ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܠܘܩܐ ܡܣܒܪܢܐ

ܬܘܒ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ

 ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܠܘܩܐ ܡܣܒܪܢܐ

 

 

 

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

 

 

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܛܘܒܳܢܐ ܠܘܩܳܐ ܐܰܢܛܝܘܟܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܘܣܒܝܘܣ ܘܐܣܝܳܐ ܗܘܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܶܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܦܰܘܠܘܣ: ܫܳܐܠ ܠܡ ܒܰܫܠܡܟܘܢ ܠܘܩܳܐ ܐܳܣܝܐ ܕܥܰܡܝ. ܐܶܬܬܠܡܰܕ ܠܗ ܠܦܰܘܠܘܣ ܘܶܐܬܡܢܝ̣ ܒܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢ ܪܰܒܗ ܟܬܰܒ ܐܶܘܢܓܠܝܘܢ ܝܰܘܢܳܐܝ̣ܬ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܰܐ. ܘܡ̣ܢ ܡܰܘܠܕܗ ܕܝܘܚܰܢܢ ܫܰܪܝ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܠܡܶܕܡ ܒܛܶܟܣܗ ܐܶܫܬܰܘܕܝ̣ ܠܡܰܟܬܳܒܘ. ܘܥܰܠܗܕܐ ܠܝܽܘܒܳܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܐ ܠܘ ܒܪܺܝܫܳܐ ܣܳܡ ܐܝܟ ܡܰܬܝ. ܘܰܒܚܰܕ ܡ̣ܢ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܐܣܝܳܝ̈ܐ ܕܓܐܠܝܢܘܣ ܐܶܫܟܚܶܬ ܕܐܡ̇ܪ: ܠܽܘܩܐ ܗܰܘ ܕܫܰܒܩܢܝ ܘܶܐܙܰܠ ܠܺܝܗܘܕ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܫܰܪܟܐ ܕܬܰܠܡ̈ܝܕܝ ܡܕܳܩ ܗܘܳܐ ܒܨܪܝܐ ܕܗܰܕܡ̈ܐ. ܘܕܠܗ̇ܢܐ ܠܘܩܳܐ ܕܫܰܒܩܶܗ ܠܓܐܠܝܢܘܣ ܘܶܐܙܰܠ ܠܺܝܗܘܕ: ܠܘ ܕܗ̣ܘ ܛܽܘܒܳܢܐ ܠܘܩܳܐ ܕܰܗܘܐ ܐܶܘܢܓܠܝܣܛܳܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ. ܘܳܐܦܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܐܳܣܘ̈ܬܐ ܐܢܘܢ. ܝ̣ܕܝܥܳܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܠܘܩܳܐ ܐܶܘܢܓܠܝܣܛܐ ܠܦܰܘܠܘܣ ܐܶܬܬܰܠܡܕ. ܘܦܰܘܠܘܣ ܒܰܫܢܬ ܝܓ 13 ܕܢܺܐܪܘܢ ܐܶܬܩܛܶܠ. ܘܓܐܠܝܢܘܣ ܒܳܬܪ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܫܰܪܝ ܡܶܬܝܕܥ ܒܐܳܣܝܘܬܳܐ ܟܶܐܡܰܬ ܒܫܽܘܠܳܡ ܡܰܠܟܘܬܗ ܕܗܕܪܝܢܘܣ܀

ܐܝ̣ܬ ܒܗ ܕܝܢ ܒܶܐܘܢܓܠܝܘܢ ܗ̇ܢܐ ܕܠܘܩܳܐ ܐܳܬܘ̈ܬܐ ܥܶܣܪܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܦ̈ܶܠܐܬܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܣܳܗܕܘ̈ܬܐ ܫܬܬܥܣܰܪ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

1- ܡܛܠ ܕܣܰܓ̈ܝܶܐܐ ܗ̄ ܕܒܝܬ ܣܺܝܡܘܢ ܚܰܪܳܫܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܓܙܽܘܪܬܳܐ. ܡܶܬܐܰܡܪܐ: ܕܰܬܡܳܢܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܐܶܘܢܓܠܝ̈ܐ ܐܝ̣ܬ ܗܘܰܘ ܒܡܶܢܝܳܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܥܽܘܢܕܳܢ ܫܠܺܝܚ̈ܐ ܓܒܰܘ ܬܰܠܡܝ̣̈ܕܰܝܗܘܢ ܬܪܶܝܢ ܡ̣ܢ ܕܫܠܺܝܚ̈ܐ ܟܶܐܡܰܬ ܕܡܰܬܝ ܘܕܝܘܚܰܢܢ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܡ̣ܢ ܕܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܟܶܐܡܰܬ ܕܡܰܪܩܘܣ ܘܕܠܘܩܳܐ ܘܠܕܫܪܟܳܐ ܐܰܘܒܶܕܘ܀ ܨܒܰܘ ܕܢܰܟܬܒܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܣܥܰܘ ܠܡܰܟܬܳܒܘ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܘܰܙܩܳܦ ܬܰܘ܀ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܚܢܰܢ ܡܦܳܣܝܢܰܢ ܒܰܙܩܳܦ ܦܶܐ ܒܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܗ̇ܠܝܢ ܕܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܒܰܦܝܳܣܐ ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ ܒܰܢ ܗ̄ ܒܝ̣ ܘܰܒܫܰܪܟܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚ̈ܐ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܕܰܥ: ܕܝܘܢܝ̈ܐ ܒܠܥܙܗܘܢ ܦܝ̈ܣܐ ܒܚܒܳܨ ܦܶܐ ܘܰܪܒܳܨ ܣܶܡܟܰܬ ܐܳܡܪܝܢ܀

2- ܐܝܟ ܡܶܕܡ ܕܰܐܫܠܶܡܘ ܗ̄ ܫܠܺܝܚ̈ܐ. ܠܢ ܗ̄ ܠܝ̣ ܘܰܠܡܰܪܩܘܣ܀ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ ܗܘܰܘ ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܡ̣ܢ ܫܽܘܪܳܝܐ ܗܘܰܘ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܐ ܕܝ̣ܠܗ̇ ܒܰܙܩܳܦ ܠܳܡܰܕ ܕܡܶܠܬܐ ܗ̄ ܕܟܳܪܘܙܘܬܳܐ ܘܰܣܒܰܪܬܐ ܐܶܘܢܓܠܳܝܬܐ ܘܡܰܠܦܢܘܬܗ ܕܡܪܢ ܕܰܒܥܳܠܡܐ. ܘܕܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܕܡܶܠܬܐ: ܥܠ ܬܠܳܬܝ̈ܗܘܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܐ ܗ̇ܠܝܢ ܢܳܦܠܐ. ܡ̣ܢ ܡܶܠܘ̈ܗܝ ܕܰܓܪܺܝܓܽܘܪܝܘܣ ܬܶܐܘܠܘܓܘܣ ܡܶܬܚܰܘܝܐ. ܥܠ ܟܳܪܘܙܘܬܐ ܡ̇ܢ: ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܰܟܡܐ ܠܡ ܕܡܶܠܬܐ ܐܰܠܗܝܬܐ ܪܶܗܛܰܬ݀. ܘܥܠ ܣܒܰܪܬܐ ܕܝܢ: ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܰܠܟܠܗܘܢ ܣܰܘܦ̈ܐ ܐܶܚܕܰܬ݀ ܒܝܕ ܫܺܝܛܘܬܗ̇ ܕܡܶܠܬܐ ܘܒܝܰܕ ܠܷܠܘܽܬܗ̇ ܕܟܳܪܘܙܘܬܐ. ܘܥܠ ܡܰܠܦܢܘܬܐ ܬܘܒ: ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܗ̇ܠܝܢ ܘܩܰܕܝ̈ܫܐ ܘܡܰܚܫܒ̈ܬܐ ܒܳܥܶܝܢ. ܐܦ ܡ̣ܢ ܡܶܠܬܐ ܕܝ̣ܠܝ ܬܳܒܥܐ. ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܒܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ ܟܳܬܒܺܝܢ ܘܩܳܪܶܝܢ ܠܗ̇ ܕܶܟܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܟܕ ܠܘܳܬ ܦܰܪܨܽܘܦ ܡܶܠܬܐ ܐܰܠܗܐ ܡܰܥܠܝܢ ܠܢܺܝܫܳܐ ܘܠܰܘ ܚܰܬܝ̣ܬܳܐܝܬ. ܒܗ̇ܝ ܕܥܠ ܬܰܫܥܝ̈ܬܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܐܫܬܰܡܫܘ ܒܰܣܒܰܪܬܳܐ ܦܳܪܘܩܳܝܬܐ ܙܩܺܝܪܳܐ ܗܺܝ ܡܶܠܬܐ܀

3- ܐܶܬܚܙܝ̣܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܶܣܬܰܒܪܰܬ݀ ܒܪܽܘܟܳܟ ܒܶܝܬ ܘܰܦܬܳܚ ܪܺܝܫ: ܐܳܦ ܠܝ̣ ܡܛܠ ܕܩܰܪܝ̣ܒ ܗܘܺܝܬ ܝܰܨܝ̣ܦܳܐܝ̣ܬ ܒܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܚܰܬܝ̣ܬܳܐܝ̣ܬ ܠܟܠܗܘܢ ܗ̄ ܫܠܺܝܚ̈ܐ܀ ܕܟܠܡܶܕܡ ܒܛܶܟܣܶܗ ܐܶܟܬܘܒ ܗ̄ ܘܠܰܘ ܐܝܟ ܡܰܬܰܝ ܕܰܠܦܘܩܕܳܢ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܟܬܰܒ. ܘܰܠܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܗܳܟܘܬ ܐܱܟܚܕܳܐ܀ ܠܟ ܢܰܨܝ̣ܚܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܰܚܝ̣ܕܐ ܬܶܐܘܦܺܝܠܐ ܒܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܳܚܐ ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ. ܒܗ̇ܝ ܕܒܰܪܒܳܨܐ: ܪܚܡ ܐܠܗܐ ܡܶܬܦܰܫܩ ܫܡܳܐ ܗ̇ܢܐ. ܘܒܰܦܬܳܚܐ ܪܳܚܡܬ ܐܰܠܗܐ. ܘܰܕܠܰܘ ܠܐܰܦ̈ܝ ܐܰܢܬܬܐ ܐܶܠܐ ܠܐܰܦ̈ܝ ܓܰܒܪܐ ܡܡܰܠܶܠ ܓܰܠܝܐ. ܘܗ̣ܘ ܗ̇ܢܐ ܐܢܳܫ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܰܒܳܢܐ ܕܰܐܠܟܣܢܕܪܝܰܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ. ܘܰܕܠܘ ܠܘܳܬ ܟܠܢܳܫ ܗ̣ܝ ܡܶܠܬܗ. ܝ̣ܕܝ̣ܥܳܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ: ܕܢܰܨܝ̣ܚܐ ܘܰܐܚܝ̣ܕܐ: ܠܘ ܫܽܘܡܳܗ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܓܰܘܐ ܐܠܐ ܚܰܕܚܕܳܢ̈ܶܐ܀

5- ܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡ̈ܳܬܗ ܕܗܶܪܘܕܣ ܗ̄ ܩܳܛܠ ܝܰܠܘ̈ܕܐ܀ ܟܳܗܢܐ ܚܰܕ ܕܰܫܡܗ ܗܘܳܐ ܙܟܰܪܝܐ ܡ̣ܢ ܬܶܫܡܫܬܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܺܝܰܐ ܒܰܦܬܳܚ ܐܳܠܰܦ ܘܝܽܘܕ ܘܰܚܒܳܨ ܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܝܘܢܳܝܐ: ܡ̣ܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܝܰܐ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܙܟܰܪܝܐ ܟܳܗܢܐ ܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܐܝ̣ܕܗ ܕܰܐܒܝܐ ܪܰܒ ܟܳܗܢ̈ܐ܀ ܘܰܐܢܬܬܶܗ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܳܬܗ ܕܰܐܗܪܘܢ ܗ̄ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܙܟܰܪܝܐ ܠܐ ܐܶܣܬܢܩ ܕܢܺܐܡܪ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡ̣ܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܗܪܘܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܰܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܐܰܗܪܘܢ: ܠܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܗܘܐ ܟܳܗܢܐ. ܥܠ ܐܰܢܬܬܗ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ: ܡܛܠ ܕܳܐܦ ܡ̣ܢ ܫܰܪܟܐ ܕܫܰܒ̈ܛܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܳܗܢ̈ܐ ܢܶܫ̈ܐ܀

6- ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܕܝܢ ܙܰܕܝ̣ܩܝܢ ܗܘܰܘ ܗ̄ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܶܬܓܠܙܘ ܡ̣ܢ ܝܰܠܕܐ ܘܠܰܘ ܡܛܠ ܚܛܳܗܝ̈ܗܘܢ܀

8- ܟܕ ܡܟܰܗܶܢ ܗܘܳܐ ܒܛܶܟܣܳܐ ܒܰܪܒܳܨ ܛܶܝܬ ܘܩܽܘܫܳܝ ܟܽܘܦ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܦܬܳܚ ܛܶܝܬ ܘܪܽܘܟܳܟ ܟܽܘܦ ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܠ ܟܽܘܦ ܕܢܳܩܶܦ ܠܗ̇ ܣܶܡܟܰܬ: ܒܠܶܥܙܳܐ ܝܰܘܢܳܝܐ ܡܩܰܫܝܳܬܐ ܗܺܝ܀

9- ܘܥܠ ܠܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܠܘ ܠܰܩܕܘܫ ܩܽܘܕܫ̈ܝܢ ܡܛܠ ܕܠܘ ܪܰܒ ܟܳܗܢ̈ܐ ܗܘܳܐ. ܐܠܐ ܠܗܰܝܟܠܐܳ ܐܰܝܟܐ ܕܫܰܪܟܐ ܕܟܳܗܢ̈ܐ ܚܕ ܒܳܬܪ ܚܰܕ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܝ̣ܕܝܥ̈ܐ ܥܳܐܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܫܡܫܝܢ ܘܝܺܕܺܝܥܐ ܗ̇ܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܰܐܡܝ̣ܪܐ: ܡܛܳܝܗܝ ܕܰܢܣܺܝܡ ܒܶܣܡ̈ܐ: ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܬܘܒ: ܕܟܰܕ ܐܶܬܡܰܠܝܘ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܬܶܫܡܫܬܶܗ ܐܶܙܠ ܠܒܰܝܬܗ܀

12- ܘܶܐܫܬܓܶܫ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܶܐܬܕܰܠܚ ܙܟܰܪܝܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܠܰܘ ܡ̣ܢ ܐܰܦܘܕܐ ܐܰܘܟܝܬ ܦܪܺܝܣܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܐܘ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܚܙܳܐ ܠܓܶܠܝܳܢܐ ܐܝܟ ܥܝܳܕܐ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܝܰܡܝ̣ܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܒܶܣܡ̈ܐ܀

13- ܡܛܠ ܕܶܐܫܬܰܡܥܰܬ݀ ܨܠܘܬܳܟ ܗ̄ ܡܨܰܠܐܶ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܠ ܠܗ ܐܰܠܗܐ ܒܪܳܐ܀ ܘܬܶܩܪܐ ܫܡܶܗ ܝܘܚܰܢܢ ܗ̄ ܚܢܳܢܐ܀

15- ܢܶܗܘܐ ܓܝܪ ܪܰܒ ܗ̄ ܐܝܟ ܣܳܗܕܘܬܶܗ ܕܡܳܪܢ ܕܰܥܠܰܘܗܝ: ܠܐ ܠܡ ܩܳܡ ܒܺܝܠܺܝ̈ܕܰܝ ܢܶܫ̈ܐ ܕܪܰܒ ܡ̣ܢ ܝܘܚܰܢܢ܀ ܘܚܰܡܪܐ ܗ̄ ܕܡܶܬܬܩܢ ܡ̣ܢ ܥܶܢܒ̈ܐ܀ ܘܫܰܟܪܐ ܗ̄ ܕܡܶܬܬܩܢ ܡ̣ܢ ܕܶܒܫܳܐ ܘܬܶܡܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪܟܐ܀ ܠܐ ܢܶܫܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܢܳܡܘܣܐ ܕܰܢܙܺܝܪ̈ܐ܀ ܥܰܕ ܗܽܘ ܒܟܰܪܣܐ ܕܶܐܡܗ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܟܪܶܣ ܐܶܡܗ: ܕܳܨ ܠܐܘܪܥܶܗ ܕܡܳܪܗ܀

16- ܘܣܰܓܝ̈ܐܐ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܰܝ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܢܰܦܢܶܐ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܗܗܘܢ܀

17- ܘܗ̣ܘ ܢܺܐܙܰܠ ܩܕܳܡܘܗܝ ܗ̄ ܩܕܳܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܗܽܘܝܘ ܒܰܫܪܳܪܐ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܗܗܘܢ܀ ܒܪܘܚܳܐ ܘܰܒܚܰܝܠܐ ܕܐܠܝܳܐ ܢܒܺܝܐ ܗ̄ ܐܰܟܘܬܗ ܕܐܠܝܐ ܒܬܽܘܠܐܳ ܢܶܗܘܐ ܘܰܢܙܺܝܪܳܐ ܘܡܰܕܒܪܝܐ. ܘܰܐܟܙܳܢܐ ܕܗܰܘ ܠܐܳܚܒ ܘܠܐܺܝܙܒܺܝܠ ܐܰܟܣ: ܗ̇ܢܐ ܠܗܶܪܘܕܣ ܘܠܶܪܘܕܝܐ ܡܩܰܦܰܚ܀ ܕܢܰܦܢܐ ܠܶܒܐ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܡܦܢܝܘ ܠܶܒܘ̈ܬܐ ܕܰܐܒܗ̈ܐ ܗ̄ ܕܟܺܐܢ̈ܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܐ܀ ܥܠ ܒܢܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܡܪ̈ܘܕܐ ܘܡܰܡܪܡܪ̈ܢܐ܀ ܘܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣܺܝܢ ܒܛܶܝܬ ܘܦܶܐ: ܝܰܘܢܳܝܬܐ܀ ܘܰܢܛܰܝܒ ܠܡܪܝܐ ܥܰܡܐ ܓܡܺܝܪܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܛܰܝܒܳܐ ܗ̄ ܟܕ ܥܳܡܕܝܢ ܡ̣ܢܗ ܡܶܬܛܰܝܒܺܝܢ ܕܰܢܩܰܒܠܘܢ ܡܰܘܗܒܬܳܐ ܕܪܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

18- ܐܢ̇ܐ ܓܝܪ ܐܺܝܬܰܝ ܣܳܒܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܩܰܫܺܝܫܐ܀ ܘܰܐܢܬܬܝ ܒܰܒܠܳܥ ܢܽܘܢ ܘܰܦܬܳܚ ܬܰܘ: ܣܰܓܝܰܐܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܥܰܬܺܝܩܰܬ ܒܝܰܘܡ̈ܬܗ̇ ܗ̣ܝ܀

19- ܐܢ̇ܐ ܐܢ݂ܐ ܓܰܒܪܐܝܠ ܗ̄ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܡܺܝܟܳܐܝܠ ܟܢܳܬܝ ܡܫܰܡܫܢܐ ܗܘܳܐ ܕܕܺܝܰܬܝܩܝ ܥܰܬܝܩܬܳܐ: ܐܢ̇ܐ ܡܫܰܡܫܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܕܰܚܕܰܬܐ܀

22- ܩܰܘܺܝ ܟܕ ܚܪܶܫ ܒܰܪܒܳܨ ܪܺܝܫ ܗ̄ ܥܕܰܡܐ ܠܬܶܫܥܳܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܕܶܐܬܝܠܶܕ܀

24- ܘܰܡܛܰܫܝܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܛܶܝܬ ܗܘܳܬ ܢܰܦܫܗ̇ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܒܳܗܬܳܐ ܗܘܳܬ ܡ̣ܢ ܣܰܝܒܘܬܳܐ܀ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܚܰܡܫܐ ܗ̄ ܥܕܰܡܐ ܕܺܝܪܶܒ ܥܽܘܠܐܳ ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܶܫܟܚܰܬ݀ ܠܰܡܛܰܫܝܘ ܗ̣ܝ ܠܗ̇܀

25- ܠܡܶܣܰܒ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܪܳܡܘ. ܘܒܰܨܚܳܚܐ ܐܚܪܺܢܐ: ܠܡܰܥܒܳܪܘ ܚܶܣܕܝ ܒܩܽܘܫܳܝ ܕܳܠܰܕ ܕܒܝܬ ܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܗ̄ ܚܶܣܕܐ ܘܡܽܘܝܳܩܐ ܕܡܛܠ ܥܰܩܪܘܬܳܐ ܕܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܓܠܺܝܙܘܬ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܗ̇ܝ: ܕܰܦܪܘ ܘܰܣܓܰܘ܀

26- ܒܝܰܪܚܐ ܕܝܢ ܕܶܫܬܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܫܬܺܝܬܳܝܐ ܐܶܫܬܠܰܚ ܓܰܒܪܐܝܠ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܫܽܘܪܳܝ ܒܰܛܢܗ̇ ܕܶܐܠܝܫܒܰܥ ܒܗ̇ܝ ܕܒܬܶܫܪܺܝܢ ܩܕܺܝܡ ܒܶܛܢܰܬ݀ ܗ̣ܝ ܐܶܠܝܫܒܰܥ ܘܟܕ ܐܶܫܬܰܡܠܝ ܠܗ̇ ܝܰܪܚܐ ܚܰܕ ܗ̇ܝܕܝܢ ܐܰܪܓܫܬ݀ ܒܒܰܛܢܳܐ ܘܫܰܪܝܰܬ݀ ܕܬܛܫܐ ܢܰܦܫܗ̇ ܝܰܪ̈ܚܐ ܚܰܡܫܐ ܟܶܐܡܰܬ ܬܶܫܪܝܢ ܐܚܪܳܝ ܘܟܳܢܘܢ ܘܟܳܢܘܢ ܘܰܫܒܛ ܘܐܳܕܳܪ܀ ܘܰܒܝܰܪܚܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܐ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܢܺܝܣܳܢ ܡ̣ܢ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܣܰܗܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܒܥܶܣܪܐ ܒܗ ܕܶܐܬܟܰܝܢ ܒܟܗ̄ 25 ܒܐܳܕܳܪ ܡ̣ܢ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܫܶܡܫܳܢܝ̈ܐ: ܐܶܫܬܠܰܚ ܓܰܒܪܐܝܠ ܠܘܳܬ ܡܰܪܝܡ ܒܬܘܠܬܳܐ܀ ܘܣܰܒܪܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܝܡ ܒܥܶܣܪܐ ܒܰܛܢܗ̇ ܗ̄ ܒܢܺܝܣܳܢ ܕܣܰܗܪܐ ܘܒܶܫܬܐ ܝܰܠܕܗ ܗ̄ ܒܟܳܢܘܢ ܐܚܪܳܝ ܕܣܰܗܪܐ ܕܶܐܬܟܰܝܢ ܒܟܗ̄ 25 ܒܟܳܢܘܢ ܩܕܺܝܡ ܕܫܶܡܫܐ ܫܢܰܬ ܫ̄ܛ ܕܰܐܠܟܣܢܕܪܘܣ. ܟܶܐܡܰܬ ܫܚ̄ ܫܢܰܝ̈ܐ ܡܫܰܡܠܝ̈ܬܳܐ ܘܟܗ̄ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܫܢܰܬ ܫ̄ܛ 903: ܟܶܐܡܰܬ ܬܶܫܪܝܢ ܘܬܶܫܪܝܢ ܘܟܕ̄ 24 ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܟܳܢܘܢ ܩܕܺܝܡ. ܒܗ̇ܝ ܕܰܒܪܰܡܫܳܐ ܕܫܽܘܪܳܝ ܝܰܘܡܐ ܕܟܗ̄ ܒܗ ܐܶܬܝܠܶܕ ܡܳܪܢ ܘܡ̣ܢ ܡܰܘܠܕܗ ܠܰܥܡܳܕܗ ܫܢܰܝ̈ܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܡ̣ܢ ܥܡܳܕܗ ܠܣܽܘܠܳܩܗ ܫܢܰܝ̈ܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܘܶܫܬܳܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ܀ ܘܐܘܣܒܝܘܣ ܐܡ̇ܪ: ܕܒܰܫܢܰܬ ܫܝܒ̄ 213 ܐܶܬܝܠܶܕ ܡܳܪܢ. ܘܣܰܓܝ̈ܐܐ ܠܐ ܫܳܠܡܝܢ ܠܗ܀

27- ܘܫܡܗ̇ ܠܰܒܬܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܫܡܳܐ ܕܰܒܬܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܡ܀

28- ܫܠܳܡܠܶܟܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܕܳܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܚܰܕܳܝܬܐ ܒܰܦܬܳܚ ܚܶܐ ܘܰܙܩܳܦ ܕܳܠܰܕ ܡܩܰܫܳܝܬܐ܀ ܡܪܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܳܪܝܐ ܥܰܡܟܝ: ܒܪܺܝܟܰܬ ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ ܘܠܰܘ ܒܩܽܘܫܳܝܐ. ܘܐܠܐ ܒܝܽܘܕ ܙܳܕܩ ܗܘܳܐ ܕܬܶܬܟܬܒܝ ܒܳܬܪ ܬܰܘ: ܘܗܐ ܠܡ ܗ̇ܟܢܐ ܡܶܬܟܰܬܒܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܒܰܪܰܟܬܐ ܐܰܢܬܝ ܒܢܶܫ̈ܐ܀

29- ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܳܬ݀: ܐܶܬܪܰܗܒܬ݀ ܒܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ ܒܡܶܠܬܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܕܰܠܚܬ݀ ܥܠ ܡܶܠܬܗ܀ ܘܡܶܬܚܰܫܒܐ ܒܪܽܘܟܳܟ ܒܶܝܬ ܗܘܳܬ܀ ܕܡܳܢܐ ܗܘ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܫܠܳܡܐ ܗ̇ܢܐ ܗ̄ ܡ̇ܢܐ ܗܺܝ ܥܶܠܬܗ܀

31- ܘܬܺܐܠܕܺܝܢ ܒܰܚܒܳܨ ܕܳܠܰܕ ܘܬܶܩܪܝܢ ܒܰܪܒܳܨ ܪܺܝܫ܀

32- ܗ̇ܢܐ ܢܶܗܘܐ ܪܰܒ ܗ̄ ܬܶܬܓܠܐܶ ܪܰܒܘܬܗ ܠܡܰܠܐܟ̈ܐ ܘܠܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ܀ ܘܰܒܪܗ ܕܥܶܠܳܝܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܰܡܪܰܝܡܐ ܢܶܬܩܪܐ ܗ̄ ܕܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢ ܠܗ܀ ܐܝܟ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܩܳܪܝܢ ܠܗ ܟܕ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܗ܀ ܘܢܶܬܠ ܠܗ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܗܐ ܟܽܘܪܣܝܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܰܒܘܗܝ ܗ̄ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܗܰܘ ܦܰܓܪܳܢܐܝ̣ܬ ܐܰܡܠܶܟ ܡܠܐܶ ܙܰܒܢܳܐ: ܗ̣ܘ ܪܘܚܳܢܐܝܬ ܢܰܡܠܶܟ ܠܥܳܠܡ܀

35- ܪܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܬܺܐܬܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܪܘܚܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܢܺܐܬܐ ܥܠܰܝܟ: ܟܠܗܘܢ ܡܰܠܦܢ̈ܐ ܫܳܠܡܝܢ ܕܥܰܡܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܐܶܬܚܰܝܕܰܬ݀ ܐܰܠܗܘܬܐ ܥܡ ܢܰܦܫܐ ܘܦܰܓܪܐ. ܡ̣ܢ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܕܝܢ: ܐܰܟܣܢܝܐ ܕܡܰܒܽܘܓ ܐܡ̇ܪ: ܕܥܰܡܗ̇ ܕܡܶܠܬܐ ܗܳܕܐ ܥܡ ܒܶܣܪܐ ܐܶܬܚܝܕ ܡܶܠܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܝܘܚܰܢܢ: ܡܶܠܬܐ ܠܡ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܐܝ̣ܛܐ ܒܳܬܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܕܶܐܫܬܰܡܠܝ ܦܰܓܪܐ ܒܕܡܘ̈ܬܗ ܩܰܒܠ ܢܰܦܫܐ ܡܠܺܝܠܬܐ܀

36- ܘܗܐ ܐܶܠܝܫܒܥ ܐܰܚܝܳܢܬܟܝ ܒܰܒܠܳܥ ܐܳܠܰܦ ܘܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ ܗ̄ ܚܳܬܐ ܕܶܐܡܶܟܝ. ܒܗ̇ܝ ܕܶܐܡܗ̇ ܕܰܒܬܘܠܬܳܐ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܕܠܶܘܺܝ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܐܝܟ ܕܳܐܦ ܐܶܠܝܫܒܰܥ܀ ܘܗܢܐ ܝܰܪܚܐ ܕܶܫܬܐ ܠܗ̇ ܗ̄ ܗ̇ܫܐ ܫܬܳܐ ܝܰܪ̈ܚܝܢ ܡܶܫܬܰܡܠܝܢ ܠܒܰܛܢܗ̇ ܕܶܐܠܝܫܒܰܥ ܟܶܐܡܰܬ ܡ̣ܢ ܥܶܣܪܳܐ ܒܬܶܫܪܺܝܢ ܩܕܺܝܡ ܒܰܕܣܰܗܪܐ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܟܗ̄ ܒܐܳܕܳܪ ܒܰܕܫܶܡܫܐ܀

37- ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܛܶܠ ܒܰܪܒܳܨ ܛܶܝܬ ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܒܰܦܬܳܚܐ ܩܳܪܶܝܢ. ܠܐܰܠܗܐ ܡܶܕܡ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܛܠ ܕܠܐ ܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܗܐ ܟܠ ܡܶܠܬܐ܀

39- ܘܶܐܙܠܰܬ݀ ܒܛܺܝܠܐܳܝ̣ܬ ܒܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ ܠܛܽܘܪܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܛܘܪܳܝܬܐ ܒܰܙܩܳܦ ܪܺܝܫ ܥܡ ܝܰܨܺܝܦܘܬܳܐ ܗ̄ ܕܬܶܚܙܶܐ ܡܶܠܝ̈ ܡܰܠܐܟܐ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ̇ ܡܛܠ ܒܰܛܢܗ̇ ܕܶܐܠܝܫܒܥ܀

41- ܕܳܨ ܥܽܘܠܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܟܳܪܘܙܳܐ ܒܟܰܪܣܗ̇܀

45- ܘܛܘܒܶܝܗ̇ ܒܰܪܒܳܨ ܒܶܝܬ: ܠܐܰܝܕܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܛܽܘܒܬܳܢܝܬܐ ܗܺܝ ܒܰܚܒܳܨ ܢܽܘܢ ܕܗܰܝܡܢܰܬ݀ ܗ̄ ܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܛܽܘܒܰܝܟܝ܀

46- ܡܰܘܪܒܳܐ ܢܰܦܫܝ ܠܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܠܦܽܘܬ ܥܝܳܕܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܠܐܰܠܗܐ ܐܳܡܪܗ̇ ܠܗ̇ܕܐ. ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܗܰܒܘ ܪܰܒܘܬܐ ܠܐܰܠܗܢ. ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܰܐܘܪܶܒܘ ܥܰܡܝ ܡܳܪܝܐ. ܘܐܠܐ ܗ̣ܘ ܡܳܪܝܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܕܰܐܘܪܒܗ̇ ܒܰܫܪܳܪܐ ܘܠܰܘ ܗ̣ܝ ܐܰܘܪܒܬܗ܀

51- ܘܒܰܕܰܪ ܚܬܺܝܪ̈ܰܝ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܗ̄ ܕܢܰܦܫܗܘܢ܀

52- ܣܰܚܦ ܒܰܦܬܳܚ ܣܶܡܟܰܬ ܬܰܩܝܦ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܚܰܦ ܒܰܫܠܝ ܣܶܡܟܰܬ ܘܰܦܬܳܚ ܚܶܐ ܠܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ܀ ܘܰܐܪܝ̣ܡ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܪܰܡܪܶܡ ܡܰܟܝܟ̈ܐ܀

57- ܐܶܠܝܫܒܰܥ ܕܝܢ ܗܘܳܐ ܠܗ̇܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܐܠܝܫܒܰܥ ܕܝܢ ܐܶܬܡܰܠܝ ܙܰܒܢܐ ܕܬܺܐܠܰܕܝ܀

59- ܘܗܘܳܐ ܠܝܰܘܡܐ ܕܰܬܡܢܝܐ ܘܶܐܬܰܘ ܠܡܶܓܙܪܗ ܒܪܽܘܟܳܟ ܓܳܡܰܠ ܠܛܰܠܝܳܐ܀ ܘܩܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܒܰܫܡܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܫܡܳܐ ܕܰܐܒܘܗܝ ܙܟܰܪܝܐ ܗ̄ ܠܟܠ ܒܪܳܐ ܝ̣ܚܝ̣ܕܳܝܳܐ ܒܫܶܡ ܐܰܒܘܗܝ ܩܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܐܝܟ ܥܝܳܕܐ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ܀

