܬܐ ܡܶܫܬܰܡܰܫ ܗ݂ܘܐ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܰܦܶܣ ܢܡܘܣܐ ܕܢܶܥ̈ܠܢ ܢܫ̈ܐ ܠܡܰܫܟܰܢ ܙܒܢܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܟܕ ܠܰܡܨܰܠܳܝܘ ܐܬܝ̈ܢ ܗ̱ܘܝ̈ ܒܬܪܥܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܒܢܐ ܡܨܰܠܝ̈ܢ ܗ̱ܘܝ̈ ܘܗܳܦ̈ܟܳܢ. ܘܐܦ ܠܟܗ̈ܢܐ ܦܩܰܕ ܐܢܘܢ ܕܒܙܒܢܐ ܕܬܫܡܬܗܘܢ ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܢܗܘܘܢ ܘܠܐ ܢܶܚܟܡܘܢ ܢܶܫܰܝ̈ܗܘܢ. ܘܐܦ ܥܠ ܐܠܝܐ ܗܟܢܐ ܟܬܝ̣ܒ ܥܠܘܗܝ: ܕܒܙܒܢ ܒܛܘܪܐ ܕܟܰܪܡܠܐ ܝ̇ܬܒ ܗ݂ܘܐ ܘܒܙܒܢ ܒܢܰܚܠܐ ܕܟܶܪܝܰܬ݀܆ ܘܡ̣ܢ ܬܠܡܝܕܗ ܡܶܫܬܰܡܫ ܗ݂ܘܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܒܗ ܒܫܡܝܐ ܗ݂ܘܐ܆ ܦܳܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ ܬܘܪܣܳܝܐ ܡܰܝܬܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ܆ ܘܕܰܫܩܰܠ ܥܠܘܗܝ ܕܡܘ̣ܬܐ ܕܥܝܪ̈ܝ ܫܡܰܝܐ܆ ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܥܝܪ̈ܐ ܠܚܡܐ ܘܡܝ̈ܐ ܐܰܝܬܝ̣ܘ ܠܗ ܟܕ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܐܝܙܒܝܠ ܥܳܪܶܩ ܗ݂ܘܐ܆ ܘܕܣܳܡ ܟܠܗ̇ ܡܰܪܢܝ̣ܬܗ ܒܫܡܝܐ܆ ܐܶܬܚܛܶܦ ܒܡܰܪܟܒܬܐ ܕܢܘܪܐ ܠܫܡܝܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܡܥܡܪܗ ܠܥܠܡ ܬܡܢ. ܘܐܦ ܐܠܝܫܥ ܗܰܠܶܟ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܐ ܕܪܰܒܗ ܘܒܥܶܠܝ̣ܬܐ ܕܫܝܠܘܡܳܝܬܐ ܥܳܡܰܪ ܗ݂ܘܐ܆ ܘܡ̣ܢ ܬܠܡܝܕܗ ܡܶܫܬܰܡܰܫ ܗ݂ܘܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܡܪܬ݀ ܗ̣ܝ ܫܝܠܘܡܳܝܬܐ: ܕܰܢܒܺܝܗ ܕܐܠܗܐ ܩܕܝܫ ܗ̱ܘ ܘܥܳܒܰܪ ܥܠܝܢ ܒܟܠܙܒܢ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܝܐܐ ܠܗ̇ ܠܩܕܝܫܘܬܗ ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܗ ܥܶܠܝ̣ܬܐ ܘܬܫܡܫܬܐ ܕܒܗ̇. ܘܡܢܐ ܗܘܬ݀ ܬܫܡܫܬܐ ܕܒܥܶܠܝ̣ܬܗ ܕܶܐܠܺܝܫܳܥ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܥܰܪܣܐ ܘܦܬܘܪܐ ܘܟܘܪܣܝܐ ܘܰܡܢܳܪܬܐ ܒܠܚܘܕ. ܡܢܐ ܕܝܢ ܢܐܡܪ ܥܠ ܝܘܚܢܢ܆ ܕܐܦܠܐ ܒܝܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܳܡܰܪ ܗ݂ܘܐ ܘܰܢܛܰܪ ܒܬܘܠܘܬܐ ܒܙܰܗܝܘܬܐ ܘܩܰܒܶܠ ܪܘܚܗ ܕܐܠܝܐ. ܘܐܦ ܫܠܝܚܐ ܛܘܒܳܢܐ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܢܦܫܗ ܘܥܠ ܒܰܪܢܰܒܰܐ: ܕܕܠܡܐ ܠܡ ܠܐ ܫܰܠܝ̣ܛ ܠܢ ܠܡܶܐܟܰܠ ܘܠܡܶܫܬܳܐ ܘܐܦ ܢܫ̈ܐ ܠܡܰܟܪܳܟܘ ܥܡܢ܆ ܐܠܐ ܠܐ ܠܡ ܝܐܐ ܘܠܐ ܙܕܩ.

   ܡܛܠܗܢܐ ܐܚܝ̈ܢ܆ ܕܝ̣ܕܰܥܢ ܘܰܚܙܰܝܢ ܕܡ̣ܢ ܒܪܝܫܝܬ ܒܝܕ ܐܢ̱ܬܬܐ ܗܘܳܐ ܠܗ ܡܰܥܠܳܢܐ ܠܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܥܕܡܐ ܠܰܐܚܪܳܝܬܐ ܒܗ ܡܫܰܠܶܡ. ܙܝܢܗ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܣܛܢܐ܆ ܘܒܐܝܕܗ̇ ܡܰܩܪܶܒ ܠܘܩܒܠ ܐܬܠܝ̈ܛܐ. ܒܗ̇ ܗ̱ܘ ܓܝܪ ܙܳܡܰܪ ܒܟܠܥܕܢ ܡܛܠ ܕܗ̣ܝ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܟܶܢܳܪܐ ܡ̣ܢ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ. ܡܛܠܬܗ̇ ܗܘܳܐ ܡܘܠܟܳܢܐ ܠܡܘܬܐ܆ ܒܟܐܒ̈ܐ ܓܝܪ ܝܳܠܕܐ ܒܢܰܝ̈ܐ ܘܡܰܫܠܡܳܐ ܠܡܘܬܐ. ܡܛܠܬܗ̇ ܐܬܬܠܝ̣ܛܬ݀ ܐܪܥܐ ܕܬܰܘܥܶܐ ܟܘ̈ܒܐ ܘܕܰܪܕܪ̈ܐ. ܡܟܝܠ ܒܡܐܬܝܬܗ ܕܝܰܠܕܗ̇ ܕܛܘܒܢܝ̣ܬܐ ܡܪܝܡ ܟܘ̈ܒܐ ܥܩܝ̣ܪܝ̣ܢ܆ ܘܕܘܥܬܐ ܫܩܝ̣ܠܐ܆ ܘܬܺܬܳܐ ܠܝ̣ܛܐ܆ ܘܥܦܪܐ ܥܒܺܝܕ ܡܶܠܚܐ܆ ܘܠܰܘܛܬܐ ܩܒܝܥܐ ܒܙܩܝܦܐ܆ ܘܰܫܢܳܢܐ ܕܚܰܪܒܐ ܫܩܺܝܠ ܡ̣ܢ ܐܦܝ̈ ܐܝܠܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܝ̣ܗܝ̣ܒ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ܆ ܘܦܪܕܝܣܐ ܡܠܝ̣ܟ ܠܛܘ̈ܒܳܢܐ ܘܠܒܬܘ̈ܠܐ ܘܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܘܝ̣ܗܝ̣ܒܝܢ ܦܐܪ̈ܝ ܐܝܠܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܡܗܰܝ̈ܡܢܐ ܘܠܒܬܘ̈ܠܐ ܘܠܥܳܒܕܰܝ̈ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܬܪܥܐ ܦܬܝ̣ܚ ܘܐܘܪܚܐ ܕܪܝܫܐ ܘܡܰܒܘܥܐ ܪܳܕܶܐ ܘܡܰܫܩܐ ܠܕܰܨܗܶܝܢ܆ ܦܬܘܪܐ ܬܪܝ̣ܨ ܘܡܫܬܘܬܐ ܡܛܰܝܒܐ܆ ܬܘܪܐ ܕܦܶܛܡܐ ܩܛܝ̣ܠ܆ ܟܣܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܡܙܝ̣ܓ ܒܘܣܡܐ ܡܛܰܝܰܒ ܘܚܬܢܐ ܩܰܪܝ̣ܒ ܠܡܶܣܬܡܳܟܘ̣܆ ܫܠܝ̈ܚܐ ܙܰܡܶܢܘ ܘܩܪ̈ܰܝܐ ܛܒ ܣܓܝܐܝܢ. ܓܒܰܝ̈ܐ܆ ܐܢ̱ܬܘܢ ܥܰܬܶܕܘ ܢܦܫܟܘܢ܆ ܢܘܗܪܐ ܨܡܰܚ ܘܰܓܐܶܐ ܘܫܦܝܪ܆ ܘܠܒܘ̈ܫܐ ܕܠܐ ܥܒܝܕܝܢ ܒܐܝ̈ܕܝܐ ܡܛܰܝܒܝ̣ܢ܆ ܩܥܳܬܐ ܩܰܪܝ̣ܒܐ܆ ܩܒܪ̈ܐ ܡܶܬܦܰܬܚܝ̣ܢ܆ ܘܣܝ̣̈ܡܳܬܐ ܡܶܬܓܰܠܝ̈ܢ܆ ܡܝ̈ܬܐ ܩܝܡܝܢ ܘܚܝ̈ܐ ܦܳܪܚܝ̣ܢ ܠܐܘܪܥܗ ܕܡܠܟܐ܆ ܣܡܳܟܐ ܬܪܝܨ܆ ܩܰܪܢܐ ܡܠܰܒܒܐ܆ ܘܫܝܦܘܪ̈ܐ ܡܣܰܪܗܒܝ̣ܢ܆ ܘܥܝܪ̈ܝ ܫܡܝܐ ܪܳܗܛܝ̣ܢ܆ ܘܟܘܪܣܝܐ ܠܕܰܝܳܢܐ ܬܪܝܨ. ܕܰܥܡܰܠ ܚܳܕܶܐ ܘܕܰܫܦܰܠ ܕܳܚܶܠ܆ ܘܕܰܐܪܫܰܥ ܠܕܰܝܳܢܐ ܠܐ ܩܳܪܶܒ. ܒܢܝ̈ ܝܡܝܢܐ ܪܳܘܙܝ̣ܢ ܘܕܡ̣ܢ ܣܡܠܐ ܒܳܟܶܝܢ ܘܡܰܝܠܠܝܢ. ܕܒܢܘܗܪܐ ܡܶܬܓܰܐܶܝܢ ܘܕܒܚܶܫܘܟܐ ܡܶܬܬܰܢܚܝ̣ܢ ܕܠܶܫܳܢܗܘܢ ܢܶܪܛܒܘܢ. ܛܝܒܘܬܐ ܥܳܒܪܐ ܘܟܐܢܘܬܐ ܡܰܡܠܟܳܐ܆ ܬܝܳܒܘܬܐ ܠܝܬ ܒܗ̇ܘ ܐܬܪܐ. ܣܰܬܘܐ ܩܪܶܒ ܘܩܝܛܐ ܥܒܰܪ ܠܗ܆ ܫܒܬܐ ܕܰܢܝܳܚܐ ܐܳܬܝܳܐ܆ ܥܰܡܠܐ ܫܳܠܶܐ܆ ܠܠܝܐ ܒܳܛܶܠ ܠܗ܆ ܢܘܗܪܐ ܡܰܡܠܶܟ܆ ܘܡܘܬܐ ܥܘܩܣܗ ܡܶܬܬܒܰܪ ܘܒܚܝ̈ܐ ܡܶܬܒܠܰܥ. ܕܗܳܦܟܝ̣ܢ ܠܫܝܘܠ ܒܳܟܶܝܢ ܘܫܶܢܰܝ̈ܗܘܢ ܡܚܰܪܩܝ̣ܢ܆ ܘܕܐܙܠ̱ܝܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܚܳܕܶܝܢ ܘܪܳܘܙܝ̣ܢ ܘܕܳܝܨܝ̣ܢ ܘܡܫܒܚܝܢ. ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܠܐ ܢܳܣܒܝ̣ܢ ܢܶܫ̈ܐ܆ ܡ̣ܢ ܥܝܪ̈ܝ ܫܡܝܐ ܡܶܫܬܰܡܫܝ̣ܢ. ܢܳܛܪ̈ܰܝ ܩܕܝܫܘܬܐ ܒܒܝܬ ܡܰܩܕܫܗ ܕܪܳܡܐ ܡܬܢܝ̣ܚܝ̣ܢ. ܟܠܗܘܢ ܝܚܝ̈ܕܝܐ ܡܚܰܕܶܐ ܠܗܘܢ ܝܚܝܕܝܐ ܕܡ̣ܢ ܥܘܒܗ ܕܐܒܘܗܝ. ܠܝܬ ܬܡܢ ܕܶܟܪܳܐ ܘܠܐ ܢܶܩܒܬܐ܆ ܘܠܐ ܥܰܒܕܐ ܘܠܐ ܒܪ ܚܺܐܪ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܪܳܡܐ. ܘܟܠܗܝܢ ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܕܰܟܝ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܟܝ̣ܪ̈ܢ ܠܡܫܝܚܐ ܬܡܢ ܢܳܗܪܺܝܢ ܠܡܦܺܐܕܰܝ̈ܗܝܢ ܘܥܡܗ ܕܚܬܢܐ ܥ̈ܐܠܢ ܠܓܢܘܢܗ. ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܟܝ̣ܪ̈ܢ ܠܡܫܝܚܐ܆ ܡ̣ܢ ܠܰܘ̈ܛܬܗ ܕܢܡܘܣܐ ܪ̈ܰܚܺܝܩܳܢ ܘܡ̣ܢ ܡܣܳܡ ܒܪܝܫܐ ܕܒܢ̈ܬ ܚܰܘܐ ܦܰܪ̈ܝܩܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܗܳܘܝ̈ܢ ܠܓܒܪ̈ܐ ܕܢܩܰܒ̈ܠܢ ܠܰܘ̈ܛܬܐ ܘܢܗܘ̈ܝܢ ܒܟܺܐܒ̈ܐ܆ ܘܠܐ ܚܳܫ̈ܒܳܢ ܠܡܘܬܐ ܡܛܠ ܕܒܢܰܝ̈ܐ ܠܐ ܡܰܫܠܡ̈ܢ ܠܗ܆ ܘܚܠܦ ܓܒܪܐ ܕܡܐܬ ܡܟܝ̣ܪ̈ܢ ܗ̣ܢܝܢ ܠܡܫܝܚܐ܆ ܘܕܠܐ ܝܳܠܕ̈ܢ ܒܢܰܝ̈ܐ ܡܬܝܗܒ ܠܗܝܢ ܫܡܐ ܕܛܒ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܒܢ̈ܬܐ܆ ܘܚܠܦ ܐܘܠܝ̈ܬܐ ܕܒܢ̈ܬ ܚܘܐ ܐܡܪ̈ܢ ܗ̣ܢܝܢ ܙܡܝܪ̈ܳܬܗ ܕܚܬܢܐ. ܡܶܫܬܘܬܐ ܕܒܢ̈ܬ ܚܘܐ ܫܒܥܐ ܐܢܘܢ ܝܘܡܝ̈ܢ܆ ܘܕܝܠܗܝܢ ܚܰܬܢܐ ܕܠܐ ܦܳܛܰܪ ܠܥܠܡ. ܨܶܒܬܳܐ ܕܒܢ̈ܬ ܚܘܐ ܥܰܡܪܐ ܕܒܳܠܶܐ ܘܡܶܬܚܰܒܰܠ܆ ܘܕܝܠܗܝܢ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ܗܝܢ ܠܐ ܒܳܠܶܝܢ. ܠܫܘܦܪܐ ܕܒܢ̈ܬ ܚܘܐ ܡܚܰܘܝܐ ܠܗ ܣܰܝܒܘܬܐ܆ ܘܫܘܦܪܗܝܢ ܕܝܠܗܝܢ ܒܙܒܢ ܩܝܡܬܐ ܡܶܬܚܰܕܰܬ.

   ܐܘ ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܕܰܐܡܟܰܪ̈ܝ ܢܰܦܫܗܝܢ ܠܡܫܝܚܐ܆ ܟܕ ܚܕ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ ܩܝܳܡܐ ܢܐܡܪ ܠܚܕܐ ܡܢܟܝܢ: ܕܶܐܥܡܰܪ ܥܡܟܝ ܘܫܰܡܶܫܺܝܢܝ܆ ܗܟܢܐ ܬܺܐܡܪܝ̣ܢ ܠܗ: ܕܠܓܒܪܐ ܡܠܟܐ ܡܟܝ̣ܪܐ ܐ̱ܢܐ ܘܠܗ ܗ̱ܘ ܡܫܰܡܫܳܐ ܐ̱ܢܐ. ܘܐܢ ܫܳܒܩܳܐ ܐ̱ܢܐ ܬܫܡܫܬܗ ܘܠܟ ܡܫܰܡܫܐ ܐ̱ܢܐ܆ ܪܳܓܶܙ ܥܠܝ ܡܟܝ̣ܪܝ ܘܟܳܬܶܒ ܠܝ ܐܓܪܬܐ ܕܕܘܠܳܠܐ܆ ܘܫܳܪܶܐ ܠܝ ܡ̣ܢ ܒܝܬܗ. ܘܟܕ ܒ̇ܥܐ ܐܢ̱ܬ ܕܬܶܬܝܰܩܰܪ ܡܢܝ ܘܐܢܐ ܐܶܬܝܰܩܰܪ ܡܢܟ܆ ܕܠܡܐ ܢܶܡܛܶܐ ܢܶܟܝܳܢܐ ܠܝ ܘܠܟ. ܠܐ ܬܣܝ̣ܡ ܢܘܪܐ ܒܥܘܒܟ ܕܠܐ ܬܰܘܩܶܕ ܢܰܚܬܰܝ̈ܟ܆ ܐܠܐ ܐܢ̱ܬ ܗܘܺܝ ܒܐܝܩܪܐ ܒܠܚܘܕܝܟ ܘܐܢܐ ܒܠܚܘܕܝ ܒܐܝܩܪܝ. ܘܗ̣ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܥܰܬܶܕ ܚܬܢܐ ܠܥܳܠܡܰܝ̈ ܡܫܬܘܬܗ܆ ܐܢ̱ܬ ܥܒܶܕ ܠܟ ܪܘܡܝܳܢܐ ܘܥܰܬܶܕ ܢܦܫܟ ܠܐܘܪܥܗ܆ ܘܐܢܐ ܐܶܛܰܝܶܒ ܠܝ ܡܶܫܚܐ ܕܐܥܘܠ ܥܡ ܚܟܝ̈ܡܬܐ ܘܠܐ ܐܶܬܟܠܶܐ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܬܪܥܐ ܥܡ ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܣܰܟ̈ܠܬܐ.

   ܫܡܰܥ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܡܕܡ ܕܟܳܬܶܒ ܐ̱ܢܐ ܠܟ܆ ܗܠܝܢ ܡܕܡ ܕܝܳܐܝ̈ܢ ܠܝܚܝ̈ܕܝܐ ܒܢܝ̈ ܩܝܳܡܐ ܒܬܘ̈ܠܐ ܘܩܕܝ̈ܫܐ. ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܟܠܡܕܡ܆ ܝܳܐܐ ܠܓܒܪܐ ܐܝܢܐ ܕܢܝ̣ܪܐ ܣܝ̣ܡ ܥܠܘܗܝ܆ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܬܗܘܐ ܫܪܝܪܐ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܒܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ܆ ܕܢܗܘܐ ܚܦܝ̣ܛ ܒܨܰܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ܆ ܘܢܗܘܐ ܪܳܬܰܚ ܒܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܘܢܗܘܐ ܡܰܟܝ̣ܟ ܘܰܪܡܝ̣ܣ ܘܡܗܰܘܰܢ܆ ܘܬܗܘܐ ܡܠܬܗ ܢܝ̣ܚܐ ܘܒܣܝܡܐ܆ ܘܢܗܘܐ ܫܦܶܐ ܪܶܥܝܳܢܗ ܥܡ ܟܠܢܫ ܘܢܗܘܐ ܡܡܠܠ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܒܡܰܬܩܳܠܐ܆ ܘܢܥܒܕ ܣܝܳܓܐ ܠܦܘܡܗ ܡ̣ܢ ܡ̈ܠܐ ܡܣܰܓ̈ܦܳܢܝܳܬܐ܆ ܘܢܰܪܚܶܩ ܡܢܗ ܓܘܚܟܐ ܡܣܰܪܗܒܐ܆ ܘܠܐ ܢܶܪܚܰܡ ܡܨܰܒܬܘܬܐ ܕܢܰܚ̈ܬܐ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܣܰܥܪܗ ܘܳܠܶܐ ܠܗ ܕܢܪܰܒܶܐ ܘܢܨܰܒܶܬ܆ ܘܠܐ ܡܶܫܚܳܢ̈ܐ ܪ̈ܝܚܳܢܐ ܝܳܐܶܐ ܠܗ ܠܡܶܡܫܰܚ. ܘܠܐ ܒܡܶܫܬܘ̈ܬܐ ܢܗܘܐ ܡܶܣܬܡܶܟ܆ ܘܠܐ ܢܚ̈ܬܐ ܡܨܰܒ̈ܬܐ ܝܐܐ ܠܗ ܠܡܶܠܒܰܫ܆ ܘܠܐ ܥܠ ܚܰܡܪܐ ܢܶܣܥܶܐ ܠܡܶܥܒܰܪ܆ ܘܢܰܪܚܶܩ ܡܢܗ ܪܶܥܝܳܢܐ ܪܡܐ. ܘܠܐ ܢܰܚ̈ܬܐ ܡܨܰܒ̈ܬܐ ܝܐܐ ܠܗ ܠܡܶܚܙܳܐ܆ ܘܠܐ ܪ̈ܕܝ̣ܕܐ ܢܶܠܒܰܫ܆ ܘܢܰܦܪܶܩ ܡܢܗ ܠܫܢܐ ܕܢܶܟܠܐ܆ ܘܢܰܥܒܰܪ ܡܢܗ ܛܢܳܢܳܐ ܘܚܶܪܝܳܢܐ ܘܢܶܫܕܶܐ ܡܢܗ ܣܦܘ̈ܬܐ ܕܢܶܟܠܐ. ܘܡ̈ܠܐ ܕܡܬܐܡܪ̈ܢ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܟܕ ܗ̇ܘ ܕܡܬܐܡܪ̈ܢ ܥܠܘܗܝ ܠܐ ܗܳܘܐ ܩܰܪܝ̣ܒ܆ ܠܐ ܢܶܫܡܰܥ ܘܠܐ ܢܩܰܒܶܠ ܕܠܐ ܢܶܚܛܶܐ܆ ܥܰܕܠܐ ܢܥܰܩܶܒ. ܡܡܰܝܩܳܢܘܬܐ ܡܘ̣ܡܐ ܗ̱ܝ ܣܰܢܝܐ܆ ܘܠܡܰܣܳܩܘ̣ ܥܠ ܠܒܐ ܠܐ ܘܳܠܝܐ. ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܡܰܘܙܶܦ ܘܫܳܩܶܠ ܪܶܒܝ̣ܬܐ܆ ܘܠܐ ܢܶܪܚܰܡ ܝܰܥܢܘܬܐ. ܢܶܬܥܠܶܒ ܘܠܐ ܢܶܥܠܘܒ. ܘܢܰܪܚܶܩ ܬܘܒ ܡܢܗ ܫܓܝ̣ܫܘܬܐ܆ ܘܡ̈ܠܐ ܕܫܶܥܝܐ ܠܐ ܢܐܡܪ. ܘܠܐ ܢܒܰܙܰܚ ܒܒܪܢܫܐ ܕܬܳܐܒ ܡ̣ܢ ܚܛܗܘ̈ܗܝ܆ ܘܠܐ ܢܡܰܝܶܩ ܒܐܚܘܗܝ ܕܨܳܐܡ܆ ܘܠܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܠܰܡܨܳܡ ܠܐ ܢܰܒܗܶܬ. ܐܬܪ ܕܡܶܬܩܰܒܰܠ ܢܰܟܶܣ܆ ܘܐܬܪ ܕܠܐ ܡܩܰܒܠܝ̣ܢ ܠܗ ܢܶܕܰܥ ܐܝܩܪܗ. ܒܥܕܢܐ ܕܡܶܬܩܰܒܠܐ ܡܠܬܗ ܢܡܰܠܶܠ܆ ܘܐܠܐ ܒܫܶܬܩܳܐ ܢܗܘܐ܆ ܘܡܛܠ ܟܪܣܗ ܠܐ ܢܒܰܣܰܪ ܢܦܫܗ ܒܫ̈ܐܠܳܬܗ܆ ܘܠܡ̇ܢ ܕܕܳܚܶܠ ܠܐܠܗܐ ܢܶܓܠܶܐ ܐ̱ܪܙܗ܆ ܘܡ̣ܢ ܒܝܫܐ ܢܶܛܰܪ ܢܦܫܗ. ܒܬܪ ܐ̱ܢܫ ܕܒܝܫ ܠܐ ܢܐܡܪ܆ ܘܐܦܠܐ ܒܬܪ ܣܳܢܶܐܗ܆ ܘܗܟܢܐ ܢܶܬܟܰܬܫ ܕܠܰܓܡܳܪ ܣܳܢܳܐܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܗ. ܟܕ ܒܰܕܫܰܦܝܪ ܛܳܢܺܝܢ ܒܗ܆ ܢܰܘܣܶܦ ܗ̣ܘ ܥܠ ܫܦܝܪܘܬܗ ܘܡܛܠ ܛܢܳܢܐ ܠܐ ܢܶܣܬܰܓܰܦ. ܘܟܕ ܐܝܬ ܠܗ ܘܝܳܗܶܒ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܢܶܚܕܶܐ܆ ܘܟܕ ܠܝܬ ܠܗ ܠܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܗ. ܘܥܡ ܒܪܢܫܐ ܒܝܫܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܗ ܥܶܢܝܳܢܐ ܘܥܡ ܓܒܪܐ ܡܨܰܥܪܳܢܐ ܠܐ ܢܡܰܠܠ ܕܠܐ ܢܶܬܶܠ ܢܦܫܗ ܠܨܰܥܪܐ. ܘܥܡ ܓܒܪܐ ܡܓܰܕܦܳܢܐ ܠܐ ܢܕܪܘܫ܆ ܕܠܡܐ ܢܶܨܛܰܚܶܐ ܡܪܗ ܡܛܠܬܗ܆ ܘܡ̣ܢ ܡܶܐܟܰܠ ܩܰܪܨܐ ܢܗܘܐ ܪܰܚܝ̣ܩ܆ ܘܠܐ ܢܶܫܬܦܰܪ ܠܒܪܢܫܐ ܒܒܪܢܫܐ ܒܫܘܦܪܳܢܘܬܐ ܕܡ̈ܠܐ. ܗܠܝܢ ܝܳܐܶܝܢ ܠܝܚܝ̈ܕܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܩܒܠܝܢ ܢܝ̣ܪܐ ܫܡܰܝܢܐ ܘܗܳܘܶܝܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܠܡܫܝܚܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܝܐܐ ܠܗܘܢ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܕܰܠܪܰܒܗܘܢ ܡܫܝܚܐ ܢܬܕܰܡܘܢ.

   ܢܶܣܰܒ ܠܢ ܕܡܘ̣ܬܐ ܚܒܝܒܝ ܡ̣ܢ ܡܰܚܝܳܢܢ܆ ܕܟܕ ܥܬܝܪܐ ܗ݂ܘܐ ܡܰܣܟܶܢ ܢܦܫܗ܆ ܘܟܕ ܪܳܡܳܐ ܗ݂ܘܐ ܐܰܡܶܟ ܪܒܘܬܗ܆ ܘܟܕ ܡܰܥܡܪܗ ܒܡܪܘܡܐ ܗ݂ܘܐ ܠܝܬ ܗ݂ܘܐ ܠܗ ܐܬܪ ܕܢܶܣܡܘܟ ܪܝܫܗ܆ ܘܟܕ ܥܠ ܥܢܢ̈ܐ ܥܬܝ̣ܕ ܗ݂ܘܐ ܕܢܐܬܐ ܪܟܶܒ ܥܠ ܥܝܠܐ ܘܥܠ ܠܐܘܪܫܠܡ܆ ܘܟܕ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܘܒܪ ܐܠܗܐ ܕܡܘ̣ܬܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܫܩܰܠ܆ ܘܟܕ ܢܝܳܚܐ ܗ݂ܘܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܳܡ̈ܠܐ ܗ̣ܘ ܠܐܝ̣ ܡ̣ܢ ܥܰܡܠܐ ܕܐܘܪܚܐ܆ ܘܟܕ ܡܰܒܘܥܐ ܗ݂ܘܐ ܕܡܦܰܝܶܓ ܨܰܗܝܘܬܐ ܨܗܺܝ ܘܫܶܐܠ ܡܝ̈ܐ ܠܡܶܫܬܳܐ܆ ܘܟܕ ܣܰܒܥܐ ܗ݂ܘܐ ܘܣܰܒܰܥ ܟܰܦܢܘܬܢ ܟܦܶܢ ܟܕ ܢܦܰܩ ܠܡܰܕܒܪܐ ܕܢܶܬܢܰܣܶܐ܆ ܘܟܕ ܥܝ̣ܪܐ ܗ݂ܘܐ ܕܠܐ ܢܐܡ ܢܳܡ ܘܰܕܡܶܟ ܒܶܐܠܦܐ ܒܓܘ ܝܡܐ܆ ܘܟܕ ܡܶܫܬܰܡܫܳܢܐ ܗ݂ܘܐ ܒܡܰܫܟܢܗ ܕܐܒܘܗܝ ܗ̣ܘ ܐܶܫܬܰܡܰܫ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܘܟܕ ܐܳܣܝܳܐ ܗ݂ܘܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܟܪ̈ܝܗܐ܆ ܐܶܬܩܒܰܥܝ̈ ܠܗ ܣܶܟ̈ܐ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ܆ ܘܟܕ ܦܘܡܗ ܛܒ̈ܬܐ ܡܰܦܶܩ ܗ݂ܘܐ ܝܰܗܒܘ ܠܗ ܡܪܳܪܐ ܠܡܶܐܟܰܠ܆ ܘܟܕ ܠܐܢܫ ܠܐ ܐܰܟܺܝ ܘܠܐ ܐܰܗܰܪ ܒܠܰܥ ܡܰܚܘ̈ܬܐ ܘܣܰܝܒܰܪ ܚܶܣܕܐ܆ ܘܟܕ ܡܰܚܝܳܢܐ ܗ݂ܘܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܳܝܘ̈ܬܐ ܐܰܫܠܶܡ ܢܦܫܗ ܠܡܘܬܐ ܕܨܠܝܒܐ.

   ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܡܟܝ̣ܟܘܬܐ ܚܰܘܝܰܢ ܡܰܚܝܳܢܢ ܒܢܦܫܗ܆ ܢܰܡܶܟ ܗܟܝܠ ܢܦܫܢ ܐܦ ܚܢܢ ܚܒܝ̈ܒܝ. ܡܪܢ ܟܕ ܐܶܬܳܐ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܟܝܳܢܗ ܗܠܟ ܒܰܟܝܳܢܢ. ܢܩܰܘܶܐ ܚܢܢ ܒܰܟܝܳܢܢ܆ ܕܒܝܘܡ ܟܐܢܘܬܐ ܢܫܰܘܬܦܰܢ ܠܟܝܳܢܗ. ܢܣܰܒ ܡܪܢ ܡܢܢ ܪܰܗܒܘܢܐ ܘܶܐܙܰܠ܆ ܘܫܒܰܩ ܠܢ ܪܰܗܒܘܢܐ ܡ̣ܢ ܕܝܠܗ ܘܶܐܬܥܰܠܝ̣. ܠܐ ܣܢܝ̣ܩ ܗ݂ܘܐ܆ ܡܛܠ ܣܢܝ̣ܩܘܬܐ ܕܝܠܢ ܦܘܪܣܐ ܗܢܐ ܐܶܫܬܟܰܚ. ܕܝܠܢ ܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗ݂ܘܐ ܐܦ ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ܆ ܐܠܐ ܕܝܠܗ ܠܢ ܡܰܢܘ̣ ܝ̇ܗܒ ܗ݂ܘܐ. ܫܪܝܪ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܡܕܡ ܕܰܡܠܰܟ ܠܢ ܡܪܢ܆ ܕܐܬܪ ܕܐܢܐ ܐܦ ܐܢ̱ܬܘܢ ܬܗܘܘܢ. ܡܛܠ ܕܡܕܡ ܕܰܫܩܰܠ ܡ̣ܢ ܕܝܠܢ ܒܐܝܩܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܘܬܗ܆ ܘܬܳܓܳܐ ܩܛܝ̣ܪ ܒܪܝܫܗ. ܘܐܦ ܕܝܠܗ ܕܰܫܩܰܠܢ ܘܳܠܶܐ ܠܢ ܕܰܢܝܰܩܪܝ̣ܘܗܝ. ܕܝܠܢ ܡܝܰܩܰܪ ܗ̣ܘ ܠܘܬܗ ܕܠܐ ܒܰܟܝܳܢܢ܆ ܢܝܰܩܰܪ ܕܝܠܗ ܒܰܟܝܳܢܐ ܕܢܦܫܗ. ܐܢ ܕܝܢ ܢܝܰܩܪܝ̣ܘܗܝ ܢܐܙܠ ܠܘܬܗ܆ ܕܡܢܢ ܫܩܰܠ ܘܰܣܠܶܩ. ܘܐܢ ܢܰܒܣܶܐ ܒܗ ܢܶܣܰܒ ܡܢܢ ܕܝܰܗܒ ܠܢ܆ ܘܐܢ ܢܟܘܡ ܥܠ ܪܗܒܘܢܗ ܬܡܢ ܫܳܩܶܠ ܕܝܠܗ܆ ܘܡ̣ܢ ܡܕܡ ܕܰܡܠܰܟ ܠܢ ܓܳܠܶܙ ܠܢ. ܢܪܰܒܶܐ ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܠܘܬܢ ܫܦܝܪ܆ ܡܛܠ ܕܰܗܡܰܝܪܐ ܚܠܦܘܗܝ ܕܒܺܝܪ ܡܢܢ. ܡ̇ܢ ܕܳܐܚܶܕ ܠܒܪ ܡܠܟܐ ܒܐܝܩܪܐ ܡ̣ܢ ܡܰܠܟܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܳܫܢ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܕܝܠܢ ܕܠܘܬܗ ܒܐܝܩܪܐ ܝ̣ܬܒ܆ ܘܬܳܓܳܐ ܩܛܝ̣ܪ ܒܪܝܫܗ܆ ܘܰܐܘܬܒܗ ܥܡ ܡܠܟܐ. ܘܚܢܢ ܕܡܶܣܟܺܝܢܰܢ ܡܢܐ ܢܶܥܒܶܕ ܠܒܪ ܡܠܟܐ ܕܠܘܬܢ܆ ܡܕܡ ܠܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܗ ܡܢܢ ܐܠܐ ܕܗܰܝܟ̈ܠܝܢ ܢܨܰܒܶܬ ܠܗ܆ ܕܡܳܐ ܕܫܳܠܶܡ ܙܒܢܐ ܘܳܐܙܶܠ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܢܰܘܕܶܐ ܠܗ ܡܢܢ ܡܛܠ ܕܝܰܩܰܪܢܳܝܗܝ. ܟܕ ܐܶܬܳܐ ܠܘܬܢ ܠܝܬ ܗ݂ܘܐ ܠܗ ܡ̣ܢ ܕܝܠܢ. ܘܐܦܠܐ ܠܢ ܐܝܬ ܗ݂ܘܐ ܡ̣ܢ ܕܝܠܗ܆ ܟܕ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܟܝܳܢ̈ܐ ܕܝܠܗ ܐܢܘܢ ܘܕܐܒܘܗܝ. ܟܕ ܣܰܒܰܪ ܓܝܪ ܓܒܪܐܝܠ ܠܡܪܝܡ ܛܘܒܢܝ̣ܬܐ ܕܝ̣ܠܶܕܬܗ܆ ܡܠܬܐ ܡ̣ܢ ܪܘܡܐ ܫܩܰܠ ܘܶܐܬܳܐ܆ ܘܡܠܬܐ ܦܓܪܐ ܗܘܬ݀ ܘܰܐܓܢܰܬ݀ ܒܢ. ܘܟܕ ܐܶܙܰܠ ܠܘܬ ܡܫܰܕܪܳܢܗ܆ ܫܩܰܠ ܘܶܐܙܰܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܰܝܬܝ̣ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ܆ ܕܰܐܣܩܰܢ ܘܰܐܘܬܒܰܢ ܥܡܗ ܒܫܡܝܐ. ܘܟܕ ܐܶܙܰܠ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܫܰܕܰܪ ܠܢ ܪܘܚܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܢ: ܥܡܟܘܢ ܐ̱ܢܐ ܥܕܡܐ ܕܫܳܠܶܡ ܥܠܡܐ. ܡܫܝܚܐ ܓܝܪ ܝ̇ܬܒ ܡ̣ܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܒܘܗܝ܆ ܘܡܫܝܚܐ ܥܳܡܰܪ ܒܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܣܳܦܶܩ ܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܒܚܶܟܡܬܗ ܕܐܒܘܗܝ ܘܥܳܡܰܪ ܒܣܓܝ̈ܐܐ ܟܕ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܡܢܳܬܳܐ ܡܢܳܬܐ ܡܰܛܶܠ ܐܢܘܢ ܡܢܗ ܘܠܐ ܚܳܣܰܪ܆ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ: ܕܶܐܦܰܠܓܝ̣ܘܗܝ ܒܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܟܕ ܒܣܓܝ̈ܐܐ ܡܦܰܠܰܓ ܡ̣ܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܒܘܗܝ ܝ̇ܬܒ. ܘܗ̣ܘ ܒܢ ܘܚܢܢ ܒܗ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܐܢ̱ܬܘܢ ܒܝ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܐܢܐ ܒܟܘܢ ܐ̱ܢܐ. ܘܒܕܘܟܬܐ ܐ̱ܚܪܺܬܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܐܢܐ ܘܐܒܝ ܚܕ ܚܢܢ.

   ܘܐܢ ܐ̱ܢܫ ܕܒܨܝ̣ܪܐ ܬܺܐܪܬܗ ܡ̣ܢ ܝ̣ܕܰܥܬܐ ܢܶܬܚܪܶܐ ܥܠ ܗܕܐ ܘܢܐܡܪ: ܕܟܕ ܚܕ ܗ̣ܘ ܡܫܝ̣ܚܐ ܘܚܕ ܗ̣ܘ ܐܒܘܗܝ ܐܝܟܢܐ ܥܳܡܰܪ ܡܫܝܚܐ ܘܐܒܘܗܝ ܒܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܐ܆ ܘܐܝܟܢܐ ܗܳܘܶܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܙܕܝ̈ܩܐ ܗܰܝܟ̈ܠܐ ܠܐܠܗܐ ܘܥܳܡܰܪ ܒܗܘܢ؟ ܡܳܕܶܝܢ ܐܢ ܗܟܢܐ ܗ̱ܘ ܘܠܚܕ ܚܕ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܐ ܚܕ ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܡܛܳܝܗܝ ܘܐܠܗܐ ܕܒܡܫܝܚܐ܆ ܐܢ ܗܟܢܐ ܗ̱ܘ ܗܘܰܘ ܠܗܘܢ ܐܠܗ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܡܫܝ̈ܚܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܢܶܝܢ. ܫܡܰܥ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܡܰܦܰܩ ܒܪܘܚܐ ܕܙܕܩ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܗܕܐ. ܡ̣ܢ ܡܕܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܢܩܰܒܶܠ ܦܝܳܣܐ ܡ̇ܢ ܕܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ. ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܓܝܪ ܝ̇ܕܥ ܕܫܡܫܐ ܒܫܡܰܝܐ ܩܒܝ̣ܥ܆ ܘܙܠܝ̈ܩܘܗܝ ܒܐܪܥܐ ܦܪܝ̣ܣܝ̣ܢ܆ ܘܥܳܐܠ ܡܢܗ ܒܬܰܪ̈ܥܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܒܟܰܘ̈ܐ ܕܒ̈ܬܐ܆ ܘܟܪ ܕܢܳܦܶܠ ܕܶܢܚܗ ܕܫܡܫܐ ܐܦܢ ܐܝܟ ܦܶܣܬܳܐ ܕܐܝܕܐ܆ ܫܡܫܐ ܡܶܬܩܪܶܐ܆ ܘܟܕ ܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܢܳܦܶܠ ܗܟܢܐ ܡܬܩܪܐ܆ ܘܩܢܘܡܗ ܕܫܡܫܐ ܒܰܫܡܰܝܐ ܗ̱ܘ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܢ ܗܟܢܐ ܗ̱ܘ܆ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܫܡܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܘܐܦ ܡܝ̈ܐ ܕܝܰܡܐ ܣܓܝܐܝܢ ܐܢܘܢ܆ ܘܟܕ ܡܢܝ̣ܩܝ̣ܬܐ ܚܕܐ ܬܶܣܰܒ ܡܢܗܘܢ ܡܝ̈ܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ܆ ܘܟܕ ܠܐܠܦ ܡܳܐܢܝ̣̈ܢ ܬܦܰܠܶܓ ܐܢܘܢ ܡܝ̈ܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܒܫܶܡܗܘܢ. ܘܐܦ ܟܕ ܢܘܪܐ ܬܰܕܠܶܩ ܡ̣ܢ ܢܘܪܐ ܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ܆ ܡ̣ܢ ܟܰܪ ܕܫܳܩܶܠ ܐܢ̱ܬ ܘܡܰܕܠܶܩ ܐܢ̱ܬ ܠܐ ܚܳܣܪܳܐ܆ ܘܢܘܪܐ ܒܚܕ ܫܡܐ ܡܶܬܩܰܪܝܐ܆ ܘܠܐ ܡܛܠ ܕܠܕܘܟܝ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܦܰܠܶܓ ܐܢ̱ܬ ܠܗ̇ ܗܳܘܝܐ ܠܗ̇ ܒܰܫܡܳܗ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܟܕ ܥܦܪܐ ܬܶܣܰܒ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܘܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܬܰܪܡܶܝܘܗܝ ܥܦܪܐ ܡܕܡ ܠܐ ܚܳܣܰܪ܆ ܘܐܦܠܐ ܕܬܶܩܪܶܝܘܗܝ ܒܰܫܡܳܗ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢ̱ܬ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܘܡܫܝܚܗ ܟܕ ܚܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܠܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܡܪܝܢ܆ ܘܗ̣ܢܘܢ ܒܫܡܝܐ ܒܩܢܘܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܘܡܕܡ ܠܐ ܚܳܣܪܝܢ ܟܕ ܒܣܓܝ̈ܐܐ ܥܡܪܝܢ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ ܚܳܣܰܪ ܫܡܫܐ ܒܫܡܝܐ ܡܕܡ ܟܕ ܚܰܝܠܗ ܒܐܪܥܐ ܫܪܶܐ. ܚܕ ܟܡܐ ܗܟܝܠ ܠܐ ܣܓܝ ܚܰܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܐܦ ܗ̣ܘ ܫܡܫܐ ܒܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܩܳܐܡ.

   ܬܘܒ ܡܰܥܗܶܕ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܚܒܝܒܝ ܘܐܦ ܕܟܬܝ̣ܒܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒ: ܕܟܕ ܝܳܩܰܪ ܗ݂ܘܐ ܠܗ ܠܡܘܫܐ ܠܰܡܕܰܒܳܪܘ ܡܰܫܪܝ̣ܬܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܪܝܐ܆ ܗܐ ܡܒܰܨܰܪ ܐ̱ܢܐ ܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܕܥܠܝܟ ܘܝ̇ܗܒ ܐ̱ܢܐ ܥܠ ܫܒܥܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܣܒ̈ܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܟܕ ܒܰܨܰܪ ܡ̣ܢ ܪܘܚܗ ܕܡܘܫܐ ܘܶܐܬܡܠܝ̣ܘ ܡܢܗ̇ ܫܒܥܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ ܡܘܫܐ ܡܕܡ ܠܐ ܚܣܰܪ ܐܘ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ݀ ܪܘܚܗ ܕܡܕܡ ܒܨܰܪ ܡܢܗ̇. ܘܐܦ ܫܠܝܚܐ ܛܘܒܢܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܦܰܠܶܓ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܕܡܫܝܚܗ ܘܫܕܪ ܒܰܢܒܺܝ̈ܐ܆ ܘܡܫܝܚܐ ܡܕܡ ܠܐ ܐܶܬܢܟܺܝ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗ݂ܘܐ ܒܰܟܝܳܠܬܐ ܝܰܗܒ ܠܗ ܐܒܘܗܝ. ܒܗܢܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܡܫܟܚ ܐܢ̱ܬ ܠܰܡܛܰܦܳܣܽܘ ܕܡܫܝܚܐ ܥܳܡܰܪ ܒܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܐ܆ ܟܕ ܡܫܝܚܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܶܬܢܟܶܐ ܟܕ ܒܣܓܝ̈ܐܐ ܡܦܰܠܰܓ. ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܩܰܒܶܠܘ ܢܒܝ̈ܐ܆ ܐ̱ܢܫ ܐ̱ܢܫ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܫܟܚ ܗ݂ܘܐ ܠܡܶܫܩܰܠ܆ ܘܡ̣ܢ ܪܘܚܗ ܬܘܒ ܕܝܠܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܰܫܝ̣ܕܐ ܝܘܡܢܐ ܥܠ ܟܠ ܒܣܰܪ܆ ܘܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܐ ܘܒܢ̈ܬܐ ܘܣܒ̈ܐ ܘܥܠܰܝ̈ܡܐ ܘܥܰܒ̈ܕܐ ܘܰܐܡܗ̈ܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܡܫܝܚܐ ܐܝܬ ܒܢ܆ ܘܡܫܝܚܐ ܒܫܡܝܐ ܡ̣ܢ ܝܰܡܝ̣ܢ ܐܒܘܗܝ. ܘܡܫܝܚܐ ܠܐ ܗ݂ܘܐ ܒܰܟܝܳܠܬܐ ܩܰܒܶܠ ܪܘܚܐ܆ ܐܠܐ ܐܒܘܗܝ ܪܰܚܡܶܗ ܘܰܐܫܠܡ ܟܠ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܘܥܠ ܟܠܗ ܓܰܙܗ ܐܰܫܠܛܗ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܝܘܚܢܢ: ܕܠܐ ܗ݂ܘܐ ܒܰܟܝܳܠܬܐ ܝܰܗܒ ܪܘܚܐ ܐܒܐ ܠܒܪܗ܆ ܐܠܐ ܪܰܚܡܗ ܘܰܐܫܠܶܡ ܟܠ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ. ܘܐܦ ܡܪܢ ܐܡ̣ܪ: ܕܟܠܡܕܡ ܐܶܫܬܠܶܡ ܠܝ ܡ̣ܢ ܐܒܝ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܐܒܐ ܠܐܢܫ ܠܐ ܢܕܘܢ܆ ܐܠܐ ܟܠܗ ܕܝ̣ܢܐ ܠܒܪܗ ܢܶܬܠܝ̣ܘܗܝ. ܘܐܦ ܫܠܝܚܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܟܠܡܕܡ ܢܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܡܫܝܚܐ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܐܒܘܗܝ ܕܫܰܥܒܶܕ ܠܗ ܟܠ. ܘܡܐ ܕܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܠܗ ܟܠ ܡ̣ܢ ܐܒܘܗܝ܆ ܗܝܕܝܢ ܢܶܫܬܰܥܒܰܕ ܐܦ ܗ̣ܘ ܠܐܠܗܐ ܐܒܘܗܝ ܕܫܰܥܒܶܕ ܠܗ ܟܠ܆ ܘܗܳܘܶܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ ܘܒܟܠ ܐ̱ܢܫ.

   ܝܘܚܢܢ ܡܰܣܗܶܕ ܥܠܘܗܝ ܡܪܢ܆ ܕܪܒ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܢܒܝ̈ܐ. ܘܒܰܟܝܳܠܬܐ ܩܒܠ ܪܘܚܐ܆ ܡܛܠ ܕܒܗ̇ ܒܰܡܫܘܚܬܐ ܕܩܒܠ ܐܠܝܐ ܢܣܰܒ ܝܘܚܢܢ ܪܘܚܐ. ܘܐܝܟ ܕܐܠܝܐ ܒܚܘܪܒܐ ܥ̇ܡܪ ܗܘܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܝܘܚܢܢ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܕܒܰܪܬܗ ܘܒܚܘ̣ܪܒܐ ܘܒܛܘܪ̈ܐ ܘܒܰܡܥܰܪ̈ܐ ܥܳܡܰܪ ܗ݂ܘܐ. ܐܠܝܐ ܦܳܪܚܬܐ ܬܰܪܣܝܰܬܗ܆ ܘܝܘܚܢܢ ܩܰܡ̈ܨܶܐ ܕܦܳܪܚܝ̣ܢ ܐܟ̇ܠ ܗ݂ܘܐ. ܐܠܶܝܳܐ ܩܰܡܪܐ ܕܡܶܫܟܳܐ ܐܣܝܪ ܗ݂ܘܐ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܝܘܚܢܢ ܥܶܪܩܬܐ ܕܡܶܫܟܳܐ ܐܣܝܪ ܗ݂ܘܐ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ. ܠܐܠܝܐ ܪܕܰܦܬܗ ܐܝܙܒܝܠ܆ ܘܠܝܘܚܢܢ ܪܕܰܦܬܗ ܗܶܪܳܘܕܺܝܰܐ. ܐܠܝܐ ܐܰܟܶܣ ܠܐܚܳܒ܆ ܘܝܘܚܢܢ ܐܰܟܶܣ ܠܗܪܘܕܣ. ܐܠܝܐ ܦܠܰܓ ܝܘܪܕܢܢ܆ ܘܝܘܚܢܢ ܦܬܰܚ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܐܠܝܐ ܫܪܳܬ݀ ܪܘܚܗ ܚܕ ܬܪܝܢ ܥܠ ܐܶܠܺܝܫܥ܆ ܘܝܘܚܢܢ ܣܡ ܐܝܕܗ ܥܠ ܦܪܘܩܢ܆ ܘܩܰܒܶܠ ܪܘܚܐ ܕܠܐ ܒܰܟܝܳܠܬܐ. ܐܠܝܐ ܦܬܰܚ ܫܡܝܐ ܘܰܣܠܶܩ܆ ܘܝܘܚܢܢ ܚܙܳܐ ܠܫܡܝܐ ܟܕ ܦܬܝ̣ܚܝ̣ܢ ܘܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܕܢܶܚܬܰܬ݀ ܘܫܪܳܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܦܪܘܩܢ. ܐܠܝ̣ܫܥ ܩܰܒܶܠ ܚܕ ܬܪܝܢ ܒܪܘܚܗ ܕܐܠܝܐ܆ ܘܦܪܘܩܢ ܩܰܒܶܠ ܕܝܘܚܢܢ ܘܩܒܠ ܕܫܡܝܐ. ܐܠܝܫܥ ܢܣܰܒ ܡܰܥܦܪܗ ܕܐܠܝܐ܆ ܘܦܪܘܩܢ ܣܝܳܡ ܐܝܕܐ ܕܟܗ̈ܢܐ. ܐܶܠܺܝܫܰܥ ܥܒܰܕ ܡܶܫܚܐ ܡ̣ܢ ܡܝ̈ܐ܆ ܘܦܪܘܩܢ ܥܒܰܕ ܚܰܡܪܐ ܡ̣ܢ ܡܝ̈ܐ. ܐܠܝܫܥ ܣܰܒܰܥ ܡ̣ܢ ܠܚܡܐ ܙܥܘܪܐ ܡܐܐ ܓܒܪ̈ܝܢ ܒܠܚܘܕ܆ ܘܦܪܘܩܢ ܣܰܒܰܥ ܡ̣ܢ ܠܚܡܐ ܙܥܘܪܐ ܚܡܫܐ ܐܠܦܝ̈ܢ ܓܒܪ̈ܝܢ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܛܠܳܝ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ. ܐܠܝܫܥ ܕܰܟܝ̣ ܠܢܰܥܡܳܢ ܓܰܪܒܐ܆ ܘܦܪܘܩܢ ܕܰܟܝ̣ ܠܥܣܪܐ. ܐܠܝܫܥ ܠܳܛ ܠܛܠܳܝ̈ܐ ܘܶܐܬܶܐܟܶܠܘ ܡ̣ܢ ܕܶܒ̈ܐ܆ ܘܦܪܘܩܢ ܒܰܪܶܟ ܠܛܠܳܝ̈ܐ. ܠܐܠܝܫܥ ܨܰܚܝܽܘܗܝ ܛܠܳܝ̈ܐ܆ ܘܠܦܪܘܩܢ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܛܠܳܝ̈ܐ ܒܐܘܫܰܥ̈ܢܐ. ܐܠܝܫܥ ܠܳܛ ܠܓܰܚܙܝ ܬܠܡܝܕܗ܆ ܘܦܪܘܩܢ ܠܳܛ ܠܝܗܘܕܐ ܬܰܠܡܝ̣ܕܗ ܘܒܰܪܶܟ ܠܟܠܗܘܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ. ܐܠܝܫܥ ܐܚܝ̣ ܚܕ ܡܝܬܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ܆ ܘܦܪܘܩܢ ܐܚܝ̣ ܬܠܬܐ. ܐܠܝܫܥ ܥܠ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܚܝܳܐ ܚܕ ܡܝ̣ܬܐ܆ ܘܦܪܘܩܢ ܟܕ ܢܚܶܬ ܠܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܐܚܝ̣ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܘܐܩܝܡ ܐܢܘܢ. ܘܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܢܝܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܥܶܒܕܰܬ݀ ܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܢܒܝ̈ܐ ܡܢܗ̇ ܩܰܒܶܠܘ.

   ܡܛܠܗܢܐ ܚܒܝܒܝ ܐܦ ܚܢܢ ܡ̣ܢ ܪܘܚܗ ܗ̣ܘ ܕܡܫܝܚܐ ܩܰܒܶܠܢ܆ ܘܡܫܝܚܐ ܥܳܡܰܪ ܒܢ ܐܝܟ ܕܰܟܬܝ̣ܒ ܕܶܐܡܪܰܬ݀ ܗ̣ܝ ܪܘܚܐ ܒܦܘܡ ܢܒܺܝܐ: ܕܶܐܥܡܰܪ ܒܗܘܢ ܘܶܐܗܰܠܶܟ ܒܗܘܢ. ܡܟܝܠ ܢܛܰܝܶܒ ܗܰܝܟ̈ܠܰܝܢ ܠܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܘܠܐ ܢܥܝ̣ܩ ܠܗ̇ ܕܠܐ ܬܫܰܢܶܐ ܠܗ̇ ܡܢܢ. ܥܶܗܰܕܘ ܠܡܕܡ ܕܡܙܰܗܰܪ ܠܟܘܢ ܫܠܝܚܐ܆ ܕܠܐ ܠܡ ܬܥܝ̣ܩܘܢ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܶܐܬܚܬܶܡܬܘܢ ܒܗ ܠܝܰܘܡܐ ܕܦܘܪܩܢܐ. ܡ̣ܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܓܝܪ ܡܩܰܒܠܝ̣ܢܢ ܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܒܗ̇ ܓܝܪ ܒܫܥܬܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܟܗ̈ܢܐ ܠܪܘܚܐ܆ ܦܳܬܚܐ ܫܡܝܐ ܘܢܳܚܬܳܐ ܘܡܪܰܚܦܐ ܥܠ ܡܝ̈ܐ܆ ܘܠܳܒܫܝ̣ܢ ܠܗ̇ ܐܝܠܝܢ ܕܥܳܡܕܝ̣ܢ. ܡ̣ܢ ܟܠ ܝ̣ܠܝ̣̈ܕܰܝ ܦܓܪܐ ܓܝܪ ܪܰܚܝ̣ܩܐ ܗ̱ܝ ܪܘܚܐ ܥܕܰܡܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܡܰܘܠܳܕܐ ܕܡܝ̈ܐ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܡܩܰܒܠܝ̣ܢ ܪܘܚ ܩܘܕܫܐ. ܒܡܰܘܠܳܕܐ ܓܝܪ ܩܕܡܝܐ ܡܶܬܝܰܠܕܝܢ ܒܪܘܚܐ ܢܦܫܢܝܬܐ ܕܡܶܬܒܰܪܝܳܐ ܒܓܘܗ ܕܒܪܢܫܐ ܘܠܐ ܡܳܝܘܬܬܐ ܬܘܒ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܰܗܘܳܐ ܐܕܡ ܠܰܢܦܶܫ ܚܰܝܐ. ܘܒܡܰܘܠܳܕܐ ܕܬܪܝܢ ܕܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܡܩܰܒܠܝ̣ܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡ̣ܢ ܒܶܨܪܳܐ ܕܐܠܗܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܗ݂ܘܐ ܡܳܝܘܬܬܐ ܬܘܒ ܐܝܬܝܗ̇. ܟܕ ܡܳܝܬܝ̣ܢ ܓܝܪ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܶܬܛܰܡܪܳܐ ܠܗ̇ ܪܘܚܐ ܢܦܫܢܳܝܬܐ ܥܡ ܦܓܪܐ ܘܪܓܶܫܬܳܐ ܡܶܫܬܰܩܠܐ ܠܗ̇ ܡܢܗ܆ ܘܪܘܚܐ ܫܡܰܝܳܢܳܝܬܐ ܕܡܩܰܒܠܝ̣ܢ ܐܳܙܳܠܐ ܠܗ̇ ܠܟܝܳܢܗ̇ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ. ܘܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܫܠܝܚܐ ܐܰܘܕܰܥ ܐܢܝܢ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܡܶܬܛܡܰܪ ܦܓܪܐ ܢܦܫܢܐܝܬ ܘܩܳܐܡ ܪܘܚܢܐܝܬ. ܪܘܚܐ ܬܘܒ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܐܳܙܳܠܐ ܠܰܟܝܳܢܗ̇. ܘܐܡ̣ܪ ܬܘܒ ܫܠܝܚܐ: ܕܐܡܬܝ ܕܢܶܥܢܰܕ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܠܘܬ ܡܪܢ ܢܗܘܐ. ܠܘܬ ܡܪܢ ܓܝܪ ܪܘܚܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܳܙܳܠܐ ܗ̇ܝ ܕܡܩܰܒܠܝ̣ܢ ܪ̈ܘܚܢܐ܆ ܘܪܘܚܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܐ ܡܶܬܛܰܡܪܐ ܠܗ̇ ܒܰܟܝܳܢܗ̇ ܘܪܓܶܫܬܐ ܡܶܫܬܰܩܠܐ ܡܢܗ̇. ܡ̇ܢ ܕܰܢܛܰܪ ܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܒܕܰܟܝܘܬܐ܆ ܡܐ ܕܳܐܙܳܠܐ ܠܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪܐ ܠܗ: ܕܦܓܪܐ ܕܶܐܙܶܠ̱ܬ ܠܘܬܗ ܘܠܰܒܫܰܢܝ ܡ̣ܢ ܡܝ̈ܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ܆ ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܢܰܛܪܰܢܝ. ܘܡܚܰܦܛܐ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܠܡܫܝܚܐ ܥܠ ܩܝܳܡܬܗ ܕܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܢܰܛܪܗ̇ ܕܰܟܝܳܐܝܬ܆ ܘܒܳܥܝܳܐ ܗ̣ܝ ܪܘܚܐ ܕܬܘܒ ܢܶܬܬܰܘܣܰܦ ܥܠܝܗ̇ ܕܢܩܘܡ ܗ̇ܘ ܦܓܪܐ ܒܬܫܒܘܚܬܐ. ܘܐܝܢܐ ܒܪܢܫܐ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܪܘܚܐ ܡ̣ܢ ܡܝ̈ܐ ܘܡܥܝ̣ܩ ܠܗ̇܆ ܢܳܦܩܐ ܠܗ̇ ܡܢܗ ܥܰܕܠܐ ܢܡܘܬ ܘܳܐܙܳܠܐ ܠܗ̇ ܠܰܟܝܳܢܗ̇ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܘܩܳܒܠܐ ܠܗ ܥܠ ܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ ܕܰܐܥܝ̣ܩ ܠܗ̇. ܘܡܐ ܕܰܗܘܳܐ ܙܰܒܢܐ ܕܫܽܘܠܳܡ ܩܶܨܳܐ ܘܰܩܪܶܒ ܙܒܢܐ ܕܩܝܳܡܬܐ܆ ܡܩܰܒܠܐ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܶܐܬܢܰܛܪܰܬ݀ ܒܕܰܟܝܘܬܐ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܡ̣ܢ ܟܝܢܗ̇܆ ܘܳܐܬܝܳܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܘܩܳܝܡܳܐ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ ܐܬܪ ܕܰܩܒܝ̣ܪܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܢܰܛܪܘܗ̇ ܒܕܰܟܝܘܬܐ܆ ܘܡܣܰܝܟܐ ܠܰܩܥܳܬܐ. ܘܡܐ ܕܰܦܬܰܚܘ ܥܝܪ̈ܐ ܬܪ̈ܥܐ ܕܫܡܝܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܩܰܪܢܐ ܩܳܪܝܳܐ ܘܫܝܦܘܪ̈ܐ ܡܝܰܒܒܝ̣ܢ܆ ܘܫܳܡܥܐ ܪܘܚܐ ܕܡܣܰܟܝܳܐ ܠܩܥܳܬܐ ܘܡܣܰܪܗܒܳܐܝܬ ܩܒܪ̈ܐ ܦܳܬܚܳܐ ܘܡܩܝ̣ܡܐ ܠܦܓܪ̈ܐ ܘܠܡܕܡ ܕܶܐܬܛܡܰܪ ܒܗܘܢ ܘܠܳܒܫܳܐ ܠܗ ܠܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ ܕܳܐܬܶܐ ܥܡܗ̇܆ ܘܗ̣ܝ ܗܘܝܐ ܡ̣ܢ ܠܓܘ ܠܩܝܳܡܬܗ ܕܦܓܪܐ ܘܫܘܒܚܐ ܡ̣ܢ ܠܒܪ ܠܬܰܨܒܝ̣ܬܗ ܕܦܓܪܐ܆ ܘܡܶܬܒܰܠܥܳܐ ܠܗ̇ ܪܘܚܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܐ ܒܪܘܚܐ ܫܡܰܝܳܢܳܝܬܐ ܘܗܳܘܶܐ ܠܗ ܟܠܗ ܒܪܢܫܐ ܕܪܘܚܐ ܟܕ ܦܓܪܗ ܒܗ̇܆ ܘܡܶܬܒܠܰܥ ܡܘܬܐ ܒܚܝ̈ܐ ܘܦܓܪܐ ܡܶܬܒܠܰܥ ܒܪܘܚܐ. ܘܦܳܪܰܚ ܠܗ ܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ ܠܐܘܪܥܗ ܕܡܠܟܐ ܘܡܩܰܒܶܠ ܠܗ ܒܚܰܕܘܬܐ ܘܡܩܰܒܶܠ ܡܫܝܚܐ ܛܝܒܘܬܗ ܕܦܓܪܐ ܕܢܰܛܪܗ̇ ܠܪܘܚܗ ܕܟܝܐܝܬ.

   ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܪܘܚܐ ܚܒܝܒܝ ܕܩܒܠܘ ܢܒܺܝ̈ܐ܆ ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܚܢܢ. ܘܠܐ ܗ݂ܘܐ ܒܟܠܙܒܢ ܫܟܝ̣ܚܐ ܠܘܬ ܡܩܰܒ̈ܠܳܢܶܝܗ̇. ܐܠܐ ܒܙܒܢ ܐܳܙܳܠܐ ܠܘܬ ܡܫܰܕܪܳܢܗ̇ ܘܒܙܒܢ ܐܳܬܝܳܐ ܠܘܬ ܡܩܰܒܠܳܢܗ̇. ܫܡܰܥ ܠܡܕܡ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ܆ ܕܠܐ ܬܰܒܣܘܢ ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܝ܆ ܕܡܠܐܟܝ̈ܗܘܢ ܒܫܡܝܐ ܒܟܠܙܒܢ ܚܳܙܶܝܢ ܦܰܪܨܘܦܗ ܕܐܒܝ. ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܪܘܚܐ ܐܳܙܳܠܐ ܒܟܠܙܒܢ ܘܩܳܝܡܳܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܚܳܙܝܳܐ ܦܰܪܨܘܦܗ܆ ܘܡ̇ܢ ܕܡܰܗܰܪ ܠܗܰܝܟܠܐ ܕܫܳܪܝܳܐ ܒܗ ܩܳܒܠܐ ܥܠܘܗܝ ܩܕܡ ܐܠܗܐ.

   ܘܐܢܐ ܡܦܝ̣ܣ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܡܕܡ ܕܟܬܝ̣ܒ܆ ܕܪܘܚܐ ܠܐ ܗ݂ܘܐ ܒܟܠܙܒܢ ܫܟܝ̣ܚܐ ܠܘܬ ܡܩܰܒܠܳܢܶܝ̈ܗ̇. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒ: ܕܫܐܘܠ ܥܶܒܪܰܬ݀ ܡܢܗ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܩܒܠ ܟܕ ܐܶܬܡܫܰܚ ܡܛܠ ܕܰܐܥܝ̣ܩ ܠܗ̇܆ ܘܫܰܕܰܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܚܠܦܝܗ̇ ܪܘܚܐ ܡܕܺܝܒܳܢܝ̣ܬܐ܆ ܘܟܕ ܡܶܬܶܐܠܶܨ ܗ݂ܘܐ ܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܒܝܫܬܐ ܢܳܩܶܫ ܗ݂ܘܐ ܕܘܝܕ ܒܟܶܢܳܪܐ܆ ܘܳܐܬܝܳܐ ܗܘܬ݀ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܩܒܠ ܕܘܝܕ ܟܕ ܐܶܬܡܫܰܚ܆ ܘܥܳܪܩܐ ܗܘܬ݀ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡܝܗ̇ ܪܘܚܐ ܒܝܫܬܐ ܕܡܕܺܝܒܐ ܗܘܬ݀ ܠܫܐܘܠ. ܘܠܐ ܫܟܝܚ̣ܐ ܗܘܬ݀ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܩܰܒܶܠ ܕܘܝܕ ܠܘܬܗ ܒܟܠܙܒܢ ܥܕܰܡܐ ܕܢܳܩܶܫ ܗ݂ܘܐ ܒܟܢܪܐ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܝܐ ܗܘܬ݀. ܡܛܠ ܕܐܠܘ ܒܟܠܙܒܢ ܠܘܳܬܗ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀܆ ܠܐ ܫܳܒܩܳܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܕܢܶܚܛܶܐ ܒܐܢ̱ܬܬܐ ܕܐܘܪܝܐ. ܟܕ ܡܨܰܠܐ ܗ݂ܘܐ ܓܝܪ ܥܠ ܚܛܳܗܘ̈ܗܝ ܘܡܰܘܕܶܐ ܗ݂ܘܐ ܣܰܟܠܘ̈ܬܗ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ ܗ݂ܘܐ: ܕܪܘܚܟ ܩܕܝܫܬܐ ܠܐ ܬܶܣܰܒ ܡܢܝ. ܘܐܦ ܐܶܠܺܝܫܥ ܗܟܢܐ ܟܬܝ̣ܒ ܥܠܘܗܝ܆ ܕܰܥܕܰܡܐ ܕܢܩܰܫ ܒܟܶܢܳܪܗ ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܬ݀ ܠܘܬܗ ܪܘܚܐ ܘܶܐܬܢܰܒܺܝ ܘܐܡ̣ܪ: ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ: ܕܠܐ ܬܶܚܙܘܢ ܪܘܚܐ ܘܠܐ ܡܶܛܪܳܐ ܘܢܰܚܠܐ ܗܢܐ ܢܶܬܥܒܶܕ ܓܽܘܒܺܝ̈ܢ ܓܘ̈ܒܝ̣ܢ. ܘܐܦ ܟܕ ܐܶܬܳܬ݀ ܠܘܬܗ ܫܝ̣ܠܘܡܳܝܬܐ ܡܛܠ ܒܪܗ̇ ܕܡܝ̣ܬ܆ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܠܗ̇: ܕܡܪܝܐ ܟܰܣܝ̣ ܡܢܝ ܘܠܐ ܐܰܘܕܥܰܢܝ. ܘܟܕ ܫܰܕܰܪ ܥܠܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܐܝܟ ܕܢܶܩܛܠܝ̣ܘܗܝ܆ ܐܰܘܕܰܥܬܗ ܪܘܚܐ ܥܕܠܐ ܢܺܐܬܶܐ ܐܝܙܓܕܐ ܥܠܘܗܝ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܗܐ ܫܰܕܰܪ ܒܪ ܥܰܘܠܐ ܗܢܐ ܠܡܶܣܰܒ ܪܝܫܝ. ܘܰܐܘܕܰܥ ܬܘܒ ܥܠ ܣܰܒܥܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܫܳܡܪܝ̣ܢ ܒܳܬܪܗ ܕܝܘܡܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܰܘܕܰܥܬܗ ܪܘܚܐ ܟܕ ܓܢܰܒ ܓܰܚܙܝ ܟܶܣܦܐ ܘܛܰܫܝ̣.

   ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܒܝܒܝ܆ ܐܡܬܝ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܫܰܢܝܐ ܡ̣ܢ ܒܪܢܫܐ ܡܩܰܒܠܳܢܗ̇ ܥܕ ܐܳܙܳܠܐ ܘܳܐܬܝܳܐ ܠܘܬܗ. ܗܝܕܝܢ ܗ̣ܘ ܡܰܩܪܶܒ ܣܳܛܳܢܐ ܥܡ ܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܰܫܪܥܝ̣ܘܗܝ ܘܬܶܦܪܘܩ ܠܗ̇ ܠܰܓܡܳܪ ܡܢܗ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܡܛܠ ܕܟܡܐ ܕܪܘܚܐ ܥܡܗ ܗ̣ܝ ܥܡ ܒܪܢܫܐ ܕܚ̇ܠ ܣܛܢܐ ܠܡܶܬܩܰܪܳܒܽܘ ܠܘܬܗ. ܘܚܙܝ̣ ܚܒܝܒܝ ܕܐܦ ܡܪܢ ܕܡܢܗ̇ ܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܐܬܝܠܕ܆ ܠܐ ܐܶܬܢܰܣܝ̣ ܡ̣ܢ ܣܛܢܐ ܥܕܡܐ ܕܩܰܒܶܠ ܪܘܚܐ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܡ̣ܢ ܪܘܡܐ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܐܰܦܶܩܬܗ ܪܘܚܐ ܕܢܶܬܢܰܣܶܐ ܡ̣ܢ ܣܛܢܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܦܘܪܣܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܒܰܪܢܫܐ ܕܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܕܡܰܪܓܶܫ ܒܢܦܫܗ ܕܒܪܘܚܐ ܠܐ ܪܳܬܰܚ ܘܠܒܗ ܢܳܦܶܠ ܒܡܰܪܢܝ̣ܬܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܢܶܕܰܥ ܕܪܘܚܐ ܠܝܬ ܠܘܬܗ ܢܩܘܡ ܘܢܨܰܠܐ ܘܢܶܫܗܰܪ ܕܬܐܬܐ ܠܘܬܗ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܢܶܙܕܟܶܐ ܡ̣ܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ. ܓܰܢܳܒܐ ܕܝܢ ܠܐ ܦܳܠܶܫ ܒܝܬܐ ܥܕܡܐ ܕܚܳܙܶܐ ܕܡܪܗ ܡܫܰܢܶܐ ܡܢܗ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܣܛܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܶܩܪܰܒ ܠܗܢܐ ܒܝܬܐ ܕܗ̣ܘ ܦܓܪܢ ܥܕܡܐ ܕܪܘܚܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܫܰܢܝܐ ܡܢܗ. ܘܕܥ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ܆ ܕܠܐ ܗ݂ܘܐ ܡܶܕܰܥ ܝ̇ܕܥ ܓܰܢܳܒܐ ܐܢ ܡܪܗ ܕܒܝܬܐ ܒܓܘܗ ܗ̣ܘ ܐܘ ܠܐ܆ ܐܠܐ ܡ݂ܢ ܩܕܡ ܥܕܢܐ ܡܨܶܝܬ ܘܚ̇ܙܐ܆ ܐܢ ܫ̇ܡܥ ܩܳܠܗ ܕܡܪܗ ܕܒܝܬܐ ܕܒܓܰܘܗ ܗ̣ܘ ܘܐܡ̇ܪ: ܕܐܘܪܚܐ ܐܝܬ ܠܝ ܠܡܺܐܙܰܠ. ܘܡܐ ܕܥܰܩܶܒ ܘܰܚܙܳܐ ܕܫܰܢܝ̣ ܠܗ ܡܪܗ ܕܒܝܬܐ ܠܡܶܣܥܰܪ ܣܘܥܪܳܢܗ܆ ܗܝܕܝܢ ܐܳܬܶܐ ܓܰܢܳܒܐ ܘܦܳܠܶܫ ܠܗ ܠܒܝܬܐ ܘܓܳܢܶܒ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܫܳܡܰܥ ܩܠܗ ܕܡܪܗ ܕܒܝܬܐ ܕܡܙܰܗܰܪ ܘܡܦܰܩܶܕ ܠܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܕܢܬܬܥܝ̣ܪܘܢ ܘܢܶܛܪܘܢ ܠܒܝܬܗ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ: ܕܐܦ ܐܢܐ ܒܓܰܘܗ ܐ̱ܢܐ ܕܒܝܬܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܕܚ̇ܠ ܓܰܢܳܒܐ ܘܥܳܪܶܩ ܕܠܐ ܢܶܬܬܚܶܕ ܘܢܬܬܨܝܕ ܠܗ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܣܛܢܐ ܠܐ ܗ݂ܘܐ ܝ̣ܕܰܥܬܐ ܡܩܰܕܡܳܢܝ̣ܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܶܕܰܥ ܘܢܶܚܙܶܐ ܐܡܬܝ ܡܫܰܢܝܳܐ ܪܘܚܐ ܘܳܐܬܶܐ ܠܰܡܚܰܠܳܨܘܬܗ ܠܒܪܢܫܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܗ̣ܘ ܡܨܶܐ ܘܢܳܛܰܪ ܘܥܳܕܶܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܫܳܡܥ ܡ̣ܢ ܒܪܢܫܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܗ ܡܫܝܚܐ ܕܳܐܡܰܪ ܡ̈ܠܐ ܣܰܢ̈ܝܳܬܐ ܐܘ ܡܶܬܚܰܡܰܬ ܘܢܳܨܶܐ ܐܘ ܡܶܬܟܰܬܰܫ܆ ܗܝܕܝܢ ܗ̣ܘ ܝ̇ܕܥ ܣܛܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܠܝܬ ܥܡܗ ܘܳܐܬܶܐ ܘܓܳܡܰܪ ܒܗ ܨܶܒܝܳܢܗ܆ ܡܛܠ ܕܡܫܝܚܐ ܒܢܝ̣̈ܚܐ ܘܒܡܟܝ̈ܟܐ ܥܳܡܰܪ ܘܒܗܘܢ ܫܳܪܶܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܙܳܝܥܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܡܶܠܬܗ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܒܰܢܒܺܝܐ܆ ܕܒܡ̇ܢ ܐܶܚܽܘܪ ܘܶܐܥܡܰܪ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܒܢܝ̣̈ܚܐ ܘܒܡܰܟܝ̈ܟܐ ܕܙܳܝܥܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܡܠܬܝ܆ ܘܡܪܢ ܐܡ̣ܪ: ܕܡ̇ܢ ܕܡܗܰܠܶܟ ܒܦܘܩܕܳܢܝ̈ ܘܢܳܛܰܪ ܚܘܒܝ ܠܘܬܗ ܐܳܬܶܝܢܢ ܘܰܐܘܳܢܐ ܠܘܬܗ ܥܳܒܕܝ̣ܢܢ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܫ̇ܡܥ ܡ̣ܢ ܒܪܢܫܐ ܕܡܶܙܕܗܰܪ ܘܡܨܰܠܐ ܘܡܶܬܗܰܓܶܐ ܒܢܳܡܘܣܐ ܕܡܪܗ ܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܗܳܦܶܟ ܠܗ ܡܢܗ ܕܝܳܕܰܥ ܕܡܫܝܚܐ ܥܡܗ ܗ̣ܘ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܬܺܐܡܰܪ܆ ܕܟܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܛܢܐ܆ ܕܗܐ ܥܡ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܰܩܪܶܒ. ܫܡܰܥ ܕܝܢ ܘܐܬܛܦܝܣ ܡ̣ܢ ܡܕܡ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܐܦܝ̣ܣܬܟ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܕܟܡܐ ܡܦܰܠܰܓ ܒܣܓܝ̈ܐܐ ܘܗ̣ܘ ܡܕܡ ܠܐ ܚܳܣܰܪ. ܒܝܬܐ ܓܝܪ ܕܡ̣ܢ ܟܰܘܬܗ ܩܰܠܝܠ ܫܡܫܐ ܬܶܥܘܠ ܒܗ ܟܠܗ ܢܳܗܰܪ܆ ܘܒܪܢܫܐ ܕܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܣܳܛܳܢܐ ܥܐܠ ܒܗ ܟܠܗ ܚܳܫܶܟ ܠܗ. ܫܡܰܥ ܠܡܕܡ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ: ܕܐܢ ܣܳܛܳܢܐ ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܒܡܠܐܟܐ ܕܢܘܗܪܐ܆ ܠܐ ܗܘܬ݀ ܪܒܐ ܨܒܘ̣ܬܐ ܐܢ ܐܦ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܘܗܝ ܡܶܬܕܰܡܶܝܢ ܒܡܫܡ̈ܫܢܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ. ܘܡܪܢ ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܬܰܠܡܝ̣̈ܕܘܗܝ: ܕܗܐ ܝܶܗܒܶܬ ܠܟܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܬܕܘܫܘܢ ܚܝܠܗ ܕܒܥܶܠܕܒܳܒܐ. ܘܰܐܘܕܰܥܘ ܟܬܒ̈ܐ ܕܚܰܝܠܐ ܐܝܬ ܠܗ ܘܐܦ ܡܫܡ̈ܫܢܐ. ܘܐܦ ܐܝܘܒ ܐܡ̣ܪ ܥܠܘܗܝ: ܕܥܰܒܕܗ ܐܠܗܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܩܪܳܒܗ. ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܡܫܡ̈ܫܢܐ ܕܐܝܬ ܠܗ܆ ܡܰܪܗܶܛ ܒܗ ܒܥܠܡܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܩܪܳܒܐ. ܒܪܡ ܕܥ ܕܓܰܠܝܳܐܝܬ ܠܐ ܡܰܩܪܶܒ ܡܛܠ ܕܝܰܗܒ ܥܠܘܗܝ ܫܘܠܛܢܐ ܡ̣ܢ ܙܒܢܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ܕܡܰܚܝܳܢܢ܆ ܡܶܚܛܰܦ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܚܳܛܶܦ ܘܡܶܓܢܰܒ ܓܳܢܶܒ.

   ܐܦܝܣܟ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܥܠ ܗ̇ܝ ܡܠܬܐ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ ܕܡܶܬܬܰܩܠܝ̣ܢ ܒܗ̇ ܝܘܠܦܳܢ̈ܐ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܕܒܝܫܐ ܘܝܘܠܦܳܢ̈ܐ ܢܟܝ̈ܠܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܫܠܝܚܐ: ܕܐܝܬ ܦܓܪܐ ܕܰܢܦܶܫ ܘܐܝܬ ܦܓܪܐ ܕܪܘܚܐ. ܗܟܢܐ ܠܡ ܟܬܝ̣ܒ: ܕܰܗܘܳܐ ܐܕܡ ܩܕܡܝܐ ܒܰܢܦܶܫ ܚܰܝܳܐ܆ ܘܕܬܪܝܢ ܐܕܡ ܪܘܚܐ ܡܰܚܝܳܢܝ̣ܬܐ. ܘܐܡܪܝܢ ܕܬܪܝܢ ܐܕܡ ܗܳܘܶܝܢ܆ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܐܝܟ ܕܰܠܒܶܫܢ ܨܘܪܬܐ ܕܗ̇ܘ ܐܕܡ ܕܡ̣ܢ ܐܪܥܐ܆ ܗܟܢܐ ܢܶܠܒܰܫ ܨܘܪܬܐ ܕܗ̇ܘ ܐܕܡ ܕܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ. ܐܕܡ ܓܝܪ ܕܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܗ̣ܘ ܕܰܚܛܳܐ܆ ܘܐܕܡ ܕܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܰܚܝܳܢܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܐܝܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܰܡܩܰܒܠܝ̣ܢ ܪܘܚܐ ܕܡܫܝܚܐ ܗܳܘܶܝܢ ܒܕܡܘܬ ܐܕܡ ܫܡܰܝܳܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܡܛܠ ܕܡܶܬܒܰܠܥܐ ܠܗ̇ ܢܰܦܫܳܢܳܝܬܐ ܒܪܘܚܳܢܳܝܬܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟ. ܘܒܪܢܫܐ ܕܠܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܥܝ̣ܩ܆ ܗܳܘܶܐ ܠܗ ܒܰܩܝܳܡܬܗ ܒܰܢܦܶܫ ܡܛܠ ܕܪܘܚܐ ܫܡܰܝܳܢܳܝܬܐ. ܐܠܐ ܡܐ ܕܩܡ ܩܰܘܝ̣ ܠܗ ܒܰܟܝܳܢܗ ܟܕ ܥܰܪܛܶܠܳܝ ܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܡܛܠ ܕܦܰܪܣܝ̣ ܠܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܶܬܝ̣ܗܶܒ ܠܦܘܪܣܳܝܐ ܪܒܐ. ܘܐܝܢܐ ܕܡܝܰܩܰܪ ܠܪܘܚܐ ܘܡܶܣܬܰܬܪܳܐ ܒܗ ܒܕܰܟܝܘܬܐ܆ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܡܣܰܬܪܳܐ ܠܗ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܗܳܘܶܐ ܠܗ ܟܠܗ ܕܪܘܚ ܘܠܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܥܰܪܛܶܠ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘ ܫܠܝܚܐ: ܕܶܐܫܬܘܦ ܕܝܢ ܡܐ ܕܰܠܒܶܫܢ ܠܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܥܰܪܛܶܠ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܟܠܢ ܢܶܕܡܰܟ ܐܠܐ ܒܰܩܝܳܡܬܐ ܠܐ ܟܠܢ ܢܶܬܚܰܠܰܦ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܥܬܝܕ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܕܡܳܐܬ ܕܢܶܠܒܰܫ ܠܰܕܠܐ ܡܐܬ ܘܗܢܐ ܕܡܶܬܚܰܒܰܠ ܠܰܕܠܐ ܡܬܚܰܒܰܠ܆ ܘܡܐ ܕܠܳܒܶܫ ܕܝܢ ܗܢܐ ܕܡܳܐܬ ܠܰܕܠܐ ܡܳܐܬ ܘܗܢܐ ܕܡܶܬܚܰܒܰܠ ܠܕܠܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܗܝܕܝܢ ܫܳܠܡܳܐ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܟܬܝ̣ܒܐ: ܕܶܐܬܒܠܰܥ ܡܘܬܐ ܡ̣ܢ ܙܳܟܘܬܐ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܚܰܪܝܦܐܝܬ ܐܝܟ ܪܦܳܦ ܥܝܢܐ ܢܩܘܡܘܢ ܡܝ̈ܬܐ ܟܕ ܠܐ ܡܚܰܒܠܝ̣ܢ ܘܚܢܢ ܢܶܬܚܰܠܰܦ. ܘܗܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܶܬܚܰܠܦܝ̣ܢ ܠܗܘܢ܆ ܗ̣ܢܘܢ ܠܳܒܫܝ̣ܢ ܨܘܪܬܐ ܕܗ̇ܘ ܐܕܡ ܫܡܰܝܳܢܐ ܘܗܳܘܶܝܢ ܪ̈ܘܚܢܐ܆ ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܠܦܝ̣ܢ ܡܩܰܘܶܝܢ ܠܗܘܢ ܒܢܰܦܫܳܢܳܝܬܐ ܒܰܟܝܳܢ ܒܪܝܬܗ ܕܐܕܡ ܕܡ̣ܢ ܥܦܪܐ܆ ܘܰܡܩܰܘܶܝܢ ܒܰܟܝܳܢܗܘܢ ܒܐܪܥܐ ܬܰܚܬܳܝܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܡܶܬܚܰܛܦܝ̣ܢ ܫܡܝ̈ܢܐ ܠܫܡܰܝܐ ܘܡܰܦܪܚܐ ܠܗܘܢ ܪܘܚܐ ܕܰܠܒܝ̣ܫܝܢ ܘܝܳܪܬܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܰܥܬܝ̣ܕܐ ܗܘܬ݀ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܒܪܝ̣ܫܝ̣ܬ܆ ܘܢܰܦܫܳܢ̈ܐ ܡܟܰܬܪܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܒܰܢܛܝܠܘܬܐ ܕܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܘܗܳܦܟܝ̣ܢ ܠܗܘܢ ܠܫܝܘܠ ܘܬܡܢ ܗܳܘܐ ܒܶܟܝܳܐ ܘܚܘܪܳܩ ܫܶܢ̈ܐ.

   ܗܠܝܢ ܟܶܬܒܶܬ ܥܰܗܕܶܬ ܠܢܦܫܝ ܘܐܦ ܠܟ ܚܒܝܒܝ. ܡܟܝܠ ܪܚܰܡ ܒܬܘܠܘܬܐ ܡܢܳܬܐ ܫܡܰܝܳܢܳܝܬܐ ܚܠܝ̣ܛܘܬܐ ܕܥܝܪ̈ܝ ܫܡܝܐ. ܠܝܬ ܓܝܪ ܡܕܡ ܕܦܳܚܶܡ ܠܗ̇. ܘܒܐܝܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢ ܒܗܘܢ ܥܳܡܰܪ ܡܫܝܚܐ. ܙܒܢܐ ܕܩܝܛܐ ܩܪܶܒ ܠܗ ܘܬܺܬܳܐ ܐܰܦܪܥܰܬ݀ ܘܰܢܦܰܩܘ ܛܰܪ̈ܦܝܗ̇܆ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܝܰܗܒ ܦܪܘܩܢ ܫܰܪܝ̣ ܫܳܠܡ̈ܢ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܢܩܘܡ ܥܰܡܐ ܥܠ ܥܡܐ ܘܡܰܠܟܘ̣ ܥܠ ܡܰܠܟܘ܆ ܘܢܗܘܘܢ ܟܰܦ̈ܢܐ ܘܡܰܘܬܳܢ̈ܐ ܘܕܶܚ̈ܠܬܐ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ. ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝܘ̈ܡܬܢ ܗܐ ܫܳܠܡ̈ܢ.

   ܡܟܝܠ ܩܪܺܝ ܒܗܢܐ ܡܕܡ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܟ܆ ܐܢ̱ܬ ܘܐܚ̈ܐ ܒܢܝ̈ ܩܝܳܡܐ ܐܝܠܝܢ ܕܪܳܚܡܝ̣ܢ ܒܬܘܠܘܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܡܡܰܝ̈ܩܳܢܐ ܗܘܰܝܬ ܙܗܺܝܪ. ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܰܡܡܰܝܶܩ ܘܡܒܰܙܰܚ ܒܰܐܚܘܗܝ ܫܳܠܡܐ ܥܠܘܗܝ ܡܠܬܐ ܕܟܬܝ̣ܒܐ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܟܕ ܨܒܳܐ ܡܪܢ ܕܢܶܫܩܘܠ ܪܶܥܝܳܢܐ ܡ̣ܢ ܝܰܥܢ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܦܪ̈ܝܫܐ. ܟܬܝ̣ܒ ܓܝܪ: ܕܡܛܠ ܕܪܳܚܡܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܟܶܣܦܐ ܡܡܰܝܩܝ̣ܢ ܗ̱ܘܘ ܒܗ. ܘܐܦ ܗܫܐ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫܳܠܡܝ̣ܢ ܠܗܝܢ ܗܟܢܐ ܡܡܰܝܩܝ̣ܢ. ܘܩܪܝ̣ ܘܝ̣ܠܰܦ ܘܶܐܬܚܰܦܛ ܠܡܶܩܪܳܐ ܘܠܡܶܥܒܰܕ. ܘܗ̣ܘ ܢܡܘܣܐ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܪܶܢܝܳܐ ܒܟܠܥܕܢ. ܘܡܐ ܕܰܩܪܰܝܬ ܐܓܪܬܐ ܗܕܐ܆ ܒܚܝܝ̈ܟ ܚܒܝܒܝ ܩܘܡ ܘܨܰܠܐ ܘܥܶܗܰܕ ܠܚܰܛܳܝܘܬܝ ܒܨܠܘܬܟ.

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܚܘܝܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܩܝ̈ܡܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܬܚܘܝܬܐ ܕܬܝܒ̈ܐ

 

   ܙـ ܙܰܟܳܝܐ ܚܕ ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕ ܡ̣ܢ ܟܠ ܝ̣ܠܝ̣̈ܕܐ ܕܰܠܒܶܫܘ ܦܓܪܐ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܣ̇ܗܕ ܥܠ ܢܰܦܫܗ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܐܢܐ ܙܟܝ̣ܬܗ ܠܥܠܡܐ. ܘܐܦ ܢܒܝܐ ܣ̇ܗܕ ܥܠܘܗܝ܆ ܕܠܐ ܥܒ̣ܕ ܥܰܘܠܐ ܐܦܠܐ ܢܶܟܠܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܦܘܡܗ. ܘܫܠܝܚܐ ܛܘܒܢܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܗ̇ܘ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗ݂ܘܐ ܚܛܝ̣ܬܐ ܡܛܠܬܢ ܚܛܝ̣ܬܐ ܥܰܒܕܗ. ܘܐܝܟܢܐ ܥܰܒܕܗ ܚܛܝ̣ܬܐ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܫܰܩܠܗ̇ ܠܚܛܝ̣ܬܐ ܟܕ ܠܐ ܗ݂ܘܐ ܗ̣ܘ ܥܰܒܕܗ܆ ܘܩܰܒܥܗ̇ ܒܰܙܩܝ̣ܦܗ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ: ܕܣܓܝܐܝܢ ܕܪܳܗܛܝ̣ܢ ܒܶܐܣܛܰܕܝܐ܆ ܐܠܐ ܚܕ ܗ̱ܘ ܢܳܣܶܒ ܠܗ ܟܠܝ̣ܠܐ. ܬܘܒ ܠܝܬ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ ܐܕܡ ܕܢܳܦܶܠ ܒܰܐܓܘܢܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܚܶܐ ܘܒ̇ܠܥ܆ ܡܛܠ ܕܰܐܡܠܟܰܬ݀ ܚܛܝ̣ܬܐ ܡ̣ܢ ܕܥܒ̣ܪ ܐܕܡ ܥܠ ܦܘܩܕܳܢܐ. ܘܡ̣ܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܳܠܥܳܐ ܗܘܬ݀ ܘܠܣܓܝ̈ܐܐ ܡܡܰܚܝܳܐ ܗܘܬ݀ ܘܠܣܓܝ̈ܐܐ ܩܶܛܠܰܬ݀܆ ܘܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܐ ܩܰܛܠܗ̇ ܥܕܡܐ ܕܶܐܬܳܐ ܦܪܘܩܢ ܘܫܰܩܠܗ̇ ܘܩܰܒܥܗ̇ ܒܰܙܩܝ̣ܦܗ. ܘܐܦ ܟܕ ܒܙܩܝܦܐ ܩܒܝ̣ܥܐ܆ ܥܘܩܣܗ̇ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܣܓܝ̈ܐܐ ܕܳܒܶܨ ܥܕ ܗܳܘܝܳܐ ܚܰܪܬܐ ܘܡܶܬܬܒܰܪ ܠܗ ܥܘܩܣܗ̇.

   ܠܟܠ ܟܐܒ̈ܐ ܐܝܬ ܣܰܡܡܳܢ̈ܐ ܘܡܶܬܰܐܣܶܝܢ ܟܕ ܐܣܝܐ ܚܟܝܡܐ ܢܶܫܟܰܚ ܐܢܘܢ. ܘܠܰܕܡܶܬܡܚܶܝܢ ܒܐܓܘܢܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܣܰܡܐ ܬܝܒܘܬܐ ܕܣܳܝܡܝ̣ܢ ܥܠ ܫܽܘܚܢܰܝ̈ܗܘܢ ܘܡܶܬܚܰܠܡܝ̣ܢ. ܐܘ ܐܳܣܰܘ̈ܬܐ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܳܐܣܝܰܢ ܚܰܟܝ̣ܡܐ܆ ܣܰܒܘ ܠܟܘܢ ܣܰܡܐ ܗܢܐ ܕܒܗ ܬܰܚܠܡܘܢ ܡܰܚܘ̈ܬܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ. ܩܪ̈ܰܒܬܳܢܐ ܓܝܪ ܕܒܳܠܥܝ̣ܢ ܒܰܩܪܳܒܐ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܡܶܬܟܰܬܰܫ ܥܡܗܘܢ ܟܕ ܐܣܝܐ ܚܰܟܝ̣ܡܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܠܗܘܢ ܡܶܬܦܰܪܰܣ ܠܗ̇ ܠܐܣܝܘܬܗܘܢ ܕܢܰܚܠܶܡ ܠܰܡܡܰܚܰܝ̈ܐ. ܘܡܐ ܕܡܰܚܠܶܡ ܠܗ ܐܳܣܝܳܐ ܠܗ̇ܘ ܕܒܠ̣ܥ ܒܰܩܪܳܒܐ ܡܩܰܒܶܠ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ. ܗܟܢܐ ܚܒܝܒܝ܆ ܡ̇ܢ ܕܥܳܡܶܠ ܒܐܓܘܢܐ ܕܝܠܢ ܘܳܐܬܶܐ ܒܥܶܠܕܰܪܗ ܥܠܘܗܝ ܘܡܳܚܶܐ ܠܗ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܬܰܠ ܠܗ ܣܰܡܐ ܬܝܒܘܬܐ ܟܕ ܬܘܳܬ ܢܦܫܐ ܕܗ̇ܘ ܡܡܰܚܝܐ ܬܗܘܐ ܣܓܝܐܐ. ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܰܣܠܶܐ ܠܬܰܝܳܒ̈ܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܚܙܩܐܝܠ ܢܒܝܐ: ܕܠܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܐ ܒܡܘܬܗ ܕܡܝ̣ܬܐ ܚܰܛܳܝܐ܆ ܐܠܐ ܕܢܬܘܒ ܡ̣ܢ ܐܘܪܚܗ ܒܝܫܬܐ ܘܢܺܚܶܐ.

   ܠܐ ܓܝܪ ܒܳܗܶܬ ܗ̇ܘ ܕܒܠ̣ܥ ܒܰܩܪܳܒܐ ܕܢܦܫܗ ܢܶܬܶܠ ܠܐܝܕܝ̈ ܐܣܝܐ ܚܟܝܡܐ ܡܛܠ ܕܚܰܣܢܗ ܩܪܳܒܐ ܘܰܒܠܰܥ. ܘܡܐ ܕܶܐܬܰܐܣܝ̣ ܠܐ ܡܰܣܠܶܐ ܠܗ ܡܠܟܐ܆ ܐܠܐ ܥܡ ܚܝܠܗ ܡܳܢܶܐ ܘܚܳܫܶܒ ܠܗ. ܗܟܢܐ ܠܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܒܗܰܬ ܒܪܢܫܐ ܕܣܛܢܐ ܡܚܳܐ ܠܗ ܕܢܰܘܕܶܐ ܣܟܠܘܬܗ ܘܢܶܥܒܰܪ ܡܢܗ܆ ܘܢܶܒܥܶܐ ܠܗ ܣܰܡܐ ܬܝܒܘܬܐ. ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܒܳܗܶܬ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܫܘܚܢܗ܆ ܡܳܛܶܐ ܠܗ ܠܚܰܠܳܕܝ̣ܬܐ܆ ܘܠܟܠܗ ܦܓܪܗ ܡܳܛܶܐ ܢܶܟܝܳܢܐ. ܘܡ̇ܢ ܕܠܐ ܒܳܗܶܬ܆ ܡܶܬܰܐܣܶܐ ܫܘܚܢܗ ܘܬܘܒ ܗܳܦܶܟ ܠܡܶܦܰܠ ܒܐܓܘܢܐ. ܘܐܝܢܐ ܕܰܩܢܶܐ ܚܰܠܳܕܝ̣ܬܐ ܬܘܒ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܶܬܰܐܣܳܝܘ̣ ܘܙܰܝܢܐ ܕܰܫܠܰܚ ܠܐ ܠܳܒܶܫ. ܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܕܡܶܙܕܟܶܐ ܒܐܓܘܢܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬ ܠܗ ܗܢܐ ܦܘܪܣܐ ܕܢܶܬܰܐܣܶܐ ܟܕ ܢܐܡܪ ܕܰܚܛܺܝܬ ܘܢܶܒܥܶܐ ܬܝܒܘܬܐ. ܘܐܝܢܐ ܕܒܳܗܶܬ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܶܬܰܐܣܶܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܰܘܕܰܥ ܡܰܚܘ̈ܬܗ ܠܐܣܝܐ ܕܰܫܩܰܠ ܬܪܝܢ ܕܝ̣ܢܳܪ̈ܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܡܰܐܣܶܐ ܠܟܠܗܘܢ ܕܡܶܬܡܚܶܝܢ.

   ܘܐܦ ܠܟܘܢ ܘܳܠܶܐ ܐܳܣܰܘ̈ܬܐ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܳܐܣܝܰܢ ܢܰܨܝ̣ܚܐ ܕܠܐ ܬܶܟܠܘܢ ܐܣܝܘܬܐ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܰܣܢܝ̣ܩ ܕܢܶܬܰܐܣܶܐ. ܡ̇ܢ ܕܡܚܰܘܶܐ ܠܟܘܢ ܫܘܚܢܗ܆ ܗܰܒܘ ܠܗ ܣܰܡܐ ܬܝܒܘܬܐ܆ ܘܡ̇ܢ ܕܒܳܗܶܬ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܟܺܐܒܗ܆ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡܘ̣ܠܟܘ̣ܗܝ ܕܡܢܟܘܢ ܠܐ ܢܛܰܫܶܐ. ܘܡܐ ܕܰܓܠܳܐ ܠܟܘܢ܆ ܠܐ ܬܦܰܪܣܘ̣ܢܗ܆ ܕܠܐ ܡܛܠܬܗ ܐܦ ܙܰܟܳܝ̈ܐ ܢܶܬܚܰܫܒܘܢ ܠܗܘܢ ܚܰܝܳܒ̈ܐ ܡ̣ܢ ܣܳܢ̈ܐܐ ܘܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܐ. ܣܶܕܪܐ ܐܝܢܐ ܕܰܩܛܝ̈ܠܐ ܢܦܠܝܢ ܡܢܗ܆ ܫܰܦܠܘܬܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܡܶܬܚܰܫܒܐ ܡ̣ܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܝܠܝܢ ܕܡܡܰܚܶܝܢ ܢܶܫܬܰܟܚܘܢ ܒܗܘܢ ܗܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܬܡܚܝ̣ܘ܆ ܡܰܐܣܶܝܢ ܟܺܐܒܝ̈ܗܘܢ ܘܠܐ ܓܳܠܶܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܠܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܝܗܘܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܟܠܢܫ ܡܰܘܕܥܝ̣ܢ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܫܳܩܠܐ ܠܗ̇ ܫܡܐ ܒܝܫܐ ܟܠܗ̇ ܡܰܫܪܝ̣ܬܐ. ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܡܕܰܒܪܢܗ ܕܚܝܠܐ ܪܳܓܶܙ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܰܡܦܰܪܣܝ̣ܢ ܡܰܫܪܝ̣ܬܗ ܘܒܳܠܥܝ̣ܢ ܡܢܗ ܡܰܚܘ̈ܬܐ ܕܒܝ̈ܫܢ ܡ̣ܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܰܒܠܰܥܘ ܒܰܩܪܳܒܐ.

   ܘܐܢ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܡܚܝ̣ܘ ܠܐ ܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܓܠܘܢ ܥܠ ܫܽܘܚܢܰܝ̈ܗܘܢ܆ ܐܳܣܰܘ̈ܬܐ ܪܶܫܝܳܢܐ ܡܕܡ ܠܐ ܚܰܝܳܒܝ̣ܢ ܥܠ ܕܠܐ ܐܰܚܠܶܡܘ ܠܟܪ̈ܝܗܐ ܕܶܐܬܡܚܝ̣ܘ. ܘܐܢ ܨܳܒܶܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܰܡܡܰܚܶܝܢ ܕܰܢܛܰܫܘܢ ܟܐܒܝ̈ܗܘܢ܆ ܬܘܒ ܙܝܢܐ ܠܐ ܡܶܫܟܚܝ̣ܢ ܠܡܶܠܒܰܫ ܡܛܠ ܕܚܰܠܳܕܝ̣ܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܘܢܰܡܪܚܘܢ ܠܡܶܠܒܰܫ ܙܝܢܐ܆ ܟܕ ܢܦܠܝܢ ܠܡܶܥܒܰܕ ܐܓܘܢܐ ܙܰܝܢܗܘܢ ܡܰܚܶܡ ܥܠܝܗܘܢ ܘܣܳܪܶܝܢ ܘܡܶܬܡܣܶܝܢ ܫܘܚܢܰܝ̈ܗܘܢ ܘܡܶܬܩܰܛܠܝܢ. ܘܡܐ ܕܡܶܫܟܚܝ̣ܢ ܫܠܰܕܰܝ̈ܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܛܰܫܝ̣ܘ ܡܢܗܘܢ ܫܘܚܢܰܝ̈ܗܘܢ܆ ܗܝܕܝܢ ܗ̱ܘ ܓܳܚܟܝ̣ܢ ܥܠ ܟܠܗ ܦܽܘܪܣܳܝܗܘܢ ܥܠ ܕܛܰܫܝ̣ܘ ܟܐܒ̈ܐ ܕܡܰܚܘ̈ܬܗܘܢ܆ ܘܐܦܠܐ ܫܠܰܕܰܝ̈ܗܘܢ ܝܗܒܝܢ ܠܰܩܒܘܪܐ ܘܡܶܬܚܰܫܒܝ̣ܢ ܠܗܘܢ ܣܰܟ̈ܠܐ ܘܒܝ̈ܫܐ ܘܡܰܪ̈ܳܚܐ.

   ܘܐܦ ܡ̇ܢ ܕܡܚܰܘܶܐ ܫܘܚܢܗ ܘܡܶܬܰܐܣܶܐ ܢܶܙܕܗܰܪ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ ܕܶܐܬܰܐܣܝܰܬ݀ ܕܠܐ ܢܶܒܠܰܥ ܒܗ̇ ܕܬܪܬܝܢ ܙܰܒܢܝ̣̈ܢ܆ ܡܛܠ ܕܡ̇ܢ ܕܰܒܠܰܥ ܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝ̈ܢ ܐܦ ܠܐܣܝܐ ܚܰܟܝ̣ܡܐ ܩܰܫܝܐ ܗ̱ܝ ܐܳܣܝܘܬܗ܆ ܡܛܠ ܕܟܠ ܡܚܘ̣ܬܐ ܕܒܫܘ̣ܡܬܐ ܗܳܘܝܐ ܠܐ ܡܶܬܰܐܣܝܳܐ܆ ܘܐܦ ܟܕ ܛܒ ܬܘܒ ܬܶܬܰܐܣܶܐ ܙܰܝܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܶܠܒܰܫ. ܘܐܦ ܟܕ ܙܝܢܐ ܢܰܡܪܰܚ ܘܢܶܠܒܰܫ܆ ܢܳܣܶܒ ܠܗ ܥܝܳܕܐ ܕܚܰܝܳܒܘܬܐ.

   ܐܘ ܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܙܝܢܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܝ̣ܠܰܦܘ ܫܠܠܝ̈ ܩܪܳܒܐ ܕܠܐ ܬܚܘܒܘܢ ܘܬܗܘܘܢ ܫܰܦ̈ܠܐ ܒܐܓܘܢܐ. ܨܢܝ̣ܥ ܗ̱ܘ ܘܽܐܘܡܳܢ ܒܥܶܠܕܰܪܰܢ܆ ܐܠܐ ܙܝܢܗ ܫܦܰܠ ܗ̱ܘ ܡ̣ܢ ܕܝܠܢ. ܘܳܠܶܐ ܠܢ ܗܟܝܠ ܠܡܶܬܗܰܦܳܟܘ̣ ܥܡܗ ܘܠܡܶܫܩܰܠ ܙܝܢܗ ܕܰܡܟܘܬܐ ܒܥܝ̣ܪܘܬܐ. ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܢ ܟܕ ܡܰܩܪܶܒ ܥܡܢ. ܢܶܬܦܢܶܐ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܚܳܙܶܐ ܠܗ܆ ܕܢܒܰܛܠܝ̣ܘܗܝ ܡܢܢ.

   ܐܦ ܠܟܘܢ ܡܳܠܶܟ ܐ̱ܢܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܶܬܡܚܶܝܢ ܕܠܐ ܬܶܒܗܬܘܢ ܬܐܡܪܘܢ܆ ܕܰܐܫܦܶܠܢ ܒܐܓܘܢܐ. ܣܰܒܘ ܠܟܘܢ ܣܰܡܐ ܕܠܐ ܕܡܝ̣̈ܢ܆ ܘܬܘܒܘ ܘܰܚܝܰܘ ܥܰܕ ܠܐ ܬܶܬܩܰܛܠܘܢ. ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܡܰܥܗܶܕ ܐ̱ܢܐ ܐܳܣܰܘ̈ܬܐ ܡܕܡ ܕܟܬܝ̣ܒ ܒܣܶܦܪ̈ܘܗܝ ܕܳܐܣܝܰܢ ܚܰܟܝ̣ܡܐ܆ ܕܗ̣ܘ ܠܐ ܟܠܳܐ ܬܝܒܘܬܐ. ܟܕ ܚܛܳܐ ܓܝܪ ܐܕܡ܆ ܩܪܳܐ ܠܗ ܬܝܒܘܬܐ ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܐܝܟܐ ܐܢ̱ܬ ܐܕܡ؟ ܘܗ̣ܘ ܛܰܫܝ̣ ܚܛܳܗܗ ܡ̣ܢ ܒ̇ܚܪ ܠܒܐ܆ ܘܶܐܚܰܕ ܥܠܬܐ ܒܚܰܘܳܐ ܕܰܐܛܥܝܰܬܗ. ܘܥܠ ܕܠܐ ܐܰܘܕܝ̣ ܒܣܰܟܠܘܬܗ܆ ܓܙܰܪ ܥܠܘܗܝ ܡܘܬܐ ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܝܰܠܕܘ̈ܗܝ. ܘܐܦ ܠܩܳܐܝܢ ܕܰܡܠܶܐ ܗ݂ܘܐ ܢܶܟܠܐ ܘܩܘܪܒܢܐ ܠܐ ܩܰܒܶܠ ܡܢܗ܆ ܝܰܗܒ ܠܗ ܬܝܒܘܬܐ ܘܠܐ ܩܒ̣ܠ. ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܓܝܪ: ܕܐܢ ܬܰܫܦܰܪ ܩܰܒܠܶܬ ܩܘܪܒܢܟ܆ ܘܐܠܐ ܬܰܫܦܰܪ ܚܛܳܗܟ ܗ̱ܘ ܡܠܰܘܶܐ ܠܟ. ܘܰܩܛܰܠ ܠܐܚܘܗܝ ܒܢܶܟܠܐ ܕܠܒܗ ܘܐܬܬܠܝ̣ܛ ܘܰܗܘܳܐ ܙܳܐܥ ܘܢܳܐܕ ܒܐܪܥܐ. ܘܐܦ ܠܕܳܪܐ ܕܒܝܘ̈ܡܝ ܢܘܚ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ ܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܬܝܒܘܬܐ. ܘܗ̣ܢܘܢ ܠܐ ܨܒܰܘ ܕܢܬܘܒܘܢ ܘܠܡܘ̣ܠܳܝ ܡܐܐ ܫܢܝ̣̈ܢ ܥܛܳܐ ܐܢܘܢ.

   ܘܚܙܝ̣ ܚܒܝܒܝ܆ ܟܡܐ ܡܝܰܬܪܐ ܗܕܐ ܟܕ ܢܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܫ ܘܢܶܥܒܰܪ ܡ̣ܢ ܥܰܘܠܗ܆ ܘܐܠܗܢ ܠܐ ܡܰܣܠܶܐ ܠܬܝܒ̈ܐ. ܒܢܝ̈ ܢܝܢܘܐ ܓܝܪ ܥܫܶܢܘ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܘܩܒ̣ܠܘ ܟܳܪܘܙܘܬܗ ܕܝܘܢܢ ܟܕ ܗܦܘܟܝܐ ܐܰܟܪܶܙ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܘܗܢܘܢ ܬܳܒܘ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܠܝܗܘܢ ܐܠܗܐ. ܘܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܟܕ ܣܓܝ̣ܘ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܘܢ ܘܩܪܳܐ ܠܗܘܢ ܬܝܒܘܬܐ ܘܠܐ ܩܒ̣ܠܘ. ܩܪܳܐ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܒܝܕ ܐܪܡܝܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܬܘܒܘ ܒܢܰܝ̈ܐ ܬܝܒ̈ܐ ܘܰܐܣܶܐ ܬܝܒܘܬܟܘܢ. ܬܘܒ ܐܟܪܙ ܒܶܐܕܢܰܝ̈ ܐܘܪܫܠܡ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇: ܕܬܘܒܝ ܠܘܬܝ ܒܪܬܐ ܬܰܝܳܒܬܐ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ: ܬܘܒܘ ܘܶܐܬܦܢܰܘ ܡ̣ܢ ܐܘܪ̈ܚܳܬܟܘܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܘܡ̣ܢ ܒܝܫܘܬ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܥܡܐ: ܕܐܢ ܬܬܘܒ ܠܘܬܝ ܐܰܦܢܶܝܟ܆ ܘܩܕܳܡܰܝ ܬܩܘܡ. ܬܘܒ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ ܘܚܰܣܶܕ ܐܢܘܢ: ܐܶܡܪܶܬ ܠܡ ܕܬܘܒܝ ܠܘܬܝ ܥܳܡܘܪܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܠܒܟܝ܆ ܘܠܐ ܬܳܒܬܝ. ܬܘܒ ܫܩܰܠ ܥܠܝܗܘܢ ܡܰܬܠܐ ܘܰܐܥܗܶܕ ܐܢܘܢ ܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܒܢܡܘܣܐ܆ ܘܰܨܒܳܐ ܕܢܕܰܓܶܠ ܢܡܘܣܐ ܡܛܠ ܬܝܳܒܘܬܗܘܢ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܟܕ ܢܳܣܶܒ ܓܒܪܐ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܬܶܦܘܩ ܡ̣ܢ ܠܘܬܗ ܘܬܗܘܐ ܠܓܒܪܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ܆ ܘܐܢ ܢܡܘܬ ܓܒܪܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܢܰܣܒܗ̇ ܐܘ ܢܶܫܒܩܺܝܗ̇ ܘܬܗܦܘܟ ܠܘܬ ܒܰܥܠܗ̇ ܩܕܡܝܐ܆ ܬܘܒ ܠܐ ܫܰܠܝ̣ܛ ܠܗ ܠܒܰܥܠܗ̇ ܩܕܡܝܐ ܕܢܶܚܕܰܪ ܢܶܣܒܺܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܶܐܬܛܰܡܰܐܬ݀. ܘܐܢ ܕܝܢ ܢܶܣܒܝ̣ܗ̇ ܗܐ ܡܶܬܛܰܡܳܐܘ ܬܶܬܛܰܡܰܐ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ. ܘܐܦ ܗܫܐ ܠܡ ܢܣܰܒܬܶܟܝ ܠܝ ܐܘܪܫܠܡ ܘܰܗܘܰܝܬܝ ܠܝ ܘܰܢܦܰܩܬܝ ܡ̣ܢ ܠܘܬܝ ܘܶܐܙܰܠ̱ܬܝ ܘܙܰܢܺܝܬܝ ܒܟܐܦ̈ܐ ܘܒܩܰܝ̈ܣܐ܆ ܗܫܐ ܠܡ ܬܘܒܝ ܠܘܬܝ ܘܡܩܰܒܶܠ ܐ̱ܢܐ ܠܟܝ܆ ܘܒܬܝܳܒܘܬܟܝ ܢܡܘܣܐ ܫ̇ܪܐ ܐ̱ܢܐ.

   ܠܐ ܬܶܕܚܠܘܢ ܐܘ ܬܝܒ̈ܐ܆ ܡ̣ܢ ܦܣܳܩ ܣܒܪܐ ܕܟܬܝ̣ܒ ܒܟܬܒ̈ܐ܆ ܡܛܠ ܕܠܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܗܟܢܐ ܝܳܐܐ ܠܗ̇ ܠܰܡܙܰܗܳܪܘ. ܣܡ ܓܝܪ ܙܘܗܳܪܐ ܕܕܶܚܠܬܐ ܒܚܰܙܩܺܝܐܝܠ ܢܒܺܝܐ ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܐܢ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܗ ܢܶܥܒܶܕ ܒܪܢܫܐ ܕܝ̣ܢܐ ܘܙܕܝܩܘܬܐ ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܰܬ ܝܘܡ̈ܬܗ ܢܥܒܕ ܥܰܘܠܐ܆ ܒܗ ܒܥܰܘܠܗ ܢܡܘܬ. ܘܐܢ ܥܘܠܐ ܢܶܥܒܶܕ ܒܪܢܫܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܗ ܘܢܬܘܒ ܘܢܶܥܒܶܕ ܕܝ̣ܢܐ ܘܙܕܝܩܘܬܐ܆ ܢܰܚܶܐ ܢܦܫܗ. ܒܗܕܐ ܚܕܐ ܡܠܬܐ ܙܰܗܰܪ ܠܙܕܝܩܐ ܕܠܐ ܢܶܚܛܶܐ ܘܢܰܘܒܶܕ ܪܗܛܗ܆ ܘܝܰܗܒ ܣܒܪܐ ܠܥܰܘܳܠܐ ܕܢܶܥܒܰܪ ܡ̣ܢ ܥܘܠܗ ܘܢܺܚܶܐ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܚܙܩܝܐܝܠ: ܕܐܦܢ ܣܰܒܪܗ ܦܳܣܶܩ ܐ̱ܢܐ ܕܥܰܘܳܠܐ ܐܢ̱ܬ܆ ܡܙܰܗܳܪܽܘ ܙܰܗܰܪܳܝܗܝ. ܐܦ ܟܕ ܡܠܰܒܳܒܘ̣ ܡܠܰܒܶܒ ܐ̱ܢܐ ܠܙܕܝܩܐ܆ ܐܢ̱ܬ ܕܚܠܬܐ ܣܝ̣ܡ ܩܕܡܘܗܝ ܕܢܶܙܕܗܰܪ. ܡܐ ܕܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܠܚܰܛܳܝܐ ܕܰܡܡܳܬ ܬܡܘܬ܆ ܘܠܐ ܙܰܗܰܪܬܳܝܗܝ܆ ܚܛܝܐ ܒܥܰܘܠܗ ܢܡܘܬ ܘܕܡܗ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ܟ ܐܶܬܒܰܥ ܥܠ ܕܠܐ ܙܰܗܰܪܬܳܝܗܝ. ܘܐܢ ܬܙܰܗܰܪ ܠܚܛܝܐ܆ ܗ̣ܘ ܚܛܝܐ ܢܺܚܶܐ ܕܙܰܗܰܪܬܝܗܝ ܘܐܢ̱ܬ ܢܦܫܟ ܡܦܰܨܶܐ ܐܢ̱ܬ. ܘܟܕ ܬܐܡܪ ܠܙܕܝܩܐ܆ ܕܡܶܚܳܐ ܬܺܚܶܐ܆ ܘܢܶܬܬܟܶܠ ܠܗ ܥܠ ܗܕܐ܆ ܠܟ ܘܳܠܶܐ ܠܟ ܕܰܬܙܰܗܪܝ̣ܘܗܝ ܕܠܐ ܢܬܬܪܝܡ ܘܢܶܚܛܶܐ܆ ܘܗ̣ܘ ܢܺܚܶܐ ܕܡܶܙܕܗܰܪ ܘܐܢ̱ܬ ܢܦܫܟ ܡܦܰܨܐ ܐܢ̱ܬ. ܬܘܒ ܫܡܥܘ ܬܝܒ̈ܐ܆ ܠܐܝܕܐ ܕܦܫܝ̣ܛܐ ܘܩܳܪܝܐ ܠܬܝܒܘܬܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܐܦ ܒܝܕ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܘܝܰܗܒ ܬܝܒܘܬܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ: ܕܐܢ ܐܺܡܰܪ ܥܠ ܥܡܐ ܘܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܠܡܶܥܩܰܪ ܘܠܡܶܣܬܰܪ ܘܠܡܶܣܚܰܦ ܘܠܡܰܘܒܳܕܘ ܘܢܬܘܒ ܥܡܐ ܗ̇ܘ ܡ̣ܢ ܥܰܘܠܗ܆ ܐܰܗܦܶܟ ܐܢܐ ܡܢܗ ܒܝܫܬܐ ܕܓܶܙܪܶܬ ܥܠܘܗܝ. ܘܐܢ ܐܺܡܰܪ ܥܠ ܥܡܐ ܘܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܠܡܶܒܢܳܐ ܘܠܡܶܨܰܒ ܘܢܶܬܬܟܶܠ ܠܗ ܥܠ ܗܕܐ ܘܢܶܥܒܶܕ ܕܒܝܫ ܩܕܳܡܰܝ܆ ܐܰܗܦܶܟ ܐܦ ܐܢܐ ܡܢܗ ܛܒܬܐ ܕܡܶܠܟܶܬ ܥܠܘܗܝ ܘܒܥܰܘܠܗ ܘܒܚܛܗܘ̈ܗܝ ܐܰܘܒܕܝ̣ܘܗܝ.

   ܫܡ̣ܥܘ ܬܘܒ ܐܦ ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܰܚܝ̣̈ܕܰܝ ܩܠܝ̈ܕܐ ܕܬܪ̈ܥܐ ܕܫܡܰܝܐ ܘܰܦܬܰܚܘ ܬܪ̈ܥܐ ܠܬܝܒ̈ܐ. ܐܬܛܦܝ̣ܣܘ ܠܡܕܡ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ ܛܘܒܢܐ: ܕܐܢ ܐ̱ܢܫ ܡܢܟܘܢ ܢܶܬܥܡܶܠ ܒܣܰܟܠܘܬܐ܆ ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܪܘܚ ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܰܬܩܢܘ̣ܗܝ ܒܪܘܚܐ ܡܟܝܟܬܐ܆ ܘܰܗܘܰܝܬܘܢ ܠܡ ܙܗܝ̣ܪܝ̣ܢ ܕܕܰܠܡܐ ܐܦ ܐܢ̱ܬܘܢ ܬܶܬܢܰܣܘܢ. ܕܳܚܶܠ ܗ݂ܘܐ ܓܝܪ ܫܠܝܚܐ ܘܙܰܗܰܪ ܐܢܘܢ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܥܠ ܢܦܫܗ: ܕܕܰܠܡܐ ܐܢܐ ܕܠܐܚܪ̈ܳܢܐ ܐܰܟܪܙܶܬ ܐܢܐ ܩܢܘܡܝ ܐܶܣܬܠܶܐ ܠܝ. ܡ̇ܢ ܕܡܶܬܥܡܶܠ ܡܢܟܘܢ ܒܣܰܟܠܘܬܐ܆ ܠܐ ܠܡ ܐܝܟ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܬܶܐܚܕܘܢܗ܆ ܐܠܐ ܗܘܰܝܬܘܢ ܡܳܠܟܝ̣ܢ ܘܡܰܪܬܶܝܢ ܠܗ ܐܝܟ ܕܠܐܚܐ. ܡܛܠ ܕܡܳܐ ܕܰܦܪܰܫܬܘܢܳܝܗܝ ܡܢܟܘܢ ܡܶܬܒܠܰܥ ܠܗ ܡ̣ܢ ܣܛܢܐ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܚܰܝܳܒܝܢܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܰܪܪܝ̣ܢ ܕܟܘܪܗܢܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ ܢܶܫܩܘܠ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܡ̇ܢ ܕܰܚܓܝ̣ܪ ܠܐ ܢܶܣܬܚܶܦ ܐܠܐ ܢܶܬܰܐܣܶܐ.

   ܘܐܦ ܠܟܘܢ ܬܝܒ̈ܐ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܕܠܐ ܬܶܟܠܘܢ ܡ̣ܢ ܢܦܫܟܘܢ ܦܘܪܣܐ ܗܢܐ ܕܝ̣ܗܝ̣ܒ ܠܐܣܝܘܬܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܒܟܬܳܒܐ: ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܚܛܗܘ̈ܗܝ ܘܥ̇ܒܪ ܡܢܗܘܢ ܡܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܚܙܘ ܠܒܪܐ ܕܦܰܪܰܚ ܢܶܟܣܰܘ̈ܗܝ ܘܟܕ ܬܳܒ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܚܕܺܝ ܒܗ ܘܩܰܒܠܗ ܘܬܘܪܐ ܕܦܶܛܡܐ ܩܛܰܠ ܠܗ܆ ܘܚܕܝ̣ ܐܒܘܗܝ ܒܬܝܒܘܬܗ ܘܩܪܳܐ ܐܦ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܕܢܚܕܘܢ ܥܡܗ܆ ܘܥܰܦܩܗ ܐܒܘܗܝ ܘܡܢܰܫܶܩ ܗ݂ܘܐ ܠܗ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܒܶܪܝ ܗܢܐ ܡܝ̣ܬܐ ܗ݂ܘܐ ܘܰܚܝܳܐ ܘܰܐܒܝ̣ܕܐ ܗ݂ܘܐ ܘܶܐܫܬܟܰܚ܆ ܘܠܐ ܪܫܳܝܗܝ ܐܒܘܗܝ ܥܠ ܢܶܟܣܰܘ̈ܗܝ ܕܦܰܪܰܚ.

 

   ܘܠܰܒܶܒ ܐܢܘܢ ܡܪܢ ܠܬܝܒ̈ܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܐܶܬܺܝܬ ܕܶܐܩܪܶܐ ܠܙܕܝ̈ܩܐ ܐܠܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܐ ܠܬܝܒܘܬܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܬܘܒ: ܕܬܗܘܐ ܚܕܘܬܐ ܒܫܡܝܐ ܥܠ ܚܕ ܚܛܝܐ ܕܰܢܬܘܒ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܬܫܥܝܢ ܘܬܫܥܐ ܙܕܝܩܝ̈ܢ ܕܠܐ ܣܢܝ̣ܩܝ̣ܢ ܥܠ ܬܝܒܘܬܐ. ܥܶܪܒܐ ܕܐܒ̣ܕ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܓܙܳܪܐ ܥܠ ܗ̇ܘ ܗ̣ܘ ܒܛܝ̣ܠ ܠܗ ܠܪܳܥܝܐ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܛܥܰܘ. ܡܫܝܚܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܚܛܝ̈ܐ ܡܝܬ ܘܠܐ ܡܛܠ ܙܕܝ̈ܩܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܒܰܢܒܺܝܐ: ܕܚܛܗ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܫܩܰܠ. ܘܫܠܝܚܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܐܢ ܟܕ ܚܰܛܳܝܝ̈ܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܐܶܬܪܰܥܝ̣ ܥܡܢ ܐܠܗܐ ܒܡܰܘܬܐ ܕܒܪܗ܆ ܟܡܐ ܗܫܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܬܰܪܥܘܬܗ ܢܺܚܶܐ ܒܚܝܘ̈ܗܝ.

  ܡ̇ܢ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܣܰܟܠܘܬܗ ܫ̇ܒܩ ܠܗ ܐܠܗܐ. ܕܘܝܕ ܓܝܪ ܟܕ ܚܛܳܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܠܘܬܗ ܢܳܬܳܢ ܢܒܝܐ ܘܰܐܘܕܥܗ ܣܰܟܠܘܬܗ ܘܡܣܳܡ ܒܪܝܫܐ ܕܡܩܰܒܶܠ. ܗܝܕܝܢ ܕܘܝܕ ܐܰܘܕܝ̣ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܰܚܛܺܝܬ. ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܢܒܝܐ: ܐܦ ܡܪܝܐ ܐܰܥܒܰܪ ܣܰܟܠܘܬܟ ܡܛܠ ܕܰܐܘܕܺܝܬ. ܘܟܕ ܨܰܠܝ̣ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܟ ܒܠܚܘܕܝܟ ܚܛܺܝܬ ܘܒܝ̈ܫܬܐ ܩܕܡܝܟ ܥܶܒܕܶܬ. ܘܒܥܳܐ ܬܘܒ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܬܰܥܠܝ̣ܘܗܝ ܠܥܒܕܟ ܒܕܝ̣ܢܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܙܳܟܶܐ ܩܕܡܝܟ ܟܠ ܕܚܰܝ. ܘܐܦ ܫܠܝܡܘܢ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ: ܡܰܢܘ̣ ܢܐܡܪ܆ ܕܙܰܟܳܝ ܐܢ̱ܬ ܠܒܝ ܘܶܐܬܕܰܟܺܝܬ ܡ̣ܢ ܚܛܗ̈ܐ. ܘܐܦ ܒܢܡܘܣܐ ܟܬܝܒ ܕܨܰܠܝ̣ ܡܘܫܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܫ̇ܒܩ ܐܢ̱ܬ ܥܰܘܠܐ ܘܚܛܝ̣ܬܐ ܘܡܙܰܟܳܝܘ̣ ܠܐ ܡܙܰܟܶܐ ܐܢ̱ܬ. ܘܐܦ ܟܕ ܨܒܳܐ ܕܢܶܥܛܶܐ ܠܥܡܗ ܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ ܡܘܫܐ ܟܕ ܒܥܳܐ ܘܡܶܬܚܰܢܰܢ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܰܫܒܘܩ ܠܥܡܟ ܣܟܠܘܬܗ ܐܝܟ ܕܰܫܒܰܩܬ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܐܠܗܐ܆ ܕܫ̇ܒܩ ܐ̱ܢܐ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܡܠܬܟ.

  ܐܶܬܕܰܡܘ ܐܳܘ ܕܒ̇ܥܝܢ ܬܝܒܘܬܐ ܠܐܗܪܘܢ ܗ̇ܘ ܪܝܫܐ ܕܟܗ̈ܢܐ܆ ܕܟܕ ܐܰܚܛܝ̣ ܠܥܡܐ ܒܥܶܓܠܐ ܐܘܕܝ ܥܠ ܚܛܳܗܗ ܘܰܫܒܰܩ ܠܗ ܡܪܗ. ܘܐܦ ܕܘܝܕ ܪܝܫܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܐܰܘܕܝ̣ ܥܠ ܣܟܠܘܬܗ ܘܶܐܫܬܒܶܩ ܠܗ. ܘܐܦ ܫܡܥܘܢ ܪܝܫܐ ܕܬܠܡܝ̈ܕܐ ܟܕ ܟܦܰܪ ܕܡܫܝܚܐ ܠܐ ܚܙܶܐ ܠܝ܆ ܘܰܐܚܪܶܡ ܘܝ̣ܡܐ܆ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐ̱ܢܐ ܠܗ܆ ܘܟܕ ܬܘܳܬ ܢܦܫܐ ܩܰܪܶܒ ܠܘܬܗ ܘܐܣܓܝ ܕܶܡܥܰܝ̈ ܒܟܳܬܗ܆ ܩܰܒܠܗ ܡܪܢ ܘܥܰܒܕܗ ܫܬܐܣܬܐ ܘܩܪܝܗܝ ܟܐܦܐ ܒܶܢܝܳܢܐ ܕܥܕܬܐ.

   ܠܐ ܬܗܘܘܢ ܣܟ̈ܠܐ ܐܝܟ ܐܕܡ ܕܰܒܗܶܬ ܕܢܰܘܕܶܐ ܣܟܠܘܬܗ܆ ܘܐܦܠܐ ܠܩܐܝܢ ܬܶܬܕܰܡܽܘܢ ܕܟܕ ܐܬܪܫܝ̣ ܕܰܩܛܰܠ ܠܐܚܘܗܝ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐ̱ܢܐ ܐܝܟܘ ܗܒܝܠ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܺܝܬ ܢܛܘܪܗ܆ ܘܠܐ ܬܩܘܡܘܢ ܒܪܶܥܝܳܢܐ ܙܩܝ̣ܦܐ ܒܰܕܡܘ̣ܬܐ ܕܕܪܐ ܡܚܰܒܠܳܢܐ܆ ܘܠܐ ܬܰܣܓܘܢ ܥܰܘܠܐ ܥܠ ܥܰܘܠܐ ܘܬܰܣܓܘܢ ܚܛܗܝ̈ܟܘܢ ܕܡܙܰܟܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܢܦܫܟܘܢ ܟܕ ܚܝ̈ܒܐ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܫܡ̣ܥܘ ܠܐܒܗܝ̈ܢ ܩܕܡܝ̈ܐ ܕܐܦ ܟܕ ܙܕܝ̈ܩܐ ܗ̱ܘܘ ܠܡܘܟܳܟܐ ܣ̇ܝܡܝܢ ܗ̱ܘܘ ܢܦܫܗܘܢ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܐܒܪܗܡ: ܕܐܢܐ ܐܺܝܬܰܝ ܥܦܪܐ ܘܩܶܛܡܐ܆ ܘܣܡ ܢܦܫܗ ܬܚܝܬ ܒܨܝ̣ܪܘܬܐ. ܘܐܦ ܕܘܝܕ ܐܡ̣ܪ: ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܠܰܗܓܳܐ ܐܢܘܢ ܝܘܡܘ̈ܗܝ. ܘܫܠܝܡܘܢ ܐܡ̣ܪ ܘܙܰܗܰܪ: ܕܐܢ ܙܕܝܩܐ ܠܡܰܚܣܶܢ ܚܳܝܶܐ ܚܛܝܐ ܘܪܫܝܥܐ ܐܝܟܐ ܢܫܬܟܚ.

   ܒ̇ܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܚܒܝܒܝ ܒܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܛܠ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܟ܆ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܰܣܠܶܐ ܠܬܝܒ̈ܐ܆ ܬܶܬܪܰܦܶܐ ܠܟ ܡ̣ܢ ܚܠܝ̣ܨܘܬܟ ܘܬܗܘܐ ܠܟ ܣܢܝ̣ܩܐ ܥܠ ܬܝܒܘܬܐ. ܠܣܢܝ̈ܩܐ ܗ̱ܘ ܒܠܚܘܕ ܝ̣ܗܝܒܐ ܬܝܳܒܘܬܐ܆ ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܗܘܐ ܠܟ ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ ܠܐ ܬܗܘܐ ܣܢܝ̣ܩ܆ ܐܝܕܐ ܗܕܐ ܠܚܛܝ̈ܐ ܦܫܝ̣ܛܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܠܐ ܒܳܥܶܝܢ ܠܗ̇. ܙܶܕܩܐ ܓܝܪ ܠܡܣܟܢ̈ܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܘܥܬܝܪ̈ܐ ܠܐ ܣܢܝܩܝܢ ܥܠܘܗܝ. ܠܓܒܪܐ ܕܡ̣ܢ ܠܶܣܛܳܝ̈ܐ ܡܶܫܬܠܰܚ܆ ܠܗ ܝ̇ܗܒܝܢ ܕܢܶܠܒܰܫ ܕܢܟܰܣܶܐ ܦܘܪܣܳܝܗ ܕܒ̇ܗܬ. ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟ ܠܐ ܬܰܘܒܶܕ ܕܠܐ ܬܘܒ ܬܶܠܐܶܐ ܠܡܶܒܥܝܶܗ ܐܘ ܐܶܫܟܰܚܬܳܝܗܝ ܐܘ ܠܐ܆ ܘܐܦ ܟܕ ܛܒ ܬܶܫܟܚܝ̣ܘܗܝ ܠܕܝܠܟ ܠܐ ܕܳܡܶܐ܆ ܠܐ ܓܝܪ ܦܳܚܶܡ ܗ̇ܘ ܕܡܰܣܟܶܠ ܘܬܳܐܒ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܣܟܠܘܬܐ ܪܰܚܝ̣ܩܐ ܗ̱ܝ ܡܢܗ. ܐܢ̱ܬ ܡܢܳܬܐ ܥܶܠܳܝܬܐ ܗܘܰܝܬ ܪܳܚܶܡ܆ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܒܨܝܪܘܬܐ ܐܶܬܪܰܚܩ. ܐܶܬܚܰܠܨ ܒܗ ܒܙܰܝܢܟ ܫܦܝܪ ܕܠܐ ܬܶܬܡܚܶܐ ܒܩܪܳܒܐ܆ ܠܐ ܬܗܘܐ ܣܢܝ̣ܩܐ ܠܡܶܒܥܳܐ ܣܰܡܐ ܘܬܶܠܐܶܐ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܘܬ ܐܣܝܐ܆ ܘܟܕ ܛܒ ܬܶܬܰܐܣܶܐ ܗ̣ܢܝܢ ܫܘ̈ܡܳܬܐ ܗܘܝ̈ܢ ܝ̣ܕܝ̈ܥܢ. ܠܐ ܬܶܬܟܶܠ ܠܟ ܕܗܐ ܐܝܬ ܐܣܝܘܬܐ ܘܬܬܠ ܢܦܫܐ ܠܫܡܐ ܫܰܦܠܐ܆ ܐܠܐ ܗܘܝ̣ ܝܬܝܪܐ ܡ̣ܢ ܬܝܒܘܬܐ. ܡ̇ܢ ܕܣܕܝ̣ܩ ܢܰܚܬܗ ܣܢܝ̣ܩ ܥܠܘܗܝ ܕܢܶܬܡܠܶܐ܆ ܘܐܦ ܟܕ ܛܒ ܢܶܬܚܰܝܰܛ ܟܠܢܫ ܦܳܪܶܫ ܠܗ. ܘܡ̇ܢ ܕܰܬܪܝ̣ܥ ܣܝܳܓܗ ܒܳܢܶܐ ܠܗ ܒܥܰܡܠܐ܆ ܘܐܦ ܟܕ ܛܒ ܢܶܒܢܝ̣ܘܗܝ ܬܽܘܪܰܥܬܐ ܡܶܬܩܰܪܝܐ. ܘܡ̇ܢ ܕܒܝܬܗ ܓܰܢܳܒ̈ܐ ܦܳܠܫܝ̣ܢ ܠܗ ܡ̣ܢ ܠܓܘ ܡܶܬܦܠܶܫ܆ ܘܦܘ̣ܠܫܬܗ ܝܕܝܥܐ ܗ̱ܝ܆ ܘܒܥܰܡܠܐ ܝܩܝܪܐ ܩܳܢܶܐ ܡܕܡ ܕܰܐܘܒܶܕ. ܘܡ̇ܢ ܕܦܳܣܶܩ ܐܝ̣ܠܳܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ܆ ܢܘܓܪܐ ܗ̇ܘܐ ܥܕ ܡܰܚܠܶܦ ܘܝ̇ܗܒ ܦܐܪ̈ܐ. ܘܡ̇ܢ ܕܬܳܪܰܥ ܡܰܒܘܥܗ ܠܫܶܩܝܐ ܥ̇ܡܠ ܘܠܳܐܶܐ ܥܕ ܣ̇ܟܪ ܠܗ܆ ܘܟܕ ܛܒ ܢܣܟܪܝ̣ܘܗܝ ܕܳܚܶܠ ܡܢܗ ܕܠܡܐ ܢܶܣܓܘܢ ܡܝ̈ܐ ܘܢܶܬܪܥܘܢܗ. ܘܡ̇ܢ ܕܩܳܛܶܦ ܟܰܪܡܗ ܒܙܒܢ ܣܡܳܕܪܗ܆ ܡܶܬܓܠܶܙ ܡ̣ܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܥܶܢ̈ܒܐ. ܘܡ̇ܢ ܕܓܳܢܶܒ ܒܰܗܺܝ̈ܬܳܢ ܐܢܝܢ ܐܦܘ̈ܗܝ܆ ܘܥܕ ܚܳܢܝ̣ܢ ܠܗ ܠܳܐܶܐ ܘܥܳܡܶܠ. ܘܡ̇ܢ ܕܫܳܦܶܠ ܦܳܥܠܗ ܒܟܪܡܐ܆ ܢܳܣܶܒ ܐܓܪܐ ܘܡܰܪܟܶܢ ܪܝܫܗ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܬܳܒܰܥ ܝܬܝܪܐ. ܘܡ̇ܢ ܕܟܳܒܶܫ ܥܘ̣ܙܐ ܕܥܠܰܝܡܘܬܗ܆ ܚܳܕܶܐ ܠܘܬܗ ܕܥܬܝܩ ܝܘ̈ܡܬܐ. ܘܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫܳܬܶܐ ܡܝ̈ܐ ܓܢܝ̈ܒܐ܆ ܡܶܬܬܢܝ̣ܚ ܥܠ ܡܰܒܘ̣ܥ ܡܝ̈ܐ.

   ܐܘ ܐܝܠܝܢ ܕܶܐܙܕܰܡܰܢܘ ܠܐܓܘܢܐ܆ ܫܡ̣ܥܘ ܠܩܠܐ ܕܩܪܢܐ ܘܶܐܬܠܰܒܒܘ. ܘܐܦ ܠܟܘܢ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܐܰܚܝ̣̈ܕܰܝ ܩܪ̈ܢܬܐ܆ ܟܗ̈ܢܐ ܘܣܳܦܪ̈ܐ ܘܚܟܝ̈ܡܐ܆ ܩܪܰܘ ܘܐܡ̣ܪܘ ܠܟܠܗ ܥܡܐ܆ ܡ̇ܢ ܕܕܳܚܶܠ ܢܗܦܘܟ ܠܗ ܡ̣ܢ ܐܓܘܢܐ܆ ܕܠܐ ܢܶܬܒܰܪ ܠܒܐ ܕܐܚܘ̈ܗܝ ܐܝܟ ܠܒܗ. ܘܡ̇ܢ ܕܢܳܨܶܒ ܟܪܡܐ ܢܗܦܘܟ ܠܦܘܠܚܢܗ܆ ܕܠܐ ܢܶܪܢܶܐ ܒܗ ܘܰܢܚܘܒ ܒܩܪܳܒܐ. ܘܡ̇ܢ ܕܡܳܟܰܪ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܨܳܒܶܐ ܕܢܶܫܩܠܺܝܗ̇ ܢܗܦܘܟ ܠܗ ܘܥܡ ܐܢ̱ܬܬܗ ܢܶܚܕܶܐ. ܘܡ̇ܢ ܕܒܳܢܶܐ ܒܝܬܐ ܢܗܦܘܟ ܠܘܬܗ܆ ܕܠܡܐ ܢܶܬܕܟܰܪ ܒܝܬܗ ܘܠܐ ܢܶܬܟܰܬܰܫ ܡܠܝܐܝܬ. ܠܝܚܝ̈ܕܝܐ ܗ̱ܘ ܝܳܐܶܐ ܐܓܘܢܐ ܡܛܠ ܕܠܩܕܡܝܗܘܢ ܣܝ̈ܡܢ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܘܠܐ ܡܬܕܰܟܪܝ̣ܢ ܡܕܡ ܕܒܬܪܗܘܢ ܡܛܠ ܕܣܝ̣̈ܡܳܬܗܘܢ ܩܕܳܡܰܝܗܘܢ ܐܢܝܢ ܘܡܕܡ ܕܒܳܙܝ̣ܢ ܟܠܗ ܠܢܦܫܗܘܢ ܗ̇ܘܐ ܘܫ̇ܩܠܝܢ ܝܘܬܪܳܢܗܘܢ ܡ̣ܢ ܝܰܬܝ̣ܪܘ. ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܩܳܪ̈ܝܰܝ ܩܪ̈ܢܬܐ܆ ܡܐ ܕܫܰܠܶܡܬܘܢ ܠܰܡܙܰܗܳܪܘ ܚܙܘ ܠܰܕܗܳܦܟܝ̣ܢ ܘܣܥܘܪܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܶܫܬܰܚܪܝ̣ܢ ܘܰܐܚܶܬܘ ܐܢܘܢ ܠܡܝ̈ܐ ܕܒܘ̣ܩܝܳܢܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܢܦܫܗܘܢ ܡܰܓܒܶܝܢ ܠܩܪܳܒܐ. ܟܠ ܕܰܚܠܝ̣ܨ ܡܝ̈ܐ ܒܳܩܶܝܢ ܠܗ܆ ܘܐܝܠܝܢ ܕܰܚܒܰܢܳܢܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܬܡܢ ܡܶܬܦܰܪܫܝ̣ܢ.

   ܫܡܥ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܐ̱ܪܙܐ ܗܢܐ ܕܩܰܕܶܡ ܓܶܕܥܘܢ ܘܚܘܝ ܕܡܘ̣ܬܗ. ܟܕ ܟܰܢܫܗ ܠܥܡܐ ܠܩܪܳܒܐ ܙܰܗܰܪܘ ܣܳܦܪ̈ܐ ܡܶܠܰܝ̈ ܢܡܘܣܐ ܘܦܬܓܳܡ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟ܆ ܗܝܕܝܢ ܗܦܰܟ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܡ̣ܢ ܚܰܝܠܐ. ܘܟܕ ܐܶܫܬܚܰܪܘ ܐܝܠܝܢ ܕܶܐܬܓܒܝ̣ܘ ܠܩܪܳܒܐ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܡܪܝܐ ܠܓܶܕܥܘܢ: ܐܰܚܶܬ ܐܢܘܢ ܠܡܝ̈ܐ ܘܰܒܩܝ̣ ܐܢܘܢ ܬܡܢ. ܡ̇ܢ ܕܠܳܐܰܥ ܡܝ̈ܐ ܒܠܫܢܗ ܡܶܣܬܰܪܗܰܒ ܘܠܒܝ̣ܒ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܩܪܳܒܐ܆ ܘܡ̇ܢ ܕܢܳܦܶܠ ܥܠ ܟܪܣܗ ܠܡܶܫܬܳܐ ܡܝ̈ܐ ܪܦܶܐ ܘܢܰܫܝ̣ܫ ܡ̣ܢ ܕܠܡܺܐܙܰܠ ܠܩܪܳܒܐ. ܪܒ ܗ̱ܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܐ̱ܪܙܐ ܚܒܝܒܝ ܕܩܰܕܶܡ ܓܶܕܥܘܢ ܘܚܰܘܝ̣ ܛܘܦܣܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܐ̱ܪܙܗ ܕܐܓܘܢܐ ܘܕܡܘ̣ܬܐ ܕܝܚܝ̈ܕܝܐ. ܩܰܕܶܡ ܓܝܪ ܘܙܰܗܰܪ ܠܥܡܐ ܡ̣ܢ ܠܘܩܕܡ ܒܒܘܩܝܳܢܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܐܦ ܟܕ ܒܡܰܝ̈ܐ ܒܩܳܐ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܥܣܪܐ ܐܠܦܝ̈ܢ ܬܠܬܡܐܐ ܓܒܪ̈ܝ̣ܢ ܐܬܓܒܝ̣ܘ ܒܠܚܘܕ ܠܡܶܥܒܰܕ ܐܓܘܢܐ. ܫܳܠܡܳܐ ܕܝܢ ܗܕܐ ܠܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܣܓܝܐܝܢ ܐܢܘܢ ܩܪ̈ܰܝܐ ܘܙܥܘܪܝܢ ܓܒܰܝ̈ܐ.

   ܡܛܠܗܢܐ ܗܟܢܐ ܝܳܐܐ ܠܩܳܪ̈ܝܰܝ ܩܰܪ̈ܢܳܬܐ ܟܪ̈ܘܙܐ ܕܥܕܬܐ܆ ܕܢܶܩܪܘܢ ܘܢܙܰܗܪܘܢ ܠܟܠܗ ܩܝܳܡܗ ܕܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܰܐܓܒܝ̣ܘ ܢܦܫܗܘܢ ܠܒܬܘܠܘܬܐ ܘܠܩܕܝܫܘܬܐ܆ ܓܰܕܘ̈ܕܐ ܘܒܬܘ̈ܠܬܐ ܘܩܕܝ̈ܫܐ ܘܰܢܙܰܗܪܘܢ ܐܢܘܢ ܟܪ̈ܘܙܐ ܘܢܺܐܡܪܘܢ܆ ܕܡ̇ܢ ܕܠܒܗ ܣܝ̣ܡ ܠܟܝܳܢܐ ܕܫܰܘܬܳܦܘܬܐ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܡܥܡܘܕܝܬܐ܆ ܕܠܡܐ ܢܶܦܶܠ ܒܐܓܘܢܐ ܘܢܶܬܩܛܶܠ. ܘܡ̇ܢ ܕܕܳܚܶܠ ܡ̣ܢ ܗܕܐ ܡܢܳܬܐ ܕܬܟܬܘܫܐ܆ ܢܗܦܘܟ ܠܗ܆ ܕܠܡܐ ܢܶܬܒܰܪ ܠܒܐ ܕܐܚܘ̈ܗܝ ܐܝܟ ܠܒܗ. ܘܡ̇ܢ ܕܩܶܢܝܳܢܐ ܪܳܚܶܡ܆ ܢܗܦܘܟ ܡ̣ܢ ܚܰܝܠܐ܆ ܕܠܡܐ ܟܕ ܢܶܚܣܢܗ ܩܪܳܒܐ ܢܶܬܕܟܰܪ ܩܶܢܝܳܢܗ ܘܢܶܗܦܘܟ ܠܗ. ܘܡ̇ܢ ܕܡ̣ܢ ܐܓܘܢܐ ܗ̇ܦܟ܆ ܗ̇ܘܐ ܠܗ ܚܶܣܕܳܐ. ܡ̇ܢ ܕܢܦܫܗ ܠܐ ܐܰܓܒܝ̣ ܘܙܰܝܢܐ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܠܒܶܫ܆ ܐܢ ܗܳܦܶܟ ܠܐ ܡܶܬܓܰܢܶܐ܆ ܐܠܐ ܟܠ ܕܡܰܓܒܶܐ ܢܦܫܗ ܘܠܳܒܶܫ ܙܰܝܢܐ܆ ܐܢ ܗ̇ܦܟ ܡ̣ܢ ܐܓܘܢܐ܆ ܗ̇ܘܐ ܠܗ ܓܘܚܟܐ. ܠܡ̇ܢ ܕܢܦܫܗ ܡܣܰܪܶܩ ܝܳܐܐ ܠܗ ܬܰܟܬܘܫܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܶܬܕܟܰܪ ܡܕܡ ܕܒܬܪܗ ܘܗܳܦܶܟ ܠܘܬܗ.

   ܘܡܐ ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܘܙܰܗܰܪܘ ܠܟܠܗ ܩܝܳܡܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܢܩܰܪܒܘܢ ܐܢܘܢ ܠܡܝ̈ܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܶܐܬܓܒܝ̣ܘ ܠܐܓܘܢܐ ܘܢܶܬܒܩܘܢ. ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܢܚܙܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܰܚܠܝܨܝܢ ܘܐܝܠܝܢ ܕܢܫܝܫܝܢ܆ ܠܚܠܝ̈ܨܐ ܘܳܠܶܐ ܠܰܡܠܰܒܳܒܘ̣܆ ܘܰܠܕܰܪܦܶܝܢ ܘܢܫܝܫܝܢ ܬܘܒ ܢܰܗܦܟܘܢ ܡ̣ܢ ܐܓܘܢܐ ܓܰܠܝܐܝܬ܆ ܕܕܰܠܡܐ ܟܕ ܢܫܺܝܫܺܝܢ ܢܶܡܛܶܐ ܐܢܘܢ ܩܺܐܪܣܐ ܢܶܓܢܒܘܢ ܙܰܝܢܗܘܢ ܘܢܶܥܪܩܘܢ ܘܢܚܘܒܘܢ. ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܓܝܪ ܠܓܶܕܥܘܢ: ܐܰܚܶܬ ܐܢܘܢ ܠܡܝ̈ܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܰܐܓܒܝ̣ܘ ܢܦܫܗܘܢ. ܘܟܕ ܢܚ̣ܬ ܥܡܐ ܠܡܝ̈ܐ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܪܝܐ ܠܓܶܕܥܘܢ: ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܳܥܝ̣ܢ ܡܝ̈ܐ ܐܝܟ ܕܠܳܐܰܥ ܟܰܠܒܐ ܒܠܫܢܗ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܢܐܙܠ̱ܘܢ ܥܡܟ ܠܩܪܳܒܐ܆ ܘܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܢܦܠܝܢ ܠܡܶܫܬܳܐ ܡܝ̈ܐ ܠܐ ܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܥܡܟ ܠܩܪܳܒܐ. ܪܒ ܗ̱ܘ ܐ̱ܪܙܐ ܗܢܐ ܚܒܝܒܝ܆ ܕܩܰܕܶܡ ܘܚܰܘܝ̣ ܐܳܬܗ ܠܓܕܥܘܢ. ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܓܝܪ: ܕܟܠ ܕܠܳܐܰܥ ܡܝ̈ܐ ܐܝܟ ܟܠܒܐ܆ ܠܗ ܘܳܠܶܐ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܩܪܳܒܐ. ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܚܰܝ̈ܘܳܢ ܕܶܐܬܒܪܝ̣ ܥܡ ܒܪܢܫܐ ܠܝܬ ܕܪܳܚܶܡ ܡܪܗ ܐܝܟ ܟܠܒܐ ܘܢܳܛܰܪ ܡܰܛܰܪܬܗ ܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ܆ ܘܐܦ ܟܕ ܡܶܡܚܳܐ ܡ̇ܚܐ ܠܗ ܡܪܗ܆ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܠܘܬܗ ܠܐ ܡܫܰܢܶܐ܆ ܘܟܕ ܥܡ ܡܪܗ ܢܶܦܘܩ ܠܨܰܝܕܳܐ ܘܢܶܦܓܰܥ ܒܗ ܒܡܪܗ ܐܪܝܐ ܕܬܰܩܝ̣ܦ܆ ܢܦܫܗ ܠܡܘܬܐ ܡܰܫܠܶܡ ܚܠܦ ܡܪܗ. ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܚܠܝ̣̈ܨܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܶܬܦܰܪܫܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܡܝ̈ܐ܆ ܕܒܬܪ ܡܪܗܘܢ ܐܙܠ̱ܝܢ ܐܝܟ ܟܠܒ̈ܐ܆ ܘܢܦܫܗܘܢ ܡܰܫܠܡܝ̣ܢ ܠܡܘܬܐ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ܆ ܘܬܰܟܬܘܫܗ ܥܒܕܝܢ ܠܒܝ̣ܒܐܝܬ܆ ܘܢܛܪܝܢ ܡܰܛܰܪܬܗ ܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ܆ ܘܢܳܒܚܝ̣ܢ ܐܝܟ ܟܠܒ̈ܐ ܟܕ ܡܬܗܰܓܶܝܢ ܒܢܳܡܘܣܐ ܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ܆ ܘܪܚܡܝܢ ܠܡܪܢ ܘܡܠܰܚܟܝ̣ܢ ܫܘܡ̈ܬܗ ܟܕ ܦܓܪܗ ܢܳܣܒܝ̣ܢ ܘܣܳܝܡܝ̣ܢ ܠܗ ܥܠ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܘܠܳܚܟܝ̣ܢ ܠܗ ܒܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܠܰܚܶܟ ܟܠܒܐ ܠܡܪܗ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܢܡܘܣܐ ܠܐ ܡܶܬܗܰܓܶܝܢ܆ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܟܠܒ̈ܐ ܦܺܐܩ̈ܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܶܒܰܚ. ܘܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܚܦܺܝ̣ܛܺܝܢ ܠܰܡܨܳܡ܆ ܡܬܩܪܝܢ ܟܠܒ̈ܐ ܕܝܰܥܢܐ ܢܦܫܗܘܢ ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܠܡܶܣܒܰܥ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܰܚܦܝ̣ܛܝܢ ܠܡܶܒܥܳܐ ܪ̈ܚܡܐ ܢܣܒܝܢ ܠܚܡܐ ܕܒܢܰܝ̈ܐ ܘܪܳܡܶܝܢ ܠܗܘܢ.

ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܬܘܒ ܡܪܝܐ ܠܓܶܕܥܘܢ: ܕܐܝܠܝܢ ܕܢܦܠܝܢ ܠܡܶܫܬܳܐ ܡܝ̈ܐ ܠܐ ܢܺܐܙܠ̱ܘܢ ܥܡܟ ܠܩܪܳܒܐ ܕܠܐ ܢܶܦܠܘܢ ܘܢܚܘܒܘܢ ܒܩܪܳܒܐ. ܡܛܠ ܕܩܰܕܶܡܘ ܚܰܘܝ̣ܘ ܐ̱ܪܙܗ̇ ܕܡܰܦܘܠܬܐ ܕܰܚܒܰܢܳܢܳܐܝܬ ܡܝ̈ܐ ܫܳܬܶܝܢ ܗ̣ܘܘ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܒܝܒܝ܆ ܗܟܢܐ ܝܳܐܐ ܠܗܘܢ ܠܢܳܦ̈ܠܰܝ ܒܐܓܘܢܐ ܕܠܐ ܢܶܬܕܰܡܘܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܚܒܰܢܳܢ̈ܐ ܕܠܐ ܢܶܗܦܟܘܢ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܬܰܟܬܘܫܐ ܘܢܗܘܘܢ ܚܶܣܕܳܐ ܠܟܠܗܘܢ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ.

   ܫܡܥ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܡܠܬܐ ܗܕܐ܆ ܠܐ ܡܛܠ ܕܰܐܦܝ̣ܣܬܟ ܡ̣ܢ ܟܬܒ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܰܣܠܶܐ ܠܬܝܒ̈ܐ ܬܶܬܟܶܠ ܠܟ ܘܬܰܡܪܰܚ ܠܡܶܚܛܳܐ܆ ܘܠܐ ܡܛܠ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܟ ܗܠܝܢ ܢܶܬܪܰܦܶܐ ܠܗ ܗ̇ܘ ܕܒܳܠܰܥ ܘܠܐ ܢܶܒܥܶܐ ܬܝܒܘܬܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܝܳܐܐ ܠܗ ܕܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܗ ܒܶܐܒܠܐ ܢܗܘܐ ܕܠܐ ܢܬܬܪܝܡ ܘܢܶܬܚܰܝܰܒ ܠܗ. ܥܰܒܕܳܐ ܐܝܢܐ ܕܡܰܣܟܶܠ ܩܕܡ ܡܪܗ ܘܡܩܰܕܶܡ ܘܡܰܚܫܶܟ ܠܘܬܗ ܕܠܡܐ ܢܶܣܰܒ ܒܐܦܘ̈ܗܝ܆ ܘܡܐ ܕܚܳܙܶܐ ܡܪܗ ܕܰܐܡܝ̣ܢ ܗ̱ܘ ܠܘܬܗ ܫܳܒܶܩ ܠܗ ܣܟܠܘܬܗ ܘܡܶܬܪܰܥܶܐ ܠܗ. ܐܢ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܠܡܪܗ ܕܰܐܣܟܠܶܬ ܠܟ܆ ܚܳܐܢ ܠܗ ܡܪܗ. ܐܢ ܕܝܢ ܟܕ ܐܰܣܟܶܠ ܢܐܡܪ ܠܡܪܗ ܕܠܐ ܚܛܝ̇ܬ܆ ܡܰܘܣܶܦ ܠܗ ܥܠ ܪܘܓܙܗ ܠܡܪܗ. ܥܶܗܰܕ ܚܒܝܒܝ ܠܒܪܐ ܕܦܰܪܰܚ ܢܶܟܣܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܟܕ ܐܰܘܕܝ̣ ܠܐܒܘܗܝ ܫܒܰܩ ܠܗ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ. ܘܐܦ ܚܰܛܳܝܬܐ ܣܓܝܐܬ݀ ܚܰܘ̈ܒܐ܆ ܟܕ ܩܶܪܒܰܬ݀ ܠܘܬ ܡܪܢ ܫܒܰܩ ܠܗ̇ ܚܛܗܝ̈ܗ̇ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܚܰܢܳܗ̇. ܘܐܦ ܙܰܟܰܝ ܡܳܟܣܐ ܚܛܝܐ ܗ݂ܘܐ܆ ܘܐܘܕܝ ܒܰܚܛܳܗܘ̈ܗܝ ܘܰܫܒܰܩ ܠܗ ܡܪܢ. ܘܐܦ ܦܪܘܩܢ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܐܶܬܺܝܬ ܕܶܐܩܪܶܐ ܠܙܕܝ̈ܩܐ ܐܠܐ ܠܚܛܝ̈ܐ ܠܬܝܒܘܬܐ. ܡܪܢ ܓܝܪ ܡܝ̣ܬ ܡܛܠ ܚܛܝ̈ܐ ܘܠܐ ܗ݂ܘܐ ܣܪܝܩܐܝܬ ܗܘܬ݀ ܡܐܬܝܬܗ. ܘܐܦ ܫܠܝܚܐ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܢܦܫܗ: ܕܡܓܰܕܦܳܢ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܪܳܕܘܦ ܘܡܨܰܥܪܳܢ܆ ܘܪܚܡܥܠܝ ܐܠܗܐ. ܬܘܒ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܡܫܝܚܐ ܚܠܦܝܢ ܡܝ̣ܬ. ܥܶܪܒܳܐ ܓܝܪ ܕܶܐܒܰܕ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܓܙܳܪܐ ܒܥܳܝܗܝ ܡܪܗ ܘܶܐܫܟܚܶܗ ܘܚܕܝ̣ ܒܗ܆ ܘܚܕܘܬܐ ܗܳܘܝܳܐ ܠܥܝ̣ܪ̈ܝ ܫܡܝܐ ܟܕ ܚܛܝܐ ܬܐܒ ܡ̣ܢ ܥܰܘܠܗ. ܠܐ ܓܝܪ ܨܳܒܶܐ ܐܒܐ ܕܒܫܡܝܐ ܕܢܺܐܒܰܕ ܚܕ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܰܚܛܰܘ ܘܡܶܬܒܰܥܝܐ ܠܗܘܢ ܬܝܒܘܬܐ. ܠܐ ܐܶܬܐ ܡܪܢ ܕܢܶܩܪܶܐ ܠܙܕܝ̈ܩܐ ܐܠܐ ܠܚܛܝ̈ܐ ܠܬܝܒܘܬܐ. ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܶܬܟܪܰܗ ܡܢܢ ܢܶܫܩܘܠ ܡ̣ܢ ܚܫܗ܆ ܘܡ̇ܢ ܕܡܶܬܟܫܶܠ ܢܶܬܩܰܠܐ ܚܠܦܘܗܝ.

   ܟܕ ܠܚܕ ܡ̣ܢ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܢ ܢܶܡܛܶܐ ܟܺܐܒܐ܆ ܚܢܢ ܢܶܥܡܰܠ ܒܫܘܚܢܗ ܥܕܡܐ ܕܡܶܬܰܐܣܶܐ. ܟܕ ܚܕ ܡ̣ܢ ܗܕܡܝ̈ܢ ܢܶܫܬܰܒܰܚ܆ ܟܠܗ ܦܓܪܐ ܗܕܺܝܪ ܘܝܳܐܐ. ܘܟܕ ܠܚܕ ܡ̣ܢ ܗܕܡܝ̈ܢ ܢܶܡܛܶܐ ܟܺܐܒܐ܆ ܠܟܠܗ ܦܓܪܐ ܛܥܶܢܬܗ ܐܶܫܳܬܐ. ܟܠ ܕܡܰܟܫܶܠ ܠܚܕ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪ̈ܐ ܢܳܦܶܠ ܒܝܡܐ ܟܕ ܪܰܚܝܐ ܕܚܡܳܪܐ ܒܨܰܘܪܗ. ܘܡ̇ܢ ܕܚܳܕܶܐ ܠܒܝܫܬܐ ܕܐܚܘܗܝ ܒܰܥܓܰܠ ܕܝܠܗ ܗܳܘܶܐ ܬܒܳܪܗ. ܘܡ̇ܢ ܕܪܳܦܶܣ ܒܪܶܓܠܗ ܥܠ ܐܚܘܗܝ ܠܐ ܢܶܬܚܰܣܶܐ. ܠܰܡܚܘܬܗ ܕܡܡܰܝܩܳܢܐ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܐܣܝܘܬܐ܆ ܘܡܒܰܙܚܳܢܐ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ ܠܐ ܡܶܫܬܰܒܩܝܢ. ܡ̇ܢ ܕܚ̇ܦܪ ܓܝܪ ܓܘܡܳܨܐ ܢܳܦܶܠ ܒܗ܆ ܘܕܰܡܥܰܓܶܠ ܟܐܦܐ ܥܠܘܗܝ ܬܗܦܘܟ. ܡ̇ܢ ܕܡܶܫܬܪܰܥ ܘܢܳܦܶܠ ܠܐ ܢܐܡܪ܆ ܕܟܠ ܐ̱ܢܫ ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܠܝ. ܘܥܬܝܪܐ ܕܡܳܛܶܐ ܠܡܶܣܟܺܢܘܬܐ ܠܐ ܢܐܡܪ: ܕܟܠܗܘܢ ܥܬܝܪ̈ܐ ܠܝ ܢܶܬܕܰܡܘܢ. ܐܢ ܓܝܪ ܡܶܫܬܰܡܥܐ ܒܥܘܬܗ܆ ܚܘܣܪܳܢܗ ܕܝܠܗ ܡܢܘ ܢܶܡܠܶܐ.

   ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܚܒܝܒܝ ܡܛܠ ܕܒܕܳܪܰܢ ܕܝܠܢ ܐܝܬ ܕܡܰܓܒܶܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܝܚܝܕܝ̈ܐ ܒܢܝ̈ ܩܝܳܡܐ ܘܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܥܒܕܝܢܢ ܐܓܘܢܐ ܠܘܩܒܠ ܒܥܶܠܕܰܪܰܢ܆ ܘܗ̣ܘ ܒܥܶܠܕܰܪܢ ܠܩܘܒܠܢ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܕܢܰܗܦܟܰܢ ܠܟܝܳܢܐ ܕܶܐܬܦܪܶܫܢ ܡܢܗ ܒܚܺܐܪܘܬܢ. ܘܐܝܬ ܡܢܢ ܕܡܶܬܚܰܝܒܝ̣ܢ ܘܒ̇ܠܥܝܢ܆ ܘܟܕ ܚܰܝܳܒ̈ܐ ܐܢܘܢ ܢܦܫܗܘܢ ܡܙܰܟܶܝܢ܆ ܘܐܦܢ ܣܰܟܠܘ̈ܬܗܘܢ ܝ̇ܕܥܝܢܢ ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܗ̇ܘ ܪܶܥܝܳܢܐ ܩܝܡܝܢ ܘܠܐ ܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܬܩܰܪܒܘܢ ܠܬܝܒܘܬܐ܆ ܘܡܛܠ ܒܶܗܬܰܬܗܘܢ ܡܳܝܬܝ̣ܢ ܡܘܬܐ ܬܶܢܝܳܢܐ ܘܠܐ ܥܳܗܕܝ̣ܢ ܠܡܳܐܶܫ ܬܺܐܪ̈ܳܬܐ. ܘܐܝܬ ܬܘܒ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܣܟܠܘܬܗ ܘܬܝܳܒܘܬܐ ܠܐ ܝ̇ܗܒܝܢ ܠܗ. ܐܘ ܪܒܒܰܝܬܐ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܗܒ ܬܝܒܘܬܐ ܠܰܟܢܳܬܟ܆ ܘܥܶܗܰܕ ܕܡܪܟ ܠܐ ܐܰܣܠܝ̣ ܠܬܝܒ̈ܐ. ܙܝ̣ܙܳܢ̈ܐ ܙܪܝ̣ܥܝ̣ܢ ܒܚܰܩܠܐ܆ ܘܡܪܐ ܙܪܥܐ ܠܐ ܫܳܒܶܩ ܠܥܰܒ̈ܕܘܗܝ ܕܙܝ̣ܙܳܢ̈ܐ ܢܕܰܟܘܢ ܡ̣ܢ ܒܝܢܬ ܚ̈ܛܐ ܥܕ ܙܒܰܢ ܚܨܳܕܳܐ. ܘܡܨܝ̣ܕܬܐ ܦܪܝܣܐ ܒܝܰܡܐ܆ ܘܢܘ̈ܢܐ ܠܐ ܡܶܬܓܒܶܝܢ ܥܕܡܐ ܕܣܳܠܩܳܐ ܠܥܠ. ܘܥܰܒ̈ܕܐ ܡ̣ܢ ܡܪܗܘܢ ܩܰܒܶܠܘ ܟܶܣܦܐ܆ ܘܠܥܰܒܕܐ ܫܰܦܠܐ ܡܪܗ ܕܳܐܢ ܠܗ. ܚ̈ܛܐ ܘܬܶܒܢܳܐ ܚܠܝ̣ܛܝ̣ܢ ܐܟܚܕܐ܆ ܘܡܳܪܶܐ ܐܶܕܪܐ ܦܳܪܶܫ ܘܡܕܰܟܶܐ. ܣܓܝܐܝܢ ܐܢܘܢ ܕܰܩܪܶܝܢ ܠܡܫܬܘܬܐ܆ ܘܡ̇ܢ ܕܠܝܬ ܠܗ ܢܰܚ̈ܬܐ܆ ܡܪܗ ܡܰܦܶܩ ܠܗ ܠܚܫܘܟܐ. ܚܟܝ̈ܡܬܐ ܘܣ̈ܟܠܬܐ ܩܝ̈ܡܢ ܐܟܚܕܐ܆ ܘܡܪܗ ܕܓܢܘܢܐ ܝ̇ܕܥ ܠܡ̇ܢ ܡܰܥܶܠ.

