ܟܬܒܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܕܘܝܕ

ܒܚܝܠ ܐܠܗܐ ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ

ܟܬܒܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܕܘܝܕ

ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܐܘܨܪ ܐܪ̈ܙܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܡܙܡܘܪܐ ܩܕܡܝܐ ܡܙܡܘܪܐ ܬܪܝܢܐ ܡܙܡܘܪܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܙܡܘܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܡܙܡܘܪܐ ܚܡܝܫܝܐ ܡܙܡܘܪܐ ܫܬܝܬܝܐ ܡܙܡܘܪܐ ܫܒܝܥܝܐ ܡܙܡܘܪܐ ܬܡܝܢܝܐ ܡܙܡܘܪܐ ܬܫܝܥܝܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܐ

ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܕܥܣܪ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܪܥܣܪ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܥܣܪ ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܣܪ ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܥܣܪ ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܬܥܣܪ ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܒܥܣܪ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܡܢܥܣܪ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܫܥܣܪ ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ

ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ

ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕ ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܬܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܒܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܫܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܝܢ

ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܚܕ ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܬܪܝܢ ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܬܠܬܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܫܬܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܫܒܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܬܫܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܬܝܢ

ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܚܕ ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܬܠܬܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܚܡܫܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܫܬܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܫܒܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܬܫܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܒܥܝܢ

ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܚܕ ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܫܬܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܫܒܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܬܫܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܡܢܝܢ

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܚܕ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܡܢܝܢ ܘܬܪܝܢ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܡܢܝܢ ܘܬܠܬܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܡܢܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܡܢܝܢ ܘܚܡܫܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܡܢܝܢ ܘܫܬܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܡܢܝܢ ܘܫܒܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܡܢܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܡܢܝܢ ܘܬܫܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܫܥܝܢ

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܚܕ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܬܪܝܢ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܬܠܬܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܚܡܫܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܫܬܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܫܒܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܬܫܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܚܕ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܪܝܢ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܠܬܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܚܡܫܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܫܬܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܫܒܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܡܢܝܐ ܡܙܡܘܪܐ ܡܐܐ ܘܬܫܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܐ

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܚܕܥܣܪ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܪܥܣܪ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܠܬܥܣܪ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܣܪ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܚܡܫܥܣܪ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܫܬܥܣܪ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܫܒܥܣܪ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܡܢܥܣܪ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܫܥܣܪ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܕ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܫܬܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܫܒܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܫܥܐ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ

ܡܙܡܘܪܐ ܠܕܘܝܕ

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܐܰܬܐܢܰܐܣܺܝܘܣ: ܙܕܩ ܠܡܶܛܰܪ ܕܠܰܘ ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬܐ ܕܬܰܫܥܺܝܬܐ ܕܙܰܒܢ̈ܐ: ܛܶܟܣܐ ܕܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܡܪܰܟܒ. ܟܕ ܓܝܪ ܣܽܘܓܐܐ ܕܦܠܚܽܘܬ ܦܬܰܟܪ̈ܐ ܐܶܚܕܰܬ݀ ܠܥܰܡܐ ܕܺܝܗܘ̈ܕܝܐ: ܛܥܝܽܘܬܐ ܥܶܒܕܰܬ݀ ܕܰܟܬܒ̈ܐ ܐܰܒܗ̈ܝܐ: ܘܡܶܛܠܗܕܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܠܰܫܒܺܝܬܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܐܶܫܬܠܡܘ: ܒܬܪܟܶܢ ܕܝܢ ܐܘ ܥܙܪܐ ܣܦܪܐ ܐܘ ܐܢܫ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܡ̣ܢ ܢܒܺܝ̈ܐ ܡܛܠ ܟܽܘܢܫܗܘܢ ܝܺܨܶܦܘ. ܒܰܕܓܘܢ ܠܗܠܝܢ ܕܩܰܕܡܝ̈ܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ: ܩܰܕܡܝ̈ܐ ܡܛܟܣ ܘܐܦܢ ܐ̱ܚܪܝܰܬ ܐܶܫܬܰܡܫܘ. ܘܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܐ̱ܢܫ: ܕܒܰܫܬܺܝܬܝܽܘܬ ܡܫܽܘܚܬܐ ܟܬܺܝܒܐ ܠܘܬ ܥܶܒܪ̈ܝܐ ܗ̇ܝ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܰܒܬܶܢܝܢ ܢܡܘܣܐ: ܒܰܬܠܺܝܬܝܽܘܬ ܕܝܢ ܡܫܽܘܚܬܐ ܘܰܪܒܺܝܥܝܽܘܬ ܡܫܽܘܚܬܐ ܡܰܙܡܘܪ̈ܶܐ܀ ܐܺܝܦܘܠܺܝܛܘܣ: ܡܰܙܡܘܪ̈ܐ ܡܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܠܘ ܟܠܗܘܢ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܢܘܢ ܐܠܐ ܘܕܐܚܪ̈ܢܶܐ ܡܙܰܡܪ̈ܢܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܓܒܐ ܕܰܘܺܝܕ ܡ̣ܢ ܫܰܪܒܬܐ ܕܠܶܘܺܝ ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܰܬܡܢܺܝܢ ܘܰܬܡܢܝܐ ܘܪ̈ܺܝܫܢܰܝܗܘܢ ܐܰܪܒܥܐ: ܐܣܦ، ܐܡܢ، ܐܺܝܕܺܝܬܽܘܡ، ܐܬܢ: ܒܰܕܓܘܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܡܰܙܡܘܪܐ ܠܰܒܢ̈ܝ ܩܽܘܪܚ ܕܐܣܦ ܘܐܬܢ ܐܺܝܬܘܗܝ. ܘܟܕ ܐܡ̇ܪ ܠܕܰܘܺܝܕ: ܗ̣ܘ ܕܰܘܺܝܕ ܐܺܝܬܘܗܝ ܕܰܡܙܰܡܪ. ܘܟܕ ܐܡ̇ܪ ܕܰܘܝܕ ܡ̣ܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܰܡܝ̣ܪ ܥܠ ܕܰܘܝܕ. ܘܟܕ ܩܺܝܢܬܐ ܡܶܕܡ ܡܽܘܣܺܝܩܝܬܐ ܐܘ ܫܽܘܚܠܦܐ ܕܢܶܥܡܬܐ ܐܰܘ ܕܚܽܘܠܦܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܐ ܗܘܐ܀ ܕܝܰܦܣܠܡܐ ܟܬܰܒ܀ ܒܰܣܺܝܠܺܝܘܣ: ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܰܚܙܐ ܪܘܚܐ ܩܰܕܝܫܐ ܠܓܶܢܣܐ ܐܢܫܝܐ: ܥܣܶܩ ܠܡܶܬܬܝܬܝܘ ܠܘܬ ܡܝܰܬܪܽܘܬܐ ܡܛܠ ܡܶܨܛܰܠܝܢܘܬܐ ܕܰܠܘܬ ܗܰܢܝܐܘܬܐ: ܕܡܰܒܣܺܝܢܢ ܥܠ ܕܽܘܒܪܐ ܬܪܺܝܨܐ: ܡܢܐ ܥܒܕ؟ ܒܝܽܘܠܦܢ̈ܐ ܚܠܛ ܐܰܝܟܢܐ ܕܰܒܢܺܝܚܽܘܬܐ ܘܰܒܪܰܟܺܝܟܘܬܐ ܕܫܶܡܥܐ: ܠܝܽܘܬܪܢܐ ܕܡ̣ܢ ܡ̈ܠܐܷ ܡܛܰܫܝܐܻܝܬ ܢܩܰܒܠ. ܐܝܟ ܗܢܘܢ ܚܰܟܺܝܡ̈ܐ ܕܒܐܣܘ̈ܬܐ ܐܰܝܠܝܢ ܕܟܕ ܝܗܒܺܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝܰܬܝܪ ܥܙܘܦܺܝܢ ܘܥܶܩܪ̈ܶܐ ܠܡܶܫܬܐ ܠܥܰܣܩ̈ܝ ܬܽܘܪܣܝܐ ܕܶܒܫܐ ܙܰܒܢ̈ܝܢ ܣܰܓܝ̈ܐܢ ܒܟܣܐ ܛܝܫܺܝܢ܀ ܐܘܪܝܓܢܺܝܣ: ܗ̇ܝ ܕܒܰܠܚܘܕ ܕܰܘܺܝܕ ܡ̣ܢ ܢܒܺܝ̈ܐ ܥܡ ܐܽܘܪܓܰܢܘܢ ܢܶܬܢܰܒܐ. ܗ̇ܘ ܕܰܠܘܬ ܝܰܘܢܝ̈ܐ ܡ̇ܢ ܟܶܢܪܐ ܡܶܬܩܪܶܐ. ܠܘܬ ܥܶܒܪ̈ܝܐ ܕܶܝܢ ܢܰܒܰܐܠܐ. ܗ̇ܘ ܕܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܡ̣ܢ ܐܽܘܪ̈ܓܰܢܶܐ ܡܽܘܣܺܝܩܪ̈ܝܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܕܝܰܬܝܪ ܬܪܺܝܨ ܕܠܰܝܬ ܠܗ ܘܠܐ ܡܶܕܡ ܕܰܟܦܺܝܦ ܐܠܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܶܬܬܥܒܕܐ ܐܰܟܚܕܐ ܠܘܬ ܡܙܥܩܢ̈ܘܬܐ ܡ̣ܢ ܡܢܰܘ̈ܬܐ ܕܰܠܬܰܚܬ ܐܰܝܟܐ ܕܓܕܫܐ ܥܠ ܩܺܝܬܪܐ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܡܶܕܡ ܐ̱ܚܪ̈ܢܶܐ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܠܥܶܠ܀ ܡܛܠ ܕܠܘ ܟܠܗܘܢ ܡܰܙܡܘܪ̈ܶܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܢܘܢ: ܫܡܐ ܒܪܘܫܡܐ ܕܰܟܬܒܐ ܠܐ ܣܺܝܡ ܗܪܟܐ ܠܘܬ ܥܶܒܪ̈ܝܐ ܐܠܐ ܣܦܪ ܬܐܠܺܝܡ ܦܫܺܝܛܐܻܝܬ ܪܫܰܡܘ܀

ܐܰܦܝܦܐܢܝܘܣ: ܐܠܐ ܬܘܒ ܐܦ ܠܐ ܗܕܐ ܬܥܒܪܟ ܐܘ ܪܚܡ ܫܰܦܺܝܪ̈ܬܐ ܕܐܦ ܠܰܟܬܒܐ ܕܡܰܙܡܽܘܪ̈ܐ ܠܚܰܡܫܐ ܟܬܒ̈ܐ ܦܰܠܓܽܘܗܝ ܥܶܒܪ̈ܝܐ ܘܠܟܠ ܚܰܕ ܡܰܙܡܘܪܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܫܽܘܠܡܗ: ܗ̇ܝ ܕܰܒܪܺܝܟ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ: ܬܶܗܘܐ: ܟܶܐܡܬ ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ. ܕܗ̇ܕܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܫܽܘܠܡܐ ܕܰܟܬܒܐ ܙܰܕܩܘ: ܡܶܫܬܰܟܚܐ ܕܝܢ ܗܕܐ: ܒܕܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܟܰܕ ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܚܰܕ ܘܒܰܬܡܢܺܝܢ ܘܰܬܡܢܝܐ ܘܒܰܕܡܐܐ ܘܚܰܡܫܐ ܘܕܰܟܬܒܐ ܚܡܺܝܫܝܐ ܘܡܽܘܠܝܐ ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܰܒܪܺܝܟ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܬܶܗܘܐ: ܬܶܗܘܐ. ܘܟܠ ܢܫܰܡܬܐ ܬܫܰܒܰܚܝ ܠܡܪܝܐ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

ܦܣܽܘܩܐ: ܥܺܕܬܐ ܕܝܢ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܠܚܰܡܫܰܥܶܣܪ̈ܐ ܡܰܪ̈ܡܝܢ ܦܰܠܓܬܶܗ. ܟܠ ܡܰܪܡܺܝܬܐ ܐܪܒܥܐ ܫܽܘܒܚ̈ܐ. ܘܟܠ ܫܘܒܚܐ ܬܠܬܐ ܘܰܐܪܒܥܐ ܡܰܙܡܽܘܪ̈ܐ ܘܬܶܫܡܫ̈ܬܐ ܕܫܥ̈ܐ. ܡ̣ܢ ܕܰܘܺܝܕ ܕܝܒ̄ ܝܒ̄ ܐܰܩܺܝܡ ܕܰܢܙܰܡܪܽܘܢ ܩܕܡ ܩܺܒܘܬܐ ܕܡܪܝܐ ܫܪܺܝ. ܘܰܕܬܰܪܬܶܝܢ ܓܽܘܕܺܝ̈ܢ ܢܫܰܒܚܘܢ ܡ̣ܢ ܐܺܝܓܢܰܐܛܝܘܣ ܢܽܘܪܢܐ ܕܡ̣ܢ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܝܺܠܦ: ܥܺܕܬܐ ܝܶܠܦܰܬ݀܀

ܦܣܽܘܩܐ: ܒܟܠܗܘܢ ܡܰܙܡܽܘܪ̈ܐ ܐܝܟ ܡܰܦܰܩܬܐ ܦܫܺܝܛܬܐ ܕܣܽܘܪܝܝܐ ܚܰܡܶܫ ܓܝܪ ܐܺܝܬ:

ܐ- ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܝ ܚܰܣܕܽܘܢܝ܀

ܒ- ܗܐ ܓܝܪ ܐܶܦܬܰܚ ܦܽܘܡܝ ܒܡ̈ܰܬܠܐܷ܀

ܓ- ܠܐ ܓܝܪ ܢܐܷܡ܀

ܕ- ܝܪܬܽܘܬܶܗ ܓܝܪ ܕܡܪܝܐ܀

ܗ- ܡܪܰܡܪܡܺܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ܀

ܘܰܫܒܰܥܡܐܐ ܘܠܒ 732 ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܫܡܐ ܕܡܪܝܐ܀ ܘܰܐܪܒܰܥܡܐܐ ܙܰܒܢ̈ܝܢ ܫܡܐ ܕܰܐܠܗܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܩܕܡܝܐ

ܬܰܫܥܺܝܬܐ ܘܡܰܪܬܝܢܘܬܐ ܕܥܠ ܙܢܰܝ̈ܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ܀ ܘܐܝܟ ܕܢܺܝܐܝܠ ܨܰܠܰܚܝܐ: ܥܠ ܫܐܘܠ ܟܕ ܐܶܙܠ ܕܢܰܣܶܩ ܒܙܟܘܪ̈ܶܐ ܠܰܫܡܽܘܐܝܠ܀ ܘܩܰܕܺܝܫܐ ܐܺܝܦܘܠܺܝܛܘܣ ܕܪܽܗܘܡܺܝ ܐܡ̣ܪ: ܕܰܥܣܶܩ ܠܡܶܬܗܰܘܢܢܽܘ ܡܶܣܬܒܪ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܡܰܙܡܽܘܪܐ ܗܢܐ ܕܰܠܡܰܢܘ ܐܘ ܥܠ ܡܰܢܘ ܐܰܡܺܝܪ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܗ̇ܝ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܘ ܠܕܰܘܺܝܕ ܪܫܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܠܘܬ ܥܶܒܪ̈ܝܐ. ܐܦ ܠܐ ܥܠ ܗ̇ܘ ܕܒܬܪܶܗ ܘܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܕ ܡܰܙܡܽܘܪܐ ܡܢܶܝܢ. ܒܥܶܒܪܝܐ ܐܰܚܺܝܕ ܕܝܢ ܥܕܰܡܐ ܠܗ̇ܘ ܕܟܠ ܕܥܒܕ ܡܫܰܠܡ ܩܢܽܘܢܐ ܕܬܶܫܥܐ ܕܛܽܘܒ̈ܐ ܕܒܰܡܬܰܝ܀

1- ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܓܰܒܪܐ ܕܒܽܐܘܪܚܐ ܕܥܰܘ̈ܠܐܷ ܠܐ ܗܰܠܶܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܽܘܒܬܢܐ ܗ̣ܘ ܓܰܒܪܐ ܕܠܐ ܐܙܠ ܒܬܰܪܥܺܝܬܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܐ܀ ܘܰܒܪܶܥܝܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܐܘܪܚܐ ܕܚܰܛܝ̈ܐ܀

2- ܠܐ ܩܡ܀ ܘܥܠ ܡܰܘܬܒܐ ܕܰܡܡܰܝ̈ܩܳܢܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܘܥܠ ܟܽܘܪܣܝܐ܀ ܠܐ ܝܺܬܒ ܗ̄ ܥܒܪ ܢܡܘܣܐ ܐܘ ܒܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܡܶܫܬܰܡܰܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܡܚܒ̈ܠܐܷ܀ ܘܒܐܘܪܚܐ ܕܥܰܘ̈ܠܐܷ ܐ̱ܪܙܗ ܐܘ ܒܚܽܘܫܒܐ ܘܰܒܪܶܥܝܢܐ ܕܚܰܛܝ̈ܐ ܫܽܘܘܕܥܗ ܐܘ ܒܡܰܡܠܠܐܴ ܘܰܒܡܰܘܬܒܐ ܕܰܡܡܰܝ̈ܩܢܶܐ ܦܪܣܝܗ. ܘܰܕܚܰܛܝܐ ܙܥܘܪ ܕܺܝܢܐ ܫܽܘܘܕܥܗ ܘܕܥܘܠܐ ܪܰܒ. ܘܰܕܪܰܫܺܝܥܐ ܝܰܬܝܪ ܪܰܒ ܒܗ̇ܝ ܕܚܛܗܐ ܐܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܐܐ ܕܠܐ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܘܒܐܢܢܩܺܝ ܕܰܥܪܺܝܨܽܘܬܐ ܘܰܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܡܶܣܬܥܰܪ. ܥܰܘܠܐ ܕܝܢ: ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܘܒܶܠܥܕ ܐܰܢܰܢܩܺܝ ܒܪܰܡ ܥܰܡ ܨܽܘܡܥܪܐ ܘܕܶܚܠܬܐ. ܘܪܽܘܫܥܐ ܕܝܢ ܓܽܘܡܕܢܐܻܝܬ ܘܒܶܠܥܕ ܕܺܝܢܽܘܬ ܬܺܐܪܬܐ܀

3- ܢܶܗܘܐ ܐܝܟ ܐܺܝܠܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܩܰܝܣܐ܀ ܕܰܢܨܺܝܒ ܥܠ ܬܰܦܐ ܗ̄ ܫܩܺܝܬܐ ܕܡܰܝ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܡܰܦܩܢ̈ܐ ܕܡܰܝ̈ܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܠܐ ܪ̈ܶܕܝܶܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܠܐ ܢܶܬܥܰܘܰܟ ܡ̣ܢ ܢܶܟܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܐܐܪ ܡ̣ܢ ܕܰܠܡܶܬܰܠ ܦܺܐܪ̈ܐ܀ ܕܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ ܝܗܒ ܒܙܰܒܢܶܗ ܗ̄ ܥܒܕܰܘ̈ܗܝ ܛܒ̈ܐ܀ ܘܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ ܠܐ ܢܬܪܺܝܢ ܗ̄ ܡܶܠܘ̈ܗܝ ܠܐ ܡܶܬܪ̈ܰܟܢܢ ܠܐܰܪ̈ܥܢܝܬܐ܀ ܘܟܠ ܕܥܒܕ ܡܫܰܠܡ ܗ̄ ܒܟܠܗ̇ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܗ ܡܨܰܠܚܐ ܥܕܰܡܐ ܠܫܽܘܠܡܐ܀

4- ܠܐ ܗܟܰܢܐ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܠܐ ܗܟܰܢܐ ܐܢܘܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܐ ܐܦܠܐܴ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܗ̄ ܐܝܟ ܐܺܝܠܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̣ܪ ܡܫܰܪܰܪ ܥܩܪܗܘܢ. ܐܦܠܐ ܟܠ ܕܥܒܕܺܝܢ ܡܫܰܠܡܺܝܢ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܰܨܠܚܺܝܢ܀

5- ܡܛܠ ܗ̇ܢܐ ܠܐ ܢܩܽܘܡܘܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܐ ܒܕܺܝܢܐ ܗ̄ ܠܰܝܬ ܠܗܘܢ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܐ ܕܡܶܛܠܬܗ ܢܶܫܟܚܘܢ ܠܰܡܩܡ ܐܠܐ ܡܶܚܕܐ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܐܶܫܰܥܝܐ ܫܡܥܺܝܢ: ܢܶܫܬܩܠ ܡ̇ܢ ܪܰܫܺܝܥܐ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ܀

6- ܡܛܠ ܕܝܕܥ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܐܘܪܚܐ ܕܙܰܕܺܝܩ̈ܐ: ܐܰܬܢܰܐܣܝܘܣ: ܗ̇ܝ ܕܝܕܥ ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܣܺܝܡܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܡܶܫܬܰܘܕܥ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܬܪܝܢܐ

ܡܶܬܢܰܒܐ ܥܠ ܟܠ ܕܶܐܣܬܥܰܪ ܒܚܰܫܶܗ ܕܡܪܢ ܡ̣ܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܝܐ

ܝܰܥܩܘܒ ܐܽܘܪܗܝܐ: ܐܦ ܗܢܐ ܡܙܡܽܘܪܐ ܕܠܐ ܪܽܘܫܡܐ ܗ̣ܘ ܠܘܬ ܥܶܒܪ̈ܝܐ: ܐܦ ܓܽܘܫܡܢܐܻܝܬ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܪ̈ܚܡܰܘܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܰܡܺܝܪ ܟܶܐܡܰܬ ܐܝܟ ܕܰܒܫܽܘܐܠܐ ܗܶܢܘܢ ܠܘܬܗܘܢ ܐܡܪܺܝܢ: ܕܰܠܡܢܐ ܠܡ ܐܶܬܪܗܒܘ ܥܰܡ̈ܡܐ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܰܥܒܰܕܘ ܡܶܠܟܐ ܥܠ ܡܪܝܐ ܘܥܠ ܕܰܘܺܝܕ ܕܶܐܬܡܫܰܚ ܡܶܢܗ. ܪܽܘܚܢܐܻܝܬ ܕܝܢ: ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܫܠܺܝ̈ܚܐ ܡܶܬܢܣܒ: ܐܝܟ ܕܡܰܘܕܰܥ ܠܘܩܐ ܒܰܟܬܒܐ ܕܦܰܪܟܣܺܝܣ ܕܐܡ̣ܪ: ܕܐܢ̱ܬ ܗ̣ܘ ܕܡܰܠܶܠܬ ܒܝܰܕ ܪܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܒܦܽܘܡ ܕܰܘܺܝܕ܀

1- ܠܡܢܐ ܪܓܰܫܘ ܥܰܡܡ̈ܐ: ܘܐܶܡ̈ܘܬܐ ܪ̈ܢܰܝ ܣܪ̈ܺܝܩܬܐ ܗ̄ ܘܶܐܬܗܰܓܓ̈ܝܢ ܣܪ̈ܺܝܩܬܐ܀

2- ܩܡܘ ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܐܝܪܘܕܝܣ ܘܦܺܝܠܛܘܣ ܥܡ ܥܰܡܐ ܕܺܝܣܪܐܝܠ ܘܫܰܪܟܐ܀

ܠܡܢܐ ܪܓܰܫܘ ܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܪܓܽܘܫܝܐ ܘܫܓܽܘܫܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܡܰܪܓܫܢܽܘܬܐ ܐܰܪܓܶܫܘ ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ ܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܢܐ ܐܶܫܬܥܠܺܝܘ܀ ܐܰܩܘܠܐܱܣ: ܫܓܫܘ܀ ܝܰܥܩܘܒ: ܢܦܪܘ ܗ̄ ܦܪܕܘ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܐܶܫܬܚܶܩܘ܀ ܩܡܘ ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܠܘ ܕܟܠܗ̇ ܐܰܪܥܐ ܐܠܐ ܕܰܐܪܥܐ ܕܰܚܕܪ̈ܰܝܗܘܢ ܕܥܰܡܘܢ ܟܺܝܬ ܘܕܡܽܘܐܒ ܘܕܐܕܘܡ܀

3- ܘܢܶܫܪܶܐ ܡܶܢܢ ܢܺܝܪܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܫܕܐ ܒܕܠܰܕ܀

4- ܕܝܬܒ ܒܰܫܡܰܝܐ ܢܶܓܚܰܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܓܰܚܶܟ ܒܗܽܘܢ ܒܰܦܬܚ ܓܳܡܰܠ܀

6- ܐܢ̇ܐ ܐܰܩܝܡܶܬ ܡܰܠܟܝ ܥܠ ܨܶܗܝܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܢ̇ܐ ܕܝܢ ܐܶܬܬܩܝܡܬ ܡܰܠܟܐ ܡܶܢܗ܀ ܐܰܩܘܠܐܱܣ: ܣܪܓܬ ܡܠܟܝ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܡܶܫܚܬ܀

7- ܘܐܢ̇ܐ ܝܰܘܡܢܐ ܝܺܠܶܕܬܟ ܗ̄ ܗܳܫܐ ܝܺܕܥܘ ܥܰܡܡ̈ܐ ܕܐܢ̇ܐ ܗ̣ܘ ܕܺܝܠܕܬܟ ܡ̣ܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ܀

9- ܬܶܪܥܶܐ ܐܢܘܢ ܒܫܰܒܛܐ ܕܦܰܪܙܠܐܴ܀ ܒܪܥܝܽܘܬܐ ܡܫܰܪܰܪܬܐ ܕܠܐ ܡܰܘܚܠܐ܀ ܘܐܝܟ ܡܐܢ̈ܰܝ ܦܰܚܪܐ ܬܢܰܦܶܨ ܐܢܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܫܰܚܶܩ ܗ̄ ܡܚܺܝܠܺܝܢ ܘܠܐ ܡܥܰܙܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܩܰܫܝܽܘܬܶܗ ܕܕܺܝܢܐ܀

12- ܢܰܫܩܘ ܒܪܐ ܕܠܐ ܢܶܪܓܰܙ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܚܘܕܘ ܡܰܪܕܽܘܬܐ ܕܕܰܠܡܐ ܢܶܪܓܰܙ ܡܪܝܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܢܫܩܘ ܓܰܒܝܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܣܓܽܘܕܘ ܕܰܟܝܐܻܝܬ܀ ܡܛܠ ܕܥܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܝܩܕ ܪܽܘܓܙܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܬܺܐܩܰܕܝ ܒܰܥܓܰܠ ܚܶܡܬܶܗ ܗ̄ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܐ ܥܠ ܡܰܪ̈ܓܙܢܰܘܗܝ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܬܠܝܬܝܐ

ܐܰܡܺܝܪ ܠܕܰܘܺܝܕ: ܟܕ ܐܶܬܪܕܶܦ ܡ̣ܢ ܐܰܒܺܝܫܠܘܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܕܰܘܺܝܕ ܟܕ ܥܪܶܩ ܗܘܐ ܡܶܢ ܐܰܒܺܝܫܠܘܡ ܒܪܶܗ܀

1- ܡܪܝܐ ܡܐ ܣܓܺܝܘ ܐܠܽܘ̈ܨܝ ܗ̄ ܐܰܒܺܝܫܠܘܡ ܗܢܘܢ ܕܥܰܡܗ܀ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܩܡܘ ܥܠܰܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܝܡܺܝܢ ܥܠܰܝ܀

5- ܐܢ̇ܐ ܫܶܟܒܶܬ ܘܕܶܡܟܶܬ ܗ̄ ܠܡܰܕܡܟܐ ܕܗܰܘܢܐ ܐܡ̇ܪ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܐܦ ܠܰܚܛܺܝܬܐ ܢܦܠ܀

6- ܠܐ ܐܶܕܚܰܠ ܡ̣ܢ ܪܶܒܘܬܗ ܕܥܰܡܐ ܒܰܪܒܨ ܪܺܝܫ ܘܰܚܨܨ ܒܶܬ ܚܕܢܐܻܝܬ ܗ̄ ܥܶܣܪܐ ܐܰܠܦ̈ܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪ̈ܶܒܘܬܐ ܕܥܰܡܐ ܒܰܪܒܨ ܪܺܝܫ ܘܰܙܩܦ ܘܰܐܘ ܣܰܓܺܝܐܢܐܻܝܬ܀ ܬܶܐܘܕܘܛܝܘܢ: ܡ̣ܢ ܣܽܘܓܐܐ ܕܩܝܽܘ̈ܡܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܪܒܝܥܝܐ

ܡܰܟܣܢܽܘܬܐ ܠܘܩܒܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܡܪܚܺܝܢ ܘܐܡܪܺܝܢ: ܕܠܰܝܬ ܡܕܰܒܪܢܽܘܬܐ ܒܗܠܝܢ ܕܡܶܬܚܙ̈ܝܢ܀ ܐܠܐ ܥܠܡܐ ܒܫܓܡܐ ܪܕܐ ܗ̄ ܕܚܝܠܬܢ ܒܐܙ ܘܕܡܚܺܝܠ ܡܶܬܒܙܶܙ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܫܽܘܠܡܐ ܕܬܶܫܒܚ̈ܬܐ ܡܰܙܡܘܪܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܗ̄ ܕܫܩܠ ܫܽܘܠܡܐ ܩܪܒܐ ܕܒܶܝܬ ܠܗ ܘܠܐܒܺܝܫܠܘܡ܀ ܐܰܩܘܠܐܱܣ ܘܬܐܘܕܘܛܝܘܢ: ܠܥܒܶܕ ܙܟܘܬܐ ܒܬܶܫܒܚ̈ܬܐ ܡܙܡ̄. ܗ̄ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܠܐܠܗܐ ܕܝܰܗܒ ܙܟܽܘܬܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܒܩܶܛܠܐܴ ܕܰܐܒܺܝܫܠܘܡ ܒܪܶܗ܀

1- ܟܕ ܩܪܺܝܬܟ ܥܢܰܝܬܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܕ ܩܪܶܐ ܐ̱ܢ݂ܐ ܥܢܰܝܬܢܝ܀ ܝܰܥܩܘܒ: ܫܡܰܥܬܢܝ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܟܕ ܩܪܶܐ ܐ̱ܢ݂ܐ ܥܢܺܝܢܝ܀

ܐܠܰܗܐ ܘܦܪܽܘܩܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܠܰܗܐ ܕܙܰܕܺܝܩܘܬܐ ܕܺܝܠܝ܀

3- ܕܰܥܘ ܕܰܦܪܰܫ ܠܗ ܡܪܝܐ ܓܰܒܝܐ ܒܬܶܕܡܘܪܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܕܰܥܘ ܕܕܰܡܪܗ ܡܪܝܐ ܠܚܰܣܝܐ ܕܺܝܠܗ ܗ̄ ܕܽܘܡܪܐ ܥܰܒܕܗ ܠܰܡܫܺܝܚܶܗ܀

4- ܪܓܰܙܘ ܘܠܐ ܬܶܚܛܽܘܢ ܗ̄ ܥܠ ܚܰܛܝ̈ܐ: ܠܐ ܬܺܐܡܪܘܢ ܕܠܰܝܬ ܐܠܰܗܐ ܟܕ ܚܳܙܶܝܬܘܢ ܕܠܐ ܡܰܘܒܶܕ ܒܰܥܓܰܠ ܠܥܰ̈ܘܠܐ܀ ܐܡ̣ܪܘ ܒܠܶܒܰܝ̈ܟܘܢ ܗ̄ ܐܶܬܪܢܰܘ ܕܡܐ ܕܠܐ ܦܐܫ ܐܰܬܪܐ ܠܰܬܝܒܘܬܐ: ܗܝܕܶܝܢ ܡܰܘܒܶܕ ܐܠܰܗܐ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܐ. ܘܐܝܟ ܩܢܘܢܐ ܓܪܰܡܰܛܺܝܩܝܐ: ܒܠܶܒܰܘ̈ܬܟܘܢ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܺܐܡܪ: ܡܛܠ ܕܠܶܒܰܘ̈ܬܐ ܐܡܪܺܝܢܰܢ ܘܠܰܘ ܠܶܒ̈ܶܐ ܘܗ̇ܕܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܣܗܕܘ̈ܬܐ ܕܒܽܘܪܽܘܬ ܡܰܦܰܩܬܐ ܗ̇ܕܐ ܦܫܺܝܛܬܐ܀

6- ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ ܕܐܡܪܝ̣ܢ: ܡ̇ܢܘ ܢܚܰܘܶܝܢ ܛܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܒ̈ܬܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܛܒ̈ܬܗ ܕܡܪܝܐ܀ ܘܢܶܦܪܘܣ ܥܠܰܝܢ ܢܽܘܗܪܐ ܕܦܰܪܨܘܦܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܪܫܡ ܥܠܰܝܢ ܢܽܘܗܪܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܟ ܡܪܝܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܚܡܝܫܝܐ

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܠ ܡܶܬܬܰܘܝܢܽܘܬܐ ܕܥܰܡܐ ܝܺܣܪܠܝܐ ܕܰܒܒܳܒܶܝܠ܀ ܥܶܒܪܝܐ: ܠܥܒܶܕ ܙܟܽܘܬܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܬܐ ܚܠܦ ܝܪܬܽܘܬܐ ܗ̄ ܚܠܦ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܕܰܗܘܬ ܝܪܬܽܘܬܐ ܠܕܰܘܺܝܕ: ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܝܪܬܘܬܝ ܫܶܦܪܰܬ ܠܺܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܫܽܘܠܡܐ ܚܠܦ ܗ̇ܝ ܕܝܪܬܐ ܗ̄ ܚܠܦ ܙܟܽܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܰܗܘܬ ܠܝܪܬܐ ܕܰܘܺܝܕ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܠܰܥܒܕ ܙܟܘܬܐ ܡ̣ܢ ܦܠܓ̈ܝ ܦܣ̈ܐ ܗ̄ ܕܶܡܬܪܡܝܢ ܦܽܘܠܓ̈ܐ ܕܰܐܪ̈ܥܬܐ ܘܟܰܪ̈ܡܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܚܠܦ ܐܰܚܺܝܕܽܘܬ ܝܪܬܽܘܬܐ܀ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܐܽܘܪܗܝܐ: ܒܫܽܘܠܡ ܩܪܒܐ ܕܥܰܡ ܐܰܒܺܝܫܠܘܡ: ܘܩܕܡ ܡܰܥܰܠܬܐ ܕܠܐܘܪܫܠܶܡ ܐܡ̣ܪܗ ܠܗ̇ܢܐ ܡܰܙܡܽܘܪܐ: ܝܪܬܘܬܐ ܘܝܪܬܐ ܠܰܪ̈ܕܰܝܐ ܕܡܰܠܟܘܬܐ ܩܪܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܶܐܬܦܢܺܝܘ ܠܗ ܐܝܟ ܝܪܬܘܬܐ ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ܀ ܐܰܬܢܰܐܣܝܘܣ: ܗ̇ܝ ܕܝܪܬܐ ܢܰܦܫܐ ܪܶܚܡܰܬ ܐܠܰܗܐ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܐܘ ܥܺܕܬܐ. ܝܪܬܘܬܐ ܕܝܢ ܡܶܕܡ ܕܥܰܝܢܐ ܠܐ ܚܙܬ݀ ܘܶܐܕܢܐ ܠܐ ܫܶܡܥܰܬ݀ ܘܥܠ ܠܶܒܐ ܠܐ ܣܠܶܩ܀

1- ܡܶܠܰܝ̈ ܨܽܘܬ ܡܪܝܐ ܘܶܐܣܬܰܟܰܠ ܒܰܗܓܝ ܗ̄ ܠܗܽܘܓܝܐ ܕܺܝܠܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܠܡܶܠܬܝ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܠܦܝܣܝ܀

3- ܡܪܝܐ ܒܨܰܦܪܐ ܬܶܫܡܰܥ ܩܠܝ ܗ̄ ܒܰܥܓܰܠ ܕܠܐ ܬܽܘܗܝ ܘܶܐܣܓܽܘܕ ܒܗܰܝܟܠܐܴ ܕܩܽܘܕܫܟ܀

8- ܒܕܶܚܠܬܟ ܡܪܝܐ ܕܰܒܰܪܰܝܢܝ ܘܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܣܓܽܘܕ ܠܘܬ ܗܰܝܟܠܐܴ ܕܩܽܘܕܫܟ ܒܕܶܚܠܬܟ܀ ܦܣܘܩܐ: ܡܪܝܐ ܗܰܕܢܝ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܟ܀ ܡܛܠ ܒܥܶܠܕܒܒ̈ܝ ܬܪܽܘܨ ܩܕܡܝ ܐܽܘܪܚܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܰܪܶܨ ܩܕܡܰܝܟ ܒܟܘܦ ܐܽܘܪܚܝ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܐܝܟ ܣܽܘܪܝܝܐ ܐܡ̇ܪ܀ ܐܺܝܓܽܘܦܛܝܐ ܐܝܟ ܝܰܘܢܝܐ܀ ܘܰܒܡܶܕܶܡ ܡ̣ܢ ܨܚܚ̈ܶܐ ܝܰܘܢ̈ܝܶܐ ܗܟܘܬ ܐܝܟ ܣܽܘܪܝܝܐ ܟܬܺܝܒ܀

9- ܘܐܝܟ ܩܰܒܪ̈ܐ ܦܬܺܝ̈ܚܶܐ ܓܰܓܪ̈ܬܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܰܒܪܐ ܕܰܦܬܺܝܚ ܓܰܓܪ̈ܬܗܘܢ܀ ܝܰܥܩܘܒ: ܝܰܫܛܗܘܢ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܒܰܙܩܦ ܬܰܪܬܶܝܢ ܓܳܡܰܠ ܓܓܳܪܳܬܐ܀ ܘܠܶܫܢܰܝ̈ܗܘܢ ܡܗܰܦܟܝ̣ܢ ܒܰܦܬܚ ܗܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܠܶܫܢܰܝ̈ܗܘܢ ܡܢܟܠܺܝܢ܀

10- ܘܢܶܦܠܘܢ ܡ̣ܢ ܡܽܘ̈ܠܟܢܰܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܡܰܚܫ̈ܒܬܗܘܢ܀

12- ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܣܰܒܪܐ ܡܩܰܒܠܬܐ ܬܰܥܛܦܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܕܰܒܙܰܝ̈ܢܶܐ ܕܡܶܨܛܰܒܝܢܘܬܐ ܟܰܠܠܰܬ ܠܝ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܫܬܝܬܝܐ

ܬܰܟܫܶܦܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܟܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܒܥܩ̈ܬܐ ܕܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܰܠܘܬ ܐܰܢ̱ܬܰܬ ܐܘܪܝܐ܀ ܒܰܙܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܐܰܒܺܝܫܠܘܡ ܡܶܬܪܕܦ ܗܘܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܫܽܘܠܡܐ ܠܬܶܫܒ̈ܚܬܐ ܚܠܦ ܬܡܺܝܢܝܘܬ ܡܰܙܡܘܪܐ ܠܕܰܘܝܕ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܠܥܒܶܕ ܙܟܘܬܐ ܡܰܙܡܽܘܪ̈ܐ ܥܠ ܬܡܺܝܢܝܘܬܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܕܙܟܘܬܐ ܒܝܰܕ ܟܶܢܪܐ ܡܛܠ ܬܡܺܝܢܝܽܘܬܐ܀ ܝܰܥܩܘܒ: ܬܡܺܝܢܝܽܘܬܐ ܥܩܺܝܡܬܐ ܕܓܶܢܣܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܣܟܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܫܒܺܝܥܝܐ ܘܫܘܪܝܐ ܕܥܠܡܐ ܩܒܺܝܥܐ ܩܪܐ. ܘܣܗܕܐ ܗ̇ܝ: ܕܠܰܝܬ ܒܡܰܘܬܐ ܕܽܘܟܪܢܟ ܟܶܐܡܰܬ ܒܝܰܘܡܐ ܬܡܺܝܢܝܐ ܟܕ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܫܝܽܘܠ ܘܡ̣ܢ ܚܒܠܐܴ ܢܶܬܕܰܟܪܽܘܢܟ ܐܠܰܗܐ ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܟ܀

1- ܡܪܝܐ ܠܐ ܒܪܽܘܓܙܟ ܬܰܟܣܰܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܚܶܡܬܟ܀

2- ܐܰܣܢܝ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܕܙܥܘ ܓܰܪ̈ܡܰܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܐܶܫܬܓܶܫܘ܀

5- ܡܛܠ ܕܠܰܝܬ ܒܡܰܘܬܐ ܕܽܘܟܪܢܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܒܡܰܘܬܐ ܗ̇ܘ ܕܡܶܬܕܟܪ ܠܟ܀ ܓܪܺܝܓܽܘܪܺܝܘܣ ܬܶܐܘܠܘܓܽܘܣ: ܐܰܟܙܢܐ ܕܪܡ ܡ̣ܢ ܡܰܘܬܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐܰܠܗܐ ܡܶܬܥܗܕ ܗܟܰܢܐ ܠܡܰܝܝ̈ܬܝ ܒܰܚܛܺܝܬܐ ܠܰܝܬ ܥܽܘܗܕܢܐ ܕܰܐܠܗܐ܀

ܘܒܰܫܝܽܘܠ ܡ̇ܢܘ ܡܰܘܕܐ ܠܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܰܘܕܶܐ ܠܟ܀ ܩܰܕܺܝܫܐ ܩܽܘܪܺܝܠܘܣ: ܠܐܰܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܶܝܬ ܚܒܽܘܫܝܐ ܕܢܰܦ̈ܫܬܐ ܫܰܦ̈ܠܬܐ ܩܪܐ ܫܝܽܘܠ܀

6- ܘܨܰܒܥܬ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ ܒܟܠ ܠܶܠܝܐ ܥܪܣܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܣܚܐ ܒܟܠ ܠܶܠܝܐ ܠܥܰܪܣܝ܀ ܘܰܒܕܶܡܥܰܬܝ ܬܰܫܘܺܝܬܝ ܐܰܡܣܺܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܬܰܫܘܺܝܬܝ ܐܨܒܥ܀

ܟܶܐܒܰܬ ܡ̣ܢ ܪܽܘܓܙܐ ܥܰܝܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܕܰܠܚܰܬ݀܀

8- ܦܪܽܘܩܘ ܡ̣ܢܝ ܟܠ ܥܒ̈ܕܰܝ ܫܽܘܩܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܪܚܶܩܘ܀

10- ܘܢܺܐܒܕܽܘܢ ܡ̣ܢ ܫܶܠܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܛܒ ܒܰܥܓܰܠ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܫܒܝܥܝܐ

ܐܰܡܝ̣ܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܟܕ ܫܡܰܥ ܥܠ ܚܢܽܘܩܝܶܗ ܕܐܚܝܬܘܦܺܝܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܕܰܘܺܝܕ ܚܠܦ ܡ̈ܶܠܐܷ ܕܚܘܫܝ ܒܪܶܗ ܕܝܰܡܢܺܝ܀ ܐܰܩܘܠܐܰܣ: ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ ܘܬܶܐܘܕܘܛܝܘܢ: ܚܠܦ ܐܰܓܰܐ ܠܐܰܡܰܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܗܶܢܕܘܝܐ ܒܪܐ ܕܝܰܡܢܺܝ ܗ̄ ܗ̇ܢܐ ܟܽܘܫܝܐ ܗܘܐ ܘܐܶܬܓܙܰܪ ܘܰܗܘܐ ܝܺܗܽܘܕܝܐ܀ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܬܝ̣ ܓܬܝܐ: ܕܰܦܠܶܫܬܝܐ ܗܘܐ ܘܰܗܘܐ ܝܺܗܘܕܝܐ܀ ܐܰܬܢܰܐܣܝܘܣ: ܐܰܚܺܝܬܽܘܦܺܝܠ ܡ̇ܢ ܠܡܶܪܕܰܦ ܠܕܰܘܺܝܕ ܡܠܶܟ ܗܘܐ ܠܐܰܒܺܝܫܠܘܡ. ܚܘܫܺܝ ܕܝܢ ܕܠܐ ܢܶܪܕܽܘܦ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܠܡ ܘܠܐ ܕܐܝܟ ܕܐܬܝܐ ܢܺܐܙܰܠ ܥܠ ܓܰܒܪܐ ܕܝܕܰܥ ܫ̈ܶܠܠܐ ܕܰܩܪܒܐ. ܘܟܕ ܒܗܕܐ ܫܘܙܒܗ ܠܕܰܘܺܝܕ ܡܛܠ ܕܰܫܡܥ ܗ̇ܠܶܝܢ ܕܶܐܣܬܥܰܪ̈ܝ ܗ̣ܘ ܕܰܘܺܝܕ. ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܒܝܰܕ ܥܽܘܕܪܢܐ ܐܢܫܝܐ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒ: ܠܐܰܠܗܐ ܡܰܣܩ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܩܽܘܒܠܛܰܝܒܘܬܐ ܚܠܦ ܗ̇ܠܶܝܢ. ܟܕ ܟܠܗܶܝܢ ܥܠ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܣܐܷܡ ܘܠܰܘ ܥܠ ܒܰܪܢܫܐ. ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܗ̇ܕܐ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܒܝܰܘܡܐ ܩܰܕܡܝܐ ܕܰܥܪܽܘܩܝܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܩܕܡ ܐܰܒܝ̣ܫܠܘܡ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ݀ ܐܠܐ ܥܙܪܐ ܣܦܪܐ ܐܘ ܐܢܫ ܡ̣ܢ ܢܒܺܝ̈ܐ ܕܒܬܪ ܓܠܘܬܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܝ̣ܨܦ ܕܟܽܘܢܫ ܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܥܡ ܟܬܒ̈ܐ ܕܫܰܪܟܐ. ܠܗܠܝܢ ܩܰܕܡܝ̈ܐ ܒܙܰܒܢܐ ܕܐܚܪܝܬ ܐܶܫܟܰܚ: ܐܚܪܝܬ ܛܰܟܶܣ. ܠܗ̇ ܕܝܢ ܟܕ ܠܗ̇ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ ܕܰܗܘܬ ܘܒܰܢܒ̈ܝܶܐ܀

1- ܡܪܝܐ ܐܰܠܗܝ ܒܟ ܣܰܒܪܶܬ܀ ܝܰܥܩܘܒ: ܥܠܰܝܟ ܣܰܒܪܶܬ܀

2- ܕܰܠܡܐ ܐܝܟ ܐܰܪܝܐ ܠܡܶܬܒܰܪ ܠܢܰܦܫܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܠܡܐ ܢܶܚܛܽܘܦ ܐܝܟ ܐܰܪܝܐ ܠܡܶܬܒܰܪ ܠܢܰܦܫܝ܀

3- ܘܐܢ ܐܝ̣ܬ ܥܰܘܠܐ ܒܺܐܝ̣̈ܕܰܝ ܗ̄ ܠܘ ܕܰܟܒܰܪ ܒܰܚܛܗܐ ܕܰܒܒܶܝܬ ܐܽܘܪܝܐ ܐܘ ܛܥܝܗܝ ܐܡ̣ܪ ܗ̇ܠܝܢ: ܐܠܐ ܕܰܒܪܺܝܫܢܽܘܬܶܗ ܠܐ ܐܰܥܘܶܠ܀

6- ܘܐܫܬܰܩܠ ܥܠ ܩܕܠܐܴ ܕܰܒܥܶܠܕܒ̈ܒܝ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܘܰܫܠܝ ܩܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܒܰܥ̈ܒܕܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒ̈ܒܰܝ ܗ̄ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܬܐ܀ ܐܝܓܘܦܛܘܣ: ܒܦܶܢܝ̈ܬܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒ̈ܒܰܝ܀

7- ܘܥܺܕܬܐ ܕܶܐܡܘ̈ܬܐ ܬܶܚܕܪܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܢܽܘܫܬܐ܀ ܘܥܠ ܐܰܦ̈ܝܗ̇ ܠܰܡܪܰܘܡܐ ܬܶܗܦܽܘܟ ܗ̄ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܥܺܕܬܐ ܕܶܐܡܘ̈ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܚܠܦ ܗܕܐ ܠܰܡܪܰܘܡܐ ܬܶܗܦܽܘܟ܀

9- ܬܶܓܡܪ ܒܺܝܫܬܐ ܥܠ ܪ̈ܰܫܺܝܥܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܬܶܫܬܰܡܠܐܷ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܓܡܪ ܗ̇ܟܝܠ ܒܺܝܫܬܐ ܕܪ̈ܰܫܝ̣ܥܐ܀ ܘܬܶܬܩܢ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܬܣܬܬ܀ ܒܚܪ ܠܶܒܐ ܗ̄ ܕܒܗ ܐܰܣܝ̣ܪܐ ܢܰܦܫܐ܀ ܘܟܽܘܠܝ̈ܬܐ: ܒܗܶܝܢ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܚܽܘ̈ܬܚܬܐ ܪ̈ܶܓܬܢܝܶܐ ܕܙܽܘܘܓܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܒܳܚܰܪ ܠܶܒܐ ܘܟܽܘ̈ܠܝܬܐ܀

10- ܐܠܰܗܐ ܙܰܕܺܝܩܐ ܡܣܰܝܥܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܐܻܢ ܗ̣ܘ ܥܽܘܕܪܢܝ ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ ܕܦܪܩ ܠܰܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܠܶܒܐ܀

11- ܘܠܐ ܪܳܓܶܙ ܟܠܝܽܘܡ: ܐܠܐ ܗܦܟ ܣܰܝܦܗ ܠܛܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܡܰܝܬܶܐ ܪܽܘܓܙܐ ܟܠ ܝܽܘܡ: ܐܠܐ ܬܶܬܦܢܽܘܢ ܣܰܝܦܗ ܢܶܣܩܽܘܠ ܗ̄ ܐܢ ܠܐ ܬܶܬܦܢܽܘܢ܀ ܘܩܶܫܬܗ ܡܬܚ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܶܫܬܗ ܡܬܰܚ ܒܰܫܠܝ ܡܺܝܡ܀

13- ܐܰܬܩܶܢ ܘܡܰܬܩܶܢ ܠܗ ܒܰܪܒܨ ܩܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܰܝܒܗ̇ ܘܒܗ̇ ܛܰܝܶܒ ܡܐܢ̈ܐ ܕܪܽܘܓܙܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܐܢ̈ܐ ܕܡܰܘܬܐ܀

13- ܡܛܠ ܕܚܰܒܠ ܥܘܠܐ ܒܰܙܩܦ ܘܰܐܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܥܽܘܠܐܴ ܒܠܡܰܕ ܘܰܫܠܝ ܘܰܐܘ܀

14- ܘܰܒܛܶܢ ܫܽܘܩܪܐ ܘܝ̣ܠܕ ܥܶܬܐ ܗ̄ ܠܘ ܐܝܟ ܛܶܟܣܐ ܟܝܢܝܐ ܣܕܺܝܪ̈ܢ ܠܘ ܡܛܠ ܕܒܰܛܢܐ ܩܕܝ̣ܡ ܠܚܶܒܠܐܴ ܘܚܶܒܠܐ ܠܝܠܕܐ܀

15- ܒܺܪܐ ܚܦܰܪ ܘܚܰܛܗ̇ ܒܰܚܒܨ ܒܶܝܬ ܕܠܐ ܝܽܘܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܽܘܒܐ ܘܚܰܛܗ̇ ܗ̄ ܥܰܡܩܗ̇܀

16- ܘܥܠ ܒܺܥܬܗ ܥܰܘܠܗ ܢܶܚܽܘܬ ܗ̄ ܡܶܨܥܰܬ ܡܽܘܚܐ ܒܗ̇ܝ ܕܪܰܟܺܝܟܐ ܒܺܥܬܐ ܡܶܬܩܰܪܝܐ ܘܕܠܐ ܝܽܘܕ ܡܶܬܟܰܬܒܐ ܘܒܰܚܒܨ ܒܶܝܬ ܡܶܬܠܰܥܙܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܰܪܩܰܦܬܶܗ܀

17- ܘܐܙܡܪ ܠܰܫܡܶܗ ܒܰܫܠܝ ܙܰܝ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܡܰܙܡܘܪܐ ܐܺܡܪ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܪܝܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܬܡܝܢܝܐ

ܡܶܬܢܰܒܐ ܥܠ ܡܫܝ̣ܚܐ ܡܪܢ ܘܡܰܘܕܰܥ ܠܢ ܐܦ ܥܠ ܦܽܘܪܫܢܐ ܕܰܟܝܢ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܫܽܘܠܡܐ ܚܠܦ ܡܥܨܪ̈ܬܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܠܥܒܶܕ ܙܟܽܘܬܐ ܚܠܦ ܡܥܨܰܪܬܐ ܓܰܢܬܢܝܬܐ: ܡܰܙܡܽܘܪܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܗ̄ ܫܽܘܠܡܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܢܐ ܕܰܓܕܰܫܘ ܘܙܟܽܘܬܐ ܕܰܥܒܰܕ ܠܗ ܐܠܰܗܐ ܠܕܰܘܺܝܕ. ܘܕܰܥ: ܕܒܰܪܬ ܩܠܐ ܕܡܰܥܨܰܪܬܐ ܗܪܟܐ ܠܟܠܗܶܝܢ ܥܰܠ̈ܠܬܐ ܕܟܰܪ̈ܡܶܐ ܘܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܝܠܕ̈ܐ ܕܚܰܝܘ̈ܬܐ ܘܦܪ̈ܚܬܐ ܘܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܡܶܬܝܰܗ̈ܒܢ ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ ܠܬܽܘܪܣܝܐ ܐܚܕܐ. ܕܰܘܺܝܕ ܕܝܢ ܟܕ ܙܟܐ ܠܐܰܒܝܫܠܘܡ ܘܰܦܢܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܩܕܡ ܕܢܺܐܬܐ ܠܒܰܝܬܗ: ܥܠ ܠܗܰܝܟܠܐܴ ܘܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪ̈ܒܢܐ ܕܟܠ ܓܢܶܣ ܘܫܰܒܰܚ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܗ̇ܕܐ܀

1- ܡܪܝܐ ܡܪܢ ܡܐ ܡܫܰܒܚܰ ܫܡܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܪܝܐ ܡܪܝܐ ܕܺܝܠܢ ܡܳܐ ܬܡܺܝܗ ܫܡܐ ܕܺܝܠܟ܀ ܥܶܒܪܝܐ: ܫܶܡ ܦܽܘܪܫ ܩܶܪܝܢ ܠܰܫܡܐ ܡܫܰܒܚܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܝܰܗ ܝܰܗ ܘܠܐ ܣܥܝܢ ܕܢܰܦܩܽܘܢܝܗܝ ܒܣܶܦܘ̈ܬܐ ܐܠܐ ܚܠܦܰܘܗܝ ܐܕܘܢܝ ܩܪܶܝܢ ܘܡܰܫܡܥܺܝܢ ܠܗܶܢܘܢ ܕܨܝܬܺܝܢ. ܡܦܰܫ̈ܩܢܐ ܕܝܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܟܕ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܰܒܩܽܘܗܝ ܠܪܽܘܫܡܐ ܥܶܒܪܝܐ. ܛܥܰܘ ܝܰܘܢܝ̈ܐ: ܘܰܣܒܰܪܘ ܕܝܰܘܢ̈ܝܬܐ ܐܶܢܝܢ ܗ̇ܢܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܬܘ̈ܢ. ܘܡ̣ܢ ܣܶܡܠܐ ܠܝܰܡܝ̣ܢܐ ܩܪܰܘ ܐܶܢܝܢ. ܘܶܐܬܪܰܟܰܒ ܫܶܡ ܦܝ̣ ܦܝ̣ ܗ̇ܟܢܐ ܐܶܫܬܰܚܠܦ ܝܰܗ ܝܰܗ ܕܰܡܫܰܘܕܰܥ ܐܝ̣ܬܘܬܐ ܡܬܽܘܡܝܬܐ ܠܦܺܝܦܺܝ ܕܠܐ ܩܢܶܐ ܣܽܘܟܠܐ ܣܳܟ. ܝܽܘܕ ܓܝܪ ܕܰܒܥܶܒܪܝܐ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܝܽܘܕ ܕܝܰܘܢܝܐ ܘܗܶܐ ܕܥܶܒܪܝܐ ܛܽܘܦܣܐ ܕܦܶܐ ܝܰܘܢܝܬܐ ܩܢܝܐ. ܘܥܠ ܗ̇ܕܐ ܒܰܨܚܚ̈ܐ ܣܽܘܪ̈ܝܝܶܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢܝܐ: ܟܠ ܟܰܪ ܕܫܶܡ ܡܪܝܐ ܦܺܝ ܦܺܝ ܪܫܺܝܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗ܀

2- ܡ̣ܢ ܦܽܘܡܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܕܰܛܠܝ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܫܰܒܪ̈ܐ ܝܢܘ̈ܩܐ܀ ܬܰܩܶܢܬ ܬܶܫܒܘܚܬܟ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܘܰܪܒܨ ܩܽܘܦ: ܘܠܐ ܬܶܩܪܐ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ ܘܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܛܰܟܶܣܬ ܩܽܘܠܣܟ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܫܰܬܶܐܣܬ ܐܽܘܚܕܢܟ܀

4- ܡܰܢܘ ܓܰܒܪܐ ܕܶܐܬܕܟܰܪܬܝܗܝ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܰܥܨܨ ܢܽܘܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܡܢܘ ܒܰܙܩܦ ܡܺܝܡ ܘܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܘܚܰܬܺܝܬ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܢܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܐܡ̇ܪ. ܐܰܪܡܢܝܐ ܕܝܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܰܥܨܨ ܢܽܘܢ ܐܡ̇ܪ ܐܰܟܘܬܢ ܘܗ̇ܟܢܐ ܐܦ ܐܝ̣ܓܘܦܛܝܐ܀ ܘܒܰܪܢܫܐ ܕܰܦܩܕܬܝܗܝ ܗ̄ ܠܘ ܡ̣ܢ ܦܽܘܩܕܢܐ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܣܥܘܪܽܘܬܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܶܐܬܦܰܩܕܰܬ݀ ܕܽܘܟܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܒܰܪܢܫܐ ܕܣܥܰܪ ܐܢ̱ܬ ܠܗ ܗ̄ ܓܰܒܪܐ ܘܒܰܪܢܫܐ ܠܓܶܢܣܗ ܕܐܕܡ ܕܰܒܠܺܝ ܒܰܚܛܺܝܬܐ ܐܶܣܬܥܪ ܒܰܡܕܰܒܪܢܘܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ ܕܡܪܰܢ: ܩܪܐ܀

5- ܒܰܨܰܪܬܝܗܝ ܩܰܠܺܝܠ ܡ̣ܢ ܡܰܠܐܟ̈ܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ ܘܬܐܘܕܘܛܝܘܢ ܘܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ܀ ܥܶܒܪܝܐ: ܡ̣ܢ ܐܠܰܘܗܝܡ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܘܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܐ ܗ̇ܝ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܰܟܝܢܰܢ ܫܺܝܛܐ ܘܡܝܽܘܬܐ: ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܡ̣ܢ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܕܐܝܬܰܝܗܘܢ ܠܐ ܡܝܘ̈ܬܐ. ܗ̇ܟܰܢܐ ܓܝܪ ܦܰܫܩܗ̇ ܦܰܘܠܘܣ ܐܠܰܗܝܐ ܒܶܐܓܰܪܬܐ ܕܰܠܘܬ ܥܶܒܪ̈ܝܐ܀

6- ܘܟܠ ܣܡܬ ܬܚܽܘܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܠܡܶܕܡ ܫܰܥܒܶܕܬ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ܀

7- ܥܢ̈ܳܐ ܘܒܰܩܪ̈ܳܐ ܟܠܗܶܝܢ ܒܰܙܩܦ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܶܪ̈ܒܐ ܘܬܰܘܪ̈ܶܐ ܟܠܗܘܢ܀

8- ܘܨܶܦܪ̈ܐ ܕܒܰܫܡܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܪ̈ܚܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܫܡܰܝܐ ܩܪܐ ܠܐܐܰܪ ܗܪܟܐ܀ ܘܢܽܘܢ̈ܐ ܕܝܰܡܐ ܕܥܒܪܺܝܢ ܒܰܫܒܝ̣ܠܐ ܕܝܰܡܡ̈ܐ ܒܰܙܩܦ ܠܳܡܰܕ ܚܕܢܐܻܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܐܷ ܒܰܪܒܨ ܠܳܡܰܕ ܣܰܓܝܐܢܐܻܝܬ܀

9- ܡܳܪܝܐ ܡܳܪܢ ܡܐ ܡܫܰܒܰܚ ܫܡܟ ܗ̄ ܒܗ ܒܕܽܘܡܪܐ ܡܫܰܠܡ ܟܕ ܡܩܰܠܣ ܥܦܺܝܦܐܻܝܬ ܩܪܐ ܠܗ ܡܪܝܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܬܫܝܥܝܐ

ܬܰܘܕܺܝܬܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܕܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܙܟܘܬܶܗ ܕܥܰܡܐ ܘܚܽܘܝܒܐ ܕܥܰܡ̈ܡܐ ܕܒܰܚܕܪ̈ܰܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܫܽܘܠܡܐ ܚܠܦ ܡܛܰܫ̈ܝܬܐ ܕܰܒܪܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܚܠܦ ܥܠܰܝܡܽܘܬܐ ܕܰܒܪܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܡܛܠ ܡܰܘܬܶܗ ܕܰܒܪܐ ܗ̄ ܐܢܫ̈ܝܢ ܥܠ ܝ̣ܚܺܝܕܝܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܢܣܒܺܝܢ ܠܗ̇ܕܐ܀ ܬܶܐܘܕܘܛܝܘܢ: ܥܠ ܐܰܒܝ̣ܫܠܘܡ ܒܪܐ ܦܰܓܪܢܝܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܡܦܰܫܶܩ ܠܡ̈ܶܠܐܷ ܡܰܠܝ̈ܬ ܚܶܣܕܐ ܕܒܗ ܒܡܰܙܡܘܪܐ. ܗ̇ܟܰܢܐ ܐܦ ܝܰܥܩܘܒ ܐܘܪܗܝܐ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ: ܕܐܒܝܫܠܘܡ ܠܡ ܡ̣ܢ ܟܕ ܩܛܰܠ ܠܚܡܢܘܢ ܐܰܚܘܗܝ ܕܡܰܪܝ̣ܪ ܗܘܐ ܥܠ ܕܰܘܺܝܕ ܘܰܡܛܰܫܶܐ ܗܘܐ ܡܰܚܫ̈ܒܬܶܗ ܥܠܡܝ̈ܬܐ ܟܕ ܡܣܰܟܶܐ ܠܡܶܫܟܳܚܽܘ ܐܰܝܠܝܢ ܕܥܗ̈ܢܢ ܠܨܶܒܝܢܗ܀ ܥܶܒܪܝܐ: ܠܡܰܙܡܽܘܪܐ ܗ̇ܢܐ ܘܰܠܗ̇ܘ ܕܒܬܪܗ ܚܰܕ ܡܰܙܡܘܪܐ ܡܢܶܝܢ ܘܗ̇ܟܢܐ ܐܦ ܝܰܘܢܝ̈ܐ܀

1-  ܐܰܘܕܐ ܠܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܠܶܒܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܘܕܐ ܠܟ ܡܪܝܐ ܡ̇ܢ ܒܟܠܗ ܠܒܝ܀

2- ܘܶܐܙܡܰܪ ܠܰܫܡܟ ܡܪܰܝܡܐ ܒܰܫܠܝ ܙܰܝ܀

5- ܟܰܐܝܬ ܒܥܰܡܡ̈ܐ ܒܰܦܬܚ ܟܽܘܦ ܘܰܐܘܒܶܕܬ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܪܰܫܺܝܥܐ ܚܕܢܐܻܝܬ܀ ܘܰܫܡܗܰܝ̈ܗܘܢ ܥܛܰܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܡܐ ܕܝ̣ܠܗ ܠܚܰܝܬ܀ ܕܰܢܕܽܘܢ ܬܺܒܝܠ ܒܩܽܘܫܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܥܡܰܪܬܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ܀

11- ܘܚܰܘܰܘ ܒܥܰܡܡ̈ܐ ܨܶܢ̈ܥܬܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܘܕܰܥܘ ܒܥܰܡܡ̈ܐ ܐܡܢ̈ܐ ܕܺܝܠܗ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܐܶܫܬܰܥܘ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܥܽܘܪ̈ܘܬܗ܀

20- ܕܰܢܕܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܐܶܢܘܢ ܗ̄ ܒܪ̈ܰܝܐ ܘܰܡܫܰܥܒ̈ܕܶܐ ܠܢܡܘܣܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܐ

ܥܠ ܥܰܬܝ̣ܪ̈ܶܐ ܕܰܒܥܰܡܐ ܕܡܰܥܘܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܡܶܣ̈ܟܢܶܐ ܕܒܰܝܢܬܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܐܝܦܣܠܡܐ܀ ܒܰܨܚܚܐ: ܦܶܠܓܽܘܬ ܡܰܙܡܘܪܐ ܬܫܺܝܥܝܐ܀ ܝܰܥܩܘܒ ܕܐܽܘܪܗܝ ܐܡ̇ܪ: ܡܦܰܫ̈ܩܢܶܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪܘ ܡ̣ܢ ܐܰܕܰܝ ܫܠܺܝܚܐ ܘܰܐܒܓܰܪ ܡܰܠܟܐ ܕܐܽܘܪܗܝ ܠܦܰܠܰܣܛܺܝܢܺܝ: ܐܰܥܒܪܘ ܠܰܟ̈ܬܒܐ ܡ̣ܢ ܥܶܒܪܝܐ ܠܣܽܘܪܝܝܐ ܘܟܕ ܒܬܪ ܦܶܬܓܡܐ ܗ̇ܘ: ܕܰܢܕܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܐܢܘܢ: ܕܝܐܦܣܠܡܐ ܐܶܫܟܰܚ. ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܰܥܣܰܪ ܣܒܰܪܘ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗ̣ܝ ܕܽܘܟܬܐ. ܘܰܒܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܨܚܚ̈ܐ ܥܶܒܪ̈ܝܐ ܚܠܦ ܕܝܐܦܣܠܡܐ ܒܟܠܙܒܰܢ ܪܫܝ̣ܡ ܗ̄ ܟܠ ܐܰܝܟܐ ܕܦܣܩܝ̣ܢ ܡܶܠܝ̈ܗܘܢ ܡܙܰܡܪ̈ܢܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܡܒܰܪܟܝ̣ܢ ܠܐܠܗܐ ܒܝܰܕ ܬܶܫܒ̈ܚܬܐ: ܥܰܡܐ ܗ̇ܘ ܕܨܐܶܬ ܠܗܘܢ: ܗ̇ܝ ܕܰܒܟܠܙܒܰܢ ܙܕܩ ܕܢܶܥܢܽܘܢ ܒܬܰܪܗܘܢ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܢܺܐܡܪ: ܒܟܠܙܒܰܢ ܢܶܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܫܰܒܚܐ ܘܰܡܒܰܪܟܐ ܒܝܕ ܬܶܫܒܚ̈ܬܐ ܗ̇ܠܝܢ ܐܰܟܡܐ ܕܰܠܘܬܢ ܒܥܺܕ̈ܬܐ: ܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܗ̇ܫܐ ܘܰܒܟܠܙܒܰܢ ܘܰܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ: ܥܰܡܐ ܐܡ̇ܪ ܐܰܡܝ̣ܢ: ܠܫܽܘܪܪܐ܀

1- ܠܡܢܐ ܡܪܝܐ ܩܡܬ ܒܪܽܘܚܩܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܪܘܚܩܐ ܗ̄ ܨܒܐ ܕܢܰܠܦ ܕܒܰܐܝܕܐ ܥܶܠܬܐ ܫܒܩ ܕܢܶܬܩܰܦܚܽܘܢ ܡܶܣܟ̈ܢܐ ܡ̣ܢ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ܀

2- ܒܫܽܘܒܗܪܶܗ ܕܪܰܫܝ̣ܥܐ ܝܩܕ ܡܶܣܟܺܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܐ ܕܡܶܬܬܩܶܠ ܪܰܫܝ̣ܥܐ: ܡܶܬܝܰܩܕ ܒܝܫܐ܀

3- ܡܛܠ ܕܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܪܰܫܝ̣ܥܐ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܬܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܥܰܘܠܐ ܡܶܬܒܰܪܟ ܘܪܓܙ ܡܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܡܶܬܩܰܠܣ ܚܰܛܝܐ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܬܐ ܕܢܰܦܫ ܕܝ̣ܠܗ܀ ܘܡܰܥܘܠܢܐ ܡܶܬܒܰܪܟ: ܐܰܪܓܶܙ ܠܡܪܝܐ ܚܰܛܝܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܥܘܠܐ ܟܕ ܡܶܬܒܰܪܟ: ܐܰܗܠ ܒܡܪܝܐ܀

5- ܘܰܡܥܰܠܝ ܕܺܝܢܟ ܡ̣ܢ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܗ̄ ܐܢ̇ܐ ܡܙܰܕܶܩ ܐܢ݂ܐ ܕܰܒܬܰܪܬܶܝܢ ܠ ܬܶܬܟܬܶܒ ܡܶܠܰܬ ܩܽܘܒܠܠܗ ܟܶܐܡܰܬ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ. ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܡ̇ܪ: ܡܶܬܬܪܺܝܡܺܝܢ ܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ. ܐܠܐ ܒܟܠܗܘܢ ܨܚܚ̈ܐ ܡܰܥܪ̈ܒܝܶܐ ܘܡܰܕܢ̈ܚܝܐ ܕܚܙܝܢܰܢ ܒܰܚܕܐ ܠ ܟܬܺܝܒܐ܀

8- ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܠܒܝܫ̈ܐ ܕܝܩ̈ܢ ܒܰܙܩܦ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܡܶܣܟ̈ܢܶܐ ܡܩ̈ܬܢ܀

11- ܐܡ̇ܪ ܒܠܶܒܶܗ ܕܰܛܥܐ ܐܠܰܗܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܛܥܺܝ ܐܠܰܗܐ܀

15- ܘܰܕܒܝ̣ܫܐ ܒܰܚܒܨ ܒܶܝܬ ܬܶܬܒܥܗ ܚܛܺܝܬܶܗ ܘܠܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܗ̄ ܟܕ ܬܒܥܐ ܠܗ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܢܶܬܬܣܝ̣ܡ ܒܪܺܝܫܶܗ܀ ܘܠܐ ܢܶܫܬܟܰܚ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܕܒܺܝܫܐ ܬܶܬܒܥܶܐ ܚܛܺܝܬܗ ܘܠܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܡܶܠܬܗ̇܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܘܰܕܒܺܝܫܐ ܢܶܬܥܩܒ ܪܽܘܫܥܶܗ ܐܰܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܶܫܬܟܚ܀

16- ܐܶܒܕܘ ܥܰܡ̈ܡܐ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܶܗ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

18- ܠܰܡܕܢ ܠܝܰܬܡ̈ܐ ܘܰܠܒܝ̈ܫܐ ܕܠܐ ܢܰܘܣܦ ܬܘܒ ܠܡܰܘܒܕܘ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܕܢ ܠܝܰܬܡܐ ܕܠܐ ܢܰܘܣܶܦ ܬܘܒ ܠܡܶܫܬܰܒܗܪܘ ܒܰܪܢܫܐ ܥܠ ܐܰܪܥܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܕܥܣܪ

ܐܰܡܝ̣ܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܟܕ ܐܶܬܪܕܶܦ ܡ̣ܢ ܫܐܘܠ ܒܰܪ ܩܝ̣ܫ. ܡܠܟܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܐܰܝܠܝܢ ܕܥܰܡܗ ܠܡܶܥܪܰܩ ܡ̣ܢ ܩܕܡܰܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: (ܕܥܶܣܪܐ) ܒܫܽܘܠܡܐ ܡܰܙܡܘܪܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܗ̄ ܟܕ ܫܩܠ ܫܘܠܡܐ ܪܕܽܘܦܝܶܗ ܕܡ̣ܢ ܫܐܘܠ ܐܰܘ ܡ̣ܢ ܐܰܒܝ̣ܫܠܘܡ ܐܰܡܪܗ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܠܥܒܶܕ ܙܟܘܬܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܗ̄ ܠܐܰܠܗܐ ܕܝܰܗܒ ܠܗ ܙܟܘܬܐ ܥܠ ܫܐܘܠ ܐܘ ܥܠ ܐܰܒܝܫܠܘܡ܀

1- ܒܡܪܝܐ ܣܰܒܪܶܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܡܪܝܐ ܬܟܺܝ̣ܠ ܐܢ݂ܐ܀ ܐܰܝܟܰܢ ܐܡܪܝ̣ܬܘܢ ܠܢܰܦܫܝ ܗ̄ ܐܰܝܟܢܐ ܡܠܟܝ̣ܬܘܢ ܠܝ̣ ܕܶܐܥܪܽܘܩ: ܟܕ ܥܠ ܐܠܰܗܐ ܬܟܝ̣ܠ ܐܢ݂ܐ܀ ܢܽܘܕܝ ܘܰܫܟܢܝ ܥܠ ܛܽܘܪ̈ܐ ܐܝܟ ܨܶܦܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܢܝ ܥܠ ܛܽܘܪܐ ܒܰܙܩܦ ܢܽܘܢ܀

2- ܡܛܠ ܕܗܐ ܚܰܛܝ̈ܐ ܡܠܰܘ ܩܶܫܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܬܰܚܘ ܩܶܫܬܐ܀

ܘܶܐܬܩܢܘ ܓܶܐܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܠ ܝܰܬܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܰܝܒܘ ܓܶܐܪ̈ܐ ܒܩܛܝܪ̈ܩܐ܀ ܠܡܶܫܕܐ ܒܥܰܡܛܢܐ ܒܰܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܠܶܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܟܫܛܘ ܒܚܶܫܘܟܐ ܠܰܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܠܶܒܐ܀

3- ܡܛܠ ܡܶܕܡ ܕܥܰܬܕܬ ܣܰܚܶܦܘ ܗ̄ ܠܝ̣ ܐܶܨܛܒܝ̣ܬ ܒܝ̣ ܐܰܣܠܝܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܰܠܗܠܝܢ ܕܐܢܬ ܬܰܩܶܢܬ ܐܢܘܢ ܣܬܰܪܘ܀

6- ܘܪܘܚܐ ܕܰܡܚܽܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܥܠܥܠܐ܀ ܡܢܬܐ ܕܟܣܗܘܢ ܗ̄ ܕܦܽܘܪܥܢܐ ܕܫܘܶܝܢ ܠܗ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܪܥܣܪ

ܡܰܟܣܢܽܘܬܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܝܠܝܢ ܕܰܡܒܰܐܫܺܝܢ ܘܢܳܟܠܝܢ ܠܪ̈ܚܡܰܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ܀ ܒܫܽܘܠܡܐ ܚܠܦ ܬܡܺܝܢܝܐ ܡܰܙܡܽܘܪܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܗ̄ ܠܝܽܘܡ ܕܺܝܢܐ ܕܰܬܡܢܝܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܫܒܺܝܥܝ ܚܽܘܕܪ̈ܐ ܡܰܫܪܟ ܦܽܘܪܥܢ ܒܺܝܫ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܕܪܶܗ܀

1- ܦܪܽܘܩ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܕܰܓܡܪ ܛܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܕܰܓܡܪ ܚܰܣܝܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܐܰܚܢܝ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܕܙܥܪ ܩܰܕܝ̣ܫܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܣܦܘ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܰܙܥܰܪ̈ܝܢ ܫܰܪܺܝܪ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ܀

4- ܣܶܦܘ̈ܬܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܐܶܢܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܶܦܘ̈ܬܐ ܕܺܝܠܢ ܡܶܢܢ ܐܶܢܝܢ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܣܶܦܘ̈ܬܐ ܕܺܝܠܢ ܠܘܬܰܢ ܐܶܢܝܢ܀

5- ܡܛܠ ܒܙܬܐ ܕܡܶܣܟܢ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܘܝܘܬܐ ܕܒܝܫ̈ܐ܀ ܡܶܟܝܠ ܐܶܩܘܡ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܘܐܥܒܕ ܦܽܘܪܩܢܐ ܓܰܠܝܐܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܣܺܝܡ ܦܽܘܪܩܢܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ ܓܰܠܝܐܝܬ܀ ܘܰܒܦܰܪܗܣܺܝܰܐ ܐܶܗܘܐ ܒܗ ܐܡ̇ܪ܀

6- ܣܺܐܡܐ ܓܰܒܝܐ ܕܒܚܺܝܪ ܒܰܐܪܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܺܐܡܐ ܒܚܝ̣ܪܐ ܒܩܝܐ ܒܰܐܪܥܐ܀ ܘܰܡܕܰܟܝ ܚܕ ܒܫܰܒܥܐ ܗ̄ ܘܰܒܡܶܢܝܢܐ ܡܫܰܡܠܝܐ ܕܚܽܘܕܪܐ ܥܠܡܢܝܐ܀ ܕܢܺܝܐܶܝܠ ܨܰܠܰܚܝܐ: ܕܰܠܫܽܘܟܢܐ ܫܒܺܝܥܝܐ ܕܐܡ̣ܪ ܐܶܫܰܥܝܐ ܒܥܐ ܗܪܟܐ܀

8- ܕܰܟܪܺܝܟܺܝܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܐ ܘܰܡܗܰܠܟܺܝܢ: ܐܝܟ ܪܰܘܡܐ ܙܰܠܝ̣ܠܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܰܕܘܡ ܗ̄ ܪܺܝܫ ܛܽܘܪܐ ܕܰܒܦܠܣܛܺܝܢܝ ܕܒܗ ܩܒܰܥܘ ܒܢ̈ܝ ܥܺܝܣܘ ܕܗ̣ܘ ܐܰܕܘܡ ܨܠܶܡ ܒܶܠܰܬܝ̣ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܦܪܘܕܝܛܝ. ܘܒܥܺܐܕܗ̇ ܟܕ ܫܠܺܝܚܺܝܢ ܓܰܒܪ̈ܐ ܘܢܶܫ̈ܐ ܡܗܰܠܟܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܚܽܘܕܪܐ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܘܟܢ ܡܶܬܛܰܢܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܡ ܚ̈ܕܕܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܪܰܘܡܐ ܕܺܝܠܟ ܐܣܓܝܬ ܥܶܕܢ̈ܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ܀ ܬܶܐܘܕܘܪܘܣ: ܐܝܟ ܪܰܘܡܐ ܠܡ ܕܪܰܒܘܬܟ ܐܠܰܗܐ ܐܰܪܝܡܬ ܠܰܒܢ̈ܝ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܢܽܘܓܪܐ ܕܝܰܘ̈ܡܬܐ: ܡ̣ܢ ܡܨܰܥܬܐ ܕܪ̈ܰܫܝ̣ܥܶܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܟܺܝܢ ܠܗܘܢ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܥܣܪ

ܒܥܘܬܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܚܛܺܝܬܶܗ ܗ̇ܝ ܕܰܣܥܪ ܒܰܒܪ̱ܬ ܫܒܰܥ ܗ̄ ܟܕ ܡܶܛܠܬܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܐܰܫܠܡܶܗ ܐܠܰܗܐ ܕܢܶܬܪܕܦ ܡ̣ܢ ܐܰܒܝ̣ܫܠܘܡ ܒܪܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܰܬܪܰܥܣܰܪ܀

1- ܥܕܰܡܐ ܠܐܶܡܰܬܝ ܬܶܛܥܶܝܢܝ ܡܳܪܝܐ ܠܥܠܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܕܰܡܐ ܠܐܶܡܬܝ ܡܪܝܐ ܬܶܛܥܝܢܝ ܠܰܓܡܪ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܛܥܰܝܬܢܝ ܠܰܓܡܪ ܗ̄ ܠܬܽܘܗܝܐ ܕܥܽܘܕܪܢܐ ܐܠܰܗܝܐ ܘܠܡܶܫܬܰܒܩܢܽܘܬܐ ܕܡ̣ܢܗ ܛܥܬܐ ܡܫܰܡܰܗ ܐܰܫܝ̣ܠܐܝܬ. ܘܐܝܟ ܣܘܕܐ ܐܢܫܝܐ ܘܠܰܘ ܡܪܢܐܝ̣ܬ. ܠܦܽܘܬ ܪܰܒܘܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ܀

2- ܥܕܰܡܐ ܠܐܶܡܬܝ ܬܣܺܝܡ ܬܰܟܪܝ̣ܬܐ ܒܢܰܦܫܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܣܝܡ ܟܶܐܡܬ ܗ̇ܘ ܥܠ ܢܰܦܫܶܗ ܘܚܠܦ ܬܰܟܪܝ̣ܬܐ: ܡܰܚܫ̈ܒܬܐ ܐܡ̇ܪ܀ ܘܕܽܘܘܢܐ ܒܠܶܒܝ ܟܠ ܝܽܘܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܐܒ̈ܐ ܒܠܒܝ ܒܺܐܝܡܡܐ ܘܠܶܠܝܐ܀

3- ܘܰܐܢܗܰܪ ܥܰܝܢ̈ܝ ܕܠܐ ܐܶܕܡܟ ܠܡܰܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܡܰܘܬܐ ܗ̄ ܡܰܘܬܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܣܪ

ܥܠ ܪܽܘܫܥܶܗ ܘܡܰܪܚܽܘܬܶܗ ܕܣܰܢܚܰܪܺܝܒ ܘܕܪܒ ܫܩ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܰܬܠܬܥܣܰܪ܀ ܠܫܽܘܠܡܐ ܕܢܶܨܚܢܴܐ ܡܰܙܡܘܪܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܗ̄ ܚܠܦ ܢܶܨܚܢܶܗ ܕܥܰܡܐ ܘܫܽܘܘܙܒܶܗ ܕܡ̣ܢ ܫܒܺܝܬܐ܀

1- ܐܡ̇ܪ ܥܰܘܠܐ ܒܠܶܒܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܛܝܐ ܗ̄ ܣܰܢܚܪܺܝܒ ܒܠܶܒܗ ܕܠܰܝܬ ܐܠܰܗܐ ܕܰܡܦܰܨܐ ܠܚܶܙܰܩܝܐ܀ ܐܶܬܚܒܠܘ ܘܐܶܬܛܰܢܰܦܘ ܒܨܶܢ̈ܥܬܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܶܣܬܠܺܝܘ ܒܐܡܢ̈ܐ ܗ̄ ܕܡܰܛܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܥܰܡܐ ܕܢܰܫܠܡܘܢ ܠܗܘܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܘܠܰܝܬ ܕܥܒܕ ܛܒܬܐ ܗ̄ ܒܐܬܘܪ̈ܝܶܐ܀

2- ܡܪܝܐ ܐܰܕܝ̣ܩ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܥܠ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܗ̄ ܕܐܝ̣ܬ ܒܡܰܫܪܺܝܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܶܐ܀

3- ܘܠܰܝܬ ܕܥܒܶܕ ܛܒܬܐ ܐܦܠܐ ܚܰܕ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܬܘܪ̈ܝܶܐ܀ ܗܪܟܐ ܬܡܢܝܐ ܦܶܬܓܡ̈ܐ ܝܰܬܝ̣ܪ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܒܡܶܕܶܡ ܡ̣ܢ ܨܚܚ̈ܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܕܝܰܘ̈ܢܝܐ ܘܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܗ̇ܠܝܢ:

ܐ- ܩܰܒܪ̈ܐ ܦܬܺܝ̈ܚܶܐ ܓܰܓܪ̈ܬܗܘܢ܀

ܒ- ܒܠܶܫܢܰܝ̈ܗܘܢ ܢܰܟܽܘ̈ܠܬܢܝܢ܀

ܓ- ܕܡܶܪܬܐ ܕܶܐܣܦܶܣ ܬܚܶܝܬ ܣܶܦ̈ܘܬܗܘܢ܀

ܕ- ܗ̇ܢܘܢ ܕܦܽܘܡܗܘܢ ܠܰܘܛܬܐ ܘܡܶܪܬܐ ܡܠܐܶ܀

ܗ- ܘܩܰܠܺܝ̈ܠܳܢ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܘܢ ܠܡܶܐܫܰܕ ܕܡܐ܀

ܘ- ܫܚܳܩܐ ܘܕܽܘܘܢܐ ܒܐܘܪ̈ܚܬܗܘܢ܀

ܙ- ܘܐܘܪܚܐ ܕܫܰܝܢܐ ܠܐ ܝܺܕܥܘ܀

ܚ- ܘܠܐ ܐܺܝܬ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܩܕܡ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܘܢ܀

4- ܘܠܐ ܝܺܕܥܘ ܟܠ ܥܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܐ ܗ̄ ܕܡܪܝܐ ܗ̣ܘ܀

6- ܬܰܪܥܺܝܬܗ ܕܡܶܣܟܺܢܐ ܗ̄ ܚܶܙܰܩܝܐ܀ ܐܰܒܗܶܬܘ ܗ̄ ܐܬܘܪ̈ܝܐ܀

72- ܡ̇ܢ ܢܶܬܠ ܡ̣ܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗܰܝܟܠܐܴ ܕܒܢܶܐ ܒܗ̇܀ ܦܽܘܪܩܢܐ ܠܺܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܐܠܐ ܐܢ ܡܪܝܐ ܕܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܬܝܰܩܰܪ ܒܗ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܥܣܪ

ܡܰܠܦ ܠܥܰܡܐ ܕܠܐ ܢܶܬܬܰܟܠܘܢ ܥܠ ܕܶܐܬܦܰܨܝ̣ܘ ܡ̣ܢ ܐܬܽܘܪ̈ܝܶܐ: ܐܠܐ ܕܝܰܬܝ̣ܪܐܻܝܬ ܢܺܐܨܦܘܢ ܕܢܛܘܪܽܘܬ ܢܡܘܣܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܙܡܘܪܐ ܕܰܐܪܒܰܥܣܪ܀ ܠܫܽܘܠܡܐ ܡܰܙܡܘܪܐ ܠܕܰܘܺܝܕ: ܒܬܪ ܕܰܙܟܐ ܠܐܰܒܝ̣ܫܠܘܡ ܘܗܦܰܟ ܠܡܶܣܓܕ ܒܗܰܝܟܠܐܴ܀

1- ܡܪܝܐ ܡܰܢܘ ܢܶܥܡܰܪ ܒܡܰܫܟܢܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܬܬܰܘܬܒ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ ܢܶܬܓܰܝܘܰܪ ܗ̄ ܒܐܘܪܫܠܶܡ ܕܰܒܓܰܘܗ̇ ܒܢܶܐ ܗܰܝܟܠܟ܀

2- ܐܰܝܢܐ ܕܰܡܗܰܠܟ ܕܠܐ ܡܽܘܡ ܗ̄ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܘ ܐܠܰܗܐ ܡܦܰܢܐ ܠܗ̇ܘ ܕܩܰܪܒ ܠܗ ܫܽܘܐܠܐ: ܕܡܰܢܘ ܐܰܪܐ ܢܶܥܡܪ؟ ܘܐܡ̇ܪ: ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܽܘܡ ܗ̣ܘ ܗ̣ܘ ܫܘܶܐ ܠܡܶܥܡܰܪ܀ ܘܥܒܕ ܙܰܕܝܩܘܬܐ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܩܽܘܫܬܐ ܒܠܶܒܗ܀

3- ܘܠܐ ܢܟܘܠܬܢ ܒܠܶܫܢܗ ܗ̄ ܒܰܥ̈ܒܕܐ ܘܚܽܘܫܒ̈ܐ ܘܡ̈ܶܠܐܷ ܙܕܩ ܕܢܶܙܕܰܕܩ ܒܰܪܢܫܐ܀ ܘܫܽܘܚܕܐ ܥܠ ܩܰܪܺܝܒܗ ܠܐ ܡܩܰܒܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܚܶܣܕܐ ܠܐ ܢܶܣܒ ܥܠ ܐܰܝܠܝܢ ܕܰܒܩܽܘܪܒܐ ܕܺܝܠܗ ܗ̄ ܠܐ ܬܶܢܰܕ ܠܗ ܡ̣ܢ ܩܰܪ̈ܺܝܒܰܘܗܝ ܟܕ ܢܶܗܘܘܢ ܡܶܣܟܺܢܝܢ ܘܫܺܝܛܺܝܢ܀

4- ܘܡܰܣܠܰܝ ܒܥܰܝܢ̈ܘܗܝ ܡܰܪܓܙܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܬܠܰܬܟܢܐ܀ ܝܡܶܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܘܠܐ ܡܕܰܓܶܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܐ ܛܠܶܡ ܠܗ܀

5- ܘܟܶܣܦܗ ܒܪܶܒܺܝܬܐ ܠܐ ܝܗܒ ܗ̄ ܒܢܡܘܣܐ ܕܡܽܘܫܐ ܐܺܡܝܪ: ܕܥܠ ܢܽܘܟܪܝܐ ܪܒܐ ܘܥܠ ܐܰܚܘܟ ܠܐ ܬܪܰܒܐ. ܘܗܪܟܐ ܦܫܺܝܛܐܝ̣ܬ ܡܰܣܠܐܷ ܠܗ̇ ܠܪܶܒܺܝܬܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܬܥܣܪ

ܡܚܰܘܶܐ ܕܰܒܐܰܝܠܝܢ ܡ̈ܶܠܐܷ ܙܕܩ ܕܢܶܬܚܰܫܚܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܐܝܠ ܚܠܦ ܦܽܘܪܩܢܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܙܡܘܪܐ ܕܚܰܡܫܰܥܣܪ: ܟܬܺܝܒܽܘܬ ܩܝܡܬܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܗ̄ ܡܒܰܕܩܢܘܬ ܩܝܡܬܗ ܕܦܪܘܩܰܢ ܟܰܪ ܕܐܡ̇ܪ: ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܒܰܩܬ ܠܢܰܦܫܝ ܒܰܫܝܽܘܠ ܘܠܐ ܝܰܗܒܬ ܠܚܰܣܝܟ ܕܢܶܚܙܶܐ ܚܒܠܐܴ܀

1- ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ ܐܠܰܗܐ ܡܛܠ ܕܰܥܠܝܟ ܐܶܬܬܰܟܠܶܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܕܒܟ ܣܰܒܪܶܬ܀

2- ܐܶܡܪܶܬ ܠܡܪܝܐ ܕܡܪܝ ܐܢ̱ܬ ܘܛܒܬܝ ܒܰܫܠܝ ܒܶܝܬ ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܦܬܚܺܝܢ ܠܗ̇ ܒܠܺܝܠܐܝ̣ܬ܀ ܡ̣ܢ ܠܘܬܟ ܗ̣ܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܪܝ ܐܢ̱ܬ: ܡܛܠ ܕܥܠ ܛܒܬܐ ܕܺܝܠܝ ܠܐ ܣܢܺܝܩ ܐܢ̱ܬ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܛܒܬܐ ܠܝ̣ ܠܐ ܐܝܬ ܒܶܠܥܕܰܝܟ܀ ܡܐ ܕܡܰܗܦܶܟ ܡܪܝܐ ܫܒܺܝܬܐ ܕܥܰܡܗ ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܥܶܣܪܐ ܫܰܒ̈ܛܺܝܢ ܕܶܐܫܬܒܺܝܘ ܠܒܒܶܝܠ. ܘܗ̇ܢܐ ܡܰܙܡܘܪܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܕܢܓ̄ ܐܝܬܘܗܝ ܘܰܒܦܶܬܓܡ̈ܐ ܙܥܽܘܪ̈ܐ ܦܪܺܝܫ ܡܶܢܗ ܐܝܟ ܕܡܶܬܚܰܘܝܐ. ܐܰܪܡܢܝܐ ܐܝܟ ܣܽܘܪܝܝܐ: ܘܛܒܬܐ ܕܺܝܠܝ ܡܶܢܟ ܗ̣ܝ ܐܡ̇ܪ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܝ̣ܕܺܝܥܐ ܕܐܦܶܢ ܡ̣ܢ ܝܰܘܢܝܐ ܐܰܥܒܪܘ ܐܽܘܡܢܝ̈ܐ ܐܠܐ ܒܣܽܘܪܝܝܐ ܦܰܚܶܡܘ ܠܨܚܚܗܘܢ ܘܠܗ  ܒܕܽܘܟ ܫܠܶܡܘ܀

ܘܐܦ ܠܩܰܕܺܝܫ̈ܐ ܕܒܰܐܪܥܐ ܘܰܡܫܰܒ̈ܚܐ ܗ̄ ܠܩܰܕܺܝܫ̈ܐ ܠܥܰܡܡ̈ܐ ܚܰܢܦ̈ܐ ܕܡܶܫܬܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܥܽܘܬܪܐ ܘܗܘ̈ܠܐܣ ܐܰܪ̈ܥܢܝܬܐ ܩܪܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܩܰܕܺܝܫ̈ܐ ܕܰܒܐܪܥܐ ܐܰܕܡܰܪܬ ܗ̄ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܥܒܰܕܬ ܐܢܘܢ ܟܕ ܡ̣ܢ ܫܶܠܝ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܫܽܘܒܚܗܘܢ ܕܚܰܩܬ ܐܢܘܢ܀ ܕܟܠܗ ܨܶܒܝܢܝ ܒܗܘܢ ܗ̄ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ ܨܶܒܝܢܝ ܒܰܐܒܕܢܗܘܢ. ܘܐܢܫ̈ܝܢ: ܕܶܐܬܪܰܓܪܓܶܬ ܠܡ ܠܥܽܘܬܪܗܘܢ ܡܦܰܫܩܺܝܢ ܠܦܶܬܓܡܐ ܗ̇ܢܐ܀ ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܨܶܒܝܢ̈ܐ ܕܺܝܠܟ ܒܗܘܢ ܫܰܡܠܺܝܬ܀

4- ܢܶܣܓܘܢ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܝܐ ܒܰܥܓܰܠ ܗ̄ ܠܚܰܪܬܐ ܡܶܬܬܘܶܝܢ ܠܺܝܓܐܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܰܓܝ̈ܐܢ ܡܚܺܝ̈ܠܘܬܐ ܕܺܝܠܗܘܢ: ܒܶܬܰܪܟܶܢ ܐܶܣܬܰܪܗܰܒܘ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܟܽܘܪ̈ܗܢܐ ܕܺܝܠܗܘܢ܀ ܕܠܐ ܐܶܢܰܩܶܐ ܢܽܘܩܝܗܘܢ ܡ̣ܢ ܕܡܐ ܗ̄ ܠܐ ܐܶܕܰܒܰܚ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܰܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܐܶܟܰܢܶܫ ܟܢܽܘ̈ܫܬܗܘܢ ܡ̣ܢ ܕܡܐ܀ ܘܠܐ ܐܶܬܕܟܰܪ ܫܡܗܰܝ̈ܗܘܢ ܒܣܶܦ̈ܘܬܝ ܗ̄ ܠܐ ܬܘܒ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓ ܠܥܽܘܬܪܗܘܢ܀

5- ܡܪܝܐ ܡܢܬܐ ܕܝܪܬܽܘܬܝ ܘܰܕܟܣܝ ܗ̄ ܠܚܰܢ̈ܦܶܐ ܫܺܐܕ̈ܐ ܐܢܘܢ ܡܢܬܐ ܘܰܠܗܘܢ ܡܢܰܩܝܢ ܟܳܣܰܝ̈ܗܘܢ܀ ܐܢ̱ܬ ܗ̣ܘ ܡܦܰܢܐ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܒܰܨܚܚܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ ܠܝ̣ ܝܪܬܽܘܬܝ ܗ̄ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ: ܒܗ̇ܝ ܕܰܐܦܢܺܝ ܐܰܦܘ̈ܗܝ ܡܶܬܐܶܡܪ. ܘܦܰܢܝ ܠܡܶܕܶܡ ܕܐܝܬ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܐܢ ܡܶܠܬܐ ܘܐܢ ܣܽܘܥܪܢܐ܀

6- ܚܒ̈ܠܐ ܢܦܰܠܘ ܠܝ̣ ܒܛܰܪ̈ܩܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܰܒ̈ܠܐܶ ܢܦܰܠܘ ܥܠܰܝ ܒܬܰܩܺܝ̈ܦܶܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܒܦܰܐܝ̈ܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܦܶܣ̈ܐ ܢܦܰܠܘ ܠܝ̣ ܓܒܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܕܡܪܝܐ ܡܛܢܝ ܕܐܶܦܠܘܚ ܠܗ ܘܠܐ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ܀ ܘܐܦ ܝܪܬܘܬܝ ܫܶܦܪܰܬ ܠܝ̣܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܰܩܝ̣ܦܘܬܐ ܠܝ̣ ܐܝܬܝܗ̇܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܡܶܨܛܰܒܝܢܽܘܬܐ ܠܝ̣ ܗܘܬ܀

7- ܘܐܦ ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܬܐ ܪ̈ܕܰܝܢܝ ܟܽܘ̈ܠܝܬܝ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܘܰܙܩܦ ܝܽܘܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪ̈ܕܰܝܶܢܢܝ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܘܰܪܒܨ ܝܽܘܕ ܘܰܙܩܦ ܢܽܘܢ ܩܰܕܡܝܬܐ ܗ̄ ܠܢܰܗܺܝܪܽܘܬ ܡܰܕܥܶܗ ܕܰܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܠܶܠܝܝܐ ܕܚܶܫܽܘܟܐ ܪܡܶܙ. ܒܗ̇ܝ ܕܒܽܘܝܢܐ ܒܟܽܘ̈ܠܝܬܐ ܗܘܶܐ ܐܰܟܡܐ ܕܪܶܓܫܬܐ ܒܡܽܘܚܐ ܗ̇ܟܢܐ ܐܡܪܝܢ ܡܦܰܫܩܢ̈ܐ. ܐܶܢ̇ܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢ݂ܐ: ܕܰܠܦܰܓܪܐ ܒܟܽܘ̈ܠܝܬܐ ܡܰܡܬܶܠ ܐܰܟܡܐ ܕܰܠܢܰܦܫܐ ܒܠܶܒܐ ܟܰܪ ܕܐܡ̇ܪ: ܒܚܪ ܠܶܒܐ ܘܟܽܘ̈ܠܝܬܐ ܟܶܐܡܰܬ ܢܰܦܫܐ ܘܦܰܓܪܐ܀ ܒܰܕܓܘܢ ܠܡܰܪܕܽܘܬܐ ܕܒܽܐܘܠܨܢܐ ܕܦܰܓܪ̈ܐ ܗܘܐ ܠܒܰܪܢܫܐ ܡܰܐܪܶܙ ܗ̇ܪܟܐ܀

9- ܡܛܠܗܢܐ ܚܕܺܝ ܠܶܒܝ ܘܕܨ ܐܝ̣ܩܪܝ: ܩܢܽܘܢܐ ܓܪܰܡܰܛܺܝܩܝܐ: ܚܕܐ ܠܶܒܝ ܡܙܰܕܶܩ ܐܝܟ ܪܕܐ ܫܕܐ. ܩܪܐ ܒܗ̇ܝ ܕܢܶܚܕܶܐ: ܐܝܟ ܢܶܪܕܐ، ܢܶܫܕܐ، ܢܶܩܪܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ. ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܠܗ̇ܝ ܕܰܚܕܺܝ ܘܰܒܠܺܝ ܒܩܳܢܘܢܐ ܕܺܝܠܢܝܐ ܣܝܡܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܕܐ ܠܶܒܝ ܘܰܪܘܰܙ ܠܶܫܢܝ ܐܦ ܒܶܣܪܐ ܢܶܫܪܶܐ ܒܫܶܠܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܣܰܒܪܐ ܗ̄ ܥܠ ܡܰܘܬܐ ܘܰܩܒܽܘܪܬܐ ܕܰܒܪܐ ܪܡܶܙ܀

11- ܬܚܰܘܶܝܢܝ ܐܽܘܪܚܟ ܕܚܰܝ̈ܐ ܒܰܪܒܨ ܘܰܐܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܘܕܰܥܬ ܠܝ̣ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܒܰܩܝܡܬܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܒܰܣܝ̣ܡܘܬܐ ܕܙܟܘܬܐ ܕܝܰܡܝܢܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܕܺܝܪܽܘܬܐ ܒܝܰܡܺܝܢܟ ܠܫܽܘܠܡܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܥܕܰܡܐ ܠܫܽܘܠܡܐ܀ ܐܺܝܓܽܘܦܛܝܐ: ܥܕܰܡܐ ܠܥܠܡ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܒܥܣܪ

ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܟܕ ܐܶܬܪܕܶܦ ܡ̣ܢ ܫܐܘܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܝ̄ܘ: ܨܠܘܬܐ ܕܕܰܘܺܝܕ: ܒܰܨܚܚܐ ܠܕܰܘܝܕ܀

1- ܫܡܰܥ ܡܪܝܐ ܩܰܕܺܝܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܡܰܥ ܡܪܝܐ ܙܰܕܝܩܘܬܐ ܕܺܝܠܝ܀

2- ܘܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܢܶܚܙ̈ܝܢ ܬܪܺܝܨܽܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܝ܀ ܣܘܪܝܝܐ: ܥܰܝܢ̈ܐ ܕܡܪܝܐ ܐܡ̇ܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܗ ܕܰܡܙܰܡܪܢܐ܀

3- ܒܚܰܪܬ ܠܒܝ ܘܣܥܰܪܬܢܝ ܒܠܶܠܝܐ ܗ̄ ܒܙܰܒܢܐ ܕܰܐܚܫ̈ܟܢܝ ܥܩ̈ܬܝ: ܐܠܐ ܢܛܰܪܬܢܝ ܡ̣ܢ ܒܺܝ̈ܫܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܢ̇ܐ ܢܶܛܪܬ ܐܽܘܪ̈ܚܬܐ ܩܰܫ̈ܝܬܐ܀

5- ܕܠܐ ܢܙܽܘ̈ܥܢ ܦܣܥ̈ܬܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܠܐ ܢܶܙܕܰܥܙ̈ܥܢ܀

7- ܥܒܶܕܝܗܝ ܬܶܕܡܘܪܬܐ ܠܚܰܣܝܟ ܗ̄ ܕܟܠܢܫ ܢܶܬܕܰܡܪ ܟܕ ܦܪܶܩ ܐܢ̱ܬ ܠܝ̣ ܡ̣ܢ ܐܝ̣̈ܕܝ ܫܐܘܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܡܰܪ ܪ̈ܰܚܡܐ ܕܺܝܠܟ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܕܡܺܝܪܬܐ ܥܒܰܕܬܗ̇ ܠܰܡܪܰܚܡܢܘܬܟ܀ ܐܺܝܓܘܦܛܝܐ: ܕܡܺܝܪܬܐ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܡܪܰܚܡܢܘܬܟ܀

9- ܘܰܒܥܶܠܕܒܒ̈ܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܝ ܕܣܡܘ ܥܠܰܝ ܗ̄ ܒܬܰܪ̈ܥܝܬܗܘܢ ܕܢܰܘܒܕܘܢܢܝ܀

10- ܣܟܽܘܪ ܦܽܘܡܗܘܢ ܕܡܰܠܶܠܘ ܫܰܒܰܗܪܢܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܥܶܠܕܒܒ̈ܝ ܢܰܦܫܝ ܐܶܚܰܕܘ ܘܠܬܰܪܒܐ ܕܺܝܠܗܘܢ ܚܒܰܫܘ܀ ܦܽܘܡܗܘܢ ܡܰܠܠ ܡܰܫܩܠܘܬܐ ܫܰܒܰܚܘܢܝ ܗ̄ ܟܕ ܩܶܛܠܶܬ ܠܓܽܘܠܝܰܕ ܘܠܰܦܠܶܫ̈ܬܝܶܐ܀

11- ܘܗܫܐ ܟܰܪܟܽܘܢܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܰܠܡܶܩܛܠܰܢܝ܀

14- ܘܡ̣ܢ ܡܺܝ̈ܬܐ ܕܚܶܦܪܐ ܗ̄ ܕܒܗܶܬܬܐ܀ ܬܦܰܠܶܓ ܐܢܘܢ ܒܚܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܬܰܪܡܐ ܦܠܺܝܓܘܬܐ ܒܰܝܢܬܗܘܢ: ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܓܶܕܫܰܬ݀ ܠܫܐܘܠ ܘܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܗ ܒܛܘܪܐ ܕܓܰܠܒܽܘܥ܀ ܘܣܺܝ̈ܡܬܟ ܡܠܺܝ ܟܰܪܣܗܘܢ ܗ̄ ܡܰܪ̈ܕܘܬܐ ܕܣܺܝ̈ܡܢ ܠܟ ܠܰܬܒܰܥܬܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܡ̣ܢ ܡܛܰܫ̈ܝܬܐ ܕܺܝܠܟ ܬܶܣܒܰܥ ܟܰܪܣܗܘܢ܀ ܢܶܣܒܥܘܢ ܒܢܰܝ̈ܐ ܘܢܶܫܒܩܘܢ ܫܰܪܟܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܗܘܢ ܗ̄ ܢܶܬܡܬܰܚ ܓܙܪ ܕܺܝܢܟ ܕܰܥܠܰܝܗܘܢ ܠܰܬܠܬܐ ܕܪ̈ܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܒܰܥܘ ܡ̣ܢ ܒܢܰܝ̈ܐ ܘܰܫܒܰܩܘ ܫܰܪܟܢܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܗܘܢ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܣܰܒܰܥܘ ܒܢܽܘܪ̈ܬܐ܀ ܐܺܝܓܘܦܛܝܐ: ܣܒܰܥܘ ܒܓܽܘܡܪ̈ܶܐ܀

15- ܐܢ̇ܐ ܕܝܢ ܒܙܰܕܝ̣ܩܘܬܐ ܐܶܚܙܐ ܐܰܦܝ̈ܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܚܙܶܐ ܠܦܰܪܨܽܘܦܟ܀ ܘܶܐܣܰܒܥ ܡܐ ܕܶܐܬܬܥܺܝܪܰܬ݀ ܗܰܝܡܢܘܬܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܣܒܰܥ ܡܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܐ ܠܝ̣ ܬܶܫܒܘܚܬܟ܀ ܒܰܨܚܚܐ: ܡܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܐ ܬܶܫܒܘܚܬܟ ܠܥܰܒܕܟ܀ ܐܺܝܓܘܦܛܝܐ: ܟܕ ܢܶܬܚܙܶܐ ܠܝ̣ ܫܽܘܒܚܟ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܒܡܶܬܚܰܙܝܢܘܬ ܫܘܒܚܟ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܐܶܣܒܰܥ ܡܐ ܕܡܶܬܬܥܝ̣ܪ ܐܢ݂ܐ ܡ̣ܢ ܕܽܘܡܝܐ ܕܝ̣ܠܟ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܐܢܫ̈ܝܢ: ܡܐ ܕܶܐܬܬܥܺܝܪܶܬ ܒܰܪܒܨ ܪܺܝܫ ܟܶܐܡܬ ܩܪܶܝܢ܀ ܐܠܐ ܝܰܘܢܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܣܗܕ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܡܢܥܣܪ

ܡ̈ܶܠܐ ܕܩܽܘܒܠܛܰܝܒܘܬܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܕܐܰܘܕܺܝ ܒܚܰܪܬܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܠܐܰܠܗܐ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܟܠܗܶܝܢ ܛܰܝܒ̈ܘܬܐ ܕܰܣܥܰܪ ܐܠܰܗܐ ܠܘܬܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙ̄ܡ ܕܝ̄ܙ: ܒܫܽܘܠܡܐ ܠܥܰܒܕܶܗ ܕܡܪܝܐ ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܝܠܝܢ ܕܡܰܠܶܠ ܠܡܪܝܐ ܡ̈ܶܠܐ ܕܬܶܫܒܘܚܬܐ ܗ̇ܕܐ ܒܝܰܘܡܐ ܕܦܰܪܩܶܗ ܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܐܝ̣ܕܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܰܘܗܝ ܘܡ̣ܢ ܐܝ̣ܕܗ ܕܫܐܘܠ ܘܐܡ̣ܪ܀

1- ܐܶܪܚܡܟ ܡܪܝܐ ܒܰܫܠܝ ܪܺܝܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܚܒܟ܀

4- ܘܪ̈ܶܓܠܬܐ ܕܥܰܘ̈ܠܐܷ ܕܰܠܚ̈ܢܝ ܒܰܙܩܦ ܚܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܢܰܚ̈ܠܐܷ ܕܠܐ ܢܡܘܣܝܽܘܬܐ ܫܰܓܫܽܘܢܝ܀

7- ܘܫܶܬܐܣ̈ܐ ܕܛܽܘܪ̈ܶܐ ܙܥܝ̈ ܘܐܶܬܬܰܠܰܚ̈ܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܬܕܰܠܰܚܶܝ̈ܢ ܒܕܠܰܕ܀ ܐܰܩܽܘܠܐܣ: ܐܶܫܬܓܶܫ̈ܝ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܫܶܬܐܣ̈ܐ ܕܛܽܘܪ̈ܐ ܕܚ̈ܶܠܝ܀

8- ܘܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܚܰܒܶܢ̈ܝ ܡܶܢܗ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ ܘܰܪܒܨ ܒܶܝܬ. ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܚܰܒܽܘ̈ܒܶܐ ܘܰܦܪܰܚܪ̈ܽܘܚܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܬܢܰܒܪ̈ܫܝܶܢ܀

9- ܘܥܰܪܦܶܠܐ ܬܚܽܘܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܰܡܛܢܐ܀

10- ܘܛܣ ܥܠ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܪܘܚܐ܀

11- ܣܡ ܚܶܫܽܘܟܐ ܠܓܶܢܝܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܣܡ ܛܽܘܫܝܐ ܕܺܝܠܗ ܗ̄ ܠܡܶܬܚܰܦܝܢܽܘܬ ܐܠܰܗܘܬܐ ܕܒܰܦܓܰܪ ܕܡܶܢܢ ܢܣܰܒ ܒܪܐ ܘܡܶܠܬܐ ܡܒܰܕܶܩ܀ ܘܟܰܪܟܶܗ ܡܰܛܠܠܶܗ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܰܘ ܡ̣ܢ ܟܽܘܪܟܐ܀ ܠܘ ܟܪܽܘܟܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܕܰܪ̈ܝ ܡܰܫܟܢܐ ܕܺܝܠܗ܀ ܚܶܫܘܟܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܒܰܥܢ̈ܢܶܐ ܕܐܐܱܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܝ̈ܐ ܚܶܫܘ̈ܟܶܐ ܒܰܥܢܢܐ ܕܐܐܪ̈ܐܣ܀

13- ܘܥܶܠܝܐ ܝܰܗܒ ܩܠܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܪܰܝܡܐ܀

14- ܫܰܕܪ ܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ ܘܒܰܕܰܪ ܐܶܢܘܢ ܗ̄ ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܝܐ ܕܠܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܗ܀

15- ܘܶܐܬܚܙܺܝܘ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܡܰܝ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܬܚܙܺܝ̈ܝܶܢ ܡܥܺܝ̈ܢܶܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܡܰܠܦܢܘܬܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܐ܀

15- ܘܶܐܬܓܰܠܝ̣̈ܝ ܫܶܬܐܣ̈ܐ ܕܬܺܒܝܠ ܒܰܦܬܚ ܓܡܰܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܶܬܥܰܡܪܢܺܝܬܐ ܗ̄ ܕܶܐܬܦܰܪܣܝܰܬ݀ ܘܐܶܫܬܰܛܝܰܬ݀ ܒܰܫܠܺܝܚ̈ܐ ܚܶܟܡܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܢܫܰܡܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܪܽܘܓܙܟ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܫܒܐ܀

16- ܫܰܕܪ ܡ̣ܢ ܡܪܰܘܡܐ ܘܰܫܠܢܝ̱܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܢܶܣܒܰܢܝ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܘܩܰܒܠܰܢܝ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܘܡܰܬܩܰܢܝ܀

18- ܘܩܰܕܡܽܘܢܝ̱ ܒܝܰܘܡܐ ܕܥܩܰܬܝ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܚܕܢܐܻܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܽܘܟܟܝ܀

19- ܘܰܐܦܩܰܢܝ ܠܰܪܘܰܚܬܐ ܒܰܦܬܚ ܘܰܐܘ܀ ܘܦܰܨܝܰܢܝ ܡܛܠ ܕܰܨܒܐ ܒܺܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܦܰܨܶܝܢܝ ܡܛܠ ܕܰܒܥܢܝ܀

20- ܘܐܝܟ ܕܰܟܝܽܘܬܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝ ܫܰܠܡܰܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܦܪܥܰܢܝ܀ ܒܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܨܚܚ̈ܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܥܰܬܺܝܩ̈ܐ: ܘܐܝܟ ܕܰܟܝܽܘܬܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝ ܫܶܐܠ ܟܬܺܝܒ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܰܟܝܽܘܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝܐ ܕܬܒܰܥ ܡܶܢܝ ܗ̣ܘ ܐܠܰܗܐ ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ ܒܰܕܠܐܴ ܫܠܶܡ ܠܡܰܦ̈ܩܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ܀

21- ܘܠܐ ܐܶܬܡܰܪܕܶܬ ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܐ ܐܰܪܫܥܶܬ܀

25- ܥܡ ܚܰܣܝܐ ܚܰܣܝܐ ܬܶܗܘܐ ܗ̄ ܐܢ̱ܬ ܐܠܰܗܐ ܘܐܝܟ ܚܰܣܝܽܘܬܗ ܬܶܛܰܒ ܠܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܡ ܚܰܣܝܐ ܬܶܬܚܰܣܶܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܠܘܬ ܚܰܣܝܐ ܚܰܣܝܐܻܝܬ ܬܶܣܥܽܘܪ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܥܡ ܩܰܕܝܫܐ ܩܰܕܝܫܐ ܐܶܗܘܐ ܒܐܠܰܦ ܟܶܐܡܬ ܐܶܢ̇ܐ܀ ܐܺܝܓܽܘܦܛܝܐ: ܥܡ ܙܰܕܺܝܩܐ ܙܰܕܺܝܩܐ ܐܶܗܘܐ ܗܟܘܬ ܒܐܠܰܦ܀ ܘܥܡ ܬܰܡܺܝܡܐ ܬܶܬܬܰܡܰܡ ܬܠܬ ܬܰܘ ܐܶܢܝܢ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܰܬܠܬܰܝ̈ܗܶܝܢ ܡܩܰܫ̈ܝܢ: ܚܕܐ ܡܶܬܒܰܠܥܐ ܘܐܝܟ ܕܒܰܚܝܨܐ ܡܶܬܥܰܫܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܡ ܓܰܒܪܐ ܙܰܟܝܐ ܙܰܟܝܐ ܬܶܗܘܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܥܡ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܽܘܡ ܕܠܐ ܡܽܘܡ ܬܶܗܘܐ ܒܬܰܘ ܟܶܐܡܰܬ ܐܰܢ̱ܬ܀ ܐܺܝܓܽܘܦܛܝܐ: ܐܶܗܘܐ ܒܐܠܰܦ ܟܶܐܡܬ ܐܢ̇ܐ܀

26- ܘܥܡ ܓܰܒܝܐ ܬܶܬܓܒܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܰܒܝܐ ܬܶܗܘܐ܀ ܘܥܡ ܥܩܺܝܡܐ ܬܶܬܦܰܬܰܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܥܡ ܡܦܰܬܠܐܴ ܬܶܬܦܰܬܰܠ܀

28- ܐܢ̱ܬ ܬܰܢܗܰܪ ܫܪܓܝ̱܀ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܘ: ܐܢ̱ܬ ܐܰܢܗܰܪܬ ܫܪܓܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܰܢܗܰܪ܀

29- ܡܛܠ ܕܒܟ ܐܶܪܗܰܛ ܥܠ ܓܰܝܣܐ ܒܰܫܠܝ ܝܽܘܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܒܟ ܐܶܬܦܰܨܶܐ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܐ܀ ܐܰܩܽܘܠܐܰܣ: ܡܛܠ ܕܒܟ ܐܶܪܗܰܛ ܫܰܦܺܝܪ ܡܚܰܙܩܐ܀ ܘܒܰܐܠܗܝ ܐܶܫܘܰܪ ܫܽܘܪܐ܀ ܒܰܣܦܰܪ ܡܰܠܟܘ̈ܬܐ: ܐܶܩܘܰܙ ܫܽܘܪܐ܀ ܣܰܪܩܝܐ: ܐܶܦܦܰܙ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܥܒܰܪ ܫܽܘܪܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܐܰܪܟܶܒ ܥܠ ܫܽܘܪܐ܀

