ܟܬܒܐ ܕܬܫܒܚܬ ܬܫܒܚ̈ܬܐ

ܬܘܒ

ܟܬܒܝܢܢ ܣܦܪܐ ܕܫܐܪܬ ܫܝܪ̈ܝܢ ܐܘܟܝܬ ܟܬܒܐ

ܕܬܫܒܚܬ ܬܫܒܚ̈ܬܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܡܰܠܦ̈ܢܶܐ ܩܰܕܝܫ̈ܐ ܓܪܺܝܓܽܘܪܺܝܘܣ ܕܢܰܘܣܐ ܘܟܪܘܣܘܣܛܘܡܘܣ ܘܐܝܦܘܠܝܛܘܣ: ܥܠ ܢܰܦܫܐ ܐܢܳܫܝܬܐ ܕܨܰܗܝܐ ܠܫܰܘܬܦܘܬܐ ܐܰܠܗܝܬܐ ܦܰܫܶܩܘ ܠܰܟܳܬܒܐ ܗ̇ܢܐ. ܘܬܶܐܘܕܘܪܘܣ ܡܦܰܫܩܢܐ ܕܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܠܒܰܪܬ ܦܶܪܥܘܢ ܕܐܘܟܡܐ ܗܘܳܬ ܘܡܶܬܓܢܝܐ ܗܘܳܬ ܡ̣ܢ ܥܶܒܪ̈ܝܬܐ ܐܡ̇ܪ: ܕܫܰܒܚܗ̇ ܫܠܶܝܡܘܢ ܒܡ̈ܶܠܐ ܗܳܠܝܢ ܕܠܐ ܬܶܫܬܚܶܩ ܘܢܶܫܬܪܐ ܫܰܝܢܐ ܕܒܶܝܬ ܠܗ ܘܠܐܰܒܘܗ̇. ܐܦ ܓܶܝܪ ܘܐܦܩܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܶܡ ܘܐܥܡܪܗ̇ ܒܒܰܝܬܐ ܗܰܘ ܪܰܒܐ ܕܰܒܢܐ ܠܗ̇ ܒܛܽܘܪܐ ܕܠܶܒܢܢ ܒܥܶܠܬܐ ܗ̇ܕܐ ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ ܪܶܥܝܢܐ ܗ̇ܢܐ. ܝ̣ܕܝܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܐܦܢ ܠܘ ܡܰܠܟܐ ܐܠܐ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ ܐܠܘ ܗܘܳܐ ܫܠܶܝܡܘܢ ܡܨܛܡܥܪ ܗܘܐ ܕܢܺܐܡܪ ܥܠ ܐܰܢܬܬܗ: ܕܟܶܪܟܰܬ݀ ܒܠܶܠܝܐ ܒܫܽܘܩ̈ܐ ܘܐܚܕܘܗ̇ ܢܛܘܪ̈ܐ ܘܨܰܠܦܘܗ̇. ܐܦ ܠܐ ܬܘܒ ܥܛܡ̈ܬܗ̇ ܘܟܢܘܬܫܪܗ̇ ܡܰܫܦ ܗܘܐ ܠܰܡܩܰܠܣܘ. ܝܺܗܘ̈ܕܝܐ ܕܝܢ ܘܐܦܶܢ ܝܰܬܝܪ ܓܽܘܫܡܢܝܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܟܢܽܘܫܬܗܘܢ ܠܘܬ ܐܰܠܗܐ ܡܰܣܩܺܝܢ ܢܺܝܫܗ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܠܘܬ ܐܰܒܝܫܓ ܫܝܠܘܡܝܬܐ ܒܕܡܰܥܗܕܐ ܒܗ܀ ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܒܰܪܒܨ ܫܺܝܢ ܘܐܳܠܰܦ ܩܳܪܶܝܢ ܫܶܪܬ ܫܐܶܪ̈ܝܢ ܒܰܨܚܚ̈ܐ ܥܰܬܺܝܩ̈ܐ ܒܰܚܒܨ ܫܺܝܢ ܘܝܽܘܕ ܫܺܝܪܰܬ ܫܺܝܪܺܝܢ ܗ̄ ܬܶܫܒܚܬ ܬܶܫܒܚ̈ܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

1- ܢܢܰܫܩܢܝ ܐܝܟ ܙܰܒܢܐ ܕܰܥܒܰܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܢܰܫܩܢܝ ܐܝܟ ܙܰܒܢܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܩܳܪܐ: ܒܰܕܪܽܘܚܢܝܬܐ ܗܺܝ ܟܰܠܬܐ ܠܐ ܡܶܨܛܰܡܥܪܐ ܕܬܺܐܡܪܝ ܗ̇ܠܝܢ ܠܘܳܬ ܚܰܬܢܐ ܐܠܗܐ ܡܳܪܗ̇. ܓܽܘܫܡܢܝܬܐ ܓܝܪ ܒܳܗܬܐ ܕܬܓܠܐ ܪܶܓܬܗ̇܀ ܡܛܠ ܕܛܳܒܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡ̣ܢ ܚܰܡܪܐ ܗ̄ ܪܶܚܡܬܟ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܚܰܡܪܐ ܡܚܰܕܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܛܳܒܝܢ ܬܶܕܝܟ̈ܝ ܗ̄ ܝܽܘܠܦܢ̈ܝܟܝ ܕܰܡܬܰܪܣܝܢ ܠܝ̣܀ ܐܘ ܚܰܠܒܐ ܠܦܰܓܪܐ܀

2- ܡܶܫܚܐ ܕܡܽܘܪܐ ܫܡܳܟ ܗ̄ ܗܰܢܺܝ ܥܽܘܗܕܳܢܟ܀ ܥܠܰܝܡ̈ܬܐ ܪ̈ܰܚܡܳܟ ܗ̄ ܢܰܦܫ̈ܬܐ ܡܠܺܝ̈ܠܬܐ܀

3- ܘܡ̣ܢ ܬܪ̈ܺܝܨܐ ܪܶܚܡܬܟ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܘܩܰܕܝܫ̈ܐ܀

4- ܐܽܘܟܡܐ ܐܢ݂ܐ ܘܝܳܐܝܐ ܐܢ݂ܐ ܗ̄ ܐܦܶܢ ܡܟܰܬܡܐ ܐܢ݂ܐ ܒܰܚܛܗ̈ܐ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܛܽܘܗܡܝ܀ ܡܰܫܟ̈ܢܝ ܩܕܪ ܗ̄ ܚܶܫܘܟܐ܀

