ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܤ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ

ܬܘܒ ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ ܟܬܒܐ

ܕܦܘܠܘܤ ܫܠܝܚܐ ܛܘܒܢܐ

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܐܓܪܬܐ

ܕܦܘܠܘܤ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ

 

 

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܐܶܓܪ̈ܳܬܐ ܗܳܠܝܢ ܐܰܪܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܠܘ ܒܐܩܘܠܘܬܝܐ ܕܰܟܬܺܝܒܽܘܬܗܶܝܢ ܡܛܰܟ̈ܣܳܢ ܐܝܟ ܕܳܐܦܠܐ ܢܒܺܝ̈ܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܕܳܢܺܝܐܝܠ ܒܳܬܰܪ ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ ܣܝܡ. ܘܚܰܓܺܝ ܘܙܟܰܪܝܳܐ ܘܡܰܠܐܰܟܝ ܐܚܪ̈ܳܝܶܐ ܩܕܳܡܰܝܗܘܢ. ܘܗܳܕܐ ܕܪ̈ܽܗܘܡܳܝܶܐ ܒܪܺܝܫܐ ܣܺܝܡܐ: ܒܕܰܠܘܳܬ ܗܳܢܘܢ ܕܥܰܡ ܕܶܚܠܰܬ ܐܠܗܐ ܪܺܝܫܳܢܘܬܐ ܩܢܶܝܢ ܟܬܺܝܒܐ. ܘܰܕܡܢ ܦܛܪܘܣ ܐܶܬܬܠܡܰܕܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܨܒܳܐ ܕܢܰܘܕܥ ܐܢܘܢ ܕܶܐܬܩܪܺܝ  ܠܟܪܘܙܘܬܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܒܪܽܗܘܡܳܐܝܬ ܟܰܬܒܗ̇ ܒܩܽܘܪܝܢܬܘܣ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܛܰܪܛܝܘܣ ܟܳܬܘܒܶܗ ܘܰܒܝܰܕ ܦܽܘܒܺܝ ܡܫܰܡܫܳܢܺܝܬܳܐ ܫܰܕܪܗ̇. ܘܠܰܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܥܶܒܪܳܐܝܬ. ܘܠܰܕܫܰܪܟܳܐ ܝܰܘܢܳܐܝܬ. ܒܰܬܠܳܬܐ ܓܝܪ ܠܶܫܢ̈ܐ ܗܳܠܝܢ ܡܗܺܝܪ ܗܘܳܐ. ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ: ܡܰܘܕܶܐ ܐܢ݂ܐ ܠܐܰܠܗܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܒܠܶܫܢ̈ܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐܢ݂ܐ. ܘܩܰܕܝܫܳܐ ܐܝܘܢܢܝܣ ܒܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܺܐܡܪ̈ܐ ܣܰܝܶܟ ܠܦܽܘܫܳܩܐ ܕܶܐܓܰܪܬܐ ܗܳܕܐ܀

 

 

ܐܓܪܬܐ

ܕܦܘܠܘܤ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

1- ܦܰܘܠܘܣ ܥܰܒܕܐ ܕܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̄ ܒܕܰܠܪ̈ܰܚܺܝܩܐ ܕܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܗ: ܟܬܰܒ ܫܡܶܗ ܒܪܺܝܫ ܐܶܓܪ̈ܬܗ. ܘܟܕ ܐܶܬܬܰܣܪܰܚ ܒܰܐܢܛܝܘܟܺܝܐ: ܚܠܳܦ ܫܳܐܘܠ ܦܰܘܠܘܣ ܐܶܬܩܪܺܝ. ܘܥܰܒܕܐ ܐܘ ܟܝܳܢܳܝܐ ܗܽܘ ܐܝܟ ܒܰܪܝܐ ܕܒܳܪܝܐ. ܐܘ ܩܛܺܝܪܳܝܐ: ܐܝܟ ܡܶܙܕܰܒܢܳܢ̈ܐ. ܐܘ ܨܶܒܝܳܢܳܝܐ: ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ: ܡܘܫܶܐ ܥܰܒܕܝ. ܘܒܰܬܠܳܬܐ ܙܢܰܝ̈ܐ ܥܰܒܕܐ ܗܽܘ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܦܰܘܠܘܣ. ܒܪܺܝܬܗ ܗܽܘ. ܘܒܰܕܡܶܗ ܙܒܝܢ ܘܒܨܶܒܝܢܗ ܐܶܬܬܰܠܡܕ ܠܗ܀ ܩܰܪܝܐ ܘܰܫܠܺܝܚܐ ܗ̄ ܕܡ̣ܢ ܡܳܪܝܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܠܰܫܠܺܝܚܘܬܳܐ ܘܠܰܘ ܡ̣ܢ ܕܺܝܠܗ ܥܠ ܠܗ̇܀

10- ܘܡܶܬܚܰܢܰܢ ܐܢ̣ܐ ܒܰܦܬܳܚ ܚܶܐ ܘܢܽܘܢ܀

13- ܕܐܦ ܒܟܘܢ ܢܶܗܘܐ ܠܺܝ ܐܳܕܫܐ ܒܪܽܘܟܳܟ ܕܳܠܰܕ ܗ̄ ܦܺܐܪ̈ܐ ܕܗܰܝܡܢܘܬܐ ܙܳܪܥ ܐܢ݂ܐ ܒܟܽܘܢ܀

16- ܠܐ ܓܝܪ ܒܳܗܬ ܐܢ̣ܐ ܒܗ ܒܶܐܘܢܓܠܝܘܢ ܗ̄ ܒܰܕܣܰܓܝ̈ܐܐ ܡܚܰܣܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܕܰܢܩܶܦ ܠܓܰܒܪܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ܀ ܐܢ ܡ̣ܢ ܝܺܗܘ̈ܕܳܝܐ ܠܘܩܕܰܡ: ܘܶܐܢ ܡ̣ܢ ܐܰܪ̈ܡܳܝܐ ܒܰܦܬܳܚ ܐܳܠܰܦ ܘܰܫܠܳܝ ܪܺܝܫ ܗ̄ ܚܰܢܦ̈ܐ܀ ܐܳܪ̈ܳܡܝܐ ܕܝܢ ܒܰܙܩܳܦ ܐܳܠܰܦ ܘܪܺܝܫ ܘܡܺܝܡ ܗ̄ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܐ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܐܳܪܡ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ܀

17- ܡ̣ܢ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܠܗܰܝܡܢܘܬܐ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܠܰܚܕܰܬܐ܀ ܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܟܺܐܢܳܐ ܡ̣ܢ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܢܺܚܐ ܗ̄ ܒܚܰܒܩܽܘܩ ܟܬܺܝܒ܀

19- ܡܛܠ ܕܝܕܺܝܥܘܬܗ ܕܰܐܠܗܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗܺܝ ܒܗܽܘܢ ܗ̄ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܗܺܝ ܠܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܗ ܢܶܕܥܘܢ ܠܐܰܠܗܐ܀

20- ܟܰܣܝ̈ܬܗ ܓܝܪ ܕܰܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܬܰܪ̈ܡܝܳܬܗ ܕܥܳܠܡܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܗ ܒܣܽܘܟܳܠܐ ܡܶܬܚܙܝ̈ܢ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܡ̣ܢ ܒܪ̈ܝܬܗ ܕܥܳܠܡܐ ܠܰܥ̈ܒܳܕܐ ܟܕ ܡܶܣܬܰܟ̈ܠܳܢ ܡܶܬܚܙ̈ܝܢ ܒܪܽܘܟܳܟ ܟܽܘܦ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܒܰܒܪܺܝܬܗ ܡܶܬܚܙܐ܀

