ܟܬܒܐ ܕܶܐܫܰܥܝܐ ܢܒܺܝܐ

ܬܘܒ

ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܡܫܪܝܢܢ

ܕܢܟܬܘܒ ܟܬܒܐ ܕܢܒܝ̈ܐ

ܩܕܡܝܬ

ܟܬܒܐ ܕܶܐܫܰܥܝܐ ܢܒܺܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܫܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ ܘܫܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ ܘܫܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ ܘܬܫܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܝܢ ܘܚܡܫܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܝܢ ܘܫܬܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܐܶܫܥܝܐ ܢܒܺܝܐ ܐܘܪܫܠܡܝܐ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܕܺܝܗܘܕܐ. ܡܛܠ ܬܡܺܝܗܽܘܬ ܓܶܠܝܢ̈ܘܗܝ: ܡܫܰܒܚܐ ܐܶܬܩܪܺܝ. ܘܰܒܙܰܒܢܗ ܡܶܬܢܰܒܝܢ ܗܘܰܘ: ܗܽܘܫܥ ܘܥܰܡܽܘܨ ܘܝܰܘܢܢ ܘܡܺܝܟܐ܀ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܕܝܢ ܫܢܰܝ̈ܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܒܝܰܘܡ̈ܝ ܥܽܘܙܝܐ ܡܰܠܟܐ. ܘܥܠ ܕܠܐ ܐܰܟܣܗ ܠܥܘܙܝܐ ܐܶܫܬܰܩܠܬ݀ ܡ̣ܢܗ ܢܒܺܝܘܬܐ ܫܢܰܝ̈ܐ 28. ܘܟܕ ܡܺܝܬ ܥܘܙܝܐ: ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܗ ܡܪܝܐ: ܘܶܐܬܢܰܒܺܝ ܫܢܰܝ̈ܐ ܫܬܺܝܢ ܘܰܚܕܐ܀ ܡܪܝ ܐܰܦܪܝܡ ܕܝܢ: ܟܕ ܠܰܫ̈ܢܝ ܢܒܺܝܘܬܗ ܥܡ ܕܒܶܛܠܢܗ ܡܟܰܢܫ: 113 ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܡ̇ܪ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ: ܟܶܐܡܰܬ ܟܠܗܘܢ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܰܐܪܒܥܐ ܡܰܠܟ̈ܐ ܗ̇ܠܝܢ ܥܘܙܝܐ ܘܝܘܬܡ ܘܶܐܚܙ ܘܚܶܙܩܝܐ: ܕܰܗܘܐ ܒܙܰܒܢܝ̈ܗܘܢ. ܡܢܰܫܐ ܕܝܢ ܩܰܛܠܗ ܟܕ ܣܳܡܗ ܒܶܝܬ ܬܪܶܝܢ ܕܰܦܺܝ̈ܢ ܕܩܰܝܣܐ ܘܢܰܣܪܗ. ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܰܣܦܪ ܡܰܝ̈ܐ ܕܫܺܝܠܘܚܐ. ܘܐܢܫܝ̈ܢ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܥܰܡܘܨ ܢܒܺܝܐ ܗܽܘܝܘ ܐܡܘܨܝܐ ܐܰܒܘܗܝ ܕܶܐܫܰܥܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

1- ܚܶܙܘܐ ܕܶܐܫܰܥܝܐ ܒܪ ܐܰܡܘܨ ܗ̄ ܚܶܙܘܐ ܗܳܪܟܐ ܠܘ ܝܺܚܺܝܕܝܐ ܗ̣ܘ ܐܠܐ ܓܰܘܳܢܝܐ ܕܚܳܒܫ ܠܟܠܗܘܢ ܚܶܙܘܳܢ̈ܘܗܝ. ܦܪܺܝܫ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܓܶܠܝܢܐ ܒܗ̇ܝ ܕܚܶܙܘܐ ܒܗܰܘܢܐ ܗܳܘܐ ܒܫܶܢܬܐ ܐܘ ܒܥܺܝܪܘܬܐ܀ ܐܶܫܥܝܐ ܗ̄ ܦܽܘܪܩܢܗ ܕܡܳܪܝܐ܀ ܕܚ̣ܙܐ ܥܠ ܝ̣ܗܘܕܐ ܘܥܠ ܐܘܪܫܠܶܡ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܢܳܬܐ ܥܠ ܟܠ ܡܫܰܘܕܥ. ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܕܝܢ ܥܠ ܫܶܒܝܐ ܕܒܶܝܬ ܪܽܘܒܝܠ ܘܓܕ ܘܦܶܠܓܘܬ ܫܰܒܛܐ ܕܰܡܢܰܫܐ ܕܒܝܕ ܬܓܠܬܦܠܣܪ ܘܥܠ ܫܶܒܝܐ ܕܒܶܝܬ ܝ̣ܗܘܕܐ ܕܒܝܕ ܒܳܒܠܝ̈ܐ ܘܥܠ ܦܽܘܢܳܝܐ ܘܒܶܢܝܢܐ ܘܥܠ ܚܪܒܐ ܕܒܝܬܓܽܘܓ܀

2- ܫܡܰܥܘ ܫܡܰܝ̈ܐ ܘܨܽܘܬܝ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܥܳܡܘܪ̈ܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܘܕܰܐܪܥܐ. ܘܠܰܫܡܰܝܐ ܘܠܐܪܥܐ ܠܣܳܗܕܘܬܐ ܩܳܪܐ. ܒܰܕܗܶܢܘܢ ܠܟܠ ܙܢܳܐ ܘܙܰܒܢܐ ܡܛܰܝܒܺܝܢ ܘܒܥܽܘܗܕܢ ܬܪܶܝܢ ܣܳܟ̈ܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܰܡܨܰܥܬܐ ܚܳܒܶܫ܀ ܒܢܰܝ̈ܐ ܪܰܒܝܬ ܘܪܰܡܪܡܶܬ ܗ̄ ܒܡܰܢܢܐ ܘܣܰܠܘܝ܀ ܘܗܶܢܘܢ ܐܰܥܠܝ̣ܘ ܒܝ̣ ܗ̄ ܐܶܫܬܰܩܠܘ ܥܠܰܝ܀

3- ܝܺܕܥ ܬܰܘܪܐ ܩܳܢܝܗ ܘܚܡܳܪܐ ܐܘܪܝܐ ܕܡܳܪܗ ܗ̄ ܠܘ ܒܰܠܚܘܕ ܢܳܡܘܣ ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܐܠܐ ܘܗܰܘ ܟܝܳܢܝܐ ܕܠܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܠܰܕܡܛܰܐܒ ܦܳܩܕ ܠܡܶܩܦ: ܘܝ̣ܣܪܐܝܠ ܘܠܐ ܒܚܰܕ ܡ̣ܢܗܘܢ ܐܶܬܗܰܕܝ܀

4- ܙܰܪܥܐ ܡܰܒܐܫܳܢܐ. ܒܢܰܝ̈ܐ ܡܚܰܒ̈ܠܐ ܗ̄ ܐܶܬܚܒܶܟܬܘܢ ܒܙܺܝܙܢ̈ܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܘܶܐܬܚܰܒܰܠܬܘܢ܀

6- ܡ̣ܢ ܦܶܣܬܐ ܕܪܶܓܠܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܡܽܘܚܐ: ܠܝܬ ܒܗ ܕܽܘܟܬܐ ܕܫܰܪܝ̣ܪܐ ܗ̄ ܪ̈ܺܝܫܢܐ ܘܰܕܬܚܶܝܬ ܪܺܝܫܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܐܶܬܚܰܒܠܘ܀ ܨܽܘܠܦ̈ܬܐ ܘܫܽܘܡ̈ܬܐ ܘܡܰܚ̈ܘܬܐ ܕܰܥܒ̈ܝܐ ܗ̄ ܚܛܳܗ̈ܐ ܙܢܳܢ̈ܝܶܐ܀ ܠܐ ܠܡܶܨܡܕ ܘܠܐ ܠܡܶܥܨܒ ܗ̄ ܠܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܠܐ ܡܰܘܬܪܐ ܒܗܘܢ ܐܳܣܝܘܬܐ ܡܛܰܘ܀

7- ܘܨܕܝܐ ܐܝܟ ܗܦܺܝܟܬܐ ܕܢܽܘܟܪ̈ܝܐ ܗ̄ ܕܦܳܢܝܐ ܡ̣ܢ ܫܶܒܝ̈ܐ ܣܦܺܝܩܬܐ܀

8- ܐܝܟ ܡܛܰܠܬܐ ܒܟܰܪܡܐ ܘܐܝܟ ܥܪܙܠܐ ܒܡܰܩܛܝܐ ܗ̄ ܟܕ ܡܰܘܦܝܢ ܦܺܐܪ̈ܐ ܠܐ ܡܶܬܥܰܡܪܝܢ܀

9- ܘܐܠܘ ܠܐ ܡܳܪܝܐ ܨܒܐܘܬ ܐܰܘܬܪ ܠܢ ܣܪܺܝܕܐ: ܐܝܟ ܣܕܽܘܡ ܗܘܶܝܢ ܗܘܝܢ ܘܰܠܥܳܡܘܪܐ ܡܶܬܕܰܡܝܢ ܗܘܰܝܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ܀

16- ܣܚܰܘ ܘܶܐܬܕܰܟܘ: ܘܰܐܥܒܪܘ ܒܺܝܫ̈ܬܐ ܕܰܥܒܕܰܝ̈ܟܘܢ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܝ ܗ̄ ܒܡܰܝ̈ܐ ܘܰܒܪܽܘܚܐ ܐܶܬܡܪܶܩܘ܀

18- ܘܐܢ ܢܶܣܡܩܘܢ ܐܝܟ ܬܰܘܠܰܥܬܐ ܒܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ. ܘܪܽܘܟܟ ܬܰܘ܀

21- ܐܝܟܢܐ ܗܘܬ ܙܳܢܝ̣ܬܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܡܗܰܝܡܢܬܐ ܗ̄ ܠܰܦܬܟܪ̈ܐ ܕܠܐ ܡܰܟܪܘܗ̇ ܢܶܦܩܬ݀܀

22- ܚܳܢܘ̈ܝܰܝܟܝ ܚܳܠܛܺܝܢ ܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܡܰܠܦܢܝ̈ܟܝ ܙܰܝܦܘ ܡܶܠܝ̈ܗܘܢ܀

23- ܘܡܶܣܬܰܪܗܒܺܝܢ ܠܡܶܦܪܰܥ ܚܽܘܒ̈ܠܐ ܗ̄ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܰܡܫܰܚܕܝܢ ܠܗܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ܀

29- ܘܢܰܚܦܪܘܢ ܡ̣ܢ ܓܶܢܝ̈ܬܐ ܗ̄ ܕܽܘܟ̈ܝܬܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܡܓܢܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܣܰܬܪܝܢ ܠܨܰܠܡܐ ܕܐܣܬܺܪܐ ܕܗ̣ܝ ܦܪܘܕܝܛܝ܀

24- ܘܳܝ ܡܶܬܦܪܥ ܐܢ݂ܐ ܡ̣ܢ ܣܳܢ̈ܐܝ ܗ̄ ܗܳܦܟ ܡܠܰܒܶܒ ܠܥܰܡܐ ܕܐܦ ܠܪ̈ܕܘܦܝܟܘܢ ܚܰܢܦ̈ܐ. ܘܳܝ ܟܕ ܡܶܬܦܪܥ ܐܢ݂ܐ ܡ̣ܢܗܘܢ܀

31- ܘܢܶܗܘܐ ܥܽܘܫܢܗܘܢ ܠܰܣܪܳܩܬܐ ܗ̄ ܕܥܳܡܪܐ ܕܠܐ ܦܐܶܫ ܒܗ̇ ܚܺܝܠ܀ ܘܢܺܐܩܕܘܢ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܐܰܟܚܕܐ ܗ̄ ܥܰܡܪܐ ܘܣܪܩܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

4- ܘܢܶܪܥܘܢ ܣܰܦܣܺܝܪ̈ܰܝܗܘܢ ܠܣܟ̈ܝ ܦܰܕܢ̈ܐ ܗ̄ ܕܒܶܝܬ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܢܪܰܥܥܘܢ ܣܰܝܦܰܝ̈ܗܘܢ ܘܢܶܥܒܕܘܢ ܡ̣ܢܗܘܢ ܣܶܟ̈ܝ ܦܰܕܢܐ ܒܰܕܡܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ ܡ̣ܢ ܚܰܪܒܐ܀

9- ܘܠܐ ܬܶܫܒܘܩ ܠܗܘܢ ܗ̄ ܘܐܦܶܢ ܚܳܛܶܝܢ ܠܟ: ܠܐ ܬܪܰܦܐ ܒܗܘܢ ܐܝ̣ܕܝ̈ܐ܀

13- ܐܱܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܢ ܗ̄ ܥܠܰܝܡ̈ܐ ܡܦܪ̈ܓܐ܀ ܒܰܠܽܘ̈ܛܐ ܗ̄ ܟܰܗܺܝ̈ܢܐ܀

14- ܛܽܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܡܰܠܟ̈ܐ܀ ܪ̈ܡܬܐ ܗ̄ ܪܰܘܪ̈ܒܢܐ܀

15- ܡܰܓܕ̈ܠܐܷ ܗ̄ ܪ̈ܰܒܝ ܚܰܝ̈ܠܘܬܐ܀ ܫܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܦܪ̈ܫܐ܀

16- ܐܠܦ̈ܶܐ ܗ̄ ܬܰܐܓܪ̈ܬܐ܀ ܕܰܘܩ̈ܐ ܕܪܶܓܬܐ ܗ̄ ܐܢܳܫ̈ܐ ܪ̈ܳܗܛܝ ܪ̈ܓܺܝܓܬܐ ܠܡܶܣܓܰܕ ܠܰܣܪܺܝܩܘܬܐ܀

20- ܠܰܦܪ̈ܚܕܘܕܐ ܗ̄ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܐ ܕܰܒܟܶܣܝܐ ܦܳܠܚܺܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

6- ܘܬܽܘܩܠܬܐ ܗܳܕܐ ܬܚܝܬ ܐܻܝܕܟ ܗ̄ ܐܘܫܛ ܠܢ ܐܻܝܕܟ ܕܐܬܬܩܠܢܢ܀

8- ܘܠܰܥܢܢܐ ܕܐܻܝܩܪܗ ܗ̄ ܠܛܰܝܒܘܬܗ ܐܰܡܪܘ܀

10- ܐܰܡܪܘ ܠܙܰܕܺܝܩܐ ܛܳܒ ܒܦܬܚ ܐܴܠܰܦ. ܗ̄ ܡܢ ܡܪܪ̈ܐ܀

16- ܘܰܡܛܪ̈ܦܢ ܒܪ̈ܶܓܠܝܗܝܢ ܗ̄ ܪ̈ܳܦܣܢ ܗܘ̈ܝ ܒܝܬ ܦܬܰܟܪ̈ܐ ܘܡܥܪ̈ܙܠܢ ܪ̈ܓܠܝܗܶܝܢ ܒܪ̈ܓܠܝ ܓܰܒܪ̈ܐ ܘܡܰܪ̈ܓܙܢ ܠܡܳܪܝܐ܀

17- ܢܡܰܟܟ ܡܪܝܐ ܪ̈ܺܝܫܳܝܳܬܐ ܕܰܒܢ̈ܳܬ ܨܶܗܝܘܢ ܗ̄ ܠܢܶܫ̈ܝ ܪ̈ܺܝܫܢܐ܀

21- ܘܫܶܐܪ̈ܝܗܝܢ ܒܰܪܒܨ ܫܺܝܢ܀

22- ܘܰܡܫܰܠܡ̈ܢܝܳܬܗܝܢ ܒܦܬܚ ܫܺܝܢ. ܗ̄ ܟܽܘܬܺܝܢܝ̈ܬܐ ܕܢܚ̈ܬܢ ܥܕܡܐ ܠܩܽܘܪ̈ܨܠܐܷ܀

23- ܘܨܶܡܕܐ ܟܠܗ ܕܨܶܒܬܗܝܢ ܗ̄ ܕܦ̈ܝ ܡܐܢ̈ܐ ܕܟܰܠܬܐ܀

24- ܡܺܝܙܪ̈ܢܐ ܢܐܣܪ̈ܢ ܗ̄ ܒܡ̈ܳܐܢܝ ܥܡܪܐ ܢܚܺܦ̈ܝܢ ܦܘܪ̈ܣܗܝܢ܀ ܘܚܠܳܦ ܒܶܠܘܪ̈ܐ ܩܘ̈ܕܚܬܐ ܗ̄ ܣܰܥܪܐ ܕܢܬܺܝܦ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

1- ܘܢܐܚ̈ܕܢ ܫܒܰܥ ܢܫܺܝ̈ܢ ܠܓܰܒܪܐ ܚܰܕ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܓܳܡܪܝܢ ܓܰܒܪ̈ܐ ܒܩܶܛܠܐ܀ ܘܐܥܒܪ ܚܶܣܕܢ ܟܕ ܫܡܟ ܢܗܶܐ ܥܠܰܝܢ ܠܐ ܢܶܬܩܰܛܪܓ ܒܙܳܢܝܘܬܐ܀

4- ܘܰܒܪܘܚܐ ܝܰܩܝ̣ܕܬܐ ܒܕܠܰܕ ܗ̄ ܒܰܛܢܢܐ ܚܰܡܺܝܡܐ܀

5- ܥܢܳܢܐ ܒܺܐܝܡܡܐ ܗ̄ ܒܰܙܢܐ ܕܡܰܦܩܳܢܐ ܕܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܢܗܐ ܦܽܘܢܝܐ ܕܡ̣ܢ ܒܳܒܶܝܠ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

1- ܐܶܫܰܒܚ ܠܚܰܒܝܒܝ ܗ̄ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܡܶܬܬܚܺܝܒܐ ܠܗ܀ ܟܰܪܡܐ ܗ̄ ܥܰܡܐ܀ ܒܩܰܪܢܐ ܕܰܐܬܪܐ ܫܰܡܺܝܢܐ ܗ̄ ܒܨܶܗܝܘܢ܀

2- ܘܰܐܚܕܪܗ ܣܝܳܓܐ ܗ̄ ܢܳܡܘܣܐ܀ ܘܰܢܨܰܒ ܒܗ ܫܰܒܘܩ̈ܐ ܗ̄ ܐܢܳܫ̈ܐ ܡܝܰܬܪ̈ܐ܀ ܘܰܒܢܐ ܡܰܓܕܠܐ ܒܓܰܘܗ ܗ̄ ܗܰܝܟܠܐ܀ ܘܐܦ ܡܰܥܨܰܪܬܐ ܥܒܰܕ ܒܗ ܗ̄ ܡܰܕܒܚܐ܀ ܘܣܰܟܺܝ ܕܢܶܥܒܕ ܥܶܢܒ̈ܐ ܗ̄ ܥܒ̈ܳܕܐ ܛܳܒ̈ܐ܀ ܘܰܥܒܰܕ ܚܰܪ̈ܘܒܶܐ ܗ̄ ܒܺܝܫ̈ܬܐ܀

10- ܡܛܠ ܕܰܥܣܪ ܐܶܫܟܳܪ̈ܐ ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ ܕܟܰܪܡܐ ܢܶܥܒ̈ܕܢ ܚܕܐ ܚܳܒܺܝܬܐ ܗ̄ ܚܶܙܒܐ܀

14- ܡܛܠܗܢܐ ܐܦܬܝܬ݀ ܫܝܽܘܠ ܢܰܦܫܗ̇. ܘܦܶܥܪܰܬ݀ ܦܽܘܡܗ̇ ܕܠܐ ܣܳܟ ܗ̄ ܕܬܶܒܠܥ ܠܥܘ̈ܠܐ܀

17- ܘܢܶܪܥܘܢ ܐܶܡܪ̈ܐ ܒܙܶܕܩܗܘܢ ܗ̄ ܬܰܡܺܝ̈ܡܐ܀ ܘܚܰܪ̈ܒܬܐ ܕܶܐܬܒܰܢܺܝ̈ܝ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ܀

