ܐܓܪܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ

ܬܘܒ ܟܬܒܝܢܢ

ܐܓܪܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

 

 

 

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܡܶܢ ܒܳܬܪ ܕܰܦܢܳܐ ܛܝܡܬܐܘܣ ܡ̣ܢ ܩܽܘܪܝܢܬܘܣ ܘܚܰܘܝ ܠܦܰܘܠܘܣ ܕܰܐܘܬܪܰܬ ܡܰܠܦܢܘܬܗ: ܘܶܐܬܬܘܝ ܗܰܘ ܕܰܚܛܐ ܘܰܕܐܢܫ̈ܝܢ ܡ̣ܢ ܝܺܗܘܕ̈ܝܐ ܕܗܰܝܡܢܘ ܡܶܬܦܰܫܟܺܝܢ: ܘܐܢ ܘܳܠܐܶ ܠܰܡܡܰܠܳܝܘ ܢܳܡܘܣܐ ܥܰܬܝܩܐ ܥܡ ܗܳܢܐ ܚܰܕܬܐ ܕܡܳܪܢ ܐܘ ܠܐܳ: ܗܦܰܟ ܟܬܰܒ ܠܗܘܢ ܗܽܘܕܝܐ ܝܰܬܺܝܪܐ ܘܫܰܕܰܪ ܒܝܕ ܛܺܝܛܘܣ ܡ̣ܢ ܦܺܝܠܝܦܘܣ ܕܡܰܩܕܘܢܝܐ܀ ܘܩܰܕܝܫܐ ܐܺܝܘܢܢܝܣ ܒܰܬܠܳܬܝܢ ܡܺܐܡܪ̈ܐ ܣܰܝܶܟ ܦܽܘܫܩܗ̇ ܕܗܕܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

6- ܐܳܦܶܢ ܕܝܢ ܡܶܬܐܰܠܨܺܝܢܰܢ: ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܒܽܘܝܳܐܝܟܘܢ ܗܽܘ ܘܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܚܰܝܰܝ̈ܟܘܢ ܡܶܬܐܰܠܨܺܝܢܰܢ ܗ̄ ܠܘ ܛܰܝܒܘܬܐ ܡܰܪܫܶܐ ܒܗܘܢ: ܐܠܐ ܕܢܶܙܕܰܗܪܘܢ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܰܒܥܰܡܠܐ ܩܢܰܘ: ܡܚܰܦܶܛ܀

7- ܫܰܘܬܳܦ̈ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܗ̄ ܒܚܰܫ̈ܐ ܘܒܒܽܘܝܐܐ܀

12- ܫܽܘܒܗܪܢ ܓܶܝܪ ܗܳܢܘ: ܣܳܗܕܘܬܐ ܕܪܶܥܝܳܢܢ ܗ̄ ܝܳܕܥܺܝܢܢ ܕܠܘ ܡܛܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܐ ܒܺܝ̈ܫܐ ܡܶܬܪܰܕܦܺܝܢܰܢ܀

13- ܠܐ ܗܘܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܳܢ ܒܰܙܩܳܦ ܝܽܘܕ ܟܳܬܒܺܝܢܢ ܠܟܘܢ܀

15- ܕܰܐܥܺܝܦܳܐܝܬ ܬܩܰܒܠܘܢ ܛܰܝܒܘܬܐ ܗ̄ ܥܦܺܝܦܳܐܝܬ ܬܶܚܕܘܢ܀

18- ܡܗܰܝܡܰܢ ܗܽܘ ܐܠܗܐ: ܕܠܐ ܗܘܳܬ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ ܡܶܠܬܰܢ ܕܰܠܘܬܟܘܢ ܐܝܢ ܘܠܐܳ ܗ̄ ܠܐܢܳܫ̈ܝܢ ܕܶܐܡܰܪܘ: ܘܳܝ ܠܢ ܐܢ ܐܝܟ ܕܕܰܓܶܠܬ ܒܫܽܘܘܕܝ ܡܶܐܬܝܬܟ: ܡܕܰܓܶܠ ܐܢܬ ܐܦ ܒܟܳܪܘܙܘܬܟ ܡܦܺܝܣ܀

21- ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܡܰܫܚܰܢ ܘܚܰܬܡܰܢ ܒܪܘܟܟ ܬܰܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