   ܐܘ ܪ̈ܥܘܬܐ܆ ܬܰܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܡܪܢ܆ ܪܥܰܘ ܥܳܢ̈ܐ ܘܕܰܒܰܪܘ ܫܦܝܪ. ܚܰܝܶܠܘ ܠܟܪ̈ܝܗܐ ܘܣܰܡܶܟܘ ܠܰܕܡܰܪܥܝ̣ܢ܆ ܥܨܘܒܘ ܠܰܬܒܝ̣ܪ̈ܐ ܘܰܐܣܰܘ ܠܰܚܓܝ̣ܪ̈ܐ ܘܛܰܪܘ ܫܰܡܝ̈ܢܳܬܐ ܠܡܪܗ ܕܓܙܳܪܐ. ܠܐ ܬܶܬܕܰܡܘܢ ܠܪܳܥܝܐ ܒܘ̣ܪܐ ܘܣܰܟܠܐ ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܒܣܰܟܠܘܬܗ ܠܡܶܪܥܳܐ ܥܳܢ̈ܐ ܘܝ̣ܒܫ ܕܪܳܥܗ ܘܶܐܬܥܰܘܪܰܬ݀ ܥܝܢܗ ܥܠ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܡܳܝܬܐ ܬܡܘܬ ܘܕܳܐܒܕܳܐ ܬܺܐܒܰܕ ܘܐܝ̇ܕܐ ܕܡܶܫܬܰܚܪܐ ܗ̣ܝ ܬܐܟܘܠ ܒܶܣܪܐ ܕܚܰܒܪ̈ܬܗ̇. ܘܡܐ ܕܳܐܬܶܐ ܪܒ ܪ̈ܥܘܬܐ܆ ܡܚܰܝܶܒ ܠܗ ܠܪܳܥܝܐ ܒܘܪܐ ܘܣܰܟܠܐ ܕܠܐ ܦܰܪܢܶܣ ܟܢܰܘ̈ܬܗ ܫܦܝܪ. ܘܐܝܢܐ ܕܪܳܥܶܐ ܥܳܢ̈ܐ ܘܡܕܰܒܰܪ ܫܦܝܪ ܡܶܬܩܪܶܐ ܥܰܒܕܐ ܛܒܐ ܘܟܫܝܪܐ ܕܩܰܪܶܒ ܥܳܢ̈ܐ ܠܪܳܥܝܐ ܟܕ ܡܫܰܠܡܐ. ܐܘ ܕܰܘܩ̈ܐ ܕܘܩܘ ܫܦܝܪ ܘܙܰܗܰܪܘ ܠܥܡܐ ܟܠܗ ܡ̣ܢ ܚܰܪܒܐ܆ ܕܠܡܐ ܬܺܐܬܶܐ ܘܬܶܣܰܒ ܢܦܫܐ. ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܢܦܫܐ ܒܚܛܗܝ̈ܗ̇ ܡܶܬܢܰܣܒܳܐ ܘܕܡܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ܟܘܢ ܡܶܬܬܒܰܥ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܒܬܪ ܙܘܗܳܪܐ ܬܶܬܢܣܶܒ ܢܦܫܐ܆ ܢܦܫܐ ܗ̇ܝ ܒܚܛܗܝ̈ܗ̇ ܡܶܬܢܰܣܒܐ ܘܐܢ̱ܬܘܢ ܠܐ ܡܶܬܪܫܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܐܘ ܥܳܢ̈ܐ ܫܰܡܝ̣̈ܢܳܬܐ܆ ܠܐ ܬܶܕܩܪ̈ܳܢ ܠܟܪ̈ܝܗܬܐ ܕܠܐ ܬܚܽܘ̈ܒܳܢ ܕܝ̣ܢܐ ܡ̣ܢ ܪܳܥܝܰܢ ܪܒܐ ܡܐ ܕܳܐܬܶܐ.

   ܩܒܠ ܦܝܳܣܐ ܗܢܐ ܚܒܝܒܝ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܠܬܝ̈ܒܐ ܘܡܙܰܗܰܪ ܠܙܕܝ̈ܩܐ. ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܥܕܡܐ ܕܫܳܠܶܡ ܐܝܬ ܒܗ ܬܝܒܘܬܐ. ܩܪܶܒ ܠܗ ܙܒܢܐ ܕܛܳܠܩܳܐ ܛܝܒܘܬܐ ܘܡܰܡܠܟܳܐ ܟܐܢܘܬܐ܆ ܘܠܝܬ ܬܝܒܘܬܐ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܘܫܳܠܡܳܐ ܟܐܢܘܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܚܶܣܢܰܬ݀ ܒܥܘ̣ܙܗ̇ ܛܝܒܘܬܐ. ܘܡܐ ܕܰܩܪܶܒ ܙܒܢܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܠܐ ܨܳܒܝܳܐ ܛܝܒܘܬܐ ܡܩܰܒܠܐ ܠܬܝ̈ܒܐ܆ ܡܛܠ ܕܰܬܚܘ̣ܡܐ ܣܝ̣ܡ ܠܗ̇ ܡܰܦܩܳܢܐ܆ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܗܝܕܝܢ ܠܝܬ ܬܘܒ ܬܝܒܘܬܐ. ܩܪܝ ܚܒܝܒܝ ܘܝ̣ܠܰܦ ܘܕܰܥ ܘܚܙܝ̣ ܕܥܠ ܗܕܐ ܟܠܢܫ ܣܢܝ̣ܩ ܗ̱ܘ ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܣܓܝ܆ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܝܢ ܕܪܳܗܛܝ̣ܢ ܒܶܣܛܰܕܝܐ܆ ܘܓܒܪܐ ܢܨܝܚܐ ܫܳܩܶܠ ܠܗ ܠܟܠܝ̣ܠܐ܆ ܘܟܠܢܫ ܐܝܟ ܥܰܡܠܗ ܐܓܪܗ ܡܩܰܒܶܠ.

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܚܘܝܬܐ ܕܬܝܒ̈ܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܬܚܘܝܬܐ ܕܚܝܬ ܡܝ̈ܬܐ

 

   ܚـ ܚܶܪ̈ܝܳܢܐ ܓܝܪ ܒܟܠܙܒܢ ܥܠ ܗܕܐ ܗܳܘܶܝܢ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܠܡ ܩܳܝܡܝ̣ܢ ܡܝ̈ܬܐ ܘܒܐܝܢܐ ܦܓܪܐ ܢܐܬܘܢ܆ ܕܗܐ ܒܳܠܐܶ ܠܗ ܦܓܪܐ ܘܡܶܬܚܰܒܰܠ ܘܐܦ ܓܪ̈ܡܐ ܠܡ ܡܐ ܕܢܳܓܰܪ ܠܗܘܢ ܙܒܢܐ ܡܶܬܕܰܩܩܝ̣ܢ ܘܠܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܝܢ܆ ܘܟܕ ܬܶܥܘܠ ܠܡ ܠܩܒܪܐ ܕܡܐܐ ܡܝ̣ܬܺܝ̈ܢ ܩܒܝ̣ܪܝܢ ܒܗ ܡܠܐܶ ܙܘܳܪܐ ܥܦܪܐ ܠܐ ܬܫܟܚ ܬܡܢ. ܘܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܠܝܢ ܡܬܪܰܥܶܝܢ܆ ܕܝ̇ܕܥܝ̣ܢܢ ܠܡ ܕܩܳܝܡܝܢ ܡܝ̈ܬܐ܆ ܐܠܐ ܦܓܪܐ ܠܡ ܫܡܝܢܐ ܠܳܒܫܝ̣ܢ ܘܨܘܪ̈ܳܬܐ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܠܡ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇܆ ܗܠܝܢ ܠܡ ܡܐܐ ܡܝ̣ܬܺܝ̈ܢ ܕܒܚܕ ܩܒܪܐ ܩܒܝ̣ܪܝܢ܆ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܗܳܘܶܐ ܠܡ ܙܰܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܠܝܬ ܬܡܢ ܐܦܠܐ ܡܕܡ܆ ܘܡܐ ܕܚܳܝܶܝܢ ܡܝ̈ܬܐ܆ ܘܠܳܒܫܝ̣ܢ ܠܡ ܦܓܪܐ ܘܩܝܡܝܢ܆ ܐܠܐ ܠܡ ܦܓܪܐ ܫܡܰܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܠܒܫܝܢ܆ ܡ̣ܢ ܐܝܟܐ ܠܡ ܐܳܬܶܐ ܗ̇ܘ ܦܓܪܐ܆ ܕܗܐ ܠܡ ܡܕܡ ܠܝܬ ܒܩܒܪܐ.

   ܡ̇ܢ ܕܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܣܰܟܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܕܠܐ ܝ̣ܕܰܥܬܐ. ܟܕ ܥܰܠܘ ܕܝܢ ܡܝ̈ܬܐ ܡܕܡ ܗ̣ܘܘ܆ ܘܟܕ ܗܘܰܘ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܗܘܰܘ ܠܗܘܢ ܠܐ ܡܕܡ. ܘܡܐ ܕܰܗܘܳܐ ܙܒܢܐ ܕܩܳܝܡܝ̣ܢ ܡܝ̈ܬܐ ܗ̇ܘܐ ܠܗ ܗ̇ܘ ܠܐ ܡܕܡ ܡܕܡ ܐܝܟ ܟܝܳܢܗ ܩܕܡܝܐ ܘܡܶܬܬܰܘܣܰܦ ܠܰܟܝܳܢܗ ܬܰܚܠܘܦܐ. ܐܘ ܥܰܛܠܐ ܕܡܶܬܪܰܥܶܐ ܗܠܝܢ܆ ܫܡܰܥ ܠܡܕܡ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ ܛܘܒܳܢܐ ܟܕ ܡܦܝ̣ܣ ܠܣܰܟܠܐ ܕܐܟܘܬܟ ܘܐܡ̣ܪ: ܣܰܟܠܐ܆ ܙܪܥܐ ܕܙܳܪܰܥ ܐܢ̱ܬ ܐܠܐ ܡܳܐܬ ܠܐ ܚܳܝܶܐ܆ ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܙܳܪܰܥ ܐܢ̱ܬ܆ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܝ̣ܠܝ̣ܕ ܒܥܶܣܒܗ܆ ܐܠܐ ܦܪܶܕܬܐ ܚܕܐ ܥܰܪܛܶܠܳܝܬܐ ܕܚ̈ܛܐ ܐܘ ܕܰܣܥܳܪ̈ܐ ܐܘ ܕܫܪܟܐ ܕܙܰܪ̈ܥܘܢܐ. ܘܠܚܕ ܚܕ ܡ̣ܢ ܙܪ̈ܥܘܢܐ ܦܓܪܐ ܕܢܦܫܗ ܡܶܬܝ̣ܗܶܒ ܠܗ܆ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܡܰܠܒܶܫ ܠܗ ܠܙܰܪܥܟ ܦܓܪܗ ܐܝܟܢܐ ܕܨܳܒܶܐ.

   ܡܟܝܠ ܐܬܛܦܝ̣ܣ ܠܟ ܣܰܟܠܐ ܡ̣ܢ ܗܕܐ ܕܚܕ ܚܕ ܡ̣ܢ ܙܰܪ̈ܥܘܢܐ ܦܓܪܐ ܕܢܦܫܗ ܠܳܒܶܫ. ܠܐ ܡ̣ܢ ܡܬܘܡ ܙܳܪܰܥ ܐܢ̱ܬ ܚ̈ܛܐ ܘܚܳܨܶܕ ܐܢ̱ܬ ܣܥܳܪ̈ܐ܆ ܘܠܐ ܡܡܬܘܡ ܢܳܨܶܒ ܐܢ̱ܬ ܓܦܶܬܐ ܘܡܰܘܥܝܐ ܠܗ̇ ܬܺܐܢ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܒܰܟܝܳܢܗ ܪܳܕܶܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܦܓܪܐ ܕܰܢܦܰܠ ܒܐܪܥܐ ܗܘܝܘ ܩܳܐܡ. ܘܥܠ ܕܡܶܬܚܰܒܰܠ ܠܗ ܦܓܪܐ ܘܒܳܠܐ܆ ܡܢܗ ܡ̣ܢ ܡܰܬܠܐ ܕܙܪܥܐ ܘܳܠܶܐ ܠܟ ܠܡܶܬܛܦܳܣܘ̣ ܕܐܝܟ ܕܙܪܥܐ ܡܐ ܕܢܳܦܶܠ ܒܐܪܥܐ ܡܶܬܡܣܶܐ ܘܡܶܬܚܰܒܰܠ܆ ܘܡܢܗ̇ ܡ̣ܢ ܡܰܣܝܘܬܗ ܡܰܘܥܶܐ ܘܡܰܦܪܰܥ ܘܝ̇ܗܒ ܦܐܪ̈ܐ. ܡܛܠ ܕܐܪܥܐ ܕܰܟܪܺܝܒܳܐ ܕܙܪܥܐ ܠܐ ܢܳܦܶܠ ܒܗ̇ ܦܐܪ̈ܐ ܠܐ ܝ̇ܗܒܐ ܐܦܢ ܟܠܗ ܡܶܛܪܐ ܗܝ ܐܪܥܐ ܫܳܬܝܳܐ ܠܗ܆ ܘܩܒܪܐ ܐܝܢܐ ܕܡܝ̈ܬܐ ܠܐ ܡܶܬܩܰܒܪܝ̣ܢ ܒܗ܆ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܚܰܝܰܬ ܡܝ̈ܬܐ ܠܐ ܢܦܩܝܢ ܡܢܗ܆ ܐܠܘ ܟܠܗ ܩܳܠ ܫܝ̣ܦܘܪܐ ܒܓܰܘܗ ܩܳܪܶܐ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܕܪ̈ܘܚܬܐ ܕܟܐܢ̈ܐ ܠܫܡܝܐ ܣܳܠܩ̈ܢ ܘܦܓܪܐ ܫܡܝܢܐ ܠܒ̈ܫܢ ܒܫܡܝܐ ܐܢܘܢ܆ ܘܗ̇ܘ ܕܰܡܩܝ̣ܡ ܡܝ̈ܬܐ ܒܫܡܝܐ ܥܳܡܰܪ. ܘܡܐ ܕܳܐܬܶܐ ܡܰܚܝܳܢܢ ܠܡ̇ܢ ܡܩܝ̣ܡ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ܆ ܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܟܬܰܒ ܠܢ: ܕܬܺܐܬܶܐ ܫܥܬܐ ܐܦ ܗܫܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܐܦ ܡܝ̈ܬܐ ܢܶܫܡܥܘܢ ܩܳܠܗ ܕܒܪܗ ܕܐ̱ܢܫܐ܆ ܘܢܺܚܘܢ ܘܢܶܦܩܘܢ ܡ̣ܢ ܩܒܪ̈ܝܗܘܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܳܬܶܐ ܦܓܪܐ ܫܡܝܢܐ ܥܳܐܠ ܠܩܰܒܪܐ ܘܡܚܰܕܰܪ ܢܳܦܶܩ ܠܗ ܡܢܗ.

   ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܡܪܝܢ ܥ̈ܰܛܠܐ܆ ܕܠܡܢܐ ܠܡ ܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ: ܕܐ̱ܚܪܝܢ ܗ̱ܘ ܦܓܪܐ ܕܒܫܡܝܐ ܘܐ̱ܚܪܺܝܢ ܕܒܐܪܥܐ. ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܗܕܐ ܫܳܡܰܥ ܢܶܫܡܰܥ ܐܦ ܠܗ̇ܝ ܐ̱ܚܪܺܬܐ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ: ܕܐܝܬ ܠܡ ܦܓܪܐ ܕܰܢܦܶܫ ܘܐܝܬ ܦܓܪܐ ܕܪܘܚ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܟܠܢ ܢܶܕܡܰܟ ܐܠܐ ܠܐ ܟܠܢ ܢܶܬܚܰܠܰܦ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܥܬܝܕ ܗ̱ܘ ܗܢܐ ܕܡܳܐܬ ܕܢܶܠܒܰܫ ܠܰܕܠܐ ܡܐܬ܆ ܘܗܢܐ ܕܡܶܬܚܰܒܰܠ ܕܢܶܠܒܰܫ ܠܕܠܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܟܠܢ ܠܰܡܩܳܡ ܠܢ ܩܕܡ ܒܺܐܡ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܕܢܶܬܦܪܰܥ ܐ̱ܢܫ ܐ̱ܢܫ ܒܦܓܪܗ ܡܕܡ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܥܒܝ̣ܕ ܗ݂ܘܐ ܠܗ ܐܢ ܕܛܒ ܘܐܢ ܕܒܝܫ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܡܳܢܐ ܢܥܒܕܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܳܡܕܝ̣ܢ ܚܠܦ ܡܝ̈ܬܐ܆ ܐܢ ܡܝ̈ܬܐ ܓܝܪ ܠܐ ܩܳܝܡܝ̣ܢ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܠܡܢܐ ܥܳܡܕܝ̣ܢ ܚܠܦܝܗܘܢ؟ ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܐܢ ܚܰܝܰܬ ܡܝ̈ܬܐ ܠܝܬ ܐܦܠܐ ܠܡ ܡܫܝܚܐ ܩܡ܆ ܘܐܢ ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܩܡ ܒܰܛܺܝܠܐ ܗ̱ܝ ܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܘܟܳܪܘܙܘܬܢ܆ ܘܐܢ ܗܟܢܐ ܗ̱ܘ ܐܶܫܬܟܰܚܢ ܠܢ ܣܳܗ̈ܕܐ ܕܰܓ̈ܠܐ ܕܰܐܣܗܶܕܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܕܰܐܩܝ̣ܡ ܠܡܫܝܚܐ ܠܰܕܠܐ ܐܩܝܡ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܢ ܡܝ̈ܬܐ ܠܐ ܩܝܡܝܢ ܐܦܠܐ ܕܝ̣ܢܐ ܐܝܬ. ܘܐܢ ܕܝ̣ܢܐ ܠܝܬ܆ ܢܶܐܟܘܠ ܡܕܝܢ ܘܢܶܫܬܶܐ܆ ܠܰܡܚܳܪ ܡܳܝܬܝ̣ܢܢ. ܠܐ ܠܡ ܬܶܛܥܘܢ܆ ܡܚܰܒ̈ܠܳܢ ܪ̈ܥܝܢܐ ܒܣܝ̈ܡܐ ܫܘܥ̈ܝܬܐ ܒܝܫ̈ܬܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ: ܕܐ̱ܚܪܺܝܢ ܗ̱ܘ ܦܓܪܐ ܕܒܫܡܝܐ ܘܐ̱ܚܪܝܢ ܗ̱ܘ ܕܒܐܪܥܐ܆ ܗܟܢܐ ܬܶܫܬܡܰܥ ܠܟ ܡܠܬܐ ܗܕܐ܆ ܕܡܐ ܕܩܳܐܡ ܦܓܪܐ ܕܟܐܢ̈ܐ ܘܡܶܬܚܰܠܰܦ ܐܬܩܪܝ ܠܗ ܫܡܝܢܐ܆ ܘܐܝܢܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܠܰܦ ܐܶܬܩܪܺܝ ܠܗ ܒܰܟܝܳܢܗ ܐܪܥܢܐ.

   ܫܡܥ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܠܡܠܬܐ ܕܕܳܡܝܳܐ ܠܗܕܐ ܕܗ̣ܘ ܬܘܒ ܫܠܝܚܐ ܐܰܡܪܗ̇. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܒܪܢܫܐ ܕܪܘܚܐ ܠܟܠ ܕܳܐܢ܆ ܘܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܡܶܬܬܕܝ̣ܢ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܐܝܠܝܢ ܕܕܪܘܚ ܐܢܘܢ ܕܪܘܚ ܗ̱ܘ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ܆ ܘܐܝܠܝܢ ܕܰܒܣܰܪ ܐܢܘܢ ܕܰܒܣܰܪ ܗ̱ܘ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܟܕ ܕܒܣܪܐ ܗ̣ܘܰܝܢ ܟܺܐܒ̈ܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܡܶܬܚܰܦܛܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܗܕܡܝ̈ܢ܆ ܕܦܐܪ̈ܐ ܢܗܘܐ ܠܡܘܬܐ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܐܢ ܐܝܬ ܒܟܘܢ ܪܘܚܐ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܕܪܘܚ ܐܝܬܝܟܘܢ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ ܟܕ ܒܶܣܪܐ ܠܒܝܫ ܗ̣ܘܐ ܘܥܒܳܕ̈ܐ ܕܪܘܚܐ ܦܳܠܰܚ ܗ̣ܘܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܚܰܝܰܬ ܡܝ̈ܬܐ ܗܳܘܶܐ ܚܘܠܳܦܐ ܠܙܕܝ̈ܩܐ ܘܡܶܬܒܰܠܥܳܐ ܠܗ̇ ܨܘܪܬܐ ܐܪܥܢܳܝܬܐ ܒܰܫܡܰܝܳܢܝ̣ܬܐ ܘܡܶܬܩܪܶܐ ܠܗ ܦܓܪܐ ܫܡܝܢܐ܆ ܘܕܠܐ ܡܶܬܚܰܠܰܦ ܡܶܬܩܪܶܐ ܠܗ ܐܪܥܢܐ.

   ܥܠ ܗܕܐ ܕܝܢ ܚܰܝܰܬ ܡܝ̈ܬܐ ܚܒܝܒܝ ܟܡܐ ܕܡܫܟܚ ܐ̱ܢܐ ܐܰܦܝ̣ܣܳܟ. ܡ̣ܢ ܒܪܝ̣ܫܝ̣ܬ ܓܝܪ ܒܪܳܝܗܝ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ܆ ܡ̣ܢ ܥܦܪܐ ܓܰܒܠܗ ܘܰܐܩܝ̣ܡܗ. ܐܢ ܓܝܪ ܟܕ ܠܝܬܘܗܝ ܐܕܡ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܥܰܒܕܗ܆ ܚܕ ܟܡܐ ܗܫܐ ܦܫܝ̣ܩܐ ܠܗ ܕܰܢܩܝ̣ܡܝ̣ܘܗܝ܆ ܕܗܐ ܡܶܙܪܰܥ ܙܪܝ̣ܥ ܒܐܪܥܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܐܝܠܝܢ ܕܦܫܝ̈ܩܢ ܠܢ ܢܶܥܒܶܕ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܠܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܪܘܪ̈ܒܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܒܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܐܽܘܡܳܢ̈ܐ ܕܥܳܒܕܝ̣ܢ ܨܶܒܘ̈ܬܐ ܬܡܝ̣̈ܗܳܬܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܗ̣ܘܘ ܐܽܘܡܳܢܰܝ̈ܗܝܢ ܕܥܒܝ̣̈ܕܳܬܐ ܗܠܝܢ ܩܝܡܝܢ ܘܡܶܬܕܰܡܪܝ̣ܢ ܕܐܝܟܢܐ ܠܡ ܗܘܝ̈ ܘܥܒܳܕܐ ܕܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܥܛܶܠ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܗܘܢ܆ ܚܕ ܟܡܐ ܥܒܳܕܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܒܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܙܕܩ ܠܗܘܢ ܠܡܶܗܘܳܐ. ܠܐܠܗܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܬ݀ ܪܒܐ ܗܕܐ ܕܚܳܐܶܝܢ ܡܝ̈ܬܐ. ܟܕ ܙܪܥܐ ܒܐܪܥܐ ܠܐ ܙܪܝܥ ܗ̣ܘܐ ܐܰܘܠܕܰܬ݀ ܐܪܥܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܢܦܰܠ ܒܗ̇܆ ܘܟܕ ܠܐ ܒܳܛܢܐ ܗܘܬ݀ ܝܶܠܕܰܬ݀ ܒܒܬܘܠܘܬܗ̇܆ ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܥܰܛܠܐ ܗܕܐ ܕܬܰܘܥܶܐ ܬܘܒ ܐܪܥܐ ܡܕܡ ܕܰܢܦܰܠ ܒܗ̇ ܘܒܳܛܢܳܐ ܕܬܺܐܠܰܕ܆ ܘܗܐ ܩܰܪܝ̣ܒܝ̣ܢ ܚܶܒܠܝ̈ܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐ: ܕܡ̇ܢ ܚܙܳܐ ܐܝܟ ܗܕܐ ܘܡ̇ܢ ܫܡܰܥ ܐܝܟ ܗܠܝܢ܆ ܕܡܚܰܒܠܐ ܐܪܥܐ ܒܝܘܡܐ ܚܕ ܘܡܶܬܝ̣ܠܶܕ ܥܡܐ ܒܫܳܥܬܐ ܚܕܐ܆ ܐܕܡ ܓܝܪ ܠܐ ܙܪܝܥ ܗ̣ܘܐ ܘܝ̣ܥܐ܆ ܘܠܐ ܒܛܝ̣ܢ ܗ̣ܘܐ ܘܐܬܝܠܕ. ܗܫܐ ܓܝܪ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܗܐ ܙܪܝܥܝܢ ܘܠܡܶܛܪܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܘܝܳܥܶܝܢ܆ ܘܐܪܥܐ ܗܐ ܒܳܛܢܐ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܘܰܩܪܶܒ ܙܒܢ ܡܰܘܠܳܕܗ̇.

   ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܐܒܗ̈ܬܢ ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܘܕܚܰܝܰܬ ܡܝ̈ܬܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܘܪܳܗܛܝ̣ܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ ܛܘܒܢܐ. ܕܐܠܘ ܠܗ̇ܝ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܢܗ̇ ܐܒܪܗܡ ܡܣܰܟܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܙܕܝ̈ܩܐ܆ ܐܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ ܙܒܢܐ ܕܬܘܒ ܢܶܗܦܟܘܢ ܢܺܐܙܠܘܢ ܠܗ̇. ܐܠܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܕܠܰܕܛܳܒܐ ܡܢܗ̇ ܡܣܰܟܶܝܢ܆ ܠܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܫܡܝܐ. ܘܡܣܰܟܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܕܢܶܫܬܪܘܢ ܘܒܰܥܓܰܠ ܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܠܗ̇. ܘܡ̣ܢ ܡܕܡ ܕܟܬܒ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܐܶܣܬܰܟܠ ܘܚܙܝ̣ ܕܠܩܝܡܬܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܗ̣ܘܘ. ܝܥܩܘܒ ܓܝܪ ܐܒܘܢ ܟܕ ܡܐܬ ܗ̣ܘܐ ܐܰܘܡܝ̣ ܠܝܘܣܦ ܒܪܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܒܩܰܒܪܐ ܕܐܒܗܝ̈ ܩܒܽܘܪܰܝܢܝ܆ ܠܘܬ ܐܒܪܗܡ ܘܣܪܐ ܘܐܝܣܚܩ ܘܪܦܩܐ. ܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܠܐ ܨܒܳܐ ܗ̣ܘܐ ܝܥܩܘܒ ܕܒܡܶܨܪܶܝܢ ܢܶܬܩܒܰܪ ܐܠܐ ܥܡ ܐܒܗܘ̈ܗܝ؟ ܗܕܐ ܩܰܕܶܡ ܚܘܝ ܕܠܚܰܝܰܬ ܡܝ̈ܬܐ ܡܣܰܟܶܐ ܗ̣ܘܐ܆ ܕܟܕ ܬܗܘܐ ܩܥܳܬܐ ܘܩܠܐ ܕܩܪܢܐ ܬܗܘܐ ܩܝܡܬܗ ܩܰܪܝ̣ܒܐ ܠܕܰܐܒܗܘ̈ܗܝ ܘܠܐ ܢܶܬܚܰܠܰܛ ܒܙܒܢ ܩܝܡܬܐ ܥܡ ܒܝ̈ܫܐ ܕܗܳܦܟܝ̣ܢ ܠܫܝܘܠ ܘܠܬܰܫܢܝܩܐ.

 

   ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܝܘܣܦ ܐܰܘܡܝ̣ ܠܐܚܘ̈ܗܝ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܟܕ ܢܶܬܕܟܰܪܟܘܢ ܐܠܗܐ ܐܣܩܘ ܓܪ̈ܡܝ ܡܶܟܳܐ ܥܡܟܘܢ. ܘܰܥܒܰܕܘ ܐܚܘ̈ܗܝ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܝܘܣܦ ܘܰܢܛܰܪܘ ܡܰܘܡܳܬܐ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝ̈ܢ. ܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܢܦ̣ܩܘ ܚܝܠܘ̈ܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܐܰܪܰܥ ܡܨܪܝܢ܆ ܗܝܕܝܢ ܫܩܰܠ ܡܘܫܐ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܝܘܣܦ ܘܰܢܦܰܩ. ܘܝܰܩܰܪܘ ܠܗ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܓܒܪܐ ܙܕܝܩܐ ܘܛܶܐܒܘ ܠܗ ܡ̣ܢ ܕܗܒܐ ܘܡ̣ܢ ܣܺܐܡܐ ܕܫܩ̣ܠܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܟܕ ܚܰܠܶܨܘ ܐܢܘܢ. ܘܰܗܘܰܘ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܝܘܣܦ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܒܡܰܕܒܪܐ. ܘܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܕܰܫܟܶܒ ܡܘܫܐ ܐܰܘܪܶܬ ܐܢܘܢ ܠܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ. ܛܳܒܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗ ܓܝܪ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܝܘܣܦ ܐܒܘܗܝ ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܒܶܙܬܐ ܕܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܕܰܟܒܰܫ. ܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܠܝܫܘܥ ܝܰܗܒ ܗ̣ܘܐ ܐܢܘܢ ܡܘܫܐ ܠܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܝܘܣܦ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܗ̣ܘܐ ܕܐܦܪܝܡ ܒܪܗ ܕܝܘܣܦ. ܘܰܩܒܰܪ ܐܢܘܢ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܕܬܗܘܐ ܣܝ̣ܡܬܐ ܒܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܕܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܝܘܣܦ ܩܒܝ̣ܪܝܢ ܒܗ̇. ܘܐܦ ܒܙܰܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܳܐܬ ܗ̣ܘܐ ܝܥܩܘܒ ܒܰܪܶܟ ܗ̣ܘܐ ܠܫܒ̈ܛܘܗܝ ܘܚܰܘܝ̣ ܐܢܘܢ ܡܕܡ ܕܓܳܕܶܫ ܠܗܘܢ ܒܚܰܪܬܐ ܕܝܘ̈ܡܬܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܪܘܒܺܝܠ: ܪܘܒܝܠ ܒܘܟܪܝ ܐܢ̱ܬ܆ ܚܰܝܠܝ ܘܪܝܫ ܬܽܘܩܦܝ. ܛܥܰܝܬ܆ ܐܝܟ ܡܝ̈ܐ ܠܐ ܬܦܘܫ܆ ܥܠ ܕܰܣܠܶܩܬ ܠܡܰܫܟܒܗ ܕܐܒܘܟ܆ ܫܪܝܪܐܝܬ ܛܰܘܶܫܬ ܬܰܫܘܝ̣ܬܝ ܘܰܣܠܶܩܬ. ܘܰܗܘܐ ܡ̣ܢ ܙܒܢܐ ܕܰܫܟܶܒ ܝܥܩܘܒ ܥܕܡܐ ܕܰܫܟܶܒ ܡܘܫܐ ܡܐܬܝܢ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ ܫܢܝ̈ܢ. ܗܝܕܝܢ ܨܒܳܐ ܡܘܫܐ ܕܢܚܰܣܶܐ ܒܟܳܗܢܘܬܗ ܥܠ ܪܘܒܺܝܠ ܕܰܐܣܟܶܠ ܘܰܚܛܳܐ ܥܠ ܕܕܡܶܟ ܥܡ ܒܰܠܗܰܐ ܕܪܘܟܬܗ ܕܐܒܘܗܝ܆ ܕܡܐ ܕܩܝܡܝܢ ܐܚܘ̈ܗܝ ܠܐ ܢܶܬܓܠܶܙ ܡ̣ܢ ܡܶܢܝܳܢܗܘܢ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܒܪܝܫ ܒܘܪ̈ܟܬܗ: ܢܺܚܶܐ ܪܘܒܝܠ ܘܠܐ ܢܡܘܬ܆ ܘܢܗܘܐ ܒܡܶܢܝܳܢܐ.

   ܘܐܦ ܟܕ ܡܛܳܐ ܙܒܢܐ ܕܢܶܫܟܰܒ ܡܘܫܐ ܥܡ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܚܢܝ̣ܓܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܘܟܰܪܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ܆ ܘܰܒܥܳܐ ܡ̣ܢ ܡܪܗ ܘܶܐܬܚܰܢܰܢ ܕܢܶܥܒܰܪ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܳܢܐ. ܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܟܰܪܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܠܡܘܫܐ ܓܒܪܐ ܙܕܝܩܐ ܥܠ ܕܠܐ ܥܠ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܳܢܐ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܢܺܐܙܰܠ ܘܢܶܬܩܒܰܪ ܥܡ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܘܠܐ ܢܶܬܩܒܰܪ ܒܐܪܥܐ ܕܒܥܶܠܕ̈ܒܒܘܗܝ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘ̣ܐܳܒ܆ ܡܛܠ ܕܶܐܓܰܪܘ ܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܐ ܠܒܶܠܥܰܡ ܒܪ ܒܥܽܘܪ ܠܰܡܠܳܛ ܠܐܝܣܪܐܝܠ. ܡܛܠܗܢܐ ܗܟܢܐ ܨܳܒܶܐ ܗ̣ܘܐ ܡܘܫܐ ܕܒܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܠܐ ܢܶܬܩܒܰܪ܆ ܕܠܐ ܢܐܬܘܢ ܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܐ ܘܢܶܥܒܕܘܢ ܒܗ ܢܩܰܡܬܐ ܘܢܶܓܠܘܢ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܓܒܪܐ ܙܕܝܩܐ ܘܢܶܫܕܘܢ ܐܢܘܢ. ܘܥܒܰܕ ܒܗ ܡܪܗ ܒܡܘܫܐ ܛܝܒܘܬܐ ܘܰܐܣܩܗ ܠܛܘܪܐ ܕܢܳܒܘ̣ ܘܚܰܘܝܶܗ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܟܕ ܐܰܥܒܪܳܗ̇ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܟܕ ܚܪ ܡܘܫܐ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܘܚܳܪ ܒܛܘܪܐ ܕܝܳܒܘ̈ܣܳܝܐ܆ ܐܬܪ ܕܬܡܢ ܥܬܝ̣ܕܐ ܗܘܬ݀ ܫܟܝ̣ܢܬܐ ܠܡܶܫܪܳܐ܆ ܘܟܶܪܝܰܬ݀ ܠܗ ܘܒܟܳܐ ܟܕ ܚܙܳܐ ܠܩܒܪܐ ܕܒܚܶܒܪܘܢ ܐܬܪ ܕܩܒܝ̣ܪܝܢ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܐܒܪܗܡ ܘܐܝܣܚܩ ܘܝܥܩܘܒ܆ ܥܠ ܕܠܘܬܗܘܢ ܠܐ ܐܶܬܩܒܰܪ܆ ܘܢܶܫܬܕܘܢ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܥܠ ܓܪ̈ܡܝܗܘܢ ܘܥܡܗܘܢ ܢܩܘܡ ܒܩܝܳܡܬܐ. ܘܟܕ ܚܙܗ̇ ܠܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܠܰܒܒܗ ܡܪܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܐܢܐ ܐܶܩܒܪܳܟ ܘܶܐܣܰܬܪܳܟ ܘܐ̱ܢܫ ܩܒܪܟ ܠܐ ܢܶܕܰܥ. ܘܡܝ̣ܬ ܡܘܫܐ ܒܡܠܬ ܦܘܡܗ ܕܡܪܝܐ ܘܩܰܒܪܗ ܒܢܰܚܠܐ ܒܐܪܥܐ ܕܡܽܘܐܳܒ ܠܘܩܒܠ ܒܝܬ ܦܥܘܪ ܐܬܪ ܕܰܚܛܳܐ ܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܘܠܐ ܝ̣ܕܥ ܐ̱ܢܫ ܩܒܪܗ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ. ܬܪܬܝܢ ܕܝܢ ܨܶܒܘ̈ܢ ܫܦܝܪ̈ܢ ܥܒܰܕ ܒܗ ܡܪܗ ܒܡܘܫܐ ܕܠܐ ܐܰܘܕܰܥ ܩܰܒܪܗ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܚܕܐ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܶܕܥܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܒܘܗܝ ܘܢܶܫܕܘܢ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܡ̣ܢ ܩܒܪܗ܆ ܘܕܬܪܬܝܢ܆ ܕܠܐ ܢܶܕܥܘܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܗ ܘܢܶܥܒܕܘܢܗ ܠܩܒܪܗ ܒܝܬ ܣܓܕܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܐܠܗܐ ܚܫܝ̣ܒ ܗ̣ܘܐ ܒܥܝ̈ܢܝ ܥܡܗ. ܘܶܐܣܬܰܟܠ ܡ̣ܢ ܗܕܐ ܚܒܝܒܝ܆ ܕܟܕ ܫܒܰܩ ܐܢܘܢ ܘܰܣܠܶܩ ܠܛܘܪܐ ܐܡܪܝܢ: ܕܗܢܐ ܡܘܫܐ ܕܰܐܣܩܰܢ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܠܐ ܝ̇ܕܥܝ̣ܢܢ ܡܢܐ ܗܘܳܝܗܝ. ܘܥܒ̣ܕܘ ܠܗܘܢ ܥܶܓܠܐ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܗ܆ ܘܠܐ ܐܶܬܕܟܰܪܘ ܐܠܗܐ ܕܰܐܣܶܩ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܒܝܕ ܡܘܫܐ ܒܐܝܕܐ ܬܰܩܝ̣ܦܬܐ ܘܒܰܕܪܳܥܐ ܪܡܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܟܶܦ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܡܘܫܐ ܘܠܐ ܐܰܘܕܰܥ ܩܒܪܗ܆ ܕܠܐ ܟܕ ܢܰܘܕܰܥ ܩܰܒܪܗ ܢܶܛܥܘܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܗ ܘܢܶܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܨܰܠܡܐ ܘܢܣܓܕܘܢ ܘܢܕܰܒܚܘܢ ܠܗ ܘܒܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܢܙܝ̣ܥܘܢ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܓܒܪܐ ܙܕܝܩܐ.

   ܘܗ̣ܘ ܬܘܒ ܡܘܫܐ ܐܰܟܪܶܙ ܓܠܝܐܝܬ ܚܰܝܰܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܦܘܡܐ ܕܐܠܗܗ: ܕܐܢܐ ܡܡܝ̣ܬ ܐ̱ܢܐ ܘܐܢܐ ܡܰܚܶܐ ܐ̱ܢܐ. ܬܘܒ ܐܦ ܚܰܢܰܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪܬ݀ ܒܨܠܘܬܗ̇: ܕܡܪܝܐ ܡܡܝ̣ܬ ܘܡܰܚܶܐ ܘܡܰܚܶܬ ܠܫܝܘܠ ܘܡܰܣܶܩ. ܘܐܦ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܢܺܚܘܢ ܡܝ̣ܬܝ̈ܟ ܡܪܝܐ ܘܫܠܰܕܰܝ̈ܗܘܢ ܢܩܘܡܘܢ܆ ܘܢܬܬܥܝܪܘܢ ܘܢܫܰܒܚܘܢ ܫܳܟܒܰܝ̈ ܥܦܪܐ. ܘܐܦ ܕܘܝܕ ܐܟܪܙ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܗܐ ܠܡܝ̈ܬܐ ܥܳܒܶܕ ܐܢ̱ܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܐ ܢܩܘܡܘܢ ܘܢܘܕܘܢ ܠܟ܆ ܘܢܶܫܬܰܥܘܢ ܕܒܩܰܒܪ̈ܐ ܛܝܒܘܬܟ. ܘܐܝܟܢܐ ܒܩܰܒܪ̈ܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܐܠܐ ܕܟܕ ܫܳܡܥܝ̣ܢ ܩܠ ܫܝܦܘܪܐ ܕܩܳܪܶܐ ܘܩܪܢܐ ܕܙܳܥܩܐ ܡ̣ܢ ܪܘܡܐ ܘܙܰܘܥܐ ܕܗܳܘܶܐ ܘܩܒܪ̈ܐ ܕܡܶܬܦܰܬܚܝ̣ܢ ܘܩܝܡܝܢ ܓܢ̱ܒܪ̈ܐ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܘܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܩܰܒܪ̈ܐ ܚܕ ܠܚܕ ܘܐܡܪܝܢ: ܕܪܒܐ ܗ̱ܝ ܛܝܒܘܬܐ ܕܶܐܬܥܰܒܕܰܬ݀ ܒܢ܆ ܕܰܦܣܝ̣ܩ ܗ̣ܘܐ ܣܒܪܢ ܘܰܗܘܳܐ ܠܢ ܣܒܪܐ܆ ܘܚܒܝ̣ܫܝ̣ܢ ܗ̣ܘܰܝܢ ܒܚܶܫܘܟܐ ܘܢܦܰܩܢ ܠܢܘܗܪܐ܆ ܘܶܐܙܕܪܰܥܢ ܬܘܒ ܒܟܪܝܗܘܬܐ ܘܩܳܡܢ ܒܚܰܝܠܐ. ܗܕܐ ܗ̱ܝ ܛܝܒܘܬܐ ܕܡܫܬܥܝܢ ܒܩܒܪ̈ܐ.

ܘܠܐ ܗ̣ܘܐ ܒܡ̈ܠܐ ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕ ܚܒܝܒܝ ܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܕܡܰܚܶܐ ܐ̱ܢܐ ܡܝ̈ܬܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܒܰܥܒܳܕ̈ܐ ܚܰܘܝܰܢ ܒܣܗܕ̈ܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܠܢ ܡܣܳܡ ܒܪܶܥܝܳܢܐ܆ ܩܰܕܶܡ ܘܚܰܘܝܰܢ ܓܰܠܝܐܝܬ ܒܝܕ ܐܠܝܐ ܓܝܪ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ݀ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܚܳܐܶܝܢ ܡܝ̈ܬܐ ܘܩܝܡܝܢ ܫܳܟܒܰܝ̈ ܥܦܪܐ. ܟܕ ܡܝܬ ܓܝܪ ܒܪܗ̇ ܕܐܪܡܠܬܐ ܐܰܚܝܶܗ ܐܠܝܐ ܘܝܰܗܒܗ ܠܐܡܗ. ܐܠܝܫܥ ܬܘܒ ܬܠܡܝܕܗ ܐܰܚܝ̣ ܠܒܪܗ̇ ܕܫܝ̣ܠܘܡܳܝܬܐ܆ ܕܬܶܬܩܰܝܰܡ ܘܬܶܫܰܪ ܠܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܪܝܢ. ܘܐܦ ܥܠ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܬܘܒ ܕܐܠܝܫܥ ܡܝ̣ܬܐ ܫܕܰܘ ܥܠܝܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܰܚܝܳܐ ܘܩܡ ܗ̇ܘ ܡܝ̣ܬܐ܆ ܘܫܶܪܰܬ݀ ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬܐ.

   ܘܐܦ ܒܝܕ ܚܙܩܝܐܝܠ ܢܒܝܐ ܐܶܬܚܰܙܝܬ݀ ܬܘܒ ܓܠܝܐܝܬ ܚܰܝܰܬ ܡܝ̈ܬܐ ܟܕ ܐܰܦܩܗ ܐܠܗܐ ܠܰܦܩܰܥܬܐ ܘܚܰܘܝܗ ܓܪ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܰܐܥܒܪܗ ܥܠܝܗܘܢ ܚܕܳܪ̈ܰܝܗܘܢ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܚܳܐܶܝܢ ܓܪ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܒܪܢܫܐ܆ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܚܙܩܝܐܝܠ: ܐܢ̱ܬ ܗ̣ܘ ܝ̇ܕܥ ܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܪܝܐ: ܐܶܬܢܰܒܳܐ ܒܪܢܫܐ ܥܠ ܓܪ̈ܡܐ ܗܠܝܢ܆ ܐܶܬܢܰܒܳܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܓܪ̈ܡܐ ܝܰܒܝ̈ܫܐ: ܫܡܥܘ ܦܬܓܡܗ ܕܡܳܪܶܐ ܡܪ̈ܘܬܐ. ܘܟܕ ܐܰܫܡܰܥ ܐܢܘܢ ܦܬܓܡ̈ܐ ܗܠܝܢ ܗܘܳܐ ܙܘܥܐ ܘܩܠܐ ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܓܪ̈ܡܐ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܡܕܰܩܳܩܘ̣ ܡܕܰܩܩܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܘܰܡܬܰܒܪܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ. ܘܰܚܙܳܐ ܐܢܘܢ ܢܒܝܐ ܘܰܬܡܰܗ ܟܕ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܢ̈ܝܢ ܐܳܬܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܘܓܪܡܐ ܠܚܒܪܗ ܡܩܰܒܶܠ ܗ̣ܘܐ ܘܫܳܪܝ̣ܬܐ ܠܘܬ ܒܪܬ ܙܘܓܗ̇ ܩܶܪܒܬ݀ ܘܶܐܬܪܰܟܰܒܘ ܚܕ ܥܠ ܚܕ܆ ܘܝܰܒܝ̣ܫܘܬܗܘܢ ܪܶܛܒܰܬ݀܆ ܘܶܐܬܠܦܶܦ ܫܳܪ̈ܝܳܬܐ ܒܰܓܝܳܕ̈ܐ ܘܰܪܬܰܚ ܕܡܐ ܒܫܶܪ̈ܝܳܢܐ܆ ܘܶܐܬܩܪܶܡ ܡܶܫܟܐ ܥܠ ܒܶܣܪܐ ܘܝ̣ܥܐ ܣܰܥܪܐ ܒܟܝܢܗ. ܘܰܫܕܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܘܪܘܚܐ ܠܝܬ ܗ̣ܘܬ݀ ܒܗܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܬܘܒ ܦܰܩܕܗ ܠܢܒܺܝܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܐܶܬܢܰܒܳܐ ܥܠ ܪܘܚܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇: ܬܝ ܪܘܚܐ ܡ̣ܢ ܐܰܪ̈ܒܥܳܬ ܪ̈ܘܚܐ܆ ܘܦܽܘܚܝ ܒܗܠܝܢ ܩܛܝ̈ܠܐ ܘܢܺܚܘܢ. ܘܟܕ ܐܫܡܥ ܐܢܘܢ ܦܬܓܡܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܥܶܠܰܬ ܒܗܘܢ ܪܘܚܐ ܘܰܚܝܰܘ ܘܩܳܡܘ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܚܝܠܐ ܕܛܒ ܣܓܝ.

   ܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܡ̣ܢ ܚܕ ܦܶܬܓܳܡܐ ܠܐ ܩܳܡܘ ܡܝ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܒܝܕ ܚܙܩܝܐܝܠ ܘܶܐܫܬܰܡܠܝܰܬ݀ ܩܝܳܡܬܗܘܢ ܕܓܪ̈ܡܐ ܘܕܪܘܚܐ܆ ܕܗܐ ܒܚܕ ܦܬܓܡܐ ܐܶܬܪܰܟܰܒܘ ܓܪ̈ܡܐ܆ ܘܒܰܐܚܪܺܢܐ ܐܬܬ݀ ܪܘܚܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܬܟܰܬܰܪ ܓܡܝ̣ܪܘܬܐ ܠܘܬ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܒܚܕ ܩܠܐ ܘܒܚܕ ܦܬܓܡܐ ܡܩܝ̣ܡ ܒܐ̱ܚܪܳܝܬܐ ܠܟܠܗ ܦܓܪܗ ܕܐܕܡ. ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܓܝܪ ܦܬܓܡܐ ܒܨܝ̣ܪ ܗ̣ܘܐ܆ ܐܠܐ ܡܰܝܬܝܳܢܗ ܙܥܘܪ ܗ̣ܘܐ. ܘܒܗܕܐ ܐܶܣܬܰܟܠ ܘܰܚܙܝ̣ ܕܐܦ ܐܠܝܐ ܘܐܠܝܫܥ ܬܠܡܝܕܗ ܟܕ ܐܰܚܝ̣ܘ ܡܝ̈ܬܐ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܒܚܕ ܦܬܓܡܐ ܐܰܩܝ̣ܡܘ ܐܢܘܢ܆ ܐܠܐ ܥܕܡܐ ܕܨܰܠܝ̣ܘ ܘܐܬܟܫܦܘ܆ ܘܰܐܘܚܰܪܘ ܥܕܢܐ ܠܐ ܙܥܘܪ ܘܗܝܕܝܢ ܩܳܡܘ.

   ܘܐܦ ܡܪܢ ܒܡܐܬܝܬܗ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܐܰܚܝ̣ ܬܠܬܐ ܡܝ̈ܬܐ ܕܬܶܫܰܪ ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬ܆ ܘܒܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܦܬܓܡܝ̈ܢ ܐܩܝ̣ܡ ܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܠܒܪܗ̇ ܓܝܪ ܕܐܪܡܠܬܐ ܟܕ ܐܰܚܝܶܗ ܩܪܳܝܗܝ ܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝ̈ܢ ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܥܠܝܡܐ ܥܠܝܡܐ ܩܘܡ܆ ܘܰܚܝܳܐ ܘܩܡ. ܘܠܒܰܪܬܗ ܬܘܒ ܕܪܒ ܟܢܘܫܬܐ ܩܪܗ̇ ܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝ̈ܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܠܗ̇: ܛܠܝܬܐ ܛܠܝܬܐ ܩܽܘܡܝ܆ ܘܬܳܒܰܬ݀ ܪܘܚܗ̇ ܘܩܳܡܰܬ݀. ܘܟܕ ܡܝ̣ܬ ܠܥܙܪ ܘܶܐܙܰܠ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪܐ܆ ܡܨܰܠܳܝܘ̣ ܨܠܝ̣ ܘܰܩܪܳܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܠܥܙܪ ܬܐ ܠܒܪ܆ ܘܰܚܝܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܡ̣ܢ ܩܒܪܗ.

   ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܕܰܐܦܝ̣ܣܬܟ ܕܒܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܦܬܓܡܝ̈ܢ ܩܳܡܘ ܡܝ̈ܬܐ ܗܠܝܢ܆ ܡܛܠ ܕܬܪܬܝܢ ܩܝ̈ܳܡܳܢ ܗܘܝ̈ܢ ܒܗܘܢ܆ ܚܕܐ܆ ܗ̇ܝ ܩܝܳܡܬܐ ܘܕܬܪܬܝܢ܆ ܗ̇ܝ ܕܥܬܝ̣ܕܐ. ܡܛܠ ܕܒܗ̇ܝ ܩܝܡܬܐ ܕܩܝܡܝܢ ܒܗ̇ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܬܘܒ ܠܐ ܢܳܦܠܐ܆ ܘܒܚܕ ܦܶܬܓܳܡܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܝܕ ܡܫܝܚܗ ܡܶܫܬܰܕܰܪ ܩܝܡܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܝ̈ܬܐ ܐܝܟ ܪܦܳܦ ܥܝܢܐ ܩܰܠܝ̣ܠܐܝܬ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗ̣ܘܐ ܙܥܘܪ ܘܒܨܝ̣ܪ ܡܰܝܬܝܳܢܗ܆ ܡܛܠ ܕܒܚܕ ܦܬܓܡܐ ܕܩܳܪܶܐ ܡܰܫܡܰܥ ܠܟܠܗܘܢ ܣܰܘ̈ܦܐ ܘܫܳܘܪܝܢ ܘܩܳܝܡܝ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܕܰܪܡܶܝܢ. ܘܠܐ ܗܳܦܶܟ ܦܬܓܡܐ ܠܘܬ ܡܫܰܕܪܳܢܗ ܣܪܝ̣ܩܐܝܬ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܕܡܕܰܡܶܐ ܠܗ ܠܦܬܓܡܐ ܒܡܶܛܪܐ ܘܒܬܰܠܓܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܐܝܟ ܕܢܳܚܶܬ ܡܛܪܐ ܘܬܠܓܐ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܘܠܬܡܢ ܠܐ ܗܳܦܶܟ ܐܠܐ ܡܰܘܥܶܐ ܠܐܪܥܐ ܘܡܰܘܠܶܕ ܠܗ̇ ܘܝ̇ܗܒ ܙܪܥܐ ܠܙܳܪܘܥܐ ܘܠܚܡܐ ܠܡܶܐܟܘܠܬܐ܆ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܦܬܓܡܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡ̣ܢ ܦܘܡܝ ܘܠܐ ܢܶܗܦܘܟ ܠܘܬܝ ܣܪܝ̣ܩܐܝܬ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܥܳܒܶܕ ܡܕܡ ܕܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܐ ܘܫܰܠܶܡ ܕܫܰܕܰܪܬܗ. ܡܛܪܐ ܓܝܪ ܘܬܠܓܐ ܠܐ ܗܳܦܟܝ̣ܢ ܠܫܡܝܐ܆ ܡܛܠ ܕܨܶܒܝܳܢ ܡܫܰܕܪܳܢܗܘܢ ܒܐܪܥܐ ܓܡܪܝܢ ܘܦܬܓܡܐ ܕܡܫܰܕܰܪ ܒܝܕ ܡܫܝܚܗ ܕܗܘܝܘ ܡܠܬܗ ܘܦܬܓܡܗ܆ ܗܳܦܶܟ ܠܘܬܗ ܒܚܰܝܠܐ ܣܓܝܐܐ܆ ܡܛܠ ܕܟܕ ܐܳܬܶܐ ܘܡܰܝܬܶܐ ܠܗ ܢܳܚܶܬ ܒܕܡܘܬ ܡܛܪܐ ܘܬܠܓܐ ܘܝܳܥܶܝܢ ܒܗ ܟܠܗܘܢ ܙܰܪ̈ܥܘ̣ܢܐ ܘܛܳܥܢܝ̣ܢ ܒܗ ܦܐܪ̈ܐ ܙܕܝ̈ܩܐ. ܘܗܳܦܶܟ ܦܬܓܡܐ ܠܘܬ ܡܫܰܕܪܳܢܗ ܘܠܐ ܗ̣ܘܐ ܣܪܝ̣ܩܐܝܬ ܗܳܘܝܳܐ ܡܶܐܙܰܠܬܗ ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܩܕܡ ܡܫܰܕܪܳܢܗ: ܗܐ ܐܢܐ ܘܒܢܰܝ̈ܐ ܕܝܰܗܒ ܠܝ ܡܪܝܐ. ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܩܠܐ ܕܚܳܐܶܝܢ ܒܗ ܡܝ̈ܬܐ ܦܪܘܩܢ ܣܳܗܶܕ ܥܠܘܗܝ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܕܬܐܬܐ ܫܥܬܐ ܕܐܦ ܡܝ̈ܬܐ ܢܶܫܡܥܘܢ ܩܠܗ ܕܒܪܗ ܕܐ̱ܢܫܐ܆ ܘܢܶܦܩܘܢ ܡ̣ܢ ܩܒܪ̈ܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܟܬܝ̣ܒ: ܕܒܪܝܫܝܬ ܩܠܐ ܗܘܳܐ ܕܗ̣ܘ ܡܠܬܐ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܡܠܬܐ ܦܓܪܐ ܗܘܬ݀ ܘܰܐܓܢܰܬ݀ ܒܢ. ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܩܠܗ ܕܐܠܗܐ ܙܳܥܶܩ ܡ̣ܢ ܪܘܡܐ ܘܰܡܩܝ̣ܡ ܠܟܠܗܘܢ ܡܝ̈ܬܐ.

   ܬܘܒ ܐܦܝܣ ܡܪܢ ܠܙܰܕܘܩܳܝ̈ܐ ܥܠ ܚܰܝܰܬ ܡܝ̈ܬܐ ܟܕ ܐܰܝܬܝ̣ܘ ܠܗ ܡܬܠܐ ܕܐܢ̱ܬܬܐ ܚܕܐ ܕܠܫܒܥܐ ܓܒܪ̈ܝܢ ܗܘܳܬ݀ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܕܗܐ ܐܢ̱ܬܬܐ ܗܘܬ݀ ܕܟܠܗܘܢ܆ ܒܚܰܝܰܬ ܡܝ̈ܬܐ ܠܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܬܗܘܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܡܪܢ܆ ܕܣܓܝ ܛܳܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܠܐ ܝܳܕܥܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܟܬܒ̈ܐ ܘܠܐ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܠܗ̇ܘ ܥܠܡܐ ܫܘܰܘ ܘܠܗ̇ܝ ܩܝܳܡܬܐ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܆ ܠܐ ܓܒܪ̈ܐ ܢܳܣܒܝ̣ܢ ܢܫ̈ܐ ܘܐܦܠܐ ܠܓܒܪ̈ܐ ܗܳܘܝ̈ܢ ܢܫ̈ܐ܆ ܡܛܠ ܕܠܰܡܡܳܬ ܠܐ ܡܶܫܟܚܝ̣ܢ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܡܠܐܟ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܐܠܗܐ ܘܒܢܰܝ̈ܐ ܕܩܝܳܡܬܐ. ܥܠ ܩܝܳܡܬܐ ܕܝܢ ܕܢܩܘܡܘܢ ܡܝ̈ܬܐ ܠܐ ܩܪܰܝܬܘܢ ܒܟܬܒܐ ܕܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܠܡܘܫܐ ܡ̣ܢ ܣܰܢܝܳܐ: ܕܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܐܠܗܗ ܕܐܒܪܗܡ ܘܕܐܝܣܚܩ ܘܕܝܥܩܘܒ. ܘܗܐ ܐܠܗܐ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܕܡܝ̈ܬܐ܆ ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܚܰܝܺܝܢ ܐܢܘܢ ܠܗ.

   ܘܐܝܬ ܕܐܦ ܟܕ ܚܰܝܺܝܢ܆ ܠܐܠܗܐ ܡܝ̈ܬܐ ܐܢܘܢ. ܣܡ ܠܗ ܕܝܢ ܦܘܩܕܳܢܐ ܠܐܕܡ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܒܝܘܡܐ ܕܐܟ̇ܠ ܐܢ̱ܬ ܡ̣ܢ ܐܝܠܢܐ ܡܘܬܐ ܬܡܘܬ. ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܥܒ̣ܪ ܥܠ ܦܘܩܕܳܢܐ ܘܐܟ̣ܠ܆ ܚܝܳܐ ܬܫܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ܆ ܘܠܐܠܗܐ ܡܝܬܐ ܚܫܺܝܒ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܒܚܛܗܘ̈ܗܝ ܕܬܶܫܰܪ ܠܟ ܕܚܛܝܐ ܗ̱ܘ ܐܬܩܪܝ̣ ܡܝ̣ܬܐ ܘܐܦ ܟܕ ܚܰܝ܆ ܐܢܐ ܐܦܝܣܟ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒ ܒܚܙܩܝܐܝܠ ܢܒܺܝܐ: ܕܚܰܝ ܐ̱ܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܳܪܶܐ ܡܪ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܐ ܒܡܘܬܗ ܕܡܝ̣ܬܐ ܚܛܝܐ.

   ܘܐܦ ܡܪܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܺܐܙܰܠ ܐܶܩܒܘܪ ܠܐܒܝ ܘܺܐܬܶܐ ܠܘܬܟ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܪܢ: ܫܒܘܩ ܡܝ̈ܬܐ ܩܒܪܝܢ ܡܝ̣ܬܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܐܢ̱ܬ ܙܠ ܣܰܒܰܪ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܡܶܫܬܰܡܥܳܐ ܠܟ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܐܘ ܚܒܝܒܝ܆ ܚܙܰܝܬ ܡܡܬܘܡ ܡܝ̈ܬܐ ܕܩܳܒܪܝ̣ܢ ܡܝ̣ܬܝ̈ܗܘܢ܆ ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܩܐܡ ܡܝ̣ܬܐ ܠܡܶܩܒܰܪ ܡܝܬܐ܆ ܐܠܐ ܗܢܐ ܦܝܳܣܐ ܩܒܠ ܡܢܝ܆ ܕܚܛܝܐ ܟܕ ܚܰܝ ܡܝܬܐ ܗ̱ܘ. ܗܢܐ ܓܝܪ ܡܘܬܐ ܫܶܢܬܐ ܗ̱ܘ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ: ܕܐܢܐ ܫܶܟܒܶܬ ܘܕܶܡܟܶܬ ܘܶܐܬܬܥܺܝܪܶܬ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐ: ܕܢܬܬܥܝ̣ܪܘܢ ܫܳܟ̈ܒܰܝ ܥܦܪܐ. ܘܡܪܢ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܒܰܪܬܗ ܕܪܒ ܟܢܘܫܬܐ: ܕܛܠܝܬܐ ܠܐ ܡܝ̣ܬܬ݀ ܐܠܐ ܡܶܕܡܰܟ ܗ̣ܘ ܕܰܡܟܐ. ܘܥܠ ܠܥܙܪ ܐܡ̣ܪ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ: ܕܠܥܙܪ ܪܳܚܡܰܢ ܫܟܶܒ ܐܠܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܐ ܕܰܐܥܝ̣ܪܝ̣ܘܗܝ. ܘܫܠܝܚܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܟܠܢ ܢܶܕܡܰܟ ܐܠܐ ܠܐ ܟܠܢ ܢܶܬܚܰܠܰܦ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܕܳܡܟܺܝܢ ܠܐ ܬܗܘܐ ܟܳܪܝܐ ܠܟܘܢ.

   ܡ̣ܢ ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܬܶܢܝܳܢܐ ܘܳܠܶܐ ܠܢ ܠܡܶܕܚܰܠ܆ ܗ̇ܘ ܕܰܡܠܶܐ ܒܶܟܝܐ ܘܚܘ̣ܪܳܩ ܫܶܢ̈ܐ ܘܬܶܢܚ̈ܬܐ ܘܕܘܘܳܢ̈ܐ܆ ܕܗ̇ܘ ܕܥܳܡܰܪ ܒܚܫܘܟܐ ܒܰܪܳܝܐ. ܛܘܒܝܗܘܢ ܕܝܢ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ ܘܠܙܕܝ̈ܩܐ ܒܗ̇ܝ ܩܝܡܬܐ ܕܡܣܰܟܶܝܢ ܕܢܬܬܥܝ̣ܪܘܢ ܘܢܩܰܒܠܘܢ ܡܽܘܠܟܳܢܰܝ̈ܗܘܢ ܛܒ̈ܐ܆ ܘܥܰܘ̈ܳܠܐ ܕܠܐ ܡܗܰܝܡܢܝ̣ܢ ܒܩܝܳܡܬܐ ܘܳܝ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܡܕܡ ܕܢܛܝ̣ܪ ܠܗܘܢ. ܦܰܩܳܚ ܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ ܐܠܘܠܐ ܩܝܡܝܢ ܗ̣ܘܘ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܡܗܰܝܡܢܝܢ. ܡܛܠ ܕܥܰܒܕܐ ܕܡ̣ܢ ܡܪܗ ܢܶܓܕ̈ܐ ܘܐܣܘܪ̈ܐ ܡܛܰܝܶܒ ܠܗ܆ ܡܐ ܕܕܳܡܶܟ ܠܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܬܬܥܝܪ ܕܝ̇ܕܥ ܕܡܐ ܕܗܳܘܶܐ ܨܦܪܐ ܘܐܬܬܥܝܪ ܡܢܰܓܶܕ ܠܗ ܡܪܗ ܘܐܣ̇ܪ ܠܗ. ܘܥܰܒܕܳܐ ܛܒܐ ܐܝܢܐ ܕܕܳܫܢ̈ܐ ܐܫܬܘܕܝ̣ ܠܗ ܡܪܗ ܡܣܰܟܶܐ ܕܐܡܬܝ ܢܗܘܐ ܨܦܪܐ ܘܢܩܰܒܶܠ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܡ̣ܢ ܡܪܗ. ܘܐܦ ܟܕ ܡܶܕܡܰܟ ܢܶܕܡܰܟ܆ ܒܚܶܠܡܗ ܚܳܙܶܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܪܗ ܝ̇ܗܒ ܠܗ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܗ܆ ܘܚܳܕܶܐ ܒܚܶܠܡܗ ܘܪܳܘܶܙ ܘܰܦܨܝ̣ܚ. ܘܥܰܘܳܠܐ ܫܢܬܗ ܠܐ ܒܳܣܡܐ ܠܗ܆ ܕܪܳܢܶܐ ܕܗܐ ܡܰܛܝ̣ ܠܗ ܨܦܪܐ܆ ܘܬܒܝ̣ܪ ܠܒܗ ܒܚܶܠܡܗ. ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܕܡܟܝܢ ܘܫܶܢܰܬܗܘܢ ܒܳܣܡܐ ܠܗܘܢ ܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ܆ ܘܟܠܗ ܠܠܝܐ ܕܢܓܝܪ ܠܐ ܪܓܫܝܢ ܘܐܝܟ ܚܕܐ ܫܥܐ ܚܫܝ̣ܒ ܒܥܝܢܝ̈ܗܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܒܡܰܛܰܪܬܐ ܕܨܦܪܐ ܡܬܬܥܝ̣ܪܝܢ ܘܚܳܕܶܝܢ܆ ܘܥܰܘ̈ܠܐ ܫܶܢܰܬܗܘܢ ܪܰܡܝܐ ܥܠܝܗܘܢ ܘܕܳܡܶܝܢ ܠܓܒܪܐ ܕܰܪܡܶܐ ܒܶܐܫܳܬܐ ܪܒܬܐ ܘܥܡܝܩܬܐ܆ ܘܡܶܬܗܦܶܟ ܒܥܰܪܣܗ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܘܪܗܝ̣ܒ ܠܠܝܐ ܟܠܗ ܕܢܳܓܰܪ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܘܕܳܚܶܠ ܡ̣ܢ ܨܦܪܐ ܕܡܚܰܝܶܒ ܠܗ ܡܪܗ.

   ܗܝܡܢܘܬܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܡܚܰܘܝܐ܆ ܕܡܳܐ ܕܫ̇ܟܒܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܕܐ ܫܶܢܬܐ ܕܳܡܟܝ̣ܢ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܛܒ ܡ̣ܢ ܒܝܫ܆ ܘܠܐ ܙܕܝ̈ܩܐ ܡܩܒܠܝܢ ܡܘܠܟܳܢܝ̈ܗܘܢ ܘܐܦܠܐ ܥܰܘ̈ܠܐ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܒܝܫܐ ܥܕܡܐ ܕܳܐܬܶܐ ܕܝ̇ܢܐ ܘܦܳܪܶܫ ܒܝܬ ܝܡܝܢܐ ܠܣܡܠܐ. ܘܐܬܛܦܝܣ ܡ̣ܢ ܡܕܡ ܕܟܬܝ̣ܒ ܕܥܕܰܡܐ ܕܝ̇ܬܒ ܕܝ̇ܢܐ ܘܡܶܬܦܰܬܚܝܢ ܣܶܦܪ̈ܐ ܩܕܡܘܗܝ ܘܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ ܛܒ̈ܬܐ ܘܒܝ̈ܫܬܐ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܰܦܠܰܚܘ ܛܒ̈ܬܐ ܡܩܰܒܠܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܛܒܐ܆ ܘܕܣܥ̣ܪܘ ܒܝ̈ܫܬܐ ܡܩܰܒܠܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܡ̣ܢ ܕܝ̇ܢܐ ܟܐܢܐ. ܠܘܬ ܛܒ̈ܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܚܰܠܶܦ ܟܝܢܗ ܘܗܳܘܶܐ ܟܐܢܐ ܡܛܠ ܕܟܐܢܐܝܬ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܡܚܰܝܶܒ܆ ܘܠܘܬ ܒܝ̈ܫܐ ܡܚܰܠܶܦ ܟܝܢܗ܆ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܕܡܶܬܛܰܠܩܐ ܠܗ̇ ܛܝܒܘܬܐ ܒܟܐܢܘܬܐ ܘܗܳܘܶܐ ܠܗ ܠܟܠ ܟܐܢܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܘܬܦܐ ܛܝܒܘܬܐ ܥܡ ܟܐܢܘܬܐ ܠܘܬܗܘܢ ܐܝܟ ܕܠܐ ܥܰܕܪܰܬ݀ ܛܝܒܘܬܐ ܠܣܘܓܦܳܢܐ ܘܟܐܢܘܬܐ ܠܛܝܒܘܬܐ. ܛܝܒܘܬܐ ܓܝܪ ܪܰܚܝ̣ܩܐ ܗ̱ܝ ܡ̣ܢ ܕܝ̇ܢܐ܆ ܘܟܐܢܘܬܐ ܕܝ̇ܢܐ ܗ̱ܘ ܡܓܰܪܓܐ. ܘܡ̇ܢ ܕܩܰܪܝ̣ܒܐ ܠܘܬܗ ܛܝܒܘܬܐ ܢܶܬܦܢܶܐ ܠܗ ܠܘܬܗ̇ ܘܠܐ ܡܰܫܠܡܳܐ ܠܗ ܒܝܕ ܟܐܢܘܬܐ ܕܠܐ ܬܚܰܝܒܝ̣ܘܗܝ ܟܕ ܒܘܨܳܪ̈ܘܗܝ ܬܶܬܒܰܥ ܒܐܝܕܗ. ܘܡ̇ܢ ܕܛܝܒܘܬܐ ܪܚܝ̣ܩܐ ܡܢܗ ܟܐܢܘܬܐ ܡܰܥܠܳܐ ܠܗ ܠܒܘܩܝܳܢܐ܆ ܘܒܗ̇ ܡܶܬܚܰܝܰܒ ܘܳܐܙܶܠ ܠܬܫܢܝܩܐ.

   ܫܡܥ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܦܝܳܣܐ ܗܢܐ ܕܦܘܪܥܢܐ ܒܚܰܪܬܐ ܗܳܘܶܐ. ܪܥܝܐ ܓܝܪ ܟܕ ܦܪܰܫ ܓܙܳܪܗ ܘܐܩܝܡ ܡ̣ܢ ܝܡܝܢܗ ܘܡ̣ܢ ܣܡܠܗ ܥܕܡܐ ܕܩܰܒܶܠ ܛܝܒܘܬܐ ܕܛܒ̈ܐ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܐܰܘܪܶܬ ܐܢܘܢ ܡܠܟܘܬܐ܆ ܘܥܕܡܐ ܕܰܪܫܳܐ ܠܒܝ̈ܫܐ ܘܐܬܚܝܒܘ܆ ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܬܫܢܝܩܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܫܕܪܘ ܐܝܙܓܕ̈ܐ ܒܬܪ ܡܠܟܐ ܘܐܡ̣ܪܘ: ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܗܢܐ ܥܠܝܢ ܡܠܟܐ܆ ܥܕܡܐ ܕܢܳܣܶܒ ܡܠܟܘܬܐ ܘܗܳܦܶܟ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܡܶܬܢܰܟܣܝ̣ܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܘܗܝ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܦܳܥ̈ܠܐ ܕܰܪܗܶܛܘ ܘܰܠܐܝ̣ܘ ܒܟܪܡܐ܆ ܥܕܡܐ ܕܫܳܠܶܐ ܥܡܠܐ ܠܐ ܢܣܒܝܢ ܐܓܪܐ. ܘܬܓܪ̈ܐ ܕܩܒ̣ܠܘ ܟܶܣܦܐ܆ ܥܕܡܐ ܕܳܐܬܶܐ ܡܪܐ ܟܶܣܦܐ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܬܳܒܰܥ ܪܶܒܝ̣ܬܐ. ܘܒܬܘ̈ܠܬܐ ܕܡܣܰܟ̈ܝܳܢ ܠܚܬܢܐ ܢܳܡܝ̈ ܘܰܕܡܶܟܝ̈ ܕܰܐܘܚܰܪ ܠܡܶܐܬܳܐ ܥܕܡܐ ܕܢܶܫܡ̈ܥܢ ܩܥܬܐ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܡܬܬܥܝܪ̈ܢ ܘܡܰܬܩ̈ܢܳܢ ܠܡܦܺܐܕܰܝ̈ܗܝܢ ܘܥ̈ܐܠܢ ܚܟܝ̈ܡܬܐ ܘܡܶܬܟܰܠܝ̈ܢ ܣܟ̈ܠܬܐ ܠܒܪ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܰܪܗܶܛܘ ܒܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܒܶܠܥܳܕܰܝܢ ܕܝܠܢ ܠܐ ܡܶܬܓܰܡܪܝܢ.

   ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܶܣܬܰܟܠ ܚܒܝܒܝ ܘܗܘܬ݀ ܫܪܝܪܐ ܠܟ ܕܥܕܰܟܝܠ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܩܰܒܶܠ ܦܘܪܥܢܗ. ܠܐ ܓܝܪ ܙܕܝ̈ܩܐ ܝ̣ܪܬܘ ܡܠܟܘܬܐ ܐܦܠܐ ܒܝ̈ܫܐ ܐܙܠܘ ܠܬܫܢܝܩܐ܆ ܘܪܳܥܝܐ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܦܪܰܫ ܓܙܳܪܗ܆ ܘܦܳܥ̈ܠܐ ܗܐ ܒܟܪܡܐ ܠܳܐܝܶܢ ܘܥܕܟܝܠ ܐܓܪܐ ܠܐ ܩܒ̣ܠܘ܆ ܘܬܓܪ̈ܐ ܗܐ ܡܶܬܗܰܦܟܝܢ ܒܟܶܣܦܐ ܘܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܶܬܳܐ ܡܪܗܘܢ ܠܡܶܣܰܒ ܚܘܫܒܢܐ܆ ܘܡܠܟܐ ܐܶܙܰܠ ܠܡܶܣܰܒ ܡܠܟܘܬܐ ܘܥܕܟܝܠ ܠܐ ܗܦܰܟ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝ̈ܢ܆ ܘܗܠܝܢ ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܕܡܣܰܟܝ̈ܳܢ ܠܚܬܢܐ ܕܰܡ̈ܟܳܢ ܐܢܝܢ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܘܠܰܩܥܳܬܰܐ ܗ̱ܘ ܡܣܰܟ̈ܝܳܢ ܘܡܬܬܥܝܪ̈ܢ܆ ܘܩܕܡܝ̈ܐ ܕܰܠܐܝ̣ܘ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܥܕܡܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܝܐ ܠܐ ܡܬܓܡܪܝܢ.

   ܫܰܒܪ̈ܰܝ ܬܪܥܝ̣ܬܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ: ܕܐܢ ܐ̱ܢܫ ܕܝܢ ܠܐ ܩܒ̣ܠ ܦܘܪܥܢܐ ܠܡܢܐ ܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ: ܕܐܡܬܝ ܕܢܶܥܢܰܕ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ ܠܘܬ ܡܪܢ ܢܗܘܐ. ܥܶܗܰܕ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܕܥܠ ܗܢܐ ܫܰܪܒܐ ܐܰܦܝ̣ܣܬܟ ܗܘܺܝܬ ܒܬܰܚܘܝ̣ܬܐ ܕܝܚܝܕܝ̈ܐ܆ ܕܠܘܬ ܡܪܢ ܪܘܚܐ ܕܡܩܰܒܠܝܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܐܳܙܳܠܐ ܠܰܟܝܳܢܗ̇ ܫܡܝܢܐ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢ ܩܝܡܬܐ ܕܳܐܬܝܳܐ ܠܡܶܠܒܰܫ ܦܓܪܐ ܕܥܶܡܪܰܬ݀ ܒܗ܆ ܘܒܟܠܙܒܢ ܡܰܥܗܕܳܐ ܥܠܘܗܝ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܡܚܰܦܛܐ ܥܠ ܩܝܡܬܗ ܕܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥܶܡܪܰܬ݀ ܒܗ܆ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܥܠ ܥܕܬܐ ܕܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ: ܕܢܗܘܘܢ ܐܡܝܢܝܢ ܘܩܝܡܝܢ ܡܰܕܟܪ̈ܳܢܰܝܟܝ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܬܶܬܠܝ̣ܢ ܠܗܘܢ ܫܶܠܝܐ. ܠܥܰܘ̈ܠܐ ܕܝܢ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܰܕܟܪܳܢܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܕܪܚܝܩܐ ܗ̱ܝ ܡܢܗܘܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܛܠ ܕܒܰܢܦܶܫ ܐܢܘܢ܆ ܘܢܦܫܐܝܬ ܡܶܬܛܰܡܪܝܢ.

   ܘܬܘܒ ܡܶܬܬܰܩܠܝܢ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܕܒܝܫܐ ܒܡܶܠܬܐ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ: ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܣܠܶܩ ܠܫܡܝܐ ܐܠܐ ܐܢ ܗ̇ܘ ܕܰܢܚܶܬ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܒܪܗ ܕܐ̱ܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܒܫܡܝܐ. ܘܐܡܪܝܢ: ܕܗܐ ܡܪܢ ܣܗܶܕ ܕܦܓܪܐ ܐܪܥܢܐ ܠܐ ܣܠܶܩ ܠܫܡܝܐ. ܗܕܐ ܚܝܠܗ̇ ܠܐ ܡܰܕܪܟܝ̣ܢ ܗܶܕܝܘ̈ܛܐ܆ ܟܕ ܐܦܝܣ ܓܝܪ ܡܪܢ ܠܢܝ̣ܩܳܘܕܺܝܡܘܣ ܠܐ ܐܰܕܪܶܟ ܚܝܠܗ̇ ܕܡܠܬܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܡܪܢ: ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܣܠܶܩ ܠܫܡܝܐ ܘܢܳܚܶܬ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܠܟܘܢ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܬܡܢ. ܐܢ ܓܝܪ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܪܥܐ ܐܢܝܢ ܐܶܡܪܶܬ ܠܟܘܢ ܘܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܐܢ ܐܺܡܰܪ ܠܟܘܢ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܫܡܝܐ ܐܢܝܢ ܬܗܰܝܡܢܘܢ. ܕܗܐ ܣܳܗܕܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܡ̣ܢ ܬܡܢ ܠܐ ܢܚ̣ܬ ܥܡܝ ܕܢܰܣܗܶܕ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܫܡܝܐ ܐܢܝܢ ܘܬܗܝܡܢܘܢ. ܣܠܶܩ ܓܝܪ ܠܬܡܢ ܐܠܝܐ܆ ܘܠܐ ܢܚ̣ܬ ܕܢܰܣܗܶܕ ܥܡܝ ܘܬܶܫܰܪ ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܪܝܢ.

   ܐܢ̱ܬ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ܆ ܠܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܦܘܠܳܓܐ ܥܠ ܚܰܝܰܬ ܡܝ̈ܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܦܘܡܐ ܚܰܝܐ ܣܳܗܶܕ: ܕܐܢܐ ܡܡܝ̣ܬ ܐ̱ܢܐ ܘܐܢܐ ܡܰܚܶܐ ܐ̱ܢܐ. ܘܡ̣ܢ ܚܕ ܦܘܡܐ ܢܦܰܩ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ܆ ܘܐܝܟ ܕܫܪܝܪܐ ܠܢ ܕܰܡܡܝ̣ܬ܆ ܘܚܳܙܶܝܢܢ ܘܐܦ ܕܡܰܚܶܐ ܫܪܝܪܐ ܘܡܗܝܡܢܐ. ܘܡ̣ܢ ܡܕܡ ܕܐܦܝܣܬܟ ܩܒܠ ܘܗܰܝܡܶܢ ܕܒܝܘܡ ܩܝܡܬܐ ܢܩܘܡ ܦܓܪܟ ܒܫܰܠܡܘܬܐ܆ ܘܡ̣ܢ ܡܪܟ ܬܩܰܒܶܠ ܦܘܪܥܢܗ̇ ܕܗܝܡܢܘܬܟ܆ ܘܒܡܕܡ ܕܗܰܝܡܶܢܬ ܬܶܚܕܶܐ ܘܬܶܬܒܰܣܰܡ.

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܚܘܝܬܐ ܕܚܝܬ݀ ܡܝ̈ܬܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ

 

   ܛـ ܛܒܐ ܗ̱ܝ ܡܟܝܟܘܬܐ ܒܟܠܙܒܢ܆ ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܐܘܠܨܳܢܝ̣̈ܢ ܗ̣ܝ ܡܦܰܨܝܳܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܶܬܩܰܪܒܝܢ ܠܘܬܗ̇܆ ܘܦܐܪ̈ܝܗ̇ ܣܓܝܐܝܢ ܐܢܘܢ. ܛܒ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܰܘܠܕܳܐ ܡܟܝܟܘܬܐ܆ ܬܡܝܡܘܬܐ ܡܢܗ̇ ܡܶܬܝܰܠܕܐ. ܘܰܫܦܰܪ ܒܗ̇ ܢܘܚ ܘܫܰܘܙܶܒܬܗ ܐܝܟ ܕܟܬܝ̣ܒ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ ܐܠܗܐ: ܕܠܟ ܚܙܺܝܬ ܕܙܕܝܩ ܘܬܰܡܝ̣ܡ ܒܕܳܪܳܐ ܗܢܐ. ܘܣܓܝ̈ܐܢ ܐܢܝܢ ܣܳܗܕ̈ܘܬܗ̇ ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܒܰܟܬܳܒܐ: ܕܡܟܝ̈ܟܐ ܝ̇ܪܬܝܢ ܐܪܥܐ ܘܫܳܪܶܝܢ ܥܠܝܗ̇ ܠܥܠܡ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ: ܕܒܡ̇ܢ ܐܶܚܽܘܪ ܘܶܐܥܡܰܪ܆ ܐܠܐ ܒܢܝ̣ܚܐ ܘܒܡܟܝܟܐ ܕܙܳܐܥ ܡ̣ܢ ܡܠܬܝ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܛܒ ܗ̣ܘ ܡܰܟܝ̣ܟ ܪܘܚܐ ܘܡܰܟܝ̣ܟ ܥܝ̈ܢܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܳܐܚܶܕ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܗܟܢܐ: ܕܙܕܝܩܘܬܗ ܕܬܡܝܡܐ ܐܳܙܳܠ̱ܐ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܥܠ ܡܘܫܐ ܓܒܪܐ ܡܗܝܡܢܐ ܗܟܢܐ ܟܬܝ̣ܒ: ܕܡܰܟܝ̣ܟ ܗ̣ܘܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ.

   ܡܟܝܟܘܬܐ ܓܝܪ ܣܗܕܘܬܐ ܗ̱ܝ ܕܛܒ̈ܬܐ ܕܕܶܚܠܰܬ݀ ܐܠܗܐ܆ ܘܐܦ ܣܓܝ̈ܐܢ ܐܢܝܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ ܕܡܛܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ܩܳܢܶܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܝܢ ܠܗ̇. ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܟܕ ܬܳܒܥܳܐ ܒܡܟܝ̈ܟܐ ܫܟܝ̣ܚܐ܆ ܘܡܟܝܟܘܬܐ ܒܝܬ ܡܰܫܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܟܐܢܘܬܐ. ܝܘܠܦܢܐ ܠܡܟܝ̈ܟܐ ܫܟܝ̣ܚܐ܆ ܘܝ̣ܕܰܥܬܐ ܡܰܒ̈ܥܳܢ ܣܦܘ̈ܬܗܘܢ܆ ܚܟܡܬܐ ܘܣܘܟܳܠܐ ܝܳܠܕܐ ܡܟܝܟܘܬܐ. ܪܡܝ̣ܣܘܬܐ ܩܳܢܶܝܢ ܡܟܝ̈ܟܐ. ܢܟܦܘܬܐ ܘܡܣܰܝܒܪܳܢܘܬܐ ܟܕ ܬܶܒܥܶܐ ܒܡܟܝܟܐ ܡܶܫܬܰܟܚܐ. ܥܳܢܘܝܘܬܐ ܠܗܘܢ ܦܐܝܐ ܘܪܓܝܓܐ. ܒܣܝܡܐ ܡܶܠܰܬ ܡܟܝ̣ܟܐ ܘܦܨܺܝ̈ܚܳܢ ܐܦܘ̈ܗܝ܆ ܘܓܳܚܶܟ ܘܚܳܕܶܐ. ܚܘܒܐ ܠܡܟܝ̈ܟܐ ܝܳܐܐ ܕܝ̇ܕܥܝܢ ܒܗ ܠܡܶܬܕܰܒܳܪܽܘ. ܨܳܝܡܝ̣ܢ ܡܟܝ̈ܟܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ. ܘܪ̈ܳܘܙܳܢ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܒܠܒܗܘܢ ܛܒܐ. ܡܡܰܠܶܠ ܡܟܝܟܐ ܘܝܳܐܐ ܠܗ܆ ܘܓܳܚ̈ܟܳܢ ܣܦܘ̈ܬܗ ܘܩܠܗ ܠܐ ܡܶܫܬܡܰܥ. ܕܚ̇ܠ ܡܟܝܟܐ ܡ̣ܢ ܚܶܪܝܳܢܐ ܡܛܠ ܕܝܰܠܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܛܢܳܢܐ. ܟܕ ܡܶܠܰܝ̈ ܚܶܡܬܐ ܫ̇ܡܥ ܡܟܝܟܐ܆ ܡܣܰܟܰܪ ܐܕܢܘ̈ܗܝ ܘܠܐ ܥܳܐܠ̈ܢ ܠܠܒܗ. ܝ̇ܠܕܐ ܬܪܥܝܬܗ ܕܡܟܝܟܐ ܟܠ ܛܒ̈ܬܐ܆ ܘܪ̈ܶܓܫܰܝ ܗܘܢܗ ܗܳܡܣܝ̣ܢ ܒܫܦܝܪ̈ܬܐ. ܫܳܬܶܐ ܡܟܝܟܐ ܝܘܠܦܢܐ ܐܝܟ ܡܝ̈ܐ܆ ܘܥܐܠ ܒܗ ܐܝܟ ܡܶܫܚܐ ܒܫܶܪ̈ܝܳܢܘܗܝ. ܡܟܝܟܐ ܡܰܟܝ̣ܟ܆ ܘܠܒܗ ܪܳܡ ܒܪܘܡܐ ܥܠܝܐ܆ ܘܐܬܪ ܕܣܝ̣ܡܬܗ ܬܡܢ ܪܳܢܝܐ ܡܰܚܫܰܒܬܗ. ܥܝ̈ܢܝ ܚܙܳܬܗ ܚܳܝܪ̈ܳܢ ܒܐܪܥܐ܆ ܘܥܝ̈ܢܝ ܡܰܕܥܗ ܒܪܘܡܐ ܥܠܝܐ. ܩܳܢܶܛ ܡܟܝܟܐ ܒܟܠ ܥܕܢ ܕܡܠܬܐ ܕܡܰܪܫܘ̣ܬܐ ܠܐ ܬܗܘܐ ܠܗ ܥܡ ܐ̱ܢܫ. ܒܢܳܡܘܣ ܡܪܗ ܪܳܢܶܐ ܡܟܝܟܐ܆ ܘܡܢܗ ܫܳܩܶܠ ܣܰܡܐ ܕܒܳܥܶܐ. ܚܳܕܶܐ ܡܟܝܟܐ ܒܛܒ̈ܬܐ ܕܚܒܪܗ܆ ܘܐܝܟ ܢܦܫܗ ܚܳܫܶܒ ܠܚܒܝܒܗ. ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܡܟܝܟܐ ܠܘܬ ܪܡܐ ܘܰܚܬܝ̣ܪܐ܆ ܘܫܳܒܶܐ ܘܫܳܩܶܠ ܠܗ ܠܟܠܗ ܡܰܕܥܗ. ܣܳܬܪܐ ܡܟܝܟܘܬܐ ܚܶܣ̈ܢܐ ܡܪ̈ܝܕܐ܆ ܘܡܗܰܦܟܳܐ ܚܶܡܬܐ ܘܒܥܶܠܕܒܳܒܘܬܐ.

   ܙܟܳܬ݀ ܡܟܝܟܘܬܐ ܕܝܥܩܘܒ ܚܶܡܬܗ ܕܥܣܘ ܐܚܘܗܝ ܘܕܐܪܒܥܡܐܐ ܓܒܪ̈ܝܢ ܕܥܡܗ܆ ܘܰܙܟܳܬ݀ ܡܟܝܟܘܬܗ ܕܝܘܣܦ ܚܶܡܬܐ ܕܐܚܘ̈ܗܝ ܕܛܰܢܘ ܒܗ ܘܰܣܢܰܐܘܽܗܝ. ܘܙܟܳܐ ܡܘܫܐ ܒܡܟܝܟܘܬܗ ܘܡܰܟܟܗ̇ ܠܟܠܗ̇ ܪܳܡܘܬܗ ܕܦܪܥܘܢ. ܘܙܟܳܬ݀ ܡܟܝܟܘܬܗ ܕܕܘܝܕ ܠܪܳܡܘܬܗ ܕܓܽܘܠܝܰܕ ܕܰܓܙܰܡ ܥܠܘܗܝ ܒܚܶܡܬܐ. ܘܰܙܟܳܬ݀ ܡܟܝܟܘܬܗ ܕܚܶܙܰܩܝܐ ܠܟܠܗ ܓܙܳܡܶܗ ܕܣܰܢܚܰܪܝ̣ܒ ܕܰܓܙܰܡ ܥܠܘܗܝ ܒܚܶܡܬܐ. ܘܰܙܟܳܬ݀ ܡܟܝܟܘܬܗ ܕܚܶܙܰܩܝܐ ܠܟܠܗ ܓܙܳܡܗ ܕܣܢܚܪܝܒ ܕܰܓܙܰܡ ܘܓܰܕܶܦ. ܘܰܙܟܳܬ݀ ܡܟܝܟܘܬܗ ܕܡܘ̣ܪܕܟܰܝ ܠܟܠܗ̇ ܫܰܒܰܗܪܳܢܘܬܗ ܕܗܳܡܳܢ. ܘܰܙܟܰܘ ܕܢܝܐܝܠ ܘܐܚܘ̈ܗܝ ܒܡܟܝܟܘܬܗܘܢ ܠܓܒܪ̈ܐ ܪ̈ܫܝܥܐ ܕܐܟ̣ܠܘ ܩܰܪ̈ܨܰܝܗܘܢ.

   ܚܳܣܠܝ̣ܢ ܢܦܫܗܘܢ ܡܟܝ̈ܟܐ ܡ̣ܢ ܚܣܳܡܐ ܘܰܛܢܳܢܐ ܘܚܶܪܝܳܢܐ܆ ܘܰܢܕܝ̣ܕܐ ܒܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܪܡܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܘܬܦܝ̣ܢ ܠܩܫܝܘܬܐ. ܡܰܪܚܩܝ̣ܢ ܡܢܗܘܢ ܟܰܕܳܒܘܬܐ܆ ܘܡܶܐܟܰܠ ܩܰܪܨܐ ܢܘܟܪܳܝܝ̣ܢ ܐܢܘܢ ܠܗܘܢ. ܒܥܶܠܕܒܳܒܘܬܐ ܡܰܦܩܝ̣ܢ ܘܫܳܕܶܝܢ ܠܗ̇ ܡܛܠ ܕܒܢܝ̈ ܫܝܢܐ ܐܢܘܢ. ܚܬܝܪܘܬܐ ܡܰܦܩܝ̣ܢ ܘܫܳܕܶܝܢ ܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܒܝܢܬܗܘܢ ܕܳܐܟܦܝ̣ܢ ܥܠ ܫܶܡܗܘܢ ܛܒܐ. ܥܶܨܝܳܢܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܠܗ ܕܪܚܡܝܢ ܦܫܝܛܘܬܐ ܘܟܐܢܘܬܐ. ܘܢܝ̣ܚܝܢ ܐܢܘܢ ܘܢܰܟܝܚܝ̣ܢ܆ ܘܡܣܰܟܶܝܢ ܠܚܬܢܐ܆ ܘܢܘܟܪܳܝܝ̣ܢ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ ܟܠܗ. ܪܚܝܩܐ ܡܢܗܘܢ ܡܒܰܣܪܳܢܘܬܐ܆ ܘܡܡܰܝ̈ܩܳܢܐ ܣܢܶܝܢ ܐܢܘܢ ܒܥܝܢܝ̈ܗܘܢ. ܬܰܘܳܢܰܝ̈ ܠܒܗܘܢ ܡܠܶܝܢ ܣܝ̈ܡܬܐ ܛܒ̈ܬܐ܆ ܘܕܰܟܝ̈ܢ ܐܢܝܢ ܬܺܐܪ̈ܳܬܗܘܢ ܡ̣ܢ ܢܶܟܠܐ. ܥܝܢܝ̈ ܡܰܕܥܰܝ̈ܗܘܢ ܡܰܨ̈ܕܳܢ ܒܪܘܡܐ܆ ܘܚܳܝܪܝ̣ܢ ܒܫܘܦܪܗ ܕܡܪܗܘܢ܆ ܘܚܳܕܶܝܢ ܒܗ ܒܟܠܙܒܢ. ܒܳܛܶܢ ܠܒܗܘܢ ܟܠ ܫܦܝܪ̈ܬܐ܆ ܘܡܰܘܠܕ̈ܢ ܣܦܘ̈ܬܗܘܢ ܦܐܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ܆ ܙܪܥܐ ܛܒܐ ܕܡ̣ܢ ܡܪܗܘܢ ܩܰܒܶܠܘ܆ ܘܥܳܕܶܝܢ ܘܫܳܕܶܝܢ ܡܢܗ ܟܘ̈ܒܐ ܒܝ̈ܫܐ. ܝ̇ܗܒ ܙܪܥܗܘܢ ܦܐܪ̈ܐ ܚܕ ܒܡܐܐ ܕܰܐܫܩܝܘ̣ܗܝ ܡ̣ܢ ܡܰܒܘ̣ܥ ܚܝ̈ܐ. ܢܨܝ̣ܒܐ ܒܓܘܗܘܢ ܡܟܝܟܘܬܐ ܘܡܰܘܥܝܳܐ ܦܐܪ̈ܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܚܘܒܐ. ܠܒܝ̣ܫܝ̣ܢ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܢܰܚܬܳܐ ܛܒܐ ܘܡܢܰܛܪܝ̣ܢ ܠܗ ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܛܰܡܐܘܬܐ܆ ܘܥܳܡܪܐ ܒܗܘܢ ܪܘܚܐ ܕܩܒܠܘ܆ ܘܚܒܝܒܐ ܥܠܝܗܘܢ ܘܠܐ ܡܥܝ̣ܩܝ̣ܢ ܠܗ̇. ܡܨܰܒܬܝܢ ܗܰܝܟܠܰܝ̈ܗܘܢ ܠܡܠܟܐ ܪܒܐ܆ ܕܥܐܠ ܘܫܳܪܶܐ ܒܢܝ̣̈ܚܐ ܘܒܡܟܝ̈ܟܐ. ܣܳܝܡܺܝܢ ܒܶܢܝܳܢܗܘܢ ܥܠ ܫܘܥܐ ܕܫܪܳܪܐ܆ ܘܠܐ ܕܚܠܝܢ ܡ̣ܢ ܓ̈ܠܠܐ ܘܪ̈ܘܚܐ. ܢܗܪܝܢ ܐܝܟ ܫܪ̈ܳܓܐ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܨܳܡܰܚ ܢܘܗܪܗܘܢ ܩܕܡܝܗܘܢ. ܡܥܰܬܕܝ̣ܢ ܪܽܘܡܝܳܢܐ ܠܚܬܢܐ ܕܳܐܬܶܐ܆ ܘܡܣܰܟܶܝܢ ܕܢܶܥܠܘܢ ܠܓܢܘܢܗ. ܫ̇ܩܠܝܢ ܟܶܣܦܐ ܘܡܶܬܗܰܦܟܝ̣ܢ ܒܗ܆ ܘܕܢܐܬܪܘܢ ܥܣܪ ܟܰܟܪ̈ܝ̣ܢ ܨܳܒܶܝܢ. ܘܡܰܦܩܝ̣ܢ ܘܡܦܰܪܚܝ̣ܢ ܢܶܟܣܰܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܠܐ ܨܳܪܺܝܢ ܟܶܣܦܐ ܘܡܛܰܫܶܝܢ ܠܗ. ܦܓܪܐ ܕܚܙܳܬܗܘܢ ܡܗܰܠܶܟ ܥܠ ܐܪܥܐ܆ ܘܟܠܗܝܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܗܘܢ ܠܘܬ ܡܪܗܘܢ ܣܺܝ̈ܡܳܢ. ܘܪܳܕܶܝܢ ܘܡܗܰܠܟܝ̣ܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܩܰܛܝ̣ܢܐ ܘܰܐܠܝ̣ܨܐ܆ ܘܥܐܠܝܢ ܒܬܪܥܐ ܐܰܠܝ̣ܨܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܝܰܨܪܗܘܢ ܐܳܠܨܝ̣ܢ ܠܡܶܛܰܪ ܢܡܘܣܐ ܕܡܶܬܗܰܓܶܝܢ ܒܗ ܒܟܠܙܒܢ܆ ܘܪܳܢܶܝܢ ܘܡܶܬܗܰܦܟܝܢ ܒܗ ܒܥܠܡܐ ܐܝܟ ܢܘܟܪ̈ܝܐ܆ ܘܠܗ̇ܝ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܕܒܫܡܝܐ. ܚܛܝ̣ܦܐ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ܘܣܝ̣ܡܐ ܒܪܘܡܐ܆ ܘܠܒܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ ܕܬܡܢ ܡܣܰܟܶܝܢ ܠܡܶܥܰܠ. ܦܬܝ̈ܚܢ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܘܚܳܝܪܝ̣ܢ ܬܡܢ ܘܚܳܙܶܝܢ ܠܚܬܢܐ ܕܡܥܰܬܶܕ ܢܦܫܗ܆ ܐܙܠ̱ܝܢ ܐܝܙܓܕܝ̈ܗܘܢ ܠܬܡܢ ܟܠܝܘܡ ܘܫ̇ܩܠܝܢ ܘܡܰܝܬܶܝܢ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ. ܟܬܝ̣ܒܝ̣ܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܘܢ ܒܣܶܦܪܐ ܕܚܝ̈ܐ܆ ܘܡܨܰܠܶܝܢ ܘܡܶܬܬܰܢܚܝ̣ܢ ܕܠܐ ܢܬܥܛܘܢ ܡܢܗ܆ ܡܰܥܠܝ̣ܢ ܩܘܪ̈ܒܳܢܝܗܘܢ ܫܘܚܕܐ ܨܘܡܐ ܘܨܠܘܬܐ ܠܗ̇ܘ ܕܫܰܠܝ̣ܛ ܠܡܶܟܬܰܒ ܘܠܡܶܥܛܳܐ. ܘܥܠ ܠܒܗܘܢ ܟ̇ܬܒܝܢ ܢܡܘܣܗ ܕܡܪܗܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܢܶܬܟܰܬܒܘܢ ܒܗ ܒܗ̇ܘ ܣܶܦܪܐ ܕܠܥܠܡ܆ ܕܠܐ ܢܬܥܛܘܢ ܫܡܗܝ̈ܗܘܢ ܡ̣ܢ ܣܶܦܪܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܪܚܡܝܢ ܐܘܠܨܢܘ̈ܗܝ ܕܙܒܢܐ܆ ܕܢܶܬܪܰܚܩܘܢ ܡ̣ܢ ܬܫܢܝܩܐ ܕܠܥܠܡ. ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܘܢ ܡܰܠܦܺܝܢ ܙܡܝܪ̈ܬܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܕܢܶܬܒܰܣܡܘܢ ܒܐܬܪܐ ܕܩܝ̈ܢܬܗ ܒܰܣܝ̣̈ܡܳܢ ܘܚܰܠܝ̈ܢ. ܡܫܬܰܘܫܛܝ̣ܢ ܠܰܡܕܳܩܘ̣ ܒܗ̇ܘ ܐܬܪܐ܆ ܘܣܢܝ̣ܩܝ̣ܢ ܕܣܘܢܩܢܐ ܢܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ.

   ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܪ̈ܳܚܡܶܝܗ̇ ܕܡܟܝܟܘܬܐ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܰܫܠܳܡܗܘܢ ܣܓܝ ܥܠ ܟܠ ܐ̱ܢܫ. ܡܟܝ̈ܟܐ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܐܢܘܢ ܕܪܳܡܳܐ ܘܐܚܘ̈ܗܝ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܒܥܶܠܰܬ ܫܠܡܐ ܐܶܬܳܐ ܠܘܬܢ܆ ܘܡܛܠ ܡܟܝܟܘܬܗ̇ ܡܰܪܝܰܡ ܩܰܒܶܠܬܗ܆ ܟܕ ܣܰܒܪܗ̇ ܓܝܪ ܓܒܪܐܝܠ ܠܛܘܒܢܝܬܐ ܡܪܝܡ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̇: ܫܠܡܠܟܝ ܒܪܝ̣ܟܰܬ ܒܢܫ̈ܐ. ܘܫܠܡܐ ܫܩܰܠ ܘܰܐܝܬܝ̣ ܓܒܪܐܝܠ ܠܦܺܐܪܐ ܒܪܝܟܐ܆ ܘܶܐܙܕܪܰܥ ܒܓܘܗ̇ ܕܡܪܝܡ ܝܰܠܕܐ ܪܚܝܡܐ܆ ܘܫܰܒܚܰܬ݀ ܘܰܐܘܪܒܰܬ݀ ܠܡܪܝܐ ܕܰܨܒܳܐ ܒܡܟܝܟܘܬܗ̇ ܕܰܐܡܬܗ܆ ܘܠܐ ܨܒܳܐ ܒܪ̈ܳܡܐ ܘܒܰܓܐܰܝ̈ܐ܆ ܘܪܡܐ ܡܪܺܝܡ ܠܟܠ ܡܟܝ̈ܟܐ. ܘܚܙܝ ܚܒܝܒܝ ܕܫܠܡܐ ܠܘܬ ܡܟܝ̈ܟܐ ܪܗܶܛ.

   ܘܐܦ ܟܕ ܐܬܝܠܕ ܗ̣ܘܐ ܡܠܦܢܗ̇ ܕܡܟܝܟܘܬܐ܆ ܗܟܢܐ ܡܫܰܒܚܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܥܝ̣ܪ̈ܰܝ ܫܡܝܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܫܠܡܐ ܒܫܡܝܐ܆ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܒܐܪܥܐ܆ ܘܣܰܒܪܐ ܛܒܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܟܕ ܐܰܠܶܦ ܡܟܝܟܘܬܐ ܒܡܐܬܝܬܗ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܡ̇ܢ ܕܡܳܚܶܐ ܠܟ ܥܠ ܦܰܟܳܟ ܩܰܪܶܒ ܠܗ ܐ̱ܚܪܺܢܐ܆ ܘܡ̇ܢ ܕܰܡܫܰܚܰܪ ܠܟ ܕܬܐܙܠ ܥܡܗ ܡܺܝܠܐ ܙܠ ܥܡܗ ܬܪܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝ̣ܢ܆ ܘܡ̇ܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܣܰܒ ܟܘ̣ܬܝ̣ܢܟ ܗܒ ܠܗ ܐܦ ܡܰܪܛܘܛܟ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܰܐܠܶܦ ܦܪܘܩܢ ܡܟܝ̈ܟܐ ܡܶܫܟܚܝ̣ܢ ܠܡܶܣܥܰܪ ܐܢܝܢ. ܪܡܘܬܐ ܘܓܰܐܝܘܬܐ ܠܐ ܝܐܝܐ ܠܡܟܝ̈ܟܐ܆ ܘܐܦܠܐ ܬܳܓܳܐ ܒܪܝܫܐ ܕܡܣܟܢ̈ܐ. ܡܟܝܟܐ ܕܡܬܬܪܝܡ ܣܳܢܶܐ ܠܗ ܡܪܗ܆ ܘܡܣܟܢܐ ܕܣܐܡ ܒܪܝܫܗ ܬܳܓܳܐ ܩܳܛܶܠ ܠܗ ܡܠܟܐ. ܓܰܐܝܘܬܐ ܘܪܡܘܬܐ ܬܳܓܗ ܗ̣ܝ ܕܡܠܟܐ ܓܐܝܐ܆ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܝܳܐܝܳܐ ܓܐܝܘܬܐ ܡܛܠ ܕܕܝܠܗ ܗ̣ܝ ܘܢܝܫܐ ܗ̣ܝ ܕܡܠܟܘܬܗ܆ ܘܐܦ ܠܟܝܳܢܗ ܗ̣ܘ ܝܐܝܐ ܪܡܘܬܐ ܘܣܰܢܝܳܐ ܘܢܕܝ̣ܕܐ ܠܒܢܝ̈ ܒܶܣܪܐ܆ ܘܢܝ̣̈ܫܐ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܠܡܰܠܟܐ ܗ̱ܘ ܝܳܐܶܝܢ ܘܠܐ ܠܰܒܨܝ̣ܪ̈ܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܒܝܒܝ܆ ܡܕܡ ܕܣܳܢܶܐ ܐܠܗܐ ܠܘܬܢ ܘܰܪܚܝ̣ܡ ܠܘܬܗ ܠܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܠܘܬܢ܆ ܐܠܐ ܠܘܬܗ ܢܟܰܬܰܪ ܕܝܠܗ ܘܚܢܢ ܢܩܰܘܶܐ ܒܰܟܝܳܢܢ. ܠܢ ܝܐܝܐ ܡܟܝܟܘܬܐ܆ ܘܠܗ ܪܡܘܬܐ ܘܓܰܐܝܘܬܐ. ܘܠܢ ܕܝܠܢ ܝ̇ܗܒ ܠܢ ܡܟܝܟܘܬܐ܆ ܘܡܕܡ ܕܗ̣ܘ ܠܐ ܝ̇ܗܒ ܠܢ ܠܐ ܢܶܣܰܒ. ܘܐܦ ܟܕ ܛܒ ܢܶܬܶܠ ܠܢ ܡܢܰܣܳܝܽܘ ܡܢܰܣܶܐ ܠܢ ܡܛܠ ܕܡ̇ܢ ܕܫܳܩܶܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܕܝܠܗ ܚܳܫܒܝ̣ܢ ܠܗ ܣܳܪܘܚܐ ܘܕܰܓܳܠܐ܆ ܘܡ̇ܢ ܕܡܩܰܘܶܐ ܒܰܟܝܳܢܗ ܡܟܝܟܐ ܪܡܐ ܡܪܺܝܡ ܠܗ܆ ܒܬܪ ܓܐܝܘܬܐ ܠܐ ܬܐܙܠ.

   ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚ ܒܪܢܫܐ ܦܳܠܰܚ ܬܪܝܢ ܡܳܪ̈ܰܘܳܢ. ܠܐ ܡܶܫܬܰܘܬܦܐ ܪܡܘܬܐ ܠܘܬ ܡܟܝܟܘܬܐ܆ ܘܐܦܠܐ ܚܬܝ̣ܪܘܬܐ ܠܢܰܟܦܘܬܐ܆ ܘܐܦܠܐ ܡܶܫܬܰܘܬܦܐ ܡܰܪܳܚܘܬܐ ܠܰܪܡܝ̣ܣܘܬܐ܆ ܘܐܦܠܐ ܡܣܰܪܗܒܘܬܐ ܠܰܟܒܝ̣ܫܘܬܐ. ܡ̇ܢ ܕܡܩܰܒܶܠ ܪܡܘܬܐ ܡܶܟܳܐ܆ ܥܠܡܐ ܕܳܐܬܶܐ ܡܶܬܓܠܶܙ ܠܗ ܡܢܗ. ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܪܳܚܶܡ ܡܟܝܟܘܬܐ ܡܬܬܪܝܡ ܘܡܶܬܥܰܠܐ ܒܐܬܪܐ ܕܓܰܐܝܘܬܐ. ܥܬܝܪܐ ܕܰܐܪ̈ܓܘܳܢܐ ܠܒܝ̣ܫ ܗ̣ܘܐ ܘܐܬܬܪܝܡ ܗ̣ܘܐ ܘܶܐܬܥܰܠܝ̣ ܘܐܫܬܒܗܪ ܟܕ ܐܶܙܰܠ ܠܬܡܢ ܢܦܰܠ ܒܬܫܢܝܩܐ܆ ܘܠܥܙܪ ܕܰܐܡܶܟ ܢܦܫܗ ܐܶܬܥܰܠܝ ܘܝ̣ܬܒ ܒܥܘܒܗ ܕܐܒܪܗܡ. ܘܦܪܝܫܐ ܘܡܳܟܣܳܐ ܒܗܝܟܠܐ ܡܨܰܠܶܝܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܦܪܝܫܐ ܐܬܬܪܝܡ ܘܙܰܕܶܩ ܢܦܫܗ ܘܰܢܚܶܬ ܠܒܝܬܗ ܟܕ ܠܐ ܙܰܟܳܝ܆ ܘܡܳܟܣܳܐ ܕܰܐܡܶܟ ܢܦܫܗ ܢܚܶܬ ܠܒܝܬܗ ܟܕ ܙܰܕܝ̣ܩ. ܐܬܬܣܝܡ ܒܝܫܐ ܠܘܩܒܠ ܛܒܐ܆ ܘܚܫܘܟܐ ܠܘܩܒܠ ܢܗܝܪܐ܆ ܘܒܥܶܠܕܒܳܒܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܟܐܢܘܬܐ܆ ܘܠܘܩܒܠ ܛܢܳܢܐ ܡܟܝܟܘܬܐ܆ ܘܠܘܩܒܠ ܚܶܪܝܳܢܐ ܫܰܬܝ̣ܩܘܬܐ. ܠܐ ܐܝܬ ܚܝܠܐ ܒܒܝܫܐ ܠܰܡܩܳܡ ܠܘܩܒܠ ܛܒܐ܆ ܘܚܶܫܘܟܐ ܡܐ ܕܚܳܙܶܐ ܠܢܗܝܪܐ ܥܳܪܶܩ ܠܗ܆ ܘܠܡܰܪܝ̣ܪܘܬܐ ܡܦܰܟܗܐ ܠܗ̇ ܚܰܠܝܘܬܐ܆ ܘܐܦ ܠܒܥܶܠܕܒܳܒܘܬܐ ܙܳܟܝܐ ܠܗ̇ ܡܟܝܟܘܬܐ܆ ܘܠܰܛܢܳܢܐ ܡܒܰܛܠܐ ܠܗ ܟܐܢܘܬܐ܆ ܘܠܚܶܪܝܳܢܐ ܡܕܰܥܟܐ ܠܗ ܫܰܬܝ̣ܩܘܬܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܚܳܣܶܡ ܚܶܫܘܟܐ ܒܥܰܡܛܳܢܐ ܘܐܦܠܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܘܬܐ ܛܳܢܳܐ ܒܥܶܨܝܳܢܐ ܘܐܦܠܐ ܛܢܳܢܐ ܡܒܰܙܰܚ ܒܚܶܪܝܳܢܐ ܐܦܠܐ ܡܪܝܪܐ ܣܳܢܶܐ ܠܓܶܕ̈ܕܐ܆ ܐܠܐ ܒܝ̈ܫܐ ܛܳܢܝ̣ܢ ܒܛܒ̈ܐ ܘܪ̈ܫܝܥܐ ܚܳܣܡܝ̣ܢ ܒܙܕܝ̈ܩܐ ܘܪ̈ܡܐ ܡܶܫܬܰܒܗܪܝܢ ܥܠ ܡܟܝ̈ܟܐ ܘܕܰܓ̈ܠܐ ܡܒܰܙܚܝ̣ܢ ܒܫܪܝܪ̈ܐ ܘܣܟ̈ܠܐ ܫܳܝܛܝ̣ܢ ܠܚܟܝ̈ܡܐ܆ ܘܡ̇ܢ ܕܫܪܳܪܐ ܠܝܬ ܠܘܬܗ ܠܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܫܬܰܟܚܘܢ ܟܐܢ̈ܐ܆ ܘܡ̇ܢ ܕܪܡܘܬܐ ܠܒܝܫܐ ܠܗ ܡܟܝܟܐ ܒܩܳܛܘܠܗ̇ ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܠܗ܆ ܘܡ̇ܢ ܕܒܥܘܠܐ ܡܥܰܪ̈ܙܠܳܢ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܠܐ ܨܳܒܶܐ ܒܒܪܢܫܐ ܙܕܝܩܐ܆ ܡ̇ܢ ܕܕܰܓܳܠܘܬܐ ܡܠܶܐ ܦܘܡܗ ܫܪܳܪܐ ܣܢܶܐ ܗ̱ܘ ܒܥܝܢܘ̈ܗܝ ܘܰܢܕܺܝܕ.

   ܣܰܡܐ ܡܕܡ ܠܝܬ ܠܰܛܢܳܢܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܫܶܬܩܐ ܘܡܟܝܟܘܬܐ܆ ܘܦܘܪܥܳܢܐ ܒܝܫܐ ܣܳܠܶܩ ܒܰܛܢܳܢܐ. ܥܠ ܕܛܰܢ ܚܶܘܝܐ ܒܐܕܡ ܒܦܪܕܝܣܐ ܬܠܬ ܠܰܘ̈ܛܳܬܐ ܩܒ̣ܠ ܡܣܳܡ ܒܪܝܫܐ܆ ܫܩܰܠ ܡܢܗ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܗܰܠܶܟ ܥܠ ܟܪܣܗ܆ ܘܰܫܩܰܠ ܡܐܟܘܠܬܗ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܥܦܪܐ܆ ܘܣܳܡܗ ܒܥܠܕܒܒܐ ܘܝܰܗܒܗ ܕܰܘܫܐ ܠܒܪܢܫܐ. ܘܩܳܐܝܢ ܕܰܩܛܰܠ ܠܗܒܝܠ ܒܰܛܢܳܢܗ ܩܒܠ ܠܰܘ̈ܛܳܬܐ ܠܫܒܥܐ ܕܳܪ̈ܝ̣ܢ ܘܰܗܘܳܐ ܙܳܐܥ ܘܢܳܐܕ ܒܐܪܥܐ. ܘܥܣܘ ܕܛܰܢ ܒܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܘܪܰܕܦܗ܆ ܝܥܩܘܒ ܡܟܝܟܐ ܩܒ̣ܠ ܒܘܟܪܘܬܗ ܘܒܘܪ̈ܟܳܬܗ܆ ܘܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܗ̇ܘ ܪܡܐ ܠܡܟܝܟܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܛܰܢܘ ܒܝܘܣܦ ܡܟܝܟܐ܆ ܝܘܣܦ ܐܬܬܪܝܡ ܘܣܳܢܰܐܘ̈ܗܝ ܢܦ̣ܠܘ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܗ. ܘܦܪܥܘܢ ܕܛܰܢ ܒܥܡܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܐ ܘܰܦܩܰܕ ܥܠ ܝܰܠܘܕܝ̈ܗܘܢ ܕܒܝܡܐ ܢܣܘܦܘܢ܆ ܒܗ̇ܘ ܕܝ̣ܢܐ ܕܕܳܢ ܐܬܬܕܝ̣ܢ ܘܩܒ̣ܠ ܦܘܪܥܢܐ ܕܚܛܗܘ̈ܗܝ. ܘܩܘܪܰܚ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ ܕܛܰܢܘ ܒܡܘܫܐ܆ ܣܠܶܩ ܒܗܘܢ ܦܘܪܥܢܐ ܒܝܫܐ܆ ܘܫܝܘܠ ܦܶܬܚܰܬ݀ ܦܘܡܗ̇ ܘܰܒܠܰܥܬܗ܆ ܘܢܘܪܐ ܩܶܕܚܰܬ݀ ܘܶܐܟܰܠܬܗ. ܘܐܗܪܘܢ ܘܡܪܝܡ ܕܛܰܢܘ ܒܡܘܫܐ ܡܟܝܟܐ܆ ܐܬܓܠܝ ܩܕܝܫܐ ܕܢܰܘܒܶܕ ܐܢܘܢ ܘܓܶܪܒܰܬ݀ ܡܪܝܡ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝ̈ܢ. ܘܫܐܘܠ ܕܛܰܢ ܒܕܘܝܕ ܡܟܝܟܐ ܘܰܣܢܳܝܗܝ܆ ܥܒܪܬ݀ ܡܢܗ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܕܰܠܰܚܬܗ ܪܘܚܐ ܡܕܺܝܒܳܢܝ̣ܬܐ. ܘܳܐܚܳܒ ܕܛܰܢ ܒܢܳܒܘ̣ܬ ܘܩܰܛܠܗ܆ ܒܕܘܟܬܐ ܕܠܰܥܘ ܟܠܒ̈ܐ ܕܡܗ ܕܢܳܒܘܬ ܘܐܦ ܕܡܗ ܕܝܠܗ ܠܥܘ̣ܗܝ ܟܠܒ̈ܐ. ܘܐܝܙܒܝܠ ܕܪܶܕܦܰܬ݀ ܠܐܠܝܐ܆ ܡܕܡ ܠܐ ܐܶܫܟܚܰܬ݀ ܠܡܣܰܓܳܦܘܬܗ ܘܠܗ̇ ܐܰܟܠܘܗ̇ ܟܠܒ̈ܐ܆ ܘܐܠܝܐ ܣܠܶܩ ܠܫܡܝܐ. ܘܳܐܟܠܰܝ̈ ܩܰܪܨܐ ܕܛܰܢܘ ܒܓܒܪ̈ܐ ܙܕܝ̈ܩܐ܆ ܠܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܐܶܟܠܬ݀ ܫܠܗܒܝܬܐ ܕܢܘܪܐ܆ ܘܓܒܪ̈ܐ ܟܐܢ̈ܐ ܐܶܬܦܰܨܺܝ̣ܘ ܡܢܗ̇. ܘܟܰܠܕܳܝ̈ܐ ܕܐܟ̣ܠܘ ܩܰܪ̈ܨܰܘܗܝ ܕܕܢܝܐܝܠ܆ ܒܢܦܫܗܘܢ ܡܰܠܝ̣ܘ ܓܘܡܳܨܐ ܕܰܚܦܰܪܘ ܠܗ. ܘܗܳܡܳܢ ܕܛܰܢ ܒܡܽܘܪܕܟܰܝ ܘܒܥܡܗ ܒܦܘܩܕܢܗ ܠܐ ܐܰܟܫܰܪ܆ ܘܡܘܬܐ ܕܙܩܝ̣ܦܐ ܩܒܠ ܗ̣ܘ ܘܒܢܘ̈ܗܝ. ܘܥܡܐ ܣܰܟܠܐ ܕܠܐ ܩܒ̣ܠܘ ܠܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܡܟܝܟܐ܆ ܡ̣ܢ ܐܬܪܗܘܢ ܥܩܰܪ ܘܒܰܕܰܪ ܐܢܘܢ. ܘܡܐ ܕܢܳܣܶܒ ܡܠܟܘܬܐ ܘܗܳܦܶܟ܆ ܩܕܡܘܗܝ ܒܥܠܕ̈ܒܒܘܗܝ ܡܶܬܚܰܪܒܝ̣ܢ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܟܶܬܒܶܬ ܥܰܗܶܕܬܟ ܚܒܝܒܝ ܘܠܐ ܡܶܐܢܰܬ݀ ܠܝ܆ ܕܬܶܫܰܪ ܠܟ ܡܠܬܐ ܕܰܡܣܳܡ ܒܪܝܫܐ ܒܝܫܐ ܡܩܒܠܝܢ ܪ̈ܫܝܥܐ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ ܡܟܝ̈ܟܐ.

   ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܒܝܒܝ ܗܟܢܐ ܬܶܫܰܪ ܠܟ ܡܠܬܐ ܗܕܐ. ܕܟܠ ܕܰܛܢܳܢܐ ܠܒܝ̣ܫ ܠܗ ܒܝܫܐ ܥܳܡܰܪ ܒܗ܆ ܘܪܘܚܐ ܛܰܢܦܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܶܡܪܰܬ݀ ܒܫܐܘܠ ܥܳܡܪܳܐ ܒܗ܆ ܘܟܕ ܕܘܝܕ ܢܳܩܶܫ ܗ̣ܘܐ ܒܟܶܢܳܪܐ ܥܠ ܫܐܘܠ ܕܢܰܪܘܰܚ ܠܗ܆ ܘܫܐܘܠ ܒܰܛܢܳܢܐ ܕܠܰܒܫܗ ܗ̣ܘܐ ܡܘܪܢܝ̣ܬܐ ܫܕܳܐ ܒܥܳܒܶܕ ܛܒ̈ܬܗ. ܘܡ̇ܢ ܕܫܟܝ̣ܚܐ ܒܗ ܡܟܝܟܘܬܐ ܫܳܪܶܐ ܒܗ ܢܺܝܚܐ ܘܡܟܝܟܐ ܘܗܳܘܶܐ ܒܝܬ ܡܰܥܡܪܐ ܠܡܫܝܚܐ. ܘܥܶܗܰܕ ܬܘܒ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟ܆ ܕܠܐ ܛܳܢܝ̣ܢ ܛܒ̈ܐ ܒܒܝ̈ܫܐ܆ ܐܠܐ ܒܝ̈ܫܐ ܛܳܢܝ̣ܢ ܒܛܒ̈ܐ. ܠܐ ܡܡܬܘܡ ܚܙܺܝܬ ܥܬܝܪܐ ܕܛܰܢ ܒܡܣܟܢ̈ܐ ܘܐܦܠܐ ܙܕܝ̈ܩܐ ܒܪ̈ܫܝܥܐ ܘܠܐ ܟܐܢ̈ܐ ܛܳܢܝ̣ܢ ܒܥܘ̈ܠܐ ܘܐܦܠܐ ܒܢܝ̈ ܫܝܢܐ ܒܰܫܓܝ̣ܫܘܬܐ ܘܐܦܠܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܒܕܰܓ̈ܠܐ܆ ܘܠܐ ܛܳܢܝ̣ܢ ܬܰܩ̈ܢܐ ܒܰܣܪ̈ܝ̣ܚܐ ܘܐܦܠܐ ܢܰܟ̈ܦܐ ܒܰܡܨܰܥܪ̈ܳܢܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܰܪܛ ܒܬܪ ܡܟܝܟܘܬܐ ܕܙܳܟܝܐ ܠܰܛܢܳܢܐ ܘܡܰܥܡܪܐ ܚܶܪܝܳܢܐ ܘܫܶܬܩܐ ܘܡܣܰܝܒܪܳܢܘܬܐ ܙܰܘܶܓ ܥܡܗ̇܆ ܕܬܗܘܐ ܚܣܺܝܟ ܡ̣ܢ ܚܶܪܝܳܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܪܚܰܡ ܡܟܝܟܘܬܐ ܘܰܩܢܺܝ ܢܟܦܘܬܐ ܘܡܣܰܝܒܪܳܢܘܬܐ ܙܰܘܶܓ ܥܡ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ. ܠܡܟܝ̈ܟܐ ܪܳܚܡܝ̣ܢ ܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܘܠܪ̈ܳܡܐ ܐܦ ܥܰܘ̈ܠܐ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܣܳܢܶܝܢ ܠܗܘܢ. ܣܢܺܝ ܚܶܡܬܐ ܘܶܐܬܦܰܪܩ ܡ̣ܢ ܡܘ̣ܡ̈ܐ ܕܰܣܢܶܝܢ܆ ܠܚܶܡܬܟ ܠܐ ܬܶܦܬܰܚ ܠܗ̇ ܦܘܡܟ ܘܐܦܝ̈ܟ ܠܐ ܬܛܰܝܶܒ ܠܗ̇ ܓܰܘܢܝ̣̈ܢ ܓܰܘܢܝ̈ܢ ܘܠܐ ܬܚܰܘܶܝܗ̇ ܠܠܫܢܟ܆ ܕܠܐ ܢܰܘܠܶܕ ܡܢܗ̇ ܦܐܪ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ܆ ܒܳܛܢܰܝ̈ ܚܶܡܬܐ ܠܐ ܢܶܬܝܰܠܕܘܢ ܒܟ ܕܠܐ ܣܓܝ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܢܶܬܒܰܛܢ̈ܢ ܡ̣ܢ ܝܰܠܕܝ̈ܗܘܢ.

   ܚܶܡܬܐ ܟܕ ܡܶܬܒܰܛܢܐ ܒܟ ܬܗܘܐ ܫܘܚܢܐ܆ ܘܠܐ ܬܰܘܠܕܺܝܗ̇ ܠܠܫܢܟ ܘܠܐ ܬܶܬܠܺܝܗ̇ ܠܣܦܘ̈ܬܟ܆ ܟܠ ܡܰܚܫ̈ܒܳܢ ܕܣܠܩ̈ܢ ܥܠ ܠܒܟ ܒܬܰܘܳܢܟ ܓܰܘܳܝܐ ܛܡܘܪ ܐܢܝܢ܆ ܛܒ̈ܬܐ ܕܒܰܛܶܢ ܠܒܟ ܗܒ ܠܠܫܢܟ܆ ܘܡ̈ܠܐ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܢܺܐܠܰܦ ܦܘܡܟ. ܬܶܬܗܰܦܰܟ ܡܠܬܐ ܒܠܒܟ ܝܘ̈ܡܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܰܚܙܝ̣ ܐܢ ܘܳܠܝܐ ܗܰܒܺܝܗ̇ ܠܠܫܢܟ܆ ܘܐܢ ܠܐ ܘܳܠܝܳܐ ܬܡܘܬ ܒܠܒܟ ܘܰܛܡܘܪܶܝܗ̇ ܒܡܰܚܫܰܒܬܟ. ܛܪ ܠܫܢܟ ܡ̣ܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܫܘܩܪܐ ܕܠܐ ܬܶܚܰܒ ܢܘܪܐ ܒܟܠܗ ܦܓܪܟ. ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܟ ܢܶܬܪܰܒܶܐ ܫܦܝܪ ܘܠܐ ܬܰܥܶܠ ܥܡܗ ܥܰܣ̈ܩܐ ܒܝ̈ܫܐ܆ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܓܝܪ ܨܳܒܶܐ ܠܡܶܥܡܰܪ ܒܒܪܢܫܐ܆ ܘܥܡ ܡ̇ܢ ܕܡܚܫ̈ܒܬܗ ܣܓܝ̈ܐܢ ܠܐ ܥܳܡܰܪ. ܠܫܢܟ ܢܶܪܚܰܡ ܫܶܬܩܳܐ ܡܛܠ ܕܫܘ̈ܡܳܬܗ ܕܡܪܟ ܡܠܰܚܶܟ܆ ܘܣܦܘ̈ܬܟ ܢܶܙܕܰܗܪ̈ܢ ܡ̣ܢ ܦܳܠܓܘܬܐ ܕܡܢܰܫܶܩ ܐܢ̱ܬ ܒܗܝܢ ܠܒܪ ܡܠܟܐ. ܡ̣ܢ ܦܘܡܟ ܣܪܝܩܘܬܐ ܠܐ ܬܶܦܘܩ܆ ܕܠܐ ܢܦܫܗ ܚܳܣܶܠ ܡܢܟ ܘܠܐ ܥܳܡܰܪ ܒܟ.

 

   ܪܚܰܡ ܡܟܝܟܘܬܐ܆ ܫܘܪܐ ܚܰܣܝ̣ܢܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܦܪܙܠܐ. ܪܚܰܡ ܢܰܟܦܘܬܐ܆ ܦܐܪ̈ܐ ܒܣܝ̈ܡܐ ܕܡ̇ܢ ܕܐܟ̇ܠ ܡܢܗܘܢ ܣܳܒܥܐ ܢܦܫܗ ܘܚܳܕܶܐ ܘܪܳܘܶܙ. ܟܠ ܐܝܠܢܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܦܐܪ̈ܝܗܘܢ ܡܬܛܰܥܡܝ̣ܢ܆ ܘܡܚܫ̈ܒܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܡ̣ܢ ܦܘܡܗ ܡܬܛܰܥ̈ܡܳܢ. ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܚܟܝܡܐ ܡ̣ܢ ܠܫܢܗ ܛܳܥܶܡ ܬܪܥܝܬܗ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܬܰܘܬܳܪ̈ܰܝ ܠܒܐ ܡܡ̈ܠܠܢ ܣܦܘ̈ܬܐ. ܘܒܪܢܫܐ ܐܝܢܐ ܕܕܳܚܶܠ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ܆ ܟܠ ܛܒ̈ܬܐ ܡܡܰܠܶܠ ܒܟܠܥܕܢ ܘܢܡܘܣܐ ܕܡܪܗ ܬܳܢܶܐ ܘܡܡܰܠܶܠ. ܘܐܦ ܟܕ ܢܶܫܡܰܥ ܡܠܝ̈ ܫܘܥܝܐ܆ ܗ̣ܘ ܠܐ ܡܩܰܝܶܡ ܠܗܝܢ ܡܰܫܡܰܥܬܗ܆ ܘܗ̣ܘ ܟܠ ܡ̈ܠܐ ܛܒ̈ܬܐ ܡܡܰܠܶܠ܆ ܘܡ̈ܠܐ ܕܣܘܓܦܳܢܐ ܠܝܬ ܒܦܘܡܗ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܒܳܛܢܳܐ ܡܰܚܫܰܒܬܗ ܡܕܡ ܕܰܣܢܶܐ܆ ܗܟܢܐ ܡܶܬܛܥܶܡ ܒܪܢܫܐ ܐܝܢܐ ܕܒܢܡܘܣܐ ܕܡܪܗ ܡܶܬܗܰܓܶܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܦܺܐܪ̈ܰܝ ܐܝܠܢܐ ܛܒܐ. ܘܒܪܢܫܐ ܐܝܢܐ ܕܡܶܬܚܰܫܰܒ ܒܝ̈ܫܬܐ܆ ܡ̣ܢ ܣܦܘ̈ܬܗ ܛܳܥܶܡ ܠܗ ܚܟܝܡܐ. ܐܢ ܟܠ ܡ̈ܠܐ ܕܫܘܥܳܝܐ ܘܕܒܶܙܚܐ ܘܕܡܘ̣ܝܳܩܐ ܘܕܓܘܕܳܦܐ ܡܡܰܠܶܠ܆ ܝ̇ܕܥ ܠܗ ܡ̇ܢ ܕܫܳܡܰܥ ܠܗ ܡܛܠ ܕܡܶܬܒܛܳܢܘ̣ ܡܶܬܒܰܛܢ̈ܢ ܘܗܝܕܝܢ ܡܶܬܝܰܠܕ̈ܢ܆ ܡܛܠ ܕܟܠ ܡܕܡ ܒܛܝ̣ܢܘܬܐ ܡܰܝܬܝܐ ܠܡܘܠܕܐ. ܥܶܗܰܕ ܠܡܕܡ ܕܐܡ̣ܪ ܦܪܘܩܢ: ܕܐܝܠܢܐ ܛܒܐ ܦܐܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܝ̇ܗܒ ܘܐܝܠܢܐ ܒܝܫܐ ܦܐܪ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ ܝ̇ܗܒ. ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܝܠܢܐ ܒܝܫܐ ܠܡܶܬܰܠ ܦܐܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ܆ ܘܠܐ ܐܝܠܢܐ ܛܒܐ ܠܡܶܬܰܠ ܦܐܪ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ܆ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܗ̣ܘ ܡܶܬܝ̣ܕܰܥ ܐܝܠܢܐ. ܗܟܢܐ ܓܒܪܐ ܛܒܐ܆ ܡ̣ܢ ܣܝ̈ܡܬܐ ܛܒ̈ܬܐ ܕܐܝܬ ܒܠܒܗ ܡܰܦܶܩ ܘܡܡܠܠ ܛܒ̈ܬܐ܆ ܘܓܒܪܐ ܒܝܫܐ ܡ̣ܢ ܣܝ̈ܡܬܐ ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܐܝܬ ܒܠܒܗ ܡܰܦܶܩ ܘܡܡܰܠܶܠ ܒܝ̈ܫܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܬܰܘܬܳܪ̈ܰܝ ܠܒܐ ܗ̱ܘ ܡܡ̈ܠܠܳܢ ܣܦܘ̈ܬܐ.

   ܐܢ ܓܝܪ ܢܗܘܘܢ ܒܐܝܠܢܐ ܐܳܠܶܦ ܦܐܪ̈ܝܢ܆ ܡ̣ܢ ܚܕ ܡܫܟܚ ܐܢ̱ܬ ܠܡܶܛܥܰܡ ܟܠܗ ܐܝܠܢܐ. ܘܐܢ ܬܶܛܥܰܡ ܚܕ ܡ̣ܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܣܓܝܐܝܢ ܘܛܳܒܝܢ ܘܒܣܝܡܝܢ ܪܳܓܳܐ ܢܦܫܟ ܕܟܠܗܘܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܕܐܝܠܢܐ ܗ̇ܘ ܐܢ̱ܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܬܶܐܟܘܠ ܐܢܘܢ. ܗܟܢܐ ܗ̱ܘ ܒܪܢܫܐ ܚܟܝܡܐ ܟܕ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܬ ܒܪܢܫܐ ܒܝܫܐ ܠܘܩܕܡ ܡ̣ܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܣܪ̈ܝ̣ܚܳܢ ܬܘܒ ܠܐ ܨܳܒܶܐ ܫܳܡܰܥ ܠܗܝܢ܆ ܐܢ ܢܩܪܘܒ ܚܟܝܡܐ ܠܘܬ ܒܪܢܫܐ ܚܟܝܡܐ ܘܪܰܕܝܳܐ ܝ̇ܬܒ ܠܘܬܗ ܘܩܐܡ ܥܕܡܐ ܕܛܳܥܶܡ ܠܗܝܢ ܠܡܶܠܘ̈ܗܝ܆ ܘܐܢ ܚܳܙܶܐ ܛܒ̈ܢ ܘܒܣܝ̈ܡܢ ܘܝ̣ܕܰܥܬܐ ܘܣܘܟܳܠܐ ܡܰܠܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܥܕܢܐ ܨܳܒܶܐ ܕܟܠܗܝܢ ܡܶܠܘ̈ܗܝ ܢܶܫܡܰܥ ܘܢܺܐܠܦ ܘܐܦ ܒܪܢܫܐ ܕܡܬܩܪܐ ܡܟܝܟܐ ܡ̣ܢ ܡܠܘ̈ܗܝ ܦܳܪܶܫ ܠܗ ܚܟܝܡܐ. ܐܝܬ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܕܬܰܡܝ̣ܡ ܘܫܰܬܝ̣ܩ ܘܡܰܟܝ̣ܟ ܘܠܒܗ ܣܪ̈ܝ̣ܚܳܬܐ ܡܶܬܚܰܫܰܒ܆ ܕܳܡܶܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܚܟܝܡܐ ܣܰܟܠܐ ܒܝܢܬ ܡܟܝ̈ܟܐ ܚܟܝ̈ܡܐ ܕܡܶܬܚܰܫܒܝ̣ܢ ܛܒ̈ܬܐ ܠܥܰܙܪܰܪܬܐ ܡܪܝܪܬܐ ܕܥܡ ܐܶܣܦܰܪܓܠܐ ܚܠܝ̣ܛܐ ܕܚܶܙܘܗ̇ ܕܳܡܶܐ ܠܶܐܣܦܰܪܓܠܐ ܘܛܰܥܡܗ̇ ܡܰܡܰܪ ܚܶܟܐ.

   ܪܚܰܡ ܡܟܝܟܘܬܐ ܚܒܝܒܝ܆ ܕܪܝܚܗ̇ ܒܰܣܝ̣ܡ ܘܛܰܥܡܐ ܚܠܝܐ ܐܝܬ ܠܗ̇. ܡܟܝܟܐ ܕܐܦ ܒܪܳܡܘܬܗ ܡܰܟܝ̣ܟ܆ ܪܚܝ̣ܡ ܥܠ ܪ̈ܡܐ ܘܥܠ ܡܟܝ̈ܟܐ܆ ܐܦܢ ܢܶܓܕܰܫ ܠܗ ܡܘܟܟܐ ܠܐ ܡܶܬܓܰܢܶܐ ܕܒܰܟܝܳܢܐ ܕܩܐܡ ܗ̣ܘܐ ܒܗ ܡܶܬܕܰܒܰܪ܆ ܘܪܡܐ ܕܠܐ ܡܡܰܟܶܟ ܢܦܫܗ ܟܕ ܢܶܓܕܰܫ ܠܗ ܡܘܟܳܟܐ ܪܒܐ ܗ̱ܝ ܡܰܦܘܠܬܗ ܥܠ ܕܒܪܳܡܘܬܗ ܠܐ ܡܰܟܶܟ ܢܦܫܗ. ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܕܡܟܝܟܐ ܣܓܝܐܝܢ܆ ܘܫܳܐܠܰܝ̈ ܫܠܳܡܗ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܣܳܟܐ܆ ܘܬܫܒ̈ܚܬܗ ܡܬܰܢܶܝܢ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܡܟܝܟܘܬܗ ܡܣܰܬܪܐ ܒܽܘܨܳܪ̈ܘܗܝ ܕܒܠܶܒܗ ܠܐܢܫ ܠܐ ܢܐܡܪ ܕܒܝܫ. ܝܳܬܶܒ ܡܟܝܟܐ ܘܪܳܢܶܐ ܒܚܟܡܬܐ܆ ܘܡܰܕܥܗ ܦܫܝ̣ܛ ܠܪܘܡܐ ܕܫܡܝܐ. ܘܡܶܠܰܬ ܡܟܝܟܐ ܨܝ̣ܬܐ ܘܫܡܝ̣ܥܐ ܕܓܳܒܶܠ ܘܡܰܦܶܩ ܠܗ̇ ܒܡܰܬܩܳܠܐ. ܩܶܦ̈ܠܰܝ ܠܒܗ ܡܠܶܝܢ ܣܝ̈ܡܬܐ ܛܒ̈ܬܐ܆ ܘܡܰܘܠܶܕ ܠܫܢܗ ܦܐܪ̈ܐ ܒܣܝ̈ܡܐ. ܡܟܝܟܘܬܐ ܡܰܒܘܥܐ ܗ̱ܝ ܕܫܠܡܐ܆ ܘܰܪ̈ܨܺܝܢܰܝ ܫܝܢܐ ܪܳܕܶܝܢ ܡܢܗ̇. ܪܰܚܡܗ̇ ܢܘܚ ܠܡܟܝܟܘܬܐ ܘܗ̣ܝ ܣܰܬܰܪܬܗ ܡ̣ܢ ܡܝ̈ܐ ܕܛܰܘܦܳܢܐ. ܘܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܘܬܗ̇ ܐܒܪܗܡ ܘܰܗܘܳܐ ܝ̇ܪܘܬܐ ܒܐܪܥܐ ܕܚܝ̈ܐ܆ ܘܢܦܰܠ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܡܰܟܶܟ ܢܦܫܗ ܐܝܟ ܥܦܪܐ ܘܩܶܛܡܐ. ܘܶܐܬܪܰܒܝ̣ ܒܗ̇ ܐܝܣܚܩ ܒܡܟܝܟܘܬܐ܆ ܘܶܐܫܬܰܘܕܰܥܘ ܠܗ ܡܠܟ̈ܐ ܘܰܪܚܶܡܘ ܩܝܳܡܗ. ܝܥܩܘܒ ܓܒܰܪ ܬܡܝܡ ܘܥܳܡܰܪ ܒܡܰܫܟܢܐ܆ ܘܩܒܠ ܡ̣ܢ ܐܒܘܗܝ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܥܺܣܘ̣. ܘܚܕ ܚܕ ܡ̣ܢ ܐܒܗܝ̈ܢ ܩܕܡܝ̈ܐ ܡܟܝܟܝܢ ܗ̣ܘܘ ܘܢܰܟܦܝ̣ܢ ܘܪܡܝ̣ܣܝ̣ܢ܆ ܘܪܡܐ ܐܪܝܡ ܠܡܟܝ̈ܟܐ ܘܰܐܡܶܟ ܠܪ̈ܡܐ ܘܰܐܚܶܬ ܐܢܘܢ ܠܨܰܥܪܐ. ܪܚܶܡ ܐܝܘܒ ܡܟܝܟܘܬܐ ܘܥܠ ܬܡܝܡܘܬܗ ܐܰܣܗܶܕ ܡܪܗ܆ ܚܣܰܡ ܒܗ ܣܛܢܐ ܥܰܘܳܠܐ ܘܰܐܒܗܬܶܗ ܐܝܘܒ ܠܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܣܰܩܘܒܠܐ ܕܟܐܢ̈ܐ܆ ܘܐܪܝܡܗ ܡܪܗ ܠܐܝܘܒ ܕܚܰܡܣܶܢ ܒܬܡܝܡܘܬܗ ܐܝܟ ܕܰܐܣܗܶܕ ܦܘܡܗ.

   ܪܚܰܡ ܚܒܝܒܝ ܗܕܐ ܡܢܳܬܐ ܟܝܳܢܐ ܕܥܡܪܝܢ ܒܗ̇ ܒܢܝ̈ ܒܶܣܪܐ. ܟܐܢܘܬܐ ܗ̱ܝ ܗܕܐ ܟܕ ܐ̱ܢܫ ܢܰܡܶܟ ܢܦܫܗ܆ ܟܝܳܢܗ ܕܐܕܡ ܥܦܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܐܪܥܐ܆ ܘܡܪܗ ܣܳܡ ܠܗ ܦܘܩܕܢܐ ܕܢܶܛܰܪ ܕܡܐ ܕܢܶܛܰܪ ܡܕܡ ܕܶܐܬܦܩܶܕ ܠܟܝܳܢܐ ܪܡܐ ܢܶܡܛܶܝܘܗܝ ܡܪܗ܆ ܘܥܠ ܕܰܨܒܳܐ ܠܡܶܫܩܰܠ ܠܗ ܪܡܘܬܐ ܕܠܐ ܡ̣ܢ ܟܝܳܢܗ ܐܰܗܦܟܗ ܡܪܗ ܠܟܝܳܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܘܟܟܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܣܗܶܕ ܦܪܘܩܢ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܟܠ ܕܢܬܬܪܝܡ ܢܶܬܡܰܟܰܟ ܘܟܠ ܕܢܶܬܡܰܟܟ ܢܬܬܪܝܡ. ܐܬܬܪܝܡ ܐܕܡ ܘܶܐܬܡܰܟܟ ܘܰܗܦܰܟ ܠܥܦܪܐ ܠܰܟܝܳܢܗ ܩܕܡܝܐ. ܘܶܐܬܡܰܟܟ ܦܪܘܩܢ ܪܡܐ ܘܓܐܝܐ ܘܐܬܬܪܝܡ ܘܶܐܬܥܰܠܝ̣ ܠܟܝܳܢܗ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܘܶܐܬܬܰܘܣܰܦ ܠܗ ܫܘܒܚܐ ܘܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܠܗ ܟܠ. ܦܪܘܩܢ ܕܶܐܬܡܰܟܟ ܩܒ̣ܠ ܫܘܒܚܐ ܘܩܒ̣ܠ ܬܰܘܣܦܬܐ܆ ܘܐܕܡ ܕܐܬܬܪܝܡ ܩܒ̣ܠ ܡܘܟܟܐ ܘܩܒ̣ܠ ܠܰܘ̈ܛܳܬܐ ܬܰܘܣܶܦܬܐ ܥܠ ܡܘܟܟܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܒܝܒܝ܆ ܗܟܢܐ ܝܳܐܐ ܘܙܕܩ ܠܒܪܢܫܐ ܕܪܳܚܶܡ ܠܐܠܗܐ ܕܢܰܚܶܒ ܡܟܝܟܘܬܐ ܘܢܩܰܘܶܐ ܒܟܝܳܢܗ̇ ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܕܥܶܩܳܪܗ̇ ܢܨܝܒ ܒܐܪܥܐ ܘܦܐܪ̈ܝܗ̇ ܥܳܐܠܺܝܢ ܩܕܡ ܡܳܪܶܐ ܪܒܘܬܐ܆ ܡܟܝܟܘܬܐ ܕܦܐܪ̈ܝܗ̇ ܪܓܝܓܝܢ ܘܪܡܝ̣ܣܘܬܐ ܘܢܰܟܦܘܬܐ ܘܪ̈ܶܥܝܳܢܐ ܒܣܝ̈ܡܐ ܠܘܬܗ̇ ܡܶܫܬܰܟܚܝ̣ܢ. ܦܫܝܛܝܢ ܡܟܝ̈ܟܐ ܘܡܣܰܝܒܪܳܢܝ̣ܢ ܘܪܚܝ̣ܡܝ̣ܢ ܘܬܡܝܡܝܢ ܘܟܐܢܝܢ ܘܰܨܢܝ̣ܥܝܢ ܠܛܒ ܘܥܪܝܡܝܢ ܘܰܫܠܶܝܢ ܘܚܟܝܡܝܢ ܘܰܢܟܝ̣ܚܝܢ ܘܢܝ̣ܚܝܢ ܘܰܡܪܚܡܳܢܝܢ ܘܬܰܝܳܒܺܝܢ ܘܚܰܝܽܘܣܬܳܢܝܢ ܘܥܡܝܩܝܢ ܘܡܰܬܺܝܢܺܝܢ ܘܰܦܐܶܝܢ ܘܪܓܝܓܝܢ. ܡ̇ܢ ܕܪܳܚܶܡ ܗܢܐ ܐܝܠܢܐ ܕܗܠܝܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ܆ ܛܘܒܝܗ̇ ܠܢܦܫܗ ܕܫܰܪܝܐ ܒܢܝܳܚܐ ܘܥܳܡܰܪ ܒܗ̇ ܗ̇ܘ ܕܨܳܒܶܐ ܒܢܺܝܚ̈ܐ ܘܒܡܟܝ̈ܟܐ.

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܬܚܘܝܬܐ ܕܪ̈ܥܘܬܐ

 

   ܝـ ܝܬܒܝܢ ܪ̈ܳܥܰܘܬܐ ܒܪܝܫܗ ܕܓܙܳܪܐ ܘܝ̇ܗܒܝܢ ܠܗ̇ ܠܥܢ̈ܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܡ̇ܢ ܕܫܳܗܰܪ ܘܥܳܡܶܠ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܥܳܢ̈ܗ ܒܛܝ̣ܠ ܠܗ ܥܠܝܗ̇ ܥܠ ܡܪܥܝܬܗ ܘܬܠܡܝܕܗ ܗ̣ܘ ܕܪܳܥܝܰܢ ܛܒܐ ܕܝܰܗܒ ܢܦܫܗ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܥܢ̈ܗ܆ ܘܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܰܗܦܶܟ ܠܓܙܳܪܗ ܫܦܝܪ ܠܐܓܝ̣ܪܐ ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܕܠܐ ܒܛܝ̣ܠ ܠܗ ܥܠܝܗ̇ ܥܠ ܥܢ̈ܐ. ܐܶܬܕܰܡܘ ܐܘ  ܪ̈ܥܘܬܐ܆ ܠܗ̇ܢܘܢ ܪ̈ܳܥܰܘܬܐ ܟܐܢ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ. ܪܥܳܐ ܝܥܩܘܒ ܥܢ̈ܗ ܕܠܳܒܳܢ ܘܰܢܛܰܪ ܘܰܥܡܰܠ ܘܰܫܗܰܪ ܘܰܢܣܰܒ ܐܓܪܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܝܥܩܘܒ ܠܠܳܒܳܢ: ܕܗܐ ܥܣܪܝܢ ܠܝ ܫܢܝ̣̈ܢ ܥܡܟ܆ ܥܢ̈ܟ ܘܓܙܳܪ̈ܰܝܟ ܠܐ ܓܰܙܺܝܬ ܘܕܟܪ̈ܐ ܕܥܢ̈ܟ ܠܐ ܐܶܟܠܶܬ܆ ܕܬܒܝ̣ܪܐ ܠܐ ܐܰܝܬܺܝܬ ܠܟ ܕܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ ܬܳܒܰܥ ܗܘܰܝܬ ܠܗ̇܆ ܒܐܝܡܡܐ ܐܰܟܠܰܢܝ ܫܰܘܒܐ ܘܓܠܝ̣ܕܐ ܒܠܠܝܐ܆ ܦܶܪܕܰܬ݀ ܫܶܢܰܬܝ ܡ̣ܢ ܥܝܢܝ̈. ܚܙܰܘ ܪ̈ܥܘܬܐ ܠܪܳܥܝܐ ܗܢܐ ܟܡܐ ܒܛܝ̣ܠ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܥܠ ܡܪܥܝܬܗ܆ ܥܝ̣ܪ ܗ̣ܘܐ ܒܠܠܝܐ ܠܡܶܛܰܪ ܘܫܳܗܰܪ ܗ̣ܘܐ ܘܥܳܡܶܠ ܒܐܝܡܡܐ ܠܡܶܪܥܳܐ. ܝܥܩܘܒ ܪܳܥܝܐ܆ ܘܝܘܣܦ ܪܳܥܝܐ܆ ܘܐܚܘ̈ܗܝ ܪ̈ܥܘܬܐ܆ ܘܥܰܡܘܣ ܪܥܝܐ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܪ̈ܥܘܬܐ ܕܰܪܥܰܘ ܥܢ̈ܐ ܘܕܰܒܰܪܘ ܫܦܝܪ.

   ܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܗܠܝܢ ܪ̈ܥܘܬܐ ܠܘܩܕܡ ܥܳܢ̈ܐ ܪܳܥܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܘܗܝܕܝܢ ܡܶܬܓܒܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܕܢܶܪܥܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܢܺܐܠܦܘܢ ܐܝܟܢܐ ܒܛܝ̣ܠ ܠܗ ܠܪܳܥܝܐ ܥܠ ܥܢ̈ܗ ܘܫܳܗܰܪ ܘܥܳܡܶܠ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܥܢ̈ܗ܆ ܘܡܐ ܕܝ̣ܠܶܦܘ ܙܢܰܝ̈ ܪ̈ܥܘܬܐ܆ ܡܶܬܓܒܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܡܕܰܒܪܳܢܘܬܐ. ܪܥܳܐ ܝܥܩܘܒ ܥܢ̈ܗ ܕܠܳܒܳܢ ܘܰܥܡܰܠ ܘܰܫܗܰܪ ܘܕܰܒܰܪ ܫܦܝܪ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܪܥܳܐ ܘܕܰܒܰܪ ܫܦܝܪ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܐܰܠܶܦ ܐܢܘܢ ܛܘܦܣܐ ܕܪܳܥܝܘܬܐ. ܘܝܘܣܦ ܪܳܥܶܐ ܗ̣ܘܐ ܥܡ ܐܚܘ̈ܗܝ ܥܳܢ̈ܐ܆ ܘܒܡܨܪܝܢ ܗܘܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܐ ܠܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܘܰܐܗܦܶܟ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܪܳܥܝܐ ܛܒܐ ܠܰܓܙܳܪܗ. ܘܡܘܫܐ ܪܥܳܐ ܥܳܢ̈ܐ ܕܝܰܬܪܳܘܢ ܚܡܘ̣ܗܝ܆ ܘܶܐܬܓܒܺܝ ܡ̣ܢ ܥܳܢ̈ܐ ܕܢܶܪܥܶܐ ܠܥܡܗ ܘܐܝܟ ܪܳܥܝܐ ܛܒܐ ܕܰܒܰܪ ܐܢܘܢ. ܫܩܝܠ ܗ̣ܘܐ ܡܘܫܐ ܚܘܛܪܗ ܥܠ ܟܰܬܦܗ ܘܶܐܙܰܠ ܒܪܝܫܗ ܕܥܡܐ ܕܡܕܰܒܰܪ ܗ̣ܘܐ ܘܰܪܥܳܐ ܐܢܘܢ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ܆ ܘܰܫܗܰܪ ܘܰܥܡܰܠ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܥܢ̈ܗ. ܘܪܳܥܝܐ ܚܦܝ̣ܛܐ ܘܛܒܐ܆ ܟܕ ܨܒܳܐ ܡܪܗ ܕܢܶܥܛܶܐ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܕܣܓܕܘ ܠܥܶܓܠܐ܆ ܨܠܝ ܡܘܫܐ ܘܰܒܥܳܐ ܡ̣ܢ ܡܪܗ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܰܐܘ ܫܒܘܩ ܠܥܡܐ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܘܐܠܐ ܥܛܝ̣ܢܝ ܡ̣ܢ ܣܶܦܪܟ ܕܰܟܬܰܒܬ. ܗ̇ܢܘ ܪܳܥܝܐ ܟܫܝܪܐ ܕܢܦܫܗ ܐܰܫܠܶܡ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܥܢ̈ܗ܆ ܗ̇ܢܘ ܡܕܰܒܪܳܢܐ ܢܨܝܚܐ ܕܝܰܗܒ ܢܦܫܗ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܥܢ̈ܗ܆ ܘܗ̇ܢܘ ܐܒܐ ܡܪܚܡܢܐ ܕܪܰܚܶܦ ܥܠ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܪܰܒܝ̣ ܐܢܘܢ. ܘܰܐܠܶܦ ܡܘܫܐ ܪܒܐ ܥܰܠܠܳܢܐ ܚܟܝܡܐ ܕܝ̇ܕܥ ܠܡܰܗܦܳܟܘ̣ ܓܙܳܪܐ܆ ܠܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܓܒܪܐ ܕܪܘܚܐ ܕܕܰܒܰܪ ܓܙܳܪܐ ܡܰܫܪܝ̣ܬܐ ܟܠܗ̇ ܕܐܝܣܪܐܝܠ. ܚܪܰܒ ܡܠܟ̈ܐ ܘܰܟܒܰܫ ܐܪܥܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܐܪܥܐ ܒܝܬ ܡܪܥܝܬܐ܆ ܘܰܦܠܰܓ ܡܰܪܒܳܥܐ ܘܕܝܪܐ ܠܥܳܢ̈ܗ. ܪܥܳܐ ܬܘܒ ܕܘܝܕ ܥܳܢ̈ܐ ܕܐܒܘܗܝ ܪܳܥܶܐ ܗܘܐ ܘܡ̣ܢ ܥܢ̈ܐ ܐܶܬܕܒܰܪ ܠܡܶܪܥܳܐ ܠܥܡܗ܆ ܘܰܪܥܳܐ ܐܢܘܢ ܒܬܰܡܝܡܘܬܐ ܕܠܒܗ܆ ܘܒܣܘܟܳܠܐ ܕܐܝܕܘ̈ܗܝ ܕܰܒܰܪ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܡܢܳܝܗܝ ܕܘܝܕ ܠܓܙܳܪܐ ܕܥܢ̈ܗ܆ ܣܠܶܩ ܒܗܘܢ ܪܘܓܙܐ ܘܫܰܪܝ̣ܘ ܡܬܚܪܒܝܢ܆ ܗܝܕܝܢ ܐܰܫܠܶܡ ܕܘܝܕ ܢܦܫܗ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܥܢ̈ܗ ܟܕ ܡܨܰܠܐ ܗ̣ܘܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܢܐ ܚܛܺܝܬ ܕܰܡܢܺܝܬ ܠܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܬܗܘܐ ܐܝܕܟ ܒܝ ܘܒܒܝܬ ܐܒܝ܆ ܗܠܝܢ ܥܳܢ̈ܐ ܬܡܝ̈ܡܬܐ ܡܢܐ ܚܛܰܝ̈܆ ܘܐܦ ܟܠܗܘܢ ܪ̈ܥܘܬܐ ܟܫܝܪ̈ܐ ܗܟܢܐ ܝ̇ܗܒܝܢ ܗ̣ܘܘ ܢܦܫܗܘܢ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܥܳܢܗܘܢ.

   ܘܐܝܠܝܢ ܪ̈ܥܘܬܐ ܕܠܐ ܐܶܬܒܛܶܠ ܠܗܘܢ ܥܠ ܥܢ̈ܐ܆ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܐܓܝܪ̈ܐ ܕܢܦܫܗܘܢ ܒܠܚܘܕ ܪܳܥܶܝܢ ܗ̣ܘܘ. ܡܛܠܗܢܐ ܩܳܪܶܐ ܠܗܘܢ ܢܒܝܐ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ: ܐܘ ܪ̈ܥܘܬܐ ܕܡܰܘܒܕܝ̣ܢ ܘܡܒܰܕܪܝ̣ܢ ܥܢ̈ܐ ܕܡܪܥܝܬܝ܆ ܫܡܥܘ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ. ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ: ܗܐ ܣܳܥܰܪ ܐ̱ܢܐ ܠܥܳܢܝ̈ ܐܝܟ ܕܣܳܥܰܪ ܪܥܝܐ ܠܰܓܙܳܪܗ ܒܝܘܡܐ ܕܙܝ̣ܘܐ܆ ܘܬܳܒܰܥ ܐ̱ܢܐ ܠܥܳܢܝ̈ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ܟܘܢ. ܐܘ ܪ̈ܥܘܬܐ ܣܰܟ̈ܠܐ܆ ܥܰܡܪܳܐ ܕܥܢ̈ܐ ܠܒܫܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܒܣܪܐ ܕܫܰܡܝ̣̈ܢܳܬܐ ܐܟ̇ܠܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ܆ ܘܥܢ̈ܐ ܠܐ ܪܳܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ܆ ܕܡܰܪܥܳܐ ܠܐ ܐܰܣܝ̣ܬܘܢ ܘܕܰܬܒܝ̣ܪܐ ܠܐ ܥܨܰܒܬܘܢ܆ ܕܟܪܝܗܐ ܠܐ ܚܰܝܶܠܬܘܢ ܘܕܐܒܝ̣ܕܐ ܘܕܰܡܒܰܕܪܐ ܠܐ ܟܰܢܶܫܬܘܢ܆ ܘܥܰܫܝ̣̈ܢܬܐ ܘܫܰܡܝ̣̈ܢܬܐ ܠܐ ܢܛܰܪܬܘܢ܆ ܐܠܐ ܒܰܩܛܝ̣ܪܐ ܫܰܥܒܶܕܬܘܢ ܐܢܝܢ ܘܪܶܥܝܐ ܛܒܐ ܪܳܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܡܕܡ ܕܝܳܬܰܪ ܕܳܝܫܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܪ̈ܓܠܝܟܘܢ܆ ܘܡܝ̈ܐ ܒܣܝ̈ܡܐ ܫܳܬܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܡܕܡ ܕܝ̇ܬܪ ܕܳܠܚܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܪ̈ܓܠܝܟܘܢ܆ ܘܥܳܢܝ̈ ܪ̈ܥܰܝ ܕܰܘܫܐ ܕܕܳܫܝ̈ ܪ̈ܓܠܝܟܘܢ ܘܶܐܫܬܺܝ̈ ܡܝ̈ܐ ܕܕܰܠܰܚ̈ܝ ܪ̈ܓܠܝܟܘܢ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܪ̈ܥܘܬܐ ܝܰܥ̈ܢܐ ܘܫܰܦ̈ܠܐ ܘܐܓܝܪ̈ܐ ܕܠܐ ܪܥܰܘ ܥܢ̈ܐ ܘܕܰܒܰܪ ܫܦܝܪ ܘܠܐ ܦܰܨܝ̣ܘ ܐܢܝܢ ܡ̣ܢ ܕܐܒ̈ܐ. ܡܐ ܕܳܐܬܶܐ ܕܝܢ ܪܥܝܐ ܪܒܐ ܩܳܪܶܐ ܪܒ ܪ̈ܥܘܬܐ ܘܣܳܥܰܪ ܥܢ̈ܗ ܘܦܳܩܶܕ ܓܙܳܪܗ ܘܡܰܝܬܶܐ ܪ̈ܥܘܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܘܥܳܒܶܕ ܥܡܗܘܢ ܚܘܫܒܳܢܐ ܘܡܚܰܝܶܒ ܠܗܘܢ ܒܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܐܝܠܝܢ ܕܰܪܥܰܘ ܥܢ̈ܐ ܫܦܝܪ ܡܚܰܕܶܐ ܠܗܘܢ ܪܒ ܪ̈ܥܘܬܐ ܘܡܰܘܪܶܬ ܠܗܘܢ ܚܝ̈ܐ ܘܢܝܳܚܐ. ܐܘ ܪܥܝܐ ܒܘ̣ܪܐ ܘܣܰܟܠܐ܆ ܕܫܶܒܩܶܬ ܥܢܝ̈ ܥܠ ܐܝܕܟ ܕܝܡܝܢܐ ܘܥܠ ܥܝܢܟ ܕܝܡܝܢܐ܆ ܥܠ ܕܶܐܡܰܪܬ ܥܠܝܗ̇ ܥܠ ܥܢ̈ܐ܆ ܕܡܳܝܬܐ ܬܡܘܬ ܘܕܳܐܒܕܳܐ ܬܺܐܒܰܕ ܘܐܝ̇ܕܐ ܕܡܶܫܬܰܚܪܳܐ܆ ܗ̣ܝ ܬܐܟܘܠ ܒܶܣܪܐ ܕܚܰܒܪ̈ܬܗ̇܆ ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܐ ܡܥܰܘܰܪ ܐ̱ܢܐ ܥܝܢܟ ܕܝܡܝܢܐ ܘܡܰܘܒܶܫ ܐ̱ܢܐ ܕܪܳܥܳܟ ܕܝܡܝܢܐ. ܥܝܢܟ ܕܒܫܘ̣ܚܕܐ ܚܳܪܰܬ݀ ܬܶܣܡܶܐ ܘܐܝܕܟ ܕܠܐ ܕܰܒܪܰܬ݀ ܒܟܐܢܘܬܐ ܬܶܣܬܪܰܚ. ܘܐܢ̱ܬܝܢ ܠܡ ܥܳܢܝ̈ ܥܢ̈ܐ ܕܡܪܥܝܬܝ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܢ̱ܬܝܢ܆ ܘܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܡܪܝܐ ܐܰܠܳܗܟܶܝܢ. ܗܐ ܡ̣ܢ ܗܫܐ ܐܶܪܥܶܝܟܶܝܢ ܒܝܬ ܪܶܥܝܐ ܛܒܐ ܘܫܰܡܝ̣ܢܐ.