30- ܡܺܐܡܪܶܗ ܕܡܪܝܐ ܒܩܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܠܘ̈ܗܝ ܕܡܪܝܐ ܒܚܺܝܪ̈ܢ܀

31- ܡܛܠ ܕܠܰܝܬ ܐܠܰܗܐ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܡܰܢܘ ܐܠܰܗܐ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ܀ ܘܠܰܝܬ ܕܬܰܩܺܝܦ ܐܝܟ ܐܠܰܗܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܡܰܢܘ ܐܠܰܗܐ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܕܺܝܠܢ܀

32- ܐܠܰܗܐ ܕܚܰܙܩܰܢܝ ܚܰܝܠܐܴ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܡܚܰܙܶܩ ܠܺܝ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܐܠܰܗܐ ܕܰܐܠܒܶܫܬ ܠܺܝ ܚܰܝܠܐܴ܀

33- ܘܥܠ ܪܰܘܡܐ ܐܰܩܺܝܡܰܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܥܠ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ ܡܩܺܝܡ ܐܢ̱ܬ ܠܺܝ ܗ̄ ܕܗܠܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܐܶܗܘܶܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܐ̱ܢ݂ܐ܀

35- ܝܰܗܒܬ ܠܺܝ ܣܰܟܪܐ ܕܦܽܘܪܩܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܽܘܬܪܐ ܕܦܽܘܪܩܢܝ܀ ܘܡܰܪܕܽܘܬܟ ܬܪܰܒܶܝܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܪܕܽܘܬܐ ܬܰܪܶܨܬܰܢܝ ܠܫܽܘܠܡܐ. ܘܡܰܪܕܽܘܬܟ ܗ̣ܝ ܬܰܠܦܰܢܝ܀

36- ܐܰܪܘܰܚܬ ܦܣܥ̈ܬܝ ܕܠܐ ܢܙܽܘܥܘܢ ܩܽܘܪ̈ܨܠܰܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܐ ܐܶܬܡܚܶܠܘ ܩܽܘܪ̈ܨܠܰܝ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܢܰܛܥܽܘܢܝ ܩܽܘܪ̈ܨܠܰܝ܀

37- ܘܠܐ ܐܶܗܦܽܘܟ ܥܕܰܡܐ ܕܶܐܓܰܡܪ ܐܶܢܘܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܰܢܘ: ܒܰܫܠܝ ܓܡܰܠ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀

39- ܬܚܰܙܩܰܢܝ ܚܰܝܠܐ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܗ̄ ܬܰܠܒܫܰܢܝ ܘܬܰܥܛܦܰܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܚܰܙܶܩܬܢܝ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܐܰܠܒܶܫܬ ܠܺܝ ܚܰܝܠܐܴ ܒܰܩܪܒܐ܀ ܐܺܝܓܽܘܦܛܝܐ: ܐܶܣܰܪܬ ܚܰܨܰܝ̈ ܒܚܰܝܠܐܴ ܕܰܩܪܒܐ܀

42- ܘܐܝܟ ܣܝܢܐ ܕܫܽܘ̈ܩܶܐ ܐܶܕܽܘܫ ܐܢܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܛܺܝܢܐ ܕܦܠܰܛܘ̈ܬܐ ܐܶܪܦܽܘܣ ܐܢܘܢ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܐܶܕܽܘܫ܀ ܐܺܝܓܘܦܛܝܐ: ܐܶܫܚܽܘܩ܀

43- ܬܦܰܨܶܝܢܝ ܡ̣ܢ ܕܺܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܥܰܡܐ ܒܰܚܒܨ ܕܳܠܰܕ ܘܠܐ ܬܶܩܪܐ ܕܰܝܢ̈ܘܗܝ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܘܰܙܩܦ ܝܽܘܕ ܐܝܟ ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܠܺܝܠܐܴܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܰܨܢܝ ܡ̣ܢ ܣܰܩܽܘܒܠܝܽܘܬ ܡܰܡܠܠܐ ܕܥܰܡܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܣܰܩܽܘܒܠܝܽܘܬܗ ܕܥܰܡܐ܀ ܐܺܝܓܘܦܛܝܐ: ܡ̣ܢ ܡܰܡܠܠܐ ܕܥܰܡܐ܀

44- ܘܡܰܫܡܰܥ ܐܶܕܢܐ ܢܶܫܡܥܽܘܢܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܡܰܫܡܥܐ ܕܐܶܕܢܐ ܐܶܫܬܡܰܥܘ ܠܺܝ ܗ̄ ܥܰܡܡ̈ܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ܀

45- ܒܢܰܝ̈ܐ ܢܽܘܟܪ̈ܝܶܐ ܢܶܫܬܰܥܒܕܽܘܢ ܠܺܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܢܰܝ̈ܐ ܢܽܘܟܪ̈ܝܶܐ ܕܰܓܠܽܘܢ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܕܰܓܶܠܘ ܠܺܝ ܒܢܰܝ̈ܐ ܢܽܘܟܪ̈ܝܶܐ܀

45- ܒܢܰܝ̈ܐ ܢܽܘܟܪ̈ܝܶܐ ܢܶܬܟܠܽܘܢ ܘܢܶܬܚܰܓܪܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܥܬܶܩܘ ܘܰܐܚܓܰܪܘ ܡ̣ܢ ܫܒܺܝ̈ܠܐܷ ܕܺܝܠܗܘܢ܀

49- ܘܠܰܫܡܟ ܐܶܙܰܡܰܪ ܒܰܦܬܚ ܙܰܝ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܐܡ̣ܪ ܡܰܙܡܘܪܐ܀

50- ܘܥܒܶܕ ܛܰܝܒܽܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܚܡܗ ܠܰܡܫܺܝܚܗ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܫܥܣܪ

ܥܠ ܥܒܽܘܕܽܘܬܐ ܘܰܡܠܰܚܡܽܘܬܐ ܕܒܶܪ̈ܝܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܘܥܠ ܡܕܰܒܪܢܽܘܬܶܗ ܕܰܠܘܬ ܟܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙ̄ܡ ܕܝܚ̄: ܠܫܽܘܠܡܐ ܡܰܙܡܘܪܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܗ̄ ܒܬܪ ܛܒܬܐ ܕܰܗܘܬ ܠܗ ܫܰܒܰܚ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܗܕܐ܀

1- ܫܡܰܝ̈ܐ ܡܶܫܬܰܥܝܢ ܫܘܒܚܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܒܫܰܦܺܝܪܘܬ ܬܽܘܩܢܗܘܢ ܘܰܡܛܰܟܣܽܘܬ ܙܰܘ̈ܥܰܝܗܘܢ܀

2- ܝܰܘܡܐ ܠܝܰܘܡܐ ܡܰܒܰܥ ܡܺܐܡܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܳܣܶܐ ܡܶܠܬܐ܀ ܘܠܶܠܝܐ ܠܠܶܠܝܐ ܡܚܰܘܶܐ ܡܰܕܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܘܕܰܥ ܝܺܕܰܥܬܐ܀

3- ܠܰܝܬ ܡܺܐܡܪܐ ܐܦ ܠܐ ܡ̈ܶܠܐܷ ܕܠܐ ܢܶܫܬܡܰܥ ܒܩܠܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܐܺܝܬ ܡܰܡܠܠܐܴ ܐܦ ܠܐ ܡ̈ܶܠܐܷ ܕܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܶܫܬܡܰܥ ܩܠܗܘܢ ܗ̄ ܣܽܘܟܠܐ ܣܽܘܪܝܝܐ ܣܰܩܽܘܒܠܝ ܗܪܟܐ ܠܝܰܘܢܝܐ. ܒܗܝ ܕܣܽܘܪܝܝܐ ܐܡ̇ܪ: ܕܟܠ ܡܺܐܡܪܐ ܡܶܫܬܡܰܥ ܘܚܰܬܺܝܬ. ܡܛܠ ܕܢܺܝܫܶܗ ܕܰܡܙܰܡܪܢܐ ܗܢܘ: ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܟܕ ܫܰܬܺܝܩܺܝܢ ܡܰܟܪܙܺܝܢ܀

4- ܒܟܠܗ̇ ܐܰܪܥܐ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܣܒܰܪܬܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܦܰܩ ܦܶܬܓܡܗܘܢ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܢܦܰܩ ܩܢܽܘܢܗܘܢ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܢܦܰܩ ܪܽܘܒܗܘܢ܀

ܘܰܒܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܬܺܒܶܝܠ ܡܶܠܰܝ̈ܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܒܥܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܥܡܰܪܬܐ ܡܶܠܰܝ̈ܗܘܢ܀

ܥܠ ܫܶܡܫܐ ܢܩܰܫ ܡܰܫܟܢܶܗ ܒܗܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܫܡܰܝܐ ܣܡ ܡܰܫܟܢܐ ܕܺܝܠܗ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܠܫܶܡܫܐ ܛܰܟܶܣ ܡܰܫܟܢܐ ܒܗܽܘܢ܀

5- ܘܗ̣ܘ ܐܝܟ ܚܰܬܢܐ ܕܢܦܶܩ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܓܢܽܘܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܢܦܰܩ ܡ̣ܢ ܓܢܽܘܢܶܗ ܗ̣ܘ ܒܨܰܦܪ̈ܝܬܐ ܟܕ ܕܢܰܚ܀

6- ܘܠܰܝܬ ܕܛܫܶܐ ܡ̣ܢ ܠܰܗܓܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܶܬܛܰܫܶܐ ܡ̣ܢ ܚܰܡܺܝܡܘܬܶܗ܀

7- ܢܡܘܣܶܗ ܕܡܪܝܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܡܫܰܡܠܝܐ܀ ܘܡܰܦܢܶܐ ܢܰܦܫܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܛܥܝܽܘܬܐ܀

8- ܦܽܘܩܕܢܶܗ ܕܡܪܝܐ ܓܒܶܐ ܡܰܢܗܪ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܽܘܩܕܢܶܗ ܕܡܪܝܐ ܙܰܠܓܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܦܽܘܩ̈ܕܢܰܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܢܽܘܗܪܐ ܐܢܘܢ ܘܢܽܘܗܪܐ ܡܫܰܟܢܺܝܢ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ܀

11- ܐܢ ܢܶܛܪ ܐܢܘܢ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܢܶܬܦܪܰܥ ܣܰܓܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܽܘܪ̈ܥܢܶܐ ܣܰܓܝ̈ܐܷܐ܀

12- ܒܫܪ̈ܥܬܐ ܡܰܢܘ ܡܶܣܬܰܟܰܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܪ̈ܥܬܐ ܡܰܢܘ ܢܶܣܬܰܟܰܠ܀ ܐܺܝܓܘܦܛܝܐ: ܠܫܪ̈ܥܬܐ ܡܰܢܘ ܢܰܣܟܠܰܢܝ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܠܐ ܝܺܕܺܝ̈ܥܬܐ ܡܰܢܘ ܢܶܕܰܥ܀ ܘܡ̣ܢ ܛܰܫ̈ܝܬܐ ܙܰܟܢܝ ܒܰܦܬܚ ܙܰܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܡܛܰܫ̈ܝܬܐ ܕܺܝܠܝ ܕܰܟܢܝ ܒܰܦܬܚ ܕܠܰܕ܀

13- ܐܦ ܡ̣ܢ ܥܰܘܠܐܴ ܒܰܫܠܝ ܘܰܐܘ ܚܣܽܘܟܝܗܝ ܠܥܰܒܕܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܡ̣ܢ ܢܽܘܟܪ̈ܝܐ ܚܽܘܣ ܥܠ ܥܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܟ ܒܰܪܒܨ ܕܠܰܕ ܣܰܓܺܝܐܢܐܻܝܬ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܡ̣ܢ ܡܫܰܩ̈ܠܐܷ ܢܶܛܪܺܝܗܝ ܠܥܰܒܕܟ ܘܦܰܨܝܗܝ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܡ̣ܢ ܠܐ ܐܠܰܗܽܘܬܐ ܣܰܓܺܝܐܬܐ܀ ܕܠܐ ܢܶܫܬܰܠܛܘܢ ܒܺܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܢ ܠܐ ܢܶܫܬܰܠܛܘܢ ܒܺܝ: ܗܝܕܶܝܢ ܕܠܐ ܡܽܘܡܐ ܐܶܗܘܶܐ܀

14- ܡܪܝܐ ܥܕܽܘܪܝ ܘܦܪܽܘܩܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܥܰܕܪܢܝ ܘܦܪܽܘܩܝ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܡܪܝܐ ܥܰܫܺܝܢܐ ܕܝܠܝ ܘܩܰܪܺܝܒ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ

ܨܠܘܬܐ ܕܥܰܡܐ ܕܰܚܠܦ ܚܶܙܰܩܝܐ ܟܕ ܐܶܬܶܐܠܶܨ ܡ̣ܢ ܐܶܬܘܪ̈ܝܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙ̄ܡ ܕܝ̄ܛ: ܒܫܽܘܠܡܐ ܕܡܰܙܡܘܪܐ ܠܕܰܘܺܝܕ܀ ܐܰܬܢܰܐܣܝܘܣ: ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܪ̈ܚܡܶܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܥܠ ܕܰܘܝܕ܀ ܕܢܺܝܐܝܠ: ܡ̣ܢ ܕܰܘܺܝܕ ܥܠ ܫܠܶܝܡܘܢ܀

1- ܢܶܥܢܶܝܟ ܡܪܝܐ ܒܝܰܘܡܐ ܕܽܐܘܠܨܢܐ ܗ̄ ܟܕ ܩܪܶܐ ܐܢ̱ܬ ܠܗ ܘܰܢܥܰܕܪܟ܀ ܫܡܶܗ ܕܰܐܠܗܶܗ ܕܝܰܥܩܘܒ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܘܝܰܩ̈ܕܰܝܟ ܗ̣ܘ ܢܰܕܗܶܢ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܡܩܰܒܠܐܴ ܢܶܥܒܶܕ܀

6- ܡܶܟܺܝܠ ܝܺܕܝܥܐ ܗ̣ܝ ܕܰܦܪܰܩ ܐܠܰܗܐ ܠܰܡܫܺܝܚܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗ̇ܫܐ ܝܶܕܥܶܬ ܕܫܰܘܙܶܒ ܡܪܝܐ ܠܰܡܫܝ̣ܚܗ܀

8- ܗܶܢܘܢ ܒܪܰܟܘ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܥܰܪܩܰܠܘ܀ ܘܰܢܦܰܠܘ: ܘܰܚܢܰܢ ܩܡܰܢ ܘܶܐܬܛܰܝܰܒܰܢ ܒܰܚܕܐ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܡܢܰܢ ܘܶܐܬܬܰܪܰܨܢܰܢ܀

9- ܡܪܝܐ ܢܶܦܪܩܰܢ ܘܡܰܠܟܰܢ ܢܶܥܢܶܝܢ ܒܝܰܘܡܐ ܕܢܶܩܪܶܝܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܪܽܘܩ ܡܪܝܐ ܠܡܰܠܟܐ ܕܺܝܠܟ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ ܘܺܐܝܓܽܘܦܛܝܐ: ܠܝܬ ܕܺܝܠܟ ܐܠܐ ܠܡܰܠܟܐ ܒܰܠܚܘܕ܀ ܐܰܬܢܐܣܝܘܣ: ܡܪܝܐ ܢܶܦܪܩܰܢ ܘܡܰܠܟܐ ܢܦܰܢܶܐ ܠܢ ܡܶܠܬܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

ܡܒܰܕܶܩ ܥܠ ܚܶܙܩܝܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܶܐܬܦܰܨܺܝ ܡ̣ܢ ܐܬܘܪ̈ܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙ̄ܡ ܕܥܶܣܪܝܢ: ܒܫܽܘܠܡܐ ܡܰܙܡܘܪܐ ܠܕܰܘܺܝܕ܀ ܐܰܬܢܐܣܝܘܣ: ܐܦ ܗܢܐ ܢܺܝܫܐ ܕܡܰܙܡܘܪܐ ܕܩܰܕܡܽܘܗܝ ܐܺܝܬ ܠܗ܀

1- ܡܪܝܐ ܒܚܰܝܠܟ ܢܶܚܕܶܐ ܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܚܶܙܰܩܝܐ܀

2- ܘܛܽܘܝܒܐ ܕܣܶܦ̈ܘܬܗ ܠܐ ܟܠܰܝܬܝܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܨܶܒܝܢܐ ܕܣܶܦ̈ܘܬܗ ܠܐ ܓܠܰܙܬܝܗܝ܀

3- ܡܛܠ ܕܩܰܕܶܡܬܝܗܝ ܒܽܘܪܟܬܐ ܛܒܬܐ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܘܰܪܒܨ ܕܳܠܰܕ ܡܩܰܫܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܩܪܰܡܬܝܗܝ ܒܰܫܠܝ ܩܽܘܦ ܘܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܗ̄ ܟܰܣܝ̣ܬܝܗܝ ܒܒܽܘܪ̈ܟܬܐ ܒܰܣܝ̣̈ܡܬܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܒܙܰܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܰܥܒܰܕܬܝܗܝ ܒܽܘܪ̈ܟܬܐ ܒܒܰܣܝ̣ܡܘܬܐ܀ ܐܺܝܓܽܘܦܛܝܐ: ܕܒܰܪܶܟܬܝܗܝ ܒܒܽܘܪ̈ܟܬܐ ܛܒ̈ܬܐ܀ ܘܣܡܬ ܒܪܺܝܫܗ ܟܠܝ̣ܠܐ ܡܫܰܒܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܠܝ̣ܠܐ ܡ̣ܢ ܟܺܐܦܐ ܡܝܰܩܰܪܬܐ܀

4- ܚܰܝ̈ܐ ܫܶܐܠ ܠܟ ܒܰܪܒܨ ܫܺܝܢ ܘܝܰܗܒܬ ܠܗ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܰܢܘ: ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ ܒܗ̇ܝ ܕܰܦܬܚ ܫܺܝܢ ܡ̣ܢ ܫܐܘܽܠܐܴ ܐܬܶܐ. ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܫܶܐܠܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܰܝ̈ܐ ܫܶܐܠ ܡ̣ܢܟ ܗ̄ ܐܰܘܣܶܦܬ ܥܠ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܚܰܡܫܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܢ ܢܽܘܓܪܐ ܕܝܰܘ̈ܡܬܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܗ̄ ܦܐܷܫ ܥܽܘܗܕܢ ܬܰܘܣܶܦܬܐ ܗ̇ܕܐ ܒܝܬ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ܀

9- ܬܶܥܒܶܕ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܬܰܢܽܘܪܐ ܕܢܽܘܪܐ ܠܙܰܒܢܐ ܕܪܽܘܓܙܐ ܒܠܡܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܙܰܒܢܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܐ ܕܽܝܠܟ܀

11- ܐܶܬܚܰܫܰܒܘ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܘܠܐ ܐܶܬܡܨܝ̣ܘ ܚܰܝܠܐܴ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܚܰܫܰܒܘ ܡܰܚܫ̈ܒܬܐ ܗ̇ܠܝܢ ܕܠܐ ܡܶܫܟ̈ܚܢ ܠܰܡܩܡ܀

12- ܬܣܺܝܡ ܒܗܘܢ ܟܽܘܬܡܐ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ ܐܝܟ ܚܽܘܬܪܐ ܘܫܽܘܦܪܐ ܘܫܽܘܒܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܰܬܣܝ̣ܡ ܐܢܘܢ ܚܰܨܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܬܶܥܒܶܕ ܐܢܘܢ ܡܶܬܛܰܠܩ̈ܢܶܐ܀ ܘܛܽܘܝܒܟ ܬܰܬܩܶܢ ܥܠ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܫܰܪ̈ܟܢܶܐ ܕܠܟ ܬܛܰܝܶܒ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܘܢ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܒܫܰܦܺܝܪ̈ܬܐ ܕܺܝ̣ܠܟ ܬܣܰܬܶܬ ܥܠ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܘܢ܀

13- ܢܙܰܡܰܪ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܓܰܢ̱ܒܪܘܬܟ ܒܰܦܬܚ ܙܰܝ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܘܰܫܠܝ ܙܰܝ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܢܒܰܪܶܟ ܘܰܢܙܰܡܪ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

ܐܰܡܝ̣ܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܚܠܦ ܨܠܘܬܐ ܟܕ ܐܶܬܪܕܶܦ ܡ̣ܢ ܐܰܒܝ̣ܫܠܘܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙ̄ܡ ܕܥܶܣܪܝܢ ܘܚܰܕ ܒܫܽܘܠܡܐ ܚܠܦ ܡܣܰܝܥܢܘܬܐ ܨܰܦܪܝܬܐ ܡܰܙܡܘܪܐ ܠܕܰܘܺܝܕ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܠܰܥܒܕ ܙܟܘܬܐ ܥܠ ܐܺܝܠܐܴ ܨܰܦܪܝܐ ܡܰܙܡܘܪܐ ܕܰܘܺܝܕ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܙܟܘܬܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܚܠܦ ܓܥܬܐ ܨܰܦܪܝܬܐ܀ ܐܰܬܢܐܣܝܘܣ: ܣܽܘܝܥܐ ܨܰܦܪܝܐ ܠܚܽܘܪܪܰܢ ܕܡ̣ܢ ܠܶܠܝܐ ܘܥܰܡܛܢܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܒܝܕ ܕܶܢܚܐ ܕܡ̣ܢ ܪܰܘܡܐ ܐܠܰܗܐ ܡܶܠܬܐ ܩܳܪܶܐ ܡܙܰܡܪܢܐ. ܘܰܠܙܰܒܢܐ ܕܰܩܝܡܬܗ ܕܦܪܘܩܰܢ: ܩܡ ܓܝܪ ܒܨܰܦܪܐ ܥܰܡܝ̣ܩܐ: ܡܫܰܒܰܚ ܕܝܢ ܠܡܰܙܡܘܪܐ ܗ̇ܢܐ ܗ̣ܘ ܡܫܺܝܚܐ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܐ̱ܢܫܘܬܐ. ܐܦ ܐܰܝܠܝܢ ܕܰܓܕܰܫ̈ܝ ܠܦܪܘܩܰܢ ܡ̣ܢ ܝ̣ܗܘ̈ܕܝܐ ܒܙܰܒܢܐ ܕܰܙܩܺܝܦܐ ܢܰܗܺܝܪܐܝܬ ܡܶܫܬܰܥܐ܀

1- ܐܠܰܗܝ ܐܠܰܗܝ ܠܡܢܐ ܫܒܰܩܬܢܝ ܘܰܐܪܚܶܩܬ ܡ̣ܢܝ ܦܽܘܪܩܢܝ ܒܡ̈ܶܠܐܷ ܕܣܰܟܠܘ̈ܬܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܠܗܐ ܐܠܗܐ ܕܝ̣ܠܝ ܚܽܘܪ ܒܝ̣ ܠܡܢܐ ܫܒܰܩܬܢܝ ܠܪܘܚܩܐ ܡ̣ܢ ܦܽܘܪܩܢܝ ܒܡ̈ܶܠܐܷ ܕܫܪ̈ܥܬܝ܀

2- ܘܰܒܠܶܠܝܐ ܘܠܐ ܬܟܰܬܪ ܠܝ̣܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܒܠܶܠܝܐ ܘܠܰܘ ܠܠܐ ܗܰܘܢܐܗ̱ܝ ܠܝ̣܀ ܘܒܰܨܚܚܐ: ܘܰܒܠܶܠܝܐ ܠܰܘ ܒܚܰܣܝ̣ܪܽܘܬ ܗܰܘܢܐ ܕܝ̣ܠܝ܀ ܐܝ̣ܓܽܘܦܛܝܐ: ܘܰܒܠܠܝܐ ܘܠܐ ܬܶܬܦܢܶܐ ܠܘܬܝ܀

3- ܐܢ̱ܬ ܩܰܕܝ̣ܫ ܘܝܬܒ ܒܫܽܘܒܚܟ ܝ̣ܣܪܐܝܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܢ̱ܬ ܒܩܰܕܝ̣ܫ̈ܐ ܥܡܰܪ ܐܢ̱ܬ ܩܽܘܠܣܐ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ܀

6- ܐܢ̇ܐ ܬܰܘܠܥܐ ܐ̱ܢ̣ܐ ܘܠܐ ܒܰܪܢܫܐ ܗ̄ ܐܢ̇ܐ ܕܰܘܺܝܕ ܒܦܶܚܡܐ ܕܰܐܒ̈ܗܝ ܐܰܒܪܗܡ ܘܐܝ̣ܣܚܩ ܘܝܰܥܩܘܒ ܠܐ ܡܶܕܡ ܐܝ̣ܬܰܝ܀

8- ܐܶܬܬܟܶܠ ܥܠ ܡܪܝܐ ܢܦܰܨܶܝܘܗܝ ܕܠܐ ܕܳܠܰܕ ܩܪܺܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܰܒܰܪ ܒܡܪܝܐ ܘܢܶܦܪܩܺܝܗܘܝ܀

9- ܡܛܠ ܕܐܢ̱ܬ ܗ̣ܘ ܬܽܘܟܠܢܝ ܡ̣ܢ ܡܰܪܒܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܐܢ̱ܬ ܗ̣ܘ ܐܝ̣ܬܝܟ ܗ̇ܘ ܕܰܫܡܰܛܬܢܝ ܡ̣ܢ ܟܰܪܣܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܕܰܐܦܶܩܬܢܝ܀ ܐܝ̣ܓܽܘܦܛܝܐ: ܕܰܢܬܰܦܬܢܝ܀

14- ܘܰܗܘܐ ܠܶܒܝ ܐܝܟ ܫܥܽܘܬܐ ܘܶܐܬܡܣܺܝ̣ܘ ܒܓܰܘܝ ܡ̈ܥܰܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܘܐ ܠܶܒܝ ܐܝܟ ܩܺܐܪܘܬܐ ܕܡܶܬܦܰܫܪܐ ܒܡܶܨܥܰܬ ܟܰܪܣܝ̱܀

16- ܒܰܙܰܥܘ ܐܝ̣̈ܕܝ ܘܪ̈ܶܓܠܝ܀ ܣܽܘܡܐܟܘܣ: ܐܝܟ ܕܒܥܶܝܢ ܠܡܶܐܣܰܪ ܐܝ̣̈ܕܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܝ܀

17- ܘܰܐܝܠܶܠܘ ܟܠܗܘܢ ܓܰܪ̈ܡܝ܀ ܗ̣ܢܘܢ ܚܪܘ ܘܰܚܙܰܘ ܒܝ̣܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܢܰܘ ܟܠܗܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܟܕ ܡܢܶܐ ܐ̱ܢ݂ܐ ܓܰܪ̈ܡܰܝ: ܗ̣ܢܘܢ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܚܝܪܺܝܢ ܒܝ̣܀

18- ܘܥܠ ܠܒܽܘܫܝ̱ ܐܰܪܡܺܝܘ ܦܶܣ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܶܣܐ ܚܕܢܐܻܝܬ܀ ܣܽܘܡܐܟܘܣ: ܢܦܣܺܝܢ ܗܘܰܘ܀

19- ܘܐܢܬ ܡܪܝܐ ܠܐ ܬܰܪܚܶܩ ܡ̣ܢܝ: ܐܝ̣ܠ ܐܝ̣ܠ ܠܥܽܘܕܪܢܝ ܟܰܬܰܪ ܗ̄ ܐܦܠܐ ܕܽܘܟܰܬ ܦܣܘܩܐ ܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܗ̇ܪܟܐ. ܐܠܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܠܐ ܕܥܽܘܕܪܢܐ ܢܰܩܝ̣ܦܐ ܗ̇ܟܢܐ܀ ܐܢ̱ܬ ܕܝܢ ܡܪܝܐ ܠܐ ܬܰܪܚܩ ܥܽܘܕܪ̈ܢܰܝܟ ܡ̣ܢܝ. ܒܣܽܘܝܥܐ ܕܝ̣ܠܝ ܚܽܘܪ܀

21- ܘܡ̣ܢ ܩܰܪܢܐ ܪܡܬ ܡܽܘܟܟܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܡ̣ܢ ܩܰܪ̈ܢܶܐ ܕܠܚܽܘ̈ܕܝܰܝ ܩܰܪܢܐ ܠܡܽܘܟܟܝ ܗ̄ ܪܰܝܡܐ ܕܰܠܛܰܒܝܐ ܪܰܒܐ ܕܡܐ ܘܰܚܕܐ ܩܰܪܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܩܢܶܐ ܒܡܶܨܥܰܬ ܪܺܝܫܶܗ܀

23- ܘܟܠܗ ܙܰܪܥܐ ܕܝܰܥܩܘܒ ܐܰܘܩܪܽܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܒܚܽܘܢܝܗܝ܀ ܘܰܕܚܰܠܘ ܡ̣ܢܗ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ ܦܩܽܘܕܐܝ̣ܬ ܟܠܗ ܙܰܪܥܗ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܕܚܰܠ ܗ̇ܟܝܠ ܡ̣ܢܗ ܙܰܪܥܗ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ܀

25- ܡ̣ܢ ܩܕܡܰܝܟ ܗ̣ܝ ܬܶܫܒܘܚܬܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܠܘܬܟ ܗ̣ܘ ܩܽܘܠܣܝ܀

27- ܘܰܩܕܡܰܘܗܝ ܢܶܣܓ̈ܕܢ ܟܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܬܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܢܶܣܓܕܽܘܢ ܩܕܡܰܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ܀ ܝܰܥܩܘܒ ܕܐܽܘܪܗܝ: ܘܢܶܣܓ̈ܕܢ ܩܕܡܰܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܛܘܗ̈ܡܶܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܐܡ̇ܪ ܐܝܟ ܒܰܪ̱ܬ ܩܠܐ ܣܽܘܪܝܝܬܐ ܠܥܶܙ ܠܗ ܠܰܫܡܐ ܗ̇ܢܐ܀

29- ܢܶܐܟܠܘܢ ܘܢܶܣܓܕܽܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܟܠܗܘܢ ܟܰܦܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܟܰܠܘ ܘܰܣܓܶܕܘ ܟܠܗܘܢ ܫܰܡܝ̣ܢ̈ܐ ܕܰܐܪܥܐ܀ ܐܺܝܓܘܦܛܝܐ: ܟܠܗܘܢ ܪܰܘܪ̈ܒܢܶܐ ܕܰܐܪܥܐ܀

30- ܙܰܪܥܐ ܕܢܶܦܠܚܺܝ̣ܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܙܰܪ̈ܥܝ ܢܶܦܠܽܘܚ ܥܰܒܕܘܬܐ ܠܗ܀ ܢܣܰܒܰܪ ܕܪܶܗ ܠܡܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܰܘܕܰܥ ܠܡܪܝܐ ܕܪܐ ܕܐܬܶܐ܀

31- ܢܺܐܬܘܢ ܘܰܢܚܰܘܽܘܢ ܙܰܕܝ̣ܩܘܬܗ ܠܥܰܡܐ ܕܡܶܬܝ̣ܠܕ ܕܥܒܶܕ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܘ ܡ̣ܢ ܕܡܐ ܘܠܰܘ ܡ̣ܢ ܨܶܒܝܢܐ ܕܒܶܣܪܐ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܠ ܦܽܘܢܝܶܗ ܕܥܰܡܐ ܘܥܠ ܢܝܚ̈ܶܐ ܕܦܓܥܺܝܢ ܒܗܘܢ ܟܕ ܣܠܩܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܒܒܶܝܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܟ̄ܒ ܡܰܙܡܘܪܐ ܠܕܰܘܺܝܕ܀

1- ܡܪܝܐ ܢܶܪܥܶܝܢܝ ܘܡܶܕܡ ܠܐ ܢܚܰܣܰܪ ܠܝ̣ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ ܘܣܶܡܟܰܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܐ ܡܶܕܡ ܠܝ̣ ܢܶܚܣܰܪ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀

2- ܘܥܠ ܡܰܪ̈ܓܐ ܕܥܽܘܫܢܐ ܢܰܫܪܶܝܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܕܽܘܟܬܐ ܕܝܽܘܪܩܐ܀ ܬܰܡܢ ܠܝ̣ ܐܰܫܪܝ̣܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܒܦܰܐܝܽܘܬܐ ܕܬܰܕܐܐ ܐܰܣܡܟܰܢܝ܀ ܘܥܠ ܡܰܝ̈ܐ ܢܺܝ̈ܚܶܐ ܢܕܰܒܪܰܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܡܰܝ̈ܐ ܕܰܢܝܚܐ ܪܰܒܝܰܢܝ܀ ܡܛܠ ܫܡܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܡܶܗ܀

3- ܐܦܶܢ ܐܶܗܰܠܶܟ ܒܢܰܚ̈ܠܝ ܛܶܠܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܢ ܓܶܝܪ ܐܦ ܐܺܙܰܠ ܒܡܶܨܥܰܬ ܛܶܠܠܶܗ ܕܡܰܘܬܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܒܝܰܕ ܢܰܚܠܐܴ ܕܡܰܛܰܠ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܛܶܬ܀ ܫܰܒܛܟ ܘܚܽܘܛܪܟ ܗ̣ܢܘܢ ܒܰܝܐܘܢܝ ܒܰܚܕܐ ܢܽܘܢ. ܗ̄ ܫܰܒܛܶܗ ܕܰܐܗܪܘܢ ܘܚܽܘܛܪܶܗ ܕܡܘܫܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܒܛܟ ܘܡܽܘܪܢܝ̣ܬܟ ܠܝ̣ ܒܰܝܰܐܘ܀ ܐܝ̣ܓܘܦܛܝܐ: ܫܰܒܛܟ ܘܫܰܒܽܘܩܟ܀ ܐܽܘܪܺܝܓܰܢܺܝܣ: ܕܫܰܒܛܐ ܘܚܽܘܛܪܐ ܠܢܶܓ̈ܕܶܐ ܘܫܽܘܢܩ̈ܶܐ ܩܪܶܐ. ܕܐܢ ܚܛܶܐ ܐܢ̱ܬ ܚܙܶܐ ܐܢ̱ܬ ܕܚܽܘܛܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܶܬܬܣܝ̣ܡ ܥܠܰܝܟ: ܕܰܥ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܐܠܗܐ ܩܰܪܝ̣ܒܝܢ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܢ ܕܡܪܝܐ ܨܒܶܐ ܒܗ: ܪܕܶܐ ܠܗ܀ ܕܢܺܝܐܝܠ: ܫܰܒܛܐ ܘܚܽܘܛܪܐ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܠܡܰܘܬܐ ܩܪܶܐ. ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܰܪܓܶܫ ܐ̱ܢܫ ܒܠܐܴ ܡܝܽܘܬܽܘܬܐ ܕܒܰܩܝܡܬܐ ܩܢܶܐ܀ ܐܰܬܢܐܣܝܘܣ: ܥܠ ܡܫܝ̣ܚܐ ܕܗܽܘܽܝܘ ܫܰܒܛܐ ܦܫܺܝܛܐ ܘܚܽܘܛܪܐ ܕܥܽܘܫܢܐ ܪܡܶܙ܀

5- ܣܕܰܪܬ ܩܕܡܝ ܦܬܘܪ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܬܩܶܢܬ ܗ̄ ܥܰܡܡ̈ܐ ܕܥܒܰܪ ܐ̱ܢ̣ܐ ܩܕܡܰܝܗܘܢ ܒܕܽܘܟܐ ܕܽܘܟܐ ܐܝܟ ܕܰܠܡܽܘܪܡܪܗܘܢ܀ ܘܟܣܝ̱ ܡܰܪܘܶܐ ܐܝܟ ܚܰܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܟܣܐ ܕܝ̣ܠܟ ܕܡܰܪܘܶܐ ܐܝܟ ܬܰܩܝ̣ܦܐ܀ ܣܽܘܡܐܟܘܣ: ܕܡܰܪܘܶܐ ܒܟܠ ܛܒܬܐ ܐܦ ܓܶܝܪ ܐܰܪܡܢܝܐ ܘܐܝ̣ܓܦܛܝܐ ܘܟܣܟ ܐܡܪܝ̣ܢ܀

6- ܛܰܝܒܘܬܟ ܘܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܪܰܕܦܽܘܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܪܕܦܽܘܢܢܝ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܐܰܦܩܽܘܢܝ ܒܰܙܒܰܢ: ܐܦ ܡ̣ܢ ܒܒܶܝܠ ܢܰܦܩܽܘܢܢܝ ܗ̇ܫܐ܀ ܕܶܐܥܡܰܪ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܪܝܐ ܟܠܗܘܢ ܝܰܘܡ̈ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܰܥܡܪܽܘ ܠܝ̣ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܪܝܐ܀ ܢܽܘܓܪܐ ܕܝܰܘܡ̈ܬܐ ܗ̄ ܡܐ ܬܘܒ ܐܶܫܬܕܐ ܠܗܰܠ ܘܐܶܫܬܒܶܐ ܠܐܰܬܪ̈ܰܘܬܐ

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

ܡܰܪܬܝܢܘܬܐ ܕܰܠܘܬ ܥܰܡܐ ܕܰܒܒܒܶܝܠ: ܠܐ ܢܶܦܣܩܘܢ ܣܰܒܪܐ ܕܦܽܘܢܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܙܡܘܪܐ ܕܥܶܣܪܝܢ ܘܰܬܠܬܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܐ ܗ̄ ܥܠ ܬܽܘܩܢܗ̇ ܕܰܒܪܺܝܬܐ ܗܕܐ ܕܒܝܽܘܡ ܚܕ ܒܫܰܒܐ ܫܰܪܝ̣ ܘܰܕܥܰܠ ܡܰܝ̈ܐ ܬܰܠܝܐ ܐܰܪܥܐ ܒܪܶܡܙܐ ܕܒܪܘܝܐ ܡܰܐܪܶܙ. ܡܰܟܪܶܙ ܕܝܢ ܘܣܽܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܠܰܫܡܰܝܐ܀

1- ܕܡܪܝܐ ܗ̣ܝ ܐܰܪܥܐ ܒܰܡܠܐܗ̇ ܒܰܒܠܨ ܐܴܠܰܦ ܘܠܐ ܬܶܩܪܐ ܒܰܡܠܐܝܗ̇ ܒܝܽܘܕ ܠܐ ܚܰܬܝ̣ܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܪܝܐ ܐܰܪܥܐ ܘܡܽܘܠܳܝܗ̇܀ ܐܝ̣ܓܘܦܛܝܐ: ܒܫܽܘܡܠܝܗ̇ ܗ̄ ܒܟܠ ܡܐ ܕܐܝ̣ܬ ܒܗ̇܀ ܬܺܒܶܝܠ ܘܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܬܥܰܡܪܢܺܝ̣ܬܐ܀

2- ܘܰܒܢܰܗܪ̈ܘܬܐ ܐܰܬܩܢܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܰܝܒܗ̇܀ ܡ̇ܢܘ ܢܶܣܰܩ ܠܛܘܪܶܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܛܘܪܐ ܕܨܶܗܝܘܢ܀

4- ܐܰܝܢܐ ܕܰܕܟ̈ܝܢ ܐܝ̣̈ܕܘܗܝ ܘܰܓܒܐ ܒܠܶܒܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܝܢܐ ܕܙܰܟܝ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܰܕܟܶܐ ܒܠܶܒܗ ܗ̄ ܙܰܕܝܩ̈ܐ ܕܰܒܓܠܘܬܐ܀ ܘܠܐ ܝܡܐ ܒܢܰܦܫܗ ܒܕܰܓܠܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܢܣܰܒ ܥܠ ܣܪܺܝܩܘܬܐ ܕܢܰܦܫܗ܀

7- ܐܰܪܝ̣ܡܘ ܬܰܪ̈ܥܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܘܢ ܗ̄ ܐܠܰܗܐ ܟܶܐܡܰܬ ܦܩܶܕ ܠܬܰܪ̈ܥܐ ܕܽܐܘܪܫܠܶܡ ܕܰܢܪܺܝܡܘܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܘܢ ܩܕܡ ܡܕܰܒܪܢܐ ܕܥܰܡܐ ܕܦܢܶܐ ܡ̣ܢ ܫܶܒܝܐ ܘܠܐ ܢܶܣܬܰܢܩܘܢ ܥܠ ܡ̇ܢ ܕܦܬܰܚ ܠܗܘܢ܀ ܐܶܬܬܪܺܝܡܘ ܬܰܪ̈ܥܐ ܕܡ̣ܢ ܥܠܡ ܗ̄ ܕܗܐ ܡ̣ܢ ܫܰܒܥܺܝ̣ܢ ܫܢ̈ܝܢ ܕܫܶܒܝܐ ܣܚܺܝܦܺܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܢܒܺܝ̈ܐ ܡܶܬܢܰܒܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܝܟܘܢ܀ ܢܶܥܘܠ ܕܠܐ ܕܳܠܰܕ ܡܰܠܟܐ ܕܐܝ̣ܩܪ̈ܐ ܗ̄ ܗ̇ܘ ܕܚܰܘܝ ܕܢܦܶܩ ܗܘܐ ܡܶܢܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܶܝܡ ܒܝܕ ܡܰܪܟܰܒܬܐ ܕܰܚܙܐ ܚܰܙܩܝܐܝܠ ܗܐ ܡ̣ܢ ܕܪܝ̣ܫ ܥܐܠ ܠܗ̇܀

8- ܡ̇ܢܘ ܗ̇ܢܐ ܡܰܠܟܐ ܕܺܐܝܩܪ̈ܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܗ̣ܢܘܢ ܬܰܪ̈ܥܐ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܘܗ̣ܘ ܡܦܰܢܐ܀ ܡܪܝܐ ܥܰܫܝ̣ܢܐ ܘܓܰܢ̱ܒܪܐ܀

9- ܐܰܪܝܡܘ ܬܰܪ̈ܥܐ ܪ̈ܝ̣ܫܰܝܟܘܢ ܗ̄ ܠܡܰܥܠܬܗ ܕܥܰܡܐ܀ ܢܶܥܘܠ ܡܰܠܟܐ ܕܐܝ̣ܩܪ̈ܐ ܗ̄ ܕܐܶܙܰܠ ܒܪܝ̣ܫ ܥܰܡܐ܀

10- ܡܪܝܐ ܚܰܝܠܬܢܐ ܗ̄ ܕܫܰܥܒܶܕ ܥܰܡܡ̈ܐ ܠܥܰܡܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܪܝ̣ܡܘ ܬܰܪ̈ܥܐ ܪ̈ܺܝܫܢܐ ܕܝ̣ܠܟܘܢ ܗ̄ ܐܰܪܝܡܘ ܬܰܪ̈ܥܐ ܕܝ̣ܠܟܘܢ ܐܘ ܪ̈ܺܝܫܢܐ ܐܰܘܟܝܬ ܡܰܠܐܟ̈ܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܐܰܥܒܰܪܘ ܠܬܰܪ̈ܥܢܶܐ ܪ̈ܺܝܫܢܐ ܕܺܝܠܟܘܢ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܐܰܪܝ̣ܡܘ ܪ̈ܺܝܫܢܐ ܠܬܰܪ̈ܥܐ ܕܺܝܠܟܘܢ ܠܥܠ܀ ܐܝ̣ܓܘܦܛܝܐ: ܐܰܪܡܝܘ ܐܘ ܪ̈ܺܝܫܢܐ ܬܰܪ̈ܥܰܝܟܘܢ܀ ܐܰܬܢܐܣܝܘܣ: ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܕܰܒܪܢܘܬܐ ܒܣܽܘܠܩܗ ܕܰܒܪܐ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܬܐ ܫܡܰܝܢ̈ܐ ܡܰܘܕܥܺܝܢ ܕܢܶܦܬܚܽܘܢ ܬܰܪ̈ܥܐ ܘܗ̇ܢܘܢ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܘܗ̇ܢܘܢ ܡܦܰܢܶܝܢ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܠ ܬܰܟܫܶܦܬܐ ܕܥܰܡܐ ܕܰܒܒܒܶܝܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܙܡܽܘܪܐ ܕܟ̄ܕ ܠܕܰܘܺܝܕ܀

1- ܠܘܬܟ ܡܪܝܐ ܢܰܦܫܝ ܐܰܪܝܡܶܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܪܺܝܡܶܬ ܢܰܦܫܝ̱܀

2- ܠܐ ܢܶܫܬܰܒܗܪܽܘܢ ܥܠܰܝ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܢܓܰܚܟܽܘܢ ܒܝ̣܀

6- ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܪܝܐ ܪ̈ܰܚܡܝܟ ܕܡܶܢܥܠܰܡ ܘܛܰܝܶܒܘ̈ܬܟ ܗ̄ ܕܰܥܒܰܕܬ ܥܡ ܐܰܒܗ̈ܝܢ ܘܰܐܦܶܩܬ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ: ܒܗܘܢ ܐ̱ܪܳܙ ܪ̈ܰܚܡܐ ܕܺܝܠܟ ܘܰܒܛܰܝܒܘܬܟ: ܐܦ ܗܫܐ ܣܥܽܘܪܰܝܢܝ܀

7- ܘܣܰܟܠܘ̈ܬܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܝ ܠܐ ܬܶܬܕܟܰܪ ܠܝ̣ ܗ̄ ܕܰܫܒܰܩܬܟ ܘܣܶܓܕܶܬ ܠܥܶܓܠܐ ܒܡܰܕܒܪܐ܀

13- ܘܙܰܪܥܗ ܢܺܐܪܰܬ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

15- ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܡܰܦܶܩ ܡ̣ܢ ܡܨܺܝܕܬܐ ܪ̈ܶܓܠܰܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܢܶܬܽܘܦ ܡ̣ܢ ܦܰܚ̈ܐ ܠܪ̈ܶܓܠܰܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܳܒܶܝܠ܀

16- ܡܛܠ ܕܝ̣ܚܺܝܕܝܐ ܐ̱ܢ݂ܐ ܘܒܝܫܐ ܗ̄ ܒܰܝܢܬ ܥܰܡܡ̈ܐ ܕܰܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܝ̣ ܘܠܝܬ ܠܝ̣ ܡܰܠܟܐ ܕܰܢܥܰܕܪܢܝ ܐܦܠܐ ܟܗܢܐ ܕܢܶܣܡܟܰܢܝ܀

17- ܥܩ̈ܬܶܗ ܕܠܶܒܝ ܣܓܺܝ̈ܝ̱ ܐܝܟ ܡܰܫܠܡܢܘܬܐ ܩܰܪܩܦܝܬܐ ܒܰܚܒܨ ܓܡܰܠ ܡܪܰܟܰܟܬܐ. ܐܝܟ ܣܪ̈ܺܝ̣ܝ̱ ܘܐܬܡ̈ܣܺܝ̣ܝ̱ ܒܰܚܒܨ ܪܺܝܫ ܘܣܶܡܟܰܬ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ ܒܰܚܒܨܐ ܩܪܶܝܢ. ܐܠܐ ܒܰܨܚܚܐ ܣ̈ܓܰܝ ܐܶܫܟܰܚܢܢ ܒܰܦܬܚ ܓܳܡܰܠ ܐܝܟ ܩܪ̈ܰܝ ܩܰܪ̈ܢܬܐ܀ ܘܚ̈ܙܰܝ ܥܰܝܢ̈ܐ: ܘܰܒܫܰܒܬܐ ܫ̈ܠܰܝ ܕܰܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܘܙܰܝ ܘܠܡܰܕ. ܡܪܝ ܡܺܝܟܐܝܠ ܗ̇ܟܘܬ ܒܰܦܬܚܐ ܐܰܫܠܡ܀

18- ܚܙܝ̣ ܫܽܘܥܒܕܝ ܘܥܰܡܠܝ̱ ܗ̄ ܕܰܠܒܳܒ̈ܠܝܶܐ ܦܶܠܚܶܬ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܟܠܗ ܗ̇ܢܐ ܙܰܒܢܐ܀

19- ܘܣܶܢܐܬܐ ܕܥܰܘܠܐ ܣܢܰܐܘܢܝ ܗ̄ ܒܳܒܠܝ̈ܶܐ ܟܕ ܒܗܘܢ ܡܶܕܡ ܠܐ ܐܰܣܟܠܶܬ܀

22- ܦܪܰܩ ܐܠܰܗܐ ܠܐܝ̣ܣܪܐܝܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܪܽܘܩ ܡܶܬܟܰܫܦܢܐܻܝܬ܀ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܐܠܘ̈ܨܰܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܽܘ̈ܠܨܢܰܘܗܝ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ

ܥܠ ܒܥܘܬܐ ܕܰܒܦܰܪܗܣܺܝܰܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܥܰܡܐ ܕܰܒܒܳܒܶܝܠ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܢܝܶܐܝܠ ܘܚܰܙܩܺܝܐܝܠ ܘܰܕܒܝܬ ܚܰܢܰܢܝܐ ܕܫܐܠܺܝܢ ܓܗܝܬܐ ܚܠܦ ܟܠܶܗ ܥܰܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙ̄ܡ ܕܟܗ̄ ܕܕܰܘܺܝܕ܀ ܐܰܬܢܐܣܝܘܣ: ܡܰܠܠ ܠܦܰܪܨܘܦܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܩܪܺܝܘ ܠܚܰܝ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܝܶܐ܀ ܕܢܝܶܐܝܠ: ܐܰܡܪܗ ܒܙܰܒܢܐ ܕܶܐܬܐܠܶܨ ܡ̣ܢ ܒܥܶܠܕܒܒ̈ܐ܀

1- ܕܽܘܢ ܠܝ̣ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܥܒܶܕ ܠܝ̣ ܕܝ̣ܢܐ ܟܺܐܢܐ ܡ̣ܢ ܒܳܒܠܝ̈ܶܐ܀

2- ܘܰܒܩܺܝ ܟܽܘܠܝ̈ܬܝ ܘܠܶܒܝ ܗ̄ ܟܽܘܠܝ̈ܬܐ ܐܰܪܶܙ ܦܰܓܪܐ ܘܠܶܒܐ ܐ̱ܪܙ ܢܰܦܫܐ܀

3- ܗܰܠܟܶܬ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܫܶܦܪܰܬ ܒܫܰܪܪܟ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܐܶܬܗܰܦܟܶܬ ܒܰܫܪܪܟ܀

6- ܐܰܫܺܝܓܶܬ ܕܟܰܝܐܻܝܬ ܐܝ̣̈ܕܝ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܐܰܫܝ̣ܓܶܬ ܒܙܰܟ̈ܝܬܐ ܐܝ̣̈ܕܝ܀ ܒܩܰܕܝ̣ܫܘܬܐ ܕܺܐܝ̣̈ܕܝ܀ ܘܶܐܬܟܰܪܟܶܬ ܠܡܰܕܒܚܟ ܡܪܝܐ܀ ܩܰܪܩܦܝܐ: ܐܶܬܕܰܟܪܶܬ ܡ̣ܢ ܕܽܘܟܪܢܐ ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܒܒܒܶܝܠ: ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢ ܠܡܰܕܒܚܶܗ ܕܡܪܝܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܡܶܬܟܰܪܟܺܝܢ ܡܛܠ ܕܠܰܘ ܒܐܘܪܫܠܡ ܗܘܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܐܪܡܢܝܐ: ܘܐܝ̣ܓܘܦܛܝܐ: ܐܶܬܟܰܪܟܶܬ ܐܡܪܝ̣ܢ ܗ̄ ܒܗܰܘܢܐ܀

7- ܕܶܐܫܬܡܰܥ ܩܠܗ ܕܫܽܘܒܚܟ: ܗ̇ܠܝܢ ܕܺܝܠܢ ܒܰܪܒܨ ܕ ܩܪܶܝܢ܀ ܢܣܛܘܪ̈ܝܢܘ ܕܰܫܡܰܥ ܒܰܦܬܚ ܕܠܰܕ ܘܚܰܬܺܝܬ. ܒܗ̇ܝ ܕܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܰܫܡܥܘ ܐܡ̇ܪ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܟܕ ܫܡܺܝܥܬܐ ܥܒܶܕ ܐܢ݂ܐ ܠܗ̇ ܥܡ ܩܠܐ ܠܬܰܘܕܝ̣ܬܐ܀ ܘܶܐܫܬܰܥܶܐ ܟܠܗܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܬܟ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ܀ ܐܬܘ̈ܬܟ܀

8- ܡܪܝܐ ܪܶܚܡܬ ܬܶܫܡܫܬܗ ܕܒܰܝܬܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܦܝ̣ܪܘܬ ܦܰܐܝܽܘܬܗ ܕܒܰܝܬܟ܀

9- ܘܥܡ ܓܰܒܪ̈ܐ ܕܰܕܡܐ ܚܰܝܰܝ̈܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܕ̈ܡܶܐ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܕܰܡܛܰܘ̈ܫܰܝ ܒܩܶܛܠܐ܀

10- ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܘܢ ܢܶܟܠܐ܀ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܘ: ܕܐܝ̣̈ܕܰܝܗܘܢ ܒܢܶܟܠܐܴ܀

12- ܘܰܒܥܺܕܬܐ ܐܶܒܰܪܶܟ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܥܺܕ̈ܬܐ ܒܰܙܩܦ ܕܠܰܕ ܕܰܡܪܰܟܰܟܬܐ ܣܰܓܝ̣ܐܢܐܻܝܬ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ

ܬܰܘܕܝܬܗ ܕܚܶܙܰܩܝܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܰܘܬܗܘܢ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙ̄ܡ ܕܟܘ̄ ܕܕܰܘܺܝܕ ܩܕܡ ܕܢܶܬܡܫܰܚ܀ ܐܰܬܢܐܣܝܘܣ: ܩܰܕܶܡ ܚܙܐ ܒܪܘܚܐ ܕܢܶܬܡܫܰܚ ܠܡܰܠܟܐ ܘܥܰܠܗܕܐ ܟܕ ܢܦܰܠ ܒܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ: ܐܶܣܪ ܚܰܨ̈ܘܗܝ ܒܓܰܢ̱ܒܪܽܘܬܐ ܘܫܰܪܰܪ ܐܢܘܢ ܠܘܩܒܠ ܩܝ̣ܢܕܽܘܢܘܣ܀

1- ܡܪܝܐ ܢܽܘܗܪܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܬܢܰܗܪܢܘܬܝ܀ ܚܰܣܝܐ ܝܰܥܩܘܒ: ܡܰܢܗܪܢܘܬܝ ܐܝܟ ܣܽܘܪܝ̣ܝ̣ܐ܀

2- ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܝ ܘܣܢ̈ܐܝ ܐܰܟܚܕܐ ܐܶܣܬܰܚܰܦܘ ܘܰܢܦܰܠܘ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܠܘ̈ܨܰܝ ܘܰܒܥܶܠܕܒ̈ܒܝ܀ ܗ̣ܢܘܢ ܐܰܡܚܶܠܘ ܘܰܢܦܰܠܘ ܗ̄ ܐܬܘܪ̈ܝܶܐ ܒܚܰܪܒܐ ܕܡܰܠܐܟܐ ܕܰܩܛܰܠ ܒܡܰܫܪܺܝܬܗܘܢ ܩܦ̄ܗ ܐܰܠܦ̈ܝܢ ܒܚܰܕ ܠܶܠܝܐ ܒܰܨܠܘܬܗ ܕܚܶܙܰܩܝܐ܀

3- ܘܐܢ ܢܩܽܘܡ ܥܠܰܝ ܩܪܒܐ ܒܗܕܐ ܬܟܝ̣ܠ ܐ̱ܢ݂ܐ ܗ̄ ܐܢ ܩܪܒܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܬܘܒ ܢܩܽܘܡ ܥܠܝ: ܒܗܕܐ ܬܶܕܡܘܪܬܐ ܕܰܗܘܬ ܬܟܝ̣ܠ ܐ̱ܢ̣ܐ ܕܡܶܬܦܪܩ ܐ̱ܢ݂ܐ܀

4- ܘܶܐܚܙܶܐ ܒܒܰܣܝ̣ܡܘܬܗ ܕܡܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܶܐܚܙܶܐ ܠܦܰܐܝܘܬܗ ܕܡܪܝܐ܀ ܐܰܩܽܘܠܐܰܣ: ܠܡܶܬܚܙܝܽܘ ܒܫܰܦܝ̣ܪܘܬ ܦܰܐܝܘܬܗ ܕܡܪܝܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܐܰܝܟܢܐ ܕܶܐܚܙܶܐ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܡܪܝܐ܀ ܐܝ̣ܓܽܘܦܛܝܐ ܥܽܘܙܶܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܽܘܟܬܐ ܕܦܽܘܪܓܝܐ܀ ܝܰܥܩܘܒ ܠܰܦܨܺܝܚܽܘܬܗ ܕܡܪܝܐ܀ ܘܶܐܦܩܽܘܕ ܗܰܝܟܠܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܠܡܶܣܥܰܪ ܗܰܝܟܠܶܗ܀

5- ܡܛܠ ܕܰܢܛܰܫܶܝܢܝ ܒܣܶܬܪܶܗ ܒܰܪܒܨ ܫܺܝܢ܀ ܘܥܠ ܫܽܘܥܐ ܢܪܺܝܡܰܢܝ ܗ̄ ܥܠ ܫܪܪܐ: ܕܗ̣ܘ ܩܐܶܡ ܠܢܰܦܫܗ ܘܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܰܥ܀

6- ܐܶܕܰܒܰܚ ܒܡܰܫܟܢܶܗ ܕܶܒܚ̈ܐ ܕܫܽܘܒܚܐ ܗ̄ ܪ̈ܘܚܢܝܶܐ ܘܠܰܘ ܕܡܢܝ̈ܶܐ. ܘܗܪܟܐ ܥܠ ܒܽܘܛܠ ܕܶܒܚ̈ܐ ܢܡܽܘܣܝ̈ܐ ܪܡܶܙ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ ܘܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܕܶܒܚ̈ܐ ܒܰܠܚܘܕ ܐܡܪܝܢ ܘܠܐ ܡܰܘܣܦܺܝܢ ܗ̇ܝ ܕܫܘܒܚܐ ܡܛܠ ܕܬܰܪܥܝ̣ܬܐ ܝܗܘܕܝܬܐ ܩܢܶܝܢ ܗܘܰܘ܀

8- ܠܟ ܐܡ̇ܪ ܠܶܒܝ ܘܒܥ̈ܝܢ ܐܰܦ̈ܝ ܠܐܰܦ̈ܰܝܟ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܕܒܳܥ̈ܝܳܢ ܒܕܳܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܥܟ ܦܰܪܨܽܘܦܝ ܕܠܐ ܘܰܐܘ ܘܰܕܠܐ ܕܠܰܕ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܒܥܰܘ ܦܰܪ̈ܨܘܦܶܐ ܕܺܝ̣ܠܝ܀ ܦܰܪܨܘܦܐ ܕܝ̣ܠܟ ܡܪܝܐ ܒܥܰܘ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢ̈ܝܢ ܐܡ̇ܪ ܠܗ̇ܝ ܕܰܒܥܰܘ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܡܪܝܐ ܐܶܒܥܶܐ܀ ܣܽܘܡܐܟܘܣ: ܠܘܬܟ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܐ ܠܶܒܐ ܕܝ̣ܠܝ. ܠܟ ܒܥܐ ܗܘܐ ܦܰܪܨܘܦܝ. ܦܰܪܨܽܘܦܟ ܡܪܝܐ ܒܥܺܝܬ ܗܘܺܝܬ܀

9- ܥܕܽܘܪܝ ܗܘܰܝܬ ܡܪܝܐ: ܠܐ ܬܶܫܕܶܝܢܝ ܘܠܐ ܬܶܫܒܩܰܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܥܰܕܪܢܝ ܗܘܺܝ ܠܐ ܬܶܕܰܚܩܰܢܝ܀ ܐܽܘܣܰܒܝܘܣ ܩܰܫܝ̣ܫܐ ܕܽܐܘܪܫܠܶܡ ܐܡ̇ܪ: ܟܶܐܡܬ ܠܰܘ ܐܝܟ ܝܽܘܩܪܐ ܘܐܝܟ ܝܰܬܝ̣ܪܐ ܕܪ̈ܽܘܥܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ ܬܶܬܶܚܫܶܒܝ ܠܟ ܨܠܘܬܝ ܐܦܠܐ ܐܝܟ ܕܰܠܩܰܪ̈ܩܣܶܐ ܡܰܠܙ̈ܢܶܐ ܘܫܓ̈ܫܰܝ ܣܪܺܝܩܐܻܝܬ ܬܶܛܪܕܰܢܝ܀

10- ܡܛܠ ܕܐܒܝ ܘܶܐܡܝ ܫܰܒܩܽܘܢܝ ܗ̄ ܐܚܙ ܐܒܝ ܕܰܣܓܶܕ ܠܐܰܠܗ̈ܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܘܚܰܒܶܠ ܦܰܐܝܽܘܬܗ ܕܗܰܝܟܠܐܴ ܫܰܒܩܰܢܝ ܕܶܐܛܥܶܐ ܗܟܘܬܝ ܐܦ ܐܶܡܝ ܕܠܐ ܐܰܠܶܦܬܰܢܝ ܕܶܚܠܰܬ ܐܠܰܗܐ܀ ܘܡܪܝܐ ܚܰܡܠܰܢܝ ܗ̄ ܠܓܰܘ ܡ̣ܢ ܛܝܪܐ ܕܢܡܘܣܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܰܒܠܰܢܝ܀ ܐܩܘܠܐܣ: ܟܰܢܫܰܢܝ܀

11- ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ ܡܪܝܐ ܐܽܘܪܚܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܝ̣ܡ ܠܝ̣ ܢܳܡܘܣܐ܀ ܡܪܝܐ ܒܽܐܘܪܚܟ܀ ܝܰܥܩܘܒ: ܐܘܪܚܟ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܐܰܢܗܰܪܰܝܢܝ ܡܪܝܐ ܒܽܐܘܪܚܟ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܚܰܘܐ ܠܝ̣ ܡܪܝܐ ܐܘܪܚܟ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܝܕܥ ܢܡܘܣܐ ܥܒܶܕܰܝܢܝ ܡܪܝܐ ܒܽܐܘܪܚܟ܀

12- ܘܠܐ ܬܰܫܠܶܡܰܝܢܝ ܠܰܒܥܶܠܕܒ̈ܒܝ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܠܐ ܬܰܫܶܠܡܰܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܰܝ ܠܐ ܬܰܫܠܶܡܰܝܢܝ ܒܢܰܦ̈ܫܬܐ ܕܐܠܘ̈ܨܶܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܐ ܕܐܠܘ̈ܨܝ܀ ܡܛܠ ܕܩܡܘ ܥܠܰܝ ܣܗ̈ܕܐ ܕܫܽܘܩܪܐ ܘܡܰܠܶܠܘ ܥܰܘܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܗ̈ܕܐ ܥܰܘ̈ܠܐܷ ܘܕܰܓܠܰܬ ܥܰܘܠܽܘܬܐ ܗ̣ܝ ܠܗ̇܀ ܐܝ̣ܓܽܘܦܛܝܐ: ܘܕܰܓܶܠ ܥܰܘܠܐ ܗ̣ܘ ܠܗ܀

14- ܣܰܒܪܘ ܒܡܪܝܐ ܘܢܶܬܚܰܝܰܠ ܠܶܒܟܘܢ: ܣܰܒܰܪܘ ܒܡܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܓܰܢ̱ܒܪ ܘܢܶܬܥܰܫܢ ܠܶܒܟ ܘܣܰܟܐ ܠܡܪܝܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

ܐܡܝ̣ܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܘܦ ܚܶܙܰܩܝܐ ܟܕ ܐܶܬܢܟܶܠܘ ܥܠܰܘܗܝ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܘܰܚܕܺܝܘ ܠܗ ܒܙܰܢܐ ܕܟܽܘܪܗܢܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙ̄ܡ ܕܟܙ ܠܕܰܘܺܝܕ܀

1- ܠܟ ܡܪܝܐ ܩܪܺܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܘܬܟ ܐܶܩܥܐ܀ ܐܠܰܗܝ ܠܐ ܬܶܫܬܽܘܩ ܡܶܢܝ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܬܰܚܪܰܫ ܡܶܢܝ܀ ܘܐܶܫܬܠܶܡ ܥܡ ܢܚ̈ܬܝ ܓܽܘܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܬܕܰܡܶܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܢܚܬܺܝܢ ܠܓܽܘܒܐ ܗ̄ ܠܰܫܝܽܘܠ ܬܰܚܬܝܬܐ ܕܺܐܝܬܝܗ̇ ܫܽܘܢܩܐ ܕܪ̈ܰܫܝ̣ܥܐ ܕܠܗ̇ ܐܦ ܓܽܘܒܐ ܕܠܰܝܬ ܒܗ ܡܰܝ̈ܐ ܩܪܐ ܙܟܰܪܝܐ ܢܒܺܝܐ܀

2- ܘܟܕ ܐܰܪܝ̣ܡ ܐܝ̣̈ܕܝ ܠܗܰܝܟܠܟ ܩܰܕܝܫܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܘܣܽܘܡܐܟܘܣ: ܠܘܬ ܒܶܝܬ ܓܶܠܝܢ̈ܐ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܫܠܡܐ ܗ̄ ܟܕ ܐܬܶܝܢ ܘܣܥܪܺܝܢ ܠܝ̣ ܒܟܽܘܪ̈ܗܢܰܝ܀

3- ܘܒܝ̣ܫܬܐ ܒܠܶܒܗܘܢ ܗ̄ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܕܶܐܡܽܘܬ܀

7- ܘܰܫܘܰܚ ܒܶܣܪܝ ܗ̄ ܕܕܳܒ ܒܟܽܘܪܗܢܐ܀ ܘܰܒܬܶܫܒܘܚܬܐ ܐܰܘܕܶܐ ܠܗ: ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܘܰܒܬܶܫܒܚ̈ܬܐ ܐܶܫܰܒܚܝܘܗܝ܀

8- ܘܰܡܣܰܝܥܢܐ ܕܦܽܘܪܩܢܐ ܕܰܡܫܝ̣ܚܗ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܘܦܪܽܘܩܐ: ܒܰܨܚܚܐ ܕܦܪܽܘܩܐ ܒܕܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܡܣܰܬܪܢܐ ܕܦܽܘܪܩܢܐ ܕܰܡܫܝ̣ܚܗ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܣܰܒܪܐ ܕܦܽܘܪܩܢܝ ܡܫܝ̣ܚܗ ܐܝ̣ܬܘܗܝ܀

9- ܪܥܺܝ ܐܶܢܘܢ ܘܕܰܒܰܪ ܐܢܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܐܪܝ̣ܡ ܐܢܘܢ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܘܪܰܡܪܶܡ ܐܢܘܢ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ

ܡܰܠܦ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܰܐܓܗܺܝ ܚܶܙܰܩܝܐ ܡ̣ܢ ܐܬܘܪ̈ܝܶܐ ܦܐܶܐ ܗܘܐ ܠܗ ܕܰܢܙܰܡܶܢ ܠܥܰܡܐ ܠܡܰܝܬܝܘ ܕܶܒܚ̈ܐ ܠܐܰܠܗܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܟܚ ܠܕܰܘܺܝܕ ܕܡܰܦܩܢܐ ܕܡܰܫܟ̈ܢܶܐ ܗ̄ ܒܰܕܡܰܦܩܺܝܢ ܠܡܰܫܟܢܐ ܠܒܰܪ ܒܥܺܐܕܐ ܕܰܡ̈ܛܰܠܠܐܷ܀ ܐܰܬܢܰܐܣܝܘܣ: ܐ̱ܪܳܙ ܡܰܦܰܩܬܐ ܕܥܰܡܐ ܘܡܰܥܰܠܬܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ܀

1- ܐܰܝܬܰܘ ܠܡܪܝܐ ܒܢ̈ܰܝ ܕܶܟܪ̈ܶܐ܀ ܒܝܰܘܢܝܐ: ܠܘ ܗܢܰܘ ܪܝ̣ܫ ܡܰܙܡܘܪܐ: ܐܠܐ ܐܰܝܬܰܘ ܠܡܪܝܐ ܒܢܰܝ̈ܐ ܕܰܐܠܗܐ ܟܶܢ ܡܰܩܶܦ ܐܰܝܬܰܘ ܠܡܪܝܐ ܒܢ̈ܰܝܐ ܕܕܶܟܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܠܐܶܡܪ̈ܐ ܒܢ̈ܰܝ ܫܰܢ̱ܬܐ ܕܡܶܬܩܰܪܒܝ̣ܢ ܩܽܘܪ̈ܒܢܐ܀

3- ܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܥܠ ܐܬܘܪ̈ܝܶܐ ܕܕܡܶܝܢ ܠܡܰܝ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ. ܡܰܘܕܰܥ ܕܝܢ ܘܥܠ ܩܠܐ ܕܰܐܒܐ ܕܰܗܘܐ ܥܠ ܝܽܘܪܕܢܢ܀

5- ܩܠܶܗ ܕܡܪܝܐ ܕܰܡܚܰܬܦ ܐܰܪ̈ܙܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܡܬܰܒܰܪ ܗ̄ ܠܐܬܘܪ̈ܝܶܐ ܕܪ̈ܳܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܫܰܩܠܺܝܢ ܒܢܰܦܫܽܗܘܢ ܐܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ܀ ܘܬܒܰܪ ܡܪܝܐ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܢ ܗ̄ ܠܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܢ ܕܡܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܥܶܠܕܒܒ̈ܶܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܫܰܪܟܐ ܕܕܽܘܟܝ̈ܬܐ ܥܰܫܝ̣ܢܝܢ ܘܓܰܢ̱ܒܪ̈ܝܢ܀

6- ܕܰܩܶܩ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܰܠܥܶܓܠܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܰܢܘ: ܪܰܩܶܕ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܥܶܓ̈ܠܐܶ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܕܰܩܶܩ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܰܠܥܶܓ̈ܠܐܷ ܕܠܶܒܢܢ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ ܘܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܘܰܠܡܰܪܩܕܘ ܥܒܰܕ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܥܶܓܠܐܴ ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܕܪܰܩܶܕܘ ܩܪܶܝܢ: ܥܠ ܝܺܗܘ̈ܕܝܶܐ ܢܣܒܺܝܢ ܠܗ̇ ܠܡܶܠܬܐ: ܐܝܟ ܕܰܠܥܶܓ̈ܠܐܷ ܕܒܰܩܪܐ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܚܒܽܘܫܝܐ ܡܶܫܬܪܶܝܢ ܘܰܡܩܰܝܙܺܝܢ ܘܡܕܰܝܨܺܝܢ ܒܰܦܩܰܥܬܐ: ܥܒܰܕ ܐܢܘܢ ܐܠܰܗܐ ܒܡܰܘ̈ܬܰܝܗܘܢ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܕܕܰܩܶܩ ܩܪܝܢ: ܥܠ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܢܣܒܝ̣ܢ ܠܗ̇ ܠܡܶܠܬܐ ܘܰܠܥܶܓ̈ܠܐܷ ܒܢܶܨܒ̈ܬܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܬܐ ܡܦܰܫܩܺܝܢ ܟܶܐܡܬ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܪ̈ܡܶܐ ܡܰܫܩܠܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܐܶܬܡܰܟܰܟܘ ܘܰܙܥܰܪܘ ܘܶܐܬܟܪ̈ܺܝ̣ܝ̱ ܩܰܘ̈ܡܬܗܘܢ ܐܝܟ ܕܢܶܨ̈ܒܬܐ ܟܰܪ̈ܝܬܐ܀ ܠܠܶܒܢܢ ܘܰܠܣܢܺܝܪ ܐܝܟ ܒܢ̈ܝ ܪܰܝܡܐ ܗ̄ ܠܰܬܪܶܝܢ ܛܽܘܪ̈ܐ ܗ̇ܠܝܢ ܕܰܒܢ̈ܝ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܚܰܕܝ̣ ܐܢܘܢ ܐܠܰܗܐ ܐܝܟ ܪܰܝܡܐ ܕܺܐܝܬܝܗ̇ ܚܰܝܘܬܐ ܛܽܘܪܝܬܐ ܕܰܚܕܐ ܩܰܪܢܐ ܩܰܢܝܐ ܪܡܬܐ ܘܥܰܣܩܐܻܝܬ ܡܶܬܟܰܒܫܐ܀ ܒܝܰܘܢܝܐ ܠܰܝܬ ܫܡܐ ܕܣܢܝ̣ܪ: ܘܰܚܒܝ̣ܒܐ ܐܝܟ ܒܪܐ ܕܪܰܝܡܐ ܐܡ̇ܪ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܘܚܒܝ̣ܒܐ ܐܝܟ ܒܪܐ ܕܰܠܚܽܘܕܝ ܩܰܪܢܐ܀

7- ܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܕܰܦܣܰܩ ܫܰܠܗܶܒܝܬܐ ܕܢܽܘܪܐ ܗ̄ ܦܣܰܩ ܠܢܽܘܪܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܡ̣ܢ ܥܶܣܪܐ ܫܰܒ̈ܛܺܝܢ ܕܰܒܢ̈ܝ ܝ̣ܣܪܐܝܠ܀

8- ܩܠܶܗ ܕܡܪܝܐ ܕܰܡܙܺܝܥ ܡܰܕܒܪܐ ܗ̄ ܕܫܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܰܫܓܰܫ ܠܗܘܢ܀ ܘܰܡܙܺܝ̣ܥ ܡܪܝܐ ܡܰܕܒܪܐ ܕܰܩܕܶܫ ܒܰܫܠܳܝ ܩܽܘܦ ܘܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܕ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܩܦ ܐܝܟ ܓܡܰܠ ܠܥܶܙ: ܘܰܠܫܺܝܢ ܐܝܟ ܣܶܡܟܰܬ: ܓܰܐܕܺܝܣ ܐܡ̇ܪ ܒܪܽܘܟܟ ܕܠܰܕ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܚܠܦ ܣܶܡܟܰܬ ܕܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܰܕ ܣܐܷܡ ܘܓܳܕܶܠ ܘܐܡ̇ܪ ܒܩܽܘܫܝ ܓܡܰܠ ܘܕܠܰܕ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܗ̣ܘ ܣܽܘܪܝܝܐ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܐܪܡܢܝܐ ܒܥܶܒܪܝܐ ܡܕܰܡܶܝܢ. ܘܗܽܘܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܰܕܒܪܐ ܕܐܘܪܫܠܶܝܡ ܐܰܝܟܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܫܪܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܩܕܶܫ ܕܝܢ ܡܶܬܩܪܶܐ: ܡܶܛܠܬܗ̇ ܕܰܡܕܝ̣ܢܰܬ ܩܽܘܕܫ̈ܐ܀

9- ܩܠܶܗ ܕܡܪܝܐ ܕܰܡܙܺܝܥ ܐܰܝ̈ܠܬܐ ܘܰܡܥܰܩܰܪ ܥܒ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܕܰܡܫܰܪܪ ܠܐܰܝ̈ܠܐܷ ܘܰܢܓܰܠܐ ܥܒ̈ܐ ܗ̄ ܚܢܰܢ ܐܺܝ̈ܠܬܐ ܒܰܚܒܨ ܐܳܠܰܦ ܩܪܶܝܢܢ ܟܶܐܡܰܬ ܐܺܝ̈ܠܢܐ ܙܥܽܘܪ̈ܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܐܰܝ̈ܠܬܐ ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ ܩܪܶܝܢ ܟܶܐܡܬ ܢܶܩ̈ܒܬܐ ܕܰܐܝ̈ܠܐ. ܘܐܝܟܰܢ ܕܗ̣ܘ ܣܽܘܪܝܝܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܡܕܰܡܐ ܒܺܐܝ̈ܠܢܐ ܙܥܘܪ̈ܶܐ ܐܘ ܒܢܶܩ̈ܒܬܐ ܕܐܰܝ̈ܠܐܶ. ܒܗ̇ܝ ܕܰܬܚܶܒܘ ܘܰܥܪܰܩܘ ܘܶܐܬܥܩܰܪܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ ܕܝܢ: ܠܘ ܠܐܬܘܪ̈ܝܐ ܐܠܐ ܠܺܝܣܰܪ̈ܠܝܐ ܡܕܰܡܐ ܒܐܰܝ̈ܠܐ ܒܗ̇ܝ ܕܰܐܥܫܶܢ ܘܰܐܥܪܶܩܘ ܠܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܓܰܠܘ ܠܥܒ̈ܐ ܕܰܫܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗܽܘܢ܀ ܘܰܒܗܰܝܟܠܗ ܟܠܢܫ ܐܡ̇ܪ ܫܘܒܚܐ ܒܐܠܰܦ ܩܪܝ̣ ܘܠܐ ܬܶܩܪܐ ܒܙܰܐܝ܀

10- ܡܪܝܐ ܡܳܡܘܠܐܴ ܐܰܗܦܶܟ ܗ̄ ܡܳܡܘܠܐ ܗܽܘܝܘ ܡܶܠܐܐܴ ܕܰܒܚܺܐܦܐ ܫܦܥܐ ܡܰܪܕܝ̣ܬܗ: ܗ̇ܟܢܐ ܗܘܬ ܡܶܐܬܺܝܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܶܐ ܘܒܶܛܠܰܬ ܟܕ ܡܪܝܐ ܐܰܗܦܶܟ ܐܢܘܢ ܠܒܶܣܬܰܪܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܪܝܐ ܒܡܳܡܽܘܠܐ ܥܡܰܪ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܝܬܒ܀ ܣܽܘܡܐܟܘܣ: ܡܡܘܠܐ ܝܬܒ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܡܪܝܐ ܠܰܓܪܽܘܦܝܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܡܰܘܬܶܒ ܗ̄ ܬܟܶܣ ܘܟܠܐܶ. ܘܒܰܨܚܚܐ ܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܨܚܚ̈ܶܐ: ܝܰܘܢܝܐ ܡܪܝܐ ܠܡܡܽܘܠܐ ܡܰܥܡܰܪ ܟܬܝ̣ܒ. ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܪܘܚܢܐܝ̣ܬ ܡܦܰܫܩܺܝܢ: ܥܠ ܣܰܓܝܐܘܬܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܢܰܣܒܽܘܗ̇ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܬܶܬܡܠܐܷ ܐܰܪܥܐ ܝܺܕܰܥܬܗ ܕܡܪܝܐ܀ ܝ̣ܬܒ ܡܪܝܐ ܡܰܠܟܐ ܠܥܠܡ ܗ̄ ܒܐܘܪܫܠܶܡ ܡܟܰܗܶܢ ܠܗ̇܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ

ܬܰܘܕܺܝܬܗ ܕܚܶܙܰܩܝܐ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܦܽܘܪܩܢܶܗ ܘܟܕ ܡܶܬܬܘܶܐ ܥܠ ܚܽܘܫܒܐ ܕܪܡܽܘܬܐ ܕܰܗܘܐ ܠܗ. ܘܡܰܘܕܶܐ ܥܠ ܚܽܘܠܡܢܗ ܘܥܠ ܬܽܘܪܨ ܣܰܟܠܘܬܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܟ̄ܛ: ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܠܚܽܘܕܬܐ ܕܒܰܝܬܐ ܕܰܘܝܕ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܚܠܦ ܚܽܘܕܬܐ ܕܒܰܝܬܐ ܕܰܘܺܝܕ ܗ̄ ܢܰܦܫܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܒܰܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܶܐܚܕܰܬܬ݀ ܒܝܰܕ ܬܝܒܘܬܐ܀

ܐܶܪܰܡܶܪܡܟ ܡܪܝܐ ܕܰܐܪܺܝܡܬܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܩܰܒܶܠܬܢܝ ܗ̄ ܐܶܪܰܡܶܪܡܟ ܒܬܶܫܒ̈ܚܬܐ ܘܩܽܘܠܣ̈ܐ ܒܝܕ ܕܰܐܩܺܝܡܬܢܝ ܡ̣ܢ ܡܰܦܽܘܠܬܐ ܕܰܚܛܝ̣ܬܐ ܘܩܰܪܶܒܬܢܝ ܠܘܬܟ܀

3- ܘܰܐܚܺܝܬܢܝ ܡ̣ܢ ܢܚ̈ܬܰܝ ܓܽܘܒܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܕܰܠܡܚܬ ܠܓܽܘܒܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܰܒܪܐ܀

5- ܡܛܠ ܕܰܟܐܬܐ ܒܪܽܘܓܙܗ ܗ̄ ܟܕ ܚܛܶܐ ܐ̱ܢܫ܀ ܘܚܰܝ̈ܐ ܒܨܶܒܝܢܶܗ ܗ̄ ܟܕ ܬܐܶܒ܀ ܒܪܰܡܫܐ ܬܒܽܘܬܝ ܒܟܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܒܽܘܬ ܒܶܟܝܐ ܗ̄ ܒܐܘܪܫܠܶܡ ܕܩܰܢܝ̣ܛܐ ܗܘܬ ܕܒܗ ܒܠܶܠܝܐ ܡܶܬܟܰܒܫܐ܀ ܘܰܒܨܰܦܪܐ ܚܰܕܘܬܐ ܗ̄ ܐܶܬܡܰܠܝܬ݀ ܒܰܐܒܕܢܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ܀

6- ܐܶܢ̇ܐ ܐܶܡܪܬ ܒܫܰܠܝܽܘܬܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܟܰܗܺܝܢܘܬܝ܀ ܕܠܐ ܐܶܙܽܘܥ ܠܥܠܡ ܗ̄ ܒܰܫܠܡܐ ܕܰܗܘܐ ܠܝ̣ ܐܶܫܬܪܪܶܬ܀

7- ܐܠܰܗܐ ܒܨܶܒܝܳܢܟ ܐܰܩܝ̣ܡܬ ܥܠ ܫܽܘܒܚܝ̱ ܚܰܝܠܐ ܗ̄ ܐܰܝܬܝ̣ܬ ܥܠܰܝ ܚܰܝܠܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܪܝܐ ܒܨܶܒܝܢܟ ܗܰܒ ܠܫܽܘܦܪܝ ܚܰܝܠܐ ܗ̄ ܚܰܝܶܠܰܝܢܝ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܐܰܩܝ̣ܡܬ ܠܛܘܪܐ ܕܺܝܠܝ ܚܰܝܠܐ܀ ܣܽܘܡܐܟܘܣ: ܐܰܩܝܡܬ ܠܐܒܘܢ ܩܰܕܡܝܐ ܐܽܘܚܕܢܐ܀

9- ܡܢܐ ܝܽܘܬܪܢܐ ܐܝ̣ܬ ܒܕܶܡܝ ܕܶܐܚܽܘܬ ܠܰܚܒܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܢܐ ܝܽܘܬܪܢܐ ܐܝ̣ܬ ܒܕܶܡܝ ܡܐ ܕܢܚܶܬ ܐ̱ܢ݂ܐ ܠܡܶܬܚܰܒܠܘ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܡܢܐ ܝܽܘܬܪܢܐ ܐܝ̣ܬ ܠܟ ܐܢ ܗ̇ܘ ܕܶܐܚܘܬ ܠܰܚܒܠܐܴ܀

ܠܐ ܡܰܘܕܐ ܠܟ ܥܰܦܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܠܡܐ ܡܰܘܕܐ ܠܟ ܥܰܦܪܐ܀ ܘܠܐ ܡܚܰܘܶܐ ܗܰܝܡܢܘܬܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܘ ܡܰܘܕܥ ܫܪܪܐ ܕܝ̣ܠܟ ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܕܚܰܝ̣ܺܝ̣̈ܢ ܘܰܡܠܝ̣̈ܠܝ̣ܢ ܡܫܰܒܚܝ̣ܢ ܠܡܰܘܕܝܽܘ ܘܰܠܡܶܫܬܰܥܝܘ ܬܶܕܡܪ̈ܬܗ ܕܡܪܝܐ: ܠܘ ܥܰܦܪܐ ܠܐ ܡܢܰܦܫܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܕܰܠܡܐ ܒܥܰܦܪܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢ݂ܐ ܠܘܬܟ: ܐܘ ܡܰܘܕܰܥ ܐ̱ܢ݂ܐ ܫܪܪܟ܀

11- ܕܰܐܗܦܟܶܬ ܡܰܪ̈ܩܕܬܝ ܠܚܰܕܘܬܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ ܘܣܽܘܡܐܟܘܣ: ܠܥܽܘܢܺܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܗܦܶܟܬ ܡܰܪܩܽܘܕܬܝ ܠܚܰܕܘܬܐ܀ ܫܪܰܝܬ ܣܰܩܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܨܪܰܝܬ ܣܰܩܝ܀ ܘܰܐܟܒܶܢܬܢܝ ܚܰܕܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܚܙܰܩܬܢܝ ܚܰܕܘܬܐ܀

12- ܡܶܛܠܗܢܐ ܐܶܙܡܰܪ ܠܟ ܘܠܐ ܐܶܫܬܽܘܩ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܐܙܕܩܶܬ܀ ܐܘܣܒܝܘܣ ܩܰܫܝ̣ܫܐ ܕܐܘܪܫܠܶܡ: ܟܕ ܒܕܽܘܒܪ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܐ ܡܫܰܒܚܝ̣ܢܢ ܠܐ ܬܘܒ ܠܘܬ ܚܛܺܝ̣ܬܐ ܠܡܶܙܕܩܳܬܘ ܗ̄ ܠܡܶܬܪܒܨܘ ܡܶܬܪܰܟܢܺܝ̣ܢܰܢ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ

ܥܠ ܬܰܟܫܶܦܬܗ ܕܥܰܡܐ ܘܦܽܘܢܝܶܗ ܕܡ̣ܢ ܒܒܶܝܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܰܬܠܬܝܢ ܒܫܽܘܠܡܐ ܡܰܙܡܘܪܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܕܡܶܬܬܘܗܢܽܘܬܐ ܗ̄ ܥܠ ܒܽܘܠܗܝܐ ܕܰܗܘܐ ܠܥܰܡܐ ܒܓܠܘܬܐ܀

1- ܒܟ ܡܪܝܐ ܣܰܒܪܶܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠܰܝܟ ܡܪܝܐ ܣܰܒܪܶܬ: ܠܐ ܐܶܒܗܰܬ ܠܥܠܡ ܗ̄ ܣܰܒܪܶܬ ܕܢܶܗܘܐ ܠܝ̣ ܦܽܘܢܝܐ ܠܐܘܪܫܠܶܡ܀

2- ܘܒܰܥܓܰܠ ܥܢܺܝܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܰܪܗܶܒ ܠܡܰܦܨܝܘܬܝ܀ ܗܘܺܝ ܠܝ̣ ܐܠܰܗܐ ܡܥܰܕܪܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܣܰܬܪܢܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܗܘܺܝ ܠܝ̣ ܠܛܰܪܢܐ ܚܰܝܠܬܢܐ܀

3- ܡܛܠ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܫܡܟ ܗ̇ܘ ܕܶܐܬܩܪܝ̣ ܥܠܰܝ܀ ܒܰܝܰܐܰܝܢܝ ܒܰܦܬܚ ܒܶܬ ܘܝܽܘܕ ܘܐܴܠܰܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܫܡܟ ܬܗܰܕܶܝܢܝ ܘܰܬܬܰܪܣܶܝܢܝ܀

3- ܘܰܐܦܶܩܰܝܢܝ ܡ̣ܢ ܡܨܺܝܕܬܐ ܗ̇ܕܐ ܕܰܛܡܰܪܘ ܠܝ̣܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܦܰܚܐ ܘܚܰܬܝ̣ܬ. ܡܛܠ ܕܦܰܚܐ ܡܰܬܛܡܰܪ ܘܠܰܘ ܡܨܺܝܕܬܐ܀

4- ܘܠܟ ܐܰܛܪܶܬ ܪܽܘܚܝ ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ ܘܰܪܒܨ ܪܺܝܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܐܰܓܥܶܠ ܪܽܘܚܝ܀

6- ܣܢܰܝܬ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܠܐܰܝܠܝܢ ܕܢܛܪܝܢ ܕܶܚ̈ܠܬܐ ܣܪ̈ܺܝܩܬܐ ܗ̄ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢ ܝܽܘܬܪܢ܀

7- ܕܰܚܙܰܝܬ ܒܡܽܘܟܟܝ ܘܺܝܕܰܥܬ ܒܽܐܘܠܨܢܗܿ ܕܢܰܦܫܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܰܚܙܰܝܬ ܡܰܟܝ̣ܟܽܘܬܝ ܘܫܰܘܙܶܒܬ ܡ̣ܢ ܐܽܘ̈ܠܨܢܶܐ ܠܢܰܦܫܝ܀

8- ܘܰܐܩܝ̣ܡܬ ܒܰܪܘܰܚܬܐ ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܒܰܦܬܚ ܘܰܐܘ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܪܘܺܝ̣ܚܽܘܬܐ ܕܰܐܬܪܐ܀

9- ܐܶܬܕܰܠܚܰܬ݀ ܥܰܝܢܝ ܒܪܽܘܓܙܐ ܢܰܦܫܝ ܘܟܰܪܣܝ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܥܰܝܢܐ ܕܢܰܦܫܐ ܠܗܰܘܢܐ ܩܪܶܝܢ ܚܰܟܝ̣̈ܡܐ ܟܰܪܣܐ ܕܢܰܦܫܐ ܠܥܽܘܗܕܢܐ ܩܪܐ ܡܙܰܡܪܢܐ ܒܰܕܒܶܗ ܬܽܘܪܣܝܐ ܪܽܘܚܢܝܐ ܐܝܟ ܕܰܒܟܰܪܣܐ ܐܣܢܺܝܢ ܡܠܺܝ̈ܠܐܷ܀

10- ܘܶܐܬܟܪܰܗ ܚܰܝܠܝ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬܐ ܗ̄ ܟܕ ܐܶܬܡܰܣܟܢܶܬ ܡ̣ܢ ܥܽܘܕܪܢܟ ܐܶܬܡܰܚܠܶܬ܀

11- ܘܕܶܚܠܬܐ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܕܥܝ̣ܢ ܠܝ̣ ܗ̄ ܕܚܶܠܘ: ܕܰܠܡܐ ܐܦ ܠܗܘܢ ܢܶܓܕܰܫ ܐܰܝܠܝܢ ܕܠܝ̣ ܓܕܰܫ̈ܝ܀ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܝ̣ ܒܫܽܘܩܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܒܪ܀ ܢܕܝܢ ܗܘܰܘ ܡ̣ܢܝ ܒܰܙܩܦ ܢܽܘܢ ܘܰܚܒܨ ܕܠܰܕ ܡܩܰܫܝܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܫܠܰܕܐ ܣܪܺܝܩܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܪܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢܝ܀

12- ܐܶܬܛܥܺܝܬ ܐܝܟ ܡܝ̣ܬܐ ܡ̣ܢ ܠܶܒܐ ܗ̄ ܕܩܰܪ̈ܝ̣ܒܰܝ܀ ܘܰܗܘܝ̣ܬ ܐܝܟ ܡܐܢܐ ܐܰܒܝ̣ܕܐ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܬ ܘܠܰܘ ܐܝܟ ܡܐܢܐ ܐܰܒܝ̣ܠܐ ܘܰܐܓܝ̣ܪܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܶܬܥܗܶܕ ܡ̣ܢ ܡܰܘܒ̈ܕܢܰܘܗܝ ܒܝܰܕ ܫܝ̣ܛܽܘܬܗ܀

13- ܡܛܠ ܕܫܶܡܥܶܬ ܪܶܢܝܐ ܕܣܰܓܝ̈ܶܐܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܶܕܠܝܐ ܕܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܥܡܪܝܢ ܒܚܽܘܕܪܐ܀

15- ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܐܢܘܢ ܙܰܒܢ̈ܐ ܗ̄ ܕܫܶܒܝܐ ܘܰܕܦܽܘܢܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܦܶܣ̈ܐ ܕܝ̣ܠܝ ܗ̄ ܐܰܪ̈ܥܬܐ ܕܡܽܘܠܟܢܝ ܕܡ̣ܢ ܕܪܝ̣ܫ ܠܝ̣ ܬܰܗܦܶܟ ܐܶܢܝܢ܀

16- ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ ܒܛܰܝܒܘܬܟ ܗ̄ ܠܘ ܒܙܰܕܝܩܘܬܝ܀

18- ܕܰܡܡܠܺܠܝܢ ܥܠ ܙܰܕܝ̣ܩܐ ܫܘܩܪܐ ܗ̄ ܕܰܓܠܘܬܐ܀ ܘܫܛܝܽܘܬܐ ܗ̄ ܡ̈ܶܠܐܶ ܕܠܐ ܝܽܘܬܪܢ܀

20- ܡ̣ܢ ܕܠܽܘܚܝܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܫܓܽܘܫܝܐ܀ ܬܟܰܣܶܐ ܐܢܘܢ ܒܛܶܠܠܰܝ̈ܟ ܡ̣ܢ ܚܶܪܝܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܡܰܫܟܢܐ ܡ̣ܢ ܚܶܪܝܢܐ ܕܠܶܫܢ̈ܐ܀

21- ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܕܰܓܒܐ ܠܗ ܓܒܰܝ̈ܐ ܒܰܩܪܝ̣ܬܐ ܥܰܫܝ̣ܢܬܐ ܗ̄ ܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܕܕܡܪ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܒܰܩܪܝ̣ܬܐ ܕܰܡܚܰܡܣܢܢܽܘܬܐ ܗ̄ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܥܰܒܕܗ̇ ܠܰܡܪܰܚܡܢܽܘܬܗ ܕܥܰܠ ܐܘܪܫܠܶܡ ܟܕ ܒܬܪ ܚܰܪܒܐ ܗ̇ܘ ܒܝ̣ܫܐ: ܡ̣ܢ ܕܪܝ̣ܫ ܐܰܥܡܪܗ̇܀

22- ܐܶܢ̇ܐ ܐܶܡܪܬ ܒܰܡܣܰܪܗܒܽܘܬܝ ܕܶܐܒܕܶܬ ܗ̄ ܟܕ ܣܰܪ̈ܗܒܢܝ ܒܺܝ̣ܫ̈ܬܐ ܘܕܰܘܕܢ̈ܝ ܥܩ̈ܬܐ: ܦܶܣܩܶܬ ܣܰܒܪܐ ܕܦܽܘܪܩܢܐ܀

23- ܪܚܰܡܘ ܠܡܪܝܐ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܚܶܒܘ ܗ̄ ܟܕ ܬܶܛܪܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܢܘܗܝ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ

ܡܒܰܕܩ ܥܠ ܐܰܝܠܝܢ ܕܶܐܣܬܥܰܪ̈ܝ ܠܘܬ ܚܶܙܰܩܝܐ: ܘܥܠ ܓܗܝܬܐ ܕܡ̣ܢ ܟܽܘܪܗܢܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܠܐ ܕܣܰܟܽܘܠܬܢܘܬܐ ܗ̄ ܡܰܪܬܶܐ ܒܗ ܕܢܶܗܘܘܢ ܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܣܰܟܘ̈ܠܬܢܶܐ ܘܠܘ ܐܝܟ ܣܽܘܣܝܐ ܘܟܽܘܕܰܢܝܐ ܕܠܐ ܚܰܟܝ̣ܡܝ݂ܢ܀ ܐܩܘܠܐܣ: ܕܕܰܘܺܝܕ ܝܰܕܘܥܬܢܐ ܗ̄ ܚܰܟܝ̣ܡܐ܀

1- ܛܽܘܒܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܶܐܫܬܒܩ ܠܗ ܥܰܘܠܗ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ܀ ܘܶܐܬܟܰܣܝ̣ܘ ܠܗ ܚܛܗ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܐܶܬܚܰܦܝܘ ܒܰܬܝܒܘܬܐ ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܶܬܓܠܺܝܘ܀

2- ܘܠܰܝܬ ܢܶܟܠܐ ܒܠܶܒܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܦܽܘܡܗ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܘܬܶܐܘܕܘܛܝܘܢ: ܒܪܽܘܚܗ܀

3- ܡܛܠ ܫܶܬܩܶܬ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܬܰܘܕܺܝܬܟ܀ ܒܠܺܝܘ ܓܪ̈ܡܰܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܟܽܘܪܗܢܐ܀ ܟܕ ܢܗܡ ܗܘܺܝܬ ܝܰܘܡܐ ܟܠܗ ܗ̄ ܐܝܟ ܝܰܘܢܐ ܡ̣ܢ ܟܺܐܒ̈ܝ܀

4- ܘܶܐܬܗܦܶܟ ܒܚܰܕܝ̣ܝ̱ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ ܘܰܚܒܨ ܕܠܰܕ ܡܪܰܟܰܟܬܐ: ܐܝܟ ܛܰܠܝ̣ܝ̱ ܘܪܶܢܝ̣ܝ̱܀ ܟܺܐܒܐ ܠܡܶܩܛܠܰܢܝ ܗ̄ ܒܝܰܕ ܪܡܽܘܬ ܪܘܚܐ ܕܡ̣ܢ ܠܶܒܝ ܫܶܘܚܰܬ݀܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܗܰܦܟܶܬ ܠܕܘܝܽܘܬܝ: ܟܕ ܐܶܬܩܒܰܥ ܒܝ̣ ܟܽܘܒܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܟܽܘܒ̈ܐ ܗ̄ ܒܰܕ ܐܶܬܩܒܰܥ ܒܝ̣ ܟܽܘܒܐ ܐܰܘܟܝܬ ܚܛܗܐ: ܐܶܬܕܘܺܝܬ܀

5- ܐܶܡܪܬ ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܡܪܝܐ ܥܠ ܣܰܟܠܘ̈ܬܝ ܗ̄ ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܐܶܢܝܢ ܘܢܶܬܪܰܥܐ ܠܝ̣܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܘܕܶܐ ܕܠܐ ܕܳܠܰܕ ܡܛܠ ܗ̇ܢܐ ܗ̄ ܕܫܒܽܘܩܐ ܐܢ̱ܬ ܕܰܚܛܗ̈ܐ܀

6- ܢܨܰܠܐ ܠܟ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܰܓܒܶܐ ܠܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܠ ܚܰܣܝܐ܀ ܒܙܰܒܢܐ ܡܩܰܒܠܐ ܗ̄ ܠܘܩܒܰܠ ܙܰܒܢܐ ܡܶܬܩܰܒ̈ܠܢ ܨܠܰܘ̈ܬܐ ܘܡܶܬܦܰܢ̈ܝܢ ܫ̈ܶܐܠܬܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܢܫܺܝܓ ܥܰܘܠܢ ܒܰܬܝܒܘܬܐ ܘܰܒܠܶܒܐ ܫܚܺܝܩܐ ܢܶܫܐܠ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܫ̈ܶܐܠܬܐ ܒܪܰܡ ܛܒ̈ܬܐ. ܫܐܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܠܐ ܢܣܒܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ: ܡܛܠ ܕܒܺܝܫܐܝܬ ܫܐܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ܀ ܚܺܐܦܐ ܕܝܢ ܕܡܰܝ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܠܘܬܗ ܠܐ ܢܶܬܩܰܪܒܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܡܡܽܘܠܐ܀ ܗ̄ ܢܶܣܝܘ̈ܢܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ ܠܘܬܗ ܕܬܰܝܒܐ ܠܐ ܩܪܒܺܝܢ܀

7- ܫܘܒܚܐ ܘܦܽܘܪܩܢܐ܀ ܒܰܨܚܚܐ: ܫܽܘܒܚܐ ܘܐܝ̣ܩܪܐ܀ ܐܰܟܪܶܟܰܝܢܝ ܕܶܐܣܬܰܟܠܟ ܗ̄ ܕܶܐܕܰܥ ܘܐܶܫܬܰܪܰܪ ܕܰܐܢ̱ܬܽܗ̱ܘ ܐܠܰܗܝ ܦܪܽܘܩܝ܀

8- ܘܰܐܘܕܥܟ ܐܘܪܚܐ ܕܬܺܐܙܠ ܒܗ̇ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܘܦ ܐܠܰܗܐ ܗ̇ܦܟ ܐܡ̇ܪ ܠܘܬ ܢܰܦܫܗ: ܕܐܢ ܐܢ̱ܬ ܠܗ ܬܨܰܠܐ ܠܘܬܝ ܒܙܰܒܢܐ ܡܩܰܒܠܐܴ: ܐܦ ܐܢ̇ܐ ܝܨܦ ܐ̱ܢ̣ܐ ܕܝ̣ܠܟ: ܘܰܡܗܰܕܐ ܐܢ݂ܐ ܠܟ ܒܽܐܘܪܚܟ ܕܐܙܶܠ ܐܢ̱ܬ ܒܗ̇: ܘܐܣܝ̣ܡ ܥܰܝ̈ܢܝ ܥܠܰܝܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܣܰܟܠ ܐ̱ܢ݂ܐ ܠܟ ܒܐܘܪܚܐ ܗ̇ܕܐ ܕܐܙܶܠ ܐܢ̱ܬ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܐܡ̇ܪ܀

9- ܕܒܰܦܓܽܘܕܬܐ ܡܟܰܒܫܝ̣ܢ ܠܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܩܰܐܡܰܐ ܘܒܰܦܓܽܘܕܬܐ ܦܰܟ̈ܶܐ ܕܝ̣ܠܗܘܢ ܠܡܶܬܟܰܣ ܗ̄ ܩܰܐܡܰܐ ܒܰܦܬܚ ܩܦ ܘܡܺܝܡ ܦܰܪܙܠܐܴ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܕܬܟܣ ܠܦܽܘܡܐ ܘܠܰܢܚܝ̣ܪܐ. ܦܓܽܘܕܬܐ ܕܝܢ ܠܦܘܡܐ ܒܰܠܚܘܕ ܒܠܡܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܦܪܣܝܐ ܟܕ ܡܰܘܣܶܦ ܠ ܠܓܰܐܡ ܐܡ̇ܪ ܒܩܽܘܫܝ ܓܳܡܰܠ܀ ܘܠܐ ܩܪܒܝ̣ܢ ܠܘܬܗ ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܟ ܣܽܘܣܝܐ ܘܟܽܘܕܰܢܝܐ ܠܐ ܚܰܟܝ̣ܡܺܝܢ ܠܐ ܩܪܒܝ̣ܢ ܠܘܬ ܐܠܰܗܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܩܪܒܝܢ ܠܘܬܟ ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܚܰܟܝ̣ܡܝܢ ܡܶܬܬܰܟܣܺܝܢ ܕܠܐ ܢܶܩܪܒܽܘܢ ܠܘܬܟ܀

10- ܣܰܓܝ̣̈ܐܝܢ ܟܺܐܒ̈ܘܗܝ ܕܥܰܘܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܰܓܝ̣̈ܐܝܢ ܢܶܓܕܘ̈ܗܝ ܕܚܛܝܐ: ܠܦܽܘܬ ܚܛܗ̈ܘܗܝ ܟܺܐܒ̈ܘܗܝ ܘܢܶܓܕܘ̈ܗܝ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܠ ܙܟܘܬܐ ܕܥܰܡܐ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܝ ܚܶܙܰܩܝܐ. ܬܰܘܕܝ̣ܬܐ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܚܶܙܰܩܝܐ ܘܡܰܪܬܶܐ ܠܟܠ ܐ̱ܢܫ ܕܠܐ ܢܶܬܬܰܟܠܘܢ ܥܠ ܟܰܗܺܝܢܽܘܬܗ ܕܥܠܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܠܒ̄ ܠܕܰܘܝܕ ܕܠܰܝܬ ܠܗ ܪܽܘܫܡܐ ܠܘܬ ܥܶܒܪ̈ܝܐ܀

1- ܫܰܒܚܘ ܙܰܕܝ̈ܩܐ ܠܡܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܘܰܙܘ ܙܰܕܝ̣ܩ̈ܐ ܒܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܐܰܗܡܝ̣ ܡܶܢܟܘܢ܀ ܘܠܰܬܪ̈ܝ̣ܨܐ ܝܳܐܝܳܐ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܗ̄ ܕܰܐܟܘܬܟܘܢ܀

2- ܐܰܘܕܰܘ ܠܗ ܒܟܶܢܪܐ ܘܰܒܩܝ̣ܬܪܐ ܕܰܥܣܰܪ ܡܶܢ̈ܝܢ ܗ̄ ܐ̱ܪܙ ܥܶܣܪܐ ܪ̈ܶܓܫܐ ܒܰܪ̈ܝܐ ܘܓܰܘܝ̈ܐ ܕܒܰܪܢܫܐ. ܫܶܡܥܐ، ܚܙܝܐ، ܣܰܘܩܐ، ܛܥܡܬܐ، ܓܶܫܬܐ، ܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ: ܢܛܰܪ ܨܽܘܪ̈ܬܐ ܡܶܬܚܰܫܒܢܐ. ܡܶܬܗܰܓܓܢܐ. ܡܶܬܥܰܗܕܢܐ. ܘܒܰܟܬܒܐ ܕܢܰܦܫܐ ܡܶܬܢܰܗܪܝܢ ܐܝܟ ܙܶܕܩܐ. ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܡ̣ܢ ܡܦܰܫܩܢ̈ܐ: ܝ̣ܕܰܥܬܐ، ܣܽܘܟܠܐ، ܦܽܘܪܫܢܐ، ܗܰܘܢܐ ܘܡܰܕܥܐ ܡܢܶܝܢ ܪ̈ܶܓܫܐ ܓܰܘܝ̈ܐ ܘܠܘ ܚܰܬܝ̣ܬܐܻܝܬ. ܒܰܕܚܺܝ̈ܠܐܶ ܗ̇ܠܝܢ ܠܘ ܒܰܢܘ̈ܬܐ ܕܡܽܘܚܐ ܫܪܶܝܢ: ܐܠܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܡܢܰܝܢܰܢ ܗ̣ܢܘܢ ܐܢܘܢ ܡܽܘܚܐ ܐܝܟ ܕܰܡܫܰܪܪܢ ܣܥܽܘܪ̈ܘܬܐ ܐܣܝܝ̈ܬܐ. ܘܟܶܢܪܐ: ܫܡܐ ܗ̣ܘ ܣܽܘܪܝܝܐ. ܘܒܥܶܒܪܝܐ ܢܰܐܒܰܠܐܰ ܡܶܬܩܪܶܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܘܪܝܓܢܝܣ. ܘܰܒܝܰܘܢܝܐ: ܟܰܐܠܛܺܝܪܺܝܽܘܢ ܘܡ̣ܢ ܠܥܠ ܙܐܷܡ ܘܠܰܘ ܡ̣ܢ ܠܬܰܚܬ ܐܝܟ ܩܺܝܬܪܐ ܘܠܰܘܪܰܐ܀ ܩܰܕܝܫܐ ܒܰܣܝ̣ܠܝܘܣ ܘܐܝ̣ܦܘܠܝܛܘܣ ܐܡܪܝܢ: ܐܢܫ̈ܝܢ ܗܶܢܕܘ̈ܝܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܕܡ̣ܢ ܓܒܐ ܥܶܠܝܐ ܡܙܰܡܡܝܢ ܡܶܢ̈ܐ ܢܚܫ̈ܝܬܐ ܒܐܘܪܓܢܘܢ ܡܶܕܡ ܬܪܝ̣ܨܐ ܘܰܐܪܝܟܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܒܢܰܐܒܰܠܐܰ ܕܰܥܣܝ̣ܪܝܽܘܬܐ ܙܡܪ ܘܐܡ̇ܪ. ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܠܝܢ ܝ̣ܕܺܝܥܐ ܕܠܘ ܐܰܒܘܒܐ ܕܡ̣ܢ ܐܰܒܰܐܢܽܘܣ ܐܘ ܢܚܫܐ ܐܰܘܟܝܬ ܢܰܐܝ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܟܶܢܪܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝ̣ܢ ܐܢܫ̈ܝܢ. ܘܩܝ̣ܬܪܐ: ܐܘܪܓܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܓܰܒܐ ܬܰܚܬܝܐ ܡܶܙܕܰܡ̈ܡܢ ܡܶܢܰܘ̈ܗܝ ܘܗ̇ܟܘܬ ܐܦ ܠܘܪܰܐ ܒܡܢ̈ܐ ܕܝܰܬܝ̣ܪ̈ܢ ܡ̣ܢ ܕܩܝ̣ܬܪܐ܀

3- ܫܰܒܚܘ ܠܗ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܚܕܰܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܙܡܰܪܘ ܠܗ ܙܡܝ̣ܪܬܐ ܚܕܰܬܐ ܗ̄ ܠܦܽܘܬ ܣܽܘܥܪܢܐ ܚܰܕܬܐ ܕܠܐ ܒܰܥܝܕ ܕܰܣܥܰܪ ܒܡܰܚܰܬܬܶܗ ܕܫܶܡܫܐ ܠܒܶܣܬܪܗ: ܥܶܣܪܐ ܕܰܪ̈ܓܝ̣ܢ ܟܶܐܡܰܬ ܒܟܽܘܪܗܢܗ ܕܚܶܙܩܰܝܐ ܘܬܰܘܣܶܦܬܐ ܕܚܰܡܫܰܥܣܪ̈ܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܥܠ ܝܰܘܡ̈ܬܗ܀ ܘܐܡ̣ܪܘ ܫܰܦܝ̣ܪ ܒܩܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܝܽܘܒܒܐ܀

4- ܡܛܠ ܕܰܬܪܝ̣ܨ ܗ̣ܘ ܦܶܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܐܡ̣ܪ ܒܝܕ ܐܶܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܠܘܬ ܚܶܙܰܩܝܐ ܡܰܠܟܐ ܕܡܶܬܦܰܨܐ ܡ̣ܢ ܐܬܘܪܝܐ ܘܡܶܬܚܠܶܡ ܡ̣ܢ ܟܽܘܪܗܢܗ܀

6- ܒܡܶܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܶܬܥܒܶܕ ܫܡܰܝܐ ܚܕܢܐܻܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܫܬܰܪܰܪ̈ܝ ܫܡܰܝ̈ܐ ܣܰܓܝ̣ܐܢܐܻܝܬ܀ ܘܰܒܪܘܚܐ ܕܦܽܘܡܗ ܟܠܗܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܬܗ ܗ̄ ܡܰܠܐܟ̈ܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܟܠܗ̇ ܨܶܒܬܶܗ ܗ̄ ܢܰܗܝܪ̈ܶܐ ܕܒܰܪܩܝ̣ܥܐ. ܗ̇ܪܟܐ ܠܬܰܠܝ̣ܬܝܽܘܬܐ ܒܪܽܘܝܬܐ ܡܫܰܘܕܰܥ܀

7- ܟܢܰܫܘ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܐܝܟ ܕܰܒ̈ܙܶܩܶܐ ܣܰܓܝ̣ܐܢܐܻܝܬ܀ ܡܰܝ̈ܐ ܕܝܰܡܐ ܚܕܢܐܻܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܡܟܰܢܶܫ ܐܝܟ ܕܰܒܙܶܩܐ ܚܕܢܐܻܝܬ ܡܰܝ̈ܐ ܕܝܰܡ̈ܡܐ ܣܰܓܝ̣ܐܢܐܻܝܬ ܗ̄ ܟܠܗܘܢ ܢܰܗܪ̈ܰܘܬܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܠܐܽܘܩܝܐܢܘܣ ܡܶܬܟܰܢܫܝ̣ܢ ܕܠܐ ܢܛܺܝܦܘܢ ܠܥܡܰܪܬܐ. ܒܰܨܚܚܐ: ܢܛܺܝܦܽܘܢܗ̇܀ ܘܣܡ ܒܐܰܘܨܪ̈ܶܐ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܗ̄ ܠܰܟܢܽܘܫܝܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܕܐܚܕܺܝܢ ܥܽܘܡܩܐ ܣܰܓܝܐܐ ܐܝܟ ܕܰܒܒܶܝܬ ܩܦܣ̈ܐ ܕܰܥܒܽܘܪܐ ܣܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܡ ܒܰܣܝ̣̈ܡܬܐ ܬܗܽܘܡ̈ܐ܀

8- ܢܶܕܚܠܘܢ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܟܠܗ̇ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܕܚܰܠ ܚܰܬܝ̣ܬ܀

9- ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ ܘܗܘܰܘ ܗ̄ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܬܺܒܶܝܠ ܘܥܠܗܕܐ ܙܕܩ ܕܰܢܙܽܘܥܽܘܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡܰܘܗܝ܀ ܘܗ̣ܘ ܦܩܰܕ ܘܰܐܩܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܬܒܪܺܝܘ ܟܠ ܥܰܡܡ̈ܐ܀

10- ܡܪܝܐ ܡܒܰܛܠ ܡܶܠܟܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܡܶܬܚܰܫܒܝ̣ܢ ܒܝ̣ܫܬܐ ܥܠ ܐܘܪܫܠܶܡ܀

15- ܕܰܓܒܰܠ ܐܰܟܚܕܐ ܠܒܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗ̇ܘ ܕܰܓܒܰܠ ܠܚܽܘܕܐܝ̣ܬ ܠܶܒܘ̈ܬܗܘܢ ܗ̄ ܗ̣ܘܝܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܒܪܽܘܝܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܬܐ܀ ܐܘܣܰܒܺܝܘܣ ܐܡ̇ܪ: ܗ̇ܝ ܕܰܠܚܽܘܕܐܝ̣ܬ ܠܗ̇ܝ ܕܰܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܒܝ̣ܫܘܬܐ ܒܪܝܗܝ ܠܒܰܪܢܫܐ ܐܠܰܗܐ. ܟܶܢ ܒܝ̣ܫܐ ܙܪܰܥ ܒܗ ܙܺܝ̈ܙܢܰܘܗܝ܀

17- ܕܰܓܠ ܗ̣ܘ ܦܽܘܪܩܢܗ ܕܣܽܘܣܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܓܠ ܗ̣ܘ ܣܽܘܣܝܐ ܠܦܽܘܪܩܢܐ܀ ܕܰܒܣܽܘܓܐܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܠܐ ܡܦܰܨܶܐ ܠܪܟܒܶܗ ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ ܘܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ ܫܠܺܝܬܐ ܘܩܘܫܝ ܒܶܬ: ܕܝ̣ܠܢܝ ܡ̣ܢ ܪܰܟܒܐ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܘܰܙܩܦ ܟܽܘܦ ܡܩܰܫܰܝܬܐ ܘܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ. ܒܗ̇ܝ ܩܰܕܡܝܐ ܥܠ ܦܰܪܫܐ ܟܕ ܪܟܺܝܒ ܒܰܠܚܘܕ ܡܰܫܪ. ܘܬܪܰܝܢܐ ܥܠ ܦܰܪܫܐ ܟܕ ܪܟܺܝܒ ܘܟܕ ܠܐ ܪܟܺܝܒ܀ ܒܝܰܘܢܝܐ: ܠܝܬ ܪܟܒܐ: ܐܠܐ ܒܣܓܝܐܘܬܐ ܕܝܢ ܕܚܰܝܠܗ ܠܐ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܣܽܘܣܝܐ܀ ܗ̇ܟܢܐ ܐܦ ܒܐܝܓܘܦܛܝܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܣܽܘܪܝܝܐ: ܠܐ ܡܦܰܨܐ ܠܪܟܒܗ ܐܡ̇ܪ܀

19- ܕܰܡܦܰܨܶܐ ܢܰܦܫ̈ܬܗܘܢ ܡ̣ܢ ܡܰܘܬܐ ܗ̄ ܒܥܶܠܰܬ ܚܕܝܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܥܡ ܦܰܓܪܐ: ܥܠ ܢܰܦܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܠܐ ܡܝܽܘܬܬܐܗ̇ܝ ܩܰܛܪܶܓ ܡܙܰܡܪܢܐ ܠܡܰܘܬܐ ܗܟܢܐ܀ ܘܡܰܠܦܢ̈ܐ ܕܥܺܕܬܐ: ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܬܐ ܥܠ ܐܠܰܗܘܬܐ ܕܰܡܚܰܝܕܐ ܠܐܢܫܘܬܐ ܒܦܪܽܘܩܰܢ ܡܶܬܕܢܺܝܢ ܠܡܺܐܡܰܪ܀

21- ܕܒܰܫܡܶܗ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܣܰܒܰܪܢ ܒܰܦܬܚ ܣܶܟܰܬ ܘܒܶܝܬ ܘܠܰܘ ܒܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