5- ܕܰܐܘܟܡܰܢܝ ܫܶܡܫܐ ܗ̄ ܓܶܕܫܢܝܬܐ ܗܺܝ ܐܽܘܟܳܡܽܘܬܝ ܘܠܘ ܒܰܟܝܢܐ ܡܟܰܬܡܬܐ ܐܶܬܒܪܝܬ܀ ܒܢ̈ܰܝ ܐܶܡܝ ܐܶܬܟܰܬܫܘ ܒܝ̣ ܗ̄ ܚܰܝܠܐ ܦܰܓܪܳܢܝܐ ܚܶܡܬܐ܀ ܣܳܡܽܘܢܝ ܢܳܛܪܬ ܟܰܪ̈ܡܐ ܗ̄ ܡܕܰܒܪܢܺܝܬܐ ܕܐܘܪ̈ܓܢܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܝܶܐ܀ ܘܟܰܪܡܝ ܕܺܝܠܝ ܠܐ ܢܶܛܪܬ ܗ̄ ܐܶܫܬܒܝܬ ܒܳܬܪ ܪ̈ܓܺܝܓܬܐ܀

7- ܐܠܐ ܬܶܕܥܶܝܢ ܝܳܬܟܝ ܗ̄ ܐܢ ܠܐ ܬܶܬܒܰܝܰܢܝܢ ܒܺܐܝܩܪܟܝ ܠܐ ܡܶܬܚܰܘܐ ܠܶܟܝ ܪܚܘܡܟܝ܀ ܬܳܝ ܐܰܢܬܝ ܒܥܶܩܒܐ ܕܥܳܢ̈ܐ ܗ̄ ܗܳܕܝ ܠܚܰܝ̈ܠܐ ܟܝܳܢܝ̈ܐ ܡܰܘܠܕܢܐ ܘܰܡܪܰܒܝܢܐ ܘܰܡܬܰܪܣܝܢܐ܀ ܘܰܪܥܳܝ ܓܕܰܝܟ̈ܝ ܒܡܰܫܟܢ̈ܐ ܕܪ̈ܥܰܘܬܐ ܗ̄ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܚܽܘܫܒ̈ܐ ܣܡܰܝ̈ܐ ܕܗܳܪܝܢ ܥܰܡܟܝ. ܟܰܒܫܝ ܐܢܘܢ ܒܰܬܚܽܘܡ̈ܐ ܕܣܳܡܘ ܠܶܟܝ ܢܒܺܝ̈ܐ ܘܰܫܠܺܝܚ̈ܐ ܘܰܐܒܗ̈ܬܐ܀

8- ܠܣܽܘܣܬܝ ܒܡܰܪܟܒܬܶܗ ܕܦܶܪܥܘܢ ܕܰܡܝܬܟܝ ܗ̄ ܐܰܢܬܝ ܢܰܦܫܐ ܐܢ ܠܐ ܬܶܬܦܓܕܝܢ ܡ̣ܢ ܦܶܗܝܐ ܕܪܶܗܛܟܝ: ܠܡܰܪܟܰܒܬܐ ܕܦܶܪܥܘܢ ܬܶܬܕܰܡܝܢ: ܟܕ ܬܬܛܒܥܝܢ ܒܝܰܡܐ ܕܚܰܫ̈ܐ܀

9- ܝܳܐܝ̈ܢ ܦܟܝ̈ܟܝ ܒܰܓܕܘ̈ܠܐ ܘܨܰܘܪܶܟܝ ܒܥܶܩ̈ܐ ܗ̄ ܒܰܡܝܰܬܪ̈ܬܐ ܡܨܒܬܢܝ̈ܬܟܝ ܀

10- ܙܠܺܝܚ̈ܐ ܕܣܺܐܡܐ ܗ̄ ܣܰܗܪ̈ܢܶܐ܀

13- ܣܓܽܘܠܐ ܕܟܽܘܦܪܐ ܗ̄ ܕܚܺܝܠܐ: ܕܕܝ ܒܟܰܪܡܐ ܕܥܝܢ ܓܳܕ ܗ̄ ܕܕܗ̇ ܩܳܪܐ ܠܡܳܪܝܐ ܢܰܦܫܐ ܦܪܽܘܫܬܐ ܒܰܕܠܐܰܒܗ̈ܝܗ̇ ܫܠܺܝܚ̈ܐ ܩܰܕܝܫ̈ܐ: ܐܰܚܘ̈ܗܝ ܩܳܪܐ ܐܢܘܢ. ܗ̇ܟܢ ܐܶܡܪܘ ܡܦܰܫܩܢ̈ܝܢ. ܘܐܝܟ ܪܶܥܝܢܝ: ܡ̣ܢ ܝܰܕܺܝܕܐ ܐܰܘܟܝܬ ܪܚܺܝܡܐ ܢܣܺܝܒ ܫܶܡ ܕܳܕܐ ܗ̇ܪܟܐ ܘܰܠܗܟܢ ܫܳܠܡ ܥܶܒܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܪ ܚܳܬܝ ܐܡ̇ܪ: ܒܰܕܡ̣ܢ ܥܺܕܬ ܥܰܡܐ ܕܚܳܬܐ ܗܺܝ ܩܰܫܺܝܫܬܐ ܕܥܺܕܬܢ ܐܶܬܺܝܠܕ ܪܚܽܘܡܗ̇ ܒܰܒܣܪ. ܘܟܰܪܡܐ ܕܥܝܢ ܓܕ: ܐܪܳܙ ܗܕܺܝܪܽܘܬ ܫܡܰܝܐ ܒܟܰܘܟܒ̈ܐ ܐܝܟ ܕܰܒܦܰܩܚ̈ܐ܀

15- ܥܰܝܢܝ̈ܟܝ ܕܝܰܘܢܐ ܗ̄ ܒܬܰܡܺܝܡܘܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

1- ܐܝܟ ܫܽܘܫܰܢ̈ܐ ܒܰܝܢܬ ܟܽܘܒ̈ܐ ܗ̄ ܢܰܦܫܐ ܦܳܪܽܘܫܬܐ ܒܶܝܬ ܢܰܦܫ̈ܬܐ ܫܳܛܝ̈ܬܐ܀ ܐܦܶܢ ܥܰܪܣܢ ܪܨܺܝܦ ܒܰܚܒܨ ܨܳܕܶܐ. ܒܰܨܚܚ̈ܐ ܥܰܬܺܝܩ̈ܐ ܪܨܰܦ ܟܬܺܝܒ܀

4- ܐܰܥܠܘܢܝ ܠܒܶܝܬ ܚܰܡܪܐ ܗ̄ ܝܽܘܠܦܢܐ ܡܚܰܕܝܢܐ܀ ܛܰܟܶܣܘ ܥܠܰܝ ܪܶܚܡܬܐ ܗ̄ ܐܰܠܗܢ ܚܽܘܒܰܐܗ̱ܘ܀