3- ܕܚܰܕܘܰܬܝ ܕܟܠܟܘܢ ܗܺܝ ܒܪܽܘܟܟ ܕܳܠܰܕ ܘܰܦܬܚ ܘܰܐܘ܀

4- ܘܡ̣ܢ ܐܰܢܘܣܝܐ ܕܠܶܒܐ ܟܶܬܒܶܬ ܠܟܘܢ܀ ܚܰܪܩܠܝܐ: ܚܢܽܘܩܝܳܐ ܕܠܶܒܐ܀

11- ܕܠܐ ܢܶܥܠܒܢ ܣܳܛܢܐ ܒܪܘܟܟ ܒܶܝܬ ܗ̄ ܕܠܐ ܟܰܕ ܒܟܰܪܝܘܬܐ ܝܰܬܺܝܪܬܐ ܢܶܬܒܠܰܥ܀

15- ܪܺܝܚܐ ܚܢܰܢ ܓܝܪ ܒܰܣܺܝܡܐ ܒܰܡܫܝܚܐ ܠܐܰܠܗܐ ܗ̄ ܒܶܡܨܥܳܝܘܬܢ ܡܶܬܡܰܛܝܳܐ ܗܰܢܝܐܘܬܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܐܰܠܗܝܬܐ ܠܘܬ ܒܢܝܢܫ̈ܐ܀

16- ܘܰܠܗܳܠܝܢ ܡܰܢܘ ܢܶܫܘܐ ܗ̄ ܒܛܰܝܒܘܬܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܩܢܰܝܢܰܢ ܚܰܝ̈ܐ ܘܠܘ ܕܫܳܘܶܝܢܢ܀

17- ܕܰܡܡܰܙܓܺܝܢ ܡܶܠܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܗܐ܀ ܚܰܪܩܠܝܐ: ܕܩܦܝܠܐܘܣ̈ܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܕܚܳܒܟܺܝܢ ܠܢܳܡܘܣܐ ܥܰܬܝܩܐ ܒܚܰܕܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

1- ܐܘ ܕܰܠܡܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢܰܢ ܐܝܟ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ: ܕܶܐܓܪ̈ܳܬܐ ܕܦܽܘ̈ܩܳܕܐ ܢܶܬܟ̈ܰܬܒܢ ܠܟܘܢ ܥܠܰܝܢ܀ ܚܰܪܩܠܝܐ: ܐܶܓܪܬܐ ܣܽܘܣܛܺܝܩܘܢ܀

3- ܠܐ ܒܠܽܘܚ̈ܐ ܕܟܺܐܦܐ܀ ܚܰܪܩܠܝܐ: ܠܘ ܒܦܶܠܐܩ̈ܣ ܟܺܐܦܳܝ̈ܬܐ܀

6- ܟܬܳܒܐ ܓܝܪ ܩܳܛܶܠ: ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܡܰܚܝܳܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܰܦܩܢܐ܀

11- ܐܢ ܓܝܪ ܡܶܕܡ ܕܶܐܬܒܰܛܰܠ ܒܫܽܘܒܚܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ ܦܰܪܨܘܦܐ ܕܡܘܫܐ܀

12- ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܠܢ ܗܳܟܝܠ ܗܳܢܐ ܣܰܒܪܐ ܗ̄ ܡܩܰܘܝܳܢܐ܀ ܝܰܬܝܪܐܝܬ ܒܰܓܠܐܶ ܥܺܝܢ ܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢܰܢ܀

13- ܘܠܐܳ ܐܝܟ ܡܘܫܐ ܕܪܳܡܶܐ ܗܘܳܐ ܬܰܚܦܺܝܬܐ ܥܠ ܐܰܦܘ̈ܗܝ: ܕܠܐ ܢܚܽܘܪܘܢ ܒܗ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܐܝܠ ܒܫܽܘܠܡܗ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܒܰܛܠ ܗ̄ ܗܳܫܐ ܕܶܐܬܒܰܛܠ ܛܽܘܦܣܐ ܘܶܐܬܓܠܺܝ ܠܢ ܫܪܳܪܐ ܗܰܘ ܕܰܡܟܰܣܰܝ ܗܘܳܐ ܒܢܳܡܘܣܐ܀ ܠܡܳܢܐ ܬܘܒ ܬܰܚܦܺܝܬܐ. ܗܦܟܬܐ: ܥܕܺܝܠܺܝܢ ܡܳܕܝܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܰܒܩܺܝܕܪܺܝܣ ܡܚܰܦܶܝܢ ܐܰܦܝ̈ܗܘܢ܀ ܫܪܝܐ: ܘܠܐ ܣܳܟ. ܒܰܕܩܳܕܶܡ ܕܰܢܫܰܪܘܢ ܠܰܡܟܰܗܳܢܘ ܡܚܰܦܶܝܢ: ܠܥܽܘܗܕܳܢ ܛܽܘܦܣܐ ܡܽܘܫܝܐ. ܘܟܰܕ ܡܫܰܪܶܝܢ ܕܰܢܟܰܗܢܘܢ: ܓܳܠܶܝܢ. ܠܫܽܘܪܪ ܓܰܠܝܘܬ ܐܰܦ̈ܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܢ ܒܰܡܫܝܚܐ܀

