ܣܦܪܐ ܬܪܝܢܐ ܕܡܠܟ̈ܐ

ܬܘܒ

ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ

ܣܦܪܐ ܬܪܝܢܐ ܕܡܠܟ̈ܐ

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ

ܣܝܠܝܕܘܢ ܡܚܘܝܢܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܐܫܬܡܫܘ ܒܝܘ̈ܡܝ ܡܠܟ̈ܐ ܕܝܗܘܕܐ ܘܫܢ̈ܝܗܘܢ.

 

 

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

 

3- ܡ݂ܢ ܒܠܝ ܕܠܰܝܬ ܐܰܠܗܐ ܒܺܝܣܪܐܝܠ: ܐܙܠܺܝܬܘܢ ܠܡܶܫܐܠ ܡ݂ܢ ܒܥܶܠܙܒܽܘܒ ܐܰܠܗܐ ܕܥܩܪܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܥܠܐ ܕܒܒܐ ܐܠܗܐ ܕܥܩܪܘܢ܀

8- ܓܒܰܪ ܣܥܪ ܘܩܡܪܐ ܕܡܶܫܟܳܐ ܒܚܰܨ̈ܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܥܰܪܩܬܐ ܕܡܶܫܟܐ ܥܠ ܟܣܳܣܬܗ܀

13- ܘܗܿܫܐ ܬܶܬܝܰܩܪ ܢܰܦܫܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܐܩܪ ܢܰܦܫܝ ܗ̄ ܒܰܕܐܰܝܟ ܗܳܕܐ ܬܰܟܫܶܦܬܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܠܡܫܝܳܫܘ ܛܢܢܗ ܥܰܙܺܝܙܐ ܕܥܶܠܝܐ܀ ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܚܰܡܫܺܝܢ ܬܠܺܝܬܝܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܠܗ ܘܠܰܕܥܰܡܗ ܐܝܟ ܕܰܠܚܰܡܫܝܢ ܚܰܡܫܝܢ ܗܳܢܘܢ ܐܚܪ̈ܝܶܐ ܐܰܘܩܕܰܬ݀ ܢܽܘܪܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

1- ܘܰܗܘܐ ܕܟܕ ܡܰܣܶܩ ܡܪܝܐ ܠܐܶܠܝܐ ܒܰܥܠܥܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܙܰܘܥܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܒܩܪܚܐ ܠܰܫܡܝܐ܀

2- ܘܐܶܡܪ ܐܶܠܝܐ ܢܒܺܝܐ ܠܐܠܝܫܥ: ܟܰܬܪ ܠܺܝ ܩܰܠܝܠ ܗ̄ ܕܰܢܢܰܣܶܗ ܚܽܘܒܗ ܕܶܐܠܝܫܥ܀

5- ܕܝܰܘܡܢܐ ܢܳܣܒ ܡܪܝܐ ܠܡܳܪܟ ܡ̣ܢ ܪܝ̣ܫܟ ܗ̄ ܡܪܝ ܣܶܐܘܝܪܐ ܐܡ̇ܪ: ܡܪܐ ܕܶܐܠܝܫܥ ܩܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܢܒܺܝ̈ܐ ܠܐܶܠܝܐ ܟܕ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢ ܕܡܳܪܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܡܰܠܦ ܕܗܰܘ ܕܝܳܠܦ܀

8- ܘܰܢܣܰܒ ܐܶܠܝܐ ܡܥܦܪܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܪܘܬܗ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܠܥܛܺܝܦܬܗ܀ ܘܟܰܪܟܗ ܘܰܡܚܐ ܐܢܘܢ ܠܡܰܝ̈ܐ ܕܝܽܘܪܕܢܢ: ܘܶܐܬܦܠܶܓܘ ܒܰܪܒܨ ܠܳܡܰܕ܀ ܘܰܥܒܰܪܘ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܐܶܠܝܐ ܘܶܐܠܺܝܫܥ܀

9- ܫܰܐܠ ܡܳܢܐ ܐܶܥܒܕ ܠܟ ܗ̄ ܟܕ ܐܶܫܬܰܪܰܪ ܚܽܘܒܗ ܕܢܶܫܐܠ ܡܶܕܡ ܕܨܳܒܶܐ܀ ܘܐܡ̣ܪ ܐܶܠܝ̣ܫܥ: ܢܶܗܘܐ ܚܰܕ ܬܪܶܝܢ ܒܪܽܘܚܟ ܥܠܰܝ ܗ̄ ܠܘ ܕܢܶܗܘܐ ܡܝܰܬܪ ܡ̣ܢ ܪܰܒܗ ܥܺܐܦܐ ܕܪܘܚܺܐ ܫܳܐܠ ܐܠܐ ܟܕ ܚܳܙܶܐ ܠܛܳܥܝܽܘܬܐ ܕܥܶܫܢܰܬ݀ ܘܗ̣ܘ ܡܚܺܝܠܐ. ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܠܗ ܥܽܘܕܪܢܐ ܕܝܰܬܝ̣ܪ ܪܰܒ ܫܐܠ܀

10- ܐܢ ܬܶܚܙܶܝܢܝ ܟܕ ܡܶܬܕܒܰܪ ܐܢ݂ܐ ܡ̣ܢܟ: ܢܗܘܐ ܠܟ ܗ̇ܟܰܢܐ: ܘܐܢ ܠܐ ܗ̄ ܐܢ ܡܶܬܕܒܰܪ ܐܢ݂ܐ ܡ̣ܢܟ ܗܘܝܐ ܫܶܐܠܬܟ. ܘܐܢ ܦܐܫ ܐܢ݂ܐ ܥܕܰܟܝ̣ܠ ܥܰܡܟ ܠܐ ܣܢܺܝܩ ܐܢܬ܀

11- ܘܰܣܠܶܩ ܐܶܠܝܐ ܒܥܰܠܥܠܐ ܠܰܫܡܰܝܐ: ܡܰܠܦܢ̈ܐ ܐܡܪܝܢ: ܕܰܚܢܽܘܟ ܘܶܐܠܝܐ ܠܦܰܪܕܰܝܣܐ ܐܶܫܬܰܢܝܘ ܘܕܠܐ ܡܳܝܬܝܢ ܠܚܰܪܬܐ ܝܺܕܺܝܥܐ ܗܺܝ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܕܚܳܐܝܶܢ ܒܡܶܐܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܡܰܘܬܐ ܠܐ ܛܳܥܡܝ̣ܢ ܐܝܟ ܡܶܠܬܗ ܕܦܰܘܠܘܣ܀

12- ܐܒܝ ܐܒܝ: ܪܳܟܒܶܗ ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ ܘܰܪܒܨ ܒܶܝܬ ܡܩܰܫܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܪܟܰܒܬܐ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ ܘܦܰܪ̈ܫܘܗܝ ܗ̄ ܒܟ ܡܶܬܚܰܝܠ ܗܘܳܐ ܥܰܡܐ܀

14- ܐܽܘܢ ܡܪܝܐ ܐܰܠܗܗ ܕܡܪܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܝܟܘ ܡܪܝܐ܀ ܘܐܦ ܗ̣ܘ ܡܚܐ ܠܡܰܝ̈ܐ ܕܝܽܘܪܕܢܢ ܘܶܐܬܦܠܶܓܘ܀

15- ܫܪܳܬ݀܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܪܘܚܶܗ ܕܶܐܠܝܐ ܥܠ ܐܶܠܝܫܥ ܗ̄ ܠܘ ܢܰܦܫܗ ܕܶܐܠܝܐ ܫܰܢܝܰܬ݀ ܠܘܬ ܐܶܠܝܫܥ ܐܠܐ ܪܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܕܰܒܐܶܠܝܐ ܥܳܡܪܐ ܗܘܳܬ ܐܦ ܒܶܐܠܝܫܥ ܥܶܡܪܰܬ݀: ܐܦ ܓܶܝܪ ܘܝܽܘܚܢܢ ܒܪ ܙܟܰܪܝܐ ܒܗ̇ ܒܪܘܚܐ ܘܰܒܚܰܝܠܐ ܕܶܐܠܝܐ ܡܰܗܦܶܟ ܠܶܒܰܘ̈ܬܐ ܕܰܐܒܗ̈ܐ ܥܠ ܒܢܰܝ̈ܐ܀

19- ܗܐ ܡܰܘܬܒܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬܐ ܫܰܦܝܪ: ܐܝܟ ܕܡܳܪܢ ܚܳܙܐ܆ ܘܡܰܝ̈ܐ ܒܺܝܫܺܝܢ ܘܰܐܪܥܐ ܡܓܰܙܝܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܺܝܫܘܬܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܠܐ ܡܰܝܬܝܐ ܦܺܐܪ̈ܐ܀

20- ܘܐܡ̣ܪ: ܐܰܝܬܘ ܠܝ̣ ܩܽܘܩܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܽܘܠܺܝܣܬܐ ܚܕܳܐ ܚܕܰܬܐ ܘܰܐܪܡܘ ܒܗ̇ ܡܶܠܚܐ ܗ̄ ܒܡܶܠܚܐ ܐܰܣܝ ܡܰܠܚܝܽܘܬ ܡܰܝ̈ܐ ܟܶܐܡܰܬ ܠܟܽܘܪܗܢܐ ܒܗܘ ܕܕܡܐ ܠܗ. ܘܠܘ ܒܣܰܩܘܒܠܗ ܐܰܟܡܐ ܕܣܳܥܪܺܝܢ ܐܣܘ̈ܬܐ ܦܰܓܪ̈ܢܝܶܐ: ܕܝܰܬܝ̣ܪ ܬܶܬܚܰܘܐ ܬܶܕܡܘܪܬܐ܀

23- ܣܰܩ ܩܰܪܚܐ ܣܰܩ ܩܪܚܐ ܗ̄ ܛܠܝ̈ܶܐ ܕܰܩܕܩ̈ܐ ܒܢܰܝ̈ܐ ܕܥܘܿܠܘܬܐ ܠܩܪܚܐ ܐܰܘܟܝܬ ܪܘܚܐ ܩܰܫܝܐ ܦܩܕܺܝܢ ܕܢܶܣܩ ܘܰܢܪܺܝܡܝܘܗܝ ܠܐܠܝܫܥ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܪܰܒܗ܀ ܘܠܐ ܢܒܐܫ ܠܥܰܡܐ ܒܺܝܫܐ ܘܡܰܪܓܙܢܐ ܒܰܛܢܢܶܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

4- ܘܡܺܝܫܘܥ ܡܰܠܟܐ ܕܡܘܐܒ ܢܳܩܕܐ ܗܘܐ ܒܰܙܩܦ ܢܽܘܢ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܡܬܰܪܣܐ ܥܳܢ̈ܐ܀ ܣܽܘܡ̄ܐ: ܪܺܝܫ ܪ̈ܥܰܘܬܐ ܗܘܐ܀ ܡܳܐܐ ܐܰܠܦ̈ܝܢ ܫܰܡܺܝ̈ܢܐ ܕܥܳܢ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܡܪ̈ܐ܀

8- ܘܪ̈ܟ̱ܫܝ ܒܰܫܠܝ ܫܺܝܢ ܐܝܟ ܪ̈ܰܟܫܳܟ܀

15- ܘܗ̇ܫܐ ܐܰܝܬܘ ܠܝ̣ ܢܩܽܘܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܰܒܘ ܠܝ̣ ܡܙܰܡܪܢܐ ܗ̄ ܕܢܶܬܟܰܢܫ ܥܰܡܐ ܘܢܶܚܙܝܗ̇ ܠܬܶܕܡܘܪܬܐ ܘܠܐ ܢܶܬܠܝܗ̇ ܠܒܰܥܠܐ܀

16- ܢܶܬܥܒܕ ܢܰܚܠܐ ܗ̇ܢܐ ܓܽܘܒܺܝ̈ܢ ܓܽܘܒܺܝ̈ܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܽܘܡܩ̈ܐ ܥܽܘܡܩ̈ܐ ܗ̄ ܕܢܶܬܟܰܢܫܘܢ ܒܗܘܢ ܡܰܝ̈ܐ ܕܡܶܛܪܐ ܕܝܳܗܒ ܡܪܝܐ܀

21- ܘܰܐܟܪܶܙܘ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܣܪ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܕܡܶܬܚܙܩ ܣܰܝܦܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܙܽܘܢܪܐ ܘܰܠܥܶܠ܀

27- ܘܰܗܘܐ ܪܽܘܓܙܐ ܪܰܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܐ ܪܰܒܬܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܠܛܺܝܫܽܘܬ ܪܽܘܓܙܐ ܥܠ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܥܠ ܕܠܐ ܚܰܢܘ ܠܡܰܠܟܐ ܕܡܘܐܒ ܘܰܐܣܢܩܘܗܝ ܕܢܰܣܩ ܠܰܒܪܗ ܒܘܟܪܐ ܥܠܳܬܐ ܥܠ ܫܽܘܪܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

2- ܠܝܬ ܠܐܰܡܬܟ ܡܶܕܡ ܒܒܰܝܬܐ ܐܠܐ ܐܢ ܡܣܪܽܘܚܺܝܬܐ ܕܡܶܫܚܐ ܗ̄ ܫܳܛܺܝܦܬܐ ܕܡܶܫܟܐ܀

3- ܡܳܐܢ̈ܐ ܣܦܺܝ̈ܩܶܐ ܠܐ ܬܰܙܥܪܺܝܢ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ. ܗ̄ ܪ̈ܰܒܐ ܘܣܰܓ̈ܝܐܐ ܐܰܝܬܳܝ܀

4- ܘܣܽܘܟܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܣܟܝܢ ܒܗ̇ܠܝܢ ܡܳܐܢ̈ܐ ܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܐܰܫܝܓ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܬܶܓܫܽܘܦ ܛܰܝܒܘܬܐ ܒܛܰܡܐܘܬܐ. ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܐܡܪܝܢ: ܕܰܠܡܰܝ̈ܐ ܫܰܚܠܶܦ ܐܢܘܢ ܒܡܶܫܚܐ܀ ܝܰܘܣܺܝܦܘܣ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܕܩܽܘܦܪܽܘܣ ܐܡ̇ܪ: ܕܗ̇ܕܐ ܐܰܪܡܰܠܬܐ ܐܰܢܬܬܗ ܗܺܝ ܕܰܢܒܺܝܐ ܗܰܘ ܕܡ̣ܢ ܐܪܝܐ ܐܶܬܚܢܶܩ ܥܠ ܕܶܐܬܬܛܥܺܝ ܡ̣ܢ ܢܒܺܝܐ ܐܚܪܺܢܐ: ܘܥܠ ܠܒܰܝܬܗ ܘܶܐܟܠ ܘܐܫܬܺܝ ܠܘܬܗ܀