7- ܒܰܛܒܝ̈ܐ ܐܘ ܒܥܽܘܙܰܝ̈ܠܐ ܕܚܰܩܠܐ ܗ̄ ܒܢܰܦܫ̈ܬܐ ܚܺܐܪ̈ܬܐ ܕܠܐ ܐܶܬܦܰܪ̈ܟܠܝ ܒܩܽܘ̈ܕܐ ܗܽܘܠܢܝ̈ܐ܀ ܐܢ ܬܥܺܝܪ̈ܢ ܘܐܢ ܬܥܰܝܪ̈ܢ܀ ܥܶܒܪܝܐ: ܐܷܪܡ ܬܥܺܝܪܘ ܘܐܪܡ ܬܥܘܪ ܗ̄ ܡܰܘܡܝܐ ܐܢ݂ܐ ܠܟܶܝܢ ܕܠܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܝ̈ܢ ܐܳܦܠܐ ܬܚܣܪ̈ܢ ܒܰܕܠܐ ܒܡܰܪܬܝܢܽܘܬܐ ܐܦܠܐ ܒܚܶܣܕܐ ܦܳܗܝܐ ܪܚܡܬܝ܀

8- ܩܠܗ ܕܕܳܕܝ ܗ̄ ܛܒܗ ܕܐܫܡܥܘܢܝ ܠܘܩܕܰܡ ܢܒܺܝ̈ܐ܀ ܗܐ ܗ̇ܢܐ ܕܐܬܐ ܗ̄ ܠܚܰܪܬܐ ܟܕ ܡܶܬܒܰܣܪ܀

9- ܗܳܐ ܗ̣ܘ ܩܳܐܡ ܒܶܣܬܰܪ ܐܷܣܬܰܢ ܗ̄ ܒܳܬܪ ܢܳܡܘܣܐ ܡܽܘܫܝܐ ܕܶܐܬܬܣܝܓ܀ ܡܕܺܝܩ ܡ̣ܢ ܟܰܘ̈ܐ: ܡܰܪܟܶܢ ܡ̣ܢ ܨܳܝܪ̈ܬܐ ܗ̄ ܒܓܶܠܝܢ̈ܐ ܘܚܶܙܘ̈ܢܐ ܕܰܢܒܝ̈ܐ ܩܰܕܶܡ ܐܶܬܪܫܡ܀

11- ܡܛܠ ܕܗܐ ܣܰܬܘܐ ܥܒܰܪ ܗ̄ ܙܰܒܢܐ ܕܩܰܪܺܝܪܘܬ ܪܶܚܡܰܬ ܐܠܗܐ ܒܗ̇ܢܘܢ ܕܠܝܓܐܻܝܬ ܠܘܬ ܕܶܚܠܬ ܦܬܰܟܪ̈ܐ ܡܨܛܠܶܝܢ ܗܘܰܘ܀ ܘܡܶܛܪܐ ܥܒܰܪ ܗ̄ ܛܶܠܢܝ̈ܬܐ ܡܥܰܘܟܢܝ̈ܬܐ ܕܢܳܡܘܣܐ܀

12- ܗܰܒܒ̈ܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܒܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܒܰܕܩܪܒ ܫܶܡܫܐ ܕܙܰܕܝܩܘܬܐ܀ ܙܰܒܢܐ ܕܟܣܳܚܐ ܡܛܐ ܗ̄ ܕܦܽܘܪܫ ܛܳܒ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܺܝܫ̈ܐ܀ ܘܩܠܐ ܕܫܽܘܦܢܺܝܢܐ ܐܶܫܬܡܥ ܒܰܐܪܥܰܢ ܗ̄ ܩܠܐ ܗ̇ܘ ܒܡܰܕܒܪܐ ܛܰܝܶܒܘ ܐܘܪܚܶܗ ܕܡܳܪܝܐ܀

13- ܬܺܬܳܐ ܝܶܗܒܰܬ݀ ܦܰܩܘ̈ܥܝܗ̇ ܗ̄ ܢܒܺܝܘܬܐ ܓܠܳܬ݀ ܣܬܺܝܪ̈ܬܗ̇: ܦܰܩܘܥ̈ܐ ܦܰܩܚ̈ܐ ܕܬܺܐܢ̈ܐ: ܣܡܳܕܪܐ ܗܰܒܒܐ ܕܟܰܪܡܐ܀ ܬܳܝ ܠܶܟܝ܀

14- ܝܰܘܢܝ ܒܚܽܘܠܢ̈ܐ ܕܫܽܘܥܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܚܪܘܪ̈ܐ ܫܡܥܢܝ̈ܐ ܡܩܒ̈ܠܝ ܝܽܘܠܦܢܐ ܐܶܬܗܰܕܺܝ ܠܘܬܝ܀ ܒܶܣܬܪܐ ܕܣܝܳܓܐ ܗ̄ ܥܘܒ̈ܝ ܠܶܒܐ ܘܡܽܘܚܐ܀

15- ܐܚܽܘܕܘ ܠܢ ܬܰܥ̈ܠܐ: ܬܰܥ̈ܠܐ ܕܰܩܕܩ̈ܶܐ ܡܚܰܒ̈ܠܝ ܟܰܪ̈ܡܐ ܗ̄ ܗܰܓܓ̈ܐ ܫܺܐܕܢܝ̈ܐ ܡܦܚܙܺܝܢ ܠܦܰܓܪܐ܀ ܘܟܰܪ̈ܡܝܢ ܕܣܡܳܕܪ̈ܝܢ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܐܕܫ̈ܝ ܣܡܕܪܐ ܡܥܰܠܝܢ ܡ̣ܢ ܫܰܪܟܐ ܕܐܕܫ̈ܝ ܢܶܨܒ̈ܬܐ ܗ̇ܟܢܐ ܐܽܘܪܓܰܢܘܢ ܐܢܳܫܝܐ ܡ̣ܢ ܫܰܪܟܐ ܕܐܘܪ̈ܓܰܢܐ܀

16- ܕܳܪܥܶܐ ܒܫܘܫܢ̈ܐ ܗ̄ ܡܶܬܬܢܺܝܚ ܒܰܥ̈ܒܕܐ ܕܟܺܐܢ̈ܐ܀

17- ܥܰܕ ܢܦܘܓ ܝܰܘܡܐ ܘܢܶܪܟܢܘܢ ܛܶܠ̈ܠܐܶ ܗ̄ ܥܕܰܡܐ ܠܫܽܘܠܡܐ ܘܟܶܢ ܢܶܦܪܘܥ ܠܟܠ ܐܢܳܫ ܐܝܟ ܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

1- ܥܠ ܡܰܫܟܰܒܝ ܒܠܰܝܠܰܘ̈ܬܐ ܒܥܺܝܬ ܠܰܕܪܶܚܡܰܬ݀ ܢܰܦܫܝ ܗ̄ ܐܦ ܒܠܶܠܝܐ ܐܶܬܪܓܪܓܬ ܠܗ܀ ܒܥܺܝܬܗ ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚܬܗ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܗܰܘܢܐ ܡܫܰܡܠܝܐ ܒܰܠܚܘܕ ܡܶܫܟܰܚ ܠܗ ܘܗܰܓܓܘ̈ܬܐ ܠܐ ܡܰܛܥ̈ܝܢ ܠܗ܀