21- ܐܠܐ ܐܶܣܬܰܪܩܘ ܒܡܰܚ̈ܫܒܳܬܗܘܢ ܘܶܐܬܚܫܰܟܘ ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ ܘܫܺܝܢ܀

22- ܫܛܰܘ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܐܶܬܠܰܠܘ܀

23- ܘܕܐܪܒܥܰܬ ܪ̈ܶܓܠܝܗ̇ ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ܀

24- ܡܛܠܗܳܢܐ ܐܰܫܠܶܡ ܐܶܢܘܢ ܐܠܰܗܐ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܛܰܡ̈ܐܬܳܐ ܕܠܶܒܗܘܢ ܗ̄ ܫܒܩ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܡܰܠܟܐ ܕܫܳܒܶܩ ܥܰܒ̈ܕܘܗܝ ܠܐ ܡܶܬܛܦܺܝ̈ܣܳܢܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܐ܀

27- ܘܦܽܘܪܥܳܢܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܛܳܥܝܽܘܬܗܘܢ ܒܰܩܢܽܘܡܗܘܢ ܩܰܒܠܘܗܝ ܗ̄ ܠܰܚ̈ܕܳܕܐ ܚܰܒܠܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

17- ܐܢ ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܺܝܗܘܕܳܝܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܐܢܬ ܗ̄ ܝܺܣܰܪ̈ܠܳܝܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܡܶܛܠ ܕܒܰܙܒܢ ܦܽܘܢܳܝܐ: ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܝܗܘܕܳܐ ܝܺܨܦ ܕܢܶܣܩ ܒܰܙܒܰܢ ܟܽܘܪܳܫ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝܬ ܥܡ ܙܽܘܪܒܳܒܝܠ: ܝܺܗܘܕܳܝ̈ܐ ܐܶܬܩܪܺܝܘ ܟܠܗܘܢ. ܘܚܬܺܝܪܺܝܢ ܒܟܘܢܳܝܐ ܕܺܝܗܘ̈ܕܳܝܐ ܗ̄ ܡܰܘܕܝܳܢ̈ܐ܀ ܘܡܶܬܬܢܺܝܚ ܐܢܬ ܒܰܚܒܳܨ ܢܽܘܢ ܥܠ ܢܳܡܘܣܐ ܡܗܰܕܝܳܢܐ܀

24- ܫܡܶܗ ܓܝܪ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܛܠܬܟܘܢ ܗܽܘ ܡܶܬܓܕܦ ܒܝܬ ܥܰܡܡ̈ܐ ܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܗ̄ ܒܶܐܫܰܥܝܐ ܟܬܺܝܒ܀

26- ܠܐ ܗܐ ܥܽܘܪܠܘܬܐ ܡܶܬܚܰܫܒܳܐ ܠܗ̇ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܒܩܽܘܫܳܝ ܒܶܝܬ܀

28- ܠܐ ܗܘܳܐ ܓܝܪ ܡ̇ܢ ܕܰܒܓܶܠܝܳܐ ܗܰܘ ܗܽܘ ܝܺܗܘܕܳܝܐ ܒܰܦܬܳܚ ܗܶܐ܀

29- ܐܰܝܕܐ ܕܬܶܫܒܘܚܬܗ̇ ܠܐ ܗܘܳܬ ܡ̣ܢ ܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

4- ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܬܶܗܘܐ ܟܐܢ ܒܡܶܠܝ̈ܟ: ܘܬܙܟܶܐ ܟܕ ܕܳܝܢܺܝܢ ܠܟ ܗ̄ ܒܡܰܙܡܘܪܳܐ ܕܢ̄ܐ 15܀

5- ܐܶܢܕܝܢ ܥܰܘܠܢ ܟܺܐܢܘܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܡܩܺܝܡ: ܡܳܢܐ ܢܺܐܡܪ: ܠܡܳܐ ܥܰܘܳܠ ܗܽܘ ܐܠܗܐ ܕܡܰܝܬܐ ܪܽܘܓܙܗ ܗ̄ ܗܳܢܐ ܣܥܳܝܐ ܗܽܘ. ܕܐܢ ܗܳܝ ܕܨܰܥܪܢܝܗܝ: ܥܳܒܕܐ ܠܗ ܕܢܶܙܟܐ: ܠܡܳܢܐ ܕܳܐܢ ܠܢ ܕܗܳܘܶܝܢܢ ܥܶܠܬ ܙܳܟܽܘܬܗ܀ ܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘ ܡܰܡܠܶܠ ܐܢ݂ܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܗܳܢܘܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܣܥܳܝܐ ܗܳܢܐ܀

8- ܐܘ ܕܰܠܡܐ ܐܝܟ ܕܰܡܓܰܕܦܺܝܢ ܥܠܰܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܕܳܐܡܪܺܝܢܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܒܺܝܫ̈ܬܐ ܕܢܺܐܬܝ̈ܢ ܛܳܒ̈ܬܐ ܗ̄ ܚܰܢܦ̈ܐ ܟܕ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܫܠܺܝܚ̈ܐ ܕܳܐܡܪܝܢ: ܐܰܝܟܐ ܕܣܶܓܝܰܬ݀ ܚܛܺܝܬܐ: ܬܰܡܢ ܐܶܬܝܰܬܪܰܬ݀ ܛܰܝܒܘܬܐ: ܐܳܡܪܝܢ ܗܘܰܘ: ܕܢܰܣܓܐ ܡܳܕܝܢ ܚܛܳܗ̈ܐ ܕܬܶܣܓܐ ܛܰܝܒܘܬܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܫܳܪܶܐ ܠܰܣܥܳܝܐ ܗܳܢܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܓܝܪ ܕܡܺܝܬܢ ܠܰܚܛܺܝܬܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܢܺܚܐ ܒܗ̇ ܬܘܒ܀

10- ܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܠܰܝܬ ܟܺܐܢܐ ܐܦ ܠܐ ܚܰܕ ܗ̄ ܒܡܰܙܡܘܪܳܐ ܕܝܓ̄ 31 ܟܬܺܝܒ܀

15- ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܘܢ ܩܰܠܝ̈ܠܺܝܢ ܠܡܶܐܫܰܕ ܕܡܳܐ: ܒܶܐܫܰܥܝܐ܀

19- ܕܟܠ ܦܽܘܡ ܢܶܣܬܟܰܪ ܗ̄ ܠܐ ܐܢܳܫ ܡܨܶܐ ܕܢܶܙܕܰܕܩ ܒܢܳܡܘܣܐ ܐܦ ܠܐ ܕܠܐ ܢܶܫܪܥ ܒܗ܀

20- ܡ̣ܢ ܢܳܡܘܣܐ ܓܝܪ ܐܶܬܝܰܕܥܬ݀ ܚܛܺܝܬܐ ܗ̄ ܢܳܡܘܣܐ ܡܦܰܪܣܝܳܢܐ ܗܽܘ ܕܰܚܛܳܗ̈ܐ ܘܠܘ ܫܳܒܘܩܳܐ܀

21- ܗܳܫܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܢܳܡܘܣܐ ܟܺܐܢܘܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܐܶܬܓܰܠܝܬ݀ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܠܘ ܕܺܝܗܘ̈ܕܳܝܐ ܗܽܘ ܒܰܠܚܘܕ ܐܠܐ ܘܕܟܠܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ܀

27- ܒܰܐܝܢܳܐ ܢܳܡܘܣܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܐ؟ ܡܫܰܐܠܢܐ: ܠܐ ܦܳܣܽܘܩܳܐ܀