   ܘܪܳܥܝܳܐ ܛܒܐ ܝܳܗܶܒ ܢܦܫܗ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܥܢ̈ܗ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܐܝܬ ܠܝ ܥܶܪ̈ܒܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܘܐܦ ܠܗܘܢ ܘܳܠܶܐ ܠܝ ܠܡܰܝܬܳܝܘ̣ ܐܢܘܢ ܠܟܐ܆ ܘܬܗܘܐ ܥܢ̈ܐ ܟܠܗ̇ ܚܕܐ ܘܚܕ ܪܳܥܝܐ. ܘܐܒܝ ܡܛܠ ܗܢܐ ܪܳܚܶܡ ܠܝ ܕܢܦܫܝ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗ̇ ܕܥܢ̈ܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܬܪܥܗ̇ ܕܥܢ̈ܐ܆ ܘܒܝ ܟܠ ܕܥܐܠ ܢܺܚܶܐ ܘܢܶܥܘܠ ܘܢܶܦܘܩ ܘܪܶܥܝܐ ܢܫܟܚ. ܐܶܬܕܰܡܘ ܐܳܘ ܪ̈ܥܘܬܐ ܠܗܢܐ ܪܥܝܐ ܚܦܝ̣ܛܐ ܪܝܫܐ ܕܟܠܗ̇ ܡܪܥܝܬܐ܆ ܕܟܡܐ ܐܶܬܒܛܶܠ ܠܗ ܥܠ ܓܙܳܪܗ ܘܩܰܪܶܒ ܪ̈ܰܚܝ̣ܩܬܐ ܘܰܐܦܢܝ̣ ܛܰܥ̈ܝܳܬܐ ܘܰܣܥܰܪ ܟܪ̈ܝܗܬܐ ܘܚܰܝܶܠ ܡܚܝ̣̈ܠܬܐ ܘܥܨܰܒ ܬܒܝܪ̈ܬܐ ܘܰܢܛܰܪ ܫܰܡܝ̣̈ܢܬܐ܆ ܢܦܫܗ ܐܰܫܠܶܡ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗ̇ ܕܥܢ̈ܐ. ܘܰܓܒܳܐ ܘܐܠܦ ܥܰܠܠܳܢ̈ܐ ܢܨܝ̈ܚܐ ܘܰܐܫܠܶܡ ܥܢ̈ܐ ܒܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܘܐܫܠܛ ܐܢܘܢ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܡܪܥܝܬܗ. ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܓܝܪ ܠܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ: ܪܥܺܝ ܠܝ ܥܳܢܝ̈ ܘܶܐܡܪ̈ܰܝ ܘܰܢܩܰܘ̈ܬܝ. ܘܰܪܥܳܐ ܫܡܥܘܢ ܥܢ̈ܗ܆ ܘܰܫܠܶܡ ܙܒܢܗ ܘܐܫܠܡ ܠܟܘܢ ܡܪܥܝܬܐ ܘܶܐܙܰܠ. ܪܥܰܘ ܘܐܦ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܕܰܒܰܪܘ ܫܦܝܪ. ܪܥܝܐ ܓܝܪ ܕܒܛܝ̣ܠ ܠܗ ܥܠ ܥܢ̈ܗ ܦܘܠܚܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܠܐ ܦܳܠܰܚ ܥܡܗ̇܆ ܠܐ ܟܪܡܐ ܣܳܐܡ ܐܦܠܐ ܓܰܢ̈ܐ ܢܳܨܶܒ ܘܐܦ ܒܥܰܣ̈ܩܰܝ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܠܐ ܢܳܦܶܠ. ܠܐ ܡܡܬܘܡ ܚܙܰܝܢ ܪܳܥܝܐ ܕܰܫܒܰܩ ܥܢ̈ܗ ܒܕܰܒܪܐ ܘܰܗܘܳܐ ܬܓܪܐ܆ ܘܐܦܠܐ ܕܰܐܛܥܝ̣ ܡܪܥܝܬܗ ܘܰܗܘܳܐ ܐܟܪܐ܆ ܐܢ ܕܝܢ ܫܳܒܶܩ ܓܙܳܪܗ ܘܦܳܠܰܚ ܗܠܝܢ ܡܪܥܝܬܗ ܐܰܫܠܶܡ ܒܐܝ̈ܕܝ ܕܺܐܒ̈ܐ.

   ܘܥܶܗܰܕ ܚܒܝܒܝ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܥܠ ܐܒܗ̈ܬܢ ܩܕܡܝ̈ܐ ܕܰܙܢܰܝ̈ ܥܢ̈ܐ ܝ̇ܠܦܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܘܩܕܡ ܘܡܢܗ̇ ܢܣܒܝܢ ܗ̣ܘܘ ܢܶܣܝܘܢܐ ܕܰܒܛܝ̣ܠܘܬܐ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܡܶܬܓܒܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܡܕܰܒܪܳܢܘܬܐ ܕܢܺܐܠܦܘܢ ܘܢܚܙܘܢ ܟܡܐ ܒܛܝ̣ܠ ܠܗ ܠܪܳܥܝܐ ܥܠ ܡܪܥܝܬܗ. ܘܐܝܟ ܕܠܥܳܢ̈ܐ ܡܕܰܒܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܛܝ̣ܠܐܝܬ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܗܕܐ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬܐ ܢܶܫܬܰܠܡܘܢ. ܝܘܣܦ ܓܝܪ ܐܬܓܒܝ̣ ܡ̣ܢ ܥܢ̈ܐ ܕܢܕܰܒܰܪ ܠܡܨܪ̈ܝܐ ܒܙܒܢܐ ܕܐܘܠܨܢܐ܆ ܘܡܘܫܐ ܐܬܓܒܝ̣ ܡ̣ܢ ܥܢ̈ܐ ܕܢܕܰܒܰܪ ܠܥܡܗ ܘܢܶܪܥܶܐ ܐܢܘܢ܆ ܘܕܘܝܕ ܐܶܬܕܒܰܪ ܡ̣ܢ ܒܶܣܬܰܪ ܥܢ̈ܐ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܘܥܡܘ̣ܣ ܕܰܒܪܗ ܡܪܗ ܡ̣ܢ ܒܶܣܬܰܪ ܥܢ̈ܐ ܘܥܰܒܕܗ ܢܒܝܐ ܥܠ ܥܡܗ܆ ܘܐܦ ܐܠܝܫܥ ܐܶܬܕܒܰܪ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܦܰܕܳܢܐ ܕܢܗܘܐ ܢܒܝܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ. ܠܐ ܗܦܰܟ ܡܘܫܐ ܠܘܬ ܥܢ̈ܗ܆ ܘܠܐ ܫܒܰܩ ܡܪܥܝܬܐ ܕܶܐܬܬܰܫܠܡܰܬ݀ ܠܗ. ܘܠܐ ܗܦܰܟ ܕܘܝܕ ܠܘܬ ܥܢ̈ܐ ܕܐܒܘܗܝ܆ ܐܠܐ ܕܰܒܰܪ ܠܥܡܗ ܒܬܡܝܡܘܬܐ ܕܠܒܗ. ܘܠܐ ܗܦܰܟ ܥܡܘܣ ܠܡܶܪܥܳܐ ܥܢ̈ܐ ܘܠܡܶܠܩܰܛ ܩܝ̈ܣܐ܆ ܐܠܐ ܢܒܝܘܬܗ ܕܰܒܰܪ ܘܫܰܠܶܡ. ܘܠܐ ܗܦܰܟ ܐܠܝܫܥ ܠܘܬ ܦܰܕܳܢܗ܆ ܐܠܐ ܫܰܡܶܫ ܠܐܠܝܐ ܘܡܰܠܝ̣ ܕܘܟܬܗ܆ ܘܥܰܠܠܳܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗ ܥܠ ܕܰܪܚܶܡ ܩܘܪ̈ܝܐ ܘܬܶܐܓܘܪܬܐ ܘܟܰܪ̈ܡܐ ܘܙܰܝ̈ܬܐ ܘܦܘܠܚܢܐ܆ ܠܐ ܨܒܳܐ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܬܠܡܝܕܐ ܘܠܐ ܐܰܫܠܶܡ ܒܐܝܕܗ ܡܪܥܝܬܐ.

   ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟܘܢ ܪ̈ܥܘܬܐ ܕܠܐ ܬܩܝ̣ܡܘܢ ܒܡܰܪܥܝ̣ܬܐ ܥܰܠܠܳܢ̈ܐ ܣܟ̈ܠܐ ܘܒܘ̣ܪ̈ܐ ܘܐܦܠܐ ܝܰܥ̈ܢܐ ܘܪ̈ܳܚܡܰܝ ܩܶܢܝ̈ܢܐ. ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܪܳܥܶܐ ܥܢ̈ܐ ܢܐܟܘܠ ܡ̣ܢ ܚܰܠܒܗ̇܆ ܘܡ̇ܢ ܕܕܳܒܰܪ ܦܰܕܳܢܐ ܡ̣ܢ ܥܰܡܠܗ ܢܶܬܚܰܫܰܚ܆ ܘܟܗ̈ܢܐ ܡ̣ܢ ܡܕܒܚܐ ܘܳܠܶܐ ܠܗܘܢ ܠܡܶܦܠܰܓ܆ ܘܠܶܘܳܝ̈ܐ ܢܶܫܩܠܘܢ ܡܰܥܣܳܪ̈ܰܝܗܘܢ. ܡ̇ܢ ܕܐܟ̇ܠ ܡ̣ܢ ܚܰܠܒܐ ܠܒܗ ܥܠ ܡܪܥܝܬܗ ܢܗܘܐ܆ ܘܕܡܶܬܚܰܫܰܚ ܡ̣ܢ ܥܰܡܠܐ ܕܦܰܕܳܢܗ ܢܗܘܐ ܚܦܝ̣ܛ ܒܦܘܠܚܳܢܗ܆ ܘܟܗ̈ܢܐ ܕܡ̣ܢ ܡܕܒܚܐ ܦܳܠܓܝ̣ܢ܆ ܢܫܰܡܫܘܢ ܡܰܕܒܚܐ ܒܙܰܗܝܘܬܐ܆ ܘܠܶܘܳܝ̈ܐ ܕܫܩܠܝܢ ܡܰܥܣܳܪ̈ܐ ܦܳܠܓܘܬܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ ܠܝܬ ܠܗܘܢ. ܐܽܘ ܪ̈ܥܘܬܐ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܪܳܥܝܰܢ ܪܒܐ܆ ܠܐ ܬܶܬܕܰܡܘܢ ܠܐܓܝܪ̈ܐ܆ ܡܛܠ ܕܠܐܓܝ̣ܪܐ ܠܐ ܒܛܝ̣ܠ ܠܗ ܥܠ ܥܢ̈ܐ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܶܬܕܰܡܘ ܠܪܳܥܝܰܢ ܒܣܝܡܐ ܕܠܐ ܚܶܒܰܬ݀ ܠܗ ܢܦܫܗ ܡ̣ܢ ܥܢ̈ܗ. ܪܰܒܰܘ ܓܰܕܘ̈ܕܐ ܘܪܰܡܪܶܡܘ ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܘܚܰܒܶܒܘ ܐܡܪ̈ܐ ܘܒܚܰܢܰܝ̈ܟܘܢ ܢܶܬܪܰܒܘܢ܆ ܕܡܐ ܕܶܐܙܰܠܬܘܢ ܠܘܬ ܪܒ ܪ̈ܥܘܬܐ ܬܩܰܪܒܘܢ ܠܗ ܥܳܢ̈ܟܘܢ ܟܠܗ̇ ܒܫܰܠܡܘܬܐ ܘܢܬܠ ܠܟܘܢ ܡܕܡ ܕܶܐܫܬܰܘܕܝ̣܆ ܕܐܬܪ ܕܐܢܐ ܘܐܦ ܐܢ̱ܬܘܢ ܬܗܘܘܢ܆ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܩܠܝܠ ܣܳܦ̈ܩܳܢ ܠܪ̈ܥܘܬܐ ܘܠܥܰܠܠܳܢ̈ܐ ܛܒ̈ܐ.

   ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܟܶܬܒܶܬ ܥܰܗܶܕܬܟ ܕܘܒܳܪ̈ܐ ܕܝܳܐܶܝܢ ܠܟܠܗ̇ ܡܪܥܝܬܐ܆ ܘܒܗܢܐ ܡܐܡܪܐ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܥܠ ܪ̈ܥܘܬܐ ܡܕܰܒܪ̈ܳܢܘܗܝ ܕܓܙܳܪܐ. ܥܘܗܳܕ̈ܐ ܗܠܝܢ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܚܒܝܒܝ܆ ܡܕܡ ܕܒܐܓܪܬܟ ܪܚܝ̣ܡܬܐ ܫܶܐܠܬܳܢܝ.

   ܪܒ ܒܝܬܐ ܐܰܥܠܰܢܝ ܠܒܝܬ ܓܙܐ ܕܡܠܟܐ ܘܚܰܘܝܰܢܝ ܬܡܢ ܛܘ̈ܒܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܘܟܕ ܚܙܺܝܬ ܐܢܘܢ ܐܶܫܬܒܝ̣ ܠܗ ܡܰܕܰܥܝ ܒܓܙܐ ܪܒܐ܆ ܘܟܕ ܚܳܪܶܬ ܒܗ ܡܰܫܪܶܓ ܥܝ̈ܢܐ ܘܫܳܒܶܐ ܡܚܫ̈ܒܬܐ܆ ܘܡܰܦܗܶܐ ܪ̈ܥܝܢܐ ܒܓܰܘ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܡ̇ܢ ܕܢܳܣܶܒ ܡܢܗ ܥܳܬܰܪ ܘܡܰܥܬܰܪ܆ ܦܬܝ̣ܚ ܘܰܫܒܝ̣ܩ ܩܕܡ ܟܠ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܗ܆ ܘܟܕ ܢܶܣܒܘܢ ܡܢܗ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܕܡ ܠܐ ܚܳܣܰܪ܆ ܘܟܕ ܢܬܠܘܢ ܡ̣ܢ ܡܕܡ ܕܰܢܣܰܒܘ ܕܝܠܗܘܢ ܡܶܣܓܳܐ ܣܳܓܶܐ. ܕܢܳܣܒܝ̣ܢ ܡܰܓܳܢ ܢܬܠܘܢ ܡܓܢ ܐܝܟ ܕܰܢܣܰܒܘ. ܒܰܕܡܰܝ̈ܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܶܙܕܰܒܰܢ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܦܳܚܶܡ ܠܗ. ܠܐ ܓܝܪ ܓܙܐ ܚܳܣܰܪ ܘܠܐ ܫܳܩܘ̈ܠܘܗܝ ܣܒܥܝܢ܆ ܫܳܬܶܝܢ ܘܠܗܝ̣ܩܝ̣ܢ ܘܐܟܠܝܢ ܘܟܰܦܢܝ̣ܢ. ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܨܳܗܶܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܶܫܬܶܐ܆ ܘܡ̇ܢ ܕܠܐ ܟܳܦܶܢ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܶܐܟܰܠ. ܟܰܦܢܘܬܗ ܡܣܰܒܥܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܨܰܗܝܘܬܗ ܪܳܕܶܝܢ ܡܢܗ̇ ܡܒܘ̈ܥܐ. ܕܳܡܶܐ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܕܩܳܪܶܒ ܠܕܶܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܓܒܪܐ ܕܰܨܗܶܐ ܘܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܡܰܒܘܥܐ ܘܫ̇ܬܐ ܘܣܳܒܰܥ܆ ܘܡܒܘܥܐ ܡܕܡ ܠܐ ܚܳܣܰܪ. ܘܐܪܥܐ ܕܣܢܝ̣ܩܐ ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܠܡܶܫܬܳܐ ܫܳܬܝܳܐ ܡ̣ܢ ܡܒܘܥܐ ܘܠܐ ܓܳܝܙܝ̣ܢ ܡܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܐܪܥܐ ܟܕ ܬܶܫܬܶܐ ܬܘܒ ܣܢܝ̣ܩܐ ܗ̱ܝ ܠܡܶܫܬܳܐ܆ ܘܡܒܘܥܐ ܠܐ ܡܶܬܒܰܨܰܪ ܡ̣ܢ ܡܪܕܝܬܗ. ܗܟܢܐ ܗ̱ܝ ܝ̣ܕܥܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܕܟܕ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܢܶܣܒܘܢ ܡܢܗ̇ ܡܕܡ ܚܘܣܪܳܢܐ ܠܐ ܗܳܘܶܐ ܒܗ̇ ܘܐܦܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܐ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ ܒܣܪܐ܆ ܠܐ ܕܫܳܩܶܠ ܡܢܗ̇ ܡܰܘܦܶܐ ܠܡܶܫܩܰܠ܆ ܘܠܐ ܟܕ ܢܶܬܶܠ ܡܕܡ ܚ̇ܣܪ. ܢܘܪܐ ܟܕ ܬܶܣܰܒ ܒܫܪܳܓܐ ܡ̣ܢ ܝܰܩܕܳܢܐ ܒܫܪ̈ܳܓܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܕܰܠܶܩ ܐܢ̱ܬ ܡܢܗ̇ ܠܐ ܝܩܕܢܐ ܚ̇ܣܪ ܟܕ ܬܶܣܰܒ ܡܢܗ܆ ܘܠܐ ܫܪܓܐ ܒܳܨܰܪ ܕܠܣܓܝ̈ܐܐ ܡܰܕܠܶܩ. ܠܐ ܡܫܟܚ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܠܡܶܫܩܰܠ ܟܠܗ ܓܰܙܗ ܕܡܠܟܐ ܘܐܦܠܐ ܨܰܗܝܐ ܟܕ ܢܶܫܬܶܐ ܡ̣ܢ ܡܒܘܥܐ ܓܳܝܙܝ̣ܢ ܠܗܘܢ ܡܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܐܦܠܐ ܟܕ ܢܩܘܡ ܐ̱ܢܫ ܥܠ ܛܘܪܐ ܪܡܐ ܬܰܕܪܶܟ ܥܝܢܗ ܩܘܪܒܐ ܘܪܘܚܩܐ܆ ܘܐܦܠܐ ܟܕ ܟܰܘܟ̈ܒܰܝ ܫܡܝܐ ܢܩܘܡ ܘܢܶܡܢܶܐ ܡܫܟܚ ܕܢܣܰܝܶܟ ܚܰܝ̈ܠܰܝ ܫܡܝܐ܆ ܘܐܦܠܐ ܟܕ ܢܩܪܘܒ ܠܕܶܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܟܠܗ̇ ܡܫܟܚ ܠܡܶܫܩܰܠ܆ ܘܐܦ ܟܕ ܛܒ ܣܓܝ ܢܫܩܘܠ ܠܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܕܒܶܨܪܰܬ݀ ܠܗ̇܆ ܘܐܦܠܐ ܟܕ ܢܬܠ ܡ̣ܢ ܡܕܡ ܕܰܫܩܰܠ ܓܶܡܪܰܬ݀ ܠܗ̇ ܡܢܗ ܘܰܡܛܳܐ ܠܣܳܟܗ̇. ܘܥܶܗܰܕ ܚܒܝܒܝ ܡܕܡ ܕܒܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟ܆ ܕܡ̇ܢ ܕܫܩܰܠ ܡܓܢ܆ ܡܓܢ ܘܳܠܶܐ ܠܗ ܕܢܬܠ ܐܝܟ ܕܰܫܩܰܠ܆ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ: ܕܡܓܢ ܢܣܰܒܬܘܢ ܡܓܢ ܗܰܒܘ. ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܟܳܠܶܐ ܡ̣ܢ ܡܕܡ ܕܰܫܩܰܠ ܐܦ ܕܩܒ̣ܠ ܡܶܫܬܩܶܠ ܠܗ ܡܢܗ.

ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܒܝܒܝ ܐܝܟ ܕܶܐܫܟܚܶܬ ܠܡܶܫܩܰܠ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܓܙܐ ܕܠܐ ܚܳܣܰܪ ܫܰܕܪܶܬ ܠܟ ܡܢܗ܆ ܘܟܕ ܠܟ ܫܰܕܪܶܬ ܠܘܬܝ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠܗ. ܓܙܐ ܓܝܪ ܠܐ ܚܳܣܰܪ܆ ܚܟܡܬܗ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܪܒ ܒܝܬܐ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܕܗ̣ܘ ܣܗܶܕ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܟܠ ܡܕܡ ܐܶܫܬܠܶܡ ܠܝ ܡ̣ܢ ܐܒܝ. ܘܟܕ ܗܘܝܘ ܪܒܒܰܝܬܐ ܕܚܟܡܬܐ. ܬܘܒ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ: ܕܡܫܝܚܐ ܚܰܝܠܗ ܗ̣ܘ ܕܐܠܗܐ ܘܚܶܟܡܬܗ. ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܚܶܟܡܬܐ ܐܶܬܦܰܠܓܰܬ݀ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܘܡܕܡ ܠܐ ܚܳܣܪܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܐܰܦܝ̣ܣܬܟ܆ ܕܡ̣ܢ ܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ ܩܒ̣ܠܘ ܢܒܝ̈ܐ ܘܡܫܝܚܐ ܡܕܡ ܠܐ ܐܶܬܒܰܨܰܪ.

   ܥܣܪܐ ܫܰܪ̈ܒܝܢ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܚܒܝܒܝ ܡܕܡ ܕܫܶܐܠܬܳܢܝ ܕܠܐ ܡܢܟ ܐܦܝܣܬܟ܆ ܘܡܕܡ ܕܠܐ ܒܥܰܝܬ ܡܢܝ ܝܶܗܒܶܬ ܠܟ. ܫܶܐܠܶܬ ܫܡܟ ܘܟܶܬܒܶܬ ܠܟ܆ ܘܫܶܐܠܶܬ ܡ̣ܢ ܢܦܫܝ ܫܶܐܠܶܬܟ܆ ܘܰܐܫܐܶܠܬܟ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܶܐܫܟܚܶܬ ܠܰܡܦܳܣܘܬܟ. ܗܠܝܢ ܡܕܡ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܐܶܬܗܰܓܳܐ ܒܗܝܢ ܒܟܠ ܥܕܢ ܘܰܗܘܰܝܬ ܥܳܡܶܠ ܠܡܶܩܪܳܐ ܟܬܒ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܒܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܗܠܝܢ ܥܣܪܐ ܣܶܦܪ̈ܝ̣ܢ ܕܰܩܕ̈ܩܐ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܚܕ ܡ̣ܢ ܚܕ ܢܣܒܝܢ ܘܚܕ ܥܠ ܚܕ ܒܳܢܶܝܢ܆ ܡ̣ܢ ܚܕܕ̈ܐ ܠܐ ܬܦܪܘܫ ܐܢܘܢ. ܡ̣ܢ ܐܳܠܰܦ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܕ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟ܆ ܐܬܘܬܐ ܒܬܪ ܚܒܰܪܬܗ̇. ܩܪܝ ܘܝܺܠܰܦ ܐܢ̱ܬ ܘܐܚ̈ܐ ܒܢܝ̈ ܩܝܳܡܐ ܘܒܢܝ̈ ܗܝܡܢܘܬܢ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܪܚܝܩܐ ܡܢܗܘܢ ܡܡܰܝܩܳܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟ. ܘܥܶܗܰܕ ܠܡܕܡ ܕܪܶܫܡܶܬ ܠܟ܆ ܕܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܠܐ ܥܕܡܐ ܠܣܳܟܐ ܡܰܛܝ̣ܬ ܐܢܝܢ ܐܠܐ ܠܟܐ ܡ̣ܢ ܣܳܟܐ܆ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܘܟܕܘ܆ ܐܘ ܗܠܝܢ ܡܢܝ ܫܡܰܥ ܕܠܐ ܚܶܪܝܳܢܐ ܘܠܐܚܝ̈ܢ ܒܢܝ̈ ܦܝܳܣܐ ܥܰܩܶܒ ܥܠܝܗܝܢ܆ ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܫ̇ܡܥ ܐܢ̱ܬ ܕܡܶܒܢܳܐ ܒܳܢܶܐ ܩܒܠ܆ ܘܟܠܡܕܡ ܕܠܝܘܠܦܢ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܐ ܒܳܢܶܐ ܣܬܽܘܪܳܝܗܝ ܘܡܶܣܚܰܦ ܣܚܽܘܦܳܝܗܝ܆ ܡܛܠ ܕܠܡܶܒܢܳܐ ܚܶܪܝܳܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ܆ ܐܝܟ ܦܳܣܘ̣ܠܐ ܟܐܦ̈ܐ ܠܒܶܢܝܳܢܐ ܩܰܪܒܶܬ܆ ܘܐܪ̈ܕܝܟܠܐ ܚܟܝ̈ܡܐ ܢܶܓܠܦܘܢ ܘܰܢܣܝ̣ܡܘܢ ܒܒܶܢܝܳܢܐ ܐܓܪܐ ܡ̣ܢ ܡܪܐ ܒܝܬܐ ܡܩܰܒܠܝܢ.

ܫܠܡܬ݀ ܬܚܘܝܬܐ ܕܪ̈ܥܘܬܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܬܚܘܝܬܐ ܕܓܙܘܪܬܐ

 

   ܟܟـ ܟܕ ܒܰܪܶܟ ܐܠܗܐ ܠܐܒܪܗܡ ܘܣܳܡܗ ܪܝܫܐ ܠܟܠ ܡܗܰܝ̈ܡܢܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܘܟܐܢ̈ܐ܆ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܐܒܐ ܠܚܕ ܥܡܐ ܝܰܗܒܗ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܠܥܡ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܠܐ ܢܶܬܩܪܶܐ ܫܡܟ ܐܒܪܡ ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܫܡܟ ܐܒܪܗܡ܆ ܡܛܠ ܕܐܒܐ ܠܣܘܓܐܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܝܰܗܒܬܟ. ܡܟܝܠ ܚܒܝܒܝ ܪܚܝ̣ܡܐ܆ ܫܡܰܥ ܢܝܫܐ ܕܡܰܡܠܠܐ ܘܫܬܐܣܬܐ ܕܰܕܪܳܫܐ ܕܙܕܩ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܘܩܒܠ ܥܡܐ ܗ̇ܘ ܕܩܕܳܡܰܝܢ ܕܣܒܪܝܢ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ ܕܙܪܥܗ ܐܢܘܢ ܕܐܒܪܗܡ܆ ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠܝ̣ܢ ܕܐܬܩܪܝ̣ܘ ܠܗܘܢ ܫܰܠܝ̈ܛܐ ܕܣܕܘܡ ܘܥܡܐ ܕܥܰܡܘܪܐ܆ ܘܐܒܘܗܘܢ ܐܳܡܘܪܳܝܐ ܘܶܐܡܗܘܢ ܚܺܬܳܝܬܐ܆ ܘܟܶܣܦܐ ܡܰܣܠܝܐ ܘܒܢܝ̈ܐ ܡܳܪ̈ܘܕܐ. ܡܘܫܐ ܡܕܰܒܪܳܢܗܘܢ ܣܗܶܕ ܥܠܝܗܘܢ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܡܡܰܪ̈ܡܪܳܢܐ ܗܘܰܝܬܘܢ ܡ̣ܢ ܝܘܡܐ ܕܝܺܕܰܥܬܟܘܢ. ܘܬܘܒ ܬܢܳܐ ܒܰܙܡܝ̣ܪܬܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܰܓܦܶܬܟܘܢ ܡ̣ܢ ܓܦܶܬܐ ܕܣܕܘܡ ܘܡ̣ܢ ܫܶܬܶܠܬܐ ܕܥܡܘܪܐ܆ ܥܶܢܒܰܝ̈ܟܘܢ ܥܶܢܒܺܝ̈ܢ ܡܪܝܪ̈ܢ ܘܣܓܘܠܰܝ̈ܟܘܢ ܡܪܳܪ̈ܐ ܠܟܘܢ. ܘܰܪܡܰܙ ܒܗ̇ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܥܠ ܥܡܐ ܕܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܰܐܛܶܢܟܘܢ ܒܥܰܡ ܕܠܐ ܥܡ ܘܒܥܡܐ ܣܰܟܠܐ ܐܰܪܓܶܙܟܘܢ. ܘܒܝܕ ܐܫܥܝܐ ܣܗܶܕ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܕܢܶܨܒܶܬ ܟܪܡܐ ܘܰܦܠܰܚܬܗ܆ ܘܚܠܦ ܥܢ̈ܒܐ ܐܰܘܥܝ̣ ܠܗ ܚܰܪ̈ܘܒܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܬܘܒ ܐܦ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܥܠ ܟܢܘܫܬܐ ܕܥܡܐ: ܕܐܢܐ ܢܨܰܒܬܟܝ ܫܰܒܘ̣ܩܐ ܕܟܠܗ ܙܪܥܐ ܕܩܘܫܬܐ܆ ܘܐܢ̱ܬ ܐܶܬܗܦܶܟܬܝ ܘܰܡܪܰܕܬܝ ܥܠܝ ܐܝܟ ܓܦܶܬܐ ܢܘܟܪܝܬܐ. ܘܚܙܩܝܐܝܠ ܣܗܶܕ ܥܠ ܓܦܶܬܐ܆ ܕܣܰܘܟܶܝ̈ܗ̇ ܐܶܟܠܰܬ ܢܘܪܐ ܘܓܘܗ̇ ܚܰܪܘܒ܆ ܘܬܘܒ ܠܐ ܠܡ ܐܳܙܳܠܐ ܠܰܥܒܳܕܐ. ܢܨܺܝܒܐ ܗܘܬ݀ ܫܰܒܘܩܐ ܙܪܥܐ ܕܩܘܫܬܐ ܠܐܒܗܝ̈ܗܘܢ ܩܕܡܝ̈ܐ܆ ܘܒܢܝ̈ܐ ܐܶܬܗܦܶܟܘ ܠܗܘܢ ܠܰܥ̈ܒܳܕܐ ܛܡ̈ܐܐ ܕܳܐܡܘܪ̈ܳܝܐ. ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܡܡܝ̈ܢ ܓܝܪ ܟܕ ܢܶܦܠܚܽܘܢ ܟܐܢܘܬܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܒܢܝ̈ܐ ܘܝܳܪ̈ܬܐ ܠܐܒܪܗܡ ܐܒܘܗܘܢ܆ ܘܒܢܝ̈ ܐܒܪܗܡ ܟܕ ܢܶܦܠܚܘܢ ܥܒܳܕܐ ܛܡܐܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ܆ ܗܳܘܶܝܢ ܠܗܘܢ ܣܕܘܡܝ̈ܐ ܘܥܡܐ ܕܥܰܡܘܪܐ. ܘܐܠܐ ܚܰܘܳܢܝ ܚܟܝܡܐ ܐܝܠܝܢ ܫܠܝ̈ܛܐ ܘܥܡܐ ܗܘܰܘ ܒܰܣܕܘܡ ܘܥܡܐ ܕܥܡܘܪܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ܆ ܕܡ̣ܢ ܝܘ̈ܡܝ ܠܘܛ ܗܦܝ̣̈ܟܳܢ ܒܪܘܓܙܐ ܘܥܕܡܐ ܠܥܠܡ ܠܐ ܡܶܬܝ̈ܰܬܒܳܢ. ܘܚܙܩܝܐܝܠ ܡܚܰܘܶܐ ܥܰܘܠܗ̇ ܕܣܕܘܡ ܘܡܟܰܢܶܐ ܠܗ̇ ܚܬܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܡ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܠܗ̇: ܕܣܕܘܡ ܚܳܬܶܟܝ ܗ̣ܝ ܘܒܢ̈ܬܗ̇ ܠܐ ܥܒܰܕܝ̈ ܥܒܳܕ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ ܐܝܟ ܕܰܥܒܰܕܬܝ ܐܢ̱ܬܝ ܘܒܢ̈ܬܟܝ. ܘܗܢܐ ܗ̱ܘ ܥܰܘܠܐ ܕܣܕܘܡ ܘܕܒܢ̈ܬܗ̇ ܕܒܺܐܝܕܐ ܕܒܳܝ̈ܫܐ ܘܕܡܣܟܢ̈ܐ ܠܐ ܐܶܚܰܕ̈ܝ܆ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܥܒܳܕ̈ܐ ܚܙܺܝܬ ܒܗܝܢ ܗܰܦܟܶܬ ܐܢܝܢ. ܟܕ ܣܕܘܡ ܘܥܡܘܪܐ ܚܰܒܪ̈ܳܬܗܝܢ ܗܦܝ̣̈ܟܢ ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܠܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܫܥܝܐ: ܕܫܡܰܥܘ ܫܠܝ̈ܛܐ ܕܣܕܘܡ ܘܥܡܐ ܕܥܡܘܪܐ܆ ܐܠܐ ܢܶܬܟܰܘܢܘܢ ܕܠܗܘܢ ܩܪܳܐ ܡܛܠ ܕܦܠܰܚܘ ܘܶܐܬܚܰܫܰܚܘ ܒܥܒܳܕ̈ܐ ܕܣܕܘܡܝ̈ܐ. ܓܙܝܪܝܢ ܓܝܪ ܘܥܘ̣ܪܠܝ̣ܢ܆ ܘܰܓܒܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܘܶܐܣܬܠܝ̣ܘ ܠܗܘܢ܆ ܡܶܫܬܰܒܗܪܝܢ ܕܚܢܢ ܠܡ ܓܙܝ̣ܪܝܢ ܘܰܓܒܶܝܢ ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܝܢ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ.

   ܝܕܝܥܐ ܗ̱ܝ ܓܝܪ ܗܕܐ ܠܟܠ ܕܡܶܣܬܰܟܰܠ܆ ܕܓܙܘܪܬܐ ܕܠܐ ܗܰܝܡܳܢܘ̣ ܠܝܬ ܒܗ̇ ܚܰܫܚܘ̣ ܘܝܘܬܪܳܢܐ ܡܕܡ. ܡܛܠ ܕܩܰܕܝ̣ܡܐ ܗ̱ܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܓܙܘܪܬܐ ܘܓܙܘܪܬܐ ܠܪܘܫܡܐ܆ ܘܰܩܝܳܡܐ ܐܶܬܝܰܗܒܬ݀ ܠܐܒܪܗܡ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ ܐܠܗܐ܆ ܕܗ̇ܢܘ ܩܝܳܡܝ ܕܬܶܛܪܘܢ ܟܕ ܬܶܓܙܪܘܢ ܟܠ ܕܶܟܪܐ. ܘܒܙܒܢ ܕܰܫܦܰܪ ܠܝܳܗܘܒܗ̇ ܐܶܬܢܰܛܪܬ݀ ܥܡ ܦܘܩܕܢܘ̈ܗܝ ܕܢܡܘܣܐ ܐܰܗܢܝܰܬ݀ ܘܰܐܚܝܰܬ݀܆ ܘܒܙܒܢ ܕܢܡܘܣܐ ܠܐ ܐܶܬܢܛܰܪ ܒܗ̇܆ ܓܙܘܪܬܐ ܡܕܡ ܠܐ ܐܰܗܢܝܰܬ݀. ܝܽܘܪܳܒܥܰܡ ܒܪ ܢܳܒܳܛ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ ܝܘܣܦ ܡ̣ܢ ܫܒܛܐ ܕܐܦܪܝܡ ܓܙܝ̣ܪ ܗ̣ܘܐ ܐܝܟ ܕܰܦܩܰܕ ܩܕܝܫܐ ܠܐܒܪܗܡ ܘܙܰܗܰܪ ܡܘܫܐ ܒܢܡܘܣܐ܆ ܘܟܠ ܡܰܠܟܰܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܗܰܠܶܟܘ ܒܢܡܘܣܗ ܕܝܽܘܪܒܥܰܡ ܓܙܝܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܘܦܪܝܫܝܢ܆ ܘܕܘܟܪܢܐ ܛܒܐ ܠܐ ܥܶܗܰܕܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡܛܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܘܢ. ܡܢܐ ܐܶܬܗܢܺܝ ܝܽܘܪܒܥܰܡ ܒܓܙܘܪܬܗ ܘܟܠ ܡܰܠܟܰܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܗܰܠܶܟܘ ܒܥܶܩܒ̈ܳܬܗ؟ ܘܐܠܐ ܡܢܐ ܚܰܫܚܽܘ ܘܗܶܢܝܳܢܐ ܗܘܳܐ ܠܗ ܠܡܢܰܫܶܐ ܒܪ ܚܶܙܰܩܝܐ ܕܡܛܠ ܚܛܗܘ̈ܗܝ ܕܰܣܓܝ̣ܘ ܬܘܒ ܠܐ ܐܫܟܚ ܐܠܗܐ ܠܡܶܫܒܰܩ ܠܗ̇ ܠܐܘܪܫܠܡ.

   ܥܡ ܟܠ ܕܳܪ̈ܝ̣ܢ ܘܫܰܪ̈ܒܳܢ ܐܠܗܐ ܝܰܗܒ ܩܝܳܡܘ̈ܗܝ ܒܕܳܪ ܘܕܪ ܐܝܟ ܕܰܫܦܰܪ ܠܗ ܘܶܐܬܢܛܰܪܘ ܒܙܰܒܢܝ̈ܗܘܢ ܘܶܐܬܚܰܠܦܘ. ܠܐܕܡ ܓܝܪ ܦܰܩܕܗ ܕܡ̣ܢ ܐܝܠܢܐ ܕܝ̣ܕܰܥܬܐ ܕܛܒܬܐ ܘܕܒܝܫܬܐ ܠܐ ܢܐܟܘܠ܆ ܘܥܠ ܕܠܐ ܢܛܰܪ ܦܘܩܕܢܐ ܘܩܝܳܡܐ ܐܶܬܚܰܝܰܒ. ܘܚܢܘܟ ܕܰܫܦܰܪ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡ̣ܢ ܐܝܠܢܐ ܢܛܝܪ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܕܠܚܝ̈ܐ ܫܰܢܝܶܗ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܗܰܝܡܶܢ. ܘܠܐ ܕܳܡܶܐ ܫܘܦܪܳܢܐ ܠܦܘܩܕܢܐ ܕܡ̣ܢ ܐܝܠܢܐ ܠܐ ܢܐܟܘܠ. ܘܢܘܚ ܕܰܢܛܰܪ ܬܡܝܡܘܬܐ ܘܙܕܝܩܘܬܐ ܫܰܘܙܒܗ ܡ̣ܢ ܪܘܓܙܐ ܕܡܳܡܘܠܐ܆ ܘܐܩܝܡ ܠܗ ܩܝܳܡܐ ܘܠܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܡ̣ܢ ܒܳܬܪܗ ܕܢܶܟܒܪܘܢ ܘܢܶܣܓܘܢ܆ ܘܰܩܝܳܡܐ ܕܩܶܫܬܐ ܒܥܢܢ̈ܐ ܒܝܬ ܐܠܗܐ ܠܐܪܥܐ ܘܠܟܠ ܒܣܰܪ. ܘܥܡ ܚܕ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܩܝܳܡ̈ܐ ܓܙܘܪܬܐ ܠܐ ܐܶܬܝܰܗܒܬ݀. ܘܠܐܒܪܗܡ ܟܕ ܓܒܳܝܗܝ܆ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܒܓܙܘܪܬܐ ܩܪܳܝܗܝ ܘܰܓܒܳܝܗܝ ܘܫܰܡܗܗ ܕܢܗܘܐ ܐܒܐ ܠܟܠ ܥܡܡܝ̈ܢ܆ ܐܠܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܗܝܡܢܘܬܗ ܗܝܕܝܢ ܦܰܩܕܗ ܕܢܶܓܙܘܪ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܒܓܙܘܪܬܐ ܗܘܘ ܚܝ̈ܐ܆ ܠܘܩܕܡ ܡܶܓܙܰܪ ܓܳܙܰܪ ܗ̣ܘܐ ܐܒܪܗܡ ܘܗܝܕܝܢ ܡܗܰܝܡܶܢ ܗ̣ܘܐ. ܘܐܠܘ ܠܝܘܬܪܢ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܝ̣ܗܝ̣ܒܐ ܗܘܬ݀ ܓܙܘܪܬܐ ܡܘܕܥ ܗ̣ܘܐ ܟܬܒܐ܆ ܕܰܓܙܰܪ ܐܒܪܗܡ ܘܶܐܬܚܰܫܒܬ݀ ܠܗ ܓܙܘܪܬܗ ܠܙܰܕܝ̣ܩܘ̣. ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܟܬܝܒ: ܕܗܝܡܢ ܐܒܪܗܡ ܒܐܠܗܐ ܘܶܐܬܚܰܫܒܬ݀ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܗ ܠܙܕܝܩܘܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܟܕ ܠܐ ܓܙܝܪܝܢ ܚܝܰܘ܆ ܘܕܰܓܙܰܪܘ ܘܠܐ ܗܝܡ̣ܢܘ ܠܐ ܡܕܡ ܐܰܘܬܪܰܬ݀ ܐܢܘܢ ܓܙܘܪܬܗܘܢ. ܗܒܝܠ ܘܚܢܘܟ ܘܢܘܚ ܘܫܝ̣ܡ ܘܝܰܦܬ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܒܓܙܘܪܬܐ ܫܦ̣ܪܘ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܆ ܐܠܐ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܰܢܛܰܪܘ ܩܝܳܡ̈ܳܬܗܘܢ ܒܙܒܢܝ̈ܗܘܢ ܘܗܝܡ̣ܢܘ ܕܚܕ ܗ̣ܘ ܝ̇ܗܒ ܩܳܝܘ̈ܡܐ ܒܕܳܪ ܕܪ ܐܝܟ ܕܨܳܒܶܐ. ܡܠܟܝܙܕܩ ܟܘܡܪܐ ܗ̣ܘܐ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ܆ ܒܰܪܶܟ ܠܐܒܪܗܡ ܟܕ ܠܐ ܓܙܝ̣ܪ ܗ̣ܘܐ ܘܝܕܝܥܐ ܗ̱ܝ ܨܒܘ̣ܬܐ ܕܒܨܝܪ ܡ̣ܢ ܕܡܝܰܬܰܪ ܡܢܗ ܡܶܬܒܰܪܰܟ.

   ܡܟܝܠ ܚܒܝܒܝ ܫܡܰܥ ܘܶܐܚܰܘܶܝܟ ܓܙܘܪܬܐ ܠܐܝܢܐ ܦܘܪܣܐ ܐܶܬܝܰܗܒܬ݀. ܟܕ ܗܰܝܡܶܢ ܓܝܪ ܐܒܪܗܡ ܘܰܢܦܰܩ ܡ̣ܢ ܐܘܪ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܐ ܘܶܐܬܳܐ ܥܡܰܪ ܒܚܳܪܳܢ܆ ܠܐ ܦܰܩܕܗ ܐܠܗܐ ܠܡܶܓܙܰܪ܆ ܘܟܕ ܥܡܰܪ ܒܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝ̣̈ܢ ܠܐ ܓܙܰܪ ܡܛܠ ܕܒܪܳܐ ܠܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܒܪ ܡܘܠܟܳܢܐ ܕܡܢܗ ܙܕܝ̈ܩܐ ܘܡܠܟ̈ܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܡܫܝ̈ܚܐ ܡܶܬܝܰܠܕܝܢ܆ ܐܠܐ ܟܕ ܗܘܳܐ ܒܪ ܬܫܥܝܢ ܘܬܫܥ ܫܢܝ̈ܢ ܐܰܘܕܥܗ ܩܕܝܫܐ ܕܠܡܘ̣ܠܳܝ ܡܐܐ ܫܢܝ̣̈ܢ ܒܪܐ ܡܬܝܠܕ ܠܗ܆ ܗܝܕܝܢ ܓܰܙܪܗ ܕܟܕ ܗܘܳܐ ܒܪ ܡܐܐ ܫܢܝ̈ܢ ܐܬܝܠܕ ܠܗ ܐܝܣܚܩ. ܘܦܰܩܕܗ ܕܢܶܓܙܘܪ ܒܣܪܐ ܕܥܘܪܠܘܬܗ ܪܘܫܡܐ ܘܳܐܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܐ܆ ܕܟܕ ܢܶܣܓܶܐ ܙܪܥܗ ܢܗܘܐ ܦܪܝܫ ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܰܡ̱ܡܝ̈ܢ ܕܡܗܠܟ ܒܝܢܬܗܘܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܶܬܚܰܠܛܘܢ ܒܰܥܒܳܕܝ̈ܗܘܢ ܛܰܡ̈ܐܐ. ܘܰܓܙܰܪ ܐܒܪܗܡ ܒܣܪܐ ܕܥܘܪܠܘܬܗ ܒܪ ܬܫܥܝܢ ܘܬܫܥ ܫܢܝ̈ܢ܆ ܘܰܓܙܰܪ ܠܐܝܫܡܳܥܝܠ ܒܪܗ ܒܪ ܬܠܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢܝ̈ܢ܆ ܘܠܝ̣ܠܝ̣̈ܕܝ ܒܝܬܗ ܘܙܒܝ̣̈ܢܰܝ ܟܶܣܦܗ ܓܙܰܪ ܐܒܪܗܡ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ܆ ܐܝܟ ܕܡܠܠ ܥܡܗ ܐܠܗܐ. ܘܒܬܪ ܕܰܓܙܰܪ܆ ܐܶܬܒܛܶܢ ܐܝܣܚܩ ܘܐܬܝܠܕ ܘܶܐܬܓܙܰܪ ܒܝܘܡܐ ܬܡܝܢܝܐ. ܘܶܐܬܢܰܛܪܰܬ݀ ܓܙܘܪܬܐ ܒܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ ܒܐܝܣܚܩ ܘܒܐܝܫܡܥܝܠ ܘܒܝܥܩܘܒ ܘܒܰܒܢܘ̈ܗܝ ܘܒܥܺܣܘ̣ ܘܒܝܰܠܕܗ ܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܥܕܡܐ ܕܥܠ ܝܥܩܘܒ ܠܡܨܪܝܢ܆ ܘܒܡܨܪܝܢ ܢܰܛܪܘܗ̇ ܒܢܝ̈ ܝܥܩܘܒ ܡܐܬܝܢ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝ̣̈ܢ ܥܕܡܐ ܕܰܢܦܰܩܘ ܠܡܕܒܪܐ. ܘܐܦ ܠܘܛ ܟܕ ܚܙܳܐ ܕܐܒܪܗܡ ܕܳܕܶܗ ܓܙܰܪ܆ ܐܦ ܗ̣ܘ ܓܙܰܪ ܝܠܕܗ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܰܦܪܰܫ ܡ̣ܢ ܠܘܬܗ܆ ܘܰܐܚܕܘܗ̇ ܠܓܙܘܪܬܐ ܒܥܝܳܕܐ ܕܠܐ ܗܰܝܡܳܢܘ̣.

   ܐܢ ܕܝܢ ܒܰܓܙܘܪܬܐ ܐܢܘܢ ܚܝ̈ܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܫܡܥܝܠ ܘܒܢܝ̈ ܩܶܢܛܘܪܐ ܘܒܢܝ̈ ܠܘܛ ܘܒܢܝ̈ ܥܣܘ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܚܳܐܶܝܢ ܕܗܐ ܓܙܝܪܝܢ܆ ܘܟܕ ܓܙܝ̣ܪܝ̣ܢ ܣܓܕܝܢ ܠܦܬܰܟܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܐܠܐ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܚܰܘܝܰܢܝ ܓܠܝܐܝܬ ܕܟܠ ܓܙܝܪ̈ܐ ܕܠܐ ܗܝܡ̣ܢܘ ܥܘ̣ܪܠܝ̣ܢ ܐܢܘܢ ܘܡ̣ܢ ܪܘܓܙܐ ܒܰܓܙܘܪܬܗܘܢ ܠܐ ܡܶܬܦܰܨܶܝܢ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܗܐ ܦ̇ܩܕ ܐ̱ܢܐ ܥܠ ܟܠ ܕܰܓܙܰܪ ܒܥܘ̣ܪܠܘ̣ܬܐ܆ ܥܠ ܡܶܨܪ̈ܳܝܐ ܘܥܠ ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܘܥܠ ܡܽܘܐܳܒ ܘܥܠ ܐܰܕܘܡ ܘܥܠ ܒܢܝ̈ ܥܰܡܘܢ ܘܥܠ ܟܠ ܩܨܺܝ̈ܨܰܝ ܦܰܬܐ ܕܝ̇ܬܒܝܢ ܒܡܰܕܒܪܐ܆ ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܥܘ̣ܪܠܝ̣ܢ ܘܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܘ̣ܪܠܝܢ ܒܠܒܗܘܢ. ܐܢ ܐܶܬܗܢܝ̣ܘ ܒܗ̇ ܒܓܙܘܪܬܐ ܠܡܢܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܝܗܘܕܝܐ ܥܡ ܡܨܪ̈ܝܐ ܘܥܡ ܐܰܕܘܡܳܝ̈ܐ ܘܡܘܐܳܒܳܝ̈ܐ ܘܥܰܡܘ̈ܢܳܝܐ ܘܰܩܨܺܝ̈ܨܰܝ ܦܰܬܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܗܳܓܳܪ ܘܒܢܝ̈ ܩܶܢܛܘܪܐ܆ ܐܠܐ ܝܕܝܥܐ ܗ̱ܝ ܕܓܙܘܪܬܗܘܢ ܗܘܬ݀ ܠܗ̇ ܥܘܪܠܘܬܐ܆ ܕܗܐ ܐܦ ܥܠ ܝܗܘܕܐ ܦܩܰܕ ܪܘܓܙܐ ܐܝܟ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܕܰܓܙܝ̣ܪܝ̣ܢ ܒܥܘ̣ܪܠܘܬܐ. ܟܕ ܚܙܳܐ ܓܝܪ ܩܕܝܫܐ ܕܐܡܪܝܢ: ܕܒܗܕܐ ܚܳܐܶܝܢܢ ܕܒܢܝ̈ ܐܒܪܗܡ ܚܢܢ ܘܓܙܝ̣ܪܝ̣ܢܢ܆ ܘܰܩܕܳܠܗܘܢ ܩܫܝܐ ܠܐ ܐܰܪܟܶܢܘ ܠܫܘܥܒܳܕܐ ܕܢܡܘܣܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܒܝܕ ܢܒܝܐ: ܓܙܘܪܘ ܥܘܪܠܘܬܐ ܕܠܶܒܟܘܢ ܘܩܕܳܠܟܘܢ ܬܘܒ ܠܐ ܬܩܰܫܘܢ. ܘܝܕܝܥܐ ܗ̱ܝ ܕܡ̇ܢ ܕܥܘ̣ܪܠܘ̣ܬ ܠܒܗ ܠܐ ܓܳܙܰܪ ܘܐܦ ܓܙܘܪܬܐ ܕܒܣܪܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܰܘܬܪܐ ܠܗ ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܰܗܢܝܰܬ݀ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܰܓܙܰܪ ܕܒܥܘܪܠܘܬܐ.

   ܘܬܶܫܰܪ ܠܟ ܚܒܝܒܝ ܕܪܘܫܡܐ ܗ̱ܝ ܓܙܘܪܬܐ ܐܝܟ ܕܢܶܬܦܰܪܫܘܢ ܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ ܛܡ̈ܐܐ. ܚܙܺܝ ܕܟܕ ܐܰܦܶܩ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܘܗܰܠܶܟܘ ܒܡܕܒܪܐ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ ܠܐ ܓܙܰܪܘ ܡܛܠ ܕܚܕ ܗ̣ܘܘ ܥܡܐ ܘܠܐ ܚܠܝ̣ܛܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܒܥܡ̈ܡܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ܆ ܬܡܢ ܠܐ ܪܫܰܡ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܕܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܪܳܥܶܝܢ ܗ̣ܘܘ. ܘܒܗܕܐ ܕܰܪܫܰܡ ܠܙܰܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܠܐ ܗܘܰܘ ܕܝܠܗ ܦܪܰܫ ܠܗ ܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ ܓܙܳܪܐ ܠܢܦܫܗ܆ ܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܦܠܚܝܢ ܥܒܳܕ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ ܕܚܰܢܦܘܬܐ ܫܒܰܩ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܥܒܳܕܝ̈ܗܘܢ. ܘܕܰܪܫܰܡ ܐܢܘܢ ܠܥܡܗ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܕܠܢܦܫܗ ܢܰܘܕܰܥ ܕܙܪܥܗ ܐܢܘܢ ܕܐܒܪܗܡ ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܕ ܠܐ ܢܶܪܫܘܡ ܐܢܘܢ ܗ̣ܘ ܝ̇ܕܥ ܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ܆ ܐܠܐ ܕܢܶܕܥܘܢ ܗ̣ܢܘܢ ܚܕ ܠܚܕ ܕܠܐ ܢܶܣܬܰܬܪܘܢ ܒܥ̈ܶܠܠܬܐ ܕܰܓ̈ܠܳܬܐ. ܡܛܠ ܕܡܫܟܚܐ ܗܘܬ݀ ܨܒܘܬܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܐܠܘ ܠܐ ܐܶܬܪܫܶܡܘ ܕܟܕ ܢܶܫܬܰܟܚܘܢ ܡܢܗܘܢ ܕܦܠܚܝܢ ܠܦܬܰܟܪ̈ܐ ܐܘ ܡܙܰܢܶܝܢ ܘܓܳܝܪܝ̣ܢ ܘܓܳܢܒܝ̣ܢ ܘܥܒܕܝܢ ܡܕܡ ܕܠܒܪ ܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ܆ ܣܳܪܒܝܢ ܗ̣ܘܘ ܐܝܠܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܒܗܠܝܢ ܡܶܫܬܰܟܚܝ̣ܢ ܘܟܳܦܪܝܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܕܠܐ ܗܘܰܝܢ ܒܢܝ̈ ܐܒܪܗܡ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܶܬܩܰܛܠܘܢ ܘܢܩܰܒܠܘܢ ܡܣܳܡ ܒܪܝܫܐ܆ ܘܰܓܙܰܪ ܕܝ̣ܢܐ ܕܡܘܬܐ ܕܟܬܝܒ ܒܢܡܘܣܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܠܝܢ ܡܶܬܚܰܫܚܝ̣ܢ. ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܡܫܬܟܚ ܕܥܳܒܰܪ ܢܡܘܣܐ ܘܡܶܬܚܰܫܚ ܒܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܣܰܢ̈ܝܬܐ܆ ܬܘܒ ܠܐ ܡܫܟܚ ܢܶܣܬܰܬܪ ܒܥܶܠܬܐ ܕܰܓܳܠܬܐ܆ ܕܠܐ ܗܘܺܝܬ ܡ̣ܢ ܙܪܥܐ ܘܝܰܠܕܗ ܕܐܒܪܗܡ܆ ܡܛܠ ܕܐܢ ܡܫܬܟܚ ܕܣܳܪܶܒ ܦܪܫܝܢ ܠܗ ܡ̣ܢ ܓܙܘܪܬܗ ܘܥܒܕܝܢ ܠܗ ܡܣܳܡ ܒܪܝܫܐ ܐܝܟ ܙܶܕܩܐ ܕܣܟܠܘܬܗ. ܡܛܠ ܕܐܢ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܒܗܢܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܐܶܬܝܰܗܒܬ݀ ܓܙܘܪܬܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܗ̣ܘܐ ܕܐܦ ܒܡܰܕܒܪܐ ܢܶܬܓܰܙܪܘܢ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܦܪܝ̣ܫܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ ܘܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܪܳܥܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܡܰܕܒܪܐ ܠܐ ܐܶܬܪܫܶܡܘ܆ ܘܒܙܰܒܢܐ ܕܥܒܪܝܢ ܝܘܪܕܢܢ ܦܩܰܕ ܡܪܝܐ ܠܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܗܦܘܟ ܓܙܽܘܪ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܬܶܢܝܳܢܘܬ. ܘܠܡܢܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܝܫܘܥ ܕܬܶܢܝܳܢܘܬ ܢܶܓܙܘܪ ܐܢܘܢ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܰܓܙܝ̣ܪܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܒܠܒܗܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܒܢܒܝܐ: ܕܓܙܘܪܘ ܥܘܪܠܘܬܐ ܕܠܶܒܟܘܢ ܘܩܕܳܠܟܘܢ ܬܘܒ ܠܐ ܬܩܰܫܘܢ. ܗܦܰܟ ܬܘܒ ܝܫܘܥ ܓܙܰܪ ܐܢܘܢ ܘܰܪܫܰܡ ܐܢܘܢ ܒܒܶܣܪܗܘܢ ܬܶܢܝܳܢܘܬ. ܘܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܐ ܠܟ ܡܠܬܐ܆ ܕܰܓܙܰܪ ܝܫܘܥ ܠܥܡܐ ܬܶܢܝܳܢܘܬ܆ ܕܗܐ ܠܐ ܓܙܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܒܶܣܪܗܽܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܰܓܙܰܪ ܐܢܘܢ ܝܫܘܥ ܣܳܗܶܕ ܟܬܒܐ܆ ܕܠܗܠܝܢ ܓܙܰܪ ܝܫܘܥ ܠܟܠ ܕܐܬܝܠܕܘ ܒܡܰܕܒܪܐ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܓܙܝܪ ܗ̣ܘܐ ܟܠ ܝܠܕܐ ܕܒܡܰܕܒܪܐ ܐܬܝܠܕܘ.

   ܘܰܚܙܺܝ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܘܶܐܬܕܰܡܪ ܒܗܕܐ ܕܓܙܝܪ̈ܐ ܕܢܦ̣ܩܘ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܡܝ̣ܬܘ ܒܡܰܕܒܪܐ ܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܥܠ ܕܡܰܪܡܰܪܘ ܪܘܚܗ ܕܩܕܝܫܐ ܘܠܐ ܗܰܝܡܢܘ̣ܗܝ. ܘܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܕܐܠܘ ܗܝܡ̣ܢܘ ܠܐ ܡܶܬܟܠܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܡ̣ܢ ܕܠܡܶܥܰܠ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ. ܘܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܘܟܳܠܳܒ ܒܪ ܝܘܦܢܳܐ ܚܝܰܘ ܡ̣ܢ ܫܬܡܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܢܦ̣ܩܘ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܘܥܰܠܘ ܠܐܪܥܐ ܘܝܰܪܬܘܗ̇. ܘܝܰܠܕܐ ܕܒܡܰܕܒܪܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܟܕ ܠܐ ܓܙܝܪܝܢ ܚܝܰܘ ܘܥܰܠܘ ܠܡܺܐܪܰܬ ܐܪܥܐ܆ ܘܰܓܙܰܪ ܐܢܘܢ ܟܕ ܥܐܠܝܢ ܠܐܪܥܐ ܕܰܟܢܰܥ̈ܢܳܝܐ܆ ܘܶܐܬܚܫܶܒ ܠܗܘܢ ܬܪܬܝܢ ܓܙܽܘܪ̈ܳܢ.

   ܘܠܡܢܐ ܟܕ ܡܰܝܬܶܐ ܪܘܓܙܐ ܥܠ ܟܠ ܕܰܓܙܰܪܘ ܒܥܘ̣ܪܠܘ̣ܬܐ ܚܫܰܒ ܐܦ ܠܡܨܪ̈ܝܐ ܕܠܐ ܗܘܘ ܡ̣ܢ ܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ ܐܝܟ ܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܐ ܘܥܰܡܘ̈ܢܳܝܐ ܕܒܢܝ̈ ܠܘܛ ܐܢܘܢ ܒܪ ܐܚܘܗܝ ܕܐܒܪܗܡ܆ ܘܐܝܟ ܐܰܕܘܡܳܝ̈ܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܥܺܣܘ܆ ܘܐܝܟ ܩܨܺܝ̈ܨܰܝ ܦܰܬܳܐ ܕܥܡܪܝܢ ܒܡܰܕܒܪܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܺܝܫܡܳܥܶܝܠ ܘܒܢܝ̈ ܩܶܢܛܘܪܐ܆ ܘܝܗܘܕܐ ܙܪܥܗ ܕܝܥܩܘܒ܆ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܙܪܥܐ ܐܢܘܢ ܕܒܝܬ ܐܒܪܗܡ ܘܡܨܪ̈ܝܐ ܩܰܒܠܘܗ̇ ܠܓܙܘܪܬܐ ܒܰܥܝܳܕܐ ܕܠܐ ܗܝܡ̣ܢܘ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܟܕ ܥܡܪܝܢ ܒܝܢܬܗܘܢ܆ ܘܩܒ̣ܠܘ ܬܘܒ ܡ̣ܢ ܝܘܣܦ ܕܟܕ ܐܬܝܠܕܘ ܠܗ ܡܢܰܫܶܐ ܘܐܦܪܝܡ ܘܰܓܙܰܪ ܐܢܘܢ܆ ܘܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܝܺܠܶܦܘ ܡ̣ܢ ܝܘܣܦ ܘܫܰܪܝ̣ܘ ܓܙܪܝܢ ܡܛܠ ܕܦܘܩܕܢܗ ܕܝܘܣܦ ܒܟܠ ܡܕܡ ܡܶܣܬܥܰܪ ܗ̣ܘܐ ܒܓܘ ܡܨܪܝܢ. ܘܡܛܠ ܕܐܝܬ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܚܒܝܒܝ ܕܐܡܪܝܢ ܕܒܪܬ ܦܪܥܘܢ ܟܕ ܐܶܫܟܚܰܬ݀ ܠܡܘܫܐ ܡ̣ܢ ܩܝܳܡܐ ܕܒܒܶܣܪܗ ܐܶܫܬܰܘܕܥܰܬ݀ ܕܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܗ̣ܘ܆ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܣܘܥܪܳܢܗ̇ ܕܡܠܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܩܝܳܡܐ ܕܓܙܘܪܬܗ ܕܡܘܫܐ ܠܐ ܡܕܡ ܦܪܝܫ ܗ̣ܘܐ ܡ̣ܢ ܓܙܘܪܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܡܨܪܝܢ. ܘܡ̇ܢ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܓܙܝܪ̈ܐ ܐܢܘܢ ܢܬܛܦܝܣ ܡ̣ܢ ܐܪܡܝܐ. ܡܛܠ ܕܒܪܬ ܦܶܪܥܘܢ ܟܕ ܐܶܫܟܚܰܬ݀ ܠܡܘܫܐ ܘܚܙܬ݀ ܕܛܳܐܦ ܒܢܗܪܐ ܝܶܕܥܰܬ݀ ܕܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ ܥܒܪ̈ܝܐ ܗ̣ܘ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܦܩܝ̣ܕ ܗ̣ܘܐ ܥܠ ܡܨܪ̈ܝܐ ܕܒܢܗܪܐ ܢܶܫܬܕܘܢ ܐܝܟ ܕܰܦܩܰܕ ܦܪܥܘܢ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܟܠ ܒܪܐ ܕܟܪܐ ܕܡܬܝܠܕ ܒܢܗܪܐ ܢܶܫܬܕܶܐ܆ ܘܝܶܕܥܰܬ݀ ܕܡ̣ܢ ܕܶܚܠܬܐ ܕܦܘܩܕܢܐ ܥܒܝ̣ܕܐ ܗܕܐ ܨܒܘܬܐ܆ ܘܕܚܙܬ݀ ܕܒܩܺܒܘܬܐ ܕܩܝܣܐ ܣܝ̣ܡ܆ ܝܶܕܥܰܬ݀ ܕܡܛܠ ܕܠܐ ܐܫܟ̣ܚܘ ܐ̱ܢܫܘ̈ܗܝ ܕܰܢܣܰܬܪܘܢܗ ܥܒ̣ܕܘ ܠܗ ܩܺܒܘܬܐ ܘܰܫܕܰܐܘܽܗܝ ܒܢܗܪܐ. ܡܛܠ ܕܐܠܘ ܒܓܙܘܪܬܐ ܦܪܝ̣ܫܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܟܕ ܡܨܪ̈ܝܐ ܠܐ ܓܙܝ̣ܪܝܢ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗ̣ܘܐ ܡܘܫܐ ܠܡܶܬܪܰܒܳܝܘ̣ ܒܝܬ ܦܪܥܘܢ ܡܛܠ ܕܒܛܰܠܝܘܬܗ ܒܟܠܙܒܢ ܡܬܝܕܥ ܗ̣ܘܐ ܩܝܳܡܐ ܕܒܣܪܗ. ܘܟܕ ܒܪܬ ܦܪܥܘܢ ܥܳܒܪܳܐ ܗܘܬ݀ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܘܦܘܩܕܢܐ ܕܐܒܘܗ̇܆ ܐܦܠܐ ܒܟܠܗ̇ ܡܨܪܝܢ ܬܘܒ ܡܶܬܩܰܝܰܡ ܦܘܩܕܢܗ ܘܢܡܘܣܗ ܕܦܶܪܥܘܢ.

   ܘܐܦܝܣܟ ܬܘܒ ܚܒܝܒܝ ܐܦ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܩܶܢܛܘܪܐ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܡܬܰܚܡܝ̣ܢ ܐܢܘܢ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܺܝܫܡܳܥܶܝܠ. ܟܕ ܓܝܪ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܡܶܕܝܰܢܳܝ̈ܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܩܶܢܛܘܪܐ ܘܒܢܝ̈ ܐܺܝܫܡܳܥܝܠ ܘܐܬܘ ܠܡܶܬܟܰܬܳܫܘ̣ ܥܡ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܝܘܡܝ̈ ܓܕܥܘܢ ܒܪ ܝܽܘܐܳܫ܆ ܒܫܰܘܬܳܦܘܬܐ ܕܚܕܳܕ̈ܐ ܨܒܰܘ ܕܢܫܰܥܒܕܽܘܢ ܠܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܘܶܐܫܬܠܶܡ ܒܐܝ̈ܕܝ ܓܕܥܘܢ ܒܬܠܬܡܐܐ ܪ̈ܝܫܝܢ. ܗܢܐ ܕܰܐܦܝ̣ܣܬܟ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܩܶܢܛܘܪܐ ܡܛܠ ܕܗ̣ܢܘܢ ܘܒܢܝ̈ ܐܺܝܫܡܳܥܶܝܠ ܒܡܰܕܒܪܐ ܗܘܐ ܡܰܥܡܰܪܗܘܢ܆ ܡ̣ܢ ܙܒܢܐ ܓܝܪ ܕܫܰܕܰܪ ܐܒܪܗܡ ܠܗܳܓܳܪ ܘܠܺܐܝܫܡܳܥܶܝܠ ܒܡܰܕܒܪܐ ܗܘܐ ܡܰܥܡܪܗ ܕܐܝܫܡܥܝܠ ܘܕܝܰܠܕܗ. ܗܟܢܐ ܟܬܝܒ: ܕܝ̣ܬܒ ܒܡܰܕܒܪܐ ܘܝ̇ܠܦ ܗ̣ܘܐ ܩܶܫܬܐ܆ ܕܬܗܘܐ ܐܝܕܗ ܒܟܠ ܘܐܝܕܐ ܕܟܠ ܒܗ܆ ܘܥܠ ܬܚܘ̣ܡܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܚܘ̈ܗܝ ܫܪܳܐ. ܡ̣ܢ ܚܕ ܣܶܛܪܗ ܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ ܫܪܰܘ ܒܢܝ̈ ܥܺܣܘ̣ ܕܗ̣ܢܘܢ ܐܰܕܘܡܳܝ̈ܐ܆ ܡܛܠ ܕܟܕ ܢܦܰܩ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܐܶܬܟܪܶܟܘ ܐܪܥܐ ܕܰܐܕܘܡ ܛܘܪܐ ܕܥܺܣܘ̣܆ ܘܐܦ ܥܰܡܘܢܳܝ̈ܐ ܘܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܐ ܡܬܰܚܡܝ̣ܢ ܐܢܘܢ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܓܰܪܒܝܐ܆ ܘܒܰܥ̈ܠܰܝ ܬܚܘܡܐ ܒܢܝ̈ ܩܶܢܛܘܪܐ ܠܡܕܢܚܐ ܥܡ ܐܰܕܘܡܳܝ̈ܐ ܒܢܝ̈ ܥܣܘ܆ ܡܛܠ ܕܟܕ ܫܕܪ ܐܒܪܗܡ ܠܒܢܝ̈ ܩܶܢܛܘܪܐ ܩܰܕܡܐܝܬ ܠܡܕܢܚܐ ܫܕܪ ܐܢܘܢ܆ ܘܒܢܝ̈ ܗܳܓܳܪ ܐܚ̣ܕܘ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܬܰܝܡܢܐ܆ ܘܰܐܕܘܡܳܝ̈ܐ ܒܢܝ̈ ܥܣܘ ܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ ܕܟܠܗܘܢ ܝ̣ܬܶܒܘ ܥܕܡܐ ܠܒܽܘܨܳܪ܆ ܡܛܠ ܕܐܦܢ ܦܩܰܕ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ ܕܠܐܪܥܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܺܣܘ̣ ܠܐ ܬܶܬܩܰܪܒܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝ̇ܗܒ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܡ̣ܢ ܐܪܥܗܘܢ ܒܝܬ ܡܰܕܪܰܟ ܦܰܣܬܳܐ ܕܪܓܠܐ܆ ܡܛܠ ܕܠܥܣܘ ܝܶܗܒܶܬ ܛܘܪܐ ܕܣܳܥܝ̣ܪ܆ ܐܠܐ ܠܚܡܐ ܙܒܶܢܘ ܡܢܗܘܢ ܒܟܶܣܦܐ ܘܰܐܟܘܠܘ ܘܡܝ̈ܐ ܙܒܶܢܘ ܡܢܗܘܢ ܒܟܶܣܦܐ ܘܶܐܫܬܰܘ. ܘܡܘܫܐ ܥܒܰܕ ܐܝܟ ܕܰܦܩܰܕ ܠܗ ܡܪܝܐ܆ ܘܠܐ ܐܶܠܰܨ ܠܒܢܝ̈ ܥܣܘ ܐܠܐ ܟܕ ܡܛܳܐ ܥܕܡܐ ܠܰܪܩܶܡ ܕܓܰܝܳܐ ܫܕܪ ܐܝܙܓܕ̈ܐ ܒܡ̈ܠܐ ܕܫܠܡܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܰܐܕܘܡ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܚܘܟ ܝܥܩܘܒ: ܕܐܢ̱ܬ ܝ̣ܕܰܥܬ ܟܠܗ̇ ܠܶܐܘܬܐ ܕܰܐܕܪܶܟܬܰܢ ܒܐܘܪܚܐ ܘܕܫܰܥܒܕܘܢ ܡܨܪ̈ܝܐ܆ ܘܗܫܐ ܚܢܢ ܒܩܰܪܩܶܡ ܩܪܝܬܐ ܕܒܣܘ̣ܦ ܬܚܘܡܟ. ܗܫܐ ܢܶܥܒܰܪ ܒܐܪܥܟ܆ ܒܽܐܘܪܰܚ ܡܠܟܐ ܢܐܙܠ܆ ܠܚܡܐ ܙܰܒܶܢܘ ܠܢ ܕܢܐܟܘܠ ܘܐܦ ܡܝ̈ܐ ܕܢܶܫܬܶܐ ܚܢܢ ܘܰܒܥܺܝܪܰܢ ܢܶܬܶܠ ܕܡܰܝ̈ܗܘܢ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܐܝܣܪܐܝܠ: ܠܐ ܬܶܥܒܰܪ ܒܰܬܚܘ̣ܡܝ ܕܠܐ ܒܚܰܪܒܐ ܐܦܘܩ ܠܐܘܪܥܟ. ܘܰܣܛܳܐ ܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܚܙܳܐ ܕܠܐ ܐܬܛܦܝ̣ܣܘ. ܘܟܕ ܥܒܪܝܢ ܥܠ ܬܚܘ̣ܡܗܘܢ ܢܣܰܒܘ ܡܢܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܽܘܨܳܪ ܕܒܡܰܕܒܪܐ ܘܝܰܪܬܘܗ̇ ܘܥܰܒܕܘܗ̇ ܩܪܝܬܐ ܕܒܝܬ ܓܘܣܐ. ܘܡ̇ܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܩܰܒܶܠ ܦܝܳܣܐ ܕܒܽܘܨܳܪ ܕܒܢܝ̈ ܥܣܘ ܗܘܬ݀ ܕܗ̣ܢܘܢ ܐܕܘܡܳܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܢܶܫܡܰܥ ܡ̣ܢ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܟܕ ܚ̇ܙܐ ܗ̣ܘܐ ܠܩܕܝܫܐ ܟܕ ܐܶܬܳܐ ܡ̣ܢ ܐܰܕܽܘܡ ܘܣܘܡܳܩܝ̣̈ܢ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܒܽܘܨܳܪ܆ ܕܕܳܫ ܐܢܘܢ ܘܥܨܰܪ ܐܢܘܢ ܘܥܒ̣ܕ ܦܘܪܥܢܐ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ ܥܣܘ ܥܠ ܕܠܐ ܩܒ̣ܠ ܠܐܚܘܗܝ ܘܰܢܛܰܪ ܠܥܠܡ ܪܘܓܙܗ. ܘܡ̇ܢ ܕܠܐ ܬܘܒ ܡܬܛܦܝ̣ܣ ܥܠ ܒܘܨܳܪ ܕܠܐܕܘܡܳܝ̈ܐ ܦܳܠܚܐ ܗܘܬ݀ ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ܆ ܢܫܡܥ ܬܘܒ ܡ̣ܢ ܒܪܝܬܐ ܟܕ ܐܰܡܠܶܟܘ ܡܠܟ̈ܐ ܒܰܐܕܽܘܡ܆ ܕܰܐܡܠܶܟ ܝܘ̣ܒܳܒ ܒܪ ܙܳܪܳܚ ܡ̣ܢ ܒܽܘܨܳܪ. ܘܐܡ̣ܪ ܬܘܒ ܐܫܥܝܐ: ܕܗܐ ܥܠ ܐܰܕܘܡܳܝ̈ܐ ܬܶܚܘܬ ܥܠ ܥܡܐ ܕܶܐܬܬܚܺܝܒ ܒܕܝ̣ܢܐ. ܘܕܘܝܕ ܐܡ̣ܪ: ܕܥܠ ܐܕܘܡ ܐܶܫܪܶܐ ܡܣܳܐܢܰܝ̈܆ ܡܛܠ ܕܚܰܒܶܠ ܥܣܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܠܥܠܡ ܘܠܥܠܡ ܢܛܰܪ ܪܘܓܙܗ ܘܠܐ ܫܒܰܩ ܠܐܚܘܗܝ ܕܢܶܥܒܰܪ ܒܰܬܚܘ̣ܡܗ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܬܚܝ̣ܒ ܒܕܝ̣ܢܐ ܕܰܢܛܰܪ ܐܰܟܬܗ ܠܥܠܡ. ܘܟܕ ܣܛܳܐ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡ̣ܢ ܥܣܘ ܐܚܘܗܝ܆ ܫܕܪ ܐܝܙܓܕ̈ܐ ܠܘܬ ܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܐ ܒܢܝ̈ ܠܘܛ ܐܝܟ ܕܢܶܥܒܪܘܢ ܒܰܬܚܘ̣ܡܗܘܢ܆ ܘܠܐ ܫܡ̣ܥܘ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝ̣ܣܘ܆ ܐܠܐ ܐܶܓܰܪܘ ܠܗܘܢ ܠܒܶܠܥܰܡ ܒܪ ܒܥܽܘܪ ܠܰܡܠܳܛ ܐܢܘܢ. ܘܥܠ ܕܠܐ ܫܒܰܩ ܐܢܘܢ ܒܫܝܢܐ ܠܡܶܥܒܰܪ ܒܰܬܚܘ̣ܡܗܘܢ܆ ܦܩܰܕ ܩܕܝܫܐ ܕܠܐ ܢܥܘܠ ܥܰܡܘ̣ܢܳܝܐ ܘܡܘ̣ܐܳܒܳܝܐ ܠܟܢܘܫܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܐܦܠܐ ܠܕܪܐ ܥܣܝܪܝܐ܆ ܥܠ ܕܠܐ ܩܰܪܶܒܘ ܠܚܡܐ ܘܡܝ̈ܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܒܐܘܪܚܐ ܘܶܐܪܰܥܘ ܐܢܘܢ ܒܚܰܪܒܐ܆ ܘܗ̣ܘ ܡܛܰܪܰܦ ܘܰܠܐܶܐ. ܘܥܠ ܡܨܪ̈ܝܐ ܘܰܐܕܘܡܳܝ̈ܐ ܦܩܰܕ ܕܠܐ ܢܶܕܚܽܘܩ ܐܢܘܢ ܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܠܡܨܪ̈ܝܐ ܕܰܥܡܰܪ ܒܐܪܥܗܘܢ܆ ܘܰܐܕܽܘܡܳܝܐ ܕܐܚܘܗܝ ܗ̣ܘ.

   ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܕܦܶܪܫܶܬ ܘܚܰܘܝ̣ܬܟ ܕܬܶܕܰܥ ܕܺܐܝܫܡܳܥܶܝܠ ܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܚܘ̈ܗܝ ܫܪܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܥܪܳܕܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܘܠܒܢܝ̈ ܩܶܢܛܘܪܐ ܝܰܗܒ ܐܒܪܗܡ ܡܰܘܗ̈ܒܬܐ ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܐܺܝܫܡܳܥܶܝܠ ܐܚܘܗܘܢ܆ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܝܳܪ̈ܬܐ ܥܡ ܐܝܣܚܩ ܒܪ ܡܘܠܟܳܢܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܒܓܙܘܪܬܐ ܐܢܘܢ ܚܝ̈ܐ܆ ܐܦ ܒܢܝ̈ ܐܺܝܫܡܳܥܶܝܠ ܘܒܢܝ̈ ܩܶܢܛܘܪܐ ܘܒܢܝ̈ ܠܘܛ ܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܐ ܘܥܰܡܘ̣ܢܳܝ̈ܐ ܘܒܢܝ̈ ܥܣܘ ܐܰܕܘܡܳܝ̈ܐ ܘܡܨܪ̈ܝܐ ܘܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܝܬܝܪ ܢܶܫܬܰܒܗܪܘܢ܆ ܕܗܐ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܓܙܝ̣ܪܝ̣ܢ ܘܣܓܕܝܢ ܠܦܬܰܟܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܡܟܝܠ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗ̱ܝ ܕܠܝܬ ܗܶܢܝܳܢܐ ܒܓܙܘܪܬܐ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܐܠܐ ܟܠ ܕܰܓܙܰܪ ܥܘ̣ܪܠܘ̣ܬܐ ܕܠܒܗ ܡܗܰܝܡܶܢ ܘܚܳܝܶܐ ܘܗܳܘܶܐ ܒܪܐ ܠܐܒܪܗܡ܆ ܘܫܳܠܡܐ ܡܠܬܐ ܕܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܠܐܒܪܗܡ: ܕܐܒܐ ܠܣܘܓܐܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܝܰܗܒܬܟ.

   ܒܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܐܶܬܚܰܠܰܦ ܢܡܘܣܐ ܘܩܝܳܡܐ. ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܓܝܪ ܚܰܠܶܦ ܐܠܗܐ ܩܝܳܡܐ ܕܐܕܡ ܘܝܰܗܒ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܠܢܘܚ܆ ܘܝܰܗܒ ܬܘܒ ܐܦ ܠܐܒܪܗܡ܆ ܘܚܰܠܶܦ ܕܐܒܪܗܡ ܘܝܰܗܒ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܠܡܘܫܐ܆ ܘܟܕ ܠܐ ܐܶܬܢܛܰܪ ܕܡܘܫܐ ܝܰܗܒ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܒܕܳܪܐ ܐ̱ܚܪܳܝܐ܆ ܩܝܳܡܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܠܰܦ. ܠܐܕܡ ܩܝܳܡܐ ܕܡ̣ܢ ܐܝܠܢܐ ܠܐ ܢܐܟܘܠ܆ ܠܢܘܚ ܩܶܫܬܐ ܒܰܥܢܳܢ̈ܐ܆ ܠܐܒܪܗܡ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܓܒܳܝܗܝ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܗ܆ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪܟܢ ܓܙܘܪܬܐ ܚܬܳܡܐ ܘܪܘܫܡܐ ܠܝܰܠܕܘ̈ܗܝ܆ ܘܕܡܘܫܐ ܐܶܡܪܳܐ ܕܢܰܦܨܰܚ ܥܠ ܥܡܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܩܝܳܡ̈ܐ ܚܕ ܠܚܒܪܗ ܠܐ ܕܳܡܶܝܢ. ܓܙܘܪܬܐ ܓܝܪ ܕܨܳܒܶܐ ܒܗ̇ ܝ̇ܗܒ ܩܝܳܡ̈ܐ܆ ܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܐܪܡܝܐ: ܕܓܙܘܪܘ ܥܘ̣ܪܠܘ̣ܬܐ ܕܠܶܒܟܘܢ. ܐܢ ܓܝܪ ܫܪܝܪ ܩܝܳܡܐ ܕܝܰܗܒ ܐܠܗܐ ܠܐܒܪܗܡ܆ ܐܦ ܗܢܐ ܫܪܝܪ ܘܰܡܗܰܝܡܰܢ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܣܳܐܶܡ ܢܡܘܣܐ ܕܢܶܫܬܪܶܐ ܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ ܐܢܘܢ ܐܘ ܡ̣ܢ ܕܰܬܚܘ̣ܬܰܘܗܝ ܕܢܡܘܣܐ. ܝܰܗܒ ܓܝܪ ܢܡܘܣܐ ܠܡܘܫܐ ܥܡ ܢܳܛܘܪ̈ܳܬܗ ܘܩܝܳܡܘ̈ܗܝ ܒܰܛܶܠ܆ ܡܠܰܟ ܠܡܶܬܰܠ ܕܺܝܰܬܝ̣ܩܝ̣ ܚܕܰܬܐ ܘܐܡ̣ܪ ܕܠܐ ܐܝܟ ܩܕܡܝܬܐ ܟܕ ܚܕ ܗ̣ܘ ܝ̇ܗܘܒܐ ܕܬܪ̈ܬܝܗܝܢ. ܘܗܕܐ ܓܝܪ ܕܝܬܝܩܝ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܡܶܬܰܠ܆ ܕܟܠܗܘܢ ܢܶܕܥܘܢܳܢܝ ܡ̣ܢ ܙܥܘܪ̈ܝܗܘܢ ܘܥܕܡܐ ܠܩܫܝܫܝ̈ܗܘܢ. ܘܒܗܕܐ ܕܝܬܝܩܝ ܠܝܬ ܓܙܘܪܬܐ ܕܒܶܣܪܐ ܘܪܘܫܡܐ ܕܥܡܐ. ܝ̇ܕܥܝ̣ܢܢ ܚܒܝܒܝ ܒܫܪܪܐ ܕܒܕܳܪ ܕܪ ܣܡ ܐܠܗܐ ܢܡܘ̈ܣܐ܆ ܘܫܰܡܶܫܘ ܙܒܢܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܗ ܘܶܐܬܚܰܠܰܦܘ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ: ܕܠܘܩܕܡ ܒܟܠ ܕܶܡܘ̈ܢ ܫܪܳܬ݀ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܟܠ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܠܚܟܝ̈ܡܐ ܘܠܡ̇ܢ ܕܡܶܣܬܰܟܰܠ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗ̱ܝ ܗܕܐ ܘܦܪܝܫܐ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܕܡ̣ܢ ܩܝܳܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܒܬܪ ܓܙܘܪܬܐ ܡܶܫܬܕܶܐ ܡܛܠ ܨܰܚܢܘܬܗ ܘܦܰܚܙܘܬܗ ܓܙܰܪ ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ: ܕܶܐܫܬܽܘܦ ܕܝܢ ܡܶܬܓܰܘܳܝܘ̣ ܡܶܬܓܰܘܶܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܕܳܠܚܺܝܢ ܠܟܘܢ. ܐܠܗܢ ܓܝܪ ܫܪܝܪ ܘܰܩܝܳܡܰܘ̈ܗܝ ܛܒ ܡܗܝܡܢܝܢ܆ ܘܟܠ ܩܝܳܡ ܒܙܒܢܗ ܫܰܪ ܘܶܐܬܗܰܝܡܰܢ܆ ܘܰܓܙܝ̣ܪ̈ܰܝ ܒܠܒܗܘܢ ܚܰܝܺܝܢ ܘܡܶܬܓܰܙܪܝ̣ܢ ܬܶܢܝܳܢܘܬ ܥܠ ܝܘܪܕܢܢ ܕܫܪܪܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ.

   ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܓܙܰܪ ܠܥܡܐ ܒܣܰܦܣܺܪܐ ܕܛܰܪܳܢܐ ܬܶܢܝܳܢܘ̣ܬ ܟܕ ܥܒܰܪ ܝܘܪܕܢܢ ܗ̣ܘ ܘܥܡܗ܆ ܘܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ ܓܙܰܪ ܠܥܡ̈ܡܐ ܕܗܝܡ̣ܢܘ ܒܗ ܒܬܶܢܝܳܢܘܬ ܒܓܙܘܪܬܐ ܕܠܒܐ ܘܥܡ̣ܕܘ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܡܶܬܓܰܙܪܝܢ ܕܚܰܪܝܦܐ ܗ̱ܝ ܡ̣ܢ ܣܰܝܦܐ ܕܬܪܝܢ ܦܘܡܘ̈ܗܝ. ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܐܰܥܒܰܪ ܠܥܡܐ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ ܡܠܰܟ ܐܪܥܐ ܕܚܝ̈ܐ ܠܟܠ ܕܰܥܒܰܪ ܒܝܘܪܕܢܢ ܕܫܪܳܪܐ ܘܡܗܰܝܡܶܢ ܘܓܳܙܰܪ ܥܘ̣ܪܠܘ̣ܬ ܠܒܗ. ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܐܩܝܡ ܟܐܦ̈ܐ ܠܣܗܕܘܬܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܘܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ ܠܫܡܥܘܢ ܩܪܳܝܗܝ ܟܐܦܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܐܩܝܡܗ ܣܗܕܐ ܡܗܰܝܡܢܐ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ. ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܥܒܰܕ ܦܶܨܚܳܐ ܒܦܩܰܥܬܐ ܕܐܝܪܝܚܘ ܒܐܪܥܐ ܠܝ̣ܛܬܐ ܘܐܟ̣ܠܘ ܥܡܐ ܡ̣ܢ ܠܚܡܐ ܕܐܪܥܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ ܥܒܰܕ ܦܶܨܚܐ ܥܡ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܒܐܘܪܫܠܡ ܩܪܝ̣ܬܐ ܕܠܳܛܗ̇ ܕܠܐ ܬܶܫܬܒܶܩ ܒܗ̇ ܟܐܦ ܥܠ ܟܐܦ܆ ܘܝܰܗܒ ܬܡܢ ܐ̱ܪܙܐ ܒܠܚܡܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܚܰܝܶܒ ܠܥܳܟܳܪ ܝܰܥܢܐ ܕܰܓܢܰܒ ܘܛܰܫܝ̣܆ ܘܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ ܚܰܝܶܒ ܠܝܗܘܕܐ ܝܰܥܢܐ ܕܰܓܢܰܒ ܘܛܰܫܝ̣ ܟܶܣܦܐ ܡ̣ܢ ܓܠܘ̣ܣܩܡܐ ܕܰܐܚܝ̣ܕ ܗ̣ܘܐ. ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܚܪܰܒ ܥܡ̈ܡܐ ܛܡ̈ܐܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ ܣܰܚܶܦ ܠܣܛܢܐ ܘܠܚܝܠܗ. ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܐܩܝܡ ܫܡܫܐ ܒܫܡܝܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ ܐܰܥܪܶܒ ܫܡܫܐ ܒܛܗܪܐ ܟܕ ܨܰܠܒܘܗܝ. ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܦܪܘܩܐ ܕܥܡܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܬܩܪܝ ܦܪܘܩܐ ܕܥܡ̈ܡܐ. ܘܛܘܒܝܗܘܢ ܠܰܓܙܝ̣ܪ̈ܰܝ ܠܒܐ ܡ̣ܢ ܥܘ̣ܪܠܘ̣ܬܐ ܘܝ̣ܠܝ̣̈ܕܰܝ ܡ̣ܢ ܡܝ̈ܐ ܓܙܘܪܬܐ ܬܶܢܝܳܢܳܝܬܐ܆ ܕܗܳܘܶܝܢ ܝܳܪ̈ܘܬܐ ܥܡ ܐܒܪܗܡ ܪܝܫܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܐܒܐ ܕܟܠ ܥܡܡܝ̈ܢ܆ ܕܶܐܬܚܰܫܒܬ݀ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܗ ܠܟܐܢܘ̣.

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܚܘܝܬܐ ܕܓܙܘܪܬܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܬܚܘܝܬܐ ܕܦܨܚܐ

 

   ܠـ ܠܡܘܫܐ ܦܰܩܶܕ ܩܕܝܫܐ ܥܠ ܦܶܨܚܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܒܐܪܒܥܣܪܐ ܒܝܰܪܚܐ ܩܕܡܝܐ. ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܓܝܪ ܠܡܘܫܐ: ܕܦܰܩܶܕ ܠܟܢܘܫܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܢܶܣܒܘܢ ܠܗܘܢ ܐܶܡܪܐ ܚܕ ܒܪ ܫܢ̱ܬܐ܆ ܐܡ̣ܪܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܡܘܡܐ܆ ܡ̣ܢ ܐܡܪ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܓܕܰܝ̈ܐ ܢܶܣܒܘܢ܆ ܘܢܥܒܕܘܢ ܦܶܨܚܐ ܠܡܪܝܐ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܓܝܪ ܠܡܘܫܐ: ܕܢܶܣܒܘܢ ܐܡܪܐ ܡ̣ܢ ܥܣܰܪܬܐ ܒܝܪܚܐ ܘܢܗܘܐ ܢܛܝ̣ܪ ܠܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܐܪܒܥܣܪܐ ܒܗ ܒܝܪܚܐ܆ ܘܢܶܟܣܘܢܗ ܒܡܰܥܪ̈ܳܒܰܝ ܫܡܫܐ ܘܢܶܪܣܘܢ ܡ̣ܢ ܕܡܗ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܒܳܬܝ̈ܗܘܢ ܡ̣ܢ ܡܚܰܒܠܳܢܐ ܕܠܐ ܢܶܥܘܠ ܥܠܝܗܘܢ ܟܕ ܥܳܒܰܪ ܡܚܰܒܠܳܢܐ ܒܓܘ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ܆ ܘܢܶܐܟܠܘܢܗ ܠܐܡܪܐ ܡܣܰܪܗܒܳܐܝܬ ܟܠܗ̇ ܟܢܘܫܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܠܡ ܢܶܐܟܠܘܢܗ܆ ܟܕ ܚܰܨܰܝ̈ܗܘܢ ܐܣܝܪܝܢ ܘܡܣܳܐܢܰܝ̈ܗܘܢ ܒܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܘܚܘܛܪ̈ܝܗܘܢ ܒܐܝܕܝ̈ܗܘܢ. ܘܙܰܗܰܪ ܐܢܘܢ ܕܡܣܰܪܗܒܳܐܝܬ ܢܶܐܟܠܘܢܗ܆ ܘܠܐ ܠܡ ܢܶܐܟܠܘܢ ܡܢܗ ܟܕ ܚܰܝ ܘܐܦܠܐ ܟܕ ܡܒܰܫܳܠܘ̣ ܡܒܰܫܰܠ ܒܡܝ̈ܐ ܐܠܐ ܟܕ ܡܛܰܘܰܝ ܒܢܘܪܐ܆ ܘܠܐ ܢܰܦܩܘܢ ܡܢܗ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܒܝܬܐ܆ ܘܓܪܡܐ ܠܐ ܢܬܰܒܪܘܢ ܒܗ. ܘܥܒ̣ܕܘ ܗܟܢܐ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܘܐܟ̣ܠܘ ܦܶܨܚܐ ܒܐܪܒܥܣܪܐ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܕܗ̣ܘ ܢܝܣܢ܆ ܒܝܪܚܐ ܕܗܒܒ̈ܐ ܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܝܪܚܐ ܕܫܢ̱ܬܐ.

   ܚܙܺܝ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܐ̱ܪ̈ܙܐ ܗܠܝܢ ܕܦܰܩܶܕ ܩܕܝܫܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܦܨܚܐ܆ ܘܙܰܗܰܪ ܐܢܘܢ ܥܠ ܟܠ ܢܡܘ̈ܣܘܗܝ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܒܒܝܬܐ ܚܕ ܢܶܬܶܐܟܶܠ ܘܠܐ ܠܡ ܬܰܦܩܽܘܢ ܡܢܗ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܒܝܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܦܰܩܶܕ ܐܢܘܢ ܡܘܫܐ: ܕܟܕ ܬܶܥܠܘܢ ܠܐܪܥܐ ܕܝܰܗܒ ܠܟܘܢ ܡܪܝܐ ܘܬܶܥܒܕܘܢ ܦܶܨܚܐ ܒܙܰܒܢܗ ܠܐ ܬܶܫܠܰܛ ܠܡܶܟܰܣ ܦܶܨܚܐ ܒܚܕܐ ܡ̣ܢ ܩܽܘܪ̈ܝܳܟ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܒܐܬܪܐ ܕܢܶܓܒܶܐ ܠܗ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܐܢ̱ܬ ܘܒܝܬܟ܆ ܘܰܚܕܺܝ ܒܥܕܥܐܕܟ. ܘܗܟܢܐ ܬܘܒ ܦܰܩܶܕ ܐܢܘܢ: ܕܬܰܘܬܳܒܐ ܘܐܓܝܪܐ ܠܐ ܢܶܐܟܘܠ ܡܢܗ ܡ̣ܢ ܦܨܚܐ܆ ܘܥܰܒܕܐ ܙܒܺܝܢ ܟܶܣܦܐ ܕܢܗܘܐ ܠܟ ܡܐ ܕܰܓܙܰܪ ܒܣܪܐ ܕܥܘܪܠܘܬܗ ܗܝܕܝܢ ܢܐܟܘܠ ܡ̣ܢ ܦܨܚܐ.

   ܪܘܪܒܝܢ ܐܢܘܢ ܘܰܬܡܝ̣ܗܝܢ ܐ̱ܪ̈ܙܐ ܗܠܝܢ ܚܒܝܒܝ. ܐܢ ܟܕ ܒܐܪܥܗ ܗ̣ܘܐ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܐ ܫܰܠܝ̣ܛ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܕܢܥܒܕ ܦܶܨܚܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܐܘܪܫܠܡ ܒܠܚܘܕ܆ ܝܘܡܢ ܕܰܡܒܰܕܰܪ ܒܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܘܠܫܢ̈ܐ ܒܝܬ ܛܰܡ̈ܐܐ ܘܥܘ̣ܪ̈ܠܐ ܘܐܟܠܝܢ ܠܰܚܡܗܘܢ ܒܛܰܡܐܘܬܐ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܥܠܝܗܘܢ ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ ܟܕ ܚܰܘܝܶܗ ܐܳܬܳܐ ܕܢܐܟܘܠ ܠܚܡܗ ܒܛܰܡܐܘܬܐ ܘܰܒܥܳܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܐܳܘ ܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܐ܆ ܢܦܫܝ ܠܐ ܗܘܬ݀ ܡܛܰܢܦܐ܆ ܘܠܐ ܥܠ ܠܦܘܡܝ ܒܣܪܐ ܛܰܢܦܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܚܙܩܝܐܝܠ: ܕܗܕܐ ܐܳܬܳܐ ܬܗܘܐ܆ ܗܟܢܐ ܢܐܟܠܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܚܡܗܘܢ ܒܛܰܢܦܘܬܐ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ ܕܶܐܒܰܕܪ ܐܢܘܢ ܠܬܡܢ. ܐܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܕܟܕ ܒܐܪܥܗ ܗ̣ܘܐ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܐ ܫܰܠܝ̣ܛ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܒܟܠ ܐܬܪ ܠܡܶܟܰܣ ܦܶܨܚܐ ܐܠܐ ܩܕܡ ܚܕ ܡܕܒܚܐ ܒܐܘܪܫܠܡ܆ ܝܘܡܢܐ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚ ܠܡܶܥܒܰܕ ܐ̱ܪܙ ܦܶܨܚܐ ܕܗܐ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܡܒܰܕܰܪ܆ ܡܟܝܠ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ. ܘܒܢܒܝܐ ܗܟܢܐ ܣܳܗܶܕ ܥܠܝܗܘܢ: ܕܝܘܡ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܢܶܬܒܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܠܐ ܕܶܒܚ̈ܐ ܘܕܠܐ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܕܠܐ ܠܳܒܶܫ ܐܰܦܘܕܐ ܘܣܐܡ ܒܣ̈ܡܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܠܐܘܪܫܠܡ: ܕܶܐܒܰܛܶܠ ܚܕܘ̈ܬܗ̇ ܘܥܕ̈ܥܐܕܝܗ̇ ܘܪܝܫ ܝܰܪ̈ܚܝܗ̇ ܘܫܰܒܶܝ̈ܗ̇. ܘܥܠ ܩܺܒܘܬܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܠܡ ܢܐܡܪܘܢ ܬܘܒ ܩܺܒܘܬܐ ܕܡܪܝܐ܆ ܘܠܐ ܢܶܬܕܰܟܪܘܢܗ̇ ܘܠܐ ܬܶܬܥܒܶܕ ܬܘܒ. ܡܟܝܠ ܕܐܡ̣ܪ ܕܠܐ ܢܶܬܕܰܟܪܘܢܗ̇ ܘܠܐ ܬܶܬܥܒܶܕ ܘܠܐ ܬܶܣܰܩ ܥܠ ܠܒܐ܆ ܠܡܢܐ ܗ̱ܘ ܡܰܡܪܚܝ̣ܢ ܠܡܶܥܒܕܶܗ܆ ܘܡܘܫܐ ܩܰܕܶܡ ܐܡ̣ܪ ܥܠܝܗܘܢ: ܕܰܐܛܶܢ ܐܢܘܢ ܒܥܡ ܕܠܐ ܥܡ ܘܒܥܰܡܐ ܣܟܠܐ ܐܰܪܓܶܙ ܐܢܘܢ. ܗܫܐ ܠܟ ܡܫܰܐܶܠ ܐ̱ܢܐ ܐܳܘ ܕܪܘܫܐ ܚܟܝܡܐ: ܕܥܡܐ ܕܠܐ ܒܳܚܰܪ ܡܶܠܰܝ̈ ܢܡܘܣܐ܆ ܚܰܘܳܢܝ ܐܡܬܝ ܫܶܠܡܰܬ݀ ܗܕܐ ܕܰܐܛܶܢ ܐܠܗܐ ܠܥܡܗ ܒܥܡ ܕܠܐ ܥܡ܆ ܘܒܥܡܐ ܣܰܟܠܐ ܐܡܬܝ ܐܰܪܓܶܙ ܐܢܘܢ܆ ܐܢ ܕܝܢ ܬܶܛܰܢ ܒܥܡܐ ܕܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ܆ ܡܠܬܐ ܕܟܬܝ̣ܒܐ ܡܫܰܠܶܡ ܐܢ̱ܬ ܕܩܰܕܶܡ ܡܘܫܐ ܘܰܪܫܰܡ ܠܟ ܒܣܶܦܪܐ. ܘܐܢ ܬܶܥܒܶܕ ܦܨܚܐ ܒܐܬܪ ܐܬܪ ܒܝܬ ܬܰܘܬܳܒܘܬܟ܆ ܒܰܥܒܳܪ ܦܘܩܕܢܐ ܬܶܥܒܕܝ̣ܘܗܝ܆ ܡܛܠ ܕܟܬܝ̣ܒ ܠܟܘܢ ܟܬܒܐ ܕܫܘܒܩܢܐ.

   ܘܐܠܐ ܡܬܛܦܝ̣ܣ ܐܢ̱ܬ ܫܡܰܥ ܠܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܕܐܡ̣ܪ: ܫܶܒܩܶܬ ܒܝܬܝ ܫܶܒܩܶܬ ܝ̇ܪܬܘܬܝ ܝܶܗܒܶܬ ܚܰܒܝ̣ܒܰܬ ܢܦܫܝ ܒܐܝܕܐ ܕܒܥܠܕ̈ܒܒܝܗ̇܆ ܘܛܰܝܪܐ ܡܨܰܝ̣ܰܪܬܐ ܗܘܬ݀ ܠܝ ܝ̇ܪܬܘܬܝ. ܡܢܐ ܗ̱ܝ ܛܰܝܪܐ ܡܨܝ̣ܪܬܐ܆ ܠܟ ܡܫܰܐܠ ܐ̱ܢܐ. ܛܰܝܪܐ ܓܝܪ ܡܨܝ̣ܪܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܥܕܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ. ܚܙܝ ܐܝܟܢܐ ܩܪܳܐ ܠܗ̇ ܡܨܝ̣ܪܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܠܫܢ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܟܰܢܫܐ ܘܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ ܪ̈ܚܝܩܐ ܡܩܰܪܒܳܐ. ܘܐܠܐ ܕܝܢ ܡܬܛܦܝܣ ܐܢ̱ܬ ܕܗܘܘ ܥܡ̈ܡܐ ܝ̇ܪܬܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܫܡܰܥ ܬܘܒ ܐܝܟܢܐ ܐܡ̣ܪ ܐܪܡܝܐ ܟܕ ܩܳܪܶܐ ܠܥܡ̈ܡܐ ܘܡܰܣܠܶܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܩܘܡܘ ܥܠ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܚܙܘ ܘܫܰܐܶܠܘ ܥܠ ܫܒܝ̣̈ܠܰܝ ܥܠܡܐ܆ ܘܚܙܘ ܐܝ̇ܕܐ ܐܘܪܚܐ ܫܦܝܪܐ ܙܶܠܘ ܒܗ̇. ܘܐܡ̣ܪܬܘܢ: ܕܠܐ ܐܙܠ̱ܝܢܢ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܐܰܩܺܝܡܶܬ ܥܠܝܟܘܢ ܕܰܘܩ̈ܐ ܕܬܶܫܡܥܽܘܢ ܠܩܠ ܫܝܦܘܪܐ. ܘܐܡܪܘ: ܕܠܐ ܫܡܥܝܢܢ. ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܫܰܡܥܘ̣ܗܝ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܶܬܦܢܺܝ ܠܗ ܥܠ ܥܕܬܐ ܕܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܫܡܥܘ ܥܡ̈ܡܐ ܘܕܰܥ ܥܕܬܐ ܕܒܗܘܢ. ܘܕܘܝܕ ܐܡ̣ܪ: ܕܶܐܬܕܰܟܪ ܥܕܬܟ ܗ̇ܝ ܕܰܩܢܰܝܬ ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ. ܘܐܫܥܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܫܡܥܘ ܥܡ̈ܡܐ ܡܕܡ ܕܥܶܒܕܶܬ ܘܕܰܥܘ ܪ̈ܚܝܩܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܘܬܝ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐ ܥܠ ܥܕܬܐ ܕܒܥܡ̈ܡܐ ܥܬܝ̣ܕܐ ܕܬܗܘܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܢܗܘܐ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܐ ܡܰܬܩܰܢ ܛܘܪ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܒܪܝܫ ܛܘܪ̈ܐ ܘܪܡ ܡ̣ܢ ܪ̈ܡܬܐ܆ ܘܰܢܣܰܟܽܘܢ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ. ܘܠܡܢܐ ܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐ: ܕܫܡ̣ܥܘ ܥܡ̈ܡܐ ܡܕܡ ܕܥܶܒܕܶܬ ܘܕܰܥܘ ܪ̈ܚܝܩܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܘܬܝ܆ ܐܶܬܪܗܶܒܘ ܚܛܝ̈ܐ ܒܨܗܝܘܢ ܘܰܪܬܝ̣ܬܐ ܢܦܰܠ ܒܚܰܢ̈ܦܐ. ܡܢܐ ܗ̱ܝ ܗܕܐ܆ ܕܡܰܫܡܰܥ ܡܕܡ ܕܥܳܒܶܕ ܘܡܘܕܥ ܠܪ̈ܚܝܩܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܘܬܗ ܘܡܰܪܗܶܒ ܠܚܛܝ̈ܐ ܒܨܗܝܘܢ ܘܡܰܦܶܠ ܪܬܝܬܐ ܒܚܰܢ̈ܦܐ܆ ܩܪܳܐ ܓܝܪ ܠܥܡ̈ܡܐ ܘܡܰܛܶܢ ܒܗܘܢ ܠܥܡܐ܆ ܘܡܘܕܥ ܠܪ̈ܰܚܝ̣ܩܘܗܝ ܓܢ̱ܒܪܘܬܗ ܟܕ ܡܰܝܬܶܐ ܪܘܓܙܐ ܕܕܳܐܶܢ ܠܥܡܗ܆ ܘܡܰܪܗܶܒ ܠܚܰܛܳܝܶܝ̈ܗ̇ ܕܨܶܗܝܘܢ ܕܡܫܰܡܗܳܐ ܗܘܬ݀ ܩܘ̣ܪܝܰܬ ܩܘܕܫܐ܆ ܘܡܰܦܶܠ ܪܬܝ̣ܬܐ ܒܚܢ̈ܦܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܢܒܝ̈ܐ ܕܫܘ̣ܩܪܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܥܠ ܢܒܺܝܰܝ̈ ܐܘܪܫܠܡ: ܕܡܢܗܘܢ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܚܢܦܘܬܐ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ.

   ܫܡܰܥܬ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܥܠ ܦܨܚܐ ܗܢܐ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܟ ܕܐܬܝܗܒ ܐ̱ܪܙܗ ܠܥܡܐ ܩܕܡܝܐ ܘܫܪܳܪܗ ܡܶܫܬܡܰܥ ܝܘܡܢܐ ܒܥܡ̈ܡܐ. ܣܓܝ ܓܝܪ ܡܕܰܘ̈ܕܳܢ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܫܒܪ̈ܐ ܘܗܶܕܝܘ̈ܛܐ ܥܠ ܗܢܐ ܝܘܡܐ ܪܒܐ ܕܥܕܥܐܕܐ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܠܡ ܢܶܕܥܝ̣ܘܗܝ ܘܢܶܛܪܝ̣ܘܗܝ. ܐܡܪܐ ܓܝܪ ܕܫܪܳܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܪܘܩܐ܆ ܒܪ ܫܢ̱ܬܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܡܘ̣ܡܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܥܠܘܗܝ ܢܒܝܐ: ܕܠܝܬ ܒܗ ܥܰܘܠܐ ܐܦܠܐ ܢܶܟܠܐ ܐܫܬܟܚ ܒܦܘܡܗ܆ ܐܠܐ ܡܪܝܐ ܨܒܳܐ ܕܰܢܡܰܟܟܝ̣ܘܗܝ ܘܢܰܚܫܝ̣ܘܗܝ. ܘܕܰܩܪܳܝܗܝ ܒܪ ܫܰܢ̱ܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܰܛܠܶܐ ܗ̣ܘܐ ܡ̣ܢ ܚܛܗ̈ܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ܆ ܕܐܠܐ ܬܶܬܗܰܦܟܘܢ ܘܬܗܘܘܢ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܛܠܳܝ̈ܐ ܠܐ ܬܥܠܘܢ ܠܡܠܟܘܬ ܫܡܝܐ. ܘܐܫܥܝܐ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܙܕܝܩܐ: ܕܛܠܝܐ ܕܚܳܛܶܐ ܒܪ ܡܐܐ ܫܢܝ̣̈ܢ ܢܡܘܬ ܕܢܬܬܠܝ̣ܛ.

   ܐܟ̣ܠ ܓܝܪ ܦܪܘܩܢ ܦܶܨܚܐ ܥܡ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܒܠܠܝܐ ܢܛܝ̣ܪܐ ܕܐܪܒܥܣܪܐ. ܘܳܐܬܗ ܕܦܨܚܐ ܒܫܪܳܪܐ ܥܒ̣ܕ ܠܗܘܢ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ. ܒܬܪ ܕܢܦ̣ܩ ܝܗܘܕܐ ܡ̣ܢ ܠܘܬܗܘܢ ܢܣ̣ܒ ܠܚܡܐ ܘܒܰܪܶܟ ܘܝܰܗܒ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܗ̇ܢܘ ܦܓܪܝ܆ ܣܰܒܘ ܐܰܟܘܠܘ ܡܢܗ ܟܠܟܘܢ. ܘܐܦ ܥܠ ܚܰܡܪܐ ܗܟܢܐ ܒܰܪܶܟ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܗ̇ܢܘ ܕܶܡܝ ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ ܕܚܠܦ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܶܬܶܐܫܶܕ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ܆ ܗܟܢܐ ܠܡ ܗܘܰܝܬܘܢ ܥܒܕܝܢ ܠܕܘܟܪܢܝ ܐܡܬܝ ܕܡܶܬܟܰܢܫܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܥܰܕܠܐ ܢܶܬܬܚܶܕ ܡܪܢ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ܆ ܘܩܡ ܡܪܢ ܡ̣ܢ ܟܪ ܕܥܒ̣ܕ ܦܨܚܐ ܘܝܰܗܒ ܦܓܪܗ ܠܡܶܐܟܰܠ ܘܕܡܗ ܠܡܶܫܬܳܐ܆ ܘܶܐܙܰܠ ܥܡ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܠܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ ܕܶܐܬܬܚܶܕ ܒܗ̇. ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܶܐܟܰܠ ܦܓܪܗ ܘܶܐܫܬܺܝ ܕܡܗ ܐܶܬܚܫܶܒ ܠܗ ܥܡ ܡܝ̈ܬܐ. ܡܪܢ ܒܐܝ̈ܕܝ ܢܦܫܗ ܦܓܪܗ ܝܰܗܒ ܠܡܐܟܠ ܘܥܕܠܐ ܢܶܨܛܠܶܒ ܝܰܗܒ ܕܡܗ ܠܡܶܫܬܳܐ܆ ܘܐܬܬܚܕ ܒܠܠܝܐ ܕܐܪܒܥܣܪܐ ܘܐܬܬܕܝ̣ܢ ܥܕܡܐ ܠܫܬܫܥܝ̈ܢ܆ ܘܒܥܕܢܐ ܕܫܬܫܥܝ̈ܢ ܚܰܝܒܘ̣ܗܝ ܘܰܐܣܶܩܘ ܨܠܒܘܗܝ. ܟܕ ܕܳܝܢܝ̣ܢ ܠܗ ܓܝܪ ܠܐ ܡܠܠ ܘܦܬܓܡ ܠܡ ܠܐ ܝܰܗܒ ܠܕܰܝܳܢܘ̈ܗܝ. ܡܫܟܚ ܗ̣ܘܐ ܓܝܪ ܕܢܡܠܠ ܘܢܬܠ ܦܬܓܡܐ܆ ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ݀ ܨܒܘ̣ܬܐ ܕܡ̇ܢ ܕܥܡ ܡܝ̈ܬܐ ܚܫܝ̣ܒ ܢܡܠܠ. ܘܡ̣ܢ ܫܬܫܥܝ̈ܢ ܠܰܬܫܰܥ ܗܘܳܐ ܠܗ ܚܫܘܟܐ܆ ܘܐܫܠܡ ܪܘܚܗ ܠܐܒܘܗܝ ܒܬܫܥܫܥܝ̈ܢ܆ ܘܗܘܳܐ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܒܠܺܠܝܐ ܕܢܳܓܰܗ ܚܡܫܰܥܣܪܐ ܠܠܝܐ ܕܫܒܬܐ ܘܝܘܡܐ ܟܠܗ ܘܬܠܬܫܥܝ̈ܢ ܒܥܪܘܒܬܐ܆ ܘܒܠܠܝܐ ܕܢܳܓܰܗ ܚܕ ܒܫܒܐ ܒܙܒܢܐ ܕܝܰܗܒ ܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܩܡ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ.

   ܡܟܝܠ ܚܰܘܳܢ ܐܘ ܚܟܝܡܐ܆ ܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܘܬܠܬܐ ܠܝܠܘ̈ܢ ܕܰܗܘܳܐ ܦܪܘܩܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܕܗܐ ܚܳܙܶܝܢܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ ܕܥܪܘܒܬܐ܆ ܘܠܺܠܝܐ ܕܢܳܓܗܳܐ ܫܒܬܐ܆ ܘܝܘܡܐ ܟܠܗ ܘܒܠܠܝܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܩܡ ܠܗ. ܣܰܝܶܟ ܐܢܘܢ ܠܝ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܘܬܠܬܐ ܠܝܠܘ̈ܢ ܐܝܟܐ ܐܢܘܢ. ܕܗܐ ܝܘܡܐ ܘܠܠܝܐ ܟܕ ܫܰܠܡܝ̣ܢ ܗܘܐ܆ ܐܠܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܦܪܘܩܢ: ܕܐܝܟ ܕܰܗܘܳܐ ܝܘܢܢ ܒܪ ܡܬܝ ܒܟܪܣܗ ܕܢܘܢܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܘܬܠܬܐ ܠܝܠܘ̈ܢ܆ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܒܪܗ ܕܐ̱ܢܫܐ ܒܠܒܗ̇ ܕܐܪܥܐ. ܡ̣ܢ ܥܕܢܐ ܓܝܪ ܕܝܰܗܒ ܦܓܪܗ ܠܡܶܐܟܰܠ ܘܕܡܗ ܠܡܶܫܬܳܐ܆ ܗܟܢܐ ܗܳܘܶܝܢ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܘܬܠܬܐ ܠܝܠܘ̈ܢ. ܥܕܢܐ ܠܡ ܓܝܪ ܠܠܝܐ ܗ̣ܘܐ ܟܕ ܢܦ̣ܩ ܝܗܘܕܐ ܡ̣ܢ ܠܘܬܗܘܢ܆ ܘܗ̣ܢܘܢ ܚܕܥܣܪ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܐܟ̣ܠܘ ܦܓܪܗ ܕܦܪܘܩܢ ܘܶܐܫܬܝ̣ܘ ܕܡܗ܆ ܗܐ ܡܟܝܠ ܚܕ ܠܠܝܐ ܕܢܳܓܗܳܐ ܥܪܘܒܬܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܫܬܫܥܝ̈ܢ ܕܕܳܢܘ̣ܗܝ܆ ܗܐ ܡܟܝܠ ܝܘܡܐ ܚܕ ܘܠܠܝܐ ܚܕ. ܘܬܠܬ ܫܥܝ̈ܢ ܕܰܗܘܳܐ ܚܶܫܟܐ ܕܡ̣ܢ ܫܬܫܥܝ̈ܢ ܠܬܫܥ܆ ܘܬܠܬ ܫܥܝ̣̈ܢ ܕܒܬܪ ܚܶܫܟܐ܆ ܗܐ ܬܪܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܘܬܪܝܢ ܠܝܠܘ̈ܢ. ܘܠܠܝܐ ܫܰܠܡܐ ܕܢܳܓܗܳܐ ܫܒܬܐ ܘܝܘܡܐ ܟܠܗ ܕܫܒܬܐ. ܫܠܶܡܘ ܠܗ ܡܟܝܠ ܠܡܪܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܘܬܠܬܐ ܠܝܠܘ̈ܢ܆ ܘܒܠܠܝܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܩܡ ܠܗ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ.

   ܦܶܨܚܐ ܓܝܪ ܕܝܗܘܕܝ̈ܐ ܝܘܡܐ ܗ̱ܘ ܕܐܪܒܥܣܪܐ ܠܠܝܗ ܘܐܝܡܡܗ܆ ܘܕܝܠܢ ܝܘܡܐ ܕܚܰܫܐ ܪܒܐ ܝܘܡܐ ܗ̱ܘ ܕܥܪܘܒܬܐ ܝܘܡܐ ܕܚܡܫܥܣܪܐ ܠܠܝܗ ܘܐܝܡܡܗ. ܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܦܶܨܚܐ ܐܳܟܶܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܦܰܛܝ̣ܪܐ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܥܕܡܐ ܠܚܕ ܘܥܣܪܝܢ ܒܝܪܚܐ܆ ܘܚܢܢ ܢܳܛܪܝ̣ܢܢ ܦܰܛܝܪܐ ܥܕܥܐܕܗ ܕܦܪܘܩܢ. ܗ̇ܢܘܢ ܐܟܠܝܢ ܦܰܛܝ̣ܪܐ ܒܰܡܪܳܪ̈ܐ܆ ܘܦܪܘܩܢ ܐܰܣܠܝ̣ ܠܟܳܣܐ ܗ̇ܘ ܕܰܡܪܳܪ̈ܐ ܘܫܰܩܠܗ̇ ܠܟܠܗ̇ ܡܪܝܪܘܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܟܕ ܛܥܶܡ ܘܠܐ ܨܒܳܐ ܠܡܶܫܬܳܐ. ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܕܝܢ ܡܰܕܟܪܝ̣ܢ ܥܠܝܗܘܢ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܡ̣ܢ ܥܕܢ ܠܥܕܢ܆ ܘܚܢܢ ܡܰܥܗܕܝ̣ܢܢ ܨܠܝ̣ܒܘܬܗ ܘܨܰܥܪܗ ܕܦܪܘܩܢ. ܗ̇ܢܘܢ ܓܪ ܒܦܶܨܚܐ ܢܦ̣ܩܘ ܡ̣ܢ ܫܘܥܒܕܗ ܕܦܪܥܘܢ܆ ܘܚܢܢ ܒܝܘܡ ܨܠܝܒܘܬܐ ܐܶܬܦܪܶܩܢܰܢ ܡ̣ܢ ܫܘܥܒܕܗ ܕܣܛܢܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܢܟܰܣܘ ܐܡ̣ܪܐ ܡ̣ܢ ܥܢ̈ܐ ܘܒܰܕܡܗ̇ ܐܶܬܦܰܨܝ̣ܘ ܡ̣ܢ ܡܚܰܒܠܳܢܐ܆ ܘܚܢܢ ܒܕܡܗ ܕܒܪܐ ܒܚܝ̣ܪܐ ܐܶܬܦܪܶܩܢ ܡ̣ܢ ܥܒܳܕ̈ܐ ܕܰܚܒܳܠܐ ܕܣܳܥܪܺܝܢ ܗ̣ܘܰܝܢ. ܠܗܘܢ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܡܘܫܐ ܡܕܒܪܢܐ܆ ܘܠܢ ܗܘܳܐ ܠܢ ܝܫܘܥ ܗܰܕܳܝܐ ܘܦܪܘܩܐ. ܠܗܘܢ ܦܠܰܓ ܡܘܫܐ ܝܡܐ ܘܰܐܥܒܰܪ ܐܢܘܢ܆ ܘܦܪܘܩܢ ܦܰܠܓܗ̇ ܠܫܝܘܠ ܘܬܰܒܰܪ ܬܪ̈ܥܝܗ̇ ܟܕ ܥܠ ܠܓܘܗ̇ ܘܰܦܬܰܚ ܐܢܘܢ ܘܰܕܪܰܫ ܐܘܪܚܐ ܩܕܡ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܗ. ܠܗܘܢ ܐܬܝܗܒ ܡܰܢ̱ܢܐ ܠܡܶܐܟܰܠ܆ ܘܠܢ ܝܰܗܒ ܡܪܢ ܦܓܪܗ ܕܢܐܟܘܠ. ܠܗܘܢ ܐܰܦܶܩ ܡܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܐܦܐ܆ ܘܠܢ ܐܰܪܕܝ̣ ܦܪܘܩܢ ܡܝ̈ܐ ܚܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܰܪܣܗ. ܠܗܘܢ ܡܠܰܟ ܐܪܥܐ ܕܟܢܰܥܢܳܝ̈ܐ ܝ̇ܪܬܘܬܐ܆ ܘܠܢ ܡܠܰܟ ܐܪܥܐ ܕܚܝ̈ܐ ܒܡܘܠܟܳܢܐ. ܠܗܘܢ ܙܩܰܦ ܡܘܫܐ ܚܶܘܝܐ ܕܢܚܳܫܐ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܚܳܙܶܐ ܠܗ ܢܺܚܶܐ ܡ̣ܢ ܡܚܘ̣ܬܐ ܕܚܶܘܝܐ܆ ܘܠܢ ܙܩܰܦ ܝܫܘܥ ܢܦܫܗ ܕܟܕ ܢܚܽܘܪ ܠܘܬܗ ܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡ̣ܢ ܡܚܘ̣ܬܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܛܢܐ. ܠܗܘܢ ܥܒܰܕ ܡܘܫܐ ܡܫܟܢܙܒܢܐ ܕܰܢܩܰܪܒܘܢ ܒܗ ܕܒܚ̈ܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ ܕܢܶܬܚܰܣܘܢ ܡ̣ܢ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܰܩܝ̣ܡ ܡܰܫܟܢܗ ܕܕܘܝܕ ܕܰܢܦܰܠ ܘܩܡ. ܘܬܘܒ ܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ ܠܝܗܘܕܝ̈ܐ: ܕܗܝܟܠܐ ܗܢܐ ܕܚܙܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܟܕ ܬܶܫܪܽܘܢܳܝܗܝ܆ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܐܢܐ ܐܰܩܝ̣ܡܝ̣ܘܗܝ. ܘܠܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܥܠ ܦܓܪܗ ܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ܆ ܕܡܐ ܕܰܫܪܰܐܘܽܗܝ ܡܩܝ̣ܡ ܠܗ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ. ܒܗ ܒܗܢܐ ܡܰܫܟܢܐ ܡܠܰܟ ܠܢ ܚܝ̈ܐ ܘܒܗ ܡܶܬܚܰܣܶܝܢ ܚܛܗܝ̈ܢ. ܕܝܠܗܘܢ ܩܪܳܝܗܝ ܡܫܟܢܙܒܢܐ ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܡܶܫܬܰܡܰܫ܆ ܘܕܝܠܢ ܗܝܟܠ ܪܘܚ ܩܘܕܫܐ ܕܠܥܠܡ.

   ܐܬܛܦܝܣ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܥܠ ܗܢܐ ܐܡ̣ܪܐ ܕܦܶܨܚܐ ܐܝܟܢܐ ܦܰܩܶܕ ܥܠܘܗܝ ܩܕܝܫܐ ܕܒܒܝܬܐ ܚܕ ܢܶܬܶܐܟܶܠ ܘܠܐ ܒܒ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܒܝܬܐ ܚܕ ܥܕܬܐ ܗ̱ܝ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܬܘܒ: ܕܠܐ ܢܶܐܟܠܘܢ ܡܢܗ ܐܓܝܪ̈ܐ ܘܬܰܘܬܳܒ̈ܐ. ܘܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܐܓܝܪ̈ܐ ܘܬܰܘܬܳܒ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܝܘܠܦܢܘ̈ܗܝ ܐܢܘܢ ܕܒܝܫܐ ܕܠܐ ܫܰܠܝ̣ܛ ܠܗܘܢ ܠܡܶܐܟܰܠ ܡ̣ܢ ܦܶܨܚܐ܆ ܕܐܡ̣ܪ ܥܠܝܗܘܢ ܦܪܘܩܢ: ܕܐܓܝܪܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܗܘܬ݀ ܕܝܠܗ ܥܢ̈ܐ܆ ܡܐ ܕܚ̇ܙܐ ܕܺܐܒܳܐ ܕܳܐܬܶܐ܆ ܫܳܒܶܩ ܠܗ̇ ܠܥܢ̈ܐ ܘܥܳܪܶܩ. ܘܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܬܐܟܠܘܢ ܡܢܗ ܟܕ ܚܰܝ ܐܦܠܐ ܟܕ ܠܰܡܒܰܫܳܠܘ̣ ܡܒܰܫܰܠ ܒܡܝ̈ܐ. ܗܕܐ ܝܕܝܥܐ ܗ̱ܝ ܘܡܦܰܫܩܳܐ ܕܗ̇ܘ ܩܘܪܒܢܐ ܕܣܳܠܶܩ ܒܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܢܘܪܐ ܗ̱ܘ ܡܛܰܘܶܝܢ ܠܗ ܘܠܐ ܡܒܰܫܳܠܘ̣ ܡܒܰܫܠܝ̣ܢ ܠܗ ܘܠܐ ܟܕ ܚܰܝ ܡܶܬܩܰܪܒ. ܘܐܡ̣ܪ ܕܗܟܢܐ ܬܶܐܟܠܘܢܳܝܗܝ ܟܕ ܚܰܨܰܝ̈ܟܘܢ ܐܣܝܪܝܢ ܘܡܣܳܐܢܰܝ̈ܟܘܢ ܒܪ̈ܓܠܝܟܘܢ ܘܚܽܘܛܪ̈ܰܝܟܘܢ ܒܐܝܕܝ̈ܟܘܢ. ܗܠܝܢ ܐ̱ܪ̈ܙܐ ܛܒ ܪܘܪܒܝܢ܆ ܡ̇ܢ ܕܐܟ̇ܠ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܐܡ̣ܪܐ ܕܫܪܳܪܐ܆ ܡܫܝܚܐ ܐܣ̇ܪ ܚܰܨܰܘ̈ܗܝ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܣܳܐܡ ܬܘܒ ܒܪ̈ܓܠܘܗܝ ܛܘܝܳܒܗ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܳܐܚܶܕ ܒܐܝܕܐ ܣܰܝܦܐ ܕܪܘܚܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܬܘܒ: ܕܓܪܡܐ ܠܐ ܢܶܬܬܒܰܪ ܒܗ. ܘܗܕܐ ܫܶܠܡܰܬ݀ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܕܨܰܠܒܘ̣ܗܝ܆ ܟܕ ܬܰܒܰܪܘ ܫܳܩܰܝ̈ܗܘܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܰܨܠܝ̣ܒܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܥܡܗ ܘܕܝܠܗ ܠܐ ܬܰܒܰܪܘ. ܘܐܡ̣ܪ: ܕܫܶܠܡܰܬ݀ ܡܠܬܐ ܕܟܬܝ̣ܒܐ: ܕܓܪܡܐ ܠܐ ܢܶܬܬܒܰܪ ܒܗ. ܘܐܡ̣ܪ: ܕܥܒ̣ܕܐ ܙܒܝ̣ܢ ܟܶܣܦܐ܆ ܥܕܡܐ ܕܓܳܙܰܪ ܒܣܪܐ ܕܥܘ̣ܪܠܘ̣ܬܗ ܘܗܝܕܝܢ ܢܐܟܘܠ ܡ̣ܢ ܦܨܚܐ. ܥܒܕܐ ܓܝܪ ܕܡܶܙܕܒܶܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ ܚܛܝܐ ܕܬܳܐܒ ܘܡܶܙܕܒܶܢ ܒܕܡܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܘܡܐ ܕܰܓܙܰܪ ܠܒܗ ܡ̣ܢ ܥܒܳܕ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܩܳܕܶܡ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܫܽܘܡܠܳܝܐ ܕܓܙܘܪܬܐ ܕܫܪܳܪܐ ܘܡܶܬܚܰܠܰܛ ܥܡ ܥܡܐ ܕܐܠܗܐ ܘܡܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܕܐܡ̣ܪ ܕܐܘܟܠܘ̣ܗܝ ܡܣܰܪܗܒܐܝܬ܆ ܗܕܐ ܓܝܪ ܒܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܶܫܬܰܡܫܳܐ܆ ܕܐܟܠܝܢ ܠܗ ܠܐܡܪܐ ܡܣܰܪܗܒܳܐܝܬ ܒܙܰܘܥܬܐ ܘܒܰܪܬܝ̣ܬܐ ܟܕ ܩܝܡܝܢ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܡܛܠ ܕܡܣܰܪܗܒܝ̣ܢ ܐܢܘܢ ܠܡܶܐܟܰܠ ܚܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܒ̣ܠܘ.

   ܥܡܰܕ ܓܝܪ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܓܘ ܝܡܐ ܒܗ̇ܘ ܠܠܝܐ ܕܦܶܨܚܐ ܒܝܘܡܐ ܕܦܘܪܩܢܐ܆ ܘܐܫܝܓ ܦܪܘܩܢ ܪ̈ܓܠܐ ܕܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܒܠܠܝܐ ܕܦܶܨܚܐ ܐ̱ܪܙܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܕܬܶܕܰܥ ܠܟ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ܆ ܕܥܕܡܐ ܠܗ̇ܘ ܠܠܝܐ ܗܝܕܝܢ ܝܰܗܒ ܦܪܘܩܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܫܪܳܪܐ܆ ܡܛܠ ܕܟܡܐ ܕܥܡ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܡܶܬܗܰܦܟ ܗ̣ܘܐ܆ ܗ̇ܝ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܢܡܘܣܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܡܰܥܡܕܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܝܘܚܢܢ: ܕܬܘܒܘ ܡ̣ܢ ܚܛܗܝ̈ܟܘܢ. ܘܒܗ̇ܘ ܠܠܝܐ ܚܰܘܝ̣ ܐܢܘܢ ܐ̱ܪܳܙ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܚܫܐ ܕܡܘܬܗ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ: ܕܶܐܬܩܒܰܪܬܘܢ ܥܡܗ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܡܘܬܐ ܘܩܳܡܬܘܢ ܥܡܗ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܥ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ܆ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܠܐ ܫܪܳܬ݀ ܠܫܘܒܩܢ ܚܛܗ̈ܐ ܐܠܐ ܠܬܝܒܘܬܐ. ܦܪܰܟܣܝ̣ܣ ܕܝܢ ܕܬܪܥܣܪ ܫܠܝ̈ܚܐ ܡܰܟܪܙܳܐ ܥܠ ܗܕܐ ܟܕ ܡܫܐܠܝܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܩܪܝ̣ܘ ܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ ܘܡ̣ܢ ܐܝܣܪܐܝܠ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܠܗܘܢ: ܕܐܢܗܘ ܕܥܡܰܕܬܘܢ. ܘܐܡ̣ܪܘ: ܕܰܥܡܰܕܢ ܒܡܥܡܘܕܝܬܗ ܕܝܘܚܢܢ. ܗܝܕܝܢ ܐܥܡ̣ܕܘ ܐܢܘܢ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܫܪܳܪܐ ܐ̱ܪܙܐ ܕܚܫܗ ܕܦܪܘܩܢ. ܘܐܦ ܦܪܘܩܢ ܣܗܶܕ ܥܠ ܗܕܐ ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ: ܕܝܘܚܢܢ ܐܰܥܡܶܕ ܒܡܝ̈ܐ܆ ܘܐܢ̱ܬܘܢ ܬܰܥܡܕܘܢ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܟܕ ܢܣ̣ܒ ܓܝܪ ܦܪܘܩܢ ܡܝ̈ܐ ܘܰܐܪܡܝ̣ ܒܠܰܩܢܐ ܕܫܝܳܓܬܐ ܘܢܣ̣ܒ ܣܶܕܘܢܐ ܡܚܳܐ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ ܘܫܰܪܝ̣ ܕܰܢܫܝ̣ܓ ܪ̈ܓܠܐ ܕܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ. ܘܟܕ ܡܰܛܝ̣ ܠܘܬ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܐܢ̱ܬ ܡܪܝ ܪ̈ܓܠܝ ܡܫܝ̣ܓ ܐܢ̱ܬ ܠܝ܆ ܠܥܠܡ ܠܐ ܡܫܝܓ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܪ̈ܓܠܝ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܝܫܘܥ: ܐܠܐ ܡܫܝ̣ܓ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܠܝܬ ܠܟ ܥܡܝ ܡܢܳܬܐ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ: ܡܕܝܢ ܠܐ ܪ̈ܓܠܝ ܒܠܚܘܕ ܬܫܝ̣ܓ ܠܝ ܐܠܐ ܐܦ ܐܝܕܝ̈ ܐܦ ܪܝܫܝ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܝܫܘܥ: ܡ̇ܢ ܕܰܣܚܶܐ ܗܘ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܠܐ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܢܫܝ̣ܓ. ܘܟܕ ܐܫܝܓ ܪ̈ܓܠܐ ܕܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܢܣ̣ܒ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ ܘܶܐܣܬܡܶܟ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܗܐ ܩܳܪܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܝ܆ ܪܒܢ ܘܡܪܢ܆ ܘܺܐܝܬܰܝ. ܐܢ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܪܒܟܘܢ ܘܡܪܟܘܢ ܪ̈ܓܠܝܟܘܢ ܡܫܝ̣ܓ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ܆ ܟܡܐ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܳܠܶܐ ܠܟܘܢ ܕܐܢ̱ܬܘܢ ܬܗܘܘܢ ܡܫܝ̣ܓܝܢ ܪ̈ܓܠܐ ܚܕ ܕܚܕ܆ ܗܢܐ ܛܘܦܣܐ ܚܰܘܝ̣ܬܟܘܢ ܕܐܝܟ ܕܥܶܒܕܶܬ ܗܟܢܐ ܬܶܥܒܕܘܢ. ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܫܝܓ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܘܶܐܣܬܡܶܟ܆ ܗܝܕܝܢ ܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܦܓܪܗ ܘܕܡܗ. ܘܠܐ ܐܝܟ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܦܨܚܐ ܕܐܟ̣ܠܘ܆ ܗܝܕܝܢ ܥܡܰܕܘ ܒܰܥܢܳܢܐ ܘܒܝܡܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ: ܕܐܒܗܝ̈ܢ ܟܠܗܘܢ ܬܚܝܬ ܥܢܳܢܐ ܗܘܘ ܘܟܠܗܘܢ ܒܝܡܐ ܥܒܰܪܘ.

   ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܩܠܝܠ ܕܦܝܳܣܐ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܐܝܟ ܕܰܠܡܰܦܰܩ ܒܪܘܚܐ ܕܠܘܩܒܠ ܝܗܘܕܝ̈ܐ܆ ܥܠ ܕܥܒܕܝܢ ܙܒܢ ܥܝܳܕܐ ܕܦܨܚܐ ܒܰܥܒܳܪ ܦܘܩܕܢܐ ܟܕ ܠܐ ܫܰܠܝ̣ܛܝ̣ܢ܆ ܘܥܳܒܕܝܢ ܐܳܪܘܢܐ ܘܩܺܒܘܬܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܟܕ ܠܐ ܦܩܝ̣ܕܝܢ. ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠܝܢ ܠܢܒܝܐ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܢܐܡܪܘܢ ܬܘܒ ܩܺܒܘܬܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܕܡܪܝܐ ܘܠܐ ܬܶܣܰܩ ܥܠ ܠܒܐ ܘܠܐ ܢܶܬܕܰܟܪܘܢܗ̇ ܘܠܐ ܢܦܰܩܕܘܢܗ̇ ܘܠܐ ܬܶܬܥܒܶܕ ܬܘܒ. ܡܟܝܠ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܬܶܬܥܒܶܕ ܬܘܒ ܘܠܐ ܬܶܣܰܩ ܥܠ ܠܒܐ ܘܠܐ ܬܶܬܦܩܶܕ܆ ܕܥ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ܆ ܕܡ̇ܢ ܕܥܳܒܶܕ ܠܗ̇ ܦܘܩܕܢܐ ܥܳܒܶܕ. ܘܐܡ̣ܪ ܬܘܒ ܐܪܡܝܐ: ܕܒܰܛܶܠܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܒܢܝ̈ ܝܗܘܕܐ ܕܝܬܝܩܝ ܕܝܠܝ. ܘܥܠ ܕܝܬܝܩܝ ܕܡܶܬܝܰܗܒܳܐ ܠܥܡܐ ܗܟܢܐ ܐܟܪܙ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܶܐܓܡܘ̣ܪ ܥܠ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܥܠ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ܆ ܠܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܕܝܬܝܩܝ ܕܝܶܗܒܶܬ ܠܐܒܗܝ̈ܗܘܢ ܒܝܘܡܐ ܕܶܐܚܕܶܬ ܒܺܐܝܕܗܘܢ ܘܰܐܦܩܶܬ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ܆ ܡܛܠ ܕܒܰܛܶܠܘ ܕܝܬܝܩܝ܆ ܘܐܦ ܐܢܐ ܒܣܺܝܬ ܒܗܘܢ. ܘܐܢ ܢܐܡܪܘܢ: ܕܗܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܘܠܝܗܘܕܐ ܐܡ̣ܪ ܕܢܶܬܶܠ ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ܆ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܰܩܪܳܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܫܠܝ̈ܛܝ ܣܕܘܡ ܘܥܡܐ ܕܥܰܡܘܪܐ܆ ܗ̣ܘ ܩܪܳܐ ܠܐܒܪܗܡ ܘܰܡܠܰܟ ܠܗ ܟܕ ܒܰܪܟܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܠܐ ܢܬܩܪܐ ܬܘܒ ܫܡܟ ܐܒܪܡ ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܫܡܟ ܐܒܪܗܡ ܡܛܠ ܕܐܒܐ ܠܣܘܓܐܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܝܰܗܒܬܟ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܰܒܙܰܪܥܟ ܢܶܬܒܰܪܟܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܐܪܥܐ.

   ܡܛܠ ܕܬܶܬܛܦܝ̣ܣ ܘܰܬܦܝ̣ܣ ܠܐܚ̈ܐ ܒܢܝ̈ ܥܕܬܟ ܕܥܰܣܩܝ̣ܢ ܥܠ ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܕܦܶܨܚܐ. ܠܰܚܠܝ̣̈ܡܰܝ ܪܶܥܝܳܢܐ ܠܐ ܥܰܛܠ̈ܢ ܗܠܝܢ ܠܡܶܕܰܥ. ܐܢ ܓܝܪ ܢܶܣܬܰܩܒܰܠ ܠܢ ܝܘܡܐ ܕܦܶܨܚܐ ܕܚܫܗ ܕܦܪܘܩܢ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ܆ ܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܥܒܕܝ̣ܘܗܝ ܠܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ܆ ܐܝܟ ܕܬܶܬܢܛܰܪ ܟܠܗ̇ ܫܒܬܗ ܒܚܫܗ ܘܒܦܰܛܝ̣ܪܗ܆ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܦܨܚܐ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܕܦܰܛܝܪ̈ܐ ܐܢܘܢ ܥܕܡܐ ܠܚܕ ܘܥܣܪܝܢ. ܘܐܢ ܒܝܘܡܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܝܘܡܝ̈ ܫܒܬܐ ܢܶܣܬܰܩܒܰܠ ܚܫܐ܆ ܠܝܬ ܠܢ ܠܡܶܥܣܰܩ ܥܠ ܗܠܝܢ. ܕܝܠܢ ܕܝܢ ܝܘܡܐ ܪܒܐ ܝܘܡܐ ܗ̱ܘ ܕܥܪܘܒܬܐ. ܘܐܢ ܒܡܶܢܝܳܢܐ ܕܝܪܚܐ ܝܘܡܐ ܕܙܩܝܦܘܬܐ ܘܕܚܫ ܒܗ ܦܪܘܩܢ ܘܰܗܘܳܐ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܠܠܝܗ ܘܐܝܡܡܗ ܚܡܫܥܣܪܐ ܗ̱ܘ. ܡ̣ܢ ܫܬܫܥܝ̈ܢ ܒܥܪܘܒܬܐ ܘܥܕܡܐ ܠܡܰܓܗܰܝ ܚܕ ܒܫܒܐ܆ ܘܚܕ ܒܫܒܐ ܒܫܬܥܣܪܐ ܩܡ ܠܗ܆ ܡܛܠ ܕܡܰܓܗܰܝ ܐܪܒܥܣܪܐ ܐܟ̣ܠ ܦܶܨܚܐ ܥܡ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܘܒܗ ܒܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܕܐܪܒܥܣܪܐ ܐܬܬܕܝ̣ܢ ܥܕܡܐ ܠܫܬܫܥܝ̈ܢ ܘܶܐܙܕܩܶܦ ܒܬܠܬܫܥܝ̈ܢ ܘܢܚ̣ܬ ܠܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܒܠܠܝܐ ܕܢܳܓܰܗ ܚܡܫܥܣܪܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܡܫܥܣܪܐ ܗܘܳܐ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܆ ܘܠܠܝܐ ܕܢܳܓܰܗ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܘܡܐ ܕܫܬܥܣܪܐ ܩܡ ܘܐܬܚܙܝ ܠܡܪܝܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܐ ܘܠܬܪܝܢ ܡ̣ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܟܕ ܐܙܠ̱ܝܢ ܒܐܘܪܚܐ. ܡܟܝܠ ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܡ̇ܢ ܕܰܢܦܰܠ ܒܗܠܝܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܠܡܶܥܣܰܩ܆ ܕܡܰܓܗܰܝ ܐܪܒܥܣܪܐ ܡܪܢ ܥܒܰܕ ܦܨܚܐ ܘܐܟ̣ܠ ܘܶܐܫܬܝ̣ ܥܡ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܙܒܢܐ ܕܰܩܪܳܐ ܬܰܪܢܳܓܠܐ ܬܘܒ ܠܐ ܐܟ̣ܠ ܘܠܐ ܐܫܬܝ̣܆ ܡܛܠ ܕܰܐܚܕܽܘܗܝ ܘܫܰܪܝ̣ܘ ܕܝ̇ܢܝܢ ܠܗ܆ ܘܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܐܰܦܝ̣ܣܬܟ ܕܝܘܡܐ ܕܚܡܫܥܣܪܐ ܠܠܝܗ ܘܐܝܡܡܗ ܗܘܳܐ ܠܗ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ.

   ܐܠܐ ܠܢ ܗܕܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܠܢ ܠܡܶܛܰܪ ܥܕܥܐܕܐ ܒܙܒܢܗ ܡ̣ܢ ܥܕܢ ܠܥܕܢ܆ ܨܘܡܐ ܒܕܰܟܝܘ̣܆ ܘܨܠܘܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ܆ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܒܰܚܦܝ̣ܛܘ̣܆ ܘܩܠ ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܝܳܐܶܐ܆ ܪܘܫܡܐ ܠܡܶܬܰܠ ܘܡܥܡܘܕܝܬܐ ܒܙܶܕܩܗ̇܆ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܩܘܕܫܐ ܒܙܰܒܢܗܝܢ܆ ܘܟܠܗܝܢ ܨܶܒܘ̈ܬܗ ܕܰܥܝܳܕܐ ܠܰܡܡܰܠܳܝܘ̣. ܡܪܢ ܓܝܪ ܚܫ ܘܩܡ ܘܡܟܝܠ ܬܘܒ ܠܐ ܡܐܬ ܘܡܰܘܬܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܠܰܛ ܒܗ. ܕܡܝܬ ܓܝܪ ܠܚܛܝܬܐ ܡܝ̣ܬ ܚܕܐ ܙܒܢ܆ ܘܕܚܰܝ ܚܰܝ ܗ̣ܘ ܠܐܠܗܐ. ܘܐܦ ܠܢ ܕܡܝ̣ܬܝ̣ܢ ܗ̣ܘܰܝܢ ܐܰܚܝܰܢ ܥܡܗ. ܐܢ ܓܝܪ ܢܶܬܥܣܶܩ ܒܗܠܝܢ ܘܥܠ ܐܪܒܥܣܪܐ ܒܠܚܘܕ ܢܶܬܒܛܶܠ ܠܢ ܘܠܐ ܥܠ ܥܝܳܕܐ ܕܡ̣ܢ ܥܕܢ ܠܥܕܢ܆ ܢܰܚܶܒ ܠܢ ܕܐܪܒܥܣܪܐ ܕܟܠ ܝܪܰܚ ܗܘܰܝܢ ܢܛܪܝܢ ܘܥܪܘܒܬܐ ܕܟܠ ܫܰܒܝ̣̈ܢ ܗܘܰܝܢ ܡܶܬܰܐܒܠܝ̣ܢ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܘܳܠܶܐ ܠܢ ܕܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܫܰܒ̈ܐ ܢܗܘܘܢ ܠܢ ܠܡܶܥܒܰܕ ܕܫܦܝܪ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ. ܡܟܝܠ ܒܗܢܐ ܩܠܝܠ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܐܬܛܦܝܣ܆ ܘܠܐ ܦܩܝ̣ܕ ܠܟ ܠܡܶܥܣܰܩ ܒܰܫܚܳܩܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܡܕܡ ܝܘܬܪܢ ܠܝܬ ܒܗܝܢ܆ ܐܠܐ ܠܒܐ ܕܟܝܐ ܕܢܳܛܰܪ ܦܘܩܕܢܐ ܘܥܕܥܐܕܐ ܘܙܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܢܛܘܪ̈ܳܬܗ ܕܝܘܡܐ.

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܚܘܝܬܐ ܕܦܨܚܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܬܚܘܝܬܐ ܕܫܒܬܐ

 

   ܡـ ܡܪܝܐ ܦܰܩܶܕ ܠܡܘܫܐ ܥܰܒܕܗ ܥܠ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܕܢܶܛܪܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܫܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܬܶܥܒܶܕ ܥܒܳܕܟ ܘܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܫܒܬܐ ܢܝܳܚܐ ܩܘܕܫܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ܆ ܡܛܠ ܕܠܶܫܬܳܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܥܒܰܕ ܡܪܝܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܝܡ̈ܡܐ ܘܟܠ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܘܰܫܠܝ̣ ܘܐܬܬܢܝܚ ܒܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ܆ ܡܛܠ ܗܢܐ ܒܰܪܶܟ ܐܠܗܐ ܠܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܘܩܰܕܫܗ. ܡܛܠ ܕܒܗ ܐܬܬܢܝܚ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܥܒܰܕ. ܘܗܟܢܐ ܙܰܗܰܪ ܐܢܘܢ܆ ܕܬܬܢܝ̣ܚ ܐܢ̱ܬ ܘܥܒܕܟ ܘܐܡܬܟ ܘܬܰܘܪ̈ܰܝܟ ܘܰܚܡܳܪܟ. ܘܝܬܝܪ ܐܰܘܣܶܦ ܘܙܰܗܪ ܐܢܘܢ܆ ܕܢܬܬܢܝܚ ܐܓܝܪܐ ܘܬܰܘܬܳܒܐ ܘܟܠܗ̇ ܒܥܝ̣ܪܐ ܐܝ̇ܕܐ ܕܠܳܐܝܳܐ ܘܥܳܡܠܐ ܒܫܽܘܥܒܳܕܐ. ܥܠ ܗܢܐ ܓܝܪ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܚܒܝܒܝ ܕܰܚܬܝ̣ܪܝܢ ܒܗ ܘܡܶܫܬܰܒܗܪܝ̣ܢ ܒܗ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝ̈ܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܕܒܗܕܐ ܠܡ ܚܰܝܺܝܢܢ ܕܢܛܪܝܢܢ ܫܒܬܐ ܘܥܝܳܕܐ܆ ܟܡܐ ܕܡܫܟܚ ܐ̱ܢܐ ܐܰܦܝ̣ܣܟ ܒܡ̈ܠܐ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܐܦܝ̣ܣܬܟ ܥܠ ܓܙܘܪܬܐ ܘܦܶܨܚܐ.

   ܡܛܠ ܕܫܒܬܐ ܠܐ ܗܘܬ݀ ܒܝܬ ܡܘܬܐ ܠܚܝ̈ܐ ܣܝ̣ܡܐ ܐܦܠܐ ܒܝܬ ܙܕܝܩܘܬܐ ܠܚܛܝ̣ܬܐ ܐܠܐ ܠܢܝܳܚܐ ܝ̣ܗܝ̣ܒܐ ܐܝܟ ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܐ ܕܐܝܬ ܕܚܳܐܶܝܢ ܒܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܘܐܢ ܠܐ ܥܒܕܝܢ ܠܗܘܢ ܡܳܝܬܝ̣ܢ. ܒܙܒܢ ܓܝܪ ܕܶܐܬܢܰܛܪܬ݀ ܫܒܬܐ ܐܝܟ ܕܠܰܢܝܳܚܐ ܕܥܡܐ ܐܶܬܝܰܗܒܬ݀ ܘܠܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܢܬܬܢܝ̣ܚܘܢ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܐܦ ܠܒܥܝܪܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܢܬܬܢܝܚ ܬܘܪܟ ܘܚܡܳܪܟ ܘܟܠܗ̇ ܒܥܝ̣ܪܟ. ܐܢ ܓܝܪ ܒܝܬ ܡܘܬܐ ܠܚܝ̈ܐ ܘܒܝܬ ܙܕܝܩܘܬܐ ܠܚܛܗ̈ܐ ܣܝ̣ܡܐ ܫܒܬܐ ܡܢܐ ܗܶܢܝܳܢܐ ܐܝܬ ܠܒܥܝ̣ܪܐ ܕܢܳܛܪܐ ܫܒܬܐ܆ ܐܘ ܡܢܐ ܣܽܘܓܦܳܢܐ ܢܗܘܐ ܠܗ̇ ܟܕ ܠܐ ܬܶܛܰܪ؟ ܗܐ ܓܝܪ ܚܳܙܶܝܢܢ ܕܒܝܘ̈ܡܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܦܳܠܚܳܐ ܒܥܝ̣ܪܐ ܫܘܥܒܳܕܐ ܘܦܘܠܚܢܐ ܕܥܰܡܠܐ ܝܬܝܪ ܡܶܙܕܰܕܩܐ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܕܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܦܳܠܚܐ ܘܠܳܐܝܳܐ ܒܥܝܪܐ ܒܛܰܥܢܐ ܘܒܰܫܩܘܠܬܐ ܘܬܰܘܪ̈ܐ ܕܳܒܪܝ̣ܢ ܦܰܕܳܢܐ ܘܡܛܠ ܕܠܳܐܝܶܢ ܠܝܬ ܐܬܪܐ ܕܢܶܦܠܚܘܢ ܚܛܗ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܕܒܰܛܝ̣ܠܝ̣ܢ ܚܡܳܪ̈ܐ ܘܬܘܪ̈ܐ ܘܟܠܗ̇ ܒܥܝܪ̈ܐ ܕܫܪ̈ܒܢ ܫܪ̈ܒܢ ܡ̣ܢ ܐܶܡܗ̈ܬܗܘܢ ܘܐܚܘ̈ܬܗܘܢ ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܩܰܪܝ̣ܒ ܒܶܣܪܗܘܢ ܠܐ ܡܶܬܟܠܶܝܢ ܡ̣ܢ ܕܠܡܶܫܬܰܘܬܳܦܘ̣ ܘܠܝܬ ܚܛܳܗܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܪܫܶܝܢ ܕܗܠܝܢ ܚܛܗ̈ܐ ܦܳܠܚܝ̣ܢ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܗ̇ܢܘ ܢܡܘܣܐ ܕܟܠܗ̇ ܒܥܝܪ̈ܐ. ܘܕܥ ܕܐܝܟ ܕܠܝܬ ܚܛܳܗܐ ܠܒܥܝ̣ܪ̈ܐ ܕܒܗܠܝܢ ܗ̣ܘ ܡܶܬܚܰܫܚܳܐ܆ ܐܦܠܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܡܛܠ ܕܦܘܪܥܢܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܒܥܠܡܐ ܚܕܬܐ ܗܳܘܶܐ ܒܚܰܝܰܬ ܡܝ̈ܬܐ ܠܡ̇ܢ ܕܦܳܠܰܚ ܥܒܳܕ̈ܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ. ܘܠܒܥܝܪ̈ܐ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܩܝܡܬܐ ܗܳܘܝܳܐ ܠܗ̇ ܕܬܶܬܦܪܰܥ ܦܘܪܥܢܐ ܕܢܳܛܪܐ ܫܒܬܐ܆ ܘܐܦܠܐ ܠܕܝ̣ܢܐ ܩܳܪܒܳܐ܆ ܘܐܝܟ ܕܦܘܩܕܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܢܡܘܣܐ ܠܰܒܥܝ̣ܪ̈ܐ ܠܐ ܣܝ̣ܡ ܠܗ̇ ܕܬܶܛܰܪ ܘܐܦܠܐ ܫܒܬܐ ܡܕܡ ܡܰܗܢܝܳܐ ܠܗ̇. ܦܩܰܕ ܓܝܪ ܩܕܝܫܐ ܒܢܡܘܣܗ܆ ܕܠܐ ܬܓܘܪ. ܘܒܥܝܪ̈ܐ ܒܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܓܳܝܪܐ ܘܡܙܰܢܝܳܐ ܓܠܝܐܝܬ. ܘܰܦܩܰܕ ܘܙܰܗܰܪ ܢܡܘܣܐ܆ ܕܠܝ̣ܛ ܗ̣ܘ ܟܠ ܕܰܢܣܰܒ ܚܬܗ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟܠ ܩܰܪܝ̣ܒ ܒܣܪܗ. ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܥܝܪܐ ܣܳܥܪܐ. ܘܟܬܝܒ ܬܘܒ: ܕܠܐ ܬܶܩܛܘܠ. ܘܒܥܝܪܐ ܡܛܠ ܫܒܪܘܬܗ̇ ܩܳܛܠܐ ܒܪܬ ܙܰܘܓܗ̇ ܘܳܐܟܠܐ ܡ̣ܢ ܒܣܪܗ̇. ܬܘܒ ܟܬܝܒ: ܕܟܠ ܡܕܡ ܟܘܣ ܘܰܐܟܘܠ܆ ܘܰܕܡܳܐ ܠܐ ܬܶܐܟܘܠ. ܘܒܥܝܪ̈ܐ ܕܡܐ ܕܢܦܫܗ̇ ܡܶܠܚܰܟ ܠܳܚܟܐ܆ ܘܒܣܪܐ ܛܰܡܳܐܐ ܝܬܝܪ ܒܰܣܝ̣ܡ ܠܗ̇ ܠܡܶܐܟܰܠ. ܐܢ ܓܝܪ ܡܕܡ ܗܶܢܝܳܢܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܠܰܒܥܝ̣ܪ̈ܐ ܟܕ ܬܶܛܰܪ ܫܒܬܐ܆ ܠܘܩܕܡ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܛܰܡ̈ܐܬܐ ܟܳܠܶܐ ܗ̣ܘܐ ܠܗ̇ ܢܡܘܣܐ ܘܗܝܕܝܢ ܡܙܰܕܶܩ ܗ̣ܘܐ ܠܗ̇ ܟܕ ܬܶܛܰܪ ܫܒܬܐ.

   ܘܗܢܐ ܦܝܣܐ ܕܟܶܬܒܶܬ ܕܫܒܬܐ ܠܢܝܳܚܐ ܐܶܬܝܰܗܒܬ݀ ܠܟܠ ܒܪܝܬܐ ܕܡܶܠܐܳܐ ܠܳܐܝܳܐ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܡܛܠ ܢܝܳܚܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ݀ ܠܟܠ ܦܓܪ ܕܠܳܐܶܐ܆ ܡܕܝܢ ܘܳܠܶܐ ܗ̣ܘܐ ܕܙܒܢ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܒܪ̈ܝܬܐ ܕܠܐ ܠܳܐܝ̈ܳܢ ܘܳܠܶܐ ܗ̣ܘܐ ܠܗܝܢ ܕܐܦܢ ܗ̣ܢܝܢ ܢܶܛܪ̈ܢ ܫܒܬܐ ܐܝܟ ܕܢܶܙܕܰܕ̈ܩܢ. ܐܠܐ ܚܳܙܶܝܢܢ ܕܫܡܫܐ ܪܳܕܶܐ܆ ܘܣܗܪܐ ܡܗܠܟ܆ ܘܟܘܟ̈ܒܐ ܪܗܛܝܢ܆ ܘܪ̈ܘܚܐ ܢܫ̈ܒܢ܆ ܘܥܢܳܢ̈ܐ ܦܳܪ̈ܚܳܢ܆ ܘܦܪܚܬܐ ܪܳܕܝܳܐ܆ ܘܡܒܘ̈ܥܐ ܡܶܬܓܰܐܶܝܢ ܒܢܶܒܥܰܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܓ̈ܠܠܐ ܙܩܝܦܝܢ܆ ܘܒܰܪ̈ܩܐ ܪܗܛܝܢ ܘܡܰܢܗܪܝ̣ܢ ܠܒܪ̈ܝܬܐ܆ ܘܪ̈ܰܥܡܐ ܒܙܒܢܗܘܢ ܬܟܝ̣ܒܐܝܬ ܪܳܥܡܝܢ܆ ܘܐܝܠܢ̈ܐ ܦܳܪܥܝܢ ܦܐܪ̈ܝܗܘܢ܆ ܘܡܰܪܒܝ̣ܬܐ ܕܟܠ ܨܒܘ̣ ܡܶܬܥܰܫܢܳܐ܆ ܘܡܕܡ ܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܢ ܕܐܬܬܢܝܚ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܰܒܥܝ̣ܪ̈ܐ ܕܬܚܝܬ ܐܝ̣ܕܐ ܕܫܘܥܒܳܕܐ ܕܥܰܡܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ.

   ܐܢ ܓܝܪ ܠܙܰܕܝ̣ܩܘ̣ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ݀ ܫܒܬܐ܆ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܐܝܣܪܐܝܠ ܓܝܪ ܠܐܕܡ ܘܳܠܶܐ ܗ̣ܘܐ ܕܬܬܝܗܒ ܗܘܬ݀ ܕܢܶܛܪܺܝܗ̇ ܘܢܶܙܕܰܕܰܩ ܒܗ̇܆ ܘܠܐ ܕܝܢ ܣܡ ܠܗ ܐܠܗܐ ܦܘܩܕܢܐ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܐܝܠܢܐ ܕܝ̣ܕܰܥܬܐ ܕܒܝܫܬܐ ܘܕܛܒܬܐ ܠܐ ܢܶܐܟܘܠ ܕܠܐ ܢܡܘܬ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝ̣ܗܝ̣ܒ ܗ̣ܘܐ ܐܕܡ ܠܥܰܡܠܐ ܥܰܕܠܐ ܢܶܥܒܰܪ ܦܘܩܕܢܐ܆ ܠܐ ܝܰܗܒ ܠܗ ܫܒܬܐ܆ ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܰܥܒܰܪ ܦܘܩܕܢܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܗ̣ܘ ܩܒ̣ܠ ܓܙܳܪ ܕܝ̣ܢܐ ܕܥܡܠܐ ܘܕܠܶܐܘܬܐ ܕܢܶܥܡܰܠ ܒܐܪܥܐ ܐܝܟ ܚܰܝܳܒܐ ܘܡܰܣܟܠܳܢܐ܆ ܘܰܓܙܰܪ ܥܠܘܗܝ ܡܘܬܐ.

   ܘܐܠܘ ܓܝܪ ܒܫܒܬܐ ܗܘܬ݀ ܙܕܝܩܘܬܐ܆ ܚܢܘܟ ܒܗ̇ ܫܳܦܰܪ ܗ̣ܘܐ ܘܟܠܗܘܢ ܕܳܪ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܒܳܬܪܗ. ܘܐܦܠܐ ܢܘܚ ܢܛܰܪ ܫܒܬܐ ܕܒܗ̇ ܢܶܬܩܪܶܐ ܬܡܝܡܐ ܚܰܣܝ̣ܪ ܚܛܗ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܠܢܘܚ: ܕܠܟ ܚܙܺܝܬ ܕܙܰܕܝ̣ܩ ܘܬܡܝܡ ܒܕܳܪܐ ܗܢܐ. ܘܠܐ ܗ̣ܘܐ ܒܕܰܢܛܰܪ ܫܒܬܐ ܐܶܙܕܰܕܰܩ܆ ܐܠܐ ܕܰܢܛܰܪ ܬܡܝܡܘܬܐ ܒܕܳܪܐ ܡܚܰܒܠܳܢܐ ܐܝܟ ܕܡܰܘܕܰܥ ܣܘܥܪܳܢܗ̇ ܕܡܠܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܟܬܝ̣ܒ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܒܗ ܒܥܠܡܐ. ܗܘܳܐ ܠܡ ܢܘܚ ܒܪ ܚܡܫܡܐܐ ܫܢܝ̈ܢ ܟܕ ܡܠܠ ܥܡܗ ܐܠܗܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܠܟ ܚܙܺܝܬ ܕܙܕܝܩ ܐܢ̱ܬ ܘܬܡܝܡ ܩܕܳܡܰܝ ܒܕܪܐ ܗܢܐ. ܘܬܡܝܡܘܬܗ ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܐ ܠܢ ܨܒܘ̣ܬܐ ܗܕܐ ܗܘܬ݀: ܕܟܕ ܚܙܳܐ ܕܶܐܬܚܰܠܰܛ ܠܗ ܕܪܐ ܕܫܝܬ ܥܡ ܕܒܝܬ ܩܐܝܢ ܕܠܝ̣ܛܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܣܡ ܒܪܶܥܝܳܢܗ ܕܐܢ̱ܬܬܐ ܠܐ ܢܶܣܰܒ ܘܒܢܝ̈ܐ ܠܐ ܢܰܘܠܶܕ ܕܠܐ ܢܶܬܚܰܠܛܘܢ ܘܢܬܬܠܝܛܘܢ ܠܗܘܢ ܥܡ ܕܒܝܬ ܩܐܝܢ ܙܪܥܐ ܠܝ̣ܛܐ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܐܠܗܐ ܠܒܗ ܕܰܕܟܶܐ ܗ̣ܘܐ ܘܬܡܝܡ܆ ܨܒܳܐ ܕܡܢܗ ܬܗܘܐ ܚܠܰܦܬܐ ܠܥܠܡܐ ܕܶܐܬܚܰܫܰܒ ܕܢܶܥܛܶܐ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܥܰܘܠܗܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܡܠܠ ܥܡܗ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܚܡܫܡܐܐ ܫܢܝ̈ܢ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܠܟ ܚܙܺܝܬ ܕܬܡܝܡ ܐܢ̱ܬ ܩܕܳܡܰܝ ܒܕܳܪܐ ܗܢܐ܆ ܟܕ ܒܪܐ ܥܕܟܝܠ ܠܝܬ ܗ̣ܘܐ ܠܗ܆ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܡܰܣܒܰܪ ܠܢ ܗ̣ܘ ܣܘܥܪܢܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܪܶܫܡܶܬ ܕܢܘܚ ܐܢ̱ܬܬܐ ܠܐ ܢܣܰܒ ܒܗ̇ܘ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܥܕܡܐ ܕܡܠܠ ܥܡܗ ܐܠܗܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܠܟ ܚܙܺܝܬ ܕܬܡܝܡ ܐܢ̱ܬ ܩܕܳܡܰܝ ܒܕܪܐ ܗܢܐ. ܗܫܐ ܠܡ ܥܒܶܕ ܠܟ ܩܺܒܘܬܐ ܕܩܝܣܐ ܕܬܶܣܬܰܬܰܪ ܒܗ̇. ܗܠܝܢ ܟܕ ܫܡܰܥ ܢܘܚ ܕܦܰܩܕܗ ܐܠܗܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܩܺܒܘܬܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܡܶܥܛܳܐ ܥܳܛܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡ̣ܢ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ ܥܠ ܕܚܰܒܶܠܘ ܐܘܪܚܗܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܒܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܢܣܰܒ ܢܘܚ ܐܢ̱ܬܬܐ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܬ ܫܝܬ ܙܪܥܐ ܡܒܰܪܟܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ܆ ܘܰܐܘܠܶܕ ܠܫܝܡ ܘܠܚܰܡ ܘܠܝܰܦܬ. ܗ̇ܢܘܢ ܬܠܬܐ ܙܰܗܰܪ ܐܢܘܢ ܢܘܚ ܠܰܒܢܘ̈ܗܝ ܕܢܫ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܬ ܩܳܐܝܢ ܠܐ ܢܶܣܒܘܢ܆ ܐܠܐ ܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܙܪܥܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܢܫ̈ܐ܆ ܐܝܟ ܕܢܶܬܢܛܰܪ ܡܢܗܘܢ ܥܠܡܐ. ܘܕܬܶܕܰܥ ܕܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܢܐ ܐܶܚܰܘܶܝܟ ܡ̣ܢ ܚܘ̣ܫܒܳܢ ܫܢܰܝ̈ܐ.

   ܫܝܡ ܓܝܪ ܒܘܟܪܗ ܕܢܘܚ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܛܰܘܦܳܢܐ ܗܘܳܐ ܠܗ ܒܪܐ ܐܰܪܦܰܟܫܰܪ. ܘܗ̣ܘ ܫܝܡ ܒܪ ܡܐܐ ܗ̣ܘܐ ܫܢܝ̣̈ܢ ܟܕ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܐܪܦܰܟܫܰܪ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܛܰܘܦܳܢܐ. ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܠܢ ܨܒܘ̣ܬܐ ܕܢܘܚ ܒܪ ܚܡܫܡܐܐ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܐܰܘܠܶܕ ܠܫܝܡ. ܘܡ̣ܢ ܗܢܐ ܚܘܫܒܢܐ ܐܶܣܬܰܟܠ ܕܢܘܚ ܐܢ̱ܬܬܐ ܠܐ ܢܣܰܒ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܡܗ ܐܠܗܐ܆ ܘܐܦܠܐ ܠܒܢܘ̈ܗܝ ܢܣܰܒ ܢܫ̈ܐ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܕܗܐ ܥܐܠ ܠܩܺܒܘܬܐ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܢܣܰܒ ܐܢ̱ܬܬܐ ܒܛܰܠܝܘܬܗ ܐܦ ܒܢܝ̈ܐ ܡܘܠܕ ܗ̣ܘܐ ܐܝܟ ܐܕܡ ܕܒܪ ܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܐܘܠܕ ܠܫܝܬ܆ ܘܫܝܬ ܒܪ ܡܐܐ ܘܚܡܫ ܫܢܝ̈ܢ ܐܘܠܕ ܠܐܢܘܫ܆ ܘܐܢܘܫ ܒܪ ܬܫܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܐܘܠܕ ܠܩܰܝܢܳܢ܆ ܘܩܰܝܢܢ ܒܪ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܐܘܠܕ ܠܡܰܗܠܠܐܶܝܠ܆ ܘܡܰܗܠܠܐܝܠ ܒܪ ܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝ̈ܢ ܐܘܠܕ ܠܝܪܕ܆ ܘܝܪܕ ܒܪ ܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܐܘܠܕ ܠܰܚܢܘܟ܆ ܘܚܢܘܟ ܒܪ ܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝ̈ܢ ܐܘܠܕ ܠܡܰܬܘܫܠܰܚ܆ ܘܡܰܬܘܫܠܰܚ ܒܪ ܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܘܫܒܥ ܫܢܝ̈ܢ ܐܘܠܕ ܠܠܰܡܟ܆ ܘܠܰܡܟ ܐܒܘܗܝ ܕܢܘܚ ܒܪ ܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܐܰܘܠܕܗ.

   ܐܦ ܗ̣ܘ ܐܠܘ ܢܣܰܒ ܐܢ̱ܬܬܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܰܢܡܰܠܠ ܥܡܗ ܐܠܗܐ܆ ܐܝܟ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܡܰܘܠܶܕ ܗ̣ܘܐ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܬ݀ ܥܰܩܪܘܬܐ ܡܠܝ̣ܟܐ ܗܘܬ݀ ܥܠܘܗܝ܆ ܡܛܠ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܒܪܝ̣ܟܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܒܢܝ̈ ܐܕܡ ܕܢܶܟܒܪܘܢ ܘܢܶܣܓܘܢ ܒܬܰܘܠܕ̈ܬܗܘܢ ܐܝܟ ܕܢܶܬܡܠܶܐ ܡܢܗܘܢ ܥܠܡܐ. ܘܢܘܚ ܓܝܪ ܕܰܢܛܰܪ ܬܡܝܡܘܬܐ܆ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܡ̣ܢ ܢܦܫܗ ܩܳܢܶܛ ܗ̣ܘܐ ܕܕܠܡܐ ܢܶܬܚܰܠܰܛ ܠܗ ܥܡ ܙܪܥܐ ܠܝ̣ܛܐ ܕܒܝܬ ܩܐܝܢ܆ ܐܠܐ ܕܟܕ ܢܶܣܰܒ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܢܰܘܠܶܕ ܒܢܝ̈ܐ ܘܒܢܘ̈ܗܝ ܢܶܥܒܪܘܢ ܢܡܘܣܐ ܘܢܶܣܒܘܢ ܢܫ̈ܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܙܪܥܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܚܙܳܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܠ ܥܡܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܳܛܶܐ ܐ̱ܢܐ ܡ̣ܢ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ ܘܠܟ ܒܠܚܘܕ ܡܫܰܘܙܶܒ ܐ̱ܢܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܢܣܰܒ ܐܢ̱ܬܬܐ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܙܪܥܐ ܕܢܶܬܩܰܝܰܡ ܡܢܗ ܥܠܡܐ ܘܢܗܘܐ ܐܒܐ ܠܟܐܢ̈ܐ ܘܠܙܕܝ̈ܩܐ܆ ܘܒܶܚܪܰܬ݀ ܒܗ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܐܦ ܡܫܝܚܐ ܡܰܚܝܳܢܗ ܕܥܠܡܐ ܡܒܰܛܶܠ ܠܰܘ̈ܛܳܬܗ ܕܐܕܡ ܡ̣ܢ ܙܪܥܗ ܡܬܝܠܕ. ܗܝܕܝܢ ܚܦܝ̣ܛܐܝܬ ܐܢ̱ܬܬܐ ܡ̣ܢ ܙܪܥܐ ܒܪܝܟܐ ܢܣܰܒ ܘܰܐܘܠܶܕ ܠܫܝܡ ܐܒܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܒܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܠܚܝܘ̈ܗܝ܆ ܘܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܡܠܠ ܥܡܗ ܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܐܰܘܠܶܕ ܬܠܬܐ ܒܢܝ̈ܢ܆ ܫܰܪܝ̣ ܠܡܶܥܒܰܕ ܩܺܒܘܬܐ܆ ܘܙܰܗܰܪ ܐܢܘܢ ܠܒܢܘ̈ܗܝ ܕܠܐ ܢܶܣܒܘܢ ܢܫ̈ܐ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܕܢܶܥܠܘܢ ܠܩܺܒܘܬܐ܆ ܕܕܠܡܐ ܢܗܘܘܢ ܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܐ ܘܢܚܰܒܠܘܢ ܐܘܪܚܗܘܢ ܘܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܠܐ ܢܶܫܬܰܘܙܒܘܢ ܡܛܠ ܪܘܓܙܐ ܕܥܬܝܕ ܠܡܶܗܘܳܐ. ܘܰܢܛܰܪ ܠܒܢܘ̈ܗܝ ܬܫܥܝܢ ܘܫܒܥ ܫܢܝ̈ܢ܆ ܘܢܣܰܒ ܠܗܘܢ ܢܫ̈ܐ ܡ̣ܢ ܙܪܥܐ ܒܪܝܟܐ ܕܐܒܗܘ̈ܗܝ. ܗܝܕܝܢ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܫܢܝ̣̈ܢ ܠܚܝܘ̈ܗܝ ܕܢܘܚ ܡܠܠ ܥܡܗ ܐܠܗܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܥܘ̣ܠ ܠܩܒܘܬܐ ܐܢ̱ܬ ܘܐܢ̱ܬܬܟ ܘܒܢܝ̈ܟ ܘܢܫ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ܟ ܥܡܟ. ܘܥ݂ܠ ܢܘܚ ܠܩܺܒܘܬܐ ܒܪ ܫܬܡܐܐ ܫܢܝ̈ܢ܆ ܘܫܝܡ ܒܪܗ ܒܪ ܬܫܥܝܢ ܘܫܒܥ ܫܢܝ̈ܢ ܗ̣ܘܐ ܟܕ ܥܠ ܠܩܒܘܬܐ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܗܘܳܐ ܛܘܦܢܐ܆ ܘܣܳܦ ܕܪܐ ܡܚܰܒܠܳܢܐ. ܘܗܘܐ ܢܘܚ ܘܒܢܘ̈ܗܝ ܒܩܺܒܘܬܐ ܥܕ ܢܦܩܝܢ ܬܪܥܣܪ ܝܪ̈ܚܝܢ ܘܥܣܪܐ ܝܘܡܝ̈ܢ. ܘܡ̣ܢ ܢܘܚ ܗܘܳܐ ܥܠܡܐ ܬܶܢܝܳܢܐ ܡܛܠ ܕܰܢܛܪ ܬܡܝܡܘܬܐ ܒܕܪܐ ܡܚܰܒܠܳܢܐ ܘܠܐ ܗ̣ܘܐ ܫܒܬܐ ܢܛܰܪ ܘܐܦܠܐ ܒܓܙܘܪܬܐ ܐܶܙܕܰܕܰܩ܆ ܐܠܐ ܒܗܢܐ ܡܕܡ ܕܰܐܦܝ̣ܣܬܟ.

   ܘܐܬܝܠܕ ܡ̣ܢ ܢܘܚ ܓܒܪܐ ܡܗܰܝܡܢܐ ܪܝܫܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܐܒܪܗܡ ܕܰܢܛܰܪ ܢܡܘܣܐ ܟܕ ܠܐ ܐܬܬܣܝܡ ܠܗ ܢܡܘܣܐ. ܘܰܐܘܠܶܕ ܠܐܝܣܚܩ ܒܪ ܡܘܠܟܳܢܐ ܘܠܝܥܩܘܒ ܪܝܫܐ ܕܥܡܐ. ܘܗܠܝܢ ܐܒܗ̈ܐ ܙܕܝ̈ܩܐ ܠܐ ܢܛܰܪܘ ܫܒܬܐ܆ ܐܠܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗ̱ܘ ܐܶܙܕܰܕܰܩܘ ܐܝܟ ܕܟܬܝ̣ܒ: ܕܗܰܝܡܶܢ ܐܒܪܗܡ ܒܐܠܗܐ ܘܶܐܬܚܰܫܒܬ݀ ܠܗ ܙܕܝܩܘܬܐ. ܘܐܝܣܚܩ ܘܝܥܩܘܒ ܒܢܘ̈ܗܝ ܒܦܘܩܕܢܐ ܘܒܢܡܘܣܐ ܕܐܒܘܗܘܢ ܗܰܠܶܟܘ܆ ܘܶܐܙܕܰܕܰܩܘ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܠܐ ܒܫܒܬܐ. ܘܝܘܣܦ ܒܓܘ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܒܕܰܢܛܰܪ ܫܒܬܐ ܐܶܙܕܰܕܰܩ ܒܟܐܢܘܬܗ. ܘܟܕ ܐܢ̱ܬܬ ܡܪܗ ܐܰܪܡܝܰܬ݀ ܥܝܢܗ̇ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܕܢܶܣܥܘܪ ܥܡܗ̇ ܛܰܡܐܘܬܐ܆ ܘܗ̣ܘ ܡܠܠ ܘܐܡ̣ܪ ܠܡܳܪܬܗ: ܕܐܝܟܢܐ ܠܡ ܐܶܥܒܶܕ ܒܝܫܬܐ ܗܕܐ ܪܒܬܐ ܘܶܐܚܛܶܐ ܠܐܠܗܐ܆ ܒܗܕܐ ܐܶܙܕܰܕܰܩ ܝܘܣܦ ܘܠܐ ܒܫܒܬܐ.

   ܘܐܠܘ ܓܝܪ ܒܝܬ ܡܘܬܐ ܗܘܬ݀ ܠܚܝ̈ܐ܆ ܘܒܝܬ ܥܰܘܠܐ ܠܙܕܝܩܘܬܐ܆ ܠܗܠܝܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܥܰܗܕܶܬ ܫܡܗܝ̈ܗܘܢ ܠܗܘܢ ܡܶܬܝܰܗܒܐ ܗܘܬ݀ ܫܒܬܐ ܕܢܶܛܪܘܢ ܘܢܺܚܘܢ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܝ̣ܗܝ̣ܒܐ ܫܒܬܐ ܠܡܶܛܰܪ ܐܝܟ ܕܢܬܬܢܝ̣ܚܘܢ ܥܰܒ̈ܕܐ ܘܰܐܡܗ̈ܬܐ ܘܰܐܓܝ̣ܪ̈ܐ ܘܬܰܘܬܳܒ̈ܐ ܘܒܥܝ̣ܪ̈ܐ ܚܰܪܫܬܐ܆ ܕܗܠܝܢ ܕܠܳܐܶܝܢ ܡ̣ܢ ܥܰܡܠܐ ܢܬܬܢܝ̣ܚܘܢ. ܡܛܠ ܕܰܒܛܝ̣ܠ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܗ܆ ܐܦ ܥܠ ܚܝܘܬܐ ܘܒܥܝ̣ܪ̈ܐ܆ ܐܦ ܥܠ ܦܪܚܬܐ ܘܚܰܝܘܰܬ ܒܰܪܐ. ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܡܘܫܐ ܟܕ ܡܬܰܢܶܐ ܢܡܘܣܐ ܠܥܡܐ: ܕܫܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܬܶܙܪܘܥ ܐܪܥܟ ܘܬܶܚܡܘܠ ܥ̈ܠܠܬܗ̇ ܘܒܫܢ̱ܬܐ ܫܒܝܥܝܬܐ ܬܶܟܪܒܺܝܗ̇ ܘܬܶܫܒܩܺܝܗ̇ ܕܢܶܐܟܠܘܢ ܡܣܟܢ̈ܐ ܕܥܡܟ܆ ܘܫܪܟܐ ܬܐܟܘܠ ܚܰܝܘܰܬ ܒܰܪܐ. ܘܐܦ ܥܠ ܦܪܚܬܐ ܗܟܢܐ ܦܩܰܕ ܩܕܝܫܐ ܒܝܕ ܡܘܫܐ ܥܰܒܕܗ: ܕܟܕ ܠܡ ܬܶܫܟܰܚ ܩܶܢܳܐ ܕܨܶܦܪܐ ܩܕܡܝܟ ܒܟܠ ܐܝ̣ܠܳܢ ܐܘ ܥܠ ܐܪܥܐ܆ ܐܡܐ ܘܒܢ̈ܬܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܐܘ ܦܰܪ̈ܘܓܐ܆ ܘܐܡܐ ܩܰܦܝ̣ܦܐ ܥܠ ܒܢ̈ܬܐ ܐܘ ܥܠ ܦܰܪ̈ܘܓܐ܆ ܠܐ ܬܶܣܰܒ ܐܡܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ܗ̇܆ ܐܠܐ ܡܰܦܪܳܚܘ̣ ܐܰܦܪܰܚ ܠܐܡܐ ܘܒܢ̈ܬܐ ܣܒ ܠܟ܆ ܕܡܛܠ ܗܠܝܢ ܠܡ ܢܒܰܪܟܳܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ. ܘܕܘܝܕ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܒܢܝ̈ ܢܰܥܒܳܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܗ ܗ̣ܘ ܡܬܰܪܣܶܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ: ܕܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܒܥܝ̣ܪ̈ܐ ܦܳܪܶܩ ܐܢ̱ܬ ܡܪܝܐ. ܘܐܦ ܐܝܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܡܢܘ̣ ܫܒܰܩ ܥܪܳܕܐ ܒܪ ܚܐܪ̈ܐ ܘܦܰܠܶܛ ܡܢܗ ܢܝܪܐ܆ ܕܰܥܒܰܕ ܒܰܦܩܰܥܬܐ ܒܝܬܗ ܘܐܬܪܐ ܡܶܠܚܳܐ ܡܰܫܪܝܶܗ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܐܝܘܒ: ܕܠܒ̈ܢܝ ܢܶܫܪܳܐ ܡܛܰܝܶܒ ܡܐܟܘܠܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܟܕ ܚܳܒܶܫ ܦܪܚܬܐ ܘܒܥܝ̣ܪܐ: ܕܟܠܗܘܢ ܠܟ ܗ̣ܘ ܡܣܰܟܶܝܢ ܕܬܬܠ ܠܗܘܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܒܙܒܢܗܘܢ܆ ܝ̇ܗܒ ܐܢ̱ܬ ܠܗܘܢ ܠܡ ܘܡܶܬܬܰܪܣܶܝܢ܆ ܘܦܬܚ ܐܢ̱ܬ ܐܝܕܟ ܘܣܳܒܥܝ̣ܢ܆ ܘܐܢ ܡܰܗܦܶܟ ܐܢ̱ܬ ܐܦܝ̈ܟ ܘܡܶܬܕܰܠܚܝ̣ܢ. ܘܐܦ ܐܫܥܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܬܡܢ ܐܶܬܟܰܢܰܫܝ̈ ܕܰܝ̈ܳܬܐ ܚܕܐ ܠܘܬ ܚܕܐ. ܘܗ̣ܘ ܠܡ ܦܩܰܕ ܒܦܘܡܗ܆ ܘܪܘܚܗ ܟܰܢܫܰܬ݀ ܐܢܝܢ ܘܐܝܕܗ ܦܰܠܓܬ݀ ܠܗܝܢ ܡܘܫ̈ܚܬܐ ܕܝ̇ܪܬܘܬܐ. ܚܙܝ̣ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܰܒܛܝ̣ܠ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܗ ܘܡܕܡ ܠܐ ܛܥܶܐ ܠܗ ܥܠ ܗ̇ܘ ܗ̣ܘ ܙܰܗܰܪ ܘܰܦܩܰܕ ܕܢܗܘܐ ܢܝܳܚܐ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ.

   ܘܰܫܡܰܥ ܬܘܒ ܡܢܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܶܫܬܳܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܥܒܰܕ ܐܠܗܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܰܫܠܝ̣ ܘܐܬܬܢܝܚ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ܆ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܡ ܒܰܪܶܟ ܐܠܗܐ ܠܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܘܩܰܕܫܗ. ܡܢܐ ܢܐܡܪ ܥܠ ܗܕܐ܆ ܕܐܬܬܢܝܚ ܐܠܗܐ ܒܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ؟ ܫܡܰܥ ܕܝܢ ܐܦܝܣܟ ܥܠ ܗܕܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܡܶܠܐܳܐ ܠܐܝ̣ ܒܰܥܒܳܕܐ ܕܗܠܝܢ ܫܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ܆ ܘܡܛܠ ܕܠܐܝ̣ ܐܬܬܢܝܚ ܒܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ. ܚܳܣ ܠܢ ܕܢܐܡܪ ܕܐܠܗܐ ܠܐܝ̣. ܐܠܐ ܚܝܠܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܗܢܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܫܰܠܶܡ ܐܠܗܐ ܠܶܫܬܳܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒܳܕܘ̈ܗܝ ܘܰܫܠܝ̣ ܒܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒܳܕܘ̈ܗܝ ܕܰܥܒܰܕ. ܘܰܫܡܰܥ ܦܝܣܐ ܕܠܐ ܠܳܐܶܐ ܐܠܗܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܕܘܝܕ: ܕܠܐ ܠܡ ܢܳܐܡ ܘܠܐ ܕܳܡܶܟ ܢܛܘܪܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܳܐܡ ܘܠܐ ܕܳܡܶܟ ܐܦܠܐ ܠܳܐܶܐ. ܘܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܐܫܥܝܐ: ܕܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ: ܡܛܠ ܕܰܣܠܶܩܝ̈ ܡܚܫ̈ܒܬܐ ܥܠ ܠܒܟܘܢ܆ ܕܡܶܫܟܳܚܘ̣ ܠܐ ܐܫܟܚ ܐܠܗܐ ܕܢܶܦܪܩܰܢ. ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܒܝܕ ܐܫܥܝܐ: ܕܠܡܐ ܚܨܳܕܐ ܚܶܨܕܰܬ݀ ܐܝܕܝ ܘܦܶܕܰܬ݀ ܐܘ ܠܝܬ ܒܝ ܚܝܠܐ ܠܰܡܦܰܨܳܝܘ̣܆ ܕܗܐ ܒܰܟܐܳܬܝ ܡܰܚܪܶܒ ܐ̱ܢܐ ܝܡܐ ܘܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܐ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܐܝܟ ܡܰܕܒܪܐ ܘܣܳܪܶܝܢ ܢܘܢܝ̈ܗܘܢ ܡ̣ܢ ܒܠܰܝ ܡܝ̈ܐ ܘܡܳܝܬܝ̣ܢ܆ ܘܡ̇ܠܒܫ ܐ̱ܢܐ ܠܫܡܝܐ ܚܫܘܟܐ ܘܣܰܩܐ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܐ ܬܰܟܣܝ̣ܬܗܘܢ܆ ܐܝܟ ܕܰܐܘܒܫܶܬ ܝܡܐ ܕܣܘܦ ܒܝܘ̈ܡܝ ܐܒܗܝ̈ܟܘܢ܆ ܘܬܶܪܥܶܬ ܝܘܪܕܢܢ ܘܰܐܥܒܪܶܬ ܐܢܘܢ܆ ܘܐܦ ܗܫܐ ܣܳܦܩܐ ܗܘܬ݀ ܒܐܝ̈ܕܝ ܕܶܐܦܪܘܩܟܘܢ܆ ܐܠܐ ܒܚܛܗܝ̈ܟܘܢ ܐܶܙܕܰܒܰܢܬܘܢ ܘܒܥܰܘܠܟܘܢ ܐܶܫܬܰܒܩܬ݀ ܐܶܡܟܘܢ. ܘܟܕ ܠܐ ܠܡ ܠܳܐܶܐ ܐ̱ܢܐ ܐܰܠܐܝ̣ܬܘܢܳܢܝ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܡܠܐܟܝ̣ ܢܒܝܐ: ܕܰܐܠܐܝ̣ܬܘܢ ܠܡܪܝܐ ܒܦܬܓܡܝ̈ܟܘܢ.

   ܫܡܰܥ ܕܝܢ ܘܐܬܛܦܝܣ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܠܳܐܶܐ ܘܠܐ ܥܳܡܶܠ ܟܕ ܒܳܪܶܐ ܟܠܗܘܢ ܥܒܳܕܘ̈ܗܝ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܶܬܥܒܶܕܘ ܫܡܝܐ ܘܒܪܘܚܐ ܕܦܘܡܗ ܟܠ ܚܝܠܘ̈ܬܗܘܢ. ܠܐܕܡ ܒܠܚܘܕ ܥܒܰܕ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ܆ ܘܠܐ ܟܬܝܒ ܕܰܠܐܝ̣ ܟܕ ܥܰܒܕܗ܆ ܘܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܟܕ ܥܒ̣ܕ ܐܢܝܢ ܒܡܶܠܰܬ ܦܘܡܗ ܐܡ̣ܪ ܘܗܘܝ̈܆ ܕܠܐ ܥܰܡܠܐ ܘܕܠܐ ܠܶܐܘܬܐ. ܐܠܐ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܡܶܫܬܰܡܥܐ: ܕܰܫܠܝ̣ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒܳܕܘ̈ܗܝ ܘܐܬܬܢܝܚ ܐܠܗܐ ܒܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܠܳܐܶܐ ܫܠܺܝ ܘܐܬܬܢܝܚ ܡ̣ܢ ܥܒܳܕܘ̈ܗܝ܆ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܡ̇ܢ ܕܬܚܝܬ ܥܰܡܠܐ ܘܫܘܥܒܳܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܬܬܢܳܚܘ̣. ܘܐܦ ܐܫܥܝܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܐܠܗܐ: ܕܠܐ ܠܳܐܶܐ ܘܠܐ ܕܳܡܶܟ܆ ܘܠܝܬ ܒܘܕܳܩܐ ܠܣܘܟܳܠܗ̇. ܘܒܕܘܟܬܐ ܐ̱ܚܪܺܬܐ ܡܛܠ ܚܛܗܘ̈ܗܝ ܕܥܡܐ ܐܡ̣ܪ: ܫܰܥܒܶܕܬܳܢܝ ܒܥܰܘܠܟ ܘܒܚܛܗܝ̈ܟ ܐܰܠܐܝ̣ܬܳܢܝ. ܚܙܝ̣ ܐܝܟܢܐ ܒܙܒܢ ܟܬܺܝܒ: ܕܠܐ ܠܳܐܶܐ ܘܠܐ ܕܳܡܶܟ܆ ܘܡܛܠ ܥܰܘܠܗܘܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܐܝܣܪܐܝܠ: ܕܫܰܥܒܶܕܬܳܢܝ ܘܰܐܠܐܝ̣ܬܳܢܝ. ܟܠܗܝܢ ܡ̈ܠܐ ܫܦܝܪ ܟܬܝ̈ܒܢ ܘܠܚܟܝ̈ܡܐ ܒܦܝܳܣܐ ܡܶܫܬܰܡ̈ܥܢ܆ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ: ܕܢܡܘܣܐ ܫܦܝܪ ܗ݂ܘ܆ ܐܢ ܐ̱ܢܫ ܒܦܝܳܣܐ ܢܶܩܪܶܝܘܗܝ. ܘܢܒܝܐ ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܐܘܪ̈ܚܬܗ ܕܡܪܝܐ ܬܪ̈ܝܨܢ ܐܢܝܢ ܘܥܰܘ̈ܠܐ ܡܶܬܬܰܩܠܝ̣ܢ ܒܗܝܢ ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܫܦܝܐܝܬ ܒܗܝܢ ܪܳܕܶܝܢ ܘܡܗܰܠܟܝ̣ܢ. ܕܳܡܝܳܐ ܕܝܢ ܗܕܐ܆ ܕܐܬܬܢܝܚ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܥܒܳܕܘ̈ܗܝ܆ ܘܠܣܰܟ̈ܠܐ ܗܟܢܐ ܡܫܬܡܥܐ ܕܐܝܟ ܕܡܶܠܐܳܐ ܠܐܺܝ܆ ܠܗ̇ܝ ܕܟܕ ܨܒܳܐ ܕܢܶܥܛܶܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܕܰܣܓܝ̣ܘ ܐܡ̣ܪ: ܕܶܐܬܬܘܺܝܬ ܕܥܶܒܕܶܬ ܐܢܘܢ. ܘܐܠܐ ܫܡܰܥ ܠܫܠܝܚܐ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܐܠܐ ܗܟܢܐ ܐܝܟܢܐ ܢܕܘܢ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡܐ.

   ܫܡܰܥ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܥܠ ܫܒܬܐ ܘܐܬܛܦܝܣ ܐܝܟ ܕܰܐܦܝ̣ܣܬܟ ܥܠ ܓܙܘܪܬܐ ܕܺܐܝܩܺܐ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܒܗ̇ ܥܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܘܐܦ ܥܠ ܫܒܬܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܺܐܝܩܺܐ ܡܶܬܚܰܬܪܝ̣ܢ ܒܗ̇ ܒܰܕܢܳܛܪܺܝܢ ܠܗ̇. ܝܫܘܥ ܓܝܪ ܒܪܢܘܢ ܠܐ ܐܢܝܚ ܐܢܘܢ ܒܫܰܒܬܐ ܟܕ ܥܒ̣ܕ ܗ̣ܘܐ ܩܪܳܒܐ ܒܐܝܪܝܚܘ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ ܢܨܝܚܐ: ܕܐܠܘ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܐܢܝܚ ܗ̣ܘܐ ܐܢܘܢ܆ ܬܘܒ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܗ̣ܘܐ ܥܠ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ. ܐܠܐ ܡܟܝܠ ܩܰܝܳܡܐ ܗ̱ܝ ܫܒܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܐܦ ܡܰܩܒܳܝ̈ܐ ܬܘܒ ܟܕ ܐܬܘ ܥܠܝܗܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܝ̈ܗܘܢ ܕܢܰܩܪܒܘܢ ܥܡܗܘܢ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ܆ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ ܨܳܒܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܡܶܛܰܪ ܫܒܬܐ܆ ܘܟܕ ܢܰܛܪܘܗ̇ ܐܶܬܰܘ ܥܠܝܗܘܢ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ܗܘܢ ܒܫܒܬܐ ܘܰܚܪܰܒܘ ܡܢܗܘܢ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܕܶܐܨܛܰܢܰܥܘ ܥܠܝܗܘܢ ܕܟܕ ܢܛܪܝܢ ܫܒܬܐ ܬܘܒ ܢܰܩܪܒܘܢ ܥܡܗܘܢ܆ ܘܰܐܚܠܘܗ̇ ܠܫܒܬܐ ܘܥܒ̣ܕܘ ܒܗ̇ ܩܪܳܒܐ ܘܰܙܟܰܘ ܠܒܥܠܕܒܒܝ̈ܗܘܢ ܘܠܐ ܐܬܪܫܝ̣ܘ ܕܰܫܪܰܘ ܫܒܬܐ. ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܫܪܰܘ ܫܒܬܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܟܗ̈ܢܐ ܒܗܰܝܟܠܐ ܡܰܚܠܝ̣ܢ ܠܗ̇ ܠܫܒܬܐ܆ ܘܕܠܐ ܚܛܳܗܝ̣̈ܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܕܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܡܩܰܪܒܝܢ ܗ̣ܘܘ ܟܗ̈ܢܐ ܩܘܪܒܢܐ܆ ܢܳܟܣܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܟܗ̈ܢܐ ܩܘܪܒܢܐ܆ ܢܳܟܣܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܘܢܳܫܛܝ̣ܢ ܘܡܨܰܠܚܝ̣ܢ ܩܝ̈ܣܐ ܘܡܰܘܚܕܝ̣ܢ ܢܘܪܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܬܪܫܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܕܫܳܪܶܝܢ ܫܒܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܦܩܝ̣ܕ ܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ ܠܡܶܥܒܰܕ. ܐܢ ܓܝܪ ܟܗ̈ܢܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܗܘܘ ܡܙܰܗܪܝܢ ܠܥܡܐ ܡ̣ܢ ܚܛܗ̈ܐ ܡܰܚܠܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܫܒܬܐ܆ ܘܐܫܬܘܦ ܕܝܢ ܒܕܘܟܬܐ ܒܨܝ̣ܪܬܐ܆ ܐܠܐ ܐܬܪ ܕܟܠܗܘܢ ܚܛܗ̈ܐ ܬܡܢ ܡܶܬܚܰܣܶܝܢ܆ ܘܠܐ ܡܕܡ ܣܟܰܠܘ ܘܚܛܗ̈ܐ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܗ̣ܢܘܢ ܠܡܢܐ ܣܓܝ ܚܬܝ̣ܪܝܢ ܒܰܕܢܳܛܪܝܢ ܫܒܬܐ ܕܠܰܢܝܳܚܐ ܝ̣ܗܝ̣ܒܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦܝܣܬܟ.

   ܒܪܡ ܕܝܢ ܫܡܥ ܥܠ ܫܒܬܐ ܕܨܳܒܶܐ ܒܗ̇ ܐܠܗܐ ܐܝ̇ܕܐ ܗ̱ܝ. ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܐܫܥܝܐ: ܕܗܕܐ ܗ̱ܝ ܢܝܳܚܬܝ܆ ܐܢܝܚܘ ܠܰܡܛܰܪ̈ܦܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ: ܕܡ̇ܢ ܕܢܳܛܰܪ ܫܒܬܐ ܕܠܐ ܢܰܚܠܺܝܗ̇ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܡܶܬܚܰܝܠܝܢ ܒܰܩܝܳܡܝ ܘܓܳܒܶܝܢ ܡܕܡ ܕܨܒܐ ܐ̱ܢܐ. ܠܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܰܚܠܝ̣ܢ ܫܒܬܐ ܕܗ̣ܝ ܢܝܳܚܗ ܕܐܠܗܐ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܘܡܳܠܶܟ ܠܡܶܬܰܠ ܠܗܘܢ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܶܐܬܶܠ ܠܗܘܢ ܒܒܝܬܝ ܘܒܫܽܘܪܳܝ ܫܡܐ ܕܛܒ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ܐ ܘܒܢ̈ܬܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܕܡ ܡܰܗܢܝܳܐ ܫܒܬܐ ܠܥܰܘ̈ܠܐ ܘܐܦܠܐ ܠܩܛܘ̈ܠܐ ܘܠܓܰܢ̈ܒܐ܆ ܐܠܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܓܳܒܶܝܢ ܡܕܡ ܕܨܳܒܶܐ ܐܠܗܐ ܘܢܛܪܝܢ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܡ̣ܢ ܕܒܝܫ܆ ܒܗܘܢ ܫܳܪܶܐ ܐܠܗܐ ܘܒܗܘܢ ܥܳܡܰܪ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܶܐܥܡܰܪ ܒܗܘܢ ܘܶܐܗܰܠܶܟ ܒܗܘܢ. ܒܝܘܡܝ̈ ܐܫܥܝܐ ܓܝܪ ܢܛܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܫܒܬܐ܆ ܘܡܗܰܠܟܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܒܰܥܒܳܕ̈ܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܛܰܡ̈ܐܐ܆ ܘܐܝܟ ܥܒܳܕ̈ܐ ܕܣܕܘܡ ܘܥܡܘܪܐ ܣ̇ܥܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܘܐܡܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܥܡ̈ܡܐ܆ ܕܦܪܘܫ ܠܗܠ ܕܡܩܰܕܰܫ ܐ̱ܢܐ. ܥܠ ܗܠܝܢ ܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐ: ܕܗܠܝܢ ܗܘܰܝ̈ ܬܶܢܳܢܐ ܒܪܘܓܙܝ ܘܢܘܪܐ ܕܝܳܩܕܳܐ ܒܟܠܝܘܡ. ܘܰܫܩܰܠ ܘܰܫܕܳܐ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܐܪܥܗ ܘܒܰܕܰܪ ܐܢܘܢ ܒܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܥܠ ܕܠܐ ܢܛܰܪܘ ܢܝܳܚܗ ܕܐܠܗܐ ܘܰܢܛܰܪܘ ܫܒܬܐ ܦܓܪܢܐܝܬ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܢܶܛܰܪ ܫܒܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܡܕܡ ܕܰܡܢܝ̣ܚ ܨܒܝܢܗ܆ ܕܢܶܥܘܠ ܠܫܒܬܗ ܕܢܝܳܚܐ ܕܒܗ̇ ܡܫܰܒܬܝ̣ܢ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܫܳܠܝ̈ܢ ܘܢܳܝ̈ܚܳܢ ܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ܆ ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܬܡܢ ܥܪܽܘܩܝܰܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܦܪܘܩܢ: ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܥܪܘܩܝ̣ܟܘܢ ܒܣܰܬܘܐ ܘܒܫܒܬܐ. ܘܫܠܝܚܐ ܐܡ̇ܪ: ܕܥܕܟܝܠ ܩܰܝܳܡܐ ܗ̱ܝ ܫܒܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܗܢܐ ܩܠܝܠ ܦܝܳܣܐ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܥܠ ܫܒܬܐ ܠܘܩܒܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܒܗܪܝܢ ܒܗ̇.

ܫܠܡܬ݀ ܬܚܘܝܬܐ ܕܫܒܬܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܬܚܘܝܬܐ ܕܦܝܣܐ

 

   ܢܢـ ܢܣܰܒܢ ܪܶܥܝܳܢܐ ܟܠܢ ܟܕ ܟܢܝ̣ܫܝ̣ܢܢ ܕܢܶܟܬܘܒ ܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܠܐܚܝ̈ܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܥܺܕܬܐ ܕܒܐܬܪ ܐܬܪ܆ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܩܫܝ̈ܫܐ ܘܡܫܡܫܢ̈ܐ ܘܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܥܡ ܟܠܗ ܝܰܠܕܗ̇ ܕܒܐܬܪ ܐܬܪ ܕܐܝܬ ܠܘܬܢ܆ ܠܐܚܝ̈ܢ ܚܒܝ̈ܒܐ ܘܪ̈ܚܝܡܐ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܩܫܝ̈ܫܐ ܘܡܫܡܫܢ̈ܐ ܥܡ ܟܠܗ ܝܰܠܕܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܝܬ ܠܘܬܟܘܢ ܘܥܡܐ ܟܠܗ ܕܐܠܗܐ ܕܐܝܬ ܒܰܣܠܝ̣ܩ ܘܒܰܩܛܝ̣ܣܦܳܘܢ ܘܒܐܬܪ ܐܬܪ ܒܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܘܡܰܚܝܳܢܢ ܕܒܝܕ ܡܫܝܚܐ ܐܰܚܝܰܢ ܘܩܰܪܒܰܢ ܠܘܬܗ ܣܓܝ ܫܠܳܡ.

   ܡܰܘܕܥܝ̣ܢܢ ܠܟܘܢ ܐܚܝ̈ܢ ܘܚܒܝܒܝ̈ܢ܆ ܘܟܕ ܠܟܘܢ ܡܘܕܥܝܢܢ ܘܐܦ ܠܢܦܫܢ ܡܰܥܗܕܝ̣ܢܢ ܥܠ ܡܕܡ ܕܰܓܕܰܫ ܒܝܘ̈ܡܬܢ ܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ܢ ܕܰܣܓܝ̣ܘ ܘܰܬܩܶܦܘ ܘܡܰܪܡܰܪܘ. ܐܶܬܚܰܫܰܟܘ ܡܰܕܥܰܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܣܘܟܠܐ ܘܠܐ ܡܥܝ̣ܪܝ̣ܢܢ ܢܦܫܢ ܕܢܶܬܦܢܶܐ ܥܠܝܢ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܒܢܒܝܐ: ܕܶܐܬܦܢܰܘ ܠܘܬܝ ܘܶܐܬܦܢܶܐ ܥܠܝܟܘܢ. ܘܐܦ ܗܘܫܥ ܐܡ̣ܪ: ܕܣܰܒܘ ܥܠܝܟܘܢ ܡ̈ܠܐ ܘܶܐܬܦܢܰܘ ܠܘܬ ܡܪܝܐ. ܘܐܫܥܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܒܥܰܘ ܠܡܪܝܐ܆ ܘܡܐ ܕܶܐܫܟܰܚܬܘܢܳܝܗܝ ܩܪܰܐܘܗܝ܆ ܘܡܐ ܕܰܩܪܶܒ ܢܫܒܘܩ ܚܛܝܐ ܐܘܪܚܗ ܘܓܒܪܐ ܥܰܘܳܠܐ ܬܪܥܝܬܗ. ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ: ܕܐܢ ܬܶܒܥܘ̣ܢܝܗܝ ܠܡܪܝܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܠܟܘܢ܆ ܘܐܢ ܬܶܫܒܩܘܢܳܝܗܝ ܢܶܫܒܘܩܟܘܢ. ܘܒܕܘܝܕ ܟܬܝܒ: ܕܡܪܝܐ ܐܰܕܝ̣ܩ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܕܢܚܙܐ ܐܢ ܐܝܬ ܕܣܰܟܘܠܬܳܢ ܘܒܳܥܶܐ ܠܐܠܗܐ܆ ܘܟܠܗܘܢ ܣܛܰܘ ܐܟܚܕܐ ܘܶܐܣܬܠܝ̣ܘ܆ ܘܠܝܬ ܕܥܳܒܶܕ ܛܒܬܐ ܐܦܠܐ ܚܕ. ܘܐܪܡܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܰܒܥܺܝܬ ܒܥܰܡܝ ܓܒܪܐ ܕܣܳܐܶܓ ܣܝܳܓܐ ܘܩܐܡ ܒܬܽܘܪܰܥܬܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܕܠܐ ܐܶܚܰܒܠܝ̣ܗ̇܆ ܘܠܐ ܐܶܫܟܚܶܬ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܪܗ ܠܐܪܡܝܐ: ܕܙܠ ܘܐ̱ܡܰܪ ܠܓܒܪ̈ܐ ܕܝܗܘܕܐ ܘܠܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܡ: ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܐ ܡܩܰܒܠܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡܰܪܕܘܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܒܢܒܝܐ: ܕܩܪܺܝܬܟܘܢ ܘܠܐ ܥܢܰܝܬܘܢ܆ ܬܶܩܪܘܢ ܒܐܕܢܝ̈ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܠܐ ܐܶܫܡܰܥܟܘܢ. ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ: ܕܠܝܬ ܓܝܪ ܕܢܶܬܬܘܶܐ ܥܠ ܒܝܫܬܗ ܘܢܐܡܪ ܕܡܢܐ ܥܶܒܕܶܬ.

   ܩܡܘ ܓܝܪ ܪ̈ܝܫܐ ܕܰܫܒܰܩܘ ܢܡܘܣܐ ܘܶܐܫܬܰܒܰܚܘ ܒܥܰܘܠܐ܆ ܩܢܰܘ ܩܶܢܝܳܢܐ ܘܰܙܟܳܬ݀ ܐܢܘܢ ܝܰܥܢܘܬܐ܆ ܐܰܘܙܶܦܘ ܒܪܶܒܝ̣ܬܐ ܘܰܢܣܰܒܘ ܩܨܳܨ̈ܐ ܘܪ̈ܶܒܝܳܬܐ܆ ܘܡ̇ܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܥܡܰܪ ܒܡܰܫܟܢܗ ܕܡܪܝܐ ܟܣܦܐ ܒܪܶܒܝ̣ܬܐ ܠܐ ܝ̇ܗܒ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܡ̇ܢ ܕܪܶܒܝ̣ܬܐ ܠܐ ܢܳܣܶܒ ܘܒܰܩܨܳܨ̈ܐ ܠܐ ܡܰܘܙܶܦ ܘܚܕܐ ܡ̣ܢ ܛܰܢܦ̈ܘܬܐ ܠܐ ܥܳܒܶܕ ܗܠܝܢ ܕܚܳܫܶܒ ܚܙܩܝܐܝܠ܆ ܒܗ ܨܳܒܶܐ ܐܠܗܐ. ܐܝܬ ܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܕܕܰܒܰܪܘ ܒܰܩܛܝ̣ܪܐ ܘܥܰܩܶܡܘ ܕܝ̣ܢܐ܆ ܘܰܢܣܰܒܘ ܒܐܦ̈ܐ ܘܙܰܟܝ̣ܘ ܚܰܝܳܒ̈ܐ ܘܚܰܝܶܒܘ ܙܰܟܳܝ̈ܐ܆ ܪܚܶܡܘ ܥܬܝܪ̈ܐ ܘܰܣܢܰܘ ܡܣܟܢ̈ܐ܆ ܪܥܰܘ ܢܦܫܗܘܢ ܘܒܰܕܰܪܘ ܥܳܢ̈ܐ܆ ܘܥܠܡܐ ܥܰܘܰܪ ܐܢܘܢ. ܪܚܶܡܘ ܫܘܚܕܐ ܛܪܰܕܘ ܩܘܫܬܐ ܣܢܰܘ ܡܰܟܣܳܢܘܬܐ ܘܪܚܶܡܘ ܪܘܫܥܐ܆ ܣܢܰܘ ܡܟܝ̈ܟܐ ܘܪܚܶܡܘ ܪ̈ܡܐ ܘܓܐܝ̈ܐ ܘܫܰܒܗܪ̈ܳܢܐ. ܘܒܝܘܡܝ̈ܗܘܢ ܚܫܶܟ ܢܘܗܪܐ܆ ܦܶܟܗܬ݀ ܡܶܠܚܐ܆ ܥܡܰܛ ܝܘܠܦܢܐ܆ ܦܳܓ ܢܡܘܣܐ܆ ܚܪܶܒ ܟܪܡܐ ܘܝ̣ܥܰܘ ܟܘ̈ܒܐ܆ ܕܡܶܟܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܘܰܙܪܰܥ ܒܝܫܐ ܙܝ̣ܙܳܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܙܩܰܦܘ ܓ̈ܠܠܐ ܘܰܥܫܶܢܘ ܡܚܫܘ̈ܠܐ܆ ܢܦܰܠܘ ܗܶܢܝܘ̈ܟܐ ܘܶܐܬܕܰܘܰܕ̈ܝ ܡܰܪ̈ܟܒܳܬܐ܆ ܢܳܡܘ ܡܰܠܳܚ̈ܐ ܘܰܛܒܰܥ̈ܝ ܐܶܠܦܰܝ̈ܗܘܢ. ܨܪܝ̣ܪ ܢܡܘܣܐ ܘܚܬܝ̣ܡܐ ܣܗܕܘܬܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܠܗ ܟܗܢܐ ܐܝܟ ܥܡܐ. ܫܰܠܝ̣ܛܐ ܫܳܐܶܠ ܕܗܒ ܘܕܝ̇ܢܐ ܐܡ̇ܪ ܫܚܘ̣ܕ܆ ܘܪܒܐ ܡܡܠܠ ܨܶܒܝܳܢ ܢܦܫܗ. ܫܳܝܛܝ̣ܢ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܘܡܒܰܛܠܝ̣ܢ ܠܒܳܝ̈ܫܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ܆ ܢܳܟܬܝ̣ܢ ܒܫܶܢܝ̈ܗܘܢ ܘܡܰܟܪܙܝܢ ܫܠܳܡܐ܆  ܘܡ̇ܢ ܕܠܐ ܪܳܡܶܐ ܒܦܘܡܗܘܢ܆ ܡܰܟܪܙܝܢ ܥܠܘܗܝ ܩܪܳܒܐ. ܡܰܣܠܶܝܢ ܕܝ̣ܢܐ ܘܡܥܰܩܡܝ̣ܢ ܟܠܗܝܢ ܬܪ̈ܝܨܬܐ. ܒܳܢܶܝܢ ܠܨܗܝܘܢ ܒܕܡܐ ܘܠܐܘܪܫܠܡ ܒܥܰܘܠܐ܆ ܪ̈ܝܫܝܗ̇ ܒܫܘ̣ܚܕܐ ܕܳܝܢܝ̣ܢ ܘܟܗܢܝ̈ܗ̇ ܒܰܐܓܪܐ ܡܰܠܦܝ̣ܢ܆ ܢܒܝ̈ܐ ܒܟܶܣܦܐ ܩܳܨܡܝ̣ܢ ܘܥܠ ܡܪܝܐ ܡܶܬܬܰܟܠܝ̣ܢ ܘܐܡܪܝܢ: ܗܐ ܡܪܝܐ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܠܝܐ ܠܗܘܢ ܘܬܶܚܫܰܟ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܩܶܨܡܐ. ܚܶܡܬܐ ܡܠܶܝܢ ܘܰܒܐܰܟܬܐ ܢܦܝ̣ܚܝܢ. ܪܚܡܝܢ ܒܶܙܚܐ ܘܨܳܒܶܝܢ ܒܫܳܪ̈ܥܳܬܐ܆ ܗܰܢܺܝ̈ܳܐܢ ܠܗܘܢ ܫܘܥܝ̈ܬܐ ܚܕ ܥܠ ܚܕ܆ ܐܝܟ ܐ̱ܢܫ ܕܢܐܟܘܠ ܕܶܒܫܐ ܘܟܰܟܳܪܝܬܐ ܡܡܰܛܰܚ. ܐܶܬܬܩܶܠ ܩܘܫܬܐ ܘܥܶܪܩܰܬ݀ ܡܰܟܣܳܢܘܬܐ܆ ܙܰܠܘ ܝܰܩܝ̣ܪ̈ܐ. ܘܐܬܬܫܝ̣ܛܘ ܡܠܦܢ̈ܐ܆ ܩܪܰܘ ܠܛܒ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ ܘܠܒܝ̈ܫܐ ܛܒ̈ܐ܆ ܣܳܡܘ ܢܗܝܪܐ ܠܚܫܘܟܐ ܘܚܫܘܟܐ ܠܢܗܝܪܐ܆ ܘܰܩܪܰܘ ܡܪܝܪܐ ܚܰܠܝܐ ܘܚܰܠܝܐ ܡܪܝܪܐ. ܚܰܟܝ̣ܡܝ̈ܢ ܒܥܝ̈ܢܝ ܢܦܫܗܘܢ ܘܠܘܩܒܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܣܰܟܘܠܬܳܢܝܢ. ܡܙܰܟܶܝܢ ܠܚܰܝܳܒܐ ܡܛܠ ܫܘܚܕܗ܆ ܘܙܳܟܘܬܗ ܕܙܰܟܳܝܐ ܡܰܥܒܪܝ̣ܢ ܡܢܗܘܢ. ܚܶܙܘ̈ܐ ܓܳܝܙܝ̣ܢ ܘܢܒܝܘܬܐ ܡܣܰܬܪܐ.

   ܗܠܝܢ ܣܥܰܪܢ ܘܗܠܝܢ ܓܕܰܫ ܠܢ. ܚܢܢ ܒܙܺܝܙܺܝܢ ܘܪܕܝܦܝܢ ܘܡܒܰܕܪܝܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܚܳܢܺܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܡܶܬܰܠ ܫܐܠܝܢ ܠܢ ܠܡܶܬܰܠ ܠܗܘܢ ܒܝܬܝܪܐ܆ ܥܠ ܕܰܣܢܰܝܢ ܚܕ ܠܚܕ ܣܓܝܘ ܣܳܢܰܐܝ̈ܢ ܕܡܓܢ܆ ܥܠ ܕܒܰܙܰܚܢ ܐܶܬܒܰܙܰܚܢ܆ ܥܠ ܕܫܳܛܢ ܐܬܫܝܛܢ܆ ܥܠ ܕܟܰܕܶܒܢ ܐܶܬܟܰܕܰܒܢ܆ ܥܠ ܕܶܐܫܬܰܩܰܠܢ ܐܶܫܬܰܦܰܠܢ܆ ܥܠ ܕܰܛܠܰܡܢ ܐܶܬܛܠܶܡܢ܆ ܥܠ ܕܰܥܠܰܒܢ ܐܶܬܥܠܶܒܢ. ܒܗܠܝܢ ܚܰܒܝܒܰܝ̈ܢ ܗܰܠܶܟܘ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܡܢܢ܆ ܕܝ̣ܢܐ ܠܐ ܕܳܝܢܝ̣ܢ ܘܟܐܢܘܬܐ ܠܐ ܡܥܰܩܒܝ̣ܢ܆ ܘܠܝܬ ܕܡܶܬܕܟܰܪ ܠܢܒܝܐ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܥܰܩܶܒܘ ܕܝ̣ܢܐ܆ ܘܰܐܛܶܐܒܘ ܠܛܠܝ̈ܡܐ.

   ܐܠܗܢ ܓܝܪ ܒܣܓܝܐܘܬ ܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܦܝܳܣܐ ܝܰܗܒ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܟܕ ܡܰܣܟܠܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܘܒܕܝ̣ܢܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܠ. ܘܟܕ ܫܰܠܝ̣ܛ ܠܗ ܠܐ ܕܳܒܰܪ ܒܰܩܛܝ̣ܪܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ: ܕܩܐܡ ܠܰܡܕܳܢ ܡܪܝܐ ܘܩܐܡ ܠܰܡܕܳܢ ܠܥܡܗ܆ ܡܪܝܐ ܠܡ ܒܕܝ̣ܢܐ ܢܶܥܘܠ ܥܡ ܣܒ̈ܐ ܕܥܡܗ ܘܥܡ ܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܥܠ ܕܰܐܘܩܶܕܘ ܟܰܪܡܐ ܘܰܚܡܰܠܘ ܚܛܘܦܝܐ ܕܡܣܟܢ̈ܐ ܘܰܙܟܰܘ ܘܰܐܒܗܶܬܘ ܠܚܰܠܳܫ̈ܐ. ܘܐܪܡܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܶܐܕܘܢ ܥܡܟܘܢ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ܆ ܐܝܟ ܕܕܳܢܶܬ ܥܡ ܐܒܗܝ̈ܟܘܢ. ܘܡܝ̣ܟܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܕܳܐܶܢ ܡܪܝܐ ܥܡ ܥܡܗ܆ ܘܠܐܝܣܪܐܝܠ ܡܰܟܶܣ. ܘܐܫܥܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܩܰܪܶܒܘ ܕܝ̣ܢܰܝ̈ܟܘܢ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ܆ ܘܩܰܪܶܒܘ ܬܪ̈ܥܝܬܟܘܢ ܐܡ̇ܪ ܡܠܟܗ ܕܝܥܩܘܒ. ܘܡܘܫܐ ܐܡ̣ܪ ܠܐܝܣܪܐܝܠ: ܕܕܰܝܳܢ̈ܐ ܘܣܳܦܪ̈ܐ ܥܒܶܕ ܠܟ ܒܟܠ ܫܒܛܝ̈ܟ܆ ܘܢܕܘܢܘܢ ܠܥܡܐ ܕܝ̣ܢ̈ܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ. ܘܠܐ ܠܡ ܬܩܰܒܶܠ ܫܘܚܕܐ ܘܠܐ ܬܶܣܰܒ ܒܐܦ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܠܙܥܘܪܐ ܐܝܟ ܪܒܐ ܗܘܰܝܬܘܢ ܫܡܥܝܢ ܕܢܒܰܪܟܟ ܡܪܝܐ. ܘܐܦ ܥܠ ܕܝ̣ܢܐ ܕܚܝ̣ܠܐ ܕܣܕܘܡ ܐܰܓܰܪ ܪܘܚܗ ܛܒܐ ܐܠܗܢ ܘܐܦܝܣ ܠܐܒܪܗܡ ܪܳܚܡܗ ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܠܐ ܡܶܬܥܒܶܕ ܕܝ̣ܢܐ ܒܪܘܓܙܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܬܘܒ ܒܪܘܚܐ ܠܚܙܩܝܐܝܠ ܥܠ ܕܝ̣ܢܐ ܥܙܝܙܐ ܟܕ ܢܦܰܩ ܡܚܰܒܠܳܢܐ ܕܢܚܰܒܶܠ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܫܰܪܝ ܗ̣ܘܐ ܢܒܝܐ ܘܥܳܕܶܠ܆ ܕܠܡܢܐ ܥܳܒܶܕ ܐܢ̱ܬ ܣܰܘܦܳܢܐ ܠܟܠ ܕܶܐܫܬܚܰܪ ܡ̣ܢ ܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܘܝܰܗܒ ܦܝܳܣܐ ܟܕ ܚܰܘܝܗ ܛܰܢܦܘܬܐ ܕܥܣܪܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ܆ ܘܐܬܛܦܝܣ ܢܒܺܝܐ ܗ̇ܘ ܕܟܐܢܐܝܬ ܡܩܰܒܠܝܢ ܒܝ̈ܫܐ ܦܘܪܥܢܐ. ܘܐܦܝܣ ܠܝܘܢܢ ܒܡܰܘܥܝ̣ܬܐ ܕܩܰܪܐܳܐ ܟܕ ܚܳܣ ܥܠ ܕܝ̣ܒܶܫ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܐܢ̱ܬ ܚܳܣܬ ܥܠ ܫܪܘܪܐ ܕܩܰܪܐܳܐ܆ ܕܒܰܪ ܠܠܝܗ ܝ̣ܥܐ ܘܒܪ ܠܠܝܗ ܝ̣ܒܶܫ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܶܚܘܣ ܥܠ ܢܝܢܘܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܐܠܦܝ̈ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܫܒܪ̈ܐ ܘܝܠܘ̈ܕܐ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܒܝܬ ܝܡܝܢܗܘܢ ܠܣܡܠܗܘܢ܆ ܘܣܘܓܐܐ ܕܒܥܝܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܨܒܳܐ ܬܘܒ ܠܡܶܥܩܰܪ ܠܟܪܡܗ ܥܠ ܕܰܐܘܥܝ̣ ܚܰܪ̈ܘܒܐ ܚܠܦ ܥܢܒ̈ܐ܆ ܐܘܬܒ ܒܕܝ̣ܢܐ ܠܓܒܪ̈ܐ ܕܝܗܘܕܐ ܘܠܥܳܡܘܪ̈ܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܕܽܘܢܘ ܒܰܝܢܰܝ ܠܟܰܪܡܝ.

   ܘܚܙܘ ܚܒܝ̈ܒܝ ܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܛܒܐ ܥܳܒܘܕܰܢ ܕܟܕ ܠܒܝ̈ܫܐ ܒܪܘܓܙܐ ܡܰܘܒܶܕ ܠܙܰܟܳܝ̈ܐ ܡܫܰܘܙܶܒ ܘܡܦܰܨܶܐ. ܐܰܣܝ̣ܦ ܓܝܪ ܠܕܪܐ ܕܒܝܘ̈ܡܝ ܢܘܚ ܥܠ ܕܰܐܪܫܰܥܘ܆ ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܢܘܚ ܘܠܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܐܝܟ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܘܗܰܦܶܟ ܠܣܕܘܡ ܘܠܰܚܒܰܪܬܗ̇܆ ܘܦܰܠܶܛ ܠܠܘܛ ܡ̣ܢ ܓܘ ܗܦܝ̣ܟܬܐ. ܐܦ ܒܡܨܪܝܢ ܟܕ ܩܛܰܠ ܒܘܟܪ̈ܝܗܘܢ ܕܡܨܪ̈ܝܐ܆ ܐܚܝ̣ ܠܒܘܟܪ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܒܝܘ̈ܡܝ ܚܙܩܝܐܝܠ ܟܕ ܚܰܒܶܠ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܪܫܰܡ ܪܘܫܡܐ ܒܝܬ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܕܓܒܪ̈ܐ ܙܕܝ̈ܩܐ ܘܦܰܨܝ̣ ܐܢܘܢ. ܘܠܐ ܚܰܝܶܒ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܒܕܝ̣ܢܐ.

   ܝܘܡܢܐ ܕܝܢ ܐܶܫܬܟܰܚܘ ܒܥܡܢ ܓܒܪ̈ܐ ܕܰܝܳܢ̈ܐ ܚܟܝ̈ܡܐ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܝ̣ܕܥܬܐ ܡܩܰܕܰܡܬܐ܆ ܕܥܰܕܠܐ ܢܰܥܠܘܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܕܝ̣ܢܐ ܕܳܝܢܝܢ ܘܡܚܰܝܒܝ̣ܢ. ܐܠܐ ܚܕܐ ܩܰܫܝܐ܆ ܕܐܦܢ ܝ̣ܕܥܬܐ ܡܩܰܕܰܡܬܐ ܐܝܬ ܒܗܘܢ ܐܠܐ ܒܕܝ̣ܢܗܘܢ ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܠܐܢܫ̈ܐ ܕܝ̇ܕܥܝܢ ܒܝܬ ܝܡܝܢܐ ܠܣܡܠܐ ܡܚܰܝܒܝ̣ܢ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܠܝܰܠܘ̈ܕܐ ܘܠܥܘ̣̈ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܒܟܰܪ̈ܣܬܐ ܐܢܘܢ ܕܶܐܡܗ̈ܬܗܘܢ ܘܥܕܟܝܠ ܠܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕܝܢ܆ ܘܡܣܟܢ̈ܐ ܘܒܳܝ̈ܫܐ ܘܩܝܳܡܐ ܩܕܝܫܐ ܪ̈ܶܒܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ.

   ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܠܘܬܟܘܢ ܐܰܚܘܢ ܚܕ ܕܰܩܛܰܪ ܬܓܐ ܘܐܬܪܗ ܠܐ ܪܓܶܫ ܒܗ. ܘܟܕ ܐܬܪܗ ܠܐ ܨܒܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܗ܆ ܐܶܙܰܠ ܠܗ ܠܘܬ ܡܠܟ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܪܰܚܝ̣ܩܝ̣ܢ ܡܢܗ ܘܰܒܥܳܐ ܡܢܗܘܢ ܫܫ̈ܠܬܐ ܘܐܣܘܪ̈ܐ܆ ܘܫܰܪܝ̣ ܡܦܰܠܶܓ ܠܐܬܪܗ ܘܠܡܕܝܢ̱ܬܗ. ܚܢܢ ܣܳܒܪܝ̣ܢܢ ܕܚܠܦ ܫܺܫ̈ܠܳܬܐ ܕܰܒܥܳܐ ܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܕܰܩܛܰܪ ܬܓܐ ܡ̣ܢ ܡܠܟ̈ܐ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܕܳܫܢ̈ܐ ܘܳܠܶܐ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܕܢܶܒܥܶܐ ܡܢܗܘܢ ܘܦܰܠܶܓ ܠܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܘܠܒܢܝ̈ ܐܬܪܗ ܘܡܕܝܢ̱ܬܗ ܚܠܦ ܫܺܫ̈ܠܳܬܐ ܘܐܣܘܪ̈ܐ. ܚܟܝܡܐ ܢܶܫܡܰܥ ܘܢܶܣܬܰܟܰܠ. ܘܡܛܠ ܟܕ ܟܬܰܒܢ ܗܠܝܢ ܚܒܝܒܝ̈. ܕܡܠܟܐ ܟܕ ܩܛܰܪ ܬܳܓܐ ܒܓܘ ܡܕܝܢ̱ܬܗ ܘܡܶܨܥܰܬ ܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܡܩܰܒܶܠ ܡܠܟܘܬܐ܆ ܘܟܕ ܟܠܗܘܢ ܡܶܨܛܒܶܝܢ ܒܗ. ܗܝܕܝܢ ܥܐܠ ܠܒܝܬ ܓܙܐ ܘܢܳܣܶܒ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܘܕܳܫܢ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܡܦܰܠܶܓ ܠܟܠܗܘܢ ܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ܆ ܘܥܳܒܶܕ ܕܝ̣ܠܓܶܢܛܝܰܐ ܒܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܗ. ܘܢܳܦܶܨ ܫܺܫ̈ܠܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܕܒܟܠܗ ܫܘܠܛܢܗ܆ ܘܫܳܪܶܐ ܐܣܝܪ̈ܐ ܘܡܰܦܶܩ ܚܒܝ̈ܫܐ܆ ܘܡܰܪܘܰܚ ܠܥܰܝ̣ܝ̣̈ܩܐ ܡܛܠ ܕܚܰܕܬܳܐܝܬ ܩܒ̣ܠ ܡܠܟܘܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܡܶܬܬܰܟܠܝܢ ܕܡܶܬܥܰܫܰܢ ܒܡܠܟܘܬܗ܆ ܘܗܳܘܶܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܟܠܗ ܥܡܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܒܝܫܐ ܗܕܐ ܣܟܠܘܬܐ ܡ̣ܢ ܕܰܪܚܰܒܥܰܡ܆ ܘܰܛܠܶܝܢ ܡ̣ܢ ܝ̣ܕܥܬܐ ܗܠܝܢ ܕܰܝܳܢ̈ܐ ܡ̣ܢ ܛܠܝ̈ܐ ܒܢܝ̈ ܡܶܠܟܗ ܕܰܪܚܰܒܥܰܡ.

   ܫܡܥܘ ܬܘܒ ܚܒܝܒܝ̈ܢ܆ ܐܢ ܢܶܓܕܰܫ ܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܘܢܩܝ̣ܡ ܪܒܒܝܬܐ ܥܠ ܟܠܗ ܩܶܢܝܳܢܗ ܘܥܠ ܟܠܗ ܒܝܬܗ܆ ܘܗ̇ܘ ܪܒܒܝܬܐ ܣܰܟܠܐܝܬ ܢܐܙܠ ܘܥܠ ܟܢܰܘ̈ܬܗ ܢܬܬܪܝܡ ܘܥܠ ܡܫܰܡܫܳܢܘ̈ܗܝ ܕܡܠܟܐ ܢܶܫܬܰܩܰܠ ܘܕܠܐ ܕܝ̣ܢܐ ܘܕܠܐ ܡܰܪܫܘ̣ ܢܶܐܚܘܕ ܘܢܶܐܣܘܪ ܐܢܘܢ ܘܢܶܡܚܶܐ ܐܢܘܢ ܘܢܨܰܥܰܪ ܐܢܘܢ܆ ܘܕܰܝܳܢܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܥܰܩܶܒ ܘܠܐ ܝ̣ܕܥ ܐܢ ܚܰܝܳܒܝ̣ܢ ܘܐܢ ܙܰܟܳܝ̣ܝ̣̈ܢ܆ ܘܡ̣ܢ ܒܝܬ ܚܒܘܫܝܐ ܘܡ̣ܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܢܒܰܓܢܘܢ ܥܰܒ̈ܕܐ ܘܢܰܘܕܥܘܢ ܠܡܪܗܘܢ܆ ܕܗܢܐ ܪܒ ܒܝܬܟ ܟܢܳܬܢ ܐܰܣܪܰܢ ܕܠܐ ܣܰܟܠܘ̣܆ ܘܠܐ ܕܳܢܰܢ ܘܠܐ ܫܐܠܢ ܘܠܐ ܪܫܳܢ. ܡܢܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܚܝ̈ܢ܆ ܕܠܡܐ ܡܫܰܒܳܚܘ̣ ܡܫܰܒܚ ܠܗ ܡܪܗ ܠܗ̇ܘ ܪܒܒܝܬܐ܆ ܗܕܐ ܝ̇ܕܥܝ̣ܢܢ ܕܪܒܒܝܬܐ ܕܰܟܢܰܘ̈ܬܗ ܕܠܐ ܕܝ̣ܢܐ ܐܶܣܰܪ ܘܨܰܥܰܪ ܡ̣ܢ ܫܘܠܛܢܗ ܡܰܦܶܩ ܠܗ ܡܠܟܐ ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܰܥܒܰܕ ܒܰܟܢܰܘ̈ܬܗ ܡܶܬܥܒܶܕ ܠܗ܆ ܡܛܠ ܕܡܠܟܐ ܗܟܢܐ ܟܬܰܒ ܠܢ: ܕܒܗ̇ܘ ܕܝ̣ܢܐ ܕܕܳܝܢܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܬܶܬܕܝ̣ܢܘܢ. ܘܰܩܒܰܠ ܘܙܰܗܰܪ ܐܢܘܢ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܚܙܘ ܡܢܐ ܫܡܰܥܬܘܢ܆ ܕܒܕܝ̣ܢܐ ܕܕܝܢܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܬܬܕܝ̣ܢܘܢ.

   ܪܡܘܬܐ ܓܝܪ ܘܫܘܒܗܳܪܐ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܣܰܚܦܰܬ݀. ܒܪܡܘܬܗ ܕܐܕܡ ܢܦܰܩ ܡ̣ܢ ܦܪܕܝܣܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܥܦܪܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܚܶܘܝܐ. ܘܩܐܝܢ ܒܪܡܘܬܗ ܩܛܰܠ ܠܐܚܘܗܝ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܙܳܐܥ ܘܢܳܐܕ ܒܐܪܥܐ܆ ܘܚܰܡ ܥܠ ܕܐܬܬܪܝܡ ܘܒܰܙܰܚ ܒܐܒܘܗܝ ܐܬܬܠܝܛ ܘܗܘܳܐ ܥܒܶܕ ܥܰܒܕܝ̣̈ܢ ܠܐܚܘ̈ܗܝ܆ ܘܥܣܘ ܡܛܠ ܪܡܘܬܗ ܐܰܘܒܶܕ ܒܘܟܪܘܬ ܩܫܝܫܘܬܗ. ܘܦܪܥܘܢ ܥܠ ܕܶܐܬܩܰܫܝ̣ ܘܐܬܬܪܝܡ ܛܒܰܥ ܒܝܡܐ ܕܣܘܦ ܗ̣ܘ ܘܚܰܝܠܗ܆ ܘܒܢܝ̈ ܥܶܠܝ̣ ܟܗܢܐ ܡܛܠ ܕܐܬܬܪܝ̣ܡܘ ܥܠ ܥܡܐ܆ ܐܶܣܬܠܝ̣ܘ ܡ̣ܢ ܟܗܢܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ. ܘܓܽܘܠܝܰܕ ܦܠܶܫܬܳܝܐ ܒܫܘܒܗܪܗ ܕܥܠ ܕܘܝܕ܆ ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܘܰܒܗܶܬ ܘܰܢܦܰܠ ܒܪܡܘܬܗ. ܘܰܐܒܝ̣ܡܰܠܰܟ ܒܪ ܓܕܥܘܢ ܕܐܬܬܪܝܡ ܥܠ ܐܚܘ̈ܗܝ ܘܰܩܛܰܠ ܐܢܘܢ ܐܬܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܠܰܘܛܬܗ ܕܝܽܘܬܳܡ ܐܚܘܗܝ. ܘܐܒܝܫܠܘܡ ܕܐܬܬܪܝܡ ܘܰܚܛܰܦ ܡܠܟܘܬܐ ܢܦܰܠ ܘܶܐܬܡܰܟܰܟ ܩܕܡ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܕܘܝܕ. ܘܰܐܕܘܢܺܝܳܐ ܒܪ ܚܓܺܝܬ ܕܰܓܢܰܒ ܡܠܟܘܬܐ܆ ܠܐ ܩܰܕܝ̣ ܘܠܐ ܐܰܟܫܰܪ ܒܪܒܘܬܗ. ܘܰܐܚܝ̣ܬܘܦܶܝܠ ܡܳܠܶܟ ܣܰܢܝ̈ܬܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܢܦܫܗ ܐܶܬܡܰܟܟܬ݀ ܪܡܘܬܗ. ܘܝܽܘܪܒܥܰܡ ܒܪ ܢܳܒܳܛ ܥܒܕܗ ܕܫܠܝܡܘܢ ܕܐܪܡܝ ܦܳܠܓܘܬܐ ܒܥܡܐ܆ ܗܘܳܐ ܠܕܘܟܪܢܐ ܒܝܫܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܳܐܚܳܒ ܒܪ ܥܰܡܪܝ̣ ܙܟܳܬܗ ܝܰܥܢܘܬܐ ܒܝܪܬܘܬܐ ܕܺܐܝܙܪܰܥܶܝܠ܆ ܩܒ̣ܠ ܦܘܪܥܢܐ. ܘܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ ܕܐܬܬܪܝܡ ܥܠ ܐܳܚܳܒ ܠܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܠܗ ܡ̇ܢ ܕܳܐܣܰܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܳܪܶܐ. ܘܗܳܡܳܢ ܕܐܬܬܪܝܡ ܥܠ ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܩܒܠ ܦܘܪܥܢܐ ܒܙܩܝܦܐ ܗ̣ܘ ܘܒܢܘ̈ܗܝ. ܘܒܳܒܠܳܝ̈ܐ ܕܐܟ̣ܠܘ ܩܰܪ̈ܨܐ ܕܕܢܝܐܝܠ܆ ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܕܰܩܶܩܘ ܓܪ̈ܡܝܗܘܢ. ܘܝܗܘܕܐ ܕܰܐܫܠܶܡ ܠܦܪܘܩܢ܆ ܢܦܰܠ ܒܝܡܐ ܟܕ ܪܰܚܝܐ ܒܨܰܘܪܗ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܪܡܘܬܗܘܢ ܡܰܟܟܬ݀ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ: ܕܪܡܘܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܬܡܰܟܟܝ̣ܘܗܝ܆ ܘܕܡܟܝܟܐ ܪܘܚܗ ܢܶܣܓܶܐ ܠܗ ܐܝܩܪܐ.

   ܚܙܘ ܕܝܢ ܚܒܝ̈ܒ܆ ܕܒܙܒܢ ܙܒܢ ܘܰܒܕܳܪ ܕܪ ܝܰܗܒ ܐܠܗܐ ܢܶܨܚܳܢ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܚܟܝ̈ܡܐ܆ ܕܰܢܫܰܢܘܢ ܘܢܶܥܒܕܘܢ ܫܠܳܡܐ ܠܰܦܠܝ̣̈ܓܐ܆ ܘܠܐ ܒܝܕ ܓܒܪ̈ܐ ܒܠܚܘܕ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܒܝܕ ܢܫ̈ܐ. ܐܢ̱ܬܬܐ ܬܩܘ̣ܥܳܝܬܐ ܫܝܢܬ݀ ܠܰܐܒܺܝܫܳܠܳܡ ܥܡ ܕܘܝܕ ܒܡܘܠܟܢܗ ܕܝܽܘܐܳܒ. ܘܒܝܕ ܐܢ̱ܬܬܐ ܗܘܳܐ ܫܝܢܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܟܕ ܡܪܰܕ ܫܳܡܘ̣ܥ ܒܪ ܒܰܟܪܺܝ ܥܠ ܕܘܝܕ. ܘܐܢ̱ܬܬܐ ܚܟܝܡܬܐ ܡܰܠܠܰܬ݀ ܡ̣ܢ ܫܘܪܐ ܥܡ ܝܘܐܳܒ ܘܐܡܪܬ݀: ܫܡܰܥ ܝܽܘܐܳܒ ܫܡܥ. ܘܐܡ̣ܪ: ܫ̇ܡܥ ܐ̱ܢܐ. ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ ܠܝܽܘܐܳܒ: ܡܺܐܡܰܪ ܐܡܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ܆ ܕܡܶܫܰܐܠ ܫܐܠܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܢܒܝ̈ܐ ܘܗܝܕܝܢ ܡܰܘܒܕܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ. ܐܢܐ ܠܡ ܦܳܪܥܰܬ ܚܘ̣ܒ̈ܠܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢ̱ܬ ܕܬܰܘܒܶܕ ܛܠܝܐ ܘܐܡܗ ܒܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܝܘܐܒ: ܚܣ ܠܝ܆ ܠܐ ܐܶܚܰܒܶܠ ܘܠܐ ܐܰܘܒܶܕ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗ̣ܘܐ ܗܟܢܐ. ܐܠܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܫܳܡܘܥ ܒܪ ܒܰܟܪܺܝ ܐܰܘܫܶܒ ܐܝܕܗ ܒܡܠܟܐ ܕܘܝܕ܆ ܗܰܒܝ݂ܘܗܝ ܠܢ ܘܢܐܙܠ ܠܢ. ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܗܫܐ ܢܗܘܐ ܫܕܶܐ ܠܟ ܪܝܫܗ ܡ̣ܢ ܫܘܪܐ. ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ݀ ܘܡܰܠܠܰܬ݀ ܥܡ ܟܠܗ ܥܡܐ ܘܦܶܣܩܬ݀ ܪܝܫܗ ܕܫܳܡܘ̣ܥ ܒܪ ܒܰܟܪܺܝ ܘܰܫܕܰܐܘܗܝ ܡ̣ܢ ܫܘܪܐ ܠܝܘܐܒ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܫܝܢܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ ܒܝܕ ܐܢ̱ܬܬܐ. ܘܕܒܘ̣ܪܐ ܗܘܬ݀ ܐܡܐ ܘܕܳܢܰܬ݀ ܕܝ̣ܢܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܰܥܢܳܐܶܝܠ ܐܢ̱ܬܬ ܚܘ̣ܒܳܪ ܩܝܢܳܝܐ ܦܶܣܩܰܬ݀ ܘܰܫܕܳܬ݀ ܫܘܒܗܪܗ ܕܣܝ̣ܣܪܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܢܳܒܝ̣ܢ ܡܠܟܐ ܕܚܳܨܘܪ܆ ܟܕ ܢܶܩܫܬ݀ ܣܶܟܬܐ ܒܨܶܕܥܗ. ܗܠܝܢ ܩܝܢܳܝ̈ܐ ܕܒܝܬ ܚܡܽܘܗܝ ܕܡܘܫܐ܆ ܕܐܡ̣ܪ ܥܠܝܗܘܢ ܒܶܠܥܰܡ ܒܪ ܒܥܘ̣ܪ ܒܢܒܝܘܬܐ: ܕܥܰܫܺܝܢ ܡܰܘܬܒܟ ܘܣܝ̣ܡ ܒܰܫܩܝ̣ܦܐ ܩܶܢܟ. ܘܐܦ ܪܰܦܩܰܐ ܐܡܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܐܰܪܡܝܰܬ݀ ܫܝܢܐ ܒܝܬ ܥܣܘ ܠܝܥܩܘܒ ܟܕ ܫܰܕܰܪܬܗ ܠܘܬ ܠܳܒܳܢ. ܘܦܪܘܩܢ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܕܫܰܝܶܢ ܥܠܡܐ ܡܰܪܝ̣ܕܐ ܥܡ ܐܒܘܗܝ ܟܕ ܚܢܢ ܗܘܰܝܢ ܡܰܣܟܠܳܢ̈ܐ܆ ܗ̣ܘ ܫܩܰܠ ܣܟܠܘܬܐ ܕܟܠܢ ܘܰܗܘܳܐ ܐܝܙܓܕܐ ܕܬܪܥܘܬܐ ܒܝܬ ܐܠܗܐ ܠܒܪܝܬܐ. ܟܕ ܡܰܣܟܠܳܢ̈ܐ ܗܘܰܝܢ ܘܡܰܪ̈ܝܕܐ܆ ܗ̣ܘ ܒܥܳܐ ܡܢܢ ܕܢܶܬܪܰܥܶܐ ܠܗ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ: ܕܗ̣ܘ ܗܘܳܐ ܐܝܙܓܕܐ ܕܬܪܥܘܬܐ. ܘܗ̣ܘ ܪܰܥܝ̣ ܠܢ ܥܡ ܐܒܘܗܝ. ܕܘܳܠܶܐ ܗ̣ܘܐ ܕܚܢܢ ܕܰܐܣܟܶܠܢ ܘܰܚܛܰܝܢ ܢܶܒܥܶܐ ܘܢܶܬܚܰܢܰܢ ܘܢܶܬܪܰܥܶܐ ܠܢ ܥܒܘܕܢ܆ ܗ̣ܘ ܒܥܳܐ ܡܢܢ ܕܢܶܬܪܰܥܶܐ ܠܗ. ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܰܗܘܳܐ ܡܰܫܪܝܳܢܐ ܕܒܝܫܬܐ܆ ܗ̣ܘ ܩܒ̣ܠ ܡܣܳܡ ܒܪܝܫܐ ܕܦܘܪܥܢܐ ܒܝܫܐ.

   ܒܡܘܠܟܳܢܗ ܕܚܶܘܝܐ ܕܰܡܠܰܟ ܠܚܰܘܐ ܢܦܰܩ ܐܕܡ ܡ̣ܢ ܦܪܕܝܣܐ܆ ܕܥܰܫܺܝܢ ܘܰܩܫܶܐ ܡܣܳܡ ܒܪܝܫܐ ܕܝܠܗ܆ ܫܩܰܠ ܡܢܗ ܡܐܟܘܠܬܗ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܥܦܪܐ܆ ܘܰܢܦܰܠ ܒܐܪܥܐ ܘܗܰܠܶܟ ܥܠ ܟܪܣܗ܆ ܘܥܰܒܕܗ ܕܠܐ ܪ̈ܓܠܐ ܕܰܣܪܰܚ ܒܗܝܢ ܘܰܪܗܶܛ ܥܠ ܐܕܡ܆ ܘܳܐܟܶܠ ܥܦܪܐ ܟܠ ܝܘܡܘ̈ܗܝ ܠܥܠܡ܆ ܥܠ ܕܰܐܛܥܝ̣ ܠܚܰܘܐ ܒܡܐܟܘܠܬܐ܆ ܘܣܡܗ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ܆ ܘܪܝܫܗ ܝܰܗܒ  ܠܰܕܝܳܫܐ. ܒܕܡܘ̣ܬ ܚܶܘܝܐ ܓܝܪ ܕܰܐܛܥܝ̣ ܠܐܕܡ ܩܳܡܘ ܒܝܢܬܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܡܰܛܥܝܳܢ̈ܐ ܘܫܳܓܘ̈ܫܐ ܘܒܝ̈ܫܐ ܘܡܰܪ̈ܳܚܐ ܘܢܟܝ̈ܠܐ ܘܥܰܘ̈ܠܐ܆ ܕܒܳܢܶܝܢ ܥܰܘܠܐ ܘܣܳܬܪܝ̣ܢ ܟܐܢܘܬܐ܆ ܘܢܳܨܒܝ̣ܢ ܪܘܫܥܐ ܘܥܩܪܝܢ ܛܝܒܘܬܐ܆ ܡܪܰܒܶܝܢ ܙܝܙܢ̈ܐ ܘܡܰܘܒܕܝ̣ܢ ܚ̈ܛܐ܆ ܡܨܰܚܶܝܢ ܠܟܐܢ̈ܐ ܘܡܒܰܪܟܝ̣ܢ ܠܥܰܘ̈ܠܐ܆ ܘܪܚܡܝܢ ܪ̈ܡܐ ܘܣܳܢܶܝܢ ܠܡܟܝ̈ܟܐ܆ ܠܕܰܓ̈ܠܐ ܡܫܰܒܚܝ̣ܢ ܘܡܰܫܪܝ̣ܢ܆ ܘܡܒܰܣܪܝ̣ܢ ܘܡܟܰܕܒܝ̣ܢ ܠܫܪܝܪ̈ܐ. ܢܳܕܪܝ̣ܢ ܥܰܘܠܐ ܘܡܫܰܠܡܝ̣ܢ ܥܶܬܐ܆ ܒܳܛܢܝ̣ܢ ܘܝܳܠܕܝ̣ܢ ܡ̈ܠܐ ܕܚܒܳܠܐ܆ ܡܗܰܦܟܝܢ ܠܫܢܝ̈ܗܘܢ ܘܡܡܰܠܠܝܢ ܣܪܝ̣ܩܘܬܐ. ܣܦܝ̣ܩܝܢ ܡ̣ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܘܒܟܰܕܳܒܘܬܐ ܢܦܝ̣ܚܝܢ܆ ܠܝܬ ܒܗܘܢ ܦܐܪ̈ܐ ܠܡܶܐܟܰܠ ܕܙܠܝ̣ܥܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܡܶܪܬܗ ܕܚܶܘܝܐ.

   ܡܢܐ ܓܝܪ ܐܰܗܢܝ̣ ܚܶܪܝܳܢܐ܆ ܘܡܢܐ ܐܰܘܬܰܪ ܛܢܳܢܐ ܠܥܳܒܘ̈ܕܘܗܝ܆ ܠܩܳܐܝܢ ܦܰܪܫܗ ܡ̣ܢ ܗܒܝܠ ܚܒܝܒܗ. ܚܶܪܝܳܢܐ ܓܝܪ ܠܳܛ ܠܩܳܐܝܢ܆ ܘܙܰܒܶܢ ܠܝܘܣܦ܆ ܘܰܐܣܝ̣ܦ ܠܦܪܥܘܢ܆ ܘܰܛܪܰܕ ܠܝܥܩܘܒ܆ ܘܰܒܠܰܥ ܠܩܽܘܪܚ܆ ܘܰܐܘܒܶܕ ܠܚܰܒܪ̈ܘܗܝ܆ ܘܰܩܛܰܠ ܠܙܰܡܪܝ̣܆ ܘܰܪܓܰܡ ܠܥܳܟܳܪ܆ ܘܓܰܡܰܪ ܠܥܠܡܐ܆ ܘܰܗܓܰܡ ܠܣܝ̣ܣܪܐ ܘܰܚܪܰܒ ܠܢܳܒܝ̣ܢ܆ ܘܫܓܰܫ ܠܫܐܘܠ܆ ܘܰܥܛܳܐ ܠܓܽܘܠܝܰܕ܆ ܘܕܳܫ ܠܥܡܳܠܝ̣ܩ܆ ܘܰܓܡܰܨ ܠܐܒܝܫܠܡ܆ ܘܕܰܠܰܚ ܠܰܐܕܘܢܺܝܐ܆ ܘܰܐܚܛܝ̣ ܠܝܽܘܪܳܒܥܰܡ ܘܰܦܠܰܓ ܠܥܡܐ܆ ܘܐܘܒܕ ܠܰܓܒܰܥ ܘܰܚܪܰܒ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗ̇܆ ܘܕܰܠܰܚ ܠܣܰܢܚܰܪܝܒ ܘܰܚܪܰܒ ܠܡܰܫܪܝܬܗ܆ ܘܩܰܠܩܶܠ ܠܗܳܡܳܢ܆ ܘܒܰܙܰܚ ܠܳܐܟܠܰܝ̈ ܩܪܨܐ܆ ܘܰܥܩܰܪ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܘܒܰܕܪܗ ܒܟܠ ܥܡ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܛܢܳܢܐ ܘܚܶܪܝܳܢܐ ܐܰܘܒܶܕ ܐܢܘܢ.

   ܢܶܬܦܢܶܐ ܠܘܬ ܦܪܘܩܢ ܕܐܡ̣ܪ ܠܢ: ܕܗ̇ܢܘ ܦܘܩܕܢܝ ܕܬܶܪܚܡܘܢ ܚܕ ܠܚܕ. ܘܫܠܝܚܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܡܕܡ ܠܐܢܫ ܠܐ ܬܚܘ̣ܒܘܢ ܐܠܐ ܚܕ ܠܚܕ ܠܡܰܚܳܒܘ̣. ܘܰܐܘܪܶܒ ܠܚܘܒܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܐܢ ܟܠ ܛܒ̈ܢ ܘܫܦܝܪ̈ܢ ܐܶܥܒܶܕ܆ ܘܚܘܒܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܝ܆ ܠܐ ܗܘܺܝܬ ܡܕܡ. ܚܘ̣ܒܐ ܡܟܰܣܶܐ ܣܰܢܝ̈ܬܐ܆ ܚܘܒܐ ܥܳܛܶܐ ܚܛܗ̈ܐ܆ ܚܘܒܐ ܪܰܚܝ̣ܩ ܡ̣ܢ ܫܘܒܗܪܐ܆ ܚܘܒܐ ܚܣܝ̣ܠ ܡ̣ܢ ܪܡܘܬܐ܆ ܚܘܒܐ ܦܰܪܝ̣ܩ ܡ̣ܢ ܚܶܪܝܳܢܐ܆ ܚܘܒܐ ܡܥܰܠܰܝ ܡ̣ܢ ܛܢܳܢܐ܆ ܚܘܒܐ ܪܡ ܡ̣ܢ ܦܳܠܓܘܬܐ܆ ܚܘܒܐ ܢܽܘܟܪܳܝ ܡ̣ܢ ܝܰܥܢܘܬܐ܆ ܚܘܒܐ ܐܰܟܣܢܳܝ ܡ̣ܢ ܡܘܝܳܩܐ܆ ܚܘܒܐ ܦܰܠܝ̣ܛ ܡ̣ܢ ܒܝܫܬܐ. ܚܘܒܐ ܓܝܪ ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܪܚܝ̣ܡܝܢ ܘܪܓܝܓܝܢ ܘܗܕܝ̣ܪܝܢ ܘܝܳܐܶܝܢ܆ ܚܘܒܐ ܫܰܘܙܶܒ ܠܢܘܚ ܡ̣ܢ ܡܳܡܘܠܐ܆ ܘܦܰܨܝ̣ ܠܪܳܚܳܒ ܡ̣ܢ ܚܰܪܒܗ ܕܝܫܘܥ܆ ܘܪܡܪܡ ܠܕܘܝܕ ܘܰܥܛܳܐ ܚܛܗܘ̈ܗܝ܆ ܘܰܦܪܰܩ ܠܚܶܙܰܩܝܐ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ ܒܥܠܕܒܒܘ̈ܗܝ܆ ܘܙܰܕܶܩ ܠܳܐܣܳܐ܆ ܘܚܰܣܝ̣ ܠܝܽܘܫܺܝܳܐ. ܚܘܒܐ ܕܰܥܶܟ ܢܘܪܐ ܕܐܬܘܢܐ ܡ̣ܢ ܚܰܢܰܢܝܐ ܘܐܚܘ̈ܗܝ ܒܐܪܥܐ ܕܒܳܒܶܝܠ܆ ܘܐܣܩ ܠܕܢܝܐܝܠ ܡ̣ܢ ܓܘܒܐ܆ ܘܠܶܐܣܬܺܝܪ ܘܠܡܘ̣ܪܕܟܰܝ ܫܰܘܙܶܒ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ ܗܡܢ. ܚܘܒܐ ܙܳܟܶܐ ܣܶܢܶܐܬܐ ܘܥܳܛܶܐ ܚܛܗ̈ܐ ܘܡܰܪܚܶܩ ܥܰܘܠܐ ܘܡܰܥܒܰܪ ܛܢܳܢܐ ܘܡܒܰܛܶܠ ܚܶܪܝܳܢܐ ܘܫܳܪܶܐ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܘܡܫܰܝܶܢ ܠܰܪ̈ܓܝ̣ܙܐ ܘܬܳܒܰܪ ܓܳܪ̈ܓܐ ܕܒܝܫܬܐ. ܚܘܒܐ ܣܓܝܐܝܢ ܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܘܫܦܝܥܐ ܛܝܒܘܬܗ܆ ܚܘܒܐ ܡܶܬܚܰܣܰܕ܆ ܚܘܒܐ ܡܶܨܛܰܚܶܐ܆ ܚܘܒܐ ܡܣܰܝܒܪܳܢ. ܚܘܒܐ ܡܫܰܝܶܢ ܣܢ̈ܐܐ ܘܪܳܡܶܐ ܫܝܢܐ ܒܰܦܠܝ̈ܓܐ܆ ܚܘܒܐ ܡܶܬܥܠܶܒ܆ ܚܘܒܐ ܪܳܚܶܡ ܫܶܬܩܐ܆ ܪܚ̇ܡ ܡܟܝ̈ܟܐ܆ ܪܚ̇ܡ ܥܳܢܘܳܝ̈ܐ܆ ܪܚ̇ܡ ܚܟܝ̈ܡܐ܆ ܪܚ̇ܡ ܨܘܡܐ܆ ܡܰܚܶܒ ܨܠܘܬܐ܆ ܪܚ̇ܡ ܙܶܕܩ̈ܬܐ܆ ܪܚ̇ܡ ܦܫܝ̈ܛܐ܆ ܪܚ̇ܡ ܬܡܝ̈ܡܐ܆ ܪܚ̇ܡ ܐܶܣܟܺܡܬܳܢ̈ܐ܆ ܪܚ̇ܡ ܬܝܒ̈ܐ܆ ܪܚ̇ܡ ܒܢܝ̈ ܫܝܢܐ܆ ܡܪܰܚܶܡ ܡܪܰܚܶܦ ܡܟܰܢܶܫ ܡܩܰܪܶܒ ܡܠܰܒܶܒ ܡܚܰܕܶܐ. ܚܘܒܐ ܟܕ ܡܶܨܛܰܥܰܪ܆ ܟܳܒܶܫ ܝܰܨܪܗ ܘܡܣܰܝܒܰܪ ܘܢܝ̣ܚ ܘܫܰܬܝ̣ܩ ܘܡܶܬܥܠܶܒ. ܚܘܒܐ ܠܐ ܨܳܒܶܐ ܒܪܘܓܙܐ܆ ܠܐ ܚܳܕܶܐ ܒܦܳܠܓܘܬܐ܆ ܠܐ ܒܰܣܝ̣ܡ ܠܗ ܛܢܳܢܐ܆ ܠܐ ܝܳܨܶܦ ܠܝܘܡܝ̣̈ܢ܆ ܘܠܐ ܪܳܢܶܐ ܠܕܰܫ̈ܢܝ̣ܢ. ܚܘܒܐ ܓܝܪ ܢܓܝܪܐ ܗ̱ܝ ܪܘܚܗ ܘܒܰܣܝ̣ܡ܆ ܘܡܰܬܝ̣ܢ ܘܪܘܝ̣ܚ ܪܶܥܝܳܢܗ܆ ܘܦܰܬܝܐ ܡܰܚܫܰܒܬܗ܆ ܘܢܝ̣ܚܝ̣ܢ ܪ̈ܓܫܘܗܝ܆ ܚܘ̣ܒܐ ܠܐ ܡܒܰܙܰܚ܆ ܠܐ ܡܓܰܢܶܐ܆ ܠܐ ܡܡܰܝܶܩ܆ ܠܐ ܡܶܬܚܬܰܪ܆ ܠܐ ܡܫܬܒܗܪ܆ ܠܐ ܡܬܬܪܝܡ܆ ܠܐ ܡܶܬܥܰܠܐ. ܚܘܒܐ ܚ̇ܙܐ ܢܦܫܗ ܘܝ̇ܕܥ ܐܣܟܡܗ܆ ܘܰܫܠܶܐ ܘܫܰܬܝܩ ܘܡܰܬܝ̣ܢ܆ ܘܪܚ̇ܡ ܠܟܠ ܐ̱ܢܫ ܘܰܪܚܝ̣ܡ ܥܠ ܟܠ ܐ̱ܢܫ. ܚܘܒܐ ܒܳܛܶܢ ܫܝܢܐ܆ ܡܰܘܠܶܕ ܫܠܡܐ܆ ܡܰܗܦܶܟ ܛܒ̈ܬܐ܆ ܪܳܢܶܐ ܒܫܦܝܪ̈ܬܐ. ܚܘܒܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܶܙܕܟܶܐ ܡ̣ܢ ܕܒܝܫ. ܚܘܒܐ ܢܘܗܪܐ܆ ܚܘܒܐ ܡܶܠܚܐ܆ ܚܘܒܐ ܡܥܝ̣ܢܐ ܕܛܒ̈ܬܐ. ܚܘܒܐ ܛܰܒܥܐ ܛܒܐ܆ ܡܰܪܓܳܢܝ̣ܬܐ ܡܝܰܬܰܪܬܐ ܘܣܝ̣ܡܬܐ. ܛܒܥܐ ܕܟܠ ܚܘ̣ܒܐ. ܪܳܢܶܐ ܒܚܶܟܡܬܐ ܘܪܓܝܓܝܢ ܗܽܘܦܳܟܘ̈ܗܝ. ܚܘܒܐ ܡܰܕܥܐ ܚܠܝ̣ܡܐ܆ ܡܚܫܒܬܐ ܡܝܰܬܰܪܬܐ܆ ܬܪܥܝܬܐ ܕܣܒܪܐ܆ ܪܶܥܝܳܢܐ ܓܡܝ̣ܪܐ܆ ܬܺܐܪܬܐ ܡܗܝܡܢܬܐ. ܕܩܳܢܶܐ ܚܘܒܐ ܛܘܒܝܗ̇ ܠܢܦܫܗ܆ ܕܒܗ ܡܶܬܓܰܡܪܝܢ ܦܐܪ̈ܐ ܪ̈ܚܝܡܐ܆ ܚܘܒܐ ܓܝܪ ܪܚܝ̣ܩ ܡ̣ܢ ܝܰܦܰܢܰܣ ܕܗܘܝܘ ܡܣܰܓܦܳܢܐ ܕܫܠܡܐ.

   ܐܘ ܡܠܟܐ ܕܥܠܡ̈ܐ܆ ܣܳܓܕܝ̣ܢܢ ܠܟ ܕܢܰܓܝ̣ܪܐ ܗ̱ܝ ܪܘܚܟ ܥܡ ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܟ܆ ܕܢܝ̣ܚܝ̣ܢ ܩܕܡܝܟ ܟܠ ܥܒܳܕܰܝ̈ ܚܫܘܟܐ܆ ܘܝ̇ܕܥ ܐܢ̱ܬ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܟܠܗܘܢ. ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܟܳܦܪܝ̣ܢ ܒܟ ܘܡܩܰܒܠܝܢ ܦܘܪ̈ܢܳܣܝܟ܆ ܘܛܳܠܡܝ̣ܢ ܠܟ ܒܰܥܒܳܕܝ̈ܟ. ܘܐܢ̱ܬ ܐܝܟ ܛܒܐ ܕܢܓܝܪܐ ܪܘܚܟ ܠܘܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܝ̣ܢܟ ܠܐ ܕܳܢܬܳܢ ܘܠܐ ܪܫܰܝܬܳܢ ܘܠܐ ܚܰܝܶܒܬܳܢ܆ ܘܛܝܒܘܬܟ ܠܐ ܟܰܠܝܐ ܡ̣ܢ ܒܝ̈ܫܐ. ܡܕܢܚ ܐܢ̱ܬ ܫܡܫܟ܆ ܘܡܰܚܶܬ ܐܢ̱ܬ ܡܛܪܟ܆ ܘܡܰܫܶܒ ܐܢ̱ܬ ܪܘܚܟ. ܘܙܳܐܢ ܐܢ̱ܬ ܘܰܡܬܰܪܣܶܐ ܐܢ̱ܬ܆ ܘܰܡܪܰܒܶܝܬ ܘܡܰܪܘܰܚ ܐܢ̱ܬ܆ ܘܫܒܝ̣ܩܝ̣ܢ ܒܝ̈ܫܐ ܥܡ ܛܒ̈ܐ ܒܥܠܡܐ ܘܙܝ̣ܙܳܢ̈ܐ ܥܡ ܚ̈ܛܐ ܘܚܛܝ̈ܐ ܥܡ ܙܕܝ̈ܩܐ ܘܚܰܝܳܒ̈ܐ ܥܡ ܙܰܟܳܝ̈ܐ. ܡܛܠ ܚ̈ܛܐ ܢܛܝ̣ܪܝܢ ܙܝ̣ܙܳܢ̈ܐ ܥܕܡܐ ܠܰܚܨܳܕܐ܆ ܘܡܛܠ ܛܒ̈ܐ ܫܒܝ̣ܩܝ̣ܢ ܒܝ̈ܫܐ ܥܕ ܚܰܪܬܐ܆ ܘܡܛܠ ܟܐܢ̈ܐ ܡܟܰܬܪܝܢ ܥܰܘ̈ܠܐ ܥܕ ܣܰܘܦܐ܆ ܘܡܛܠ ܙܕܝ̈ܩܐ ܠܐ ܡܬܬܕܝ̣ܢܝ̣ܢ ܟܳܦܘܪ̈ܐ ܥܕ ܕܝ̣ܢܐ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܶܫܬܟܰܚܘ ܥܣܪ̈ܐ ܙܕܝܩܝ̈ܢ ܡܶܫܬܰܘܙܒܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܚܡܫܐ ܟܰܪ̈ܟܝܢ ܡܛܠܬܗܘܢ܆ ܘܡܛܠ ܠܘ̣ܛ ܨܳܥܳܪ ܠܐ ܐܶܬܗܰܦܟܰܬ݀. ܘܒܝܘ̈ܡܝ ܐܪܡܝܐ ܐܠܘ ܐܫܬܟܚ ܡ̇ܢ ܕܩܐܡ ܒܬܽܘܪܰܥܬܐ ܘܣܳܐܶܓ ܣܝܳܓܐ܆ ܟܒܪ ܕܝܢ ܠܐ ܚܶܪܒܰܬ݀ ܐܘܪܫܠܡ܆ ܐܝܟ ܕܩܡ ܡܘܫܐ ܒܬܽܘܪܰܥܬܐ ܕܥܡܗ܆ ܘܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܣܳܓ ܣܝܳܓܐ܆ ܘܚܙܩܝܐ ܐܪܡܝ ܨܠܘܬܐ܆ ܘܳܐܣܳܐ ܩܰܪܶܒ ܬܟܫܦܬܐ܆ ܘܝܘܫܺܝܐ ܕܰܟܝ̣ ܠܐܪܥܐ܆ ܘܕܢܝܐܝܠ ܐܗܦܟ ܫܒܝ̣ܬܐ܆ ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܚܰܘܝ̣ ܢܶܨܚܳܢܐ. ܘܚܕ ܚܕ ܡ̣ܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܒܙܒܢܗ ܩܡ ܒܬܽܘܪܰܥܬܐ ܕܥܡܗ܆ ܘܰܐܪܡܝ̣ ܬܟܫܦܬܐ ܘܐܢܝܚ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܥܠܝܐ.

   ܘܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܰܢܘ̣ ܐܣܝܐ ܚܟܝܡܐ ܕܢܩܘܡ ܒܬܘܪܥܬܐ ܘܰܢܣܽܘܓ ܣܝܳܓܐ܆ ܕܠܐ ܬܶܫܠܰܡ ܐܦ ܥܠܝܢ ܡܠܬܐ ܕܢܒܝܐ ܟܕ ܡܚܰܣܶܕ ܠܢܒܝ̈ܐ ܕܰܓ̈ܠܐ ܕܥܡܗ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ: ܕܐܝܟ ܬܥ̈ܠܐ ܒܚܰܪ̈ܒܳܬܐ ܗܘܘ ܢܒܺܝܰܝ̈ܟ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܕܠܐ ܣܠܶܩܬܘܢ ܒܬܘܪܥܬܐ ܘܠܐ ܣܳܓܬܘܢ ܣܝܳܓܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܛܘܒܘܗܝ ܠܐܣܝܐ ܚܟܝܡܐ ܕܰܢܣܰܒ ܣܰܡܡ̈ܢܐ ܘܢܶܥܡܰܠ ܒܟܪ̈ܝܗܐ. ܕܰܘܩܐ ܢܨܝܚܐ ܢܙܰܗܰܪ ܠܥܡܐ ܡ̣ܢ ܚܪܒܐ ܕܰܫܡܝ̣ܛܐ. ܘܐܬܠܝܛܐ ܟܫܝܪܐ ܡܶܬܢܰܨܚ ܒܐܓܘܢܐ ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܫܰܦܠܐ ܒܐܓܘܢܐ. ܘܐܪܕܝܟܠܐ ܚܟܝܡܐ ܢܥܰܡܶܩ ܫܬܐܣܬܐ ܕܠܐ ܢܶܦܶܠ ܒܶܢܝܳܢܗ ܡ̣ܢ ܓ̈ܠܠܐ. ܘܰܐܟܳܪܐ ܟܫܝܪܐ ܢܟܰܢܶܫ ܥ̈ܰܠܠܬܗ ܡ̣ܢ ܩܝܛܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܣܢܝ̣ܩܐ ܒܣܬܘܐ. ܘܢܳܛܰܪ ܬܪܥܐ ܥܝ̣ܪܐ ܕܠܐ ܢܶܙܕܟܶܐ ܡ̣ܢ ܫܶܢܬܐ܆ ܕܟܕ ܢܩܘܫ ܡܪܗ ܒܥܓܠ ܢܶܦܬܰܚ ܠܗ. ܘܬܓܪܐ ܢܗܝܪܐ ܢܙܰܒܶܢ ܩܶܢܝܳܢܗ܆ ܘܢܶܙܒܶܢ ܠܗ ܡܪܓܢܝܬܐ ܕܢܶܥܬܰܪ. ܘܓܘܒܶܢܝ̣ܛܐ ܕܫܳܗܰܪ ܢܶܛܰܪ ܐܶܣܩܶܕܺܝܶܗ܆ ܕܠܐ ܬܶܛܒܰܥ ܐܶܠܦܗ ܘܢܘܒܕ ܬܐܓܘܪܬܗ. ܘܗܶܢܝܘܟܐ ܚܟܝܡܐ ܢܚܰܙܶܩ ܡܰܪܟܰܒܬܗ܆ ܕܠܐ ܢܶܦܶܠ ܘܢܶܬܒܰܙܚ. ܘܐܬܠܝܛܐ ܢܨܝ̣ܚܐ ܢܶܬܟܰܬܰܫ ܒܶܐܣܛܰܕܝܐ܆ ܕܠܐ ܢܰܘܒܶܕ ܟܠܝܠܗ ܘܢܗܘܐ ܓܘܚܟܐ ܠܚܒܪ̈ܘܗܝ. ܘܪܰܒܒܰܝܬܐ ܛܒܐ ܢܦܰܪܢܶܣ ܟܢܰܘ̈ܬܗ܆ ܘܠܐ ܢܐܡܪ ܒܠܒܗ܆ ܕܡܪܝ ܡܰܘܚܰܪ ܠܡܶܐܬܳܐ. ܘܦܥ̈ܠܐ ܐܓܝܪ̈ܐ ܢܶܥܡܠܘܢ ܒܟܪܡܐ ܕܢܶܒܥܽܘܢ ܝܬܝܪܐ ܟܕ ܓܰܠܝ̈ܢ ܐܦܝ̈ܗܘܢ. ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܰܝ ܚܬܢܐ ܢܛܰܝܒܘܢ ܠܒܘܫܝ̈ܗܘܢ܆ ܕܟܕ ܢܐܬܐ ܡܪܗܘܢ ܢܶܥܠܘܢ ܠܓܢܘܢܗ. ܘܡܦܰܪ̈ܢܣܰܝ ܡܣܟܢ̈ܐ ܢܦܰܪܚܘܢ ܢܶܟܣܰܝ̈ܗܘܢ ܘܣܝܡ̈ܬܗܘܢ ܢܫܰܕܪܘܢ ܠܐܬܪܐ ܕܩܕܡܝܗܘܢ. ܘܒܢܘ̈ܗܝ ܕܫܠܡܐ ܢܕܰܥܟܘܢ ܚܶܪܝܳܢܐ ܕܢܶܫܬܘܘܢ ܕܒܢܰܝ̈ܐ ܢܗܘܘܢ ܠܐܒܐ ܕܒܫܡܝܐ. ܘܩܳܪ̈ܝܰܝ ܒܩܪ̈ܢܬܐ ܢܙܰܗܪܘܢ ܠܥܡܐ ܕܠܐ ܡܶܬܬܰܒܥܳܐ. ܘܰܐܣܝ̣ܪ̈ܰܝ ܟܢܘܫܬܐ ܢܶܬܒܘܢ ܒܚܶܣܢܳܐ܆ ܘܰܢܣܰܟܘܢ ܒܫܶܬܩܐ ܕܩܳܐܡ ܦܘܪܥܢܐ. ܘܰܐܚܝ̣̈ܕܰܝ ܩܠܝ̈ܕܐ ܢܶܦܬܚܘܢ ܠܥܳܠܘ̈ܠܐ ܕܠܐ ܬܪܰܥ ܡܠܟܘܬܐ ܢܶܬܬܚܶܕ ܒܐܦܝ̈ܗܘܢ. ܘܡܝ̣ܬܰܝ̈ ܠܥܠܡܐ ܘܰܚܣܝ̣̈ܠܰܝ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܢܨܘܡܘ̣ܢܳܝܗܝ ܠܥܠܡܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܡܰܚܫܘ̈ܠܘܗܝ. ܘܺܝܠܺܝ̈ܕܰܝ ܡ̣ܢ ܡܝ̈ܐ ܘܰܦܪ̈ܝ̣ܩܰܝ ܒܕܶܡ ܝܰܩܝ̣ܪܐ ܢܙܕܗܪܘܢ ܡ̣ܢ ܢܘܪܐ ܘܚܫܘܟܐ ܒܰܪܳܝܐ. ܘܠܒܝ̈ܫܝ ܫܶܪܝܳܢܐ ܢܶܬܚܰܠܨܘܢ ܚܠܝ̣ܨܐܝܬ܆ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܓܘܚܟܐ ܠܟܠܗܘܢ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܰܩܥܳܬܐ ܢܛܰܝܒܘܢ ܫܪ̈ܳܓܰܝܗܘܢ܆ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܣܢܝ̈ܩܐ ܐܝܟ ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܣܰܟ̈ܠܳܬܐ. ܘܕܒܳܢܶܝܢ ܡܓܕܠܐ ܢܶܚܫܒܘܢ ܢܰܦ̈ܩܳܬܗ܆ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܓܘܚܟܐ ܠܥܳܒܪ̈ܰܝ ܐܘܪܚܐ. ܘܪ̈ܥܘܬܐ ܢܨܝ̈ܚܐ ܢܶܣܥܪܘܢ ܓܙܳܪ̈ܝܗܘܢ܆ ܕܰܢܩܰܒܠܘܢ ܦܘܪܥܢܐ ܡ̣ܢ ܪܒ ܪ̈ܥܘܬܐ. ܘܡܩܰܒ̈ܠܰܝ ܟܶܣܦܐ ܢܚܰܘܘܢ ܝܘܬܪܢܐ܆ ܕܠܐ ܥܡ ܥܰܒ̈ܕܐ ܒܝ̈ܫܐ ܢܶܦܩܘܢ ܠܚܫܘܟܐ. ܘܰܚܠܝ̣̈ܡܰܝ ܪ̈ܶܥܝܳܢܐ ܢܶܫܠܚܘܢ ܟܪܝܗܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܢܶܕܚܠܘܢ ܡ̣ܢ ܙܘ̈ܥܐ ܘܓ̈ܠܠܐ ܕܙܩܝܦܝܢ. ܘܰܣܡܝ̣̈ܟܰܝ ܡܫܬܘܬܐ ܢܥܰܬܕܘܢ ܪܘܡܝܳܢܐ ܘܢܶܠܒܫܘܢ ܢܚ̈ܬܐ܆ ܕܢܶܫܘܘܢ ܠܗ ܠܓܢܘܢܐ. ܘܫܩܝ̣̈ܠܰܝ ܢܝܪܐ ܢܣܰܝܒܪܘܢ ܚܶܣܕܐ. ܘܒܬܘ̈ܠܬܐ ܚܟܝ̈ܡܬܐ ܢܛܰܝ̈ܒܢ ܫܪ̈ܳܓܝܗܝܢ.

   ܢܰܕܪܶܟ ܢܦܫܢ ܚܒܝܒܝ̈ܢ ܒܥܰܡܠܐ ܘܒܠܶܐܘܬܐ ܘܒܫܗܪܐ ܘܒܒܳܥܘܬܐ ܘܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܘܒܬܟܫܦܬܐ ܚܢܝ̣ܓܬܐ܆ ܕܕܰܠܡܐ ܒܥܓܠ ܢܶܬܕܒܰܪ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܢܶܬܚܰܝܰܒ ܒܕܝ̣ܢܗ ܟܐܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܢܶܒܣܶܐ ܒܬܫܡܫܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܕܠܐ ܚܢܢ ܢܶܣܬܠܶܐ ܡܢܗ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܒܢܒܺܝܐ: ܕܥܠ ܕܰܐܣܠܺܝܬ ܢܡܘܣܗ ܕܐܠܗܐ ܐܰܣܠܝܳܟ ܡ̣ܢ ܟܗܢܘܬܐ. ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ: ܕܡܝܰܩܪ̈ܳܢܰܝ ܐܶܝܰܩܰܪ܆ ܘܫܳܝܘ̈ܛܰܝ ܢܶܨܛܰܥܪܘܢ.

   ܚܙܘ ܕܝܢ ܡܢܐ ܦܘܪܥܢܐ ܩܒ̣ܠܘ ܟܗ̈ܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܰܒܣܰܘ ܒܬܫܡܫܬܗ܆ ܢܳܕܳܒ ܘܰܐܒܝ̣ܗܘ܆ ܟܗ̈ܢܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܦܶܕܬܐ ܘܰܥܛܺܝ̈ܦܰܝ ܦܪܝ̣ܣܐ ܘܡܚܰܙ̈ܩܰܝ ܒܘ̣ܨܐ ܘܡܨܰܒ̈ܬܰܝ ܒܰܐܪ̈ܓܘܳܢܐ܆ ܣܳܝ̈ܡܰܝ ܟܠܝ̈ܠܐ ܘܟܰܠܘ̈ܐ ܘܡܰܨܢ̈ܦܳܬܐ܆ ܡܩܰܪ̈ܒܰܝ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܘܡܚܰܣ̈ܝܰܝ ܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܡܰܠܦܰܝ̈ ܥܡܐ ܡܩܰܕ̈ܫܰܝ ܟܢܘܫܬܐ܆ ܘܟܕ ܩܠܝܠ ܥܘܝ̣ܪܘܬܐ ܥܠܬ݀ ܥܠܝܗܘܢ ܘܰܒܣܰܘ ܒܬܫܡܫܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܘܰܐܥܶܠܘ ܢܘܪܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܕܠܐ ܒܙܒܢܗ̇܆ ܩܶܕܚܰܬ݀ ܢܘܪܐ ܡ̣ܢ ܦܪ̈ܡܝܗܘܢ ܘܰܐܘܩܕܰܬ݀ ܐܢܘܢ܆ ܘܰܐܦܶܩܘ ܫܕܰܘ ܐܢܘܢ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܡܰܫܪܝ̣ܬܐ. ܘܠܐ ܒܠܚܘܕ ܢܳܕܳܒ ܘܰܐܒܝ̣ܗܘ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܚܦܢܺܝ ܘܦܝ̣ܢܚܶܣ ܒܢܝ̈ ܥܶܠܺܝ ܟܗܢܐ܆ ܥܠ ܕܝܰܩܰܪܘ ܢܦܫܗܘܢ ܡ̣ܢ ܬܫܡܫܬܐ ܕܰܦܩܝ̣ܕܐ ܗܘܬ݀ ܠܗܘܢ ܘܰܫܩܰܠܘ ܙܶܕܩܐ ܡ̣ܢ ܥܡܐ ܝܰܥܢܐܝܬ܆ ܘܨܰܥܰܪܘ ܢܫ̈ܐ ܕܡܨܰܠܝ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܒܡܫܟܢܙܒܢܐ܆ ܘܥܶܠܝ̣ ܐܒܘܗܘܢ ܠܐ ܟܐܳܐ ܒܗܘܢ ܙܥܝ̣ܦܐܝܬ ܘܰܚܠܝ̣ܨܐܝܬ܆ ܐܠܐ ܪܰܦܝܐܝܬ ܘܢܫܝ̣ܫܐܝܬ ܪܫܳܐ ܐܢܘܢ. ܟܕ ܫܡܰܥ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܪܳܝܒܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܕܒܝܫܐܝܬ ܟܗ̈ܢܐ ܡܠܦܢ̈ܐ ܡܶܬܕܰܒܪܝܢ܆ ܗܝܕܝܢ ܩܪܳܐ ܐܢܘܢ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܒܢܝ̈ ܡܢܐ ܗ̱ܘ ܫܶܡܥܐ ܗܢܐ ܕܫ̇ܡܥ ܐ̱ܢܐ ܥܠܝܟܘܢ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܰܡܨܰܥܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܥܡܗ ܕܐܠܗܐ؟ ܠܐ ܒܢܝ̈܆ ܠܐ ܫܦܝܪ ܫܶܡܥܐ ܗܢܐ ܕܫ̇ܡܥ ܐ̱ܢܐ ܥܠܝܟܘܢ. ܐܢ ܠܡ ܓܒܪܐ ܒܓܒܪܐ ܢܶܚܛܶܐ܆ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܒܳܥܶܐ܆ ܐܢ ܒܡܪܝܐ ܢܶܚܛܶܐ ܓܒܪܐ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܢܶܒܥܶܐ. ܗܕܐ ܗ̱ܝ ܟܐܳܬܐ ܢܰܫܝ̣ܫܬܐ ܕܰܟܐܳܐ ܥܶܠܝ̣ ܒܒܢܘ̈ܗܝ܆ ܘܰܫܬܶܩ ܠܗ ܘܒܰܟܐܳܬܗ ܡܰܪܕܘܬܐ ܠܐ ܩܒ̣ܠܘ. ܐܘ ܥܶܠܝ̣ ܟܗܢܐ ܪܝܫܐ ܕܥܡܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܫܰܡܥܘܟ ܒܢܝ̈ܟ ܓܒܪ̈ܐ ܪ̈ܫܝܥܐ ܠܐ ܘܳܠܶܐ ܗ̣ܘܐ ܠܟܗܢܘܬܐ ܕܡܕܰܒܰܪ ܗ̱ܘܰܝܬ ܕܬܶܫܬܰܘܬܦ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܗ̇ܝ ܕܰܠܥܺܝ̈ܢܝ ܥܡܐ ܟܐܳܐ ܒܗܘܢ ܘܠܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܠܒܗ.

   ܡܛܠ ܗܕܐ ܙܰܗܪܰܢ ܦܪܘܩܢ܆ ܕܐܢ ܥܝܢܟ ܡܰܟܫܠܐ ܠܟ ܚܨܺܝ ܫܕܺܝܗ̇ ܡܢܟ܆ ܐܘ ܐܝܕܟ ܐܘ ܪܓܠܟ܆ ܕܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܗܕܡ̈ܐ ܕܝܰܩܝ̣ܪܝܢ ܒܦܓܪܐ: ܥܝܢܐ ܕܚܳܙܝܳܐ ܘܐܝ̣ܕܐ ܕܥܳܡܠܐ ܘܪܓܠܐ ܕܡܗܰܠܟܐ܆ ܘܐܦܢ ܠܡ ܗܠܝܢ ܗܕܡ̈ܐ ܡܰܟܫܠܝ̣ܢ ܠܟ܆ ܦܣܘܩ ܫܕܺܝ ܐܢܘܢ ܡܢܟ܆ ܘܒܠܚܘܕ ܐܢ̱ܬ ܡ̣ܢ ܚܝ̈ܐ ܝܬܝܪܐ ܠܐ ܬܗܘܐ. ܐܦ ܡܘܫܐ ܙܰܗܰܪ ܐܝܟ ܦܪܘܩܢ܆ ܕܐܢ ܒܪܟ ܐܘ ܒܪܬܟ ܐܘ ܐܢ̱ܬܬ ܩܝܳܡܟ ܐܘ ܪܳܚܡܟ ܕܐܝܟ ܢܦܫܟ܆ ܐܢ ܚܕ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܢܓܰܪܓܳܟ ܘܢܐܡܪ ܠܟ܆ ܕܫܒܘܩ ܠܡܪܝܐ܆ ܘܬܐ ܢܐܙܠ ܢܶܦܠܘܚ ܠܐܠܗ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ܆ ܠܐ ܬܶܫܡܰܥ ܘܠܐ ܬܶܬܛܦܝ̣ܣ ܘܠܐ ܬܚܘ̣ܣ ܘܠܐ ܬܟܰܣܶܐ ܥܠܝܗܘܢ ܐܠܐ ܒܟܐܦ̈ܐ ܢܶܬܪܰܓܡܘܢ ܘܢܡܘܬܘܢ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܪܐ ܘܒܪܬܐ ܘܐܢ̱ܬܬ ܛܠܝܘܬܐ ܗܕܡ̈ܐ ܚܒܝ̈ܒܐ ܥܝܢܐ ܘܐܝ̣ܕܐ ܘܪܓܠܐ ܕܝܰܩܝܪܝܢ ܘܚܰܒܺܝܒܺܝܢ ܒܟܠܗ ܦܓܪܐ. ܘܦܪܘܩܢ ܬܘܒ ܐܰܠܶܦ܆ ܕܡ̇ܢ ܕܠܐ ܪܳܚܶܡ ܠܝ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܕܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ ܘܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܢܦܫܗ܆ ܬܠܡܝܕܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܶܗܘܳܐ ܠܝ. ܘܡܘܫܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܰܪܚܰܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܢܦܫܟ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗ ܚܝܠܟ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗ ܩܶܢܝܳܢܟ. ܗܠܝܢ ܐܰܠܦܘܢ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܕܢܶܬܚܰܦܰܛ ܒܗܝܢ ܕܢܶܪܚܡܰܢ ܐܠܗܐ ܘܢܰܥܠܰܢ ܠܡܠܟܘܬܗ ܡܝܰܩܪܬܐ.

   ܡܛܠ ܥܰܘܠܗܘܢ ܓܝܪ ܕܒܢܝ̈ ܐܗܪܘܢ ܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܩܘܕܫܐ ܐܫܬܕܝ̣ܘ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܡܰܫܪܝ̣ܬܐ ܕܠܐ ܚܰܘܣܳܢ ܒܐܬܪܐ ܛܰܡܳܐܐ܆ ܘܡܛܠ ܥܰܘܠܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܶܠܺܝ ܢܦܰܠ ܥܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܒܚܰܪܒܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܐ܆ ܘܶܐܬܕܰܒܪܬ݀ ܩܺܒܘܬܐ ܕܕܝܬܝܩܝ܆ ܘܰܐܥܠܘܗ̇ ܠܐܫܕܘܕ ܠܒܝܬ ܕܰܓܳܘܢ ܒܝܬܐ ܛܰܡܳܐܐ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܥܳܙܳܐ ܟܗܢܐ ܥܠ ܕܰܒܣܳܐ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܩܺܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܬܪܰܥ ܒܗ ܡܪܝܐ ܬܘܪܥܬܐ ܘܡܝ̣ܬ. ܘܡܢܐ ܗ̣ܘܐ ܚܒܝܒܝ̈ܢ ܒܶܣܝܳܢܗ ܕܥܳܙܳܐ܆ ܐܠܐ ܥܠ ܕܰܫܩܰܠ ܩܺܒܘܬܐ ܒܥܳܓܰܠܬܐ ܘܰܥܒܰܪ ܢܡܘܣܐ ܘܰܥܒܰܕ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܶܬܦܩܶܕ ܡ̣ܢ ܡܘܫܐ܆ ܡܛܠ ܕܟܕ ܩܰܪܶܒܘ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܕܚܘܕܳܬܐ ܕܡܫܟܢ ܙܒܢܐ ܬܘܪ̈ܐ ܘܥܶܓ̈ܠܳܬܐ ܦܰܩܶܕ ܩܕܝܫܐ ܠܡܘܫܐ ܥܰܒܕܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܣܒ ܡܢܗܘܢ ܘܗܒ ܠܠܶܘܳܝ̈ܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܣܒ ܡܢܗܘܢ ܘܗܒ ܠܠܶܘܳܝ̈ܐ ܕܢܶܦܠܚܘܢ ܒܗܝܢ ܒܥܓ̈ܠܳܬܐ ܦܘܠܚܢܐ ܒܡܫܟܢ ܙܒܢܐ ܘܢܶܫܩܠܘܢ ܒܥܓ̈ܠܳܬܐ ܟܠܗ̇ ܬܫܡܫܬܐ ܕܡܫܟܢ ܙܒܢܐ. ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܓܝܪ: ܕܗܒ ܠܒ̈ܢܝ ܓܶܪܫܘܢ ܡܶܣܰܬ ܦܘܠܚܳܢܗܘܢ܆ ܘܠܒ̈ܢܝ ܩܳܗܳܬ ܠܡ ܠܐ ܬܬܠ ܡܛܠ ܕܦܘܠܚܢܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܰܫܠܰܡ ܠܗܘܢ ܥܠ ܟܰܬܦ̈ܬܗܘܢ ܢܶܫܩܠܘܢ ܒܐܝܩܪܐ ܘܒܙܰܗܝܘܬܐ ܘܒܫܘܒܚܐ. ܝ̇ܕܥܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܚܝ̈ܢ ܕܩܺܒܘܬܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܠܐ ܡܡܬܘܡ ܐܶܫܬܰܩܠܰܬ ܥܠ ܥܳܓܠܬܐ ܥܕܡܐ ܠܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܟܕ ܫܰܕܪܘܗ̇ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܦܠܶܫܬܳܝ̈ܐ ܘܣܡܘܗ̇ ܥܠ ܥܳܓܠܬܐ ܟܕ ܢܳܓܕ̈ܳܢ ܠܗ̇ ܬܪܬܝܢ ܬܘܪ̈ܢ ܕܚܣܝ̣ܠܝܢ ܒܢܝ̈ܗܝܢ ܡ̣ܢ ܒܬܪܗܝܢ. ܘܟܕ ܩܒ̣ܠܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܩܺܒܘܬܐ܆ ܐܰܚܬܘܗ̇ ܠܶܘܳܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܥܳܓܠܬܐ܆ ܟܕ ܫܕܪܘܗ̇ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܐ܆ ܘܣܳܡܘܗ̇ ܒܝܬ ܐܰܒܝ̣ܢܳܕܳܒ ܕܒܓܶܒܥܬܐ. ܒܗ ܒܗ̇ܘ ܥܝܳܕܐ ܨܳܒܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܕܗܘܘ ܫ̇ܩܠܝܢ ܠܗ̇ ܘܠܐ ܥܠ ܟܰܬܦ̈ܬܗܘܢ ܐܝܟ ܕܦܰܩܶܕ ܩܕܝܫܐ ܠܡܘܫܐ ܘܡܘܫܐ ܦܰܩܶܕ ܠܟܗ̈ܢܐ. ܘܥܳܙܳܐ ܠܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܕܐܦ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܟܕ ܥܒܰܪ ܝܘܪܕܢܢ ܗܟܢܐ ܦܰܩܕܗ ܐܠܗܐ܆ ܕܢܶܩܠܘܢ ܟܗ̈ܢܐ ܠܩܺܒܘܬܐ ܘܢܐܙܠ̱ܘܢ ܩܕܡ ܥܡܐ ܘܢܶܬܦܠܶܓ ܝܘܪܕܢܢ܆ ܘܫܩ̣ܠܘ ܟܠܗ ܥܡܐ. ܡ̣ܢ ܗܕܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܥܳܙܳܐ܆ ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܐܢܐܝܬ ܕܝ̣ܢܐ ܒܪܘܓܙܐ ܩܒ̣ܠ. ܘܕܘܝܕ ܟܕ ܚܙܳܐ ܕܰܬܪܰܥ ܡܪܝܐ ܬܽܘܪܰܥܬܐ ܒܥܳܙܳܐ ܕܚܶܠ ܠܡܰܥܳܠܘ̣ ܠܘܬܗ ܠܩܺܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܐܰܥܠܘܗ̇ ܠܒܝܬ ܥܘ̣ܒܳܪ ܐܕܘܡ ܓܳܬܳܝܐ܆ ܡܛܠ ܕܥܘ̣ܒܳܪ ܐܰܕܘܡ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܓܳܬ ܗܘܳܐ ܕܦܠܫܬܝ̈ܐ܆ ܡ̣ܢ ܥܡܐ ܛܰܡܳܐܐ ܘܠܐ ܡ̣ܢ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܝ̣ܕܥ ܗܕܐ ܕܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܝܰܩܰܪ ܠܩܺܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܳܠܰܥ ܒܟܐܒ̈ܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܘܒܡܰܚܘ̈ܬܐ ܒܝ̈ܫܬܐ ܐܝܟ ܕܒܠ̣ܥܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܐ ܒܰܛܚܘ̣ܪ̈ܰܝܗܘܢ ܘܰܐܝܠܶܠܘ ܥܰܩܪ̈ܘܢܳܝܐ ܘܐܡ̣ܪܘ: ܕܰܠܓܳܬ ܬܐܙܠ ܩܒܘܬܐ. ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܝ̇ܕܥ ܗ̣ܘܐ ܥܘ̣ܒܳܪ ܐܕܘܡ ܟܕ ܕܒܰܪܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܐ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܕܥܒ̣ܕܘ ܩܘܪܒܢܐ ܠܩܺܒܘܬܐ. ܘܶܐܬܩܛܶܠܘ ܒܢܝ̈ ܥܶܠܝ̣ ܚܦܢܝ̣ ܘܦܝܢܚܣ ܟܗ̈ܢܐ ܡܨܰܥܪ̈ܰܝ ܬܫܡܫܬܐ܆ ܘܰܕܚܶܠܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܐ ܘܝܰܩܰܪܘ ܠܩܺܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܐܦ ܟܕ ܫܕܪܘܗ̇ ܒܩܘܪ̈ܒܢܐ ܫܰܕܪܘܗ̇܆ ܘܐܝܟ ܐܠܗܐ ܪܒܐ ܚܫܝ̣ܒܐ ܗܘܬ݀ ܒܥܝܢܝ̈ܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܟܕ ܚܙܰܐܘܗ̇ ܕܐܬܬ݀ ܠܡܰܫܪܝ̣ܬܐ ܐܡܪܝܢ: ܘܳܝ ܠܢ܆ ܡܛܠ ܕܗܐ ܐܶܬܳܐ ܐܠܗܐ ܠܡܰܫܪܝܬܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ. ܐܶܬܚܰܝܰܠܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܐ܆ ܡܛܠ ܕܗܢܐ ܗ̱ܘ ܐܠܗܐ ܕܰܐܘܒܶܕ ܠܡܨܪܝܢ ܒܟܠ ܡܰܚܘ̈ܢ. ܘܚܙܘ ܚܒܝ̈ܒܝܢ܆ ܕܥܘ̣ܒܳܪ ܐܕܘܡ ܓܳܬܳܝܐ ܡܛܠ ܕܥܶܠܰܬ݀ ܠܒܝܬܗ ܩܺܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܶܬܒܰܪܰܟ. ܘܟܕ ܐܣܩܗ̇ ܕܘܝܕ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܥܘ̣ܒܳܪ ܐܰܕܘܡ ܠܩܪܝܬܐ ܕܨܗܝܘܢ ܦܰܩܶܕ ܠܟܗ̈ܢܐ ܘܫܰܩܠܘܗ̇ ܥܠ ܟܬܦ̈ܬܗܘܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܕ ܡܗܰܠܶܟ ܒܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܚܳܕܶܐ ܗ̣ܘܐ ܘܡܶܫܬܥܶܐ ܩܕܡ ܩܒܘܬܐ ܟܕ ܡܰܝܩܰܬ݀ ܒܗ ܡܰܠܟܶܠ ܒܪܬ ܫܐܘܠ.

   ܗܠܝܢ ܚܒܝ̈ܒܝܢ ܕܶܐܠܨܰܬ݀ ܠܢ ܠܡܶܟܬܰܒ܆ ܕܢܰܥܗܶܕ ܢܦܫܢ ܐܦ ܠܟܘܢ ܕܥܠ ܕܰܒܣܰܝܢ ܒܬܫܡܫܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܓܕܰܫ ܠܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ. ܥܠ ܕܠܐ ܝܰܩܰܪܢܳܝܗܝ ܝܰܗܒܰܢ ܠܡܘܝܳܩܐ ܩܕܡ ܒܥܠܕ̈ܒܒܝܢ ܘܰܐܫܝ̣ܛܰܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܫܳܝܘ̈ܛܰܝ ܢܶܨܛܰܥܪܘܢ.

   ܚܫܶܟܘ ܓܝܪ ܡܕܥܝ̈ܢ ܒܪܡܘܬܐ܆ ܘܰܙܟܳܬܰܢ ܝܰܥܢܘܬܐ܆ ܘܛܰܡܡܰܬ݀ ܡܰܒܘ̈ܥܰܝ ܚܶܟܡܬܐ܆ ܘܫܶܪ̈ܫܰܝ ܝܘܠܦܢܐ ܐܶܬܚܫܶܟܘ ܒܝܕ ܝܰܥܢܘܬܐ ܘܪܡܘܬܐ܆ ܥܶܠܰܬ݀ ܚܛܝ̣ܬܐ ܥܠ ܥܠܡܐ ܒܫܘܕܳܠܐ ܕܝܰܥܢܘܬܐ ܟܕ ܒܡܐܟܘܠܬܐ ܕܐܝܠܢܐ ܚܛܳܐ ܐܕܡ ܘܰܢܦܰܩ ܡ̣ܢ ܦܪܕܝܣܐ. ܫܒܰܩ ܓܝܪ ܩܕܝܫܐ ܩܕܡ ܐܕܡ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܢܝ̈ ܦܪܕܝܣܐ ܟܕ ܛܥܝ̣ܢܝ̣ܢ ܐܶܒܳܐ ܒܪܝܟܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܬܐܟܘܠ܆ ܒܪܡ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܐܝ̣ܠܳܢ ܝ̣ܕܥܬܐ ܕܛܒܬܐ ܘܕܒܝܫܬܐ ܠܐ ܬܐܟܘܠ ܡܢܗ ܕܠܐ ܬܡܘ̣ܬ. ܘܠܐ ܣܦܰܩ ܠܝܰܥܢܘܬܗ ܟܠܗ ܦܪܕܝܣܐ ܕܰܪܘܺܝܚ ܘܰܡܝܰܬܰܪ ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܗܫܐ ܕܰܙܪܝ̣ܥܝ̣ܢ ܒܗ̇ ܒܢܝ̈ ܐܕܡ܆ ܘܠܚܰܪܬܐ ܥܬܝ̣ܕܝ̣ܢ ܟܠ ܙܕܝ̈ܩܐ ܕܒܗ̇ ܢܬܬܢܝ̣ܚܘܢ ܒܙܒܢܐ ܕܡܶܫܬܩܶܠ ܫܘܠܛܢܐ ܕܝܰܥܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܦܪܘܩܢ ܠܕܡ̣ܢ ܝܡܝܢܗ: ܕܐܡܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟ: ܕܝܘܡܢܐ ܥܡܝ ܬܗܘܐ ܒܓܰܢܰܬ ܥܕܶܢ. ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ ܒܢܒܝܐ: ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܝ̇ܪܬܝܢ ܐܪܥܐ ܘܫܳܪܶܝܢ ܥܠܝܗ̇ ܠܥܠܡ. ܘܠܐ ܝܳܪܬܝ̣ܢ ܠܗ̇ ܠܕܳܪܕܳܪ̈ܝܢ ܡܛܠ ܕܡܶܥܒܰܪ ܥܳܒܪܳܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ: ܕܫܡܝܐ ܐܝܟ ܬܶܢܳܢܐ ܢܶܥܒܪܘܢ܆ ܘܐܪܥܐ ܐܝܟ ܠܒܘܫܐ ܬܶܒܠܶܐ. ܘܐܦ ܡܪܢ ܐܡ̣ܪ: ܕܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܢܶܥܒܪܘܢ܆ ܘܡܶܠܰܝ̈ ܠܐ ܢܶܥܒܪ̈ܳܢ. ܗܠܝܢ ܫܡܝ̈ܐ ܕܠܥܠ ܡܢܢ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܪܩܝ̣ܥܐ ܥܒܪܝܢ܆ ܘܗܕܐ ܐܪܥܐ ܕܗ̣ܝ ܝܰܒܝ̣ܫܬܐ ܒܳܠܝܐ܆ ܐܠܐ ܐܪܥܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܫܡܝ̈ܐ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܪܩܝ̣ܥܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܒܳܠܶܝܢ ܘܠܐ ܥܒܪܝܢ.

   ܘܗ̣ܝ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܘܗ̇ܘ ܟܠܗ ܦܪܕܝܣܐ ܠܐ ܣܦܰܩ ܠܝܰܥܢܘܬܐ ܕܥܶܠܰܬ݀ ܥܠ ܐܕܡ܆ ܥܕܡܐ ܕܶܐܬܪܰܓܪܰܓ ܕܐܦ ܡ̣ܢ ܕܶܐܬܦܩܶܕ ܢܶܣܰܒ ܘܢܐܟܘܠ. ܘܡܛܠ ܝܰܥܢܘܬܐ ܥܺܣܘ̣ ܙܰܒܶܢ ܒܘܟܪܘܬܗ܆ ܘܶܐܣܬܠܝ̣ ܐܦ ܡ̣ܢ ܒܘܪܟܬܐ. ܘܡܛܠ ܝܰܥܢܘܬܗ ܕܦܪܥܘܢ ܚܶܪܒܰܬ݀ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ܆ ܘܠܐ ܣܦܰܩ ܠܝܰܥܢܘܬܗ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܡܕܰܒܰܪ ܗ̣ܘܐ܆ ܐܠܐ ܘܐܦ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܨܒܳܐ ܠܡܶܟܒܰܫ ܒܥܰܒܕܘܬܐ. ܘܐܦ ܒܢܝ̈ ܐܗܪܘܢ ܕܶܐܬܝ̣ܕܰܥܘ ܐܶܣܬܠܝ̣ܘ ܡ̣ܢ ܟܗܢܘܬܐ. ܘܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܪܰܓܘ ܡܐܟܘܠܬܐ ܒܝܰܥܢܘܬܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܣܠܶܩ ܒܗܘܢ ܪܘܓܙܐ ܡܰܘܬܳܢܐ ܘܚܘܰܘ̈ܬܐ ܘܡܚܘ̈ܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܓܢܶܣ ܓܢܶܣ. ܘܐܦ ܥܳܟܳܪ ܡܛܠ ܪܶܓܬܐ ܕܝܰܥܢܘܬܐ ܐܶܬܪܓܶܡ ܒܟܐܦ̈ܐ ܘܶܐܒܰܕ ܡ̣ܢ ܓܘ ܥܡܗ. ܘܟܗ̈ܢܐ ܪ̈ܫܝܥܐ ܒܢܝ̈ ܥܶܠܺܝ ܝܰܥܢܘܬܐ ܐܰܘܒܕܰܬ݀ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܚܝܝ̈ܗܘܢ. ܘܫܐܘܠ ܡܠܟܐ ܓܰܒܝܐ ܕܥܡܐ ܥܠ ܕܶܐܬܝܰܥܰܢ ܒܚܶܪܡܐ ܕܰܥܡܳܠܝ̣ܩ ܢܦܰܠ ܡ̣ܢ ܪܒܘܬܗ ܘܶܐܨܛܰܪܝܰܬ݀ ܡܠܟܘܬܗ. ܘܳܐܚܳܒ ܒܪ ܥܰܡܪܝ̣ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܪܰܓ ܘܰܢܣܰܒ ܟܪܡܗ ܕܢܳܒܘ̣ܬ܆ ܘܰܢܦܰܠ ܒܰܩܪܳܒܐ ܒܪܳܡܰܬ ܓܶܠܥܳܕ. ܘܓܰܚܙܝ ܬܘܒ ܬܠܡܝܕܗ ܕܐܠܝܫܥ ܝܰܥܢܘܬܗ ܓܰܪܒܐ ܐܰܠܒܶܫܬܶܗ. ܝܥܢܘܬܐ ܩܰܛܠܰܬ݀ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܣܰܪܩܰܬ݀ ܐܢܘܢ ܡ݂ܢ ܚܝܝ̈ܗܘܢ. ܝܗܘܕܐ ܣܟܪܝܘܛܐ ܡ݂ܢ ܬܪܥܣܪ܆ ܠܐ ܣܒܥܬ݀ ܝܥܢܘܬܗ ܕܰܓܢܰܒ ܗ̣ܘܐ ܥܕܡܐ ܕܢܶܣܰܒ ܕܡܰܝ̈ ܝܰܩܝ̣ܪܐ܆ ܘܒܗ̇ ܒܝܰܥܢܘܬܐ ܐܶܬܦܪܶܫ ܡ̣ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܚܰܒܪ̈ܘܗܝ ܘܐܦ ܠܚܰܢܰܢܝܐ ܙܟܳܬܗ ܝܥܢܘܬܐ܆ ܘܶܐܬܚܰܙܝܰܬ݀ ܒܗ ܬܕܡܘܪܬܐ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܕܫܠܝ̈ܚܐ.

   ܠܐ ܣܳܦܶܩ ܠܗ̇ ܠܝܰܥܢܘܬܐ ܥܠܡܐ ܟܠܗ. ܠܡܠܟ̈ܐ ܓܝܪ ܕܒܟܠ ܥܡܡܝ̈ܢ ܘܒܟܠ ܠܶܫܳܢܝ̣̈ܢ ܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܬܪܗ ܠܐ ܣܳܦܶܩ ܠܗ. ܟܳܢܫܝ̣ܢ ܚܝ̈ܠܐ ܘܥܒܕܝܢ ܬܟܬܘ̈ܫܐ܆ ܡܰܚܪܒܝ̣ܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܘܒܳܙܝ̣ܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ܆ ܫܳܒܶܝܢ ܘܩܳܢܶܝܢ ܠܗܘܢ ܘܡܕܡ ܠܐ ܣܳܦܶܩ܆ ܥܳܡܠܝ̣ܢ ܘܡܶܫܬܰܚܩܝ̣ܢ ܘܝ̇ܠܦܝܢ ܩܪ̈ܳܒܐ܆ ܥܳܩܪܝ̣ܢ ܟܰܪ̈ܟܐ ܘܥܒܕܝܢ ܢܰܚܫܝ̣ܪܐ܆ ܣܠܩܝܢ ܘܡܳܛܶܝܢ ܠܪܘܡܐ ܘܢܳܚܬܝ̣ܢ ܠܥܘܡܩܐ ܕܛܳܟ ܬܶܣܒܰܥ ܝܰܥܢܘܬܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܝܐ܆ ܟܕ ܬܶܣܓܶܐ ܝܰܥܢܘܬܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܝܐ܆ ܟܕ ܢܶܣܓܶܐ ܥܘܬܪܐ ܝܳܪܒܳܐ ܝܰܥܢܘܬܐ. ܘܟܕ ܢܶܬܝܰܬܰܪ ܩܶܢܝܳܢܐ ܥܰܝܺܝܩܰܬ݀ ܥܝܢܐ ܡܶܬܥܰܫܢܐ. ܠܡܣܟܢܐ ܣܳܦܶܩ ܠܗ ܠܚܶܡ ܝܘܡܐ܆ ܘܪܳܢܶܐ ܥܬܝܪܐ ܠܰܫܢܝ̣̈ܢ ܕܠܐ ܚܰܝ. ܠܒܘܫܐ ܕܪ̈ܘܩܥܐ ܡܶܣܰܬ ܡܣܟܢ̈ܐ܆ ܘܠܒܘܫܐ ܕܟܠ ܓܶܐܘ̈ܳܢ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܐܬܪ̈ܘܢ ܥܰܪܛܶܠܐܝܬ ܩܳܝܡܳܐ ܒܗܘܢ ܝܰܥܢܘܬܐ. ܬܰܫܘܝ̣ܬܗ ܕܡܣܟܢܐ ܥܠ ܥܦܪܐ ܘܣܳܦܶܩ ܠܗ܆ ܘܡܰܫܟܒܗ ܕܥܬܝܪܐ ܥܰܪ̈ܣܬܐ ܕܟܠ ܓܶܐܘ̈ܢ ܘܬܰܫܘ̈ܝܳܢ ܕܟܠ ܓܶܢܣܳܢܝ̣̈ܢ܆ ܘܙܥܘܪ ܠܝܰܥܢܘܬܐ. ܡܰܫܬܝܶܗ ܕܡܣܟܢܐ ܡܝ̈ܐ ܘܰܣܒܝ̣ܥ܆ ܘܫܳܬܶܐ ܥܬܝܪܐ ܥܬܝܩܐ ܘܠܗܝ̣ܩ. ܕܗܒܐ ܘܣܺܐܡܐ ܩܶܢܝܳܢ ܥܬܝܪ̈ܐ ܘܗܳܘܶܐ ܠܗܘܢ ܠܬܽܘܩܠܳܢ ܘܒܗ ܡܶܬܩܰܛܠܝܢ. ܦܰܪܝ̣ܕܐ ܫܶܢܬܐ ܕܟܠ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܝܥܢܘܬܐ܆ ܘܰܫܠܶܐ ܘܢܝ̣ܚ ܡܰܕܡܟܗ̇ ܕܡܣܟܢܘܬܐ. ܡܶܬܚܰܫܒ ܡܣܟܢܐ ܕܢܶܩܨܶܐ ܡ̣ܢ ܠܚܡܗ ܠܣܢܝܩܐ܆ ܘܪܳܢܶܐ ܥܬܝܪܐ ܕܢܶܒܠܰܥ ܠܕܰܒܨܝ̣ܪ ܡܢܗ. ܛܘܒܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫܰܡܶܫ ܪܰܒܘ̣ܬ ܟܪܣܐ܆ ܘܠܓܒܪܐ ܕܠܐ ܙܟܳܬܗ ܝܥܢܘܬܐ. ܘܛܘܒܘܗܝ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܶܪܢܶܐ ܒܝܕܥܬܐ ܕܒܗ̇ ܡܶܬܦܰܣܩܝܢ ܫܶܪ̈ܫܰܝ ܝܥܢܘܬܐ.

ܘܐܦ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܰܟܬܰܒܢ ܠܟܘܢ ܚܰܒܝ̈ܒܰܝܢ ܝ̇ܕܥܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܒܥܶܠܰܬ ܝܥܢܘܬܐ ܣܩܰܪܘ ܘܰܚܣܰܡܘ ܐܚܝ̈ܕܝ ܢܡܘܣܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܒܥܡܢ܆ ܟܕ ܫܳܠܶܡ ܝܘܠܦܢܢ ܠܗܰܠܟ̈ܬܢ. ܗܰܠܶܟܢ ܩܪܝ̣ܝܳܐܝܬ܆ ܘܶܐܬܪܕܺܝܢ ܩܪܝ̣ܝܳܐܝܬ. ܘܐܦ ܣܝܳܡ ܐܝ̣ܕܐ ܓܝܪ ܩܕܝܫܬܐ ܕܡܩܰܒܠܺܝܢ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܡܢܢ܆ ܠܡܶܣܰܬ ܣܝܳܡܐ ܒܠܚܘܕ ܡܶܬܟܰܬܫܝܢ ܥܠܝܗ̇ ܘܠܐ ܒܰܥܓܰܠ ܡܫܬܟܚ ܒܙܒܢܢ ܕܡܫܰܐܶܠ ܐ̱ܢܫ܆ ܡ̇ܢ ܕܕܳܚܶܠ ܠܐܠܗܐ܆ ܐܠܐ܆ ܕܡܢܘ̣ ܩܫܝܫ ܒܰܣܝܳܡ ܐܝܕܐ؟ ܘܡܐ ܕܐܡ̣ܪܘ: ܦܠܢ ܩܫܝܫ܆ ܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܣܬܡܳܟܘ̣ ܒܪܝܫܐ. ܘܠܝܬ ܕܥܳܗܶܕ ܠܡܠܘ̈ܗܝ ܕܦܪܘܩܐ ܕܟܕ ܝܳܗܶܒ ܘܝܐ ܠܣܳܦܪ̈ܐ ܘܠܦܪ̈ܝܫܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܘܳܝ ܠܟܘܢ ܕܪܚܡܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡܰܘܬܒ̈ܐ ܒܟܢܘ̈ܫܬܐ ܘܪܝܫ ܣܡܳܟ̈ܐ ܒܚܫܳܡܝ̈ܬܐ ܘܪܚܡܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܗܘܘ ܩܳܪܶܝܢ ܠܟܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ܆ ܪܒܝ̣ ܪܒܝ̣. ܐܚܝ̈ܢ܆ ܫܡܗ̈ܐ ܠܚܝ̈ܐ ܠܐ ܡܰܥܠܝ̣ܢ ܘܠܐ ܡ̣ܢ ܡܘܬܐ ܡܦܰܨܶܝܢ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ ܦܰܨܝ̣ܘ ܠܢܳܕܳܒ ܘܠܐܒܝ̣ܗܘ ܘܠܐ ܫܰܘܙܶܒܘ ܠܚܦܢܝ̣ ܘܠܦܝܢܚܣ. ܐܠܐ ܥܡ ܫܡܗ̈ܐ ܥܒܳܕ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܡܶܬܒܥܶܝܢ܆ ܡܛܠ ܕܥܒܳܕ̈ܐ ܕܠܐ ܫܡܳܗ̈ܐ ܡܦܰܨܶܝܢ ܠܰܕܥܳܡܠܝ̣ܢ ܒܗܘܢ܆ ܘܫܡܗ̈ܐ ܕܠܐ ܥܒܳܕ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܠܐ ܡܕܡ ܡܰܘܬܪܝ̣ܢ ܘܡܥܰܕܪܝ̣ܢ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܟܬܰܒܢ ܠܟܘܢ. ܘܚܬܝ̣ܪܝ̣ܢ ܒܗܘܢ ܐܚܝ̈ܢ ܒܫܡܗ̈ܐ ܕܡܩܰܒܠܝܢ ܠܡܶܐܣܰܪ ܒܗܘܢ ܘܠܰܡܫܰܡܳܕܽܘ ܘܠܡܶܬܝܰܩܳܪܽܘ܆ ܘܫܠܝܛ ܐ̱ܢܐ ܠܡ. ܘܝܘܡܢܐ ܫܶܠܡܰܬ݀ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܢܒܝܐ: ܕܪܒܐ ܡܡܠܠ ܨܶܒܝܳܢ ܢܦܫܗ. ܘܐܡ̣ܪ: ܕܥܳܢܝ̈ ܐܶܬܒܰܕܪܰܬ݀ ܡ̣ܢ ܒܠܰܝ ܪܥܝܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܰܪܥܰܘ ܪ̈ܥܘܬܐ ܢܦܫܗܘܢ܆ ܘܥܳܢܝ̈ ܠܐ ܪܥܰܘ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܐܘ ܪ̈ܥܘܬܐ ܕܡܰܘܒܕܝ̣ܢ ܘܡܒܰܕܪܝ̣ܢ ܥܢ̈ܐ ܕܡܪܥܝܬܝ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܪ̈ܥܘܬܐ: ܕܪܶܥܝܳܐ ܠܡ ܛܒܐ ܪܳܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ܆ ܘܡܕܡ ܕܡܰܘܬܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܳܝܫܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܪ̈ܓܠܝܟܘܢ܆ ܘܡܝ̈ܐ ܒܣܝ̈ܡܐ ܫܳܬܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܡܕܡ ܕܡܰܘܬܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܳܠܚܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܪ̈ܓܠܝܟܘܢ܆ ܘܥܳܢܝ̈ ܪ̈ܥܰܝ ܕܰܘܫܐ ܕܪ̈ܓܠܝܟܘܢ ܘܶܐܫܬܺܝ̈ ܡܝ̈ܐ ܕܠܝ̣̈ܚܐ ܕܰܐܘܬܰܪܬܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܪ̈ܥܘܬܐ: ܕܫܰܡܝ̣̈ܢܳܬܐ ܕܥܢ̈ܐ ܐܟܠܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܥܰܡܪܐ ܠܒܫܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ܆ ܘܥܢ̈ܐ ܠܐ ܪܳܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܠܐ ܒܰܩܛܝ̣ܪܐ ܫܰܥܒܶܕܬܘܢ ܐܢܝܢ.

   ܐܘ ܪܥܝܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܝܩܪܗ܆ ܐܢ̱ܬ ܡ̇ܢ ܐܢ̱ܬ ܕܕܳܐܢ ܐܢ̱ܬ ܠܥܰܒܕܐ ܕܠܐ ܕܝܠܟ؟ ܕܐܢ ܩܐܡ ܠܡܪܗ ܗ̣ܘ ܩܐܡ܆ ܘܐܢ ܢܳܦܶܠ ܠܡܪܗ ܗ̣ܘ ܢܳܦܶܠ܆ ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܩܳܡ ܩܐܡ. ܐܢ ܕܬܶܙܕܰܕܰܩ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢ̱ܬ܆ ܡܶܚܛܳܐ ܠܡܢܐ ܚܳܛܶܝܬ؟ ܐܢ ܕܝܢ ܡܬܬܪܝܡ ܐܢ̱ܬ ܒܪܶܥܝܳܢܟ ܥܠܰܝ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ: ܕܡܠܦܢܐ ܘܡܠܟܐ ܗܳܘܶܐ ܐ̱ܢܐ ܥܠܝܟ܆ ܘܠܐ ܩܒܠܬܟ܆ ܐܣܪ ܐܢ̱ܬ ܠܝ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܬܰܠܦܰܢܝ ܡܟܝܟܘܬܐ ܟܕ ܐܢ̱ܬ ܪܡ ܘܰܓܐܶܐ ܘܡܶܬܚܰܬܪ؟ ܘܐܝܟܢܐ ܬܰܠܦܰܢܝ܆ ܕܰܪܚܰܡܘ ܚܕ ܠܚܕ܆ ܟܕ ܐܢ̱ܬ ܣܶܢܶܐܬܐ ܘܪܘܓܙܐ ܡܠܶܐ؟܆ ܘܐܝܟܢܐ ܬܰܠܦܰܢܝ܆ ܕܐܢ ܫܳܩܶܠ ܐ̱ܢܫ ܕܝܠܟ ܠܐ ܬܶܬܒܰܥ܆ ܟܕ ܐܢ̱ܬ ܬܳܒܰܥ ܕܝܠܟ ܘܢܳܣܶܒ ܐܢ̱ܬ ܪܶܒܝ̣ܬܐ؟ ܘܐܝܟܢܐ ܬܰܠܦܰܢܝ܆ ܕܰܗܘܰܝܬ ܢܟܶܦ܆ ܟܕ ܐܢ̱ܬ ܙܰܠܝ̣ܠ ܘܦܰܩܳܩ ܘܡܫܬܒܗܪ؟ ܘܐܝܟܢܐ ܬܰܠܦܰܢܝ܆ ܕܰܫܒܘ̣ܩ ܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܟܕ ܐܢ̱ܬ ܢܰܦܝ̣ܠ ܒܓܘܗ ܘܰܚܢܝ̣ܩ؟ ܘܐܝܟܢܐ ܬܰܠܦܰܢܝ܆ ܕܰܐܪܘܰܚ ܠܡܣܟܢ̈ܐ܆ ܟܕ ܐܢ̱ܬ ܪܳܕܶܦ ܐܢ̱ܬ ܡܣܟܢ̈ܐ ܟܢܰܘ̈ܬܟ؟ ܘܐܝܟܢܐ ܬܰܠܦܰܢܝ܆ ܕܫܒܘܩ ܕܒܠܒܟ܆ ܟܕ ܐܢ̱ܬ ܚܡܝ̣ܠ ܒܟ ܚܡܝ̣ܪܐ ܥܬܝܩܐ؟ ܘܐܝܟܢܐ ܬܰܠܦܰܢܝ܆ ܕܰܥܒܶܕ ܫܠܡܐ ܥܡ ܐܚܘܟ܆ ܟܕ ܐܢ̱ܬ ܡܫܰܓܶܫ ܐܢ̱ܬ ܥܠܡܐ ܣܓܝܐܐ؟ ܐܢ ܓܝܪ ܚܙܺܝܬ ܒܟ ܦܐܪ̈ܐ ܕܠܐ ܝܳܐܶܝܢ܆ ܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܕܐܢ ܥܰܘܳܠ ܐܢ̱ܬ ܘܐܢ ܪܫܝܥ܆ ܒܬܪ ܡܶܠܰܝ̈ ܬܳܐ܆ ܕܡܠܦ ܘܥܳܒܶܕ ܪܒܐ ܡܬܩܪܐ܆ ܘܕܫܳܪܶܐ ܘܡܠܦ ܒܨܝ̣ܪܐ ܡܬܩܪܐ. ܟܣܦܐ ܩܰܒܶܠܬ ܘܨܰܪܬܳܝܗܝ܆ ܘܩܠܝܕܐ ܡܰܫܠܰܡ ܠܟ ܘܬܪܥܐ ܐܶܚܰܕܬܳܝܗܝ܆ ܐܢ̱ܬ ܠܐ ܥܰܠܬ܆ ܘܠܰܕܐܳܬܶܝܢ ܠܡܶܥܰܠ ܠܐ ܫܳܒܩ ܐܢ̱ܬ. ܥܝܢܗ ܐܢ̱ܬ ܕܦܓܪܐ܆ ܗܘܰܝܬ ܠܟ ܣܡܝܐ܆ ܘܦܓܪܐ ܚܫܶܟ ܠܗ ܡ̣ܢ ܒܠܰܝ ܥܝܢܐ܆ ܐܢ̱ܬ ܗܘܰܝܬ ܠܟ ܣܰܡܝܐ܆ ܘܦܓܪܐ ܥܘܝ̣ܪܐ. ܗܳܘܶܐ ܠܗ ܨܒܘ̣ܬܐ ܕܣܰܡܝܐ ܕܠܣܰܡܝܐ ܡܕܰܒܪ܆ ܘܒ̇ܥܐ ܐܢ̱ܬ ܕܟܠܗ ܦܓܪܟ ܬܰܪܡܶܝܘܗܝ ܒܓܘܡܳܨܐ. ܡܶܠܚܐ ܟܕ ܬܶܦܟܰܗ ܠܒܪ ܡܶܫܬܰܕܝܳܐ. ܘܥܰܒܕܐ ܕܨܳܐܪ ܟܣܦܐ ܪܳܕܶܐ ܠܚܫܘܟܐ܆ ܘܥܰܒܕܐ ܕܡܢܰܓܶܕ ܟܢܰܘ̈ܬܗ ܡܪܗ ܬܳܒܰܥ ܒܐܝܕܗ. ܘܪܥܝܐ ܒܘ̣ܪܐ ܥܝܢܗ ܡܬܥܰܘܪܐ ܘܕܪܳܥܗ ܝܳܒܶܫ. ܟܗ̈ܢܐ ܠܐ ܐܡܪܘ: ܐܝܟܘ ܡܪܝܐ܆ ܘܰܐܚܝ̣̈ܕܰܝ ܢܡܘܣܐ ܠܐ ܝܰܕܥܘ̣ܗܝ܆ ܘܪ̈ܥܘܬܐ ܕܰܓܶܠܘ ܒܗ܆ ܘܡ̣ܢ ܢܒܝ̈ܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܚܰܢܦܘܬܐ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ. ܘܫܰܠܝ̣ܛܘ̈ܗܝ ܕܥܡܝ ܡܒܰܥܪܝ̣ܢ ܠܗ܆ ܘܢܫ̈ܐ ܐܶܫܬܰܠܰܛܝ̈ ܒܗ. ܡܟܝܠ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܠܐ ܕܚܶܠܢ܆ ܡܠܟܐ ܡܢܐ ܢܶܥܒܶܕ ܠܢ܆ ܘܝ ܠܢ܆ ܡܢܐ ܗܘܳܢ ܕܫܒܝܩ ܢܡܘܣܐ ܘܡܶܫܬܰܒܚܝܢ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܡܢܢ ܒܥܰܘܠܐ. ܘܳܠܶܐ ܠܢ ܕܢܶܬܶܒ ܘܢܫܬܘܩ ܘܢܶܬܡܰܗ. ܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ ܠܝ: ܕܬܐ ܗܘܝ̣ ܥܡܢ ܫܰܘܬܳܦܐ ܒܟܠ ܕܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܐ. ܡܟܝܠ ܡܠܦܢܐ܆ ܥܠܝܟ ܫܳܠܡܐ ܡܠܬܐ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ: ܕܚܳܕܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܝܡܐ ܘܝܰܒܫܐ ܕܬܶܥܒܕܘܢ ܚܕ ܓܺܝܘ̣ܪܐ܆ ܘܡܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܒܕܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܗ ܒܪܗ̇ ܕܓܗܢܐ. ܢܒܝܐ ܐܰܛܥܝ̣ ܘܟܰܕܶܒ ܒܚܰܒܪܗ܆ ܘܥܠ ܕܰܫܡܰܥ ܡܠܘ̈ܗܝ ܐܬܝܗܒ ܠܐܝܕܝ̈ ܐܪܝܐ ܘܬܰܒܪܗ. ܘܟܕ ܛܥܰܘ ܟܗ̈ܢܐ ܘܢܒܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܐܳܚܳܒ܆ ܐܶܫܬܒܶܩܘ ܠܐܠܗܐ ܫܒܥܐ ܐܠܦܝ̈ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܒܪܶܟܘ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܝܗܘܢ ܘܠܐ ܣܓܕܘ ܠܒܰܥܠܐ܆ ܕܐܦܠܐ ܐܠܝܐ ܪܓܝܫ ܗ̣ܘܐ ܒܗܘܢ܆ ܘܒܬܪ ܟܗ̈ܢܐ ܒܝ̈ܫܐ ܘܣܡܰܝ̈ܐ ܢܳܓܕܰܝ̈ ܠܐܒܕܳܢܐ ܠܐ ܐܶܙܰܠܘ. ܐܢ ܪܚܰܒܥܰܡ ܦܠܰܓ ܡܠܟܘܬܐ܆ ܐܢܐ ܐܺܙܰܠ ܠܝ ܒܳܬܪܗ܆ ܚܣ ܠܝ. ܐܢ ܝܘܪܒܥܰܡ ܫܒܰܩ ܐܠܗܗ܆ ܐܢܐ ܐܶܪܕܶܐ ܠܝ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܗ܆ ܐܠܗܝ ܦܨܢܝ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ.

   ܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ ܠܝ܆ ܕܐܢܐ ܝܳܐܐ ܐ̱ܢܐ ܘܫܦܝܪ܆ ܘܰܓܒܳܢܝ ܐܠܗܐ ܘܠܝ ܡܫܰܚ ܕܰܐܡܠܶܟ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܥܡܝ. ܐܬܛܦܝܣ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܕܝ̣ܡܳܐ ܐܠܗܐ ܘܰܡܠܰܟ ܠܦܝܢܚܣ ܒܪ ܐܠܝܥܙܪ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܩܝܳܡܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܠܗ ܘܠܒܢܘ̈ܗܝ ܠܥܠܡ܆ ܘܫܰܡܶܫ ܦܝܢܚܣ ܟܗܢܘܬܐ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܕܰܝܳܢ̈ܐ ܐܝܟ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝ̣̈ܢ. ܘܡ̣ܢ ܒܬܪܟܢ ܩܡ ܥܶܠܝ̣ ܒܬܪܗ. ܘܟܕ ܥܒ̣ܪ ܥܶܠܝ̣ ܘܒܢܘ̈ܗܝ ܢܡܘܣܐ ܕܰܓܶܠ ܩܕܝܫܐ ܡܘܠܟܢܗ܆ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܥܶܠܝ̣ ܒܝܕ ܢܒܝܐ: ܕܡܐܡܪ ܐܶܡܪܶܬ ܕܐܢ̱ܬ ܘܒܝܬ ܐܒܘܟ ܬܫܰܡܫܘܢ ܩܕܳܡܰܝ ܠܥܠܡ. ܡܟܝܠ ܚܳܣ ܠܝ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ܆ ܕܡܝܰܩܪ̈ܳܢܰܝ ܐܶܝܰܩܰܪ ܘܫܳܝܘ̈ܛܰܝ ܢܶܨܛܰܥܪܘܢ. ܘܐܦ ܐܝܣܚܩ ܐܒܘܢ ܨܳܒܶܐ ܗ̣ܘܐ ܕܰܢܒܰܪܶܟ ܠܥܣܘ ܒܘܟܪܗ܆ ܘܝܥܩܘܒ ܐܬܓܒܝ̣ ܡ̣ܢ ܟܪܶܣ ܐܡܗ ܘܩܒ̣ܠ ܒܘܪ̈ܟܬܗ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܠܪܰܦܩܐ܆ ܕܪܒܐ ܢܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܙܥܘܪܐ. ܘܰܓܒܳܐ ܩܕܝܫܐ ܠܫܐܘܠ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ܆ ܘܕܠܐ ܥܒ̣ܕ ܨܒܝܢܗ܆ ܓܒܳܐ ܠܕܘܝܕ ܘܰܐܣܠܝܶܗ ܠܫܐܘܠ. ܘܡܨܰܒܬܝ̣ܢ ܘܡܰܝܬܶܝܢ ܠܢ ܐܚܝ̈ܢ ܡܰܦܰܩ ܒܪܘܚܐ ܦܰܟܝ̣ܗܐ ܕܠܐ ܕܳܒܶܩ܆ ܕܐܟܘܬܗ ܠܡ ܕܙܒܢܐ ܒܝܫܐ ܐܰܩܝ̣ܡܰܢ ܪܝܫܐ ܠܥܡܗ ܕܐܠܗܐ ܒܕܡܘܬ ܝܳܗܘ̣ ܕܶܐܬܡܫܰܚ ܒܬܘܢܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܡܫܐܠ ܠܟ܆ ܐܘ ܣܳܦܪܐ ܚܟܝܡܐ܆ ܕܐܡܬܝ ܐܶܬܡܠܶܟ ܡܘܠܟܳܢܐ ܕܢܶܬܡܫܰܚ ܝܳܗܘ̣ ܘܐܡܬܝ ܡܛܳܬ݀ ܠܘܬܗ ܡܫܝ̣ܚܘܬܐ܆ ܡܢܐ ܬܐܡܪ ܠܗ؟ ܐܶܬܦܩܶܕ ܐܠܝܐ ܒܛܘܪܐ ܕܚܘ̣ܪܝ̣ܒ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܙܠ ܘܡܫܘܚ ܠܝܳܗܘ ܕܢܰܡܠܶܟ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܢܰܘܒܶܕ ܠܒܝܬܗ ܕܳܐܚܳܒ. ܐܶܬܦܩܶܕ ܐܠܝܐ ܘܫܡ̣ܫ ܫܢܰܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܥܕ ܡܶܣܬܰܠܰܩ܆ ܘܡ̣ܢ ܒܳܬܪܗ ܐܠܝܫܥ. ܘܟܕ ܡܛܳܐ ܙܒܢܗ ܕܝܳܗܘ ܘܫܶܦܥܰܬ ܟܝܳܠܬܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܕܒܝܬܗ ܕܳܐܚܳܒ܆ ܗܝܕܝܢ ܫܕܪ ܐܠܝܫܥ ܠܚܕ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ ܢܒܝ̈ܐ܆ ܘܶܐܙܰܠ ܘܡܰܫܚܗ ܐܝܟ ܕܶܐܬܦܩܶܕ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܝܳܗܘ ܡܕܰܡܶܝܢ ܠܗ̇ ܠܨܒܘ̣ܬܐ܆ ܡܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܶܬܦܰܩܰܕ ܥܠ ܟܗܢܐ ܕܢܩܘܡ ܒܥܡܐ܆ ܕܡܐ ܕܩܡ ܕܢܰܘܒܶܕ ܠܟܠܗܘܢ ܐܚܘ̈ܗܝ ܘܢܐܣܘܪ ܘܢܫܰܡܶܕ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܰܚܪܰܒ ܝܳܗܘ ܘܰܐܘܒܶܕ ܠܒܝܬܗ ܕܳܐܚܳܒ. ܗܢܐ ܡܰܦܰܩ ܒܪܘܚܐ ܠܕܺܐܙܰܒܶܝܠ ܕܳܡܶܐ܆ ܕܟܕ ܚܙܬ݀ ܠܝܳܗܘ ܕܰܐܡܠܶܟ ܘܳܐܬܶܐ ܐܶܨܛܰܒܬܰܬ ܘܰܐܕܝ̣ܩܰܬ ܥܠܘܗܝ ܡ̣ܢ ܟܰܘܬܐ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܕܬܐ ܒܫܠܡ ܙܰܡܪܝ̣ ܩܳܛܶܠ ܡܪܗ. ܘܡܰܦܰܩ ܒܪܘܚܐ ܚܰܝܒܗ̇܆ ܘܐܦ ܠܗ̇ ܩܰܛܠܗ̇ ܝܳܗܘ ܘܦܰܫܚܗ̇ ܘܰܫܕܳܗ̇ ܠܟܠܒ̈ܐ.

   ܘܐܢ ܡ̣ܢ ܟܪܶܣ ܐܡܗ ܐܬܓܒܝ̣ ܐܝܟ ܝܥܩܘܒ ܢܐܡܪܘܢ ܠܢ܆ ܘܐܢ ܡ̣ܢ ܡܰܪܒܥܐ ܗ̱ܘ ܐܶܬܩܰܕܰܫ ܐܝܟ ܐܪܡܝܐ܆ ܘܐܢ ܐܶܬܪܫܶܡ ܠܡܠܟܘܬܐ ܘܶܐܬܩܪܺܝ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ ܐܝܟ ܫܠܶܝܡܘܢ܆ ܘܐܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܒܛܝ̣ܢܘܬܗ ܐܬܓܒܝ̣ ܐܝܟ ܝܘܫܺܝܐ܆ ܘܐܢ ܒܢܳܐ ܗܝܟܠܐ ܐܝܟ ܟܘܪܫ܆ ܘܐܬܛܦܝܣ ܐܘ ܒܪܢܫܐ܆ ܕܐܗܪܘܢ ܠܐ ܫܒ̣ܚ ܢܦܫܗ ܕܢܗܘܐ ܪܒ ܟܘܡܪ̈ܐ. ܘܐܦ ܡܘܫܐ ܟܕ ܨܒܳܐ ܡܪܗ ܕܢܶܥܒܕܝ̣ܘܗܝ ܐܠܗ ܦܪܥܘܢ ܘܪܝܫܐ ܠܒܢܝ̈ ܥܡܗ܆ ܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܶܫܬܐܶܠ ܥܕܡܐ ܕܡ̣ܢ ܐܘܠܨܢܐ ܪܒܐ ܫܰܕܪܗ ܠܡܨܪܝܢ ܘܥܒ̣ܕ ܒܐܝܕܗ ܢܶܣ̈ܐ ܘܐܬܘ̈ܬܐ.