2- ܐܶܩܽܘܡ ܢܺܐ: ܐܶܬܟܪܟ ܒܰܡܕܺܝ̈ܢܬܐ ܒܫܽܘܩ̈ܐ ܘܒܰܦܠܛܘ̈ܬܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܶܪ̈ܝܬܗ ܟܒܰܪ ܐܶܫܬܰܘܕܥܺܝܘܗܝ ܠܒܪܘܝܐ܀

3- ܐܶܫܟܚܽܘܢܝ ܢܳܛܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܚܰܝ̈ܠܐ ܓܽܘܫܡܢܝ̈ܐ܀

4- ܟܕ ܩܰܠܝܠ ܥܶܒܪܬ ܡ̣ܢܗܘܢ ܗ̄ ܟܕ ܡ̣ܢ ܫܒܺܝܠ ܪ̈ܶܓܫܐ ܠܐܘܪܚ ܗܰܘܢܐ ܥܶܒܪܬ ܗܝܕܶܝܢ ܐܶܬܗܰܕܺܝܬ ܘܶܐܫܟܰܚܬܗ܀ ܐܷܚܕܬܗ ܘܠܐ ܐܰܪܦܝܬܗ: ܥܕܰܡܐ ܕܐܥܠܬܗ ܠܒܶܝܬ ܐܶܡܝ ܘܠܩܰܝܛܘܢܗ̇ ܕܝܳܠܕܬܝ ܗ̄ ܒܰܝܬܐ ܠܠܒܐ ܩܳܪܐ. ܘܶܐܡܐ ܠܚܶܟܡܬܐ܀

6- ܡ̇ܢ ܗ̣ܝ ܗ̇ܕܐ ܕܣܳܠܩܐ ܡ̣ܢ ܡܰܕܒܪܐ ܗ̄ ܢܰܦܫܐ ܕܦܳܪܫܐ ܡ̣ܢ ܦܰܓܪܐ܀ ܐܝܟ ܥܶܛܪܐ ܕܬܶܢܢܐ ܗ̄ ܕܰܒܩܰܠܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܬܕܰܟܝܐ ܡ̣ܢ ܚܽܘܫܒ̈ܐ ܗܽܘܠܢܝ̈ܐ܀ ܡܒܰܣܡܐ ܒܡܽܘܪܐ ܗ̄ ܒܡܺܝܬܽܘܬܗ ܕܦܰܓܪܐ܀

7- ܗܳܐ ܥܰܪܣܗ ܕܰܫܠܶܝܡܘܢ ܫܬܺܝܢ ܓܰܢ̱ܒܪ̈ܝܢ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܗ̇ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܰܒܛܐ ܚܰܡܫܐ ܡܙܰܝܢ̈ܐ ܥܰܪܣܗ ܕܰܫܠܶܝܡܘܢ ܢܳܛܪܝܢ ܗܘܰܘ. ܚܰܡܫܐ ܓܝܪ ܠܰܬܪܶܥܣܪ ܟܕ ܡܥܰܦܦܝܢ ܫܬܺܝܢ ܓܳܡܪܺܝܢ. ܘܩܰܕܝܫܐ ܐܝܦܘܠܝܛܘܣ ܕܪܗܽܘܡܝ: ܒܦܰܪ̈ܨܽܘܦܐ ܕܡ̣ܢ ܐܳܕܡ ܡܫܰܪܝܢ ܘܰܒܝܰܘܣܦ ܡܫܰܠܡܺܝܢ. ܡܦܰܫܩ ܠܽܘܩܐ ܗ̇ܠܝܢ ܓܰܢ̱ܒܪ̈ܐ ܪܘܚܳܢܐܝܬ ܘܐܡ̇ܪ: ܕܰܒܗܠܝܢ ܐܶܬܢܰܛܪܬ݀ ܥܰܪܣܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܩܰܕܝܫܬܐ ܐܶܡܗ ܕܚܰܬܢܐ ܫܡܰܝܢܐ. ܐܠܐ ܗ̇ܠܝܢ ܫܰܒܥܝܢ ܘܚܰܡܫܐ ܘܠܘ ܫܬܺܝܢ ܥܳܒܕܝܢ܀

11- ܒܰܟܠܺܝܠܐ ܕܟܰܠܶܠܬܶܗ ܐܶܡܗ ܒܝܰܘܡܐ ܕܚܰܬܢܽܘܬܗ ܗ̄ ܟܠܺܝܠ ܡܽܘܟܳܟܐ ܕܣܡܰܬ݀ ܠܗ ܚܶܟܡܬܐ ܟܕ ܐܶܬܒܰܣܪ ܘܰܡܟܰܪ ܠܗ ܥܺܕܬܐ ܚܕܰܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

1- ܣܰܥܪܶܟܝ ܐܝܟ ܓܙܪܐ ܕܥܶܙ̈ܐ ܗ̄ ܟܰܗܺܝܢܐ ܟܚܺܝܕܘܬܟܝ. ܒܰܕܣܰܥܪܐ: ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܗܽܘ ܠܢܫ̈ܐ ܕܡܶܫܬܰܘ̈ܕܝܢ ܕܶܚܠܬ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܦܰܘܠܘܣ܀ ܕܣܳܠܩ ܡ̣ܢ ܛܽܘܪܐ ܕܓܠܥܕ ܗ̄ ܕܰܡܫܰܢܝܐ ܐܢܬܝ ܡ̣ܢ ܦܽܘܠܚܢ ܦܬܰܟܪ̈ܐ܀

2- ܫܶܢܝܟ̈ܝ ܐܝܟ ܓܙܪܐ ܕܰܓܙܺܝܪ̈ܬܐ ܗ̄ ܥܶܙ̈ܐ ܚܶܘܪ̈ܬܐ ܕܓܙܺܝܙ ܣܰܥܪܗܝܢ ܘܡܒܗܩ ܓܰܘܢܗܶܝܢ ܚܶܘܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܓܙܪ̈ܐ ܕܓܙܺܝܪܬܐ ܟܶܐܡܬ ܚܠܦ ܙܰܝ ܐܚܪܳܝܬܐ ܪܺܝܫ ܫܠܺܝܬܐ ܚܕܳܢܐܝܬ ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ܀ ܕܟܠܗ̈ܶܝܢ ܡܰܬܐܡ̈ܢ ܗ̄ ܬܐܡ̈ܐ ܐܢܘܢ ܝܰܠܕܰܝ̈ܗܶܝܢ ܟܠܗܘܢ ܘܰܠܡܲܚܫ̈ܒܬܐ ܒܫܶܢ̈ܐ ܡܕܰܡܐ ܟܕ ܐܰܟܡܐ ܕܰܒܝܕ ܫܶܢ̈ܐ ܦܰܓܪܐ: ܒܝܰܕ ܡܰܚܫ̈ܒܬܐ ܕܰܟܝ̈ܬܐ ܘܠܐ ܚܰܣܺܝܪ̈ܬܐ ܢܰܦܫܐ ܡܶܬܬܰܪܣܝܐ܀