62- ܘܰܪܡܰܙܘ ܠܐܰܒܘܗܝ ܗ̄ ܗ̇ܕܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܕܥܰܡ ܡܰܡܠܠܶܗ ܐܦ ܫܶܡܥܗ ܒܛܺܝܠ ܗܘܐ ܐܰܝܟܢܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܐ ܪܳܡܙܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ܀

64- ܘܡܶܚܕܳܐ ܐܶܬܦܬܰܚ ܒܰܫܠܝ ܦܶܐ ܦܽܘܡܗ܀

72- ܘܶܥܗܰܕ ܒܰܪܒܳܨ ܘܰܐܘ ܘܰܒܠܳܥ ܥܶܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܳܚ ܘܰܐܘ ܘܰܒܠܳܨ ܥܶܐ ܠܕܺܝܬܝܩ̈ܘܗܝ ܩܰܕܝܫ̈ܬܐ ܗ̄ ܫܰܡܠܝ ܩܝܡ̈ܘܗܝ܀

73- ܘܡܰܘܡܳܬܐ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܐܚܪܳܝܬܐ ܚܕܳܢܳܐܝ̣ܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܗ̇ܝ ܕܝ̣ܡܐ ܠܐܰܒܪܗܡ ܐܰܒܘܢ ܗ̄ ܗܳܝ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܒܝ̣ ܝ̣ܡܝܬ ܐܡ̇ܪ ܡܳܪܝܐ: ܚܠܳܦ ܕܰܥܒܰܕܬ ܦܶܬܓܳܡܐ ܗ̇ܢܐ ܘܠܐܳ ܚܣܰܟܬ ܠܰܒܪܳܟ ܝܺܚܝܕܝܐ ܡ̣ܢܝ ܡܒܰܪܳܟܘ ܐܶܒܪܟܟ܀

76- ܬܶܐܙܠ ܓܝܪ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܬܩܰܕܡ ܒܰܦܬܳܚ ܩܽܘܦ ܬܺܐܙܰܠ ܩܕܳܡ ܦܰܪܨܘܦܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܡܰܐܪܶܙ ܠܗ̇ܝ ܕܗܐ ܒܳܬܪ ܐܳܬܐ ܗ̇ܘ ܕܚܰܝܠܬܳܢ ܡܶܢܝ܀

78- ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܚܢܳܢܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܛܠ ܡܥܝ̈ܐ ܕܪ̈ܰܚܡܐ ܕܰܐܠܗܢ܀ ܕܰܒܗܘܢ ܢܶܣܥܪܰܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܣܥܰܪ ܠܰܢ܀ ܕܶܢܚܐ ܡ̣ܢ ܪܰܘܡܐ ܗ̄ ܗ̇ܘ ܕܗܽܘܝܘ ܡܫܺܝܚܳܐ܀

80- ܘܰܒܚܽܘܪܒܳܐ ܒܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܐ܀ ܟܕ ܒܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܐܰܥܪܩܬܗ ܐܶܡܗ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡ ܗܶܪܘܕܣ ܒܗ̇ܝ ܕܒܫܬܐ ܝܰܪ̈ܚܝܢ ܩܕܳܡ ܡܪܢ ܐܶܬܝܠܶܕ. ܘܟܕ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܡܳܪܢ ܒܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܐܶܬܘ ܡܓܽܘܫ̈ܐ ܘܩܰܛܶܠ ܠܝܰܠܘ̈ܕܐ ܗܶܪܘܕܣ. ܘܠܰܙܟܰܪܝܐ ܬܘܒ ܥܠ ܕܰܐܥܪܩ ܠܰܒܪܗ ܫܰܕܰܪ ܩܰܛܠܶܗ ܒܰܝܢܰܝ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܗܰܝܟܠܐ ܟܶܐܡܰܬ ܒܩܰܪ̈ܢܬܶܗ ܕܡܰܕܒܚܳܐ܀ ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܬܰܚܘܝܬܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ. ܕܡܶܬܚܰܘܝܳܢܘܬܗ ܕܰܠܘܬ ܝ̣ܣܪܐܝܠ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

1- ܘܰܢܦܰܩ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܡ̣ܢ ܐܰܓܘܣܛܘܣ ܒܰܦܬܳܚ ܐܳܠܰܦ ܘܰܥܨܳܨ ܓܳܡܰܠ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܘܰܫܠܳܝ ܣܶܡܟܰܬ܀ ܩܶܣܪ ܕܢܶܬܟܬܒ ܟܠܗ ܥܰܡܐ ܕܽܐܘܚܕܳܢܗ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܬܶܬܟܬܶܒܝ ܟܠܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܝܬܐ ܗ̄ ܗ̇ܪܟܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܣܽܘܪܝܳܝܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܝܰܘܢܝܐ ܚܰܬܺܝܬ. ܒܗ̇ܝ ܕܠܘ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܬܺܒܝܠ ܫܰܠܝܛ ܗܘܳܐ ܩܶܣܪ܀

2- ܗ̇ܕܐ ܡܰܟܬܒܢܘܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܗܘܳܬ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ ܒܗܺܝܓܡܳܢܘܬܐ ܗ̄ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܘܬܐ܀ ܕܩܽܘܪܝܢܽܘܣ ܒܰܥܨܳܨ ܩܽܘܦ ܘܰܚܒܳܨ ܪܺܝܫ܀

7- ܘܝܶܠܕܰܬ݀ ܒܪܗ̇ ܒܽܘܟܪܳܐ ܘܰܟܪܰܟܬܗ ܒܰܦܬܳܚ ܘܰܐܘ ܘܪܺܝܫ ܘܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ ܒܥܰܙܪܘܪ̈ܶܐ܀ ܝܰܘܳܢܝܐ: ܘܥܰܙܪܰܪܬܗ ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ ܘܪܺܝܫ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܀ ܘܰܐܪܡܝܰܬܗ ܒܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܓܣܬܗ ܒܰܪܒܳܨ ܓܳܡܰܠ ܡܩܰܫܝܬܐ ܘܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ ܒܐܘܪܝܳܐ܀

8- ܘܢܳܛܪܝܢ ܡܰܛܪܬܐ ܒܰܦܬܳܚ ܛܶܝܬ ܚܕܳܢܳܐܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܙܩܳܦ ܪܺܝܫ ܣܰܓܝܢܳܐܝܬ: ܕܠܠܝܐ܀ ܥܠ ܡܰܪ̈ܥܝܳܬܗܘܢ ܒܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ ܣܰܓܝܢܳܐܝܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܰܚܒܳܨ ܥܶܐ ܚܕܳܢܳܐܝ̣ܬ܀

10- ܚܰܕܘܬܳܐ ܪܰܒܬܐ ܒܪܽܘܟܳܟ ܕܳܠܰܕ܀ ܬܶܗܘܐ ܠܟܠܶܗ ܥܳܠܡܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܟܠܶܗ ܥܰܡܐ܀

13- ܥܡ ܡܰܠܐܟܐ ܒܰܙܩܳܦ ܟܽܘܦ ܚܰܝܠܘ̈ܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܰܫܡܝܐ܀ ܝܰܘܳܢܝܐ: ܣܽܘܓܐܐ ܕܦܳܠܚܘܬܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܦܶܐ ܘܰܫܠܳܝ ܠܳܡܰܕ ܫܡܰܝܢܝܬܐ ܒܰܚܒܳܨ ܢܽܘܢ܀

14- ܘܥܠ ܐܰܪܥܐ ܫܠܳܡܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܫܰܝܢܐ܀ ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܐ ܠܰܒܢܰܝܢܫ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܒܰܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܫܰܦܺܝܪܘܬ ܨܶܒܝܢܐ. ܕܰܥ: ܕܰܒܡܶܕܡ ܡܶܢ ܨܚܳܚ̈ܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ: ܐܰܡܝܢ ܐܝ̣ܬ. ܒܝܰܘܢܳܝܐ ܕܝܢ ܠܰܝܬ܀ ܟܕ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܘܰܡܗܰܠܠܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܡܩܰܠܣܝܢ ܠܐܠܗܐ܀

21- ܘܟܕ ܡܠܰܘ ܒܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܡܰܠܝܘ ܬܡܢܝܐ ܝܰܘܡܝ̈ܢ. ܐܰܪ̈ܡܢܳܝܶܐ ܟܕ ܒܰܡܢܳܬܐ ܠܗܓܓܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܝܽܘܠܝܰܢܐ ܢܳܩܦܺܝܢ ܘܳܐܡܪܝܢ: ܕܠܐ ܠܡ ܐܶܬܓܙܪ ܐܠܐ ܣܪܛܘܗܝ ܠܡܶܫܟܐ ܒܰܠܚܘܕ܀

22- ܘܟܕ ܐܶܬܡܰܠܝܘ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܬܕܟܝܬܗܘܢ ܗ̄ ܐܰܝܕܐ ܕܝܳܠܕܐ ܕܶܟܪܐ ܒܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܡܶܬܕܰܟܝܐ ܘܰܐܝܕܐ ܕܝܳܠܕܐ ܢܶܩܒܬܐ ܒܰܬܡܳܢܝܢ܀

23- ܕܟܠ ܕܶܟܪܐ ܦܳܬܚ ܡܰܪܒܥܳܐ ܗ̄ ܒܽܘܟܪܐ܀ ܩܰܕܝܫܐ ܕܡܳܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܳܪܝܐ ܢܶܬܩܪܐ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܡܳܪܝܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܒܽܘܟܪ̈ܰܝܟܘܢ ܠܝ̣ ܢܶܗܘܘܢ. ܚܠܳܦ ܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܡܶܨܪ̈ܳܝܐ ܕܩܶܛܠܬ܀

24- ܙܰܘܓܐ ܕܫܽܘܦܢܺܝܢ̈ܐ ܐܘ ܬܪܶܝܢ ܦܰܪ̈ܽܘܓܶܐ ܕܝܰܘܢܳܐ ܗ̄ ܐܶܡܪܐ ܕܒܪ ܫܰܢ̱ܬܐ ܐܘ ܫܽܘܦܢܺܝܢܐ ܒܪ ܝܰܘܢܐ ܦܳܩܶܕ ܢܳܡܘܣܐ ܕܰܬܩܰܪܶܒܝ ܗ̇ܝ ܕܝܳܠܕܐ ܕܶܟܪܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܡܳܛܐ ܒܺܐܝ̈ܕܝܗ̇ ܕܬܰܝܬܐ ܐܶܡܪܐ: ܬܰܝܬܐ ܬܪܶܝܢ ܫܽܘܦܢܺܝܢ̈ܝܢ ܐܘ ܬܪܶܝܢ ܒܢ̈ܝ ܝܰܘܢܐ܀

25- ܓܰܒܪܐ ܕܝܢ ܚܕ ܐܝ̣ܬ ܗܘܳܐ ܒܐܘܪܫܠܶܡ ܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܘܢ ܗ̄ ܗܽܘܝܘ ܐܰܒܘܗܝ ܕܝܶܫܘܥ ܒܪ ܐܰܣܝ̣ܪܐ ܡ̣ܢ ܫܰܒܥܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܦܰܫܩܳܢ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܐܥܒܰܪܘ ܠܰܟܬܒ̈ܐ ܡ̣ܢ ܥܶܒܪܳܝܐ ܠܝܰܘܢܳܝܐ ܒܝܰܘܡ̈ܝ ܦܛܘܠܘܡܐܘܣ. ܡܛܠ ܕܶܐܬܦܰܫܰܟ ܥܠ ܡܶܠܬܐ ܗ̇ܝ: ܕܗܐ ܒܬܘܠܬܐ ܒܳܛܢܐ ܘܝܳܠܕܐ ܕܰܐܡܝ̣ܪܐ ܒܶܐܫܰܥܝܐ ܢܒܺܝܐ: ܐܶܬܐܣܪ ܫܢܰܝ̈ܐ ܡܰܐܬܝܢ ܘܰܬܡܢܝܢ ܠܩܽܘܪܒܳܐ ܥܕܰܡܐ ܕܰܚܙܝܗܝ ܠܝܰܠܕܐ ܕܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ܀

27- ܗ̣ܘ ܗ̇ܢܐ ܐܶܬܐ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ ܗܘܳܐ ܒܪܘܚܳܐ ܠܗܰܝܟܠܐܳ ܗ̄ ܗܘܳܬ ܒܗ ܡܰܪܓܫܢܘܬܳܐ ܡ̣ܢ ܪܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܢܺܐܬܐ ܢܶܚܙܐ ܠܰܡܫܝܚܶܗ ܕܡܪܝܐ܀

32- ܘܫܘܒܚܐ ܠܥܰܡܟ ܝ̣ܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܠܝ̣ܣܪܐܝܠ ܚܰܕܬܐ ܥܰܡܐ ܕܡ̣ܢ ܥܰܡܡ̈ܐ܀

34- ܗ̇ܐ ܗ̇ܢܐ ܣܝ̣ܡ ܠܡܰܦܘܠܬܳܐ ܗ̄ ܕܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ܀ ܘܠܰܩܝܳܡܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܠܰܩܝܳܡܬܐ ܕܣܰܓܝ̈ܐܐ ܒܺܝܣܪܳܐܝ̣ܠ ܗ̄ ܕܚܰܛܳܝ̈ܐ ܕܡܶܙܕܰܕܩܺܝܢ ܒܗ܀ ܘܠܐܳܬܳܐ ܕܚܶܪܝܳܢܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܶܬܚܰܪܝܢܝܬܐ ܗ̄ ܡܰܣܒܪ̈ܢܘܬܳܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܳܬܐ ܗܘ̈ܝܢ ܥܠܰܘܗܝ܀

35- ܘܰܒܢܰܦܫܶܟܝ ܕܝܢ ܕܝ̣ܠܟܝ ܬܶܥܒܰܪܝ ܪܘܡܚܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܢܶܥܒܰܪ ܣܰܝܦܐ ܗ̄ ܨܰܥܪ̈ܐ ܘܨܽܘܚ̈ܝܳܬܐ ܫܳܕܶܝܢ ܒܶܟܝ ܝ̣ܗܘܕܝ̈ܐ܀ ܕܢܶܬܓܰܠܝ̈ܢ ܡܰܚܫܒ̈ܬܳܐ ܕܠܶܒܘ̈ܬܐ ܕܣܰܓܝ̈ܐܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܣܪ̈ܺܝܩܘܳܬ ܒܰܙܩܳܦ ܘܰܐܘ ܡܰܚܫܒ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܠܶܒܘ̈ܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܗ̄ ܟܕ ܩܳܐܶܡ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܐ ܘܣܳܠܩ ܠܰܫܡܝܐ܀

36- ܘܚܰܢܐ ܕܝܢ ܢܒܺܝܬܐ ܒܰܪܬܗ ܕܰܦܢܽܘܐܝܠ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܕ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܪܒܬܐ ܕܐܫܝܪ܀ ܐܦ ܗ̣ܝ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܫܶܡܥܘܢ ܣܳܒܐ ܩܰܫܝ̣ܫ ܗܘܳܐ ܐܦ ܗ̣ܝ ܬܘܒ ܩܰܫܝ̣ܫܬ ܒܝܰܘܡ̈ܬܗ̇ ܗܘܳܬ ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ܀ ܒܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܰܝܬ ܐܦ ܗ̣ܝ. ܡܛܠ ܕܠܘ ܐܰܟܘܬܗ ܕܫܶܡܥܘܢ ܩܰܫܝ̣ܫܐ ܗܘܳܬ. ܒܪܬ ܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܓܝܪ ܠܩܽܘܪܒܐ ܗܘܝܐ ܗܘܳܬ. ܐܝܟ ܥܣܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒܬܘܠܬܳܐ ܘܰܫܒܰܥ ܫܢ̈ܝܢ ܒܥܺܝܠܬܐ ܘܰܬܡܢܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܐܰܪܡܠܬܐ. ܘܫܶܡܥܘܢ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܗܘܐ܀

37- ܘܠܐ ܦܳܪܩܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܪܚܩܳܐ ܗܘܳܬ ܡ̣ܢ ܗܰܝܟܠܐܳ܀

39- ܘܟܕ ܫܰܠܡܘ ܗ̄ ܝܰܘܣܦ ܘܡܰܪܝܡ. ܘܒܰܨܚܳܚܐ ܫܰܠܡ ܕܠܐ ܘ ܚܕܳܢܳܐܝ̣ܬ ܟܬܺܝܒ. ܟܶܐܡܰܬ ܗ̣ܘ ܝܶܫܘܥ ܟܠ ܡܶܕܡ ܐܝܟ ܕܰܒܢܳܡܘܣܐ ܕܡܳܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܡܠܝܘ ܐܡ̇ܪ ܣܰܓܝ̣ܢܳܐܝ̣ܬ܀

40- ܛܰܠܝܐ ܕܝܢ ܪܳܒܐ ܗܘܳܐ ܗ̄ ܒܡܽܘܫ̈ܚܳܬܐ ܐܢܳܫܝ̈ܬܐ܀ ܘܡܶܬܚܰܝܠ ܒܪܘܚܳܐ ܘܡܶܬܡܠܐܶ ܚܶܟܡܬܐ ܗ̄ ܡܶܬܓ̈ܰܠܝܢ ܗܘ̈ܝ ܒܗ ܐܳܬܘ̈ܬܐ ܐܰܠܗܝ̈ܬܐ܀

43- ܘܟܕ ܫܰܠܡܘ ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܫܠܳܝ ܫܺܝܢ: ܘܠܐ ܚܰܬܝ̣ܬ ܒܗ̇ܝ ܕܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܕܫܰܡܠܺܝܘ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܗܦܰܟܘ ܠܗܘܢ ܐܡ̇ܪ܀

44- ܘܟܕ ܐܶܬܘ ܡܰܪܕܶܐ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܘܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܕ ܡܩܰܫܝܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܪܒܳܨ ܡܺܝܡ ܘܕܳܠܰܕ ܡܩܰܫܳܝܬܐ܀ ܝܰܘܡܐ ܚܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܝܰܘܡܐ܀ ܒܥܰܐܘܗܝ ܠܘܳܬ ܐܢܳܫܘܬܗܘܢ ܚܕܳܢܳܐܝ̣ܬ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܙܩܳܦ ܘܰܐܘ ܣܰܓܝ̣ܢܳܐܝܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܰܒܢ̈ܝ ܓܶܢܣܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

1- ܒܰܫܢܰܬ ܚܰܡܫܥܶܣܪ̈ܐ ܒܰܦܬܳܚ ܚܶܐ ܘܫܺܝܢ ܘܰܪܒܳܨ ܪܺܝܫ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܰܡܫܥܣܝܪܝܬܳܐ܀ ܟܕ ܪܺܝܫܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܛܶܛܪܪܟܐ ܒܰܪܒܳܨ ܛܶܝܬ ܘܰܦܬܳܚ ܪܺܝܫ ܘܟܽܘܦ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܒܐܝܛܘܪܝܐ ܒܰܚܒܳܨ ܒܶܝܬ ܘܒܰܐܬܪܐ ܕܰܛܪܰܟܳܘܢܰܐ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܕ ܘܪܺܝܫ ܘܰܙܩܳܦ ܟܽܘܦ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܘܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܕܟܘܪܰܐ ܛܰܟܘܢܺܝܰܐ ܒܰܚܒܳܨ ܢܽܘܢ ܘܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ܀ ܘܠܘܣܰܢܺܝܰܐ ܒܰܥܨܳܨ ܠܳܡܰܕ ܘܰܦܬܳܚ ܣܶܡܟܰܬ ܘܰܚܒܳܨ ܢܽܘܢ ܘܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ܀ ܪܝ̣ܫܐ ܪܒܺܝܥܳܝܐ ܕܰܐܒܺܝܠܺܝܢܺܐ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܕ ܘܰܚܒܳܨ ܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܘܠܳܡܰܕ ܘܢܽܘܢ܀

2- ܒܪܰܒܘܬ ܟܳܗܢܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܝܰܘܡ̈ܝ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܳܗܢܐ܀ ܕܚܰܢܢ ܘܰܕܩܰܝܳܦܐ ܒܰܦܬܳܚ ܚܶܐ ܘܩܽܘܦ ܘܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ ܘܝܽܘܕ܀

4- ܩܳܠܐ ܕܩܪܐ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܒܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܡܰܙܥܶܩ ܒܡܰܕܒܪܐ܀

5- ܟܠܗܘܢ ܢܰܚ̈ܠܐܶ ܢܶܬܡܰܠܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܗ̄ ܡܰܟܝܟ̈ܐ ܢܶܬܬܪܝܡܘܢ ܒܰܡܫܝ̣ܚܐ܀ ܘܟܠܗܘܢ ܛܽܘܪ̈ܐ ܪ̈ܳܡܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܬܠ̈ܠܐ ܢܶܬܡܰܟܟܘܢ ܗ̄ ܪ̈ܳܡܐ ܘܫܰܒܗܪ̈ܳܢܐ ܢܶܣܬܰܚܦܘܢ܀ ܘܢܶܗܘܐ ܥܰܪܡܐ ܠܫܰܦܝܐ ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ ܘܫܺܝܢ ܗ̄ ܥܰܣܩܐ ܦܫܺܝܩܐ ܢܶܗܘܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܢܗܘ̈ܝܢ ܡܥܰܩܡ̈ܬܐ ܗ̄ ܡܦܰ̈ܬܠܬܐ ܠܰܬܪܺܝܨܘܬܳܐ܀ ܘܰܐܬܪܳܐ ܥܰܣܩܐ ܠܰܦܩܰܥܬܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܗ̇ܠܝܢ ܕܩܫܝ̈ܢ ܠܐܘܪ̈ܚܳܬܐ ܫܰܦܝ̈ܬܐ܀

6- ܘܢܶܚܙܐ ܟܠ ܒܣܰܪ ܚܰܝ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܰܐܠܗܐ܀

7- ܝܰܠܕܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܕܳܠܰܕ ܚܕܳܢܳܐܝܬ܀ ܝܰܘܳܢܝܐ: ܒܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܕ ܣܰܓܝܢܳܐܝܬ: ܕܳܐܟ̈ܕܢܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܣܰܓܝ̣ܢܐܝܬ: ܒܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܘܝܰܘܢܳܝܐ܀

8- ܘܠܐ ܬܫܰܪܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ܀

9- ܗܐ ܕܝܢ ܢܳܪܓܳܐ ܒܪܽܘܟܳܟ ܓܳܡܰܠ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܩܽܘܫܳܝܐ܀ ܘܒܢܘܪܳܐ ܢܳܦܠ ܒܰܙܩܦ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܬܬܰܪܡܐ܀

10- ܡ̇ܢܐ ܗ̇ܟܝܠ ܢܶܥܒܕ ܗ̄ ܐܰܝܟܢܐ ܢܬܘܒ܀

14- ܘܰܡܫܰܐܠܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܦܳܠܚ̈ܝ ܐܶܣܛܪܰܛܝܰܐ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ ܘܰܦܬܳܚ ܪܺܝܫ ܘܝܽܘܕ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܡܦܰܠܚܺܝܢ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܘܦܶܐ ܗ̄ ܕܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܦܳܠܚ̈ܐ ܕܐܣܪ̈ܛܝܘܛܐ ܘܕܰܚܫ̈ܐ܀ ܠܐ ܒܐܢܳܫ ܬܶܬܛܰܓܪܘܢ ܒܩܽܘܫܳܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܰܘ ܘܓܳܡܰܠ ܘܰܦܬܳܚ ܛܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܐ ܠܐܢܳܫ ܬܙܥܙܥܘܢ ܗ̄ ܠܐ ܬܐܠܨܘܢ ܠܐܢܫ܀ ܘܠܐܢܳܫ ܠܐ ܬܶܥܫܩܘܢ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ ܗ̄ ܬܶܛܠܡܘܢ܀ ܘܢܶܣܦ̈ܩܢ ܒܩܽܘܫܳܝ ܦܶܐ܀ ܠܟܘܢ ܐܦܣܘܢܝ̈ܬܟܘܢ ܒܩܽܘܫܳܝ ܦܶܐ ܘܰܙܩܳܦ ܐܳܠܰܦ ܘܣܶܡܟܰܬ ܘܝܽܘܕ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܘܦܘܢܝܘܣ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܳܚ ܐܳܠܰܦ ܘܚܰܬܝ̣ܬ ܗ̄ ܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܡܰܠܟܐ ܡܶܬܝܗܒ ܠܩܘܝܡܟܘܢ܀

15- ܟܕ ܕܝܢ ܡܣܰܒܰܪ ܗܘܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܣܶܡܟܰܬ ܥܰܡܐ ܥܠ ܝܘܚܰܢܢ ܗ̄ ܒܝܘܚܰܢܢ ܬܠܐܶ ܗܘܳܐ ܣܰܒܪܗ ܕܥܰܡܐ ܕܗܽܘܝܘ ܡܫܺܝܚܐ ܕܡܶܣܬܰܟܶܐ ܕܳܐܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܡ̣ܢ ܡܰܣܒܪܢܘܬܳܐ ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ܀ ܡܛܠ ܕܝܰܘܢܳܝܐ: ܟܕ ܡܣܰܟܐ ܗܘܳܐ ܕܝܢ ܥܰܡܐ ܐܡ̇ܪ: ܕܣܽܘܟܳܝܐ ܣܰܒܪܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܘܠܘ ܡܰܣܒܪܢܘܬܳܐ܀ ܘܟܠܗܘܢ ܡܶܬܚܰܫܒܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܒܪܘܟܳܟ ܒܶܝܬ܀

16- ܐܢ̇ܐ ܗܐ ܡܰܥܡܶܕ ܐܢ݂ܐ ܠܟܘܢ ܒܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܡܫܺܝܓ ܐܢ݂ܐ ܠܟܘܢ ܡ̣ܢ ܚܛܳܗ̈ܐ ܘܰܡܥܬܕ ܐܢ݂ܐ ܕܬܩܒܠܘܢ ܫܽܘܟܳܢܐ ܫܡܰܝܳܢܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܢܰܥܡܕܟܘܢ ܒܪܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܘܰܒܢܘܪܐ ܗ̄ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܝܬܐ ܕܐܝܟ ܟܽܘܪܐ ܒܳܚܪܐ ܠܢܰܦ̈ܫܬܟܘܢ܀ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܫܳܘܐ ܐܢ݂ܐ ܕܶܐܫܪܶܐ ܥܰܪ̈ܩܐ ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ ܗ̄ ܫܡܳ̈ܛܐ ܕܰܡܣ̈ܐܢܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܶܪܩܬܐ ܒܰܪܒܳܨ ܥܶܐ ܘܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ ܕܣܐܘܢܳܐ ܕܝ̣ܠܗ܀

17- ܗ̇ܘ ܕܪܰܦܫܐ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ܀ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܰܡܕܟܐ ܐܶܕܪ̈ܰܘܗܝ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ ܘܩܽܘܫܳܝ ܕܳܠܰܕ܀

19- ܘܥܠ ܟܠܗܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܬܳܐ ܕܥܳܒܕ ܗܘܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܥܶܐ܀ ܝܰܘܳܢܝܐ: ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܕ ܘܒܶܝܬ܀

21- ܘܐܦ ܝܶܫܘܥ ܥܡܰܕ: ܘܟܕ ܡܨܰܠܐ ܗ̄ ܐܰܠܦ ܠܢ ܕܟܕ ܡܶܬܕܰܟܝܢܢ: ܢܨܰܠܐ ܘܢܶܒܥܶܐ ܡ̣ܢ ܡܳܪܢ ܕܢܰܓܢ ܥܠܰܝܢ ܪܘܚܶܗ ܩܰܕܝ̣ܫܐ܀ ܐܶܬܦܬܚܘ ܫܡܰܝ̈ܐ ܒܰܫܠܳܝ ܦܶܐ ܗ̄ ܥܠ ܚܙܳܬܐ ܕܪܘܚܳܐ ܘܫܶܡܥܐ ܕܩܳܠܐ ܒܡܰܬܝ ܦܪܰܥܢܰܢ܀

23- ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܝܶܫܘܥ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܝܟ ܒܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ ܬܠܳܬܝ̣ܢ ܗ̄ ܕܐܝܟ ܠܘ ܥܠ ܟܡܳܝܘܬܐ ܕܰܫܢ̈ܘܗܝ ܕܡܪܢ ܡܶܬܦܰܫܟܐ. ܐܠܐ ܡܚܘܝܐ ܕܟܕ ܒܰܪ ܬܠܳܬܝ̣ܢ ܗܘܳܐ ܐܝܟ ܫܰܪܟܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܐ ܒܢ̈ܰܝ ܬܠܳܬܝܢ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܒܶܠܥܕ ܗܳܝ ܕܰܢܫܰܚܠܶܦ ܕܡܽܘܬܗ ܠܰܕܩܰܘܡܬܐ ܐܚܪܬܐ ܟܶܐܡܰܬ ܕܣܳܒܐ ܥܰܬܝ̣ܩ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܐܘ ܕܡܶܕܡ ܐܚܪܺܝܢ܀ ܘܡܶܣܬܒܪ ܗܘܳܐ ܒܪ ܝܰܘܣܦ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܝܺܗܘ̈ܕܳܝܐ. ܟܕ ܒܰܫܪܳܪܐ ܠܘ ܒܪܶܗ ܐܠܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܳܐ܀ ܒܪ ܗܶܠܝ̣. ܡܰܬܝ ܐܶܘܢܓܠܝܣܛܐ ܒܪ ܝܰܥܩܘܒ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܠܝܰܘܣܦ ܘܠܰܘ ܒܪ ܗܶܠܝ̣. ܘܐܦܪܝܩܝܐܢܘܣ ܡܝܰܒܠܳܢܐ ܕܫܪ̈ܒܬܐ ܐܳܡܪ: ܕܗܠܝ ܒܰܪ ܡܛܬܬ ܘܝܥܩܘܒ ܒܪ ܡܳܬܢ ܐܚ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܐܶܡܐ ܕܰܫܡܗ̇ ܐܣܬܐ: ܘܒܰܨܚܳܚܐ ܐܶܣܬܝ̣ܪ ܐܝ̣ܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ. ܘܟܕ ܡܝ̣ܬ ܗܶܠܝ̣ ܕܠܐܳ ܒܢܰܝ̈ܐ ܢܰܣܒܗ̇ ܝܰܥܩܘܒ ܐܰܚܘܗܝ ܠܐܰܢܬܬܗ ܐܝܟ ܢܳܡܘܣܐ ܠܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܐ ܘܰܐܘܠܶܕ ܡ̣ܢܗ̇ ܠܝܰܘܣܦ ܒܪܳܐ ܗ̇ܘ ܟܝܳܢܳܝܐ ܕܝܰܥܩܘܒ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܰܬܝ. ܘܰܒܪܐ ܢܳܡܘܣܝܐ ܕܗܶܠܝ̣ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܠܘܩܳܐ. ܘܠܝܘܒܳܠܐ ܢܳܡܘܣܝܳܐ ܐܶܬܪܡܺܝ ܠܡܟܬܒܘ ܠܘܩܳܐ. ܒܥܶܠܰܬ ܗܳܝ ܕܟܕ ܡ̣ܢ ܝܽܘܒܳܠܐ ܟܝܳܢܝܐ ܫܰܪܰܪ ܡܰܬܝ ܕܝܰܘܣܶܦ ܡ̣ܢ ܕܰܘܺܝܕ ܡܶܬܝܰܒܠ ܒܝܕ ܝܰܥܩܘܒ ܐܰܒܘܗܝ ܟܝܳܢܳܝܐ. ܐܶܬܚܪܝܘ ܝ̣ܗܘܕܝ̈ܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܕܝܰܘܣܦ: ܒܪܶܗ ܗ̣ܘ ܕܗܶܠܝ ܐܰܘܟܝܬ ܥܝܠܝ ܐܝܟ ܢܳܡܘܣܳܐ ܘܠܘ ܕܝܰܥܩܘܒ. ܒܰܕܓܘܢ ܒܗ ܒܣܥܳܝܗܘܢ ܬܟܰܣ ܪܘܫܥܗܘܢ ܠܘܩܳܐ ܐܡ̇ܪ: ܕܳܐܦܶܢ ܠܘܳܬ ܗܶܠܝ ܢܺܐܬܐ ܝܰܘܣܦ ܐܦ ܗ̇ܟܢܐ ܡ̣ܢ ܕܰܘܺܝܕ ܡܶܬܝܰܒܠ ܒܝܰܕ ܢܳܬܢ܀