18- ܡ̣ܢ ܫܘܒܚܐ ܠܫܘܒܚܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܕܰܗܘܐ ܠܢ ܗܳܪܟܐ ܠܗܰܘ ܕܗܳܘܶܐ ܠܢ ܬܰܡܢ܀ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܪܝܐ ܪܘܚܐ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܝܳܗܒ ܠܢ ܪܘܚܐ ܐܠܗܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

4- ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܠܗܗ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܗ̄ ܒܳܪܘܝܳܐ ܕܗܳܢܐ ܟܠ. ܘܒܰܨܚܳܚܳܐ: ܒܥܳܠܡܐ ܗܢܐ܀ ܥܰܘܰܪ ܡܰܕܥܰܝܗ̈ܘܢ ܗ̄ ܐܰܪܦܺܝ ܒܗܘܢ ܐܺܝܕܐ܀

6- ܡܛܠ ܕܰܐܠܗܐ ܗܽܘ ܕܶܐܡܪ: ܕܡ̣ܢ ܚܶܫܘܟܐ ܢܽܘܗܪܐ ܢܶܕܢܰܚ ܗ̄ ܒܶܐܫܰܥܝܐ ܟܬܺܝܒ܀

7- ܐܝ̣ܬ ܠܢ ܣܺܝܡܬܐ ܗܳܕܐ ܒܡܳܐܢܐ ܕܚܶܨܦܳܐ ܗ̄ ܛܰܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܒܦܰܓܪܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܐ܀

8- ܡܶܬܛܰܪܦܺܝܢܰܢ ܒܪܘܟܟ ܦܶܐ܀

9- ܡܶܬܪܰܕܦܺܝܢܰܢ܀ ܡܶܣܬܰܚܦܺܝܢܰܢ ܒܩܘܫܝ ܦܶܐ܀ ܚܰܝܳܒܺܝܢܰܢ ܒܩܘܫܝ ܒܶܝܬ܀

13- ܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܗܰܝܡܢܶܬ ܡܶܛܠܗܳܢܐ ܐܦ ܡܰܠܠܶܬ ܗ̄ ܒܡܰܙܡܘܪܐ ܕܩܝ̄ܗ 511 ܟܬܺܝܒ܀

17- ܡܛܰܝܶܒ ܠܢ ܒܰܪܒܨ ܝܽܘܕ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

4- ܡܶܬܬܰܢܚܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܝܽܘܩܪܶܗ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ܀

6- ܥܰܢܺܝܕܺܝܢܰܢ ܡ̣ܢ ܡܳܪܢ ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ܀

8- ܘܰܡܣܰܘܚܺܝܢܰܢ ܒܰܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ܀

13- ܐܶܢ ܓܝܪ ܫܳܛܝܢܰܢ ܠܐܠܗܐ ܒܰܙܩܦ ܫܺܝܢ܀ ܚܰܪܩܠܝܐ: ܫܛܰܝܢܰܢ ܒܰܦܬܚ ܛܶܝܬ ܗ̄ ܕܬܶܫܬܰܪܪܘܢ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ ܕܒܰܐܠܗܐ: ܡܶܬܐܰܠܨܺܝܢܢ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܐ ܥܠ ܢܰܦܫܰܢ ܕܬܶܕܥܽܘܢ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܫܪܳܪܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܢ ܡܶܬܟܪܶܙ܀ ܘܶܐܢ ܬܰܩܢܺܝܢܰܢ ܠܟܘܢ ܗ̄ ܥܶܠܬܳܐ ܗܽܘ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܠܟܘܢ ܕܬܶܫܬܰܒܗܪܘܢ ܒܰܢ܀