12- ܩܪܝܗ̇ ܠܫܺܝܠܘܡܝܬܐ ܗ̇ܕܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܫܺܝܠܘ. ܫܺܝܠܘܡܳܝܬܐ ܡܶܬܐܰܡܪܐ ܒܬܰܘܣܦܬܐ ܕܡܺܝܡ܀

14- ܫܰܪܝ̣ܪܐܝܬ ܒܪܐ ܠܰܝܬ ܠܗ̇ ܘܒܰܥܠܗ̇ ܣܐܷܒ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܝܬܘܗܝ ܣܳܒܐ܀

27- ܘܰܩܪܶܒ ܓܰܚܙܝ ܠܡܰܦܪܩܘܬܗ̇ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܶܕܚܩܗ̇܀

27- ܫܐܠܬ ܒܪܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܐ ܫܶܐܠܶܬ ܒܪܐ ܡ̣ܢ ܡܪܝ܀ ܠܐ ܐܶܡܪܶܬ ܠܟ ܕܠܐ ܬܶܫܐܠ ܠܝ̣ ܗ̄ ܟܕ ܐܶܡܪܰܬ ܠܗ܀ ܠܐ ܡܪܝ ܢܒܺܝܗ ܕܰܐܠܗܐ ܬܟܰܕܒ ܒܐܰܡܬܟ܀

29- ܘܐܡ̣ܪ ܠܓܚܙܰܝ: ܐܶܣܽܘܪ ܚܰܨܝ̈ܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܣܳܣܬܟ ܘܣܰܒ ܚܽܘܛܪܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܒܘܩܬܐ ܕܝ̣ܠܝ ܒܺܐܝܕܟ܀ ܘܙܶܠ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܬܳܐ܀ ܐܢ ܬܶܫܟܰܚ ܓܰܒܪܐ ܠܐ ܬܒܰܪܟܺܝܘܗܝ. ܘܐܢ ܢܒܰܪܟܟ ܓܰܒܪܐ: ܠܐ ܬܶܥܢܶܝܘܗܝ ܗ̄ ܒܰܐܠܗܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܣܘܪ ܡܰܚܫܰܒܬܟ ܘܒܰܕܣܛܪ ܡ̣ܢܗ ܠܐ ܢܶܦܗܐ ܪܶܥܝܢܟ ܘܥܠ ܕܠܐ ܫܰܡܥܗ ܐܶܙܠ ܘܠܐ ܟܫܪ܀

38- ܬܦܺܝ ܩܶܕܣܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܩܝ̣ܡ ܩܶܕܣܐ ܪܰܒܐ܀

39- ܘܰܢܦܰܩ ܚܰܕ ܠܚܰܩܠܐܴ ܠܡܶܠܩܛ ܪ̈ܘܥܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܶܓܒܳܝܘ ܐܰܪܝܙܽܘܬ ܗ̄ ܝܪܩܐ ܕܒܰܪܐ܀ ܘܶܐܫܟܰܚ ܓܦܶܬܐ ܒܚܰܩܠܐܴ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܦܶܬܐ ܕܕܒܪܐ܀ ܘܰܠܩܛ ܡܢܗ̇ ܦܩܘܥ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝܰܪܩܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܩܪܐܐ ܕܕܒܪܐ: ܡܠܐ ܠܒܳܫܗ ܗ̄ ܩܛܝ̈ ܚܶܘܝܐ ܕܗ̣ܢܝܢ ܒܢ̈ܬ ܡܰܪܝ̣ܪ܀

41- ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܶܕܡ ܕܒܝ̣ܫ ܒܩܶܕܣܐ ܗ̄ ܫܰܢܝܰܬ݀ ܗܺܝ ܡܰܪܝ̣ܪܘܬܐ܀

42- ܘܓܰܒܪܐ ܐܶܬܐ ܡ̣ܢ ܡܕܺܝܢܰܬ ܓܰܢ̱ܒܪ̈ܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܣܰܠܺܝ̈ܣܐ ܗ̄ ܚܶܒܪܘܢ܀ ܠܰܚܡܐ ܕܒܰܟܳܪ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

1- ܘܓܰܒܪܐ ܢܶܥܡܢ ܓܰܢ̱ܒܪ ܚܰܝܠܐ ܗܘܳܐ: ܘܓܪܒ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܓܰܪܒܢܐ܀

2- ܘܐܰܕܽܘܡܝ̈ܐ ܢܦܰܩܘ ܒܓܰܝܣ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܣܽܘܪܝܰܐ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܠܚܽܘܕܝ ܙܰܝܢ̈ܐ܀

7- ܕܰܫܠܚ ܠܝ̣ ܗ̇ܢܐ ܕܐܰܣܳܐ ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ ܘܰܙܩܦ ܣܶܡܟܰܬ ܒܰܨܚܚܐ ܒܰܪܒܨ ܣܶܡܟܰܬ: ܓܰܒܪܐ ܡ̣ܢ ܓܰܪܒܗ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ܀

10- ܘܰܢܬܽܘܒ ܒܣܪܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܒܶܣܪܟ ܥܠܰܝܟ ܘܢܶܬܕܰܟܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܐܶܬܕܰܟܳܐ܀ ܣܘܡ̄ܐ܇ ܘܬܶܐܘܕܘܛܝܘܢ ܘܕܚܡܫ: ܘܬܶܬܕܰܟܐ܀

12- ܠܐ ܗܘܐ ܛܳܒ ܐܰܡܢܳܢ ܘܦܰܪܦܪ ܢܰܗܪ̈ܰܘܬܐ ܕܕܰܪܡܣܽܘܩ܀

13- ܙܶܠ ܣܚܺܝ ܘܕܰܟܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܬܕܰܟܳܐ܀

17- ܢܶܬܺܝܗܒ ܠܥܰܒܕܟ ܛܰܥܢܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܟܘܕܢ̈ܘܢ ܐܕܰܡܬܐ ܗ̄ ܕܢܶܥܒܕܝܗ̇ ܒܕܽܘܟܬܐ ܕܒܗ̇ ܩܳܐܡ ܒܒܶܝܬ ܪܰܡܘܢ ܦܬܰܟܪܐ: ܐܰܝܟܢܐ ܕܠܐܠܗܐ ܬܶܗܘܐ ܣܶܓܕܬܗ܀

23- ܘܨܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ ܕܟܶܣܦܐ ܒܰܬܪܶܝܢ ܣܕܘܢ̈ܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܚܶܬܺܝ̈ܢ܀

24- ܘܶܐܬܐ ܠܓܶܢܝܐ ܒܰܪܒܨ ܓܳܡܰܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܚܶܫܘܟܐ܀ ܘܰܢܣܒ ܡ̣ܢܗܘܢ: ܘܰܐܛܪ ܒܒܰܝܬܐ ܗ̄ ܢܶܛܪ ܘܛܰܫܝ܀

27- ܓܰܪܒܗ ܕܢܶܥܡܢ ܢܶܕܒܩ ܒܟ ܘܰܒܙܰܪܥܟ ܠܥܠܡ ܗ̄ ܐܦ ܒܙܰܪܥܟ ܐܢ ܐܰܟܘܬܟ ܢܶܥܒܕ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

2- ܚܕܐ ܚܕܐ ܩܳܪܝ̣ ܗ̄ ܩܪܺܝܬܐ.

6- ܘܦܰܣܶܩ ܩܰܝܣܐ: ܘܰܐܪܡܝ̣ ܬܰܡܢ ܘܛܳܦ ܦܰܪܙܠܐ ܗ̄ ܥܡܰܕ ܩܰܠܝ̣ܠܐ܀ ܘܰܣܠܶܩ ܝܰܩܝ̣ܪܐ ܒܬܶܕܡܘܪܬܐ܀

8- ܒܐܬܪ ܦܠܢ ܟܡܰܢܘ ܘܶܐܬܛܰܫܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܕܽܘܟܬܐ ܦܠܳܢܝܬ ܒܦܶܐܠܽܘܡܳܢܝ ܫܳܪܶܐ ܐܢ݂ܐ܀

17- ܘܰܦܬܰܚ ܡܳܪܝܐ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܛܰܠܝܐ܀ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܣܶܐܘܝܪܐ ܐܡ̇ܪ: ܕܓܠܝܐܝܬ ܐܝ̣ܬ ܠܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܢܝ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܪܟܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ: ܕܰܒܗܶܝܢ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܠܥܽܘܕܪ̈ܶܢܺܐ ܐܠܗܝ̈ܐ܀

18- ܡܚܺܝ ܠܥܰܡܐ ܒܫܪܓܪ̈ܓܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܠܐܴ ܚܰܕܬܐ܀

25- ܥܕܰܡܐ ܕܐܶܙܕܰܒܢ ܪܝ̣ܫܐ ܕܚܡܳܪܐ ܒܰܬܡܢܺܝܢ ܕܟܶܣܦܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܚܰܡܫܝ̣ܢ ܘܚܰܡܫܐ܀

29- ܘܐܛܫܝܰܬܗ ܠܰܒܪܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܛܰܫܝܰܬ݀܀

32- ܐܚܽܘܕܘ ܬܰܪܥܐ ܘܚܘܒܨܘܗܝ ܠܒܰܪ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܘܠܨܘܢܝܗܝ ܗ̄ ܠܐܺܝܙܓܰܕܗ ܕܝܽܘܪܡ ܒܪ ܐܚܒ ܕܫܰܕܪܶܗ ܠܡܶܣܰܒ ܪܺܝܫܗ ܕܐܠܝܫܥ܀

33- ܗܕܐ ܗ̣ܝ ܒܝ̣ܫܬܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܟܒܰܪ ܡܶܫܬܰܒܩܳܢܽܘܬܐ ܗܘܬ ܒܝ̣ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܕܢܶܩܛܠܢܝ ܝܽܘܪܡ܀ ܡ̇ܢܐ ܐܨܰܠܐ ܬܘܒ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܢ ܐܪܦܺܝ ܒܝ̣ ܐܝ̣ܕܝ̈ܐ ܠܐ ܬܘܒ ܡܩܰܒܶܠ ܨܠܘܬܝ. ܘܐܦܶܢ ܐܡ̣ܪ ܢܒܺܝܐ ܗ̇ܟܢܐ: ܠܐ ܦܣܩ ܣܰܒܪܐ: ܐܠܐ ܨܰܠܝ̣ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܘܶܐܬܐܡܪ ܠܗ: ܡܚܪ ܠܥܶܕܢܐ ܗ̇ܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

1- ܣܰܐܬܐ ܕܢܰܫܝ̣ܦܐ ܒܣܰܠܥܐ ܗ̄ ܫܬܐ ܩܦܺܝܣ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܰܝܠܐܴ ܕܰܣܡܝ̣ܕܐ ܒܣܺܝܩܠܘܢ܀

2- ܘܰܥܢܐ ܓܰܢ̱ܒܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܪܝܣܛܐܣܺܝܣ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܬܠܺܝܬܝ ܩܢܽܘܡ̈ܐ ܗ̄ ܚܕ ܡ̣ܢ ܬܠܳܬܐ ܕܩܝܡܝ̣ܢ ܥܠ ܡܰܪܟܰܒܬܐ ܒܰܩܪܒܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܚܰܕ ܡ̣ܢܗܘܢ ܢܕܰܒܪܝܗ̇ ܘܰܬܪܶܝܢ ܢܰܩܪܒܘܢ܀ ܐܢ ܡܪܝܐ ܢܶܥܒܕ ܟܘ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܰܛܰܪ̈ܰܩܛܐ ܒܦܳܬܚ ܩܽܘܦ ܘܛܶܬ ܘܪܺܝܫ ܒܫܡܝܐ: ܢܗܘܐ ܦܶܬܓܡܐ ܗܢܐ ܗ̄ ܟܒܰܪ ܡܢ ܫܡܰܝܐ ܢܪܡܶܐ ܠܢ ܐܠܗܐ ܚ̈ܛܐ ܘܣܥܳܪ̈ܐ. ܘܐܠܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܢܺܐܬܐ ܠܫܳܡܪܝܢ ܡܕܡ ܕܗܐ ܚܒܺܝܫܐ ܡܢ ܚܰܝܠܐ ܕܐܕܘܡ̈ܝܐ܀

5- ܘܩܳܡܘ ܒܫܰܦܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܚܶܫܘܟܐ ܗ̄ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܗ̇ܢܘܢ ܓܰܪ̈ܒܢܶܐ ܕܰܢܦܰܩܘ ܠܡܰܫܪܝ̣ܬܐ ܕܐܰܕܽܘܡܝ̈ܐ ܘܶܐܫܟܰܚܘ ܐܢܘܢ ܕܥܪܺܝܩܺܝܢ ܡ̣ܢ ܩܠܐ ܕܰܐܫܡܰܥ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ܀

10- ܘܶܐܬܰܘ ܘܰܩܪܰܘ ܠܬܳܪ̈ܥܶܐ ܒܰܙܩܳܦ ܬܰܘ ܘܰܫܠܝ ܪܺܝܫ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

15- ܘܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܝܰܘܡܐ ܢܣܰܒ ܚܙܳܐܝܠ ܗ̄ ܡܰܠܟܐ ܕܐܕܘܡ܀ ܚܡܝ̣ܠܬܐ ܗ̄ ܐܴܡܶܠܐܴ ܕܐܝ̣ܬ ܠܗ̇ ܥܶܪ̈ܩܶܐ ܘܡܶܬܩܰܪܝܐ ܬܘܒ ܟܽܘܫܦܬܐ. ܘܝܰܘܢܝ̈ܐ ܘܥܶܒܪ̈ܝܶܐ ܡܰܐܟܰܒܪ ܐܡܪܝܢ܀ ܣܘܡܰܐܟܘܣ: ܘܰܐܩܘܠܐܣ: ܬܰܫܘܺܝܬܐ܀ ܘܨܰܒܥܗ̇ ܒܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܕܡܶܫܬܰܠܗܒ ܗܘܐ ܒܐܫܳܬܐ܀ ܘܰܦܪܰܣ ܥܠ ܐܰܦ̈ܘܗܝ ܘܡܝ̣ܬ. ܘܰܐܡܠܶܟ ܚܙܳܐܝܠ ܒܬܰܪܗ ܗ̄ ܚܙܐܝܠ ܒܳܬܪ ܚܙܐܝܠ: ܫܰܘܝܽܘܬ ܓܝܪ ܫܡܳܗܐܻܝܬ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܥܰܒܕܐ ܘܡܪܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܪܬܗ ܕܐܚܒ ܗܘܬ ܠܗ ܐܰܢܬܬܐ ܗ̄ ܠܝܽܘܪܡ ܒܪ ܝܽܘܫܦܛ ܡܰܠܟܐ ܕܝ̣ܗܘܕܐ ܘܥܰܠ ܗ̇ܝ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܚܒ ܐܶܬܕܰܡܝ ܒܰܥ̈ܒܕܘܗܝ ܒܝ̣ܫ̈ܐ܀