24- ܒܪ ܡܛܬܳܬ. ܒܪ ܠܶܘܝ. ܒܪ ܡܶܠܟܝ ܒܰܪܒܳܨ ܡܺܝܡ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܳܚܐ. ܐܦܪܝܩܝܐܢܘܣ ܐܡ̇ܪ: ܕܐܝܟ ܡܰܫܠܡܢܘܬܳܐ ܕܩܰܒܠܘ ܡ̣ܢ ܡܝܰܒ̈ܠܝ ܫܰܪ̈ܒܳܬܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܐ: ܕܗܶܠܝ ܘܡܛܬܬ ܘܠܶܘܺܝ ܐܰܚ̈ܐ ܐܢܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܡܰܠܟܝ ܘܠܰܘ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܠܘܩܳܐ: ܗܶܠܝ ܒܪ ܡܰܛܬܬ ܘܡܰܛܬܬ ܒܪ ܠܶܘܝ܀ ܒܪ ܝܰܐܢܝ. ܒܪ ܝܰܘܣܶܦ. ܒܪ ܡܰܬܬܐ. ܒܪ ܥܰܡܘܨ. ܒܪ ܢܚܘܡ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܙܩܳܦܐ܀ ܒܪ ܚܶܣܠܝ. ܒܪ ܢܰܐܓܝ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ ܘܩܽܘܫܳܝ ܓܳܡܰܠ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ ܘܪܽܘܟܳܟ ܓܳܡܰܠ܀

26- ܒܪ ܡܳܐܬ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܘܰܦܬܳܚ ܐܳܠܰܦ܀ ܒܪ ܡܰܛܰܬ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܘܛܶܝܬ܀ ܒܪ ܫܶܡܥܝ. ܒܪ ܝܰܘܣܦ. ܒܰܪ ܝ̣ܗܘܕܐ܀

27- ܒܪ ܝܘܚܰܢܢ. ܒܪ ܪܰܣܰܐ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܘܣܶܡܟܰܬ܀ ܒܰܪ ܙܽܘܪܒܳܒܝܠ: ܡܰܬܝ ܐܡ̇ܪ: ܕܙܽܘܪܒܳܒܝܠ ܐܰܘܠܶܕ ܠܐܰܒܝܘܕ. ܘܠܘܩܳܐ ܐܡ̇ܪ: ܕܙܘܪܒܒܝܠ ܐܘܠܕ ܠܪܣܐ ܘܩܕܝܫܐ ܣܐܘܝܪܐ ܐܳܡܪ: ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝܐ ܗܘܰܘ ܠܗ ܠܙܽܘܪܒܳܒܝܠ: ܐܒܝܘܕ ܘܪܣܐ. ܘܡܰܬܝ ܚܫܰܒ ܠܐܒܝܘܕ ܘܠܘܩܳܐ ܪܣܐ. ܘܓܘܪܓܝ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܐܡ̇ܪ: ܕܠܘ ܚܰܕ ܗ̣ܘ ܐܰܒܘܗܘܢ ܐܠܐ ܬܪܶܝܢ ܕܐܬܩܪܺܝܘ ܒܫܘܝܘܬ ܫܡܳܐ ܙܽܘܪܒܳܒܶܝܠ. ܘܐܚܪ̈ܳܢܐ ܐܳܡ̇ܪܝܢ: ܕܐܒܝܘܕ ܗܽܘܝܘ ܪܣܐ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܒܰܬܪܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܝܢ ܡܶܬܩܪܶܐ ܗܘܳܐ܀ ܒܪ ܫܶܠܰܬܐܝܠ. ܒܪ ܢܺܝܪܝ: ܡܰܬܝ ܐܡ̇ܪ: ܕܝܽܘܟܰܢܝܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܫܠܬܐܝܠ. ܘܩܰܕܝܫܳܐ ܣܶܐܘܝܪܶܐ ܐܡ̇ܪ: ܕܡܰܠܟܝ ܐܰܒܘܗܝ ܕܢܺܝܪܝ ܢܣܰܒ ܐܰܢܬܬܐ ܕܫܡܗ̇ ܢܚܫܬܐ ܐܰܘܠܶܕ ܡ̣ܢܗ̇ ܠܢܺܝܪܺܝ. ܘܟܕ ܡܝ̣ܬ ܡܰܠܟܝ ܢܰܣܒܗ̇ ܝܘܝܩܝܡ ܡܰܠܟܐ ܕܗ̣ܘ ܐܠܝܩܝܡ ܠܢܚܫܬܐ ܐܰܢܬܬܗ ܡܛܠ ܫܽܘܦܪܗ̇ ܘܰܐܘܠܶܕ ܡ̣ܢܗ̇ ܠܝܘܟܰܢܝܐ ܘܗܘܘ ܢܺܝܪܝ ܘܝܘܟܰܢܝܐ ܐܰܚ̈ܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܢܺܝܪܺܝ ܐܰܢܬܬܐ ܘܡܝ̣ܬ ܕܠܐ ܒܢܰܝ̈ܐ ܘܫܰܩܠܗ̇ ܝܽܘܟܰܢܝܐ ܐܰܚܘܗܝ ܠܐܰܢܬܬܗ ܘܰܐܘܠܶܕ ܡ̣ܢܗ̇ ܠܫܠܬܐܝܠ. ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܪܟܐ ܗܽܘ ܫܠܬܐܝܠ ܒܪܳܐ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܝܐ ܕܝܘܟܰܢܝܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܡܰܬܝ ܘܰܒܪܐ ܢܳܡܘܣܝܐ ܕܢܺܝܪܝ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܠܘܩܳܐ. ܘܓܘܪܓܝ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܠܐ ܫܳܠܡ ܠܗ̇ܟܢ ܐܠܐ ܐܡ̇ܪ: ܕܐܚܪܺܝܢ ܗ̣ܘ ܫܶܠܬܐܝܠ ܒܰܪ ܝܘܟܰܢܝܐ ܘܐܚܪܺܝܢ ܫܶܠܬܐܝܠ ܒܰܪ ܢܺܝܪܺܝ܀

28- ܒܰܪ ܡܠܟܝ. ܒܰܪ ܐܰܕܝ. ܒܰܪ ܩܽܘܣܡ. ܒܰܪ ܐܶܠܡܘܕܕ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܳܚܐ܀

29- ܒܪ ܥܺܝܪ. ܒܪ ܝܽܘܣܺܝ. ܒܪ ܐܶܠܝܥܳܙܪ. ܒܪ ܝܽܘܪܳܡ. ܠܰܝܬܘܗܝ ܒܪ ܝܽܘܫܳܦܛ ܕܐܡ̣ܪ ܡܰܬܝ ܐܠܐ ܒܪ ܡܰܬܝܬܳܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܰܚܒܳܨ ܬܰܘ ܡܩܰܫܳܝܬܐ ܘܪܘܟܳܟ ܬܰܘ ܐܚܪܳܝܬܐ܀ ܒܰܪ ܠܶܘܝ. ܒܰܪ ܫܶܡܥܘܢ. ܒܰܪ ܝ̣ܗܘܕܐ. ܒܰܪ ܝܰܘܣܦ. ܒܰܪ ܝܘܢܳܡ. ܒܰܪ ܐܠܝܩܝܡ܀

31- ܒܪ ܡܶܠܝܐ ܒܰܪܒܳܨ ܡܺܝܡ ܘܠܳܡܰܕ ܘܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܘܰܫܠܳܝ ܠܳܡܰܕ܀ ܒܰܪ ܡܰܐܢܝ. ܒܰܪ ܡܛܬܐ. ܒܰܪ ܢܳܬܢ. ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ܀ ܡܰܬܝ ܐܡ̇ܪ: ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܫܠܝܡܘܢ. ܘܠܘܩܳܐ ܐܡ̇ܪ: ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܘܠܕ ܠܢܳܬܢ. ܘܗ̇ܕܐ ܡ̇ܢ ܒܗ̇ܝ ܕܡܰܬܝ ܠܝܽܘܒܳܠܐ ܟܝܳܢܝܐ ܒܰܠܚܘܕ ܗܰܘ ܕܡ̣ܢ ܫܠܶܝܡܘܢ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܡܬܬܝܬܐ ܨܒܳܐ ܕܢܟܬܒ. ܘܠܘܩܳܐ ܠܝܽܘܒܳܠܐ ܟܝܳܢܝܐ ܘܢܳܡܘܣܳܝܐ ܕܡ̣ܢ ܢܳܬܢ ܒܪ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܬܐܠܨ ܠܡܰܟܬܳܒܘ: ܡܛܠ ܚܶܪܝܳܢܐ ܕܝ̣ܗܘܕܝ̈ܐ ܘܰܒܗ̇ܕܐ ܥܶܠܬܐ ܣܰܓܝܐܝ̣ܢ ܫܡܳܗ̈ܐ ܕܰܒܠܘܩܳܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܒܡܰܬܝ܀

32- ܒܰܪ ܐܝܫܝ. ܒܪ ܥܽܘܒܝܕ. ܒܪ ܒܥܙ: ܝܘܠܝܰܢܘܣ ܡܰܠܟܐ ܕܐܚܢܶܦ ܡܗܰܦܶܟ ܘܐܡ̇ܪ: ܐܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܐ ܢܳܡܘܣܝ̈ܬܐ ܐܰܟܬܶܒ ܠܘܩܳܐ: ܠܡܳܢܐ ܠܥܽܘܒܝܕ ܒܰܪ ܒܥܙ ܐܰܡܪܗ ܐܝܟ ܟܝܳܢܐ ܘܠܰܘ ܒܪ ܡܰܠܝܘܢ ܢܳܡܘܣܳܐܝܬ ܐܝܟ ܕܰܟܬܝ̣ܒ ܒܰܟܬܳܒܐ ܕܪܥܘܬ. ܘܰܡܦܰܢܝܢ ܠܗ ܡܰܠܦܢ̈ܐ: ܕܚܶܪܝܳܢܐ ܡܛܠ ܝܰܘܣܦ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܝ̣ܗܘ̈ܕܝܐ. ܕܐܢ ܡ̣ܢ ܕܰܘܺܝܕ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܐܘ ܠܐ. ܘܥܰܠܗܕܐ ܫܰܪܰܪ ܛܽܘܒܳܢܐ ܕܠܘ ܟܝܳܢܳܐܝ̣ܬ ܒܰܠܚܘܕ ܐܝܟ ܕܰܐܟܬܶܒ ܡܰܬܝ ܐܠܐ ܘܢܳܡܘܣܳܐܝ̣ܬ ܬܘܒ. ܠܘܳܬ ܕܰܘܺܝܕ ܡܶܬܥܰܠܐ ܝܽܘܒܳܠܗ ܕܝܰܘܣܶܦ. ܡ̣ܢ ܕܰܘܺܝܕ ܕܝܢ ܠܐܰܒܪܗܡ ܟܕ ܠܝܬ ܗܘܳܐ ܚܶܪܝܳܢܐ ܥܠ ܝܽܘܒܳܠܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܕܠܘܬ ܐܰܒܪܗܡ ܡܶܬܥܰܠܐ. ܠܗܘܢ ܠܐܰܒܗ̈ܐ ܟܝܳܢܝ̈ܐ: ܚܫܰܒ ܠܘܩܳܐ ܐܝܟ ܕܳܐܦ ܡܰܬܝ܀

33- ܒܪ ܣܠܶܡܘܢ. ܒܪ ܢܰܚܫܘܢ. ܒܪ ܥܰܡܝܢܳܕܒ. ܒܪ ܐܳܪܡ. ܒܪ ܚܶܨܪܘܢ. ܒܪ ܦܰܪܨ. ܒܰܪ ܝ̣ܗܘܕܐ܀

34- ܒܰܪ ܝܰܥܩܘܒ. ܒܰܪ ܐܝ̣ܣܚܩ. ܒܪ ܐܰܒܪܗܳܡ. ܒܰܪ ܬܰܪܚ ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ ܘܰܫܠܳܝ ܪܺܝܫ ܡ̣ܢ ܗ̇ܪܟܐ ܡܫܰܪܐ ܠܘܩܳܐ ܠܡܶܫܒܰܩ ܠܝܽܘܒܳܠܐ ܕܰܠܘܳܬܗ ܩܳܡ ܡܰܬܝ ܘܠܶܡܬܥܠܝܘ ܥܕܰܡܐ ܠܐܳܕܡ. ܒܗܝ̇ ܕܠܘ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܐ ܕܒܐܒܪܳܗܳܡ ܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢ ܐܰܟܬܒ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܝܟ ܡܰܬܝ: ܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܕܐܰܝܟܰܢ ܕܗ̣ܘ ܡ̣ܢ ܐܳܕܡ ܡܶܬܝܰܒܠܝܢ܀ ܒܰܪ ܢܚܘܪ܀

35- ܒܰܪ ܣܪܘܓ. ܒܰܪ ܐܪܥܘ. ܒܪ ܦܳܠܓ. ܒܰܪ ܥܳܒܪ. ܒܰܪ ܫܳܠܚ. ܟܠܗܘܢ ܒܰܙܩܳܦܐ܀

36- ܒܰܪ ܩܰܝܢܳܢ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܘܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ. ܒܰܪ ܐܪܦܟܫܰܪ. ܒܰܪ ܫܺܝܡ. ܒܪ ܢܘܚ. ܒܰܪ ܠܰܡܟ ܒܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ ܘܰܫܠܳܝ ܡܺܝܡ ܘܩܽܘܫܳܝ ܟܽܘܦ܀

37- ܒܪ ܡܬܘܫܠܚ. ܒܰܪ ܚܢܽܘܟ. ܒܰܪ ܝܪܕ. ܒܰܪ ܡܗܠܠܐܝܠ. ܒܰܪ ܩܰܝܢܢ܀

38- ܒܰܪ ܐܢܘܫ. ܒܪ ܫܝܬ. ܒܰܪ ܐܳܕܡ ܕܡ̣ܢ ܐܰܠܗܐ: ܐܦܪܝܩܝܐܢܘܣ: ܚܰܡܫܝ̣ܢ ܦܰܪ̈ܨܘܦܶܐ ܣܐܡ܀ ܡ̣ܢ ܐܰܒܪܗܡ ܠܰܡܫܝ̣ܚܐ. ܘܰܒܨܚܳܚ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܕܠܘܩܳܐ ܕܰܒܥܺܕܬܐ ܩܰܕܝܫܬܳܐ ܡܶܬܩܪܝܢ ܚܰܡܫܝ̣ܢ ܘܫܬܳܐ ܐܝ̣ܬܝܗܘܢ. ܘܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܐܳܕܡ ܥܕܰܡܐ ܠܡܳܪܢ ܥܘ̄. ܘܐܝܟ ܝܽܘܒܳܠܐ ܟܝܳܢܳܝܐ ܠܐܶܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܰܬܝ: ܡ̣ܢ ܐܰܒܪܗܡ ܠܝܰܘܣܶܦ ܦܰܪ̈ܨܘܦܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ. ܘܐܝܟ ܣܦܰܪ ܡܰܠܟܘ̈ܬܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ: ܟܶܐܡܰܬ ܟܕ ܐܚܙܝܐ ܘܝܘܐܫ ܘܐܡܘܨܝܳܐ ܘܐܠܝܩܺܝܡ ܕܗܽܘܝܘ ܝܘܝܩܝܡ: ܡܶܬܬܰܘܣܦܺܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

1- ܘܰܕܒܪܬܗ ܒܩܽܘܫܳܝ ܕܳܠܰܕ ܘܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ ܪܘܚܳܐ ܠܚܽܘܪܒܳܐ ܒܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ ܗ̄ ܗܺܝ ܪܘܚܳܐ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܡܠܐ ܗܘܳܐ ܐܰܦܩܬܗ ܠܡܰܕܒܪܐ ܕܢܶܬܢܰܣܐ ܡ̣ܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܢܶܙܟܝܘܗܝ܀

3- ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܐܳܟܠܩܰܪܨܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܪܰܡܝܢܐ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ܀

5- ܘܚܰܘܝܶܗ ܟܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟܘ̈ܬܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܒܥܶܕܳܢܐ ܙܥܘܪܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܢܽܘܩܙܬܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܗ̄ ܒܰܡܢܳܬܐ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܠܓܐ ܕܗ̣ܝ ܣܛܺܝܓܡܝ܀

13- ܘܟܕ ܫܰܠܡ ܐܳܟܠܩܰܪܨܳܐ ܟܠܗܘܢ ܢܶܣܝܘ̈ܢܘܗܝ ܦܪܰܩ ܡ̣ܢ ܠܘܳܬܗ ܥܰܕ ܙܰܒܢܐ܀ ܐܰܪܚܶܩ ܡ̣ܢܗ ܗ̄ ܥܕܰܡܐ ܠܙܰܒܢܳܐ. ܝܘܢܝܐ: ܐܪܚܩ ܡܢܗ ܗ̄ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܕܚܰܫܐ ܕܒܶܗ ܓܰܪܓ ܠܺܝܗܘܕܳܝ̈ܐ ܕܢܶܐܚܕܘܢܝܗܝ܀

18- ܪܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܥܠܰܝ: ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܰܫܚܰܢܝ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܡܰܫܚܰܢܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܦܰܪܨܘܦ ܒܪܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܐ ܐܰܡܪܗܿ ܠܗ̇ܕܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ܀

19- ܘܰܠܡܟܪܳܙܘ ܫܰܢ̱ܬܐ ܡܩܰܒܰܠܬܐ ܠܡܳܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܰܘܣܶܦ: ܘܝܰܘܡܳܐ ܕܦܽܘܪܥܳܢܐ ܠܐܰܠܗܐ ܕܝ̣ܠܢ ܗ̄ ܫܰܢ̱ܬܐ ܕܒܗ̇ ܡܶܬܩܰܒܠܐܳ ܬܝܳܒܘܬ ܚܰܛܝ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܳܪܝܐ܀

20- ܘܰܟܪܰܟ ܒܰܦܬܚ ܘܰܐܘ ܘܪܺܝܫ ܣܶܦܪܐ ܘܝܰܗܒܶܗ ܠܰܡܫܰܡܫܳܢܐ ܗ̄ ܠܰܡܕܰܝܠܳܢܐ ܘܰܡܦܪܢܣܢܳܐ ܕܨܶܒܘ̈ܬܐ ܕܬܶܫܡܫܬܳܐ. ܘܕܰܥ: ܕܗ̇ܢܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܶܐܫܰܥܝܐ ܗ̇ܘ ܕܶܐܬܝܗܶܒ ܠܗ ܠܡܶܩܪܳܐ ܒܝܽܘܡ ܫܰܒܬܐ: ܠܘܩܳܐ ܒܰܠܚܘܕ ܥܗܕܗ܀

21- ܕܝܰܘܡܳܢܐ ܐܫܬܰܠܰܡ ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ ܘܠܳܡܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܫܬܰܡܠܝ̣: ܟܬܳܒܐ ܗ̇ܢܐ ܒܐܕܢܰܝܟ̈ܘܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܶܕܢܰܝܟ̈ܘܢ ܕܠܐ ܒܶܝܬ ܗ̄ ܐܰܟܡܳܐ ܕܫܳܡܥܺܝܬܘܢ: ܗܐ ܚܳܙܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ̣ ܕܐܬܝܬ ܠܰܡܣܰܒܳܪܘ ܠܡܶܣܟܢ̈ܐ ܘܠܰܬܒܺܝܪ̈ܰܝ ܠܶܒܐ ܘܫܰܪܟܐ܀

23- ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܝܶܫܘܥ: ܟܒܰܪ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܦܰܢܛܘܣ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܬܺܐܡܪܘܢ ܠܝ̣ ܡܰܬܠܐ ܗ̇ܢܐ: ܐܳܣܝܐ ܐܰܣܐ ܢܰܦܫܳܟ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܰܠܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܒܰܟܦܰܪܢܰܚܘܡ ܐܰܣܝ̣ܬ: ܐܦ ܠܰܒܢ̈ܝ ܐܰܬܪܳܟ ܕܐܝܟ ܢܰܦܫܳܟ ܐܢܘܢ ܠܟ: ܐܰܣܐ܀

25- ܕܣܰܓܝ ܐܰܪ̈ܡܠܳܬܐ ܐܝ̣ܬ ܗ̈ܘܝ ܒܝ̣ܣܪܳܐܝܠ ܗ̄ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܰܚܘ̈ܝܳܢ ܡܰܝܬܶܐ: ܠܗ̇ܝ ܕܠܝܬ ܢܒܺܝܐ ܕܡܶܬܩܰܒܠ ܒܰܡܕܝܢ̱ܬܗ: ܚܕܳܐ ܡ̇ܢ: ܐܰܪܡܰܠܬܐ ܕܰܒܨܳܪܦܬ ܕܨܰܝܕܳܢ ܕܰܠܘܬܗ̇ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܐܠܝܐ. ܘܰܕܬܰܪܬܶܝܢ ܢܥܡܢ ܐܳܪܳܡܝܐ ܒܰܙܩܳܦ ܐܳܠܰܦ ܘܪܺܝܫ ܘܡܺܝܡ ܕܕܰܟܝܗ ܐܶܠܝܫܳܥ ܡ̣ܢ ܓܰܪܒܶܗ܀

27- ܐܠܐ ܢܰܥܡܳܢ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ ܘܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܐܪܡܝܐ ܗ̄ ܣܘܪܝܳܝܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܳܚ ܐܳܠܰܦ ܘܰܫܠܳܝ ܪܺܝܫ ܘܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܗ̄ ܚܰܢܦܐ ܘܠܐ ܚܰܬܝ̣ܬ ܡܛܠ ܕܝܰܘܢܳܝܐ ܣܽܘܪܝܳܝܐ ܐܡ̇ܪ܀

29- ܘܩܳܡܘ ܐܰܦܩܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܰܪܡܽܘܗܝ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ܀ ܐܰܝܬܝܘܗܝ ܥܕܰܡܐ ܠܰܓܒܺܝܢܐ ܗ̄ ܠܓܕܳܢܦܐ ܕܛܽܘܪܳܐ ܕܢܶܫܕܘܢܝܗܝ ܒܩܽܘܫܳܝ ܕܳܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܢܶܫܩܦܘܢܝܗܝ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܕܢܰܪܡܘܢܳܝܗܝ ܡ̣ܢ ܫܩܺܝܦܳܐ܀

32- ܕܰܡܫܰܠܛܐ ܗܘܳܬ ܡܶܠܬܗ ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ܀ ܘܰܙܥܰܩ ܒܰܦܬܳܚ ܘܰܐܘ ܘܥܶܐ ܒܩܳܠܐ ܪܳܡܐ܀

35- ܣܟܽܘܪ ܦܽܘܡܳܟ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܶܬܒܰܠܡ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܘܰܫܠܳܝ ܠܳܡܰܕ ܦܽܘܩ ܡ̣ܢܗ܀ ܟܕ ܠܐ ܣܪܰܚ ܒܗ ܡܶܕܡ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܟܕ ܠܐ ܡܶܕܡ ܣܰܓܦܗ܀

40- ܡܰܥܪ̈ܒܝ ܫܶܡܫܐ ܕܝܢ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܡܰܥܪ̈ܒܰܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

1- ܗܘܳܐ ܕܝܢ ܟܕ ܟܢܰܫ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܟܶܢܫܐ܀ ܥܠ ܝܰܕ ܝܰܡܬܐ ܕܓܶܢܣܪ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܘܓܳܡܰܠ ܘܰܦܬܳܚ ܣܶܡܟܰܬ܀

4- ܘܐܡ̣ܪ ܠܫܶܡܥܘܢ ܕܒܰܪܘ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܘܰܒܶܠܘ ܠܥܽܘܡܩܳܐ. ܣܰܓܝ̣ܢܳܐܝ̣ܬ ܟܬܝ̣ܒܳܐ ܗܳܝ ܕܕܒܪܘ ܘܗܳܝ ܕܰܐܘܒܶܠܘ ܡܛܠ ܕܰܠܫܶܡܥܘܢ ܘܰܠܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܦܩܕ ܘܳܐܦܶܢ ܫܡܶܗ ܒܰܠܚܘܕ ܐܰܕܟܰܪ ܡܛܠ ܕܪܰܒܗܘܢ ܗܘܳܐ ܕܨܰܝ̈ܕܐ ܕܥܰܡܗ܀ ܘܐܪܡܰܘ ܡܨܺܝܕܬܟܘܢ ܒܰܫܠܝ ܕܳܠܰܕ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܘܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܫܰܡܰܪܘ ܡܨܺܝ̈ܕܳܬܟܘܢ ܒܰܙܩܳܦ ܕܳܠܰܕ ܣܰܓܝܢܳܐܝܬ܀

5- ܠܠܝܐ ܟܠܗ ܠܐܝܢ ܒܰܚܒܳܨ ܠܳܡܰܕ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܫܠܳܝ ܠܳܡܰܕ ܘܰܚܒܳܨ ܐܳܠܰܦ ܘܚܰܬܺܝܬ܀

7- ܘܰܪܡܰܙܘ ܠܚܰܒܪ̈ܰܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܫܰܘܬܳܦܰܝ̈ܗܘܢ܀ ܡܠܰܘ ܐܶܢܝܢ ܣܦܺܝܢ̈ܐ ܗ̄ ܠܰܣܦܺܝܢ̈ܐ܀ ܐܝܟ ܕܩܰܪ̈ܺܝܒܳܢ ܗܘܝ ܠܡܶܛܒܰܥ ܒܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܝܰܟܰܢܐ ܕܢܶܬܛܰܒ̈ܥܳܢ܀

8- ܦܪܽܘܩ ܠܟ ܡ̣ܢܝ: ܕܓܰܒܪܳܐ ܐܢ݂ܐ ܚܰܛܳܝܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܡܚܺܝܠܘܬܶܗ ܗ̣ܘ ܫܶܡܥܘܢ ܕܢܶܪܚܩ ܡ̣ܢܗ ܡܳܪܗ ܫܳܐܠ ܠܗ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܢܘܚ ܟܕ ܒܗܰܓܳܓܘܬܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗܘܳܐ: ܐܡ̣ܪ ܐܶܒܰܕܢܰܢ ܐܘ ܐܰܢܬܬܐ ܕܠܐܰܠܗܐ ܚܙܰܝܢܰܢ. ܘܩܶܢܛܪܘܢܳܐ ܬܘܒ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܒܥܳܐ ܡ̣ܢܗ ܕܠܐ ܢܶܥܘܠ ܬܚܶܝܬ ܡܛܰܠܠܗ܀

12- ܕܡܠܐ ܟܠܗ ܓܰܪܒܐ ܒܪܽܘܟܳܟ ܒܶܝܬ܀

14- ܘܦܩܕܗ ܒܪܽܘܟܳܟ ܕܳܠܰܕ ܡ̣ܢ ܦܽܘܩܳܕܐ ܘܠܰܘ ܡ̣ܢ ܦܽܘܩܕܳܢܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܦܰܪܓܠܗ ܗ̄ ܙܰܗܪܗ܀ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܦܰܩܕ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܡܽܘܫܶܐ ܠܣܳܗܕܘܬܗܘܢ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܠܣܳܗܕܘܬܐ ܕܝ̣ܗܘ̈ܕܝܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘ ܕܶܐܬܐܣܺܝ ܕܰܢܫܡܠܐܶ ܢܳܡܘܣܐ ܕܡܽܘܫܐ ܟܶܐܡܰܬ ܕܠܐ ܢܗܶܐ ܠܗܘܢ ܡܰܦܩ ܒܪܘܚܳܐ ܕܠܐ ܢܩܛܪܓܘܢܝܗܝ ܐܝܟ ܕܠܰܡܒܰܛܠܳܢܐ ܕܢܳܡܘܣܐ܀

18- ܘܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܰܥܠܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ ܢܣܺܝܡܽܘܢܳܝܗܝ܀

19- ܣܠܶܩܘ ܠܗܘܢ ܠܐܶܓܳܪܐ ܘܫܰܒܘܗܝ ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ ܘܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ ܗ̄ ܐܰܚܬܘܗܝ ܥܡ ܥܰܪܣܶܗ ܡ̣ܢ ܬܰܛܠܺܝܠܐܳ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡ̣ܢ ܬܛܠܝܠܐܳ ܕܩܪ̈ܡܝܕܐ ܒܰܦܬܳܚ ܩܽܘܦ ܘܪܺܝܫ ܘܰܚܒܳܨ ܡܺܝܡ ܐܳܚܬܘܗܝ ܥܡ ܥܰܪܣܘܢܝ̣ܬܐ܀

21- ܡܶܬܚܰܫܒܝ̣ܢ ܒܪܽܘܟܳܟ ܒܶܝܬ ܘܳܐܡܪܝܢ: ܡܰܢܘ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܘܰܥܨܳܨ ܢܽܘܢ ܗ̇ܢܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܰܢܘ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܗ̇ܢܐ܀

25- ܘܡܶܚܕܐ ܩܳܡ ܠܥܺܢܝ̈ܳܗܘܢ ܒܰܚܒܨܳ ܥܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܩܕܳܡܰܝܗܘܢ܀

27- ܘܰܚܙܳܐ ܡܳܟܣܐ ܕܰܫܡܶܗ ܠܶܘܺܝ ܗ̄ ܗܽܘܝܘ ܡܰܬܝ ܐܶܘܢܓܠܝܣܛܐ܀

29- ܩܽܘܒܳܠܐ ܪܰܒܐ ܗ̄ ܫܳܪܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ܀

33- ܠܡܳܢܐ ܬܰܠܡܝ̣̈ܕܘܗܝ ܕܝܽܘܚܰܢܢ ܨܳܝܡܝ̣ܢ ܒܰܙܩܳܦ ܨܳܕܶܐ ܐܰܡܝ̣ܢܐܝ̣ܬ܀ ܝܰܘܳܢܝܐ: ܣܒܺܝܣܳܐܝ̣ܬ܀

36- ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܡܰܬܠܐܳ: ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܩܳܐܶܕ ܒܪܽܘܟܳܟ ܕܳܠܰܕ ܗ̄ ܦܳܣܩ ܐܽܘܪܩܰܥܬܳܐ ܡ̣ܢ ܡܳܐܢܐ ܚܰܕܬܐ܀ ܡܰܬܠܐ ܕܐܽܘܪܩܰܥܬܳܐ ܘܰܕܚܰܡܪܐ ܚܰܕܬܐ ܘܰܕܙܶܩ̈ܐ ܒܠܳܝ̈ܬܐ ܡܰܬܝ ܘܡܰܪܩܘܣ ܐܰܕܟܰܪ. ܠܘܩܳܐ ܕܝܢ ܐܰܘܣܶܦ ܘܠܐ ܐܢܳܫ ܫܳܬܐ ܚܰܡܪܐ ܥܰܬܝ̣ܩܐ ܘܡܶܚܕܳܐ ܒܳܥܐ ܚܰܕܬܐ܀

39- ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܥܰܬܝ̣ܩܐ ܒܰܣܝ̣ܡ ܗ̄ ܢܳܡܘܣܐ ܕܡܘܫܶܐ ܡܛܠ ܕܥܰܬܝ̣ܩܘܬܗ ܗܰܢܝ ܠܟܘܢ ܘܗ̇ܢܐ ܕܝ̣ܠܝ ܡܛܠ ܚܕܬܘܬܗ ܠܐ ܡܶܬܩܰܒܠ ܡܶܢܟܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

1- ܡܳܠܓܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܫܶܒ̈ܠܐܶ ܘܦܳܪܟܝܢ ܒܩܽܘܫܳܝ ܓܳܡܰܠ ܘܟܽܘܦ܀

4- ܘܠܰܚܡܳܐ ܕܦܳܬܘܪܶܗ ܕܡܳܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܠܰܚܡ̈ܐ ܕܣܳܝܘܡܘܬ ܒܰܙܩܳܦ ܣܶܡܟܰܬ ܩܰܕܡܳܐ ܒܰܫܠܳܝ ܕܳܠܰܕ ܡܪܰܟܰܟܬܐ: ܢܣܰܒ ܐܟܠ܀

12- ܘܬܰܡܳܢ ܐܰܓܰܗ ܗܘܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܐܳܠܰܦ ܘܓܳܡܰܠ ܡܩܰܫܳܝܬܐ܀ ܗܘܳܐ ܒܰܨܠܘܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܦܳܫ ܒܰܨܠܘܬܳܐ ܟܠܗ ܠܠܝܐ ܥܕܰܡܐ ܠܢܘܓܗܐ ܕܒܗ ܡܫܰܪܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܡܶܕܢܰܚ܀

21- ܛܽܘܒܰܝܟܘܢ ܠܰܕܒܳܟܝܢ ܗ̇ܫܐ ܕܬܶܓܚܟܘܢ ܒܪܽܘܟܳܟ ܓܳܡܰܠ ܘܟܽܘܦ܀

22- ܘܰܡܚܰܣܕܺܝܢ ܠܟܘܢ ܒܪܽܘܟܳܟ ܕܳܠܰܕ ܘܡܰܦܩܺܝܢ ܫܶܡܟܘܢ ܐܝܟ ܒܝ̣ܫ̈ܐ ܒܰܪܒܳܨ ܫܺܝܢ ܣܰܓܝ̣ܢܳܐܝ̣ܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܰܙܩܳܦ ܫܺܝܢ ܚܕܳܢܳܐܝ̣ܬ܀

23- ܕܰܐܓܪܟܘܢ ܣܓܝ̣ ܒܰܫܠܳܝ ܣܶܡܟܰܬ ܘܰܚܒܳܨ ܓܳܡܰܠ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܣܰܓܝܐܐ ܗܽܘ ܒܰܫܡܰܝܐ܀ ܗ̇ܟܢܐ ܓܝܪ ܥܳܒܕܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܐܰܒܗ̈ܬܗܘܢ ܠܰܢܒܺܝ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܰܒܗ̈ܝܗܘܢ܀