ܡ̈ܶܠܐܷ ܕܩܽܘܒܠܛܰܝܒܘܬܐ ܕܰܐܡܺܝ̣ܪ̈ܢ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܚܶܙܰܩܝܐ. ܘܡܰܪܬܶܐ ܠܟܠܢܫ ܕܟܕ ܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܒܽܐܘ̈ܠܨܢܶܐ ܢܣܰܟܘܢ ܠܥܽܘܕܪܢܐ ܕܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܠܓ̄ ܠܕܰܘܺܝܕ ܟܕ ܫܰܓܢܺܝ ܦܰܪܨܽܘܦܗ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܟܕ ܫܰܚܠܶܦ ܛܰܥܡܗ܀ ܣܽܘܡܐܟܘܣ: ܟܕ ܚܰܠܶܦ ܕܡܽܘܬܐ ܕܰܙܢܶܗ ܩܕܡ ܐܰܒܝ̣ܡܰܠܟ ܘܫܰܡܪܶܗ ܘܶܐܙܰܠ܀ ܡܰܦܰܩܬܐ ܕܫܶܬ: ܟܕ ܫܰܓܢܺܝ ܦܰܪܨܽܘܦܗ ܩܕܡ ܐܰܟܺܝܫ ܘܰܫܪܝܗܝ ܗ̄ ܐܒܝ̣ܡܰܠܟ ܗܽܘܝܘ ܐܰܚܺܝܡܰܠܟ ܟܗܢܐ ܕܛܰܫܝ̣ ܡ̣ܢܗ ܕܰܘܺܝܕ ܙܢܐ ܕܰܥܪܽܘܩܝܶܗ ܘܟܕ ܢܣܰܒ ܡܶܢܗ ܠܰܚܡܐ ܕܰܐܦ̈ܐ ܘܣܰܝܦܐ ܕܓܽܘܠܝܰܕ ܐܶܬܐ ܠܘܬ ܐܰܟܝܫ ܡܰܠܟܐ ܕܓܬ ܘܐܝܟ ܫܢܝܐ ܚܰܘܝ ܗ̣ܘ ܠܗ ܀

1- ܐܶܒܰܪܶܟ ܠܡܪܝܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܗ̄ ܒܰܙܒܰܢ ܢܝܚܐ ܘܒܰܙܒܰܢ ܐܽܘܠܨܢܐ܀

2- ܒܡܪܝܐ ܬܶܫܬܰܒܗܰܪ ܢܰܦܫܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܬܩܰܠܰܣ ܢܰܦܫܝ܀ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܡܶܣܟ̈ܢܐ ܘܢܶܚܕܘܢ ܗ̄ ܕܒܰܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܣܰܒܪܗܘܢ: ܕܠܐ ܡܰܗܡܶܐ ܡܪܝܐ ܡܶܢܗܘܢ ܐܰܟܡܐ ܕܐܦ ܠܐ ܡܶܢܢ܀

4- ܒܥܺܝܬ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܦܽܘܪܩܢܐ. ܘܰܥܢܢܝ ܗ̄ ܦܰܪܩܰܢܝ܀

5- ܘܰܐܦܰܝ̈ܟܘܢ ܠܐ ܢܰܚܦܪ̈ܢ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܡܛܠ ܕܰܐܚܦܰܪ ܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ ܒܐܠܰܦ ܐܝܟ ܐܰܓܗܺܝ، ܐܰܗܡܺܝ، ܐܱܡܚܶܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܟܘܢ ܠܐ ܢܶܒܗܬܘܢ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ. ܡܛܠ ܕܰܒܗܶܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ ܒܶܠܥܕ ܐܴܠܰܦ ܐܝܟ ܥܫܶܢ، ܪܚܶܡ، ܫܡܶܢ܀

6- ܗ̇ܢܐ ܡܶܣܟܺܢܐ ܕܰܩܪܝܗܝ ܗ̄ ܚܶܙܰܩܝܐ ܩܪܐ ܠܡܪܝܐ ܘܫܰܡܥܶܗ܀

7- ܡܰܫܪܺܝܬܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܚܕܺܝܪܐ ܠܕܚ̈ܠܘܗܝ ܘܰܡܦܰܨܶܐ ܠܗܘܢ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ. ܘܠܐ ܬܶܗܘܐ ܡܦܰܨܝܐ ܒܝܽܘܕ܀

8- ܛܥܰܡܘ ܘܰܚܙܰܘ ܕܛܒ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܠܥܽܘܕܪ̈ܢܘܗܝ܀ ܝܘܢܝܐ: ܕܒܰܣܺܝܡܘ ܡܪܝܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܕܚܠܐ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ܀

9- ܥܰܬܝܪ̈ܐ ܐܶܬܡܰܣܟܰܢܘ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܥܠ ܥܽܘܬܪܗܘܢ ܘܠܘ ܥܠ ܡܪܝܐ ܐܶܬܬܟܶܠܘ܀

11- ܬܘ ܒܢܰܝ̈ܐ ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ ܗ̄ ܝܰܨܝ̣ܦܐܻܝܬ ܘܰܚܦܝ̣ܛܐܻܝܬ܀

13- ܛܪ ܠܶܫܢܟ ܡ̣ܢ ܒܝ̣ܫܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܣܶܦ̈ܘܬܟ ܠܐ: ܒܶܠܥܕ ܕܠܰܕ ܩܪܺܝ܀ ܘܣܶܦ̈ܘܬܟ ܠܐ ܢܡ̈ܰܠܠܢ ܢܶܟܠܐܴ܀

14- ܥܒܰܪ ܡ̣ܢ ܒܝ̣ܫܬܐ ܘܰܥܒܶܕ ܛܒܬܐ ܗ̄ ܗ̇ܟܢܐ ܢܶܥܒܶܕ ܓܰܒܪܐ ܕܨܒܶܐ ܚܰܝ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܠܡܶܚܐ܀

ܒܥܺܝ ܫܠܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܝܢܐ܀ ܘܗܰܪܛ ܒܬܪܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܪܕܽܘܦܝܗܝ ܗ̄ ܕܬܶܗܘܐ ܒܗ ܡܫܰܡܠܝܐ܀

17- ܓܥܰܘ ܙܰܕܝ̣̈ܩܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܥܰܘ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܩܪܰܘ ܠܡܪܝܐ ܙܰܕܝ̈ܩܐ܀

18- ܩܰܪܺܝܒ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܠܰܬܒܺܝܪ̈ܰܝ ܠܶܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܫܚܝ̣̈ܩܰܝ ܠܶܒܐ ܗ̄ ܠܐܰܝܠܝܢ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܚܽܘܫܒܐ ܡܫܰܡܠܝܐ܀

19- ܣܰܓܝ̈ܐܢ ܒܝ̣ܫ̈ܬܗ ܕܙܰܕܝ̣ܩܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܰܓܝ̈ܐܝܢ ܐܽܘܠܨܢ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܒܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܡܠܐܷ ܒܝ̣ܫ̈ܬܐ܀

20- ܘܢܛܰܪ ܠܟܠܗܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܗ̄ ܡܫܰܪܰܪ ܕܽܘܡ̈ܣܰܘܗܝ ܕܠܐ ܢܶܙܕܰܥܙܰܥ܀

21- ܩܛܠܐܴ ܠܪ̈ܰܫܝ̣ܥ̈ܐ ܒܝ̣ܫܬܐ ܗ̄ ܠܘ ܡܰܘܬܗܘܢ ܟܝܢܝܐ ܡܝܬܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܘܬܗܘܢ ܕܚܰܛܝ̈ܐ ܒܝ̣ܫܐ ܗ̣ܘ܀ ܘܣܳܢ̈ܐܘܗܝ ܕܙܰܕܝ̣ܩܐ ܚܕܢܐܻܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܙܰܕܝ̣̈ܩܐ: ܣܰܓܝ̣ܐܢܐܻܝܬ ܢܣܽܘܦܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܦܕܽܘܢ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܐ

ܥܠ ܐܰܝܠܝܢ ܕܶܐܣܬܥܰܪ̈ܝ ܠܘܬ ܐܷܪܰܡܝܐ ܡ̣ܢ ܥܰܡܐ܀ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܐܶܪܰܡܝܐ ܢܒܝܐ ܩܰܕܡ ܕܰܘܺܝܕ ܥܠ ܐܘܠܨܢܐ ܕܰܣܒܰܠ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܰܝ ܥܰܡܗ ܟܕ ܡܰܟܣ ܗ̣ܘ ܠܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙ̄ܡ ܕܠܕ̄ ܠܕܰܘܺܝܕ܀

1- ܕܽܘܢ ܡܪܝܐ ܕܺܝܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܽܘܢ ܡܪܝܐ ܠܐܰܝܠܝܢ ܕܡܰܥܽܘܠܺܝܢ ܒܝ̣܀ ܘܶܐܬܟܰܬܫ ܒܰܫܠܝ ܬܰܘ܀

2- ܐܰܚܘܕ ܙܰܝܢܐ ܘܣܰܟܪܐ ܘܩܽܘܡ ܒܥܽܘܕܪܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܥܽܘܕܪܢܝ܀

3- ܫܡܽܘܛ ܣܰܦܣܺܪܐ ܒܰܚܒܨ ܣܶܡܟܰܬ ܐ̱ܚܪܝܬܐ ܕܠܐ ܝܽܘܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܫܘܕ ܣܰܝܦܐ ܒܫܺܝܢ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܐܰܦܶܩ܀ ܘܰܐܒܪܶܩ ܠܘܩܒܠ ܪ̈ܕܘܦܰܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܣܽܘܓ܀ ܣܽܘܡܐܟܘܣ: ܘܰܓܠܝ̣ ܠܽܘܟܝܬܐ܀

5- ܢܶܗܘܘܢ ܐܝܟ ܕܰܚܝ̣ܚܐ ܗ̄ ܥܰܦܪܐ ܕܰܩܝ̣ܩܐ ܕܠܐ ܩܐܷܡ ܩܕܡ ܗܰܘܦܐ ܕܪܘܚܐ ܕܛܪܝܐ ܒܗ܀

6- ܘܡܠܐܟܗ ܕܰܐܠܗܐ ܢܶܪܕܽܘܦ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܡܕܰܒܪܢܐ ܕܡܰܠܟܘܬܐ ܕܥܶܒܪ̈ܝܐ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܡܥܰܕܪܢܗܘܢ ܪܕܘܦܗܘܢ ܢܗܶܐ܀ ܬܶܚܫܰܟ ܐܽܘܪܚܗܘܢ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܶܬܡܨܽܘܢ ܠܡܶܥܪܰܩ܀ ܘܢܶܗܘ̈ܝܢ ܒܗ̇ ܡܰܫܪ̈ܽܘܥܝܬܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܰܡܕܽܘܢ ܡ̣ܢ ܕܰܠܡܶܦܰܠ܀ ܡܰܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܢܶܪܕܽܘܦ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܡܕܰܒܪܢܐ ܕܡܰܠܟܘܬܐ ܕܒܒܶܝܠ ܢܰܦܩ ܐܢܘܢ ܐܰܪܥܗܽܘܢ܀

7- ܘܰܡܨܝ̣ܕܬܐ ܦܪܰܣܘ ܠܢܰܦܫܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܰܚ̈ܶܐ ܛܰܫܝ̣ܘ ܠܝ̣ ܗ̄ ܒܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܐܶܨܛܰܢܰܥܘ ܕܢܰܘܒܕܽܘܢܢܝ܀

8- ܘܰܡܨܝ̣ܕܬܐ ܕܰܛܡܰܪܘ ܬܶܐܚܽܘܕ ܐܢܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܨܠܝܬܐ ܒܰܫܠܝ ܨܕܶܐ ܘܰܙܩܦ ܠܡܰܕ ܐܰܝܕܐ ܕܛܰܫܝ ܬܶܐܚܕܺܝܘܗܝ: ܒܰܨܚܚܐ ܣܰܓܺܝܐܢܐܻܝܬ ܡܡܰܠܶܠ: ܘܦܰܚ̈ܶܐ ܕܛܰܫܝܘ ܠܝ̣ ܐܡ̇ܪ: ܗܦܶܟ ܘܚܕܢܐܝܻܬ ܡܡܰܠܶܠ ܘܰܨܠܝܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܛܰܫܝ̣ ܐܡ̇ܪ܀

11- ܩܡܘ ܣܗ̈ܕܐ ܕܥܰܘܠܐܴ ܗ̄ ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ̣: ܕܰܠܘܬ ܟܰܠܕܝ̈ܐ ܥܪܶܩ ܐܢ̱ܬ܀ ܘܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܝܕܥ ܗܘܺܝܬ ܫܰܐܠܽܘܢܝ ܗ̄ ܩܰܛܪܓܽܘܢܝ ܐܰܟܡܰܢ ܕܰܒܥܠܕܒ̈ܒܰܝܗܘܢ ܡܥܰܕܰܪ ܐ̱ܢ݂ܐ܀

12- ܦܰܪܥܽܘܢܝ ܒܝ̣ܫܬܐ ܚܠܦ ܛܒܬܐ ܗ̄ ܚܠܦ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܗܘܢ ܫܪܪܐ: ܕܡ̇ܢ ܕܰܢܦܽܘܫ ܒܰܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗ̇ܕܐ ܢܶܬܩܛܶܠ ܘܡ̇ܢ ܕܢܶܦܽܘܩ ܠܘܬ ܟܰܠܕܝ̈ܐ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ܀ ܗ̣ܢܘܢ ܒܓܽܘܒܐ ܕܰܣܝܢܐ ܐܰܪܡܝܘܢܝ. ܘܰܐܝܟ ܕܡ̣ܢܗܘܢ ܐܰܘܒܶܕܘ ܢܰܦܫܝ ܡ̣ܢ ܒܢܰܝܢ̈ܫܐ܀

13- ܘܐܢ̇ܐ ܒܰܟܪܺܝܗܽܘܬܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܕ ܬܟܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܝ̣܀ ܐܰܩܘܠܐܣ ܘܣܽܘܡܐܟܘܣ: ܒܟܽܘܪ̈ܗܢܰܝܗܘܢ܀ ܠܶܒܫܶܬ ܣܰܩܐ ܗ̄ ܚܶܫܶܬ ܥܰܡܗܘܢ܀ ܘܰܨܠܘܬܝ ܠܥܽܘܒܝ ܗܶܦܟܰܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܗܦܘܟ܀ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܪܰܒܐ ܗܘܬ ܚܛܺܝܬܗܘܢ: ܠܐ ܝ̣ܬܰܪܘ ܡܕܡ ܒܰܨܠܘܬܝ܀

14- ܐܝܟ ܪܚܡܐ ܘܐܝܟ ܐܰܚܐ ܡܗܰܠܶܟ ܗܘܺܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܦܰܪ ܗܘܺܝܬ ܗ̄ ܨܒܶܐ ܗܘܺܝܬ ܒܛܒ̈ܬܗܘܢ܀ ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܝܬܒ ܒܐܷܒܠܐ ܐܶܬܕܘܺܝܬ܀ ܣܽܘܡܐܟܘܣ: ܐܝܟ ܐܰܒܺܝܠ ܥܠ ܒܰܪ ܐܶܡܗ ܐܶܬܟܰܡܪܶܬ ܗ̄ ܐܶܬܕܰܢܩܶܬ ܥܠ ܫܒܺܝܗܽܘܢ܀

15- ܐܶܬܟܰܢܫܘ ܥܠܝ ܢܽܘܓܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܓ̈ܕܐ܀ ܐܩܘܠܐܣ: ܘܣܽܘܡܐܟܘܣ: ܡܢܰܓ̈ܕܢܐ܀ ܘܠܐ ܝܶܕܥܶܬ ܗ̄ ܠܐ ܝܶܕܥܶܬ ܒܰܦܫܝ̣ܛܘܬܝ ܢܶܟܠܗܘܢ܀

16- ܒܫܽܘܒܗܪܗܘܢ ܘܰܒܒܽܘܙܚܗܘܢ ܗ̄ ܚܬܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܒܰܙܚܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܝ̣܀ ܘܐܡܪܝ̣ܢ: ܐܰܝܟܘ ܦܶܬܓܡܐ ܕܶܐܬܢܩܶܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܠܦ ܫܽܘܒܗܪܗܘܢ ܐܶܣܬܕܶܩܘ ܘܠܐ ܐܶܬܬܘܺܝܘ ܐܡ̇ܪ ܗ̄ ܡܶܢܗܘܢ ܐܡܪܝ̣ܢ: ܕܛܒܐ ܗ̣ܘ ܡܶܢܗܘܢ ܕܒܝ̣ܫܐ ܗ̣ܘ. ܘܐܦܠܐ ܗ̇ܟܢܐ ܦܫܘ ܡ̣ܢ ܒܝ̣ܫܘܬܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܠܦ ܒܽܘܙܚܗܘܢ: ܢܰܣܝܽܘܢܝ ܘܡܰܝܶܩܘ ܒܝ̣: ܡܽܘܝܩܐ ܐܳܡܪ܀

17- ܡܪܝ ܟܰܕܘ ܚܙܺܝܬ ܗ̄ ܟܠܗܘܢ ܒܰܚܒܨܐ ܩܪܶܝܢ ܟܶܐܡܰܬ ܐܶܢ̇ܐ. ܘܕܡܝܐ ܕܒܰܦܬܚܐ ܕܙܰܐܝ ܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܟܐܡܰܬ ܐܢ̱ܬ ܡܪܝܐ ܒܗ̇ܝ ܕܝܰܘܢܝܐ: ܡܪܝܐ ܠܐܷܡܰܬܝ ܚܙܶܐ ܐܢ̱ܬ܀ ܐܩܘܠܐܣ ܘܣܽܘܡܐܟܘܣ: ܟܡܐ ܚܙܶܐ ܐܢܬ ܐܡܪܝܢ ܗ̄ ܥܕܰܡܐ ܠܐܷܡܬܝ ܡܣܰܝܒܰܪ ܐܢ̱ܬ ܠܗܘ܀ ܐܰܗܦܶܟ ܢܰܦܫܝ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܦܰܠܶܛ ܢܰܦܫܝ܀ ܡ̣ܢ ܫܓܽܘܫܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܣܥܽܘܪܘܬ ܒܝ̣ܫܘܬܗܘܢ܀ ܘܡ̣ܢ ܐܰܪ̈ܝܰܘܬܐ ܝ̣ܚܝ̣ܕܘܬܝ ܗ̄ ܡܰܠܟ̈ܐ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ܀

18- ܐܰܘܕܶܐ ܠܟ ܒܥܺܕܬܐ ܪܰܒܬܐ ܗ̄ ܟܢܽܘܫܬܐ܀ ܘܰܒܥܰܡܡ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܗ̄ ܕܰܚܕܪ̈ܰܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܥܰܡܐ ܝܰܩܝܪܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܓܰܪܡܢܝܐ ܗ̄ ܩܒܺܝܥܐ ܘܰܡܫܪܪܐ܀ ܐܶܙܰܡܰܪ ܠܟ ܒܰܦܬܚ ܙܰܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܫܰܒܚܟ܀

19- ܠܐ ܢܶܚܕܘܢ ܠܝ̣ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܝ ܘܫܰܩܪ̈ܶܐ ܕܣܢܶܝܢ ܠܝ̣ ܡܰܓܢ ܗ̄ ܕܰܓ̈ܠܐܷ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܠܦ ܫܰܩܪ̈ܶܐ ܕܣܢܶܝܢ ܠܝ̣ ܐܡ̇ܪ ܕܰܡܪܰܡܙܺܝܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܗܘܢ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ܀ ܘܰܫܠܡܐ ܠܐ ܐܡܪܝ̣ܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܡܪܝ̣ܢ ܘܚܰܬܝ̣ܬ. ܡܛܠ ܕܗ̇ܘ ܕܰܡܪܰܡܶܙ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܫܠܡܐ ܡܡܰܠܶܠ ܘܪܽܘܓܙܐ ܡܶܬܚܰܫܰܒ܀

20- ܘܥܠ ܡܰܟܝ̣ܟܐ ܗ̄ ܐܢ̇ܐ ܕܶܐܬܡܰܟܟܶܬ ܒܥܩ̈ܬܝ ܒܐܪܥܐ ܗ̇ܕܐ ܩܰܕܝ̣ܫܬܐ܀

21- ܦܬܰܚܘ ܥܠܝ ܦܽܘܡܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܰܬܺܝܘ ܥܠܝ܀ ܘܐܡ̣ܪ ܐܶܗܷܐ ܐܶܗܷܐ ܚܙܬ ܒܗ ܥܰܝܢܰܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܦܝ̣ܪ ܟܝ̣ܬ ܫܰܦܺܝܪ ܟܺܝܬ ܚ̈ܙܰܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܗ̇ܢܐ ܗ̇ܢܐ ܚ̈ܙܰܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܗ̄ ܟܕ ܐܰܪܡܝܽܘܢܝ ܒܓܽܘܒܐ: ܩܰܝܶܙܘ ܕܰܚܙܰܘ ܣܽܘܟܝܗܘܢ܀

23- ܐܶܬܬܥܝ̣ܪ ܠܕܺܝܢܝ ܗ̄ ܠܢܰܓܝ̣ܪܽܘܬ ܪܘܚܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܥܠ ܡܰܪ̈ܓܙܢܐ: ܒܢܰܘܡܬܐ ܡܕܰܡܶܐ ܢܒܝܐ ܐܝܟ ܡܰܡܠܠܐ ܐ̱ܢܫܝܐ܀

26- ܢܶܠܒܫܽܘܢ ܒܶܗܬܬܐ ܗ ܟܕ ܚܙܶܝܢ ܕܐܶܢܐ ܡܶܫܬܰܘܙܰܒ ܐ̱ܢ݂ܐ ܘܗ̣ܢܘܢ ܡܶܫܬܒܶܝܢ܀

27- ܘܢܺܐܡܪܘܢ ܒܟܠܙܒܰܢ ܕܪܰܒ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܺܐܪܰܒ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܰܡܨܐ ܠܡܶܦܪܰܩ ܠܕܚ̈ܠܰܘܗܝ܀

28- ܠܶܫܢܝ ܢܰܘܕܶܐ ܒܙܰܕܝܩܘܬܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܬܗܰܓܶܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܢܡܰܠܶܠ ܙܰܕܝ̣ܩܘܬܟ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ

ܐܰܡܝ̣ܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܥܠ ܪܕܽܘܦܝܗ ܘܢܶܟܠܶܗ ܕܫܐܘܠ ܕܨܐܕܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܠܗ̄ ܒܫܽܘܠܡܐ ܠܥܰܒܕܶܗ ܕܡܪܝܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܫܘܒܚܐ ܠܥܒܶܕ ܙܟܘܬܐ ܠܥܰܒܕܗ ܕܡܪܝܐ ܠܕܰܘܺܝܕ܀

1- ܡܶܬܚܰܫܒ ܥܰܘܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܒܰܪ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܗ̄ ܫܐܘܠ܀ ܪܽܘܫܥܐ ܒܠܶܒܗ ܗ̄ ܠܡܶܚܛܐ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢܗ ܥܠ ܕܰܘܝܕ܀

2- ܡܛܠ ܕܣܰܢܝܐ ܗ̇ܝ ܒܥܰܝ̈ܢܘܗܝ ܗ̄ ܕܥܰܘܠܐ܀ ܕܢܶܫܒܘܩ ܚܛܗ̈ܘܗܝ ܘܢܶܣܢܶܐ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܘܰܢܬܽܘܒ ܡܶܢܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܶܫܟܚܘ ܚܛܗܶܗ ܘܰܠܡܶܣܢܐ ܗ̄ ܠܐ ܡܶܬܪܡܐ ܕܰܢܥܰܩܶܒ ܥܠ ܡܶܕܡ ܕܰܚܛܐ ܘܢܶܗܦܘܟ ܡܶܢܗ܀

5- ܡܪܝܐ ܒܰܫܡܝܐ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܗܰܝܡܢܘܬܟ ܥܕܰܡܐ ܠܰܫܡ̈ܝ ܫܡܰܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܫܪܪܟ ܥܕܰܡܐ ܠܰܥ̈ܢܢܶܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܥܕܰܡܐ ܠܰܪ̈ܦܣܐ ܗ̄ ܥܕܡܐ ܠܐܰܬܺܝܪ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܥܕܰܡܐ ܠܐܰܬܪܐ ܕܥܶܠܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܰܬܰܪ ܦܪܝ̣ܣܐ ܟܺܐܢܘܬܟ ܘܙܰܕܝܩܘܬܟ܀

6- ܐܝܟ ܛܽܘܪܗ ܕܐܠܗܐ ܗ̄ ܪܒܐ ܗ̣ܝ ܛܒܐ ܘܰܡܫܰܪܪܐ܀ ܗ̄ ܐܝܟ ܛܽܘܪ̈ܐ ܕܝ̣ܠܟ ܒܪܰܝܬ ܘܠܘ ܛܽܘܪ̈ܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܒܶܠܥܕ ܕܠܰܕ ܝܰܬܝܪ ܫܰܦܝ̣ܪ ܣܽܘܟܠܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܕܠܐ ܕܠܰܕ܀ ܐܝ̣ܓܘܦܛܝܐ: ܒܕܠܰܕ܀ ܘܕܺܝܢ̈ܝܟ ܐܝܟ ܬܗܽܘܡܐ ܪܰܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܐܝܟ ܐܦܠܐ ܐܝ̣ܓܘܦܛܝܐ܀ ܐܱܪܡܢܝܐ: ܥܰܡܝ̣ܩܝ̣ܢ ܘܠܐ ܡܶܬܬܡܺܝܫܺܝܢ ܐܘ ܡܶܬܕܰܪܟܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܒܰܪ̈ܝܐ܀ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܘܰܒܥܝ̣ܪܐ ܦܪܩ ܐܢ̱ܬ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܰܚܶܐ ܐܢ̱ܬ ܠܰܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܝܕ ܬܽܘܪܣܝܐ ܕܠܗܘܢ ܡܛܰܝܶܒ ܐܢ̱ܬ ܘܠܰܒܥܝ̣ܪܐ ܒܝܕ ܪܥܝܐ ܕܡܰܘܥܝܐ ܐܪܥܐ ܘܡܶܛܪ̈ܶܐ ܕܡܰܚܶܬ ܐܢ̱ܬ. ܘܒܰܙܢܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ: ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܡ̣ܢ ܣܶܓܕܰܬ ܨܰܠܡ̈ܐ ܘܰܠܒܥܺܝܪܐ ܡ̣ܢ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܦܪܩ ܐܢ̱ܬ܀

7- ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܒܛܶܠܠܐܴ ܕܟܶܢܦܰܝ̈ܟ ܢܶܬܟܰܣܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܣܰܒܪܘܢ܀

8- ܘܢܶܪܘܽܘܢ ܡ̣ܢ ܫܽܘܡܢܶܗ ܕܒܰܝܬܟ ܗ̄ ܥܽܘܕܪܢܐ ܕܗܘܶܐ ܠܗܘܢ ܒܫܽܘܡܠܝ ܬܶܫܡܶܫܬܟ܀ ܘܡ̣ܢ ܢܰܚܠܟ ܒܰܣܝ̣ܡܐ ܬܰܫܩܶܐ ܐܢܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܢܰܚ̈ܠܐܷ ܕܒܽܘܣܡܰܝ̈ܟ܀ ܣܽܘܡܐܟܘܣ: ܡ̣ܢ ܪܶܕܝܐ ܕܟܽܠܝܽܘܬ ܦܺܐܪ̈ܰܝܟ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܰܠܦܢܘܬܐ ܪܽܘܚܢܝܬܐ܀

9- ܡܛܠ ܕܡܰܒܽܘܥܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܥܰܡܟ ܗ̣ܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܰܠܘܬܟ ܡܥܺܝܢܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܡܶܢܟ ܪܕܝܐ ܛܒܬܐ ܠܟܠ ܒܣܰܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܬܽܘܚ܀

10- ܛܰܪ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܩܰܪ̈ܝ̣ܒܰܝܟ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܐܰܕܢܰܚ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐܰܝܠܝܢ ܕܝܕܥܝ̣ܢ ܠܟ ܗ̄ ܕܪܚܡܝܢ ܠܟ܀

11- ܠܐ ܬܰܝܬܶܐ ܥܠܰܝܢ ܪܶܓܠܐ ܥܰܫܝ̣ܢܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܬܺܐܬܶܐ ܠܝ̣ ܪܶܓܠܐܴ ܕܰܡܫܰܩܠܽܘܬܐ ܗ̄ ܪܶܓܠܐܷ ܕܒܶܝܬ ܫܐܘܠ܀

12- ܡܛܠ ܕܬܰܡܢ ܗ̄ ܒܛܽܘܪܐ ܕܓܰܠܒܽܘܥ܀ ܘܡܶܣܬܰܚܦܝ̣ܢ ܗ̄ ܫܐܘܠ ܘܰܕܥܰܡܗ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ

ܡܰܪܬܝܢܽܘܬܐ ܘܡܰܠܦܢܘܬܐ ܕܰܠܘܬ ܟܠ ܐ̱ܢܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܠܘ̄ ܠܕܰܘܺܝܕ܀

1- ܠܐ ܬܶܚܣܰܡ ܒܪ̈ܰܫܝ̣ܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܬܶܛܰܢ ܒܡܶܬܠܰܬܟܢ̈ܐ ܗ̄ ܕܟܕ ܚܙܶܐ ܐܢ̱ܬ ܕܟܰܗܝ̣ܢܺܝܢ ܬܶܬܕܰܡܐ ܠܗܘܢ܀ ܘܠܐ ܬܶܛܰܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܐ ܬܶܚܣܰܡ ܒܥܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܐ ܗ̄ ܡܐ ܕܚܙܶܝܬ ܕܡܰܨܠܚܝ̣ܢ܀

2- ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܓـ̈ܠܐܷ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܡܺܝܪܐ ܒܰܥܓܰܠ ܝܒܫܝ̣ܢ ܗ̄ ܐܢ ܠܐ ܬܝܒܺܝܢ ܐܒܕܝܢ܀

3- ܥܡܰܪ ܒܰܐܪܥܐ ܘܰܒܥܝ̣ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܗ̄ ܫܪܪܐ ܘܕܶܚܠܰܬ ܐܠܰܗܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܘܰܪܥܺܝ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܗ̄ ܐܶܬܪܰܥܐ ܡ̣ܢ ܪܶܥܝܢܐ ܘܠܰܘ ܡ̣ܢ ܪܶܥܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܪܝ̣ ܒܰܐܪܥܐ ܘܬܶܬܪܰܥܐ ܥܠ ܥܽܘܬܪܐ ܕܝ̣ܠܗ̇ ܗ̄ ܕܰܐܝܟܰܢ ܬܦܰܪܢܣܺܝܘܗܝ ܟܺܐܢܐܻܝܬ܀

4- ܣܰܒܪ ܒܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܷܬܒܰܣܡ ܒܡܪܝܐ܀

ܘܢܶܬܠ ܠܟ ܫܶܐܠܶܬܗ ܕܠܶܒܟ ܒܰܪܒܨ ܠܡܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫ̈ܐܠܬܗ ܒܰܙܩܦ ܠܡܰܕ ܣܰܓܝܐܢܐܻܝܬ܀

6- ܘܕܺܝ̈ܢܝܟ ܐܝܟ ܛܰܗܪܐ ܗ̄ ܟܠܢܫ ܢܶܕܰܥ ܦܽܘܪܥܢܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܰܥܘܠܺܝܢ ܒܳܟ܀

17- ܘܠܐ ܬܶܚܣܡ ܒܓܰܒܪܐ ܕܥܒܕ ܥܰܘܠܐ ܘܡܰܨܰܠܚܐ ܐܘܪܚܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܨܠܚ ܒܽܐܘܪܚܶܗ ܗ̄ ܠܐ ܣܠܩܐ ܠܪܝ̣ܫ ܡܰܨܠܚܢܽܘܬܗ܀

8- ܐܶܬܬܢܝ̣ܚ ܡ̣ܢ ܚܶܡܬܐ ܘܶܐܬܬܢܝ̣ܚ ܡ̣ܢ ܪܽܘܓܙܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܽܘܚ ܡ̣ܢ ܪܽܘܓܙܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܶܡܬܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܶܬܕܰܡܐ ܒܒܺܝܫ̈ܐ܀

9- ܡܛܠ ܕܒܺܝ̈ܫܐ ܣܝܦܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܬܥܛܽܘܢ܀ ܘܐܰܝܠܝܢ ܕܰܡܣܒܪܝ̣ܢ ܒܡܪܝܐ ܝܪܬܝܢ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

12- ܡܶܬܚܰܡܰܬ ܪܰܫܝ̣ܥܐ ܥܠ ܙܰܕܝܩܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܪܗܶܐ ܚܰܛܝܐ ܠܙܰܕܝܩܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܰܠܡܰܟܝܢܘܬܗ܀

13- ܘܡܪܝܐ ܢܶܓܚܰܟ ܥܠܰܘܗܝ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܰܠܚܶܡܬܐ ܕܪܽܘܓܙܗ ܐܝܟ ܝܰܬܝ̣ܪܬܐ ܘܰܣܪܺܝܩܬܐ ܫܐܷܛ ܠܗ܀ ܡܛܠ ܕܺܝܕܰܥ ܕܰܡܛܐ ܝܰܘܡܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܰܡܩܰܕܶܡ ܚܙܶܐ ܕܡܛܐ ܒܰܙܩܦ ܡܺܝܡ ܝܰܘܡܗ ܗ̄ ܝܰܘܡܐ ܕܰܐܒܕܢܗ܀

14- ܕܢܶܩܛܠܽܘܢ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܠܡܶܣܟ̈ܢܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܡܚܺܝܠܘܬܗܘܢ܀ ܘܰܠܒܝ̈ܫܶܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܫܺܝܛܽܘܬܗܘܢ܀ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܰܬܪ̈ܺܝܨܢ ܐܘܪ̈ܚܬܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܶܢܟܰܣ ܠܰܬܪ̈ܝܨܝ ܠܶܒܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ ܘܣܽܘܡܐܟܘܣ: ܒܐܘܪܚܐ ܦܰܩܚ ܩܰܠܝ̣ܠ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܥܘܬܪܐ܀ ܠܙܰܕܝ̣ܩܐ ܗ̄ ܕܢܺܚܶܐ ܒܗ܀

16- ܡ̣ܢ ܩܶܢܝܢܐ ܣܰܓܝܐܐ ܕܪ̈ܰܫܝ̣ܥܐ ܗ̄ ܕܢܶܩܰܦ ܠܗܘܢ ܦܽܘܪܥܢܐ ܒܺܝ̣ܫܐ܀

18- ܘܝܕܰܥ ܡܪܝܐ ܝܰܘ̈ܡܬܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܰܕܠܐܴ ܡܽܘܡ ܟܕ ܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢ ܒܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ܀

19- ܘܠܐ ܢܶܒܗܬܘܢ ܒܫܥܬܐ ܒܝ̣ܫܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܙܰܒܢܐ ܒܝ̣ܫܐ ܗ̄ ܕܢܶܣܝܽܘܢܐ܀

20- ܘܰܒܥܶܠܕܒ̈ܒܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܡܦܰܛܡ̈ܐ ܗ̄ ܕܶܐܬܦܰܛܰܡܘ ܡ̣ܢ ܥܽܘܬܪܐ ܕܡܶܣܟ̈ܢܶܐ܀ ܓܡܪܝܢ ܗ̄ ܣܝܦܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܘܗܝ ܠܡ ܕܡܪܝܐ ܕܡܶܫܬܰܒܚܝ̣ܢ ܘܡܶܬܪܰܡܪܡܝ̣ܢ ܟܕ ܡܶܬܛܰܠܩܝ̣ܢ ܗ̄ ܒܫܽܘܒܚܗܘܢ ܘܰܒܪܽܘܡܪܡܗܘܢ ܡܶܬܛܰܠܩܝ̣ܢ ܐܝܟ ܬܶܢܢܐ܀

21- ܝܙܶܦ ܪܰܫܝ̣ܥܐ ܗ̄ ܒܰܨܪܝ̣ܟܘܬܗ܀ ܘܠܐ ܦܪܰܥ ܗ̄ ܟܕ ܥܬܰܪ܀ ܘܙܰܕܝ̣ܩܐ ܡܪܰܚܶܡ ܘܝܗܒ ܗ̄ ܐܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܚܰܝܒ ܠܗܘܢ܀

22- ܡܛܠ ܕܒܪ̈ܟܰܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܝܪܬܝܢ ܐܰܪܥܐ ܘܠܺܝ̈ܛܰܘܗܝ ܢܣܽܘܦܘܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗܝ ܘܠܺܝ̈ܛܘܗܝ ܒܰܚܒܨ ܪܺܝܫ ܘܠܳܡܰܕ ܘܠܐ ܚܰܬܝ̣ܬ. ܡܛܠ ܕܝܰܘܢܝܐ ܡܒܰܪ̈ܟܢܰܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܝܛܺܝܢ ܠܗ ܐܡ̇ܪ ܗ̄ ܡܒܰܪ̈ܟܢܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܠ ܒܪܺܝܬܗܘܢ ܘܩܽܘܝܡ ܚܰܝܰܝ̈ܗܘܢ ܡܒܰܪܟܝ̣ܢ ܠܗ ܘܡܫܰܒܚܝ̣ܢ. ܘܠܺܝ̈ܛܰܘܗܝ: ܗ̣ܢܘܢ ܕܰܡܓܰܕܦܝ̣ܢ ܥܠܰܘܗܝ ܘܪܛܢܝ̣ܢ. ܘܕܡܝܐ ܗ̇ܕܐ ܗ̇ܝ ܕܠܰܡܒܰܪ̈ܟܢܝܟ ܐܶܒܪܟ ܘܠܺܝ̈ܛܰܝܟ ܐܶܠܘܛ ܕܒܽܐܘܪܝܬܐ܀

23- ܡ̣ܢ ܩܕܳܡ ܡܪܝܐ ܡܰܬܩ̈ܢܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܗܰܠܟ̈ܬܗ ܕܓܰܒܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܗܰܠܟ̈ܬܗ ܕܒܰܪܢܫܐ ܡܶܬܬܰܪ̈ܨܢ ܗ̄ ܟܕ ܪܡܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܬܘܟܠܢܗ܀ ܘܐܘܪܚܶܗ ܗ̣ܘ ܡܰܬܩܶܢ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ. ܗ̄ ܡܰܣܶܩ ܣܽܘܥܪ̈ܢܰܘܗܝ ܠܪܝ̣ܫ܀

24- ܡܛܠ ܕܐܢ ܢܦܶܠ ܒܰܙܩܦ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܒܢܶܣܝܽܘܢܐ܀ ܠܐ ܡܰܗܰܪ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܗ̄ ܠܐ ܡܣܰܓܶܦ ܢܰܦܫܗ ܒܰܪܛܽܘܢܝܐ ܕܥܠ ܐܠܰܗܐ. ܒܰܨܚܚܐ ܡܶܗܰܪ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ ܘܠܐ ܚܰܬܝ̣ܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܢܦܶܠ ܠܐ ܡܶܣܬܚܶܦ܀

25- ܛܠܐܷ ܗܘܝ̣ܬ ܘܣܶܐܒܶܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܦ ܓܝܪ ܣܐܒܬ܀ ܣܽܘܡܐܟܘܣ: ܐܠܐ ܐܦ ܣܐܒܬ ܗ̄ ܒܟܠܗ ܙܰܒܢܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝ܀ ܘܠܐ ܚܙܺܝܬ ܙܰܕܝܩܐ ܕܶܐܫܬܒܶܩ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܶܡܫܬܒܩ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ܀ ܘܐܦܠܐ ܙܰܪܥܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܙܰܪܥܗ ܗ̄ ܠܰܒܢ̈ܘܗܝ܀ ܕܰܒܥܐ ܠܰܚܡܐ ܒܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ ܘܰܙܩܦ ܥܶܐ ܐܝܟ ܕܶܐܫܬܒܶܩ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܒܥܶܐ ܒܰܙܩܦ ܒܶܝܬ ܘܰܪܒܨ ܥܶܐ ܐܝܟ ܕܡܶܫܬܒܶܩ܀

27- ܐܶܬܬܢܝ̣ܚ ܠܥܠܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܫܪܺܝ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܗ̄ ܒܫܶܠܝܐ ܕܠܐ ܩܶܢܛܐ܀

28- ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܕܝ̣ܢܐ ܪܚܡ ܗ̄ ܟܺܐܢܘܬܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܬܪܝ̣ܨܘܬܐ ܪܚܡ܀

29- ܘܙܰܕܝ̣ܩ̈ܐ ܝܪܬܝܢ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀ ܘܫܪܶܝܢ ܥܠܝܗ̇ ܠܥܠܡ ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܘܰܒܢܝ̈ܗܘܢ ܠܕܪܕܪ̈ܺܝܢ܀

31- ܢܡܘܣܗ ܕܰܐܠܗܐ ܒܠܶܒܗܘܢ ܗ̄ ܚܽܘܒܗ܀ ܘܠܐ ܙܝ̈ܥܢ ܕܽܘܪ̈ܟܬܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܬܥܰܪ̈ܩܠܢ ܕܽܘܪ̈ܟܬܶܗ܀

33- ܘܡܪܝܐ ܠܐ ܢܶܫܒܩܺܝܘܗܝ ܗ̄ ܠܙܰܕܝ̣ܩܐ ܒܺܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܪܰܫܝ̣ܥܐ܀ ܐܠܐ ܢܚܰܝܒܺܝܘܗܝ ܒܕܺܝܢܐ ܗ̄ ܒܰܓܙܪ ܕܝ̣ܢܐ܀

34- ܘܰܢܪܺܝܡܟ ܠܡܺܐܪܰܬ ܐܪܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܢܪܰܡܪܡܟ ܗ̄ ܕܝܪܬܘܬܟ܀

35- ܘܡܺܬܬܪܝ̣ܡܝ̣ܢ ܐܝܟ ܐܝ̣̈ܠܢܐ ܕܥܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܢ܀

36- ܟܕ ܥܶܒܪܶܬ ܠܰܝܬܰܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܗܐ ܠܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ܀ ܘܰܒܥܺܝܬܗ ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚܬܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ݀ ܕܽܘܟܬܗ: ܐܦܠܐܴ ܫܰܪܟܢܐ ܐܶܫܬܚܰܪ ܠܗ ܠܥܽܘܗܕܢܐ܀

37- ܛܰܪ ܬܰܡܝ̣ܡܽܘܬܐ ܘܰܓܒܝ̣ ܬܪܺܝܨܽܘܬܐ: ܡܛܠ ܕܐܝ̣ܬ ܚܰܪܬܐ ܛܒܬܐ ܠܓܰܒܪ̈ܐ ܕܰܫܠܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܒܰܪܢܫܐ ܡܫܰܝܢܐ܀

39- ܦܪܘܩܐ ܕܙܰܕܝ̣ܩ̈ܐ ܡܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܽܘܪܩܢܐ ܕܙܰܕܝ̣ܩ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

ܒܥܘܬܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܕܠܘܬ ܐܠܰܗܐ ܡܛܠ ܚܛܺܝܬܗ ܕܰܠܘܬ ܒܰܪ̱ܬܫܒܰܥ: ܟܕ ܡܶܬܪܕܦ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܐܰܒܝܫܠܘܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܠܙ ܠܕܰܘܺܝܕ ܡܶܬܥܗܕܢܽܘܬܐ ܕܫܒ̈ܐ ܗ̄ ܫܽܘܒ̈ܬܐ ܐܰܘܟܝܬ ܢܝܚܬܐ ܕܡ̣ܢ ܪܕܽܘܦܐ ܫܐܷܠ ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ ܕܢܶܬܠ ܠܗ܀

1- ܡܪܝܐ ܠܐ ܒܪܽܘܓܙܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܚܶܡܬܟ ܬܰܟܣܰܢܝ ܗ̄ ܒܳܥܐ ܐ̱ܢ݂ܐ ܡ̣ܢܟ܀ ܐܦܠܐ ܒܚܶܡܬܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܪܽܘܓܙܟ ܬܶܪܕܶܝܢܝ ܗ̄ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐ̱ܢ݂ܐ ܠܟ܀

2- ܡܛܠ ܕܓܶܐܪ̈ܰܝܟ ܐܶܬܩܒܥܘ ܒܝ̣ ܗ̄ ܓܰܙ ܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܐܶܬܩܰܒܥܘ ܒܝ̣ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܘܒܶܝܬ ܗ̄ ܘܠܐ ܡܫܰܢܶܝܢ ܡ̣ܢܝ܀ ܘܶܐܬܬܢܝ̣ܚܰܬ݀܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܣܬܰܡܟܰܬ݀ ܐܝ̣ܕܟ ܥܠܝ ܗ̄ ܡܰܪܕܽܘܬܟ܀

3- ܠܝܬ ܫܠܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܣܝܽܘܬܐ ܠܒܶܣܪܝ܀ ܡܛܠ ܕܣܰܟ̈ܠܘܬܝ ܥܒܰܪ̈ܝ ܠܪܝ̣ܫܝ̱ ܗ̄ ܐܝܟ ܡܰܝ̈ܐ ܕܝܰܡܐ܀ ܘܐܝܟ ܡܰܘܒܠܐܴ ܝܰܩܝ̣ܪܬܐ ܝܺܩܰܪ̈ܝ ܠܝ̣ ܗ̄ ܐܝܟ ܛܰܥܢܐ ܝܰܩܝ̣ܪܐ܀

6- ܣܪ̈ܺܝ̣ܝ̣ ܘܶܐܬܡ̈ܣܺܝ̣ܝ̱ ܚܒܪ̈ܬܝ ܗ̄ ܘܠܐ ܡܩܰܒ̈ܠܢ ܐܣܝܽܘܬܐ ܡܶܟܝ̣ܠ܀

7- ܡܛܠ ܕܩܽܘܪ̈ܨܠܰܝ ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܙܰܘܥܬܐ ܗ̄ ܩܽܘܪܨܠܐܴ ܓܰܪܡܐ ܗ̣ܘ ܓܠܺܝܠܐܴ ܕܒܰܝܢܬ ܫܩܐ ܠܪܶܓܠܐܴ ܣܝ̣ܡ ܐܰܝܟܢܐ ܕܫܪܺܝܬܐ ܢܶܥܒܶܕ ܕܡܢܗ̇ ܡܶܬܟܰܦܦܐ ܘܡܶܬܦܰܫܛܐ ܪܶܓܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܚܰܨܝ̈ ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܒܽܘܙܚ̈ܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܶܣܬܰܪܝ ܡܒܰܙܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܝ̣܀

8- ܙܥܶܬ ܘܐܶܬܕܘܺܝܬ ܛܒ܀ ܣܽܘܡܐܟܘܣ: ܐܶܬܩܰܛܦܶܬ ܘܶܐܬܪܰܥܪܥܶܬ ܥܕܰܡܐ ܠܣܓܝ܀ ܘܢܗܶܓ ܗܘܺܝܬ ܡ̣ܢ ܢܶܗܡܬܗ ܕܠܶܒܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܗܶܡ ܗܘܺܝܬ ܡ̣ܢ ܬܶܢ̈ܚܬܗ ܕܠܶܒܝ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܡ̣ܢ ܓܥܬܗ ܕܠܶܒܝ: ܢܗܶܓ ܐܝܟ ܥܘܶܐ. ܘܢܗܡ ܡܶܬܓܢܰܚ ܘܡܶܬܐܷܡܪ ܥܠ ܩܠܐ ܕܝܰܘܢܐ ܘܕܰܐܪܝܐ܀

9- ܡܪܝܐ ܩܕܡܝܟ ܗ̣ܝ ܟܠܗ̇ ܪܶܓܰܬܝ ܒܰܦܬܚ ܓܡܰܠ ܗ̄ ܠܡܶܕܡ ܕܥܕܰܪ ܠܝ̣ ܪܓܺܝܓ ܐ̱ܢ݂ܐ܀

10- ܠܶܒܝ ܐܶܬܗܦܶܟ ܗ̄ ܠܰܦܣܩ ܣܰܒܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܕܰܠܚ܀ ܘܢܽܘܗܪܐ ܕܥܰܝܢ̈ܝ ܠܐ ܗܘܐ ܠܘܬܝ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܥܰܡܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܽܘܠܨܢܐ ܣܰܓܝܐܐ ܐܶܬܥܰܘܪܶܬ܀

11- ܪ̈ܚܡܰܝ ܘܚܰܒܪ̈ܝ ܗ̄ ܐܰܚܺܝܬܘܦܺܝܠ ܘܥܰܡܣܐ܀ ܠܘܩܒܠ ܟܺܐܒܝ ܩܡܘ ܗ̄ ܠܡܰܣܓܝܽܘܬܗ܀ ܘܩܰܪ̈ܝ̣ܒܝ ܒܪܽܘܚܩܐ ܩܝܡܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܗ̄ ܕܒܝܬ ܐܰܒܺܝܬܽܘܪ ܘܨܘܕܘܩ܀

12- ܘܰܐܚܕܽܘܢܝ ܗ̄ ܕܒܝܬ ܐܰܒܝܫܠܘܡ܀ ܘܡܰܠܶܠܘ ܫܽܘܩܪܐ ܘܢܶܟܠܐܴ ܗ̄ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܐܰܒܝܫܠܘܡ ܠܟܠ ܕܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝ̣ܢܐ: ܕܗܐ ܚܳܙܐ ܐ̱ܢ݂ܐ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܕܫܰܦܝ̣ܪ̈ܢ ܘܰܬܪ̈ܺܝܨܢ ܘܫܡܽܘܥܐ ܠܝܬ ܠܟ ܡ̣ܢ ܠܘܬ ܡܰܠܟܐ. ܗ̇ܟܢܐ ܡܰܣܛܶܐ ܗܘܐ ܠܶܒܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܡ̣ܢ ܕܰܘܺܝܕ܀

13- ܐܢ̇ܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܽܘܓܐ ܠܐ ܫܡܰܥ ܗܘܺܝܬ ܘܐܝܟ ܚܰܪܫܐ ܠܐ ܦܶܬܚܶܬ ܦܽܘܡܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܝܟ ܠܐ ܡܰܠܠܐܴ ܕܠܐ ܦܬܚ ܦܽܘܡܗ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܘܶܐܢ̇ܐ ܐܝܟ ܕܽܘܓܐ ܠܐ ܫܡܰܥ ܗܘܺܝܬ ܘܐܝܟ ܦܺܐܩܐ ܕܠܐ ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܗ: ܘܚܰܬܝ̣ܬ. ܒܗ̇ܝ ܕܕܽܘܓܐ ܠܐ ܫܡܥ: ܘܦܺܐܩܐ ܠܐ ܡܡܰܠܶܠ. ܚܰܪܫܐ ܕܝܢ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܫܡܥ ܘܕܽܘܓܐ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܰܢܡܰܠܠ܀

15- ܡܛܠ ܕܠܟ ܣܰܟܝ̣ܬ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܬܶܥܒܶܕ ܠܝ̣ ܕܝ̣ܢܐ܀

17- ܡܛܠ ܕܐܢ̇ܐ ܠܚܰܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܢܶܓ̈ܕܶܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܠܡܰܚܓܪܘ܀ ܡܛܰܝܰܒ ܐܢ̣ܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܚܛܺܝܬܝ܀ ܘܟܺܐܒܝ ܗ̄ ܥܰܘܠܝ܀ ܠܘܩܒܰܠܝ ܗ̄ ܩܕܡ ܥܰܝ̈ܢܝ ܒܟܠܙܒܰܢ܀

18- ܡܛܠ ܕܶܐܚܰܘܶܝܟ ܣܰܟܠܘ̈ܬܝ ܗ̄ ܒܰܬܝܒܘܬܐ܀ ܘܶܐܬܕܰܟܐ ܡ̣ܢ ܚܛܗ̈ܝ ܗ̄ ܒܝܕ ܫܽܘܒܩܢܐ܀

19- ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܝ ܐܶܬܥܰܫܢܘ ܘܰܚܙܰܘ ܗ̄ ܠܝ̣ ܕܰܪܕܺܝܦ ܐ̱ܢ݂ܐ܀

20- ܘܣܰܩܪܽܘܢܝ ܥܠ ܕܰܒܥܺܝܬ ܛܒܬܐ ܗ̄ ܠܡܰܠܦܘ ܐܢܘܢ. ܘܒܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܨܚ̈ܚܶܐ ܝܰܘܢ̈ܝܶܐ ܫܟܝ̣ܚ ܒܬܪ ܦܶܬܓܡܐ ܗ̇ܢܐ: ܘܰܫܕܰܘ ܠܚܰܒܝ̣ܒܐ ܐܝܟ ܡܺܝܬܐ ܕܰܢܕܺܝܕ. ܠܐ ܕܝܢ ܫܟܝ̣ܚ ܒܣܽܘܪܝܝܐ. ܐܦ ܠܐ ܒܐܰܪܡܢܝܐ. ܒܐܝܓܘܦܛܝܐ ܕܝܢ ܐܝ̣ܬ ܗ̇ܟܢܐ: ܘܰܫܕܰܘ ܠܝ̣ ܠܚܰܒܝ̣ܒܐ ܐܝܟ ܡܝ̣ܬܐ ܢܕܺܝܕܐ. ܘܰܣܡܶܟ ܒܶܣܪܝ ܘܰܒܝܰܘܢܝܐ: ܠܝܬ ܐܦ ܠܐ: ܣܰܡܶܟ ܒܶܣܪܝ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥܐ

ܐܰܡܝ̣ܪ ܠܕܰܘܝܕ ܟܕ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܽܐܘܠܨܢܐ ܕܡܰܣܒܶܠ ܗ̱ܘܐ ܠܗ ܫܐܘܠ. ܘܡܰܪܬܶܐ ܕܰܢܣܰܝܒܪ ܟܠ ܐܠܨ̈ܢܺܝܢ ܕܡ̣ܢ ܒܝ̣ܫ̈ܐ ܡܶܬܬܰܝܬܝܢ ܥܠܰܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙ̄ܡ ܕܠܚ̄ ܒܫܽܘܠܡܐ ܠܐܝܕܝܬܘܡ. ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܗ̄ ܐܝܕܝܬܘܡ ܚܕ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܡܙܰܡܪܝ̣ܢ ܒܗܰܝܟܠܐܴ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܟܕ ܒܛܰܝܒܘܬܐ ܕܰܢܒܝ̣ܘܬܐ ܡܡܰܠܠ ܗ̱ܘܐ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܡܰܣܩ ܟܕ ܡܰܠܠ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܕܡܰܘܕܐ ܥܠ ܚܛܺܝܬܐ܀

1- ܐܶܡܪܶܬ ܕܶܐܛܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܛܪ ܕܠܐ ܕܠܰܕ܀ ܐܽܘܪܚܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܽܘܪ̈ܚܬܝ ܗ̄ ܕܠܐ ܐܶܗܰܠܶܟ ܒܐܘܪܚܐ ܕܥܰܘ̈ܠܐܷ܀ ܘܠܐ ܐܶܚܛܐ ܒܠܶܫܢܝ ܗ̄ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢ̣ܐ: ܕܰܠܡܢܐ ܪ̈ܰܫܝ̣ܥܐ ܡܰܨܠܚܺܝܢ ܘܙܕܝܩ̈ܐ ܡܶܬܡܰܣܪܺܝܢ ܒܺܐܝ̈ܕܝܗܘܢ܀ ܡܛܠ ܪ̈ܰܫܺܝܥܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠܝ ܗ̄ ܠܐ ܐܺܡܰܪ ܡܶܕܡ ܕܰܣܢܶܐ ܡܛܠ ܫܐܘܠ ܘܰܕܥܰܡܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܕ ܩܡ ܚܰܛܝܐ ܠܽܘܩܒܰܠܝ܀

2- ܘܶܐܬܕܺܘܝܬ. ܝܰܘܢܝܐ: ܘܫܶܬܩܶܬ܀ ܡ̣ܢ ܛܒܬܐ ܗ̄ ܠܐ ܦܫܰܬ ܐܦ ܠܐ ܚܕܳܐ ܛܳܒܬܐ ܠܒܽܘܝܐܐ܀

3- ܚܰܡ ܠܶܒܝ ܒܓܰܘܝ ܗ̄ ܐܶܫܬܰܠܗܰܒ ܡ̣ܢ ܥܺܝܛܐ܀ ܘܰܒܓܽܘܫܡܝ ܐܶܚܕܰܬ ܢܽܘܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܒܗܶܪܓܝ ܬܺܐܩܰܕܝ ܢܽܘܪܐ܀ ܪܢܺܝܬ ܒܠܶܫܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܠܠܶܬ ܒܠܶܫܢܝ ܘܚܰܬܝ̣ܬ. ܡܛܠ ܕܪܶܢܝܐ ܒܚܽܘܫܒܐ ܘܠܰܘ ܒܠܶܫܢܐ ܗܘܶܐ܀

4- ܘܚܰܘܝܰܢܝ ܡܪܝܐ ܚܰܪܬܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܰܘܢܝ ܡܪܝܐ ܚܰܪܬܝ ܘܚܰܬܝ̣ܬ܀ ܕܶܐܕܰܥ ܠܡܢܐ ܦܐܫ ܐܢ݂ܐ ܐܡ̇ܪ ܘܠܰܘ ܕܝܶܕܥܶܬ ܗ̄ ܚܰܘܢܝ ܡܪܝܐ ܟܡܝܽܘܬܐ ܕܝܰܘ̈ܡܝ ܕܐܶܕܰܥ ܟܡܐ ܥܬܺܝܕ ܐ̱ܢ݂ܐ ܕܶܐܣܒܽܘܠ ܒܝ̣ܫ̈ܬܐ ܒܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ: ܐܢ ܠܐ ܢܰܕܪܟܰܢܝ ܒܽܘܝܐܐ܀

5- ܕܗܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܐ ܙܰܪܬܐ ܒܶܠܥܕ ܕܠܰܕ܀ ܝܰܗܒܬ ܝܰܘ̈ܡܝ ܗ̄ ܠܘ ܠܥܠܡ ܚܳܝܶܐ ܐ̱ܢ݂ܐ܀ ܘܦܰܘܫܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܽܘܝܡܝ܀ ܐܩܘܠܐܣ: ܘܰܓܡܥܝ܀ ܐܝܟ ܠܐ ܡܶܕܡ ܗ̣ܘ ܩܕܡܰܝܟ ܗ̄ ܒܦܶܚܡܐ ܕܰܡܬܽܘܡܝܽܘܬܟ܀

6- ܡܛܠ ܕܰܒܨܰܠܡܟ ܡܗܰܠܶܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܒܰܪ܀ ܓܰܒܪܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܨܰܠܡܐ ܕܨܝ̣ܪ ܒܶܐܣܬܐ ܘܡܶܬܠܚܐ ܦܫܺܝܩܐܻܝܬ: ܗ̇ܟܢܐ ܡܫܰܢܐ ܒܰܪܢܫܐ܀ ܘܐܝܟ ܠܰܗܓܐ ܚܡܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܪܰܡ ܣܪܺܝܩܐܻܝܬ ܡܶܫܬܓܶܫ ܗ̄ ܟܠ ܟܰܪ ܕܠܰܗܓܐ ܐܡ̇ܪ ܣܽܘܪܝܝܐ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܥܶܛܪܐ ܕܰܒܐܐܱܪ ܡܶܬܦܰܘܰܚ ܘܡܶܬܠܰܝܬܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܪܺܝܩܘܬܐ ܐܡ̇ܪ܀

9- ܚܶܪܫܶܬ ܘܠܐ ܦܶܬܚܶܬ ܦܽܘܡܝ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܥܒܰܕܬ ܗ̄ ܐܢ̱ܬ ܪܓܶܙܬ ܥܠܰܝ ܐܝܟ ܕܰܠܬܽܘܪܨܐ ܕܣܰܟ̈ܠܘܬܝ܀

10- ܐܱܥܒܰܪ ܡ̣ܢܝ ܒܝܽܘܕ ܢܶܓܕܟ ܘܡܢܝ ܒܝܽܘܕ ܡܚܽܘܬܐ ܕܐܝ̣̈ܕܰܝܟ܀

11- ܘܰܦܣܽܘܩ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܡܰܪܬ ܒܰܪܒܨ ܓܡܰܠ ܗ̄ ܐܰܘܦܺܝܬ܀ ܒܡܰܟܣܢܘܬܐ ܕܥܠ ܐܱܦ̈ܝ ܚܛܗ̈ܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܡ̣ܢ ܕܠܐ ܝܽܘܕ ܡܚܽܘܬܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܓܰܡܪܶܬ ܘܰܦܣܽܘܩ܀ ܪܕܰܝܬ ܓܰܒܪܐ ܘܰܐܥܒܰܪܬ ܐܝܟ ܚܰܒܬܐ ܪ̈ܓܺܝܓܬܗ ܗ̄ ܐܝܟ ܓܶܠܐܴ ܝܰܒܝ̣ܫܐ ܕܰܒܕܰܒܪܐ ܘܥܠ ܕܰܦܫܝ̣ܩܐܻܝܬ ܚܒܐ ܒܗ ܢܽܘܪܐ ܐܶܬܩܪܝ̣ ܚܰܒܬܐ܀ ܘܰܦܫܰܪܬ ܐܝܟ ܓܘܓܰܝ ܢܰܦܫܐ ܕܝ̣ܠܗ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܘܰܒܠܺܝܬ ܐܝܟ ܓܘܓܰܝ ܠܓܽܘܫܡܐ ܕܝ̣ܠܗ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܘܣܡܬ ܐܝܟ ܨܰܪܨܽܘܪܐ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܬܶܗ܀ ܘܐܝܟ ܠܰܗܓܐ ܐܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܪܰܡ ܣܪܺܝܩܐܻܝܬ ܡܶܫܬܓܶܫ܀ ܟܠ ܒܰܪܢܫܐ ܕܚܰܝ ܗ̄ ܠܐ ܥܩ̈ܬܗ ܡܦܰܬܪ̈ܢ ܐܦ ܠܐ ܚܰܕܘ̈ܬܗ܀

12- ܘܠܐ ܬܶܫܬܽܘܩ ܗ̄ ܠܐ ܬܰܗܡܶܐ܀ ܡܛܠ ܕܥܡܘܪܐ ܐܢ݂ܐ ܥܰܡܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܓܺܝܽܘܪܐ ܐ̱ܢ݂ܐ ܠܘܬܟ܀ ܘܬܰܘܬܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܪܚܐ܀ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܐܰܒܗ̈ܝ ܗ̄ ܕܰܡܠܐܷ ܙܰܒܢܐ ܦܫܘ ܘܰܚܙܰܩܘ܀

13- ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ ܘܶܐܬܬܢܝ̣ܚ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܢܝ̣ܚ ܠܝ̣ ܕܶܐܬܢܰܦܰܫ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܐܰܣܛܐ ܡ̣ܢܝ ܘܶܐܬܪܰܘܚ܀ ܥܰܕܠܐܴ ܐܙܠ ܐܢ݂ܐ ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܝܬܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܕܡ ܕܐܺܙܠ ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܶܗܘܐ ܐܺܝܬܰܝ ܗ̄ ܩܕܡ ܕܶܐܫܪܰܟ ܠܰܚܒܠܐܴ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ

ܡܶܬܢܰܒܐ ܥܠ ܥܰܡܐ ܚܠܦ ܓܗܝܬܶܗ ܕܡ̣ܢ ܫܶܒܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙ̄ܡ ܕܠܛ ܠܫܽܘܠܡܐ ܕܢܶܨܚܢܐ ܡܰܙܡܘܪܐ ܠܕܰܘܺܝܕ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܙܟܘܬܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܗ̄ ܒܬܪ ܕܶܐܬܢܰܨܰܚ ܘܰܙܟܐ܀

1- ܡܣܰܒܪܽܘ ܣܰܒܪܶܬ ܒܡܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܣܰܟܝܽܘ ܣܰܟܝ̣ܬ ܠܡܪܝܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܡܣܰܝܒܪܘ ܣܰܝܒܪܶܬ ܒܡܪܝܐ ܟܶܐܡܰܬ ܡ̣ܢ ܡܣܰܝܒܪܢܽܘܬܐ ܘܗ̇ܟܢܐ ܐܦ ܐܝ̣ܓܘܦܛܝܐ ܗ̄ ܟܕ ܐܺܝܬܰܝ ܗܘܺܝܬ ܒܐܘܠܨܢܐ܀

2- ܘܰܐܣܩܰܢܝ ܡ̣ܢ ܓܽܘܒܐ ܕܕܽܘܘܢܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܳܒܶܝܠ܀ ܘܡ̣ܢ ܣܝܢܐ ܕܰܚܒܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܡ̣ܢ ܛܝ̣ܢܐ܀

3- ܝܰܗ̱ܒ ܠܦܽܘܡܝ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܚܕܰܬܐ ܗ̄ ܕܠܚܡܐ ܠܣܽܘܥܪܢܐ ܚܰܕܬܐ ܕܰܣܥܰܪ ܠܘܬܝ܀ ܕܢܶܚܙܘܢ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܥܰܡܡ̈ܐ܀ ܘܢܶܚܕܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܕܚܠܽܘܢ܀

4- ܘܠܐ ܦܢܶܐ ܠܰܣܪܺܝܩܽܘܬܐ ܗ̄ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀ ܘܐܦ ܠܐ ܠܡܰܡܠܠܐ ܕܰܓܠܐܴ ܗ̄ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐ ܟܕܒ̈ܐ܀

5- ܘܣܰܓ̈ܝܐܢ ܐܶܢܝܢ ܡ̣ܢ ܡܶܢܝܢܐ ܗ̄ ܣܥܽܘܪ̈ܘܬܐ ܛܒ̈ܬܐ ܕܥܰܡܢ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܙܰܒܢܐ ܗ̇ܢܐ܀

6- ܒܕܶܒܚ̈ܐ ܘܰܒܩܽܘܪ̈ܒܢܶܐ ܠܐ ܨܒܰܝܬ ܗ̄ ܕܢܶܬܩܰܪܒܘܢ ܠܟ ܒܒܳܒܶܝܠ ܐܠܐ ܒܽܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܐܶܕܢ̈ܐ ܕܝܢ ܢܰܩܶܒܬ ܠܝ̣܀ ܐܩܘܠܐܣ: ܚܦܰܪܬ ܠܝ̣ ܗ̄ ܕܐܶܗܘܐ ܡܶܫܬܰܡܥܢܐ ܠܦܽܘܩܕܢ̈ܝܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܰܓܪܐ ܕܝܢ ܬܰܩܶܢܬ ܠܝ̣ ܗ̄ ܦܰܪܨܘܦܐ ܕܰܡܫܝ̣ܚܐ ܡܰܥܶܠ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܠܘܬ ܐܰܒܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܡܰܫܡܰܥܬܐ ܕܝܢ ܫܰܪܰܪܬ ܒܰܢ܀ ܥܶܒܪܝܐ: ܐܰܣܢܰܐܻܝܡ ܗ̄ ܫܶܡܥܐ܀ ܘܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠܡ̈ܶܐ ܕܰܚܠܦ ܚܛܗ̈ܐ ܠܐ ܫܶܐܠܬ ܗ̄ ܥܠ ܕܠܐ ܚܫܚܝ̣ܢ ܠܚܽܘܣܝܐ܀

7- ܗܝܕܶܝܢ ܐܶܡܪܶܬ ܕܗܐ ܐܶܬܝ̣ܬ ܗ̄ ܟܕ ܐܶܣܬܰܟܠܶܬ ܕܡܶܫܬܰܡܥܢܘܬܐ ܒܥܐ ܐܢ̱ܬ ܘܠܰܘ ܕܶܒܚ̈ܐ. ܗ̇ܝܕܶܝܢ ܐܶܡܪܶܬ: ܕܗܐ ܐܶܬܝ̣ܬ ܕܰܒܪܝ̣ܫ ܟܬܒ̈ܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܒܟܶܪܟܐ ܕܰܟܬܒܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܦܶܢܩܺܝܬܐ ܕܰܬܚܽܘܡܟ. ܡܰܦܰܩܬܐ ܕܚܰܡܶܫ: ܒܟܽܘܪܣܝܐ ܕܰܟܬܒܐ ܗ̄ ܒܐܘܪܝܬܐ܀ ܟܬܝ̣ܒ ܥܠܰܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܛܠܬܝ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܶܬܓܠܶܙ ܐ̱ܢ݂ܐ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ ܟܡܐ ܕܰܠܦܽܘܩ̈ܕܢܰܝܟ ܐܶܫܡܥ܀

8- ܠܡܶܥܒܰܕ ܨܶܒܝܢܟ ܐܠܰܗܐ ܨܒܺܝܬ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܐܶܬܚܰܘܚܶܬ ܗ̄ ܨܶܒܝܢܟ ܐܶܥܒܶܕ ܘܠܘ ܕܝ̣ܠܝ ܕܢܬܶܦ ܠܝ̣ ܠܘܬ ܚܰܫ̈ܐ ܡܰܘܒܕܢ̈ܐ܀ ܘܢܡܽܘܣܟ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܝ ܗ̄ ܒܠܶܒܝ܀

9- ܣܰܒܪܶܬ ܙܰܕܝ̣ܩܘܬܟ ܒܥܺܕܬܐ ܪܰܒܬܐ ܗ̄ ܒܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܘܣܶܦܘ̈ܬܝ ܠܐ ܟܠܺܝܬ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܬܶܫܒܘܚܬܟ܀

12- ܡܛܠ ܕܰܚܕܪ̈ܢ ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ ܒܝ̣ܫ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܶܢܝܢ ܗ̄ ܒܫܶܒܝܐ܀ ܘܰܥܫܶܢܘ ܡ̣ܢ ܣܰܥܪܐ ܕܪܝ̣ܫܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܣܓܺܝܘ܀ ܘܠܶܒܝ ܫܰܒܩܰܢܝ ܗ̄ ܕܠܐ ܗܰܘܢܐ܀

14- ܢܶܒܗܬܘܢ ܘܢܶܚܦܪܘܢ ܐܰܝܠܝܢ ܕܒܥܶܝܢ ܠܡܶܩܛܰܠ ܠܢܰܦܫܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܪܡܽܘܬ ܠܢܰܦܫܝ܀

15- ܢܶܬܡܗܘܢ ܒܬܶܢܝܐ ܕܰܒܗܶܬܬܗܘܢ ܗ̄ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܢܶܒܗܬܘܢ ܒܒܠܝ̈ܐ: ܒܫܽܘܘܙܒܰܢ ܘܰܒܚܰܝܒܘܬܰܢ ܕܡ̣ܢ ܦܪ̈ܣܝܶܐ܀

17- ܡܪܝ ܐܶܬܚܰܫܰܒܘ ܥܠܰܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܦܽܘܫܩܰܝ̈ܗܘܢ ܠܘ ܡܬܰܢܝܢܺܝܬܐ ܐܠܐ ܡܦܺܝܣܢܝ̣ܬܐ ܢܣܒܝ̣ܢ ܠܗ̇ܝ ܕܶܐܬܚܰܫܰܒ ܟܶܐܡܬ ܐܢ̱ܬ ܡܪܝ ܐܶܬܚܰܫܰܒ ܥܠܝ ܡܕܡ ܕܰܡܥܰܕܪ ܠܝ̣ ܘܠܐ ܚܰܬܝ̣ܬ. ܡܛܠ ܕܝܰܘܢܝܐ: ܡܪܝܐ ܝܨܦ ܕܝ̣ܠܝ ܐܡ̇ܪ ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ ܘܠܘ ܝ̣ܨܦ ܕܰܚܒܨ ܝܽܘܕ܀ ܐܠܰܗܝ ܠܐ ܬܰܘܚܰܪ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܕܰܠܡܶܦܪܰܩܢܝ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕ

ܐܰܡܝ̣ܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܥܠ ܚܶܙܰܩܝܐ ܘܕܰܐܝܠܶܝܢ ܐܶܣܬܥܰܪ̈ܝ ܠܘܬܗ ܡ̣ܢ ܪ̈ܚܡܰܘܗܝ ܒܙܰܒܢܐ ܕܟܽܘܪܗܢܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܙܡܘܪܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ: ܒܫܽܘܠܡܐ ܡܰܙܡܘܪܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܟܕ ܐܶܫܬܰܡܠܝܬ݀ ܙܟܘܬܗ܀

1- ܛܽܘܒܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܚܐܰܪ ܒܡܶܣܟܺܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܶܣܬܰܟܰܠ ܥܠ ܒܝܫܐ ܘܡܶܣܟܺܢܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܕܡܶܬܚܰܣܒ ܒܡܶܣܟܺܢܐ ܘܰܒܒܝܫܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܰܗܡܶܐ ܡ̣ܢ ܡܽܘܠܝܐ ܕܣܽܘܢܩܢܶܗ܀

2- ܘܢܰܛܶܐܒ ܠܗ ܒܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܢܶܬܠ ܠܗ ܡ̣ܢ ܛܒ̈ܬܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ܀

3- ܡܪܝܐ ܢܣܰܡܟܺܝܘܗܝ ܒܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ ܐܝܟ ܢܒܰܪܟܺܝܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܥܰܕܪܺܝܘܗܝ܀ ܥܠ ܥܰܪܣܐ ܕܟܺܐܒ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܒܟܽܘܪܗܢܶܗ ܕܠܐ ܢܶܪܓܰܫ܀ ܘܟܠܗ ܡܰܫܟܒܶܗ ܗ̄ ܡܰܓܣܶܗ܀ ܗܦܰܟ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܗܦܶܟ ܒܰܙܩܦ ܗܶܐ ܘܰܪܒܨ ܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܦܰܟܬ ܗ̄ ܐܢ̱ܬ ܡܪܝܐ ܫܰܚܠܶܦܬ ܟܽܘܪܗܢܶܗ ܠܚܽܘܠܡܢܐ܀

4- ܘܰܐܣܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ ܗ̄ ܠܦܰܓܪܝ܀ ܡܛܠ ܕܰܚܛܝ̣ܬ ܠܟ ܗ̄ ܪܢܺܝܬ ܥܠ ܢܰܦܫܝ ܪܰܘܪ̈ܒܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܦ ܒܰܪܢܫܐ ܕܝ̣ܠܝ ܕܰܥܠܘܗܝ ܣܰܒܪܶܬ܀

9- ܐܟܶܠ ܠܰܚܡܝ ܗ̄ ܦܬܽܘܪܝ܀ ܣܰܓܝ ܐܶܬܢܟܶܠ ܥܠܰܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܘܪܒ ܥܠܰܝ ܥܽܘܒܝܢܽܘܬܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܥܒܰܕ ܥܰܡܝ ܡܰܛܥܝܢܽܘܬܐ܀

10- ܘܰܐܩܝ̣ܡܰܝܢܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܟܽܘܪܗܢܝ܀ ܘܐܶܦܪܽܘܥ ܐܢܘܢ ܒܘܰܐܘ ܘܠܐ ܬܶܩܪܶܐ ܕܐܶܦܪܽܘܥ ܐܢܘܢ ܒܕܠܰܕ܀

12- ܘܰܐܩܝ̣ܡܬܢܝ ܩܕܡܰܝܟ ܗ̄ ܕܠܐ ܬܘܒ ܐܶܚܛܐ ܠܟ܀ ܠܥܠܡ ܗ̄ ܟܠܗ ܙܰܒܢܐ ܕܚܰܝ̈ܝ܀

13- ܡ̣ܢ ܥܠܡ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܥܠܡ ܗ̄ ܕܢܶܬܒܰܪܟ ܘܢܶܫܬܰܒܰܚ܀ ܐܰܡܝ̣ܢ ܘܰܐܡܝ̣ܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܗܘܐ ܬܶܗܘܐ܀

 

ܫܠܡ

ܣܦܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܙܡ̄ ܕܕܘܝܕ

ܐܝܟ ܥܒܪܝܐ܀

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

ܬܘܒ

ܟܬܒܝܢܢ ܣܦܪܐ ܬܪܝܢܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܕܘܝܕ

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ

ܐܰܡܝ̣ܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܥܰܡܐ ܕܰܒܒܒܶܝܠ ܐܰܝܠܝܢ ܕܠܚ̈ܡܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗܶܝܢ ܕܢܺܐܡܪܘܢ ܒܙܰܒܢܐ ܕܫܶܒܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙ̄ܡ ܕܡ̄ܐ ܒܫܽܘܠܡܐ ܠܣܰܟܽܘܠܬܢܘܬܐ ܠܰܒܢ̈ܝܐ ܕܩܽܘܪܰܚ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܠܰܥܒܕ ܙܟܘܬܐ ܕܝܰܕܽܘܥܬܢܽܘܬܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܐ ܕܩܽܘܪܰܚ ܗ̄ ܒܢ̈ܰܝ ܩܽܘܪܰܚ ܡܶܢ ܡܙܰܡܪ̈ܢܶܐ ܕܰܒܗܰܝܟܠܐܴ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܩܰܒܶܠܘ ܣܽܘܟܠܐ ܕܪܘܚܐ ܘܝܰܕܥܘܗܝ ܕܰܥܬܝ̣ܕ ܠܡܶܗܘܐ ܙܡܪܘܗ̇ ܠܬܶܫܒܘܚܬܐ ܗ̇ܕܐ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܘܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܥܬܝ̣ܕܝܢ ܠܡܶܬܓܠܝܘ ܠܒܒܝܠ܀

1- ܐܝܟ ܐܱܝܠܐܴ ܕܓܥܶܐ ܗ̄ ܕܐܟܶܠ ܚ̈ܘܰܘܬܐ ܘܝܳܩܶܕ ܘܓܳܥܐ ܒܨܶܗܝܗ ܥܠ ܦܨܺܝܕܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܠܡܶܬܦܰܝܓܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܟܰܙܢܐ ܕܡܶܬܝܰܐܒ ܐܰܝܠܐ ܥܠ ܡܥܺܝ̈ܢܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܦܨܺܝܕܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܠܚܶܡ ܠܪܶܥܝܢܐ ܗ̇ܢܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܰܒܬܰܝܡܢܐ ܟܰܪ ܕܐܰܝ̈ܠܐܷ ܗܘܶܝܢ ܗܘܶܐ. ܘܰܡܥܺܝ̈ܢܐ ܒܓܰܪܒܝܐ: ܕܐܰܝ̈ܠܐ ܠܐ ܗܘܶܝܢ: ܗܘܶܝܢ܀

2- ܨܰܗܝܐܗܝ ܠܟ ܢܰܦܫܝ ܐܠܰܗܐ ܚܰܝܐ ܗ̄ ܝܰܐܻܝܒܐ܀ ܐܶܡܰܬܝ ܕܠܐ ܕ ܩܪܺܝ܀ ܐܺܬܐ ܘܶܐܚܙܶܐ ܐܰܦܝ̈ܟ ܗ̄ ܓܶܠܝܢ̈ܝܟ ܒܗܰܝܟܠܐܴ܀

3- ܟܕ ܐܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܝ̣ ܗ̄ ܒܳܒܠܝ̈ܐ܀ ܟܠܝܽܘܡ ܐܰܝܟܘ ܐܠܰܗܟ ܗ̄ ܕܡܶܫܬܰܒܗܪ ܐܢ̱ܬ ܒܗ܀

4- ܡܛܠ ܕܐܶܥܒܰܪ ܒܣܶܬܪܟ ܥܰܫܺܝܢܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܒܕܽܘܟܬܐ ܕܡܰܫܟ̈ܢܶܐ ܬܡܺܝܗ̈ܐ܀ ܣܽܘܡܐܟܘܣ: ܡܛܠ ܕܐܬܶܐ ܒܰܡ̈ܛܰܠܠܐܶ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܶܐܥܽܘܠ ܒܰܡܛܰܠܬܐ ܬܡܺܝܗܬܐ ܗ̄ ܒܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

5- ܘܰܠܡܢܐ ܬܰܡܺܝܗܬܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܠܡܢܐ ܫܓܫܐ ܐܢ̱ܬ ܠܝ̣܀ ܡܛܠ ܬܘܒ ܐܰܘܕܶܐ ܠܗ ܗ̄ ܟܕ ܗܦܟ ܐ̱ܢ݂ܐ ܠܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܒܝܰܘܢܝܐ ܘܰܐܪܡܢܝܐ ܠܝܬ ܬܘܒ܀ ܠܦܪܘܩܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܽܘܪܩܢܐ܀

6- ܡ̣ܢ ܚܶܪܡܘܢ ܘܡ̣ܢ ܛܽܘܪܐ ܙܥܘܪܐ ܗ̄ ܚܶܪܡܘܢ ܒܰܝܢܬ ܣܺܝܢܰܝ ܠܐܪܥܐ ܕܰܐܕܽܘܡ ܐܝ̣ܬܘܗܝ. ܘܛܘܪܐ ܙܥܽܘܪܐ ܠܬܒܽܘܪ ܩܪܐ܀ ܒܰܨܚܚܐ: ܡ̣ܢ ܣܶܪܝܽܘܢ ܛܘܪܐ ܙܥܽܘܪܐ܀

7- ܬܗܽܘܡܐ ܠܰܬܗܽܘܡܐ ܩܪܐ ܗ̄ ܚܰܝܠܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܶܐ ܠܚܰܝܠܐ ܕܒܒܠܝ̈ܐ ܩܪܐ ܠܥܽܘܕܪܢܗ ܕܢܺܐܬܘܢ ܐܰܟܚܕܐ ܘܢܶܓܪܦܽܘܢܢܝ܀ ܩܠܐ ܠܩܠܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܕܢܣܟܰܝ̈ܟ ܗ̄ ܩܠܐ ܕܰܫܒܰܝ̈ܐ ܠܩܠܐ ܕܢܣ̈ܟܰܝܟ ܕܒܰܙܒܢܐ ܕܛܰܘܦܢܐ ܕܰܒܝܰܘܡ̈ܝ ܢܽܘܚ ܕܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܩܠܐ ܕܩܰܛܰܪ̈ܰܩܛܐ ܕܝ̣ܠܟ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܘܛܶܝܬ ܘܪܺܝܫ ܘܢܦܶܠ ܫܡܐ ܗ̇ܢܐ ܘܥܠ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܚܽܘܕܪ̈ܢܝܐ ܒܪܰܡ ܒܰܙܩܦ ܩܶܦ ܘܰܪܒܨ ܪܺܝܫ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܒܰܣܦܰܪ ܡܰܠܟ̈ܐ ܐܡܝ̣ܪ: ܕܰܒܩܛܪܶܩܛܶܐ ܣܠܩܝ̣ܢ ܠܰܡܨܰܥܬܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܬܗܽܘܡܐ ܒܰܬܗܘܡܐ ܦܓܰܥ ܗ̱ܘܐ ܡ̣ܢ ܩܠܐ ܕܢܣܟ̈ܝܟ܀ ܟܠܗܘܢ ܡܰܚܫܘ̈ܠܝܟ ܘܓܰܠܠܝ̈ܟ ܥܠܝ ܥܒܰܪܘ ܗ̄ ܡܰܪ̈ܕܘܬܟ ܕܰܐܝܬܺܝܬ ܥܠܝ ܒܝܕ ܓܽܘ̈ܕܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܡܰܫܪ̈ܝܬܐ ܕܒܳܒܠܝ̈ܐ܀

8- ܒܐܝ̣ܡܡܐ ܢܶܦܩܘܕ ܡܪܝܐ ܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܘܰܒܠܠܝܐ ܬܶܫܒܚ̈ܬܗ ܗ̄ ܒܐܝ̣ܡܡܐ ܐܢ ܦܩܕ ܡܪܝܐ ܘܢܰܕܪܟܽܘܢܢ ܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܚܢܢ ܡ̣ܢ ܪܰܡܫܗ ܡܛܝܢܰܢ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܘܰܒܠܶܠܝܐ ܙܡܪܺܝܢܢ ܒܗܰܝܟܠܐ ܬܶܫܒܚ̈ܬܗ܀ ܥܰܡܝ ܨܠܘܬܐ ܚܰܝܐ ܗ̄ ܒܰܠܝܬܝ ܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܨܠܘܬܐ ܘܰܡܨܠܐܶ ܐ̱ܢ݂ܐ ܠܐܰܠܗܐ ܚܰܝܐ ܐܦ ܟܕ ܐܺܝܬܝ ܒܫܶܒܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܘܬ ܨܠܘܬܐ ܠܐܰܠܗܐ. ܕܚܰܝ̈ܐ ܕܺܝܠܝ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܨܠܽܘܬܐ ܕܺܝܠܝ ܠܐܰܠܗܐ. ܡܛܠ ܚܰܝ̈ܐ ܕܝ̣ܠܝ܀ ܘܐܢܫ̈ܝܢ: ܥܰܡܝ ܨܠܘܬܐ ܗ̇ܘ ܠܐܠܗܐ ܚܰܝܐ ܩܪܝܢ ܗ̄ ܥܡܐ ܕܝ̣ܠܝ ܨܠܘܬܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܠܐܠܗܐ ܚܰܝܐ܀ ܘܰܐܚܪ̈ܢܐ: ܥܰܡܝ ܨܠܘܬܐ ܠܐܰܠܗܐ ܚܰܝܐ ܩܪܶܝܢ ܗ̄ ܥܡܐ ܕܝ̣ܠܝ ܨܠܘܬܐ ܢܩܰܪܒ ܠܐܠܗܐ ܚܰܝܐ܀ ܥܶܒܪܝܐ: ܥܺܝܡܝ ܬܶܦܺܝܠܗ ܠܐܠ ܝܺܫܝ ܗ̄ ܥܰܡܝ ܐܶܢܐ: ܨܠܘܬܐ ܚܰܝܐ. ܘܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܪ̈ܶܥܝܢܐ ܗ̇ܠܝܢ ܠܐ ܫܠܡܝܢ ܠܝܰܘܢܝܐ: ܐܦ ܠܐ ܠܣܦܪ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܶܐ܀

9- ܐܶܡܪܬ ܠܐܠܗܐ ܕܰܠܡܢܐ ܛܥܰܝܬܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢ݂ܐ ܠܐܠܗܐ ܡܣܰܝܥܢܝ ܠܡܢܐ ܛܥܰܝܬܢܝ ܗ̄ ܠܡܢܐ ܐܰܗܡܺܝܬ ܡܶܢܝ܀ ܘܰܠܡܢܐ ܡܗܰܠܟ ܐ̱ܢ݂ܐ ܟܡܝ̣ܪܐܻܝܬ: ܒܐܘܠܨܢܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒ̈ܒܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܐ ܕܐܠܶܨ ܒܥܶܠܕܒܒܐ܀

10- ܒܰܬܒܪܐ ܕܓܰܪ̈ܡܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܕ ܡܶܬܪܰܥܪܥܺܝܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ

ܫܶܐܠܶܬܗ ܕܥܰܡܐ ܕܰܒܒܒܶܝܠ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܓܗܝܬܗܘܢ ܕܡ̣ܢ ܒܝ̣ܫ̈ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙ̄ܡ ܕܡܒ̄ ܠܕܰܘܝܕ܀

1- ܕܽܘܢ ܐܠܰܗܐ ܕܝ̣ܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܽܘܢܰܝܢܝ ܐܠܰܗܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܳܒܠܝ̈ܐ܀ ܡ̣ܢ ܥܰܡܐ ܕܠܐ ܡܪܰܚܡܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܥܡܐ ܠܐ ܚܰܣܝܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܠܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ܀

2- ܘܡ̣ܢ ܓܰܒܪ̈ܐ ܥܰܘ̈ܠܐܷ ܘܢܰܟܽܘ̈ܠܬܢܐ ܦܰܨܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܡ̣ܢ ܒܰܪܢܫܐ ܢܟܝ̣ܠܐ ܘܥܰܘܠܐ ܚܕܢܐܻܝܬ܀ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܗ̣ܘ ܐܠܰܗܐ ܕܚܰܝܠܝ: ܘܰܠܡܢܐ ܛܥܰܝܬܢܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܡܚܰܝܠ ܗܘܰܝܬ ܠܝ̣ ܘܙܟܶܐ ܗܘܰܝܬ ܠܟܠ ܥܰܡܡ̈ܝܢ ܘܗ̇ܫܐ ܠܡܢܐ ܕܰܚܶܩܬܢܝ܀ ܒܽܐܘܠܨܢܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒ̈ܒܝ ܗ̄ ܕܡܰܣܟܠܝ̣ܢ ܠܝ̣܀

3- ܫܰܕܰܪ ܢܽܘܗܪܟ ܗ̄ ܥܽܘܕܪܢܟ܀ ܘܗܰܝܡܢܘܬܟ ܗ̄ ܟܺܐܢܘܬܟ܀ ܘܰܢܒܰܝܐܘܢܢܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܥܩ̈ܬܐ ܕܰܚܕܺܝܪ̈ܢ ܠܝ̣܀

4- ܘܰܠܘܬ ܐܠܰܗܐ ܕܰܡܚܰܕܶܐ ܛܰܠܝܽܘܬܝ ܗ̄ ܢܚܰܕܶܝܢܝ ܗ̇ܫܐ ܒܦܽܘܢܝܐ ܕܡ̣ܢ ܒܒܶܝܠ ܐܝܟ ܕܚܰܕܝܰܢܝ ܒܙܰܒܢ̈ܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܐ ܟܕ ܐܰܦܩܰܢܝ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܝܢ܀ ܐܰܘܕܐ ܠܟ ܒܟܶܢܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܩܺܝܬܪܐ ܗ̄ ܟܕ ܓܕܶܠ ܐ̱ܢ̣ܐ ܬܶܫܒܚ̈ܬܟ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

ܬܰܟܫܶܦܬܐ ܕܡܰܩܒܝ̈ܐ ܟܕ ܐܶܬܐܠܨܘ ܡ̣ܢ ܐܰܢܛܝܟܘܣ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܡܓ̄ ܒܫܽܘܠܡܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܐ ܕܩܽܘܪܰܚ ܕܰܠܣܰܟܽܘܠܬܢܽܘܬܐ ܡܰܙܡܘܪܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܕܙܟܘܬܐ ܠܰܒܢܝ̈ܐ ܕܩܽܘܪܰܚ ܕܣܰܟܽܘܠܬܢܘܬܐ܀

1- ܐܠܰܗܐ ܫܡܰܥܢܰܢ ܒܶܐܕܢ̈ܝܢ ܗ̄ ܢܶܨܚܢ̈ܰܝܟ ܡ̣ܢ ܟܬܒ̈ܐ ܩܰܕܡܝ̈ܐ܀ ܘܐܦ ܐܰܒܗ̈ܰܝܢ ܐܶܫܬܰܥܺܝܘ ܠܢ ܗ̄ ܬܡܺܝ̈ܗܬܐ ܕܰܣܥܰܪܬ ܟܕ ܐܰܦܶܩܬ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܀

2- ܐܝ̣ܕܟ ܐܰܘܒܕܰܬ ܠܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܟܢܰܥܢܝ̈ܐ܀ ܘܰܢܨܰܒܬ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܠܐܰܒܗ̈ܰܝܢ܀ ܘܰܐܒܶܐܫܬ ܠܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܬܠܬܺܝܢ ܘܚܰܕ ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܐܡܘܪ̈ܝܶܐ ܘܕܰܟܢܰܥܢܝ̈ܐ܀ ܘܫܰܪܰܪܬ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܠܰܒܢ̈ܝ ܝ̣ܣܪܐܝܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܐܦܶܩܬ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܠܰܒܥܶܠܕܒܒ̈ܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܝ̣ܣܪܐܝܠ܀

3- ܘܢܽܘܗܪܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܟ ܕܰܨܒܰܝܬ ܒܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܰܨܒܰܝܬ ܒܗܘܢ܀

4- ܐܢ̱ܬ ܗ̣ܘ ܐܠܰܗܐ ܡܰܠܟܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܠܟܝ ܘܰܐܠܗܝ܀ ܕܰܦܩܰܕܬ ܥܠ ܦܽܘܪܩܢܗ ܕܝܰܥܩܘܒ ܗ̄ ܟܕ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ܀

5- ܒܟ ܢܕܰܩܰܪ ܠܰܒܥܶܠܕܶܒ̈ܒܰܝܢ ܗ̄ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܰܢܛܝܟܘܣ ܐܝܟ ܕܰܒܣܰܝ̈ܦܶܐ ܘܪ̈ܽܘܡܚܶܐ܀ ܘܡܛܠ ܫܡܟ ܢܕܽܘܫ ܠܣܐܢ̈ܰܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܒܰܫܡܟ ܗ̄ ܕܶܐܬܩܪܺܝ̣ ܥܠܰܝܢ: ܢܫܽܘܛ ܠܣܢ̈ܰܐܝܢ܀

8- ܫܰܒܰܚܢܟ ܐܠܰܗܐ ܟܠܗ ܝܰܘܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܐܠܗܐ ܢܶܬܩܰܠܣ ܟܠܗ ܝܰܘܡܐ܀

9- ܘܠܐ ܢܦܶܩ ܐܢ̱ܬ ܒܚܰܝܠܰܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܚܰܝ̈ܠܰܘܬܐ ܕܝ̣ܠܢ ܗ̄ ܠܰܡܚܰܝܠܘܬܰܢ܀

12- ܙܰܒܶܢܬ ܠܥܰܡܟ ܕܠܐ ܕܡܰܝ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܠܐ ܛܺܝ̈ܡܶܐ ܗ̄ ܐܰܫܠܶܡܬ ܠܥܰܡܟ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܚܰܢ̈ܦܶܐ܀ ܘܠܐ ܐܰܣܓܺܝܬ ܚܽܘܠܦܗܘܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܰܠܡܰܣ̈ܠܰܝܐ ܕܠܐ ܫܘܶܝܢ ܕܢܶܬܚܰܠܦܘܢ ܒܡܶܕܡ ܫܕܰܝܬ ܠܥܰܡܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܣܽܘܓܐܐ ܒܝܽܘܒܒ̈ܐ ܕܝ̣ܠܢ܀ ܐܝܟ ܩܰܕܝܫܐ ܩܽܘܪܝܠܘܣ: ܠܐ ܠܡ ܐܝ̣ܬܰܝܗܘܢ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܐܠܐ ܩܰܠܝܠ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܡܝܰܒܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܝܢ ܟܕ ܙܟܶܝܢ ܠܢ܀

13- ܥܒܰܕܬܢ ܚܶܣܕܐ ܠܰܫܒܒܰܝ̈ܢ ܗ̄ ܐܰܕܽܘܡܝ̈ܐ܀

14- ܥܒܰܕܬܢ ܠܡܰܬܠܐ ܒܶܝܬ ܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܕܟܕ ܓܕܶܫ ܠܗܘܢ ܡܶܕܡ ܕܒܺܝܫ ܐܡܪܝܢ. ܐܝܟ ܓܶܕܫܐ ܕܺܝܗܘ̈ܕܝܶܐ ܓܕܫ ܠܢ܀ ܘܰܢܝܕܐ ܕܪܝ̣ܫܐ ܒܶܐܡ̈ܘܬܐ ܗ̄ ܟܕ ܚܙܶܝܢ ܠܢ ܕܡ̣ܢ ܐܰܝܢܐ ܪܰܘܡܐ ܠܐܰܝܢܐ ܫܶܦܠܐ ܐܬܡܰܛܺܝܢܰܢ: ܬܡܗܺܝܢ ܘܰܡܢܺܝܕܝܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܘܢ܀

15- ܘܒܶܗܬܬܐ ܕܰܐܦ̈ܝ ܟܰܣܝܰܬܰܢܝ ܒܰܦܬܚ ܝܽܘܕ ܘܕܠܰܕ ܗ̇ܟܢܐ ܝܽܘܕܝ̈ܬܐ ܟܠܗܶܝܢ ܐܝܟ ܛܰܫܝܰܬܰܢܝ، ܘܚܰܘܝܰܬܰܢܝ. ܗ̇ܠܝܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܝܽܘܕ ܐܝܟ ܐܰܠܶܨܬܰܢܝ ܒܰܫܠܝ ܨܕܶܐ ܘܶܐܟܰܠܬܰܢܝ ܒܰܫܠܝ ܠܡܰܕ ܘܰܙܩܦ ܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܟܽܘܚܕܝ ܠܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢ݂ܐ ܕܶܐܚܽܘܪ ܒܐܢܫ܀

16- ܡ̣ܢ ܩܠܐ ܕܰܡܚܰܣܶܕ ܗ̄ ܠܝ̣܀ ܘܰܡܓܰܕܶܦ ܗ̄ ܥܠ ܐܠܰܗܝ ܐܝܟ ܕܥܠ ܡܚܝ̣ܠܐ ܕܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܦܪܩܰܢܝ܀

17- ܘܠܐ ܕܰܓܶܠܢܰܢ ܒܰܩܝܡܟ ܗ̄ ܕܰܐܩܝ̣ܡܰܝܢ ܥܰܡܟ ܒܚܽܘܪܺܝܒ ܕܢܶܦܠܚܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܐ ܐܰܥܘܶܠܢܰܢ ܒܕܺܝܬܝܩܝ ܕܝ̣ܠܟ܀ ܐܺܝܓܘܦܛܝܐ: ܘܠܐ ܛܠܰܡܢܰܢ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܘܠܐ ܕܰܓܶܠܢܰܢ ܐܝܟ ܣܽܘܪܝܝܐ܀

18- ܘܠܐ ܗܦܰܟܰܢ ܠܒܶܣܬܪܰܢ ܗ̄ ܠܐ ܟܦܰܪܢܰܢ ܒܳܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܐ ܐܰܪܚܶܩ ܠܒܶܣܬܪܐ ܠܶܒܰܢ܀ ܘܠܐ ܐܰܗܦܶܟܰܢ ܫܒܺܝ̈ܠܝܢ ܡ̣ܢ ܐܽܘܪܚܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ ܘܰܐܪܡܢܝܐ: ܘܐܢ̱ܬ ܐܰܗܦܶܟܬ ܫܒܺܝܠܰܢ ܡ̣ܢ ܐܽܘܪܚܟ܀

19- ܡܛܠ ܕܡܰܟܶܟܬܢ ܒܰܐܬܪܐ ܬܶܢܝܢܐ ܗ̄ ܒܳܬܪ ܕܶܐܫܬܒܺܝܢܢ ܠܒܳܒܶܝܠ ܡ̣ܢ ܕܪܺܝܫ ܗܦܰܟܢܰܢ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܘܰܥܡܰܪܢܢ ܒܗ̇ ܘܗܐ ܬܘܒ ܡܰܟܶܟܬܢ ܒܐܝ̈ܕܝ ܡܰܩܶܕܘܢ̈ܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܡܰܟܶܟܬ ܠܢ ܒܕܽܘܟܬܐ ܕܩܽܘܦܚ̈ܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܕܫܽܘܢܩ̈ܐ܀

21- ܐܠܰܗܐ ܗ̣ܘ ܕܒܨܐ ܠܗ̇ ܠܗ̇ܕܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܘ ܐܠܰܗܐ ܕܒܨܐ ܗ̇ܠܝܢ ܗ̄ ܒܨܶܐ܀ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܝܕܥ ܡܰܚܫ̈ܒܬܗ ܕܠܶܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܰܫܝ̈ܬܗ ܕܠܶܒܐ܀

23- ܥܶܗܕܰܝܢ ܒܰܪܒܨ ܥܶܐ ܕܐܝܟ ܐܴܠܰܦ ܡܶܬܠܰܥܙܐ ܒܗ̇ܝ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܚܶܪ̈ܽܘܫܝܬܐ ܐܝܟ ܚܕܐ ܐܝܟ ܥܶܐ ܘܗܶܐ ܐܘ ܥܶܐ ܘܚܶܐ ܫܟܺܝܪܐܻܝܬ ܡܶܬܪ̈ܰܬܡܢ ܘܚܶܟܐ ܦܥܪ̈ܢ܀ ܘܠܐ ܬܶܛܥܶܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܽܘܡ ܘܠܐ ܬܶܕܚܽܘܩ ܠܢ܀

25- ܡܛܠ ܕܡܶܟܰܬ݀ ܥܠ ܥܰܦܪܐ ܢܰܦܫܰܢ ܗ̄ ܐܶܬܡܰܟܟܰܬ݀܀ ܘܕܶܒܩܰܬ݀ ܟܰܪܣܢ ܠܐܰܪܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܗܘܰܝܢ ܕܰܘܫܐ ܘܡܰܥܒܰܪܬܐ ܠܰܒܥܶܠܕܒ̈ܒܰܝܢ܀

26- ܩܽܘܡ ܥܰܕܰܪܰܝܢ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢ ܡܛܠ ܪ̈ܰܚܡܝܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܫܡܟ ܗ̄ ܘܠܰܘ ܡܛܠ ܕܫܳܘܶܝܢܰܢ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ

ܡܶܬܢܰܒܐ ܥܠ ܡܫܝ̣ܚܐ ܡܪܢ ܘܥܠ ܩܽܘܝܡܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܡܕ̄ ܒܫܽܘܠܡܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܐ ܕܩܽܘܪܰܚ ܒܣܰܟܽܘܠܬܢܽܘܬܐ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܚܠܦ ܚܰܒܺܝܒܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܠܥܒܶܕ ܙܟܘܬܐ ܥܠ ܫܽܘ̈ܫܰܢܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܐ ܕܩܽܘܪܰܚ ܝܰܕܽܘܥ̈ܬܢܐ ܙܡܺܝܪܬܐ ܡ̣ܢ ܪܚܡܽܘܬܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܕܙܟܘܬܐ ܚܠܦ ܗܰܒ̈ܒܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܐ ܕܩܽܘܪܰܚ. ܙܡܺܝܪܬܐ ܒܚܰܒܺܝܒܐ ܕܣܰܟܽܘܠܬܢܽܘܬܐ ܗ̄ ܚܠܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܠܚܰܪܬܐ ܗܦܟܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܕܶܚܠܰܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܒܝܕ ܚܰܒܝ̣ܒܐ ܡܫܝ̣ܚܐ ܕܰܒܗܰܒ̈ܒܐ ܡܽܘܪܐ ܘܩܣܝܐ ܐܶܬܒܰܣܡ ܢܰܚܬܐ ܕܦܰܓܪܗ ܒܰܢܒܺܝܘܬܐ ܙܰܡܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ܐ ܕܩܽܘܪܚ܀

1- ܐܰܒܥ ܠܶܒܝ ܦܶܬܓܡ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܗ̄ ܦܩܕ ܠܠܶܒܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܣܐ ܕܠܶܒܝ ܡܶܠܬܐ ܛܳܒܬܐ ܒܰܙܩܦ ܓܡܰܠ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܓܣܐ ܠܶܒܝ ܦܶܬܓܡܐ ܕܝ̣ܠܟ ܛܒܐ܀ ܘܐܷܡ̣ܪ ܒܰܪܒܨ ܐܴܠܰܦ ܗ̄ ܐܢ̱ܬ ܠܶܒܝ܀

ܥܒ̈ܕܝ ܠܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܡܫܝ̣ܚܐ ܡܐ ܕܡܶܬܓܠܐ ܒܚܰܪܬ ܙܰܒܢ̈ܐ܀ ܩܰܪܩܦܝܐ: ܒܰܚܒܨ ܐܴܠܰܦ ܗ̄ ܐܢ̇ܐ܀ ܕܢܺܝܐܝܠ ܨܰܠܰܚܝܐ: ܥܒܕ̈ܝ ܡܰܠܟܐ ܕܠܐ ܠ ܐܡ̇ܪ܀ ܗ̄ ܡܕܰܒܪܢܽܘܬܗ ܕܡܪܢ܀ ܘܐܢܫܺܝ̈ܢ: ܡܬܰܢܝܢܐܝ̣ܬ ܡܶܣܬܰܟܠܝܢ ܠܗ̇ܝ ܕܰܐܒܥ ܘܐܡ̣ܪ܀

ܠܶܫܢܝ ܩܰܢܝܗ ܕܣܦܪܐ ܡܗܺܝܪܐ ܗ̄ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ. ܪܘܚܐ ܩܰܕܝܫܐ܀

2- ܫܰܦܝ̣ܪ ܒܚܶܙܘܶܗ ܡ̣ܢ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܗ̄ ܒܰܐܠܗܘܬܗ܀ ܐܶܬܢܣܟܘ ܪ̈ܰܚܡܐ ܥܠ ܣܶܦܘ̈ܬܟ ܗ̄ ܡܙܰܕܶܩ ܐܢܬ ܠܚܰܛܝܐ܀ ܡܛܠܗܢܐ ܒܰܪܟܟ ܐܠܰܗܐ ܠܥܠܡ ܗ̄ ܒܗ̇ܝ ܕܦܰܓܪܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܐܶܬܥܛܦܬ܀

3- ܐܪܡܐ ܣܰܝܦܐ ܒܚܰܨܰܝ̈ܟ܀ ܕܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܥܰܛܡܟ ܗ̄ ܫܽܘܠܛܢܐ ܕܩܢܶܐ ܐܢ̱ܬ܀

4- ܗܶܕܪܟ ܘܫܽܘܒܚܟ܀ ܘܫܽܘܒܚܟ ܙܟܐ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܕܡܶܬܥܰܛܰܦ ܐܢ̱ܬ ܒܬܪ ܩܝܡܬܟ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܡܺܝ̈ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܦܰܐܝܽܘܬܟ ܘܰܒܫܽܘܦܪܟ ܘܰܡܬܽܘܚ ܘܰܐܨܠܚ ܘܰܐܡܠܶܟ܀

ܪܟܰܒ ܒܰܦܬܚ ܟܽܘܦ ܥܠ ܡܶܠܬܐ ܕܩܽܘܫܬܐ ܗ̄ ܥܠ ܙܩܺܝܦܐ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܡܶܠܬܐ ܕܩܽܘܫܬܐ ܕܡܰܟܪܶܙ ܐܢ̱ܬ܀ ܘܡܽܘܟܟܐ ܕܙܰܕܝ̣ܩܘܬܐ ܗ̄ ܕܡܰܠܦ ܐܢ̱ܬ ܠܢ ܢܡܘܣܟ܀ ܒܕܶܚܠܬܐ ܕܝܰܡܺܝܢܟ ܗ̄ ܒܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܡܫܰܪܰܪ ܐܢ̱ܬ ܢܡܘܣܟ ܘܠܘ ܒܚܰܝܠܐ ܢܽܘܟܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܬܗܰܕܶܝܟ ܬܡܺܝܗܐܻܝܬ ܝܰܡܝ̣ܢܟ܀ ܣܽܘܡܐܟܘܣ: ܘܰܬܚܰܘܶܐ ܠܢ ܕܚܺܝ̈ܠܬܐ ܝܰܡܝ̣ܢܟ܀

5- ܓܶܐܪ̈ܰܝܟ ܫܢܺܝܢܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܛܺܝܫܺܝܢ ܗ̄ ܓܙܪ ܕܺܝܢܐ ܕܡܰܝܬܐ ܐܢ̱ܬ ܥܠ ܝܺܗܘ̈ܕܝܐ ܟܕ ܡܶܬܚܰܪܒܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܪ̈ܽܗܘܡܝܐ܀

ܘܥܰܡܡ̈ܐ ܢܦܠܘܢ ܬܚܽܘܬܝܟ ܗ̄ ܡܗܰܝܡܢ̈ܐ ܢܶܫܬܰܥܒܕܽܘܢ ܠܟ܀

ܒܠܶܒܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܒ̈ܘܗܝ ܕܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܓܐܪ̈ܐ ܕܰܩܒܺܝܥܺܝܢ ܒܗܘܢ ܫܢܢ̈ܐ ܘܠܘ̈ܠܝܬܐ ܕܦܰܪܙܠܐܴ܀

6- ܟܽܘܪܣܝܟ ܐܠܰܗܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܗ̄ ܡܰܠܟܘܬܟ܀ ܫܰܒܛܐ ܦܫܺܝܛܐ ܗ̄ ܬܪܺܝܨܐ ܕܠܰܝܬ ܒܗ ܥܽܘܩܒܐ܀

7- ܡܛܠܗܢܐ ܗ̄ ܕܰܪܚܶܡܬ ܙܰܕܺܝܩܘܬܐ ܘܰܣܢܰܝܬ ܥܰܘܠܐ܀ ܡܰܫܚܟ ܐܠܰܗܐ ܐܠܰܗܟ ܗ̄ ܒܪܽܘܚܐ ܩܰܕܝܫܐ ܥܠ ܝܽܘܪܕܢܢ܀ ܘܰܐܠܗܗ ܗ̣ܘ ܐܰܒܐ ܒܛܰܝܒܘܬܐ ܘܰܐܒܽܘܗܝ ܒܰܟܝܢܐ ܐܰܟܡܐ ܕܠܢ ܒܗܶܦܟܐ: ܐܠܰܗܢ ܓܝܪ ܒܰܟܝܢܐ ܘܰܐܒܘܢ ܒܛܰܝܒܘܬܐ܀ ܡܶܫܚܐ ܕܚܰܕܘܬܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܚܰܒܪ̈ܰܝܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܫܰܘ̈ܬܦܶܐ ܕܝ̣ܠܟ ܗ̄ ܡܰܠܟ̈ܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܰܢܒܝ̈ܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܗܘܰܝܬ ܠܗܘܢ ܐܰܚܐ ܘܚܰܒܪܐ ܘܝܰܬܝܪ ܐܢ̱ܬ ܪܡ ܡܢܗܘܢ ܒܰܐܠܗܘܬܐ܀

8- ܡܽܘܪܐ ܘܩܣܝܐ ܘܐܣܛܩ̈ܛܐ ܗ̄ ܡܽܘܪܐ ܝܺܕܺܝܥ. ܩܣܝܐ ܣܰܠܝ̣ܟܰܗ ܘܐܣܛܩܛܐ ܐܣܛܪܘܟܐ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܡܺܝܥܰܗ: ܟܠܗܘܢ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܐܢܘܢ܀ ܡܒܰܣܡܝ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ܟ ܗ̄ ܗܰܕܡ̈ܝ ܦܰܓܪܟ ܕܒܗܘܢ ܟܰܣܝܐ ܐܠܰܗܘܬܟ܀

ܡ̣ܢ ܗܰܝܟܠܐܴ ܪܺܝܫܝܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܥܽܘܒ ܐܰܒܐ ܘܠܐ ܬܶܩܪܐ ܡ̣ܢ ܗܰܝܟܠܟ ܒܟܽܘܦ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܐܰܒܐ ܠܘܬ ܒܪܐ ܐܡ̇ܪ ܡ̣ܢ ܗܰܝܟܠܐ ܕܝ̣ܠܝ ܪܺܝܫܝܐ܀

ܘܡ̣ܢ ܠܘܬܝ ܒܝܽܘܕ ܚܕܝܽܘܟ ܒܩܽܘܫܝ ܕܳܠܰܕ ܕܡ̣ܢ ܚܰܕܘܬܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܨܶܝܕܰܝ ܢܣܒܽܘܟ ܘܐܪܘܙܽܘܟ ܟܕ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܟ܀

9- ܒܰܪ̱ܬ ܡܰܠܟܐ ܒܫܽܘܒܚܐ ܩܡܰܬ݀ ܗ̄ ܥܕܬܐ ܕܰܠܬܰܚܬ ܒܝܕ ܡܰܥܡܘܕܝ̣ܬܐ ܒܛܽܘܒܬܢܘܬܐ ܩܡܰܬ݀܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܡ̣ܢ ܗܰܝܟܠܐ ܪܺܝܫܝܐ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܣܚܪ̈ܬܐ ܓܪ̈ܡܦܝܠܝܬܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܠܝܢ ܕܚܰܕܚ̈ܕܟ ܒܢ̈ܬ ܡܰܠܟ̈ܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܚܰܕܝܐ ܥܒܕܟ̈ܝ ܒܢ̈ܬ ܕܡܰܠܟ̈ܐ܀

ܘܡܰܠܟܬܐ ܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܟ ܗ̄ ܥܕܬܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܐ ܕܒܰܫܡܝܐ ܥܡ ܗܕܐ ܕܰܠܬܰܚܬ: ܚܕܐ ܥܺܕܬܐ ܗܘ̈ܝ ܠܚܰܬܢܐ ܕܰܫܪܪܐ ܡܫܝ̣ܚܐ܀

ܒܰܠܒܽܘܫܐ ܗ̄ ܒܛܰܝܒܘܬܐ ܕܪܽܘܚܐ܀ ܕܕܰܗܒܐ ܕܐܘܦܺܝܪ ܗ̄ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܡܕܺܝ̈ܢܬܐ ܕܟܽܘܫܝ̈ܐ ܕܪܺܝܫܝܐ ܗ̣ܘ ܕܰܗܒܗ̇܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܩܡܰܬ݀ ܒܰܪ̱ܬ ܡܰܫܟܒܐ ܒܨܽܘܒܥܐ ܕܐܰܘܦܺܝܪ܀ ܣܘܡܰܐܟܘܣ: ܩܡܬ݀ ܕܪܽܘܟܬܐ ܡ̣ܢ ܝܰܡܝ̣ܢܟ ܒܕܰܗܒܐ ܪܝ̣ܫܝܐ܀

10- ܫܡܰܥܝ ܒܪܰܬܝ ܗ̄ ܐܘ ܥܺܕܬܐ ܒܩܠܗ ܕܚܰܬܢܐ܀ ܘܚܙܝ ܐܝܠܝܢ ܣܰܝܒܪ ܡܶܛܠܬܟܝ܀ ܘܨܠܝ ܐܶܕܢܶܟܝ ܠܫܶܡܥܐ ܕܡܰܠܦܢܘܬܗ܀

ܘܰܛܥܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܟܝ ܗ̄ ܠܥܺܕܬ ܥܰܡܡ̈ܐ ܦܩܶܕ ܕܬܶܛܥܐ ܥ̈ܝܕܐ ܩܰܕܡܝ̈ܐ ܕܚܰܢܦ̈ܐ ܐܰܒܗ̈ܝܗ̇܀

11- ܕܢܶܬܪܰܓܪܰܓ ܡܠܟܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟܝ ܗ̄ ܡܫܝ̣ܚܐ ܠܗܰܝܡܢܘܬܟܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܢܶܬܪܰܓܪܰܓ ܒܘܰܐܘ܀ ܡܛܠ ܕܗܽܘܝܘ ܡܪܶܟܝ ܣܓܽܘܕܝ ܠܗ ܗ̄ ܘܠܐ ܬܨܛܰܡܥܪܝܢ ܡ̣ܢ ܡܽܘܟܟܐ ܕܚܰܫܗ܀

12- ܘܒܰܪ̱ܬ ܨܽܘܪ ܬܶܣܓܽܘܕܝ ܠܗ ܗ̄ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܕܟܰܗܺܝܢܐ ܒܚܰܢܦܘܬܐ ܐܦ ܗ̣ܝ ܬܗܰܝܡܶܢܝ ܒܗ܀

13- ܟܠܗ ܫܽܘܒܚܗ̇ ܕܒܰܪ̱ܬ ܡܰܠܟܐ ܡ̣ܢ ܠܓܰܘ ܗ̄ ܡܝܰܬܪܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܰܕܟܝܽܘܬܐ ܕܬܺܐܪܬܐ ܘܠܰܘ ܫܽܘܦܪܐ ܒܰܪܰܝܐ܀ ܘܰܡܨܰܒܰܬ ܠܒܽܘܫܗ̇ ܒܕܰܗܒܐ ܛܒܐ ܗ̄ ܒܡܰܘܗܰܒܬܐ ܪܽܘܚܢܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܕ ܒܚܽܘ̈ܛܐ ܕܕܰܗܒܐ ܦܬܺܝܟ̈ܐ ܡܰܥܛܦܐ܀ ܟܕ ܒܝܕ ܚ̈ܝܨܐ ܕܕܰܗܒܐ ܠܒܝ̣ܫܐ ܦܬܺܝܟ̈ܬܐ܀

14- ܒܩܽܘܪ̈ܒܢܐ ܬܐܙܠ ܠܡܰܠܟܐ܀ ܗ̇ܢܐ ܦܶܬܓܡܐ ܠܝܬ ܒܝܰܘܢܝܐ ܐܦ ܠܐ ܒܐܰܪܡܢܝܐ܀

ܘܢܰܘܒܠܘܢ ܒܬܽܘ̈ܠܬܐ ܚܰܒܪ̈ܬܗ̇ ܒܬܪܗ̇ ܗ̄ ܒܬܪ ܥܺܕܬܐ ܕܗ̣ܝ ܟܢܽܘܫܬܐ ܕܩܰܕܝܫ̈ܐ: ܢܰܘܒܠܘܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܐ ܢܰܦܫ̈ܬܗܘܢ ܠܐ ܡܟܰܬܡ̈ܬܐ ܒܰܚܛܝ̣ܬܐ. ܘܠܐ ܬܶܩܪܐ ܢܰܘܒ̈ܠܢ ܢܶܩܒܬܢܐܻܝܬ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܣܽܘܟܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܬܬܰܘܒ̈ܠܢ ܠܡܰܠܟܐ ܒܬܽܘ̈ܠܬܐ ܒܬܪܗ̇܀

15- ܘܢܶܥ̈ܠܢ ܠܗܰܝܟܠܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܒܬܽܘ̈ܠܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܚܰܟܝ̣̈ܡܬܐ ܕܥ̈ܠܝ ܥܰܡܗ ܠܰܓܢܽܘܢܐ܀

16- ܚܠܦ ܐܰܒܗܰܝ̈ܟܝ ܗ̄ ܟܗܢ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܰܗܪܘܢ ܘܟܽܘܡܪ̈ܐ ܘܩܨܘܡ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܢܶܗܘܘܢ ܒܢܰܝ̈ܟܝ ܟܗܢ̈ܐ ܘܡܰܠܦ̈ܢܐ ܕܡܶܢܟܝ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ܀