3- ܘܐܝܟ ܚܽܘܛܐ ܕܰܙܚܽܘܪܝܬܐ ܣܶܦܘ̈ܬܟܝ ܘܡܰܡܠܠܟܝ ܝܳܐܶܐ ܗ̄ ܪ̈ܶܥܝܢܐ ܕܩܰܛܺܝܢܝܢ ܘܰܦܐܝܢ ܪܳܬܡܐ ܐܢܬܝ܀

4- ܩܕܠܶܟܝ ܡܛܠ ܫܶܬܩܟܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܦܪ̈ܕܐ ܕܡܚܦܝ̈ܢ ܠܓܰܘ ܡ̣ܢ ܩܠܳܦܬܐ ܗ̇ܟܢܐ ܡܠܝܟ̈ܝ ܒܦܽܘܡܟܝ ܟܕ ܫܳܬܩܐ ܐܰܢܬܝ܀ ܐܝܟ ܡܓܕܠܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܨܰܘܪܟܝ ܒܢܶܐ ܒܬܶܟ̈ܶܐ ܗ̄ ܒܥ̈ܠܝܬܐ ܗ̇ܟܢܐ ܪܳܡ܀

5- ܬܪܶܝܢ ܬܕܰܝܟ̈ܝ ܗ̄ ܝܽܘܠܦܢ̈ܐ ܢܰܦܫܢܝ̈ܶܐ ܘܦܰܓܪ̈ܢܝܶܐ܀ ܐܝܟ ܬܪܶܝܢ ܥܘܙܝ̈ܠܐ ܬܳܐܡ̈ܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܢܰܦܫܐ ܘܦܰܓܪܐ ܐܰܟܚܕܐ ܡܶܬܒܪܶܝܢ܀

8- ܬܳܝ ܡ̣ܢ ܠܶܒܢܢ ܚܳܬܝ ܟܰܠܬܐ ܗ̄ ܠܶܒܢܢ ܕܟܰܗܺܝܢ ܗܘܐ ܒܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܩܳܪܐ ܠܢܰܦܫܐ ܡܠܺܝܠܬܐ ܚܳܬܶܗ: ܒܰܕܐܰܒܘܗܝ ܟܝܳܢܝܐ ܐܒܽܘܗ̇ ܗ̣ܘ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ܀ ܬܐܬܺܝܢ ܘܬܶܥܒܪܺܝܢ ܡ̣ܢ ܪܺܝܫ ܐܡܢ̈ܐ ܗ̄ ܓܰܢ̱ܒܪ̈ܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܪܺܝܫ ܣܥܺܝܪ ܘܚܰܪܡܘܢ ܘܡ̣ܢ ܡܰܪܒܘܥܺܝܬܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܘܬܐ ܘܡ̣ܢ ܛܽܘܪ̈ܝ ܢܶܡܪ̈ܐ ܗ̄ ܒܗܳܠܶܝܢ ܠܕܽܘܒܪ̈ܝ ܚܰܢܦ̈ܐ ܕܟܰܗܺܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܥܠܡܐ ܪܡܶܙ܀

9- ܠܰܒܒܬܺܝܢܝ ܒܰܚܕܐ ܡ̣ܢ ܥܰܝ̈ܢܝܟܝ ܗ̄ ܒܗ̇ܝ ܪܽܘܚܢܝܬܐ ܕܕܰܟܝܐ ܡ̣ܢ ܛܝ̈ܛܐ܀ ܒܚܰܕ ܥܶܩܐ ܡ̣ܢ ܨܰܘܪܟܝ ܗ̄ ܦܫܺܝܩܐܝܬ ܐܶܬܟܕܢܬܝ ܒܢܺܝܪܝ܀

11- ܘܪܺܝܚ ܬܰܟܣܝܬܟܝ ܐܝܟ ܪܺܝܚ ܠܶܒܢܢ ܗ̄ ܒܰܪܬ ܥܰܡܡ̈ܐ ܐܰܢܬܝ ܘܠܰܘ ܒܰܪܬ ܥܰܡܐ܀

12- ܓܰܢܬܐ ܕܰܐܚܺܝܕܐ ܡܥܺܝܢܐ ܕܰܚܬܺܝܡܐ ܗ̄ ܠܐ ܡܶܬܚܰܠܨܐ ܡ̣ܢ ܫ̈ܐܕܐ ܬܘܒ܀

13- ܫܠܺܝܚܽܘܬܟܝ ܦܰܪܕܰܝܣܐ ܕܪ̈ܽܘܡܢܐ ܗ̄ ܡ̈ܶܠܐ ܕܬܶܫܒܚ̈ܬܐ ܕܫܳܠܚܐ ܐܰܢܬܝ ܒܝܰܕ ܠܶܫܢܐ ܐܝܙܓܕܟܝ ܡܛܰܟܣ̈ܢ ܘܡܰܠܝ̈ܢ ܫܽܘܦܪܐ܀ ܥܶܒܪܝܐ: ܦܽܘܡܟܝ ܦܰܪܕܰܝܣܐ ܕܪ̈ܽܘܡܢܐ ܐܡ̇ܪ܀ ܢܰܪܕܘܢ ܗ̄ ܫܒܠܬܐ ܕܪܘܡܢܐ܀

14- ܡܽܘܪܐ ܥܰܠܘܝ ܗ̄ ܨܒܪܐ ܡܢܰܛܪ̈ܢܐ ܐܢܘܢ ܕܦܰܓܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܚܒܳܠܐ܀

15- ܡܥܺܝܢܐ ܕܓܰܢ̈ܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܢܰܦܫܐ ܢܳܒܥܝܢ ܒܽܘܣܡ̈ܐ ܪ̈ܘܚܳܢܝܐ܀ ܒܺܪܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܚܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܝܽܘܠܦܢ̈ܐ ܐܰܠܗܝ̈ܐ܀ ܕܪܳܕܶܝܢ ܡ̣ܢ ܠܶܒܢܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܪܰܘܡܐ ܕܰܠܥܶܠ܀

16- ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ ܓܰܪܒܝܐ ܘܬܳܝ ܬܰܝܡܢܐ ܗ̄ ܠܥܰܡܡ̈ܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܐ ܩܳܪܝܐ ܕܢܶܬܒܰܣܡܘܢ ܒܓܰܢܬܐ ܕܥܺܕܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܽܘܡ ܕܰܡܟܐ ܘܠܶܒܝ ܥܺܝܪ ܗ̄ ܟܕ ܪ̈ܓܫܰܝ ܦܰܓܪܐ ܥܰܡܨ ܬܰܢܗܪ ܠܶܒܝ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܰܣܟܽܘܪ ܟܘ̈ܐ ܕܢܰܢܗܪ ܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