25- ܘ̇ܝ ܠܟܘܢ ܠܰܕܓܳܚܟܺܝܢ ܒܩܘܫܝ ܟܽܘܦ ܗ̇ܫܐ ܕܶܬܒܟܽܘܢ ܒܩܽܘܫܳܝ ܟܽܘܦ܀

29- ܘܡܢ ܡ̇ܢ ܕܫܳܩܠ ܡܰܪܛܘܛܳܟ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܳܐܢܟ܀ ܠܐ ܬܶܟܠܐ ܒܪܽܘܟܳܟ ܟܽܘܦ ܐܳܦ ܟܽܘܬܺܝܢܳܟ܀

30- ܘܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܫܳܩܶܠ ܕܝ̣ܠܟ ܠܐ ܬܶܬܒܰܥ܀ ܒܚܪܩܠܝܐ: ܠܐ ܬܶܬܒܘܥ ܒܘܐܘ܀

33- ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܛܶܐܒܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܘܰܪܒܳܨ ܛܶܝܬ ܠܟܘܢ܀

35- ܘܰܐܛܐܒܘ ܒܰܪܒܳܨ ܛܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ܀ ܘܢܶܗܘܐ ܣܰܓܝ ܒܰܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ ܐܰܓܪܟܘܢ ܘܬܶܗܘܘܢ ܒܢܰܘܗ̈ܝ ܕܪܳܡܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ܀ ܕܗ̣ܘ ܒܰܣܝ̣ܡ ܗܽܘ ܥܠ ܒܺܝܫ̈ܐ ܘܥܠ ܟܳܦܘܪ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܥܠ ܠܐ ܡܩܰܒ̈ܠܝ ܛܰܝܒܘܬܐ ܘܒܝ̣ܫ̈ܐ܀

38- ܒܰܟܝܳܠܬܐ ܛܳܒܬܐ ܘܰܪܩܝܥܬܐ ܘܡܫܦܥܬܐ ܢܰܪܡܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܟܰܝܠܐ ܛܳܒܐ ܪܩܺܝܥܐ ܘܰܢܙܺܝܠܐ ܘܕܰܡܫܰܦܥ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ ܢܶܬܠܘܢ ܒܥܽܘܒܰܝ̈ܟܘܢ܀ ܕܰܡܟܝܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܪܽܘܟܳܟ ܟܽܘܦ ܡܶܬܬܺܟܝܠ ܠܟܘܢ܀

39- ܠܡܐ ܡܶܫܟܰܚ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܰܠܡܐ ܡܨܶܐ ܣܰܡܝܐ ܠܣܰܡܝܐ ܠܰܡܕܰܒܪܘ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܰܡܗܰܕܝܘ܀ ܠܐ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܢܳܦܠܺܝܢ ܒܓܽܘܡܳܨܐ ܒܬܰܚܬܳܝܐ ܩܪܺܝ܀

45- ܡ̣ܢ ܬܰܘܬܳܪ̈ܰܝ ܠܶܒܐ ܓܝܪ ܡܰܡ̈ܠܠܢ ܣܶܦܘ̈ܬܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܡܰܠܶܠ ܦܽܘܡܳܐ ܕܝ̣ܠܗ܀

46- ܡ̇ܢܐ ܩܳܪܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ̣ ܡܳܪܝ ܡܳܪܝ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܳܪܝܐ ܡܳܪܝܐ܀

48- ܘܣܡܳ ܫܶܬܐܣ̈ܐ ܒܰܪܒܳܨ ܫܺܝܢ ܘܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ ܘܚܰܬܝܬ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܐܫܬܐܣ̈ܐ ܢܣܺܝܒ܀ ܟܕ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܶܠܶܐܐ ܒܰܪܳܒܨ ܡܺܝܡ ܘܠܳܡܰܕ ܘܰܙܩܳܦ ܐܳܠܰܦ܀ ܐܶܬܛܰܪܝ ܒܰܦܬܳܚ ܛܶܝܬ ܗ̄ ܙܰܒܢ̈ܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ܀ ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܰܢܙܝܥܝܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܢܙܥܙܥܘܢܝܗܝ܀ ܣܺܝܡܐ ܗܘܳܬ ܓܝܪ ܫܶܬܐܣܬܶܗ ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ ܩܰܕܡܝܬܐ ܘܐܚܪܳܝܬܐ ܘܠܐ ܬܶܩܪܐ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ ܐܚܪܳܝܬܐ ܒܠܺܝܠܐܳܝܬ܀

49- ܘܟܕ ܐܶܬܛܪܝ ܒܰܫܠܝ ܛܶܝܬ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ̱ܬܐ܀ ܒܗ ܢܰܗܪܐ ܒܪ ܫܳܥܬܗ ܢܦܰܠ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

1- ܘܟܕ ܫܰܠܡ ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ ܡ̈ܠܐ ܟܠܗܶܝܢ ܠܡܰܫܡܰܥܬܗ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܘܐܚܪܳܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܡܰܫܡܥ̈ܬܐ ܕܥܰܡܐ ܒܰܙܩܳܦ ܥܶܐ܀

2- ܥܰܒܕܗ ܕܝܢ ܕܩܶܢܛܪܘܢܐ ܚܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܐܢܳܫ ܪܝ̣ܫ ܡܳܐܐ܀ ܘܩܰܪܝܒ ܗܘܳܐ ܠܰܡܡܳܬ ܒܰܫܠܝ ܡܺܝܡ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܬܝ̣ܕ ܗܘܳܐ ܠܰܡܫܰܠܳܡܘ ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ܀

3- ܐܝܟ ܕܢܺܐܬܐ ܢܰܚܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܢܫܰܘܙܰܒ ܠܥܰܒܕܗ܀

4- ܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡ̣ܢܗ ܒܛܺܝܠܐܳܝ̣ܬ ܒܰܫܠܝ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܝܰܨܝܦܐܝ̣ܬ ܒܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܀

6- ܝܶܫܘܥ ܕܝܢ ܐܳܙܠ ܒܰܙܩܳܦ ܐܳܠܰܦ ܗܘܐ ܥܰܡܗܘܢ܀ ܡܳܪܝ ܠܐ ܬܶܥܡܰܠ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ ܗ̄ ܠܐ ܬܶܫܬܚܶܩ܀ ܠܐ ܓܝܪ ܫܳܘܐ ܐܢ݂ܐ ܕܬܶܥܘܠ ܬܚܶܝܬ ܡܰܛܠܰܠܝ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܘܠ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܫܠܳܝ ܛܶܝܬ ܘܠܳܡܰܕ܀

7- ܡܛܠ ܗܰܘ ܐܢ̇ܐ ܠܐ ܫܘܝܬ ܒܰܫܠܳܝ ܫܺܝܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܡܛܠܗ̇ܕܐ ܐܦ ܠܐ ܐܢ̇ܐ ܠܝ̣ ܐܫܘܝܬ ܕܰܠܘܳܬܟ ܐܺܬܐ܀ ܐܠܐ ܐܡ̣ܪ ܒܡܶܠܬܐ ܘܢܶܬܐܰܣܐ ܛܰܠܝܺܝ ܒܰܦܬܚ ܛܶܝܬ ܘܰܚܒܨ ܝܽܘܕ ܩܕܡܝܬܐ܀ ܢܣܛܘܪ̈̄: ܒܦܬܚ ܛܶܝܬ ܒܰܠܚܘܕ ܩܳܪܐ܀

8- ܘܐܝ̣ܬ ܬܚܶܝܬ ܐܝ̣ܕܝ ܒܰܫܠܝ ܕܳܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܐܝ̣ܬ ܠܝ̣ ܬܚܽܘܬܰܝ ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ ܐܚܪܳܝܬܐ ܡܪܰܟܟܬܐ܀

9- ܕܐܦ ܠܐ ܒܶܝܬ ܝ̣ܣܪܐܝܠ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܝ̣ܣܪܐܝܠ ܐܶܫܟܚܬ ܐܝܟ ܗ̇ܕܐ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܟܠܗ̇ ܗ̇ܕܐ܀

11- ܐܳܙܶܠ ܗܘܐ ܠܰܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܰܫܡܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܶܬܩܰܪܝܐ ܢܰܐܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ ܘܰܚܒܳܨ ܐܳܠܰܦ܀

13- ܠܐ ܬܶܒܟܝܢ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ ܘܟܽܘܦ ܡܩܰܫܝܬܐ܀

20- ܝܘܚܰܢܢ ܡܰܥܡܕܢܐ ܫܕܪܰܢ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܫܰܕܪ ܠܢ ܠܘܳܬܟ ܘܐܡ̇ܪ: ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܗܰܘ ܕܳܐܬܐ ܒܰܙܩܳܦ ܕܳܠܰܕ ܒܬܚܬܝܐ ܩܪܺܝ ܡܫܰܐܠܳܢܳܐܝ̣ܬ܀ ܐܘ ܠܐܰܚܪܺܝܢ ܗܽܘ ܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܗ̄ ܠܘ ܟܕ ܠܐ ܝܳܕܥ ܗܘܐ ܝܘܚܰܢܢ ܕܗ̣ܘ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܡܫܰܐܶܠ ܠܗ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܰܠܫܽܘܪܳܪ ܬܰܠܡܝ̣̈ܕܘܗܝ ܫܰܕܪ ܐܢܘܢ ܕܟܕ ܢܫܐܠܘܢܳܝܗܝ ܘܢܶܚܙܘܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܶܗ ܘܰܢܗܰܝܡܢܘܢ ܒܗ܀ ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܗ̇ܝ ܕܐܘ ܗ̇ܪܟܐ ܣܽܘܟܳܠܐ ܕܠܘ ܩܰܢܝܐ ܘܠܘ ܡܫܰܐܠܢܐܝܬ ܐܰܡܪܗ ܠܦܶܬܓܳܡܐ ܗ̇ܢܐ ܐܠܐ ܦܳܣܘܩܐܝܬ ܟܶܐܡܰܬ ܐܰܢܬ ܐܝ̣ܬܝܟ ܘܠܐ ܠܐܰܚܪܝܢ ܡܣܰܟܝܢܰܢ ܘܠܐ ܚܰܬܝ̣ܬ ܪܶܥܝܳܢܐ ܗ̇ܢܐ܀

22- ܘܚܰܪ̈ܫܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܽܘܓ̈ܐ ܫܳܡܥܺܝܢ܀ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܐ ܡܶܣܬܰܒܪܝܢ ܒܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ܀

29- ܐܦ ܡܳܟܣ̈ܐ ܙܰܕܩܘ ܠܐܰܠܗܐ: ܕܰܥܡܰܕܘ ܡܰܥܡܘܕܝ̣ܬܗ ܕܝܘܚܰܢܢ ܗ̄ ܫܰܡܠܝܘ ܙܶܕܩܐ ܕܰܐܠܗܐ ܟܕ ܬܳܒܘ ܘܰܥܡܰܕܘ܀

32- ܙܡܰܪܢ ܠܟܘܢ ܒܰܫܠܝ ܙܰܝ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܪܒܨܐ ܘܠܐ ܪܰܩܕܬܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܪܺܝܫ܀ ܘܶܐܠܝܢ ܠܟܘܢ ܒܰܪܒܳܨ ܘܰܐܘ ܘܦܬܚ ܠܳܡܰܕ܀ ܢܣܛܘܪ̈̄: ܒܦܬܚ ܘܰܐܘ܀ ܘܠܐ ܒܟܰܝܬܘܢ ܗ̄ ܠܐ ܠܝ̣ ܕܶܐܬܥܰܢܝܬ ܥܰܡܟܘܢ ܒܰܦܨܺܝܚܘܬܳܐ: ܐܶܬܕܢܺܝܬܘܢ ܠܡܶܫܡܰܥ. ܐܦ ܠܐ ܠܝܘܚܰܢܢ ܕܶܐܬܚܰܫܚ ܥܰܡܟܘܢ ܒܰܓܙܳܡܐ܀

37- ܘܰܐܢܬܬܐ ܚܰܛܳܝܬܐ ܐܝ̣ܬ ܗܘܳܬ ܒܰܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗ̇ܝ ܗ̄ ܒܢܰܐܝ̣ܢ ܐܰܝܟܐ ܕܐܦ ܐܰܚܺܝ ܒܪܗ̇ ܕܰܐܪܡܰܠܬܐ܀ ܢܶܣܒܰܬ݀ ܫܳܛܺܝܦܬܐ ܒܰܙܩܳܦ ܫܺܝܢ ܒܶܣܡܐ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܳܢܝܐ: ܕܡܽܘܪܘܢ܀

38- ܘܰܒܣܰܥܪܐ ܕܪܝ̣ܫܗ̇ ܡܫܰܘܝܐ ܠܗܶܝܢ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܟܰܦܪܐ ܗܘܳܬ܀

39- ܡ̇ܢ ܗ̣ܝ ܘܡܳܐ ܛܶܒܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܰܢܘ ܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܘܕܰܐܝܟ ܐܰܝܕܳܐܗܝ܀

42- ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܫܒܰܩ ܒܰܫܠܝ ܫܺܝܢ܀

44- ܒܕܶܡܥ̈ܝܗ̇ ܪ̈ܶܓܠܝ ܨܰܒܥܬ݀ ܒܰܦܬܚ ܨܳܕܶܐ܀

45- ܐܢܬ ܠܐ ܢܫܰܩܬܳܢܝ ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܢܽܘܫܰܩܬܐ ܠܝ̣ ܠܐ ܝܰܗܒܬ܀

46- ܪ̈ܶܓܠܝ ܡܶܫܚܰܬ݀ ܒܰܪܳܒܨ ܡܺܝܡ܀

50- ܗܰܝܡܢܘܬܟܝ ܐܰܚܝܰܬܟܝ ܒܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܫܰܘܙܶܒܬܟܝ ܒܰܪܒܳܨ ܙܰܝ ܘܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

1- ܘܰܬܪܥܣܰܪܬܗ ܥܰܡܗ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ ܐܚܪܳܝܬܐ܀

2- ܡܰܪܝܡ ܡܶܬܩܰܪܝܐ ܡܰܓܕܠܳܝܬܐ: ܗܳܝ ܕܫܰܒܥܐ ܫ̈ܺܐܕܺܝܢ ܢܦܰܩܘ ܡܶܢܗ̇ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܶܢܝܢ ܡܰܓܕܠܝ̈ܬܐ ܕܡܰܪܝܡ ܡܶܬܩܰܪ̈ܝܢ. ܚܕܳܐ ܗ̇ܕܐ. ܘܰܐܚܪܬܐ ܒܰܪܬܗ ܕܫܶܡܥܘܢ ܓܰܪܒܐ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܚܳܬܗ ܕܠܳܥܳܙܪ: ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܘܣܒܝܘܣ܀

3- ܘܝܘܚܰܢ ܒܰܥܨܨ ܝܽܘܕ ܘܰܦܬܚ ܚܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝܘܚܰܢܰܐ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ ܘܢܽܘܢ܀ ܐܰܢܬܬ ܟܘܙܰܐ ܒܰܥܨܳܨ ܟܽܘܦ ܡܩܰܫܳܝܬܐ ܘܰܦܬܳܚ ܙܰܝ܀ ܪܰܒ ܒܰܝܬܗ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܶܦܛܪܘܦܳܐ ܕܗܶܪܘܕܣ ܘܫܽܘܫܰܢ ܗ̄ ܟܠܗܶܝܢ ܢܶܫ̈ܐ ܡܙܰܘܓ̈ܬܐ ܗ̈ܘܝ ܘܶܐܬܐܣܺܝ̈ܝ܀ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܗܘܢ ܗ̄ ܠܡܳܪܢ ܘܰܠܬܰܠܡܝ̈ܕܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܗ ܗ̄ ܠܡܳܪܢ܀

4- ܘܟܕ ܟܶܢܫܐ ܣܰܓܝܐܐ ܟܢܰܫ ܒܰܫܠܳܝ ܟܽܘܦ ܘܰܦܳܬܚ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܶܬܟܰܢܫ ܗܘܳܐ܀

5- ܘܶܐܬܬܕܝܫ ܒܩܽܘܫܳܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܽܘܦ ܘܪܽܘܟܳܟ ܕܳܠܰܕ܀ ܘܶܐܟܠܬܗ ܦܳܪܰܚܬܐ ܒܰܫܠܳܝ ܠܳܡܰܕ ܘܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ܀

7- ܘܺܝܥܰܘ ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܫܘܰܚܘ ܥܰܡܗ ܟܽܘܒ̈ܐ ܘܚܰܢܩܘܗܝ܀

8- ܘܰܥܒ̣ܕ ܦܺܐܪ̈ܐ ܚܰܕ ܒܰܡܳܐܐ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܘܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܥܒܰܕ ܦܺܐܪ̈ܐ ܒܰܡܳܐܐ ܥܶܐܦ̈ܐ܀

14- ܘܒܨܶܦܬܐ ܒܪܽܘܟܳܟ ܦܶܐ ܘܬܰܘ ܘܰܒܥܽܘܬܪܳܐ܀

20- ܘܨܳܒܶܝܢ ܠܡܶܚܙܝܳܟ ܒܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ܀

23- ܘܟܕ ܪܳܕܶܝܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܛܳܝܦܝܢ ܕܡܶܟ ܒܰܪܒܳܨ ܡܺܝܡ܀ ܘܰܗܘܳܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܢܶܚܬܰܬ݀ ܥܰܠܥܳܠܐ ܕܪܘܚܳܐ܀

25- ܗܶܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܕܰܚܝܠܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܕ܀

26- ܘܶܐܬܘ ܠܐܰܬܪܐ ܕܓܳܕܪ̈ܝܐ ܒܰܙܩܳܦ ܓܳܡܰܠ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܪܒܳܨܐ܀ ܦܓܰܥ ܒܶܗ ܓܰܒܪܐ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܐ ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ ܣܰܓܝܢܳܐܝ̣ܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ ܚܕܳܢܳܐܝ̣ܬ܀

29- ܡ̣ܢ ܕܰܫܒܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܚܳܛܶܦ ܗܘܳܐ ܠܗ܀ ܘܡܶܬܐܰܣܪ ܗܘܳܐ ܒܫܺܝܫ̈ܠܳܬܐ ܘܰܒܟܶܒ̈ܠܐ ܒܰܪܒܳܨ ܟܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܒܣܽܘ̈ܛܡܶܐ܀ ܘܡܶܬܕܒܰܪ ܒܰܫܠܳܝ ܕܳܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܶܬܪܕܶܦ ܗܘܳܐ ܡ̣ܢ ܫܺܐܕܐ ܠܚܽܘܪܒܳܐ ܒܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ܀

30- ܫܰܐܠܗ ܕܝܢ ܝܶܫܘܥ ܡܳܢ ܫܡܳܟ ܒܰܙܩܦ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܳܢܐ ܠܟ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܫܡܳܐ܀ ܐܡ̇ܪ ܠܗ: ܠܶܓܝܘܢ ܗ̄ ܫܡܳܐ ܕܰܡܫܰܘܕܰܥ ܥܠ ܪܰܒܘܬܳܐ ܕܡܶܢܝܳܢܐ܀ ܡܛܠ ܕܕܰܝܘ̈ܶܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܥܰܠܝܠܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܰܠܘ ܗܘܰܘ ܒܗ܀

33- ܘܬܶܪܨܰܬ݀ ܒܰܩܪܐ ܗܳܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܫܶܩܠܰܬ݀ ܚܺܐܦܐ ܪܰܡܟܐ ܗܳܝ ܟܠܗ̇ ܠܫܩܝܦܐ܀ ܘܐܬܚܰܢܰܩܘ ܒܰܦܬܳܚ ܚܶܐ ܘܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܶܐܬܚܰܢܩܰܬ݀܀

49- ܠܐ ܬܰܥܡܶܠ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܐ ܡܶܟܝ̣ܠ ܬܶܫܚܘܩ ܠܡܰܠܦܳܢܐ܀

52- ܒܳܟܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܰܪܩܕܺܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀ ܐܠܐ ܕܡܟܐ ܗܺܝ ܒܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܘܩܽܘܫܳܝ ܟܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܰܡܺܝܟܐ ܗܺܝ܀

54- ܛܠܺܝܬܐ ܩܽܘܡܝ ܒܰܫܠܝ ܡܺܝܡ܀

55- ܘܰܦܩܰܕ ܒܰܦܬܚ ܘܰܐܘ ܕܢܶܬܠܘܢ ܠܗ̇ ܠܡܶܐܟܰܠ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

3- ܠܐ ܫܰܒܛܐ ܘܠܐ ܬܰܪܡܳܠܐ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܐ ܚܽܘܛܪܳܐ ܘܠܐ ܡܰܪܣܘܦܐ܀

4- ܬܰܡܢ ܗܘܰܘ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܟܰܬܰܪܘ܀

10- ܠܐܰܬܪܐ ܚܽܘܪܒܳܐ ܕܒܶܝܬ ܨܰܝܕܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܨܳܕܶܐ ܘܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ܀

13- ܐܠܐ ܐܢ ܐܙܠܢܢ ܘܰܙܒܰܢܢܢ ܒܰܦܬܚ ܘܰܐܘ ܘܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܢܺܐܙܰܠ ܢܶܙܒܶܢ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܘܒܶܝܬ ܡܩܰܫܳܝܬܐ܀

16- ܚܳܪ ܒܰܫܡܰܝܐ ܒܰܪܶܟ ܘܰܩܨܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܩܰܨܝ ܒܰܦܬܳܚ ܩܽܘܦ܀

18- ܡܰܢܘ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܐܡܪܝ̣ܢ ܥܠܰܝ ܟܶܢܫ̈ܐ ܕܐܝ̣ܬܝ ܗ̄ ܕܰܢܫܰܪܰܪ ܬܰܠܡܝ̣̈ܕܘܗܝ ܕܗܽܘܝܘ ܡܫܝ̣ܚܐ ܫܰܐܶܠ ܐܢܘܢ܀

27- ܕܠܐ ܢܶܛܥܡܘܢ ܡܰܘܬܐ ܥܕܰܡܐ ܕܢܶܚܙܘܢ ܡܰܠܟܘܬܗ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܒܛܽܘܪ ܬܳܒܘܪ ܟܕ ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܢ ܒܗ ܐܳܬܘ̈ܬܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ܀

28- ܗܘܳܐ ܕܝܢ ܒܳܬܪ ܡ̈ܶܠܐ ܗ̇ܠܝܢ ܐܝܟ ܬܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘܡܝ̈ܢ ܡܰܬܝ ܘܡܰܪܩܘܣ ܒܳܬܪ ܫܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܐܶܡܪܘ. ܟܕ ܠܝܰܘܡܐ ܩܰܕܡܝܐ ܘܐܚܪܳܝܐ ܠܐ ܡܢܰܘ ܥܰܡ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܒܰܡܨܰܥܬܳܐ܀

31- ܥܠ ܡܰܦܩܳܢܶܗ ܗ̄ ܥܠ ܚܰܪܬܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܘܬܗ܀ ܕܰܥܬܝ̣ܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܫܬܰܠܡ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܘܠܳܡܰܕ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܰܡܫܰܡܠܝܘ ܒܐܘܪܫܠܶܡ܀

33- ܬܠܳܬ ܡܛܰܠܠܝ̈ܢ ܒܰܫܠܳܝ ܡܺܝܡ ܘܰܦܬܳܚ ܛܶܝܬ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܒܰܪܒܳܨ ܡܺܝܡ ܘܰܦܬܳܚ ܛܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܰܫܟܢ̈ܐ ܬܠܳܬܐ܀

38- ܐܶܬܦܰܢܝ ܥܠܰܝ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܚܽܘܪ ܒܰܒܪܐ ܕܝ̣ܠܝ܀

39- ܘܪܘܚܳܐ ܥܳܕܝܐ ܒܰܙܩܳܦ ܥܶܐ ܗ̄ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܝܺܕܝ̈ܥܶܐ ܫܳܒܩܐ ܠܗ ܟܶܢ ܫܚܩܐ ܠܗ ܐܝܟ ܐܶܫܳܬܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܪܘܚܳܐ ܫܳܩܠܐ ܠܗ܀ ܘܰܡܚܰܪܶܩ ܫܶܢܘ̈ܗܝ ܘܡܰܪܥܶܬ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܰܡܒܰܥܩܐ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܠܗ ܥܡ ܪܘܥܬܳܐ ܗ̄ ܡܛܪܦܐ ܠܗ܀ ܘܠܡܰܚܣܶܢ ܦܳܪܩܐ ܡ̣ܢܗ ܡܐ ܕܰܫܚܰܩܬܗ ܒܰܦܬܳܚ ܚܶܐ ܘܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܫܰܢܝܐ ܡ̣ܢܗ ܡܐ ܕܰܪܥܰܫܬܗ ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ܀

41- ܐܘܢ ܫܰܪܒܬܳܐ ܕܠܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܰܡܥܰܩܠܬܐ ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܘ ܕܳܪܐ ܠܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܰܡܥܰܩܡܳܐ܀ ܐܰܪܡܝܶܗ ܕܰܝܘܳܐ ܗ̇ܘ ܘܡܰܥܣܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܒܰܥܩܗ܀

45- ܘܕܳܚܠܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܢܫܰܐܠܘܢܳܝܗܝ ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܰܡܫܰܐܠܘܬܗ܀

50- ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܝܶܫܘܥ: ܠܐ ܬܶܟܠܘܢ ܒܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ܀

51- ܘܰܗܘܐ ܟܕ ܡܶܬܡܰܠܝܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܣܽܘܠܳܩܗ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܡܰܣܰܩܬܗ ܗ̄ ܩܪܒܘ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܥܺܐܕܐ ܕܢܶܣܩ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܐܝܟ ܢܳܡܘܣܐ܀

52- ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܗ̄ ܐܝ̣ܙܓ̈ܕܐ܀ ܐܝܟ ܕܢܰܬܩܢܘܢ ܠܗ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܰܢܛܰܝܒܘܢ ܠܗ ܗ̄ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܢܶܫܪܐ ܒܗ̇܀

58- ܠܬܰܥ̈ܠܐܶ ܢܶܩ̈ܥܐ ܐܝ̣ܬ ܠܗܘܢ ܘܰܠܦܳܪ̈ܚܳܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܡܰܛܠܠܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܳܐ܀

61- ܐܺܙܠ ܐܶܫܰܠܡ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ ܘܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ ܠܰܒܢ̈ܝ ܒܰܝܬܝ ܗ̄ ܐܶܫܰܐܠ ܫܠܳܡܗܘܢ܀

62- ܠܐ ܐܢܳܫ ܪܳܡܐ ܐܝ̣ܕܗ ܥܠ ܚܰܪܒܐ ܕܦܰܕܳܢܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܥܠ ܩܺܝܩܢܳܐ ܘܚܳܐܰܪ ܠܒܶܣܬܪܶܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

1- ܦܪܰܫ ܝܶܫܘܥ ܒܰܦܬܳܚ ܪܺܝܫ ܡ̣ܢ ܬܰܠܡܝ̣̈ܕܘܗܝ ܐܚܪ̈ܳܢܐ ܗ̄ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܬܪܶܥܣܪ ܫܠܺܝܚ̈ܐ: ܫܰܒܥܺܝܢ܀ ܘܫܰܕܰܪ ܐܢܘܢ ܬܪܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܗ̄ ܫܰܒܥܝܢ ܗ̇ܠܝܢ ܕܰܫܟܺܝܚܺܝܢ ܫܡܳܗܝ̈ܗܘܢ ܐܝ̣ܬ ܡ̣ܢܗܘܢ ܕܠܘ ܡ̣ܢ ܡܳܪܢ ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܫܠܺܝܚ̈ܐ ܐܶܬܓܒܝܘ: ܣܛܶܦܰܢܘܣ ܡܫܰܡܫܢܐ ܘܚܰܒܪ̈ܘܗܝ. ܘܠܘܩܳܐ ܘܐܚܪ̈ܳܢܐ. ܘܡܰܨܝܳܐ ܕܐܢܳܫܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܗܳܢܘܢ ܕܡܳܪܢ ܓܒܳܐ ܐܶܢܘܢ ܥܢܰܕܘ. ܘܰܫܠܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܝܫ̈ܐ ܐܰܩܝ̣ܡܘ ܐܚܪ̈ܳܢܐ ܒܕܽܘܟܰܬܗܘܢ ܘܗ̇ܠܝܢ ܡ̇ܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܘܢ܀

ܐ- ܐܰܕܰܝ܀

ܒ- ܐܰܓܝ̣܀

ܓ- ܚܰܢܰܢܝܳܐ܀

ܕ- ܐܶܠܝ̣ܥܳܙܳܪ ܕܶܐܬܢܰܚܡ܀

ܗ- ܡܰܐܠܝܐ܀

ܘ- ܟܺܐܦܐ܀

ܙ- ܒܰܪܢܰܒܐ܀

ܚ- ܣܘܣܬܢܝܣ܀

ܛ- ܩܪܝܣܩܘܣ܀

ܝ- ܝܰܘܣܦ ܒܽܘܠܝܛܝ܀

ܝܐ- ܢܩܘܕܝܡܘܣ܀

ܝܒ- ܢܰܬܰܢܰܐܝܠ܀

ܝܓ- ܝܘܣܛܘܣ܀

ܝܕ- ܫܝܠܐ܀

ܝܗ- ܝ̣ܗܘܕܳܐ ܒܰܪ ܫܰܒܐ܀

ܝܘ- ܡܰܪܩܘܣ܀

ܝܙ- ܐܘܠܝܘܣ܀

ܝܚ- ܐܰܓܝ܀

ܝܛ- ܐܝܘܣܘܢ܀

ܟܟ- ܡܢܐܝܠ܀

ܟܐ- ܪܘܦܘܣ܀

ܟܒ- ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܘܣ܀

ܟܓ- ܫܶܡܥܘܢ ܩܽܘܪܝ̣ܢܳܝܐ܀

ܟܕ- ܠܽܘܩܝܘܣ܀

ܟܗ- ܩܠܶܝܘܦܐ܀

ܟܘ- ܫܶܡܥܘܢ ܒܰܪ ܩܠܶܝܘܦܐ܀

ܟܙ- ܐܝܘܣܝ܀

ܟܚ- ܝܰܥܩܘܒ ܐܰܚܘܗܝ ܕܡܳܪܢ܀

ܟܛ- ܬܘܪܘܣܩܘܣ܀

ܠ- ܩܽܘܣܛܪܢܘܣ܀

ܠܐ- ܐܒܪܝܘܢ܀

ܠܒ- ܡܡܛܘܣ܀

ܠܓ- ܐܰܢܕܪܘܢܝܩܘܣ܀

ܠܕ- ܝܘܐܢܝܐ܀

ܠܗ- ܛܺܝܛܘܣ܀

ܠܘ- ܦܛܪܒܐ܀

ܠܙ- ܐܘܣܢܘܠܝܛܘܣ܀

ܠܚ- ܗܪܡܐ܀

ܠܛ- ܩܪܝܩܘܣ܀

ܡ- ܐܪܝܣܛܘܒܘܠܘܣ܀

ܡܐ- ܕܝ̣ܡܐ܀

ܡܒ- ܛܝܡܬܐܘܣ܀

ܡܓ- ܠܽܘܩܐ܀

ܡܕ- ܠܶܘܺܝ܀

ܡܗ- ܐܰܦܪܝܡ܀

ܡܘ- ܢܝܩܛܘܣ܀

ܡܙ- ܗܘܪܘܕܝܣ܀

ܡܚ- ܣܝܠܘܐܢܘܣ܀

ܡܛ- ܝܘܚܰܢܢ܀

ܢܢ- ܬܝܕܐܘܣ܀

ܢܐ- ܙܢܓܝܣ܀

ܢܒ- ܡܪܛܘܠܘܣ܀

ܢܓ- ܠܝܣܝܘܢ܀

ܢܕ- ܙܟܰܪܝܳܐ܀

ܢܗ- ܥܠܰܝܡܳܐ ܒܪܗ̇ ܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ܀

ܢܘ- ܫܶܡܥܘܢ ܓܰܪܒܐ܀

ܢܙ- ܐܠܘܡܦܐ܀

ܢܚ- ܐܶܣܛܶܦܰܢܐ܀

ܢܛ- ܐܣܛܘܟܘܣ܀

ܣ- ܐܦܠܐ܀

ܣܐ- ܬܘܡܕܣܛܘܣ܀

ܣܒ- ܐܢܒܣܛܝܘܢ܀

ܣܓ- ܫܶܡܥܘܢ܀

ܣܕ- ܐܶܣܛܶܦܰܢܘܣ܀

ܣܗ- ܦܺܝܠܺܝܦܘܣ܀

ܣܘ- ܦܪܘܟܘܪܘܣ܀

ܣܙ- ܢܝܩܐܢܘܪ܀

ܣܚ- ܛܝܡܘܢ܀

ܣܛ- ܦܶܪܡܢܐ܀

ܥ- ܢܺܝܩܳܠܐܰܘܣ܀

ܥܐ- ܬܶܐܘܦܺܝܠܘܣ܀

ܥܒ- ܡܰܪܩܘܣ ܗ̇ܘ ܕܶܐܬܟܰܢܝ ܝܘܚܰܢܢ܀

4- ܘܠܐ ܬܰܪܡܳܠܐ ܘܠܐ ܡܣ̈ܳܢܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܠܐ ܡܰܪܣܽܘܦܐ ܘܠܐ ܣܐܘ̈ܢܶܐ܀ ܘܒܰܫܠܳܡܐ ܕܐܢܳܫ ܒܐܘܪܚܳܐ ܠܐ ܬܶܫܶܐܠܘܢ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ ܘܫܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܠܐ ܠܐܢܳܫ ܬܫܰܠܡܘܢ ܒܰܦܬܚ ܫܺܝܢ ܗ̄ ܠܘ ܠܫܠܳܡܐ ܡܣܠܐ ܗܘ ܡܪܗ ܕܰܫܠܳܡܐ: ܐܠܐ ܕܠܰܡܣܒܪܘ ܒܰܠܚܘܕ ܢܺܐܨܦܘܢ ܦܰܪܓܶܠ ܐܢܘܢ܀ ܐܰܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܐܶܠܝܫܳܥ ܠܓܚܙܝ ܬܰܠܡܝ̣ܕܗ: ܕܐܢ ܬܶܫܟܰܚ ܓܰܒܪܐ ܒܐܘܪܚܳܐ ܠܐ ܬܒܪܟܝܘܗܝ܀