   ܐܰܘ ܒܪܘܡܐ ܕܩܰܘܡܬܗ ܢܚܘܪ ܐܝܟ ܕܒܫܐܘܠ܆ ܐܰܘ ܒܚܶܙܘܗ ܕܫܦܝܪ ܐܝܟ ܕܶܐܠܝܰܒ܆ ܐܰܘ ܒܰܓܡܝ̣ܪܘܬ ܫܘܦܪܗ ܐܝܟ ܕܰܐܒܝ̣ܫܳܠܳܡ܆ ܠܐ ܨܳܒܶܐ ܡܪܝܐ ܒܚܶܙܘܐ ܘܐܦܠܐ ܒܪ̈ܳܡܐ ܘܚܬܝܪ̈ܐ. ܫܡܘܐܝܠ ܐܡ̣ܪ: ܡܪܝܐ ܒܳܚܰܪ ܠܒܐ܆ ܘܒܪܢܫܐ ܚܳܙܶܐ ܒܥܝܢܘ̈ܗܝ. ܘܫܠܝܚܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܰܓܒܳܐ ܐܠܗܐ ܠܣܰܟ̈ܠܰܘܗܝ ܕܥܠܡܐ ܕܢܰܒܗܶܬ ܒܗܘܢ ܠܚܟܝ̈ܡܐ܆ ܘܰܓܒܳܐ ܚܰܣܝ̣ܪ̈ܰܝ ܛܘܗܡܐ ܘܒܨܝܪ̈ܐ ܘܡܰܣܠܰܝ̈ܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܝܬ ܐܢܘܢ ܕܢܒܰܛܶܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܕܠܐ ܢܫܬܒܗܪ ܟܠ ܒܣܰܪ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܕܡܢܗ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܐܦ ܐܪܡܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܢܶܫܬܰܒܗܪ ܚܝܠܬܢܐ ܒܚܝܠܗ ܘܥܬܝܪܐ ܒܥܘܬܪܗ ܘܓܢ̱ܒܪܐ ܒܓܢ̱ܒܪܘܬܗ܆ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܡܫܬܒܗܪ ܒܡܪܝܐ ܢܶܫܬܰܒܗܪ. ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܪܝ̣ܬܗ ܐܢܘܢ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܠܝܬ ܩܕܡܘܗܝ ܥܰܒܕܐ ܘܒܪ ܚܺܐܪ̈ܐ ܘܥܬܝܪܐ ܘܡܣܟܢܐ܆ ܐܠܐ ܟܠ ܕܠܗ ܦܠܚܝܢ ܩܕܡܘܗܝ ܫܘܶܝܢ ܐܢܘܢ. ܘܐܢ ܒܣܘܓܐܐ ܕܡܰܡܠܠܐ ܘܒܝ̣ܕܥܬܐ ܝܬܝܪܬܐ ܢܶܫܬܰܒܗܪܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܙܳܟܶܝܢ ܒܗܕܐ. ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܟܬܝ̣ܒ: ܕܒܣܘܓܐܐ ܕܡ̈ܠܐ ܠܐ ܥܳܢܶܐ܆ ܐܦܠܐ ܓܒܪܐ ܡܰܠܳܠܐ ܒܦܬܓܳܡܘ̈ܗܝ ܡܶܙܕܰܕܰܩ. ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ: ܕܡܰܥܒܰܪ ܡܡܠܠܐ ܡ̣ܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܘܛܰܥܡܐ ܕܣܒ̈ܐ ܫܳܩܶܠ܆ ܥܡ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܟܬܝ̈ܒܢ.

   ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܚܝ̈ܢ܆ ܐܢ̱ܬܘܢ ܗܰܪܛܘ ܒܫܝܢܐ ܘܰܥܡܰܠܘ ܒܫܠܡܐ ܘܕܰܥܶܟܘ ܒܝܫܬܐ ܘܰܐܥܒܰܪܘ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܘܫܰܝܶܢܘ ܡܪ̈ܝ̣ܕܐ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܶܙܕܟܶܐ ܩܘܫܬܐ ܡ̣ܢ ܥܰܘܠܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܝܒܐ ܟܐܢܘܬܐ ܡ̣ܢ ܪܘܫܥܐ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܬܩ ܫܠܡܐ ܡ̣ܢ ܚܶܪܝܳܢܐ ܘܠܐ ܡܶܬܟܰܕܰܒ ܫܪܪܐ ܡ̣ܢ ܕܰܓܳܠܘܬܐ ܘܠܐ ܫܳܠܶܡ ܟܐܢܐ ܠܥܰܘܠܐ ܘܠܐ ܙܕܝܩܐ ܠܪܫܝܥܐ ܘܠܐ ܛܒܐ ܠܒܝܫܐ ܘܠܐ ܚܰܠܝܐ ܠܡܰܪܝ̣ܪܐ ܘܠܐ ܚܶܫܘܟܐ ܠܢܗܝܪܐ ܘܠܐ ܙܰܗܪܐ ܠܥܰܡܛܳܢܐ ܘܠܐ ܦܰܟܝܗܐ ܠܡܰܠܝ̣ܚܐ. ܘܠܐ ܚܡܝ̣ܪܐ ܥܬܝܩܐ ܠܰܓܒܝ̣ܠܬܐ ܚܕܰܬܐ܆ ܘܠܐ ܢܘܪܐ ܥܡ ܡܝ̈ܐ ܘܠܐ ܒܢܝ̈ ܫܝܢܐ ܠܫܳܓܘ̈ܫܐ ܘܠܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܠܡܒܰܙ̈ܚܳܢܐ ܘܠܐ ܩܛܝ̣ܪ̈ܰܝ ܬܳܓܐ ܠܐܣܝܪ̈ܐ ܘܠܐ ܒܢܝ̈ ܝܡܝܢܐ ܠܒܢܝ̈ ܓܗܢܐ ܘܐܦܠܐ ܕܳܚܠܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܰܓܫܝܢ ܡܰܪܥܝ̣ܬܗ܆ ܘܐܦܠܐ ܥܕܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܠܝܘܠܦܢܘ̈ܗܝ ܕܒܝܫܐ. ܠܐ ܡܶܣܬܰܬܰܪ ܥܘܠܐ ܘܠܐ ܡܬܛܰܫܝܐ ܕܰܓܳܠܘܬܐ܆ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܪܗܰܛ ܘܢܶܥܡܰܠ ܒܫܝܢܐ ܘܒܫܠܡܐ ܡܩܰܒܶܠ ܛܘܒܐ ܕܝܰܗܒ ܦܪܘܩܢ܆ ܕܛܘܒܝܗܘܢ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܫܠܡܐ܆ ܕܗ̣ܢܘܢ ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܢܬܩܪܘܢ. ܡܢܘ̣ ܕܠܐ ܪܓܝܓ ܕܢܗܘܐ ܒܪܐ ܠܐܒܐ ܕܒܫܡܝܐ ܘܐܚܐ ܠܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ.

   ܚܙܘ ܕܝܢ ܐܚܝ̈ܢ ܟܡܐ ܫܳܘܶܝܢ ܠܕܘܟܪܢܐ ܛܒܐ ܐܝܠܝܢ ܕܥܳܡܠܝ̣ܢ ܒܫܝܢܐ ܘܒܫܠܡܐ ܕܥܡܐ. ܡܢܐ ܓܝܪ ܚܰܝܳܒ ܗ̣ܘܐ ܦܪܘܩܢ ܠܡܘܬܐ܆ ܘܡܢܐ ܝ̣ܙܝ̣ܦ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܡ̣ܢ ܫܝܘܠ܆ ܕܟܕ ܚܳܝܶܐ ܗ̣ܘܐ ܡܝܬ ܚܠܦ ܡܪ̈ܝ̣ܕܐ ܘܫܰܝܶܢ ܐܢܘܢ ܥܡ ܐܒܘܗܝ܆ ܘܥ݂ܠ ܠܫܝܘܠ ܘܰܐܦܶܩ ܚܒܝ̈ܫܶܝܗ̇܆ ܘܥܡ ܒܝܫܐ ܐܶܬܟܰܬܫ ܘܰܙܟܳܝܗܝ ܘܕܳܫܗ ܘܰܬܪܰܥ ܕܘܪ̈ܟܳܬܗ ܘܚܰܠܶܨ ܩܢܝܢܗ܆ ܬܰܒܰܪ ܬܪ̈ܥܘܗܝ ܘܓܰܕܶܡ ܡܘ̣ܟܠܘ̈ܗܝ܆ ܘܟܘ̣ܒܘ̈ܗܝ ܫܩܰܠ ܘܣܡ ܐܢܘܢ ܒܪܝܫܗ܆ ܚܰܬܶܡ ܢܦܫ̈ܬܢ ܒܕܡܐ ܕܢܦܫܗ܆ ܫܪܳܐ ܐܣܝܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܘܒܐ ܚܒܝ̣ܫܐ܆ ܬܪܰܥ ܣܝܳܓܐ ܘܫܢܳܢܐ ܕܚܰܪܒܐ ܘܰܫܩܰܠ ܠܰܘܛܬܐ ܘܩܰܒܥܗ̇ ܒܙܩܝܦܗ܆ ܟܰܢܶܫ ܡܒܰܕܪ̈ܐ ܘܫܰܝܶܢ ܡܪ̈ܝ̣ܕܐ܆ ܣܰܒܰܥ ܟܦܢ̈ܐ ܘܐܫܩܝ̣ ܠܕܰܨܗܶܝܢ܆ ܦܰܬܚ ܥܘܝ̣ܪ̈ܐ ܘܐܚܠܡ ܟܪ̈ܝܗܐ܆ ܦܫܰܛ ܟܦܝ̈ܦܐ܆ ܘܗܰܠܟ ܚܓܝܪ̈ܐ܆ ܫܩܰܠ ܟܐܒܝ̈ܢ܆ ܘܐܚܠܡ ܡܰܚܘ̈ܬܢ܆ ܘܐܣܝ ܟܪܝܗܘܬܢ܆ ܘܩܰܪܶܒ ܪܚܝܩܘܬܢ܆ ܘܟܰܢܶܫ ܡܒܰܕܪܘܬܢ܆ ܘܥܰܒܕܰܢ ܒܢܝ̈ ܕܰܝܪܗ܆ ܐܰܥܬܪܰܢ ܒܡܶܣܟܺܢܘܬܗ܆ ܘܒܰܟܪܝ̣ܗܘܬܗ ܐܰܚܠܡܰܢ܆ ܐܰܣܝܰܢ ܒܙܩܝܦܘܬܗ ܘܒܐܘܠܨܢܘ̈ܗܝ ܪܰܘܚܰܢ. ܘܚܠܦ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܣܝܒܪ ܚܠܦܝܢ܆ ܝܰܗܒ ܠܗ ܐܒܘܗܝ ܫܡܐ ܕܡܝܰܬܰܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܡܳܗܝ̣̈ܢ܆ ܕܒܗ ܒܫܡܐ ܕܝܫܘܥ ܬܶܟܘܦ ܟܠ ܒܪܘܟ܆ ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܒܐܪܥܐ ܐܠܐ ܐܦ ܕܒܫܡܝܐ܆ ܘܟܕ ܟܳܦܝ̣ܢ ܘܣܓܕܝܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܡܪܝܐ ܗ̱ܘ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܠܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ ܐܒܘܗܝ ܘܰܗܘܳܐ ܕܝ̇ܢܐ ܘܡܪܝܐ ܠܡܝ̈ܬܐ ܘܠܚܝ̈ܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܒܰܣܒܰܪܬܗ: ܕܐܒܐ ܠܐܢܫ ܠܐ ܢܕܽܘܢ ܐܠܐ ܟܠܗ ܕܝ̣ܢܐ ܠܒܪܗ ܢܶܬܠܝ̣ܘܗܝ. ܐܓܪܐ ܓܝܪ ܕܥܡܗ ܕܦܪܘܩܢ ܗ̇ܢܘ: ܫܡܐ ܪܒܐ ܘܡܝܰܬܪܐ ܚܠܦ ܕܫܰܝܶܢ ܐܬܪܐ ܡܪܝ̣ܕܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܶܫܬܰܘܬܦܝܢ ܥܡܗ ܘܥܒܕܝܢ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܐܚ̈ܐ ܗܳܘܶܝܢ ܠܗ ܘܒܢܝ̈ܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܝ̇ܪܬܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܘܡܫܰܡܫܝܢ ܘܡܶܫܬܰܡܫܺܝܢ ܡ̣ܢ ܥܝ̣ܪ̈ܰܝ ܫܡܝܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܚܳܣܡܝ̣ܢ ܘܠܐ ܛܳܢܝ̣ܢ ܘܠܐ ܠܳܐܝܶܢ ܘܠܐ ܕܳܡܟܝ̣ܢ܆ ܘܚܳܕܶܝܢ ܒܚܛܝ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܬܝܒܝܢ ܡ̣ܢ ܚܛܗ̈ܐ.

   ܚܒܝܒܝ̈ܢ܆ ܟܬܒܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܡܶܣܰܬ ܕܢܺܐܠܰܦ ܢܶܩܪܶܐ ܐܢܘܢ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܕܢܥܒܕ. ܘܗܟܢܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܠܢ ܨܒܘ̣ܬܐ܆ ܕܟܡܐ ܕܒܰܟܐܳܬܐ ܘܒܚܶܪܝܳܢܐ ܢܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܨܠܘܬܗ ܠܐ ܡܶܬܩܰܒܠܐ ܘܒܥܘܬܗ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡܥܐ ܘܩܘܪܒܢܗ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܠܐ ܡܶܬܥܰܠܶܐ ܘܙܕܩ̈ܬܗ ܠܫܘܒܩܳܢ ܚܛܗ̈ܐ ܠܐ ܗܘܝ̈ܢ܆ ܡܛܠ ܕܟܡܐ ܕܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܠܝܬ܆ ܦܬܝ̣ܚ ܬܪܥܐ ܠܒܝܫܐ܆ ܟܐܳܬܳܐ ܘܡܰܪܕܘܬܐ܆ ܘܠܝܬ ܕܝ̣ܢܐ ܘܥܘܩܳܒܐ܆ ܘܡܥܰܪܒܠܝ̣ܢ ܚ̈ܛܐ܆ ܚܠܝ̣ܛܝܢ ܙܝܙܢ̈ܐ܆ ܝܳܥܶܝܢ ܟܘ̈ܒܐ܆ ܣܳܓܶܝܢ ܫܓܘ̈ܫܐ܆ ܥܫܢܝܢ ܡܡܰܝ̈ܩܳܢܐ. ܡܶܬܝܰܬܪܝܢ ܡܒܰܙܚܳܢ̈ܐ܆ ܠܝܬ ܡܰܟܣܳܢܘܬܐ ܠܝܬ ܟܘܘܳܢܐ ܠܝܬ ܛܰܥܡܐ܆ ܦܰܟܝ̣ܗܐ ܡܶܠܚܐ܆ ܚܶܫܘܟܐ ܥܝܢܐ܆ ܥܰܡܘ̣ܛ ܦܓܪܐ܆ ܚܫܘܟܐ ܥܝܢܐ܆ ܥܰܡܘܛ ܦܓܪܐ܆ ܫܩܝ̣ܠܐ ܬܐܓܘܪܬܐ܆ ܘܠܝܬ ܫܠܡܐ ܠܰܕܥܳܐܠ ܘܢܳܦܶܩ. ܗܠܝܢ ܦܐܪ̈ܐ ܡܘܠܕ ܚܶܪܝܳܢܐ. ܗܫܐ ܓܝܪ ܡܶܬܝܰܕܥܝܢ ܢܨܝ̈ܚܐ ܘܡܶܬܦܰܪܫܝܢ ܟܫܝܪ̈ܐ ܘܟܠ ܚܠܝ̣̈ܨܐ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܪܗܛܝܢ ܒܫܝܢܐ ܘܥܳܡܠܝ̣ܢ ܒܫܠܡܐ ܐܓܪܐ ܩܰܝܳܡ ܘܦܘܪܥܢܐ ܣܓܝ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܩܝܡܝܢ ܒܬܽܘܪܰܥܬܐ ܘܣܳܝܓܝܢ ܣܝܳܓܐ܆ ܘܝ̇ܗܒܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܠܥܰܡܠܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܥܡܗܘܢ܆ ܘܡܶܬܪܰܫܡܝܢ ܒܕܘܟܪܢܐ ܛܒܐ ܥܡ ܢܨܝ̈ܚܐ ܘܦܳܥ̈ܠܐ ܟܫܝܪ̈ܐ.

   ܒܕܪ ܕܪ ܚܒܝܒܝ̈ܢ ܘܒܙܒܢ ܙܒܢ ܐܝܟ ܕܰܫܦܰܪ ܠܛܒܐ ܥܳܒܘܕܢ ܐܘܪܒ ܙܥܘܪ̈ܐ ܘܫܳܛ ܪ̈ܡܐ܆ ܘܐܪܝܡ ܡܟܝ̈ܟܐ ܘܡܰܟܶܟ ܠܓܐܝ̈ܐ܆ ܘܡܰܣܟܶܢ ܠܥܬܝܪ̈ܐ ܘܥܰܠܝ̣ ܠܡܣܟܢ̈ܐ܆ ܘܫܰܦܶܠ ܚܝܠܬܢ̈ܐ ܘܚܰܝܠ ܡܚܝ̣̈ܠܐ܆ ܘܰܗܓܰܡ ܓܢ̱ܒܪ̈ܐ ܘܥܰܫܶܢ ܒܨܝܪ̈ܐ. ܐܪܝܡ ܠܫܝܬ ܙܥܘܪܐ ܚܠܦ ܩܐܝܢ ܒܘܟܪܐ܆ ܘܠܢܘܚ ܚܠܦ ܐܕܡ ܐܒܐ ܕܥܠܡܐ ܬܶܢܝܳܢܐ܆ ܘܠܐܝܣܚܩ ܚܠܦ ܐܺܝܫܡܳܥܶܝܠ܆ ܘܠܝܥܩܘܒ ܚܠܦ ܥܣܘ܆ ܘܠܝܘܣܦ ܚܠܦ ܪܽܘܒܺܝܠ܆ ܘܠܐܦܪܝܡ ܚܠܦ ܡܢܰܫܶܐ܆ ܘܠܐܠܝܥܙܪ ܘܠܐܝ̣ܬܳܡܳܪ ܚܠܦ ܢܳܕܳܒ ܘܰܐܒܝ̣ܗܘ܆ ܘܠܝܫܘܥ ܘܠܟܳܠܳܒ ܚܠܦ ܥܣܪܐ ܓܳܫܘܫܝ̣̈ܢ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ܆ ܘܠܫܡܘܐܝܠ ܚܠܦ ܥܶܠܝ̣܆ ܘܠܕܘܝܕ ܚܠܦ ܫܳܐܘܠ܆ ܘܠܫܠܝܡܘܢ ܚܠܦ ܐܰܕܘܢܺܝܳܐ܆ ܘܠܝܘܪܒܥܰܡ ܚܠܦ ܪܚܰܒܥܰܡ܆ ܘܠܝܳܗܘ ܚܠܦ ܐܳܚܳܒ܆ ܘܠܡܽܘܪܕܟܰܝ ܚܠܦ ܗܳܡܳܢ܆ ܘܠܕܢܝܐܝܠ ܘܠܐܚܘ̈ܗܝ ܚܠܦ ܚܟܝ̈ܡܐ ܕܒܒܝܠ܆ ܘܠܥܡ̈ܡܐ ܚܠܦ ܥܡܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܢܫ̈ܐ܆ ܐܪܝܡ ܠܣܰܪܐ ܚܠܦ ܗܳܓܳܪ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܒܘܟܪܐ܆ ܘܠܪܳܚܶܝܠ ܚܠܦ ܠܝܐ܆ ܘܠܚܰܢܰܐ ܚܠܦ ܦܰܢܳܢܳܐ܆ ܘܠܐܣܬܝܪ ܚܠܦ ܘܰܫܬܝ̣. ܘܐܦ ܢܒܝܘܬܐ ܘܕܝ̣ܢܐ ܐܶܫܬܠܶܡ ܠܢܫ̈ܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܕܰܨܒܳܐ ܡܪܝ̣ܡ ܡܟܝ̈ܟܐ܆ ܡܰܪܝܰܡ ܢܒܝ̣ܬܐ ܘܚܰܢܰܐ ܢܒܝܬܐ܆ ܚܘ̣ܠܕܝ̣ ܢܒܝܬܐ܆ ܐܠܝܫܒܥ ܢܒܝܬܐ܆ ܘܡܪܝܡ ܢܒܝ̣ܬܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܢܒܝܐ ܪܒܐ܆ ܘܕܶܒܘܪܰܐ ܢܒܝܬܐ ܕܳܢܰܬ݀ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܒܝܘܡܝ̈ ܒܳܪܳܩ ܒܪ ܐܰܒܝ̣ܢܥܳܡ ܡܠܟܐ. ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܪܳܫܶܐ ܨܒܝܢܗ ܕܛܒܐ ܐܠܗܢ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡܳܫ ܕܝ̣ܢܘ̈ܗܝ܆ ܘܐܘܪ̈ܚܬܗ ܠܐ ܡܶܬܥܰܩ̈ܒܢ܆ ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܝ̣ܢ ܕܝ̣ܢܘ̈ܗܝ܆ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܫܚܐ ܬܪܥܝܬܗ.

   ܪܘܪܒܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܥܒܳܕܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܥܡܝ̈ܩܢ ܘܰܬܡܝ̈ܗܢ ܡܰܚܫ̈ܒܬܗ܆ ܬܠܳܐ ܫܡܝܐ ܕܠܐ ܥܡܘܕ̈ܐ܆ ܘܰܪܩܰܥ ܐܪܥܐ ܕܠܐ ܐܶܣܛܘ̈ܢܐ܆ ܟܰܢܶܫ ܡܝ̈ܐ ܒܩܳܒ̈ܝܳܬܐ܆ ܚܒܰܫ ܪ̈ܘܚܐ ܘܥܰܠܥ̈ܠܐ ܒܰܐܘܨܪ̈ܰܝ ܨܒܝܢܗ. ܡܬܰܚ ܪܩܝܥܐ ܒܰܡܨܰܥܬܐ ܦܘܪܫܢܐ ܒܝܬ ܡܝ̈ܐ ܠܡܝ̈ܐ܆ ܦܪܰܫ ܝܰܒܝ̣ܫܬܐ ܡ̣ܢ ܝܡܐ܆ ܩܒܰܥ ܢܗܝܪ̈ܐ ܒܪܩܝܥܐ܆ ܙܩܰܦ ܛܘܪ̈ܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܆ ܦܪܰܫ ܐܝܡܡܐ ܡ̣ܢ ܠܠܝܐ܆ ܘܢܗܝܪܐ ܡ̣ܢ ܚܫܘܟܐ܆ ܘܩܝܛܐ ܡ̣ܢ ܣܬܘܐ܆ ܐܶܣܰܪ ܚܳܠܐ ܬܚܘܡܐ ܠܝܡܐ܆ ܘܰܚܒܰܫ ܝܡ̈ܡܐ ܒܽܐܘܩܝܰܢܳܘܣ܆ ܘܓ̈ܠܠܐ ܙܩܝ̈ܦܐ ܠܐ ܥܒܪܝܢ ܬܚܘܡܐ܆ ܡܗܰܠܶܟ ܫܡܫܐ ܕܠܐ ܪ̈ܓܠܐ܆ ܘܪܳܕܶܐ ܣܗܪܐ ܒܚܘܠܳܦܐ܆ ܪ̈ܗܛܢ ܥܢܢ̈ܐ ܕܠܐ ܓܦ̈ܐ܆ ܘܢܳܫܒܳܐ ܪܘܚܐ ܕܠܐ ܟܢ̈ܦܐ܆ ܘܪܳܕܶܝܢ ܡܝ̈ܐ ܕܠܐ ܢܦܫܐ. ܬܰܠܝܐ ܐܪܥܐ ܥܠ ܡܝ̈ܐ܆ ܘܡܝ̈ܐ ܟܢܝܫܝܢ ܒܫܬܐܣ̈ܐ܆ ܠܝܬ ܚܙܳܬܐ ܠܪܘܚܐ܆ ܠܝܬ ܓܶܫܬܐ ܠܐܐܪ܆ ܠܝܬ ܕܡܘ̣ܬܐ ܠܫܡܝܐ܆ ܘܠܐ ܥܢܳܢ̈ܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܢ. ܥܫܝ̈ܢܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܕܝܡܐ ܘܰܬܡܝ̣ܗܝܢ ܬܰܢܝ̣̈ܢܐ ܕܒܓܘܗ. ܦܫܝ̈ܛܢ ܟܶܢ̈ܦܰܝ ܬܪܥܝܬܐ ܘܦܪܝ̣ܣܝ̣ܢ ܓܶܦܰܝ̈ ܡܚܫܒܬܐ ܘܡܳܝܫܝ̣ܢ ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܪܶܥܝܳܢܐ ܘܡܨܰܕܶܝܢ ܥܝܢܝ̈ ܬܺܐܪܬܐ ܘܛܳܝܪ̈ܳܢ ܒܳܒ̈ܳܬܗ̇ ܕܡܰܫܡܰܥܬܐ ܠܡܶܚܙܐ ܘܠܡܶܕܰܥ ܥܘܩܳܒܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܝܢ ܟܠܗܘܢ ܣܘܝܳܟ̈ܐ.

   ܡܢܘ̣ ܐܪܓܫ ܐܬܪ ܝ̣ܕܰܥܬܐ܆ ܘܡܢܘ̣ ܐܰܕܪܶܟ ܫܶܪ̈ܫܰܝ  ܚܶܟܡܬܐ܆ ܘܡܰܢܘ̣ ܡܶܬܒܰܝܰܢ ܐܬܪ ܣܘܟܳܠܐ܆ ܟܣܝܐ ܗ̱ܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܚܰܝ̣ܝ̣̈ܢ ܘܡ̣ܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܢ ܕܟܠ ܒܣܰܪ܆ ܘܠܐ ܡܶܙܕܰܒܢܐ ܒܕܰܗܒܐ ܠܟܠ ܥ̈ܰܛܠܐ܆ ܦܬܝ̣ܚ ܘܫܒܝ̣ܩ ܓܰܙܗ̇ ܠܫܳܐܘ̈ܠܐ. ܡܝܰܬܰܪ ܢܘܗܪܗ̇ ܡ̣ܢ ܫܡܫܐ܆ ܘܙܰܗܪܗ̇ ܦܐܶܐ ܘܗܕܝܪ ܡ̣ܢ ܣܗܪܐ. ܘܡܳܝܫܝ̣ܢ ܠܗ̇ ܩܶܦ̈ܠܰܝ ܬܪܥܝܬܐ܆ ܘܩܳܢܶܝܢ ܠܗ̇ ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܡܰܚܫܰܒܬܐ܆ ܘܝ̇ܪܬܝܢ ܠܗ̇ ܬܰܘܬܳܪ̈ܰܝ ܪܶܥܝܢܐ. ܕܦܬܝ̣ܚ ܬܪܰܥ ܠܒܗ ܡܫܟܚ ܠܗ̇܆ ܘܕܦܳܪܶܣ ܟܶܢܦܰܝ̈ ܬܪܥܝܬܗ ܝܳܪܶܬ ܠܗ̇. ܫܳܪܝܐ ܒܒܪܢܫܐ ܟܫܝܪܐ܆ ܘܡܶܬܢܰܨܒܐ ܒܓܘ ܠܒܗ ܕܚܟܝܡܐ. ܓܝܳܕܝ̈ܗ̇ ܡܶܫܬܰܪܪܝܢ ܒܡܰܒܘ̈ܥܝܗ̇܆ ܘܩܳܢܶܐ ܒܗ̇ ܣܝ̣ܡܬܐ ܛܡܝ̣ܪܬܐ. ܡܦܰܪܚܳܐ ܡܚܫܒܬܗ ܠܟܠ ܪ̈ܰܘܡܝ̣ܢ܆ ܘܡܶܬܬܰܚܬܝܐ ܡܰܪܢܝ̣ܬܗ ܠܟܠ ܥܘܡܩܝ̈ܢ. ܨܳܝܪܳܐ ܒܓܘ ܠܒܗ ܬܡܝ̈ܗܬܐ܆ ܘܚܳܙܝ̈ܢ ܥܝܢܝ̈ ܪ̈ܓܫܘܗܝ ܥܒܪ ܝܡ̈ܡܐ. ܚܒܝ̈ܫܢ ܒܡܰܚܫܒܬܗ ܟܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ܆ ܘܪܘܝ̣ܚ ܗ̣ܘ ܝܰܨܪܗ ܕܢܩܰܒܶܠ. ܗܝܟܠܐ ܗ̱ܘ ܪܒܐ ܕܥܳܒܘܕܗ܆ ܘܥܐܠ ܘܫܳܪܶܐ ܒܗ ܡܠܶܟ ܪܘܡܐ܆ ܡܥܰܠܶܐ ܠܗ̇ ܠܬܪܥܝܬܗ ܠܪܘܡܐ ܘܡܦܰܪܰܚ ܡܰܚܫܰܒܬܗ ܠܒܝܬ ܩܘܕܫܗ ܘܡܚܰܘܶܐ ܠܗ̇ ܓܙܐ ܕܟܠ ܓܰܘܢܝ̣̈ܢ. ܘܦܳܗܶܐ ܪܶܥܝܳܢܗ ܒܚܙܳܬܐ܆ ܡܶܫܬܒܶܐ ܠܗ ܠܒܗ ܠܟܠ ܪ̈ܶܓܫܰܘܗܝ܆ ܘܡܚܰܘܶܐ ܠܗ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝ̣ܕܥ. ܚܳܐܪ ܒܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܘܡܶܬܒܰܩܶܐ܆ ܘܰܬܡܝ̣ܗ ܪܶܥܝܳܢܗ ܒܟܠ ܕܚܳܙܐ܆ ܪܗܛܝܢ ܟܠ ܥܝܪ̈ܐ ܒܬܫܡܫܬܗ ܘܣܪ̈ܳܦܐ ܡܩܰܕܫܝܢ ܠܐܝܩܪܗ܆ ܦܪܚܝܢ ܒܓܶܦܰܝ̈ܗܘܢ ܩܰܠܝ̣̈ܠܐ ܘܚܶܘܳܪܝ̣ܢ ܘܗܕܺܝܪܝܢ ܠܒܘܫܝ̈ܗܘܢ܆ ܡܟܰܣܶܝܢ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܡ̣ܢ ܙܝܘܗ܆ ܘܩܠܝܠܝܢ ܪ̈ܶܗܛܰܝܗܘܢ ܡ̣ܢ ܪܘܚܐ. ܡܰܬܩܰܢ ܬܡܢ ܬܪܘܢܘܣ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܡܥܰܬܰܕ ܕܝ̇ܢܐ ܒܝܬ ܕܝ̣ܢܐ܆ ܬܪܝܨܝܢ ܠܙܕܝ̈ܩܐ ܟܘܪ̈ܣܰܘܢ ܕܕܝܢܝ̣ܢ ܠܥܰܘ̈ܠܐ ܒܝܘܡ ܕܝ̣ܢܐ. ܡܐ ܕܚܳܙܶܐ ܚܟܝܡܐ ܒܪܶܥܝܢܗ ܐܬܪܐ ܕܣܝ̈ܡܬܗ ܣܓܝ̈ܐܢ܆ ܗܝܕܝܢ ܡܶܬܥܰܠܝܐ ܡܰܚܫܰܒܬܗ ܘܒܳܛܶܢ ܘܡܰܘܠܶܕ ܠܒܗ ܟܠ ܛܒ̈ܢ܆ ܘܪܳܢܶܐ ܒܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܶܐܬܦܩܶܕ. ܕܡܘ̣ܬܗ ܘܚܙܳܬܗ ܥܠ ܐܪܥܐ܆ ܘܪ̈ܶܓܫܰܝ ܬܪܥܝܬܗ ܠܥܠ ܘܠܬܚܬ. ܩܰܠܝ̣ܠܐ ܗ̱ܝ ܡܰܚܫܰܒܬܗ ܡ̣ܢ ܫܡܫܐ܆ ܘܦܪܚܝܢ ܙܠܝ̈ܩܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܐܝܟ ܐܶܒܪܳܐ ܩܰܠܝ̣ܠܐ ܠܟܠ ܓܰܒܝ̈ܢ. ܡܫܪܪ ܚܟܝܡܐ ܒܡܚܫܒܬܗ܆ ܙܥܘܪ ܒܚܙܳܬܗ ܘܡܒܰܨܰܪ܆ ܘܰܢܣܝ̣ܟ ܘܰܡܠܶܐ ܡ̣ܢ ܓܙܐ ܥܫܝܢܐ. ܒܠܠܝܐ ܚܫܘܟܐ ܡܶܬܢܰܗܰܪ܆ ܘܡܫܰܕܰܪ ܪ̈ܥܝܢܘܗܝ ܠܟܠ ܓܒܝ̈ܢ܆ ܓܳܫܳܐ ܬܪܥܝܬܗ ܟܠ ܫܬܐܣ̈ܐ ܘܡܰܝܬܝܳܐ ܠܗ ܓܙܐ ܕܝ̣ܕܰܥܬܐ. ܕܠܐ ܫܡܰܥܝ̈ ܐܕܢܘ̈ܗܝ ܗ̣ܘ ܚܳܙܶܐ܆ ܘܕܠܐ ܚܙܰܝ̈ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܗ̣ܘ ܪܳܓܶܫ. ܥܳܒܪܳܐ ܟܠ ܝܡܡܝ̈ܢ ܡܰܪܢܝ̣ܬܗ܆ ܘܠܐ ܚܫܝܒܝܢ ܠܗ ܓ̈ܠܠܐ ܬܩܝ̈ܦܐ܆ ܕܠܐ ܐܶܠܦܐ ܗ̱ܝ ܘܡܰܠܳܚܐ ܬܪܥܝܬܗ. ܪܒ ܘܡܝܰܬܪ ܓܙܐ ܕܬܐܓܘܪܬܗ. ܟܕ ܝܳܗܶܒ ܡ̣ܢ ܕܝܠܗ ܠܐ ܚܳܣܰܪ܆ ܘܥܳܬܪܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܓܙܗ ܡܣܟܢ̈ܐ. ܠܝܬ ܠܗ ܣܟܐ ܠܪܶܥܝܳܢܗ ܕܰܩܦܝ̣ܣ ܘܰܫܪܶܐ ܒܓܘ ܥܘܒܗ. ܐܬܪܐ ܕܡܠܟܐ ܫܳܪܶܐ ܘܡܫܬܡܫ܆ ܡܢܘ̣ ܡܫܟܚ ܚܳܫܶܒ ܠܟ ܓܙܘ̈ܗܝ܆ ܣܓܝ̈ܐܢ ܥܰܠ̈ܠܬܗ ܘܢܰܦܩ̈ܬܗ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܣܢܝܩܘܬܐ.

   ܫܡܥܘ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ̈ܢ܆ ܕܡܰܥܗܕܝ̣ܢܢ ܢܦܫܢ ܘܐܦ ܠܟܘܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܟܠ ܒܪ̈ܝܬܗ ܕܐܠܗܐ ܥܳܒ̈ܕܳܢ ܨܒܝܢܗ ܘܠܐ ܡܥܰܨܪ̈ܳܢ ܦܘܩܕܢܗ. ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܦܩܝ̣ܕ ܠܗ̇ ܩܰܠܝ̣ܠܐܝܬ ܨܒܝܢܗ ܣܳܥܪܳܐ܆ ܘܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܡܥܰܨܶܝܢ ܘܠܐ ܥܒܕܝܢ ܨܒܝܢܗ ܘܠܐ ܚܳܙܶܝܢ ܘܠܐ ܫܡܥܝܢ ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠܝ̣ܢ. ܚܰܣܶܕ ܓܝܪ ܩܕܝܫܐ ܒܝܕ ܐܪܡܝܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܡܢܝ̣ ܠܡ ܠܐ ܬܶܕܚܠܘܢ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ܆ ܘܡ̣ܢ ܩܕܳܡܰܝ ܠܐ ܬܙܘܥܘܢ܆ ܕܣܳܡܶܬ ܚܳܠܐ ܬܚܘܡܐ ܠܝܡܐ ܢܡܘܣܐ ܠܥܠܡ ܘܠܐ ܥܳܒܰܪ ܠܗ܆ ܘܡܶܬܟܰܬܫ ܘܠܐ ܡܫܟܚ܆ ܘܡܬܬܪܝܡܝܢ ܓܰܠܠܘ̈ܗܝ ܘܠܐ ܥܒܪܝܢ ܠܗ. ܘܠܥܡܐ ܗܢܐ ܗܘܳܐ ܠܗ ܠܒܐ ܡܳܪܘܕܐ ܘܡܡܰܪܡܪܢܐ܆ ܘܠܐ ܨܒܰܘ ܠܡܶܫܡܰܥ ܦܘܩܕܢܝ̈. ܚܙܘ ܕܝܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܬܡܝ̈ܗܬܐ܆ ܕܰܐܣܝ̣ܪ ܝܡܐ ܒܚܳܠܐ܆ ܘܚܒܝܫܝܢ ܓ̈ܠܠܐ ܒܦܘܩܕܢܐ܆ ܘܰܟܠܶܝܢ ܟܠ ܡܰܚܫܘ̈ܠܐ ܒܡܠܬܐ܆ ܡܶܬܬܪܺܝܡܺܝܢ ܘܡܶܙܕܰܩܦܝ̣ܢ ܥܕܡܐ ܠܫܡܝܐ ܘܡܶܫܬܰܢܩܝܢ ܘܡܬܬܢܝ̣ܚܝ̣ܢ ܥܕܡܐ ܠܰܬܗܘܡܐ܆ ܘܬܚܘܡܐ ܕܰܦܩܝ̣ܕ ܠܗܘܢ ܠܐ ܥܒܪܝܢ. ܘܐܢ ܐ̱ܢܫ ܢܐܡܪ ܕܒܰܟܝܳܢܗܘܢ ܐܣܝܪܝܢ܆ ܢܶܣܬܰܟܠ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܒܝܘ̈ܡܝ ܢܘܚ. ܟܕ ܐܰܝܬܺܝ ܪܘܓܙܐ ܒܡܝ̈ܐ ܕܛܰܘܦܳܢܐ ܫܩܰܠ ܡܠܬܐ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ ܬܗܘܡܐ ܘܥܰܠܝ̣ ܦܘܩܕܢܐ ܡ̣ܢ ܚܳܠܐ ܐܣܝܪܐ܆ ܘܶܐܬܬܪܰܥܘ ܡܝ̈ܐ ܘܥܒ̣ܪܘ ܬܚܘܡܐ ܘܶܐܬܦܬܰܚܘ ܢܳܣܟܰܝ̈ ܫܡܝܐ܆ ܘܶܐܬܒܰܙܥ ܪܩܝܥܐ ܬܚܘܡܐ ܕܒܝܬ ܡܝ̈ܐ ܠܡܝ̈ܐ܆ ܘܶܐܬܥܒܶܕ ܕܝ̣ܢܐ ܒܥܰܘ̈ܳܠܐ. ܡܛܠ ܕܪܩܝܥܐ ܬܚܘܡܐ ܣܝ̣ܡ ܒܝܬ ܡܝ̈ܐ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܪܩܝܥܐ ܠܒܝܬ ܡܝ̈ܐ ܬܚܬܝ̈ܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ: ܕܥܒ̣ܕ ܐܠܗܐ ܪܩܝܥܐ ܒܡܶܨܥܰܬ ܡܝ̈ܐ ܕܢܗܘܐ ܦܳܪܶܫ ܒܝܬ ܡܝ̈ܐ ܠܡܝ̈ܐ܆ ܘܰܩܒܰܥ ܒܗ ܢܗܝܪ̈ܐ ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܫܡܝܐ. ܘܟܰܢܶܫ ܡܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܦܝ̈ ܝܰܒܝ̣ܫܬܐ ܠܐܬܪܐ ܚܕ܆ ܠܟܢܫܐ ܕܡܝ̈ܐ ܩܪܳܐ ܝܡ̈ܡܐ܆ ܘܠܝܰܒܝ̣ܫܬܐ ܩܪܳܐ ܐܪܥܐ. ܘܟܕ ܥܒܰܕ ܕܝ̣ܢܐ ܒܪ̈ܫܝܥܐ ܘܣܳܦ ܕܪܐ ܡܚܰܒܠܳܢܐ ܘܥܳܒܰܪ ܦܘܩܕܢܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܗܦܰܟܘ ܡܝ̈ܐ ܬܚܬܝ̈ܐ ܠܬܗܘܡܐ܆ ܘܩܡ ܚܳܠܐ ܠܡܶܛܰܪ ܦܘܩܕܢܐ܆ ܘܶܐܬܟܠܝ̣ܘ ܢܳܣܟܰܝ̈ ܫܡܝܐ܆ ܘܰܢܛܰܪ ܪܩܝܥܐ ܡܝ̈ܐ ܥܠܝ̈ܐ ܒܦܘܩܕܢܐ܆ ܘܝ̣ܬܒ ܥܠܡܐ ܒܝܬ ܡܝ̈ܐ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܪܩܝܥܐ ܘܡܝ̈ܐ ܕܠܬܚܬ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ܆ ܘܡܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܚܒܝ̣ܫܝ̣ܢ ܒܰܥܢܳܢ̈ܐ ܘܟܠܗܘܢ ܟܠܶܝܢ ܘܣܝ̣ܡܝܢ ܥܠ ܫܬܐܣܬܐ ܕܨܒܝܢܗ. ܘܠܐ ܡܝ̈ܐ ܒܠܚܘܕ ܥܒܰܕܘ ܨܒܝܢܗ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܟܠ ܒܪ̈ܝܬܗ ܒܟܠܙܒܢ ܩܰܠܝ̣ܠܐܝܬ ܦܘܩܕܢܗ ܥܒ̈ܕܢ. ܡܝ̈ܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܢܘܚ܆ ܘܡܝ̈ܐ ܘܢܘܪܐ ܘܚܫܘܟܐ ܘܥܰܪܘܒܐ ܘܩܰܡܨܐ ܘܒܰܪܕܐ ܘܟܠ ܡܰܚܘ̈ܢ ܕܒܡܨܪܝܢ ܒܝܕ ܡܘܫܐ܆ ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܘܟܐܦܝ̈ ܒܰܪܕܳܐ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܟܕ ܐܡ̣ܪ: ܕܫܡܫܐ ܒܓܶܒܥܘܢ ܟܰܬܰܪ ܘܣܗܪܐ ܒܦܩܰܥܬܐ ܕܰܐܝܠܘܢ. ܘܠܡܢܐ ܟܬܪ ܫܡܫܐ ܒܓܶܒܥܘܢ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܚ̣ܕܘ ܓܶܒܥܘܢܳܝ̈ܐ ܓܘܣܐ ܒܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܣܠ̣ܩܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܝ̈ܗܘܢ ܕܳܐܡܘܪ̈ܳܝܐ ܥܕܡܐ ܕܰܐܘܒܶܕܘ ܐܢܘܢ ܝܫܘܥ ܟܕ ܩܡ ܫܡܫܐ ܘܟܬܪ ܣܗܪܐ. ܘܥܒ̣ܕܘ ܦܘܩܕܢܗ ܟܘܟ̈ܒܝ ܫܡܝܐ܆ ܘܶܐܬܟܰܬܰܫܘ ܡ̣ܢ ܕܘܟܝ̈ܬܗܘܢ܆ ܘܥܒܕܘ ܩܪܳܒܐ ܥܡ ܣܝ̣ܣܪܐ ܘܡܰܕܝܰܢ ܒܝܘ̈ܡܝ ܕܶܒܘܪܰܐ ܘܒܳܪܳܩ ܒܪ ܐܰܒܝ̣ܢܥܳܡ ܘܥܒܕܬ݀ ܨܒܝܢܗ ܐܦ ܚܝܘܬܐ ܕܫܶܢܐ܆ ܕܶܒܐ ܦܰܪܰܬ ܛܠܝ̈ܐ ܝܰܠܕܐ ܕܪ̈ܫܝܥܐ܆ ܘܐܪ̈ܝܘܬܐ ܢܰܛܪܘܗܝ ܠܕܢܝܐܝܠ ܒܦܘܩܕܢܐ. ܘܥܒ̣ܕ ܬܘܒ ܨܒܝܢܗ ܢܘܢܐ ܒܝܡܐ ܟܕ ܦܩܰܕ ܠܗ ܘܒܰܠܥܗ ܠܝܘܢܢ܆ ܘܟܕ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܦܰܠܛܗ ܠܝܰܒܫܐ. ܘܥܶܒܕܰܬ݀ ܬܘܒ ܨܒܝܢܗ ܬܘܠܥܐ ܒܰܫܪܘܪܐ ܕܩܰܪܐܳܐ ܕܰܡܛܰܠܬܗ ܕܝܘܢܢ ܟܕ ܦܩܰܕ ܠܗ̇ ܘܩܛܰܡܬܗ܆ ܘܪܘܚܐ ܕܫܰܘܒܐ ܐܰܘܒܶܫܬܗ ܒܦܘܩܕܢܐ. ܘܥܒ̣ܕܘ ܬܘܒ ܨܒܝܢܗ ܢܘ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܟܕ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܐܬܬܨܝܕܘ ܠܫܠܝ̈ܚܘܗܝ ܕܦܪܘܩܢ. ܘܢܘܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܝܰܗܒ ܟܣܶܦ ܪܝܫܐ ܚܠܦ ܦܪܘܩܢ ܘܫܡܥܘܢ ܬܠܡܝܕܗ. ܘܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܟܠ ܒܪ̈ܝܬܐ ܥܳܒ̈ܕܳܢ ܨܒܝܢܗ ܒܟܠ ܥܕܢ܆ ܘܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܠܐ ܥܰܨܺܝ̈ ܨܒܝܢܗ.

   ܐܠܐ ܥܒܳܪ ܢܡܘܣܐ ܠܘܬ ܐܕܡ ܐܫܬܟܚ܆ ܡ̣ܢ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܘܐܦ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ ܗ̣ܘ ܥܳܒܰܪ ܢܡܘܣܐ. ܐܝ̇ܕܐ ܗ̱ܝ ܡܡܰܪܡܪܳܢܘܬܐ ܚܒܝ̈ܒܝܢ ܕܪܒܐ ܡ̣ܢ ܗܕܐ܆ ܕܒܥܶܠܰܬ ܡܓܰܪܝܳܢܘܬܐ ܕܰܕܠܘ̣ܚܝܐ ܘܕܚܶܪܝܳܢܐ ܢܦ̣ܩܘ ܒܥܡܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܡܰܪ̈ܳܚܐ ܘܒܝ̈ܫܐ ܘܡܡܰܪ̈ܝܳܢܐ ܘܡܒܰܣܪ̈ܳܢܐ܆ ܡܨܰܚܝܳܢ̈ܐ ܘܡܠܝ̣ܛܳܢ̈ܐ܆ ܛܰܢܢ̈ܐ ܘܚܰܣܳܡ̈ܐ܆ ܕܳܠܘ̈ܚܐ ܘܪ̈ܳܚܡܰܝ ܝܥܢܘܬܐ܆ ܚܳܕ̈ܝܰܝ ܒܬܒܳܪܐ. ܘܕܨܳܒܶܝܢ ܒܫܳܪ̈ܥܳܬܐ܆ ܣܳܢܝܰܝ̈ ܩܘܫܬܐ܆ ܘܛܳܪ̈ܕܰܝ ܟܐܢܘܬܐ܆ ܘܚܳܛܘ̈ܦܐ ܘܥܳܠܘܒܐ ܘܕܓ̈ܠܐ ܘܫܳܝ̈ܛܰܝ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ܆ ܩܳܝ̈ܡܰܝ ܒܙܺܐܦܐ܆ ܘܡܶܣܬܰܬܪ̈ܰܝ ܒܪܘܫܥܐ܆ ܘܡܡܰܝ̈ܩܰܝ ܒܛܒ̈ܐ܆ ܘܡܟܰܢ̈ܫܰܝ ܝܘܬܪܢܐ܆ ܡܒܰܙܚܰܝ̈ ܒܟܐܢ̈ܐ ܘܪ̈ܳܚܡܰܝ ܚܪ̈ܝܢܐ܆ ܡܫܰܓ̈ܫܰܝ ܡܫܝ̈ܢܐ܆ ܡܓܰܪ̈ܓܰܝ ܡܰܨܘ̈ܬܐ܆ ܒܳܛܢܰܝ̈ ܥܘܠܐ ܘܝܳܠܕܰܝ̈ ܫܘܩܪܐ܆ ܡܗܰܦ̈ܟܰܝ ܡ̈ܠܐ ܘܕܳܚܩܰܝ̈ ܡܪܕܘܬܐ܆ ܡܰܠܝܰܝ̈ ܚܶܡܬܐ ܘܥܰܛܠܰܝ̈ ܪܥܝܢܐ܆ ܡܩܰܝ̈ܡܰܝ ܨܒܝܢܗܘܢ ܘܣܳܢܝܰܝ̈ ܡܣܟܢ̈ܐ܆ ܚܬܝܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܐ ܘܒܳܙܘ̈ܙܐ ܘܛܳܠܘ̈ܡܐ܆ ܥܳܒܕܰܝ̈ ܫܘܦܪܳܢܐ ܘܡܠܰܩ̈ܛܰܝ ܡ̈ܠܐ܆ ܝܥ̈ܢܐ ܘܛܢ̈ܦܐ܆ ܡܫܰܕ̈ܠܰܝ ܠܐܒܕܢܐ܆ ܪ̈ܰܘܳܝܐ ܘܐܣܘ̈ܛܐ܆ ܢܟܝ̈ܠܐ ܘܟܰܕܳܒ̈ܐ܆ ܛܳܡܪ̈ܰܝ ܩܶܢܶܐܬܐ܆ ܡܠܰܒ̈ܛܰܝ ܚܪܝܢܐ܆ ܡܰܠܝܰܝ̈ ܢܟܠܐ ܘܣܪ̈ܝ̣ܩܰܝ ܡ̣ܢ ܛܝܒܘܬܐ܆ ܡܰܘܙܦܰܝ̈ ܟܣܦܐ ܘܡܙܰܒ̈ܢܰܝ ܒܪܶܒܝ̣ܬܐ܆ ܦܳܥ̈ܠܐ ܒܝ̈ܫܐ ܘܐܓܝܪ̈ܐ ܚܒܰܢܳܢ̈ܐ܆ ܐܟܠܝܢ ܒܫܡ ܡܪܢ ܘܡܶܬܝܰܩܪܝܢ ܒܫܡܗ ܘܩܳܪܝܢ ܒܫܡܗ܆ ܘܡ̣ܢ ܡܠܘ̈ܗܝ ܣܪܝܩܝܢ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܦܳܥ̈ܠܐ ܢܟܝ̈ܠܐ ܕܨܳܪܝ̣ܢ ܟܣܦܐ ܘܠܝܬ ܠܗܘܢ ܝܘܬܪܢܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܥܰܒ̈ܕܐ ܒܝ̈ܫܐ ܟܢܰܘ̈ܬܐ ܚܳܢܘ̈ܩܐ܆ ܘܙܝܙ̈ܢܐ ܒܝܢܬ ܚ̈ܛܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܚܫܘ̈ܟܐ ܒܢܗܝܪܐ܆ ܢܒܝ̈ܐ ܕܰܓ̈ܠܐ ܘܡܫܝ̈ܚܐ ܟܰܕܳܒ̈ܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܣܡܠܐ ܝܳܪ̈ܬܰܝ ܚܫܘܟܐ܆ ܘܫܳܐܠܰܝ̈ ܡܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܐܢ̈ܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܟܘ̈ܒܐ ܒܟܪܡܐ܆ ܒܳܢܝܰܝ̈ ܥܠ ܚܳܠܐ ܒܶܢܝܳܢܐ ܕܢܳܦܶܠ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܗܳܦܟܰܝ̈ ܡ̣ܢ ܩܪܳܒܐ܆ ܕܐܠܗܗܘܢ ܟܪܣܗܘܢ ܘܬܫܒܘܚܬܗܘܢ ܒܶܗܬܰܬܗܘܢ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܐܶܣܬܐ ܡܟܰܠܰܫܬܐ܆ ܚܝܠܗ ܕܒܝܫܐ ܘܝܰܠܕܗ ܕܣܛܢܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܚܘܰܘ̈ܬܐ ܚܰܪ̈ܡܳܢܐ܆ ܟܠܒ̈ܐ ܦܺܐܩ̈ܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܶܒܰܚ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡܙܰܕ̈ܩܰܝ ܢܦܫܗܘܢ. ܚܟܝ̈ܡܝ ܠܒܝܫܬܐ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢ ܣܘܟܳܠܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܪ̈ܳܡܝܰܝ ܚܪܝܢܐ܆ ܕܚܳܕܶܝܢ ܒܦܳܠܓܘܬܐ ܘܕܳܝܨܝ̣ܢ ܒܫܳܪ̈ܥܳܬܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܕܰܡܟܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܛܒ̈ܬܐ ܘܥܝܪܝܢ ܠܒܝ̈ܫܬܐ܆ ܘܡܰܘܠܕܝ̣ܢ ܬܟܬܘ̈ܫܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܢܦܫܗܘܢ܆ ܒܥܶܠܕܒܒ̈ܐ ܡܦܰܛܡ̈ܐ܆ ܣܳܢܰܐܘ̈ܗܝ ܕܡܫܝܚܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܚܡܝܪܐ ܥܬܝܩܐ܆ ܙܶܩ̈ܐ ܒܠܳܝ̈ܬܐ ܘܢܰܚ̈ܬܐ ܡܣܰܕ̈ܩܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܦܪܶܕܬܐ ܕܒܝܬ ܟܘ̈ܒܐ܆ ܫܘܥܐ ܠܙܪܥܐ ܘܚܳܠܐ ܠܒܶܢܝܳܢܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܝܰܬܝ̣ܪ̈ܝ ܡܠܟܘܬܐ܆ ܥܦܪܐ ܠܚܶܘܝܐ܆ ܘܫܪܓܐ ܬܚܝܬ ܣܬܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡܶܠܚܐ ܦܰܟܝ̣ܗܬܐ ܕܠܒܪ ܡܶܫܬܰܕܝܐ ܘܠܐ ܐܳܙܳܠܐ ܠܚܘܫܳܚܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܚܣܝ̣̈ܠܰܝ ܡ̣ܢ ܛܒ̈ܬܐ܆ ܟܣܦܐ ܕܙܺܐܦܐ܆ ܘܡܐܢ̈ܐ ܬܒܝ̣ܪ̈ܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܟܪܡܐ ܕܚܰܪ̈ܘܒܐ܆ ܓܦܶܬܐ ܕܡܪܳܪ̈ܐ ܘܫܶܬܠܬܐ ܕܥܡܘܪܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܟܣܦܐ ܡܰܣܠܝܐ ܕܰܐܣܠܝ̣ ܡܪܝܐ܆ ܘܛܰܡ̈ܐܐ ܩܪܳܐ ܐܢܘܢ܆ ܚܘܒܐ ܗܦܝ̣ܟܐ܆ ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܣܟ̈ܠܬܐ. ܢܳܛܪ̈ܰܝ ܬܪܥܐ ܢܰܝ̈ܡܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܡܙܰܟܶܝܢ ܠܚܰܝܳܒ̈ܐ ܘܡܚܰܝܒܝ̣ܢ ܠܙܰܟܳܝ̈ܐ܆ ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܝܰܦܰܢܰܣ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܣܳܢܝܰܝ̈ ܟܐܳܬܐ܆ ܘܡܣܰܪ̈ܕܰܝ ܡ̈ܠܐ܆ ܐܳܟܠܰܝ̈ ܠܚܡܐ ܒܫܘܥ̈ܝܬܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡܚܰܙ̈ܩܰܝ ܡܡܠܠܐ܆ ܡܠܰܚ̈ܫܰܝ ܒܛܘܫܝܐ܆ ܡܳܚܝܰܝ̈ ܒܣܬܪܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܣܰܟܠܰܝ̈ ܠܡ̈ܠܐ܆ ܚܳܝܪ̈ܰܝ ܠܗܒ ܠܝ܆ ܪ̈ܳܡܝܰܝ ܒܝܬ ܐܚ̈ܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܠܫ̈ܢܐ ܕܰܓ̈ܠܐ܆ ܠܒܐ ܕܡܶܬܚܰܫܒ ܥܘܠܐ ܘܥܶܬܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܚܰܠܝ̈ܢ ܡܠܝ̈ܗܘܢ ܘܡܪܝܪ̈ܢ ܡ̣ܢ ܓܶܕ̈ܕܐ܆ ܘܗ̣ܢܝܢ ܠܘ̣ܠܝ̈ܬܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܐܬܠܝ̈ܛܐ ܚܰܝܳܒ̈ܐ܆ ܡܰܠܳܚ̈ܐ ܡܛܰܒܥ̈ܢܐ܆ ܨܰܝܳܕܰܝ̈ ܠܐܒܕܢܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܰܘܩ̈ܐ ܢܟܝ̈ܠܐ ܕܚܳܝܪܝ̣ܢ ܠܡܦܘܠܬܐ ܘܡܥܝ̣ܪܝܢ ܩܪ̈ܳܒܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܐܝܙܓܕ̈ܐ ܡܫܰܓܫܳܢ̈ܐ܆ ܪ̈ܳܡܝܰܝ ܡܟܫܘ̈ܠܐ܆ ܡܓܰܪ̈ܓܰܝ ܡܠܟܘ̈ܬܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܣܡܐ ܕܡܰܘܬܐ܆ ܡܶܪܬܗ ܕܚܘܝܐ܆ ܘܰܨܡܘܪܬܐ ܕܳܐܟܶܕܢܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܒܥܠܕ̈ܒܒܐ ܕܙܩܝܦܐ܆ ܟܶܫܠܗ ܕܨܠܝܒܐ܆ ܣܳܢܰܐܘ̈ܗܝ ܕܡܫܝܚܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܒܢܝ̈ܐ ܡܰܘܠܕܰܝ̈ ܚܪܝܢܐ܆ ܘܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܦܐܪ̈ܝܗ̇ ܕܦܳܠܓܘܬܐ.

   ܚܒܝܒܝ̈ܢ܆ ܒܢܝ̈ ܫܝܢܐ܆ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܢܘܢ ܢܘܗܪܗ ܕܥܠܡܐ܆ ܡܶܠܚܐ ܕܐܪܥܐ܆ ܘܥܝܢܗ ܕܦܓܪܐ܆ ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܢܘܢ ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܓܢܘܢܐ܆ ܙܪܥܐ ܛܒܐ܆ ܘܒܶܢܝܳܢܐ ܕܥܠ ܫܘܥܐ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܢܘܢ ܐܪ̈ܕܟܠܐ ܚܟܝ̈ܡܐ ܕܚܳܛܺܝܢ ܠܫܬܐܣܬܐ ܘܡܰܓܠܶܝܢ ܬܰܡܣܘܬܐ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܢܘܢ ܐܟܪ̈ܐ ܟܫܝܪ̈ܐ ܡܳܠܝܰܝ̈ ܐܰܘܨܪ̈ܐ ܘܡܟܰܢ̈ܫܰܝ ܥܠ̈ܠܬܐ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܢܘܢ ܬܓܪ̈ܐ ܚܟܝ̈ܡܐ ܢܳܣܒܰܝ̈ ܟܣܦܐ ܘܡܚܰܘ̈ܝܰܝ ܝܘܬܪ̈ܢܐ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܢܘܢ ܦܥ̈ܠܐ ܐܓܝܪ̈ܐ ܕܢܣܒܝܢ ܐܓܪܐ ܘܫܐܠܝܢ ܝܬܝܪܐ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܢܘܢ ܐܰܚܝ̣̈ܕܰܝ ܩܠܝ̈ܕܐ܆ ܐܝܙܓܕ̈ܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ܆ ܘܩܳܪ̈ܝܰܝ ܩܪ̈ܢܬܐ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܢܘܢ ܪ̈ܒܝ ܒ̈ܬܐ ܡܦܰܪ̈ܢܣܳܢܐ܆ ܘܙܶܩ̈ܐ ܚܕ̈ܬܬܐ ܘܢܚ̈ܬܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܢܘܢ ܫܠܝ̈ܚܐ ܡܳܟܘܪ̈ܐ܆ ܟܠܬܐ ܡܨܰܒܰܬܬܐ܆ ܘܢܘܗܪܐ ܒܚܫܘܟܐ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܢܘܢ ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܫܠܡܐ ܐܚܘ̈ܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܘܗܰܝܟܠܐ ܕܪܘܚܐ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܢܘܢ ܪ̈ܳܗܛܰܝ  ܒܐܓܘܢܐ܆ ܥܳܡ̈ܠܰܝ ܒܶܐܣܛܰܕܝܐ ܘܢܳܣܒܰܝ̈ ܟܠܝ̈ܠܐ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܢܘܢ ܓܘܦ̈ܢܐ ܒܟܪܡܐ܆ ܙܪܥܐ ܕܚ̈ܛܐ ܛܒ̈ܬܐ ܝܳܗܒܰܝ̈ ܦܐܪ̈ܐ ܚܕ ܒܡܐܐ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܢܘܢ ܡܰܢܗܪ̈ܰܝ ܫܪ̈ܳܓܐ ܕܥܐܠܝܢ ܒܬܪܥܐ ܐܰܠܝ̣ܨܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܝܡܝܢܐ ܕܪܳܕܶܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܩܰܛܝ̣ܢܐ ܘܐܠܝ̣ܨܐ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܢܘܢ ܦܪ̈ܝ̣ܩܰܝ ܒܨܠܝܒܐ ܙܒܝ̣̈ܢܰܝ ܒܕܡܗ ܘܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܢܘܢ ܐܝܙܓܕܘ̈ܗܝ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܟܪ̈ܘܙܐ ܫܪܝܪ̈ܐ܆ ܡܰܘܠܕܰܝ̈ ܡ̣ܢ ܡܝ̈ܐ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܢܘܢ ܪܝܚܐ ܒܰܣܝܡܐ ܕܦܳܚ ܪܝ̣ܚܟܘܢ ܒܟܠ ܐܬܪ̈ܘܢ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܢܘܢ ܓܒܝ̣ܠܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢ ܚܡܝܪܐ ܥܬܝܩܐ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܢܘܢ ܡܙܰܡܢܰܝ̈ ܠܚܬܢܐ ܘܠܒܝ̣̈ܫܰܝ ܢܚ̈ܬܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܰܣܡܳܟܐ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܢܘܢ ܫܩܝ̣̈ܠܰܝ ܢܝ̣ܪܐ ܝܳܬܒܰܝ̈ ܒܫܶܬܩܐ ܘܰܐܣܝ̣ܪ̈ܰܝ ܟܢܘܫܬܐ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܢܘܢ ܝܠܕܝ̈ܗ̇ ܕܥܕܬܐ܆ ܡܪ̈ܰܒܝܳܢܐ ܕܒܢܝ̈ܗ̇ ܘܒܟܢ̈ܫܰܝ ܡܪܥܝܬܐ.

   ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܢܘܢ ܪ̈ܥܘܬܐ ܢܨܝ̈ܚܐ ܕܡܗܦܟܝ̣ܢ ܓܙܳܪ̈ܝܗܘܢ ܒܪܶܥܝܐ ܛܒܐ܆ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܪܒ ܪ̈ܥܘܬܐ܆ ܢܘܗܪܐ ܒܚܫܘܟܐ܆ ܘܫܪܓܐ ܕܥܠ ܡܢܳܪܬܐ ܕܐܢܗܪ ܥܠܡܐ ܘܚܰܣܝ̣ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ. ܗܘܝܘ ܓܝܪ ܡܪܓܢܝܬܐ ܛܒܬܐ܆ ܘܚܢܢ ܬܓܪ̈ܐ ܕܙܰܒܶܢܢ ܩܶܢܝܳܢܢ ܘܰܙܒܢܗ̇. ܘܗܘܝܘ ܣܝ̣ܡܬܐ ܕܩܪܝܬܐ܆ ܘܚܢܢ ܟܕ ܐܶܫܟܰܚܢܳܝܗܝ ܚܕܰܝܢ ܒܗ ܘܩܢܰܝܢܳܝܗܝ. ܘܗܘܝܘ ܓܝܪ ܡܒܘܥܐ ܕܚܝ̈ܐ܆ ܘܚܢܢ ܕܰܨܗܶܝܢ ܗ̣ܘܰܝܢ ܐܶܫܬܝ̣ܢ ܡܢܗ. ܘܗܘܝܘ ܦܬܘܪܐ ܕܡܠܐ ܕܘܗܳܢܐ ܘܣܰܒܥܘܬܐ܆ ܘܚܢܢ ܕܟܰܦܢܝ̣ܢ ܗ̣ܘܰܝܢ ܐܶܟܰܠܢ ܘܰܒܣܶܡܢ. ܘܗܘܝܘ ܬܪܥܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܶܐܬܦܬܰܚ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܥܳܠܡ̈ܐ. ܘܗܘܝܘ ܚܡܪܐ ܡܚܰܕܝܢܐ ܕܫܳܬܶܝܢ ܡܢܗ ܐܒܝ̈ܠܐ ܘܛܳܥܶܝܢ ܟܐܒܝ̈ܗܘܢ. ܘܗܘܝܘ ܠܒܘܫܐ ܘܢܚܬܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܕܰܥܛܝ̣ܦܝܢ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܢܨܝ̈ܚܐ. ܘܗܘܝܘ ܟܪܡܐ ܕܫܪܪܐ܆ ܘܐܒܘܗܝ ܦܰܠܳܚܐ܆ ܘܚܢܢ ܓܘܦܢ̈ܐ ܕܢܨܝ̈ܒܢ ܒܓܘܗ. ܘܗܘܝܘ ܡܰܓܕܠܐ ܕܒܳܢܶܝܢ ܒܗ ܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܢܶܚܫܘܒ ܢܦܩ̈ܬܗ ܕܢܶܒܢܶܐ ܘܢܫܰܠܶܡ. ܘܗܘܝܘ ܚܬܢܐ ܘܫܠܝ̈ܚܐ ܡܳܟܘܪ̈ܐ ܘܚܢܢ ܟܠܬܐ܆ ܢܥܰܬܶܕ ܠܢ ܪܘܡܝܳܢܐ. ܘܗܘܝܘ ܣܶܒܠܬܐ ܕܡܰܣܶܩ ܠܪܘܡܐ܆ ܢܶܥܡܰܠ ܘܢܶܬܟܰܬܫ ܕܢܶܣܰܩ ܒܗ̇ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ. ܗܘܝܘ ܐܘܪܚܐ ܕܩܛܝ̣ܢܐ ܘܐܠܝ̣ܨܐ܆ ܢܶܪܕܶܐ ܒܥܶܩ̈ܒܬܗ ܕܢܡܰܢܰܥ ܠܰܠܡܺܐܢܐ. ܘܗܘܝܘ ܟܘܡܪܐ ܡܫܡܫܢܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܚܢܢ ܢܶܥܡܰܠ ܕܢܗܘܐ ܒܢܝ̈ ܕܝܪܗ. ܘܗܘܝܘ ܡܠܟܐ ܒܪ ܛܘܗܡܐ ܪܒܐ ܕܶܐܙܰܠ ܠܡܶܣܰܒ ܡܠܟܘܬܐ. ܢܝܰܩܪ ܙܥܘܪܘܬܗ ܕܢܫܰܘܬܦܰܢ ܒܪܰܒܘܬܗ. ܘܗܘܝܘ ܟܪܘܙܐ ܘܫܠܝܚܗ ܕܥܠܝܐ. ܢܶܫܡܰܥ ܦܬܓܡܘ̈ܗܝ ܘܢܗܘܐ ܒܢܝ̈ ܐ̱ܪܙܗ. ܘܗܘܝܘ ܦܪܶܕܬܐ ܡܰܝܬܝܰܬ݀ ܦܐܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܕܟܕ ܙܥܘܪܝܐ ܐܶܙܕܰܪܥܬ݀ ܘܗܘܬ݀ ܐܝܠܢܐ ܥܫܝܢܐ. ܘܗܘܝܘ ܒܪܐ ܒܘܟܪܐ ܝܠܕܐ ܕܡ̣ܢ ܡܪܝܡ܆ ܢܩܰܒܶܠ ܙܥܘܪܘܬܗ ܕܢܶܚܕܶܐ ܒܪܒܘܬܗ. ܘܗܘܝܘ ܕܚܫ ܘܰܚܝܳܐ ܘܰܣܠܶܩ ܠܪܘܡܐ܆ ܢܗܰܝܡܢ ܒܗ ܒܫܪܪܐ ܕܢܩܒܠ ܡܐܬܝܬܗ. ܘܗܘܝܘ ܕܰܝܳܢܐ ܕܡܝ̈ܬܐ ܘܕܚܝ̈ܐ ܕܝ̇ܬܒ ܥܠ ܬܪܘܢܘܣ ܘܕܳܐܢ ܫܪ̈ܒܬܐ. ܘܗܘܝܘ ܕܡܰܘܪܶܬ ܡܠܟܘܬܐ ܘܡܫܰܕܪ ܠܬܫܢܝܩܐ܆ ܘܠܐ ܢܳܣܶܒ ܒܐܦ̈ܐ ܘܠܐ ܡܩܒܠ ܫܘ̣ܚܕܐ. ܡܟܝܠ ܒܗ ܢܰܘܕܶܐ ܠܐܒܘܗܝ܆ ܘܒܗ ܢܣܓܘܕ ܠܫܳܠܘܚܗ܆ ܘܒܗ ܢܩܰܕܶܫ ܠܡܫܰܕܪܢܗ ܕܰܨܒܳܐ ܒܢ ܘܰܓܒܳܢ ܒܗ ܘܚܰܕܝܰܢ ܒܗ ܘܰܩܪܳܢ ܒܗ܆ ܘܪܰܥܝ̣ ܙܥܘܪܘܬܢ ܥܡ ܪܒܘܬܗ. ܠܢ ܓܝܪ ܠܝܬ ܠܢ ܡܕܡ ܠܡܶܦܪܰܥ ܠܗܠܝܢ ܪ̈ܰܚܡܐ ܐܠܐ ܬܘܕܝܬܐ ܘܣܓܕܬܐ ܘܕܢܶܪܚܰܡ ܚܕ ܠܚܕ. ܒܗܠܝܢ ܦܐܪ̈ܐ ܢܶܥܡܰܠ ܕܡܰܪܕܶܝܢ ܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ.

   ܘܳܠܐ ܠܢ ܚܒܝܒܝ̈ܢ ܕܢܶܬܦܢܶܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܢܩܰܪܶܒ ܩܕܡܘܗܝ ܬܝܒܘܬܐ ܕܠܒܐ܆ ܘܠܐ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܩܰܫܝܘܬܗ ܕܦܪܥܘܢ ܘܠܣܟܠܘܬܗ ܕܰܪܚܰܒܥܰܡ܆ ܘܢܶܪܚܰܩ ܡ̣ܢ ܚܶܪ̈ܝܢܐ ܘܦܳܠܓܘ̈ܬܐ ܕܡܢܝ̣ܚܝܢ ܨܒܝܢܗ ܕܣܛܢܐ. ܡܛܠ ܕܩܰܛܝ̣ܢܐܝܬ ܥܐܠ ܥܠ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܘܥܳܒܶܕ ܠܗܘܢ ܝܬܝܪ̈ܐ ܠܚܝܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܡܚܰܬܚܶܬ ܠܗܘܢ ܒܪ̈ܓܝܓܬܗ ܕܣܓܝ̈ܐܢ. ܒܪܶܓܰܬ ܡܕܡ ܡܕܡ ܥܐܠ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܐܕܡ܆ ܘܡܣܰܪܶܩ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܡܐܢ̈ܐ ܣܦܝ̈ܩܐ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܫܰܪܝ̣ ܒܐܒܘܗܘܢ ܩܕܡܝܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܚܕܐ ܗ̱ܝ ܪܶܓܬܗ ܕܢܶܕܥܺܝܗ̇ ܘܢܶܥܪܘܩ ܡܢܗ̇܆ ܡܛܠ ܕܣܓܝ̈ܐܢ ܐܢܝܢ ܐܘܡܳܢܘ̈ܬܗ ܕܢܟܝ̣ܠܐ. ܒܪܶܓܰܬ ܡܐܟܘܠܬܐ ܐܦܩ ܠܐܕܡ ܡ̣ܢ ܦܪܕܝܣܐ܆ ܘܒܪܶܓܰܬ ܩܛܠܐ ܦܪܰܫ ܠܗܒܝܠ ܡ̣ܢ ܩܐܝܢ ܐܚܘܗܝ܆ ܘܒܪܶܓܰܬ ܒܘܙܳܚܐ ܥܒܶܕ ܥܰܒܕܝ̣̈ܢ ܗܘܳܐ ܚܡ ܠܬܪܝܢ ܐܚܘ̈ܗܝ. ܘܒܪܶܓܰܬ ܝܥܢܘܬܐ ܐܣܠܝ̣ ܠܥܣܘ ܡ̣ܢ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܘܒܘܟܪܘܬܐ܆ ܘܒܪܶܓܰܬ ܨܚܢܘܬܗ ܫܟܝ̣ܡ ܒܪ ܚܡܘ̣ܪ ܢܦܰܠ ܒܚܰܪܬܐ ܗ̣ܘ ܘܟܠܗ ܥܡܗ. ܘܒܪܓܬ ܣܶܢܶܐܬܐ ܘܚܣܳܡܐ ܙܰܒܶܢܘ ܒܢܝ̈ ܝܥܩܘܒ ܠܝܘܣܦ ܐܚܘܗܘܢ ܠܥܰܪ̈ܰܒܳܝܐ܆ ܘܒܪܶܓܰܬ ܨܚܢܘܬܗ̇ ܫܰܕܠܬ݀ ܐܢ̱ܬܬ ܡܪܗ ܠܝܘܣܦ ܘܰܦܠܰܛ ܡ̣ܢ ܫܘܥܒܕܗ̇. ܘܒܪܶܓܰܬ ܦܰܚܙܘܬܗܘܢ ܣܳܦܘ ܣܕܘܡܝ̈ܐ ܕܰܣܥܰܘ ܥܠ ܢܘܪܐ ܓܡܰܪܘ ܘܝ̣ܩܕܘ ܒܬܢܘܪܐ. ܘܒܪܶܓܰܬ ܦܰܩܪܘܬܗ ܕܦܪܥܘܢ ܡܠܶܟ ܡܨܪܝܢ ܛܒܰܥ ܒܝܡܐ ܗ̣ܘ ܘܚܝܠܗ: ܘܒܪܶܓܰܬ ܙܰܦܪܘܬܐ ܕܰܐܪܰܥ ܡܨܪܝܢ ܣܳܦܘ ܒܢܝ̈ ܝܥܩܘܒ ܒܡܰܕܒܪܐ ܚܪܒܐ. ܘܒܪܶܓܰܬ ܝܰܥܢܘܬ ܩܢܝܢܐ ܐܶܬܟܠܝ̣ܘ ܒܢܝ̈ ܪܘܒܺܝܠ ܘܓܰܕ ܘܡܢܰܫܐ ܘܠܐ ܥܠܘ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܥܡ ܐܚܝ̈ܗܘܢ. ܘܒܪܶܓܰܬ ܝܰܥܢܘܬܐ ܘܪܰܘܝܘܬܐ ܝ̣ܩܕܘ ܢܳܕܳܒ ܘܰܐܒܝ̣ܗܘ ܒܡܫܟܢܙܒܢܐ. ܘܒܪܶܓܰܬ ܝܥܢܘܬܐ ܘܓܢܒܘܬܐ ܕܰܠܰܚ ܡܪܝܐ ܠܥܳܟܳܪ ܒܐܝ̈ܕܝ ܝܫܘܥ. ܘܒܪܶܓܬ ܦܚܙܘܬܗ ܕܙܰܡܪܝ̣ ܒܪ ܣܰܠܘ̣ ܢܦ̣ܠܘ ܡ̣ܢ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܐܠܦܝ̈ܢ ܒܚܕܐ ܫܥܐ. ܘܒܥܶܠܰܬ ܡܓܰܪܝܳܢܘܬܐ ܘܥܰܘܠܐ ܩܛܰܠ ܐܰܒܝ̣ܡܠܶܟ ܒܪ ܓܕܥܘܢ ܠܫܒܥܝ̈ܢ ܐܚܘ̈ܗܝ ܘܒܪܶܓܰܬ ܕܰܠܝ̣ܠܐ ܐܢ̱ܬܬܐ ܙܢܝ̣ܬܐ ܐܶܫܬܰܦܰܠ ܫܡܫܘܢ ܡ̣ܢ ܚܝܠܗ ܘܦܶܪܩܬ݀ ܡܢܗ ܢܙܝܪܘܬܗ. ܘܒܪܶܓܬ ܛܡܐܘܬܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܕܰܓܒܰܥ ܢܦ̣ܠܘ ܡ̣ܢ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܒܚܰܪܒܐ ܫܬܝܢ ܘܚܡܫܐ ܐܠܦܝ̈ܢ. ܘܒܪܶܓܰܬ ܝܥܢܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܶܠܝ̣ ܐܶܣܬܠܝ̣ܘ ܘܢܦ̣ܩܘ ܡ̣ܢ ܟܗܢܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ. ܘܒܪܶܓܰܬ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܕܰܥܡܳܠܝ̣ܩ ܨܪܳܐ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܫܐܘܠ. ܘܒܪܶܓܰܬ ܬܳܡܳܪ ܚܬܗ ܕܐܒܝܫܠܡ ܐܶܬܩܛܶܠ ܚܰܡܢܘܢ ܒܘܟܪܗ ܕܕܘܝܕ. ܘܒܪܶܓܰܬ ܪܡܘܬܗ ܐܰܕܘܢܺܝܳܐ ܒܪ ܚܓܝ̣ܬ ܠܐ ܐܟܫܪ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܒܝܕ ܕܘܝܕ. ܘܒܪܶܓܰܬ ܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܣܛܳܐ ܠܒܗ ܕܫܠܝܡܘܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗܗ. ܘܒܪܶܓܬ ܣܟܠܘܬܗ ܕܪܚܰܒܥܰܡ ܦܰܠܓܗ̇ ܡܪܝܐ ܘܰܨܪܳܗ̇ ܠܡܠܟܘܬܗ. ܘܒܪܶܓܰܬ ܡܓܰܪܝܳܢܘܬܐ ܕܝܘܪܳܒܥܰܡ ܒܪ ܢܳܒܳܛ ܢܦ̣ܠܘ ܡ̣ܢ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܝܕ ܐܒܝܐ ܒܪ ܪܚܰܒܥܰܡ ܚܡܫܡܐܐ ܐܠܦܝ̈ܢ ܒܚܕ ܝܘܡܐ. ܘܒܪܶܓܰܬ ܟܪܡܗ ܕܢܳܒܘܬ ܕܪܰܓ ܐܳܚܳܒ ܘܰܣܠܶܩ ܘܰܢܦܰܠ ܒܩܪܳܒܐ ܒܪܳܡܰܬ ܓܶܠܥܳܕ. ܘܒܪܶܓܰܬ ܟܶܣܦܗ ܕܢܰܥܡܳܢ ܕܰܢܣܰܒ ܓܰܚܙܝ ܠܒܶܫ ܓܪܒܐ ܗ̣ܘ ܘܙܪܥܗ ܠܥܠܡ. ܘܒܪܶܓܰܬ ܓܙܗ ܐܫܬܒܗܪ ܚܙܩܝܐ ܘܐܫܬܒܝ̣ ܩܶܢܝܳܢܗ ܐܦ ܒܢܘ̈ܗܝ ܠܒܒܝܠ. ܘܒܪܶܓܰܬ ܓܘܕܳܦܗ ܕܣܢܚܪܝ̣ܒ ܢܦܰܠ ܚܝܠܗ ܒܚܰܪܒܗ ܕܥܠܝܐ. ܘܒܪܶܓܰܬ ܠܒܗ ܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܪ ܐܶܬܪܕܶܦ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܡ ܚܰܝܘܰܬ ܒܰܪܐ. ܘܒܪܶܓܰܬ ܕܢܬܠ ܗܳܡܳܢ ܩܢܝܢܗ ܨܒܳܐ ܕܢܘܒܕ ܠܙܪܥܐ ܕܝܗܘܕܝ̈ܐ. ܘܒܪܓܬ ܩܝܳܡܐ ܕܥܘ̈ܠܐ ܐܟܠܘ ܟܠܕܝ̈ܐ ܩܰܪ̈ܨܘܗܝ ܕܕܢܝܐܝܠ. ܘܒܪܶܓܰܬ ܓܰܢܳܒܘܬܗ ܝܗܘܕܐ ܗܘܳܐ ܡܰܫܠܡܢܐ ܠܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ. ܘܒܪܶܓܰܬ ܡܡܰܪܡܪܳܢܘܬܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܐܣܠܝܘ ܠܡܫܝܚܐ ܘܟܦܪܘ ܒܡܠܟܘܬܗ.

   ܘܣܓܝ̈ܐܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܕܟܬܝ̈ܒܢ܆ ܒܓܶܢܣܝ̣̈ܢ ܦܚܘ̈ܗܝ ܫܬܝ̣ܠܝ̣ܢ ܕܢܟܝܠܐ܆ ܘܰܦܪܰܣ ܡܨܝܕܬܗ ܐܝܟ ܨܰܝܳܕܐ ܚܟܝܡܐ܆ ܫܳܒܶܐ ܘܕܳܒܰܪ ܘܡܰܘܒܶܠ ܠܐܒܕܢܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ܆ ܘܒܣܝ̈ܡܢ ܪ̈ܓܝܓܬܗ܆ ܘܠܐ ܕܳܒܰܪ ܒܩܛܝܪܐ ܐܠܐ ܒܫܘܕܳܠܐ܆ ܘܡܬܚܙܐ ܚܠܝܐ ܟܕ ܡܪܝܪ ܡ̣ܢ ܓܶܕܕ̈ܐ. ܟܕ ܐ̱ܢܫ ܕܪܓܝ̣ܙ ܢܶܫܬܰܝܰܢ ܥܡ ܚܒܪܗ܆ ܟܪܝܐ ܠܗ ܒܫܠܡܐ܆ ܘܪܳܚܶܡ ܫܓܝܫܘܬܐ܆ ܘܒܥܶܠܰܬ ܡܕܡ ܡܕܡ ܫܳܕܶܐ ܠܶܩܛܗ ܠܨܰܝܕܐ. ܛܳܡܰܪ ܦܚܘ̈ܗܝ ܐܝܟ ܨܰܝܳܕܐ ܐܘܡܳܢܐ ܚܟܝܡܐ܆ ܘܡܰܫܕܶܐ ܘܡܟܰܢܶܫ ܠܘܬܗ ܟܠ ܒܢܝ̈ ܕܝܪܗ. ܦܰܬܝ̈ܢ ܐܘܪ̈ܚܬܗ ܘܪܘܝ̣ܚܝܢ ܫܒܝ̈ܠܘܗܝ܆ ܘܪܳܕܶܝܢ ܠܘܬܗ ܟܠ ܒܢܝ̈ ܫܓܝܫܘܬܐ. ܘܚܳܙܶܝܢ ܠܗ ܚܟܝ̈ܡܐ ܘܦܳܝܙܝ̣ܢ ܡܢܗ܆ ܘܠܐ ܥܒܕܝܢ ܨܒܝܢܗ ܕܝ̇ܕܥܝܢ ܕܢܟܝܠܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܦܚܘ̈ܗܝ ܛܡܝܪ̈ܐ ܚܳܙܶܝܢ ܠܗܘܢ ܚܟܝ̈ܡܐ܆ ܘܡܨܝܕܬܗ ܦܪܝ̣ܣܬܐ ܕܢܝ̣ܚܐ ܩܕܡܝܗܘܢ. ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܠܗܘܢ ܠܫܘܕܳܠܘ̈ܗܝ܆ ܘܦܳܠܛܝ̣ܢ ܛܥܘ̈ܡܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܕܡܰܪܝܪܝܢ.

   ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܝܢܢ ܠܟܘܢ ܚܒܝܒܝ̈ܢ ܘܐܦ ܠܢܦܫܢ ܡܰܥܗܕܝ̣ܢܢ ܒܗܝܢ܆ ܘܠܐ ܗ̣ܘܐ ܕܣܢܝܩܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܡܢܢ ܬܺܐܠܦܘܢ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܳܠܘ̈ܟܐ ܘܡܥܰܕܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ: ܕܐܚܐ ܕܡܶܬܥܰܕܰܪ ܡ̣ܢ ܐܚܘܗܝ ܐܝܟ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܡ̣ܢ ܚܶܣܢܗ̇. ܘܫܠܝܚܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܡܥܰܕܪ̈ܢܐ ܚܢܢ ܕܚܕܘܬܟܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܗ̣ܢܘܢ ܗܘܘ ܠܢ ܡܥܰܕܪ̈ܢܐ ܒܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܬܘܒ ܒܐܓܪܬܐ ܐ̱ܚܪܺܬܐ ܟܬܝܒ: ܕܗܟܢܐ ܠܡ ܠܝܬ ܒܟܘܢ ܐܦܠܐ ܚܕ ܚܟܝܡܐ ܕܢܫܟܚ ܢܰܫܘܶܐ ܒܝܬ ܐܚܐ ܠܐܚܘܗܝ ܚܟܝ̈ܡܐ ܓܝܪ ܘܕܳܚܠܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܘܐܦ ܟܕ ܡ̣ܢ ܗܶܕܝܘܛܐ ܢܳܦܶܩ ܦܬܓܡܐ܆ ܚܟܝ̈ܡܐ ܘܡܥܕܪ̈ܢܐ ܡܩܰܒܠܝ̣ܢ ܠܗ ܘܠܐ ܡܶܬܟܰܚܕܝܢ. ܡܘܫܐ ܓܒܪܐ ܢܒܝܐ ܪܝܫܐ ܪܒܐ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܩܒܠ ܡܘܠܟܢܐ ܛܒܐ ܡ̣ܢ ܝܰܬܪܘܢ ܟܘܡܪܐ ܕܡܕܝܢ܆ ܘܐܬܟܬܒ ܫܡܗ ܕܝܰܬܪܘܢ ܒܣܶܦܪܗ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܶܐܬܩܰܝܰܡ ܡܘܠܟܢܗ ܒܐܝܣܪܐܝܠ ܠܥܠܡ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܐ̱ܢܫ ܢܶܬܚܪܶܐ ܠܘܩܒܠ ܗܢܐ ܡܘܠܟܢܢ ܘܒܬܪ ܫܝܢܐ ܠܐ ܢܶܪܗܰܛ܆ ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܕܓܳܕ̈ܫܢ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ܆ ܕܶܐܫܬܟܰܚܘ ܒܕܪ ܕܪ ܐ̱ܢܫܐ ܣܟ̈ܠܐ ܕܠܐ ܫܡ̣ܥܘ ܡܘܠܟܢܐ ܛܒܐ܆ ܘܗ̣ܢܘܢ ܗܘܘ ܒܝܫܐܝܬ ܠܚܰܪܬܐ. ܐܕܡ ܟܕ ܚܛܳܐ܆ ܩܪܳܐ ܠܗ ܡܪܗ ܕܰܢܬܘܒ܆ ܘܠܐ ܩܒ̣ܠ ܘܶܐܣܬܰܬܰܪ ܒܥܠܬܐ܆ ܕܚܘܐ ܠܡ ܐܰܛܥܝܰܬܰܢܝ܆ ܘܐܬܬܘܝ̣ ܘܠܐ ܬܒ. ܘܩܐܝܢ ܟܕ ܩܛܰܠ ܠܐܚܘܗܝ ܡܠܠ ܥܡܗ ܐܝܟ ܕܢܶܬܬܘܶܐ ܘܢܬܘܒ܆ ܘܶܐܣܬܰܬܰܪ ܒܥܠܬܐ ܕܰܓܳܠܬܐ܆ ܕܠܐ ܠܡ ܚܙܶܐ ܠܝ. ܘܠܣܕܘܡܝ̈ܐ ܢܰܣܝ̣ ܐܢܘܢ ܒܝܕ ܡܠܐܟܘ̈ܗܝ ܕܛܳܟ ܢܬܘܒܘܢ܆ ܘܗ̣ܢܘܢ ܒܡܰܪܳܚܘܬܗܘܢ ܩܰܘܝ̣ܘ ܘܣܳܦܘ܆ ܘܰܓܡܰܪܘ ܘܝ̣ܩܕܘ ܒܢܘܪܐ ܘܟܶܒܪܝܬܐ. ܘܦܪܥܘܢ ܡܠܟܐ ܡܰܠܟܘ̣ܗܝ ܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ܆ ܕܶܐܒܕܰܬ݀ ܠܗ̇ ܡܨܪܝܢ ܒܚܶܪ̈ܝܳܢܰܝܟ܆ ܘܠܐ ܫܡܰܥ ܡܶܠܟܝ̈ܗܘܢ ܕܚܟܝܡܘ̈ܗܝ. ܘܠܰܪܚܰܒܥܰܡ ܡܰܠܟܘܗܝ ܣܒ̈ܐ ܕܥܡ ܐܒܘܗܝ ܕܰܒܰܪܘ ܡܠܟܘܬܐ܆ ܘܐܣܠܝ ܕܚܟܝ̈ܡܐ ܘܶܐܬܡܰܠܟ ܒܰܛܠܳܝ̈ܐ܆ ܘܶܐܬܦܰܠܓܬ݀ ܡܠܟܘܬܗ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܩܠܳܠܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܚܝ̈ܢ܆ ܐܢ̱ܬܘܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܐܢ̱ܬܘܢ܆ ܡܠܦܢ̈ܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܠܐ ܢܶܬܟܰܚܕ ܘܠܐ ܢܶܨܛܰܡܥܰܪ ܕܢܶܒܥܶܐ ܫܠܡܐ ܘܢܶܪܗܰܛ ܒܫܝܢܐ.

   ܛܢܳܢܐ ܓܝܪ ܘܚܶܪܝܳܢܐ ܡܠܟܘ̈ܬܐ ܫܓܰܫ܆ ܘܡܕܝ̈ܢܬܐ ܐܰܚܪܶܒ܆ ܘܥܡ̈ܡܐ ܐܰܣܝ̣ܦ܆ ܘܟܪ̈ܡܐ ܣܚܰܦ܆ ܘܩ̈ܛܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܪܡܝ܆ ܘܚܰܪܒܐ ܣܶܓܝܰܬ݀ ܒܗ. ܦܪܰܫ ܚܣܳܡܐ ܘܚܶܪܝܳܢܐ ܐܚ̈ܐ ܡ̣ܢ ܚܒܝܒܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܰܛܪܰܕ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܡܕܝ̣ܢܐ ܠܡܕܝ̣ܢܐ܆ ܘܰܥܒܰܕ ܐܢܘܢ ܐܟܣܢܝ̈ܐ ܘܪ̈ܕܝܦܐ ܡ̣ܢ ܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܚܳܐܶܝܢ ܘܡܗܠܟܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ܆ ܐܝܟ ܡܝ̈ܬܐ ܠܒܢܝ̈ ܓܶܢܣܗܘܢ ܚܫܝ̣ܒܝܢ ܗ̣ܘܘ. ܦܪܰܫ ܛܢܳܢܐ ܢܫ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܒܪ̈ܝܗܝܢ܆ ܘܒܢܝ̈ܐ ܩܳܡܘ ܒܗ ܥܠ ܐܒܗܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܠܪ̈ܳܚܡܐ ܥܠ ܪ̈ܳܚܡܝܗܘܢ ܦܠܰܓ ܐܢܘܢ܆ ܘܚܒܝ̈ܒܐ ܥܠ ܝܰܩܝ̣ܪ̈ܝܗܘܢ ܒܥܠܕ̈ܒܒܐ ܥܒܰܕ ܐܢܘܢ܆ ܘܰܫܓܰܫ ܘܰܐܪܡܺܝ ܓܒܰܪ ܒܚܒܪܗ܆ ܦܠܰܓ ܬܪܝܢ ܥܠ ܬܠܬܐ ܘܬܠܬܐ ܥܠ ܬܪܝܢ. ܩܳܛܶܠ ܓܒܰܪ ܠܚܒܪܗ ܒܠܫܢܗ܆ ܘܡܚܰܒܶܠ ܠܗ ܒܝܕ ܦܘܡܗ ܘܠܐ ܚܐܣ. ܡܰܘܠܶܕ ܛܢܳܢܐ ܒܒܪܢܫܐ ܬܢܚ̈ܬܐ ܝܘܡܐ ܒܝܘܡܐ. ܩ̈ܳܬܳܢ ܡܚܫܒ̈ܬܐ ܒܝ̈ܫܬܐ ܒܪ̈ܳܚܡܰܝ ܚܪ̈ܝܢܐ܆ ܘܚܳܡܰܥ ܘܥܳܬܶܩ ܒܓܘܗܘܢ ܚܡܝ̣ܪܐ ܥܬܝܩܐ܆ ܡܒܰܛܶܢ ܣܪ̈ܝܚܳܬܐ ܘܡܘܠܕ ܦܐܪ̈ܐ ܡܪܝܪ̈ܐ܆ ܡܦܰܪܶܕ ܫܢܬܐ ܒܠܠܝܐ ܢܓܝܪܐ܆ ܘܡܶܬܚܰܠܰܦ ܚܒܝܒܐ ܕܢܨܰܥܪ ܠܪܳܚܡܗ. ܐܢ ܢܓܕܫ ܘܢܶܦܶܠ ܥܠ ܠܒܗ ܪܶܢܝܐ ܫܦܝܪܐ܆ ܛܳܪܶܕ ܡܰܦܶܩ ܠܗ ܒܝܫܐ ܡ̣ܢ ܠܒܗ܆ ܢܳܨܶܒ ܫܶܪ̈ܫܘܗܝ ܒܩܶܦ̈ܠܰܝ ܬܪܥܝܬܗ ܘܢܳܩܶܫ ܣܶܟܘ̈ܗܝ ܒܡܚܫ̈ܒܬܐ ܕܠܒܗ܆ ܡܟܰܢܶܫ ܘܡܰܝܬܶܐ ܥܠܘܗܝ ܪ̈ܶܢܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܥܐܠܝܢ ܘܡܰܩܢܝ̣ܢ ܒܓܘܗ̇ ܕܬܪܥܝܬܗ. ܘܚܳܠܶܕ ܘܡܶܙܕܪܰܥ ܒܗ ܝܰܠܕܗ ܕܒܝܫܐ܆ ܘܢܘܟܪ̈ܳܝܳܢ ܠܗ ܫܘܥ̈ܝܬܐ ܕܚܟܝ̈ܡܐ܆ ܡܶܬܚܰܢܰܩ ܒܓܘܗ ܙܪܥܐ ܛܒܐ ܐܝܟ ܕܡܶܬܚܰܢ̈ܩܢ ܚ̈ܛܐ ܡ̣ܢ ܟܘ̈ܒܐ. ܒܳܨܪܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܪܥܝܢܗ ܦܐܪ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ܆ ܘܥܳܩܰܪ ܘܫܳܕܶܐ ܙܪܥܐ ܛܒܐ ܡ̣ܢ ܠܒܗ. ܡܩܝ̣ܡ ܒܝܫܐ ܢܛܘܪ̈ܘܗܝ ܥܠ ܬܪ̈ܥܐ ܕܡܚܫܒܬܗ܆ ܘܡܕܰܘܕܝ̣ܢ ܠܗ ܠܪܥܝܢܗ ܒܫܘ̈ܕܳܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܪܟܝܟܐܝܬ ܥܐܠܝܢ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܡܝ̈ܐ ܘܡܰܫܩܝ̣ܢ ܠܗ. ܠܒܗ ܐܝܟ ܫܘܥܐ ܫܪܝܪܐ ܕܟܕ ܢܳܦܶܠ ܒܗ ܙܪܥܐ ܛܒܐ ܚܳܛܶܦ ܡܩܰܒܶܠ ܠܗ܆ ܘܓܝܳܕܘ̈ܗܝ ܝܰܒܝ̣ܫܝܢ ܘܦܐܪ̈ܐ ܠܐ ܥܳܒܶܕ. ܩܐܡ ܘܡܨܰܠܐ ܒܥܝܳܕܐ ܕܟܠܝܘܡ܆ ܡܫܰܪܶܐ ܘܡܫܰܠܶܡ ܘܚ̇ܬܡ ܨܠܘܬܗ܆ ܘܠܒܗ ܠܐ ܡܰܪܓܶܫ ܒܡܕܡ ܕܰܐܦܶܩ̈ܝ ܣܦܘ̈ܬܗ. ܒܝܘܠܦܢ ܥܝܳܕܐ ܣܳܦܰܪ ܦܘܡܗ܆ ܘܠܒܗ ܣܦܝ̣ܩ ܡ̣ܢ ܛܒ̈ܬܐ. ܡܥܒܪ ܡ̣ܢ ܒܳܠܗ ܝܘܠܦܢܐ ܕܪܘܚܐ܆ ܘܛܳܥܝܐ ܬܪܥܝܬܗ ܕܶܐܬܡܳܠܝ ܝܰܠܝ̈ܦܢ ܠܗ. ܒܙܒܢ ܕܥܳܗܶܕ ܪܥܝܢܗ ܡܶܬܬܰܢܰܚ ܚܕܐ ܒܓܘ ܚܕܐ܆ ܘܡܠܰܒܶܒ ܠܗ ܒܝܫܐ ܘܡܳܠܶܐ ܒܠܒܗ. ܩܒܝܥܐ ܒܓܘܗ ܡܚܫܒܬܐ ܕܢܶܟܠܐ܆ ܘܛܳܐܦ ܠܒܗ ܐܝܟ ܕܒܝܡܬܐ ܕܡܝ̈ܐ ܥܡܝ̈ܩܐ. ܥܰܡܘܛ ܠܒܗ ܘܚܫܘܟܐ ܬܪܥܝܬܗ. ܘܰܥܘܝ̣ܪ ܡܰܕܥܗ܆ ܘܡܳܐܫ ܘܡܶܬܬܩܶܠ܆ ܐܚ̇ܕ ܒܐܝܕܗ ܒܝܫܐ ܘܡܰܪܗܶܛ ܠܗ ܘܡܰܘܒܶܠ ܠܗ ܒܫܒܝ̈ܠܘܗܝ ܒܬܰܘܫܐ ܕܠܐ ܐܘܪܚܐ. ܡܰܩܶܠ ܫܳܕܶܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡܘܗܝ ܟܠ ܡܚܫ̈ܒܢ ܫܦܝܪ̈ܢ܆ ܘܡܰܪܢܶܐ ܠܗ ܒܕܝܠܗ ܣܪ̈ܝܚܬܐ. ܡܠܰܒܶܒ ܠܗ܆ ܕܠܐ ܠܡ ܬܶܫܡܰܥ ܦܝܳܣܐ܆ ܘܠܐ ܬܣܝ̣ܡ ܥܠܝܟ ܫܰܦܠܘܬܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܬܪܥܘܬܐ. ܓܳܚܶܟ ܥܠܘܗܝ ܒܝܫܐ ܟܕ ܡܫܰܕܶܠ ܠܗ ܕܰܩܢܳܝܗܝ ܥܒ̣ܕܐ ܕܰܥܒܰܕ ܨܒܝܢܗ܆ ܘܗ̣ܘ ܠܐ ܡܪܓܫ ܕܰܙܒܝ̣ܢ ܕܠܐ ܒܰܕܡܝ̣̈ܢ܆ ܘܠܐ ܡܬܚܙܐ ܠܗ ܕܰܥܘܝ̣ܪܐ ܬܪܥܝܬܗ. ܡܶܬܦܰܪܰܣ ܘܡܫܰܕܶܠ ܠܗ ܒܟܠ ܐܘܡܢ̈ܘܢ܆ ܘܠܶܩܛܐ ܪܳܡܶܐ ܠܗ ܐܝܟ ܕܠܦܪܚܬܐ. ܨܶܦܰܪ ܓܶܦܐ ܕܰܛܡܝ̣ܪ ܥܠ ܦܘܡܗ ܕܦܚܐ܆ ܩܳܪܒܐ ܠܡܶܠܩܛܗ ܗ̣ܝ ܒܫܰܒܪܘܬܗ̇ ܘܨܳܦܰܚ ܠܗ̇ ܦܚܐ ܘܦܳܠܛܐ ܕܫܩܝ̣ܠܐ܆ ܚܳܕܶܐ ܨܰܝܳܕܐ ܐܘܡܢܐ ܒܰܡܢܳܬܗ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܒܛܠܢܗ ܣܪܝܩܐܝܬ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܒܪܢܫܐ ܐܝܢܐ ܕܚܪܝܢܐ ܘܛܢܳܢܐ ܪܳܚܶܡ܆ ܢܳܦܰܚ ܡܳܠܶܐ ܠܗ ܒܝܫܐ ܡ̣ܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܡܪܝܪ̈ܐ܆ ܘܫܳܕܶܠ ܘܡܚܰܬܚܶܬ ܠܗ ܐܝܟ ܕܠܦܪܚܬܐ ܘܪܳܡܶܐ ܠܗ ܠܶܩܛܐ ܘܨܳܦܰܚ ܠܗ ܦܚܐ܆ ܘܡܐ ܕܨܳܕܗ ܒܚܰܠܝܘܬ ܫܘܕܳܠܘ̈ܗܝ܆ ܡܠܦ ܠܗ ܦܝܣ̈ܐ ܕܠܐ ܫܡܝ̣ܥܝܢ ܠܗ܆ ܡܶܬܝܰܠܦ ܕܝ̣ܢܐ ܘܡܶܫܬܚܶܩ ܒܡ̈ܠܐ ܘܚܳܒܶܫ ܒܪܥܝܢܗ ܦܝܳܣ̈ܐ ܡܣܰܓܦܳܢ̈ܐ܆ ܕܝ̣ܠܶܦ ܛܒ̈ܬܐ ܓܳܕܶܫ ܛܳܥܶܐ ܘܥܒܪ̈ܢ ܡ̣ܢ ܠܒܗ. ܘܕܝܠܗ ܢܛܝܪ̈ܢ ܒܓܘܗ ܐܝܟ ܣܝ̣ܡܬܐ ܡܣܰܬܰܪܬܐ. ܘܡܫܪܪܝܢ ܓܝܳܕ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ ܒܪܥܝܢܗ. ܘܠܡܰܚܣܶܢ ܒܰܥܡܶܠ ܣܓܝ ܥܕ ܡܶܬܥܰܩܪ̈ܢ ܛܶܦܪ̈ܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐܪܝܐ ܥܠ ܓܶܙܪܗ܆ ܘܐܣܝܐ ܚܟܝܡܐ ܒܣܰܡܡ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܳܩܰܪ ܛܶܦܪ̈ܘܗܝ ܡ̣ܢ ܠܒܗ. ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܢܳܓܪܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܟܕ ܡܚܫ̈ܒܢ ܒܝ̈ܫܢ ܐܝܬ ܒܒܪܢܫܐ ܝܳܠܶܕ ܠܒܗ ܦܐܪ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ܆ ܘܡܪܰܒܶܐ ܠܫܢܗ ܦܝܳܣܐ ܫܳܓܘܫܐ. ܚܠܝܐ ܪܶܓܰܬ ܒܝܫܐ܆ ܘܡܚܰܬܚܬܐ ܪܥܝܢܗ܆ ܘܚܪܬܗ̇ ܡܪܝܪܐ ܡ̣ܢ ܡܶܪܬܗ ܕܚܘܝܐ. ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܰܐܟܬܐ ܐܚܝܕ ܒܠܒܗ ܣܡܐ ܠܐܣܝܘܬܗ ܠܝܬ ܐܠܐ ܫܠܡܐ܆ ܘܢܶܬܪܡܶܐ ܐ̱ܢܫ ܠܐܚܘܗܝ ܘܢܶܬܥܠܶܒ ܠܚܒܝܒܗ. ܘܥܕ ܩܪܝܒܝܢ ܦܐܪ̈ܝ ܫܠܡܐ܆ ܢܶܥܒܪ̈ܢ ܡܰܪ̈ܢܝܳܬܗ ܕܛܢܳܢܐ܆ ܘܠܐ ܢܶܬܕܰܟܪ̈ܢ ܘܢܶܣ̈ܩܢ ܥܠ ܠܒܐ.

   ܚܒܝܒܝ̈ܢ܆ ܟܕܘ ܠܢ ܚܛܗ̈ܐ ܕܢܦܫܢ܆ ܠܐ ܒܬܘܩ̈ܠܬܢ ܢܶܬܚܰܓܪܘܢ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܦܳܓܰܥ ܓܪ ܐܚܐ ܒܚܒܝܒܗ ܘܡܰܪܟܶܢ ܐܦܘ̈ܗܝ ܘܛܳܠܶܡ ܫܠܡܐ܆ ܘܐܢ ܓܳܕܶܫ ܦܳܓܰܥ ܒܗ ܚܢܦܐ ܥܘܠܐ ܩܳܕܶܡ ܫܐܠ ܒܫܠܡܗ. ܐܘ ܥܘܝ̣ܪܘܬܐ ܡܰܚܫܟܰܬ݀ ܪܥܝܢܐ܆ ܐܘ ܕܰܡܟܘܬܐ ܫܢܬܗ ܕܡܘܬܐ܆ ܐܝܢܐ ܡܰܦܰܩ ܒܪܘܚܐ ܢܗܘܐ ܠܢ܆ ܐܢ ܓܝܪ ܢܶܦܓܰܥ ܒܢ ܓܒܪ ܥܰܘܳܠ ܪܰܫܝܥ ܘܥܬܝܪ܆ ܣܓܕܝܢܢ ܠܗ ܘܫܐܠܝܢܢ ܒܫܠܡܗ܆ ܘܰܫܠܳܡ ܐܚܝ̈ܢ ܘܚܒܝܒܝ̈ܢ ܒܚܣܳܡܗ ܒܝܫܐ ܓܳܠܶܙ ܠܗ ܡܢܢ. ܡܪܢ ܦܰܩܶܕ܆ ܕܰܪܚܰܡܘ ܚܕ ܠܚܕ. ܘܫܠܝܚܐ ܛܘܒܢܐ ܙܰܗܰܪ ܥܠ ܚܘܒܐ. ܘܡܘܫܐ ܫܬܐܣܬܐ ܕܢܒܝ̈ܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܬܶܣܢܶܐ ܠܐܚܘܟ ܒܠܒܟ ܕܠܐ ܬܶܚܛܶܐ. ܘܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܡܢܢ ܣܳܢܶܝܢ ܒܠܒܐ ܘܡܦܰܩܩܺܝܢ ܒܣܦܘ̈ܬܐ. ܡܪܢ ܦܬܰܚ ܩܕܡܝܢ ܓܰܙܗ ܪܒܐ ܕܰܡܠܶܐ ܟܠ ܛܒ̈ܢ. ܒܗ ܚܘܒܐ܆ ܒܗ ܫܠܡܐ܆ ܒܗ ܪܚܡܬܐ܆ ܒܗ ܐܣܝܘܬܐ܆ ܒܗ ܕܟܝܘܬܐ܆ ܘܒܗ ܟܠ ܓܰܘܢܝ̣̈ܢ ܛܒܝܢ ܘܫܦܝܪܝܢ ܘܡܝܰܬܪܝܢ. ܘܰܐܫܠܶܛ ܠܪ̈ܰܒܰܝ ܒܳܬܰܘ̈ܗܝ ܥܠ ܟܠ ܒܝܬ ܓܙܗ܆ ܘܝ̇ܗܒ ܬܘܒ ܒܐܝܕܐ ܕܪ̈ܰܒܝ ܒ̈ܬܐ ܐܦ ܫܺܫ̈ܠܬܐ ܘܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܘܐܣܝܪ̈ܐ܆ ܘܐܫܠܛ ܐܢܘܢ ܠܡܶܐܣܰܪ ܘܠܡܶܫܪܳܐ. ܘܪ̈ܒܝ ܒ̈ܬܐ ܫܒ̣ܩܘ ܚܘܒܐ ܘܫܠܡܐ ܘܪܶܚܡܬܐ ܘܟܠܗ ܓܙܐ ܥܡ ܣܟܗ܆ ܘܰܓܒܰܘ ܢܣܰܒܘ ܫܫ̈ܠܬܐ ܘܐܣܘܪ̈ܐ܆ ܘܗܘܘ ܠܗܘܢ ܪ̈ܰܒܝ ܐܣܝܪ̈ܐ ܘܙܕܝ̣ܢܝ̣̈ܩܳܝܐ ܘܩܶܣܛܘܢܳܪ̈ܐ܆ ܚܠܦ ܪ̈ܰܒܝ ܒ̈ܬܐ ܕܓܙܐ ܕܟܠ ܛܒ̈ܢ. ܕܥܐܠ ܐܣܝܪ܆ ܘܕܢܳܦܶܩ ܚܒܝ̣ܫ. ܐܝܬ ܕܚܳܛܶܐ ܘܡܰܣܟܶܠ ܒܐܠܗܐ ܘܥܳܒܶܕ ܫܘܦܪܳܢܐ ܠܪ̈ܰܒܝ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ܆ ܘܫܳܪܶܝܢ ܠܗ ܡ̣ܢ ܫܺܫ̈ܠܬܗ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܐܠܗܐ ܡܪܚܡܢܐ ܗ̱ܘ ܘܫܳܒܶܩ ܚܛܗ̈ܐ܆ ܥܘ̣ܠ ܬܐ ܠܨܠܘܬܐ. ܠܡ̇ܢ ܕܒܗܘܢ ܡܰܣܟܶܠ ܐܦܢ ܒܨܒܘܬܐ ܦܰܟܝ̣ܗܬܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܐܣܝܪ ܐܢ̱ܬ ܘܡܫܰܡܰܕ ܐܢ̱ܬ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܘܡ̣ܢ ܐܪܥܐ܆ ܘܝ ܐܦ ܠܡ̇ܢ ܕܢܡܰܠܶܠ ܥܡܗ. ܣܒܪܝܢܢ ܐܚܝ̈ܢ ܕܡܠܟܐ ܡܐ ܕܚܳܙܶܐ ܠܪ̈ܰܒܰܝ ܒܳܬܰܘ̈ܗܝ ܕܥܒ̣ܪܘ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ ܘܚܰܠܶܦܘ ܦܘܩܕܢܐ ܕܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܘܨܒܝܢܗܘܢ ܡܩܝ̣ܡܝܢ܆ ܒܐܣܘܪ̈ܐ ܕܰܪܚܶܡܘ ܐܣ̇ܪ ܠܗܘܢ܆ ܘܕܶܡ ܥܒ̣ܕܘ̈ܗܝ ܬܳܒܥ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܓܳܠܶܙ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܓܙܗ ܕܠܐ ܪܰܚܡܘ̣ܗܝ. ܐܰܠܶܦ ܡܪܢ: ܕܐܢ ܐܣܟܠ ܒܟ ܐܚܘܟ ܐܰܟܶܣܳܝܗܝ ܒܰܝܢܰܝܟ ܘܠܗ܆ ܘܐܢ ܬܳܒ ܫܒܘܩ ܠܗ܆ ܘܐܢ ܠܐ ܢܶܫܡܥܟ ܕܒܪ ܚܕ ܐܘ ܬܪܝܢ܆ ܕܰܠܥܺܝܢ ܬܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܣܗܕܝ̈ܢ ܬܩܘܡ ܟܠ ܡܶܠܐ܆ ܘܐܢ ܠܗܠܝܢ ܠܐ ܢܫܡܥ ܐܡ̣ܪ ܠܥܕܬܐ܆ ܘܐܢ ܠܥܕܬܐ ܠܐ ܢܫܡܥ܆ ܗܝܕܝܢ ܢܶܬܚܫܶܒ ܠܟ ܐܝܟ ܚܢܦܐ ܘܐܝܟ ܡܳܟܣܐ ܥܠ ܕܠܐ ܩܒܠ ܦܝܳܣܐ. ܘܚܢܢ ܠܐ ܒܝܢܬܢ ܪܳܫܝ̣ܢܢ ܘܐܦܠܐ ܠܥܺܝܢ ܬܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܘܐܦܠܐ ܒܥܕܬܐ܆ ܘܠܐ ܕܝ̣ܢܐ ܘܠܐ ܡܰܪܫܘܬܐ܆ ܐܠܐ ܐܣܝ̣ܪ ܠܡ ܘܡܫܰܡܶܕ. ܘܐܡ̣ܪ ܬܘܒ ܡܪܢ: ܕܐܢ ܥܠ ܫܒܥܝ̣ܢ ܙܒܢܝ̈ܢ ܫܒܥ ܫܒܥ ܢܰܣܟܶܠ ܒܟ ܡܣܟܠܢܐ ܫܒܘܩ ܠܗ ܒܚܕ ܝܘܡܐ. ܡܰܢܘ̣ ܒܪܢܫܐ ܕܗܟܢܐ ܣܓܝ̈ܐܢ ܣܟܠܘ̈ܬܗ ܕܒܚܕ ܝܘܡܐ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܙܒܢܝ̈ܢ ܢܰܣܟܶܠ ܒܚܒܪܗ܆ ܘܐܦ ܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܢܰܣܟܶܠ ܦܰܩܶܕ ܡܪܢ ܠܡܶܫܒܰܩ. ܘܚܢܢ ܐܦܠܐ ܠܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܫܳܒܩܝ̣ܢܢ ܚܕܐ ܣܟܠܘܬܐ܆ ܘܡܳܝܬܝ̣ܢܢ ܒܚܛܗܝ̈ܢ ܕܒܡܶܐܚܰܕ ܐܰܟܬܐ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܣܟܠܘ̈ܬܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ.

   ܐܚܝ̈܆ ܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܡܶܠܰܝ̈ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܫܓܝܫܘܬܐ ܕܓܶܕܫܬ݀ ܒܝܢܬܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܟܬܰܒܢ ܠܟܘܢ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܫܰܘܬܳܦ̈ܐ ܠܫܠܡܐ ܕܝܠܟܘܢ. ܘܐܦ ܠܐܚܝ̈ܢ ܕܒܐܬܪ ܐܬܪ ܟܪ ܕܗܢܐ ܚܶܪܝܳܢܐ ܘܦܳܠܓܘܬܐ ܡܰܛܺܝ ܐܢܘܢ. ܘܐܢ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܡܶܠܰܝ̈ܢ ܗܠܝܢ܆ ܚܢܢ ܠܐ ܡܶܬܛܰܠܡܝ̣ܢܢ ܘܐܦ ܠܐ ܡܶܬܓܰܠܙܝ̣ܢܢ܆ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܡ̇ܢ ܕܥܠܡܐ ܠܐ ܫܘܳܐ ܠܗܘܢ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܒܡܠܦܢܘܬܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܝ̈ܫܐ ܐܶܫܬܟܰܚܘ ܕܩܳܡܘ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܘܨܰܚܝ̣ܘ ܐܢܘܢ ܘܐܬܚܪܝ̣ܘ ܠܘܩܒܠ ܡܠܝ̈ܗܘܢ. ܘܨܰܚܝ̣ܘ ܠܡܘܫܐ ܘܩܡܘ ܠܩܘܒܠܗ ܟܢܫܐ ܕܪ̈ܫܝܥܐ. ܘܐܦ ܐܚܘ̈ܗܝ ܕܝܘܣܦ ܣܰܩܪܘܗܝ. ܬܘܒ ܠܐܪܡܝܐ ܘܰܐܪܡܝܘ̣ܗܝ ܒܓܘܒܐ܆ ܟܕ ܡܰܟܶܣ ܗ̣ܘܐ ܠܒܢܝ̈ ܥܡܗ ܒܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܐܡܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܩܘܒܠܗ܆ ܕܓܒܪܐ ܗܢܐ ܠܐ ܨܳܒܶܐ ܒܫܠܡܗ ܕܥܡܐ ܗܢܐ ܘܡܪܰܦܶܐ ܐܝܕܝ̈ܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܥܳܒܕܰܝ̈ ܩܪܳܒܐ. ܘܐܦ ܡ̣ܢ ܒܒܝܠ ܫܠܰܚ ܢܒܝ̈ܐ ܕܓ̈ܠܐ ܠܟܗ̈ܢܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡ܆ ܕܰܟܠܰܘ ܠܐܪܡܝܐ ܡ̣ܢ ܢܒܝܘܬܗ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܥܰܝܛܐ ܕܠܐ ܡܩܰܒܠܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܡܰܟܣܢܘܬܗ ܐܡ̇ܪ ܗ̣ܘܐ: ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܡ ܕܠܐ ܐܶܡܰܠܶܠ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܘܠܐ ܐܶܬܕܟܰܪ ܦܬܓܡܗ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܒܦܘܡܝ ܐܝܟ ܢܘܪܐ ܕܝ̇ܩܕܐ ܘܚܳܒܳܐ ܒܓܪ̈ܡܝ܆ ܘܰܒܥܺܝܬ ܠܰܡܣܰܝܒܳܪܽܘ ܘܠܐ ܐܶܫܟܚܶܬ. ܘܒܙܒܢ ܐܦ ܠܚܙܩܝܐܝܠ ܦܰܩܕܗ ܡܪܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܗܐ ܪܳܡܶܝܢ ܥܠܝܟ ܫܺܫ̈ܠܬܐ ܘܐܣܪܝܢ ܠܟ ܒܗܝܢ܆ ܘܟܕ ܢܥܒܕܘܢ ܠܟ ܗܟܢܐ ܬܶܚܪܰܫ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܰܟܣܳܢܐ܆ ܡܛܠ ܕܠܫܢܟ ܡܰܕܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܫܡܰܝ ܚܶܟܳܟ. ܘܒܙܒܢ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܐܡ̣ܪ: ܕܶܐܬܦܬܰܚ ܦܘܡܝ ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܶܬܬܚܶܕ. ܘܐܦ ܠܥܡܘܣ ܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܠܐ ܬܶܬܢܰܒܶܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ܆ ܘܠܐ ܬܰܠܶܦ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܚܩ. ܘܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܢܒܝܘܬܗ ܠܐ ܐܬܟܠܝ̣. ܘܒܰܪܘܟ ܒܪ ܢܝ̣ܪܺܝܳܐ܆ ܟܕ ܟܬܰܒ ܦܬܓܡ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡ̣ܢ ܦܘܡܗ ܕܐܪܡܝܐ ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܐܢܘܢ ܨܶܕܰܩܝܐ ܡܠܟܐ܆ ܡܰܘܩܳܕܽܘ ܐܘܩܕ ܐܢܘܢ ܒܢܘܪܐ ܥܠ ܕܗܘܬ݀ ܒܗܘܢ ܡܰܟܣܳܢܘܬܐ܆ ܘܐܪܡܝܐ ܟܬܰܒ ܘܰܐܘܣܶܦ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܗ̣ܢܘܢ ܡܰܪܕܘܬܐ ܠܐ ܩܒ̣ܠܘ ܘܡ̣ܢ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܠܐ ܬܳܒܘ ܘܰܡܣܳܡ ܒܪܝܫܐ ܕܫܳܘܶܐ ܠܥܳܒܪ̈ܰܝ ܢܡܘܣܐ ܩܒ̣ܠܘ ܒܝܕ ܡܠܟܐ ܕܒܒܝܠ. ܘܐܡ̣ܪ ܬܘܒ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܢܒܝ̈ܐ: ܕܦܶܣܩܶܬ ܢܒܺܝܰܝ̈ ܘܩܰܛܠܶܬ ܐܢܘܢ ܒܡܐܡܪ ܦܘܡܝ܆ ܘܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡ̣ܢ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܠܐ ܬܳܒܘ. ܘܠܦܪܘܩܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܗ ܐܦ ܫܡܪܝܐ ܩܪܰܐܘܗܝ܆ ܘܒܥܠܙܒܘܒ ܡܟܰܢܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗ ܘܐܝܟ ܕܕܝܘܐ ܐܝܬ ܥܠܘܗܝ. ܘܦܘܠܘܣ ܟܕ ܡܠܦ ܗ̣ܘܐ ܡܡܠܠ ܚܰܪ̈ܒܬܐ ܩܳܪܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗ. ܘܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܠܝ̈ܗܘܢ ܠܐ ܡܩܰܒܠܝܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܒܡܚܘ̈ܬܐ ܘܒܢܶܓ̈ܕܐ ܡܶܫܬܰܢܕܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܒܗܘܢ ܘܐܦ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ. ܥܠ ܡܘܫܐ ܩܡ ܥܡܗ ܠܡܶܪܓܡܶܗ܆ ܘܠܡܝ̣ܟܐ ܫܕܪ ܐܳܚܳܒ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ܆ ܘܠܐܪܡܝܐ ܐܪܡܝܘ ܒܓܘܒܐ ܕܰܣܝܳܢܐ܆ ܥܠ ܚܙܩܝܐܝܠ ܐܪܡܝܘ ܫܫ̈ܠܬܐ܆ ܘܠܦܪܘܩܢ ܐܚ̣ܕܘ ܘܨܰܥܰܪܘ ܘܚܰܝܶܒܘ ܒܥܘܠܐ ܘܰܬܠܰܘ ܥܠ ܩܝܣܐ܆ ܘܠܦܘܠܘܣ ܒܙܒܢ ܡܶܐܣܰܪ ܘܒܙܒܢ ܡܶܪܓܰܡ ܘܒܙܒܢ ܒܶܐܣܦܪܝ̣ܕܐ ܫܰܒܘ̣ܗܝ ܡ̣ܢ ܫܘܪܐ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܨܰܥܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ ܒܢܝ̈ ܥܡܗܘܢ ܣܝܒܪܘ܆ ܘܠܐ ܟܶܪܝܰܬ݀ ܠܗܘܢ ܒܐܘܠܨܢܝ̈ܗܘܢ ܡܛܠ ܕܒܶܢܝܳܢܗܘܢ ܥܠ ܫܬܐܣܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܣܝ̣ܡ ܗ̣ܘܐ܆ ܘܙܥܘܪ̈ܐ ܐܰܣܠܝ̣ܘ ܐܢܘܢ ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܩܒ̣ܠܘ ܐܢܘܢ܆ ܘܰܚܝܰܘ ܒܡܠܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܫܶܡܗܘܢ ܛܒܐ ܩܰܝܳܡ ܠܕܳܪ̈ܰܝ ܥܠܡ̈ܐ.

   ܡܪܢ ܙܳܪܘܥܐ ܘܚܢܢ ܐܪܥܐ ܡܩܰܒܠܰܬ݀ ܙܪܥܐ. ܘܰܡܠܳܐ ܙܪܘܥܐ ܐܝܕܗ ܘܰܫܕܳܐ ܒܐܪܥܗ܆ ܐܝܬ ܕܰܢܦܰܠ ܒܝܬ ܟܘ̈ܒܐ܆ ܘܐܝܬ ܕܥܠ ܫܘ̣ܥܐ܆ ܘܡܢܗ ܠܶܩܛܰܬ݀ ܦܪܚܬܐ. ܘܡܢܗ ܕܰܢܦܰܠ ܒܐܪܥܐ ܛܒܬܐ ܕܰܦܠܝ̣ܚܐ ܕܟܕ ܪܳܒܶܐ ܘܣܳܠܶܩ ܝ̇ܗܒ ܦܐܪ̈ܐ ܚܕ ܒܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܠܬܝܢ. ܘܚܙܘ ܕܚܕܐ ܡ̣ܢ ܐܪܒܥ ܡܢܰܘ̈ܢ ܐܫܬܘܙܒ ܙܪܥܐ ܘܝܰܗܒ ܦܐܪ̈ܐ܆ ܚܕܐ ܡܢܳܬܐ ܢܶܦܠܰܬ݀ ܒܝܬ ܟܘ̈ܒܐ ܚܳܢܘ̈ܩܐ܆ ܘܚܕܐ ܡܢܳܬܐ ܢܦܠܬ݀ ܥܠ ܫܘܥܐ ܕܫܡܫܐ ܒܨܶܡܚܗ ܐܰܘܒܫܗ̇܆ ܘܚܕܐ ܡܢܳܬܐ ܠܩܰܛܬܗ̇ ܦܪܚܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܦܪܚܬܐ ܒܝܫܐ ܚܳܛܘܦܐ܆ ܘܚܕܐ ܡܢܳܬܐ ܢܦܠܬ݀ ܘܝܶܗܒܬ݀ ܦܐܪ̈ܐ.

   ܘܚܢܢ ܚܒܝܒܝ̈ܢ܆ ܐܦܢ ܚܛܝ̈ܐ ܚܢܢ ܘܒܨܝܪ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܥܠܝܗ̇ ܥܠ ܗܕܐ ܫܬܐܣܬܐ ܒܳܢܶܝܢܢ܆ ܘܡܢܗ ܡ̣ܢ ܚܡܝ̣ܪܐ ܩܰܒܶܠܢ܆ ܘܰܐܪܥܰܢ ܙܪܥܗ ܕܡܪܢ ܢܦܰܠ ܒܗ̇܆ ܘܡ̣ܢ ܬܓܪܐ ܥܬܝܪܐ ܟܶܣܦܐ ܩܒܠܢ܆ ܘܥܠ ܟܠ ܒܣܰܪ ܪܘܚܗ ܐܣܝܪܐ ܘܛܝܒܘܬܗ ܡ̣ܢ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܟܰܠܝܐ. ܐܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܐ̱ܢܫ ܢܒܰܙܚ ܒܢ ܘܡܕܡ ܕܟܬܰܒܢ ܠܐ ܡܩܒܠ܆ ܠܢ ܠܐ ܡܣܰܓܶܦ ܘܗ̣ܘ ܠܐ ܡܶܬܥܰܕܪ. ܘܡܶܠܝ̈ܢ ܝܘܬܪܢܐ ܠܫܡܘ̈ܥܐ ܡܚܰܘ̈ܝܳܢ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗ̣ܘܐ ܡܕܡ ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ ܟܬܰܒܢ ܠܟܘܢ܆ ܐܦܠܐ ܓܙܐ ܓܢܝ̣ܒܐ ܫܰܕܰܪܢ ܠܟܘܢ܆ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܙܪܥܐ ܘܓܒܝܠܬܐ ܕܰܟܬܳܒܰܝ̈ ܩܘܕܫܐ. ܟܣܶܦ ܙܺܐܦܐ ܠܟܠ ܐܬܪ ܕܢܐܙܠ ܠܐ ܡܶܬܩܰܒܠ܆ ܘܚܡܝܪܐ ܥܬܝܩܐ ܒܩܰܡܚܐ ܛܒܐ ܠܐ ܡܬܬܠܝܫ܆ ܙܶܩ̈ܐ ܓܝܪ ܒܠܳܝ̈ܬܐ ܚܝܠܐ ܕܚܡܪܐ ܠܐ ܡܩܰܒ̈ܠܢ܆ ܘܽܐܘܪܩܰܥܬܐ ܚܕܬܐ ܟܕ ܬܶܦܶܠ ܥܠ ܢܚܬܐ ܒܰܠܝܐ ܡܣܰܕܩܳܐ ܠܗ. ܘܓܦܶܬܐ ܕܡܩܰܒܠܐ ܦܘܠܚܢܐ ܝ̇ܗܒܐ ܦܐܪ̈ܐ ܘܠܐ ܚܰܪ̈ܘܒܐ܆ ܘܠܒܐ ܕܰܩܫܶܐ ܐܝܟ ܫܘܥܐ ܡܰܘܒܶܫ ܙܪܥܐ. ܘܒܶܢܝܳܢܐ ܐܝܢܐ ܕܣܝ̣ܡ ܥܠ ܚܳܠܐ  ܓܳܪܶܦ ܠܗ ܡܛܪܐ ܘܢܳܦܶܠ ܡ̣ܢ ܪܘܚܐ܆ ܘܡܶܠܚܐ ܕܦܶܟܗܰܬ݀ ܚܶܘܝܐ ܐܳܟܶܠ ܠܗ̇܆ ܘܢܘ̈ܢܐ ܫܰܦ̈ܠܐ ܠܒܪ ܫܳܕܶܐ ܠܗܘܢ ܨܰܝܳܕܐ܆ ܙܝܙܢ̈ܐ ܓܝܪ ܠܙܒܢܗܘܢ ܡܶܬܥܰܩܪܝ̣ܢ܆ ܘܬܶܒܢܳܐ ܡ̣ܢ ܚ̈ܛܐ ܠܚܪܬܐ ܡܶܬܦܪܶܫ܆ ܘܦܥ̈ܠܐ ܫܦ̈ܠܐ ܒܙܒܢ ܐܓܪܐ ܒܳܗܬܝ̣ܢ܆ ܘܒܬܘ̈ܠܬܐ ܣܟ̈ܠܬܐ ܕܰܚܣܰܪ ܡܶܫܚܳܐ ܟܕ ܐܳܬܶܐ ܚܬܢܐ ܠܐ ܡܶܫܟܚ̈ܢ ܠܡܶܙܒܰܢ. ܘܪܰܒܒܰܝܬܐ ܡܢܰܓܶܕ ܟܢܰܘ̈ܬܗ܆ ܐܳܬܶܐ ܡܪܢ ܘܥܳܒܶܕ ܡܢܗ ܕܝ̣ܢܐ܆ ܘܥܒ̣ܕܐ ܒܝܫܐ ܕܰܟܣܶܦ ܡܪܢ ܡܛܰܫܶܐ܆ ܐܳܬܶܐ ܡ̇ܢ ܕܝܰܗܒ ܠܗ ܘܚܳܫܶܒ ܥܡܗ ܪܶܒܝܬܐ. ܘܢܳܛܰܪ ܬܪܥܐ ܕܪܚ̇ܡ ܕܰܡܟܘܬܐ ܒܙܒܢ ܥܝܪܘܬܐ ܡܶܬܓܠܶܙ ܡ̣ܢ ܚܝ̈ܐ. ܡܠܟܐ ܚܟܝܡܐ ܥܕ ܩܺܐܪܣܐ ܪܚܝܩ ܡܫܕܪ ܐܝܙܓܕ̈ܐ ܘܒܳܥܶܐ ܫܠܡܐ.

   ܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܥܘܗܳܕ̈ܐ ܟܬܰܒܢ ܠܟܘܢ ܚܒܝܒܝ̈ܢ. ܘܐܢ ܐ̱ܢܫ ܡܡܰܝܶܩ ܘܡܒܰܙܰܚ ܒܢ ܠܐ ܥܳܕܠܝܢܢ ܠܗ܆ ܡܛܠ ܕܬܰܘܬܳܪ̈ܰܝ ܠܒܗ ܡܰܦܶܩ ܘܒܳܛܢܰܝ̈ ܡܚܫܒܬܗ ܡܚܰܒܶܠ ܘܝܳܠܶܕ. ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܣܝ̈ܡܬܗ ܡܰܣܪܰܚ ܘܡܰܦܶܩ ܘܡܡܠܠ܆ ܡ̇ܢ ܕܠܝܬ ܠܗ ܕܗܒܐ ܡܢܐ ܢܬܠ ܠܟ ܡ̣ܢ ܓܙܗ؟ ܓܒܰܪ ܥܬܝܪ ܕܰܩܢܶܐ ܟܠ ܣܝ̈ܡܢ ܡܢܗܝܢ ܡܰܦܶܩ ܝ̇ܗܒ ܠܫܳܐܘ̈ܠܐ܆ ܘܰܓܒܰܪ ܡܶܣܟܝ̣ܢ ܡܰܦܶܩ ܡ̣ܢ ܕܝܠܗ ܐܳܢܟܳܐ ܘܰܐܒܳܪܐ ܘܡܶܬܚܰܠܰܛ ܒܢܰܦܩܐ ܕܙܺܐܦܐ. ܟܠ ܐܝ̣ܠܳܢ ܐܶܒܗ ܒܙܒܢ ܩܝܛܐ ܡܰܦܪܰܥ܆ ܕܡܰܘܥܶܐ ܚܰܪ̈ܘܒܐ ܡܶܬܥܩܰܪ ܡ̣ܢ ܟܪܡܐ ܘܗܳܘܶܐ ܚܘܫܳܚܐ ܘܝܰܩܕܢܐ ܠܢܘܪܐ. ܘܓܦܶܬܐ ܕܝܶܗܒܰܬ݀ ܦܐܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܡܕܰܟܶܐ ܠܗ̇ ܡܪܗ̇ ܘܡܘܣܦ ܦܳܠܰܚ ܠܗ̇܆ ܘܓܦܶܬܐ ܡܰܘܥܝܰܬ݀ ܚܰܪ̈ܘܒܐ ܡ̣ܢ ܢܶܨܒܬܐ ܗ̇ܝ ܕܣܕܘܡ ܕܥܢܒܝ̈ܗ̇ ܡܪܝܪ̈ܢ. ܠܐ ܠܩܛܝܢ ܡ̣ܢ ܟܘ̈ܒܐ ܥܢ̈ܒܐ ܘܠܐ ܬܐܢ̈ܐ ܡ̣ܢ ܕܰܪܕܪ̈ܐ܆ ܡܛܠ ܕܐܝܠܢܐ ܛܒܐ ܦܐܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܝܳܗܶܒ܆ ܘܐܝܠܢܐ ܒܝܫܐ ܦܐܪ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ ܝ̇ܗܒ. ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܝܠܢܐ ܛܒܐ ܠܡܶܬܰܠ ܦܐܪ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ܆ ܘܠܐ ܐܝܠܢܐ ܒܝܫܐ ܠܡܶܬܰܠ ܦܐܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ. ܓܒܪܐ ܛܒܐ ܡ̣ܢ ܣܝ̈ܡܬܐ ܛܒ̈ܬܐ ܕܒܠܒܗ ܡܰܦܶܩ ܘܡܡܰܠܶܠ ܛܒ̈ܬܐ܆ ܘܓܒܪܐ ܒܝܫܐ ܡ̣ܢ ܬܰܘܬܳܪ̈ܰܝ ܠܒܗ ܡܰܦܶܩ ܘܡܡܠܠ ܒܝ̈ܫܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܬܘܬܪ̈ܝ ܠܒܐ ܗ̱ܘ ܡܡ̈ܠܠܢ ܣܦܘ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܰܐܠܶܦ ܘܐܡ̣ܪ ܦܪܘܩܢ. ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܦܩ ܘܡ̣ܢ ܡܕܡ ܕܰܩܢܶܐ ܡܚܰܘܐ. ܣܳܒܰܪ ܠܗ ܒܪܢܫܐ ܕܰܡܠܐ ܫܓܝܫܘܬܐ ܕܓܙܐ ܕܡܝܰܬܰܪ ܡ̣ܢ ܕܝܠܗ ܠܝܬ܆ ܘܡܐ ܕܳܐܬܶܐ ܫܠܡܐ ܡܰܥܒܰܪ ܚܶܪܝܳܢܐ ܒܳܛܠܐ ܫܓܝܫܘܬܐ ܘܡܶܣܬܰܪܩ ܒܝܫܐ ܡ̣ܢ ܓܙܗ.

   ܐܚܝ̈ܢ ܥܠܡܐ ܠܐ ܚܰܣܝܪ ܒܗ ܡܕܡ ܘܰܡܠܶܐ ܟܠ ܓܶܢܣܝ̣̈ܢ ܛܒ̈ܐ ܘܒܝ̈ܫܐ܆ ܘܥܬܝܪ̈ܐ ܘܡܣܟܢ̈ܐ܆ ܘܚܠܰܝ̈ܐ ܘܡܪܝܪ̈ܐ܆ ܘܢܗܝܪ̈ܐ ܘܚܫܘ̈ܟܐ܆ ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܘܚܛܝ̈ܐ܆ ܘܟܐܢ̈ܐ ܘܥܘ̈ܠܐ. ܘܟܠ ܡܕܡ ܚܕܐ ܠܘܩܒܠ ܚܕܐ ܩܝ̈ܡܢ܆ ܘܠܝܬ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܓܡܝ̣ܪܘܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܳܐܬܶܐ ܡܦܰܪܫܢܐ ܘܦܳܪܶܫ ܬܶܒܢܐ ܘܥܳܩܰܪ ܙܝܙܢ̈ܐ. ܝܘܡܢܐ ܕܝܢ ܚܠܝܛܝܢ ܙܝܙܢ̈ܐ ܥܡ ܚ̈ܛܐ ܘܚܠܝ̣ܛܝܢ ܛܒ̈ܐ ܥܡ ܒܝ̈ܫܐ܆ ܘܠܐ ܦܪܝܫܝܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܡ̣ܢ ܚܛܝ̈ܐ ܘܠܐ ܟܐܢ̈ܐ ܡ̣ܢ ܥܘ̈ܠܐ ܘܠܐ ܣܟ̈ܠܐ ܡ̣ܢ ܚܟܝ̈ܡܐ. ܒܗ̇ܘ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܦܳܩܶܕ ܡܳܪܶܐ ܚܨܳܕܐ ܘܡܟܢܫܝܢ ܚ̈ܛܐ ܘܥܩܪܝܢ ܙܝܙܢ̈ܐ. ܘܦܳܪܫܝܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܠܚܝ̈ܐ ܘܥܘ̈ܠܐ ܐܙܠ̱ܝܢ ܠܚܫܘܟܐ܆ ܘܥܡ ܚܬܢܐ ܥܐܠ̈ܢ ܚܟܝ̈ܡܬܐ ܘܡܶܬܟܰܠܝ̈ܢ ܣܟ̈ܠܬܐ܆ ܘܟܶܣܦܐ ܡܶܬܢܣܶܒ ܡ̣ܢ ܥܒ̣̈ܕܐ ܒܝ̈ܫܐ ܘܝ̇ܪܬܝܢ ܥܒ̣̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ ܟܰܟܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܟܠ ܕܒܳܥܶܝܢ ܡܫܟܚܝܢ ܡܐ ܕܫܶܐܠܘ܆ ܘܟܠܢܫ ܕܰܙܪܰܥ ܥܡܠܗ ܡܟܰܢܫ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܥܠܝܟܘܢ ܬܟܝܠܝܢܢ ܐܚܝ̈ܢ ܕܪܗܛܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܬܪ ܫܠܡܐ ܘܡܰܥܒܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܫܓܝܫܘܬܐ ܘܚܶܪܝܳܢܐ ܘܚܣܳܡܐ ܘܛܢܳܢܐ ܘܦܳܠܓܘܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܓܰܠ ܟܠܢܫ ܚܳܙܶܐ ܢܦܫܗ ܟܕ ܩܐܡ ܒܝܫܐܝܬ ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܦܪܨܘܦܗ ܡܫܟܚ ܠܡܶܚܙܳܐ. ܚܢܢ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܐܬܚܙܝ ܠܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܐܕܪܶܟܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܕܢܰܥܗܶܕܟܘܢ ܕܘܒܳܪ̈ܐ ܕܩܕܡܝ̈ܐ܆ ܕܟܡܐ ܛܒܝ̣ܢ ܟܫܝܪ̈ܐ ܘܓܡܝܪ̈ܐ ܘܟܡܐ ܒܝܫܝܢ ܣܟ̈ܠܐ ܕܪܳܡܶܝܢ ܫܓܝܫܘܬܐ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܫܠܡܐ܆ ܪܚܰܡܘ ܫܠܡܐ ܕܬܩܰܒܠܘܢ ܦܘܪܥܢܐ ܡ̣ܢ ܡܪܗ ܕܫܠܡܐ. ܕܬܫܬܘܬܦܘܢ ܠܛܘܒܐ ܕܝܰܗܒ ܦܪܘܩܢ ܟܕ ܝܰܗܒ ܛܘܒܐ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܛܘܒܝܗܘܢ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܫܠܡܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܢܬܩܪܘܢ.

   ܟܬܝܒܐ ܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܒܝ̣ܪܰܚ ܫܒܳܛ ܕܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫ ܕܡܠܟܘܬ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܘܣ ܒܪ ܦܝܠܝܦܘܣ ܡܰܩܶܕܘܢܳܝܐ. ܘܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ ܕܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܦܳܪܣܳܝܐ. ܢܗܘܐ ܕܘܟܪܢ ܛܒ ܠܗ ܠܡ̇ܢ ܕܰܥܡܰܠ ܘܰܟܬܰܒ܆ ܘܐܦ ܠܡ̇ܢ ܕܫ̇ܡܥ ܘܡܬܛܦܝܣ ܠܡܘܠܟܢ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܘܪܳܗܶܛ ܒܫܝܢܐ ܘܠܐ ܡܥܝ̣ܪ ܚܶܪܝܳܢܐ܆ ܡܛܠ ܕܒܢܝ̈ ܚܶܪܝܳܢܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܒܢܝ̈ ܩܐܝܢ܆ ܘܒܢܝ̈ ܫܠܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܚܘ̈ܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܒܢܝ̈ ܐܒܐ ܕܒܫܡܝܐ ܕܝ̇ܪܬܝܢ ܡܠܟܘܬܐ.

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܚܘܝܬܐ ܕܦܝܣܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܬܚܘܝܬܐ ܕܥܠ ܦܘܪܫ ܡܐܟ̈ܠܬܐ

 

   ܣـ ܣܓܝ ܕܝܢ ܡܶܬܕܰܘ̈ܕܢ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܕܐ̱ܢܫ̈ܐ ܫܒܪ̈ܐ ܘܗܶܕܝܘ̈ܛܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܠܦܘܡܐ ܥܳܐܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܠܰܡܣܰܝܳܒܘ̣ ܠܒܪܢܫܐ܆ ܘܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܠܝܢ ܡܶܬܟܰܪܗܝܢ: ܕܐܠܗܐ ܦܪܰܫ ܘܚܰܘܝ̣ ܠܡܘܫܐ ܥܒ̣ܕܗ ܥܠ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܛܰܡ̈ܐܬܐ ܘܕܟܝ̈ܬܐ܆ ܘܐܘܕܥܗ ܠܡܘܫܐ ܕܐܝܠܝܢ ܘܳܠܝ̈ܢ ܠܡܶܐܟܰܠ ܘܐܝܠܝܢ ܙܳܕܩ̈ܢ ܠܰܡܛܰܡܳܐܘ܆ ܘܙܰܗܪܗ ܥܠ ܚܝܘ̈ܬܐ ܘܦܪܚܬܐ ܘܢܘ̈ܢܐ ܕܒܝܡܐ ܒܓܶܢܣܗܘܢ. ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܟܡܐ ܕܡܫܟܚ ܐ̱ܢܐ ܩܠܝܠ ܦܝܳܣܐ ܐܬܠ ܠܟ ܕܡܐܟ̈ܠܬܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܰܗܢ̈ܝܳܢ ܠܢܳܛܘܪ̈ܝܗܝܢ ܘܐܦܠܐ ܡܕܡ ܡܣܰܓ̈ܦܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܶܬܚܰܫܚܝܢ ܒܗܝܢ. ܡܛܠ ܕܦܘܡܐ ܩܕܝܫܐ ܣܳܗܶܕ܆ ܕܠܐ ܗ̣ܘܐ ܡܕܡ ܕܥܐܠ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܡܣܰܝܶܒ ܠܗ܆ ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܢܳܦܶܩ ܡܢܗ ܡ̣ܢ ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܗ̣ܘ ܡܣܰܝܶܒ ܠܗ܆ ܘܗܕܐ ܕܐܡ̣ܪ ܦܪܘܩܢ ܡܛܠ ܕܢܶܦܣܘܩ ܥܠܬܐ ܕܦܪ̈ܝܫܐ ܘܕܙܕܘܩܝ̈ܐ ܥܠ ܕܡܶܫܬܰܒܗܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܒܕܰܟܝܘܬܐ ܘܒܰܫܝܳܓܰܬ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܘܒܦܘܪܳܫ ܡܐܟ̈ܠܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܟܣ ܐܢܘܢ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܦܪ̈ܝܫܐ ܥܘܝ̣ܪ̈ܐ܆ ܠܡܢܐ ܒܰܪܗ ܕܟܳܣܐ ܘܕܦܝ̣ܢܟܐ ܡܫܝܓܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ܆ ܘܡ̣ܢ ܠܓܘ ܡܠܶܐ ܥܘܠܐ ܘܚܛܘܦܝܐ܆ ܘܕܳܡܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܠܒܪ ܡܚܰܘܪܝܢ ܘܡܬܚܙܝܢ ܫܦܝܪܝܢ ܕܡ̣ܢ ܠܓܘ ܡܠܶܝܢ ܓܪ̈ܡܐ ܕܡܝ̈ܬܐ ܘܟܠܗ̇ ܛܢܦܘܬܐ. ܘܰܦܪܰܫ ܘܚܰܘܝ̣ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܡܕܡ ܡܶܬܥܰܕܪܝܢ ܒܗܝܢ ܒܡܥܡܘܕ̈ܝܬܗܘܢ ܘܒܬܰܕܟ̈ܝܳܬܗܘܢ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܒܠܒܐ ܗ̱ܘ ܗܳܘܝ̈ܢ ܡܚܫ̈ܒܬܐ ܒܝܫ̈ܬܐ܆ ܘܗ̣ܢܝܢ ܡܚܫ̈ܒܬܐ ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܒܠܒܐ ܗܳܘܝ̈ܢ܆ ܗ̣ܢܝܢ ܡܣܰܝ̈ܒܳܢ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܘܠܐ ܡܐܟ̈ܠܬܐ. ܡܛܠ ܕܡܐܟ̈ܠܬܐ ܠܟܪܣܐ ܐܳܙܳܠ̱̈ܢ܆ ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܒܬܰܕܟܝ̣ܬܐ ܡܶܫܬܰܕ̈ܝܳܢ ܠܒܪ܆ ܘܠܐ ܕܝܢ ܡܶܣܬܰܝܰܒ ܒܗܝܢ ܒܪܢܫܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܟܠ ܛܥܘ̣ܡܝ̣̈ܢ ܕܢܰܩܕܝ̣ܢ ܘܒܣܝܡܝܢ ܠܚܶܟܐ ܘܠܪܝܚܐ ܘܠܰܚܙܳܬܐ ܘܠܛܰܥܡܐ܆ ܐܢ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܢܐܟܘܠ ܒܪܢܫܐ ܚܶܟܗ ܒܠܚܘܕ ܡܰܪܓܶܫ ܛܰܥܡܰܝ̈ܗܝܢ ܒܣܝ̈ܡܐ܆ ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܩܒܠ ܐܣܛܘܡܟܗ ܘܦܰܠܶܓ ܚܝܠܗ ܠܟܠ ܫܶܪ̈ܝܳܢܘܗܝ ܘܗܰܕܳܡܘ̈ܗܝ ܕܦܓܪܐ. ܘܡܐ ܕܢܶܚܬܰܬ݀ ܣܝܒܪܬܐ ܠܬܚܬ܆ ܚܠܦ ܪܝܚܐ ܒܣܝ̣ܡܐ ܡܶܬܗܰܦܟܐ ܠܗ̇ ܘܗܳܘܝܳܐ ܣܰܪܝܘܬܐ܆ ܘܚܠܦ ܛܥܡܐ ܛܒܐ ܘܚܶܙܘܐ ܫܦܝܪܐ ܡܶܬܗܦܶܟ ܠܚܶܙܘܐ ܒܝܫܐ܆ ܘܠܒܪ ܒܬܰܕܟܝ̣ܬܐ ܡܶܫܬܰܕܝܐ. ܘܐܢ ܠܚܡܐ ܫܚܝܡܐ ܢܐܟܘܠ ܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܚܙܳܬܗ ܫܦܝܪܐ ܘܠܐ ܛܥܡܗ ܒܣܝܡ ܘܠܐ ܪܝ̣ܚܐ ܪܓܝܓܐ ܐܝܬ ܠܗ܆ ܒܗ ܒܫܒܝܠܐ ܪܳܕܶܐ ܒܒܪܢܫܐ܆ ܘܚܝܠܐ ܝܳܗܒ ܒܟܠܗܘܢ ܫܶܪ̈ܝܳܢܘܗܝ ܘܗܕܡܘ̈ܗܝ܆ ܘܡ̣ܢ ܬܡܢ ܒܬܕܟܝܬܐ ܠܒܪ ܡܶܫܬܰܕܝܐ. ܘܓܳܕܶܫ ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܒܣܝܡܬܐ ܝܬܝܪ ܡܶܬܗܰܦܟܐ ܠܣܰܪܝܘܬܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܰܩܕܳܐ ܘܒܣܝܡܐ ܘܒܗܠܝܢ ܠܐ ܚܛܳܗܐ ܐܦܠܐ ܙܕܝܩܘܬܐ.

   ܘܐܦ ܫܠܝܚܐ ܢܨܝܚܐ ܦܣܰܩ ܥܠܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܒܗܪܝܢ ܒܡܶܐܟ̈ܠܬܐ. ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܰܚܬܝ̣ܪܝܢ ܒܗܢܐ ܪܶܥܝܳܢܐ܆ ܕܡܰܣܠܝ̈ܢ ܘܦܪ̈ܝܫܢ ܡܐܟ̈ܠܬܐ܆ ܕܠܐ ܠܡ ܡܩܝ̣̈ܡܢ ܠܢ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܢ ܢܐܟܘܠ ܝ̇ܬܪܝܢܢ܆ ܘܐܦܠܐ ܐܢ ܠܐ ܢܐܟܘܠ ܚܳܣܪܝ̣ܢܢ. ܐܢ ܓܝܪ ܟܠ ܦܘܪ̈ܢܳܣܝ̣ܢ ܘܰܛܥܘ̣ܡܝ̈ܢ ܢܐܟܘܠ ܒܪܢܫܐ ܘܒܙܶܕܩܐ ܫܦܝܪܐ ܕܠܐ ܝܰܥܢܘ̣ ܢܶܬܚܰܫܚ ܒܒܪܝܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܢܩܰܒܶܠ ܡܰܘܗܒܬܗ܆ ܡܕܡ ܚܛܳܗܐ ܘܣܰܟܠܘ̣ ܠܝܬ ܠܗ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܥܦܪܐ ܐܝܟ ܚܶܘܝܐ ܢܐܟܘܠ ܘܡ̣ܢ ܡܶܪܬܗ ܕܚܶܘܝܐ ܙܠܝ̣ܥܐ ܒܗ܆ ܡܕܡ ܗܶܢܝܳܢ ܘܝܘܬܪܢ ܠܝܬ ܠܗ. ܡܛܠ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܗ ܕܐܠܗܐ ܫܦܝܪ̈ܢ ܐܢܝܢ ܘܡܕܡ ܕܡܰܣܠܰܝ ܠܝܬ ܒܗܝܢ ܘܡܶܬܩܰܕ̈ܫܢ ܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܨܠܘܬܐ. ܘܗܕܐ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ ܚܒܝܒܝ ܠܘܩܒܠ ܒܢܝ̈ ܥܡܗ ܐܰܡܪܗ̇ ܟܕ ܚܙܳܐ ܕܰܡܛܰܘܫܝ̣ܢ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ. ܡܛܠ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܐ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܒܰܨܒܘ̣ ܨܒܘ̣ ܒܟܠ ܡܶܐܟ̈ܠܢ ܕܥܡ̈ܡܐ ܥܒܕܝܢ ܘܟܠ ܚܰܡܪܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܥܳܨܪܝ̣ܢ ܠܐ ܫܳܬܶܝܢ܆ ܡܛܠ ܕܥܡ̈ܡܐ ܚܢ̈ܦܐ ܥܠ ܟܠ ܡܰܥܨܪ̈ܳܢ ܘܥܠ ܟܠ ܐܶܕܪ̈ܝ̣ܢ ܕܳܒܚܝ̣ܢ ܘܡܰܕܟܪܺܝܢ ܫܡܳܗ̈ܐ ܕܦܬܰܟܪ̈ܝܗܘܢ. ܥܠ ܗ̇ܘ ܗ̣ܘ ܠܐ ܡܶܬܚܰܫܚܝܢ ܒܡܶܐܟ̈ܠܬܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܘܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܬܺܐܪܬܐ ܟܪܝܗܬܐ. ܘܫܠܝܚܐ ܦܣܰܩ ܥܠܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܗܢܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܩܝܡܝܢ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܟܠ ܡܐܟ̈ܠܢ ܡܬܩܕ̈ܫܢ ܒܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܨܠܘܬܐ. ܟܕ ܐ̱ܢܫ ܓܝܪ ܡܶܬܚܰܫܚ ܒܒܪ̈ܝܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܢܶܣܬܰܝܒܰܪ ܡܢܗܝܢ ܡܶܬܕܟܰܪ ܘܡܫܰܒܚ ܘܡܒܰܪܶܟ ܘܡܩܕܫ ܫܡܐ ܕܥܳܒܘܕܗܝܢ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܘܡܨܰܠܐ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܡܬܩܕ̈ܫܢ ܘܥܳܪܶܩ ܡܢܗܝܢ ܚܝܠܐ ܕܒܝܫܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܬܘܒ ܫܠܝܚܐ: ܕܐܢ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܚܢ̈ܦܐ ܩܳܪܶܐ ܠܟܘܢ ܠܚܫܡܝܬܐ ܘܨܳܒܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܡܺܐܙܰܠ܆ ܟܠ ܡܕܡ ܕܣܐܡ ܩܕܡܝܟܘܢ ܐܰܟܘܠܘ ܡܛܠ ܬܺܐܪܬܐ.

   ܥܠ ܗܠܝܢ ܚܒܝܒܝ܆ ܟܡܐ ܕܡܫܟܚ ܐ̱ܢܐ ܐܶܚܰܘܶܝܟ܆ ܗܕܐ ܕܰܦܪܰܫ ܩܕܝܫܐ ܐܠܗܢ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܐܝܟ ܡܕܡ ܙܕܝܩܘܬܐ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ܆ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܝܰܥܢܘܬܗܘܢ ܘܨܰܚܢܘܬܗܘܢ ܐܫܟܚ ܠܗܘܢ ܦܘܪܣܐ ܗܢܐ ܕܢܶܬܟܠܘܢ ܡ̣ܢ ܣܓܕܬܐ ܘܚܛܗ̈ܐ ܕܦܠܚܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܰܐܪܰܥ ܡܨܪܝܢ. ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܓܝܪ ܟܕ ܥܰܒܕܗ ܠܒܪܢܫܐ ܗܟܢܐ ܦܰܩܕܗ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܘܠܬܰܘܠܕ̈ܬܗ ܘܠܢܘܚ ܘܠܙܰܪ̈ܥܝܳܬܗ: ܕܗܐ ܝܶܗܒܶܬ ܠܟܘܢ ܚܝܘܬܐ ܘܦܪܚܬܐ ܘܟܠ ܒܣܰܪ. ܐܰܫܦܰܥ ܕܡܗ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܰܐܟܘܠ ܘܐܝܟ ܝܘܪܳܩܐ ܢܶܬܚܫܶܒ ܠܟ܆ ܒܠܚܘܕ ܕܡܳܐ ܠܐ ܬܐܟܠܘܢ ܐܠܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܰܫܘ̣ܕܳܝܗܝ ܐܝܟ ܡܝ̈ܐ܆ ܡܛܠ ܕܕܡܐ ܢܦܫܐ ܗ̱ܘ. ܗܠܝܢ ܦܰܩܶܕ ܐܠܗܐ ܠܗܠܝܢ ܕܪ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ܆ ܘܡܐܟ̈ܠܬܐ ܠܐ ܦܪܰܫ ܠܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܐܠܘ ܡܕܡ ܚܛܗܐ ܘܰܥܒܳܪ ܢܡܘܣܐ ܗܘܳܐ ܒܗܝܢ ܒܡܐܟ̈ܠܬܐ ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܠܐܕܡ ܘܠܢܘܚ܆ ܡܦܰܪܶܫ ܗ̣ܘܐ ܛܰܡ̈ܐܬܐ ܡ̣ܢ ܕܟܝ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܙܰܗܪ ܐܢܘܢ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܕܡܐ ܠܐ ܬܐܟܠܘܢ܆ ܐܠܐ ܟܠ ܒܣܰܪ ܟܘ̣ܣ ܘܰܐܟܘܠ ܘܐܝܟ ܝܘܪܩܐ ܗܟܢܐ ܢܶܬܚܫܶܒ ܠܟܘܢ. ܘܠܐܒܪܗܡ ܘܠܝܠܕܘ̈ܗܝ ܬܘܒ ܡܦܰܩܶܕ ܗ̣ܘܐ ܕܒܛܰܡܐܘܬܐ ܠܐ ܢܶܬܚܰܫܚܘܢ. ܐܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢܢ ܕܟܠ ܟܐܢ̈ܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܕܗܘܘ ܒܕܳܪ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܥܕܡܐ ܠܡܘܫܐ ܕܗ̣ܘ ܦܪܰܫ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܪ̈ܐ ܒܟܠ ܡܶܐܟ̈ܠܢ ܐܝܠܝܢ ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܓܳܥܨܳܐ ܡܢܗܝܢ ܡܶܬܚܰܫܚܝܢ ܗ̣ܘܘ ܕܠܐ ܚܛܳܗܝ̣̈ܢ. ܐܠܐ ܗܕܐ ܕܦܰܩܶܕ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܰܦܪܰܫ ܠܗܘܢ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܡܛܠ ܕܰܣܛܰܘ ܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܣܓܕܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܘܰܫܒܰܩܘ ܠܐܠܗܐ ܕܐܒܗܝ̈ܗܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܠܬܘܪ̈ܐ ܘܠܥܶܓ̈ܠܐ ܣܓܕܝܢ ܗ̣ܘܘ. ܘܐܢܐ ܕܝܢ ܐܦܝܣܟ ܥܠ ܗܕܐ. ܟܕ ܐܶܬܰܘ ܓܝܪ ܐܚܘ̈ܗܝ ܕܝܘܣܦ ܠܘܬܗ ܘܰܦܩܰܕ ܠܪܰܒܒܰܝܬܐ ܘܥܒ̣ܕ ܠܗܘܢ ܠܚܡܐ܆ ܟܕ ܗܘܳܐ ܥܕܢܐ ܠܡܶܣܬܡܳܟܘ̣ ܟܬܝܒ: ܕܣܡܘ ܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܘܠܐܚܘ̈ܗܝ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܘܠܡܨܪ̈ܝܐ ܕܐܟܠܝܢ ܗ̣ܘܘ ܥܡܗ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܠܡܶܐܟܰܠ ܠܚܡܐ ܥܡ ܥܒܪ̈ܝܐ ܡܛܠ ܕܛܰܡܐܘܬܐ ܗ̱ܝ ܠܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܥܰܕܠܐ ܢܶܥܠܘܢ ܠܡܨܪܝܢ ܐܟܠܝܢ ܗ̣ܘܘ ܟܠ ܒܣܰܪ܆ ܘܡܨܪ̈ܝܐ ܒܣܰܪ ܥܢ̈ܐ ܘܬܘܪ̈ܐ ܕܐܠܗܝ̈ܗܘܢ ܗ̣ܘܘ ܠܐ ܐܟܠܝܢ ܗ̣ܘܘ. ܘܐܦ ܟܕ ܢܚܶܬ ܝܥܩܘܒ ܠܡܨܪܝܢ ܕܒܰܪ ܝܘܣܦ ܡ̣ܢ ܐܚܘ̈ܗܝ ܚܡܫܐ ܓܒܪ̈ܝܢ ܘܐܩܝܡ ܐܢܘܢ ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ ܘܦܩܕ ܐܢܘܢ܆ ܕܟܕ ܢܫܰܐܠܟܘܢ ܦܪܥܘܢ ܘܢܐܡܪ ܠܟܘܢ܆ ܕܡܳܢܰܘ ܥܒܳܕܟܘܢ܆ ܐܡ̣ܪܘ ܠܗ: ܪ̈ܳܥܝܰܝ ܥܢ̈ܐ ܐܢܘܢ ܥܒܕܝ̈ܟ ܘܡܳܪ̈ܰܝ ܩܢܝܢܐ ܚܢܢ ܘܐܦ ܐܒܗܝ̈ܢ. ܕܡܐ ܕܐܡ̣ܪܬܘܢ ܠܗ ܗܟܢܐ ܡܝܰܩܪ ܠܟܘܢ܆ ܕܪ̈ܥܘܬܐ ܐܢܘܢ ܕܣܓܕܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ܆ ܘܝܳܗܶܒ ܠܟܘܢ ܒܝܬ ܪܶܥܝܐ ܛܒܐ ܠܐܪܥܐ ܕܓܳܫܳܢ ܘܡܰܣܠܶܐ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܢܶܕܒܰܪ ܡܢܟܘܢ ܘܢܩܝܡ ܥܠ ܥܒܳܕܗ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ: ܕܡܰܣܠܶܝܢ ܐܢܘܢ ܠܡܨܪ̈ܝܐ ܟܠ ܪ̈ܳܥܝܰܝ ܥܢ̈ܐ. ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ ܕܟܕ ܐܡ̣ܪ ܡܘܫܐ ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ: ܕܢܐܙܠ ܢܕܰܒܚ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܒܡܕܒܪܐ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܦܪܥܘܢ: ܦܠܘܚܘ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ ܒܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܘܫܐ: ܠܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܠܡܶܥܒܰܕ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ܆ ܡܛܠ ܕܐܢ ܕܳܒܚܝ̣ܢܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܠܥܺܝܢܰܝ̈ܗܘܢ ܪܓܡܝܢ ܠܢ. ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ: ܕܐܦ ܒܐܠܗܝ̈ܗܘܢ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܥܒ̣ܕ ܡܪܝܐ ܕܝ̣ܢܐ ܟܕ ܐܰܣܝ̣ܦ ܩܶܢܝܳܢܐ ܕܥܢ̈ܐ ܘܩܶܢܝܳܢܐ ܕܬܘܪ̈ܐ ܒܒܰܪܕܐ ܘܒܡܰܘܬܳܢܐ. ܩܢܝܢܐ ܓܝܪ ܕܥܢ̈ܐ ܘܕܬܘܪ̈ܐ ܩܳܢܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܡܨܪ̈ܝܐ ܐܝܟ ܕܠܚܘܫܳܚܐ܆ ܘܡܶܐܟܰܠ ܠܐ ܐܟܠܝܢ ܗ̣ܘܘ ܡܛܠ ܕܣܓܕܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗܘܢ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܐܟܘܠܬܗܘܢ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܒܣܪܐ ܗ̱ܘ ܕܚܙܝܪ̈ܐ ܥܡ ܢܘ̈ܢܐ ܕܣܓܝܐܝܢ ܒܐܪܥܗܘܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡ̣ܪܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܟܕ ܪܰܓܘ ܡܐܟܘܠܬܐ: ܕܶܐܬܕܟܰܪܢ ܠܡ ܢܘ̈ܢܐ ܕܐܟܠܝܢ ܗ̣ܘܝܢ ܒܡܨܪܝܢ ܡܰܓܳܢ ܥܡ ܙܰܦܪܘܬܐ ܕܒܶܨ̈ܠܐ ܘܬܘܡܐ ܘܟܰܪ̈ܳܬܐ ܘܰܩܛܰܝ̈ܐ ܘܦܰܛܝ̈ܚܐ. ܘܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܗ ܒܥܝܳܕܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܡܶܬܕܰܒܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܘܡܐܟܘܠܬܗܘܢ ܐܟܠܝܢ ܗ̣ܘܘ ܘܠܐܠܗܝ̈ܗܘܢ ܣܓܕܝܢ ܗ̣ܘܘ.