31- ܠܡܳܐ ܗܳܟܝܠ ܢܳܡܘܣܐ ܗܽܘ ܡܒܰܛܠܺܝܢܰܢ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ؟ ܚܳܣ. ܐܠܐ ܢܳܡܘܣܐ ܗܽܘ ܡܩܺܝܡܺܝܢܰܢ ܒܰܚܒܳܨ ܩܽܘܦ ܗ̄ ܟܕ ܢܳܡܘܣܐ ܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܠܰܡܙܕܳܩܘ ܒܰܪܢܳܫܐ: ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܥܶܒܕܬ݀ ܗܳܕܐ ܘܩܰܝܶܡܬܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

2- ܐܶܠܘ ܓܝܪ ܐܰܒܪܳܗܡ ܡ̣ܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܐܶܙܕܰܕܰܩ ܗܘܳܐ: ܐܝ̣ܬ ܗܘܳܐ ܠܗ ܫܽܘܒܗܳܪܐ: ܐܠܐ ܠܐ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܒܰܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ ܡܶܫܬܰܒܗܪ ܗܘܳܐ ܘܠܘ ܒܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܡܶܫܬܟܢܐ܀

3- ܡܳܢܐ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܟܬܳܒܐ ܒܰܪܒܳܨ ܐܳܠܰܦ܀ ܒܰܨܚܳܚܐ: ܒܰܙܩܳܦܐ܀ ܕܗܰܝܡܶܢ ܐܰܒܪܗܡ ܠܐܰܠܗܐ ܘܶܐܬܚܰܫܒܰܬ݀ ܠܗ ܠܙܰܕܺܝܩܘ ܗ̄ ܕܰܒܪܺܝܬܐ܀

4- ܠܡ̇ܢ ܕܦܳܠܰܚ ܒܰܙܩܳܦ ܦܶܐ܀

5- ܠܗܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܦܠܰܚ ܒܰܫܠܳܝ ܦܶܐ܀

7- ܕܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܒܩ ܠܗܘܢ ܗ̄ ܒܡܰܙܡܘܪܳܐ ܕܠܒ̄ 23 ܟܬܺܝܒ܀

11- ܐܳܬܳܐ ܗܽܘ ܓܝܪ ܫܰܩܠܗ̇ ܠܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܗ̄ ܟܕ ܗܰܝܡܢܘܬܐ ܠܐ ܬܶܗܘܐ ܣܪܺܝܩܳܐ: ܐܳܬܳܐ܀

17- ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܣܳܡܬܳܟ ܐܰܒܐ ܠܣܽܘܓܐܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܒܰܒܪܺܝܬܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܡ̣ܢ ܐܰܒܪܰܡ ܐܰܒܪܳܗܡ ܐܶܬܩܪܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

2- ܠܛܰܝܒܘܬܳܐ ܗܳܕܐ ܕܒܗ̇ ܩܳܝܡܺܝܢܢ ܒܰܙܩܳܦ ܩܽܘܦ܀

3- ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܐܘܠܨܳܢܐ ܡܣܰܝܒܪܳܢܘܬܐ ܓܳܡܰܪ ܒܰܢ ܗ̄ ܡܳܠܟ ܠܢ ܕܠܐ ܢܶܬܩܛܥ ܒܢܶܣܝܘ̈ܢܶܐ܀

4- ܘܰܡܣܰܝܒܪܳܢܘܬܐ ܒܽܘܩܳܝܐ ܗ̄ ܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܘܬܳܐ ܡܶܬܒܚܪ ܐܢܳܫ܀ ܘܒܽܘܩܳܝܐ ܣܒܪܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܣܰܒܪ ܠܐ ܡܣܰܝܒܪ: ܐܦ ܠܐ ܡܶܬܒܩܐ: ܣܰܒܪܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܰܒܗܬ: ܡܛܠ ܕܚܽܘܒܗ ܕܰܐܠܗܐ ܡܫܰܦܰܥ ܒܰܦܬܳܚ ܫܺܝܢ ܘܦ ܥܠ ܠܶܒܘ̈ܬܢ܀

7- ܚܠܳܦ ܛܳܒ̈ܐ ܓܝܪ ܛܳܟ ܗ̄ ܟܒܰܪ ܡܰܡܪܰܚ ܐܢܳܫ ܠܰܡܡܬ ܗ̄ ܥܰܣܩܳܐܝܬ ܡܒܰܣܪ ܐܢܳܫ ܥܠ ܡܰܘܬܐ܀

11- ܕܒܗ ܗܽܘ ܩܰܒܶܠܢ ܬܰܪܥܘܬܐ ܒܰܪܒܳܨ ܒܶܝܬ܀

14- ܐܠܐ ܐܰܡܠܟ ܡܰܘܬܐ ܡ̣ܢ ܐܳܕܡ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܡܽܘܫܐ ܗ̄ ܡܰܘܬܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܡ̣ܢ ܐܳܕܡ ܓܝܪ ܥܕܰܡܐ ܠܡܽܘܫܐ ܓܠܐܶ ܗܘܳܐ ܒܥܳܠܡܐ ܫܽܘܠܛܳܢ ܣܳܛܢܐ ܘܰܚܛܺܝܬܐ ܠܐ ܚܫܺܝܒܐ ܗܘܳܬ ܚܛܺܝܬܐ ܒܰܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܢܳܡܘܣܐ. ܘܡ̣ܢ ܡܽܘܫܶܐ ܥܕܰܡܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܒܰܙܒܰܢ ܡܶܬܓܠܐܶ ܗܘܳܐ ܘܒܰܙܒܰܢ ܡܶܬܚܰܦܐ. ܘܡ̣ܢ ܡܫܺܝܚܐ ܥܕܰܡܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܐܝܟ ܓܰܢܳܒܐ ܡܰܛܥܶܐ܀

15- ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܐܝܟ ܫܽܘܪܥܬܐ: ܗܳܟܢܐ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܗ̄ ܚܛܺܝܬܗ ܕܳܐܕܡ ܠܐܰܚܪ̈ܳܝܐ ܙܟܝܬ݀ ܛܰܝܒܘܬܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܠܩܰܕܡ̈ܝܐ ܘܠܐܰܚܪ̈ܳܝܐ ܐܗܢܝܬ݀܀ ܒܣܰܓܝ̈ܐܐ ܬܶܬܝܰܬܪܝ ܒܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ܀

20- ܡܰܥܠܳܢܐ ܕܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܠܢܳܡܘܣܳܐ ܕܬܶܣܓܐ ܚܛܺܝܬܐ ܗ̄ ܕܬܶܬܒܨܪܝ ܚܛܺܝܬܐ ܐܶܬܺܝܗܒ ܢܳܡܘܣܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܰܒܓܶܕܫܐ ܗܝ ܕܰܒܗܶܦܟܐ ܗܘܳܬ ܒܝܕ ܡܗܰܡܝܢܘܬܳܐ ܕܰܡܩܰܒܠܳܢܘ̈ܗܝ܀ ܘܟܰܪ ܕܣܶܓܝܬ݀ ܚܛܺܝܬܐ ܬܰܡܢ ܐܶܬܝܰܬܪܰܬ݀ ܛܰܝܒܘܬܐ ܗ̄ ܠܘܳܬ ܥܰܡܡ̈ܐ ܚܰܢܦ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

10- ܕܡܺܝܬ ܓܝܪ ܠܰܚܛܝܬܐ ܗ̱ܘ ܡܺܝܬ: ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ܀

13- ܐܝܟ ܐܢܳܫ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܡܺܝ̈ܬܐ ܚܝܰܝܬܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ܀