26- ܘܰܫܡܗ̇ ܕܶܐܡܗ ܗ̄ ܕܰܐܚܙܝܐ ܒܰܪ ܝܘܪܡ ܒܪ ܝܘܫܦܛ܀ ܥܬܠܝܐ ܒܰܪܬ ܥܡܪܝ ܡܰܠܟܐ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ܀ ܣܽܘܪܝܝܐ: ܕܚܳܬܗ ܕܐܚܒ ܩܳܪܐ ܠܗ̇. ܒܗ̇ܝ ܕܝܢ ܒܰܪܬܗ ܗ̣ܝ ܕܐܚܒ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܒܰܪܬܗ ܕܥܡܪܝ ܐܰܒܘܗܝ ܕܐܚܒ ܡܶܬܩܰܪܝܐ܀ ܘܩܰܕܝܫܐ ܣܶܐܘܝܪܶܐ ܐܡ̇ܪ: ܒܰܪܬ ܐܚܒ ܗ̣ܝ ܒܰܥܒ̈ܕܶܐ ܘܚܳܬܗ ܒܰܟܝܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

1- ܘܶܐܠܝ̣ܫܥ ܢܒܺܝܐ ܩ݂ܪܐ ܠܚܰܕ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܰܝ ܢܒܺܝ̈ܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܗ̄ ܡܶܬܐܰܡܪܐ ܕܡ̣ܢ ܟܗܢ̈ܐ ܗܘܐ ܗ̇ܢܐ ܘܶܐܠܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܡܶܫܬܰܕܪ ܗܘܐ ܕܢܶܡܫܽܘܚ ܡܰܠܟܐ ܟܶܐܡܰܬ ܠܝܗܘ ܒܰܪ ܝܰܡܫܝ ܥܠ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܚܠܦ ܝܘܪܡ ܒܰܪ ܐܚܒ ܕܩܪܺܝܒ ܠܰܡܡܳܬ܀

17- ܘܕܰܘܩܐ ܩܐܷܡ ܥܠ ܡܰܓܕܠܐܴ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܽܘܪܩܣܐ܀

20- ܘܕܒܳܪܐ ܐܝܟ ܕܒܳܪܐ ܕܝܗܘ ܒܪ ܝܡܫܝ: ܡܛܠ ܕܡܣܪܗܒܐܝܬ ܕܳܒܪ ܗܘܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܒܫܳܢܝܘܬܐ ܪܳܕܶܦ ܗܘܐ܀

22- ܐܘ ܕܚܰܪ̈ܫܝܗ̇ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܒܰܫܠܝ ܪܺܝܫ܀

25- ܡܛܠ ܕܕܰܟܝ̣ܪ ܐܢ̣ܐ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܐܚܪܝܬܐ ܘܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ ܗ̄ ܕܥܗܝ̣ܕ ܐܢ݂ܐ܀

30- ܘܐܝܙܒܺܝܠ ܫܶܡܥܰܬ݀ ܗ̄ ܕܐܬܐ ܝܳܗܘ ܠܐܝܙܪܥܝܠ܀ ܘܟܶܚܠܬ݀ ܒܨܕܝܕܐ ܥܰܝܢ̈ܝܗ̇ ܘܐܣܪܬ݀܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܛܐܒܬ݀ ܪܺܝܫܗ̇ ܘܶܐܕܝܩܬ݀ ܡ̣ܢ ܟܰܘܬܐ܀

31- ܘܶܐܡܪܰܬ݀: ܫܠܶܡ ܙܡܪܝ ܩܳܛܠ ܡܪܗ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܙܡܪܺܝ ܩܛܠ ܠܡܪܗ. ܐܰܠܐ ܒܪ ܒܰܥܫܐ ܘܰܐܡܠܶܟ ܗ̇ܟܢܐ ܐܦ ܩܛܰܠܬ ܠܒܶܪܝ ܝܽܘܪܡ ܒܪ ܐܚܒ ܘܐܡܠܟܬ. ܘܓܰܠܝܐ ܡܛܠ ܕܢܶܪܓܝܗ̇ ܗܘܐ ܝܳܗܘ: ܐܶܨܛܒܬܬ݀ ܐܝ̣ܙܒܝܠ ܘܚܰܘܝܰܬ̣ܗ ܢܰܦܫܗ̇. ܐܠܐ ܟܺܐܢܘܬܐ ܥܨܳܬܗ̇ ܕܬܨܥܪܝܘܗܝ ܘܬܡܽܘܬ܀

33- ܘܶܐܡ̣ܪ: ܦܽܘܫܚܽܘܗ̇: ܘܦܰܫܚܽܘܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܪܓܠܘ ܥܪܓܠܽܘܗ̇܀

34- ܘܐܡ̣ܪ: ܦܽܘܩܕܘܗ̇ ܒܩܽܘܫܝ ܕܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܥܽܘܪܘ ܠܠܺܝܛܬܐ ܗ̇ܝ: ܘܩܽܘܒܪܘܗ̇ ܡܛܠ ܕܒܰܪܬ ܡܰܠܟܐ ܗܺܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

1- ܘܠܐܚܒ ܫܰܒܥܝ̣ܢ ܒܢܺܝ̈ܢ ܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܒܫܡܪܝܢ ܗ̄ ܒܢܘܗ̈ܝ ܘܰܒܢ̈ܝ ܛܽܘܗܡܗ. ܘܝ̣ܕܝܥܐ ܗ̇ܕܐ ܡ̣ܢ ܗܳܝ: ܕܥܰܡܟܘܢ ܒܢ̈ܝ ܡܪ̈ܝܟܘܢ ܐܡ̇ܪ ܒܬܪ ܩܰܠܝ̣ܠ܀ ܘܰܠܘܬ ܬܳܪ̈ܐܐ ܕܐܚܒ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܪ̈ܰܒܝܢܐ܀

11- ܘܠܐ ܫܒܰܩ ܠܗ ܣܪܺܝܕܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܪܟܢܐ܀

13- ܘܝܗܘ ܐܶܫܟܰܚ ܠܐܰܚܘ̈ܗܝ ܕܐܚܙܝܐ ܡܰܠܟܐ ܕܝ̣ܗܘܕܐ ܗ̄ ܠܰܒܢ̈ܝ ܛܽܘܗܡܶܗ. ܒܗ̇ܝ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܝܐ ܘܰܐܪ̈ܒܝܐ ܘܰܫܒ̈ܒܶܐ ܕܟܽܘܫܝ̈ܐ ܫܒܰܘ ܗܘܰܘ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝܐ ܘܰܒܢ̈ܬܐ ܕܝܽܘܪܡ ܘܠܐ ܦܳܫ ܗܘܐ ܠܗ ܐܠܐ ܐܢ ܐܻܝܙܺܝܐ ܙܥܽܘܪܐ ܐܝܟ ܕܰܟܬܝ̣ܒ ܒܰܣܦܪ ܕܒܶܪܝܡܝܢ܀

21- ܘܶܐܬܡܠܝ̣ ܒܶܝܬ ܒܰܥܠܐ ܡ̣ܢ ܣܦܐ ܠܣܦܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܦܽܘܡܐ ܠܦܽܘܡܐ܀

ܘܐܡ̣ܪ ܗ̄ ܝܳܗܘ ܠܓܺܝܙܰܒܪ̈ܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܥܠ ܒܰܝܬܐ ܕܡܠܬܐܝܠ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܕܰܠܒܽܘܫ̈ܐ܀

25- ܘܟܕ ܓܰܡܪ ܒܰܦܬܚ ܓܳܡܰܠ ܠܡܶܥܒܰܕ ܥܠܰܘ̈ܬܐ ܐܡ̣ܪ ܝܳܗܘ ܠܪ̈ܰܗܳܛܐ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܘܰܙܩܳܦ ܗܶܐ܀ ܥܽܘܠܘ ܚܪܘܒܘ ܐܢܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܛܽܘܠܘ ܐܢܘܢ ܘܠܪ̈ܰܗܛܶܐ ܘܠܛܒܰܠܪ̈ܐ܀ ܥܶܒܪܝܐ: ܘܠܟܘܐܪܺܝ ܘܰܠܪ̈ܳܣܺܝܡ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

5- ܬܽܘܠܬܐ ܡ̣ܢܟܘܢ ܢܶܗܘܘܢ ܢܳܛܪܝܢ ܒܡܰܥ̈ܳܠܝ ܫܰܒܬܐ ܒܰܙܩܦ ܥܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܽܘܠܬܐ ܡ̣ܢܟܘܢ ܢܶܥܘܠ ܠܫܰܒܬܐ ܗ̄ ܟܠ ܫܒܘܥܐ ܕܝܰܘܡ̈ܬܐ ܐܢܳܫ̈ܐ ܝ̣ܕܝ̈ܥܐ ܢܶܛܪܘܢ ܡܰܛܰܪܬܐ܀

6- ܘܬܽܘܠܬܐ ܒܬܰܪܥܐ ܕܩܐܪܣܐ ܗ̄ ܒܬܰܪܥܐ ܓܢܺܝܙܐ ܟܰܣܝܐܻܝܬ ܢܳܦܩܝ̣ܢ ܘܟܳܡܢܺܝܢ܀ ܘܬܽܘܠܬܐ ܒܬܰܪܥܐ ܕܒܶܝܬ ܪ̈ܰܗܛܐ ܗ̄ ܒܬܰܪܥܐ ܕܰܡܕܝ̣ܢ̱ܬܐ ܓܰܠܝܐܝܬ ܢܳܦܩܝ̣ܢ ܦܳܪ̈ܫܐ ܘܪܕܦܝ̣ܢ ܒܳܬܪ ܒܥܶܠܕܒܒ̈ܐ. ܠܗ̇ܠܶܝܢ ܓܝܪ ܛܰܟܶܣ ܝܽܘܕܥ ܟܗܢܐ ܘܡܶܚܕܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܕܰܢܚܰܘܐ ܠܥܰܡܐ: ܕܝܘܐܫ ܒܰܪ ܐܚܙܝܐ ܡܛܫܝ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܥܬܠܝܐ ܪܰܫܝ̣ܥܬܐ ܐܶܡܐ ܕܰܐܒܘܗܝ܀

9- ܒܡܰܥܳܠܝ̈ ܫܰܒܬܐ ܥܡ ܡܰܦܳܩ̈ܝ ܫܰܒܬܐ ܒܰܙܩܦ ܥܶܐ ܘܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܒܫܰܒܬܐ ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܕܢܦܩܝ̣ܢ ܒܫܰܒܬܐ ܗ̄ ܒܫܒܘܥܐ ܕܝܰܘ̈ܡܬܐ܀

10- ܡܘܪ̈ܢܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܽܘܢܛܪ̈ܐ܀ ܘܫ̈ܳܠܛܐ ܗ̄ ܒܝܬ ܓܺܐܪ̈ܶܐ܀

14- ܘܨܰܪܝܬ݀ ܥܶܬܠܝܐ ܠܒܽܘܫ̈ܝܗ̇: ܘܰܩܪܬ݀ ܡܶܪܕܐ ܡܶܪܕܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܣܳܪܐ ܐܣܪܐ ܗ̄ ܢܶܒܳܠܐܴ ܢܶܒܳܠܐܴ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

5- ܥܠ ܒܕܳܩܐ ܗ̄ ܚܽܘܕܬܐ ܕܒܰܝܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܗܰܝܟܠܐܴ܀

9- ܘܰܢܣܰܒ ܝܘܝܕܥ ܟܳܗܢܐ ܐܪܘܢܐ ܚܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܒܘܬܐ ܚܕܳܐ܀ ܘܰܢܩܰܒ ܢܶܩܒܐ ܒܬܰܪܥܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܕܰܦܐ ܒܟܶܣܝܐ ܕܝ̣ܠܗ܀

11- ܠܥܒ̈ܕܰܝ ܥܒܳܕܐ ܕܰܡܫܰܠܛܝ̣ܢ ܒܒܰܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܝܰܗܒܽܘܗܝ ܠܢܓܪ̈ܐ ܘܠܐܪ̈ܓܽܘܒܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܒܢܘܝ̈ܐ܀ ܘܠܐ ܫܳܚ̈ܠܐܷ ܘܠܐ ܩܛܪ̈ܘܩܶܐ ܗ̄ ܦܝ̣ܪ̈ܡܐ ܕܐܝ̣ܬ ܠܗܘܢ ܟܣܝܐ܀

20- ܘܩܰܛܠܘܗܝ ܠܝܘܐܫ ܒܝܬ ܡܰܠܘ ܟܕ ܢܚܶܬ ܠܰܣܠܥ܀

21- ܝܘܙܟܪ ܒܪ ܫܡܰܥܬ ܘܝܘܙܳܒܪ ܒܪ ܫܡܝ̣ܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝܘܙܒܘܬ܀ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܡܚܰܐܘܽܗܝ ܘܡܺܝܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

19- ܘܰܪܓܶܙ ܥܠܰܘܗܝ ܢܒܝܗ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܥܠ ܝܘܐܫ ܡܰܠܟܐ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ. ܐܝܟ ܕܥܠ ܚܒܰܢܢܐ ܕܒܰܬܠܬ ܙܰܒܢ̈ܝܢ ܠܚܽܘܕ ܨܒܐ ܕܢܓܰܡܰܪ ܠܥܰܡܐ ܪܰܒܐ ܕܐܰܕܽܘܡܝ̈ܐ܀

20- ܘܡܝ̣ܬ ܐܶܠܝܫܥ ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ: ܘܓܰܝ̈ܣܶܐ ܒܰܦܬܚ ܓܳܡܰܠ ܘܰܫܠܳܝ ܝܽܘܕ ܕܡܽܘܐܒ ܐܶܬܰܘ ܥܠ ܐܰܪܥܐ܀

21- ܘܟܕ ܗܶܢܘܢ ܩܳܒܪܝܢ ܓܰܒܪܐ: ܚܙܰܘ ܓܰܝ̈ܣܶܐ ܒܰܫܠܝ ܝܽܘܕ. ܗ̄ ܟܕ ܕܚܶܠܘ ܩܳܒܽܘܪ̈ܶܐ: ܐܰܪܡܝ̣ܘ ܡܝ̣ܬܗܘܢ ܒܩܰܒܪܐ ܕܶܐܠܝ̣ܫܥ ܘܥܪܩܘ. ܘܡܶܚܕܐ ܕܰܓܫܰܦ ܒܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܕܰܢܒܝܐ ܚܝܳܐ ܘܩܡ ܥܠ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