ܥܒܶܕ ܐܢܘܢ ܫܰܠܝ̣̈ܛܐ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܢܐܣܪܽܘܢ ܘܢܶܫܪܘܢ ܒܰܫܡܝܐ ܘܒܰܐܪܥܐ܀

17- ܕܢܶܬܕܟܪ ܫܡܟ ܗ̄ ܚܢܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܐ܀ ܡܛܠ ܗ̇ܢܐ ܢܰܘܕܘܢ ܠܟ ܥܰܡܡ̈ܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܰܢܦܰܩܬ ܠܡܶܦܪܩ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܬܐ

ܥܠ ܐܚܙ ܘܕܒܝܬ ܚܰܢܰܢܝܐ ܕܶܐܫܬܰܘܙܰܒܘ ܡ̣ܢ ܕܰܪ̈ܡܣܽܘܩܝܐ ܗ̄ ܟܕ ܫܰܕܰܪ ܐܚܙ ܘܰܩܪܐ ܠܥܽܘܕܪܢܗ ܠܬܓܠܬܦܠܣܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܽܘܪ ܘܶܐܬܐ ܘܰܢܣܰܒ ܠܕܰܪܡܣܘܩ ܘܠܪܨܢ ܡܪܗ̇ ܕܡܰܠܙ ܗܘܐ ܠܐܚܙ ܐܶܚܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܡܗ̄ ܚܠܦ ܒܢܰܝ̈ܐ ܕܩܽܘܪܚ ܚܠܦ ܡܛܰܫܝ̈ܬܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܕܙܟܘܬܐ ܕܰܒܢܝ̈ܐ ܕܩܽܘܪܚ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܰܠܥܠܡ ܗ̄ ܒܢܰܝ̈ܐ ܕܩܽܘܪܚ ܐܶܬܢܰܒܝܘ ܥܠ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܕܰܡܛܰܫ̈ܝܢ ܗܘ̈ܝ ܗܝܕܶܝܟ ܘܰܠܚܰܪܬܐ ܐܶܬܓܠܺܝ̈ܝܢ ܒܰܩܪܝܬܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ܀

1- ܐܠܰܗܢ ܒܶܝܬܓܰܘܣܰܢ ܥܰܫܝ̣ܢܐ ܗ̄ ܒܰܪܕܽܘܦܝܐ ܗ̇ܢܐ ܕܡ̣ܢ ܕܰܪ̈ܡܣܽܘܩܝܐ܀

2- ܘܰܡܥܰܕܪܢܰܢ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܽܐܘܠܨܢܐ܀ ܐܶܫܬܟܰܚܬ ܠܢ ܒܟܠܙܒܰܢ ܗ̄ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܒܡܰܕܒܪܐ ܘܒܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܥܰܕܪܢܐ ܒܽܐܘ̈ܠܨܢܐ ܐܰܝܠܝܢ ܕܶܐܫܬܟܰܚܘ ܠܢ ܣܰܓܝ̣܀

ܡܐ ܕܙܝܥܐ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܣܽܘܓܐܐ ܕܰܩܪ̈ܒܬܢܐ ܕܐܬܶܝܢ ܥܠܰܝܢ܀ ܘܙܝܥܺܝܢ ܛܽܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܫܰܒ̈ܛܐ ܕܒܢ̈ܝ ܝܣܪܐܝܠ܀ ܒܠܒܐ ܕܝܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܒܡܶܨܥܰܬ ܚܰܝ̈ܠܰܘܬܐ ܕܰܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܗܘܢ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ ܘܐܩܘܠܐܣ: ܡܐ ܕܡܶܬܚܰܠܦܐ ܐܰܪܥܐ ܘܡܐ ܕܦܳܐܕܺܝܢ ܛܽܘܪ̈ܐ܀

3- ܢܶܬܕܰܠܚܘܢ ܡܰܝܰܝ̈ܗܘܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܝܽܘܕ ܗ̄ ܐܝܟ ܓ̈ܰܠܠܐܷ ܡ̣ܢ ܪ̈ܽܘܚܐ ܟܕ ܐܬܝ̈ܢ ܥܠܰܝܢ ܒܚܺܐܦܐ܀ ܘܢܶܬܗܰܦܟܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ ܗ̄ ܒܚܰܝܒܘܬܐ ܠܐܬܪܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܬܪܝ̣ܒܘ ܘܶܐܫܬܓܶܫܘ ܡܰܝ̈ܐ ܕܝܠܗܘܢ܀ ܘܰܢܙܽܘܥܘܢ ܛܽܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܡܰܠܟ̈ܐ܀ ܒܥܽܘܫܢܗ ܗ̄ ܕܡܪܝܐ܀

4- ܬܰܦ̈ܐ ܕܢܰܗܪ̈ܰܘܬܐ ܗ̄ ܚܰܝ̈ܠܰܘܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܐܬܝܢ ܠܥܽܘܕܪܢܰܢ܀ ܢܚܰܕܘܢ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܗ ܒܒܶܝܬ ܩܪܺܝ ܘܠܘ ܒܠܡܰܕ ܕܰܐܠܗܢ ܗ̄ ܢܺܐܪܥܘܢ ܒܚܰܕܘܬܐ ܘܰܪܘܙܐ ܒܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܺܐܦ̈ܘܗܝ ܕܢܰܗܪܐ ܡܚܰܕܝܢ ܠܰܡܕܝ̣ܢ̱ܬܐ ܕܰܐܠܗܢ܀

5- ܢܥܰܕܪܝܗ̇ ܐܠܰܗܐ ܒܥܶܕܢ ܨܰܦܪܐ ܗ̄ ܢܣܰܪܗܶܒ ܘܠܐ ܢܶܫܬܰܘܚܪ ܥܽܘܕܪܢܗ܀

9- ܩܶܫ̈ܬܬܐ ܡܬܰܒܰܪ ܗ̄ ܕܳܐܪ̈ܳܡܝܶܐ ܘܕܰܪ̈ܡܣܽܘܩܝܐ܀ ܘܰܡܬܰܒܰܪ ܢܰܝܙ̈ܟܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܢܪܰܥܪܥ ܙܰܝܢܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܐܬܘܪ̈ܝܐ܀ ܘܡܪ̈ܟܒܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܣܰܟܪ̈ܐ܀ ܐܩܘܠܐܣ ܘܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܥܶܓ̈ܠܬܐ ܡܰܘܩܶܕ ܒܢܽܘܪܐ ܗ̄ ܡܰܪ̈ܟܒܬܐ ܒܝܕ ܓܺܝ̈ܓܠܐܷ ܡܶܬܢܰܓ̈ܕܢ ܡ̣ܢ ܐܰܪܒܥܐ ܪ̈ܰܟܫܐ܀

10- ܐܶܬܦܢܰܘ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܐܘ ܥܰܡܡ̈ܐ܀ ܘܕܰܥܘ ܕܐܢ̇ܐ ܐ̱ܢ̣ܐ ܐܠܰܗܐ ܗ̄ ܕܰܫܪܪܐ ܘܠܘ ܦܬܰܟܪ̈ܐ܀ ܐܶܬܬܪܝܡܬ ܒܰܥܡ̈ܡܐ ܗ̄ ܕܐܘܒܕܶܬ ܐܢܘܢ܀

ܘܶܐܬܬܪܝ̣ܡܬ ܒܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܡܽܘܠܟܢܐ ܕܐܘܪܬܶܬ ܠܥܰܡܝ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܒܥܐ

ܡܒܰܕܩ ܥܠ ܙܟܘܬܐ ܘܢܶܨܚܢ̈ܐ ܕܒܝܬ ܡܩܒܝ ܕܒܰܩܪ̈ܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܡܘ̄ ܒܫܽܘܠܡܐ ܚܠܦ ܒܢܰܝ̈ܐ ܕܩܽܘܪܚ܀ ܣܘܡ̄: ܕܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܐ ܕܩܽܘܪܰܚ ܙܡܝ̣ܪܬܐ܀

1- ܟܠܟܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܝܺܣܪ̈ܠܝܐ܀ ܩܽܘܫܘ ܟܰܦܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝ̈ܕܝܐ ܗ̄ ܚܕܰܘ ܕܰܦܪܰܩܟܘܢ ܡ̣ܢ ܡܰܩܕܽܘܢܝ̈ܐ܀

4- ܐܰܓܒܰܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܓܒܐ ܠܢ܀ ܝܪܬܘܬܗ ܗ̄ ܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀ ܘܐܝ̣ܩܪܗ ܕܝܰܥܩܘܒ ܕܪܚܡ ܗ̄ ܡܶܕܡ ܕܡܝܰܩܪ ܗܘܐ ܘܰܪܚܝ̣ܡ ܥܠ ܐܰܒܘܢ ܐܰܦܢܝܶܗ ܠܢ܀

5- ܣܠܶܩ ܐܠܰܗܐ ܒܫܽܘܒܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܝܽܘܒܒܐ܀

ܒܩܠܐ ܕܩܰܪܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܫܺܝܦܘܪܐ ܗ̄ ܒܪܺܝܫ ܩܪܒܐ ܕܥܡ ܐܰܢܛܝܰܟܘܣ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܐ̱ܪܙ ܣܽܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܠܰܫܡܝܐ ܒܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܐ ܨܺܝܪ ܒܦܶܬܓܡܐ ܗ̇ܢܐ܀

6- ܙܡܰܪܘ ܠܐܠܗܐ ܒܫܽܘܒܚܐ ܙܡܰܪܘ ܠܡܰܠܟܢ ܒܰܫܠܝ ܙܰܝ܀

8- ܐܰܡܠܟ ܐܠܰܗܐ ܥܠ ܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܝܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܝ̣ܕܥܘ ܚܰܝܠܗ܀

9- ܡܛܠ ܕܕܐܠܗܐ ܐܢܘܢ ܐܽܘܚ̈ܕܢܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܘܛܒ ܐܶܬܬܪܝ̣ܡ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܐܠܰܗܐ ܥܠ ܦܬܰܟܪ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܕܰܐܠܗܐ ܐܰܚܝ̣̈ܕܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܣܰܓܺܝ ܐܶܬܬܪܝ̣ܡ ܗ̄ ܐܰܚܝ̈ܕܐ ܐܰܘܟܝܬ ܫܰܠܝ̈ܛܢܐ ܐܶܬܪܰܡܪܰܡܘ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ ܐܢܘܢ ܚܰܝ̈ܠܐ ܒܰܐܪܥܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

ܡܶܫܬܰܥܐ ܥܠ ܪܰܒܘܬ ܥܽܘܕܪܢܗ ܕܰܐܠܗܐ܀ ܥܠ ܙܟܘܬܐ ܕܰܗܘܬ ܠܚܶܙܰܩܝܐ ܥܠ ܐܬܘܪ̈ܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܡܙ̄ ܠܰܒܢܰܝ̈ܐ ܕܩܽܘܪܚ ܒܰܬܪܶܝܢ ܕܫܰܒܬܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܚܕ ܒܫܰܒܐ܀

1- ܪܒ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܘܰܡܫܰܒܚ ܪܰܘܪܒܐܝ̣ܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܰܓܝ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܒܚܰܝܠܐ܀ ܒܰܩܪܝܬܗ ܕܰܐܠܗܢ ܗ̄ ܒܐܘܪܫܠܶܡ܀

2- ܛܽܘܪܐ ܕܨܶܗܝܘܢ ܕܒܰܫܦܽܘ̈ܠܝ ܓܰܪܒܝܐ ܗ̄ ܣܟܐ ܗ̣ܘ ܕܛܽܘܪ̈ܐ ܓܰܪ̈ܒܝܝܶܐ܀

3- ܐܠܰܗܐ ܒܣܚܪ̈ܬܗ̇ ܗ̄ ܒܦܰܩ̈ܥܬܗ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܒܗܰܝܟܠܗ̇܀ ܐܝ̣ܓܘܦܛܝܐ: ܒܦܽܘܪ̈ܟܣܝܗ̇ ܗ̄ ܒܝܬ ܡܰܠܟܝܗ̇܀ ܡܰܘܕܥ ܥܽܘܫܢܗ ܗ̄ ܣܚܶܦ ܠܰܒܥܶܠܕܒ̈ܒܝܗ̇܀

4- ܡܛܠ ܕܗܐ ܡܠܟ̈ܐ ܐܶܬܛܰܝܰܒܘ ܗ̄ ܥܡ ܣܰܢܚܪܺܝܒ ܐܶܬܘ܀ ܘܰܥܒܰܪܘ ܐܰܟܚܕܐ ܗ̄ ܐܰܬܪܗܘܢ ܠܐܰܬܪܢ܀

5- ܗ̣ܢܘܢ ܗ̄ ܐܬܘܪ̈ܝܐ܀ ܚܙܰܘ ܗ̄ ܚܰܝܠܗ ܕܰܐܠܗܐ܀ ܘܰܬܡܰܗܘ ܘܙܥܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܕܰܠܰܚܘ ܘܶܐܬܬܙܺܝܥܘ܀

6- ܘܰܪܬܝ̣ܬܐ ܐܶܚܕ ܐܢܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܶܥܠܐ ܐܶܚܕ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܩܕܳܡ ܚܰܪܒܗ ܕܪܘܚܢܐ. ܪܬܺܝܬܐ ܕܝܢ ܕܶܟܪܢܐܻܝܬ ܡܶܬܐܡܪ ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܶܚܬܐ ܘܠܰܝ̈ܠܰܘܬܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܬܐ܀

7- ܒܪܘܚܐ ܥܰܫܺܝܢܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܛܺܝܪܝܬܐ܀ ܐܩܘܠܐܣ ܘܣܽܘܡ̄ܐ: ܕܝܰܩܕܢܐ܀ ܢܶܬܬܰܒܪ̈ܢ ܐܰܠܦ̈ܐ ܕܬܪܫܺܝܫ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܗ̇ܝ ܪܰܒܬܐ ܥܠ ܣܦܪ ܝܰܡܐ ܕܦܪܣ ܘܠܗ̇ ܡܶܕܡ ܡܙܰܡܪܢܐ ܠܚܰܝܠܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܪܝܐ ܡܶܬܬܰܒܪ܀

8- ܐܝܟ ܕܫܡܰܥܢ ܗ̄ ܐܰܒܗ̈ܝܢ ܕܰܚܪܶܒ ܐܠܰܗܐ ܠܡܶܨܪ̈ܝܐ ܘܰܟܢܰܥ̈ܢܝܐ܀ ܗ̇ܟܢ ܚܙܝܢ ܗ̄ ܕܰܚܪܒ ܐܦ ܠܐܬܘܪ̈ܝܐ܀ ܐܠܰܗܐ ܢܰܬܩܢܝܗ̇ ܗ̄ ܠܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܥܕܰܡܐ ܠܥܠܡ ܗ̄ ܒܝܬ ܣܶܓܕܬܐ ܬܦܽܘܫ ܠܰܡܗܰܝܡܢ̈ܐ ܠܥܠܡ܀

10- ܐܝܟ ܫܡܟ ܐܠܰܗܐ ܗ̇ܟܢܐ ܬܶܫܒܚ̈ܬܟ ܗ̄ ܒܟܠ ܥܰܡܡ̈ܝܢ ܡܶܬܬܢܝ̈ܢ܀ ܙܰܕܝ̣ܩܘܬܐ ܡܠܝܐ ܝܰܡܝܢܟ ܗ̄ ܒܢܶܨܚܢ̈ܐ ܕܰܣܥܰܪܬ܀

12- ܐܶܬܟܘܪܟܘܗ̇ ܠܨܶܗܝܘܢ ܘܚܽܘܕܪܘܗ̇ ܗ̄ ܥܽܘܦܩܘܗ̇܀ ܘܰܡܢܰܘ ܡܓ̈ܕܠܝܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܢܘ ܒܡܓ̈ܕܠܝܗ̇ ܗ̄ ܟܕ ܡܶܬܪܰܘܪܰܒ ܗܘܐ ܒܢܰܦܫܗ ܐܬܘܪܝܐ ܕܐܝܟ ܗ̇ܠܝܢ ܦܩܕ ܗܘܐ ܠܚܰܝܠܰܘ̈ܬܗ܀

13- ܘܰܥܩܽܘܪܘ ܣܚܪ̈ܬܗ ܗ̄ ܠܒܶܢܝܢܐ ܕܰܠܒܪ ܡܢܗ̇܀ ܕܬܫܬܥܘܢ ܠܕܪܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܒܢܽܘܢ܀ ܣܘܡ̄ܐ: ܐ̱ܚܪܝܐ ܒܝܽܘܕ. ܗ̄ ܦܽܘܪܩܢܐ ܕܰܗܘܐ ܠܟܘܢ ܬܬܢܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܘܢ ܘܰܠܒ̈ܢܰܝ ܒܢܰܝ̈ܟܘܢ܀

14- ܕܗ̣ܘ ܢܕܰܒܪܢ ܒܰܦܬܚ ܕܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗ̣ܘ ܢܶܪܥܶܐ ܠܢ܀ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܡܰܘܬܐ ܗ̄ ܕܡ̣ܢ ܐܝ̣̈ܕܝ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܚܠܦ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܡܰܘܬܐ: ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡ̇ܪ:

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܫܥܐ

ܡܰܪܬܝܢܽܘܬܐ ܕܰܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ: ܕܠܐ ܢܶܬܬܰܟܠܘܢ ܥܠ ܥܽܘܬܪܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙ̄ܡ ܕܡܚ̄ ܒܫܽܘܠܡܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܐ ܕܩܽܘܪܚ܀

1- ܫܡܰܥܘ ܗ̇ܕܐ ܗ̄ ܡܰܠܦܢܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗ̇ܠܝܢ ܡ̈ܶܠܐܷ܀

2- ܟܠܟܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ܀ ܒܢ̈ܝ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܓܒܺܝܠܘܬܗ ܕܐܕܡ܀ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܢܽܘܚ. ܐܘ ܒܢ̈ܝ ܐܪܥܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܚܰܝ̈ܐ ܒܥܺܝܪ̈ܬܢܝܐ ܚܐܷܝܢ ܩܪܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܠܰܡܠܺܝ̈ܠܐܷ ܘܣܰܟܽܘܠܬܢ̈ܐ. ܘܠܐ ܬܶܫܡܰܥ ܠܗܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ: ܕܰܒܢ̈ܝ ܐܪܥܐ ܠܫ̈ܐܕܐ ܩܪܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܠܫ̈ܐܕܐ ܐܠܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܡܰܠܶܦ܀

4- ܐܶܨܠܐ ܐܶܕܢ̈ܝ ܠܡ̈ܰܬܠܐܷ ܗ̄ ܕܡ̣ܢ ܓܶܠܝܢ̈ܐ ܕܪܘܚܐ ܡܩܰܒܠ ܐ̱ܢ݂ܐ܀ ܘܐܡܰܠܶܠ ܒܟܶܢܪܐ ܐܽܘܚ̈ܕܬܝ ܗ̄ ܟܠܗ̇ ܢܒܺܝܘܬܗ ܥܠ ܡܐܢ̈ܝ ܙܡܪܐ ܡܪܰܟܒ ܗ̱ܘܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܦܬܚ ܐܰܘܟܝܬ ܐܦܫܩ ܒܟܶܢܪܐ ܐܽܘܚܰܕܬܐ ܐܰܘܟܝܬ ܡܶܠܬܐ ܥܰܡܝ̣ܩܬܐ ܕܡܰܠܦܢܘܬܝ܀

5- ܠܐ ܕܚܶܠ ܐ̱ܢ݂ܐ ܒܝܰܘ̈ܡܬܐ ܒܝ̣̈ܫܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܥܠ ܡܪܝܐ ܬܟܝ̣ܠ ܐ̱ܢ݂ܐ܀

6- ܟܠ ܕܰܬܟܝ̣ܠܝܢ ܥܠ ܚܰܝܠܗܘܢ ܘܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢ ܒܣܽܘܓܐܐ ܕܥܽܘܬܪܗܘܢ ܗ̄ ܢܶܫܡܥܘܢ ܡܶܢܝ ܘܢܺܐܠܦܘܢ܀

7- ܐܰܚܐ ܠܐ ܦܪܶܩ ܗ̄ ܠܐܰܚ̈ܘܗܝ ܡ̣ܢ ܬܒܰܥܬܐ ܕܰܓܙܪ ܕܺܝܢܗ ܕܰܐܠܗܐ ܒܥܽܘܬܪܗ܀ ܘܓܰܒܪܐ ܗ̄ ܕܡܶܬܬܒܥ ܚܠܦܰܝ ܚܛܗ̈ܘܗܝ ܐܦܶܢ ܥܰܬܺܝܪܐ܀ ܠܐ ܝܗܒ ܠܐܠܗܐ ܦܽܘܪܩܢܗ ܗ̄ ܠܐ ܡܨܶܐ ܠܡܶܬܠ ܫܽܘܚܕܐ ܕܢܶܬܦܪܩ ܡ̣ܢ ܡܣܡ ܒܪܝ̣ܫܐ܀

8- ܝܰܩܝܪ ܗ̣ܘ ܦܽܘܪܩܢܐ ܕܢܰܦܫܗܘܢ ܗ̄ ܠܰܝܬ ܠܗ ܛܝ̣ܡܐ ܐܰܘܟܝܬ ܬܰܚܠܽܘܦܐ ܦܽܘܪܩܢ ܢܰܦܫܗܘܢ܀

9- ܠܐܝ̣ ܠܥܠܡ ܗ̄ ܒܗ̇ܢܐ ܥܠܡܐ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܡܝܰܬܪܽܘܬܐ܀ ܘܬܺܚܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܗ̄ ܒܥܠܡܐ ܕܰܥܬܝ̣ܕ܀ ܘܠܐ ܬܶܚܙܐ ܚܒܠܐ ܗ̄ ܕܰܩܢܽܘܡܟ܀

10- ܟܕ ܬܶܚܙܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܐ ܕܡܝܬܝ̣ܢ ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܒܟܽܘܢܫ ܥܽܘܬܪܐ ܐܶܬܡܗܰܪܘ ܘܶܐܬܚܰܟܡܘ܀ ܐܰܟܚܕܐ ܣܰܟ̈ܠܐܷ ܘܚܰܣܺܝܪ̈ܝ ܪܶܥܝܢܐ ܕܐܒܕܺܝܢ ܗ̄ ܕܠܐܺܝ ܘܥܡܰܠܘ ܒܡܶܕܡ ܕܫܒܩܝܢ ܠܗ ܠܐܰܚܪ̈ܢܐ܀

11- ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܘܢ ܒܬܝ̈ܗܘܢ ܠܥܠܡ ܗ̄ ܚܠܦ ܐܦܰܕ̈ܢܐ ܕܒܢܝܢ ܘܣܒܪܝ̣ܢ ܕܠܥܠܡ ܥܡܪܝܢ ܒܗܘܢ܀ ܘܩܪܝܢ ܫܡܗ̈ܐ ܒܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܠܐܰܪ̈ܥܬܗܘܢ ܘܰܠܩܽܘܪ̈ܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܢܶܬܥܗܕܘܢ ܘܢܶܫܬܰܒܚܘܢ ܡ̣ܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܪܰܘ ܫܡܗ̈ܝܗܘܢ ܥܠ ܐܰܪ̈ܥܬܗܘܢ܀

12- ܒܪܢܫܐ ܒܐܝ̣ܩܪܗ ܠܐ ܐܶܬܒܰܝܢ ܗ̄ ܕܰܗܘܐ ܠܗ ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ: ܕܢܰܘܕܐ ܠܝܗܽܘܒܐ ܐܠܰܗܐ܀ ܐܠܐ ܐܶܫܬܠܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܦܰܚܡ ܠܰܒܥܺܝܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܠܐ ܗܰܘܢܐ܀ ܘܶܐܬܕܰܡܝ̣ ܠܗ̇ ܗ̄ ܕܟܠܡܶܕܡ ܡܛܠ ܟܰܪܣܗ̇ ܥܒܕܐ܀

13- ܗ̇ܢܘ ܫܒܺܝܠܗܘܢ ܗ̄ ܬܰܘܫܝܐ܀ ܬܽܘܩܰܠܬܐ ܠܢܰܦܫܗܘܢ ܗ̄ ܠܓܺܗܢܐ ܡܰܘܒܠ ܠܗܘܢ܀ ܘܰܐܚܪܝܬ ܒܦܽܘܡܗܘܢ ܢܶܪܥܘܢ ܐܝܟ ܥܢ̈ܐ ܗ̄ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܣܰܝܒܪܬܐ ܠܐ ܡܕܡ ܝܳܬܪܝ̣ܢ ܠܚܰܪܬܐ܀

14- ܢܶܫܬܰܠܛܘܢ ܒܗܘܢ ܬܪ̈ܝ̣ܨܐ ܒܨܰܦܪܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܰܢܡܽܘܬܘܢ ܢܡܰܟܟܘܢ ܐܢܘܢ ܬܪ̈ܝ̣ܨܝ ܠܶܒܐ ܒܣܽܘܪܗܒܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܬܶܫܒܚ̈ܬܗܘܢ ܢܶܬܕܰܚܩܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܬܶܫܒܘܚܬܗܘܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܓܐܝܘܬܗܘܢ ܢܶܬܕܰܚܩܘܢ ܒܚܰܪܡܽܘܬܐ܀

15- ܘܡ̣ܢ ܐܝ̣ܕܐ ܕܰܫܝܘܠ ܢܰܣܩܢܝ ܗ̄ ܕܶܐܚܕܰܬ݀ ܠܥܠܘ̈ܒܐ. ܡܶܣܬܰܒܪܐ ܕܢܣܒܰܢܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܡ̣ܢ ܟܬܽܘܒ̈ܐ ܩܰܕܡܝ̈ܐ ܠܩܽܘܦ ܐܶܬܚܠܦܰܬ݀ ܒܗ̇ܝ ܕܝܽܘܕ ܢܣܒ ܠܝ̣ ܐܡ̇ܪ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܡܩܰܒܠ ܠܝ̣܀

16- ܠܐ ܬܶܕܚܰܠ ܡܐ ܕܥܬܪ ܓܒܪܐ ܗ̄ ܟܡܐ ܕܠܐ ܬܶܚܛܐ ܠܐ ܬܕܚܠ ܡ̣ܢ ܒܥܶܠܕܒܒܟ ܘܐܦܶܢ ܢܶܥܬܰܪ܀ ܘܣܓܐ ܐܝ̣ܩܪܐ ܕܒܰܝܬܗ ܗ̄ ܠܐ ܬܶܚܣܰܡ ܒܗ܀

18- ܡܛܠ ܕܢܰܦܫܗ ܗ̣ܘ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ ܡܒܰܪܰܟ܀ ܒܰܨܚܚܐ: ܢܒܰܪܟ ܒܚ̈ܝܘܗܝ ܗ̄ ܚܕܐ ܘܪܘܶܙ ܟܕ ܡܶܬܩܰܠܣ ܡ̣ܢ ܣܰܟ̈ܠܐ ܡܛܠ ܥܽܘܬܪܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܢܰܦܫܗ ܒܚܰܝ̈ܘܗܝ ܬܶܬܒܪܟ܀ ܘܢܰܘܕܐ ܠܟ ܟܕ ܬܰܛܐܶܒ ܠܗ ܒܰܫܠܝ ܛܶܬ ܘܰܪܒܨ ܐܴܠܰܦ ܗ̄ ܟܕ ܥܬܰܪ ܐܡ̇ܪ: ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܕܐܥܬܪܰܢܝ ܘܟܕ ܡܶܬܡܰܣܟܰܢ܀

19- ܘܬܡܰܛܝܘܗܝ ܥܕܰܡܐ ܠܕܪܐ ܕܰܐܒ̈ܗܘܗܝ ܗ̄ ܗܝܕܶܝܢ ܝܰܬܝ̣ܪܐܻܝܬ ܡܰܘܕܐ ܠܟ ܟܕ ܥܕܰܡܐ ܠܩܰܒܪܐ ܒܥܽܘܬܪܐ ܘܟܰܗܺܝܢܘܬܐ ܬܶܛܪܺܝܘܗܝ܀

ܥܕܰܡܐ ܠܥܠܡ ܠܐ ܢܶܚܙܽܘܢ ܢܽܘܗܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܢܶܚܙܐ ܢܽܘܗܪܐ ܗ̄ ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܠܝܢ ܕܰܕܐܰܝܟ ܗ̇ܟܢ ܣܰܡܝ̈ܢ ܥܰܝ̈ܢܐ ܕܬܰܪ̈ܥܝܬܗܘܢ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܝܢ

ܡܰܟܣܢܘܬܐ ܕܰܠܘܬ ܝܺܗܘ̈ܕܝܐ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܡܒܰܣܪܢܘܬܗܘܢ ܕܥܠ ܘܠܺܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܡ̄ܛ ܕܐܣܦ܀

1- ܐܠܰܗ ܐܠܰܗ̈ܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܠܰܗܐ ܕܰܐܠܗ̈ܐ ܗ̄ ܕܩܰܕܝܫ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ ܐܶܬܝܰܩܪܘ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܶܐܬܐܡܪܬ݀ ܠܡܽܘܫܐ ܝܰܗܒܬܟ ܠܡ ܐܠܰܗܐ ܠܦܶܪܥܘܢ܀ ܡܪܝܐ ܡܰܠܠ ܘܰܩܪܗ̇ ܠܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܠܫܶܡܥܐ ܕܰܐܝܠܝܢ ܕܡܶܬܡ̈ܰܠܠܢ ܡܶܢܗ܀

2- ܡ̣ܢ ܨܶܗܝܘܢ ܟܠܺܝܠܐ ܡܫܰܒܚܐ ܗ̄ ܟܠܺܝܠ ܙܟܘܬܐ܀ ܐܠܰܗܐ ܚܰܘܺܝ ܗ̄ ܝܗܒ ܠܥܰܡܗ܀

3- ܢܺܐܬܐ ܐܠܰܗܐ ܘܠܐ ܢܶܫܬܘܩ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܬܒܰܥܬܐ ܕܒܺܝ̈ܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܙܪ ܕܺܝܢܐ܀ ܘܢܽܘܪܐ ܬܐܟܘܠ ܩܕܡܘܗܝ ܗ̄ ܠܝ̣ܗ̈ܘܕܝܐ܀

4- ܢܩܪܐ ܠܰܫܡܝܐ ܡ̣ܢ ܠܥܶܠ ܗ̄ ܠܡܰܠܐܟ̈ܐ ܕܢܶܗܘܘܢ ܣܗ̈ܕܐ ܠܛܦ̈ܬܐ ܕܡܶܢܗ ܐܶܫܬܦ̈ܥܝ ܠܗܘܢ܀ ܘܐܪܥܐ ܗ̄ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇܀ ܠܰܡܕܢ ܥܰܡܗ ܗ̄ ܕܺܝ̈ܢܐ܀

5- ܐܶܬܟܰܢܫܘ ܠܘܬܗ ܒܦܰܬܚ ܟܽܘܦ ܘܰܫܠܝ ܢܽܘܢ ܓܒܰܘ̈ܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܰܣܝ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܝܺܗܘ̈ܕܝܐ ܕܶܐܬܓܒܺܝܘ ܡ̣ܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܬܘ ܠܘܬܗ ܠܕܺܝܢܐ܀ ܕܰܡܩܝ̣ܡܝܢ ܩܝܡܗ ܥܠ ܕܶܒܚܬܐ ܗ̄ ܐܢ̱ܬܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܩܝܡ̈ܐ ܕܐܩܝ̣ܡ ܥܰܡܟܘܢ ܒܚܽܘܪܝܒ ܠܗ̇ܘ ܕܕܶܒܚܬܐ ܒܰܠܚܘܕ ܡܫܰܡܠܶܝܬܘܢ ܘܠܗܘ ܕܠܐ ܬܓܘܪ ܘܠܐ ܬܶܓܢܽܘܒ ܘܫܰܪܟܐ ܡܰܣܠܶܝܢ܀

6- ܢܚܰܘܽܘܢ ܫܡܰܝ̈ܐ ܙܰܕܺܝܩܘܬܗ ܗ̄ ܒܫܶܡܫܐ ܘܣܰܗܪܐ ܘܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܕܠܐ ܡܫܰܚܠܦܝ̣ܢ ܢܡܘܣܐ ܕܣܡ ܠܗܘܢ ܒܙܰܘܥ̈ܝܗܘܢ܀

7- ܘܝܺܣܪܐܝܠ ܐܶܣܰܗܕܟ ܗ̄ ܩܕܡ ܚܝ̈ܠܝ ܫܡܰܝܐ ܐܶܕܘܢܟ܀

8- ܠܐ ܥܠ ܕܶܒܚܝ̈ܟ ܐܰܟܣܟ ܗ̄ ܟܕ ܠܐ ܕܳܒܰܚ ܐܢ̱ܬ܀ ܘܰܥܠܘ̈ܬܟ ܗ̄ ܕܐܣܩܬ ܒܝܰܘܡ̈ܝ ܕܰܘܺܝܕ ܘܰܫܠܝܡܘܢ܀ ܠܽܘܩܒܠ ܐܶܢܝܢ ܒܟܠܙܒܰܢ ܗ̄ ܝ̣ܕܺܝ̈ܥܢ ܠܝ̣܀

9- ܠܐ ܐܶܣܒ ܡ̣ܢ ܒܰܝܬܟ ܬܰܘܪ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܪ̈ܘܢܐ ܗ̄ ܕܗ̇ܢܘܢ ܩܰܕܡܝ̈ܐ ܡܩܰܒܠ ܗ̇ܘܝܬ ܘܕܝ̣ܠܟ ܠܐ ܒܗ̇ܝ ܕܠܘ ܬܪܝ̣ܨܐܻܝܬ ܡܗܰܠܟ ܐܢ̱ܬ ܩܕܳܡܝ܀ ܘܐܦ ܠܐ ܡ̣ܢ ܓܙܪܟ ܓܕܰܝ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܰܝܫ̈ܐ܀

11- ܝܕܥ ܐ̱ܢ̣ܐ ܟܠܗ ܦܪܰܚܬܐ ܕܰܫܡܝܐ ܗ̄ ܕܐܐܰܪ ܘܫܰܠܝ̣ܛ ܐ̱ܢ݂ܐ ܥܠܝܗ̇ ܘܠܐ ܣܢܺܝܩ ܐ̱ܢ݂ܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܬܩܰܪܒܝܗ̇ ܠܝ̣܀ ܘܚܰܝܘܬܐ ܕܕܒܰܪܐ ܕܝ̣ܠܝ ܗ̣ܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܦܰܐܝܽܘܬܐ ܕܚܰܩܠܐ ܥܰܡܝ܀ ܡܰܦܰܩܬܐ ܕܚܰܡܫ: ܘܥܪܕܐ ܕܕܰܒܪܐ ܥܰܡܝ ܗ̣ܘ܀

12- ܐܢ ܟܦܢ ܐ̱ܢ݂ܐ ܗ̄ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܬܶܗܘܐ: ܠܐ ܐܺܡܪ ܠܟ ܗ̄ ܕܬܰܪܣܝܢܝ܀

ܡܛܠ ܕܕܝ̣ܠܝ ܗ̣ܝ ܬܺܒܝܠ ܒܡܶܠܐܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܬܥܰܡܪܢܺܝܬܐ ܘܡܽܘܠܳܝܗ̇܀

14- ܕܒܚ ܠܐܠܗܐ ܬܰܘܕܝ̣ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܶܒܚܬܐ ܕܬܶܫܒܘܚܬܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܐܰܥܠ ܩܽܘܪܒܢܐ ܕܒܽܘܪܟܬܐ ܗ̄ ܒܢܰܦܫܟ ܘܰܒܣܶܦ̈ܘܬܟ ܦܽܘܫ ܡ̣ܢ ܢܶܟܣܬܐ ܕܚܰܝ̈ܘܬܐ܀

16- ܠܚܲܛܝܐ ܗ̄ ܕܩܪܐ ܘܠܐ ܥܒܕ܀ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܐܠܰܗܐ: ܡܐ ܠܟ ܘܠܰܟܬܒ̈ܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܢܝ ܗ̄ ܠܐ ܡܰܗܢܐ ܠܟ ܩܶܪܝܢܐ ܒܶܠܥܕ ܦܽܘܠܚܢܐ܀

ܕܰܫܩܰܠܬ ܩܝܡܝ ܒܦܽܘܡܟ ܗ̄ ܟܕ ܒܰܥܒܕܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܣܥܰܪ ܐܢ̱ܬ܀

18- ܐܢ ܚܙܶܐ ܗܘܰܝܬ ܓܰܢܒܐ ܪܗܶܛ ܗܘܰܝܬ ܥܰܡܗ ܗ̄ ܫܠܶܡ ܗ̣ܘܝܬ ܠܗ܀

ܘܥܡ ܓܰܝܪܐ ܡܢܬܟ ܣܐܷܡ ܗ̣ܘܝܬ ܗ̄ ܒܝܕ ܫܽܘܚܕܐ ܡܙܰܟܐ ܗ̣ܘܝܬ ܠܗ܀

20- ܝܳܬܒ ܗ̣ܘܝܬ ܘܪܢܐ ܒܰܐܚܽܘܟ ܗ̄ ܕܡ̣ܢ ܐܕܡ ܒܡ̈ܠܐ ܕܰܣܬܽܘܪܝܐ܀

ܘܒܒܪ ܐܶܡܟ ܗ̄ ܚܰܘܐ܀ ܡܡܰܝܶܩ ܗܘܰܝܬ܀

21- ܗ̇ܠܝܢ ܟܠܗܶܝܢ ܥܒܰܕܬ ܘܫܶܬܩܶܬ ܠܟ ܗ̄ ܐܰܓܪܶܬ ܥܠܝ ܪܽܘܚܝ ܟܒܰܪ ܬܶܬܬܰܪܰܨ ܘܰܬܬܽܘܒ܀ ܣܒܰܪܬ ܥܰܘܠܐ ܕܰܐܟܘܬܟ ܐܶܗܘܐ ܗ̄ ܕܫܦܪ̈ܢ ܠܝ̣ ܒܝ̣ܫ̈ܬܟ܀ ܐܰܟܣܟ ܕܝܢ ܗ̄ ܒܰܡܣܡ ܒܪܝ̣ܫܐ܀ ܘܶܐܣܕܽܘܪ ܐܶܢܝܢ ܠܥܢ̈ܝܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܕܡ ܦܰܪܨܽܘܦܟ܀

22- ܕܠܡܐ ܢܬܰܒܰܪܟܘܢ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܘܒܶܬ ܡ̣ܢ ܬܒܪܬܐ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܐܠܰܗܐ ܬܒܪ ܠܟܘܢ ܒܪܽܘܓܙܗ. ܘܠܐ ܬܣܒܝ̣ܗ̇ ܡ̣ܢ ܒܽܘܪܟܬܐ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܬܒܪܐ܀

23- ܐܰܝܢܐ ܕܕܒܰܚ ܬܰܘܕܝ̣ܬܐ ܗ̣ܘ ܢܫܰܒܚܰܢܝ ܗ̄ ܘܠܰܘ ܗ̇ܘ ܕܕܒܰܚ ܕܶܒܚܬܐ܀ ܘܬܰܡܢ ܐܚܰܘܶܝܘܗܝ ܐܘܪܚܐ ܕܦܽܘܪܩܢܗ ܕܰܐܠܗܢ ܗ̄ ܟܕ ܥܕܰܟܝܠ ܒܗ̇ ܒܬܰܘܕܺܝܬܐ ܩܐܷܡ: ܢܰܕܪܟܝܘܗܝ ܦܽܘܪܩܢܐ ܩܰܠܝ̣ܠܐܝܬ. ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܕܰܐܠܗܢ: ܠܐ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܘܦ ܐܠܰܗܐ ܐܡܝ̣ܪܐ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܢܰܦܫܗ ܐܰܘܣܦܗ̇ ܡܙܰܡܪܢܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܚܕ

ܡܶܬܢܰܒܐ ܥܠ ܥܰܡܐ ܕܰܒܒܒܶܝܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܕܰܚܛܰܘ ܘܫܐܠܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܚܰܡܫܝ̣ܢ ܒܫܽܘܠܡܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܰܚܛܐ: ܡܰܙܡܘܪܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܟܕ ܐܶܬܐ ܠܘܬܗ ܢܬܢ ܢܒܺܝܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܥܠ ܠܘܬ ܒܰܪ̱ܬ ܫܒܰܥ܀

1- ܪܰܚܶܡܥܠܝ ܐܠܰܗܐ ܐܝܟ ܛܰܝܒܘܬܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܪ̈ܰܚܡܝܟ ܗ̄ ܠܘ ܐܝܟ ܕܐܶܢܐ ܫܳܘܐ ܐ̱ܢ݂ܐ܀

ܘܐܝܟ ܣܽܘܓܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܺܝܢ̈ܝܟ܀

ܥܛܺܝ ܚܛܗ̈ܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܚܝ̣ ܥܰܘܠܝ܀

2- ܐܰܣܓܐ ܐܰܫܝ̣ܓܰܝܢܝ ܗ̄ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܥܰܘܠܝ ܣܰܓܝܐܐ ܗ̣ܘ܀

3- ܡܛܠ ܕܣܰܟ̈ܠܘܬܝ ܝܕܥ ܐ̱ܢ݂ܐ ܗ̄ ܕܣܰܓ̈ܝܐܢ ܐܶܢܝܢ܀

4- ܠܟ ܒܰܠܚܽܘܕܝܟ ܚܛܝ̣ܬ ܗ̄ ܘܠܘ ܠܰܒܥܶܠܕܒ̈ܒܝ ܗ̇ܠܝܢ ܕܗܐ ܪܕܦܝ̣ܢ ܠܝ̣܀

ܘܒܝ̣ܫ̈ܬܐ ܩܕܡܰܝܟ ܥܶܒܕܶܬ ܗ̄ ܕܥܶܒܪܶܬ ܥܠ ܢܳܡܘܣܟ܀

ܡܛܠ ܕܬܶܙܕܰܕܩ ܒܡܶܠܬܟ ܗ̄ ܗ̇ܝ ܕܶܐܡܰܪܬ ܒܐܘܪܝܬܐ: ܕܐܢ ܠܡ ܠܐ ܬܶܫܡܰܥ ܒܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܘܕܽܘܝܒܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܫܰܪܟܐ܀

5- ܡܛܠ ܕܰܒܥܰܘܠܐ ܐܶܬܒܰܛܢܶܬ ܗ̄ ܒܙܽܘܘܓܐ ܠܐ ܢܳܡܘܣܝܐ ܕܐܒܘܢ ܐܕܡ܀

ܘܒܰܚܛܗ̈ܐ ܒܛܶܢܬܰܢܝ ܐܶܡܝ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ ܗ̄ ܚܰܘܐ ܡ̣ܢ ܫܽܘܪܝܐ ܐܘ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̇ܪ ܐܶܪܰܡܝܐ: ܕܓܰܒܪܐ ܘܰܒܪܗ ܐܙܠܝܢ ܗܘܰܘ ܠܘܬ ܐܰܢ̱ܬܬܐ ܚܕܐ ܒܰܕܓܘܢ ܘܠܝܐܻܝܬ ܐܶܬܓܠܝܘ ܠܒܒܶܝܠ܀

6- ܐܢ̱ܬ ܕܝܢ ܒܩܽܘܫܬܐ ܨܒܰܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܪܪܐ ܐܰܚܶܒܬ ܗ̄ ܕܶܐܛܰܪ: ܘܠܰܘ ܥܰܘܠܐ܀ ܘܟܰܣ̈ܝܬܐ ܕܚܶܟܡܬܟ ܗ̄ ܙܽܘܗܪ̈ܐ ܕܢܡܘ̈ܣܰܝܟ܀ ܐܰܘܕܰܥܬܢܝ ܗ̄ ܒܝܰܕ ܡܽܘܫܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܰܢܒ̈ܝܐ܀

7- ܪܽܘܣ ܥܠܰܝ ܒܙܽܘܦܐ ܒܐܠܰܦ ܩܪܝ̣ ܘܶܐܬܕܰܟܶܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܚܛܗ̈ܝ܀ ܙܽܘܦܐ ܡ̣ܢ ܐܕܫ̈ܐ ܗ̣ܘ ܕܪ̈ܺܝܚܢܐ ܘܕܡܐ ܠܡܰܪܕܓܽܘܫ ܘܕܡܐ ܝܰܬܝ̣ܪܐ ܫܩܶܠ ܒܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܰܒܐܘܪܝܬܐ: ܬܶܣܒܘܢ ܠܡ ܡܶܐܣܰܪ̈ܝܬܐܕܙܽܘܦܐ ܘܬܶܨܒܥܽܘܢ ܒܰܕܡܐ ܕܶܐܡܪ̈ܐ ܘܬܶܪܣܘܢ ܥܠ ܐܶܣܟ̈ܦܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܽܘܦܘ ܩܪܐ ܠܗ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܡܫܺܝܓܝ ܗ̇ܘ ܕܰܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܣܡܘ ܥܠܰܘܗܝ ܚܰܠܐ ܘܩܰܪܶܒܘ ܠܘܬ ܦܽܘܡܗ ܕܝܶܫܘܥ ܠܘ ܗ̇ܢܐ ܗ̣ܘ: ܐܠܐ ܐܶܣܦܽܘܓܐ܀ ܪܽܘܚܢܐܻܝܬ ܕܝܢ: ܥܠ ܚܰܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܕܡܰܓܶܢ ܥܠ ܡܰܥܡܘܕܝ̣ܬܐ ܡܶܬܢܣܶܒ܀

ܚܰܠܶܠܰܝܢܝ ܒܗ ܗ̄ ܒܙܽܘܦܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܬܰܠܓܐ ܐܶܚܘܰܪ ܗ̄ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܬܰܠܓܐ ܐܶܚܘܪ ܡܛܠ ܕܣܰܓܺܝ ܥܰܡܽܘܛ ܐܢ݂ܐ ܒܰܚ̈ܛܗܝ܀

10- ܠܶܒܐ ܕܰܟܝܐ ܗ̄ ܕܠܚܡ ܠܢܛܘܪܘܬ ܦܽܘܩܕܢ̈ܝܟ܀ ܒܪܝ̣ ܒܝ̣ ܗ̄ ܚܰܕܬܐܻܝܬ܀ ܘܪܘܚܟ ܬܩܰܢܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܪܝ̣ܨܘܬܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܡܛܰܝܰܒܬܐ܀ ܣܽܘܡܐܟܘܣ: ܡܣܰܬܰܬܬܐ܀ ܚܰܕܶܬ ܒܓܰܘܝ ܗ̄ ܒܠܶܒܝ ܕܣܥܪܐ ܨܶܒܝܢܝ܀

11- ܪܽܘܚܟ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܗ̄ ܕܡܰܩܢܶܐ ܗܘܐ ܠܝ̣ ܝ̣ܕܰܥܬܐ ܕܟܰܣ̈ܝܬܐ܀ ܠܐ ܬܶܣܒ ܡܶܢܝ ܗ̄ ܠܰܢܒܝ̣ܘܬܐ܀

12- ܪܽܘܚܟ ܡܫܰܒܰܚܬܐ ܬܣܰܡܟܰܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܒܪܘܚܐ ܪܝ̣ܫܢܝܐ ܫܰܪܰܪܰܝܢܝ ܗ̄ ܕܶܐܬܡܨܶܐ܀

13- ܕܰܐܠܦ ܠܥܰܘ̈ܠܐ ܐܽܘܪܚܟ ܗ̄ ܠܢܽܘܟܪ̈ܝܐ܀

14- ܦܰܨܢܝ ܡ̣ܢ ܕܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܕܡ̈ܐ ܣܰܓܝܐܢܐܻܝܬ ܕܕܶܒܚ̈ܐ܀

ܐܠܗܝ ܐܠܰܗܐ ܕܙܰܕܝ̣ܩܘܬܟ ܗ̄  ܕܗܝܡܢܬ ܒܟ܀ ܝܘܢܝܐ: ܐܠܗܐ ܐܠܗܐ ܕܦܽܘܪܩܢܝ܀ ܘܰܢܫܰܒܚ ܠܶܫܢܝ ܙܰܕܺܝܩܘܬܟ ܗ̄ ܕܰܡܩܰܒܠ ܐܢ̱ܬ ܠܬܰܝܒ̈ܐ܀

15- ܘܦܽܘܡܝ ܢܙܰܡܪ ܬܶܫܒܚ̈ܬܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܰܦܩ܀

16- ܡܛܠ ܕܠܐ ܨܒܰܝܬ ܒܕܶܒܚ̈ܐ ܗ̄ ܠܐ ܒܚܽܘ̈ܛܒܐ܀

ܘܐܦܠܐ ܒܝܰܩ̈ܕܐ ܫܰܠܡ̈ܐ ܐܶܬܪܥܺܝܬ ܗ̄ ܐܠܐ ܒܬܰܘܕܝ̣ܬܐ ܕܟܺܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܶܐܠܘ ܨܒܰܝܬ: ܕܶܒܚܬܐ ܝܗܒ ܗܘܰܝܬ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܝܗܒܝܢ ܗܘܰܝܢ܀

17- ܕܶܒܚ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܗܐ ܪܘܚܐ ܗ̇ܝ ܡܰܟܝ̣ܟܬܐ ܗ̄ ܕܢܰܦܫܐ܀ ܠܶܒܐ ܫܚܺܝܩܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܪܰܛܶܢ܀

ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܰܣܠܐܶ ܗ̄ ܟܕ ܢܶܗܘܐ ܡܰܬܘܰܝ ܥܠ ܚܛܗ̈ܘܗܝ܀

18- ܐܰܛܶܐܒ ܒܨܶܒܝܢܟ ܠܨܶܗܝܽܘܢ܀ ܝܘܢܝܐ: ܐܰܛܶܐܒ ܡܪܝܐ ܒܨܶܒܝܢܐ ܠܨܶܗܝܘܢ ܗ̄ ܕܰܐܚܪܒܗ̇ ܥܰܘܠܢ܀

19- ܗܝܕܶܝܢ ܬܶܨܛܒܶܐ ܒܕܶܒܚ̈ܐ ܕܩܽܘܫܬܐ ܗ̄ ܟܕ ܠܐ ܡܽܘܡ ܢܶܗܘܘܢ ܡܩܰܪ̈ܒܢܐ܀

ܘܗ̇ܝܕܶܝܢ ܢܶܣܩܘܢ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܢܶܬܬܩܘܢ܀ ܒܰܨܚܚܐ: ܢܰܣܩܘܢ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀

ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܥܠ ܡܰܕܒܚܟ ܗ̄ ܕܰܒܛܶܠ ܡ̣ܢܗ ܗܐ ܫܰܒܥܝ̣ܢ ܫܢ̈ܝܢ ܕܓܠܘܬܐ ܕܒܒܶܝܠ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܬܪܝܢ

ܥܠ ܥܰܘܠܽܘܬܗ ܘܡܰܪܚܽܘܬܗ ܕܪܰܒ ܫܩ̈ܐ ܕܚܰܣܶܕ ܠܚܶܙܰܩܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܢ̄ܐ ܒܫܽܘܠܡܐ ܕܣܰܟܽܘܠܬܢܘܬܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܟܕ ܐܶܬܐ ܕܽܘܐܓ ܐܰܕܽܘܡܝܐ ܘܐܰܘܕܰܥ ܠܫܐܘܠ ܕܶܐܬܐ ܕܰܘܺܝܕ ܠܒܰܝܬܗ ܕܰܐܒܝ̣ܡܠܟ ܗ̄ ܐܰܚܺܝܡܠܟ ܟܗܢܐ܀

1- ܠܡܢܐ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܐܢ̱ܬ ܒܒܝ̣ܫܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܢܐ܀ ܗ̄ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ܀ ܓܰܢ̱ܒܪܐ ܗ̄ ܕܪܰܒ ܫܩ̈ܐ ܟܕ ܡܰܗܶܠ ܘܰܩܪܐ ܠܗ ܓܰܢ̱ܒܪܐ ܟܶܐܡܰܬ ܫܺܐܝܠܐ ܒܰܕܠܘ ܥܠ ܐܠܗܐ ܬܟܝ̣ܠ܀

ܘܥܠ ܡܚܰܣܝܐ ܗ̄ ܚܶܙܩܝܐ܀ ܟܠܝܽܘܡ ܥܰܘܠܐ ܡܶܬܚܰܫܒ ܠܶܫܢܟ ܗ̄ ܡܶܬܚܰܫܒ ܠܶܒܟ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܠܶܫܢܟ܀

2- ܘܐܝܟ ܡܕܰܟܝܐ ܕܰܠܛܝ̣ܫ ܗ̄ ܠܛܰܫܬ ܠܶܫܢܟ܀ ܥܒܰܕܬ ܢܶܟܠܐܴ ܗ̄ ܨܒܰܝܬ ܕܬܰܛܥܶܐ ܠܥܰܡܐ ܕܢܰܫܠܡܘܢ ܠܟ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ܀

3- ܪܚܶܡܬ ܒܝ̣ܫ̈ܬܐ ܗ̄ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ܀ ܡ̣ܢ ܛܒ̈ܬܐ ܗ̄ ܕܰܒܢ̈ܝ ܝ̣ܣܪܐܝܠ܀

5- ܘܢܶܣܚܦܟ ܠܥܠܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܬܠܫܟ ܘܰܢܫܰܢܶܝܟ ܡ̣ܢ ܡܰܫܟܢܟ ܗ̄ ܥܠ ܕܰܨܒܰܝܬ ܠܡܶܣܚܰܦ ܡܰܫܟܢܶܗ܀

7- ܘܶܐܬܬܪܝ̣ܡ ܒܩܶܢܝܢܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܬܚܰܝܠ ܒܰܣܪܺܝܩܘܬܗ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܒܰܟܝܢܗ܀

8- ܘܐܢ̇ܐ ܗ̄ ܚܶܙܰܩܝܐ܀ ܕܰܚܫܺܝܒ ܗܘܺܝܬ ܠܟ ܥܡܺܝܪܐ: ܐܶܗܘܐ ܐܝܟ ܙܰܝܬܐ ܡܫܰܒܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܥܺܝܢ ܦܺܐܪ̈ܐ܀ ܒܒܰܝܬܗ ܕܐܠܗܐ ܗ̄ ܒܐܘܪܫܠܶܡ܀

9- ܐܰܘܕܐ ܠܟ ܠܥܠܡ ܕܰܥܒܰܕܬ ܗ̄ ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܘܰܦܪܰܩܬܢܝ܀

ܘܶܐܣܰܒܪ ܫܡܟ ܗ̄ ܢܶܨ̈ܚܢܰܝܟ܀ ܠܕܪܕܪ̈ܺܝܢ ܠܘܩܒܰܠ ܙܰܕܝ̣ܩ̈ܝܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܕܡ ܚܣ̈ܝܝܟ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܬܠܬܐ

ܡܚܰܘܐ ܥܠ ܡܰܪܚܽܘܬܗ ܕܣܰܢܚܳܪܝ̣ܒ ܘܰܕܪܰܒ ܫܩ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܢܒ̄ ܒܫܽܘܠܡܐ ܚܠܦ ܡܰܐܠܐܬ ܕܣܰܟܽܘܠܬܢܘܬܐ ܠܕܰܘܺܝܕ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܠܰܥܒܕ ܙܟܘܬܐ ܚܠܦ ܡܥܰܢܝܢܘܬܐ ܕܝܰܕܽܘܥܬܢܐ ܕܰܘܺܝܕ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܕܙܟܘܬܐ ܒܝܕ ܓܽܘܕܐ܀

ܐܰܬܢܐܣܝܘܣ: ܡܐܠܐܬ ܓܽܘܕܐ ܡܶܬܦܰܫܩ. ܘܰܡܥܰܢܝܐ ܓܝܪ ܓܽܘܕܐ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ ܠܰܡܙܰܡܪܢܐ ܗ̇ܢܐ ܟܕ ܚܕܝܐ ܕܳܝܨܐ܀

1- ܐܡ̇ܪ ܥܰܘܠܐ ܒܠܶܒܗ ܗ̄ ܗ̇ܢܐ ܡܰܙܡܽܘܪܐ ܠܗ̇ܘ ܕܰܐܪܒܰܥܣܪ ܕܗܽܘܝܘ ܕܰܬܠܬܥܣܰܪ ܒܝܰܘܢܝܐ: ܚܢܶܐ ܒܡܰܡܠܠܐ ܣܽܘܟܠܐ ܒܰܒ̈ܢܬ ܩ̈ܠܐܷ ܕܠܺܝ̈ܠܬܐ ܦܪܝ̣ܫ ܡ̣ܢܗ. ܬܰܡܢ: ܐܶܬܛܰܢܦܘ ܒܨܶܢ̈ܥܬܗܘܢ ܐܡ̇ܪ. ܗ̇ܪܟܐ: ܒܥܰܘܠܗܘܢ. ܬܰܡܢ: ܟܠܗܘܢ ܣܛܰܘ ܐܰܟܚܕܐ ܘܶܐܣܬܠܝ̣ܘ. ܗ̇ܪܟܐ ܐܶܬܛܰܢܦܘ܀ ܬܡܢ: ܐܟ̈ܠܝ ܠܥܰܡܝ ܡܶܐܟܠ ܠܰܚܡܐ. ܗ̇ܪܟܐ. ܐܰܝܠܝܢ ܕܐܟܠܝܢ ܗܘܰܘ ܠܥܰܡܝ ܡܶܐܟܘܠܬܐ ܕܠܰܚܡܐ܀

5- ܬܰܡܢ ܠܰܝܬ ܦܶܬܓܡܐ: ܐܰܬܰܪ ܕܠܰܝܬ ܗܘܐ ܕܶܚܠܬܐ ܗ̄ ܕܚܶܠܘ ܟܪ ܕܠܐ ܣܒܰܪܘ ܕܕܚܠܺܝܢ. ܬܡܢ: ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܢܒܰܕܰܪ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܘܢ. ܬܰܡܢ: ܬܰܪܥܝ̣ܬܗ ܕܡܶܣܟܺܢܐ ܐܰܒܗܶܬܘ. ܗܪܟܐ ܐܝܠܝܢ ܕܫܦܪܝܢ ܠܰܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܒܗܶܬܘ ܬܰܡܢ: ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܗ̣ܘ ܬܘܟܠܢܗ. ܗ̇ܪܟܐ: ܡܛܠ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܣܠܝ ܐܢܘܢ. ܘܫܰܪܟܐ ܕܦܶܬܓܡ̈ܐ ܗ̣ܢܘܢ ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܐܢܘܢ ܒܬܪܗܘܢ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

ܫܶܐܠܬܗ ܕܚܶܙܰܩܝܐ ܕܢܶܬܦܰܨܐ ܡ̣ܢ ܐܬܘܪ̈ܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܢܓ̄ ܒܫܽܘܠܡܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܬܐ ܕܣܰܟܽܘܠܬܢܘܬܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܟܕ ܐܶܬܘ ܙܺܝܦܝ̈ܐ ܘܐܡ̣ܪܘ ܠܫܐܘܠ: ܠܘ ܗܐ ܕܰܘܺܝܕ ܡܛܰܫܝ ܠܘܬܢ ܩܽܘܡܬܐ ܕܰܢܚܰܘܶܝܟ܀

1- ܐܠܗܐ ܒܰܫܡܟ ܗ̄ ܕܩܳܪܐ ܐܢ݂ܐ܀ ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܝ܀ ܘܰܒܓܰܢ̱ܒܪܘܬܟ ܕܽܘܢ ܠܝ̣ ܗ̄ ܥܒܶܕ ܠܝ̣ ܕܺܝܢܐ ܡ̣ܢܗ܀

3- ܡܛܠ ܕܢܽܘܟܪ̈ܝܐ ܩܡܘ ܥܠܰܝ ܗ̄ ܘܠܘ ܒܰܝ̈ܬܝܐ ܕܝ̣ܠܟ ܕܰܬܚܽܘܣ ܥܠܰܝܗܘܢ܀

ܘܥܰܫܝ̣̈ܢܐ ܒܥܰܘܘܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ ܗ̄ ܗ̣ܢܘܢ ܕܚܰܝ̈ܠܬܢܝܢ ܡ̣ܢܝ ܒܥܽܘܫܢܐ ܕܦܰܓܪܐ܀

ܘܠܐ ܚܰܫܒܽܘܟ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܬ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܕܰܡܨܐ ܐܢ̱ܬ ܠܡܶܬܒܰܥ ܡܶܢܗܘܢ܀

5- ܘܰܒܩܽܘܫܬܟ ܗ̄ ܒܟܺܐܢܘܬܟ܀ ܫܰܬܶܩ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܒܝܕ ܚܰܪܒܐ ܘܡܰܘܬܐ ܡ̣ܢ ܓܽܘܕܦܐ܀

6- ܘܐܢ̇ܐ ܒܦܽܘܪܫܢܐ ܗ̄ ܠܘ ܫܺܐܝܠܐܝ̣ܬ ܘܐܝܟ ܕܐܬܝܐ܀ ܐܶܕܰܒܚ ܠܟ܀

7- ܘܰܒܥܶܠܕܒ̈ܒܝ ܗ̄ ܐܱܒܕܢܗܘܢ ܚܙܬ݀ ܥܰܝܢܝ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫܐ

ܐܰܡܝ̣ܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܚܽܘܢܝܐ ܟܕ ܩܒܶܠ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܢܶܟ̈ܠܐ ܕܩܰܪ̈ܝ̣ܒܘܗܝ ܕܠܘܬܗ܀ ܟܕ ܦܢܐ ܥܡܐ ܡ̣ܢ ܒܒܶܝܠ: ܚܽܘܢܝܐ ܪܰܒ ܟܗܢ̈ܐ ܓܰܒܪܐ ܙܕܝ̣ܩܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܰܡܕܰܒܪܢܐ. ܟܶܢ ܐܝܐܣܘܢ ܐܰܚܘܗܝ: ܐܰܩܝ̣ܡ ܟܶܣܦܐ ܣܰܓܝܐܐ ܠܐܰܢܛܝܟܘܣ ܘܶܐܬܪܰܝܫܰܢ ܘܫܰܚܠܶܦ ܟܠܗܶܝܢ ܕܢܡܘܣܐ ܠܕܽܘܒܪ̈ܶܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܐ. ܚܽܘܢܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܐܶܬܟܫܶܠ ܡ̣ܢ ܐܚܘܗܝ ܘܡ̣ܢ ܣܺܝܡܘܢ ܐ̱ܢܫ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܕܒܶܢܝܡܝܢ: ܫܒܰܩ ܘܶܐܙܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܘܬܰܡܢ ܒܢܐ ܗܰܝܟܠܐ ܘܠܺܝ̈ܗܘܕܝܶܐ ܕܬܡܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܘܠܝ̈ܢ ܡܰܪܬܐ ܗܘܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙ̄ܡ ܕܢܕ̄ ܒܫܽܘܠܡܐ ܒܬܶܫܒܚ̈ܬܐ܀

1- ܨܽܘܬ ܐܠܗܐ ܨܠܘܬܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܠܶܒܐ ܫܚܝ̣ܩܐ ܡܨܰܠܐܷ ܐܢ݂ܐ܀

2- ܫܡܰܥܰܝܢܝ ܘܰܥܢܺܝܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܽܘܪ ܒܝ̣ ܘܰܫܡܰܥܝܢܝ܀ ܘܶܐܬܦܰܢ ܠܰܓܥܬܝ ܘܰܫܡܥܝܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܬܥܺܝܩܶܬ ܒܗܶܪܓܐ ܕܝ̣ܠܝ ܘܶܐܬܕܰܠܚܶܬ܀

3- ܡܛܠ ܕܰܒܥܶܠܕܒ̈ܒܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܩܠܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܒܐ܀

5- ܘܟܰܣܝܽܘܢܝ ܛܶܠܠܝ̈ ܡܰܘܬܐ ܗ̄ ܐܽܘܠܨ̈ܢܐ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܟܰܣܝܰܢܝ ܚܶܫܘܟܐ܀

7- ܘܦܶܪܚܶܬ ܘܰܫܪܺܝܬ ܒܡܰܕܒܪܐ ܗ̄ ܕܰܡܓܰܙܰܝ ܡ̣ܢ ܨܰܘܒܐ ܕܪ̈ܰܫܝ̣ܥܐ܀

8- ܘܟܰܬܪܶܬ ܠܡ̇ܢ ܕܰܡܦܰܨܐ ܠܝ̣܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܣܟܝܬ ܠܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܦܪܩ ܠܝ̣܀

ܡܛܠ ܕܰܚܙܺܝܬ ܚܶܪܝܢܐ ܗ̄ ܠܘܩܒܰܠ ܢܡܘܣܐ ܕܐܠܗܐ܀

ܘܕܝ̣ܢܐ ܗ̄ ܕܥܰܘܠܐ܀ ܒܰܩܪܝܬܐ ܗ̄ ܒܐܘܪܫܠܶܡ܀

11- ܘܠܐ ܥܢܶܕ ܡܶܢ ܫܘܩ̈ܝܗ̇ ܬܘܟܐ ܥܰܘܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܐ ܐܰܘܦܝܘ ܡ̣ܢ ܦܠܛܰܘ̈ܬܐ ܪܶܒܺܝܬܐ ܘܢܶܟܠܐ܀

12- ܠܐ ܗ̱ܘܐ ܓܝܪ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܝ ܗ̄ ܐܬܘܪܝܐ ܚܰܢܦܐ܀ ܚܰܣܕܢܝ ܒܪܽܘܟܟ ܕܠܰܬ ܘܐܡ̣ܪ ܠܝ̣ ܕܰܐܝܟܰܘ ܐܠܗܟ܀

ܕܶܐܣܰܝܒܰܪ ܗ̄ ܚܶܣܕܗ

13- ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܒܰܪܢܫܐ ܕܰܐܟܘܬܝ ܗ̄ ܐܢ̱ܬ ܣܺܝܡܘܢ ܐܰܟܘܬܝ܀

ܒܪ ܝ̣ܣܪܐܝܠ܀ ܩܰܪܝܒ ܗ̄ ܐܺܝܰܐܣܘܢ ܐܚܝ܀ ܘܪܚܶܡܝ ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ ܘܰܪܒܨ ܚܶܐ ܗ̄ ܣܝ̣ܡܘܢ܀

14- ܕܰܐܟܚܕܐ ܠܥܶܣܢ ܫܪܘܬܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܢܰܘ̈ܬܐ ܕܕܶܒܚ̈ܐ ܕܰܡܩܰܪܒܝܢ ܗܘܰܝܢ܀

15- ܘܢܶܚܬܘܢ ܠܰܫܝܘܠ ܟܕ ܚܰܝ̣̈ܝ̣ܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܬ ܩܽܘܪܚ ܘܕܐܬܢ ܘܰܐܒܺܝܪܡ܀

17- ܒܪܰܡܫܐ ܘܰܒܨܰܦܪܐ ܘܰܒܛܰܗܪܐ ܐܶܪܢܐ ܘܺܐܡܪ ܘܰܐܫܡܰܥ ܩܠܝ ܗ̄ ܒܗܠܶܝܢ ܥܶܕܢ̈ܐ ܐܦ ܕܢܝܐܝܠ ܢܒܺܝܐ ܟܕ ܒܽܐܘܠܨܢܐ ܗ̣ܘ ܨܰܠܝ ܘܶܐܬܦܪܶܩ܀

19- ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܬܰܚܠܘܦܐ ܗ̄ ܠܐ ܡܶܬܚܰܠܦܝܢ ܡ̣ܢ ܒܝ̣ܫܘܬܗܘܢ܀

20- ܐܰܘܫܶܛܘ ܐܝ̣ܕܐ ܗ̄ ܣܺܝܡܘܢ ܘܐܝܐܣܘܢ ܝܰܗܒܘ ܐܝ̣ܕܐ ܠܰܚ̈ܕܕܐ܀ ܥܠ ܩܰܪܝܒܗ: ܦܶܬܓܡܐ ܗ̇ܢܐ ܣܰܓܝ̣ܐܢܐܻܝܬ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܶܬܐܡܪ ܟܶܐܡܰܬ: ܥܠ ܩܰܪ̈ܝ̣ܒܰܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠܰܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܢܣܒ ܠܗ ܐܡ̇ܪ: ܦܫܶܛ ܐܝ̣ܕܗ ܟܕ ܦܪܥ܀

ܘܛܰܘܶܫܘ ܩܝܡܗ ܗ̄ ܕܐܠܗܐ ܒܚܽܘܪܝܒ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܰܢܦܘ ܕܝ̣ܬܝܩܝ ܕܝ̣ܠܗ܀

21- ܐܶܬܕܰܠܚܘ ܗ̄ ܚܰܒܪ̈ܘܗܝ ܕܐܝܐܣܘܢ܀ ܡ̣ܢ ܪܽܘܓܙܐ ܕܰܐܦ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܟܕ ܚܙܰܘ ܕܣܩܰܪ ܠܝ̣: ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܣܰܩܪܽܘܢܝ܀ ܪ̈ܰܟܺܝܟܢ ܡܶܠܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ܀ ܘܗ̣ܢܘܢ ܠܽܘܠܝ̈ܬܐ ܗ̄ ܐܶܬܚܰܙ̈ܝܝܢ ܠܚܰܪܬܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܠܒܐ ܕܫܡܽܘ̈ܥܰܝܗܶܝܢ܀

22- ܫܕܺܝ ܨܶܦܬܟ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ ܘܦܶܐ ܗ̄ ܡܰܪܢܺܝܬܟ ܐܘ ܚܽܘܢܝܐ ܥܠ ܡܪܝܐ܀ ܘܗ̣ܘ ܢܬܰܪܣܶܟ ܗ̄ ܚܠܳܦ ܙܕܩ̈ܐ ܕܥܰܡܐ ܕܝܗܒܝ̣ܢ ܠܟܗ̈ܢܐ܀

23- ܐܢ̱ܬ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܐܰܚܶܬ ܐܢܘܢ ܠܓܽܘܒܐ ܕܰܐܒܕܢܐ ܗ̄ ܠܩܰܒܪܐ܀ ܠܓܰܒܪ̈ܐ ܐܫܕ̈ܝ ܕܡܐ܀ ܣܘܡ̄: ܡܛܰܘ̈ܫܝ ܒܩܶܛܠܐ܀ ܘܠܐ ܢܶܫܠܡܘܢ ܗ̄ ܒܛܒܬܐ ܝܰܘܡ̈ܬܗܘܢ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܫܬܐ

ܬܰܟܫܶܦܬܐ ܕܒܝܬ ܡܰܩܒܝ ܕܫܐܠܝܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܦܽܘܪܩܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܢܗ̄ ܒܫܘܠܡܐ ܚܠܦ ܥܰܡܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܩܽܘܕܫ̈ܐ ܪܰܚܝ̣ܩ ܗ̄ ܥܰܡܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܝܐ ܕܰܠܘܬܗܘܢ ܥܪܰܩ ܕܰܘܝܕ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܫܐܘܠ. ܠܕܰܘܺܝܕ ܟܬܺܝܒܘܬ ܩܝܡܬܐ ܗ̄ ܫܽܘܘܕܥ ܙܟܘܬܐ ܘܦܽܘܪܩܢܐ ܕܰܗܘܐ ܠܗ ܠܕܰܘܝܕ ܐܶܡܬܝ ܕܠܰܒܟܽܘܗܝ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܰܝ ܒܫܰܪܒܬܐ ܒܓܬ. ܟܕ ܐܰܘܬܒܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ ܘܠܬܪܬܶܝܢ ܢܶܫ̈ܘܗܝ ܘܫܶܬܡܐܐ ܓܰܒܪ̈ܝܢ ܕܥܰܡܐ ܐܰܟܺܝܫ ܡܠܟܐ ܕܓܬ ܠܘܬܗ ܟܶܢ ܦܪܰܫ ܠܗ ܠܨܶܢܘܠܓ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܠܰܥܒܕ ܙܟܘܬܐ ܚܠܦ ܝܰܘܢܐ ܠܐ ܡܰܠܠܬܐ ܕܡܶܬܪܰܚܩܢܽܘܬܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܡܰܟܝ̣ܟܐ ܡܫܰܡܠܝܐ ܟܕ ܠܰܒܟܽܘܗܝ ܦܠܶܫ̈ܬܝܐ ܒܓܬ܀ ܣܘܡ̄: ܕܙܟܘܬܐ ܚܠܦ ܝܰܘܢܐ ܟܕ ܡ̣ܢ ܫܰܪܒܬܗ ܪܰܚܝܩ ܗܘܐ ܕܰܘܺܝܕ ܗ̇ܘ ܡܰܟܺܝܟ ܬܰܪܥܝ̣ܬܐ ܘܕܠܐ ܡܽܘܡ. ܐܶܡܬܝ ܕܰܐܚܕܘܗܝ ܗ̄ ܝܰܘܢܐ ܠܢܰܦܫܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܩܪܐ. ܘܠܐ ܡܰܠܠܬܐ ܗ̄ ܬܰܡܝ̣ܡܬܐ ܕܠܐ ܡܒܰܟܢܐ ܟܕ ܡܶܬܚܰܠܨܐ܀

1- ܪܰܚܶܡܥܠܝ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܕܫܰܢܝ ܒܰܪܢܫܐ ܗ̄ ܫܐܘܠ ܠܕܰܘܺܝܕ ܘܐܢܛܝܟܘܣ ܠܡܰܩ̈ܒܝܐ܀

3- ܒܐܝ̣ܡܡܐ ܠܐ ܐܶܕܚܠ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܢܶܟܠܐ ܕܰܒܠܶܠܝܐ ܗܘܶܐ ܒܰܠܚܘܕ ܕܳܚܠ܀

4- ܡܢܐ ܥܒܶܕ ܠܝ̣ ܒܰܪܢܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܶܣܪܐ ܗ̄ ܡܝܽܘܬܐ ܟܕ ܐܠܗܐ ܡܥܰܕܪ ܠܝ̣܀

5- ܟܠܗ ܝܰܘܡܐ ܡܶܬܡܰܠܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܪܒܨ ܟܽܘܦ ܥܠܝ ܗ̄ ܕܢܰܘܒܕܽܘܢܢܝ܀ ܘܡܶܬܚܰܫܒܝܢ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ. ܗ̄ ܐܦ ܓܰܘ̈ܝܶܐ ܥܠܝ ܒܝ̣ܫܬܐ܀

6- ܢܶܛܫܘܢ ܘܢܶܥܡܪܘܢ ܗ̄ ܥܰܡܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ܀ ܘܗ̇ܢܘܢ ܥܶܩܒ̈ܝ ܢܶܛܪܘܢ ܗ̄ ܕܰܟܒܪ ܐܶܬܬܩܶܠ܀ ܣܘܡ̄: ܠܗܰܠܟ̈ܬܝ ܪܗܝܢ ܗܘܰܘ܀

7- ܒܪܽܘܓܙܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܕܡܶܨܪ̈ܝܐ ܘܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܒܳܒܠܝ̈ܐ ܕܽܘܢ ܐܢܘܢ܀

8- ܐܠܗܐ ܬܰܘܕܝ̣ܬܝ ܚܰܘܝܬܟ ܗ̄ ܠܐ ܛܶܠܡܶܬ ܛܰܝܒܘܬܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܰܝ̈ܐ ܕܝ̣ܠܝ ܐܰܘܕܰܥܬܟ܀ ܣܺܝܡ ܕܡܶܥ̈ܰܝ ܩܕܳܡܝܟ ܘܰܒܣܶܦܪܟ ܗ̄ ܪܫܽܘܡ ܐܢܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܡܶܬ ܐܶܢ̇ܐ ܕܶܡܥ̈ܝ ܩܕܡܰܝܟ܀

9- ܗܝܕܶܝܢ ܢܶܗܦܟܘܢ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܝ ܠܒܶܣܬܰܪܗܘܢ ܗ̄ ܡܐ ܕܥܒܕ ܐܢ̱ܬ ܬܒܰܥܬܐ ܕܕܶܡܥ̈ܝ ܡ̣ܢܗܘܢ܀ ܘܶܐܕܰܥ ܕܐܠܗܐ ܐܝ̣ܬ ܠܝ̣ ܗ̄ ܕܟܠ ܐܡܬܝ ܕܩܪܐ ܐܢ݂ܐ ܠܗ ܥܢܶܐ ܠܝ̣܀

10- ܠܡܶܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܶܫܰܒܚ ܗ̄ ܠܫܽܘܘܕܝܶܗ ܕܰܒܝܕ ܢܒܺܝ̈ܐ܀ ܕܰܡܥܰܕܪ ܠܕܚ̈ܠܰܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܐܠܗܐ ܐܶܫܰܒܰܚ ܦܶܬܓܡܐ: ܥܠ ܡܪܝܐ ܐܶܫܒܚ ܡܶܠܬܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܠܐܠܗܐ ܐܶܫܰܒܚ ܒܦܶܬܓܡܐ ܕܝ̣ܠܝ܀

13- ܡܛܠ ܕܦܰܨܝ̣ܬ ܢܰܦܫܝ ܡ̣ܢ ܡܰܘܬܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܝ̣̈ܕܝ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܝ܀ ܘܪ̈ܶܓܠܝ ܡ̣ܢ ܫܪ̈ܥܬܐ ܕܠܐ ܘܰܘ ܠܗ̇ܝ ܕܥܠ ܟܺܐܦܐ ܫܥܺܝܬܐ ܐܘ ܪܰܛܺܝܒܘܬܐ ܕܰܝܪܢܝܬܐ ܗܘܝܐ ܡܫܰܘܕܥܐ܀ ܘܫܽܘܪ̈ܥܬܐ ܒܘܰܐܘ ܠܗ̇ܝ ܕܫܪܥܐ ܢܰܦܫܐ ܘܢܦܠܐ ܒܰܚܛܺܝܬܐ܀

ܕܶܐܫܦܰܪ ܩܕܡܝܟ ܐܠܗܐ ܒܰܐܪܥܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܒܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܢܽܘܗܪܐ ܕܚܰܝ̈ܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܫܒܥܐ

ܬܰܘܕܝܬܐ ܕܒܝܬ ܡܰܩܒܰܝ ܘܒܥܘܬܐ ܕܰܡܫܰܡܠܝܐܝ̣ܬ ܢܶܬܦܰܨܘܢ ܡ̣ܢ ܒܥܶܠܕܒܒ̈ܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܢܘ̄ ܒܫܽܘܠܡܐ ܗ̄ ܒܬܪ ܢܶܨܚܢܐ ܐܡܝ̣ܪ ܡܰܙܡܘܪܐ܀ ܠܐ ܬܚܰܒܶܠ ܗ̄ ܪܘܚܐ ܩܰܕܝܫܐ ܐܡ̣ܪ ܠܕܰܘܺܝܕ: ܠܐ ܬܚܰܒܶܠ ܐܰܘܟܝܬ ܬܶܩܛܘܠ ܠܫܐܘܠ ܘܐܦܶܢ ܡܰܫܠܰܡ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܒܰܡܥܰܪܬܐ. ܥܠ ܗ̇ܕܐ ܟܶܢܦܐ ܒܰܠܚܘܕ ܕܰܦܪܺܝܣܗ ܦܣܰܩ ܘܫܰܒܩܶܗ. ܠܕܰܘܺܝܕ ܟܬܺܝܒܘܬ ܩܝܡܬܐ ܗ̄ ܦܽܘܪܩܢ ܕܰܘܺܝܕ ܟܕ ܥܪܩ ܗܘܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܦܰܪܨܽܘܦܐ ܕܫܐܘܠ ܠܰܡܥܰܪܬܐ܀

1- ܪܰܚܡܥܠܝ ܐܠܗܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܰܚܡܥܠܝ ܐܠܗܐ ܪܰܚܡܥܠܝ ܡܥܰܦܦ ܫܶܐܠܬܐ ܕܪ̈ܰܚܡܐ܀ ܐܩܘܠܐܣ: ܫܰܟܶܢ ܠܝ̣ ܐܠܗܐ ܫܰܟܢ ܠܝ̣܀ ܡܛܠ ܕܒܟ ܗ̣ܘ ܡܣܰܒܪܐ ܢܰܦܫܝ ܗ̄ ܘܠܘ ܒܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀

3- ܕܫܰܕܰܪ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܡܰܠܐܟ̈ܘܗܝ܀ ܘܦܰܪܩܰܢܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܠܘ̈ܨܝ܀

ܫܰܕܪ ܐܠܗܐ ܛܰܝܒܘܬܗ ܘܩܽܘܫܬܗ ܗ̄ ܡܪܰܚܡܢܘܬܗ ܘܰܫܪܪܐ ܕܥܽܘܕܪܢܶܗ܀

4- ܕܕܶܡܟܶܬ ܟܕ ܕܠܝ̣ܚ ܐܢ݂ܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܐ ܕܐܝܟ ܟܰܠܒ̈ܐ ܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܝ̣܀

5- ܐܶܬܬܪܝ̣ܡ ܥܠ ܫܡܰܝܐ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܐܢ̱ܬ ܐܠܗܐ ܐܶܬܪܰܡܪܰܡ ܘܫܰܦܶܠ ܠܣ̈ܢܐܝ܀ ܘܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܰܪܥܐ ܐܝ̣ܩܪܟ ܗ̄ ܢܶܬܚܙܶܐ܀

7- ܡܰܬܩܰܢ ܗ̣ܘ ܠܶܒܝ ܗ̄ ܡܛܰܝܒ ܠܛܰܝܒܘܬܟ܀ ܐܶܫܰܒܚ ܘܐܙܰܡܪ ܒܰܦܬܚ ܙܰܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܙܡܰܪ ܘܶܐܙܰܡܰܪ ܒܰܫܠܝ ܙܰܝ ܩܰܕܡܝܬܐ ܡ̣ܢ ܙܡܝ̣ܪܬܐ ܘܒܰܦܬܚ ܙܰܝ ܬܪܰܝܢܝ̣ܬܐ ܡ̣ܢ ܙܽܘܡܪܐ ܘܗܽܘܠܠܐ܀

9- ܠܰܫܡܟ ܐܶܙܰܡܪ ܒܰܦܬܚ ܙܰܝ ܒܐܡܘ̈ܬܐ܀

10- ܡܛܠ ܕܶܐܬܬܪܝ̣ܡܰܬ ܥܕܰܡܐ ܠܰܫܡܰܝܐ ܛܰܝܒܘܬܟ ܗ̄ ܒܝܕ ܣܰܓܝ̣ܐܘܬܐ ܘܥܒܪܐ ܠܗ̇ܘ ܡܐ ܕܫܘܶܝܢܰܢ ܐܝܟ ܫܡܰܝܐ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ܀ ܘܠܰܥܕܰܡܐ ܠܰܫܡ̈ܝ ܫܡܰܝܐ ܗܰܝܡܢܘܬܟ ܗ̄ ܐܶܩܰܠܣ ܗܰܝܡܢܘܬܟ ܗ̄ ܫܪܪܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܕܰܡܐ ܠܰܥܢ̈ܢܐ ܫܪܪܟ܀ ܣܘܡ̄: ܘܰܥܕܡܐ ܠܐܰܬܝ̣ܪ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

ܡܒܰܕܩ ܥܠ ܢܶܟ̈ܠܐ ܘܦܽܘܪ̈ܣܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܕܐܨܛܢܥܘ ܠܘܩܒܰܠ ܡܰܩܒܝ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܢܙ̄: ܒܫܽܘܠܡܐ ܠܐ ܬܚܰܒܠ. ܠܕܰܘܺܝܕ ܟܬܝ̣ܒܘܬ ܩܝܡܬܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܠܥܒܶܕ ܙܟܘܬܐ ܠܐ ܬܚܰܒܶܠ. ܕܡܰܟܝ̣ܟܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܐ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܢܝ̣ܫܐ ܕܗ̇ܘ ܕܰܩܕܡܰܘܗܝ ܩܢܶܐ܀

1- ܐܝܢ ܫܰܪܝ̣ܪܐܝܬ ܙܰܕܝ̣ܩܘܬܐ ܡܡܰܠܠܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ: ܘܰܬܪܝ̣ܨܘܬܐ ܕܝܢܝ̣ܬܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܢ ܫܰܪܝܪܐܝܬ ܐܰܪܐ ܙܰܕܝܩܘܬܐ ܡܡܰܠܠܝܢ ܐܢܬܘܢ: ܬܪ̈ܺܝܨܬܐ ܕܽܘܢܘ܀

2- ܘܒܥܘܠܐ ܡܥܰܪ̈ܙܠܢ ܐܝ̣ܕܝ̈ܟܘܢ ܗ̄ ܡܥܰܪ̈ܩܠܢ ܐܝ̣ܕܝ̈ܟܘܢ܀ ܣܽܘܡܐܟܘܣ: ܥܘܠܐ ܒܐܝ̈ܕܝܟܘܢ ܒܨܶܝܢ ܐܢܬܘܢ܀

3- ܐܶܬܦܪܶܫܘ ܥܰܘ̈ܠܐ ܡ̣ܢ ܟܰܪܣܐ ܗ̄ ܒܰܡܩܰܕܡܽܘܬ ܝ̣ܕܰܥܬܗ ܕܰܐܠܗܐ܀

4- ܚܶܡܬܗܘܢ ܐܝܟ ܕܚܶܘܝܐ ܚܰܪܡܢܐ ܗ̄ ܕܒܝ̣ܫܐ ܚܶܡܬܗ ܡ̣ܢ ܕܫܰܪܟܐ ܕܰܚܘ̈ܰܘܬܐ ܘܡ̣ܢ ܐܝ̣ܠܢܐ ܠܐܺܝܠܢܐ ܦܪܚ܀ ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܣܦܶܣ ܚܰܪܫܬܐ ܗ̄ ܐܟܶܕܢܐ܀ ܕܰܡܣܰܟܪܐ ܐܶܕܢܝ̈ܗ̇ ܗ̄ ܕܰܚܕܐ ܛܡܪܐ ܒܰܐܪܥܐ ܘܰܐܚܪܬܐ ܒܕܽܘܢܒܗ̇܀

5- ܕܠܐ ܬܶܫܡܰܥ ܩܠܐ ܕܠܚܽܘܫܐ ܘܰܕܚܰܒܪܐ ܗ̄ ܕܚܦܰܪ ܒܰܐܪܥܐ ܘܡܰܦܩ ܚܘܰܘ̈ܬܐ: ܚܰܒܰܪܘ ܥܰܝܢ̈ܝܗܘܢ ܟܶܐܡܰܬ ܥܰܡܶܩܘ. ܘܐܦ ܗ̇ܘ ܦܶܚܬܐ ܬܘܒ ܚܰܒܪܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܗ̇ܘ ܕܚܦܰܪ ܟܝ̣ܬ ܘܗ̇ܘ ܕܡܶܬܚܦܰܪ ܒܚܰܕ ܫܡܐ ܡܶܬܩܪܶܐ܀ ܘܰܕܚܰܟܝ̣ܡܐ ܗ̄ ܐܽܘܡܢܐ ܕܠܽܘܚܫ̈ܬܐ܀

7- ܘܢܺܝܒܰܝ̈ܗܘܢ ܕܐܰܪ̈ܝܰܘܬܐ ܗ̄ ܒܰܥܪܺܝܪ̈ܝܐ܀ ܥܩܰܪ ܡܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܰܥܪܰܥ ܡܪܝܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܥܩܽܘܪ ܡܪܝܐ܀ ܘܢܶܫܕܐ ܗ̄ ܡܪܝܐ܀ ܓܺܐܪ̈ܰܘܗܝ ܗ̄ ܡܣܡ ܒܪܺܝܫܐ܀

8- ܐܝܟ ܫܥܽܘܬܐ ܕܡܶܬܦܰܫܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܺܐܪܽܘܬܐ ܕܫܚܶܬ܀ ܢܶܦܠܰܬ ܢܽܘܪܐ ܗ̄ ܓܙܪ ܕܝ̣ܢܐ ܕܰܐܠܗܐ܀ ܘܠܐ ܚܙܰܘ ܗ̄ ܠܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢܘ܀ ܫܡܫܐ ܗ̄ ܕܦܽܘܪܩܢܐ ܕܢܰܚ ܠܗܘܢ܀

9- ܢܶܗܘܘܢ ܟܰܘܟ̈ܝܗܘܢ ܗ̄ ܐܽܘܠܨܢ̈ܝܗܘܢ܀ ܗ̈ܰܛܛܐ ܗ̄ ܟܰܘܒ̈ܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܚܘܪ̈ܐ ܕܝܰܒܝ̣ܫܝܢ܀

10- ܘܐܝ̣̈ܕܘܗܝ ܢܫܺܝܓ ܒܰܕܡܶܗ ܕܪܰܫܝ̣ܥܐ ܗ̄ ܪܬܰܚ ܒܰܛܢܢܐ: ܐܝܟ ܫܡܽܘܐܝܠ ܟܕ ܩܛܠ ܠܐܰܓܓ܀

11- ܘܢܺܐܡܪ ܒܰܪܢܫܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܶܬܬܦܝ̣ܣ ܠܰܫܪܪܐ܀ ܐܝ̣ܬ ܗ̇ܘ ܦܺܐܪܐ ܠܙܰܕܝ̣ܩܐ ܗ̄ ܠܘ ܗܶܒܠܐ ܗ̇ܘ ܥܡܠܗ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܬܫܥܐ

ܐܰܡܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܡܩܒܝ̈ܐ ܐܰܟܡܰܢ ܕܫܐܠܝܢ ܦܽܘܪܩܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܢܚ̄ ܒܫܽܘܠܡܐ ܠܐ ܬܚܰܒܶܠ. ܠܕܰܘܺܝܕ ܟܬܝܒܘܬ ܩܝܡܬܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܫܰܕܰܪ ܫܐܘܠ ܘܰܢܛܰܪ ܠܒܰܝܬܗ ܠܰܡܡܬܽܘܬܗ ܗ̄ ܕܟܕ ܐܰܚܶܬܬܗ ܠܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܺܝܠ ܒܰܪ̱ܬ ܫܐܘܠ ܡ̣ܢ ܟܰܘܬܐ ܘܣܡܬ ܨܰܠܡܐ ܒܥܰܪܣܗ ܘܡܶܫܟܐ ܕܥܶܙܶ̈ܐ ܐܣܕܘ̈ܗܝ܀

1- ܦܰܨܢܝ ܡ̣ܢ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܝ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܢܟܠܝ̈ܗܘܢ܀

3- ܡܛܠ ܕܗ̣ܢܘܢ ܟܡܶܢܘ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܨܕܘܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ܀

ܠܐ ܒܣܟܠܘ̈ܬܝ ܘܠܐ ܒܰܚܛܗ̈ܝ ܡܪܝ ܗ̄ ܟܕ ܠܐ ܐܰܣܟܠܶܬ ܒܗܘܢ ܐܦܠܐ ܚܛܺܝܬ ܐܶܬܘ ܥܠܰܝ܀

5- ܘܰܦܩܽܘܕ ܠܟܠܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܣܥܽܘܪ ܐܢܘܢ ܘܰܐܘܒܶܕ ܠܥܘ̈ܠܐ ܕܒܗܘܢ܀

6- ܢܶܗܦܟܘܢ ܒܪܰܡܫܐ ܗ̄ ܢܶܫܬܰܚܠܦܘܢ ܡ̣ܢ ܢܝܚܐ ܠܕܽܘܘܢܐ܀ ܘܢܶܥܘܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܢܶܟܦܢܘܢ܀ ܣܽܘܡܐܟܘܣ: ܘܰܢܪܺܝܒܘܢ ܐܝܟ ܟܰܠܒ̈ܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܰܚ̈ܘܬܐ ܕܒܠܥܺܝܢ܀ ܘܢܶܬܟܰܪܟܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ ܐܝܟ ܕܳܠܰܕ ܕܢܶܬܥܰܒܕܘܢ܀ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܗ̄ ܠܡܶܒܥܐ ܠܗܘܢ ܣܰܝܒܪܬܐ܀

7- ܡܺܐܡܪܐ ܕܦܽܘܡܗܘܢ ܣܰܦܣܝ̣ܪܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܣܰܝܦܐ ܚܰܪܝ̣ܦܐ܀ ܒܣܶܦ̈ܘܬܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ ܡܰܢܘ ܫܡܰܥ ܗ̄ ܬܒܥ ܠܢ ܥܠ ܗ̇ܠܝܢ ܕܐܡܪܝ̣ܢܢ܀

8- ܘܡܝܩ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܚܰܢܦ̈ܐ܀

10- ܛܰܝܒܘܬܟ ܬܩܰܕܡܰܢܝ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܘܩܽܘܫܝ ܕܳܠܰܕ ܗ̄ ܩܕܡ ܕܶܐܬܢܟܶܐ ܡ̣ܢ ܒܥܶܠܕܒܒ̈ܝ܀ ܐܠܗܐ ܚܰܘܢ ܒܒܥܶܠܕܒܒ̈ܝ ܗ̄ ܫܶܦܠܐ ܘܡܽܘܟܟܐ܀

11- ܠܐ ܬܶܩܛܘܠ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܰܛܥܘܢ ܠܥܰܡܝ ܗ̄ ܕܠܐ ܬܶܬܶܐܡܰܪ: ܐܶܠܘܠܐ ܐܶܬܩܛܠܘ: ܙܟܰܘ ܘܰܢܨܰܚܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܬܶܩܛܽܘܠ ܐܢܘܢ ܕܕܰܠܡܐ ܢܶܛܥܘܢ ܠܢܡܽܘܣܟ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܠܐ ܬܶܩܛܘܠ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܶܛܥܘܢ ܠܢܡܘܣܟ ܥܰܡܡ̈ܐ ܕܝ̣ܠܟ܀ ܐܠܐ ܐܰܙܺܝܥ ܐܢܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܕܰܪ ܐܢܘܢ ܒܚܰܝܠܟ ܗ̄ ܠܡܶܥܪܰܩ܀ ܘܰܐܢܺܝܕ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܰܠܩܰܢܝܐ ܡ̣ܢ ܪܘܚܐ܀

14- ܢܶܗܦܽܘܟ ܒܪܰܡܫܐ ܗ̄ ܡܥܰܦܶܦ ܠܗ̇ ܠܡܶܠܬ ܠܰܘܛܬܐ܀ ܘܠܐ ܢܶܣܒܥܘܢ ܘܠܐ ܢܒܘܬܘܢ ܗ̄ ܒܰܢܝܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܐ ܢܶܣܒܥܘܢ ܐܦ ܢܶܪܛܢܘܢ܀

16- ܘܶܐܫܰܒܚ ܒܨܰܦܪܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܬܽܘܗܝܐ܀

17- ܡܛܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܘܣܝ ܒܕܠܰܕ܀ ܘܐܠܗܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܝ ܗ̄ ܡ̣ܢܟ ܗ̣ܝ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܬܝܢ

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܠ ܒܶܝܬ ܡܰܩܒܰܝ ܐܰܟܡܰܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܐܻܝܬ ܫܐܠܝܢ ܪ̈ܰܚܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܢܛ: ܒܫܽܘܠܡܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡܶܫܬܰܚܠܦܝ̣ܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܚܰܝܒܽܘܬܐ ܠܙܟܽܘܬܐ. ܒܰܟܬܺܝܒܘܬ ܩܝܡܬܐ ܗ̄ ܕܡ̣ܢ ܡܽܘܟܟܐ ܠܕܰܘܺܝܕ. ܒܝܽܘܠܦܢܐ ܐܶܡܬܝ ܕܐܰܘܩܶܕ ܠܡܶܨܥܰܬ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ ܕܫܽܘܒܟ. ܘܗܦܰܟ ܝܘܐܒ ܘܰܡܚܐ ܠܐܕܘܡ ܢܰܚܠܐ ܕܡܶܠܚܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܰܠܦܝ̈ܐ ܗ̄ ܒܰܟܬܒܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܡܰܠܟܘ̈ܬܐ ܪܫܝ̣ܡܐ ܢܰܗܝ̣ܪܐܻܝܬ ܬܰܫܥܝ̣ܬܐ ܗ̇ܕܐ܀

1- ܐܠܗܐ ܛܥܰܝܬܢ ܘܰܐܥܝܩܬܢ ܗ̄ ܒܰܙܒܰܢ ܐܽܘܠܨܢܐ ܡ̣ܢ ܒܛܺܝܠܽܘܬܟ ܩܰܕܡܝܬܐ܀

ܘܰܪܓܶܙܬ ܥܠܰܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܓܶܙܬ ܘܚܰܢܬ ܠܢ܀ ܐܙܝܥܬܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܙܰܥܙܰܥܬܗ̇ ܠܐܰܪܥܐ ܗ̇ܕܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀ ܘܰܦܬܰܚܬܗ̇ ܗ̄ ܩܕܡ ܚܰܢܦ̈ܐ ܕܢܶܥܠܘܢ ܘܰܢܕܽܘܫܽܘܢܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܕܰܠܰܚܬܗ̇܀

2- ܥܨܽܘܒ ܬܒܪܗ̇ ܗ̄ ܒܟܽܘܪܗܢܐ܀ ܡܛܠ ܕܶܐܬܟܰܪܗܰܬ݀ ܗ̄ ܒܚܰܪܒܐ܀

3- ܘܰܐܫܩܝ̣ܬ ܐܢܘܢ ܚܰܡܪܐ ܬܛܺܝܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܰܡܪܐ ܕܡܶܬܬܰܘܝܢܘܬܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܕܨܽܘܕܪܐ܀ ܣܘܡܐܟܘܣ: ܕܙܰܘܥܐ ܗ̄ ܐܰܥܺܝܩܬ ܐܢܘܢ܀

4- ܝܰܗܒܬ ܠܕܚ̈ܠܰܝܟ ܐܬܐ ܗ̄ ܕܥܽܘܕܪܢܐ. ܐ̱ܪܳܙ ܨܠܝ̣ܒܐ ܦܪܘܩܝܐ ܕܒܗ ܙܰܝܢ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܐ܀

ܕܠܐ ܢܶܥܪܩܘܢ ܡ̣ܢ ܩܶܫܬܐ ܗ̄ ܕܰܒܥܶܠܕܒܒ̈ܐ ܕܰܡܬܺܝܚܐ ܠܘܩܒܠܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܕܠܐ ܢܶܥܪܩܘܢ: ܐܠܐ ܕܢܶܥܪܩܘܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܦܰܪܨܘܦܐ ܕܩܶܫܬܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܐܰܝܟܢܐ ܕܢܺܚܘܢ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡ ܦܰܪܨܘܦ ܩܶܫܬܐ܀

5- ܡܛܠ ܕܢܶܙܕܰܝܢܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܢܶܬܦܰܪܩܘܢ ܚܰܒܝ̣̈ܒܝܟ܀

6- ܐܠܗܐ ܡܰܠܶܠ ܒܩܽܘܕܫܗ ܗ̄ ܒܪܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܕܝ̣ܠܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܩܰܕܺܝܫܶܗ ܗ̄ ܒܦܘܡ ܢܒܺܝܶܗ ܕܢܶܦܪܩܰܢ܀ ܐܶܬܚܰܝܠ ܐܢ̣ܐ ܗ̄ ܥܠ ܡܰܩܕܘܢܝ̈ܐ܀ ܘܶܐܦܰܠܶܓ ܠܰܫܟܺܝܡ ܗ̄ ܝܪܬܘܬܗ ܕܝܰܘܣܦ ܕܚܰܛܦܘܗ̇ ܗܘܰܘ ܢܽܘܟܪ̈ܝܐ܀ ܘܰܠܥܽܘܡܩܐ ܕܣܟܘܬ ܗ̄ ܦܩܰܥܬܐ ܥܰܬܝ̣ܪܬ ܥ̈ܰܠܠܬܐ ܕܰܒܙܺܝܙܐ ܗܘܬ܀ ܐܶܡܫܽܘܚ ܗ̄ ܠܰܡܦܰܠܓܘܬܗ̇ ܒܝܬ ܫܰܒ̈ܛܐ ܐܝܟ ܕܰܒܙܰܒܢܗ ܕܝܶܫܘܥ ܒܰܪܢܘܢ܀

7- ܕܝ̣ܠܝ ܗ̣ܘ ܓܶܠܥܕ ܗ̄ ܐܰܬܪܐ ܘܛܽܘܪܐ ܕܡ̣ܢ ܡܰܕܢܚܐ ܠܝܽܘܪܕܢܢ܀ ܘܕܝ̣ܠܝ ܗ̣ܘ ܡܢܰܫܐ ܗ̄ ܫܰܒܛܐ܀ ܘܰܐܦܪܝܡ ܗ̄ ܕܓܰܢ̱ܒܪ ܗܘܐ ܒܰܩܪ̈ܒܐ ܝܰܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܫܰܒ̈ܛܐ܀ ܡܥܰܫܢܢܶܗ ܕܪܝ̣ܫ ܗ̄ ܢܶܗܘܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝܡ. ܒܗ̇ܝ ܕܥܠ ܪܝ̣ܫܗ ܐܶܬܬܣܝ̣ܡܬ݀ ܝܰܡܝܢ ܝܰܥܩܘܒ܀ ܝܺܗܘܕܐ ܡܰܠܟܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܫܽܘܘܕܝܐ ܕܰܗܘܐ ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ ܠܗ ܠܕܰܘܺܝܕ܀ ܕܡ̣ܢ ܙܰܪܥܟ ܐܰܘܬܒ ܥܠ ܟܽܘܪܣܝܟ܀

8- ܘܡܘܐܒ ܗ̄ ܕܠܘ ܕܝ̣ܠܝ ܗ̣ܘ ܫܝܓܬܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܝ ܗ̄ ܥܳܒܶܕ ܐܢ݂ܐ ܠܗ ܕܡܶܬܬܕܝ̣ܫ ܘܡܶܬܐܫܶܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܰܕܣܐ ܕܣܰܒܪܝ܀ ܥܠ ܐܰܕܘܡ ܐܶܫܪܶܐ ܡܣܢ̈ܝ ܗ̄ ܘܶܐܕܽܘܫ ܐܢܘܢ ܬܚܶܝܬ ܫܽܘܠܛܢܝ܀ ܘܥܠ ܦܠܶܫܬ ܐܶܩܥܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܥܠ ܐܝ̣ܪܝ̣ܚܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܕܽܘܟܬ ܦܶܬܓܡܐ ܗ̇ܢܐ: ܠܝ̣ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܰܝ ܫܰܪܒܬܐ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕܘ ܐܡ̇ܪ. ܗ̇ܟܢܐ ܐܰܪܡܢܝܐ܀

9- ܘܡ̇ܢܘ ܢܰܘܒܠܢܝ ܠܰܩܪܝ̣ܬܐ ܥܰܫܝ̣ܢܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܕܝ̣ܢ̱ܬܐ ܕܰܚܒܝ̣ܫܘܬܐ ܗ̄ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܝܶܐ܀

10- ܕܗܐ ܐܢ̱ܬ ܐܠܰܗܐ ܛܥܰܝܬܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܘ ܐܢ̱ܬ ܐܠܗܐ ܕܰܕܚܰܩܬ ܠܢ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܐܠܐ ܐܢ̱ܬ܀

11- ܡܛܠ ܕܕܰܓܠ ܗ̣ܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܪܺܝܩ ܗ̣ܘ܀ ܦܽܘܪܩܢܶܗ ܕܒܰܪܢܫܐ ܗ̄ ܐܢ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܠܐ ܨܒܐ ܐܢ̱ܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܐܠܗܐ ܢܶܥܒܕ ܚܰܝܠܐ ܘܗ̣ܘ ܢܫܽܘܛ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܠܨܺܝܢ ܠܢ ܗ̄ ܗ̇ܠܝܢ ܬܪܶܝܢ ܦܶܬܓܡ̈ܐ ܠܰܝܬ ܒܣܽܘܪܝܝܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܚܕ

ܡܚܰܘܶܐ ܥܠ ܐܰܝܠܝܢ ܕܶܐܣܬܥܰܪܝ ܠܘܬ ܥܰܡܐ ܕܰܒܒܒܶܝܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܣ̄ ܒܫܽܘܠܡܐ ܒܬܶܫܒܚ̈ܬܐ ܠܕܰܘܺܝܕ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܕܙܟܘܬܐ ܒܝܰܕ ܟܶܢܪܐ ܕܕܰܘܺܝܕ܀

1- ܫܡܰܥ ܐܠܗܐ ܨܠܽܘܬܝ ܘܨܽܘܬ ܠܒܥܘܬܝ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܰܒܫܶܒܝܐ ܐܺܝܬܰܝ ܘܒܰܝܢܬ ܥܩ̈ܬܐ܀

2- ܡ̣ܢ ܣܰܘܦ̈ܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܒܳܒܠܝ̈ܐ܀

ܠܟ ܗ̣ܘ ܩܪܐ ܐ̱ܢ݂ܐ ܗ̄ ܕܬܰܦܢܶܝܢܝ ܠܘܬܟ܀ ܕܥܠ ܟܺܐܦܐ ܗ̄ ܫܪܪܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܢܐ܀ ܐܰܪܝ̣ܡܬܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܰܡܪܶܡܬܢܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ܀ ܘܒܰܝܰܐܬܢܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܟܰܪܝܽܘܬܐ ܕܺܐܝܬܝ ܗܘܺܝܬ ܒܗ̇܀

3- ܡܛܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܠܝ̣ ܒܶܝܬܓܰܘܣܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪ̈ܝܐ܀ ܘܡܰܓܕܠܐ ܪܡܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܰܝ ܗ̄ ܬܠܬܺܝܢ ܘܰܚܕܐ ܡܰܠܟ̈ܘܢ ܕܰܟܢܰܥ̈ܢܝܐ܀

4- ܘܶܐܣܬܰܬܰܪ ܒܛܶܠܠܐ ܕܟܶܢ̈ܦܰܝܟ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܺܝܫ̈ܢ܀

5- ܡܛܠ ܕܐܢ̱ܬ ܐܠܗܐ ܫܡܰܥܬ ܢܶܕܪ̈ܝ ܗ̄ ܟܕ ܥܕܰܟܝܠ ܒܝܬ ܒܳܒܠܝ̈ܐ ܐܺܝܬܰܝ܀ ܘܝܰܗܒܬ ܝܽܘܬܪܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝܪܬܽܘܬܐ܀ ܠܕܚ̈ܠܰܝ ܫܡܟ ܗ̄ ܒܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

6- ܐܰܘܣܶܦܬ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܥܠ ܝܰܘܡ̈ܬܗ ܕܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܙܽܘܪܒܒܶܝܠ܀ ܘܰܫܢ̈ܘܗܝ ܠܕܪܕܪ̈ܺܝܢ ܗ̄ ܕܢܰܡܠܶܟ ܥܠܰܝܢ ܒܙܰܒܢܐ ܣܰܓܝܐܐ܀

7- ܢܶܬܩܰܝܡ ܗ̄ ܝܽܘܒܠܗ܀ ܠܥܠܡ ܩܕܡ ܐܠܰܗܐ ܗ̄ ܒܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܛܰܝܒܘܬܐ ܘܩܽܘܫܬܐ ܡܰܢܘ ܢܶܛܪܝܗ̇ ܗ̄ ܛܰܝܒܘܬܐ ܠܕܰܘܺܝܕ܀ ܐܠܐ ܐܢ ܐܰܢܬ ܐܠܰܗܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܘܰܫܪܪܗ ܡ̇ܢܘ ܢܶܒܨܶܐ܀ ܘܗ̇ܠܝܢ ܡ̇ܢ ܓܽܘܫܡܢܐܻܝܬ. ܪܘܚܢܐܻܝܬ ܕܝܢ: ܐܰܘܣܶܦܬ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܗ̄ ܕܒܬܪ ܩܝܡܬܐ܀ ܥܠ ܝܰܘ̈ܡܬܗ ܕܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܥܠ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܕܰܡܕܰܒܪܢܘܬܗ ܕܡܰܠܟܐ ܡܫܝ̣ܚܐ܀ ܘܰܫܢ̈ܘܗܝ ܠܕܪܕܪ̈ܺܝܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܰܠܐܟܐ ܠܰܒܬܘܠܬܐ: ܕܰܠܡܰܠܟܘܬܗ ܣܽܘܦ ܠܐ ܢܶܗܘܐ܀ ܕܢܶܬܩܰܝܡ ܠܥܠܡ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܟܕ ܝܬܒ ܡ̣ܢ ܝܰܡܝܢܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܒܐ܀

ܗ̇ܟܢ ܐܶܙܰܡܪ ܒܰܦܬܚ ܙܰܝ ܠܰܫܡܟ ܗ̄ ܟܕ ܦܢܶܐ ܐܢ݂ܐ ܠܐܘܪܫܠܶܡ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܬܪܝܢ

ܐܰܡܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦ  ܡܰܩܒܝ̈ܐ ܟܕ ܐܶܬܐܠܶܨܘ ܡ̣ܢ ܐܰܢܛܝܟܘܣ ܕܰܢܕܰܒܚܽܘܢ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܣ̄ܐ ܒܫܽܘܠܡܐ ܚܠܦ ܐܺܝܕܺܝܬܘܡ ܗ̄ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܡܙܰܡܪ̈ܢܐ: ܡܰܙܡܽܘܪܐ ܠܕܰܘܺܝܕ܀

ܠܐܠܗܐ ܡܣܰܟܝܐ ܢܰܦܫܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ ܡܶܫܬܰܥܒܕܐ ܢܰܦܫܝ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܒܪܰܡ ܠܐܠܗܐ ܡܶܫܬܰܥܒܕܐ ܢܰܦܫܝ ܗ̄ ܘܐܦܶܢ ܪܶܒܘ ܒܝ̣ܫ̈ܢ ܢܶܚܕܪ̈ܢܢܝ ܡ̣ܢܟܘܢ ܐܘ ܝܰܘܢܝܐ:܀

3- ܥܕܰܡܐ ܠܐܶܡܬܝ ܡܶܬܪܰܓܪܓܝ̣ܢ ܐܢܬܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܬܬܣܝ̣ܡܝ̣ܢ ܐܢܬܘܢ܀ ܣܘܡ̄: ܥܡܠܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ ܢܣܒܝ̣ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܗ̄ ܚܺܐܦܐ܀ ܥܠ ܓܰܒܪܐ ܗ̄ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܥܰܡܐ ܗ̇ܢܐ ܙܥܽܘܪܐ ܕܬܶܩܛܠܘܢ ܗ̄ ܕܬܰܘܒܕܽܘܢܝܗܝ܀ ܐܝܟ ܐܶܣܬܐ ܕܰܡܛܬ ܗ̄ ܘܰܠܡܰܦܽܘܠܬܐ ܚܝܪܐ܀ ܘܐܝܟ ܣܝܓܐ ܕܰܕܚܝ̣ܩ ܗ̄ ܗ̇ܪܟܐ ܪܢܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܥܠܝ ܕܕܰܠܺܝܠܺܝܢܰܢ ܠܡܶܬܢܟܝܘ ܡ̣ܢܟܘܢ܀

4- ܐܠܐ ܐܦ ܡ̣ܢ ܐܝ̣ܩܪܗ ܗ̄ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܬܶܫܡܫܬܐ ܢܡܽܘܣܝܬܐ܀ ܐܶܬܪܰܥܝ̣ܘ ܠܡܶܕܚܝܗ ܗ̄ ܠܘܬ ܕܶܚܠܰܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀ ܒܦܽܘܡܗܘܢ ܡܒܰܪܟܝ̣ܢ ܗ̄ ܒܡ̈ܶܠܐܷ ܡܫܰܕܠܢ̈ܝܬܐ܀ ܘܰܒܠܶܒܗܘܢ ܠܝܛܝܢ ܗ̄ ܟܠ ܕܒܝ̣ܫ ܡܶܬܚܰܫܒܝ̣ܢ܀

6- ܘܒܶܝܬܓܰܘܣܝ ܕܠܐ ܐܶܙܽܘܥ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܐܶܫܠܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܠܐ ܐܶܦܰܕ܀

8- ܣܰܒܪܘ ܒܗ ܟܠ ܫܥܐ ܥܰܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܠܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ܀ ܘܐܫܘܕ ܩܕܡܘܗܝ ܠܶܒܟܘܢ ܗ̄ ܚܽܘܫܒܰܝ̈ܟܘܢ܀

9- ܕܰܒܡܰܣܰܐܬܐ ܡܰܥܠܝܢ ܒܰܪܒܨ ܠܡܰܕ. ܗ̄ ܡܰܥܘܠܺܝܢ ܡ̣ܢ ܥܶܠܝܐ܀ ܘܰܣܪܺܝܩܺܝܢ ܐܰܟܚܕܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܟܺܐܢܘܬܐ܀

10- ܩܶܢܝܢܐ ܡܐ ܕܣܓܶܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܥܰܘܠܐ܀

11- ܠܐ ܢܶܚܕܐ ܒܗ ܠܶܒܟܘܢ܀ ܚܕܳܐܗܝ ܕܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܕܐ ܙܒܰܢ ܡܰܠܶܠ ܐܠܗܐ ܥܠ ܥܰܘ̈ܠܐܶ ܒܢܡܘܣܐ܀ ܕܦܪܰܥ ܐܢ݂ܐ ܚܰܘܒ̈ܐ ܕܰܐܒܗ̈ܐ ܥܠ ܒܢܰܝ̈ܐ ܥܠ ܬܠܬܐ ܘܥܠ ܐܰܪܒܥܐ ܕܪ̈ܺܝܢ܀ ܘܰܕܬܰܪܬܶܝܢ ܗ̇ܠܝܢ ܫܡܰܥܬ ܕܠܐ ܕܠܰܕ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܕܫܶܡܥܶܬ ܒܕܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܪܶܝܢ ܗ̇ܠܝܢ ܫܶܡܥܶܬ ܕܠܐ ܕܠܰܕ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܗ̇ܠܝܢ ܫܡܰܥܢܰܢ ܗ̄ ܥܠ ܙܰܕܝ̣ܩ̈ܐ ܒܗ ܒܢܡܘܣܐ: ܕܢܛܰܪ ܐܢ݂ܐ ܛܰܝܒܘܬܐ ܠܐܠܦ̈ܝ ܕܪ̈ܶܐ ܠܪ̈ܚܡܰܝ ܘܰܠܢܛܪ̈ܝ ܦܽܘܩ̈ܕܢܝ܀

12- ܡܛܠ ܕܐܢ̱ܬ ܦܳܪܥ ܐܢܬ ܠܓܰܒܪܐ ܐܝܟ ܥܒܕܰܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܒܟܺܐܢܘܬܐ ܐܢ ܕܛܒ ܘܶܐܢ ܕܒܝ̣ܫ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܬܠܬܐ

ܡܶܬܢܒܐ ܥܠ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܕܰܒܥܰܡܐ ܕܰܒܒܳܒܶܝܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܙܡ̄ ܕܣܒ̄: ܡܰܙܡܽܘܪܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܟܕ ܐܺܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܡܰܕܒܪܐ ܕܐܰܕܽܘܡ܀ ܣܘܡ̄: ܕܝ̣ܗܘܕܐ: ܗ̄ ܟܕ ܥܪܩ ܡ̣ܢ ܫܐܘܠ܀

1- ܐܠܰܗܝ ܐܠܗܝ ܐܢ̱ܬ ܐܶܣܰܟܶܐ ܠܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܘܬܟ ܡܩܰܕܶܡ ܐܢ݂ܐ ܗ̄ ܕܬܰܦܢܶܝܢܝ ܡ̣ܢ ܫܶܒܝܐ܀ ܨܰܗܝܐܗܝ ܠܟ ܢܰܦܫܝ ܗ̄ ܘܝܰܐܺܝܒܐ ܠܥܽܘܕܪܢܟ܀ ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܠܟ ܒܶܣܪܝ ܗ̄ ܕܬܶܦܪܩܝܘܗܝ ܡ̣ܢ ܐܽܘܠܨܢܐ܀

2- ܗ̇ܟܢ ܚܪܬܟ ܒܩܽܘܫܬܐ ܗ̄ ܒܰܫܪܪܐ ܣܰܟܝ̣ܬ ܠܟ ܘܠܰܘ ܒܶܐܣܟܺܡܐ ܕܰܓܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܡܰܩܕܫܐ܀ ܕܶܐܚܙܶܐ ܥܽܘܫܢܟ ܗ̄ ܕܥܠ ܒܳܒܠܝ̈ܐ܀ ܘܺܐܝܩܪܟ ܗ̄ ܕܰܢܛܝ̣ܪ ܠܝ̣܀

3- ܡܛܠ ܕܛܒܺܝ̈ܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܗ̄ ܕܗܘܶܝܢ ܥܠܰܝ ܒܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܢܰܓܝ̣ܪ̈ܐ ܕܒܶܝܬ ܒܳܒܠܝ̈ܐ܀ ܘܣܶܦ̈ܘܬܝ ܢܫܰܒܚ̈ܢܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܩ̈ܰܠܣܢܟ ܗ̄ ܚܠܦ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܰܥܠܝ܀

5- ܐܝܟ ܫܽܘܡܢܐ ܘܐܝܟ ܬܰܪܒܐ ܗ̄ ܫܐܠ ܐܢ݂ܐ܀ ܬܶܕܗܰܢ ܢܰܦܫܝ ܗ̄ ܕܰܡܢܰܚܒܐ ܒܥܶܩ̈ܒܬ ܫܶܒܝܐ܀

6- ܐܶܬܕܟܰܪܬܟ ܥܠ ܬܰܫܘܺܝܬܝ ܗ̄ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܙܰܒܢܐ ܕܛܽܘܪܦܐ ܐܠܐ ܘܰܒܙܰܒܢܐ ܕܰܢܝܚܐ܀

