ܡܕܰܪܫܳܢܳܐ ܒܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ

ܡܕܰܪܫܳܢܳܐ

ܒܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ

ܣܺܝܡ

ܠܥܒܶܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܶܥܡܳܢ ܕܩܰܪܰܗܒܰܫ

ܥܽܘܬܳܕܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܙܰܘ̈ܥܶܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܬܰܪܥܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ: ܫܡܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܘܶܐܣܳܪܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܟܺܝܬ ܒܶܢܝܳܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܡܶܠܬܳܐ ܟܪܺܝܗܬܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܚܠܺܝܡܬܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܫܰܠܡܬܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܟܰܝ̈ܠܶܝܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ ــ ܦܫܺܝܛܬܳܐ ܘܰܡܪܰܟܰܒܬܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܒܺܝܩܬܳܐ ܘܰܡܫܰܢܝܳܢܺܝܬܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܥܳܒܽܘܕܬܳܐ ܘܚܳܫܽܘܫܬܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܠܦܽܘܬ ܙܰܒܢܳܐ ـ ܡܶܠܰܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܐܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܰܢܝܳܢܺܝܬܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܡܶܠܰܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܩܳܐܶ݁ܡ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܡܶܠܰܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܥܣܰܪ ܙܰܘܥܳܐ ܕܳܐܬܽܘܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܒܡܶܠܰܬ ܕܰܥܬܺ݀ܝܕ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥܣܰܪ ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܬܰܪܥܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܫܡܳܐ: ܡܶܫܬܰܡܗܳܢܳܐ ܘܫܽܘܡܳܗܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܶܫܬܰܥܣܰܪ ܫܡܳܐ ܩܢܽܘܡܳܝܳܐ ܘܓܶܢܣܳܢܳܝܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܰܫܒܰܥܣܰܪ ܫܡܳܐ ܐܰܛܺܝܡܳܐ ܘܡܶܬܝܰܒܠܳܢܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܰܬܡܳܢܰܥܣܰܪ ܫܡܳܐ ܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ ܘܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܰܬܫܰܥܣܰܪ ܫܡܳܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܝܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܫܡܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܕ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܬܪܺܝܥܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܬܰܪܥܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܚܰܘܝܳܢ̈ܶܐ ܪ̈ܶܡܙܳܢܳܝܶܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܫܡܳܗܰܝ̈ ܡܶܢܝܳܢܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܚܠܳܦ ܫܡܳܐ ܘܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܘܗܝ ܘܰܙܢܰܘ̈ܗܝ.

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܣܽܘܪܥܳܦ ܡܶܠܰܬ ܐܺܝܬ ܥܰܡ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ ܠܡܶܠܰܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܠܡܶܠܰܬ ܕܰܥܬܺ݀ܝܕ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܬܶܫܥܳܐ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܠܡܶܠܰܬ ܕܩܳܐܶܡ ܠܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ـ ܠܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܣܝ̈ܳܡܶܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܬܰܠܽܘ̈ܬܳܢܶܐ ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܚܰܕ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܬܰܠܘܬܳܢ̈ܶܐ ܠܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ـ ܠܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܣܝܳܡ̈ܶܐ

 


 

ܥܽܘܬܳܕܳܐ

ܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܓܪܰܡܰܛܺܝܩܳܝܳܐ ܣܝܳܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܡܢܳܚ ܢܰܦܫܳܐ ܕܟܺܝܪ ܒܺܝܬ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܥܒܶܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܶܥܡܳܢ ܕܩܰܪܰܗܒܰܫ ܒܰܫܢܰܬ ܐܨܣܓ ܒܩܰܐܡܶܫܠܺܝ ܚܰܬܡܶܗ ܘܰܒܫܶܡ «ܡܕܰܪܫܳܢܳܐ ܒܩܳܢܽܘܢܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ» ܟܰܢܝܶܗ.

ܠܦܽܘܬ ܒܥܳܬܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܰܕܪ̈ܫܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܣܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝ݂ܳܬܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܝܦܺܝ ܐܰܢܰܢܩܳܝܬܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܕܬܶܢܝܳܢܽܘܬ̥ ܒܝܰܕ ܩܰܢܝܳܐ ܥܰܒܝܳܐ ܢܶܟܬܒܺܝܘܗܝ ܘܡܶܛܽܠ ܚܫܰܚܬܳܐ ܕܡܰܕܪ̈ܫܳܬܳܐ ܒܰܙܢܳܐ ܣܩܺܝܠܳܐ ܢܶܚܬܡܺܝܘܗܝ.

ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܕܡܰܘܬܪܳܢ ܢܶܥܒܕܺܝܘܗܝ ܠܝܳܠܽܘ̈ܦܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܘܠܰܚܬܳܡܳܐ ܕܫܰܪܟܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܡܰܪ̈ܕܽܘܬܳܢܳܝܶܐ ܢܚܰܝܠܰܢ.

 

   ܟܒ ܐܒ ܐܨܦܘ ܏ܡ                            ♱ܝܽܘܠܺܝܽܘܣ ܝܶܫܽܘܥ ܔܺܝܔܰܟ
ܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܡ ـ ܗܳܠܰܐܢܕܰܐ                     ܡܺܝܛܪܽܘܦܽܘܠܺܝܛܳܐ ܕܽܐܘܪܺܝܦܺܝ ܕܣܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝ݂ܶܐ


 

ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܡܕܰܪܫܳܢܳܐ

ܒܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ

ܣܺܝܡ ܠܥܶܒܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܶܥܡܳܢ ܕܩܰܪܰܗܒܰܫ

ܗܶܪܓܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ

ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ:

ܐ:    ܐܳܪܳܡ ܝܳܠܶܦ ܩܶܪܝܳܢܳܐ.             ܐܰܕܰܝ ܪܳܚܶܡ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ.

ܒ:   ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟ ܠ ܡ ܢܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ.

ܓ:  ܒ ܓ ܕ ܟ ܦ ܬ.

 

ܒܺ̊ܐܪܳܐ       ܓܰ̊ܡܠܳܐ ܕܰ̊ܝܪܳܐ       ܟܳ̊ܣܳܐ       ܦܽ̊ܘܡܳܐ ܬܰ̊ܘܪܳܐ
ܩܪܶܒ̥      ܦ̊ܠܰܓ̥ ܐܶܚܰܕ̥       ܕ̊ܡܶܟ̥       ܩܛܰܦ̥ ܝܺܪܶܬ̥

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܐܶܬܩܰܝܰܡ ܐܳܪܳܡ ܝܳܠܶܦ ܩܶܪܝܳܢܳܐ، ܡܶܢ ܝܰܕ̈ܥܶܐ ܡܫܰܚܠ̈ܦܰܝ ܐܶܣܟܺܝ̈ܡܶܐ ܡܪ̈ܰܟܒܳܢ ܘܗܳܠܶܝܢ ܝܰܕ̈ܥܶܐ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܪ̈ܰܟܒܳܢ.

ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܶܝܢ ܒ ܢܶܫܟܰܚ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝ݂ܳܬܳܐ ܪܫܺܝܡܺܝܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐܶܣܛܽܘܟܣܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܢ ܐܶܢܶܝܢ: ܩܰܕܡܳܝܬܗܶܝܢ ܐܳܠܰܦ ܘܳܐ̱ܚܪܳܝܬܗܶܝܢ ܬܰܐܘ.

ܘܰܒܛܽܘܦܣܳܐ ܓ ܢܶܫܟܰܚ ܕܫܶܬ ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܟܽܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܺܝܬ ܬܪܶܝܢ ܩܳܠܺܝ̈ܢ ܚܰܕ ܩܰܫܝܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܫܶܪܫܳܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗܰܝ̈܆ ܒܺ̊ܐܪܳܐ. ܓܰ̊ܡܠܳܐ. ܕܰ̊ܝܪܳܐ. ܟܳ̊ܣܳܐ. ܦܽ̊ܘܡܳܐ. ܬܰ̊ܘܪܳܐ.

ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܪܰܟܺܝܟܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܦܶܪܥܳܢܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܩ̈ܳܠܶܐ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈܆ ܩܪܶܒ̥. ܦܰ̊ܠܶܓ̥. ܐܶܚܰܕ̥. ܕ̊ܡܶܟ̥. ܩܛܰܦ̥. ܝܺܪܶܬ̥.

ܝܰܕܥܳܐ ܕܳܐܬܽܘܬܳܐ ܪܰܟܺܝܟܬܳܐ: ܚܽܘܓܬܰܐ ܗ̱ܘ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܕܡܶܬܪܰܫܡܳܐ ܬܚܽܘܬܶܝܗ̇.

 

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

ܐ:    ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܡܶܬܟܰܬ̈ܒܳܢ ܘܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ: ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܡܶܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܡܶܬܪ̈ܰܟܒܳܢ.

ܒ:   ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐܶܣܛܽܘܟܣܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܘܰܣܕܺܝܪ̈ܳܢ ܒܡܺܐܡܰܪ: ܐܰܒܓܰܕ. ܗܰܘܰܙ ܚܶܛܺܝ. ܟܰܠܡܰܢ. ܣܰܥܦܰܨ. ܩܰܪܫܰܬ.

ܓ:  ܫܶܬ ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ « ܒ ܓ ܕ ܟ ܦ ܬ » ܠܟܽܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܺܝܬ ܬܪܶܝܢ ܩܳܠܺܝ̈ܢ: ܚܰܕ ܩܰܫܝܳܐ ܐܰܝܟ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗܰܝ̈: ܒܺ̊ܐܪܳܐ. ܓܰ̊ܡܠܳܐ. ܕܰ̊ܝܪܳܐ. ܟܳ̊ܣܳܐ. ܦܽ̊ܘܡܳܐ. ܬܰ̊ܘܪܳܐ.

ܕ:    ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܪܰܟܺܝܟܳܐ ܐܰܝܟ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈: ܩܪܶܒ̥. ܦܰ̊ܠܶܓ̥. ܐܶܚܰܕ̥. ܕ̊ܡܶܟ̥. ܩܛܰܦ̥. ܝܺܪܶܬ̥.

ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ:

ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܟܺܝܬ ܡܰܦܰܩܬܳܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܠܚܰܡܫܳܐ ܡܶܬܦܰܠ̈ܓܳܢ:

ܐ:    ܓܰܓܪ̈ܳܝܳܬܳܐ:  ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܰܠܓܰܓܰܪܬܳܐ ܚܳܒ̈ܨܳܢ ܟܰܕ ܡܶܬܪ̈ܰܬܡܳܢ:          ܐ ܚ ܥ ܪ.

ܒ:   ܡܰܫܪ̈ܩܳܢܝܳܬܳܐ: ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܫܰܡܪ̈ܳܢ ܟܰܕ ܡܶܬܪ̈ܰܬܡܳܢ:               ܙ ܣ ܨ ܫ.

ܓ:  ܣܶܦܘܳܬܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܰܒܝܰܕ ܠܡܺܝܕܽܘܬ ܣܶܦܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܠܰܫ̈ܢܳܢ:   ܒ ܘ ܡ ܦ.

ܕ:    ܚܶܟܳܝ̈ܳܬܳܐ:          ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝ̈ ܚܶܟܳܐ ܢܳܦ̈ܩܳܢ:        ܓ ܝ ܟ ܩ.

ܗ:   ܠܶܫܢܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ:        ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܝܰܕ ܠܶܫܳܢܳܐ ܡܶܬܪ̈ܰܬܡܳܢ:        ܕ ܛ ܠ ܢܢ ܬ.

 

ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ:

ܐ:    ܐܰܝܬܳܐ ܠܟܽܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܫܰܪܝܳܐ:

ܐܰܝܟ: ܐܰܚܳܐ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܫܰܪܟܳܐ.

1:   ܐܰܝܬܳܐ ܠܟܽܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܣܬܰܝܟܳܐ: ܐܰܝܟ: ܩܪܳܐ. ܢܣܰܒ. ܘܫܰܪܟܳܐ.

2:   ܪܰܟܶܒ ܥܣܰܪ ܒܢ̈ܳܬ ܩܳܠܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܢܳܩ̈ܦܳܢ܆

     ܐܰܝܟ: ܝܰܘܢܳܐ. ܘܡܶܬܪܰܟܒܳܐ ܡܶܢ ـ ܝ ܘ ܢܢ ܐ.

3:   ܐܰܝܬܳܐ ܚܰܡܶܫ ܒܢ̈ܳܬ ܩܳܠܺܝ̈ܢ ܕܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬ: ܒ ܓ ܕ ܟ ܦ ܬ.

4:   ܐܰܝܬܳܐ ܚܰܡܶܫ ܒܢ̈ܳܬ ܩܳܠܺܝ̈ܢ ܕܡܶܣܬܰܝ̈ܟܳܢ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬ: ܒ ܓ ܕ ܟ ܦ ܬ.

5:   ܐܰܝܬܳܐ ܚܰܡܶܫ ܡܶܠܺܝ̈ܢ ܕܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢ ܒܡܰܫܪ̈ܩܳܢܝܳܬܳܐ: ܙ ܣ ܨ ܫ.

6:   ܐܰܝܬܳܐ ܚܰܡܶܫ ܡܶܠܺܝ̈ܢ ܕܡܶܣܬܰܝ̈ܟܳܢ ܒܓܰܓܪ̈ܳܝܳܬܳܐ: ܐ ܗ ܚ ܥ ܪ.

7:   ܐܰܝܬܳܐ ܬܠܳܬ ܒܢ̈ܳܬ ܩܳܠܺܝ̈ܢ ܕܰܡܩܰܝ̈ܡܳܢ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܢ، ܬܠܳܬ، ܐܰܪܒܰܥ، ܚܰܡܶܫ.

 

ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ:

ܐ:    ܡܶܢ ܟܡܳܐ ܐܳܬܘ̈ܳܢ ܡܪܰܟܰܒ ܫܶܡ: ܡܰܬܰܝ ܕܶܩܠܰܬ ܐܽܘܪܗܳܝ.

ܒ:   ܐܰܝܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܕܫܽܘܪܳܝܳܗ̇: ܣ ܬ ܦ ܕܫܽܘܠܳܡܳܗ̇: ܡ ܩ ܚ ܕ.


 

ܗܶܪܓܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ

ܙܰܘ̈ܥܶܐ

ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ:

1:   ܒ         ܒ         ܒ         ܒ         ܒ

2:   ܒܰ         ܒܳ         ܒܶ         ܒܺ         ܒܽ

3:   ܰ         ܳ         ܶ         ܺ         ܽ

4:   ܦܬܳܚܳܐ      ܙܩܳܦܳܐ       ܪܒܳܨܳܐ        ܚܒܳܨܳܐ ܥܨܳܨܳܐ.

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܚܰܡܶܫ ܐܳܬܘ̈ܳܬ ܒ ܕܰܒܛܽܘܦܣܳܐ ܐ ܚܕܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܘܠܳܐ ܦܪ̈ܺܝܫܳܢ ܡܶܢ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܡܶܕܶܡ. ܐܳܦ ܘܫܰܠ̈ܝܳܢ ܒܪܶܬܡܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܩܪܺܝܚܳܐܺܝܬ ܢܶܬܪ̈ܰܬܡܳܢ ܘܡܶܢ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܢܶܬܦܰܪ̈ܫܳܢ. ܥܰܠ ܩ̈ܳܠܶܐ ܣܢܺܝ̈ܩܳܢ.

ܘܰܒܛܽܘܦܣܳܐ ܒ ܢܶܫܟܰܚ ܕܥܰܡ ܟܽܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܝܰܕܥܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ ܪܫܺܝܡ ܘܗܳܢܳܐ ܝܰܕܥܳܐ ܐܰܙܺܝܥܳܗ̇ ܠܳܐܬܽܘܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܝܰܗ̱ܒ ܠܳܗ̇ ܩܳܠܳܐ ܠܦܽܘܬ ܙܢܳܗ̇. ܘܦܰܪܫܳܗ̇ ܡܶܢ ܫܰܪܟܳܐ ܐܰܝܟ: ܒܺ ܒܶ ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܝܰܕܥܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܳܠܳܢܳܝܳܐ، ܙܰܘܥܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ.

ܘܰܒܛܽܘܦܣܳܐ ܓ ܢܶܫܟܰܚ ܕܙܰܘ̈ܥܶܐ ܚܰܡܫܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ:

 

 ܰ    ܦܬܳܚܳܐ:     ܘܡܶܬܪܬܶܡ ܐܰܝܟ     ܐܰܒܰܝ.

 ܳ    ܙܩܳܦܳܐ:      ܘܡܶܬܪܬܶܡ ܐܰܝܟ     ܐܳܪܳܡ.

 ܶ    ܪܒܳܨܳܐ:       ܘܡܶܬܪܬܶܡ ܐܰܝܟ     ܐܺܝܩܺܝ.

 ܺ    ܚܒܳܨܳܐ: ܘܡܶܬܪܬܶܡ ܐܰܝܟ     ܩܽܘܡܽܘܢ.

 ܽ    ܥܨܳܨܳܐ:      ܘܡܶܬܪܬܶܡ ܐܰܝܟ     ܐܽܘܡܬܰܢ.

ܘܟܽܠ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܥܠܶܝܗ̇ ܙܰܘܥܳܐ. ܫܠܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܠܰܫܠܺܝܬܳܐ ܝܰܕܥܳܐ ܟܬܺܝܒܬܳܢܳܝܳܐ.

 

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

ܐ:    ܙܰܘܥܳܐ: ܝܰܕܥܰܐ ܗ̱ܘ ܩܳܠܳܢܳܝܳܐ ܡܶܬܪܫܶܡ ܥܰܡ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܕܢܶܩܢܶܝܗ̇ ܩܳܠܳܐ ܐܰܝܟ ܙܢܶܗ.

ܒ:   ܚܰܡܫܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ:

1:   ܰ    ܦܬܳܚܳܐ ܐܰܝܟ: ܗܰܒ

2:   ܳ    ܙܩܳܦܳܐ ܐܰܝܟ:        ܩܳܡ

3:   ܶ    ܪܒܳܨܳܐ ܐܰܝܟ         ܒܶܝܬ

4:   ܺ    ܚܒܳܨܳܐ ܐܰܝܟ         ܐܺܝܬ

5:   ܽ    ܥܨܳܨܳܐ ܐܰܝܟ        ܬܽܘܒ

 

ܟܽܠ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܙܳܥܳܐ ܫܠܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܠܰܝܬ ܠܰܫܠܺܝܬܳܐ ܝܰܕܥܳܐ ܟܬܺܝܒܬܳܢܳܝܳܐ.

ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ:

ܐ:    ܚܒܳܨܳܐ ܘܰܥܨܳܨܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܩܳܠܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܢܳܩ̈ܦܳܢ܆

     ܥܨܳܨܳܐ ܕܶܝܢ ܠܘܰܐܘ ܐܰܝܟ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ «ܟܽܠ ܡܶܛܽܠ»

     ܕܰܕܠܳܐ ܘܰܐܘ ܡܶܬܪ̈ܰܫܡܳܢ ܒܩܶܨ ܝܰܕܥܽܘܬܳܐ ܘܰܕܪܺܝܫܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ.

 

ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ:

ܐ:    ܟܬܽܘܒ ܫܶܡ ܟܽܠ ܙܰܘܥܳܐ ܕܰܒܕܽܘܪܳܫܳܐ ܗܳܢܳܐ:

ܐܰܝܟ ܫܰܦܺܝܪܳܐ: ܦܬܳܚܳܐ، ܚܒܳܨܳܐ، ܙܩܳܦܳܐ.

ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܩܽܘܕܫܳܐ. ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܫܽܘܦܢܺܝ̈ܢܶܐ. ܣܶܕܽܘܢܳܐ. ܬܰܨܒܺܝܬܳܐ.

ܒ:   ܪܫܽܘܡ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܡܶܬܒܥܶܝܢ ܠܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܢܳܩ̈ܦܳܢ܆

     ܛܰܪ ܠܶܫܳܢܳܟ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ.        ܗܘܺܝ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ.

     ܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒܽܘܟ ܘܠܶܐܡܳܟ.                ܠܳܐ ܬܰܘܒܶܕ ܥܶܕܳܢܰܝ̈ܟ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ.

 

ܓ:  ܐܰܝܬܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܫܽܘܪܳܝܗܶܝܢ:

ܐ: ܦܬܳܚܳܐ ܐܰܝܟ: ܚܰܒܪܳܐ. ܒ: ܙܩܳܦܳܐ ܐܰܝܟ: ܩܳܠܳܐ. ܓ: ܪܒܳܨܳܐ ܐܰܝܟ: ܗܶܪܓܳܐ.
ܕ: ܚܒܳܨܳܐ ܐܰܝܟ: ܦܺܐܪ̈ܶܐ.  ܗ: ܥܨܳܨܳܐ ܐܰܝܟ: ܩܽܘܪܳܐ.

 

ܕ:    ܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܝܳܐ ܕܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ.

     ܐ:    ܛܳܒܳܐ.  ܛܶܒܳܐ.  ܛܽܘܒܳܐ. ܒ:   ܒܰܪܳܐ.  ܒܽܘܪܳܐ.       ܒܺܐܪܳܐ.

     ܓ:  ܚܰܠܳܐ.       ܚܳܠܳܐ.        ܚܶܠܳܐ.        ܕ:    ܕܰܪܳܐ.   ܕܳܪܳܐ.        ܕܽܘܪܳܐ.

ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ:

ܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܒܰܦܬܳܚܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܘܒܰܙܩܳܦܳܐ ܫܳܠܶܡ.

ܛܺܝܢܳܐ.       ܫܽܘܪܳܐ.      ܗܳܕܶܐ.        ܢܽܘܡܺܝ. ܫܰܦܺܝܪ.     ܩܶܢܳܐ.


 

ܗܶܪܓܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ

ܬܰܪܥܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ: ܫܡܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܘܶܐܣܳܪܳܐ

ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ:

ܐ:    ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ.               ܕ:    ܐܶܙܰܠ ܥܰܡ ܐܰܦܪܶܝܡ.

ܒ:   ܝܺܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ.          ܗ:   ܦܠܰܚ ܡܶܛܽܠ ܡܳܬܳܐ.

ܓ:  ܩܳܡ ܠܘܳܬ ܠܽܘܚܳܐ.       ܘ:    ܟܬܰܒ ܒܝܰܕ ܩܰܢܝܳܐ.

 

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܐ:    ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ: ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܕܣܽܘܟܳܠܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܰܘ̃ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܐܰܘ̃ ܝܳܥ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܘ̃ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܡܒܰܕ̈ܩܳܢ. ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ. ܟܽܠ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܡܫܰܘܕܥܳܐ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐ ܐܰܘ̃ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܳܐ ܫܡܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇.

ܒ:   ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ: ܢܚܶܬ ܝܺܬܶܒ ܩܳܡ ܘܫܰܪܟܳܐ: ܢܶܫܟܰܚ ܕܣܽܘܟܳܠܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡܫܳܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܡܫܰܘܕ̈ܥܳܢ ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ. ܘܟܽܠ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܕܰܡܫܰܘܕܥܳܐ ܥܰܠ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܙܰܒܢܳܝܬܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇.

ܓ:  ܘܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ: ܡܶܢ ܥܰܠ ܠܘܳܬ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܢܶܫܟܰܚ ܕܣܽܘܟܳܠܗܶܝܢ ܐܰܣܺܝܪ ܒܡܶܠܬܳܐ ܐܰܘ̃ ܒܰܫܡܳܐ ܕܥܰܡܗܶܝܢ، ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ. ܘܟܽܠ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܕܣܽܘܟܳܠܳܗ̇ ܒܰܫܡܳܐ ܐܰܘ̃ ܒܡܶܠܬܳܐ ܐܰܣܺܝܪ: ܐܶܣܳܪܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇.

ܕ:    ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ: ܫܡܳܐ. ܡܶܠܬܳܐ. ܘܐܶܣܳܪܳܐ.

 

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

ܐ:    ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ: ܫܡܳܐ. ܡܶܠܬܳܐ. ܘܐܶܣܳܪܳܐ.

ܒ:   ܫܡܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܣܽܘܟܳܠܳܐܺܝܬ ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐ ܐܰܘ̃ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܳܐ ܐܰܝܟ: ܐܺܝܠܳܢܳܐ. ܟܺܐܦܳܐ. ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ.

ܓ:  ܡܶܠܬܳܐ: ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܡܒܰܕܩܳܐ ܥܰܠ ܐܰܝܟܰܢܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܘ̃ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡܫܳܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܐܰܝܟ: ܟܬܰܒ. ܩܪܳܐ. ܢܺܐܠܰܦ.

ܕ:    ܐܶܣܳܪܳܐ: ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܣܽܘܟܳܠܳܗ̇ ܐܰܣܺܝܪ ܒܰܫܡܳܐ ܐܰܘ ܒܡܶܠܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܡܶܢ. ܨܶܝܕ. ܥܰܠ.

ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ:

ܐ:    ܟܽܠ ܫܡܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܒܳܐܠܰܦ ܙܩܺܝܦܬܳܐ ܫܳܠܶܡ: ܐܰܝܟ: ܟܬܳܒܳܐ.  ܢܰܗܪܳܐ.       ܛܶܒܠܺܝܬܳܐ.

ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ:

ܐ:    ܦܪܽܘܫ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܘܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ܕܰܒܕܽܘܪܳܫܳܐ:

ܟܽܠ ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ. ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܐ ܘܳܐܙܶܠ ܠܘܳܬ ܒܶܝܬ ܣܶܦܪܳܐ ܝܳܬܶܒ ܩܕܳܡ ܛܶܒܠܺܝܬܳܐ ܘܩܳܪܶܐ ܐܰܘ ܟܳܬܶܒ. ܦܩܰܕ ܪܰܒܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܢܶܫܬܥܶܐ ܐܰܘ ܢܶܬܚܰܒܰܪ ܥܰܡ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܪ̈ܕܰܝܳܐ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܥܰܡ ܟܽܠ ܛܳܒܳܐ ܟܺܝܬ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ.

ܒ:   ܣܺܝܡ ܫܡܳܐ ܕܠܳܚܶܡ ܕܽܘܟܰܬ ܣܽܘܪܛܳܐ:

     ܐܰܝܟ: ܛܰܠܝܳܐ ܐܶܟܰܠ «ܚܰܙܽܘܪܳܐ»

ܛܰܠܝܳܐ ܐܶܟܰܠ                 ܩܰܛܳܐ ܨܳܐܶܕ               ܝܰܘܣܶܦ ܙܒܰܢ

ܢܽܘܪܳܐ ܡܰܘܩܕܳܐ           ܐܰܟܳܪܳܐ ܙܳܪܰܥ              ܨܰܗܝܳܐ ܫܳܬܶܐ

ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܝܳܠܶܦ               ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܝܳܗܶܒ       ܓܰܡܠܳܐ ܛܳܥܶܢ

ܓ: ܣܺܝܡ ܡܶܠܬܳܐ ܕܠܳܚܡܳܐ ܕܽܘܟܰܬ ܣܽܘܪܛܳܐ܆

     ܐܰܝܟ: ܒܰܪܬܳܐ. «ܚܳܝܛܳܐ» ܢܰܚܬܳܐ.

ܒܰܪܬܳܐ       ܢܰܚܬܳܐ       ܣܽܘܣܝܳܐ          ܥܶܣܒܳܐ ܐܳܣܝܳܐ       ܟܪܺܝܗܳܐ .

ܢܰܓܳܪܳܐ       ܩܰܝܣܳܐ ܣܰܗܪܳܐ      ܒܠܺܠܝܳܐ     ܡܶܛܪܳܐ ܒܣܰܬܘܳܐ.

ܨܶܦܪܳܐ       ܩܶܢܳܐ        ܓܰܢܳܢܳܐ       ܦܺܐܪܳܐ       ܐܰܟܳܪܳܐ       ܚ̈ܶܛܶܐ.

 

ܕ:    ܠܰܚܶܡ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܕܽܘܟܰܬ ܣܽܘܪ̈ܛܶܐ: ܐܰܝܟ ܢܦܰܩ «ܡܶܢ» ܒܰܝܬܳܐ.

     ܢܦܰܩ       ܒܰܝܬܳܐ. ܣܠܶܩ      ܐܺܝܠܳܢܳܐ. ܐܰܩܪܶܒ      ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ.

     ܝܺܬܶܒ       ܬܰܪܥܳܐ.      ܣܚܳܐ       ܢܰܗܪܳܐ.       ܩܳܡ        ܠܽܘܚܳܐ.

     ܫܰܠܶܡ ܥܒܳܕܶܗ.     ܦܠܰܚ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ.

ܗ:   ܐܰܕܟܰܪ ܚܰܡܫܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܣܶܕܪܳܐ.

     ܐܰܕܟܰܪ ܚܰܡܶܫ ܡܶܠܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܒܣܶܕܪܳܐ.

ܘ:    ܐܰܝܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܫܽܘܪܳܝܗܽܘܢ ܫܡܳܐ.

     ܐܰܝܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܫܽܘܪܳܝܗܽܘܢ ܡܶܠܬܳܐ.

     ܐܰܝܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܫܽܘܪܳܝܗܽܘܢ ܕܰܡܪܰܟܒܺܝܢ ܡܶܢ ܫܡܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܘܶܐܣܳܪܳܐ.

ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ:

ܐ:    ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܢܰܗܪܳܐ ܫܡܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇.

     ܢܶܟܬܽܘܒ؟    ܠܘܳܬ؟     ܢܽܘܪܳܐ؟ ܦܳܣܶܩ؟    ܫܡܰܝܳܐ؟

ܒ:   ܐܳܪܳܡ ܫܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܰܐ ܗ̱ܘ.

     ܘܰܪܕܳܐ؟ ܐܰܝܠܳܐ؟       ܟܺܐܦܳܐ؟     ܡܰܪܝܰܡ؟     ܫܳܥܬܳܐ؟


 

ܗܶܪܓܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܟܺܝܬ ܒܶܢܝܳܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܗ̇

ܡܶܠܬܳܐ ܟܪܺܝܗܬܳܐ

ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ:

ܐ:         ܡܺܝܬ                  ܡܳܐܶܬ                 ܢܡܽܘܬ

ܝܺܒܶܫ ܥܶܣܒܳܐ      ܦܳܚ ܪܺܝܚܳܐ                   ܒܟܳܐ ܫܰܒܪܳܐ

ܝܺܩܶܕ ܩܰܝܣܳܐ             ܛܳܣ ܢܶܫܪܳܐ                   ܪܕܳܐ ܢܰܗܪܳܐ

ܝܺܪܶܩ ܐܺܝܠܳܢܳܐ       ܕܳܒ ܬܰܠܓܳܐ                 ܙܗܺܝ ܘܰܪܕܳܐ

ܝܺܬܶܒ ܠܰܐܝܳܐ              ܓܳܙ ܢܶܒܥܳܐ                   ܣܓܺܝ ܩܰܡܨܳܐ

 

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܠܦܽܘܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܫܶܪ̈ܫܳܢܳܝܳܬܳܐ، ܐܰܘ ܟܪܺܝܗܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܘ ܚܠܺܝܡܬܳܐ ܐܰܘ ܫܰܠܡܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܡܶܠܰܝ̈: ܡܺܝܬ، ܡܳܐܶܬ، ܢܡܽܘܬ: ܢܶܫܟܰܚ ܗܺܝ ܝܽܘܕ ܕܰܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܦܰܬ ܒܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܠܳܐܠܰܦ، ܘܒܰܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܠܘܰܐܘ ܟܰܕ ܣܽܘܟܳܠܰܐ ܗ̱ܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦ.

ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܫܬܰܚܠ̈ܦܳܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬ ܐ ܘ ܝ ܕܢܳܦ̈ܠܳܢ ܒܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܚܕܳܐ ܠܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܒܗܽܘܦܳܟ̈ܶܐ܆ ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܟܪ̈ܺܝܗܳܬܳܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ. ܟܽܠ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܫܶܪ̈ܫܳܢܳܝܳܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐ ܘ ܝ. ܡܶܠܬܳܐ ܟܪܺܝܗܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܟܰܕ ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܫܶܪܫܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܬܠܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܢ ܡܶܬܪܰܟܒܳܐ: ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܰܘ ܟܪܺܝܗܰܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܐܰܘ ܕܰܡܨܰܥܬܳܐ ܐܰܘ ܕܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܡܶܠܰܝ̈ ܝܺܫܶܒ، ܝܺܩܶܕ، ܘܫܰܪܟܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܐܬܽܘܬ ܝܽܘܕ ܡܫܰܪ̈ܝܳܢ: ܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ. ܘܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܒܝܽܘܕ ܡܫܰܪܝܳܐ: ܟܪܺܝܗܰܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܗ̱ܝ.

ܘܡܶܠܰܝ̈: ܦܳܚ، ܛܳܣ، ܘܫܰܪܟܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܢ ܙܩܺܝ̈ܦܳܬ ܪܺܝܫܳܐ ܡܛܰܟ̈ܣܳܢ ܚܠܳܦ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܟܪܺܝܗܬܳܐ ܕܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܕܫܶܪܫܗܶܝܢ: ܦܽܘܚ، ܛܽܘܣ. ܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ. ܘܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܙܢܳܐ: ܟܪܺܝܗܰܬ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܗ̱ܝ.

ܘܡܶܠܰܝ̈: ܒܟܳܐ، ܨܗܺܝ ܘܫܰܪܟܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܐܠܰܦ ܙܩܺܝܦܬܳܐ ܐܰܘ ܒܝܽܘܕ ܚܒܺ݀ܨܬܳܐ ܡܶܣܬܰܝ̈ܟܳܢ: ܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ: ܘܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܙܢܳܐ: ܟܪܺܝܗܰܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܗ̱ܝ.

 

ܩܳܢܽܘܢܳܐ:

ܐ:    ܡܶܠܬܳܐ ܟܪܺܝܗܬܳܐ: ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܫܶܪ̈ܫܳܢܳܝܳܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬ «ܐ ܘ ܝ» ܐܰܝܟ: ܝܺܠܶܦ ܩܳܡ ܒܢܳܐ ܚܠܺܝ.

ܒ:   ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܟܪܺܝܗܬܳܐ، ܐܰܘ ܒܝܽܘܕ ܡܫܰܪܝܳܐ ܐܰܝܟ: ܝܺܕܰܥ ܘܰܟܪܺܝܗܰܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ.

     ܐܰܘ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܢ ܙܩܺܝ̈ܦܳܬ ܪܺܝܫܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ ܐܰܝܟ: ܩܳܡ ܘܰܟܪܺܝܗܰܬ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ.

     ܐܰܘ ܒܳܐܠܰܦ ܙܩܺܝܦܬܳܐ ܐܰܘ ܝܽܘܕ ܚܒܺ݀ܨܬܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܐ ܐܰܝܟ: ܩܪܳܐ ܙܗܺܝ، ܘܰܟܪܺܝܗܰܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܡܶܫܬܰܡܗܳܐ.

 

ܢܽܘܗܳܪܳܐ:

ܐ:    ܐܺܝܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܡܫܰܪ̈ܝܳܢ ܒܝܽܘܕ ܘܫܳܠ̈ܡܳܢ ܒܳܐܠܰܦ ܙܩܺܝܦܬܳܐ ܐܰܘ ܝܽܘܕ ܚܒܺ݀ܨܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܝܺܥܳܐ، ܝܺܡܺܝ. ܘܰܡܦܰܪ̈ܫܳܬ ܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ.

     ܘܺܐܝܬ ܕܡܶܬܡܰܨ̈ܥܳܢ ܒܘܰܐܘ ܘܫܳܠ̈ܡܳܢ ܒܳܐܠܰܦ ܐܰܘ ܝܽܘܕ. ܐܰܝܟ: ܛܘܳܐ، ܪܘܺܝ. ܘܰܡܚܰܝ̈ܕܳܬ ܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ.

ܒ:   ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܶܬܡܰܨ̈ܥܳܢ ܒܘܰܐܘ ܩܪܺܝܚܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܐ ܒܗܽܘܦܳܟ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ: ܪܘܰܙ، ܫܘܰܚ، ܢܘܰܪ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܕܳܡ̈ܝܳܢ، ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܚܫܺܝ̈ܒܳܢ ܟܪ̈ܺܝܗܳܬܳܐ.

ܓ:  ܟܽܠܗܶ݀ܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܚܰܝ̈ܕܳܬ ܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ ܒܘܰܐܘ ܡܶܬܡܰܨ̈ܥܳܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܠܰܬ: ܚܝܳܐ ܒܝܽܘܕ ܡܶܬܡܰܨܥܳܐ.

 

ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ:

ܐ:    ܦܪܽܘܫ ܡ̈ܶܠܶܐ ܟܪ̈ܺܝܗܳܬܳܐ ܕܰܒܕܽܘܪܳܫܳܐ.

     ܚܡܳܐ ܥܶܣܒܳܐ ܘܰܨܗܺܝ ܘܺܝܒܶܫ ܡܶܢ ܚܽܘܡܳܐ. ܚܕܺܝ ܝܰܘܣܶܦ ܘܕܳܨ ܠܶܒܶܗ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܝܰܗܒ ܕܳܫܢܳܐ ܕܪܺܝܫܳܝܽܘܬܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܙܥܽܘܪܳܐ.

ܒ:   ܦܪܽܘܫ ܡ̈ܶܠܶܐ ܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܡܶܢ ܕܫܽܘܠܳܡܳܐ.

     ܣܚܳܐ. ܚܳܛ. ܝܺܩܶܕ. ܪܥܳܐ. ܡܠܳܐ. ܛܳܣ. ܝܺܬܶܒ. ܣܳܩ. ܒܪܳܐ. ܕܳܒ. ܝܺܠܶܦ. ܫܕܳܐ. ܝܺܢܶܩ. ܨܳܕ. ܒܢܳܐ. ܝܰܗ̱ܒ. ܠܳܫ. ܝܺܒܶܫ.

ܓ:  ܠܰܚܶܡ ܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܰܒܕܽܘܪܳܫܳܐ «ܒ» ܕܽܘܟܰܬ ܣܽܘܪܛܳܐ.

           ܐܳܪܳܡ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ.      ܩܰܝܣܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ     ܐܰܦܪܶܝܡ ܗܶܪܓܶܗ    .

     ܐܶܡܪܳܐ ܚܰܠܒܳܐ.           ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܙܶܕܩܬܳܐ.          ܥܶܣܒܳܐ ܡܶܢ ܚܽܘܡܳܐ.

ܕ:    ܠܰܚܶܡ ܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܰܒܕܽܘܪܳܫܳܐ «ܒ» ܕܽܘܟܰܬ ܣܽܘܪܛܳܐ܆

     ܪܺܝܚܳܐ ܕܘܰܪܕܳܐ.             ܨܰܝܳܕܳܐ ܨܶܦܪܳܐ.             ܢܶܫܪܳܐ ܒܳܐܐܰܪ.

     ܬܰܠܓܳܐ ܒܚܽܘܡܳܐ.             ܚܰܝܳܛܳܐ ܢܰܚܬܳܐ.      ܢܰܚܬܽܘܡܳܐ ܩܰܡܚܳܐ.

ܗ:   ܠܰܚܶܡ ܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܽܘܟܰܬ ܣܽܘܪܛܳܐ܆

     ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ.              ܢܽܘܢܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ.            ܐܰܪܕܶܟܠܳܐ ܒܰܝܬܳܐ.

     ܣܽܘܣܝܳܐ ܥܶܣܒܳܐ.              ܟܳܣܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ.             ܟܺܐܦܳܐ ܒܟܰܠܒܳܐ.

ܘ:    ܐܰܝܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܰܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ.

     ܐܰܝܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܰܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܡܶܨܥܳܝܳܐ.

     ܐܰܝܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܰܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ.

 

 

ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ:

ܐ:    ܗܰܒ ܣܽܘܟܳܠ ܡܶܠܰܝ̈:

ܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ:     ܝܺܕܰܥ. ܝܺܙܶܦ. ܝܺܠܶܕ. ܝܺܨܶܦ. ܝܺܩܶܕ. ܝܺܪܶܒ. ܝܺܪܶܬ. ܝܺܬܰܪ. ܝܺܥܶܢ. ܝܣܶܦ.

ܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܡܶܨܥܳܝܳܐ:    ܙܳܥ. ܚܳܒ. ܕܳܢ. ܣܳܡ. ܫܳܛ. ܕܳܫ. ܨܳܡ. ܨܳܬ. ܚܳܪ. ܣܳܦ.

ܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ:  ܓܠܳܐ. ܙܟܳܐ. ܛܥܳܐ. ܡܚܳܐ. ܣܥܳܐ. ܨܒܳܐ. ܩܨܳܐ. ܒܠܺܝ. ܕܟܺܝ. ܚܕܺܝ. ܟܪܺܝ. ܦܬܺܝ. ܨܗܺܝ. ܫܠܺܝ. ܣܡܺܝ.

ܒ:   ܡܶܠܰܬ «ܪܡܳܐ» ܟܪܺܝܗܰܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܗ̱ܝ.

ܩܗܺܝ؟ ܚܝܳܐ؟ ܨܳܪ؟ ܬܢܳܐ؟ ܕܘܺܝ؟ ܚܳܨ؟ ܚܪܶܡ؟ ……..


 

ܗܶܪܓܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ

ܡܶܠܬܳܐ ܚܠܺܝܡܬܳܐ

ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ:

ܐ:    ܐܶܒܰܕ ܩܰܢܝܳܐ         ܟܶܐܒ ܪܺܝܫܳܐ             ܩܢܰܐ ܘܰܪܕܳܐ

ܐܶܙܰܠ ܐܳܪܚܳܐ          ܣܶܐܢ ܣܶܕܠܳܐ             ܬܰܪܰܐ ܣܰܟܠܳܐ

 

ܒ:   ܥܰܙ ܚܽܘܡܳܐ              ܓ:  ܢܗܰܡ ܐܰܪܝܳܐ

ܚܰܛ ܒܺܐܪܳܐ                    ܢܚܶܬ ܡܶܛܪܳܐ

ܩܰܫ ܓܰܒܪܳܐ             ܢܩܰܫ ܙܰܓܳܐ             

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:    

ܟܰܕ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܡܶܠܰܝ̈: ܐܶܒܰܕ، ܟܶܐܒ، ܩܢܰܐ، ܢܶܫܟܰܚ ܕܺܐܝܬ ܒܗܶܝܢ ܐܳܠܰܦ ܘܗܳܕܶܐ ܐܳܠܰܦ ܐܰܘ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܢܳܦܠܳܐ ܐܰܘ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܐܰܘ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܘܟܰܕ ܗܳܕܶܐ ܐܳܠܰܦ ܠܳܐ ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܒܟܽܠ ܗܽܘܦܳܟ: ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܚܠܺܝ̈ܡܳܬ ܐܳܠܰܦ ܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ.

ܘܡܶܠܰܝ̈ ܥܰܙ، ܚܰܛ، ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܒܛܽܘܦܣܳܐ ܒ ܢܶܫܟܰܚ ܕܡܶܬܩܰܝ̈ܡܳܢ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬ ܦܬܺܝ̈ܚܳܬ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܚܠܳܦ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܡܚܰܦܰܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܓܶܢܣܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܕܫܶܪܫܗܶܝܢ ܥܙܰܙ ܚܛܰܛ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܚܠܺܝ̈ܡܳܬ ܥܦܺܝܦܽܘܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ.

ܘܡܶܠܰܝ̈: ܢܗܰܡ ܢܚܶܬ ܕܰܒܛܽܘܦܣܳܐ ܓ ܢܶܫܟܰܚ ܕܒܳܐܬܽܘܬ ܢܽܘܢ ܡܫܰܪ̈ܝܳܢ: ܘܗܳܕܶܐ ܢܽܘܢ ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܐ ܐܰܝܟ: ܢܚܶܬ ܐܰܚܶܬ ܚܠܳܦ ܐܰܢܚܶܬ ܕܠܰܝܬ ܒܰܚܫܰܚܬܳܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܚܠܺܝ̈ܡܳܬ ܢܽܘܢ ܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ.

ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܠܺܝܡܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܙܢܺܝ̈ܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇: ܐܰܘ ܐܳܠܰܦܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܐܶܚܰܕ. ܡܰܐܢ. ܩܢܰܐ. ܐܰܘ ܥܦܺܝܦܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܪܰܣ. ܐܰܘ ܢܽܘܢܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ: ܢܦܰܩ.

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

ܐ:    ܐܳܠܰܦܳܝܬܳܐ ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܫܶܪ̈ܫܳܢܳܝܳܬܳܐ ܐܳܠܰܦ
ܐܰܝܟ: ܐܶܚܰܕ. ܟܐܰܪ. ܩܢܰܐ.

ܒ:   ܥܦܺܝܦܬܳܐ ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܰܡܪܰܟܒܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܢ ܦܬܺܝ̈ܚܳܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ
ܐܰܝܟ: ܩܰܪ. ܚܰܫ.

ܓ:  ܢܽܘܢܳܝܬܳܐ ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܫܶܪܫܳܐܺܝܬ ܒܳܐܬܽܘܬ ܢܽܘܢ ܡܫܰܪܝܳܐ ܐܰܝܟ: ܢܦܰܨ. ܢܚܶܒ.

 

ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ:

ܬܠܳܬ ܡܶܠܺܝ̈ܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܕܳܐܠܰܦܳܝ̈ܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܩܢܰܐ. ܛܡܰܐ. ܬܰܪܰܐ. ܘܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ ܣܓܺܝ. ܣܢܳܐ، ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܳܢ ܚܠܺܝܡܰܬ ܐܳܠܰܦ ܐܶܢܶܝܢ ܒܫܶܪܫܳܐ: ܠܰܩܪܺܝܚܽܘܬ ܐܳܠܰܦ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܒܗܽܘܦܳܟ̈ܶܐ ܐܰܝܟ: ܣܽܘܓܳܐܐ. ܣܰܓܺܝܐܽܘܬܳܐ. ܣܢܺܝܐܳܐ. ܣܶܢܶܐܬܳܐ.

 

ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ:

ܐ:    ܦܪܽܘܫ ܡ̈ܶܠܶܐ ܚܠܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܒܕܽܘܪܳܫܳܐ܆

     ܢܗܰܪ ܫܶܡܫܳܐ ܘܚܰܡ ܟܝܳܢܳܐ ܘܶܐܒܰܕ ܙܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܫܰܘܒܳܐ.

     ܟܰܕ ܢܩܰܫ ܙܰܓܳܐ ܐܶܙܰܠ ܟܽܠ ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܘܥ̣ܰܠ ܠܣܶܕܪܶܗ.

ܒ:   ܦܪܽܘܫ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܳܠܰܦܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܥܦܺܝ̈ܦܳܬܳܐ ܘܡܶܢ ܢܽܘܢܳܝ̈ܳܬܳܐ܆

ܐܶܟܰܠ ܢܒܰܚ ܐܶܙܰܠ ܨܰܪ ܢܩܰܫ ܐܶܚܰܕ ܓܰܙ ܢܗܰܪ ܥ̣ܰܠ ܐܶܣܰܪ ܢܥܰܪ ܐܶܪܰܟ ܪܰܨ ܐܶܫܰܕ ܒܰܙ ܩܰܨ ܢܦܰܠ.

ܓ:  ܠܰܚܶܡ ܡ̈ܶܠܶܐ ܥܦܺܝ̈ܦܳܬܳܐ ܕܰܒܕܽܘܪܳܫܳܐ «ܒ» ܕܽܘܟܰܬ ܣܽܘܪܛܳܐ:

     ܙܽܘ̈ܙܶܐ ܒܟܺܝܣܳܐ.      ܥܰܡܪܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ.                  ܠܓܰܘ ܒܰܝܬܳܐ.

     ܪܺܝܫܳܐ ܕܚܶܘܝܳܐ.       ܠܶܣܛܳܝܳܐ ܠܬܰܓܳܪܳܐ       ܛܺܝ̈ܡܶܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ.

ܕ:    ܠܰܚܶܡ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܳܠܰܦܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܽܘܟܰܬ ܣܽܘܪܛܳܐ:

     ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܚܡܳܐ.         ܐܰܟܳܪܳܐ ܠܦܽܘܠܚܳܢܳܐ.             ܛܰܠܝܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ.

     ܐܰܕܰܝ ܠܚܰܒܠܳܐ.      ܠܺܠܝܳܐ.                      ܥܰܝܡܳܐ ܡܶܛܪܳܐ.

ܗ:   ܠܰܚܶܡ ܡ̈ܶܠܶܐ ܢܽܘܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܽܘܟܰܬ ܣܽܘܪܛܳܐ:

     ܙܰܓܳܐ. ܫܶܡܫܳܐ.     ܚܡܳܪܳܐ. ܬܰܠܓܳܐ.    ܟܰܠܒܳܐ.     ܫܽܘܪܳܐ.

ܘ:    ܐܰܝܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܰܚܠܺܝ̈ܡܳܬ ܐܳܠܰܦ:

     ܐܰܝܟ ܐܶܟܰܠ ܛܰܠܝܳܐ ܚܰܙܽܘܪܳܐ.

     ܐܰܝܟ ܢܨܰܒ ܓܰܢܳܢܳܐ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ.

     ܐܰܝܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܰܥܦܺܝ̈ܦܳܬܳܐ:

     ܐܰܝܟ: ܪܰܣ ܐܰܕܰܝ ܡܰܝ̈ܳܐ.

ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ:

ܗܰܒ ܣܽܘܟܳܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܆

ܐ:    ܐܳܠܰܦܳܝ̈ܳܬܳܐ:   ܐܶܒܰܡ ܬܰܪܰܐ ܫܐܶܠ ܐܰܪܰܚ ܡܶܐܢ ܐܶܠܰܨ ܒܶܐܫ ܐܶܠܰܙ ܛܐܶܒ ܐܶܣܰܪ.

ܒ:   ܥܦܺܝ̈ܦܳܬܳܐ:   ܕܰܓ ܓܰܫ ܨܰܠ ܪܰܓ ܚܰܦ ܪܰܟ ܩܰܨ  ܪܰܬ ܫܰܦ ܚܰܠ.

ܓ: ܢܽܘܢܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܢܒܰܥ ܢܚܶܒ ܢܛܰܚ ܢܨܰܚ ܢܟܰܠ ܢܟܰܬ ܢܣܰܒ ܢܬܰܦ ܢܣܰܟ ܢܬܰܪ ܢܚܰܠ ܢܛܰܪ ܢܫܰܒ ܢܓܰܕ.


 

ܗܶܪܓܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ

ܡܶܠܬܳܐ ܫܰܠܡܬܳܐ

ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ:

ܐ: ܝܺܒܶܫ ܙܰܪܥܳܐ      ܒ: ܐܶܚܰܕ ܬܰܪܥܳܐ           ܓ: ܟܬܰܒ ܐܶܓܰܪܬܳܐ

  ܓܳܚ ܢܰܗܪܳܐ          ܢܛܰܪ ܟܰܪܡܳܐ               ܩܛܰܦ ܥܶܢ̈ܒܶܐ

  ܦܢܳܐ ܚܳܙܽܘܩܳܐ          ܣܶܐܒ ܐܰܟܳܪܳܐ              ܠܒܶܫ ܢܰܚܬܳܐ

  ܙܗܺܝ ܘܰܪܕܳܐ                 ܨܰܚ ܫܡܰܝܳܐ               ܦܬܰܚ ܟܰܘܬܳܐ

 

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܡܶܠܰܝ̈: ܝܺܒܶܫ ܓܳܚ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܒܛܽܘܦܣܳܐ ܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܟܪ̈ܺܝܗܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܘܡܶܠܰܝ̈ ܐܶܚܰܕ ܢܛܰܪ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܒܛܽܘܦܣܳܐ ܒ ܡ̈ܶܠܶܐ ܚܠܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ.

ܒܪܰܡ ܟܰܕ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܡܶܠܰܝ̈܆ ܟܬܰܒ ܩܛܰܦ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܒܛܽܘܦܣܳܐ ܓ ܢܶܫܟܰܚ ܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬܗܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬ ܐ ܘ ܝ ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܟܪ̈ܺܝܗܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܗܳܟܘܳܬ ܠܰܝܬ ܒܗܶܝܢ ܐܳܠܰܦ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܢ ܦܬܺܝ̈ܚܳܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܡܪ̈ܰܟܒܳܢ ܐܳܦܠܳܐ ܒܳܐܬܽܘܬ ܢܽܘܢ ܡܫܰܪ̈ܝܳܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܚܠܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܫܰܠ̈ܡܳܬܳܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ.

ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܡܚܰܪܪܺܝܢ ܫܶܪ̈ܫܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܟܪܺܝܗܽܘܬܳܐ ܘܡܶܢ ܚܠܺܝܡܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܠܬܳܐ ܫܰܠܡܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܶܢ ܫܰܠ̈ܡܳܬܳܐ ܐܰܘ ܚܠܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܐܰܘ ܟܪ̈ܺܝܗܳܬܳܐ: ܡܶܢ ܬܠܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܢ ܘܚܰܕ ܙܰܘܥܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܥܰܠ ܗܳܝ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܡܪ̈ܰܟܒܳܢ. ܘܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܐܰܘ ܦܬܳܚܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ: ܟܬܰܒ ܦܩܰܕ ܕܢܰܚ ܐܰܘ ܪܒܳܨܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ: ܠܒܶܫ ܫܐܶܠ ܪܓܶܙ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ.

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

ܐ:    ܡܶܠܬܳܐ ܫܰܠܡܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܰܡܚܰܪܪܺܝܢ ܫܶܪ̈ܫܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܟܪܺܝܗܽܘܬܳܐ ܘܡܶܢ ܚܠܺܝܡܽܘܬܳܐ.

ܒ:   ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܦܫܺܝܛܬܳܐ ܫܶܪܫܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܬܠܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܢ ܘܚܰܕ ܙܰܘܥܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܥܰܠ ܗܳܝ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܡܶܬܩܰܝܡܳܐ.

ܓ:  ܙܰܘܥܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܦܫܺܝܛܬܳܐ، ܐܰܘ ܦܬܳܚܰܐ ܗ̱ܘ: ܐܰܝܟ: ܦܬܰܚ، ܐܰܘ ܪܒܳܨܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ: ܫܟܶܒ.

ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ:

ܡܶܠܰܝ̈ ܩܳܡ ܕܳܢ ܘܚܰܒܪ̈ܳܬܗܶܝܢ ܫܶܪ̈ܫܰܝܗܶܝܢ ܩܘܰܡ ܕܝܰܢ.

ܘܡܶܠܰܝ̈ ܩܪܳܐ ܕܟܺܝ ܫܰܪ̈ܫܰܝܗܶܝܢ ܩܪܰܘ ܕܟܶܝ، ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܘ ܕܶܝܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܠܰܙܩܳܦܳܐ ܐܰܘ ܠܰܚܒܳܨܳܐ ܠܰܡܚܰܝܢܽܘܬ ܪܶܬܡܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܕܰܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ ܐܶܟܰܠ ܝܺܠܶܦ ܘܚܰܒܪ̈ܳܬܗܶܝܢ، ܠܰܘ ܙܰܘܥܰܐ ܗ̱ܘ ܫܶܪܫܳܢܳܝܳܐ: ܒܪܰܡ ܨܰܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܳܐܬܽܘܬܳܐ ܩܳܠܳܢܳܝܬܳܐ. ܒܕܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܟܪ̈ܺܝܗܳܬܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܩܰܢ̈ܝܳܢ ܥܰܠܗܳܝ ܐܳܦ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܩܳܠܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ.

ܕܽܘܪܳܫܳܐ:

ܐ:    ܦܪܽܘܫ ܡ̈ܶܠܶܐ ܫܰܠ̈ܡܳܬܳܐ ܡܶܢ ܟܪ̈ܺܝܗܳܬܳܐ ܡܶܢ ܚܠܺܝ̈ܡܳܬܳܐ:

     ܣܛܳܐ ܕܺܐܒܳܐ ܘܰܚܛܰܦ ܐܶܡܪܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܥܳܒܳܐ.

     ܢܚܶܬ ܡܶܛܪܳܐ ܘܰܪܘܺܝ ܙܰܪܥܳܐ ܘܺܝܥܳܐ ܘܺܝܪܶܒ.

     ܙܳܥ ܐܳܪܳܡ ܘܰܥܪܰܩ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܐܰܪܝܳܐ ܒܓܰܘ ܢܳܡܰܪܬܳܐ.

ܒ:   ܐܰܝܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܫܰܠ̈ܡܳܬܳܐ.

     ܐܰܝܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܟܪ̈ܺܝܗܳܬܳܐ.

     ܐܰܝܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܚܠܺܝ̈ܡܳܬܳܐ.

ܓ:  ܐܰܝܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܙܰܘܥܳܗ̇ ܦܬܳܚܳܐ:

     ܐܰܝܟ: ܩܛܰܦ ܐܳܪܳܡ ܗܰܒܳܒܳܐ.

     ܐܰܝܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܙܰܘܥܳܗ̇ ܪܒܳܨܳܐ܆

     ܐܰܝܟ: ܕܡܶܟ ܟܪܺܝܗܳܐ ܒܥܰܪܣܳܐ.

 

ܕ:    ܗܰܒ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܆

     ܐܰܝܟ: ܝܺܬܶܒ ـ ܩܳܡ

     ܝܺܬܶܒ ܣܠܶܩ ܓܚܶܟ ܐܶܙܰܠ ܝܰܗܒ ܥ̣ܰܠ ܐܶܣܰܪ ܟܦܶܢ ܣܢܳܐ ܡܰܠܶܠ.

 

ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ:

ܐ:    ܗܰܒ ܣܽܘܟܳܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܫܰܠ̈ܡܳܬܳܐ ܕܢܳܩ̈ܦܳܢ:

     ܕܢܰܚ ܣܡܰܩ     ܥܡܰܠ     ܥܡܰܕ       ܦܠܰܓ      ܪܘܰܙ  
ܫܠܰܛ ܣܒܰܟ      ܗܪܰܓ      ܙܩܰܦ       ܚܒܰܫ ܓܢܰܒ

     ܚܠܰܛ ܟܢܰܫ       ܛܠܰܡ ܡܙܰܓ      ܪܕܰܦ        ܒܗܶܬ       ܕܚܶܠ      ܕܥܶܟ      ܚܫܶܟ ܣܗܶܕ ܪܟܶܒ       ܪܗܶܛ ܫܡܶܢ ܬܩܶܦ ܩܪܶܒ ܕܒܶܩ ܠܒܶܫ.

 

ܒ:   ܡܶܠܰܬ «ܝܺܠܶܦ» ܟܪܺܝܗܬܳܐ ܗ̱ܝ:

     ܢܣܰܪ. ܚܰܡ. ܦܗܳܐ. ܣܒܰܥ. ܕܥܶܬ ….؟


 

ܗܶܪܓܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܟܰܝ̈ܠܶܝܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ ــ ܦܫܺܝܛܬܳܐ ܘܰܡܪܰܟܰܒܬܳܐ

ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ:

ܐ:               ܒ:        ܓ:             ܕ:               ܗ:

ܥܒܰܕ             ܥܰܒܶܕ       ܐܰܥܒܶܕ            ܫܰܥܒܶܕ      ܥܒܰܕܒܶܕ

ܝܺܕܰܥ             ܝܰܕܰܥ       ܐܰܘܕܰܥ            ܫܰܘܕܰܥ      ܫܪܰܓܪܶܓ

ܐܶܚܰܕ             ܐܰܚܶܕ        ܐܰܘܚܶܕ            ܦܰܪܢܶܣ

ܩܳܡ             ܩܰܝܶܡ       ܐܰܩܺܝܡ            ܥܰܘܩܶܕ

ܓܠܳܐ             ܓܰܠܺܝ ܐܰܓܠܺܝ      ܓܰܠܘܺܝ          ܓܠܰܘܠܺܝ

ܪܰܣ             ܪܰܣܶܣ ܐܰܪܶܣ             ܪܰܣܪܶܣ

ܢܦܰܨ             ܢܰܦܶܨ        ܐܰܦܶܨ             ܛܰܪܛܶܫ      ܦܰܪܚܪܰܚ

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܟܰܝ̈ܠܶܐ ܩܳܢܽܘ̈ܢܳܝܶܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܥܳܒܽܘܕܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܐܶܢܽܘܢ:

ܐ:    ܡܶܠܰܝ̈: ܥܒܰܕ ܝܺܕܰܥ ܘܫܰܪܟܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܬܩܰܝ̈ܡܳܢ ܡܶܢ ܬܠܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܢ ܘܚܰܕ ܙܰܘܥܳܐ ܥܰܠ ܗܳܝ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܥܰܠܗܳܝ ܡ̈ܶܠܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ. ܐܰܘ ܟܰܝܠܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ.

ܒ:   ܘܡܶܠܰܝ̈: ܥܰܒܶܕ ܝܰܕܰܥ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܦܬܺܝܚ ܫܽܘܪܳܝܗܶܝܢ ܚܠܳܦ ܚܝܳܨܳܐ ܕܳܐܬܽܘܬܳܐ ܡܚܰܦܰܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܓܶܢܣܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ـ ܥܰܒܒܶܕ ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܶܬܬܰܘܣ̈ܦܳܬ ܙܰܘܥܳܐ ܐܰܘ ܟܰܝܠܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ.

ܓ:  ܘܡܶܠܰܝ̈: ܐܰܥܒܶܕ ܐܰܘܕܰܥ. ܕܶܐܬܬܰܘܣܰܦ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܝܗܶܝܢ ܐܳܠܰܦ ܦܬܺܝܚܬܳܐ: ܡܶܬܬܰܘܣ̈ܦܳܬ ܐܳܠܰܦ ܐܰܘ ܟܰܝܠܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ.

ܕ:    ܘܡܶܠܰܝ̈: ܫܰܥܒܶܕ ܫܰܘܕܰܥ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܬܩܰܝ̈ܡܳܢ ܡܶܢ ܐܰܪܒܰܥ ܐܳܬܘ̈ܳܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܙܰܘ̈ܥܺܝܢ. ܘܡܶܬܬܰܘܣ̈ܦܳܬ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܟܰܝܠܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ.

ܗ:   ܘܡܶܠܰܝ̈: ܥܒܰܕܒܶܕ ܚܠܰܛܠܶܛ ܕܡܶܬܥܰܦ̈ܦܳܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܘܰܗܘܰܝ̈ ܡܩܰܝ̈ܡܳܢ ܡܶܢ ܚܰܡܶܫ ܐܳܬܘ̈ܳܢ: ܘܡܶܬܬܰܘܣ̈ܦܳܬ ܥܦܺܝܦܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܟܰܝܠܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ.

ܘ:    ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ ܟܰܝܠܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܘܰܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܩܳܢܽܘܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܳܐ ܫܳܢܶܙ. ܐܶܠܳܐ ܕܟܰܝܠܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܠܳܐ ܩܳܢܽܘܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܕܳܐܬܽܘܬܳܐ ܡܶܬܬܰܘܣܦܳܢܺܝܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܢܳܦܠܳܐ ܐܰܝܟ: ܫܰܥܒܶܕ ܐܰܘ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܘܩܶܕ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܝܰܕ ܥܦܺܝܦܽܘܬܳܐ ܡܶܬܩܰܝ̈ܡܳܢ ܐܰܝܟ: ܣܰܡܣܶܡ. ܘܺܐܝܬ ܕܡܶܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܚܫܺܝ̈ܠܳܢ ܐܰܝܟ: ܦܰܛܪܶܟ، ܦܰܩܝܶܠ، ܐܰܟܣܶܢ، ܐܰܟܣܰܪ.

 

 

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

ܐ:    ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܘ ܦܫܺܝܛܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܘ ܡܪܰܟܰܒܬܳܐ.

ܒ:   ܡܶܠܬܳܐ ܦܫܺܝܛܬܳܐ: ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܟܽܠ ܡܶܠܳܐ ܕܰܡܩܰܝܡܳܐ ܡܶܢ ܬܠܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܢ ܘܚܰܕ ܙܰܘܥܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܥܰܠܗܳܝ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܥܒܰܕ ܘܟܰܝܠܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ.

ܓ:  ܘܡܶܠܬܳܐ ܡܪܰܟܰܒܬܳܐ: ܐܰܘ ܕܡܶܬܬܰܘܣܰܦ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܝܳܗ̇ ܦܬܳܚܳܐ ܐܰܝܟ: ܥܰܒܶܕ. ܘܟܰܝܠܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ.

     ܐܰܘ ܕܡܶܬܬܰܘܣܦܳܐ ܐܳܠܰܦ ܦܬܺܝܚܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܐܰܥܒܶܕ: ܘܟܰܝܠܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ.

     ܐܰܘ ܕܡܶܬܬܰܘܣܦܳܐ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܫܰܥܒܶܕ ܘܟܰܝܠܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ.

     ܐܰܘ ܕܡܶܬܥܰܦ̈ܦܳܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܥܒܰܕܒܶܕ ܘܟܰܝܠܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ.

ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ:

ܐ:    ܐܳܠܰܦ ܘܝܽܘܕ ܕܰܒܫܽܘܪܳܝ ܡ̈ܶܠܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܕܰܚܠܳܝ̈ܡܳܬ ܐܳܠܰܦ ܘܰܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܒܟܰܝܠܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܠܘܰܐܘ ܘܡܶܫܬܰܚܠ̈ܦܳܢ ܐܰܝܟ ܐܰܘܟܶܠ، ܐܰܘܒܶܫ.

ܒ:   ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܟܪܺܝܗܬܳܐ ܕܡܶܨܥܳܝܳܐ ܘܰܕܫܽܘܠܳܡܳܐ ܒܟܰܝܠܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܐ ܠܝܽܘܕ ܐܰܝܟ: ܫܰܪܺܝ ܐܰܫܪܺܝ ܡܶܢ ܫܪܳܐ.

ܓ:  ܥܦܺܝ̈ܦܳܬܳܐ ܒܟܰܝܠܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ ܥܽܘܦܳܦܗܶܝܢ ܐܰܝܟ: ܪܰܣܶܣ ܡܶܢ ܪܰܣ. ܘܟܰܕ ܡܶܬܥܰܦ̈ܦܳܢ ܟܰܝܠܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܥܳܒ̈ܕܳܢ ܐܰܝܟ: ܪܰܣܪܶܣ.

ܕ:    ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܢܽܘܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܟܰܝܠܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܐ ܢܽܘܢ ܐܰܝܟ: ܐܰܦܶܨ ܡܶܢ ܢܦܰܨ.

ܗ:   ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܪ̈ܰܟܒܳܬܳܐ ܐܳܬܽܘܬܗܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܪܒܺܝܨܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܡܣܰܝ̈ܟܳܬ ܒܓܰܓܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ ܐܰܝܟ: ܫܰܡܰܥ ܒܰܝܰܐ ܐܰܫܡܰܗ ܦܰܬܰܚ ܗܰܕܰܪ. ܘܕܰܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܡܶܬܚܰܒܨܳܐ ܐܰܝܟ: ܐܰܩܺܝܡ.

ܫܢܽܘܙ̈ܝܶܐ:

ܟܰܝܠܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܢ ܣܠܶܩ ܐܰܣܶܩ. ܘܡܶܢ ܝܺܠܶܦ ܐܰܠܶܦ ܘܡܶܢ ܝܺܢܶܩ ܐܰܝܢܶܩ. ܐܰܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܶܬܬܰܘܣ̈ܦܳܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܥܽܘܕܝܳܝܳܐ ܝܳܗ̈ܒܳܢ ܐܰܝܟ: ܗܦܰܟ ܗܦܽܘܟܝܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܦܽܘܢܳܝܳܐ. ܗܰܦܶܟ ܗܽܘܦܳܟܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܘܗܳܟܘܳܬ ܟܪܰܟ ܟܪܽܘܟܝܳܐ. ܟܰܪܶܟ ܟܽܘܪܳܟܳܐ. ܣܪܰܚ ܐܰܣܪܰܚ. ܣܒܰܪ ܣܰܒܰܪ.

ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ:

ܐ:    ܦܪܽܘܫ ܡ̈ܶܠܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܡܶܢ ܡܪ̈ܰܟܒܳܬܳܐ.

     ܩܪܳܐ ܘܟܰܢܶܫ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܠܝܳܠܽܘ̈ܦܶܐ ܘܢܰܗܰܪ ܘܦܰܪܓܶܠ ܘܚܰܦܶܛ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܪܶܚܡܰܬ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܘܩܰܠܶܣ ܘܫܰܒܰܚ ܠܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܐܪܬܺܝ ܘܙܰܗܰܪ ܘܠܰܒܶܒ ܠܡܰܐܝܺܢ̈ܶܐ. ܘܟܶܢ ܐܰܥܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܣܶܕܪ̈ܶܐ.

 

ܒ:   ܐܰܗܦܶܟ ܡܪ̈ܰܟܒܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ܆

     ܐܰܝܟ ܐܰܘܬܰܪ ـ ܝܺܬܰܪ.

     ܐܰܘܬܰܪ ܐܰܚܶܬ ܫܰܚܠܶܦ ܐܰܪܺܝܡ ܐܰܦܶܩ ܐܰܚܺܝ ܚܠܰܡܠܶܡ.

 

ܓ:  ܚܫܽܘܠ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܰܝܠܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ.

     ܣܠܶܩ ܦܢܳܐ ܙܳܥ ܢܛܰܦ ܢܳܚ ܡܰܪ ܕܘܺܝ ܐܶܚܰܕ ܕܥܶܟ.

 

ܕ:    ܐܰܝܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܡܶܠܰܝ̈ ܟܰܝܠܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ.

     ܐܰܝܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܡܶܠܰܝ̈ ܟܰܝܠܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ.

     ܐܰܝܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܡܶܠܰܝ̈ ܟܰܝܠܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ.

     ܐܰܝܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܡܶܠܰܝ̈ ܟܰܝܠܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ.

 

ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ:

ܡܶܠܰܬ ܨܡܰܚ: ܟܰܝܠܳܐ ܗ̱ܝ ܩܰܕܡܳܝܳܐ.  ܢܰܒܪܶܫ، ܩܰܠܶܣ، ܦܰܠܗܶܕ؟

   ܟܰܝܠܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ:          ܦܢܳܐ، ܦܰܢܺܝ، ܡܶܢ، ܠܳܫ، ܕܢܳܐ، ܩܰܪ، ܐܶܡܰܕ؟

   ܟܰܝܠܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ:  ܡܶܢ ܟܬܰܒ: ܐܰܟܬܶܒ ܡܶܢ: ܪܡܳܐ ܦܪܰܥ ܚܝܳܐ ܝܺܩܶܕ؟

 

 


 

ܗܶܪܓܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ

ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܒܺܝܩܬܳܐ ܘܰܡܫܰܢܝܳܢܺܝܬܳܐ

ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ:

ܐ:                    ܒ:                        ܓ:

ܦܪܰܚ ܥܶܢܕܳܐ             ܚܛܰܦ ܕܺܐܒܳܐ ܐܶܡܪܳܐ        ܦܰܪܰܚ ܚܒܰܢܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܶܗ

ܕܥܶܟ ܫܪܳܓܳܐ       ܠܒܶܫ ܪܳܥܝܳܐ ܥܒܳܝܬܳܐ      ܐܰܕܥܶܟ ܡܰܫܒܳܐ ܠܰܫܪܳܓܳܐ

ܢܦܰܠ ܒܶܢܝܳܢܳܐ            ܢܩܰܫ ܐܳܪܳܡ ܙܰܓܳܐ               ܐܰܦܶܠ ܢܝܳܕܳܐ ܠܒܶܢܝܳܢܳܐ

ܝܺܒܶܫ ܥܶܣܒܳܐ      ܝܺܢܶܩ ܥܽܘܠܳܐ ܚܰܠܒܳܐ             ܐܰܘܒܶܫ ܚܽܘܡܳܐ ܠܙܰܪܥܳܐ

ܓܳܚ ܢܰܗܪܳܐ        ܨܳܕ ܫܶܡܥܽܘܢ ܢܽܘܢܳܐ              ܐܰܓܺܝܚ ܡܶܛܪܳܐ ܠܢܰܗܪܳܐ

ܦܢܳܐ ܚܳܙܽܘܩܳܐ             ܒܢܳܐ ܐܰܪܕܺܟܠܳܐ ܒܰܝܬܳܐ              ܦܰܢܺܝ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܢܺܝ̣ܚܳܐܺܝܬ

                     ܝܺܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ

                     ܩܪܶܒ ܠܘܳܬ ܠܽܘܚܳܐ

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܐ:    ܟܰܕ ܐܰܩܶܦܢܰܢ ܚܰܕ ܫܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܡܶܠܰܬ: ܦܪܰܚ ܘܶܐܡܰܪܢܰܢ: ܦܪܰܚ ܥܶܢܕܳܐ. ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܩܰܕܺܝܢܰܢ ܒܗܳܝ ܕܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܡܶܠܰܬ ܦܪܰܚ ܕܰܒܺܝܩܳܐ ܗ̱ܝ ܒܰܩܢܽܘܡ ܥܶܢܕܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܥܳܒܽܘܕܳܗ̇ ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܶܠܰܬ ܦܪܰܚ ܕܰܒܺܝܩܬܳܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ. ܘܰܐܟܘܳܬܳܗ̇ ܕܥܶܟ، ܢܦܰܠ، ܘܫܰܪܟܳܐ.

ܒ:   ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܡܰܩܦܺܝܢܰܢ ܚܰܕ ܫܡܳܐ ܠܡܶܠܰܬ ܚܛܰܦ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܚܛܰܦ ܕܺܐܒܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܩܰܕܶܝܢܰܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܕܢܶܫܡܰܥ܆ ܡܳܢܳܐ ܚܛܰܦ ܕܺܐܒܳܐ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܡܰܘܣܦܺܝܢܰܢ ܫܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܚܛܰܦ ܕܺܐܒܳܐ ܐܶܡܪܳܐ. ܗܳܐ ܩܰܕܺܝܢܰܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܒܝܰܕ ܗܰܘ ܫܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܫܰܢܝܰܬ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ، ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܫܰܢܝܳܢܺܝܬܳܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܘܰܐܟܘܳܬܑܳܗ̇܆ ܠܒܶܫ ܢܩܰܫ ܝܺܢܶܩ ܘܫܰܪܟܳܐ ܘܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ ܡܫܰܢܝܳܢ̈ܝܳܬ ܫܰܠܡܽܘܬܳܐ.