16- ܘܐܢ ܠܡܰܫܡܰܥ ܐܶܕܢܳܐ ܕܟܺܐܢܘܬܳܐ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܩܰܕܡܝܬܐ܀

17- ܕܥܒ̈ܕܐ ܗܰܘܝܬܘܢ ܕܰܚܛܝܬܐ ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ܀

21- ܘܡܳܢܐ ܐܕܫܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܟܘܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܗ̄ ܦܺܐܪܐ܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܐ ܒܳܗܬܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܗ ܗ̄ ܦܽܘܢܳܝܐ ܗܽܘ ܗ̇ܢܐ ܕܦܶܬܓܳܡܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

6- ܗܳܫܐ ܕܝܢ ܐܶܬܒܰܛܰܠܢ ܡ̣ܢ ܢܳܡܘܣܐ ܗ̄ ܥܰܬܝ̣ܩܐ܀ ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܡܶܟܺܝܠ ܒܚܕܬܘܬܐ ܕܪܘܚܳܐ ܗ̄ ܢܳܡܘܣܐ ܚܰܕܬܐ ܘܪܘܚܳܢܝܐ܀

7- ܠܐ ܓܝܪ ܪܶܓܬܐ ܝܳܕܥ ܗܺܘܝܬ ܗ̄ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܗܺܝ ܐܰܛܥܝܰܬܢܝ ܘܒܗ̇ ܩܛܠܬܰܢܝ܀

13- ܐܠܐ ܚܛܺܝܬܐ ܕܶܬܬܚܙܐ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗܝ ܒܰܦܬܳܚ ܚܶܐ ܘܰܙܩܳܦ ܛܶܝܬ ܗ̄ ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܒܶܐܣܟܺܝܡܐ ܕܙܰܕܺܝܩܘܬܳܐ ܬܫܬܡܫܝ܀

14- ܘܰܡܙܰܒܰܢ ܐܢ݂ܐ ܠܰܚܛܺܝܬܐ ܗ̄ ܒܗܳܝ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܐܢ݂ܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܕܰܨܠܐܶ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ܀

18- ܕܶܐܨܒܶܐ ܓܝܪ ܒܛܳܒܬܐ ܦܫܺܝܩ ܠܝ̣: ܕܶܐܣܥܪܝܗ̇ ܕܝܢ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢ݂ܐ ܗ̄ ܗܳܝ ܕܢܶܕܰܥ ܐܢܳܫ ܠܰܡܝܰܬܪܘܬܳܐ ܦܫܺܝܩܐ ܡ̣ܢ ܗܳܝ ܕܢܶܣܥܘܪ܀

23- ܚܳܙܶܐ ܐܢ݂ܐ ܕܝܢ ܢܳܡܘܣܐ ܕܪܥܝܢܝ ܗ̄ ܚܝ̈ܠܐ ܦܰܓܪ̈ܢܝܐ܀

24- ܕܳܘܝܳܐ ܐܢ݂ܐ ܒܰܪܢܳܫܐ: ܡܰܢܘ ܢܦܰܨܝܢܝ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ ܗ̇ܢܐ ܕܡܰܘܬܐ ܗ̄ ܡܚܺܝܠܐ ܘܫܰܒܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

3- ܫܰܕܪ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܗ ܒܰܕܡܘܬܐ: ܕܒܶܣܪܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ: ܡܶܛܠܬܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܕܢܚܰܝܒܝܗ̇ ܗ̄ ܡܚܰܘܐ ܕܒܶܣܪܐ ܕܳܐܕܳܡ ܩܕܳܡ ܕܢܶܚܛܶܐ ܠܒܫ ܡܳܪܢ܀

9- ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܰܝܬܘܢ ܒܰܒܣܰܪ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀ ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܢܳܫ ܠܰܝܬ ܒܗ ܪܘܚܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܢܳܫ ܐܺܝܬ ܒܗ ܐܡ̇ܪ܀ ܗ̇ܢܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܺܝܠܗ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ ܗ̄ ܠܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܕܺܝܠܗ ܐܠܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܟܕ ܩܰܕܡ ܐܡ̣ܪ: ܕܬܰܪܥܺܝܬܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܡܰܘܬܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܳܪܟܐ ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܝܰܘܢܳܝܐ: ܚܰܬܺܝܬ܀

13- ܐܶܢܓܶܝܪ ܒܰܒܣܰܪ ܚܳܐܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܰܙܩܳܦ ܚܶܐ ܘܰܪܒܳܨ ܝܽܘܕ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܒܰܦܬܳܚ ܚܶܐ ܘܰܚܒܳܨ ܝܽܘܕ܀

14- ܐܰܝܠܶܝܢ ܓܝܪ ܕܰܒܪܘܚܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ ܒܰܕܝܰܘܢܳܝܐ ܡܶܬܢܰܓܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܒܪܽܘܟܳܟ ܓܳܡܰܠ܀

15- ܕܒܗ̇ ܩܳܪܶܝܢܢ ܐܰܒܰܐ ܐܰܒܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ ܡܩܰܫܰܝܬܐ ܗ̄ ܒܗܳܢܐ ܥܳܠܡܐ܀ ܐܰܒܘܢ: ܒܥܳܠܡܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܝܰܬܝܪ ܦܰܪܗܣܝܐܝܬ ܐܰܒܐ ܕܺܝܠܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܘܠܘ ܐܰܒܐ ܠܐ ܡܬܰܚܡܳܐܝܬ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܰܒܒܰܐ ܗܰܘ ܐܰܒܘܢ܀

19- ܟܠܗ̇ ܓܝܪ ܒܪܺܝܬܐ ܡܣܰܒܪܳܐ ܘܰܡܣܰܟܝܐ ܠܓܶܠܝܳܢܐ ܕܰܒܢ̈ܘܗܝ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܟܠܗܘܢ ܟܝܳܢ̈ܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܐ ܡܣܰܟܝܢ ܕܬܬܓܠܐܶ ܒܪܘܬܳܢܘܬܢ ܠܐܰܠܗܐ ܒܥܳܠܡܐ ܕܰܥܬܺܝܕ܀

20- ܒܪܺܝܬܐ ܓܝܪ ܐܶܫܬܰܥܒܕܰܬ݀ ܠܰܣܪܺܝܩܘܬܐ ܗ̄ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܪ̈ܘܚܳܢܶܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܐ ܕܰܒܢܰܝܢ̈ܫܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܐ܀ ܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܗ̇: ܐܠܐ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܕܫܰܥܒܕܗ̇ ܗ̄ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܐ ܐܰܠܗܝܐ܀ ܥܠ ܣܰܒܪܐ ܗ̄ ܕܛܳܒܬܐ ܕܗܳܘܝܐ ܠܐܢܳܫܘܬܐ܀

21- ܕܐܦ ܗ̣ܝ ܒܪܺܝܬܐ ܬܶܬܚܰܪܰܪܝ ܡ̣ܢ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܕܰܚܒܠܐ ܗ̄ ܒܫܘܢܳܝܢ ܕܡ̣ܢ ܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܡܰܓܗܝܢ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܡ̣ܢ ܢܳܛܘܪܘܬܰܢ. ܘܐܢܳܫ̈ܝܢ: ܥܠ ܬܶܫܡܫܬܐ ܕܢܰܗܝܪ̈ܶܐ ܕܒܰܪܩܺܝܥܐ ܢܳܣܒܝܢ ܠܗܳܠܝܢ ܦܶܬܓܡ̈ܐ܀ ܒܚܪܘܪ̈ܐ ܕܬܶܫܒܘܚܬܐ ܕܰܒܢܝ̈ܐ ܕܰܐܠܗܐ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܒܚܽܘܪܳܪܐ܀

22- ܡܶܬܬܰܢܚ̈ܢ ܘܰܡܚܰܒ̈ܠܳܢ ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ܀

24- ܕܰܒܣܰܒܪܳܐ ܗܽܘ ܚܝܰܝܢ ܒܰܦܬܚ ܝܽܘܕ܀ ܣܰܒܪܳܐ ܕܝܢ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܣܰܒܪܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

26- ܡܳܢܐ ܓܝܪ ܢܨܰܠܐ ܐܰܟܡܐ ܕܘܳܠܐ ܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܗ̄ ܠܐܳ ܡܬܝܰܐܒܺܝܢܢ ܠܛܳܒ̈ܬܐ ܕܰܡܠܺܝ̈ܟܳܢ ܠܢ: ܒܰܕܠܐܳ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢ ܠܢ. ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ: ܠܐ ܡܶܬܒܥܶܐ܀ ܐܠܐ ܗܺܝ ܪܘܚܳܐ ܡܨܰܠܝܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܗ̄ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܛܰܝܒܘܬܳܐ ܘܫܽܘܟܳܢܐ ܕܡܶܬܝܗܒ ܠܰܢ ܡ̣ܢ ܐܰܠܗܐ. ܒܗ ܝܕܥܺܝܢܰܢ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܗܘܰܘ ܥܠܰܝܢ ܘܰܡܨܰܠܝܢܰܢ: ܘܥܰܠܗܝ ܐܡ̣ܪ: ܕܪܘܚܳܐ ܡܨܰܠܝܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܀ ܒܬܶܢ̈ܚܳܬܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡ̈ܠܠܳܢ ܗ̄ ܗܺܝ ܛܰܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܳܐ ܕܡܶܬܝܰܗܒܳܐ ܠܢ ܡܰܕܪܟܳܐ ܠܗܶܝܢ ܘܰܡܨܰܠܝܳܐ ܕܢܶܩܢܐ ܐܶܢܝܢ܀

27- ܕܡܳܐܫ ܕܝܢ ܠܶܒܘ̈ܬܐ: ܗܽܘ ܝܳܕܥ ܡܳܢܐ ܗܺܝ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܕܪܘܚܳܐ ܗ̄ ܡܳܢܐ ܒܳܥܝܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

30- ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܢ ܕܩܰܕܶܡ ܪܫܰܡ: ܠܗܘܢ ܩܪܐ ܗ̄ ܠܰܣܒܰܪܬܗ܀ ܘܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܪܐ ܠܗܘܢ ܙܰܕܶܩ ܗ̄ ܒܰܥܡܳܕܐ܀ ܘܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܙܰܕܩ ܠܗܘܢ ܫܰܒܚ ܗ̄ ܒܚ̈ܰܝܠܐ ܕܰܣܥܰܪ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܘܢ܀

33- ܡ̇ܢܘ ܢܶܩܒܘܠ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܢܶܪܫܐ: ܥܠ ܓܒܰܝ̈ܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܢܺܐܡܪ ܕܠܐ ܫܳܘܶܝܢ ܠܛܰܝܒܘܬܐ ܕܩܰܒܶܠܘ܀

36- ܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܡܶܛܠܬܳܟ ܟܠܝܘܡ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ ܗ̄ ܒܡܰܙ̄ܡ. ܕܩܕ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

3- ܡܨܰܠܐ ܗܘܺܝܬ ܓܝܪ: ܕܐܢ̇ܐ ܩܢܽܘܡܝ ܚܶܪܡܐ ܐܶܗܘܐ ܡ̣ܢ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̄ ܠܘ ܕܢܬܦܪܫ ܡ̣ܢ ܡܫܺܝܚܐ ܡܨܰܠܐ: ܗܰܘ ܕܟܠܗ̇ ܒܪܺܝܬܐ ܠܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܬܶܦܪܫܝܘܗܝ ܡܶܢܗ ܐܶܡܪ. ܐܠܐ ܕܚܶܪܡܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܢܶܕܪܐ ܢܶܗܘܐ ܚܠܳܦܰܝܗܘܢ ܡܰܚܒ ܐܘ ܕܢܶܬܓܠܶܙ ܡ̣ܢ ܐܺܝܩܳܪܐ ܘܗܶܢܘܢ ܢܶܬܝܰܩܪܘܢ. ܘܗܳܕܐ ܠܗܳܝ ܕܡܽܘܫܐ ܕܳܡܝܳܐ ܕܐܡ̣ܪ: ܐܢ ܬܶܫܒܽܘܩ ܠܥܰܡܐ ܚܛܳܗ̈ܗܘܝ: ܘܐܠܐ ܥܛܺܝܢܝ ܡ̣ܢ ܣܶܦܪܳܟ ܕܰܟܬܰܒܬ܀

4- ܕܕܺܝܠܗܘܢ ܗܘܳܬ ܒܰܒܠܳܥ ܗܶܐ ܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܐ܀

5- ܘܡܶܢܗܘܢ ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܒܣܰܪ: ܕܐܝ̣ܬܘܗܝ ܐܰܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܗ̄ ܢܶܬܒܠܡܘܢ ܡܳܕܝܢ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܕܰܠܗܳܝ ܕܝܠܶܕܬܗ ܒܰܒܣܪ: ܠܘ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܗܐ ܐܳܡܪܝܢ܀

6- ܠܐ ܗܘܳܐ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܕܡ̣ܢ ܝܺܣܪܐܝܠ: ܐܺܝܬܝܗܘܢ ܝܺܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܝܰܥܩܘܒ ܡ̣ܢ ܕܰܚܙܳܐ ܠܐܰܠܗܐ: ܗܳܟܢܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܘܠܘ ܟܠܗܘܢ ܐܶܫܬܘܝܘ ܠܗܳܕܐ܀

7- ܐܦ ܠܐ ܡܶܛܠ ܕܡ̣ܢ ܙܰܪܥܶܗ ܐܢܘܢ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܟܠܗܘܢ ܒܢܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܒܢ̈ܝ ܐܝ̣ܫܡܰܥܺܝܠ ܠܘ ܒܢܰܝ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ܀ ܕܒܐܝܣܚܳܩ ܢܶܬܩܪܶܐ ܠܟ ܙܰܪܥܳܐ ܟܬܺܝܒܳܐ ܒܐܘܪܝܬܐ܀

10- ܐܠܐ ܐܦ ܪܰܦܩܰܐ ܟܕ ܥܰܡ ܚܰܕ ܐܒܘܢ ܐܺܝܣܚܳܩ: ܐܝ̣ܬ ܗܘܳܐ ܠܗ̇ ܫܰܘܬܦܘܬܳܐ ܗ̄ ܡܚܰܘܶܐ ܕܠܘ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܚܺܐܪܬܳܐ ܗܽܘ ܐܝ̣ܣܚܩ ܐܶܬܓܒܺܝ: ܒܕܳܐܦ ܝܰܥܩܘܒ ܘܥܺܣܘ ܡ̣ܢ ܚܕܳܐ ܐܢܘܢ ܚܺܐܪܬܐ. ܚܰܕ ܐܶܬܪܚܡ ܘܐܚܪܺܢܐ ܐܶܣܬܠܺܝ. ܠܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܝܳܐܝܽܘܬ ܐܰܒܗ̈ܐ ܢܶܚܫܽܘܒ ܥܶܠܰܬ ܓܒܝܘܬܐ ܐܠܐ ܠܨܶܒܝܳܢܐ ܛܳܒܐ ܕܠܐܰܠܗܐ ܩܳܕܡ ܡܶܬܺܝܕܰܥ܀