ܘܰܒܠܰܝ̈ܠܰܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܨܰܦܪܐ ܪܢܺܝܬ ܒܟ ܗ̄ ܟܕ ܡܶܬܚܰܫܒ ܐ̱ܢ݂ܐ ܒܛܰܝܒ̈ܘܬܟ܀

7- ܘܰܒܛܶܠܠܐ ܕܟܶܢ̈ܦܰܝܟ ܐܶܫܬܰܒܚ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܒܣܶܬܪܐ ܕܓ̈ܦܰܝܟ ܐܶܪܘܰܙ܀

8- ܢܶܦܩܰܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܶܒܩܰܬ ܢܰܦܫܝ ܒܬܪܟ ܗ̄ ܕܬܶܦܪܩܝܗ̇܀ ܘܰܥܠܰܝ ܣܶܡܟܰܬ݀ ܝܰܡܝܢܟ ܗ̄ ܟܕ ܩܰܪܝ̣ܒ ܗܘܺܝܬ ܠܡܶܦܰܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܝ̣ ܕܝܢ ܣܰܝܥܰܬ݀ ܝܰܡܝܢܟ܀

9- ܗ̣ܢܘܢ ܒܥܰܘ ܕܢܰܘܒܕܽܘܢ ܠܢܰܦܫܝ ܗ̄ ܡܰܓܢ܀ ܘܢܶܥܠܘܢ ܒܘܰܐܘ܀ ܒܬܰܚ̈ܬܝܬܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܒܩܰܒܪܐ ܘܒܰܫܝܽܘܠ܀

10- ܢܶܫܬܰܠܡܘܢ ܗ̄ ܒܳܒܠܝ̈ܐ܀ ܠܚܰܪܒܐ ܗ̄ ܕܡܕܝ̈ܐ ܘܦܳܪ̈ܣܝܐ܀ ܘܡܶܐܟܘܠܬܐ ܠܬܰܥ̈ܠܐܶ ܗ̄ ܡܚܺܝ̈ܠܐܷ ܢܶܗܘܘܢ܀ ܘܡܰܠܟܐ ܢܶܚܕܐ ܒܰܐܠܗܐ܀ ܗ̄ ܓܽܘܫܡܢܐܻܝܬ: ܙܽܘܪܒܒܶܝܠ. ܪܘܚܢܐܻܝܬ ܡܪܢ܀ ܘܢܶܫܬܰܒܗܰܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܢܶܬܩܰܠܣ܀ ܟܠ ܕܝܡܶܐ ܒܗ ܗ̄ ܒܰܐܠܗܐ܀ ܡܛܠ ܕܢܶܣܬܟܰܪ ܦܽܘܡܗܘܢ ܕܕܰܓ̈ܳܠܐܷ ܕܒܳܒܠܝ̈ܐ ܘܠܐ ܬܘܒ ܢܺܐܡܪܘܢ ܠܝ̣: ܐܰܝܟܰܘ ܐܠܰܗܟ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

ܐܰܡܝ̣ܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܟܕ ܐܶܬܪܕܶܦ ܡ̣ܢ ܫܐܘܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܣܓ̄: ܒܫܽܘܠܡܐ ܡܰܙܡܘܪܐ ܠܕܰܘܺܝܕ܀

1- ܫܡܰܥ ܐܠܰܗܐ ܩܠܝ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܨܠܘܬܝ܀

ܟܕ ܐܶܬܟܰܫܦ ܠܟ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܰܫܡܰܥܬܢܝ ܙܰܒ̈ܢܝܢ ܣܓܺܝ̈ܐܢ܀

2- ܣܰܬܰܪܰܝܢܝ ܡ̣ܢ ܥܰܘܠܗ ܕܒܝ̣ܫܐ ܗ̄ ܫܐܘܠ܀

4- ܠܡܶܫܕܳܐ ܒܛܽܘܫܝܳܐ ܒܬܰܡܝ̣ܡܐ ܗ̄ ܒܕܰܘܺܝܕ܀

ܘܡ̣ܢ ܫܶܠܝܐ ܢܶܫܕܘܢ ܒܗ ܗ̄ ܢܟ̈ܠܐ ܘܦܽܘܪ̈ܣܐ܀ ܘܠܐ ܢܶܬܚܙܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܐ ܢܕܰܚܠܘܢ܀

6- ܐܶܬܚܰܫܒܘ ܥܰܘ̈ܠܐ ܗ̄ ܕܢܰܘܒܕܽܘܢܢܝ܀

ܘܣܦܘ ܗ̄ ܗ̣ܢܘܢ ܐܶܒܕܘ܀ ܠܡܶܒܨܐ ܥܰܘܠܐ ܗ̄ ܕܒܶܝܬ ܫܐܘܠ܀ ܡ̣ܢ ܓܰܘܶܗ ܕܒܰܪܢܫܐ ܗ̄ ܕܫܐܘܠ܀

7- ܘܢܶܫܕܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܢܶܙܢܘܩ ܒܗܘܢ ܓܶܐܪ̈ܐ ܕܫܰܒܪ̈ܐ ܗܘ̈ܝ ܡܰܚ̈ܘܬܗܘܢ܀

8- ܘܢܶܬܟܰܪܗܘܢ ܗ̄ ܢܶܬܡܚܠܘܢ܀ ܠܰܫܢܰܝ̈ܗܘܢ ܗ̄ ܢܒܰܛܠܘܢ ܡ̣ܢ ܓܘܕܦܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܚܡܫܐ

ܥܠ ܥܰܡܐ ܕܰܒܒܳܒܶܝܠ ܕܡܶܬܝܰܐܝܒܝܢ ܠܦܽܘܢܝܐ܀

ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܣ̄ܕ ܒܫܽܘܠܡܐ ܡܙܡ̄ ܠܕܰܘܺܝܕ ܕܬܶܫܒܘܚܬܐ܀

1- ܠܳܟ ܝܳܐܝܳܐ ܬܶܫܒܘܚܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܐܷܐ ܫܽܘܒܚܐ܀ ܐܠܰܗܐ ܒܨܶܗܝܘܢ ܗ̄ ܗ̇ܝ ܕܰܦܪܫܬܗ̇ ܠܬܶܫܡܫܬܟ܀ ܘܠܟ ܡܶܬܦܪܥ ܢܶܕܪܐ ܗ̄ ܒܐܘܪܫܠܶܡ ܟܕ ܦܢܶܝܢ܀

2- ܠܘܬܟ ܟܠ ܒܣܰܪ ܢܺܐܬܐ ܗ̄ ܟܠܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܢܶܦܠܚܘܢ ܠܟ܀

3- ܡ̈ܶܠܐܷ ܕܥܰܘ̈ܠܐ ܗ̄ ܚܶܣܕܐ ܕܒܒܠܝ̈ܐ܀ ܥܫܶܢܶܝ̈ܢ ܡ̣ܢܝ ܗ̄ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܶܐܥܒܕ ܠܗܘܢ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܐ ܕܰܠܡܢܐ ܐܰܗܡܝ̣ܬ ܡ̣ܢܝ܀

4- ܛܽܘܒܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܨܳܒܐ ܐܢ̱ܬ ܒܗ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܰܠܡܶܥܒܰܕ ܠܗ ܦܽܘܢܝܐ܀ ܘܰܡܩܰܪܒ ܐܢ̱ܬ ܠܗ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܳܒܶܝܠ܀ ܕܢܶܥܡܰܪ ܒܕܰܝܪܟ ܗ̄ ܒܐܘܪܫܠܶܡ܀

5- ܘܡ̣ܢ ܙܰܕܝܩܘܬܟ ܗ̄ ܟܺܐܢܘܬܟ܀ ܕܚܺܝܠܬܐ ܗ̄ ܕܥܒܕ ܐܢ̱ܬ ܬܒܰܥܬܐ ܒܡܰܣܟܠܢܐ܀ ܣܰܒܪܐ ܕܟܠܗܘܢ ܣܰܘܦ̈ܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

ܘܰܕܥܰܡܡ̈ܐ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܗ̄ ܕܶܐܬܦܪܶܩܘ ܒܡܰܦܠܗ ܕܒܒܠܝܐ܀

6- ܡܰܬܩܰܢ ܛܽܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܕܚܕܪ̈ܝ ܐܘܪܫܠܶܡ ܒܚܰܝܠܗ܀

7- ܡܫܰܬܶܩ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐ ܕܝܰܡܡ̈ܐ ܘܩܠܐ ܕܓܰܠܠܝ̈ܗܘܢ ܗ̄ ܗ̇ܟܢܐ ܡܫܰܬܩ ܡ̣ܢܢ ܠܰܪܕܽܘܦܝܐ ܕܒܳܒ̈ܠܝܐ܀

8- ܘܡ̣ܢ ܡܰܦܩ̈ܝ ܒܰܙܩܦ ܦܶܐ ܨܰܦܪܐ ܘܪܰܡܫܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܰܕܢܚܐ ܠܡܰܥܪܒܐ ܢܶܣܬܰܟܠܘܢܟ܀

9- ܒܫܽܘܒܚܐ ܗ̄ ܕܡܶܢܢ ܠܟ ܐܶܬܩܰܪܒ܀ ܐܶܬܕܟܰܪܬܗ̇ ܠܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀ ܐܰܫܠܝܬܗ̇ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܩܰܪ̈ܺܝܒܐ܀ ܘܒܣܽܘܓܐܐ ܗ̄ ܕܛܒ̈ܬܐ ܐܰܥܬܰܪܬܗ̇܀ ܬܰܦ̈ܐ ܕܰܐܠܗܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܰܗܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܡܰܒܽܘܥ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܶܐܬܬܡܡܘ ܒܚܰܪܒܐ܀

10- ܟܪ̈ܒܝܗ̇ ܗ̄ ܚܛܘ̈ܛܐ ܕܡܨܛܪܝܢ ܒܣܶܟܬ ܦܰܕܢܐ܀ ܐܪܘܝܬ ܗ̄ ܒܡܶܛܪ̈ܐ ܘܒܰܪ̈ܣܺܝܣܐ ܗ̄ ܠܘ ܒܡܶܛܪܐ ܚܒܺܝܛܐ܀ ܬܶܬܪܰܒܐ ܡܰܘܥܺܝܬܗ̇: ܕܰܐܪܥܐ܀ ܘܬܶܬܒܰܪܟܝ ܗ̄ ܡܶܢܟ܀

11- ܒܰܪܟ ܟܠܝ̣ܠܐ ܕܫܰܢ̱ܬܐ ܗ̄ ܚܽܘܕܪܐ ܕܝ̄ܒ ܝܰܪ̈ܚܐ܀ ܘܥܓ̈ܠܝܟ ܗ̄ ܥܰܡܟ܀ ܢܶܣܒܥܘܢ ܬܰܕܐܐ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܐܴܠܰܦ. ܗ̄ ܝܘܪܩܐ ܕܝܥܐ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ܀

12- ܘܢܶܣܒܥܘܢ ܗ̄ ܥܶܓ̈ܠܐ ܘܟܠܗ̇ ܒܥܺܝܪܐ܀ ܡ̣ܢ ܕܰܝܪ̈ܐ ܕܡܰܕܒܪܐ ܗ̄ ܚܰܩ̈ܠܬܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܝܬܒܐ܀

ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܗ̄ ܕܦܰܩܚ̈ܐ ܘܗܰܒܒ̈ܐ܀ ܪ̈ܳܡܬܐ ܗ̄ ܕܛܽܘܪ̈ܐ܀ ܢܶܬܚܰܙ̈ܩܢ ܗ̄ ܢܶܬܥ̈ܦܢ܀

13- ܘܢܶܠܒܫܘܢ ܫܰܡܺܝ̈ܢܐ ܕܥܢ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܶܟܪ̈ܐ ܕܥܶܪ̈ܒܐ ܗ̄ ܥܰܡܪܐ ܣܰܓܝܐܐ܀ ܘܥܽܘܡܩ̈ܐ ܗ̄ ܢܰܚ̈ܠܐܷ܀ ܢܶܬܡܠܘܢ ܥܒܽܘܪܐ ܗ̄ ܚ̈ܶܛܐ܀ ܘܢܶܪܘܙܽܘܢ ܗ̄ ܒܢ̈ܝ ܝܰܥܩܘܒ܀ ܘܰܢܫܰܒܚܘܢ ܗ̄ ܠܐܠܗܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܫܬܐ

ܐܰܡܝ̣ܪ ܥܠ ܦܽܘܢܝܐ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܘܦ ܬܰܡܺܝܡ̈ܐ ܕܒܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܣܗ̄ ܒܫܽܘܠܡܐ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܡܰܙܡܘܪܐ ܕܰܩܝܡܬܐ ܗ̄ ܟܕ ܐܰܩܝ̣ܡ ܠܐܪܽܘܢܗ ܕܡܪܝܐ ܒܐܘܪܫܠܶܡ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܰܐܣܩܶܗ ܡ̣ܢ ܒܝܬ ܥܘܟܪ ܐܕܘܡ ܓܬܝܐ܀

1- ܫܰܒܚܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝܰܒܒܘ ܠܐܠܗܐ ܟܠܗ̇ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܘܠܘ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܐ܀

2- ܙܡܰܪܘ ܒܰܫܠܝ ܙܰܝ ܠܐܺܝܩܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܟܝܠ ܠܰܫܡܗ܀

3- ܒܣܽܘܓܐܐ ܕܥܽܘܫܢܟ ܢܶܬܟܬܒܘܢ ܠܟ ܒܥܶܠܕܒܒ̈ܝܟ ܒܕܳܠܰܕ ܘܠܐ ܬܶܩܪܐ ܢܶܬܟܰܬܒܘܢ ܒܬܰܘ ܗ̄ ܒܳܒܠܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܕܶܚܠܬܗܘܢ. ܒܦܽܘܡܐ ܒܰܠܚܘܕ ܢܰܘܪܒܘܢܟ܀ ܘܠܰܘ ܒܠܶܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܣܰܓܝܐܘܬ ܚܰܝܠܟ ܢܕܰܓܠܽܘܢܟ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܰܝܟ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܕܰܓ̈ܠܐܷ ܗܘܶܝܢ ܠܟ܀

5- ܕܬܘ ܚܙܰܘ ܥܒܕܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܗ̄ ܒܰܙܒܢ ܒܡܶܨܪܝܢ ܗ̇ܫܐ ܒܒܳܒܶܝܠ܀

6- ܕܰܗܦܟ ܝܰܡܐ ܗ̄ ܕܣܽܘܦ܀ ܠܝܰܒܫܐ. ܘܰܠܢܰܗܪܐ ܗ̄ ܕܝܽܘܪܕܢܢ܀ ܥܰܒܪܽܘܗܝ ܡ̣ܢ ܪܓܶܠ܀

7- ܬܡܢ ܗ̄ ܒܒܳܒܶܝܠ܀ ܢܶܚܕܐ ܒܗ ܗ̄ ܟܕ ܡܦܩ ܠܢ ܡܢܗ̇ ܐܰܟܡܐ ܕܡ̣ܢ ܡܶܨܪܝܢ܀ ܘܡܪ̈ܘܕܶܐ ܠܐ ܢܶܬܬܪܝ̣ܡܘܢ ܠܥܠܡ ܗ̄ ܢܶܫܬܰܦܠܘܢ܀

8- ܒܰܪܶܟܘ ܥܰܡܡ̈ܐ ܠܐܠܗܐ ܗ̄ ܕܥܳܩܪ ܠܒܳܒܶܝܠ܀

9- ܕܣܳܡ ܢܰܦܫܰܢ ܒܚܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܟܰܕܘ ܡܺܝ̈ܬܐ ܗܘܝܢ ܒܫܶܒܝܐ܀

10- ܡܛܠ ܕܰܒܚܰܪܬܢ ܐܠܰܗܐ ܘܒܩܰܝܬܢ ܗ̄ ܒܐܘܠܨܢܗ ܕܫܶܒܝܐ ܘܠܐ ܟܦܰܪܢ ܒܳܟ܀

11- ܐܰܥܶܠܬܢ ܒܰܡܨܺܝܕܬܐ ܗ̄ ܕܒܳܒܠܝ̈ܐ܀ ܘܥܒܰܕܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܡܬ܀ ܐܽܘܠܨܢܐ ܒܚܰܨ̈ܝܢ ܗ̄ ܡܰܘܒܠܐ ܝܰܩܺܝܪܬܐ ܕܒܳܒܠܝ̈ܐ܀

12- ܘܐܪܟܒܬ ܒܰܪܢܫܐ ܗ̄ ܢܶܒܘܟܕܢܨܪ ܥܠ ܪܺܝܫܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܥܠ ܪ̈ܺܝܫܰܝܢ܀ ܐܰܥܠܬܢ ܒܢܽܘܪܐ ܗ̄ ܕܰܐܬܽܘܢܐ ܕܐܫܬܓܪ ܒܫܰܒܥܐ܀ ܘܰܒܡܝ̈ܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܦܰܪܙܠܐܴ ܕܡܶܬܪܟܟ ܡ̣ܢ ܩܰܝܢܝܐ܀ ܘܰܐܦܶܩܬܢ ܠܰܪܘܚܬܐ ܒܰܙܩܦ ܘܰܐܘ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ ܗ̇ܕܐ ܓܝܪ ܠܐܘܠܨܢܐ ܣܰܩܽܘܒܠܝܐ ܐܰܟܡܐ ܕܪܘܰܚܬܐ ܒܰܦܬܚ ܘܰܐܘ ܘܪܽܘܟܟ ܬܰܘ ܠܐܠܺܝܨܘܬܐ ܟܶܐܡܬ ܕܐܰܬܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܢܦܐܻܫܐ܀

15- ܝܰܩ̈ܕܐ ܫܰܡܺܝܢ̈ܐ ܗ̄ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܡܽܘܚܐ܀ ܥܡ ܣܘܬܐ ܕܕܶܟܪ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܡ ܒܶܣܡ̈ܐ ܘܕܶܟܪ̈ܐ ܗ̄ ܝܰܩ̈ܕܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܕܶܒܚ̈ܐ ܡܛܠ ܕܝܩܕܺܝܢ. ܘܰܣܘܬܐ: ܪܺܝܚ ܒܶܣܪܐ ܗ̣ܘ ܕܡܶܬܛܰܘܶܐ. ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܣܘܝܐ ܠܗ ܢܰܦܫܐ ܢܣܺܝܒܐ܀

18- ܥܰܘܠܐ ܐܢ ܚܙܰܝܬ ܒܰܦܬܳܚ ܙܰܝ ܗ̄ ܐܢ̱ܬ ܐܠܗܐ܀ ܒܠܶܒܝ ܠܐ ܬܶܦܪܘܩܝܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܘܠܐ ܐܢ ܚܙܐ ܗܘܺܝܬ ܒܰܚܒܨ ܘܰܐܘ ܗ̄ ܐܢ̇ܐ ܒܠܶܒܝ: ܠܐ ܢܶܫܡܥܢܝ ܡܪܝܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܫܒܥܐ

ܡܶܬܢܒܐ ܥܠ ܦܽܘܢܝܐ ܘܡܰܠܦ ܠܟܗ̈ܢܐ ܕܢܶܬܚܰܫܚܽܘܢ ܒܡ̈ܶܠܐܷ ܕܒܽܘܪ̈ܟܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܣܘ̄. ܒܫܽܘܠܡܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܬܐ ܡܙܡ̄ ܕܬܶܫܒܘܚܬܐ܀

1- ܐܠܗܢ ܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܚܘܢ ܠܢ܀

ܢܒܰܪܟܢ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܰܒܠܰܘܛܬܐ ܫܳܕܐ ܠܢ ܡܢ ܐܰܪܥܐ܀ ܘܢܰܢܗܪ ܐܦ̈ܘܗܝ ܒܢ ܗ̄ ܕܡܰܗ̈ܦܟܢ ܗܘ̈ܝ ܡܶܢܢ܀

2- ܘܟܠܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܦܽܘܪܩܢܗ ܗ̄ ܢܶܬܟܪܙ܀

4- ܘܰܢܫܰܒ̈ܚܢ ܡܰܠܟܘ̈ܬܐ ܗ̄ ܠܡܪܢ ܕܦܪܩ ܥܰܒ̈ܕܘܗܝ܀

5- ܢܰܘܕܘܢ ܠܟ ܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܕܡܶܫܬܰܘܬܦܝ̣ܢ ܒܚܰܕܘܬܰܢ܀

6- ܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀ ܝܶܗܒܬ݀ ܦܺܐܪ̈ܝܗ̇: ܢܒܰܪܟܰܢ ܐܠܰܗܐ ܐܠܰܗܢ ܗ̄ ܒܡ̈ܶܠܐܷ܀ ܘܰܢܒܰܪܟܰܢ ܐܠܰܗܐ ܗ̄ ܐܦ ܒܰܥ̈ܒܕܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

ܐܰܡܝ̣ܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܟܕ ܡܰܣܶܩ ܗܘܐ ܩܺܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܒܰܝܬܗ ܕܥܘܒܪ ܐܕܘܡ ܘܗ̣ܘ ܩܕܡܝܗ̇ ܡܪܰܩܶܕ ܗܘܐ ܘܕܐܶܨ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܣܙ̄܀

ܒܫܽܘܠܡܐ ܠܕܰܘܝܕ ܡܰܙܡܘܪܐ ܕܬܶܫܒܘܚܬܐ܀

1- ܢܩܽܘܡ ܐܠܰܗܐ ܗ̄ ܠܥܽܘܕܪܢܢ ܒܝܕ ܩܰܘܡܗ̇ ܕܩܺܒܘܬܐ܀

4- ܘܫܰܒܰܚܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܒܰܕܘ ܐܘܪܚܐ܀ ܠܕܰܪܟܝ̣ܒ ܠܡܰܥܪܒܐ ܡܪܝܐ ܫܡܶܗ ܗ̄ ܕܡ̣ܢ ܡܰܕܢܚܐ ܕܫܽܘܒܚܗ ܕܢܰܚ ܘܦܢܐ ܠܡܰܥܪܒܐ ܕܚܶܫܘܟܘܬܢ܀ ܘܡܰܢܗܪ ܠܢ܀

6- ܐܠܰܗܐ ܡܰܘܬܒ ܝ̣ܚܝܕܝܐ ܗ̄ ܠܥܰܡܐ ܕܰܦܪܺܝܫ ܒܢܡܘ̈ܣܘܗܝ ܡ̣ܢ ܫܰܪܟܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ܀ ܒܒܰܝܬܐ ܗ̄ ܕܰܒܓܰܘ ܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀ ܘܡܰܦܩ ܐܰܣܝܪ̈ܐ ܒܟܰܫܝ̣ܪܘܬܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܀ ܘܡܪ̈ܘܕܐ ܢܶܫܪܘܢ ܒܝܬ ܩܒܽܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܡܶܨܪ̈ܝܐ ܒܓܰܘ ܝܰܡܐ ܐܝܟ ܕܒܰܐܪܥܐ ܢܶܬܩܰܒܪܘܢ܀

7- ܐܠܗܐ ܟܕ ܢܦܰܩܬ ܩܕܳܡ ܥܰܡܟ ܗ̄ ܠܰܡܫܰܒܠܽܘܬܗ ܒܝܕ ܥܰܡܘܕܐ ܘܰܥܢܢܐ܀ ܘܟܕ ܥܒܰܪܬ ܒܐܫܝܡܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܡܰܕܒܪܐ܀ ܐܪܥܐ ܙܥܰܬ݀ ܗ̄ ܥܠ ܕܒܶܝܬ ܕܳܐܬܳܢ ܘܩܽܘܪܚ܀

8- ܘܐܦ ܫܡܰܝ̈ܐ ܢܰܛܶܦܘ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܘܰܪܒܨ ܛܶܝܬ ܗ̄ ܡܰܢܢܳܐ܀ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܐܠܰܗܐ ܗ̇ܢܐ ܛܽܘܪܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܗ̄ ܙܥ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܠܗܐ ܐܠܰܗܗ ܕܣܺܝܢܰܝ܀

9- ܡܶܛܪܐ ܕܨܶܒܝܢܐ ܗ̄ ܡܰܢܢܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܥܝܕܐ܀ ܝܰܗܒܬ ܐܠܗܐ ܠܝܪܬܘܬܟ ܗ̄ ܠܥܰܡܟ܀ ܐܶܬܟܪܰܗܬ ܗ̄ ܒܥܰܒܕܘܬܐ ܕܡܶܨܪ̈ܝܐ܀ ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܰܩܢܬܗ̇܀ ܒܰܨܚܚܐ ܬܰܩܶܦܬܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܪܰܪܬܗ̇܀ ܣܘܡ̄ܐ: ܣܰܬܶܬܬ ܗ̄ ܒܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

10- ܘܚܰܝܘ̈ܬܟ ܗ̄ ܢܰܦܫ̈ܬܐ ܕܰܚܣܰܝ̈ܝܟ܀ ܥܡܪܝܢ ܒܗ̇ ܗ̄ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܩܰܕܝܫܬܐ܀

11- ܡܪܝܐ ܢܶܬܠ ܡܶܠܬܐ ܕܰܣܒܰܪܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܠܬܐ ܠܰܡܣܰܒܪ̈ܢܐ ܗ̄ ܕܦܽܘܪܩܢܐ ܒܝܕ ܡܽܘܫܐ ܘܝܶܫܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ܀ ܒܚܰܝܠܐ ܪܰܒܐ ܗ̄ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܬܐ܀ ܫܠܺܝܘ ܘܰܬܘܰܗܘ ܘܶܐܬܕܰܡܪܘ ܘܶܐܬܒܰܠܗܺܝܘ ܡ̣ܢ ܬܟܺܝܒܽܘܬܐ ܕܩ̈ܠܐܷ ܘܠܰܡܦ̈ܐܕܐ܀

28- ܦܩܽܘܕ ܐܠܰܗܐ ܥܽܘܫܢܟ ܗ̄ ܣܥܽܘܪ܀ ܘܰܐܥܫܶܢ ܐܠܗܐ ܠܗܕܐ ܗ̄ ܢܶܫܬܰܕܪ ܥܽܘܕܪܢܐ܀

29- ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܗ̄ ܡܕܺܝܢ̱ܬܟ܀

30-  ܟܐܻܝ ܒܚܰܝܽܘܬܐ ܕܩܰܢܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܰܝܽܘܬ ܫܶܢ̈ܐ ܕܥܒܐ ܗ̄ ܒܟܢܽܘܫܬܐ ܕܚܰܢ̈ܦܐ ܕܥܡܪܝ̣ܢ ܒܓܘ ܩܢܰܝ̈ܐ ܕܰܒܥܒ̈ܐ܀ ܟܢܽܘܫܬܐ ܕܐܪ̈ܘܢܶܐ ܗ̄ ܥܠܰܝ̈ܡܐ܀ ܥܶܓ̈ܠܐܷ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܝ̣ܠܗܘܢ܀ ܥܶܓ̈ܠܐܷ ܪܰܘܪ̈ܒܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܐܰܪ̈ܘܢܐ ܘܬܰܘܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ܀

31- ܢܺܐܬܘܢ ܐܺܝܙܓ̈ܕܐ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܝ̣ܓܘܦܛܘܣ ܗ̄ ܕܒܥܶܝܢ ܫܰܝܢܐ ܘܰܫܠܡܐ ܕܥܰܡܢ܀ ܘܟܽܘܫ ܬܰܫܠܶܡ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܘܗܶܢ̈ܕܘܝܐ ܢܩܰܕܡܘܢ ܐܝ̣ܕܐ ܠܐܰܠܗܐ ܗ̄ ܢܰܘܕܘܢ ܒܡܪܽܘܬܗ܀

32- ܡܰܠܟܘ̈ܬܐ ܕܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܥܰܡܡ̈ܐ܀ ܫܰܒܰܚ̈ܝܢ ܠܐܠܗܐ ܗ̄ ܥܡ ܥܰܡܗ܀

33- ܡ̣ܢ ܡܰܕܢܚܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ: ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܡܰܕܢܚܐ ܕܫܽܘܒܚܗ܀ ܝܰܗܒ ܩܠܗ ܩܠܐܴ ܗ̄ ܘܰܐܪܥܶܠ ܠܰܟܢܰܥܢܝ̈ܐ܀

34- ܗܰܒܘ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܠܐܠܗܐ ܗ̄ ܐܘ ܥܰܡܡ̈ܐ ܠܐ ܬܶܗܘܽܘܢ ܐܝܟ ܣܺܝܚܘܢ ܘܥܽܘܓ܀ ܘܠܺܝܣܪܐܝܠ ܪܰܒܽܘܬ ܝܳܐܝܘܬܐ ܗ̄ ܐܝ̣ܩܪܐ ܘܫܽܘܥܒܕܐ ܕܥܽܘܫܢܶܗ ܗ̄ ܕܐܠܗܐ܀ ܒܰܫܡ̈ܝ ܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܪܩܝ̣ܥܐ ܕܟܰܘܟ̈ܒܶܐ܀

35- ܕܚܺܝܠ ܐܢܬ ܐܠܰܗܐ ܡ̣ܢ ܡܰܩܕܫܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܡܝܗ ܗ̣ܘ ܐܠܰܗܐ ܒܩܰܕܝ̣ܫ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܒܗܘܢ ܡܚܰܘܐ ܐܬܘ̈ܬܶܗ ܘܬܶܕܡܪ̈ܬܗ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܬܝܢ ܘܬܫܥܐ

ܡܶܫܬܰܥܐ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܘܦ ܡܰܩܒܝ̈ܐ: ܥܠ ܪܰܒܘܬܐ ܕܐܘܠܨܢ̈ܝܗܘܢ ܕܒܰܩܪ̈ܒܐ ܘܥܠ ܢܶܟ̈ܠܐ ܕܡ̣ܢ ܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝܗܘܢ ܕܡܶܬܝܰܐܝܒܝܢ ܠܰܬܒܰܥܬܐ ܕܡܶܢܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܣ̄ܚ ܒܫܽܘܠܡܐ ܚܠܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܶܫܬܰܚܠܦܝܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܝ̣ܫܬܐ ܠܛܒܬܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܥܠ ܫܽܘ̈ܫܰܢܐ܀ ܣܽܘܡܐܟܘܣ: ܚܠܦ ܗܰܒܒ̈ܐ ܗ̄ ܟܕ ܢܦܰܩ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܶܡ ܠܡܶܥܪܰܩ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܐܰܒܝܫܠܘܡ ܣܠܶܩ ܗܘܐ ܒܡܰܣܩܢܐ ܕܙܰܝ̈ܬܐ ܟܕ ܡܗܰܠܶܟ ܘܒܟܐ ܘܪܝ̣ܫܗ ܡܚܰܦܝ܀

1- ܦܪܽܘܩܝܢܝ ܐܠܰܗܐ ܡܛܠ ܕܰܡܛܰܘ ܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܕܓܪܦܝܢ ܠܝ̣܀ ܥܕܰܡܐ ܠܢܰܦܫܐ ܗ̄ ܠܰܡܚܰܢܩܽܘ ܘܰܠܡܰܘܒܕܽܘ܀

2- ܛܒܥܶܬ ܒܗܰܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܗܽܘܠܐ ܥܰܡܝ̣ܩܬܐ܀ ܘܠܰܝܬ ܒܗ̇ ܒܝܬ ܩܝܡܐ܀ ܒܝܬ ܩܰܘܡܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ܀ ܢܝܳܚܐ܀ ܘܨܳܡܰܪܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܥܰܠܥܠܐܴ ܛܰܒܰܥܬܰܢܝ܀ ܣܘܡ̄: ܘܪܶܕܝܐ ܐܰܛܝ̣ܦ ܠܺܝ ܗ̄ ܐܽܘܠܨܢܐ܀

3- ܠܐܺܝܬ ܒܰܩܪܝ̣ܝ̱ ܗ̄ ܟܕ ܩܪܐ ܐ̱ܢ̣ܐ ܠܐܠܗܐ ܒܬܰܟܫܶܦܬܐ܀ ܘܚܶܪܰܬ ܓܓܪܬܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܚܶܪܫܰܬ݀ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܩܥܬܐ ܘܒܶܟܝܐ܀ ܓܙ̈ܝ ܥܰܝܢ̈ܝ ܟܕ ܡܣܰܟܶܐ ܐ̱ܢ̣ܐ ܠܐܠܗܝ ܒܰܙܩܦ ܓܡܰܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܐܘܦܶܝ̈ܢ ܥܰܝ̈ܢܝ: ܝܒܶܫ̈ܝ ܡ̣ܢ ܣܽܘܓܐܐ ܕܕܶܡܥ̈ܐ ܕܰܐܪܕܺܝܬ ܒܟܽܘܪ̈ܣܝ. ܫܡܗ̈ܐ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܕܡܰܫܶܠܡܢܘܬܐ ܩܰܪܩܰܦܬܐ: ܓܰܙ̈ܝ ܒܰܦܬܚ ܓܳܡܰܠ ܡܣܺܝܡܐ ܘܠܐ ܚܰܬܝ̣ܬ. ܡܛܠ ܕܓܰܙ̈ܝ ܒܰܦܬܚܐ ܢܶܓ̈ܙܢ ܐܝܟ ܢܶܥ̈ܠܢ ܡ̣ܢ ܣܽܘܦܪܐ ܘܓܶܙܬܐ ܕܣܰܥܪܐ ܐܘ ܕܥܰܡܪܐ. ܘܓܙܝ̈ ܒܰܙܩܦܐ ܢܓܽܘ̈ܙܢ ܐܝܟ ܩܡ̈ܝ ܢܩܽܘ̈ܡܢ ܡ̣ܢ ܓܝܽܘܙܽܘܬܐ ܕܰܡܥܺܝ̈ܢܐ ܐܬܝ̈ܢ. ܓܙ ܡܰܒܘܥܐ ܒܰܙܩܦܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ. ܘܓܰܙ ܦܠܢ ܥܢܗ ܒܰܦܬܚܐ܀

4- ܡܕܶܡ ܕܠܐ ܛܠܡܬ ܡܦܰܢܐ ܗܘܰܝܬ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܪܰܥ ܗܘܺܝܬ ܗ̄ ܡܰܩܒܝ̈ܐ ܐܡܪܝܢ ܡܛܠ ܟܶܣܦܐ ܕܰܦܣܰܩ ܥܠܰܝܗܘܢ ܐܰܢܛܝܟܘܣ ܘܡܐܢ̈ܝ ܩܽܘܕܫܐ ܕܒܰܙ܀

5- ܐܠܗܐ ܐܢ̱ܬ ܝܕܥ ܐܢ̱ܬ ܣܰܟܠܘ̈ܬܝ ܗ̄ ܐܰܣܟܠܶܬ ܒܗܘܢ ܐܘ ܠܐ܀

6- ܠܐ ܢܶܒܗܬܘܢ ܠܝ̣ ܒܝ̣܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܡܛܠܬܝ ܗ̄ ܐܰܝܠܝܢ ܕܰܐܠܦܬ ܐܢܘܢ ܕܢܶܛܪܘܢ ܢܡܘܣܟ ܟܕ ܚܙܶܝܢ ܠܝ̣ ܕܡܶܬܩܰܦܰܚ ܐ̱ܢ݂ܐ ܘܠܐ ܡܶܬܥܰܕܪ ܐ̱ܢ݂ܐ܀

7- ܡܛܠܬܟ ܩܰܒܠܶܬ ܚܶܣܕܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܰܩܕܘܢ̈ܝܐ܀

8- ܢܽܘܟܪܝܐ ܗܘܺܝܬ ܠܐܰܚ̈ܝ ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܐܚܢܶܦܘ܀

9- ܡܛܠ ܕܰܛܢܢܗ ܕܒܰܝܬܟ ܐܰܟܠܰܢܝ ܗ̄ ܟܕ ܚܙܺܝܬ ܨܰܠܡܐ ܕܙܽܘܣ ܕܩܐܡ ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܠܐܷ܀

12- ܘܰܪܢܰܘ ܒܝ̣܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܦܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܝ ܟܶܐܡܰܬ ܒܕܝܢ ܗܘܰܘ܀ ܐܰܝܠܝܢ ܕܝܳܬܒܝܢ ܒܬܰܪܥܐ ܗ̄ ܕܰܡܕܝܢ̱ܬܐ ܟܕ ܒܬܶܫܥܺܝܬܐ ܕܐܘܠܨ̈ܢܝ ܡܶܬܦܰܪܓܝܢ܀

13- ܘܐܢ̇ܐ ܨܰܠܺܝܬ ܩܕܡܰܝܟ ܒܙܰܒܢܐ ܡܩܰܒܠܐ ܗ̄ ܕܰܫܚܺܝܩܘܬ ܠܶܒܝ. ܒܗ̇ܝ ܕܝܕܥ ܐܢ݂ܐ: ܕܠܶܒܐ ܫܚܺܝܩܐ ܠܐ ܡܰܣܠܐܶ ܐܢ̱ܬ܀

14- ܡ̣ܢ ܣܝܢܐ ܗ̄ ܕܚܰܢܦܘܬܐ܀ ܕܠܐ ܐܶܛܒܰܥ܀ ܣܘܡ̄ܐ: ܕܠܐ ܐܰܓܡܰܥ ܗ̄ ܒܗ܀ ܘܡ̣ܢ ܥܽܘܡܩܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܕܽܐܘܠܨܢ̈ܐ ܡܛܰܒ̈ܥܢܐ܀

18- ܩܰܪܒ ܢܰܦܫܝ ܗ̄ ܕܡܶܬܢܰܬܦܐ ܒܥܩ̈ܬܐ܀ ܠܦܽܘܪܩܢܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܽܘܪ ܒܢܰܦܫܝ ܘܰܦܪܽܘܩܶܝܗ̇܀

23- ܢܶܚܫ̈ܟܢ ܥܰܝܢ̈ܝܗܘܢ ܗ̄ ܒܫܶܒܝܐ܀ ܕܠܐ ܢܶܚܙܘܢ ܗ̄ ܠܡܶܥܪܩ܀

26- ܡܛܠ ܕܰܠܡ̇ܢ ܕܐܢ̱ܬ ܡܚܰܝܬ ܗ̄ ܡܛܠ ܚܛܗ̈ܐ܀

27- ܗܰܒܘ ܥܰܘܠܐ ܗ̄ ܐܰܦܣܘ ܠܐܰܚܪ̈ܢܐ ܕܰܢܥܰܘܠܘܢ ܒܗܽܘܢ܀ ܥܠ ܥܰܘܠܗܘܢ ܗ̄ ܕܰܐܥܘܶܠܘ ܒܰܢ܀ ܕܠܐ ܢܶܥܠܘܢ ܒܙܰܕܺܝܩܘܬܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܙܰܕܺܝܩܘܬܟ ܒܠܡܰܕ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܰܠܡܶܬܒܰܣܡܘ ܒܗ̇܀

31- ܐܶܫܦܰܪ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܬܶܫܒܘܚܬܝ ܘܰܒܬܰܘܕܺܝܬܝ ܝܰܬܝܪ ܡ̣ܢ ܕܶܒܚ̈ܐ ܕܬܰܘܪ̈ܐ ܡܦܰܛܡ̈ܐ܀ ܩܰܪ̈ܢܢܐ ܗ̄ ܕܪܰܘܪ̈ܒܢ ܩܰܪ̈ܢܬܗܘܢ܀ ܘܦܰܪ̈ܣܢܐ ܗ̄ ܕܪܰܘܪ̈ܒܢ ܦܰܪ̈ܣܬܗܘܢ܀ ܣܘܡ̄ܐ: ܝܰܬܝܪܐܝܬ ܐܘ ܬܰܘܪܐ ܐܶܙܒܰܪܟܐ ܕܰܦܨܺܝܠܐ ܦܪܣܬܗ܀

32- ܚܙܰܘ ܡܶܣܟܺܢ̈ܐ ܗ̄ ܦܽܘܪܩܢܢ܀ ܘܰܚܕܰܘ܀

33- ܘܠܐܰܣܺܝܪ̈ܰܘܗܝ ܗ̄ ܠܐܰܝܠܝܢ ܕܡܶܛܠܬܗ ܐܶܬܶܐܣܰܪܘ ܘܶܐܬܶܐܠܶܨܘ܀ ܠܐ ܫܐܛ ܗ̄ ܟܕ ܓܥܶܝܢ ܠܘܬܗ܀

34- ܘܝܰܡܡ̈ܐ ܘܟܠ ܕܪܚܶܫ ܒܗܘܢ ܗ̄ ܕܐܦ ܥܕܰܡܐ ܠܘܬܗܘܢ ܡܚܰܘܶܐ ܒܛܺܝܠܘܬܗ܀

36- ܕܢܶܬܒܘܢ ܒܗ̇ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ ܘܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܒܥܝܢ

ܨܠܘܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܟܕ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܥܩ̈ܬܐ ܕܡܰܣܒܶܠ ܗܘܐ ܠܗ ܐܰܒܝܫܠܘܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܣ̄ܛ: ܒܫܽܘܠܡܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܡܶܬܥܗܕܢܘܬ ܕܰܠܡܶܦܪܩܰܢܝ܀

1- ܐܠܰܗܐ ܦܰܨܢܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܽܘܠܨܢܝ܀ ܡܪܝܐ ܠܥܘܕܪܢܝ ܟܰܬܰܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܣܬܰܪܗܰܒ܀

3- ܐܰܝܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܥܠܰܝ ܐܶܗܶܐ ܐܶܗܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܝ̣ ܫܰܦܝ̣ܪ ܫܰܦܝ̣ܪ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܒܰܐܫ ܒܰܐܫ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܡܪܰܟܟܬܐ ܗ̄ ܚܕܐ ܡܛܠ ܕܰܚܛܺܝܬ ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܡܛܠ ܕܶܐܬܓܙܰܪ ܥܠܰܝ ܡܰܘܬܐ܀

5- ܘܐܢ̇ܐ ܡܶܣܟܺܢܐ ܐ̱ܢ݂ܐ ܘܒܝܫܐ ܗ̄ ܕܟܠܗ ܥܰܡܝ ܫܰܒܩܰܢܝ ܘܶܐܙܰܠ ܒܬܪ ܐܰܒܝ̣ܫܠܘܡ܀ ܐܠܰܗܐ ܟܰܬܪ ܠܝ̣ ܗ̄ ܕܪܗܶܛ ܐܢ݂ܐ ܒܳܬܪ ܥܽܘܕܪ̈ܢܰܝܟ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܚܕ

ܡܒܰܕܶܩ ܥܠ ܪܰܒܽܘܬ ܐܽܘܠܨܢ̈ܐ ܕܰܥܬܺܝܕܝܢ ܠܶܡܣܒܰܠ ܥܰܡܐ ܕܰܒܒܒܶܝܠ ܘܕܰܠܬܽܘܪܨܗܘܢ ܗܘ̈ܝܢ ܠܗܘܢ ܗ̇ܢܝܢ ܡܥܺܝܩܢ̈ܝܬܐ ܪܡܶܙ ܕܝܢ ܐܦ ܥܠ ܦܽܘܢܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܫܰܒܥܝ̣ܢ: ܒܫܽܘܠܡܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܕܰܒܢܰܝ̈ܐ ܕܝܽܘܢܕܒ ܘܰܕܗ̇ܢܘܢ ܕܩܰܕܡܐܝ̣ܬ ܐܶܫܬܒܺܝܘ ܗ̄ ܗ̇ܠܝܢ ܕܚ̈ܠܝ ܐܠܗܐ ܗܘܰܘ ܢܛܘܪ̈ܐ ܕܦܽܘܩܕܢ̈ܐ ܕܐܒܘܗܘܢ ܐܝܟ ܕܣܗܶܕ ܐܶܪܰܡܝܐ ܢܒܺܝܐ ܘܒܝܰܘ̈ܡܝܗܘܢ ܗܘܬ ܫܒܺܝܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ܀

1- ܒܳܟ ܡܳܪܝܐ ܣܰܒܪܬ ܠܐ ܐܶܒܗܬ ܠܥܠܡ ܗ̄ ܒܣܽܘܟܝܐ ܕܰܥܠܰܝܟ܀

2- ܨܠܝ̣ ܠܝ̣ ܐܶܕܢܟ ܗ̄ ܝܺܨܰܦ ܠܡܶܫܡܥܰܢܝ܀

3- ܗܘܺܝ ܠܝ̣ ܠܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܐ ܕܶܐܥܽܘܠ ܠܗ ܒܟܠܙܒܰܢ ܗ̄ ܒܟ ܐܶܣܬܰܬܪ ܡ̣ܢ ܚܺܐܦܐ ܕܒܳܒܠܝ̈ܐ܀

ܘܒܝܬ ܡܶܪܕܝ ܗ̄ ܕܽܘܟܰܬܝ ܚܰܣܝ̣ܢܬܐ܀

4- ܐܠܗܐ ܦܰܨܢܝ ܡ̣ܢ ܐܝ̣ܕܗ ܕܪܰܫܝ̣ܥܐ ܗ̄ ܕܒܒܠܝܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܐܝ̣ܕܗ ܕܥܰܘܠܐ ܗ̄ ܕܥܰܡܐ ܒܝ̣ܫܐ܀

5- ܐܠܗܐ ܬܽܘܟܠܢܝ ܕܡ̣ܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ ܗ̄ ܟܕ ܢܶܦܩܶܬ ܡ̣ܢ ܡܰܪܒܥܐ: ܡ̣ܢ ܡܰܕܒܪܐ ܕܒܗ ܥܶܡܪܶܬ ܐܰܪܒܥܝ̣ܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܟܶܢ ܢܶܦܩܶܬ ܠܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

6- ܘܡ̣ܢ ܡܥܶܝ̈ܗ̇ ܕܶܐܡܝ ܗ̄ ܢܰܚ̈ܠܐܶ ܕܒܗܘܢ ܐܶܬܝܰܠܕܶܬ܀

7- ܕܽܘܡܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܬܐ ܗܘܺܝܬ ܠܣܰܓܝ̈ܐܐ ܗ̄ ܒܢܶܨܚܢ̈ܐ ܕܰܥܒܰܕܬ ܠܘܬܝ ܒܝܰܡܐ ܘܰܒܡܰܕܒܪܐ܀ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܘ ܬܽܘܟܠܢܝ ܥܰܫܝ̣ܢܐ ܗ̄ ܥܰܠܗ̇ܝ ܠܐ ܐܶܦܶܠ ܠܰܓܡܪ܀

8- ܘܟܠܗ ܝܰܘܡܐ ܪܰܒܘܬܟ ܗ̄ ܐܰܟܪܶܙ܀

9- ܠܐ ܬܶܫܕܶܝܢܝ ܒܙܰܒܢܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܐ ܗ̄ ܕܒܗ̇ ܝܰܬܝܪ ܣܢܺܝܩ ܐܢ݂ܐ ܠܥܽܘܕܪܢܟ܀

10- ܡܛܠ ܕܶܐܡ̣ܪ ܥܠܰܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܝ̣: ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܝ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܶܬܦܪܶܩ ܐܢ݂ܐ܀

15- ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܶܕܥܶܬ ܣܦܪܽܘܬܐ ܗ̄ ܠܡܶܚܫܰܒ ܡܶܢ̈ܝܢܐ ܕܛܰܝܒܘ̈ܬܟ ܕܰܠܘܬܝ. ܥܒܪ̈ܢ ܟܠ ܬܰܫܥ̈ܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܓܝܪ ܝܕܥ ܐ̱ܢ݂ܐ ܠܡܶܡܢܐ܀

16- ܕܶܐܥܘܠ ܒܓܰܢ̱ܒܪܘܬܶܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܠܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀ ܘܐܥܗܕ ܙܰܕܝ̣ܩܘܬܟ ܒܰܠܚܽܘܕܝ ܗ̄ ܠܐ ܬܘܒ ܐܶܗܘܐ ܒܰܝܢܬ ܚܰܢ̈ܦܐ܀

17- ܐܠܰܗܐ ܝܽܘܠܦܢܝ ܕܡ̣ܢ ܛܰܠܝܘܬܝ ܗ̄ ܟܕ ܢܶܦܩܶܬ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܒܡܰܪ̈ܕܘܬܐ ܣܒܺܝ̈ܣܬܐ܀

18- ܥܕܰܡܐ ܠܣܰܝܒܽܘܬܐ ܘܰܠܩܰܫܝ̣ܫܘܬܐ ܠܐ ܬܶܫܒܩܰܢܝ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ ܗ̄ ܒܒܒܶܝܠ܀ ܘܶܐܠܐ ܒܰܥܓܰܠ ܢܰܕܪܟܰܢܝ ܡܰܘܬܐ ܘܠܐ ܐܶܬܡܨܶܐ ܕܶܐܚܰܘܐ ܕܪܥܟ ܘܓܰܢ̱ܒܪܘܬܟ ܠܕܪܐ ܕܐܬܶܐ ܗ̄ ܒܳܬܪ܀

19- ܙܰܕܝ̣ܩܘܬܟ ܐܠܗܐ ܥܕܰܡܐ ܠܰܡܪܰܘܡܐ ܚܕܢܐܻܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܣܰܓܝ̣ܐܢܐܻܝܬ ܗ̄ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ݀܀

20- ܐܦ ܡ̣ܢ ܬܗܽܘ̈ܡܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܥܽܘܡ̈ܩܐ ܕܰܐܪܥܐ ܕܒܳܒܶܝܠ܀ ܬܰܗܦܶܟ ܬܰܣܩܰܢܝ ܗ̄ ܠܐܘܪܫܠܶܡ܀

21- ܘܰܗܦܰܟܬ ܘܒܰܝܰܐܬܢܝ ܗ̄ ܐܰܟܙܢܐ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ ܗ̇ܟܢܐ ܐܦ ܒܒܳܒܶܝܠ܀

23- ܘܢܰܦܫܝ ܕܰܦܪܰܩܬ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܫܶܒܝܐ ܬܫܰܒܚܟ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ

ܡܶܬܢܰܒܐ ܥܠ ܫܠܶܝܡܘܢ ܘܥܠ ܟܰܗܺܝܢܘܬܗ ܕܥܰܡܐ ܕܡܶܛܠܬܗ ܘܰܡܨܰܠܐܷ ܕܰܡܫܰܡܠܝܐܻܝܬ ܢܶܬܢܰܛܪ̈ܢ ܠܘܬܗ ܛܒ̈ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܥ̄ܐ: ܒܰܫܠܝܡܘܢ܀

1- ܐܠܗܐ ܗܰܒ ܕܺܝܢܟ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܟܺܐܢܘܬܟ܀ ܠܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܕܘܝܕ܀ ܘܙܰܕܝܩܘܬܟ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܫܠܝܡܘܢ܀

3- ܢܶܫܩܠܘܢ ܛܽܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܡܰܠܟܘ̈ܬܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ܀ ܫܠܡܐ ܠܥܰܡܟ ܗ̄ ܝ̣ܣܪܐܝܠ܀ ܘܪ̈ܡܬܐ ܙܰܕܝܩܘܬܟ ܗ̄ ܢܶܬܡ̈ܰܠܠܢ܀

4- ܘܢܰܡܰܟܶܟ ܠܛܠܽܘܡ̈ܐ ܣܘܡܐܟܘܣ: ܘܰܢܪܰܨܶܨ܀ ܝܘܢܝܐ: ܠܥܫܽܘ̈ܩܶܐ܀

5- ܢܶܕܚܠܘܢ ܠܟ ܥܡ ܫܶܡܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܢܩܰܘܐ ܥܡ ܫܶܡܫܐ܀ ܐܩܘܠܐܣ: ܢܶܕܚܠܽܘܢ ܡ̣ܢܟ ܟܠ ܟܡܐ ܕܫܶܡܫܐ ܗ̄ ܢܶܣܓܕܘܢ ܠܟ ܥܡ ܡܰܣܩܶܗ ܒܨܰܦܪܐ ܟܠ ܝܘܡ܀ ܘܰܩܕܡ ܣܰܗܪܐ ܗ̄ ܐܦ ܒܰܕܪܰܡܫܐ ܩܕܳܡ ܕܢܶܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܗ ܕܨܰܦܪܐ܀

6- ܢܶܚܽܘܬ ܐܝܟ ܡܶܛܪܐ ܥܠ ܓܶܙܬܐ ܗ̄ ܝܽܘܠܦܢܗ ܘܚܶܟܡܬܗ ܥܠ ܥܰܡܐ܀

7- ܢܶܫܘܰܚ ܒܝܰܘ̈ܡܬܗ ܙܕܩܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܙܰܕܝ̣ܩܘܬܐ܀ ܘܣܽܘܓܐܐ ܕܰܫܠܡܐ ܥܕܰܡܐ ܕܢܶܥܒܰܪ ܣܰܗܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܬܬܪܝ̣ܡ܀ ܣܘܡ̄ܐ: ܢܶܥܬܰܩ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܢܶܫܬܰܡܠܐܶ. ܗ̄ ܥܕܰܡܐ ܕܰܢܡܽܘܬ ܗ̣ܘ ܫܠܶܝܡܘܢ ܠܗ ܩܪܶܐ ܣܰܗܪܐ܀ ܢܶܐܚܽܘܕ ܡ̣ܢ ܝܰܡܐ ܠܝܰܡܐ ܗ̄ ܢܶܦܘܩ ܛܶܒܐ ܕܚܶܟܡܬܗ ܡ̣ܢ ܝܰܡܐ ܕܣܽܘܦ ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܡܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ܀

9- ܩܕܡܘܗܝ ܢܶܒܪ̈ܟܢ ܓܙܪ̈ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܦܠܘܢ ܟܽܘܫܝ̈ܐ ܒܝܰܕ ܕܫܢ̈ܐ ܘܐܝ̣ܩܪ̈ܐ ܕܰܡܫܰܕܪܺܝܢ ܠܗ ܣܗܕܐ ܡܰܠܟܬܐ ܕܫܰܒܰܐ܀ ܘܰܒܥܶܠܕܒܒ̈ܘܗܝ ܥܰܦܪܐ ܢܶܠܚܟܽܘܢ ܒܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ. ܘܒܟܠܗܘܢ ܨܚܚ̈ܐ ܥܰܬܝ̣ܩ̈ܐ ܗܟܢܐ ܟܬܝ̣ܒܐ. ܐܠܐ ܢܶܠܟܚܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ ܕܰܩܕܡ ܚܶܐ ܚܰܬܝ̣ܬܐ܀

10- ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܫܰܒܰܐ ܘܕܣܰܒܰܐ ܒܰܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ ܘܒܶܝܬ ܡܩܰܫܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܐܪܐܒܝܐ ܘܰܕܣܰܒܰܐ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ ܗ̄ ܕܬܰܝܡܢܐ܀

11- ܢܶܣܓܕܘܢ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܒܝܰܕ ܐܶܓܪ̈ܬܗܘܢ ܘܡܰܘܗ̈ܒܬܗܘܢ܀

14- ܡ̣ܢ ܬܽܘܟܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܶܒܺܝܬܐ ܘܡ̣ܢ ܥܰܘܠܐ ܦܪܶܩ ܢܰܦܫ̈ܬܗܘܢ܀ ܝܰܩܝ̣ܪ ܗ̣ܘ ܕܶܡܗܘܢ ܗ̄ ܕܡܶܣܟ̈ܢܐ ܒܥܰܝܢ̈ܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܝܰܩܪ ܫܡܶܗ ܩܕܡܝܗܘܢ܀

15- ܘܟܠܗ ܝܰܘܡܐ ܢܒܰܪܟܺܝܘܗܝ ܗ̄ ܡܶܣܟܢܐ ܠܡܰܠܟܐ܀

16- ܢܶܗܘܐ ܐܝܟ ܣܽܘܓܐܐ ܕܥܒܘܪܐ ܗ̄ ܣܡܽܘܟܐ ܘܰܡܬܰܪܣܝܢܐ ܒܙܰܒܢܐ ܕܟܰܦܢܐ܀ ܢܶܫܘܰܚ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܝ̈ܰܠܕܘܗܝ܀ ܐܝܟ ܕܠܶܒܢܢ ܗ̄ ܡܫܘܚ ܐܰܪ̈ܙܰܘܗܝ܀ ܢܰܘܥܐ ܡ̣ܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܗ ܗ̄ ܙܰܕܝܩܘܬܐ܀

17- ܐܝܟ ܥܶܣܒܐ ܕܰܐܪܥܐ܀ ܘܢܶܗܘܐ ܫܡܶܗ ܗ̄ ܥܽܘܗܕܢܗ ܠܥܠܡ܀ ܘܰܩܕܡ ܫܶܡܫܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܫܡܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܩܰܘܶܐ ܫܡܶܗ ܘܚܰܬܺܝܬ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܫܡܗ ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ܀ ܢܬܒܪܟܘܢ ܒܗ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܰܚ̈ܕܕܐ ܢܶܥܒܕܟ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܫܠܶܝܡܘܢ܀ ܘܟܠܗܘܢ ܢܫܰܒܚܽܘܢܝ ܗ̄ ܢܩܰܠܣܽܘܢܝ܀ ܝܘܢܝܐ  ܛܽܘܒܐ ܢܶܬܠܘܢ ܠܗ܀

19- ܬܬܡܠܐ ܐܝ̣ܩܪܗ ܟܠܗ̇ ܐܰܪܥܐ: ܐܰܡܝܢ ܘܰܐܡܝ̣ܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܗܘܐ ܬܶܗܘܐ܀

 

♰♰♰♰♰♰♰♰

ܬܘܒ

ܣܦܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܕܘܝܕ

 

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ

ܐܰܡܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܥܰܡܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܦܽܘܢܝܗܘܢ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܡܶܬܬܰܘܝܢܘܬܗܘܢ ܘܥܠ ܕܶܐܬܥܕܶܠܘ ܡܰܪܚܐܻܝܬ ܒܰܐܠܗܐ ܥܒܶܕ ܛܒ̈ܬܗܘܢ ܒܰܙܒܰܢ ܫܒܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܥܒ̄ ܐܱܘܦܺܝܶܝ̈ܢ ܬܶܫܒܚ̈ܬܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܐܶܫܬܡ̈ܠܝ̣ܝܢ ܨܠܘ̈ܬܐ ܕܕܰܘܝܕ ܒܪܶܗ ܕܺܐܝܫܝ. ܡܙܡ̄ ܠܐܣܦ ܗ̄ ܒܗܢܐ ܣܶܦܪܐ ܕܰܬܠܬܐ ܚܰܕ ܒܰܠܚܘܕ ܡܙܡ̄ ܐܝ̣ܬ ܠܕܰܘܺܝܕ܀

ܨܠܝ̣ ܡܪܝܐ ܐܶܕܢܟ ܘܰܥܢܺܝܢܝ. ܘܰܕܫܰܪܟܐ ܟܠܗܘܢ ܕܐܣܦ ܘܕܰܐܚܪ̈ܢܐ  ܡܙܰܡܪ̈ܢܐ ܐܝ̣ܬܝܗܘܢ܀

1- ܐܠܰܗܐ ܛܒ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܐ ܛܒ ܠܝ̣ܣܪܐܝܠ ܘܠܰܒܪܺܝ̣ܪ̈ܝ ܠܶܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܠܶܒܐ ܗ̄ ܒܫܰܦܝܽܘܬ ܠܶܒܐ ܘܒܰܦܫܝ̣ܛܘܬܐ ܪܰܛܶܢܘ ܒܙܰܒܢܐ ܕܫܶܒܝܐ ܡ̣ܢ ܐܽܘܠܨܢܐ ܘܠܰܘ ܡ̣ܢ ܛܘܝܒ ܬܰܪܥܝ̣ܬܐ܀

2- ܘܶܐܢ̇ܐ ܥܰܕ ܩܰܠܝܠ ܡܶܨܛܰܠܝ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܪ̈ܶܓܠܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܣܰܒܪܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ܀ ܘܐܝܟ ܠܐ ܡܶܕܡ ܡܶܬܐܰܫ̈ܕܢ ܗܘ̈ܝ ܗܰܠܟ̈ܬܝ ܗ̄ ܠܡܺܐܙܰܠ ܒܬܪ ܛܽܘܥܝܰܝ ܕܰܒܳܒܠܝ̈ܐ܀

3- ܡܛܠ ܕܛܶܢܶܬ ܒܰܪܒܨ ܛܶܝܬ ܒܥܘ̈ܠܐ ܗ̄ ܕܐܶܗܘܐ ܐܰܟܘܬܗܘܢ ܘܐܦ ܐܢ̇ܐ܀

4- ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܣܳܟܐ ܠܡܰܘܬܗܘܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܣܳܟ ܡܺܝܬܺܝܢ ܣܒܪܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܠܰܝܬ ܢܰܘܚܐ ܒܡܰܘܬܗܘܢ܀ ܣܘܡ̄ܐ: ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܫܒܝ̣ܢ ܥܠ ܡܰܘܬܗܘܢ܀ ܘܣܰܓܝܐܐ ܗ̇ܝ ܫܛܝܘܬܗܘܢ ܗ̄ ܕܒܐܠܗܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܽܘܪܪܐ ܒܢܶܓܕܰܝ̈ܗܘܢ܀ ܐܝ̣ܓܘܦܛܝܐ: ܘܠܐܣܝܽܘܬܐ ܠܫܰܒܛܰܝ̈ܗܘܢ܀ ܣܘܡ̄ܐ: ܡܫܰܪܪܝ̣ܢ ܣܰܝ̈ܦܝܗܘܢ܀

5- ܒܥܰܡܠܐ ܕܐܢܳܫܐ ܠܝܬ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܐܠܐ ܠܡܶܚܛܰܦ: ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܒܛܺܝܠ ܠܗܘܢ܀ ܘܥܡ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܠܐ ܡܶܬܢܰܓܕܝ̣ܢ ܒܩܽܘܫܝ ܓܡܰܠ ܘܪܽܘܟܟ ܕܳܠܰܕ ܗ̄ ܠܐ ܡܶܬܪܕܶܝܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܕܰܢܬܽܘܒܘܢ܀

6- ܡܛܠܗܢܐ ܐܶܚܕܰܬ ܐܢܘܢ ܡܒܰܣܪܢܘܬܐ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܫܩܠܽܘܬܐ ܗ̄ ܥܠ ܐܠܗܐ܀ ܐܶܬܟܰܣܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܥܰܛܦܘ ܗ̄ ܠܒܶܫܬ܀ ܥܰܘܠܗܘܢ ܘܪܽܘܫܥܗܘܢ ܗ̄ ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܗ̇ܝ ܕܶܐܬܟܰܣܝܘ: ܥܠ ܥܰܘܠܗܘܢ ܘܪܽܘܫܥܗܘܢ ܣܝܡܝ̣ܢ. ܟܶܐܡܰܬ ܠܐ ܐܶܬܦܰܪܣܺܝܘ ܒܝܕ ܡܰܪ̈ܕܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ܀

7- ܘܰܢܦܩ ܐܝܟ ܬܰܪܒܐ ܥܰܘܠܗܘܢ ܗ̄ ܕܡܶܬܚܰܘܐ ܒܝܕ ܥܰܒܝܘܬܐ ܓܽܘܫܡܐ ܕܡ̣ܢ ܠܒܰܪ܀ ܘܰܥܒܰܕܘ ܐܝܟ ܬܰܪܥܝ̣ܬܐ ܕܠܶܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܨܶܒܝܢܐ ܕܠܶܒܐ ܒܝ̣ܫܐ ܕܺܝܠܗܘܢ܀

9- ܣܡܘ ܦܽܘܡܗܘܢ ܒܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܓܰܕܦܘ ܥܠ ܐܠܗܐ܀ ܘܠܶܫܢܗܘܢ ܡܗܰܠܟ ܒܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܡܨܰܥܪܺܝܢ ܠܗܰܝܟܰܠ܀

10- ܡܛܠܗ̇ܢܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܥܰܡܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܫܶܒܝܐ܀ ܠܗܪܟܐ ܗ̄ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܟܶܐܡܰܬ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܐܡ̇ܪ܀ ܘܡܰܠܝܐܻܝܬ ܢܶܫܟܚܘܢ ܗ̄ ܒܳܒܠܝ̈ܐ ܡܣܡ ܒܪܺܝܫܐ ܒܝܰܕ ܡܕܝ̈ܐ܀

11- ܘܢܺܐܡܪܘܢ ܗ̄ ܥܶܒܪ̈ܝܶܐ ܩܕܡ ܕܢܰܕܪܶܟ ܪܘܓܙܐ ܠܒܳܒܠܝ̈ܐ܀ ܐܰܝܟܰܢ ܕܝܕܥ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܫܬܶܩ ܘܡܰܗܡܶܐ ܥܠ ܓܽܘܕܦ̈ܝܗܘܢ܀

14- ܘܡܰܟܣܢܘܬܝ ܠܨܰܦܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܨܰܦܪܐ ܗ̄ ܒܟܠ ܝܘܡ ܡܩܰܕܡܝ̣ܢ ܡܩܰܦܚܝ̣ܢ ܠܝ̣܀

15- ܐܢ ܐܶܡܪܬ ܕܐܶܥܒܶܕ ܐܰܟܘܬܗܘܢ ܥܰܘܠܐ ܗ̇ܘ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܗ̄ ܡܶܬܚܰܙܝܐ. ܐܠܐ ܡܣܰܝܒܪ ܐ̱ܢ݂ܐ܀

16- ܥܕܰܡܐ ܕܶܐܥܽܘܠ ܠܰܡܩܰܕܫܗ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܠܐܘܪܫܠܶܝܡ܀

18- ܐܰܝܟܢ ܗܘܰܘ ܠܬܶܡܗܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܚܽܘܪܒܐ܀

ܡ̣ܢ ܫܶܠܝܐ ܗ̄ ܡܶܕܡ ܕܐܢܫ ܠܐ ܪܳܢܐ ܗܘܐ܀

19- ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܶܬܬܥܝ̣ܪ ܡܐ ܕܰܚܙܐ ܚܶܠܡܐ ܗ̄ ܗ̇ܟܢܐ ܗܘܬ ܟܠܗ̇ ܟܰܗܺܝܢܘܬܗܘܢ ܘܡܰܠܟܘܬܗܘܢ܀ ܡܪܝܐ ܒܰܩܪܝܬܐ ܗ̄ ܕܡܰܥܡܰܪܗܘܢ܀ ܨܰܠܡܗܘܢ ܬܫܽܘܛ ܗ̄ ܦܬܰܟܪ̈ܰܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܪܝܐ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܟ܀

20- ܘܐܢ̇ܐ ܐܶܬܕܰܠܰܚ ܠܶܒܝ ܗ̄ ܟܕ ܚܙܺܝܬ ܐܢܘܢ ܕܟܰܗܺܝܢܺܝܢ܀ ܘܟܽܘܠܝ̈ܬܝ ܐܶܫܬܰܢ̈ܝ̣ܝ̱ ܗ̄ ܐܶܫܬܰܚ̈ܠܦܶܝܢ ܡ̣ܢ ܫܪܪܐ ܟܶܐܡܰܬ ܗܘܬ ܒܝ̣ ܚܰܣܝ̣ܪܘܬ ܗܰܝܡܢܘܬܐ܀

21- ܘܐܢ̇ܐ ܒܪܺܝܪ ܗܘܺܝܬ ܘܠܐ ܝܕܰܥ ܗ̄ ܐܝܢܐ ܫܽܘܠܡܐ ܒܺܝܫܐ ܢܛܺܝܪ ܠܗܘܢ܀ ܘܰܒܥܺܝܪܐ ܗܘܺܝܬ ܥܰܡܟ ܗ̄ ܠܐ ܡܦܣ ܗܘܺܝܬ ܒܟܺܐܢܘܬܐ ܕܕܺܝܢ̈ܝܟ܀

23- ܡܳܢܐ ܐܝ̣ܬ ܠܝ̣ ܒܰܫܡܝܐ ܥܰܡܟ ܗ̄ ܒܛܰܝܒܘܬܐ ܣܥܰܪܬ ܗ̇ܠܝܢ ܪܰܘܪ̈ܒܬܐ ܨܶܝܕܝ ܘܠܘ ܕܐܝ̣ܬ ܠܝ̣ ܥܰܡܟ ܙܶܕܩܐ܀ ܘܡܢܐ ܨܒܺܝܬ ܒܰܚܒܨ ܒܶܝܬ ܗ̄ ܐܢ̇ܐ܀ ܒܰܐܪܥܐ: ܐܠܐ ܕܶܐܬܦܢܶܐ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܣܥܰܪܬ܀

24- ܕܶܐܚܰܕܬ ܐܝ̣ܕܝ ܕܝܰܡܝ̣ܢܐ ܗ̄ ܘܰܦܪܰܩܬܢܝ ܡ̣ܢ ܫܶܒܝܐ܀

25- ܘܰܓܡܪ ܠܶܒܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܘܦܝ̣ ܠܶܒܝ ܘܒܶܣܪܝ ܗ̄ ܒܡܰܪܢܺܝܬܐ܀

26- ܡܛܠ ܗܕܐ ܪ̈ܰܚܝ̣ܩܰܝ̈ܟ ܗ̄ ܒܒܠܝ̈ܐ܀ ܢܺܐܒܕܘܢ܀

27- ܘܐܢ̇ܐ ܨܒܺܝܬ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܐܠܗܐ ܗ̄ ܒܰܝܬܝܐ ܐܶܗܘܐ ܠܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܝ̣ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܰܠܡܶܕܒܰܩ ܠܐܠܗܐ ܛܒܬܐ ܐܝܬܝܗ̇܀ ܛܰܐܶܒ ܒܰܪܒܨ ܐܴܠܰܦ ܠܝ̣ ܫܡܟ ܡܪܝܐ ܬܽܘܟܠܢܝ ܗ̄ ܫܦܰܪ ܠܝ̣ ܕܶܐܬܬܟܶܠ ܥܠ ܫܡܟ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

ܡܒܰܕܶܩ ܥܠ ܪܰܒܽܘܬ ܐܽܘܠܨܢ̈ܐ ܕܡܰܩܒ̈ܝܐ. ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܰܡܬܰܢܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܬܐ ܕܰܚܕܺܝܪ̈ܢ ܠܗܘܢ ܘܫܳܐܠܺܝܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܓܗܝܬܐ ܕܡ̣ܢܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܥܓ̄ ܕܣܰܟܘܠܬܢܘܬܐ ܠܐܣܦ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܕܺܝܕܰܥܬܢܽܘܬܐ ܠܐܣܦ܀

1- ܐܠܗܐ ܠܡܢܐ ܛܥܰܝܬܢ ܠܥܠܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܚܶܩܬ ܠܰܓܡܪ ܗ̄ ܠܘ ܟܕ ܡܶܬܥܰܕܠ ܐܡ̇ܪ ܐܠܐ ܟܕ ܬܡܗ ܕܡܶܢ ܐܰܝܠܝܢ ܫܒܺܝ̈ܚܬܐ ܠܐܰܝܠܝܢ ܨܥܺܝܪ̈ܬܐ ܫܰܢܺܝܘ܀

2- ܐܶܬܕܟܪ ܥܺܕܬܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܢܽܘܫܬܟ܀ ܕܰܩܢܰܝܬ ܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ ܗ̄ ܒܐܬܘ̈ܬܐ ܘܰܒܬܶܕܡܪ̈ܬܐ܀

3- ܐܰܪܝ̣ܡ ܥܒܕ̈ܝܟ ܥܠ ܐܰܝܠܝܢ ܕܡܶܫܬܰܩܠܺܝܢ ܒܥܽܘܫܢܐ ܗ̄ ܡܩܕܢܝ̈ܐ܀ ܟܠ ܕܡܰܒܐܫ ܒܥܶܠܕܒܒܐ ܠܩܽܘܕܫܟ ܗ̄ ܕܰܐܩܝܡ ܒܗ ܥܠܬܐ ܕܙܽܘܣ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܝܠܝܢ ܕܐܬܠܬܟ ܒܥܶܠܕܒܒܐ ܒܩܰܕܺܝ̈ܫܝܟ܀

4- ܥܒܰܕܘ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܐܬܘ̈ܬܗܘܢ ܗ̄ ܝܘܢܝܐ ܣܡܘ ܕܡܽܘܬܐ ܕܙܽܘܣ ܒܪܺܝܫ ܢܰܝܙܟ̈ܝܗܘܢ܀

5- ܐܝܟ ܥܳܒܐ ܕܩܰܝܣ̈ܐ ܒܢܪ̈ܓܐ ܒܪܽܘܟܟ ܓܳܡܰܠ ܨܰܠܚܘ ܬܰܪ̈ܥܐ ܗ̄ ܕܒܝܬ ܡܰܩܕܫܐ܀

6- ܐܰܟܚܕܐ ܒܦܶܠܩ̈ܐ ܒܰܪܒܨ ܦܶܐ ܡܩܰܫܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܽܘܣܬܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܦܽܘܡܝ̈ܗ̇܀ ܘܒܟܽܘܠܒ̈ܐ ܗ̄ ܦܣ̈ܬܬܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܦܠܩ̈ܐ ܘܒܦܕܘ̈ܓܐ ܣܚܦܽܘܗ̇܀ ܣܘܡ̄ܐ: ܒܡܽܘ̈ܟܠܐ ܘܒܕܺܝܩ̈ܕܢܐ ܫܕܰܘ ܗ̄ ܡܐܢ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܦܰܪܙܠܐ ܕܰܒܗܘܢ ܡܬܰܒܪܺܝܢ ܦܣܘ̈ܠܐ ܟܺܐܦ̈ܐ ܪܰܘܪ̈ܒܬܐ܀

9- ܐܬܘ̈ܬܗܘܢ ܠܐ ܚܙܰܘ ܗ̄ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܥܰܒܕ̈ܝܟ ܠܐ ܚܙܰܘ ܒܳܒܠܝ̈ܐ ܕܛܳܟ ܢܶܬܬܰܟܣܘܢ ܡ̣ܢ ܒܺܝܫܘܬܗܘܢ܀ ܠܰܝܬ ܬܘܒ ܢܒܺܝܐ ܗ̄ ܒܰܝܢܬܢ ܕܩܕܡ ܡܰܘܕܰܥ ܠܢ ܥܬܺܝ̈ܕܬܐ܀ ܘܐܦ ܠܐ ܐܝ̣ܬ ܥܰܡܢ ܚܰܟܺܝܡܐ ܗ̄ ܕܰܒܚܶܟܡܬܗ ܢܰܘܬܪ ܠܢ܀

11- ܠܡܢܐ ܐܰܗܦܶܟܬ ܐܺܝܕܟ ܘܝܰܡܺܝܢܟ ܡ̣ܢ ܓܰܘ ܥܺܐܕܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܓܰܘ ܥܽܘܒܟ ܗ̄ ܠܡܢܐ ܟܠܰܝܬ ܡ̣ܢܢ ܡܰܘܗ̈ܒܬܐ ܕܛܒ̈ܬܟ ܗ̇ܠܝܢ ܕܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܥܽܘܒܐ ܡܰܘܫܛܐ ܗܘܬ ܠܢ ܝܰܡܝܢܟ܀

13- ܐܢ̱ܬ ܒܥܽܘܫܢܟ ܦܪܰܫܬ ܝܰܡܐ ܗ̄ ܕܣܽܘܦ܀ ܘܬܰܒܰܪܬ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܘܢ ܕܬܰܢܺܝ̈ܢܐ ܗ̄ ܕܡܶܨܪ̈ܝܐ ܕܪܫܦܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܬܪ ܒܡܰܝ̈ܐ܀

14- ܐܢ̱ܬ ܪܰܨܶܨܬ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܘܢ ܕܠܶܘܝܬܢ ܗ̄ ܕܬܰܢܺܝܢܐ ܪܰܒܐ ܦܶܪܥܘܢ܀ ܘܝܰܗܒܬܝܗܝ ܡܶܐܟܘܠܬܐ ܠܥܰܡܐ ܥܰܫܝ̣ܢܐ ܗ̄ ܠܟܽܘܫܝ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܕ ܚܙܰܘ ܕܚܒ ܗ̣ܘ ܦܶܪܥܘܢ܀ ܒܰܙܘ ܐܰܪܥܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܥܰܡܡ̈ܐ ܟܽܘܫܝ̈ܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܠܥܫܺܝܢ̈ܐ ܕܗܶܢܕܘ܀

15- ܐܢ̱ܬ ܒܰܙܰܥܬ ܡܰܒܽܘ̈ܥܐ ܒܢܰܚ̈ܠܐ ܗ̄ ܐܰܪܕܝܬ ܡܰܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܛܰܪܢܐ ܒܡܰܕܒܪܐ܀ ܐܢ̱ܬ ܐܰܘܒܶܫܬ ܢܰܗܪ̈ܰܘܬܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܐ ܗ̄ ܕܝܽܘܪܕܢܢ܀ ܩܰܝܛܐ ܘܣܰܬܘܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܬܰܕܐܐ. ܐܢ̱ܬ ܒܪܰܝܬ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܠܩܽܘܝܡܗ ܕܥܠܡܐ܀

20- ܚܽܘܪ ܡܪܝܐ ܒܰܩܝܡܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܕܺܝܬܺܝܩܺܝ ܕܺܝܠܟ ܗ̄ ܕܰܐܩܺܝܡܬ ܥܡ ܐܰܒܗ̈ܝܢ ܒܚܽܘܪܺܝܒ ܕܰܡܥܰܕܪ ܐܢ̱ܬ ܠܢ ܒܟܠ ܙܒܰܢ܀ ܡܛܠ ܕܶܐܬܡ̈ܠܝ̣ܝ ܕܰܝܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀ ܚܶܫܘܟܐ ܘܥܰܘܠܐ ܗ̄ ܥܩ̈ܬܐ ܘܓܽܘܕܦܐ܀

23- ܘܠܐ ܬܶܛܥܐ ܩܠܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒ̈ܒܰܝܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܶܬܟܰܫ̈ܦܢܝܟ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ

ܬܰܘܕܺܝܬܗ ܕܥܰܡܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦ̈ܝ ܙܟܘܬܗܘܢ ܕܡ̣ܢ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܝ ܚܶܙܰܩܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܥ̄ܕ. ܒܫܽܘܠܡܐ ܠܐ ܬܚܰܒܠ: ܡܰܙܡܘܪܐ ܠܐܣܦ ܕܬܶܫܒܘܚܬܐ܀ ܣܘܡ̄ܐ: ܙܟܘܬܐ ܡܛܠ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܢܘܬܐ ܗ̄ ܟܕ ܢܦܰܠ ܡܰܘܬܢܐ ܒܥܰܡܐ ܘܡܺܝܬܘ ܡ̣ܢ ܕܳܢ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܒܺܪ ܫܒܰܥ ܒܫܶܬܫܥ̈ܝܢ ܐܰܠܦܰܝ̈ܢ. ܨܰܠܝ ܡܙܰܡܪܢܐ ܘܰܒܥܐ ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ ܕܠܐ ܠܰܓܡܪ ܢܚܰܒܶܠ ܥܰܡܗ܀

1- ܐܰܘܕܝ̣ܢܰܢ ܠܟ ܐܠܰܗܐ: ܐܰܘܕܝܢܢ ܠܟ ܗ̄ ܟܕ ܐܶܒܕܘ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܶܐܫܬܰܘܙܰܒܢܰܢ ܡ̣ܢܗܘܢ܀

2- ܡܛܠ ܕܐܶܣܒ ܙܰܒܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܡܬܝ ܕܶܐܣܒ ܙܰܒܢܐ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܐܠܰܗܐ ܐܡ̇ܪ܀ ܘܐܢ̇ܐ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܐ ܐܶܕܽܘܢ ܗ̄ ܐܶܥܰܕܪ ܐܘ ܐܷܚܰܝܶܒ܀

3- ܬܶܬܡܰܟܰܟ ܐܰܪܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܦܰܪܫܰܬ݀ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ܀ ܘܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܗ̄ ܒܰܡܣܡ ܒܪܝ̣ܫܐ܀ ܐܢ̱ܬ ܬܰܩܶܢܬ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܗ̄ ܕܐܬܽܘܪ܀

4- ܐܢ̱ܬ ܐܶܡܪܬ ܠܫܛܰܝ̈ܐ ܕܠܐ ܬܶܫܛܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܢ̇ܐ ܫܰܪܪܶܬ ܠܥܰܡܘܕܗ̇܀ ܘܶܐܡܪܬ ܠܥܰܘ̈ܠܐ ܠܐ ܬܰܥܘܠܘܢ܀

6- ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܰܦܩܐ ܡ̣ܢ ܡܰܥܪܒܐ ܘܐܦ ܠܐ ܡ̣ܢ ܡܰܕܒܪܐ ܕܛܽܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܠܐ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܬܒܰܥܬܐ ܥܠܰܝܟܘܢ ܐܘ ܐܬܘܪ̈ܝܐ: ܡ̣ܢ ܡܰܥܪܒܐ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܕܽܘܟ ܐ̱ܚܪܺܝܢ: ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܕܰܝܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܡ̣ܢ ܡܰܦܩܢ̈ܐ. ܐܦܠܐ ܡ̣ܢ ܡܰܥܪ̈ܒܶܐ ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܠܐ ܡ̣ܢ ܡܰܕܢܚܐ ܐܦܠܐ ܡ̣ܢ ܡܰܥܪܒܐ܀

8- ܡܛܠ ܕܟܣܐ ܗ̄ ܟܺܐܢܘܬܐ܀ ܒܺܐܝܕܗ ܕܡܪܝܐ ܘܡܠܐ ܡܙܓܐ ܕܚܰܡܪܐ ܬܛܺܝܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܰܡܪܐ ܠܐ ܚܰܪܺܝܦܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܚܰܡܪܐ ܚܰܝܐ ܗ̄ ܡܣܡ ܒܪܺܝܫܐ ܩܰܫܝܐ ܘܰܕܚܺܝܠܐ܀ ܐܰܪܟܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܐ ܠܗ̇ܢܐ ܗ̄ ܠܟܣܐ ܬܛܺܝܪܐ ܢܰܣܒܗ ܡ̣ܢ ܙܰܕܺܝܩܐ ܘܝܰܗܒܶܗ ܠܚܰܛܝܐ ܕܫܚܶܩ܀

9- ܘܐܢ̇ܐ ܐܚܐ ܠܥܠܡ ܗ̄ ܚܶܙܰܩܝܐ ܒܪܽܘܚ ܘܒܰܦܓܰܪ܀

10- ܘܶܐܙܡܰܪ ܒܰܫܠܝ ܙܰܝ܀ ܟܠܗܶܝܢ ܩܰܪ̈ܢܬܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܐ ܗ̄ ܐܬܘܪ̈ܝܐ܀ ܐܶܓܕܡ ܗ̄ ܐܶܬܒܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܪܥܪܥ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܫܬܐ

ܡܶܬܢܰܒܐ ܥܠ ܙܟܘܬܐ ܕܰܗܘܬ ܠܥܰܡܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܝܰܘ̈ܡܬܗ ܕܚܶܙܰܩܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܥܗ̄ ܒܫܽܘܠܡܐ ܒܬܶܫܒܚ̈ܬܐ ܡܙܡ̄ ܠܐܣܦ: ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܠܘܬ ܐܬܘܪ̈ܝܐ܀

1- ܝܺܕܺܝܥ ܒܝܺܗܘܕܐ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܒܝܰܕ ܬܶܕܡܪ̈ܬܗ܀

2- ܢܶܗܘܐ ܒܫܠܝ̣ܡ ܗ̄ ܒܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܡܰܛܠܠܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܗܘܬ: ܒܫܰܝܢܐ ܕܽܘܟܬܗ܀

3- ܬܰܡܢ ܬܰܒܪ ܕܪ̈ܥܐ ܕܩܶܫ̈ܬܬܐ ܗ̄ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ܀

4- ܢܗܺܝܪ ܐܢ̱ܬ ܘܰܡܫܺܝܚ܀ ܢܘܣܛܘܪ̈̄: ܘܰܫܒܺܝܚ ܗ̄ ܒܦܽܘܪܩܢܟ ܕܠܢ܀ ܡ̣ܢ ܛܽܘܪܟ ܥܰܫܺܝܢܐ ܗ̄ ܨܶܗܝܘܢ܀

6- ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚ̈ܝ ܐܝ̣̈ܕܝܗܘܢ ܗ̄ ܠܡܶܥܒܰܕ ܩܪܒܐ܀ ܡ̣ܢ ܟܐܬܟ ܗ̄ ܟܕ ܚܪܒ ܐܢܘܢ ܡܰܠܐܟܐ܀ ܢܡܘ ܪ̈ܳܟܒܝ ܪ̈ܰܟܫܐ ܗ̄ ܒܫܶܢܰܬ ܡܰܘܬܐ܀

8- ܐܰܪܥܐ ܚܙܬ݀ ܘܕܶܚܠܬ݀ ܗ̄ ܡܐ ܕܰܓܕܰܫ ܠܐܬܘܪ̈ܝܐ܀

10- ܡܛܠ ܬܰܪܥܝ̣ܬܗ ܕܒܰܪܢܫܐ ܗ̄ ܕܡܣܰܒܪ ܒܳܟ܀ ܘܫܰܪܟܐ ܕܚܶܡܬܗ ܗ̄ ܕܰܐܠܗܐ ܥܠ ܐܬܘܪ̈ܝܐ܀ ܬܰܦܪܩ ܪܽܘܓܙܐ ܗ̄ ܬܰܪܚܶܩ ܡ̣ܢܢ ܪܽܘܓܙܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܒ̈ܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܫܰܪܟܢܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܐ ܢܥܰܕܥܕ ܠܟ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܫܒܥܐ

ܡܶܫܬܰܥܐ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܘܦ ܥܰܡܐ ܕܰܐܝܠܝܢ ܫܟܺܝܪ̈ܬܐ ܐܶܬܪܰܥܝܘ ܥܠ ܐܠܰܗܐ ܒܫܒܝܗܘܢ ܟܕ ܐܶܬܥܨܺܝܘ ܡ̣ܢ ܐܠܘܨܝ̈ܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܥܘ̄: ܚܠܦ ܐܝܕܝܬܘܡ ܠܐܣܦ ܡܙܡ̄. ܗ̄ ܟܕ ܟܐܷܒ ܗܘܐ ܠܐܝܕܝܬܘܡ ܡܙܡ̄ ܥܠ ܫܶܒܝܐ ܕܥܰܡܐ: ܡܒܝܐ ܠܗ ܠܐܣܦ ܟܢܬܗ܀

1- ܒܩܳܠܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܩܪܺܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܥܝܬ ܗ̄ ܟܕ ܐܺܝܬܰܝ ܗܘܺܝܬ ܒܫܶܒܝܐ ܒܝܬ ܒܳܒܠܝ̈ܐ܀

2- ܘܐܝ̣ܕܗ ܒܠܶܠܝܐ ܢܓܕܬܰܢܝ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܥܩ̈ܬܐ ܕܫܶܒܝܐ܀ ܘܠܐ ܫܠܺܝܬ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܕܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢ݂ܐ ܠܗ܀ ܘܠܰܝܬ ܡܒܰܐܝܢܐ ܠܢܰܦܫܝ ܗ̄ ܦܶܣܩܶܬ ܣܰܒܪܐ ܕܒܽܘܝܐܐ܀

3- ܐܶܬܕܰܟܪܶܬ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܠܐܘܟܦܢܟ ܩܰܕܡܝܐ ܕܰܥܠܰܝ܀ ܘܶܐܬܕܰܠܚܬ ܗ̄ ܕܶܐܬܬܗܡܝܬ ܡ̣ܢܟ ܗ̇ܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܕܰܟܪܬ ܠܐܠܗܐ ܘܶܐܬܒܰܣܡܬ܀ ܘܪܢܺܝܬ ܗ̄ ܒܫܽܘܘ̈ܕܝܘܗܝ ܕܥܠ ܦܽܘܢܝ܀ ܘܶܐܬܛܰܪܦܰܬ݀ ܪܽܘܚܝ ܗ̄ ܕܶܐܫܬܰܘܚܪܶܬ܀

4- ܘܐܚܕܘܢܝ ܨܰܘܪ̈ܢܐ ܗ̄ ܚܶܫܟܢ̈ܐ ܒܥܰܝ̈ܢܝ܀

5- ܚܶܫܒܶܬ ܝܰܘܡ̈ܝ ܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ ܗ̄ ܕܚܰܕܽܘܬܐ܀

6- ܘܨܒܝܬ ܪܽܘܚܝ ܗ̄ ܦܰܚܡܬ ܒܽܘܣܡ̈ܐ ܕܒܰܙܒܰܢ ܒܽܐܘܠܨ̈ܢܐ ܕܗ̇ܫܐ܀ ܘܶܠܐ ܦܠܓܬ ܒܬܰܪܥܺܝܬܝ ܘܶܐܡܪܶܬ܀

7- ܕܰܠܥܠܡ ܛܥܢܝ ܡܪܝܐ܀

8- ܐܘ ܕܰܠܡܐ ܠܥܠܡ ܡܰܥܒܰܪ ܛܰܝܒܘܬܗ ܗ̄ ܗ̇ܝ ܕܶܐܫܬܰܘܕܝ ܕܢܶܥܒܕܝܗ̇ ܠܐܠܦ ܕܪ̈ܺܝܢ ܘܰܡܫܰܠܡ ܡܶܠܬܗ ܗ̄ ܓܙ ܕܝ̣ܢܗ ܠܕܪܕܪ̈ܺܝܢ ܒܝ̣܀ ܐܘ ܛܥܐ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܕܶܐܫܬܰܘܕܝ ܠܰܡܪܰܚܡܘ܀

9- ܐܘ ܚܡܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܘ ܟܠܐ ܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܒܪܽܘܓܙܶܗ܀

10- ܐܶܡܪܬ ܕܰܟܪܺܝܗܘܬܝ ܗܝ ܗ̄ ܕܰܡܚܝ̣ܠܘܬ ܬܰܪܥܝ̣ܬܝ ܗ̇ܝ ܡܰܣܒܪܢܽܘܬܗ ܕܐܝܟ ܗ̇ܕܐ܀ ܘܬܶܢܝܐ ܐܢܝܢ ܕܝܰܡܺܝܢܗ ܕܥܶܠܝܐ ܗ̄ ܕܐܝܟ ܕܰܪܕܐ ܠܐܰܒܗ̈ܝܢ: ܪܕܐ ܠܢ ܬܶܢܝܢܽܘܬ ܒܒܒܶܝܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܽܘܚܠܦܐ ܕܝܰܡܝ̣ܢܗ ܕܰܡܪܰܝܡܐ܀

13- ܐܠܗܐ ܐܽܘܪܚܟ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܗ̣ܝ ܗ̄ ܒܗ̇ܝ ܕܣܗܕܬܢܝ ܐܢ ܡܰܣܛܐ ܐ̱ܢ̣ܐ ܡ̣ܢ ܐܽܘܪܚܟ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܪܕܶܐ ܐܢܬ ܠܝ̣܀

14- ܘܚܰܘܺܝܬ ܒܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܐܡܘܪ̈ܝܐ ܘܰܟܢܰܥ̈ܢܝܐ܀

16- ܚܙܰܘܘܟ ܡܰܝ̈ܐ ܐܠܰܗܐ ܗ̄ ܕܝܽܘܪܕܢܢ ܕܰܒܓܰܘܶܗ ܡܗܰܠܶܟ ܐܢܬ ܒܪܝ̣ܫ ܥܰܡܐ܀ ܚܙܰܘܘܟ ܡܰܝ̈ܐ ܘܰܕܚܶܠܘ ܗ̄ ܐܶܬܦܰܠܓܘ ܠܰܬܪܶܝܢ܀ ܐܦ ܬܗܽܘ̈ܡܐ ܗ̄ ܬܰܚܬܝ̈ܐ ܕܝܰܡܐ܀ ܙܥܘ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܓܶܠܝܢܟ܀

17- ܘܰܥܢ̈ܢܐ ܪ̈ܙܦܝ ܗ̄ ܪ̈ܰܣܝ ܡܰܝ̈ܐ ܘܒܰܕܰܪ̈ܝ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܓܰܒܐ ܠܓܰܒܐ ܒܝܰܕ ܡܰܫܒܐ ܥܰܙܝ̣ܙܐ ܕܪܘܚܐ܀ ܝܰܗܒܘ ܩܠܐ ܫܡ̈ܰܝ ܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܓܙܪ ܕܝ̣ܢܝ̈ܟ ܕܥܠ ܡܶܨܪ̈ܝܐ܀

18- ܘܩܠܐ ܕܪ̈ܰܥܡܰܝܟ ܒܓܺܝܓ̈ܠܐ ܗ̄ ܕܡܰܪ̈ܟܒܬܐ ܕܡܶܨܪ̈ܝܐ܀ ܐܰܢܗܰܪܘ ܒܰܪ̈ܩܰܝܟ ܠܬܺܒܝܠ ܗ̄ ܘܚܰܘܝܽܘܟ ܕܐܝ̣ܬܝܟ ܐܠܗܐ ܒܰܫܪܪܐ܀

19- ܒܝܰܡܐ ܐܘܪܚܟ ܗ̄ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܠܥܰܡܟ ܘܰܥܒܰܪܘ ܒܗܘܢ܀ ܘܥܶܩܒ̈ܬܟ ܠܐ ܐܶܬܺܝ̈ܕܥܝ ܗ̄ ܡܛܠ ܓܢܺܝܙܽܘܬܗ ܕܰܟܝܢܟ܀

20- ܕܰܒܰܪܬ ܒܰܦܬܚ ܕܠܰܕ ܘܒܶܝܬ܀ ܘܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܫܠܝ ܕܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܰܕܺܝܬ ܠܥܰܡܟ ܐܝܟ ܥܢ̈ܐ ܗ̄ ܒܰܢܝܚܐ܀ ܒܺܐܝܕܐ ܕܡܽܘܫܐ ܘܕܰܐܗܪܘܢ ܗ̄ ܗ̇ܪܟܐ ܡܚܰܘܶܐ ܢܰܗܝܪܐܝ̣ܬ ܕܥܠ ܡܰܥܒܰܪܬܗ ܕܥܰܡܐ ܒܝܰܡܐ ܕܣܽܘܦ ܐܰܡܝܪ̈ܢ ܡ̈ܶܠܐܷ ܗܠܝܢ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

ܡܰܪܬܝܢܽܘܬܐ ܕܰܠܘܬ ܥܰܡܐ ܟܕ ܡܰܠܦ ܠܗܘܢ ܠܡܶܛܪ ܢܡܘܣܐ ܘܰܡܥܗܕ ܠܗܘܢ ܐܰܝܠܝܢ ܛܰܝܒ̈ܘܬܐ ܐܶܣܬܥܪ̈ܝ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܠܘܬ ܓܶܢܣܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܥ̄ܙ: ܕܣܰܟܘܠܬܢܘܬܐ ܠܐܣܦ܀

1- ܥܰܡܝ ܨܽܘܬ ܢܡܘܣܝ ܘܶܐܬܛܦܝܣܘ ܒܛܶܝܬ ܘܩܽܘܫܝ ܦܶܐ: ܝܰܘܢܝܬܐ ܗ̄ ܩܰܒܠܘ ܘܗܰܝܡܢܘ ܠܡ̈ܶܠܝ. ܐܶܬܬܦܝܣܘ ܕܝܢ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܬܰܘ ܘܪܽܘܟܟ ܦܶܐ ܡ̣ܢ ܡܶܫܬܰܡܥܢܘܬܐ ܐܬܝܐ ܘܣܽܘܪܝܝܬܐ ܗ̇ܝ܀

2- ܗܐ ܓܶܝܪ ܐܶܦܬܚ ܦܽܘܡܝ ܒܡ̈ܶܬܠܐܷ ܗ̄ ܥܠ ܗ̇ܠܝܢ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܢ ܠܡܶܗܘܐ܀ ܘܐܻܡܪ ܒܦ̈ܶܠܐܬܐ ܗ̄ ܥܠ ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܕܰܗ̈ܘܰܝ ܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ. ܡܰܬܠܐܷ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܐܐ ܒܰܡܠܺܝ̈ܠܐܷ ܗܘܐ ܐܝܟ ܡܰܬܠܗ ܕܥܰܬܺܝܪܐ ܘܠܥܙܪ. ܘܦܶܠܐܴܬܐ: ܒܠܐܴ ܡܠܺܝ̈ܠܐܷ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܬܺܬܐ ܬܺܐܠܦ ܦܶܠܐܴܬܐ܀

3- ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܡܰܥܰܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܢܳܡܘܣܐ܀ ܝ̣ܕܥܢ ܐܶܢܝܢ ܘܐܦ ܐܰܝܠܝܢ ܕܰܐܒܗ̈ܰܝܢ ܐܶܫܬܰܥܝ̣ܘ ܠܢ ܗ̄ ܝܺܠܶܦܢܰܢ܀

4- ܕܠܐ ܢܟܰܣܐ ܡ̣ܢ ܒܢܰܝ̈ܗܘܢ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܡ̣ܢܢ ܐܶܬܟܰܣܺܝܘ܀ ܐܠܐ ܠܕܪܐ ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܒܢܽܘܢ ܢܶܫܬܰܥܐ܀

8- ܕܪܐ ܒܝ̣ܫܐ ܘܡܰܪܡܪܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܥܰܩܡܐ ܗ̄ ܕܟܕ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܚܙܐ ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܠܐ ܗܰܝܡܶܢ܀ ܕܪܐ ܕܠܐ ܐܰܬܩܶܢ ܠܶܒܗ ܗ̄ ܥܡ ܐܠܗܐ܀ ܐܠܐ ܚܰܠܦܗ ܒܥܶܓܠܐܴ ܚܰܪܫܐ܀ ܘܠܐ ܗܰܝܡܶܢ ܒܰܐܠܗܐ ܕܪܽܘܚܶܗ ܗ̄ ܢܫܰܡܬܗ ܒܐܝ̣ܕܗ ܬܰܠܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܐ ܐܶܬܗܰܝܡܢܰܬ ܐܠܗܐ ܪܽܘܚܗ܀

9- ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܦܪܝܡ ܕܰܡܬܰܚܘ ܝܰܬܪܐ ܘܰܫܕܰܘ ܒܩܶܫܬܐ ܗ̄ ܕܰܙܟܰܘ ܠܥܰܡܠܝ̈ܩܝܐ ܘܠܐܴܡܘܪ̈ܝܶܐ ܘܶܐܬܢܰܨܰܚܘ ܒܰܩܪܒܐ܀ ܘܗܦܰܟܘ ܒܝܰܘܡܐ ܕܰܩܪܒܐ ܗ̄ ܒܚܰܝܒܘܬܐ ܥܠ ܕܰܟܦܰܪܘ ܒܰܐܠܗܐ. ܘܡ̣ܢ ܐܰܦܪܝܡ ܥܠ ܟܠܗ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܪܡܰܙ܀

12- ܘܒܚܰܩ̈ܠܬܐ ܕܨܥܢ ܗ̄ ܕܗ̣ܝ ܡܰܠܟܘܬܗ ܕܦܶܪܥܘܢ܀

14- ܕܰܒܰܪ ܐܢܘܢ ܒܐܝ̣ܡܡܐ ܒܰܥܢܢܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܶܬܢܟܘܢ ܡ̣ܢ ܫܶܡܫܐ ܘܫܰܘܒܐ܀

ܘܟܠܗ ܠܶܠܝܐ ܒܙܰܗܪܐ ܕܢܽܘܪܐ ܗ̄ ܕܡ̣ܢ ܥܰܡܘܕܐ܀

17- ܘܠܰܡܡܰܪܡܪܽܘ ܠܰܡܪܰܝܡܐ ܒܨܶܗܝܐ ܗ̄ ܒܡ̈ܶܠܐܷ ܕܪܶܛܢܐ ܟܕ ܚܣܰܪ ܠܗܘܢ ܡܰܝ̈ܐ܀

18- ܘܢܰܣܝ̣ܘ ܠܐܠܗܐ ܒܠܶܒܗܘܢ ܗ̄ ܟܕ ܦܠܺܝܓܺܝܢ ܥܠ ܚܰܝܠܗ܀

19- ܠܡܶܣܕܰܪ ܠܢ ܒܩܽܘܫܝ ܕܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܛܰܝܒܽܘ ܠܢ ܦܬܘܪ̈ܶܐ ܒܡܰܕܒܪܐ ܗ̄ ܕܡܠܐ ܟܠ ܬܽܘܩܢ̈ܝܢ܀

20- ܐܢ ܡܚܐ ܠܛܰܪܢܐ ܘܰܪܕܰܘ ܡܰܝ̈ܐ ܘܪ̈ܶܓܠܬܐ ܐܰܪ̈ܕܝ̣ܝ̱܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܢܰܚ̈ܠܐ ܛܶܦܘ܀

ܕܰܠܡܐ ܐܦ ܠܰܚܡܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܬܠ ܠܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܐܽܘܪܝܬܐ: ܠܘܩܕܰܡ ܠܰܚܡܐ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܡܰܢܢܐ ܢܚܶܬ ܘܒܬܰܪܟܶܢ ܐܶܬܬܪܰܥ ܛܰܪܢܐ. ܘܗܪܟܐ ܒܗܶܦܟܐ ܐܡ̇ܪ܀

21- ܡܛܠ ܗ̇ܢܐ ܫܡܰܥ ܡܪܝܐ ܘܰܪܓܶܙ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܬܬܰܗܺܝ ܗ̄ ܘܠܐ ܒܰܥܓܰܠ ܥܠ ܐܶܢܘܢ ܠܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

22- ܘܠܐ ܣܰܒܪܘ ܠܦܽܘܪܩܢܗ: ܒܰܨܚܚܐ: ܠܬܰܪܥܺܝܬܗ܀

23- ܘܠܰܚܡܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܕܐܐܱܪ ܝܗܒ ܠܗܘܢ܀

24- ܠܰܚܡܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܐ ܗ̄ ܒܬܶܫܡܫܬܗܘܢ ܢܚܶܬ܀ ܐܶܟܠ ܒܰܪܢܫܐ ܗ̄ ܝ̣ܣܪܐܝܠ܀ ܘܨܰܝܕܐ ܗ̄ ܣܰܠܘܰܝ ܫܰܕܰܪ ܠܗܘܢ ܠܡܶܣܒܰܥ܀

25- ܘܕܰܒܪ ܒܥܽܘܫܢܶܗ ܠܬܰܝܡܢܐ ܗ̄ ܠܪܘܚܐ ܕܬܰܝܡܢܐ܀

27- ܘܰܢܦ̈ܠܝ ܒܝܽܘܕ ܗ̄ ܦܪ̈ܚܬܐ ܒܡܰܫܪ̈ܝܬܐ܀ ܚܕܪ̈ܰܝ ܡܰܫܟܢܝ̈ܗܘܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܶܥܡܠܘܢ ܠܡܶܪܕܰܦ ܒܰܬܪܶܝܢ܀

28- ܘܶܐܟܰܠܘ ܘܰܣܒܰܥܘ ܛܳܒ ܗ̄ ܬܠܬܰܝܢ ܝܰܘ̈ܡܝܢ܀

29- ܘܠܐ ܦܪܰܩܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܐ ܐܶܬܒܰܨܰܪܘ ܡ̣ܢ ܪ̈ܓܺܝܓܬܗܘܢ ܗ̄ ܠܐ ܕܶܥܟܰܬ ܪܶܓܬܗܘܢ܀

30- ܘܥܰܕ ܡܶܐܟܽܘܠܬܗܘܢ ܒܦܽܘܡܗܘܢ: ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܐܠܗܐ ܣܠܶܩ ܒܗܘܢ: ܐܶܬܟܪܰܗܘ ܡܛܠ ܒܶܣܪܐ ܚܰܝܐ ܘܠܐ ܡܒܰܫܠܐ ܐܶܟܠܘ܀

ܘܩܰܛܠ ܡ̣ܢ ܥܰܬܺܝܪ̈ܰܝܗܘܢ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܗ̄ ܕܥܰܬܺܝܪ̈ܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܥܠܽܘܒܽܘܬܐ ܘܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܐ܀

31- ܒܗܠܶܝܢ ܟܠܗܶܝܢ ܚܛܰܘ ܗ̄ ܠܐ ܐܶܬܬܪܰܨܘ ܒܥܶܠܬܗܶܝܢ܀

32- ܓܰܡܪܘ ܒܰܦܬܚ ܓܳܡܰܠ ܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬܐ ܗ̄ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܬܐ ܣܰܟ̈ܠܬܐ: ܝܰܘܡܝ̈ܗܘܢ܀

33- ܡܳܐ ܕܩܛܠ ܗ̱ܘܐ ܠܗܘܢ: ܒܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܕܶܚܠܬܐ܀ ܘܗܦܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܛܥܝܽܘܬܐ܀

ܘܰܡܩܰܕܡܺܝܢ ܠܘܬܗ ܗ̄ ܠܡܶܬܓܰܘܣܘ ܒܗ܀

34- ܥܶܗܕܘ ܒܰܪܒܨ ܥܶܐ ܐܱܠܦܝ̈ܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗܘܰܘ ܥܕܘܪܗܘܢ ܣܘܡ̄ܐ: ܩܰܪܝܒ ܓܶܢܣܗܘܢ܀

38- ܘܶܕܐܬܟܪ ܒܰܫܠܝ ܕܳܠܰܕ ܘܰܦܬܚ ܟܽܘܦ ܕܒܶܣܪܐ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܟܝܢܐ ܡܶܬܚܰܒܠܢܐ܀

ܪܘܚܐ ܕܐ̱ܙܠܐ ܘܠܐ ܗܦܟܐ ܗ̄ ܥܕܰܡܐ ܠܰܩܝܡܬܐ܀

39- ܘܰܐܪܓܙܽܘܗܝ ܒܐܫܝܡܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܐܪܥܐ ܕܠܐ ܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܒܪܛܘܢܝܐ܀

40- ܘܗܦܰܟܘ ܘܢܰܣܺܝܘ ܠܐܠܗܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܶܐܬܚܰܢܢܘ ܥܠ ܩܰܕܡܝ̈ܬܐ܀ ܘܰܠܩܕܝܫܐ ܕܺܝܣܪܐܝܠ ܓܰܪܓܘ ܗ̄ ܕܬܘܒ ܢܰܝܬܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܡܰܪ̈ܕܘܬܐ܀

43- ܘܪ̈ܕܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܡ̈ܰܝ ܡܶܛܪ̈ܰܝܗܘܢ ܕܠܐ ܢܶܫܬܽܘܢ ܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܚܠܰܝ̈ܐ܀

44- ܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܗܘܢ ܚܰܠܽܘܛܐ ܗ̄ ܨܰܪܨܽܘܪܐ ܘܡܰܫܽܘܛܐ ܘܫܪܨܐ ܘܥܩܪ̈ܒܐ ܘܚܰܒܫܘ̈ܫܝܬܐ ܘܕܶܒ̈ܒܶܐ ܘܫܰܪܟܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܕܶܒܒ̈ܝ ܟܰܠܒܐ: ܘܶܐܟܰܠ ܐܢܘܢ܀

45- ܝܰܗܒ ܠܩܰܡܨܐ ܗ̄ ܕܦܪܚ܀ ܥܰܠܠܬܗ̈ܘܢ ܘܠܐܘܰܬܗܘܢ ܒܰܦܬܚ ܘܰܐܘ ܠܙܚܠܐܴ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܕܡܫܦܦ ܒܰܐܪܥܐ܀

46- ܘܬܺܢ̈ܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܫܩ̈ܡܰܝܗܘܢ ܒܰܓܠܺܝܕܐ܀

48- ܫܰܕܰܪ ܒܝܰܕ ܡܰܠܐܟܐ ܒܝ̣ܫܐ ܗ̄ ܠܦܽܘܬ ܒܝ̣ܫܬܐ ܕܰܐܝܬܝ̣ ܥܠ ܡܶܨܪ̈ܝܐ: ܒܺܝܫܐ ܐܶܣܬܰܒܪ. ܘܐܷܠܐ ܛܒܐ ܗ̣ܘ ܒܰܟܝܢܐ ܘܰܡܫܰܡܫܢܐ ܕܨܶܒܝܢܗ ܕܰܐܠܗܐ ܘܠܰܘ ܣܳܛܢܐ܀

50- ܩܰܛܠ ܟܠ ܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܗ̄ ܥܠ ܕܫܰܥܒܶܕܘ ܠܰܒܪܗ ܒܽܘܟܪܐ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܝܺܣܪܐܝܠ܀ ܪܺܝܫ ܟܠܗ ܝܰܠܕܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠܡܗܘܢ܀

ܒܡܰܫܟܢܐ ܕܚܰܡ ܗ̄ ܕܗ̇ܝ ܡܶܨܪܶܝܢ: ܡ̣ܢ ܚܰܡ ܓܶܝܪ ܡܶܬܝܰܒܠܝ̣ܢ ܡܶܨܪ̈ܝܶܐ. ܒܢ̈ܝ ܚܰܡ ܠܰܡ: ܟܽܘܫ ܘܡܶܨܪܺܝܡ܀

52- ܐܱܫܪܝ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܒܐܬܡ ܕܰܒܣܰܘ̈ܦܝ ܡܰܕܒܪܐ܀ ܒܶܣܪܐ ܗ̄ ܕܰܥܠܘܗܝ܀ ܘܠܐ ܕܚܶܠܘ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܢܫ܀

53- ܠܗ̇ܢܐ ܛܽܘܪܐ ܗ̄ ܨܶܗܝܘܢ܀ ܕܰܩܢܬ ܝܰܡܝܢܗ ܗ̄ ܒܚܪܒܐ ܕܰܟܢܰܥ̈ܢܝܐ ܥܡܘܪ̈ܘܗܝ܀

56- ܘܶܐܬܗܰܦܟܘ ܐܝܟ ܩܶܫܬܐ ܢܟܺܝܠܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܬܺܝܠܬܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܫܛܺܝܚܬܐ ܗ̄ ܕܰܒܙܰܒܢܐ ܕܰܩܪܒܐ ܡܰܒܗܬܐ ܠܡܪܗ̇܀ ܘܰܛܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܕܚܶܩ܀ ܠܡܰܫܟܢܐ ܕܫܺܝܠܘ ܗ̄ ܕܒܗ ܐܫܪܝ ܩܺܒܘܬܗ܀

ܡܰܫܟܢܐ ܗ̄ ܕܰܐܠܗܐ܀ ܕܰܫܪܐ ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ ܒܝܬ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܚܽܘܒܗ܀

60- ܘܬܶܫܒܘܚܬܗ ܗ̄ ܕܗ̇ܝ ܩܺܒܘܬܗ܀ ܒܐܻܝܕܐ ܕܐܠܘܨܐ ܗ̄ ܥܰܡܐ ܕܰܦܠܶܫܬܝ̈ܐ܀

62- ܠܓܰܕܽܘ̈ܕܰܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܝܢܽܘ̈ܩܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܠܰܥ̈ܠܰܝܡܰܝܗܘܢ ܙܪ̈ܺܝܙܶܐ܀ ܐܶܟܠܰܬ݀ ܢܽܘܪܐ ܗ̄ ܚܰܪܒܐ ܕܰܦܠܶܫܬܝ̈ܐ܀

ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܬܗܘܢ ܐܶܬܛܰܪ̈ܦܝ ܗ̄ ܠܐ ܐܶܬܐܒ̈ܠܝܢ܀

63- ܟܗ̈ܢܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܚܰܦܢܝ ܘܦܺܝܢܚܶܣ ܒܢ̈ܝ ܥܶܠܺܝ܀ ܢܦܰܠܘ ܒܚܰܪܒܐ܀ ܘܰܐܪ̈ܡܠܬܗܘܢ ܠܐ ܐܶܬܒܟ̈ܝ̣ܝ̱ ܗ̄ ܠܐ ܐܶܫܟܰܚ̈ܝ ܕܢܶܥ̈ܒܕܢ ܒܝܬ ܒܟܶܐ ܠܓܰܒܪ̈ܰܝܗܘܢ ܕܶܐܬܩܛܶܠܘ܀

64- ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܕܰܡܟܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܰܓܪܰܬ ܪܘܚܶܗ܀ ܘܐܝܟ ܓܰܒܪܐ ܕܢܰܦܨܗ ܚܰܡܪܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܝܟ ܓܰܢ̱ܒܪܐ ܕܰܡܨܰܪܕ܀ ܣܘܡ̄ܐ: ܕܨܒܪ ܡ̣ܢ ܚܰܡܪܐ ܗ̄ ܩܡ ܠܥܽܘܕܪܢܗܘܢ ܘܣܡ ܒܪܝ̣ܫ ܐܱܠܗܘܝ̈ܗܘܢ܀

65- ܘܚܶܣܕܐ ܒܩܽܘܫܝ ܕܳܠܰܕ ܗ̄ ܒܶܗܬܬܐ܀ ܕܥܠܡܐ ܗ̄ ܕܰܠܥܠܡ܀ ܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܗ̄ ܠܰܦܠܫ̈ܬܝܐ܀

86- ܐܰܣܠܝ ܠܡܰܫܟܢܐ ܕܝܰܘܣܶܦ ܗ̄ ܕܒܳܥܐ ܗܐ ܪܺܝܫܢܘܬܐ ܒܝܰܕ ܫܡܘܥ ܒܰܪ ܒܰܟܪܝ܀

ܘܰܒܫܰܒܛܐ ܕܰܐܦܪܝ̣ܡ ܠܐ ܐܶܬܪܰܥܝ ܗ̄ ܕܐܚܢܦ ܐܢܘܢ ܝܽܘܪܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܒܛ܀

87- ܓܒܐ ܫܰܪܒܬܐ ܕܺܝܗܘܕܐ ܗ̄ ܝܩܪܗ̇ ܒܡܰܠܟܘܬܐ ܐܰܪܥܢܝܬܐ ܒܝܕ ܕܰܘܺܝܕ: ܘܒܰܫܡܰܝܢܺܝܬܐ ܒܝܰܕ ܡܪܢ܀

88- ܒܢܳܐ ܥܠ ܪܰܘܡܐ ܗ̄ ܛܽܘܪܐ ܕܨܶܗܝܘܢ ܡܰܩܕܫܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܪܰܝܡܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܕܰܠܚܘܕܝ ܩܰܪܢܐ܀

71- ܘܰܒܣܽܘܟܠܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܗܘܢ ܕܰܒܪ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܒܟܠܗ̇ ܣܥܽܘܪܘܬܐ ܘܠܝܝܬܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܬܫܥܐ

ܐܰܡܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܘܦ ܡܰܩܒܝ̈ܐ ܟܕ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܘܰܡܬܰܢܝܢ ܠܐܰܠܗܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܬܐ ܐܰܣܒܠܘ ܐܢܘܢ ܐܰܢܛܝܟܘܣ ܘܕܡܛܪܝܘܣ ܠܰܒܢ̈ܝ ܥܰܡܗܘܢ ܘܫܐܠܝܢ ܥܽܘܕܪܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܥܚ̄ ܕܐܣܦ܀

1- ܐܠܗܐ ܥܰܠܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܘ ܥܰܡܡ̈ܐ ܠܝܪܬܘܬܟ ܗ̄ ܠܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀ ܘܛܡܐܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܰܘܫܘ ܠܗܰܝܟܠܟ ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܗ̄ ܒܥܶܠܬܐ ܕܙܽܘܣ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܝܓܪܐ܀ ܣܘܡ̄ܐ: ܥܒܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܥܰܪܙܶܠܐ ܕܢܛܪ̈ܝ ܦܺܐܪ̈ܐ܀ ܐܝܓܘܦܛܝܐ: ܡܰܛܰܪܬܐ ܚܰܪܒܬܐ܀

2- ܝܰܗܒܘ ܫܠܰܕ̈ܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܗ̄ ܠܥܙܪ ܣܒܐ ܘܫܰܒܥܐ ܒܢ̈ܰܝ ܫܡܽܘܢܺܝ܀ ܡܶܐܟܘܠܬܐ ܠܦܪܰܚܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܒܰܕܠܐ ܫܒܰܩܘ ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝܗܘܢ ܕܰܢܥܰܦܘܢ ܐܢܘܢ܀

4- ܗܘܰܝܢ ܚܶܣܕܐ ܠܰܫ̈ܒܒܰܝܢ ܗ̄ ܐܕܘܡ̈ܝܶܐ ܕܠܐ ܝܬܪܺܝܢ ܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܒܰܝܬܝܽܘܬܢ܀

7- ܡܛܠ ܕܰܐܟܠܘܗܝ ܠܝܰܥܩܘܒ ܗ̄ ܠܥܰܡܟ܀

ܘܰܠܕܰܝܪ̈ܶܝܗ̇ ܗ̄ ܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܚܪܰܒܘ ܗ̄ ܒܣܰܝܦܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܕܽܘܟܬܗ ܐܰܚܪܒܘ ܗ̄ ܗܓܰܡܘ܀