16- ܘܶܐܢ ܝܕܰܥܢ ܒܰܦܓܪ ܠܰܡܫܝܚܐ: ܐܶܠܐ ܡ̣ܢ ܗܳܫܐ ܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢܢ ܗ̄ ܠܘ ܕܣܳܡ ܡܶܢܗ ܠܦܰܓܪܐ ܗܳܫܐ ܐܳܡܪ: ܚܳܣ. ܐܠܐ ܕܠܐ ܬܘܒ ܐܝܬܘܗܝ ܚܳܫܽܘܫܳܐ: ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡ ܩܝܳܡܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

2- ܐܶܡܪ ܓܝܪ: ܕܰܒܙܰܒܢܐ ܡܩܰܒܠܐ ܥܢܺܝܬܳܟ ܒܰܚܒܨ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܒܶܐܫܰܥܝܐ ܟܬܺܝܒ܀

4- ܒܰܐܢܰܢ̈ܩܰܐܣ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ ܩܰܕܡܝܬܐ܀

7- ܒܙܰܝܢܳܐ ܕܙܰܕܝܩܘܬܐ ܕܰܒܝܰܡܺܝܢܐ ܘܰܒܣܶܡܠܐ ܗ̄ ܒܰܡܚܰܕܝܳܢ̈ܝܳܬܐ ܘܒܰܡܥܺܝܩܳܢ̈ܝܳܬܐ܀

9- ܐܝܟ ܡܺܝܬܺܝܢܰܢ ܒܰܚܒܨ ܡܺܝܡ܀

11- ܦܽܘܡܢ ܦܬܺܝܚ ܗܽܘ ܠܘܳܬܟܘܢ ܩܽܘܪ̈ܝܢܬܝܐ ܗ̄ ܒܦܽܘܡܐ ܘܰܒܠܒܐ ܡܰܚܒܺܝܢܢ ܠܟܘܢ܀

12- ܐܰܠܺܝܨܺܝܬܘܢ ܕܝܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟܘܢ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܗ̄ ܒܠܶܒܝ ܐܰܢܬܘܢ ܟܠܟܘܢ ܘܠܐܳ ܐܰܠܝܨ: ܠܶܒܟܘܢ ܕܝܢ ܐܰܠܝܨ  ܠܪܶܚܡܰܬܝ. ܒܰܕܠܘ ܐܰܟܡܐ ܕܪܳܚܡ ܐܢ݂ܐ ܠܟܘܢ: ܪܳܚܡܺܝܬܘܢ ܠܝ܀

13- ܘܰܪܘܰܚܘ ܚܽܘܒܟܘܢ ܠܘܳܬܝ ܒܰܦܬܚ ܪܺܝܫ ܘܘܰܐܘ܀

15- ܐܘ ܐܰܝܕܳܐ ܫܰܠܡܘܬܐ ܐܺܝܬ ܠܰܡܫܝܚܐ ܥܡ ܣܳܛܢܐ܀ ܚܰܪܩܠܝܐ: ܥܰܡ ܒܶܐܠܶܐܝܰܪ܀

16- ܐܰܝܟܢܐ ܕܰܐܡܝܪ: ܕܶܐܥܡܪ ܒܗܘܢ ܘܶܐܗܰܠܶܟ ܒܗܘܢ ܗ̄ ܒܶܐܪܰܡܝܐ ܟܬܺܝܒ܀

17- ܡܶܛܠܗܢܐ ܦܽܘܩܘ ܡ̣ܢ ܒܰܝܢܳܬܗܘܢ ܘܶܐܬܦܰܪܫܘ ܡܶܢܗܘܢ ܐܳܡܪ ܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܒܶܐܫܰܥܝܐ ܟܬܺܝܒ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

1- ܢܕܰܟܶܐ ܢܰܦܫܰܢ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܛܰܡܐܘܬܐ ܕܒܶܣܪܐ ܘܰܕܪܘܚܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܪ̈ܓܺܝܓܬܐ ܘܡ̣ܢ ܕܶܚܠܰܬ ܦܬܰܟܪ̈ܐ܀

2- ܣܰܝܒܪܘܢ ܐܚܝ̈ܢ ܒܰܫܠܝ ܒܶܝܬ܀

6- ܒܰܝܰܐܢ ܒܡܶܐܬܝܬܗ ܕܛܺܝܛܘܣ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ ܘܝܽܘܕ܀