8- ܠܥܰܣܘ ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܰܟܘܠܘ ܡܶܕܡ ܕܡܶܬܬܣܺܝܡ ܠܟܘܢ܀

10- ܦܽܘܩܘ ܠܟܘܢ ܠܫܽܘܩܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܰܦܠܳܛܘ̈ܬܐ ܒܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ ܘܰܙܩܳܦ ܠܳܡܰܕ ܘܰܦܬܳܚ ܛܶܝܬ܀

11- ܘܐܦ ܚܶܠܐ ܕܰܕܒܶܩ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܕ ܘܰܪܒܳܨ ܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀

12- ܕܠܰܣܕܽܘܡ ܢܶܗܘܐ ܢܺܝܚ ܒܝܰܘܡܐ ܗ̇ܘ ܐܘ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܗ̇ܝ ܗ̄ ܠܰܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܩܰܒܠܐ ܠܟܘܢ܀ ܡܛܠ ܕܣܕܽܘܡܳܝ̈ܐ ܕܠܐ ܝ̣ܕܰܥܬܐ ܚܛܰܘ܀

13- ܘ̇ܝ ܠܟܝ ܟܽܘܪܰܙܝܢ ܒܰܥܨܳܨ ܟܽܘܦ ܡܩܰܫܝܬܐ ܘܰܚܒܳܨ ܙܰܝ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܟܳܘܪܰܐܙܝܢ ܒܰܙܩܳܦ ܟܽܘܦ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܘܰܦܬܳܚ ܪܺܝܫ܀ ܘ̇ܝ ܠܶܟܝ ܒܝܬ ܨܰܝܳܕܐ ܒܰܦܬܳܚ ܨܳܕܶܐ ܘܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܨܰܐܺܝܰܕܰܐ ܒܰܦܬܳܚ ܨܳܕܶܐ ܘܰܚܒܳܨ ܐܳܠܰܦ ܘܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ ܘܕܳܠܰܕ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܟܒܰܪ ܕܝܢ ܒܣܰܩ̈ܐ ܘܒܩܶܛܡܳܐ ܬܒ̈ܝ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܬܳܒܘ ܒܘܰܐܘ ܘܠܐ ܚܰܬܝ̣ܬ܀ ܒܗ̇ܝ ܕܝܘܢܳܝܐ: ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘ̈ܝ ܕܬܒ̈ܝ ܐܡ̇ܪ܀

15- ܥܕܰܡܐ ܠܰܫܝܘܠ ܬܶܬܰܚܬܝܢ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ ܐܚܪܳܝܬܐ܀ ܠܝ̣ ܗܘ: ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ ܛܳܠܡ܀

17- ܘܰܗܦܰܟܘ ܗ̇ܢܘܢ ܫܰܒܥܝܢ ܕܫܰܕܪ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܫܰܒܥܝ̣ܢ ܘܰܬܪܶܝܢ܀

18- ܚܳܙܶܐ ܗܘܺܝܬ ܠܣܳܛܳܢܐ ܕܰܢܦܰܠ ܐܝܟ ܒܰܪܩܳܐ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܬܚܶܒ ܠܗ܀ ܘܥܠܗ̇ܕܐ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܟܘܢ܀

19- ܕܰܗܘܰܝܬܘܢ ܕܳܝܫܝܢ ܚܘܰܘ̈ܬܳܐ ܘܥܶܩܰܪ̈ܒܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܥܶܐ ܘܰܦܬܳܚ ܩܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܰܦܬܳܚ ܘܰܐܘ ܘܩܽܘܦ܀

20- ܒܪܰܡ ܒܗ̇ܕܐ ܠܐ ܬܶܚܕܘܢ ܕܫ̈ܺܐܕܐ ܡܶܫܬܰܥܒܕܺܝܢ ܠܟܘܢ ܗ̄ ܠܐ ܬܶܫܬܰܒܗܪܘܢ ܕܠܐ ܐܝܟ ܣܳܛܢܐ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܬܶܦܠܘܢ܀ ܐܠܐ ܚܕܰܘ ܕܰܫܡܳܗܝ̈ܟܘܢ ܐܶܬܟܬܒܘ ܒܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܥܘܗܕܳܢܟܘܢ ܡܣܬܬܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ ܘܥܰܡ ܩܰܕܝܫ̈ܐ ܐܶܬܡܢܺܝܬܘܢ܀

22- ܘܠܐ ܐܢܳܫ ܝܳܕܥ ܡܰܢܘ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܒܪܳܐ ܐܠܐ ܐܢ ܐܰܒܐ. ܘܡܰܢܘ ܐܰܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܪܳܐ. ܘܠܡ̇ܢ ܕܝܢ ܢܨܒܐ ܒܪܳܐ ܕܢܶܓܠܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܡܶܨܥܳܝܐ ܗ̣ܘ ܒܪܳܐ ܒܶܝܬ ܐܰܠܗܘܬܐ ܠܐܢܳܫܘܬܐ: ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܡܶܬܝܕܥ ܐܰܒܐ܀

25- ܘܗܳܐ ܣܳܦܪܐ ܚܕ ܩܳܡ ܕܰܢܢܰܣܝܘܗܝ ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܕܪ̈ܽܘܫܡܶܐ ܕܩܝܢܒܪܝܣ ܣܳܡܘ: ܣܒܰܪܘ ܕܗܳܢܘ ܗܰܘ ܕܰܒܡܰܬܝ ܘܡܰܪܩܘܣ ܥܗܝܕ ܕܐܡ̣ܪ ܡܳܪܢ: ܡܰܠܦܳܢܐ ܛܳܒܐ ܡܳܢܐ ܐܶܥܒܕ ܕܐܺܪܰܬ ܚܰܝ̈ܐ ܕܰܠܥܳܠܡ. ܘܕܠܘ ܗܽܘܝܘ: ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܥܘܗܕܢ ܗ̇ܘ ܕܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܰܝܬܝ ܠܘܩܳܐ: ܓܰܒܪܐ ܚܰܕ ܗ̄ ܐܳܕܡ܀

30- ܢܳܚܶܬ ܗܳܘܐ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܶܡ ܠܐܝ̣ܪܝܚܽܘ ܗ̄ ܠܐܪܥ ܠܰܘ̈ܛܳܬܐ܀ ܠܶܣܛܳܝ̈ܐ ܗ̄ ܫ̈ܺܐܕܐ܀ ܘܫܰܠܚܘܗܝ ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܐܰܫܠܚܘܗܝ ܗ̄ ܣܰܪܩܘܗܝ ܡ̣ܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܗ܀ ܟܕ ܩܰܠܝ̣ܠ ܩܰܝܳܡܐ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ ܘܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܦܶܠܓܘ ܡܝ̣ܬܐ܀

31- ܘܰܓܕܰܫ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܝܟ ܕܰܒܣܘܩܒܠܐ ܒܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ܀ ܟܳܗܢܐ ܚܰܕ ܗ̄ ܐܰܗܪܘܢ܀

32- ܘܗ̇ܟܢܐ ܐܦ ܠܶܘܳܝܐ ܗ̄ ܡܽܘܫܶܐ܀

33- ܐܢܳܫ ܕܝܢ ܫܳܡܪܝܐ ܗ̄ ܗ̣ܘ ܡܫܺܝܚܐ ܕܗ̇ܟܢܐ ܫܡܗܘܗܝ ܝ̣ܗܘܕܝ̈ܐ܀

34- ܘܰܢܨܰܠ ܒܰܦܬܳܚ ܘܰܐܘ ܘܨܳܕܶܐ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܚܰܡܪܐ ܗ̄ ܕܡܳܐ ܦܳܪܘܩܳܝܐ܀ ܘܡܶܫܚܳܐ ܗ̄ ܡܽܘܪܘܢ ܒܰܣܝ̣ܡܐ܀ ܘܣܳܡܗ ܥܠ ܚܡܳܪܶܗ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܥܺܝܪܶܗ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܪܟܘܒܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܡܡܰܚܝܰܬ ܒܰܚܛܳܗ̈ܐ܀ ܘܰܐܝܬܝܶܗ ܠܦܽܘܬܩܐ ܒܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ ܗ̄ ܠܥܺܕܬܐ܀ ܘܶܐܬܒܛܶܠ ܒܰܪܒܳܨ ܛܶܝܬ ܠܗ ܥܠܰܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܝܨܶܦ ܒܰܪܒܳܨ ܨܳܕܶܐ ܕܝ̣ܠܗ܀

35- ܘܰܠܨܰܦܪܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܗ̄ ܟܕ ܕܝܢ ܕܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܝܩܘܬܳܐ ܡܫܺܝܚܐ ܒܥܳܠܡܐ܀ ܐܰܦܶܩ ܬܪܶܝܢ ܕܝ̣ܢܪ̈ܝܢ ܗ̄ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܝ̣ܬܝܩ̈ܐܣ܀ ܝܰܗܒ ܠܦܽܘܬܩܳܝܐ ܒܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ ܗ̄ ܠܪܺܝܫ ܟܳܗܢ̈ܐ܀ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܝ̣ܨܦ ܒܰܦܬܳܚ ܨܳܕܶܐ ܗ̄ ܐܰܪܬܳܝܗܝ ܘܰܐܠܦܝܗܝ܀ ܘܐܢ ܡܶܕܡ ܝܰܬܝ̣ܪ ܬܰܦܩ ܗ̄ ܐܢ ܝܰܬܝܪ ܬܶܥܡܰܠ ܥܰܡܗ܀ ܡܐ ܕܗܳܦܶܟ ܐܢ݂ܐ ܗ̄ ܒܡܶܐܬܝܬܝ ܬܪܰܝܳܢܝ̣ܬܐ ܦܳܪܥ ܐܢ݂ܐ ܠܟ ܐܰܓܪܐ ܕܥܰܡ̈ܠܰܝܟ܀

37- ܐܳܡܪ ܠܗ ܝܶܫܘܥ: ܙܶܠ ܒܰܙܩܳܦ ܐܳܠܰܦ܀

38- ܘܰܐܢܬܬܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܢܳܫ ܫܡܗ̇ ܡܳܪܬܐ ܩܰܒܶܠܬܗ ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ ܒܒܰܝܬܗ̇܀

40- ܡܳܪܬܐ ܕܝܢ ܥܰܢܝܐ ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܬܥܺܝܫܳܐ ܒܰܫܠܳܝ ܬܰܘ ܗܘܬ ܒܬܫܡܫܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܠܐ ܒܛܝܠ ܠܟ ܒܫܠܝ ܒܶܝܬ ܕܚܳܬܝ ܫܒܰܩܬܰܢܝ ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ ܒܰܠܚܘܕܰܝ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܕ܀

41- ܡܳܪܬܐ ܡܳܪܬܐ: ܝܳܨܦܬܝ ܒܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ ܘܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܡܩܰܫܳܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܝܰܨܝܦܐ ܐܰܢܬܝ ܘܰܪܗܝܒܰܬܝ ܥܠ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ ܗ̄ ܕܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܐܠܨܝ̈ܬܐ܀

42- ܚܕܳܐ ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܕܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܗ̄ ܣܽܘܢܩܳܢܐ ܕܝܰܘܡܐ܀ ܡܰܪܝܡ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܐܪܝܐ ܡܢܳܬܐ ܛܳܒܬܐ ܓܒܳܬ݀ ܠܗ̇ ܗܳܝ ܕܠܐ ܬܶܬܢܣܒܝ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܬܶܬܪܝܡܝ ܡ̣ܢܗ̇ ܗ̄ ܬܽܘܪܣܳܝܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

1- ܡܳܪܢ ܐܰܠܶܦܝܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܦ ܠܢ ܠܰܡܨܰܠܝܘ ܗ̄ ܠܨܠܘܬܐ ܕܰܐܒܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܐ ܡܰܬܝ ܘܠܘܩܳܐ ܒܰܠܚܘܕ ܥܗܕܘܗ̇. ܘܠܘܩܳܐ ܠܐ ܡܰܘܣܶܦ: ܡܛܠ ܕܕܺܝܠܟ ܗ̣ܝ ܡܰܠܟܘܬܐ ܘܫܰܪܟܐ܀

5- ܡܰܢܘ ܡ̣ܢܟܘܢ ܗ̄ ܐܰܢܬܘܢ ܟܳܗܢ̈ܐ܀ ܕܐܝ̣ܬ ܠܗ ܪܳܚܡܐ ܗ̄ ܐܠܗܐ܀ ܘܢܺܐܙܠ ܠܘܳܬܗ ܒܦܶܠܓܘܬ ܠܠܝܐ ܒܰܪܒܨܳ ܦܶܐ ܗ̄ ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܰܐܡܠܶܟ ܚܫܟܐ ܕܛܳܥܝܘܬܳܐ ܥܠ ܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ܀ ܘܢܺܐܡܪ ܠܗ: ܪܳܚܡܝ ܒܰܙܩܳܦ ܪܺܝܫ ܘܰܪܒܳܨ ܚܶܐ܀ ܐܰܫܐܠܰܝܢܝ ܒܰܦܬܳܚ ܐܳܠܰܦ ܘܰܪܒܳܨ ܫܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܰܫܠܳܝ ܫܺܝܢ ܘܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ܀ ܬܠܳܬܐ ܓܪ̈ܺܝܨܳܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܬܠܳܬܐ ܠܰܚܡ̈ܐ ܗ̄ ܫܰܪܰܪܝܢܝ ܒܣܰܒܪܳܐ ܘܚܽܘܒܐ ܘܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܰܒܗܘܢ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܣܬܰܝܒܪܳܐ܀

6- ܡܛܠ ܕܪܳܚܡܐ ܐܶܬܐ ܠܘܳܬܝ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܚܰܛܳܝ̈ܐ ܕܦܳܢܝܢ܀ ܡ̣ܢ ܐܘܪܚܳܐ ܗ̄ ܒܝ̣ܫܬܳܐ ܕܥܳܠܡܐ ܗ̇ܢܐ܀

7- ܠܐ ܬܰܗܰܪܰܝܢܝ ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ ܘܗܶܐ ܘܪܺܝܫ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܐ ܬܶܬܶܠ ܠܝ̣ ܥܰܡ̈ܠܐܶ܀ ܕܗܐ ܬܰܪܥܳܐ ܐܰܚܝ̣ܕ ܗ̣ܘ ܗ̄ ܠܐ ܫܳܘܶܝܢ ܠܪ̈ܚܡܶܐ ܡܛܠ ܕܣܰܓܝ̣ ܚܛܰܘ܀ ܘܰܒܢ̈ܝ ܥܰܡܝ ܒܥܰܪܣܐ ܗ̄ ܟܺܐܢ̈ܐ ܘܙܰܕܝ̣ܩ̈ܐ ܒܡܰܠܟܘܬܳܐ܀

8- ܡܛܠ ܚܰܨܝܦܘܬܶܗ ܒܰܦܬܳܚ ܚܶܐ ܗ̄ ܕܺܝܠܗ ܕܟܳܗܢܐ ܕܒܳܥܶܐ ܘܠܐ ܫܳܠܐܶ܀ ܢܩܽܘܡ ܘܢܶܬܠ ܠܗ ܗ̄ ܫܶܐܠܬܗ܀ ܕܰܥ ܕܰܠܗܳܢܐ ܡܰܬܠܐ ܘܫܰܪܒܐ ܕܡܳܪܬܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܘܡܰܬܠܐ ܕܓܰܒܪܐ ܕܢܳܚܶܬ ܗܘܳܐ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܶܡ: ܠܘܩܳܐ ܒܰܠܚܘܕ ܥܗܕ܀

12- ܘܶܐܢ ܒܰܪܬܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܺܥܬܐ ܒܰܚܒܳܨ ܒܶܝܬ ܢܶܫܶܐܠܝܘܗܝ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܘܫܺܝܢ܀ ܠܡܳܐ ܗ̣ܘ ܥܶܩܰܪܒܐ ܒܰܪܒܳܨ ܥܶܐ܀

17- ܟܠ ܡܰܠܟܘ ܕܶܬܬܦܰܠܓܝ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܘܠܳܡܰܕ ܥܠ ܢܰܦܫܗ̇ ܬܶܚܪܒܝ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܗ̣ܝ ܥܠܝܗ̇܀ ܘܒܰܝܬܐ ܕܥܠ ܩܢܽܘܡܶܗ ܡܶܬܦܰܠܓ ܢܶܦܶܠ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ܀

18- ܘܐܢ ܣܳܛܢܳܐ ܥܠ ܢܰܦܫܗ ܐܶܬܦܰܠܓ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܘܠܳܡܰܕ܀

20- ܐܢ ܕܝܢ ܒܨܶܒܥܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܒܪܶܡܙܳܐ ܐܰܠܗܳܝܐ܀

21- ܐܶܡܰܬܝ ܕܚܰܣܺܝܢܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܚܰܝܠܬܳܢܐ ܟܕ ܡܙܰܝܰܢ ܢܶܛܪ ܕܳܪܬܶܗ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ܀

23- ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܥܰܡܝ: ܠܽܘܩܒܠܝ ܗ̣ܘ܀

24- ܪܘܚܳܐ ܛܰܢܦܬܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܛܰܡܐܬܐ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܗ̄ ܦܽܘܫܳܩ ܗ̇ܠܝܢ ܒܡܰܬܝ ܦܪܰܥܢܰܢ܀

26- ܫܒܰܥ ܪ̈ܘܚܺܝܢ ܒܰܚܒܳܨ ܚܶܐ ܐܚܪ̈ܢܝܳܢ ܒܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ܀

27- ܛܽܘܒܝܗ̇ ܠܟܰܪܣܐ ܕܰܛܥܶܢܬܳܟ ܒܰܪܒܳܨ ܥܶܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ܀ ܘܠܰܬܕܝ̈ܐ ܒܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ܀

31- ܡܰܠܟܬܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ ܗ̄ ܕܣܪ̈ܩܝܐ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܒܠܩܝܣ ܗܘܳܐ ܫܡܗ̇ ܕܡܰܠܟܬ ܫܰܒܐ ܗ̇ܕܐ܀

33- ܐܘ ܬܚܶܝܬ ܣܰܐܬܐ ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܘܕܝܳܐ܀

36- ܐܝܟ ܕܰܫܪܳܓܐ ܒܕܰܠܩܗ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܕ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܪܒܨܳ ܕܳܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܒܪܩܗ ܡܰܢܗܪ ܠܟ܀

37- ܦܪܺܝܫܳܐ ܚܰܕ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܢܳܫ ܕܢܶܫܬܰܪܐ ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ ܠܘܳܬܗ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܫܳܪܘܬܳܐ܀

41- ܒܪܰܡ ܡܶܕܡ ܕܐܝ̣ܬ ܗܒܽܘܗܝ ܒܰܫܠܳܝ ܗܶܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܳܚܐ ܒܙܶܕܩܬܳܐ ܗ̄ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܐܝ̣ܬ ܡܶܛܠ ܕܡܪܚܡܳܢܘܬܐ ܛܳܒܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟܳܝ ܒܰܪܶܗ ܕܟܳܣܐ ܘܰܕܦܺܝܢܟܳܐ܀

42- ܕܡܥܰܣܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ ܗ̄ ܢܳܣܒܺܝܬܘܢ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܥܶܣܪܐ܀ ܢܳܢܥܐ ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܗ̄ ܗܪܙܡܐ܀ ܦܺܝܓܢܐ ܒܰܚܒܳܨ ܦܶܐ ܘܰܫܠܳܝ ܓܳܡܰܠ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܗ̄ ܣܕܰܐܒ܀

44- ܕܐܝ̣ܬܝܟܘܢ ܐܝܟ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܡܟܰܠܫ̈ܶܐ ܟܶܐܡܰܬ ܡܨܒ̈ܬܐ܀

45- ܡܰܠܦܳܢܐ: ܟܕ ܗ̇ܠܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܰܢܬ: ܐܦ ܠܢ ܡܨܰܥܰܪ ܐܢܬ ܗ̄ ܠܗ̇ܢܐ ܦܶܬܓܳܡܐ ܠܘܩܳܐ ܒܰܠܚܘܕ ܥܗܕܗ܀

47- ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐ ܕܰܐܒܗܝ̈ܟܘܢ ܩܰܛܠܘ ܒܰܦܬܳܚ ܩܽܘܦ܀

52- ܘܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܟܠܰܝܬܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ܀

53- ܡܬܒܶܐܫ ܒܰܪܒܳܨ ܒܶܝܬ ܡܩܰܫܳܝܬܳܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ ܘܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ܀ ܘܡܶܬܚܰܡܬܝܢ ܘܡܬܰܟܣܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܘܰܫܠܳܝ ܟܽܘܦ ܡܩܰܫܳܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܩܫܝܐܝܬ ܢܶܣܩܪܘܢܝܗܝ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܘܢܰܫܬܩܘܢܝܗܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

1- ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܢܕܰܝܫܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܕ ܚܰܕ ܠܚܰܕ܀

3- ܒܶܐܕܢ̈ܐ ܠܰܚܶܫܬܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ ܘܰܪܒܳܨ ܚܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܠܠܬܘܢ܀

6- ܠܐ ܚܰܡܫ ܨܶܦܪ̈ܝܢ ܡܶܙܕܰܒ̈ܢܳܢ ܒܰܬܪܶܝܢ ܐܰܣܪ̈ܝܢ ܡܰܬܝ: ܒܚܰܕ ܐܰܣܪ ܐܡ̇ܪ܀

13- ܡܰܠܦܢܐ: ܐܡ̣ܪ ܠܐܚܝ ܦܳܠܶܓ ܒܰܙܩܳܦ ܦܶܐ ܘܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܰܡܦܰܠܓܘ ܥܰܡܝ ܝܳܪܬܘܬܐ ܗ̄ ܗ̇ܢܐ ܓܰܒܪܐ ܝܰܥܢܳܐ ܗܘܳܐ ܘܡܶܛܠ ܕܰܐܚܘܗܝ ܠܡܳܪܢ ܢܩܺܝܦ ܗܘܳܐ: ܣܰܟܝ ܕܢܺܐܡܪ ܡܳܪܢ ܠܐܰܚܘܗܝ: ܕܰܫܒܘܩ ܟܠܡܶܕܡ ܠܐܰܚܽܘܟ ܘܬܳܐ ܒܳܬܰܪܝ. ܘܟܕ ܚܳܪ ܒܢܺܝܫܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܝܰܥܢܘܬܗ: ܕܰܒܥܶܠܬܗ̇ ܫܒܰܩ ܕܝܳܢ̈ܐ ܕܥܳܠܡܐ ܘܠܘܳܬܗ ܐܬ̣ܐ: ܠܐ ܦܰܢܝ ܠܗ ܫܶܐܠܬܗ܀

14- ܡܰܢܘ ܐܰܩܝܡܰܢܝ ܥܠܰܝܟܘܢ ܕܰܝܳܢܐ ܘܡܰܦܠܓܳܢܐ ܗ̄ ܝܳܕܥ ܕܐܢ ܟܺܐܢܳܐܝ̣ܬ ܕܳܐܶܢ ܒܰܝܢܳܬܗܘܢ: ܠܐ ܫܳܠܡ ܗܰܘ ܝܰܥܢܐ: ܘܗܰܘ ܡܳܐ ܕܠܡܘܫܶܐ ܐܶܬܐܡܰܪ: ܡ̇ܢ ܕܰܐܟܘܬܶܗ: ܐܦ ܗ̣ܘ ܢܺܐܡܪ ܠܗ: ܦܰܢܝ̣ ܠܗ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܒܬܪܥܝܬܗ܀

18- ܐܶܣܬܽܘܪ ܒܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ ܗ̄ ܐܗܓܘܡ܀ ܒܶܝܬ ܩܦܳܣ̈ܝ ܒܰܙܩܳܦ ܦܶܐ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀

19- ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܒܰܚܒܳܨ ܢܽܘܢ ܐܰܟܘܠܝ̣ ܒܰܦܬܳܚ ܐܳܠܰܦ܀ ܐܶܫܬܳܝ ܒܰܙܩܳܦ ܬܰܘ܀ ܐܶܬܒܰܣܡܝ ܒܰܫܠܝ ܣܶܡܟܰܬ܀

24- ܐܶܬܒܩܘ ܒܢܰܥܒ̈ܐ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ ܘܪܘܟܳܟ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܩܪ̈ܳܩܣܐ ܒܰܙܩܳܦ ܪܺܝܫ܀

29- ܘܠܐ ܢܦܗܐ ܪܶܥܝܳܢܟܘܢ ܒܗ̇ܠܝܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܦܽܘܪܓܝܐ܀

32- ܠܐ ܬܶܕܚܰܠ ܓܙܳܪܐ ܙܥܘܪܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܰܪܥܺܝܬܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ܀ ܕܰܨܒܐ ܐܰܒܘܟܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܕ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܙܩܳܦ ܨܳܕܶܐ܀ ܕܢܶܬܶܠ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܡܶܬܠ ܠܟܘܢ ܡܰܠܟܘܬܐ: ܠܗ̇ܢܐ ܦܶܬܓܳܡܐ ܠܘܩܳܐ ܒܰܠܚܘܕ ܥܗܕܗ܀

34- ܐܰܝܟܳܐ ܓܝܪ ܕܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܣܺܝܡܰܬܟܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀

35- ܘܡܰܢܗܪܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܳܠܩܺܝܢ ܫܪ̈ܳܓܰܝܟܘܢ܀

39- ܒܰܐܝܕܐ ܡܰܛܰܪܬܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܫܳܥܬܐ ܐܳܬܐ ܓܰܢܳܒܳܐ܀

42- ܕܢܶܬܠ ܦܳܪܣܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܦܶܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܫܠܳܝ ܦܶܐ ܘܰܙܩܳܦ ܪܺܝܫ ܗ̄ ܡܳܙܘܢܳܐ ܒܙܰܒܢܶܗ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܡܶܬܰܠ ܒܙܰܒܢܳܐ ܟܰܝܠܐ ܕܚ̈ܶܛܐ܀

46- ܘܢܶܦܠܓܝܘܗܝ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܘܪܘܟܳܟ ܓܳܡܰܠ ܗ̄ ܢܶܦܪܫܺܝܘܗܝ ܡ̣ܢܗ ܘܰܢܢܰܟܪܺܝܘܗܝ܀

48- ܘܠܗܘ ܕܰܐܓܥܶܠܘ ܠܗ ܣܰܓܝ: ܣܰܓܝ ܢܶܬܬܒܰܥ ܡ̣ܢܗ܀

49- ܘܨܳܒܶܐ ܐܢ݂ܐ ܐܶܠܘ ܡ̣ܢ ܟܰܕܘ ܚܶܒܰܬ݀ ܒܰܪܒܳܨ ܚܶܐ ܘܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܡܩܰܫܳܝܬܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܣܶܦܬ݀܀

50- ܘܡܰܥܡܘܕܝ̣ܬܐ ܐܝ̣ܬ ܠܝ̣ ܕܶܐܥܡܰܕ ܗ̄ ܡܰܘܬܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܐ ܐܝ̣ܬ ܠܝ̣ ܕܐܶܡܘܬ: ܗ̇ܘ ܕܒܶܗ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܡܰܝ̈ܐ ܥܬܺܝܕ ܐܢ݂ܐ ܕܶܐܣܰܩ܀ ܘܕܰܥ ܫܰܪܒܐ ܕܥܰܒܕܐ ܕܝܳܕܥ ܨܶܒܝܳܢ ܡܳܪܗ ܘܰܕܠܐ ܝܳܕܥ. ܘܗܰܘ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܶܬܝ̣ܬ ܕܰܐܪܡܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗ̄ ܪܶܚܡܰܬ ܐܰܠܗܐ ܒܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ. ܘܗܰܘ ܕܡܰܥܡܘܕܝ̣ܬܐ ܐܝ̣ܬ ܠܝ̣ ܕܶܐܥܡܰܕ ܠܘܩܳܐ ܒܰܠܚܘܕ ܥܗܕ ܐܢܘܢ܀

51- ܐܶܠܐ ܦܳܠܓ̈ܘܳܬܐ ܒܰܙܩܳܦ ܦܶܐ ܘܘܰܐܘ ܣܰܓܝ̣ܢܳܐܝ̣ܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܰܥܨܳܨ ܓܳܡܰܠ ܚܕܳܢܳܐܝ̣ܬ܀

55- ܢܶܬܦܠܶܓ ܒܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ ܓܝܪ ܐܰܒܐ ܥܠ ܒܪܶܗ܀

58- ܥܡ ܒܥܶܠܕܺܝܢܳܟ ܠܘܳܬ ܐܰܪܟܘܢܳܐ ܒܪܽܘܟܳܟ ܟܽܘܦ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܩܽܘܫܳܝܐ܀ ܗܒ ܬܶܐܓܽܘܪܬܳܐ ܘܬܬܦܰܪܰܩ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܘܪܺܝܫ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܦܽܘܪܳܩܳܐ ܘܦܘܪܫܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܗܰܒ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܠܡܰܓܗܝܘ ܡ̣ܢܗ܀ ܕܰܠܡܳܐ ܢܰܘܒܠܳܟ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܢܶܓܕܳܟ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܘܩܽܘܫܳܝ ܓܳܡܰܠ ܘܪܽܘܟܳܟ ܕܳܠܰܕ܀

59- ܥܕܰܡܐ ܕܬܶܬܶܠ ܫܳܡܘܢܳܐ ܒܰܙܩܳܦ ܫܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܶܦܛܰܐ ܒܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ ܘܰܦܬܳܚ ܛܶܝܬ ܐܚܪܳܝܐ: ܚܙܺܝ ܦܽܘܫܳܩܶܗ ܒܡܰܬܰܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

1- ܗ̇ܢܘܢ ܕܦܺܝܠܰܛܘܣ ܚܠܛ ܕܶܡܗܘܢ ܥܡ ܕܶܒܚܰܝ̈ܗܘܢ ܗ̄ ܩܶܣܰܪ ܦܩܰܕ ܗܘܐ ܕܠܐ ܢܶܕܒܚܘܢ ܝ̣ܗܘܕܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܓܠܺܝ̈ܠܳܝܶܐ ܐܢܳܫܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܐܽܘܚܕܳܢܶܗ ܕܗܶܪܘܕܶܣ ܒܰܣܰܪܘ ܥܠ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܩܶܣܰܪ: ܣܠܶܩܘ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܘܕܰܒܰܚܘ. ܦܺܝܠܰܛܘܣ ܗ̇ܘ ܕܡܰܡܠܶܟ ܗܘܳܐ ܒܐܘܪܫܠܶܡ ܣܳܡ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܘܢ܀

4- ܐܘ ܗ̇ܢܘܢ ܬܡܢܳܬܥܣܰܪ ܕܰܢܦܰܠ ܥܠܰܝܗܘܢ ܡܰܓܕܠܐܳ ܒܫܺܝܠܘܚܳܐ ܘܩܰܛܠ ܐܢܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܩܽܘܦ ܕܚܰܛܳܝ̈ܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܚܶܐ ܘܰܙܩܳܦ ܛܶܝܬ ܘܰܚܒܳܨ ܝܽܘܕ: ܠܰܬܪܶܝܢ ܗ̇ܠܝܢ ܫܰܪ̈ܒܝܢ ܘܰܠܡܰܬܠܐܳ ܕܬܬܐ ܘܐܰܢܬܬܐ ܕܰܟܦܺܝܦܐ ܗܘܳܬ ܝܚ̄. ܫܢܺܝ̈ܢ: ܠܘܩܳܐ ܒܰܠܚܘܕ ܡܰܕܟܰܪ܀

6- ܬܺܬܐ ܒܰܚܒܳܨ ܬܰܘ ܗ̄ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ܀ ܐܝܬ ܗܘܬ ܠܐܢܫ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܐܰܠܗܐ܀ ܕܰܢܨܺܝܒܳܐ ܒܟܰܪܡܶܗ ܗ̄ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ܀ ܘܶܐܬܐ ܒܥܳܐ ܒܗ̇ ܦܺܐܪ̈ܐ ܗ̄ ܕܙܰܕܝܩܘܬܐ ܘܕܺܝܢܳܐ܀