8- ܠܐ ܬܶܬܕܟܰܪ ܠܢ ܚܛܗ̈ܰܝܢ ܩܰܕܡܝ̈ܐ ܗ̄ ܕܥܶܓܠܐ ܘܰܣܛܰܪ܀

9- ܡܛܠ ܫܡܟ ܗ̄ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܥܠܰܝܢ܀

10- ܬܶܬܺܝܕܥ ܒܥܰܡܡ̈ܐ ܠܥܺܢ̈ܝܢ ܒܰܚܒܨ ܥܶܐ ܕܠܐ ܝܽܘܕ ܗ̄ ܕܥܒܶܕ ܐܢ̱ܬ ܬܒܰܥܬܐ ܕܰܕܡܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܶܐܬܐܫܕ܀

11- ܬܶܥܘܠ ܩܕܡܰܝܟ ܐܶܢܰܩܬܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܢܰܚܬܐ ܕܰܐܣܺܝܪܐ ܗ̄ ܕܰܚܒܺܝܫ ܒܐܘܪܫܠܶܡ܀

ܫܪܺܝ ܒܢ̈ܰܝܐ ܡ̣ܢ ܡܰܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܘܙܶܒ ܠܰܒܢܰܝ̈ܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܰܚܬܝܢ܀

12- ܚܶܣܕܐ ܕܚܰܣܕܽܘܟ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܰܚܕܪܰܝܢ: ܘܶܐܡܪܘ: ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܐܢܬ ܠܰܡܥܰܕܪܽܘܬܗ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܡܢܝܢ

ܡܶܬܢܰܒܐ ܥܠ ܡܰܩܒܝ̈ܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܶܬܟܰܫܦܝܢ ܠܐܠܗܐ ܘܫܐܠܝܢ ܪ̈ܚܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܥܛ. ܒܫܽܘܠܡܐ ܚܠܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܶܫܬܰܚܠܦܝܢ ܒܣܗܕܘܬܐ ܠܐܣܦ܀

1- ܪܥܝܗ ܕܺܝܣܪܐܝܠ ܨܽܘܬ ܗ̄ ܠܩܠܰܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܽܘܪ܀ ܝܺܬܒ ܥܠ ܟܪ̈ܽܘܒܐ ܗ̄ ܥܠ ܡܰܪܟܰܒܬܐ ܕܰܚܙܐ ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ܀ ܐܶܬܓܠܰܝ ܒܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܚ ܓܳܡܰܠ ܘܰܫܠܳܝ ܠܳܡܰܕ ܗ̄ ܒܥܽܘܕܪܢܟ ܕܰܠܘܬܰܢ܀

3- ܐܠܗܐ ܚܰܝܠܬܢܐ ܐܰܦܢܢ ܗ̄ ܠܟܰܗܺܝܢܘܬܢ ܩܰܕܡܝܬܐ܀

6- ܘܰܐܫܩܺܝܬ ܐܢܘܢ ܒܕܶܡܰܥܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܢ ܕܶܡܥ̈ܐ ܒܟܰܝܠܐܴ܀

8- ܓܦܶܬܐ ܐܰܦܩܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܥܒܪܬ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܚܰܠܦܶܬ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܗ̄ ܒܝܕ ܡܽܘܫܐ܀

ܘܰܐܘܒܕܶܬ ܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܟܢܰܥ̈ܢܝܐ܀ ܘܰܢܨܒܬܗ̇ ܗ̄ ܒܐܪܥܗܘܢ܀ ܚܪܶܬ ܒܗ̇ ܗ̄ ܚܙܺܝܬܗ̇ ܕܰܙܥܽܘܪܝܐ܀

ܘܢܰܨܒܰܬ ܥܰܩܪܗ̇ ܗ̄ ܫܰܪܰܪܬܗ̇ ܘܫܰܪܬܚܬܗ̇܀

10- ܘܶܐܬܟܰܣܝܘ ܛܽܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܡܰܠܟ̈ܐ܀ ܡ̣ܢ ܛܶܠܠܗ̇ ܘܥܰܘܦ̈ܝܗ̇ ܗ̄ ܒܢܶܝ̈ܗ̇܀ ܥܠ ܐܪ̈ܙܘܗܝ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܕܢܨܒ ܒܠܶܒܢܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܕܠܝ̈ܬܗ̇ ܗ̄ ܣܬܝ̈ܗ̇ ܐܰܪ̈ܺܝܟܬܐ܀ ܠܩܝܕܪ̈ܘ ܗ̄ ܥܠ ܐ̱ܪ̈ܙܶܐ ܪ̈ܡܐ ܕܥܒܕܝܢ ܥܝܛܪ̈ܢܐ ܣܠܩ̈ܢ ܘܡܶܬܕܠܝ̈ܢ܀

11- ܫܕܬ݀ ܓܝ̈ܕܝܗ̇ ܗ̄ ܦܶܫܛܰܬ ܫܒܺܝ̈ܫܬܶܝܗ̇܀

ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܐ ܗ̄ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ܀ ܘܥܠ ܢܰܗܪ̈ܰܘܬܐ ܗ̄ ܕܝܽܘܪܕܢܢ ܘܰܣܛܰܪ܀ ܥܢܩ̈ܝܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܒܓ̈ܝܗ̇ ܗ̄ ܫܒܘܩ̈ܝܗ̇ ܐܰܘܟܝܬ ܒܢ̈ܰܝܐ܀

12- ܠܡܢܐ ܬܪܰܥܬ ܣܝܓܗ̇ ܗ̄ ܐܰܗܡܝ̣ܬ ܡ̣ܢܗ̇܀

13- ܘܐܟܠܗ̇ ܚܙܺܝܪܐ ܕܥܒܐ ܗ̄ ܐܢܝܟܘܣ܀

ܘܚܰܝ̈ܘܬܐ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܡܘܢܝܣ ܗ̄ ܚܰܝܘܰܬ ܫܶܢܐ ܕܣܰܓܝ ܒܰܥܪܺܝܪܝܐ ܘܠܚܽܘܕܐܝ̣ܬ ܡܗܰܠܟܐ ܕܰܒܪܐ ܐܪܥܗ̇܀ ܐܰܪܡܢܝܐ ܘܐܝܓܘܦܛܝܐ: ܥܪܕܐ ܗ̄ ܚܡܪܐ ܒܰܪܝܐ ܪܥܗ̇܀

14- ܘܦܩܘܕܝܗ̇ ܗ̄ ܣܥܘܪܝܗ̇ ܠܰܓܦܶܬܐ ܗ̇ܕܐ ܗ̄ ܕܬܬܟܗܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ ܗ̇ܝ ܟܢܽܘܫܬܰܢ܀

15- ܘܰܠܒܰܪܢܫܐ ܕܚܰܝܠܬ ܠܟ ܗ̄ ܠܥܰܡܐ ܗ̇ܢܐ ܙܰܒ̈ܢܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ܀

17- ܬܶܗܘܐ ܐܝ̣ܕܟ ܕܝܰܡܺܝܢܐ ܗ̄ ܡܰܓܢܐ ܥܠ ܓܰܒܪܐ ܗ̄ ܥܠ ܥܰܡܐ܀

18- ܠܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܡܶܢܟ ܗ̄ ܠܘܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀ ܐܰܦܢܢ ܗ̄ ܠܛܶܟܣܰܢ ܩܰܕܡܝܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܚܕ

ܡܒܰܕܶܩ ܥܠ ܦܽܘܢܝܐ ܘܰܡܦܢܐ ܠܟܠ ܐ̱ܢܫ ܠܬܰܘܕܺܝܬܐ ܕܰܐܠܗܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܰܬܡܢܝܢ: ܒܫܽܘܠܡܐ ܚܠܦ ܡܥܨܪ̈ܬܐ ܗ̄ ܫܽܘܡܠܝ ܦܺܐܪ̈ܐ ܠܐܣܦ ܡܰܙܡܘܪܐ܀

1- ܫܰܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܡܥܰܫܢܢܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܥܰܕܪܢܢ ܗ̄ ܥܠ ܒܒܠܝ̈ܐ܀

3- ܩܪܰܘ ܩܰܪ̈ܢܬܐ ܒܰܨܚܚܐ ܒܩܰܪ̈ܢܬܐ ܒܪܺܝܫ ܝܰܪ̈ܚܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܦܽܘܩܕܢ ܢܡܘܣܐ܀ ܘܒܟܶܣܐܶܐ ܒܰܫܠܝ ܣܶܡܟܰܬ ܘܰܪܒܨ ܐܴܠܰܦ ܩܰܕܡܝܬܐ ܒܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܥܰܕܥ̈ܺܐܕܶܐ ܗ̄ ܕܥܒܕܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܡܠܝܘܬܗ ܕܣܰܗܪܐ܀

4- ܡܛܠ ܕܢܡܘܣܐ ܗ̇ܘ ܕܺܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܘܒܰܛܝܠ ܗ̱ܘܐ ܒܫܰܒܬܐ܀

5- ܟܕ ܢܦܰܩ ܠܐܰܪܥܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܚܰܬܺܝܬ܀ ܠܶܫܢܐ ܕܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܫܡܰܥ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܀

6- ܐܰܥܒܪܶܬ ܗ̄ ܐܢ̇ܐ ܐܠܗܐ܀ ܢܺܝܪܐ ܗ̄ ܕܦܶܪܥܘܢ܀ ܡ̣ܢ ܟܰܬܦܶܗ ܗ̄ ܕܥܰܡܐ܀ ܘܐܻܝ̈ܕܰܘܗܝ ܡ̣ܢ ܐܰܣܽܘܪܝܐ ܗ̄ ܦܽܘܠܚܢ ܛܺܝܢܐ ܘܠܒܢܘܬܐ ܫܰܪܝܬ܀

7- ܘܟܰܣܝܬܗ ܒܣܶܬܪܐ ܕܺܝܠܝ ܡܫܰܒܚܐ ܗ̄ ܒܰܥܢܢܐ ܕܰܥܠܘܗܝ ܐܛܠܬ ܒܐܘܪܚܐ܀

ܘܰܒܚܰܪܬܗ ܒܡܰܝ̈ܐ ܕܚܶܪܝܢܐ ܗ̄ ܡܰܪܝ̣ܪ̈ܐ ܕܪܛܘܢܝܐ ܕܡܽܘܪܬ܀

8- ܫܡܰܥ ܠܡ̈ܶܠܝ ܘܶܐܡܰܠܶܠ ܗ̄ ܡܶܕܡ ܕܡܰܘܬܰܪ ܠܟ܀

9- ܘܠܐ ܬܶܣܓܘܕ ܠܕܶܚܠܐ ܒܰܪܒܨ ܕܠܰܕ ܐܚܪܢܝܐ ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ ܘܝܽܘܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐܠܗܐ ܢܽܘܟܪܝܐ܀

10- ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܰܬܐ ܦܽܘܡܟ ܗ̄ ܒܬܶܫܒܘܚܬܐ܀ ܘܶܐܡܠܝܘܗܝ ܗ̄ ܟܠ ܛܒ̈ܬܐ ܐܰܟܡܐ ܕܐܦ ܡܰܢܢܐ ܘܣܰܠܘܰܝ ܡܠܺܝܬܗ܀

11- ܘܝܺܣܪܐܝܠ ܠܐ ܐܶܬܛܦܝܣܘ ܡܶܢܝ ܗ̄ ܠܡ̈ܶܠܐܷ ܕܡܶܢܝ܀

13- ܐܶܬܐܡܪ̈ܝ ܠܗ܀ ܐܠܘ ܥܰܡܝ ܫܰܡܥܢܝ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ ܘܣܘܡ̄ܐ: ܐܶܫܬܘܦ ܗ̄ ܗܰܠܟܘ ܒܢܡܽܘ̈ܣܰܝ܀

15- ܘܰܗܘܐ ܙܰܘܥܗܘܢ ܗ̄ ܙܰܒܢܗܘܢ ܠܥܠܡ܀

16- ܐܰܘܟܠܗ ܡ̣ܢ ܫܽܘܡܢܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܗ̄ ܠܥܰܡܐ. ܓܪܡܐ ܕܰܣܡܺܝܕܐ ܢܰܫܺܝܦܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܟܐܦܐ ܗ̄ ܕܛܽܘܪ̈ܝ ܦܰܠܣܛܺܝܢܝ ܕܶܒܫܐ ܣܰܒܥܗ ܗ̄ ܟܰܟܳܪܺܝܬܐ ܕܥܒ̈ܕܢ ܕܶܒܽܘܪ̈ܝܬܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܡܢܝܢ ܘܬܪܝܢ

ܐܡܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܕܰܘܺܝܕ ܟܕ ܡܶܬܥܕܠ ܒܪ̈ܺܝܫܢܘܗܝ ܕܥܰܡܐ ܕܒܡܰܣܒ ܒܰܐܦ̈ܐ ܕܝܢܺܝܢ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܥܰܘܠܝܢ ܟܕ ܡܙܛܡ ܠܗܘܢ ܢܒܺܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܦܐ. ܡܙܡ̄ ܠܐܣܦ܀

1- ܐܠܗܐ ܩܡ ܒܟܶܢܫܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܟܒܝܫܬܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ܣܓܝܐܢܐܝܬ ܗ̄ ܕܟܗ̈ܢܐ. ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܙܟܰܪܝܐ: ܕܡܰܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܐܶܚܕ ܟܠ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܟܗܢܐ܀ ܘܰܒܓܰܘ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܢܕܽܘܢ ܗ̄ ܠܗܘܢ ܥܕܺܝ̈ܠܐ ܢܦܪܣܐ ܘܰܢܚܰܝܒ܀

5- ܘܠܐ ܝܺܕܥܘ ܘܠܐ ܐܶܣܬܟܠܘ ܗ̄ ܠܟܗܢܘܬܐ ܕܰܠܗܘܢ ܐܶܬܝܗܒܬ܀ ܙܥ̈ܝ ܟܠܗܶܝܢ ܫܶܬܐܣ̈ܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀ ܡ̣ܢ ܛܠܽܘܡܺܝܗܘܢ܀

6- ܐܢ̇ܐ ܐܶܡܪܬ ܕܰܐܠܗ̈ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗ̄ ܒܐܝ̣ܩܪܐ ܡܛܠ ܫܘܠܛܢܐ ܕܝܶܗܒܬ ܠܟܘܢ. ܐܰܟܡܐ ܕܐܦ ܠܡܽܘܫܐ ܐܶܡܪܶܬ. ܡܶܟܝܠ ܕܠܐ ܢܛܰܪܬܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܢܝ ܐܦ ܐܝܟ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܬܡܽܘܬܘܢ܀

7- ܘܐܝܟ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܪܰܘܪ̈ܒܢܐ ܗ̄ ܕܰܢܦܰܠܘ ܒܐܝ̈ܕܰܝܟܘܢ: ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܶܦܠܘܢ܀

8- ܩܽܘܡ ܐܠܗܐ ܘܕܘܢܝܗ̇ ܠܐܰܪܥܐ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܕܺܝܣܪܐܝܠ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܡܢܝܢ ܘܬܠܬܐ

ܐܡܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܘܦ ܡܰܩܒܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܐܓܗܝܘ ܡ̣ܢ ܐܰܢܛܝܟܘܣ ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܥܠܰܝܗܘܢ ܒܰܚܣܡܐ ܥܰܡܡ̈ܐ ܕܒܰܚܕܪ̈ܰܝܗܘܢ ܕܰܢܓܰܡܪܘܢ ܐܢܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܦܒ: ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܡܙܡ̄ ܠܐܣܦ܀

1- ܐܠܗܐ ܡܰܢܘ ܕܕܡܶܐ ܠܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܬܕܰܡܐ ܠܟ ܗ̄ ܒܰܐܠܗ̈ܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ܀

2- ܡܛܠ ܕܗܐ ܒܥܶܠܕܒܒ̈ܝܟ ܡܶܬܪܰܓܫܺܝܢ ܗ̄ ܡܶܫܬܰܓܫܺܝܢ ܠܡܣܩܘ ܥܠܰܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܪܝܒ܀

3- ܒܚܪܥܽܘܬܗܘܢ ܗ̄ ܒܰܨܢܺܝܥܘܬܗܘܢ ܚܫܰܠܘ ܐ̱ܪܙܳܐ ܗ̄ ܠܐܒܕܢܐ܀

5- ܘܰܥܠܰܝܟ ܐܰܩܝ̣ܡܘ ܩܝܡܐ ܗ̄ ܕܰܢܒܰܛܠܘܢ ܬܶܫܡܫܬܟ܀

6- ܡܰܫܟܢܐ ܕܐܕܽܘܡ ܘܰܕܥܰܪ̈ܰܒܝܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܝܫܡܥ̈ܠܝܐ܀ ܘܕܡܘܐܒ ܘܰܕܓܕܪ̈ܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܓܪ̈ܝܐ܀

7- ܬܚܽܘܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܶܒܰܝܐܝܠ ܒܰܪܒܨ ܓܡܰܠ ܘܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܡܪ̈ܰܟܟܬܐ܀ ܕܥܰܡܘܢ ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ ܘܕܥܡܺܝܠܝܩ ܗ̄ ܣܢ̈ܐܐ ܥܰܬܝܩ̈ܐ܀ ܘܕܰܦܠܶܫܬ ܥܠ ܝܳܬܒ̈ܝ ܨܰܘܪ ܗ̄ ܕܩܰܪܝ̣ܒܝܢ ܠܢ܀

8- ܐܦ ܐܬܘܪܝܐ ܐܶܫܬܘܺܝ ܥܰܡܗܘܢ ܗ̄ ܒܒܺܝ̈ܫܬܐ܀ ܘܗܘܰܘ ܥܽܘܕܪܢܐ ܠܰܒܢ̈ܝ ܠܽܘܛ ܗ̄ ܕܗ̇ܢܘܢ ܫܰܪܝܘ ܒܰܩܪܒܐ܀

9- ܥܒܰܕ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܰܠܡܕܝܢ ܗ̄ ܕܚܪܒ ܐܢܘܢ ܡܽܘܫܐ܀

ܘܐܝܟ ܕܰܠܣܺܝܣܪܐ ܗ̄ ܕܚܪܒ ܐܢܘܢ ܒܪܩ܀ ܘܐܝܟ ܕܠܢܒܺܝܢ ܗ̄ ܡܰܠܟܐ܀

10- ܕܶܐܬܚܪܶܒܘ ܒܥܝܢܕܘܪ ܒܩܽܘܫܝ ܕܳܠܰܕ ܀

11- ܐܝܟ ܕܰܠܥܽܘܪܝܒ ܘܐܝܟ ܙܝܒ ܘܐܝܟ ܙܒܚ ܘܐܝܟ ܨܠܡܢܥ ܗ̄ ܕܩܛܠ ܓܶܕܥܘܢ܀

13- ܐܰܠܗܐ ܥܒܰܕ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܓܺܝܓܠܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܰܨܝܐ ܠܰܡܩܡ ܘܠܡܫܠܐ܀ ܘܐܝܟ ܓܶܠܐ ܗ̄ ܩܠܰܚܠܳܚܐ ܬܶܫܪܚܐ ܕܗܰܘܦܐ ܙܥܽܘܪܐ ܕܐܐܪ ܡܥܰܪܓܶܠ ܠܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܝܟ ܩܰܢܝܐ ܩܕܳܡ ܪܘܚܐ܀

15- ܘܒܰܩܪ̈ܝܚܝܟ ܗ̄ ܒܰܓܙܪ ܕܺܝܢ̈ܝܟ ܕܠܰܚ ܐܢܘܢ܀ ܘܩܪܚܐ ܕܚܽܘܩܝܐ ܗܘ ܥܰܙܝܙܐ ܕܪܘܚܐ ܕܝܰܬܝܪ ܡ̣ܢ ܥܰܠܥܠܐ ܙܢܩ ܠܟܠ ܕܡܶܫܟܰܚ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܡܢܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

ܡܰܘܕܥ ܥܠ ܦܽܘܢܝܗ ܕܥܰܡܐ ܘܕܝܰܐܻܝܒܳܐܝܬ ܡܶܬܒܰܩܝܢ ܒܕܽܘܟܬܗ ܕܗܰܝܟܠܐ ܒܬܪ ܦܽܘܢܝܗܘܢ ܘܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢ ܩܰܕܡܝ̈ܬܐ ܘܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢ ܒܗܶܝܢ ܘܐܡܪܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܦܓ̄܀ ܒܫܽܘܠܡܐ ܚܠܦ ܡܥܨܪ̈ܬܐ ܠܰܒܢܝ̈ܐ ܕܩܽܘܪܰܚ ܡܙܡ̄܀

1- ܡܐ ܚܰܒܺܝܒܺܝܢ ܡܰܫܟ̈ܢܰܝܟ ܗ̄ ܕܒܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܡܪܝܐ ܚܰܝܠܬܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܚܰܝ̈ܠܘܬܐ܀

2- ܠܒܝ ܘܒܶܣܪܝ ܗ̄ ܢܰܦܫܝ ܘܦܰܓܪܝ܀

3- ܘܐܦ ܨܶܦܪܐ ܐܶܫܟܚܰܬ݀ ܠܗ̇ ܒܰܝܬܐ ܘܫܽܘܦܢܺܝܢܐ ܩܶܢܐ ܗ̄ ܒܐܘܪܫܠܶܡ ܒܰܙܒܰܢ ܚܰܪܒܗ̇܀ ܪܰܒܺܝܘ ܦܰܪ̈ܽܘܓܐ ܥܠ ܓܶܢ̱ܒ ܡܰܕܒܚܟ ܗ̄ ܐܰܝܟܐ ܕܰܚܕܐ ܒܫܰܢ̱ܬܐ ܥܐܷܠ ܗ̱ܘܐ ܠܗ ܟܗܢܐ: ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܐ ܠܦܪ̈ܚܬܐ ܗ̱ܘܐ܀

5- ܘܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝܟ ܒܠܶܒܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܣܩܢ̈ܝܟ ܗ̄ ܢܳܡܘܣ̈ܝܟ܀

6- ܥܒܰܪܘ ܒܥܽܘܡܩܐ ܕܰܒܟܬܐ ܗ̄ ܟܕ ܢܚ̣ܬ ܒܫܶܒܝܐ ܠܒܳܒܶܝܠ܀ ܘܐܦ ܒܽܘܪܟܬܐ ܢܶܬܥܰܛܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܬܠ܀ ܣܐܷܡ ܢܡܘܣܐ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܢܶܬܒܰܪܟ ܡܶܢܢ܀

7- ܢܺܐܙܠ̱ܘܢ ܡ̣ܢ ܚܰܝܠܐ ܠܚܰܝܠܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܟܰܗܺܝܢܘܬܐ ܠܟܰܗܺܝܢܘܬܐ܀

9- ܘܚܽܘܪ ܒܰܐܦ̈ܝ ܡܫܺܝܚܟ ܗ̄ ܙܽܘܪܒܒܶܝܠ܀

10- ܡܛܠ ܕܛܳܒ ܗ̣ܘ ܚܰܕ ܝܰܘܡܐ ܒܕܰܝܪܟ ܗ̄ ܒܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܡ̣ܢ ܐܠܦ ܗ̄ ܒܒܳܒܶܝܠ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܡܢܝܢ ܘܚܡܫܐ

ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܣܒܘ ܥܰܡܐ ܡܰܦܣܢܽܘܬܐ ܡ̣ܢ ܟܽܘܪܫ ܕܢܶܦܢܘܢ ܠܐܰܬܪܗܘܢ ܘܫܳܐܠܺܝܢ ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ ܕܰܢܫܰܡܠܐ ܣܽܘܟܳܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄. ܕܦܕ̄܀ ܒܫܽܘܠܡܐ ܠܰܒܢ̈ܝܐ ܕܩܽܘܪܚ ܡܙܡ̄܀

1- ܨܒܰܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܨܛܒܺܝܬ ܡܪܝܐ ܒܰܐܪܥܟ ܗ̄ ܕܡܽܘܠܟܢܐ ܕܬܬܝܰܬܒܝ܀

3- ܐܰܥܒܰܪܬ ܟܠܗ̇ ܚܶܡܬܟ ܗ̄ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܐܷܫܒܝܬ ܐܢܘܢ܀

5- ܘܠܐ ܬܶܛܰܪ ܪܽܘܓܙܟ ܠܕܪܕܪ̈ܺܝܢ ܗ̄ ܕܠܐ ܬܶܬܕܓܠ ܗ̇ܝ ܕܰܐܡܺܝܪܐ ܠܟ: ܠܐ ܐܠܡ ܠܥܠܡ܀

8- ܢܶܫܡܰܥ ܡܢܐ ܡܡܰܠܶܠ ܡܪܝܐ ܐܠܰܗܢ ܗ̄ ܠܟܽܘܪܫ ܡܶܛܠܬܢ ܘܡܢܐ ܟܬܒ ܟܽܘܪܫ ܥܠ ܦܽܘܢܝܢ܀ ܕܠܐ ܢܶܗܦܟܘܢ ܠܒܶܣܬܰܪܗܘܢ ܗ̄ ܒܬܪ ܦܬܰܟܪ̈ܐ܀

10- ܢܰܫܪܐ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܐܻܝܩܪܗ ܒܰܐܪܥܰܢ ܗ̄ ܒܝܕ ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܕܨܝܕܝܢ܀ ܛܰܝܒܘܬܐ ܘܩܽܘܫܬܐ ܐܰܪܥܘܢ ܗ̄ ܦܓܰܥܘ ܒܰܢ܀ ܙܰܕܺܝܩܘܬܐ ܘܰܫܠܡܐ ܢܢܰܫܩܘܢ ܗ̄ ܠܥܰܡܢ ܡܐ ܕܦܢܐ ܠܐܰܪܥܗ܀

11- ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܬܻܐܥܐ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇܀ ܘܙܰܕܺܝܩܘܬܐ ܐܰܕܺܝܩܬ݀ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܕܦܪܥܐ ܐܰܓܪܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܐ܀

12- ܘܐܦ ܡܪܝܐ ܢܶܬܠ ܛܒ̈ܬܗ ܗ̄ ܡܶܛܪ̈ܐ ܘ̈ܛܰܠܐܷ ܘܰܐܪܥܐ ܬܬܠ ܥ̈ܠܠܬܗ̇ ܗ̄ ܥܒܽܘܪܐ ܘܚܰܡܪܐ ܘܡܶܫܚܐ܀

13- ܙܰܕܝܩܐ ܗ̄ ܐܠܗܐ܀ ܩܕܡܰܘܗܝ ܗ̄ ܥܰܡܐ܀ ܢܗܰܠܶܟ ܗ̄ ܟܕ ܡܗܰܕܐ ܠܗ܀ ܘܰܢܣܺܝܡ ܒܰܐܪܥܐ ܗܰܠܟ̈ܬܗ ܗ̄ ܣܥܽܘܪ̈ܘܬܗ ܛܒ̈ܬܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܡܢܝܢ ܘܫܬܐ

ܐܱܡܺܝܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܐܝܟ ܨܠܘܬܐ ܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܦܽܘܡ ܚܶܙܰܩܝܐ ܡܰܠܟܐ ܟܺܐܢܐ ܟܕ ܚܕܺܝܪ̈ܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܐܴܬܘܪ̈ܝܶܐ ܘܫܐܷܠ ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ ܓܗܝܬܐ ܕܡܶܢܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܦܗ̄܀ ܨܠܘܬܐ ܕܕܰܘܺܝܕ܀

1- ܨܠܺܝ ܡܪܝܐ ܐܶܕܢܟ ܗ̄ ܠܰܓܥܬܝ܀ ܘܰܥܢܺܝܢܝ: ܡܛܠ ܕܡܶܣܟܺܢܐ ܐ̱ܢ݂ܐ ܗ̄ ܙܥܽܘܪ̈ܝܢ ܦܠܚ̈ܝ ܘܪ̈ܰܟܫܰܝܗܘܢ܀ ܘܒܝܫܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܩܢܐ ܐ̱ܢ݂ܐ ܚܰܝܠܐ ܕܐܬܘܪܝܐ܀

8- ܠܝܬ ܐܰܟܘܬܟ ܡܪܝܐ ܐܠܰܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܝܬ ܕܕܡܐ ܠܟ ܒܰܐܠܗ̈ܐ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ܀

11- ܢܶܚܕܐ ܠܶܒܝ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܕܚܠܺܝܢ ܠܰܫܡܟ ܗ̄ ܕܡܶܬܬܰܠܡܕܺܝܢ ܠܟ܀܀

13- ܘܦܰܨܺܝܬ ܢܰܦܫܝ ܡ̣ܢ ܫܝܽܘܠ ܬܰܚܬܝܬܐ ܗ̄ ܐܬܘܪ܀

16- ܗܒ ܚܰܝܠܐ ܠܥܰܒܕܟ ܗ̄ ܚܶܙܩܝܐ܀ ܘܰܦܪܽܘܩ ܠܒܰܪ ܐܱܡܬܟ ܗ̄ ܣܰܪܐ ܚܺܐܪܬܐ ܝܺܠܕܬ̣ܰܢܝ܀ ܘܗܐ ܥܰܡܡ̈ܐ ܥܒ݂ܕܕܽܘܢܝ܀

17- ܘܰܥܒܶܕ ܥܰܡܝ ܐܳܬܳܐ ܛܳܒܬܐ ܗ̄ ܕܡܰܘܕܥܐ ܠܝ̣ ܕܒܰܪ ܒܰܝܬܟ ܐ̱ܢ݂ܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܡܢܝܢ ܘܫܒܥܐ

ܡܒܰܕܶܩ ܥܠ ܦܽܘܪܩܢܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܶܡ ܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܕܰܫܒܰܘ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܠܥܶܣܪܐ ܫܰܒܛܝ̈ܢ ܘܶܐܬܘ ܐܦ ܥܠܝܗ̇ ܕܢܰܚܰܪܒܽܘܢܗ̇ ܘܩܰܒܠܘ ܡܣܡ ܒܪܺܝܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܦ̄ܘ܀ ܠܰܒܢ̈ܝ ܩܽܘܪܚ ܡܙܡ̄ ܕܬܶܫܒܘܚܬܐ܀

1- ܫܶܬܐܣ̈ܘܗܝ ܒܛܽܘܪܗ ܩܰܕܝܫܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܡܫܬܐܣܽܘܬܗ ܗ̄ ܕܗܰܝܟܠܐ܀ ܘܥܠ ܗܕܐ ܠܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܐܴܬܘܪ̈ܝܐ ܕܰܢܙܰܥܙܥܽܘܢܝܗܝ܀

2- ܪܚܶܡ ܡܪܝܐ ܠܬܰܪ̈ܥܝܗ̇ ܕܨܶܗܝܘܢ ܗ̄ ܠܫܰܒܛܐ ܕܺܝܗܘܕܐ܀ ܛܒ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܡܰܫܟܢ̈ܘܗܝ ܕܝܰܥܩܘܒ ܗ̄ ܕܺܐܝܬܝܗܘܢ ܫܰܒ̈ܛܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ܀

3- ܝܰܩܺܝܪ̈ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܫܰܒܚ̈ܬܐ ܗ̄ ܬܶܫܒܚ̈ܬܐ ܘܬܰܘܕܝ̈ܬܐ܀ ܐܶܬܡܰܠܠܝ̈ ܒܟܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܛܠܬܟܝ ܩܪܺܝܬܗ ܕܐܠܗܢ ܗ̄ ܐܽܘܪܫܠܶܡ܀

4- ܐܶܬܕܰܟܪ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܗ̄ ܐܢ̱ܬ ܐܠܗܐ܀ ܠܪܚܒ ܠܪܚܒܘܬ ܘܰܠܒܳܒܶܝܠ ܡܕܺܝ̈ܢܬܐ ܡܫܰܡܗ̈ܬܐ܀ ܝܕ̈ܥܬܝ ܗ̄ ܕܺܝܕܺܝ̈ܥܢ ܗܘ̈ܝ ܠܝ܀ ܘܗܘ̈ܝ ܬܥܕܺܝܪܐ ܠܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܝ. ܐܘ ܐܶܬܕܟܪ ܠܪܚܒ ܗ̄ ܙܢܺܝܬܐ ܕܥܶܒܕܰܬ݀ ܥܰܡܝ ܛܰܝܒܘܬܐ ܟܕ ܢܶܦܩܶܬ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܀ ܘܰܠܒܒܶܝܠ ܗ̄ ܕܰܫܒܬܰܢܝ. ܘܰܦܪܽܘܥ ܠܟܠ ܚܕܐ ܐܝܟ ܥܒܕ̈ܝܗ̇܀ ܐܶܬܕܟܰܪ ܒܰܦܬܚ ܟܦ. ܗ̄ ܐܷܢ̇ܐ ܟܶܐܡܬ ܗ̣ܘ ܡܙܰܡܪܢܐ ܐܡ̇ܪ܀ ܗܐ ܦܠܶܫ̈ܬܝܶܐ ܘܨܽܘܪ ܘܥܰܡܐ ܕܟܽܘ̈ܫܝܶܐ ܗ̄ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܥܡ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܐܶܬܰܘ ܥܠܰܝܢ܀ ܗ̇ܢܐ ܐܶܬܺܝܠܕ ܬܰܡܢ ܗ̄ ܥܰܡܐ ܕܟܽܘ̈ܫܝܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܒܐܬܘܪ ܐܶܬܝܠܶܕ. ܗܟܰܢܐ ܡܥܰܕܪ ܠܐܬܘܪ̈ܝܶܐ܀

5- ܘܰܠܨܶܗܝܘܢ ܐܶܬܶܐܡܪ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܢܒܺܝ̈ܐ܀ ܓܰܒܪܐ ܓܰܢ̱ܒܪܐ ܗ̄ ܚܶܙܰܩܝܐ܀ ܐܶܬܝܠܕ ܘܗ̣ܘ ܐܰܬܩܢܗ̇ ܗ̄ ܒܰܨܠܘܬܗ ܒܬܪ ܕܰܘܺܝܕ܀

6- ܡܪܝܐ ܢܶܡܢܐ ܒܰܟܬܒܐ ܠܥܰܡܗ ܗ̄ ܕܒܐܘܪܫܠܶܡ ܕܠܐ ܢܺܐܒܕ ܐ̱ܢܫ ܡ̣ܢܗܘܢ܀ ܗ̇ܢܐ ܐܶܬܝ̣ܠܕ ܬܰܡܢ ܗ̄ ܡܶܛܠܬܗ ܕܗ̇ܢܐ ܚܶܙܰܩܝܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܡܢܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

ܥܠ ܐܽܘ̈ܠܨܢܶܐ ܕܰܣܒܠܘ ܒܒܒܶܝܠ ܡܬܰܢܶܝܢ ܝܺܗܘܕܝ̈ܐ ܘܫܐܠܺܝܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܓܗܝܬܐ ܕܡܶܢܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܦܙ܀ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܡܰܙܡܘܪܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܐ ܕܩܽܘܪܚ ܚܠܦ ܡܶܐܠܐܷܬ ܗ̄ ܓܽܘܕܐ ܘܰܕܝܨܐ ܠܡܰܦܢܝܘ ܡܶܠܬܐ ܕܣܽܘܟܠܐ܀ ܐܩܘܠܐܣ: ܥܠ ܕܝܨܐ ܠܡܥܢܝܘ ܠܐܬܡ ܝܺܣܪܠܝܐ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܡܙܰܡܪ̈ܢܐ܀

1- ܡܪܝܐ ܐܠܰܗܐ ܦܽܘܪܩܢܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܩܐ܀

4- ܐܶܬܚܰܫܒܶܬ ܗ̄ ܡܶܢ ܒܳܒܠܝ̈ܐ܀ ܥܡ ܢܚ̈ܬܝ ܓܽܘܒܐ ܗ̄ ܩܰܒܪܐ܀ ܘܰܗܺܘܝܬ ܗ̄ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܗܘܢ܀ ܐܝܟ ܓܰܒܪܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗ ܐܺܝܠܐܴ ܗ̄ ܥܽܘܕܪܢܐ ܡ̣ܢ ܕܽܘܟ܀

5- ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܐ ܗ̄ ܒܒܠܝ̈ܐ ܕܡܰܝ̣̈ܝ̣ܬܢ ܢܰܦܫ̈ܬܗܘܢ ܒܦܽܘܪܫܢܐ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ܀ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܐ ܗ̄ ܒܪ ܝܺܣܪܐܝܠ ܒܥܰܒܕܘܬܐ܀ ܐܝܟ ܩܛܺܝ̈ܠܐܷ ܕܰܫܟܺܝܒܝ̣ܢ ܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܥܰܡܟ ܒܒܒܶܝܠ܀ ܐܰܝܠܶܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܐܶܬܕܟܰܪܬ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܠܐ ܣܥܰܪܬ ܐܢܘܢ܀

6- ܐܰܚܶܬܬܢܝ̱ ܠܓܽܘܒܐ ܬܰܚܬܝܐ ܗ̄ ܠܒܒܶܝܠ܀ ܠܚܶܫܽܘܟܐ ܘܰܠܛܶܠܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܐ ܗ̄ ܕܰܚܛܝ̣ܬܐ܀

7- ܘܰܥܠܝ ܣܡܰܟ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܐܝܟ ܕܪܟ ܢܕܪܘܟ܀ ܪܽܘܓܙܟ ܗ̄ ܘܐܓܪ܀ ܐܶܬܟܠܺܝܬ ܕܠܐ ܐܶܦܽܘܩ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܥܰܒܕܽܘܬܐ܀

9- ܘܥܰܝܢܝ ܕܳܒܬ݀ ܒܰܙܩܦ ܕܳܠܰܕ ܘܠܐ ܬܶܩܪܐ ܒܰܪܒܨ ܕܳܠܰܕ. ܡܛܠ ܕܰܢܕܽܘ̈ܒܢ ܐܝܟ ܢܩܘ̈ܡܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ. ܢܶܕܒ̈ܢ ܐܝܟ ܢܶܥ̈ܠܢ܀ ܡ̣ܢ ܡܽܘܟܟܝ ܗ̄ ܘܐܠܨ̈ܢܝ܀

10- ܗܐ ܠܡܺܝ̈ܬܐ ܗ̄ ܠܢ ܕܶܐܬܦܣܩ ܣܰܒܪܢ ܒܒܳܒܶܝܠ ܥܒܶܕ ܐܰܢܬ ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܗ̄ ܒܡܰܦܰܩܬܰܢ ܕܡ̣ܢܗ̇܀ ܘܓܰܢ̱ܒܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܕܥܰܡܐ܀ ܢܩܽܘܡܘܢ ܗ̄ ܢܶܬܚܰܪܪܘܢ܀

ܘܢܰܘܕܘܢ ܠܟ ܗ̄ ܒܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܠܡܐ ܠܡܺܝ̈ܬܐ ܬܶܥܒܕ ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܘܐܴܣ̈ܘܬܐ ܗ̄ ܢܒܺܝ̈ܐ ܒܰܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܢܩܰܕܡܽܘܢ ܘܢܰܘܕܘܢ ܠܟ܀

11- ܘܢܶܫܬܰܥܘܢ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܛܰܝܒܘܬܟ ܗ̄ ܥܰܡܐ ܕܰܫܒܝ̣ܬܐ ܟܕ ܫܡܥܺܝܢ ܣܒܰܪܬܐ ܕܦܽܘܪܩܢܗܘܢ܀ ܘܗܰܝܡܢܘܬܟ ܒܰܐܒܕܢܐ ܗ̄ ܫܰܪܝ̣ܪܽܘܬ ܛܰܝܒܘܬܟ ܒܰܐܬܪܐ ܕܐܰܒܕܢܐ ܬܶܬܟܪܶܙ܀

12- ܬܶܬܺܝܕܰܥ ܒܚܶܫܽܘܟܐ ܗ̄ ܒܒܒܶܝܠ܀ ܬܶܕܡܘܪܬܟ ܗ̄ ܕܦܪܩ ܐܢܬ ܠܢ܀ ܘܰܕܙܰܕܝ̣ܩܘܬܟ ܒܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܝ̣ܗܘܕܐ܀ ܕܶܐܬܛܰܥܝܰܬ݀ ܗ̄ ܗܐ ܫܰܒܥܝ̣ܢ ܫܢ̈ܝܢ܀

15- ܒܝ̣ܫܐ ܐܢ݂ܐ ܘܠܐܰܝܳܐ ܒܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ ܘܬܟܳܣ ܐܴܠܰܦ ܘܰܙܩܦ ܝܽܘܕ. ܣܰܓܝ̣ܐܢܐܻܝܬ ܕܝܢ: ܠܐܰܝ̈ܐ ܒܰܫܠܝ ܠܳܡܰܕ ܘܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ ܘܰܙܩܦ ܝܽܘܕ ܐܝܟ ܓܰܒܝܐ ܓܒܰܝ̈ܐ. ܒܰܪܝܐ ܒܪ̈ܰܝܐ. ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܝܢ ܒܶܠܥܕ ܒܽܘܩܝܐ ܒܚܰܕ ܛܽܘܦܣܐ ܩܪܶܝܢ: ܠܐܝܐ ܒܰܦܬܚ ܠܡܰܕ ܘܰܙܩܦ ܝܽܘܕ ܚܕܢܐܻܝܬ ܘܣܰܓܝ̣ܐܢܐܻܝܬ ܘܰܒܢܘܩ̈ܙܐ ܒܰܠܚܘܕ ܦܳܪܫܝ̣ܢ. ܐܰܟܙܢܐ ܕܰܒܫܶܡ ܫܡܰܝܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ: ܠܐܝܐ ܒܰܙܩܦ ܠܳܡܰܕ ܩܪܶܝܢ ܚܕܳܢܐܻܝܬ: ܟܕ ܫܡܥܝܢ ܠܡܰܥܢܝ̣ܬܐ ܕܐܡ̇ܪܐ: ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܫܝ̣ܚܐ ܝܰܡܝ̣ܢܗ ܕܰܐܒܐ ܡܨܝܬ ܟܠ ܕܠܐ ܠܐܝܐ ܐܝ̣ܬܝܟ. ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܕܗܕܐ ܡܥܝܢܬܐ: ܡܶܠܬܐ ܗܺܝ ܘܠܰܘ ܫܡܐ. ܘܡܛܠ ܕܝܰܡܝܢܗ ܗ̇ܝ ܕܰܐܒܐ ܕܠܐ ܠܐܝܬ݀ ܐܦ ܠܐ ܠܐܝܐ ܐܡܪܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܬܘܒ: ܒܺܝܫܐ ܐܢ̣ܐ ܘܠܐܝܐ ܒܰܪܒܨ ܠܡܰܕ ܒܠܺܝܠܐܝܬ ܩܪܶܝܢ ܘܩܪܝܬܐ ܚܕܰܬܐ ܡ̣ܢ ܕܝ̣ܠܗܘܢ ܒܪܶܝܢ܀ ܡ̣ܢ ܛܰܠܝܘܬܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܟܕ ܢܶܦܩܶܬ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܀ ܐܶܬܬܪܝܡܬ ܗ̄ ܟܕ ܐܶܬܪܰܘܪܒܶܬ ܒܢܰܦܫܝ: ܐܶܬܡܰܟܟܶܬ ܒܫܶܒܝܐ܀ ܘܬܶܘܪܶܬ ܗ̄ ܒܬܰܒܝ̣ܪܘܬ ܠܶܒܝ܀

17- ܐܶܬܟܰܪܟܽܘܢܝ ܐܝܟ ܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܒܳܒܠܝ̈ܐ܀ ܘܣܡܘ ܥܠܰܝ ܐܰܟܚܕܐ ܗ̄ ܕܢܛܰܒܥܘܢܢܝ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܡܢܝܢ ܘܬܫܥܐ

ܐܰܡܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܥܰܡܐ ܕܒܒܶܝܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܥܗܕܝܢ ܠܐܠܗܐ ܫܽܘܘ̈ܕܝܘܗܝ ܕܰܠܘܬ ܕܰܘܺܝܕ ܕܥܠ ܥܰܡܐ ܘܥܠ ܡܰܠܟܐ ܕܡ̣ܢܗ ܘܡܛܢܝܢ ܠܗ ܘܫܐܠܺܝܢ ܡ̣ܢܗ ܕܡܛܠܗܕܐ ܢܶܬܒܰܣܡܘܢ ܒܛܒ̈ܬܐ ܕܫܘܶܝ̈ܢ ܠܡܘ̈ܠܟܢܘܗܝ ܡܠܝ̣ܟ̈ܐ ܘܫܰܪܝ̣ܪ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܦܚ̄ ܕܣܰܟܽܘܠܬܢܽܘܬܐ ܠܐܬܡ ܝ̣ܣܪܠܝܐ܀

1- ܛܰܝܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܰܣܥܰܪܬ ܨܶܝܕ ܕܰܘܺܝܕ܀ ܠܥܠܡ ܐܶܙܡܪ ܒܰܫܠܳܝ ܙܰܝ ܗ̄ ܐܢ̇ܐ ܥܰܡܐ ܕܰܒܒܒܶܝܠ܀

2- ܡܛܠ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܥܠܡܐ ܒܛܰܝܒܘܬܐ ܢܶܬܒܢܶܐ ܗ̄ ܡܕܶܝܢ ܠܐܘܪܫܠܶܝܡ ܒܛܰܝܒܘܬܟ ܒܢܝ̣܀ ܘܫܡܰܝܐ ܬܰܬܩܢ ܗܰܝܡܢܘܬܟ ܗ̄ ܫܪܪܐ ܕܫܽܘܘܕܝ̈ܝܟ܀

3- ܩܝܡܐ ܐܰܩܝ̣ܡܬ ܠܓܰܒܺܝ̣ܝ̱ ܒܰܚܒܨ ܒܶܝܬ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܫܠܝ ܒܶܝܬ ܒܪܰܡ ܐܰܟܘܬܢ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܝܽܘܕ. ܗ̄ ܠܕܰܘܺܝܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܡܶܬ ܕܝ̣ܬܝܩܝ ܠܓܒܝ̈ܐ ܕܝ̣ܠܝ ܣܓܝ܀

4- ܕܰܥܕܰܡܐ ܠܥܠܡ ܐܰܬܩܢ ܙܰܪܥܟ ܗ̄ ܒܗ̇ܘ ܕܒܰܒܣܰܪ ܡܶܬܝ̣ܠܕ ܡ̣ܢ ܙܰܪܥܟ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܡܫܝ̣ܚܐ܀

5- ܢܰܘܕܘܢ ܫܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܬܶܕܡܪ̈ܬܟ܀

6- ܘܰܕܕܡܶܐ ܠܡܪܝܐ ܒܰܒ̈ܢܰܝ ܡܰܠܐܟ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܒܢܰܝ̈ܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܒܩܰܕܝܫ̈ܐ܀

7- ܐܠܗܐ ܩܡ ܒܥܺܕܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܒܡܰܚܫܰܒܬܐ ܕܩܰܕܝ̈ܫܶܐ܀

8- ܘܗܰܝܡܢܘܬܟ ܚܕܪ̈ܰܝܟ ܗ̄ ܫܪܪܟ܀

9- ܐܢܬ ܫܰܠܝ̣ܛ ܐܢܬ ܒܓܰܐܝܽܘܬܗ ܕܝܰܡܐ ܗ̄ ܟܕ ܡܶܬܓܰܐܐ ܘܡܶܬܢܰܦܚ ܕܢܶܥܒܪ ܬܚܽܘܡܐ ܕܣܡܬ ܠܗ ܬܰܟܶܣ ܐܢܬ ܠܗ܀

11- ܬܺܒܶܝܠ ܒܰܡܠܐܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܶܬܥܰܡܪܢܝ̣ܬܐ ܘܡܽܘܠܝܗ̇܀ ܐܢܬ ܬܰܩܶܢܬ ܗ̄ ܘܠܐܘܪܫܠܶܡ ܐܢ ܬܶܨܒܐ ܬܶܒܢܐ ܡ̣ܢ ܕܪܝ̣ܫ܀

12- ܬܒܽܘܪ ܘܚܪܡܘܢ ܗ̄ ܛܽܘܪ̈ܐ ܕܐܰܬܪܢ ܠܰܫܡܟ ܗܐ ܡܫܰܒܚܝ̣ܢ ܕܬܨܒܬ ܐܢܘܢ ܒܥܡܘܪ̈ܐ܀

13- ܬܶܥܫܰܢ ܐܻܝܕܟ ܗ̄ ܥܠ ܒܒܠܝ̈ܐ܀ ܘܬܶܬܪܺܝܡ ܝܰܡܝ̣ܢܟ ܗ̄ ܒܥܽܘܕܪܢܐ ܕܝ̣ܠܢ܀

14- ܒܛܰܝܒܘܬܐ ܘܒܩܽܘܫܬܐ ܡܩܰܕܡܝ̣ܢ ܐܰܦܝ̈ܟ ܗ̄ ܥܰܡܐ ܟܕ ܦܢܝܢ ܠܐܘܪܫܠܶܡ܀

19- ܗܝܕܝܢ ܡܰܡܠܠ ܚܶܙܘܢ̈ܐ ܥܡ ܙܰܕܝܩ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܫܡܽܘܐܝܠ ܘܢܬܢ ܡܰܠܦܢ̈ܐ ܕܕܰܘܺܝܕ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܢܡܰܠܶܠ ܒܢܘ̄ܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܠܠܶܬ ܒܬܽܘܠܬܐ ܗ̄ ܐܢܬ ܐܠܗܐ܀

21- ܐܝ̣ܕܝ ܥܰܕܰܪܬ̣ܶܗ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ. ܗ̄ ܠܘܩܒܰܠ ܫܐܘܠ ܕܒܥܐ ܕܢܶܩܛܠܝܘܗܝ܀

22- ܘܠܐ ܐܰܗܢܺܝ ܡܶܕܡ ܒܥܶܠܕܒܒܶܗ ܗ̄ ܠܢܰܦܫܗ ܒܰܪܕܽܘܦܝܐ ܕܕܰܘܺܝܕ܀ ܘܰܒܪܶܗ ܕܥܘܠܐ ܗ̄ ܫܡܽܘܥ ܒܪ ܒܰܟܪܝ̣ ܒܝܰܕ ܡܪܕܐ ܕܥܰܒܕ ܠܐ ܡܰܟܟܶܗ܀

25- ܐܷܣܝܡ ܐܝ̣ܕܗ ܒܝܰܡܐ ܗ̄ ܕܰܢܫܰܥܒܶܕ ܠܥܰܡܡ̈ܐ ܕܒܰܣܦܪ̈ܰܘܗܝ܀ ܘܰܒܢܰܗܪ̈ܰܘܬܐ ܝܰܡܝ̣ܢܗ ܗ̄ ܒܒܶܝܬ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܫܽܘܠܛܢܗ܀

26- ܗ̣ܘ ܢܶܩܪܶܝܢܝ ܐܒܝ ܐܢܬ ܗ̄ ܒܦܪܗܣܝܰܐ ܕܚܽܘܒܝ ܠܘܬܗ܀

27- ܐܦ ܐܢ̇ܐ ܒܽܘܟܪܐ ܗ̄ ܕܡܰܠܟ̈ܐ܀ ܐܶܥܒܕܝܘܗܝ ܘܐܰܪܡܝܘܗܝ ܥܠ ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܰܚܕܪ̈ܰܘܗܝ܀

28- ܘܰܠܥܠܡ ܐܶܛܪ ܠܗ ܛܰܝܒܘܬܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܫܽܘܘܕܝܐ ܕܝ̣ܠܝ ܕܰܠܘܬܗ܀

29- ܘܟܰܘܪܣܝܗ ܐܝܟ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܒܪܐ ܘܡܶܠܬܐ ܕܡ̣ܢ ܙܰܪܥܗ ܡܶܬܚܙܐ ܒܥܠܡܐ܀

30- ܐܢ ܢܶܫܒܩܘܢ ܒܢ̈ܘܗܝ ܢܡܘܣܝ ܗ̄ ܐܶܪܕܶܐ ܐܢܘܢ ܒܪܰܡ ܠܐ ܐܰܣܠܐ ܐܢܘܢ ܠܰܓܡܪ܀

32- ܐܶܦܩܽܘܕ ܗ̄ ܐܶܣܥܘܪ܀ ܒܫܰܒܛܐ ܗ̄ ܙܥܽܘܪܐ܀ ܥܰܘܠܗܘܢ ܗ̄ ܐܶܬܪܨ܀ ܘܒܰܡܚܽܘܬܐ ܗ̄ ܙܥܽܘܪܬܐ܀ ܚܛܗ̈ܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܐܰܣܐ܀

33- ܘܠܐ ܐܰܕܓܠ ܒܗܰܝܡܢܘܬܝ ܗ̄ ܒܫܽܘܘܕܝܐ ܕܝ̣ܠܝ܀

36- ܕܙܰܪܥܶܗ ܠܥܠܡ ܢܶܗܘܐ ܗ̄ ܒܗܘܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܝܢ ܒܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢܗ ܕܢܚ܀

37- ܣܗܕܐ ܗ̄ ܕܗ̇ܠܝܢ ܐܠܗܐ܀ ܒܰܫܡܰܝܐ ܡܗܰܝܡܰܢ܀

38- ܘܐܢܬ ܛܥܰܝܬܢܝ ܗ̄ ܐܦܶܢ ܕܐܝܟ ܗ̇ܠܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܐܶܫܬܰܘܕܝ̣ܬ ܠܢ܀ ܐܠܐ ܗܫܐ ܛܥܰܝܬܢ ܐܝܟ ܕܛܥܝܢܟ܀ ܘܰܐܗܦܶܟܬ ܐܰܦܘ̈ܗܝ ܕܰܡܫܝ̣ܚܟ ܗ̄ ܕܡܰܠܟܢ ܒܒܶܗܬܬܐ ܒܰܩܪܒܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ܀

40- ܘܣܰܚܶܦܬ ܒܰܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ ܚܶܣܢ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܒܐܝ̣̈ܕܝ ܒܳܒܠܝ̈ܐ܀

43- ܘܰܐܗܦܶܟܬ ܥܽܘܕܪܢܐ ܕܣܰܦܣܝ̣ܪܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܣܰܝܦܶܗ ܗ̄ ܕܡܰܠܟܰܢ܀

45- ܒܰܨܰܪܬ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܕܛܰܠܝܘܬܗ ܗ̄ ܟܕ ܢܦܩ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ: ܠܐ ܐܰܓܪ ܒܡܰܠܟܘܬܐ܀

46- ܥܕܰܡܐ ܠܐܶܡܰܬܝ ܪܓܶܙ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܗܐ ܗܘ̈ܝ ܠܢ ܫܰܒܥܝ̣ܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒܓܠܘܬܐ܀

47- ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ ܡ̣ܢ ܚܶܦܪܐ ܗ̄ ܡܽܘܟܟܐ ܗ̇ܢܐ ܕܰܒܗܶܬܬܐ܀ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܣܪܝ̣ܩܐܻܝܬ ܒܪܰܝܬ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܗ̄ ܕܐܝܟ ܕܢܺܐܒܕܘܢ܀

48- ܡ̇ܢܘ ܓܰܒܪܐ ܕܢܺܚܶܐ ܘܠܐ ܢܶܚܙܐ ܡܰܘܬܐ ܗ̄ ܥܕ ܡܶܬܦܰܨܝܢܐ ܡ̣ܢ ܒܒܶܝܠ܀ ܘܰܢܦܰܨܶܐ ܢܰܦܫܗ ܡ̣ܢ ܐܝ̣ܕܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܗ̄ ܕܝ̣ܠܗ̇ ܕܒܒܶܝܠ܀

51- ܘܚܰܣܶܕܘ ܥܶܩܒ̈ܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܰܚܠܽܘܦܐ܀ ܕܰܡܫܝ̣ܚܟ ܗ̄ ܐܗܠܘ ܒܗ ܕܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܡ ܩܕܡܝܗܘܢ܀

52- ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܠܥܠܡ ܐܰܡܝ̣ܢ ܘܰܐܡܝ̣ܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܗܘܐ ܬܶܗܘܐ܀

 

ܫܠܡ

ܣܦܪܐ ܕܬܠܬܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܐܝܟ ܥܒܪܝܐ܀

————————-

ܬܘܒ

ܟܬܒܝܢܢ ܣܦܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ

 

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܫܥܝܢ

ܬܰܟܫ̈ܦܬܗ ܕܥܰܡܐ ܕܰܒܒܒܶܝܠ ܟܕ ܡܰܥܗܕܺܝܢ ܠܐܠܗܐ ܛܰܝܒ̈ܘܬܗ ܩܰܕܡܝ̈ܬܐ ܕܰܠܘܬܗܘܢ ܘܫܐܠܝܢ ܡܶܢܗ ܕܢܶܫܬܰܪ̈ܝܢ ܒܺܝܫ̈ܬܐ ܕܫܶܒܝܗܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܦܛ܀ ܨܠܘܬܐ ܠܡܽܘܫܐ ܒܰܪܢܫܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܒܗܝ ܕܡ̣ܢ ܫܽܘܪܝܗ̇ ܕܰܒܪܺܝܬܐ ܥܒܕ ܠܡܶܠܬܐ ܐܱܟܙܢܐ ܕܒܐܘܪܝܬܐ ܠܘܬ ܡܽܘܫܐ ܐܰܣܩܽܘܗܝ܀

1- ܡܳܪܝܐ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܐ ܗܘܰܝܬ ܠܢ ܗ̄ ܫܪܰܝܬ ܒܰܝܢܬܢ܀ ܠܕܪܕܪ̈ܺܝܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܫܽܘܪܝܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܫܽܘܠܡܐ܀

2- ܥܰܕܠܐ ܢܶܬܒܰܛܢܘܢ ܛܽܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܐܢ̱ܬ ܐܻܝܬܝܟ܀ ܘܥܰܕܠܐ ܬܚܰܒܶܠ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܬܰܘܥܐ ܟܠ ܐܻܝ̈ܠܢܺܝܢ܀ ܘܥܰܕܠܐ ܬܶܬܩܰܢ ܬܺܒܝܠ ܗ̄ ܬܶܬܚܰܫܚܝ ܠܥܽܘܡܪܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ܀

3- ܕܰܗܦܰܟܬܝܗܝ ܠܒܰܪܢܫܐ ܗ̄ ܕܐܝܬܝܢ ܚܢܰܢ܀ ܥܕܰܡܐ ܠܡܽܘܟܟܐ ܗ̄ ܕܫܶܒܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܬܰܗܦܟܺܝܘܗܝ ܠܒܰܪܢܫܐ ܠܡܽܘܟܟܐ܀ ܘܐܶܡ̣ܪܬ ܗ̄ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝ̈ܐ܀ ܕܬܽܘܒܘ ܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܗ̄ ܘܠܐ ܫܡܰܥܢܰܢ܀

4- ܡܛܠ ܕܐܠܦ ܫܢܺܝ̈ܢ ܗ̄ ܐܢ ܐܝ̣ܬ ܠܢ ܒܫܶܒܝܐ܀ ܒܥܰܝܢ̈ܝܟ ܐܝܟ ܝܰܘܡܐ ܕܶܐܬܡܠܝ ܕܰܥܒܰܪ ܗ̄ ܚܫܺܝܒ ܠܟ ܘܰܦܫܺܝܩ ܠܟ ܕܬܰܦܢܶܝܢ܀ ܐܝܟ ܡܶܛܪܐ ܕܠܶܠܝܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܬܠܬ ܫܥܺܝ̈ܢ ܡܛܠ ܕܰܐܪܒܰܥ ܡܰܛܪ̈ܢ ܐܢܝܢ ܕܠܶܠܝܐ܀

5- ܫܰܪ̈ܒܬܗܘܢ ܗ̄ ܕܒܳܒ̈ܠܝܐ܀ ܫܰܢ̱ܬܐ ܢܶܗܘ̈ܝܢ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ ܘܰܒܠܨ ܢܽܘܢ ܪܽܘܟܟ ܬܰܘ ܗ̄ ܗܰܒܒܐ ܕܒܰܥܓܰܠ ܝܥܐ ܘܝܒܫ. ܘܐܣܘ̈ܬܐ ܩܪܶܝܢ ܒܰܫܡܐ ܗ̇ܢܐ ܠܰܩ̈ܠܦܐ ܪ̈ܰܩܺܝܩܐ ܕܐܝܟ ܗܰܒܒ̈ܐ ܚܶܘܪ̈ܐ ܝܥܝܢ ܩܠܦ̈ܐ ܥܒܰܝ̈ܐ ܕܐܻܝܠܢ ܒܰܠܘܛܐ܀ ܘܓܰܘܙ̈ܐ ܘܙܰܝ̈ܬܐ ܘܝܒܫܺܝܢ ܘܢܬܪܝܢ܀ ܐܝܟ ܕܢܝܐܝܠ ܨܰܠܚܝܐ: ܫܶܢܬܐ ܒܰܪܒܨ ܫܺܝܢ ܢܶܗܘ̈ܝܢ ܗ̄ ܫܶܢܬ ܡܰܘܬܐ ܬܓܰܡܪ ܫܰܪ̈ܒܬܗܘܢ܀ ܘܐܝܟ ܡܰܫܠܡܢܘܬܐ ܩܰܪܩܰܦܝܬܐ: ܫܰܢ̱ܬܐ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ ܘܰܒܠܥ ܢܽܘܢ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ ܗ̄ ܒܰܚܕܐ ܒܝܬ ܫܰܢ̱ܬܐ ܬܪܶܥܣܪ ܝܰܪ̈ܚܐ ܢܣܽܘܦܘܢ ܕܪ̈ܰܝܗܘܢ ܕܒܒܠܝ̈ܐ. ܪܶܥܝܢܐ ܩܰܕܡܝܐ ܕܗܰܒܒ̈ܐ ܚܰܬܺܝܬ. ܡܛܠ ܕܝܥܐ ܘܰܡܚܰܠܦ ܘܚܡܐ ܘܝܒܫ ܡܩܰܛܪܶܓ ܥܠܰܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܣܠܶܝܬܘܢ ܫܢܰܝ̈ܐ ܢܶܗܘ̈ܝܢ܀ ܐܻܝܓܘܦܛܝܐ: ܫܢܰܝ̈ܗܘܢ ܡܣܠܝ̈ܬܐ ܢܶܗܘ̈ܝܢ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܫܢܰܝ̈ܐ ܕܺܝܠܗܘܢ ܨܥܪܐ ܢܶܗܘ̈ܝܢ܀ ܘܰܒܨܰܦܪܐ ܐܝܟ ܥܽܘܦܝܐ ܬܰܚܠܦ ܗ̄ ܐܢ̱ܬ ܐܠܗܐ ܒܰܥܓܰܠ ܬܰܘܥܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܦܽܘܪܩܢܢ. ܐܘ ܗ̣ܝ ܫܢܬܐ ܐܰܘܟܝܬ ܫܽܘܫܰܢܬܐ ܬܚܠܦܝ ܒܝܽܘܕ ܗ̄ ܬܐܥܐ܀

6- ܕܰܒܨܰܦܪܐ ܝܥܐ ܘܡܚܠܦ ܗ̄ ܦܽܘܢܝܢ܀ ܘܰܒܪܰܡܫܐ ܚܡܐ ܘܝܒܫ ܗ̄ ܘܒܛܠ ܐܽܘܠܨܢܢ ܒܒܳܒܶܝܠ ܡܶܢܢ܀

8- ܥܰܠܶܡܰܝܢ ܗ̄ ܚܰܕܶܬܰܝܢ܀ ܒܢܽܘܗܪܐ ܕܰܐܦ̈ܝܟ ܗ̄ ܕܐܥܬܩܢܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܥܠܡܐ ܕܺܝܠܢ ܗ̄ ܣܡܬ ܡܰܥܡܪܟ ܒܢܽܘܗܪܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܟ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܚܰܝ̈ܐ ܕܺܝܠܢ ܒܢܽܘܗܪܐ ܕܰܐܦܝ̈ܟ܀

9- ܘܰܓܡܰܪ̈ܝ ܫܢ̈ܝܢ ܐܝܟ ܓܘܓܰܝ ܗ̄ ܕܠܺܝܠܐܴܝܬ ܡܶܫܬܰܪܝܐ܀

10- ܝܰܘܡܰܝ̈ܢ ܫܢܰܝ̈ܢ ܒܗܽܘܢ ܗ̄ ܒܐܘܠܨܢ̈ܐ ܫܰܒܥܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ܀ ܘܠܡܰܚܣܶܢ ܬܡܢܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܗ̄ ܓܙܪܬ ܐܷܢܝܢ ܥܠܰܝܢ ܕܢܶܗܘܐ ܒܒܳܒܶܝܠ܀

12- ܐܰܘܕܥܰܝܢ ܡܶܢܝܢܐ ܕܝܰܘܡܝ̈ܢ ܗ̄ ܕܗܘܶܝܢܢ ܒܒܳܒܝܠ܀ ܕܢܶܥܘܠ ܠܠܒܐ ܕܚܶܟܡܬܐ ܗ̄ ܕܣܽܘܟܠܐ܀

14- ܣܰܒܰܥܰܝܢ ܒܨܰܦܪܐ ܗ̄ ܒܰܥܓܠ܀ ܛܰܝܒܘܬܟ ܗ̄ ܣܒܰܪܬܐ ܕܦܽܘܢܝܐ܀

15- ܚܰܕܢ ܗ̄ ܒܚܽܘܪܪܐ܀ ܡܛܠ ܕܡܺܝܬ ܥܰܘܠܢ ܗ̄ ܥܒܰܪ ܕܡܶܛܠܬܗ ܐܶܫܬܒܺܝܢܢ܀

16- ܕܰܥܒܕ ܐܝ̣̈ܕܘܗܝ ܗ̄ ܒܡܶܨܪ̈ܝܐ ܘܒܰܟܢܰܥܢܝ̈ܐ܀ ܐܱܬܩܢ ܥܠܝܢ ܗ̄ ܡܛܠܬܢ ܥܒܰܕ ܕܢܶܦܪܩܢ܀ ܘܒܰܥܒܕ ܐܝ̣̈ܕܘܗܝ ܗ̄ ܕܒܒܠܝ̈ܐ ܐܦ ܗ̇ܫܐ܀ ܬܰܩܢܢ ܗ̄ ܦܰܪܩܢ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܚܕ

ܡ̣ܢ ܙܟܘܬܐ ܕܰܗܘܬ ܠܥܰܡܐ ܠܽܘܩܒܠ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܡܛܠ ܡܝܰܬܪܘܬܗ ܕܚܶܙܰܩܝܐ. ܥܒܰܕ ܡܰܪܬܝܢܘܬܐ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܒܢܰܝܢ̈ܫܐ ܘܡܶܫܬܰܘܕܐ ܕܕܰܐܝܟ ܗ̇ܠܝܢ ܗܘ̈ܰܝܢ ܐܦ ܠܘܬܗܘܢ ܐܢ ܢܺܐܨܦܘܢ ܙܰܕܝܩܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܬܶܫܥܺܝܢ܀ ܩܽܘܠܣܐ ܕܬܶܫܒܘܚܬܐ ܠܕܰܘܺܝܕ܀

1- ܝܬܒ ܗ̄ ܐܘ ܒܰܪܢܫܐ ܕܝܬܒ܀ ܒܣܶܬܪܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܝܢܐ ܕܥܡܰܪ ܒܥܽܘܕܪܢܗ ܕܰܡܪܰܝܡܐ܀ ܘܰܒܛܶܠܠܗ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܫܬܰܒܚ ܗ̄ ܡܶܬܢܰܨܚ ܠܥܺܝܢ ܣܰܓܝ̈ܐܐ܀

2- ܐܡ̣ܪ ܗ̄ ܐܰܢܬ܀ ܠܡܪܝܐ ܬܽܘܟܠܢܝ ܗ̄ ܐܻܝܬܝܟ܀

4- ܒܶܐܒܪ̈ܰܘܗܝ ܗ̄ ܒܡܰܘܥܝ̈ܬܐ ܕܓܶܦ̈ܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܒܒܶܝܬ ܟܰܬܦ̈ܬܗ ܢܦܰܨܶܝܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܐܛܠ ܥܠܰܝܟ܀ ܘܰܬܚܶܝܬ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܘܰܬܚܽܘܬ ܟܶܢ̈ܦܰܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܶܦ̈ܘܗܝ ܬܶܣܬܰܬܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܣܰܒܪ܀ ܙܰܝܢܐ ܢܶܚܕܪܟ ܒܩܽܘܫܝ ܕܠܰܕ. ܐܝܟ ܒܶܝܬ ܕܢܶܥܒܪܟ܀ ܩܽܘܫܬܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܪܪܗ܀

5- ܠܐ ܬܶܕܚܰܠ ܡ̣ܢ ܕܶܚܠܬܗ ܕܠܶܠܝܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܚܶܫܟܗ ܘܢܶܟܠܐܴ ܕܰܗܘܐ ܒܗ܀ ܘܡ̣ܢ ܓܶܐܪܐ ܕܦܪܚ ܒܺܐܝܡܡܐ ܗ̄ ܒܰܩܪܒܐ ܕܡܶܣܬܰܕܰܪ ܒܐܝ̣ܡܡܐ ܠܐ ܬܙܽܘܥ܀

6- ܘܡ̣ܢ ܡܶܠܬܐ ܕܰܡܗܰܠܟܐ ܒܚܶܫܘܟܐ ܗ̄ ܒܡܰܚܫܰܒܬܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܒܟ ܠܐ ܬܩܢܛ܀ ܘܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܗ̄ ܕܫܰܘܒܐ܀ ܕܫܝܕܐ ܗ̄ ܕܟܪܟܐ܀ ܒܛܰܗܪܐ ܗ̄ ܒܰܙܒܢ ܚܽܘܡܐ ܠܐ ܬܶܣܬܰܪܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܦܶܓܥܐ ܘܫܺܐܕܐ ܛܰܗܪܝܐ ܗ̄ ܠܘ ܒܰܠܚܘܕ ܒܠܶܠܝܐ ܒܰܙܒܰܢ ܫܶܢܬܐ ܡܰܩܪܒܺܝܢ ܫ̈ܐܕܐ ܥܡ ܩܰܕܝܫ̈ܐ ܐܠܐ ܒܡܶܨܥܰܬ ܐܻܝܡܡܐ ܒܥܺܝܪܘܬܐ܀

7- ܢܶܦܠܘܢ ܡ̣ܢ ܣܶܛܪܟ ܐܰܠܦ̈ܐ ܗ̄ ܕܰܒܥܶܠܕܒܒ̈ܐ܀ ܘܪ̈ܶܒܘܬܐ ܡ̣ܢ ܝܰܡܝܢܟ ܗ̄ ܠܦܽܘܬ ܚܰܝܠܬܢܘܬܗ̇ ܕܝܰܡܝܢܐ ܘܝܰܬܝܪ ܡ̣ܢ ܣܶܡܠܐ܀

8- ܦܽܘܪܥܢܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܦܽܘܪܥܢܗܘܢ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܐ ܬܶܚܙܐ ܗ̄ ܟܕ ܡܶܬܚܰܪܒܝܢ܀

10- ܠܐ ܬܶܩܪܽܘܒ ܠܟ ܒܺܝܫܬܐ ܗ̄ ܐܘ ܒܰܪܢܫܐ ܟܡܐ ܕܰܠܘܬ ܐܠܗܐ܀ ܕܒܰܡܪ̈ܘܡܶܐ ܣܡ ܡܰܥܡܪܶܗ ܬܠܐ ܐܢ̱ܬ ܚܝܪܟ܀

13- ܥܠ ܓܪܣܐ ܗ̄ ܚܘܝܘܢܐ ܙܥܽܘܪܐ ܒܡܫܚܬ ܙܪܬܐ ܕܐܝܟ ܡܰܠܟܐ ܥܠ ܪܺܝܫ ܚܘܰܘ̈ܬܐ ܕܫܰܪܟܐ ܡܶܬܚܙܐ ܒܰܙܒܢ ܕܡܶܙܕܰܝܰܚ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܐܷܣܦܶܣ܀ ܘܥܠ ܚܰܪܡܢܐ ܗ̄ ܕܫܘܪ ܡ̣ܢ ܐܻܝܠܢܐ ܠܐܻܝܠܢܐ ܘܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܡ̣ܢ ܪܘܚܩܐ ܩܛܠܝܢ܀ ܬܶܕܪܽܘܟ ܗ̄ ܬܕܽܘܫ ܘܠܐ ܬܶܬܢܟܶܐ܀ ܘܬܕܘܫ ܐܰܪܝܐ ܘܬܰܢܺܝܢܐ ܗ̄ ܕܐܝܟ ܕܕܫ ܚܶܙܰܩܝܐ ܠܣܰܢܚܪܺܝܒ ܘܠܪܒ ܫܩ̈ܐ܀

14- ܡܛܠ ܕܠܺܝ ܒܥܐ ܗ̄ ܗܽܘ ܐܠܗܐ ܐܡ̇ܪ܀ ܘܶܐܥܰܫܢܺܝܘܗܝ ܗ̄ ܥܠ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܘܗܝ܀

15- ܘܶܐܝܰܩܪܺܝܘܗܝ ܗ̄ ܒܢܶܨܚܢܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܬܪܝܢ

ܬܰܘܕܝܬܗ ܕܥܰܡܐ ܕܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܙܟܘܬܗ ܕܚܶܙܰܩܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܨ̄ܐ: ܡܰܙܡܘܪܐ ܕܬܶܫܒܘܚܬܐ ܒܝܰܘܡܐ ܕܫܰܒܬܐ ܗ̄ ܕܰܢܝܚܐ܀

1- ܛܒ ܠܡܰܘܕܝܘ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܥܽܘܕܪ̈ܢܘܗܝ ܕܰܠܘܬܢ܀

2- ܠܰܡܚܰܘܝܘ ܒܨܰܦܪܐ ܛܰܝܒܘܬܟ ܗ̄ ܗ̇ܕܐ ܕܰܣܥܰܪܬ ܠܘܬܢ܀ ܘܗܰܝܡܢܘܬܟ ܒܠܰܝ̈ܠܘܬܐ ܗ̄ ܫܪܪܟ ܡܰܟܪܙܺܝܢܢ܀

3- ܐܢ̇ܐ ܗ̄ ܥܰܡܐ܀ ܐܶܩܽܘܫ ܒܟܶܢܪܐ ܕܰܥܣܰܪ ܡܶܢ̈ܝܢ ܗ̄ ܐ̱ܪܳܙ ܥܶܣܪܐ ܪ̈ܓܫܶܐ܀

5- ܡܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܝܢ ܥܒܕܰܝ̈ܟ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܗ̇ܝ ܕܠܘ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܐܰܩܪܶܒܬ ܥܰܡܗܘܢ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ܀

6- ܘܓܰܒܪܐ ܫܛܝܐ ܗ̄ ܪܰܒ ܫܩ̈ܐ܀ ܠܐ ܝܕܥ ܗ̄ ܥܰܡܝ̣ܩܘܬ ܡܰܚܫܒ̈ܬܟ܀ ܘܣܰܟܠܐ ܗ̄ ܣܰܢܚܪܺܝܒ܀ ܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠ ܒܗܕܐ ܗ̄ ܬܶܕܡܘܪܬܐ܀

7- ܡܐ ܕܦܪܥܝܢ ܗ̄ ܕܡܰܦܪܥܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܫܘܚܝܢ܀ ܪ̈ܰܫܝ̣ܥܐ ܗ̄ ܐܬܘܪ̈ܝܐ܀ ܐܝܟ ܥܶܣܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܡܺܝܪܐ ܗ̄ ܒܰܐܪܥܐ ܕܝ̣ܗܘܕ: ܠܘ ܐܝ̣ܩܝ ܐܠܐ ܕܢܺܐܒܕܘܢ ܠܥܠܡ܀

10- ܐܰܪܺܝܡܬ ܩܰܪ̈ܢܬܝ̱ ܗ̄ ܪܺܝܫܢܘܬܝ ܕܡܡܟܟܐ ܗܘܬ܀ ܐܝܟ ܕܪܰܝܡܐ ܗ̄ ܒܥܽܘܫܢܐ܀ ܘܨܰܒܥܬܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܣܰܝܒܽܘܬܝ܀ ܒܡܶܫܚܐ ܡܒܰܣܡܐ ܗ̄ ܕܢܶܣܒܬ ܡ̣ܢ ܐܬܘܪ̈ܝܶܐ܀

12- ܙܰܕܝܩܐ ܗ̄ ܚܶܙܰܩܝܐ܀ ܐܝܟ ܕܶܩܠܐ ܢܰܦܪܰܥ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܗܰܒܒ ܗ̄ ܢܰܘܠܶܕ ܒܢܰܝ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ܀ ܘܐܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܝܕܪܘܣ܀ ܕܠܶܒܢܢ ܢܶܫܘܚ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܥܰܡܐ܀

13- ܕܰܢܨܺܝܒܝܢ ܒܒܰܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܰܡܝ̣ܢܝܢ ܒܰܨܠܘ̈ܬܐ܀ ܘܰܒܕܪ̈ܰܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܕܪ̈ܬܗ ܕܰܐܠܗܢ ܗ̄ ܕܥܠ ܓܶܢ̱ܒ ܗܰܝܟـܠܐ ܥܡܪܝܢ܀

14- ܢܰܦܪܥܘܢ ܬܘܒ ܗ̄ ܢܰܘܠܕܘܢ ܒܢܰܝ̈ܐ܀ ܘܢܶܬܪܰܒܘܢ ܒܣܰܝܒܽܘܬܐ ܗ̄ ܥܰܡܝ̣ܩܬܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܬܠܬܐ

ܡܒܰܕܩ ܥܠ ܪܰܒܘܬ ܥܽܘܕܪܢܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܕܰܒܝܕ ܦܽܘܢܝܗ ܕܥܰܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܨܒ̄܀ ܒܝܰܘܡܐ ܕܰܩܕܡ ܫܰܒܬܐ ܟܕ ܡܶܬܥܰܡܪܐ ܗܘܬ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܟܕ ܐܶܫܬܰܡܠܝܬ݀ ܒܪܺܝܬܐ ܒܬܽܘܩܢܗ ܕܒܰܪܢܫܐ. ܩܽܘܠܣܐ ܕܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܕܰܘܺܝܕ܀

1- ܡܪܝܐ ܐܰܡܠܶܟ ܗ̄ ܥܠ ܥܰܡܗ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝܡ܀ ܘܓܐܝܘܬܐ ܠܒܶܫ ܗ̄ ܘܦܪܩ ܠܒܰܝ̈ܬܘܗܝ܀ ܘܰܐܬܩܢܗ̇ ܠܬܺܒܝܠ ܗ̄ ܐܰܪܥܐ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ܀ ܕܠܐ ܬܙܽܘܥ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܥܶܠܕܒܒ̈ܐ܀

3- ܐܶܬܬܪܝ̣ܡܘ ܢܰܗܪ̈ܰܘܬܐ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܶܫܬܥܠܝܘ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܒܳܒܠܝ̈ܐ܀ ܘܰܐܪܺܝܡܘ ܢܰܗܪ̈ܘܬܐ ܩܠܗܘܢ. ܘܐܬܬܪܝܡܘ ܒܕܰܟܝܘܬܐ ܗ̄ ܛܰܡܐܘܬܗܘܢ ܕܰܟܝܘܬܐ ܐܶܣܬܰܒܪܰܬ݀ ܠܗܘܢ ܘܶܐܬܪܰܘܪܒܘ ܒܢܰܦܫܗܘܢ܀

4- ܥܰܫܝ̣ܢܝܢ ܡܰܚ̈ܫܽܘܠܘܗܝ ܕܝܰܡܐ ܗ̄ ܗܟܢܐ ܐܶܬܥܰܫܢܘ ܥܠܰܝܢ܀ ܡܫܰܒܚ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܐ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܰܠܗܢܐ ܟܠܗ ܥܽܘܫܢܐ ܣܰܚܶܦ܀

5- ܘܣܳܗ̈ܕܘܳܬܟ ܗ̄ ܕܰܒܝܕ ܢܒܺܝ̈ܐ ܐܶܫܬܰܘܕܝ̣ܬ ܠܡܶܥܒܕ ܠܒܳܒܶܝܠ܀ ܛܒ ܡܗܰܝ̈ܡܢܢ ܗ̄ ܫܰܪܝ̣ܪ̈ܢ܀ ܘܰܠܒܝܰܬܟ ܝܳܐܝܳܐ ܩܰܕܝܫܘܬܐ ܗ̄ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܘܠܰܘ ܠܒܒܶܝܠ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

ܡܶܬܢܰܒܐ ܥܠ ܥܰܡܐ ܕܰܦܢܰܘ ܡ̣ܢ ܒܒܶܝܠ ܕܰܡܬܰܢܝܢ ܥܩ̈ܬܐ ܕܰܣܒܰܠܘ ܒܙܰܒܢܐ ܕܫܒܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܨܓ̄: ܡܰܙܡܘܪܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܒܰܐܪܒܥܐ ܒܫܰܒܐ ܗ̄ ܠܥܽܘܗܕܢ ܒܝ̣ܫ̈ܬܐ ܕܐܬܝ̈ ܥܠ ܐܘܪܫܠܶܡ ܡ̣ܢ ܒܒܠܝ̈ܐ ܒܝܰܪܚܐ ܪܒܺܝܥܝܐ ܐܝܟ ܕܶܡܫܬܰܥܐ ܐܶܪܰܡܝܐ ܢܒܺܝܐ ܕܠܐ ܐܝ̣ܬ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܫܡܐ ܠܘܬ ܥܶܒܪ̈ܝܐ܀

1- ܐܠܗܐ ܬܒܘܥܐ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܬܒܰܥ ܠܰܛܠܝ̣ܡ̈ܐ ܡ̣ܢ ܛܠܽܘܡ̈ܝܗܘܢ܀

2- ܐܶܬܓܠܰܝ ܒܰܦܬܚ ܠܡܰܕ ܡܶܬܟܰܫܦܢܐܻܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܚܰܘܝ ܓܰܠܝܐܻܝܬ ܗ̄ ܡܬܰܢܝܢܐܻܝܬ܀ ܥܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܓܐܝܢ ܗ̄ ܡܶܫܬܰܩܠܝܢ܀

6- ܠܐܪ̈ܡܠܬܐ ܘܰܠܥܡܘܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܠܓܺܝܘܪ̈ܐ܀

8- ܐܶܣܬܟܠܘ ܒܰܫܠܝ ܟܽܘܦ ܗ̄ ܐܢܬܘܢ ܒܒܠܝ̈ܐ܀ ܫܛܰܝ̈ܐ ܕܥܰܡܐ ܗ̄ ܕܫܰܥܒܕܽܘܢ ܡ̇ܢܘ ܐܝ̣ܬܘܗܝ܀ ܩܪ̈ܩܦܝܐ: ܐܶܣܬܰܟܠܘ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܘܟܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܺܝ̈ܛܐ ܒܥܰܡܐ܀

9- ܗ̇ܘ ܕܢܨܒ ܐܶܕܢ̈ܐ ܕܰܠܡܐ ܠܐ ܫܡܥ ܗ̄ ܓܽܘܕܦܟܘܢ܀ ܗ̇ܘ ܕܰܒܪܐ ܥܰܝܢ̈ܐ ܕܰܠܡܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܡܶܬܒܰܩܐ ܘܠܐ ܚܙܐ܀

10- ܗ̇ܘ ܕܪܕܐ ܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܡܶܨܪ̈ܝܐ ܘܟܢܰܥܢܝ̈ܐ܀ ܕܰܠܡܐ ܠܐ ܡܰܟܣ ܗ̄ ܠܟܘܢ ܒܳܒܠܝ̈ܐ܀

11- ܡܛܠ ܕܠܰܗܓܐ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܐܦܶܢ ܣܓܝ̣ ܡܶܨܛܢܥܝܢ܀

12- ܛܽܘܒܘܗܝ ܠܒܰܪܢܫܐ ܕܬܶܪܕܶܝܘܗܝ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܣܽܘܪ̈ܚܢܰܘܗܝ ܠܝܽܘܬܪܢܶܗ ܡܛܠ ܕܒܬܰܪ ܒܽܘܚܪܢܶܗ ܕܙܰܕܝ̣ܩܐ ܒܢܣܝܘ̈ܢܶܐ ܗܦܟ ܕܺܝܢܐ ܥܠ ܐܠܘ̈ܨܘܗܝ܀

15- ܘܒܬܪܶܗ ܗ̄ ܐܰܟܘܬܗ ܕܙܰܕܝܩܐ܀

16- ܟܠܗܘܢ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܠܶܒܐ܀ ܡ̇ܢܘ ܢܩܝ̣ܡ ܠܝ̣܀ ܣܘܡ̄ܐ: ܚܠܦܝ܀ ܥܡ ܒܝܫ̈ܐ ܗ̄ ܒܳܒܠܝ̈ܐ܀ ܘܡܰܢܘ ܢܬܛܰܝܰܒ ܠܝ̣ ܗ̄ ܠܡܰܩܪܒܘ ܥܰܡܗܘܢ܀

18- ܐܢ̇ܐ ܐܶܡܪܬ ܕܡܛܝ̈ ܒܰܙܩܦ ܡܺܝܡ ܡܛܠ ܕܡܝܛܝܢ ܐܝܟ ܩܝܡܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܘܠܰܘ ܡܛܝܢ ܐܝܟ ܥܐܠܺܝܢ܀ ܪ̈ܶܓܠܝ ܗ̄ ܐܶܨܛܠܝܬ ܠܡܶܦܰܠ ܡ̣ܢ ܐܘܟܦܢܟ܀ ܘܛܰܝܒܘܬܟ ܡܪܝܐ ܣܡܰܟܬܰܢܝ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܪܽܘܟܟ ܬܰܘ܀

20- ܠܐ ܢܚܰܒܰܪ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܚܰܒܪܘܬܐ ܟܶܐܡܰܬ ܢܶܫܬܰܘܬܦ܀ ܥܰܡܟ ܟܽܘܪܣܝܐ ܕܥܘ̈ܠܐ ܗ̄ ܕܒܶܒܠܝ̈ܶܐ܀ ܕܰܓܒܰܠܘ ܥܘܠܐ ܗ̄ ܒܠܶܒܗܘܢ܀ ܥܠ ܢܡܘܣܟ ܗ̄ ܕܰܢܒܰܛܠܽܘܢܝܗܝ܀ ܘܰܕܡܗ ܕܙܰܟܝܐ ܡܚܰܝܒܝ̣ܢ ܗ̄ ܠܩܶܛܠܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܚܡܫܐ

ܥܠ ܝܺܗܘ̈ܕܝܶܐ ܕܰܒܒܒܶܝܠ ܡܶܬܢܰܒܐ ܡ̣ܢ ܐܰܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܰܪܘ ܡܰܪܬܐ ܠܗܘܢ ܘܩܪܐ ܠܬܰܘܕܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܨܕ̄: ܩܽܘܠܣܐ ܕܬܶܫܒܘܚܬܐ ܠܕܰܘܝܕ. ܕܠܐ ܐܝ̣ܬ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܫܡܐ ܠܘܬ ܥܶܒܪ̈ܝܐ܀

1- ܬܘ ܢܫܰܒܚ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܰܥܒܕ ܠܢ ܦܽܘܢܝܐ܀

6- ܘܰܢܒܰܪܟܺܝܘܗܝ ܠܡܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܢܶܒܟܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܰܥܒܕܰܢ ܗ̄ ܕܒܪܳܢ܀

7- ܘܰܚܢܰܢ ܥܰܡܐ ܕܝ̣ܠܗ ܗ̄ ܕܦܰܪܫܰܢ ܠܗ ܐܝܟ ܡܢܬܐ ܘܝܪܬܽܘܬܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ܀ ܝܰܘܡܢܐ ܗ̄ ܕܦܢܝ̣ܬܘܢ ܠܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܐܢ ܒܩܠܶܗ ܬܶܫܡܥܘܢ ܗ̄ ܬܶܚܕܽܘܢ ܒܦܽܘܢܝܟܘܢ܀

8- ܐܝܟ ܡܡܰܪܡܪ̈ܢܶܐ ܗ̄ ܕܰܚܠܦ ܦܽܘܪܩܢܐ ܕܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܠܐ ܦܰܪܥܽܘܗܝ ܬܰܘܕܝ̣ܬܐ܀

9- ܕܢܣܝܘܗܝ ܐܰܒܗ̈ܝܟܘܢ ܗ̄ ܒܫܽܘܚܠܦ ܪ̈ܓܺܝܓܬܐ ܐܰܟܡܢ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܐܢ݂ܐ ܕܶܐܛܰܝܒ ܠܗܘܢ ܟܠܡܶܕܡ ܕܫܐܠܺܝܢ܀ ܘܒܩܘ ܘܰܚܙܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܩܰܐܘܢܝ ܘܰܚܙܰܘ܀ ܥܒܕܰܝ̈ ܐܰܪܒܥܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܗ̄ ܘܠܐ ܗܰܝܡܢܘ ܒܝ̣܀

10- ܡܶܐܢܬ ܠܝ̣ ܒܕܪܐ܀ ܢܕܬ ܠܝ̣ ܡ̣ܢ ܕܪܐ ܗ̇ܘ ܗ̄ ܘܩܶܛܠܶܬ ܐܢܘܢ ܠܓܡܪ܀ ܘܶܐܡܪܬ ܕܥܰܡܐ ܗܰܘ ܕܛܥܐ ܗ̄ ܐܰܡܝ̣ܢܐܝܬ܀

11- ܠܶܒܗܘܢ܀ ܕܠܐ ܢܶܥܠܘܢ ܠܰܢܝܚܬܝ ܗ̄ ܠܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ: ܐܠܐ ܒܢܰܝ̈ܗܘܢ ܥܰܠܘ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܘ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܫܬܐ

ܥܠ ܦܽܘܢܝܗ ܕܥܰܡܐ ܕܡ̣ܢ ܒܒܶܝܠ ܡܶܬܢܰܒܐ ܒܰܕܡܘܬ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܘܬܰܘܕܝ̣ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܨܗ̄܀ ܐܶܡܬܝ ܡܶܬܢܰܒܐ ܗܘܐ ܒܰܝܬܐ ܒܬܪ ܫܶܒܝܐ: ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܠܕܰܘܺܝܕ܀

1- ܫܰܒܚܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܙܰܡܪܘ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܒܰܪܶܟܘ܀ ܠܡܪܝܐ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܚܕܰܬܐ ܗ̄ ܕܚܰܕܬܐܝܬ ܦܢܰܝܬܘܢ ܡ̣ܢ ܒܒܶܝܠ ܠܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܫܰܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܟܠܗ̇ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

4- ܘܰܕܚܺܝܠ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܐܠܰܗ̈ܐ ܗ̄ ܕܰܓ̈ܠܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܕܰܣܪܝ̣ܩܝܢ ܡ̣ܢ ܚܰܝܠܐ܀ ܡܪܝܐ ܫܡܰܝܐ ܥܒܰܕ ܗ̄ ܐܠܰܗ̈ܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܘܐܦ ܠܰܩܢܽܘܡܗܘܢ ܥܒܰܕܘ܀

10- ܐܶܡܪܘ ܒܝܬ ܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܕܥܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܠܰܝܗܘܢ ܟܕ ܦܢܝܢ ܐܢܬܘܢ܀ ܕܡܪܝܐ ܐܰܡܠܶܟ ܗ̄ ܐܝܟ ܡܰܠܟܘܬܗ ܕܥܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ܀ ܘܰܐܬܩܢܗ̇ ܠܬܺܒܝܠ ܗ̄ ܠܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀ ܕܠܐ ܬܙܽܘܥ ܗ̄ ܬܘܒ ܡ̣ܢ ܒܒܠܝ̈ܐ ܘܰܣܛܰܪ܀

11- ܢܶܚܕܘܢ ܫܡܰܝ̈ܐ ܘܰܬܕܽܘܨ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܥܠ ܐܰܒܕܢܗ̇ ܕܒܒܶܝܠ܀ ܢܶܪܘܰܙ ܝܰܡܐ ܒܰܡܠܐܗ ܗ̄ ܒܣܟܗ܀

13- ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܕܐܬܐ ܠܰܡܕܢܗ̇ ܗ̄ ܕܒܒܶܝܠ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܫܒܥܐ

ܡܒܰܕܶܩ ܥܠ ܦܽܘܢܝܗ ܕܥܰܡܐ ܟܕ ܡܪܟܒ ܙܡܺܝܪܬܐ ܕܙܟܘܬܐ ܘܥܒܕ ܐܶܣܟܡܐ ܠܬܽܘܩܢܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܘܠܰܩܝܡܬܐ ܓܰܘܢܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܨ̄ܘ ܠܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡܬܝ ܕܰܐܪܥܐ ܕܺܝܠܗ ܬܩܢܐ ܗ̄ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

1- ܡܪܝܐ ܐܰܡܠܟ ܬܕܽܘܨ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀ ܕܡ̣ܢ ܕܪܺܝܫ ܩܢܗ̇ ܐܠܰܗܐ ܘܰܐܡܠܶܟ ܥܠܝܗ̇܀ ܘܢܶܚ̈ܕܝܢ ܓܙܪ̈ܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܗ̄ ܗܶܢܝܢ ܕܰܟܕܺܝ̈ܢܢ ܗܘ̈ܝ ܒܢܺܝܪܐ ܕܒܳܒܠܝ̈ܐ: ܟܕ ܢܶܫܡܥܘܢ ܕܒܶܛܠܰܬ݀ ܪܺܝܫܢܘܬܗܘܢ܀

2- ܥܢܢ̈ܐ ܘܥܰܪ̈ܦܠܐ ܚܕܪ̈ܰܘܗܝ ܗ̄ ܒܗܽܘܢ ܡܚܰܦܶܐ ܘܰܡܫܰܢܶܩ ܠܰܒܥܠܕܒ̈ܒܰܘܗܝ ܟܕ ܚܪܒ܀

3- ܘܢܽܘܪܐ ܬܶܐܟܘܠ ܩܕܡܘܗܝ ܗ̄ ܠܒܒܠܝ̈ܐ܀

4- ܐܰܢܗܪܘ ܒܰܪ̈ܩܰܘܗܝ ܠܬܺܒܝܠ ܗ̄ ܟܕ ܡܰܘܩܶܕ ܗ̱ܘܐ ܠܒܳܒܠܝ̈ܐ܀ ܚܙܬ݀ ܗ̄ ܠܒܰܪ̈ܩܐ܀ ܘܶܐܬܕܰܠܚܬ݀ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܕܒܳܒܝܠ܀

5- ܘܛܽܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܡܰܠܟ̈ܐ ܡܥܰܕܪ̈ܢܝܗ̇܀ ܐܝܟ ܫܥܽܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܩܺܐܪܘܬܐ ܐܶܬܦܰܫܪܘ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܢܽܘܪܐ ܕܰܡܣܡ ܒܪܺܝܫܐ܀

6- ܚܰܘܺܝܘ ܫܡܰܝ̈ܐ ܙܰܕܝܩܘܬܗ ܗ̄ ܕܡܶܢܗܘܢ ܢܚܶܬ ܥܠܰܝܗܘܢ ܓܙܪ ܕܺܝܢܐ܀

8- ܬܶܫܡܰܥ ܘܬܶܚܕܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܶܡܥܰܬ݀ ܘܚܶܕܝܰܬ݀ ܨܶܗܝܘܢ ܗ̄ ܕܢܦܠܘ ܪܕܽܘ̈ܦܝܗ̇܀ ܘܰܢܕܽܘ̈ܨܘܢ ܒ̈ܢܬ ܝܺܗܘܕܐ ܗ̄ ܩܽܘܪ̈ܝܐ ܕܺܝܗܘܕܐ܀

10- ܪ̈ܚܡܰܘܗܝ ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ ܕܡܪܝܐ ܣܳܢܝܢ ܠܒܺܝܫܬܐ ܗ̄ ܠܕܶܚܠܰܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀

11- ܢܽܘܗܪܐ ܕܕܢܚ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܢܚ ܒܰܚܕܐ ܕܠܰܕ ܠܙܰܕܝܩ̈ܐ ܗ̄ ܘܶܐܬܦܰܨܝܘ ܡ̣ܢ ܚܶܫܟܗ ܕܫܶܒܝܐ܀

12- ܘܰܐܘܕܰܘ ܠܕܽܘܟܪܢܐ ܕܩܽܘܕܫܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܩܰܕܝܫܘܬܗ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

ܥܠ ܦܽܘܢܝܐ ܬܡܺܝܗܐ ܕܥܰܡܐ ܕܡ̣ܢ ܒܒܶܝܠ ܡܒܰܕܶܩ ܘܰܡܙܰܡܶܢ ܠܟܠܢܫ ܠܬܰܘܕܺܝܬܐ ܕܰܐܠܗܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܨ̄ܙ܀ ܡܰܙܡܘܪܐ ܠܕܰܘܺܝܕ܀

1- ܫܰܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܰܦܢܝܬܘܢ ܡ̣ܢ ܒܒܶܝܠ܀ ܡܛܠ ܕܬܶܕܡܘܪܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܬܡܺܝ̈ܗܬܐ ܥܒܰܕ ܗ̄ ܒܦܽܘܢܝܟܘܢ ܘܒܰܐܒܕܢܐ ܕܫܒܝܝ̈ܟܘܢ܀ ܦܪܰܩܬܗ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ ܗ̄ ܠܥܰܡܐ܀ ܝܰܡܝܢܗ ܗ̄ ܕܰܐܠܗܐ܀

3- ܐܶܬܕܟܰܪ ܛܰܝܒܘܬܗ ܒܰܦܬܚ ܟܽܘܦ ܡܬܰܢܝܢܐܝܻܬ܀

8- ܢܰܗܪ̈ܰܘܬܐ ܗ̄ ܫܰܒ̈ܛܐ ܕܺܝܣܪܐܝܠ܀ ܢܶܩܫܽܘܢ ܟܰܦܐ ܐܱܟܚܕܐ ܗ̄ ܕܰܦܢܘ ܡ̣ܢ ܕܪܺܝܫ ܠܐܱܪܥܗܘܢ܀ ܘܛܽܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܫܡܥܺܝܢ ܐܰܒܕܢܗ ܕܒܳܒܠܝܐ ܕܡܰܠܶܙ ܗ̱ܘܐ ܠܗܽܘܢ܀ ܢܫܰܒܚܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܕܐܬܐ ܒܰܙܩܦ ܕܠܰܕ ܠܰܡܕܢܗ̇ ܠܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܕܒܳܒܶܝܠ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܬܫܥܐ

ܡܶܬܢܰܒܐ ܥܠ ܦܽܘܢܝܗ ܕܥܰܡܐ ܕܡ̣ܢ ܒܒܶܝܠ ܘܡ̣ܢ ܩܰܕܡܝ̈ܬܐ ܕܶܐܣܬܥܰܪ̈ܝ ܡܰܪܬܐ ܠܗܘܢ ܠܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܰܐܠܗܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܨ̄ܚ ܡܰܙܡܘܪܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܕܠܰܝܬ ܠܗ ܪܘܫܡܐ ܠܘܬ ܥܶܒܪ̈ܝܐ܀

1- ܡܪܝܐ ܐܰܡܠܶܟ ܗ̄ ܩܢܐ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܠܐܱܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ ܕܫܰܒܩܗ̇ ܗ̱ܘܐ܀ ܢܙܽܘܥܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܪܓܙܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܕܰܟܢܰܥܢܝ̈ܐ ܐܝܟ ܕܙܥܘ ܒܒܠܝ̈ܐ܀

4- ܥܽܘܫܢܶܗ ܕܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܕܺܝܠܢ ܐܠܰܗܐ܀ ܪܚܡ ܕܺܝܢܐ ܗ̄ ܟܺܐܢܘܬܐ܀ ܘܙܰܕܺܝܩܘܬܐ ܒܝܰܥܩܘܒ ܐܢ̱ܬ ܥܒܰܕܬ ܗ̄ ܐܷܬܢܰܩܡܬ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܐܥܘܶܠܘ ܒܗ܀

5- ܘܣܓܽܘܕܘ ܠܟܽܘܒܫܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܗ̄ ܐܘܪܫܠܶܡ ܕܥܠ ܐܰܪܥܐ܀ ܩܰܕܝܫ ܗܽܘ܀

6- ܡܽܘܫܐ ܘܰܐܗܪܘܢ ܒܟܽܘܡܪ̈ܰܘܗܝ ܗ̄ ܗ̇ܢܐ ܕܰܐܠܗܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܢ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ܀ ܘܫܡܽܘܐܝܠ ܒܩܪ̈ܰܝܝ ܫܡܶܗ ܗ̄ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܥܰܡܗ ܐܶܬܡܠܠ ܒܩܠܐ ܕܪ̈ܰܥܡܐ ܘܰܥܢܢܐ ܒܓܒܺܝܬܗ ܕܫܐܘܠ ܐܰܟܡܐ ܕܥܰܡ ܡܽܘܫܐ܀

8- ܐܠܗܐ ܬܒܘܥܐ ܗܘܰܝܬ ܠܗܘܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗܢܘܢ ܕܰܐܡܪܰܚܘ ܥܠܰܝܗܘܢ܀ ܦܪܽܘܥ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܠܒܒܠܝ̈ܐ܀

9- ܪܰܡܪܡܘ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܢ̱ܬܘܢ ܥܶܒܪ̈ܝܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ

ܡܰܪܬܐ ܠܥܰܡܐ ܐܝܟ ܐܢܫ̈ܐ ܕܰܦܢܰܘ ܡ̣ܢ ܫܶܒܝܐ ܕܢܶܥܠܘܢ ܠܗܰܝܟܠܐܴ ܘܢܰܘܕܘܢ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܬܡܺܝ̈ܗܬܐ ܕܰܣܥܪ ܠܘܬܗܘܢ: ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܨ̄ܛ ܕܬܰܘܕܺܝܬܐ܀

1- ܫܰܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܟܠܗ̇ ܐܱܪܥܐ ܗ̄ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

2- ܦܠܽܘܚܘ ܠܡܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܠܡܪܝܐ ܒܚܰܕܘܬܐ ܗ̄ ܕܦܪܩܟܘܢ܀ ܥܽܘܠܘ ܩܕܡܘܗܝ ܗ̄ ܠܗܰܝܟܠܗ܀

3- ܕܗܽܘܝܘ ܥܰܒܕܰܢ ܗ̄ ܒܪܢ܀ ܘܠܐ ܗܘܐ ܚܢܰܢ ܗ̄ ܥܒܰܕܢܰܢ ܠܢܰܦܫ̈ܬܢ܀

4- ܥܽܘܠܘ ܒܬܰܪ̈ܥܰܘܗܝ ܒܬܰܘܕܺܝܬܐ ܗ̄ ܕܗܰܝܟܠܐ܀ ܘܰܠܕܪ̈ܰܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܕܪ̈ܬܗ ܒܫܽܘܒܚܐ ܗ̄ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܙܟܘܬܐ ܕܰܥܒܰܕ ܠܟܘܢ܀

5- ܘܰܠܕܪܕܪ̈ܺܝܢ ܗܰܝܡܢܘܬܗ ܗ̄ ܠܐ ܛܥܐ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܚܺܝܕܝܢ ܗܰܝܡܢܘܬܗ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܚܕ

ܐܰܡܺܝܪ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܘܦ ܡܝܰܬܪ̈ܐ ܕܰܒܥܰܡܐ ܕܰܒܒܒܶܝܠ ܒܙܰܒܢܐ ܕܥܩ̈ܬܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܩ̄ ܡܙܡ̄ ܠܕܰܘܺܝܕ܀

1- ܛܰܝܒܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪ̈ܰܚܡܐ ܘܕܺܝܢܐ ܐܶܙܰܡܪ ܒܰܫܠܝ ܙܰܝ ܗ̄ ܕܰܥܒܕ ܠܝ̣ ܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܒܳܒܠܝ̈ܐ܀

3- ܘܠܐ ܣܡܶܬ ܠܘܩܒܰܠ ܥܰܝ̈ܢܝ ܡܶܠܬܐ ܕܥܰܘܠܐ ܗ̄ ܚܶܟܡܬܐ ܘܫܛܝܽܘܬܐ ܕܒܳܒܠܝ̈ܐ܀

5- ܠܡ̇ܢ ܕܐܟܠ ܩܰܪܨܐ ܕܚܒܪܗ ܒܣܶܬܪܐ ܗ̄ ܒܢܶܟܠܐ܀ ܡܰܘܒܶܕ ܗܘܰܝܬ ܗ̄ ܓܰܠܝܐܻܝܬ܀ ܥܰܡܗ ܠܐ ܐܟܶܠ ܗܘܺܝܬ܀ ܣܘܡ̄ܐ: ܠܪܡ ܥܰܝ̈ܢܐ ܘܐܣܛܣܝܪܐ ܒܠܶܒܐ ܠܗܢܐ ܠܐ ܡܣܰܝܒܪ ܗܺܘܝܬ܀

8- ܒܨܰܦܪܐ ܗ̄ ܒܰܥܓܰܠ܀ ܐܶܫܬܩ ܠܟܠܗܘܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܐ ܕܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܡܰܠܠܘܢ ܒ̈ܰܛܠܬܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܪܝܢ

ܡܶܫܬܰܥܐ ܥܠ ܦܰܪܨܘܦܐ ܕܥܰܡܐ ܐܽܘܠܨܢ̈ܐ ܕܰܣܒܰܠܘ ܒܫܶܒܝܐ ܘܰܡܒܰܕܶܩ ܠܗܘܢ ܬܘܒ ܥܠ ܦܽܘܢܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܩ̄ܐ܀ ܨܠܘܬܐ ܠܒܝܫܐ ܗ̄ ܠܕܰܘܺܝܕ ܡܐ ܕܡܶܬܩܛܦ ܗ̱ܘܐ ܩܕܳܡ ܡܪܝܐ ܘܐܫܕ ܒܥܽܘܬܗ ܗ̄ ܟܕ ܪܕܺܝܦ ܡ̣ܢ ܐܰܒܝܫܠܘܡ ܘܣܠܩ ܗ̱ܘܐ ܒܓܶܢܝܐ ܕܛܽܘܪ ܙܰܝ̈ܬܐ ܘܰܡܚܰܦܝ ܪܺܝܫܗ ܘܒܟܐ܀

1- ܡܪܝܐ ܫܡܰܥ ܨܠܘܬܝ ܗ̄ ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ ܡ̣ܢ ܐܠܘܨܐ܀

3- ܡܛܠ ܕܰܓܡܰܪܘ ܒܬܽܘܢܢܐ ܒܰܥܨܨ ܬܰܘ ܗ̄ ܟܕ ܡܬܬܢܢ ܐ̱ܢ̣ܐ ܡ̣ܢ ܥܩ̈ܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܰܢܘ: ܒܬܶܢܢܐ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܬܶܢܢܐ ܝܰܘ̈ܡܝ܀ ܘܓܰܪ̈ܡܰܝ ܚܘܰܪܘ ܐܝܟ ܡܰܘ̈ܩܕܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܢܽܘܪܐ ܕܥܩ̈ܬܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܡܩܰܠܝ̈ܐ ܐܶܬܩܠܝܘ܀

6- ܘܶܐܬܕܰܡܝܬ ܠܩܩܐ ܕܰܒܡܰܕܒܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܩܽܘܩܢܘܣ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܠܦܪܚܬ ܢܽܘܗܪܐ ܗ̄ ܠܦܪܰܚܬܐ ܚܶܘܪܬܐ ܕܩ̈ܠܐ ܡܩܰܢܩܢܐ ܚܢܺܝ̈ܓܐ ܘܗܰܢܝ̈ܐܐ ܘܰܒܡܰܕܒܪܐ ܚܽܘܪܒܐ ܥܡܪܐ܀ ܘܗܺܘܝܬ ܐܝܟ ܥܽܘܕܐ ܒܚܰܪܒܬܐ ܗ̄ ܐܶܬܢܟܪܝܬ ܡ̣ܢ ܥܽܘܡܪܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ܀

7- ܣܶܪܕܶܬ ܒܩܽܘܫܝ ܕܠܰܕ ܗ̄ ܕܶܚܠܬ܀ ܘܗܘܺܝܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܒܰܝܐܢܐ܀ ܐܝܟ ܨܶܦܪܐ ܕܰܡܦܰܪܚܐ ܥܠ ܐܶܓܪ̈ܐ ܒܰܪܒܨ ܪܺܝܫ ܣܰܓܺܝܐܢܐܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܝܰܘܢܐ ܗ̄ ܡܶܢ ܟܠ ܙܰܘܥܐ ܘܩܢܛܐ ܘܡܫܘܪܐ܀

8- ܘܰܡܫܰܒ̈ܚܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܡܩܰܠܣ̈ܢܝ ܒܺܝ ܝܺܡܝܘ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܝ̣ ܝܺܡܰܘ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܚܰܬܝܬܝܢ ܐܝܟ ܝܺܥܝܘ ܘܝܺܥܘ ܡܬܰܢܝܢܐܻܝܬ ܗ̄ ܗܢܘܢ ܕܪܚܡܺܝܢ ܠܺܝ ܒܰܙܒܰܢ ܟܰܗܺܝܢܘܬܝ ܗܫܐ ܝܡܝܢ ܥܠܰܝ ܕܢܰܘܒܕܽܘܢܢܝ܀

9- ܡܛܠ ܕܩܛܡܐ ܐܝܟ ܠܰܚܡܐ ܠܶܥܣܶܬ ܗ̄ ܙܕܩ ܕܠܰܚܡܐ ܐܝܟ ܩܛܡܐ܀ ܘܡܰܫܬܰܝ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ܀ ܒܒܟܬܐ ܡܶܙܓܶܬ ܒܩܽܘܫܝ ܓܡܰܠ ܡܛܠ ܕܰܪܒܝܨܐ ܡܺܝܡ ܘܠܰܘ ܦܬܺܝܚܐ܀

10- ܕܐܪܝܡܬܢܝ ܗ̄ ܐܰܘܪܶܒܬܢܝ܀ ܟܕ ܚܛܺܝܬ ܫܕܰܝܬܢܝ܀

11- ܝܰܘܡ̈ܝ ܐܝܟ ܛܶܠܠܐܴ ܐܶܬܪܟܢܘ ܗ̄ ܟܕ ܫܰܪܝ ܫܶܡܫܐ ܠܡܶܨܛܠܝܘ ܕܚܰܝ̣̈ܝ̣ ܘܠܡܶܥܪܰܒ܀

12- ܘܐܢ̱ܬ ܡܪܝܐ ܠܥܠܡ ܩܰܝܡ ܐܢ̱ܬ ܒܰܦܬܚ ܩܦ ܘܰܙܩܦ ܪܺܝܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܩܰܘܐ ܐܢ̱ܬ܀ ܡܛܠ ܕܰܡܛܐ ܙܰܒܢܐ ܠܰܡܪܰܚܡܘ ܥܠܝܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܚܢܝܗ̇ ܗ̄ ܐܝܟ ܫܽܘܘ̈ܕܝܟ ܕܰܒܝܰܕ ܢܒܺܝ̈ܐ ܕܠܫܽܘܠܡ ܫܰܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܺܢ ܡܶܬܒܢܐ܀

13- ܡܛܠ ܕܰܨܒܘ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܟܺܐܦ̈ܝܗ̇ ܗ̄ ܘܠܘ ܒܠܒܢ̈ܐ ܕܒܒܶܝܠ܀

18- ܘܶܐܬܟܬܶܒ ܗ̇ܕܐ ܗ̄ ܣܥܘܪܘܬܐ܀ ܠܕܪܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܒܢܽܘܢ܀

20- ܘܠܡܶܫܪܐ ܒܢܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܕܺܝܣܪܐܝܠ܀ ܡ̣ܢ ܡܰܘܬܐ ܗ̄ ܕܰܒܒܳܒܶܝܠ܀

23- ܡܟܟܘ ܗ̄ ܒܒܠܝ̈ܐ܀ ܚܰܝܠܝ ܗ̄ ܒܰܐܪܥܗܘܢ܀ ܘܰܒܨܺܝܪܘܬܐ ܕܝܰܘ̈ܡܝ ܗ̄ ܕܦܐܷܫ ܐ̱ܢ݂ܐ ܒܒܳܒܶܝܠ܀ ܐܡܪ ܠܝ̣ ܗ̄ ܐܰܘܕܥ ܠܝ̣ ܐܢ̱ܬ ܐܠܰܗܐ܀

24- ܠܐ ܬܰܣܩܰܢܝ ܒܦܶܠܓܘܬ ܝܰܘܡ̈ܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܒܶܝܠ ܠܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܐܷܠܐ ܟܕ ܥܕܰܟܝܠ ܫܰܒܪܐ ܐ̱ܢ݂ܐ ܐܣܶܩܰܝܢܝ ܡܶܣܬ ܕܣܰܓܝ ܐܷܬܒܣܡ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܕܩܽܘܕܫ̈ܝܟ. ܐܢ̱ܬ ܕܰܠܕܪܕܪ̈ܺܝܢ ܡܬܺܝ̈ܚܢ ܫܢܰܝ̈ܟ܀

26- ܘܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܠܒܽܘܫܐ ܒܠܝܢ ܗ̄ ܐܢ ܠܐ ܢܛܪ ܐܢ̱ܬ ܠܗܘܢ܀ ܘܐܝܟ ܡܰܪܛܘܛܐ ܡܶܬܚܰܠܦܝܢ ܗ̄ ܒܳܬܪ ܩܝܡܬܐ܀

28- ܘܰܒܢ̈ܝ ܥܰܒ̈ܕܝܟ ܗ̄ ܕܐܝܬܝܢ ܚܢܰܢ܀ ܢܶܫܪܘܢ ܒܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܠܬܐ

ܡܰܪܬܐ ܠܥܰܡܡ̈ܐ ܕܢܰܘܕܘܢ ܠܐܠܗܐ ܕܕܠܐ ܣܽܘܟܝ ܩܰܒܠܘ ܡܶܢܗ ܫܪܝܐ ܕܒܝ̣ܫ̈ܬܗܘܢ ܒܝܰܕ ܦܽܘܢܝ̈ܗܘܢ ܬܡܺܝܗܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܙܡ̄ ܕܩܒ̄: ܠܕܰܘܺܝܕ܀ ܣܘܡ̄ܐ: ܕܕܰܘܺܝܕ܀

1- ܒܰܪܟܝ ܢܰܦܫܝ ܡܪܝܐ ܘܟܠܗܘܢ ܓܰܪ̈ܡܝ ܗ̄ ܥܡ ܢܰܦܫܐ ܐܦ ܗܰܕܡ̈ܐ ܡܣ̈ܬܬܐ ܕܦܰܓܪܐ܀

2- ܘܠܐ ܬܛܥܶܝܢ ܟܠܗܘܢ ܦܽܘܪ̈ܥܢܘܗܝ ܗ̄ ܐܦ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܛܰܝܒ̈ܘܬܗ ܕܰܠܘܬܟܝ܀

5- ܡܣܰܒܰܥ ܒܛܒ̈ܬܐ ܓܽܘܫܡܟܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܶܓܬܟܝ ܗ̄ ܒܬܪ ܦܽܘܢܝܐ܀ ܘܰܡܚܰܕܬ ܐܝܟ ܢܶܫܪܐ ܗ̄ ܡܐ ܕܣܐܒ ܫܕܐ ܡܠܓܗ ܘܠܒܫ ܚܰܕܬܐ܀ ܥܠܰܝܡܽܘܬܶܟܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܰܠܝܽܘܬܶܟܝ܀

6- ܘܕܺܝܢܐ ܠܟܠܗܘܢ ܛܠܺܝ̈ܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܬܥܰܘ̈ܠܢܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ ܘܣܽܘܡ̄ܐ: ܡܶܬܥܰܫܩܢ̈ܐ܀

7- ܡܚܰܘܐ ܐܽܘܪ̈ܚܬܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܘܺܝ ܗ̄ ܢܡܽܘ̈ܣܰܘܗܝ ܠܡܘܫܐ܀

9- ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܴܠܶܡ ܗ̄ ܡܶܬܚܰܡܬ܀ ܠܥܠܡ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܢܰܘܒܕ ܠܰܓܡܪ܀ ܘܠܐ ܠܥܠܡ ܢܛܪ ܪܽܘܓܙܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܟܬܐ ܨܶܝܕ ܥܒܺܝ̈ܕܐ܀

13- ܘܐܝܟ ܕܰܡܪܰܚܡ ܐܰܒܐ ܥܠ ܒܢܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܘܐܦܢ ܡܰܣܟܠܝܢ܀

14- ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܝܕܥ ܓܒܺܝܠܬܰܢ ܗ̄ ܚܰܠܫܬܐ܀

14- ܛܰܝܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܥܠܡ ܗܺܝ ܗ̄ ܠܘ ܗܫܐ ܫܰܪܝ ܒܗ̇܀

18- ܘܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܛܪܺܝܢ ܩܝܡܗ ܗ̄ ܡܰܫܦܰܥ ܛܰܝܒܘܬܗ܀

19- ܘܡܰܠܟܘܬܗ ܒܟܠ ܫܰܠܺܝܛܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܟܠ܀

20- ܕܰܡܨܶܝܢ ܒܚܰܝܠܐ ܘܥܒܕܺܝܢ ܦܽܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܗ̄ ܠܘ ܐܝܟ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܕܡܶܬܢܬܦܝܢ ܡ̣ܢ ܚܽܘ̈ܬܚܬܶܐ ܕܦܰܓܪܐ ܠܡܶܥܒܪ ܥܠ ܢܳܡܘܣܐ܀