2- ܘܰܫܡܗ̇ ܕܶܐܡܗ ܗ̄ ܕܐܡܘܨܝܐ܀ ܝܳܗܘܥܰܕܳܢ܀

7- ܘܗ̣ܘ ܚܪܒ ܠܐܕܘܡ ܒܓܰܡܠܚ ܥܶܣܪܝܢ ܐܰܠܦܝ̈ܢ܀ ܘܰܩܪܐ ܫܡܗ̇ ܢܩܬܐܝܠ ܗ̄ ܢܩܰܡܬܐ ܕܰܐܠܗܐ܀

8- ܬܐ ܢܰܩܒܠ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܐܰܦ̈ܐ ܚܰܕ ܕܚܰܕ ܗ̄ ܢܶܦܓܰܥ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܒܰܩܪܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܳܐ ܢܶܬܚܙܶܐ ܒܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ܀

9- ܘܶܐܡ̣ܪ ܗ̄ ܝܗܘܐܫ ܡܰܠܟܐ ܕܝ̣ܗܘܕܐ܀ ܚܽܘܚܐ ܒܰܥܨܨ ܥܶܐ ܩܰܕܡܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܛܛܐ ܕܰܒܠܶܒܢܢ ܫܠܰܚ ܠܐܪܙܐ ܕܰܒܠܶܒܢܢ: ܗܰܒ ܒܰܪܬܟ ܠܒܶܪܝ ܐܰܢܬܬܐ ܗ̄ ܐܦܶܢ ܐܶܫܬܰܒܗܰܪ ܝܗܘܐܫ ܐܠܐ ܠܐ ܦܰܕ: ܙܟܝܗܝ ܓܝܪ ܠܐܡܘܨܝܐ ܘܐܥܪܩܗ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܘܰܬܪܰܥ ܫܘܪ̈ܝܗ̇. ܒܰܙ ܒܰܝܬܗ ܕܡܳܪܝܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܙܐ ܕܡܰܠܟܐ܀

14- ܘܰܒܢ̈ܝ ܥܪܽܘܒܐ ܒܰܫܠܝ ܥܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܒܢܝ̈ܐ ܕܡܚ̈ܠܛܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܕܰܗܡܝ̣ܪ̈ܐ܀ ܣܘܡ̄ܐ: ܕܰܡܣܰܝ̈ܒܶܐ ܗ̄ ܠܗܠܶܝܢ ܫܒܐ ܝܗܘܐܫ܀

25- ܘܗ̣ܘ ܐܰܗܦܶܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܪܚܶܩ ܬܚܽܘܡܐ ܠܝ̣ܣܪܐܝܠ ܡ̣ܢ ܡܰܥܠܢܐ ܕܚܡܳܬ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܝܰܡܐ ܕܥܰܪܳܒܐ ܗ̄ ܐܰܪܰܐܒܝܐ܀ ܐܝܟ ܦܶܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ ܕܡܰܠܶܠ ܒܐܝ̣ܕܗ ܕܥܰܒܕܶܗ ܝܰܘܢܢ ܒܪ ܡܰܬܝ ܕܡ̣ܢ ܓܕ ܚܦܪ ܗ̄ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ ܐܰܢܬ ܚܳܣܬ ܥܠ ܫܪܽܘܪܐ ܕܩܰܪܐܴܐ. ܐܢ̇ܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܶܚܽܘܣ ܥܠ ܥܰܡܐ ܪܰܒܐ. ܘܥܰܠܗܕܐ ܠܐ ܨܒܳܐ ܡܪܝܐ ܠܡܶܥܛܐ ܫܡܶܗ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ. ܠܐ ܦܰܬܺܝ ܬܚܽܘܡܗܘܢ ܘܐܘܪܒ ܐܢܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

5- ܘܰܡܚܝܗܝ ܡܪܝܐ ܠܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܠܥܽܘܙܝܐ ܒܪ ܐܰܡܘܨܝܐ܀ ܘܰܗܘܐ ܓܰܪܒܐ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܓܰܪܒܐ ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܐ ܕܡܺܝܬ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܥܠ ܠܗܰܝܟܠܐܴ ܕܡܪܝܐ ܘܣܡ ܒܶܣܡ̈ܐ. ܘܥܙܪܝܐ ܟܗܢܐ ܥܡ ܬܡܢܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܐ ܕܟܗܢ̈ܐ ܩܳܡܘ ܥܠܰܘܗܝ ܘܐܟܣܽܘܗܝ ܐܝܟ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܣܦܰܪ ܕܰܒܪܝܡܺܝܢ܀ ܘܶܐܫܰܥܝܐ ܢܒܺܝܐ ܥܠ ܕܠܐ ܐܰܟܣܗ: ܐܶܬܟܰܠܝܰܬ݀ ܡ̣ܢܗ ܢܒܺܝܘܬܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܡܢܐ ܫܢܺܝ̈ܢ܀

25- ܘܰܡܪܰܕ ܥܠܰܘܗܝ ܗ̄ ܦܰܩܚ ܒܪ ܡܰܚܢܝ̣ܡ ܡܰܠܟܐ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ܀ ܦܩܚ ܒܪ ܪܽܘܡܠܝܐ ܓܰܢ̱ܒܪܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܠ̈ܬܝ ܩܰܘܡܗ ܗ̄ ܠܰܥܠܰܝܡܐ ܩܳܪܐ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܫܡܐ ܗ̇ܢܐ ܒܗ̇ܝ ܕܰܬܠܺܝܬܝܬܐ ܗܺܝ ܩܰܘܡܬܶܗ. ܩܰܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܫܰܒܪܐ. ܟܶܢ ܛܰܠܝܐ ܟܶܢ ܥܠܰܝܡܐ܀ ܘܩܰܛܠܗ ܒܫܡܪܝܢ ܒܣܳܚܪܬܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܠܟܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܕܡ ܒܰܝܬܐ ܕܡܰܠܟܐ܀ ܘܰܕܒܰܪ ܠܐܪܓܐܘܒ ܘܠܐܰܢܺܝ ܗ̄ ܪ̈ܺܝܫܢܶܐ܀

29- ܐܶܬܐ ܬܓܠܬܦܠܣܪ ܡܰܠܟܐ ܕܐܬܽܘܪ ܗ̄ ܒܗܕܐ ܙܒܰܢ̱ܬܐ ܡ̣ܢ ܕܝ̣ܠܗ ܐܶܬܐ. ܘܒܰܙܒܰܢ̱ܬܐ ܬܪܰܝܢܝ̣ܬܐ ܐܝܟ ܡܰܠܟܐ ܕܝ̣ܗܘܕܐ ܩܪܝܗܝ ܠܰܡܥܰܕܪܽܘܬܗ܀ ܘܓܰܠܺܝ ܐܢܘܢ ܠܐܬܽܘܪ ܗ̄ ܕܰܒܪ ܐܢܘܢ ܒܓܠܘܬܐ܀

37- ܫܰܪܝ̣ ܡܪܝܐ ܠܰܡܓܪܳܝܘ ܒܺܝܗܘܕܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܒܺܝܫܽܘܬ ܥܒ̈ܕܰܝܗܘܢ܀ ܠܪܨܢ ܡܰܠܟܐ ܕܐܪܡ ܗ̄ ܣܽܘܪܝܰܐ ܓܰܘܝܬܐ ܕܗ̣ܝ ܦܰܠܣܛܺܝܢܺܝ. ܘܟܕ ܐܪܡ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܡܶܬܐܰܡܪܐ ܣܽܘܪܝܰܐ ܒܰܪܝܬܐ܀

ܘܰܫܡܗ̇ ܕܶܐܡܗ ܗ̄ ܕܝܘܬܡ ܒܪ ܥܽܘܙܝܐ: ܝܪܘܫܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ

4- ܘܰܬܚܶܝܬ ܟܠ ܐܺܝܠܳܢ ܕܥܰܒܺܝܛ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܠ ܩܰܝܣܐ ܥܳܒܳܢܝܐ܀

15- ܘܰܡܕܒܚܐ ܕܰܢܚܫܐ ܢܶܗܘܐ ܠܝ̣ ܠܫܽܘܐܠܐ ܗ̄ ܕܶܐܗܘܶܐ ܫܳܐܠ ܐܢ݂ܐ ܒܗ ܫ̈ܐܠܬܝ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܡܰܕܒܚܐ ܕܰܢܚܳܫܐ ܢܶܗܘܐ ܠܝ̣ ܠܨܰܦܪܐ ܐܡ̇ܪ ܘܠܰܘ ܠܫܽܘܐܠܐ ܟܶܐܡܰܬ ܠܩܽܘܪܒܢܐ ܕܨܰܦܪܐ܀

17- ܘܰܦܣܩ ܡܰܠܟܐ ܐܚܙܓܕܳܢ̈ܦܐ ܕܡܰܬܩܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐܚܘ̈ܕܐ܀ ܣܽܘܡ̄ܐ: ܠܒܣܝܣ܀ ܬܐܘܕܘܛܝܘܢ: ܠܣܡܟ̈ܐ܀ ܘܝܰܡܐ ܐܰܚܶܬ ܡ̣ܢ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܕܰܢܚܫܐ ܘܣܳܡܶܗ ܥܠ ܪܨܳܦܐ ܕܟܺܐܦ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܣܝ̣ܣ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ

3- ܥܠܰܘܗܝ ܗ̄ ܥܠ ܗܽܘܫܥ ܒܪ ܐܰܠܐ ܡܰܠܟܐ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ܀ ܣܠܶܩ ܫܠܡܢܥܣܰܪ ܡܰܠܟܐ ܕܐܬܽܘܪ܀

4- ܘܫܰܕܰܪ ܐܝ̣ܙܓ̈ܕܶܐ ܠܘܬ ܣܰܐܘ ܒܰܥܨܨ ܐܴܠܰܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܣܘܐܰܐ ܡܰܠܟܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ܀

6- ܘܰܐܘܬܶܒ ܐܢܘܢ ܒܰܚܠܰܚ ܗ̄ ܚܰܠܘܰܐܢ ܡܶܬܩܰܪܝܐ ܝܰܘܡܢܐ܀ ܘܒܚܳܒܪ ܢܗܰܪܓܘܙܳܢ ܩܽܘܪ̈ܝܐ ܕܡܕܝ ܗ̄ ܐܰܬܪܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܪ̈ܐܒܝܐ ܠܦܪܣ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܥܺܝܪܐܩ ܒܝܰܘ̈ܡܬܰܢ܀

9- ܡ̣ܢ ܡܰܓܕܠ ܢܳܛܘܪ̈ܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܰܩܪܺܝܬܐ ܥܰܫܝ̣ܢܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܕܝܢ̱ܬܐ ܡܚܰܣܰܢܬܐ ܗ̄ ܐܘܪܫܠܶܡ ܘܐܝܟ ܐܢܫ̈ܝܢ: ܐܰܢܛܝܘܟܝܐ܀

24- ܘܰܐܝܬܝ̣ ܡܰܠܟܐ ܕܐܳܬܘܪ ܡ̣ܢ ܒܒܶܝܠ ܘܡ̣ܢ ܟܽܘܬ ܗ̄ ܕܡܝܐ ܕܗܽܘܝܘ ܐܰܬܪܐ ܒܪܝܐ ܕܨܝܕܢܝ̈ܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܟܰܛܐ܀

28- ܘܶܐܬܐ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܟܳܗܢ̈ܐ ܕܓܰܠܺܝ ܡ̣ܢ ܫܳܡܪܝܢ ܘܝܺܬܶܒ ܒܒܶܝܬ ܐܝ̣ܠ ܗ̄ ܗ̇ܢܐ ܟܗܢܐ ܐܘܪܝܬܐ ܒܰܠܚܘܕ ܣܳܡ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܟܽܘܬ ܘܡ̣ܢ ܥܳܘܐ ܘܡ̣ܢ ܚܡܬ ܘܡ̣ܢ ܣܦܪܘܝܡ ܕܰܐܝܬܺܝ ܐܢܘܢ ܡܰܠܟܐ ܕܒܒܶܝܠ ܘܶܐܥܡܰܪ ܐܢܘܢ ܒܩܽܘܪ̈ܝܐ ܕܫܳܡܪܝܢ ܚܠܦ ܒܢ̈ܝ ܝ̣ܣܪܐܝܠ܀ ܘܫܰܕܪ ܡܪܝܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܐܰܪ̈ܝܰܘܬܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܳܕܥܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܕܝ̣ܢܗ ܕܰܐܠܗܐ܀ ܘܗܺܝ ܐܽܘܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܠܐ ܫܳܠܡܐ ܠܗ̇ܝ ܕܝ̣ܗܘ̈ܕܝܐ ܐܠܐ ܠܰܕܫܰܒܥܝ̣ܢ܀

30- ܠܰܣܟܘܬ ܒܰܢܘܬ܀

31- ܘܣܦܪ̈ܘܳܝܐ ܡܰܘܩܕܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܗܘܢ ܒܢܽܘܪܐ. ܠܐܕܪܡܠܟ ܘܠܥܡܠܝ̣ܩ ܗ̄ ܗ̇ܠܝܢ ܫܡܗ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܟܰܘܟܒ̈ܐ ܟܰܠܕܐܻܝܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ

4- ܘܰܦܣܰܩ ܗ̄ ܚܶܙܰܩܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܫܚܩ ܚܶܘܝܐ ܕܰܢܚܳܫܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܽܘܫܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܰܠܐܠܗܐ ܣܓܕܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܒܢ̈ܰܝ ܝ̣ܣܪܐܝܠ܀ ܘܰܩܪܰܐܘܗܝ ܢܶܚܫܬܳܢ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܕܰܢܚܳܫܐ܀

16- ܒܙܰܒܢܐ ܗ̇ܘ ܩܠܦ ܚܶܙܰܩܝܐ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܪܝܐ ܘܐܣܟܦ̈ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܣܡܟ̈ܐ܀ ܬܐܘܕܘܛܝܘܢ: ܩܝܡ̈ܐ܀ ܕܩܪܡ ܗܘܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܐܕܗܒ ܗܘܐ ܚܶܙܰܩܝܐ ܗ̄ ܐܰܪܝ̣ܡ ܠܕܰܗܒܐ ܘܝܰܗܒܶܗ ܡܰܕܐܬܳܐ ܠܣܰܢܚܳܪܝ̣ܒ ܡܰܠܟܐ ܕܐܬܘܪ܀

17- ܫܰܕܪ ܡܰܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܠܬܺܪܬܳܢ ܘܰܠܪܰܒܣܝܣܰܩ ܘܰܠܪܰܒ ܫܩ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܠܪܒ ܣܪܺܝܩ܀ ܘܩܳܡܘ ܒܡܰܣܩܢܐ ܕܝܰܡܬܐ ܥܶܠܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܐܓܘܓܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܕܡܰܥܡܘܕܝ̣ܬܐ ܥܶܠܝܬܐ܀