ܓ:  ܡܶܠܰܝ̈ ܦܰܪܰܚ ܐܰܘܒܶܕ ܩܪܶܒ ܠܘܳܬ: ܢܶܫܟܰܚ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܺܝ̈ܩܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܡܪܰܟܒܽܘܬܗܶܝܢ ܕܠܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܝ̈ ܠܰܡܫܰܢܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܫܰܢܝܳܢ̈ܝܳܬ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܡܶܫܬܰܡ̈ܗܳܢ.

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

ܐ:    ܡܶܠܬܳܐ: ܐܰܘ ܕܰܒܺܝܩܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܘ ܡܫܰܢܝܳܢܺܝܬܳܐ.

ܒ:   ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܒܺܝܩܬܳܐ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܡܟܰܬܪܳܐ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܗ̇ ܒܰܩܢܽܘܡ ܥܳܒܽܘܕܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܥܰܙ ܚܽܘܡܳܐ.

ܓ:  ܡܶܠܬܳܐ ܡܫܰܢܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܰܡܫܰܢܝܳܐ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܗ̇ ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܘܳܬ ܡܶܬܥܰܒܕܳܢܳܐ ܐܰܝܟ: ܟܬܰܒ ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܐܶܓܰܪܬܳܐ.

ܕ:    ܡܶܫܬܰܢܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܒܺܝܩܬܳܐ ܐܰܘ ܒܝܰܕ ܪܽܘܟܳܒܳܗ̇ ܐܰܝܟ: ܩܰܪܶܒ ܐܰܩܪܶܒ. ܐܰܘ ܒܝܰܕ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬܳܗ̇ ܠܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ܕܠܳܚܡܺܝܢ ܐܰܝܟ: ܩܪܶܒ ܠܘܳܬ ܩܳܡ ܥܠ.

ܗ:   ܡܶܬܦܰܪܫܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܫܰܢܝܳܢܺܝܬܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܡܩܰܒܠܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܕܡܶܬܬܰܠܘܬܳܢܳܐ ܐܰܝܟ: ܩܰܛܠܶܗ ܐܳܦ ܘܬܳܒܥܳܐ ܫܽܘܐܳܠ ܡܽܘܢ؟

ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ:

ܐܺܝܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܕܰܒܺܝ̈ܩܳܢ ܘܰܡܫܰܢܝܳܢ̈ܝܳܢ ܐܰܟܚܰܕ ܐܰܝܟ: ܓܰܙܺܝ ܗܽܘ ܒܶܗ܆ ܘܓܰܙܺܝ ܠܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܘܰܐܟܘܳܬܳܗ̇. ܐܰܢܗܰܪ ܐܰܡܠܶܟ ܗܦܰܟ ܢܦܰܚ ܫܰܢܺܝ ܦܪܰܩ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ.

ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܦܫܺܝܛܬܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ   ܡܪܰܟܰܒܬܳܐ ܐܶܢ ܕܰܒܺܝܩܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܫܬܰܢܝܳܐ ܠܚܰܕ ܡܶܬܥܰܒܕܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܘܒܶܕ ܛܰܠܝܳܐ ܟܬܳܒܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܫܰܢܝܳܢܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܫܬܰܢܝܳܐ ܠܰܬܪܶܝܢ ܡܶܬܥܰܒܕܳܢܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ: ܐܰܘܟܶܠ ܛܰܠܝܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܠܩܰܛܳܐ.

ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ:

ܐ:    ܦܪܽܘܫ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܒܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܡܶܢ ܡܫܰܢܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ:

     ܐܶܬܳܐ ܣܰܬܘܳܐ ܘܰܦܪܰܣ ܩܽܘܪܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܥܰܝܡܳܐ ܠܳܐܐܰܪ. ܘܟܰܕ ܓܫܰܦ ܒܶܗ ܡܰܫܒܳܐ ܩܰܪܺܝܪܳܐ: ܐܰܛܶܦ ܡܶܛܪܳܐ، ܘܰܐܪܘܺܝ ܘܗܰܒܶܒ ܠܙܰܪ̈ܥܶܐ܆ ܘܚܰܕܺܝ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܰܐܟܳܪ̈ܶܐ ܘܒܰܣܶܡ ܠܶܒܳܐ ܕܟܽܠ.

ܒ:   ܠܰܚܶܡ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܒܺܝܩܬܳܐ ܩܕܳܡ ܟܽܠ ܫܡܳܐ.

     ܐܰܝܟ ܕܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ.

     ܫܶܡܫܳܐ ܟܪܺܝܗܳܐ      ܝܰܥܩܽܘܒ     ܩܛܳܪܳܐ ܬܰܪܢܳܓܠܳܐ     ܘܰܪܕܳܐ   ܢܰܗܪܳܐ

ܓ:  ܠܰܚܶܡ ܡܶܠܬܳܐ ܡܫܰܢܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܽܘܟܰܬ ܣܽܘܪܛܳܐ.

     ܐܰܝܟ ܐܰܟܳܪܳܐ ܙܳܪܰܥ ܚ̈ܶܛܶܐ.

     ܐܰܟܳܪܳܐ  ܚ̈ܶܛܶܐ.      ܫܶܡܫܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ.      ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܝܠܳܐ.        ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܗܶܪܓܳܐ.          ܐܰܕܰܝ ܟܬܳܒܳܐ.                     ܓܰܢܳܢܳܐ ܚܰܙܽܘܪܳܐ.

ܕ:    ܫܰܚܠܶܦ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܡܫܰܢ̈ܝܳܢܝܳܬܳܐ ܘܣܺܝܡ ܐܶܢܶܝܢ ܒܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ.

     ܐܰܝܟ ܫܰܠܶܡ. ܫܰܠܶܡ ܓܰܒܪܳܐ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ.

     ܫܰܠܶܡ. ܝܺܬܶܒ. ܝܰܩܰܪ. ܣܠܶܩ. ܨܘܳܐ. ܪܟܶܒ. ܕܥܶܟ. ܢܦܰܩ.

ܗ:   ܐܰܝܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܰܒܺܝܩܬܳܐ.

     ܐܰܝܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܰܡܫܳܢ̈ܝܳܢܝܳܬ ܫܰܠܡܽܘܬܳܐ.

     ܐܰܝܬܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܰܡܫܰܢ̈ܝܳܢܝܳܬ ܪܽܘܟܳܒܳܐ.

ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ:

ܐ:    ܡܶܠܰܬ «ܩܛܰܪ» ܡܫܰܢܝܳܢܝܰܬ ܫܰܠܡܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ.

     ܝܺܩܶܕ. ܩܰܠܶܣ. ܫܟܶܒ. ܫܰܪܺܝ. ܓܒܳܐ. ܐܰܪܡܺܝ. ܫܰܟܶܢ؟


 

ܗܶܪܓܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ

ܡܶܠܬܳܐ ܥܳܒܽܘܕܬܳܐ ܘܚܳܫܽܘܫܬܳܐ

ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ:

ܟܬܰܒ ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܗܶܪܓܳܐ          ܐܶܬܟܬܶܒ ܗܶܪܓܳܐ    ܣܥܰܪ:      ܐܶܬܣܥܰܪ     ܐܶܣܬܥܰܪ

ܒܰܙ ܠܳܣܛܳܝܳܐ ܠܚܳܙܽܘܩܳܐ          ܐܶܬܒܙܶܙ ܚܳܙܽܘܩܳܐ ܫܠܰܚ ܐܶܬܫܠܰܚ     ܐܶܫܬܠܰܚ

ܒܢܳܐ ܐܰܪܕܶܟܠܳܐ ܒܰܝܬܳܐ              ܐܶܬܒܢܺܝ ܒܰܝܬܳܐ

ܐܰܥܺܝܪ ܩܳܠܳܐ ܠܕܰܡܟܳܐ            ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܕܰܡܟܳܐ     ܙܩܰܪ        ܐܶܬܙܩܰܪ      ܐܶܙܕܩܰܪ

ܩܰܠܶܣ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܠܟܰܫܺܝܪܳܐ  ܐܶܬܩܰܠܰܣ ܟܰܫܺܝܪܳܐ    ܨܠܰܒ      ܐܶܬܨܠܶܒ     ܐܶܨܛܠܶܒ

ܐܰܘܒܶܠ ܒܺܝܠܕܰܪܳܐ ܛܶܒܳܐ          ܐܶܬܬܰܘܒܰܠ ܛܶܒܳܐ

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܡܶܠܰܝ̈: ܟܬܰܒ ܒܰܙ ܘܫܰܪܟܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܫܰܢܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܢܩܰܦ ܠܗܶܝܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܗܰܘ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܡܫܰܢܝܳܐ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܡܶܬܥܰܒܕܳܢܳܐ ܥܰܠܗܳܝ ܡ̈ܶܠܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܳܬܳܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܫܰܪܟܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ.

ܐܶܠܳܐ ܡܶܠܰܝ̈ ܐܶܬܟܬܶܒ ܘܶܐܬܒܙܶܙ ܘܫܰܪܟܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܕܗܶܢܶܝܢ ܟܰܕ ܗܶܢܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܒܪܰܡ ܐܶܬܬܰܘܣܰܦ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܝܗܶܝܢ ܝܰܕܥܳܐ ـ ܐܬ ـ ܘܰܢܩܶܦ ܠܗܶܝܢ ܡܶܬܥܰܒܕܳܢܳܐ ܥܰܠܗܳܝ ܡ̈ܶܠܶܐ ܚܳܫܽܘ̈ܫܳܬܳܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܫܰܪܟܳܐ ܡܶܟܳܐ ܢܶܬܺ݀ܝܕܰܥ ܕܡܶܠܬܳܐ ܚܳܫܽܘܫܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܟܽܠ ܡܶܠܳܐ ܕܶܐܬܬܰܘܣܰܦ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܝܳܗ̇ ܝܰܕܥܳܐ ـ ܐܬ ـ ܘܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܐܳܦ ܡܶܠܬܳܐ ܬܰܐܘܳܝܬܳܐ.

ܟܰܕ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܚܳܫܽܘ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܢܶܫܟܰܚ ܕܳܐܬܽܘܬܗܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܒܰܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܪܒܺܝܨܳܐ ܗ̱ܝ ܘܒܰܡܪܰܟܰܒܬܳܐ ܘܰܡܣܰܝ̈ܟܳܬ ܒܓܰܓܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܦܬܺܝܚܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܒܰܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܚܒܺ݀ܨܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܡܫܰܪ̈ܝܳܢ ܒܡܰܫܪ̈ܩܳܢܝܳܬܳܐ ܙ ܣ ܨ ܫ ܗܳܠܶܝܢ ܩܳܕ̈ܡܳܢ ܠܬܰܐܘ ܕܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܐ ܘܳܐܦ ܗܺܝ ܬܰܐܘ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܐ ܠܕܰܠܰܬ ܥܰܡ ܙܰܐܝ ܘܰܠܛܶܝܬ ܥܰܡ ܨܳܘܕܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܛܽܘܦ̈ܣܶܐ.

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

ܐ:    ܡܶܠܬܳܐ: ܐܰܘ ܥܳܒܽܘܕܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܘ ܚܳܫܽܘܫܬܳܐ.

ܒ:   ܡܶܠܬܳܐ ܥܳܒܽܘܕܬܳܐ: ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܢܳܩܦܳܐ ܠܥܳܒܽܘܕܳܗ̇: ܐܰܝܟ: ܟܬܰܒ ܐܰܦܪܶܝܡ ܕܽܘܪܳܫܳܐ.

ܓ:  ܡܶܠܬܳܐ ܚܳܫܽܘܫܬܳܐ ܐܰܘ ܬܰܐܘܳܝܬܳܐ: ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܡܫܰܢܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܶܐܬܬܰܘܣܰܦ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܝܳܗ̇ ܝܰܕܥܳܐ «ܐܬ» ܘܢܳܩܶܦ ܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܒܕܳܢܳܐ ܐܰܝܟ: ܐܶܬܟܬܶܒ ܕܽܘܪܳܫܳܐ.

ܕ:    ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܫܰܪ̈ܝܳܬ ܒܡܰܫܪ̈ܩܳܢܝܳܬܳܐ: ܗܺܝ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܡܰܫܪܩܳܢܺܝܬܳܐ ܩܳܕܡܳܐ ܬܰܐܘ ܕܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܘܡܶܫܬܰܚܠܳܦܳܐ ܗܺܝ ܠܬܰܐܘ ܠܕܳܠܰܬ ܥܰܡ ܙܰܐܝ «ܘܰܠܛܶܝܬ» ܥܰܡ «ܨܳܘܕܶܐ».

ܗ:   ܐܳܠܦ ܕܰܒܫܽܘܪܳܝ ܟܰܝܠܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܫܰܬܰܚܠܦܳܐ ܠܬܰܐܘ ܐܰܝܟ: ܐܰܟܬܶܒ: ܐܶܬܬܟܬܶܒ.

ܘ:    ܥܦܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܐܰܝܟ: ܪܰܣ܆ ܐܶܬܪܣܶܣ.

ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ:

ܐ:    ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܡܫܰܪܝܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܠܶܫܳܢܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ «ܕܬܛ» ܡܶܬܒܰܠܡܳܐ ـ ܬܰܐܘ ـ ܕܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܐ ܒܪܶܬܡܳܐ ܐܰܝܟ: ܐܶܬܕܟܰܪ ܐܶܬܛܥܰܢ ܐܶܬܬܥܺܝܪ.

ܒ:   ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܫܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܬܳܐ ܡܶܢ ܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܟܰܝܠܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܝ̈ ܠܟܰܝܠܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܐܰܝܟ: ܕܳܫ ܐܰܕܺܝܫ ـ ܐܶܬܬܕܺܝܫ.

ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ:

ܐ:    ܦܪܽܘܫ ܡ̈ܶܠܶܐ ܚܳܫܽܘ̈ܫܳܬܳܐ ܘܚܰܘܳܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ܆

     ܒܢܳܨܪܰܬ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܒܰܛܢܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܰܢ ܘܰܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܽܐܘܪܝܳܐ. ܘܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܐܶܬܓܙܰܪ ܘܶܐܬܬܰܣܰܩ ܠܗܰܝܟܠܳܐ. ܘܡܶܢ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܬܕܺܝܢ ܘܶܐܬܢܰܓܰܕ ܘܶܐܨܛܠܶܒ ܘܡܺܝܬ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܘܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܶܬܢܰܚܰܡ܆ ܘܡܶܢ ܛܽܘܪ ܙܰܝ̈ܬܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܣܬܰܠܰܩ.

 

ܒ:   ܫܰܚܠܶܦ ܥܳܒܽܘ̈ܕܳܬܳܐ ܕܢܳܩ̈ܦܳܢ ܠܚܳܫܽܘ̈ܫܳܬܳܐ܆

     ܐܰܝܟ ܒܢܳܐ ܘܰܐܪܺܝܡ ـ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܘܶܐܬܬܪܺܝܡ.

     ܒܢܳܐ ܘܰܐܪܺܝܡ ܫܽܘܪܳܐ.   ܢܣܰܪ ܘܣܰܟܶܟ ܩܰܝܣܳܐ.           ܫܡܰܥ ܘܺܝܕܰܥ ܫܰܪܒܳܐ.  

     ܙܪܰܥ ܘܰܚܨܰܕ ܚܶܛ̈ܶܐ.   ܫܰܟܠܶܠ ܘܨܰܒܶܬ ܒܰܝܬܳܐ.        ܙܩܰܪ ܘܨܒܰܥ ܥܰܡܪܳܐ.

     ܣܕܰܪ ܘܰܐܬܩܶܢ ܦܳܬܽܘܪܳܐ.     ܣܰܡܣܶܡ ܘܰܐܣܺܝ ܟܪܺܝܗܳܐ.   ܪܳܣ ܘܰܐܫܩܺܝ ܙܰܪܥܳܐ.

 

ܓ:  ܫܰܚܠܶܦ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܚܳܫܽܘ̈ܫܳܬܳܐ ܘܣܺܝܡ ܐܶܢܶܝܢ ܒܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ܆

     ܐܰܝܟ: ܚܒܰܫ. ܐܶܬܚܒܶܫ ܓܰܢܳܒܳܐ.

     ܚܒܰܫ. ܐܰܦܶܩ. ܫܩܰܠ.     ܐܰܘܩܶܕ. ܣܰܪܥܶܦ.   ܫܪܳܐ   ܟܰܦ.  ܬܒܰܪ.

ܕ:    ܠܰܚܶܡ ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܢܳܩܦܺܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܚܳܫܽܘ̈ܫܳܬܳܐ:

     ܢܽܘܢܳܐ. ܒܶܣܪܳܐ. ܚܰܒܠܳܐ. ܣܰܝܦܳܐ. ܐܶܡܪܳܐ. ܬܰܪܥܳܐ. ܙܳܓܳܐ. ܟܬܳܒܳܐ.

ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ:

ܐ:    ܚܳܫܽܘܫܬܳܐ ܕܡܶܠܰܬ ܥܒܰܕ ܐܶܬܥܒܶܕ. ܒܪܳܐ ܐܰܪܡܺܝ ܨܰܠܶܠ ܙܰܗܰܪ؟

ܒ:   ܡܶܠܬܳܐ ܐܶܬܬܰܦܰܩ ܚܳܫܽܘܫܬܳܐ ܗܳܝ ܕܟܰܝܠܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ، ܐܶܫܬܰܠܰܡ؟


 

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ

ܡܶܠܬܳܐ ܠܦܽܘܬ ܙܰܒܢܳܐ ـ ܡܶܠܰܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ

ܐܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܰܢܝܳܢܺܝܬܳܐ

ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ:

ܐ:    ܕܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ       ܐܶܬܩܛܰܦ ܘܰܪܕܳܐ

     ܫܦܺܝ ܐܳܐܰܪ              ܐܶܬܢܰܗܰܪ ܫܪܳܓܳܐ

     ܫܦܰܪ ܙܰܪܥܳܐ              ܒܢܳܐ ܢܶܫܪܳܐ ܩܶܢܳܐ

     ܕܡܶܟ ܫܰܒܪܳܐ             ܕܒܰܪ ܪܳܥܝܳܐ ܥܳܢ̈ܳܐ

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܐ: ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ـ ܕܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ ـ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܫܳܡܽܘܥܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܡܺܐܡܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܐܶܠܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܕܶܐܫܬܰܡܠܺܝ ܕܶܢܚܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ. ܡܶܟܳܐ ܡܶܠܰܬ ـ ܕܢܰܚ ـ ܡܒܰܕܩܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܶܐܫܬܰܡܫܰܬ ܩܕܳܡ ܗܳܫܳܐ. ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܶܠܰܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ. ܐܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܰܢܝܳܢܺܝܬܳܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ. ܘܗܳܟܘܳܬ ܫܰܪܟܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܠܦܽܘܬ ܟܰܝܠܰܝ̈ܗܶܝܢ ܐܶܢ ܥܳܒܽܘ̈ܕܳܬܳܐ ܐܰܘ ܚܳܫܽܘ̈ܫܳܬܳܐ ܡܶܠܰܝ̈ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܐܶܢܶܝܢ.

ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ: ܡܶܠܰܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܙܩܺܝܦ ܫܽܘܪܳܝܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܟܬܰܒ ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܬܬܰܘܣܰܦ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܝܳܗ̇ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬ ـ ܐ ܡ ܢܢ ܬ ـ ܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܟܬܽܘܒ ܡܰܪܚܶܩ ܢܶܕܒܰܚ ܬܶܩܛܽܘܦ ܟܶܐܡܰܬ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܐܶܬܬܰܘܣܰܦ ܙܰܘܥܳܐ ܐܰܘ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܝܳܗ̇.

 

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

ܐ:    ܡܶܠܬܳܐ ܠܦܽܘܬ ܙܰܒܢܳܐ: ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܐ: ܠܕܰܥܒܰܪ، ܠܰܕܩܳܐܶܡ، ܠܕܰܥܬܺܝܕ، ܘܢܳܩܶܦ ܐܳܦ ܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ.

ܒ:   ܡܶܠܰܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ، ܐܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܰܢܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܣܽܘܟܳܠܳܐܺܝܬ ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܥܰܠ ܐܰܝܟܰܢܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܶܫܬܰܡܫܰܬ ܩܕܳܡ ܗܳܫܳܐ: ܐܰܝܟ ܒܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ.

ܓ:  ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܰܢܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܙܩܺܝܦ ܫܽܘܪܳܝܳܗ̇ ܐܳܦܠܳܐ ܥ̣ܰܠ ܥܠܶܝܗ̇ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬ «ܐܡܢܬ»

 

ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ:

ܐ:    ܡܶܠܰܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ: ܡܩܰܒܠܳܐ ܢܽܘܩܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܶܝܬ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܩܽܘܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ. ܐܰܝܟ: ܩ̣ܛܰܠ. ܐܰܟ̣ܬܶܒ. ܐܶܬܥ̣ܒܶܕ.

 

ܕܽܘܪܳܫܳܐ:

ܐ:    ܦܪܽܘܫ ܡܶܠܰܝ̈ ܕܰܥܒܰܪ ܕܰܒܕܽܘܪܳܫܳܐ:

ܚܕܺܝ ܐܰܟܳܪܳܐ ܘܶܐܬܦܨܰܚ ܟܰܕ ܚܳܪ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܥܰܝܡܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܘܶܐܬܬܪܺܝܡ ܘܶܐܬܦܪܶܣ ܘܟܰܣܺܝ ܐܰܦܰܝ̈ ܫܡܰܝ̈ܳܐ.

ܡܰܠܽܘܢ ܟܰܕ ܢܚܶܬ ܡܶܛܪܳܐ ܘܰܐܫܩܺܝ ܘܰܐܪܘܺܝ ܠܓܰܢ̈ܶܐ ܘܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܦܠܰܚ ܘܰܥܡܰܠ ܘܰܟܪܰܒ ܘܰܢܨܰܒ ܘܰܙܪܰܥ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܰܫܢ̱ܬܳܐ.

ܒ:   ܠܰܚܶܡ ܡܶܠܰܝ̈ ܕܰܥܒܰܪ ܥܳܒܽܘ̈ܕܳܬܳܐ ܕܽܘܟܰܬ ܣܽܘܪܛܳܐ:

ܐܰܝܟ: ܪܥܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܥܶܣܒܳܐ.

     ܐܶܡܪܳܐ ܥܶܣܒܳܐ.           ܨܰܗܝܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ.                  ܬܰܥܠܳܐ ܒܦܰܚܳܐ.

     ܫܶܡܫܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ.           ܐܳܣܝܳܐ ܟܪܺܝܗܳܐ.           ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܣܰܥܪܶܗ.

ܓ: ܠܰܚܶܡ ܡܶܠܰܝ̈ ܕܰܥܒܰܪ ܚܳܫܽܘ̈ܫܳܬܳܐ ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܢܳܩܦܺܝܢ܆

     ܐܰܝܟ ܛܰܘܪܳܐ ܟܰܪܛܰܝܣܳܐ.

     ܩܰܢܝܳܐ.       ܦܺܐܪܳܐ       ܟܳܣܳܐ.      ܐܺܝܠܳܢܳܐ. ܫܽܘܪܳܐ.

ܕ:    ܐܰܝܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܡܶܠܰܝ̈ ܕܰܥܒܰܪ ܡܶܢ܆

ܐ:    ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܳܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܦܠܰܚ ܐܰܟܳܪܳܐ ܚܰܩܠܶܗ.

ܒ:   ܡܪ̈ܰܟܒܳܬܳܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܳܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܫܰܠܶܡ ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܘܳܠܝ̈ܳܬܶܗ.

ܓ:  ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܚܳܫܽܘ̈ܫܳܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܐܶܬܓܠܶܦ ܩܰܢܝܳܐ ܕܰܒܳܪܳܐ.

ܕ:    ܡܪ̈ܰܟܒܳܬܳܐ ܚܳܫܽܘ̈ܫܳܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܐܶܬܚܰܪܰܪ ܐܰܬܪܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ.

ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ:

ܡܶܠܰܬ «ܦ̣ܢܳܐ» ܡܬܰܢܝܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܦܫܺܝܛܬܳܐ ܥܳܒܽܘܕܬܳܐ.

ܓܠܳܐ.  ܐܶܬܩܰܠܰܣ.    ܫܰܡܶܫ.     ܐܰܢܗܰܪ. ܚܰܘܺܝ. ܐܶܬܟܰܫܰܪ؟


 

ܗܶܪܓܳܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ

ܡܶܠܰܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܩܳܐܶ݁ܡ

ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ:

ܐ:                                    ܒ:

ܟ̣ܬܰܒ ܟܳܬܶܒ ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܗܶܪܓܶܗ.    ܩ̣ܰܠܶܣ ܡܩܰܠܶܣ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܠܟܰܫܺܝܪܳܐ.

ܕܡ̣ܰܟ  ܕܳܡܶܟ ܟܪܺܝܗܳܐ ܒܥܰܪܣܳܐ.          ܐܰܪܓ̣ܶܙ ܡܰܪܓܶܙ ܚܰܛܳܝܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.

ܣ̣ܚܳܐ ܣܳܚܶܐ ܢܽܘܢܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ.        ܣ̣ܰܪܥܶܦ ܡܣܰܪܥܶܦ ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܠܡ̈ܶܠܶܐ.

ܢ̣ܛܰܪ ܢܳܛܰܪ ܟܰܠܒܳܐ ܥܳܢ̈ܳܐ.              ܐܶܬܟ̣ܬܶܒ ܡܶܬܟܬܶܒ ܕܽܘܪܳܫܳܐ.

ܩ̣ܳܡ ܩܳܐ݁ܶܡ ܐܰܕܰܝ ܒܕܳܪܬܳܐ.               ܐܰܩ̣ܺܝܡ ܡܩܺܝܡ ܩܝܳܡܳܐ.

ܪܰܣ̣ ܪܳܐܶܣ ܓܰܢܳܢܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ.          ܫ̣ܰܪܺܝ ܡܫܰܪܶܐ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ.

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܐ: ܝܺܕܰܥܢܰܢ ܕܡܶܠܰܝ̈ ܕܡܶܟ ܩܰܠܶܣ ܘܫܰܪܟܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܬܢܝܳܢܝ̈ܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ، ܐܶܠܳܐ ܡܶܠܰܝ̈ ܟܳ݀ܬܶ݁ܒ ܕܳܡܶܟ ܡܩܰܠܶܣ ܘܫܰܪܟܳܐ ܐܳܦܶܢ ܗܶܢܶܝܢ ܟܰܕ ܗܶܢܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܒܪܰܡ ܣܽܘܟܳܠܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡܫܳܐ ܗܳܫܳܐܺܝܬ ܡܒܰܕ̈ܩܳܢ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܡܫܰܐܠܺܝܢܰܢ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܟܳܬܶܒ܆ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ: ܡܦܰܢܶܐ ܗܳܐ ܟܳܬܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܗܳܫܳܐ.

ܡܶܟܳܐ ܝܳܠܦܺܝܢܰܢ ܕܡܶܠܰܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܡܶܢ ܗܳܝ ܡܬܰܢܝܳܢܺܝܬܳܐ ܡܶܬܚܰܫܠܳܐ ܟܰܕ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܰܪܒܳܨ ܗܳܝ ܕܰܩܕܳܡ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܝܺܠܶܦ. ܘܡܶܢ ܡܪ̈ܰܟܒܳܬܳܐ ܒܥܳܠܽܘܠܽܘܬ ـ ܡܺܝܡ ـ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܝܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܩܰܕܶܫ.

ܘܟܰܕ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܬܽܘܒ، ܢܶܫܟܰܚ ܕܳܐܠܰܦ ܕܰܒܫܽܘܪܳܝ ܟܰܝܠܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܬܰܐܘ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡܶܬܚܰܠܦܳܐ ܠܡܺܝܡ ܐܰܝܟ: ܐܰܩܺܝܡ ܡܩܺܝܡ.

ܘܡܶܠܰܝ̈ ܩܳܡ ܪܰܣ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܕܳܡ̈ܝܳܢ ܐܳܬܽܘܬܗܶܝܢ ܗܳܝ ܡܚܰܦܰܝܬܳܐ ܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܒܨܽܘܪܰܬ ܐܳܠܰܦ ܪܒܺܝܨܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܩܳܐܶܡ ܪܳܐܶܣ. ܘܳܐܬܽܘܬܳܐ ܟܪܺܝܗܬܳܐ ܕܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ ܠܳܐܠܰܦ ܪܒܺܝܨܬܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܫܰܪܶܐ ܢܶܫܬܥܶܐ.

ܩܢܽܘ̈ܢܶܐ:

ܐ:    ܡܶܠܰܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܣܽܘܟܳܠܳܐܺܝܬ ܡܒܰܕܩܳܐ ܥܰܠ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܗܳܫܳܐܺܝܬ ܡܶܫܬܰܡܫܳܐ ܘܡܶܬܚܰܫܠܳܐ ܡܶܢ ܡܶܠܰܬ ܕܰܥܒܰܪ.

ܒ:   ܡܶܬܚܰܫܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܰܪܒܳܨ ܗܳܝ ܕܰܩܕܳܡ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܥܳܒܶܕ.

ܓ:  ܘܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܪ̈ܰܟܒܳܬܳܐ ܒܥܳܠܽܘܠܽܘܬ ܡܺܝܡ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܝܗܶܝܢ.

     ܐܰܝܟ: ܡܩܰܠܶܣ ܡܰܠܒܶܫ ܡܶܬܟܬܶܒ.

ܕ:    ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܡܚܰܦܰܝܬܳܐ ܕܰܥܦܺܝ̈ܦܳܬܳܐ ܘܕܰܟܪ̈ܳܝܗܳܬ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܡܶܬܪܰܫܡܳܐ ܐܳܠܰܦ ܪܒܺܝܨܬܳܐ ܐܰܝܟ ܦܳܐܶܫ ܥܳܐܶܙ.

ܗ:   ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܟܪܺܝܗܬܳܐ ܕܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܐ ܠܳܐܠܰܦ ܪܒܺܝܨܬܳܐ:

     ܐܰܝܟ: ܩܳܪܶܐ. ܣܳܓܶܐ. ܡܶܫܬܥܶܐ.

ܘ:    ܐܳܠܰܦ ܕܰܒܫܽܘܪܳܝ ܟܰܝܠܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܬܰܐܘ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܐ ܘܩܳܝܡܳܐ ܡܺܝܡ ܚܠܳܦܶܝܗ̇: ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܐܰܪܚܶܩ ܡܰܪܚܶܩ.

ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ:

ܐ:    ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܣܰܝ̈ܟܳܬ ܒܓܰܓܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܐܳܬܽܘܬܗܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܒܩܳܐܶܡ ܦܬܺܝܚܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܝܟ: ܫܳܡܰܥ.

ܒ:   ܡܺܝܡ ܒܟܰܝܠܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܫܠܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܝܟ: ܐܰܪܺܝܡ ܡܪܺܝܡ.

ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ:

ܐ:    ܦܪܽܘܫ ܡܶܠܰܝ̈ ܕܩܳܐܶܡ ܘܰܐܗܦܶܟ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܡܬܰܢܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ:

ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܕܡܶܬܟܰܫܰܪ ܘܗܳܪܶܓ ܘܝܳܠܶܦ ܫܰܦܺܝܪ. ܡܶܫܬܰܘܫܰܛ ܘܢܳܣܶܒ ܕܳܫܢܳܐ ܕܝܰܩܺܝܪ. ܛܰܠܝܳܐ ܕܥܳܨܶܐ ܘܡܳܪܶܕ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܡܰܥ ܠܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܪܓܶܙ ܘܠܰܐܒܳܗܰܘ̈ܝ ܡܰܟܡܰܪ ܘܰܠܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܡܰܕܘܶܐ ܘܡܰܘܒܶܕ.

ܒ:   ܫܰܚܠܶܦ ܡܶܠܰܝ̈ ܕܰܥܒܰܪ ܠܰܕܩܳܐܶܡ:

ܡܶܛܪܳܐ ܢܚܶܬ ܒܣܰܬܘܳܐ: ܐܰܚܺܝ ܘܟܰܗܶܢ ܠܝܰܬܰܒܬܳܐ، ܦܰܝܶܓ ܓܶܝܪ ܘܰܐܪܘܺܝ ܨܶܗܝܳܐ ܕܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܘܰܐܫܘܰܚ ܘܪܰܒܺܝ ܠܙܰܪ̈ܥܶܐ. ܘܰܦܬܰܚ ܘܙܰܗܺܝ ܠܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܘܰܐܫܦܰܥ ܘܰܐܓܺܝܚ ܠܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ.

ܓ:  ܣܺܝܡ ܡܶܠܰܬ ܕܩܳܐܶܡ ܕܠܳܚܡܳܐ ܕܽܘܟܰܬ ܣܽܘܪܛܳܐ܆

     ܐܰܒܳܐ        ܒܪܶܗ. ܓܰܡܠܳܐ      ܡܰܘܒ̈ܠܶܐ.  ܐܺܝܠܳܢܳܐ              ܦܺܐܪ̈ܶܐ.

     ܦܰܠܳܚܳܐ ܠܡܳܬܳܐ. ܟܰܫܺܝܪܳܐ         ܠܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ. ܣܰܗܪܳܐ       ܒܠܺܠܝܳܐ.

ܕ:    ܐܰܝܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܡܶܠܰܝ̈ ܕܩܳܐܶܡ ܡܶܢ:

     ܐܰ:    ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܳܬܳܐ ܐܰܝܟ:   ܕܳܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ.

     ܒ:   ܡܪ̈ܰܟܒܳܬܳܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܳܬܳܐ ܐܰܝܟ:   ܡܰܨܠܰܚ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܒܣܽܘܥܪܳܢܶܗ.

     ܓ:  ܡ̈ܶܠܶܐ ܬܰܐܘ̈ܳܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ:        ܡܶܬܝܰܩܰܪ ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܳܐ.

ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ:

ܐ:    ܡܶܠܰܬ ܕܩܳܐܶܡ ܡܶܢ ܚܛܰܦ: ܚܳܛܶܦ ܘܡܶܢ:

     ܣܳܡ. ܢܦܰܨ. ܫܰܡܠܺܝ. ܥܰܙ. ܬܰܪܓܶܡ. ܐܰܢܗܰܪ. ܐܶܙܕܰܗܺܝ. ܦܪܰܥ؟


 

ܗܶܪܓܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ

ܡܶܠܰܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ

ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ:

ܐ:                               ܒ:

ܩܛܰܦ:     ܢܶܩܛܽܘܦ ܘܰܪܕܳܐ.           ܥܡܰܠ:     ܢܶܥܡܰܠ ܦܳܠܚܳܐ.

ܐܶܚܰܕ:       ܢܶܐܚܽܘܕ ܬܰܪܥܳܐ.       ܐܶܒܰܕ:       ܢܺܐܒܰܕ ܩܰܢܝܳܐ.

ܛܳܣ: ܢܛܽܘܣ ܢܶܫܪܳܐ.      ܫܚܶܢ: ܢܶܫܚܰܢ ܟܝܳܢܳܐ.

                                ܝܺܠܶܦ: ܢܺܐܠܰܦ ܩܶܪܝܳܢܳܐ.

ܦܢܳܐ:       ܢܶܦܢܶܐ ܚܳܙܽܘܩܳܐ.      ܙܰܗܰܪ:       ܢܙܰܗܰܪ ܠܡܰܐܝܺܢܳܐ.

ܩܰܕܺܝ:       ܢܩܰܕܶܐ ܢܶܨܚܳܢܳܐ.       ܬܰܪܓܶܡ:     ܢܬܰܪܓܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ.

ܐܶܫܬܰܥܺܝ:    ܢܶܫܬܥܶܐ ܒܕܳܪܬܳܐ.          ܐܶܬܩܰܠܰܣ:    ܢܶܬܩܰܠܰܣ ܟܰܫܺܝܪܳܐ.

 

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܡܶܠܰܝ̈ ܩܛܰܦ ܥܡܰܠ ܘܫܰܪܟܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܬܰܢܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܒܪܰܡ ܡܶܠܰܝ̈܆ ܢܶܦܣܽܘܩ ܢܶܥܡܰܠ ܘܫܰܪܟܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܕܶܐܬܬܰܘܣܰܦ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܝܗܶܝܢ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬ ـ ܐܢܬ ـ ܕܰܥܬܺܝܕܽܘܬܳܐ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܗܘܰܝ̈ ܡܫܰܘܕ̈ܥܳܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ: ܐܰܘܟܺܝܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܡܛܰܝܢܳܝܗܝ.

ܡܶܟܳܐ ܢܶܬܡܰܕܰܥ ܕܡܶܠܰܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܡܶܬܚܰܫܠܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܥܒܰܪ ܒܥܳܠܽܘܠܽܘܬ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬ ـ ܐܢܬ ـ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܝܳܗ̇، ܘܟܰܕ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܥܬܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܕܳܐܬܽܘܬܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕܽܘܬܳܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܪܺܒܝܨܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܒܰܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܫܠܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܡܶܬܚܰܠܦܳܐ ܗܺܝ ܝܽܘܕ ܠܳܐܠܰܦ ܐܰܝܟ: ܢܺܐܠܰܦ ܡܶܢ ܝܺܠܰܦ.