7- ܣܰܒܪܰܢ ܓܝܪ ܒܰܫܠܝ ܒܶܝܬ ܡܩܰܫܝܬܐ܀

8- ܠܐ ܬܳܘܝܳܐ ܠܝ ܢܰܦܫܝ ܒܰܙܩܦ ܬܰܘ܀

10- ܘܡܰܦܢܝܳܐ ܠܚܰܝ̈ܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

12- ܗܰܘ ܡܰܢ ܕܡܰܣܟܰܠ ܒܗ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܘܟܽܘܦ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

10- ܠܡܶܨܒܐ ܒܩܘܫܝ ܒܶܝܬ܀

13- ܠܐ ܗܘܳܐ ܓܝܪ ܕܠܐܚܪ̈ܳܢܐ ܬܗܘܐ ܪܘܳܚܬܐ ܒܰܙܩܦ ܘܰܐܘ ܘܩܽܘܫܝ ܬܰܘ܀ ܚܰܪܩܠܝܐ: ܢܝܳܚܐ܀

14- ܕܬܶܗܘܐ ܫܰܘܝܽܘܬܐ܀ ܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܗܰܘ ܕܰܐܣܓܺܝ ܫܩܰܠ: ܠܐ ܐܶܬܝܰܬܪ ܠܗ ܗ̄ ܒܡܰܦܩܳܢܐ܀

18- ܫܰܕܰܪܢ ܕܝܢ ܥܰܡܗ ܠܐܰܚܘܢ ܗ̄ ܠܒܰܪܢܰܒܐ ܕܶܐܬܓܒܝ ܡ̣ܢ ܫܠܺܝܚ̈ܐ ܘܪ̈ܺܝܫܐ ܕܥܺܕܬܐ ܕܰܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܢܶܗܘܐ ܥܡܗ܀

19- ܗܳܟܢܐ ܕܐܦ ܡܓܶܒܳܐ ܓܒܶܐ܀ ܚܰܪܩܠܝܐ: ܟܺܝܪܘܛܘܢܝܬܝܢܐ ܗܘܳܐ܀

21- ܝܰܨܺܝܦܺܝܢܢ ܓܝܪ ܕܫܰܦܝܪ̈ܬܳܐ: ܠܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܗܐ ܒܰܠܚܘܕ: ܐܠܐ ܐܦ ܩܕܳܡ ܒܢܰܝܢ̈ܫܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܰܬܠܘ̈ܗܝ ܕܰܫܠܝܡܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

7- ܠܝܳܗܘܒܰܐܗ̱ܘ ܓܝܪ ܚܰܕܳܝܳܐ ܪܳܚܡ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܒܡܰ̈ܬܠܐ ܕܰܫܠܝܡܘܢ܀

9- ܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܒܰܕܰܪ ܘܝܰܗܒ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܗ̄ ܒܡܰܙܡܘܪܐ ܕܩܝ̄ܒ 211 ܟܬܺܝܒ܀ ܗܰܘ ܕܝܢ ܕܝܳܗܒ ܙܰܪܥܐ ܠܙܳܪܘܥܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܶܫܥܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

2- ܕܰܐܫܺܝܚ܀ ܚܰܪܩܠܝܐ ܕܰܐܡܪܰܚ܀ ܥܠ ܐܢܳܫ̈ܐ ܐܰܝܠܝܢ ܕܚܳܫܒܺܝܢ ܠܢ ܐܝܟ ܕܒܰܒܣܰܪ ܡܗܰܠܟܺܝܢܰܢ܀

4- ܙܰܝܢܐ ܓܝܪ ܕܦܳܠܚܘܬܢ: ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܒܶܣܪܐ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ܀ ܘܒܗ ܟܳܒܫܺܝܢܰܢ ܚܶܣܢ̈ܐ ܡܪ̈ܺܝܕܶܐ ܒܰܫܠܝ ܡܺܝܡ܀

10- ܕܶܐܓܪ̈ܬܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܢ ܘܚܰܣܺܝ̈ܢܳܢ. ܡܶܐܬܝܶܗ ܕܝܢ ܕܓܽܘܫܡܐ ܟܪܺܝܗ ܘܡܶܠܬܗ ܫܺܝܛܐ ܗ̄ ܐܢ̈ܫܝܢ ܡ̣ܢ ܝܺܗܘ̈ܕܝܐ ܐܳܡܪܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܛܠܬܗ ܕܠܰܘ ܐܝܟ ܡܶܠܬܗ ܕܒܶܐܓܪ̈ܬܐ ܗܳܟܢܐ ܡܶܠܬܗ ܒܦܶܓܥܳܐ܀