21- ܗܐ ܐܶܬܬܟܠܬ ܥܠ ܣܳܡܟܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܽܘܛܪܐ ܕܩܢܝܐ ܪܥܺܝܥܐ ܥܠ ܡܶܨܪܝܐ܀ ܕܡܐ ܕܶܐܣܬܡܶܟ ܓܰܒܪܐ ܥܠܰܘܗܝ: ܥܳܐܶܠ ܒܐܝ̣ܕܗ ܘܒܙܰܥ ܠܗ̇ ܗ̄ ܡܣܰܓܦ ܠܟ ܡܶܨܪܝܐ ܘܠܐ ܡܥܰܕܰܪ܀

26- ܡܰܠܶܠ ܥܡ ܥܒܕ̈ܝܟ ܐܪܡܐܻܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܽܘܪܝܐܻܝܬ܀ ܡܛܠ ܕܫܳܡܥܝ̣ܢܢ ܗ̄ ܡܶܣܬܰܟܠܝ̣ܢܢ܀ ܘܠܐ ܬܡܰܠܶܠ ܥܰܡܰܢ ܝ̣ܗܘܕܐܝܬ ܗ̄ ܥܶܒܪܐܝܬ ܕܠܐ ܢܶܣܬܰܟܠܘܢ ܡܩܪ̈ܒܢܶܐ ܕܥܠ ܫܽܘܪܐ ܡܶܬܪ̈ܦܝܢ ܐܝ̣̈ܕܰܝܗܘܢ ܡ̣ܢ ܕܶܚܠܬܐ܀

27- ܕܠܐ ܢܶܐܟܠܘܢ ܬܺܒܬܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܒܠܗܘܢ: ܘܫܬܶܝܢ ܬܝܳܢܝ̈ܗܘܢ ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ. ܗ̄ ܐܝܟ ܕܰܠܦܽܘܪܫܢܐ ܕܡ̣ܢ ܬܐܢ̈ܐ ܘܥܰܡܡܝ̈ܐ ܬܘܽܢ̈ܐ ܒܰܥܨܨ ܬܰܘ ܐܡܪܝܢ܀

32- ܐܰܪܥܐ ܕܐܕܫ̈ܐ ܘܕܺܐܒ̈ܐ ܗ̄ ܐܰܪܥܐ ܕܒܒܶܝܠ ܕܟܰܗܺܝܢܐ ܒܛܳܒ̈ܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ

3- ܡܛܠ ܕܡܰܛܺܝܘ ܚܶܒ̈ܠܐܷ ܕܰܒܢܰܝ̈ܐ ܘܠܰܝܬ ܚܰܝܠܐ ܒܝ̈ܰܠܕܬܐ ܗ̄ ܐܰܟܘܬܗܶܝܢ ܦܳܣܩܺܝܢܰܢ ܣܰܒܪܐ ܥܠ ܚܰܝ̈ܝܢ܀

4- ܘܬܶܒܥܶܐ ܘܬܨܠܐ ܗ̄ ܠܐܶܫܰܥܝܐ ܢܒܺܝܐ ܐܡܪܝܢ܀ ܥܠ ܫܰܪܟܐ ܕܶܐܫܬܚܪܘ ܗ̄ ܥܠ ܫܰܒܛܐ ܕܝ̣ܗܘܕܐ ܕܗ̣ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܦܳܫ. ܒܗ̇ܝ ܕܰܠܫܰܒ̈ܛܶܐ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܡ̣ܢ ܟܰܕܽܘ ܫܒܐ ܗܘܳܐ ܐܬܘܪܝܐ܀

7- ܗܐ ܝܳܗܶܒ ܐܢ݂ܐ ܒܗ ܪܘܚܐ ܗ̄ ܪܘܚܐ ܕܙܽܘܥܬܐ ܒܣܰܢܚܳܪܺܝܒ܀ ܘܢܶܫܡܰܥ ܛܶܒܐ ܗ̄ ܕܬܪܬܩ ܡܰܠܟܐ ܕܟܽܘܫ ܢܦܰܩ ܠܡܶܬܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡܗ܀ ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܠܐܰܪܥܶܗ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܣܰܢܚܰܪܺܝܒ ܘܬܓܶܗܐ ܡ̣ܢܗ ܐܢܬ ܚܶܙܰܩܝܐ܀

12- ܠܓܽܘܙܢ ܘܰܠܚܪܢ ܘܠܪܨܦ ܗ̄ ܪܘܨܐܦܗ܀

13- ܘܠܰܒܢ̈ܰܝ ܥܕܢ ܕܒܕܳܠܣܪ܀ ܣܦܪܘܝܡ ܘܕܢܳܥ ܘܕܥܰܘܐ܀

21- ܗ̇ܢܐ ܦܶܬܓܡܐ ܕܐܡ̣ܪ ܥܠܰܘܗܝ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܣܰܢܚܰܪܝ̣ܒ ܕܚܰܣܕ ܠܐܠܗܐ ܚܰܝܐ܀ ܫܳܝܛܐ ܠܟ ܘܰܡܡܰܝܩܐ ܒܳܟ ܒܬܽܘܠܬܐ ܒܰܪܬ ܨܶܗܝܘܢ ܗ̄ ܒܬܽܘܠܬܐ ܡ̇ܢ ܡܶܬܩܰܪܝܐ ܐܘܪܫܠܶܡ ܥܠ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܛܰܬ݀ ܒܦܽܘܠܚܳܢ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܘܒܰܪܬ ܨܶܗܝܘܢ ܬܘܒ: ܡܛܠ ܕܰܩܕܳܡ ܨܶܗܝܘܢ ܕܥܠ ܛܽܘܪܐ ܒܰܢܝܐ ܣܺܝܡܐ ܐܝܟ ܒܰܪܬܐ ܩܕܳܡ ܐܶܡܗ̇܀

26- ܘܐܝܟ ܝܽܘܪܩܐ ܕܬܰܕܐܐ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܪܒܨܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝܽܘܪܩܐ ܕܥܩܪܐ܀ ܘܐܝܟ ܒܽܘܚܫܺܝܢܐ ܩܕܡ ܩܳܝܶܡܬܐ ܗ̄ ܛܰܪ̈ܦܰܝ ܙܰܪܥܐ ܩܕܳܡ ܕܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܘܢܶܣܩܘܢ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܪܘܳܫܐ ܩܕܡ ܗ̇ܘ ܕܩܳܐܷܡ܀

28- ܐܰܪܡܶܐ ܩܠܳܕܐ ܗ̄ ܙܡܳܡܐ ܕܒܰܢܚܺܝܪ ܓܰܡܠܐܴ ܡܶܬܬܣܝ̣ܡ܀ ܒܰܢܚܝ̣ܪܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܣܝ̣ܡ ܒܠܽܘ̈ܥܐ ܕܝ̣ܠܝ ܒܰܢܚܺܝܪ̈ܰܝܟ܀ ܘܒܠܳܡܐ ܒܣܶܦ̈ܘܬܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܽܘܓܳܕܐ܀ ܘܰܐܗܦܟܟ ܒܐܘܪܚܐ ܕܶܐܬܰܝܬ ܒܗ̇܀

29- ܘܗܕܐ ܐܴܬܳܐ ܬܗܘܐ ܠܟ ܗ̄ ܗܺܝ ܕܐܶܗܦܘܟ ܠܘܬ ܣܰܢܚܳܪܝ̣ܒ ܡܶܬܐܰܡܪܐ. ܗܺܝ ܐܴܬܐ ܠܘ ܠܗ ܐܠܐ ܠܚܶܙܰܩܝܐ ܗܳܘܝܐ܀ ܐܟܶܠ ܐܢܬ ܫܰܢ̱ܬܐ ܗ̇ܕܐ ܟܳܬܐ ܘܫܰܢ̱ܬܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܟܳܬ ܟܳܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܕܡܰܘܥ̈ܝܢ܀ ܘܫܰܢ̱ܬܐ ܬܠܺܝܬܝܬܐ ܙܪܘܥܘ ܘܚܨܽܘܕܘ ܗ̄ ܒܫܰܢ̱ܬܐ ܕܐܬܶܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܐܬܘܪܝܐ ܠܐ ܐܶܬܡܨܝܘ ܠܡܶܙܪܰܥ ܥܕܰܡܐ ܠܫܰܢ̱ܬܐ ܬܪܰܝܢܺܝܬܐ ܕܒܗ̇ ܙܪܰܥܘ ܒܰܬܠܺܝܬܝܬܐ ܚܨܕܘ: ܒܰܕܓܘܢ ܟܕ ܐܰܫܩܶܠ ܐܬܘܪܝܐ: ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܢܦܠ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܙܰܪܥܐ ܕܫܰܢ̱ܬܐ ܕܩܕܡܝܗ̇: ܝ̣ܥܐ ܘܡ̣ܢܗ ܐܶܬܬܪܣܺܝܘ. ܘܰܒܫܰܢ̱ܬܐ ܬܪܰܝܢܺܝܬܐ ܬܘܒ ܡ̣ܢ ܟܳܬܐ ܕܫܰܢ̱ܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܐܶܣܬܰܝܒܰܪܘ: ܥܕܰܡܐ ܠܰܬܠܺܝܬܝܬܐ ܕܒܗ̇ ܚܨܰܕܘ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܒܰܬܪܰܝܢܺܝܬܐ ܙܪܰܥܘ܀

ܨܽܘܒܘ ܟܰܪ̈ܡܶܐ ܘܰܐܟܽܘܠܘ ܦܺܐܪ̈ܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܘܠܰܘ ܒܫܰܢ̱ܬܐ ܬܠܺܝܬܝܬܐ ܡܳܛܶܝܢ ܦܺܐܪ̈ܝ ܟܰܪ̈ܡܶܐ ܕܡܶܬܢܰܨܒܝ̣ܢ ܒܰܬܪܰܝܢܝ̣ܬܐ ܐܠܐ ܒܬܰܪܟܶܢ܀

31- ܩܶܢܐܬܗ ܕܡܪܝܐ ܚܰܝܠܬܢܐ ܗ̄ ܛܢܳܢܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܚܰܝܠܘ̈ܬܐ܀ ܬܶܥܒܶܕ ܗ̇ܕܐ܀

35- ܘܰܗܘܐ ܒܠܶܠܝܐ ܗ̇ܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܕܰܡܐ ܠܠܶܠܝܐ܀ ܘܰܢܦܰܩ ܡܰܠܐܟܶܗ ܕܡܪܝܐ ܘܩܰܛܶܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܡܚܐ ܒܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܕܐܬܘܪܳܝܐ ܡܐܐ ܘܰܬܡܢܺܝܢ ܘܚܰܡܫܐ ܐܰܠܦܝ̈ܢ܀

37- ܘܟܕ ܣܳܓܶܕ ܗܘܳܐ ܒܝܬ ܢܰܣܪܳܟ ܐܠܗܗ. ܐܕܪܡܠܟ ܘܫܪܐܨܪ ܒܢ̈ܰܘܗܝ ܩܰܛܠܽܘܗܝ ܒܚܪܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܣܰܝܦܐ ܗ̄ ܟܕ ܗܳܝ ܕܪܰܒܐ ܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܐܢܳܫܝܐ ܓܙܰܡ ܠܚܶܙܰܩܝܐ: ܡ̣ܢ ܒܰܝܬܝ̈ܐ ܐܶܬܩܛܠ ܘܰܐܟܚܕܐ ܠܰܡܚܝ̣ܠܘܬܗ ܒܰܝܬܝܐ ܢܶܕܥ܀ ܗܶܢܘܢ ܐܶܬܦܠܛܘ ܠܐܪܥܐ ܕܐܪܕܛ ܗ̄ ܕܰܐܪܡܢܝܐ܀ ܘܰܐܡܠܶܟ ܣܰܪܚܕܽܘܡ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܣܘܪܐܕܳܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ

1- ܒܝܰܘ̈ܡܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܐܶܬܟܪܰܗ ܚܶܙܰܩܝܐ ܠܰܡܡܳܬ ܗ̄ ܒܰܣܦܰܪ ܕܒܪܝܡܝ̣ܢ ܟܬܺܝܒ: ܕܶܐܬܬܪܺܝܡ ܠܶܒܶܗ ܕܚܶܙܰܩܝܐ. ܘܠܰܘ ܐܝܟ ܦܽܘܪܥܢܐ ܕܝܗܶܒ ܠܗ ܡܪܝܐ ܦܰܪܥܗ. ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܐܡܪܝܢ: ܕܐܰܣܒܰܪ ܥܠ ܢܰܦܫܶܗ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܐ ܘܰܠܥܠܡ ܡܩܰܘܶܐ ܘܥܠ ܗ̇ܕܐ ܐܠܗܐ ܩܰܫܝܐܝܬ ܐܰܟܪܗܗ ܘܡܰܟܟܗ ܘܚܰܘܝ̣ ܕܢܰܦܫܗ ܢܳܣܒ ܡ̣ܢܗ܀

6- ܘܰܐܘܣܶܦ ܥܠ ܝܰܘܡ̈ܬܟ ܚܰܡܫܥܣܪ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗ̇ܪܟܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܕܠܐ ܡܬܚܰܡ ܩܶܨܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܐܢܳܫܝ̈ܐ܀

7- ܘܐܡ̣ܪ ܐܶܫܰܥܝܐ: ܢܶܣܒܘܢ ܕܒܶܠܬܐ ܒܰܪܒܨ ܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܘܪܽܘܟܟ ܬܰܘ ܕܬܻܐܢ̈ܐ ܗ̄ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܬܺܐܢ̈ܐ ܘܰܢܣܺܝܡܘܢ ܥܠ ܫܽܘܚܢܐ ܘܡܶܬܚܠܶܡ ܗ̄ ܒܛܪ̈ܦܝ ܬܺܐܢ̈ܐ ܚܰܠܒܐ ܐܝ̣ܬ ܗܽܘ ܕܐܰܝܢܝܽܘܬܐ ܕܡܰܘܩܕܢܝܐ ܩܢܶܐ ܒܰܕܓܘܢ ܒܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܫܰܚܢܢ ܡܰܐܣܐ ܠܫܽܘܚܢܐ ܕܝܰܬܝܪ ܬܡܺܝܗܐ ܬܶܗܘܐ ܕܬܶܕܡܘܪܬܐ܀