ܘܒܰܡܪ̈ܰܟܒܳܬܳܐ: ܒܟܰܝܠܳܐ ܡܰܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܘܰܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܫܠܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܒܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܬܰܐܘ̈ܳܝܳܬܳܐ ܥܳܐܠܳܐ ܚܠܳܦ ܐܳܠܰܦ ܘܚܳܛܦܳܐ ܙܰܘܥܳܗ̇.

ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܥܬܺܝܕܽܘܬܳܐ ܬܠܳܬ ـ ܐ ܢܢ ܬ ـ ܠܳܚ̈ܡܳܢ:

ܐܳܠܰܦ ܐܰܝܟ:  ܐܶܩܪܶܐ ܘܶܐܟܬܽܘܒ.    ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܶܢܳܐ.

ܢܽܘܢ ܐܰܝܟ:    ܢܶܩܪܶܐ ܘܢܶܟܬܽܘܒ.    ܐܰܘܟܺܝܬ ܚܢܰܢ ܐܰܘ ܗܽܘ.

ܬܰܐܘ ܐܰܝܟ:    ܬܶܩܪܶܐ ܘܬܶܟܬܽܘܒ.    ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܘ ܗܺܝ.

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

ܐ:    ܡܶܠܰܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ: ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܣܽܘܟܳܠܳܐܺܝܬ ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܬܶܫܬܰܡܰܫ ܒܳܬܰܪܟܶܢ.

ܒ:   ܡܶܬܚܰܫܠܳܐ ܡܶܠܰܬ ܕܰܥܬܺܝܕ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܥܒܰܪ ܒܥܳܠܽܘܠܽܘܬ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬ «ܐܢܬ» ܕܰܥܬܺܝܕܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܝܳܗ̇ ܐܰܝܟ: ܐܶܟܬܽܘܒ ܬܶܟܬܽܘܒ ܢܶܟܬܽܘܒ: ܡܶܢ ܟܬܰܒ.

ܓ:  ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕܽܘܬܳܐ: ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܪܒܺܝܨܳܐ ܗ̱ܝ ܘܒܰܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܚܒܺ݀ܨܳܐ ܗ̱ܝ. ܥܰܡ ܚܽܘܠܳܦ ܝܽܘܕ ܠܳܐܠܰܦ.

ܕ:    ܘܒܰܡܪ̈ܰܟܒܳܬܳܐ: ܒܟܰܝܠܳܐ ܡܰܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܘܰܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܫܠܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܰܒܟܰܝܠܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܬܰܐܘ̈ܳܝܳܬܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܕܽܘܟܰܬ ܐܳܠܰܦ.

ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ:

ܐ:    ܥܬܺ݀ܝܕ ܕܡܶܠܰܬ: ܡܺܝܬ ܢܡܽܘܬ، ܣܳܡ ܢܣܺܝܡ، ܝܺܕܰܥ ܢܶܕܰܥ، ܝܺܬܶܒ ܢܶܬܶܒ، ܣܠܶܩ ܢܶܣܰܩ، ܢܣܰܒ ܢܶܣܰܒ، ܚܝܳܐ ܢܺܚܶܐ، ܢܦܰܨ ܢܶܦܰܨ، ܢܦܰܠ ܢܶܦܶܠ، ܢܚܶܬ ܢܶܚܽܘܬ، ܝܐܶܒ ܢܐܺܒ ܚܠܳܦ ܢܺܐܐܰܒ ܕܠܰܝܬ ܒܰܚܫܰܚܬܳܐ.

ܒ:   ܥܬܺܝܕܳܐ ܕܡܶܠܰܬ ܝܰܗܒ: ܢܶܬܶܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐܺܝܬ ܘܢܶܬܺܝܗܶܒ ܚܳܫܽܘܫܳܐܺܝܬ.

ܓ:  ܢܽܘܢ ܕܡܺܝܡ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܢܽܘܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܫܰܢ̈ܝܳܢܝܳܢ ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܐ ܐܰܝܟ: ܢܩܰܫ: ܢܶܩܽܘܫ ܚܠܳܦ ܢܶܢܩܽܘܫ ܕܠܳܐ ܦܠܺܝܚܳܐ ܒܠܶܥܙܳܐ.

ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ:

ܐ:    ܦܪܽܘܫ ܡܶܠܰܝ̈ ܕܰܥܬܺܝܕ ܘܰܐܗܦܶܟ ܐܶܢܶܝܢ ܠܕܰܥܒܰܪ܆

ܟܰܕ ܢܺܐܬܶܐ ܡܳܪܰܢ ܠܕܺܝܢܳܐ. ܢܶܩܪܶܐ ܘܰܢܩܺܝܡ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܟܶܢ ܢܶܓܒܶܐ ܘܢܶܦܪܽܘܫ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܘܢܰܥܶܠ ܢܒܰܣܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܢܶܙܓܽܘܪ ܘܢܶܛܪܽܘܕ ܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܢܶܫܕܶܐ ܘܢܰܘܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܒܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܢܢܺܝܚ ܘܰܢܦܰܢܶܩ. ܘܰܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܒܓܺܗܰܢܳܐ ܢܰܘܒܶܕ ܘܰܢܫܰܢܶܩ.

ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ:

ܐ:    ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܢܽܘ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܕܰܡܩܰܘܝܳܐ ܒܗܶܝܢ «ܢܽܘܢ»

ܢܒܰܥ. ܢܓܰܗ. ܢܗܰܡ. ܢܗܰܪ. ܢܒܰܚ. ܢܛܰܚ. ܢܟܰܣ. ܢܨܰܚ. ܢܨܰܦ. ܢܩܰܡ. ܘܳܐܦ ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܘܰܥܦܺܝ̈ܦܳܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܢܳܡ. ܢܘܳܐ ܢܰܤ.

ܒ:   ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܢܽܘ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܕܡܶܬܬܪܺܝܡܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܢܽܘܢ܆

ܢܒܰܨ. ܢܚܶܬ.  ܢܛܰܦ. ܢܟܰܠ. ܢܟܰܣ. ܢܣܰܒ. ܢܟܰܬ. ܢܣܰܟ. ܢܣܰܪ. ܢܦܰܚ. ܢܦܰܨ. ܢܦܰܩ. ܢܨܰܠ. ܢܩܰܒ. ܢܩܶܦ. ܢܩܰܫ. ܢܬܰܦ. ܢܬܰܪ.

ܓ:  ܘܕܰܒܝܰܕ ܢܽܘܢ ܘܒܶܠܥܳܕܶܝܗ̇:

ܢܒܰܗ. ܢܒܰܚ. ܢܓܰܒ. ܢܓܰܕ. ܢܕܰܪ. ܢܗܰܪ. ܢܚܰܠ. ܢܛܰܠ. ܢܛܰܪ. ܢܟܰܦ. ܢܥܰܪ. ܢܨܰܒ. ܢܩܰܠ. ܢܩܰܪ. ܢܫܰܒ. ܢܫܰܡ. ܢܫܰܩ. ܢܬܰܥ.


 

ܗܶܪܓܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܥܣܰܪ

ܙܰܘܥܳܐ ܕܳܐܬܽܘܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܒܡܶܠܰܬ ܕܰܥܬܺ݀ܝܕ

ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ:

ܐ:    ܗܪܰܓ:     ܢܶܗܪܽܘܓ          ܓܕܰܫ:     ܢܶܓܕܰܫ

     ܚܫܰܠ:     ܢܶܚܫܽܘܠ         ܕܢܰܚ:       ܢܶܕܢܰܚ

     ܪܰܣ:       ܢܶܪܽܘܣ      ܥܰܙ:        ܢܶܥܰܙ

                                ܐܶܙܰܠ:      ܢܺܐܙܰܠ

     ܐܶܚܰܕ:       ܢܶܐܚܽܘܕ      ܫܡܰܥ:     ܢܶܫܡܰܥ

     ܩܳܡ:       ܢ̱ܩܽܘܡ            ܠܒܶܫ:     ܢܶܠܒܰܫ

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܐ: ܟܰܕ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܡܶܠܰܝ̈܆ ܗܪܰܓ ܪܰܣ ܐܶܚܰܕ: ܢܶܫܟܰܚ ܕܰܦܬܺܝ̈ܚܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܐܳܦ ܘܰܡܫܰܢ̈ܝܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܙܰܘܥܳܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܫܶܪܫܳܢܳܝܳܐ ܒܰܥܬܺ݀ܝܕܳܐ ܠܰܥܨܳܨܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ.

ܘܡܶܠܰܝ̈: ܓܕܰܫ ܥܰܙ ܐܶܙܰܠ ܕܰܦܬܺܝ̈ܚܳܢ ܒܪܰܡ ܕܰܒܺܝ̈ܩܳܢ. ܘܰܠܒܶܫ ܪܓܶܙ ܕܰܪ̈ܒܺܝܨܳܢ. ܘܰܕܢܰܚ ܫܡܰܥ ܟܪܰܗ ܕܰܒܓܰܓܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡܣܰܝ̈ܟܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܙܰܘܥܳܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܫܶܪܫܳܢܳܝܳܐ ܠܰܦܬܳܚܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ.

ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܫܶܪܫܳܢܳܝܳܐ ܪܒܳܨܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܢܶܩܪܶܐ ܢܶܣܓܶܐ ܢܫܰܪܶܐ ܢܶܫܬܥܶܐ. ܡܶܟܳܐ ܢܶܬܡܰܕܰܥ ܕܙܰܘܥܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܐܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܦܬܺܝܚܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܡܫܰܢܝܳܢܝܳܐ ܐܰܘ ܟܪܺܝܗܰܬ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܗ̱ܝ، ܡܶܬܥܨܳܨܽܘ ܡܶܬܥܨܶܨ ܘܶܐܢ ܦܬܺܝܚܳܐ ܗ̱ܝ ܘܕܰܒܺܝܩܳܐ ܐܰܘ ܪܒܺܝܨܳܐ ܐܰܘ ܡܣܰܝܟܰܬ ܒܓܰܓܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡܶܬܦܰܬܳܚܽܘ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ.

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

ܐ:    ܙܰܘܥܳܐ ܫܶܪܫܳܢܳܝܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܐܰܘ ܥܨܳܨܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘ ܦܬܳܚܳܐ.

ܒ:   ܡܶܬܥܨܶܨ ܕܶܝܢ܆ ܐܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܦܬܺܝܚܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܡܫܰܢܝܳܢܝܳܐ ܐܰܘ ܟܪܺܝܗܰܬ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܐܰܝܟ: ܢܶܟܬܽܘܒ، ܢܛܽܘܣ.

ܓ:  ܘܡܶܬܦܰܬܰܚ ܐܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܦܬܺܝܚܳܐ ܗ̱ܝ ܘܕܰܒܺܝܩܳܐ ܐܰܘ ܪܒܺܝܨܬܳܐ ܐܰܘ ܡܣܰܝܟܰܬ ܒܓܰܓܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܢܶܥܡܰܠ ܢܶܪܓܰܙ ܢܶܫܡܰܥ.

ܕ:    ܒܰܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ ܪܒܳܨܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܢܶܫܪܶܐ، ܢܰܩܕܶܐ، ܢܫܰܡܠܶܐ، ܢܶܬܦܰܪܓܶܐ.

ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ:

ܐ:    ܐܺܝܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܕܰܒܺܝ̈ܩܳܢ ܘܰܡܫܰܢܝܳܢ̈ܝܳܢ ܐܰܟܚܰܕ: ܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡܰܢ ܕܰܒܺܝܩܳܐ ܦܬܺܝ̈ܚܳܢ، ܘܒܰܡܫܰܢܝܳܢ̈ܝܶܐ ܥܨܺܝ̈ܨܳܢ ܐܰܝܟ: ܥܪܰܒ܆ ܢܶܥܪܰܒ ܫܶܡܫܳܐ ܘܢܶܥܪܽܘܒ ܚ̈ܶܛܶܐ.

 ܒ:  ܒܰܠܚܽܘܕ ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܶܠܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܫܰܠ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܦܬܺܝ̈ܚܳܢ ܡܶܬܪ̈ܰܒܨܳܢ. ܥܒܰܕ ܢܶܥܒܶܕ، ܙܒܰܢ ܢܶܙܒܶܢ ܘܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܪ̈ܒܺܝܨܳܬܳܐ ܕܡܶܬܦܰܬܚ̈ܳܢ. ܐܰܝܟ: ܪܚܶܡ ܢܶܪܚܰܡ، ܒܗܶܠ، ܒܗܶܬ، ܢܛܶܢ، ܓܗܶܢ، ܓܚܶܟ، ܕܒܶܩ، ܕܚܶܠ، ܕܡܶܟ، ܕܥܶܟ، ܕܥܶܬ، ܚܫܶܟ، ܛܥܶܡ، ܟܦܶܢ، ܠܒܶܫ، ܣܗܶܕ، ܪܟܶܒ، ܥܛܶܠ، ܠܥܶܣ، ܪܓܶܙ، ܪܗܶܛ، ܪܟܶܢ، ܪܥܶܠ، ܪܥܶܡ، ܫܟܶܒ، ܫܟܶܢ، ܫܠܶܡ، ܫܪܶܟ، ܬܟܶܒ، ܬܩܶܢ، ܬܩܶܦ. ܘܰܬܠܳܬ ܡܶܢ ܪ̈ܒܺܝܨܳܬܳܐ ܕܡܶܬܥܰܨ̈ܨܳܢ  ܣܓܶܕ ܢܶܣܓܽܘܕ. ܢܶܩܪܽܘܒ ܢܶܫܬܽܘܩ.

ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܦܬܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܕܡܶܬܥܰܨ̈ܨܳܢ ܐܰܝܟ:  ܗܪܰܓ ܢܶܗܪܽܘܓ، ܒܕܰܩ، ܓܒܰܠ، ܓܕܰܠ، ܓܙܰܡ، ܓܢܰܒ، ܕܚܰܩ، ܕܪܰܟ، ܗܡܰܣ، ܙܩܰܦ، ܚܒܰܫ، ܚܛܰܦ، ܛܠܰܡ، ܛܪܰܕ، ܟܒܰܫ، ܟܬܰܒ، ܠܒܰܟ، ܠܛܰܫ، ܡܙܰܓ، ܡܪܰܩ، ܣܒܰܠ، ܣܚܰܦ، ܥܛܰܦ، ܥܠܰܒ، ܦܣܰܩ، ܦܩܰܕ، ܨܠܰܦ، ܩܪܰܡ، ܪܕܰܦ، ܪܡܰܙ، ܫܒܰܩ، ܬܟܰܣ.

ܘܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܦܬܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܕܡܶܬܦܰܬܚ̈ܳܢ ܐܰܝܟ: ܚܠܰܡ: ܢܶܚܠܰܡ. ܒܠܰܥ ܓܥܰܨ ܒܠܰܨ ܓܕܰܫ ܕܠܰܩ ܙܠܰܓ ܙܥܰܦ ܚܟܰܡ ܚܣܰܢ ܛܥܰܫ ܟܘܰܙ ܢܨܰܦ ܣܒܰܟ ܣܡܰܩ ܣܦܰܩ ܥܗܰܢ ܥܡܰܠ ܥܡܰܕ ܥܢܰܕ ܥܪܰܨ ܦܠܰܓ ܨܗܰܠ ܩܘܰܙ ܩܢܰܛ ܪܘܰܙ ܪܣܰܡ ܫܠܰܛ ܫܢܰܙ ܘܳܐܦ ܟܽܠ ܡܣܰܝ̈ܟܳܬ ܒܓܰܓܪ̈ܳܝܳܬܳܐ.

 

ܐ:    ܐܰܝܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܡܶܠܰܬ ܕܰܥܬܺܝܕ ܥܨܺܝܨܬܳܐ.

ܒ:   ܐܰܝܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܡܶܠܰܬ ܕܰܥܬܺܝܕ ܦܬܺܝܚܬܳܐ.

ܓ:  ܐܰܝܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܡܶܠܰܬ ܕܰܥܬܺܝܕ ܡܪܰܟܰܒܬܳܐ ܥܳܒܽܘܕܬܳܐ

ܕ:    ܐܰܝܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܡܶܠܰܬ ܕܰܥܬܺܝܕ ܡܪܰܟܰܒܬܳܐ ܚܳܫܽܘܫܬܳܐ.

ܫܽܘ̈ܐܳܠܳܐ:

ܐ:    ܥܬܺܝܕܳܐ ܕܡܶܠܰܬ ܝܺܕܰܥ: ܢܶܕܰܥ.

     ܝܺܬܶܒ. ܚܝܳܐ. ܫܒܰܩ. ܢܫܰܒ. ܙܒܰܢ. ܫܬܶܩ. ܝܰܗܒ؟

ܕܽܘܪܳܫܳܐ:

ܐ:    ܫܰܚܠܶܦ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܢܳܩ̈ܦܳܢ ܠܛܽܘܦܣܳܐ ܥܬܺܝܕܳܝܳܐ ܘܣܺܝܡ ܐܶܢܶܝܢ ܒܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܣܠܶܩ، ܢܶܣܰܩ، ܥܰܝܡܳܐ ܠܳܐܐܰܪ.

ܣܠܶܩ. ܝܺܬܶܒ. ܢܦܰܠ. ܒܣܶܡ. ܦܪܰܩ. ܓܒܳܐ. ܢܨܰܒ. ܢܗܰܡ. ܐܶܟܰܠ. ܥ̣ܰܠ. ܚܰܫ. ܕܳܒ.


 

ܗܶܪܓܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥܣܰܪ

ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ

ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ:

ܬܶܟܬܽܘܒ     ܟܬܽܘܒ ܫܰܦܺܝܪ.          ܬܺܐܠܰܦ      ܝܺܠܰܦ ܠܶܫܳܢܳܟ.

ܬܶܐܟܽܘܠ    ܐܰܟܽܘܠ ܟܢܺܝܟܳܐܺܝܬ.       ܬܶܩܢܶܐ            ܩܢܺܝ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ.

ܬܶܠܒܰܫ     ܠܒܰܫ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܢܰܩ̈ܕܶܐ.  ܬܩܰܕܶܐ            ܩܰܕܳܐ ܫܡܳܐ ܛܳܒܳܐ.

ܬܨܽܘܡ       ܨܽܘܡ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ.        ܬܶܫܬܰܡܠܶܐ         ܐܶܫܬܰܡܠܳܐ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ.

ܬܶܪܚܰܩ ܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ.

ܬܶܙܕܗܰܪ      ܐܶܙܕܰܗ̱ܪ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ.

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܝܺܕܰܥܢܰܢ ܕܡܶܠܰܝ̈ ܬܶܟܬܽܘܒ ܬܺܐܠܰܦ ܘܫܰܪܟܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܥܬܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܐܶܠܳܐ ܡܶܠܰܝ̈ ܟܬܽܘܒ ܝܺܠܰܦ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܢܳܦ̈ܠܳܢ ܒܫܽܘܪܳܝ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܢܶܫܟܰܚ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܗܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܥܬܺܝܕܽܘܬܳܐ ܘܰܗܘܰܝ̈ ܣܽܘܟܳܠܳܐܺܝܬ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܬܳܒ̈ܥܳܢ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܶܠܰܝ̈ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ.

ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܬܚܰܫܠܳܐ ܡܶܢ ܡܶܠܰܬ ܕܰܥܬܺܝܕ ܒܰܪܡܳܝ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܗ̇.

ܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܕܳܐܠܰܦ ܕܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܝܽܘܕ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܡܶܬܬܪ̈ܺܝܡܳܢ ܒܰܥܬܺܝܕܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܰܗܦܶܟ ܠܗܶܝܢ ܐܰܝܟ: ܐܰܪܚܶܩ ܐܶܬܟܰܫܰܪ ܝܺܠܰܦ.

ܒܬܰܐܘܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܟܰ݀ܝܠܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܡܶܫܬܰܠܝܳܐ ܘܗܳܝ ܕܒܳܬܰܪ ܬܰܐܘ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ ܐܰܝܟ: ܐܶܬܟܬܶܒ، ܐܶܬܦܰܩܰܕ.

ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܟܪܺܝܗܬܳܐ ܕܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܰܪܒܺܝܨܳܐ ܒܰܥܬܺ݀ܝܕܳܐ. ܘܒܰܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܘܬܳܐܘ̈ܳܝܳܬܗܶܝܢ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܐ ܠܝܽܘܕ ܦܬܺܝܚܰܬ ܗܳܝ ܕܰܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܐܰܝܟ: ܩܪܺܝ، ܐܶܫܬܥܺܝ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܟܒܳܬܳܐ ܘܬܰܐܘ̈ܳܝܳܬܗܶܝܢ ܡܶܙܕܰܩܦܳܐ ܐܰܝܟ: ܫܰܪܳܐ، ܐܶܬܗܰܓܳܐ.

ܚܠܺܝ̈ܡܳܬ ܐܳܠܰܦ ܕܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܡܫܰܢܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ ܐܰܝܟ: ܐܰܟܽܘܠ ܘܰܒܕܰܒܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܡܶܬܚܰܛܦܳܐ ܐܰܝܟ: ܐ̱ܡܰܪ.

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

ܐ:    ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܬܳܒܥܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܡܶܬܶܐܡܰܪ. ܡܶܬܚܰܫܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܡܶܠܰܬ ܕܰܥܬܺܝܕ ܒܰܪܡܳܝ ܝܰܕܥܳܐ ܥܬܺܝܕܳܝܳܐ ܐܰܝܟ: ܪܚܰܡ ܡܳܬܳܟ.

ܒ:   ܐܳܠܰܦ ܕܡܶܬܬܰܘܣܦܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܡܬܰܢܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܘܝܽܘܕ ܕܰܟܪ̈ܳܝܗܳܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܰܗܦܶܟ ܠܗܶܝܢ.

ܓ:  ܐܳܠܰܦ ܕܰܚܠܺܝܡܰܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܰܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܕܰܡܫܰܢܝܳܢ̈ܝܳܢ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ ܐܰܝܟ: ܐܰܟܽܘܠ. ܘܰܕܕܰܒܺܝ̈ܩܳܢ ܡܶܬܚܰܛܦܳܐ ܐܰܝܟ: ܐ̱ܡܰܪ.

ܕ:    ܬܳܐܘ̈ܳܝܳܬܳܐ ܕܟܰܝܠܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܐܳܬܽܘܬܗܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܡܶܫܬܰܠܝܳܐ ܘܗܳܝ ܕܩܽܘܕܡܶܝܗ̇ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ ܐܰܝܟ: ܐܶܬܚܰܫܒ.

ܗ:   ܚܰܪܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܰܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܘܬܰܐܘ̈ܳܝܳܬܗܶܝܢ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܶܬܚܰܠܦܳܐ ܠܝܽܘܕ ܦܬܺܝܚܰܬ ܗܳܝ ܕܩܽܘܕܡܶܝܗ̇ ܐܰܝܟ: ܒܢܰܝ ܐܶܫܬܪܰܝ. ܘܕܰܡܪ̈ܰܟܒܳܬܳܐ ܘܬܰܐܘ̈ܳܝܳܬܗܶܝܢ ܡܶܙܕܰܩܦܳܐ ܐܰܝܟ: ܨܰܠܳܐ، ܐܶܬܦܰܪܓܳܐ.

ܢܽܘܗܳܪܳܐ:

ܐ:    ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܶܠܰܬ ܢܶܪܗܰܛ ܗܰܪܛ ܒܰܡܩܰܕܡܽܘܬ ܗܶܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫ. ܢܺܐܙܰܠ، ܙܶܠ. ܢܺܐܬܶܐ، ܬܳܐ. ܢܺܚܶܐ، ܚܺܝ݂ܝ݂، ܢܶܬܶܠ، ܗܰܒ. ܢܶܫܬܶܐ، ܐܶܫܬܰܝ. ܢܶܣܬܰܪܗܰܒ، ܐܶܣܬܰܪܗ̱ܒ ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ.

ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ:

ܐ:    ܚܰܘܳܐ ܡܶܠܰܝ̈ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܒܕܽܘܪܳܫܳܐ ܘܰܐܗܦܶܟ ܐܶܢܶܝܢ ܠܕܰܥܒܰܪ܆

     ܩܰܦ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܡܰܪܳܐ ܒܛܳܒ̈ܶܐ:           ܘܨܽܘܬ ܘܰܪܚܰܡ ܥܶܢܝܳܢ ܣܳܒ̈ܶܐ.

     ܬܶܒ ܘܰܓܗܶܢ ܩܕܳܡ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ:        ܘܰܫܡܰܥ ܘܺܝܠܰܦ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ.

     ܚܒܽܘܨ ܘܰܩܛܽܘܦ ܦܺܐܪ̈ܰܝ ܝܰܕܥܳܐ:          ܘܟܰܢܶܫ ܘܣܺܝܡ ܒܰܐܘܨܰܪ ܠܶܒܳܟ.

     ܘܰܐܟܽܘܠ ܘܶܐܫܬܰܝ ܘܶܐܬܒܰܣ̱ܡ:               ܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪܶܗ ܕܰܟܬܳܒܳܟ.

 

ܒ:   ܐܡܰܪ ܠܚܰܒܪܳܟ܆

     ܕܢܺܐܙܰܠ ܢܶܦܬܰܚ ܠܬܰܪܥܳܐ:            ܕܢܶܦܽܘܩ ܢܶܫܬܥܶܐ ܒܕܳܪܬܳܐ.

     ܘܢܺܐܨܰܦ ܘܢܶܬܟܰܫܰܪ ܒܗܶܪ̈ܓܶܐ:            ܕܰܢܨܽܘܡ ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ.

     ܕܢܶܫܠܶܐ ܘܢܶܫܬܽܘܩ ܒܥܺܕܬܳܐ:                   ܕܢܺܐܬܶܐ ܢܶܬܶܠ ܠܳܟ ܩܰܢܝܳܐ.

     ܕܰܢܫܺܝܓ ܘܰܢܕܰܟܶܐ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ:             ܕܢܶܣܥܶܐ ܘܢܶܫܠܶܐ ܥܒܳܕܶܗ.

 

ܓ:  ܐܰܝܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ.

     ܐܰܝܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܪ̈ܰܟܒܳܬܳܐ.

ܐܰܝܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܬܰܐܘ̈ܳܝܳܬܳܐ.

ܐܰܝܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ.

 

ܕ:    ܚܫܽܘܠ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܢܳܩ̈ܦܳܢ: ܕܩܳܐܶܡ ܕܰܥܬܺܝܕ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ.

     ܐܰܝܟ: ܢܩܰܫ. ܢܳܩܶܫ. ܢܶܩܽܘܫ. ܩܽܘܫ.

     ܢܩܰܫ. ܚܝܳܐ. ܚܛܰܦ. ܩܪܶܒ. ܚܕܺܝ. ܐܰܘܕܺܝ. ܢܣܰܒ.

ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ:

ܐ:    ܦܽܘܩܳܕܳܢܳܐ ܕܡܶܠܰܬ: ܩܳܡ. ܢܩܽܘܡ. ܩܽܘܡ.

     ܐܶܚܰܕ، ܐܰܗܢܺܝ، ܣܠܶܩ، ܢܚܶܬ، ܝܰܗܒ، ܩܰܘܺܝ، ܓܒܳܐ؟

ܡܥܺܝܪܳܢܽܘܬܳܐ:

ܐ:    ܥܪܽܘܒ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܣܽܘܪܥܳܦܳܐܺܝܬ ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܆

     1:   ܐܶܢ ܫܰܠܡܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܘ ܚܠܺܝܡܬܳܐ ܐܰܘ ܟܪܺܝܗܬܳܐ.

     2:   ܐܶܢ ܦܫܺܝܛܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܘ ܡܪܰܟܰܒܬܳܐ.

     3:   ܐܶܢ ܕܰܒܺܝܩܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܘ ܡܫܰܢܝܳܢܺܝܬܳܐ.

     4:   ܐܶܢ ܥܳܒܽܘܕܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܘ ܚܳܫܽܘܫܬܳܐ.

     5:   ܐܶܢ ܕܰܥܒܰܪ ܕܩܳܐܶܡ ܕܰܥܬܺܝܕ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ.

ܐܰܝܟ: ܩܪܳܐ ـ ܟܪܺܝܗܬܳܐ. ܦܫܺܝܛܬܳܐ ܡܫܰܢܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܥܳܒܽܘܕܬܳܐ. ܕܰܥܒܰܪ.

     ܩܪܳܐ. ܐܰܩܺܝܡ. ܢܶܬܦܰܪܓܶܐ. ܪܳܐܶܣ. ܚܰܫ. ܐܶܬܦܰܬܰܚ. ܢܶܬܬܰܫܠܰܡ.


 

ܗܶܪܓܳܐ ܕܚܰܡܫܰܥܣܰܪ

ܬܰܪܥܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ

ܫܡܳܐ: ܡܶܫܬܰܡܗܳܢܳܐ ܘܫܽܘܡܳܗܳܐ

ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ:

ܫܒܰܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ            ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܬܰܩܢܳܐ

ܐܰܪܝܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ                   ܐܶܡܪܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ

ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܝܰܪܽܘܩܳܐ           ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ

ܢܗܰܪܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ            ܗܶܪܓܳܐ ܥܰܣܩܳܐ

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܝܺܕܰܥܢܰܢ ܕܰܫܡܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܣܽܘܟܳܠܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐ ܐܰܘ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܳܐ ܡܒܰܕܶܩ. ܘܪܽܘܟܳܒܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܒܳܐܠܰܦ ܫܳܠܶܡ. ܡܳܕܶܝܢ: ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ.

ܒܪܰܡ ܟܰܕ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܐܰܪܝܳܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܕܥܰܠ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܐܰܘ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܡܒܰܕܩܺܝܢ ܥܰܠܗܳܕܶܐ: ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܡܗܳܢ̈ܶܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ. ܘܟܽܠ ܫܡܳܐ ܕܥܰܠ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܐܰܘ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܡܫܰܘܕܰܥ: ܡܶܫܬܰܡܗܳܢܰܐ ܗ̱ܘ.

ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ: ܙܥܽܘܪܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܝܰܪܽܘܩܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܕܥܰܠ ܙܢܳܐ ܘܰܐܝܢܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܩܒܺܝܥܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡ ܡܶܫܬܰܡܗܳܢ̈ܶܐ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢ܆ ܐܰܝܟ: ܫܰܒܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ، ܗܳܐ ܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܙܢܳܐ ܗ̱ܝ ܕܫܰܒܪܳܐ، ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܫܽܘ̈ܡܳܗܶܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ.

ܟܽܠ ܫܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܘ ܡܶܫܬܰܡܗܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܢ ܥܰܠ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܐܰܘ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܕܶܩ ܐܰܝܟ ܛܽܘܪܳܐ ܐܰܘ ܫܽܘܡܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܢ ܥܰܠ ܙܢܳܢܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܕܺܝܠܳܝܬܳܐ ܕܰܩܒܺܝܥܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡ ܡܶܫܬܰܡܗܳܢܳܐ ܫܰܘܕܰܥ. ܐܰܝܟ ܪܳܡܳܐ.

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

ܐ:    ܫܡܳܐ: ܐܰܘ ܡܶܫܬܰܡܗܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘ ܫܽܘܡܳܗܳܐ.

ܒ:   ܡܶܫܬܰܡܗܰܢܳܐ: ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠ ܫܡܳܐ ܕܥܰܠ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܐܰܘ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܡܒܰܕܶܩ ܐܰܝܟ: ܛܰܠܝܳܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܠܶܒܳܐ.

ܓ:  ܫܽܘܡܳܗܳܐ: ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠ ܫܡܳܐ ܕܥܰܠ ܙܢܳܐ ܘܰܐܝܢܳܝܽܘܬܳܐ ܕܒܰܩܢܽܘܡ ܡܶܫܬܰܡܗܳܢܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܐܰܝܟ: ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܫܰܦܝܳܐ.

ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ:

ܐ:    ܟܽܠ ܡܶܫܬܰܡܗܳܢܳܐ ܐܰܘ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܶܬܚܙܶܐ ܘܡܶܬܬܡܺܝܫ. ܐܰܝܟ: ܩܰܢܝܳܐ. ܟܺܐܦܳܐ. ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܟܝܳܢܳܝܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܬܡܰܕܥܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܡܰܕܥܳܐ ܡܶܬܬܩܺܝܡ ܐܰܝܟ: ܣܰܒܪܳܐ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ܆ ܘܣܽܘܟܳܠܳܝܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ. ܡܶܫܬܰܡܗܳܢܳܐ ܡܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܣܽܘܟܳܠܶܗ ܒܝܳܬܶܗ ܩܳܐܶܡ: ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܠܡܶܬܚܰܝܳܕܽܘ ܥܰܡ ܫܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܥܰܠ ܙܢܳܢܳܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡܗܳܢܳܐ ܡܒܰܕܶܩ ܐܳܠܨܳܐܺܝܬ ܢܳܩܶܦ ܠܡܶܫܬܰܡܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܘܰܪܕܳܐ ܣܽܘܡܳܩܳܐ.

ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ:

ܐ:    ܦܪܽܘܫ ܡܶܫܬܰܡܗܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘܡܳܗ̈ܶܐ.

     ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܘܰܚܦܺܝܛܳܐ ܫܘܶܐ ܠܘܳܬܶܗ ܗܶܪܓܳܐ ܐܶܢ ܥܰܣܩܳܐ ܐܰܘ ܦܫܺܝܩܳܐ. ܠܶܒܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܡܰܕܥܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪܳܐ، ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܛܰܠܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܰܡܗܰܘܢܳܐ ܝܰܩܺܝܪ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܣܳܒܳܐ ܘܣܰܟܠܳܐ.

ܒ:   ܦܪܽܘܫ ܫܽܘܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܶܫܬܰܡܗܳܢ̈ܶܐ ܟܶܢ ܠܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ.

     ܐܰܝܟ: ܫܶܡܫܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ.

ܫܶܡܫܳܐ         ܝܰܪܽܘܩܳܐ         ܚܶܘܝܳܐ   ܟܰܦܺܝܢܳܐ         ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ      ܥܰܡܽܘܛܳܐ

        ܘܰܪܕܳܐ            ܥܰܡܺܝܩܳܐ     ܕܶܒܫܳܐ       ܡܰܪܺܝܪܳܐ     ܓܽܘܒܳܐ ܠܺܠܝܳܐ       ܢܰܗܺܝܪܳܐ       ܚܰܝܠܳܐ          ܕܺܐܒܳܐ       ܣܰܡܳܐ       ܙܰܗܝܳܐ      ܐܺܝܠܳܢܳܐ

     ܚܒܰܢܳܢܳܐ ܐܰܪܺܝܟܳܐ.

ܓ:  ܚܰܘܳܐ ܫܽܘܡܳܗ̈ܶܐ ܓܰܘܢܳܢܳܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ.

     ܐܰܝܟ: ܕܰܗܒܳܐ ܫܰܥܽܘܬܳܐ.

     ܕܰܗܒܳܐ ܕܡܳܐ        ܥܶܣܒܳܐ ܠܰܝܡܽܘܢܳܐ    ܦܰܚܡܳܐ

ܬܰܠܓܳܐ     ܢܽܘܪܳܐ        ܚܰܠܒܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܣܺܐܡܳܐ.

ܕ:    ܠܰܚܶܡ ܫܽܘܡܳܗ̈ܶܐ ܠܡܶܫܬܰܡܗܳܢ̈ܶܐ ܕܢܳܩܦܺܝܢ.

     ܩܰܢܝܳܐ       ܒܰܝܬܳܐ      ܗܰܒܳܒܳܐ      ܐܰܝܠܳܐ   ܝܰܡܳܐ  ܡܶܛܪܳܐ ܪܺܝܚܳܐ.

 ܗ:  ܗܰܒ ܡܶܫܬܰܡܗܳܢ̈ܶܐ ܠܫܽܘܡܳܗ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ.

     ܬܰܩܺܝܦܳܐ     ܩܰܫܝܳܐ ܫܰܡܺܝܢܳܐ    ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܨܰܡܽܘܚܳܐ     ܟܺܐܢܳܐ  ܫܰܪܺܝܪܳܐ.

ܘ:    ܗܰܒ ܬܪܶܝܢ ܫܽܘܡܳܗܺܝ̈ܢ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܳܝܶܐ ܠܡܶܫܬܰܡܗܳܢ̈ܶܐ.

     ܐܰܝܟ: ܛܽܘܪܳܐ ـ  ܪܳܡܳܐ ܪܟܺܝܢܳܐ.

     ܛܽܘܪܳܐ    ܢܰܗܪܳܐ      ܦܺܐܪܳܐ  ܚܰܠܒܳܐ     ܢܰܚܬܳܐ    ܚܰܒܪܳܐ      ܬܰܪܥܳܐ.

ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ:

ܐ:    ܫܶܡ ܦܺܝܠܳܐ: ܡܶܫܬܰܡܗܳܢܰܐ ܗ̱ܘ.

     ܐܽܘܟܳܡܳܐ ܨܶܦܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܨܽܘܪܬܳܐ ܠܽܘܚܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܩܠܺܝܕܳܐ.


 

ܗܶܪܓܳܐ ܕܶܫܬܰܥܣܰܪ

ܫܡܳܐ ܩܢܽܘܡܳܝܳܐ ܘܓܶܢܣܳܢܳܝܳܐ

ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ:

           ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ                ܐܰܦܪܶܝܡ ܟܰܫܺܝܪܳܐ

           ܒܰܪܬܳܐ ܟܢܺܝܟܬܳܐ           ܣܰܪܳܐ ܟܢܺܝܟܬܳܐ

           ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ             ܢܺܝܢܘܶܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ

           ܢܰܗܪܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ            ܕܶܩܠܰܬ ܫܦܺܝܥܳܐ

           ܛܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ                   ܩܶܪܕܽܘ ܪܳܡܳܐ

           ܦܺܐܪܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ           ܚܰܙܽܘܪܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ

           ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ           ܣܽܘܣܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ

           ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ       ܨܶܦܪܳܐ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܪܰܒܳܢܳܐ ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܳܠܽܘ̈ܦܶܐ ܕܰܒܣܶܕܪܳܐ ܡܶܬܒܰܠܗܺܝܢ ܘܰܬܡܺܝܗܳܐܺܝܬ ܒܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܐܰܝܢܰܘ ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܫܶܡ ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܝܳܠܽܘ̈ܦܶܐ ܡܰܫܰܪ ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܫܶܡ ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܓܶܢܣܳܢܳܝܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܘܰܐܟܘܳܬܶܗ ܫܶܡ ܒܰܪܬܳܐ. ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ، ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܓܶܢܣܳܢܳܝ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ.

ܒܪܰܡ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ، ܐܰܦܪܶܝܡ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܕܰܐܝܢܰܘ ܒܗܳܝ ܕܫܶܡ ܐܰܦܪܶܝܡ ܥܰܠ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܫܰܪ ܗܰܘ ܕܺܝܕܺܝܥ ܘܰܦܪܺܝܫ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܕܠܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܳܠܽܘ̈ܦܶܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܶܬܩܪܶܝܢ. ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܫܶܡ ܐܰܦܪܶܝܡ ܩܢܽܘܡܳܝܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܘܰܐܟܘܳܬܶܗ ܣܰܪܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ: ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܩܢܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ.

ܫܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܫܬܰܡܗܳܢܳܐ: ܐܶܢ ܥܰܠ ܚܰܕ ܘܥܰܠ ܟܡܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ ܒܓܶܢܣܳܐ ܡܰܫܰܪ: ܓܶܢܣܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܶܐܢ ܥܰܠ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ ܡܰܫܰܪ. ܩܢܽܘܡܳܝܰܐ ܗ̱ܘ.

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

ܐ:    ܫܡܳܐ ܡܶܫܬܰܡܗܳܢܳܐ: ܐܰܘ ܓܶܢܣܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘ ܩܢܽܘܡܳܝܳܐ.

ܒ:   ܫܡܳܐ ܓܶܢܣܳܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠ ܫܡܳܐ ܕܡܰܫܰܪ ܥܰܠ ܚܰܕ ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ ܒܓܶܢܣܳܐ ܐܰܝܟ: ܛܰܠܝܳܐ ܒܰܪܬܳܐ ܢܰܗܪܳܐ.

ܓ:  ܫܡܳܐ ܩܢܽܘܡܳܝܳܐ: ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠ ܫܡܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܫܰܪ ܐܰܝܟ: ܐܰܦܪܶܝܡ. ܡܰܪܝܰܡ. ܕܶܩܠܰܬ.

ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ:

ܐ:    ܫܡܳܐ ܩܢܽܘܡܳܝܳܐ ܐܰܘ ܦܫܺܝܛܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ: ܝܰܘܣܶܦ، ܐܳܪܳܡ.

     ܐܰܘ ܡܪܰܟܒܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܰܠܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܥܒܶܕ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܚܽܘܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ.

     ܐܰܘ ܡܙܳܓܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ: ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܢܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ.

     ܐܰܘ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܛܶܒܳܐ ܐܰܝܟ: ܝܶܫܽܘܥ ܣܰܒܪܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܙܰܕܩܰܢ.

     ܐܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܫܡܳܐ ܐܰܝܟ: ܝܰܗܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܳܡ ܝܶܫܽܘܥ.

ܕܽܘܪܳܫܳܐ:

ܐ:    ܦܪܽܘܫ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܓܶܢܣܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܝ̈ܶܐ.

ܒܳܒܶܝܠ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ܆ ܒܰܢܝܳܐ ܥܰܠ ܝܰܕ ܦܪܳܬ ܢܰܗܪܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܶܬܝܰܠܰܦ ܥܰܠ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܘܰܐܠܶܦ ܒܶܐܣܟܽܘܠܶܐ ܕܰܐܘܪܗܳܝ. ܛܽܘܪܳܐ ܕܙܳܓܪܳܐ ܦܳܪܶܫ ܠܦܳܪܶܣ ܡܶܢ ܡܳܬܳܐ ܕܥܺܝܪܰܐܩ.

 ܒ:  ܠܰܚܶܡ ܓܶܢܣܳܐ ܘܫܽܘܡܳܗܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ.

     ܐܰܝܟ ܝܰܥܩܽܘܒ ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ.

     ܝܰܥܩܽܘܒ. ܪܳܚܶܝܠ. ܢܺܝܣܳܢ. ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܚܰܙܽܘܪܳܐ. ܢܶܫܪܳܐ. ܚܳܒܽܘܪ.

ܓ:  ܐܰܝܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܓܶܢܣܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܢܳܩܦܺܝܢ.

ܐܰܝܟ: ܓܰܒܪ̈ܶܐ. ܝܰܘܣܶܦ. ܐܰܕܰܝ. ܫܶܡܥܽܘܢ.

     ܓܰܒܪ̈ܶܐ. ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܝܰܪ̈ܚܶܐ. ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܦܳܪ̈ܚܳܬܳܐ.

ܕ:    ܚܰܘܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܐܳܕܫܺܝ̈ܢ ܕܪܳܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ.

     ܦܺܐܪ̈ܶܐ  ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ  ܝܰܘ̈ܡܶܐ  ܗܶܪ̈ܓܶܐ  ܓܰܘ̈ܢܶܐ  ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ.

ܗ:   ܐܰܝܬܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܰܫܡܳܐ ܩܢܽܘܡܳܝܳܐ.

     ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ ܥܰܫܺܝܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ.

ܘ:    ܐܰܝܬܳܐ ܐܰܪܒܥܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܰܫܡܳܐ ܓܶܢܣܳܢܳܝܳܐ.

     ܐܰܝܟ: ܢܰܗܪܳܐ ـ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܣܰܓܺܝ ܢܽܘ̈ܢܶܐ.

ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ:

ܐ:    ܫܶܡ ܬܰܘܪܳܐ: ܩܢܽܘܡܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ.

     ܝܽܘܪܕܢܳܢ  ܬܰܡܽܘܙ  ܕܰܘܺܝܕ  ܥܪܽܘܒܬܳܐ  ܬܰܥܠܳܐ  ܢܰܪܩܺܝܣ  ܝܰܘܢܳܐ.


 

ܗܶܪܓܳܐ ܕܰܫܒܰܥܣܰܪ

ܫܡܳܐ ܐܰܛܺܝܡܳܐ ܘܡܶܬܝܰܒܠܳܢܳܐ

ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ:

ܛܽܘܪܳܐ                  ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܝܳܠܶܦ ܣܽܘܪܥܳܦܳܐ

ܟܺܐܦܳܐ                 ܡܰܣܽܘܪܩܳܐ ܡܣܰܪܶܩ ܣܰܥܪܳܐ

ܣܽܘܣܝܳܐ               ܚܰܝܳܛܳܐ ܚܳܝܶܛ ܠܒܽܘܫܳܐ

ܐܺܝܠܳܢܳܐ            ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܡܣܰܒܰܪ ܚܰܕܽܘܬܳܐ

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܐ:    ܫܡܳܗ̈ܶܐ: ܛܽܘܪܳܐ ܟܺܐܦܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܟܰܕ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܢܶܫܟܰܚ ܕܠܰܝܬ ܗܽܘ ܡܶܢ ܓܶܢܣܳܐ ܐܰܘ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܐܶܬܝܰܒܰܠܘ. ܒܪܰܡ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܫܰܠܡܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܰܡܺܝܘ ܗܳܟܰܢ. ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܰܛܺܝ̈ܡܶܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ܆ ܘܟܽܠ ܫܡܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܓܶܢܣܶܗ ܐܰܘ ܣܽܘܟܳܠܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܢܶܬܢܣܶܒ ܫܡܳܐ ܐܰܛܺܝܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ، ܐܶܠܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܡܰܣܽܘܪܩܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘ ܒܓܶܢܣܳܐ ܘܰܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܐܶܬܝܰܒܰܠܘ. ܐܰܝܟ: ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܡܶܢ ܝܺܠܶܦ ܘܡܰܣܽܘܪܩܳܐ ܡܶܢ ܣܰܪܶܩ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܝܰܒ̈ܠܳܢܶܐ ܡܶܫܬܰܡܗܺܝܢ܆ ܘܟܽܠ ܫܡܳܐ ܕܡܶܬܝܰܒܰܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܬܝܰܒܠܳܢܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ.

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

ܐ:    ܫܡܳܐ ܐܰܘ ܐܰܛܺܝܡܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘ ܡܶܬܝܰܒܠܳܢܳܐ.

ܒ:   ܫܡܳܐ ܐܰܛܺܝܡܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܠܰܝܬ ܒܓܶܢܣܶܗ ܐܰܘ ܣܽܘܟܳܠܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܢܶܬܝܰܒܰܠ ܐܰܝܟ: ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܰܝܦܳܐ.

ܓ:  ܫܡܳܐ ܡܶܬܝܰܒܠܳܢܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܡܶܬܬܰܝܬܶܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܓܶܢܣܶܗ ܐܰܘ ܣܽܘܟܳܠܶܗ ܐܰܝܟ: ܟܳܬܽܘܒܳܐ ܡܶܢ ܟܬܰܒ.

ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ:

ܐ:    ܐܺܝܬ ܕܡܶܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܰܛܺܝ̈ܡܶܐ: ܐܰܫܺܝܠܳܐܺܝܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܢܳܒ̈ܗܳܢ ܐܰܝܟ ܐܶܬܥܰܪܰܕ ܡܶܢ ܥܪܳܕܳܐ܆ ܘܶܐܬܶܐܡܰܪܢ ܡܶܢ ܡܳܪܳܐ ܘܰܣܛܰܪ.

ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ:

ܐ: ܦܪܽܘܫ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܰܛܺܝ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܡܶܬܝܰܒܠܳܢ̈ܶܐ.

ܒܟܽܠ ܨܰܦܪܳܐ ܒܫܳܥܬܳܐ ܬܡܳܢܶܐ ܢܳܩܶܫ ܙܰܓܳܐ ܕܫܽܘܪܳܝ ܗܶܪ̈ܓܶܐ ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܠܣܶܕܪܳܐ. ܩܠܺܝܕܳܐ ܦܳܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܟܽܠ ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܩܰܢܝܳܐ ܟܬܳܒܳܐ ܟܶܪܟܳܐ ܘܰܕܝܽܘܬܳܐ.

ܒ:   ܚܰܘܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܐܶܬܝܰܒܰܠܘ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ.

     ܐܰܝܟ: ܫܩܺܝܠܳܐ ܡܶܢ ܫܩܰܠ.

     ܫܩܺܝܠܳܐ. ܬܰܫܘܺܝܬܳܐ. ܟܰܘܳܝܬܳܐ. ܡܰܥܠܳܢܳܐ. ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ. ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ. ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ.

ܓ:  ܚܫܽܘܠ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܟܡܳܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ.

     ܐܰܝܟ ܠܒܶܫ: ܠܒܽܘܫܳܐ «ܬܰܠܒܶܫܬܳܐ»

ܠܒܶܫ. ܣܳܡ. ܚܙܳܐ. ܕܢܰܚ. ܦܠܰܚ. ܟܰܦܰܪ. ܥܒܰܕ. ܝܺܕܰܥ.

ܕ:    ܐܰܝܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܰܛܺܝ̈ܡܶܐ.

     ܐܰܝܟ: ܩܰܝܣܳܐ ܝܳܩܶܕ ܒܢܽܘܪܳܐ.

ܗ:   ܐܰܝܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܝܰܒܠܳܢ̈ܶܐ.

     ܐܰܝܟ: ܫܠܺܝܚܳܐ ܛܳܥܶܢ ܐܶܓܪ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܰܪ ܠܰܐܬܰܪ.

ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ:

ܫܶܡ ܐܺܝܠܳܢܳܐ: ܐܰܛܺܝܡܰܐ ܗ̱ܘ.

     ܡܰܬܰ݀ܝ ܬܰܪܥܳܐ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܡܰܘܬܒܳܐ ܛܶܒܠܺܝܬܳܐ ܟܳܣܳܐ ܡܣܰܪܓܕܳܢܺܝܬܳܐ؟


 

ܗܶܪܓܳܐ ܕܰܬܡܳܢܰܥܣܰܪ

ܫܡܳܐ ܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ ܘܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ

ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ:

ܒܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ              ܒܰܪܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ      ܪܺܝܫܳܐ ܪܳܡܳܐ

ܢܽܘܢܳܐ ܪܰܒܳܐ               ܢܽܘܢܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ      ܫܽܘܪܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ

ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ      ܝܳܠܽܘܦܬܳܐ ܟܰܫܺܝܪܬܳܐ

ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܢܰܦܟܳܐ            ܕܰܝܪܳܝܬܳܐ ܢܰܟܦܬܳܐ          ܟܺܐܦܳܐ ܪܰܒܬܳܐ

ܐܰܪܝܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ             ܐܰܪܝܽܘܬܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ          ܐܽܘܪܚܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܐ:    ܫܡܳܗ̈ܶܐ: ܒܪܳܐ. ܢܽܘܢܳܐ. ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ: ܟܰܕ ܣܽܘܟܳܠܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܶܟܪ̈ܶܐ ܡܒܰܕܩܺܝܢ: ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܶܟܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ.

ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ: ܒܰܪܬܳܐ. ܢܽܘܢܬܳܐ ܝܳܠܽܘܦܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ: ܟܰܕ ܣܽܘܟܳܠܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܢܶܩܒܳܝ̈ܶܐ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢ. ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܢܶܩܒܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܟܬܺܝܒܬܳܢܳܐܺܝܬ ܒܳܐܬܽܘܬܳܐ ـ ܬܐܘ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܝܰܕܥܳܐ ܕܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܚܬܺܝܡܺܝܢ ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܢܶܩܒ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܒܢ̈ܳܬ ܩܳܠܳܝ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܡܗܺܝܢ.

ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܶܟܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܐܰܘ ܢܶܩܒ̈ܬܳܢܳܝ̈ܶܐ ܚܰܬܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ. ܘܗܳܢܳܐ ܙܢܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܒܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܟܺܝܚ. ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܪܺܝܫܳܐ. ܫܽܘܪܳܐ ܕܕܶܟܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ. ܟܺܐܦܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܢܶܩܒܳܐܺܝܬ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܒܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܶܟܪ̈ܶܐ ܘܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܫܳܠܡܽܘܬܳܢܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܶܫܬܰܡܺܝܘ ܕܶܟܪ̈ܶܐ ܐܰܘ ܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܶܟܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܐܰܘ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝ̈ܶܐ ܫܺܐܝ̈ܠܶܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܚܬܺܝܡܺܝܢ ܒܬܰܐܘ ܕܢܶܩܒܽܘܬܳܐ. ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝ̈ܶܐ ܣܽܘܟܳܠܳܝ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܡܗܺܝܢ.

ܩܳܢܽܘܢ̈ܶܐ:

ܐ:    ܫܡܳܐ: ܐܰܘ ܕܶܟܪܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ.

ܒ:   ܫܡܳܐ ܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܰܡܫܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܶܟܪܳܐ:

     ܐܰܝܟ: ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ.

ܓ:  ܫܡܳܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܰܡܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܳܐ ܢܶܩܒܳܝܳܐ.

     ܐܰܝܟ: ܛܠܺܝܬܳܐ ܟܰܫܺܝܪܬܳܐ.

ܕ:    ܟܽܠ ܫܡܳܐ ܐܶܢ ܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ ܐܰܘ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ: ܐܰܘ ܟܝܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܒܦܶܚܡܶܗ ܕܶܟܪܳܐ ܘܢܶܩܒܳܐ. ܘܚܰܬܺܝܬܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ. ܐܰܘ ܫܺܐܝܠܳܐ ܐܶܢ ܠܰܝܬ ܒܓܶܢܣܶܗ ܕܶܟܪ̈ܶܐ ܘܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܒܪܰܡ ܒܫܰܠܡܽܘܬܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ ܐܰܘ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ. ܗܰܘ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܢܰܗܪܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ.

ܗ:   ܟܽܠ ܫܡܳܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ: ܐܰܘ ܚܬܺܝܡ ܒܬܰܐܘ ܕܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܘܢܶܩܒܳܝܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܝܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ. ܐܰܘ ܠܳܐ ܚܬܺܝܡ ܒܬܰܐܘ ܘܣܽܘܟܳܠܳܝܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ.

 ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ:

ܐ:    ܐܺܝܬ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܕܶܟܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ: ܐܰܝܟ ܢܶܫܪܳܐ ܐܰܢܦܳܐ ܚܽܘܠܕܳܐ ܒܳܩܳܐ ܒܳܙܺܝܩܳܐ ܒܳܙܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܢܶܩܒܳܐܺܝܬ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ: ܐܰܝܟ ܐܰܥܦܳܐ ܨܰܦܪܳܐ ܒܰܩܪܳܐ ܬܰܘܠܥܳܐ ܪܰܡܟܳܐ ܛܰܝܪܳܐ ܚܽܘܪܒܳܐ ܕܰܝܬܳܐ ܩܰܠܡܳܐ ܝܰܘܢܳܐ ܥܳܢܳܐ.

ܘܺܐܝܬ ܕܕܶܟܪܳܐܺܝܬ ܘܢܶܩܒܳܐܺܝܬ ܐܰܟܚܰܕ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ: ܐܰܝܟ ܐܰܝܠܳܐ ܐܰܪܢܒܳܐ ܓܰܡܠܳܐ ܕܶܒܳܐ ܝܳܪܽܘܪܳܐ ܒܥܺܝܪܳܐ ܩܽܘܦܕܳܐ ܐܽܪܘܕܥܳܐ ܚܶܘܝܳܐ.

ܘܺܐܝܬ ܕܶܟܪ̈ܶܐ ܘܢܶܩ̈ܒܳܬܗܽܘܢ ܡܫܰܚܠ̈ܦܳܢ ܒܪܶܬܡܳܐ ܐܰܝܟ: ܓܰܒܪܳܐ: ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. ܚܡܳܪܳܐ: ܐܰܬܳܢܳܐ. ܥܰܒܕܳܐ: ܐܰܡܬܳܐ. ܚܰܬܢܳܐ: ܟܰܠܬܳܐ. ܐܰܒܳܐ: ܐܶܡܳܐ. ܬܰܝܫܳܐ: ܥܶܙܳܐ. ܟܰܒܫܳܐ: ܢܶܩܝܳܐ.

ܘܣܰܓܺܝ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܫܺܐܝ̈ܠܶܐ ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܢܶܩܒܳܐܺܝܬ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ܆

ܐܰܓܳܢܳܐ ܐܶܕܪܳܐ        ܐܳܡܶܠܳܐ       ܐܰܪܥܳܐ       ܐܰܬܽܘܢܳܐ       ܐܽܘܪܚܳܐ

ܐܶܠܦܳܐ      ܐܶܠܥܳܐ      ܒܺܐܪܳܐ  ܓܺܗܰܢܳܐ ܓܽܘܕܳܐ ܡܓܰܢܳܐ

     ܕܰܦܳܐ        ܕܰܦܢܳܐ       ܚܰܩܠܳܐ       ܚܶܨܪܳܐ        ܛܶܦܪܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܐ

     ܟܺܐܦܳܐ       ܟܰܒܕܳܐ       ܟܺܝܡܳܐ      ܟܰܟܪܳܐ       ܟܰܦܳܐ       ܟܰܪܣܳܐ      ܠܰܩܢܳܐ      ܡܰܘܒܠܳܐ ܣܳܐܳܐ        ܥܶܕܩܳܐ       ܥܰܠܥܳܠܳܐ ܥܢܳܢܳܐ       ܥܰܪܦܶܠܳܐ ܪܰܚܝܳܐ       ܫܠܰܕܳܐ ܬܺܐܩܳܐ       ܥܰܛܡܳܐ     ܪܽܘܡܚܳܐ

     ܣܰܟܪܳܐ      ܣܰܘܟܳܐ.

ܘܣܰܓܺܝ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܫܺܐܝ̈ܠܶܐ ܕܕܶܟܪܳܐܺܝܬ ܘܢܶܩܒܳܐܺܝܬ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ܆

ܐܶܫܛܳܪܳܐ ܒܶܠܽܘܪܳܐ ܒܰܪܳܐ        ܓܺܝܓܠܳܐ     ܓܶܦܳܐ ܓܽܘܪܢܳܐ

     ܕܳܫܢܳܐ       ܚܽܘܛܪܳܐ ܚܰܨܳܐ        ܚܰܪܒܳܐ       ܠܶܓܝܽܘܢܳܐ    ܠܽܘܚܳܐ

     ܡܶܕܪܳܐ       ܡܶܠܚܳܐ ܡܳܥܳܐ       ܡܥܺܝܢܳܐ ܢܽܘܪܳܐ       ܢܰܦܫܳܐ       ܢܶܫܡܳܐ       ܣܰܗܪܳܐ     ܣܳܣܳܐ      ܥܶܩܒܳܐ      ܥܰܪܣܳܐ ܦܰܠܓܳܐ

     ܦܶܬܩܳܐ     ܨܶܕܥܳܐ       ܩܽܘܩܳܐ      ܩܶܣܛܳܐ     ܩܪܳܒܳܐ      ܪܽܘܚܳܐ       ܫܳܩܳܐ       ܫܽܘܫܶܦܳܐ     ܫܶܡܫܳܐ ܫܶܢܳܐ        ܬܶܓܡܳܐ     ܬܰܡܪܳܐ.

ܘܺܐܝܬ ܕܣܽܘܟܳܠܳܐܺܝܬ ܕܶܟܪ̈ܶܐ ܘܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܡܶܢܗܽܘܢ

ܦܠܰܓܳܐ ܒܣܽܘܟܳܠ ܛܰܒܠܳܐ ܕܶܟܪܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ، ܒܣܽܘܟܳܠ ܟܶܢܫܳܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ.

ܓܽܘܕܳܐ ،،    ܫܽܘܪܳܐ ،،     ،،        ܣܺܝܥܬܳܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ

ܡܶܠܬܳܐ ،،        ܡܫܺܝܚܳܐ     ،،   ،،،،         ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ    ،،

ܚܽܘܪܒܳܐ ،،    ܡܰܕܒܪܳܐ     ،،    ،،         ܦܺܝܠܳܪܓܳܐ ،،


 

ܗܶܪܓܳܐ ܕܰܬܫܰܥܣܰܪ

ܫܡܳܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܝܳܐ

ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ:

ܚܰܙܽܘܪܬܳܐ ܣܽܘܡܳܩܬܳܐ        ܐ:    ܫܝܽܘܠ ܚܶܫܽܘܟܬܳܐ

ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ               ܒ:   ܝܽܘܕ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ

ܟܰܠܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ             ܓ:  ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ

ܬܺܐܪܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ            ܕ:    ܥܰܝܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ

ܡܰܠܦܳܢܺܝܬܳܐ ܪܡܺܝܣܬܳܐ          ܗ:   ܐܽܘܪܚܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܝܺܕܰܥܢܰܢ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ: ܚܰܙܽܘܪܳܐ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܚܬܺܝܡܺܝܢ ܒܬܰܐܘ ܕܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝ̈ܶܐ ܒܢ̈ܳܬ ܩܳܠܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܘܟܽܠ ܫܡܳܐ ܕܰܚܬܺܝܡ ܒܬܰܐܘ ܕܢܶܩܒܽܘܬܳܐ، ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܫܝܽܘܠ ܝܽܘܕ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܘܫܰܪܟܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܢܶܩܒܳܝ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܰܘ ܒܝܰܕܥܳܐ ܕܢܶܩܒܽܘܬܳܐ. ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܢܶܒܩܬܳܢܳܝ̈ܶܐ ܣܽܘܟܳܠܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ܆ ܘܟܽܠ ܫܡܳܐ ܕܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܙܢܳܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ.

ܢܶܩܒܬܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܣܽܘܟܳܠܳܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆

1:   ܟܽܠ ܫܡܳܐ ܕܠܳܐ ܚܬܺܝܡ ܒܳܐܠܰܦ ܐܰܝܟ: ܗܳܡܳܢ، ܬܺܐܒܶܠ ܘܫܰܪܟܳܐ.

2:   ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬ ܗܶܓܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ: ܝܽܘܕ ܣܶܡܟܰܬ ܫܺܝܢ ..

3:   ܫܳܡܗ̈ܶܐ ܕܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܘܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܒܳܒܶܠ ܐܳܡܺܝܕ ܡܰܕܢܚܳܐ.

4:   ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܙܰܘܓܳܢܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ: ܥܰܝܢܳܐ ܐܶܕܢܳܐ ܩܰܪܢܳܐ.

5:   ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝ݂ܰܝ݂̈ ܛܶܟܢܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܠܡܺܝܢ ܒܬܰܐܘ ܘܰܐܝܟ: ܒܺܐܪܳܐ ܐܶܠܦܳܐ ܘܗܳܐ ܥܗܺܝܕܺܝܢ ܒܗܶܪܓܳܐ ܕܰܥܒܰܪ.

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

ܐ:    ܟܽܠ ܫܡܳܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ: ܐܰܘ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘ ܣܽܘܟܳܠܳܝܳܐ.

ܒ:   ܫܡܳܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܗܰܘ ܕܰܚܬܺܝܡ ܒܬܰܐܘ ܕܢܶܩܒܽܘܬܳܐ

ܐܰܝܟ: ܛܶܒܠܺܝܬܳܐ، ܪܰܒܬܳܐ.

ܓ:  ܫܡܳܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܝܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܠܳܐ ܚܬܺܝܡ ܒܬܰܐܘ ܕܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܒܪܰܡ ܫܳܠܡܽܘܬܳܢܳܐܺܝܬ ܢܶܩܒܳܝܳܐ ܐܶܫܬܰܡܺܝ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ:

ܐ:    ܟܽܠ ܫܡܳܐ ܕܠܳܐ ܚܬܺܝܡ ܒܳܐܠܰܦ ܐܰܝܟ: ܗܳܡܳܢ ܬܺܒܶܝܠ.

ܒ:   ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬ ܗܶܓܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ: ܐܳܠܰܦ ܝܽܘܕ ܫܺܝܢ.

ܓ:  ܫܳܡܗ̈ܶܐ ܕܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܘܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܐܳܡܺܝܕ ܡܰܕܢܚܳܐ.

ܕ:    ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܐܰܝܟ: ܥܰܝܢܳܐ ܪܶܓܠܳܐ ܐܶܕܢܳܐ.

ܗ:   ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝ݂ܰܝ݂̈ ܛܶܟܢܳܐ ܕܡܶܣܬܰܝܟܺܝܢ ܒܳܐܠܰܦ ܙܩܺܝܦܬܳܐ

ܐܰܝܟ: ܐܽܘܪܚܳܐ ܒܺܐܪܳܐ ܢܰܦܫܳܐ.

ܒܽܘܚܳܢ̈ܶܐ:

ܐ:    ܟܽܠ ܫܡܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܚܬܺܝܡ ܝܽܘܕ ܚܒܺܝܨܬܳܐ ܐܰܘ ܐܳܠܰܦ ܦܬܺܝܚܬܳܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ: ܐܰܢܰܢܩܺܝ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܒܺܐܡܰܐ ܐܽܘܣܺܝܰܐ.

ܒ:   ܢܽܘܢ ܕܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ܆ ܡܶܣܟܺܢܳܐ، ܣܦܺܝܢܳܐ، ܙܒܺܝܢܳܐ، ܒܰܡܢܰܩܒܽܘܬܳܐ ܡܶܬܓܰܢܒܳܐ ܘܡܶܬܶܐܡܰܪ ܡܶܣܟܺܢ̱ܬܳܐ. ܘܕܰܒܫܶܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܬܠܰܚܝܳܐ ܐܰܝܟ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ.

ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ:

ܐ:    ܦܪܽܘܫ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܶܟܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܡܶܢ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝ̈ܶܐ:

ܨܶܦܪܳܐ ܝܳܬܒܳܐ ܥܰܠ ܣܰܘܟܳܐ ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ. ܘܠܳܩܛܳܐ ܥܶܣܒܳܐ ܡܶܢ ܚܰܩܠܳܐ ܘܫܳܬܝܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܡܥܺܝܢܳܐ، ܦܳܠܚܳܐ ܩܰܕܡܳܐ ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܢ ܗ̱ܘܳܐ ܒܣܰܝܦܳܐ ܘܪܽܘܡܚܳܐ ܘܣܰܟܪܳܐ. ܘܣܰܢܘܰܪܬܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ.

ܒ:   ܢܶܩܒܬܶܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐܺܝܬ.

     ܛܰܠܝܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ. ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܙܰܗܝܳܐ.       ܣܽܘܣܝܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ.          ܐܰܚܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ.        ܥܰܒܕܳܐ ܪܡܺܝܣܳܐ.     ܣܳܒܳܐ ܣܰܡܝܳܐ. ܡܕܰܝܠܳܢܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ.

ܓ:  ܚܰܘܳܐ ܠܡܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܺܝܢ܆

     ܐܰܝܟ: ܐܶܣܦܶܣ ܠܳܐ ܚܬܺܝܡ ܒܳܐܠܰܦ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ.

     ܐܶܣܦܶܣ. ܢܽܘܪܳܐ. ܠܳܡܰܕ. ܒܽܘܪܟܳܐ. ܢܰܦܫܳܐ. ܛܽܘܥܝܰܝ. ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܢܺܝܢܘܶܐ.

ܕ:    ܐܰܝܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ ܒܢ̈ܳܬ ܩܳܠܳܝ̈ܶܐ.

     ܐܰܝܟ: ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܛܳܝܣܳܐ ܒܳܐܐܰܪ.

ܗ:   ܐܰܝܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܢܶܩܒܬܳܢܳܝ̈ܶܐ ܣܽܘܟܳܠܳܝ̈ܶܐ.

     ܐܰܝܟ: ܐܶܠܦܳܐ ܪܳܕܝܳܐ ܒܝܰܡܳܐ.

ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ:

ܐ:    ܫܶܡ ܡܰܘܨܰܠ: ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ.

     ܬܽܘܪܬܳܐ. ܓܰܪܒܝܳܐ. ܫܳܩܳܐ. ܓܘܳܓܰܝ. ܡܶܠܚܳܐ. ܡܶܨܪܶܝܢ؟


 

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ

ܫܡܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ

ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ:

ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ         ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ.        ܝܳܠܽܘܦܬܳܐ:   ܝܳܠܽܘ̈ܦܳܬܳܐ ܟܢܺܝ̈ܟܳܬܳܐ.

ܟܬܳܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ      ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.           ܛܰܝܒܽܘܬܳ:     ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܳܐ.

ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ        ܝܽܘܠ̈ܦܳܢܶܐ ܚܠܺܝ̈ܡܶܐ.  ܣܳܒܬܳܐ:     ܣܳܒ̈ܳܬܳܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ.

ܠܺܠܝܳܐ ܥܰܡܽܘܛܳܐ          ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܥܰܡܽܘ̈ܛܶܐ.  ܫܰܢ̱ܬܳܐ: ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟܰܗܺܝ̈ܢܳܬܳܐ.

ܐܳܣܝܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ      ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܗܺܝܪ̈ܶܐ.          ܥܶܢܒܬܳܐ:     ܥܶܢ̈ܒܶܐ ܚܰܠ̈ܝܳܬܳܐ.

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܫܡܳܗ̈ܶܐ: ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܝܳܠܽܘܦܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܕܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܚܕܳܢܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ.

ܐܶܠܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܝܳܠܽܘ̈ܦܳܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܕܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܰܠ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܒܰܕܶܩ. ܘܰܟܬܺܝܒܬܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܬܪܶܝܢ ܢܽܘܩ̈ܙܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܝܰܕܥܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܽܘܬܳܐ ܪܫܺܝܡ ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ܆ ܘܟܰܕ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܟܢܺܝ̈ܫܶܐ ܢܶܫܟܰܚ ܕܰܐܘ ܫܳܠܶܡ ܒܗܽܘܢ ܒܶܢܝܳܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܚܕܳܢܳܝܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ܆ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܪܒܳܨ ܗܰܘ ܙܩܳܦܳܐ ܕܰܒܚܰܪܬܳܐ ܕܕܶܟܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܡܰܠܟܳܐ: ܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܐܰܘ ܙܩܳܦ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܫܠܺܝܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܬܰܐܘ ܕܢܶܩܒܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܡܰܠܟܬܳܐ: ܡܰܠ̈ܟܳܬܳܐ. ܘܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ. ܐܰܘ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܒܗܽܘܢ ܒܶܢܝܳܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܐܰܘ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܐܳܣܝܳܐ: ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܫܰܢ̱ܬܳܐ: ܫܢܰܝ̈ܳܐ. ܡܓܰܠܬܳܐ: ܡܓܰ̈ܠܶܐ. ܘܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܬܪܺܝܥܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ.

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

ܐ:    ܫܡܳܐ: ܠܦܽܘܬ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܐܰܘ ܚܕܳܢܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ.

ܒ:   ܫܡܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܰܡܫܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ

ܐܰܝܟ: ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܘܝܳܠܽܘܦܬܳܐ.

ܓ:  ܫܡܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܰܡܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܝܰܬܺ݀ܝܪ ܡܶܢ ܚܰܕ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܡܶܢ ܓܶܢܣܶܗ: ܐܰܝܟ: ܝܳܠܽܘ̈ܦܶܐ ܝܳܠܽܘ̈ܦܳܬܳܐ.

ܕ:    ܟܢܽܘܫܝܳܐ: ܐܰܘ ܫܳܠܶܡ ܒܶܗ ܒܶܢܝܳܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܚܕܳܢܳܝܶܗ ܕܶܟܪܳܐܺܝܬ ܡܰܢ ܐܰܝܟ: ܡܰܠܟܳܐ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܙܩܳܦܳܐ ܕܰܚܕܳܢܳܝܶܗ. ܘܢܶܩܒܳܐܺܝܬ ܒܰܙܩܳܦ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܫܠܺܝܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܬܰܐܘ ܕܢܶܩܒܳܝܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ: ܡܰܠܟܬܳܐ ܡܰܠ̈ܟܳܬܳܐ. ܘܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܒܶܢܝܳܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܐܰܘ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܚܕܳܢܳܝܶܗ ܐܰܝܟ: ܐܳܣܝܳܐ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܕܰܟܝܳܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܬܪܺܝܥܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ.

ܗ:  ܝܰܕܥܳܐ ܕܰܫܡܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܬܪܶܝܢ ܢܽܘܩ̈ܙܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܡܶܬܪܰܫܡܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܘܡܶܬܩܪܶܝܢ ܣܝܳܡ̈ܶܐ.

ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ:

ܐ:    ܐܺܝܬ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܚܕܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ:

     ܐ:    ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܩܢܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘܣܶܦ ܢܺܝܣܳܢ.

     ܒ:   ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܚܬܺܝܡܺܝܢ ܒܳܐܠܰܦ ܐܰܝܟ ܫܽܝܘܠ، ܓܘܳܓܰܝ.

ܓ:  ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܙܶܐ ܐܰܝܟ: ܩܽܘܫܬܳܐ، ܚܢܳܢܳܐ، ܕܝܽܘܬܳܐ، ܚܽܘܠܝܳܐ، ܣܺܐܡܳܐ، ܪܽܘܙܳܐ، ܡܰܢ̱ܢܳܐ، ܚܶܛܬܳܐ، ܘܰܣܛܰܪ.

ܒ:   ܘܺܐܝܬ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ ܐܰܝܟ: ܡܰܝ̈ܳܐ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܦܠܳܛܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܓܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ. ܒܰܪܚܺܐܪ̈ܶܐ.

ܓ:  ܘܺܐܝܬ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝ̈ܶܐ ܕܰܚܕܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܪܰܬܡܺܝܢ ܘܒܰܠܚܽܘܕ ܒܰܣܝܳܡ̈ܶܐ ܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ ܐܰܝܟ: ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ، ܒܥܺܝܪ̈ܳܐ، ܛܰܝܪ̈ܳܐ، ܥܳܢ̈ܳܐ، ܪ̈ܰܟܫܳܐ، ܘܰܣܛܰܪ.