18- ܘܐܝܟ ܥܶܪܩܬܐ ܕܥܳܓܰܠܬܐ ܚܛܺܝܬܗܘܢ ܒܰܙܩܦ ܥܶܐ. ܘܰܦܬܚ ܓܳܡܰܠ. ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ. ܗ̄ ܕܰܟܡܐ ܕܢܶܓܕܝܢ ܡܶܬܢܰܓܕܐ܀

24- ܚܰܒܬܐ ܗ̄ ܥܡܺܝܪܐ ܫܝܘܒܐ܀ ܘܥܶܩܪܗܘܢ ܗ̄ ܐܰܒܗ̈ܝܗܘܢ܀ ܘܦܶܪܥܗܘܢ ܗ̄ ܒܢܰܝ̈ܗܘܢ܀

26- ܘܰܢܪܺܝܡ ܐܳܬܳܐ ܠܥܰܡܡ̈ܐ ܡ̣ܢ ܪܘܚܩܐ ܗ̄ ܢܠܰܒܒ ܠܥܰܡܡ̈ܐ ܪ̈ܰܚܺܝܩܐ ܕܢܶܬܓܰܪܘܢ ܒܺܝܣܪܐܝܠ܀ ܘܢܰܫܪܩ ܠܗܘܢ ܗ̄ ܢܣܰܪܗܒ ܐܢܘܢ ܪܶܡܙܗ܀

27- ܘܠܐ ܢܶܬܦܣ̈ܩܢ ܥܰܪ̈ܩܐ ܕܰܡܣ̈ܐܢܰܝܗܘܢ ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

1- ܒܫܰܢ̱ܬܐ ܕܡܺܝܬ ܥܽܘܙܝܐ ܡܰܠܟܐ ܚܙܺܝܬ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܥܕܰܡܐ ܠܗܳܝܕܝܟ ܫܩܺܝܠܐ ܗܘܬ ܡ̣ܢܗ ܢܒܺܝܘܬܐ. ܘܠܘ ܒܥܰܝܢ̈ܐ ܕܦܰܓܪܐ ܚܙܳܝܗܝ: ܐܠܐ ܒܙܰܘܥ̈ܐ ܕܢܰܦܫܐ܀ ܥܠ ܟܽܘܪܣܝܐ ܪܳܡܐ ܗ̄ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܐܪ̈ܟܐܣ ܘܫܰܠܺܝ̣̈ܛܢܐ܀ ܘܫܶܩܠܐ ܒܰܪܒܨ ܫܺܝܢ. ܕܫܦܽܘ̈ܠܘܗܝ ܡܠܐܷ ܗܰܝܟܠܗ ܗ̄ ܢܽܘܗܪܐ ܕܰܨܡܚ ܡ̣ܢܗ ܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܬܚܘܬܘܗܝ܀

2- ܘܣܪ̈ܳܦܺܝܢ ܩܳܝܡܝܢ ܠܥܠ ܡ̣ܢܗ: ܫܬܳܐ ܫܬܳܐ ܓܶܦܝ̈ܢ ܠܚܰܕ ܡ̣ܢܗܘܢ ܗ̄ ܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܘܠܘ ܕܓܶܦ̈ܐ ܓܽܘܫܡܢ̈ܐ ܩܢܶܝܢ ܐܠܐ ܗܺܝ ܡܠܺܝܠܘܬܗܘܢ ܒܓܶܦ̈ܐ ܐܶܬܛܰܦܣܬ݀ ܠܰܢܒܺܝܐ܀ ܒܰܬܪܶܝܢ ܡܟܰܣܝܢ ܦܰܪܨܘܦܶܗ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܚܽܘܪܘܢ ܒܗܘ ܥܽܘܙܝܐ ܐܓܡܪ ܠܰܡܣܳܡ ܒܶܣܡ̈ܐ ܩܕܳܡܘܗܝ܀ ܘܒܰܬܪܶܝܢ ܡܟܰܣܶܝܢ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܗ̄ ܝܰܨܺܝܦܺܝܢ ܕܠܐ ܢܶܢܒܗ ܒܗܘܢ ܚܽܘܫܒܐ ܕܗ̇ܠܝܢ ܕܰܠܬܰܚܬ܀

3- ܘܩܳܪܝܢ ܗ̇ܢܐ ܠܗ̇ܢܐ ܘܐܡܪܝܢ ܗ̄ ܬܰܪܬܶܝܢ ܓܽܘ̈ܕܝܢ ܡܫܰܒܚ̈ܢ ܗܘ̈ܝ܀ ܩܰܕܝܫ ܩܰܕܝܫ ܩܰܕܝܫ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܬܠܺܝܬܝܘܬ ܩܢܽܘܡ̈ܐ܀ ܡܪܝܐ ܚܰܝܠܬܢܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܠܚܽܘܕܝܘܬ ܟܝܳܢܐ܀

4- ܘܙܥ̈ܝ ܐܣܟ̈ܦܬܐ ܕܬܰܪ̈ܥܶܐ ܡ̣ܢ ܩܳܠܐ ܕܩܳܪܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܚܪܒܐ ܕܗܰܝܟܠܐ ܡ̣ܢ ܒܳܒܠܝ̈ܐ ܠܘܩܕܰܡ. ܘܡ̣ܢ ܪ̈ܽܗܘܡܝܐ ܒܳܬܪ ܙܩܺܝܦܘܬܐ܀ ܘܒܰܝܬܐ ܐܶܬܡܠܝ ܬܶܢܢܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܪܽܘܓܙܗ ܕܡܳܪܝܐ ܕܬܩܦ ܒܗܘܢ܀

5- ܘܐܶܡܪܶܬ ܘܳܝ ܠܝ̣ ܕܬܰܘܺܝܪ ܐܢ݂ܐ. ܡܛܠ ܕܓܰܒܪܐ ܐܢ݂ܐ ܛܡܰܐ ܣܶܦܘ̈ܬܐ ܗ̄ ܢܶܣܒܶܬ ܒܰܐܦ̈ܝ ܥܽܘܙܝܐ ܘܠܐ ܐܰܟܶܣܬܗ܀

6- ܘܒܺܐܝܕܶܗ ܓܡܽܘܪܬܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܦܰܓܪܗ ܕܡܪܢ܀ ܫܩܠ ܡ̣ܢ ܡܰܕܒܚܐ ܒܟܰܠܒܬܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܟܳܗܢܐ ܕܰܒܡܶܨܥܝܘܬܗ ܡܶܬܝܰܗܒܐ ܓܡܽܘܪܬܐ܀

13- ܘܐܝܟ ܒܰܠܘܛܐ ܕܢܦܶܠ ܡ̣ܢ ܩܥܳܪܬܗ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܥܶܩܪܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

4- ܘܠܶܒܟ ܠܐ ܢܬܘܰܪ. ܡ̣ܢ ܗܳܠܝܢ ܬܪܶܝܢ ܕܽܘܢܒ̈ܬܐ ܐܘ̈ܕܐ ܡܚܰܪ̈ܟܐ ܗ̄ ܕܩܪܺܝܒܐ ܡܶܬܛܠܩܘ ܡܰܠܟܘܬܗܘܢ܀

8- ܡܛܠ ܕܪܺܝܫܐ ܕܐܪܡ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܪܺܝܫܐ ܕܐܪܡ ܐܰܘܟܝܬ ܕܣܽܘܪܝܐ ܕܰܪܡܣܽܘܩ ܘܡܰܠܟܗ̇ ܪܳܨܢ ܘܪܺܝܫܐ ܕܰܐܦܪܝܡ ܫܳܡܪܝܢ ܘܡܰܠܟܗ̇ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ: ܗ̇ܟܢܐ ܘܐܢܬ ܡܰܠܟܐ ܐܚܙ ܕܝ̣ܗܘܕܐ: ܘܠܐ ܡܨܶܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܕܰܢܙܰܥܙܥܽܘܢܟ܀

ܘܒܳܬܪ ܫܬܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢ̈ܺܝܢ: ܢܶܬܪ ܐܰܦܪܝܡ ܡ̣ܢ ܥܰܡܐ ܗ̄ ܠܒܶܝܬ ܫܳܡܪܝܢ ܡ̣ܢ ܫܰܠܡܰܢܥܣܪ ܡܰܠܟܐ ܕܒܳܒܶܝܠ: ܐܡ̇ܪ: ܕܰܗܘܐ ܒܰܫܢܰܬ ܫܶܬ ܕܚܶܙܰܩܝܐ ܘܡ̣ܢ ܫܰܢ̱ܬܐ ܕܶܐܬܟܰܠܝܰܬ݀ ܡ̣ܢܗ ܢܒܺܝܘܬܐ ܡܳܢܶܐ: ܟܶܐܡܬ 28 ܕܥܽܘܙܝܐ 32 ܕܝܘܬܡ ܘܐܚܙ. ܘܚܰܡܫ ܡܫܰܡܠܝ̈ܬܐ ܕܚܶܙܰܩܝܐ: ܘܐܠܐ ܒܳܬܪ 15 ܫܢܺܝ̈ܢ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܠܰܥܒܳܕܐ ܡ̣ܢ ܟܕ ܐܶܬܢܰܒܝ. ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܐܳܡܪܝܢ: ܡ̣ܢ ܙܰܒܢܐ ܕܶܐܬܢܰܒܝ ܡܳܢܶܐ. ܐܠܐ ܒܰܕܥܰܫܢܘ ܚܰܘ̈ܒܰܝܗܘܢ ܣܰܪܗܶܒ ܐܠܗܐ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܗܘܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܛܰܘܦܢܐ ܩܕܳܡ ܫܽܘܡܠܝ ܘܰܥܕܐ ܕܰܓܙܳܡܐ܀

11- ܫܰܐܠ ܠܟ ܐܳܬܳܐ ܗ̄ ܐܢ ܡܶܬܦܰܠܓ ܐܢܬ܀ ܥܰܡܩ ܫܰܐܠ ܐܘ ܐܰܪܺܝܡ ܠܥܶܠ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܒܥܺܝ ܠܟ ܐܴܬܳܐ ܐܘ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ܀

12- ܠܐ ܐܷܫܰܐܠ ܘܠܐ ܐܶܢܰܣܐ ܠܡܪܝܐ ܐܰܠܗܝ ܗ̄ ܠܘ ܕܠܐ ܢܢܰܣܐ ܠܡܪܝܐ ܠܐ ܫܳܐܠ ܘܐܦܶܢ ܡܰܡܟ ܗܽܘ ܠܗ: ܐܠܐ ܒܰܕܥܠ ܬܓܠܬܦܠܣܪ ܬܟܺܝܠ ܘܠܐ ܫܳܐܠ. ܘܥܠ ܗ̇ܕܐ ܠܘ ܠܗ ܐܠܐ ܠܰܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܡܶܬܝܰܗܒܐ ܐܴܬܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܢܘܬ ܐܰܠܗܐ܀

13- ܫܡܰܥܘ ܒܰܝܬܗ ܕܕܰܘܺܝܕ: ܙܥܽܘܪܝܳܐܗ̱ܝ ܠܟܘܢ ܕܡܰܠܐܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܓܰܒܪܐ: ܐܠܐ ܕܬܰܠܐܘܢ ܐܦ ܠܐܰܠܗܝ ܗ̄ ܠܐ ܟܰܕܘ ܠܟܘܢ ܕܰܡܥܺܝܩܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ̣: ܘܠܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܶܠܝ̈. ܐܠܐ ܘܠܐܰܠܗܐ ܬܘܒ ܡܰܪܓܙܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܕܰܢܥܰܕܪܟܘܢ܀

14- ܗܐ ܒܬܘܠܬܐ ܒܳܛܢܐ ܘܝܳܠܕܐ ܒܪܳܐ ܗ̄ ܒܛܺܝܠܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܠܐ ܡܫܰܢܝܐ ܡ̣ܢܟܘܢ ܥܕܰܡܐ ܕܢܶܕܢܰܚ ܡܪܝܐ ܒܰܒܣܪ ܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܘܟܕ ܬܶܬܟܰܫܠܘܢ ܒܗ: ܬܶܒܛܠ ܡ̣ܢܟܘܢ ܡܰܠܟܘܬܐ ܘܟܳܗܢܘܬܐ܀ ܝ̣ܗܘܕܝܐ ܐܡ̇ܪ: ܕܰܥܠܰܝܡܬܐ ܘܠܘ ܒܬܘܠܬܐ ܟܶܐܡܰܬ ܐܰܢܬܬܗ ܕܐܚܙ ܬܶܒܛܰܢ ܘܬܺܐܠܰܕ ܠܚܶܙܰܩܝܐ܀ ܕܰܠܘܬܗ ܐܳܡܪܝܢܢ: ܕܡ̇ܢܘ ܐܱܪܐ ܩܪܳܝܗܝ ܠܚܶܙܰܩܝܐ ܥܰܡܢܘܐܝܠ. ܐܘ ܡ̣ܢ ܐܰܝܟܐ ܬܚܰܘܐ ܕܰܩܕܳܡ ܕܢܶܕܥ ܚܶܙܰܩܝܐ ܛܳܒܬܐ ܘܒܺܝܫܬܐ: ܐܰܣܠܺܝ̣ ܠܒܺܝܫܬܐ ܠܡܶܓܒܐ ܛܳܒܬܐ܀

15- ܚܶܐܘܬܐ ܘܕܶܒܫܐ ܢܶܐܟܘܠ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܗ̇ܝ ܕܛܰܠܝܐ ܕܝܢ ܪܳܒܐ ܘܡܶܬܚܰܝܠ ܒܪܘܚܐ. ܘܠܕܶܒܒ̈ܐ ܩܳܪܐ ܠܡܶܨܪ̈ܝܐ: ܠܕܶܒܽܘܪ̈ܝܬܐ ܕܝܢ ܠܐܬܘܪ̈ܝܐ. ܒܰܕܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܕܡܶܣܓܦܝܢ ܠܗܘܢ ܐܳܒܕܝܢ܀

20- ܢܶܓܪܘܥ ܡܪܝܐ ܒܰܡܕܟܝܐ ܪܘܝܐ ܒܰܫܠܳܝ ܘܰܘ. ܗ̄ ܠܐܪܥܐ ܡ̣ܢ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܪ̈ܰܒܐ ܘܰܙܥܘܪ̈ܐ܀ ܐܦ ܕܩܢܗ ܢܶܫܩܽܘܠ ܗ̄ ܠܗ ܠܡܰܠܟܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

1- ܣܰܒ ܠܟ ܓܶܠܝܘܢܐ ܒܰܪܒܨ ܓܡܰܠ ܘܰܙܩܦ ܠܳܡܰܕ. ܗ̄ ܩܽܘܢܕܩܐ ܕܰܡܓܰܠܬܐ ܘܛܽܘܡܣܐ܀

3- ܘܩܶܪܒܶܬ ܠܰܢܒܺܝܬܐ ܘܒܶܛܢܰܬ݀ ܘܝܶܠܕܬ݀ ܒܪܳܐ ܗ̄ ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܓܽܘܫܡܢܐܝܬ ܡܶܣܬܰܟܠܝܢ ܠܗ̇ ܠܗ̇ܕܐ ܟܶܐܡܬ ܕܗ̣ܘ ܢܒܺܝܐ ܐܶܫܬܰܘܬܦ ܠܒܰܪܬ ܙܰܘܓܶܗ. ܘܡܦܫ̈ܩܢܰܝܢ ܪܽܘܚܢܐܝܬ ܢܳܣܒܺܝܢ ܠܗ̇ ܟܶܐܡܬ ܕܚܰܝܠܗ ܕܗܰܘ ܕܡܰܡܠܠ ܒܗ ܐܰܓܶܢ ܥܠ ܒܬܘܠܬܐ ܘܒܶܛܢܰܬ݀ ܘܝܳܠܕܬ݀܀ ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ̣ ܡܪܝܐ: ܩܪܺܝ ܫܡܶܗ ܡܣܰܪܗܶܒ ܫܳܒܐ ܘܬܟܒ ܟܐܙ܀

4- ܡܛܠ ܕܥܰܕܠܐ ܢܶܕܰܥ ܛܰܠܝܐ ܠܡܶܩܪܐ ܐܰܒܐ ܘܶܐܡܐ: ܢܶܫܩܽܘܠ ܩܶܢܝܢܐ ܕܕܰܪܡܣܘܩ ܘܒܙܬܐ ܕܫܡܪܺܝܢ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܐ ܕܐܬܽܘܪ ܗ̄ ܟܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܐ ܗ̇ܠܝܢ: ܐܠܐ ܪܘܚܢܳܐܝܬ ܥܠ ܥܰܡܡ̈ܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܡܪܢ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܪ̈ܢ. ܘܐܠܐ ܐܰܝܢܘ ܒܪܗ ܕܶܐܫܰܥܝܐ ܕܝܠܕܬ݀ ܠܗ ܢܒܺܝܬܐ ܐܰܢܬܬܗ ܘܣܥܰܪ ܗ̇ܠܝܢ܀

6- ܥܠ ܕܰܐܣܠܝܘ ܥܰܡܐ ܗ̇ܢܐ ܡܰܝ̈ܐ ܕܫܺܝܠܘܚܐ ܕܪܕܶܝܢ ܒܫܶܠܝܐ ܗ̄ ܠܡܰܠܟܘܬܐ ܕܒܝܬ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܒܡܪܢ ܩܡܰܬ݀ ܒܶܠܥܕ ܩܪܳܒܐ܀

8- ܘܢܶܗܘܐ ܪܰܘܡܐ ܕܟܶܢ̈ܦܘܗܝ: ܡܠܐܷ ܦܬܳܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܟ ܥܰܡܢܘܐܝܠ ܗ̄ ܚܰܝܠܘ̈ܬܗ ܕܐܬܘܪܝܐ ܒܟܠܗ ܐܰܬܪܐ ܕܺܝܗܘܕ ܢܶܬܡܠܘܢ܀

11- ܐܝܟ ܡܶܐܚܕ ܐܝ̣ܕܐ: ܘܢܰܣܶܛܝܢܝ ܗ̄ ܢܳܛܪ ܠܗܘܢ ܘܟܕ ܠܐ ܫܳܦܪܝܢ ܫܳܒܩ ܕܢܶܬܪܕܘܢ܀

20- ܕܠܐ ܢܺܐܡܪܘܢ ܐܝܟ ܡܶܠܬܐ ܗ̇ܕܐ ܗ̄ ܫ̈ܐܕܐ ܐܝܟ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܗܐ܀ ܐܦܠܐ ܟܽܘܡܪ̈ܰܝܗܘܢ ܕܰܒܫܽܘܚܕܐ ܡܡܰܠܠܝܢ: ܐܝܟ ܢܒܺܝ̈ܐ܀

21- ܘܢܶܥܒܪ ܒܗ̇ ܘܰܢܩܰܫܶܝܗ̇ ܘܢܶܟܦܰܢ ܗ̄ ܐܬܘܪܝܐ ܢܟܰܢܫܝܗ̇ ܠܐܰܪܥܐ ܕܥܶܣܪܐ ܫܰܒܛܺܝ̈ܢ ܘܠܐ ܢܶܣܒܰܥ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

1- ܣܰܪܗܒܰܬ݀ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܙܳܥܰܬ݀ ܩܕܳܡ ܐܬܘܪܝܐ܀

3- ܐܰܣܓܺܝܬ ܥܰܡܐ ܘܠܗ ܐܰܘܪܒܬ ܚܰܕܘܬܐ ܗ̄ ܕܒܶܝܬ ܝ̣ܗܘܕܐ ܠܰܕܒܶܝܬ ܝ̣ܣܪܐܝܠ: ܕܰܟܢܰܫܘ ܠܐܪ̈ܡܝܐ ܠܥܽܘܕܪܢܗܘܢ ܐܡܪܝܢ܀