9- ܢܗܰܠܶܟ ܛܶܠܠܐ ܥܶܣܪܐ ܕܪ̈ܓܝܢ ܗ̄ ܚܕܳܐ ܡ̣ܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܓܒܺܝ ܠܟ: ܐܘ ܢܙܥܪ ܐܝ̣ܡܡܐ ܒܰܪܗܺܝܒܽܘܬ ܡܰܪܕܝ̣ܬܗ ܕܫܶܡܫܐ ܡ̣ܢ ܡܰܕܢܚܐ ܠܡܰܥܪܒܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܢܺܐܪܰܒ ܒܰܗܦܽܘܟܝܗ ܕܫܶܡܫܐ ܡ̣ܢ ܡܰܥܪܒܐ ܠܡܰܕܢܚܐ. ܡܛܠ ܕܗ̇ܝ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܝܰܬܝ̣ܪ ܕܡܺܝܪܐ ܠܗ̇ ܓܒܳܐ ܚܶܙܰܩܝܐ ܘܰܠܗ̇ܝ ܩܰܕܡܝܬܐ ܒܨܺܝܪܬܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܝ̣ܬܝܗ̇܀

11- ܘܰܗܦܰܟ ܛܶܠܠܐ ܒܕܰܪ̈ܓܶܐ: ܕܰܢܚܶܬ ܒܕܰܪ̈ܓܶܐ ܕܐܚܙ ܗ̄ ܕܰܥܒܰܕܘ ܗܘܰܘ ܡܰܚܳܪ̈ܶܐ ܠܐܚܙ܀ ܫܶܡܫܐ ܠܒܶܣܬܪܗ ܥܶܣܪܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܢ ܗ̄ ܒܰܗܦܽܘܟܝܶܗ ܕܫܶܡܫܐ ܡ̣ܢ ܡܰܥܪܒܐ ܠܡܰܕܢܚܐ ܒܰܪ ܒܶܣܬܪܳܐܝܬ. ܛܠܠܐ ܡ̣ܢ ܡܰܕܢܚܐ ܠܡܰܥܪܒܐ ܗܦܰܟ. ܘܶܐܢ ܥܠ ܡܶܢܝܢܐ ܕܕܪ̈ܓܝ ܡܰܘܙܰܠܬܐ ܟܶܐܡܰܬ ܫܣ̄ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܚܕܳܐ ܫܳܥܬܐ ܥܒ̈ܕܢ ܘܡ̣ܢ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܫܥܺܝ̈ܢ ܕܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܝ̣ܡܡ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܫܳܥܬܐ ܚܕܳܐ ܐܘ ܬܽܘܠܬܐ ܗܳܘܝܐ ܬܰܘܣܶܦܬܐ. ܟܶܐܡܰܬ ܥܶܣܪܺܝܢ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܒܗܳܝ ܕܟܕ ܥܶܣܪܐ ܪܕܐ ܫܶܡܫܐ ܠܡܰܕܢܚܐ ܘܥܶܣܪܐ ܬܘܒ ܐܳܠܨܐ ܠܡܶܗܦܰܟ ܠܡܰܥܪܒܐ ܘܟܶܢ ܢܺܐܬܐ ܠܰܡܢܳܬܐ ܗ̇ܝ ܕܰܫܒܰܩ܀

12- ܒܙܰܒܢܐ ܗ̇ܘ ܫܰܕܪ ܡܪܽܘܕܟ ܒܠܕܢ ܒܪ ܒܠܕܢ ܡܰܠܟܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܐܶܓܪ̈ܬܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܢܶܐ ܠܚܶܙܰܩܝܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܫܶܡܫܐ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܠܗܗ: ܚܰܫܒܗ̇ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܗ̇ܕܐ. ܘܡܛܠ ܐܠܗܗ ܝܰܩܪܗ ܠܚܶܙܰܩܝܐ. ܘܰܗܦܰܟ ܠܒܶܣܬܪܗ ܡܝܰܩܪ ܠܗ ܒܕܫܢ̈ܐ܀

18- ܘܡ̣ܢ ܒܢ̈ܰܝܟ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡ̣ܢܟ ܕܡܰܘܠܕ ܐܢܬ: ܢܶܬܕܰܒܪܘܢ ܘܢܶܗܘܘܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܘ݂ܢܘ݂ܟܣ̈ܐ ܒܗܰܝܟܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܒܰܝܬܐ ܕܡܰܠܟܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܗ̄ ܒܕܢܺܝܐܝܠ ܘܰܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܐ ܕܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܡ̣ܢ ܙܪܰܥ ܡܰܠܟܘܬܐ܀ ܘܣܪܣ ܐܢܘܢ ܡܰܠܟܐ ܕܒܒܶܝܠ. ܐܶܫܬܰܡܠܝܰܬ݀ ܢܒܺܝܘܬܐ ܗ̇ܕܐ܀

20- ܘܕܰܥܒܰܕ ܝܰܡܬܐ ܘܚܐܪܝ̣ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܳܢܳܪܣ ܘܰܐܓܽܘ̈ܓܶܐ܀ ܘܰܐܥܶܠ ܡܰܝ̈ܐ ܠܰܩܪܺܝܬܐ ܗ̄ ܕܫܺܝܠܽܘܚܐ ܠܐܘܪܫܠܶܡ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

1- ܘܰܫܡܗ̇ ܕܶܐܡܗ ܗ̄ ܕܰܡܢܰܫܐ ܒܪ ܚܶܙܰܩܝܐ܀

5- ܚܰܒܨܺܝܒܗ܀ ܘܰܒܢܐ ܡܰܕܒܚ̈ܐ ܠܟܠ ܚܰܝ̈ܠܐܷ ܕܰܫܡܰܝܐ: ܒܬܰܪܬܝܢ ܕܪ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܟܠܗܶܝܢ ܕܪ̈ܬܐ ܕܒܰܝܬܗ ܕܡܪܝܐ܀

6- ܘܰܐܥܒܰܪ ܒܪܶܗ ܒܢܽܘܪܐ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܥܒܕܺܝܢ ܝܰܘܡܢܐ ܡܽܘܓܠܝ̈ܐ ܕܡܰܘܩܕܺܝܢ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܕܽܘܟ̈ܝܢ ܢܽܘܪܐ ܘܡܰܥܒܪܺܝܢ ܒܰܡܨܰܥܬܐ ܠܝܰܠܕܰܝ̈ܗܘܢ ܘܰܠܡܐܢܰܝ̈ܗܘܢ ܘܠܟܠ ܕܫܢܐ ܕܡܶܬܩܰܪܒ ܠܗܘܢ: ܐܰܟܡ̇ܢ ܕܢܶܥܪܩܘܢ ܡ̣ܢܗܘܢ ܕܰܝܘ̈ܐ܀ ܘܰܩܨܡ ܘܢܰܚܫ ܘܥܒܕ ܙܰܟܘܪ̈ܐ ܘܝܰܕܘܥ̈ܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܡܓܽܘܫ̈ܐ܀ ܥܶܒܪܝܐ: ܡܡ̈ܠܠܝ ܒܟܰܪܣܐ܀

8- ܘܠܐ ܐܰܘܣܶܦ ܬܘܒ ܠܰܡܢܳܕܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܙܰܥܙܳܥܘ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܠܰܡܙܥܘ ܪܶܓܠܗ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ܀

12- ܗܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐܢ݂ܐ ܒܺܝܫܬܐ ܥܠ ܝ̣ܗܘܕܐ ܘܥܠ ܐܘܪܫܠܶܡ: ܕܟܠ ܕܢܶܫܡܥܝܗ̇ ܢܶܨ̈ܠܝܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܶܕܢ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܨܠܳܠܐ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܩܠܐ ܕܦܐܶܫ ܒܶܐܕܢ̈ܐ ܩ̈ܠܐ ܩܫܰܝ̈ܐ ܘܣܰܓܝ̈ܐܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܙܡ̈ܢ܀

13- ܘܰܐܪܡܶܐ ܥܠ ܐܘܪܫܠܶܡ ܚܽܘܛܐ ܕܫܽܘܡܪܺܝܢ܀ ܐܩܘܠܐܣ: ܩܢܘܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܫܽܘܚܬܐ܀ ܘܡܰܬܩܽܘܠܬܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܚܒ ܗ̄ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܪܰܒܬܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ ܘܰܕܒܶܝܬ ܐܚܒ ܚܶܛܰܬ݀: ܒܗ̇ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܡܶܬܢܰܩܡ ܐܢ݂ܐ ܡ̣ܢܗ̇܀

19- ܘܰܫܡܗ̇ ܕܶܐܡܗ ܗ̄ ܕܶܐܡܘܢ܀ ܡܫܠܡܰܬ ܒܪܬ ܚܰܕܘܨ ܡ̣ܢ ܝܰܛܒܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܪܘܫ܀

24- ܘܐܡܠܟܘ ܥܰܡܐ ܕܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܝ̣ܗܘܕܐ ܠܝܘܫܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

1- ܘܰܫܡܐ ܕܶܐܡܗ ܝܰܕܝ̣ܕܐ ܒܰܪܬ ܥܙܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܘܙܝܐ ܡ̣ܢ ܒܙܩܰܬ܀

3- ܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܐ ܠܫܦܢ ܒܰܪ ܐܠܨܝܐ ܒܪ ܡܰܫܠܡ ܣܶܦܪܐ܀

4- ܣܰܩ ܠܘܬ ܚܠܩܝܐ ܟܳܗܢܐ ܗ̄ ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܒܘܗܝ ܕܶܐܪܰܡܝܐ ܢܒܺܝܐ܀

11- ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܡܰܠܟܐ ܦܶܬܓܡܰܘ̈ܗܝ ܕܣܶܦܪܐ ܕܐܘܪܝܬܐ ܨܰܪܺܝ ܠܒܽܘ̈ܫܘܗܝ ܗ̄ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܟܕ ܝܕܥܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܐܰܒܗܘ̈ܗܝ ܦܽܘܩܕܢ̈ܐ ܗ̇ܠܝܢ ܘܠܐ ܢܛܰܪܘ ܐܢܘܢ܀

12- ܘܰܦܩܰܕ ܡܰܠܟܐ ܠܚܶܠܩܝܐ ܟܳܗܢܐ ܘܠܐܚܺܝܩܡ ܒܪ ܫܳܦܢ ܘܠܥܒܰܟܘܪ ܒܪ ܡܺܝܟܐ ܘܠܫܳܦܢ ܣܦܪܐ ܘܠܥܫܳܝܐ܀

13- ܙܶܠܘ ܫܰܐܶܠ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܥܠܰܝ܀ ܬܘ ܒܥܰܘ ܠܡܪܝܐ ܡܶܛܠܬܝ܀

14- ܠܘܬ ܚܘܠܕܝ ܢܒܺܝܬܐ ܐܰܢܬܰܬ ܫܠܽܘܡ ܒܰܪ ܬܰܩܘܐ ܒܪ ܚܰܕܚܰܣ ܢܛܪ ܡܳܐܢ̈ܐ ܘܗ̣ܝ ܝܳܬܒܐ ܗܘܬ ܒܐܘܪܫܠܶܡ ܒܬܶܢܝܢܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܡܰܐܣܶܐܢܐ܀

17- ܢܶܣܦ ܪܽܘܓܙܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܐܩܕ ܚܶܡܬܐ ܕܝ̣ܠܝ ܒܰܐܬܪܐ ܗ̇ܢܐ܀

19- ܚܠܦ ܕܐܶܬܟܪܗ ܠܶܒܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܶܐܬܟܪܟ܀ ܘܶܐܬܬܙܺܝܥܰܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܬܟܰܚܕܬ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡܰܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ

4- ܘܰܐܘܩܶܕܘ ܐܢܘܢ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܶܡ ܒܫܰܕܡܘܐܝܬ ܩܕܪܘܢ܀ ܡܰܦܰܩܬܐ ܕܚܰܡܶܫ: ܒܫܰܕܢܐ ܕܪܓܠܬܐ܀

7- ܘܰܥܩܪܘ ܒ̈ܬܶܐ ܕܙܰܢܝ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܩܕܝܣܝܡ ܗ̄ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܰܚܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܒܬܘ̈ܠܬܐ ܕܡܶܬܢܕܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ܀

8- ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܟܠܗܘܢ ܟܳܗܢ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܽܘܪ̈ܝܐ ܕܝ̣ܗܘܕܐ ܘܛܡܐܘ ܥܠܰܘ̈ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܛܰܘܶܫܘ ܠܪ̈ܡܬܐ ܗ̄ ܐܰܪܡܝܘ ܒܗܶܝܢ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܡܺܝ̈ܬܐ܀

8- ܘܰܥܩܰܪ ܥܠܘ̈ܬܐ ܕܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܒܡܰܥܠܢܐ ܕܬܰܪܥܐ ܕܗܽܘܫܥ ܗ̄ ܦܪܘܩܐ. ܒܗ ܓܝܪ ܒܗ̇ܢܐ ܬܰܪܥܐ ܢܦܰܩܘ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܒܐܘܠܨܢܐ ܗܘܰܘ ܘܶܐܬܦܪܶܩܘ. ܘܥܰܠܗܝ ܒܰܫܡܐ ܗ̇ܢܐ ܩܪܰܐܘܽܗܝ. ܘܰܒܗܕܐ ܥܠܳܬܐ ܬܘܒ ܕܳܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܒܢܰܝ̈ܗܘܢ ܬܰܡܢ܀

10- ܘܰܥܩܰܪܘ ܥܠܰܘ̈ܬܐ ܕܰܥܒܰܕܘ ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܝ̣ܗܘܕܐ ܒܬܰܦܬ ܕܰܒܢܰܚܠܐܴ ܕܒܰܪܗܳܢܘܡ ܠܡܰܥܒܳܪܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܠܐ ܢܰܥܒܰܪ ܓܒܰܪ ܒܪܶܗ ܘܒܰܪܬܗ ܒܢܽܘܪܐ ܠܐܰܡܠܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܶܐܠܟ ܗ̄ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܡܓܽܘܫܝܐ܀

13- ܕܡ̣ܢ ܝܰܡܝ̣ܢܐ ܕܛܽܘܪܐ ܡܚܰܒܠܳܢܐ ܕܰܒܢܐ ܫܠܶܝܡܘܢ ܗ̄ ܒܛܽܘܪܐ ܕܠܶܒܢܢ ܘܒܗ ܣܳܡ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܛܰܢܦܽܘܬܐ܀

16- ܘܰܐܘܩܶܕ ܥܠ ܡܰܕܒܚܐ ܘܛܡܐܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܛܰܘܫܗ ܗ̄ ܗ̇ܪܟܐ ܐܶܫܬܰܡܠܝܰܬ݀ ܢܒܺܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܶܐܬܢܰܒܝ ܢܒܺܝܐ ܕܰܐܠܗܐ ܒܝܰܘܡ̈ܝ ܝܽܘܪܒܥܰܡ ܘܐܡ̣ܪ: ܡܰܕܒܚܐ ܡܰܕܒܚܐ: ܫܡܰܥ ܦܶܬܓܡܶܗ ܕܡܪܝܐ: ܗܐ ܒܪܐ ܡܶܬܝ̣ܠܶܕ ܠܒܝܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܝܽܘܫܝܐ ܫܡܶܗ ܘܢܰܘܩܶܕ ܥܠܰܝܟ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܐܢܫ̈ܐ܀