   ܘܕܬܶܕܰܥ ܕܚܢܦܘܬܐ ܦܠܚܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܰܐܪܰܥ ܡܨܪܝܢ ܘܠܐܠܗܝ̈ܗܘܢ ܣܓܕܝܢ ܗ̣ܘܘ. ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܓܝܪ ܟܕ ܡܛܳܐ ܙܒܢܐ ܕܡܐܬ܆ ܩܪܳܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܓܒܰܘ ܠܟܘܢ ܝܘܡܢܐ ܠܡ̇ܢ ܦܠܚܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ܆ ܐܢ ܠܐܠܗ̈ܐ ܕܰܦܠܰܚܘ ܐܒܗܝ̈ܟܘܢ ܒܥܶܒܪܐ ܕܢܗܪܐ ܬܳܪܳܚ ܐܒܘܗܝ ܕܐܒܪܗܡ ܘܐܒܘܗܝ ܕܢܳܚܘܪ܆ ܐܰܘ ܠܐܠܗ̈ܐ ܕܦܠܚܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܒܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ܆ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܢܐ ܘܒܢܝ̈ ܒܝܬܝ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܣܓܕܝܢܢ. ܘܐܘܣܦ ܘܙܰܗܪ ܐܢܘܢ: ܕܰܓܒܰܘ ܠܟܘܢ ܝܘܡܢܐ ܠܡ̇ܢ ܦܠܚܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܘܐܡ̣ܪܘ ܠܗ: ܕܠܡܪܝܐ ܣܓܕܝܢܢ ܘܠܗ ܦܠܚܝܢܢ ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܐܠܗܢ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܚܙܘ ܕܠܡܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܡܶܦܠܰܚ ܠܡܪܝܐ. ܘܐܡܪܘ: ܡܫܟܚܝܢܢ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܣܗܕܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܢܦܫܟܘܢ ܕܐܢ̱ܬܘܢ ܓܒܰܝܬܘܢ ܠܟܘܢ ܠܡܶܦܠܰܚ ܠܡܪܝܐ. ܘܐܡܪܘ: ܣܗܕܝܢܢ. ܘܕܬܶܫܰܪ ܠܟ ܬܘܒ ܕܠܥܢ̈ܐ ܘܠܬܘܪ̈ܐ ܣܓܕܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܡܨܪܝܢ܆ ܚܙܝ̣ ܟܕ ܐܰܘܚܰܪ ܡܘܫܐ ܒܛܘܪܐ ܘܰܣܛܰܘ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܪܝܐ ܘܣܓܕܘ ܠܦܬܰܟܪ̈ܐ܆ ܘܚܕܐ ܡ̣ܢ ܕܶܡܘ̈ܬܐ ܠܐ ܥܒ̣ܕܘ ܠܗܘܢ ܠܣܓܕܬܐ ܐܠܐ ܕܡܘ̣ܬܐ ܕܥܶܓܠܐ ܠܡܕܡ ܕܡܥܳܕܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܣܓܕܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗ ܒܰܐܪܰܥ ܡܨܪܝܢ. ܘܶܐܬܟܰܬܫܘ ܘܰܐܚܶܓܘ ܩܕܡ ܥܶܓܠܐ ܕܥܒܕܘ. ܘܐܦ ܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܳܒܳܛ ܟܕ ܐܣܛܝ̣ ܐܢܘܢ ܥܶܓܠܐ ܥܒ̣ܕ ܠܗܘܢ ܠܣܓܕܬܐ ܠܡܕܡ ܕܣܓܕܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܡܨܪܝܢ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܩܕܝܫܐ ܕܥܕܟܝܠ ܡ̣ܢ ܚܡܝܪܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܠܐ ܐܶܬܕܰܟܝ̣ܘ ܘܒܗ̇ܘ ܪܥܝܢܐ ܕܚܰܢܦܘܬܐ ܩܝܡܝܢ܆ ܗܝܕܝܢ ܦܰܩܕܗ ܠܡܘܫܐ ܕܢܶܦܪܘܫ ܠܗܘܢ ܡܐܟ̈ܠܬܐ܆ ܘܛܰܡܰܐ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܕܰܟܝ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܠܗܘܢ ܠܡܶܐܟܰܠ ܒܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ܆ ܘܐܦܣ ܠܗܘܢ ܠܡܐܟܠ ܗܠܝܢ ܕܣܓܕܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗܝܢ ܒܰܐܪܰܥ ܡܨܪܝܢ ܘܠܐ ܐܟܠܝܢ ܗ̣ܘܘ ܡܢܗܝܢ. ܘܡܛܠ ܝܰܨܪܗܘܢ ܒܝܫܐ܆ ܐܦ ܠܩܘܪܒܢܐ ܕܡܩܰܪܒܝܢ ܗ̣ܘܘ ܩܕܡܘܗܝ܆ ܡ̣ܢ ܡܕܡ ܕܣܓܕܝܢ ܗ̣ܘܘ ܦܩܰܕ ܠܰܡܩܰܪܳܒܘ܆ ܕܐܦܢ ܠܐ ܨܳܒܶܝܢ ܠܡܐܟܠ ܒܥܶܠܰܬ ܕܒܚܝ̈ܗܘܢ ܢܐܟܠܘܢ ܒܣܰܪ ܥܢ̈ܐ ܘܬܘܪ̈ܐ. ܘܚܙܝ ܕܟܕ ܚܝܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܦܪܰܫ ܠܗܘܢ ܠܕܟܝܘܬܐ܆ ܡ̣ܢ ܟܠܗܝܢ ܠܐ ܦܩܰܕ ܕܢܩܰܪܒܘܢ ܩܘܪܒܢܐ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܥܢ̈ܐ ܘܬܘܪ̈ܐ ܒܠܚܘܕ. ܡܟܝܠ ܐܬܛܦܝܣ ܚܒܝܒܝ ܕܣܪܝܩ ܗ̣ܘ ܫܘܒܗܪܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܕܦܘܪܳܫ ܡܐܟ̈ܠܬܐ.

   ܬܐܡܪ ܠܝ ܐܳܘ ܣܳܦܪܐ ܕܳܪܘܫܐ ܚܟܝܡܐ ܕܥܡܐ܆ ܐܢ ܓܝܪ ܛܡܐܘܬܐ ܗ̱ܝ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܟܕ ܢܩܰܪܒܘܢ ܘܢܶܬܚܰܫܚܘܢ ܒܡܕܡ ܕܛܰܡܰܐ ܢܡܘܣܐ܆ ܠܡܢܐ ܫܡܫܘܢ ܢܙܝ̣ܪܐ ܓܢ̱ܒܪܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܡ̣ܢ ܚܝܘܬܐ ܛܡܐܬܐ ܡ̣ܢ ܬܰܓܪܘܡܬܐ ܕܐܪܝܐ ܢܣܰܒ ܕܒܫܐ ܘܶܐܟܰܠ ܘܰܪܕܳܐ ܥܠ ܐܝܕܘ̈ܗܝ܆ ܘܠܐ ܡܕܡ ܣܰܟܠܘ̣ ܘܪܫܝܢܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܒܝ̣ܕܬܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܘܠܐ ܟܬܝܒ ܕܶܐܬܛܰܡܰܐ. ܘܐܦ ܟܕ ܥܒܰܕ ܢܨܚܢܐ ܒܦܰܟܐ ܕܚܡܳܪܐ ܘܰܟܫܳܐ ܟܳܫ̈ܝܳܬܐ ܡ̣ܢ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܐ܆ ܨܗܝ̣ ܘܨܠܝ ܩܕܡ ܐܠܗܗ ܘܐܡ̣ܪ: ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ܆ ܐܢ̱ܬ ܥܒܰܕܬ ܒܐܝܕܗ ܕܥܒܕܟ ܗܢܐ ܢܨܚܢܐ ܪܒܐ܆ ܘܗܫܐ ܐܶܡܘܬ ܠܨܰܗܝܐ. ܘܰܫܡܰܥ ܐܠܗܐ ܨܠܘܬܗ ܕܫܡܫܘܢ ܘܰܐܒܰܥ ܠܗ ܡܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܦܟܐ ܕܚܡܳܪܐ ܘܐܫܬܝ̣ ܘܢܳܚ ܨܰܗܝܗ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܡܕܡ ܛܡܐܘܬܐ ܘܣܰܟܠܘ̣ ܗܘܬ݀ ܒܦܟܐ ܕܚܡܳܪܐ ܕܗܐ ܛܡܰܐ ܗ̣ܘܐ ܒܢܡܘܣܐ܆ ܠܡܢܐ ܠܰܢܙܝ̣ܪܗ ܡ̣ܢ ܦܟܐ ܡܰܒܰܥ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܡܝ̈ܐ ܠܡܶܫܬܳܐ܆ ܐܢ ܓܝܪ ܗܕܐ ܛܡܐܘܬܐ ܗ̱ܝ؟ ܙܕܩ ܗ̣ܘܐ ܕܢܰܒܰܥ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܡ̣ܢ ܟܐܦܐ ܐܝܟ ܕܐܦܩ ܡܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܐܦܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܡܰܕܒܪܐ܆ ܐܘ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܐܝܟ ܕܐܦܩ ܠܗܳܓܳܪ ܘܐܫܬܝ̣ ܐܺܝܫܡܳܥܶܝܠ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܛܡܐܘܬܐ ܗ̱ܝ ܒܡܐܟܘܠܬܐ܆ ܒܦܳܪܚܬܐ ܟܠܗ̇ ܠܝܬ ܕܛܰܡܐܝܢ ܘܛܰܢܦܝܢ ܡ̣ܢ ܥܘܪ̈ܒܐ ܕܣܳܒܠܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܠܚܡܐ ܘܒܣܪܐ ܠܐܠܝܐ ܢܒܝܐ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܝ̇ܬܒ ܗ̣ܘܐ ܒܢܰܚܠܐ ܕܟܶܪܝܰܬ. ܘܡ̣ܢ ܐܝܡܟܐ ܟܝ ܣܳܒܠܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗ ܥܘܪ̈ܒܐ ܡܐܟܘܠܬܗ ܕܐܠܝܐ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ. ܡܢܳܬܐ ܕܙܶܕܩܗ ܣ̇ܝܡܝܢ ܗ̣ܘܘ ܟܗ̈ܢܐ ܠܚܕ ܣܛܪ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܠܥܘܪ̈ܒܐ ܝ̇ܗܒܝܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܘܫܩܠܝܢ ܘܡܰܘܒܠܝ̣ܢ ܠܐܠܝܐ ܒܦܘܩܕܢܗ ܕܥܠܝܐ ܐܠܗܗ. ܘܕܟܝܐ ܗܘܬ݀ ܣܰܝܒܳܪܬܗ ܕܐܠܝܐ ܕܡ̣ܢ ܦܘܡ ܥܘܪ̈ܒܐ ܡܩܰܒܠ ܗ̣ܘܐ ܡ̣ܢ ܦܪܚܬܐ ܕܛܰܡܰܐ ܢܡܘܣܐ.

   ܘܕܬܶܕܰܥ ܠܟ ܚܒܝܒܝ ܕܡܛܠ ܕܢܶܦܣܘܩ ܥܶܠܬܗܘܢ ܕܠܐ ܢܣܓܕܘܢ ܠܥܶܓ̈ܠܐ ܕܚ̈ܠܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܦܪܰܫ ܠܗܘܢ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܘܦܰܩܶܕ ܐܢܘܢ ܕܢܩܰܪܒܘܢ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܡ̣ܢ ܡܕܡ ܕܕܚܠܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗ ܒܰܐܪܰܥ ܡܨܪܝܢ. ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܓܝܪ ܣܢܝ̣ܩܘܬܐ ܗܘܬ݀ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܕܒܚ̈ܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܢܶܬܟܠܘܢ ܒܥܠܬ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܕܠܐ ܢܣܓܕܘܢ ܠܐܠܗ̈ܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܟܕ ܢܶܥܠܘܢ ܘܢܬܚܰܠܛܘܢ ܒܝܢܬܗܘܢ܆ ܐܝܟ ܕܣܓܕܘ ܠܐܠܗ̈ܐ ܕܡܨܪܝܢ ܟܕ ܥܰܠܘ ܘܶܐܬܚܰܠܛܘ ܒܗܘܢ܆ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܶܣܰܪ ܘܰܟܠܳܐ ܐܢܘܢ ܒܗܕܐ ܕܩܕܳܡ ܡܕܒܚܗ ܢܩܰܪܒܘܢ ܘܢܕܰܒܚܘܢ ܕܒܚܝ̈ܗܘܢ. ܘܟܕ ܣܓܝ ܙܰܗܪ ܐܢܘܢ܆ ܣܛܘ ܡ̣ܢ ܒܬܪܗ ܘܣܓܕܘ ܘܫܡܫܘ ܠܐܠܗܝ̈ܗܘܢ ܕܥܡ̈ܡܐ ܘܚܰܒܶܠܘ ܐܘܪܚܗܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܡܘܫܐ: ܕܝ̇ܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܘܬܝ ܡܚܰܒܳܠܘ̣ ܡܚܰܒܠܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܣܳܛܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡ̣ܢ ܐܘܪܚܐ ܕܦܰܩܕܶܬܟܘܢ܆ ܘܳܐܪ̈ܥܳܢ ܠܟܘܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܚܪܬܐ ܕܝܘ̈ܡܬܐ.

   ܘܕܬܶܛܦܝܣ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܡܕܡ ܣܢܝܩ ܗ̣ܘܐ ܥܠ ܕܒܚ̈ܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ ܘܣܘܳܬܐ ܘܥܶܛܪܐ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܗ̣ܢܘܢ ܢܶܬܟܠܘܢ. ܘܟܕ ܣܛܰܘ ܠܗܘܢ ܘܒܥܶܠܰܬ ܕܒܚ̈ܐ ܕܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܫܰܪܝ̣ ܕܳܒܚܝܢ ܠܦܬܟܪ̈ܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܠܐ ܐܙܠܝܢ ܠܝ ܣܘܓܐܐ ܕܕܒܚܝ̈ܟܘܢ܆ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܣܘܳܬܐ ܡܰܣܠܝܐ ܗ̱ܝ ܠܝ܆ ܘܪܝܫ ܝܪ̈ܚܝܟܘܢ ܘܥܰܕܥܺܐܕܝ̈ܟܘܢ ܣܢܳܬ݀ ܢܦܫܝ. ܘܐܦ ܕܘܝܕ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܠܡ ܐܟ̇ܠ ܐ̱ܢܐ ܒܣܪܐ ܕܰܐܪ̈ܘܳܢܐ܆ ܘܕܡܐ ܕܰܓܕܰܝ̈ܐ ܠܐ ܫܬܐ ܐ̱ܢܐ܆ ܐܠܐ ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܕܰܒܰܚ ܠܐܠܗܐ ܬܘܕܝܬܐ ܘܫܰܠܶܡ ܠܡܪܰܝܡܐ ܢܶܕܪ̈ܰܝܟ܆ ܘܡܐ ܕܰܥܒܰܕܬ ܠܡ ܗܕܐ܆ ܩܪܝ̣ܢܝ ܒܝܘܡܐ ܕܐܘܠܨܢܐ ܘܶܐܥܰܫܢܟ ܘܬܫܰܒܚܰܢܝ. ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ ܒܢܒܝܐ: ܕܰܣܢܺܝܬ ܘܰܐܣܠܺܝܬ ܥܕܥܐܕܝ̈ܟܘܢ܆ ܘܠܐ ܐܪܝ̣ܚ ܒܥܳܨܪ̈ܳܬܟܘܢ. ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ: ܕܐܦܢ ܬܰܝܬܘܢ ܠܝ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܡܦܰܛܡܝ̈ܟܘܢ ܠܐ ܐܶܚܘܪ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܡܐ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝ̣̈ܢ ܒܡܕܒܪܐ ܕܶܒܚ̈ܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ ܩܰܪܶܒܬܘܢ ܠܝ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܘܐܢ ܐܟܠܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܫܳܬܶܝܢ܆ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܟܠܝܢ ܘܫܬܝܢ܆ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ. ܘܐܫܥܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܢܳܟܶܣ ܐܡܪܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܢܳܟܶܣ ܟܠܒܐ܆ ܘܡ̇ܢ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܬܘܪܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܢܳܟܶܣ ܓܒܪܐ܆ ܘܕܰܡܩܰܪܶܒ ܠܒܘ̣ܢܬܐ ܐܝܟ ܕܡܐ ܕܚܙܝ̣ܪܐ܆ ܘܕܰܡܨܰܠܐ ܩܕܳܡܰܝ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܒܰܪܶܟ ܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܫܡܘܐܝܠ ܐܡ̣ܪ ܠܫܐܘܠ ܟܕ ܫܡܰܥ ܩܠ ܥܢ̈ܐ ܘܬܘܪ̈ܐ ܕܶܐܬܰܘ ܡ̣ܢ ܥܡܳܠܝ݂ܩܳܝ̈ܐ: ܕܡܳܢܘ ܩܠܐ ܗܢܐ ܕܫ̇ܡܥ ܐ̱ܢܐ؟ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܫܐܘܠ: ܕܚܳܣ ܥܡܐ ܥܠ ܫܘܦܪܐ ܕܥܢ̈ܐ ܕܢܕܰܒܚܘܢ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܫܡܘܐܝܠ: ܗܐ ܫܶܡܥܐ ܡ̣ܢ ܕܒܚ̈ܐ ܛܒ܆ ܘܠܰܡܨܳܬ ܡ̣ܢ ܬܰܪܒܐ ܕܡܦܰܛܡ̈ܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܨܳܒܶܐ ܡܪܝܐ ܒܰܥܠܰܘ̈ܬܗܘܢ ܕܚܛܝ̈ܐ. ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ: ܕܠܐ ܢܶܬܚܰܣܶܐ ܥܘܠܐ ܕܒܝܬ ܥܶܠܝ̣ ܒܕܒܚ̈ܐ ܘܒܩܘܪ̈ܒܢܐ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ. ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ: ܕܠܐ ܡܶܨܛܒܶܐ ܡܪܝܐ ܒܕܟܪ̈ܐ ܘܐܦܠܐ ܒܪ̈ܶܒܘܳܬܐ ܕܚܝܠܐ ܕܡܘܫܳܚ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܐܶܚܰܘܶܝܟ ܒܪܢܫܐ ܡܕܡ ܕܡܥܕܪ ܕܬܳܒܰܥ ܠܟ ܡܪܝܐ܆ ܕܬܥܒܕ ܠܟ ܕܝ̣ܢܐ ܘܬܶܒܥܶܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܬܗܘܐ ܥܬܝܕ ܠܡܺܐܙܰܠ ܒܬܪ ܐܠܗܟ. ܘܐܦ ܟܕ ܐܰܣܠܝ̣ ܕܒܚ̈ܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܐܫܥܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܐܶܚܰܘܶܝܟܘܢ ܡܕܡ ܕܒ̇ܥܐ ܐ̱ܢܐ܆ ܫܠܰܘ ܡ̣ܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܘܺܝܠܰܦܘ ܠܡܰܛܐܳܒܘ̣܆ ܥܰܩܶܒܘ ܕܝ̣ܢܐ ܘܰܐܛܐܶܒܘ ܠܛܠܝ̈ܡܐ܆ ܕܽܘܢܘ ܝܰܬܡ̈ܐ ܘܕܽܘܢܘ ܐܪ̈ܡܠܬܐ܆ ܘܡܐ ܕܥܒܰܕܬܘܢ ܗܠܝܢ ܬܘ ܢܡܠܠ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ܆ ܘܐܢ ܢܗܘܘܢ ܚܛܗܝ̈ܟܘܢ ܐܝܟ ܙܚܘ̣ܪܝ̣ܬܐ ܐܝܟ ܬܰܠܓܐ ܢܶܬܚܰܘܪܘܢ܆ ܘܐܢ ܢܶܣܡܩܘܢ ܐܝܟ ܬܰܘܠܰܥܬܐ ܐܝܟ ܥܰܡܪܐ ܢܗܘܘܢ. ܘܡܠܐܟܝ̣ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܬܰܣܩܘܢ ܥܠ ܡܰܕܒܰܚܝ ܕܡܰܓܳܢ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܶܨܛܒܶܐ ܐ̱ܢܐ ܒܟܘܢ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ. ܘܕܢܝܐܝܠ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܢܰܒܘ̣ܟܰܕܢܳܨܪ: ܕܚܛܗܝ̈ܟ ܒܙܕܩ̈ܬܐ ܦܪܘܩ ܘܥܰܘܳܠܘܬܟ ܒܡܪܰܚܡܢܘܬܐ ܕܥܠ ܡܚܺܝ̈ܠܐ܆ ܘܠܐ ܒܕܶܒܚ̈ܐ ܘܒܩܘܪ̈ܒܢܐ. ܐܰܣܠܝܶܗ ܓܝܪ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܘܰܐܣܠܝ̣ ܩܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܪܡܝܐ: ܕܟܣܦܐ ܡܰܣܠܝܐ ܩܪܰܘ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܕܰܐܣܠܝ̣ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܐܦܩ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܐܦܝ̈ ܘܢܶܦܩܘܢ܆ ܘܐܢ ܢܐܡܪܘܢ: ܕܠܐܝܟܐ ܢܶܦܘܩ؟ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܠܚܰܪܒܐ ܠܚܪܒܐ ܘܕܠܟܰܦܢܐ ܠܟܰܦܢܐ ܘܕܠܫܶܒܝܐ ܠܫܶܒܝܐ. ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ: ܕܠܐ ܢܰܘܣܶܦ ܠܰܡܚܳܪ ܒܗܘܢ. ܘܐܦ ܐܫܥܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܦܪܘܫܘ ܡܢܗܘܢ ܘܛܡ̈ܐܐ ܩܪܘ ܐܢܘܢ. ܘܐܦ ܐܪܡܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܫܶܒܩܶܬ ܒܝܬܝ ܫܶܒܩܶܬ ܝ̇ܪܬܘܬܝ܆ ܝܶܗܒܶܬ ܚܰܒܝ̣ܒܰܬ ܢܦܫܝ ܒܐܝܕܐ ܕܒܥܠܕ̈ܒܒܝܗ̇. ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ: ܕܝܶܗܒܶܬ ܠܗ̇ ܠܒܪܬ ܥܡܝ ܟܬܒܐ ܕܫܘܒܩܢܐ. ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ: ܕܰܐܛܥܝ̣ ܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܨܶܗܝܘܢ ܥܕܥܐܕ̈ܐ ܘܫܒܬܐ. ܘܐܦ ܒܚܙܩܝܐܝܠ ܢܒܝܐ ܦܪܰܫ ܘܚܰܘܝ̣ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܩܶܪܝܳܝܽܘܬܗܘܢ ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܕܒܚ̈ܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ ܕܛܳܟ ܒܥܶܠܬܗܘܢ ܢܶܬܟܠܘܢ ܡ̣ܢ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ. ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܠܥܠ: ܕܝܶܗܒܶܬ ܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢ̈ܐ ܘܕܝ̣ܢ̈ܐ܆ ܐܰܘܕܥܶܬ ܐܢܘܢ ܕܐܢ ܥܳܒܶܕ ܠܗܘܢ ܒܪܢܫܐ ܚܳܝܶܐ ܒܗܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܝܶܗܒܶܬ ܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢ̈ܐ ܕܠܐ ܫܦܝܪܝܢ ܘܕܝ̣ܢ̈ܐ ܕܠܐ ܢܺܚܘܢ ܒܗܘܢ܆ ܘܛܰܢܦܶܬ ܐܢܘܢ ܒܡܘܗ̈ܒܬܗܘܢ ܡܐ ܕܰܡܩܰܪܒܝ̣ܢ ܩܘܪ̈ܒܢܐ.

   ܐܬܛܦܝܣ ܐܘ ܥܰܛܠܐ ܣܳܦܰܪ ܢܡܘܣܐ ܡܠܦܢܐ ܕܥܡܐ܆ ܡܟܝܠ ܕܦܘܡܐ ܩܕܝܫܐ ܣܳܗܶܕ ܕܦܘܩܕܢ̈ܐ ܘܕܝ̣ܢ̈ܐ ܕܝ̣ܗܝܒܝܢ ܠܟ ܠܐ ܡܰܗܢܶܝܢ ܘܠܐ ܫܦܝܪܝܢ. ܡܳܢܰܘ ܚܰܨܝ̈ܦܳܢ ܐܦܝ̈ܟ ܘܣܳܪܶܒ ܒܰܕܪܳܫܐ܆ ܕܗܐ ܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ܟ ܝܰܗܒ ܠܟ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܘܰܦܪܰܫ ܠܟ ܡܐܟ̈ܠܬܐ. ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܟܝ ܦܘܩܕܢ̈ܐ ܘܕܝ̣ܢ̈ܐ ܐܡ̣ܪ ܚܙܩܝܐܝܠ: ܕܡ̇ܢ ܕܥܳܒܶܕ ܠܗܘܢ ܢܺܚܶܐ ܒܗܘܢ܆ ܘܥܠ ܐܝܠܝܢ ܐܡ̣ܪ܆ ܕܝܶܗܒܶܬ ܠܟܘܢ ܦܘܩܕܢ̈ܐ ܕܠܐ ܫܦܝܪܝܢ ܘܕܝ̣ܢ̈ܐ ܕܠܐ ܢܺܚܘܢ ܒܗܘܢ. ܦܘܩܕܢ̈ܐ ܕܝܢ ܘܕܝ̣ܢ̈ܐ ܡܰܚܝܳܢ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܐܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܟܬܝ̣ܒܝ̣ܢ܆ ܘܕܝ̣ܢ̈ܐ ܟܐܢ̈ܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܕܣܡ ܩܕܡܝܗܘܢ ܥܣܪܐ ܦܘܩܕܢܝ̈ܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܰܪܫܰܡ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܘܝܰܗܒ ܠܡܘܫܐ ܕܢܰܠܶܦ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܥܒ̣ܕܘ ܠܗܘܢ ܥܶܓܠܐ ܘܰܣܛܰܘ ܡ̣ܢ ܒܳܬܪܗ܆ ܗܝܕܝܢ ܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢ̈ܐ ܘܕܝ̣ܢ̈ܐ ܕܠܐ ܫܦܝܪܝܢ܆ ܩܘܪܒܢܐ ܘܬܰܕܟܝ̣ܬܐ ܕܓܰܪܒܐ ܘܕܰܕܝܳܒܐ ܘܕܟܶܦܣܐ ܘܕܝܰܠܕܐ܆ ܘܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܢܩܪܘܒ ܠܡܝܬܐ ܘܠܩܒܪܐ ܘܠܓܪ̈ܡܐ ܘܠܩܛܝ̈ܠܐ܆ ܘܕܥܠ ܟܠ ܚܛܳܗܝ̣̈ܢ ܢܩܰܪܶܒ ܩܘܪܒܢܐ ܘܥܠ ܟܠ ܛܡܐܘܬܗ ܕܐܕܡ܆ ܘܥܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܡ̣ܪ: ܢܗܘܐ ܛܡܰܐ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ ܐܦ ܟܕ ܢܶܣܚܶܐ ܒܡܝ̈ܐ. ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܗܠܝܢ ܕܟܬܝ̈ܒܢ ܠܝܬ ܠܗ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܐܦܠܐ ܚܕ ܝܘܡܐ ܕܰܕܟܶܐ ܡ̣ܢ ܚܛܗ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܗܘܢ ܒܚܛܗ̈ܐ ܘܒܛܰܡܐܘܬܐ ܓܳܡܪܝ̣ܢ܆ ܘܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܶܙܕܰܕܳܩܘ̣ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܫܠܝܚܐ: ܕܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܡܶܙܕܰܕܰܩ܆ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܢܥܒܕ ܐܝܠܝܢ ܕܟܬܝ̈ܒܢ ܒܗ ܢܺܚܶܐ ܒܗܝܢ. ܘܝܕܝܥܐ ܗ̱ܝ ܕܐ̱ܢܫ ܠܡܶܥܒܰܕܗܝܢ ܠܐ ܡܨܐ ܘܠܡܶܛܰܪܗܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚ. ܘܐܡ̣ܪ ܐܦ ܡܪܢ ܟܕ ܚܳܙܶܐ ܕܝܩܝܪ̈ܢ ܩܪܳܢ ܘܐܡ̣ܪ ܠܢ: ܕܬܘ ܠܘܬܝ ܠܐܝ̈ܐ ܘܰܫܩܝ̣̈ܠܰܝ ܡܰܘ̈ܒܠܐ ܘܐܢܐ ܐܰܢܝ̣ܚܟܘܢ. ܘܫܩܘܠܘ ܢܝ̣ܪܐ ܕܝܠܝ ܥܠܝܟܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܢܝ̣ܪܝ ܩܠܝܠ ܗ̣ܘ ܘܒܣܝܡ. ܡܘܕܝܢܢ ܠܪ̈ܰܚܡܐ ܕܫܩ̣ܠܘ ܡܢܢ ܢܝܪܐ ܩܫܝܐ ܘܢܝ̣ܪܐ ܝܰܩܝ̣ܪܐ ܘܝܰܗܒ ܠܢ ܕܝܠܗ ܢܺܝܚܳܐ ܘܒܣܝܡܐ.

   ܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܥܘܗ̈ܕܢܐ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܚܒܝܒܝ ܥܠ ܕܪܳܡܺܝܢ ܘܚܬܝ̣ܪܝܢ ܘܡܫܬܒܗܪܝܢ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝ̈ܐ ܕܡܛܰܡܐܝܢ ܘܡܦܰܪܫܝܢ ܡܐܟ̈ܠܬܐ. ܒܗܠܝܢ ܓܝܪ ܬܠܬ ܚܬܝ̣ܪܝܢ܆ ܒܓܙܘܪܬܐ ܘܒܰܢܛܳܪ ܫܒܬܐ ܘܒܦܘܪܳܫ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܥܡ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܥܠ ܗܠܝܢ ܬܠܬܝ̈ܗܝܢ ܩܠܝܠ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܰܐܕܪܟܶܬ ܟܶܬܒܶܬ ܘܐܦܝܣܬܟ܆ ܥܠ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܬܐ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܝܰܗܒ ܠܝ ܐܠܗܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܐܟܬܘܒ ܘܐܦܝܣܟ.

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܚܘܝܬܐ ܕܥܠ ܦܘܪܫ ܡܐܟ̈ܠܬܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܬܚܘܝܬܐ ܕܥܠ ܥܡ̈ܡܐ ܕܗܘܘ ܚܠܦ ܥܡܐ

 

   ܥـ ܥܡ̈ܡܐ ܓܝܪ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܠܶܫܳܢܝ̣̈ܢ ܡܩܰܕܡܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܩܪܶܝܢ ܠܝܪܬܘܬܗ ܕܥܠܝܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܠܐܒܪܗܡ: ܕܐܒܐ ܠܣܘܓܐܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܝܰܗܒܬܟ. ܘܡܘܫܐ ܐܟܪܙ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܥܡ̈ܡܐ ܠܛܘܪܐ ܢܶܩܪܘܢ ܘܬܡܢ ܢܕܰܒܚܘܢ ܕܒܚ̈ܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ. ܘܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܥܡܐ: ܕܰܐܛܶܢܟܘܢ ܒܥܡ ܕܠܐ ܥܡ܆ ܘܒܥܡܐ ܣܰܟܠܐ ܐܰܪܓܶܙܟܘܢ. ܘܝܥܩܘܒ ܐܒܘܢ ܣܗܶܕ ܥܠ ܥܡ̈ܡܐ ܟܕ ܡܒܰܪܶܟ ܠܝܗܘܕܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܠܐ ܢܶܥܢܰܕ ܫܒܛܐ ܡ̣ܢ ܝܗܘܕܐ ܘܡܒܰܕܩܳܢܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ܆ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܡ̇ܢ ܕܕܝܠܗ ܗ̣ܝ ܡܠܟܘܬܐ ܘܠܗ ܥܡ̈ܡܐ ܢܣܰܒܪܘܢ. ܘܐܫܥܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܢܗܘܐ ܡܰܬܩܰܢ ܛܘܪ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܒܪܝܫ ܛܘܪ̈ܐ ܘܪܳܡ ܡ̣ܢ ܪ̈ܡܬܐ܆ ܘܰܢܣܰܟܘܢ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ܆ ܘܢܐܬܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡ̣ܢ ܪܘܚܩܐ ܘܢܐܡܪܘܢ: ܬܘ ܢܶܣܰܩ ܠܛܘܪܗ ܕܡܪܝܐ ܘܠܒܝܬ ܐܠܗܗ ܕܝܥܩܘܒ܆ ܘܢܰܠܦܰܢ ܡ̣ܢ ܐܘܪ̈ܚܬܗ ܘܢܗܰܠܶܟ ܒܰܫܒܝ̈ܠܘܗܝ܆ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܨܗܝܘܢ ܢܳܦܶܩ ܢܡܘܣܐ ܘܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ܆ ܘܰܢܕܘܢ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ ܘܢܰܟܶܣ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܪ̈ܚܝܩܐ. ܘܡܐ ܕܕܳܢ ܐܢܘܢ ܘܰܐܟܶܣ ܐܢܘܢ܆ ܗܝܕܝܢ ܢܩܰܒܠܘܢ ܡܪܕܘܬܐ ܘܢܶܫܬܰܝܢܘܢ ܘܢܶܬܡܰܟܟܘܢ ܡ̣ܢ ܩܫܝܘܬܗܘܢ܆ ܘܢܶܪܥܘܢ ܣܰܦܣܺܪ̈ܝܗܘܢ ܠܣܶܟܰܝ̈ ܦܰܕܳܢ̈ܐ ܘܪ̈ܘܡܚܰܝܗܘܢ ܠܡܰܓ̈ܠܐ܆ ܘܬܘܒ ܠܐ ܢܶܫܩܘܠ ܥܡܐ ܥܠ ܥܡܐ ܣܝܦܐ܆ ܘܬܘܒ ܠܐ ܢܺܐܠܦܘܢ ܩܪܳܒܐ. ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܓܝܪ ܥܡ̈ܡܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐܠܗܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܗ̣ܘܘ ܥܠ ܚܳܛܘ̈ܦܐ ܘܥܠ ܥܳܠܘ̈ܒܐ ܒܣܝ̈ܦܐ ܘܒܪ̈ܘܡܚܐ ܘܒܢܰܝ̈ܙܟܐ ܡܶܬܟܰܬܫܝܢ ܗ̣ܘܘ. ܘܟܕ ܐܶܬܳܐ ܦܪܘܩܐ ܡܫܝܚܐ ܬܒܰܪ ܩܶܫܬܐ ܕܩܪܳܒܐ ܘܡܠܠ ܫܠܡܐ ܥܡ ܥܡ̈ܡܐ܆ ܘܰܐܪܰܥ ܐܢܘܢ ܣܰܦܣܺܪ̈ܝܗܘܢ ܠܣܶܟܰܝ̈ ܦܰܕܳܢ̈ܐ ܘܪ̈ܘܡܚܰܝܗܘܢ ܥܒ̣ܕܘ ܡܰܓ̈ܠܐ ܕܢܐܟܠܘܢ ܥܰܡܠܐ ܕܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܘܠܐ ܡ̣ܢ ܒܶܙܬܐ. ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ: ܕܐܗܦܟ ܥܠ ܥܡ̈ܡܐ ܣܶܦܬܐ ܓܒܝ̣ܬܐ ܕܢܶܩܪܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ. ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܓܝܪ ܠܐ ܗܘܝ̈ ܠܥܡ̈ܡܐ ܣܦܘ̈ܬܐ ܓܰܒܝ̈ܬܐ ܘܠܐ ܩܳܪܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ܆ ܡܛܠ ܕܒܣܦܘ̈ܬܗܘܢ ܠܦܬܰܟܪ̈ܐ ܕܰܥܒܳܕ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܡܫܰܒܚܝܢ ܗ̣ܘܘ ܘܒܫܶܡ ܐܠܗܝ̈ܗܘܢ ܩܳܪܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܘܠܐ ܒܫܶܡ ܡܪܝܐ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܙܟܰܪܝܐ ܢܒܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܢܶܬܠܰܘܽܘܢ ܠܡܪܝܐ ܥܡ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܥܫܝ̈ܢܐ. ܘܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܐܟܪܙ ܓܠܝܐܝܬ ܘܦܫܝ̣ܩܐܝܬ ܥܠ ܥܡ̈ܡܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ܆ ܕܥܡ̈ܡܐ ܢܶܫܒܩܘܢ ܓܠܝ̣ܦܰܝ̈ܗܘܢ ܘܢܩܥܘܢ ܘܢܰܟܪܙܘܢ ܘܢܐܡܪܘܢ: ܕܦܬܰܟܪ̈ܐ ܕܕܰܓܳܠܘܬܐ ܕܰܐܘܪܬܘܢ ܐܒܗܝ̈ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܐܢܘܢ.

   ܘܠܥܡܗ ܐܟܪܙ ܐܪܡܝܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܩܘܡܘ ܠܡ ܥܠ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܫܰܐܶܠܘ ܥܠ ܫܒܝ̈ܠܰܝ ܥܠܡܐ ܘܚܙܘ ܐܝ̇ܕܐ ܐܘܪܚܐ ܫܦܝܪܐ܆ ܙܶܠܘ ܒܗ̇. ܘܗ̣ܢܘܢ ܒܩܰܫܝܘܬܗܘܢ ܥܢܰܘ ܘܐܡ̣ܪܘ ܠܗ: ܕܠܐ ܐܙܠ̱ܝܢܢ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܰܐܩܝ̣ܡܶܬ ܥܠܝܟܘܢ ܕܰܘܩ̈ܐ ܕܬܶܫܡܥܘܢ ܠܩܠ ܫܝ̣ܦܘܪܐ. ܘܐܡ̣ܪܘ ܠܗ ܬܘܒ: ܠܐ ܫܡܥܝܢܢ. ܘܗܕܐ ܦܫܝܩܐܝܬ ܘܓܠܝܐܝܬ ܥܰܒܕܘܗ̇ ܒܝܘ̈ܡܝ ܐܪܡܝܐ ܟܕ ܐܟܪܙ ܠܗܘܢ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܘܗ̣ܢܘܢ ܥܢܘ ܘܐܡܪܘ ܠܗ: ܕܦܬܓܡܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܢ ܒܫܡ ܡܪܝܐ ܠܐ ܫܡܥܝܢܢ ܠܟ܆ ܐܠܐ ܥܒܕܝܢܢ ܨܶܒܝܳܢܢ܆ ܘܟܠ ܦܬܓܡܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡ̣ܢ ܦܘܡܢ ܠܰܡܣܳܡ ܒܣ̈ܡܐ ܠܐܠܗ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܕܠܐ ܫܰܡܥܘ̣ܗܝ܆ ܐܶܬܦܢܺܝ ܠܗ ܠܘܬ ܥܡ̈ܡܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܫܡܰܥܘ ܥܡ̈ܡܐ ܘܕܰܥܘ ܥܕܬܐ ܕܒܗܘܢ܆ ܘܬܶܫܡܰܥ ܐܪܥܐ ܒܰܡܠܳܐܳܗ̇. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܕܡܰܪܳܚܐܝܬ ܩܡ̣ܘ ܠܩܘܒܠܗ ܘܚܰܨܝܦܐܝܬ ܥܢܰܐܘܗܝ ܦܬܓܡܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܫܒܰܩ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܐܬܢܒܝ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܫܶܒܩܶܬ ܒܝܬܝ ܫܶܒܩܶܬ ܝ̇ܪܬܘܬܝ܆ ܝܶܗܒܶܬ ܚܰܒܝ̣ܒܰܬ ܢܦܫܝ ܒܐܝܕܐ ܕܒܥܠܕ̈ܒܒܝܗ̇܆ ܘܚܠܦܝܗ̇ ܛܰܝܪܐ ܡܨܝ̣ܪܬܐ ܗܘܬ݀ ܠܝ ܝ̇ܪܬܘܬܝ܆ ܕܗ̣ܝ ܗܝ̣ ܥܕܬܐ ܕܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܠܫܢܝ̈ܢ ܡܟܰܢܫܐ.

   ܘܕܬܶܕܰܥ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܫܒܰܩ ܐܢܘܢ܆ ܐܫܥܝܐ ܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܥܠܝܗܘܢ: ܕܫܒܰܩܬܳܝܗܝ ܠܥܡܟ ܕܒܝܬ ܝܥܩܘܒ܆ ܘܩܪܳܐ ܫܶܡܗܘܢ ܣܕܘܡܝ̈ܐ ܘܥܡܐ ܕܥܡܘܪܐ܆ ܘܰܐܥܶܠ ܥܡ̈ܡܐ ܚܠܦܝܗܘܢ ܘܟܰܢܝ̣ ܐܢܘܢ ܕܒܝܬ ܝܥܩܘܒ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܐܫܥܝܐ ܘܰܩܪܳܐ ܠܥܡ̈ܡܐ ܥܠ ܫܡ ܕܒܝܬ ܝܥܩܘܒ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܒܝܬ ܝܥܩܘܒ܆ ܬܘ ܢܐܙܠ ܒܢܘܗܪܗ ܕܡܪܝܐ. ܡܛܠ ܕܶܐܫܬܒܶܩ ܠܗ ܥܡܐ ܕܒܝܬ ܝܥܩܘܒ ܘܗܘܘ ܠܗܘܢ ܫܰܠܝ̣̈ܛܰܝ ܣܕܘܡ ܘܥܡܐ ܕܥܡܘܪܐ܆ ܘܐܒܘܗܘܢ ܐܳܡܘܪܳܝܐ ܘܐܡܗܘܢ ܚܺܬܳܝܬܐ܆ ܘܶܐܬܗܦܶܟܘ ܘܗܘܘ ܠܗܘܢ ܓܦܶܬܐ ܢܘܟܪܝܬܐ܆ ܕܥܢܒܝ̈ܗܘܢ ܥܢܒܝ̣̈ܢ ܡܰܪܝܪ̈ܢ ܘܣܓܘܠܝ̈ܗܘܢ ܡܪܳܪ̈ܐ ܠܗܘܢ܆ ܒܢܝ̈ܐ ܡܳܪ̈ܘܕܐ ܘܟܶܣܦܐ ܡܰܣܠܝܐ܆ ܓܦܶܬܐ ܕܣܕܘܡ ܘܫܶܬܠܬܐ ܕܥܡܘܪܐ܆ ܟܪܡܐ ܕܐܘܥܝ̣ ܚܰܪ̈ܘܒܐ ܚܠܦ ܥܢ̈ܒܐ܆ ܘܓܦܶܬܐ ܕܣܰܘܟܝ̈ܗ̇ ܐܟܠܬ݀ ܢܘܪܐ ܘܠܡܕܡ ܠܐ ܐܳܙܳܠܐ ܘܠܐ ܟܳܫܪܐ ܘܠܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܠܚܽܘܫܳܚܐ. ܬܪܝܢ ܓܝܪ ܩܪܳܐ ܝܥܩܘܒ܆ ܚܕ ܕܳܐܙܶܠ ܒܢܘܗܪܗ ܕܡܪܝܐ ܘܚܕ ܕܡܶܫܬܒܶܩ܆ ܚܠܦ ܝܥܩܘܒ ܗ̇ܢܘܢ ܐܶܬܟܰܢܝ̣ܘ ܒܫܰܠܝ̣̈ܛܰܝ ܣܕܘܡ܆ ܘܒܫܡ ܝܥܩܘܒ ܐܬܩܪܝ ܥܡܐ ܕܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܢܒܝܐ ܥܠ ܥܡ̈ܡܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܢܗܘܘܢ ܡܩܰܪ̈ܒܰܝ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܚܠܦ ܥܡܐ܆ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܪܒ ܫܡܝ ܒܥܡ̈ܡܐ ܘܒܟܠ ܐܬܪ ܡܩܰܪܒܝ̣ܢ ܒܫܶܡܝ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܕܟܝ̈ܐ. ܘܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܡ̣ܪ ܢܒܝܐ: ܕܒܩܘܪ̈ܒܢܝܟܘܢ ܠܐ ܐܶܨܛܒܶܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܒܣܶܡܘ ܠܝ ܕܒܚܝ̈ܟܘܢ. ܘܬܘܒ ܘܐܦ ܗܽܘܫܳܥ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ: ܒܕܰܓܳܠܘܬܐ ܒܳܥܶܝܢ ܠܡܪܝܐ. ܘܐܫܥܝܐ ܐܡ̣ܪ ܕܠܒܗ ܪܚܝܩ ܡ̣ܢ ܐܠܗܗ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܥܡܐ ܗܢܐ ܒܣܦܘ̈ܬܗ ܗ̣ܘ ܡܝܰܩܰܪ ܠܝ ܘܠܒܗ ܪܚܝܩ ܡܢܝ. ܘܗܘܫܳܥ ܐܡ̣ܪ: ܕܚܰܕܪܰܢܝ ܒܕܰܓܳܠܘܬܐ ܐܦܪܝܡ ܘܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܝܗܘܕܐ ܒܢܶܟܠܐ ܥܕܡܐ ܕܰܢܚܶܬ ܥܡܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܝܢܐ ܥܡܐ܆ ܐܠܐ ܥܡܐ ܙܕܝܩܐ ܘܡܗܰܝܡܢܐ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܡ̣ܪ ܕܚܰܕܪܰܢܝ ܒܕܰܓܳܠܘܬܐ ܘܒܢܶܟܠܐ܆ ܘܥܠ ܐܦܪܝܡ܆ ܕܗܐ ܡܠܟܘܬܐ ܚܰܛܳܝܬܐ ܡ̣ܢ ܐܦܪܝܡ ܩܳܡܰܬ݀ ܒܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܐܠܘ ܓܝܪ ܫܡ ܝܗܘܕܐ ܠܐ ܐܶܬܕܟܰܪ ܒܗ̇ܘ ܦܬܓܡܐ܆ ܢܦܩܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܪܘܚܐ܆ ܕܝܗܘܕܐ ܗ̱ܘ ܩܕܝܫܐ ܘܡܗܝܡܢܐ ܕܰܢܚܶܬ ܘܶܐܬܠܰܘܝ̣ ܠܡܪܝܐ. ܐܠܐ ܢܒܝܐ ܓܰܠܝܐܝܬ ܘܦܫܝܩܐܝܬ ܐܟܪܙ: ܕܚܰܕܪܰܢܝ ܒܕܰܓܳܠܘܬܐ ܐܦܪܝܡ ܘܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܥܠ ܕܓܠܝܐܝܬ ܐܰܣܛܝ̣ ܐܢܘܢ ܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܳܒܳܛ ܒܥܶܓܠܐ. ܝܗܘܕܐ ܒܢܶܟܠܐ܆ ܥܠ ܕܒܢܶܟܠܐ ܘܒܛܘܫܝܐ ܣܓܕܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܦܬܰܟܪ̈ܐ ܟܕ ܚܰܘܝ̣ ܛܢܦܘܬܗܘܢ ܬܘܒ ܠܚܙܩܝܐܝܠ. ܘܥܠܝܗܘܢ ܐܟܪܙ ܗܽܘܫܳܥ ܟܕ ܟܰܢܝ̣ ܐܢܘܢ ܒܐܢ̱ܬܬܐ ܙܳܢܝ̣ܬܐ ܘܓܰܝܳܪܬܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܥܠ ܟܢܘܫܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ: ܕܬܰܥܒܰܪ ܙܳܢܝܘܬܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܦܝ̈ܗ̇. ܘܥܠ ܟܢܘܫܬܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܬܰܥܒܰܪ ܓܰܘܪܗ̇ ܡ̣ܢ ܒܝܢܬ ܬܕܶܝ̈ܗ̇. ܘܕܬܶܕܰܥ ܠܟ ܕܥܠ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܟܢܘ̈ܫܬܐ ܐܡ̣ܪ ܢܒܝܐ ܘܟܰܢܝ̣ ܐܢܘܢ ܒܙܳܢܝ̣ܬܐ ܘܓܰܝܳܪܬܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܒܳܬܪܗ ܕܦܬܓܡܐ܆ ܕܐܠܐ ܬܰܥܒܰܪ ܙܳܢܝܘܬܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܦܝ̈ܗ̇܆ ܘܓܰܘܪܗ̇ ܡ̣ܢ ܒܝܢܬ ܬܕܝ̈ܗ̇܆ ܐܰܫܠܚܺܝܗ̇ ܥܰܪܛܶܠ ܘܶܐܫܒܩܝ̣ܗ̇ ܐܝܟ ܝܘܡܐ ܕܝܠܝܕܐ ܒܗ ܘܐܝܟ ܝܘܡܐ ܕܣܶܠܩܰܬ݀ ܒܗ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܬܪܬܝܢ ܟܢܘ̈ܫܬܗܘܢ܆ ܚܕܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܚܕܐ ܕܝܗܘܕܐ܆ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܙܳܢܝ̣ܬܐ ܘܕܝܗܘܕܐ ܓܰܝܳܪܬܐ܆ ܘܥܡܐ ܕܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ܆ ܥܡܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܗܝܡܢܐ ܕܰܢܚܶܬ ܘܶܐܬܠܰܘܝ̣ ܠܡܪܝܐ. ܘܠܡܢܐ ܐܡ̣ܪ ܕܰܢܚܶܬ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܢܚܬܘ ܡ̣ܢ ܪܡܘܬܗܘܢ. ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܟܰܢܝ̣ ܚܙܩܝܐܝܠ ܬܘܒ ܒܰܐܗܠܳܐ ܘܒܰܐܗܠܝ̣ܒܳܐ܆ ܘܠܬܪܬܝܢ ܟܢܘ̈ܫܬܗܘܢ ܩܪܳܐ ܬܪܬܝܢ ܣܰܘܟܝ̈ܗ̇ ܕܓܦܶܬܐ ܕܶܐܟܠܰܬ݀ ܢܘܪܐ. ܕܘܝܕ ܬܘܒ ܐܟܪܙ ܘܐܡ̣ܪ ܥܠ ܥܡ̈ܡܐ: ܕܡܪܝܐ ܢܶܡܢܶܐ ܒܟܬܒܐ ܠܥܡ̈ܡܐ. ܘܥܠ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܬܢܒܝ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܢܶܬܥܛܘܢ ܡ̣ܢ ܣܶܦܪܟ ܕܚܝ̈ܐ ܘܥܡ ܙܕܝܩܝ̈ܟ ܠܐ ܢܶܬܟܰܬܒܘܢ.

   ܗܘܰܝܬ ܕܝܢ ܝܳܕܰܥ ܚܒܝܒܝ܆ ܕܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܟܬܝ̣ܒܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܒܣܶܦܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܘܫܐ ܩܕܡ ܐܠܗܗ: ܕܐܰܘ ܫܒܘܩ ܣܟܠܘܬܐ ܠܥܡܐ ܗܢܐ ܐܰܘ ܥܛܝ̣ܢܝ ܡ̣ܢ ܣܶܦܪܟ ܕܰܟܬܰܒܬ. ܘܐܡ̣ܪ: ܡ̇ܢ ܕܰܚܛܳܐ ܠܝ ܐܶܥܛܶܝܘܗܝ ܡ̣ܢ ܣܶܦܪܝ. ܘܟܕ ܚܛܰܘ ܠܗܘܢ ܐܡ̣ܪ ܥܠܝܗܘܢ ܕܘܝܕ: ܢܬܥܛܘܢ ܡ̣ܢ ܣܶܦܪܟ ܕܚܝ̈ܐ ܘܥܡ ܙܕܝ̈ܩܝܟ ܠܐ ܢܬܟܬܒܘܢ. ܘܥܠ ܥܡ̈ܡܐ ܐܡ̣ܪ: ܡܪܝܐ ܢܶܡܢܶܐ ܒܟܬܒܐ ܠܥܡ̈ܡܐ܆ ܡܛܠ ܕܥܡ̈ܡܐ ܠܐ ܪܫܝܡܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܣܶܦܪܐ ܘܒܟܬܒܐ. ܘܚܙܺܝ ܚܒܝܒܝ ܕܡܩܰܕܰܡ ܪܫܝ̣ܡ ܩܪܝܢܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܩܶܪܝܳܢܐ ܕܥܡܐ. ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܓܝܪ ܚܳܛܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܡܰܕܒܪܐ. ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܓܝܪ ܠܡܘܫܐ܆ ܕܫܒܘ̣ܩܰܝܢܝ ܐܶܥܛܶܝܘܗܝ ܠܥܡܐ ܗܢܐ ܘܶܐܥܒܕܳܟ ܠܥܡܐ ܕܪܒ ܘܡܝܰܬܰܪ ܡܢܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܡܛܳܐ ܙܒܢܐ ܕܥܡ̈ܡܐ. ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܗ̣ܘܐ ܦܪܘܩܗܘܢ܆ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܡܘܫܐ ܕܢܗܘܐ ܦܪܘܩܐ ܘܡܠܦܢܐ ܠܥܡܐ ܕܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܪܒ ܘܡܝܰܬܰܪ ܡ̣ܢ ܥܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܪܒܬܐ ܘܡܝܰܬܰܪܬܐ ܠܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܝܐܝܐ ܗܘܬ݀ ܕܢܫܰܡܗܺܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐ: ܕܙܥܘܪܝܐ ܗ̱ܝ ܗܕܐ ܕܬܗܘܐ ܠܝ ܥܒ̣ܕܐ ܘܬܰܦܢܶܐ ܢܘ̣ܪܒܐ ܕܝܥܩܘܒ ܘܬܩܝܡ ܫܒܛܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܐܠܐ ܝܰܗܒܬܟ ܢܘܗܪܐ ܠܥܡ̈ܡܐ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܦܘܪܩܢܝ ܥܕܡܐ ܠܣܘ̈ܦܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ. ܘܬܘܒ ܐܟܪܙ ܐܫܥܝܐ ܥܠ ܥܡ̈ܡܐ: ܕܫܘ̣ܡܥܘ̣ܢܝ ܥܡ̈ܡܐ ܘܨܽܘܬܶܝ̈ܢܳܢܝ ܐܶܡܘ̈ܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܢܡܘܣܐ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡܰܝ ܢܳܦܶܩ ܘܕܝ̣ܢܝ ܢܘܗܪܐ ܗ̱ܘ ܠܥܡ̈ܡܐ. ܘܕܘܝܕ ܐܡ̣ܪ: ܕܡܰܫܡܰܥ ܐܕܢܐ ܢܶܫܡܥܘܢܳܢܝ ܒܢܝ̈ܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ܆ ܘܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܒܢܝ̈ܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܢܶܬܟܠܘܢ ܘܢܶܬܚܰܓܪܘܢ ܡ̣ܢ ܫܒܝ̣ܠܰܝ̈ܗܘܢ. ܥܡ̈ܡܐ ܓܝܪ ܫܡ̣ܥܘ ܘܶܐܬܚܓܰܪܘ ܡ̣ܢ ܫܒܝ̈ܠܐ ܕܕܚܠܬܐ ܕܨܠܡ̈ܐ ܘܕܦܬܰܟܪ̈ܐ.

   ܘܐܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܠܢ ܩܪܳܐ ܒܢܝ̈ܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ܆ ܗ̣ܢܘܢ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܐܬܩܪܝܘ ܐܠܐ ܒܢܝ̈ܐ ܘܝܳܪ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐ: ܕܒܢܝ̈ܐ ܪܰܒܺܝܬ ܘܪܰܡܪܡܶܬ ܘܗ̣ܢܘܢ ܐܰܥܠܝ̣ܘ ܒܝ. ܘܢܒܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܩܪܺܝܬܗ ܒܪܝ. ܘܠܡܘܫܐ ܐܡ̣ܪ ܩܕܝܫܐ: ܕܐܡ̣ܪ ܠܦܪܥܘܢ: ܫܕܪ ܒܶܪܝ ܘܢܶܦܠܚܰܢܝ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܒܶܪܝ ܒܘܟܪܝ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܐܠܐ ܥܡ̈ܡܐ ܐܢܘܢ ܕܫܰܡܥܘ̣ܗܝ ܠܐܠܗܐ ܘܶܐܬܚܓܰܪܘ ܘܐܬܟܠܝ̣ܘ ܡ̣ܢ ܫܒܝ̈ܠܐ ܕܚܛܗܝ̈ܗܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐ: ܕܬܶܩܪܶܐ ܥܡ̈ܡܐ ܕܠܐ ܝܰܕܥܘܟ ܘܥܡ̈ܡܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܠܟ ܠܘܬܟ ܢܐܬܘܢ ܘܢܶܬܦܢܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐ: ܫܡܰܥܘ ܥܡ̈ܡܐ ܡܕܡ ܕܥܶܒܕܶܬ܆ ܘܕܰܥܘ ܪ̈ܚܝܩܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܘܬܝ. ܘܥܠ ܥܕܬܐ ܘܟܢܘܫܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ: ܕܶܐܬܕܰܟܪ ܥܕܬܟ ܕܰܩܢܰܝܬ ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ: ܕܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܟܠ ܥܡܡܝ̈ܢ܆ ܘܠܫܡܗ ܢܫܰܒ̈ܚܢ ܐܶܡܘ̈ܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܕܡܪܝܐ ܗ̱ܝ ܡܠܟܘܬܐ ܘܗܘܝܘ ܫܠܝܛ ܥܠ ܥܡ̈ܡܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܢܒܝܐ: ܕܒܝܘ̈ܡܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܐ ܐܶܫܽܘܕ ܪܘܚܝ ܥܠ ܟܠ ܒܣܰܪ ܘܢܶܬܢܰܒܘܢ܆ ܘܠܐ ܢܰܠܶܦ ܐ̱ܢܫ ܠܒܪ ܡܕܝܢ̱ܬܗ ܘܐܦܠܐ ܠܐܚܘܗܝ ܘܢܐܡܪ ܕܕܰܥ ܠܡܪܢ܆ ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܢܶܕܥܘܢܳܢܝ ܡ̣ܢ ܙܥܘܪܗܘܢ ܘܥܕܡܐ ܠܩܫܝܫܗܘܢ. ܘܥܠ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܡ̣ܪ: ܕܶܐܫܰܕܰܪ ܟܦܢܐ ܒܐܪܥܐ ܠܐ ܕܰܟܦܶܢ ܠܠܚܡܐ ܘܠܐ ܕܰܨܗܶܐ ܠܡܝ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ. ܘܢܐܬܘܢ ܡ̣ܢ ܡܥܪܒܐ ܘܥܕܡܐ ܠܡܕܢܚܐ ܘܡ̣ܢ ܬܰܝܡܢܐ ܘܥܕܡܐ ܠܓܪܒܝܐ ܠܡܶܒܥܳܐ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ܆ ܘܠܐ ܢܶܫܟܚܘܢܗ ܡܛܠ ܕܰܦܪܰܩ ܠܗ ܡܢܗܘܢ. ܡܘܫܐ ܩܰܕܶܡ ܟܬܰܒ ܥܠܝܗܘܢ: ܕܟܕ ܢܶܐܪ̈ܥܳܢܟ ܒܝ̈ܫܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܚܰܪܬܐ ܕܝܘ̈ܡܬܐ ܬܐܡܪ: ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܐܠܗܐ ܒܓܰܘܝ ܐܰܪ̈ܥܳܢܝ ܗܠܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ܆ ܐܝܟ ܕܐܡܪܘ ܒܝܘ̈ܡܝ ܚܙܩܝܐܝܠ: ܕܫܰܒܩܗ̇ ܡܪܝܐ ܠܐܪܥܐ ܘܬܘܒ ܠܐ ܚܳܙܶܐ ܠܢ ܡܪܝܐ. ܘܐܫܥܝܐ ܐܡ̣ܪ ܥܠܝܗܘܢ: ܕܚܰܘܒܰܝ̈ܟܘܢ ܦܪܰܫܘ ܒܰܝܢܰܝܟܘܢ ܠܐܠܗܟܘܢ܆ ܘܚܛܗܝ̈ܟܘܢ ܟܠܰܘ ܛܒ̈ܬܐ ܡܢܟܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܬܶܩܪܘܢ ܒܐܕ̈ܢܝ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܠܐ ܐܶܫܡܰܥܟܘܢ. ܘܥܠ ܥܡܐ ܕܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ ܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ: ܕܟܠܟܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܩܽܘܫܘ ܟܰܦܐ܆ ܘܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܒܩܠܐ ܕܫܘܒܚܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܫܡܥܘ ܗܕܐ ܟܠܟܘܢ ܥܡ̈ܡܐ܆ ܘܨܽܘܬܘ ܟܠ ܝܳܬܒܰܝ̈ ܐܪܥܐ.

   ܘܐܦ ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܟܠ ܕܰܫܦܰܪ ܠܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ܆ ܝܬܝܪ ܐܶܙܕܰܕܩ ܡ̣ܢ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܝܰܬܪܳܘܢ ܟܘܡܪܐ ܕܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ ܗ̣ܘ ܘܙܪܥܗ ܐܶܬܒܰܪܟ܆ ܘܰܥܫܶܢ ܡܰܘܬܒܗ ܘܣܡ ܒܰܫܩܝ̣ܦܐ ܩܶܢܗ. ܘܓܶܒܥܘ̈ܢܳܝܐ ܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ ܛܰܡ̈ܐܐ ܝܰܗܒ ܝܫܘܥ ܝܡܝܢܐ܆ ܘܥܰܠܘ ܘܶܐܣܬܰܬܰܪܘ ܒܝ̇ܪܬܘܬܗ ܕܡܪܝܐ܆ ܘܗܘܘ ܠܳܩ̈ܛܰܝ ܩܝ̈ܣܐ ܘܡܳܠܝܰܝ̈ ܡܝ̈ܐ ܠܟܢܘܫܬܗ ܘܠܡܰܕܒܚܗ ܕܡܪܝܐ. ܘܟܕ ܒܥܳܐ ܫܐܘܠ ܕܢܩܰܛܶܠ ܐܢܘܢ܆ ܐܬܟܠܝ̣ܘ ܫܡܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܛܪܐ ܥܕܡܐ ܕܶܐܬܢܰܟܰܣܘ ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܫܐܘܠ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܐܶܬܦܢܺܝ ܡܪܝܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܒܰܪܶܟ ܠܝܪܬܘܬܗ. ܘܪܳܚܳܒ ܙܳܢܝ̣ܬܐ ܕܩܰܒܠܰܬ݀ ܠܓܳܫܘ̈ܫܐ܆ ܗܘܬ݀ ܗ̣ܝ ܘܒܝܬ ܐܒܘܗ̇ ܡܩܰܒܠܰܬ݀ ܝ̇ܪܬܘܬܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܥܘܒܳܪ ܐܕܘܡ ܡ̣ܢ ܓܳܬ ܕܦܠܶܫܬܳܝ̈ܐ܆ ܠܒܝܬܗ ܥܶܠܰܬ݀ ܩܺܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܶܐܬܝܰܩܪܬ݀ ܠܘܬܗ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܘܶܐܬܒܰܪܰܟ ܗ̣ܘ ܘܒܝܬܗ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ. ܘܳܐܬܝ̣ ܓܳܬܳܝܐ ܬܰܪܣܝ̣ ܠܕܘܝܕ ܒܙܒܢ ܪܕܘܦܝܗ ܘܶܐܬܝܰܩܪ ܫܡܗ ܕܝܠܗ ܘܙܪܥܗ. ܘܥܰܒܕܰܡܠܶܟ ܟܘܫܳܝܐ ܓܒܪܐ ܡܗܝܡܢܐ ܐܣܩ ܠܐܪܡܝܐ ܡ̣ܢ ܓܘܒܐ ܟܕ ܫܒܰܐܘܗܝ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܡܗ܆ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܥܠܝܗܘܢ ܡܘܫܐ܆ ܕܓܺܝܘܪܐ ܕܒܟ ܢܗܘܐ ܠܥܠ ܘܐܢ̱ܬ ܬܶܚܘ̣ܬ ܠܬܚܬ. ܗ̣ܢܘܢ ܫܒܰܘ ܘܰܐܚܶܬܘ ܠܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܠܓܘܒܐ ܬܚܬܝܐ܆ ܘܥܰܒܕܰܡܠܶܟ ܓܺܝܘܪܐ ܡ̣ܢ ܟܘ̣ܫ ܐܰܣܩܗ ܠܐܪܡܝܐ ܡ̣ܢ ܓܘܒܐ. ܘܪܳܥܘ̣ܬ ܡܽܘܐܳܒܳܝܬܐ ܡ̣ܢ ܥܡܐ ܡܰܪܓܙܳܢܐ ܥܶܠܰܬ݀ ܘܶܐܬܚܰܠܛܰܬ݀ ܒܥܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܡ̣ܢ ܙܪܥܗ̇ ܩܳܡܰܬ݀ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܕܡܢܗܘܢ ܐܬܝܠܕ ܦܪܘܩܐ ܕܥܡ̈ܡܐ. ܘܽܐܘܪܺܝܐ ܚܺܬܳܝܐ ܡ̣ܢ ܥܡܐ ܛܡܐܐ ܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܒܓܰܒܪ̈ܘܗܝ ܕܕܘܝܕ܆ ܘܥܠ ܕܩܰܛܠܗ ܕܘܝܕ ܒܢܶܟܠܐ ܒܩܪܳܒܐ ܕܒܢܝ̈ ܥܰܡܘܢ܆ ܪܰܓ ܐܢ̱ܬܬܗ ܘܢܰܣܒܗ̇܆ ܩܒܠ ܕܘܝܕ ܓܙܳܪ ܕܝ̣ܢܐ ܕܠܐ ܬܶܥܢܰܕ ܚܰܪܒܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬܗ ܠܥܠܡ.

ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐ ܥܠ ܦܪܘܩܢ: ܕܝܰܗܒܬܟ ܩܝܳܡܐ ܠܥܡܐ ܘܢܘܗܪܐ ܠܥܡ̈ܡܐ. ܐܝܟܢܐ ܟܝ ܗܘܳܐ ܩܝܳܡܐ ܠܥܡܐ܆ ܐܠܐ ܕܡ̣ܢ ܙܒܢܐ ܕܶܐܬܳܐ ܢܘܗܪܐ ܘܦܪܘܩܐ ܕܥܡ̈ܡܐ܆ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܐܬܟܠܝ̣ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡ̣ܢ ܣܓܕܬܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܘܰܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܩܝܳܡܐ ܫܪܝܪܐ. ܥܠ ܗܕܐ ܐܡ̣ܪ ܡܘܫܐ: ܕܰܐܛܶܢܟܘܢ ܒܥܰܡ ܕܠܐ ܥܡ܆ ܘܒܥܡܐ ܣܟܠܐ ܐܰܪܓܶܙܟܘܢ. ܛܰܢܘ ܒܢ܆ ܘܡܛܠܬܢ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܠܐ ܣܓܕܝܢ. ܕܠܐ ܢܶܬܚܰܣܕܘܢ ܡܢܢ ܕܚܢܢ ܫܒܰܩܢ ܦܬܰܟܪ̈ܐ ܘܰܩܪܰܝܢ ܕܰܓܳܠܘܬܐ ܠܡܕܡ ܕܰܫܒܰܩܘ ܠܢ ܐܒܗܝ̈ܢ܆ ܘܪܳܓܙܺܝܢ ܘܡܶܬܬܒܰܪ ܠܶܒܗܘܢ ܕܥܰܠܢ ܘܰܗܘܰܝܢ ܝܪ̈ܘܬܐ ܚܠܦܝܗܘܢ. ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܗ̇ܢܘ ܩܝܳܡܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܣܓܕܘܢ ܠܐܠܗ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܦܢ ܠܐ ܩܰܒܠܘ̣ܗܝ. ܒܢ ܐܰܛܶܢ ܐܢܘܢ܆ ܘܠܢ ܗܘܳܐ ܢܘܗܪܐ ܘܚܝ̈ܐ ܐܝܟ ܕܐܟܪܙ ܘܐܡ̣ܪ ܟܕ ܡܠܦ: ܕܐܢܐ ܢܘܗܪܗ ܐ̱ܢܐ ܕܥܠܡܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܥܕ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܢܘܗܪܐ ܥܕܠܐ ܡܰܕܪܶܟ ܠܟܘܢ ܚܫܘܟܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܗܰܠܶܟܘ ܒܢܘܗܪܐ ܕܒܢܘ̈ܗܝ ܕܢܘܗܪܐ ܬܬܩܪܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܥܠܘܗܝ: ܕܢܘܗܪܐ ܒܚܫܘܟܐ ܡܰܢܗܰܪ ܗ̣ܘܐ. ܗ̇ܢܘ ܗ̇ܘ ܩܝܳܡܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܥܡܐ ܘܢܘܗܪܐ ܕܐܢܗܪ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܘܰܚܓܰܪ ܘܰܟܠܳܐ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܫܒܝ̈ܠܐ ܡܥܰܩ̈ܡܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܕܒܡܐܬܝܬܗ ܢܗܘܐ ܥܰܪܡܐ ܠܫܰܦܝܐ ܘܐܬܪܐ ܥܣܩܐ ܠܦܩܰܥܬܐ܆ ܘܢܬܓܠܐ ܐܝܩܪܗ ܕܡܪܝܐ܆ ܘܢܚܙܐ ܟܠ ܒܣܰܪ ܚܝܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ.

   ܗܢܐ ܥܘܗܕܢܐ ܩܠܝܠ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܥܠ ܥܡ̈ܡܐ ܕܡܶܫܬܰܒܗܪܝܢ ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܕܚܢܢ ܐܢܘܢ ܥܡܗ ܕܐܠܗܐ ܘܒܢܝ̈ ܐܒܪܗܡ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܚܢܢ ܢܶܫܡܰܥ ܠܝܘܚܢܢ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܟܕ ܡܫܬܒܗܪܝܢ: ܕܚܢܢ ܚ̱ܢܢ ܒܢܝ̈ ܐܒܪܗܡ. ܗܝܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܝܘܚܢܢ: ܕܠܐ ܬܗܘܘܢ ܚܬܝ̣ܪܝܢ ܘܐܡܪܝܢ: ܕܐܒܐ ܐܝܬ ܠܢ ܐܒܪܗܡ܆ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܟܐܦ̈ܐ ܡܫܟܚ ܐܠܗܐ ܠܰܡܩܳܡܘ̣ ܒܢܝ̈ܐ ܠܐܒܪܗܡ. ܘܦܪܘܩܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܒܢܘ̈ܗܝ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܩܐܝܢ ܘܠܐ ܒܢܝ̈ ܐܒܪܗܡ. ܘܫܠܝܚܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܣܰܘ̈ܟܐ ܕܰܚܛܰܝ̈ ܐܶܬܦܫܰܚܝ̈ ܠܗܝܢ܆ ܘܚܢܢ ܒܕܘܟܝ̈ܬܗܝܢ ܐܶܬܛܥܶܡܢ ܘܰܗܘܰܝܢ ܫܰܘܬܳܦ̈ܐ ܠܫܘܡܢܗ ܕܙܰܝܬܐ. ܡܟܝܠ ܠܐ ܢܫܬܒܗܪ ܘܢܶܚܛܶܐ ܕܠܐ ܐܦ ܚܢܢ ܢܶܬܦܫܰܚ ܕܗܐ ܡܶܬܛܥܳܡܘ̣ ܡܶܬܛܰܥܡܺܝܢܢ ܒܗ ܒܙܰܝܬܐ. ܗܢܐ ܡܰܦܰܩ ܒܪܘܚܐ ܕܠܘܩܒܠ ܝܗܘܕܝ̈ܐ. ܥܠ ܕܡܫܬܒܗܪܝܢ܆ ܕܚܢܢ ܐܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܒܪܗܡ ܘܚܢܢ ܐܢܘܢ ܥܡܗ ܕܐܠܗܐ.

ܫܠܡܬ݀ ܬܚܘܝܬܐ ܕܥܠ ܥܡܐ ܘܥܡ̈ܡܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܬܚܘܝܬܐ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ ܕܒܪܗ ܗ̣ܘ ܕܐܠܗܐ

 

   ܦـ ܦܶܚܡܐ ܕܡ̈ܠܐ ܠܘܩܒܠ ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܕܡܓܰܕܦܝܢ ܥܠ ܥܡܐ ܕܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ܆ ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢ: ܕܣܓܕܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܦܳܠܚܝ̣ܢ ܠܓܒܪܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕܐ ܘܠܒܪܢܫܐ ܙܩܝ̣ܦܐ܆ ܘܩܳܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܒܪܢܫܐ ܐܠܗܐ܆ ܘܟܕ ܠܝܬ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܥܠܘܗܝ ܕܗܢܐ ܝܫܘܥ ܙܩܝ̣ܦܐ ܒܪܐ ܠܡ ܕܐܠܗܐ. ܘܝܳܗܒܝ̣ܢ ܦܝܳܣܐ ܕܐܠܗܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܐܠܗܐ ܘܠܝܬ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܒܪ ܡܢܝ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܬܣܓܘܕ ܠܐܠܗ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܡܟܝܠ ܠܡ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܩܝܡܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܩܳܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܒܪܢܫܐ ܐܠܗܐ.

   ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ܆ ܟܡܐ ܕܡܫܟܚ ܐ̱ܢܐ ܘܡܰܕܪܟܳܐ ܒܨܝ̣ܪܘܬܝ ܐܦܝܣܟ ܥܠܝܗܝܢ܆ ܕܐܦ ܟܕ ܢܶܬܶܠ ܠܗܘܢ ܕܒܪܢܫܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܚܢܢ ܝܰܩܰܪܢܳܝܗܝ ܘܰܩܪܰܝܢܳܝܗܝ ܐܠܗܐ ܘܡܪܝܐ܆ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܢܘܟܪܐܝܬ ܩܪܰܝܢܳܝܗܝ ܘܠܐ ܗ̣ܘܐ ܫܡܐ ܢܘܟܪܝܐ ܣܳܡܢ ܠܗ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܠܐ ܐܶܫܬܰܡܫܘ ܒܗ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܫܪܝܪ ܠܢ ܕܝܫܘܥ ܡܪܢ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܒܪ ܐܠܗܐ ܘܡܠܟܐ ܒܪ ܡܠܟܐ ܢܘܗܪܐ ܡ̣ܢ ܢܘܗܪܐ ܒܳܪܶܐ ܘܡܳܠܘܟܐ ܘܗܰܕܳܝܐ ܘܐܘܪܚܐ ܘܦܪܘܩܐ ܘܪܥܝܐ ܘܡܟܰܢܫܳܢܐ ܘܬܪܥܐ ܘܡܰܪܓܳܢܝ̣ܬܐ ܘܫܪܳܓܐ܆ ܘܒܫܡܗ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܶܬܟܰܢܝ̣. ܢܫܒܘܩ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܘܢܦܝܣ ܥܠܘܗܝ ܕܒܪܐ ܗ̱ܘ ܕܐܠܗܐ ܘܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܶܬܳܐ.

   ܫܡܐ ܓܝܪ ܡܝܰܩܪܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܘܐܦ ܥܠ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܙܕܝ̈ܩܐ ܐܬܬܣܝܡ ܘܰܫܘܰܘ ܕܢܬܩܪܘܢ ܒܗ܆ ܘܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܰܨܒܳܐ ܒܗܘܢ ܐܠܗܐ ܒܢܝ̈ ܘܪ̈ܳܚܡܰܝ ܩܪܳܐ ܐܢܘܢ. ܠܡܘܫܐ ܪܳܚܡܗ ܘܚܒܝܒܗ ܟܕ ܓܒܳܝܗܝ ܘܥܰܒܕܗ ܪܝܫܐ ܘܡܠܦܢܐ ܘܟܗܢܐ ܠܥܡܗ ܐܠܗܐ ܩܪܳܝܗܝ. ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܓܝܪ: ܕܝܰܗܒܬܟ ܐܠܗܐ ܠܦܶܪܥܘܢ. ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܟܗܢܗ ܢܒܺܝܐ܆ ܘܐܗܪܘܢ ܠܡ ܐܚܘܟ ܢܡܰܠܶܠ ܠܟ ܥܡ ܦܪܥܘܢ܆ ܘܐܢ̱ܬ ܬܗܘܐ ܠܗ ܠܐܠܗ ܘܗ̣ܘ ܢܗܘܐ ܠܟ ܬܰܪܓܡܳܢܐ. ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܒܠܚܘܕ ܠܦܪܥܘܢ ܕܒܝܫܐ ܗ̣ܘܐ ܥܒܕܗ ܠܡܘܫܐ ܐܠܗܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܠܐܗܪܘܢ ܟܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܠܗܐ ܥܰܒܕܗ ܠܡܘܫܐ.

   ܬܘܒ ܫܡܰܥ ܥܠ ܕܒܪܳܐ ܕܐܠܗܐ ܩܪܰܝܢܳܝܗܝ. ܘܐܡܪܝܢ ܕܟܕ ܠܝܬ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ ܥܒܕܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܗ ܠܗܢܐ ܝܫܘܥ ܙܩܝ̣ܦܐ ܒܪܐ ܒܘܟܪܐ ܠܐܠܗܐ. ܠܗ ܓܝܪ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܒܶܪܝ ܒܘܟܪܝ ܩܪܳܝܗܝ ܟܕ ܫܠܰܚ ܠܦܪܥܘܢ ܒܝܕ ܡܘܫܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܒܶܪܝ ܒܘܟܪܝ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܐܶܡܪܶܬ ܠܟ ܕܫܕܪ ܠܒܶܪܝ ܘܢܶܦܠܚܰܢܝ܆ ܘܐܠܐ ܨܳܒܶܝܬ ܠܰܡܫܰܕܳܪܘ܆ ܗܐ ܩ̇ܛܠ ܐ̱ܢܐ ܠܒܪܟ ܒܘܟܪܟ. ܘܐܦ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܣܗܶܕ ܥܠ ܗܕܐ ܘܚܰܣܶܕ ܐܢܘܢ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܥܡܐ: ܕܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܩܪܝ̣ܬܗ ܒܪܝ. ܐܝܟ ܕܰܩܪܺܝܬ ܐܢܘܢ ܗܟܢܐ ܐܙܠܘ ܘܣܓܕܘ ܠܒܰܥܠܐ ܘܠܰܓܠܝ̈ܦܐ ܣܳܡܘ ܒܣ̈ܡܐ. ܘܐܫܥܝܐ ܐܡ̣ܪ ܥܠܝܗܘܢ: ܕܒܢܰܝ̈ܐ ܪܰܒܺܝܬ ܘܪܰܡܪܡܶܬ܆ ܘܗ̣ܢܘܢ ܐܰܥܠܝ̣ܘ ܒܝ. ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ: ܕܒܢܝ̈ܐ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܢ. ܘܥܠ ܫܠܝܡܘܢ ܐܡ̣ܪ: ܕܗ̣ܘ ܢܗܘܐ ܠܝ ܠܒܪܐ ܘܐܢܐ ܐܗܘܐ ܠܗ ܠܐܒܐ. ܘܐܦ ܚܢܢ ܩܪܰܝܢܳܝܗܝ ܠܗܢܐ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܕܒܗ ܝܺܕܰܥܢܳܝܗܝ ܠܐܠܗܐ܆ ܐܝܟ ܕܩܪܳܝܗܝ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܒܪܝ ܒܘܟܪܝ܆ ܘܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܥܠ ܫܠܝܡܘܢ: ܕܒܪܐ ܢܗܘܐ ܠܝ. ܘܩܪܰܝܢܳܝܗܝ ܐܠܗܐ ܐܝܟܢܐ ܕܟܰܢܝ̣ ܠܡܘܫܐ ܒܫܡܐ ܕܢܦܫܗ. ܘܐܦ ܕܘܝܕ ܐܡ̣ܪ ܥܠܝܗܘܢ: ܕܐܢܐ ܐܶܡܪܶܬ ܕܐܠܗ̈ܐ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܒܢܘ̈ܗܝ ܕܡܪܝܡܐ ܟܠܟܘܢ܆ ܘܟܕ ܠܐ ܐܰܟܫܰܪܘ ܡܟܝܠ ܐܡ̣ܪ ܥܠܝܗܘܢ: ܐܝܟ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܬܡܘܬܘܢ ܘܐܝܟ ܚܕ ܡ̣ܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܬܦܠܘܢ.

   ܫܡܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܘܬܐ ܠܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܐܬܝܗܒ ܒܥܠܡܐ ܘܠܡ̇ܢ ܕܰܨܒܳܐ ܐܠܗܐ ܣܳܡܗ ܒܗ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܫܡܳܗܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܣܓܝܐܝܢ ܐܢܘܢ ܘܡܝܰܩܪܝܢ ܐܝܟ ܕܝܰܗܒ ܫܡܳܗܘ̈ܗܝ ܠܡܘܫܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܐܠܗܐ ܕܐܒܗܝ̈ܟܘܢ ܐܠܗܗ ܕܐܒܪܗܡ ܐܠܗܗ ܕܐܝܣܚܩ ܐܠܗܗ ܕܝܥܩܘܒ. ܗ̇ܢܘ ܠܡ ܫܡܝ ܠܥܠܡ܆ ܘܗ̇ܢܘ ܕܘܟܪܢܝ ܠܕܪܕܪ̈ܝܢ ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܗ܆ ܐܰܗܺܝܰܗ ܐܰܫܰܪ ܐܰܗܺܝܰܗ ܐܝ̣ܠܫܰܕܰܝ ܘܰܐܕܘܢܰܝ ܨܒܰܐܘܬ. ܒܗܠܝܢ ܫܡܗ̈ܐ ܐܬܩܪܝ ܐܠܗܐ܆ ܘܟܕ ܫܶܡ ܐܠܗܘܬܐ ܪܒܐ ܘܡܝܰܩܪܐ ܐܦ ܡ̣ܢ ܙܕܝܩܘ̈ܗܝ ܠܐ ܚܰܣܟܗ. ܘܟܕ ܗܘܝܘ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܫܡܐ ܪܒܐ ܘܡܝܰܩܪܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܠܐ ܚܣܰܡ ܒܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܓܒܝ̣ܠܬܗ ܐܢܘܢ ܣܳܡܗ.

   ܠܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܪ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܪܫܝܥܐ ܒܦܘܡ ܢܒܝܗ ܐܠܗܐ ܡܠܶܟ ܡܠܟ̈ܐ ܩܪܳܝܗܝ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܐܪܡܝܐ: ܕܟܠ ܥܡܐ ܘܡܠܟܘܬܐ ܕܠܐ ܢܰܥܶܠ ܨܰܘܪܗ ܒܢܝܪܗ ܕܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܪ ܡܠܶܟ ܡܠܟ̈ܐ ܥܒܕܝ܆ ܒܟܦܢܐ ܘܒܚܰܪܒܐ ܘܒܡܰܘܬܳܢܐ ܐܶܦܩܘܕ ܥܠ ܥܡܐ ܗ̇ܘ. ܘܟܕ ܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܫܡ ܡܠܟܘܬܐ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܐ ܚܣܰܟ. ܘܟܕ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܪܒܐ܆ ܫܡ ܐܠܗܘܬܐ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ ܒܶܣܪܐ ܠܐ ܚܣܰܟ. ܘܟܕ ܕܝܠܗ ܗ̣ܝ ܟܠܗ̇ ܐܒܗܘܬܐ܆ ܐܦ ܐܒܗ̈ܐ ܩܪܳܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܓܝܪ ܠܟܢܘܫܬܐ: ܕܚܠܦ ܐܒܗܝ̈ܟܝ ܢܗܘܘܢ ܒܢܝ̈ܟܝ܆ ܘܟܕ ܕܝܠܗ ܗ̣ܝ ܫܠܝܛܘܬܐ܆ ܫܘܠܛܢܐ ܝܰܗܒ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܚܕ ܥܠ ܚܒܪܗ. ܘܟܕ ܕܝܠܗ ܗ̣ܝ ܣܓܕܬܐ ܠܐܝܩܪܐ܆ ܐܝܟ ܕܢܝܰܩܰܪ ܒܗ ܐ̱ܢܫ ܠܚܒܪܗ ܒܥܠܡܐ ܝܰܗܒܗ̇. ܘܐܦܢ ܓܝܪ ܢܣܓܘܕ ܒܪܢܫܐ ܠܥܰܘ̈ܠܐ ܘܠܪ̈ܫܝܥܐ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܒܛܝܒܘܬܗ ܟܳܦܪܝܢ܆ ܠܐ ܡܶܬܪܫܶܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ. ܘܥܠ ܣܓܕܬܐ ܦܩܰܕ ܠܥܡܗ ܕܠܐ ܬܣܓܘܕ ܠܫܡܫܐ ܘܠܐ ܠܣܗܪܐ ܘܠܟܠ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܕܫܡܝܐ܆ ܘܐܦܠܐ ܠܟܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܬܶܬܪܰܓܪܓܽܘܢ ܠܡܶܣܓܰܕ. ܘܚܙܝ̣ ܛܝܒܘܬܗ ܘܡܪܰܚܡܢܘܬܗ ܕܛܒܐ ܥܒܘܕܢ ܕܠܐ ܚܣܰܟ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܫܡ ܐܠܗܘܬܐ ܘܫܡ ܣܓܕܬܐ ܘܫܡ ܡܠܟܘܬܐ ܘܫܡ ܫܰܠܝ̣ܛܘܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܐܒܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܥܠܡܐ܆ ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܒܪ̈ܝܬܗ ܝܰܩܰܪ ܘܐܪܝܡ ܘܫܒܚ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܡܛܠ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܓܒܰܠ ܐܢܘܢ ܘܡ̣ܢ ܪܘܚܗ ܢܦܰܚ ܒܗܘܢ ܘܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ܆ ܘܒܗܘܢ ܫܳܪܶܐ ܘܒܗܘܢ ܡܗܠܟ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܒܢܒܝܐ: ܕܶܐܥܡܰܪ ܒܗܘܢ ܘܶܐܗܰܠܶܟ ܒܗܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܗܝܟܠܗ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܡܪܝܐ ܐܢ ܬܰܫܦܪܘܢ ܐܘܪ̈ܚܬܟܘܢ ܘܥܒܳܕܝ̈ܟܘܢ. ܘܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ: ܕܡܪܝܐ ܒܝܬ ܡܰܥܡܪܐ ܗܘܰܝܬ ܠܢ ܠܕܪܕܪ̈ܝܢ܆ ܥܕܠܐ ܢܶܬܒܰܛܢܘܢ ܛܘܪ̈ܐ ܘܥܰܕܠܐ ܬܚܰܒܶܠ ܐܪܥܐ ܘܥܕܠܐ ܬܶܬܩܰܢ ܬܐܒܝܠ܆ ܘܡ̣ܢ ܥܠܡ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ ܐܢ̱ܬ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ.

   ܘܐܝܟܢܐ ܬܶܫܬܡܰܥ ܠܟ ܗܕܐ܆ ܕܚܕ ܢܒܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܡܪܝܐ ܒܝܬ ܡܰܥܡܪܐ ܗܘܰܝܬ ܠܢ܆ ܘܚܕ ܐܡ̣ܪ: ܕܶܐܥܡܰܪ ܒܗܘܢ ܘܶܐܗܰܠܶܟ ܒܗܘܢ. ܠܘܩܕܡ ܗ̣ܘ ܗܘܳܐ ܠܢ ܒܝܬ ܡܰܥܡܪܐ܆ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪܟܢ ܒܢ ܥܡܰܪ ܘܗܰܠܶܟ܆ ܘܠܚܟܝ̈ܡܐ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܫܪܝܪ̈ܢ ܘܦܫܝ̈ܩܢ. ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܕܘܝܕ: ܕܡܪܝܐ ܒܝܬ ܡܰܥܡܪܐ ܗܘܰܝܬ ܠܢ ܠܕܪܕܪ̈ܝܢ ܥܕܠܐ ܢܶܬܒܰܛܢܘܢ ܛܘܪ̈ܐ ܘܥܕܠܐ ܬܚܰܒܶܠ ܐܪܥܐ ܘܥܕܠܐ ܬܶܬܩܰܢ ܬܐܒܝܠ. ܘܝ̇ܕܥ ܐܢ̱ܬ ܚܒܝܒܝ܆ ܕܟܠ ܒܪ̈ܝܬܐ ܕܠܥܠ ܘܕܠܬܚܬ ܗ̣ܢܝܢ ܐܬܒܪ̈ܝ ܩܕܡܐܝܬ܆ ܘܒܰܐܚܪܳܝܰܬ ܟܠܗܝܢ ܒܪܢܫܐ܆ ܟܕ ܓܝܪ ܐܶܬܚܰܫܒ ܐܠܗܐ ܕܢܶܒܪܶܐ ܥܠܡܐ ܒܟܠ ܨܶܒܬܰܘ̈ܗܝ. ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܒܛܶܢ ܘܨܳܪ ܒܓܘ ܬܪܥܝܬܗ ܠܐܕܡ. ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܶܐܬܒܛܶܢ ܐܕܡ ܒܡܚܫܒܬܗ܆ ܗܝܕܝܢ ܒܛܶܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܥܰܕܠܐ ܢܶܬܒܰܛܢܘܢ ܛܘܪ̈ܐ ܘܬܚܰܒܶܠ ܐܪܥܐ ܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܒܪܢܫܐ ܩܫܝܫ ܘܩܰܕܡܳܝ ܒܒܛܝ̣ܢܘܬܐ ܡ̣ܢ ܒܪ̈ܝܬܐ܆ ܘܒܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܐ ܩܫܝ̈ܫܢ ܘܩܰܕܝ̈ܡܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܡ̣ܢ ܐܕܡ. ܐܶܬܒܛܶܢ ܐܕܡ ܘܰܥܡܰܪ ܒܡܚܫܒܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܟܕ ܒܰܒܛܝ̣ܢܘܬܐ ܚܒܺܝܫ ܒܬܪܥܝܬܗ ܒܡܠܬ ܦܘܡܗ ܒܪܐ ܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܟܕ ܓܡܰܪ ܨܰܒܶܬ ܥܠܡܐ ܟܕ ܡܕܡ ܠܐ ܚܰܣܝ̣ܪ ܒܗ܆ ܗܝܕܝܢ ܐܘܠܕܗ ܠܐܕܡ ܡ̣ܢ ܡܚܫܒܬܗ܆ ܘܓܰܒܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ܆ ܘܰܚܙܳܐ ܥܠܡܐ ܐܕܡ ܟܕ ܡܬܰܩܰܢ܆ ܘܰܐܫܠܛܗ ܥܠ ܟܠ ܕܰܥܒܰܕ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܒܪܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܗ ܡܫܬܘܬܐ ܡܳܟܰܪ ܠܗ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܒܳܢܶܐ ܠܗ ܒܝܬܐ ܘܰܡܥܰܬܶܕ ܘܡܨܰܒܶܬ ܟܠ ܕܡܶܬܒܥܶܐ ܠܗ ܠܒܪܗ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܥܳܒܶܕ ܡܫܬܘܬܐ ܘܰܡܫܰܠܶܛ ܠܒܪܗ ܥܠ ܒܝܬܗ. ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܒܛܝ̣ܢܘܬܗ ܕܐܕܡ܆ ܐܘܠܕܗ ܘܰܐܫܠܛܗ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܗ. ܥܠ ܗܕܐ ܐܡ̣ܪ ܢܒܝܐ: ܕܡܪܝܐ ܒܝܬ ܡܰܥܡܪܐ ܗܘܰܝܬ ܠܢ ܠܕܪܕܪ̈ܝܢ܆ ܥܕܠܐ ܢܶܬܒܰܛܢܘܢ ܛܘܪ̈ܐ ܘܥܕܠܐ ܬܚܰܒܶܠ ܐܪܥܐ ܘܥܕܠܐ ܬܶܬܩܰܢ ܬܐܒܝܠ܆ ܘܡ̣ܢ ܥܠܡ ܘܥܕܡܐ ܠܥܠܡ ܐܢ̱ܬ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ. ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܢܶܣܬܒܰܪ ܠܗ ܕܐܝܬ ܐܠܗܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܘ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܐܘ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪܟܢ܆ ܐܡ̣ܪ: ܕܡ̣ܢ ܥܠܡ ܘܥܕܡܐ ܠܥܠܡ܆ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐ: ܕܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܩܕܡܝܐ ܘܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܐ̱ܚܪܝܐ. ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܰܐܘܠܶܕ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܡ̣ܢ ܒܝܢܬ ܡܚܫܒܬܗ ܓܰܒܠܗ ܘܰܢܦܰܚ ܒܗ ܡ̣ܢ ܪܘܚܗ ܘܝܰܗܒ ܝ̣ܕܥܬܐ ܕܦܘܪܫܢܐ ܕܢܦܪܘܫ ܛܒ ܡ̣ܢ ܒܝܫ ܘܕܢܶܕܰܥ ܕܐܠܗܐ ܥܰܒܕܗ܆ ܘܒܕܝ̣ܕܥ ܠܥܳܒܘܕܗ ܐܬܬܨܝܪ ܘܶܐܬܒܛܶܢ ܐܠܗܐ ܒܓܘ ܡܚܫܒܬܗ ܕܒܪܢܫܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܠܗ ܗܝܟܠܐ ܠܐܠܗܐ ܥܳܒܘܕܗ܆ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ: ܕܗܝܟܠܗ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܐܠܗܐ. ܘܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ: ܕܶܐܥܡܰܪ ܒܗܘܢ ܘܶܐܗܰܠܶܟ ܒܗܘܢ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܒܢܝ̈ ܐܕܡ ܕܠܥܳܒܘܕܗܘܢ ܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ܆ ܠܐ ܡܬܬܨܝܪ ܒܓܘܗܘܢ ܘܠܐ ܥܳܡܰܪ ܒܗܘܢ ܘܠܐ ܡܶܬܒܛܶܢ ܒܡܰܚܫܰܒܬܗܘܢ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܒܥܝܪܐ ܚܫܝ̣ܒܝܢ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ.

   ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܢܬܛܦܝܣܘܢ ܥ̈ܰܛܠܐ ܕܠܐ ܢܘܟܪܝܐ ܗܕܐ ܕܩܳܪܶܝܢܢ ܠܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܕܗܐ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗ̣ܘ ܒܛܶܢ ܘܰܐܘܠܶܕ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܡܰܚܫܰܒܬܗ. ܘܢܶܬܟܰܘܢܘܢ ܕܐܦ ܫܡܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܐܝܬ ܥܠܘܗܝ ܕܐܦ ܠܙܕܝ̈ܩܘܗܝ ܣܳܡܗ ܒܫܡ ܐܠܗܐ. ܘܕܣܓܕܝܢܢ ܠܝܫܘܥ ܕܒܗ ܝ̣ܕܥܢ ܠܐܠܗܐ܆ ܢܶܒܗܬܘܢ ܕܐܦ ܠܪ̈ܫܝܥܐ ܐܚܝ̈ܕܝ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ ܛܰܡ̈ܐܐ ܢܦܠܝܢ ܘܣܓܕܝܢ ܘܡܝܰܩܪܝܢ. ܘܠܝܬ ܪܶܫܝܳܢܐ ܡܕܡ܆ ܕܗܢܐ ܐܝܩܪܐ ܕܣܓܕܬܐ ܝܰܗܒ ܐܠܗܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܕܡ ܕܢܝܰܩܪܘܢ ܒܗ ܚܕ ܠܚܕ܆ ܘܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܰܬܝ̣ܪܝܢ ܘܡܝܰܩܪܝܢ ܡܢܗܘܢ. ܘܐܢ ܓܝܪ ܠܪ̈ܫܝܥܐ ܣܓܕܝܢ ܘܡܝܰܩܪܝܢ ܒܫܡܐ ܕܣܓܕܬܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܪܰܫܝ̣ܥܘܬܗܘܢ ܘܐܦ ܒܫܡ ܐܠܗܐ ܟܳܦܪܝܢ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܠܥܳܒܘܕܗܘܢ ܠܐ ܢܣܓܕܘܢ ܐܝܟ ܕܠܗܘܢ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܠܝܬ ܚܛܗܝ̣̈ܢ܆ ܠܢ ܟܡܐ ܘܳܠܶܐ ܠܢ ܕܢܣܓܘܕ ܘܢܝܰܩܰܪ ܠܝܫܘܥ ܕܰܐܦܢܝ̣ ܡܕܥܝ̈ܢ ܥ̈ܰܛܠܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܣܶܓ̈ܕܢ ܕܛܳܥܝܘܬܐ ܣܪܝ̣ܩܬܐ ܘܰܐܘܕܥܰܢ ܕܠܚܕ ܐܠܗܐ ܐܒܘܢ ܘܥܳܒܘܕܢ ܢܣܓܘܕ ܘܢܦܠܘܚ ܘܢܫܰܡܶܫ. ܘܢܕܥܘܢ ܕܡܠܟ̈ܐ ܕܥܠܡܐ ܩܳܪܶܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܐܠܗ̈ܐ ܒܫܡ ܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܟܳܦܘܪ̈ܐ ܐܢܘܢ ܘܡܰܟܦܪ̈ܳܢܐ܆ ܘܢܦܠܝܢ ܘܣܓܕܝܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܘܠܗܘܢ ܦܠܚܝܢ ܘܡܝܰܩܪܝܢ ܐܝܟ ܕܠܓܠܝ̈ܦܐ ܘܠܰܦܬܰܟܪ̈ܐ ܕܠܐ ܪܫܳܐ ܐܢܘܢ ܢܡܘܣܐ ܡܡܬܘܡ ܘܠܝܬ ܚܛܗܐ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܕܢܝܐܝܠ ܣ̇ܓܕ ܗ̣ܘܐ ܠܢܰܒܘܟܕܢܳܨܪ ܟܦܘܪܐ ܡܰܟܦܪܢܐ ܘܠܐ ܐܬܪܫܝ̣܆ ܘܝܘܣܦ ܣܓܶܕ ܠܦܪܥܘܢ ܘܠܐ ܟܬܝܒ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗ ܚܛܗܐ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܫܪܝܪ ܠܢ ܕܝܫܘܥ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܒܪ ܐܠܗܐ ܘܒܗ ܝ̣ܕܥܢ ܠܐܒܘܗܝ ܘܰܟܠܳܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܣܶܓ̈ܕܢ܆ ܡܟܝܠ ܠܝܬ ܠܢ ܕܢܦܪܘܥ ܠܡ̇ܢ ܕܗܠܝܢ ܣܝܒܪ ܡܛܠܬܢ܆ ܐܠܐ ܒܣܓܕܬܐ ܢܦܪܘܥ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܚܠܦ ܐܘܠܨܢܗ ܕܡܛܠܬܢ.

   ܬܘܒ ܘܳܠܶܐ ܠܢ ܠܰܡܦܳܣܘ̣ ܕܡܩܰܕܰܡ ܗ̣ܘܐ ܡܠܝ̣ܟ ܗܢܐ ܝܫܘܥ ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܒܢܒܝ̈ܐ ܘܐܬܩܪܝ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܘܝܕ ܐܡ̣ܪ: ܕܒܪܝ ܐܢ̱ܬ܆ ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܝ̣ܠܶܕܬܟ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܒܗܶܕܪ̈ܰܝ ܩܘܕܫܐ ܡ̣ܢ ܡܪܒܥܐ ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܠܟ ܛܠܝܐ ܝ̣ܠܕܬܟ. ܘܐܫܥܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܝܰܠܕܐ ܐܬܝܠܕ ܠܢ ܘܒܪܐ ܐܬܝܗܒ ܠܢ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܫܘܠܛܢܗ ܥܠ ܟܰܬܦܗ܆ ܘܢܬܩܪܐ ܫܡܗ ܕܘܡܪܐ ܘܡܳܠܘܟܐ ܘܐܠܗܐ ܓܢ̱ܒܪܐ ܕܥܠܡ̈ܐ ܘܫܠܝܛܐ ܕܫܠܡܐ܆ ܠܡܰܣܓܳܝܘ̣ ܫܘܠܛܢܗ ܘܠܫܠܡܗ ܠܝܬ ܣܳܟܐ. ܡܟܝܠ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܐܘ ܚܟܝܡܐ ܡܠܦܢܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܡܢܘ̣ ܕܡܬܝܠܕ ܘܡܬܩܪܐ ܫܡܗ ܝܰܠܕܐ ܘܒܪܐ ܘܕܘܡܪܐ ܘܡܳܠܘܟܐ ܐܠܗܐ ܓܢ̱ܒܪܐ ܕܥܠܡ̈ܐ ܘܫܠܝܛܐ ܕܫܠܡܐ ܠܡܰܣܓܳܝܘ̣ ܫܘܠܛܢܗ ܘܠܰܫܠܳܡܗ ܐܡ̣ܪ ܕܠܝܬ ܣܳܟܐ܆ ܐܢ ܓܝܪ ܩܳܪܶܝܢ ܠܡܫܝܚܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܕܘܝܕ ܐܰܠܦܰܢ. ܘܕܰܩܪܰܝܢܳܝܗܝ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܐܫܥܝܐ ܫܡܰܥܢ܆ ܕܐܬܝܗܒ ܫܘܠܛܢܗ ܥܠ ܟܬܦܗ܆ ܕܰܫܩܰܠ ܙܩܝܦܗ ܘܰܢܦܰܩ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ. ܘܕܝܠܕܐ ܡܬܝܠܕ ܐܫܥܝܐ ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܗܐ ܒܬܘܠܬܐ ܬܶܒܛܰܢ ܘܬܐܠܕ܆ ܘܢܬܩܪܐ ܫܡܗ ܥܡܢܘܐܝܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܢ ܥܡܢ.

   ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܶܬܳܐ ܡܫܝܚܐ܆ ܠܩܶܪܝܳܝܽܘܬܟ ܐܬܠ ܠܟ ܐܦ ܗܕܐ. ܟܕ ܐܳܬܶܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒ: ܕܥܡ̈ܡܐ ܢܣܰܒܪܘܢ ܒܗ. ܗܐ ܐܢܐ ܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ ܫܶܡܥܶܬ ܕܳܐܬܶܐ ܡܫܝܚܐ܆ ܘܥܕܠܐ ܢܐܬܐ ܩܰܕܡܶܬ ܗܰܝܡܢܶܬ ܒܗ܆ ܘܒܐܝܕܗ ܣܓܕ ܐ̱ܢܐ ܠܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ. ܕܠܡܐ ܟܕ ܐܳܬܶܐ ܪܳܫܶܐ ܠܝ ܕܥܕܠܐ ܢܐܬܐ ܐܢܐ ܩܰܕܡܶܬ ܗܰܝܡܢܶܬ ܒܗ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܣܟܠܐ܆ ܢܒܝ̈ܐ ܠܐ ܫܒܩܝܢ ܠܟ ܕܬܐܡܪ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܶܬܳܐ ܠܗ ܡܫܝܚܐ. ܕܢܝܐܝܠ ܡܰܟܶܣ ܠܟ ܘܐܡ̇ܪ: ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܫܒܘ̈ܥܐ ܫܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܢܐܬܐ ܡܫܝܚܐ ܘܢܶܬܩܛܶܠ܆ ܘܒܡܐܬܝܬܗ ܩܪܝܬܐ ܕܩܘܕܫܐ ܬܶܬܚܰܒܰܠ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܬܗ̇ ܒܰܓܪܘܦܝܐ܆ ܘܥܕܡܐ ܠܰܓܡܘ̣ܪܝܐ ܕܦܣܝ̈ܩܬܐ ܬܬܢܝܚ ܥܠ ܚܒܳܠܐ. ܐܢ̱ܬ ܓܝܪ ܡܣܰܟܶܐ ܘܡܣܰܒܪ ܕܒܡܐܬܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܒܗ̇ ܡܶܬܟܰܢܫ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܬܪ̈ܘܢ܆ ܘܐܘܪܫܠܡ ܡܶܬܒܰܢܝܐ ܘܝܳܬܒܐ. ܘܕܢܝܐܝܠ ܣܳܗܶܕ܆ ܕܟܕ ܢܐܬܐ ܡܫܝܚܐ ܘܢܶܬܩܛܶܠ ܐܘܪܫܠܡ ܚܳܪܒܐ ܘܡܬܬܢܝܚܐ ܥܠ ܚܒܳܠܐ ܥܕܡܐ ܠܓܡܘܪܝܐ ܕܦܣܝ̈ܩܬܐ ܠܥܠܡ. ܘܥܠ ܚܫܗ ܕܡܫܝܚܐ ܕܘܝܕ ܐܡ̣ܪ: ܕܒܰܙܰܥܘ ܐܝܕܝ̈ ܘܪ̈ܓܠܝ܆ ܘܰܐܝܠܶܠܘ ܟܠܗܘܢ ܓܪ̈ܡܝ. ܗ̣ܢܘܢ ܚܪܘ ܘܚܙܘ ܒܝ܆ ܘܦܰܠܶܓܘ ܢܰܚ̈ܬܰܝ ܒܝܢܬܗܘܢ ܘܥܠ ܠܒܘܫܝ ܐܰܪܡܝ̣ܘ ܦܶܣܐ. ܘܐܫܥܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܗܐ ܡܬܝܕܥ ܥܒ̣ܕܝ ܘܡܶܬܓܠܶܐ ܘܡܬܬܪܝܡ ܐܝܟ ܕܢܶܬܡܗܘܢ ܥܠܘܗܝ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܗܢܐ ܡܚܰܒܰܠ ܚܶܙܘܗ ܡ̣ܢ ܕܓܒܪܐ ܘܩܘܒܠ̱ܠܗ ܡ̣ܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܰܢܕܰܟܶܐ ܥܡ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܘܡܠܟ̈ܐ ܢܶܬܡܗܘܢ ܥܠܘܗܝ. ܘܐܡ̣ܪ ܒܗ ܒܦܬܓܡܐ: ܕܰܣܠܶܩ ܐܝܟ ܝܠܘܕܐ ܩܕܡܘܗܝ܆ ܘܐܝܟ ܥܶܩܳܪܐ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܨܗܝ̣ܬܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܒܚܰܪܬܗ ܕܦܬܓܡܐ: ܕܗ̣ܘ ܡܶܬܩܛܶܠ ܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ܢ܆ ܡܶܬܡܰܟܰܟ ܡܛܠ ܥܘܠܢ܆ ܡܪܕܘܬܐ ܕܰܫܠܳܡܰܢ ܥܠܘܗܝ ܘܒܫܘ̈ܡܬܗ ܢܶܬܰܐܣܶܐ. ܒܐܝܠܝܢ ܫܘ̈ܡܬܐ ܐܬܐܣܝܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ؟ ܕܘܝܕ ܠܐ ܐܶܬܩܛܶܠ܆ ܡܛܠ ܕܡܝܬ ܒܣܰܝܒܘܬܐ ܛܒܬܐ ܘܐܬܩܒܪ ܒܒܝܬܠܚܡ. ܘܐܢ ܥܠ ܫܐܘܠ ܢܐܡܪܘܢ܆ ܫܐܘܠ ܓܝܪ ܒܛܘܪ̈ܝ ܓܶܠܒܘ̣ܥ ܡܝܬ ܒܩܪܳܒܐ ܕܦܠܫܬܝ̈ܐ. ܘܐܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܒܰܙܰܥܘ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܘܪ̈ܓܠܘܗܝ ܟܕ ܩܒܰܥܘ ܦܓܪܗ ܒܫܘ̣ܪܐ ܕܒܝܬ ܝܰܫܳܢ܆ ܠܐ ܓܝܪ ܫܳܠܡܐ ܥܠ ܫܐܘܠ. ܟܕ ܐܶܬܒܰܙܰܥܘ ܗܕܡܘ̈ܗܝ ܕܫܐܘܠ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܒܚܫܗ ܠܐ ܐܰܪܓܶܫܘ ܡܛܠ ܕܡܝܬ ܗ̣ܘܐ܆ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܫܐܘܠ܆ ܬܠܰܘ ܦܓܪܐ ܕܝܠܗ ܘܕܒܢܘ̈ܗܝ ܥܠ ܫܘܪܐ ܕܒܝܬ ܝܰܫܳܢ. ܘܟܕ ܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ: ܕܒܰܙܰܥܘ ܐܝܕܝ̈ ܘܪ̈ܓܠܝ ܘܰܐܝܠܶܠܘ ܟܠܗܘܢ ܓܪ̈ܡܝ܆ ܐܡ̣ܪ ܒܬܪܗ ܕܦܬܓܡܐ: ܕܐܝ̣ܠ ܠܥܘܕܪܢܝ ܟܬܪ܆ ܘܦܨܐ ܡ̣ܢ ܚܰܪܒܐ ܠܢܦܫܝ. ܡܫܝܚܐ ܓܝܪ ܐܶܬܦܰܨܝ̣ ܡ̣ܢ ܚܰܪܒܐ ܘܰܣܠܶܩ ܡ̣ܢ ܓܘ ܫܝܘܠ ܘܰܚܝܳܐ ܘܩܡ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ܆ ܘܟܬܪ ܐܠܗܐ ܠܥܘܕܪܢܗ. ܘܫܐܘܠ ܩܪܳܐ ܠܡܪܝܐ ܘܠܐ ܥܢܳܝܗܝ܆ ܘܫܶܐܠ ܒܢܒܝ̈ܐ ܘܦܬܓܡܐ ܠܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗ܆ ܘܶܐܬܚܰܦܝ̣ ܘܫܶܐܠ ܒܙܰܟܘܪ̈ܐ ܘܝ̣ܠܶܦ܆ ܘܶܐܬܚܰܝܰܒ ܩܕܡ ܦܠܫܬܝ̈ܐ܆ ܘܰܩܛܰܠ ܢܦܫܗ ܒܣܰܝܦܗ ܟܕ ܚܙܳܐ ܕܚܰܣܢܗ ܩܪܳܒܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܒܗ ܒܦܬܓܡܐ ܕܘܝܕ: ܕܶܐܣܰܒܪ ܫܡܟ ܠܐܚܝ̈܆ ܘܒܓܘܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܐܶܫܰܒܚܳܟ. ܗܠܝܢ ܥܠ ܫܐܘܠ ܐܝܟܢܐ ܡܶܫܟ̈ܚܢ ܠܡܶܫܠܰܡ؟ ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ: ܕܠܐ ܝܰܗܒܬ ܠܚܣܝܟ ܠܡܶܚܙܳܐ ܚܒܳܠܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫܠܶܡܝ̈ ܥܠ ܡܫܝܚܐ܆ ܟܕ ܐܶܬܳܐ ܠܘܬܗܘܢ ܘܠܐ ܩܒܠܘܗܝ ܘܕܳܢܘ̣ܗܝ ܒܥܘܠܐ ܒܣܗܕܘܬܐ ܕܫܘܩܪܐ܆ ܘܐܬܬܠܝ̣ ܥܠ ܩܝܣܐ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܘܒܰܙܰܥܘ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܒܣܶܟ̈ܐ ܕܰܩܒܰܥܘ ܒܗ܆ ܘܰܐܝܠܶܠܘ ܟܠܗܘܢ ܓܪ̈ܡܘܗܝ. ܘܒܗ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܗܘܬ݀ ܬܕܡܘܪܬܐ ܪܒܬܐ ܕܰܚܫܶܟ ܢܘܗܪܐ ܒܡܨܰܥܬܗ ܕܝܘܡܐ ܐܝܟ ܕܐܬܢܒܝ̣ ܙܟܪܝܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܝܘܡܐ ܢܬܝܕܥ ܠܡܪܝܐ܆ ܠܐ ܐܝܡܡܐ ܘܠܐ ܠܠܝܐ܆ ܘܠܥܕܢ ܪܡܫܐ ܢܗܘܐ ܢܘܗܪܐ. ܐܝܢܘ ܟܝ ܝܘܡܐ ܕܶܐܬܦܪܶܫ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܕܠܐ ܐܝܡܡܐ ܘܠܐ ܠܠܝܐ ܘܠܥܕܢ ܪܡܫܐ ܗܘܳܐ ܢܘܗܪܐ܆ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܕܨܰܠܒܘܗܝ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܚܫܟܐ ܒܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܘܠܥܕܢ ܪܡܫܐ ܗܘܳܐ ܢܘܗܪܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܢܗܘܐ ܥܰܪܝܐ ܘܓܠܝܕܐ. ܐܝܟ ܕܝ̇ܕܥ ܐܢ̱ܬ ܕܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܕܨܰܠܒܘ̣ܗܝ ܩܰܪܺܝܫ ܗ̣ܘܐ ܘܣܳܡܘ ܠܗܘܢ ܢܘܪܐ ܕܢܶܫܚܢܘܢ ܟܕ ܐܶܬܳܐ ܫܡܥܘܢ ܘܩܡ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܪܘܡܚܐ ܬܩܘܡ ܥܠ ܪܳܥܝܐ ܘܥܠ ܥܪ̈ܒܐ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܘܬܶܡܚܶܐ ܠܪܥܝܐ ܘܢܶܬܒܰܕܪܘܢ ܐܡܪ̈ܐ ܕܥܢ̈ܗ܆ ܘܰܐܗܦܶܟ ܐܝܕܝ ܥܠ ܥܰܠܠܳܢ̈ܐ. ܘܕܘܝܕ ܐܡ̣ܪ ܬܘܒ ܥܠ ܚܫܗ: ܕܝܰܗܒܘ ܒܡܐܟܘܠܬܝ ܡܪܪ̈ܐ ܘܠܨܰܗܝܺܝ ܚܰܠܐ ܐܰܫܩܝܘ̣ܢܝ. ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܒܗ ܒܦܬܓܡܐ: ܘܠܡ̇ܢ ܕܐܢ̱ܬ ܡܚܰܝܬ ܪܕܰܦܘ܆ ܘܐܘܣܦܘ ܥܠ ܟܐܒܐ ܕܩܛܝ̣ܠܐ. ܐܰܘܣܶܦܘ ܠܗ ܓܝܪ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܠܐ ܟܬܝ̈ܒܢ ܗܘܝ̈ ܥܠܘܗܝ܆ ܠܰܘ̈ܛܳܬܐ ܘܨܘܚܝ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦܠܐ ܟܬܒܐ ܡܫܟܚ ܠܡܶܓܠܳܐ ܐܢܝܢ ܕܣܰܢܝ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܨܘܚܝ̈ܬܗܘܢ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܪܝܐ ܨܒܳܐ ܕܢܡܰܟܟܝ̣ܘܗܝ ܘܢܰܚܫܺܝܘܗܝ܆ ܘܗ̣ܘ ܐܬܩܛܠ ܡܛܠ ܥܘܠܢ܆ ܘܶܐܬܡܰܟܟ ܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ܢ ܘܐܬܬܣܝܡ ܚܛܗܐ ܒܢܦܫܗ.

   ܚܢܢ ܣܓܕܝܢܢ ܠܗܠܝܢ ܪ̈ܰܚܡܐ ܘܟܳܦܝ̣ܢܢ ܒܘܪܟܐ ܩܕܡ ܪܒܘܬܗ ܕܐܒܘܗܝ ܘܕܰܐܦܢܝ̣ ܣܓܕܬܢ ܠܘܬܗ. ܩܪܰܝܢܳܝܗܝ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡܘܫܐ܆ ܘܒܘܟܪܐ ܘܒܪܐ ܐܝܟ ܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܝܟ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ܆ ܘܟܗܢܐ ܐܝܟ ܐܗܪܘܢ܆ ܘܡܠܟܐ ܐܝܟ ܕܘܝܕ܆ ܘܢܒܝܐ ܪܒܐ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܢܒܝ̈ܐ܆ ܘܪܳܥܝܐ ܐܝܟ ܪ̈ܥܘܬܐ ܕܰܪܥܰܘ ܘܕܰܒܰܪܘ ܠܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܠܢ ܩܪܳܐ ܒܢܝ̈ܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܒܢܝ̈ܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܢܶܫܡܥܘܢܳܢܝ܆ ܘܥܰܒܕܰܢ ܠܗ ܐܚ̈ܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܶܐܣܰܒܪ ܫܡܟ ܠܐܚܝ̈܆ ܘܰܗܘܰܝܢ ܠܗ ܪ̈ܳܚܡܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ: ܕܪ̈ܳܚܡܰܝ ܩܪܺܝܬܟܘܢ܆ ܐܝܟ ܕܰܩܪܳܐ ܐܒܘܗܝ ܠܐܒܪܗܡ ܪܳܚܡܝ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܢ ܕܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܪܳܥܝܐ ܛܒܐ ܘܬܪܥܐ ܘܐܘܪܚܐ ܘܟܪܡܐ ܘܙܪܥܐ ܘܚܬܢܐ ܘܡܪܓܢܝ̣ܬܐ ܘܫܪܓܐ ܘܢܘܗܪܐ ܘܡܠܟܐ ܘܐܠܗܐ ܘܡܰܚܝܳܢܐ ܘܦܪܘܩܐ܆ ܘܒܫܡܗ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܶܬܟܰܢܝ̣.

   ܗܢܐ ܩܠܝܠ ܦܝܳܣܐ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܚܒܝܒܝ ܕܬܶܦܘܩ ܒܪܘܚܐ ܠܘܩܒܠ ܝܗܘܕܝ̈ܐ܆ ܥܠ ܕܐܡܪܝܢ ܕܠܝܬ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ ܘܥܠ ܕܩܳܪܶܝܢܢ ܠܗ ܐܠܗܐ ܒܪ ܐܠܗܐ ܘܡܠܟܐ ܘܒܘܟܪܐ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ.

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܚܘܝܬܐ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܬܚܘܝܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܘܥܠ ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ

 

   ܨـ ܨܳܒܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܦܝܣܟ ܚܒܝܒܝ ܘܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܕܳܐܠܨܳܐ ܠܝ܆ ܥܠ ܗܢܐ ܩܝܳܡܐ ܩܕܝܫܐ ܘܒܬܘܠܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܕܩܳܝܡܝ̣ܢܢ ܒܗ̇܆ ܕܡܛܠ ܦܰܚܙܘܬܗܘܢ ܘܨܰܚܢܘܬܐ ܕܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܡܶܬܬܰܩܠܝ̣ܢ ܒܗ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝ̈ܐ܆ ܘܡܰܫܢܶܝܢ ܘܡܰܪܦܝܢ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܕܐ̱ܢܫ̈ܐ ܫܒܪ̈ܐ ܘܗܶܕܝܘ̈ܛܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܶܬܢܰܬܦܝ̣ܢ ܘܡܶܫܬܒܶܝܢ ܠܦܝܳܣܐ ܕܫܓܝ̣ܫܘܬܗܘܢ. ܘܐܡܪܝܢ ܠܡ: ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܒܪܳܝܗܝ ܠܐܕܡ ܗܟܢܐ ܒܰܪܟܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܰܟܒܰܪܘ ܘܰܣܓܰܘ ܘܐܘܠܕܘ ܘܰܡܠܰܘ ܐܪܥܐ. ܘܐܦ ܠܢܘܚ ܒܗ̇ ܒܰܕܡܘ̣ܬܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܰܣܓܰܘ ܒܐܪܥܐ ܘܰܐܘܠܶܕܘ ܒܗ̇܆ ܘܠܐܒܪܗܡ ܒܪܟܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܚܘ̣ܪ ܒܫܡܝܐ ܘܡܢܝ̣ ܟܘܟ̈ܒܐ ܐܢ ܡܫܟܚ ܐܢ̱ܬ ܠܡܶܡܢܳܐ ܐܢܘܢ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܙܪܥܟ. ܘܠܐܝܣܪܐܝܠ ܒܒܘܪ̈ܟܬܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܒܟ ܕܰܥܩܰܪ ܘܕܥܰܩܪܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܘܕܰܡܓܰܙܝܐ ܘܕܥܰܩܪܐ ܒܐܪܥܟܘܢ. ܠܐܒܪܗܡ ܒܒܘܪܟܬܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܐܝܣܚܩ܆ ܘܐܝܣܚܩ ܨܠܝ ܥܠ ܪܰܦܩܰܐ ܕܬܐܠܕ܆ ܘܒܰܪܶܟ ܠܝܥܩܘܒ ܕܢܶܣܓܶܐ ܙܪܥܗ܆ ܘܚܰܢܰܐ ܚܢܝ̣ܓܐܝܬ ܫܶܐܠܰܬ݀ ܠܫܡܘܐܝܠ ܘܰܣܓܝ̣ ܝܠܕܗ̇ ܕܥܩܰܪܬܐ ܒܡܘܠܕܗ̇. ܘܟܠ ܙܕܝܩܝ̈ܢ ܡܘܠܕܐ ܘܒܘܪܟܬܐ ܩܒ̣ܠܘ. ܘܐܢ̱ܬܘܢ ܠܡ ܥܒܕܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡܕܡ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܐܶܬܦܩܶܕ ܕܩܰܒܶܠܬܘܢ ܠܰܘܛܬܐ ܘܐܣܓܝܬܘܢ ܥܰܩܪܘܬܐ܆ ܟܠܰܝܬܘܢ ܡܘܠܕܐ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ܆ ܢܫ̈ܐ ܠܐ ܢܣܒܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܠܓܒܪ̈ܐ ܢܫ̈ܐ ܠܐ ܗܘ̈ܝܢ܆ ܘܰܣܢܰܝܬܘܢ ܡܘܠܕܐ ܒܘܪܟܬܐ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܝ̣ܗܝ̣ܒܐ. ܥܠ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܚܒܝܒܝ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܡܫܟܚ ܐ̱ܢܐ ܐܦܝܣܟ.

ܠ   ܐܕܡ ܓܝܪ ܕܒܰܪܟܗ ܐܠܗܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܐܘܠܕܘ ܘܰܣܓܰܘ ܒܐܪܥܐ. ܡܛܠ ܕܗܐ ܒܰܪܶܟ ܐܢܘܢ ܕܢܶܬܡܠܶܐ ܡܢܗܘܢ ܥܠܡܐ. ܡ̣ܢ ܝܠܕܘ̈ܗܝ ܓܝܪ ܦܐܪ̈ܝܢ ܗܘܘ܆ ܘܟܕ ܣܓܺܝܘ܆ ܚܰܒܶܠܘ ܘܰܐܪܫܰܥܘ ܥܕܡܐ ܕܒܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܐܰܟܪܝ̣ܘ ܘܰܐܥܝ̣ܩܘ ܪܘܚܗ ܕܒܪܘܝܗܘܢ. ܘܐܡ̣ܪ: ܕܶܐܬܬܘܺܝܬ ܕܥܶܒܕܶܬ ܐܢܘܢ. ܘܒܪܘܓܙܐ ܐܰܫܝ̣ܕܐ ܘܒܕܝ̣ܢܐ ܚܰܪܝܦܐ ܒܡܝ̈ܐ ܕܛܰܘܦܢܐ ܥܛܳܐ ܐܢܘܢ. ܡܟܝܠ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܐܘ ܕܪܘܫܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܡܳܢܰܘ ܥܰܕܪܰܬ݀ ܒܘܪܟܬܗ ܕܐܕܡ܆ ܕܚܰܒܶܠܘ ܐܘܪܚܗܘܢ ܘܐܬܥܛܝ̣ܘ ܒܡܝ̈ܐ ܕܛܰܘܦܳܢܐ؟ ܘܒܗ ܒܰܟܝܳܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܚܰܒܶܠܘ ܘܐܬܬܚܝ̣ܒܘ ܘܕܶܥܟܰܬ݀ ܒܘܪܟܬܐ ܒܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܕܥܰܘ̈ܠܐ. ܘܢܘܚ ܒܡܶܢܝܳܢܐ ܙܥܘܪܐ ܟܕ ܠܐ ܣܓܝ̣ ܒܢܳܐ ܡܕܒܚܐ ܘܐܢܝܚ ܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܘܛܶܐܒ ܢܘܚ ܒܙܥܘܪܘܬܗ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܕܪܐ ܡܚܰܒܠܳܢܐ ܘܡܢܗ ܐܶܬܩܰܝܡ ܥܠܡܐ ܬܶܢܝܳܢܐ. ܘܬܘܒ ܢܘܚ ܕܶܐܬܒܰܪܟ ܕܢܶܣܓܶܐ ܒܡܰܘܠܕܐ ܐܝܟ ܕܢܶܬܡܠܶܐ ܥܠܡܐ ܘܢܶܣܓܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܕܡ܆ ܘܟܕ ܣܓܝ̣ܘ ܘܰܥܫܶܢܘ ܘܶܐܬܝܰܬܪܘ ܒܡܘܠܕܐ ܛܥܰܘ ܠܐܠܗܐ ܘܣܓܕܘ ܠܓܠܝ̈ܦܐ ܟܠ ܥܡ̈ܡܐ ܘܠܫܢ̈ܐ ܕܗܘܘ ܡ̣ܢ ܙܪܥܗ܆ ܘܶܐܬܚܫܶܒܘ ܠܐܠܗܐ ܐܝܟ ܠܐ ܡܕܡ܆ ܐܝܟ ܢܘ̣ܛܦܬܐ ܡ̣ܢ ܩܰܕܣܐ ܘܐܝܟ ܢܶܙܠܐ ܕܡܰܣܰܐܬܐ. ܒܠܚܘܕ ܙܪܥܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܚܝܰܘ ܘܶܐܫܬܰܘܙܰܒܘ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܡܢܐ ܓܝܪ ܥܰܕܪܰܬ݀ ܒܘܪܟܬܐ ܠܥܣܪܐ ܕܪ̈ܝܢ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܡܳܡܘܠܐ܆ ܘܡܢܐ ܐܰܘܬܪܰܬ݀ ܠܣܕܘܡܝ̈ܐ ܕܶܐܬܩܛܶܠܘ ܡ̣ܢ ܢܘܪܐ ܘܟܶܒܪܝ̣ܬܐ ܚܝܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܕܶܥܟܰܬ݀ ܒܘܪܟܬܐ ܒܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܕܥܰܘ̈ܠܐ. ܐܘ ܡܢܐ ܗܶܢܝܳܢܐ ܘܝܘܬܪܢܐ ܥܶܒܕܰܬ݀ ܒܘܪܟܬܐ ܠܫܬܡܐܐ ܐܰܠܦܝ̈ܢ ܕܢܦܩܘ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ܆ ܕܣܳܦܘ ܒܡܰܕܒܪܐ ܚܪܒܐ ܘܐܪܓܙܘ ܠܩܕܝܫܐ. ܘܡܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܘܗܶܢܝܳܢܐ ܗܘܳܐ ܒܒܘܪܟܬܐ ܕܡܘܠܕܐ ܒܥܡ̈ܡܐ ܛܡ̈ܐܐ ܕܰܚܪܰܒ ܝܫܘܥ܆ ܘܐܠܐ ܡܢܐ ܐܰܗܢܝܰܬܗ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܒܘܪܟܬܐ. ܕܐܝܟ ܟܘܟ̈ܒܐ ܢܶܣܓܶܐ ܙܪܥܗ܆ ܕܩܪܒܐ ܘܚܪܒܐ ܓܡܰܪ ܐܢܘܢ.

   ܠܐܠܗܐ ܕܝܢ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܥܳܒܶܕ ܨܒܝܢܐ ܡܝܰܬܰܪ ܘܝ̣ܕܝ̣ܥ ܩܕܡ ܪܒܘܬܗ ܡ̣ܢ ܪ̈ܒܘܬܐ ܘܐܠܦ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܪܰܫܝ̣ܥܝ̣ܢ. ܢܘܚ ܐܶܬܝܰܬܰܪ ܘܐܬܝܕܥ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܥܣܪܐ ܕܪ̈ܝܢ ܡܚܰܒܠܳܢ̈ܐ ܕܩܕܡܘܗܝ. ܘܐܒܪܗܡ ܐܶܬܚܫܶܒ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܥܣܪܐ ܕܪ̈ܝܢ ܕܡܢܗ ܘܠܥܠ܆ ܘܐܦ ܕܡ̣ܢ ܒܳܬܪܗ ܗ̣ܘ ܐܶܬܝܰܬܪ. ܐܝܣܚܩ ܘܝܥܩܘܒ ܒܢܝ̈ ܡܘܠܟܢܐ ܛܒܝܢ ܗ̣ܘܘ ܘܡܝܰܬܪܝܢ ܠܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܐܳܡܘܪ̈ܳܝܐ ܕܰܥܡܰܪܘ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܝܘܣܦ ܐܶܬܚܫܶܒ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܥܡܐ ܥܰܘܳܠܐ ܒܝܬ ܦܪܥܘܢ. ܘܡܘܫܐ ܢܒܝܐ ܪܒܐ ܕܒܐܝܣܪܐܝܠ ܛܶܐܒ ܘܐܬܝܬܪ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܫܬܡܐܐ ܐܠܦܝ̈ܢ ܕܐܦܩ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܕܒܰܡܡܰܪܡܪܳܢܘܬܗܘܢ ܐܥܝܩܘܗܝ ܠܐܠܗܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܠܡܶܥܰܠ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ.

   ܘܥܠ ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܐܢܐ ܐܦܝܣܟ ܕܒܗ̇ܘ ܥܡܐ ܪܚܝ̣ܡܐܝܬ ܐܶܬܝܰܬܪܰܬ݀ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܆ ܒܗ ܒܗ̇ܘ ܥܡܐ ܩܕܡܝܐ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܣܓܝܐܘܬ ܡܘܠܕܐ ܕܠܐ ܐܟܫܪ. ܡܘܫܐ ܓܒܪܐ ܢܒܝܐ ܪܒܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܡ̣ܢ ܙܒܢܐ ܕܡܪܗ ܡܠܠ ܥܡܗ ܪܚܶܡ ܩܕܝܫܘܬܐ ܘܫܡܫ ܠܩܕܝܫܐ ܘܶܐܫܬܐܶܠ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ ܘܡ̣ܢ ܡܘܠܕܗ ܘܩܰܘܝ̣ ܠܘܬ ܢܦܫܗ ܕܢܶܫܦܰܪ ܠܡܪܗ. ܘܐܠܐ ܚܰܘܳܢܝ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ ܕܳܪܘܫܐ ܚܟܝܡܐ ܕܥܡܐ܆ ܕܡ̣ܢ ܙܒܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܠ ܥܡܗ ܥܡ ܡܘܫܐ ܫܡܫ ܟܝܢܐ ܕܫܰܘܬܳܦܘܬܐ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܬܰܝܬܶܐ ܠܢ ܦܝܣܐ ܕܰܓܳܠܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܪܡܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܗ̇ ܠܰܫܓܝ̣ܫܘܬܟ ܕܰܒܥܰܝܬ ܕܰܬܛܰܡܰܐ ܩܕܝܫܐ ܡܛܠ ܨܰܚܢܘܬܟ. ܡܛܠ ܕܐܠܘ ܫܰܘܬܳܦܘܬܐ ܡܫܰܡܫ ܗ̣ܘܐ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗ̣ܘܐ ܕܢܫܡܫ ܪܒܘܬܐ ܕܡܪܗ. ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܢܩܰܒܶܠ ܦܬܓܡܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡ̈ܠܐ ܚܰܝ̈ܬܐ ܕܡܠܠ ܩܕܝܫܐ ܥܡ ܡܘܫܐ ܒܛܘܪܐ ܥܕܡܐ ܕܩܰܕܫܗ ܠܥܡܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܩܕܝܫܐ. ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܓܝܪ ܠܡܘܫܐ: ܕܚܘ̣ܬ ܠܘܬ ܥܡܐ ܘܩܕܫ ܐܢܘܢ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ. ܘܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܡܘܫܐ ܦܫܝ̣ܩܐܝܬ: ܕܠܐ ܬܶܬܩܰܪܒܘܢ ܠܐܢ̱ܬܬܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܩܰܕܫܘ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ܆ ܗܝܕܝܢ ܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܐܬܓܠܝ ܩܕܝܫܐ ܒܙܝ̣ܘܐ ܬܰܩܝ̣ܦܐ ܘܒܫܘܒܚܐ ܪܒܐ ܘܒܩܠܐ ܚܰܣܝ̣ܢܐ ܘܒܪܰܥܡܐ ܪܗܝܒܐ ܘܒܫܝ̣ܦܘܪܐ ܥܙܝܙܐ ܘܒܠܰܡܦܺܐܕ̈ܐ ܬܟܝ̈ܒܐ ܘܒܒܰܪ̈ܩܐ ܢܗܝܪ̈ܐ܆ ܘܙܳܥܘ ܛܘܪ̈ܐ ܘܕܳܠܝ̈ ܪ̈ܡܬܐ ܘܫܰܢܝ̣ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܡ̣ܢ ܡܪܕܝܬܗ܆ ܘܰܣܠܶܩ ܡܘܫܐ ܠܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ ܘܥܠ ܒܰܥܢܳܢܐ ܘܩܒ̣ܠ ܦܘܩܕܢܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܡܘܫܐ ܙܝܘܐ ܫܒܝܚܐ ܘܶܐܬܪܗܶܒ ܘܙܥ ܘܰܪܬܝ̣ܬܐ ܐܶܚܰܕܬܶܗ ܕܰܚܙܳܐ ܫܟܝ̣ܢܬܗ ܕܪܡܐ ܕܣܶܡܟܰܬ݀ ܥܠ ܛܘܪܐ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܕܟܘܪܣܝܗ ܕܐܠܗܐ ܕܡܐ ܕܡܫܰܡܫܝܢ ܠܗ ܪ̈ܒܘܬܐ ܘܰܐܠܦ̈ܐ ܡܟܰܣܶܝܢ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܡ̣ܢ ܙܝܘܗ ܫܒܝܚܐ܆ ܘܪܗܛܝܢ ܘܦܳܪܚܝ̣ܢ ܒܓܦܝ̈ܗܘܢ ܩܰܠܝ̈ܠܐ܆ ܘܩܳܪܶܝܢ ܘܡܩܰܕܫܝ̣ܢ ܘܡܪܡܪܡܝܢ ܠܪܒܘܬܗ܆ ܥܝܪܝܢ ܘܥܬܝ̣ܕܝܢ ܘܩܰܠܝ̣ܠܝܢ ܒܪ̈ܶܗܛܰܝܗܘܢ܆ ܗܕܝ̣ܪܝ̣ܢ ܘܝܳܐܶܝܢ ܘܰܦܐܶܝܢ ܘܪܓܝܓܝܢ܆ ܪܗܛܝܢ ܘܡܩܰܕܫܝܢ ܘܓܳܡܪܝܢ ܦܘܩܕܢܗ܆ ܣܠܩܝܢ ܘܢܳܚܬܝ̣ܢ ܒܐܐܪ ܐܝܟ ܒܰܪ̈ܩܐ ܩܰܠܝ̈ܠܐ.

   ܡܘܫܐ ܓܝܪ ܡܡܠܠ ܗ̣ܘܐ ܘܐܠܗܐ ܥܢܳܐ ܠܗ ܒܩܠܐ. ܩܳܐܡ ܗ̣ܘܐ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܙܰܘܥܐ ܘܒܕܶܚܠܬܐ ܘܒܰܪܬܝ̣ܬܐ ܘܢܦ̣ܠܘ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܠܰܡܣܰܝܒܳܪܘ ܘܐܡܪܘ ܠܡܘܫܐ: ܕܠܐ ܢܡܠܠ ܥܡܢ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܢܡܘܬ. ܐܘ ܥܰܛܠܐ ܐܝܢܐ ܕܥܳܣܶܩ ܒܗܠܝܢ ܘܡܶܬܬܰܩܰܠ܆ ܐܢ ܥܡ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܚܕܐ ܫܳܥܳܐ ܒܠܚܘܕ ܡܠܠ ܥܡܗ ܐܠܗܐ ܥܕܡܐ ܕܐܬܩܕܫ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܠܐ ܐܫܟܚ ܠܡܶܫܡܰܥ ܩܠܗ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܠܐ ܠܛܘܪܐ ܣܠܶܩ ܘܐܦܠܐ ܒܥܢܢܐ ܬܰܩܝ̣ܦܬܐ ܥܠ܆ ܡܘܫܐ ܓܒܪܐ ܢܒܝܐ ܥܝܢܐ ܢܗܝܪܬܐ ܕܟܠܗ ܥܡܐ ܕܩܐܡ ܗ̣ܘܐ ܒܟܠܙܒܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܡ̣ܢ ܦܘܡ ܠܦܘܡ ܡܡܠܠ ܗ̣ܘܐ ܥܡܗ܆ ܐܝܟܢܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܗܘܬ݀ ܨܒܘ̣ܬܐ ܕܒܫܰܘܬܳܦܘܬܐ ܢܗܘܐ؟ ܘܐܢ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܒܠܚܘܕ ܐܶܬܩܰܕܫ ܡܠܠ ܥܡܗ ܐܠܗܐ܆ ܚܕ ܟܡܐ ܝܰܬܝ̣ܪܝܢ ܘܪܓܝܓܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܟܠܗܘܢ ܝܘܡܝ̈ܗܘܢ ܡܩܰܕܫܝ̣ܢ ܘܥܝܪܝܢ ܘܥܬܝ̣ܕܝܢ ܘܩܝܡܝܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܢܶܪܚܰܡ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܘܪܘܚܗ ܬܶܥܡܰܪ ܒܗܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܶܐܥܡܰܪ ܒܗܘܢ ܘܶܐܗܰܠܶܟ ܒܗܘܢ. ܘܐܫܥܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܒܡ̇ܢ ܐܶܚܘ̣ܪ ܘܶܐܥܡܰܪ܆ ܐܠܐ ܒܢܝ̣ܚܐ ܘܒܡܟܝܟܐ ܕܙܳܐܥ ܡ݂ܢ ܡܠܬܝ.

   ܘܶܐܚܰܘܶܝܟ ܕܛܒ ܡܝܰܬܪܐ ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܪܚܝ̣ܡܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ. ܦܩܰܕ ܓܝܪ ܩܕܝܫܐ ܥܠ ܟܗ̈ܢܐ ܒܢܝ̈ ܐܗܪܘܢ ܕܡܫܰܡܫܝ̣ܢ ܩܕܡܘܗܝ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܢ̱ܬܬܐ ܐܪܡܠܬܐ ܘܫܒܝ̣ܩܬܐ ܘܐܝ̇ܕܐ ܕܡܛܰܢܦܐ ܒܙܳܢܝܘܬܐ ܠܐ ܢܶܣܰܒ܆ ܐܠܐ ܒܬܘܠܬܐ ܡ̣ܢ ܥܡܗ ܢܶܣܰܒ ܐܝ̇ܕܐ ܕܒܓܒܪܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܠܐ ܐܬܛܰܡܰܐܬ݀. ܘܰܚܙܺܝ ܕܛܰܡܐܐ ܗ̱ܝ ܐܪܡܠܬܐ ܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܫܰܘܬܳܦܘܬܐ ܡܝܰܬܪܐ ܡ̣ܢ ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ܆ ܡܢܐ ܐܠܨܐ ܗܘܬ݀ ܕܰܢܙܰܗܪ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܘܩܕܫܗ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܘܗܝܕܝܢ ܡܠܠ ܥܡܗܘܢ܆ ܘܡܢܐ ܡܬܒܥܝܐ ܗܘܬ݀ ܕܟܗܢܐ ܒܬܘܠܬܐ ܢܶܣܰܒ ܘܠܐܪܡܠܬܐ ܘܠܫܒܝܩܬܐ ܠܐ ܢܬܩܪܒ. ܘܡܢܐ ܡܘܫܐ ܟܠܳܐ ܢܦܫܗ ܘܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܐܬܩܕܫ ܡ̣ܢ ܐܢ̱ܬܬܗ܆ ܕܟܒܪ ܕܝܢ ܐܘܠܕ ܒܢܝ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܓܶܪܫܘܢ ܘܐܠܝܥܙܪ. ܐܢܐ ܗܟܢܐ ܡܝܬܐ ܐ̱ܢܐ ܨܒܘܬܐ ܒܪܥܝܢܝ. ܕܠܘܰܝ ܕܝܢ ܠܐ ܐܬܝܠܕ ܙܰܡܪܝ̣ ܡܛܠ ܙܢܝܘܬܗ ܕܒܚܕܐ ܫܥܐ ܢܦܠܘ ܡ̣ܢ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܐܠܦܝ̈ܢ܆ ܘܐܦܠܐ ܕܝܢ ܥܳܟܳܪ ܐܬܬܨܝܪ ܒܟܪܣ ܐܡܗ܆ ܕܥܒܕܗ̇ ܠܡܫܪܝܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܚܶܪܡܐ܆ ܘܐܫܬܘܦ ܕܝܢ ܩܘܝ ܥܶܠܝ̣ ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܘܠܐ ܐܬܝܠܕ ܠܗ ܚܦܢܝ̣ ܘܦܝܢܚܣ ܕܨܰܥܪܘ ܟܗܢܘܬܐ ܘܐܬܕܰܒܪܘ ܝܰܥܢܐܝܬ܆ ܘܠܡܢܐ ܐܬܒܥܝ̣ܘ ܒܢܝ̈ܐ ܠܫܡܘܐܝܠ ܕܠܐ ܢܛܪܘ ܢܡܘܣܐ ܘܠܐ ܗܠܟܘ ܒܐܘܪ̈ܚܬܗ܆ ܘܣܓܝܐܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܦܩܚ ܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ ܐܠܘ ܠܐ ܐܘܠܕܘ ܐܦܠܐ ܐܬܝܠܕܘ.

   ܡܘܫܐ ܪܚܶܡ ܩܕܝܫܘܬܐ ܘܶܐܬܪܚܶܡ ܡ̣ܢ ܩܕܝܫܐ ܘܚܰܘܝܶܗ ܐܝܩܪܗ. ܘܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܐܰܚܶܒ ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܡܫܟܢܐ ܐܬܪ ܕܩܕܝܫܐ ܡܶܫܬܰܡܫ ܗ̣ܘܐ. ܘܐܠܝܐ ܐܬܝܬܪ ܒܗ̇ ܒܒܬܘܠܘܬܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܚܘܪܒܐ ܘܒܛܘܪ̈ܐ ܘܒܰܡܥܰܪ̈ܐ܆ ܘܥܰܠܝܶܗ ܩܕܝܫܐ ܠܐܬܪܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܐܬܪ ܕܠܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܠܪ̈ܳܚܡܰܝ ܨܰܚܢܘܬܐ. ܘܐܠܝܫܥ ܩܘܝ ܝܚܝܕܐܝܬ ܘܶܐܬܢܰܟܰܦ܆ ܘܚܝ̈ܠܐ ܬܡܝ̈ܗܐ ܣܥܰܪ ܒܐܝܕܗ ܐܠܗܐ. ܘܐܪܡܝܐ ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܝܘܡܗ ܕܒܪܢܫܐ ܠܐ ܪܶܓܶܬ. ܘܐܦ ܡܪܗ ܬܘܒ ܦܰܩܕܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܠܐ ܬܶܣܰܒ ܠܟ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܠܐ ܢܗܘܘܢ ܠܟ ܒܢܰܝ̈ܐ ܘܒܢ̈ܬܐ. ܥܠ ܗܕܐ ܕܝܢ ܢܳܦܶܩ ܒܪܘܚܐ ܝܗܘܕܝܐ܆ ܕܡܛܠ ܟܢ ܠܡ ܦܰܩܕܗ ܠܐܪܡܝܐ܆ ܕܠܐ ܬܶܣܒ ܠܟ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܠܐ ܢܗܘܘܢ ܠܟ ܒܢܰܝ̈ܐ ܘܒܢ̈ܬܐ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐ܆ ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ܐ ܘܥܠ ܒܢ̈ܬܐ ܕܡܶܬܝܰܠܕܝܢ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐ: ܡܘܬܐ ܕܡܛܰܪ̈ܦܰܝ ܟܰܦܢܐ ܢܡܘܬܘܢ܆ ܥܠ ܗ̇ܘ ܗ̣ܘ ܠܡ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܠܐ ܬܶܣܰܒ ܠܟ ܐܢ̱ܬܬܐ. ܐܘ ܚܰܣܝ̣ܪ̈ܰܝ ܪܶܥܝܢܐ܆ ܐܝܢܐ ܕܩܐܡ ܒܗܢܐ ܪܥܝܢܐ܆ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܝܰܗܒ ܒܪ̈ܚܡܐ ܠܐܪܡܝܐ ܒܥܝ̈ܢܝ ܡܠܟܐ ܕܒܒܝܠ܆ ܐܦ ܒܢܝ̈ܐ ܐܶܠܽܘ ܐܘܠܕ ܗ̣ܘܐ ܡܦܰܨܶܐ ܗ̣ܘܐ ܡ̣ܢ ܚܰܪܒܐ ܘܟܰܦܢܐ. ܐܦ ܚܙܩܝܐܝܠ ܥܒܰܕ ܒܗ ܡܪܗ ܛܝܒܘܬܐ ܘܰܢܣܰܒ ܡܢܗ ܪܶܓܰܬ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܒܡܚܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܫܶܠܝܐ܆ ܘܰܫܩܰܠ ܘܰܫܕܳܐ ܡܢܗ ܢܝ̣ܪܐ ܡܣܰܓܦܳܢܐ. ܘܐܠܐ ܚܰܘܳܢܝ ܐܘ ܡܠܦܢܐ܆ ܥܠ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܕܰܢܣܰܒ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܐܘܠܕ ܒܢܝ̈ܐ. ܘܰܐܦܝ̣ܣܰܝܢܝ ܘܐܦ ܥܠ ܐܠܝܐ ܘܐܠܝܫܥ ܬܠܡܝܕܗ ܐܝܢܐ ܒܝܬܐ ܩܢܘܡܗ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ. ܕܗܐ ܒܚܘ̣ܪܒܐ ܘܒܛܘܪ̈ܐ ܘܒܰܡܥܰܪ̈ܐ ܥܡܪܝܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܒܐܘܠܨܢܐ ܘܒܰܪܕܝ̣ܦܘܬܐ܆ ܘܥܡ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܗܘܬ݀ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܡ̣ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܝܗܘܢ ܡܶܫܬܰܡܫܝܢ ܗ̣ܘܘ. ܘܚܙܝ̣ ܕܟܕ ܓܰܚܙܝ ܬܠܡܝܕܗ ܕܐܠܝܫܥ ܐܶܨܛܠܝ̣ ܪܥܝܢܗ ܥܠ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܪܰܓ ܩܶܢܝܳܢܐ ܘܐܢ̱ܬܬܐ ܘܒܢܝ̈ܐ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܐܠܝܫܥ: ܗ̇ܢܘ ܙܒܢܐ ܕܬܶܩܢܶܐ ܩܶܢܝܳܢܐ ܘܟܪ̈ܡܐ ܘܙܝ̈ܬܐ܆ ܡܟܝܠ ܕܰܥܒܰܕܬ ܗܕܐ ܓܪܒܗ ܕܢܰܥܡܢ ܢܶܠܒܫܝ̣ܘܗܝ ܓܰܚܙܝ ܘܟܠܗ̇ ܫܪܒܬܗ ܠܥܠܡ. ܐܢ ܓܝܪ ܥܠ ܚܕ ܚܕ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܡ̣ܢ ܟܬܒ̈ܐ ܬܦܝ̣ܣܰܢܝ܆ ܡܩܒܠ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ܆ ܘܟܠܡܕܡ ܕܡ̣ܢ ܬܪܥܝܬܟ ܒܕܰܝܬ ܘܡܡܠܠ ܠܐ ܫ̇ܡܥ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܕܰܨܒܰܝܬ ܕܰܬܛܰܡܰܐ ܩܕܝܫܐ ܒܰܦܝܳܣܟ ܕܰܓܳܠܐ.

   ܥܠ ܫܰܘܬܳܦܘܬܐ ܕܝܰܗܒ ܐܠܗܐ ܒܥܠܡܐ ܚܣ ܠܢ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܡܕܡ ܥܶܕܠܳܝܐ ܣܳܝܡܝ̣ܢܢ܆ ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܟܬܝܒ: ܕܰܚܙܳܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܕܰܥܒܰܕ ܘܗܐ ܛܒ ܫܦܝܪ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܝܬ ܨܶܒܘ̈ܬܐ ܕܡܝܰܬܪ̈ܢ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܚܕܐ. ܒܪܐ ܐܠܗܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܛܒ ܫܦܝܪܝܢ܆ ܘܡܝܰܬܪܝܢ ܫܡܝܐ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ. ܘܒܪܳܐ ܚܫܘܟܐ ܘܢܗܝܪܐ ܘܛܒ ܫܦܝܪ ܘܡܝܰܬܰܪ ܢܗܝܪܐ ܡ̣ܢ ܚܫܘܟܐ. ܘܒܪܳܐ ܠܠܝܐ ܘܐܝܡܡܐ܆ ܘܛܒ ܫܦܝܪ ܘܡܝܰܬܪ ܐܝܡܡܐ ܡ̣ܢ ܠܠܝܐ. ܘܒܪܳܐ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ܆ ܘܛܒ ܫܦܝܪ ܘܡܝܰܬܰܪ ܫܡܫܐ ܡ̣ܢ ܣܗܪܐ. ܘܒܪܳܐ ܟܘܟ̈ܒܝ ܫܡܝܐ܆ ܘܛܒ ܫܦܝܪ ܘܡܝܰܬܰܪ ܟܘܟܒܐ ܡ̣ܢ ܟܘܟܒܐ ܒܢܘܗܪܗ. ܘܒܪܳܐ ܠܐܕܡ ܘܠܚܘܐ܆ ܘܛܒ ܫܦܝܪ ܘܡܝܰܬܰܪ ܐܕܡ ܡ̣ܢ ܚܘܐ. ܘܒܪܳܐ ܫܰܘܬܳܦܘܬܐ ܡܘܠܕܐ ܕܥܠܡܐ ܘܛܒ ܫܦܝܪܐ܆ ܘܡܝܰܬܪܐ ܡܢܗ̇ ܒܬܘܠܘܬܐ.

 

   ܐܪܥܐ ܟܕ ܒܬܘܠܬܐ ܗܘܬ݀ ܠܐ ܐܶܬܛܰܡܰܐܬ݀܆ ܘܒܬܪ ܕܰܢܚܶܬ ܥܠܝܗ̇ ܡܛܪܐ ܐܰܘܥܝܰܬ݀ ܟܘ̈ܒܐ. ܘܐܕܡ ܒܒܬܘܠܘܬܗ ܪܚܝ̣ܡ ܗ̣ܘܐ ܘܫܦܝܪ܆ ܘܒܬܪ ܕܐܘܠܕ ܠܚܘܐ ܛܥܳܐ ܘܰܥܒܰܪ ܦܘܩܕܢܐ. ܘܒܢܝ̈ ܫܝܬ ܒܒܬܘܠܘܬܗܘܢ ܝܳܐܶܝܢ ܗ̣ܘܘ܆ ܘܟܕ ܐܶܬܚܰܠܛܘ ܒܒ̈ܢܬ ܩܐܝܢ ܐܬܥܛܝ̣ܘ ܒܡܝ̈ܐ ܕܛܰܘܦܢܐ. ܘܫܦܝܪ ܗ̣ܘܐ ܫܡܫܘܢ ܒܰܢܙܝ̣ܪܘܬܗ ܘܒܒܬܘܠܘܬܗ܆ ܘܒܙܳܢܝܘܬܗ ܚܰܒܶܠ ܢܙܝ̣ܪܘܬܗ. ܘܪܓܝܓ ܗ̣ܘܐ ܕܘܝܕ ܒܛܰܠܝܘܬܗ܆ ܘܒܪܶܓܰܬ ܒܰܬܫܒܰܥ ܥܒܰܪ ܢܡܘܣܐ ܘܒܰܛܶܠ ܬܠܬܐ ܦܘܩܕܢܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܥܣܪܐ܆ ܕܠܐ ܬܶܪܰܓ܆ ܘܠܐ ܬܩܛܘܠ܆ ܘܠܐ ܬܓܘܪ. ܘܫܦܝܪ ܗ̣ܘܐ ܚܰܡܢܘܢ ܒܒܬܘܠܘܬܗ܆ ܘܒܨܰܚܢܘܬ ܪܶܓܰܬ ܚܬܗ ܩܰܛܠܗ ܐܰܒܝ̣ܫܳܠܳܡ. ܝܳܐܐ ܗ̣ܘܐ ܘܗܕܝܪ ܫܠܝܡܘܢ ܒܒܬܘܠܘܬܗ܆ ܘܒܣܰܝܒܘܬܗ ܒܪܶܓܰܬ ܢܫ̈ܐ ܣܛܳܐ ܠܒܗ ܡ̣ܢ ܐܠܗܗ.

   ܚܢܢ ܫܡܰܥܢ ܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ܆ ܕܢܫܒܘܩ ܓܒܪܐ ܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ ܘܢܶܩܰܦ ܠܐܢ̱ܬܬܗ܆ ܘܢܗܘܘܢ ܚܕ ܒܣܪ. ܘܫܪܝܪܐܝܬ ܢܒܝܘܬܐ ܗ̱ܝ ܪܒܬܐ ܘܡܝܰܬܪܐ ܗܕܐ. ܐܒܐ ܘܐܡܐ ܡ̇ܢ ܫ̇ܒܩ ܡ̣ܢ ܕܰܢܣܰܒ ܐܢ̱ܬܬܐ܆ ܗܢܐ ܗ̱ܘ ܪܥܝܢܐ܆ ܕܟܕ ܒܪܢܫܐ ܐܢ̱ܬܬܐ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܢܣܰܒ ܪܳܚܶܡ ܘܡܝܰܩܪ ܠܐܠܗܐ ܐܒܘܗܝ ܘܠܪܘܚ ܩܘܕܫܐ ܐܡܗ܆ ܘܠܝܬ ܠܗ ܪܶܚܡܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܘܟܕ ܒܪܢܫܐ ܐܢ̱ܬܬܐ ܢܣܰܒ ܫܳܒܶܩ ܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ ܗܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܪܫܝ̣ܡܝܢ܆ ܘܡܬܬܚܕ ܪܥܝܢܗ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܘܡܶܬܢܬܶܦ ܪܶܥܝܳܢܗ ܘܠܒܗ ܘܡܰܚܫܰܒܬܗ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܠܓܘ ܥܠܡܐ܆ ܘܪܳܚܶܡ ܘܡܰܚܶܒ ܠܗ ܐܝܟ ܕܰܪܚܶܡ ܓܒܪܐ ܠܐܢ̱ܬܬ ܛܠܝܘܬܗ܆ ܘܦܪܝܫܐ ܪܶܚܡܬܗ̇ ܡ̣ܢ ܕܐܒܘܗܝ ܘܡ̣ܢ ܕܐܡܗ.

   ܘܐܡ̣ܪ: ܕܢܗܘܘܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܚܕ ܒܣܪ. ܘܫܪܝܪܐ ܗ̱ܝ ܕܐܝܟ ܓܒܪܐ ܘܐܢ̱ܬܬܐ ܗܳܘܶܝܢ ܠܗܘܢ ܚܕ ܒܣܰܪ ܘܚܕ ܪܶܥܝܳܢ ܘܡ̣ܢ ܐܒܘܗܝ ܘܐܡܗ ܦܳܪܩܐ ܬܪܥܝܬܗ ܘܡܰܚܫܰܒܬܗ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܕܐܢ̱ܬܬܐ ܥܕܰܟܝ̣ܠ ܠܐ ܢܣܰܒ ܘܩܳܐܡ ܝܚܝܕܐܝܬ ܒܚܕܐ ܪܘܚ ܘܒܚܕ ܪܶܥܝܳܢ ܗܳܘܶܐ ܡ̣ܢ ܐܒܘܗܝ.

 

   ܐܢܐ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܚܒܝܒܝ ܥܠ ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܡܛܠ ܕܫܶܡܥܶܬ ܡ̣ܢ ܓܒܪܐ ܝܗܘܕܝܐ ܕܚܰܣܶܕ ܠܚܕ ܡ̣ܢ ܐܚܝ̈ܢ ܒܢܝ̈ ܥܕܬܢ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܐܢ̱ܬܘܢ ܛܰܡܐܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܢܫ̈ܐ ܠܐ ܢܣܒܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ܆ ܘܚܢܢ ܩܕܝܫܝܢ ܘܡܝܰܬܪܝ̣ܢ ܕܡܘܠܕܝܢ ܘܡܰܣܓܶܝܢ ܙܪܥܐ ܒܥܠܡܐ. ܥܠ ܗ̇ܘ ܗ̣ܘ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܦܝܳܣܐ ܗܢܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܥܠ ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܘܐܦܝܣܬܟ ܒܬܰܚܘܝ̣ܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܩܝܳܡܐ ܕܟܡܐ ܦܐܝܐ ܘܪܓܝܓܐ ܒܬܘܠܘܬܐ ܕܐܦܢ ܒܐܘܠܨܢܐ ܓܳܡܰܪ ܠܗ̇ ܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ: ܕܠܐ ܗ̣ܘܐ ܟܠܢܫ ܣܳܦܶܩ ܠܗ̇܆ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܝ̣ܗܝ̣ܒ ܠܗ. ܘܫܠܝܚܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܡܛܠ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܕܒܥܠܡܐ ܦܰܩܳܚ ܠܗ ܠܐܢܫ ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ. ܠܗܕܐ ܡܢܳܬܐ ܐܝܬ ܦܘܪܥܢܐ ܣܓܝܐܐ ܡܛܠ ܕܒܚܺܐܪܘܬܢ ܗ̣ܘ ܓܳܡܪܝ̣ܢܢ ܠܗ̇ ܘܠܐ ܡ̣ܢ ܫܘܥܒܳܕܐ ܘܐܘܠܨܢܐ ܕܦܘܩܕܢܐ ܘܠܐ ܚܒܝ̣ܫܝ̣ܢܢ ܒܗ̇ ܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ. ܨܘܪܬܗ̇ ܘܕܡܘ̣ܬܗ̇ ܐܶܫܟܰܚܢ ܒܟܬܒܐ܆ ܘܰܚܙܰܝܢ ܕܠܘܬ ܢܨܝ̈ܚܐ ܐܶܫܬܰܟܚܬ݀ ܕܡܘ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܝܪ̈ܐ ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܒܡܘܗܒܬܐ ܐܶܬܩܰܢܝܬ݀. ܗ̇ܢܘ ܩܶܢܝܳܢܐ ܕܟܕ ܢܺܐܒܰܕ ܠܐ ܢܫܬܟܚ ܘܒܰܕܡܰܝ̈ܐ ܐ̱ܢܫ ܠܡܶܩܢܝܶܗ ܠܐ ܡܫܟܚ. ܠܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܡܰܘܒܶܕ ܡܫܟܚ ܠܗ܆ ܘܠܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܘܪܳܗܶܛ ܡܰܕܪܶܟ ܠܗ. ܪܚܰܡ ܚܒܝܒܝ ܗܕܐ ܡܘܗܒܬܐ ܕܠܝܬ ܐܟܘܬܗ̇ ܒܥܠܡܐ ܟܠܗ. ܒܗܢܐ ܡܕܡ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܦܘܩ ܒܪܘܚܐ ܠܘܩܒܠ ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܕܒܨܰܚܢܘܬܗܘܢ ܠܐ ܡܰܕܪܟܝ̣ܢ ܚܝܠܗ̇ ܕܒܬܘܠܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ.

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܚܘܝܬܐ ܕܒܬܘܠܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܬܚܘܝܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܥܠ ܕܐܡܪܝܢ ܕܩܝܡ ܗ̣ܘ ܠܗܘܢ ܠܡܬܟܢܫܘ

 

   ܩـ ܩܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܐܶܫܬܡܰܥ ܠܡܘܫܐ ܘܫܰܕܪܗ ܕܢܰܦܶܩ ܠܥܡܗ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܦܪܥܘܢ ܡ̣ܢ ܫܘܥܒܳܕܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܐܡ̣ܪ ܠܦܪܥܘܢ܆ ܒܪܝ ܒܘܟܪܝ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܐܶܡܪܶܬ ܠܟ: ܕܫܕܪ ܠܒܪܝ ܘܢܶܦܠܚܰܢܝ. ܘܟܕ ܐܦܩ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܒܐܬܘ̈ܬܐ ܘܒܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܒܐܝܕܗ ܬܰܩܝ̣ܦܬܐ ܘܒܰܕܪܳܥܗ ܪܡܐ ܘܒܚܶܙܘ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܐܥܒܪ ܐܢܘܢ ܠܡܰܕܒܪܐ ܘܕܰܒܰܪ ܐܢܘܢ ܬܡܢ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ܆ ܐܥܠ ܐܢܘܢ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܘܐܥܒܪ ܐܢܘܢ ܝܘܪܕܢܢ ܘܰܐܘܪܬܗ̇ ܠܗܘܢ ܟܕ ܚܪܰܒ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܩܕܡܝܗܘܢ܆ ܘܝ̣ܬܒܘ ܒܗ̇ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܥܕܡܐ ܕܰܒܢܳܐ ܫܠܝܡܘܢ ܒܝܬ ܡܰܩܕܫܐ. ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܫܢܝ̈ܢ ܕܶܐܫܬܰܠܛ ܒܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܒܒܝܠ܆ ܘܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܕܰܣܓܝ̣ܘ ܥܩܰܪ ܘܒܰܕܰܪ ܐܢܘܢ ܒܟܠ ܥܡ ܥܠ ܕܠܐ ܫܡܰܥܘ ܠܰܢܒܺܝܘ̈ܗܝ ܕܫܕܪ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܗܘܘ ܒܒܒܝܠ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܬܘܒ ܐܶܬܕܟܰܪ ܠܗܘܢ ܩܝܳܡܐ ܕܐܒܗܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܐܟܪܙ ܥܠܝܗܘܢ ܒܝܕ ܢܒܺܝܘ̈ܗܝ ܕܢܶܣܩܘܢ ܡ̣ܢ ܒܒܝܠ ܠܫܒܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ. ܘܟܕ ܡܠܰܝ̈ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܐܝܟ ܕܐܬܢܒܝ ܐܪܡܝܐ܆ ܨܠܝ ܕܢܝܐܝܠ ܘܰܐܪܡܝ̣ ܒܥܘܬܐ ܕܢܰܗܦܶܟ ܫܒܝ̣ܬܗܘܢ ܘܢܪܰܚܶܡ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܰܐܥܝ̣ܪ ܡܪܝܐ ܪܘܚܗ ܕܟܘ̣ܪܫ ܘܐܥܒܪ ܩܠܐ ܒܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܗ ܘܐܟܪܙ ܠܗܘܢ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܡܰܢܘ ܐܶܫܬܚܰܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܡܗ ܕܡܪܝܐ ܘܗ̣ܘ ܐܠܗܗ ܥܡܗ܆ ܢܗܦܘܟ ܢܐܙܠ ܠܗ ܠܐܘܪܫܠܡ ܕܒܝܗܘܕ. ܘܗ̣ܢܘܢ ܡܛܠ ܕܶܐܬܚܰܠܰܛܘ ܒܥܡ̈ܡܐ ܘܰܒܢܰܘ ܘܰܢܨܰܒܘ ܘܰܩܢܰܘ ܒܐܬܪ ܫܒܝ̣ܬܗܘܢ܆ ܠܐ ܨܒܰܘ ܠܡܶܣܰܩ ܟܠܗܘܢ ܓܡܝܪܐܝܬ܆ ܐܠܐ ܡܢܗܘܢ ܣܠܶܩܘ ܘܡܢܗܘܢ ܟܬܪܘ. ܘܡܛܠ ܕܝ̇ܕܥ ܗ̣ܘܐ ܐܠܗܐ ܝܰܨܪܗܘܢ ܒܝܫܐ ܠܐ ܐܶܠܰܨ ܐܢܘܢ ܕܢܶܣܩܘܢ ܡ̣ܢ ܒܒܝܠ܆ ܐܠܐ ܕܠܐ ܐܽܘܠܨܳܢ ܐܟܪܙ ܠܗܘܢ ܟܘ̣ܪܫ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܕ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܐܣܩ ܐܢܘܢ ܒܝܕ ܡܘܫܐ܆ ܐܠܘܠܐ ܫܘܥܒܳܕܗ ܕܦܪܥܘܢ ܥܫܶܢ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܠܐ ܨܳܒܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܡܶܣܰܩ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܘ ܠܡܘܫܐ ܟܕ ܡܬܥܰܕܠܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܗ ܒܡܕܒܪܐ܆ ܕܗ̇ܢܘ ܦܬܓܡܐ ܕܶܐܡܰܪܢ ܠܟ ܒܡܨܪܝܢ܆ ܕܰܫܒܘ̣ܩܰܝܢ ܢܶܦܠܘܚ ܠܡܨܪ̈ܝܐ܆ ܡܛܠ ܕܛܒ ܗ̣ܘܐ ܠܢ ܒܡܨܪܝܢ. ܘܚܙܝ ܕܐܦ ܟܕ ܐܠܝ̣ܨܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܒܫܘܥܒܕܐ܆ ܠܐ ܨܳܒܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܡܶܣܰܩ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܥܕܡܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܐܶܠܰܨܘ ܐܢܘܢ ܕܢܶܦܩܘܢ ܡ̣ܢ ܐܪܥܗܘܢ ܟܕ ܚܙܰܘ ܕܡܝܬܘ ܒܘܟܪ̈ܝܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ: ܕܟܠܢ ܡܳܝܬܝ̣ܢܢ. ܘܟܬܝܒ: ܕܶܐܠܰܨܘ ܐܢܘܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܠܥܡܐ ܕܢܶܦܩܘܢ ܡ̣ܢ ܐܪܥܗܘܢ. ܘܐܦ ܡ̣ܢ ܒܒܝܠ ܐܠܘ ܐܶܬܟܰܢܫܘ ܠܗܘܢ ܐܳܠܘ̈ܨܐ ܟܠܗܘܢ ܣܠܩܝܢ ܗ̣ܘܘ.