4- ܬܒܪܬ ܐܝܟ ܪܰܘܡܐ ܕܡܶܕܝܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܰܚܪܒ ܓܶܕܥܘܢ ܠܡܶܕܝܰܢ̈ܝܐ܀

6- ܘܰܗܘܐ ܫܽܘܠܛܢܗ ܥܠ ܟܰܬܦܗ ܗ̄ ܨܠܺܝܒܗ܀ ܘܶܐܬܩܪܝ ܫܡܶܗ ܕܽܘܡܪܐ ܘܡܳܠܘܟܐ ܐܠܗܐ ܓܰܢ̱ܒܪܐ ܕܥ̈ܠܡܐ ܗ̄ ܗ̇ܪܟܐ ܡܶܣܬܟܪ ܟܠ ܦܽܘܡ ܕܝ̣ܗܘ̈ܕܝܐ ܘܕܒܳܕ̈ܝܰܝ ܒܰܐܠܗܘܬܗ ܕܡܪܝܐ܀

7- ܘܰܢܣܰܡܟܝܗ̇ ܒܰܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ܀

14- ܘܕܽܘܢܒܬܐ܀ ܒܰܨܚܚܐ ܕܽܘܢܒ̈ܬܐ ܬܰܪܬܶܝܢ܀

17- ܠܐ ܢܚܰܕܐ ܡܪܝܐ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ܀ ܚܰܠܦܺܝܢ ܒܰܚܒܨ ܦܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

7- ܘܗܽܘ ܠܐ ܗܘܐ ܗ̇ܟܢܐ ܕܰܡܝ ܗ̄ ܠܐ ܐܶܬܚܰܫܒ ܐܬܘܪܝܐ: ܕܐܢ̇ܐ ܡܪܝܐ ܐܰܫܠܛܬܗ܀

9- ܒܶܠܝܘ̇ ܒܰܪܒܨ ܒܶܝܬ. ܗ̄ ܫܶܡ ܕܽܘܟܬܐ܀

12- ܕܠܶܒܐ ܪܰܒܐ ܗ̄ ܚܬܺܝܪܘܬܐ܀

15- ܕܠܡܐ ܡܶܫܬܰܒܚ ܢܪܓܐ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܦܣܩ ܒܗ ܗ̄ ܡܪܝܐ ܐܡ̇ܪ ܠܐܬܘܪܝܐ: ܕܐܢ̇ܐ ܐܝܟ ܐܽܘܪܓܢܘܢ ܥܒܰܕܬܟ ܠܪܽܘܓܙܝ܀

17- ܘܢܶܗܘܐ ܢܽܘܗܪܗ ܕܺܝܣܪܐܝܠ ܠܢܽܘܪܐ ܗ̄ ܥܠ ܐܬܘܪ̈ܝܐ܀ ܘܩܰܕܺܝܫ̈ܘܗܝ ܠܫܰܠܗܒܝܬܐ ܗ̄ ܡܰܠܐܟ̈ܘܗܝ܀

19- ܘܛܰܠܝܐ ܢܶܟܬܘܒ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܒܕܙܳܥܪ ܡܶܢܝܢܗܘܢ܀

24- ܘܚܽܘܛܪܗ ܡܪܝ̣ܡ ܥܠܰܝܟ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܗ̄ ܠܡܶܨܪܝܢ ܣܺܝܡܐ ܗܘܬ ܠܣܰܢܚܰܪܝܒ ܠܡܶܥܰܠ. ܘܡܛܠ ܕܐܘܪܫܠܶܡ ܥܠ ܐܘܪܚܶܗ ܗܘܬ ܫܪܐ ܥܠܝܗ̇ ܘܒܰܨܠܘܬܗ ܕܚܶܙܰܩܝܐ ܗܦܰܟ ܒܒܶܗܬܬܐ ܘܶܐܬܩܛܠ ܡ̣ܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ܀

26- ܐܝܟ ܡܚܽܘܬܐ ܕܡܶܕܝܰܢ ܕܰܒܛܘܪܐ ܕܚܽܘܪܝܒ ܗ̄ ܕܰܒܝܕ ܡܘܫܶܐ܀

27- ܘܢܶܬܚܰܒܠ ܢܺܝܪܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܡܽܘܫܚܐ ܒܰܫܠܝ ܫܺܝܢ. ܗ̄ ܐܪܘܳܢܺܝܬܐ ܫܰܡܝ̣ܢܬܐ ܟܶܐܡܬ ܒܛܠ ܫܽܘܠܛܢ ܐܬܘܪ̈ܝܶܐ ܡ̣ܢ ܝ̣ܗܘܕܐ܀

28- ܘܰܒܡܰܟܡܰܣ ܣܳܡ ܡܐܢ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܒܶܝܬ ܒܰܘܬܐ܀

30- ܨܗܰܠܝ ܒܩܳܠܟܝ ܒܰܪܬ ܓܶܠܝܰܡ ܗ̄ ܟܢܘܫܬܐ ܕܶܐܬܥܬܕܰܬ݀ ܠܡܶܬܓܰܠܳܝܘ܀

32- ܥܕܰܟܝܠ ܝܰܘܡܐ ܒܢܳܒ ܩܳܐܡ ܗ̄ ܠܐ ܬܚ̈ܕܝܢ ܩܽܘܪ̈ܝܐ ܕܝ̣ܗܘܕܐ ܕܫܰܢܝ ܡ̣ܢܟܝܢ ܐܬܘܪܝܐ. ܒܰܕܥܕܡܫ ܒܬܰܪܥܝܬܗ ܒܺܝܫܬܐ ܩܳܐܡ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

1- ܘܢܶܦܽܘܩ ܚܽܘܛܪܐ ܡ̣ܢ ܓܽܘܙܥܗ ܕܐܝ̣ܫܰܝ. ܘܢܰܦܪܥ ܢܽܘܪܒܐ ܡ̣ܢ ܥܶܩܪܗ ܗ̄ ܓܽܘܫܡܢܐܝܬ ܚܶܙܰܩܝܐ ܗ̇ܫܐ. ܘܪܘܚܢܐܝܬ ܡܫܺܝܚܐ ܠܚܰܪܬܐ. ܓܽܘܙܥܐ ܥܒܶܐ ܡ̣ܢ ܣܰܘܟܬܐ ܘܢܽܘܪܒܐ ܩܰܛܺܝܢ ܡ̣ܢܗ̇܀

3- ܘܠܐ ܐܝܟ ܕܚܙ̈ܝܢ ܥܰܝܢ̈ܘܗܝ ܢܕܽܘܢ ܗ̄ ܠܓܘܝ̈ܬܗ ܕܒܰܪܢܫܐ ܒܳܚܪ܀

4- ܢܶܡܚܐ ܠܐܪܥܐ ܒܫܰܒܛܐ ܕܦܽܘܡܗ ܗ̄ ܠܐܰܪܥܐ ܕܰܒܥܠܕܒܒ̈ܐ ܒܠܰܘܛܬܗ܀

6- ܘܢܶܡܪܐ ܥܡ ܓܰܕܝܐ ܢܶܪܒܰܥ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܘܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ. ܚܰܝܘ̈ܬܐ ܗ̇ܠܝܢ ܡܫܰܚ̈ܠܦܬܐ ܠܓܶܢܣ̈ܐ: ܡܫܰܚ̈ܠܦܐ ܕܰܒܢܰܝܢ̈ܫܐ: ܕܰܐܟܚܕܐ ܒܥܺܕܬܐ ܡܬܐܘܝܢ ܡܫܰܘ̈ܕܥܳܢ܀ ܘܛܰܠܝܐ ܙܥܽܘܪܐ ܢܶܕܒܪ ܐܢܘܢ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ. ܗ̄ ܪܳܥܝܐ ܬܰܡܺܝܡܐ ܘܰܦܫܺܝܛܐ܀

8- ܘܢܶܫܬ̱ܥܐ ܝܠܘܕܐ ܒܚܰܪܡܢܐ ܒܰܫܠܝ ܬܰܘ. ܘܰܒܚܘܪܐ ܕܶܐܣܦܶܣ ܢܰܘܫܶܛ ܐܝ̣ܕܗ ܚܣܺܝܠܐ ܒܰܫܠܝ ܒܶܝܬ. ܗ̄ ܒܢܶܩܥܳܐ܀

11- ܢܰܘܣܦ ܡܪܝܐ ܬܶܢܝܐ ܕܐܝ̣ܕܗ ܗ̄ ܐܟܡܐ ܕܦܰܨܝ̣ ܡ̣ܢ ܣܰܢܚܪܝܒ: ܗ̇ܟܘܬ ܘܡ̣ܢ ܢܰܒܘܟܕܢܨܪ ܒܳܬܪܟܶܢ ܢܦܰܨܐ܀

15- ܘܢܶܡܚܶܝܘܗܝ ܠܫܰܒܥܐ ܢܰܚ̈ܠܺܝܢ ܕܢܶܬܥ̱ܒܕ ܒܰܡܣ̈ܐܢܐ ܗ̄ ܠܚܰܝܠܐ ܕܡܶܨܪܝܢ ܒܢܰܗܪܐ ܡܰܡܬܠ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

1- ܡܰܫܩܠܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܗ̄ ܠܓܶܠܝܢܐ ܡܰܫܩܠܐܴ ܩܳܪܐ܀ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܐܰܬܪܗ ܠܐܬܪܐ ܪܘܚܢܝܐ ܘܡܰܒܥܕܐ ܡܰܫܩܠ ܒܗ ܗܰܘܢܗ ܕܰܢܒܺܝܐ܀

2- ܥܠ ܛܽܘܪ̈ܐ ܫܦܰܝ̈ܐ ܫܩܽܘܠܘ ܐܳܬܳܐ ܗ̄ ܛܽܘܪ̈ܝ ܥܺܝܠܡ ܡܕܝ ܕܡܶܙܕܰܪܥܺܝܢ܀ ܐܰܪܝܡܘ ܠܗܘܢ ܩܳܠܐ ܗ̄ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܠܦܪ̈ܣܝܐ ܕܢܺܐܙܠܘܢ ܠܒܳܒܶܝܠ܀

3- ܐܢ̇ܐ ܦܶܩܕܬ ܠܡܰܩܕܫܝ ܗ̄ ܠܡܰܫܪܺܝܬ ܡܕܝ̈ܐ܀

10- ܠܐ ܢܰܢܗܪ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܩܰܕܡܝܬܐ܀

11- ܐܶܦܩܘܕ ܒܺܝܫܬܐ ܥܠ ܬܺܒܝܠ ܗ̄ ܥܠ ܒܒܶܝܠ ܕܥܠ ܬܺܒܶܝܠ ܡܫܰܠܛܐ ܗܘܬ܀

12- ܐܰܘܩܪ ܓܰܒܪܐ ܡ̣ܢ ܕܰܗܒܐ ܗ̄ ܩܶܛܠܐ ܕܓܰܒܪܐ ܝܰܩܝ̣ܪܐ ܢܶܬܚܙܐ ܒܥܰܝܢܝ̈ܗܘܢ ܛܳܒ ܡ̣ܢ ܒܙܬܐ ܕܕܰܗܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܗܘܘܢ ܕܐܫܬܚܪܘ ܝܰܩܺܝܪܝܢ ܡ̣ܢ ܕܰܗܒܐ ܗ̄ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܒܳܒ̈ܠܝܐ ܒܕܰܓܡܪܘ ܒܩܶܛܠܐ܀

13- ܒܰܟܐܴܬܗ ܕܡܪܝܐ ܚܰܝܠܬܢܐ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ. ܗ̄ ܡ̣ܢ ܟܐܬܐ ܕܪܘܓܙܶܗ܀

21- ܘܢܶܬܡ̱ܠܘܢ ܒܬܰܝ̈ܗܘܢ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐܷ ܗ̄ ܕܚܰܝ̈ܘܬܐ ܕܰܒܪ̈ܝܬܐ܀ ܘܫ̈ܺܐܕܐ ܢܪܰܩܕܘܢ ܬܰܡܢ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ. ܗ̄ ܢܶܚܕܘܢ ܒܰܐܒܕܢܗܘܢ܀

22- ܘܢܶܥܢ̈ܝܢ ܣܺܝܪ̈ܝܢܣ ܒܣܚܪ̈ܬܗܘܢ ܗ̄ ܦܪܚܬܐ ܗܰܢܝܐܬ ܩܳܠܐ ܕܒܚܰܪ̈ܒܬܐ ܡܰܩܢܳܐ܀ ܥܶܒܪܝܐ: ܨܦܪ ܡܺܝ̈ܬܐ܀ ܘܝܪܘܪ̈ܐ ܒܗܰܝܟ̈ـܠܐ ܕܦܽܘܢܳܩ̈ܝܗܘܢ ܗ̄ ܗܪ̈ܢܺܝܩܝܬܐ ܒܢ̈ܬ ܐܘܰܝ܀ ܘܝܰܘܡ̈ܬܗ ܬܘܒ ܠܐ ܢܶܬܡܬܚܘܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܚܙ ܥܕܰܡܐ ܠܕܪܝܘܫ ܦܪܣܝܐ ܕܐܚܪܒܗ̇ ܠܒܒܶܝܠ ܡܰܐܬܶܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܠܩܽܘܪܒܐ ܟܳܢ̈ܫܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

8- ܐܦ ܒܪܽܘܬܐ ܗ̄ ܐܻܝܠܳܢ ܐܒܗܘܠ ܕܕܳܡܐ ܠܥܺܪܳܐ܀ ܘܰܐܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܢ ܚܕܺܝܘ ܠܟ ܡ̣ܢ ܙܰܒܢܐ ܕܫܟܶܒܬ ܗ̄ ܟܺܐܢ̈ܐ ܝ̣ܣܪ̈ܠܝܐ ܐܝܟ ܠܘܬ ܒܺܝܠܛܰܫܨܪ ܕܰܒܡܰܘܬܗ ܒܶܛܠܰܬ݀ ܡܰܠܟܘܬ ܒܳܒܠܝ̈ܐ ܐܡܪܝܢ܀

11- ܬܚܽܘܬܝܟ ܬܶܬܡܟܶܟ ܪܶܡܬܐ ܒܰܪܒܨ ܟܽܘܦ ܘܪܺܝܫ܀

13- ܐܢܬ ܐܶܡܰܪܬ ܒܠܶܒܟ ܕܐܷܣܩ ܠܰܫܡܝܐ ܘܰܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܟܰܘܟܒ̈ܘܗܝ ܕܐܝ̣ܠ ܐܰܪܝܡ ܟܽܘܪܣܰܝ ܗ̄ ܣܳܛܢܐ ܒܦܽܘܡ ܒܳܒܠܝ̈ܐ ܡܰܠܶܠ ܗ̇ܠܝܢ܀

29- ܠܐ ܬܚܕܝܢ ܟܠܟܝ ܦܠܶܫܬ ܗ̄ ܕܡܺܝܬ ܣܪܓܘܢ ܘܢܫܰܥܒܕܟܝ ܒܰܕܡܶܢ ܥܶܩܪܗ ܢܦܰܩ ܣܰܢܚܰܪܝܒ. ܐܝܟ ܓܳܪܣܐ ܡ̣ܢ ܚܶܘܝܐ܀

31- ܘܠܝܬ ܕܺܝܚܺܝܕܝ ܒܥܰܕܥ̈ܐܕܰܘܗܝ ܗ̄ ܟܶܢܫ̈ܐ ܐܝܟ ܕܰܒܥܺܐܕܐ ܡܶܨܛܰܝܒܺܝܢ ܠܚܰܪܒܗ̇. ܘܡܰܠܐܟܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܠܪܰܒ ܫܩ̈ܐ ܕܶܐܫܬܠܚ ܠܘܬ ܚܶܙܩܰܝܐ ܩܳܪܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

2- ܘܟܠ ܕܩܰܢ ܓܙܺܝܙ ܗ̄ ܡܪܺܝܛ܀

9- ܕܶܐܣܝ̣ܡ ܥܠ ܪܺܝܒܘܢ ܬܰܘܣܶܦܬܐ ܗ̄ ܕܡܰܪܕܘܬܐ܀ ܘܐܪܢܐ ܥܠ ܐܰܝܠܝܢ ܕܡܶܬܦܨܝܢ ܡ̣ܢ ܡܘܐܒ ܗ̄ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܰܘܒܶܕ ܐܢܘܢ ܠܰܓܡܪ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ

3- ܐܰܝܬܳܝ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܘܥܒܕܝ ܬܘܓܳܢܐ ܒܰܙܩܦ ܓܳܡܰܠ ܡܩܰܫܰܝܬܐ ܗ̄ ܚܽܘܫܒܐ ܥܰܡܺܝܩܐ܀

6- ܓܰܐܝܘܬܗ ܘܪܡܽܘܬܗ ܘܶܐܠܡܗ ܗ̄ ܪܽܘܓܙܗ܀

7- ܥܠ ܐܶܫ̈ܝܳܬܗ ܕܫܽܘܪ̈ܐ ܒܰܪܒܨ ܐܴܠܰܦ. ܗ̄ ܡܰܓ̈ܕܠܐܷ܀

8- ܓܦܶܬܐ ܕܣܰܒܡܐ ܒܰܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ ܘܰܫܠܝ ܒܶܝܬ ܡܩܰܫܝܬܐ ܗ̄ ܟܰܗܺܝܢܬܐ܀ ܓܰܢ̱ܒܪ̈ܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܓܰܡܘ ܗ̄ ܦܰܣܩܘ܀

12- ܕܶܠܐܝ̣ ܒܰܪܒܨ ܕܳܠܰܕ܀ ܢܺܐܬܐ ܠܡܰܩܕܫܐ ܠܰܡܨܰܠܝܘ ܗ̄ ܠܒܶܝܬ ܦܬܰܟܪ̈ܰܘܗܝ܀

14- ܒܰܬܠܬ ܫܢ̈ܝܢ ܐܝܟ ܫܢܰܝ̈ܐ ܕܰܐܓܺܝܪܐ ܗ̄ ܕܬܓܠܬܦܠܣܪ ܕܶܐܬܬܓܪ ܡ̣ܢ ܐܚܙ ܕܰܢܥܰܕܪܝܘܗܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ

3- ܘܫܰܪܟܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܐܝܟ ܐܝ̣ܩܪܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܢܙܥܪ܀ ܥܶܒܪܝܐ: ܫܰܪܟܐ ܕܐܪܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܓܝܪ ܛܒܬܝ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܰܝ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܘܡ̣ܢ ܐܝ̣ܩܪܗܘܢ܀

4- ܘܫܽܘܡܢܐ ܕܒܶܣܪܗ ܢܶܬܪܙܐ ܗ̄ ܢܶܫܬܰܚܠ܀ ܪܦܐܝܡ: ܐܰܬܪܐ ܓܠܺܝܙ ܡ̣ܢ ܥ̈ܠܠܬܐ܀

9- ܐܝܟ ܓܽܘܒܐ ܕܚܪܶܫ ܗ̄ ܕܰܣܦܺܝܩ ܡ̣ܢ ܡܰܝ̈ܐ: ܠܐ ܝܳܗܒ ܩܳܠܐ ܟܕ ܡܶܬܪܡܐ ܒܗ ܙܶܩܐ܀

11- ܘܐܝܟ ܟܺܐܒܐ ܕܐܢܳܫܐ܀ ܥܶܒܪܝܐ: ܐܝܟ ܟܺܐܒܐ ܡܰܘܬܪܢܐ܀ ܒܝܰܘܡܐ ܕܬܶܨܒܺܝܢܗ̇ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܢܶܨܒܬܐ܀

14- ܘܗܐ ܚܽܘܛܳܦܐ ܒܰܙܩܦ ܛܶܬ. ܗ̄ ܚܛܽܘܦܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ

2- ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܗܡܺܝܪ̈ܐ ܒܝܰܡܐ ܘܰܒܡ̈ܐܢܐ ܕܦܰܦܺܝܪܘܢ ܗ̄ ܕܰܪܡܣܽܘܩܝܐ ܡܫܰܕܪ ܒܢ̈ܰܘܗܝ ܡܰܫܟܢܐ ܒܰܟܬܺܝܒ̈ܬܐ ܕܰܪ̈ܫܺܝܡܢ ܒܟܰܪܛܰܝܣܐ ܕܰܥܒܺܝܕ ܡ̣ܢ ܦܰܦܺܝܪܘܢ ܕܗ̣ܘ ܐܰܪܒܢܐ ܡܶܨܪܝܐ ܠܟܽܘܫܝ̈ܐ ܘܩܳܪܐ ܠܗܘܢ ܠܐܺܝܳܠܗ܀

4- ܐܱܫܠܐܴ ܘܚܽܘܪ ܒܛܽܘܝܒܝ ܗ̄ ܫܰܠܐ ܩܠܟ ܘܰܚܙܺܝ ܡܕܡ ܕܥܬܕܬ ܐܠܗܐ ܠܰܢܒܝ̈ܐ ܐܡ̇ܪ܀ ܐܝܟ ܨܰܚܝ̣ܚܐ ܕܥܠ ܢܰܗܪܐ ܗ̄ ܥܰܙܺܝܙܐ܀

5- ܦܶܪܥܳܐ ܗ̄ ܛܠܳܝ̈ܐ܀ ܘܗܰܒܒܐ ܗ̄ ܥܠܰܝܡ̈ܐ܀ ܥܽܘܦܝܐ ܗ̄ ܣܳܒ̈ܐ܀ ܘܢܶܦܣܘܩ ܙܰܠܺܝܠܐ ܒܡܰܓܠܐ ܗ̄ ܙܰܠܐ ܩܰܢܝܐ܀

6- ܘܰܬܟܢܫ ܥܠܰܘܗܝ ܛܰܝܪܐ ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ

1- ܗܐ ܡܪܝܐ ܪܟܺܝܒ ܥܠ ܥܢܢ̈ܐ ܩܰܠܝ̈ܠܬܐ ܘܥܳܐܶܠ ܠܡܶܨܪܝܢ ܗ̄ ܥܠ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܶܐܬܪܥܺܝܘ ܠܡܶܥܰܠ ܠܡܶܨܪܝܢ܀

2- ܘܶܐܓܰܪܶܐ ܡܶܨܪܝܐ ܒܡܶܨܪܝܐ ܗ̄ ܡܰܠܟܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܒܬܪܗܩ ܡܰܠܟܐ ܕܟܽܘܫ̈ܝܐ ܘܥܠܗܕܐ ܟܕ ܐܶܬܚܒܗ ܡܶܨܪܝܐ ܠܟܽܘܫܝܐ ܦܫܺܝܩܐܝܬ ܙܟܝܗܝ ܐܬܘܪܝܐ ܘܛܰܪܕܶܗ ܡ̣ܢ ܐܰܬܪܗ܀

7- ܘܠܘܥܐ ܕܥܠ ܢܰܗܪܐ ܗ̄ ܝܽܘܪܩܐ ܐܰܘܟܝܬ ܣܰܠܬܐ ܕܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܡܰܝ̈ܐ܀ ܨܥܢ ܗ̄ ܡܕܺܝܢܰܬ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܡܶܨܪ̈ܝܶܐ ܕܗܺܝ ܨܳܥܺܝܪ܀

13- ܘܰܐܛܥܝܘ ܠܡܶܨܪܝܢ ܒܙܰܘܝ̈ܬܐ ܕܫܰܪ̈ܒܬܗ̇ ܗ̄ ܒܰܦܬܰܟܪ̈ܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܐ ܕܫܰܪ̈ܒܬܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܬܐ ܐܰܩܝ̈ܡܝ ܒܙܘܝ̈ܬܐ܀

14- ܡܪܝܐ ܡܙܓ ܒܓܘܗ̇ ܪܘܚܐ ܛܥܺܝ̣ܬܐ ܘܐܛܥܝܗ̇ ܠܡܶܨܪܝܐ ܗ̄ ܟܕ ܚܪ ܒܠܐ ܡܶܬܐܰܣܝܢܘܬܗ ܫܰܒܩܶܗ ܕܢܶܛܥܐ܀ ܐܝܟ ܕܰܛܥܐ ܪܰܘܳܝܐ ܟܬܺܝܒܬܗ ܒܰܙܩܦ ܘܰܘ ܘܰܚܒܨ ܬܰܘ܀ ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܒܰܫܠܝ ܬܰܘ. ܘܰܙܩܦ ܝܽܘܕ ܩܳܪܶܝܢ܀

15- ܘܠܐ ܢܶܗܘܐ ܠܡܶܨܪܝܐ ܓܰܒܪܐ ܕܢܶܥܒܕ ܪܺܝܫܐ ܘܕܽܘܢܒܬܐ ܗ̄ ܡܛܰܟܣܳܢܐ܀

17- ܘܟܠ ܕܢܰܕܟܪܝ̣ܗ̇ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀

18- ܢܶܗܘ̈ܝܢ ܚܰܡܫ ܩܽܘܪ̈ܝܐ ܒܰܐܪܥܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܕܰܡܡ̈ܰܠܠܢ ܒܠܶܫܢܐ ܟܢܰܥܢܝܐ ܗ̄ ܣܽܘܪܝܝܐ ܦܰܠܶܣܛܺܝܢܝܐ܀ ܘܰܚܕܐ ܡ̣ܢܗܝܢ ܗܰܪܶܣ ܬܶܬܩܪܐ ܗ̄ ܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܥܪܺܝܫ ܕܰܒܦܽܘܡ ܢܰܚܠܐ ܕܒܶܝܬ ܦܶܠܣܛܺܝܢܺܝ ܠܡܶܨܪܝܢ. ܘܡܰܕܒܚܐ ܠܘ ܠܕܶܒܚ̈ܐ ܐܡ̇ܪ ܕܡܶܬܒܢܐ ܒܡܶܨܪܝܢ ܐܠܐ ܠܒܶܝܬ ܨܠܘܬܐ܀

21- ܘܰܢܩܰܪܒܘܢ ܕܶܒܚ̈ܐ ܘܰܣܡܺܝܕܐ ܗ̄ ܠܘ ܝ̣ܗܘ̈ܕܝܐ ܐܠܐ ܡܶܨܪ̈ܝܐ ܐܝܟ ܥܝܕܗܘܢ ܒܪܰܡ ܠܡܪܝܐ ܟܕ ܢܶܕܥܽܘܢܗ܀ ܘܰܢܫܰܕܪ ܠܗܘܢ ܦܪܘܩܐ ܘܕܰܝܢܐ ܘܰܢܦܰܨܶܐ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܝܘܣܝܦܘܣ ܐܰܟܬܒ: ܕܪܰܒ ܟܳܗܢ̈ܐ ܐܢܳܫ ܕܰܫܡܗ ܚܽܘܢܝܐ ܐܷܙܠ ܠܺܝܗܘܕ ܘܟܰܢܫ ܠܺܝܗܘܕܝ̈ܐ ܕܬܰܡܢ ܘܰܐܥܡܪ ܐܢܘܢ ܒܗܢܝܢ ܚܰܡܫ ܩܽܘܪ̈ܝܐ܀

24- ܢܶܗܘܐ ܝ̣ܣܪܝܠ ܚܕ ܡ̣ܢ ܬܠܬܐ ܗ̄ ܬܽܘܠܬܐ ܒܡܶܨܪܝܢ ܘܬܽܘܠܬܐ ܒܒܳܒܶܝܠ ܘܬܽܘܠܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܦܳܫܘ ܒܰܐܪܥܗܘܢ܀ ܒܽܘܪܟܬܐ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܒܗ̇ܢܘܢ ܐܶܬܒܰܪܟܘ ܥܰܡܡ̈ܐ ܘܝܺܕܥܘ ܠܐܠܗܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ

1- ܒܫܢܬܐ ܕܶܐܬܐ ܬܐܪܬܢ ܠܐܫܕܘܕ ܟܕ ܫܰܕܪܗ ܣܰܪܓܘܢ ܡܰܠܟܐ ܕܐܬܽܘܪ ܗ̄ ܬܐܪܬܢ ܪܒ ܚܰܝܠܐ ܗܽܘ ܕܣܰܪܓܘܢ ܗ̇ܘ ܕܰܩܕܡ ܣܰܢܚܰܪܝܒ. ܘܶܐܬܐ ܟܰܒܫܗ̇ ܠܐܫܕܘܕ ܡܕܺܝܢܰܬ ܦܠܶܫ̈ܬܝܐ: ܚܰܘܺܝ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܠܐܶܫܰܥܝܐ ܕܐܦ ܡܶܨܪ̈ܝܐ ܘܟܽܘܫܝ̈ܐ ܡܶܫܬܒܶܝܢ. ܦܳܩܕ ܠܗ ܕܝܢ ܕܢܶܫܪܐ ܣܰܩܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܥܽܘܙܝܐ ܠܒܺܝܫ ܗܘܳܐ ܡ̣ܢ ܚܰܨܗ ܘܢܗܰܠܟ ܥܰܪܛܶܠ ܘܚܶܦܝܳܝ ܘܢܐܠܐ. ܒܕܥܰܒ̈ܝܝ ܣܽܘܟـܠܐ ܠܚܶܙܘܐ ܡ̣ܢ ܫܶܡܥܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

1- ܡܰܫܩܠܐ ܕܡܰܕܒܪܐ ܗ̄ ܒܳܒܶܝܠ܀ ܒܰܕܐܰܟܘܬܗ ܐܨܝܕܘܗ̇ ܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܝܺܡܐ ܠܡܰܠܟܗ̇: ܒܰܕܒܫܽܘܥܒܕܶܗ ܗܘܰܘ ܥܰܡܡ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ. ܐܝܟ ܥܰܠܥܠܐ ܗ̄ ܐܢܬ ܒܳܒܠܳܝܐ ܕܗ̇ܟܢܐ ܐܶܬܚܙܺܝܬ ܠܢ ܛܳܠܽܘܡܐ ܘܒܙܽܘܙܐ. ܗܐ ܡܕܝ̈ܐ ܥܠܰܝܢ ܣܳܠܩܺܝܢ܀

3- ܐܶܬܡܠܝ ܚܰܨܝ ܙܽܘܥܬܐ ܗ̄ ܒܳܒܠܝܐ ܐܡ̇ܪ܀

5- ܛܰܝܒܘ ܦܳܬܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܐܰܟܽܘܠܘ ܘܶܐܬܥܰܬܕܘ ܠܰܩܪܒܐ܀

7- ܕܰܪܟܺܝܒ ܚܡܳܪܐ ܗ̄ ܡܕ̈ܝܐ ܕܐܦܢ ܙܥܘܪܝܢ ܐܝܟ ܚܡܪ̈ܐ ܪܰܟܫܗܘܢ ܘܡܬܺܝܢܺܝܢ ܐܠܐ ܠܐ ܠܳܐܝܶܢ ܘܡ̣ܢ ܥܶܩܪ̈ܐ ܕܰܐܪܥܐ ܘܛܰܪ̈ܦܐ ܕܺܐܝܠܢ̈ܐ ܡܶܬܬܰܪܣܝܢ܀ ܘܕܰܪܟܺܝܒ ܓܰܡܠܐ ܗ̄ ܥܺܝ̈ܠܡܝܐ ܕܰܡܕܰܪܫܺܝܢ ܒܪܟܽܘܒ ܓܰܡ̈ܠܐ܀

9- ܗܐ ܐܳܬ̣ܐ ܓܰܒܪܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܳܟܒܐ ܕܦܰܪ̈ܫܐ ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ ܘܰܫܠܳܝ ܟܽܘܦ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܡ̣ܢ ܚܨܳܕ ܘܡ̣ܢ ܒܠܝ ܐܶܕܪ ܗ̄ ܚܳܨܕܝܢ ܐܢܳܫ̈ܐ ܒܣܰܝܦ̈ܐ ܘܠܐ ܒ̱ܛܺܝܠ ܠܗܘܢ ܠܡܟܫܐ ܫܠܰܕܰܝ̈ܗܘܢ܀

11- ܡܰܫܩܠܐ ܕܕܘܡܺܝ ܗ̄ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܕܐܕܘܡܝ̈ܐ ܕܰܒܛܽܘܪܐ ܕܰܣܥܺܝܪ܀

12- ܬܘܒ ܐܶܬܰܝܬܘܢ ܗ̄ ܦܳܢܶܝܢ ܐܢܬܘܢ܀

13- ܡܰܫܩܠܐ ܕܥܳܪܳܒܳܐ ܒܰܙܩܦ ܥܶܐ ܘܪܺܝܫ ܘܒܶܝܬ. ܗ̄ ܥܰܪ̈ܒܝܐ ܒܢ̈ܰܝ ܩܕܪ ܒܪ ܐܝ̣ܫܡܥܝܠ ܐܢܘܢ܀ ܘܩܰܕܝܫܐ ܩܽܘܪܝܠܘܣ ܐܡ̇ܪ: ܕܗܶܢܘܢ ܐܢܘܢ ܐܕܘܡܝ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܥܣܽܘ ܕܶܐܬܩܪܝ̣ ܐܕܘܡ܀ ܒܰܕܒܝܰܘܢܝܐ ܗ̇ܢܐ ܡܰܫܩܠܐ ܠܗܰܘ ܕܰܩܕܡܘܗܝ ܡܚܰܝܶܕ܀

14- ܒܠܰܚܡܟܘܢ ܐܰܪܘܥܘ ܠܰܡܒܰܕܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܡܚܰܣܕ ܠܐܕܘܡܝ̈ܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܕܰܒܚܽܘܒܐ ܙܳܕܩ ܗܘܐ ܕܬܦܓܥܘܢ ܒܰܐܚܰܝ̈ܟܘܢ ܟܕ ܢܦܰܩܘ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܠܰܘ ܪܰܫܺܝܥܐܝܬ ܐܝܟ ܕܰܣܥܪ ܒܳܠܩ ܡܰܠܟܟܘܢ܀

17- ܕܩܰܫ̈ܳܬܶܐ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܘܰܙܩܦ ܫܺܝܢ ܘܰܪܒܨ ܬܰܘ. ܡܩܰܫܝܬܐ܀ ܢܶܙܥܪܘܢ: ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

1- ܡܰܫܩܠܐ ܕܢܚܠܐ ܕܚܙܝܘܢ ܗ̄ ܥܽܘܡܩܐ ܕܰܩܕܡ ܛܽܘܪܐ ܕܨܶܗܝܘܢ ܕܚܕܳܪ̈ܝ ܐܘܪܫܠܡ܀ ܕܰܣܠܶܩܬܝ ܟܠܟܝ ܠܐܷܓܳܪܐ ܗ̄ ܟܕ ܡܰܗܶܠ ܒܗ̇܀

2- ܩܛܺܝ̈ܠܝܟܝ ܠܐ ܗܘܰܘ ܩܛܺܝ̈ܠܐ ܕܣܰܝܦܐ ܗ̄ ܐܠܐ ܩܛܺܝ̈ܠܐ ܕܰܐܠܗܐ܀

6- ܒܪ̈ܳܟܒܐ ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ ܘܰܫܠܝ ܟܽܘܦ܀

8- ܕܒܶܝܬ ܥܳܒܐ ܗ̄ ܕܰܒܢܐ ܫܠܶܝܡܘܢ ܒܛܽܘܪܐ ܕܠܶܒܢܢ ܘܣܳܡ ܒܗ ܙܰܝܢܐ܀

15- ܙܶܠ ܠܘܬ ܣܰܘܟܳܢ ܗ̇ܢܐ ܗ̄ ܫܶܡ ܕܽܘܟܰܬ ܒܶܝܬܓܰܙܐ ܕܰܒܗܰܝܟܠܐ܀ ܠܘܬ ܫܰܒܢܐ ܪܰܒ ܒܰܝܬܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܗܘܐ ܕܠܶܘܺܝ ܗ̇ܢܐ ܣܰܓܝ ܚܦܺܝܛ ܗܘܐ ܥܠ ܟܽܘܢܫܐ܀

18- ܐܝܟ ܐܽܘܠܨܢܐ ܕܶܐܣܦܺܝܪܐ ܒܰܐܪܥܐ ܪܘܰܚܬܐ ܕܐܝ̣̈ܕܰܝܐ ܒܰܦܬܰܚ ܘܰܘ ܘܪܽܘܟܟ ܬܰܘ. ܗ̄ ܕܠܐ ܢܝܳܚܐ ܐܠܐ ܠܟܠ ܓܰܒܝ̈ܢ ܚܳܕܪܐ܀ ܘܬܰܡܢ ܡܰܪܟܰܒܬܐ ܕܐܝ̣ܩܪܟ: ܨܰܥܪܐ ܕܒܶܝܬ ܡܳܪܟ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܰܠܨܰܥܪܐ ܕܚܶܙܰܩܝܐ ܡܳܪܟ ܐܝ̣ܩܪܐ ܚܫܒܬ ܠܟ܀

21- ܘܒܗܡܝܳܢܟ ܐܷܚܰܙܩܝܘܗܝ ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ ܘܰܦܬܚ ܚܶܐ܀

26- ܘܢܺܐܒܰܕ ܫܩܳܠܐ ܒܰܙܩܦ ܩܽܘܦ. ܗ̄ ܡܰܕܐܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ

1- ܐܝ̈ܠܠܝܢ ܐܰܠܦ̈ܐ ܕܬܰܪܫܺܝܫ ܗ̄ ܛܪܣܘܣ. ܘܐܝܟ ܐܢܳܫ̈ܝܢ: ܒܪܩܝܕܘܢܰܐ ܡܛܪܘܦܘܠܝܣ ܕܐܦܪܝܩܝܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܕܟܳܬܺܝܡ ܗ̄ ܐܰܪܥܐ ܕܝܰܘܢܝ̈ܐ. ܘܐܝܟ ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܓܙܪ̈ܬܐ ܕܠܠܶܣ܀

8- ܘܰܟܢܰܥ̈ܢܝܝܗ̇ ܗ̄ ܬܰܐܓܪ̈ܝܗ̇܀

15- ܢܶܙܡܪܘܢ ܠܨܰܘܪ ܙܡܺܝܪܬܐ ܕܙܳܢܺܝܬܐ ܗ̄ ܒܳܬܪ ܫܰܒܥܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܰܫܒܺܝܬܐ ܟܕ ܦܳܢܝܐ ܐܝܟ ܙܰܡܪܬܐ ܐܶܬܟܰܢܫܘ ܠܘܬܗ̇ ܥܠ ܩܠܗ̇܀

16- ܩܽܘܫܝ ܫܦܝܪ: ܐܰܣܓܳܝ ܙܡܳܪܐ ܕܬܶܬܕܰܟܪܝܢ ܗ̄ ܙܢܺܝܬܐ ܟܕ ܣܐܒܐ ܒܰܙܡܳܪܗ̇ ܡܰܕܟܪܐ ܠܐܢܳܫ̈ܐ ܥܠܰܝܡܘܬܗ̇܀

18- ܬܶܗܘܐ ܬܶܓܽܘܪܬܗ̇ ܘܰܐܓܝܪ̈ܬܗ̇ ܩܽܘܕܫܐ ܠܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܒܳܬܪ ܦܽܘܢܝܐ ܬܶܦܪܘܥ ܢܶܕܪ̈ܝܗ̇܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

1- ܗܐ ܡܳܪܝܐ ܡܚܰܒܠ ܐܪܥܐ ܘܰܡܬܰܪܥ ܠܗ̇ ܗ̄ ܐܪܥܐ ܕܥܶܣܪܐ ܫܰܒ̈ܛܐ ܒܝܕ ܐܳܬܘܪܝܐ܀

4- ܐܰܠܬ݀ ܘܝܶܬܒܰܬ݀ ܒܶܐܒܠܐ ܐܰܪܥܐ܀ ܐܶܠܐ ܪܰܘܡܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܒܰܪܒܨ ܐܴܠܰܦ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ܀