ܕ:    ܘܺܐܝܬ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܚܬܺܝ̈ܡܰܝ ܒܳܐܠܰܦ ܙܩܺܝܦܬܳܐ ܕܕܶܟܪܳܢܳܝܺܝܢ: ܐܳܦ ܒܰܪܒܳܨܳܐ ܐܳܦ ܒܬܰܐܘ ܕܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܐܰܝܟ: ܝܰܘܡܳܐ: ܝܰܘ̈ܡܶܐ، ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܗܳܟܘܳܬ ܕܰܝܪܳܐ. ܕܰܦܢܳܐ. ܚܰܩܠܳܐ. ܟܶܢܦܳܐ. ܟܰܬܦܳܐ. ܡܥܺܝܢܳܐ. ܢܰܦܫܳܐ. ܣܰܟܺܝܢܳܐ. ܥܰܝܢܳܐ. ܥܶܩܒܳܐ. ܥܰܪܣܳܐ. ܨܶܒܥܳܐ. ܩܰܪܢܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ. ܫܡܳܐ. ܪܶܓܠܳܐ. ܐܶܕܢܳܐ. ܨܰܘܡܳܐ. ܐܰܒܳܐ. ܘܰܣܛܰܪ.

ܗ:   ܘܺܐܝܬ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝ̈ܶܐ ܒܢ̈ܳܬ ܩܳܠܳܝ̈ܶܐ ܕܳܐܦ ܒܰܪܡܳܝ ܬܰܐܘ ܘܰܪܒܳܨܳܐ، ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܐܰܝܟ: ܓܰܢܬܳܐ ܓܰܢ̈ܶܐ ܓܰܢ̈ܳܬܳܐ. ܘܗܳܟܘܳܬ: ܗܰܘܬܳܐ. ܦܰܣܬܳܐ. ܩܽܘܠܬܳܐ. ܐܽܘܪܩܰܥܬܳܐ. ܓܽܘܠܬܳܐ. ܕܶܡܥܬܳܐ. ܣܦܺܝܢܬܳܐ. ܩܰܘܡܬܳܐ. ܫܳܥܬܳܐ. ܫܰܒܬܳܐ. ܬܺܐܢ̱ܬܳܐ. ܒܺܝܥܬܳܐ. ܣܰܘܟܬܳܐ. ܙܰܪܬܳܐ.

     ܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܰܘ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܽܘܬ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ: ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܕܡܶܢ ܚܰܕ ܠܥܶܣܪܺܝܢ ܘܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܠܰܕܝܰܬܺܝܪ ܐܰܘ ܠܰܕܕܶܟܪ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܢܰܦܫܳܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ. ܐܰܘ ܠܰܐ̱ܚܪܳܢܳܝܽܘܬ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܐܰܝܟ: ܪܶܓܠܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܪ̈ܶܓܠܳܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ.

ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ:

ܐ:    ܚܰܘܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܟܢܺܝ̈ܫܶܐ܆

     ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐܰܪ̈ܺܝܟܶܐ ܘܚܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܩܰܝܛܳܐ. ܘܰܪ̈ܕܶܐ ܘܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܚܳܡܶܝܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܘܶܐܒ̈ܒܳܢܶܐ ܕܟܰܪ̈ܡܶܐ ܘܰܕܓܰܢ̈ܶܐ ܒܰܫܠܺܝܢ. ܬܰܦ̈ܶܐ ܘܥܰܝ̈ܢܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܒܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܢܳܣܟܺܝܢ܆ ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܝܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܳܢܳܝ̈ܶܐ ܐܳܫܕܺܝܢ.

ܒ:   ܟܰܢܶܫ ܟܶܢ ܢܰܩܒܬܶܢ ܘܟܰܢܶܫ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ:

     ܐܰܝܟ: ܓܰܒܪܳܐ  ܓܰܒܪ̈ܶܐ.          ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ      ܢܶܫ̈ܶܐ.

     ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܘܛܳܒܳܐ ܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܩܰܠܽܘܛܳܐ. ܫܰܒܪܳܐ ܪܰܕܝܳܐ ܘܰܡܛܰܟܣܳܐ ܪܚܺܝܡ ܡܶܢ ܥܠܰܝܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܘܣܰܟܠܳܐ. ܟܰܠܒܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܘܚܳܕܽܘܪܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܐܰܪܝܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܘܪܰܒܺܝܥܳܐ.


 

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܕ

ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܬܪܺܝܥܳܐ

ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ:

ܕܰܟܝܳܐ:                 ܕܟܰܝ̈ܳܐ ـ      ܪܰܚܝܳܐ:            ܪ̈ܰܚܘܳܬܳܐ

ܫܳܛܝܳܐ:          ܫܳܛܰܝ̈ܳܐ ـ         ܐܳܣܝܳܐ:                 ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ

ܡܥܰܠܝܳܐ:         ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ـ        ܐܰܪܝܳܐ:                  ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ

ܡܫܰܡܠܝܳܐ:        ܡܫܰܡܠܰܝ̈ܳܐ ـ ܟܽܘܪܣܝܳܐ:              ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ

ܥܳܒܽܘܪܬܳܐ:         ܥܳܒܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ:   ܒܥܳܬܳܐ:     ܒܥ̈ܳܬܳܐ:     ܛܽܘܦܬܳܐ:    ܛܽܘ̈ܦܶܐ

ܟܽܘܬܺܝܢܬܳܐ:        ܟܽܘܬܺܝ̈ܢܝܳܬܳܐ:  ܟܳܐܬܳܐ:       ܟ̈ܳܐܬܳܐ:       ܡܨܰܠܬܳܐ:   ܡܨ̈ܰܠܶܐ

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܫܡܳܗ̈ܶܐ: ܕܰܟܝܳܐ ܐܳܣܝܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܝܽܘܕ ܚܬܺܝܡܺܝܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܰܘ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ: ܕܰܟܝܳܐ ܐܰܘ ܡܶܫܬܰܡܗܳܢ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ.

ܫܽܘܡܳܗ̈ܶܐ ܡܰܢ، ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܰܦܬܳܚ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܫܠܺܝܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܝܽܘܕ ܐܰܝܟ: ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܡܗܳܢ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܗܳܝ ܕܰܩܕܳܡ ܝܽܘܕ ܘܚܽܘܠܳܦ ܝܽܘܕ ܠܝܰܕܥܳܐ ܘܳܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ.

ܟܽܠ ܫܡܳܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ ܚܬܺܝܡ ܬܰܐܘ ܕܩܳܕܡܳܐ ܠܳܐܬܽܘܬܶܗ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܘܰܐܘ ܐܰܘ ܝܽܘܕ ܟܪܺܝܬܳܐ: ܡܶܬܟܰܢܰܫ ܒܥܳܠܽܘܠܽܘܬ ܝܽܘܕ ܙܩܺܝܦܬܳܐ ܩܕܳܡ ܬܰܐܘ ܕܢܶܩܒܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ: ܕܶܒܽܘܪܬܳܐ: ܕܶܒܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ.

ܟܽܠ ܫܡܳܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܐܶܬܘ̈ܳܢ ܚܬܺܝܡ ܒܬܰܐܘ ܡܶܢ ܥܦܺܝ̈ܦܳܬܳܐ ܘܰܟܪ̈ܳܝܗܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܡܶܬܟܰܢܰܫ ܒܰܪܒܳܨܳܐ ܐܰܝܟ: ܓܥܳܬܳܐ: ܓܥ̈ܳܬܶܐ. ܠܶܙܬܳܐ: ܠܶܙ̈ܬܶܐ.

ܘܟܽܠ ܫܡܳܐ ܕܳܐܬܽܘܬܶܗ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܥܰܠܺܝܠܳܐ ܒܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܘܶܐܬܬܙܺܝܥ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܐܰܝܟ: ܟܰܠܬܳܐ ܐܰܘ ܡܫܰܪܶܐ ܒܡܺܝܡ ܫܠܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܡܥܰܪܬܳܐ: ܡܶܬܟܰܢܰܫ ܒܰܪܡܳܝ ܬܰܐܘ ܪܒܳܨܳܐ ܐܰܝܟ: ܟܶܠ̈ܠܶܐ ܡܥܰܪ̈ܶܐ.

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

ܐ:    ܟܽܠ ܫܡܳܐ ܚܬܺܝܡ ܝܽܘܕ ܙܩܺܝܦܬܳܐ ܫܰܠܝܰܬ ܗܳܝ ܕܩܽܘܕܡܶܝܗ̇ ܐܶܢ ܫܽܘܡܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܟܰܢܰܫ ܒܰܠ̣ܽܘܕ ܒܰܦܬܳܚ ܗܳܝ ܫܠܺܝܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܝܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܫܬܰܡܗܳܢܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܫܠܺܝܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܝܽܘܕ ܘܚܽܘܠܳܦ ܝܽܘܕ ܠܝܰܕܥܳܐ ܘܳܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܪܳܥܝܳܐ: ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ.

ܒ:   ܟܽܠ ܫܡܳܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܝܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܐܳܬܽܘܬܶܗ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܘܰܐܘ ܐܰܘ ܝܽܘܕ ܟܪܺܝܬܳܐ. ܡܶܬܟܰܢܰܫ ܒܥܳܠܽܘܠܽܘܬ ܝܽܘܕ ܙܩܺܝܦܬܳܐ ܩܕܳܡ ܬܰܐܘ ܕܢܶܩܒܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ: ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ.

ܓ:  ܟܽܠ ܫܡܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܢ ܚܬܺܝܡ ܬܰܐܘ ܡܶܢ ܥܦܺܝ̈ܦܳܬܳܐ ܐܰܘ ܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܡܶܬܟܰܢܰܫ ܒܰܪܒܳܨܳܐ ܐܰܝܟ ܢܦܳܬܳܐ ܢܦ̈ܳܬܶܐ. ܣܰܬܳܐ ܣ̈ܰܬܶܐ. ܘܶܐܢ ܡܫܰܪܶܐ ܒܡܺܝܡ ܫܠܺܝܬܳܐ ܒܰܪܡܳܝ ܬܰܐܘ ܘܰܪܒܳܨܳܐ ܐܰܝܟ: ܡܓܰܠܬܳܐ ܡܓ̈ܰܠܶܐ.

ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ:

ܐ:    ܐܺܝܬ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܫܰܠܡܳܐܺܝܬ ܘܰܬܪܺܝܥܳܐܺܝܬ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܐܰܝܟ: ܠܶܒܳܐ ܠܶܒ̈ܶܐ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܗܳܟܘܳܬ ܠܺܠܝܳܐ. ܚܰܝܠܳܐ. ܢܰܗܪܳܐ. ܩܽܘܠܳܐ. ܢܽܘܪܳܐ. ܐܰܬܪܳܐ. ܡܳܪܳܐ. ܐܰܡܬܳܐ.

ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܝܽܘܕ ܙܩܺܝܦܬܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܐܰܝܟ: ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܗܳܟܘܳܬ ܐܰܠܦܳܐ. ܐܺܝܕܳܐ. ܬܕܳܐ ܙܢܳܐ.

ܘܺܐܝܬ ܕܫܳܠܡܳܐܺܝܬ ܘܰܒܢܽܘܢ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܐܰܝܟ: ܪܺܝܚܳܐ ܪ̈ܺܝܚܶܐ ܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ. ܘܗܳܟܘܳܬ ܐܰܒܳܐ. ܣܰܡܳܐ. ܒܶܣܡܳܐ. ܚܶܙܘܳܐ. ܚܰܡܪܳܐ. ܡܶܫܚܳܐ. ܒܶܣܪܳܐ. ܟܢܽܘܫܝܳܐ. ܕܒܶܣܪܳܐ ܕܒܶܣܪ̈ܳܢܶܐ ܠܕܰܕܒܺܝܚܺܝ̈ܢ. ܘܒܶܣܪ̈ܳܬܳܐ ܠܰܕܚܰܝ݂ܺܝ݂̈ܢ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܶܢ ܒܶܣܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܡܦܰܛܡ̈ܶܐ: ܫܰܦܺܝܪ̈ܰܝ ܒܶܣܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܦܰܢ̈ܩܶܐ.

ܒ:   ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܢܳܩܒܬܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܒܰܪܒܳܨܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ: ܐܰܝܟ: ܒܶܙܬܳܐ ܒܶܙ̈ܬܶܐ.

ܐܰܟܬܳܐ. ܓܶܫܬܳܐ. ܕܽܘܥܬܳܐ. ܙܶܦܬܳܐ. ܙܶܩܬܳܐ. ܝܳܬܳܐ. ܟܶܬܳܐ. ܠܶܙܬܳܐ. ܡܰܕܰܐܬܳܐ. ܡܰܘܕܰܥܬܳܐ. ܡܰܚܟܽܘܡܬܳܐ. ܢܶܕܬܳܐ. ܩܥܳܬܳܐ. ܣܐܰܬܳܐ. ܣܘܳܬܳܐ. ܣܰܬܳܐ. ܥܶܬܳܐ. ܨܶܦܬܳܐ. ܩܰܪܬܳܐ. ܫܒܶܫܬܳܐ. ܓܥܳܬܳܐ. ܒܥܳܬܳܐ. ܚܙܳܬܳܐ. ܡܶܙܬܳܐ. ܫܽܘܚܬܳܐ.

     ܘܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܒܰܪܡܳܝ ܬܰܐܘ ܘܰܪܒܳܨܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ، ܐܰܝܟ: ܐܰܡܬܳܐ  ܐܰܡ̈ܶܐ.

ܐܶܣܬܳܐ. ܒܣܰܪܬܳܐ. ܓܽܘܒܬܳܐ. ܓܶܙܬܳܐ. ܓܽܘܠܬܳܐ. ܚܽܘܓܬܳܐ. ܚܳܠܬܳܐ. ܚܶܛܬܳܐ. ܛܽܘܦܬܳܐ. ܟܰܘܬܳܐ. ܡܢܳܬܳܐ. ܥܶܢܒܬܳܐ. ܡܨܰܠܬܳܐ. ܣܶܟܬܳܐ. ܦܰܣܬܳܐ. ܦܶܨܬܳܐ. ܦܳܪܬܳܐ. ܦܪܶܕܬܳܐ. ܩܠܰܦܬܳܐ. ܫܒܰܠܬܳܐ. ܫܰܒܬܳܐ. ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ.

ܫܢܺܝ̈ܙܶܐ:

ܓܡܽܘܪܬܳܐ: ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ. ܓܦܶܬܳܐ: ܓܽܘܦ̈ܢܶܐ. ܓܒܶܢ̱ܬܳܐ: ܓܽܘܒ̈ܢܶܐ. ܦܳܬܳܐ: ܦ̈ܰܬܶܐ. ܩܪܺܝܬܳܐ: ܩܽܘܪ̈ܝܳܐ. ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ: ܢܶܫ̈ܶܐ. ܒܰܝܬܳܐ: ܒ̈ܳܬܶܐ. ܓܢܽܘܒܬܳܐ: ܓܽܘܢ̈ܒܶܐ. ܚܳܬܳܐ: ܐܰܚܘ̈ܳܬܳܐ. ܚܡܽܘܪܬܳܐ: ܚܽܘܡܪ̈ܶܐ. ܚܰܕܬܳܐ: ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ. ܟܪܳܬܳܐ: ܟܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܠܶܒܢ̱ܬܳܐ: ܠܶܒ̈ܢܶܐ. ܪܶܓܬܳܐ: ܪ̈ܶܓܠܳܬܳܐ. ܥܶܠܬܳܐ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ. ܦܪܽܘܬܳܐ: ܦܶܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ. ܡܢܳܬܳܐ: ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܥܠܳܬܳܐ: ܥܳܠܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܒܪܳܐ: ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܒܰܪܬܳܐ: ܒܢ̈ܳܬܳܐ.

ܕܽܘܪ̈ܳܫܳܐ:

ܐ:    ܦܪܽܘܫ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܬܪܺܝܥܳܐ܆

ܢܶܫ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ، ܘܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ. ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܰܕܝܳܐ ܘܰܡܛܰܟ̈ܣܶܐ܆ ܘܰܒ̈ܢܳܬܳܐ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ ܘܰܪ̈ܡܺܝܣܳܬܳܐ. ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܥܰܪ̈ܶܐ. ܣܳܓܶܝܢ ܒܗܽܘܢ ܩܶܢ̈ܶܐ ܕܦܳܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܨܶܦܪ̈ܶܐ ܘܝܰܘ̈ܢܶܐ، ܘܢܶܩ̈ܥܶܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܐܝܟ: ܬܰܥ̈ܠܶܐ ܘܕܺܐܒ̈ܶܐ ܘܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ.

ܒ:   ܫܰܚܠܶܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝ̈ܶܐ܆

     ܐܳܣܝܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܘܰܡܢܰܣܝܳܐ ܝܳܕܰܥ ܙܢܳܐ ܕܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܘܝܳܗܶܒ ܣܰܡܳܐ. ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܳܒܰܪ ܠܰܓܙܳܪܳܐ ܕܶܐܡܪܳܐ ܘܢܶܩܝܳܐ ܠܡܰܪܓܳܐ ܕܥܶܣܒܳܐ ܪܰܓܝܳܐ ܘܰܠܢܶܒܥܳܐ ܫܰܦܝܳܐ.

ܓ:  ܟܰܢܶܫ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܦܽܘܬ ܩܳܢܽܘܢܳܐ.

     ܐ:    ܒܽܘܪܝܳܐ ܓܽܘܢܝܳܐ ܟܽܘܕܰܢܝܳܐ ܩܰܢܝܳܐ ܡܰܕܪܝܳܐ ܚܰܕܝܳܐ.

     ܒ:   ܡܰܛܡܽܘܪܬܳܐ ܚܽܘܓܬܳܐ ܫܳܛܺܝܦܬܳܐ ܣܰܟܺܝܢܬܳܐ ܩܽܘܩܬܳܐ.

     ܓ:  ܡܨܰܠܬܳܐ ܦܶܨܬܳܐ ܡܓܰܠܬܳܐ ܓܽܘܠܬܳܐ ܣܥܰܪܬܳܐ ܟܰܠܽܘܣܬܳܐ.

          ܥܪܽܘܒ ܣܽܘܪܥܳܦܳܐܺܝܬ ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢ:

     1:   ܡܶܫܬܰܡܗܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܘ ܫܽܘܡܳܗܳܐ.

     2:   ܓܶܢܣܳܢܳܝܳܐ ܐܰܘ ܩܢܽܘܡܳܝܳܐ.

     3:   ܐܰܛܺܝܡܳܐ ܐܰܘ ܡܶܬܝܰܒܠܳܢܳܐ.

     4:   ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ ܐܰܘ ܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ.

     5:   ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܐܰܘ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ.

     ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ. ܡܶܫܬܰܡܗܳܢܳܐ ܩܢܽܘܡܳܝܳܐ ܐܰܛܺܝܡܳܐ ܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ.

     ܡܰܠ̈ܟܶܐ.     ܒܢ̈ܳܬܳܐ.      ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ.    ܐܽܘܟܳܡܳܐ.     ܝܳܠܽܘܦܳܐ.     ܚܰܙܽܘܪ̈ܶܐ.


 

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ

ܬܰܪܥܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ

ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܚܰܘܝܳܢ̈ܶܐ ܪ̈ܶܡܙܳܢܳܝܶܐ

ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ:

ܠܰܕܩܰܪܺܝܒ:             ܠܰܕܪܰܚܺܝܩ:                   ܠܕܽܘܟܬܳܐ:

ܗܳܢܳܐ        ܐܰܘ         ܗܰܘ ܛܰܠܝܳܐ                   ܗܳܪܟܳܐ ܒܰܝܬܳܐ

ܗܳܠܶܝܢ      ܐܰܘ         ܗܳܢܽܘܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ            ܗܳܪܬܰܡܳܢ ܓܰܢܬܳܐ

ܗܳܕܶܐ        ܐܰܘ         ܗܳܝ ܒܰܪܬܳܐ                    ܗܳܪ ܠܗܰܠ ܒܰܝܬܳܐ

ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܘ         ܗܳܢܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬܳܐ

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ، ܗܳܢܳܐ ܗܰܘ ܗܳܪܟܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ، ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܝܰܕܥܳܐ ܗܳܐ ܡܫܰܪܶܝܢ ܘܗܰܘ ܗܳܢܳܐ ܝܰܕܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ: ܕܰܒܨܶܒܥܳܐ ܥܰܠ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܡܚܰܘܝܳܢܳܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ.

ܘܟܰܕ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܡܶܬܚܰܘ̈ܝܳܢܝܳܬܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢ ܟܺܝܬ ܓܶܢܣܳܐ ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܘܩܽܘܪܒܳܐ ܘܪܽܘܚܩܳܐ. ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܶܬܬܬܰܠܘܰܬ ܐܶܣܳܪ ܗܳܐ ܠܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܢܣܺܝ̈ܒܳܢ ܡܶܢ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܠܦܽܘܬ ܓܶܢܣܳܐ ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܚܰܘ̈ܝܳܢܶܐ ܕܟܽܠܚܰܕ ܠܳܚܶܡ ܠܰܨܒܽܘܬܳܐ ܡܶܬܚܰܘܝܳܢܺܝܬܳܐ ܠܦܽܘܬ ܓܶܢܣܳܗ̇ ܘܡܶܢܝܳܢܳܗ̇.

ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܚܰܘ̈ܝܳܢܶܐ ܬܪܶܝܢ ܙܢܺܝ̈ܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܡܚܰܘ̈ܝ݂ܰܝ݂ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ. ܘܗܽܘ ܗܶܢܽܘܢ ܗܳܝ ܗܶܢܶܝܢ ܠܰܕܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܘܰܡܚܰܘ̈ܝ݂ܰܝ݂ ܕܽܘܟܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܪܟܳܐ ܠܰܕܩܰܪܺܝܒ܆ ܗܳܪܬܰܡܳܢ ܠܰܕܪܰܚܺܝܩ܆ ܗܳܪ ܠܗܰܠ ܠܰܕܝܰܬܺܝܪ ܪܰܚܺܝܩ.

ܐܳܦ ܘܡܶܬܬܪܺܝܡ ܝܰܕܥܳܐ ܗܳܪ ܡܶܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܚܰܘ̈ܝ݂ܰܝ݂ ܕܽܘܟܬܳܐ ܠܰܕܠܺܝܠܽܘܬ ܪܶܬܡܳܐ ܘܡܶܬܶܐܡܰܪ: ܠܟܳܐ ܬܰܡܳܢ ܠܗܰܠ.

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

ܐ:    ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܚܰܘ̈ܝܳܢܶܐ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܪܳܡܙܺܝܢ ܥܰܠ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ.

     ܐܰܝܟ: ܗܳܢܳܐ ܟܬܳܒܳܐ.

ܒ:   ܥܶܣܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܚܰܘ̈ܝܳܢܶܐ ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ:

     ܗܳܢܳܐ ܗܳܕܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܗܰܘ ܗܳܢܽܘܢ ܗܳܢܶܝܢ ܗܳܪܟܳܐ ܗܳܪܬܰܡܳܢ ܗܳܪ ܠܗܰܠ.

ܓ:  ܬܠܳܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܠܗܰܘ ܕܩܰܪܺܝܒ ܡܚܰܘܶܝܢ. ܗܳܢܳܐ ܠܕܶܟܪܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܠܢܶܩܒܬܳܐ، ܗܳܠܶܝܢ ܠܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܕܕܶܟܪ̈ܶܐ ܘܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ.

ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ ܠܗܰܘ ܕܪܰܚܺܝܩ ܡܢܺܝܦܺܝܢ. ܗܰܘ ܠܕܶܟܪܳܐ. ܗܳܝ ܠܢܶܩܒܬܳܐ، ܗܳܢܽܘܢ ܠܕܶܟܪ̈ܶܐ، ܗܳܢܶܝܢ ܠܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ.

     ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܪܳܡܙܺܝܢ. ܗܳܪܟܳܐ ܠܰܕܩܰܪܺܝܒ ܗܳܪܬܰܡܳܢ ܠܰܕܝܰܬܺܝܪ ܪܰܚܺܝܩ.

ܕ:    ܡܶܬܬܪܺܝܡ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܐܶܣܰܪ «ܗܳܪ» ܡܶܢ ܡܚܰܘ̈ܝ݂ܰܝ݂ ܕܽܘܟܬܳܐ ܘܡܶܬܶܐܡܰܪ: ܠܟܳܐ ܬܰܡܳܢ ܠܗܰܠ.

ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ:

     ܐ:    ܗܳܢܳܐ. ܗܳܕܶܐ: ܡܶܬܓܰܕܡܺܝܢ ܒܰܐܢܰܢܩܺܝ ܘܡܶܬܶܐܡܰܪ: ܗܳܢ. ܗܳܕ. ܗܳܪܟ.

     ܒ:   ܩܳܐܶܡ ܐܳܦ ܕܽܘܟܰܬ ܗܳܪܟܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠ ܬܢܳܢ.

     ܓ:  ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܚܰܘܝܳܢ̈ܶܐ ܢܳܦܠܺܝܢ ܐܰܘ ܩܕܳܡ ܐܰܘ ܒܳܬܰܪ ܩܪܺܝܚܳܐ

ܐܰܝܟ: ܗܳܢܳܐ ܟܬܳܒܳܐ. ܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ.

ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ:

ܐ:    ܦܪܽܘܫ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܚܰܘ̈ܝܳܢܶܐ ܕܰܒܕܽܘܪܳܫܳܐ:

ܗܳܕܶܐ ܝܳܠܽܘܦܬܳܐ ܙܶܒܢܰܬ ܗܳܠܶܝܢ ܟܶܪ̈ܟܶܐ܆ ܘܗܳܢܳܐ ܩܰܢܝܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܒܶܝܬ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܰܠܗܰܠ ܡܶܢ ܗܳܢܶܝܢ ܚܳܢܘ̈ܳܬܳܐ. ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܡܛܰܟܣܳܐ ܗܳܝ ܓܰܢܬܳܐ ܕܬܰܡܳܢ. ܗܳܪܟܳܐ ܢܨܺܝܒ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܙܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܘܬܰܡܳܢ ܕܠܽܘ̈ܙܶܐ ܘܰܠܗܰܠ ܕܬܺܐܢ̈ܶܐ.

ܒ:   ܬܰܪܶܨ ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܩܪ̈ܺܝܚܶܐ، ܠܦܽܘܬ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܚܰܘ̈ܝܳܢܶܐ:

     ܐܰܝܟ: ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܳܬܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ.

ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܡܶܫܬܥܶܝܢ ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܐ. ܗܰܘ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕܗܳܝ ܒܶܝܬ ܣܶܦܪܳܐ ܡܰܠܶܦ ܠܗܳܕܶܐ ܛܰܠܝܳܐ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ. ܗܳܢܶܝܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܝܰܗܒ̈ܝ ܠܺܝ ܗܳܢܽܘܢ ܟܬܳܒܳܐ ܘܗܳܢܳܐ ܠܰܚܳܝܬܳܐ.

ܓ:  ܠܰܚܶܡ ܡܚܰܘܝܳܢ̈ܶܐ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܰܝܟ: ܗܳܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ.

     ܠܰܚܶܡ ܡܚܰܘܝܳܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܠܚܰܝ̈ܘܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܗܰܘ ܦܺܝܠܳܐ.

     ܠܰܚܶܡ ܡܚܰܘܝܳܢ̈ܶܐ ܕܕܽܘܟܬܳܐ ܠܰܨܒܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܬܰܡܳܢ ܛܽܘܪܳܐ.


 

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ

ܫܡܳܗܰܝ̈ ܡܶܢܝܳܢܳܐ

ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ:

ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ:          ܡܪ̈ܰܟܒܶܐ:                    ܥܶܣܪ̈ܳܝܳܬܳܐ:         ܥܛܺܝ̈ܦܶܐ:

ܕܶܟܪܳܐܺܝܬ ܢܶܩܒܳܐܺܝܬ ܕܶܟܪܳܐܺܝܬ ܢܶܩܒܳܐܺܝܬ              ܕܶܟܪܳܐܺܝܬ ܢܶܩܒܳܐܺܝܬ

ܚܰܕ   ܚܕܳܐ        ܚܕܰܥܣܰܪ     ܚܕܰܥܶܣܪܶܐ         ܥܶܣܪܺܝܢ     ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܕ

ܬܪܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ        ܬܪܶܥܣܰܪ     ܬܰܪܬܰܥܶܣܪܶܐ         ܬܠܳܬܺܝܢ    ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ

ܬܠܳܬܳܐ ܬܠܳܬ     ܬܠܳܬܰܥܣܰܪ ܬܠܳܬܰܥܶܣܪܶܐ        ܐܰܪܒܥܺܝܢ     ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ

ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܐܰܪܒܰܥܣܰܪ    ܐܰܪܒܰܥܶܣܪܶܐ         ܚܰܡܫܺܝܢ     ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܚܰܕ

ܚܰܡܫܳܐ ܚܰܡܶܫ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܚܰܡܫܰܥܶܣܪܶܐ          ܫܬܺܝܢ ܫܬܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ

ܫܬܳܐ ܫܶܬ        ܫܬܰܥܣܰܪ    ܫܬܰܥܶܣܪܶܐ        ܫܰܒܥܺܝܢ     ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ

ܫܰܒܥܳܐ ܫܒܰܥ ܫܒܰܥܣܰܪ    ܫܒܰܥܶܣܪܶܐ         ܬܡܳܢܺܝܢ ܬܡܳܢܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ

ܬܡܳܝܢܳܐ ܬܡܳܢܶܐ ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ    ܬܡܳܢܰܥܶܣܪܶܐ         ܬܶܫܥܺܝܢ ܬܶܫܥܺܝܢ ܘܬܶܫܥܳܐ

ܬܶܫܥܳܐ ܬܫܰܥ  ܬܫܰܥܣܰܪ     ܬܫܰܥܶܣܪܶܐ

ܥܶܣܪܳܐ ܥܣܰܪ ܡܳܐܐ        ܡܳܐܐ        ܐܰܠܦܳܐ ܐܳܠܶܦ ܪܶܒܽܘܬܳܐ      ܪܶܒܽܘܬܳܐ

ܡܳܐܐ   ܡܳܐܐ

ܐܰܠܦܳܐ ܐܳܠܶܦ

ܪܶܒܽܘܬܳܐ ܪܶܒܽܘܬܳܐ.

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܡܶܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܬܚܰܘܶܐ ܕܰܫܡܳܗܰܝ̈ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܙܢܺܝ̈ܢ ܐܶܢܽܘܢ.

ܐ:    ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ: ܬܠܳܬܰܥܣܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܚܰܕ ܬܪܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ… ܡܳܐܐ، ܐܰܠܦܳܐ، ܪܶܒܽܘܬܳܐ ܕܶܟܪܳܐܺܝܬ. ܚܕܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܠܳܬ ܐܰܪܒܰܥ… ܡܳܐܐ ܐܳܠܶܦ ܪܶܒܽܘܬܳܐ ܢܶܩܒܳܐܺܝܬ. ܡܶܟܳܐ ܡܶܬܢܰܗܰܪ ܕܕܶܟܪ̈ܳܝܶܐ ܒܳܐܠܰܦ ܫܳܠܡܺܝܢ، ܘܢܶܩܒܳܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܐܳܠܰܦ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܚܰܕ ܬܪܶܝܢ ܬܡܳܢܝܳܐ. ܚܕܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܡܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ:

ܒ:   ܡܪ̈ܰܟܒܶܐ ܬܶܫܥܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܡܶܬܩܰܝܡܺܝܢ ܡܶܢ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܘܰܥܣܰܪܬܳܐ ܒܰܓܕܳܡ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܕܶܟܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ: ܚܕܰܥܣܰܪ، ܬܪܶܥܣܰܪ، ܬܫܰܥܣܰܪ. ܘܒܰܪܒܳܨ ܪܺܝܫ ܢܳܩܒܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ: ܚܕܰܥܶܣܪܶܐ، ܬܰܪܬܰܥܶܣܪܶܐ، ܬܫܰܥܶܣܪܶܐ.

ܓ:  ܥܶܣܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܬܡܳܝܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܥܶܣܪܺܝܢ ܠܬܶܫܥܺܝܢ ܘܰܠܕܶܟܪ̈ܶܐ ܘܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܒܚܰܕ ܛܽܘܦܣܳܐ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܐܰܝܟ: ܥܶܣܪܺܝܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܢܶܫܺܝ̈ܢ.

ܕ:    ܥܛܺܝ̈ܦܶܐ ܡܶܬܩܰܝܡܺܝܢ ܡܶܢ ܥܛܽܘܦܝܳܐ ܕܥܶܣܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܥܰܠ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܡܶܢ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܕ ܠܬܶܫܥܺܝܢ ܘܬܶܫܥܳܐ܆ ܘܰܠܦܽܘܬ ܕܶܟܪܽܘܬܳܐ ܘܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܺܝܢ ܐܰܝܟ: ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܕ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ: ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܢܶܫܺܝ̈ܢ.

 

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

     ܫܡܳܗܰܝ̈ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܙܢܺܝ̈ܢ ܐܶܢܽܘܢ܆

ܐ:    ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܬܠܳܬܰܥܣܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܘܫܶܪܫܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܫܡܳܗܰܝ̈ ܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܬܪܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܡܳܐܐ ܐܰܠܦܳܐ ܪܶܒܽܘܬܳܐ ܕܶܟܪܳܐܺܝܬ܆ ܘܰܚܕܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܠܳܬ… ܡܳܐܐ ܐܳܠܶܦ ܪܶܒܽܘܬܳܐ ܢܶܩܒܳܐܺܝܬ.

ܒ:   ܡܪ̈ܰܟܒܶܐ ܬܶܫܥܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܡܶܬܩܰܝܡܺܝܢ ܡܶܢ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܕܩܳܕܡܺܝܢ

     ܠܥܶܣܪܳܐ ܕܶܟܪܳܐܺܝܬ ܡܰܢ ܒܰܓܕܳܡ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ: ܚܕܰܥܣܰܪ ܬܪܶܥܣܰܪ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܢܶܩܒܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܒܰܪܒܳܨ ܪܺܝܫ ܕܰܥܣܰܪܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܚܕܰܥܶܣܪܶܐ ܬܰܪܬܰܥܶܣܪܶܐ ܘܫܰܪܟܳܐ.

ܓ:  ܥܶܣܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܬܡܳܝܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܥܶܣܪܺܝܢ ܬܠܳܬܺܝܢ ܬܶܫܥܺܝܢ ܘܰܠܕܶܟܪ̈ܶܐ ܘܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܒܚܰܕ ܛܽܘܦܣܳܐ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ.

ܕ:    ܥܛܺܝ̈ܦܶܐ ܡܶܢ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܕ ܠܬܶܫܥܺܝܢ ܘܬܶܫܥܳܐ ܘܡܶܬܩܰܝܡܺܝܢ ܒܰܥܛܺܝܦܽܘܬ ܥܶܣܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܥܰܠ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܠܦܽܘܬ ܓܶܢܣܳܐ ܕܶܟܪܳܐܺܝܬ ܡܰܢ ܐܰܝܟ: ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܝܳܠܽܘܦܺܝ̈ܢ. ܘܢܶܩܒܳܐܺܝܬ. ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܝܳܠܽܘ̈ܦܳܬܳܐ.

ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ:

ܐ:         ܡܳܐܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ ܗ̱ܝ ܘܢܶܩܒܳܐܺܝܬ ܡܶܬܢܰܩܦܳܐ ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܐܰܝܟ ܬܠܳܬܡܳܐܐ، ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܠܰܬܪܶܝܢ ܡܰܐܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܡܰܐܬܶܝܢ.

ܒ:   ܐܳܦ ܘܡܶܬܬܰܘܣܦܳܐ ܬܰܐܘ ܠܚܰܪܬܳܐ ܕܰܦܫܺܝܛܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܪܶܥܣܰܪ ܡܰܩܫܝܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬܰܥܣܰܪ ܥܰܕ ܠܥܶܣܪܺܝܢ ܥܳܐܠܳܐ ܬܰܐܘ ܠܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ: ܐܰܪܒܰܥܬܰܥܣܰܪ ܚܰܡܫܰܬܰܥܣܰܪ ܫܬܳܬܰܥܣܰܪ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܰܒܢܶܩܒܳܝ̈ܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܪܺܝܫ ܕܰܥܣܰܪܬܳܐ ܘܰܣܝܳܡ̈ܶܐ ܐܰܝܟ: ܐܰܪܒܬܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪܟܳܐ.

ܓ:  ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܬܰܐܘ̈ܳܝܶܐ ܒܢܳܩܺܝܦܽܘܬܗܽܘܢ ܠܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܬܰܐܘ ܡܶܙܕܰܩܦܳܐ ܥܰܡ ܣܝܳܡ̈ܶܐ: ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܐܰܪ̈ܒܥܳܬܰܝܗܽܘܢ ܚܰܡܫܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܘܰܬܡܳܝܢܳܐ. ܕܠܳܐ ܬܰܐܘ ܘܡܶܬܶܐܡܰܪ ܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܡܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ.

ܕ:    ܒܰܐܢܰܢܩܺܝ ܕܰܡܫܽܘܚܬܳܐ: ܡܶܬܬܰܣܪܚܺܝܢ ܡܪ̈ܰܟܒܶܐ ܐܳܦ ܥܛܺܝܦܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܗܳܝ܆ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܘܰܬܪܶܝܢ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܒܰܥܣܰܪ ܘܰܚܕܳܐ ܐܰܓܰܪ ܦܳܥ̈ܠܶܐ.

ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ:

ܐ:    ܣܺܝܡ ܫܡܳܗܰܝ̈ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܠܳܚܡܺܝܢ ܕܽܘܟܰܬ ܢܽܘܩ̈ܙܶܐ:

     ܫܰܢܬܳܐ ܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ̱̱ ̱ ̱ ̱ ̱ ̱   ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ  ܘ ̱ ̱ ̱ ̱ ̱ ̱  ܫܳܒܽܘܥܺܝ̈ܢ ܘ ̱ ̱ ̱ ̱ ̱ ̱  ܝܽܘܡܺܝ̈ܢ. ܐܺܝܕܳܐ ܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ̱ ̱ ̱ ̱ ̱ ̱ ̱  ܨܶܒܥܺ݀ܝ̈ܢ. ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ̱ ̱ ̱ ̱ ̱ ̱ ̱ ̱ ̱  ܐܶܬܘ̈ܳܢ.

ܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܰܢ ܓܒܳܐ ܠܶܗ ̱ ̱ ̱ ̱ ̱ ̱ ̱  ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܺܝܢ ܘ ̱ ̱ ̱ ̱ ̱ ̱ ̱ ̱ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܺܝܢ. ܘܕܰܝܰܪ ܒܰܐܪܥܳܐ ̱ ̱ ̱ ̱ ̱ ̱ ̱  ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘ ̱ ̱ ̱ ̱ ̱ ̱ ̱  ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ.

ܒ:   ܣܺܝܡ ܕܽܘܟܰܬ ܣܽܘܪ̈ܛܶܐ ܡܶܫܬܰܡ̈ܗܳܢܶܐ ܕܠܳܚܡܺܝܢ ܠܰܫܡܳܗܰܝ̈ ܡܶܢܝܳܢܳܐ

ܐܰܝܟ: ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܟܬܳܒܺܝ̈ܢ: ܕܶܟܪܳܐܺܝܬ.

ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ـ ܬܡܳܢܶܐ ـ     ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ـ  ܬܠܳܬܺ݀ܝܢ ـ        ܐܰܪܒܰܥ ـ     ܬܶܫܥܳܐ ـ     ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ـ ܐܳܠܰܦ ـ  ܬܫܰܥܣܪ̈ܶܐ.


 

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ

ܚܠܳܦ ܫܡܳܐ ܘܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܘܗܝ ܘܰܙܢܰܘ̈ܗܝ.

ܐ: ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ:              ܒ: ܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ:      ܓ: ܡܶܬܬܰܠܘܬܳܢ̈ܶܐ:

 

ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ:

ܐܶܢܳܐ                         ܠܺܝ                   ܕܺܝܠܝ̱

ܚܢܰܢ                        ܠܰܢ                   ܕܺܝܠܰܢ

ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ:

ܐܰܢ̱ܬ                        ܠܳܟ                  ܕܺܝܠܳܟ

ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ                      ܠܟܽܘܢ                     ܕܺܝܠܟܽܘܢ

ܐܰܢܬܶܝܢ                      ܠܶܟܝ̱                 ܕܺܝܠܶܟܝ̱

ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ                      ܠܶܟܝܢ                 ܕܺܝܠܟܶܝܢ

ܦܰܪܨܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ:

ܗܽܘ                        ܠܶܗ                  ܕܺܝܠܶܗ

ܗܶܢܽܘܢ                       ܠܗܽܘܢ                ܕܺܝܠܗܽܘܢ

ܗܺܝ                        ܠܳܗ̇                  ܕܺܝܠܳܗ̇

ܗܶܢܶܝܢ                       ܠܗܶܝܢ           ܕܺܝܠܗܶܝܢ

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܐ:    ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܢ̈ܰܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܒܰܗܽܘܪ̈ܳܢ ܐܶܢܶܝܢ: ܐܶܬܬܣܺܝܡ̈ܝ ܕܶܝܢ ܠܰܡܩܳܡ ܕܽܘܟܰܬ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܩܪ̈ܺܝܚܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܬܟܺܝܒܳܐܺܝܬ ܠܳܐ ܢܶܬܬܢܽܘܢ ܠܗܳܕܶܐ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ.

ܒ:   ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܰܘ ܠܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܡܶܬܒܰܝܬܶܝܢ ܐܰܝܟ: ܐܶܢܳܐ. ܚܢܰܢ. ܠܺܝ. ܠܰܢ. ܕܺܝܠܝ̱ ܕܺܠܰܢ. ܘܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ. ܐܰܘ ܠܗܰܘ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܐܰܝܟ: ܐܰܢ̱ܬ. ܠܳܟ. ܕܺܝܠܳܟ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܘܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܐܰܘ ܠܗܰܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܐܰܝܟ: ܗܽܘ. ܠܶܗ. ܕܺܝܠܶܗ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ.

     ܬܠܳܬܳܐ ܙܢܺܝ̈ܢ ܐܶܢܽܘܢ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ: ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܐܰܝܟ: ܐܶܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ. ܘܚܳܫܽܘܫ̈ܶܐ ܠܳܟ ܐܰܠܦܶܬ. ܘܡܶܬܬܰܠܘܬܳܢ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܳܟ ܢܶܣܒܶܬ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ ܢܳܦܠܺܝܢ ܒܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ: ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܦܰܪ̈ܫܶܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ.

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

ܐ:    ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܗܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ̈ܝ ܠܰܡܩܳܡ ܕܽܘܟܰܬ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܩܪ̈ܺܝܚܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܬܟܺܝܒܳܐܺܝܬ ܢܶܬܬܢܽܘܢ.

ܒ:   ܥܶܣܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܘܠܰܬܠܳܬܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ.

     ܐܶܢܳܐ ܠܺܝ ܕܺܝܠܝ̱ ܠܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܘܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܘܫܰܪܟܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܘܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ. ܗܽܘ ܠܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܘܫܰܪܟܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܘܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ.

ܓ:  ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ ܢܳܦܠܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܒܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ:

     ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܦܰܪ̈ܫܶܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ.

ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ:

ܐ:    ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܬܰܠܘܬܳܢ̈ܶܐ ܡܶܬܪܰܟܒܺܝܢ ܡܶܢ ܐܶܣܳܪ ܕܝ ܕܡܰܠܽܘܬܳܐ ܘܡܶܢ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܐܰܝܟ: ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܡܶܢ: ܕܝ؟ ܘܠܟܘܢ.؟

ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ:

ܐ:    ܦܪܽܘܫ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܘܚܳܫܽܘܫ̈ܶܐ ܘܡܶܬܬܰܠܘܬܳܢ̈ܶܐ.

     ܒܶܝܬ ܣܶܕܪܳܐ ܕܺܝܠܝ̱. ܐܶܢܳܐ ܪܰܒ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܢ̱ܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܠܽܘ̈ܦܶܐ ܕܣܶܕܪܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܢܰܢ: ܝܰܬܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܶܢ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܕܫܳܐܠܺܝܢ ܙܶܕܩܬܳܐ. ܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܟ ܟܡܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܕܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܳܟ ܗܰܒ ܠܰܢ.

ܒ:   ܐܰܝܬܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܗܽܘܢ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ.

     ܐܰܝܬܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܗܽܘܢ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܚܳܫܽܘܫ̈ܶܐ.

     ܐܰܝܬܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܗܽܘܢ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܬܰܠܘܬܳܢ̈ܶܐ.

ܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ:

ܐ:    ܐܰܢ̱ܬ ܚܠܳܦ ܫܡܳܐ ܗܰܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ، ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ، ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ.

     ܗܶܢܽܘܢ، ܠܟܶܝܢ، ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ، ܕܺܝܠܶܗ، ܠܺܝ، ܗܶܢܶܝܢ، ܕܺܝܠܗܶܝܢ؟

ܒ:   ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܟܬܳܒܳܐ:

     ܚܢܰܢ، ܐܰܢ̱ܬ، ܗܺܝ، ܗܶܢܽܘܢ، ܐܰܢ̱ܬܶ݀ܝܢ؟


 

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ

ܣܽܘܪܥܳܦ ܡܶܠܰܬ ܐܺܝܬ ܥܰܡ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ

 

ܕܩܳܐܶ݁ܡ:                      ܕܰܥ̣ܒܰܪ:                 ܕܰܥܬܺܝܕ:

ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܟܬܒܳܐ               ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܺܝ                ܐܶܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ

ܚܢܰܢ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܟܬܳܒܳܐ        ܚܢܰܢ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܰܢ    ܚܢܰܢ         ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ

ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܟܬܳܒܳܐ        ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܳܟ   ܐܰܢ̱ܬ         ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ

ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܺܝܬ ܠܟܽܘܢ ܟܬܳܒܳܐ         ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܟܽܘܢ     ܐܰܢ̱ܬܘܢ       ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ ܠܟܽܘܢ

ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܶܟܝ̱ ܟܬܳܒܳܐ           ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܟܝ̱       ܐܰܢ̱ܬܶ݀ܝܢ ܢܗܘܶܐ ܐܺܝܬ ܠܶܟܝ̱

ܐܰܢ̱ܬܶ݀ܢ ܐܺܝܬ ܠܟܶܝܢ ܟܬܳܒܳܐ           ܐܰܢ̱ܬܶ݀ܢ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܟܶܝܢ       ܐܰܢ̱ܬܶ݀ܢ ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ ܠܟܶܝܢ

ܗܽܘ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܟܬܳܒܳܐ              ܗܽܘ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ                ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ

ܗܳܢܽܘܢ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܟܬܳܒܳܐ          ܗܳܢܽܘܢ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ            ܗܳܢܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ

ܗܳܝ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܟܬܳܒܳܐ        ܗܳܝ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇               ܗܳܝ ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇

ܗܶܢܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܟܬܳܒܳܐ           ܗܶܢܶܝܢ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܶܝܢ             ܗܶܢܶܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ ܠܗܶܝܢ

 

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܐ: ܡܶܢ ܠܽܘܚܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܬܚܰܘܶܐ ܕܡܶܠܰܬ ܐܺܝܬ ܒܩܳܐܶܡ ܡܶܣܬܰܪܥܦܳܐ ܥܰܡ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܘܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܠܦܽܘܬ ܓܶܢܣܳܐ ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦ ܐܰܝܟ: ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܟܬܳܒܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ.

ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܢܳܩܦܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܶܠܰܬ ܗܘܳܐ ܠܰܡܫܰܘܕܳܥܽܘ ܥܰܠ ܡܬܰܢܝܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܘܗܳܕܶܐ ܡܶܠܰܬ ܗܘܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܐ ܠܦܽܘܬ ܓܶܢܣܳܐ ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܘܡܶܬܩܰܢܝܳܢ̈ܶܐ ܐܰܝܟ: ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܐܰܚܳܐ ܘܺܐܝܬ ܗܘܰܘ ܠܺܝ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܚܳܬܳܐ ܘܺܐܝܬ ܗܘܰܝ̈ ܠܺܝ ܐܰܚܘ̈ܳܬܳܐ.

ܘܰܐܝܟ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܬܺ݀ܝܕ ܩܳܕܡܳܐ ܡܶܠܰܬ ܗܘܳܐ ܠܡܶܠܰܬ ܐܺܝܬ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܥܬܺܝܕܳܐ ܠܰܡܫܰܘܕܳܥܽܘ ܥܰܠ ܥܬܺܝܕܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܐܶܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܟܬܳܒܳܐ ܒܪܰܡ ܡܶܠܰܬ ܐܺܝܬ ܡܪܺܝܡܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܝܰܬܺ݀ܝܪ ܦܰܐܝܳܐ.

ܐܰܝܟ: ܐܶܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܐܰܚܳܐ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܐܰܚ̈ܶܐ. ܬܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܚܳܬܳܐ ܢܳܗܘ̈ܝܳܢ ܠܺܝ ܐܰܚܘ̈ܳܬܳܐ.

 

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

ܐ:     ܡܶܣܬܰܪܥܦܳܐ ܡܶܠܰܬ «ܐܺܝܬ» ܥܰܡ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܘܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦ ܕܡܶܠܰܬ ܗܳܝ ܐܰܛܺܝܡܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܡ ܕܰܥܒܰܪ ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܡܶܠܰܬ «ܗܘܳܐ» ܡܬܰܢܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܟܬܳܒܳܐ܆ ܘܥܰܡ ܕܰܥܬܺܝܕ ܒܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܡܶܠܰܬ «ܢܶܗܘܶܐ» ܠܰܡܫܰܘܕܳܥܽܘ ܥܰܠ ܥܬܺ݀ܝܕܽܘܬܳܐ، ܐܰܝܟ: ܐܰܢ̱ܬ ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܟܬܳܒܳܐ.

ܒ:   ܠܦܽܘܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܡܶܬܚܰܫܚܳܐ ܡܶܠܰܬ ܐܺܝܬ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ: ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܟܬܳܒܳܐ.

ܓ:   ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܥܬܺܝܕܳܝܳܐ ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܐ ܐܰܝܟ: ܐܶܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܟܬܳܒܳܐ.

 

 

ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ:

ܐ:     ܦܪܽܘܫ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܪ ܕܩܳܐܶܡ ܕܰܥܬܺܝܕ܆

ܐܳܪܳܡ ܚܦܺܝܛܳܐ ܐܶܫܬܩܰܕܝ ܐܺܝܬ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܚܳܢܽܘܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܘܺܐܝܬ ܗܘܰܘ ܒܳܗ̇ ܡܠܽܘ̈ܐܶܐ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܺܐܝܬ ܠܶܗ ܐܳܦ ܩܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ: ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܕܰܒܕܰܥܬܺ݀ܝܕ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܶܗ ܐܰܪ̈ܥܳܬܳܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܬܶܓܽܘܪܬܳܐ ܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ.


 

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ

ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ

ܠܡܶܠܰܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ

 

ܐ:    ܒ:   ܥܒܰܕ:       ܠܒܰܫ:     ܩܳܡ:       ܫܪܳܐ:       ܨܗܺܝ:

ܐܶܢܳܐ    ܬ     ܥܶܒܕܶܬ        ܠܶܒܫܶܬ      ܩܳܡܶܬ       ܫܰܪܺܝܬ       ܨܗܺܝܬ

ܚܢܰܢ   ܢܢ     ܥܒܰܕܢܰܢ       ܠܒܶܫܢܰܢ      ܩܳܡܢܰܢ        ܫܰܪܺܝܢܰܢ ܨܗܰܝܢܰܢ

ܐܰܢ̱ܬ   ܬ     ܥܒܰܕܬ        ܠܒܶܫܬ      ܩܳܡܬ       ܫܪܰܝܬ       ܨܗܰܝܬ

ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܬܽܘܢ   ܥܒܰܕܬܽܘܢ      ܠܒܶܫܬܽܘܢ    ܩܳܡܬܽܘܢ      ܫܪܰܝܬܽܘܢ     ܨܗܰܝܬܽܘܢ

ܐܰܢ̱ܬܺܝܢ ܬܶܝܢ    ܥܒܰܕܬܺܝܢ      ܠܒܶܫܬܺܝܢ    ܩܳܡܬܺܝܢ      ܫܪܰܝܬܺܝܢ      ܨܗܰܝܬܺܝܢ

ܐܰܢ̱ܬܶ݀ܝܢ ܬܶܝܢ    ܥܒܰܕ̈ܬܶܝܢ      ܠܒܶܫ̈ܬܶܝܢ    ܩܳܡ̈ܬܶ݀ܝܢ      ܫܪ̈ܰܝܬܶܝܢ      ܨܗܰܝ̈ܬܶ݀ܝܢ

ܗܽܘ    ـ     ܥܒܰܕ         ܠܒܶܫ       ܩܳܡ         ܫܪܳܐ         ܨܗܺܝ

ܗܶܢܽܘܢ ܘܢ     ܥܒܰܕܽܘܢ       ܠܒܶܫܽܘܢ      ܩܽܘܡܽܘܢ ܫܪܰܘܽܘܢ ܨܗܰܝܽܘܢ

ܗܳܝ    ܬ     ܥܶܒܕܰܬ݀ ܠܶܒܫܰܬ݀      ܩܳܡܰܬ݀       ܫܪܳܬ݀         ܨܶܗܝܰܬ݀

ܗܶܢܶܝܢ ܝܢ      ܥܒܰܕ̈ܶܝܢ       ܠܒܶܫܶܝ̈ܢ      ܩܳܡܶܝ̈ܢ        ܫܪ̈ܰܝܶܢ        ܨܗܰܝܶܝ̈ܢ

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܐܶܢܳܐ ܚܢܰܢ ܘܫܰܪܟܳܐ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܡܦܰܪ̈ܫܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܪܰܡ ܝܰܕ̈ܥܶܐ ܕܰܒܛܽܘܦܣܳܐ «ܒ» ܢܶܫܟܰܚ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܫܪ̈ܺܝܟܺܝܢ ܒܳܬܰܪ ܪܡܳܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܬܘ̈ܳܢ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܶܢܳܐ ܗܳܝ ܕܰܠܬܰܐܘ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܘ ܘܗܽܘ ܟܽܠܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܬܪܺܝܡ. ܘܗܳܠܳܝܢ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ.

ܘܟܰܕ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܡܶܠܰܝ̈ ܥܒܰܕ ܠܒܶܫ ܘܫܰܪܟܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܕܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܢܩܶܦܘ ܠܚܰܪܬܗܽܘܢ ܘܶܐܫܬܰܚܠܰܦ̈ܝ ܡܬܰܢܝܳܢܳܐܺܝܬ ܥܰܡ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܠܦܽܘܬ ܓܶܢܣܳܐ ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܐܰܝܟ ܐܶܢܳܐ ܥܶܒܕܶܬ. ܐܰܢ̱ܬ ܠܒܶܫܬ ܘܗܺܝ ܥܶܒܕܰܬ݀ ܘܫܰܪܟܳܐ ܘܗܳܢܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ: ܣܽܘܪܥܳܦܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ.

ܥܰܡ ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ ܐܶܢܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܪܒܺܝܨ ܐܰܝܟ: ܥܶܒܕܶܬ݁ ܐܶܠܳܐ ܥܰܡ ـ ܕܗܺܝ ـ ܫܽܘܪܳܝܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ ܪܒܺܝܨ ܘܫܽܘܠܳܡܳܗ̇ ܦܬܺ݀ܝܚ ܐܰܝܟ: ܥܶܒܕܰܬ݀.

ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܕܰܚܢܰܢ ܐܰܢ̱ܬܶ݀ܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܗܶܢܶܝܢ. ܐܳܦ ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܐ ܢܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܪܬܗܽܘܢ ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܠܡ̈ܶܠܶܐ ܠܰܕܠܺܝܠܽܘܬ ܪܶܬܡܳܐ ܘܡܶܬܶܐܡܰܪ:

          ܥܒܰܕܢ      ܥܒܰܕܬܝ          ܥܒܰܕܘ            ܥܒܰܕܝ̈.

ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܶ݀ܝܢ ܘܗܶܢܶܝܢ ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬܗܽܘܢ ܠܡ̈ܶܠܶܐ ܣܝ̈ܳܡܶܐ ܕܣܰܓܺܝܐܳܢܳܝܽܘܬܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܐܰܝܟ: ܥܒܰܕܬܶܝܢ ܥܒܰܕ̈ܶܝܢ.

 

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

ܐ:    ܡܶܬܢܰܩܦܺܝܢ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܡܬܰܢܝܳܢܺܝܬܳܐ ܒܳܬܰܪ ܫܕܳܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܢ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܗܶܝܢ.

ܒ:   ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ «ܐܶܢܳܐ ܗܳܝ» ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬܗܽܘܢ ܠܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܺܝܢ ܠܬܰܐܘ ܪܒܺܝܨܬܳܐ ܒܶܐܢܳܐ. ܘܰܦܬܺܝܚܬܳܐ ܒܗܺܝ ܘ «ܗܽܘ» ܟܽܠܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܬܪܺܝܡ.

ܓ:  ܢܽܘܢ ܕܰܒܚܰܪܬܳܐ «ܕܰܚܢܰܢ ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܗܶܢܶܝܢ» ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܐ ܘܡܶܬܶܐܡܰܪ ܥܒܰܕܢ ܥܒܰܕܬܝ ܥܒܰܕܘ ܥܒܰܕ̈ܝ.

ܕ:    ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܥܰܡ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܶ݀ܝܢ ܗܳܢܶܝܢ ܣܝܳܡ̈ܶܐ ܕܣܰܓܺܝܐܳܢܳܝܽܘܬܳܐ ܡܩܰܒ̈ܠܳܢ ܐܰܝܟ: ܥܒܰܕܬܶܝܢ ܥܒܰܕ̈ܶܝܢ.

ܗ:   ܐܳܠܰܦ ܟܪܺܝܗܬܳܐ ܕܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܐ ܠܝܽܘܕ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ «ܗܽܘ» ܕܰܡܩܰܘܝܳܐ ܐܰܝܟ: «ܩܪܳܐ»

ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ:

ܐ:    ܥܰܠ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܡܶܠܰܬ ܥܒܰܕ ܪ̈ܳܕܝܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܦܬܺܝ̈ܚܳܬ ܗܳܝ ܕܰܩܕܳܡ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܘܰܡܪ̈ܰܟܒܳܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܩܛܰܠ. ܐܶܬܩܰܕܰܫ. ܐܶܬܢܰܛܰܪ. ܐܶܬܬܰܫܠܰܡ. ܘܥܰܠ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܡܶܠܰܬ ܠܒܶܫ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܪ̈ܺܒܝܨܳܬ ܗܳܝ ܕܰܩܕܳܡ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܢܩܶܦ. ܩܰܠܶܣ. ܫܰܥܒܶܕ. ܐܶܫܬܠܶܡ.

     ܘܥܰܠ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܕܡܶܠܰܬ ܩܳܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܘܗܳܟܘܳܬ ܥܰܠ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܡܶܠܰܬ ܫܪܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܘܥܰܠ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܡܶܠܰܬ ܨܗܺܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܚܒܺܝ̈ܨܳܬ ܚܰܪܬܳܐ ܐܰܝܟ ܣܰܓܺܝ ܕܰܟܺܝ ܫܰܡܠܺܝ ܐܶܬܚܙܰܘܙܺܝ.

     ܬܰܘ ܚܳܫܽܘܫܬܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܘܗܳܝ ܩܛܰܠܬ ܘܰܩܛܰܠܬܽܘܢ.

     «ܗܳܐ» ܕܡܶܠܰܬ «ܝܰܗܒ» ܘܠܳܡܰܕ ܕܡܶܠܰܬ ܐܶܙܰܠ܆ ܡܶܬܓܰܢ̈ܒܳܢ ܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܡܶܬܬܙܺܝ̈ܥܳܢܝܳܬܳܐ ܢܳܦ̈ܠܳܢ܆ ܟܰܕ ܙܰܘܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐܬܽܘܬܳܐ ܕܩܳܕܡܳܐ ܠܗܶܝܢ ܡܶܬܝܰܒܠܺܝܢ ܐܰܝܟ ܝܰܗ̱ܒܬ ܘܶܐܙܰܠܬ.

ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ:

ܐ:    ܫܰܚܠܶ̇ܦ ܥܰܡ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܡܺܐܡܰܪ:

     ܝܺܬܶܒ ܩܪܳܐ  ܘܰܟܬܰܒ ܘܟܰܕ ܫܰܠܶܡ ܐܶܙܰܠ ܐܶܫܬܥܺܝ.

     ܐܶܢܳܐ ،، ،،    ،،   ،،   ،،  ،، ܘܫܰܪܟܳܐ

ܥܪܽܘܒ ܣܽܘܪܥܳܦܳܐܺܝܬ

ܡܰܠܟܳܐ ܟܺܐܢܳܐ: ܡܶܬܝܰܩܰܪ ܡܶܢ ܪܰܒܳܐ ܘܰܙܥܽܘܪܳܐ.

ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܰܠܦܺܝܢ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ.

 


 

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ

ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܠܡܶܠܰܬ ܕܰܥܬܺ݀ܝܕ

ܐ     ܒ    ܟܬܳܒ:     ܩܳܡ:       ܠܒܶܫ:     ܩܪܳܐ:       ܐܶܬܬܪܺܝܡ:

ܐܶܢܳܐ    ܐ       ܐܶܟܬܽܘܒ    ܐܶܩܽܘܡ        ܐܶܠܒܰܫ ܐܶܩܪܶܐ         ܐܶܬܬܪܺܝܡ

ܚܢܰܢ   ܢـ       ܢܶܟܬܽܘܒ    ܢܩܽܘܡ        ܢܶܠܒܰܫ ܢܶܩܪܶܐ         ܢܶܬܬܪܺܝܡ

ܐܰܢ̱ܬ   ܬ       ܬܶܟܬܽܘܒ    ܬܩܽܘܡ       ܬܶܠܒܰܫ      ܬܶܩܪܶܐ        ܬܶܬܪܺܝܡ

ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܬܽܘܢ     ܬܶܟܬܒܽܘܢ   ܬܩܽܘܡܽܘܢ     ܬܶܠܒܫܽܘܢ     ܬܶܩܪܽܘܢ       ܬܶܬܪܺܝܡܽܘܢ    

ܐܰܢ̱ܬܺܝ̣ܢ ܬܺܝ̣ܢ      ܬܶܟܬܒܺܝ̣ܢ    ܬܩܽܘܡܺܝ̣ܢ      ܬܶܠܒܫܺܝ̣ܢ     ܬܶܩܪܺܝ̣ܢ       ܬܶܬܪܺܝܡܺܝ̣ܢ

ܐܰܢ̱ܬܶ݀ܝܢ ܬܶܢ       ܬܶܟܬܒ̈ܳܢ     ܬܩܽܘ̈ܡܳܢ ܬܶܠ̈ܒܫܳܢ      ܬܶܩܪ̈ܝܳܢ       ܬܶܬܪ̈ܺܝܡܳܢ

ܗܽܘ    ܢـ      ܢܶܟܬܽܘܒ    ܢ̱ܩܽܘܡ        ܢܶܠܒܰܫ ܢܶܩܪܶܐ         ܢܶܬܬܪܺܝܡ

ܗܶܢܽܘܢ ܢܘܢ       ܢܶܟܬܒܽܘܢ    ܢܩܽܘܡܽܘܢ      ܢܶܠܒܫܽܘܢ      ܢܶܩܪܽܘܢ       ܢܶܬܬܪܺܝܡܽܘܢ

ܗܳܝ    ܬ       ܬܶܟܬܽܘܒ    ܬܩܽܘܡ       ܬܶܠܒܰܫ      ܬܶܩܪܶܐ        ܬܶܬܪܺܝܡ

ܗܶܢܶܝܢ ܢܢ        ܢܶܟܬܒ̈ܳܢ     ܢܩܽܘ̈ܡܳܢ ܢܶܠ̈ܒܫܳܢ ܢܶܩܪ̈ܝܳܢ        ܢܶܬܬܪ̈ܺܝܡܳܢ

    

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܕܰܒܛܽܘܦܣܳܐ «ܒ» ܫܰܪ̈ܺܝܟܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܦܳܫܘ ܒܳܬܰܪ ܫܕܳܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܢ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܒܛܽܘܦܣܳܐ «ܐ» ܘܟܰܕ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܢܶܫܟܰܚ ܕܚܰܡܫܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܕܳܐ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܦܳܫܰܬ ܘܚܰܡܫܳܐ ܬܠܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܢ.

ܗܳܝ ܡܰܢ ܚܕܳܐ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܐܶܬܢܰܩܦܰܬ ܠܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܥܬܺܝܕܬܳܐ ܘܟܰܕܽܘ ܐܰܝܟ: ܐܶܟܬܽܘܒ ܐܶܠܒܰܫ ܘܫܰܪܟܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܶܝܢ ܬܠܳܬ: ܗܳܝ ܡܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܠܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܢܶܩܦܰܬ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܠܣܳܟܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ ܥܰܡ ܫܠܳܝ ܙܰܘܥܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ: ܐܰܝܟ: ܬܶܟܬܒܽܘܢ ܬܶܟܬܒܺܝܢ ܢܶܟܬܒܽܘܢ ܘܫܰܪܟܳܐ.

ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܕܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܶ݀ܝܢ ܗܶܢܶܝܢ. ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬܗܽܘܢ ܠܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܙܕܰܩܦܺܝܢ ܘܳܐܦ ܣܝ̈ܳܡܶܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܐܰܝܟ: ܬܶܟܬܒ̈ܳܢ ܢܶܟܬܒ̈ܳܢ.

ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ «ܗܽܘ» ܠܟܽܘܢ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܐܰܝܟ: ܢܶܟܬܽܘܒ. ܘܕ «ܗܳܝ» ܠܬܰܐܘ ܐܰܝܟ: ܬܶܟܬܽܘܒ.

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

ܐ:    ܡܶܬܢܰܩܦܺܝܢ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܠܡܶܠܰܬ ܕܰܥܬܺܝܕ ܒܳܬܰܪ ܪܡܳܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܳܬܘ̈ܳܢ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܗܽܘܢ.

ܒ:   ܡܶܢ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܥܶܣܪܳܐ: ܚܰܡܫܳܐ ܚܕܳܐ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܦܳܝܫܳܐ ܘܚܰܡܫܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܕܳܐ.

ܓ:  ܐܶܢ ܡܰܢ ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܬܢܰܩܦܳܐ ܠܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܡܶܠܰܬ ܘܟܰܕܽܘ ܐܰܝܟ ܐܰܠܒܶܫ ܘܶܐܢ ܝܰܬܺܝܪ ܗܺܝ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܠܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܢܳܩܦܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܠܣܳܟܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ ܥܰܡ ܫܠܳܝ ܙܰܘܥܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܬܶܟܬܒܽܘܢ ܬܶܟܬܒܺܝܢ.

ܕ:    ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ «ܢܽܘܢ» ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ «ܕܰܐܢ̱ܬܶ݀ܝܢ ܘܗܶܢܶܝܢ» ܡܶܙܕܰܩܦܳܐ ܘܳܐܦ ܣܝ̈ܳܡܶܐ ܕܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܽܘܬܳܐ ܗܺܝ ܡܶܠܬܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܐܰܝܟ ܬܶܟܬܒ̈ܳܢ ܢܶܟܬܒ̈ܳܢ.

ܗ:   ܐܳܠܰܦ ܕܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܳܐ‎‎ܠܰܦܳܝܬܳܐ ܘܬܰܐܘܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܝܽܘܕ ܟܪܺܝܗܰܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܥܰܡ ܚܽܘܫܳܒܳܝ ܐܶܢܳܐ: ܡܶܬܬܪ̈ܺܝܡܳܢ ܘܡܶܬܶܐܡܰܪ: ܐܰܟܽܘܠ ܐܶܬܟܬܶܒ ܐܺܠܰܦ.

ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ:

ܐ:    ܚܳܫܽܘ̈ܫܳܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܬܰܐܘܺܝܢ ܐܰܝܟ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬܗܶܝܢ ܠܬܰܐܘ ܚܽܘܫܳܒܳܝܬܳܐ ܕ ـ ܐܰܢ̱ܬ ܘܗܳܝ ـ ܬܳܐܘ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܬܰܘܣܦܳܐ ܥܠܰܝܗܶܝܢ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܬܶܬܬܥܺܝܪ ܒܰܬܠܳܬ ܬܰܐܘܺܝ̈ܢ ܐܶܠܳܐ ܬܶܬܥܺܝܪ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܬܰܐܘܺܝ̈ܢ.

ܒ:   ܡܰܘܣܦܽܘܬ ܝܽܘܕ ܠܚܰܪܬܶܗ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܢܶܩܒܳܐ ܠܳܐܬܳܐ ܕܢܶܩܒܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܬܶܟܬܽܘܒܝ: ܫܓܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܳܐ ܣܦܺܝܪܳܐ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܬܶܟܬܽܘܒ ܕܠܳܐ ܝܽܘܕ ܚܰܬܺ݀ܝܬ.

ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ:

ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ:

ܐ:    ܐܶܢܳܐ:   ܐܶܩܪܶܐ ܘܶܐܗܪܽܘܓ ܘܟܰܕ ܐܶܟܫܰܪ ܐܺܬܰܪ ܘܰܐܘܬܰܪ.

     ܚܢܰܢ:  ؟ ܐܰܢ̱ܬ؟ ܗܳܝ ܐܰܢ̱ܬܶ݀ܝܢ؟ ܗܽܘ؟ ܗܶܢܶܝܢ؟ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ؟

ܒ:   ܫܰܚܠܶܦ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܦܽܘܬ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܠܕܰܥܬܺ݀ܝܕ ܐܰܝܟ:

     ܟܶܬܒܶܬ:     ܐܶܟܬܽܘܒ

     ܟܶܬܒܶܬ     ܕܶܡܟܶܬ ܝܰܩܰܪܬܽܘܢ     ܒܥܰܝܬܽܘܢ    ܦܣܰܩܬܺܝܢ   ܩܰܪܒܽܘܢ

ܓ:  ܫܰܚܠܶܦ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܦܽܘܬ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܠܕܰܥܒܰܪ:

     ܐܰܝܟ: ܐܶܛܽܘܣ: ܛܳܣܶܬ.

     ܐܶܛܽܘܣ. ܢܶܩܪܶܐ. ܬܶܙܒܰܢ. ܬܶܐܟܠܽܘܢ. ܬܫܰܕܪܺܝܢ. ܬܺܐܠ̈ܦܳܢ. ܬܕܽܘܨ.

ܕ:    ܐܰܝܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܥܬܺܝܕܬܳܐ ܘܰܫܡܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ

     ܐܰܝܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܥܬܺܝܕܬܳܐ ܘܰܫܡܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ

      ܐܰܝܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܥܬܺܝܕܬܳܐ ܘܰܫܡܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ.

 


 

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ

ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ

 

ܐ     ܒ    ܢܶܟܬܽܘܒ      ܢܶܕܡܰܟ        ܢܶܩܪܶܐ   ܢܺܐܠܰܦ       ܢܫܰܡܠܶܐ        ܢܶܬܟܰܫܪ

ܐܰܢ̱ܬ         ـ     ܟܬܽܘܒ ܕܡܰܟ        ܩܪܺܝ   ܝܺܠܰܦ        ܫܰܡܠܳܐ        ܐܶܬܟܰܫܪ

ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܢ    ܟܬܽܘܒܽܘܢ     ܕܡܰܟܽܘܢ ܩܪܰܐܽܘܢ ܝܺܠܦܽܘܢ ܫܰܡܠܽܘܢ      ܐܰܬܟܰܫܪܽܘܢ

ܐܰܢ̱ܬܺܝܢ ܝܺܢ     ܟܬܽܘܒܺܝ̣ܢ      ܕܡܰܟܺܝ̣ܢ       ܩܪܳܝ̣ܺܝܢ ܝܺܠܰܦܺܝ̣ܢ ܫܰܡܠܳܝܺܝ̣ܢ     ܐܶܬܟܰܫܪܺܝ̣ܢ

ܐ̱ܰܢܬܶܝܢ  ܝ̈ܶܢ     ܟܬܽܘܒܶܝ̈ܢ      ܕܡܰܟܶܝ̈ܢ       ܩܪ̈ܰܝܶܢ  ܝܺܠ̈ܦܶܝܢ      ܫܰܡ̈ܠܳܝܶܢ      ܐܶܬܟܰܫܪ̈ܶܝܢ

 

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܶܠܰܝ̈ ܟܬܽܘܒ ܕܡܰܟ ܘܫܳܪܟܳܐ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ ܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܬܳܒ̈ܥܳܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܶܠܰܝ̈ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ.

ܘܟܰܕ ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܬܳܒܥܳܐ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ: ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܳܠܨܳܐ ܐܳܦ ܕܗܳܝ ܡܶܠܬܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܬܩܰܒܶܠ ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܶ݀ܝܢ.

ܡܶܬܢܰܩܦܺܝܢ ܕܶܝܢ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܣܒܺܝܣܳܐܺܝܬ ܠܚܰܪܬܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܪܡܳܝ ـ ܐܰܢ̱ܬ ـ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܗܽܘܢ ܠܰܡܒܰܕܳܩܽܘ ܥܰܠ ܓܶܢܣܳܐ ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܘܡܶܬܦܰܩܕܳܢ̈ܶܐ ܐܰܝܟ: ܟܬܽܘܒ ܐܰܢ̱ܬ ܟܬܽܘܒܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܟܬܽܘܒܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ ܟܬܽܘܒܶܝ̈ܢ ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ.

ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܕܰܚܕܳܢܳܝܳܐ ܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܳܪܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܡܶܕܶܡ ܓܢܺܝܙܳܐ ܗܰܘ ܒܡܶܠܰܬ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܡܺܐܡܰܪ ܠܰܡ ܟܬܽܘܒ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܰܐܢ̱ܬ ܟܬܽܘܒ ܡܰܐܪܶܙ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܕܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܣܝܳܡ̈ܶܐ ܡܩܰܒܶܠ ܐܰܝܟ: ܟܬܽܘܒܶܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܐ ـ ܢܽܘܢ ـ ܕܰܒܚܰܪܬܳܐ ܕܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܘܡܶܫܬܰܠܝܳܐ ܗܳܝ ܕܩܽܘܕܡܶܝܗ̇ ܠܕܰܠܺܝܠܽܘܬ ܪܶܬܡܳܐ ܟܬܽܘܒܝ̱ ܐܰܢ̱ܬܺܝܢ. ܟܬܽܘܒܘ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܟܬܽܘܒܝ̈ ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ.