17- ܘܐܡ̣ܪ ܡܠܟܐ: ܡ̇ܢܘ ܢܝ̣ܫܐ ܗ̇ܢܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐܢ݂ܐ ܗ̄ ܠܩܰܒܪܶܗ ܕܰܢܒܺܝܐ ܗ̇ܘ ܚ̣ܙܐ ܘܰܦܩܰܕ ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܢܶܬܩܰܪܒ ܠܗ܀

29- ܒܝܰܘܡ̈ܘܗܝ ܣܠܶܩ ܦܶܪܥܘܢ ܚܓܺܝܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܐܟܐܘ܀ ܥܠ ܡܰܒܽܘܓ ܘܥܠ ܡܰܠܟܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܶܐ܀ ܘܶܐܙܰܠ ܝܽܘܫܝܐ ܡܰܠܟܐ ܠܡܶܬܟܰܬܫܘ ܥܰܡܗ܀ ܘܰܡܚܝܗܝ ܦܶܪܥܘܢ ܘܩܰܛܠܶܗ ܒܡܰܓܕܘ: ܡܶܬܐܰܡܪܐ: ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܩܰܕܶܡ ܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܠܝܽܘܫܝܐ: ܕܶܐܬܟܰܢܰܫ ܠܩܰܒܪܟ ܒܰܫܠܡܐ. ܐܶܬܩܛܶܠ ܡ̣ܢ ܦܶܪܥܘܢ ܘܰܒܛܶܠ ܫܽܘܘܕܝܐ. ܘܐܡܪܝ̣ܢܢ: ܥܠ ܕܰܐܡܪܰܚ ܘܠܐܘܪܰܥ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܠܡܰܩܪܒܘ ܥܰܡܗ ܐܴܬܶܐ: ܐܶܙܰܠ ܕܢܰܩܪܶܒ ܒܳܬܰܪ ܕܐܪܬܝܶܗ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܠܐ ܗܘܐ ܥܠܰܝܟ ܐܬܶܐ ܐܢ݂ܐ ܣܛܺܝ ܡ̣ܢܝ. ܘܠܐ ܣܛܳܐ܀

31- ܘܰܫܡܗ̇ ܕܶܐܡܗ ܗ̄ ܕܝܗܘܐܚܙ ܒܪ ܝܘܫܐ܀ ܚܰܡܛܘܠ ܒܰܪܬ ܐܪܡܝܐ ܡ̣ܢ ܠܒܢܐ܀

36- ܘܰܫܡܗ̇ ܕܶܐܡܗ ܗ̄ ܕܐܠܝܩܺܝܡ ܒܪ ܝܽܘܫܝܐ. ܕܰܐܡܠܟܶܗ ܦܶܪܥܘܢ ܚܓܺܝܪܐ ܒܕܽܘܟܰܬ ܐܰܚܘܗܝ܀ ܙܒܺܝܕܐ ܒܪܬ ܦܪܳܝܐ ܡ̣ܢ ܪܡܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

2- ܘܓܰܪܝ ܒܗ ܡܪܝܐ ܓܰܝ̈ܣܐ ܕܟܰܠܕܝ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܚܽܘ̈ܕܝܰܝ ܙܰܝܢܐ܀

8- ܘܰܫܡܗ̇ ܕܶܐܡܗ ܗ̄ ܕܝܽܘܝܟܺܝܢ ܒܪ ܝܽܘܝܩܺܝܡ܀ ܢܶܚܫܬܐ ܒܪܬ ܐܷܠܝܳܬܢ܀

14- ܕܰܚܫ̈ܐ ܗ̄ ܩܝܡ̈ܐ ܕܥܠ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܡܰܠܟܝ̈ܐ܀ ܘܪ̈ܰܗܛܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܢܓܪ̈ܐ ܘܠܡܠܚܡܢ̈ܐ ܗ̄ ܐܘܡܢ̈ܐ܀

17- ܘܰܐܡܠܶܟ ܡܰܠܟܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܠܡܬܢܝܐ ܕܕܶܗ ܗ̄ ܕܝܽܘܝܟܺܝܢ ܒܪ ܝܽܘܝܩܝܡ ܚܠܦܰܘܗܝ܀ ܘܫܰܡܺܝ ܫܡܶܗ ܨܶܕܰܩܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ

1- ܘܰܒܢܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܩܠܩܘ̈ܡܐ ܟܕ ܚܳܕܪܐ ܗ̄ ܒܶܢ̈ܝܢܶܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܫܽܘܪܐ ܕܰܥܠܘܗܝ ܩܝܡܝ̣ܢ ܡܰܩܪ̈ܒܢܶܐ ܘܫܕܶܝܢ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܒܗ̇ܢܘܢ ܕܥܠ ܫܽܘܪܐ ܡ̣ܢ ܠܓܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܪ ܫܽܘܪ̈ܐ ܠܚܽܘܕܪܐ܀

6- ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܕܰܝܢܐ ܗ̄ ܟܕ ܢܶܒܽܘܟܰܕܢܰܨܪ ܥܡ ܨܕܩܝܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܐܡܠܟܬܟ ܘܝܰܩܰܪܬܟ ܕܓܠܬ ܒܡܰܘ̈ܡܬܟ ܕܠܝ̣ ܘܰܡܪܕܬ ܥܠܰܝ ܘܒܝ̣ܫܬܐ ܚܠܦ ܛܳܒܬܐ ܦܪܰܥܬܢܝ܀

7- ܘܠܰܒܢ̈ܘܗܝ ܕܨܕܩܝܐ ܢܰܟܶܣ ܡܰܠܟܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܠܥܺܢ̈ܘܗܝ ܘܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܨܕܩܝܐ ܥܰܘܰܪ ܘܐܣܪܶܗ ܒܫܺܝܫ̈ܠܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܣܽܘ̈ܛܡܶܐ܀ ܘܰܐܘܒܠܶܗ ܠܒܳܒܶܝܠ܀

8-  ܐܶܬܐ ܢܒܘܙܪܕܢ ܪܒ ܕܰܚ̈ܫܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܝ̣ܫ ܡܓܝܪ̈ܣܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܪܰܒ ܢܳܟܘܣ̈ܐ܀

9- ܘܰܐܘܩܶܕ ܠܒܰܝܬܗ ܕܡܪܝܐ: ܡܶܬܐܡܪܐ ܕܡܰܫܟܢܐ ܕܣܗܕܽܘܬܐ ܘܐܪܘܢܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܺܒܘܬܐ ܠܐ ܐܰܘܩܶܕ. ܐܠܐ ܒܛܽܘܪܐ ܕܚܽܘܪܺܝܒ ܛܡܪ ܐܢܘܢ ܐܶܪܰܡܝܐ ܢܒܺܝܐ. ܘܠܐ ܐܢܳܫ ܝܳܕܥ ܕܽܘܟܬܗܘܢ ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܢܐ܀ ܘܠܢܽܘܪܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܒܓܽܘܒܐ ܡܶܕܡ ܐܰܪܡܺܝܘ ܒܐܘܪܫܠܶܡ. ܘܒܳܬܪ ܦܽܘܢܝܐ ܕܡ̣ܢ ܓܳܠܘܬܐ ܕܒܒܶܝܠ ܟܕ ܢܣܰܒܘ ܡ̣ܢ ܣܝܢܐ ܕܓܽܘܒܐ ܗ̇ܘ ܕܣܡܘ ܥܠ ܕܶܒܚܬܐ: ܐܶܫܬܓܪܰܬ݀ ܢܽܘܪܐ܀

11- ܘܢܳܦ̈ܠܐ ܕܰܢܦܰܠܘ ܥܡ ܡܰܠܟܐ ܕܒܳܒܶܝܠ܀ ܣܽܘܡ̄ܐ: ܘܡܰܫܠܡܢ̈ܐ ܗ̇ܠܝܢ ܕܐܰܫܠܶܡܘ ܗܶܢܘܢ ܠܗܘܢ܀

12- ܠܟܪ̈ܡܐ ܘܠܦܰܠܚ̈ܐ܀ ܥܶܒܪܝܐ: ܘܠܓܐܒܺܝܡ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܘܠܚܳܦܘܪ̈ܐ܀

18- ܘܕܰܒܰܪ ܪܰܒ ܕܰܚܫ̈ܐ ܠܫܺܪܝܐ ܪܰܒܐ ܕܟܗܢ̈ܐ ܘܠܨܦܢܝܐ ܟܳܗܢܐ ܕܒܳܬܪܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܪܐ ܕܰܬܪܰܝܢܺܝܬܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܟܗܢܐ ܬܪܰܝܢܐ܀

22- ܐܰܩܝ̣ܡ ܥܠܰܝܗܘܢ ܠܰܓܕܠܝܐ ܒܪ ܐܰܚܺܝܩܡ ܒܪ ܫܳܦܢ܀ ܘܫܺܪܝܐ ܒܪ ܬܢܰܚܡܬ ܘܛܽܘܒܝܐ ܘܝܰܙܢܝܐ ܒܪ ܡܰܥܟܬ܀

26- ܘܟܠܗܘܢ ܪ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܐܷ ܥܰܠܘ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܟܕ ܕܒܰܪܘ ܥܰܡܗܘܢ ܠܐܶܪܰܡܝܐ ܢܒܺܝܐ ܘܬܰܡܢ ܒܡܰܦܣ ܩܛܠܘܗܝ: ܥܠ ܕܡܰܟܶܣ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܒܺܝܫܽܘܬܗܘܢ܀

27- ܒܗ ܒܝܰܪܚܐ ܐܰܪܝ̣ܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܰܡܪܶܡ܀ ܐܶܘܰܠ ܡܪܘܕܟ ܡܰܠܟܐ ܕܒܳܒܶܝܠ܀ ܒܫܰܢܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܕܰܐܡܠܶܟ ܒܪܺܝܫܗ ܕܝܘܝܟܝܢ ܗ̄ ܟܕ ܚܙܐ ܛܠܺܝܡܘܬܗ܀ ܚܢܗ ܘܝܰܩܪܗ܀

30- ܘܒܫܳܪܘܬܗ ܫܳܪܘܬܐ ܐܰܡܝ̣ܢܐܝܬ ܡܶܬܝܰܗܒܐ ܗܘܬ ܠܗ܀ ܟܠ ܡܐ ܕܡܶܫܬܪܐ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܡܰܠܟܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܗܘܳܐ ܠܗ܀ ܒܟܠ ܝܽܘܡ ܟܠ ܝܰܘܡ̈ܝ ܚܰܝ̈ܘܗܝ܀

 

 

ܣܝܠܝܕܘܢ ܡܚܘܝܢܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܐܫܬܡܫܘ ܒܝܘ̈ܡܝ ܡܠܟ̈ܐ ܕܝܗܘܕܐ ܘܫܢ̈ܝܗܘܢ.

ܡܢܝܢܐ ܫܡ̈ܗܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܫܢ̈ܝܐ ܦܫܝ̈ܛܬܐ ܫܢ̈ܝܐ ܡܟܢܫ̈ܬܐ ܣܝܠܝܕܘܢ ܡܚܘܝܢܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܐܫܬܡܫܘ ܒܝܘ̈ܡܝ ܡܠܟ̈ܐ ܕܝܗܘܕܐ ܘܫܢ̈ܝܗܘܢ.

 

 

 

ܩܕܡܝܐ ܫܐܘܠ ܡ̄      ܡ̄ 4431 ܒܪ ܩܝ݂ܫ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܒܢܝܡܝܢ. ܒܬܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܕܡܘܬܗ ܕܥܠܝ܆ ܫܐܠܘ ܒܢ̈ܝ ܝܣܪܐܝܠ ܡܠܟܐ. ܘܐܩܝܡܗ ܫܡܘܐܝܠ. ܘܒܫܢܬ ܬܠܬ ܕܝܠܗ ܙܟܐ ܥܳܡܠܝ݂ܩ ܘܒܫܢܬ ܟܚ̄ ܩܛܠ ܕܘܝܕ ܠܓܘܠܝܕ. ܘܒܫܢܬ (ܠܐ- 31) ܐܬܢܒܝ ܫܐܘܠ ܥܡ ܢܒܝ̈ܐ. ܘܒܫܢܬ ܠܗ̄ ܡܝܬ ܫܡܘܐܝܠ ܒܬܪ ܚܡܫ ܫܢ̈ܝܢ ܐܦ ܫܐܘܠ ܡܝܬ ܒܩܪܒܐ ܕܦܠܫ̈ܬܝܐ.

 

ܬܪܝܢܐ ܕܘܝܕ ܡ̄    ܦ̄ 4471 ܟܕ ܡܝܬ ܫܐܘܠ ܐܩܝܡܘ ܒܢ̈ܝ ܝܗܘܕܐ ܠܕܘܝܕ ܒܚܒܪܘܢ ܫܢܝ̈ܐ ܫܒܥ. ܘܬܘܒ ܐܬܡܫܚ ܘܐܡܠܟ ܒܐܘܪܫܠܡ ܥܠ ܟܠܗ ܝܣܪܐܝܠ. ܘܒܝܘ̈ܡܬܗ ܐܬܢܒܝܘ ܓܳܕ ܘܢܳܬܢ ܘܐܘܣܦ: ܐܝܬܘܗܝ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ ܐܒܝܬܪ.

 

ܬܠܝܬܝܐ ܫܠܝܡܘܢ ܩܟ̄    ܡ̄ 4511 ܒܫܢܬ ܐܪܒܥ ܕܡܠܟܘܬܗ ܫܪܝ ܠܡܒܢܐ ܠܗܝܟܠܐ ܘܫܰܠܡܗ ܠܫܢܝ̈ܐ ܫܒܥ. ܢܒܝ̈ܐ ܕܝܢ ܢܳܬܢ ܘܐܚܝܐ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ ܨܕܘܩ. ܘܒܫܢܬ ܠܕ̄ ܒܢܐ ܥܠܳܬܐ ܠܟܡܘܫ ܘܠܡܠܟܘܡ. ܘܥܪܩ ܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܒܛ ܠܘܬ ܫܝܫܩ.