7- ܗܐ ܬܠܳܬ ܫܢ̈ܺܝܢ ܐܳܬܐ ܐܢ݂ܐ ܗ̄ ܬܠܳܬܐ ܫܒܝ̈ܐ ܕܶܐܬܓܰܠܘܝܘ ܐܝܟ ܕܰܢܬܽܘܒܘܢ ܘܠܐ ܬܳܒܘ. ܚܰܕ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܢܶܒܘܟܰܕܢܨܪ ܠܒܳܒܶܝܠ. ܘܐܚܪܺܢܐ ܡ̣ܢ ܦܛܘܠܘܡܐܘܣ ܒܪ ܠܘܓܘܣ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܕܰܬܠܳܬܐ ܡ̣ܢ ܛܺܝܛܘܣ ܒܰܪ ܐܣܦܣܝܐܢܘܣ ܩܶܣܪ ܒܳܬܪ ܣܽܘܠܳܩܶܗ ܕܡܪܢ ܠܰܫܡܰܝܐ ܘܒܗ̇ ܒܗ̇ܕܐ ܙܒܰܢ̱ܬܐ ܐܶܬܩܛܠܘ ܒܐܘܪܫܠܶܡ ܪ̈ܶܒܘܳܬܐ ܫܶܬ ܕܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ ܘܶܐܫܬܒܺܝܘ ܪ̈ܶܒܘܳܬܐ ܥܣܰܪ ܘܚܶܪܒܰܬ݀ ܘܶܐܬܥܰܩܪܰܬ݀ ܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܗ̇ܝ ܬܺܬܐ ܝ̣ܗܽܘܕܳܝܬܳܐ܀

8- ܦܣܘܩܝܗ̇ ܒܰܪܒܳܨ ܩܽܘܦ܀ ܥܰܕ ܐܶܦܠܚܝܗ̇ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ ܘܰܫܠܳܝ ܦܶܐ: ܘܶܐܙܰܒܠܝܗ̇ ܒܰܦܬܳܚ ܙܰܝ ܘܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ ܡܩܰܫܳܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ. ܥܕܰܡܐ ܕܶܐܚܦܘܪ ܚܕܳܪ̈ܝܗ̇ ܘܰܐܪܡܶܐ ܙܶܒ̈ܠܐ ܒܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ ܣܰܓܝ̣ܢܳܐܝ̣ܬ܀

9- ܘܐܠܐ ܠܡܰܢܚܰܝ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܘܚܶܐ ܗ̄ ܠܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܳܐܬܝܳܐ: ܬܶܦܣܩܝܗ̇܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܗ̇ܝ ܕܰܥܬܝ̣ܕܐ ܦܳܣܶܩ ܐܢܬ ܠܗ̇܀

12- ܐܰܢܬܬܐ ܫܰܪܝܰܬܝ ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ ܘܝܽܘܕ܀

13- ܘܣܳܡ ܐܝ̣ܕܗ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܝ̣̈ܕܘܗܝ ܥܠܶܝܗ̇܀

14- ܥܢܳܐ ܕܝܢ ܪܰܒ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܟܕ ܡܶܬܚܰܡܬ܀ ܝܰܘܳܢܝܐ: ܡܶܬܥܰܝܛ ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ ܘܝܽܘܕ܀

16- ܠܐ ܘܳܠܐܶ ܗܘܳܐ ܕܬܫܬܪܐ ܡ̣ܢ ܐܣܘܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܰܣܘܪܳܐ ܕܠܐܳ ܝܽܘܕ܀

19- ܘܰܪܒܳܬ݀ ܘܰܗܘܳܬ ܐܺܝܠܳܢܐ ܪܰܒܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܐܝܠܢܳܐ܀ ܘܦܳܪܰܚܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܐܩܢܰܬ݀ ܒܣܘܟ̈ܝܗ̇ ܗ̄ ܕܰܦܪܶܕܬܐ ܕܚܰܪܕܠܐܳ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܦܳܪ̈ܚܳܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܫܪ̈ܰܝ ܒܰܦܬܳܚ ܪܺܝܫ ܒܣܰܘܟ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܕܺܐܝܠܳܢܐ ܘܚܰܬܺܝܬ܀

21- ܒܩܰܡܚܐ ܕܰܬܠܳܬ ܣܐܝ̈ܢ ܒܰܙܩܳܦ ܣܶܡܟܰܬ ܘܰܚܒܳܨ ܐܳܠܰܦ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܣܰܐܬܺܝ̈ܢ ܒܰܦܬܳܚ ܣܶܡܟܰܬ ܘܰܚܒܳܨ ܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀

23- ܫܰܐܠܶܗ ܕܝܢ ܐܢܳܫ: ܕܐܢ ܙܥܽܘܪ̈ܺܝܢ ܐܢܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܐܝܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܡܶܫܬܰܘܙܒܺܝܢ ܗ̄ ܠܗ̇ܢܐ ܦܶܬܓܳܡܐ ܠܘܩܳܐ ܒܰܠܚܘܕ ܐܰܕܟܰܪ܀

24- ܘܰܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܡܳܪܢ: ܕܣܰܓܝ̈ܐܐ ܢܶܒܥܘܢ ܠܡܶܥܰܠ ܘܠܐ ܢܶܫܟܚܘܢ: ܚܰܘܺܝ ܕܰܙܥܽܘܪ̈ܺܝܢ ܐܢܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܳܐܶܝܢ܀ ܐܶܬܟܰܬܫܘ ܒܰܫܠܳܝ ܬܰܘ ܐܚܪܳܝܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܳܚ ܟܽܘܦ ܘܬܰܘ ܠܡܶܥܰܠ ܒܬܰܪܥܳܐ ܐܰܠܝ̣ܨܐ܀

26- ܘܰܒܫܽܘ̈ܩܰܝܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܒܦ̈ܠܛܘܬܐ ܕܝ̣ܠܢ ܐܰܠܦܬ܀

27- ܦܪܽܘܩܘ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܰܪܚܶܩܘ ܠܟܘܢ ܡ̣ܢܝ: ܦܳܠܚ̈ܰܝ ܫܽܘܩܪܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܦܳܥ̈ܠܐܶ ܕܥܰܘܳܠܘܬܳܐ܀

28- ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܬܶܗܘܘܢ ܡܰܦܩܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܢܰܦܺܝܩܺܝܢ܀

29- ܘܢܺܐܬܘܢ ܡ̣ܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܘܡ̣ܢ ܡܰܥܪܒܳܐ ܒܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ ܘܪܺܝܫ ܚܕܳܢܳܐܝܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ ܘܪܺܝܫ ܣܰܓܝ̣ܢܳܐܝܬ܀ ܘܢܶܣܬܰܡܟܘܢ ܒܩܽܘܫܳܝ ܟܽܘܦ܀

32- ܙܶܠܘ ܐܡ̣ܪ ܠܬܰܥܠܐܳ ܗ̇ܢܐ ܗ̄ ܠܰܨܢܺܝܥܳܐ ܗܶܪܘܕܶܣ ܕܰܨܒܳܐ ܠܡܶܩܛܠܰܢܝ ܐܝܟ ܕܰܩܛܰܠ ܠܝܘܚܰܢܢ܀ ܕܗܐ ܡܰܦܩ ܐܢ݂ܐ ܫ̈ܺܐܕܐ ܘܳܐܣ̈ܘܳܬܳܐ ܒܰܫܠܝ ܣܶܡܟܰܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܳܐܣܝܘ̈ܬܐ ܒܰܚܒܳܨ ܣܶܡܟܰܬ܀ ܥܳܒܶܕ ܐܢ݂ܐ ܝܰܘܡܳܢܐ ܘܰܡܚܳܪ ܗ̄ ܒܗ̇ܕܐ ܫܰܢ̱ܬܐ ܘܗ̇ܝ ܕܳܐܬܝܐ܀ ܘܰܠܝܰܘܡܐ ܕܰܬܠܳܬܐ ܡܶܫܬܰܡܠܐ ܐܢ݂ܐ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬܝ ܡܶܬܥܰܠܐ ܐܢ݂ܐ ܠܰܫܡܰܝܐ܀

33- ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܶܫܟܚܐ ܕܰܢܒܺܝܐ ܢܺܐܒܕ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܶܡ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܰܢܰܢܩܝ ܢܶܫܬܰܘܬܦܘܢ ܝ̣ܗܘ̈ܕܝܐ ܒܢ̈ܰܝ ܐܘܪܫܠܶܡ ܒܩܶܛܠܐ ܕܰܢܒܝ̈ܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܐܳܦܶܢ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܐܶܬܩܛܶܠ ܐܠܐ ܡ̣ܢܗܘܢ ܕܝ̣ܗܘ̈ܕܝܐ ܐܘܪ̈ܫܠܶܡܳܝܶܐ ܕܰܥܪܰܩܘ ܬܰܡܢ ܡ̣ܢ ܟܰܠܕܳܝ̈ܐ ܐܶܬܪܓܶܡ܀ ܘܕܳܢܺܝܐܝܠ ܒܒܳܒܶܝܠ ܡܰܘܬܐ ܟܝܳܢܳܝܐ ܡܺܝܬ܀

34- ܐܝܟ ܬܰܪܢܳܓܘܠܬܐ ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

5- ܡܰܢܘ ܡܶܢܟܘܢ ܕܢܳܦܠ ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄ ܘܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܘܚܰܬܝ̣ܬ܀ ܒܪܶܗ ܐܘ ܬܰܘܪܗ ܒܒܺܪܐ ܒܰܚܒܳܨ ܒܶܝܬ܀

8- ܐܶܡܬܝ ܕܡܶܙܕܰܡܰܢ ܐܢܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܡܶܬܩܪܐ ܐܢܬ ܠܒܶܝܬ ܡܶܫܬܽܘܬܐ ܒܰܥܨܳܨ ܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܰܙܩܳܦ ܘܰܐܘ ܣܰܓܝ̣ܢܐܝܬ܀ ܟܕ ܩܳܐܡ ܐܰܢܬ ܘܳܐܚܶܕ ܐܢܬ ܕܽܘܟܬܐ ܐܚܪܳܝܬܐ ܒܰܙܩܳܦ ܪܺܝܫ܀

10- ܙܶܠ ܐܣܬܰܡܟ ܒܰܫܠܳܝ ܡܺܝܡ ܘܩܽܘܫܳܝ ܟܽܘܦ܀

11- ܘܟܠ ܕܢܰܡܶܟ ܒܪܽܘܟܳܟ ܟܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܰܡܡܰܟܶܟ ܢܶܬܬܪܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܢܶܬܪܰܡܪܰܡ܀

12- ܡܐ ܕܥܳܒܶܕ ܐܢܬ ܫܳܪܘܬܐ ܐܘ ܚܫܳܡܺܝܬܐ ܗ̄ ܚܫܳܡܺܝܬܳܐ ܥܠ ܦܳܬܘܪܐ ܕܥܳܒܕ ܒܝܬ ܪܰܡܫܐ ܒܰܠܚܘܕ ܡܰܫܪܳܐ. ܘܫܳܪܘܬܐ ܥܠ ܦܳܬܘܪܐ ܕܰܒܟܠܥܶܕܢ ܡܶܬܬܰܩܰܢ܀

14- ܢܶܗܘܐ ܓܝܪ ܦܽܘܪܥܳܢܟ ܒܰܩܝܳܡܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܰܩܝܳܡܬܐ ܕܙܰܕܝ̣ܩ̈ܐ܀

15- ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܢܶܐܟܘܠ ܠܰܚܡܐ ܒܡܰܠܟܘܬܗ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܕܢܶܫܬܘܐ ܠܒܽܘܣܳܡܐ ܪܘܚܳܢܝܐ܀

18- ܘܫܰܪܝܘ ܡ̣ܢ ܚܰܕ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡ̣ܢ ܚܕܳܐ ܗ̄ ܟܠܗܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܠܡܶܫܬܳܐܠܘ ܒܰܪܒܳܨ ܡܺܝܡ ܘܰܙܩܳܦ ܬܰܘ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܙܩܳܦ ܐܳܠܰܦ܀

21- ܦܽܘܩ ܒܰܥܓܰܠ ܠܫܽܘܩ̈ܐ ܠܒܺܪ̈ܝܳܬܐ ܒܰܚܒܳܨ ܒܶܝܬ ܘܰܫܠܳܝ ܪܺܝܫ ܘܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܥܓܰܠ ܠܦܠܛܘ̈ܬܐ ܘܰܠܫܽܘܩ̈ܐ ܕܰܡܕܝ̣ܢܬܐ܀ ܠܡܶܣܟܢ̈ܐ ܘܠܡܰܟ̈ܶܐܒܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܟܽܘܦ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܳܚܐ܀ ܘܠܰܡܚܰܓܪ̈ܐ ܒܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ ܘܚܶܐ ܘܩܽܘܫܳܝ ܓܳܡܰܠ܀

22- ܡܳܪܝ ܗܘܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܘܳܬ ܐܝܟ ܕܰܦܩܕܬ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܕ܀

23- ܘܐܠܘܨ ܒܰܦܬܳܚ ܘܰܐܘ ܕܢܶܥܠܘܢ ܕܢܶܬܡܠܐ ܒܝܬܝ ܒܰܫܠܳܝ ܡܺܝܡ܀

29- ܕܠܐ ܟܕ ܢܣܺܝܡ ܫܶܬܐܣܬܐ ܗ̄ ܡܶܬܒܰܝܢ ܒܬܰܪܥܺܝܬܗ ܕܐܢ ܡܨܶܐ ܢܣܰܝܒܰܪ ܚܽܘܫܳܒ̈ܐ ܒܺܝܫ̈ܐ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܡ̣ܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ: ܘܐܠܐ ܢܶܫܬܰܝܢ ܥܡ ܦܰܓܪܳܐ. ܥܶܣܪܐ ܐܰܠܦܝ̣̈ܢ ܡ̇ܢ ܥܶܣܪܐ ܪ̈ܶܓܫܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܐ ܘܪ̈ܘܚܳܢܳܝܐ. ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܠܦܝ̈ܢ: ܥܶܣܪܝܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܕܢܳܒ̈ܗܳܢ ܒܒܪܢܳܫܐ. ܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܗܰܘܢܐ ܕܰܡܫܰܠܰܛ ܥܠ ܢܰܦܫܐ ܘܦܰܓܪܐ܀

31- ܘܠܐ ܠܘܩܕܰܡ ܡܶܬܪܰܥܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܶܬܚܰܫܒ܀

32- ܘܒܳܥܐ ܥܠ ܫܠܳܡܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܦܺܝܣ ܗ̇ܠܝܢ ܕܰܠܘܬ ܫܰܝܢܐ܀

34- ܫܰܦܝ̣ܪܐ ܗܝ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܝܳܐܝܳܐ ܗܝ ܡܶܠܚܳܐ܀ ܒܡܳܢܐ ܬܶܬܡܠܰܚܝ ܒܰܫܠܳܝ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܬܶܬܡܰܕܟܝ܀

35- ܠܐ ܠܐܰܪܥܳܐ ܘܠܐ ܠܙܶܒܠܐܳ ܐܳܙܠܐܳ ܒܰܒܠܳܨ ܠܳܡܰܕ ܗ̄ ܚܳܫܚܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܕܰܡܟܰܝܢܐ ܒܰܦܬܳܚ ܟܽܘܦ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

2- ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܪܳܛܢܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܰܪܛܢܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀

3- ܘܳܐܙܶܠ ܒܳܥܶܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܒܰܕ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܶܙܰܠ ܒܳܬܪ ܗ̇ܘ ܐܰܒܝ̣ܕܐ ܒܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ܀

6- ܚܕܰܘ ܥܰܡܝ ܕܶܐܫܟܚܬ ܥܶܪܒܝ ܕܰܐܒܝ̣ܕ ܗܘܳܐ ܒܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ܀

7- ܕܗ̇ܟܰܢܐ ܬܶܗܘܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܒܪܽܘܟܳܟ ܕܳܠܰܕ܀

8- ܘܠܐ ܡܰܢܗܪܐ ܫܪܳܓܐ ܘܚܳܡܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܟܳܢܫܐ܀ ܘܒܳܥܝܳܐ ܠܗ ܒܛܺܝܠܐܳܝ̣ܬ ܒܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܝܰܨܝܦܐܝܬ܀

9- ܘܡܐ ܕܶܐܫܟܰܚܬܗ ܒܰܦܬܳܚ ܟܽܘܦ ܘܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ܀

11- ܠܓܰܒܪܐ ܚܰܕ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܐܠܗܐ܀ ܐܝ̣ܬ ܗܘܳܐ ܠܗ ܒܢܰܝ̈ܐ ܬܪܶܝܢ ܗ̄ ܟܺܐܢ̈ܐ ܘܥܰܘ̈ܳܠܐ܀

12- ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܒܪܶܗ ܙܥܽܘܪܐ ܗ̄ ܚܰܛܳܝܐ܀ ܗܒ ܠܝ̣ ܦܳܠܓܘܬܐ ܒܰܙܩܦ ܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܢܳܬܐ ܗ̄ ܡܰܕܥܳܐ ܘܣܽܘܟܠܐܳ܀

13- ܘܶܐܙܰܠ ܠܐܰܬܪܐ ܪܰܚܺܝܩܐ ܗ̄ ܐܶܬܢܟܪܝ ܡ̣ܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ܀ ܘܬܰܡܳܢ ܒܰܕܰܪ ܩܶܢܝܳܢܶܗ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܳܘܣܝܐ ܕܝ̣ܠܗ܀ ܟܕ ܚܳܝܶܐ ܒܰܙܩܳܦ ܚܶܐ ܦܰܪܳܚܳܐܝܬ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܘܰܙܩܳܦ ܪܺܝܫ ܘܚܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܣܘܛܐܝܬ܀

14- ܘܟܕ ܓܰܡܪ ܒܰܦܬܳܚ ܓܳܡܰܠ ܘܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܛܰܠܩ܀ ܫܰܪܝ ܚܳܣܪ ܠܗ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܡܶܨܛܪܟܘ ܒܰܫܠܳܝ ܛܶܝܬ ܒܰܨܚܳܚܐ ܒܰܦܬܳܚ ܛܶܝܬ܀

15- ܘܶܐܙܰܠ ܢܩܶܦ ܠܚܰܕ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܗ̄ ܠܣܳܛܢܐ܀ ܘܗ̣ܘ ܫܰܕܪܶܗ ܠܰܩܪܺܝܬܐ ܗ̄ ܠܚܳܢܘܬܳܐ ܕܚܰܫ̈ܐ܀ ܠܡܶܪܥܳܐ ܚܙܺܝܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܠܡܶܫܬܰܪܚܘ ܒܙܳܢܝܘܬܐ܀

16- ܘܡܶܬܪܰܓܪܰܓ ܗܘܳܐ ܠܡܶܡܠܐܳ ܟܰܪܣܗ ܡ̣ܢ ܚܰܪ̈ܽܘܒܶܐ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ ܘܰܥܨܳܨ ܪܺܝܫ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܩܶܐܪܰܛܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܩܽܘܦ ܘܰܦܬܳܚ ܪܺܝܫ ܘܰܪܒܳܨ ܛܶܝܬ ܗ̄ ܪܓܬܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܐ ܕܠܐ ܚܰܬܝܬܐ ܚܰܠܝܘܬܗ̇܀

17- ܟܡܳܐ ܗ̇ܫܐ ܐܰܓܝ̣ܪ̈ܶܐ ܐܝ̣ܬ ܒܶܝܬ ܐܳܒܝ ܗ̄ ܚܰܛܝ̈ܐ ܕܬܳܒܘ܀

22- ܐܰܦܩ ܐܶܣܛܠܐ ܪܺܝܫܳܝܬܐ ܒܰܙܩܳܦ ܫܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܗ̇ܝ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܀ ܐܰܠܒܫܘܗܝ ܒܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܰܐܠܒܶܫܘܢܳܝܗܝ ܒܰܪܒܳܨ ܒܶܝܬ܀ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܡܰܥܡܘܕܝܬܐ܀ ܘܣܺܝܡܘ ܥܶܙܩܬܳܐ ܒܰܪܒܳܨ ܥܶܐ ܘܙܰܝ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܫܠܳܝ ܙܰܝ܀ ܒܺܐܝܕܶܗ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ܀ ܘܰܐܣܶܐܢܘܗܝ ܒܰܪܒܳܨ ܣܶܡܟܰܬ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ܀ ܡܣܳܢ̈ܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܰܕܠܐ ܢܶܕܪܽܘܟ ܬܘܒ ܒܨܘܥܨܥ̈ܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ܀

23- ܘܰܐܝܬܘ ܩܛܘܠܘ ܬܰܘܪܐ ܕܦܶܛܡܐ ܒܰܪܒܳܨ ܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܬܰܘܪܳܐ ܗ̇ܘ ܡܬܰܪܣܝܐ ܘܕܒܘܚܘܢܝܗܝ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܦܰܓܪܐ ܦܳܪܘܩܝܐ܀

25- ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܒܪܶܗ ܩܰܫܺܝܫܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܙܰܕܝ̣ܩ̈ܐ܀ ܒܰܩܪܝ̣ܬܐ ܗܘܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܚܰܩܠܐܳ ܗܘܳܐ ܗ̄ ܫܓܺܝܡ ܗܘܐ ܒܦܽܘܠܚܳܢ ܙܰܕܝܩܘܬܐ܀ ܘܟܕ ܐܶܬܐ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܰܙܩܳܦ ܐܳܠܰܦ܀ ܫܡܰܥ ܩܳܠ ܙܡܳܪܐ ܕܣܰܓܝ̈ܐܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܫܰܘܝܽܘܬ ܩܳܠܐ ܕܰܙܡܳܪܐ ܘܕܪ̈ܦܣܐ ܒܰܪܒܳܨ ܪܺܝܫ ܗ̄ ܚܰܕܽܘܬܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܐ ܥܠ ܚܰܕ ܚܰܛܳܝܐ ܕܬܳܐܶܒ܀

26- ܫܰܐܠܗ: ܕܡܳܢܘ ܗ̇ܢܐ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ܀

27- ܕܟܕ ܚܠܺܝܡ ܐܰܩܒܠܗ ܒܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܩܰܒܠܶܗ܀

29- ܘܡ̣ܢ ܡܬܽܘܡ ܓܰܕܝܳܐ ܠܐ ܝܰܗܒܬ ܠܝ̣ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܬܐ ܘܚܰܫ̈ܐ ܠܙܝܙ̈ܐ ܕܰܚܛܝܬܐ܀

32- ܠܡܶܒܣܰܡ ܕܝܢ ܘܳܠܐ ܗܘܳܐ ܠܢ: ܒܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܰܝܬ ܠܢ܀ ܠܗ̇ܢܐ ܡܰܬܠܐ ܕܰܒܪܐ ܐܳܣܘܛܳܐ ܠܘܩܳܐ ܒܰܠܚܘܕ ܐܰܡܪܗ܀ ܘܗ̣ܘ ܗ̇ܟܘܬ ܘܰܠܥܰܬܝ̣ܪܐ ܕܐܝ̣ܬ ܗܘܳܐ ܠܗ ܪܰܒ ܒܰܝܬܳܐ ܘܶܐܬܶܐܟܶܠܘ ܠܗ ܩܰܪ̈ܨܰܘܗܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ

1- ܕܩܶܢܝܳܢܶܗ ܡܦܰܪܰܚ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܒܰܕܰܪ܀

2- ܡܳܢܘ ܒܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܗ̇ܢܐ ܕܫܳܡܰܥ ܐܢ݂ܐ ܥܠܰܝܟ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܶܛܠܳܬܟ܀ ܗܰܒ ܠܝ̣ ܚܽܘܫܒܳܢܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܶܠܬܐ ܕܪܰܒܰܬ ܒܰܦܬܳܚ ܪܺܝܫ ܘܒܶܝܬ ܒܰܝܬܘܬܟ܀

3- ܘܰܠܡܶܚܕܰܪ ܒܩܽܘܫܝ ܕܳܠܰܕ ܒܳܗܶܬ ܐܢ݂ܐ܀

5- ܟܡܳܐ ܚܰܝܳܒ ܐܢܬ ܒܰܦܬܳܚ ܚܶܐ ܘܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ܀

6- ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܡܳܐܐ ܡܰܬܪ̈ܝܳܢ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܘܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܰܐܕ̈ܐ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܘܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܕ ܡܩܰܫܝܬܐ ܡܶܫܚܐ ܗ̄ ܟܠ ܡܶܬܪܝܬܐ ܥܶܣܪܐ ܟܝ̈ܠܝܢ܀

7- ܡܐܐ ܟܽܘܪ̈ܝܢ ܒܰܥܨܳܨ ܟܽܘܦ ܡܩܰܫܳܝܬܐ ܘܰܚܒܳܨ ܪܺܝܫ ܚ̈ܶܛܐ ܗ̄ ܟܠ ܟܽܘܪܐ ܥܶܣܪܝܢ ܓܪ̈ܝܒܐ܀

8- ܘܫܰܒܚ ܡܳܪܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܪܝܐ ܠܪܰܒ ܒܰܝܬܐ ܕܥܰܘܠܐܳ ܒܰܫܠܝ ܘܰܐܘ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܥܰܘܳܠܘܬܐ ܕܚܰܟܝ̣ܡܳܐܝ̣ܬ ܥܒܰܕ ܗ̄ ܐܳܦܶܢ ܒܫܽܘܪܳܝܐ ܐܰܣܟܶܠ. ܐܠܐ ܠܚܰܪܬܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܘܬܐ ܘܙܶܕܩ̈ܳܬܐ ܬܰܪܨܳܗ̇ ܠܣܰܟܠܘܬܳܐ܀ ܒܢܰܘܗ̈ܝ ܓܝܪ ܕܥܳܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܚܰܟܝ̣ܡܝܢ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܒܢܰܘܗ̈ܝ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܒܫܰܪܒܰܬܗܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܕܳܪܐ ܕܝ̣ܠܗܘܢ ܗ̄ ܥܰܬܝ̣ܪ̈ܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܦܫܺܝܩܳܐܝ̣ܬ ܘܰܕܠܐ ܥܰܡܠܐ ܡܶܙܕܰܕܩܝ̣ܢ ܒܝܰܕ ܡܪܰܚܡܳܢܘܬܐ܀ ܩܰܕܝܫ̈ܐ ܥܰܣܩܳܐܝ̣ܬ ܒܰܐܓܘ̈ܢܐ ܩܫܰܝ̈ܐ ܕܨܰܘ̈ܡܐ ܘܩܰܘܡ̈ܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܥܰܡ̈ܠܐܶ܀

9- ܢܩܰܒܠܘܢܳܟܘܢ ܒܰܡܛܰܠܠܝܗ̈ܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܛܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܡܰܫܟܢ̈ܐ ܕܰܠܥܳܠܡ܀

15- ܕܡܶܕܡ ܪܳܡ ܒܝܬ ܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ ܗ̄ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܒܰܚܬܝ̣ܪܘܬܐ ܡܶܣܬܥܰܪ܀ ܩܕܳܡ ܐܠܗܐ ܢܕܺܝܕ ܗ̣ܘ ܗ̄ ܡܰܣܠܰܝ܀

16- ܢܳܡܘܣܳܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܐ ܥܕܰܡܐ ܠܝܘܚܰܢܢ ܗ̄ ܛܶܠܳܢܝ̈ܬܐ ܡܶܫܬܰܡܫ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ܀ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝܕܝܢ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܣܬܰܒܪܐ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ: ܟܠ ܠܗ̇ ܚܳܒܶܨ ܕܢܶܥܘܠ܀ ܝܘܢܳܝܐ: ܘܟܠ ܐܢܳܫ ܒܰܩܛܺܝܪܐ ܕܳܒܰܪ ܠܗ̇܀

18- ܘܢܳܣܒ ܒܰܙܩܳܦ ܢܽܘܢ ܐܚܪܺܬܐ ܓܳܐܰܪ ܗ̄ ܒܶܠܥܳܕ ܥܶܠܬܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܐ ܫܳܪܐ ܠܗ̇ܝ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܀

19- ܓܰܒܪܐ ܕܝܢ ܚܰܕ ܥܰܬܝ̣ܪܐ ܐܝ̣ܬ ܗܘܳܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܒܺܝܫ ܗܘܳܐ ܘܠܐ ܐܬܥܗܕ ܫܡܶܗ. ܐܝܟ ܗ̇ܝ: ܕܠܐ ܐܬܕܟܰܪ ܫܶܡܗܘܢ ܒܣܶܦܘ̈ܬܝ. ܘܕܰܢܚܰܘܐ ܬܘܒ ܕܥܳܛܶܐ ܡ̣ܢ ܣܶܦܪܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܫܶܡܗܘܢ ܕܚܰܛܳܝ̈ܐ܀ ܘܣܽܘܓܳܐܐ ܕܡܰܠܦܢ̈ܐ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܒܣܽܘܥܪܢܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܗܢܐ ܐܦ ܠܐ ܠܥܙܪ ܡܶܣܟܢܐ ܐܠܐ ܡܰܬܠܐ ܗ̇ܘ ܒܠܚܘܕ. ܘܝܺܕܝܥܐ ܗ̇ܕܐ ܡ̣ܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܥܕܰܟܝ̣ܠ ܩܒܠܘ ܥܘ̈ܠܐ ܫܽܘܢܳܩ̈ܐ ܐܦ ܠܐ ܙܰܕܝ̣ܩ̈ܐ ܒܽܘܣܳܡ̈ܐ. ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܦܰܘܠܘܣ: ܠܐ ܩܰܒܠܘ ܡܽܘܠܟܳܢܐ ܕܠܐ ܢܶܬܓܡܪܘܢ ܒܶܠܥܳܕܰܝܢ: ܘܩܰܕܝ̣ܫܐ ܩܽܘܪܝܠܽܘܣ ܐܡ̇ܪ: ܕܰܗܘܳܐ ܒܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܥܰܬܝ̣ܪܐ ܗ̇ܢܐ ܘܢܦܬܠܝ ܗܘܐ ܫܡܶܗ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܕܕܳܢ. ܘܠܥܳܙܳܪ ܡ̣ܢ ܫܰܪܒܬܳܐ ܕܓܒܥܘܢܝ̈ܐ ܗܘܳܐ ܘܗܐ ܩܺܝܩܰܠܬܗ ܢܛܺܝܪܐ ܥܕܰܟܝ̣ܠ ܘܟܠ ܕܰܡܫܰܚܢܰܢ ܘܰܛܡܪ ܪ̈ܶܓܠܘܗܝ ܒܗ̇ ܡܶܬܚܠܡ. ܘܠܗ̇ܢܐ ܡܰܬܠܐ ܬܘܒ ܠܘܩܳܐ ܒܰܠܚܘܕ ܥܗܕܗ܀ ܘܠܳܒܫ ܗܘܳܐ ܒܽܘܨܐ ܗ̄ ܟܶܬܳܢܐ ܢܰܩܕܐ ܚܶܘܳܪܐ ܕܡ̣ܢ ܣܰܓܝܐܘܬ ܩܰܛܺܝܢܘܬܗ ܠܐܳܐܰܪ ܕܡܐ܀ ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ ܗ̄ ܙܚܽܘܪܺܝܬܳܐ܀ ܘܟܠܝܘܡ ܡܶܬܒܰܣܡ ܗܘܳܐ ܓܰܐܝܳܐܝ̣ܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܢܰܨܺܝܚܳܐܝ̣ܬ܀

20- ܘܡܶܣܟܺܢܳܐ ܚܕ ܐܝ̣ܬ ܗܘܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܠܳܥܳܙܳܪ. ܒܰܙܩܳܦ ܠܳܡܰܕ ܘܥܶܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ ܘܰܙܩܳܦ ܥܶܐ܀ ܘܰܪܡܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܬܰܪܥܶܗ ܕܗ̇ܘ ܥܰܬܝ̣ܪܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܘܳܬ ܣܶܦܐ ܒܰܪܒܳܨ ܣܶܡܟܰܬ ܕܝ̣ܠܗ܀ ܟܕ ܡܡܰܚܰܝ ܒܫܽܘܚܢ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܫܰܚܢܰܢ܀

21- ܘܡܶܬܝܰܐܒ ܗܘܳܐ ܕܢܶܡܠܐܶ ܟܰܪܣܗ ܡ̣ܢ ܦܰܪ̈ܬܘܬܐ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܘܰܥܨܳܨ ܬܰܘ ܡܩܰܫܝܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܘܰܪܒܳܨ ܬܰܘ ܐܚܪܳܝܬܐ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܦܪ̈ܟܘܟܐ ܒܰܥܨܳܨ ܟܟ ܡܩܰܫܝܬܐ ܘܰܪܒܳܨ ܐܚܪܳܝܬܐ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܐܠܐ ܐܦ ܟܰܠܒ̈ܐ ܐܳܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܠܰܚܟܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ ܘܪܽܘܟܳܟ ܟܽܘܦ ܒܚܰܪܩܠܝܐ: ܡܠܰܟܚܺܝܢ܀

23- ܘܰܚܙܳܐ ܠܐܰܒܪܗܳܡ ܒܰܦܬܳܚ ܘܰܐܘ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܰܙܩܳܦ ܚܶܐ܀