11- ܥܰܕܠܐܳ ܢܶܬܝܠܕܘܢ ܒܢܝ̈ܗ̇ ܘܠܐ ܢܶܣܥܪܘܢ ܛܳܒܬܐ ܐܘ ܒܺܝܫܬܐ: ܩܰܕܡܰܬ݀ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ݀ ܓܰܒܝܘܬܗ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܠܘ ܐܝܟ ܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܰܦܩܳܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܐ ܓܳܒܐ ܐܘ ܡܰܣܠܐ ܐܰܠܗܐ ܐܠܐ ܩܕܳܡ ܝܺܠܺܝܕܘܬܐ ܝܳܕܥ ܥܬܺܝ̈ܕܳܬܐ܀

12- ܐܶܬܐܡܰܪ ܓܝܪ ܕܩܰܫܺܝܫܳܐ ܢܶܗܘܐ ܥܰܒܕܐ ܠܰܙܥܽܘܪܐ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܢܶܬܥܒܕܕ܀

13- ܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܰܠܝܰܥܩܘܒ ܪܶܚܡܶܬ ܘܰܠܥܺܣܘ ܣܢܺܝܬ ܗ̄ ܒܡܰܠܐܰܟܺܝ ܟܬܺܝܒ܀

15- ܐܶܪܰܚܡ ܥܠ ܐܰܝܢܐ ܕܡܪܚܡ ܐܢ݂ܐ ܘܶܐܚܽܘܢ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܚܳܐܢ ܐܢ݂ܐ: ܐܶܬܐܡܰܪ ܠܡܘܫܶܐ ܒܡܰܦܩܳܢܐ܀

17- ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܒܰܟܬܳܒܐ ܠܦܶܪܥܘܢ: ܕܠܗ̇ ܠܗܳܕܐ ܐܰܩܝܡܬܟ: ܒܡܰܦܩܳܢܐ ܟܬܺܝܒ܀

20- ܕܰܠܡܐ ܐܳܡܪܳܐ ܓܒܺܝܠܬܐ ܠܡ̇ܢ ܕܓܰܒܠܗ̇: ܒܶܐܫܰܥܝܐ܀

21- ܐܘ ܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܦܰܚܳܪܐ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܘܰܙܩܳܦ ܚܶܐ܀

25- ܕܠܐ ܗܘܰܘ ܥܰܡܝ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

28- ܡܶܠܬܐ ܓܪܡ ܘܰܦܣܩ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܡܶܠܬܐ ܓܝܪ ܓܳܡܰܪ ܘܦܳܣܶܩ ܒܙܰܕܺܝܩܘܬܐ܀

32- ܐܬܬܩܶܠܘ ܒܰܪܒܳܨ ܩܽܘܦ ܓܝܪ ܒܟܺܐܦܐ ܕܬܽܘܩܰܠܬܐ܀

33- ܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܗܐ ܣܳܐܶܡ ܐܢ݂ܐ ܒܨܶܗܝܘܢ ܟܺܐܦܐ ܕܬܽܘܩܰܠܬܐ ܘܫܰܪܟܐ: ܒܶܐܫܰܥܝܐ ܟܬܺܝܒ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

2- ܡܣܰܗܕ ܐܢ݂ܐ ܓܝܪ ܥܠܰܝܗܘܢ: ܕܰܛܢܳܢܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܺܝܬ ܒܗܘܢ ܐܠܐ ܠܘ ܒܺܝܕܰܥܬܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܣܳܗܕ ܐܢ݂ܐ ܠܗܘܢ ܓܝܪ: ܕܰܛܢܳܢܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܺܝܬ ܠܗܘܢ܀

6- ܕܠܐ ܬܺܐܡܪ ܒܠܶܒܳܟ: ܕܡܰܢܘ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܐ ܘܰܐܚܬ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܗ̄ ܠܗܳܝ ܕܒܬܢܝܳܢ ܢܳܡܘܣܐ ܥܠ ܢܳܡܘܣܐ ܐܰܡܝܪܐ: ܘܥܠ ܡܫܺܝܚܐ ܢܳܣܶܒ ܠܗ̇ ܫܠܺܝܚܐ ܐܪܳܙ ܐ̱ܚܝܢܽܘܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܚ̈ܕܳܕܶܐ܀

11- ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܟܬܳܒܐ: ܕܟܠ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܗ ܠܐ ܢܶܒܗܰܬ: ܒܶܐܫܰܥܝܳܐ ܟܬܺܝܒ܀

12- ܘܰܒܗܳܕܐ ܠܐ ܦܰܪܫ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܘܰܪܒܳܨ ܪܺܝܫ܀ ܠܐ ܠܺܝܗܘܕܳܝ̈ܐ ܘܠܐ ܠܐܰܪ̈ܡܳܝܐ܀

13- ܟܠ ܓܝܪ ܕܢܶܩܪܐ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܢܺܚܐ: ܒܝܘܐܝܠ܀

15- ܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܡܳܐ ܝܳܐܝ̈ܢ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܘܢ ܕܡܣܰܒܪ̈ܝ ܫܠܳܡܐ ܗ̄ ܒܶܐܫܰܥܝܳܐ ܘܒܢܚܽܘܡ܀

18- ܘܗܐ ܒܟܠܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܒܪܬ ܩܠܗܘܢ ܗ̄ ܒܡܰܙ̄ܡ. ܕܝ̄ܛ܀

19- ܐܰܛܶܢܟܘܢ ܒܥܰܡ ܕܠܐ ܝܽܘܕ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

3- ܡܳܪܝ: ܠܰܢܒܺܝ̈ܝܰܟ ܩܰܛܠܘ ܘܰܠܡܰܕܒ̈ܚܰܝܟ ܣܰܚܦܘ ܗ̄ ܒܰܣܦܳܪ ܡܰܠܟ̈ܐ ܟܬܺܝܒ܀

4- ܠܐ ܒܪܶܟܘ ܒܰܪܒܳܨ ܪܺܝܫ ܘܠܐ ܣܓܶܕܘ ܠܒܰܥܠܐܳ܀

7- ܫܪܟܗܘܢ ܕܝܢ ܐܶܬܥܰܘܪܘ ܒܠܶܒܗܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܥܶܐ܀

8- ܕܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܐܰܠܗܐ ܪܘܚܳܐ ܡܕܰܥܪܢܝܬܐ܀ ܚܰܪܩܳܠܳܝܐ: ܕܡܬܬܰܘܝܳܢܘܬܐ܀

11- ܐܠܐ ܒܬܽܘܩܠܰܬܗܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܠܳܡܰܕ܀

13- ܠܬܶܫܡܫܬܝ ܡܫܰܒܰܚ ܐܢ݂ܐ ܗ̄ ܕܶܐܬܗܰܝܡܢܬ ܣܒܰܪܬܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ܀

14- ܕܰܠܡܐ ܐܰܛܶܢ ܠܰܒܢ̈ܝ ܒܶܣܪܝ ܗ̄ ܐܰܪܓܶܙ ܠܺܝܗܘ̈ܕܝܐ ܒܗܳܟܰܢ܀

16- ܘܐܢ ܥܩܳܪܐ ܩܕܺܝܫ ܗܽܘ ܗ̄ ܐܰܒܗ̈ܬܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܐ܀ ܐܳܦ ܣܘܟ̈ܐ ܗ̄ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ܀