 

ܪܒܝܥܝܐ ܪܚܒܥܡ ܝܙ̄      ܩ̄ܠܙ 4500

 

 

 

 

ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܡܠܟ ܟܕ ܠܐ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܕܣܒ̈ܐ ܐܬܦܠܓܬ݀ ܡܠܟܘܬܐ. ܘܐܡܠܟ ܝܘܪܒܥܡ ܥܒܕܗ ܕܫܠܝܡܘܢ ܒܬܪܨܐ ܥܠ ܥܣܪܐ ܫܒ̈ܛܝܢ ܘܦܫ ܠܗ ܫܒܛܐ ܕܝܗܘܕܐ ܘܕܒܢܝܡܝܢ. ܘܐܬܢܒܝ ܕܐܬܐ ܠܒܝܬ ܐܝܠ ܥܠ ܝܘܫܝܐ ܒܪ ܐܡܘܢ ܩܕܡ ܬܠܬܡܐܐ ܫܢܝ̈ܝܢ.

 

ܚܡܝܫܝܐ ܐܒܝܐ ܩ̄ܡ   ܓ̄ 4531 ܟܢܫ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܘܐܩܪܒ ܥܡ ܝܘܪܒܥܡ. ܘܢܣܒ ܐܒܝܐ ܝܕ̄ ܢܫ̈ܝܢ ܘܐܘܠܕ ܒܢ̈ܝܐ ܟܘ̄ ܕܟܪ̈ܐ ܘܢܩܒ̈ܬܐ ܝܘ̄.

 

ܫܬܝܬܝܐ ܐܣܐ ܡ̄ܐ      ܩܦ̄ܐ 4652 ܒܝܘܡ̈ܬܗ ܐܡܠܟ ܥܠ ܝܣܪܐܝܠ ܢܕܒ. ܟܢ ܒܥܫܐ. ܟܢ ܐܠܐ. ܟܢ ܙܡܪܝ ܥܒܕܗ. ܟܢ ܐܬܦܠܓ ܥܡܐ. ܦܠܓܗ ܒܬܪ ܬܒܢܝ ܘܦܠܓܗ ܒܬܪ ܥܡܪܝ. ܣܠܩܘ ܥܠܘܗܝ ܙܪܚ ܟܘܫܝܐ ܒܐܠܦ ܐܠܦ̈ܝܢ ܠܘܒ̈ܝܐ ܘܐܙܕܟܝ.

 

ܫܒܝܥܝܐ ܝܘܫܦܛ ܪܘ̄      ܩܗ̄ 4591 ܒܝܘܡ̈ܬܗ ܐܡܠܟ ܥܠ ܝܣܪܐܝܠ ܐܚܒ. ܘܢܣܒ ܗܘܐ ܐܚܒ ܐܢܬܬܐ ܠܐܝܙܒܝܠ ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܕܨܝܕ̈ܢܝܐ. ܘܒܢܐ ܠܐܝܪܝܚܘ ܒܝܬ ܠܘܛܬܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ. ܘܡܝܬ ܘܐܡܠܟ ܐܚܙܝܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗ. ܢܒܝ̈ܐ ܕܝܢ ܐܠܝܐ ܘܥܘܒܕܝܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܐܚܒ.

 

ܬܡܝܢܝܐ ܝܘܪܡ ܚ̄    ܪܝ̄ܕ 4605 ܗܢܐ ܢܣܒ ܠܥܬܠܝܐ ܚܬܗ ܕܐܚܒ ܘܩܛܠ ܠܟܠܗܘܢ ܐܚܘ̈ܗܝ ܘܢܚܬ ܓܘܳܝܗ ܘܡܝܬ. ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ ܕܝܠܗ ܐܦ ܝܘܪܡ ܒܪ ܐܚܒ ܟܕ ܡܝܬ ܐܚܙܝܐ ܐܚܘܗܝ ܕܠܐ ܒܢ̈ܝܐ ܘܐܡܠܟ ܥܠ ܝܣܪܐܝܠ.
ܬܫܝܥܝܐ ܐܚܙܝܐ ܪܝ̄ܗ   ܚܕܐ 4606 ܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܕܐܡܠܟ ܐܬܡܫܚ ܝܗܘ ܒܪ ܝܡܫܝ ܡܢ ܐܠܝܫܥ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܣܪܐܝܠ ܘܩܛܠܗ ܠܝܘܪܡ ܒܪ ܐܚܒ ܡܠܟܐ ܕܝܣܪܐܝܠ ܘܠܗ ܠܐܚܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ.

 

ܥܣܝܪܝܐ ܥܬܠܝܐ ܐܡܗ ܙ̄     ܪܟ̄ܒ 4613 ܗܕܐ ܟܕ ܡܝܬ ܐܚܙܝܐ ܒܪܗܿ܆ ܩܛܠܬ݀ ܠܒܢ̈ܝ ܡܠܟܘܬܐ ܟܠܗܘܢ ܣܛܪ ܡܢ ܝܘܐܫ ܒܪ ܒܪܗܿ ܗܰܘ ܕܟܕ ܐܬܩܛܠܬ݀ ܐܡܠܟ ܚܠܦܝܗܿ.

 

 

ܚܕܥܣܝܪܝܐ ܝܘܐܫ ܡ̄     ܪܣ̄ܒ 4653 ܗܢܐ ܒܝܫ̈ܬܐ ܦܪܥ ܠܒܝܬܗ ܕܝܘܝܕܥ ܟܗܢܐ ܕܛܫܝܗ ܡܢ ܥܬܠܝܐ ܩܛܘܠܬܐ ܘܐܡܠܟܗ. ܩܛܠ ܕܝܢ ܠܙܟܪܝܐ ܒܪܗ ܕܝܘܝܕܥ ܘܠܫܪܟܐ ܕܒܢ̈ܘܗܝ. ܘܐܦ ܠܗ ܩܛܠܘܗܝ ܥܒܕ̈ܘܗܝ.

 

ܕܬܪܥܣܪ ܐܡܘܨܝܐ ܟ̄ܛ    ܪܨ̄ܐ 4682 ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܐܡܠܟ ܥܠ ܝܣܪܐܝܠ ܝܘܐܫ ܘܟܢܫ ܚܝܠܐ ܘܐܬܐ ܥܠܘܗܝ ܘܬܪܥ ܒܫܘܪܗܿ ܕܐܘܪܫܠܡ ܐܪܒܥܡܐܐ ܐܡܝ̈ܢ. ܘܫܒܐ ܡܐܢ̈ܐ ܕܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܕܡܠܟܐ. ܘܐܦ ܠܗ ܠܐܡܘܨܝܐ ܩܛܠܘܗܝ ܥܒܕ̈ܘܗܝ.

 

ܕܬܠܬܥܣܪ ܥܘܙܝܐ ܢܒ̄     ܫܡ̄ܓ 4704 ܗܢܐ ܟܕ ܐܡܪܚ ܕܢܣܝܡ ܒܣܡ̈ܐ ܓܪܒ. ܘܐܬܟܠܝܬ݀ ܢܒܝܘܬܐ ܡܢ ܐܫܥܝܐ ܕܠܐ ܐܟܣܗ ܫܢܝ̈ܐ ܟܚ̄. ܘܒܝܘܡ̈ܬܗ ܬܳܒܬ ܢܝܢܘܐ ܘܐܬܩܛܠ ܙܟܪܝܐ ܒܪ ܒܪܟܝܐ ܒܗܝܟܠܐ.

 

ܕܐܪܒܥܣܪ ܝܘܬܡ ܝ̄ܘ   ܫܢ̄ܛ 4750 ܒܝܘܡ̈ܬܗ ܡܬܢܒܝܢ ܗܘܘ ܐܫܥܝܐ ܘܗܘܫܥ ܘܡܝܟܐ ܘܝܘܐܝܠ. ܘܐܡܝܪܘܣ ܦܘܐܝܛܐ ܡܬܝܕܥ ܗܘܐ ܘܪܘܕܘܣ ܓܙܪܬܐ ܐܬܒܢܝܬ݀.

 

ܕܚܡܫܥܣܪ ܐܚܙ ܝܘ̄     ܫܥܗ̄ 4766 ܣܓܕ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܘܚܰܒܠ ܦܐܝ̈ܬܗ ܕܗܝܟܠܐ. ܟܕ ܫܒܘ ܠܐܬܪܗ ܪܨܢ ܕܣܘܪܝܐ ܘܦܩܚ ܕܝܣܪܐܝܠ. ܐܬܐ ܬܠܓܬܦܠܣܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܝܠ ܠܐܝܠܗ. ܘܩܛܠ ܠܪܨܢ ܘܢܣܒ ܟܣܦܐ ܣܓܝܐܐ ܡܢ ܐܚܙ ܘܗܦܟ.

 

ܕܫܬܥܣܪ ܚܙܩܝܐ ܟ̄ܛ   ܬܕ̄ 4795 ܣܠܩ ܥܠܘܗܝ ܣܢܚܪܝܒ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܘܟܕ ܫܡܥ ܕܬܪܗܩ ܡܠܟܐ ܕܟܘܫ ܐܬܐ ܠܐܬܪܗ: ܐܙܠ ܙܟܝܗܝ ܘܗܦܟ ܫܪܐ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ. ܘܩܛܠ ܡܠܐܟܐ ܡܢ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܩܦܘ̄ ܐܠܦ̈ܝܢ. ܘܟܕ ܫܒܩ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܐܙܠ ܠܐܬܪܗ ܘܩܛܠܘܗܝ ܒܢܘ̈ܗܝ.
ܕܫܒܥܣܪ ܡܢܫܐ ܢܗ̄    ܬܢ̄ܛ 4850 ܗܢܐ ܐܫܬܒܝ ܠܒܳܒܝܠ ܘܗܘܐ ܒܗܿ ܠܙ̄ ܫܢ̈ܝܢ. ܘܨܠܝ ܘܦܢܐ ܠܡܠܟܘܬܗ ܘܠܨܠܡܐ ܕܐܪܒܥ ܐܦ̈ܝܢ ܐܦܩ ܡܢ ܗܝܟܠܐ. ܘܒܙܒܢܗ ܐܬܒܢܝܬ݀ ܒܘܙܢܛܝܐ ܘܒܬܪ 970 ܫܢ̈ܝܢ ܘܚܕܬܗܿ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܘܩܪܗܿ ܥܠ ܫܡܗ.

 

ܕܬܡܢܥܣܪ ܐܡܘܢ ܝܒ̄   ܬܥ̄ܙ 4862 ܐܝܟ ܣܦܪ ܡܠܟ̈ܐ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܡܠܟ. ܘܐܟ ܡܝܒ̈ܠܢܐ ܕܙܒܢ̈ܐ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ. ܘܦܠܚ ܠܐܠܗ̈ܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܘܩܛܠܘܗܝ ܥܒܕ̈ܘܗܝ.

 

 

ܕܬܫܥܣܪ ܝܘܫܝܐ ܠܐ   ܬܩ̄ܒ 4893 ܐܘܩܕ ܟܘܡܪ̈ܐ ܥܠ ܡܕܒܚܝ̈ܗܘܢ ܐܝܟ ܢܒܝܘܬܐ ܕܗܘܬ ܥܠܘܗܝ. ܘܗܘܘ ܠܗ ܬܠܬܐ ܒܢ̈ܝܐ: ܝܗܘܐܚܙ ܗܘ ܕܐܣܪܗ ܦܪܥܘܢ ܚܓܝܪܐ ܘܐܘܒܠܗ ܠܡܨܪܝܢ ܘܬܡܢ ܡܝܬ. ܘܐܠܝܩܝܡ ܕܐܬܩܪܝ ܝܘܝܩܝܡ ܘܨܕܩܝܐ ܕܥܰܘܪ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܥܝܢ̈ܘܗܝ. ܘܒܫܘܠܡ ܫܢܬ ܝܓ̄ ܕܝܠܗ ܫܪܝ ܠܡܬܢܒܝܘ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ.
ܕܥܣܪܝܢ ܝܗܘܐܚܙ ܥܡ ܫܢ̈ܝܐ ܕܝܘܝܩܝܢ ܡܬܡܢ̈ܝܢ ܝܪ̈ܚܐ ܬܠܬܐ ܠܗܢܐ ܩܪܐ ܠܗ ܫܠܘܡ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ. ܘܟܕ ܐܣܪܗ ܦܪܥܘܢ ܚܓܝܪܐ ܘܐܘܒܠܗ ܠܡܨܪܝܡ. ܐܩܝܡ ܐܠܝܩܝܡ ܐܚܘܗܝ ܕܐܬܩܪܝ ܝܘܝܩܝܡ ܚܠܦܘܗܝ.

 

 

 

 

ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܝܘܝܩܝܡ ܝ̄ܐ   ܬܩܝ̄ܓ 4904 ܒܫܢܬ ܓ̄ ܕܝܠܗ ܣܠܩ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܘܫܒܐ ܡܐܢ̈ܝ ܗܝܟܠܐ. ܘܠܚܢܢܝܐ ܘܥܙܪܝܐ ܘܡܝܫܐܝܠ ܒܢܘ̈ܗܝ ܘܠܕܢܐܝܠ ܒܪ ܝܘܟܢܝܐ ܒܪܗ. ܘܒܫܢܬ ܬܡܢܐ ܕܝܠܗ ܬܘܒ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝ̈ܢ ܣܠܩ ܘܐܪܡܝ ܡܕܐܬܐ ܥܠ ܝܘܝܩܝܡ ܘܗܦܟ.

 

ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܝܘܟܢܝܐ ܥܡ ܫܢ̈ܝܐ ܕܨܕܩܝܐ ܡܬܡܢ̈ܝܢ ܝܪ̈ܚܐ ܬܠܬܐ ܗܘܝܘ ܝܘܝܟܝܢ ܐܒܘܗܝ ܕܕܢܝܐܝܠ ܢܒܝܐ. ܘܠܗܢܐ ܫܒܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܟܕ ܣܠܩ ܕܬܠܬ ܙܒܢ̈ܝܢ ܘܚܒܫܗ ܫܢܝ̈ܐ ܠܙ̄ ܘܐܩܝܡ ܚܠܦܘܗܝ ܠܨܕܩܝܐ ܕܕܗ.

 

 

 

ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܨܕܩܝܐ ܝ̄ܐ     ܬܩ̄ܟܕ 4915 ܒܫܢܬ ܛ̄ ܕܝܠܗ ܬܘܒ ܣܠܩ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܕܐܪܒܥ ܙܒܢ̈ܝܢ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܘܫܪܐ ܥܠܝܗܿ ܬܪܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܘܟܒܫܗܿ ܘܥܘܪ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܕܨܕܩܝܐ ܥܠ ܕܕܓܠ ܒܡܘܡ̈ܬܐ ܘܡܪܕ ܥܠܘܗܝ.

 

 

ܫܠܡܘ

ܣܶܦܪ̈ܐ ܕܡܠܟܘ̈ܬܐ ܕܒܢ̈ܝ

ܝܣܪܐܝܠ ܘܕܝܗܘܕܐ