21- ܡܫܰܡܫܢ̈ܘܗܝ ܕܥܒܕܝܢ ܨܶܒܝܢܗ ܗ̄ ܘܠܘ ܐܝܟ ܫܺܐܕ̈ܐ ܕܰܐܣܠܝܘ ܨܶܒܝܢܗ ܘܬܶܫܡܫܬܗ܀

22- ܒܰܪܟܘ ܠܡܪܝܐ ܟܠܗܘܢ ܗ̄ ܒܶܪ̈ܝܬܗ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܐ

ܡܶܫܬܰܥܐ ܥܠ ܪܰܒܘܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܡܦܰܬܟܽܘܬܐ ܕܥܒܘܕܘܬܗ ܘܡܰܘܕܰܥ ܟܠ ܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܡ̣ܢ ܒܶܪ̈ܝܬܗ ܬܡܺܝܗܐܝ̣ܬ ܡܶܢܗ ܐܶܬܬܩܢܰܬ݀܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܙܡ̄ ܕܩܓ̄ ܠܕܰܘܺܝܕ ܥܠ ܥܒܺܝܕܬܐ ܕܥܠܡܐ ܡܛܠ ܕܗ̇ܠܝܢ ܠܟܘܢ ܥܒܕܬ. ܡܰܙܡܘܪܐ ܕܠܰܝܬ ܥܠܰܘܗܝ ܪܘܫܡܐ ܠܘܬ ܥܶܒܪ̈ܝܶܐ܀

1- ܒܰܪܟܝ ܢܰܦܫܝ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܚܠܦܝ ܒܪܺܝܬܶܟܝ ܘܢܽܘܛܪܟܝ܀ ܡܪܝܐ ܐܠܰܗܝ ܝܺܪܒ ܛܒ ܒܰܪܒܨ ܪܺܝܫ ܗ̄ ܒܝܰܕ ܥܒܕ̈ܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝܶܪܒܰܬ݀ ܣܰܓܝ܀ ܙܺܝܘܐ ܘܗܶܕܪܐ ܠܒܫ ܗ̄ ܕܰܟܝܢܐ ܐܠܰܗܝܐ܀

2- ܘܶܐܬܟܰܣܝ ܢܽܘܗܪܐ ܐܝܟ ܡܰܪܛܽܘܛܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܰܚܬܐ ܗ̄ ܚܠܦ ܐܰܪ̈ܓܘܢܐ ܕܡܶܨܛܰܒܬܺܝܢ ܒܗܘܢ ܡܰܠܟ̈ܐ ܐܰܪ̈ܥܢܐ܀ ܡܬܚ ܫܡܰܝܐ ܐܝܟ ܝܪܺܝܥܬܐ ܗ̄ ܒܰܪܦܦ ܥܰܝܢܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܝܶܪܒܬ݀، ܠܡܶܫܒܰܬ݀، ܐܶܬܟܰܣܝܰܬ݀ ܘܡܶܬܚܰܬ݀: ܗ̇ܟܢܐ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܐܪܡܢܝܐ ܘܐܻܝܓܘܦܛܝܐ܀

3- ܥܒܰܕ ܒܡܰܝ̈ܐ ܡܶܕܝܪ̈ܰܘܗܝ ܗ̄ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܪܩܺܝܥܐ ܫܡܰܝ̈ܐ ܥܶܠܝ̈ܐ܀

4- ܥܒܰܕ ܡܰܠܐܟ̈ܘܗܝ ܪܽܘܚ ܗ̄ ܠܐ ܡܶܬܚܙܐ ܟܝܢܗܘܢ܀ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܢܘܗܝ ܢܽܘܪܐ ܝܩܕܐ ܗ̄ ܚܰܪ̈ܺܝܦܝ ܙܰܘܥܐ܀

5- ܐܰܬܩܶܢ ܐܰܪܥܐ ܥܠ ܡܰܬܩܢ̈ܝܗ̇ ܗ̄ ܕܛܥܢܐ ܠܟܠ ܘܠܐ ܛܥܶܝܢ ܠܗ̇ ܡܶܕܡ܀ ܕܠܐ ܬܙܽܘܥ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܠܐ ܬܶܨܛܠܐܷ܀

6- ܬܗܽܘܡܐ ܐܝܟ ܡܰܪܛܽܘܛܐ ܟܰܣܺܝܬܝܗܝ ܗ̄ ܠܥܽܘܡܩܐ ܕܰܐܪܥܐ ܒܡܰܝ̈ܐ ܕܰܒܢܰܚܬܐ ܟܰܣܺܝܬ ܟܕ ܐܶܡܰܪܬ ܢܶܬܟܰܢܫܘܢ ܠܐܰܬܪܐ ܚܰܕ܀ ܘܥܠ ܛܽܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܫܽܘ̈ܥܶܐ ܘܩܬܪ̈ܐ܀ ܩܡܘ ܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܕܝܰܡܐ܀

7- ܡ̣ܢ ܟܐܬܟ ܥܪܩܺܝܢ ܗ̄ ܘܠܐ ܣܒܥܺܝܢ ܠܡܶܥܒܰܪ ܬܚܽܘܡܗܘܢ܀

8- ܣܠܶܩܘ ܛܽܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܓܰܠܠܘ̈ܗܝ܀ ܘܰܢܚܶܬܘ ܦܰܩ̈ܥܬܐ ܗ̄ ܐܶܫܬܚܛܘ܀

11- ܘܣܒܥܝܢ ܥܪ̈ܕܐ ܕܰܨܗܶܝܢ ܗ̄ ܚܰܡܪ̈ܐ ܕܡܰܕܒܪܐ܀

13- ܡܰܫܩܐ ܛܽܘܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܶܕܝܪ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܥܢܢ̈ܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܦܺܐܪ̈ܝ ܥܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܙܩܦ ܒܶܝܬ ܗ̄ ܘܡ̣ܢ ܦܺܐܪ̈ܰܝ ܥܒܕ̈ܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܣܥܽܘܪ̈ܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ: ܠܡܶܛܪ̈ܐ ܘ̈ܛܰܠܐ ܩܪܐ ܘܰܪ̈ܣܺܝܣܐ: ܒܰܨܚܚܐ ܥܒܕܘ̈ܗܝ܀ ܬܶܣܒܥ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܡܶܛܪܐ܀

15- ܚܰܡܪܐ ܡܚܰܕܐ ܠܶܒܗ ܕܒܰܪܢܫܐ ܗ̄ ܚܰܡܪܐ ܐܝܟ ܠܰܚܡܐ ܡܰܦܶܩ ܐܠܰܗܐ ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܠܒܽܘܝܐܐ ܕܒܰܪܢܫܐ܀ ܘܡܰܦܨܰܚ ܐܠܰܗܐ ܐܰܦ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܕܒܰܪܢܫܐ܀ ܒܡܶܫܚܐ ܗ̄ ܕܒܪܐ ܠܗ ܡ̣ܢ ܦܺܐܪ̈ܝ ܐܰܪܥܐ܀

17- ܬܰܡܢ ܐܱܩ̈ܢܝ ܨܶܦܪ̈ܐ ܗ̄ ܠܦܽܘܠܛܐ ܡ̣ܢ ܨܝ̈ܕܐ܀ ܘܚܽܘܪܒܐ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ ܗ̄ ܦܺܝܠܪܓܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܪܘܕܐ ܐܰܩܢܗ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܕܶܟܪܢܐܝܬ܀ ܒܫܰܪ̈ܘܝܢܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܐܠܐܛܒܺܝܬܐ ܕܺܝܠܗ ܗ̄ ܐܝܠܢ̈ܐ ܕܛܒ ܪܡܝܢ ܕܬܶܡܪܕ ܥܠ ܦܽܘܪ̈ܣܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ܀

18- ܛܽܘܪ̈ܐ ܪ̈ܡܐ ܠܕܰܝ̈ܨܐ ܗ̄ ܠܥܶܙ̈ܐ ܕܛܽܘܪ̈ܐ܀ ܘܰܫܩܺܝ̈ܦܐ ܣܶܬܪܐ ܠܰܚܓܣ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐܱܪ̈ܢܒܶܐ. ܚܓܣܐ ܚܰܝܽܘܬܐ ܗܺܝ ܕܕܡܝܐ ܠܚܢܘܨܐ ܘܰܒܫܶܢ̈ܝܗ̇ ܢܩܪܐ ܠܗ̇ ܒܰܝܬܐ ܒܫܽܘܥܐ܀

19- ܥܒܰܕ ܣܰܗܪܐ ܠܙܰܒܢ̈ܐ ܗ̄ ܠܝܰܪ̈ܚܐ܀

ܘܫܶܡܫܐ ܝܺܕܥ ܙܰܒܢܐ ܕܡܰܥܪ̈ܒܘܗܝ ܗ̄ ܕܐܷܬܛܰܟܣ ܠܗ ܡ̣ܢ ܒܪܽܘܝܐ܀

20- ܘܒܗ ܥܒܪ̈ܢ ܗ̄ ܒܠܶܠܝܐ ܟܪ̈ܟܢ ܘܦܗ̈ܝܢ܀ ܟܠܗܶܝܢ ܚܰܝ̈ܘܬܐ ܕܥܒܐ ܗ̄ ܠܡܶܬܬܰܪܣܝܘ. ܘܠܐ ܬܶܩܪܐ ܥܡܪ̈ܢ ܒܡܺܝܡ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܡܶܬܬܙܺܝ̈ܥܢ܀

21- ܐܰܪ̈ܝܘܬܐ ܢܗܡܝ̣ܢ ܠܡܶܬܒܪ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܟܦܢܐ܀

22- ܒܡܰܕܢܚ̈ܝ ܫܶܡܫܐ ܡܶܬܚܰܡܠܺܝܢ ܗ̄ ܡܣܬܬܪܺܝܢ ܒܢܶܩܥܝ̈ܗܘܢ܀

23- ܡܐ ܣܰܓܝ̈ܐܝܢ ܥܒܕܰܝ̈ܟ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܘܫܘܝܢ ܠܬܶܗܪܐ܀ ܘܟܠܗܘܢ ܒܚܶܟܡܬܐ ܒܪܰܝܬ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܘܠܰܝܬ ܡܶܢܗܘܢ ܚܰܕ ܕܠܐ ܥܶܠܬܐ܀ ܘܡܠܬ݀ ܐܰܪܥܐ ܩܶܢܝܢܟ ܗ̄ ܘܗܺܝ ܘܟܠ ܕܥܠܝܗ̇܀

25- ܗ̇ܢܐ ܝܡܐ ܘܪܘܰܚܬܐ ܕܐܻܝ̈ܕܝܐ ܒܰܦܬܚ ܘܰܐܘ ܘܪܽܘܟܟ ܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܪܘܺܝܚܐ ܗ̄ ܐܦ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܬܡܺܝܗܬܟ ܗ̣ܘ ܪܰܘܪ̈ܒܬܐ܀

26- ܠܶܘܝܬܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܰܢܺܝܢܐ ܗ̇ܢܐ ܕܒܪܰܝܬ ܠܡܶܓܚܰܟ ܥܠܰܘܗܝ ܒܪܽܘܟܟ ܓܡܰܠ܀ ܠܶܘܝܬܢ: ܥܠ ܝܰܡܐ ܓܚܶܟ ܕܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܡܰܝ̈ܘܗܝ ܕܢܶܓܪܦܘܢܝܗܝ܀

27- ܟܠܗܘܢ ܠܟ ܗ̣ܘ ܡܣܰܟܶܝܢ ܗ̄ ܓܶܢ̈ܣܐ ܕܝܰܡܐ ܘܰܕܝܰܒܫܐ܀

29- ܘܰܠܥܰܦܪܗܘܢ  ܗܦܟܺܝܢ ܗ̄ ܩܰܕܡܝܐ܀

30- ܡܫܰܕܰܪ ܐܢ̱ܬ ܪܽܘܚܟ ܘܡܶܬܒܪܶܝܢ ܗ̄ ܝ̈ܠܕܐ ܚܠܦ ܡܰܘܠܕܢ̈ܐ ܡܝܬܺܝܢ. ܘܐܢܫ̈ܝܢ: ܥܠ ܩܝܡܬܐ ܕܡܺܝ̈ܬܐ ܢܣܒܝܢ ܠܗ̇ ܠܗ̇ܕܐ ܘܠܰܘ ܚܰܬܝܬܺܝܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܥܠ ܚܰܝܘ̈ܬܐ ܠܐ ܡܠܺܝ̈ܠܬܐ ܐܻܝܬܝܗ̇ ܡܶܠܬܐ܀ ܘܰܡܚܕܬ ܐܢ̱ܬ ܐܰܦܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܒܝܰܕ ܝܽܘܒܠܐ ܕܪܕܐ ܒܒܛܢܐ ܘܰܒܡܰܘܠܕܐ܀

32- ܕܚܐܱܪ ܒܰܐܪܥܐ ܘܙܝܥܐ ܗ̄ ܒܪܽܘܓܙܐ ܕܥܠ ܡܰܣܟܠܢ̈ܐ܀ ܘܟܐܐ ܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܬܢܺܝܢ ܒܰܚܒܨ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܡܶܬܬܢܢܝܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܢܽܘܪܐ܀

33- ܘܶܐܙܡܰܪ ܠܐܰܠܗܝ ܒܰܫܠܝ ܙܰܝ ܥܰܕ ܩܰܝܡ ܐ̱ܢ݂ܐ ܗ̄ ܩܕܳܡ ܕܢܶܣܬܟܰܪ ܦܽܘܡܝ ܡ̣ܢ ܬܰܘܕܺܝܬܐ ܒܥܽܘܢܕܢܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܚܡܫܐ

ܡܪܬܐ ܠܥܰܡܐ ܠܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ ܘܡܰܠܦ ܠܗܘܢ ܕܢܰܘܕܘܢ ܠܐܠܗܐ ܘܡܰܥܗܕ ܠܗܘܢ ܛܰܝܒܘ̈ܬܗ ܩܰܕܡܝ̈ܬܐ ܕܶܐܣܬܥܰܪ̈ܝ ܡ̣ܢܗ ܠܘܬ ܐܰܒܗ̈ܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܩܕ̄܀ ܗܰܠܠܘܝܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܰܓܠܐ ܢܺܝܫܗ. ܠܐ ܪܫܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ܀

1- ܐܰܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܚܠܦ ܛܒ̈ܬܐ ܕܰܥܒܕ܀ ܘܰܩܪܘ ܫܡܶܗ  ܗ̄ ܒܛܒ̈ܬܐ ܕܡܶܣ̈ܬܟܝܢ܀

7- ܕܰܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܺܝܢ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܟܺܐܢܘܬܗ܀

8- ܡܶܠܬܐ ܕܦܰܩܕ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܗ̄ ܠܡܽܘܫܐ܀ ܠܐܴܠܦ ܕܪ̈ܺܝܢ ܗ̄ ܕܢܛܪ ܐ̱ܢ݂ܐ ܛܰܝܒܘܬܐ ܠܐܰܠܦ̈ܝ ܕܪ̈ܶܐ ܠܪ̈ܚܡܰܝ ܘܰܠܢܛܪ̈ܰܝ ܦܽܘܩ̈ܕܢܝ܀

11- ܘܐܡ̣ܪ ܠܟ ܐܶܬܠܺܝܗ̇ ܐܰܪܥܐ ܕܰܟܢܰܥܢ ܕܠܐ ܠܡܰܕ. ܗ̄ ܕܦܰܠܣܛܺܝܢܺܝ܀

12- ܩܰܠܺܝܠ ܗܘܰܝܬܘܢ ܒܰܒܠܥ ܗܶܐ ܘܥܡܘܪ̈ܝ ܗܘܰܝܬܘܢ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ ܗ̄ ܒܰܟܢܰܥܢ ܩܕܡ ܕܬܶܥܠܘܢ ܠܡܶܨܪܝܢ܀

13- ܘܡ̣ܢ ܡܰܠܟܘܬܐ ܗ̄ ܕܰܐܒܝܡܰܠܟ܀ ܠܥܰܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܗ̄ ܕܡܶܨܪ̈ܝܐ܀

14- ܘܠܐ ܫܒܶܩ ܠܒܰܪܢܫܐ ܗ̄ ܐܠܰܗܐ: ܡ̣ܢ ܗܢܘܢ ܕܒܐܘܪܚܗܘܢ ܕܢܶܛܠܘܡ ܐܢܘܢ܀ ܐܰܟܶܣ ܡܰܠܟ̈ܐ ܥܠ ܐܰܦܝ̈ܗܘܢ ܗ̄ ܠܦܶܪܥܘܢ ܘܠܐܒܝܡܰܠܟ܀

15- ܒܫܰܪܒܐ ܕܣܰܪܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܕܠܐ ܬܶܬܩܪܒܘܢ ܠܰܡܫܺܝ̈ܚܝ ܗ̄ ܒܝܕ ܓܰܒܝܽܘܬܗܘܢ ܩܪܐ ܠܗܘܢ ܡܫܺܝ̈ܚܶܐ ܒܰܕܙܰܒܢܐ ܕܰܐܒܪܗܡ ܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܝ̣ܬ ܗܘܐ ܡܶܫܚܐ ܕܰܡܫܺܝܚܘܬܐ܀ ܘܠܰܢ̈ܒܺܝ̣ܰܝ̣ ܠܐ ܬܰܒܐܫܘܢ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܡܛܠ ܡܝܰܬܪܘܬܗܘܢ ܩܪܐ ܠܗܘܢ ܢܒܺܝ̈ܐ ܘܠܰܘ ܕܡܶܬܢܰܒܝܢ ܗܘܰܘ܀

16- ܘܟܠܗ ܩܢܝܐ ܕܰܥܒܽܘܪܗܘܢ ܗ̄ ܟܠ ܫܽܘܪܪܐ ܕܠܰܚܡܐ܀ ܬܒܰܪ ܗ̄ ܕܚ̈ܛܐ ܘܕܣܥܪ̈ܶܐ ܘܕܽܘܚܢܐ ܘܪܽܘܙܐ ܘܟܽܘܢܬܐ܀

17- ܫܰܕܪ ܗ̄ ܐܠܰܗܐ܀ ܩܕܡܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܕܰܒܢ̈ܝ ܝܰܥܩܘܒ܀ ܓܰܒܪܐ ܗ̄ ܝܰܘܣܦ܀

18- ܐܷܣܪܘ ܒܣܽܘܛܡ̈ܐ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܐܰܚ̈ܘܗܝ ܕܝܰܘܣܶܦ܀ ܘܰܒܦܰܪܙܠܐܴ ܥܶܠܰܬ݀ ܗ̄ ܒܐܘܠܨܢܐ܀

19- ܥܕܰܡܐ ܕܫܶܪܬ ܡܶܠܬܗ ܗ̄ ܒܦܽܘܫܩ ܚܶܠܡܐ܀ ܡܺܐܡܪܗ ܕܡܪܝܐ ܒܩܝܗܝ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܢܰܣܝܗ ܗ̄ ܚܰܘܝܗ ܕܫܘܐ ܠܐܝ̣ܩܪܐ܀

20- ܫܰܕܪ ܡܰܠܟܐ ܘܰܫܪܝܗܝ ܗ̄ ܦܶܪܥܘܢ ܡ̣ܢ ܣܽܘܛܡ̈ܐ܀

22- ܘܰܠܩܫܺܝ̈ܫܐ ܗ̄ ܕܡܶܨܪ̈ܝܶܐ܀ ܢܚܰܟܶܡ ܗ̄ ܢܰܠܶܦ ܕܐܝܟܰܢܐ ܢܶܬܦܰܪܢܣܘܢ ܒܟܰܦܢܐ܀

23- ܥܠ ܝܺܣܪܐܝܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܗ̄ ܒܥܶܠܰܬ ܟܰܦܢܐ܀ ܘܝܰܥܩܘܒ ܥܡܪ ܒܡܰܫܟܢܐ ܕܚܡ ܗ̄ ܕܟܢܥܢ ܒܪܶܗ ܬܢܝܢܐ ܕܚܰܡ܀

25- ܘܗܦܰܟ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܠܶܒܗܘܢ ܗ̄ ܕܡܶܨܪ̈ܝܐ܀ ܠܡܶܣܢܝܗ ܠܥܰܡܗ ܗ̄ ܕܝܰܥܩܘܒ ܒܗ̇ܝ ܕܚܣܡܘ ܒܗ ܟܕ ܥܫܶܢ ܘܰܣܓܺܝ܀ ܘܠܶܡܬܢܟܠܘ ܥܠ ܥܒܕ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܒܦܽܘܠܚܢܐ ܕܛܺܝܢܐ ܘܚܢܽܘܩܝܐ ܕܝܰܠܘ̈ܕܐ܀

26- ܘܠܐܰܗܪܘܢ ܕܰܓܒܐ ܗ̄ ܕܢܶܗܘܐ ܡܬܰܪܓܡܢܐ ܠܡܘܫܐ܀

28- ܫܰܕܪ ܚܶܫܘܟܐ ܘܰܐܚܫܶܟ ܗ̄ ܥܠ ܡܶܨܪ̈ܝܐ܀ ܘܡܰܪܡܪܘ ܡܶܠܬܗ ܗ̄ ܕܰܐܠܗܐ ܕܰܒܝܕ ܡܘܫܶܐ܀ ܘܠܐ ܫܰܕܪܘ ܠܥܰܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܐ ܡܰܪܡܪܘ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ ܘܐܻܝܓܘܦܛܝܐ: ܘܡܰܪܡܪܘ܀ ܐܩܘܠܐܣ: ܘܠܐ ܒܨܘ܀

29- ܗܦܰܟ ܡܰܝܰܝ̈ܗܘܢ ܒܰܦܬܚ ܝܽܘܕ ܩܰܕܡܝܬܐ ܠܰܕܡܐ ܗ̄ ܕܢܶܫܬܢܩܘܢ ܡ̣ܢ ܨܰܗܝܐ܀

31- ܐܡ̣ܪ ܘܶܐܬܐ ܚܠܽܘܛܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܬܘ ܕܶܒ̈ܒܝ ܟܰܠܒ̈ܐ܀ ܘܩܰܠܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܨܪܨܽܘܪܐ ܒܟܠܗ ܬܚܽܘܡܗܘܢ܀

33- ܡܚܐ ܓܽܘܦܢ̈ܝܗܘܢ ܗ̄ ܕܥܶܢܒ̈ܐ܀ ܘܬܺܐܢܰܝ̈ܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܫܩܡ̈ܝܗܘܢ ܗ̄ ܬܺܐܢ̈ܐ ܕܒܰܪܐ܀

34- ܘܐܡ̣ܪ ܘܶܐܬܐ ܩܰܡܨܐ ܗ̄ ܕܦܪܰܚ܀ ܘܙܚܠܐܴ ܗ̄ ܩܰܡܨܐ ܙܥܘܪܐ ܕܠܐ ܥܕܰܟܝܠ ܐܰܘܥܺܝ ܓܶܦ̈ܐ܀ ܕܠܐ ܡܶܢܝܢ ܒܟܠܗ̇ ܐܰܪܥܗܘܢ ܗ̄ ܐܶܫܬܰܠܰܛ܀

36- ܪܺܝܫ ܟܠܗ ܝܰܠܕܗܘܢ ܗ̄ ܥܡ ܒܽܘܟܪ̈ܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܐܦ ܒܽܘܟܪ̈ܐ ܕܒܥܺܝܪܐ ܬܘܒ ܩܰܛܠ ܒܦܬܚ ܩܽܘܦ܀

37- ܐܰܦܶܩ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܠܰܕܒܶܝܬ ܝܺܣܪܐܝܠ܀ ܒܣܺܐܡܐ ܘܰܒܕܰܗܒܐ ܗ̄ ܕܫܶܐܠܘ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪ̈ܝܐ܀ ܘܠܰܝܬ ܒܫܰܪ̈ܒܬܗܘܢ ܒܰܙܩܦ ܒܶܝܬ ܣܰܓܝܐܢܐܝܬ܀ ܕܟܪܺܝܗ ܗ̄ ܘܠܐ ܚܰܫܘ ܒܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܡܰܚܘ̈ܬܐ ܕܶܐܬܝ̈ ܥܠ ܡܶܨܪ̈ܝܐ܀

40- ܫܶܐܠ ܘܐܝܬܺܝ ܠܗܘܢ ܡܶܐܟܘܠܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܬܬ݀ ܣܰܠܘܰܝ ܘܠܰܚܡܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܡܰܢܢܐ܀

42- ܣܰܒܰܥ ܐܢܘܢ܀ ܡܛܠ ܕܐܬܕܟܰܪ ܡܶܠܬܐ ܕܩܽܘܕܫܗ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܕܩܽܘܫܬܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܠܬܗ ܩܰܕܝܫܐ܀ ܕܰܐܒܪܗܡ܀ ܢܶܣܛܘ̄ܪ̈: ܠܐܰܒܪܗܡ ܥܰܒܕܗ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܐܰܪܒܥܡܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܦܪܩ ܠܙܰܪܥܗ܀

44- ܘܥܰܡܠܐ ܕܶܐܡܘ̈ܬܐ ܝܺܪܬܘ ܗ̄ ܒ̈ܬܐ ܘܩܽܘܪ̈ܝܐ ܘܡܕܺܝ̈ܢ̱ܬܐ ܘܙܰܝ̈ܬܐ ܘܟܰܪ̈ܡܐ ܘܚܰܩ̈ܠܬܐ ܕܰܟܢܰܥܢܝ̈ܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܫܬܐ

ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܠ ܥܰܡܐ ܕܰܒܒܒܶܝܠ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܕܰܐܣܟܶܠܘ ܘܫܐܠܺܝܢ ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ ܪ̈ܰܚܡܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܠܐܰܒܗܝ̈ܗܘܢ ܚܕ ܐܶܢܘܢ ܒܛܰܝܒܘܬܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܩܗ̄܀

1- ܐܰܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܛܒ ܗ̣ܘ ܘܰܠܥܠܡ ܛܰܝܒܘܬܗ ܗ̄ ܒܟܠܙܒܰܢ ܐܶܬܚܙܺܝ ܕܐܛܐܒ ܠܟܘܢ܀

2- ܘܢܰܫܡܥ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܫܡܺܝ̈ܥܬܐ ܢܶܥܒܕ ܟܠܗܶܝܢ ܬܶܫܒܚ̈ܬܗ܀

4- ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܪܝܐ ܒܨܶܒܝܢܗ ܕܥܰܡܟ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ ܟܕ ܫܒܶܩ ܗܘܝܬ ܠܗܘܢ ܣܰܟܠܘ̈ܬܗܘܢ܀

5- ܕܢܶܚܙܐ ܒܙܰܐܝ ܒܛܒ̈ܬܐ ܕܰܓܒܰܝ̈ܟ ܗ̄ ܗ̇ܠܝܢ ܕܡܠܟܬ ܒܝܕ ܥܰܒ̈ܕܝܟ ܢܒܺܝ̈ܐ܀ ܘܢܶܫܬܰܒܚ ܒܝܪܬܘܬܟ ܗ̄ ܒܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

7- ܘܶܐܬܚܪܺܝܘ ܥܠ ܡܰܝ̈ܐ ܒܝܰܡܐ ܕܣܽܘܦ ܗ̄ ܠܽܘܩܒܠ ܡܘܫܶܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܕܰܠܡܢܐ ܥܒܰܕܬ ܠܢ ܗܟܢܐ ܕܰܐܦܶܩܬܢ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܀

8- ܘܰܦܪܰܩ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܫܡܶܗ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܶܬܓܕܦ ܒܝܬ ܥܰܡܡ̈ܐ܀

12- ܗܰܝܡܢܘ ܒܡܶܠܘ̈ܗܝ ܘܫܰܒܚܘ ܬܶܫܒܚ̈ܬܗ ܗ̄ ܕܰܐܠܗܐ ܥܠ ܝܰܡܐ ܗܢܝܢ ܕܶܐܬܪ̈ܰܟܒܝ ܡ̣ܢ ܡܘܫܐ ܘܐܶܙܕܰܡܪ̈ܝ ܡ̣ܢ ܡܰܪܝܡ ܘܚܰܒܪ̈ܬܗ̇܀

13- ܘܠܐ ܣܰܒܪܘ ܠܬܰܪܥܺܝܬܗ ܗ̄ ܕܗܽܘ ܢܦܰܪܢܣ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܝܕܥ܀

14- ܪܰܓܘ ܪܶܓܬܐ ܗ̄ ܕܒܶܣܪܐ܀ ܒܡܰܕܒܪܐ ܘܢܰܣܺܝܘ ܠܐܠܗܐ ܒܰܐܫܺܝܡܘܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܕܐܦ ܒܶܣܪܐ ܢܶܬܠ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܡܰܢܢܐ ܘܐܝܟ ܡܰܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܺܐܦܐ܀

16- ܛܰܢܘ ܒܰܦܬܚ ܛܶܝܬ ܒܰܨܚܚܐ ܒܰܪܒܨܐ ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ܀ ܡܽܘܫܐ ܒܡܰܫܪܺܝܬܐ ܗ̄ ܥܠ ܡܢܐ ܡܝܰܩܪ ܡܶܢܗܘܢ܀

17- ܐܶܬܦܰܬܚܰܬ݀ ܐܰܪܥܐ ܘܒܶܠܥܰܬ݀ ܠܕܐܬܢ ܗ̄ ܪܺܝܫܐ ܕܡܪ̈ܚܐ. ܠܐ ܬܶܩܪܐ: ܐܶܬܦܚܬܬ݀ ܡ̣ܢ ܦܶܚܬܐ܀ ܘܟܰܣܝܰܬ݀ ܥܠ ܟܢܽܘܫܬܗ ܕܰܐܒܝܪܡ ܗ̄ ܕܰܒܥܰܘ ܕܢܶܚܛܦܽܘܢ ܟܗܢܘܬܐ܀

18- ܚܶܒܬ݀ ܒܰܪܒܨ ܚܶܐ ܘܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ ܢܽܘܪܐ ܒܰܟܢܽܘܫ̈ܬܗܘܢ ܗ̄ ܕܒܶܝܬ ܩܽܘܪܰܚ܀ ܘܫܰܠܗܶܒܝܬܐ ܐܰܘܩܕܰܬ݀ ܠܥܘ̈ܠܐ ܗ̄ ܡܰܐܬܝܢ ܘܚܰܡܫܝܢ ܕܰܛܥܺܝܢܝܢ ܦܺܝܪ̈ܡܐ ܘܩܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡ ܡܰܫܟܢܐ܀

19- ܥܒܰܕܘ ܥܶܓܠܐ ܒܚܽܘܪܺܝܒ ܗ̄ ܒܰܐܬܪܐ ܚܰܪܒܐ ܒܡܰܕܒܪܐ: ܟܕ ܣܠܶܩ ܡܘܫܶܐ ܠܛܽܘܪܐ ܕܢܰܚܶܬ ܠܘܚ̈ܐ ܕܢܡܘܣܐ܀ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܰܢܣܝܟܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܓܠܺܝܦܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܠܨܰܠܡܐ܀

20- ܘܚܰܠܦܘ ܐܻܝܩܪܗܘܢ ܗ̄ ܣܶܓܕܬܐ ܕܰܐܠܗܐ܀ ܒܰܕܡܘܬܐ ܕܬܰܘܪܐ ܗ̄ ܐܶܢܗܘ ܕܣܶܓܕܰܬ ܬܰܘܪܐ ܚܰܝܐ ܕܐܟܠ ܥܶܣܒܐ ܡܰܣܠܰܝܬܐ ܐܻܝܬܝܗ̇: ܟܡܐ ܝܰܬܝܪܐܝܬ ܣܶܓܕܰܬ ܕܽܘܡܝܐ ܕܬܰܘܪܐ ܕܗ̣ܘ ܥܶܓܠܐ ܢܣܺܝܟܐ܀

23- ܘܐܡ̣ܪ ܗ̄ ܐܠܰܗܐ܀ ܐܶܠܘ ܠܐ ܡܘܫܶܐ ܓܒܝܗ ܗ̄ ܕܰܐܢܝ̣ܚ ܚܶܡܬܗ܀ ܕܩܡ ܒܬܽܘܪܥܬܐ ܗ̄ ܕܬܪܥܘ ܪ̈ܰܫܝܥܐ ܩܕܡܰܘܗܝ܀

24- ܘܰܐܣܠܝܘܗ̇ ܠܐܪܥܐ ܕܪܶܓܬܐ ܗ̄ ܕܡܽܘܠܟܢܐ: ܟܕ ܫܡܰܥܘ ܡ̣ܢ ܓܫܘܫ̈ܐ ܕܐܡ̣ܪܘ ܕܚܰܝ̈ܠܬܢܐ ܐܢܘܢ ܓܢ̱ܒܪ̈ܐ ܕܥܡܪܝܢ ܒܗ̇ ܘܠܐ ܡܶܙܕܰܟ̈ܝܢܐ ܐܢܘܢ܀

28- ܥܠ ܕܶܐܬܢܩܦܘ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܐ ܕܦܥܽܘܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܬܐܪܙܘ ܠܒܒܶܝܠ ܦܥܽܘܪ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܘܶܐܬܛܰܢܦܘ ܒܰܒܥܠ ܦܥܘܪ ܗ̄ ܒܡܶܠܬܗ ܕܰܒܠܥܡ ܩܨܘܡܐ܀

29- ܘܰܐܪܓܙܘܗܝ ܒܰܥܒ̈ܕܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܐܡܢ̈ܝܗܘܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܥܠܰܘ̈ܬܗܘܢ ܘܠܐ ܚܰܬܝܬ. ܒܗ̇ܝ ܕܰܠܗ̇ܝ ܕܙܰܢܺܝܘ ܒܰܒܢ̈ܬ ܡܕܶܝܢ ܪܡܙܐ ܡܶܠܬܐ܀ ܘܒܰܦܬܰܟܪ̈ܝܗܘܢ ܐܰܛܥܽܝܘܗܝ ܗ̄ ܠܐܠܗܐ ܕܢܝܬܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܡܰܪܕܘܬܐ܀

30- ܩܡ ܦܺܝܢܚܣ ܨܰܠܝ ܗ̄ ܘܛܰܢ ܘܩܛܠ ܠܙܡܪܺܝ ܝܺܣܪܠܝܐ ܘܠܟܘܣܒܰܝ ܡܶܕܝܰܢܝܬܐ܀ ܘܶܐܬܟܠܺܝ ܡܰܘܬܢܐ ܗ̄ ܒܰܛܢܢܶܗ܀

31- ܘܶܐܬܚܰܫܒܰܬ݀ ܠܗ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ܀ ܙܟܘܬܐ ܗ̄ ܥܠ ܡܰܘܬܐ ܕܙܟܝܗܝ܀ ܠܕܪܕܪ̈ܝܢ ܘܰܥܕܡܐ ܠܥܠܡ ܗ̄ ܐܶܫܬܘܕܺܝ ܪܰܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܠܙܰܪܥܗ܀

32- ܘܰܐܪܓܙܽܘܗܝ ܥܠ ܡܰܝ̈ܐ ܕܚܶܪܝܢܐ ܗ̄ ܟܕ ܡܨܰܚܶܝܢ ܠܡܘܫܐ ܐܰܟܡܢ ܕܠܰܝܬ ܠܗܘܢ ܡܰܝ̈ܐ ܒܡܰܕܒܪܐ܀ ܘܐܒܐܫ ܠܡܽܘܫܐ ܡܶܛܠܬܗܘܢ ܗ̄ ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܕܥܠ ܕܠܐ ܩܰܕܫܬܢܝ ܒܡܰܝ̈ܐ ܕܡܰܨܽܘܬܐ: ܠܐ ܬܰܥܠܝܘܗܝ ܠܥܰܡܐ ܠܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

33- ܡܛܠ ܕܡܰܪܡܰܪܘ ܪܘܚܶܗ ܗ̄ ܕܡܘܫܶܐ܀ ܘܡܰܠܠܘ ܒܣܶܦܘ̈ܬܗ ܗ̄ ܡܘܫܶܐ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܡ̣ܢ ܗܕܐ ܟܺܐܦܐ ܐܰܦܩ ܠܟܘܢ ܡܰܝ̈ܐ ܠܡܶܫܬܐ. ܘܠܐ ܐܡ̣ܪ: ܕܡܪܝܐ ܢܰܦܩ ܠܟܘܢ ܘܥܠ ܗ̇ܟܢ ܐܷܬܥܕܠ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܘܐܬܚܰܝܰܒ܀

34- ܘܠܐ ܐܰܘܒܕܘ ܠܥܰܡܡ̈ܐ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܰܠܟܠܗܘܢ ܚܪܘܒ܀

38- ܘܶܐܫܰܕܘ ܕܡܐ ܙܰܟܝܐ ܗ̄ ܕܫܰܒܪ̈ܐ ܕܕܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀

39- ܘܙܰܢܺܝܘ ܒܨܶܢ̈ܥܬܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܐܡܢ̈ܝܗܘܢ ܗ̄ ܒܦܽܘܪ̈ܣܐ ܫܟܺܝܪ̈ܐ ܥܡ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܘܠܘ ܐܝܟ ܙܽܘܘܓܐ ܟܝܢܝܐ܀

40- ܘܰܐܣܠܺܝ ܠܝܪܬܘܬܗ ܗ̄ ܠܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ ܒܥܶܠܬܗܘܢ܀

42- ܘܐܶܫܬܰܥܒܰܕܘ ܬܚܶܝܬ ܐܝ̣̈ܕܝܗܘܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܬܚܘܬ ܐܝ̣̈ܕܝܗܘܢ ܗ̄ ܕܐܕܘܡ̈ܝܐ ܘܡܽܘܐܴܒܝ̈ܐ ܘܦܠܶܫ̈ܬܝܐ܀

45- ܘܶܐܬܕܟܰܪ ܩܝܡܶܗ ܗ̄ ܕܥܰܡ ܐܰܒܪܗܡ܀

47- ܦܪܽܘܩܰܝܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܒܠܝ̈ܐ܀ ܘܟܰܢܶܫܰܝܢ ܡ̣ܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܕܶܐܬܒܰܕܪܢܰܢ ܒܰܝܢܬܗܘܢ܀ ܘܢܺܐܡܪ ܟܠܗ ܥܰܡܐ ܐܰܡܝ̣ܢ ܘܰܐܡܝ̣ܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܗܘܐ ܬܶܗܘܐ܀

 

ܫܠܡ

ܣܦܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ

ܐܝܟ ܥܒܪܝܐ

 

♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱♱

 

ܬܘܒ

ܟܬܒܝܢܢ ܣܦܪܐ ܚܡܝܫܝܐ

ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ

 

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܫܒܥܐ

ܡܒܰܕܶܩ ܥܠ ܦܽܘܢܝܗ ܕܥܰܡܐ ܕܡ̣ܢ ܒܒܶܝܠ ܘܡܰܪܬܐ ܠܗܘܢ ܕܢܰܘܕܘܢ ܠܐܠܗܐ ܕܰܦܪܰܩ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܡܦܰܬܟܘܬܐ ܕܒܺܝܫܘܬܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܩܘ̄: ܗܰܠܠܘܝܰܐ܀

1- ܐܰܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܛܒ ܗ̣ܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܒܣܝ̣ܡ ܗ̣ܘ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܕܰܚܠܐܷ ܗ̣ܘ: ܘܠܥܠܡ ܛܰܝܒܘܬܗ ܗ̄ ܡܩܰܘܝܐ܀

2- ܢܺܐܡܪܘܢ ܗ̄ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܕܰܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ܀

4- ܘܐܘܪܚܐ ܕܰܩܪܝܬܐ ܕܝܬܒܐ ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ ܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܒܟܠܗܘܢ ܨܚܚ̈ܶܐ ܡܰܥܪ̈ܒܝܐ ܘܡܰܕܢܚ̈ܝܶܐ ܠܰܦܬܚ ܝܽܘܕ ܫܠܡܝ̣ܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܰܡܕܝ̣ܢ̱ܬܐ ܕܰܡܥܡܪܐ ܠܐ ܐܶܫܟܚܘ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܩܽܘܪ̈ܝܐ ܕܝܬܒ̈ܢ ܗ̄ ܠܰܡܕܝ̣̈ܢܬܐ ܕܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

9- ܘܢܰܦܫܐ ܟܦܰܢܬܐ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܡܠܐ ܗ̄ ܟܠ ܛܽܘܒ̈ܝܢ܀

10- ܕܰܐܝܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ ܒܚܶܫܘܟܐ ܘܰܒܛܶܠܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܐ ܗ̄ ܒܫܶܒܝܐ ܒܒܳܒܶܝܠ܀

12- ܬܒܰܪ ܒܥܰܡܠܐ ܗ̄ ܕܥܰܒܕܘܬܐ܀ ܠܶܒܗܘܢ܀

14- ܘܰܚܢܩܰܝ̈ܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐܣܘܪ̈ܝܗܘܢ ܗ̄ ܕܒܒܠܝ̈ܶܐ܀ ܦܰܣܶܩ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܘܢ ܕܥܶܒܪ̈ܝܐ܀

16- ܘܡܽܘܟ̈ـܠܐܷ ܕܦܰܪܙܠܐ ܓܰܕܡ ܗ̄ ܬܰܪ̈ܥܝ ܒܒܶܝܠ ܪܥܪܥ܀

20- ܫܰܕܪ ܡܶܠܬܗ ܗ̄ ܦܽܘܩܕܢܗ܀ ܘܰܐܣܝ̣ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܫܶܒܝܐ܀

22- ܕܰܒܰܚܘ ܠܗ ܕܶܒܚ̈ܐ ܕܫܽܘܒܚܐ ܗ̄ ܚܠܦ ܕܶܒܚ̈ܐ ܕܚܰܝܘ̈ܬܐ܀

23- ܢܚ̈ܬܝ ܝܰܡܡ̈ܐ ܒܶܐܠܦ̈ܐ ܗ̄ ܐܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܰܒܝܰܡܐ ܬܘܒ ܦܩܕ ܕܰܢܫܰܒܚܘܢ܀ ܘܥܒ̈ܕܰܝ ܥܒܕܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܽܘܠܚܢܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܣܥܘܪܘܬܐ ܒܡܰܝ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܗ̄ ܒܰܙܢܰܝ̈ܐ ܕܬܰܓܪ̈ܬܐ܀ ܩܰܪܩܦܝܐ: ܥܒ̈ܕܝ ܥܰܒ̈ܕܐ ܘܠܐ ܚܰܬܝ̣ܬ܀

24- ܗܶܢܘܢ ܚܙܰܘ ܥܒܕܘ̈ܗܝ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܝܰܬܝܪ ܡ̣ܢ ܐܘܽܡܢ̈ܐ ܕܫܰܪܟܐ ܕܒܝܒܫܐ ܦܠܚܺܝܢ܀

26- ܘܢܰܦܫܗܘܢ ܒܗܘܢ ܡܶܬܛܰܪܦܐ ܗ̄ ܕܰܒܐܠܦ̈ܐ ܣܠܩܝܢ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܓ̈ܠܠܐܷ ܘܢܚܬܝܢ܀

27- ܙܥܘ ܘܢܕܘ ܗ̄ ܡܶܬܢܩܫܐ ܐܷܠܦܐ ܠܟܐ ܘܰܠܟܐ܀ ܐܝܟ ܪ̈ܘܰܝܐ ܒܰܫܠܝ ܪܺܝܫ ܘܰܦܬܚ ܘܰܘ: ܥܠ ܗ̇ܘ ܕܰܒܡܰܥܒܕܢܘܬܐ ܪܘܶܐ ܡܰܫܪ. ܪ̈ܰܘܝܶܐ ܕܝܢ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܘܰܙܩܦ ܘܰܘ ܘܥܠ ܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܐܐ ܪܘܶܐ܀ ܘܟܠܗ̇ ܚܶܟܡܰܬܗܘܢ ܐܶܒܕܬ ܗ̄ ܟܕ ܡܶܙܕܰܩܦܝ̣ܢ ܓ̈ܠܠܐܷ ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܰܗܢܝܐ ܠܗܘܢ ܐܽܘܡܢܘܬܗܘܢ܀

32- ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܥܺܕܬܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܬܪܶܥܣܪ܀

33- ܕܰܥܒܰܕ ܢܰܗܪ̈ܰܘܬܐ ܐܝܟ ܡܰܕܒܪܐ ܗ̄ ܟܕ ܚܛܰܘ܀

34- ܐܪܥܐ ܝܶܗܒܬ݀ ܒܰܪܒܨ ܝܽܘܕ܀ ܢܶܣܛܘܪ: ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ܀ ܦܺܐܪ̈ܐ ܠܡܠܰܚܬܐ ܗ̄ ܚܠܦ ܦܺܐܪ̈ܐ ܝܶܗܒܰܬ݀ ܡܶܠܚܐ܀ ܡ̣ܢ ܥܒ̈ܕܝܗܘܢ ܒܝ̣ܫ̈ܐ ܕܝܬܒ̈ܝܗ̇ ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ ܘܰܫܠܝ ܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܗ̄ ܕܬܰܘܬܒ̈ܝܗ̇ ܘܓܺܝܘܪ̈ܝܗ̇. ܝܰܬܒ̈ܐ ܒܰܦܬܚ ܝܽܘܕ ܘܰܙܩܦ ܬܰܘ ܡܩܰܫܝܬܐ: ܒܽܘܟܢ̈ܐ ܐܢܘܢ ܡܰܨܝܐ ܕܝ̣ܠܗ̇ ܕܕܽܘܟܬܐ ܐܝܟ ܗ̇ܝ: ܕܶܚܠܬܐ ܐܶܚܕܰܬ݀ ܐܢܘܢ ܠܝܰܬܒ̈ܝܗ̇ ܕܰܦܠܰܫܬ܀

35- ܕܰܥܒܰܕ ܡܰܕܒܪܐ ܠܐܓܡ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܝܰܡܡ̈ܬܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܟܕ ܬܳܒܘ ܡ̣ܢ ܥܰܘܠܗܘܢ܀

38- ܘܰܒܥܝ̣ܪܗܘܢ ܠܐ ܙܥܪ̈ܝ ܒܝܽܘܕ ܣܰܓܝ̣ܐܢܐܻܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܥܺܝܪܗܘܢ ܠܐ ܙܥܪ̈ܝܢ ܒܢܽܘܢ܀

39- ܘܰܙܥܰܪܘ ܘܶܐܬܡܰܟܰܟܘ ܗ̄ ܥܡܐ ܟܕ ܬܘܒ ܚܛܰܘ ܘܶܐܫܬܒܺܝܘ ܠܒܳܒܶܝܠ܀

40- ܐܪܡܺܝ ܒܝ̣ܫܬܐ ܥܠ ܫܰܠܝ̈ܛܐ ܗ̄ ܥܠ ܨܶܕܩܝܐ ܕܶܐܬܥܰܘܪ̈ܝ ܥܰܝܢ̈ܘܗܝ ܡ̣ܢ ܢܒܽܘܟܰܕܢܰܨܪ ܘܫܰܪܟܐ ܕܰܐܚ̈ܘܗܝ ܐܶܬܒܰܕܪܘ ܒܥܰܒܕܽܘܬܐ܀ ܘܐܛܥܺܝ ܐܢܘܢ ܒܬܰܘܫܐ ܕܠܐ ܐܘܪܚܐ ܗ̄ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܐܰܬܪܗܘܢ ܕܢܺܐܙܠܘܢ ܒܰܫܒܺܝܬܐ ܠܒܳܒܶܝܠ܀

41- ܘܰܐܥܫܶܢ ܠܡܶܣܟ̈ܢܐ ܗ̄ ܒܬܪ ܕܰܐܦܢܝ ܐܢܘܢ ܠܐܰܬܪܗܘܢ܀ ܘܥܒܰܕ ܐܝܟ ܥܢ̈ܐ ܫܰܪ̈ܒܬܗܘܢ ܗ̄ ܒܣܰܓܝܐܘܬܐ ܕܬܰܘ̈ܠܕܬܗܘܢ܀

42- ܘܟܠܗܘܢ ܥܰܘ̈ܠܐ ܗ̄ ܒܳܒܠܝ̈ܶܐ܀ ܢܶܣܟܪܘܢ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܘܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ ܚܶܟܗܘܢ ܗ̄ ܦܽܘܡܗܘܢ ܕܠܐ ܢܓܰܕܦܘܢ܀

43- ܡ̇ܢ ܕܚܰܟܝ̣ܡ ܢܶܛܪ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ: ܒܰܙܩܦܐ܀ ܗ̇ܠܝܢ ܗ̄ ܫܽܘܚ̈ܠܦܐ ܒܠܶܒܶܗ܀ ܘܢܶܕܥ ܚܶܣܕܗ ܕܡܪܝܐ ܒܪܽܘܟܟ ܕܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܕܡܪܝܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܡܢܝܐ

ܬܰܘܕܝܬܐ ܕܡܰܩܒܝ̈ܐ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܙܟܽܘܬܗܘܢ ܕܰܚܣܢܘ ܠܣܩܘܪ̈ܰܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܩܙ̄܀ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܡܰܙܡܘܪܐ ܠܕܰܘܺܝܕ܀

1- ܡܛܝܰܒ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܘܰܡܥܰܬܕ ܠܬܶܫܒܚ̈ܬܟ܀ ܐܶܫܰܒܚ ܘܶܐܙܰܡܪ ܒܰܦܬܚ ܙܰܝ ܒܐܝ̣ܩܪܝ ܗ̄ ܗܰܘ ܕܒܗ ܐܬܝܰܩܪܶܬ ܡ̣ܢܟ ܒܣܰܓ̈ܝܐܬܐ܀

2- ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܟܶܢܪܝ ܐܶܬܬܥܝ̣ܪܘ ܩܝ̣ܬܪܐ ܘܟܶܢܪܐ ܗ̄ ܕܫܰܬܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܝܬܘܢ ܗܐ ܡ̣ܢ ܢܽܘܓܪܐ ܒܝܕ ܠܶܙܬܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒ̈ܒܐ܀

5- ܐܶܬܬܪܝ̣ܡ ܥܠ ܫܡܰܝܐ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܚܰܘܐ ܕܫܰܠܝ̣ܛ ܐܢܬ ܥܠ ܟܠ܀ ܡܛܠ ܕܰܒܢ̈ܝ ܐܰܒܪܗܡ ܪܚܡܟ܀

7- ܐܠܗܐ ܡܰܠܶܠ ܒܩܽܘܕܫܗ ܗ̄ ܝܺܡܐ ܒܰܟܝܢܗ ܕܢܶܦܪܩܢܝ܀ ܐܶܫܒܚ ܗ̄ ܐܢ̇ܐ ܐܠܗܐ ܠܥܰܡܝ ܥܠ ܡܰܩܕܘܢܝ̈ܐ ܘܶܐܣܰܒ ܡ̣ܢܗܘܢ ܕܽܘܟ̈ܝܬܐ ܕܚܛܺܝ̈ܦܢ ܗܘ̈ܝ ܡ̣ܢܗܘܢ܀ ܘܐܦܠܓ ܠܫܟܝ̣ܡ ܗ̄ ܝܪܬܘܬܐ ܕܒܝܬ ܝܰܘܣܦ܀ ܘܠܥܽܘܡܩܐ ܕܣܳܟܘܬ ܐܶܡܫܽܘܚ ܗ̄ ܕܒܙܺܝܙ ܗܘܐ ܐܶܬܠ ܠܥܰܡܝ܀

8- ܕܝ̣ܠܝ ܗܘ ܓܠܥܕ ܘܕܝ̣ܠܝ ܗ̣ܘ ܡܢܰܫܐ ܗ̄ ܠܐ ܝܗܒ ܐܢ݂ܐ ܕܢܺܐܪܬܘܢܝܗܝ ܢܽܘܟܪ̈ܝܐ܀ ܘܰܐܦܪܝܡ ܗ̄ ܕܡܫܦܰܠ ܗܘܐ܀ ܡܰܥܫܢܢܗ ܕܪܺܝܫܝ ܗ̄ ܕܪܺܝܫܢܘܬܝ ܐܶܥܒܕܺܝܘܗܝ ܒܰܩܪܒܐ܀

9- ܝ̣ܗܘܕܐ ܡܰܠܟܝ ܗ̄ ܕܶܐܫܬܰܘܕܝ̣ܬ ܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ ܕܰܘܺܝܕ܀ ܘܡܘܐܒ ܩܕܣܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܐܽܘܙܢܐ ܕܰܫܝܓܬܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܣܰܒܪܝ ܗ̄ ܕܰܢܝܚܐ ܕܝ̣ܠܝ܀ ܥܠ ܐܰܕܘܡ ܐܶܫܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܡܬܘܚ ܡܣܳܐܢ̈ܝ ܗ̄ ܠܡܕܫ܀ ܘܥܠ ܦܠܶܫܬ ܐܶܩܥܶܐ ܗ̄ ܘܰܐܚܪܒܝܗ̇܀

10- ܡ̇ܢܘ ܢܰܘܒܠܢܝ ܠܰܩܪܝ̣ܬܐ ܥܰܫܝ̣ܢܬܐ ܗ̄ ܒܽܘܨܪ ܐܢ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܠܐ ܬܶܥܕܰܪܢܝ܀ ܘܡ̇ܢܘ ܢܕܰܒܪܢܝ ܥܕܰܡܐ ܠܐܰܕܘܡ ܗ̄ ܕܶܐܬܓܰܢ̱ܒܪ ܘܰܐܚܪܒܝܗ̇: ܐܠܐ ܐܢ ܐܢܬ ܡܪܝܐ܀

11- ܕܗܐ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܛܥܰܝܬܢ ܗ̄ ܟܡܐ ܕܬܛܥܐ ܠܢ: ܘܠܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܠܝܢ ܡܨܶܝܢܰܢ ܠܡܶܣܥܰܪ܀

12- ܡܛܠ ܕܰܣܪܝ̣ܩ ܗ̣ܘ ܦܽܘܪܩܢܗ ܕܒܰܪܢܫܐ ܗ̄ ܘܕܝ̣ܠܟ ܐܠܗܐ ܫܰܪܝ̣ܪ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܡܐܐ ܘܬܫܥܐ

ܡܶܫܬܰܥܐ ܥܠ ܡܰܩܒܝ̈ܐ ܕܰܟܡܐ ܒܝ̣ܫ̈ܬܐ ܣܒܰܠܘ ܡ̣ܢ ܢܽܘܟܪ̈ܝܐ ܘܰܟܡܐ ܡ̣ܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܗܘܢ ܘܠܐܰܠܗܐ ܡܶܬܟܰܫܦܝ̣ܢ ܕܢܰܝܬܐ ܡܣܡ ܒܪܺܝܫܐ ܥܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܣܒܶܠܘ ܐܢܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܩܚ̄ ܠܕܰܘܺܝܕ܀

1- ܐܠܗܐ ܬܶܫܒܘܚܬܝ ܗ̄ ܕܰܫܒܰܩܬܢܝ ܙܰܒܢ̈ܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ܀ ܠܐ ܬܶܫܬܘܩ ܗ̄ ܐܦ ܠܐ ܗ̇ܫܐ ܡ̣ܢ ܕܬܫܰܒܚܢܝ ܘܬܶܥܒܕܢܝ ܡܩܰܠܣܐ ܠܥܝܢ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܒܝܰܕ ܙܟܘܬܐ ܕܝܗܒ ܐܢܬ ܠܝ̣܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܠܗܐ ܠܬܶܫܒܘܚܬܝ ܠܐ ܬܫܰܬܩ܀ ܐܝ̣ܓܘܦܛܝܐ: ܐܠܗܐ ܠܐ ܬܶܫܬܘܩ ܡ̣ܢ ܬܶܫܒܘܚܬܝ܀

2- ܡܛܠ ܕܦܽܘܡܗ ܕܪܰܫܝ̣ܥܐ ܗ̄ ܐܰܢܛܝܰܟܘܣ܀ ܘܦܽܘܡܗ ܕܢܰܟܘܠܬܢܐ ܗ̄ ܥܰܡܐ ܕܰܚܕܪ̈ܰܝ܀

3- ܐܶܬܦܬܚ ܥܠܰܝ܀ ܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡܝ ܒܠܶܫܢܐ ܕܰܓܠܐܴ ܗ̄ ܒܶܐܣܟܝ̣ܡ ܚܽܘܒܐ܀ ܘܶܐܬܟܰܬܫ ܥܰܡܝ ܣܪܺܝܩܐܻܝܬ ܗ̄ ܘܐܢ̇ܐ ܟܕ ܠܐ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܐܢ݂ܐ ܥܰܡܗܘܢ܀

4- ܘܐܢ̇ܐ ܡܨܰܠܐ ܗܘܺܝܬ ܥܠܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܕܰܢܦܽܘܫܘܢ ܡ̣ܢ ܒܺܝ̈ܫܬܐ ܘܢܺܚܘܢ܀

6- ܦܩܽܘܕ ܥܠܰܝܗܘܢ ܥܰܘܠܐ ܒܰܙܩܦ ܘܰܐܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܰܛܝܐ ܗ̄ ܕܢܶܛܠܘܡ ܐܢܘܢ ܐܰܟܡܐ ܕܠܝ̣ ܛܠܰܡܘ܀ ܢܶܣܛܘܪ: ܒܰܫܠܝ ܘܰܐܘ ܗ̄ ܒܝ̣ܫܬܐ܀ ܘܣܛܢܐ ܢܩܽܘܡ ܡ̣ܢ ܝܰܡܝܢܗ ܗ̄ ܕܣܶܡܠܝ̈ܐ ܢܶܥܒܕ ܐܦ ܠܰܥ̈ܒܕܝܗܘܢ ܝܰܡܝ̣ܢ̈ܝܐ܀

7- ܘܡܐ ܡܶܬܬܕܝ̣ܢܝܢ ܗ̄ ܥܰܡܢ܀ ܢܶܦܩܽܘܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܕܝ̣ܢܐ܀ ܟܕ ܚܰܝܒܝ̣ܢ ܗ̄ ܘܰܚܢܰܢ ܙܰܟܝ̈ܐ܀ ܘܰܨܠܘܬܗܘܢ ܗ̄ ܕܥܠ ܒܽܘܛܠ ܢܡܘܣ̈ܝܟ ܡܨܰܠܶܝܢ܀ ܬܶܗܘܐ ܠܗ ܚܛܺܝܬܐ܀

8- ܢܶܗܘܘܢ ܝܰܘܡ̈ܝܗܘܢ ܙܥܽܘܪ̈ܝܢ ܗ̄ ܒܝܕ ܡܰܘܬܐ܀

ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܡܛܰܪ ܠܗܘܢ ܗ̄ ܕܰܟܢܝ̣ܫ ܠܐܚܪ̈ܢܶܐ ܢܶܣܒܘܢ ܗ̄ ܢܶܒܙܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܗܘܘܢ ܝܰܘܡ̈ܬܗܘܢ ܙܥܽܘܪ̈ܐ܀ ܘܠܐܦܣܩܘܦܘܬܗ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܠܰܡܫܝ̣ܚܘܬܗ ܢܶܣܒ ܐܚܪܢܐ ܗ̄ ܢܒܺܝܘܬܐ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܥܠ ܝܺܗܘܕܐ ܡܰܫܠܡܢܐ ܕܶܐܒܰܕ ܘܡܰܬܝܰܐ ܩܰܒܠ ܬܶܫܡܫܬܶܗ܀

10- ܘܢܶܒܨܘܢ ܢܽܘܟܪ̈ܝܐ ܗ̄ ܒܥܶܠܕܒܒ̈ܐ܀ ܚܰܝܠܗܘܢ ܗ̄ ܡܰܪ̈ܗܛܐ ܕܰܒܥܰܡܠܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ܀

12- ܘܰܠܕܪܐ ܐܚܪܢܐ ܒܢܽܘܢ ܢܶܬܥܛܐ ܫܶܡܗܽܘܢ ܗ̄ ܠܐ ܢܶܫܬܰܘܫܰܛ ܝܽܘܒܠܗܘܢ܀

15- ܥܠ ܕܠܐ ܥܶܗܕܘ ܒܰܪܒܨ ܥܶܐ ܐܠܰܦܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܠܦ ܕܠܐ ܐܶܬܕܟܰܪܘ ܠܡܶܥܒܰܕ ܛܳܒܬܐ ܗ̄ ܥܰܡܢ܀ ܘܠܰܕܡܰܟܐܱܒ ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ ܠܶܒܗ ܠܡܰܘܬܐ ܗ̄ ܩܰܪܝ̣ܒ ܠܰܡܡܬ܀

16- ܪܚܶܡܘ ܠܰܘ̈ܛܬܐ ܗ̄ ܕܐܬܝ̈ܢ ܥܠ ܪ̈ܰܫܝ̣ܥܐ܀ ܘܠܐ ܨܒܰܘ ܒܒܽܘܪ̈ܟܬܐ ܗ̄ ܕܰܡܠܺܝ̈ܟܢ ܠܛܒ̈ܐ܀ ܘܰܠܒܶܫܘ ܠܰܘ̈ܛܬܐ ܐܝܟ ܙܰܝܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܢܰܚܬܐ܀

18- ܬܶܗܘܐ ܠܗܘܢ ܗ̄ ܠܰܘܛܬܐ܀ ܐܝܟ ܡܰܪܛܽܘܛܐ ܕܡܶܬܟܣܶܝܢ ܘܐܝܟ ܐܣܰܪ ܚܰܨ̈ܐ ܗ̄ ܬܶܬܚܰܙܩ ܥܰܡܗܘܢ ܒܟܠܙܒܰܢ܀

19- ܗ̇ܢܘ ܥܒܕܐ ܗ̄ ܦܽܘܪܥܢܐ܀ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܣܩܪܝܢ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܣܢܶܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܣܬܪܝܢ ܠܝ̣ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ܀

20- ܘܐܢܬ ܡܪܝܐ ܥܒܶܕ ܥܰܡܝ ܗ̄ ܛܰܝܒܘܬܐ܀

22- ܘܐܝܟ ܛܰܠܐ ܗ̄ ܒܫܽܘܢܝܗ ܕܢܽܘܗܪܐ ܒܛܠ܀ ܗ̇ܟܢܐ ܐܶܬܪ̈ܟܢܝ ܗܰܠܟ̈ܬܝ܀ ܘܶܐܬܢܰܦܨܬ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܚܰܝܠܝ܀ ܐܝܟ ܩܰܡܨܐ ܗ̄ ܕܡܘܚܠ ܘܣܐܦ܀

23- ܘܒܽܘܪ̈ܟܰܝ ܐܶܬܟܪ̈ܰܗܝ ܡ̣ܢ ܨܰܘܡܐ ܗ̄ ܕܡܶܣܟܺܢܘܬܐ܀ ܘܒܶܣܪܝ ܢܚܶܒ ܡ̣ܢ ܡܶܫܚܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܠܝ ܡܶܫܚܐ܀ ܐܝ̣ܓܘܦܛܝܐ: ܡ̣ܢ ܓܠܺܝܙܽܘܬ ܡܶܫܚܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܕܗܺܝܢܘܬ ܡܶܐܟ̈ܠܬܝ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܘܣ: ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܫܺܝܚܽܘܬܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܫܰܚܝ ܗܘܺܝܬ ܒܥܠܬ ܥܩ̈ܬܝ܀

24- ܘܐܢ̇ܐ ܗܘܺܝܬ ܠܗܘܢ ܠܚܶܣܕܐ ܒܩܽܘܫܝ ܕܠܰܕ܀ ܚܙܰܐܘܢܝ ܗ̄ ܒܥܩ̈ܬܝ܀ ܘܰܐܢܝ̣ܕܘ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܕܡ̣ܢ ܐܱܝܕܐ ܟܰܗܝܢܽܘܬܐ ܠܐܰܝܕܐ ܡܶܣܟܢܘܬܐ ܫܰܪܟܬ܀

27- ܘܐܢܬ ܬܶܬܒܰܪܟ ܗ̄ ܡ̣ܢܝ: ܕܐܝܟ ܒܰܪܶܟܬܢܝ܀

28- ܘܢܶܬܥܰܛܦܘܢܗ̇ ܐܝܟ ܦܪܺܝܣܐ ܗ̄ ܕܰܡܟܰܣܐ ܠܐܢܫ܀

29- ܐܰܘܕܐ ܠܡܪܝܐ ܒܦܽܘܡܝ ܗ̄ ܓܰܠܝܐܻܝܬ ܕܠܐ ܩܶܢܛܐ܀

30- ܠܡܶܦܪܩ ܢܰܦܫܶܗ ܡ̣ܢ ܕܰܝܢܐ ܗ̄ ܕܥܰܘܠܐ ܐܰܢܛܝܟܘܣ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܐ

ܡܶܬܢܰܒܐ ܥܠ ܡܕܰܒܪܢܘܬܶܗ ܕܦܪܽܘܩܰܢ ܡܫܝ̣ܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܩ̄ܛ: ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܙܡܘܪܐ܀

1- ܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܡܪܝ ܗ̄ ܐܰܒܐ ܠܰܒܪܐ ܘܡܶܠܬܐ ܕܶܐܬܒܰܣܪ܀ ܕܬܶܒ ܠܟ ܡ̣ܢ ܝܰܡܝ̣ܢܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܶܐܡ̣ܪ ܦܰܘܠܘܣ: ܕܺܝܬܒ ܥܠ ܝܰܡܝ̣ܢܐ ܕܪܰܒܽܘܬܗ ܕܰܐܒܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܀ ܥܕܰܡܐ ܕܶܐܣܺܝܡ ܒܥܶܠܕܒܒ̈ܰܝܟ ܗ̄ ܕܰܝܘ̈ܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܒܝ̣ܫ̈ܐ܀ ܟܽܘܒܫܐ ܠܪ̈ܶܓܠܰܝܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܪ̈ܶܓܠܰܝܟ܀

2- ܚܽܘܛܪܐ ܕܥܽܘܫܢܐ ܗ̄ ܕܗܽܘܝܘ ܡܫܺܝܚܐ܀

ܢܫܰܕܪ ܠܟ ܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܨܶܗܝܘܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܛܽܘܪܐ ܕܺܝܗܘܕ ܢܶܕܰܢܚ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܒܛܐ ܕܚܝܠܐ ܠܟ ܗ̄ ܐܘ ܥܰܡܐ ܢܫܰܕܰܪ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܒܐ ܡ̣ܢ ܨܶܗܝܘܢ ܗ̄ ܠܰܒܪܗ ܕܰܢܥܰܕܪܟ ܒܚܰܝ̈ܠܐܷ ܘܰܓܒܰܪ̈ܘܬܐ ܕܣܥܪ܀

3- ܥܰܡܟ ܡܫܰܒܚܐ ܗ̄ ܒܡܶܐܬܝܬܟ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܡܫܰܒܚ̈ܐ ܥܒܶܕ ܐܢܬ ܠܗܘܢ܀ ܒܗܶܕܪ̈ܰܝ ܩܽܘܕܫܐ ܗ̄ ܕܰܐܠܗܘܬܐ܀ ܡ̣ܢ ܡܰܪܒܥܐ ܗ̄ ܕܡܰܥܡܘܕܝ̣ܬܐ ܢܶܬܩܰܝܡ ܠܟ ܗ̣ܘ ܥܰܡܐ ܗ̇ܢܐ ܡܫܰܒܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܠܦ ܗܶܕܪ̈ܰܝ ܩܽܘܕܫܐ: ܡ̣ܢ ܡܰܪܒܥܐ ܒܢܰܨܝ̣ܚ̈ܘܬܐ ܕܩܰܕܝܫ̈ܐ ܐܡ̇ܪ܀ ܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ ܠܟ ܛܰܠܝܐ ܝܺܠܕܬܟ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܬܽܘܡ ܘܡ̣ܢ ܥܠܡ ܐܢ̇ܐ ܐܰܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܟܰܪܣܐ ܩܕܡ ܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܓܗܐ ܝܠܶܕܬܟ܀

4- ܝ̣ܡܐ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܢܟܰܕܶܒ ܗ̄ ܒܗ̇ܢܐ ܫܽܘܘܕܝܐ܀ ܕܐܢܬ ܗ̣ܘ ܟܽܘܡܪܐ ܠܥܰܠܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܝ̣ܫ ܟܗܢ̈ܐ܀ ܒܰܕܡܘܬܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܛܟܣܗ ܕܡܰܠܟܝܙܕܶܩ ܗ̄ ܕܠܐ ܩܰܪܒ ܕܶܒܚ̈ܐ ܕܚܰܝܘ̈ܬܐ ܐܠܐ ܠܰܚܡܐ ܘܚܰܡܪܐ ܘܡܰܠܟܐ ܕܰܫܠܡܐ ܐܶܬܩܪܝ̣܀

6- ܢܕܽܘܢ ܠܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܒܝܰܘܡܐ ܐܚܪܝܐ܀ ܘܢܶܡܠܐ ܗ̄ ܠܓܺܗܢܐ ܡ̣ܢ ܫ̈ܠܰܕܶܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ܀ ܘܢܶܦܣܽܘܩ ܪܝ̣ܫܐ ܕܣܰܓܝ̈ܐܐ ܒܐܪܥܐ ܗ̄ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܪ̈ܶܒܘܢ ܕܝܺܗܘ̈ܕܝܶܐ ܕܩܛܠ ܛܝ̣ܛܘܣ ܒܚܽܘܪܒܗ̇ ܐܚܪܝܐ ܕܐܘܪܫܠܶܡ܀

7- ܘܡ̣ܢ ܢܰܚܠܐ ܒܐܘܪܚܐ ܢܶܫܬܐ ܗ̄ ܟܕ ܡܶܬܟܪܶܟ ܗܘܐ ܘܡܰܟܪܶܙ ܣܒܰܪܬܐ ܕܡܰܠܟܘܬܐ܀

ܡܛܠܗܢܐ ܗ̄ ܡܽܘܟܟܐ ܕܚܰܫܐ܀ ܢܶܬܬܪܝ̣ܡ ܪܝ̣ܫܗ ܗ̄ ܒܰܩܝܡܬܗ ܘܣܽܘܠܩܗ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܚܕܥܣܪ

ܡܰܠܦ ܠܥܰܡܐ ܕܰܒܡ̈ܠܐ ܕܬܰܘܕܝ̣ܬܐ ܕܐܝܟ ܗ̇ܠܝܢ ܢܶܬܚܰܫܚܘܢ ܚܠܦ ܛܰܝܒܘ̈ܬܗ ܕܰܐܠܗܐ ܕܰܠܘܬܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܩܝ̄ ܗܰܠܠܘܝܰܐ ܕܡܶܬܦܰܢܝܢܘܬܐ ܕܚܰܓܰܝ ܘܕܰܙܟܰܪܝܐ ܗ̄ ܐܝ̣ܦܘܠܝܛܘܣ ܕܪܗܽܘܡܝ ܐܡ̇ܪ: ܕܠܘ ܟܠܗܘܢ ܡܰܙܡܘܪ̈ܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܠܐ ܕܢܒܝ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܟܕ ܒܗ̇ܝ ܕܰܡܨܰܠܶܝܢ ܡܶܬܢܰܒܝܢ ܗܘܰܘ܀

1- ܐܰܘܕܐ ܠܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܠܶܒܝ ܗ̄ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܛܰܝܒܘ̈ܬܗ܀ ܒܡܶܠܟܐ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܡܰܚܫܰܒܬܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܒܥܶܢܝܢܐ ܕܰܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܗ̄ ܕܙܰܕܝܩ̈ܐ܀ ܒܥܺܕܬܐ ܗ̄ ܟܕ ܡܶܬܟܰܢܫܝܢ܀

2- ܘܡܶܬܒܥܶܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܡܶܬܥܰܩܒܝ̣ܢ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܘܡܶܬܒܰܚܢܝܢ܀ ܠܟܠ ܕܨܒܝܢ ܒܗܘܢ ܗ̄ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܐ܀

3- ܥܽܘܗܕܢܐ ܝܰܗܒ ܠܬܶܕܡܪ̈ܬܗ ܗ̄ ܒܝܕ ܗ̇ܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܶܬܥܗܕܢܰܢ ܩܰܕܡܝ̈ܬܐ܀ ܣܘܡ̄ܐ ܘܰܐܩܘܠܐܣ: ܨܝܕܐ ܝܰܗܒ ܠܕܚ̈ܠܘܗܝ ܗ̄ ܠܐ ܚܣܪ ܠܗܘܢ ܡܙܽܘܢܐ܀ ܡܶܐܟܘܠܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܽܘܪܣܝܐ܀

6- ܚܰܝܠܐ ܕܒܰܥ̈ܒܕܘܗܝ ܚܰܘܺܝ ܠܥܰܡܗ ܗ̄ ܕܐܰܘܪܶܬ ܐܢܘܢ ܐܰܪ̈ܥܬܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܒܝܕ ܝܶܫܘܥ ܒܰܪܢܘܢ ܘܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ܀

7- ܩܰܝܳܡܺܝܢ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܘܰܙܩܦ ܝܽܘܕ ܠܥܠܡ ܥܳܠܡܝܢ ܗ̄ ܒܫܰܪܺܝܪܽܘܬܗܘܢ܀

9- ܦܽܘܪܩܢܐ ܫܰܕܪ ܠܥܰܡܗ ܗ̄ ܦܰܪܩܗ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܀

10- ܪܝ̣ܫ ܚܶܟܡܬܐ ܕܶܚܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܒܪ̈ܝܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܠܒܪܘܝܗܘܢ ܘܠܗ ܢܶܕܚܠܘܢ܀

ܘܣܽܘܟـܠܐ ܛܳܒܐ ܠܥܒܽܘ̈ܕܝܗ̇ ܗ̄ ܝܰܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܣܽܘܟ̈ܠܝܢ ܛܳܒ ܗ̣ܘ ܣܽܘܟܠܗ ܕܒܰܪܢܫܐ ܠܒܪܽܘܝܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܥܒܘܕܗ̇ ܒܰܙܩܦ ܕܳܠܰܕ ܢܶܩܒܬܢܐܻܝܬ ܗ̄ ܣܽܘܟܠܐ ܛܳܒܐ ܡܩܢܝܐ ܕܶܚܠܬ ܐܠܗܐ ܠܡ̇ܢ ܕܰܡܫܰܡܠܐܷ ܠܗ̇܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܪܥܣܪ

ܡܰܪܬܝܢܘܬܐ ܕܰܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܕܢܺܐܨܦܘܢ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܩܝ̄ܐ܀ ܗܰܠܠܘܝܐ ܕܡܶܬܦܰܢܝܢܘܬܐ ܕܚܰܓܰܝ ܘܕܰܙܟܰܪܝܐ܀

1- ܛܽܘܒܘܗܝ ܠܓܰܒܪܐ ܕܕܚܶܠ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܡܶܠܬܐ ܘܒܡܰܚܫܰܒܬܐ ܘܒܰܥܒܕܐ܀

2- ܘܢܶܬܒܰܪܟ ܒܕܪܐ ܕܙܰܕܝ̈ܩܐ ܗ̄ ܥܰܡܗܘܢ ܢܶܬܚܫܶܒ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܪܐ ܕܰܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܢܶܬܒܰܪܟ܀

4- ܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܐ ܗ̄ ܕܥܽܘܕܪܢܐ܀ ܒܚܶܫܘܟܐ ܗ̄ ܕܐܘܠܨܢܐ܀ ܠܰܬܪ̈ܺܝܨܶܐ܀

5- ܘܰܡܣܰܝܒܪ ܡܶܠܘ̈ܗܝ ܒܕܝܢܐ ܗ̄ ܘܐܢ ܢܶܗܘܐ ܓܶܕܫܐ ܡܶܬܛܠܡ ܡ̣ܢ ܝܙܘ̈ܦܐ ܘܡܶܨܛܪܟ: ܠܐ ܢܓܰܕܦ ܥܠ ܐܠܗܐ܀

6- ܕܽܘܟܪܢܐ ܠܥܠܡ ܢܶܗܘܐ ܠܙܰܕܝܩܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܕܽܘܟܪܢܐ ܕܰܠܥܠܡ ܢܗܘܐ ܙܰܕܝܩܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܡܰܘܬܗ ܠܐ ܡܶܬܛܥܶܐ܀

7- ܕܡܬܩܰܢ ܠܶܒܗ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܗ̄ ܒܚܽܘܫܒ̈ܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ܀ ܬܟܝ̣ܠ ܥܠ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܥܠ ܪ̈ܚܡܘܗܝ܀

10- ܥܽܘܠܐ ܢܶܚܙܐ ܘܢܶܪܓܰܙ ܗ̄ ܟܕ ܡܨܠܚ ܙܰܕܝ̣ܩܐ܀ ܘܫܶܢ̈ܘܗܝ ܢܚܰܪܩ ܗ̄ ܒܰܕܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܰܐܟܝܘܬܗ ܘܢܶܬܕܰܠܚ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܬܦܫܪ ܗ̄ ܒܰܨܪܺܝܟܘܬܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܠܬܥܣܪ

ܡܰܠܦ ܠܺܝܗ̈ܘܕܝܶܐ ܕܢܶܬܐܡܢܘܢ ܒܬܶܫܒܚ̈ܬܗ ܕܰܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܰܒܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܩܝܒ̄: ܗܰܠܠܘܝܐ܀

1- ܫܰܒܚܘ ܥܰܒ̈ܕܘܗܝ ܕܡܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܠܝ̈ܐ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܐܶܬܓܒܺܝܬܘܢ ܠܥܰܒܕܽܘܬܗ܀

4- ܘܥܠ ܫܡܰܝܐ ܐܝ̣ܩܪܗ ܗ̄ ܡܶܫܬܰܒܚ ܡ̣ܢ ܚܰܝܠܘ̈ܬܐ ܫܡܰܝܢ̈ܐ܀

5- ܡ̇ܢܘ ܐܝܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܗ̄ ܒܰܐܠܗ̈ܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ܀ ܕܝܬܒ ܒܪܰܘܡܐ ܘܚܙܶܐ ܒܥܽܘܡܩܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗ̇ܘ ܕܰܒܪ̈ܰܘܡܐ ܥܡܪ ܘܰܠܡܰܟܺܝ̈ܟܬܐ ܚܙܶܐ ܗ̄ ܐܰܝܠܝܢ ܕܡ̣ܢ ܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܗܘ̈ܝܢ܀ ܒܰܫܡܰܝܐ ܘܒܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܡܶܫܬܰܒܚ܀

6- ܡܪܝ̣ܡ ܡ̣ܢ ܩܝ̣ܩܰܠܬܐ ܠܒܝܫܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܡܝܰܬܪܘܬܐ ܕܙܢ̈ܘܗܝ܀

8- ܡܰܘܬܶܒ ܗ̄ ܡܰܥܡܪ܀ ܥܩܰܪܬܐ ܒܒܰܝܬܐ ܗ̄ ܕܒܰܥܠܗ̇ ܢܶܪܚܡܝܗ̇ ܘܠܐ ܢܰܦܩܝܗ̇: ܐܝܟ ܗܠܩܢܐ ܕܐܡ̣ܪ ܠܚܰܢܐ ܕܥܰܩܪܐ ܗܘܬ: ܗܐ ܛܳܒ ܐܢ݂ܐ ܠܶܟܝ ܡ̣ܢ ܥܶܣܪܐ ܒܢܺܝ̈ܢ܀

ܘܶܐܡܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܘܥܒܕ ܠܗ̇ ܠܥܩܰܪܬܐ ܟܕ ܚܕܝܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܚܰܢܐ ܒܰܫܡܽܘܐܝܠ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܣܪ

ܒܝܕ ܩܰܕܡܝ̈ܬܐ ܕܶܐܣܬܥܰܪ̈ܝ ܡܰܪܬܐ ܠܥܰܡܐ ܕܠܐ ܢܶܣܓܕܘܢ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܐܠܐ ܠܐܠܗܐ ܥܒܕ ܛܒ̈ܬܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܩܝܓ̄܀ ܗܰܠܠܘܝܐ܀

1- ܟܕ ܢܦܩ ܒܰܙܩܦ ܢܽܘܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ: ܟܕ ܢܦܰܩ ܒܰܫܠܝ ܢܽܘܢ ܘܰܦܬܚ ܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܡܰܦܩܢܐ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ ܡ̣ܢ ܡܶܨܪܝܢ܀ ܘܰܕܒܶܝܬ ܝܰܥܩܘܒ ܡ̣ܢ ܥܰܡܐ ܠܥܽܘܙܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܪܒܪܝܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܐܚܪܢܝܝ ܠܶܫܢܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܐܚܪܢܝܝ ܓܶܢܣܐ܀

3- ܝܰܡܐ ܗ̄ ܕܣܽܘܦ܀ ܚܙܝܗܝ ܗ̄ ܠܥܰܡܐ܀ ܘܥܪܩ ܗ̄ ܕܘܟܬܗ ܠܝܰܒܫܐ܀ ܘܝܘܪܕܢܢ ܗܦܟ ܠܒܶܣܬܪܗ ܗ̄ ܕܢܶܬܠ ܡܰܥܒܰܪܬܐ ܠܥܰܡܐ܀

4- ܛܽܘܪ̈ܐ ܪܰܩܕܘ ܐܝܟ ܐܱܝ̈ܠܐ ܗ̄ ܐܶܬܬܙܺܝܥܘ ܡ̣ܢ ܕܶܚܠܬܐ܀ ܘܪ̈ܡܬܐ ܐܝܟ ܐܶܡܪ̈ܐ ܕܥܢ̈ܐ ܗ̄ ܕܨܘ ܒܚܰܕܘܬܐ ܩܕܡ ܥܰܡܐ ܕܶܐܬܚܪܪ ܡ̣ܢ ܫܽܘܥܒܕܐ ܕܡܶܨܪ̈ܝܐ܀

5- ܡܐ ܠܟ ܝܰܡܐ ܕܰܥܪܰܩܬ ܗ̄ ܗܦܟ ܡܫܰܐܠ ܢܒܝܐ ܘܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܝܰܡܐ ܘܝܽܘܪܕܢܢ ܛܽܘܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܬܐ ܡܦܰܢܐ ܘܰܡܦܫܶܩ ܠܥܶܠܬܐ ܕܰܥܪܽܘܩܝܐ ܘܗܦܽܘܟܝܐ ܘܪܩܕܐ ܕܡ̣ܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܙܥܰܬ݀ ܐܰܪܥܐ ܘܡ̣ܢܗ ܗܘܐ ܡܶܕܡ ܕܰܗܘܐ܀

9- ܠܐ ܠܢ ܡܪܝܐ ܠܐ ܠܢ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܘܶܝܢܰܢ܀ ܐܠܐ ܠܰܫܡܟ ܗ̄ ܕܶܐܬܩܪܝ̣ ܥܠܰܝܢ܀ ܗܰܒ ܐܝ̣ܩܪܐ ܗ̄ ܠܥܰܡܟ܀

13- ܥܰܝ̈ܢܐ ܐܝ̣ܬ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܚܙܶܝܢ ܗ̄ ܠܰܡܝܰܩܪ̈ܢܰܝܗܘܢ܀

14- ܐܶܕܢ̈ܐ ܐܝ̣ܬ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܫܡܥܺܝܢ ܗ̄ ܨܠܰܘ̈ܬܐ ܕܫܐܘ̈ܠܝܗܘܢ܀ ܢܚܺܝܪ̈ܶܐ ܐܝ̣ܬ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܡܪܺܝܚܺܝܢ ܗ̄ ܣܘܬܐ ܕܕܶܒܚܰܝ̈ܗܘܢ܀

20- ܡܪܝܐ ܥܰܗܕܢ ܘܒܰܪܟܰܢ ܗ̄ ܟܕ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܗܘܰܝܢ܀ ܢܒܰܪܟ ܠܰܕܒܶܝܬ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܐܦ ܗ̇ܫܐ܀

22- ܢܰܘܣܶܦ ܥܠܰܝܟܘܢ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܢܫܰܪܬܰܚܟܘܢ܀

25- ܠܐ ܡܺܝ̈ܬܐ ܢܫܰܒܚܘܢ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܟܡܐ ܕܠܐ ܩܝܡܺܝܢ ܒܰܩܝܡܬܐ܀ ܘܐܦܠܐ ܟܠ ܢܚ̈ܬܝ ܚܶܫܘܟܐ ܗ̄ ܟܡܐ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܐܢܘܢ܀

26- ܚܢܰܢ ܕܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗ̇ܢܘܢ ܕܚܰܝ̈ܝܺܢܢ ܢܒܰܪܶܟ ܠܡܪܝܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܚܡܫܥܣܪ

ܡܒܰܕܶܩ ܥܠ ܐܰܝܠܝܢ ܕܶܐܣܬܥܰܪܘ ܠܘܬ ܥܰܡܐ ܕܰܒܒܒܶܝܠ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܦܽܘܢܝܗܘܢ ܘܐܡܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܚܶܙܰܩܝܐ ܟܕ ܐܶܬܟܪܗ ܥܠ ܕܐܫܬܰܩܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܙܡ̄ ܕܩܝ̄ܕ: ܗܰܠܠܘܝܐ܀

1- ܪܶܚܡܶܬ ܕܢܶܫܡܰܥ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܚܒܬ ܡܛܠ ܕܢܶܫܡܰܥ ܡܪܝܐ ܩܠܐ ܕܒܥܽܘܬܝ ܗ̄ ܟܕ ܐܺܝܬܰܝ ܗܘܺܝܬ ܒܒܒܶܝܠ܀

6- ܢܛܪ ܒܰܙܩܦ ܢܽܘܢ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܝܕܥܝ̣ܢ ܠܡܶܛܰܪ ܢܰܦܫܗܘܢ ܡ̣ܢ ܢܶܟ̈ܝܢܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܢ ܢܛܪ ܒܶܝܬ ܒܳܒܠܝ̈ܐ܀

7- ܐܬܦܢܝ ܢܰܦܫܝ ܠܰܢܝܚܶܟܝ ܗ̄ ܩܰܕܡܝܐ܀ ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܦܪܥܟܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܦܝ̣ܪ ܥܒܰܕ ܠܶܟܝ܀

9- ܕܶܐܫܦܪ ܩܕܡܰܝܟ ܡܪܝܐ ܒܰܐܪܥܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

(ܗܪܟܐ ܡܫܰܠܡ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܙܡܘܪܐ ܕܩܝ̄ܕ ܘܰܡܫܰܪܐ ܒܡܰܙܡܘܪܐ ܕܩܝ̄ܗ܀ ܗܰܠܠܘܝܐ)܀

10- ܗܰܝܡܢܶܬ ܘܡܰܠܠܶܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܰܠܗܝ ܡܰܠܠܬ ܗ̄ ܥܠ ܚܶܙܩܰܝܐ ܘܟܽܘܪܗܢܗ ܟܕ ܐܶܫܬܥܠܺܝ ܒܪܶܥܝܢܗ ܡ̣ܢ ܥܶܠܬ ܡܰܘܬܗܘܢ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ܀

ܗܰܝܡܢܶܬ ܗ̄ ܡܶܬܚܠܡ ܐܢ݂ܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܠܝ̣ ܐܶܫܰܥܝܐ ܢܒܺܝܐ܀ ܘܡܰܠܠܶܬ ܗ̄ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܒܰܨܠܘܬܐ܀ ܘܶܐܬܡܰܟܟܶܬ ܛܒ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܟܺܐܒܐ ܥܰܣܩܐ ܒܝܰܕ ܪܡܘܬܐ ܕܪܢܺܝܬ ܕܐܢ̇ܐ ܠܡ ܐܝ̣ܬܝ ܡܫܺܝܚܐ ܕܡܣܬܰܟܐ. ܒܗ̇ܕܐ ܓܝܪ ܡܰܣܒܪܢܘܬܐ ܒܺܝܫܬܐ ܡܶܬܐܰܡܪܐ ܕܢܦܠ ܗܘܐ ܚܶܙܰܩܝܐ܀

11- ܐܢ̇ܐ ܐܶܡܪܬ ܒܰܪܥܝܠܘܬܝ ܒܰܦܬܚ ܒܶܬ ܘܰܫܠܝ ܪܺܝܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܡܶܬܬܘܗܢܽܘܬܝ܀ ܣܘܡ̄ܐ: ܒܰܟܡܺܝܪܘܬܝ܀ ܕܟܠ ܒܰܪܢܫ ܕܰܓܠ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܘܰܙܩܦ ܓܳܡܰܠ܀ ܡܰܦܰܩܬܐ ܕܚܰܡܶܫ: ܕܓܶܠ ܒܰܙܩܦ ܕܳܠܰܕ ܘܰܪܒܨ ܓܳܡܰܠ ܗ̄ ܓܡܪ ܡܰܘܦܐ: ܠܐ ܡܶܕܡ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܘܐܦܶܢ ܡܰܛܥܐ ܒܐܣܟܺܡܗ ܠܚܙ̈ܝܐ܀

13- ܟܣܐ ܕܦܽܘܪܩܢܐ ܗ̄ ܕܡ̣ܢ ܐܬܘܪ̈ܝܶܐ ܘܡ̣ܢ ܟܽܘܪ̈ܗܢܰܝ܀ ܘܒܰܫܡܶܗ ܕܡܪܝܐ ܐܶܩܪܐ ܗ̄ ܕܦܰܪܩܰܢܝ܀

15- ܝܰܩܝ̣ܪ ܗ̣ܘ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܡܰܘܬܐ ܕܙܰܕܝ̈ܩܘܗܝ ܗ̄ ܘܥܠ ܗ̇ܕܐ ܠܐ ܫܒܩ ܠܗܘܢ ܕܐܝܟ ܕܐܬܝܐ ܢܡܽܘܬܘܢ ܒܡܰܘܬܐ ܫܟܺܝܪܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܫܬܥܣܪ

ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܚܶܙܰܩܝܐ ܡܰܪܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܰܝܢ̈ܫܐ ܕܰܢܕܽܘܢ ܠܐܠܗܐ܀

1- ܫܰܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܟܠܟܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܕܰܚܙܰܝܬܘܢ ܡܰܘܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܶܐ ܘܗܦܽܘܟܝܗ ܕܫܶܡܫܐ: ܘܩܽܘܪ̈ܒܢܐ ܕܐܫܬܕܪܘ ܠܚܶܙܰܩܝܐ ܡ̣ܢ ܡܰܠܟܐ ܕܒܒܶܝܠ܀ ܫܰܒܚܳܝ̈ܗܝ ܒܰܙܩܦ ܚܶܐ ܟܠܗܶܝܢ ܐܶܡܘ̈ܬܐ ܗ̄ ܕܺܝܣܪܐܝܠ܀

2- ܡܛܠ ܕܥܶܫܢܰܬ݀ ܥܠܰܝܢ ܛܰܝܒܘܬܗ ܗ̄ ܝܰܬܝܪ ܡ̣ܢ ܫܰܪܟܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ܀ ܫܰܪܝ̣ܪܐܝ̣ܬ ܡܪܝܐ ܗ̣ܘ ܠܥܠܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܫܪܪܶܗ ܕܡܪܝܐ ܡܩܰܘܶܐ ܠܥܠܡ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܫܒܥܣܪ

ܬܰܘܕܝܬܐ ܕܥܰܡܐ ܕܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܙܟܘܬܗܘܢ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܦܽܘܢܝܗܘܢ ܟܕ ܐܶܬܟܰܢܫܘ ܥܠܰܝܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܕܒܰܚܕܪ̈ܰܝܗܘܢ ܘܰܚܣܶܢܘ ܐܢܘܢ܀

1- ܐܰܘܕܰܘ ܠܡܪܝܐ ܕܛܒ ܗ̣ܘ ܗ̄ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܪܶܝܢ ܠܗ܀ ܘܰܠܥܠܡ ܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܗ̄ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܳܐܠܺܝܢ ܠܗ܀

2- ܢܺܐܡܪ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܝܰܬܝܪ ܐܶܬܪܚܡ܀

3- ܢܺܐܡܪܘܢ ܕܒܶܝܬ ܐܰܗܪܘܢ ܗ̄ ܕܝܰܩܪ ܐܢܘܢ ܒܟܗܢܽܘܬܐ܀

4- ܢܺܐܡܪܘܢ ܕܚ̈ܠܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܗ̣ܢܘܢ ܝܰܬܝܪ ܪܚܡܝ̣ܢ ܠܗ܀

5- ܡ̣ܢ ܐܽܘܠܨܢܐ ܩܪܝܬ ܠܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܕܰܒܥܶܠܕܒܒ̈ܐ܀ ܘܰܥܢܢܝ ܡܪܝܐ ܒܰܪܘܳܚܬܐ ܒܰܙܩܦ ܘܰܐܘ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ ܗ̄ ܒܢܦܐܫܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ: ܒܰܪܘܰܚܬܐ ܒܰܦܬܚ ܘܰܐܘ ܘܪܽܘܟܟ ܬܰܘ ܘܚܰܬܺܝܬ. ܒܗ̇ܝ ܕܝܰܘܢܝܐ ܒܰܦܬܺܝܚܽܘܬܐ ܐܡ̇ܪ܀

6- ܡܢܐ ܥܒܶܕ ܠܝ̣ ܒܰܪܢܫܐ ܗ̄ ܕܰܐܟܘܬܝ ܡܝܽܘܬܐ ܗ̣ܘ܀

12- ܚܰܕܪܽܘܢܝ ܐܝܟ ܕܶܒܘܪ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܕܶܒܽܘܪ̈ܝܬܐ ܠܟܰܟܪܺܝܬܐ ܗ̄ ܠܡܶܡܬܰܩ ܚܰܠܝܽܘܬܐ܀ ܘܰܕܥܶܟܘ ܐܝܟ ܢܽܘܪܐ ܕܓ̈ܶܠܐ ܗ̄ ܦܫܺܝܩܐܝܬ܀

13- ܐܶܬܕܚܝܬ ܕܶܐܣܬܚܶܦ ܘܐܷܦܠ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܚܕܬܐܝܬ ܦܢܺܝܬ ܡ̣ܢ ܒܳܒܶܝܠ ܠܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

16- ܝܰܡܝܢܗ ܕܡܪܝܐ ܐܰܪܝܡܬܰܢܝ ܗ̄ ܥܠ ܪ̈ܕܽܘܦܰܝ܀

18- ܡܶܪܕܐ ܒܪܽܘܟܳܟ ܕܠܰܕ ܪܕܢܝ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܫܰܒܝܐ܀ ܘܠܡܰܘܬܐ ܠܐ ܐܰܫܠܡܢܝ ܗ̄ ܕܐܷܒܕ ܒܺܐܝ̈ܕܝ ܡܰܓܽܘܓ܀

20- ܗ̇ܢܘ ܬܰܪܥܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܰܐܚܺܝܕ ܗܘܐ ܫܰܒܥܝ̣ܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒܓܠܘܬܐ܀ ܕܙܰܕܝ̣ܩ̈ܐ ܥܐܠܺܝܢ ܒܗ ܗ̄ ܐܰܒܗ̈ܝܢ܀

22- ܟܺܐܦܐ ܗ̄ ܙܽܘܪܒܒܶܝܠ܀ ܕܰܐܣܠܝܘ ܒܰܢܝ̈ܐ ܗ̄ ܟܗܢ̈ܐ ܘܣܒ̈ܐ ܕܥܰܡܐ ܘܥܰܒ̈ܕܐ ܕܡܰܠܟ̈ܐ ܕܦܪ̈ܣܝܶܐ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪܘ ܡ̣ܢ ܒܒܶܝܠ ܕܢܒܢܽܘܢ ܠܐܘܪܫܠܶܡ. ܒܗܝ ܕܐܰܚܶܕܘ ܐܰܟܬܐ ܥܠ ܙܽܘܪܒܒܶܝܠ ܐܷܬܬܰܗܺܝ ܒܶܢܝܢܐ ܢܽܘܓܪܐ܀ ܗ̣ܝ ܗܘܬ ܠܪܺܝܫܗ ܕܒܶܢܝܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܪܺܝܫܐ ܕܓܽܘܢܝܐ ܗ̄ ܐܦܶܢ ܐܰܣܠܺܝܘ: ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܫܰܡܠܝܗ ܠܒܶܢܝܢܐ. ܗ̇ܠܝܢ ܦܶܬܓܡ̈ܐ ܐܦ ܥܠ ܡܫܺܝ̣ܚܐ ܦܪܽܘܩܰܢ ܡܶܬܢܰܣܒܝ̣ܢ ܪܽܘܚܢܐܝ̣ܬ܀

23- ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗܘܬ ܗ̇ܕܐ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ ܗ̄ ܬܒܪܬܐ ܕܓܘܓ܀ ܘܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܗܺܝ ܒܥܰܝܢ̈ܝܢ ܗ̄ ܟܕ ܡܚܺܝܠ ܙܽܘܪܒܒܶܝܠ: ܣܦܰܩ ܠܰܕܐܰܝܟ ܗ̇ܠܝܢ܀

24- ܗ̇ܢܘ ܝܰܘܡܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܠܢ ܒܗ ܙܟܘܬܐ܀

26- ܒܰܪܶܟܢܟܘܢ ܗ̄ ܥܰܡܐ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܡܒܰܪܟܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܟܕ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܒܗܰܝܟܠܐ܀ ܡ̣ܢ ܒܰܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܡ̣ܢܗ ܢܦܰܩ ܚܰܝܠܐ ܘܰܙܟܐ ܠܰܒܥܶܠܕܒ̈ܒܶܐ܀

27- ܘܐܣܘܪ ܥܰܕܥ̈ܺܐܕܰܝܢ ܒܫܺܝܫ̈ܠܬܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܟܶܢܫ̈ܐ ܕܓܰܒܪ̈ܐ ܘܰܕܢܶܫ̈ܐ ܕܣܕܪ̈ܝܢ ܐܝܟ ܚܽܘܡܪ̈ܝ ܫܺܝܫ̈ܠܬܐ ܐܰܚܝ̣ܕܝܢ ܒܺܐܝܕܐ ܕܰܚ̈ܕܕܶܐ ܡ̣ܢ ܬܰܪ̈ܥܐ ܒܰܪ̈ܝܐ ܕܗܰܝܟܠܐ ܥܕܰܡܐ ܠܩܰܪ̈ܢܬܶܗ ܕܡܰܕܒܚܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܡܢܥܣܪ

ܬܫܥܝ̣ܬܐ ܘܡܰܪܬܝܢܘܬܐ ܕܰܠܘܬ ܟܠܢܫ ܕܰܐܡܝ̣ܪܐ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܕܰܒܥܰܡܐ ܕܰܒܒܒܶܝܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܠܰܝܬ ܠܗ ܪܽܘܫܡܐ ܠܘܬ ܥܶܒܪ̈ܝܐ܀ ܗ̇ܢܐ ܡܰܙܡܘܪܐ ܥܠ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܐܠܰܦ ܘܒܶܝܬ ܡܛܰܟܣ ܒܠܶܥܙܐ ܥܶܒܪܝܐ. ܒܣܽܘܪܝܝܐ ܕܝܢ ܐܝ̣ܬ ܗܽܘ ܫܽܘܪ̈ܝܐ ܕܫܠܡܝ̣ܢ ܠܰܚ̈ܕܕܐ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫܰܪܟܐ ܒܶܬ ܘܛܶܬ ܘܠܡܰܕ ܘܥܶܐ ܘܩܦ ܘܬܰܘ. ܘܐܝ̣ܬ ܕܠܐ ܫܠܡܝ̣ܢ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫܰܪܟܐ܀

ܐ

1- ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܕܠܐ ܡܽܘܡ ܐܢܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܗ̄ ܕܙܰܕܝܩܽܘܬܐ܀

2- ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܛܪܝ̣ܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܒܨܶܝܢ܀ ܣܗܕܽܘܬܗ ܗ̄ ܢܡܘܣܗ܀

4- ܐܢܬ ܦܰܩܶܕܬ ܕܢܶܛܪܘܢ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܢܶܛܪܘܢ ܦܽܘܩܕܢ̈ܝܟ ܪܰܘܪܒܐܻܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܰܓܝ̣ ܗ̄ ܙܗܺܝܪܐܻܝܬ܀

5- ܐܶܫܬܽܘܦ ܕܝܢ ܡܰܬܩ̈ܢܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܘܰܝ ܢܶܬܬܰܪ̈ܨܢ ܐܽܘܪ̈ܚܬܝ ܗ̄ ܪܓܺܝܓ ܐܢ̣ܐ ܕܶܐܛܰܪ ܦܽܘܩ̈ܕܢܰܝܟ܀

ܒ

9- ܒܡܢܐ ܡܕܰܟܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܬܰܪܶܨ ܛܰܠܝܐ ܐܘܪܚܶܗ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܚܛܗ̈ܐ: ܕܢܶܛܪ ܦܽܘܩ̈ܕܢܰܝܟ܀

10- ܠܐ ܬܰܛܥܶܝܢܝ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܡ̣ܢ ܦܽܘܩ̈ܕܢܝܟ ܗ̄ ܟܕ ܫܒܶܩ ܐܢܬ ܠܝ̣ ܢܽܘܓܪܐ ܒܝܬ ܚܰܢܦ̈ܐ܀

ܓ

17- ܥܢܺܝ ܠܥܰܒܕܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܪܽܘܥ ܗ̄ ܐܰܓܗܢܝ ܡ̣ܢ ܫܶܒܝܐ܀

19- ܥܡܘܪܐ ܐܢ݂ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܰܘܬܒܐ ܐܢ݂ܐ ܥܰܡܟ ܗ̄ ܒܗܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܐ܀ ܠܐ ܬܰܛܫܐ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܡ̣ܢܝ ܦܽܘܩ̈ܕܢܰܝܟ ܗ̄ ܕܢܛܪ ܐܢܬ ܠܝ̣ ܒܥܰܒܕܽܘܬܐ܀

21- ܟܺܐܝܬ ܒܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܒܒܠܝ̈ܶܐ: ܘܝܰܗܒܬ ܡܰܠܟܘܬܗܘܢ ܠܡܶܕ̈ܝܰܢܝܐ ܘܦܪ̈ܣܝܶܐ܀

ܕ

25- ܢܶܩܦܰܬ݀܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܶܒܩܰܬ݀ ܢܰܦܫܝ ܠܥܰܦܪܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܽܘܠܨܢ̈ܐ ܕܫܽܘܥܒܕܐ܀

ܐܰܚܢܝ ܐܝܟ ܡܶܠܬܟ ܗ̄ ܕܰܢܒܝ̈ܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܥܠ ܦܽܘܢܝ܀

26- ܐܘܪ̈ܚܬܝ ܗ̄ ܡܚܺܝܠܘܬܝ܀ ܚܰܘܺܝܬܟ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ ܘܐܦܶܢ ܚܙܺܝܬܟ ܒܪܽܘܟ ܬܰܘ܀

29- ܘܰܥܢܰܝܬܢܝ܀ ܐܘܪܚܐ ܕܥܘ̈ܠܐ ܗ̄ ܒܳܒܠܝ̈ܶܐ܀ ܐܰܥܒܪ ܡ̣ܢܝ ܗ̄ ܕܠܐ ܐܶܬܝܠܦ ܥܒܕܝ̈ܗܘܢ܀

ܗ

33- ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ ܡܪܝܐ ܐܽܘܪܚܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܢܰܝܟ ܗ̄ ܒܝܕ ܦܽܘܢܝܐ ܕܠܐܪܥܝ܀ ܘܶܐܛܰܪ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܬܰܡܢ܀

35- ܗܰܠܶܟܝܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܰܕܢܝ ܒܰܫܒܝ̣ܠܐ ܗ̄ ܕܦܽܘܩ̈ܕܢܰܝܟ܀ ܡܛܠ ܕܒܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܠܗ ܨܒܺܝܬ ܗ̄ ܘܠܰܘ ܒܰܫܒܺܝܠ ܒܳܒܠܝ̈ܐ܀

36- ܐܰܦܢܐ ܠܶܒܝ ܠܣܗܕܽܘܬܟ ܗ̄ ܠܡܶܗܪܰܓ ܒܗ̇܀ ܘܠܐ ܠܡ̈ܰܬܠܐ ܗ̄ ܫܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܥܠ ܐܰܠܗ̈ܐ ܕܒܳܒܠܝ̈ܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܐ ܠܥܠܘܒܽܘܬܐ܀

38- ܐܰܫܪ ܡܶܠܬܟ ܠܥܰܒܕܟ ܗ̄ ܕܶܐܡܪܬ ܒܰܢܒܺܝ̈ܐ ܕܦܪܶܩ ܐܰܢܬ ܠܗ܀

ܘ

41- ܢܺܐܬܘܢ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܒܺܝܫܐܻܝܬ ܥܒܺܝܕ ܐܢ݂ܐ܀

43- ܡܛܠ ܕܰܠܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܣܰܟܝ̣ܬ ܗ̄ ܥܠ ܒܒܠܝ̈ܶܐ܀

45- ܘܶܐܗܰܠܶܟ ܒܰܪܘܰܚܬܐ ܒܰܦܬܚ ܘܰܘ ܘܪܽܘܟܟ ܬܰܘ܀

46- ܐܶܡܰܠܠ ܒܙܰܕܝ̣ܩܘܬܐ ܩܕܡ ܡܰܠܟ̈ܐ ܗ̄ ܕܒܶܒܠܝ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܘܠܝ̈ܢ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܕܶܚܠܬ ܐܠܗܐ܀

ܙ

49- ܥܗܰܕ ܡܶܠܬܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܡܶܠܬܟ ܠܥܰܒܕܟ ܗ̇ܝ ܕܶܐܬܟܶܠܬܝܗܝ ܗ̄ ܒܝܕ ܢܒܺܝ̈ܐ ܕܰܠܫܽܘܠܡ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܦܢܐ ܐܢ݂ܐ܀

50- ܘܒܗ̇ ܗ̄ ܒܗ̇ܕܐ ܡܶܠܬܐ܀ ܐܶܬܒܰܝܐܬ ܒܰܪܒܨ ܐܴܠܰܦ ܐܝܟ ܐܶܬܚܰܝܠܬ ܡ̣ܢ ܚܽܘܝܠܐ܀ ܒܡܽܘܟܟܝ ܗ̄ ܕܰܒܫܶܒܝܐ܀ ܡܛܠ ܕܡܺܐܡܪܟ ܗ̄ ܫܽܘܘܕܝܟ ܐܰܚܝܰܢܝ܀

51- ܥܰܘ̈ܠܐܷ ܐܰܠܨܽܘܢܝ ܗ̄ ܕܶܐܣܛܶܐ ܡ̣ܢ ܢܡܽܘܣܟ ܘܠܐ ܣܛܺܝܬ܀

53- ܟܡܺܝܪܽܘܬܐ ܐܶܚܕܬܰܢܝ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ ܘܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܡ̣ܢ ܚܰܛܝ̈ܐ ܗ̄ ܕܰܒܥܰܡܐ܀ ܕܰܫܒܰܩܘ ܢܡܽܘܣܟ ܗ̄ ܕܰܠܡܐ ܒܝܰܕܗܘܢ ܠܐ ܬܚܰܪܪܰܢܝ ܡ̣ܢ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܕܒܳܒܠܝ̈ܶܐ܀

ܚ

57- ܒܦܠܓܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀ ܪܢܺܝܬ ܗ̄ ܕܶܐܡܰܬܝ ܐܷܦܢܐ ܠܗ̇ ܘܶܐܬܡܨܶܐ ܕܶܐܛܰܪ ܦܽܘܩ̈ܕܢܰܝܟ܀

58- ܣܰܟܝ̣ܬ ܠܐܰܦܝ̈ܟ ܗ̄ ܠܓܶܠܝܢܟ܀

59- ܐܶܬܚܰܫܒܬ ܐܽܘܪ̈ܚܬܝ ܗ̄ ܒܺܝ̈ܫܬܐ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ܀

61- ܚܰܒ̈ܠܐ ܕܥܰܘ̈ܠܐ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ ܗ̄ ܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܘܢܶܟ̈ܠܐ ܕܒܳܒܠܝ̈ܶܐ܀ ܥܰܪܙܠܘܽܢܝ ܗ̄ ܕܶܐܣܓܽܘܕ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܰܝܗܘܢ܀ ܘܡ̣ܢ ܢܳܡܘܣܟ ܠܐ ܣܛܺܝܬ܀

62- ܒܦܶܠܓܗ ܕܠܶܠܝܐ ܩܡܶܬ ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܟ ܥܠ ܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܙܰܕܝ̣ܩܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܕܺܝܢ̈ܐ ܕܙܰܕܝ̣ܩܘܬܟ ܗ̄ ܟܕ ܚܛܺܝܬ ܫܒܝܬܢܝ ܘܟܕ ܬܒܶܬ ܐܰܦܢܺܝܬܢܝ܀

ܛ

65- ܛܳܒܬܐ ܥܒܶܕ ܥܡ ܥܰܒܕܟ ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܗ̄ ܒܦܽܘܡܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐ܀

66- ܛܰܥܡܐ ܘܛܰܝܒܘܬܐ ܗ̄ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܦܽܘܢܝܐ܀ ܘܡܰܕܥܐ ܗ̄ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܠܗܐ܀ ܐܰܠܦܰܝܢܝ ܕܠܐ ܢܶܦܟܗ ܛܰܥܡܝ ܒܛܽܘܥܝܝ ܒܳܒܠܝ̈ܐ܀

67- ܥܕܠܐ ܐܶܬܡܰܟܟܶܬ ܗ̄ ܠܰܓܡܪ ܒܫܶܒܝܐ܀ ܗܰܝܡܢܶܬ ܗ̄ ܠܡ̈ܶܠܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐ܀

68- ܛܳܒ ܐܰܢܬ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܟܠܙܒܰܢ܀ ܘܡܰܛܐܒ ܒܰܪܒܨ ܐܴܠܰܦ ܗ̄ ܐܦ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܫܘܶܝܢ܀

70- ܐܶܬܓܒܶܢ܀ ܐܝ̣ܓܘܦܛܝܐ: ܐܶܬܥܰܒܺܝ ܠܶܒܗܘܢ܀ ܐܝܟ ܚܰܠܒܐ ܗ̄ ܐܶܬܩܰܫܝ ܒܣܶܢܶܐܬܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠܝ܀ ܡܰܦܰܩܬܐ ܕܚܰܡܫ: ܫܡܶܢ ܐܝܟ ܬܰܪܒܐ܀

71- ܛܒ ܠܝ̣ ܕܶܐܬܡܰܟܟܶܬ ܕܐܻܠܦ ܦܽܘܩ̈ܕܢܰܝܟ ܗ̄ ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܶܚܛܶܐ܀

72- ܛܐܷܒ ܒܰܪܒܨ ܐܴܠܰܦ ܗ̄ ܛܐܷܒܐ܀ ܠܝ̣ ܢܡܘܣܗ ܕܦܽܘܡܟ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܐܰܠܦ̈ܐ ܕܕܰܗܒܐ ܘܰܕܣܺܐܡܐ ܗ̄ ܕܒܳܒܠܝ̈ܶܐ܀

ܝ

73- ܐܝ̈ܕܝܟ ܥܰܒܕܢ̈ܝ ܘܐܬܩ̈ܢܢܝ ܒܰܙܩܦ ܕܠܰܕ ܘܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܓܰܒܠܢ̈ܝ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܘܣܰܬܬܢ̈ܝ܀ ܣܽܘܡ̄ܐ: ܘܫܟ̈ܠܠܢܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܢܽܘܛܦܬܐ ܫܺܝܛܬܐ ܘܕܠܐ ܕܡܽܘ܀

75- ܘܗܰܝܡܢܘܬܟ ܡܰܟܶܟܬܰܢܝ ܒܰܪܒܨ ܟܽܘܦ ܩܰܕܡܝܬܐ ܘܪܽܘܟܟ ܬܰܘ ܗ̄ ܥܠ ܕܐܣܠܺܝܬ ܡܶܠܬܟ ܘܩܝܡܟ܀

76- ܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܥܰܒܕܟ ܗ̄ ܒܝܕ ܢܒܺܝ̈ܐ܀

ܟ

81- ܪܶܓܰܬ݀ ܢܰܦܫܝ ܠܦܽܘܪܩܢܟ ܘܠܡܶܠܬܟ ܣܰܒܪܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܰܝܡܢܶܬ ܕܡܶܫܬܰܡܠܝܐ ܒܰܥܒܕܐ܀

82- ܣܰܟܺܝ̣̈ܝ̱ ܥܝ̈ܢܝ ܒܰܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ ܘܰܚܒܨ ܟܽܘܦ ܠܡܺܐܡܪܟ ܗ̄ ܠܡܽܘܠܟܢܟ܀ ܕܐܡܬܝ ܬܒܰܝܐܰܢܝ ܒܰܫܠܝ ܝܽܘܕ ܘܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ܀

83- ܡܛܠ ܕܰܗܘܺܝܬ ܐܝܟ ܙܶܩܐ ܕܡܶܨܛܰܪܝܐ ܒܓܠܝܕܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܒܠܰܗܓܐ܀ ܣܘܡ̄ܐ: ܒܩܰܪܨܢܐ܀

84- ܟܡܐ ܐܢܘܢ ܝܰܘܡ̈ܬܗ ܕܥܰܒܕܟ ܗ̄ ܙܥܽܘܪ̈ܺܝܢ܀ ܘܕܰܠܡܐ ܠܐ ܐܻܚܶܐ ܥܕܰܡܐ ܕܶܐܚܙܶܝܗ̇ ܠܐܘܪܫܠܶܡ܀

88- ܐܝܟ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܗ̄ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ܀ ܐܚܢܝ ܗ̄ ܐܦ ܗܫܐ܀

ܠ

89- ܠܥܠܡ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܘܡܶܠܬܟ ܩܰܝܡܐ ܒܰܦܬܚ ܩܦ ܘܰܙܩܦ ܝܽܘܕ. ܗ̄ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ ܘܐܦ ܗ̇ܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܩܰܘܝܐ ܒܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܓܠܐ܀

90- ܬܰܩܶܢܬ ܐܰܪܥܐ ܘܰܐܩܝܡܬܗ̇ ܗ̄ ܗ̇ܟܢܐ ܐܦ ܡܶܠܬܟ ܕܥܠ ܦܽܘܢܝܰܢ ܬܰܩܶܢ ܘܰܐܩܝ̣ܡ܀

92- ܐܶܠܘ ܠܐ ܢܡܽܘܣܟ ܕܰܗܘܐ ܠܝ̣ ܪܶܢܝܐ ܗ̄ ܕܢܶܦܘܩ ܠܥܰܒܕܐ܀ ܐܴܒܕ ܗܘܺܝܬ ܒܡܽܘܟܟܝ ܗ̄ ܕܥܪܨ ܥܠܰܝ ܡ̣ܢ ܒܒܠܝ̈ܐ܀

95- ܥܠܰܝ ܣܰܟܝܘ ܥܰܘ̈ܠܐ ܕܢܰܘܒܕܽܘܢܢܝ ܗ̄ ܒܳܒܠܝ̈ܐ܀ ܘܣܗܕܽܘܬܟ ܐܶܣܬܰܟܠܶܬ ܗ̄ ܠܐ ܩܢܛܶܬ ܡ̣ܢܗܘܢ܀

96- ܠܟܠ ܣܰܘܦܐ ܚܙܺܝܬ ܩܶܨܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܟܠ ܓܡܽܘܪܝܐ܀ ܣܘܡ̄ܐ: ܕܟܠ ܬܽܘܩܢܐ ܚܙܝܬ ܫܽܘܠܡܐ ܗ̄ ܚܙܺܝܬ ܚܰܪܬܐ ܕܫܶܒܝܰܢ ܘܰܕܦܽܘܢܝܢ. ܘܕܐܒܕܢܐ ܕܒܒܠܝ̈ܐ܀ ܘܛܒ ܪܘܺܝܚ ܦܽܘܩܕܢܟ ܗ̄ ܘܐܦܶܢ ܠܢܽܘܓܪܐ ܡܬܰܚ ܐܠܐ ܠܚܰܪܬܐ ܡܶܫܬܰܡܠܐܷ܀

ܡ

97- ܡܐ ܪܶܚܡܰܬ ܢܡܘܣܟ ܘܟܠܗ ܝܰܘܡܐ ܗܽܘܝܘ ܪܶܢܝ̣ܝ̱ ܒܰܚܒܨ ܢܽܘܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ: ܒܰܫܠܝ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܘܓܝܝ̱ ܗ̄ ܕܰܚܙܺܝܬ ܕܫܰܪܺܝܪ܀

98- ܚܰܟܶܡܰܝܢܝ ܡ̣ܢ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܝ ܗ̄ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢܗܘܢ܀ ܕܶܐܕܰܥ ܦܽܘܪ̈ܣܰܝܗܘܢ ܕܥܠܝ܀

99- ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܡܰܠܦܢ̈ܝ ܗ̄ ܟܰܠܕܝ̈ܐ ܕܰܐܠܦܽܘܢܝ ܒܺܝܫ̈ܬܐ܀ ܣܰܟܶܠܰܝܢܝ ܗ̄ ܕܐܒܛܠ ܒܺܝܫ̈ܬܗܘܢ܀

100- ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܩܰܫܝ̣̈ܫܐ ܗ̄ ܣܒ̈ܐ ܒܒܠܝ̈ܐ܀ ܐܶܣܬܰܟܠܬ ܗ̄ ܒܚ̈ܶܠܡܶܐ ܘܰܦܫܪ̈ܰܝܗܘܢ܀