7- ܘܶܐܠܰܝ̈ ܓܽܘܦܢ̈ܐ ܒܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ܀

9- ܢܶܡܪ ܫܰܟܪܐ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܠܫܬܘ̈ܝܘܗܝ܀

10- ܒܶܝܬ ܡܰܕܳܢ̈ܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܰܙܩܦ ܕܳܠܰܕ ܡܩܰܫܰܝܬܐ ܗ̄ ܟܰܪ ܕܰܡܙܰܒܢܺܝܢ ܚܰܡܪܐ܀

16- ܐܪܳܙ ܠܝ̣ ܐܪܳܙ ܠܝ̣ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܐܡ̇ܪ ܡܛܠ ܗ̇ܠܝܢ ܕܰܣܥܪ ܥܡ ܚܶܙܰܩܝܐ܀ ܐܘܽܝ ܠܝ̣: ܥܰܘ̈ܠܐ ܐܰܥܠܝܘ ܗ̄ ܥܶܣܪܐ ܫܰܒ̈ܛܐ ܕܶܐܫܬܒܺܝܘ ܠܐܬܽܘܪ܀

18- ܕܡܰܣܘܟ̈ܐ ܗ̄ ܣܺܝ̈ܠܘܢܐ ܥܠ ܚܰܝܠܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܶܐ܀

19- ܘܰܡܕܰܠ ܬܕܘܠ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܡܢܳܕ ܬܢܘܕ܀

20- ܐܝܟ ܪܰܘܝܐ ܒܰܫܠܝ ܘܰܘ܀

21- ܥܠ ܚܰܝ̈ܠܐ ܕܪܽܘܡܐ ܒܪܰܘܡܐ ܗ̄ ܥܠ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܶܐܬܪܰܡܪܰܡܘ܀

22- ܐܰܣܝܪ ܓܽܘܒܐ ܗ̄ ܚܶܙܰܩܝܐ܀

23- ܘܢܶܚܦܪ ܣܰܗܪܐ ܘܢܶܒܗܰܬ ܫܶܡܫܐ ܗ̄ ܕܶܚ̈ܠܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ

1- ܘܬܰܪܥܺܝܬܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܐ ܡ̣ܢ ܪܘܚܩܐ ܐܰܡܝ̣ܢ ܗ̄ ܒܰܫܪܪܐ܀

2- ܢܰܘܣܐ ܕܢܽܘܟܪ̈ܝܐ ܗ̄ ܒܶܝܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀

3- ܢܫܰܒܚܽܘܢܟ ܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܫܰܒ̈ܛܐ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ܀

8- ܘܢܶܬܒܠܰܥ ܡܰܘܬܐ ܠܙܟܽܘ ܠܥܳܠܡܝܢ ܗ̄ ܗ̇ܘ ܕܰܒܝܕ ܣܰܢܚܰܪܝܒ ܓܽܘܫܡܢܐܝܬ. ܘܡܰܘܬܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܕܒܝܕ ܡܫܺܝܚܐ ܡܶܬܝܰܕܥܢܐܝܬ܀

11- ܘܰܢܦܰܪܣ ܐܝ̣̈ܕܘܗܝ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀ ܘܢܶܡܰܟ ܥܽܘܫܢܶܗ ܥܡ ܫܽܘܘܫܛܐ ܕܐܝ̣̈ܕܘܗܝ ܗ̄ ܦܫܛܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ

9- ܢܰܦܫܝ ܐܶܬܶܐܘܰܒܰܬ݀ ܒܰܪܒܨ ܐܴܠܰܦ. ܘܬܰܘ. ܘܰܦܬܚ ܘܰܘ ܘܒܶܝܬ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܪܒܨ ܐܴܠܰܦ. ܘܰܫܠܝ ܬܰܘ. ܘܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ. ܬܪܰܝܢܺܝܬܐ ܠܟ ܒܠܶܠܝܐ. ܐܦ ܪܽܘܚܝ ܒܓܰܘܝ ܡܩܰܕܡܐ ܠܘܬܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܠܶܠܝܐ ܡܩܰܕܡܐ ܪܽܘܚܝ ܠܘܬ ܐܰܠܗܐ܀ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܙܰܕܝܩܘܬܐ ܝ̣ܠܦܘ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܬܺܒܶܝܠ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܙܰܕܺܝܩܝܢ ܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܒܰܐܪܥܐ. ܐܝܟ ܙܰܕܝܩܘܬܐ ܕܕܺܝܢ̈ܝܟ ܙܰܕܝܩܘܬܐ ܝܺܠܦܘ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܢܽܘܗܪܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܢܰܝܟ ܥܠ ܐܰܪܥܐ܀

10- ܘܠܐ ܢܶܚܙܘܢ ܒܓܰܐܝܽܘܬܗ ܕܡܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܬܬܪܺܝܡ ܪܰܫܺܝܥܐ ܕܠܐ ܢܶܚܙܐ ܬܶܫܒܘܚܬܗ ܕܡܪܝܐ܀

11- ܡܪܝܐ ܒܪܡܽܘܬܐ ܕܐܝ̣̈ܕܝܟ ܠܐ ܢܶܚܙܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ ܡܪܝܐ ܪܳܡ ܗ̣ܘ ܕܪܳܥܐ ܕܝ̣ܠܟ ܘܠܐ ܝܳܕܥܝܢ ܗܘܰܘ܀ ܢܶܚܙܘܢ ܘܢܶܒܗܬܘܢ܀ ܛܢܢܶܗ ܕܥܰܡܐ ܗ̄ ܕܢܚܙܘܢ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܰܝܟ ܠܰܛܢܢܶܗ ܕܥܰܡܐ ܢܶܒܗܬܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܢܳܢܐ ܢܣܒ ܠܥܰܡܐ ܪܰܕܝܐ܀

ܘܐܝܟ ܬܰܢܽܘܪܐ ܬܶܐܟܘܠ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܢܽܘܪܐ ܕܰܛܢܳܢܐ ܠܰܒܥܠܕܒ̈ܒܰܝܟ܀ ܘܗܫܐ ܢܽܘܪܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܰܠܩܘܒܠܐ ܬܶܐܟܘܠ ܗ̄ ܐܝܟ ܝܰܘܢܝܐ ܝܰܬܝܪ ܢܰܗܺܝܪ ܣܽܘܟܠ ܦܶܬܓܡ̈ܐ ܗ̇ܠܝܢ܀

12- ܡܪܝܐ ܬܶܛܪ ܠܢ ܫܠܳܡܐ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܥܒ̈ܕܝܢ ܥܰܬܕܬ ܠܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܳܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝ̣ܠܢ ܫܰܝܢܐ ܗ̇ܒ ܠܢ: ܟܠܡܶܕܡ ܓܝܪ ܦܰܢܺܝܬ ܠܢ܀

14- ܡܺܝ̈ܬܐ ܠܐ ܡܰܚܶܝܢ ܘܓܰܢ̱ܒܪ̈ܐ ܠܐ ܡܩܺܝܡܝܢ ܗ̄ ܗܶܢܘܢ ܡܪ̈ܝܐ ܕܰܗܘܰܘ ܥܠܰܝܢ ܠܒܪ ܡ̣ܢܟ ܐܘ ܡܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܺܝ̈ܬܐ ܕܝܢ: ܚܰܝ̈ܐ ܠܐ ܢܶܚܙܘܢ܀ ܐܦ ܠܐ ܐܣܘ̈ܬܐ ܢܩܺܝܡܘܢ ܗ̄ ܐܠܗ̈ܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܡܺܝ̈ܬܐ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܚܳܙܝܢ ܚܰܝܽܘܬܐ. ܘܟܪ̈ܺܝܗܐ ܕܠܐ ܡܩܰܒܠܝܢ ܐܣܝܘܬܐ܀ ܦܩܰܕܬ ܘܕܰܢܶܒܬ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܚܠܦ ܪܺܝܫܐ ܕܽܘܢܒܐ܀

16- ܡܪܝܐ ܒܐܘܠܨܢܐ ܦܰܩܕܽܘܟ ܒܩܽܘܫܝ ܕܠܰܕ. ܗ̄ ܒܥܐܘܟ܀

18- ܒܛܶܢܢ ܘܚܰܒܶܠܰܢ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝ̈ܠܕܢ ܪ̈ܘܚܶܐ ܗ̄ ܕܣܳܒܪ̈ܢ ܕܪ̈ܘܚܶܐ ܘܠܘ ܝܰܠܕܐ ܛܥܺܝ̈ܢܢ ܘܟܕ ܝ̈ܠܕܢ ܡܶܬܒ̈ܝܐܢ܀

19- ܫܟ̈ܒܝ ܥܰܦܪܐ ܒܰܙܩܦ ܫܺܝܢ܀

20- ܙܶܠ ܥܰܡܝ ܥܽܘܠ ܠܬܰܘܘ̈ܢܝܟ ܗ̄ ܚܰܡܣܶܢ ܩܰܠܺܝܠ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ

1- ܥܠ ܠܶܘܝܬܳܢ ܗ̄ ܐܬܘܪܝܐ܀ ܚܶܘܝܐ ܥܩܰܠܩܠܐ ܗ̄ ܡܶܨܪܝܐ܀

2- ܟܰܪܡܐ ܕܚܰܡܪܐ ܥܰܢܘ ܠܗ ܗ̄ ܙܰܡܪܘ ܙܡܺܝܪܬܐ ܠܫܰܪܟܢܐ ܕܥܰܡܐ ܕܦܳܫ ܒܐܘܪܫܠܶܡ܀

4- ܒܩܽܘܪܒܐ ܐܶܦܽܘܚ ܒܗ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀

6- ܢܰܥܦܐ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀

9- ܐܝܟ ܟܺܐܦ̈ܐ ܕܟܰܠܫܐ ܕܡܶܬܦܟ̈ܟܢ ܗ̄ ܕܡܶܬܦܪ̈ܟܟܢ܀

10- ܡܛܠ ܕܰܩܪܺܝܬܐ ܥܰܫܺܝܢܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕܝܗ̇ ܚܰܪܒܐ ܗ̄ ܐܘܪܫܠܶܡ ܡ̣ܢ ܐܰܢܛܝܟܘܣ ܒܝܰܘ̈ܡܝ ܡܰܩܒܝ̈ܐ܀

11- ܢܶܬܬܰܒܪ̈ܢ ܢܶܫ̈ܐ ܕܐܬܝ̈ܢ ܡܰܢܗܪ̈ܢ ܠܗ̇ ܗ̄ ܡܕܺܝܢ̈ܬܐ ܡܥܰܕܪ̈ܢܝܬܗ̇܀

12- ܢܶܚܒܘܛ ܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܫܶܒܶܠܬܐ ܕܢܰܗܪܐ ܒܰܪܒܨ ܫܺܝܢ. ܘܒܶܝܬ. ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ. ܗ̄ ܡ̣ܢ ܦܪܬ ܠܢܺܝܠܘܣ ܒܝܕ ܐܬܘܪܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

1- ܘܝ ܠܰܟܠܺܝܠܐ ܓܰܐܝܐ ܕܪܰܘܝܐ ܐܰܦܪܝܡ ܒܰܫܠܝ ܘܰܘ. ܗ̄ ܠܥܶܣܪܐ ܫܰܒ̈ܛܐ ܕܶܐܫܬܒܝܘ ܠܐܬܘܪ܀

15- ܕܰܐܩܝ̣ܡܢ ܩܝܳܡܐ ܥܡ ܡܰܘܬܐ ܗ̄ ܥܡ ܐܬܘܪܝܐ܀

16- ܟܺܐܦܐ ܒܚܺܝܪܬܐ ܒܙܘܺܝܬܐ ܝܰܩܺܝܪܬܐ ܗ̄ ܓܽܘܫܡܢܐܝܬ ܚܶܙܰܩܝܐ. ܘܪܽܘܚܢܐܝܬ ܡܫܺܝܚܐ܀

20- ܡܛܠ ܕܟܰܪܺܝ ܡܳܐܢܐ ܠܡܶܣܬܪܗ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ. ܗ̄ ܠܰܣܬܽܘܪܝܐ ܘܒܽܘܛܠܐ ܕܢܳܡܘܣܐ ܡܽܘܫܝܐ ܪܡܶܙ܀ ܘܡܶܫܬܺܝܬܐ ܩܶܛܢܰܬ݀ ܘܠܐ ܡܡܰܠܝܐ ܗ̄ ܠܐ ܣܳܦܩܐ܀ ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܗ̇ܕܐ ܠܗ̇ܝ ܕܠܘ ܟܠܢܐܝܬ ܒܛܠ ܢܡܘܣܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܘܐܦܶܢ ܡܰܡܚܶܠ ܡܫܰܘܕܥܐ܀

21- ܐܝܟ ܥܽܘܡܩܐ ܕܓܒܥܘܢ ܢܶܪܓܙ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܰܪܓܶܙ ܥܠ ܒܥܶܠܕܒܒ̈ܝܟܘܢ ܒܝܰܘ̈ܡܝ ܝܶܫܘܥ ܒܰܪܢܘܢ܀ ܢܶܪܓܰܙ ܥܠܰܝܟܘܢ ܗ̇ܫܐ܀ ܢܽܘܟܪ̈ܝܢ ܥܒܺܝ̈ܕܬܗ ܗ̄ ܕܒܳܬܪ ܕܡܰܚܐ ܘܰܡܡܺܝܬ܀

24- ܕܰܠܡܐ ܝܰܘܡܐ ܟܠܗ ܕܳܒܪ ܐܖܰܟܪܐ ܠܡܶܙܪܰܥ ܗ̄ ܙܰܒܢܐ ܙܥܽܘܪܐ ܙܳܪܰܥ ܘܠܢܽܘܓܪܐ ܡܶܬܪܰܒܐ: ܗ̇ܟܢܐ ܝܽܘܠܦܢܝ ܕܠܟܘܢ ܙܳܕܩ ܕܢܶܬܪܰܒܐ ܒܟܘܢ܀ ܘܙܩܦ ܘܫܳܦܶܢ ܐܰܪܥܗ ܗ̄ ܚܳܦܰܪ ܠܡܶܙܪܰܥ ܘܟܶܢ ܡܫܰܘܐ܀

27- ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܕܶܪܫܐ ܒܰܪܒܨ ܕܠܰܕ ܡܶܬܕܪܶܟ ܫܒܽܘܒܳܢܐ ܒܰܨܚܚܐ ܫܒܳܒܘܢܐ ܗ̄ ܡܡܰܫܚܐ ܪܳܕܐ ܐܢ݂ܐ ܠܟܘܢ ܕܰܡܚܺܝܠܺܝܢ ܐܢܬܘܢ܀ ܟܘܢܳܬܐ ܗ̄ ܕܘܚܢܐ܀ ܫܒܘܒܢܐ ܢܶܕܪܝܘܗܝ ܒܕܺܝܢܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܟܕ ܡܙܺܝܥ ܐܠܗܐ ܪܘܚܐ: ܒܚܽܘܛܪ̈ܶܐ ܘܙܩ̈ܬܐ ܟܶܐܡܰܬ ܐܬܘܪܝܐ ܘܠܘ ܒܓܪܓܪܐ ܕܬܶܐܒܕܘܢ ܓܡܺܝܪܐܝܬ܀

28- ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܙܟܘ ܡܰܕܪܳܟܘ ܐܰܕܪܟܢܝܗܝ ܗ̄ ܠܘ ܒܚܰܝܠܢ ܙܟܰܝܢܝܗܝ ܠܐܬܘܪܝܐ܀ ܘܒܦܰܪ̈ܣܘܗܝ ܢܰܕܩܘܢܗ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ

1- ܘܝ ܐܪܺܝܠ ܐܪܝܠ ܩܪܺܝܬܐ ܗ̄ ܩܪܺܝܬܐ ܕܡܘܐܒ̈ܝܐ ܕܐܚܪܒܗ̇ ܕܰܘܺܝܕ܀

3- ܘܰܐܠܨܟܝ ܒܡܰܩܒܬܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀

9- ܕܰܪܘܶܝܢ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ܀ ܘܕܛܳܥܝܢ ܒܰܙܩܦ ܛܶܬ܀

10- ܪܘܚܐ ܛܰܒܺܝܥܬܐ ܒܰܦܬܚ ܛܶܬ܀

22- ܗ̇ܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܥܠ ܒܰܝܬܗ ܕܝܰܥܩܘܒ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܚܰܡܫܐ ܡܰܠܟ̈ܝܢ ܕܰܦܪܰܩ ܠܐܰܒܪܗܡ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ

6- ܐܰܪܝܐ ܘܓܽܘܪܝܐ ܕܰܐܪܝܐ ܘܡ̣ܢܗܘܢ ܐܶܣܦܶܣ ܘܚܰܪܡܢܐ ܗ̄ ܡ̈ܰܠܟܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܘܢ ܘܪܰܘܪ̈ܒܢܐ ܕܝ̣ܗܘܕ ܕܰܥܪܰܩܘ ܠܡܶܨܪܶܝܢ܀

11- ܘܐܣܛܰܐܘܢ܀ ܘܐܗܦܟܘܢ ܒܰܫܠܝ ܦܶܐ ܦܩܽܘܕܐܝ̣ܬ܀

17- ܐܝܟ ܥܪܳܕܐ ܥܠ ܪܝ̣ܫ ܛܽܘܪܐ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܪܺܝܫ܀ ܡܪܝ ܐܰܦܪܝܡ: ܒܩܰܝܣܐ ܐܰܪܝ̣ܟܐ ܕܡܶܬܩܛܪ ܒܗ ܡܳܐܢܐ ܡܶܬܩܒܥ ܒܪܳܡܬܐ ܐܝܟ ܢܺܝܫܐ ܕܡ̣ܢ ܪܘܚܩܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܡܦܰܫܩ ܠܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܠܦ ܥܪܳܪܐ: ܦܰܚܐ ܐܡ̇ܪ܀

22- ܘܐܝܟ ܢܦܳܬܐ ܗ̄ ܠܐ ܚܳܫܚܐ܀

24- ܒܠܺܝܠܐ ܚܰܡܺܝܡܐ ܒܰܫܠܝ ܒܶܝܬ. ܗ̄ ܙܰܪܥܐ ܕܡܣܰܠܩ ܒܡܕܪܝܐ ܘܰܡܕܟܝ܀

26- ܘܢܶܗܘܐ ܢܽܘܗܪܗ ܕܣܰܗܪܐ ܐܝܟ ܢܽܘܗܪܗ ܕܫܶܡܫܐ ܘܢܽܘܗܪܗ ܕܫܶܡܫܐ ܢܶܗܘܐ ܚܕ ܒܫܰܒܥܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܪܘܳܙܗܘܢ ܕܣܳܓܐ܀

28- ܥܕܰܡܐ ܠܨܰܘܪܐ ܢܶܦܣܽܘܩ ܗ̄ ܥܕܰܡܐ ܠܡܰܠܟܐ ܢܶܡܛܐ ܩܶܛܠܐ ܒܐܬܘܪ̈ܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ

1- ܗܳܐ ܒܙܰܕܝܩܘܬܐ ܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܚܶܙܰܩܝܐ܀

2- ܘܢܶܗܘܐ ܓܰܒܪܐ ܐܝܟ ܓܶܢܝܐ ܠܪܘܚܐ ܗ̄ ܣܶܬܪܐ܀

9- ܢܶܫ̈ܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܬܐ ܗ̄ ܡܕܺܝ̈ܢܬܐ ܪܰܘܪ̈ܒܬܐ ܕܰܡܥܰܕܪ̈ܢ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܘܰܒܢ̈ܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܙܥܽܘܪ̈ܝܬܐ܀

19- ܘܐܝܟ ܦܩܰܥܬܐ ܬܬܡܟܶܟ ܡܕܺܝܢܬܐ ܒܰܪܒܨ ܟܽܘܦ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ

4- ܡܶܟܺܝܠ ܬܶܬܟܢܶܫ ܒܶܙܰܬܟܘܢ ܒܰܦܬܚ ܙܰܝ܀

7- ܘܡܰܠܐܟ̈ܐ ܕܰܫܠܡܐ ܢܶܒܟܘܢ ܗ̄ ܐܝ̣ܙܓ̈ܰܕܐ ܕܶܐܫܬܠܚܘ ܠܘܬ ܣܰܢܚܪܝܒ ܡܛܠ ܫܰܝܢܐ ܘܠܐ ܫܡܰܥ܀

9- ܘܰܗܘܐ ܫܳܪܘܢܐ ܐܝܟ ܦܩܰܥܬܐ ܗ̄ ܐܰܬܪܐ ܥܒܺܝܛ ܒܢܶܨܒ̈ܬܐ܀

11- ܘܬܶܒܛܢܘܢ ܟܽܘܒ̈ܐ ܘܬܺܐܠܕܘܢ ܩܶܫܬܐ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ. ܗ̄ ܩܶܫܐ܀

14- ܘܪܬܺܝܬܐ ܢܶܦܠܰܬ ܒܚܰܢܦ̈ܐ ܗ̄ ܒܐܬܘܪ̈ܝܐ܀ ܘܒܰܨܚܚ̈ܐ ܥܰܬܺܝܩ̈ܐ ܢܦܰܠ ܕܶܟܪܢܐܝܬ ܟܬܺܝܒ܀

16- ܠܰܚܡܗ ܝܺܗܝܒ ܘܡܘ̈ܗܝ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܗ̄ ܠܰܫܠܝܡܘܢ ܐܰܡܝܪ ܦܶܬܓܳܡܐ ܗ̇ܢܐ܀

18- ܐܰܝܟܐ ܗܽܘ ܣܳܦܪܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܡܰܗܠ ܒܐܬܘܪܳܝܳܐ܀

19- ܕܰܥܛܶܠ ܫܶܡܥܗ ܘܰܠܥܓ ܠܶܫܢܗ ܒܰܪܒܨ ܛܶܬ. ܘܥܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

1- ܐܰܬܪܐ ܕܕܺܝܢܐ ܗ̄ ܕܕܳܐܶܢ ܡܪܝܐ ܥܡ ܐܬܘܪܝܐ܀

4- ܘܢܶܬܡܣܘܢ ܟܠ ܚܰܝ̈ܠܰܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܠܪܰܘܪ̈ܒܢܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܟܰܘܟܒ̈ܐ ܡܕܰܡܶܐ܀ ܘܢܶܬܟܰܪܟܘܢ ܫܡܰܝ̈ܐ ܐܝܟ ܡܓܰܠܬܐ ܗ̄ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܐܬܘܪ ܕܐܝܟ ܫܡܰܝܐ ܪܡܐ ܗܘܬ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܫܰܪܟܐ ܕܡܰܠܟ̈ܘܬܐ܀

5- ܡܛܠ ܕܬܶܬܪܘܐ ܚܰܪܒܝ ܒܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܒܗ̇ ܒܡܰܠܟܘܬܐ ܗ̇ܝ܀

6- ܚܰܪܒܗ ܕܡܪܝܐ ܡܰܠܝܐ ܕܡܐ ܗ̄ ܕܳܐܬܽܘܪܳܝܳܐ܀

11- ܩܳܩ̈ܐ ܗ̄ ܩܘܩܢܘܣ܀ ܘܩܰܦܘ̈ܦܐ ܗ̄ ܒܽܘܡܐ܀ ܘܢܶܥܒ̈ܐ ܗ̄ ܥܽܘܪܒܐ ܪܰܒܐ ܐܽܘܟܡܐ܀

13- ܠܰܒܢ̈ܬ ܢܰܥܳܡ̈ܐ ܗ̄ ܐܶܫܬܘܪܡܘܪܓ ܕܒܳܠܰܥ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܐ܀

14- ܘܫܺܐܕܐ ܠܚܰܒܪܗ ܢܶܩܪܐ ܗ̄ ܕܢܶܒܟܘܢ ܥܠ ܐܰܒܕܳܢ ܪ̈ܚܡܰܝܗܘܢ܀ ܬܰܡܢ ܐܶܬܬܢܺܝܚܬ݀ ܠܶܠܺܝܬܐ ܒܰܪܒܨ ܠܳܡܰܕ ܩܰܕܡܝܬܐ ܘܰܚܒܳܨ ܬܪܰܝܢܝܬܐ܀ ܫܺܐܕܐ ܕܒܰܕܡܘܬ ܐܰܢܬܬܐ ܒܰܟܳܝܬܐ ܡܶܬܚܙܶܐ܀

15- ܘܬܰܡܢ ܐܶܬܟܰܢ̈ܫܝ ܕܰܝ̈ܳܬܐ ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ. ܐܝܟ ܚܰܝ̈ܬܐ ܗ̄ ܕܝܘܓ ܗܽܘ ܟܽܘܕܪܐ ܡ̣ܢ ܐܕܫܐ ܕܒܽܘܡܐ܀

16- ܒܥܘ ܒܰܟܬܒܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܣܦܪܐ ܕܐܘܪܝܬܐ܀ ܕܰܚܕܐ ܡܶܢܗܝܢ ܠܐ ܛܥܬ݀ ܗ̄ ܡ̈ܶܠܐ ܕܰܐܠܗܐ ܟܠܗܶܝܢ ܒܙܶܕܩܗܝܢ ܐܶܬܡ̈ܠܠܝ܀ ܘܰܚܕܐ ܠܰܚܕܐ ܠܐ ܒܰܥ̈ܝ ܗ̄ ܫܰܪ̈ܒܬܐ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ ܠܘ ܗܶܢܝܢ ܓܒ̈ܰܝ ܠܗܶܝܢ ܐܰܪ̈ܥܬܐ ܐܠܐ ܡܪܝܐ ܐܰܪܡܝ̣ ܠܗܘܢ ܦܶܨ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܐ

1- ܘܬܰܦܪܥ ܐܝܟ ܚܰܡܨܰܠܳܝܬܐ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ. ܘܨܳܕܶܐ. ܘܰܙܩܳܦ ܠܳܡܰܕ. ܗ̄ ܣܘܪܢܓܐܢ ܕܩܳܕܶܡ ܡܗܰܒܶܒ܀

5- ܗ̇ܝܕܶܝܢ ܢܶܬܦܰܬܚ̈ܢ ܥܰܝܢܝ̈ܗܘܢ ܕܰܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܥܘܺܝܪ̈ܰܝ ܠܶܒܐ܀ ܘܐܕܢܝ̈ܗܘܢ ܕܚܰܪ̈ܫܐ ܢܶܬܦܰܬܚ̈ܢ ܗ̄ ܢܶܫܡܥ̈ܢ ܢܳܡܘܣܐ܀

6- ܗ̇ܝܕܶܝܢ ܢܩܰܝܙ ܚܓܺܝܪܐ ܐܝܟ ܐܰܝܠܐ ܗ̄ ܢܶܪܗܛ ܠܡܺܐܠܦ ܙܰܕܺܝܩܘܬܐ܀ ܡܛܠ ܕܐܬܬܪܥܘ ܡܰܝ̈ܐ ܒܡܰܕܒܪܐ ܗ̄ ܒܛܺܝܠܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܬܢܺܝܚ ܐܢܘܢ. ܘܣܽܘܥܪܢܐܝܬ ܡ̇ܢ: ܥܠ ܙܰܒܢܐ ܕܒܳܬܪ ܦܽܘܢܝܐ ܡܶܬܢܰܣ̈ܒܢ. ܘܪܘܚܢܐܝܬ ܕܝܢ ܥܠ ܙܰܒܢܐ ܕܒܳܬܪ ܡܶܐܬܝܬܗ ܕܡܪܝܐ܀

(ܩܪ̈ܘܝܐ ܡܝܰܩܪ̈ܐ: ܡ̣ܢ ܡܶܢܝܢܐ ܕܩܶܦܰܠܐܘܢ ܗ̇ܢܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܩܶܦܰܠܐܘܢ ܕܰܬܠܬܝܢ ܘܰܬܡܢܝܐ ܠܡܶܢܝܢܐ ܥܣܺܝܪܝܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܡ̈ܰܠܟܐ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܨܠܘܬܗ ܕܚܶܙܰܩܝܐ: ܟܕ ܐܶܬܟܪܰܗ ܘܰܚܝܐ)܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

10- ܐܢ̇ܐ ܐܶܡ̇ܪܬ ܕܒܦܶܠܓܘܬ ܝܰܘܡ̈ܝ ܐܻܙܠ ܗ̄ ܒܗ̇ܢܐ ܟܽܘܪܗܢܝ ܕܐܕܪܟܢܝ ܒܰܥܠܰܝܡܘܬܐ܀ ܒܬܰܪܥܐ ܕܰܫܝܘܠ ܫܒܩܬ ܫܰܪܟܐ ܕܰܫܢ̈ܝ ܗ̄ ܐܣܒܪܬ ܕܡܳܐܬ ܐܢ݂ܐ ܘܫܳܒܩ ܐܢ݂ܐ ܫܰܪܟܐ ܕܝܰܘܡ̈ܬܝ܀

11- ܥܳܡܪ̈ܰܝ ܚܶܦܪܐ ܗ̄ ܩܰܒܪܐ܀

12- ܕܳܪܝ ܫܩܠ ܘܰܥܒܪ ܡ̣ܢܝ ܗ̄ ܚܰܝ̈ܝ ܐܰܫܩܠܘ܀ ܐܝܟ ܡܰܫܟܢ̈ܐ ܕܪ̈ܥܘܬܐ ܗ̄ ܕܡ̣ܢ ܕܽܘܟ ܠܕܽܘܟ ܡܫܰܢܶܝܢ܀ ܐܶܬܩܦܕܘ ܐܝܟ ܣܝ̣ܪܶܣ ܚܰܝ̈ܝ ܒܰܪܒܨ ܕܳܠܰܕ. ܘܒܰܨܚ̈ܚܐ ܥܰܬܺܝܩ̈ܐ: ܙܩܺܝܦܐ ܗ̄ ܢܰܘܠܐ ܕܦܣܩ ܓܰܪܕܳܝܝܐ܀

15- ܘܰܐܢܕ ܟܠܗ̇ ܫܶܢܬܝ ܗ̄ ܐܰܩܺܝܡܢܝ ܡ̣ܢ ܥܰܪܣܐ ܕܟܺܐܒ̈ܝ܀ ܡܪܝܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܢܶܚܘܢ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܡ̣ܢ ܚܢܳܢܐ܀

17- ܗܐ ܠܰܫܠܡܐ ܡܰܪܘ ܠܝ̣ ܡܪܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܒܳܬܪ ܕܰܗܘܐ ܠܝ̣ ܫܠܳܡܐ ܡ̣ܢ ܣܰܢܚܰܪܝܒ ܡܶܪܰܬ ܠܝ̣ ܒܟܽܘܪܗܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ

1- ܒܰܝܐܘܗܝ ܗ̄ ܠܟܗܢ̈ܐ ܘܰܠܣܦܪ̈ܐ ܦܳܩܶܕ܀

4- ܟܠܗܘܢ ܢܰܚ̈ܠܐܷ ܢܬܡܰܠܘܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ. ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܫܰܐܠܝܢ: ܟܠܗܶܝܢ ܩܽܘܪ̈ܝܐ ܡܶܬܥܰܡܪ̈ܢ܀

10- ܗܐ ܐܰܓܪܗ ܥܰܡܗ ܘܥܒܕܗ ܩܕܳܡܘܗܝ ܗ̄ ܥܒܳܕܐ ܕܦܽܘܪܥܢ ܐܰܓܪܐ ܠܙܰܕܝ̈ܩܐ܀

12- ܒܫܽܘܥܠܗ ܗ̄ ܟܕ ܟܦܺܝܦ̈ܢ ܨܶܒܥ̈ܬܐ܀ ܘܙܘܳܪܐ ܟܕ ܐܰܚܺܝܕ̈ܢ܀

14- ܒܡܰܢܘ ܐܶܬܡܠܶܟ ܘܰܐܠܦܗ܀

19- ܘܣܺܐܡܐ ܨܪܺܝܦܐ ܗ̄ ܒܚܺܝܪܐ܀

20- ܩܰܝܣܐ ܕܠܐ ܡܰܒܠܰܛ܀ ܘܡܰܬܩܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܨܰܠܡܐ ܕܠܐ ܙܳܐܥ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥ܀

26- ܕܡܰܦܩ ܒܡܶܢܝܢܐ ܚܰܝ̈ܠܘܬܗܘܢ ܗ̄ ܬܰܚܡ ܙܰܘܥ̈ܝܗܘܢ ܕܟܰܘܟ̈ܒܐ܀

30- ܡܶܬܬܰܩܠܘ ܢܬܬܰܩܠܘܢ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕ

1- ܫܬܘ̈ܩܶܝܢ ܓܙܪ̈ܬܐ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ. ܗ̄ ܐܶܬܬܢܺܝ̈ܚܝܢ܀ ܢܚ̈ܰܠܦܢ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ܀

2- ܡܰܢܘ ܐܰܥܝܪ ܙܰܕܝܩܘܬܐ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܐ ܗ̄ ܠܟܽܘܪܫ ܗܰܘ ܕܰܐܦܢܝܗܿ ܠܓܠܘܬܐ܀

3- ܘܐܘܪܚܐ ܒܪ̈ܶܓܠܘܗܝ ܠܐ ܢܰܥܶܠ ܗ̄ ܠܘ ܪܶܓܠܐܴܝܬ ܡܦܰܢܐ ܠܥܰܡܐ ܐܠܐ ܒܪ̈ܟܘܒܐ܀

7- ܘܠܰܒܶܒ ܢܓܳܪܐ ܠܩܰܝܢܳܝܐ ܗ̄ ܕܢܶܣܓܕܘܢ ܠܰܥܒܕ ܐܝܕ̈ܝܗܘܢ܀ ܕܳܐܪܫ ܒܩܽܘܪ̈ܢܣܐ ܗ̄ ܡܛܣܣ܀ ܘܐܳܡܪ ܥܠ ܕܶܒܩܐ ܕܫܦܝܪ ܗܽܘ ܗ̄ ܒܰܦܬܰܟܪ̈ܐ ܡܰܗܠ ܢܒܺܝܐ܀

8- ܙܰܪܥܗ ܕܰܐܒܪܗܡ ܪܳܚܶܡܝ ܒܰܪܒܨ ܚܶܐ܀

14- ܠܐ ܬܶܕܚܠܝܢ ܬܰܘܠܥܗ ܕܝܰܥܩܘܒ: ܘܡܰܢܺܝܢܗ ܕܝܣܪܐܝܠ ܒܰܚܒܨ ܢܽܘܢ. ܗ̄ ܒܢ̈ܝ ܩܰܡܨܐ ܕܰܥܕܰܟܝܠ ܠܐ ܡܨܶܐ ܠܡܶܦܪܰܚ܀

15- ܗܐ ܥܒܰܕܬܟ ܐܝܟ ܓܪܓܳܪܐ ܚܰܕܬܐ ܕܫܚܩ ܘܡܰܕܶܩ ܗ̄ ܬܕܽܘܫ ܘܬܕܩ ܠܰܕܒܶܝܬ ܓܘܓ ܘܡܰܓܘܓ܀

17- ܘܠܶܫܢܗܘܢ ܒܨܶܗܝܐ ܝܳܒܫ ܗ̄ ܟܡܐ ܕܡܓܰܠܘܝܢ܀

19- ܐܷܬܶܠ ܒܡܰܕܒܪܐ ܐܪ̈ܙܶܐ ܘܐܶܫܟܳܪ̈ܥܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܒܗܺܝܢܘܬܗܘܢ ܟܕ ܦܢܶܝܢ܀

29- ܘܪܘܚܐ ܪܺܝܩܢܺܝܬܐ ܥܒ̈ܕܰܝܗܘܢ ܒܰܚܒܨ ܢܽܘܢ. ܗ̄ ܕܰܓܠܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ

2- ܠܐ ܢܶܩܥܶܐ ܘܠܐ ܢܪܺܝܒ ܗ̄ ܠܐ ܢܶܫܬܰܒܗܪ ܕܟܕ ܙܟܐ ܠܓܽܘܓ ܘܡܰܓܽܘܓ܀

3- ܩܰܢܝܐ ܪܥܺܝܥܐ ܠܐ ܢܶܬܒܰܪ ܘܫܪܓܐ ܕܡܛܦܛܦ ܠܐ ܢܰܕܥܟ ܗ̄ ܢܺܝܚ ܘܡܰܟܝܟ. ܘܣܽܘܥܪܢܐܝܬ ܡܰܢ: ܙܽܘܪܒܒܶܝܠ. ܘܪܘܚܢܐܝܬ: ܡܳܪܢ܀

11- ܘܡܰܪ̈ܓܶܐ ܬܶܗܘܐ ܩܶܕܪ ܗ̄ ܦܰܠܺܝܣܛܺܝܢܝ ܕܐܝܟ ܩܶܕܪ ܚܶܫܟܰܬ݀ ܬܦܪܓ ܒܡܰܪ̈ܓܶܐ ܟܶܐܡܬ ܩܕܪ ܬܶܗܘܐ ܡܰܪ̈ܓܐ܀ ܢܫܰܒܚܘܢ ܝܳܬܒ̈ܝ ܫܩܺܝ̈ܦܐ ܗ̄ ܥܡܪ̈ܝ ܨܶܗܝܘܢ܀

14- ܫܶܬܩܬ: ܡܶܢ ܥܳܠܡ ܐܶܫܬܘܩ: ܣܰܝܒܪܶܬ ܐܝܟ ܝܳܠܕܬܐ ܗ̄ ܓܳܠܝܢ ܪ̈ܚܡܝ ܕܶܐܦܰܨܐ ܐܷܢܘܢ܀ ܐܱܬܡܗ ܘܐܬܘܰܪ ܗ̄ ܠܣܢܐܝ̈ܗܘܢ܀

19- ܡܰܢܘ ܥܘܺܝܪܐ ܐܠܐ ܥܰܒܕܝ ܘܚܰܪܫܐ ܐܝܟ ܡܰܠܐܟܝ ܕܶܐܫܰܕܪ ܗ̄ ܥܰܡܝ ܕܰܐܦܶܩ ܡܶܢ ܒܳܒܶܝܠ ܘܐܫܕܪܝܘܗܝ ܠܐܘܪܥܶܗ܀

22- ܘܰܒ̈ܒܬܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܐ ܛܫܺܝܘ ܗ̄ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ

3- ܝܶܗܒܶܬ ܠܡܶܨܪܝܢ ܚܠܦܰܝܟ ܗ̄ ܐܱܘܒܕܶܬ ܡܰܠܟܘ̈ܬܐ ܡܶܛܠܬܟ܀

14- ܡܶܛܠܬܟܘܢ ܫܰܕܪܶܬ ܠܒܳܒܝܠ ܗ̄ ܠܟܽܘܪܫ ܕܶܐܬܐ ܘܚܰܪܰܪܟܘܢ܀

20- ܬܫܰܒܚܢܝ ܚܰܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ ܗ̄ ܥܰܡܡ̈ܐ ܢܽܘܟܪ̈ܝܐ ܟܕ ܚܙܶܝܢ ܒܛܺܝܠܘܬܝ ܕܰܥܠܰܝܟܘܢ܀

27- ܐܰܒܘܟ ܩܰܕܡܝܐ ܚܛܐ ܗ̄ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܕܥܒܕ ܥܶܓܠܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

5- ܘܗܳܢܐ ܢܰܟܬܒ ܐܺܝܕܗ ܠܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܐܳܦܶܢ ܡܶܢ ܢܽܘܟܪ̈ܝܐ ܢܗܶܐ ܡܰܟܬܒ ܫܡܶܗ ܠܡܪܝܐ܀

12- ܘܒܡܰܩܳܪܐ ܓܰܠܦܗ ܗ̄ ܒܥܰܫܦܐ ܕܩܛܺܝܢ ܐܝܟ ܡܰܩܘܐ ܨܶܦܪܐ܀ ܐܦ ܟܦܶܢ ܐܦ ܨܗܺܝ ܗ̄ ܢܓܳܪܐ ܕܶܐܬܩܢܗ ܠܰܦܬܰܟܪܐ ܘܠܐ ܐܶܬܡܨܝ̣ ܦܬܰܟܪܐ ܕܢܣܰܒܥܺܝܘܗܝ ܘܢܪܘܶܝܘܗܝ܀