24- ܕܢܶܨܒܽܘܥ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ ܪܺܝܫ ܨܶܒܥܶܗ ܒܡܰܝ̈ܐ ܘܰܢܪܰܛܒ ܒܰܦܬܳܚ ܘܰܐܘ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܰܢܦܰܝܶܓ ܠܝ̣ ܠܠܶܫܳܢܝ܀ ܕܗܐ ܡܶܫܬܰܢܰܩ ܐܢ݂ܐ ܒܫܰܠܗܶܒܝ̣ܬܐ ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ ܘܰܪܒܳܨ ܗܶܐ ܘܰܚܒܳܨ ܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܫܠܳܝ ܗܶܐ ܘܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ܀

26- ܗܰܘܬܐ ܪܰܒܬܳܐ ܣܺܝܡܐ ܒܰܝܢܝܢ ܘܠܟܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܝܢܳܬ ܠܢ ܘܠܟܘܢ܀ ܦܶܚܬܐ ܒܰܪܒܳܨ ܦܶܐ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ ܪܰܒܐ ܡܫܰܪܰܪ܀

28- ܢܺܐܙܠ ܢܣܰܗܕ ܒܰܦܬܳܚ ܣܶܡܟܰܬ ܐܢܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ

1- ܠܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܠܐ ܢܺܐܬܘܢ ܡܰܟܫܽܘ̈ܠܐ ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܟܶܫ̈ܠܐܶ܀

2- ܦܰܩܳܚ ܗܘܳܐ ܠܗ ܐܠܘ ܪܰܚܝܐ ܒܰܦܬܳܚ ܪܺܝܫ ܕܰܚܡܳܪܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܚܡܳܪܳܝܬܐ܀ ܒܰܨܚܳܚܐ ܟܺܐܦܐ ܪܰܚܝܳܝܬܐ ܗ̄ ܕܰܚܡܳܪܐ ܡܰܟܪܶܟ ܠܗ̇܀

5- ܐܝܟ ܦܪܕܬܐ ܒܰܪܒܳܨ ܪܺܝܫ ܘܩܽܘܫܳܝ ܕܳܠܰܕ ܘܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ܀ ܕܚܰܪܕܠܐܳ ܒܩܽܘܫܳܝ ܕܳܠܰܕ܀ ܐܳܡܪܝܢ ܗܰܘܝܬܘܢ ܠܬܽܘܬܳܐ ܗ̇ܢܐ ܕܶܐܬܥܩܰܪ ܘܶܐܬܢܰܨܒ ܒܰܫܠܳܝ ܩܽܘܦ ܘܨܳܕܶܐ ܘܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ: ܒܝܰܡܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܣܰܓܝܐܝܢ ܫܶܪ̈ܫܶܐ ܘܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܕܬܽܘܬܳܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܕܐܝ̣ܠܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܗ ܐܰܝܬܝ ܠܬܰܚܘܺܝܬܳܐ܀

7- ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܡܶܚܕܳܐ ܥܒܰܪ ܐܣܬܰܡܟ ܒܰܫܠܳܝ ܡܺܝܡ ܘܩܽܘܫܳܝ ܟܽܘܦ ܗ̄ ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܠܥܰܒܕܳܐ ܗ̇ܟܢܐ܀

8- ܐܠܐ ܐܡ̇ܪ ܠܗ: ܛܰܝܒ ܠܝ̣ ܡܶܕܡ ܕܰܐܚܫܶܡ܀

9- ܠܡܳܐ ܛܰܝܒܘܬܗ ܡܩܰܒܠ ܕܗ̇ܘ ܥܰܒܕܐ ܗ̄ ܐܳܦ ܚܰܢܢ ܟܕ ܠܐܰܠܗܐ ܦܳܠܚܺܝܢܰܢ: ܚܰܘܒܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܢ ܦܳܪܥܺܝܢܰܢ. ܘܠܰܝܬ ܠܢ ܒܗܳܟܰܢ ܛܰܝܒܘܬܐ܀

12- ܐܰܪܥܘܗܝ ܥܶܣܪܐ ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܓܰܪ̈ܒܐ ܒܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ܀

13- ܘܐܡܳܪܝܢ: ܪܰܒܰܢ ܝܶܫܘܥ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܝܶܫܘܥ ܪܰܒܰܢ ܐܶܬܪܚܡܥܠܰܝܢ܀

17- ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ ܥܶܣܪܐ ܗܳܘܶܝܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܘ ܥܣܪܬܰܝܗܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ ܡܩܰܫܰܝܬܐ: ܗ̇ܠܝܢ ܕܶܐܬܕܰܟܝܘ܀

18- ܠܡܳܐ ܦܪܰܫܘ ܒܰܫܠܳܝ ܦܶܐ ܘܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܐܠܐ ܗ̇ܢܐ ܕܡ̣ܢ ܥܰܡܐ ܗܽܘ ܢܽܘܟܪܳܝܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܠܐ ܐܢ ܐܚܪܢܝܳܝ ܒܰܙܩܳܦ ܪܺܝܫ ܘܝܽܘܕ ܓܶܢܣܳܐ ܗ̇ܢܐ ܗ̄ ܗ̇ܢܐ ܕܫܳܡܪܳܝܐ ܗ̣ܘ ܘܠܰܘ ܝ̣ܗܘܕܳܝܐ܀

20- ܠܐ ܐܳܬܝܐ ܡܰܠܟܘܬܗ ܕܰܐܠܗܐ ܒܰܢܛܽܘܪ̈ܘܬܐ ܗ̄ ܕܙܰܒܢ̈ܐ ܘܥܶܕܢ̈ܐ ܐܝܟ ܕܣܳܒܪܝܢ ܐܶܣܛܪ̈ܘܠܘܓܘ܀

21- ܗܐ ܡܰܠܟܘܬܗ ܕܰܐܠܗܐ ܠܓܰܘ ܡ̣ܢܟܘܢ ܗܺܝ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܓܰܘܟܘܢ ܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܗ̄ ܒܠܶܒܟܘܢ ܐܢ ܨܳܒܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܶܕܥܘܢ ܠܐܰܠܗܐ ܕܝ̣ܕܰܥܬܗ ܗܺܝ ܡܰܠܟܘܬܗ܀

22- ܘܐܡ̣ܪ ܠܬܰܠܡܝ̣̈ܕܘܗܝ: ܢܺܐܬܘܢ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܬܬܪܓܪܓܘܢ ܠܡܶܚܙܐ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܰܒܪܗ ܕܐܢܳܫܐ: ܘܠܐ ܬܶܚܙܘܢ ܗ̄ ܥܠ ܪܕܽܘܦܝܳܐ ܝܰܬܝ̣ܪܐ ܕܰܥܬܝ̣ܕ ܠܰܡܩܳܡ ܥܠܰܝܗܘܢ ܡܫܰܘܕܰܥ܀

24- ܐܰܝܟܰܢܐ ܓܝܪ ܕܒܰܪܩܳܐ ܒܳܪܶܩ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܗ̇ܟܰܢܐ ܡ̣ܢ ܫܶܠܝ ܗܳܘܝܐ ܡܶܐܬܝ̣ܬܗ ܕܡܪܢ ܒܫܽܘܠܳܡ ܙܰܒܢ̈ܐ܀

27- ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܥܠ ܢܽܘܚ ܠܟܶܘܶܠܐ ܒܰܪܒܳܨ ܟܽܘܦ ܘܘܰܐܘ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܩܺܒܘܬܳܐ܀

32- ܐܶܬܕܟܪܘ ܠܐܰܢܬܗ ܕܠܽܘܛ ܗ̄ ܗ̇ܝ ܕܡܶܛܠ ܚܰܘܪܐ ܒܰܠܚܘܕ ܕܠܒܣܬܪܐ ܩܳܝܡܬܐ ܕܡܶܠܚܐ ܗܘܳܬ. ܦܶܬܓܳܡܐ ܗ̇ܢܐ ܠܘܩܳܐ ܒܰܠܚܘܕ ܥܗܕܗ܀

33- ܡ̇ܢ ܕܨܳܒܐ ܕܢܰܚܐ ܢܰܦܫܗ ܗ̄ ܒܥܳܠܡܐ ܕܰܥܬܺܝܕ܀ ܢܰܘܒܕܝܗ̇ ܗ̄ ܒܥܳܠܡܐ ܗ̇ܢܐ܀

34- ܬܪܶܝܢ ܢܶܗܘܘܢ ܒܰܚܕܐ ܥܰܪܣܐ ܗ̄ ܒܚܰܕ ܢܝܳܚܐ܀ ܚܰܕ ܢܶܬܕܒܰܪ ܗ̄ ܠܐܰܝܟܳܐ ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܦܰܓܪܐ ܡܫܺܝܚܐ ܕܰܠܘܳܬܗ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܢܶܫܪ̈ܐ: ܙܰܕܝ̣ܩ̈ܐ܀ ܘܐܚܪܺܢܐ ܢܶܫܬܒܩ ܗ̄ ܒܚܽܫܘܟܐ ܒܰܪܝܐ܀ ܡܛܠ ܕܰܓܠܝ̣ܙ ܡ̣ܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܐ܀

35- ܬܰܪܬܶܝܢ ܢܗܘ̈ܝܢ ܛܳܚܢ̈ܳܢ ܐܰܟܚܕܐ ܗ̄ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܬܥܺܝ̈ܫܳܬܐ ܘܰܡܛܰܪ̈ܦܳܬܐ. ܚܕܳܐ ܡ̣ܢܗܶܝܢ ܡܶܬܒܰܣܡܳܐ ܥܰܡ ܡܳܪܢ ܘܐܚܪܬܐ ܡܶܫܬܰܢܩܳܐ ܒܓܺܗܰܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ

1- ܢܨܰܠܘܢ ܘܠܐ ܬܶܡܰܐܢ ܠܗܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܳܚ ܐܳܠܰܦ܀

2- ܕܰܝܢܐ ܚܰܕ ܐܝ̣ܬ ܗܘܳܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܟܽܘܪܳܫ ܡܰܠܟܐ܀ ܒܡܰܕܝ̣ܢܳܬܐ ܚܕܳܐ ܗ̄ ܐܰܝܟ ܦܪܣ܀ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܕܳܚܶܠ ܗܘܐ ܗ̄ ܚܰܢܦܳܐ ܗܘܳܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ ܠܐ ܡܶܬܟܰܚܰܕ ܗܘܳܐ ܗ̄ ܕܰܠܢܘܪܳܐ ܕܠܐ ܡܰܪܓܫܳܐ ܣܳܓܕ ܗܘܳܐ܀

3- ܐܰܪܡܰܠܬܐ ܕܝܢ ܚܕܳܐ ܐܝ̣ܬ ܗܘܳܬ ܗ̄ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܕܰܒܡܶܫܬܰܒܩܳܢܘܬܐ ܕܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܡܳܪܗ̇ ܐܶܫܬܰܥܒܕܰܬ݀ ܗܘܳܬ ܠܟ̈ܠܕܳܝܶܐ܀ ܬܒܰܥܰܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܘܥܶܐ ܡ̣ܢ ܒܥܶܠܕܺܝܢܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܢܶܒܘܟܰܕܢܰܨܪ ܕܰܠܝܳܢܣ̈ܩܰܝ ܒܣܰܝܦܳܐ ܩܰܛܶܠ ܘܥܠ ܒܬܽܘ̈ܠܘܬܝ ܠܐ ܪܚܶܡ ܘܠܩܰܫܺܝ̈ܫܰܝ ܒܫܶܒܝܐ ܐܰܘܒܶܠ ܘܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܨܕܩܝܐ ܡܰܠܟܝ ܥܰܘܰܪ܀

5- ܐܳܦܶܢ ܡܛܠ ܕܡܰܠܐܶܝܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܘܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ ܘܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ܀ ܐܶܬܒܥܝܗ̇ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܗ̇ܝ ܕܚܰܪܰܪ ܟܽܘܪܳܫ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܘܫܰܕܰܪ ܐܢܘܢ ܕܢܶܒܢܘܢ ܒܰܝܬܐ ܕܡܳܪܝܐ ܒܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܘܒܰܙܢܳܐ ܐܚܪܺܢܐ: ܕܰܝܳܢܐ ܚܰܝܠܐܳ ܦܳܪܘܫܳܐ. ܐܰܪܡܰܠܬܐ ܢܰܦܫܐ ܕܡܓܙܝܐ ܡ̣ܢ ܡܝܰܬܪܘܬܳܐ. ܒܥܶܠܕܺܝܢܳܐ: ܟܝܳܢܐ ܪܳܚܡ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ܀

6- ܫܡܰܥܘ ܡܳܢܐ ܐܡ̣ܪ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ ܕܰܝܳܢܐ ܕܥܰܘܠܐ ܒܰܫܠܝ ܘܰܐܘ܀

8- ܒܪܰܡ ܢܺܐܬܐ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܘܢܶܫܟܰܚ ܟܰܝ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܥܠ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܥܰܠ ܡܙܰܠܗܙܽܘܬܐ ܕܫܽܘܠܳܡܗ ܕܥܳܠܡܐ ܡܫܰܘܕܰܥ܀

11- ܘܗ̇ܘ ܦܪܺܝܫܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܒܰܝܢܰܘܗܝ ܠܢܰܦܫܶܗ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܗܽܘ ܠܘܳܬܗ܀

12- ܐܠܐ ܨܳܐܶܡ ܐܢ݂ܐ ܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܬܐ ܗ̄ ܝܽܘܡ ܬܪܶܝܢ ܘܝܽܘܡ ܚܰܡܫܐ ܨܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ܀ ܘܰܡܥܰܣܰܪ ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ ܗ̄ ܝܳܗܒ ܐܢ݂ܐ ܚܕܳܐ ܡ̣ܢ ܥܶܣܪܐ ܠܟܳܗܢ̈ܐ܀

13- ܐܶܠܐ ܛܳܪܦ ܗܘܳܐ ܥܠ ܚܰܕܝܶܗ ܗ̄ ܗܽܘ ܡܳܟܣܳܐ ܒܰܬܒܺܝܪܘܬ ܠܶܒܐ ܘܠܰܘ ܒܚܽܘܬܪܳܐ ܐܝܟ ܦܪܺܝܫܳܐ܀

15- ܘܰܟܰܐܘ ܒܰܦܬܳܚ ܘܰܐܘ ܘܟܽܘܦ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܚ ܐܳܠܰܦ ܘܚܰܬܝ̣ܬ܀

16- ܘܠܐ ܬܶܟܠܘܢ ܐܢܘܢ ܒܪܽܘܟܟ ܟܽܘܦ܀

20- ܘܠܐ ܬܰܣܗܕ ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ܀ ܒܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ܀

25- ܕܠܺܝܠܐ ܗܺܝ ܒܰܫܠܳܝ ܕܳܠܰܕ ܠܓܰܡܠܐ ܕܒܰܚܪܽܘܪܳܐ ܕܰܡܚܰܛܐ ܢܶܥܘܠ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܢܶܥܒܰܪ ܗ̄ ܕܰܒܚܰܒܠܐܳ ܥܰܒܝܳܐ ܡܶܬܡܬܠ ܓܰܡܠܐܳ. ܕܐܢ ܐܢܳܫ ܢܰܦܫܠ ܡ̣ܢܗ ܩܰܠܝ̣ܠ ܩܰܠܝ̣ܠ: ܟܠܗ ܡܰܥܒܰܪ ܒܰܚܪܽܘܪܳܐ ܕܰܡܚܰܛܳܐ. ܘܗ̇ܟܢ ܥܰܬܝ̣ܪܐ ܕܰܒܩܰܠܝܠ ܙܶܕܩ̈ܬܐ ܕܰܠܡܶܣܟ̈ܢܐ ܝܳܗܒ ܝܳܪܶܬ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ. ܩܰܠܘܛܐ ܕܝܢ ܣܳܟ ܠܐ ܝܳܪܶܬ܀

32- ܘܢܶܪܩܘܢ ܒܰܐܦܘ̈ܗܝ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܢܶܬܪܩܶܩ ܒܰܪܒܳܨ ܩܽܘܦ ܠܗ܀

33- ܘܰܢܰܓܕܘܢܝܗܝ ܒܰܦܬܳܚ ܘܰܐܘ ܘܢܽܘܢ ܘܩܽܘܫܳܝ ܓܳܡܰܠ ܘܪܽܘܟܳܟ ܕܳܠܰܕ܀

36- ܘܰܡܫܰܐܶܠ ܗܘܳܐ ܕܡܰܢܘ ܗ̇ܢܐ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ

2- ܓܰܒܪܐ ܚܰܕ ܕܰܫܡܶܗ ܙܰܟܝ ܒܰܦܬܳܚ ܙܰܝ ܘܟܽܘܦ ܡܩܰܫܝܬܐ: ܐܦ ܠܗ̇ܢܐ ܫܰܪܒܳܐ ܠܘܩܳܐ ܒܰܠܚܘܕ ܐܰܕܟܰܪ܀

3- ܘܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܝܶܫܘܥ: ܕܡܰܢܘ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܝ̣ܬܘܗܝ܀

4- ܡܛܠ ܕܗ̇ܟܘܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܥܰܠܗ̇ܝ ܬܺܬܳܐ ܦܰܟܝ̣ܗܬܐ ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܥܒܰܪ܀

5- ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܐܣܬܰܪܗܒ ܒܰܫܠܳܝ ܗܶܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ ܘܗܶܐ܀ ܚܽܘܬ ܙܰܟܝ܀

6- ܘܶܐܣܬܰܪܗܰܒ ܢܚܶܬ ܒܰܦܬܚ ܗܶܐ܀

8- ܦܶܠܓܘܬ ܒܰܪܒܳܨ ܦܶܐ ܘܰܥܨܳܨ ܓܳܡܰܠ ܡܩܰܫܝܬܐ. ܢܟܣ̈ܝ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܦܶܠܓ̈ܐ ܒܰܪܒܳܨ ܦܶܐ ܘܓܳܡܰܠ: ܕܐܝ̣ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܝ̣ܠܝ܀ ܘܠܟܠܢܳܫ ܡܶܕܡ ܕܓܶܠܙܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܥܶܫܩܶܬ܀ ܚܰܕ ܒܰܐܪܒܥܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܥܶܐܦ̈ܐ ܦܳܪܰܥ ܐܢ݂ܐ܀

9- ܝܰܘܡܳܢܐ ܗܘܰܘ ܚܰܝ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܠܒܰܝܬܐ܀

11- ܘܣܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗ̄ ܬܰܠܡܝ̣̈ܕܘܗܝ܀ ܕܰܒܗ̇ܝ ܫܳܥܬܐ ܥܬܺܝܕܐ ܕܬܶܬܓܠܐܶ ܡܰܠܟܘܬܗ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܠܰܘ ܐܝܟ ܕܣܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܐܠܐ ܒܡܶܐܬܝ̣ܬܗ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܡܶܬܓܰܠܝܐ܀ ܐܰܘܣܶܦ ܠܗܘܢ ܡܶܬܠܐ ܗ̇ܢܐ܀

12- ܓܰܒܪܐ ܚܰܕ ܒܰܪ ܛܘܗܡܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܫܰܦܝ̣ܪ ܓܶܢܣܳܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܡܫܺܝܚܐ܀ ܐܶܙܠ ܕܠܐܰܬܪܳܐ ܪܰܚܺܝܩܐ ܗ̄ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܐ܀ ܕܢܶܣܒ ܠܗ ܡܰܠܟܘܬܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܰܠܗܐ ܐܰܒܐ ܠܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܝܐ܀ ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܗ̄ ܒܡܶܐܬܝܬܗ ܬܪܰܝܳܢܝܬܐ܀

13- ܘܰܩܪܳܐ ܠܥܶܣܪܐ ܥܰܒܕ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܡܶܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܘܐܦܣܩܘܦܳܐ ܘܩܰܫܝ̣ܫܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܐ ܘܐܰܦܘܕܝܰܩܢܳܐ ܘܩܳܪܘܝܳܐ ܘܐܡܘܪܐ ܘܡܘܡܝܳܢܐ ܘܕܰܝܪܳܝܐ܀ ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܥܶܣܪܳܐ ܡܢܝ̈ܢ ܒܰܚܒܳܨ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܢܰܝ̈ܐ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܟܠ ܡܢܝܐ ܬܡܢܥܣܪ ܐܘܢܝܩܝ̈ܐܣ ܘܟܠ ܐܘܢܝܩܝܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܙܽܘܙ̈ܐ ܗ̄ ܫܽܘܟܳܢܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܘܰܡܕܰܟܝܳܢܐ ܕܥܶܣܪܳܐ ܪ̈ܓܫܐ ܓܰܘܳܝ̈ܐ ܘܒܰܪ̈ܳܝܶܐ܀ ܐܬܬܰܓܪܘ ܒܰܫܠܳܝ ܓܳܡܰܠ ܥܰܕ ܐܳܬܐ ܐܢ݂ܐ ܗ̄ ܐܰܘܣܶܦܘ ܥܠ ܡܝܰܬܪܘܬܟܘܢ܀

14- ܒܢ̈ܝ ܡܕܺܝܢܬܗ ܣܳܢܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܗ̄ ܝ̣ܗܘܕܝ̈ܐ܀

17- ܐܡ̇ܪ ܠܗ: ܐܺܝܘ ܒܰܚܒܳܨ ܐܳܠܰܦ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܫܰܦܝ̣ܪ܀ ܬܶܗܘܐ ܫܰܠܝ̣ܛ ܥܠ ܥܣܪܐ ܟܪ̈ܟܝܢ ܒܪܽܘܟܳܟ ܟܽܘܦ ܐܚܪܳܝܬܐ ܗ̄ ܩܰܒܠ ܦܽܘܪ̈ܥܳܢܐ ܡܫܰܡ̈ܠܰܝܳܐ ܒܰܐܘܳܢ̈ܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܐ܀

20- ܟܕ ܣܝ̣ܡ ܒܣܶܕܘܢܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܳܐ: ܒܣܽܘܕܳܪܐ ܒܰܙܩܳܦ ܕܳܠܰܕ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀

23- ܠܡܳܢܐ ܠܐ ܝܰܗܒܬ ܟܶܣܦܝ ܥܠ ܦܳܬܘܪܐ ܗ̄ ܠܡܳܢܐ ܠܐ ܐܰܠܶܦܬ ܘܰܐܟܪܶܙܬ ܘܬܰܠܡܶܕܬ܀

26- ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܠܰܝܬ ܠܗ ܗ̄ ܪ̈ܶܒܘܳܬܐ ܘܬܰܘܣܶܦܬܳܐ܀ ܐܦ ܗ̇ܘ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܣܳܒܰܪ ܕܐܝܬ ܠܗ ܗ̄ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܢܣܒ ܡ̣ܢܗ܀

29- ܘܟܕ ܡܰܛܝ ܠܒܶܝܬ ܦܳܓ̈ܐ ܒܰܙܩܳܦ ܦܶܐ ܘܰܪܒܳܨ ܓܳܡܰܠ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܦܰܐܓܝ ܘܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܘܰܚܒܳܨ ܓܳܡܰܠ ܡܩܰܫܳܝܬܐ܀

31- ܠܡܳܪܢ ܡܶܬܒܥܶܐ܀ ܝܘܰܢܳܝܐ: ܕܡܳܪܝܐ ܣܢܺܝܩ ܥܠܰܘܗܝ܀

35- ܘܐܪܟܒܘܗܝ ܒܩܽܘܫܳܝ ܟܽܘܦ ܘܪܽܘܟܳܟ ܒܶܝܬ ܠܝܶܫܘܥ ܥܠܰܘܗܝ܀

36- ܦܳܪܣܝܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܫܰܘܶܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ ܗܘܰܘ܀

37- ܠܡܰܚܰܬܬܐ ܒܩܽܘܫܳܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܰܘ܀

38- ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܘ ܡܰܠܟܐ ܕܳܐܬܶܐ ܒܰܙܩܳܦ ܕܳܠܰܕ ܘܰܪܒܳܨ ܬܰܘ܀ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܐ܀ ܒܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܨܚܳܚ̈ܐ ܝܰܘܢܳܝ̈ܐ: ܒܳܬܪ ܦܶܬܓܳܡܐ ܗ̇ܢܐ ܐܝ̣ܬ: ܡܒܰܪܟܐ ܗܽܘ ܡܰܠܟܐ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ܀ ܫܠܳܡܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܫܰܝܢܳܐ ܒܰܫܡܝܳܐ܀ ܘܫܽܘܒܚܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܐ܀

34- ܢܺܐܬܘܢ ܕܝܢ ܠܶܟܝ ܝܰܘܡ̈ܬܐ: ܕܢܶܚܕܪܘܢܟܝ ܒܩܽܘܫܳܝ ܕܳܠܰܕ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܢܪܡܘܢ ܥܠܝܟ ܒܥܶܠܕܒܒ̈ܝܟܝ ܚܶܐܪܝ̣ܬܐ ܒܰܪܒܳܨ ܚܶܐ ܘܰܚܒܳܨ ܪܺܝܫ܀

44- ܘܢܶܣܚܦܘܢܟܝ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ܀ ܘܰܢܫܰܩܦܘܢܶܟܝ ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ܀ ܕܠܐ ܝܺܕܰܥܬܝ ܙܰܒܢܐ ܕܣܽܘܥܪܳܢܟܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܶܣܬܰܥܪܳܢܘܬܶܟܝ܀

45- ܫܰܪܝ ܠܡܰܦܳܩܘ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܙܳܒܢܺܝܢ ܒܗ ܘܰܡܙܰܒܢܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܠܦܳܬܘܪ̈ܶܐ ܕܰܡܥܰܪ̈ܦܳܢܶܐ ܐܶܫܕ ܘܠܡܰܘ̈ܬܒܶܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܰܡܙܰܒܢܺܝܢ ܝܰܘܢ̈ܐ܀

48- ܟܠܗ ܓܝܪ ܥܰܡܐ ܬܠܐܶ ܗܘܳܐ ܒܗ ܠܡܫܡܥܶܗ ܒܰܪܒܳܨ ܡܺܝܡ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ

3- ܐܶܫܰܐܶܠܟܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ ܘܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܰܫܠܳܝ ܐܳܠܰܦ܀

6- ܡܦܳܣܺܝܢ ܓܝܪ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܰܡܦܳܣ܀

9- ܓܰܒܪܐ ܚܰܕ ܢܨܰܒ ܟܰܪܡܐ: ܚܙܺܝ ܦܽܘܫܳܩܶܗ ܒܡܰܬܝ܀

12- ܘܐܦ ܠܗ̇ܘ ܨܰܠܦܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܨܠܰܦ܀

18- ܘܟܠ ܕܢܶܦܶܠ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܘܦܶܐ ܥܠ ܗ̇ܝ ܟܺܐܦܐ ܢܶܬܪܥܰܥ ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ܀ ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܝ ܬܶܦܠܝ ܥܠܘܗܝ ܬܶܕܪܝܘܗܝ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ ܘܰܫܠܳܝ ܕܳܠܰܕ ܡܪܰܟܟܬܐ ܘܰܪܒܳܨ ܪܺܝܫ܀

20- ܘܫܰܕܰܪܘ ܠܘܳܬܗ ܓܳܫܽܘܫ̈ܐ ܗ̄ ܢܳܟܘ̈ܠܐ܀

23- ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܚܳܪܥܘܬܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡܠܰܬܟܘܬܗܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ܀

31- ܘܗ̇ܟܘܬ ܘܐܦ ܫܒܥܬܝܗܘܢ ܒܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ܀

35- ܗܳܢܘܢ ܕܝܢ ܕܰܠܗܘ ܥܳܠܡܐ ܫܘܰܘ ܒܰܫܠܝ ܫܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܶܫܬܘܝܘ ܕܰܠܥܳܠܡܐ ܗ̇ܘ ܠܡܶܫܬܘܝܘ ܒܰܫܠܳܝ ܬܰܘ܀

37- ܐܰܕܟܰܪ ܓܝܪ ܒܣܰܢܝܐ ܒܩܽܘܫܳܝ ܟܽܘܦ܀

38- ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܐ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܕܡܺܝ̈ܬܐ܀

40- ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܰܡܪܰܚܘ ܠܡܫܰܐܠܘܬܗ ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ ܘܰܙܩܳܦ ܐܳܠܰܦ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܫܠܳܝ ܐܳܠܰܦ܀

44- ܐܢ ܗ̇ܟܝܠ ܕܰܘܺܝܕ ܡܳܪܝ ܩܳܪܐ ܠܗ܀ ܝܰܘܳܢܝܐ: ܡܳܪܝܐ܀ ܐܰܝܟܰܢܐ ܒܪܶܗ ܗ̣ܘ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܝ̣ܬܘܗܝ܀

47- ܒܥܶܠܬܐ ܕܡܰܘܪܟܺܝܢ ܨܠܰܘ̈ܬܗܘܢ܀ ܝܰܘܳܢܝܐ: ܘܰܒܥܶܠܬܐ ܐܰܪܺܝܟܬܐ ܡܨܰܠܶܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

2- ܕܰܐܪܡܝܰܬ ܫܳܡܘܢ̈ܐ ܬܪܶܝܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܦ̈ܛܰܐ܀

4- ܟܠ ܕܩܢܝܐ ܗܘܳܬ ܐܰܪܡܝܰܬܗ ܒܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ܀

5- ܕܰܒܟܺܐܦ̈ܐ ܫܰܦܝ̣ܪ̈ܳܬܐ ܘܰܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܒܚܶܪ̈ܡܐ ܗ̄ ܢܶܕܪ̈ܐ ܡܨܰܒܬ܀

11- ܘܣܰܬܘ̈ܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܢܶܗܘܘܢ܀ ܒܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܝܬ ܣܬܘ̈ܐ܀

13- ܗܳܘܝܳܐ ܠܟܘܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܬܶܦܘܩܝ. ܠܣܗܕܘܬܐ ܒܩܽܘܫܳܝ ܕܳܠܰܕ܀ ܕܠܐ ܬܗܘܘܢ ܡܶܬܝܰܠܦܝܢ ܒܦܰܬܚ ܝܽܘܕ ܘܪܽܘܟܳܟ ܦܶܐ ܠܡܶܦܩ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ ܪܘܚܳܐ܀ ܕܠܐ ܬܩܰܕܡܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܩܽܘܦ ܘܩܽܘܫܳܝ ܕܳܠܰܕ ܬܬܗܓܘܢ ܠܡܦܩ ܒܪܘܚܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀

20- ܗ̇ܝܕܶܝܢ ܕܰܥܘ: ܕܰܩܪܒ ܠܗ ܚܽܘܪܒܗ̇ ܒܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ܀

24- ܘܐܘܪܫܠܶܡ ܬܶܗܘܐ ܡܶܬܬܕܺܝܫܳܐ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܰܘ ܘܪܘܟܳܟ ܕܳܠܰܕ܀ ܥܕܰܡܐ ܕܢܶܫܠܡܘܢ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܢܶܬܡܠܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܙܰܒܢ̈ܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܙܰܒܢ̈ܐ ܕܙܳܟܘܬܗܘܢ܀

25- ܘܦܽܘܫܳܟ ܐܝ̣̈ܕܝܐ ܗ̄ ܪܰܦܝܽܘܬܐ܀ ܡ̣ܢ ܬܰܘܗܬܐ ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ ܕܩܳܠܐ ܕܝܰܡܐ܀

26- ܘܙܰܘܥܳܐ ܕܡܰܦܶܩ ܢܰܦܫ̈ܬܐ ܒܰܪܒܳܨ ܦܶܐ܀

30- ܕܡܐ ܕܡܰܦܪܥܺܝܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܗ̄ ܡܰܦܩܝ̣ܢ ܦܪ̈ܥܐ܀

31- ܡܐ ܕܰܚܙܝܬܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܕ ܘܙܰܝ ܗ̇ܠܝܢ ܕܗܳܘ̈ܝܢ܀

34- ܕܠܐ ܡܬܽܘܡ ܢܐܩܪܘܢ ܠܶܒܘ̈ܬܟܘܢ ܒܰܚܒܳܨ ܢܽܘܢ܀ ܘܒܨܶܦܬܐ ܒܰܪܒܨ ܨܳܕܶܐ ܘܪܽܘܟܳܟ ܦܶܐ ܘܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܰܒܡܰܪ̈ܢܝܳܬܐ ܥܳܠܡܢܝ̈ܬܐ܀

35- ܐܝܟ ܨܳܦܰܚܬܐ ܒܰܙܩܳܦ ܨܳܕܶܐ ܘܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܘܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ܀ ܓܝܪ ܢܶܨܦܰܚ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܘܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܡܩܰܫܳܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܝܟ ܦܰܚܐ ܓܶܝܪ ܢܺܐܬܐ܀

36- ܕܬܶܫܘܘܢ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܶܬܫܬܘܘܢ ܘܒܰܨܚܳܚܐ: ܕܬܶܬܡܨܘܢ ܠܡܶܥܪܰܩ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

6- ܘܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗ ܦܶܠܥܐ ܒܰܪܒܳܨ ܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܥܗܢܘܬ ܙܰܒܢܐ ܕܢܰܫܠܡܺܝܘܗܝ܀