   ܗܕܐ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܡܛܠ ܕܣܒܪܝܢ ܝܘܡܢܐ ܣܒܪܐ ܣܪܝܩܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܕܥܕܟܝܠ ܩܰܝܳܡ ܠܗ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܠܡܶܬܟܰܢܳܫܘ̣܆ ܡܛܠ ܕܢܒܝܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܐܰܘܬܰܪ ܡܢܗܘܢ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ. ܐܠܘ ܠܡ ܐܶܬܟܰܢܫܘ ܟܠܗ ܥܡܢ܆ ܠܡܢܐ ܝܘܡܢܐ ܒܟܠ ܥܡ ܚܢܢ ܡܒܰܕܪܝܢ. ܥܠ ܗܠܝܢ ܚܒܝܒܝ ܟܡܐ ܕܡܫܟܚ ܐ̱ܢܐ ܐܦܝܣܟ ܕܠܝܬ ܠܗ ܬܘܒ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܠܡܶܬܟܰܢܳܫܘ̣ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ. ܡܛܠ ܕܥܠ ܗܕܐ ܬܟܝ̣ܠܝܢ܆ ܕܗܐ ܠܡ ܟܠܗܘܢ ܢܒܝ̈ܐ ܣܒܪܐ ܝܰܗܒܘ ܠܗ ܠܐܝܣܪܐܝܠ. ܫܡܰܥ ܐܳܘ ܕܪܘܫܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܐܠܗܐ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܢܡܘܣܐ ܣܝ̣ܡ ܠܗ܆ ܐܘ ܕܠܥܠ ܡܢܗ ܐܝܬ ܕܢܶܪܫܶܝܘܗܝ ܒܡܕܡ ܕܥܳܒܶܕ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܐܢ ܐܺܡܰܪ ܥܠ ܥܡܐ ܘܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܠܡܶܒܢܳܐ ܘܠܡܶܨܰܒ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪܟܢ ܢܥܒܕ ܕܒܝܫ ܩܕܳܡܰܝ܆ ܐܦ ܐܢܐ ܐܶܕܰܓܶܠ ܡܠܬܝ ܘܰܐܗܦܶܟ ܡܢܗ ܛܒܬܐ ܕܡܶܠܟܶܬ ܥܠܘܗܝ܆ ܘܒܥܰܘܠܗ ܘܒܚܛܗܘ̈ܗܝ ܐܰܘܒܕܝ̣ܘܗܝ. ܘܐܢ ܬܘܒ ܐܺܡܰܪ ܥܠ ܥܡܐ ܘܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܠܡܶܥܩܰܪ ܘܠܡܶܣܬܰܪ ܘܠܡܶܣܚܰܦ ܘܠܡܰܘܒܳܕܘ ܘܢܥܒܕ ܕܫܦܝܪ ܩܕܳܡܰܝ܆ ܐܦ ܐܢܐ ܐܗܦܟ ܡܢܗ ܒܝܫܬܐ ܕܡܶܠܟܶܬ ܥܠܘܗܝ. ܐܦ ܐܫܥܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܘܳܝ ܠܰܕܒܳܐܶܙ܆ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܐ ܬܶܒܙܘܢ܆ ܘܕܰܓܳܠܐ ܠܐ ܢܕܰܓܶܠ ܒܟܘܢ ܘܡܐ ܕܰܨܒܰܝܬܘܢ ܠܡܶܒܰܙ ܬܶܬܒܙܘܢ܆ ܘܡܐ ܕܨܒܰܝܬܘܢ ܠܰܡܕܰܓܳܠܘ̣ ܢܶܬܕܰܓܰܠ ܒܟܘܢ. ܘܒܗܠܝܢ ܠܝܬ ܕܪܳܫܶܐ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ.

   ܘܐܟܬܘܒ ܘܶܐܚܰܘܶܝܟ ܕܠܐ ܡܡܬܘܡ ܩܒܠ ܐܠܗܐ ܛܝܒܘܬܗܘܢ܆ ܠܐ ܡܘܫܐ ܐܦܠܐ ܟܠܗܘܢ ܢܒܝ̈ܐ. ܡܘܫܐ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܡܡܰܪ̈ܡܪܳܢܐ ܗܘܰܝܬܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܝܘܡܐ ܕܝܺܕܥܰܬܟܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܥܡܐ ܗ̱ܘ ܐܒܝ̣ܕܐ ܬܪܥܝܬܗ܆ ܘܠܝܬ ܒܗ ܣܘܟܳܠܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܗ̣ܢܘܢ ܐܰܪܓܙܘܢܝ ܒܰܓܠܝ̣̈ܦܰܝܗܘܢ ܘܒܕܶܚ̈ܠܬܗܘܢ ܐܰܛܢܘܢܝ܆ ܐܦ ܐܢܐ ܐܰܛܶܢ ܐܢܘܢ ܒܥܡ ܕܠܐ ܥܡ܆ ܘܒܥܡܐ ܣܟܠܐ ܐܪܓܙ ܐܢܘܢ. ܘܡܘܫܐ ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܝ̇ܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܘܬܝ ܡܚܰܒܳܠܽܘ ܡܚܰܒܠܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܣܳܛܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡ̣ܢ ܐܘܪܚܐ ܕܦܰܩܶܕܬܟܘܢ܆ ܘܳܐܪ̈ܥܳܢ ܠܟܘܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܚܰܪܬܐ ܕܝܘ̈ܡܬܐ܆ ܘܗܐ ܥܕ ܐܢܐ ܚܰܝ ܥܡܟܘܢ ܡܰܪܡܰܪܬܘܢ ܠܡܪܝܐ. ܘܗܘܫܳܥ ܐܡ̣ܪ: ܕܦܰܣܩܶܬ ܢܒܝ̈ܐ ܘܩܰܛܠܶܬ ܐܢܘܢ ܒܡܐܡܪ ܦܘܡܝ܆ ܘܐܢ̱ܬܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܐ ܗܦܰܟܬܘܢ ܡ̣ܢ ܥܰܘܠܟܘܢ ܡ̣ܢ ܝܘ̈ܡܝ ܐܒܗܝ̈ܟܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܛܝܒܘܬܟܘܢ ܐܝܟ ܥܢܢܐ ܕܨܦܪܐ ܘܐܝܟ ܛܰܠܐ ܕܡܩܰܕܶܡ ܘܥܳܒܰܪ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܘܳܝ ܠܗܘܢ ܕܢܳܕܘ ܡܢܝ܆ ܒܝܫܬܐ ܐܰܝܬܶܐ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܥܠܘ ܠܘܬ ܒܥܶܠܦܥܘܪ ܘܶܐܬܢܙܰܪܘ ܠܒܶܗܬܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܐܝܟ ܦܪܚܬܐ ܦܪܰܚ ܐܝܩܪܗܘܢ ܡܢܗܘܢ. ܐܦܢ ܠܡ ܢܪܰܒܘܢ ܒܢܝ̈ܐ ܐܰܓܝ̣ܙ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܰܐܡܝ̣ܬ ܪܶܓܬܐ ܕܰܡܥܰܝ̈ܗܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܐܪܡܝܐ: ܕܟܣܦܐ ܡܰܣܠܝܐ ܩܪܘ ܐܢܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܐܣܠܝ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ. ܘܗܘܫܳܥ ܐܡ̣ܪ: ܡ̣ܢ ܒܝܬܝ ܐܦܩ ܐܢܘܢ܆ ܘܠܐ ܐܘܣܦ ܬܘܒ ܠܰܡܪܰܚܳܡܘ̣ ܥܠܝܗܘܢ. ܡܟܝܠ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܐܘܣܦ ܠܡܪܰܚܳܡܘ̣ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܡܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܠܡܐܡܪ؟ ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܰܐܣܠܝ̣ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܥܠ ܕܠܐ ܫܰܡܥܘ̣ܗܝ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܢܗܘܘܢ ܛܳܥܶܝܢ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܥܠܝܗܘܢ: ܕܐܝܟ ܛܘܒܐ ܕܐܪܥܗܘܢ ܐܣܓܝ̣ܘ ܡܕܒ̈ܚܐ ܘܰܒܢܰܘ ܥܠܰܘ̈ܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܒܶܗܬܬܐ ܢܩܒܠ ܐܦܪܝܡ ܘܐܝܣܪܐܝܠ ܢܶܒܗܰܬ ܒܬܪܥܝ̣ܬܗ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܚܰܕܪܰܢܝ ܒܕܰܓܳܠܘܬܐ ܐܦܪܝܡ܆ ܘܝܗܘܕܐ ܘܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܢܶܟܠܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܚܰܒܶܠܬܟ ܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܡܢܘ̣ ܢܥܰܕܪܟ؟ ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܝܶܗܒܶܬ ܠܟ ܡܠܟܐ ܒܪܘܓܙܝ܆ ܘܢܣܰܒܬܗ ܒܚܶܡܬܝ. ܘܡܝܟܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܬܪܝܡܘܢ ܨܰܘܪܟܘܢ܆ ܘܠܐ ܬܗܰܠܟܘܢ ܒܩܰܘܡܬܐ ܦܫܝܛܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܩܘܡܘ ܙܶܠܘ܆ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܠܐ ܗܘܬ݀ ܢܝܳܚܬܝ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܢܶܒܗܬܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܳܙܶܝܢ ܚܶܙܘ̈ܐ ܘܢܶܒܗܬܘܢ ܩܳܨܘ̈ܡܐ ܘܢܬܥܛܦܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܠ ܣܦܘ̈ܬܗܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܳܢܶܐ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ.

   ܘܠܡܢܐ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܩܳܨܘ̈ܡܐ ܘܥܠ ܕܚܳܙܶܝܢ ܚܶܙܘ̈ܐ܆ ܕܢܶܒܗܬܘܢ ܘܢܶܬܥܰܛܦܘܢ ܥܠ ܣܦܘ̈ܬܗܘܢ܆ ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܚܘܬܐ ܗ̱ܝ ܕܠܐ ܐܳܣܝܘ̣. ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܒܢܡܘܣܐ: ܕܓܰܪܒܐ ܟܕ ܢܗܘܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠ ܣܦܘ̈ܬܗ ܢܶܬܥܛܶܦ ܘܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܢܗܘܘܢ ܡܦܰܪܡܝ̣ܢ ܘܪܝܫܗ ܢܗܘܐ ܦܪܝ̣ܥ܆ ܘܠܒܪ ܡ̣ܢ ܡܰܫܪܝ̣ܬܐ ܢܗܘܐ ܡܰܘܬܒܗ܆ ܘܛܰܡܐܐ ܢܩܪܐ ܢܦܫܗ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܓܰܪܒܐ. ܡܛܠܗܢܐ ܢܒܝܐ ܕܡܟܪܙ ܒܣܦܘ̈ܬܗ ܕܰܓܳܠܘܬܐ ܡܩܰܒܶܠ ܡܚܘܬܐ ܕܓܪܒܐ ܘܡܶܬܥܛܶܦ ܥܠ ܣܦܘ̈ܬܗ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܘܝܳܬܶܒ ܒܒܗܬܐ ܐܝܟ ܥܘ̣ܙܺܝܳܐ ܡܠܟܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܥܠ ܕܰܨܒܳܐ ܠܡܶܚܛܰܦ ܟܗܢܘܬܐ܆ ܢܦܰܩ ܓܪܒܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܫܟܝ̣ܢܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܥܠ ܒܝܬ ܥܝܢܘ̈ܗܝ܆ ܘܝ̣ܬܒ ܒܒܝܬܐ ܡܰܛܫܝܐܝܬ ܟܕ ܒܰܗܝ̣ܬ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܒܟܠܗ ܥܡܐ. ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܙܟܪܝܐ: ܕܬܶܥܪܩܘܢ ܐܝܟ ܕܰܥܪܰܩܬܘܢ ܒܙܘܥܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܡܠܟܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ.

   ܘܚܙܝ ܕܠܐ ܡܩܰܒܠܝܢ ܡܰܪܕܘܬܐ ܡ̣ܢ ܝܘܡܝ̈ܗܘܢ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܰܡܚܝ̣ܬܟܘܢ ܒܫܰܘܒܐ ܘܒܒܰܪܕܐ ܘܣܘܓܐܐ ܕܦܪ̈ܕܝܣܝܟܘܢ ܐܟ̣ܠ ܡܳܫܘ̣ܛܐ܆ ܘܠܐ ܐܶܬܦܢܝ̣ܬܘܢ ܠܘܬܝ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܗܶܦܟܶܬ ܒܟܘܢ ܐܝܟ ܕܐܗܦܟ ܐܠܗܐ ܠܣܕܘܡ ܘܥܡܘܪܐ. ܘܐܘܕܥ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܬܘܒ ܣܒܪܐ܆ ܕܢܶܦܠܰܬ݀ ܘܠܐ ܬܰܘܣܶܦ ܠܰܡܩܳܡ ܒܬܘܠܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܶܐܫܬܰܒܩܰܬ݀ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܠܝܬ ܕܡܩܝ̣ܡ ܠܗ̇. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܒܟܠܗܘܢ ܫܘ̈ܩܐ ܡܰܪ̈ܩܕܳܬܐ܆ ܘܒܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܢܐܡܪܘܢ: ܗܳܘܳܝ ܗܳܘܳܝ. ܘܰܐܣܠܺܝ ܘܰܫܕܳܐ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܐܡ̣ܪ: ܕܰܣܢܺܝܬ ܘܰܐܣܠܺܝܬ ܥܕܥܐܕܝ̈ܟܘܢ܆ ܘܠܐ ܐܰܪܝ̣ܚ ܒܥܨܪ̈ܬܟܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܒܩܘܪ̈ܒܢܝܟܘܢ ܠܐ ܐܶܨܛܒܶܐ܆ ܘܒܫܘܦܪܐ ܕܡܦܰܛܡܰܝ̈ܟܘܢ ܠܐ ܐܶܚܘܪ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܠܡܐ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܒܡܰܕܒܪܐ ܕܒܚ̈ܐ ܐܘ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܩܰܪܶܒܬܘܢ ܠܝ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܘܥܠ ܕܰܫܒܰܩ ܐܢܘܢ ܐܡ̣ܪ ܐܪܡܝܐ: ܕܫܶܒܩܶܬ ܒܝܬܝ܆ ܫܶܒܩܶܬ ܝ̇ܪܬܘܬܝ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܝܶܗܒܶܬ ܠܗ̇ ܠܒܪܬ ܥܡܝ ܟܬܒܐ ܕܫܘܒܩܢܐ. ܘܡܛܠ ܕܡܫܬܒܗܪܝܢ܆ ܕܚܢܢ ܐܢܘܢ ܥܡܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܩܪܳܐ ܢܒܝܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܕܗܐ ܐܝܟ ܒܢܝ̈ ܟܘܫܳܝ̈ܐ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܝ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܗܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܰܣܩܶܬ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ܆ ܘܠܦܠܫܬܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܰܦܰܕܘܩܺܝܰܐ܆ ܘܠܐܪܡ ܡ̣ܢ ܩܝ̣ܪ. ܘܥܝܢܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܶܐ ܡܪ̈ܘܬܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܚܛܝ̇ܬܐ܆ ܘܰܐܘܒܕܺܝܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܦܝ̈ܗ̇ ܕܐܪܥܐ. ܘܕܥ ܕܐܝܟ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܐ ܚܫܰܒ ܐܢܘܢ. ܘܐܪܡܝܐ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܟܢܘܫܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ: ܕܐܢܐ ܢܨܰܒܬܟܝ ܫܰܒܘܩܐ ܕܟܠܗ ܙܪܥܐ ܕܩܘܫܬܐ܆ ܘܐܢ̱ܬܝ ܐܶܬܗܦܶܟܬܝ ܘܰܡܪܰܕܬܝ ܥܠܝ ܐܝܟ ܓܦܶܬܐ ܢܘܟܪܝܬܐ. ܘܡܘܫܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܰܓܦܶܬܗܘܢ ܡ̣ܢ ܓܦܶܬܐ ܕܣܕܘܡ ܘܡ̣ܢ ܫܶܬܠܬܐ ܕܥܡܘܪܐ܆ ܘܥܢܒܝ̈ܗܘܢ ܥܶܢܒܝ̣̈ܢ ܡܰܪܺܝܪ̈ܳܢ܆ ܘܣܓܘܠܝ̈ܗܘܢ ܡܪܳܪ̈ܐ ܠܗܘܢ. ܘܕܘܝܕ ܐܡ̣ܪ: ܕܰܓܦܶܬܐ ܐܰܦܶܩܬ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ܆ ܚܳܪܬ ܒܗ̇ ܘܰܢܨܰܒܬ ܥܩܪܗ̇. ܘܐܡ̣ܪ: ܕܰܐܘܒܶܕܬ ܥܡ̈ܡܐ ܘܰܢܨܰܒܬܗ̇. ܘܟܕ ܚܛܰܘ ܠܗܘܢ ܐܡ̣ܪ: ܕܰܐܟܠܗ̇ ܚܙܝ̣ܪܐ ܕܥܳܒܐ܆ ܘܚܝܘ̈ܬܐ ܕܒܰܪܳܐ ܪ̈ܥܰܝܳܗ̇. ܘܚܙܩܝܐܝܠ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܓܦܶܬܐ: ܕܬܪܬܝܢ ܣܘܟܝ̈ܗ̇ ܐܶܟܠܰܬ݀ ܢܘܪܐ ܘܓܘܗ̇ ܚܪܶܒ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܟܕ ܕܕܠܐ ܡܘܡ ܗܘܬ݀ ܆ܓܦܶܬܐ ܠܐ ܐܳܙܳܠܐ ܗܘܬ݀ ܠܰܥܒܳܕܐ܆ ܘܗܫܐ ܕܶܐܟܰܠܬܗ̇ ܢܘܪܐ ܘܚܶܪܒܬ݀܆ ܐܝܟܢܐ ܐܳܙܳܠܐ ܠܰܥܒܳܕܐ؟ ܘܥܠ ܟܠܗ ܟܪܡܐ ܐܬܢܒܝ ܐܫܥܝܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܟܪܡܐ ܗܘܳܐ ܠܚܒܝܒܝ ܒܩܰܪܢܐ ܕܐܬܪܐ ܫܰܡܝ̣ܢܐ܆ ܘܦܰܠܚܗ ܘܰܐܚܕܪܗ ܣܝܳܓܐ ܘܰܢܨܰܒ ܒܗ ܫܰܒܘ̈ܩܐ܆ ܘܟܕ ܐܰܘܥܝ̣ ܟܪܡܐ ܚܰܪ̈ܘܒܐ ܬܪܰܥ ܣܝܳܓܗ ܘܣܰܚܶܦ ܡܰܓܕܠܗ ܘܥܒܕܗ ܕܠܐ ܦܘܠܚܢܐ܆ ܘܰܟܠܳܐ ܥܢܳܢܘ̈ܗܝ ܕܠܐ ܢܰܚ̈ܬܢ ܥܠܘܗܝ ܡܛܪܐ. ܘܥܠ ܢܒܝ̈ܐ ܕܰܓ̈ܠܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܘܳܝ ܠܰܕܒܳܢܶܝܢ ܠܨܗܝܘܢ ܒܕܡܐ܆ ܘܠܐܘܪܫܠܡ ܒܥܘܠܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܬܘܒ ܥܠܝܗܘܢ: ܕܡ̣ܢ ܢܒܝ̈ܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܚܢܦܘܬܐ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ. ܘܥܠ ܩܶܪܝܳܢܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐ: ܕܢܗܘܐ ܒܝܘܡ̈ܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܐ ܡܰܬܩܰܢ ܛܘܪ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܒܪܝܫ ܛܘܪ̈ܐ ܘܪܡ ܡ̣ܢ ܪ̈ܡܬܐ܆ ܘܢܬܟܢܫܘܢ ܠܗ ܥܡ̈ܡܐ܆ ܘܢܐܙܠ̱ܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܢܐܡܪܘܢ܆ ܬܘ ܢܶܣܰܩ ܠܛܘܪܗ ܕܡܪܝܐ ܘܠܒܝܬ ܐܠܗܗ ܕܝܥܩܘܒ܆ ܘܢܰܠܦܰܢ ܡ̣ܢ ܐܘܪ̈ܚܬܗ܆ ܘܢܗܰܠܶܟ ܒܰܫܒܝ̣̈ܠܘܗܝ܆ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܨܶܗܝܘܢ ܢܦܰܩ ܠܗ ܢܡܘܣܐ ܘܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ. ܘܟܕ ܢܦ̣ܩ ܢܡܘܣܐ ܡ̣ܢ ܨܗܝܘܢ ܠܐܝܟܐ ܟܝ ܐܶܙܰܠ؟ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܰܢܕܘܢ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ ܘܢܰܟܶܣ ܠܥܡ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܒܪܘܚܩܐ. ܘܥܠܝܗܘܢ ܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐ: ܕܦܪܘܫ ܡܢܗܘܢ ܘܛܰܡ̈ܐܐ ܩܪܘ ܐܢܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܰܐܣܠܝ̣ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܢܒܝܐ: ܕܰܐܣܠܝ̣ܘ ܛܒ̈ܬܗܘܢ ܐܝܟ ܐܘܪܩܥܬܐ ܕܐܟ̣ܠ ܣܣܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܢܶܪܓܙܘܢ ܡ̣ܢ ܫܒܝܠܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܢܙܘܥܘܢ ܘܢܶܕܚܠܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܐܰܘܩܶܕ ܒܬܶܢܳܢܐ ܟܶܢܫܰܝ̈ܟܝ܆ ܘܓܶܐܪ̈ܝܟܝ ܬܐܟܘܠ ܚܪܒܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܘܳܝ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܕܡܐ ܕܟܠܗ̇ ܡܠܝܐ ܟܰܕܳܒܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܒܳܛܶܠ ܒܗ̇ ܬܒܳܪܐ. ܘܡܝ̣ܟܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܕܰܓܶܠ ܝܗܘܕܐ ܘܛܢܦܘܬܐ ܐܶܬܥܰܒܕܰܬ݀ ܒܐܝܣܪܐܝܠ ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܡܛܠ ܕܛܰܢܶܦ ܝܗܘܕܐ ܩܘܕܫܗ ܕܡܪܝܐ. ܘܐܡ̣ܪ: ܕܰܣܛܰܝܬܘܢ ܡ̣ܢ ܐܘܪܚܐ ܘܰܐܟܫܶܠܬܘܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ ܘܒܰܛܶܠܬܘܢ ܩܝܳܡܐ ܕܠܶܘܝ̣. ܐܦ ܐܢܐ ܝܰܗܒܬܟܘܢ ܫܝ̣ܛܝ̣ܢ ܘܰܡܟܝܟܝܢ ܒܟܠ ܥܡ ܥܠ ܕܠܐ ܢܛܰܪܬܘܢ ܐܘܪ̈ܚܬܝ. ܘܥܠ ܥܡ̈ܡܐ ܐܡ̣ܪ: ܐܰܗܦܶܟ ܥܠܝܗܘܢ ܣܶܦܬܐ ܓܒܝ̣ܬܐ. ܘܥܠܝܗܘܢ ܐܡ̣ܪ ܡܠܐܟܝ̣: ܕܰܐܠܐܝ̣ܬܘܢ ܠܡܪܝܐ ܒܦܬܓܡܝ̈ܟܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܢܝ̈ ܝܥܩܘܒ܆ ܠܐ ܕܝܢ ܥܒܰܪܬܘܢ ܡ̣ܢ ܥܰܘܠܟܘܢ܆ ܘܡ̣ܢ ܝܘ̈ܡܝ ܐܒܗܝ̈ܟܘܢ ܘܠܐ ܢܛܰܪܬܘܢ ܦܘܩܕ̈ܢܝ.

   ܡܟܝܠ ܫܡܥ ܚܒܝܒܝ܆ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝ̈ܢ ܒܠܚܘܕ ܦܪܰܩ ܐܠܗܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܘܕܬܪܬܝܢ ܡ̣ܢ ܒܒܝܠ܆ ܕܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܒܝܕ ܡܘܫܐ܆ ܘܕܡ̣ܢ ܒܒܝܠ ܒܝܕ ܥܰܙܪܳܐ ܒܰܢܒܺܝܘܬܐ ܕܚܰܓܰܝ ܘܕܙܟܪܝܐ. ܚܰܓܰܝ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ: ܕܰܒܢܰܘ ܒܝܬܐ ܗܢܐ ܘܶܐܨܛܒܶܐ ܒܗ ܘܶܐܫܬܰܒܚ ܒܗ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܥܒܶܕܘ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܥܡܟܘܢ ܘܪܘܚܝ ܩܳܝܡܳܐ ܒܝܢܬܟܘܢ. ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ: ܬܘܒ ܚܕܐ ܙܒܢ ܡܙܺܝܥ ܐ̱ܢܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܝܡܐ ܘܝܰܒܫܐ܆ ܘܐܙܝܥ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ܆ ܘܢܰܝܬܘܢ ܪܶܓܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ. ܘܶܐܡܠܶܝܘܗܝ ܠܒܝܬܐ ܗܢܐ ܫܘܒܚܐ܆ ܘܢܗܘܐ ܪܒ ܫܘܒܚܗ ܐ̱ܚܪܳܝܐ ܕܒܝܬܐ ܗܢܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡܝܐ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝܘ̈ܡܝ ܙܘܪܒܒܠ ܐܶܬܡܰܠܰܠܝ̈ ܘܒܝܘ̈ܡܝ ܚܰܓܰܝ ܘܙܟܪܝܐ܆ ܘܗ̣ܢܘܢ ܡܚܰܦܛܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܥܠ ܒܶܢܝܳܢܗ ܕܒܝܬܐ. ܘܙܟܪܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܐܶܬܦܢܺܝܬ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܒܪ̈ܚܡܝ̣ܢ܆ ܘܒܝܬܝ ܝ̇ܗܒ ܐ̱ܢܐ ܒܓܘܗ̇. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܢܶܣܬܰܪ̈ܩܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܡ̣ܢ ܛܒ̈ܬܐ܆ ܘܢܶܒܢܶܐ ܡܪܝܐ ܠܨܗܝܘܢ ܘܢܶܓܒܶܐ ܬܘܒ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܛܶܢܶܬ ܒܨܗܝܘܢ ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܛܢܳܢܐ ܪܒܐ܆ ܘܪܘܓܙܐ ܪܒܐ ܪܳܓܶܙ ܐ̱ܢܐ ܥܠ ܥܡ̈ܡܐ ܕܡܶܬܪܰܓܫܝܢ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܐܰܓܘܪ̈ܣܐ ܬܬܒ ܐܘܪܫܠܡ ܡ̣ܢ ܣܘܓܐܐ܆ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܒܥܝ̣ܪܐ ܕܒܓܘܗ̇ ܘܐܢܐ ܐܗܘܐ ܒܗ̇ ܐܝܟ ܫܘܪܐ ܕܢܚܳܫܐ܆ ܘܠܬܫܒܘܚܬܐ ܐܗܘܐ ܒܓܘܗ̇܆ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܐܳܘ ܐܳܘ ܥܪܘܩܘ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܕܓܰܪܒܝܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ܆ ܡܛܠ ܕܠܐܪܒܥ ܪ̈ܘܚܰܝ ܫܡܝܐ ܒܰܕܰܪܬܟܘܢ. ܐܳܘ ܨܗܝܘܢ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒܝ ܥܳܡܘܪܬܐ ܕܒܪܬ ܒܒܝܠ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܢܺܐܪܰܬ ܡܪܝܐ ܠܝܗܘܕܐ ܡܢܳܬܗ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܩܘܕܫܗ܆ ܘܢܶܨܛܒܶܐ ܬܘܒ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܐܝܕܘ̈ܗܝ ܕܙܘܪܒܒܠ ܣܳܡܝ̈ ܫܬܐܣܘ̈ܗܝ ܕܒܝܬܐ ܗܢܐ܆ ܘܐܝܕܘ̈ܗܝ ܡܫܰܠܡ̈ܢ ܠܗ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܶܬܢܰܒܝ̣ ܙܟܪܝܐ܆ ܘܒܟܘܢܳܫܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܕܡ̣ܢ ܒܒܝܠ ܐܶܬܡܠܺܝ̈ ܘܶܐܫܬܰܡܠܺܝ̈܆ ܘܠܐ ܐܝܟ ܕܗ̣ܢܘܢ ܐܡܪܝܢ ܕܥܕܟܝܠ ܩܰܝܳܡ ܠܗ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܠܡܶܬܟܰܢܳܫܘ̣.

   ܫܡܥ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ܆ ܐܢܐ ܐܦܝܣܟ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝ̈ܢ ܐܶܬܦܪܶܩ ܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܘܕܬܪܬܝܢ ܡ̣ܢ ܒܒܝܠ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܐܫܥܝܐ: ܕܢܰܘܣܶܦ ܡܪܝܐ ܬܶܢܝܳܐ ܕܐܝܕܗ ܕܢܶܩܢܶܐ ܫܪܟܐ ܕܥܡܗ ܕܶܐܫܬܚܰܪ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܕܳܐܬܘܪ ܘܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܘܡ̣ܢ ܨܘܪ ܘܡ̣ܢ ܨܰܝܕܳܢ ܘܡ̣ܢ ܚܡܳܬ ܘܡ̣ܢ ܓܳܙܪ̈ܬܐ ܪ̈ܚܝܩܬܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܩܰܝܳܡ ܠܗܘܢ ܕܢܬܟܢܫܘܢ ܘܢܬܦܰܪܩܘܢ܆ ܠܡܢܐ ܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐ: ܕܢܰܘܣܶܦ ܡܪܝܐ ܬܶܢܝܐ ܕܐܝܕܗ ܕܢܶܩܢܶܐ ܫܪܟܐ ܕܥܡܗ ܕܶܐܫܬܚܰܪ܆ ܐܢ ܓܝܪ ܥܕܟܝܠ ܦܘܪܩܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܘܳܠܶܐ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܠܐܫܥܝܐ ܕܢܐܡܪ: ܕܢܰܘܣܶܦ ܡܪܝܐ ܬܘܠܬܐ ܕܐܝܕܗ ܕܢܶܩܢܶܐ ܫܪܟܐ ܕܥܡܗ. ܘܠܐ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ: ܬܶܢܝܐ.

   ܬܘܒ ܫܡܥ ܐܦܝܣܟ ܥܠ ܨܠܘܬܐ ܕܨܠܝ ܕܢܝܐܝܠ ܩܕܡ ܐܠܗܗ܆ ܘܰܒܥܳܐ ܘܐܬܟܫܦ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܥܡܗ ܕܢܬܦܢܘܢ ܘܢܶܗܦܟܘܢ ܡ̣ܢ ܒܒܝܠ. ܕܢܝܐܝܠ ܓܝܪ ܓܒܪܐ ܕܪܶܓܬܐ ܕܐܬܓܠܝ̈ ܠܗ ܟܣܝ̈ܬܐ ܘܐܘܕܥ ܚܰܪܬܐ ܡܛܠ ܕܢܒܝܐ ܗ̣ܘܐ ܥܠ ܡܠܝ̈ ܢܒܝ̈ܐ ܒܳܢܶܐ ܗ̣ܘܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܐܫܬܒܝ̣ ܥܡܗ ܠܒܒܝܠ܆ ܩܡܘ ܒܝܢܬܗܘܢ ܢܒܝ̈ܐ ܕܓ̈ܠܐ ܘܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܫܘܩܪܐ ܘܒܕܰܓܳܠܘܬܐ ܘܐܡܪܝܢ ܗ̣ܘܘ: ܕܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ: ܕܡܶܟܳܐ ܠܬܪܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܬܳܒܪ ܐ̱ܢܐ ܢܝܪܗ ܕܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܝܠ ܡ̣ܢ ܨܰܘܪܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ. ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܫܡܰܥ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܘܬܗܘܢ ܕܢܒܝ̈ܐ ܕܓ̈ܠܐ܆ ܟܬܰܒ ܐܓܪܬܐ ܘܰܫܠܰܚ ܠܒܒܝܠ܆ ܕܠܐ ܬܶܫܡܥܘܢ ܠܢܒܝ̈ܐ ܕܓ̈ܠܐ ܕܒܝܢܬܟܘܢ ܕܡܰܬܟܠܝ̣ܢ ܠܟܘܢ ܘܐܡܪܝܢ: ܕܡܟܐ ܠܬܪܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܗܳܦܟܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡ̣ܢ ܒܒܝܠ. ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ: ܒܢܰܘ ܒ̈ܬܐ ܘܬܶܒܘ ܘܨܘܒܘ ܓܰܢ̈ܐ ܘܰܐܟܘܠܘ ܦܐܪ̈ܝܗܝܢ܆ ܣܒܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܘܢ ܢܫ̈ܐ ܘܒܢ̈ܬܟܘܢ ܗܒܘ ܠܓܒܪ̈ܐ܆ ܡܛܠ ܕܥܕܡܐ ܕܡܳܠܝ̈ܢ ܠܒܒܝܠ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ܆ ܗܝܕܝܢ ܗܦܟܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡ̣ܢ ܬܡܢ. ܘܕܢܝܐܝܠ ܕܠܒܝܫ ܗ̣ܘܐ ܒܪܘܚܐ ܝ̇ܕܥ ܗ̣ܘܐ ܕܫܪܝܪܐ ܗܘܬ݀ ܢܒܝܘܬܗ ܕܐܪܡܝܐ. ܘܟܕ ܡܠܰܝ̈ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ܆ ܗܝܕܝܢ ܨܰܠܝ̣ ܘܰܒܥܳܐ ܘܐܬܟܫܦ ܩܕܡ ܐܠܗܗ. ܒܫܢܬ ܚܕܐ ܕܕܪܝܘܫ ܒܪ ܐܰܚܫܝ̣ܪܶܝܫ ܡ̣ܢ ܙܪܥܐ ܕܡܕܝ̈ܐ ܕܐܡܠܟ ܗ̣ܘܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܟܠܕܝ̈ܐ ܚܕܐ ܫܢ̱ܬܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܐܢܐ ܕܢܝܐܝܠ ܐܶܬܒܰܝܢܶܬ ܒܣܶܦܪܐ ܒܡܶܢܝܳܢ ܫܢܝ̈ܐ ܘܰܚܙܺܝܬ ܕܰܗܘܳܐ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܕܐܡ̣ܪ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܟܕ ܫܠܶܡܝ̈ ܠܚܘܪܒܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܡ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ: ܐܰܪܺܝܡܶܬ ܐܦܝ̈ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܡܶܒܥܳܐ ܒܨܠܘܬܐ ܘܒܬܟܫܦܬܐ ܘܒܨܘܡܐ ܘܒܣܰܩܐ ܘܒܩܶܛܡܐ܆ ܘܨܰܠܺܝܬ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ ܘܰܐܘܕܺܝܬ ܘܶܐܡܪܶܬ ܒܒܥܘ܆ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܕܚܝ̣ܠܐ ܢܳܛܰܪ ܩܝܳܡܐ ܘܛܝܒܘܬܐ ܠܪ̈ܳܚܡܘܗܝ ܠܐܝܠܝܢ ܕܢܛܪܝܢ ܦܘܩܕܢܘ̈ܗܝ܆ ܚܛܰܝܢ ܘܰܐܣܟܶܠܢ ܘܐܪܫܰܥܢ ܘܰܡܪܰܕܢ ܘܰܣܛܰܝܢ ܡ̣ܢ ܦܘܩܕܢܝ̈ܟ ܘܡ̣ܢ ܕܝ̣ܢܝ̈ܟ܆ ܘܠܐ ܫܡܰܥܢ ܠܥܒܕܝ̈ܟ ܢܒܝ̈ܐ ܕܡܠܠܘ ܒܫܡܟ ܥܠ ܡܰܠܟܰܝ̈ܢ ܘܥܠ ܪܘܪ̈ܒܢܝܢ ܘܥܠ ܐܒܗܝ̈ܢ ܘܥܠ ܟܠܗ ܥܡܐ ܕܐܪܥܐ. ܕܝܠܟ ܡܪܝܐ ܙܳܟܘܬܐ܆ ܘܕܝܠܢ ܒܶܗܬܰܬ ܐܦ̈ܐ ܐܝܟ ܕܝܘܡܢܐ ܠܐܢܫܝ̈ ܝܗܘܕܐ ܘܠܥܳܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܡ ܘܠܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܩܰܪܝ̣ܒܝ̣ܢ ܘܕܪܰܚܝ̣ܩܝ̣ܢ ܠܟܠ ܐܪ̈ܥܬܐ ܕܒܰܕܰܪܬ ܐܢܘܢ ܠܬܡܢ ܒܥܰܘܠܗܘܢ ܕܰܐܥܠܝ̣ܘ ܒܟ ܡܪܝܐ. ܕܝܠܢ ܒܶܗܬܰܬ ܐܦ̈ܐ ܠܡܰܠܟܰܝ̈ܢ ܘܠܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܝܢ ܘܠܐܒܗܝ̈ܢ ܥܠ ܕܰܚܛܰܝܢ ܠܟ܆ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܪ̈ܚܡܐ ܘܫܘܒܩܢ ܚܛܗ̈ܐ ܕܰܡܪܰܕܢ ܒܗ ܘܠܐ ܫܡܰܥܢ ܒܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܠܰܡܗܰܠܳܟܘ̣ ܒܢܡܘܣܗ ܕܝܰܗܒ ܩܕܡܝܢ ܒܝܕ ܥܰܒܕܘ̈ܗܝ ܢܒܝ̈ܐ. ܘܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܒܪܘ ܥܠ ܢܡܘܣܟ ܘܰܣܛܰܘ ܘܠܐ ܫܡ̣ܥܘ ܒܩܠܟ܆ ܘܰܐܝܬܺܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܠܰܘ̈ܛܳܬܐ ܘܡܚܘ̈ܬܐ ܕܟܬܝ̈ܒܢ ܒܢܡܘܣܗ ܕܡܘܫܐ ܥܒ̣ܕܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܥܠ ܕܰܚܛܰܝܢ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐܩܝܡ ܡܠܘ̈ܗܝ ܕܡܠܠ ܥܠܝܢ ܘܥܠ ܕܰܝܳܢܝ̈ܢ ܕܕܳܢܘܢ ܠܡܰܝܬܳܝܘ ܥܠܝܢ ܒܝܫܬܐ ܪܒܬܐ ܕܠܐ ܐܶܬܥܰܒܕܰܬ݀ ܐܟܘܬܗ̇ ܬܚܝܬ ܫܡܝܐ ܐܝܟ ܕܶܐܬܥܰܒܕܰܬ݀ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܢܡܘܣܐ ܕܡܘܫܐ: ܟܠܗ̇ ܒܝܫܬܐ ܗܕܐ ܕܰܐܝܬܺܝܬ ܥܠܝܢ܆ ܘܠܐ ܨܰܠܝ̣ܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܕܢܬܘܒ ܡ̣ܢ ܚܛܗܝ̈ܢ ܘܢܶܫܬܰܘܕܥ ܗܝܡܢܘܬܟ. ܘܐܥܝܪ ܡܪܝܐ ܒܝܫܬܐ ܘܰܐܝܬܝܳܗ̇ ܥܠܝܢ܆ ܡܛܠ ܕܙܕܝܩ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܒܟܠܗܘܢ ܥܒܳܕܘ̈ܗܝ ܕܥܒ̣ܕ܆ ܘܠܐ ܫܡܰܥܢ ܒܩܠܗ. ܡܟܝܠ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܕܰܐܦܶܩܬ ܠܥܡܟ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܒܐܝܕܐ ܥܫܝܢܬܐ ܘܒܰܕܪܳܥܐ ܪܡܐ ܘܰܥܒܰܕܬ ܠܟ ܫܡܐ ܐܝܟ ܕܝܘܡܢܐ܆ ܚܛܰܝܢ ܘܰܐܪܫܰܥܢ. ܡܪܝܐ܆ ܐܝܟ ܟܠܗ̇ ܙܕܝܩܘܬܟ ܕܰܥܒܰܕܬ ܥܡܢ܆ ܬܗܦܘܟ ܚܶܡܬܟ ܘܪܘܓܙܟ ܡ̣ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܟ ܐܘܪܫܠܡ ܘܡ̣ܢ ܛܘܪܟ ܩܕܝܫܐ. ܡܛܠ ܕܒܚܛܗܝ̈ܢ ܘܰܒܥܰܘܠܐ ܕܐܒܗܝ̈ܢ ܥܡܟ ܐܶܬܒܰܕܪ ܒܟܠ ܐܬܪ܆ ܗܘܬ݀ ܐܘܪܫܠܡ ܚܶܣܕܐ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ. ܡܟܝܠ ܫܡܰܥ ܐܠܗܐ ܒܨܠܘܬܗ ܕܥܒܕܟ ܘܒܬܟܫܦܬܢ܆ ܘܐܢܗܪ ܐܦܝ̈ܟ ܒܡܰܩܕܫܟ ܕܰܚܪܶܒ. ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܐܪܟܢ ܐܠܗܝ ܐܕܢܟ ܘܰܫܡܰܥ܆ ܘܰܦܬܰܚ ܥܝܢܝ̈ܟ ܘܰܚܙܺܝ ܚܰܪ̈ܒܬܢ ܘܨܳܕܝ̈ܬܢ ܘܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܐܬܩܪܝ ܫܡܟ ܥܠܝܗ̇. ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܥܠ ܙܕܝܩܘܬܢ ܬܟܝܠܝܢܢ ܘܡܨܰܠܶܝܢܢ ܩܕܡܝܟ ܐܠܐ ܥܠ ܪ̈ܚܡܝܟ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܡܪܝܐ ܫܡܰܥ܆ ܡܪܝܐ ܚܰܣܳܢ܆ ܡܪܝܐ ܨܘܬ܆ ܘܥܒܶܕ ܘܠܐ ܬܰܘܚܰܪ ܡܛܠ ܫܡܟ ܐܠܗܝ܆ ܡܛܠ ܕܫܡܟ ܐܬܩܪܝ ܥܠ ܡܕܝܢ̱ܬܟ ܘܥܠ ܥܡܟ.

   ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܫܰܠܶܡ ܕܢܝܐܝܠ ܨܠܘܬܗ ܐܡ̣ܪ: ܘܥܕ ܐܢܐ ܠܡ ܡܨܰܠܐ ܘܡܰܘܕܶܐ ܚܘ̈ܒܝ ܘܚܘ̈ܒܝ ܥܡܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܘܪܳܡܶܐ ܐ̱ܢܐ ܬܟܫܦܬܝ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ ܥܠ ܛܘܪܗ ܩܕܝܫܐ ܕܐܠܗܝ܆ ܘܥܰܕ ܐܢܐ ܡܡܠܠ ܒܨܠܘܬܐ ܘܓܒܪܐ ܓܒܪܐܝܠ ܕܰܚܙܺܝܬ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܦܪܰܚ ܡܶܦܪܰܚ ܘܛܣ ܘܶܐܬܳܐ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܘܰܩܪܶܒ ܠܘܬܝ ܒܙܒܢܐ ܕܩܘܪܒܢܐ ܕܪܡܫܐ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܡܠܠ ܥܡܝ ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ: ܕܢܝܐܝܠ ܗܫܐ ܢܶܦܩܶܬ ܕܰܐܠܦܳܟ ܕܬܫܬܘܕܥ. ܒܪܝܫ ܨܠܘܬܟ ܢܦܰܩ ܦܬܓܡܐ܆ ܘܐܢܐ ܐܶܬܺܝܬ ܠܡܚܰܘܳܝܘܬܟ ܡܛܠ ܕܪܓܝܓ ܐܢ̱ܬ. ܐܶܬܒܰܝܢ ܒܦܬܓܡܐ ܘܐܫܬܘܕܥ ܒܚܶܙܘܐ. ܫܒܥܝܢ ܫܒܘ̈ܥܝܢ ܢܬܬܢܝ̣ܚܘܢ ܥܠ ܥܡܟ ܘܥܠ ܩܪܝܬܐ ܕܩܘܕܫܟ ܠܡܶܫܠܰܡ ܚܘ̈ܒܐ ܘܠܡܶܓܡܰܪ ܚܛܗ̈ܐ ܠܫܘܒܩܢ ܥܘܠܐ ܘܰܠܡܰܝܬܳܝܘ̣ ܙܶܕܩܐ ܕܡ̣ܢ ܥܠܡܐ ܘܠܡܶܫܠܰܡ ܚܶܙܘܐ ܘܢܒܝ̈ܐ ܘܠܡܫܝܚܐ ܩܕܘܫ ܩܘܕܫܝ̈ܢ. ܘܬܶܕܰܥ ܘܬܫܬܘܕܥ܆ ܡ̣ܢ ܡܰܦܩܳܢܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܠܡܶܗܦܰܟ ܘܠܰܡܒܰܢܳܝܘ̣ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܠܡܶܐܬܳܐ ܡܫܝܚܐ ܡܠܟܐ ܫܒܘ̈ܥܐ ܫܒܥܐ ܘܫܒܘ̈ܥܐ ܫܬܝܢ ܘܬܪܝܢ܆ ܘܢܗܦܘܟ ܘܢܶܒܢܶܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܫܘܩܝ̈ܗ̇ ܘܦܠܳܛܰܘ̈ܬܗ̇ ܠܫܘܠܡ ܙܒܢܐ. ܘܒܬܪ ܫܒܘ̈ܥܐ ܫܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܢܶܬܩܛܶܠ ܡܫܝܚܐ܆ ܘܠܝܬ ܠܗ̇ ܘܩܪܝ̣ܬܐ ܕܩܘܕܫܐ ܬܶܬܚܰܒܰܠ ܥܡ ܡܠܟܐ ܕܳܐܬܶܐ܆ ܘܠܚܪܬܐ ܒܰܓܪܘܦܝܐ ܘܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܕܩܪܳܒܐ ܕܦܣܝ̈ܩܬܐ ܕܚܒܳܠܐ. ܘܰܢܥܰܫܶܢ ܕܝܬܝܩܝ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܫܒܘܥܐ ܚܕ ܘܦܶܠܓܘܬ ܫܒܘܥܐ܆ ܘܢܒܰܛܶܠ ܕܶܒܚܬܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ܆ ܘܥܠ ܟܢ̈ܦܐ ܕܛܰܢܦܘܬܐ ܚܒܳܠܐ.

   ܚܘܪ ܕܝܢ ܚܒܝܒܝ ܘܶܐܣܬܰܟܠ ܒܨܠܘܬܐ ܕܨܰܠܝ̣ ܕܢܝܐܝܠ ܘܒܚܶܙܘܐ ܕܶܐܬܦܰܫܩ ܠܗ܆ ܠܡܘ̣ܠܳܝ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܠܚܘܪܒܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܡ ܨܰܠܝ̣ ܘܐܘܕܝ ܒܫܢܬ ܚܕܐ ܕܕܪܝܘܫ܆ ܘܟܕ ܐܘܕܝ ܚܰܘܒܘ̈ܗܝ ܘܚܘ̈ܒܝ ܥܡܗ ܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܗܝܕܝܢ ܐܶܬܳܐ ܠܘܬܗ ܓܒܪܐܝܠ ܡܩܒܠ ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܒܪܝܫ ܨܠܘܬܟ ܢܦܰܩ ܦܬܓܡܐ. ܦܬܓܡܐ ܓܝܪ ܕܒܪܝܫ ܨܠܘܬܗ ܗ̇ܢܘ܆ ܕܬܗܦܘܟ ܫܒܝ̣ܬܐ ܡ̣ܢ ܒܒܝܠ. ܘܬܘܒ ܐܶܬܚܰܫܒ ܕܢܝܐܝܠ ܕܡܢܐ ܟܝ ܢܶܓܕܰܫ ܠܥܡܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܦܘܢܳܝܗ. ܗܝܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܓܒܪܐܝܠ: ܡܛܠ ܕܪܓܝܓ ܐܢ̱ܬ܆ ܐܢܐ ܐܶܚܰܘܶܝܟ ܡܕܡ ܕܓܳܕܶܫ ܠܥܡܟ ܒܚܰܪܬܐ ܕܝܘ̈ܡܬܐ. ܡܟܝܠ ܐܶܬܒܰܝܢ ܒܦܬܓܡܐ ܘܐܫܬܘܕܥ ܒܚܶܙܘܐ܆ ܫܒܥܝܢ ܠܡ ܫܒܘ̈ܥܝܢ ܢܬܬܢܝܚܘܢ ܥܠ ܥܡܟ ܘܥܠ ܩܪܝ̣ܬܐ ܕܩܘܕܫܟ ܠܡܶܫܠܰܡ ܚܘ̈ܒܐ ܘܠܡܶܓܡܰܪ ܚܛܗ̈ܐ ܠܫܘܒܩܢ ܥܰܘܠܐ ܘܠܡܰܝܬܳܝܘ̣ ܙܶܕܩܐ ܕܡ̣ܢ ܥܠܡܐ ܘܠܡܶܫܠܰܡ ܚܶܙܘܐ ܘܢܒܝ̈ܐ ܘܠܡܫܝܚܐ ܩܕܘܫ ܩܘܕܫܝ̈ܢ. ܘܬܶܕܰܥ ܘܬܫܬܘܕܥ܆ ܡ̣ܢ ܡܰܦܩܳܢܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܠܡܶܗܦܰܟ ܘܠܰܡܒܰܢܳܝܘ̣ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܠܡܶܐܬܳܐ ܡܫܝܚܐ ܡܠܟܐ ܫܒܘ̈ܥܐ ܫܒܥܐ ܘܫܒܘ̈ܥܐ ܫܬܝܢ ܘܬܪܝܢ܆ ܢܶܗܦܘܟ ܘܢܶܒܢܶܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܫܘܩܝ̈ܗ̇ ܘܦܠܳܛܰܘ̈ܬܗ̇ ܠܫܘܠܡ ܙܒܢܐ. ܘܒܬܪ ܫܒܘ̈ܥܐ ܫܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܢܶܬܩܛܶܠ ܡܫܝܚܐ܆ ܘܠܝܬ ܠܗ̇܆ ܘܩܪܝ̣ܬܐ ܕܩܘܕܫܐ ܬܶܬܚܰܒܠ ܥܡ ܡܠܟܐ ܕܳܐܬܶܐ ܘܚܪܬܐ ܒܰܓܪܘܦܝܐ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ ܕܩܪܳܒܐ ܕܦܣܝ̈ܩܬܐ ܕܚܒܳܠܐ. ܘܢܥܰܫܢ ܕܝܬܝܩܝ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܫܒܘܥܐ ܚܕ ܘܦܶܠܓܘܬ ܫܒܘܥܐ ܘܢܒܰܛܶܠ ܕܶܒܚܬܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ܆ ܘܥܠ ܟܢ̈ܦܐ ܕܛܰܢܦܘܬܐ ܚܒܳܠܐ.

   ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܓܝܪ: ܕܫܒܥܝܢ ܫܒܘ̈ܥܝ̣ܢ ܢܬܬܢܝܚܘܢ ܥܠ ܥܡܟ ܘܥܠ ܩܪܝ̣ܬܐ ܕܩܘܕܫܟ. ܫܒܥܝܢ ܫܒܘܥܝ̈ܢ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܙܒܢܐ ܕܨܠܝ ܕܢܝܐܝܠ ܘܥܕܡܐ ܕܚܶܪܒܬ݀ ܐܘܪܫܠܡ ܚܘ̣ܪܒܗ̇ ܐ̱ܚܪܝܐ ܘܬܘܒ ܠܐ ܡܶܬܝܰܬܒܐ. ܘܐܡ̣ܪ: ܕܫܒܥܐ ܫܒܘܥܝ̈ܢ ܢܗܦܘܟ ܕܢܶܒܢܶܐ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܡܛܠ ܕܟܕ ܣܠܩܬ݀ ܫܒܝ̣ܬܐ ܒܝܕ ܥܰܙܪܳܐ ܘܫܰܪܝ̣ܘ ܒܳܢܶܝܢ ܒܝܬܐ ܡ̣ܢ ܝܘܡܝ̈ ܟܘܪܳܫ ܘܕܪܝܘܫ ܣܡ̣ܘ ܫܬܐܣܘ̈ܗܝ ܕܒܝܬܐ܆ ܘܒܰܛܶܠܘ ܐܢܘܢ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ܗܘܢ ܒܝܘܡܝ̈ ܕܪܝܘܫ ܘܰܐܪܛܰܚܫܰܫܬ ܘܡܠܟ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܦܳܪ̈ܣܳܝܐ܆ ܘܠܐ ܫܒܩܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗܘܢ ܕܢܶܒܢܘܢ ܘܢܫܰܠܡܘܢ. ܘܶܐܚܰܘܶܝܟ ܪܶܡܙܗ̇ ܕܡܠܬܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒ ܒܰܙܟܰܪܝܐ ܢܒܝܐ: ܕܚܙܺܝܬ ܠܡ ܡܢܳܪܬܐ ܘܫܒܥܐ ܫܪ̈ܳܓܝ̣ܢ ܥܠܝܗ̇ ܘܫܒܥܐ ܫܒܥܐ ܦܘܡܝ̈ܗܘܢ ܕܫܪ̈ܳܓܐ܆ ܐܪܒܥܝܢ ܘܬܫܥܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܫܒܥܐ ܫܒܘܥܝ̈ܢ. ܘܐܡ̣ܪ ܒܗ̇ ܒܢܒܝܘܬܐ: ܕܗ̇ܢܘ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܙܘܪܒܒܠ܆ ܠܐ ܒܚܰܝܠܐ ܘܠܐ ܒܥܘܫܢܐ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܒܪܘܚ. ܘܡ̣ܢ ܠܥܠ ܐܡ̣ܪ: ܕܐܝܕܘ̈ܗܝ ܕܙܘܪܒܒܠ ܣܳܡܝ̈ ܫܬܐܣܘ̈ܗܝ ܕܒܝܬܐ ܗܢܐ܆ ܘܐܝܕܘ̈ܗܝ ܡܫܰܠܡ̈ܢ ܠܗ. ܡܟܝܠ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܝܘܡܐ ܕܐܬܬܣܝ̈ܡܝ ܫܬܐܣܘ̈ܗܝ ܕܒܝܬܐ ܘܥܕܡܐ ܕܶܐܫܬܰܠܰܡ ܒܶܢܝܳܢܗ ܕܒܝܬܐ ܐܪܒܥܝܢ ܘܬܫܥ ܫܢܝ̈ܢ. ܗܠܝܢ ܫܒܥܐ ܫܒܘ̈ܥܐ ܡ̣ܢ ܫܒܥܝܢ܆ ܘܗ̇ܢܘ ܚܶܙܘܐ ܕܡܢܳܪܬܐ ܕܫܒܥܐ ܫܪ̈ܳܓܝ̣ܢ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܫܥܐ ܦܘܡܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܗܢܐ ܗ̱ܘ ܦܬܓܡܐ ܕܡܪܝܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܠ ܙܘܪܒܒܠ. ܗܠܝܢ ܐܪܒܥܝܢ ܘܬܫܥ ܫܢܝ̈ܢ. ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܫܒܥܐ ܫܒܘܥܝ̈ܢ ܕܒܶܢܝܳܢܗ ܕܒܝܬܐ ܕܒܝܘ̈ܡܝ ܙܘܪܒܒܠ܆ ܗܝܕܝܢ ܝ̇ܬܒܐ ܐܘܪܫܠܡ ܫܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܫܒܘܥܝ̈ܢ܆ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝ̈ܢ. ܘܠܡܢܐ ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܐܡ̣ܪ: ܕܫܒܥܝܢ ܫܒܘܥܝ̈ܢ ܢܬܬܢܝ̣ܚܘܢ ܥܠ ܥܡܟ ܘܥܠ ܩܪܝ̣ܬܐ ܕܩܘܕܫܟ܆ ܘܡ̣ܢ ܠܬܚܬ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܫܒܥܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܕܗܳܘܶܝܢ ܠܗܘܢ ܫܒܥܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܗܳܘܶܝܢ ܟܠܗܘܢ ܫܬܝܢ ܘܬܫܥܐ܆ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܠܬܚܬ ܐܡ̣ܪ: ܕܫܒܘܥܐ ܘܦܶܠܓܘܬ ܫܒܘܥܐ ܢܒܰܛܶܠ ܕܶܒܚܬܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ. ܗܐ ܚܕ ܫܒܘܥܐ ܡ̣ܢ ܫܒܥܝܢ ܕܒܶܛܠܰܬ݀ ܒܗ ܕܶܒܚܬܐ. ܗܟܢܐ ܐܶܬܚܰܫܰܒ ܥܠܝܗܘܢ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܕܝ̇ܬܒܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܒܒܠ ܕܶܐܬܬܢܝ̣ܚܰܬ݀ ܐܪܥܐ ܒܫܶܒܝܗ̇ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܨܕܝܘܬܗ̇. ܡܟܝܠ ܐܬܛܦܝܣ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܫܒܘ̈ܥܐ ܐܶܬܳܐ ܡܫܝܚܐ ܘܶܐܬܩܛܶܠ ܠܫܘܠܳܡ ܚܶܙܘܐ ܘܢܒܝ̈ܐ. ܐܦ ܝܥܩܘܒ ܐܒܘܢ ܐܡ̣ܪ ܟܕ ܡܒܰܪܶܟ ܠܝܗܘܕܐ: ܕܠܐ ܢܶܥܢܰܕ ܫܒܛܐ ܡ̣ܢ ܝܗܘܕܐ ܘܡܒܰܕܩܳܢܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܡ̇ܢ ܕܕܝܠܗ ܗ̣ܝ ܡܠܟܘܬܐ. ܐܬܛܦܝܣ ܚܒܝܒܝ ܘܶܐܬܒܰܝܢ ܕܰܫܠܶܡܘ ܠܗܘܢ ܫܒܘ̈ܥܐ ܘܰܩܛܰܥܘ ܚܶܙܘ̈ܐ ܘܢܒܝ̈ܐ ܘܦܶܣܩܰܬ݀ ܡܠܟܘܬܐ ܡ̣ܢ ܝܗܘܕܐ܆ ܕܗܐ ܚܶܪܒܰܬ݀ ܐܘܪܫܠܡ ܘܶܐܬܒܰܕܰܪ ܥܡܗ̇ ܒܟܠ ܥܡ܆ ܘܝ̣ܬܒܘ ܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܠܐ ܕܒܚ̈ܐ ܘܕܠܐ ܡܕܒܚܐ܆ ܘܥܕܡܐ ܠܰܓܡܘܪܝܐ ܕܦܣܝ̈ܩܬܐ ܚܶܪܒܰܬ݀ ܘܶܐܬܬܢܝ̣ܚܰܬ݀ ܐܘܪܫܠܡ ܥܠ ܚܒܳܠܐ. ܟܪܡܐ ܚܪܶܒ ܘܰܐܘܥܝ̣ ܠܗ ܚܰܪ̈ܘܒܐ ܘܬܪܬܝܢ ܣܰܘܟܝ̈ܗ̇ ܕܓܦܶܬܐ ܐܶܟܠܰܬ݀ ܢܘܪܐ܆ ܬܪܝܥ ܣܝܳܓܗ ܕܟܪܡܐ ܘܰܣܚܝ̣ܦ ܡܰܓܕܠܗ ܘܚܶܪܒܬ݀ ܡܰܥܨܰܪܬܗ܆ ܟܶܣܦܐ ܐܣܬܠܝ̣ ܘܠܝܬ ܒܗ ܠܚܘܫܳܚܐ܆ ܟܬܝܒ ܠܗ̇ ܠܐܘܪܫܠܡ ܟܬܒܐ ܕܫܘܒܩܢܐ.

   ܡܟܝܠ ܗܢܐ ܩܠܝܠ ܦܝܳܣܐ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܐܝܟ ܕܬܶܦܘܩ ܒܪܘܚܐ ܟܕ ܐܳܠܨܳܐ ܨܒܘ̣ܬܐ ܠܰܡܬܳܒܘ̣ ܦܬܓܡܐ ܘܐܝܟ ܕܰܬܚܰܝܶܠ ܬܪܥܝܬܗ ܕܡ̇ܢ ܕܫܳܡܰܥ ܘܠܐ ܕܝܢ ܢܶܬܪܡܶܐ ܠܦܝܳܣܗܘܢ ܡܫܰܓܫܢܐ. ܗ̣ܢܘܢ ܓܝܪ ܦܝܳܣܐ ܠܐ ܡܩܰܒܠܝܢ܆ ܡܛܠ ܕܰܚܒܰܫ ܐܢܘܢ ܟܬܒܐ ܕܠܐ ܢܫܡܥܘܢ ܘܢܬܛܦܝܣܘܢ ܕܥܠ ܟܠܢܫ ܢܪܰܚܶܡ ܐܠܗܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܪ ܥܠܝܗܘܢ: ܕܥܡܐ ܗܢܐ ܒܣܦܘ̈ܬܗ ܗ̣ܘ ܡܝܰܩܰܪ ܠܝ܆ ܘܒܠܒܗ ܪܰܚܝ̣ܩ ܡܢܝ. ܘܠܐܪܡܝܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܕܦܬܓܡܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܢ ܒܫܡ ܡܪܝܐ ܠܐ ܫ̇ܡܥܝܢܢ ܠܟ.

   ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܚܶܙܘ̈ܐ ܕܕܢܝܐܝܠ ܚܒܝܒܝ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܰܐܕܪܟܶܬ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܗܘܰܝܬ ܝ̇ܕܥ ܕܒܬܪ ܕܦܰܫܶܩ ܠܗ ܓܒܪܐܝܠ ܡܐ ܕܰܓܕܰܫ ܠܥܡܗ܆ ܗܝܕܝܢ ܒܫܢܬ ܬܠܬ ܕܟܘܪܫ ܦܬܓܡܐ ܐܬܓܠܝ ܠܗ ܠܕܢܝܐܝܠ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܫܪܝܪ ܦܬܓܡܐ܆ ܘܒܚܰܝܠܐ ܪܒܐ ܡܶܬܒܰܝܰܢ ܗ̣ܘܐ ܒܚܶܙܘܐ. ܘܐܡ̣ܪ: ܕܗܘܺܝܬ ܝ̇ܬܒ ܒܶܐܒܠܐ ܬܠܬܐ ܫܒܘ̈ܥܐ ܕܝܘܡܝ݂̈ܢ܆ ܘܠܚܡܐ ܕܪܶܓܬܐ ܠܐ ܐܶܟܠܶܬ܆ ܘܒܣܪܐ ܘܚܡܪܐ ܠܐ ܥ݂ܠ ܠܦܘܡܝ. ܘܚܙܝ ܕܒܫܢܬ ܬܠܬ ܕܟܘܪܫ ܚܙܳܐ ܕܢܝܐܝܠ ܚܶܙܘܐ ܗܢܐ ܒܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܘܥܣܪܝܢ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܕܗ̣ܘ ܢܝܣܢ܆ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܟܕ ܐܰܥܒܰܪ ܩܠܐ ܒܡܠܟܘܬܗ ܐܝܟ ܕܬܶܗܦܘܟ ܫܒܝ̣ܬܐ ܠܐܘܪܫܠܡ܆ ܒܫܢܬ ܚܕܐ ܕܕܪܝܘܫ ܒܪ ܐܰܚܫܝ̣ܪܶܝܫ ܨܠܝ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܆ ܘܠܡܘܠܳܝ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܠܫܘܠܡ ܦܬܓܡܘ̈ܗܝ ܕܐܪܡܝܐ. ܘܐܝܟ ܡܕܡ ܕܡܰܘܕܥܐ ܨܒܘܬܐ܆ ܚܕܐ ܗ̱ܝ ܫܢ̱ܬܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܕܪܝܘܫ ܡܳܕܳܝܐ܆ ܡܛܠ ܕܟܕ ܩܰܛܠܗ ܠܒܠܺܛܫܨܪ ܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ܆ ܩܠܝܠ ܫܰܡ̣ܫ ܒܡܠܟܘܬܗ ܘܩܰܒܠܗ̇ ܟܘ̣ܪܫ ܦܳܪܣܳܝܳܐ. ܘܠܡܢܐ ܙܒܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܪܝܘܫ ܩܒ̣ܠ ܡܠܟܘܬܐ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܡܶܬܚܰܙܝܐ ܠܢ ܨܒܘ̣ܬܐ ܡܛܠ ܕܫܳܠܶܡ ܚܶܙܘܐ ܕܦܰܫܶܩ ܕܢܝܐܝܠ ܠܒܠܺܛܫܨܪ ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܗ̇ܢܘ ܦܫܳܪܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܘܩܶܪܝܢܗ ܕܟܬܒܐ܆ ܡܢܶܐ ܬܩܶܠ ܘܦܰܪܣܝ̣ܢ. ܡܢܶܐ܆ ܡܢܗ̇ ܐܠܗܐ ܠܡܠܟܘܬܟ ܘܰܐܫܠܡܗ̇. ܬܩܶܠ܆ ܬܩܝ̣ܠ ܐܢ̱ܬ ܒܡܰܣܰܐܬܐ ܘܶܐܫܬܟܰܚܬ ܚܰܣܝ̣ܪ. ܦܪܶܣ܆ ܦܪܝ̣ܣܐ ܗ̱ܝ ܡܠܟܘܬܟ ܘܝܗܝܒܐ ܗ̱ܝ ܠܡܕܝ ܘܠܦܳܪܶܣ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܡ ܕܪܝܘܫ ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܒܡܠܟܘܬܐ ܐܝܟ ܕܢܶܫܬܰܠܡ ܚܶܙܘܐ܆ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪܗ ܩܰܒܠܗ̇ ܟܘܪܫ ܦܳܪܣܳܝܐ ܠܫܘܠܡ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܒܙܒܢܐ ܕܨܠܝ ܕܢܝܐܝܠ ܕܬܗܦܘܟ ܫܒܝ̣ܬܐ ܒܐܝܕܗ܆ ܐܝܟ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܥܠܘܗܝ ܐܫܥܝܐ܆ ܕܗ̣ܘ ܢܶܒܢܶܐ ܩܪܝ̣ܬܝ ܘܫܒܝ̣ܬܝ ܢܫܕܪ. ܘܗ̣ܘ ܟܘܪܫ ܐܡ̣ܪ: ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܝܰܗܒ ܠܢ ܐܠܗܐ ܘܦܰܩܶܕ ܠܝ ܕܶܐܒܢܶܐ ܠܗ ܒܝܬܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܕܒܝܗܘܕ. ܘܚܙܝ ܕܨܘܡܗ ܕܕܢܝܐܝܠ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܨܠܘܬܗ ܥܠ ܗܕܐ ܨܡ ܥܠ ܕܫܒܥܝܢ ܫܒܘܥܝ̈ܢ ܝ̇ܬܒܐ ܐܘܪܫܠܡ܆ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪܟܢ ܚܳܪܒܐ ܘܡܬܬܢܝ̣ܚܐ ܥܠ ܚܒܳܠܐ ܠܥܠܡ ܥܕܡܐ ܠܰܓܡܘܪܝܐ ܕܦܣܝ̈ܩܬܐ.

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܚܘܝܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܝܗܘܕܝ̈ܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܬܚܘܝܬܐ ܕܥܠ ܦܘܪܢܣܐ ܕܡܣܟܢ̈ܐ

 

 

 

   ܪـ ܪܒܐ ܗ̱ܝ ܘܫܒܝ̣ܚܐ ܗܕܐ ܡܰܘܗܒܬܐ ܟܕ ܬܫܬܟܚ ܒܒܪܢܫܐ ܦܪܘܫܐ ܟܕ ܢܬܠ ܠܣܢܝ̈ܩܐ ܡ̣ܢ ܥܰܡܠܐ ܕܐܝܕܘ̈ܗܝ ܕܠܐ ܡ̣ܢ ܒܶܙܬܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܳܢܐ܆ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܒܢܒܝܐ: ܕܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܢܝܳܚܬܝ܆ ܐܢܝܚܘ ܠܰܡܛܰܪ̈ܦܐ܆ ܘܗ̇ܢܘ ܫܒܝ̣ܠܐ ܕܡ̇ܢ ܕܫ̇ܡܥ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘ ܢܒܝܐ: ܕܗ̇ܢܘ ܨܘܡܐ ܡܩܰܒܠܐ ܕܪܳܚܶܡ ܐܠܗܐ܆ ܟܕ ܬܶܩܨܶܐ ܠܚܡܟ ܠܟܰܦܢܐ܆ ܘܠܐܟܣܢܳܝܐ ܬܰܥܶܠ ܠܒܝܬܟ܆ ܟܕ ܬܚܙܐ ܥܰܪܛܶܠܳܝܐ ܘܬܟܰܣܶܝܘܗܝ܆ ܘܠܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡ̣ܢ ܒܪ ܒܣܪܟ. ܘܡ̇ܢ ܕܥܳܒܶܕ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘܐ ܐܝܟ ܦܪܕܝܣܐ ܕܪܳܘܶܙ ܘܐܝܟ ܡܒܘܥܐ ܕܡܝ̈ܐ ܕܠܐ ܓܳܝܙܝ̣ܢ ܡܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܐܙܠ̱ܐ ܩܕܡܘܗܝ ܙܕܝܩܘܬܗ ܘܡܶܬܟܢܶܫ ܒܐܝܩܪܗ ܕܡܪܝܐ.

   ܘܡܘܫܐ ܢܒܝܐ ܪܒܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܙܰܗܰܪ ܘܦܰܩܶܕ ܥܠ ܡܣܟܢ̈ܐ ܘܒܳܝ̈ܫܐ ܘܰܐܟܣܢܳܝ̈ܐ ܘܬܰܘܬܳܒ̈ܐ ܘܓܺܝܘܪ̈ܐ ܘܝܰܬܡ̈ܐ ܘܐܪ̈ܡܠܬܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܠܐܝܣܪܐܝܠ: ܕܡܐ ܕܚܳܨܶܕ ܐܢ̱ܬ ܚܨܳܕܟ ܠܐ ܬܓܰܡܪܘܢ ܚܰܩ̈ܠܬܟܘܢ܆ ܘܐܦܠܐ ܟܕ ܬܶܛܥܶܐ ܟܰܦܐ ܬܗܦܘܟ ܬܶܣܒܺܝܗ̇܆ ܐܠܐ ܠܡܣܟܢ̈ܐ ܘܠܓܺܝܘܪ̈ܐ ܘܠܝܰܬܡ̈ܐ ܘܠܐܪ̈ܡܠܬܐ ܢܗܘܐ. ܘܶܐܬܕܰܟܪ ܕܐܦ ܐܢ̱ܬ ܗܟܢܐ ܗܘܰܝܬ ܒܡܨܪܝܢ. ܘܐܘܣܦ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܟܕ ܩܳܛܶܦ ܐܢ̱ܬ ܟܪܡܟ ܠܐ ܬܒܰܥܰܪ ܒܶܣܬܪܟ܆ ܘܐܦܠܐ ܡܐ ܕܚܳܒܶܛ ܐܢ̱ܬ ܙܰܝܬܟ ܬܦܰܠܶܐ ܒܣܬܪܟ܆ ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܠܓܺܝܘܪ̈ܐ ܘܠܡܣܟܢ̈ܐ ܕܒܓܰܘܟ. ܘܡܐ ܕܰܥܒܰܕܬ ܠܡ ܗܠܝܢ܆ ܢܒܰܪܟܳܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܒܟܠ ܕܡܰܘܫܶܛ ܐܢ̱ܬ ܐܝܕܝ̈ܟ܆ ܘܬܐܟܘܠ ܥܬܝܩܐ ܕܰܥܬܶܩ ܘܥܬܝܩܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܚܰܕܬܐ ܬܰܦܩܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܗܐ ܡܰܥܶܠ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܠܐܪܥܐ ܛܒܬܐ ܘܫܰܡܝ̣ܢܬܐ ܕܡܰܪܕܝܐ ܚܠܒܐ ܘܕܶܒܫܐ܆ ܐܪܥܐ ܕܟܐܦܝ̈ܗ̇ ܦܪܙܠܐ ܘܡ̣ܢ ܛܘܪ̈ܝܗ̇ ܬܶܦܣܘܠ ܢܚܳܫܐ܆ ܐܪܥܐ ܕܥܝܢܘ̈ܗܝ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܒܗ̇ ܡ̣ܢ ܪܝܫܗ̇ ܕܫܢ̱ܬܐ ܘܥܕܡܐ ܠܚܰܪܬܗ̇ ܕܫܢ̱ܬܐ܆ ܐܪܥܐ ܕܠܐ ܡܣܟܢܘܬܐ ܬܐܟܘܠ ܒܗ̇ ܠܚܡܐ. ܟܕ ܗܟܢܐ ܛܒܐ ܘܫܰܡܝ̣ܢܐ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ܆ ܠܐ ܓܳܡܰܪ ܡܣܟܢܐ ܡ̣ܢ ܓܘܗ̇. ܘܬܘܒ ܦܰܩܶܕ ܐܢܘܢ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܫܬ ܫܢܝ̈ܢ ܬܶܙܪܘܥ ܐܪܥܟ ܘܬܶܚܡܘܠ ܥܰܠ̱̈ܠܬܗ̇܆ ܘܒܫܢ̱ܬܐ ܫܒܝܥܝܬܐ ܬܶܟܪܒܝ̣ܗ̇ ܘܬܶܫܒܩܝ̣ܗ̇ ܘܢܐܟܠܘܢ ܡܢܗ̇ ܡܣܟܢ̈ܐ ܕܒܓܘܟ܆ ܘܫܪܟܐ ܬܐܟܘܠ ܚܝܘܬܐ ܕܰܒܪܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܒܗ̇ ܒܫܢ̱ܬܐ ܫܒܝܥܝܬܐ ܠܐ ܬܶܩܛܦܘܢ ܫܒܺܫ̈ܬܝܗ̇ ܘܠܐ ܟܳܬܐ ܬܠܰܩܛܘܢ܆ ܐܠܐ ܠܡܣܟܢ̈ܐ ܢܗܘܐ. ܘܡܛܠ ܕܝ̣ܕܥ ܝܰܨܪܗܘܢ ܒܝܫܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ. ܘܐܢ ܬܐܡܪܘܢ: ܕܡܢܐ ܢܐܟܘܠ ܒܫܢ̱ܬܐ ܫܒܝܥܝܬܐ ܕܠܐ ܙܪܥܝܢܢ ܘܠܐ ܚܳܡܠܝ̣ܢܢ ܥܰܠ̈ܠܬܐ؟ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܶܐܫܰܕܰܪ ܠܟܘܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܝ ܒܫܢ̱ܬܐ ܫܬܝܬܝܬܐ ܘܬܶܥܒܶܕ ܥܠܰܠܬܐ ܕܬܠܬ ܫܢܝ̈ܢ܆ ܕܫܬܝܬܝܬܐ ܘܕܫܒܝܥܝܬܐ ܘܕܬܡܝܢܝܬܐ܆ ܘܬܐܟܠܘܢ ܡ̣ܢ ܥܠܰܠܬܗ̇ ܕܫܬܝܬܝܬܐ ܥܕܡܐ ܠܫܢ̱ܬܐ ܬܫܝܥܝܬܐ.

 

   ܘܰܒܛܝ̣ܠܐܝܬ ܙܰܗܪ ܐܢܘܢ: ܕܐܓܪܐ ܕܰܐܓܝ̣ܪܐ ܠܘܬܟ ܠܐ ܢܒܘܬ܆ ܐܠܐ ܒܪ ܝܘܡܗ ܗܰܒ ܠܗ ܐܓܪܗ ܕܠܐ ܢܶܩܪܶܐ ܥܠܝܟ ܠܐܠܗܐ ܘܢܗܘܐ ܥܠܝܟ ܚܛܗܐ. ܡܛܠ ܕܟܕ  ܢܒܘܬ ܐܓܪܐ ܕܐܓܝ̣ܪܐ ܠܘܬܟ܆ ܒܗ̇ܘ ܠܠܝܐ ܬܶܫܬܩܶܠ ܠܗ̇ ܢܦܫܟ ܡܢܟ܆ ܘܡܣܟܢܐ ܢܶܬܛܠܶܡ ܒܐܓܪܗ ܕܠܘܬܟ ܕܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ ܐܰܫܠܶܡ ܠܟ ܢܦܫܟ܆ ܐܘ ܗ̣ܘ ܢܡܘܬ ܘܬܳܒܘܥܐ ܠܐܓܪܗ ܠܐ ܢܫܬܟܚ ܠܟ ܬܡܢ ܕܬܬܠ.

   ܘܬܘܒ ܐܦ ܕܘܝܕ ܐܶܬܒܛܶܠ ܠܗ ܥܠ ܡܣܟܢ̈ܐ ܘܒܳܝ̈ܫܐ ܘܝܰܬܡ̈ܐ ܘܐܪ̈ܡܠܬܐ܆ ܘܐܩܝܡ ܩܳܝܘ̈ܡܐ ܒܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܢܗܘܘܢ ܙܳܝܢܝ̣ܢ ܘܡܦܰܪܢܣܝ̣ܢ ܠܡܣܟܢ̈ܐ. ܘܟܕ ܡܙܰܡܪ ܘܡܫܒܚ ܩܕܡ ܐܠܗܗ ܝܰܗܒ ܛܘܒܐ ܠܙܳܝ̈ܢܰܝ ܡܣܟܢ̈ܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܛܘܒܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܚܳܐܪ ܒܡܣܟܢܐ܆ ܕܒܝܘܡܐ ܕܒܝܫܬܐ ܢܦܰܠܛܝ̣ܘܗܝ ܡܪܝܐ܆ ܘܡܪܝܐ ܢܢܰܛܪܝ̣ܘܗܝ ܘܢܰܚܶܝܘܗܝ ܘܢܰܛܶܐܒ ܠܗ ܒܐܪܥܐ ܘܠܐ ܢܰܫܠܡܝ̣ܘܗܝ ܠܒܥܠܕ̈ܒܒܘܗܝ܆ ܘܒܟܘܪܗܢܐ ܢܣܰܡܟܝ̣ܘܗܝ ܥܠ ܥܪܣܐ ܕܟܐܒܘ̈ܗܝ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܒܙܡܝܪܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ: ܕܒܰܕܰܪ ܘܝܰܗܒ ܠܒܳܝ̈ܫܐ܆ ܘܙܕܝܩܘܬܗ ܩܰܝܳܡܐ ܠܥܠܡ. ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ: ܕܰܕܝܳܗܶܒ ܠܡܣܟܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡܰܘܙܶܦ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܨܘܪ ܙܶܕܩܬܐ܆ ܘܣܝ̣ܡ ܒܝܬ ܓܙܐ܆ ܘܗ̣ܝ ܛܒܐ ܠܟ ܡ̣ܢ ܟܠ ܣܝ̈ܡܢ. ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ: ܗܒ ܠܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܡܐ ܕܝ̇ܗܒ ܠܟ. ܘܚܙܝ ܕܡ̣ܢ ܣܢܝ̣ܩܐ ܫܳܩܶܠ ܡܙܰܕܩܳܢܐ ܠܡܶܣܰܒ ܕܒܝܕ ܣܢܝ̈ܩܐ ܣܢܝܩܘܬܗ ܬܶܬܡܠܶܐ ܟܕ ܢܺܚܘܢ. ܣܳܦܩܐ ܗܘܬ݀ ܓܝܪ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܠܰܓܡܳܪ ܣܢܝ̣ܩܐ ܠܐ ܢܗܘܐ܆ ܐܠܐ ܡܐ ܕܗܕܐ ܥܳܒܶܕ܆ ܗ̣ܘܐ ܬܐܓܘܪܬܗܘܢ ܕܣܢܝ̈ܩܐ ܡ̣ܢ ܠܘܬܗ ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ ܡܶܬܓܰܠܙܐ ܗܘܬ݀ ܥܬܝܪܐ ܝ̇ܗܒ ܠܡܣܟܢܐ܆ ܘܡܐ ܕܢܳܣܶܒ ܡܰܘܕܐ ܡܣܟܢܐ ܠܡܪܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ.

   ܘܡܪܢ ܝܫܘܥ ܟܕ ܐܘܕܥ ܬܰܚܘܝ̣ܬܐ ܕܕܝ̣ܢܐ ܕܝܘܡܐ ܐ̱ܚܪܳܝܐ܆ ܟܕ ܦܰܪܶܫ ܘܐܩܝܡ ܡ̣ܢ ܝܡܝܢܗ ܘܡ̣ܢ ܣܡܠܗ܆ ܬܡܢ ܩܒ̣ܠ ܛܝܒܘܬܐ ܕܛܒ̈ܐ ܘܰܩܪܳܐ ܐܢܘܢ ܒܪ̈ܝܟܘܗܝ ܕܐܒܘܗܝ ܕܝ̇ܪܬܝܢ ܡܠܟܘܬܗ ܕܦܰܪܢܶܣܘ ܠܡܣܟܢ̈ܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܠܕܡ̣ܢ ܝܡܝܢܗ: ܬܘ ܒܪ̈ܝܟܘܗܝ ܕܐܒܝ܆ ܝ̣ܪܰܬܘ ܡܠܟܘܬܐ ܕܥܬܝܕܐ ܗܘܬ݀ ܠܟܘܢ ܡ̣ܢ ܒܪܝܫܝܬ܆ ܡܛܠ ܕܟܶܦܢܶܬ ܘܝܰܗܒܬܘܢ ܠܝ ܠܡܐܟܠ܆ ܘܰܨܗܶܐ ܗܘܺܝܬ ܘܰܐܫܩܝ̣ܬܘܢܳܢܝ܆ ܘܥܰܪܛܶܠܳܝ ܗܘܺܝܬ ܘܰܐܠܒܶܫܬܘܢܢܝ܆ ܘܰܐܟܣܢܳܝܐ ܗܘܺܝܬ ܘܟܰܢܶܫܬܘܢܢܝ܆ ܘܶܐܬܟܰܪܗܶܬ ܘܰܣܥܰܪܬܘܢܢܝ܆ ܘܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܗܘܺܝܬ ܘܶܐܬܰܝܬܘܢ ܠܘܬܝ. ܗܝܕܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܙܕܝܩ̈ܐ ܠܐ ܐܰܕܪܶܟܘ ܚܝܠܐ ܕܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܥܢܰܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܐܡܬܝ ܚܙܰܝܢܟ ܡܪܢ ܒܗܕܐ ܣܢܝܩܘܬܐ ܘܥܒܰܕܢ ܠܟ ܗܟܢܐ؟ ܗܝܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܡܕܡ ܕܰܥܒܰܕܬܘܢ ܠܚܕ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܚܝ̈ ܕܰܩܕ̈ܩܐ܆ ܠܝ ܗ̣ܘ ܕܝܠܝ ܥܒܰܕܬܘܢ. ܘܶܐܬܦܢܺܝ ܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܣܡܠܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܙܶܠܘ ܠܟܘܢ ܡܶܢܝ ܠܝ̈ܛܐ ܠܢܘܪܐ ܗ̇ܝ ܕܥܬܝܕܐ ܠܒܝܫܐ ܘܠܡܠܐܟܘ̈ܗܝ܆ ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܠܐ ܥܒܰܕܬܘܢ ܠܝ. ܗܝܕܝܢ ܘܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܣܡܠܗ ܥܢܰܘ ܘܐܡܪܘ ܠܗ: ܕܐܡܬܝ ܡܪܢ ܚܙܰܝܢܟ ܒܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܫܰܡܶܫܢܟ؟ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ: ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܥܒ̣ܕܬܘܢ ܠܗܠܝܢ ܣܢܝ̈ܩܐ ܐܦܠܐ ܠܝ ܕܝܠܝ ܥܒ̣ܕܬܘܢ. ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܕܫܡܫܘ ܠܡܫܝܚܐ ܒܣܢܝ̈ܩܐ ܐܙܠܘ ܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ܆ ܘܥܘ̈ܠܐ ܐܙܠܘ ܠܢܘܪܐ ܘܚܫܘܟܐ ܥܠ ܕܠܐ ܦܰܪܢܶܣ ܠܡܫܝܚܐ ܒܡܣܟܢ̈ܐ.

   ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܒܬܰܚܘܝ̣ܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܥܠ ܥܬܝܪܐ ܕܶܐܬܬܟܶܠ ܥܠ ܩܢܝܢܗ ܟܕ ܚܡܰܠ ܡ̣ܢ ܐܪܥܗ ܥܰܠ̈ܠܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܢܦܫܗ: ܕܗܐ ܠܡ ܛܒ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܚܡܝ̈ܠܢ ܠܟܝ ܠܰܫܢܰܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ܆ ܢܦܫܝ ܐܶܬܬܢܺܝܚܝ ܘܰܐܟܘܠܝ ܘܶܐܬܒܰܣܡܝ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܐܠܗܐ: ܕܠܐ ܠܒܐ܆ ܗܐ ܒܗܢܐ ܠܠܝܐ ܢܦܫܟ ܬܳܒܥܝ̣ܢ ܠܗ̇ ܡܢܟ܆ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܛܰܝܶܒܬ ܠܡ̇ܢ ܢܗܘܐ؟ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪܟܢ ܐܡ̣ܪ: ܕܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܕܣܐܡ ܠܗ ܣܝܡ̈ܬܐ ܘܒܐܠܗܐ ܠܐ ܥܬܝܪ.

   ܘܬܘܒ ܚܘܝ ܬܰܚܘܝ̣ܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܒܥܬܝܪܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܡ ܒܛܒ̈ܬܗ ܘܰܗܘܳܐ ܛܘܠܳܩܗ ܒܫܝܘܠ܆ ܘܡܣܟܢܐ ܕܰܪܡܶܐ ܗ̣ܘܐ ܥܠ ܬܪܥܗ ܘܝܳܐܶܒ ܗ̣ܘܐ ܘܡܶܬܚܰܢܰܓ ܕܢܶܡܠܶܐ ܟܪܣܗ ܡ̣ܢ ܡܕܡ ܕܢܳܦܶܠ ܗ̣ܘܐ ܡ̣ܢ ܦܬܘܪܗ ܕܗ̇ܘ ܥܬܝܪܐ. ܘܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܐ̱ܢܫ ܝ̇ܗܒ ܗ̣ܘܐ ܠܗ. ܘܐܡ̣ܪ ܬܡܢ: ܕܟܠܒ̈ܐ ܐܳܬܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܘܠܳܚܟܝ̣ܢ ܫܘܚܢܘ̈ܗܝ. ܥܬܝܪܐ ܓܝܪ ܕܐܬܒܣܡ ܒܛܒ̈ܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܥܡܐ ܕܐܟ̣ܠ ܘܰܫܡܶܢ ܘܰܒܥܰܛ ܘܰܛܥܳܐ ܠܡܪܝܐ ܘܨܰܚܝ̣ ܠܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ: ܕܐܡ̣ܪܘ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠ ܐܠܗܐ ܘܥܠ ܡܘܫܐ ܡ̈ܠܐ ܕܠܐ ܫܦܝܪ̈ܢ. ܘܟܰܢܝ̣ ܐܢܘܢ ܒܥܬܝܪ̈ܐ. ܡܘܫܐ ܐܡ̇ܪ ܥܠܝܗܘܢ: ܕܐܝܢܘ ܥܡܐ ܕܩܰܪܝ̣ܒ ܠܗ ܐܠܗܗ ܐܝܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܘܕܐܝܬ ܠܗ ܢܡܘ̈ܣܐ ܙܕܝ̈ܩܐ ܘܕܝ̣̈ܢܐ ܬܪ̈ܝܨܐ؟ ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܗܐ ܥܐܠܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܐܪܥܐ ܕܟܢܰܥ̈ܢܳܝܐ ܘܝ̇ܪܬܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܗ̇܆ ܘܥܐܠܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܓܝܪ ܥܠ ܒ̈ܬܐ ܕܠܐ ܒܢܰܝܬܘܢ ܘܥܠ ܟܪ̈ܡܐ ܘܙܰܝ̈ܬܐ ܕܠܐ ܢܨܰܒܬܘܢ ܘܥܠ ܓܘ̈ܒܐ ܚܦܝ̣ܪ̈ܐ ܕܠܐ ܚܦܰܪܬܘܢ܆ ܘܐܟܠܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܣܒܥܝܢ ܘܡܶܬܦܰܢܩܝܢ܆ ܘܛܳܥܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܪܝܐ. ܘܒܛܒ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܥܬܰܪܘ ܗ̣ܘܘ.

   ܘܡܣܟܢܐ ܕܰܪܡܶܐ ܗ̣ܘܐ ܥܠ ܬܪܥܗ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܘ̣ܬܐ ܕܦܪܘܩܢ. ܘܝܳܐܒ ܗ̣ܘܐ ܘܡܶܬܚܰܢܰܓ ܕܢܶܣܰܒ ܡܢܗܘܢ ܦܐܪ̈ܐ ܘܢܰܘܒܶܠ ܠܡܫܰܕܪܳܢܗ܆ ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܝܰܗܒ ܠܗ. ܘܕܐܡ̣ܪ: ܕܟܠܒ̈ܐ ܐܳܬܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܘܠܳܚܟܝ̣ܢ ܫܘ̣ܚ̈ܢܘܗܝ܆ ܟܠܒ̈ܐ ܓܝܪ ܕܳܐܬܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܥܡ̈ܡܐ ܐܢܘܢ ܕܡܠܰܚܟܝ̣ܢ ܫܘ̈ܡܬܗ ܕܦܪܘܩܢ܆ ܦܓܪܗ ܕܫܩܠܝܢ ܘܣܳܝܡܝ̣ܢ ܥܠ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ. ܗ̣ܢܘܢ ܓܝܪ ܟܠܒ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܝܰܥܢܐ ܢܦܫܗܘܢ ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܠܡܶܣܒܰܥ ܘܐܦܠܐ ܠܡܶܒܰܚ ܡܫܟܚܝܢ. ܐܠܐ ܚܙܺܝ ܕܗܠܝܢ ܟܠܒ̈ܐ ܕܡܠܰܚܟܝ̣ܢ ܠܫܘܚ̈ܢܘܗܝ ܕܗ̇ܘ ܡܣܟܢܐ ܠܐ ܗܘܘ ܝܰܥ̈ܢܐ܆ ܡܛܠ ܕܐܠܘ ܝܰܥܢ̈ܐ ܗ̣ܘܘ܆ ܠܦܬܘܪܗ ܕܥܬܝܪܐ ܡܬܪܓܪܓܝܢ ܗ̣ܘܘ ܘܠܐ ܠܰܡܠܰܚܳܟܘ̣ ܫܘܚ̈ܢܐ. ܘܥܠܝܗܘܢ ܐܡ̣ܪ ܢܒܝܐ: ܕܟܠܒ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܝܰܥܢܐ ܢܦܫܗܘܢ ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܠܡܶܣܒܰܥ. ܘܕܘܝܕ ܐܡ̣ܪ: ܕܰܢܥܰܘܘܢ ܐܝܟ ܟܠܒ̈ܐ ܘܢܶܬܟܰܪܟܘܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ.

   ܘܐܡ̣ܪ ܒܚܰܪܬܗ ܕܦܬܓܡܐ: ܕܰܗܘܳܐ ܘܡܝ̣ܬ ܗ̇ܘ ܥܬܝܪܐ ܘܐܬܩܒܪ ܘܰܪܡܶܐ ܗ̣ܘܐ ܒܬܫܢܝܩܐ܆ ܘܐܦ ܗ̇ܘ ܡܣܟܢܐ ܡܝ̣ܬ ܘܰܐܘܒܠܘ̣ܗܝ ܡܠܐܟ̈ܐ ܠܥܘܒܗ ܕܐܒܪܗܡ. ܘܐܪܝܡ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܗ̇ܘ ܥܬܝܪܐ ܡ̣ܢ ܓܘ ܫܝܘܠ ܘܡ̣ܢ ܬܫܢܝܩܐ܆ ܘܰܚܙܳܐ ܠܐܒܪܗܡ ܘܠܠܥܙܪ ܒܥܘܒܗ܆ ܘܰܩܪܳܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܐܒܝ ܐܒܪܗܡ܆ ܪܚܡܥܠܝ ܘܫܕܪ ܠܠܥܙܪ ܕܢܐܬܐ ܢܥܰܕܪܢܝ ܘܰܢܪܰܛܶܒ ܠܝ ܠܫܢܝ ܡ̣ܢ ܝܰܩܕܳܢܐ ܕܰܐܠܝ̣ܨ ܐ̱ܢܐ ܛܒ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܐܒܪܗܡ: ܒܪܝ ܥܶܗܰܕ ܕܩܰܒܶܠܬ ܛܒ̈ܬܟ ܒܚܝܝ̈ܟ ܘܠܥܙܪ ܩܒ̣ܠ ܒܝ̈ܫܬܗ܆ ܝܘܡܢܐ ܕܝܢ ܒܳܥܶܝܬ ܡܢܗ ܘܠܐ ܡܥܰܕܰܪ ܠܟ ܡܛܠ ܕܦܶܚܬܐ ܪܒܐ ܐܝܬ ܒܰܝܢܰܝܢ ܘܠܟܘܢ ܘܠܐ ܡܢܟܘܢ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܶܐܬܳܐ ܠܘܬܢ ܘܐܦܠܐ ܡܢܢ ܠܘܬܟܘܢ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ: ܘܡܕܝܢ ܐܒܝ ܒ̇ܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܕܬܫܕܪ ܠܒܝܬ ܐܒܝ܆ ܚܡܫܐ ܓܝܪ ܐܚܝ̣̈ܢ ܐܝܬ ܠܝ܆ ܢܐܙܠ ܢܣܰܗܶܕ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܢܶܚܛܘܢ ܘܢܐܬܘܢ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܠܗܢܐ ܬܫܢܝܩܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܐܒܪܗܡ: ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܘܫܐ ܘܢܒܝ̈ܐ ܢܶܫܡܥܘܢ ܡܢܗܘܢ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ: ܠܐ ܐܒܝ ܐܒܪܗܡ܆ ܐܠܐ ܢܐܙܠ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܡܝ̈ܬܐ ܠܘܬܗܘܢ ܘܬܝܒܝܢ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܐܒܪܗܡ: ܐܢ ܠܡܘܫܐ ܘܠܢܒܝ̈ܐ ܠܐ ܫ̇ܡܥܝܢ܆ ܐܦܠܐ ܐܢ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܡܝ̈ܬܐ ܢܐܙܠ ܠܘܬܗܘܢ ܡܗܰܝܡܢܝܢ ܒܗ. ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܐܶܡܪܶܬ ܥܬܝܪܐ ܗ̇ܘ ܥܡܐ ܘܡܣܟܢܐ ܦܪܘܩܢ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ: ܕܡܪܝܐ ܨܒܳܐ ܕܢܡܰܟܟܝ̣ܘܗܝ ܘܢܰܚܫܝ̣ܘܗܝ. ܘܫܠܝܚܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܡܛܠܬܟܘܢ ܐܶܬܡܰܣܟܰܢ ܥܬܝܪܐ ܕܐܢ̱ܬܘܢ ܒܡܣܟܢܘܬܗ ܬܶܥܬܪܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܕܡܰܟܶܟ ܢܦܫܗ ܘܐܫܬܡܥ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܙܩܝܦܐ.

   ܘܕܐܡ̣ܪ: ܕܡܝܬ ܗ̇ܘ ܥܬܝܪܐ܆ ܫܪܝܪܐܝܬ ܢܒܝܐ ܐܡ̣ܪ ܥܠܝܗܘܢ: ܕܰܢܡܝ̣ܬܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ܆ ܘܠܥܰܒ̈ܕܘܗܝ ܢܩܪܐ ܫܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܥܒܕܘ̈ܗܝ ܥܡܐ ܕܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ. ܘܕܰܩܪܳܝܗܝ ܠܗܘܢ ܫܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ܆ ܕܰܩܪܳܐ ܐܢܘܢ ܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܡܫܝܚܝ̈ܐ܆ ܘܠܐ ܫܰܠܝ̈ܛܰܝ ܣܕܘܡ ܘܥܡܐ ܕܥܡܘܪܐ ܐܟܘܬܗܘܢ܆ ܐܝܟ ܕܡܰܣܗܕܳܐ ܠܢ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܬܪܥܣܪ ܫܠܝܚܝ̈ܢ܆ ܕܬܡܢ ܐܬܩܪܝ̣ܘ ܩܕܡܐܝܬ ܒܰܐܢܛܺܝܘܟܺܝܰܐ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ.

   ܐܦ ܗ̣ܘ ܠܡ ܡܣܟܢܐ ܡܝܬ ܘܰܐܘܒܠܘ̣ܗܝ ܡܠܐܟ̈ܐ ܠܥܘܒܗ ܕܐܒܪܗܡ. ܐܝܟ ܕܶܐܡܪܰܬ ܡܪܝܡ: ܕܫܰܩܠܘ̣ܗܝ ܠܡܪܢ ܘܠܐ ܝ̇ܕܥܐ ܐ̱ܢܐ ܠܐܝܟܐ ܐܰܘܒܠܘ̣ܗܝ. ܘܗ̣ܢܘܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܐܡ̣ܪܘ ܠܗ̇ ܠܡܪܝܡ: ܕܩܡ ܠܗ ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܬ ܡ̇ܢ ܕܫܕܪܗ. ܘܡܠܐܟ̈ܐ ܡܫܡܫܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܒܣܒܪܬܗ: ܕܢܚ̣ܬܘ ܡܠܐܟ̈ܐ ܘܡܫܰܡܫܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܠܝܫܘܥ. ܘܐܦ ܟܕ ܐܬܝܠܕ ܡܫܰܒܚܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܡܠܐܟ̈ܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܐܠܗܐ ܒܫܡܝܐ܆ ܘܣܒܪܐ ܛܒܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܓܒܪܐܝܠ ܡܠܐܟܐ ܣܰܒܰܪ ܥܠ ܝܠܕܗ. ܘܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ ܠܫܡܥܘܢ ܬܠܡܝܕܗ: ܕܕܰܠܡܐ ܣܳܒܰܪ ܐܢ̱ܬ ܕܐܢ ܒ̇ܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡ̣ܢ ܐܒܝ ܚܝܠܐ ܕܡܠܐܟܝ̈ ܫܡܝܐ ܠܐ ܝ̇ܗܒ ܠܝ؟ ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ: ܕܬܶܚܙܘܢ ܫܡܝ̈ܐ ܟܕ ܦܬܝܚܝܢ ܘܡܠܐܟܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܢܚܬܝܢ ܘܣܠܩܝܢ ܠܘܬ ܒܪܗ ܕܐ̱ܢܫܐ.

   ܗܠܝܢ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܡܛܠ ܕܟܬܝܒ܆ ܕܟܕ ܡܝܬ ܡܣܟܢܐ ܐܰܘܒܠܘ̣ܗܝ ܡܠܐܟ̈ܐ ܠܥܘܒܗ ܕܐܒܪܗܡ. ܘܕܐܡ̣ܪ ܕܠܥܘܒܗ ܕܐܒܪܗܡ ܐܘܒܠܘܗܝ܆ ܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ. ܘܕܐܡ̣ܪ ܐܒܪܗܡ ܠܥܬܝܪܐ: ܕܦܶܚܬܐ ܪܒܐ ܐܝܬ ܒܰܝܢܰܝܢ ܘܠܟܘܢ ܘܠܐ ܡܢܟܘܢ ܐܳܬܶܝܢ ܠܘܬܢ ܘܠܐ ܡܢܢ ܠܘܬܟܘܢ܆ ܗܕܐ ܚܘܝ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܘܬܐ ܘܩܝܡܬܐ ܠܝܬ ܬܝܒܘܬܐ܆ ܠܐ ܪ̈ܫܝܥܐ ܬܝܒܝܢ ܘܥܳܐܠܝ̣ܢ ܠܡܠܟܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܙܕܝ̈ܩܐ ܬܘܒ ܚܳܛܶܝܢ ܘܐܙܠ̱ܝܢ ܠܬܫܢܝܩܐ. ܗ̇ܢܘ ܦܶܚܬܐ ܪܒܐ. ܘܕܰܒܥܳܐ ܡܢܗ ܐܝܟ ܕܰܢܥܰܕܪܝ̣ܘܗܝ܆ ܘܠܐ ܐܫܬܕܪ ܠܥܘܕܪܢܗ. ܒܗܕܐ ܚܘܝ ܕܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܐ̱ܢܫ ܠܚܒܪܗ ܠܐ ܡܥܰܕܰܪ. ܘܕܐܡ̣ܪ ܢܐܙܠ ܠܒܝܬ ܐܒܝ ܘܢܟܪܙ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܶܚܛܘܢ܆ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܐܝܬ ܗ̣ܘ ܠܗܘܢ ܡܘܫܐ ܘܢܒܝ̈ܐ܆ ܢܶܫܡܥܘܢ ܡܢܗܘܢ. ܘܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ: ܕܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܡܝ̈ܬܐ ܢܐܙܠ ܘܬܝܒܝܢ. ܗܕܐ ܝܕܝܥܐ ܗ̱ܝ ܕܗ̇ܘ ܥܡܐ ܠܡܘܫܐ ܘܠܢܒܝ̈ܐ ܠܐ ܫܡ̣ܥܘ ܘܠܝܫܘܥ ܕܩܡ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܠܐ ܗܝܡ̣ܢܘ.

   ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ ܕܡ̇ܢ ܕܚܳܛܶܐ܆ ܚܘܒܘ̈ܗܝ ܒܙܕ̈ܩܬܐ ܡܶܬܥܛܶܝܢ܆ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܕܢܝܐܝܠ ܠܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܪ: ܕܚܛܗܝ̈ܟ ܒܙܕܩ̈ܬܐ ܦܪܘܩ ܘܥܰܘܳܠܘܬܟ ܒܡܪܰܚܡܳܢܘܬܐ ܕܡܚܝ̣̈ܠܐ. ܘܢܒܝܐ ܐܡ̣ܪ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ: ܕܚܠܦ ܕܩܰܦܰܚܬܘܢ ܠܡܣܟܢܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ ܓܒܰܝ̈ܐ ܢܣܰܒܬܘܢ ܡܢܗ܆ ܒ̈ܬܐ ܕܦܣܝ̣ܠܬܐ ܕܰܒܢܰܝܬܘܢ ܠܐ ܬܶܬܒܘܢ ܒܗܘܢ܆ ܘܟܪ̈ܡܐ ܕܪܶܓܬܐ ܕܰܢܨܰܒܬܘܢ ܠܐ ܬܫܬܘܢ ܚܰܡܪܗܘܢ.

   ܘܚܙܝ ܕܰܒܛܝ̣ܠ ܗ̣ܘ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܡܣܟܢ̈ܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܐܫܥܝܐ: ܕܡܣܟܢ̈ܐ ܘܒܳܝ̈ܫܐ ܒܳܥܶܝܢ ܡܝ̈ܐ ܘܠܝܬ܆ ܘܠܫܢܗܘܢ ܒܨܰܗܝܐ ܝ̣ܒܫ. ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܶܥܢܶܐ ܐܢܘܢ ܐܠܗܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܠܐ ܐܫܒܘܩ ܐܢܘܢ. ܘܚܠܦ ܕܝ̣ܒܫ ܠܫܢܗܘܢ ܡ̣ܢ ܒܠܰܝ ܡܝ̈ܐ܆ ܐܶܦܬܰܚ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܒܛܘܪ̈ܐ ܘܒܓܘ ܦܰܩ̈ܥܬܐ ܡܒܘ̈ܥܐ܆ ܘܐܬܠ ܒܡܰܕܒܪܐ ܐܰܪ̈ܙܐ ܘܶܐܫܟܳܪ̈ܥܐ ܘܳܐܣܳܐ ܘܩܝ̈ܣܐ ܕܡܫܚܐ܆ ܘܐܣܝܡ ܒܰܦܩܰܥܬܐ ܫܰܪ̈ܘܰܝܢܐ ܗܕܝܪ̈ܐ ܐܟܚܕܐ. ܘܡܣܟܢ̈ܐ ܓܝܪ ܘܒܳܝ̈ܫܐ ܕܒܳܥܶܝܢ ܡܝ̈ܐ ܘܠܝܬ ܥܡܐ ܕܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ܆ ܘܡܝ̈ܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܝܳܒܶܫ ܗ̣ܘܐ ܠܫܢܗܘܢ ܡ̣ܢ ܬܫܒܘܚܬܐ. ܘܕܐܡ̣ܪ: ܕܶܐܦܬܰܚ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܒܛܘܪ̈ܐ ܘܒܓܘ ܦܰܩܥ̈ܬܐ ܡܒܘ̈ܥܐ܆ ܛܘܪ̈ܐ ܓܝܪ ܘܦܰܩܥ̈ܬܐ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܢܘܢ ܪ̈ܡܐ ܘܡܟܝ̈ܟܐ܆ ܘܰܪܕܰܘ ܡܢܗܘܢ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܘܡܰܒܘ̈ܥܐ. ܘܐܡ̣ܪ: ܕܐܬܠ ܒܡܰܕܒܪܐ ܐܰܪ̈ܙܐ ܘܶܐܫܟܳܪ̈ܥܐ ܘܳܐܣܳܐ ܘܩܝ̈ܣܐ ܕܡܶܫܚܐ ܘܫܰܪ̈ܘܰܝܢܐ ܗܕܝ̣ܪ̈ܐ ܒܰܦܩܰܥܬܐ܆ ܡܰܕܒܪܐ ܓܝܪ ܥܡ̈ܡܐ ܐܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܐܝܟ ܡܰܕܒܪܐ ܚܰܪܒܐ ܥܒܝܕܝܢ ܗ̣ܘܘ. ܘܰܐܪ̈ܙܐ ܘܶܐܫܟܳܪ̈ܥܐ ܘܳܐܣܳܐ ܘܩܝ̈ܣܐ ܕܡܶܫܚܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܗܢ̈ܐ ܕܥܡܐ ܘܩܝܳܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܗܕܝ̣ܪܝ̣ܢ ܒܥܰܘܦܰܝ̈ܗܘܢ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝܠܢ̈ܐ ܕܩܝܛܐ ܘܣܬܘܐ ܗܕܝ̣ܪܝ̣ܢ ܘܥܰܒܝ̣ܛܝ̣ܢ ܒܛܰܪ̈ܦܰܝܗܘܢ. ܘܕܐܣܝܡ ܒܰܦܩܰܥܬܐ ܫܰܪ̈ܘܰܝܢܐ ܗܕܝܪ̈ܐ ܐܟܚܕܐ. ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܟܝ̈ܟܐ ܢܦܰܩ ܡܺܐܡܪܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܕܪܘܚܐ ܕܒܰܣܝ̣ܡ ܪܝܚܗ ܐܝܟ ܕܫܰܪܘܰܝܢܐ ܗܕܝ̣ܪܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ: ܕܒܟܠ ܐܬܪ ܪܝܚܐ ܚܢܢ ܒܣܝܡܐ ܠܐܠܗܐ.

   ܘܐܦ ܠܐܝܘܒ ܐܡܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܟܕ ܡܚܰܣܕܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗ ܒܢܶܣܝܘܢܗ: ܕܠܡܢܐ ܗܟܢܐ ܓܰܕܫܳܟ؟ ܕܠܡܐ ܐܪܡܠܬܐ ܫܰܕܰܪܬ ܣܪܝܩܐܝܬ ܘܰܕܪܳܥܗ ܕܝܰܬܡܐ ܡܰܟܶܟܬ܆ ܠܐ ܡܝ̈ܐ ܐܫܩܝ̣ܬ ܠܡܛܰܪ̈ܦܐ ܘܡ̣ܢ ܟܰܦܢܐ ܟܠܰܝܬ ܠܚܡܐ܆ ܘܡܶܫܟܳܢܐ ܕܝܰܬܡܐ ܕܒܰܪܬ ܘܡܰܫܟܶܢܬ ܬܘܪܐ ܕܐܪܡܠܬܐ. ܐܝܬ ܓܒܪܐ ܕܙܳܪܰܥ ܠܗ ܐܪܥܐ ܘܡܪܗ ܩܛܝ̣ܪܐ ܢܳܣܶܒ ܠܗ̇ ܡܢܗ. ܡܛܠ ܕܰܥܒܰܕܬ ܗܠܝܢ ܚܰܕܪܘܟ ܦܚ̈ܐ ܘܰܐܙܝ̣ܥܬܟ ܕܚܠܬܐ ܡ̣ܢ ܫܠܝܐ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܡܢܗܘܢ ܗܠܝܢ܆ ܢܦܰܩ ܒܪܘܚܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܢܦܫܗ. ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܓܝܪ: ܕܥܝ̈ܢܐ ܗܘܺܝܬ ܠܰܥܘܝ̣ܪ̈ܐ ܘܪ̈ܓܠܐ ܠܰܡܚܰܓܪ̈ܐ܆ ܘܐܝܠܝܢ ܕܫܠܝܚܝܢ ܡ̣ܢ ܓܶܙ̈ܐ ܕܥܳܢܝ̈ ܐܶܫܬܰܚܰܢܘ. ܘܠܐ ܐܰܪܝ̣ܡܶܬ ܥܠ ܝܰܬܡܐ ܐܝܕܝ܆ ܐܠܐ ܕܚܙܺܝܬܗ ܒܬܪܥܐ ܥܰܕܰܪܬܗ. ܠܐܪܡܠܬܐ ܠܐ ܫܰܕܪܶܬ ܣܪܝܩܐܝܬ ܘܠܚܡܝ ܠܐ ܐܶܟܠܶܬ ܒܠܚܘܕܝ܆ ܐܠܐ ܝܰܬܡܐ ܡܢܗ ܐܟ̣ܠ. ܬܰܒܪܶܬ ܢܝ̣ܒܘ̈ܗܝ ܕܥܰܘܳܠܐ ܘܚܛܘܦܝܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܫܶܢܘ̈ܗܝ ܐܰܦܩܶܬ ܘܶܐܡܪܶܬ: ܕܠܥܡܐ ܡܣܟܢܐ ܐܶܦܪܘܩ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܬܰܪܥܝ ܠܳܐܪܚܐ ܦܶܬܚܶܬ ܘܠܐ ܠܡ ܐܰܚܫܟܶܬ ܥܝ̈ܢܐ ܕܐܪܡܠܬܐ܆ ܐܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܠܐ ܥܶܒܕܶܬ܆ ܟܰܬܦܝ ܡ̣ܢ ܟܶܪܗ̇ ܬܶܦܶܠ ܘܰܕܪܳܥܝ ܡ̣ܢ ܩܰܢܝܗ ܢܶܬܬܒܰܪ. ܚܘ̣ܢܘ̣ܢܝ ܚܘ̣ܢܘ̣ܢܝ ܐܢ̱ܬܘܢ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܡܛܠ ܕܐܝܕܗ ܕܐܠܗܐ ܩܶܪܒܰܬ݀ ܠܝ܆ ܘܠܐ ܗ̣ܘܐ ܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ ܓܰܕܫܰܢܝ ܗܠܝܢ.

   ܘܡܪܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܙܰܗܰܪ ܥܠ ܡܣܟܢ̈ܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܡܳܪܶܐ ܚܫܳܡܝ̣ܬܐ: ܕܐܡܬܝ ܕܥܳܒܶܕ ܐܢ̱ܬ ܫܳܪܘܬܐ ܐܘ ܚܫܳܡܝ̣ܬܐ܆ ܠܐ ܬܶܩܪܶܐ ܠܪ̈ܳܚܡܝܟ ܐܘ ܠܐܚܝܳܢܝ̈ܟ ܘܐܦܠܐ ܫܒܳܒܰܝ̈ܟ ܥܬܝܪ̈ܐ܆ ܕܠܐ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܢܶܩܪܘܢܟ ܘܢܗܘܐ ܠܟ ܦܘܪܥܢܐ ܗܢܐ܆ ܐܠܐ ܐܡܬܝ ܕܥܳܒܶܕ ܐܢ̱ܬ܆ ܩܪܝ̣ ܠܡܣܟܢ̈ܐ ܘܠܗܶܕܝܘ̈ܛܐ ܘܠܰܣܡܰܝ̈ܐ ܘܠܰܚܓܝ̣ܣ̈ܐ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ܆ ܘܛܘܒܝܟ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܕܢܶܦܪܥܘܢܟ ܘܢܗܘܐ ܦܘܪܥܢܟ ܒܰܩܝܳܡܐ ܥܡ ܙܕܝ̈ܩܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܰܥܒܶܕܘ ܠܟܘܢ ܪ̈ܳܚܡܐ ܡ̣ܢ ܡܳܡܘܢܐ ܗܢܐ ܕܥܰܘܠܐ܆ ܕܡܐ ܕܰܓܡܰܪ ܢܩܒܠܘܢܳܟܘܢ ܒܰܡܛܰܠ̱ܠܰܝ̈ܗܘܢ ܕܠܥܠܡ. ܘܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܪ̈ܳܚܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܛܰܠ̱̈ܠܐ ܕܠܥܠܡ ܘܡ̣ܢ ܡܳܡܘܢܐ ܕܥܰܘܠܐ ܩܳܢܶܝܢ ܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ؟ ܪ̈ܳܚܡܐ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܘܡܫܝܚܗ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܛܰܠ̱̈ܠܐ ܕܠܥܠܡ܆ ܕܡܐ ܕܝܰܗܒ ܒܪܢܫܐ ܡ̣ܢ ܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܡܣܟܢ̈ܐ ܐܢܝܚ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܘܕܡܫܝܚܗ܆ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܗܕܐ ܗ̱ܝ ܢܝܳܚܬܝ܆ ܐܢܝܚܘ ܠܡܛܰܪ̈ܦܐ. ܘܡܪܢ ܐܡ̣ܪ: ܕܗ̇ܘ ܕܠܗܠܝܢ ܥܒܰܕܬܘܢ ܠܝ ܕܝܠܝ ܥܒܰܕܬܘܢ. ܘܐܡ̣ܪ: ܕܰܥܒܶܕܘ ܠܟܘܢ ܪ̈ܳܚܡܐ܆ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܫܥܝܐ: ܕܠܐ ܬܶܕܚܰܠ ܥܒܕܝ ܝܥܩܘܒ ܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ ܪܳܚܡܝ. ܘܡܪܢ ܐܡ̇ܪ ܗ̣ܘܐ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ: ܕܪ̈ܳܚܡܰܝ ܩܪܺܝܬܟܘܢ ܡܛܠ ܕܟܠ ܕܫܶܡܥܶܬ ܡ̣ܢ ܐܒܝ ܐܰܘܕܰܥܬܟܘܢ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܪ̈ܳܚܡܐ ܕܩܳܢܶܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܰܕܝܳܗܒܝ̣ܢ ܠܡܣܟܢ̈ܐ. ܘܒܰܡܛܰܠ̱ܠܝ̈ܗܘܢ ܕܠܥܠܡ ܐܬܪ ܕܢܳܝܚܝ̣ܢ ܒܗ ܙܕܝ̈ܩܐ܆ ܡܰܫܟܢܐ ܕܠܐ ܥܒܳܕ ܐܝܕܝ̈ܐ ܘܠܐ ܗ̣ܘܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ. ܘܬܘܒ ܚܰܦܶܛ ܡܪܢ ܠܡܦܰܪ̈ܢܣܰܝ ܡܣܟܢ̈ܐ ܘܒܳܝ̈ܫܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܠܐ ܬܣܝ̣ܡܘܢ ܠܟܘܢ ܣܝܡ̈ܬܐ ܒܐܪܥܐ܆ ܐܬܪ ܕܦܠܫܝܢ ܓܢ̈ܒܐ ܘܓܳܢܒܝ̣ܢ܆ ܘܐܬܪ ܕܢܳܦܶܠ ܣܳܣܐ ܘܡܚܰܒܶܠ܆ ܐܠܐ ܣܝ̣ܡܘ ܠܟܘܢ ܣܝ̣ܡܬܐ ܒܫܡܝܐ܆ ܣܝ̣ܡܬܐ ܕܠܐ ܚܳܣܪܐ܆ ܐܬܪ ܕܠܐ ܣܳܣܐ ܡܚܰܒܶܠ ܘܠܐ ܓܰܢܳܒ̈ܐ ܓܢܒܝ̣ܢ܆ ܘܐܬܪ ܕܣܝ̣ܡܰܬܟܘܢ ܬܗܘܐ܆ ܬܡܢ ܢܗܘܐ ܐܦ ܠܶܒܟܘܢ. ܐܦ ܫܠܝܚܐ ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܫܠܝ̈ܚܐ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡܘܗܝ: ܕܒܠܚܘܕ ܗܕܐ ܦܰܩܶܕܘܢ܆ ܕܰܗܘܰܝܢ ܥܳܗܕܝܢ ܠܡܣܟܢ̈ܐ܆ ܘܶܐܬܒܛܶܠ ܠܝ ܕܗܝ̣ ܗܕܐ ܐܶܥܒܕܝ̣ܗ̇.

   ܘܡܪܢ ܐܡ̣ܪ: ܕܛܘܒܝܗܘܢ ܠܡܣܟܢ̈ܐ ܒܪܘܚܗܘܢ܆ ܕܕܝܠܗܘܢ ܗ̣ܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ. ܘܥܠ ܥܬܝܪ̈ܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܘܳܝ ܠܟܘܢ ܥܬܝܪ̈ܐ ܕܩܰܒܶܠܬܘܢ ܒܽܘܝܳܐܟܘܢ. ܘܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܥܬܝܪ̈ܐ ܕܩܒ̣ܠܘ ܒܽܘܝܳܐܗܘܢ܆ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܥܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܟܠ ܕܐܪܥܐ ܒܥܰܘ ܘܠܐ ܕܫܡܝܐ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܥܬܝܪܐ ܕܟܰܢܶܫ ܘܰܐܣܓܝ̣ ܥܰܠ̱̈ܠܬܗ ܘܒܐܠܗܐ ܠܐ ܥܬܝܪ ܗ̣ܘܐ܆ ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܶܐܬܒܰܣܡ ܒܟܠ ܛܒ̈ܬܐ ܘܩܒ̣ܠ ܒܥܘܬܗ ܡܟܐ ܘܠܗܠ ܠܐ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܡܐ ܕܫܶܐܠ. ܘܥܠ ܡܣܟܢ̈ܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܕܝܠܗܘܢ ܗ̣ܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ. ܕܠܡܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܶܣܟܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܩܶܢܝܳܢܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܡ̣ܪ. ܗܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܡܣܟܢ̈ܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܕܡ܆ ܕܓܰܢܳܒ̈ܐ ܐܢܘܢ ܘܩܳܛܘ̈ܠܐ ܘܕܰܓ̈ܠܐ ܘܥܳܒܕܰܝ̈ ܣܰܢ̈ܝܬܐ ܕܠܒܪ ܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ. ܕܠܡܐ ܕܗܠܝܢ ܗ̣ܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ܆ ܚܳܣ. ܐܠܐ ܛܘܒܐ ܠܡܣܟܢ̈ܐ ܒܪܘܚܗܘܢ ܠܕܳܚܠܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܝ̣ܗܝ̣ܒ܆ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܚܫܝ̣ܒ ܠܗܘܢ ܩܶܢܝܳܢܗܘܢ ܥܡ ܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܗܘܢ܆ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܝܬܝܪܘ ܡܶܬܚܰܫܚܝ̣ܢ ܒܗ܆ ܐܒܪܗܡ ܥܬܝܪܐ ܕܡܰܣܟܶܢ ܪܘܚܗ ܠܐܠܗܗ܆ ܘܐܝܣܚܩ ܘܝܥܩܘܒ ܒܢܝ̈ ܡܘܠܟܢܗ ܕܗܠܟܘ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܗ ܘܰܫܦܰܪܘ ܠܐܠܗܗܘܢ ܟܕ ܥܬܝܪܝܢ܆ ܐܝܘܒ ܓܒܰܪ ܥܬܝܪ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ ܡܕܢܚܐ ܘܟܕ ܐܶܬܢܰܣܝ̣ ܒܒܢܘ̈ܗܝ ܘܒܩܶܢܝܳܢܗ ܠܐܠܗܗ ܪܚܶܡ ܠܡ̇ܢ ܕܝܰܗܒ ܠܗ܆ ܘܠܐ ܓܰܕܶܦ ܥܠ ܐܠܗܐ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ ܥܠܝܗܘܢ: ܕܒܪܶܚܡܬܐ ܕܰܐܟܣܢܳܝ̈ܐ ܚܝܰܘ ܐܝܠܝܢ ܕܩܒ̣ܠܘ ܡܠܐܟ̈ܐ. ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܟܝ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܐܰܟܣܢܳܝ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܐܒܪܗܡ ܘܠܘܛ ܘܐܝܘܒ ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܐ ܕܐܟܘܬܗܘܢ. ܘܚܙܝ ܚܒܝܒܝ ܟܡܐ ܪܳܚܡܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܠܐܟܣܢܳܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܒܗ̈ܬܐ. ܕܟܕ ܚܙܳܐ ܐܢܘܢ ܐܒܪܗܡ ܠܗܠܝܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܠܐܟܣܢܝ̈ܐ ܕܰܡܝ̣ ܐܢܘܢ܆ ܘܰܪܗܶܛ ܗ̣ܘܐ ܠܐܘܪܥܗܘܢ ܘܰܣܓܶܕ ܩܕܡܝܗܘܢ ܕܢܶܥܠܘܢ ܠܡܰܫܟܢܗ ܘܢܬܬܢܝ̣ܚܘܢ ܨܐܕܘܗܝ܆ ܐܝܟ ܕܢܶܬܒܰܪܟ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐܟܣܢܝ̈ܐ. ܘܒܗܕܐ ܣܓܝ ܐܶܬܕܰܡܰܪ ܕܓܒܪܐ ܪܒܐ ܡܶܬܓܰܪܓܚ ܘܣܳܓܶܕ ܘܡܬܟܫܦ ܘܒܳܥܶܐ ܕܢܶܥܠܘܢ ܠܘܬܗ ܐܟܣܢܝ̈ܐ ܠܰܢܝܳܚܐ. ܥܝܳܕܗ ܗ̣ܘܐ ܓܝܪ ܕܐܒܪܗܡ ܕܟܠ ܝܘܡ ܕܰܗܘܳܐ ܡܩܒܠ ܐܟܣܢܝ̈ܐ ܠܘܬܗ܆ ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܐܢܘܢ ܠܗܠܝܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܒܰܐܟܣܢܳܝ̈ܐ ܡܣܟܢ̈ܐ ܕܰܡܝ̣ ܐܢܘܢ ܘܰܪܗܶܛ ܠܐܘܪܥܗܘܢ ܘܩܒ̣ܠ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܠܐܟܣܢܳܝ̈ܐ ܟܕ ܟܰܣܝܐ ܪܒܘܬܗܘܢ ܡ̣ܢ ܥܝܢܘ̈ܗܝ܆ ܘܩܡ ܠܗ ܗ̣ܘ ܠܥܠ ܡܢܗܘܢ ܘܡܫܡܫ ܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ܆ ܘܠܣܰܪܐ ܦܩܰܕ ܕܗ̣ܝ ܒܐܝ̈ܕܝܗ̇ ܬܠܘ̣ܫ ܬܠܬ ܣܳܐܝ̣̈ܢ ܢܫܝ̣ܦܐ܆ ܒܥܝܢܐ ܓܠܝ̣ܬܐ ܣܰܐܬܐ ܠܓܒܪܐ܆ ܒܰܟܝܳܠܬܐ ܕܝܢ ܡܫܰܦܰܥܬܐ ܕܟܕ ܢܩܒܠ ܦܘܪ̈ܥܢܐ ܡܟܝ̣ܠܝܢ ܠܗ ܗܟܢܐ. ܘܰܒܕܰܪܚܶܡ ܐܰܟܣܢܳܝ̈ܐ ܩܒܠ ܦܘܪܥܢܐ ܘܡܘܠܟܢܐ ܕܒܙܰܪܥܗ ܢܶܬܒܰܪܟܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ. ܘܐܦ ܠܘܛ ܗܟܢܐ ܩܒܠ ܐܟܣܢܳܝ̈ܐ ܘܦܰܠܛܗ ܡ̣ܢ ܣܕܘܡ ܣܳܢܝܰܬ݀ ܐܟܣܢܝ̈ܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܚܙܩܝܐܝܠ: ܕܗܢܐ ܗܘܳܐ ܥܰܘܠܐ ܕܣܕܘܡ ܘܕܚܰܒܪ̈ܬܗ̇܆ ܕܒܐܝܕܐ ܕܡܣܟܢ̈ܐ ܘܕܒܳܝ̈ܫܐ ܠܐ ܐܚ̣ܕ̈ܝ܆ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܚܙܺܝܬ ܒܗܝܢ ܗܰܦܟܶܬ ܐܢܝܢ. ܘܐܦ ܙܟܝ ܡܳܟܣܳܐ ܚܛܝܐ ܥܠ ܡܪܢ ܠܒܝܬܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܗܐ ܡܪܝ ܦܶܠܓܘܬ ܢܶܟܣܰܝ̈ ܝ̇ܗܒ ܐ̱ܢܐ ܠܡܣܟܢ̈ܐ܆ ܘܟܠ ܕܓܶܠܙܶܬ ܦܪܥ ܐ̱ܢܐ ܚܕ ܒܐܪܒܥܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܪܢ: ܝܘܡܢܐ ܗܘܰܘ ܚܝ̈ܐ ܠܒܝܬܐ ܗܢܐ. ܘܐܦ ܠܗ̇ܘ ܥܬܝܪܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܘܬܗ ܕܡܪܢ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܡܢܐ ܐܶܥܒܶܕ ܕܺܐܪܰܬ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ؟ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܡܪܢ: ܠܐ ܬܓܘܪ ܘܠܐ ܬܶܓܢܘܒ܆ ܘܝܰܩܰܪ ܠܐܒܘܟ ܘܠܐܡܟ܆ ܘܰܪܚܰܡ ܠܩܪܝܒܟ ܐܝܟ ܢܦܫܟ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ: ܗܠܝܢ ܥܶܒܕܶܬ ܐܢܝܢ ܗܐ ܡ̣ܢ ܕܰܛܠܐܶ ܐ̱ܢܐ܆ ܐܠܐ ܡܢܐ ܚܰܣܝ̣ܪ ܐ̱ܢܐ؟ ܗܝܕܝܢ ܚܪ ܒܗ ܝܫܘܥ ܚܒܝܒܐܝܬ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܚܕܐ ܚܰܣܝ̣ܪܐ ܠܟ܆ ܐܢ ܨܳܒܶܝܬ ܓܡܝ̣ܪܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܙܠ ܙܰܒܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟ ܘܗܒ ܠܡܣܟܢ̈ܐ ܘܫܩܘܠ ܨܠܝܒܟ ܘܬܐ ܒܬܪܝ. ܘܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܟܶܪܝܰܬ݀ ܠܗ ܣܓܝ ܘܶܐܙܰܠ ܠܒܝܬܗ ܟܕ ܩܨܝ̣ܦ ܡܛܠ ܕܥܬܝܪ ܗ̣ܘܐ ܒܢܶܟ̈ܣܐ ܛܒ. ܘܐܡ̣ܪ ܝܫܘܥ: ܚܙܘ ܟܡܐ ܥܰܛܠܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܰܬܟܝ̣ܠܝ̣ܢ ܥܠ ܢܶܟܣܰܝ̈ܗܘܢ ܕܢܶܥܠܘܢ ܠܡܠܟܘܬ ܫܡܝܐ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܦܫܝ̣ܩ ܕܢܶܥܘܠ ܓܡܠܐ ܒܰܚܪܘܪܐ ܕܰܡܚܰܛܳܐ ܐܘ ܥܬܝܪܐ ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܦ ܫܠܝܚܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܗܢܐ ܙܪܥܐ ܡ̇ܢ ܕܙܳܪܰܥ ܒܚܰܘܣܢܐ ܐܦ ܒܚܰܘܣܢܐ ܢܶܚܨܘܕ܆ ܘܡ̇ܢ ܕܙܳܪܰܥ ܕܝܢ ܒܒܘܪܟܬܐ ܡ̣ܢ ܒܘܪܟܬܐ ܢܚܨܘܕ܆ ܘܟܕ ܥܒܕܝܢܢ ܕܛܒ ܠܐ ܗܘܬ݀ ܡܳܐܢܳܐ ܠܢ.

   ܗܢܐ ܩܠܝܠ ܥܘܗܕܢܐ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܚܒܝܒܝ ܥܠ ܡܰܘܗܒܰܬ ܡܣܟܢ̈ܐ. ܗܘܰܝܬ ܡܠܰܒܶܒ ܘܡܦܝ̣ܣ ܠܝܳܗܘ̈ܒܐ ܕܢܶܙܪܥܘܢ ܠܩܕܡܝܗܘܢ ܙܪܥܐ ܕܚܝ̈ܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ: ܕܐܘܕܥ ܠܙܕܝܩܐ ܘܢܰܘܣܶܦ ܥܠ ܝܘܠܦܢܗ. ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܪܳܚܶܡ ܠܡܣܟܢ̈ܐ ܗܘܰܝܬ ܡܚܰܦܶܛ ܠܗ ܒܗܠܝܢ ܥܘܗܕܢ̈ܐ܆ ܕܐܦ ܠܟ ܡܢܳܬܐ ܒܥܰܡܠܗ ܬܗܘܐ ܠܟ.

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܚܘܝܬܐ ܕܥܠ ܦܘܪܢܣܐ ܕܡܣܟܢ̈ܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܬܚܘܝܬܐ ܕܪܕܘܦܝܐ

 

   ܫـ ܫܶܡܥܶܬ ܚܶܣܕܐ ܘܛܒ ܟܶܪܝܰܬ݀ ܠܝ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܛܰܡ̈ܐܐ ܕܠܝܬ ܐܠܗܐ ܠܥܡܐ ܗܢܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܥܡܡܝ̈ܢ ܡܟܰܢܰܫ. ܘܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢ ܥܰܘ̈ܠܐ: ܕܐܢ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ܆ ܠܡܢܐ ܠܐ ܬܳܒܰܥ ܬܒܰܥܬܐ ܕܥܡܗ؟ ܘܝܬܝܪ ܩܶܛܪܰܬ݀ ܥܠܝ ܥܰܪܦܶܠܐ ܟܕ ܘܐܦ ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܡܚܰܣܕܝ̣ܢ ܠܢ ܘܡܶܬܪܰܘܪܒܝ̣ܢ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܥܡܢ. ܘܰܓܕܰܫ ܘܬܰܒܥܰܢܝ ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܓܒܪܐ ܕܡܬܩܪܐ ܚܟܝܡܐ ܕܝܗܘܕܝ̈ܐ ܘܐܡ̣ܪ: ܕܝܫܘܥ ܕܡܬܩܪܐ ܡܠܦܳܢܟܘܢ ܟܬܰܒ ܠܟܘܢ: ܕܐܢ ܬܗܘܐ ܒܟܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܟ ܦܪܶܕܬܐ ܚܕܐ ܕܚܰܪܕܠܐ܆ ܬܐܡܪܘܢ ܠܛܘܪܐ ܗܢܐ ܕܫܰܢܳܐ܆ ܘܢܫܰܢܶܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡܝܟܘܢ ܘܐܦ ܕܢܶܫܬܩܶܠ ܘܢܶܦܶܠ ܒܝܡܐ܆ ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܕܝܢ ܠܟܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܠܡ ܠܝܬ ܒܟܠܗ ܥܡܟܘܢ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܚܟܝܡܐ ܕܫܡܝ̣ܥܐ ܨܠܘܬܗ ܘܒܳܥܶܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܢܶܫܠܘܢ ܡܢܟܘܢ ܪ̈ܕܘܦܰܝܟܘܢ. ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܠܡ ܟܬܝܒ ܠܟܘܢ ܒܦܬܓܡܐ܆ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܠܐ ܬܶܫܟܚܘܢ ܠܡܶܥܒܰܕ.

   ܘܟܕ ܚܙܺܝܬ ܕܡܓܰܕܶܦ ܘܠܒܪ ܡ̣ܢ ܐܘܪܚܐ ܣܓܝ ܡܡܰܠܠ܆ ܐܶܬܕܰܠܰܚ ܪܶܥܝܳܢܝ ܘܝܶܕܥܶܬ ܕܠܐ ܡܩܒܠ ܦܘܫܳܩܗܝܢ ܕܡ̈ܠܐ ܕܰܬܢܳܐ ܠܝ. ܗܝܕܝܢ ܐܦ ܐܢܐ ܬܒܰܥܬܗ ܡ̈ܠܐ ܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ ܘܡ̣ܢ ܢܒܝ̈ܐ ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܗ: ܕܐܢ̱ܬܘܢ ܗܟܢܐ ܣܒܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܐܦ ܟܕ ܡܒܰܕܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܐܠܗܐ ܥܡܟܘܢ ܗ̣ܘ. ܘܐܫܬܘܕܝ ܠܝ܆ ܕܥܡܢ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ܆ ܡܛܠ ܠܡ ܕܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ: ܕܐܦ ܒܐܪ̈ܥܬܐ ܕܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܝܗܘܢ ܠܐ ܕܝܢ ܫܶܒܩܶܬ ܐܢܘܢ܆ ܘܠܐ ܒܰܛܠܶܬ ܩܝܳܡܝ ܕܥܡܗܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܪܶܬ ܠܗ: ܛܒ ܫܦܝܪ ܕܫܶܡܥܶܬ ܡܢܟ ܕܥܡܟܘܢ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ. ܠܘܩܒܠ ܡܠܝ̈ܟ ܐܦ ܐܢܐ ܐܺܡܰܪ ܠܟ. ܐܫܥܝܐ ܓܝܪ ܢܒܝܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܦܘܡܐ ܕܐܠܗܗ: ܕܐܢ ܬܶܥܒܰܪ ܒܝܡܐ ܥܡܟ ܐܢܐ ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ ܠܐ ܢܶܓܪܦܘܢܟ܆ ܘܐܢ ܬܗܰܠܶܟ ܥܠ ܢܘܪܐ ܠܐ ܬܶܬܟܰܘܶܐ ܘܫܠܗܒܝܬܐ ܠܐ ܬܰܘܩܕܟ ܡܛܠ ܕܥܡܟ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ. ܗܟܢܐ ܠܝܬ ܓܒܪܐ ܚܕ ܟܐܢܐ ܘܛܒܐ ܘܚܟܝܡܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܥܡܟܘܢ ܘܢܶܥܒܰܪ ܒܝܡܐ ܘܢܺܚܶܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܢܶܩ܆ ܘܢܗܪܐ ܐܠܐ ܓܳܪܶܦ ܠܗ܆ ܘܢܗܰܠܟ ܥܠ ܢܘܪܐ ܘܢܶܚܙܶܐ ܐܠܐ ܡܶܬܟܰܘܶܐ ܘܐܢ ܫܠܗܒܝܬܐ ܠܐ ܡܰܘܩܕܐ ܠܗ. ܘܐܢ ܬܘܪܓܳܡܐ ܬܰܝܬܶܐ ܠܝ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܐܢ̱ܬ ܡܩܒܠ ܐܢ̱ܬ ܡܢܝ ܦܘܫܳܩܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܬܒܰܥܬܳܢܝ.

   ܘܬܘܒ ܫܰܐܠܬܗ ܡܠܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܟܬܝ̣ܒܐ ܒܚܙܩܝܐܝܠ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܠܐܘܪܫܠܡ: ܕܣܕܘܡ ܠܡ ܘܒܢ̈ܬܗ̇ ܢܶܬܒܰܢ̈ܝܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ܆ ܘܐܢ̱ܬܝ ܘܰܒܢ̈ܬܶܟܝ ܬܶܗܘ̈ܝܳܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝܡ. ܦܰܫܶܩ ܠܝ ܡܟܝܠ ܡܠܬܐ ܗܕܐ. ܘܫܪܝ ܢܰܦܶܩ ܒܪܘܚܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ: ܕܗܢܐ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܠܐܘܪܫܠܡ܆ ܕܣܕܘܡ ܘܒܢ̈ܬܗ̇ ܢܶܬܒܰܢ̈ܝܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝܡ܆ ܘܐܢ̱ܬ ܘܒܢ̈ܬܟܝ ܬܶܗܘ̈ܝܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝܡ܆ ܗ̇ܢܘ ܚܝܠܗ̇ ܕܡܠܬܐ: ܕܣܕܘܡ ܘܒܢ̈ܬܗ̇ ܗܘ̈ܝܢ ܒܝܰܬܒܗܝܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܘܢܶܫܬܰܥ̈ܒܕܢ ܬܚܝܬ ܐܝ̣ܕܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܘܐܘܪܫܠܡ ܘܒܢ̈ܬܗ̇ ܗܘ̈ܝܢ ܒܓܰܐܝܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝܡ. ܘܟܕ ܫܶܡܥܶܬ ܡܢܗ ܗܢܐ ܡܰܦܰܩ ܒܪܘܚܐ܆ ܣܓܝ ܐܶܙܕܰܠܰܠ ܒܥܝܢܝ̈ ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܗ: ܕܡ̈ܠܐ ܕܢܒܝ̈ܐ ܟܕ ܒܪܘܓܙܐ ܡܬܐܡܪ̈ܢ܆ ܟܠܗ ܦܬܓܡܐ ܕܪܘܓܙܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܘ ܕܠܡܐ ܦܶܠܓܗ ܕܪܘܓܙܐ ܘܦܶܠܓܗ ܕܰܚܢܳܢܐ؟ ܘܐܡ̣ܪ܆ ܕܦܬܓܡܐ ܕܪܘܓܙܐ ܟܠܗ ܪܘܓܙܐ ܡܠܶܐ ܘܠܝܬ ܒܗ ܫܠܡܐ. ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܗ: ܡܟܝܠ ܕܰܐܦܝ̣ܣܬܳܢܝ ܕܠܝܬ ܫܠܡܐ ܒܗ̇ܘ ܦܬܓܡܐ ܕܪܘܓܙܐ܆ ܫܡܰܥ ܕܠܐ ܚܶܪܝܳܢܐ ܘܠܐ ܬܓܰܕܶܦ܆ ܘܐܢܐ ܐܦܝܣܟ ܥܠ ܗܕܐ ܡܠܬܐ. ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܓܝܪ ܥܕܡܐ ܠܬܚܬ ܟܠܗ ܦܬܓܡܐ ܒܪܘܓܙܐ ܐܶܬܡܰܠܰܠ. ܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܓܝܪ ܠܐܘܪܫܠܡ: ܕܚܰܝ ܐ̱ܢܐ܆ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ܆ ܕܠܐ ܥܶܒܕܰܬ݀ ܣܕܘܡ ܘܒܢ̈ܬܗ̇ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܰܥܒܰܕܬܝ ܐܢ̱ܬܝ ܘܒܢ̈ܬܟܝ. ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ̇: ܕܰܒܗܰܬܝ ܘܩܒܠܝ ܚܶܦܪܟܝ ܕܰܙܟܰܝܬܝ ܠܐܚܘ̈ܬܟܝ ܒܚܛܗܝ̈ܟܝ ܘܗ̣ܢܝܢ ܐܙܕܕܩ̈ܝ ܝܬܝܪ ܡܢܟܝ. ܡܟܝܠ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܣܕܘܡ ܘܒܢ̈ܬܗ̇ ܐܶܙܕܰܕܰܩ̈ܝ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ ܘܡ̣ܢ ܒܢ̈ܬܗ̇ ܘܰܙܟܳܬ݀ ܐܘܪܫܠܡ ܠܣܕܘܡ ܒܚܛܗܝ̈ܗ̇܆ ܘܳܠܝ̣ܬܐ ܗ̱ܝ ܕܟܕ ܐܶܬܟܰܢܰܫ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܣܕܘܡ ܘܒܥܡܘܪܐ ܢܗܘܐ ܡܰܘܬܒܗ܆ ܡܛܠ ܕܓܦܶܬܗܘܢ ܡ̣ܢ ܓܦܶܬܐ ܗ̱ܝ ܕܣܕܘܡ ܘܡ̣ܢ ܫܶܬܠܬܐ ܕܥܡܘܪܐ܆ ܘܥܢܒܝ̈ܗܘܢ ܡܪܝܪ̈ܢ ܘܣܓܘܠܝ̈ܗܝܢ ܡܪܳܪ̈ܐ ܠܗܘܢ. ܘܐܦ ܐܫܥܝܐ ܫܰܠܝ̣̈ܛܰܝ ܣܕܘܡ ܘܥܡܐ ܕܥܡܘܪܐ ܩܪܳܐ ܐܢܘܢ. ܐܢ ܓܝܪ ܡܶܬܟܰܢܫ ܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܒܣܕܘܡ ܘܒܥܡܘܪܐ ܘܳܠܝܳܐ ܕܢܶܬܶܒ ܥܡ ܫܠܝ̈ܛܝ ܣܕܘܡ ܘܥܡ ܥܡܐ ܕܥܡܘܪܐ ܘܥܠ ܓܦܶܬܐ ܕܣܕܘܡ ܘܥܠ ܫܶܬܠܬܐ ܕܥܡܘܪܐ܆ ܕܢܐܟܘܠ ܥܢ̈ܒܐ ܡܪܝܪ̈ܬܐ ܘܢܗܘܐ ܩܳܛܶܦ ܣܓܘ̈ܠܐ ܕܡܪܳܪ̈ܐ܆ ܘܢܐܟܘܠ ܒܢ̈ܬܐ ܕܚܰܪܡܳܢܐ܆ ܘܢܶܠܒܰܫ ܢܰܘܠܐ ܕܓܘܳܓܰܝ܆ ܕܢܶܬܚܰܫܰܚ ܒܚܰܪ̈ܘܒܐ ܕܟܪܡܐ܆ ܘܢܶܬܗܦܶܟ ܒܟܶܣܦܐ ܡܰܣܠܝܐ. ܘܣܕܘܡ ܘܒܢ̈ܬܗ̇ ܕܶܐܙܕܰܕܰܩ̈ܝ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ ܢܶܬܒܰܢ̈ܝܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ܆ ܘܐܘܪܫܠܡ ܕܰܙܟܳܬ݀ ܠܣܕܘܡ ܒܚܛܗܝ̈ܗ̇ ܬܩܰܘܶܐ ܒܚܛܗܝ̈ܗ̇ ܘܬܬܢܝܚ ܥܠ ܚܒܳܠܐ ܥܕܡܐ ܠܓܡܘܪܝܐ ܕܦܣܝ̈ܩܬܐ ܠܥܠܡ.

   ܘܐܡ̣ܪ ܚܙܩܝܐܝܠ: ܕܗ̇ܢܘ ܥܰܘܠܗ̇ ܕܣܕܘܡ ܘܕܰܒܢ̈ܬܗ̇܆ ܕܒܐܝܕܐ ܕܒܳܝ̈ܫܐ ܘܕܡܣܟܢ̈ܐ ܠܐ ܐܶܚ̣ܕ̈ܝ܆ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܚܙܺܝܬ ܒܗܝܢ ܗܰܦܟܶܬ ܐܢܝܢ. ܘܚܫܘܒ ܘܚܙܝ ܕܡ̣ܢ ܙܒܢܐ ܕܶܐܬܗܰܦܟܰܬ݀ ܣܕܘܡ ܘܥܕܡܐ ܕܶܐܬܒܰܢܝܰܬ݀ ܐܘܪܫܠܡ ܗܘ̈ܝܢ ܫܢܝ̈ܐ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܫܬ ܫܢܝ̈ܢ܆ ܡ̣ܢ ܙܒܢܐ ܕܶܐܣܬܰܒܰܪ ܐܒܪܗܡ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܠܐܟܐ܆ ܕܒܙܰܒܢܐ ܗܢܐ ܠܫܢ̱ܬܐ ܐ̱ܚܪܺܬܐ ܐܗܦܘܟ ܠܘܬܟ܆ ܘܢܗܘܐ ܒܪܐ ܠܣܪܐ ܐܢ̱ܬܬܟ܆ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܥܕܡܐ ܕܥܠ ܝܥܩܘܒ ܠܡܨܪܝܢ܆ ܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܕܐ ܫܢܝ̈ܢ. ܘܗܘܘ ܒܡܨܪܝܢ ܒܢܝ̈ ܝܥܩܘܒ ܡܐܬܝܢ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝ̈ܢ܆ ܕܗܘ̈ܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫܢܝ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܟܕ ܐܶܬܒܛܶܢ ܐܝܣܚܩ ܘܶܐܬܗܰܦܟܰܬ݀ ܣܕܘܡ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܫܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢܝ̈ܢ. ܘܡ̣ܢ ܡܰܦܰܩܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܕܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܥܕ ܡܶܬܒܰܢܝܐ ܐܘܪܫܠܡ ܒܶܢܝܳܢܗ̇ ܪܒܐ ܒܝܕ ܫܠܝܡܘܢ ܘܐܬܒܢܝ̣ ܗܝܟܠܐ ܗܳܘܝ̈ܢ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ ܫܢܝ̈ܢ. ܡܟܝܠ ܟܠܗܝܢ ܫܢܝ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܒܛܢܗ ܕܐܝܣܚܩ ܘܕܶܐܬܗܰܦܟܰܬ݀ ܣܕܘܡ ܥܕܡܐ ܠܒܶܢܝܳܢܗ̇ ܪܒܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܗܘܝ̈ܢ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܫܬ ܫܢܝ̈ܢ܆ ܘܡ̣ܢ ܒܶܢܝܳܢܗ̇ ܪܒܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܥܕ ܚܰܪܒܐ ܐܘܪܫܠܡ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝ̈ܢ. ܚܘܫܒܳܢܐ ܕܟܠܗܝܢ ܫܢܝ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܙܒܢܐ ܕܗܦܘܟܝܐ ܕܣܕܘܡ ܥܕܡܐ ܕܚܶܪܒܰܬ݀ ܐܘܪܫܠܡ ܐܠܦ ܘܬܠܬܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܕܐ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫܢܝ̈ܐ ܕܚܶܪܒܰܬ݀ ܣܕܘܡ ܘܒܢ̈ܬܗ̇ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܐܘܪܫܠܡ܆ ܘܥܕܟܝܠ ܠܐ ܝܶܬܒܰܬ݀ ܕܗ̣ܝ ܝܬܝܪ ܙܕܝܩܐ ܗܘܬ݀ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ. ܡܟܝܠ ܟܠܗ ܚܘܫܒܢܐ ܕܫܢܝ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܗܦܘܟܝܗ̇ ܕܣܕܘܡ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܪ ܦܝܠܝܦܘܣ ܡܰܩܶܕܘܢܳܝܐ ܬܪܝܢ ܐܠܦܝ̈ܢ ܘܡܐܬܝܢ ܘܫܒܥܝܢ ܘܫܬ ܫܢܝ̈ܢ. ܘܡ̣ܢ ܟܕ ܚܶܪܒܰܬ݀ ܐܘܪܫܠܡ ܒܝܕ ܒܳܒܠܳܝ̈ܐ ܥܕܡܐ ܠܗ ܠܙܒܢܐ ܗܢܐ ܬܫܥܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝ̈ܢ. ܘܐܘܪܫܠܡ ܝܶܬܒܰܬ݀ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܚܰܪܒܘܗ̇ ܒܒܠܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܫܒܥܝܢ ܫܒܘܥܝ̈ܢ ܕܰܣܗܶܕ ܥܠܝܗܘܢ ܕܢܝܐܝܠ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܚܶܪܒܰܬ݀ ܚܘ̣ܪܒܗ̇ ܐ̱ܚܪܳܝܐ ܒܝܕ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܬܘܒ ܠܐ ܝܳܬܒܐ ܠܥܠܡ ܡܛܠ ܕܶܐܬܬܢܝ̣ܚܰܬ݀ ܠܗ̇ ܥܠ ܚܒܳܠܐ ܥܕܡܐ ܠܓܡܘܪܝܐ ܕܦܣܝ̈ܩܬܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫܢܝ̈ܐ ܕܚܘܪܒܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܡ ܩܕܡܝܐ ܘܐ̱ܚܪܳܝܐ ܗܘ̈ܝܢ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝ̈ܢ܆ ܘܟܕ ܬܰܦܶܩ ܡܢܗܝܢ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܕܒܒܝܠ ܗܘ̈ܝܢ ܠܗܝܢ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝ̈ܢ.

   ܗܢܐ ܟܠܗ ܦܝܳܣܐ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܡܛܠ ܕܡܫܬܒܗܪܝܢ ܝܗܘܕܝ̈ܐ܆ ܕܩܰܝܳܡ ܠܢ ܠܡܶܬܟܰܢܳܫܘ̣. ܐܢ ܓܝܪ ܣܕܘܡ ܕܥܰܘܠܗ̇ ܠܐ ܣܓܝ ܗ̣ܘܐ ܐܝܟ ܕܐܘܪܫܠܡ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܝܶܬܒܰܬ݀܆ ܘܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢܢ: ܕܠܥܠܡ ܠܐ ܝܳܬܒܐ. ܐܘܪܫܠܡ ܕܣܓܝ ܥܰܘܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܕܣܕܘܡ ܘܕܒܢ̈ܬܗ̇ ܐܝܟܢܐ ܝܳܬܒܐ؟ ܣܕܘܡ ܠܬܪܝܢ ܐܠܦܝ̈ܢ ܘܡܐܬܝܢ ܘܫܒܥܝܢ ܘܫܬ ܫܢܝ̈ܢ ܠܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܝܗ̇ ܐܠܗܐ܆ ܕܠܡܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܡܪܰܚܶܡ܆ ܕܥܕܟܝܠ ܬܠܬܡܐܐ ܐܢܝܢ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܝܘܡܐ ܕܚܶܪܒܰܬ݀. ܠܗܢܐ ܚܘܫܒܢܐ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܟܬܝܒ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܣܕܘܡ ܘܒܢ̈ܬܗ̇ ܢܶܬܩ̈ܢܳܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ܆ ܘܠܐܘܪܫܠܡ ܐܡ̣ܪ: ܕܐܢ̱ܬܝ ܘܒܢ̈ܬܟܝ ܬܗܘ̈ܝܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝܡ܆ ܗ̇ܢܘ ܚܝܠܗ̇ ܕܡܠܬܐ: ܕܠܥܠܡ ܠܐ ܝܳܬܒ̈ܢ܆ ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܰܪܓܶܙ ܥܠܝܗ̇ ܡܪܝܐ ܗܟܢܐ ܠܳܛܗ̇܆ ܕܠܐ ܬܶܙܕܪܰܥ ܘܠܐ ܬܰܘܥܶܐ ܘܠܐ ܢܶܣܰܩ ܒܗ̇ ܟܠ ܥܣܶܩ܆ ܐܠܐ ܬܗܘܐ ܐܝܟ ܕܣܕܘܡ ܘܥܡܘܪܐ ܕܰܪܓܶܙ ܥܠܝܗܝܢ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܐܶܬܪܰܥܝ̣ ܠܗܝܢ. ܡܟܝܠ ܐܬܛܦܝܣ ܐܘ ܫܳܡܘܥܐ܆ ܕܣܕܘܡ ܘܒܢ̈ܬܗ̇ ܠܥܠܡ ܠܐ ܝܳܬܒ̈ܢ܆ ܐܠܐ ܢܗܘܝ̈ܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܝܳܬܒ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܘܐܝܟ ܙܒܢܐ ܕܰܪܓܶܙ ܥܠܝܗܝܢ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܐܶܬܪܰܥܝ̣ ܠܗܝܢ. ܘܐܘܪܫܠܡ ܘܒܢ̈ܬܗ̇ ܢܗܘ̈ܝܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܐܝܟ ܙܒܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܒܚܘܪܒܐ ܝܳܬܒ ܗ̣ܘܐ ܛܘܪܐ ܕܳܐܡܘܪ̈ܳܝܐ ܕܒܗ ܒܢܳܐ ܐܒܪܗܡ ܡܕܒܚܐ ܟܕ ܦܟܰܪ ܥܠܘܗܝ ܠܐܝܣܚܩ ܒܪܗ܆ ܘܐܝܟ ܕܰܚܪܝ̣ܒ ܗ̣ܘܐ ܟܕ ܙܒܰܢ ܕܘܝܕ ܐܶܕܪܐ ܡ̣ܢ ܐܳܪܳܢ ܝܳܒܘܣܳܝܐ ܘܰܒܢܳܐ ܬܡܢ ܡܕܒܚܐ. ܘܶܐܣܬܰܟܠ ܘܚܙܝ̣܆ ܕܗ̇ܘ ܛܘܪܐ ܕܩܰܪܶܒ ܒܗ ܐܒܪܗܡ ܠܒܪܗ ܗܘܝܘ ܛܘܪܐ ܕܝܳܒܘܣ ܕܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܐܘܪܫܠܡ܆ ܘܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ ܕܶܐܕܪܐ ܕܰܙܒܰܢ ܕܘܝܕ ܡ̣ܢ ܐܳܪܳܢ ܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܕܐܬܒܢܝ̣ ܒܗ̇ ܗܝܟܠܐ. ܗܟܢܐ ܗܘܝܐ ܐܘܪܫܠܡ ܒܚܘܪܒܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝܡ. ܘܶܐܣܬܰܟܠ ܕܟܕ ܐܬܢܒܝ ܚܙܩܝܐܝܠ ܗܢܐ ܦܬܓܡܐ ܥܕܟܝܠ ܐܘܪܫܠܡ ܝܳܬܒܐ ܗܘܬ݀ ܒܪܒܘܬܗ̇܆ ܘܡܰܪܝ̣ܕܝܢ ܗ̣ܘܘ ܕܒܓܘܗ̇ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܒܒܝܠ܆ ܘܦܬܓܡܐ ܕܐܡ̣ܪ ܢܒܝܐ ܒܪܘܓܙܐ ܘܒܚܶܣܕܐ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ.

   ܐܶܣܬܰܟܠ ܘܰܚܙܺܝ ܫܡܘܥܐ܆ ܕܐܠܘ ܝܰܗܒ ܐܠܗܐ ܣܒܪܐ ܠܣܕܘܡ ܘܠܚܰܒܪ̈ܬܗ̇܆ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܒܢܘܪܐ ܘܒܟܶܒܪܝ̣ܬܐ ܗܳܦܶܟ ܗ̣ܘܐ ܠܗܝܢ ܐܳܬܗ ܕܝܘܡܐ ܐ̱ܚܪܳܝܐ ܕܥܠܡܐ܆ ܐܠܐ ܡܰܫܠܶܡ ܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ ܒܝܕ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܡܠܟܘ̈ܬܐ ܕܢܶܬܪܕܘܢ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܕܟܕ ܐܰܫܩܝ̣ ܐܪܡܝܐ ܟܳܣܐ ܕܚܶܡܬܐ ܠܥܡ̈ܡܐ ܘܠܡܠܟܘ̈ܬܐ ܐܡ̇ܪ ܗ̣ܘܐ ܥܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ: ܕܒܬܪ ܕܫܬܝܢ ܟܣܐ ܡܰܗܦܶܟ ܐ̱ܢܐ ܫܒܝ̣ܬܐ ܕܥܝ̣ܠܰܡ ܘܕܨܘܪ ܘܕܨܰܝܕܳܢ ܘܕܒܢܝ̈ ܥܰܡܘܢ ܘܕܡܘ̣ܐܳܒ ܘܕܐܕܘܡ܆ ܘܥܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܡܠܟܘ̈ܬܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܒܰܐܚܪܳܝܰܬ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܰܗܦܶܟ ܫܒܝ̣ܬܗ̇. ܘܚܳܙܶܝܢܢ ܕܨܘܪ ܝܳܬܒܐ ܘܟܰܗܝ̣ܢܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܰܛܥܳܬ݀ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܫܶܩܠܰܬ݀ ܐܓܪܐ ܡ̣ܢ ܐܰܓܝ̣ܪ̈ܳܬܗ̇ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܙܰܢܝܰܬ݀ ܒܟܠܗܝܢ ܡܠܟܘ̈ܬܐ܆ ܘܢܶܣܒܰܬ݀ ܟܶܢܳܪܐ ܘܢܶܩܫܰܬ݀ ܫܦܝܪ ܘܰܐܣܓܝܰܬ݀ ܙܡܳܪܐ. ܘܐܦ ܐܬܪܐ ܕܥܝ̣ܠܰܡ ܝܰܬܝ̣ܒ ܘܟܰܗܝ̣ܢ. ܘܥܠ ܒܒܝܠ ܐܡ̣ܪ ܐܪܡܝܐ: ܕܬܶܦܶܠ ܒܒܝܠ ܘܠܐ ܬܩܘܡ܆ ܘܗܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܘܐܦ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ ܒܚܘ̣ܪܒܐ ܝܰܬܝ̣ܒܐ. ܘܐܦ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܐܡ̣ܪ: ܕܬܶܦܶܠ ܘܠܐ ܬܰܘܣܶܦ ܠܰܡܩܳܡ ܒܬܘܠܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܐܶܫܬܰܒܩܰܬ݀ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܠܝܬ ܕܡܩܝ̣ܡ ܠܗ̇. ܐܢ ܓܝܪ ܫܪܝܪܐ ܢܒܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܐܪܡܝܐ ܥܠ ܒܒܝܠ܆ ܐܦ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܫܪܝܪܐ ܘܡܗܝܡܢܐ. ܘܐܫܥܝܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܠܐܘܪܫܠܡ: ܕܬܘܒ ܠܐ ܐܶܪܓܰܙ ܥܠܝܟܝ ܘܠܐ ܐܶܟܐܶܐ ܒܟܝ. ܫܪܝܪܐܝܬ ܬܘܒ ܠܐ ܪܳܓܶܙ ܥܠܝܗ̇܆ ܘܐܦܠܐ ܟܳܐܶܐ ܒܗ̇ ܠܥܠܡ܆ ܡܛܠ ܕܒܚܘܪܒܗ̇ ܠܘ ܗ̣ܘ ܟܳܐܐ ܒܗ̇ ܘܠܐ ܗ̣ܝ ܡܰܪܓܙܳܐ ܠܗ.

   ܘܥܠ ܕܡܚܰܣܕܝ̣ܢ ܠܢ܆ ܕܡܶܬܪܰܕܦܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܪܩܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ܆ ܢܶܒܗܬܘܢ ܗܳܢܘܢ ܕܒܟܠܙܒܢ ܐܶܬܪܕܶܦܘ ܘܠܰܫܢܰܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܥܕ ܡܶܬܦܰܪܩܝܢ. ܐܶܫܬܰܥܒܕ ܒܡܨܪܝܢ ܡܐܬܝܢ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝ̈ܢ. ܘܫܰܥܒܶܕܘ ܡܶܕܝܰܢܳܝ̈ܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ ܒܝܘ̈ܡܝ ܒܳܪܳܩ ܘܕܶܒܘܪܰܐ. ܘܶܐܫܬܰܠܛܘ ܒܗܘܢ ܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܐܳܗܘܪ܆ ܘܥܰܡܘ̈ܢܳܝܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܢܰܦܬܰܚ܆ ܘܦܠܶܫܬܝ̈ܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܫܡܫܘܢ ܘܐܦ ܒܝܘܡܝ̈ ܥܶܠܝ̣ ܘܫܡܘܐܝܠ ܢܒܝܐ܆ ܘܰܐܕܘܡܳܝ̈ܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܐܳܚܳܒ܆ ܘܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܚܙܩܝܐ܆ ܘܡܠܟܐ ܕܒܒܝܠ ܡ̣ܢ ܐܬܪܗܘܢ ܥܩܰܪ ܘܒܰܕܰܪ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܣܓܝ̣ ܒܩܳܐ ܘܰܪܕܳܐ ܐܢܘܢ܆ ܠܐ ܐܟܫܪܘ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܣܪܝܩܐܝܬ ܡܚܺܝܬ ܠܒܢܝ̈ܟܘܢ ܘܡܪܕܘܬܐ ܠܐ ܩܒ̣ܠܘ. ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܦܰܣܩܶܬ ܢܒܝ̈ܐ ܘܩܰܛܠܶܬ ܐܢܘܢ ܒܡܺܐܡܰܪ ܦܘܡܝ. ܘܠܐܘܪܫܠܡ ܐܡ̣ܪ ܠܗ̇: ܕܒܟܐܒ̈ܐ ܘܒܡܰܚܘ̈ܬܐ ܐܶܬܪܕܺܝ ܐܘܪܫܠܡ܆ ܕܠܡܐ ܬܶܢܰܕ ܢܦܫܝ ܡܢܟܝ. ܘܗ̣ܢܘܢ ܫܰܒܩܘ̣ܗܝ ܘܣܓܕܘ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܥܠܝܗܘܢ ܐܪܡܝܐ: ܕܙܶܠܘ ܠܓܳܙܪ̈ܳܬܐ ܪ̈ܚܝܩܬܐ ܘܠܩܰܕܳܪ ܫܕܪܘ܆ ܘܛܒ ܐܶܣܬܰܟܠܘ ܘܚܙܘ ܐܢ ܗܘܬ݀ ܐܝܟ ܗܕܐ܆ ܐܢ ܡܚܰܠܦܝ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ ܐܠܗܝ̈ܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܗ̣ܘܘ ܐܠܗ̈ܐ. ܘܥܡܝ ܚܰܠܶܦ ܐܝܩܪܗ ܒܰܕܠܐ ܝܘܬܪܢ. ܬܡܰܗܘ ܫܡܝ̈ܐ ܥܠ ܗܕܐ܆ ܘܙܽܘܥܘ ܘܰܕܚܰܠܘ ܛܒ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ܆ ܡܛܠ ܕܬܪܬܝܢ ܒܝ̈ܫܢ ܥܒܰܕ ܥܡܝ܆ ܠܝ ܫܒܰܩܘ ܡܒܘܥܐ ܕܡܝ̈ܐ ܚܝ̈ܐ܆ ܘܐܙܠܘ ܚܦܰܪܘ ܠܗܘܢ ܓܘ̈ܒܐ܆ ܓܘ̈ܒܐ ܪ̈ܥܝܥܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܶܩܒܳܐ ܒܗܘܢ ܡܝ̈ܐ. ܓܘ̈ܒܐ ܓܝܪ ܪ̈ܥܝܥܐ ܕܚܠܬ݀ ܨܰܠܡ̈ܐ ܗ̱ܝ ܘܦܬܰܟܪ̈ܐ܆ ܘܫܡܝ̈ܐ ܕܡܰܬܡܰܗ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܕܣܓܕܘ ܠܚܝܠܘ̈ܬܐ ܕܫܡܝܐ܆ ܘܡܩܰܒܠܝܢ ܫܡܝ̈ܐ ܡܣܳܡ ܒܪܝܫܐ ܕܡܬܟܪܟܝܢ ܐܝܟ ܡܓܰܠܬܐ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗܘܢ ܢܳܬܰܪ.

   ܗܢܐ ܟܠܗ ܡܐܡܪܐ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܚܒܝܒܝ ܡ̣ܢ ܠܥܠ܆ ܥܠ ܕܚܰܣܶܕ ܓܒܪܐ ܝܗܘܕܝܐ ܠܒܢܝ̈ ܥܡܢ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܡܕܪܟ ܐ̱ܢܐ ܐܰܦܝ̣ܣܳܟ ܥܠ ܪ̈ܕܝ̣ܦܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܩܒ̣ܠܘ ܦܘܪܥܢܐ ܛܒܐ܆ ܘܪ̈ܕܘܦܐ ܗܘܘ ܒܰܩܠܳܠܐ ܘܒܨܰܥܪܐ.