13- ܘܒܬܶܬܳܐ ܕܰܒܩܗ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ. ܩܰܕܡܝܬܐ ܘܩܽܘܫܝ ܐܚܪܝܬܐ ܗ̄ ܒܓܝܪܶܐ܀

20- ܪܳܥܶܐ ܗ̣ܘ ܒܩܶܛܡܐ ܠܶܒܗܘܢ ܗ̄ ܒܚܶܫܟܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ܀

22- ܐܬܦܢܰܝ ܠܘܬܝ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀

25- ܘܝ̣ܕܰܥܬܗܘܢ ܡܣܰܟܠ ܐܢ݂ܐ ܒܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ ܡ̣ܢ ܣܰܟܠܘܬܐ܀

26- ܘܰܡܩܺܝܡ ܡܶܠܬܐ ܕܰܥܒܕܗ ܗ̄ ܡܽܘܫܐ܀ ܘܬܰܪܥܺܝܬܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܘܗܝ ܡܰܫܠܶܡ ܗ̄ ܕܐܝ̣ܙ̈ܓܰܕܘܗܝ ܢܒܺܝ̈ܐ܀

27- ܕܐܡ̣ܪ ܠܥܽܘܡܩܐ ܚܪܰܦ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܦܳܩܽܘܕܐܝܬ܀

28- ܕܐܡ̣ܪ ܠܟܽܘܪܫ ܪܳܥܝ̣ܝ ܗ̄ ܪܳܥܝܐ ܕܝ̣ܠܝ. ܐܝܟ ܓܰܒܺܝܝ ܘܚܰܣܺܝܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ

1- ܗܳܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܠܰܡܫܺܝܚܗ: ܠܟܽܘܪܫ ܕܶܐܚܕܰܬ ܒܝܰܡܺܝܢܗ ܗ̄ ܠܘ ܕܐܝܟ ܡܰܠܟ̈ܐ ܡܗܰܝܡܢ̈ܐ ܐܶܬܡܫܰܚ ܐܠܐ ܒܕܽܐܘܪܓܰܢܘܢ ܗܘܳܐ ܠܫܽܘܡܠܝ ܨܶܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܶܬܩܪܝ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܟܽܘܪܫ ܐܶܬܥܗܕ ܗܪܟܐ ܩܕܳܡ ܗܘܳܝܗ ܒܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܩܽܘܪܒܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܓܳܓ ܘܝܽܘܫܝܐ ܐܶܬܥܗܕܘ ܩܕܡ ܕܢܶܗܘܘܢ ܓܰܒܪ̈ܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܗ̄ ܚܰܝ̈ܠܬܢܐ܀

14- ܘܰܒܫܺܝܫ̈ܠܬܐ ܢܶܥܒܪܘܢ ܗ̄ ܡܶܨܪ̈ܝܐ ܘܟܽܘܫܝ̈ܐ ܕܡܶܫܬܰܥܒܕܝܢ ܠܟܽܘܪܫ܀

23- ܕܠܝ̣ ܬܶܟܽܘܦ ܟܠ ܒܪܽܘܟ ܗ̄ ܒܽܘܪܟܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܬܐ

1- ܢܦܰܠ ܒܺܝܠ ܘܶܐܣܬܚܶܦ ܢܳܒܘ ܗ̄ ܨܰܠܡܐ ܕܙܽܘܣ ܘܕܗܶܪܡܺܝܣ܀ ܘܗܘܰܘ ܦܬܰܟܪ̈ܰܝܗܘܢ ܓܠܺܝ̈ܦܐ ܛܰܥܢ̈ܐ ܥܕܺܝ̈ܕܐ ܗ̄ ܕܡܶܬܦܰܣܩܺܝܢ ܐܶܣܪ̈ܰܝܗܘܢ ܘܢܦܠܝܢ܀

3- ܕܡܶܫܬܰܩܠܝܢ ܒܟܰܪܣܐ ܗ̄ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܕܐܝܟ ܥܽܘ̈ܠܐ ܢܦܰܩܘ ܡܶܢܗ̇܀

11- ܩܳܪܐ ܐ̱ܢ݂ܐ ܡ̣ܢ ܡܰܕܢܚܐ ܛܝܪܳܐ ܗ̄ ܠܦܪ̈ܣܝܐ܀ ܓܰܒܪܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܝ ܗ̄ ܟܽܘܪܫ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܒܥܐ

1- ܒܬܘܠܬܐ ܒܰܪܬ ܒܳܒܶܝܠ ܗ̄ ܕܠܐ ܥܕܰܟܝܠ ܐܶܫܬܰܚܛܰܬ݀ ܒܚܪܒܐ܀

2- ܣܰܒܝ ܪܚܝܳܐ ܛܚܰܢܝ ܩܰܡܚܐ ܗ̄ ܒܬܪ ܡܥܰܕܳܢܘܬܟܝ ܐܰܡܬܐ ܬܶܗܘܶܝܢ܀ ܓܽܘܙܝ ܚܘܪ̈ܬܟܝ ܗ̄ ܕܐܥܬܩܰܬ݀ ܡܰܠܟܘܬܝ܀

8- ܠܐ ܐܶܬܒ ܐܰܪܡܰܠܬܐ ܘܠܐ ܐܶܕܰܥ ܬܟܳܠܐ ܒܰܙܩܦ ܟܽܘܦ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܗ̄ ܬܶܬܓܰܙܝܢ ܡ̣ܢ ܒܰܥܠܐ ܘܡ̣ܢ ܒܢ̈ܰܝܐ܀

10- ܘܐܦܶܢ ܪܡܐ ܪܘܚܟܝ܀ ܐܛܥܝܰܬܟܝ ܒܰܦܬܚ ܝܽܘܕ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

1- ܘܡ̣ܢ ܡܺܝܢܐ ܕܺܝܗܘܕܐ ܢܦܰܩܘ ܒܰܚܒܨ ܡܺܝܡ. ܗ̄ ܡ̣ܢ ܫܰܪܒܬܐ. ܘܒܰܪܬ ܩܠܐ ܗܺܝ ܥܶܒܪܝܬܐ. ܒܝܰܘܢܝܐ ܕܝܢ: ܡܺܝܢܐ: ܝܰܪܚܐ ܗܽܘ܀

11- ܘܺܐܝܩܪܝ ܠܐܚܪܺܝܢ ܠܐ ܐܶܬܠ ܗ̄ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀

13- ܘܝܰܡܝܢܝ ܛܶܦܚܬ݀ ܫܡܰܝܐ ܒܰܪܒܨ ܛܶܬ. ܗ̄ ܦܶܫܛܰܬ݀܀

19- ܘܝܠܕܐ ܕܰܡܥܰܝ̈ܟ ܐܝܟ ܚܨܳܨܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܒܙܩ̈ܘܗܝ ܕܝܰܡܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܫܥܐ

1- ܘܡ̣ܢ ܟܰܪܣܗ̇ ܕܶܐܡܝ ܕܟܰܪ ܫܶܡܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܦܽܘܡ ܙܽܘܪܒܒܝܠ ܐܡ̇ܪ܀

7- ܠܰܕܡܶܣܬܰܠܝܐ ܢܰܦܫܗ ܗ̄ ܠܙܽܘܪܒܒܝܠ ܗܰܘ ܕܰܩܕܳܡ ܚܰܪܒܐ ܕܓܽܘܓ ܘܡܰܓܽܘܓ ܫܺܝܛ ܗܘܳܐ ܒܥܰܝܢ̈ܝ ܥܰܡܐ ܘܥܒ̣̈ܕܝ ܟܽܘܪܫ܀ ܕܰܡܗܰܝܡܰܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

12- ܡ̣ܢ ܝܰܡܐ ܕܣܰܢܝܰܡ ܗ̄ ܝܰܡܐ ܕܦܳܪܣ܀

16- ܗܐ ܥܠ ܦܰܣ̈ܐ ܕܐܝ̣̈ܕܝ ܪܫܰܡܬܶܟܝ ܘܫܽܘܪ̈ܰܝܟܝ ܠܽܘܩܒܰܠܝ ܐܢܘܢ ܐܰܡܺܝܢܐܝܬ ܗ̄ ܪܘܚܢܐܝܬ: ܐܪܳܙ ܥܕܬܐ ܩܰܕܝܫܬܐ܀

21- ܓܳܠܺܝܬܐ ܘܰܡܕܘܕܬܐ ܒܰܙܩܦ ܓܳܡܰܠ܀

23- ܘܥܰܦܪܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܝܟܝ ܢܶܠܚܟܘܢ ܒܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ ܘܒܩܽܘܫܝܗ̇ ܩܕܳܡ ܚܶܐ: ܚܰܕ ܗܽܘ ܣܽܘܟܠܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ

1- ܡܪܐ ܚܰܘܒܰܬܝ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀

2- ܚܶܨܕܐ ܚܶܨܕܶܬ݀ ܐܝ̣ܕܝ ܘܦܶܕܬ݀ ܗ̄ ܠܐܝܬ݀ ܐܻܝܕܝ ܒܰܐܒܕܢܗܘܢ܀ ܗܳܐ ܒܟܐܳܬܝ ܡܰܚܪܶܒ ܐ̱ܢ݂ܐ ܝܰܡܐ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ. ܗ̄ ܐܪܳܙ ܒܳܒܶܝܠ܀ ܢܰܗܪ̈ܰܘܬܐ: ܚܰܝ̈ܠܘܬܗ̇܀ ܚܶܫܟܐ ܕܫܶܡܫܐ ܥܠܝܗ̇܀

11- ܙܶܠܘ ܒܙܰܗܪܐ ܕܢܽܘܪܟܘܢ ܗ̄ ܟܰܬܰܪܘ ܒܢܶܣܝܽܘܢܟܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ ܘܚܕ

1- ܚܽܘܪܘ ܠܛܽܘܪܐ ܕܠܐܓܙܪܬܘܢ ܡܶܢܗ ܗ̄ ܣܰܪܐ܀

6- ܡܛܠ ܕܰܫܡ̈ܝܐ ܐܝܟ ܬܶܢܢܐ ܢܶܥܒܪܘܢ ܗ̄ ܐܢ ܨܳܒܐ ܐܢ݂ܐ ܡܰܥܒܰܪ ܐܢ݂ܐ ܠܗܘܢ ܘܦܽܘܪܩܢܝ ܠܟܘܢ ܠܥܳܠܡ ܢܶܗܘܐ܀

9- ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܰܢ̱ܬܝ ܕܰܦܣܰܩܬܝ ܦܣܳܩܐ ܪܰܒܐ ܗ̄ ܒܝܰܡܐ ܕܣܽܘܦ܀ ܘܩܛܰܠܬܝ ܠܬܰܢܺܝܢܐ. ܘܒܰܨܚܚ̈ܐ ܥܰܬܝܩ̈ܐ ܘܒܰܛܠܬܝ ܗ̄ ܠܦܶܪܥܘܢ܀

13- ܐܰܝܟܐ ܗܺܝ ܚܶܡܬܗ ܕܐܠܘܨܐ ܗ̄ ܣܰܢܚܰܪܝܒ܀

14- ܘܠܐ ܢܶܚܣܪ ܠܰܚܡܗ ܗ̄ ܗ̇ܘ ܕܟܳܠܐ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܶܡ܀

22- ܟܳܣܐ ܕܪܥܳܠܐ ܒܰܙܩܦ ܥܶܐ܀

19- ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܶܢܝܢ ܡܰܛܝܶܟ̈ܝ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܰܪܒܨ ܝܽܘܕ. ܗ̄ ܒܶܙܬܐ ܘܟܰܦܢܐ. ܬܒܳܪܐ ܕܝܢ: ܠܟܰܦܢܐ ܡܚܰܝܰܢ: ܘܚܰܪܒܐ ܠܒܶܙܬܐ܀

20- ܐܝܟ ܣܶܠܩܐ ܕܰܟܡܺܝܕ ܗ̄ ܕܰܐܘܟܡܗ ܓܠܺܝܕܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ ܘܬܪܝܢ

3- ܡܓܳܢ ܐܶܙܕܰܒܢܬܘܢ ܘܠܐ ܒܟܶܣܦܐ ܬܶܬܦܪܩܘܢ ܗ̄ ܠܘ ܒܟܶܣܦܐ ܙܰܒܶܢܟܘܢ ܐܬܘܪܝܐ: ܕܰܒܟܶܣܦܐ ܢܙܰܒܢܟܘܢ܀

4- ܠܡܶܨܪܝܢ ܢܚܬ ܥܰܡܝ ܒܩܰܕܡܝܬܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܟܰܦܢܐ܀ ܘܦܪܰܩܬܶܗ. ܘܗܟܢܐ ܡ̣ܢ ܐܬܘܪܝܐ ܐܦܪܩܺܝܘܗܝ܀

11- ܫܩܺܝ̈ܠܝ ܡܳܐܢ̈ܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܟܳܗܢ̈ܐ܀

13- ܗܐ ܡܶܣܬܟܶܠ ܥܰܒܕܝ ܒܰܪܒܨ ܟܽܘܦ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܗ̄ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܘܥܠ ܡܳܪܢ ܫܳܠܡܐ ܗܳܕܐ. ܥܰܒܕܐ ܕܝܢ ܐܶܬܩܪܺܝ ܡܕܰܒܪܢܐܝܬ ܒܰܕܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܢܣܰܒ ܘܶܐܬܒܰܨܪ ܩܰܠܝܠ ܡ̣ܢ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܒܐܢܳܫܘܬܗ܀

14- ܡܚܰܒܰܠ ܚܶܙܘܗ ܡ̣ܢ ܕܓܰܒܪܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܚܰܫ̈ܐ ܕܰܣܒܰܠ܀ ܘܩܽܘܒܠܠܗ ܡ̣ܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܒܰܫܠܝ ܠܳܡܰܕ ܩܰܕܡܝܬܐ܀

15- ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܢܐܚܕܘܢ ܡܰܠܟ̈ܐ ܦܽܘܡܗܘܢ ܗ̄ ܒܝܰܕ ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܡܶܢܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ ܘܬܠܬܐ

1- ܡ̇ܢ ܗܰܝܡܢ ܠܫܶܡܥܰܢ ܗ̄ ܗܽܘ ܢܒܺܝܐ ܟܕ ܡܩܰܛܪܶܓ ܠܥܰܡܐ ܐܡ̇ܪ: ܕܐܫܡܥܢ ܐܢܘܢ ܡܛܠܬܗ ܘܠܐ ܫܡܰܥܘ܀

2- ܣܠܶܩ ܐܝܟ ܝܰܠܘܕܐ ܩܕܳܡܘܗܝ ܗ̄ ܩܕܳܡ ܐܰܒܐ ܟܕ ܛܰܥܢܗ ܫܶܡܥܘܢ܀ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗ ܚܶܙܘܐ ܘܠܐ ܙܺܝܘܐ ܗ̄ ܡܚܰܦܝܐ ܗܘܳܬ ܐܠܗܘܬܗ ܒܐܢܫܘܬܗ܀ ܘܕܰܓܠܢܝܗܝ܀ ܘܠܐ ܫܰܦܺܝܪ ܒܚܶܙܘܗ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܕܰܘܺܝܕ܀

4- ܘܚܢܰܢ ܚܫܰܒܢܝܗܝ ܟܬܺܝܫܐ ܗ̄ ܟܕ ܚܙܰܝܢܝܗܝ ܕܫܳܪܐ ܢܳܡܘܣܐ ܘܥܠܗܕܐ ܒܥܶܠܙܒܘܒ ܩܪܰܝܢܝܗܝ܀

5- ܡܰܪܕܘܬܐ ܕܫܠܡܢ ܥܠܰܘܗܝ ܗ̄ ܩܰܒܠ ܥܠܘܗܝ ܕܢܶܬܪܕܐ ܘܢܫܰܝܢ ܠܰܫܡܰܝܢ̈ܐ ܥܡ ܐܰܪ̈ܥܢܝܐ܀

8- ܘܕܳܪܶܗ ܡܰܢܘ ܢܶܫܬܰܥܐ. ܡܛܠ ܕܶܐܬܓܙܰܪ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܢܝܬܐ ܗܺܝ ܡܬܽܘܡܝܘܬܗ ܒܰܕܡ̣ܢ ܥܽܘܒ ܐܰܒܐ ܢܦܰܩ ܘܶܐܬܳܐ ܠܥܠܡܐ܀

9- ܝܰܗܒ ܪܰܫܺܝܥܐ ܩܰܒܪܗ ܘܥܰܬܝ̣ܪܐ ܒܡܰܘܬܗ ܗ̄ ܗ̇ܢܐ ܦܶܬܓܡܐ ܒܗܶܦܟܐ ܙܳܕܩ ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܘܬܗ. ܘܕܳܡܝܐ ܕܡ̣ܢ ܟܬܘ̈ܒܐ ܐܶܬܕܰܘܕܰܬ݀. ܟܶܐܡܬ ܪܰܫܺܝܥܐ ܕܗ̣ܘ ܦܺܝܠܛܘܣ ܒܡܰܘܬܗ ܦܩܰܕ. ܘܥܰܬܝܪܐ ܕܗ̣ܘ ܝܰܘܣܦ ܒܽܘܠܘܛܝ ܩܰܒܪܗ ܝܰܗܒ܀

10- ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܚܛܗܐ ܒܢܰܦܫܗ ܗ̄ ܐܶܬܚܰܝܒ ܐܝܟ ܚܰܛܝܐ܀ ܕܢܶܚܙܐ ܙܰܪܥܐ ܘܢܰܓܪ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܗ̄ ܙܪܥ ܝܽܘܠܦܢܗ ܠܥܳܠܡ ܢܶܬܠ ܦܺܐܪ̈ܐ܀

11- ܥܒܕܐ ܗܽܘ ܕܣܰܓܝ̈ܐܐ ܗ̄ ܠܟܠܗܘܢ ܙܢܰܝ̈ܐ ܦܰܓܪ̈ܢܝܐ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܚܛܺܝܬܐ ܐܶܬܥܒܕܕ ܘܐܶܫܬܰܥܒܕ܀

12- ܡܛܠܗ̇ܢܐ ܐܦܠܓܝܘܗܝ ܒܣܰܓܝ̈ܐܐ ܗ̄ ܣܒܰܪܬܗ ܒܰܐܪܒܥ ܦܶܢܝ̈ܢ ܬܶܬܟܪܶܙ܀ ܘܠܥܰܫܝܢ̈ܐ ܢܦܰܠܓ ܒܙܬܐ ܗ̄ ܠܐܝ̣ܩܪܗ ܩܰܕܡܝܐ ܕܐܕܳܡ ܡܥܕܐ ܡ̣ܢ ܣܳܛܢܐ ܘܡܰܦܢܐ ܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܣܠܶܩܬ ܠܰܡܪ̈ܰܘܡܐ ܘܫܒܰܝܬ ܫܒܺܝܬܐ ܘܫܰܪܟܐ܀ ܘܥܰܡ ܥܰܘ̈ܠܐ ܐܶܬܡܢܺܝ ܗ̄ ܥܡ ܬܪܶܝܢ ܓܰܝܣ̈ܐ܀ ܘܒܥܰܘ̈ܠܐ ܦܓܰܥ ܗ̄ ܒܙܳܩܽܘ̈ܦܐ. ܘܝܗܘ̈ܕܝܶܐ ܥܠ ܕܢܝܐܝܠ ܢܳܣܒܺܝܢ ܠܦܣܽܘܩܐ ܗ̇ܢܐ: ܒܰܕܡܫܰܢ̈ܝܢ ܗܘܰܝ̈ ܐܰܦܘ̈ܗܝ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܝܺܗܘܕܐ ܡܩܒܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