17- ܘܐܢ ܡ̣ܢ ܣܘܟ̈ܐ ܐܶܬܦܫ̈ܚ ܗ̄ ܥܶܒܪ̈ܳܝܐ ܕܠܐ ܗܰܝܡܶܢܘ܀ ܘܐܢܬ ܕܙܰܝܬܐ ܐܰܢܬܐ ܕܒܰܪܐ ܐܬܶܛܥܶܡܬ ܒܕܽܘܟܝ̈ܬܗܶܝܢ ܗ̄ ܐܢܬܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܕܗܰܝܡܢܬܘܢ ܒܕܽܘܟܬ ܝܺܗܘܕܝ̈ܐ ܕܶܐܬܥܩܪܘ ܒܝܕ ܠܐ ܗܰܝܡܢܘܬܗܘܢ: ܐܶܬܢܨܒܬܘܢ܀

19- ܐܶܬܛܥܡ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܐܶܬܬܛܥܡ܀

21- ܢܚܽܘܣ ܒܰܫܠܳܝ ܢܽܘܢ܀

23- ܢܰܛܥܡ ܐܢܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܢܽܘܢ܀

24- ܟܡܳܐ ܗܳܟܝܠ ܗܳܢܘܢ ܐܢ ܢܶܬܛܥܡܘܢ ܒܙܰܝܬܐ ܕܰܟܝܳܢܗܘܢ ܗ̄ ܡܩܰܠܣ ܠܺܝܗܘܕܳܝ̈ܐ ܐܢ ܢܗܰܝܡܢܘܢ܀

26- ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܕܢܺܐܬܐ ܡ̣ܢ ܨܶܗܝܘܢ ܦܳܪܘܩܳܐ ܗ̄ ܒܶܐܫܰܥܝܳܐ ܟܬܺܝܒ܀

28- ܘܰܒܓܰܒܝܘܬܳܐ ܚܰܒܝܒܺܝܢ ܒܰܚܒܳܨ ܒܶܝܬ܀

29- ܠܐ ܓܝܪ ܗܳܦܟ ܐܰܠܗܐ ܒܡܰܘܗܰܒܬܶܗ ܘܰܒܩܶܪܝܢܗ ܗ̄ ܡܶܬܩܰܒܠܺܝܢ ܐܢ ܦܳܢܝܢ܀

32- ܚܒܫ ܓܝܪ ܐܰܠܗܐ ܠܟܠܢܳܫ ܒܠܐܳ ܡܶܬܛܦܺܝܣܳܢܘܬܐ ܕܥܠ ܟܠܢܳܫ ܢܪܰܚܡ ܗ̄ ܟܕ ܫܰܠܺܝ̈ܛܰܝ ܒܝܳܬܐ ܒܪܳܐ ܐܢܘܢ ܠܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐ: ܡܟܳܢܘܬ ܗܳܝ ܕܢܶܬܛܦܺܝܣܘܢ ܘܰܕܠܐ ܢܶܬܛܦܺܝܣܘܢ ܝܗܒ ܠܗܘܢ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܥܠ ܛܳܒ̈ܐ ܒܟܺܐܢܘ ܕܶܐܬܛܦܺܝܣܘ ܡܪܚܡ. ܘܥܠ ܒܺܝܫ̈ܐ ܕܠܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣܘ ܒܛܰܝܒܽܘ ܟܕ ܬܳܝܒܺܝܢ ܡܪܚܡ܀

34- ܡܰܢܘ ܓܝܪ ܝܺܕܥ ܪܶܥܝܳܢܗ ܕܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܒܶܐܫܰܥܝܳܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

11- ܘܠܐ ܚܒܰܢܢܝܢ ܒܰܦܬܳܚ ܒܶܝܬ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܪܳܒܨܺܝܢ܀

19- ܟܬܺܝܒ ܗܽܘ ܓܝܪ: ܕܐܢ ܠܐ ܬܶܥܒܶܕ ܕܺܝܢܐ ܠܢܰܦܫܳܟ: ܐܢ̇ܐ ܐܶܥܒܶܕ ܕܺܝܢܳܟ: ܒܬܢܝܳܢ ܢܳܡܘܣܐ܀

20- ܘܐܢ ܟܦܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܟ: ܒܡ̈ܠܐܶ ܕܰܫܠܶܝܡܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

1- ܟܠ ܢܦܶܫ ܠܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܪܰܒܘܬܳܐ ܬܶܫܬܥܒܰܕܝ. ܠܝܬ ܓܝܪ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܡ̣ܢ ܐܰܠܗܐ ܗܘ ܗ̄ ܡܳܕܶܝܢ ܡ̇ܢ ܕܩܳܐܡܶ ܠܘܩܒܰܠ ܫܽܘܠܛܳܢܐ: ܠܘܩܒܰܠ ܐܰܠܗܐ ܩܳܐܶܡ܀

3- ܕܰܝ̈ܢܶܐ ܓܝܪ ܠܐ ܗܘܰܘ ܕܶܚܠܬܳܐ ܠܰܥ̈ܒܳܕܐ ܛܳܒ̈ܐ ܐܠܐ ܠܒܺܝܫ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܠܐ ܐܺܝܬܝܗܘܢ ܕܕܶܚܠܬܳܐ ܗ̄ ܒܺܝܫܐ ܕܳܚܠ ܡ̣ܢ ܕܰܝܳܢܐ ܘܠܰܘ ܛܳܒܐ܀

6- ܡܛܠ ܗܳܢܐ ܐܦ ܟܣܶܦ ܪܺܝܫܳܐ ܝܳܗܒܺܝܬܘܢ ܗ̄ ܕܢܳܛܪ ܠܟܘܢ ܡ̣ܢ ܒܺܝܫ̈ܬܐ܀

7- ܠܡ̇ܢ ܕܰܟܣܶܦ ܪܺܝܫܐ: ܟܣܦ ܪܺܝܫܐ ܘܠܡܰܢ ܕܡܰܟܣܐ ܡܰܟܣܐ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܗ̄ ܟܣܶܦ ܪܺܝܫܐ ܚܠܳܦ ܩܢܽܘܡܐ ܡܶܬܺܝܗܒ ܘܡܰܟܣܐ ܚܠܳܦ ܥ̈ܰܠܠܬܐ ܘܬܓܪ̈ܳܬܐ܀

8- ܘܠܐܢܳܫ ܠܐ ܬܚܽܘܒܘܢ ܡܶܕܡ ܒܰܥܨܳܨ ܚܶܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܶܬܚܰܝܒܘܢ ܒܐܢܳܫ܀

11- ܗܳܫܐ ܗܘ ܓܝܪ ܐܶܬܩܰܪܒܘ ܠܢ ܚܝ̈ܝܢ ܝܰܬܝ̣ܪ ܡ̣ܢ ܕܟܕ ܗܰܝܡܢܢ ܗ̄ ܒܫܽܘܪܳܝܐ ܠܘ ܐܰܟܡܳܐ ܕܗܳܫܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܚܰܝ̈ܐ ܕܰܡܠܺܝܟܺܝܢ ܠܢ܀

13- ܘܠܐ ܒܪܰܘܳܝܽܘܬܐ ܒܰܙܩܳܦ ܘܰܐܘ ܘܠܐ ܒܡܰܕܡܟܳܐ ܛܰܢܦܐ ܒܪܽܘܟܳܟ ܟܽܘܦ ܗ̄ ܕܙܳܢܝܘܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