103- ܚܠܝ̈ܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܠܰܫܡ̈ܝ ܚܶܟܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܐ ܚܠܶܝܢ ܠܓܓܪܬܝ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܠܣܰܘܩܝ ܡܺܐܡܪ̈ܰܝܟ܀

ܢ

105- ܫܪܓܐ ܗܺܝ ܡܶܠܬܟ ܗ̄ ܢܡܽܘܣܟ܀ ܠܪ̈ܶܓܠܝ ܗ̄ ܒܚܶܫܘܟܐ ܕܫܶܒܝܐ܀

108- ܒܡܶܠܘ̈ܗܝ ܕܦܽܘܡܝ ܗ̄ ܕܰܡܨܰܠܐ ܐܢ݂ܐ܀ ܨܒܺܝ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܘܩܒܠ ܐܶܢܝܢ܀

109- ܢܰܦܫܝ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܗܺܝ ܒܟܠܙܒܰܢ ܗ̄ ܓܠܶܝܢ ܠܟ ܚܽܘܫܒ̈ܝ܀

110- ܣܡܘ ܠܝ̣ ܚܛܝ̈ܐ ܦܰܚ̈ܐ ܗ̄ ܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܣܥܰܘ ܕܢܰܗܦܟܽܘܢܢܝ ܕܐܶܦܠܽܘܚ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܰܝܗܘܢ܀

111- ܡܛܠ ܕܒܽܘܣܡܐ ܗ̣ܝ ܕܠܶܒܝ ܗ̄ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܥܶܢܝܢܐ ܕܚܰܢ̈ܦܐ܀

112- ܐܰܦܢܝܬ ܗ̄ ܐܢ̇ܐ ܠܶܒܝ܀ ܘܠܐ ܬܶܩܪܐ ܐܦܢܐ ܗ̄ ܕܐܢ̱ܬ܀ ܕܶܐܥܒܶܕ ܦܽܘܩ̈ܕܢܰܝܟ ܠܥܠܡ ܒܰܫܪܪܐ ܗ̄ ܘܠܘ ܒܐܣܟܺܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܦܽܘܪܥܢܐ܀ ܣܘܡ̄ܐ: ܠܦܽܘܪܥܢܘܬ ܐܰܓܪܐ ܕܰܠܥܠܡ܀

ܣ

113- ܣܢܺܝܬ ܠܥܘ̈ܠܐ ܗ̄ ܒܳܒܠܝ̈ܐ܀ ܘܢܡܘܣܟ ܪܶܚܡܶܬ ܗ̄ ܠܡܶܛܰܪ܀

114- ܣܶܬܪܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܩܐ܀ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܙܰܒܢ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ܀

115- ܥܒܪܘ ܡ̣ܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܪܚܶܩܘ ܡ̣ܢܝ ܥܰܘ̈ܠܐ ܗ̄ ܐܢܬܘܢ ܒܳܒܠܝ̈ܐ ܘܠܐ ܬܥܰܘܟܽܘܢܢܝ ܕܶܐܛܰܪ ܦܽܘܩܕܢ̈ܘܗܝ ܕܰܐܠܗܝ܀

117- ܘܐܬܝܰܠܦ ܒܰܦܬܚ ܝܽܘܕ ܘܠܡܰܕ ܒܦܽܘܩ̈ܕܢܰܝܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܬܗܓܶܐ ܒܙܰܕܝ̈ܩܰܝܟ ܗ̄ ܘܺܐܨܦ ܕܢܛܘܪ̈ܘܬܗ ܕܢܳܡܘܣܳܐ܀

120- ܩܦܘܕ: ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܬܰܢܝܳܢܳܐܝܬ ܢܣܒܺܝܢ ܠܗ̇ ܠܗ̇ܕܐ ܟܶܐܡܰܬ ܟܡܫ ܘܕܳܒ ܡ̣ܢ ܕܶܚܠܬܟ ܡܪܝܐ. ܐܶܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ: ܒܰܙܢܐ ܕܡܶܠܬܐ ܒܰܥܝܬܐ ܟܶܐܡܰܬ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܩܦܽܘܕ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܐܟܡܫ ܘܐܕܺܝܒ ܒܶܣܪܝ ܡ̣ܢ ܕܶܚܠܬܟ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܥܡ ܕܶܚܠܬܟ ܠܒܶܣܪܝ ܗ̄ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܕܡ̣ܢ ܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܕܶܚܠܶܬ܀

ܥ

121- ܥܳܒܶܕ ܕܺܝܢܐ ܘܙܰܕܺܝܩܘܬܐ ܗ̄ ܥܒܶܕ ܠܝ̣ ܕܺܝܢܐ ܡ̣ܢ ܛܳܠܘ̈ܡܝ܀

122- ܘܠܐ ܢܶܥܫܩܘܢܢܝ ܗ̄ ܢܶܛܠܡܘܢܢܝ܀

126- ܙܰܒܢܐ ܗܽܘ ܠܡܶܦܠܚܗ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܗܐ ܫܠܡ̈ܝ ܫܰܒܥܝ̣ܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܶܐܫܬܰܘܕܝ̣ܬ ܕܡܰܦܢܶܐ ܐܢܬ ܠܝ̣܀

127- ܛܒ ܡ̣ܢ ܕܰܗܒܐ ܘܛܳܒ ܡ̣ܢ ܟܺܐܦ̈ܐ ܛܒ̈ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܛܘܦܰܐ ܙܝܘܢ ܗ̄ ܕܒܒܠܝ̈ܐ܀

ܦ

129- ܪܰܘܪ̈ܒܢ ܐܶܢܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܡܺܝ̈ܗܢ ܣܗܕܘ̈ܬܟ ܗ̄ ܕܶܐܬܡ̈ܠܠܝ ܒܦܽܘܡܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐ܀

130- ܦܬܚ ܡܶܠܬܟ ܘܰܐܢܗܰܪ ܘܣܰܟܠ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܒܰܥܒܳܕܐ ܚܰܘܐ ܡܪܘܬܟ ܘܚܰܝܠܟ ܠܗܢܘܢ ܕܛܥܶܝܢ ܪ̈ܶܥܝܢܝܗܘܢ܀

131- ܦܽܘܡܝ ܦܶܬܚܶܬ ܗ̄ ܘܰܩܪܺܝܬ ܡܶܠܝ̈ܗܘܢ ܕܰܢܒܝ̈ܐ܀ ܘܣܩܬ ܪܽܘܚܐ ܗ̄ ܩܰܕܝܫܐ ܘܝܶܕܥܶܬ ܟܰܣܝ̈ܬܐ܀

133- ܘܠܐ ܢܶܫܬܰܠܰܛ ܒܝ̣ ܥܰܘܠܐ ܒܰܙܩܦ ܘܰܐܘ ܗ̄ ܚܰܢܦܐ܀

136- ܬܰܦ̈ܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܐܶܬܘ ܡ̣ܢ ܥܰܝܢ̈ܝ ܥܠ ܕܠܐ ܢܛܰܪܘ ܗ̄ ܐܰܒܗ̈ܝܢ ܢܡܘܣܟ܀

ܨ

137- ܙܰܕܝ̣ܩ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܟܠܡܐ ܕܰܥܒܰܕܬ ܠܢ܀ ܘܛܒ ܬܪ̈ܺܝܨܺܝܢ ܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܗ̄ ܕܒܗܘܢ ܪܕܰܝܬܢ܀

138- ܦܶܩܕܬ ܒܰܪܒܨ ܦܶܐ ܘܩܽܘܫܝ ܕܠܰܕ ܗ̄ ܒܥܺܝܬ ܣܗܕܘܬܟ܀ ܦܰܩܕܬ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܘܪܽܘܟܟ ܕܠܰܕ ܡ̣ܢ ܦܽܘܩܕܐ܀

139- ܫܰܢܩܰܢܝ ܚܣܡܐ ܗ̄ ܕܒܒܠܝ̈ܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܢܩܰܢܝ ܛܢܳܢܟ܀

140- ܓܰܒܝܐ ܗ̣ܝ ܡܶܠܬܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܩܶܐ ܗ̣ܘ ܡܺܐܡܪܟ܀

141- ܙܥܘܪ ܐܢ݂ܐ ܘܫܺܝܛ ܗ̄ ܒܦܶܚܡܐ ܕܒܒܠܝ̈ܐ܀

142- ܙܰܕܝܩܘܬܟ ܩܰܝܡܐ ܠܥܰܠܡ ܗ̄ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܙܰܕܝܩܘܬܟ ܙܰܕܝܩܘܬܐ ܗ̱ܝ ܠܥܠܡ܀

ܩ

145- ܩܪܺܝܬܟ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܠܶܒܝ ܗ̄ ܒܰܐܪܥܐ ܕܒܒܶܝܠ܀ ܥܢܺܝܢܝ ܘܶܐܛܰܪ ܦܽܘܩ̈ܕܢܝܟ ܗ̄ ܒܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

147- ܩܰܕܡܶܬ ܒܨܰܦܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܢܘܬܐ ܗ̄ ܠܰܡܫܰܒܚܽܘܬܟ܀

148- ܩܰܕܶܡ̈ܝ ܥܰܝ̈ܢܝ ܠܡܰܛܰܪܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܘܬ ܨܰܦܪܐ܀ ܕܶܐܪܢܐ ܒܡܶܠܬܟ ܗ̄ ܕܶܐܡܰܬܝ ܬܶܫܬܰܡܠܐ ܠܘܬܝ܀

152- ܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ ܝܶܕܥܬ ܣܗܕܘܬܟ ܗ̄ ܕܣܗܕܬܢܝ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝ̈ܐ: ܕܟܕ ܢܶܚܛܐ ܢܬܪܕܐ ܘܟܕ ܢܬܽܘܒ ܢܶܬܩܒܠ܀ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܥܠܡ ܬܰܩܢܬܗ̇ ܗ̄ ܫܰܪܪܬܗ̇ ܠܣܗܕܘܬܐ ܗ̇ܕܐ܀

ܪ

153- ܚܙܺܝ ܡܽܘܟܟܝ ܗ̄ ܕܡ̣ܢ ܒܳܒܠܝ̈ܶܐ܀ ܘܦܰܨܢܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܝ̣̈ܕܝܗܘܢ܀

155- ܪܰܚܝ̣ܩ ܗ̣ܘ ܦܽܘܪܩܢܐ ܗ̄ ܕܺܝܠܢ܀ ܡ̣ܢ ܥܰܘ̈ܠܐ ܗ̄ ܒܳܒܠܝ̈ܐ ܒܗ̇ܝ ܕܰܒܨܒܝܢܗܘܢ ܛܒܐ ܠܐ ܡܚܰܪܪܺܝܢ ܠܟ ܣܳܟ܀

160- ܪܝ̣ܫ ܡܶܠܬܟ ܗ̄ ܐܶܡܬܝ: ܕܒܗ̇ ܐܶܫܬܘܕܝܬ ܠܢ ܦܽܘܢܝܐ܀ ܩܽܘܫܬܐ ܗ̄ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܘܫܪܪܐ܀

ܫ

161- ܪܰܘܪ̈ܒܢܐ ܗ̄ ܕܒܳܒܠܝ̈ܶܐ܀ ܪܕܦܽܘܢܝ ܣܪܺܝܩܐܝܬ ܗ̄ ܟܕ ܠܐ ܐܱܣܟܠܶܬ ܒܗܘܢ܀

164- ܫܒܰܥ ܒܝܰܘܡܐ ܫܰܒܰܚܬܟ ܗ̄ ܚܽܘܕܪܐ ܕܬܶܫܒܚ̈ܬܟ ܐܝܟ ܟܪܽܘܟܝܐ ܕܒܶܪ̈ܝܬܟ ܛܰܟܣܶܬ܀ ܥܠ ܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܗ̄ ܕܕܳܢܶܬ ܠܒܳܒܠܝ̈ܐ܀

165- ܘܠܰܝܬ ܠܗܘܢ ܟܪܝܽܗܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܶܫܠܐܴ ܗ̄ ܢܶܟܝܢܐ ܕܡ̣ܢ ܚܰܫ̈ܐ ܘܶܢܣܝܽܘ̈ܢܐ܀

168- ܘܟܠܗܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܬܝ ܠܩܽܘܒܠܟ ܗ̄ ܓܰܠܝ̈ܢ ܐܶܢܝܢ ܩܕܡܝܟ܀

ܬ

169- ܬܶܥܽܘܠ ܬܶܫܒܘܚܬܝ ܩܕܡܰܝܟ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܬܰܬܩܰܒܶܠ܀

171- ܢܰܒܰܥ ܠܶܫܢܝ ܡܺܐܡܪܟ ܗ̄ ܩܕܳܡ ܟܠܢܫ ܢܰܟܪܶܙ ܬܶܫܒܚ̈ܬܟ܀

174- ܣܰܟܝܰܬ݀܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܰܒܒܬ݀܀ ܣܘܡ̄ܐ: ܐܬܝܐܝܒܬ݀ ܢܰܦܫܝ ܠܦܽܘܪܩܢܟ ܗ̄ ܕܶܐܫܬܰܘܕܝ̣ܬ ܠܝ̣܀ ܘܰܒܢܡܽܘܣܟ ܪܢܺܝܬ ܒܰܚܒܨ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܐܢ̇ܐ ܗܶܪܓܶܬ܀

175- ܬܺܚܐ ܢܰܦܫܝ ܗ̄ ܕܩܰܪܝܒܐ ܠܡܺܐܒܰܕ܀ ܘܰܬܫܰܒܚܟ ܗ̄ ܟܕ ܬܶܦܪܩܝܗ̇܀ ܘܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܗ̄ ܟܺܐܢܐ܀ ܗܽܘ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ ܢܥܺܝܪܰܢܝ܀

176- ܐܶܬܛܥܺܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܥܺܝܬ ܐܝܟ ܥܶܪܒܐ ܐܰܒܝ̣ܕܐ܀ ܣܽܘܡ̄ܐ: ܦܗܺܝܬ ܐܝܟ ܪܥܘܝܐ ܕܡܶܬܛܪܕ ܗ̄ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܰܝܬ ܠܗ ܝܨܘܦܐ܀ ܒܥܺܝܘܗܝ ܠܥܰܒܕܟ ܗ̄ ܐܰܦܢܢܝ ܠܰܛܝܪܟ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܫܥܣܪ

ܐܰܡܝ̣ܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܟܕ ܐܶܬܪܕܶܦ ܡ̣ܢ ܫܐܘܠ ܘܰܥܡܰܪ ܒܝܬ ܢܽܘܟܪ̈ܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܡܰܣܩܢ̈ܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܕܡܣܩ̈ܬܐ ܗ̄ ܫܐܠ ܥܰܡܐ ܕܢܶܣܩ ܡ̣ܢ ܒܳܒܶܝܠ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܘܢܶܬܚܰܪܪ ܡ̣ܢ ܥܰܒܕܘܬܐ܀

1- ܠܡܳܪܝܐ ܒܽܐܘܠܨܢܝ ܩܪܺܝܬ ܗ̄ ܕܢܺܐܬܐ ܠܐܻܝܠܝ܀ ܘܰܥܢܢܝ ܡܪܝܐ ܘܦܰܨܝܗ̇ ܒܝܽܘܕ ܠܢܰܦܫܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܽܘܠܨܢܐ܀

3- ܡ̇ܢܐ ܢܶܬܠܘܢ ܠܟ ܘܡܢܐ ܢܰܘܣܦܘܢ ܠܟ ܗ̄ ܐܘ ܫܐܘܠ܀ ܠܶܫܢ̈ܐ ܢܰܟܽܘ̈ܠܬܢܶܐ ܗ̄ ܕܨܐܬ ܐܢܬ ܠܗܘܢ܀

4- ܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ ܕܓܰܒܪܐ ܗ̄ ܫܐܘܠ܀ ܫܢܺܝܢܺܝܢ ܗ̄ ܠܽܘܩܒܰܠܝ܀ ܐܝܟ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܒܰܠܽܘܛܐ ܗ̄ ܠܐܰܒܕܢܶܗ ܕܩܰܝܣܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܡ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܡܰܕܒܪ̈ܝܬܐ܀ ܣܘܡ̄ܐ: ܡܩܰܘܶܛܝ̈ܬܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܥܡ ܩܕܺܝ̈ܚܬܐ ܥܪ̈ܩܝܬܐ܀

5- ܘܝܠܝ ܕܬܰܘܬܒܽܘܬܝ ܐܓܪܬ݀܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝܶܪܟܰܬ݀ ܗ̄ ܒܝܬ ܢܽܘܟܪ̈ܝܐ܀ ܘܰܫܪܺܝܬ ܒܡܰܫܟܢܐ ܕܩܰܕܪ ܗ̄ ܚܫܽܘܫܐ. ܘܩܰܕܪ ܬܘܒ ܒܪܶܗ ܗ̣ܘ ܬܶܢܝܢܐ ܕܝܫܡܥܺܝܠ. ܘܐܬܪܐ ܬܘܒ ܕܰܐܕܽܘܡܝ̈ܐ ܒܢܰܝ̈ ܥܺܣܽܘ ܩܰܕܪ ܡܶܬܩܪܐ. ܘܡܰܕܒܪܐ ܬܘܒ ܬܰܝܡܢܝܐ ܕܡܬܚ ܥܕܰܡܐ ܠܒܶܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ ܩܰܕܪ ܡܶܫܬܰܡܰܗ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ

ܢܒܺܝܘܬܐ ܕܥܠ ܦܽܘܢܝܗ ܕܥܰܡܐ ܕܡ̣ܢ ܒܳܒܶܝܠ܀

1- ܐܰܪܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܪܝ̣ܡܶܬ ܥܰܝܢ̈ܝ ܠܛܽܘܪܐ ܗ̄ ܕܨܶܗܝܘܢ ܕܒܗ ܒܢܐ ܗܰܝܟـܠܐ܀ ܐܰܝܡܶܟܐ ܢܺܐܬܐ ܡܥܰܕܪܢܝ ܗ̄ ܫܪܐ ܠܒܺܝ̈ܫܬܐ ܕܰܐܚܝ̣ܕ ܐܢ݂ܐ ܒܗܶܝܢ܀

3- ܠܐ ܢܶܬܠ ܪܶܓܠܟ ܠܙܰܘܥܬܐ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܢܒܺܝܐ ܠܥܰܡܐ ܡܠܰܒܶܒ ܘܐܡ̇ܪ܀

5- ܡܪܝܐ ܢܰܛܠ ܠܟ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܝܰܡܝ̣ܢܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܟܠ ܢܶܟܝܢ̈ܝܢ ܢܣܰܬܪܟ܀

6- ܒܐܝ̣ܡܡܐ ܫܶܡܫܐ ܠܐ ܢܰܟܶܝܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܢܰܘܩܕܟ܀ ܘܐܦܠܐܴ ܣܰܗܪܐ ܒܠܶܠܝܐ ܗ̄ ܩܰܪܺܝܪܽܘܬܗ܀

8- ܢܶܛܪ ܡܰܦܩܟ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܒܶܝܠ܀ ܘܡܰܥܠܟ ܗ̄ ܕܠܐܘܪܫܠܶܡ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

ܐܰܡܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܐܢܫ̈ܐ ܥܰܬܝ̣ܩ̈ܐ ܕܰܒܥܰܡܐ ܕܒܒܒܶܝܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܕܶܝܢ ܒܦܽܘܢܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܡܰܣܩܢ̈ܐ ܕܕܰܘܺܝܕ܀

1- ܚܕܺܝܬ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܗܘܰܘ ܠܝ̣ ܗ̄ ܕܦܰܩܶܕ ܟܽܘܪܫ ܡܰܠܟܐ ܦܪܣܝܐ ܟܕ ܐܰܡܠܶܟ ܥܠ ܒܒܶܝܠ ܕܢܺܐܙܰܠܘܢ ܥܶܒܪ̈ܝܶܐ ܠܐܰܬܪܗܘܢ܀

2- ܩܝ̈ܡܢ ܗܘ̈ܝ ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܗ̄ ܒܚܽܘܫܒܝ܀ ܒܬܰܪ̈ܥܰܝܟܝ ܗ̄ ܐܘܪܫܠܶܡ܀

3- ܐܘܪܫܠܶܡ ܡܒܰܢܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܶܬܒܰܢܝܐ ܗ̄ ܚܰܕܬܐܝ̣ܬ܀

4- ܠܬܰܡܢ ܒܠܳܡܰܕ ܣܠܩ̈ܝ ܫܰܪ̈ܒܬܐ ܗ̄ ܕܫܰܒ̈ܛܰܝ ܝܰܥܩܘܒ܀ ܫܰܪ̈ܒܬܶܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܰܝ̈ܬܝܐ ܕܝ̣ܠܗ܀ ܣܗܕܘܬܐ ܠܝ̣ܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܦܽܘܢܝܗܘܢ ܣܗܕ ܥܠܰܝܗܘܢ ܕܚܰܝܒܝ̣ܢ ܠܡܰܘܕܝܘ ܠܰܫܡܗ ܕܡܪܝܐ܀

6- ܫܰܐܠܘ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ ܒܰܫܠܡܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܶܡ ܗ̄ ܕܓܒܪ ܠܚܰܒܪ̈ܘܗܝ ܐܡ̇ܪ ܕܐܢ ܐܢ̇ܐ ܠܡ ܠܐ ܡܶܫܬܘܶܐ ܐܢ̣ܐ ܕܶܐܥܽܘܠ ܠܗ̇ ܘܰܐܢܬܘܢ ܬܶܥܠܘܢ ܫܰܐܠܘ ܒܰܫܠܡܗ̇ ܡ̣ܢ ܕܝ̣ܠܝ܀

7- ܢܶܗܘܐ ܫܠܡܐ ܒܚܰܝܠܟܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܒܪ ܫܽܘܪܟܝ܀ ܣܘܡ̄ܐ: ܒܰܣܝܓܟܝ܀ ܘܟܰܗܺܝܢܘܬܐ ܗ̄ ܕܒ̈ܬܐ ܒܣܚܪ̈ܬܟܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܡܓ̈ܕܠܝ ܣܚܪ̈ܬܟܝ܀

9- ܡܛܠ ܒܰܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܗ̄ ܗܰܘ ܕܒܶܟܝ ܗ̣ܘ: ܐܶܒܥܐ ܒܛܒ̈ܬܶܟܝ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

ܐܡܝ̣ܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܐܰܟܡ̇ܢ ܕܢܰܓܺܝܪܐܻܝܬ ܫܰܐܠ ܥܰܡܐ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܕܢܶܦܢܘܢ ܡ̣ܢ ܒܳܒܶܝܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܡܰܣܩܢ̈ܐ܀

1- ܠܘܬܟ ܐܰܪܝ̣ܡܬ ܥܰܝ̈ܢܝ ܗ̄ ܒܐܘܠܨܢܝ܀ ܥܡܘܪܐ ܕܫܡܝܐ ܗ̄ ܕܚܙܶܐ ܐܢܬ ܟܠܗܶܝܢ ܕܰܠܘܬܝ܀

2- ܐܝܟ ܥܰܝܢ̈ܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܠܘܬ ܡܪ̈ܰܝܗܘܢ ܘܐܝܟ ܥܰܝܢ̈ܐ ܕܰܐܡܬܐ ܠܘܬ ܡܪܬܗ̇ ܗ̄ ܒܟܠ ܙܢܳܐ ܕܥܰܒܕܽܘܬܐ ܕܝ̣ܠܟ ܚܢܰܢ ܘܡܶܢܟ ܡܣܰܟܝܢܢ ܒܽܘܝܐܐ܀

3- ܡܛܠ ܕܣܽܘܓܐܐ ܕܫܺܝܛܽܘܬܐ ܫܡܰܥܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܳܒܠܝ̈ܐ܀

4- ܘܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܫܰܒܰܗܪ̈ܢܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܫ̈ܩܠܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ

ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܥܰܡܐ ܕܰܦܢܰܘ ܡ̣ܢ ܒܳܒܶܝܠ ܘܰܡܬܰܢܝܢ ܥܩ̈ܬܐ ܕܰܣܒܰܠܘ ܡ̣ܢ ܒܳܒܠܝ̈ܶܐ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܕܐܓܗܺܝܘ ܡ̣ܢܗܘܢ ܒܚܰܝܠܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܥܰܕܪܢܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܡܰܣܩܢ̈ܐ܀

1- ܐܶܠܘ ܠܐܴ ܡܪܝܐ ܕܩܡ ܠܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܠܘ ܠܐ ܕܡܪܝܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܰܢ ܗ̄ ܕܰܦܪܰܩ ܠܢ ܡ̣ܢ ܒܳܒܠܝ̈ܶܐ܀

4- ܪܶܓܠܬܐ ܗ̄ ܕܚܺܐܦܗܘܢ܀ ܥܶܒܪܰܬ݀ ܥܠ ܢܰܦܫܰܢ ܗ̄ ܘܰܓܪܦܬܰܢ ܘܐܘܒܠܬܰܢ ܠܒܳܒܶܝܠ܀

5- ܘܡܰܝ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܗ̄ ܚܰܝܠܘ̈ܬܗܘܢ܀

7- ܦܰܚܐ ܐܶܬܬܒܰܪ ܗ̄ ܠܡܰܠܟܘܬ ܒܒܠܝ̈ܶܐ ܕܢܣܒܘܗ̇ ܦܪ̈ܣܝܶܐ܀ ܘܰܚܢܰܢ ܐܶܬܦܰܨܺܝܢܰܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܥܰܒܕܽܘܬܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

ܡܶܬܢܰܒܐ ܥܠ ܙܟܘܬܗ ܕܥܰܡܐ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܦܽܘܢܝܗܘܢ ܕܰܚܣܢܘ ܠܰܒܥܶܠܕܒܒ̈ܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܡܰܣܩܢ̈ܐ܀

1- ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܡܪܝܐ ܒܛܽܘܪܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܰܚܢܰܢ܀ ܠܐ ܢܙܽܘܥܽܘܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܪ̈ܕܽܘܦܰܝܗܘܢ܀ ܐܠܐ ܠܥܠܡ ܢܶܬܒܘܢ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ܀

2- ܐܘܪܫܠܶܡ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܗ̇ ܗ̄ ܘܡܡܰܪܝܢ ܠܗ̇ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܰܒܝ̈ܢ܀ ܘܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܪܰܒ ܘܥܰܫܝ̣ܢ ܡ̣ܢ ܗ̇ܠܝܢ܀ ܟܪܺܝܟ ܠܥܰܡܗ ܗ̄ ܕܒܓܘܗ̇܀

3- ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܶܬܬܢܺܝܚ ܫܰܒܛܐ ܕܥܰܘ̈ܠܐ ܗ̄ ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ܀ ܒܰܡܢܬܐ ܗ̄ ܒܰܐܪܥܐ܀ ܕܙܰܕܝ̣̈ܩܐ܀

5- ܢܶܕܒܰܪ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ܀ ܥܒ̈ܕܝ ܥܰܘܠܐ ܗ̄ ܠܐܰܒܕܢܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ

ܡܶܬܢܰܒܐ ܥܠ ܥܰܡܐ ܕܰܒܒܳܒܝܠ ܕܫܳܐܠܝܢ ܦܽܘܢܝܐ ܡ̣ܢ ܐܰܠܗܐ ܘܡܶܫܬܰܘܕܶܝܢ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܣܥܪܺܝܢ ܐܢ ܗ̣ܘ ܢܶܬܦܰܪܩܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܡܰܣܩܢ̈ܐ܀

1- ܟܕ ܡܦܰܢܐ ܡܪܝܐ ܫܒܺܝܬܐ ܕܨܶܗܝܘܢ ܗ̄ ܠܓܘܗ̇܀ ܗܘܶܝܢ ܐܝܟ ܗܢܘܢ ܕܚܕܶܝܢ ܗ̄ ܒܦܽܘܪܩܢܐ ܕܡ̣ܢ ܡܰܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܡܒܰܝ̈ܐܢܶܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ ܘܣܘܡ̄ܐ: ܐܝܟ ܚܙ̈ܝܰܝ ܚܶܠܡ̈ܐ܀

2- ܕܰܐܣܓܝ̣ ܡܪܝܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܥܡ ܗ̇ܠܝܢ ܗ̄ ܥܶܒܪ̈ܝܐ܀

4- ܐܰܗܦܟ ܡܪܝܐ ܫܒܺܝܬܰܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܒܶܝܠ܀ ܐܝܟ ܦܨܺܝ̈ܕܐ ܕܰܒܬܰܝܡܢܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܚܶܦܪ̈ܐ ܕܰܒܐܪܥܐ ܕܬܰܝܡܢܐ ܕܡ̣ܢ ܫܶܠܝ ܡ̣ܢ ܡܰܝ̈ ܡܶܛܪܐ ܡܶܬܡܠܶܝܢ: ܗ̇ܟܢܐ ܐܦ ܐܘܪܫܠܶܡ ܡ̣ܢܢ ܬܶܬܡܠܐܷ܀

5- ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܙܪܥܺܝܢ ܒܕܶܡܰܥܬܐ ܗ̄ ܙܰܪܥܐ ܕܰܬܝܒܘܬܐ܀ ܒܚܰܕܽܘܬܐ ܢܶܚܨܕܽܘܢ ܗ̄ ܚܪܘܪܐ ܘܦܽܘܪܩܢܐ܀

6- ܡܗܰܠܟܽܘ ܡܗܰܠܶܟ ܘܰܒܟܐ ܗ̄ ܒܡܰܚܬܬܐ ܕܰܠܒܒܶܝܠ܀ ܐܰܝܢܐ ܕܰܫܩܺܝܠ ܙܰܪܥܐ ܗ̄ ܕܰܬܝܒܘܬܐ܀ ܡܶܐܬܐ ܐܴܬܶܐ ܒܚܰܕܘܬܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܒܶܝܠ܀ ܐܰܝܢܐ ܕܰܫܩܺܝܠ ܟܰܦܐ ܗ̄ ܕܡܰܠܝܐ ܚܽܘܣܝܐ ܕܰܚܛܗ̈ܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ

ܐܰܡܝ̣ܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܥܰܡܐ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܦܽܘܢܝܗܘܢ ܕܰܡܥܰܘܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܘܢ ܒܥܶܠܕܒܒ̈ܝܗܘܢ ܡ̣ܢ ܒܶܢܝܢܗ ܕܗܰܝܟـܠܐܷ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܙܽܘܪܒܒܶܝܠ ܕܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܕܺܝܗܘܕܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܡܰܣܩܢ̈ܐ ܕܰܫܠܝܡܘܢ. ܗܽܘ ܫܠܝܡܘܢ ܙܰܡܪܗ̇ ܠܰܙܡܺܝܪܬܐ ܗ̇ܕܐ ܒܛܰܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ܀

1- ܐܢ ܡܪܝܐ ܠܐ ܒܳܢܶܐ ܒܰܝܬܐ ܗ̄ ܗܰܝܟܠܐܴ ܕܝ̣ܠܗ܀ ܐܢ ܡܪܝܐ ܠܐ ܢܛܪ ܩܪܺܝܬܐ ܗ̄ ܐܘܪܫܠܶܡ ܡ̣ܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܕܠܚܺܝܡܺܝܢ ܥܠܝܗ̇܀

2- ܣܪܺܝܩܺܝܢ ܐܢܘܢ ܐܰܝܠܝܢ ܕܰܡܩܰܕܡܝ̣ܢ ܠܰܡܩܡ ܗ̄ ܠܰܥܒܕܐ ܕܗܰܝܟܠܐ܀ ܘܡܰܘܚܪܺܝܢ ܠܡܶܬܒ ܗ̄ ܡ̣ܢܗ ܕܥܒܕܐ ܘܠܡܶܦܛܪ܀ ܐܟ̈ܠܰܝ ܠܰܚܡܐ ܒܟܺܐܒ̈ܶܐ ܗ̄ ܕܡ̣ܢ ܬܥܳܫܐ ܕܒܶܢܝܢܐ܀ ܗ̇ܟܢ ܢܶܬܠ ܠܚܰܒܺܝܒ̈ܘܗܝ ܫܶܢܬܐ ܗ̄ ܕܰܢܝܚܐ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܢܐ ܒܰܝܬܗ ܘܩܪܺܝܬܗ܀

3- ܝܪܬܘܬܗ ܓܝܪ ܡܪܝܐ ܒܢܰܝ̈ܐ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܕܦܪܩ ܡ̣ܢ ܒܳܒܶܝܠ܀ ܐܰܓܪܐ ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܡܰܪܒܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܟܰܪܣܐ܀ ܩܰܪܩܦܝܐ: ܕܰܒܡܰܪܒܥܐ ܗ̄ ܚܠܦ ܡܽܘܟܟܗܘܢ ܕܒܫܶܒܝܐ ܐܰܓܪܐ ܡܰܪܒܥܝܐ ܐܰܘܟܝܬ ܝܰܠܕ̈ܐ ܢܶܬܠ ܠܗܘܢ܀

4- ܐܝܟ ܓܶܐܪܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܚܰܝܠܬܢܐ ܗ̄ ܟܠ ܕܒܠܰܥ ܒܗ ܠܡܰܘܬܐ ܡܶܫܬܕܐ܀ ܗ̇ܟܢ ܐܢܘܢ ܒܢ̈ܝ ܥܠܰܝܡܽܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܢܰܝ̈ܐ ܕܡܢܦܨ̈ܐ܀ ܡܰܦܰܩܬܐ ܕܫܶܬ: ܒܢܰܝ̈ܐ ܕܝ̣ܠܝ ܠܛܺܝ̈ܫܐ ܗ̄ ܒܰܒܢܰܝ̈ܗܘܢ ܐܝܟ ܕܒܓܶܐܪ̈ܶܐ ܢܶܬܚܰܫܚܘܢ ܘܢܶܙܟܘܢ ܠܰܒܥܶܠܕܒܒ̈ܝܗܘܢ܀

5- ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܓܰܒܪܐ ܕܢܶܡܠܐ ܩܛܺܝܪܩܗ ܡ̣ܢܗܘܢ ܗ̄ ܫܶܠܛܗ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܒܶܝܬ ܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܶܓܬܗ ܡ̣ܢܗܘܢ ܗ̄ ܕܗ̇ܠܝܢ ܓܶܐܪ̈ܐ ܫܢܺܝܢ̈ܐ܀ ܘܠܐ ܢܶܒܗܬܘܢ ܟܕ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܡ ܒܥܶܠܕܒܒܐ ܒܬܰܪܥܐ ܗ̄ ܕܰܡܕܺܝܢܬܐ ܟܕ ܐܬܐ ܥܠܰܝܗܘܢ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ

ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܒܳܒܶܝܠ ܦܢܰܘ ܡܰܪܬܐ ܕܢܺܐܨܦܘܢ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ ܕܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܒܛܒ̈ܬܗ ܕܰܐܠܗܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܡܰܣܩܢ̈ܐ܀

1- ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܟܠ ܕܕܚܶܠ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܟܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܠ ܕܽܘܟ܀

2- ܥܰܡܠܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܦܺܐܪ̈ܰܝܟ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܦܽܘܠܚܢܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܟ: ܟܕ ܬܶܐܟܽܘܠ ܒܰܪܢܫܐ ܗ̄ ܒܟܺܐܢܽܘܬܐ ܘܠܰܘ ܒܚܶܕܪܐ܀

3- ܛܽܘܒܰܝܟ ܘܛܒܬܐ ܠܢܰܦܫܟ ܗ̄ ܝܰܬܝ̣ܪܐܝܬ ܟܕ ܬܶܗܘܐ ܐܰܢܬܬܟ ܐܝܟ ܓܦܶܬܐ ܫܒܺܝܚܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܰܗܺܝܢܬܐ ܒܰܫܦܽܘ̈ܠܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܣܶܛܪ̈ܰܝ܀ ܣܽܘܡ̄ܐ: ܒܬܰܘܘܢ̈ܝ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܒܙܘܺܝܬܐ ܕܒܰܝܬܟ ܗ̄ ܕܡܰܦܪܝܐ ܠܟ ܒܢܰܝ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

ܡܒܰܕܶܩ ܥܠ ܦܽܘܢܝܗ ܕܥܰܡܐ ܘܡܰܠܦ ܠܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܡܰܣܩܢ̈ܐ܀

1- ܣܓܺܝܘ ܐܠܘ̈ܨܝ ܗ̄ ܡܶܨܪ̈ܝܐ܀ ܡ̣ܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ ܗ̄ ܒܡܶܨܪܶܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܙܰܒܢܝ̈ܢ ܣܰܓܝ̈ܐܢ ܐܰܩܪܶܒܘ ܥܰܡܝ ܡ̣ܢ ܛܰܠܝܘܬܝ܀

2- ܢܺܐܡܰܪ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܕܰܣܓܝܘ ܐܠܘ̈ܨܰܝ ܗ̄ ܒܳܒܠܝ̈ܶܐ ܬܘܒ ܡ̣ܢ ܛܰܠܝܘܬܝ܀

4- ܡܪܝܐ ܙܰܕܝ̣ܩ ܘܰܡܦܰܫܰܚ ܣܰܘܟܰܝ̈ܗܘܢ ܗ̄ ܒܢܰܝ̈ܗܘܢ ܕܥܰܘ̈ܠܐ ܒܳܒܠܝ̈ܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܣܩ ܩܕܠܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܚܰܨܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܫܪ̈ܒܽܘܩܝܬܐ܀ ܡܰܦܰܩܬܐ ܕܚܰܡܶܫ: ܩܽܘܠܪܐ ܕܚܰܛܝ̈ܐ܀

6- ܕܡܐ ܕܢܶܫܒܰܬ݀ ܒܗ ܪܘܚܐ ܫܠܦ ܘܝܒܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗ̇ܘ ܕܰܩܕܡ ܕܢܗܒܒ܀ ܣܘܡ̄ܐ: ܕܢܰܦܢܶܝܢ ܗ̄ ܕܢܶܡܚܶܐ ܟܰܢܐ ܐܰܘܟܝܬ ܥܶܩܪܐ ܝܒܫ ܗ̄ ܕܠܐ ܠܰܚܨܕܐ ܗܘܶܐ ܘܠܐ ܠܕܪܟܬܐ ܐܬܐ܀

7- ܘܐܦ ܠܐ ܩܦܠܶܗ ܡܩܰܒܪܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܥܰܡܗ ܗܰܘ ܕܰܡܟܰܢܶܫ ܟܰܦ̈ܐ܀

8- ܘܠܐ ܐܡ̣ܪܘ ܠܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܒܪܺܝܢ ܗ̄ ܥܠ ܣܢܐܝ̈ܗ̇ ܕܨܶܗܝܘܽܢ܀ ܕܒܽܘܪܟܬܶܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠܰܝܟܘܢ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܘܶܝܢ܀ ܒܰܪܶܟܢܟܘܢ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܥܰܡܐ ܠܰܚ̈ܕܕܶܐ ܐܡܪܝܢ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ

ܐܰܡܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܙܰܕܝ̣̈ܩܐ ܕܰܒܥܰܡܐ ܕܰܒܒܒܶܝܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܰܡܣܩܢ̈ܐ܀

1- ܡ̣ܢ ܥܽܘܡܩܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܽܘܡܩ̈ܐ ܣܰܓܝ̣ܐܢܐܝܬ ܗ̄ ܕܚܽܘܫܒ̈ܝ ܓܰܘܝ̈ܐ ܩܪܺܝܬܟ ܡܪܝܐ܀

2- ܢܶܗܘ̈ܝܢ ܐܶܕܢܰܝ̈ܟ ܗ̄ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܐܢܫܝܐ ܡܣܬܘܕ. ܘܠܘ ܕܠܐܠܗܐ ܠܐ ܓܫܺܝܡܐ ܐܶܕܢ̈ܐ ܐܝ̣ܬ ܓܽܘܫܡܢܝ̈ܬܐ܀ ܨܝ̈ܬܢ ܠܩܠܐ ܕܟܽܘܫܦܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܩܕܝ̣ܡ܀

3- ܐܢ ܚܛܗ̈ܐ ܢܛܰܪ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܘܠܐܴ ܠܚܶܐ ܐܢܬ܀ ܡܰܢܘ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܡ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܡ̇ܢܘ ܡܣܰܝܒܰܪ ܠܟ܀ ܡܥܰܦܦ ܠܰܫܡܗ ܕܡܪܝܐ. ܣܽܘܪܝܝܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܥܰܦܶܦ܀

6- ܣܰܟܝܰܬ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܠܦܽܘܪܩܢܶܗ܀ ܡ̣ܢ ܡܰܛܰܪܬܐ ܕܨܰܦܪܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܡܰܛܰܪܬܐ ܕܨܰܦܪܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܝܽܘܡ ܠܝܽܘܡ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ

ܐܰܡܝ̣ܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ: ܟܕ ܡܰܘܕܰܥ ܥܠ ܙܢܰܝ̈ܗܘܢ ܒܝܕ ܦܰܪܗܣܝܰܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ܗܘܢ܀ ܠܚܶܡ ܕܝܢ ܠܰܕܒܶܝܬ ܕܳܢܝܐܝܠ ܘܚܰܢܰܢܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܡܰܣܩܢ̈ܐ ܕܕܰܘܺܝܕ܀

1- ܡܪܝܐ ܠܐ ܬܶܬܪܺܝܡ ܠܶܒܝ ܗ̄ ܟܕ ܒܰܕܩܶܬ ܟܰܣܝ̈ܬܐ ܠܡܰܠܟܐ ܕܒܳܒܶܝܠ܀

ܘܠܐ ܐܶܬܬܪ̈ܺܝܡܝ ܥܰܝܢ̈ܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܫ̈ܬܰܩܰܠܝܢ ܗ̄ ܙܰܟܺܝܬ ܠܢܽܘܪܐ ܘܠܐܰܪ̈ܝܰܘܬܐ܀

2- ܐܠܐ ܡܰܟܟܶܬ ܢܰܦܫܝ ܐܝܟ ܚܣܺܝܠܐ ܕܥܠ ܐܶܡܗ ܗ̄ ܕܒܟܶܐ ܘܒܳܥܶܐ ܗܰܢܝܐܘܬܶܗ ܕܚܰܠܒܐ܀ ܘܐܝܟ ܚܣܺܝܠܐ ܗܘܬ ܥܠܰܝ ܢܰܦܫܝ ܗ̄ ܕܰܐܡܝ̣ܢܐܝܬ ܒܟܶܐ ܘܡܶܬܓܰܪܓܚ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܕ

ܡܶܬܢܰܒܐ ܥܠ ܥܰܡܐ ܕܰܒܒܒܶܝܠ ܐܰܟܡܰܢ ܕܡܰܥܗܕܺܝܢ ܠܐܠܗܐ ܚܽܘܒܗ ܪܰܒܐ ܕܰܠܘܬ ܕܰܘܺܝܕ ܘܫܐܠܺܝܢ ܡ̣ܢܗ ܪ̈ܰܚܡܐ ܡܛܠ ܡܽܘܠܟܢ̈ܘܗܝ ܘܫܽܘܘ̈ܕܝܘܗܝ ܕܰܠܘܬܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܕܰܘܺܝܕ ܣܰܟܽܘܠܬܢܘܬܐ ܗ̄ ܢܒܺܝܐ ܩܰܕܶܡ ܡܰܠܶܠ ܥܠ ܗ̇ܠܝܢ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܢ܀ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܡܰܣܩܢ̈ܐ܀

1- ܐܬܕܰܟܪ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܡܶܬܟܰܫܦܢܐܻܝܬ܀ ܡܪܝܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܘܠܟܠܗ ܡܽܘܟܟܶܗ ܗ̄ ܕܰܩܕܡ ܩܺܒܘܬܐ ܟܕ ܚܠܺܝܛ ܗܘܐ ܥܡ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܘܰܐܡܗ̈ܬܗ܀

2- ܕܝ̣ܡܐ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܐܶܥܽܘܠ ܠܡܰܛܠܠܶܗ ܕܒܰܝܬܝ ܗ̄ ܘܶܐܬܓܝܐܐ ܒܗ ܟܡܐ ܩܺܒܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܡܐܢ̈ܝ ܬܶܫܡܫܬܗ ܠܒܰܪ ܒܝܪ̈ܺܝܥܬܐ ܕܣܰܥܪܐ ܘܡܶܫܟ̈ܐ ܕܚܰܝ̈ܘܬܐ܀

5- ܥܕܰܡܐ ܕܶܐܫܟܰܚ ܐܰܬܪܐ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܥܗܝܢ ܠܡܶܒܢܐ ܒܰܝܬܐ ܠܡܪܝܐ܀

6- ܗܳܐ ܫܡܰܥܢܗ̇ ܗ̄ ܚܢܰܢ ܠܡܶܠܬܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܕܶܐܡ̣ܪ: ܕܒܢܐ ܗܰܝܟܠܐ ܠܐܠܗܐ ܒܐܦܰܪܬܐ ܗ̄ ܒܶܝܬܠܚܶܡ ܩܪܺܝܬܗ ܕܕܰܘܺܝܕ܀ ܘܐܫܟܚܢܗ̇ ܗ̄ ܠܡܶܠܬܐ ܕܶܐܫܬܰܡܠܝܰܬ݀܀ ܒܚܰܩ̈ܠܬܐ ܗ̄ ܕܒܐܕܪܗ ܕܐܪܢ ܝܰܒܘܣܝܐ܀

8- ܩܽܘܡ ܡܪܝܐ ܠܰܢܝܚܬܟ ܗ̄ ܠܡܽܘܠܝܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܗܰܝܟܠܟ܀ ܐܢܬ ܘܩܺܒܽܘܬܐ ܕܥܽܘܫܢܟ ܗ̄ ܗܝ ܕܒܗ̇ ܐܶܬܚܙܺܝܬ ܕܚܺܝܠܐ ܥܠ ܦܠܶܫ̈ܬܝܶܐ܀

10- ܡܛܠ ܕܰܘܺܝܕ ܥܰܒܕܟ ܗ̄ ܫܽܘܘܕܝܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܠܗ܀ ܠܐ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦ̈ܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܟ ܗ̄ ܙܽܘܪܒܒܶܝܠ ܡܰܠܟܰܢ܀

11- ܝ̣ܡܐ ܡܪܝܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܒܰܫܪܪܐ ܘܠܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܡ̣ܢܗ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܰܗܦܰܟ ܡ̣ܢ ܫܐܘܠ܀

14- ܗ̇ܪܟܐ ܐܬܒ ܗ̄ ܒܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܡܛܠ ܕܪܰܓܬܗ̇ ܒܪܽܘܟܟ ܓܳܡܰܠ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀

15- ܘܰܠܨ̈ܝܕܶܝܗ̇ ܗ̄ ܠܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܨܝܕܺܝܢ ܩܽܘܝܡܐ ܠܚܰܝܰܝ̈ܗܘܢ ܒܟܠ ܐܽܘܡܢܘ ܐܱܝܕܐ ܕܗܺܝ܀ ܐܶܒܰܪܶܟ: ܪܘܚܢܐܻܝܬ ܥܠ ܫܠܝ̣ܚ̈ܐ ܡܶܬܢܣܒ ܦܶܬܓܡܐ ܗ̇ܢܐ܀

17- ܬܰܡܢ ܗ̄ ܒܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܐܶܕܢܰܚ ܩܰܪܢܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܗ̄ ܪܺܝܫܢܘܬܐ ܒܝܰܕ ܙܽܘܪܒܒܶܝܠ ܕܡ̣ܢ ܙܰܪܥܶܗ ܡܶܬܝܰܒܠ ܘܰܡܕܰܩܰܪ ܠܥܰܡܡ̈ܐ ܢܽܘܟܪ̈ܝܶܐ܀

18- ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܢܰܥܦܶܐ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܢܰܟܪܶܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܗܰܒܶܒ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܢܶܕܢܰܚ܀ ܩܽܘܕܫܝ ܗ̄ ܡܫܺܝܚܽܘܬܝ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ

ܡܒܰܕܶܩ ܥܠ ܥܰܡܐ ܕܰܒܒܒܶܝܠ ܐܰܟܡܢ ܕܡܰܥܗܕܝܢ ܠܐܠܗܐ ܚܽܘܒܗ ܪܰܒܐ ܕܠܰܘܬ ܕܰܘܺܝܕ ܘܫܐܠܺܝܢ ܡ̣ܢܗ ܪ̈ܰܚܡܐ ܡܛܠ ܡܽܘܠܟܢ̈ܘܗܝ ܘܫܽܘܘ̈ܕܝܘܗܝ ܕܰܠܘܬܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܡܰܣܩܢ̈ܐ ܠܕܰܘܺܝܕ܀

1- ܡܐ ܛܒ ܗ̄ ܠܫܶܡܥܐ܀ ܘܡܐ ܫܰܦܝ̣ܪ ܗ̄ ܠܰܚܙܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܐ ܗ̇ܟܝܠ ܡܢܐ ܕܫܰܦܝ̣ܪ ܐܽܘܡܢܐ ܕܰܦܨܝ̣ܚ܀ ܠܐܚ̈ܐ ܡܐ ܕܥܡܪܝ̣ܢ ܐܰܟܚܕܐ ܗ̄ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܘܝ̣ܗܘܕܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܪܶܝܢ ܥܡ ܚ̈ܕܕܶܐ܀

2- ܐܝܟ ܡܶܫܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܡܽܘܪܘܢ܀ ܕܢܚܬ ܥܠ ܪܝ̣ܫܐ ܘܥܠ ܕܰܩܢܐ ܗ̄ ܡܰܩܢܶܐ ܠܗܘܢ ܦܰܐܝܽܘܬܐ ܗܟܢܐ ܡܶܬܗܰܕܪ ܐܰܚܐ ܒܰܐܚܽܘܗܝ܀ ܕܰܩܢܗ ܕܰܐܗܪܘܢ ܕܢܚܶܬ ܥܠ ܒܰܪܨܰܘܪܐ ܕܟܽܘܬܺܝܢܗ ܗ̄ ܝܰܬܝܪ ܘܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܘܫܰܦܝ̣ܪ̈ܝ ܫܺܝܽܘܬܐ ܗܘܶܝܢ܀

ܐܝܟ ܛܰܠܐ ܕܚܶܪܡܘܢ ܗ̄ ܛܽܘܪܐ ܪܡܐ ܕܨܶܝܕ ܛܽܘܪܐ ܕܠܶܒܢܢ ܕܰܒܝܕ ܬܰܠܓܐ ܣܰܓܝܐܐ ܕܢܚܶܬ ܘܰܡܩܰܘܐ ܥܠܰܘܗܝ ܛܰܠܐ ܩܰܪܝܪܐ. ܢܚܶܬ ܡ̣ܢܗ ܥܠ ܛܽܘܪܐ ܕܨܶܗܝܘܢ ܘܰܡܪܓܐ ܘܡܰܫܦܪ ܠܡܰܘܥܺܝܬܗ܀ ܡܛܠ ܕܬܰܡܢ ܗ̄ ܐܰܝܟܐ ܐܰܘܝܽܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗ̇ܕܐ ܐܝ̣ܬ܀ ܦܩܰܕ ܡܪܝܐ ܒܽܘܪܟܬܐ ܘܚܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܗܰܢܝ̈ܐܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ

ܡܰܠܦ ܠܥܰܡܐ ܕܡ̣ܢ ܒܬܪ ܦܽܘܢܝܗܘܢ ܕܡ̣ܢ ܒܒܶܝܠ ܬܶܫܒܚ̈ܬܐ ܕܠܐ ܫܰܠܘܐ ܢܰܣܩܘܢ ܠܐܰܠܗܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܡܰܣܩܢ̈ܶܐ܀

1- ܒܰܪܟܘ ܠܡܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܐ ܗ̇ܟܝܠ ܒܰܪܶܟܘ ܠܡܪܝܐ܀ ܟܠܟܘܢ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܕܰܓܒܟܽܘܢ ܠܒܰܝܬܝܽܘܬܗ܀ ܐܰܝܠܝܢ ܕܩܳܝܡܝܢ ܒܒܰܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܬܐ ܗ̄ ܒܥܶܕܢܐ ܕܫܶܠܝܐ ܕܰܒܗܺܝܠܽܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝܺܬܪ ܫܡܐ ܕܡܪܝܐ ܦܣܩ ܘܐܡ̇ܪ: ܒܠܰܝ̈ܠܘܬܐ܀

2- ܐܰܪܝ̣ܡܘ ܐܝ̣ܕܰܝ̈ܟܘܢ ܠܩܽܘܕܫܐ ܒܰܙܩܦ ܫܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܪܒܨܐ ܣܰܓܝܐܢܐܝܬ ܗ̄ ܠܐܰܦ̈ܝ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܐ܀

3- ܢܒܰܪܶܟ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܥܰܡܐ ܐܢܫ ܠܚܰܒܪܗ ܐܡ̇ܪ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

ܡܰܪܬܐ ܠܥܰܡܐ ܕܰܦܢܰܘ ܡ̣ܢ ܒܒܶܝܠ ܕܰܐܡܝ̣ܢܐܝܬ ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܐܠܗܐ ܥܒܶܕ ܛܒ̈ܬܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܰܠܠܘܝܰܐ܀

1- ܫܰܒܰܚܘ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܘ ܥܶܒܪ̈ܝܐ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܛܰܝܒܘ̈ܬܶܗ ܕܰܠܘܬܟܘܢ܀

2- ܘܰܒܕܪܐ ܒܰܙܩܦ ܪܺܝܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܕܪܬܐ ܕܒܰܝܬܗ ܕܰܐܠܗܢ ܗ̄ ܒܗܰܝܟܠܐܴ܀

3- ܙܡܰܪ ܒܰܫܠܝ ܙܰܝ ܠܰܫܡܗ܀

4- ܘܠܝ̣ܣܪܐܝܠ ܠܟܶܢܫܗ ܗ̄ ܕܢܶܗܘܐ ܠܗ ܟܶܢܫܐ ܒܰܝܬܝܐ܀

5- ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܐܠܗ̈ܐ ܗ̄ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀

7- ܡܰܣܩ ܥܢܢ̈ܐ ܡ̣ܢ ܣܰܘܦ̈ܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܐܘܩܝܐܢܘܣ ܝܰܡܐ ܪܰܒܐ܀ ܘܒܰܪ̈ܩܶܐ ܕܰܠܡܶܛܪܐ ܥܒܰܕ ܗ̄ ܐܝ̣ܙܓ̈ܕܶܐ ܘܡܚܰܘ̈ܝܢܐ ܕܩܰܪܝ̣ܒ ܡܶܛܪܐ܀ ܥܢܢ̈ܐ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܠܰܗܓܐ ܡܶܬܓܰܫܡ̈ܢ ܘܡܶܬܠܰܒ̈ܕܢ. ܘܒܰܪ̈ܩܶܐ ܡ̣ܢ ܦܓܥܗܝܢ ܚܺܐܦܢܝܐ ܕܰܥܢܢ̈ܐ ܠܰܚ̈ܕܕܶܐ: ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ܀ ܘܪ̈ܽܘܚܶܐ ܡ̣ܢ ܥܶܛܪ̈ܶܐ ܬܶܢܢܝ̈ܶܐ ܕܣܠܩܺܝܢ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܘܫܓܫܺܝܢ ܠܐܐܰܪ܀ ܡܰܦܶܩ ܪ̈ܘܚܶܐ ܡ̣ܢ ܐܰܘܨܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܦܶܢ̈ܝܬܗ ܕܥܠܡܐ܀

11- ܘܰܠܟܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟܘ̈ܬܐ ܕܰܟܢܰܥܢ ܗ̄ ܬܠܬܝܢ ܘܚܰܕ ܕܰܚܪܒ ܝܶܫܘܥ ܒܰܪܢܘܢ܀

14- ܘܒܰܥ̈ܒܕܘܗܝ ܡܶܬܒܰܝܐ ܗ̄ ܟܕ ܬܝܒܺܝܢ ܘܡܶܬܬܰܪܨܺܝܢ܀

18- ܐܰܟܘܬܗܘܢ ܢܶܗܘܘܢ ܥܒܽܘ̈ܕܝܗܘܢ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܶܠܬܐ ܘܰܚܙܬܐ ܘܫܶܡܥܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܐ

ܐܰܟܡܰܢ ܕܰܦܢܰܘ ܥܰܡܐ ܡ̣ܢ ܒܒܶܝܠ: ܡܰܠܦ ܠܗܘܢ ܕܢܰܘܕܘܢ ܠܐܠܗܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܝ ܛܰܝܒܘ̈ܬܶܗ܀

1- ܐܰܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܢܬܘܢ ܒܰܝ̈ܬܝܐ ܕܝ̣ܠܗ܀

4- ܠܕܥܒܰܕ ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܪܰܘܪ̈ܒܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܗ̄ ܒܰܕܠܐܴ ܐܶܣܬܢܶܩ ܥܠ ܥܽܘܕܪܢܐ ܕܰܐܚܪ̈ܢܐ܀

6- ܠܕܰܪܩܰܥ ܐܰܪܥܐ ܥܠ ܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܠܝܰܒܝ̣ܫܐ ܘܝܰܩܝ̣ܪܐ ܥܠ ܪܰܛܝ̣ܒܐ ܘܩܰܠܝ̣ܠܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܫܩܐ܀

12- ܒܺܐܝܕܐ ܥܰܫܝ̣ܢܬܐ ܗ̄ ܡܚܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ܀ ܘܒܰܕܪܥܐ ܪܡܐ ܗ̄ ܐܰܦܶܩ ܠܥܰܡܗ܀

13- ܠܰܕܦܠܓ ܠܝܰܡܐ ܕܣܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܝܰܡܐ ܣܽܘܡܩܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܠܝܰܡܐ ܪܰܒܐ ܠܦܠܓ̈ܘܬܐ܀

15- ܠܰܕܛܰܪܶܦ ܒܰܦܬܚ ܛܶܝܬ ܘܰܪܒܨ ܪܺܝܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܢܦܰܨܶܐ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܘܛܰܒܰܥ܀ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ ܒܝܰܡܐ ܕܣܽܘܦ ܗ̄ ܘܰܚܣܟ ܐܶܢܘܢ ܡ̣ܢ ܥܰܘܠܐ܀

16- ܠܰܕܕܰܒܪ ܒܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ ܘܕܳܠܰܕ ܐܚܪܝܬܐ ܡ̣ܢ ܕܽܘܒܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܕܰܐܥܒܰܪ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܠܰܕܐܰܦܶܩ ܥܰܡܗ ܠܡܰܕܒܪܐ ܗ̄ ܘܟܠ ܛܒ̈ܢ ܛܰܝܶܒ ܠܗܘܢ܀

23- ܠܕܐܬܕܰܟܪܰܢ܀ ܩܰܪܩܰܦܝܐ: ܠܕܐܬܕܰܟܪܝܢ ܒܝܽܘܕ ܘܠܐ ܚܰܬܝ̣ܬ܀ ܒܡܽܘܟܟܢ ܗ̄ ܕܡ̣ܢ ܒܒܠܝ̈ܐ. ܘܚܰܪܪܰܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܡܶܨܪ̈ܝܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ

ܡܶܬܢܰܒܐ ܥܠ ܥܰܡܐ ܕܰܒܒܒܶܝܠ ܐܰܟܡܢ ܕܡܬܰܢܝܢ ܥܩ̈ܬܗܘܢ ܘܒܟܶܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܕܰܘܺܝܕ ܗܰܠܠܘܝܰܐ. ܒܝܰܕ ܐܶܪܰܡܝܐ ܕܠܐ ܐܝ̣ܬ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܫܡܐ ܠܘܬ ܥܶܒܪ̈ܝܐ ܗ̄ ܠܐܶܪܰܡܝܐ ܐܰܡܝ̣ܪ܀

1- ܥܠ ܢܰܗܪ̈ܰܘܬܐ ܕܒܒܶܝܠ ܗ̄ ܢܚܬܢܢ ܒܓܠܘܬܐ܀

2- ܥܠ ܥܰܪ̈ܒܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܥܰܪ̈ܦܬܐ ܕܰܒܓܰܘܗ̇ ܗ̄ ܕܒܒܶܝܠ܀ ܬܠܰܝܢ ܟܶܢܪ̈ܰܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܽܘܪ̈ܓܰܢܰܝܢ܀

3- ܡܛܠ ܕܬܰܡܢ ܫܰܐܠܘܢ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ ܡ̣ܢ ܫܽܘܐܠܐ ܠܘ ܫܶܐܠܬܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܬܰܡܢ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܫܒܝ̈ܢ ܡ̈ܠܐ ܕܬܶܫܒܚ̈ܬܐ ܗ̄ ܕܰܡܥܰܩܒܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡܢ ܘܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܢ: ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܫܰܒܚܝ̣ܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܪܝܐ ܐܰܠܗܟܘܢ܀ ܘܕܒܽܘܪ̈ܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܘܒܶܠܘ ܠܢ ܗ̄ ܒܳܒܠܝ̈ܶܐ܀ ܐܶܡܪܘ ܠܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܒܦܘܪܓܝܐ܀ ܫܰܒܚܘ ܠܢ ܡ̣ܢ ܬܶܫܒܚ̈ܬܗ̇ ܕܨܶܗܝܘܢ ܗ̄ ܒܩ̈ܠܐܷ ܘܢܶܥܡ̈ܬܐ ܐܰܟܡܐ ܕܰܡܫܰܒܚܝ̣ܢ ܗܘܰܝܬܘܢ ܠܨܶܗܝܘܢ܀

4- ܐܰܝܟܰܢ ܢܫܰܒܚ ܠܟܘܢ ܬܶܫܒܚ̈ܬܗ ܕܡܪܝܐ ܒܰܐܪܥܐ ܢܽܘܟܪܝܬܐ ܗ̄ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܠܝܢ ܕܢܡܘܣܐ: ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ ܠܐ ܫܰܠܝ̣ܛܝ̣ܢ ܠܡܶܥܒܰܕ܀

5- ܐܢ ܐܶܛܥܶܝܟܝ ܐܘܪܫܠܶܡ ܗ̄ ܐܶܬܦܰܢܐ ܨܶܝܕ ܙܡܪܐ ܘܰܪܘܙܐ ܟܡܐ ܕܐܝ̣ܬܰܝܟܝ ܚܰܪܝ̣ܒܐ܀ ܬܶܛܥܝܢܝ ܝܰܡܝ̣ܢܝ ܗ̄ ܠܐ ܬܘܒ ܬܣܰܝܥܰܢܝ܀

6- ܢܶܕܒܩ ܠܶܫܢܝ ܠܰܫ̈ܡܰܝ ܚܶܟܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܓܰܓܪܬܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܶܬܡܨܶܐ ܠܡܰܡܠܠܘ̣܀ ܐܢ ܠܐ ܐܶܬܕܰܟܪܶܟܝ ܗ̄ ܒܰܒܟܬܐ܀ ܐܠܐ ܐܰܣܩܝܗ̇ ܒܰܦܬܚ ܐܳܠܰܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܣܺܝܡܝܗ̇ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܒܪܺܝܫ ܚ̈ܕܘܬܝ ܗ̄ ܒܪܺܝܫ ܟܠܗܶܝܢ ܚ̈ܕܘܬܝ ܠܗ̇ ܡܰܣܶܩ ܐܢ݂ܐ ܘܣܐܷܡ ܐܢ݂ܐ ܒܬܰܪܥܺܝܬܝ܀

7- ܐܬܕܰܟܪ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܘܰܫܠܝ ܟܽܘܦ ܡܦܺܝܣܢܐܻܝܬ܀ ܡܪܝܐ ܠܰܒܢ̈ܝ ܐܰܕܽܘܡ ܗ̄ ܒܢ̈ܝ ܥܺܣܘ܀ ܒܝܰܘܡܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܶܡ ܗ̄ ܒܝܽܘܡ ܫܰܒܬܗ̇ ܘܶܐܬܢܰܩܡ ܡ̣ܢܗܘܢ ܕܐܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܒܒܠܝ̈ܐ܀ ܓܰܠܘܓܰܠܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܰܦܩܘ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܗܓܽܘܡܘ ܗܓܽܘܡܘ ܠܫܬܐܣ̈ܝܗ̇܀

8- ܒܰܪܬ ܒܒܶܝܠ ܗ̄ ܡܰܠܟܘܬ ܒܒܠܝ̈ܶܐ܀ ܒܙܽܘܙܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܘܺܝܬܐ܀ ܣܽܘܡ̄ܐ: ܠܶܣܛܝܬܐ܀

9- ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܢܐܚܘܕ ܝܰܠܘ̈ܕܰܝܟ ܘܢܫܰܩܦ܀ ܣܽܘܡ̄ܐ: ܘܢܛܒܘܚ ܠܟܺܐܦܐ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܰܥܒܕܬܝ ܐܰܢܬܝ ܝܰܠܘ̈ܕܝܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܶܡ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ

ܡܒܰܕܶܩ ܥܠ ܦܽܘܢܝܗ ܕܥܰܡܐ ܕܡ̣ܢ ܒܒܶܝܠ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܠܐܰܠܗܐ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܦܽܘܪܩܢܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܕܰܘܺܝܕ܀

1- ܐܰܘܕܐ ܠܟ ܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܠܶܒܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܘܣܶܦ ܡܛܠ ܕܰܫܡܰܥܬ ܟܠܗܶܝܢ ܡ̈ܠܐܷ ܕܦܽܘܡܝ܀ ܒܐܪܡܢܝܐ: ܠܰܝܬ ܦܶܬܓܡܐ ܗ̇ܢܐ ܐܰܟܡܐ ܕܐܦ ܠܐ ܒܣܽܘܪܝܝܐ܀ ܒܐܝ̣ܓܘܦܛܝܐ ܕܝܢ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܩܕܡ ܡܰܠܟ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܠܐܟ̈ܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܐܠܗ̈ܐ܀ ܐܶܙܰܡܪ ܠܟ ܒܰܦܬܚ ܙܰܝ ܗ̄ ܟܕ ܦܳܢܶܐ ܐܢ݂ܐ ܠܐܘܪܫܠܶܡ܀

2- ܡܛܠ ܕܰܐܘܪܒܶܬ ܥܠ ܟܠ ܫܶܡ ܡܺܐܡܪܟ ܗ̄ ܕܥܠ ܦܽܘܢܝܢ܀ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܡܐ ܕܡܶܫܬܰܡܰܗ ܒܶܝܬ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ܀

5- ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܗ̄ ܢܩܰܠܣܽܘܢ܀ ܐܘܪ̈ܚܬܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܣܽܘܥܪ̈ܢܰܘܗܝ ܕܰܠܘܬ ܒܒܠܝ̈ܐ ܕܒܙܶܕܩܐ ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ܀

6- ܘܰܐܝܢܐ ܕܡܶܬܬܪܝ̣ܡ ܗ̄ ܐܝܟ ܒܳܒܠܝܐ܀ ܡ̣ܢ ܪܽܘܚܩܐ ܝܕܥ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܡܢܶܐ ܥܬܺܝܕ ܠܡܓܕܫܗ܀

8- ܡܪܝܐ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܥܠܡ ܗ̄ ܐܰܫܝ̣ܕܝܢ ܥܠ ܟܠ܀ ܘܰܥܒܕ ܐܝ̣̈ܕܰܝܟ ܗ̄ ܚܢܰܢ܀ ܠܐ ܬܰܪܦܶܐ ܗ̄ ܠܢ ܕܢܺܐܒܰܕ ܠܰܓܡܪ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

ܐܡܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܕܰܒܥܰܡܐ ܕܰܒܒܒܶܝܠ ܐܰܟܡܰܢ ܕܒܥܶܝܢ ܓܗܝܬܐ ܕܡ̣ܢ ܒܝ̣̈ܫܬܐ ܘܫܐܠܺܝܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܚܢܳܢܐ ܕܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܥܠ ܟܝܢܶܗ ܫܒܝ̣ܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܫܽܘܠܡܐ ܡܙܰܡܘܪܐ ܠܕܰܘܺܝܕ܀

1- ܡܪܝܐ ܒܨܝܬܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܩܝܬܢܝ ܘܝ̣ܕܥܬܢܝ ܗ̄ ܕܠܐ ܐܶܬܪܦܝܬ ܣܟ ܡ̣ܢ ܣܰܒܪܐ ܕܰܥܠܰܝܟ܀

2- ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܰܘܬܰܒܝ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܘܰܡܩܡܝ ܗ̄ ܗܘܦ̈ܟܝ ܕܰܒܫܶܒܝܐ܀ ܐܣܬܰܟܰܠܬ ܡܰܚܫܒ̈ܬܝ ܡ̣ܢ ܡܪܰܘܡܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̄: ܡ̣ܢ ܪܰܘܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܪܘܚܩܐ܀

5- ܓܒܰܠܬܢܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܛܽܘܦܬܐ ܫܛܺܝܬܐ܀ ܘܣܡܬ ܥܠܰܝ ܐܝ̣ܕܟ ܗ̄ ܛܰܝܒܘܬܟ ܕܪܘܚܐ ܠܝ̣ ܫܰܟܢܶܬ܀

6- ܡ̣ܢܝ ܒܝܽܘܕ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܕܝ̣ܠܝ܀ ܗܘܬ ܝ̣ܕܰܥܬܐ ܗ̄ ܕܪܽܘܟܒܝ܀ ܘܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܗ̄ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܽܘ ܪܽܘܟܒܝ ܒܥܰܝܢ̈ܝ ܟܶܐܡܰܬ ܟܕ ܐܰܕܪܟܬ ܐܢ̇ܐ ܕܰܓܒܺܝܠܬܐ ܕܝ̣ܠܝ ܐܶܬܕܰܡܪܶܬ܀ ܐܬܕܰܡܪܰܬ݀ ܝ̣ܕܰܥܬܟ ܡ̣ܢܝ ܗ̄ ܠܝ̣ܕܰܥܬܐ ܐܰܠܗܝܬܐ ܒܥܐ܀ ܒܚܽܘ̈ܫܒܰܝ ܠܒܨܬܗ̇܀ ܘܠܐ ܡܨܶܐ ܐܢ݂ܐ ܚܰܝܠܐ ܗ̄ ܕܐܕܪܟܝܗ̇܀

7- ܠܐܰܝܟܐ ܐܺܙܠ ܡ̣ܢ ܪܘܚܟ ܒܰܥܨܳܨ ܘܰܐܘ ܘܠܐ ܬܶܩܪܐ ܐܘܪܚܟ ܒܐܠܰܦ ܗ̄ ܒܟܽܠܕܘܟ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܫܽܘܠܛܢܟ܀

9- ܘܐܢ ܐܰܪܝ̣ܡ ܟܶܢܦ̈ܝ ܗ̄ ܗܰܘܢܝ܀ ܐܝܟ ܕܢܶܫܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܢ ܐܶܫܩܘܠ ܓܶܦ̈ܝ ܐܝܟ ܢܽܘܓܗܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܢܶܣܒܶܬ ܓܶܦ̈ܝ ܒܫܰܦܪܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܐܢ ܐܶܣܒ ܓܶܦ̈ܐ ܢܽܘܓܗ̈ܝܐ܀ ܐܝ̣ܓܘܦܛܝܐ: ܒܨܰܦܪܐ܀

10- ܘܰܬܕܰܒܪܢܝ ܝܰܡܝ̣ܢܟ ܗ̄ ܬܦܪܢܣܢܝ܀

11- ܐܶܡܪܬ ܕܚܶܫܘܟܐ ܗ̄ ܕܫܶܒܝܐ܀ ܢܶܢܗܪ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܟܕ ܬܶܦܪܩܰܢܝ܀ ܘܠܶܠܝܐ ܗ̄ ܕܐܘܠܨܢܐ܀ ܢܶܢܗܪ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ ܒܰܐܦ̈ܝ ܗ̄ ܟܕ ܦܢܶܐ ܐܢ̣ܐ ܠܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܘܚܶܫܽܘܟܐ ܠܐ ܢܶܚܫܟ ܡ̣ܢܟ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܶܬܡܨܶܐ ܠܡܰܢܗܪܘܬܶܗ܀

12- ܘܠܶܠܝܐ ܐܝܟ ܐܝ̣ܡܡܐ ܢܶܢܗܪ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܬܢܗܰܪ܀

13- ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܬܰܩܶܢܬ ܟܽܘ̈ܠܝܬܝ ܗ̄ ܦܰܓܪܝ ܟܶܐܡܰܬ ܡ̣ܢ ܡܢܬܐ ܥܠ ܙܟܽܘܬܐ ܡܫܰܘܕܰܥ܀ ܘܩܰܒܶܠܬܢܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܰܕܰܪܬܢܝ܀ ܣܽܘܡ̄ܐ: ܣܪܓܬܢܝ ܗ̄ ܙܩܰܪܬܢܝ ܡ̣ܢ ܟܪܶܣ ܐܶܡܝ܀

14- ܐܰܘܕܐ ܠܟ ܡܛܠ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܕܥܶܒܕܶܬ ܗ̄ ܒܰܒܪܺܝܬܐ ܕܝ̣ܠܝ܀ ܘܢܰܦܫܝ ܛܒ ܝܕܥܐ ܗ̄ ܪܽܘܡܪܡ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ܀

15- ܘܠܐ ܟܣܝܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܡ̣ܢܟ ܕܰܥܒܰܕܬ ܒܣܶܬܪܐ ܗ̄ ܒܛܽܘܫܝܐ ܕܡܰܪܒܥܐ ܚܶܫܽܘܟܐ܀ ܢܶܚܬܶܬ ܠܬܰܚܬܝ̈ܬܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܒܳܒܶܝܠ ܒܫܶܒܝܐ܀ ܘܦܽܘܪܥܢܝ ܚܙ̈ܝ ܥܰܝܢ̈ܝ ܗ̄ ܠܦܽܘܬ ܚܛܗ̈ܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܒܟܽܘܦ܀

16- ܘܥܠ ܟܬܒ̈ܝܟ ܟܠܗܶܝܢ ܢܶܬܟ̈ܰܬܒܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܟܰܕܘ ܟܬܺܝ̈ܒܢ ܗܘ̈ܝ ܘܝ̣ܕܝ̣̈ܥܢ ܠܟ ܗ̇ܠܶܝܢ ܕܰܓܕܰܫ̈ܝ܀ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܐܶܬܟܰܪܝܘ ܗ̄ ܙܰܒܢܐ ܕܦܽܘܢܝܢ ܩܪܶܒ ܘܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܐܢܫ ܗ̄ ܐܝܟ ܡܘܫܶܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܩܕܡܰܝܢ܀

17- ܠܝ̣ ܕܝܢ ܛܳܒ ܝܺܩܰܪܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܰܓܝ ܐܶܬܝܰܩܪܘ܀ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܒܟܠ ܙܒܰܢ ܫܰܠܝ̣̈ܛܢܝܗܘܢ܀

18- ܐܷܡܢܐ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܕܢܝ̣ܐܝܠ ܘܰܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܐ ܘܢܚܡܝܐ܀ ܘܝܰܬܝܪ ܡ̣ܢ ܚܠܐ ܢܶܣܓܘܢ ܗ̄ ܡܨܰܠܐ ܐܢ̣ܐ ܕܢܶܣܓܘܢ܀ ܐܶܬܬܥܺܝܪܶܬ ܗ̄ ܠܰܬܝܒܘܬܐ܀ ܘܬܘܒ ܥܰܡܟ ܐܢ̣ܐ ܗ̄ ܒܐܘܪܫܠܶܡ ܒܪܽܘܚ ܘܐܦܶܢ ܠܘ ܒܰܦܓܰܪ܀

19- ܐܢ ܬܶܩܛܽܘܠ ܐܠܗܐ ܠܚܰܛܝ̈ܐ ܗ̄ ܒܒܠܝ̈ܶܐ: ܡܨܶܐ ܐܢ̣ܐ ܕܶܐܗܘܶܐ ܥܰܡܟ ܐܦ ܒܰܦܓܪ ܒܐܘܪܫܠܶܡ܀

20- ܡܛܠ ܕܡܠܠܽܘܟ ܗ̄ ܒܝ̣ܫܐܝܬ ܘܓܕܦܘ ܥܠܰܝܟ܀ ܘܰܢܣܰܒܘ ܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬܐ ܗ̄ ܕܡܶܠܰܝ̈ܗܘܢ ܡܕܺܝܢܬܟ ܐܘܪܫܠܶܡ܀

24- ܘܚܙܺܝ ܐܢ ܐܝ̣ܬ ܒܝ̣ ܐܘܪܚܐ ܕܫܽܘܩܪܐ ܗ̄ ܬܰܪܶܨܝܢܝ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥܐ

ܨܠܘܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܕܢܶܬܦܪܩ ܡ̣ܢ ܫܐܘܠ ܘܡ̣ܢ ܡܕܰܒܪ̈ܢܶܐ ܢܟܺܝ̈ܠܐܷ ܕܥܰܡܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܫܽܘܠܡܐ ܠܕܰܘܺܝܕ܀

1- ܦܰܨܢܝ ܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܒܰܪܢܫܐ ܒܝ̣ܫܐ ܗ̄ ܫܐܘܠ܀

2- ܘܟܠܶܗ ܝܰܘܡܐ ܓܰܪܓܘ ܗܶܪܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܕܰܪܘ ܩܪܒܐ ܗ̄ ܠܘܬܝ܀

4- ܕܶܐܬܚܰܫܒܘ ܠܡܶܕܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܥܰܪܩܠܘ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܠܰܡܒܰܛܠܘ ܗܰܠܟ̈ܬܝ ܗ̄ ܕܐܦܠ ܒܰܡܨܺܝ̈ܕܬܗܘܢ܀

7- ܡܰܛܠܠܗ ܕܪܺܝܫܝ ܒܝܰܘܡܐ ܕܰܩܪܒܐ ܗ̄ ܕܥܰܡ ܓܽܘܠܝܰܕ܀ ܘܢܶܚ̈ܬܢ ܥܠܰܝܗܘܢ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܥܠ ܣܕܽܘܡܝ̈ܐ܀

11- ܒܰܪܢܫܐ ܠܶܫܢܢܐ ܒܰܙܩܦ ܫܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܗܰܘ ܕܶܐܟܠ ܩܰܪܨܐ ܕܚܰܒܪܶܗ܀ ܠܐ ܢܶܬܩܰܝܡ ܒܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܗ̇ܕܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

12- ܝܶܕܥܶܬ ܕܥܒܕ ܡܪܝܐ ܕܝ̣ܢܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܰܝܠܝܢ ܕܰܓܕܰܫ̈ܝ ܠܫܐܘܠ ܝܶܠܦܬ ܟܺܐܢܘܬܐ ܕܕܺܝܢ̈ܘܗܝ ܕܐܠܗܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ

ܐܡܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܥܰܡܐ ܕܰܒܒܒܶܝܠ ܘܰܡܒܰܕܶܩ ܡ̣ܢ ܡܶܠܰܝ̈ܗܘܢ ܥܠ ܬܽܘܪܨ ܙܢܰܝ̈ܐ ܕܰܩܢܰܘ ܡ̣ܢ ܥܶܠܬܐ ܕܫܒܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܙܡܘܪܐ ܠܕܰܘܺܝܕ܀

1- ܡܪܝܐ ܩܪܺܝܬܟ ܗ̄ ܠܥܽܘܕܪܢܝ܀ ܐܢܬ ܥܢܺܝܢܝ ܗ̄ ܘܗܰܒܠܺܝ ܦܽܘܢܝܐ܀ ܨܽܘܬ ܡ̈ܶܠܝ ܘܩܰܒܠ ܗ̄ ܕܡ̣ܢ ܕܰܚܫܐ ܕܪܶܥܝܢܐ ܡܶܬܡ̈ܰܠܠܢ܀

2- ܨܠܘܬܝ ܐܝܟ ܥܶܛܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܝܟ ܠܒܽܘܢܬܐ ܩܕܡܰܝܟ ܗ̄ ܬܶܬܚܫܶܒ܀ ܩܽܘܪܒܢܐ ܕܐܝ̣̈ܕܝ ܐܝܟ ܩܽܘܪܒܢܐ ܕܪܰܡܫܐ ܗ̄ ܕܶܒܚܬܐ ܪܰܡܫܝܬܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܨܶܦܪܝܬܐ ܡܩܰܒܠܐ ܒܗ̇ܝ ܕܰܚܠܦ ܓܗܝܬܐ ܕܡ̣ܢ ܚܶܪ̈ܝܢܐ ܐܝ̣ܡܡ̈ܝܐ ܡܶܬܩܰܪܒܐ. ܘܨܶܦܪܝܬܐ ܚܠܦ ܗܶܪ̈ܬܐ ܠܶܠܝ̈ܝܬܐ ܕܰܒܨܺܝܪ̈ܢ ܒܝܕ ܫܶܠܝܐ ܘܒܗܺܝܠܽܘܬܐ܀

3- ܐܰܩܝ̣ܡ ܡܪܝܐ ܢܛܘܪܐ ܠܦܽܘܡܝ ܘܢܛܘܪܐ ܠܣܶܦܘ̈ܬܝ ܗ̄ ܕܠܐ ܟܕ ܐܶܙܕܟܶܐ ܡ̣ܢ ܥܩ̈ܬܐ ܐܰܟܫܠ ܠܰܟܢܬܝ ܘܐܓܕܦ ܥܠ ܐܠܗܝ܀

4- ܥܡ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܪ̈ܰܫܝ̣ܥܶܐ ܠܐ ܐܶܬܡܰܠܰܚ ܥܰܡܗܘܢ ܗ̄ ܢܶܒܣܰܡ ܠܝ̣ ܥܶܢܝܢܗܘܢ ܐܝܟ ܕܰܒܡܶܠܚܐ ܕܰܡܒܰܣܡܐ ܠܐܽܘܟܠܐܴ܀ ܣܽܘܡ̄ܐ: ܘܠܐ ܐܶܟܰܠ ܥܰܡܗܘܢ ܗܰܢܝܐܘܬܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܐܶܬܚܰܠܛ ܥܡ ܓܒܰܝ̈ܐ ܕܝ̣ܠܗܘܢ. ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܐܶܬܡܰܠܟܘ ܒܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ ܡ̣ܢ ܡܶܠܟܐ ܩܪܶܝܢ ܘܠܐ ܚܰܬܝ̣ܬ܀

5- ܡܛܠ ܕܰܨܠܘܬܝ ܥܠ ܒܺܝܫܽܘܬܗܘܢ ܗ̄ ܡܨܰܠܐ ܐܢ݂ܐ ܕܬܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܒܝ̣ܫܬܐ܀

6- ܘܶܐܬܟܠܺܝܘ. ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܒܠܥܘ܀ ܣܘܡ̄ܐ: ܢܬܠܫܘܢ ܒܺܐܝܕܐ ܕܟܺܐܦܐ ܗ̄ ܒܰܓܙܪ ܕܺܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܰܩܫܶܐ ܐܝܟ ܫܽܘܥܐ܀ ܕܝ̈ܢܝܗܘܢ ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܐܓܠܝܘܢܝ ܘܛܥܡܽܘܢܝ܀

7- ܐܝܟ ܣܶܟܬܐ ܕܨܪܝܐ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܠܡܰܘܥܺܝܬܐ ܕܙܰܪܥܐ ܗ̇ܟܢܐ ܨܠܘܬܝ ܕܥܠ ܒܳܒܠܝ̈ܶܐ ܬܰܘܥܐ ܐܰܒܕܢܗܘܢ܀

10- ܥܕܰܡܐ ܕܐܷܥܒܰܪ ܐܢ̇ܐ ܗ̄ ܒܰܫܠܡܐ ܠܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕ

ܬܰܟܫܶܦܬܗ ܕܥܰܡܐ ܕܰܒܒܒܶܝܠ ܕܒܥܶܝܢ ܫܪܝܐ ܕܒܝ̣ܫ̈ܬܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܨܠܘܬܐ ܕܣܰܟܽܘܠܬܢܘܬܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܟܕ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܒܰܡܥܰܪܬܐ܀

1- ܒܩܠܝ ܠܡܪܝܐ ܩܪܺܝܬ ܗ̄ ܒܐܘܠܨܢܐ܀

3- ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܫܒܺܝ̈ܠܝ ܗ̄ ܗܽܘܦ̈ܟܝ ܕܰܬܪܺܝܨܺܝܢ܀

4- ܚܪܶܬ ܠܝܰܡܝܢܐ ܗ̄ ܒܥܺܝܬ ܥܽܘܕܪܢܐ ܝܰܡܝ̣ܢܝܐ܀ ܘܰܚܙܺܝܬ ܘܠܰܝܬ ܕܚܟܶܡ ܠܝ̣܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܶܫܬܰܘܕܰܥ ܠܝ̣ ܗ̄ ܝܕܽܘ̈ܥܰܝ ܟܦܰܪܘ ܘܢܰܟܪܝܽܘܢܝ܀ ܐܶܒܕ ܡ̣ܢܝ ܒܝܽܘܕ ܒܝܬ ܡܰܥܪܩܐ ܒܰܫܠܳܝ ܪܺܝܫ ܐܝܟ ܡܰܥܪܒܐ ܗ̄ ܠܐ ܐܫܟܚܶܬ ܠܝ̣ ܐܰܬܪܐ ܕܠܗ ܐܶܥܪܽܘܩ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܒܕ ܥܪܽܘܩܝܐ ܡ̣ܢܝ܀ ܘܠܰܝܬ ܬܒܽܘܥܐ ܠܢܰܦܫܝ ܗ̄ ܠܐ ܡܰܠܟܐ ܘܠܐ ܕܰܝܢܐ ܕܶܢܦܪܩܰܢܝ ܐܝܟ ܕܰܒܙܰܒܢ̈ܐ ܩܰܕܡܝ̈ܐ܀

7- ܐܰܦܩ ܢܰܦܫܝ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܚܒܽܘܫܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܢܛܽܘܪܬܐ ܗ̄ ܒܳܒܶܝܠ܀ ܕܰܐܘܕܶܐ ܗ̄ ܐܢ̇ܐ ܠܰܫܡܟ ܒܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ܀ ܠܝ̣ ܢܣܰܟܽܘܢ ܙܰܕܝ̣̈ܩܝܟ ܗ̄ ܥܶܒܪ̈ܝܐ ܕܶܐܫܬܒܺܝܘ ܥܰܡܢ܀ ܟܕ ܬܶܦܪܥܢܝ ܗ̄ ܐܱܓܪܬܐ ܕܰܬܝܒܘܬܝ ܒܚܽܘܪܪܝ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ

ܐܰܡܝ̣ܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܥܠ ܥܰܡܐ ܕܰܒܒܒܶܝܠ ܕܡܶܬܟܰܫܦ ܘܫܐܠ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܪ̈ܰܚܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܙܡܘܪܐ ܠܕܰܘܝܕ ܟܕ ܐܰܒܝ̣ܫܠܘܡ ܒܪܶܗ ܪܕܶܦ ܗܘܐ ܠܗ܀

1- ܫܡܰܥ ܡܪܝܐ ܨܠܽܘܬܝ ܘܨܽܘܬ ܠܒܳܥܘܬܝ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܐܠܝܨ ܐܢ݂ܐ܀ ܒܡܺܐܡܪܟ ܗ̄ ܕܶܐܡܪܶܬ ܥܠ ܦܽܘܢܝ ܕܡ̣ܢ ܒܳܒܶܝܠ܀

2- ܥܢܺܝܢܝ܀ ܠܐ ܬܰܥܠܝܘܗܝ ܠܥܰܒܕܟ ܒܕܺܝܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܬܶܥܘܠ ܥܡ ܥܰܒܕܟ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܰܒܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܚܰܝܒ ܐܢ݂ܐ܀ ܡܛܠ ܕܠܐ ܙܟܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܠܐ ܢܶܙܕܰܕܩ ܩܕܡܰܝܟ ܟܠ ܕܚܰܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܟܺܐܢܐ܀

4- ܐܶܬܛܰܪܦܰܬ݀܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܩܰܛܦܰܬ ܥܠܰܝ ܪܽܘܚܝ ܗ̄ ܒܰܬܝܒܘܬܐ܀

5- ܐܶܬܕܟܰܪܬܟ ܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ ܗ̄ ܟܕ ܡܰܛܒ ܗܘܰܝܬ ܠܝ̣܀

6- ܢܰܦܫܝ ܨܰܗܝܐ ܗ̱ܝ ܠܟ ܗ̄ ܕܬܥܰܕܪܝܗ̇܀ ܐܝܟ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܠܡܶܛܪܐ܀ ܡܛܠ ܕܓܰܡܪܰܬ݀܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܱܘܦܝܰܬ݀ ܪܽܘܚܝ ܗ̄ ܐܶܬܛܰܠܩܘ ܚܰܝ̈ܝ܀ ܠܐ ܐܶܫܬܠܶܡ ܥܡ ܢܚ̈ܬܰܝ ܓܽܘܒܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܬܰܘܚܰܪܬܐ܀

8- ܛܰܝܒܘܬܟ ܗ̄ ܣܒܰܪܬܐ ܕܦܽܘܪܩܢܐ܀

10- ܪܽܘܚܟ ܡܒܰܣܰܡܬܐ ܗ̄ ܕܰܡܒܰܣܡܐ ܗܘܬ ܠܢ ܒܰܒܛܺܝܠܘܬܗ̇ ܕܰܥܠܰܝܢ܀ ܬܕܰܒܪܰܢܝ ܒܐܘܪܚܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܬܗܰܕܝܢܝ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ

ܬܰܘܕܝܬܐ ܕܡܰܩܒ̈ܝܐ ܕܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܙܟܘܬܗܘܢ ܕܚܣܢܘ ܠܰܒܥܶܠܕܒܒ̈ܝܗܘܢ ܘܫܐܠܺܝܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܦܽܘܪܩܢܐ ܡܫܰܡܠܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܕܰܘܺܝܕ ܥܠ ܓܽܘܠܝܰܕ܀

1- ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܪܝܐ ܕܰܐܠܦ ܐܝ̣̈ܕܝ ܠܰܩܪܒܐ ܗ̄ ܢܰܦܩܢܝ ܘܕܰܪܫܢܝ ܒܗ܀ ܘܨܶܒܥ̈ܬܝ ܗ̄ ܕܶܐܫܕܐ ܒܓܐܪ̈ܐ ܘܢܰܝ̈ܙܟܐ ܒܐܘܡܢܽܘܬܐ܀

3- ܡܪܝܐ ܡܢܰܘ ܒܰܙܩܦ ܡܺܝܡ ܘܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܒܰܪܢܫܐ ܕܝ̣ܕܰܥܬܝܗܝ ܗ̄ ܠܐ ܡܶܕܡ ܗ̣ܘ ܒܦܶܚܡܟ ܐܦ ܠܐ ܫܘܶܐ ܕܢܶܗܘܐ ܠܟ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܘܒܰܝܬܝܐ܀ ܒܰܨܚܚܐ: ܡܪܝܐ ܡܰܢܘ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܠܐ ܚܰܬܝ̣ܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܢܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܒܰܪܢܫܐ ܕܶܐܬܝ̣ܕܥܬ ܠܗ܀ ܘܒܰܪܢܫܐ ܕܰܚܫܒܬܝܗܝ ܗ̄ ܕܝ̣ܠܟ܀

4- ܒܰܪܢܫܐ ܠܠܰܗܓܐ ܕܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܣܪܺܝܩܽܘܬܐ ܐܶܬܕܰܡܝ ܗ̄ ܘܥܰܠܗܕܐ ܠܐ ܫܘܶܐ ܕܢܶܗܘܐ ܠܟ ܥܰܒܕܐ܀

5- ܘܰܟܐܝ̣ ܒܰܦܬܚ ܘܰܐܘ ܘܰܚܒܨ ܐܴܠܰܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܫܽܘܦ ܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܡܰܠܟ̈ܐ ܣܰܩܽܘܒܠܝ̈ܶܐ܀ ܘܢܶܬܢܘܢ ܗ̄ ܢܶܣܩ ܬܶܢܢܗܽܘܢ ܟܕ ܝܩܕܝ̣ܢ ܒܢܽܘܪܐ ܕܰܓܙܪ ܕܝ̣ܢܟ ܥܠܰܝܗܘܢ܀

7- ܐܣܶܩܝܢܝ ܡ̣ܢ ܡܰܝ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܗ̄ ܒܥܶܠܕܒܒ̈ܐ ܡܛܰܒܥ̈ܢܝ܀

8- ܘܝܰܡܝ̣ܢܗܘܢ ܗ̄ ܕܒܗ̇ ܝܗܒܝ̣ܢ ܫܠܡܐ܀ ܝܰܡܝ̣ܢܐ ܗܺܝ ܕܥܘܠܐ ܗ̄ ܕܢܶܟܠܐ܀ ܘܦܰܨܺܝܬ ܠܥܰܒܕܟ ܕܘܺܝܕ ܗ̄ ܠܡܰܠܟܐ ܕܡ̣ܢ ܕܰܘܺܝܕ ܡܶܬܝܰܒܠ܀ ܡ̣ܢ ܚܰܪܒܐ ܒܝ̣ܫܬܐ ܗ̄ ܚܰܪܒܐ ܒܣܽܘܟܠ ܢܝܙܟܐ ܘܠܘܟܝܬܐ ܡܰܠܶܠ. ܐܰܟܡܐ ܕܗܪܟܐ ܢܶܩܒܬܢܐܻܝܬ ܡܶܬܐܡܪ. ܟܕ ܣܽܘܟܠ ܚܽܘܪܒܐ ܘܗܓܘܡܝܐ ܕܟܰܪܠܐܝܬ܀

12- ܒܢܰܝ̈ܗܘܢ ܐܝܟ ܢܶܨܒܬܐ ܗ̄ ܚܕܰܬܐ ܕܡܶܫܬܰܘܫܛܐ ܡܶܬܪܰܒܝܢ܀ ܘܰܒܢ̈ܬܗܘܢ ܐܝܟ ܟ̈ܰܠܠܬܐ ܕܡܨ̈ܒܬܢ ܗ̄ ܒܰܠܒܽܘܫ̈ܰܝܗܶܝܢ ܘܚܶܫ̈ܠܬܗܶܝܢ܀

13- ܬܘܘܢܝ̈ܗܘܢ ܡܠܶܝܢ ܗ̄ ܥܽܘܬܪܐ ܘܩܶܢܝܢܐ܀

14- ܒܰܩܪ̈ܝܗܘܢ ܥܰܫܝܢ̈ܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܰܒܝ̈ܐ ܠܰܝܬ ܬܽܘܪܰܥܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܦܽܘܠܬܐ ܕܰܣܝܓܐ܀ ܘܐܦܠܐ ܝܺܠܠܬܐ ܒܫܽܘ̈ܩܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܐܠܐ ܚܰܕܘܬܐ ܘܰܙܡܪܐ܀

15- ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܥܰܡܐ ܕܗ̇ܟܢܐ ܐܝ̣ܬ ܠܗ ܗ̄ ܟܕ ܗܶܢܘܢ ܠܗܘܢ ܛܽܘܒܐ ܝܗܒܝ̣ܢ ܕܗܟܰܢ ܟܰܗܺܝܢܺܝܢ. ܘܒܰܫܪܪܐ ܠܘ ܗܶܢܘܢ ܫܘܶܝܢ ܠܛܽܘܒܐ. ܐܠܐ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܥܰܡܐ ܕܡܪܝܐ ܗ̣ܘ ܐܠܗܗ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

ܐܡܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܕܰܒܥܰܡܐ ܕܰܒܒܒܶܝܠ ܐܰܟܡܰܢ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܓܗܝܬܐ ܕܡ̣ܢ ܒܝ̣ܫ̈ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܠܕܰܘܺܝܕ܀

1- ܐܶܪܰܡܪܡܟ ܡܪܝ ܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܒܬܶܫܒܘܚܬܐ ܐܰܟܡܐ ܕܪܡܪܡܬܢܝ ܒܦܽܘܢܝܐ܀

6- ܘܰܕܚܺܝܠܘܬ ܥܽܘܫܢܟ ܗ̄ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܝ ܥܩܰܪܬܗ̇ ܠܒܒܶܝܠ܀

7- ܢܶܒܥܽܘܢ ܙܰܕܝ̣̈ܩܝܟ ܗ̄ ܦܽܘܪܩܢܐ ܘܢܶܫܟܚܘܢ܀

8- ܡܪܰܚܡܢ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܘܰܡܪܰܚܦܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܽܘܫܶܐ܀

9- ܘܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘ̈ܗܝ ܒܰܙܩܦ ܒܶܝܬ ܗ̄ ܥܠ ܒܶܪ̈ܝܬܗ܀

13- ܡܗܰܝܡܰܢ ܗܽܘ ܡܪܝܐ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܕܶܐܫܬܰܘܕܝ ܒܐܝ̣ܕܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܢܒܺܝ̈ܐ ܥܠ ܦܽܘܢܝܰܢ ܘܗܫܐ ܗܳܐ ܐܰܦܢܰܝܢ܀ ܙܰܕܝ̣ܩ ܒܟܠܗܘܢ ܥܒܕܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܟܕ ܡܰܛܶܒ ܘܟܕ ܡܰܒܐܫ܀

15- ܡܶܐܟܘܠܬܐ ܒܙܰܒܢܗܘܢ ܗ̄ ܒܫܽܘܡܠܝ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܒܙܰܒܢ̈ܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܡܶܬܓܰܡܪܝ̣ܢ܀

16- ܦܬܰܚ ܐܢܬ ܐܝ̣ܕܟ ܘܰܡܣܒܥ ܐܢܬ ܨܶܒܝܢܐ ܕܟܠ ܕܚܰܝ ܗ̄ ܝܗܶܒ ܐܢܬ ܠܟܠ ܕܚܰܝ ܐܝܟ ܕܨܒܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܟܠ ܚܰܝܽܘܬܐ ܕܡܶܨܛܰܒܝܢܽܘܬܐ܀ ܐܰܪܡܢܝܐ: ܡܣܰܒܥ ܐܢܬ ܠܟܠ ܕܚܰܝ ܒܰܣܝ̣ܡܘܬܐ ܒܨܶܒܝܢܟ܀

21- ܬܶܫܒܚ̈ܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܶܡܰܠܶܠ ܗ̄ ܒܦܽܘܡܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܡܰܠܶܠ ܦܽܘܡܝ ܘܠܐ ܢܶܫܬܽܘܩ܀ ܘܰܢܒܰܪܟܘܢ ܟܠ ܒܢ̈ܰܝ ܒܶܣܪܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܐܦ ܪ̈ܽܘܚܢܝܐ ܡܒܰܪܟܝ̣ܢ ܕܠܐ ܫܶܠܝܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ

ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܰܦܢܐ ܥܰܡܐ ܡ̣ܢ ܒܒܶܝܠ ܐܡ̣ܪ ܡ̣ܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܘܢ ܡ̈ܠܐܷ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܚ̈ܡܢ ܗܘ̈ܝ ܠܗܘܢ ܘܚܫܚ̈ܢ ܐܦ ܠܡܰܠܦܢܘܬܐ ܕܟܠܢܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܰܠܠܘܝܰܐ ܕܚܓܝ ܘܕܰܙܟܰܪܝܐ܀

1- ܫܰܒܚ ܢܰܦܫܝ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܰܡܝ̣ܢܐܝܬ ܐܶܫܰܒܚ܀

2- ܐܶܫܰܒܚ ܠܡܪܝܐ ܒܚ̈ܰܝܰܝ ܗ̄ ܩܕܡ ܕܶܐܡܽܘܬ ܘܢܶܒܛܰܠ ܦܽܘܡܝ ܡ̣ܢ ܬܶܫܒܘܚܬܐ܀

3- ܠܐ ܬܶܬܬܰܟܠܘܢ ܥܠ ܫܰܠܝ̣ܛܐ ܘܥܠ ܒܰܪܢܫܐ ܗ̄ ܕܒܳܥܐ ܠܡܗܦܟܘ ܐܰܦ̈ܝܟܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ܀

4- ܕܢܦܩܐ ܪܘܚܶܗ ܘܗܦܟ ܠܐܪܥܶܗ ܗ̄ ܠܥܰܦܪܐ ܕܡ̣ܢܗ ܐܶܬܓܒܠ܀

8- ܦܬܰܚ ܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܕܰܣܡܶܝܢ ܒܬܰܪ̈ܥܝ̣ܬܗܘܢ ܝܗܒ ܠܗܘܢ ܢܽܘܗܪܐ ܕܝ̣ܕܥܬܐ܀

9- ܘܰܡܢܰܛܪ ܠܡܶܣܟ̈ܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܓܺܝܽܘܪ̈ܐ܀ ܘܐܘܪܚܐ ܕܥܰܘ̈ܠܐ ܡܛܰܒܰܥ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܣܪܘܚ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܶܨܠܚܘܢ܀

10- ܘܐܠܗܟܝ ܨܶܗܝܘܢ ܠܕܪܕܪ̈ܺܝܢ ܗ̄ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܘܠܐ ܥܒܪ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܫܬܐ

ܡܶܬܢܰܒܐ ܥܠ ܥܰܡܐ ܕܰܒܒܒܶܝܠ ܘܡܰܘܕܶܐ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦܗܘܢ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܣܬܥܰܪ̈ܝ ܠܘܬܗܘܢ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܰܠܠܘܝܰܐ ܕܚܰܓܰܝ ܘܕܰܙܟܰܪܝܐ܀

1- ܛܒ ܠܡܶܙܡܰܪ ܠܐܠܗܢ ܘܒܣܝܡ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܚܰܪܪܢܢ ܘܰܐܦܢܰܝܢ. ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܓܝܪ ܕܒܬܪ ܫܽܘܡܠܝ ܪܶܓܬܐ ܝܰܬܺܝܪ ܗܰܢܝܐܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܡܚܙܩ ܬܒܪ̈ܰܝܗܘܢ܀

7- ܫܒܰܚܘ ܠܡܪܝܐ ܒܫܽܘܒܚܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܥܶܢܘ ܠܡܪܝܐ ܒܬܰܘܕܝ̣ܬܐ܀

8- ܕܰܡܟܰܣܶܐ ܫܡܰܝܐ ܒܰܥܢܢ̈ܐ ܗ̄ ܒܰܪܦܦ ܥܰܝܢܐ ܟܕ ܨܒܳܐ ܠܡܶܚܰܬ ܡܶܛܪܐ܀

9- ܘܠܰܒܢ̈ܰܝ ܢܥܒܐ ܒܰܙܩܦ ܥܶܐ ܗ̄ ܥܽܘܪܒܐ ܪܰܒܐ ܐܘܟܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܠܦܰܪ̈ܽܘܓܶܐ ܕܩܪ̈ܩܣܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܥܽܘܪ̈ܒܶܐ ܩܪܶܝܢ ܠܗܠܶܝܢ ܠܐ ܡܶܬܕܣ̈ܝܢ ܡܰܘܠܕܰܢ̈ܝܗܘܢ ܐܠܐ ܒܝܕ ܒܩܐ. ܕܰܒܪܶܡܙܗ ܕܒܪܽܘܝܐ ܡܶܬܟܰܢܫܝ̣ܢ ܚܕܪ̈ܰܝܗܘܢ ܘܡܶܬܬܰܪܣܝܢ܀

10- ܠܐ ܨܒܐ ܡܪܝܐ ܒܚܰܝܠܗ ܕܣܽܘܣܝܐ ܗ̄ ܣܪܝ̣ܩ ܗܽܘ ܐܢ ܥܽܘܕܪܢܐ ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ ܠܐ ܗܘܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܫܒܥܐ

ܥܠ ܐܰܝܠܝܢ ܕܶܐܣܬܥܰܪ̈ܝ ܠܘܬ ܥܰܡܐ ܕܰܦܢܰܘ ܡ̣ܢ ܒܒܶܝܠ ܡܰܘܕܶܐ ܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦܗܘܢ ܠܐܠܗܐ ܐܰܚܝ̣ܕ ܟܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܰܠܠܘܝܰܐ ܕܚܰܓܝ ܘܕܰܙܟܰܪܝܐ܀

1- ܫܰܒܰܚ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܰܠܶܣܝ ܐܘܪܫܠܶܡ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܚܠܦ ܕܰܐܦܢܺܝ ܠܶܟܝ ܥܰܡܟܝ܀

2- ܡܛܠ ܕܰܐܥܫܶܢ ܡܽܘܟ̈ܠܐ ܕܬܪ̈ܥܝܟܝ ܗ̄ ܚܰܣܢܟܝ܀

15- ܡܫܰܕܰܪ ܡܶܠܬܗ ܥܠ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܦܽܘܩܕܢܗ܀

16- ܝܗܒ ܬܰܠܓܐ ܐܝܟ ܥܰܡܪܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܣܪܩܬܐ ܕܢܦܠܐ ܡ̣ܢܗ܀ ܘܥܰܪܦܶܠܐ ܐܝܟ ܩܶܛܡܐ ܡܒܰܕܰܪ ܗ̄ ܒܐܐܪ ܐܝܟ ܚܠܐ ܕܡ̣ܢ ܗܶܠܰܟܬܐ܀

17- ܪܡܐ ܓܠܺܝܕܐ ܐܝܟ ܦ̈ܶܬܐ ܗ̄ ܓܪ̈ܺܝܨܬܐ܀ ܡܰܫܒ ܪ̈ܘܚܶܐ ܘܡܰܪ̈ܕܝܢ ܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܟܕ ܢܦܨ̈ܢ ܠܰܥܢܢ̈ܐ ܐܘ ܗ̣ܢܝܢ ܬܝܡܢܝ̈ܬܐ ܕܡܦܰܫܪ̈ܢ ܠܬܰܠܓܐ ܕܛܽܘܪ̈ܶܐ ܒܝܰܘܡ̈ܝ ܬܰܕܐܐ܀

20- ܠܐ ܥܒܰܕ ܗ̇ܟܢܐ ܠܟܠܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܠܰܕܒܶܝܬ ܝܰܥܩܘܒ ܡ̣ܢ ܛܒ̈ܬܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

ܡܙܰܡܶܢ ܠܟܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܬܐ ܠܬܶܫܒܘܚܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܥܒܽܘܕܽܘܬܗ ܕܰܠܘܬ ܟܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܰܠܠܘܝܐ ܗܰܠܠܘܝܰܐ ܕܚܰܓܝ ܘܕܰܙܟܰܪܝܐ܀

1- ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܪܝܐ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܐܢܬܘܢ ܫܡܰܝ̈ܢܐ ܕܰܒܟܝ̣ܪܐܝܬ ܐܶܬܒܪܺܝܬܘܢ܀

4- ܡܰܝ̈ܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܪܩܺܝܥܐ ܕܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܘܰܠܬܰܚܬ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝ̈ܐ ܥܶܠܝ̈ܐ. ܐܢܳܫܝ̈ܢ ܐܡܪܝܢ: ܕܡܰܝ̈ܐ ܠܐ ܡܠܺܝܠܺܝܢ: ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܡܫܰܒܚܝ̣ܢ. ܠܡܰܠܐܟ̈ܐ ܐܰܪܐ ܩܪܶܐ ܡܰܝ̈ܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ. ܕܰܠܘܬܗܘܢ ܐܡܪܝ̣ܢܢ: ܕܰܠܡܰܠܐܟ̈ܐ ܠܰܘ ܪܶܡܙܢܐܻܝܬ ܐܠܐ ܒܫܶܡܗܽܘܢ ܡܥܗܕ ܘܐܡ̇ܪ: ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܡܰܠܐܟ̈ܘܗܝ ܘܫܰܪܟܐ. ܡܰܝ̈ܐ ܕܶܝܢ ܒܶܫܬܩܐ ܡܫܰܒܚܝܢ: ܐܝܟ ܫܶܡܫܐ ܘܣܰܗܪܐ ܘܟܰܘܟ̈ܒܐ ܘܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܡܬܐ ܘܫܰܪܟܐ܀

5- ܘܗ̣ܘ ܦܩܰܕ ܘܐܶܬܒܪܺܝܘ ܗ̄ ܒܰܪܦܦ ܥܰܝܢܐ܀

6- ܢܳܡܘܣܐ ܝܰܗܒ ܗ̄ ܠܐܣܛܘܟܣ̈ܐ ܕܢܶܬܡܰܙܓܽܘܢ ܘܠܰܫܡܰܝ̈ܐ ܕܢܶܬܡܰܬܚܘܢ ܘܰܠܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܶܪܕܘܢ ܘܰܠܙܰܒܢ̈ܐ ܕܢܶܬܛܰܟܣܘܢ ܘܠܐܰܪܥܐ ܕܬܰܘܥܶܐ ܘܠܰܡܢܦ̈ܫܐ ܕܢܰܦܪܘܢ܀ ܘܠܐ ܥܒܰܪ ܗ̄ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦ ܢܡܘܣ ܟܝܢܐ: ܕܟܠ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܒܶܪ̈ܝܬܐ ܚܰܝܘܬܐ ܗ̄ ܐܴܟܠܰܬ ܒܶܣܪܐ܀

10- ܘܟܠܗ̇ ܒܥܺܝܪܐ ܗ̄ ܐܴܟܠܰܬ ܥܶܣܒܐ܀ ܪ̈ܰܚܫܐ ܗ̄ ܕܚܠܶܕ ܒܰܐܪܥܐ܀ ܘܛܰܝܪܐ ܗ̄ ܐܴܟܠܰܬ ܒܶܣܪܐ܀ ܘܦܪܰܚܬܐ ܗ̄ ܕܠܩܛܐ ܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ܀

12- ܓܰܕܘ̈ܕܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝܢܽܘܣ̈ܩܶܐ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܬܐ܀

14- ܡܪܝ̣ܡ ܩܰܪܢܐ ܕܥܰܡܗ ܒܕܠܰܕ ܗ̄ ܒܢܶܨܚܢ̈ܐ ܘܙܟܘ̈ܬܐ܀ ܘܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܙܰܕܺܝܩܰܘ̈ܗܝ ܒܕܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܟܠܗܘܢ ܒܠܡܰܕ ܙܰܕܝ̣ܩܘ̈ܗܝ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܫܥܐ

ܡܰܪܬܐ ܠܥܰܡܐ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܦܽܘܢܝܗܘܢ ܕܡ̣ܢ ܒܒܶܝܠ ܘܥܠ ܙܟܘܬܐ ܕܥܠ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܝܗܘܢ ܕܕܠܐ ܫܰܠܘܐ ܢܰܘܕܘܢ ܠܐܠܗܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܰܠܠܘܝܐ ܘܗܰܠܠܘܝܐ܀

1- ܫܰܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܚܕܰܬܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܚܰܕܬܐܝ̣ܬ ܦܢܰܝܬܘܢ ܠܐܘܪܫܠܶܡ܀

2- ܢܶܚܕܐ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܒܥܒܽܘܕܶܗ ܗ̄ ܗܰܘ ܕܗܽܘܝܽܘ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠ܀ ܘܰܒܢ̈ܝ ܨܶܗܝܘܢ ܢܶܪܘܙܘܢ ܒܡܰܠܟܗܘܢ ܗ̄ ܕܗܽܘܝܘ ܐܠܗܐ ܡܰܠܟܐ ܕܰܫܪܪܐ ܕܙܟܐ ܘܠܐ ܡܶܙܕܟܶܐ܀

3- ܘܰܢܫܰܒܚܘܢ ܠܰܫܡܗ ܒܰܦܠܰܓ̈ܐ ܘܒܰܪ̈ܒܝܥܶܐ ܗ̄ ܢܶܫ̈ܐ ܕܒܰܦܠܰܓ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܚܰܕ ܓܰܒܐ ܩܪܺܝܡܝܢ ܘܡܰܪܒܥܝ̣ܢ܀

4- ܡܛܠ ܕܨܒܐ ܒܰܙܩܦ ܨܕܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܶܨܛܒܐ ܡܪܝܐ ܒܥܰܡܗ ܘܝܗܒ ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ ܠܡܶܣܟܢ̈ܐ ܦܽܘܪܩܢܐ ܗ̄ ܕܡ̣ܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܕܣܥܘ ܥܠܰܝܗܘܢ܀ ܣܰܝܦܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܦܽܘܡ̈ܘܗܝ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܘܢ ܗ̄ ܕܚܪܒ ܠܟܠ ܓܰܒ̈ܝܢ܀

7- ܠܡܶܬܒܰܥ܀ ܝܰܘܢܝܐ ܘܢܶܣܛܘܪ: ܠܡܶܥܒܰܕ ܦܽܘܪܥܢܐ ܡ̣ܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܕܗܪܺܝܢ ܥܰܡܗܘܢ܀

9- ܠܡܶܥܒܰܕ ܠܗܘܢ ܒܠܡܰܕ ܗ̄ ܠܒܰܝ̈ܬܝܰܘܗܝ܀ ܕܺܝܢܐ ܕܰܟܬܝ̣ܒ ܗ̄ ܒܬܶܢܝܢ ܢܡܘܣܐ: ܕܰܐܗܦܶܟ ܦܽܘܪܥܢܐ ܠܣܢ̈ܐܝ ܘܫܰܪܟܐ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ

ܡܰܪܬܝܢܘܬܐ ܕܰܠܘܬ ܥܰܡܐ ܕܰܒܟܠ ܙܢ̈ܰܝ ܙܡܪܐ ܢܫܰܒܚܘܢ ܠܐܠܗܐ ܥܒܽܘܕܐ ܕܟܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܰܠܠܘܝܐ ܘܗܰܠܠܘܝܐ܀

1- ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܪܝܐ ܒܩܽܘܕܫܶܗ ܗ̄ ܒܗܰܝܟܠܐ ܕܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܫܰܒܚܘܗܝ ܒܰܪܩܝ̣ܥܐ ܕܥܽܘܫܢܶܗ ܗ̄ ܒܐܘܪܫܠܶܡ ܕܪܩܥܗ̇ ܘܣܰܬܬܗ̇ ܐܝܟ ܕܰܠܟܠܝܘܬ ܐܪܥܐ ܥܠ ܡܰܝ̈ܐ ܕܠܐ ܬܬܙܺܝܥ܀

3- ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܩܠܐ ܕܩܰܪܢܐ ܗ̄ ܕܢܚܶܬ ܠܘܬܢ ܒܗ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܀

4- ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܡ̈ܶܠܐܷ ܚܰܠܝ̈ܬܐ ܗ̄ ܩܰܛܺܝܢ̈ܬܐ ܘܥܰܒ̈ܝܬܐ ܕܰܡܠܰܚ̈ܡܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܡܢ̈ܐ ܘܒܐܘܪܓܢܘܢ܀

5- ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܨܶܨ̈ܠܰܝ ܫܶܡܥܐ ܗ̄ ܕܡ̣ܢ ܢܚܫܐ ܕܰܟܝܐ ܡܶܬܬܩܢܺܝܢ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܰܝ ܙܡܡܐ ܗܘܶܝܢ܀

6- ܟܠ ܢܶܫܡܐ ܬܫܰܒܚ ܒܬܰܘ ܘܢܶܩܶܒܬܢܐܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܠ ܢܶܫܡܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ: ܠܟܠ ܢܶܫܡܐ ܢܫܰܒܚ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܚܢܰܢ ܕܣܶܓܝܰܬ݀ ܥܠܰܝܢ ܛܰܝܒܘܬܗ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܠܕܘܝܕ

ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܡܶܢܝܢܐ ܘܰܒܡܶܕܶܡ ܡ̣ܢ ܨܚܚ̈ܶܐ ܝܰܘܢܝ̈ܐ ܡܶܫܬܟܰܚ܀ ܙܥܽܘܪܐ ܐܝ̣ܬܝ ܗܘܺܝܬ ܒܰܐܚ̈ܐ ܕܝ̣ܠܝ ܘܛܰܠܝܐ ܒܒܰܝܬܐ ܕܰܐܒܐ ܕܝ̣ܠܝ. ܘܪܥܐ ܗܘܺܝܬ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܐܒܝ. ܐܝ̣ܕܝ̈ܐ ܕܝ̣ܠܝ ܥܒܰܕܝ̈ܢ ܐܘܪܓܰܢܘܢ ܘܨܶܒܥ̈ܬܝ ܠܰܚܶܡ̈ܝܢ ܟܶܢܪܐ. ܘܡ̇ܢܘ ܡܚܰܘܐ ܠܡܪܝܐ ܕܝ̣ܠܝ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܘܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܕܝ̣ܠܝ. ܘܡܰܫܚܰܢܝ ܒܡܶܫܚܐ ܕܰܡܫܝ̣ܚܘܬܐ ܕܝ̣ܠܗ. ܐܰܚ̈ܐ ܕܝ̣ܠܝ ܫܰܦܝ̣ܪ̈ܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܠܐ ܐܶܨܛܒܝ̣ ܒܗܘܢ ܡܪܝܐ. ܢܶܦܩܶܬ ܠܐܘܪܥܐ ܕܰܦܠܶܫܬܝܐ ܘܠܛܢܝ ܒܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܝ̣ܠܗ. ܐܢ̇ܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܶܡܛܶܬ ܣܰܝܦܐ ܕܝ̣ܠܗ ܦܶܣܩܶܬ ܪܝ̣ܫܐ ܕܝ̣ܠܗ. ܘܰܐܪܝ̣ܡܬ ܚܶܣܕܐ ܡ̣ܢ ܝ̣ܣܪܐܝܠ܀

 

ܫܠܡܘ

ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܕܘܝܕ

♰♰♰♰♰♰♰♰♰♰