11- ܘܰܡܥܠܥܠܬܐ ܗ̄ ܕܡ̣ܢ ܥܠܥܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܐ ܒܶܪ̈ܽܘܠܐ ܗ̄ ܒܶܠܽܘܪܐ܀ ܘܒܪ̈ܘܠܚܐ: ܡܰܪ̈ܓܢܝܬܐ܀ ܣܦܺܝܠܐ: ܦܝܪܘܢܓ܀ ܐܝܐܣܦܘܢ: ܙܡܰܪ̈ܓܕܐ܀

12- ܕܰܩܪܽܘܣܛܶܠܘܣ: ܝܰܫܦܶܗ ܕܗܽܘ ܓܘܰܢ ܩܰܪܢܐ܀

15- ܘܟܠ ܕܡܶܬܦܢܝܢ ܡ̣ܢ ܐܝ̣̈ܕܝ ܢܶܥܠܘܢ ܠܶܟܝ ܗ̄ ܢܽܘܟܪ̈ܝܐ ܕܡܶܬܓܰܘܣܝܢ ܒܶܟܝ ܠܡܶܬܦܰܨܝܘ ܡ̣ܢ ܪܽܘܓܙܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫܐ

1- ܐܘܝ ܟܠ ܕܨܗܶܝܢ: ܙܶܠܘ ܠܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܐܘ ܟܠ ܕܨܗܶܝܢ܀

2- ܠܡܐ ܬܩܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܶܣܦܐ ܕܠܐ ܠܠܰܚܡܐ ܗ̄ ܠܡܳܢܐ ܚܳܣܪܺܝܬܘܢ ܥܠ ܕܶܒܚ̈ܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܐ ܕܠܐ ܡܨܶܝܢ ܠܡܶܬܠ ܠܟܘܢ ܠܰܚܡܐ܀

13- ܚܠܳܦ ܚܳܓܬܐ ܗ̄ ܟܽܘܒܐ܀ ܬܺܐܥܐ ܒܪܽܘܬܐ ܗ̄ ܐܒܗܘܠ ܗܰܢܺܝ ܪܺܝܚܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ ܘܫܬܐ

2- ܘܢܶܛܪ ܐܦ ܫܰܒܬܐ ܕܠܐ ܢܰܚܠܝܗ̇ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܶܫܪܝܗ̇܀

7- ܡܛܠ ܕܒܰܝܬܝ: ܒܝܬ ܨܠܽܘܬܐ ܢܶܬܩܪܐ ܠܟܠܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܓܒܺܝܬܐ ܕܥܺܕܬܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ: ܘܚܰܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ ܠܥܰܡܡ̈ܐ ܩܳܪܐ. ܘܚܰܝܘܬܐ ܕܥܳܒܐ ܠܥܰܡܐ ܕܐܘܪܫܠܶܡ ܕܠܗܘܢ ܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܘܟ̈ܠܒܶܐ ܡܫܰܡܰܗ ܒܰܕܠܐܴ ܡܶܬܒܰܝܢܝܢ ܒܬܶܕܡܪ̈ܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܠܰܥ̈ܒܝܢ܀

12- ܘܢܶܗܘܐ ܐܝܟ ܕܝܰܘܡܢܐ ܗ̄ ܢܶܐܟܘܠ ܘܢܶܫܬܶܐ ܘܢܰܥܒܪ ܝܰܘܡܢ ܕܒܰܣܺܝܡ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ ܘܫܒܥܐ

6- ܥܠ ܗ̇ܠܝܢ ܐܶܬܒܰܝܐ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ. ܘܝܽܘܕ. ܦܩܽܘܕܐܝܬ ܠܢܶܩܒܬܢܝܐ ܐܝܟ ܕܰܠܕܶܟܪܢܝܐ ܒܰܚܕܐ ܐܴܠܰܦ. ܗ̄ ܥܠ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܠܗܘܢ ܢܩܺܝܬܝ ܘܐܣܩܬܝ ܩܽܘܪ̈ܒܢܐ܀

8- ܘܒܶܣܬܰܪ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܥܠ ܦܪ̈ܘܣܬܕܐ ܪܫܰܡܬܝ ܕܽܘܟܪܢܟܝ ܗ̄ ܚܠܳܦ ܥܶܣܪܐ ܦܶܬܓܡ̈ܐ ܕܶܐܡܪܬ ܕܢܶܬܟܰܬܒܘܢ ܥܠ ܬܰܪ̈ܥܶܐ: ܫܡܗ̈ܝ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܟܬܒܬܝ ܒܣܶܬܪܗܘܢ ܕܬܬܕܟܪܝܢ ܠܗܘܢ܀ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܠܘܬܝ ܓܰܠܺܝܬܝ ܘܣܠܩܬܝ ܗ̄ ܒܓܳܠܘܬܐ܀ ܘܐܪܘܰܚܬܝ ܡܫܟܒܟܝ ܗ̄ ܠܚܽܘܒܠܐ܀

10- ܒܚܰܘܒܬܐ ܕܐܝ̣̈ܕܰܝܟܝ ܐܶܫܺܝܚܬܝ ܗ̄ ܒܰܥܒܕ ܐܝܕܝ̈ܟܝ ܐܷܬܚܰܝܒܬܝ ܟܕ ܒܰܣܪܬܝ ܥܠܝ܀

14- ܫܰܦܘ ܫܰܦܘ ܦܰܢܘ ܐܘܪܚܐ ܗ̄ ܠܦܽܘܢܝܐ. ܕܡ̣ܢ ܒܳܒܶܝܠ܀ ܘܰܐܪܺܝܡܘ ܬܽܘܩ̈ܠܬܐ ܡ̣ܢ ܐܘܪܚܶܗ ܕܥܰܡܝ ܗ̄ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀

16- ܡܛܠ ܕܪܘܚܐ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡܝ ܢܳܦܩܐ ܗ̄ ܐܢ̇ܐ ܒܪܺܝܬ ܪܘܚ ܟܠ ܕܚܰܝ܀

17- ܘܶܐܙܠܬ݀ ܚܢܰܓܬܗ̇ ܒܐܘܪܚܐ ܕܠܒܗ̇ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܠܰܦܬܰܟܪ̈ܐ ܪܳܚܡܐ ܗܘܳܬ ܠܘܬܗܘܢ ܠܒܳܒܶܝܠ ܐܶܬܕܰܒܪܬ݀܀

18- ܒܪܶܐ ܡܡܠܠܐ ܕܣܶܦ̈ܘܬܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܒܪܶܐ ܡܡܠܠܐ ܠܬܶܫܒܘܚܬܐ ܘܠܐ ܠܓܽܘܕܦܐ܀

20- ܘܗܳܦܟܺܝܢ ܡܘ̈ܗܝ ܪ̈ܰܚܫܳܐ ܘܣܝܳܢܐ ܗ̄ ܕܐܬܘܪܝܐ ܐܝܟ ܕܡܶܨܪܝܐ ܒܰܙܒܰܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

5- ܘܢܶܟܽܘܦ ܨܰܘܪܗ ܐܝܟ ܟܪܽܘܠܐ ܗ̄ ܡܰܩܥܠܐ ܨܘܠܓܐܢ ܩܶܛܪ̈ܐ ܚܛܳܗ̈ܐ ܙܥܽܘܪ̈ܐ ܘܡܰܣܪ̈ܝܬܐ ܪܰܘܪ̈ܒܬܐ܀

11- ܘܢܶܫܪ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟ ܗ̄ ܢܫܰܪܪ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܝܢ ܘܬܫܥܐ

4- ܘܡܰܠܠܘ ܪܺܝܩܢܘܬܐ ܒܰܚܒܨ ܪܺܝܫ ܗ̄ ܕܓܠܘܬܐ܀

5- ܒܢ̈ܬܐ ܕܚܰܪܡܢܐ ܐܰܦܥܘ ܗ̄ ܒܺܝܥ̈ܐ ܕܚܶܘܝܐ ܬܰܒܪܘ ܘܰܐܦܶܩܘ ܝ̈ܰܠܕܐ ܚܰܪ̈ܡܢܐ܀ ܘܢܰܘܠܐ ܕܓܘܳܓܝ ܙܩܰܪܘ ܗ̄ ܡܨܺܝܕܬܐ ܠܡܶܣܟ̈ܢܐ ܐܝܟ ܕܰܠܕܒܒ̈ܐ܀ ܘܰܕܬܰܒܪܗ̇: ܡܶܫܟܰܚ ܫܰܥܛܐ ܗ̄ ܚܶܘܝܐ ܐܝܟ ܬܰܘܠܥܐ܀ ܘܟܠ ܦܰܪܘܓܐ ܕܰܒܒܺܝܥܬܐ ܫܥܛܐ ܗ̣ܘ܀

11- ܢܰܗܡܶܢ: ܥܠ ܚܰܝܘܬ ܫܶܢܐ ܘܢܽܘܢ̈ܐ ܫܰܡܗܐܝ̣ܬ ܡܶܬܐܷܡܪ܀

14- ܡܛܠ ܕܶܐܬܬܩܠ ܩܽܘܫܬܐ ܒܰܪܘܰܚܬܐ ܕܶܟܪܢܐܝ̣ܬ ܗ̄ ܟܕ ܚܙܐ ܡܪܝܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗܘܢ ܥܒ̈ܳܕܐ ܛܳܒ̈ܐ ܕܰܡܥܰܕܪܺܝܢ ܠܗܘܢ܀ ܘܙܰܕܝܩܘܬܗ ܗܺܝ ܣܡܰܟܬܗ: ܡܰܕܢ̈ܚܝܐ ܡܪܰܟܟܺܝܢ ܠܬܰܘ ܒܟܽܠ ܢܶܩܒܬܢܝܐ. ܘܠܘ ܗ̇ܟܢܐ ܗ̇ܠܝܢ ܕܺܝܠܢ܀ ܗ̣ܘ ܒܙܰܕܝܩܘܬܗ ܦܪܰܩ ܐܢܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܝܢ

4- ܘܰܒܢ̈ܬܟܝ ܥܠ ܦܶܪ̈ܝܰܘܬܐ ܢܶܬܪ̈ܰܒܝܢ ܗ̄ ܥܠ ܟܰܬܦ̈ܬܐ. ܘܐܝܟ ܐܢܫ̈ܝܢ: ܥܠ ܥܰܪ̈ܣܬܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ: ܦܪ̈ܝܘܬܐ ܟܢܽܘܫܝܐ ܕܦܪܽܘܬܐ܀

5- ܘܢܶܪܽܘܚ ܠܒܟܝ ܒܥܰܨܨ ܪܺܝܫ܀

6- ܐܷܒܰܠܬܐ ܕܓܰܡ̈ܠܐ ܒܰܪܒܨ ܐܴܠܰܦ. ܘܰܦܬܚ ܒܶܝܬ. ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܘܬܰܘ ܡܩܰܫܰܝܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ: ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ. ܘܰܙܩܳܦ ܒܶܝܬ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ. ܗ̄ ܫܝܳܪܬܐ܀

7- ܘܕܶܟܪ̈ܐ ܕܰܢܒܐܘܬ ܗ̄ ܢܒܐܘܽܬ ܗܽܘܝܘ ܢܒܺܝܘܬ ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܐܝܫܡܰܥܺܝܠ܀

8- ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܗ̇ܠܝܢ ܕܐܝܟ ܥܢ̈ܢܐ ܦܪܚܺܝܢ ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܕܦܢܶܝܢ ܡ̣ܢ ܒܳܒܶܝܠ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܝܢ ܘܚܕ

1- ܪܘܚܶܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܠܝ ܚܠܦ ܕܡܰܫܚܰܢܝ ܡܪܝܐ ܘܫܰܕܪܢܝ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܘܡܶܠܬܐ ܕܰܐܒܐ ܗ̇ܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܒܦܽܘܡ ܢܒܺܝܐ܀

3- ܘܰܚܠܦ ܪܘܚܐ ܡܰܟܰܐܒܬܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ. ܘܟܽܘܦ܀

5- ܐܰܟܪ̈ܶܐ ܘܟܳܪ̈ܡܶܐ ܒܰܙܩܦ ܟܽܘܦ. ܘܰܫܠܝ ܪܺܝܫ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܝܢ ܘܚܡܫܐ

1- ܐܶܬܒܥܺܝܬ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܫܰܐܠܽܘܢܝ ܗ̄ ܠܥܰܡܡ̈ܐ ܢܽܘܟܪ̈ܝܐ ܕܐܝܬܝܬ ܥܠ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܐܝܠ܀

3- ܕܕܳܒܚܺܝܢ ܒܓܰܢ̈ܐ ܗ̄ ܒܦܰܪ̈ܕܰܝܣܐ܀ ܘܣܝܡܝܢ ܒܶܣ̈ܡܐ ܥܠ ܐܱܒܢ̈ܐ ܗ̄ ܒܫܝ̈ܬܐ ܕܟܺܐܦ̈ܐ܀

4- ܘܝܬܒܺܝܢ ܒܩܰܒܪ̈ܐ ܘܒܳܝܬܝܢ ܒܰܡܥܰܪ̈ܐ ܗ̄ ܒܕܬܰܡܢ ܡܶܬܓܠܶܝܢ ܫ̈ܐܕܐ ܠܚܰܪ̈ܫܐ܀

5- ܕܡܩܰܕܰܫ ܐܢ݂ܐ ܗ̄ ܛܰܢܦܽܘܬܐ ܕܗ̣ܝ ܗ̣ܝ ܩܽܘܕܫܐ ܕܫܺܐܕ̈ܐ ܘܒܗ̇ ܡܶܫܬܰܡܠܝܢ ܐ̱ܪ̈ܙܰܝܗܘܢ܀

7- ܚܰܫ ܩܒܽܘܠ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܠܘܩܒܰܠ ܐܢܘܢ܀

8- ܐܝܟ ܕܡܶܫܬܰܟܚܐ ܛܽܘܛܺܝܬܐ ܒܰܣܓܽܘܠܐ ܗ̄ ܚܕܐ ܥܶܢܒܬܐ ܕܠܐ ܡܚܰܒܠܐ܀ ܐ̱ܪܳܙ ܡܳܪܢ ܕܒܗ ܐܶܬܒܰܪܟܘ ܥܰܡܡ̈ܐ܀

10- ܘܢܶܗܘܐ ܫܳܪܘܢܐ ܕܰܝܪܐ ܠܥܢ̈ܐ ܗ̄ ܐܱܬܪܐ ܥܒܺܝܛ ܒܺܐܝܠܢ̈ܐ܀ ܘܥܽܘܡܩܐ ܕܥܳܟܪ ܠܡܪܒܳܥܐ ܒܰܙܩܦ ܒܶܝܬ ܕܒܰܩܪ̈ܶܐ ܒܰܪܒܨ ܪܺܝܫ܀

11- ܘܰܡܠܰܝܬܘܢ ܦܬܘܪ̈ܐ ܠܓ̈ܕܕܐ ܗ̄ ܠܟܰܘܟ̈ܒܶܐ܀

15- ܘܬܶܫܒܩܘܢ ܫܶܡܟܘܢ ܡܰܘܡ̈ܬܐ ܠܰܓܒ̈ܝ ܗ̄ ܢܺܐܡܪܘܢ: ܐܢ ܣܥܰܪܢܰܢ ܙܦܠܢ ܢܶܗܘܐ ܠܢ ܐܝܟ ܕܰܗܘܐ ܠܗܘܢ܀ ܘܰܢܡܺܝܬܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܒܫܰܝܢܐ܀ ܘܰܠܥܒ̈ܕܘܗܝ ܢܶܩܪܐ ܫܡܐ ܐܚܪܺܢܐ ܗ̄ ܟܪ̈ܶܣܛܝܢܐ܀

17- ܡܛܠ ܗܐ ܒܿܪܶܐ ܐܢ݂ܐ ܫܡܰܝܐ ܚܕܰܬܐ ܘܰܐܪܥܐ ܚܕܰܬܐ ܗ̄ ܕܽܘܒܪ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܕܩܳܢܶܝܢ ܐܱܪ̈ܥܢܐ ܒܰܡܫܺܝܚܐ܀

20- ܘܬܘܒ ܠܐ ܢܶܗܘܐ ܬܰܡܢ ܛـܠܐܷ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܗ̄ ܣܟܠܐ ܕܠܐ ܝܳܕܥ܀ ܘܐܰܝܢܐ ܕܚܳܛܐ ܒܪ ܡܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܢܶܬܬܠܺܝܛ ܗ̄ ܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܢܦܽܘܫܽܘܢ ܒܳܬܪ ܦܽܘܢܝܐ ܕܡ̣ܢ ܒܳܒܶܝܠ: ܟܶܢ ܢܶܚܛܘܢ: ܘܢܶܬܬܠܺܝܛܘܢ ܒܚܪܒܐ ܕܡܰܩܕܽܘܢܝ̈ܐ ܐܝܟ ܕܰܡܚܰܘܐ ܟܬܳܒܐ ܕܡܰܩܒܝ̈ܐ܀

22- ܡܛܠ ܕܝܰܘܡ̈ܬܗ ܕܥܰܡܝ ܐܝܟ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܐܢܘܢ ܕܺܐܝ̈ܠܢܐ ܗ̄ ܕܦܰܪܕܰܝܣܐ܀

25- ܕܺܐܒܐ ܘܶܐܡܪܐ ܐܰܟܚܕܐ ܢܶܪܥܘܢ ܗ̄ ܥܰܢ̈ܬܐ ܘܬܰܡܺܝ̈ܡܐ ܒܳܬܪ ܡܶܐܬܺܝܬܗ ܕܡܳܪܢ. ܘܐܰܪܝܐ: ܡܰܠܟܐ ܘܬܰܘܪܐ: ܦܳܠܚ̈ܐ. ܘܚܶܘܝܐ: ܡܚܰܒܠܢ̈ܐ. ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܒܳܬܪ ܦܽܘܢܝܐ ܕܡ̣ܢ ܒܳܒܶܝܠ ܐܡܪܝܢ ܕܡܶܫܬܰܝܢܝܢ ܐܢܳܫ̈ܝ ܥܰܡܐ ܥܡ ܚ̈ܕܕܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܝܢ ܘܫܬܐ

2- ܘܒܡ̇ܢ ܐܷܚܘܪ ܘܶܐܥܡܰܪ: ܐܠܐ ܒܢܺܝܚܐ ܘܰܒܡܰܟܺܝܟ ܪܘܚܐ ܕܙܐܱܥ ܡ̣ܢ ܡܶܠܬܝ܀

3- ܕܢܳܟܶܣ ܬܰܘܪܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܩܳܛܠ ܓܰܒܪܐ ܕܕܒܰܚ ܐܶܡܪܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܩܳܛܠ ܟܰܠܒܐ ܗ̄ ܕܶܒܚ̈ܝ ܬܰܘܕܺܝܬܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡܝܰܬܪܺܝܢ܀

5- ܐܡܪܘ ܠܐܚܝ̈ܟܘܢ ܣܢܐܝ̈ܟܘܢ ܡܰܣ̈ܟܠܢܰܝܟܘܢ ܡܛܠ ܫܶܡܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܠܐܚܝ̈ܟܘܢ ܐܱܚܶܒܘ ܠܣܢ̈ܰܐܝܟܘܢ܀

7- ܘܬܶܦܠܛ ܕܶܟܪܐ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ. ܗ̄ ܬܰܦܠܛ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ܀

13- ܐܝܟ ܓܰܒܪܐ ܕܰܡܒܝܐܐ ܠܗ ܐܶܡܗ ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ܀

17- ܕܡܶܬܩܰܕܫܺܝܢ ܘܡܶܬܕܒܝܢ ܒܓܰܢ̈ܐ ܗ̄ ܒܦܰܪ̈ܕܰܝܣܐ܀ ܒܰܙܢܐ ܕܚܰܪܫܘܬܐ܀ ܚܰܕ ܒܳܬܪ ܚܰܕ ܒܰܡܨܰܥܬܐ ܗ̄ ܡܶܬܦܰܪܣܺܝܢ ܕܠܐ ܟܽܘܚܕ܀

 

ܫܠܡ

ܣܦܪܐ ܕܐܫܥܝܐ ܢܒܺܝܐ