   ܝܥܩܘܒ ܪܕܝ̣ܦܐ ܘܥܝܣܘ ܪܕܘܦܐ܆ ܝܥܩܘܒ ܩܒܠ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܘܒܘܟܪܘܬܐ܆ ܘܥܺܝܣܘ̣ ܐܶܣܬܠܺܝ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ. ܝܘܣܦ ܪܕܝܦܐ ܘܐܚܘ̈ܗܝ ܪ̈ܕܘܦܐ܆ ܝܘܣܦ ܐܬܬܪܝܡ ܘܪ̈ܳܕܘܦܘܗܝ ܣܓܕܘ ܠܗ܆ ܘܰܐܫܬܰܠܰܡܘ ܚܶܠܡܘ̈ܗܝ ܘܚܶܙܘܰܘ̈ܗܝ. ܘܝܘܣܦ ܪܕܝܦܐ ܕܡܘ̣ܬܐ ܗ̱ܘ ܕܝܫܘܥ ܪܕܝ̣ܦܐ. ܝܘܣܦ ܐܰܠܒܫܗ ܐܒܘܗܝ ܟܘ̣ܬܝ̣ܢܐ ܕܦܶܕܝ̈ܬܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܰܠܒܫܗ ܐܒܘܗܝ ܦܓܪܐ ܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܝܘܣܦ ܪܳܚܶܡ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܐܒܘܗܝ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܐܚܘ̈ܗܝ܆ ܘܝܫܘܥ ܪܳܚܡܗ ܘܚܒܝܒܗ ܕܐܒܘܗܝ. ܝܘܣܦ ܚܙܳܐ ܚܶܙܘ̈ܐ ܘܰܚܠܰܡ ܚܠܡ̈ܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܡܰܠܝ̣ ܚܙܘ̈ܐ ܘܢܒܝ̈ܐ. ܝܘܣܦ ܪܳܥܝܐ ܥܡ ܐܚܘ̈ܗܝ܆ ܘܝܫܘܥ ܪܒ ܪ̈ܥܘܬܐ. ܝܘܣܦ ܟܕ ܫܰܕܪܗ ܐܒܘܗܝ ܠܡܶܣܥܰܪ ܠܐܚܘ̈ܗܝ܆ ܚܙܰܐܘܗܝ ܕܳܐܬܶܐ ܘܶܐܬܚܰܫܰܒܘ ܠܡܶܩܛܠܗ܆ ܘܝܫܘܥ ܟܕ ܫܕܪܗ ܐܒܘܗܝ ܠܡܶܣܥܰܪ ܠܐܚܘ̈ܗܝ ܐܡܪܘ: ܕܗ̇ܢܘ ܝ̇ܪܬܐ܆ ܬܘ ܢܶܩܛܠܝ̣ܘܗܝ. ܝܘܣܦ ܐܰܪܡܝܽܘܗܝ ܐܚܘ̈ܗܝ ܒܓܘܒܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܰܚܬܘܗܝ ܐܚܘ̈ܗܝ ܠܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܝܘܣܦ ܣܠܶܩ ܡ̣ܢ ܓܘܒܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܩܡ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܝܘܣܦ ܒܬܪ ܕܰܣܠܶܩ ܡ̣ܢ ܓܘܒܐ ܐܶܫܬܰܠܛ ܥܠ ܐܚܘ̈ܗܝ܆ ܘܝܫܘܥ ܒܬܪ ܕܩܡ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܝܰܗܒ ܠܗ ܐܒܘܗܝ ܫܡܐ ܪܒܐ ܘܡܝܰܬܪܐ ܕܢܶܫܬܰܥܒܕܘܢ ܠܗ ܐܚܘ̈ܗܝ ܘܡܬܬܣܝ̣ܡܝܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܒܘܗܝ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܝܘܣܦ ܟܕ ܐܶܫܬܰܘܕܥ ܐܢܘܢ ܠܐܚܘ̈ܗܝ܆ ܒܗܶܬܘ ܘܰܕܚܶܠܘ ܘܶܐܬܕܰܡܪܘ ܒܪܒܘܬܗ܆ ܘܝܫܘܥ ܟܕ ܐܳܬܶܐ ܒܙܒܢܐ ܐ̱ܚܪܳܝܐ ܕܡܬܓܠܐ ܒܪܒܘܬܗ܆ ܒܗܬܝܢ ܘܕܚܠܝܢ ܘܡܶܬܪܰܗܒܝܢ ܐܚܘ̈ܗܝ ܕܨܰܠܒܘܗܝ ܩܕܡܘܗܝ. ܝܘܣܦ ܕܝܢ ܒܡܘܠܟܢܗ ܕܝܗܘܕܐ ܐܶܙܕܰܒܰܢ ܠܡܨܪܝܢ܆ ܘܝܫܘܥ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ ܝܗܘܕܐ ܣܟܪܝܘܛܐ ܐܶܫܬܠܶܡ ܠܝܗܘܕܝ̈ܐ. ܝܘܣܦ ܟܕ ܙܰܒܢܘ̣ܗܝ ܠܐ ܝܰܗܒ ܦܬܓܡ ܠܐܚܘ̈ܗܝ܆ ܘܝܫܘܥ ܠܐ ܡܠܠ ܘܝܰܗܒ ܦܬܓܡܐ ܠܕܰܝܳܢ̈ܐ ܕܕܳܢܘ̣ܗܝ. ܝܘܣܦ ܒܥܰܘܠܐ ܐܰܫܠܡܶܗ ܡܪܗ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܒܥܰܘܠܐ ܚܰܝܒܘ̣ܗܝ ܒܢܝ̈ ܥܡܗ. ܝܘܣܦ ܐܰܫܠܶܡ ܬܪܝܢ ܠܒܘܫܘ̈ܗܝ܆ ܚܕ ܒܝܕ ܐܚܘ̈ܗܝ ܘܚܕ ܒܝܕ ܐܢ̱ܬܬ ܡܪܗ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܫܠܡ ܠܒܘܫܘ̈ܗܝ ܘܦܰܠܶܓܘ ܐܢܘܢ ܒܝܢܬܗܘܢ ܣܛܪ̈ܰܛܝܘܛܐ. ܝܘܣܦ ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܩܡ ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ ܘܰܗܘܳܐ ܡܪܐ ܠܡܨܪܝܢ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܝܟ ܒܪ ܫܢܝ̈ܢ ܬܠܬܝܢ ܐܶܬܳܐ ܠܝܘܪܕܢܢ ܕܢܶܥܡܰܕ ܘܩܒܠ ܪܘܚܐ ܘܰܢܦܰܩ ܠܡܰܟܪܳܙܘ. ܝܘܣܦ ܦܰܪܢܶܣ ܠܡܨܪ̈ܝܐ ܒܠܚܡܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܦܰܪܢܶܣ ܠܥܠܡܐ ܟܠܗ ܡ̣ܢ ܠܚܡܗ ܕܚܝ̈ܐ. ܝܘܣܦ ܢܣܰܒ ܒܪܬ ܟܘܡܪܐ ܥܰܘܳܠܐ ܘܛܰܢܦܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܩܰܪܶܒ ܠܘܬܗ ܥܕܬܐ ܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ ܛܰܡ̈ܐܐ. ܝܘܣܦ ܡܝ̣ܬ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܡܨܪܝܢ܆ ܘܝܫܘܥ ܡܝܬ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܝܘܣܦ ܐܰܣܶܩܘ ܐܚܘ̈ܗܝ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܰܩܝ̣ܡܗ ܐܒܘܗܝ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܆ ܘܰܐܣܶܩ ܦܓܪܐ ܥܡܗ ܠܫܡܝܐ ܟܕ ܠܐ ܡܚܰܒܰܠ.

 

   ܘܐܦ ܡܘܫܐ ܪܕܝ̣ܦܐ ܘܝܫܘܥ ܪܕܝ̣ܦܐ. ܡܘܫܐ ܟܕ ܐܬܝܠܕ ܛܰܫܝܘ̣ܗܝ ܕܠܐ ܢܶܬܩܛܶܠ ܡ̣ܢ ܪ̈ܳܕܘܦܘܗܝ܆ ܘܝܫܘܥ ܟܕ ܐܬܝܠܕ ܐܰܥܪܩܘ̣ܗܝ ܠܡܨܪܝܢ ܕܠܐ ܢܶܩܛܠܝܘ̣ܗܝ ܗܪܘܕܣ ܪܳܕܘܦܗ. ܒܝܘܡܝ̈ ܡܘܫܐ ܟܕ ܐܬܝܠܕ ܡܶܬܚܰܢܩܝ̣ܢ ܛܠܝ̈ܐ ܒܢܗܪܐ܆ ܘܒܝ̣ܠܝ̣ܕܘܬܗ ܕܝܫܘܥ ܡܶܬܩܰܛܠܝܢ ܛܠܝ̈ܐ ܒܝܬ ܠܚܡ ܘܒܰܬܚܘ̈ܡܝܗ̇. ܠܡܘܫܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܐܠܗܐ܆ ܕܡܝܬܘ ܠܗܘܢ ܓܒܪ̈ܐ ܕܒܳܥܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܢܦܫܟ܆ ܘܠܝܘܣܦ ܐܡ̣ܪ ܡܠܐܟܐ ܒܡܨܪܝܢ܆ ܕܩܘܡ ܫܩܘܠ ܠܛܠܝܐ ܘܙܠ ܠܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܡܛܠ ܕܡܝܬܘ ܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܗ̣ܘܘ ܢܦܫܗ ܕܛܠܝܐ ܠܡܰܥܕܳܝܘ̣. ܡܘܫܐ ܐܦܩ ܠܥܡܗ ܡ̣ܢ ܫܘܥܒܳܕܗ ܕܦܪܥܘܢ܆ ܘܝܫܘܥ ܦܪܰܩ ܟܠ ܥܡܡܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܫܘܥܒܳܕܗ ܕܣܛܢܐ. ܡܘܫܐ ܐܶܬܪܰܒܝ̣ ܒܝܬ ܦܪܥܘܢ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܶܬܪܰܒܝ̣ ܒܡܨܪܝܢ ܟܕ ܐܰܥܪܩܗ ܝܘܣܦ ܠܬܡܢ. ܡܪܝܡ ܩܳܡܰܬ݀ ܥܠ ܣܦܰܬ݀ ܢܗܪܐ ܟܕ ܛܳܐܦ ܡܘܫܐ ܒܡܝ̈ܐ܆ ܘܡܪܝܡ ܝܠܕܬ݀ ܠܝܫܘܥ ܟܕ ܣܰܒܪܗ̇ ܓܒܪܐܝܠ ܡܠܐܟܐ. ܡܘܫܐ ܟܕ ܢܟܰܣ ܐܡ̣ܪܐ ܐܶܬܩܛܶܠܘ ܒܘܟܪ̈ܰܝܗܘܢ ܕܡܨܪ̈ܝܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܡ̣ܪܐ ܕܫܪܪܐ ܟܕ ܨܰܠܒܘ̣ܗܝ܆ ܒܩܶܛܠܗ ܡܝܬ ܥܡܐ ܩܳܛܘܠܗ. ܡܘܫܐ ܐܰܚܶܬ ܡܢ̱ܢܐ ܠܥܡܗ܆ ܘܝܫܘܥ ܝܰܗܒ ܦܓܪܗ ܠܥܡ̈ܡܐ. ܡܘܫܐ ܐܰܚܠܝ̣ ܡܝ̈ܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܒܩܝܣܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܰܚܠܝ̣ ܡܪܝܪܘܬܢ ܒܨܠܝܒܗ ܒܩܝܣܐ ܕܙܩܝܦܗ. ܡܘܫܐ ܐܰܚܶܬ ܢܡܘܣܐ ܠܥܡܗ܆ ܘܝܫܘܥ ܝܰܗܒ ܕܝܬܝܩܘ̈ܗܝ ܠܥܡ̈ܡܐ. ܡܘܫܐ ܙܟܳܐ ܠܰܥܡܳܠܝ̣ܩ ܒܰܦܪܳܣ ܐܝܕܘ̈ܗܝ܆ ܘܝܫܘܥ ܙܟܳܐ ܠܣܛܢܐ ܒܢܝ̣ܫܐ ܕܨܠܝܒܗ. ܡܘܫܐ ܐܦ̣ܩ ܡܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܐܦܐ ܠܥܡܗ܆ ܘܝܫܘܥ ܠܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܫܰܕܪܗ ܕܢܶܫܩܘܠ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ ܝܘܠܦܢܗ. ܡܘܫܐ ܫܩܰܠ ܬܰܚܦܝ̣ܬܐ ܡ̣ܢ ܐܦܘ̈ܗܝ ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܐܠܗܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܫܩܰܠ ܬܰܚܦܝ̣ܬܐ ܡ̣ܢ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܕܥܡ̈ܡܐ܆ ܕܢܶܫܡܥܘܢ ܘܢܩܰܒܠܘܢ ܝܘܠܦܢܗ. ܡܘܫܐ ܣܡ ܐܝܕܗ ܥܠ ܫܠܝ̈ܚܘܗܝ ܘܩܒ̣ܠܘ ܟܗܢܘܬܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܣܡ ܐܝܕܗ ܥܠ ܫܠܝܚܘ̈ܗܝ ܘܩܒ̣ܠܘ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܡܘܫܐ ܣܠܶܩ ܠܛܘܪܐ ܘܡܝ̣ܬ ܬܡܢ܆ ܘܝܫܘܥ ܣܠܶܩ ܠܫܡܝܐ ܘܝ̣ܬܒ ܡ̣ܢ ܝܡܝܢܗ ܕܐܒܘܗܝ.

   ܘܐܦ ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܪܕܝ̣ܦܐ ܘܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ ܪܕܝ̣ܦܐ. ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܐܶܬܪܕܶܦ ܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ ܛܰܡ̈ܐܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ ܐܶܬܪܕܶܦ ܡ̣ܢ ܥܡܐ ܣܟܠܐ. ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܫܩܰܠ ܝ̇ܪܬܘܬܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܳܕܘܦܘܗܝ ܘܝܰܗܒܗ̇ ܠܥܡܗ܆ ܘܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ ܫܩܰܠ ܝ̇ܪܬܘܬܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܳܕܘܦܰܘܗܝ ܘܝܰܗܒܗ̇ ܠܥܡ̈ܡܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ. ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܐܩܝܡ ܫܡܫܐ ܒܫܡܝܐ ܘܥܒ̣ܕ ܢܩܰܡܬܐ ܡ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ ܪ̈ܕܘܦܘܗܝ܆ ܘܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ ܐܰܥܪܶܒ ܫܡܫܐ ܒܡܶܨܥܰܬ݀ ܝܘܡܐ ܕܢܶܒܗܰܬ ܥܡܐ ܪܕܘܦܐ ܕܨܰܠܒܗ. ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܦܰܠܶܓ ܝܳܪܬܘܬܐ ܠܥܡܗ܆ ܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ ܡܠܰܟ ܕܢܬܠ ܠܥܡ̈ܡܐ ܐܪܥܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܐܰܚܝ̣ ܠܪܳܚܳܒ ܙܳܢܝ̣ܬܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ ܟܰܢܫ ܘܐܚܝ̣ ܥܕܬܐ ܙܳܢܝ̣ܬܐ. ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܠܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܣܚܰܦ ܘܐܪܡܝ ܫܘܪ̈ܝܗ̇܆ ܘܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ ܒܝܘܡܗ ܫܒܝܥܝܐ ܒܫܒܬܐ ܕܢܝܳܚܗ ܕܐܠܗܐ ܡܶܫܬܪܶܐ ܘܢܳܦܶܠ ܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܪܓܰܡ ܠܥܳܟܳܪ ܕܰܓܢܰܒ ܡ̣ܢ ܚܶܪܡܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ ܦܪܰܫ ܠܝܗܘܕܐ ܡ̣ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܥܠ ܕܰܓܢܰܒ ܡ̣ܢ ܟܶܣܦܐ ܕܡܣܟܢ̈ܐ. ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܟܕ ܡܐܬ ܐܰܪܡܺܝ ܣܗܕܘܬܐ ܒܥܡܗ܆ ܘܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ ܟܕ ܐܶܣܬܰܠܩ ܐܰܪܡܺܝ ܣܗܕܘܬܐ ܒܫܠܝܚܘ̈ܗܝ.

   ܘܐܦ ܢܰܦܬܰܚ ܪܕܝܦܐ ܘܝܫܘܥ ܪܕܝܦܐ܆ ܢܰܦܬܰܚ ܐܚܘ̈ܗܝ ܛܰܪܕܘܗܝ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܐܒܘܗܝ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܚܘ̈ܗܝ ܛܰܪܕܘܗܝ ܘܐܣܩܘ ܨܰܠܒܘܗܝ. ܢܰܦܬܰܚ ܪܕܝܦܐ ܩܡ ܪܝܫܐ ܠܥܡܗ܆ ܘܝܫܘܥ ܪܕܝܦܐ ܩܡ ܘܰܗܘܳܐ ܡܠܟܐ ܠܥܡ̈ܡܐ܆ ܢܰܦܬܰܚ ܢܕܰܪ ܢܶܕܪܐ ܘܐܣܩ ܦܳܬܚܰܬ ܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܩܘܪܒܢܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܣܠܶܩ ܩܘܪܒܢܐ ܠܐܒܘܗܝ ܚܠܦ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ.

   ܘܐܦ ܕܘܝܕ ܪܕܝ̣ܦܐ ܘܝܫܘܥ ܪܕܝܦܐ. ܕܘܝܕ ܐܶܬܡܫܰܚ ܡ̣ܢ ܫܡܘܐܝܠ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܚܠܦ ܫܐܘܠ ܕܰܚܛܳܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܶܬܡܫܰܚ ܡ̣ܢ ܝܘܚܢܢ ܕܢܗܘܐ ܟܗܢܐ ܪܒܐ ܚܠܦ ܟܗ̈ܢܐ ܥܳܒܪ̈ܰܝ ܢܡܘܣܐ. ܕܘܝܕ ܐܶܬܪܕܶܦ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܫܝܚܘܬܗ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܶܬܪܕܶܦ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܫܝܚܘܬܐ. ܕܘܝܕ ܐܰܡܠܶܟ ܠܘܩܕܡ ܥܠ ܚܕ ܫܒܛܐ ܒܠܚܘܕ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪܟܢ ܥܠ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܰܡܠܶܟ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܥܠ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܗܝܡ̣ܢܘ ܒܗ܆ ܘܒܚܰܪܬܐ ܡܰܡܠܶܟ ܥܠ ܟܠܗ ܥܠܡܐ. ܕܘܝܕ ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܡܰܫܚܗ ܫܡܘܐܝܠ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܝܟ ܒܪ ܫܢܝ̈ܢ ܬܠܬܝܢ ܩܒ̣ܠ ܣܝܳܡ ܐܝܕܐ ܡ̣ܢ ܝܘܚܢܢ. ܕܘܝܕ ܢܣܰܒ ܬܪܬܝܢ ܒܢ̈ܬ ܡܠܟܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܢܣܰܒ ܬܪܬܝܢ ܒܢ̈ܬ ܡܠܟ̈ܐ܆ ܟܢܘ̣ܫܰܬ ܥܡܐ ܘܟܢܘ̣ܫܰܬ ܥܡ̈ܡܐ. ܕܘܝܕ ܦܪܰܥ ܛܒܬܐ ܠܫܐܘܠ ܒܥܶܠܕܒܒܗ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܰܠܶܦ: ܕܨܰܠܰܘ ܥܠ ܒܥܠܕ̈ܒܒܝܟܘܢ. ܕܘܝܕ ܠܒܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܕܘܝܕ ܩܒ̣ܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܐܘܠ ܪܳܕܘܦܗ܆ ܘܝܫܘܥ ܩܒ̣ܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܪܳܕܘܦܗ. ܕܘܝܕ ܒܟܳܐ ܒܐܘܠܝ̈ܬܗ ܥܠ ܫܐܘܠ ܒܥܶܠܕܒܒܗ ܟܕ ܡܝ̣ܬ܆ ܘܝܫܘܥ ܒܟܳܐ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܪܳܕܘܦܬܗ ܕܥܬܝܕܐ ܕܬܶܚܪܰܒ. ܕܘܝܕ ܐܰܫܠܶܡ ܡܠܟܘܬܐ ܠܫܠܝܡܘܢ ܘܶܐܬܟܰܢܰܫ ܠܘܬ ܥܡܗ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܫܠܡ ܩܠܝ̈ܕܐ ܠܫܡܥܘܢ ܘܰܣܠܶܩ ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܬ ܡܫܰܕܪܳܢܗ. ܡܛܠ ܕܘܝܕ ܡܶܫܬܰܒܩܝ̣ܢ ܚܛܗ̈ܐ ܕܝܠܕܘ̈ܗܝ܆ ܘܡܛܠ ܝܫܘܥ ܡܶܫܬܰܒܩܝܢ ܚܛܗ̈ܐ ܠܥܡ̈ܡܐ.

   ܘܐܦ ܐܠܝܐ ܪܕܝ̣ܦܐ ܘܝܫܘܥ ܪܕܝܦܐ. ܐܠܝܐ ܪܕܰܦܬܗ ܐܝܙܒܝܠ ܩܳܛܘܠܬܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܪܕܰܦܬܗ ܟܢܘܫܬܐ ܪܳܕܘܦܬܐ ܘܩܳܛܘܠܬܐ. ܐܠܝܐ ܟܠܳܐ ܫܡܝܐ ܡ̣ܢ ܡܛܪܐ ܡܛܠ ܚܛܗܘ̈ܗܝ ܕܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܘܝܫܘܥ ܟܠܳܐ ܒܡܐܬܝܬܗ ܪܘܚܐ ܡ̣ܢ ܢܒܝ̈ܐ ܡܛܠ ܚܛܗܘ̈ܗܝ ܕܥܡܐ. ܐܠܝܐ ܚܪܰܒ ܠܥܰܒ̈ܕܘܗܝ ܕܒܰܥܠܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܕܳܫ ܠܣܛܢܐ ܘܠܚܰܝܠܘ̈ܬܗ. ܐܠܝܐ ܐܚܝ̣ ܒܪܗ̇ ܕܐܪܡܠܬܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܚܝ̣ ܒܪܗ̇ ܕܐܪܡܠܬܐ ܥܡ ܠܥܙܪ ܘܒܰܪܬܗ ܕܪܒ ܟܢܘܫܬܐ. ܐܠܝܐ ܙܳܢ ܠܐܪܡܠܬܐ ܡ̣ܢ ܠܚܡܐ ܙܥܘܪܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܣܰܒܰܥ ܐܠܦ̈ܐ ܡ̣ܢ ܠܚܡܐ ܙܥܘܪܐ. ܐܠܝܐ ܐܣܬܠܩ ܒܡܪܟܒܬܐ ܠܫܡܝܐ܆ ܘܦܪܘܩܢ ܣܠܶܩ ܘܝ̣ܬܒ ܡ̣ܢ ܝܡܝܢܗ ܕܐܒܘܗܝ. ܪܘܚܗ ܕܐܠܝܐ ܩܒ̣ܠ ܐܠܝܫܥ܆ ܘܝܫܘܥ ܢܦܰܚ ܒܐܦܝ̈ܗܘܢ ܕܫܠܝ̈ܚܘܗܝ.

   ܘܐܦ ܐܠܝܫܥ ܪܕܝ̣ܦܐ ܘܝܫܘܥ ܪܕܝܦܐ. ܐܠܝܫܥ ܐܶܬܪܕܶܦ ܡ̣ܢ ܒܪ ܐܳܚܳܒ ܒܪ ܩܛܘܠܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܶܬܪܕܶܦ ܡ̣ܢ ܥܡܐ ܩܳܛܘܠܐ. ܐܠܝܫܥ ܐܶܬܢܰܒܝ̣ ܘܰܗܘܳܐ ܣܰܒܥܐ ܒܫܳܡܪܝ̣ܢ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܡ̣ܪ: ܕܡ̇ܢ ܕܐܟ̇ܠ ܡ̣ܢ ܦܓܪܝ ܘܫܳܬܶܐ ܡ̣ܢ ܕܶܡܝ ܚܳܝܶܐ ܠܥܠܡ. ܐܠܝܫܥ ܣܰܒܰܥ ܡܐܐ ܓܒܪ̈ܝܢ ܡ̣ܢ ܠܚܡܐ ܙܥܘܪܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܣܰܒܰܥ ܐܪܒܥܐ ܐܠܦܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܚܡܫ ܓܪ̈ܝ̣ܨܢ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܢܫ̈ܐ ܘܛܠܝ̈ܐ. ܐܠܝܫܥ ܥܒܰܕ ܡܶܫܚܐ ܡ̣ܢ ܡܝ̈ܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܥܒܰܕ ܚܡܪܐ ܡ̣ܢ ܡܝ̈ܐ. ܐܠܝܫܥ ܦܪܰܩ ܐܪܡܠܬܐ ܡ̣ܢ ܡܪܗ ܚܰܘܒܗ̇܆ ܘܝܫܘܥ ܦܪܰܩ ܠܥܡ̈ܡܐ ܚܝܒ̈ܐ. ܐܠܝܫܥ ܐܰܛܝ̣ܦ ܠܦܪܙܠܐ ܘܛܰܒܰܥ ܠܩܝܣܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܪܝܡ ܛܰܒܝ̣ܥܘܬܢ ܘܛܰܒܰܥ ܙܰܠܝ̣ܠܘܬܢ. ܐܠܝܫܥ ܚܕ ܡܺܝܬܐ ܚܝܳܐ ܥܠ ܓܪ̈ܡܘܗܝ܆ ܘܥܠ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܝܫܘܥ ܐܫܬܕܝ̣ܘ ܘܰܚܝܰܘ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܡܝ̣ܬܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܚܛܗܝ̈ܗܘܢ.

   ܘܐܦ ܚܙܩܝܐ ܪܕܝ̣ܦܐ ܘܝܫܘܥ ܪܕܝܦܐ. ܚܙܩܝܐ ܐܶܬܪܕܶܦ ܘܶܐܬܚܰܣܰܕ ܡ̣ܢ ܣܰܢܚܰܪܝܒ ܒܥܠܕܒܒܗ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܶܬܚܰܣܰܕ ܡ̣ܢ ܥܡܐ ܣܟܠܐ. ܚܙܩܝܐ ܨܰܠܝ̣ ܘܰܙܟܳܐ ܠܒܥܠܕܒܒܗ܆ ܘܒܰܨܠܝ̣ܒܘܬܗ ܕܝܫܘܥ ܐܶܙܕܟܝ̣ ܒܥܠܕܒܒܢ. ܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ܆ ܘܝܫܘܥ ܡܠܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ. ܡܛܠ ܕܶܐܬܟܪܰܗ ܚܙܩܝܐ ܗܦܰܟ ܫܡܫܐ ܠܒܶܣܬܪܗ܆ ܘܡܛܠ ܕܚܰܫ ܝܫܘܥ ܚܫܶܟ ܫܡܫܐ ܡ̣ܢ ܢܘܗܪܗ. ܕܚܙܩܝܐ ܗܘܰܘ ܒܥܠܕܒܒܘ̈ܗܝ ܫܠܰܕ̈ܐ ܡܝ̈ܬܳܬܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܒܥܠܕ̈ܒܒܘܗܝ ܡܶܣܬܰܚܦܝ̣ܢ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܚܙܩܝܐ ܡ̣ܢ ܫܰܪܒܬܐ ܕܒܝܬ ܕܘܝܕ܆ ܘܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܒܰܒܣܰܪ. ܚܙܩܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܫܠܡܐ ܘܩܘܫܬܐ ܢܗܘܐ ܒܝܘ̈ܡܝ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܡ̣ܪ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ: ܕܫܠܡܐ ܕܝܠܝ ܫ̇ܒܩ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ. ܚܙܩܝܐ ܨܰܠܝ̣ ܘܶܐܬܚܠܶܡ ܡ̣ܢ ܟܘܪܗܢܗ܆ ܘܝܫܘܥ ܨܰܠܝ̣ ܘܩܡ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܚܙܩܝܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܩܡ ܡ̣ܢ ܟܘܪܗܢܗ ܐܰܘܣܶܦ ܥܠ ܫܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܝܫܘܥ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܝܳܡܬܗ ܩܒ̣ܠ ܫܘܒܚܐ ܪܒܐ. ܚܙܩܝܐ ܒܬܪ ܬܰܘܣܶܦܬܗ ܐܶܫܬܰܠܛ ܒܗ ܡܘܬܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܩܡ ܬܘܒ ܡܘܬܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܠܰܛ ܒܗ ܠܥܠܡ.

   ܘܐܦ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܪܕܝ̣ܦܐ ܘܝܫܘܥ ܪܕܝܦܐ. ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܐܶܬܪܕܶܦ ܘܩܰܛܠܗ ܦܶܪܥܘܢ ܚܓܝܪܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܶܬܪܕܶܦ ܘܩܰܛܠܗ ܥܡܗ ܕܶܐܬܚܰܓܰܪ ܒܚܛܗܘ̈ܗܝ. ܝܽܘܫܺܝܐ ܕܰܟܝ̣ ܠܐܪܥܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܡ̣ܢ ܛܰܢܦܘܬܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܕܟܝ̣ ܘܐܥܒܪ ܛܰܢܦܘܬܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ. ܝܽܘܫܺܝܐ ܝܰܩܰܪ ܘܫܒܚ ܫܡܐ ܕܐܠܗܗ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܡ̣ܪ: ܕܫܰܒܚܶܬ ܘܡܫܰܒܚ ܐ̱ܢܐ. ܝܽܘܫܺܝܐ ܡܛܠ ܥܘܠܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܨܰܪܝ̣ ܠܒܘܫܘ̈ܗܝ܆ ܘܝܫܘܥ ܡܛܠ ܥܰܘܠܗ ܕܥܡܐ ܨܪܳܐ ܐܦܝ̈ ܬܪܥܗ ܕܗܝܟܠܐ ܩܕܝܫܐ. ܝܽܘܫܺܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܪܒ ܗ̣ܘ ܪܘܓܙܐ ܕܳܐܬܶܐ ܥܠ ܥܡܐ ܗܢܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܡ̣ܪ: ܕܢܐܬܐ ܪܘܓܙܐ ܥܠ ܥܡܐ ܗ̇ܘ܆ ܘܢܶܦܠܘܢ ܒܦܘܡܐ ܕܚܰܪܒܐ. ܝܽܘܫܺܝܐ ܐܦܩ ܛܰܢܦܘܬܐ ܡ̣ܢ ܗܝܟܠܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܦܩ ܬܰܓܳܪ̈ܐ ܛܰܡ̈ܐܐ ܡ̣ܢ ܒܝܬܗ ܕܐܒܘܗܝ. ܥܠ ܝܽܘܫܺܝܐ ܐܰܪ̈ܩܶܕܝ ܘܶܐܠܰܝ̈ ܒܢ̈ܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܪܡܝܐ: ܕܒܢ̈ܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠ ܝܘܫܝܐ ܒܟܳܝܶܝ̈ܢ܆ ܘܥܠ ܝܫܘܥ ܒܟܰܝ̈ ܘܰܐܪ̈ܩܶܕܝ ܒܢ̈ܬ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܙܟܪܝܐ: ܕܬܰܪܩܶܕ ܐܪܥܐ ܫܪ̈ܒܢ ܥܠ ܫܪ̈ܒܢ.

   ܘܐܦ ܕܢܝܐܝܠ ܪܕܝ̣ܦܐ ܘܝܫܘܥ ܪܕܝܦܐ. ܕܢܝܐܝܠ ܐܶܬܪܕܶܦ ܡ̣ܢ ܟܰܠܕܳܝ̈ܐ ܟܢܫܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܪ̈ܰܫܝܥܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܪܰܕܦܘܗܝ ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܟܢܫܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܥܰܘ̈ܠܐ. ܕܢܝܐܝܠ ܐܟ̣ܠܘ ܩܰܪ̈ܨܘܗܝ ܟܠܕܝ̈ܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܟ̣ܠܘ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܩܕܡ ܗܺܓܡܘܢܐ. ܠܕܢܝܐܝܠ ܐܰܪܡܝܘ̣ܗܝ ܒܓܘܒܐ ܕܐܪ̈ܝܘܬܐ ܘܶܐܫܬܰܘܙܰܒ ܘܰܣܠܶܩ ܡ̣ܢ ܓܘܗ ܟܕ ܙܰܟܳܝ܆ ܘܠܝܫܘܥ ܐܰܚܶܬܘ ܠܓܘܒܐ ܕܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܆ ܘܰܣܠܶܩ ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܠܰܛ ܒܗ ܡܘܬܐ. ܥܠ ܕܢܝܐܝܠ ܣܒܰܪܘ ܕܡܐ ܕܰܢܦܰܠ ܒܓܘܒܐ ܬܘܒ ܠܐ ܣܳܠܶܩ܆ ܘܥܠ ܝܫܘܥ ܐܡ̣ܪܘ: ܕܡܟܝܠ ܕܰܢܦܰܠ ܠܐ ܡܰܘܣܶܦ ܠܰܡܩܳܡ. ܡ̣ܢ ܕܢܝܐܝܠ ܐܶܣܬܟܰܪ ܦܘܡܐ ܕܐܪ̈ܝܘܬܐ ܝܰܥ̈ܢܐ ܘܡܚܰܒ̈ܠܳܢܐ. ܘܡ̣ܢ ܝܫܘܥ ܐܶܣܬܟܰܪ ܦܘܡܗ ܕܡܘܬܐ ܝܰܥܢܐ ܘܡܚܰܒܶܠ ܨܘܪ̈ܬܐ. ܠܓܘܒܗ ܕܕܢܝܐܝܠ ܚܬܰܡܘ ܘܢܛܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗ ܒܰܙܗܝ̣ܪܘܬܐ܆ ܘܠܩܒܪܗ ܕܝܫܘܥ ܢܰܛܪܘܗܝ ܒܰܙܗܝ̣ܪܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܘ: ܕܰܦܩܘ̣ܕ ܡܶܙܕܰܗܪܝܢ ܒܩܒܪܐ. ܟܕ ܣܠܶܩ ܕܢܝܐܝܠ ܒܗܶܬܘ ܐܳܟܠܰܝ̈ ܩܪ̈ܨܘܗܝ܆ ܘܟܕ ܩܡ ܝܫܘܥ ܒܗܶܬܘ ܟܠܗܘܢ ܨܳܠܘܒܘ̈ܗܝ. ܡܠܟܐ ܕܕܳܢܗ ܠܕܢܝܐܝܠ ܟܶܪܝܰܬ݀ ܠܗ ܣܓܝ ܥܠ ܕܒܥܰܘܠܐ ܐܟ̣ܠܘ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܟܠܕܝ̈ܐ܆ ܘܦܝܠܛܘܣ ܕܰܝܳܢܗ ܕܝܫܘܥ ܟܶܪܝܰܬ݀ ܠܗ ܣܓܝ ܡܛܠ ܕܝ̣ܕܥ ܕܒܥܰܘܠܐ ܐܟ̇ܠܝܢ ܗ̣ܘܘ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܝܗܘܕܝ̈ܐ. ܒܨܠܘܬܗ ܕܕܢܝܐܝܠ ܣܶܠܩܰܬ݀ ܫܒܝ̣ܬܐ ܕܥܡܗ ܡ̣ܢ ܒܒܝܠ܆ ܘܨܠܝ ܝܫܘܥ ܘܰܐܗܦܶܟ ܫܒܝ̣ܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ. ܕܢܝܐܝܠ ܦܫܰܪ ܚܶܙܘܘ̈ܗܝ ܘܚܶܠܡܘ̈ܗܝ ܕܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܪ܆ ܘܝܫܘܥ ܦܫܩ ܘܦܰܫܰܪ ܚܶܙܘܰܝ̈ ܐܽܘܪܳܝܬܐ ܘܢܒܝ̈ܐ. ܕܢܝܐܝܠ ܟܕ ܦܰܫܶܩ ܚܶܙܘܗ ܕܒܠܺܛܫܨܪ ܩܒܠ ܫܘܠܛܢܐ ܬܘܠܬܐ ܒܡܠܟܘܬܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܟܕ ܫܰܠܶܡ ܚܶܙ̈ܘܐ ܘܢܒܝ̈ܐ܆ ܐܰܫܠܶܡ ܠܗ ܐܒܘܗܝ ܟܠ ܫܘܠܛܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܕܒܐܪܥܐ. ܕܢܝܐܝܠ ܚܙܳܐ ܬܡܝ̈ܗܬܐ ܘܡܠܠ ܟܣܝ̈ܬܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܓܠܳܐ ܟܣܝ̈ܬܐ ܘܫܰܠܶܡ ܕܟܬܝ̈ܒܢ. ܕܢܝܐܝܠ ܐܶܬܕܒܰܪ ܒܰܗܡܰܝܪ̈ܐ ܚܠܦ ܥܡܗ܆ ܘܦܓܪܗ ܕܝܫܘܥ ܗܡܰܝܪܐ ܚܠܦ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ. ܡܛܠ ܕܢܝܐܝܠ ܐܶܬܬܢܝ̣ܚܰܬ݀ ܚܶܡܬܗ ܕܡܠܟܐ ܡ̣ܢ ܟܠܕܝ̈ܐ ܘܠܐ ܐܶܬܩܛܶܠܘ܆ ܘܡܛܠ ܝܫܘܥ ܐܶܬܬܢܝ̣ܚܰܬ݀ ܚܶܡܬܗ ܕܐܒܘܗܝ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ܆ ܘܠܐ ܐܶܬܩܛܶܠܘ ܘܡܝ̣ܬܘ ܡ̣ܢ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ. ܕܢܝܐܝܠ ܒܥܳܐ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܘܰܐܫܠܶܛ ܠܐܚܘ̈ܗܝ ܥܠ ܨܶܒܘ̈ܬܐ ܕܡܕܝ̣ܢܰܬ ܒܒܝܠ܆ ܘܝܫܘܥ ܒܥܳܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܘܰܐܫܠܶܛ ܠܐܚܘ̈ܗܝ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܥܠ ܣܛܢܐ ܘܚܝܠܗ. ܕܢܝܐܝܠ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ: ܕܥܕܡܐ ܠܦܣܝ̈ܩܬܐ ܬܶܬܢܝ̣ܚ ܥܠ ܚܒܳܠܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ: ܕܠܐ ܬܶܫܬܒܶܩ ܒܗ̇ ܟܐܦ ܥܠ ܟܐܦ ܕܠܐ ܝܶܕܥܰܬ݀ ܝܘܡܐ ܕܪܒܘܬܗ̇. ܕܢܝܐܝܠ ܚܙܳܐ ܫܒܘ̈ܥܐ ܕܡܶܬܬܢܝ̣ܚܝܢ ܥܠ ܥܡܗ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܶܬܳܐ ܘܡܰܠܝ̣ ܐܢܘܢ.

   ܘܐܦ ܚܰܢܰܢܝܐ ܘܐܚܘ̈ܗܝ ܪ̈ܕܝܦܐ ܘܝܫܘܥ ܪܕܝܦܐ. ܚܢܢܝܐ ܘܐܚܘ̈ܗܝ ܐܶܬܪܕܶܦܘ ܡ̣ܢ ܢܰܒܘܟܰܕܢܨܪ܆ ܘܝܫܘܥ ܪܰܕܦܗ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝ̈ܐ. ܚܰܢܰܢܝܐ ܘܐܚܘ̈ܗܝ ܢܦ̣ܠܘ ܒܐܬܘܢܐ ܕܢܘܪܐ ܘܩܶܪܰܬ ܐܝܟ ܛܰܠܐ ܥܠܝܗܘܢ ܕܙܕܝ̈ܩܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܢܚܶܬ ܠܐܬܪܗ ܕܚܫܘܟܐ ܘܬܰܒܰܪ ܬܪ̈ܥܘܗܝ ܘܰܐܦܶܩ ܚܒܝ̣ܫܘ̈ܗܝ. ܚܰܢܰܢܝܐ ܘܐܚܘ̈ܗܝ ܣܠܶܩܘ ܡ̣ܢ ܐܬܘܢܐ ܕܢܘܪܐ ܘܫܠܗܒܝܬܐ ܐܰܘܩܕܰܬ݀ ܠܳܐܟܠܰܝ̈ ܩܰܪ̈ܨܝܗܘܢ܆ ܘܝܫܘܥ ܚܝܳܐ ܘܣܠ̣ܩ ܡ̣ܢ ܓܘ ܚܫܘܟܐ܆ ܘܝ̇ܩܕܝܢ ܐܳܟܠܰܝ̈ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܘܨܳܠܘܒܘ̈ܗܝ ܒܫܠܗܒܝܬܐ ܠܚܰܪܬܐ. ܟܕ ܚܢܢܝܐ ܘܐܚܘ̈ܗܝ ܣܠ̣ܩܘ ܡ̣ܢ ܐܬܘܢܐ ܙܳܥ ܘܶܐܬܪܗܶܒ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ܆ ܘܟܕ ܩܡ ܝܫܘܥ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܐܶܬܪܗܶܒ ܘܙܥ ܥܡܐ ܕܨܰܠܒܗ. ܚܢܢܝܐ ܘܐܚܘ̈ܗܝ ܠܐ ܣܓܕܘ ܠܨܰܠܡܗ ܕܡܠܟܐ ܕܒܒܝܠ܆ ܘܝܫܘܥ ܟܠܳܐ ܥܡ̈ܡܐ ܡ̣ܢ ܣܓܕܬܐ ܕܨܠܡ̈ܐ ܡܝ̈ܬܐ. ܡܛܠ ܚܰܢܰܢܝܐ ܘܐܚܘ̈ܗܝ ܫܒܚܘ ܥܡܡ̈ܐ ܘܠܫܢ̈ܐ ܠܐܠܗܐ ܕܦܰܨܝ̣ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܢܘܪܐ܆ ܘܡܛܠ ܝܫܘܥ ܡܫܰܒܚܝ̣ܢ ܥܡ̈ܡܐ ܘܟܠ ܠܫܢܝ̈ܢ ܕܦܰܨܝ̣ ܠܒܪܗ ܘܠܐ ܚܙܳܐ ܚܒܳܠܐ. ܒܠܒܘܫܝ̈ܗܘܢ ܕܚܢܢܝܐ ܘܕܐܚܘ̈ܗܝ ܠܐ ܫܶܠܛܰܬ݀ ܢܘܪܐ܆ ܘܒܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܕܟܠ ܙܕܝ̈ܩܐ ܕܗܝܡ̣ܢܘ ܒܝܫܘܥ ܠܐ ܫܳܠܛܐ ܒܗܘܢ ܢܘܪܐ ܠܚܰܪܬܐ.

   ܘܐܦ ܡܘ̣ܪܕܟܰܝ ܪܕܝܦܐ ܘܝܫܘܥ ܪܕܝܦܐ. ܡܘܪܕܟܰܝ ܐܶܬܪܕܶܦ ܡ̣ܢ ܗܳܡܳܢ ܥܰܘܳܠܐ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܬܪܕܦ ܡ̣ܢ ܥܡܐ ܡܳܪܘܕܐ. ܡܘܪܕܟܝ ܒܨܠܘܬܗ ܦܰܨܝ̣ ܠܥܡܗ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ ܗܳܡܳܢ܆ ܘܝܫܘܥ ܒܨܠܘܬܗ ܦܰܨܝ̣ ܠܥܡܗ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ ܣܛܢܐ. ܡܘܪܕܟܝ ܐܶܬܦܰܨܝ̣ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ ܪܳܕܘܦܗ܆ ܘܝܫܘܥ ܐܶܫܬܰܘܙܒ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ ܪ̈ܳܕܘܦܘܗܝ. ܡܛܠ ܕܝ̣ܬܶܒ ܡܘ̣ܪܕܟܰܝ ܘܰܠܒܶܫ ܣܰܩܐ ܦܪܰܩ ܠܐܣܬܝܪ ܘܠܥܡܗ ܡ̣ܢ ܚܰܪܒܐ܆ ܘܡܛܠ ܕܰܠܒܶܫ ܝܫܘܥ ܦܓܪܐ ܘܶܐܬܡܰܟܟ ܦܪܰܩ ܥܕܬܐ ܘܒܢܝ̈ܗ̇ ܡ̣ܢ ܡܘܬܐ. ܘܡܛܠ ܡܘ̣ܪܕܟܰܝ ܫܶܦܪܰܬ݀ ܐܣܬܝܪ ܠܡܠܟܐ܆ ܘܥܶܠܰܬ݀ ܝܶܬܒܰܬ݀ ܚܠܦ ܘܰܫܬܝ̣ ܕܠܐ ܥܶܒܕܰܬ݀ ܨܒܝܢܗ܆ ܘܡܛܠ ܝܫܘܥ ܫܶܦܪܰܬ݀ ܥܕܬܐ ܠܐܠܗܐ ܘܥܶܠܰܬ݀ ܗܘܬ݀ ܠܡܠܟܐ ܚܠܦ ܟܢܘ̣ܫܬܐ ܕܠܐ ܥܶܒܕܰܬ݀ ܨܒܝܢܗ. ܙܰܗܰܪ ܡܘܪܕܟܰܝ ܕܰܬܨܘܡ ܐܣܬܝܪ ܗ̣ܝ ܘܥܠܝ̈ܡܬܗ̇܆ ܕܬܶܬܦܰܨܶܐ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ ܗܳܡܳܢ ܗ̣ܝ ܘܥܡܗ̇܆ ܘܙܰܗܰܪ ܝܫܘܥ ܠܥܕܬܗ ܘܠܝܠܕܝ̈ܗ̇ ܕܬܶܬܦܰܨܶܐ ܡ̣ܢ ܪܘܓܙܐ ܗ̣ܝ ܘܒܢܝ̈ܗ̇. ܡܘ̣ܪܕܟܰܝ ܩܒ̣ܠ ܐܝܩܪܗ ܕܗܡܢ ܪܳܕܘܦܗ܆ ܘܝܫܘܥ ܩܒ̣ܠ ܫܘܒܚܐ ܪܒܐ ܡ̣ܢ ܐܒܘܗܝ ܚܠܦ ܪܕܘܦܝܗ ܕܡ̣ܢ ܥܡܐ ܣܰܟܠܐ. ܕܪܰܟ ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܥܠ ܩܕܳܠܗ ܕܗܳܡܳܢ ܪܕܘܦܗ܆ ܘܝܫܘܥ ܡܬܬܣܝ̣ܡܝܢ ܒܥܠܕ̈ܒܒܘܗܝ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܩܕܡ ܡܘ̣ܪܕܟܰܝ ܐܟܪܙ ܗܳܡܳܢ: ܕܗܟܢܐ ܢܶܬܥܒܶܕ ܠܓܒܪܐ ܕܡܠܟܐ ܕܨܳܒܶܐ ܒܐܝܩܪܗ܆ ܘܝܫܘܥ ܟܪ̈ܘܙܘܗܝ ܢܦ̣ܩܘ ܡ̣ܢ ܥܡܐ ܪܕܘܦܗ ܘܐܡܪܘ: ܕܗ̇ܢܘ ܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܕܡܗ ܕܡܘܪܕܟܰܝ ܐܶܬܬܒܰܥ ܒܝܕ ܗܳܡܳܢ ܘܒܢܘ̈ܗܝ܆ ܘܕܡܗ ܕܝܫܘܥ ܩܒ̣ܠܘ ܪ̈ܳܕܘܦܘܗܝ ܥܠܝܗܘܢ ܘܥܠ ܒܢܝ̈ܗܘܢ.

   ܗܠܝܢ ܥܘܗ̈ܕܢܐ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܟ ܚܒܝܒܝ܆ ܡܛܠ ܝܫܘܥ ܪܕܝܦܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܪ̈ܕܝܦܐ܆ ܡܛܠ ܕܢܶܬܒܰܝܐܘܢ ܪ̈ܕܝܦܐ ܕܝܘܡܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܶܬܪܰܕܦܝ̣ܢ ܡܛܠ ܝܫܘܥ ܪܕܝ̣ܦܐ܆ ܕܗ̣ܘ ܟܬܰܒ ܠܢ ܘܠܰܒܒܰܢ ܒܢܦܫܗ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܐܢ ܠܝ ܪܕܰܦܘ ܐܦ ܠܟܘܢ ܢܶܪܕܦܘܢ܆ ܘܡܛܠ ܟܢ ܠܡ ܪܳܕܦܝ̣ܢ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܗ̣ܘܐ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ ܐܝܬܝܟܘܢ ܐܝܟ ܕܐܢܐ ܠܐ ܗܘܺܝܬ ܡܢܗ. ܩܰܕܶܡ ܓܝܪ ܘܰܟܬܰܒ ܠܢ: ܕܢܰܫܠܡܘܢܳܟܘܢ ܐܒܗܝ̈ܟܘܢ ܘܐܚܝ̈ܟܘܢ ܘܛܘܗܡܟܘܢ ܘܢܗܘܐ ܣܳܢܶܐ ܠܟܘܢ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܡܛܠ ܫܶܡܝ ܕܝܠܝ. ܘܬܘܒ ܐܰܠܦܰܢ: ܕܐܡܬܝ ܕܡܩܰܪܒܝܢ ܠܟܘܢ ܩܕܡ ܐܰܪ̈ܟܰܐܣ ܘܩܕܡ ܫܠܝܛܢ̈ܐ ܘܩܕܡ ܡܠܟ̈ܐ ܐܰܚܝ̣̈ܕܰܝ ܥܠܡܐ܆ ܠܐ ܬܶܬܪܰܥܘܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܡܢܐ ܬܡܰܠܠܘܢ ܘܐܝܟܢܐ ܬܰܦܩܘܢ ܪܘܚܐ܆ ܐܢܐ ܐܶܬܶܠ ܠܟܘܢ ܦܘܡܐ ܘܚܟܡܬܐ ܕܠܐ ܢܫܟܚܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܝ̈ܟܘܢ ܠܡܶܙܟܳܟܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗ̣ܘܐ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡܡܰܠܠܝ̣ܢ ܐܠܐ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܐܒܘܟܘܢ܆ ܗ̣ܝ ܡܡܰܠܠܐ ܒܟܘܢ. ܗ̇ܝ ܪܘܚܐ ܕܡܰܠܠܰܬ݀ ܒܦܘܡ ܝܥܩܘܒ ܥܡ ܥܣܘ ܪܕܘܦܗ܆ ܘܪܘܚܐ ܕܚܟܡܬܐ ܕܡܰܠܠܬ݀ ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ ܒܦܘܡ ܝܘܣܦ ܪܕܝ̣ܦܐ܆ ܘܪܘܚܐ ܕܡܰܠܠܬ݀ ܒܦܘܡ ܡܘܫܐ ܒܟܠܗܝܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܰܥܒܰܕ ܒܰܐܪܰܥ ܡܨܪܝܢ܆ ܘܪܘܚܐ ܕܝ̣ܕܰܥܬܐ ܕܶܐܬܝܰܗܒܬ݀ ܠܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܟܕ ܣܡ ܡܘܫܐ ܐܝܕܗ ܥܠܘܗܝ ܘܰܓܡܰܪܘ ܘܣܳܦܘ ܡ̣ܢ ܩܕܡܘܗܝ ܕܥܡ̈ܡܐ ܕܪܰܕܦܘܗܝ܆ ܘܪܘܚܐ ܕܙܰܡܪܰܬ݀ ܒܦܘܡ ܕܘܝܕ ܪܕܝ̣ܦܐ ܕܒܗ̇ ܙܳܡܰܪ ܘܰܡܪܰܘܰܚ ܗ̣ܘܐ ܠܫܐܘܠ ܪܕܘܦܗ ܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܒܝܫܬܐ܆ ܘܪܘܚܐ ܕܠܶܒܫܰܬ݀ ܠܐܠܝܐ ܘܰܐܟܣܰܬ݀ ܒܗ ܠܺܐܝܙܒܶܝܠ ܘܠܳܐܚܳܒ ܪܳܕܘܦܗ܆ ܘܪܘܚܐ ܕܡܰܠܠܬ݀ ܒܐܠܝܫܥ ܘܶܐܬܢܰܒܝ̣ ܘܐܘܕܥ ܠܡܠܟܐ ܪܕܘܦܗ ܥܠ ܡܕܡ ܕܓܳܕܶܫ ܠܒܳܬܪܗ ܕܝܘܡܐ܆ ܘܪܘܚܐ ܕܪܶܬܚܰܬ݀ ܒܦܘܡܗ ܕܡܝ̣ܟܐ ܟܕ ܐܰܟܶܣ ܠܳܐܚܳܒ ܪܕܘܦܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܐܢ ܡܶܗܦܰܟ ܬܶܗܦܘܟ ܐܦܠܐ ܡܠܠ ܒܝ ܡܪܝܐ܆ ܘܪܘܚܐ ܕܚܰܝܠܬ݀ ܠܐܪܡܝܐ ܘܩܡ ܚܰܨܝ̣ܦܐܝܬ ܘܰܐܟܶܣ ܒܗ̇ ܠܨܶܕܩܝܐ܆ ܘܪܘܚܐ ܕܢܶܛܪܰܬ݀ ܠܕܢܝܐܝܠ ܘܐܚܘ̈ܗܝ ܒܐܪܥܐ ܕܒܒܝܠ܆ ܘܪܘܚܐ ܗ̇ܝ ܕܫܰܘܙܒܰܬ݀ ܠܡܘ̣ܪܕܟܰܝ ܘܠܐܣܬܝܪ ܒܐܬܪܐ ܕܫܶܒܝ̣ܗܘܢ.

   ܫܡܥ ܚܒܝܒܝ ܗܠܝܢ ܫܡܗ̈ܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܘܕܡܘܕܝ̈ܢܐ ܘܪ̈ܕܝܦܐ܆ ܗܒܝܠ ܐܶܬܩܛܶܠ ܘܕܡܗ ܓܥܳܐ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ. ܘܝܥܩܘܒ ܐܶܬܪܕܶܦ ܘܰܥܪܰܩ ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܟܣܢܳܝܐ. ܘܝܘܣܦ ܐܶܬܪܕܶܦ ܘܶܐܙܕܰܒܢ ܘܰܢܦܰܠ ܒܓܘܒܐ. ܘܡܘܫܐ ܐܬܪܕܦ ܘܰܥܪܰܩ ܠܡܶܕܝܰܢ. ܘܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܐܬܪܕܦ ܘܰܥܒܰܕ ܩܪܳܒܐ. ܘܢܰܦܬܰܚ ܘܫܡܫܘܢ ܘܓܕܥܘܢ ܘܒܳܪܳܩ ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܐܶܬܪܕܶܦܘ܆ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܥܠܝܗܘܢ ܫܠܝܚܐ ܛܘܒܢܐ: ܕܙܥܘܪ ܗ̣ܘ ܠܝ ܙܒܢܐ ܕܶܐܬܢܶܐ ܢܶܨܚܳܢܝ̈ܗܘܢ. ܘܐܦ ܕܘܝܕ ܐܶܬܪܕܶܦ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ ܫܐܘܠ ܘܗܰܠܶܟ ܒܛܘܪ̈ܐ ܘܒܰܡܥܰܪ̈ܐ ܘܒܦܰܩ̈ܥܳܬܐ. ܘܐܦ ܫܡܘܐܝܠ ܐܶܬܪܕܶܦ ܘܶܐܬܶܐܒܶܠ ܥܠ ܫܐܘܠ. ܘܚܙܩܝܐ ܬܘܒ ܐܶܬܪܕܶܦ ܘܶܐܬܚܒܶܫ ܒܐܘܠܨܢܐ. ܘܐܠܝܐ ܐܶܬܪܕܶܦ ܘܗܰܠܶܟ ܒܚܘ̣ܪܒܐ. ܘܐܠܝܫܥ ܐܬܪܕܦ ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܘܡܝ̣ܟܐ ܐܬܪܕܦ ܘܰܢܦܰܠ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܘܐܪܡܝܐ ܐܶܬܪܕܶܦ ܘܰܐܪܡܝܘ̣ܗܝ ܒܓܘܒܐ ܕܣܝܳܢܐ. ܘܕܢܝܐܝܠ ܐܬܪܕܦ ܘܰܢܦܰܠ ܒܓܘܒܐ ܕܐܪ̈ܝܘܬܐ. ܘܐܦ ܚܢܢܝܐ ܘܐܚܘ̈ܗܝ ܐܶܬܪܕܶܦܘ ܘܢܦ̣ܠܘ ܒܐܬܘܢܐ ܕܢܘܪܐ. ܘܡܘ̣ܪܕܟܰܝ ܘܐܣܬܝܪ ܘܒܢܝ̈ ܥܡܗܘܢ ܐܶܬܪܕܶܦܘ ܡ̣ܢ ܐܝܕܝ̈ ܗܡܢ. ܘܝܗܘܕܐ ܡܰܩܒܰܝ ܘܐܚܘ̈ܗܝ ܐܶܬܪܕܶܦܘ ܘܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܣܝܒܪܘ ܨܰܥܪܐ. ܘܐܚ̈ܐ ܫܒܥܐ ܒܢܝ̈ܗ̇ ܕܛܘܒܢܝܬܐ ܒܢܶܓ̈ܕܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܣܝܒܪܘ ܫܘܢ̈ܩܐ ܘܗܘܘ ܡܘܕܝ̈ܢܐ ܘܣܗ̈ܕܐ ܫܪܝܪ̈ܐ. ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܣܒܐ ܘܥܬܝܩ ܝܘ̈ܡܬܐ ܗܘܳܐ ܕܡܘ̣ܬܐ ܛܒܬܐ ܘܐܘܕܝ ܘܰܗܘܳܐ ܣܗܕܐ ܓܡܝܪܐ.

   ܪܒܐ ܘܡܝܰܬܪܐ ܣܗܕܘܬܗ ܕܝܫܘܥ܆ ܘܶܐܬܝܰܬܰܪ ܒܐܘܠܨܢܐ ܘܒܡܰܘܕܝܳܢܘܬܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܩܕܡܝ̈ܐ ܘܐ̱ܚܪ̈ܳܝܐ. ܘܡ̣ܢ ܒܬܪܗ ܣܗܕܐ ܡܗܝܡܢܐ ܣܛܶܦܰܢܘܣ ܕܪܰܓܡܘ̣ܗܝ ܝܗܘܕܝ̈ܐ܆ ܘܐܦ ܫܡܥܘܢ ܘܦܘܠܘܣ ܗܘܘ ܣܗܕ̈ܐ ܓܡܝܪ̈ܐ܆ ܘܝܥܩܘܒ ܘܝܘܚܢܢ ܒܥܶܩܒܰܬ݀ ܪܒܗܘܢ ܡܫܝܚܐ ܗܰܠܶܟܘ. ܐܦ ܡ̣ܢ ܫܠܝ̈ܚܐ ܘܰܠܟܳܐ ܒܐܬܪ ܐܬܪ ܐܘܕܝ̣ܘ ܘܢܦ̣ܩܘ ܣܗ̈ܕܐ ܫܪܝܪ̈ܐ. ܘܐܦ ܥܠ ܐܚܝ̈ܢ ܕܒܡܰܥܪܒܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܕܽܘܩܠܶܛܝܰܢܘܣ ܗܘܳܐ ܐܘܠܨܢܐ ܪܒܐ ܘܪܕܘܦܝܐ ܠܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܟܠܗ ܐܘܚܕܳܢܗܘܢ. ܘܶܐܣܬܬܰܪ̈ܝ ܘܶܐܬܥܩܰܪ̈ܝ ܥܕ̈ܬܐ܆ ܘܐܘܕܝܘ ܡܘܕܝ̈ܢܐ ܘܣܗ̈ܕܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܘܬܒ ܥܠܝܗܘܢ ܒܪ̈ܚܡܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܬܪܕܝ̣ܘ. ܘܐܦ ܒܝܘ̈ܡܬܢ ܓܕܰܫܝ̈ ܗܠܝܢ ܐܦ ܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ܢ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܕܟܬܝ̈ܒܢ ܫܳܠܡ̈ܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܦܪܘܩܢ: ܕܥܬܝ̈ܕܢ ܐܢܝܢ ܗܠܝܢ ܠܡܶܗܘܳܐ. ܐܦ ܫܠܝܚܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܐܦ ܥܠܝܢ ܣܝ̣ܡܐ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܥܢܢܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܕܐܝܩܪܢ ܕܒܗ̇ ܡܰܘܕܶܝܢ ܘܡܶܬܩܰܛܠܝܢ ܣܓܝ̈ܐܐ.

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܚܘܝܬܐ ܕܥܠ ܪܕܘܦܝܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܘܬܐ ܘܕܙܒ̈ܢܐ ܐ̱ܚܪ̈ܝܐ

 

   ܬـ ܬܪ̈ܝܨܐ ܘܟܐܢ̈ܐ ܘܛܒ̈ܐ ܘܚܟܝ̈ܡܐ ܠܐ ܕܳܚܠܝ̣ܢ ܘܙܳܝܥܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܡܘܬܐ ܡܛܠ ܣܰܒܪܐ ܪܒܐ ܕܰܩܕܳܡܝܗܘܢ܆ ܘܡܶܬܕܰܟܪܝܢ ܒܟܠܙܒܢ ܠܡܘܬܐ ܡܰܦܩܳܢܐ ܘܝܘܡܐ ܐ̱ܚܪܳܝܐ ܕܡܶܬܬܕܝ̣ܢܝܢ ܒܗ ܒܢܝ̈ ܐܕܡ. ܘܝ̇ܕܥܝ̣ܢ ܕܒܰܓܙܳܪ ܕܝ̣ܢܐ ܐܰܡܠܶܟ ܡܘܬܐ ܡܛܠ ܕܰܥܒܰܪ ܐܕܡ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ: ܕܰܐܡܠܶܟ ܡܰܘܬܐ ܡ̣ܢ ܐܕܡ ܘܥܕܡܐ ܠܡܘܫܐ ܘܐܦ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܚܛܰܘ܆ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܕܡ ܥܒܰܪ ܒܰܕܡܘ̣ܬܐ ܕܰܥܒܰܪ ܥܠ ܐܕܡ. ܘܐܝܟܢܐ ܐܰܡܠܶܟ ܡܘܬܐ ܡ̣ܢ ܐܕܡ ܘܥܕܡܐ ܠܡܘܫܐ܆ ܐܠܐ ܟܕ ܣܳܡ ܠܗ ܐܠܗܐ ܦܘܩܕܢܐ ܠܐܕܡ ܗܟܢܐ ܙܰܗܪܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܐܟܘܠ ܡ̣ܢ ܐܝܠܢܐ ܕܝ̣ܕܰܥܬܐ ܕܛܒܬܐ ܘܕܒܝܫܬܐ ܡܘܬܐ ܬܡܘܬ. ܘܟܕ ܥܒܰܪ ܦܘܩܕܢܐ ܘܐܟ̣ܠ ܡ̣ܢ ܐܝܠܢܐ܆ ܐܰܡܠܶܟ ܥܠܘܗܝ ܡܰܘܬܐ ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܝܠܕܘ̈ܗܝ܆ ܘܐܦ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܚܛܰܘ ܒܰܥܒܳܪ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܕܡ ܡܘܬܐ ܐܰܡܠܶܟ ܥܠܝܗܘܢ.

   ܘܠܡܢܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܡ̣ܢ ܐܕܡ ܘܥܕܡܐ ܠܡܘܫܐ ܐܰܡܠܶܟ ܡܰܘܬܐ܆ ܘܐܝܢܐ ܕܰܒܨܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܝ̣ܕܥܬܐ ܗܟܢܐ ܣܳܒܰܪ܆ ܕܡ̣ܢ ܐܕܡ ܘܥܕܡܐ ܠܡܘܫܐ ܫܠܰܛ ܡܘܬܐ ܒܠܚܘܕ. ܐܠܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܥܠ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܒܰܪ܆ ܒܪܡ ܕܝܢ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܒܰܪ ܡ̣ܢ ܡܘܫܐ ܥܕ ܫܳܠܶܡ ܥܠܡܐ܆ ܐܠܐ ܡܠܟܘܬܗ ܐܰܟܪܶܙ ܡܘܫܐ ܕܒܶܛܠܰܬ݀ ܠܗ̇. ܟܕ ܓܝܪ ܥܒܰܪ ܐܕܡ ܦܘܩܕܢܐ ܕܶܐܬܓܙܰܪ ܡܘܬܐ ܥܠ ܝܠܕܘ̈ܗܝ܆ ܗܟܢܐ ܣܳܒܰܪ ܗ̣ܘܐ ܡܘܬܐ ܕܚܳܒܶܫ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܗܳܘܶܐ ܠܗ ܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ ܠܥܠܡ. ܘܟܕ ܐܶܬܳܐ ܡܘܫܐ ܐܟܪܙ ܩܝܳܡܬܐ܆ ܘܝ̣ܕܥ ܡܘܬܐ ܕܒܳܛܠܐ ܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܗ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܡܘܫܐ: ܕܢܺܚܶܐ ܪܘܒܝܠ ܘܠܐ ܢܡܘܬ ܘܢܗܘܐ ܒܡܶܢܝܳܢܐ. ܘܟܕ ܩܪܳܐ ܩܕܝܫܐ ܠܡܘܫܐ ܡ̣ܢ ܣܰܢܝܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܐܠܗܗ ܕܐܒܪܗܡ ܘܕܐܝܣܚܩ ܘܕܝܥܩܘܒ. ܟܕ ܫܡܰܥ ܕܝܢ ܡܘܬܐ ܗܢܐ ܦܬܓܡܐ܆ ܙܳܥ ܘܰܕܚܶܠ ܘܶܐܬܪܗܶܒ ܘܶܐܫܬܓܶܫ ܘܝ̣ܕܥ ܕܠܐ ܗ̣ܘܐ ܗܘܝܘ ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܐܕܡ. ܡ̣ܢ ܫܥܬܐ ܕܰܫܡܰܥ ܕܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܠܡܘܫܐ܆ ܕܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܐܠܗܗ ܕܐܒܪܗܡ ܘܕܐܝܣܚܩ ܘܕܝܥܩܘܒ܆ ܦܶܫܟܰܬ ܠܗ̇ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܡܘܬܐ ܕܝ̣ܕܥ ܕܐܠܗܐ ܗ̱ܘ ܡܠܟܐ ܕܡܝ̈ܬܐ ܘܕܚܰܝ̈ܐ ܘܥܬܝ̣ܕ ܠܗܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܐܕܡ ܕܢܶܦܩܘܢ ܡ̣ܢ ܚܶܫܟܗ ܘܢܩܘܡܘܢ ܒܦܓܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܰܚܙܝ̣ ܕܐܦ ܝܫܘܥ ܦܪܘܩܢ ܟܕ ܬܢܳܝܗܝ ܗܢܐ ܦܬܓܡܐ ܠܙܰܕܘܩܝ̈ܐ ܟܕ ܕܳܪܫܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܥܡܗ ܥܠ ܚܰܝܰܬ݀ ܡܝ̈ܬܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܡܝ̈ܬܐ ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܚܝܝܢ ܐܢܘܢ ܠܗ.

   ܘܕܢܰܘܕܰܥ ܐܠܗܐ ܠܡܘܬܐ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܠܛܢܗ ܠܥܠܡ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܝܰܠܕܘ̈ܗܝ ܕܥܠܡܐ ܫܰܢܝ̣ ܠܚܢܘܟ ܠܘܬܗ ܒܫܘܦܪܗ ܘܕܠܐ ܡܘܬܐ ܥܰܒܕܗ܆ ܘܥܰܠܝ̣ ܬܘܒ ܠܐܠܝܐ ܠܫܡܝܐ ܘܡܘܬܐ ܠܐ ܫܠܰܛ ܒܗ. ܘܚܰܢܰܐ ܐܡܪܬ݀: ܕܡܪܝܐ ܡܡܝ̣ܬ ܘܡܰܚܶܐ܆ ܘܡܰܚܶܬ ܠܫܝܘܠ ܘܡܰܣܶܩ. ܘܡܘܫܐ ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܦܘܡܐ ܕܐܠܗܗ: ܕܐܢܐ ܡܡܝܬ ܐ̱ܢܐ ܘܐܢܐ ܡܰܚܶܐ ܐ̱ܢܐ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܢܺܚܘܢ ܡܝܬܝ̈ܟ ܘܰܫܠܰܕܰܝ̈ܗܘܢ ܢܩܘ̈ܡܢ܆ ܘܢܬܬܥܝܪܘܢ ܫܳܟܒܰܝ̈ ܥܦܪܐ ܘܢܫܰܒܚܘܢܟ. ܟܕ ܫܡܰܥ ܡܘܬܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܬܶܡܗܳܐ ܐܰܚܕܗ ܘܝ̣ܬܒ ܠܗ ܒܶܐܒܠܐ.

   ܘܟܕ ܐܶܬܳܐ ܝܫܘܥ ܩܳܛܘܠܗ ܕܡܘܬܐ ܘܰܠܒܶܫ ܦܓܪܐ ܡ̣ܢ ܙܪܥܗ ܕܐܕܡ ܘܶܐܨܛܠܶܒ ܒܦܓܪܗ ܘܛܰܥܡܗ ܠܡܘܬܐ܆ ܘܟܕ ܐܰܪܓܶܫ ܒܗ ܕܢܚ̣ܬ ܠܘܬܗ܆ ܙܥ ܡ̣ܢ ܐܬܪܗ ܘܶܐܬܕܰܘܰܕ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܠܝܫܘܥ܆ ܘܶܐܚܰܕ ܬܪ̈ܥܘܗܝ ܘܠܐ ܨܳܒܶܐ ܗ̣ܘܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܗ܆ ܗܝܕܝܢ ܬܰܒܰܪ ܬܪ̈ܥܘܗܝ ܘܥ݂ܠ ܠܘܬܗ ܘܫܰܪܝ̣ ܡܚܰܠܶܨ ܠܟܠܗ ܩܶܢܝܳܢܗ. ܟܕ ܚܙܘ ܕܝܢ ܡܝ̈ܬܐ ܢܘܗܪܐ ܒܚܶܫܟܐ܆ ܐܪܝܡܘ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܡ̣ܢ ܚܒܝ̣ܫܘܬܗ ܕܡܘܬܐ܆ ܘܰܐܕܝ̣ܩܘ ܘܰܚܙܰܐܘܗܝ ܠܙܝ̣ܘܗ ܕܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܚܰܝ̈ܠܰܝ ܚܶܫܟܗ ܝ̣ܬܒܘ ܒܶܐܒܠܐ ܕܶܐܬܡܰܟܟ ܠܗ ܡܘܬܐ ܡ̣ܢ ܫܘܠܛܢܗ܆ ܘܰܛܥܶܡ ܡܘܬܐ ܣܡܐ ܩܳܛܘܠܗ ܘܰܪ̈ܫܶܠܝ ܐܝܕܘ̈ܗܝ܆ ܘܝ̣ܕܥ ܕܚܳܐܝܢ ܡܝ̈ܬܐ ܘܦܳܠܛܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܫܘܥܒܳܕܗ. ܘܟܕ ܐܰܠܨܶܗ ܠܡܘܬܐ ܒܚܘ̣ܠܳܨ ܩܶܢܝܳܢܗ ܐܰܝܠܶܠ ܘܰܐܙܥܶܩ ܒܩܠܗ ܟܕ ܡܶܬܡܰܪܡܪ ܘܐܡ̣ܪ: ܦܘܩ ܡ̣ܢ ܐܰܬܪܝ ܘܠܐ ܬܥܘܠ ܠܗ. ܡܢܘ̣ ܟܝ ܗܢܐ ܕܥܐܠ ܚܰܝܳܐ ܠܐܬܪܐ ܕܝܠܝ܆ ܘܟܕ ܡܰܙܥܶܩ ܡܘܬܐ ܪܗܝܒܐܝܬ ܕܰܚܙܳܐ ܕܚܫܟܗ ܫܰܪܝ̣ ܡܶܬܒܰܛܰܠ ܠܗ ܘܡ̣ܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܕܫܟܝܒܝܢ ܩܳܡܘ ܠܡܶܣܰܩ ܥܡܗ܆ ܘܐܘܕܥܗ ܕܟܕ ܐܳܬܶܐ ܒܫܘܠܡ ܙܒܢܐ ܠܟܠܗܘܢ ܚܒܝ̈ܫܐ ܡܰܦܶܩ ܡ̣ܢ ܫܘܠܛܢܗ ܘܢܦܩܝܢ ܠܘܬܗ ܠܡܶܚܙܳܐ ܢܗܝܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܝܫܘܥ ܟܕ ܡܰܠܝ̣ ܬܫܡܫܬܗ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ ܦܰܠܛܗ ܡܘܬܐ ܡ̣ܢ ܐܬܪܗ ܘܠܐ ܣܝܒܪ ܕܢܗܘܐ ܬܡܢ܆ ܘܠܐ ܒܶܣܡܰܬ݀ ܠܗ ܡܐܟܘܠܬܗ ܐܝܟ ܕܒܟܠܗܘܢ ܡܝ̈ܬܐ܆ ܘܠܐ ܫܠܰܛ ܒܚܰܣܝܐ ܘܠܐ ܐܬܝܗܒ ܠܚܒܳܠܐ.

   ܘܟܕ ܡܶܦܠܰܛ ܦܰܠܛܗ ܘܰܢܦܰܩ ܡ̣ܢ ܐܬܪܗ܆ ܫܒܰܩ ܠܘܬܗ ܣܰܡܐ ܡܘܠܟܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܢܶܬܒܰܛܰܠ ܫܘܠܛܢܗ܆ ܒܰܕܡܘ̣ܬ ܓܒܪܐ ܕܢܶܣܰܒ ܣܡܐ ܕܡܘܬܐ ܒܡܐܟܘܠܬܐ ܐܝ̇ܕܐ ܕܠܚܝ̈ܐ ܝ̣ܗܝ̣ܒܐ܆ ܘܟܕ ܢܰܪܓܶܫ ܒܢܦܫܗ ܕܣܰܡܐ ܕܡܘܬܐ ܩܒ̣ܠ ܒܡܐܟܘܠܬܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܡܬܝ̣ܒ ܡ̣ܢ ܟܪܣܗ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܕܰܚܠܝ̣ܛ ܒܗ̇ ܣܡܐ ܕܡܘܬܐ܆ ܘܗ̣ܘ ܣܡܐ ܫܒܰܩ ܚܝܠܗ ܒܗܕܡܘ̈ܗܝ ܕܒܩܰܠܝܠ ܩܠܝܠ ܩܝܳܡܐ ܕܦܓܪܗ ܢܶܫܬܪܶܐ ܘܢܶܬܚܰܒܰܠ. ܝܫܘܥ ܡܝܬܐ ܡܒܰܛܠܢܗ ܕܡܘܬܐ܆ ܕܒܗ ܡܰܡܠܟܝ̣ܢ ܚܝ̈ܐ ܘܡܶܬܛܰܠܰܩ ܒܗ ܡܘܬܐ ܕܡܬܐܡܪ ܠܗ: ܕܐܝܟܐ ܗ̱ܝ ܙܳܟܘܬܟ ܡܘܬܐ.

   ܡܟܝܠ ܐܘ ܒܢܝ̈ ܐܕܡ܆ ܟܠ ܕܡܘܬܐ ܐܰܡܠܶܟ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܐܶܬܕܰܟܪܘ ܠܡܘܬܐ ܘܥܶܗܰܕܘ ܠܚܝ̈ܐ ܘܠܐ ܬܶܥܒܪܘܢ ܦܘܩܕܢܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܐܒܘܟܘܢ ܩܕܡܝܐ. ܐܘܢ ܡܠܟ̈ܐ ܩܛܝ̣ܪ̈ܰܝ ܬܓܐ܆ ܥܶܗܰܕܘ ܠܡܘܬܐ ܕܫܳܩܶܠ ܬܓ̈ܐ ܕܣܝ̣ܡܝܢ ܒܪ̈ܝܫܝܟܘܢ܆ ܘܗܳܘܶܐ ܥܠܝܟܘܢ ܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܕܠܕܝ̣ܢܐ ܬܩܘܡܘܢ. ܐܘ ܓܰܐܝ̈ܐ ܘܪ̈ܡܐ ܘܚܬܝ̣ܪ̈ܐ܆ ܥܶܗܰܕܘ ܠܡܘܬܐ ܡܚܰܒܶܠ ܓܶܐܘ̈ܬܐ ܘܫܳܪܶܐ ܗܕܡ̈ܐ ܘܡܦܰܪܶܫ ܪ̈ܘܟܳܒܐ ܘܡܬܝܗܒ ܦܓܪܐ ܘܨܘܪ̈ܬܗ ܠܚܒܳܠܐ. ܘܡܶܫܬܰܦܠܝܢ ܒܗ ܪ̈ܡܐ ܒܡܘܬܐ܆ ܘܡܶܬܛܰܡܪܝܢ ܒܚܶܫܟܗ ܡܪ̈ܝܕܐ ܘܰܩܫܰܝ̈ܐ. ܫܳܩܶܠ ܟܠܗ̇ ܚܬܝ̣ܪܘܬܐ ܘܡܶܬܚܰܒܠܝܢ ܘܗܳܘܶܝܢ ܥܦܪܐ ܥܕ ܕܝ̣ܢܐ. ܐܘ ܥܬܝܪ̈ܐ܆ ܥܶܗܰܕܘ ܠܡܘܬܐ܆ ܕܡܐ ܕܗܳܘܶܐ ܙܒܢܐ ܘܡܳܛܶܝܬܘܢ ܠܘܬܗ܆ ܬܡܢ ܒܥܘܬܪܐ ܘܒܩܶܢܝܳܢܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܫܚܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ܆ ܠܐ ܛܰܥܡܐ ܒܣܝܡܐ ܣܳܐܡ ܩܕܡܝܟܘܢ ܘܠܐ ܡܰܫܬܝܳܐ ܪܓܝܓܐ ܡܥܰܬܶܕ ܠܟܘܢ. ܬܡܢ ܡܚܰܒܶܠ ܦܓܪܐ ܕܡܦܰܢ̈ܩܐ ܕܡܶܬܓܰܐܶܝܢ܆ ܘܫܳܠܶܝܢ ܡ̣ܢ ܡܦܰܢܩܘܬܐ ܘܠܐ ܥܗܕܝܢ ܠܗ̇. ܪܶܡܬܐ ܡܓܰܡܪܐ ܬܡܢ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ܆ ܘܡܶܬܥܰܛܦܝܢ ܚܫܟܐ ܥܠ ܠܒܘܫܝ̈ܗܘܢ ܫܦܝܪ̈ܐ܆ ܠܐ ܥܳܗܕܝܢ ܠܰܓܡܳܪ ܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܕܰܡܕܰܘܶܕ ܠܗܘܢ ܡܘܬܐ ܟܕ ܢܳܚܬܝܢ ܠܘܬܗ܆ ܘܝܳܬܒܝ̣ܢ ܒܽܐܘܢܬܐ ܘܒܛܶܠܠܗ ܕܡܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܟܪܝܢ ܠܗ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܕ ܗܳܘܝܳܐ ܚܰܪܬܐ ܘܩܝܡܝܢ ܠܕܝ̣ܢܐ. ܐܘ ܚܳܛܘ̈ܦܐ ܘܥܳܠܘ̈ܒܐ ܘܓܳܠܙܰܝ̈ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ܆ ܐܶܬܕܰܟܪܘ ܠܡܘܬܐ ܘܚܛܗܝ̈ܟܘܢ ܠܐ ܬܰܣܓܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܒܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܠܐ ܬܝܒܝܢ ܚܛܝ̈ܐ. ܕܚܳܛܶܦ ܕܚܒܪܗ܆ ܕܝܠܗ ܠܐ ܡܩܰܕܶܐ ܘܳܐܙܶܠ ܠܐܬܪ ܕܒܥܘܬܪܐ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܡܶܬܚܰܫܰܚ܆ ܘܒܳܛܶܠ ܗ̣ܘ ܘܥܳܒܰܪ ܡ̣ܢ ܐܝܩܪܗ ܘܰܢܛܝ̣ܪܝܢ ܚܛܗܘ̈ܗܝ ܠܝܘܡܐ ܕܕܝ̣ܢܐ.

   ܐܘ ܕܰܬܟܝ̣ܠܝ̣ܢ ܥܠ ܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܢܗܘܐ ܫܝ̣ܛ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܬܰܘܬܳܒ̈ܐ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܰܐܟܣܢܳܝ̈ܐ ܒܓܘܗ܆ ܘܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܝܘܡܐ ܕܡܢܗ ܬܶܬܕܰܒܪܘܢ. ܡ̣ܢ ܫܶܠܝܐ ܓܝܪ ܐܳܬܶܐ ܡܘܬܐ ܘܰܡܦܰܪܶܫ ܘܕܳܒܰܪ ܒܢܝ̈ܐ ܪ̈ܚܝܡܐ ܡ̣ܢ ܐܒܗܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܐܒܗ̈ܐ ܦܳܪܶܫ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ܐ ܚܒܝ̈ܒܐ. ܕܳܒܰܪ ܝܚܝ̈ܕܝܐ ܝܰܩܝ̣ܪ̈ܐ ܠܘܬܗ܆ ܘܡܶܬܓܰܠܙܝܢ ܡܢܗܘܢ ܐܒܗܝ̈ܗܘܢ ܘܗܳܘܶܝܢ ܠܫܝ̣ܛܘ̣. ܦܳܪܶܫ ܪ̈ܳܚܡܐ ܝܰܩܝ̣ܪ̈ܐ ܠܘܬܗ܆ ܘܒܳܟܶܝܢ ܚܢܝ̣ܓܐܝܬ ܚܒܝܒܝ̈ܗܘܢ ܥܠܝܗܘܢ. ܕܳܒܰܪ ܘܚ̇ܒܫ ܠܘܬܗ ܪ̈ܓܺܝܓܰܝ ܫܘܦܪܐ܆ ܕܰܢܟܰܐܰܪ ܨܘܪ̈ܬܗܘܢ ܘܢܚܰܒܶܠ ܐܢܘܢ. ܘܰܗܕܝ̣ܪ̈ܰܝ ܚܶܙܘܐ ܕܳܒܰܪ ܠܘܬܗ ܘܗ̇ܘܝܢ ܥܦܪܐ ܥܕܡܐ ܠܕܝ̣ܢܐ ܕܳܒܰܪ ܡܟܝ̣ܪ̈ܳܬܐ ܡ̣ܢ ܡܟܝ̣ܪ̈ܰܝܗܝܢ ܘܚܳܒܶܫ ܠܗܝܢ ܒܓܢܘܢܗ ܒܐܬܪܗ ܥܰܡܘܛܐ܆ ܘܕܳܒܰܪ ܘܦܳܪܶܫ ܡܟܝܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܪ̈ܫܝܡܢ ܠܗܘܢ ܘܒܫܶܡܗܘܢ ܡܟܝ̣ܪ̈ܢ܆ ܘܝܳܬܒ̈ܢ ܥܠܝܗܘܢ ܒܶܐܒܠܐ ܡܪܝܪܐ. ܘܕܳܒܰܪ ܘܦܳܪܶܫ ܠܘܬܗ ܟܠ ܥܠܝ̈ܡܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܕܣܳܒܪܝ̣ܢ ܗ̣ܘܘ ܕܡܘܬܐ ܥܕܡܐ ܠܣܰܝܒܘ̣ ܠܐ ܢܶܚܙܘܢ. ܕܳܒܰܪ ܘܡܟܰܢܶܫ ܠܘܬܗ ܛܠܳܝܰܝ̈ ܝܘ̈ܡܬܐ܆ ܪ̈ܚܝܡܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܣܒܰܥܘ ܡܢܗܘܢ ܐܒܗܝ̈ܗܘܢ. ܕܳܒܰܪ ܠܘܬܗ ܥܬܝܪ̈ܐ ܒܢܝ̈ ܓܶܐܘ̈ܬܐ܆ ܘܫ̇ܒܩܝܢ ܢܶܟܣܰܝ̈ܗܘܢ ܐܝܟ ܓ̈ܠܠܐ ܕܝܡܐ. ܕܳܒܰܪ ܠܘܬܗ ܐܽܘܡܳܢ̈ܐ ܟܫܝܪ̈ܐ ܕܡܩܝ̣ܡܝܢ ܥܠܡܐ ܒܰܥܒܝ̣̈ܕܬܐ ܬܡܝ̈ܗܬܐ. ܕܳܒܰܪ ܠܘܬܗ ܨܢܝ̈ܥܐ ܘܚܟܝ̈ܡܐ܆ ܘܗܳܘܶܝܢ ܣܰܟ̈ܠܐ ܕܠܐ ܦܳܪܫܝ̣ܢ ܛܒ ܡ̣ܢ ܒܝܫ. ܕܳܒܰܪ ܠܘܬܗ ܟܰܗܝ̈ܢܰܝ ܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܘܡܶܫܬܰܚ̈ܛܢ ܨܶܒܘ̈ܬܗܘܢ ܘܠܐ ܬܳܩ̈ܢܳܢ ܠܥܠܡ. ܕܳܒܰܪ ܠܘܬܗ ܚܝܠܬܢ̈ܐ ܘܓܢ̱ܒܪ̈ܐ܆ ܘܡܶܫܬܰܦܰܠ ܚܝܠܗܘܢ ܘܡܶܬܪܰܦܶܐ ܘܓܳܡܰܪ. ܕܰܬܟܝ̣ܠܝܢ ܗ̣ܘܘ ܕܚܰܝܠܗܘܢ ܠܐ ܒܳܨܰܪ܆ ܒܝܘܡܗ ܕܡܘܬܐ ܟܳܢܫܝ̣ܢ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܕܡܢܗܘܢ ܒܨܝܪܝܢ. ܘܕܰܬܟܝ̣ܠܝ̣ܢ ܕܒܡܘܬܗܘܢ ܒܐܝܩܪܐ ܢܶܬܩܰܒܪܘܢ ܓܳܕܫܳܐ ܕܟܠܒ̈ܐ ܢܶܐܟܠܘܢ ܐܢܘܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܰܬܟܝ̣ܠܝ̣ܢ ܕܢܶܬܩܰܒܪܘܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܠܝܕܝܢ ܒܗ܆ ܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܐܦܢ ܒܐܬܪܐ ܕܫܶܒܝ̣ܗܘܢ ܒܨܰܥܪܐ ܡܶܬܟܰܢܫܝܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܰܬܟܝ̣ܠܝܢ ܥܠ ܢܶܟܣܰܝ̈ܗܘܢ ܕܢܰܘܪܬܘܢ ܠܒܢܝ̈ܗܘܢ܆ ܟܣܶܐ ܡܢܗܘܢ ܕܡ̣ܢ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ܗܘܢ ܢܶܬܒܰܙܙܘܢ. ܕܳܒܰܪ ܡܘܬܐ ܠܘܬܗ ܚܠܝ̈ܨܐ ܘܩܪ̈ܰܒܬܳܢܐ ܕܣܒܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܡܶܚܪܰܒ ܥܠܡܐ ܣܓܝܐܐ. ܕܳܒܰܪ ܡܘܬܐ ܠܡܨܰܒ̈ܬܰܝ ܢܦܫܗܘܢ ܒܟܠ ܪ̈ܓܝܓܢ܆ ܘܰܩܒܘܪܰܬ ܚܡܳܪ ܓܳܕܫܐ ܠܗܘܢ ܕܡܶܬܩܰܒܪܝܢ. ܡܰܡܠܶܟ ܡܘܬܐ ܥܠ ܕܠܐ ܝܠܝܕܝܢ܆ ܘܚܳܒܶܫ ܠܗܘܢ ܠܘܬܗ ܥܕܠܐ ܢܬܝܠܕܘܢ. ܕܳܒܰܪ ܡܘܬܐ ܠܘܬܗ ܠܰܡܝܰܩܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܓܶܐܘ̈ܬܐ܆ ܘܗܳܘܶܝܢ ܒܨܥܪܐ ܡܐ ܕܢܚ̣ܬܘ ܠܘܬܗ ܠܐܬܪܗ ܕܚܶܫܘܟ ܘܠܝܬ ܒܗ ܢܗܝܪܐ. ܠܐ ܒܳܗܶܬ ܡ̣ܢ ܡܠܟ̈ܐ ܩܛܝ̣ܪ̈ܰܝ ܬܳܓܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܬܟܰܚܰܕ ܡ̣ܢ ܪ̈ܡܐ ܘܙܥܝ̈ܦܐ ܡܰܚܪ̈ܒܰܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܠܐ ܢܳܣܶܒ ܡܘܬܐ ܒܐܦܝ̈ ܡܝܰܩܪ̈ܐ܆ ܘܠܐ ܫܘ̣ܚܕܐ ܡܩܒܠ ܡ̣ܢ ܥܬܝܪ̈ܐ. ܘܠܐ ܒܳܣܶܐ ܡܘܬܐ ܥܠ ܡܣܟܢ̈ܐ܆ ܘܠܐ ܢܳܕܳܐ ܢܦܫܗ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܠܝܬ ܠܗ ܡܕܡ. ܠܐ ܡܝܰܩܰܪ ܡܘܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܓܰܐܝܘܬܐ ܐܶܬܕܰܒܪܘ܆ ܘܠܐ ܦܪܝܫܝܢ ܠܘܬܗ ܛܒ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܝ̈ܫܐ. ܠܐ ܚܳܫܶܒ ܠܣܒ̈ܐ ܡ̣ܢ ܕܰܛܠܶܝܢ ܒܐܝܩܪܐ. ܘܠܡܳܪ̈ܰܝ ܛܰܥܡܐ ܥܳܒܶܕ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܪܶܥܝܳܢܐ. ܠܰܕܩܳܢܶܝܢ ܩܶܢܝܳܢܐ ܘܪܗܛܝܢ ܘܡܶܫܬܰܚܩܝܢ܆ ܬܡܢ ܠܘܬܗ ܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܺܝܢ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܢܶܟܣܝ̈ܗܘܢ. ܕܳܒܰܪ ܠܘܬܗ ܫܰܘܝܐܝܬ ܠܥܰܒ̈ܕܐ ܘܠܡܳܪ̈ܰܝܗܘܢ܆ ܘܠܐ ܝܰܩܝ̣ܪܝܢ ܬܡܢ ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܡ̣ܢ ܥܒ̣ܕܝ̈ܗܘܢ. ܙܥܘܪܐ ܘܪܒܐ ܬܡܢ ܗ̣ܘ܆ ܘܠܐ ܫܡܥܝܢ ܩܠܐ ܕܡܫܰܥܒܕܳܢܐ. ܥܒ̣ܕܐ ܕܡܶܬܚܰܪܪ ܡ̣ܢ ܡܪܗ ܬܡܢ ܠܐ ܚܳܫܶܒ ܠܡ̇ܢ ܕܰܡܫܰܥܒܶܕ ܗ̣ܘܐ ܠܗ. ܐܣ̇ܪ ܘܚܳܒܶܫ ܡܘܬܐ ܠܘܬܗ ܠܪ̈ܰܒܰܝ ܐܣܝܪ̈ܐ ܘܠܐܣܝܪ̈ܐ ܥܓܝ̣̈ܢܐ ܒܥܶܠܰܬ݀ ܡܘܬܐ ܡܶܫܬܪܶܝܢ ܐܣܝܪ̈ܐ܆ ܘܬܘܒ ܠܐ ܕܚܠܝܢ ܡ̣ܢ ܡܫܰܥܒܕܳܢܝ̈ܗܘܢ.

   ܕܳܚܠܺܝܢ ܡ̣ܢ ܡܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܶܬܓܰܐܶܝܢ܆ ܘܡܣܰܟܶܝܢ ܐܰܠܺܝܨ̈ܐ ܕܒܰܥܓܰܠ ܢܶܬܕܰܒܪܘܢ. ܙܳܝܥܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܡܘܬܐ ܟܠܗܘܢ ܥܬܝܪ̈ܐ܆ ܘܝܰܐܝ̣ܒܝܢ ܠܗ ܡܣܟܢ̈ܐ ܕܢܬܬܢܝ̣ܚܘܢ ܡ̣ܢ ܥܰܡܠܐ. ܡܪܗܒ ܡܘܬܐ ܠܚܝܠܬܢ̈ܐ ܟܕ ܥܳܗܕܝܢ ܠܗ܆ ܘܡܣܰܟܶܝܢ ܠܗ ܟܪ̈ܝܗܐ ܕܢܶܛܥܘܢ ܒܗ ܟܺܐܒܝ̈ܗܘܢ. ܬܘܒ ܕܚܠܝܢ ܡ̣ܢ ܡܘܬܐ ܛܠܳܝܰܝ̈ ܝܘ̈ܡܬܐ܆ ܕܡܐ ܕܳܐܬܶܐ ܥܠܝܗܘܢ ܫ̇ܒܩܝܢ ܦܘܢܳܩܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܡܨܰܠܶܝܢ ܠܗ ܣܒ̈ܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܰܝ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܣܢܝ̣ܩܝ̣ܢ ܥܠ ܠܚܡܐ ܕܝܘܡܐ.

   ܥܗܕܝܢ ܠܗ ܠܡܘܬܐ ܒܢܝ̈ ܫܝܢܐ܆ ܘܫ̇ܒܩܝܢ ܘܡܰܥܒܪܝ̣ܢ ܪܘܓܙܐ ܘܒܥܶܠܕܒܒܘܬܐ. ܐܝܟ ܬܰܘܬܳܒ̈ܐ ܥܡܪܝܢ ܒܗ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܘܰܡܥܰܬܕܝܢ ܠܗܘܢ ܙܘܳܕ̈ܐ ܠܰܩܕܳܡܝܗܘܢ. ܒܕܰܠܥܶܠ ܪܳܢܶܝܢ ܘܒܕܰܠܥܶܠ ܡܶܬܗܰܓܶܝܢ܆ ܘܕܬܚܝܬ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܫܝ̣̈ܛܢ ܠܗܘܢ ܨܶܒܘ̈ܬܐ. ܡܫܰܕܪܝ̣ܢ ܣܝܡ̈ܬܗܘܢ ܠܐܬܪܐ ܕܠܐ ܩܶܢܛܐ܆ ܐܬܪ ܕܠܐ ܣܳܣܐ ܘܠܐ ܓܰܢܳܒ̈ܐ. ܕܳܝܪܝ̣ܢ ܒܗ ܒܥܠܡܐ ܐܝܟ ܐܰܟܣܢܳܝ̈ܐ ܒܢܝ̈ ܐܬܪܐ ܪܚܝܩܐ܆ ܘܡܣܰܟܶܝܢ ܕܢܫܬܕܪܘܢ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܢܺܐܙܠ̱ܘܢ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܐܬܪܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ. ܐܳܠܨܝ̣ܢ ܢܦܫܗܘܢ ܒܐܬܪ ܬܰܘܬܳܒܘܬܐ ܘܠܐ ܡܶܬܥܰܘܟܝ̣ܢ ܘܡܶܬܥܢܶܝܢ ܒܝܬ ܐܰܟܣܢܳܝܘܬܐ. ܟܠ ܝܘܡ ܒܝܘܡ ܠܥܠ ܣܝ̣̈ܡܢ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܕܢܺܐܙܠ̱ܘܢ ܠܰܢܝܳܚܐ ܕܐܒܗܝ̈ܗܘܢ. ܒܕܡܘܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܐܢܘܢ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܘܒܕܡܘܬ ܗܡܰܝܪ̈ܐ ܕܠܡܠܟܐ ܐܰܚܝ̣ܕܝܢ. ܠܰܓܡܳܪ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܢܝܳܚܐ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܘܠܝܬ ܒܗ ܣܒܪܐ ܕܠܥܠܡ ܡܩܰܘܶܐ. ܕܩܳܢܶܝܢ ܢܶܟܣ̈ܐ ܒܗܘܢ ܠܐ ܚܳܕܶܝܢ܆ ܘܕܝܳܠܕܝ̣ܢ ܒܢܝ̈ܐ ܡܰܕܘܶܐ ܠܗܘܢ ܡܘܬܐ܆ ܕܒܳܢܶܝܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܒܗܝܢ ܠܐ ܡܶܫܬܰܒܩܝܢ܆ ܪܗܛܝܢ ܘܡܶܫܬܰܚܩܝ̣ܢ ܒܡܕܡ ܕܠܐ ܦܪܝܫܝܢ ܡ̣ܢ ܣܰܟ̈ܠܐ. ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܠܒܐ ܐܝܢܐ ܕܬܘܟܠܢܗ ܥܠ ܥܠܡܐ ܗ̱ܘ ܗܢܐ.

   ܥܶܗܰܕ ܚܒܝܒܝ ܘܦܰܚܶܡ ܘܰܚܙܝ̣ ܒܪܶܥܝܳܢܟ܆ ܡܢܘ̣ ܡ̣ܢ ܕܳܪ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܐܶܫܬܒܶܩ ܒܗ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܢܩܰܘܶܐ ܠܥܠܡ؟ ܕܒܰܪ ܡܘܬܐ ܠܕܳܪ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ܆ ܓܢ̱ܒܪ̈ܐ ܘܚܝܠܬܢ̈ܐ ܘܨܢܝ̣ܥ̈ܐ. ܡܢܘ̣ ܕܰܩܢܳܐ ܢܶܟܣ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܒܙܒܢ ܕܰܢܦܰܩ ܫܩܰܠ ܐܢܘܢ ܥܡܗ܆ ܕܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܡܶܬܟܢܶܫ ܠܓܘܗ̇ ܗܳܦܶܟ܆ ܘܥܰܪܛܶܠ ܢܳܦܶܩ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢ ܩܶܢܝܳܢܗ. ܚܟܝ̈ܡܐ ܕܩܳܢܶܝܢ ܢܶܟܣ̈ܐ ܡܫܕܪܝܢ ܡܢܗܘܢ ܠܩܕܡܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܝܘܒ: ܕܣܳܗ̈ܕܰܝ ܒܫܡܝܐ. ܘܐܡ̣ܪ: ܐܚܝ̈ ܘܪ̈ܳܚܡܰܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܘܡܪܢ ܦܰܩܶܕ ܠܩܳܢ̈ܝܰܝ ܩܶܢܝܳܢܐ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܪ̈ܳܚܡܐ ܒܫܡܝܐ܆ ܐܦ ܕܣܝ̈ܡܬܐ ܢܣܝ̣ܡܘܢ ܬܡܢ.

  ܥܶܗܰܕ ܘܐܦ ܐܢ̱ܬ ܠܡܘܬܐ ܐܘ ܣܳܦܪܐ ܚܟܝܡܐ܆ ܕܠܡܐ ܢܬܬܪܝܡ ܠܶܒܳܟ ܘܬܶܛܥܶܐ ܓܙܳܪ ܕܝ̣ܢܐ. ܠܐ ܫ̇ܒܩ ܡܘܬܐ ܚܟܝ̈ܡܐ ܘܠܐ ܢܳܣܶܒ ܒܐܦܝ̈ ܨܢܝ̈ܥܐ. ܕܳܒܪ ܡܘܬܐ ܠܘܬܗ ܣܳܦܪ̈ܐ ܚܟܝ̈ܡܐ ܘܛܳܥܶܝܢ ܡܐ ܕܝ̣ܠܶܦܘ ܥܕ ܗܳܘܶܐ ܙܒܢܐ ܕܩܝܡܝܢ ܒܗ ܟܠ ܙܕܝ̈ܩܐ.

   ܒܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܛܳܥܶܝܢ ܠܗ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܬܡܢ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܣܢܝ̣ܩܘܬܐ܆ ܘܪܚܡܝܢ ܚܕ ܠܚܕ ܒܪ̈ܚܡܐ ܫܦܝ̈ܥܐ. ܠܝܬ ܒܗܘܢ ܒܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܢܰܛܝ̣ܠܘܬܐ܆ ܕܩܰܠܝ̣ܠܐܝܬ ܢܶܦܪܚܘܢ ܐܝܟ ܝܘ̈ܢܐ ܠܟܰܘܰܝ̈ܗܝܢ. ܠܰܓܡܳܪ ܒܡܰܕܥܰܝ̈ܗܘܢ ܒܝܫܬܐ ܠܐ ܥܗܕܝܢ ܬܡܢ܆ ܘܠܐ ܣܠܩܐ ܥܠ ܠܒܗܘܢ ܡܕܡ ܛܰܡܐܘܬܐ. ܠܝܬ ܒܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܪܶܓܬܐ ܕܟܝܳܢܐ܆ ܘܚܣܝ̣ܠܝܢ ܬܡܢ ܡ̣ܢ ܟܠܗܝܢ ܪ̈ܓܝܓܬܐ. ܕܠܐ ܣܳܠܩܐ ܥܠ ܠܒܗܘܢ ܚܡܬܐ ܘܨܰܚܢܘܬܐ܆ ܐܦ ܟܠܗܝܢ ܨܶܒܘ̈ܬܐ ܕܝܠܕ̈ܢ ܚܛܗ̈ܐ ܡܰܥܒܪܝ̣ܢ ܡܢܗܘܢ. ܪܳܬܰܚ ܒܠܒܗܘܢ ܚܘܒܐ ܕܚܕܕ̈ܐ܆ ܘܠܐ ܩܒܝ̣ܥܐ ܒܓܘܗܘܢ ܣܶܢܶܐܬܐ ܠܰܓܡܳܪ. ܠܐ ܣܢܝܩܝܢ ܬܡܢ ܥܠ ܒ̈ܬܐ ܠܡܶܒܢܳܐ܆ ܕܫܳܪܶܝܢ ܒܢܘܗܪܐ ܒܕܰܝܪ̈ܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ. ܠܐ ܣܢܝܩܝܢ ܥܠ ܠܒܘܫܐ ܙܩܝ̣ܪܐ܆ ܕܥܛܝܦܝܢ ܢܘܗܪܐ ܕܠܥܠܡ. ܠܐ ܣܢܝ̣ܩܝ̣ܢ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ܆ ܕܥܠ ܦܬܘܪܗ ܣܡܝܟܝ̣ܢ ܘܡܬܬܙܝܥܝܢ ܠܥܠܡ. ܐܐܪ ܕܬܡܢ ܪܓܝܓܐ ܘܗܕܝ̣ܪܐ܆ ܘܨܳܡܰܚ ܢܘܗܪܗ ܘܰܦܐܶܐ ܘܝܳܐܐ. ܢܨܝ̣ܒܝ̣ܢ ܬܡܢ ܐܝܠܢ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܕܦܐܪ̈ܝܗܘܢ ܠܐ ܦܳܛܪܝܢ ܘܠܐ ܢܳܬܪܝܢ ܛܰܪ̈ܦܝܗܘܢ܆ ܥܰܘܦܰܝ̈ܗܘܢ ܫܒܝ̣ܚܝܢ ܘܪܝܚܗܘܢ ܒܰܣܝ̣ܡ ܘܛܰܥܡܗܘܢ ܢܦܫܐ ܠܐ ܓܳܥܨܳܐ ܡܢܗ ܠܥܠܡ. ܪܘܝܚ ܗ̱ܘܽ ܐܬܪܐ ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ܆ ܘܪܰܚܝ̣ܩܘܬܗ ܐܝܟ ܕܒܩܘܪܒܐ ܚܳܙܶܝܢ ܠܗ̇ ܥܳܡܘܪ̈ܘܗܝ. ܬܡܢ ܝ̇ܪܬܘܬܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܠܓܐ܆ ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܐܡ̇ܪ ܠܚܒܪܗ: ܕܗܢܐ ܕܝܠܝ ܘܗܢܐ ܕܝܠܟ. ܠܐ ܡܶܬܰܐܣܪܝ̣ܢ ܬܡܢ ܒܪܶܓܰܬ݀ ܝܰܥܢܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܬܬܰܘܫܝ̣ܢ ܬܡܢ ܥܠ ܥܘܗܕܢܐ. ܠܐ ܪܳܚܶܡ ܬܡܢ ܐ̱ܢܫ ܠܚܒܪܗ ܒܕܶܚܠܬܐ ܝܬܝܪܬܐ܆ ܐܠܐ ܫܦܝܥܐܝܬ ܪܚܡܝܢ ܟܠܗܘܢ ܚܕ ܠܚܕ ܒܚܕ ܐܶܣܟܺܡܐ. ܠܐ ܢܳܣܒܝ̣ܢ ܢܫ̈ܐ ܬܡܢ ܘܠܐ ܝܠܕܝܢ ܒܢܝ̈ܐ܆ ܘܠܐ ܦܪܝܫ ܬܡܢ ܕܶܟܪܐ ܘܢܶܩܒܬܐ܆ ܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܒܢܘ̈ܗܝ ܐܢܘܢ ܕܐܒܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܢܒܝܐ: ܕܠܡܐ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܚܕ ܐܒܐ ܠܟܠܢ ܐܘ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܚܕ ܐܠܗܐ ܒܪܳܐ؟

   ܘܥܠ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܬܡܢ ܢܫ̈ܐ ܠܐ ܢܣܒܝܢ ܘܠܐ ܦܪܝܫ ܕܟܪܐ ܘܢܶܩܒܬܐ ܡܪܢ ܘܫܠܝܚܗ ܐܰܠܦܘܢ. ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܡܪܢ: ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܗ̇ܘ ܥܠܡܐ ܫܘܰܘ ܘܠܗ̇ܝ ܩܝܡܬܐ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܆ ܠܐ ܢܫ̈ܐ ܢܣܒܝܢ ܐܦܠܐ ܠܓܒܪ̈ܐ ܗܘ̈ܝܢ ܢܫ̈ܐ܆ ܡܛܠ ܕܠܰܡܡܳܬ ܠܐ ܡܶܫܟܚܝ̣ܢ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܠܐܟ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܢܝ̈ܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܫܠܝܚܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܐ ܕܟܪܐ ܘܠܐ ܢܶܩܒܬܐ ܘܠܐ ܥܰܒܕܐ ܘܠܐ ܒܪ ܚܺܐܪ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܟܠܟܘܢ ܚܕ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܚܰܘܳܐ ܓܝܪ ܠܰܦܪܘܣ ܡܘܠܕܐ ܦܰܪܫܗ̇ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܐܕܡ ܕܬܗܘܐ ܐܡܐ ܕܟܠ ܕܚܰܝ܆ ܒܪܡ ܕܝܢ ܒܗ̇ܘ ܥܠܡܐ ܠܝܬ ܢܶܩܒܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܒܫܡܝܐ ܐܝܬ ܢܩܒܬܐ ܘܡܘܠܕܐ ܐܘ ܚܘܫܳܚܐ ܕܪܶܓܬܐ. ܒܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܠܝܬ ܚܰܣܝ̣ܪܘܬܐ ܡܕܡ܆ ܐܠܐ ܓܡܝ̣ܪܘܬܐ ܘܡܫܰܠܡܳܢܘܬܐ. ܠܐ ܡܝܬܝܢ ܣܒ̈ܐ ܘܠܐ ܣܳܐܒܝ̣ܢ ܥܠܝ̈ܡܐ܆ ܕܥܠ ܣܒܪܐ ܕܣܐܒܝܢ ܘܡܳܝܬܝ̣ܢ ܢܶܣܒܘܢ ܥܠܝ̈ܡܐ ܢܫ̈ܐ ܘܢܰܘܠܕܘܢ ܒܢܝ̈ܐ ܕܡܳܐ ܕܡܝܬܘ ܐܒܗ̈ܐ ܢܩܘܡܘܢ ܒܢܝ̈ܐ ܚܠܦܝܗܘܢ܆ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܡܶܫܬܰܡ̈ܫܢ. ܒܗ̇ܘ ܓܝܪ ܐܬܪܐ ܠܝܬ ܣܢܝ̣ܩܘܬܐ ܘܠܐ ܚܰܣܝ̣ܪܘܬܐ ܘܠܐ ܪܶܓܬܐ ܘܠܐ ܡܘܠܕܐ ܘܠܐ ܫܘܠܡܐ ܘܠܐ ܛܘܠܩܐ ܘܠܐ ܡܘܬܐ ܘܠܐ ܓܡܽܘܪܝܐ ܘܠܐ ܥܬܝܩܘܬܐ ܘܠܐ ܣܶܢܶܐܬܐ ܘܠܐ ܚܶܡܬܐ ܘܠܐ ܛܢܳܢܐ ܘܠܐ ܠܶܐܘܬܐ ܘܠܐ ܥܰܡܠܐ ܘܠܐ ܚܫܘܟܐ ܘܠܐ ܠܠܝܐ ܘܠܐ ܕܰܓܳܠܘܬܐ܆ ܘܠܝܬ ܒܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܣܢܝ̣ܩܘܬܐ ܠܰܓܡܳܪ܆ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܡܠܶܐ ܢܘܗܪܐ ܘܚܝ̈ܐ ܘܚܢܳܢܐ ܘܡܰܠܝܘܬܐ ܘܣܰܒܥܘܬܐ ܘܚܰܕܬܘܬܐ ܘܪܳܚܡܘܬܐ ܘܟܠܗܘܢ ܡܘܠܟܢ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܕܟܬܝ̣ܒܝ̣ܢ ܐܦ ܕܠܐ ܪܫܝܡܝܢ. ܐܝܬ ܓܝܪ ܬܡܢ ܡܕܡ ܕܥܝܢܐ ܠܐ ܚܙܳܬ݀ ܘܐܕܢܐ ܠܐ ܫܶܡܥܰܬ݀ ܘܥܠ ܠܒܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܐ ܣܠܶܩ ܘܡܕܡ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠ ܘܡܶܫܟܰܚ ܒܪܢܫܐ ܠܡܐܡܪܗ. ܘܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ: ܕܡܕܡ ܕܛܰܝܶܒ ܐܠܗܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܝܢ ܠܗ ܟܕ ܣܓܝ ܢܡܰܠܠܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܡܐܡܪܗ ܠܐ ܡܶܫܟܚܝ̣ܢ܆ ܘܡܕܡ ܕܠܐ ܚܙܳܬ݀ ܥܝܢܐ ܠܰܡܬܰܢܳܝܘܬܗ ܠܐ ܡܨܶܝܢ܆ ܘܡܕܡ ܕܐܕܢܐ ܠܐ ܫܶܡܥܰܬ݀ ܠܰܡܕܰܡܳܝܘܬܗ ܠܡܕܡ ܕܫܶܡܥܰܬ݀ ܐܕܢܐ ܘܰܚܙܳܬ݀ ܥܝܢܐ ܠܐ ܘܳܠܶܐ ܠܗܘܢ ܠܡܐܡܪ܆ ܘܡܕܡ ܕܥܠ ܠܒܐ ܠܐ ܣܠܶܩ ܡܰܢܘ ܡܰܡܪܰܚ ܕܢܐܡܪ ܥܠܘܗܝ܆ ܕܥܠ ܡܕܡ ܕܰܣܠܶܩ ܥܠ ܠܒܐ ܕܳܡܶܐ܆ ܐܠܐ ܙܳܕܩܐ ܗܕܐ ܠܳܐܡܘ̣ܪܐ ܕܢܕܰܡܶܐ ܘܢܶܩܪܶܝܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܡܰܥܡܪܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܐܬܪܐ ܕܚܝ̈ܐ܆ ܐܬܪܐ ܓܡܝ̣ܪܐ܆ ܐܬܪܐ ܕܢܘܗܪܐ܆ ܐܬܪܐ ܕܓܰܐܝܘܬܐ܆ ܫܰܒܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܝܘܡܐ ܕܢܝܳܚܬܐ܆ ܢܝܳܚܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ܆ ܒܘܣܡܐ ܕܟܐܢ̈ܐ܆ ܡܥܡܪܐ ܘܕܝܪܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܘܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܐܬܪܐ ܕܣܒܪܢ܆ ܒܝܬ ܬܘܟܠܳܢܢ ܥܫܝܢܐ܆ ܐܬܪܐ ܕܣܝ̣ܡܬܢ܆ ܐܬܪܐ ܥܳܛܶܐ ܥܰܡܠܢ ܘܡܰܥܒܰܪ ܐܘܠܨܢܝ̈ܢ ܘܡܳܫܶܐ ܬܢܚ̈ܬܢ. ܒܗܠܝܢ ܘܳܠܶܐ ܠܢ ܕܢܕܰܡܶܝܘܗܝ ܘܢܶܩܪܶܝܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܐܬܪܐ.

   ܬܘܒ ܕܳܒܰܪ ܡܘܬܐ ܠܘܬܗ ܡܠܟ̈ܐ ܡܰܘ̈ܬܒܰܝ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܘܡܶܬܥܰܫ̈ܢܰܝ ܒܓܰܐܝܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܫܳܒܶܩ ܠܡܳܪ̈ܰܝ ܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܕܳܒܰܪ ܘܫܳܒܶܐ ܡܘܬܐ ܠܘܬܗ ܝܰܥ̈ܢܐ ܕܠܐ ܣܳܒܥܝ̣ܢ ܘܐܡܪܝܢ ܟܕܘ܆ ܘܡܶܬܝܰܥܰܢ ܥܠܝܗܘܢ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܕܗ̣ܢܘܢ ܐܶܬܝܰܥܰܢܘ. ܕܳܒܰܪ ܡܘܬܐ ܠܘܬܗ ܠܒܳܙܘ̈ܙܐ ܘܕܠܐ ܒܛܰܝܒܘ̣ ܕܝܠܗܘܢ ܡܶܬܟܠܶܝܢ ܡ̣ܢ ܒܶܙܬܐ ܕܚܒܪ̈ܝܗܘܢ. ܕܳܒܰܪ ܡܘܬܐ ܠܘܬܗ ܠܛܳܠܘ̈ܡܐ܆ ܘܒܥܶܠܰܬ݀ ܡܘܬܐ ܡܶܬܟܠܶܝܢ ܡ̣ܢ ܥܘܠܐ. ܕܳܒܰܪ ܡܘܬܐ ܠܘܬܗ ܠܐܠܘ̈ܨܐ܆ ܘܡܶܬܬܢܝ̣ܚܝܢ ܐܠܝ̈ܨܐ ܥܕ ܐܙܠ̱ܝܢ ܠܘܬܗ. ܕܰܒܳܪ ܡܘܬܐ ܠܘܬܗ ܠܒܳܠܥܰܝ̈ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ܆ ܘܰܥܠܝ̣̈ܒܐ ܘܛܠܝ̈ܡܐ ܡܶܬܬܢܝ̣ܚܝܢ ܩܠܝܠ ܥܕ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܡܶܬܕܰܒܪܝܢ ܘܐܙܠ̱ܝܢ ܠܬܡܢ. ܘܕܳܒܰܪ ܡܘܬܐ ܠܣܓܝ̈ܐܝ ܡܚܫ̈ܒܬܐ܆ ܘܡܶܫܬܪܶܐ ܘܡܶܬܒܰܛܰܠ ܟܠ ܡܐ ܕܶܐܬܪܰܥܝ̣ܘ. ܡܶܬܚܰܫܒܝ̣ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܣܓܝ ܨܒܘ̈ܬܐ܆ ܘܳܐܬܶܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܘܬܐ ܡ̣ܢ ܫܶܠܝܐ ܘܡܶܬܕܰܒܪܝܢ܆ ܘܬܘܒ ܠܐ ܡܶܬܕܰܟܪܝܢ ܡܕܡ ܕܶܐܬܪܰܥܝ̣ܘ. ܐܝܬ ܒܪܢܫܐ ܕܡܶܬܚܰܫܒ ܠܰܫܢܝ̣̈ܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ܆ ܘܰܓܠܝ̣ܙܐ ܡܢܗ ܕܰܡܚܳܪ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡܬܬܪܝܡ ܘܡܫܬܒܗܪ ܒܪ ܐܕܡ ܥܠ ܚܒܪܗ. ܘܳܐܬܶܐ ܥܠܘܗܝ ܡܘܬܐ ܘܡܒܰܛܶܠ ܫܘܒܗܪܗ. ܥܬܝܪܐ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܕܢܘܣܦ ܥܠ ܢܶܟܣܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ ܕܐܦ ܕܰܩܢܳܐ ܠܐ ܡܩܰܕܶܐ ܠܗ. ܕܳܒܪ ܡܘܬܐ ܠܘܬܗ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܚܳܒܶܫ ܠܗܘܢ ܒܕܝܪܗ ܥܕܡܐ ܠܕܝ̣ܢܐ. ܐܦ ܥܠ ܕܠܐ ܚܛܰܘ ܡܠܟܐ ܗܳܘܶܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܛܠ ܓܙܳܪ ܕܝ̣ܢܐ ܕܩܰܒܶܠ ܐܕܡ ܒܚܛܗܘ̈ܗܝ.

   ܘܳܐܬܶܐ ܡܰܚܝܳܢܐ ܩܳܛܘܠܗ ܕܡܘܬܐ ܘܡܒܰܛܶܠ ܫܘܠܛܢܗ ܡ̣ܢ ܟܐܢ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܥܰܘ̈ܠܐ܆ ܘܩܝܡܝܢ ܡܝ̈ܬܐ ܒܩܠܐ ܥܙܝܙܐ܆ ܘܡܶܣܬܰܪܰܩ ܘܡܶܬܚܰܠܰܨ ܡܘܬܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܫܒܝ̣ܬܐ. ܘܠܕܝ̣ܢܐ ܡܶܬܟܰܢܫܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܕܡ ܘܳܐܙܶܠ ܐ̱ܢܫ ܐ̱ܢܫ ܠܐܬܪܗ ܕܰܡܥܰܬܰܕ ܠܗ. ܩܝܳܡܰܬ݀ ܙܕܝ̈ܩܐ ܪܳܕܝܳܐ ܠܚܝ̈ܐ܆ ܘܩܝܡܬܗܘܢ ܕܥܘ̈ܠܐ ܠܡܘܬܐ ܡܶܫܬܰܠܡܐ. ܙܕܝ̈ܩܐ ܕܰܢܛܰܪܘ ܦܘܩܕܢܐ ܐܙܠ̱ܝܢ ܘܠܐ ܩܳܪܒܝ̣ܢ ܠܕܝ̣ܢܐ ܒܝܘܡܐ ܕܩܝܡܝܢ ܐܝܟ ܕܫܶܐܠܘ ܕܘܝܕ܆ ܘܠܐ ܬܰܥܶܠ ܠܥܒܕܟ ܒܕܝ̣ܢܐ. ܘܐܦܠܐ ܡܙܝ̣ܥ ܠܗܘܢ ܡܪܗܘܢ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ.

   ܘܥܶܗܰܕ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܠܡܠܐܟ̈ܐ ܕܳܝܢܝ̣ܢܢ. ܘܡܪܢ ܐܡ̣ܪ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ: ܕܬܶܬܒܘܢ ܥܠ ܬܪܥܣܪ ܟܘ̣ܪ̈ܣܰܘܢ ܘܬܕܘܢܘܢ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܪ̈ܒܢ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܘܚܙܩܝܐܝܠ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܓܒܪ̈ܐ ܙܕܝ̈ܩܐ: ܕܗ̣ܢܘܢ ܕܳܝܢܝ̣ܢ ܠܰܐܗܠܐ ܘܠܰܐܗܠܝ̣ܒܐ. ܙܕܝ̈ܩܐ ܓܝܪ ܕܰܥܬܝ̣ܕܝ̣ܢ ܕܢܕܘܢܘܢ ܠܥܰܘ̈ܠܐ ܐܘܕܥ ܥܠܝܗܘܢ ܕܠܐ ܥܐܠܝܢ ܒܕܝ̣ܢܐ. ܘܥܠ ܕܐܡ̣ܪ ܫܠܝܚܐ: ܕܠܡܠܐܟ̈ܐ ܕܳܝܢܝ̣ܢܢ܆ ܫܡܥ ܐܦܝܣܟ. ܡܠܐܟ̈ܐ ܓܝܪ ܕܡܶܬܬܕܝ̣ܢܝܢ ܡ̣ܢ ܫܠܝ̈ܚܐ܆ ܟܗ̈ܢܐ ܐܢܘܢ ܕܰܐܥܘܶܠܘ ܒܢܡܘܣܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܢܒܝܐ: ܕܣܦܘ̈ܬܗ ܕܟܗܢܐ ܢܳܛܪ̈ܢ ܝ̣ܕܥܬܐ ܘܢܡܘܣܐ ܫܐܠܝܢ ܡ̣ܢ ܦܘܡܗ܆ ܡܛܠ ܕܡܠܐܟܗ ܗ̣ܘ ܕܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ. ܡܠܐܟ̈ܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܟܗ̈ܢܐ ܘܡܶܫܬܐܶܠ ܢܡܘܣܐ ܡ̣ܢ ܦܘܡܗܘܢ ܟܕ ܡܰܥܘܠܝ̣ܢ ܒܢܳܡܘܣܐ ܡܬܬܕܝ̣ܢܝ̣ܢ ܠܚܰܪܬܐ ܡ̣ܢ ܫܠܝ̈ܚܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܢܳܛܪ̈ܰܝ ܢܡܘܣܐ.

   ܘܪ̈ܫܝܥܐ ܠܐ ܩܝܡܝܢ ܒܕܝ̣ܢܐ܆ ܘܐܦܠܐ ܚܛܝ̈ܐ ܒܟܢܘܫܬܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܕܰܓܡܝ̣ܪܝܢ ܒܰܥܒܳܕ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܠܕܝ̣ܢܐ ܠܐ ܥܐܠܝܢ ܕܢܬܕܝ̣ܢܘܢ܆ ܗܟܢܐ ܐܦܠܐ ܪ̈ܫܝܥܐ ܐܝܠܝܢ ܕܣܓܝܐܝܢ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܘܫܦܝܥܐ ܟܝܳܠܰܬ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܘܢ܆ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܗܘܢ ܕܢܶܩܪܒܘܢ ܠܕܝ̣ܢܐ܆ ܐܠܐ ܡܐ ܕܩܡܘ ܗܳܦܟܝܢ ܠܗܘܢ ܠܫܝܘܠ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ: ܕܢܶܗܦܟܘܢ ܪ̈ܫܝܥܐ ܠܫܝܘܠ ܘܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܛܳܥܶܝܢ ܠܐܠܗܐ. ܘܐܫܥܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܐܝܟ ܢܘ̣ܛܦܬܐ ܡ̣ܢ ܩܰܕܣܐ ܘܐܝܟ ܢܶܙܠܐ ܕܡܰܣܰܐܬܐ܆ ܘܓܳܙܪ̈ܳܬܐ ܐܝܟ ܕܰܚܝ̣ܚܐ ܢܶܫܬܰܕ̈ܝܢ܆ ܘܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܐܝܟ ܠܐ ܡܕܡ ܚܫܝ̣ܒܝܢ ܠܗ܆ ܠܰܐܒܕܳܢܐ ܘܠܚܰܪܒܐ ܚܫܝܒܝܢ ܠܗ. ܡܟܝܠ ܝ̣ܠܰܦ ܘܐܬܛܦܝܣ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐܠܗܐ ܥܳܒܘܕܗܘܢ ܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܐܝܟ ܠܐ ܡܕܡ ܚܫܝܒܝܢ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܘܠܕܝ̣ܢܗ ܠܐ ܩܳܪܒܝ̣ܢ܆ ܐܠܐ ܡܐ ܕܩܳܡܘ ܗܦܰܟܘ ܠܗܘܢ ܠܫܝܘܠ.

   ܘܫܪܟܐ ܕܥܠܡܐ ܟܠܗ ܕܡܶܬܩܪܶܝܢ ܚܛܝ̈ܐ ܩܝܡܝܢ ܒܕܝ̣ܢܐ ܘܡܶܬܪܫܶܝܢ. ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܩܠܝܠ ܒܘܨܳܪ̈ܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ܆ ܪܳܫܶܐ ܠܗܘܢ ܕܝ̇ܢܐ ܘܡܘܕܥ ܠܗܘܢ ܕܰܐܣܟܶܠܘ܆ ܘܝ̇ܗܒ ܠܗܘܢ ܝܘܪܬܳܢܐ ܚܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܝ̣ܢܐ. ܘܶܐܣܬܰܟܠ ܕܰܐܘܕܥܰܢ ܡܪܢ ܒܰܣܒܰܪܬܗ܆ ܕܟܠܢܫ ܐܝܟ ܥܰܡܠܗ ܐܓܪܗ ܡܩܰܒܶܠ. ܕܰܢܣܰܒ ܟܶܣܦܐ ܚܘܝ ܝܘܬܪܳܢܐ܆ ܕܰܥܒܰܕ ܡܰܢܝܗ ܘܟܰܟܪܗ ܡܶܢܝܳܢܐ ܥܣܝܪܝܐ ܩܒ̣ܠ ܚܝ̈ܐ ܡܫܰܠܡܳܢ̈ܐ ܟܕ ܡܕܡ ܠܐ ܚܰܣܝ̣ܪ܆ ܘܕܥܒ̣ܕ ܡܰܢܝܗ ܘܟܰܟܪܗ ܚܡܫ ܡܢܰܘ̈ܢ ܩܒ̣ܠ ܦܶܠܓܐ ܡ̣ܢ ܥܣܪܐ܆ ܚܕ ܐܶܫܬܰܠܛ ܥܣܪ ܡܢܰܘ̈ܢ ܘܚܕ ܚܡܫ. ܘܶܐܣܬܰܟܠ ܘܚܙܝ ܕܰܒܨܝ̣ܪ ܝܘܬܪܢܐ ܕܚܡܫ ܡ̣ܢ ܕܥܣܪ܆ ܘܡܝܰܬܪܝܢ ܦܳܥ̈ܠܐ ܕܫܐܠܝܢ ܐܓܪܐ ܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܰܢܣܰܒܘ ܘܫܰܬܝ̣ܩܝ̣ܢ. ܕܰܥܡܰܠܘ ܟܠܗ ܝܘܡܐ ܟܕ ܓܰܠܝ̈ܢ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܢܣܒܝܢ ܐܓܪܐ ܘܫܐܠܝܢ ܒܰܬܟܝ̣ܠܘ̣ ܕܢܰܘܣܶܦ ܠܗܘܢ ܝܬܝܪܐ܆ ܘܕܰܦܠܰܚܘ ܚܕܐ ܫܥܐ ܢܣܒܝܢ ܟܕ ܫܰܬܝ̣ܩܝ̣ܢ ܘܝ̇ܕܥܝܢ ܕܒܛܰܝܒܘ̣ ܡܶܬܚܰܢܢܝ̣ܢ ܘܚܳܐܝܢ. ܐܝܠܝܢ ܚܛܝ̈ܐ ܕܣܓܝܐܝܢ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܕܝ̣ܢܐ ܡܬܚܰܝܒܝ̣ܢ ܘܐܙܠ̱ܝܢ ܠܬܫܢܝܩܐ܆ ܘܡ̣ܢ ܗܝܕܝܢ ܘܰܠܗܰܠ ܕܝ̣ܢܐ ܫܰܠܝ̣ܛ.

   ܬܘܒ ܫܡܰܥ ܠܫܠܝܚܐ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܟܠ ܐ̱ܢܫ ܐܝܟ ܥܰܡܠܗ ܐܓܪܗ ܡܩܰܒܶܠ. ܕܰܥܡܰܠ ܩܠܝܠ ܢܳܣܶܒ ܐܝܟ ܕܠܐܝ̣܆ ܘܕܰܪܗܶܛ ܣܓܝ ܐܝܟ ܡܰܪ̈ܗܳܛܘܗܝ ܡܶܬܦܪܰܥ. ܘܐܦ ܐܝܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܕܚܳܣ ܠܐܠܗܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܰܘܠܐ܆ ܘܚܳܣ ܠܗ ܕܢܶܥܒܶܕ ܚܛܝ̣ܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܥܒܳܕܘ̈ܗܝ ܕܒܪܢܫܐ ܦܳܪܰܥ ܠܗ܆ ܘܓܒܪܐ ܐܝܟ ܐܘܪ̈ܚܬܗ ܡܫܟܚ. ܘܐܦ ܫܠܝܚܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܟܘܟܒܐ ܡ̣ܢ ܟܘܟܒܐ ܡܝܰܬܰܪ ܗ̣ܘ ܒܢܘܗܪܗ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܰܝܰܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܡܟܝܠ ܕܥ ܕܐܦ ܟܕ ܠܚܝ̈ܐ ܥܐܠܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܐܠܐ ܦܘܪܥܢܐ ܡ̣ܢ ܦܘܪܥܢܐ ܡܝܰܬܰܪ܆ ܘܫܘܒܚܐ ܡ̣ܢ ܫܘܒܚܐ ܡܝܰܬܰܪ܆ ܘܐܓܪܐ ܣܓܝ ܡ̣ܢ ܐܓܪܐ. ܘܕܰܪܓܐ ܡ̣ܢ ܚܒܪܗ ܡܥܰܠܰܝ ܘܢܘܗܪܐ ܡ̣ܢ ܢܘܗܪܐ ܦܐܶܐ ܒܚܶܙܘܗ. ܫܡܫܐ ܡܝܰܬܰܪ ܡ̣ܢ ܣܗܪܐ܆ ܘܪܒ ܣܗܪܐ ܡ̣ܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܕܥܡܗ. ܘܰܚܙܝ̣ ܕܣܗܪܐ ܘܟܘܟ̈ܒܐ ܐܦ ܒܫܘܠܛܢܗ ܕܫܡܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܡܶܬܒܠܰܥ ܢܘܗܪܗܘܢ ܒܙܝ̣ܘܗ ܕܫܡܫܐ. ܘܠܫܡܫܐ ܠܝܬ ܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܥܡ ܣܗܪܐ ܘܟܘܟ̈ܒܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܒܰܛܶܠ ܠܠܝܐ ܕܰܗܘܳܐ ܦܪܝܫ ܡ̣ܢ ܐܝܡܡܐ. ܘܟܕ ܐܬܒܪܝ̣ ܫܡܫܐ ܢܗܝܪܐ ܐܬܩܪܝ܆ ܘܚܙܝ ܕܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܘܟܘܟ̈ܒܐ ܟܠܗܘܢ ܢܗܝܪ̈ܐ ܐܬܩܪܝܘ܆ ܐܠܐ ܡܝܰܬܰܪ ܢܗܝܪܐ ܡ̣ܢ ܢܗܝܪܐ܆ ܫܡܫܐ ܡܰܥܡܶܛ ܢܘܗܪܗ ܕܣܗܪܐ܆ ܘܐܦ ܣܗܪܐ ܡܰܚܫܶܟ ܢܘܗܪܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ܆ ܘܟܘܟܒܐ ܡ̣ܢ ܟܘܟܒܐ ܡܝܰܬܰܪ ܒܢܘܗܪܗ.

   ܘܶܐܣܬܰܟܠ ܘܐܦ ܡ̣ܢ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡ̣ܢ ܥܳܡ̈ܠܰܝ ܒܥܰܡܠܐ ܘܐܓܝܪ̈ܐ ܕܦܳܠܚܝ̣ܢ ܥܡ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ. ܐܝܬ ܕܳܐܓܰܪ ܠܚܒܪܗ ܒܰܐܓܰܪ ܝܘܡܗ ܢܳܣܶܒ ܐܓܪܐ ܕܥܰܡܠܗ܆ ܘܐܝܬ ܕܡܶܬܶܐܓܰܪ ܠܝ̣ܪܰܚ ܝܘܡܝ̈ܢ ܘܚܳܫܶܒ ܘܢܳܣܶܒ ܐܓܪܗ ܕܥܕܢ ܒܥܕܢ. ܘܦܪܝܫ ܐܓܪܐ ܕܝܘܡܐ ܡ̣ܢ ܕܝܪܚܐ܆ ܘܡܝܰܬܰܪ ܕܫܢ̱ܬܐ ܡ̣ܢ ܕܝܪܚܐ.

ܘܐܦ ܡ̣ܢ ܫܘܠܛܢܐ ܬܘܒ ܕܥܠܡܐ ܐܶܣܬܰܟܠ. ܕܐܝܬ ܕܫ̇ܦܪܝܢ ܠܡܠܟܐ ܒܡܰܪ̈ܗܳܛܝܗܘܢ ܘܡܩܰܒܠܝܢ ܐܝܩܪܐ ܡ̣ܢ ܐܚܝ̈ܕܝ ܫܘܠܛܢܐ܆ ܐܝܬ ܕܬܳܓܐ ܡܩܰܒܶܠ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܕܢܗܘܐ ܡܕܰܒܪܢܐ ܒܚܕ ܡ̣ܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ܆ ܘܐܝܬ ܕܝ̇ܗܒ ܠܗ ܡܠܟܐ ܩܘܪ̈ܝܳܐ ܒܫܘܠܛܢܗ. ܘܡܶܬܝܰܬܪ ܐܦ ܒܰܠܒܘ̈ܫܘܗܝ ܡ̣ܢ ܕܰܒܨܝ̣ܪ ܡܢܗ܆ ܘܐܝܬ ܕܡܩܰܒܠܝ̣ܢ ܕܳܫ̈ܢܐ ܘܡܰܘܗ̈ܒܬܐ ܘܦܪܝܫ ܒܐܝܩܪܐ ܡ̣ܢ ܚܰܒܪܗ܆ ܘܐܝܬ ܕܐܝܩܪܐ ܝ̇ܗܒ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܢܗܘܐ ܪܒܒܝܬܐ ܥܠ ܟܠܗ ܓܙܐ܆ ܘܐܝܬ ܕܐܝܟ ܒܨܝ̣ܪܘܬܗ ܡܫܡܫ ܠܡܠܟܐ ܘܫܘܠܛܢܗ ܒܠܚܘܕ ܠܚܡܐ ܕܝܘܡܐ.

   ܘܐܦ ܦܘܪܥܢܐ ܒܝܫܐ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܕܠܐ ܗܳܘܶܐ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܫܘܶܐ. ܕܰܐܪܫܰܥ ܣܓܝ ܣܓܝ ܡܶܫܬܰܢܩ܆ ܘܕܰܐܥܘܶܠ ܠܟܳܐ ܡ̣ܢ ܣܓܝ ܙܥܘܪ ܡܶܫܬܰܢܩ. ܐܝܬ ܕܐܙܠ̱ܝܢ ܠܚܶܫܘܟܐ ܒܪܝܐ ܕܬܡܢ ܒܶܟܝܐ ܘܚܘ̣ܪܳܩ ܫܢ̈ܐ. ܘܐܝܬ ܕܢܦܠܝܢ ܒܢܘܪܐ ܐܝܟ ܕܫܳܘܶܝܢ܆ ܕܠܐ ܟܬܝܒ ܕܰܡܚܰܪܩܝܢ ܫܶܢܰܝ̈ܗܘܢ ܐܦܠܐ ܕܚܫܘܟܐ ܐܝܬ ܬܡܢ. ܘܐܝܬ ܕܢܦܠܝܢ ܒܐܬܪܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ܆ ܐܬܪ ܕܬܰܘܠܰܥܗܘܢ ܠܐ ܡܳܝܬܐ ܘܢܘܪܗܘܢ ܠܐ ܕܳܥܟܳܐ܆ ܘܗܳܘܶܝܢ ܕܘܡܪܐ ܠܟܠ ܒܣܰܪ. ܘܐܝܬ ܕܬܪܥܐ ܡܶܬܬܚܶܕ ܒܐܦܝ̈ܗܘܢ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܕܝ̇ܢܐ: ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ. ܘܶܐܣܬܰܟܠ ܕܐܝܟ ܕܦܘܪܥܢܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܠܐ ܫܘܶܐ ܠܘܬ ܟܠ ܐ̱ܢܫ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܕܒܝ̈ܫܬܐ. ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܒܚܕ ܐܣܟܝܡܐ ܡܶܬܬܕܝ̣ܢܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܐܠܐ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܐܝܟ ܥܒܳܕܘ̈ܗܝ ܡܶܬܦܪܰܥ ܦܘܪܥܢܐ܆ ܡܛܠ ܕܕܝ̇ܢܐ ܟܐܢܘܬܐ ܥܛܝ̣ܦ܆ ܘܒܐܦܝ̈ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܢܳܣܶܒ.

   ܘܐܝܟ ܕܐܦܝܣܬܟ ܕܥܠܡܐ ܐܝܟܢܐ ܝܬܝܪ ܐܝܩܪܐ ܡ̣ܢ ܚܒܪܗ ܘܝ̇ܗܒܝܢ ܡܠܟ̈ܐ ܘܫܠܝ̈ܛܝ ܥܠܡܐ ܠܰܬܚܶܝܬ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ܆ ܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܐܦܝܣܟ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬ ܡܰܘܗ̈ܒܬܐ ܛܒ̈ܬܐ ܠܡܠܟ̈ܐ ܕܢܶܬܠܘܢ ܠܰܡܝܰܩܪ̈ܳܢܝܗܘܢ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܘܫܺܫ̈ܠܳܬܐ ܘܣܘܛܡ̈ܐ ܕܓܢܶܣ ܓܢܶܣ ܕܐܣܘܪ̈ܐ. ܐܝܬ ܕܡܰܣܟܶܠ ܠܡܠܟܐ ܣܰܟܠܘ̣ ܪܒܐ܆ ܘܕܠܐ ܫܽܘܐܳܠ ܡܶܫܬܠܶܡ ܠܡܘܬܐ. ܘܐܝܬ ܕܡܰܣܟܶܠ ܘܠܐ ܫ̇ܘܐ ܠܩܶܛܠܐ܆ ܡܶܬܶܐܣܰܪ ܥܕ ܡܬܬܕܝܢ ܘܡܶܬܪܕܶܐ܆ ܘܡܰܥܒܰܪ ܡܠܟܐ ܣܟܠܘܬܗ. ܘܐܝܬ ܕܒܪܶܥܝܳܢܐ ܐܚ̣ܕ ܠܗ ܡܠܟܐ܆ ܘܠܒܪ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܒܰܫܪܳܝܐ ܕܠܐ ܫܺܫ̈ܠܬܐ ܘܕܠܐ ܐܣܘܪ̈ܐ ܡܶܬܢܛܰܪ. ܘܦܪܝܫ ܩܛܝ̣ܠܐ ܡ̣ܢ ܐܣܝܪܐ܆ ܘܚܕ ܡ̣ܢ ܚܕ ܡܝܰܬܰܪ ܡܣܳܡ ܒܪܝܫܗ ܐܝܟ ܙܶܕܩܐ ܕܣܰܟܠܘܬܗ. ܘܬܐ ܠܟ ܠܘܬ ܦܪܘܩܢ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܣܓܝܐܝܢ ܐܢܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܒܝܬ ܐܒܝ.

   ܡܶܬܚܪܶܝܢ ܚܒܝܒܝ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܨܝ̣ܪ̈ܰܝ ܣܘ̣ܟܳܠܐ ܥܠ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܟ̇ܬܒ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܘܐܡܪܝܢ: ܕܐܝܢܘ ܐܬܪܐ ܕܒܗ ܡܩܰܒܠܝܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܦܘܪܥܢܐ ܛܒܐ܆ ܘܐܝܢܘ ܐܬܪܐ ܕܒܗ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܫܢܝ̈ܩܐ ܕܒܗ ܡܩܰܒܠܝܢ ܥܰܘ̈ܠܐ ܡܣܳܡ ܒܪܝܫܐ ܕܥܒܳܕܝ̈ܗܘܢ. ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܕܡܶܬܪܰܥܶܐ ܗܠܝܢ܆ ܐܶܫܰܐܠܟ ܬܐܡܪ ܠܝ: ܡܘܬܐ ܡܳܢܰܘ ܕܐܬܩܪܝ̣ ܡܘܬܐ܆ ܘܫܝܘܠ ܡܢܐ ܗ̱ܝ ܕܫܝܘܠ ܐܶܬܩܰܪܝܰܬ݀؟ ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܕܟܕ ܐܶܬܦܰܠܰܓ ܩܘ̣ܪܚ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ ܥܠ ܡܘܫܐ܆ ܦܶܬܚܰܬ݀ ܐܪܥܐ ܦܘܡܗ̇ ܘܒܶܠܥܰܬ݀ ܐܢܘܢ ܘܢܚܬܘ ܟܕ ܚܰܝܺܝܢ ܠܫܝܘܠ. ܡܕܝܢ ܦܘܡܗ̇ ܕܫܝܘܠ ܗ̇ܘ ܗ̣ܘ ܕܶܐܬܦܬܰܚ ܗ̣ܘܐ ܒܡܰܕܒܪܐ. ܘܕܘܝܕ ܐܡ̣ܪ: ܕܢܶܗܦܟܘܢ ܪ̈ܫܝܥܐ ܠܫܝܘܠ. ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܫܝܘܠ ܕܶܐܬܒܠܰܥ ܒܗ̇ ܩܘ̣ܪܚ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ ܠܬܡܢ ܗܳܦܟܝ̣ܢ ܪ̈ܫܝܥܐ. ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܫܠܝܛ ܠܗ ܕܐܢ ܨܳܒܶܐ ܒܫܡܝܐ ܡܰܘܪܶܬ ܚܝ̈ܐ܆ ܘܐܢ ܫܳܦܰܪ ܠܗ ܒܐܪܥܐ. ܝܫܘܥ ܡܪܢ ܐܡ̣ܪ: ܕܛܘܒܝܗܘܢ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܒܪܘܚܗܘܢ܆ ܕܕܝܠܗܘܢ ܗ̣ܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ. ܘܠܚܕ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܨܠܝ̣ܒܝܢ ܗ̣ܘܘ ܥܡܗ ܕܗܰܝܡܶܢ ܒܗ ܝ̣ܡܳܐ ܠܗ܆ ܕܥܡܝ ܬܗܘܐ ܒܓܰܢܰܬ ܥܕܢ. ܘܫܠܝܚܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܟܕ ܩܳܝܡܝ̣ܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܦܪܚܝܢ ܠܥܠ ܠܐܘܪܥܗ ܕܦܪܘܩܢ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܚܢܢ ܗܟܢ ܐܡܪܝܢܢ: ܕܫܪܝܪ ܡܕܡ ܕܐܡ̣ܪ ܠܢ ܦܪܘܩܢ: ܕܫܡܝ̈ܐ ܘܐܪܥܐ ܢܶܥܒܪܘܢ. ܘܫܠܝܚܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܣܒܪܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܣܒܪܐ. ܘܢܒܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܫܡܝ̈ܐ ܐܝܟ ܬܶܢܳܢܐ ܢܶܥܒܪܘܢ܆ ܘܐܪܥܐ ܐܝܟ ܠܒܘܫܐ ܬܶܒܠܶܐ܆ ܘܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܐܟܘܬܗ̇ ܢܗܘܘܢ. ܘܐܝܘܒ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܫ̇ܟܒܝܢ: ܕܥܕ ܒܳܠܶܝܢ ܫܡܝ̈ܐ ܠܐ ܡܬܬܥܝ̣ܪܝܢ. ܘܠܐ ܢܳܕܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܫܢܬܗܘܢ. ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܬܛܦܝ̣ܣ ܕܗܕܐ ܐܪܥܐ ܕܙܪܝܥܝܢ ܒܗ̇ ܒܢܝ̈ ܐܕܡ ܘܰܪܩܝ̣ܥܐ ܕܠܥܠ ܡܢܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܢܐ ܪܩܝ̣ܥܐ ܕܣܝ̣ܡ ܦܘܪܫܢܐ ܒܝܬ ܫܡܝ̈ܐ ܥܠܝ̈ܐ ܠܐܪܥܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܗܠܝܢ܆ ܥܒܪܝܢ ܘܒܳܠܶܝܢ ܘܡܶܬܚܰܒܠܝܢ܆ ܘܥܳܒܶܕ ܐܠܗܐ ܚܘܕܳܬܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܕܡ܆ ܘܝ̇ܪܬܝܢ ܝܘܪ̈ܬܢܐ ܒܡܠܟܘܬ ܫܡܝܐ. ܐܢ ܒܐܪܥܐ ܡܰܘܪܶܬ ܠܗܘܢ܆ ܡܠܟܘܬ ܫܡܝܐ ܡܶܬܩܰܪܝܐ. ܘܐܢ ܒܫܡܝܐ ܦܫܝ̣ܩܐ ܠܗ ܕܢܶܥܒܶܕ. ܡܰܠܟܰܝ̈ ܥܠܡܐ ܓܝܪ܆ ܐܦ ܟܕ ܒܐܬܪܗ ܝ̇ܬܒ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܟܠ ܐܬܪ ܕܫܘܠܛܢܗ ܡܳܛܶܐ ܡܠܟܘܬܗ ܕܝܠܗ ܡܶܬܩܰܪܝܐ. ܘܫܡܫܐ ܢܗܝܪܐ ܕܩܒܝ̣ܥ ܒܪܩܝܥܐ܆ ܠܟܠ ܐܬܪ ܙܰܠܝ̣ܩܰܘ̈ܗܝ ܦܪܝ̣ܣܝ̣ܢ܆ ܣܳܦܶܩ ܫܘܠܛܢܗ ܒܝܡܐ ܘܒܝܰܒܫܐ. ܘܚܙܝ ܕܐܦ ܫܰܠܝ̈ܛܰܝ ܥܠܡܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܣܡܳܟ̈ܐ ܘܰܒܣܳܡ̈ܐ܆ ܘܒܟܠ ܐܬܪ ܘܒܟܠ ܡܕܝ̣ܢܐ ܠܟܰܪ ܕܐܙܠ̱ܝܢ ܥܡܗܘܢ ܐܢܘܢ ܣܡܳܟܰܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܒܐܬܪ ܐܬܪ ܕܫܳܦܰܪ ܠܗܘܢ ܥܒܕܝܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܫܡܫܐ ܓܝܪ ܒܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܳܥܝ̣̈ܢ ܡܶܬܟܪܶܟ ܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ ܘܥܕܡܐ ܠܡܰܥܪܒܐ܆ ܘܟܕ ܫܳܠܡܳܐ ܡܰܪܕܝܬܗ ܒܠܠܝܐ ܢܘܗܪܗ ܡܶܬܚܰܦܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܘܰܕ ܠܠܝܐ ܒܫܘܠܛܢܗ܆ ܘܒܫܳܥܘ̈ܗܝ ܕܠܠܝܐ ܚܳܕܰܪ ܫܡܫܐ ܒܪܶܗܛܗ ܚܰܪܝܦܐ ܘܡܰܚܕܰܪ ܡܫܰܪܶܐ ܠܡܶܪܕܳܐ ܒܰܥܝܳܕܗ. ܘܫܡܫܐ ܕܥܡܟ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܚܟܝܡܐ܆ ܡ̣ܢ ܛܰܠܝܘܬܟ ܥܕ ܫܘܠܳܡ ܣܝܒܘܬܟ܆ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢ̱ܬ ܒܠܠܝܐ ܐܝܟܐ ܪܳܕܶܐ ܘܡܶܬܟܪܶܟ ܠܐܬܪ ܡܪܕܝܬܗ܆ ܥܠ ܕܰܟܣܶܝܢ ܡܢܟ ܐܳܠܨܳܐ ܠܟ ܕܰܬܥܰܩܶܒ.

   ܗܠܝܢ ܥܘܗܕܢ̈ܐ ܟܶܬܒܶܬ ܠܐܚܝ̈ܢ ܘܚܒܝ̈ܒܝܢ ܒܢܝ̈ ܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܐܬܪ ܐܬܪ ܠܟܪ ܕܡܳܛܶܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܒܗܘܢ ܕܐܦ ܠܰܙܥܘܪܘܬܝ ܒܨܠܘܬܗܘܢ ܢܶܬܕܰܟܪܘܢ܆ ܘܢܶܕܥܘܢ ܕܐܦ ܚܛܝܐ ܘܒܨܝܪܐ ܐܺܝܬܰܝ܆ ܐܠܐ ܗܝܡܢܘܬܝ ܗܕܐ ܗ̣ܝ ܕܒܗܠܝܢ ܪ̈ܝܫܐ ܟܬܝ̈ܒܐ ܣܳܡܶܬ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ ܘܟܶܬܒܶܬ. ܫܬܐܣܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܘܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܥܒܳܕ̈ܐ ܕܙܕܩܝܢ ܠܗ̇܆ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܬܪܝܢ ܦܘܩܕܢ̈ܐ ܕܚܘ̣ܒܐ܆ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܚܘܒܐ ܟܶܬܒܶܬ ܨܘܡܐ ܒܬܰܚܘܝ̣ܬܗ ܐܦ ܒܰܥܒܳܕܘ̈ܗܝ. ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܨܘܡܐ ܟܶܬܒܶܬ ܨܠܘܬܐ ܒܦܐܪ̈ܝܗ̇ ܘܒܰܥܒܳܕܝ̈ܗ̇. ܘܒܬܪ ܨܠܘܬܐ ܟܶܬܒܶܬ ܕܩܪܳܒܐ ܘܡܕܡ ܕܰܟܬܰܒ ܕܢܝܐܝܠ ܥܠ ܡܠܟܘ̈ܬܐ. ܘܒܬܪ ܕܩܪܳܒܐ ܟܶܬܒܶܬ ܡܚܰܦܛܳܢܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܩܝܳܡܐ܆ ܘܒܬܪ ܕܒܢܝ̈ ܩܝܳܡܐ ܟܶܬܒܶܬ ܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܆ ܘܒܬܪ ܕܬܝܒܘܬܐ ܟܶܬܒܶܬ ܕܚܰܝܰܬ ܡܝ̈ܬܐ܆ ܘܒܬܪ ܕܚܰܝܰܬ ܡܝ̈ܬܐ ܟܶܬܒܶܬ ܥܠ ܡܟܝܟܘܬܐ܆ ܘܒܬܪ ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܟܶܬܒܶܬ ܕܪ̈ܥܘܬܐ ܡܠܦܢ̈ܐ. ܘܒܬܪ ܕܪ̈ܥܘܬܐ ܟܶܬܒܶܬ ܥܠ ܓܙܘܪܬܐ ܕܡܫܬܒܗܪܝܢ ܒܗ̇ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܝ̈ܐ. ܘܒܬܪ ܕܓܙܘܪܬܐ ܟܶܬܒܶܬ ܥܠ ܦܶܨܚܐ ܘܥܠ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܣܪ̈ܐ. ܘܒܬܪ ܕܦܶܨܚܐ ܟܶܬܒܶܬ ܥܠ ܫܒܬܐ ܕܚܬܝܪܝܢ ܒܗ̇ ܝܗܘܕܝ̈ܐ. ܘܒܬܪ ܕܫܒܬܐ ܟܶܬܒܶܬ ܦܝܳܣܐ ܡܛܠ ܚܶܪܝܳܢܐ ܕܰܓܕܰܫ ܒܝܘ̈ܡܬܢ. ܘܒܬܪ ܕܦܝܣܐ ܟܶܬܒܶܬ ܥܠ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܥܠ ܕܡܛܰܡܐܝܢ ܠܗܝܢ ܝܗܘܕܝ̈ܐ. ܘܒܬܪ ܕܡܐܟ̈ܠܬܐ ܟܶܬܒܶܬ ܥܠ ܥܡ̈ܡܐ ܕܥܰܠܘ ܘܗܘܘ ܝܪ̈ܬܐ ܚܠܦ ܥܡܐ ܩܕܡܝܐ. ܘܒܬܪ ܕܥܡ̈ܡܐ ܟܶܬܒܶܬ ܘܰܐܘܕܥܶܬ ܕܐܝܬ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܒܬܪ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܟܶܬܒܶܬ ܠܘܩܒܠ ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܕܡܓܕܦܝܢ ܥܠ ܒܬܘܠܘܬܐ. ܘܒܬܪ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܥܠ ܒܬܘܠܘܬܐ ܟܶܬܒܶܬ ܬܘܒ ܠܘܩܒܠ ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܕܐܡܪܝܢ܆ ܕܩܰܝܡ ܠܢ ܠܡܬܟܢܫܘ. ܘܒܬܪ ܗܢܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܟܶܬܒܶܬ ܥܠ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܕܡܣܟܢ̈ܐ. ܘܒܬܪ ܕܡܣܟܢ̈ܐ ܟܶܬܒܶܬ ܬܚܘܝܬܐ ܕܪ̈ܕܝܦܐ. ܘܒܬܪ ܪ̈ܕܝܦܐ ܟܶܬܒܶܬ ܒܐܚܪܳܝܬܐ ܕܡܘܬܐ ܘܕܙܒܢ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܐ. ܗܠܝܢ ܡܐܡܪ̈ܐ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܟܶܬܒܶܬ ܥܠ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܐܬܘ̈ܢ. ܟܶܬܒܶܬ ܥܣܪܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܒܫܢܬ 648 ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܘܣ ܒܪ ܦܝ̣ܠܝ̣ܦܘܣ ܡܰܩܶܕܘܢܳܝܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܫܘܠܡܗܘܢ܆ ܘܗܠܝܢ ܬܪܥܣܪ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܐ ܟܶܬܒܶܬ ܒܫܢܬ 655 ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܝܘܢܝ̈ܐ ܘܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܟܘܬܗ ܕܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܘܣ ܘܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫ ܕܡܠܟܐ ܦܳܪܣܳܝܐ.

   ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܰܐܕܪܟܶܬ ܟܶܬܒܶܬ. ܐܢ ܓܝܪ ܐ̱ܢܫ ܢܶܩܪܶܐ ܒܗܠܝܢ ܡܐܡܪ̈ܐ ܘܢܶܫܟܰܚ ܡ̈ܠܐ ܕܠܐ ܫܳܠܡ̈ܢ ܠܪܶܥܝܳܢܗ܆ ܠܐ ܘܳܠܶܐ ܠܗ ܕܰܢܒܰܙܰܚ܆ ܡܛܠ ܕܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܒܗܠܝܢ ܪ̈ܝܫܐ ܠܐ ܗ̣ܘܐ ܠܪܶܥܝܳܢܗ ܕܚܕ ܐ̱ܢܫ ܟܬܝ̈ܒܢ ܘܐܦܠܐ ܠܰܦܝܳܣܐ ܕܚܕ ܩܳܪܘܝܐ ܐܠܐ ܠܪܶܥܝܳܢܐ ܕܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ ܘܠܦܝܣܐ ܕܟܠܗ̇ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܐܢ ܢܶܩܪܶܐ ܘܒܦܝܳܣܐ ܢܫܡܥ܆ ܫܦܝܪ܆ ܘܐܢ ܠܐ܆ ܐܝܬ ܠܝ ܠܡܐܡܪ܆ ܕܐܢܐ ܠܒܢܝ̈ ܦܝܣܐ ܟܶܬܒܶܬ ܘܠܐ ܠܰܡܒܰܙ̈ܚܢܐ. ܘܐܢ ܬܘܒ ܢܫܟܚ ܡ̇ܢ ܕܩܳܪܶܐ ܡ̈ܠܐ ܕܠܢ ܒܚܕ ܐܣܟܝܡܐ ܐܰܡܝ̣ܪ̈ܢ ܘܠܚܟܝܡܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܒܚܕ ܐܣܟܝܡܐ܆ ܒܗܕܐ ܠܐ ܢܶܬܕܰܘܰܕ܆ ܡܛܠ ܕܟܠ ܐ̱ܢܫ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܡܰܕܪܶܟ ܗܟܢܐ ܡܡܰܠܠ ܠܫܳܡܘ̈ܥܐ. ܘܐܢܐ ܕܟܶܬܒܶܬ ܗܠܝܢ܆ ܐܦܢ ܡܢܗܝܢ ܡ̣ܢ ܡ̈ܠܐ ܠܐ ܫܳܠܡ̈ܢ ܠܕܐܡܘܪܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ: ܕܗ̇ܢܘܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܫܦܝܪ ܐܡ̣ܪܘ܆ ܘܐܢܐ ܗܟܢܐ ܐܬܚܙܝ ܠܝ ܕܶܐܡܰܠܶܠ. ܘܐܢ ܐ̱ܢܫ ܢܡܰܠܠ ܘܰܢܚܰܘܶܝܢܝ ܥܠ ܨܒܘ̣ ܨܒܘ̣܆ ܡܩܰܒܶܠ ܐ̱ܢܐ ܡܢܗ ܕܠܐ ܚܶܪܝܳܢܐ. ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܩܳܪܶܐ ܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܘܐ̱ܚܪ̈ܳܝܐ ܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܕܝܬܝ̈ܩܐܣ ܘܒܦܝܳܣܐ ܩܳܪܶܐ܆ ܝ̇ܠܦ ܘܡܠܦ. ܘܐܢ ܢܶܬܚܪܶܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܰܕܪܶܟ܆ ܝܘܠܦܢܐ ܪܶܥܝܳܢܗ ܠܐ ܡܩܰܒܶܠ. ܐܠܐ ܐܢ ܢܫܟܚ ܡ̈ܠܐ ܕܥܰܛܠ̈ܢ ܡܢܗ ܘܚܰܝܠܗܝܢ ܠܐ ܡܰܕܪܶܟ܆ ܗܟܢܐ ܢܐܡܪ: ܕܡܕܡ ܕܟܬܝܒ ܫܦܝܪ ܟܬܝܒ܆ ܐܠܐ ܐܢܐ ܠܐ ܐܰܕܪܟܶܬ ܠܡܶܕܰܥ. ܘܐܢ ܢܫܰܐܠ ܥܠ ܡ̈ܠܐ ܕܥܣ̈ܩܢ ܡܢܗ ܠܚܟܝ̈ܡܐ ܦܪ̈ܘܫܐ ܕܕܳܪܫܝ̣ܢ ܒܝܘܠܦܢܐ܆ ܟܕ ܥܠ ܚܕܐ ܡܶܠܐ ܢܐܡܪܘܢ ܠܗ ܥܣܪܐ ܚܟܝ̈ܡܝܢ ܥܣܪ ܐܦܝ̈ܢ܆ ܕܰܡܒܰܣܡܳܐ ܠܗ ܢܩܰܒܶܠ܆ ܘܕܠܐ ܒܳܣܡܐ ܠܗ ܠܐ ܢܡܰܝܶܩ ܒܚܟܝ̈ܡܐ ܡܛܠ ܕܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܡܪܓܢܝܬܐ ܕܳܡܝܳܐ ܕܠܟܠ ܐܦܝ̈ܗ̇ ܕܬܰܗܦܟܶܝܗ̇ ܚܶܙܘܐ ܫܦܝܪܐ ܐܝܬ ܠܗ̇. ܘܥܶܗܰܕ ܐܘ ܝܠܘܦܐ܆ ܕܐܡ̣ܪ ܕܘܝܕ: ܕܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܡܠܦܢܝ̈ ܝܶܠܦܶܬ. ܘܫܠܝܚܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܟܠ ܟܬܳܒ ܕܒܪܘܚܐ ܗ̱ܘ ܕܐܠܗܐ ܗܘܰܝܬ ܩܳܪܶܐ. ܘܟܠ ܡܕܡ ܒܨܝ̣܆ ܘܕܫܦܝܪ ܐܰܚܘ̣ܕ ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܨܒܘ̣ ܒܝܫܐ ܥܪܘܩ. ܐܢܗܘ ܓܝܪ ܕܢܶܣܓܘܢ ܝܘ̈ܡܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܗ ܕܥܠܡܐ ܕܡ̣ܢ ܐܕܡ ܘܥܕ ܫܘܠܡ ܙܒܢ̈ܐ܆ ܘܢܶܬܶܒ ܘܢܶܪܢܶܐ ܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܥܘܡܩܐ ܕܡ̈ܠܐ ܠܐ ܡܰܕܪܶܟ܆ ܘܥܠ ܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܩܘܡ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܟܶܬܒܶܬ ܒܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܠ ܐܳܡܘܪ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܓܙܐ ܪܒܐ ܠܐ ܢܣܒܝܢ ܫܝ̣̈ܛܢ ܘܰܒܣܝ̣ܪ̈ܢ ܡܠܝ̈ܗܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܨܠܡܐ ܕܡܠܟܐ ܠܟܠ ܐܬܪ ܕܢܐܙܠ ܡܶܬܩܰܒܰܠ܆ ܘܐܝܢܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܙܐܦܐ ܡܣܬܠܐ ܘܠܐ ܡܶܬܩܰܒܰܠ. ܘܐܢ ܐ̱ܢܫ ܢܐܡܪ: ܕܗܠܝܢ ܡܐܡܪ̈ܐ ܠܦܠܢ ܐܡܝܪܝܢ܆ ܗ̣ܘ ܡܺܐܠܰܦ ܢܺܐܠܰܦ܆ ܘܠܡܶܥܣܰܩ ܥܠ ܐܡܘܪܐ ܠܐ ܦܩܝ̣ܕ ܠܗ. ܐܦ ܐܢܐ ܐܝܟ ܙܥܘܪܘܬܝ ܗܠܝܢ ܟܶܬܒܶܬ ܒܪܢܫܐ ܕܝ̣ܠܝ̣ܕ ܡ̣ܢ ܐܕܡ ܘܓܒܝ̣ܠ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܕܬܠܡܝܕܐ ܐܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܡܪܢ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ: ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫܳܐܠ ܢܳܣܶܒ܆ ܘܕܒܳܥܶܐ ܡܫܟܚ܆ ܘܕܢܳܩܶܫ ܦܳܬܚܝܢ ܠܗ. ܘܢܒܝܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܶܐܫܘܕ ܪܘܚܝ ܥܠ ܟܠ ܒܣܪ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܝܐ܆ ܘܢܶܬܢܰܒܘܢ. ܡܟܝܠ ܡ̇ܢ ܕܩܳܪܶܐ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܟܶܬܒܶܬ ܒܰܦܝܳܣܐ ܢܶܩܪܶܐ ܘܢܨܰܠܐ ܥܠ ܐܡܘܪܐ ܐܚܐ ܕܓܘܐ܆ ܕܒܒܳܥܘܬܐ ܕܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܢܶܫܬܰܒܩܘܢ ܚܛܗܘ̈ܗܝ ܘܢܬܕܟܪ ܡ̇ܢ ܕܩܳܪܶܐ ܕܟܬܝܒ܆ ܕܢܶܫܬܰܘܬܦ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܫ̇ܡܥ ܡܠܬܐ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܡܰܫܡܰܥ ܠܗ̇ ܒܟܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ. ܘܬܘܒ ܟܬܝܒ: ܕܙܪܘܥܐ ܘܚܳܨܘܕܐ ܐܟܚܕܐ ܢܶܚܕܘܢ܆ ܘܟܠ ܐ̱ܢܫ ܐܝܟ ܥܰܡܠܗ ܐܓܪܗ ܡܩܰܒܶܠ. ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܕܰܟܣܶܐ ܕܠܐ ܠܟܠ ܒܪܢܫ ܢܶܬܓܠܐ.

ܫܠܡܬ݀ ܬܚܘܝܬܐ ܕܥܠ ܡܘܬܐ ܘܙܒܢ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܝܐ

ܡܚܘܝܢܐ                                          ܦܐܬܐ

 

ܬܚܘܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ                                 4

ܬܚܘܝܬܐ ܕܚܘܒܐ                              11       

ܬܚܘܝܬܐ ܕܨܘܡܐ                                    19

ܬܚܘܝܬܐ ܕܨܠܘܬܐ                                   25

ܬܚܘܝܬܐ ܕܩܪ̈ܒܐ                               33

ܬܚܘܝܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܩܝܡܐ                          42

ܬܚܘܝܬܐ ܕܬܝܒ̈ܐ                               54

ܬܚܘܝܬܐ ܕܚܝܬ݀ ܡܝ̈ܬܐ                         62

ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ                           69

ܬܚܘܝܬܐ ܕܪ̈ܥܘܬܐ                             75

ܬܚܘܝܬܐ ܕܓܙܘܪܬܐ                            79

ܬܚܘܝܬܐ ܕܦܨܚܐ                              85

ܬܚܘܝܬܐ ܕܫܒܬܐ                             91

ܬܚܘܝܬܐ ܕܦܝܣܐ                              96

ܬܚܘܝܬܐ ܕܥܠ ܦܘܪܫ ܡܐܟ̈ܠܬܐ                119

ܬܚܘܝܬܐ ܕܥܠ ܥܡܡ̈ܐ ܕܗܘܘ ܚܠܦ ܥܡܐ        124

ܬܚܘܝܬܐ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ ܕܒܪܗ ܗ݂ܘ ܕܐܠܗܐ              128

ܬܚܘܝܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܘܥܠ ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ 133

ܬܚܘܝܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܥܠ ܕܐܡܪܝܢ ܕܩܝܡ ܗܘ ܠܗܘܢ ܠܡܬܟܢܫܘ 137

ܬܚܘܝܬܐ ܕܥܠ ܦܘܪܢܤܐ ܕܡܣܟܢ̈ܐ 144

ܬܚܘܝܬܐ ܕܪܕܘܦܝܐ 150

ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܘܬܐ ܘܙܒܢ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܝܐ 159