14- ܕܰܢܡܰܛܶܐ ܐܦ ܥܕܰܡܐ ܠܘܳܬܟܘܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀ ܚܰܪܩܶܠܝܐ: ܕܢܶܬܡܰܛܐ܀ ܡܰܛܝܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

16- ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܡܰܬܩ̈ܢܳܢ ܢܶܫܬܰܒܗܪ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

2- ܡܟܰܪܬܟܘܢ ܓܝܪ ܠܓܰܒܪܐ ܚܰܕ ܒܬܽܘܠܬܐ ܕܟܺܝܬܐ ܕܶܐܩܰܪܶܒ ܠܰܡܫܝܚܐ ܗ̄ ܐܢ̈ܫܝܢ ܐܳܡܪܝܢ: ܕܣܳܗܕܘܬܐ ܗܺܝ ܗܳܕܐ ܡ̣ܢ ܟܬܳܒܐ ܕܠܐ ܝܺܕܺܝܥ. ܗܳܕܐ ܐܶܡܪ: ܕܠܘ ܠܢܰܦܫܝ ܐܠܐ ܠܰܡܫܝܚܐ ܡܟܪܬ ܥܺܕܬܟܘܢ ܕܒܳܬܪ ܥܡܳܕܐ: ܠܐ ܐܶܫܬܚܰܛܰܬ ܐܰܟܡܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܕܰܐܒܪܗܡ ܡܟܪ ܪܰܦܩܰܐ ܠܰܒܪܗ ܐܺܝܣܚܩ܀

4- ܐܢ ܓܝܪ ܗܰܘ ܕܶܐܬܐ ܠܘܳܬܟܘܢ ܗ̄ ܓܰܒܪܐ ܡܰܛܥܝܳܢܐ܀

6- ܐܳܦܶܢ ܓܝܪ ܒܽܘܪܳܐ ܐܢ݂ܐ ܒܡܶܠܰܬܝ: ܐܠܐ ܠܐܳ ܒܺܝܕܰܥܬܝ ܗ̄ ܫܠܺܝܚ̈ܐ ܕܰܓ̈ܳܠܐ ܐܳܦܶܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܕܳܩܺܝܢ ܒܰܪܗܺܝܛܪܽܘܬܐ: ܐܶܠܐ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܗܘܢ ܐܢ݂ܐ܀

9- ܠܐ ܝܶܩܪܶܬ ܥܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܟܘܢ܀ ܚܰܪܩܠܝܐ ܠܐ ܢܶܫܶܬ܀

12- ܕܶܐܦܣܘܩ ܗܽܘ ܥܶܠܰܬܗܘܢ ܒܰܦܬܚ ܠܳܡܰܕ܀

14- ܐܶܢܗܘ ܓܝܪ ܕܣܳܛܢܐ ܡܶܬܕܰܡܐ ܒܡܠܐܟ̈ܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܗ̄ ܠܡܰܛܥܳܝܽܘ܀

15- ܠܐ ܗܘܳܬ ܪܰܒܐ ܨܒܽܘܬܐ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ܀

16- ܘܶܐܢ ܠܐ : ܐܳܦܶܢ ܐܝܟ ܣܰܟܠܐ ܩܰܒܠܘܢܝ ܒܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ ܦܳܩܽܘܕܶܐܝܬ܀

24- ܡ̣ܢ ܝܺܗܘܕ̈ܝܐ ܚܰܡܫ ܙܰܒܢ̈ܝܢ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܚܰܣܺܝܪ ܚܕܳܐ ܒܶܠܥܶܬ ܗ̄ ܒܕܶܐܠܘ ܫܰܡܠܺܝܘ ܐܰܪܒܥܝܢ ܠܐ ܬܘܒ ܡܰܦܰܣ ܠܗܘܢ ܢܳܡܘܣܐ ܕܢܶܡܚܽܘܢܳܝܗܝ܀

25- ܬܠܳܬ ܙܰܒ̈ܢܝܢ ܒܫܰܒ̈ܛܶܐ ܐܶܬܢܰܓܕܶܬ ܒܩܽܘܫܝ ܓܳܡܰܠ ܘܪܽܘܟܟ ܬܰܘ܀ ܚܰܪܩܶܠܝܐ ܐܶܬܚܰܛܪܶܬ܀

32- ܕܰܪܡܣܘܩ ܪܰܒ ܚܰܝܠܐ ܕܰܐܪܶܐܛܘܣ ܡܰܠܟܐ ܢܳܛܰܪ ܗܘܳܐ ܡܕܺܝܢܬܐ ܕܕܰܪ̈ܡܣܘܩܝܐ܀ ܚܰܪܩܠܝܐ: ܕܕܡܐܣܩ̈ܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