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

ܐ:    ܟܰܕ ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܬܳܒܥܳܐ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ: ܥܰܠܗܳܝ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܳܠܨܳܐ ܕܰܬܩܰܒܶܠ.

ܒ:   ܡܶܬܢܰܩܦܺܝܢ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܚܰܪܬܳܐ ܕܡܶܠܰܬ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܪܡܳܝ «ܐܰܢ̱ܬ» ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ: ܟܬܽܘܒ ܟܬܽܘܒܽܘܢ ܟܬܽܘܒܺܝ̣ܢ ܟܬܽܘܒܶܝ̈ܢ.

ܓ:  ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܕܰܚܕܳܢܳܝܳܐ ܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ ܓܢܺܝܙܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܟܬܽܘܒ.

ܕ:    ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܕܥܰܡ ܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܣܝܳܡ̈ܶܐ ܕܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܽܘܬܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܐܰܝܟ: ܟܬܽܘܒܶܝ̈ܢ.

ܗ:   ܐܳܦ ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܐ «ܢܽܘܢ» ܡܶܢ ܚܰܪܬܳܐ ܕܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܦܳܩܽܘ̈ܕܳܬܳܐ ܘܡܶܬܓܰܢܒܳܐ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܕܩܽܘܕܡܶܝܗ̇ ܐܰܝܟ ܟܬܽܘܒܘ ܟܬܽܘܒܝ̱ ܟܬܽܘ̈ܒܝ.

ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ:

ܐ:    ܟܪ̈ܺܝܗܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܕܒܳܐܠܰܦ ܫܳܠ̈ܡܳܢ، ܥܰܡ ܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܬܪ̈ܰܫܡܳܢ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܬܰܐܘ ـ ܩܪܰܐܽܘܘܢ ـ ܐܰܝܟ ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܘܗܳܕܶܐ ܓܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܪܡܳܝ ـ ܢܽܘܢ ـ ܕܡܶܬܟܰܬܒܳܐ ـ ܩܪܰܘ ـ ܓܪ̈ܰܡܰܛܺܝܩܽܘ ܕܶܝܢ ܥܝܳܕܳܐ ܢܣܰܒܘ ܕܳܐܠܰܦ ܘܰܐܘ ܢܣܺܝܡܽܘܢ ܐܰܝܟ: ܩܪܰܐܽܘܢ ܕܝܰܬܺܝܪ ܦܠܺܝܚ.

ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ:

ܐ:    ܫܰܚܠܶܦ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ ܠܦܽܘܬ ܓܶܢܣܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܒܕܽܘܪܳܫܳܐ:

     ܒܟܽܠ ܨܰܦܪܳܐ ܐܰܫܺܝܓ ܘܟܰܦܰܪ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ ܘܰܐܦܰܝ̈ܟ، ܘܕܰܟܳܐ ܘܰܡܪܽܘܩ ܫܶܢܰܝ̈ܟ܆ ܟܶܢ ܐܶܬܥ̱ܛܰܦ ܡܳܐܢܰܝ̈ܟ، ܘܰܛܥܰܢ ܨܶܡܕܳܟ ܘܨܽܘܒ ܠܒܶܝܬ ܣܶܦܪܳܐ.

ܒ:   ܫܰܚܠܶܦ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܕܩܳܐܶܡ ܠܕܰܥܬܺܝܕ، ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ:

     ܐܰܝܟ: ܢܦܰܩ: ܢܳܦܶܩ: ܢܶܦܽܘܩ: ܦܽܘܩ.

     ܢܦܰܩ. ܢܚܶܬ. ܣܠܶܩ. ܝܺܬܶܒ. ܪܗܶܛ. ܐܶܬܒܰܣܰܡ. ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ.


 

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܬܶܫܥܳܐ

ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܠܡܶܠܰܬ ܕܩܳܐܶܡ ܠܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ـ ܠܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܣܝ̈ܳܡܶܐ

ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ      ܟܳܬܶܒ:           ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ         ܟܬܳܒܳܐ

ܐܶܢܳܐ ܟܳܬܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܟܳܬܶܒܢܳܐ           ܐܶܢܳܐ ܟܳܬܒܳܐ ܐ̱ܢܳܐ      ܟܳܬܒܳܢܳܐ

ܐܰܢ̱ܬ ܟܳܬܶܒ ܐܰܢ̱ܬ    ܟܳܬܒܰܬ                ܐܰܢ̱ܬܝ ܟܳܬܒܳܐ      ܒܳܬܒܰܬܝ̱

ܗܽܘ ܟܳܬܶܒ                              ܗܺܝ ܟܳܬܒܳܐ.

ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ        ܟܳܬܒܺܝܢ           ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ ܟܳܬܒ̈ܳܢ

ܚܢܰܢ ܟܳܬܒܺܝܢ ܚܢܰܢ         ܟܳܬܒܺܝܢܰܢ          ܚܢܰܢ ܟܳܬܒ̈ܳܢ ܚܢܰܢ          ܟܳܬܒܳܢ̈ܳܢ

ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܟܳܬܒܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ    ܟܳܬܒܺܝܬܽܘܢ        ܐܰܢ̱ܬܶ݀ܝܢ ܟܳܬܒ̈ܳܢ ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ ܟܳܬܒ̈ܳܬܶܝܢ

ܗܳܢܽܘܢ ܟܳܬܒܺܝܢ                      ܗܶܢܶܝܢ ܟܳܬܒ̈ܳܢ ܗܶܢܶܝܢ.

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܡܶܠܰܬ ܟܳܬܶܒ ܟܰܕ ܥܰܠ ܙܰܒܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܫܶܡ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܡܒܰܕܩܳܐ. ܐܰܝܟ: ܨܳܐܶܕ ܢܽܘ̈ܢܶܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܨܰܝܳܕܳܐ ܕܢܽܘ̈ܢܶܐ. ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܗ̱ܝ ܐܳܠܨܳܐ ܕܰܬܫܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܓܶܢܣܳܐ ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܠܦܽܘܬ ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܰܝܟ: ܨܳܐܶܕ ܨܳܝܕܺܝܢ ܨܳܝܕܳܐ ܨܳܝ̈ܕܳܢ ܘܗܳܟܘܳܬ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܰܝܟ: ܫܰܦܺܝܪ ܕܒܺܝܚ ܚܰܝܠܬܳܢ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܫܽܘܡܳܗ̈ܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܬܢܰܩܦܺܝܢ ܠܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ ܘܰܣܒܺܝܣܳܐܺܝܬ ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܠܦܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܣܳܟ ܒܕܰܓܢܺܝܙ.

ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ ܡܰܢ ܡܶܬܪܰܫܡܺܝܢ ܗܳܟܰܢ: ܟܳܬܶܒ ܐ̱ܢܳܐ. ܟܳܬܒܺܝܢܰܢ ܚܢܰܢ. ܟܳܬܒܺܝܬܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܘܡܶܬܬܪܺܝܡܺܝܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܣܒܺܝܣܳܐܺܝܬ ܡܶܬܪܰܫܡܺܝܢ ܟܳܬܶܒܢܳܐ. ܟܳܬܒܺܝܬܽܘܢ. ܘܫܰܪܟܳܐ

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

ܐ:    ܟܰܕ ܡܶܠܰܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܫܶܡ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܗ̱ܝ ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܳܠܨܳܐ ܕܥܰܠ ܓܶܢܣܳܐ ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܠܰܡܒܰܕܳܩܽܘ.

ܒ:   ܫܶܡ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܡܶܠܬܳܢܳܝܳܐ: ܠܦܽܘܬ ܓܶܢܣܳܐ ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܠܰܐܪܒܥܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ، ܕܶܟܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܟܳܬܒܺܝܢ ܢܶܩܒܬܳܐ ܟܬܳܒܳܐ ܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܟܳܬܒ̈ܳܢ ܕܫܶܪ̈ܫܰܝܗܽܘܢ ܟܬܳܒܳܐ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܟܳܬܒܬܳܐ، ܟܳܬܒ̈ܳܬܳܐ.

ܓ:  ܡܶܬܢܰܩܦܺܝܢ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܕܫܶܡ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ ܘܰܣܒܺܝܣܳܐܺܝܬ.

     ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ ܡܰܢ ܐܰܝܟ: ܟܳܬܶܒ ܐ̱ܢܳܐ، ܟܳܬܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܘܫܰܪܟܳܐ.

     ܣܒܺܝܣܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܡܶܬܪܰܬܡܺܝܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܶܬܪܫܶܡ ܐܰܝܟ: ܟܳܬܶܒܢܳܐ ܟܳܬܒܰܬ ܘܫܰܪܟܳܐ.

 

ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ:

ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܢܰܩܦܺܝܢ ܠܡ̈ܶܠܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܬܪܰܬܡܺܝܢ: ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܶܐܡܰܪ. ܟܳܬܶܒ ܗܽܘ ܟܳܬܒܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ. ܟܳܬܒܳܐ ܗܺܝ. ܟܳܬܒ̈ܳܢ ܗܶܢܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ. ܟܳܬܶܒ. ܟܳܬܒܺܝܢ. ܟܳܬܒܳܐ. ܟܳܬܒ̈ܳܢ. ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܟܪܺܝܗܬܳܐ ܕܡܶܨܥܳܝܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܐܰܝܟ ܩܳܐܶܡ. ܩܳܪܶܐ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܠܚܽܘܕ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܐ ܐܰܝܟ: ܩܳܝܡܺܝܢ. ܩܳܪܶܝܢ.

ܐܳܠܰܦ ܕܰܥܦܺܝ̈ܦܳܬܳܐ ܐܰܝܟ: ـ ܚܳܐܶܫ ـ ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܐ. ܘܡܶܬܶܐܡܰܪ: ܚܳܫܺܝܢ. ܚܳܫܳܐ. ܚܳܫ̈ܳܢ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܡܶܠܰܬ ܥܳܐܶܠ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܥܳܐܠܺܝܢ. ܥܳܐܠܳܐ. ܥܳܐܠ̈ܳܢ.

ܡܶܬܓܰܕܡܳܐ ـ ܐܢܳܐ ـ ܒܰܚܕܳܢܳܝܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܢܶܩܒܳܝܳܐ. ܘܡܶܬܶܐܡܰܪ: ܫܳܩ̈ܠܳܢ. ܝܳܕ̈ܥܳܢ. ܚܠܳܦ ܫܳܩܠܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܝܳܕܥܳܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܐܶܙܕܰܗܪ ܡܶܢ ܦܰܘܕܳܐ ܕܰܪܫܳܡ ܝܽܘܕ ܒܚܰܪܬܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ: ܫܳܩܠܳܢܝ̱ ܥܳܪܩܳܢܝ̱. ܗܳܟܘܳܬ ܒܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ ܡܰܢ ܟܪܺܝܗܰܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܐܰܝܟ: ܒܳܥܶܝܢ. ܨܶܒܶܝܢ ܚܠܳܦ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ.

ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ:

ܐ:    ܫܰܚܠܶܦ ܡܶܠܰܝ̈ ܕܩܳܐܶܡ ܕܰܒܡܺܐܡܪܳܐ ܠܦܽܘܬ ܓܶܢܣܳܐ ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܘܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ܆

     ܟܰܕ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ                   ܫܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܳܬܶܡ ܐ̱ܢܳܐ

     ܘܒܳܬܰܪ ܕܠܳܒܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܐܢܰܝ̈            ܫܳܩܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܟܬܳܒܰܝ̈ ܘܰܩܢܰܝ̈

     ܩܕܳܡ ܛܶܒܠܺܝܬܳܐ ܝܳܬܶܒ ܐ̱ܢܳܐ            ܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܘ ܟܳܬܶܒ ܐ̱ܢܳܐ

     ܘܟܰܕ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܛܰܝܶܒ ܐ̱ܢܳܐ              ܠܘܳܬ ܒܶܝܬ ܣܶܦܪܳܐ ܨܳܐܶܒ ܐ̱ܢܳܐ

ܒ:   ܣܰܪܥܶܦ ܥܰܡ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܫܽܘܡܳܗ̈ܶܐ ܕܢܳܩܦܺܝܢ܆

     ܫܳܒܶܩ ܪܚܺܝܡ ܝܰܨܽܘܦܬܳܢ    ܐܽܘܡܬܳܢܳܝ

ܓ:  ܐܰܝܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܡܶܠܰܬ ܩܳܐܶܡ ܘܚܽܘܫܳܒܳܝ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ.

     ܐܰܝܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܡܶܠܰܬ ܩܳܐܶܡ ܘܚܽܘܫܳܒܳܝ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ.


 

ܗܶܪܓܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ

ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܬܰܠܽܘ̈ܬܳܢܶܐ ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ

ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ:                                       ܣܒܺܝܣܳܐܺܝܬ:

ܚܕܳܢܳܐܺܝܬ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܐܺܝܬ                                ܚܕܳܢܳܐܺ݀ܝܬ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܐܺܝܬ

ܟܬܳܒܳܐ      ܟܬܳܒ̈ܶܐ      ܕܺܝܠܝ̱  ܝ          ܟܬܳܒܝ̱ ܟܬܳܒܰܝ̈

ܗܶܪܓܳܐ      ܗܶܪ̈ܓܶܐ ܕܺܝܠܰܢ       ܢ          ܗܶܪܓܰܢ      ܗܶܪ̈ܓܰܝܢ

ܣܰܝܦܳܐ ܣܰܝ̈ܦܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܟ         ܣܰܝܦܳܟ     ܣܰܝܦܰܝ̈ܟ

ܢܰܚܬܳܐ       ܢܰܚ̈ܬܶܐ       ܕܺܝܠܟܽܘܢ    ܟܘܢ        ܢܰܚܬܟܽܘܢ    ܢܰܚܬܰܝ̈ܟܽܘܢ

ܒܰܝܬܳܐ      ܒ̈ܳܬܶܐ       ܕܺܝܠܶܟܝ̱ ܟܝ        ܒܰܝܬܶܟܝ̱     ܒܳܬܰܝ̈ܟܝ̱

ܟܰܪܡܳܐ      ܟܰܪ̈ܡܶܐ      ܕܺܝܠܟܶܝܢ     ܟܝܢ        ܟܰܪܟܶܝܢ      ܟܰܪ̈ܡܰܝܟܶܝܢ

ܣܶܕܪܳܐ ܣܶܕܪ̈ܶܐ       ܕܺܝܠܶܗ ܗ         ܣܶܕܪܶܗ ܣܶܕܪ̈ܰܘܗܝ

ܓܶܢܣܳܐ     ܓܶܢ̈ܣܶܐ     ܕܺܝܠܗܽܘܢ    ܗܽܘܢ       ܓܶܢܣܗܽܘܢ   ܓܶܢܣܰܝ̈ܗܽܘܢ

ܝܰܘܡܳܐ       ܝܰܘ̈ܡܶܐ       ܕܺܝܠܳܗ̇ ܗ̇         ܝܰܘܡܳܗ̇ ܝܰܘ̈ܡܶܝܗ̇

ܪܺܝܫܳܐ       ܪ̈ܺܝܫܶܐ       ܕܺܝܠܗܶܝܢ     ܗܝܢ        ܪܺܝܫܗܶܝܢ     ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܶܝܢ

ܒܽܘܚܳܢܳܐ:

ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܕܺܝܠܰܢ ܘܫܰܪܟܳܐ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܬܰܠܘܬܳܢ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܢܰܩܦܺܝܢ ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ ܘܰܣܒܺܝܣܳܐܺܝܬ. ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ ܡܰܢ ܡܶܬܛܰܟܣܺܝܢ ܒܳܬܰܪ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܩܪ̈ܺܝܚܶܐ. ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ: ܟܬܳܒܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܘܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܘܫܰܪܟܳܐ.

ܣܒܺܝܣܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܡܶܬܢܰܩܦܺܝܢ ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܓܕܺܝܡܰܝ̈ ܠܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܒܳܬܰܪ ܪܡܳܝ ـ ܕܝܠ ـ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܰܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܚܕܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ: ܟܬܳܒܝ̱ ܟܬܳܒܰܢ ܘܫܰܪܟܳܐ.

ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ: ܟܬܳܒܰܝ̈ ܟܬܳܒܰܝ̈ܢ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܚܠܳܦ ܫܡܳܐ ـ ܕܺܝܠܶܗ ـ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܠܦܳܐ ܗܳܝ ܝܽܘܕ ܠܘܰܐܘ ܟܶܢ ܢܳܩܦܳܐ ܗܶܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܝܽܘܕ ܘܡܶܬܶܐܡܰܪ ܟܬܳܒܰܘ̈ܗܝ. ܘܥܰܡ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܡܶܬܒܰܠܥܳܐ ܝܽܘܕ ܘܡܶܬܪܰܒܨܳܐ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܕܩܽܘܕܡܶܝܗ̇ ܠܰܕܠܺܝܠܽܘܬ ܪܶܬܡܳܐ ܘܡܶܬܶܐܡܰܪ ܟܬܳܒܶܝ̈ܗ̇.

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

ܐ:    ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܬܰܠܽܘ̈ܬܳܢܶܐ ܡܶܬܢܰܩܦܺܝܢ ܠܚܰܪܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ ܘܰܣܒܺܝܣܳܐܺܝܬ.

ܒ:   ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ ܡܰܢ ܒܰܡܛܰܟܣܽܘܬ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܒܳܬܰܪ ܩܪ̈ܺܝܚܶܐ ܐܰܝܟ ܟܬܳܒܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ.

ܓ:  ܣܒܺܝܣܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܪܡܳܝ «ܕܝܠ» ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܰܩܦܽܘܬܗܽܘܢ ܠܚܰܪܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܓܕܺܝܡܰܝ̈ ܠܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܟܬܳܒܝ. ܟܬܳܒܰܢ. ܟܬܳܒܰܝ̈. ܟܬܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ.

ܝܽܘܕ ܕܰܒܚܰܪܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܪ̈ܒܺܝܨܶܐ: ܥܰܡ «ܕܺܝܠܶܗ» ܡܶܬܚܰܠܦܳܐ ܠܘܰܐܘ ܟܶܢ ܡܶܬܛܰܟܣܳܐ ܗܶܐ ܘܝܽܘܕ ܫܠܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܟܬܳܒܰܘ̈ܗܝ. ܘܥܰܡ «ܕܺܝܠܳܗ̇» ܝܽܘܕ ܡܶܬܓܰܢܒܳܐ ܘܡܶܬܪܰܒܨܳܐ ܗܳܝ ܕܩܽܘܕܡܶܝܗ̇ ܐܰܝܟ: ܟܬܳܒܶܝ̈ܗ̇.

ܐܳܬܽܘܬ «ܟܘܦ» ܚܽܘܫܳܒܳܝܬܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܥܰܡ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܙܩܺܝ̈ܦܰܝ ܚܰܪܬܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܪܰܟܺܝܟܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܝܟ: ܠܶܫܳܢܟܽܘܢ. ܘܥܰܡ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܺܒܝܨܰܝ ܚܰܪܬܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܝܟ: ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ، ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ܟܽܘܢ.

 

ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ:

ܟܽܠ ܫܡܳܐ ܕܠܳܐ ܚܬܺܝܡ ܒܳܐܠܰܦ ܠܳܐ ܡܶܬܬܰܠܘܰܬ ܠܚܽܘܫܳܒܳܝܳܐ ܣܒܺܝܣܳܐܺܝܬ ܐܶܠܳܐ ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܬܰܢܘܰܝ ܕܺܝܠܰܢ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܕܺܝܠܟܽܘܢ. ܘܗܳܝ ܕܰܒܠܽܘܩܳܐ: ܘܶܥܗܰܕ ܠܕܺܝܰܬܺܝܩܰܘ̈ܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܚܫܰܚܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܐ ܩܳܢܽܘܢܳܝܬܳܐ.

ܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܳܐ ܚܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܶܪܫܳܐܺܝܬ ܒܘܰܐܘ ܡܶܣܬܰܝܟܺܝܢ ܐܰܒܘܐ ܐܰܚܘܐ

ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܥܰܡ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܗܳܝ ܘܰܐܘ ܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܐܰܝܟ: ܐܰܒܽܘܟ ܐܰܚܽܘܟ ܚܡܽܘܟ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܕܒܰܚܕܳܢܳܝܳܐ ܘܡܶܬܚܰܦܝܳܐ ܘܡܶܬܶܐܡܰܪ: ܐܳܒܝ̱ ܘܥܰܡ ܕܰܚܕܳܢܳܝܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܥܳܐܠܳܐ ܥܰܠ ܗܶܐ ܝܽܘܕ ܚܒܺܝܨܬܳܐ ܐܰܝܟ: ܐܰܒܽܘܗܝ ܐܰܚܽܘܗܝ.

 

ܕܽܘܪ̈ܳܫܶܐ:

ܐ:    ܫܰܚܠܶܦ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܦܰܪ̈ܫܶܐ ܠܰܣܒܺܝ̈ܣܶܐ:

ܒܰܝܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܪܰܒ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܩܶܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܪ̈ܘܺܝܚܳܢ ܡܶܢ ܡܰܥ̈ܠܳܢܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܒܰܪܬܳܐ ܕܺܝܠܟܶܝܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܐܽܘ̈ܟܳܡܳܢ ܡܶܢ ܣܰܥܪܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇.

ܒ:   ܣܰܪܥܶܦ ܥܰܡ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܬܰܠܘܬܳܢ̈ܶܐ ܣܒܺܝܣܳܐܺܝܬ ܡܺܐܡܰܪ:

     ܐܶܢܳܐ ܩܪܺܝܬ ܗܶܪ̈ܓܰܝ ܘܟܶܬܒܶܬ ܘܳܠܝ̈ܳܬܝ̱ ܠܦܽܘܬ ܝܺܕܰܥܬܝ̱ ܘܟܰܫܺܝܪܽܘܬܝ̱.

     ܚܢܰܢ. ܐܰܢ̱ܬ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ. ܗܽܘ. ܗܳܢܽܘܢ. ܗܺܝ. ܗܶܢܶܝܢ.

ܓ:  ܫܰܚܠܶܦ ܠܦܽܘܬ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܬܰܠܘܬܳܢ̈ܶܐ ܡܺܐܡܰܪ:

     ܐܶܢ ܬܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒܽܘܟ ܘܠܶܐܡܳܟ، ܢܺܐܪܟܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܟ ܘܢܶܙܗܽܘܢ ܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܟ.


 

ܗܶܪܓܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܚܰܕ

ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܬܰܠܘܬܳܢ̈ܶܐ

ܠܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ـ ܠܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܣܝܳܡ̈ܶܐ

 

ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ:

ܐ: ܒܰܙܢܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ:                                     ܒ: ܒܰܙܢܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ

ܕܺܝܠܝ̱  ܝ    ܥܰܡ        ܥܰܡܝ̱            ܚܠܳܦ       ܚܠܳܦܰܝ

ܕܺܝܠܰܢ       ܢ    ܡܶܢ        ܡܶܢܰܢ             ܛܽܘܒ       ܛܽܘܒܰܝܢ

ܕܺܝܠܳܟ ܟ    ܓܰܘ        ܓܰܘܳܟ      ܚܒܳܠ           ܚܒܳܠܰܝ̈ܟ

ܕܺܝܠܟܽܘܢ    ܟܘܢ  ܠܘܳܬ       ܠܘܳܬܟܽܘܢ         ܩܕܳܡ            ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ

ܕܺܝܠܶܟܝ̱ ܟܝ   ܒ         ܒܟܝ̱            ܚܕܳܪ             ܚܕܳܪ̈ܰܝܟܝ

ܕܺܝܠܟܶܝܢ     ܟܝܢ   ܠ        ܠܟܶܝܢ           ܬܚܽܘܬ      ܬܚܽܘܬܰܝܟܶܝܢ

ܕܺܝܠܶܗ ܗ    ܒܳܬܰܪ       ܒܳܬܪܶܗ      ܠܚܽܘܕ      ܠܚܽܘܕܰܘܗܝ

ܕܺܝܠܗܽܘܢ    ܗܘܢ  ܟܽܠ       ܟܽܠܗܽܘܢ          ܒܶܠܥܳܕ      ܒܶܠܥܳܕܰܝܗܽܘܢ

ܕܺܝܠܳܗ̇ ܗ̇    ܒܰܝܢܰܬ      ܒܰܝܢܳܬܳܗ̇          ܥܰܠ            ܥܠܶܝܗ̇

ܕܺܝܠܗܶܝܢ     ܗܝܢ  ܐܰܝܟ        ܐܰܟܘܳܬܗܶܝܢ         ܨܶܝܕ              ܨܶܐܝܰܕܗܶܝܢ

 

ܒܽܘܚܳܢ̈ܶܐ:

ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܒܛܽܘܦܣܳܐ ـ ܐ ܒ ـ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܡܶܬܬܰܠܘܬܺܝܢ ܠܰܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܰܝܟ: ܕܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܩܪ̈ܺܝܚܶܐ: ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܥܰܡ ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܠܘܳܬ ܬܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܒܺܝܣܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ: ܥܰܡܶܗ ܠܘܳܬܶܗ ܡܶܢܗܽܘܢ.

ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ: ܐܺܝܬ ܕܒܰܙܢܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܡܶܬܬܰܠܘܬܺܝܢ ܘܺܐܝܬ ܕܒܰܙܢܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܶܬܚܰܘܶܐ ܒܠܽܘܚܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܠܽܘܬܽܘܬܳܐ: ܐܶܣܳܪ ܡܶܛܽܠ ܡܶܬܬܰܘܣܦܳܐ ܬܰܘ ܠܚܰܪܬܶܗ ܘܰܐܝܟ ܘܰܐܘ ܥܰܡ ܬܰܐܘ ܘܡܶܬܶܐܡܰܪ: ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܐܰܟܘܳܬܳܟ.

ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ـ ܒ ـ ܠ ـ ܟܽܠ: ܡܶܬܚܰܒܨܳܐ ܒܗܽܘܢ ܝܽܘܕ ܚܽܘܫܳܒܳܝܬܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܘܡܶܬܶܐܡܰܪ ܒܺܝ. ܠܺܝ. ܟܠܺܝ.

ܐܶܣܳܪ: ـ ܠܽܘܩܒܰܠ ـ ܥܰܡ ܚܰܡܫܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܡܙܺܝܥܰܝ̈  ـ ܠܳܡܰܕ ـ ܕܺܝܠܰܢ. ܕܺܝܠܳܟ. ܕܺܝܠܶܟܝ̱. ܕܺܝܠܶܗ. ܕܺܝܠܳܗ̇. ܩܰܕܡܳܐ ـ ܩܽܘܦ ـ ܠܘܰܐܘ ܘܡܶܬܶܐܡܰܪ ܠܩܽܘܒܠܰܢ. ܠܩܽܘܒܠܳܟ….

ܝܽܘܕ ܕܶܐܣܳܪ ـ ܨܶܝܕ ـ ܥܰܡ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܐ ܠܳܐܠܰܦ ܐܰܝܟ: ܨܶܐܕܰܝܟܽܘܢ.

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ:

ܐ:    ܡܶܬܢܰܩܦܺܝܢ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܬܰܠܘܬܳܢ̈ܶܐ ܠܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܐܳܣܳܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ: ܕܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ: ܒܰܙܢܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ.

ܒ:   ܒܰܙܢܳܐ ܡܰܢ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܠܶܐܣܳܪ̈ܰܝ «ܒ» ܠ ܟܽܠ ܥܰܡ ܡܶܢ ܓܰܘ ܠܘܳܬ ܒܳܬܰܪ ܒܶܣܬܰܪ ܒܰ݀ܝܢܳܬ ܠܦܽܘܬ ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܟ ܠܽܘܩܒܰܠ ܘܒܰܙܢܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ ܠܶܐܣܳܪ̈ܰܝ: ܚܠܳܦ ܚܒܳܠ ܒܓܶܢ ܩܕܳܡ ܚܕܳܪ ܬܚܽܘܬ ܠܚܽܘܕ ܠܥܺܝܢ ܒܶܠܥܳܕ ܒܰܝܢܰܝ ܨܶܝܕ ܒܝܰܕ ܥܰܠ ܬܰܪ ܡܬܽܘܡ ܐܺܝܬ ܠܰܝܬ ܥܶܠܘܰܝ.

ܓ:  ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ: «ܐܰܝܟ ܘܡܶܛܽܠ» ܥܳܐܠܳܐ ܠܚܰܪܬܗܽܘܢ ܬܰܐܘ ܙܩܺܝܦܰܬ ܗܳܝ ܕܩܽܘܕܡܶܝܗ̇. ܘܶܐܣܳܪ «ܠܽܘܩܒܰܠ» ܥܰܡ ܚܰܡܫܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܡܙܳܥܰܝ̈ ܠܳܡܰܕ ܚܽܘܫܳܒܳܝܬܳܐ: ܩܳܕܡܳܐ ܩܽܘܦ ܠܘܰܐܘ. ܘܶܐܣܳܪ ܨܶܝܕ ܡܶܬܚܰܠܦܳܐ ܝܽܘܕ ܠܳܐܠܰܦ. ܘܶܐܣܳܪ ܒܝܰܕ ܥܳܐܠܳܐ ܐܳܠܰܦ ܒܳܬܰܪ «ܒܶܝܬ» «ܘܰܠܥܺܝܢ» ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܝܽܘܕ.

ܕ:    ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ «ܒ ܠ ܟܠ» ܡܶܬܚܰܒܨܳܐ ܒܗܽܘܢ ܝܽܘܕ ܚܽܘܫܳܒܳܝܬܳܐ «ܕܕܝܠܝ̱» ܘܡܶܬܶܐܡܰܪ ܒܺܝ. ܠܺܝ. ܟܽܠܺܝ.

 

ܢܽܘܗܳܪ̈ܶܐ:

ܐ:    ܐܺܝܬ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ ܕܰܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܡܶܬܢܰܩܦܺܝܢ ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܟܺܝܬ ܥܰܕ ܕܠܳܐ ܩܽܘܕܡܰܬ ܬܚܶܝܬ ܬܰܚܶܬ ܬܰܚܬܺܝ. ܐܰܝܟ: ܩܽܘܕܡܰܬ ܠܽܘܚܳܐ.

ܒ:   ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܝܰܕ ـ ܡܶܢ ـ ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܠܒܰܪ ܠܓܰܘ ܠܥܶܠ ܠܬܰܚܬ ܣܛܰܪ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ: ܐܶܣܰܪ ܡܶܢ ܡܩܰܒܶܠ ܠܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ: ܠܒܰܪ ܡܶܢܰܢ.

ܓ:  ܡܶܬܬܰܠܘܬܺܝܢ ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܣܝ̈ܳܡܶܐ ܐܳܦ ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܪ̈ܶܡܙܳܢܳܝܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܠܰܩܪ̈ܺܝܚܶܐ. ܐܰܝܟ: ܠܘܳܬ ܗܰܘ ـ ܨܶܝܕ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܢܰܩܦܺܝܢ ܠܰܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ: ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܶܐܡܰܪ: ܨܶܝܕ ܐܶܢܳܐ. ܠܘܳܬ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܶܠܳܐ ܒܳܬܰܪ ܡܫܰܪܪܽܘܬܗܽܘܢ ܒܡܶܬܬܰܠܘܬܳܢ̈ܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ ܐܰܝܟ: ܨܶܐܕܰܝ ܐܶܢܳܐ. ܠܘܳܬܳܟ ܐܰܢ̱ܬ. ܢܶܦܠܰܬ ܕܶܝܢ ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ: ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ: ܐܰܝܟ ܐܶܢܳܐ ܡܰܢܽܘ ܐܳܣܝܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܫܳܚܶܩ ܠܶܗ.

ܕܽܘܪܳܫܳܐ:

ܐ:    ܣܰܪܥܶܦ ܥܰܡ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܬܰܠܘܬܳܢ̈ܶܐ ܐܶܣܳܪ̈ܰܝ:

     ܨܶܝܕ. ܟܽܠ. ܩܕܳܡ. ܡܶܛܽܠ. ܠܽܘܩܒܰܠ. ܠܥܺܝܢ. ܛܽܘܒ.

 

ܫܠܶܡ ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܠܶܡ

ܘܨܰܠܰܘ ܒܒܳܥܽܘ ܥܠܰܝ ܕܟܶܬܒܶܬ ܥܰܠ ܢܽܘܣܟܳܐ ܚܰܕ ܕܰܚܬܺܝܡ ܒܩܰܐܡܶܫܠܺܝ ܫܢܰܬ 1963 ܡ̄ ܠܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܘܰܠܫܽܘܫܳܛܳܐ ܕܡܰܕܪ̈ܫܳܬܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝ݂ܳܬܳܐ. ܗܘܰܝ̈ ܗܳܠܶܝܢ ܒܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܗܳܠܰܢܕܰܐ ܒܰܫܢܰܬ 1986 ܡ̄ ܝܙ ܐܳܒ ܝܰܪܚܳܐ

 

♱ ܝܽܘܠܺܝܽܘܣ ܝܶܫܽܘܥ ܔܶܝܔܰܟ ܡܺܝܛܪܽܘܦܳܘܠܺܝܛܳܐ ܕܽܐܘܪܺܝܦܺܝ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ.

 

ܨܰܠܰܘ ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܳܘܝܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܘܚܰܛܳܝܳܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܨܰܒܪܺܝ ܐܰܝܕܺܝܢ ܥܺܝܢܘܰܪܕܢܳܝܳܐ. ܕܢܰܣܟܶܗ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܒܳܬܰܪ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܰܥܒܰܪܘ ܥܰܠ ܫܽܘܢܳܝ ܓܢܶܐ ܒܶܝܬ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܒܽܘܟܪܳܐ ܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܽܐܘܪܺܝܦܺܝ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܡܳܪܝ ܝܽܘܠܺܝܽܘܣ ܝܶܫܽܘܥ ܔܶܝܔܰܟ ܨܠܽܘܬܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

 

ܡܚܰܘܝܳܢܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ

 

ܥܽܘܬܳܕܳܐ ܕܰܚܬܳܡܳܐ:

ܗܶܪܓܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ:      ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ:       ܙܰܘ̈ܥܶܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܬܰܪܥܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ: ܫܡܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܘܶܐܣܳܪܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܟܺܝܬ ܒܶܢܝܳܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܡܶܠܬܳܐ ܟܪܺܝܗܬܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܚܠܺܝܡܬܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܫܰܠܡܬܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܟܰܝ̈ܠܶܝܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ ــ ܦܫܺܝܛܬܳܐ ܘܰܡܪܰܟܰܒܬܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܒܺܝܩܬܳܐ ܘܰܡܫܰܢܝܳܢܺܝܬܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܠܦܽܘܬ ܙܰܒܢܳܐ ـ ܡܶܠܰܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܐܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܰܢܝܳܢܺܝܬܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܥܳܒܽܘܕܬܳܐ ܘܚܳܫܽܘܫܬܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܡܶܠܰܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܩܳܐܶ݁ܡ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܡܶܠܰܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܥܣܰܪ ܙܰܘܥܳܐ ܕܳܐܬܽܘܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܒܡܶܠܰܬ ܕܰܥܬܺ݀ܝܕ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥܣܰܪ ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܬܰܪܥܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܫܡܳܐ: ܡܶܫܬܰܡܗܳܢܳܐ ܘܫܽܘܡܳܗܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܶܫܬܰܥܣܰܪ ܫܡܳܐ ܩܢܽܘܡܳܝܳܐ ܘܓܶܢܣܳܢܳܝܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܰܫܒܰܥܣܰܪ ܫܡܳܐ ܐܰܛܺܝܡܳܐ ܘܡܶܬܝܰܒܠܳܢܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܰܬܡܳܢܰܥܣܰܪ ܫܡܳܐ ܕܶܟܪܳܢܳܝܳܐ ܘܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܰܬܫܰܥܣܰܪ ܫܡܳܐ ܢܶܩܒܬܳܢܳܝܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܝܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܫܡܳܐ ܚܕܳܢܳܝܳܐ ܘܣܰܓܺܝܳܐܢܳܝܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܕ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܬܪܺܝܥܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܬܰܪܥܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܚܰܘܝܳܢ̈ܶܐ ܪ̈ܶܡܙܳܢܳܝܶܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܫܡܳܗܰܝ̈ ܡܶܢܝܳܢܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܚܠܳܦ ܫܡܳܐ ܘܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܘܗܝ ܘܰܙܢܰܘ̈ܗܝ.

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܣܽܘܪܥܳܦ ܡܶܠܰܬ ܐܺܝܬ ܥܰܡ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ ܠܡܶܠܰܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܠܡܶܠܰܬ ܕܰܥܬܺ݀ܝܕ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܚܽܘܫܳܒܳܝ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܬܶܫܥܳܐ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘ̈ܕܶܐ ܠܡܶܠܰܬ ܕܩܳܐܶܡ ܠܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ـ ܠܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܣܝ̈ܳܡܶܐ

ܗܶܪܓܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܬܰܠܽܘ̈ܬܳܢܶܐ ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ

 

ܗܶܪܓܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܚܰܕ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬ ܚܠܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܬܰܠܘܬܳܢ̈ܶܐ ܠܶܐܣܳܪ̈ܶܐ ـ ܠܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܣܝܳܡ̈ܶܐ