8- ܦܶܨܚܳܐ ܕܢܶܠܥܰܣ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܢܶܐܟܘܠ܀

10- ܦܳܓܰܥ ܒܟܘܢ ܓܰܒܪܐ ܕܰܫܩܺܝܠ ܓܪܳܒܐ ܒܰܙܩܳܦ ܪܺܝܫ ܘܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܩܰܪܰܡܝܣܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܩܽܘܦ ܘܪܺܝܫ ܘܰܚܒܳܨ ܡܺܝܡ܀

15- ܪܶܓܬܳܐ ܪܰܓܬܰܢܝ ܒܰܦܬܳܚ ܪܺܝܫ ܘܪܽܘܟܳܟ ܓܳܡܰܠ ܘܬܰܘ ܦܬܺܝܚܬܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܪܶܓܶܬ ܒܰܪܒܳܨ ܪܺܝܫ ܘܓܳܡܰܠ ܡܩܰܫܳܝܬܐ܀

16- ܕܡܶܟܺܝܠ ܠܐ ܐܟܠܝܘܗܝ ܗ̄ ܠܦܶܨܚܐ ܗ̇ܢܐ ܢܳܡܘܣܳܝܐ ܕܓܽܘܫܡܳܢܳܝ܀ ܥܕܰܡܐ ܕܢܶܫܠܡ ܒܡܰܠܟܘܬܗ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܕܢܶܫܬܡܠܐ ܒܪܽܘܚܳܢܝܘܬܐ܀ ܗ̇ܢܐ ܟܳܣܐ ܕܺܝܬܝܩܝ ܒܰܚܕܳܐ ܕ܀

21- ܒܪܰܡ ܗܐ ܐܝ̣ܕܗ ܕܡܰܫܠܡܳܢܝ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܘܰܙܩܳܦ ܡܺܝܡ ܐܚܪܳܝܬܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܗܰܘ ܕܡܰܫܠܶܡ ܠܝ̣ ܥܠ ܦܳܬܘܪܐ܀

22- ܘܰܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܐܳܙܠ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܶܐܬܦܪܶܫ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܰܡܬܰܚܡܳܐ܀

24- ܕܡ̇ܢ ܐܝ̣ܬ ܒܗܽܘܢ ܕܪܰܒ ܗ̄ ܕܳܡܝܳܐ ܕܰܛܥܘ ܠܗ̇ܝ ܕܰܠܘܬ ܦܶܛܪܘܣ ܐܶܬܐܰܡܪܰܬ݀: ܕܐܢܬ ܗܽܘ ܠܡ ܟܺܐܦܐ ܘܰܥܠܰܝܟ ܐܶܒܢܝܗ̇ ܠܥܺܕܬܝ. ܘܠܟ ܐܶܬܠ ܩܠܺܝ̈ܕܐ ܕܡܰܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ܀

27- ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܘ ܗ̇ܘ ܕܰܣܡܺܝܟ܀

29- ܘܐܢ̇ܐ ܡܶܫܬܰܘܕܐ ܐܢ݂ܐ ܠܟܘܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܶܣܝܡ ܠܟܘܢ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ܀

30- ܕܬܶܐܟܠܘܢ ܘܬܶܫܬܘܢ ܥܠ ܦܳܬܘܪܐ ܕܡܰܠܟܘܬܐ ܗ̄ ܒܡܰܠܟܘܬܝ ܐܽܘܟܠܐܳ ܘܫܶܩܝܐ ܪܽܘܚܳܢܝܳܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܩܰܕܶܡ ܐܡ̣ܪ: ܕܒܰܩܝܳܡܬܐ ܐܝܟ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܗܳܘܶܝܢ܀ ܘܬܶܬܒܘܢ ܥܠ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܬܪܶܥܣܰܪ܀ ܘܬܕܘܢܘܢ ܒܩܘܫܝ ܬܰܘ ܘܪܽܘܟܳܟ ܕܳܠܰܕ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ̈ܛܐ ܕܝ̣ܣܪܳܐܝܠ ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܠܟܳܪܘܙܘܬܗܘܢ܀

31- ܫܶܡܥܘܢ ܗܐ ܣܳܛܢܐ ܫܳܐܠ ܒܰܙܩܳܦ ܫܺܝܢ ܕܢܶܥܪܘܒܟܘܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܫܐܠܟܘܢ ܒܰܪܒܳܨ ܫܺܝܢ ܠܰܡܥܰܪܒܠܘ ܗ̄ ܫܳܐܠ ܡܰܦܣܳܢܘܬܐ ܡܶܢ ܐܠܗܐ ܕܢܢܰܣܝܟܘܢ ܐܝܟ ܕܠܐܺܝܘܒ. ܒܗ̇ܝ ܕܒܶܠܥܳܕ ܡܶܫܬܰܒܩܳܢܘܬܐ ܕܡܢܗ: ܠܐ ܡܨܶܐ ܕܢܰܗܰܪ ܠܐܢܳܫ܀

32- ܐܦ ܐܢܬ ܒܰܙܒܰܢ ܐܶܬܦܢܰܝ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܐܶܬܦܰܢܝ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܘܫܰܪܰܪ ܐܰܚܝ̈ܟ ܗ̄ ܒܳܬܪ ܢܶܣܝܘܢܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܗܘܢ: ܘܚܰܣܝ̣ܪܘܬ ܗܰܝܡܢܘܬܐ܀

35- ܟܕ ܫܕܪܬܟܘܢ ܒܩܽܘܫܳܝ ܕܳܠܰܕ ܬܰܘ܀

36- ܡܶܢ ܗ̇ܫܐ ܡ̇ܢ ܕܐܝ̣ܬ ܠܗ ܟܝ̣ܣܐ ܢܶܣܰܒ: ܘܗ̇ܟܢܐ ܐܦ ܬܰܪܡܳܠܐܳ ܗ̄ ܥܠ ܒܽܘܕܳܪܗܘܢ ܘܕܥܠ ܙܘ̈ܳܕܶܐ ܘܢܰܦܩ̈ܬܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܰܥܪܽܘܩܝܗܘܢ ܪܳܡܶܙ܀ ܘܡ̇ܢ ܕܠܰܝܬ ܠܗ ܣܰܝܦܐ: ܢܙܰܒܢ ܢܰܚܬܗ ܘܢܶܙܒܶܢ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܘܒܶܝܬ ܡܩܰܫܝܬܐ ܠܗ ܣܰܝܦܐ ܗ̄ ܠܘ ܥܠ ܩܪܳܒܐ ܡܚܰܦܛ ܠܗܘܢ ܐܶܠܐ ܥܠ ܩܺܐܪܣܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܡ̣ܢ ܝ̣ܗܘܕܳܝ̈ܐ ܪܳܡܶܙ ܠܗܘܢ. ܘܝܺܕܝܥܐ ܗ̇ܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ: ܕܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ: ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܰܢܣܒ ܣܰܝܦ̈ܐ ܒܣܰܝܦ̈ܐ ܢܡܽܘܬܘܢ܀

38- ܗܐ ܗ̇ܪܟܐ ܐܝ̣ܬ ܬܪܶܝܢ ܣܰܝܦܝ̈ܢ: ܩܰܕܝ̣ܫܐ ܐܝܘܢܢܝܣ ܐܡ̇ܪ: ܕܣܰܟܝܢ̈ܬܐ ܗܘܰܝ ܬܰܡܢ܀ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܣܳܦܩܺܝܢ. ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܣܳܦܩܳܐ ܐܝ̣ܬܝܗ̇ ܗ̄ ܒܗ̇ܕܐ ܡܚܰܘܶܐ ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ ܕܥܠ ܩܺܐܪܣܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܪܳܡܶܙ ܠܗܘܢ ܒܰܠܚܘܕ. ܘܐܠܐ: ܬܪܶܝܢ ܣܰܝܦ̈ܐ ܡܽܘܢ ܣܳܦܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝ̈ܐ ܒܺܝܫ̈ܐ ܘܥܰܢ̈ܬܐ܀

41- ܘܗ̣ܘ ܦܪܰܩ. ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܰܪܚܶܩ ܡ̣ܢܗܘܢ ܐܝܟ ܡܰܫܕܐ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܘܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܕ ܡܩܰܫܝܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܪܒܳܨ ܡܺܝܡ܀

43- ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܗ ܡܰܠܐܟܐ ܡܢ ܫܡܰܝܐ ܕܰܡܚܰܝܠ ܠܗ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘܳܐ ܫܰܪܝ̣ܪܐܝܬ ܘܚܰܝܠܗ ܡܰܠܐܟܐ. ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܕܒܰܨܪܬܝܗܝ ܩܰܠܝ̣ܠ ܡ̣ܢ ܡܰܠܐܟ̈ܐ. ܘܗ̇ܕܐ ܡ̇ܢ: ܡܛܠ ܕܚܰܫܐ ܕܡܰܘܬܗ ܐܝܟ ܕܦܰܫܶܩ ܫܠܝ̣ܚܐ ܛܽܘܒܳܢܐ܀

44- ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܬܟܺܝܒܳܐܝ̣ܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܝܰܬܝ̣ܪ ܚܦܺܝܛܳܐܝ̣ܬ ܡܨܰܠܐܶ ܗܘܳܐ܀

45- ܘܰܗܘܳܬ ܕܽܘܥܬܶܗ ܐܝܟ ܫ̈ܶܠܬܶܐ ܒܰܪܒܳܨ ܫܺܝܢ ܘܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܛܽܘ̈ܦܶܐ ܕܰܕܡܳܐ ܥܰܒܝܳܐ: ܠܫܽܘܪܳܪ ܟܠܗ̇ ܐܢܳܫܘܬܗ. ܘܕܰܥ: ܕܗ̇ܝ ܕܡܰܠܐܟܐ ܡܚܰܝܠ ܗܘܳܐ ܠܗ ܘܗ̇ܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܥܕܰܡܐ ܕܰܗܘܳܬ ܕܽܘܥܬܶܗ ܐܝܟ ܫ̈ܠܬܐ ܕܰܕܡܳܐ ܘܗ̇ܝ ܕܰܢܦܰܠ ܥܠ ܐܰܪܥܐ: ܒܠܘܩܳܐ ܒܰܠܚܘܕ ܥܗܝ̈ܕܳܢ ܘܠܰܘ ܒܟܠܗܘܢ ܨܚܳܚ̈ܐ ܝܰܘܢܳܝ̈ܐ ܕܒܐܠܟܣܢܕܪܝܰܐ ܫܟܺܝܚܺܝܢ܀

47- ܝ̣ܗܘܕܐ: ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܳܬܐ ܒܰܙܩܳܦ ܐܳܠܰܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܘܳܐ ܩܕܳܡܝܗܘܢ܀ ܘܰܩܪܶܒ ܠܘܳܬ ܝܶܫܘܥ ܘܢܰܫܩܶܗ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܢܶܫܩܝܘܗܝ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܗ̇ܕܐ ܓܝܪ ܐܳܬܐ ܝܰܗܒ ܒܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ܀

50- ܘܢܰܣܒܗ̇ ܒܩܽܘܫܳܝ ܒ. ܐܶܕܢܶܗ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܐܪܝܡܗ̇ ܠܐܶܕܢܶܗ܀

53- ܟܠܝܽܘܡ ܥܰܡܗܘܢ ܗܘܺܝܬ ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ܀ ܐܠܐ ܗ̇ܕܐ ܗܝ ܫܳܥܬܟܘܢ ܒܰܙܩܳܦ ܫܺܝܢ ܘܰܦܬܳܚ ܥܶܐ܀

58- ܟܺܐܦܐ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ: ܠܐ ܗܘܺܝܬ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

59- ܫܰܪܝ̣ܪܳܐܝ̣ܬ ܐܦ ܗ̇ܢܐ ܥܰܡܗ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

66- ܘܟܕ ܢܶܓܗܰܬ݀ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܗܘܳܐ ܐܝ̣ܡܳܡܐ܀ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܩܰܫܝ̣ܫ̈ܐ܀ ܝܰܘܳܢܝܐ: ܐܶܬܟܰܢܫܰܬ݀ ܩܰܫܝ̣ܫܘܬܳܐ ܕܥܰܡܐ܀

69- ܝܳܬܶܒ ܡ̣ܢ ܝܰܡܝ̣ܢܐ ܕܚܰܝܠܐ ܕܰܐܠܗܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ

5- ܕܫܰܓܫܶܗ ܠܥܰܡܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܰܡܙܰܥܙܰܥ ܠܥܰܡܐ܀

8- ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܓܝܪ ܠܡܶܚܙܝܗ ܒܰܪܒܳܨ ܡܺܝܡ ܘܝܽܘܕ܀ ܘܰܡܣܰܒܪ ܗܘܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܘܒܶܝܬ ܕܡܶܕܡ ܐܳܬܐ ܢܶܚܙܐ ܡ̣ܢܗ܀

9- ܠܐ ܐܬܝܗܒ ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ ܘܒܶܝܬ܀

10- ܘܥܰܙܝ̣ܙܳܐܝ̣ܬ ܐܳܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܰܪ̈ܨܰܘܗܝ܀ ܝܰܘܳܢܝܐ: ܟܕ ܢܰܓܝ̣ܪܳܐܝ̣ܬ ܡܩܰܛܪܓܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ܀

11- ܐܰܠܒܫܶܗ ܢܰܚܬܗ ܕܰܙܚܘܪܝܬܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܠܒܽܘܫܐ ܢܰܨܺܝܚܐ ܗ̄ ܐܰܟܡܳܐ ܕܠܳܒܫܺܝܢ ܡܰܠܟ̈ܐ܀

12- ܒܥܶܠܕܒܒܘܬܳܐ ܗܘܳܬ ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ ܓܝܪ ܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ܀

14- ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܡܰܪܫܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܗ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܡܩܰܛܪܓܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܩܽܘܒܠܶܗ܀

15- ܫܰܕܰܪܬܗ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܫܰܕܪܬܟܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ ܘܕܳܠܰܕ ܘܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ ܓܝܪ ܠܘܳܬܗ܀

16- ܐܶܪܕܝܘܗܝ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ ܘܕܳܠܰܕ ܡܩܰܫܝܬܐ܀ ܗ̇ܟܝܠ ܘܐܶܫܒܩܝܘܗܝ ܒܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ܀

17- ܥܝܳܕܐ ܓܝܪ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܰܢܢܰܩܺܝ ܕܝܢ ܐܝ̣ܬ ܗܘܳܐ܀

18- ܘܰܫܪܺܝ ܠܢ ܠܒܰܪ ܐܰܒܰܐ  ܒܰܦܬܳܚ ܐܳܠܰܦ ܘܒܶܝܬ ܡܩܰܫܝܬܐ܀

19- ܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܛܠ ܐܶܣܛܰܣܝܣ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ ܘܰܦܬܳܚ ܛܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܠܐ ܐܳܠܰܦ ܗ̄ ܫܓܽܘܫܝܳܐ܀

21- ܙܩܽܘܦܝܗܝ ܙܩܽܘܦܳܝܗܝ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܨܠܘܒܝܗܝ ܨܠܘܒܳܝܗܝ܀

23- ܗܶܢܘܢ ܕܝܢ ܬܳܟܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀ ܒܩܳܠܐ ܪܳܡܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܩ̈ܳܠܐܶ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ܀

24- ܦܩܰܕ ܒܰܦܬܳܚ ܩܽܘܦ ܕܬܶܗܘܐ ܫܶܠܬܗܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ܀

26- ܐܶܚܰܕܘ ܠܫܶܡܥܘܢ ܩܽܘܪܺܝܢܳܝܳܐ ܒܰܥܨܳܨ ܩܽܘܦ܀

27- ܘܢܶܫ̈ܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܪ̈ܩܕܳܢ ܗܘ̈ܝ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

28- ܒܢ̈ܳܬ ܐܘܪܫܠܶܡ: ܠܐ ܬܶܒܟ̈ܝܳܢ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ ܘܩܽܘܫܳܝ ܟܽܘܦ ܘܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܐܝܟ ܐܳܠܰܦ ܩܳܪܶܝܢ ܠܗ̇ܕܐ ܝܽܘܕ܀

29- ܛܽܘܒܰܝ̈ܗܶܝܢ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܛܽܘܒܬܳܢܝ̈ܬܐ ܒܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ܀ ܘܠܰܬܕܝ̈ܐ ܒܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ ܕܠܐܳ ܐܰܝܢܩܘ. ܒܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܨܚܳܚ̈ܐ ܝܰܘܢܝ̈ܐ: ܕܠܐ ܪܰܒܺܝܘ܀

30- ܘܰܠܪ̈ܳܡܬܐ ܕܟܰܣ̈ܳܝܶܢܢ ܒܰܦܬܳܚ ܟܽܘܦ ܘܰܙܩܳܦ ܣܶܡܟܰܬ ܘܢܽܘܢ ܘܰܪܒܳܨ ܝܽܘܕ ܗ̄ ܗ̇ܠܝܢ ܟܠܗܶܝܢ ܒܳܬܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܩܽܘܪܒܐ ܥܬܝ̈ܕܳܢ ܠܡܶܓܕܰܫ ܠܰܒܢܰܝ̈ܐ ܘܰܒ̈ܢܳܬܐ ܕܐܘܪܫܠܶܡ ܡܰܢ ܛܺܝܛܘܣ ܒܪܶܗ ܕܐܣܦܝܣܝܐܢܝܘܣ ܩܶܣܰܪ܀

31- ܕܐܢ ܒܩܰܝܣܐ ܪܰܛܝܒܳܐ ܗ̄ ܒܝ̣ ܐܢ̇ܐ ܕܛܥܝ݂ܢ ܐܢ݂ܐ ܦܺܐܪ̈ܐ ܕܳܐܣܘ̈ܬܐ܀ ܗ̇ܠܝܢ ܥܳܒܕܝܢ ܗ̄ ܪ̈ܗܽܘܡܳܝܶܐ ܚܰܢܦ̈ܐ܀ ܒܝܰܒܺܝܫܳܐ ܡܳܢܐ ܢܶܗܘܐ ܗ̄ ܒܟܘܢ ܝ̣ܗܘܕܳܝ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠܗܶܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܐ ܓܠܺܝܙܝܢ ܐܢܬܘܢ܀

34- ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܝܶܫܘܥ ܐܡ̣ܪ ܗܘܳܐ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ܀

ܐܰܒܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܳܒܝ ܫܒܽܘܩ ܠܗܘܢ: ܡܶܬܐܡܪܐ ܐܢ ܫܰܪܝ̣ܪܐܝ̣ܬ ܬܳܒܰܥ ܠܗܘܢ ܫܽܘܒܩܳܢܐ: ܐܰܝܟܢܐ ܩܰܒܠܘ ܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܽܗܘܡܳܝܶܐ ܕܶܐܠܰܨܘ ܐܢܘܢ ܘܰܩܛܰܠܘ ܡ̣ܢܗܘܢ ܪ̈ܶܒܘܳܬܐ. ܘܐܢ ܠܘ ܫܰܪܝ̣ܪܳܐܝ̣ܬ: ܡܶܫܬܟܚ ܕܰܒܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܐ ܐܳܡܪܗ̇ ܠܡܶܠܬܐ: ܗ̇ܝ ܕܝܰܬܝ̣ܪ ܫܟܺܝܪܳܐ: ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܫܳܐܶܠ ܡ̣ܢ ܐܰܒܐ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܘܠܐ ܫܒܰܩ. ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ ܐܳܡܪܝ̣ܢ: ܕܡܶܫܬܰܒܩܳܢܘܬܐ ܫܐܠ ܠܗܘܢ: ܕܰܢܫܰܡܠܘܢ ܨܶܒܝܳܢܗܘܢ ܒܺܝܫܐ. ܘܠܰܘ ܫܽܘܒܩܳܢܐ ܐܝܟ ܕܰܐܡܝ̣ܪܐ ܒܰܢܒܺܝܳܐ: ܕܫܰܘܬܦܳܐ ܗܘ ܠܡ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܐܦܪܝܡ: ܫܒܽܘܩ ܠܗ. ܘܰܕܠܐ ܚܰܬܝ̣ܬ ܦܽܘܢܳܝܐ ܗ̇ܢܐ ܝ̣ܕܝ̣ܥܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ ܕܡܰܦܰܩ ܒܪܘܚܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܘܢ ܥܒܰܕ ܘܐܡ̣ܪ: ܠܐ ܓܝܪ ܝܳܕܥܺܝܢ ܡܳܢܐ ܥܳܒܕܺܝܢ. ܘܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܫܰܪܝ̣ܪܳܐܝ̣ܬ ܫܐܶܠ ܠܗܘܢ ܫܽܘܒܩܳܢܐ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܰܒܝܰܨܪܗܘܢ ܒܝ̣ܫܐ ܟܰܬܰܪܘ. ܘܟܕ ܚܙܰܘ ܕܩܳܡ: ܕܰܓܠܘ ܘܐܡ̣ܪܘ: ܕܬܰܠܡܝ̣̈ܕܘܗܝ ܓܰܢܒܽܘܗܝ: ܠܐ ܐܶܫܬܘܝܘ ܠܰܡܬܚܰܣܝܘ܀ ܘܐܰܪܡܝ̣ܘ ܥܠܰܝܗܘܢ ܦܶܣܐ ܒܰܙܩܳܦ ܣܶܡܟܰܬ܀

36- ܘܰܡܩܰܪܒܝ̣ܢ ܠܗ ܚܰܠܐ ܗ̄ ܕܢܶܫܬܐ ܘܰܢܡܽܘܬ ܥܓܰܠ܀

45- ܘܫܶܡܫܳܐ ܚܫܶܟ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܶܬܬܰܚܫܰܟ. ܒܰܨܚܳܚܐ: ܐܰܘܦܺܝ܀ ܘܐܶܨܛܪܝ ܒܰܫܠܳܝ ܛܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܐܣܬܕܶܩ ܒܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܕ ܐܰܦ̈ܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܗܰܝܟܠܐܳ܀

46- ܗ̇ܕܐ ܐܡ̣ܪ: ܘܰܫܠܶܡ ܒܰܦܬܳܚ ܘܰܐܘ ܘܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ܀ ܐܝܟ ܡܰܫܠܡܘܬܳܐ ܩܰܪܩܰܦܝܬܐ: ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ ܘܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܢܶܦܩܰܬ݀ ܢܫܰܡܬܗ ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ ܒܰܨܚܳܚܐ: ܪܘܚܶܗ܀

48- ܗܦܰܟܘ ܟܕ ܛܳܪܦܝܢ ܥܠ ܚܰܕܝܗܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܚܶܐ ܘܰܚܒܳܨ ܝܽܘܕ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܰܚܕܰܝ̈ܐ ܒܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ ܘܰܙܩܳܦ ܕܳܠܰܕ ܘܰܪܒܳܨ ܝܽܘܕ ܒܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܚܰܕܝܐ ܚܕܳܝ̈ܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܛܰܠܝܐ ܛܠܳܝ̈ܐ ܒܰܙܩܳܦ ܠܳܡܰܕ܀

50- ܕܰܫܡܶܗ ܝܰܘܣܦ ܒܽܘܠܝ̣ܛܝ ܒܰܚܒܳܨ ܛܶܝܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܰܙܩܳܦ ܛܶܝܬ ܘܠܐܳ ܚܰܬܝ̣ܬ܀ ܡ̣ܢ ܪܳܡܬܐ ܒܰܙܩܳܦ ܪܺܝܫ ܘܬܰܘ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀

53- ܘܰܐܚܬܶܗ ܘܟܰܪܟܗ ܒܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ ܘܟܽܘܦ܀ ܘܒܚܝܳܨܐ ܕܟܶܬܳܢܐ ܒܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܣܶܕܽܘܢܳܐ܀ ܘܣܳܡܶܗ ܒܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪܳܐ ܢܩܺܝܪܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܒܩܰܒܪܳܐ ܦܣܺܝܠܐܳ܀

55- ܘܰܚܙܰܝܳܝ̈ܗܝ ܒܰܦܬܳܚ ܙܰܝ ܘܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܚܙܰܝܶܢܳܝ̈ܗܝ ܒܰܦܬܳܚ ܙܰܝ ܘܰܪܒܳܨ ܝܽܘܕ܀

56- ܘܰܗܦ̈ܟܝ ܛܰܝܶܒ̈ܝ ܗܶܪ̈ܘܡܶܐ ܘܒܶܣܡ̈ܐ܀ ܝܘܢܝܐ: ܗܪ̈ܘܡܐ ܘܡܽܘܪܘܢ ܒܰܥܨܳܨ ܡܺܝܡ ܘܪܺܝܫ܀ ܘܰܒܫܒܬܐ ܫ̈ܠܝ ܒܰܚܒܳܨ ܠܳܡܰܕ: ܗ̇ܕܐ ܫܳܢܘܙܝܐ ܗܺܝ ܡ̣ܢ ܩܳܢܘܢܳܐ ܓܪܰܡܰܛܺܝܩܳܝܳܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

2- ܘܶܐܫܟܰܚ̈ܝ ܟܺܐܦܐ ܕܰܡܥܰܓܠܐܳ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܰܡܥܰܪܓܠܐܳ܀

3- ܘܥܰܠܶܝ̈ܢ ܘܠܐ ܐܶܫܟ̈ܚܳܝܗܝ ܒܰܫܠܳܝ ܟܽܘܦ ܘܰܙܩܳܦ ܚܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܐ ܐܶܫܟܰܚ̈ܢܝܗܝ: ܒܟܠܗܘܢ ܨܚܳܚ̈ܐ ܕܣܳܝܘܡ̈ܐ ܒܰܫܠܳܝ ܚܶܐ ܪܫܺܝܡܳܐ. ܕܒܰܦܬܳܚ ܟܽܘܦ ܘܰܪܒܳܨ ܚܶܐ ܓܰܠܝܳܐܗܝ܀

4- ܗܐ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܪܺܝܢ ܗ̄ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܒܚܶܘܳܪ̈ܶܐ܀

5- ܘܰܟܦܰܝ̈ ܒܰܦܬܳܚ ܘܰܐܘ ܘܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܘܡܰܪ̈ܟܢܢ ܗܘ̈ܝ ܐܰܦܰܝܗ̈ܝܢ܀

6- ܥܶܗܕܝ̈ܢ ܒܰܪܒܳܨ ܥܶܐ ܐܝܟ ܐܳܠܰܦ ܘܰܦܬܳܚ ܗܶܐ ܘܰܪܒܳܨ ܕܳܠܰܕ ܡܪܰܟܰܟܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ ܘܗܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܶܬܕܟܰܪ̈ܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܟܽܘܦ ܠܡܶܠܘ̈ܗܝ܀

11- ܘܶܐܬܚܙ̈ܝܝ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܗܘܢ. ܝܰܘܢܳܝܐ: ܩܕܳܡܰܝܗܘܢ ܡ̈ܶܠܐ ܗ̇ܠܝܢ ܐܝܟ ܫܳܢܝ̈ܬܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܫܛܘܪ̈ܘܬܐ܀

12- ܘܰܐܕܝ̣ܩ ܚܙܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܟܕ ܐܰܕܝ̣ܩ: ܚܳܙܶܐ ܒܰܙܩܳܦ ܚܶܐ܀

13- ܠܰܩܪܺܝܬܐ ܕܰܫܡܗ̇ ܥܶܡܐܘܣ ܒܰܪܒܳܨ ܥܶܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ܀ ܘܦܰܪܝ̣ܩܐ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܶܡ ܐܣܛܕܘ̈ܬܐ ܫܬܺܝܢ ܗ̄ ܐܰܪܒܥܳܐ ܦܪ̈ܣܚܝܢ܀ ܒܗ̇ܝ ܕܐܣܛܕܐ ܗ̇ܪܟܐ ܣܶܕܐ ܐܰܘܟܝ̣ܬ ܐܽܘܪܟܳܐ ܕܚܛܘܛܐ ܕܟܪܟܐ ܕܦܰܕܳܢܐ ܡܶܬܦܫܩ. ܒܡܶܕܡ ܡ̣ܢ ܨܚܳܚ̈ܐ ܝܰܘܢܳܝ̈ܐ: ܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ܀

18- ܕܰܫܡܶܗ ܩܠܶܝܘܦܰܐ ܒܰܪܒܳܨ ܠܳܡܰܕ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܦܬܳܚ ܩܽܘܦ܀

21- ܚܢܰܢ ܕܝܢ ܣܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܕܗܽܘܝܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܦܪܩܝܘܗܝ ܠܺܝܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܥܕܰܟܺܝܠ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܐ ܡܶܬܦܰܫܟܢܝ̈ܬܐ ܩܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܘܗܝ. ܥܠ ܗ̇ܝ ܩܰܕܶܡ ܦܰܩܕ ܡܪܢ ܠܫܶܡܥܘܢ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܐܶܬܦܢܝ ܘܫܰܪܰܪ ܠܐܰܚ̈ܝܟ܀

22- ܐܠܐ ܐܦ ܢܶܫ̈ܐ ܡ̣ܢܢ ܐܰܬܡܗ̈ܢ ܒܰܫܠܳܝ ܡܺܝܡ ܘܰܙܩܳܦ ܗܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܶܬܡܰܗ̈ܝܢ ܠܢ܀

24- ܘܐܦ ܐܢܳܫ̈ܐ ܡ̣ܢܢ ܐܶܙܠܘ ܠܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪܐ ܗ̄ ܫܶܡܥܘܢ ܘܝܘܚܰܢܢ܀

 

25- ܐܘ ܚܰܣܝ̣ܪ̈ܰܝ ܪܶܥܝܳܢܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܘ ܕܠܐ ܗܰܘܢܳܐ܀

28- ܘܗ̣ܘ ܡܰܣܒܪ ܗܘܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀

29- ܡܛܠ ܕܝܰܘܡܳܐ ܗ̇ܫܐ ܪܟܶܢ ܒܰܪܒܳܨ ܟܽܘܦ ܗ̄ ܝܰܘܡܳܐ ܠܫܶܡܫܳܐ ܩܳܪܐ܀

31- ܘܡܶܚܕܳܐ ܐܶܬܦܰܬܚ̈ܝ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܘܬܰܘ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܘܢ܀ ܘܗ̣ܘ ܐܶܫܬܩܶܠ ܠܗ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܗܘܳܐ ܡ̣ܢܗܘܢ܀

36- ܫܠܳܡܐ ܥܰܡܟܘܢ: ܐܰܡܝ̣ܢ ܗ̄ ܠܘ ܒܟܠ ܨܚܳܚܐ ܫܟܺܝܚܳܐ ܐܰܡܝ̣ܢ܀

37- ܘܗܶܢܘܢ ܐܶܬܪܗܒܘ ܒܰܪܒܳܨ ܗܶܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܬܘܗܘ܀

41- ܠܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡ̣ܢ ܚܰܕܘܰܬܗܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܘܰܐܘ܀

43- ܘܰܢܣܰܒ ܐܟܠ ܠܥܺܢ̈ܝܗܘܢ ܒܰܚܒܳܨ ܥܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܕܳܡܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܕܢܰܪܚܶܩ ܡ̣ܢܗܘܢ ܬܰܪܥܝܬܐ ܗܰܓܳܓܝܬܐ ܐܟܠ ܘܠܰܘ ܕܰܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܥܠ ܡܶܐܟܘܠܬܳܐ܀

44- ܕܘܳܠܐ ܗܘܐ ܕܢܶܫܬܰܠܡ ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ ܘܠܳܡܰܕ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܕܢܶܬܡ̈ܠܝܢ ܟܠܗܶܝܢ܀

48- ܘܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܣܳܗ̈ܕܐ ܒܩܽܘܫܝ ܕܳܠܰܕ ܕܗܠܝܢ ܗ̄ ܕܰܚܙܰܝܬܘܢ ܐܳܬܘ̈ܬܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܬܳܐ܀

50- ܘܰܐܪܝ̣ܡ ܐܝ̣̈ܕܘܗܝ ܘܒܰܪܶܟ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܥܒܰܕ ܐܢܘܢ ܐܶܦܣܩܘܦ̈ܐ܀ ܘܟܕ ܫܰܕܪ ܐܢܘܢ ܬܪܶܝܢ ܬܪܶܝܢ: ܡܫܰܡܫܢ̈ܐ ܐܰܘܟܝܬ ܡܕܰܟܝܳܢ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܝ̣ܫ̈ܬܐ ܥܒܰܕ ܐܢܘܢ܀ ܘܟܕ ܢܦܰܚ ܒܗܘܢ ܪܘܚܳܐ ܘܐܫܠܶܛ ܐܢܘܢ ܕܢܶܫܒܩܘܢ ܚܛܳܗ̈ܐ: ܩܰܫܺܝܫ̈ܐ ܐܰܣܪܚ ܐܢܘܢ܀

51- ܐܶܬܦܪܶܫ ܡ̣ܢܗܘܢ ܒܰܪܒܳܨ ܪܺܝܫ ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܐ ܗ̄ ܥܠ ܠܰܫܡܝܐ ܟܕ ܠܐ ܐܶܣܬܕܶܩ ܐܝܟ ܕܐܳܦ ܩܳܡ ܡ̣ܢ ܩܰܒܪܐ ܟܕ ܚܬܺܝܡ ܘܥܠ ܠܥܶܠܝܬܐ ܟܕ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܚܺܝܕܝܢ܀

ܫܠܡ

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ ܕܠܘܩܐ ܡܣܒܪܢܐ

—————————