3- ܡܛܠ ܕܪܺܝܫܝ ܐܶܬܡܠܺܝ ܛܰܠܐ ܗ̄ ܠܡܶܬܒܰܣܪܢܘܬܗ ܡܫܰܘܕܥ ܚܰܬܢܐ܀ ܘܩܰܘ̈ܨܳܬܝ ܡ̣ܢ ܪ̈ܣܝ݂ܣܝ ܠܠܝܐ ܗ̄ ܟܕ ܥܶܫܢܰܬ݀ ܛܽܘܥܝܰܝ ܘܶܐܬܒܰܪܢܫܬ܀

4- ܫܶܠܚܬ ܟܽܘܬܝܢܝ: ܐܰܝܟܢܐ ܐܰܠܒܫܝܗ̇ ܗ̄ ܠܒܰܪܢܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ܀

6- ܕܕܳܝ ܐܰܘܫܛ ܐܝ̣ܕܗ ܡ̣ܢ ܢܶܩܒܳܐ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ. ܗ̄ ܟܕ ܐܶܬܓܰܫܡ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܝ̣ ܒܝܰܕ ܥܰܝܢܐ ܕܦܰܓܪܐ ܢܰܬܦܰܢܝ ܠܘܬܗ܀ ܘܨܶܒܥ̈ܬܝ ܡܘܪܐ ܢܛܦ̈ܝ ܥܠ ܝܰܕ ܣܽܘܟܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܟܕ ܐܰܡܝܬܬ ܦܰܓܪܝ: ܗܝܕܶܝܢ ܐܶܬܦܬܚ ܠܗ ܬܰܪܥܐ܀

7- ܢܰܦܫܝ ܢܶܩܦܶܬ݀ ܒܡܰܡܠܠܗ ܗ̄ ܟܠܗܶܝܢ ܛܥܺܝܬ ܠܗ ܢܶܦܩܶܬ܀ ܒܥܺܝܬܗ ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚܬܗ ܗ̄ ܠܐ ܐܰܕܪܟܬܗ ܐܝܟ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܒܰܕܐܺܝܬܝܐ ܗܽܘ ܕܰܓܢܺܝܙ ܡ̣ܢ ܗܰܘ̈ܢܐ܀ ܩܪܺܝܬܗ: ܘܠܐ ܥܢܳܢܝ ܗ̄ ܟܡܳܐ ܕܥܰܡ ܦܰܓܪܐ ܐܰܣܺܝܪܐ ܐܰܢܬܝ: ܠܐ ܓܳܫܦܐ ܐܰܢܬܝ ܒܝ̣܀

8- ܡܚܰܐܘܢܝ ܘܨܰܠܦܘܢܝ ܗ̄ ܚܰܝ̈ܠܐ ܪ̈ܚܡܬܢܝܐ ܘܪ̈ܶܓܬܳܢܝܐ ܐܰܠܨܘܢܝ ܒܰܕܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬܦܰܪܫܬ ܡ̣ܢܗܘܢ܀ ܘܰܢܣܰܒܘ ܡ̣ܢܝ ܪܕܺܝܕܝ ܢܳܛܪ̈ܝ ܫܽܘܪܐ ܗ̄ ܠܬܰܚܦܺܝܬܝ ܐܰܪܺܝܡܘ ܡ̣ܢܝ ܘܗܘܺܝܬ ܒܰܓܠܐܷ ܨܰܘܪܐ ܘܠܐ ܒܳܗܬܐ ܐܢ݂ܐ ܒܰܕ ܐܶܬܦܰܪܣܝܬ ܪܚܡܬܝ ܕܰܠܚܰܬܢܐ܀

9- ܐܱܘܡܝܬܟܶܝܢ ܒܢ̈ܬ ܐܘܪܫܠܶܡ ܗ̄ ܢܰܦ̈ܫܬܐ ܕܶܐܬܩܰܕܫ̈ܝ܀

12- ܪܺܝܫܗ ܐܝܟ ܟܺܐܦܐ ܕܕܰܗܒܐ ܗ̄ ܝܰܩܝ̣ܪܬܐ ܕܡܰܢܗܪܐ܀ ܩܰܘ̈ܨܳܬܗ ܡܦܰܫ̈ܛܢ ܗ̄ ܨܶܒܬܘ̈ܗܝ ܦܫܺܝܛܝܢ ܘܠܐ ܥܩܰܠܩܠܺܝܢ܀

13- ܥܠ ܫܳܒܩ̈ܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܒܰܙܩܦ ܫܺܝܢ. ܗ̄ ܪ̈ܰܗܛܐ܀ ܕܣܳܚܝܢ ܒܚܰܠܒܐ ܗ̄ ܒܡܰܠܦܢܘ̈ܬܐ܀ ܘܝܳܬܒ̈ܢ ܥܠ ܫܰܠܡܘܬܐ ܗ̄ ܟܰܪ ܕܡܶܬܚܰܠܛܝܢ ܡܥܺܝ̈ܢܐ ܒܰܚ̈ܕܕܐ܀

15- ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܝܟ ܟܶܪܟܐ ܕܕܰܗܒܐ ܒܰܪܒܨ ܟܽܘܦ ܘܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ ܐܚܪܳܝܬܐ܀ ܟܰܪܣܗ ܥܒܕܐ ܕܫܶܢܐ ܗ̄ ܓܪܰܡ ܦܺܝܠ ܕܚܶܘܳܪ ܘܰܐܛܺܝܡ ܡܶܬܚܰܒܠ܀ ܥܠ ܡܰܦܚܐ ܕܣܰܦܺܝܠܐ ܗ̄ ܡܺܐܢܐ ܕܰܣܦܺܝܠܐ ܕܓܰܘܢܐ ܕܰܫܡܰܝܐ܀

16- ܚܰܕܝܶܗ ܐܝܟ ܕܠܶܒܢܢ ܗ̄ ܠܶܒܗ ܐܝܟ ܢܶܨܒ̈ܬܐ ܪ̈ܽܘܚܢܝܬܐ ܕܰܬܪ̈ܺܝܨܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

3- ܝܳܐܝܰܬܝ ܐܝܟ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܗ̄ ܩܰܕܝܫܬܝ܀

4- ܐܰܗܦܟܝ ܥܰܝܢ̈ܝܟܝ ܡ̣ܢ ܠܘܩܒܠܝ: ܡܛܠ ܕܗܶܢܝܢ ܐܰܦܪ̈ܕܳܢܝ ܗ̄ ܠܐ ܬܚܽܘܪܝ ܒܗܳܢܝܢ ܕܕܰܠܩܘܒܠܐ ܕܠܐ ܬܶܢܕ ܠܝ̣ ܡ̣ܢܟܝ܀