1- ܠܡܶܫܬܰܒܗܳܪܘ ܘܳܠܐܶ ܗ̄ ܕܬܶܕܥܘܢ ܐܰܝܠܝܢ ܣܶܒܠܶܬ܀ ܐܠܐ ܠܐ ܦܰܩܳܚ ܗ̄ ܕܰܒܪܳܡܘܬ ܪܘܚܐ ܐܶܬܬܚܶܕ܀

2- ܝܳܕܥ ܐܢ݂ܐ ܓܰܒܪܐ ܒܰܡܫܝܚܐ ܗ̄ ܗܽܘ ܠܗ ܝܳܕܥ ܕܰܒܚܰܝܠܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܬܥܰܠܝ ܠܰܫܡܝܐ ܘܟܕ ܒܳܥܶܐ ܕܢܶܕܚܽܘܩ ܡܶܢܗ ܫܽܘܒܗܪܐ: ܐܶܣܟܺܝܡܐ ܥܒܰܕ ܠܡܶܠܬܐ܀ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡ ܐܰܪܒܥܣܪ̈ܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܗ̄ ܟܠܗ ܙܰܒܢܐ ܠܐ ܐܶܡܪ ܥܠ ܓܶܠܝܳܢܗ. ܘܗܳܫܐ ܐܠܐ ܠܐ ܐܶܬܶܐܠܶܨ ܕܠܐ ܢܺܐܒܕܘܢ ܐܰܚ̈ܐ ܡ̣ܢ ܫܠܺܝܚ̈ܐ ܕܰܓ̈ܳܠܐܶ: ܠܐ ܓܠܐܳ܀ ܐܢ ܒܰܦܓܰܪ ܕܝܢ ܘܶܐܢ ܕܠܐ ܦܓܰܪ ܠܐ ܝܳܕܥ ܐܢ݂ܐ ܗ̄ ܐܢ ܒܥܰܝ̈ܢܐ ܕܦܰܓܪܐ ܐܘ ܒܗܰܘܢܐ ܚܙܺܝܬܶܗ: ܠܚܶܙܘܳܐ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢ݂ܐ܀ ܕܶܐܬܚܛܶܦ ܗܽܘ ܗܳܢܐ ܥܕܰܡܐ ܠܫܡܰܝܐ ܕܰܬܠܬܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܥܕܰܡܐ ܠܰܫܡܝܐ ܕܰܬܠܬ ܗ̄ ܥܕܰܡܐ ܠܰܚܕܐ ܡ̣ܢ ܬܠܳܬ ܡܢ̈ܰܘܳܢ ܕܡܶܬܚܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܐܰܪܥܐ ܠܰܫܡܝܐ ܐܶܬܥܰܠܝ: ܟܰܪ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܡܳܪܢ ܠܚܰܪܬܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܥܢܳܢܳܝܳܐ ܕܒܗ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܐܘ ܠܰܫ̈ܡܰܝ ܒܠܬܝ ܐܶܬܥܰܠܝ ܒܗܰܘܢܶܗ. ܕܠܰܕܡܶܬܥܰܠܐܶ ܕܰܬܠܬܐ ܗܽܘ. ܘܬܽܘܠܬܐ ܬܘܒ ܕܰܬܫܰܥ ܡܰܘܙ̈ܠܳܢ܀

4- ܕܶܐܬܚܛܶܦ ܠܦܰܪܕܰܝܣܐ ܗ̄ ܠܘ ܕܗܳܪܬܰܡܳܢ ܗܽܘ ܦܰܪܕܰܝܣܐ ܐܳܡܪ ܐܶܠܐ ܕܰܠܬܽܘܠܬܐ ܕܰܫܡܝܐ: ܘܰܠܦܰܪܕܰܝܣܐ ܐܶܬܚܛܶܦ ܪܳܡܶܙ. ܒܰܕܠܰܘ ܚܰܕ ܚܶܙܘܳܐ ܐܶܠܐ ܚܶܙ̈ܘܳܢܐ ܘܓܶܠܝܳܢ̈ܐ ܐܳܡܪ܀ ܘܰܫܡܰܥ ܡ̈ܶܠܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰ̈ܠܠܳܢ ܗ̄ ܕܰܠܥܳܠܡܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܘܠܰܘ ܠܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܠܳܚ̈ܡܳܢ. ܘܠܐ ܗܳܟܰܢܐ: ܡܽܘܫܐ: ܡ̈ܶܠܐ ܕܠܳܬܟ̈ܳܢ ܠܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܫܡܰܥ. ܘܰܥܠܗܳܝ ܐܶܬܡܨܺܝ ܠܰܡܒܰܕܳܩܽܘܬܗܶܝܢ܀