7- ܫܬܺܝܢ ܐܶܢܝܢ ܡܰܠܟ̈ܢ ܘܬܡܳܢܝܢ ܕܪ̈ܽܘܟܢ ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܬܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗܶܝܢ ܡܶܢܝܳܢ ܗ̄ ܣܦܪ ܡܰܠܟ̈ܐ ܬܠܬܡܐܐ ܕܪ̈ܘܟܢ ܐܡ̇ܪ ܕܗܘ̈ܝ ܠܗ. ܘܬܡܳܢܝܢ ܗ̇ܠܝܢ ܟܒܰܪ ܗܶܢܝܢ ܐܶܢܝܢ ܕܡ̣ܢ ܕܳܪ̈ܬܐ ܕܡܰܠܟ̈ܐ ܐܶܫܬܕܪ̈ܝ ܠܗ ܐܰܟܡܐ ܕܡ̣ܢ ܫܒܰܥܡܐܐ ܚܺܐܪ̈ܬܐ ܕܐܝ̣ܬ ܗ̈ܘܝ ܠܗ ܫܬܺܝܢ ܒܢ̈ܬ ܡܰܠܟ̈ܐ ܗܘ̈ܝ. ܘܡܰܠܟ̈ܬܐ ܗܪܟܐ ܐܪܳܙ ܢܰܦܫ̈ܬܐ ܕܒܚܺܐܪܘܬܗܶܝܢ ܓܒ̈ܝ ܠܗܶܝܢ ܡܝܰܬܪܽܘܬܐ. ܘܕܪ̈ܘܟܬܐ ܗܢܝܢ ܕܒܰܩܛܺܝܪܐ ܐܶܫܬܰܥܒ̈ܕܝܢ ܠܢܳܡܘܣܐ. ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܫܪ̈ܘܝܢ܀

8- ܚܕܳܐ ܗܺܝ ܝܰܘܢܝ ܬܰܡܺܝܡܬܐ ܗ̄ ܗ̇ܝ ܕܰܡܫܡܠܝܐܝܬ ܟܶܦܪܰܬ݀ ܒܥܳܠܡܐ܀ ܚܕܳܐ ܗܺܝ ܠܐܡܗ̇ ܗ̄ ܠܚܶܟܡܬܐ܀

9- ܕܰܡܕܺܝܩܐ ܐܝܟ ܨܰܦܪܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܢܽܘܗܪܐ܀

10- ܠܓܰܢܬ ܓܰܘܙ̈ܐ ܢܶܚܬܶܬ ܗ̄ ܓܰܢܬܐ ܥܳܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܘܓܰܘܙ̈ܐ ܢܰܦ̈ܫܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܐܢ ܠܐ ܡܶܬܬܰܒܪܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܝܢ: ܠܐ ܡܶܬܓܠܶܝܢ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܗܝܢ܀

11- ܘܠܐ ܝܶܕܥܬ݀ ܢܰܦܫܝ ܗ̄ ܟܰܣܝ̈ܢ ܝ̈ܕܥܬܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܬܐ ܗ̇ܪܟܐ܀ ܒܡܰܪܟܰܒܬܐ ܕܥܰܡܐ ܕܡܛܝܰܒ ܗ̄ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܰܡܗܰܝܡܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܡܰܪܟܰܒܬܐ ܕܥܰܡܺܝܢܕܒ ܗ̄ ܕܢܰܚܫܘܢ ܒܪ ܥܰܡܺܝܢܕܒ ܪܺܝܫ ܫܰܒܛܐ ܕܺܝܗܘܕܐ ܕܡܰܪܟܒܬܐ ܡܫܰܕܪ ܗܘܳܐ ܐܺܝܩܪܐ ܠܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܐ܀

12- ܬܽܘܒܝ ܬܘܒܝ ܫܺܝܠܘܡܝܬܐ ܗ̄ ܐܶܬܦܢܳܝ ܐܶܬܦܢܳܝ ܐܘ ܡܰܠܝܬ ܫܠܳܡܐ ܠܘܬܝ ܘܠܐ ܬܶܒܥܝܢܝ ܒܓܰܢܰܬ ܓܽܘܫܡ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

1- ܡܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܢ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟܝ ܒܰܡܣܳܐܢ̈ܐ ܒܰܪܬ ܒܛܰܝܒܐ ܗ̄ ܙܰܘܥܰܝ̈ܟܝ ܥܗܢܝ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܪܬ ܢܳܕܒ ܐܡ̇ܪ ܗ̄ ܒܰܪܬ ܪ̈ܺܝܫܢܐ܀ ܘܨܽܘܪܬ ܥܰܛܡ̈ܬܟܝ ܗ̄ ܗܘܦܟ̈ܝܟܝ ܟܣܰܝ̈ܐ܀ ܐܝܟ ܚܶܪ̈ܩܐ ܥܒܳܕ ܐܝ̣̈ܕܝ ܐܽܘܡܢܐ ܗ̄ ܒܚܶܟܡܬܐ ܐܶܬܬܪܨܘ܀

2- ܫܶܪܶܟܝ ܒܰܪܒܨ ܫܺܝܢ. ܗ̄ ܟܢܘܬܫܳܪܐ ܒܰܙܩܦ ܫܺܝܢ ܐܓܢܐ ܕܟܪܺܝܟܐ ܘܠܐ ܚܳܣܪ ܒܗ̇ ܡܢܳܓܐ. ܟܰܪܣܟܝ ܥܪܰܡܬܐ ܕܚ̈ܛܐ ܕܣܝܓܐ ܒܫܽܘܫܰܢ̈ܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܫܶܩܝܐ ܘܐܘܟܠܐ ܪܽܘܚܢܝܐ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܬܰܘ ܐܰܟܘܠܘ ܡ̣ܢ ܠܰܚܡܝ ܘܐܫܬܘ ܡ̣ܢ ܚܰܡܪܐ ܕܡܰܙܓܶܬ܀

4- ܥܰܝܢ̈ܝܟܝ ܐܝܟ ܝܰܡܡ̈ܬܐ ܕܚܶܫܒܘܢ ܥܠ ܬܰܪܥܐ ܕܒܰܪ̱ܬ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܗ̄ ܚܰܘܪܟܝ ܚܽܘܫܒܝܐ ܗܽܘ ܘܡܰܦܩܢܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܢܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܳܐܩ܀

ܢܚܺܝܪܟܝ ܐܝܟ ܡܰܓܕܠܐ ܕܠܶܒܢܢ ܗ̄ ܗ̇ܢܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܣܳܝܩܐ ܐܰܢܬܝ܀

5- ܪܺܝܫܟܝ ܥܠܰܝܟܝ ܐܝܟ ܟܰܪܡܠܐ ܗ̄ ܪܳܡ܀ ܐܝܟ ܐܰܪܓܘܳܢܐ ܕܡܰܠܟܐ ܕܰܐܣܺܝܪ ܒܪ̈ܗܛܐ ܗ̄ ܕܡܰܙܠܓ ܓܰܘܢܗ ܥܠ ܡܰܝ̈ܐ܀

8- ܐܶܡܪܬ ܐܶܣܩ ܒܕܶܩܠܐ ܗ̄ ܐܨܛܒܶܐ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܟܝ ܐܷܫܪܐ ܒܶܟܝ܀

10- ܐܢ̇ܐ ܠܕܕܝ ܘܥܰܠܝ ܦܢܳܝܬܗ ܒܰܙܩܦ ܢܽܘܢ. ܗ̄ ܗܦܽܘܟܝܗ܀

11- ܢܶܦܽܘܩ ܠܚܰܩܠܐ: ܢܒܘܬ ܒܟܰܦܪܐ ܗ̄ ܒܰܩܪܺܝܬܐ ܕܥܠܡܐ ܘܢܶܚܙܐ ܠܢܰܦܫ̈ܬܐ ܕܥܳܒ̈ܕܢ ܦܺܐܪ̈ܐ ܛܳܒ̈ܐ܀

13- ܘܥܰܠ ܬܰܪ̈ܥܝܢ ܟܠ ܐܷܒܳܢ̈ܝܢ ܚܕܬܝܢ ܘܥܰܬܺܝܩܺܝܢ ܗ̄ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢ̈ܝܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܺܝܰܬܺܝܩ̈ܐܣ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

1- ܐܰܝܢܩܘ ܬܕܝ̈ ܐܶܡܪ̈ܝ ܗ̄ ܢܰܦ̈ܫܬܐ ܫܰܪ̈ܘܝܬܐ܀ ܐܶܫܟܚܟ ܒܫܽܘܩܐ: ܐܶܫܩܳܟ ܘܠܐ ܢܒܰܣܪܽܘܢܢܝ ܗ̄ ܒܕܢܟܦܐ ܘܩܰܕܝܫܬܐ ܪܶܚܡܬܟ܀

5- ܡ̇ܢ ܗ̣ܝ ܗ̇ܕܐ ܕܣܳܠܩܐ ܡ̣ܢ ܡܰܕܒܪܐ ܗ̄ ܕܰܒܗܰܘܢܐ ܡܶܬܥܰܠܝܐ ܠܪܰܘܡܐ܀ ܬܚܶܝܬ ܚܙܽܘܪܐ ܥܰܝܪܬܟܝ ܗ̄ ܟܕ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܬܐ ܦܰܓܪ̈ܢܝܬܐ ܥܰܢܝܐ ܗܘܰܝܬܝ ܚܰܣܕܬܟܝ ܒܰܕܒܗܶܝܢ ܐܶܬܺܝܠܕܬܝ܀

7- ܘܰܢܗܪ̈ܰܘܬܐ ܠܐ ܓܪܦܺܝܢ ܠܗ̇ ܗ̄ ܢܶܣܝܘܢ̈ܐ܀

8- ܚܳܬܐ ܐܝ̣ܬ ܠܢ ܙܥܽܘܪܬܐ ܗ̄ ܢܰܦܫܐ ܫܪܘܝܬܐ܀ ܘܬܶܕܝ̈ܐ ܠܝܬ ܠܗ̇ ܗ̄ ܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܩܰܒܠܰܬ݀ ܬܽܘܪܣܝܐ ܪܘܚܢܳܝܐ܀ ܒܝܰܘܡܐ ܕܡܶܬܡܰܠܠ ܒܗ̇ ܗ̄ ܕܰܡܚܰܣܕܝܢ ܠܗ̇܀

9- ܐܢ ܫܽܘܪܐ ܗ݂ܝ ܢܶܒܢܐ ܥܠܝܗ̇ ܥܶܠܝ̈ܢ ܕܟܣܦ ܗ̄ ܢܶܚܣܢܝܗ̇ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ܀ ܘܐܢ ܬܰܪܥܐ ܗܺܝ: ܢܨܽܘܪ ܥܠܝܗ̇ ܠܽܘܚ̈ܐ ܕܰܐܪܙܐ ܗ̄ ܢܶܨܒܬܝܗ̇ ܒܗܽܘܦܟ̈ܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܘܫܦܝ̈ܐ ܟܶܐܡܰܬ ܢܗܰܕܪܝܗ̇ ܒܬܐܘܪܝܐ ܘܰܒܣܥܘܪ̈ܘܬܐ܀

10- ܐܢ̇ܐ ܫܽܘܪܐ ܘܬܕܝ̈ ܡܰܓ̈ܕܠܐ ܗ̄ ܟܕ ܐܷܫܬܰܘܫܛܬ ܒܺܝܕܰܥܬܐ܀

11- ܟܰܪܡܐ ܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܰܫܠܶܝܡܘܢ ܗ̄ ܥܠܡܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ܀ ܘܶܐܒܗ ܣܰܓܝ ܗ̄ ܥܒ̈ܕܐ܀ ܝܶܗܒܬ ܟܰܪܡܐ ܠܢܳܛܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܠܩܝܘܡ̈ܐ ܕܥܺܕܬܐ܀ ܓܰܒܪܐ ܝܗܒ ܒܦܺܐܪ̈ܘܗܝ ܐܴܠܦ ܕܟܣܦ ܗ̄ ܐܢܬ ܐܘ ܡܪܝܐ ܦܽܘܪ̈ܥܢܐ ܫܦܺܝ̈ܥܐ ܝܳܗܶܒ ܐܢܬ ܠܕܚ̈ܠܝܟ܀

12- ܐܴܠܦ ܠܟ ܫܠܶܝܡܘܢ ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܟ ܪܳܚܡܺܝܢ. ܣܛܰܪ ܡ̣ܢܟ ܦܽܘܪܥܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܠܐ ܫܳܐܠܺܝܢ܀ ܘܡܰܐܬܶܝܢ ܠܢܳܛܪ̈ܝ ܦܺܐܪ̈ܐ ܗ̄ ܐܦ ܩܝ̈ܘܡܐ ܘܡܰܠܦܢ̈ܐ ܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܐܓܪܐ܀

14- ܐܶܬܗܰܦܟ ܕܳܕܝ ܗ̄ ܦܢܐ ܠܘܬܝ܀ ܕܰܡܺܝ ܠܟ ܠܛܰܒܝܐ ܗ̄ ܩܰܠܝܠܐܝ̣ܬ ܐܰܕܪܟܰܢܝ܀ ܥܠ ܛܽܘܪ̈ܰܝ ܒܣܡ̈ܢܐ ܗ̄ ܒܗܰܢ̈ܝܐܘܬܐ ܕܪ̈ܡܢ ܡ̣ܢ ܥܳܠܡܐ܀

ܫܠܡ

ܟܬܒܐ ܕܫܝܪܬ ܫܝܪ̈ܝܢ