7- ܘܰܕܠܐܳ ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܒܝܰܬܺܝܪܽܘܬܐ ܕܓܶܠܝܳܢ̈ܐ: ܐܶܫܬܠܶܡ ܠܺܝ ܫܦܳܝܳܐ ܠܒܶܣܪܝ: ܡܰܠܐܟܗ ܕܣܳܛܢܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܩܰܦܰܚ ܠܝ ܕܠܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܗ̄ ܐܢܳܫ̈ܝܢ ܠܰܫܦܳܝܐ ܗܳܢܐ ܒܫܽܘܦܺܝܢܳܐ ܦܫܰܩܘ: ܕܰܡܛܰܠܶܩ ܠܗ ܒܶܣܪܗ. ܘܰܕܠܘ ܥܠ ܫܽܘܚܢܳܐ ܕܚܰܠܳܕܺܝܬܐ ܕܰܩܢܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܢܚܺܝܪ ܒܽܘܪܟܗ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪ ܚܰܣܝܐ ܝܰܥܩܘܒ ܪܳܡܶܙ. ܝܺܕܝܥܳܐ ܕܝܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܰܠܐܟܗ ܕܣܳܛܢܐ ܠܣܰܩܘܒ̈ܠܝܐ ܐܰܠܟܣܢܕܪܘܣ ܩܰܝܢܳܝܳܐ ܘܰܣܛܰܪ ܠܳܚܶܡ ܘܠܰܘ ܠܫܽܘܚܢܳܐ܀

8- ܘܥܠ ܗܳܢܐ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܝܢ ܒܥܺܝܬ ܡ̣ܢ ܡܳܪܝ ܕܢܰܦܪܶܩ ܡܶܢܝ ܗ̄ ܥܠ ܢܰܓܺܝܪܽܘܬܗ ܕܙܰܒܢܐ ܡܚܰܘܶܐ܀

11- ܕܰܐܢܬܘܢ ܬܶܣܗܕܘܢ ܥܠܰܝ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ܀

14- ܡܛܠ ܕܠܐ ܒܳܥܶܐ ܐܢ݂ܐ ܕܺܝܠܟܘܢ ܐܶܠܐ ܠܟܘܢ ܗ̄ ܕܬܺܚܽܘܢ܀

16- ܘܰܟܒܰܪ ܐܶܢܐ ܠܐ ܝܶܩܪܶܬ ܥܠܰܝܟܘܢ: ܐܠܐ ܐܝܟ ܓܰܒܪܐ ܚܳܪܥܳܐ ܒܢܶܟܠܐܳ ܓܢܰܒܬܟܘܢ ܗ̄ ܕܰܠܡܢ ܕܫܰܕܪܶܬ ܦܶܩܕܶܬ ܐܝܟ ܕܠܗ ܢܶܣܰܒ ܘܠܺܝ ܢܰܝܬܶܐ. ܘܥܰܠܗܝ ܐܰܘܣܦ܀

18- ܠܡܳܐ ܡܶܕܡ ܐܶܬܝܰܥܰܢ ܥܠܰܝܟܘܢ ܛܺܝܛܘܣ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

1- ܕܥܠ ܦܽܘܡ ܬܪܶܝܢ ܘܰܬܠܳܬܐ ܣܳܗ̈ܕܝܢ ܬܩܽܘܡܝ ܟܠ ܡܶܠܐ ܗ̄ ܒܬܶܢܝܳܢ ܢܳܡܘܣܐ ܟܬܺܝܒ܀

3- ܠܐ ܗܘܳܐ ܡܚܺܝܠ ܒܟܘܢ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

 

ܫܠܡܬ

ܐܓܪܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܠܘܬ ܩܘܪ̈ܝܢܬܝܐ

——————————–