2- ܐܝ̣ܬ ܓܝܪ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܕܟܠܡܶܕܡ ܢܶܐܟܘܠ ܘܕܰܟܪܺܝܗ ܝܪܩܐ ܐܳܟܠ ܗ̄ ܝܺܗܘܕܝ̈ܐ ܕܗܰܝܡܢܘ ܡܶܫܬܰܐܠܝܢ ܗܘܰܘ ܡ̣ܢ ܡܶܐܟܘܠܬܳܐ ܕܒܶܣܪ̈ܳܢܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܐ ܒܰܟܪܺܝܗܘܬ ܬܺܐܪܬܗܘܢ. ܘܗܳܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܥܰܡܡ̈ܐ: ܟܠܡܶܕܡ ܐܳܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ. ܘܡܛܠ ܢܙܺܝܪ̈ܐ ܕܟܕ ܡܶܬܐܰܠܨܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܐܟܰܠ ܒܶܣܪܐ ܒܝܰܘܡܐ ܕܦܶܨܚܳܐ: ܝܰܪܩܐ ܕܒܗ ܡܶܬܒܫܠ ܗܘܳܐ ܒܰܠܚܘܕ ܐܳܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܐܡ̇ܪ ܘܰܡܙܰܗܪ: ܕܠܐ ܢܫܽܘܛܘܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܐܦ ܠܐ ܢܕܽܘܢܘܢ܀

5- ܐܝܬ ܕܕܳܐܶܢ ܝܰܘܡܐ ܡ̣ܢ ܝܰܘܡܐ ܗ̄ ܦܳܪܶܫ ܝܰܘܡܐ ܘܰܡܝܰܩܪ ܠܗ ܒܨܰܘܡܳܐ܀ ܘܐܝܬ ܕܕܳܐܢ ܟܠܗܘܢ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܗ̄ ܒܚܰܕ ܛܟܣܐ ܚܳܙܶܩ ܒܨܰܘܡܳܐ܀ ܟܠܢܳܫ ܕܝܢ ܒܡܰܕܥܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܢܶܫܬܰܪܪ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܟܠܚܰܕ ܒܗܰܘܢܗ ܦܝܪܘܦܘܪ̈ܝܢܬܝܢܐ ܢܶܗܘܐ܀

8- ܡܛܠ ܕܶܐܢ ܚܳܐܝܢܢ܀ ܘܐܢ ܡܳܝܬܺܝܢܢ ܒܰܙܩܳܦ ܚܶܐ ܘܡܺܝܡ܀ ܘܐܢ ܚܰܝܝܢܢ ܒܦܬܚ ܚܶܐ ܘܐܢ ܡܳܝܬܝܢܢ ܒܙܩܦ ܡܺܝܡ܀

11- ܕܠܺܝ ܬܶܟܘܦܝ ܒܰܪܒܳܨ ܬܰܘ ܘܩܽܘܫܳܝ ܟܽܘܦ܀

14- ܕܡܶܕܡ ܕܰܡܣܰܝܰܒ ܡ̣ܢ ܠܘܳܬܗ ܠܰܝܬ ܒܰܦܬܳܚ ܣܶܡܟܰܬ ܘܝܽܘܕ܀

17- ܡܰܠܟܘܬܗ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܗܐ: ܠܐ ܗܘܳܬ ܡܐܟܠܐܳ ܘܡܰܫܬܝܳܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀ ܐܠܐ ܟܺܐܢܘܬܳܐ ܘܰܫܠܳܡܐ ܗ̄ ܡܚܰܘܐ ܕܰܒܝܰܕ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܥܳܐܠ ܛܠܘܡܝܳܐ ܘܚܶܪܝܳܢܐ܀

21- ܘܠܐ ܡܶܕܡ ܕܡܶܬܬܩܶܠ ܒܗ ܐܰܚܘܢ ܒܰܪܒܳܨ ܩܽܘܦ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

3- ܚܶܣܕܐ ܕܰܡܚܰܣ̈ܕܳܢܰܝܟ ܢܦܰܠ ܥܠܰܝ: ܒܡܰܙ̄ܡ ܕܣܛ܀

8- ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܫܪ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ ܡܽܘܠܟܳܢܐ ܕܰܐܒܗ̈ܬܐ܀

9- ܕܰܐܘܕܐ ܠܟ ܒܥܰܡܡ̈ܐ ܘܠܰܫܡܳܟ ܐܶܙܡܰܪ: ܒܡܰܙܡ̄ ܕܚ̄ ܘܒܰܫܡܽܘܐܝܠ܀

10- ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܐܶܬܒܰܣܡܘ ܥܰܡܡ̈ܐ: ܒܬܢܝܳܢ ܢܳܡܘܣܐ܀

11- ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ: ܫܰܒܚܘ ܠܡܳܪܝܐ: ܡܰܙ̄ܡ ܕܩܝ̄ܘ܀

13- ܢܶܡܠܝܟܘܢ ܟܠܗ̇ ܚܰܕܽܘܬܐ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ܀

15- ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܐܥܗܶܕܥܘܢ ܒܰܦܬܳܚ ܕܳܠܰܕ ܘܰܪܒܳܨ ܗܶܐ܀

19- ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܶܡ ܐܶܬܟܪܶܟ ܥܕܰܡܐ ܠܐܠܘܪܝܩܘܢ ܗ̄ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܡ̣ܢ ܪܗܘܡܺܝ܀ ܘܶܐܡܰܠܐܶ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ ܣܒܰܪܬܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܠܡܶܡܠܐ ܐܶܘܢܓܠܝܘܢ܀

21- ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܐܶܬܐܡܪ ܠܗܘܢ ܥܠܰܘܗܝ: ܢܶܚܙܽܘܢܶܗ: ܒܶܐܫܰܥܝܳܐ ܟܬܺܝܒ܀

24- ܡܐ ܕܳܐܙܶܠ ܐܢ݂ܐ ܠܐܣܦܰܢܝܰܐ: ܡܣܰܒܪ ܐܢ݂ܐ ܕܺܐܬܐ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ ܘܣܶܡܟܰܬ܀

28- ܡܐ ܕܓܰܡܪܶܬ ܘܚܰܬܡܶܬ ܒܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ ܕܒܳܬܰܪ ܚܶܐ܀ ܐܳܕܫܳܐ ܗܳܢܐ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܦܺܐܪܐ ܗ̄ ܕܙܕܩ̈ܬܗܘܢ܀

31- ܘܬܶܫܡܫܬܳܐ ܕܡܰܘܒܶܠ ܐܢ݂ܐ ܠܩܰܕܝܫ̈ܐ ܗ̄ ܙܕܩܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ

1- ܡܰܓܥܶܠ ܐܢ݂ܐ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܠܦܽܘܒܺܝ ܚܳܬܰܢ ܕܺܐܝܬܝܗ̇ ܡܫܰܡܫܳܢܺܝܬܐ ܕܥܺܕܬܐ ܕܩܰܢܟܪܐܘܣ ܗ̄ ܡܛܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܡܕܺܝܢ܀

2- ܕܬܩܒܠܘܢܗ̇ ܒܡܳܪܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܗܳܪܟܐ ܝܺܕܝܥܐ: ܕܗܺܝ ܝܒܠܰܬ݀ ܠܐܶܓܰܪܬܐ܀ ܩܳܝܘܡܬܳܐ ܗܘܳܬ ܠܣܰܓܝ̈ܐܐ ܒܰܒܠܳܨ ܗܶܐ܀

3- ܕܰܦܪܺܝܣܩܝܠܐܰ ܘܕܰܐܩܶܠܣ܀ ܠܐܰܢܬܬܐ ܩܕܳܡ ܒܰܥܠܐ ܣܳܡ ܒܝܰܕ ܚܰܡܺܝܡܘܬܗ̇ ܝܰܬܝ̣ܪܬܐ ܒܕܶܚܠܰܬ ܐܠܗܐ܀ ܦܳܠܚ̈ܐ ܕܥܰܡܝ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܐ: ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܐ ܕܺܝܠܝ܀

5- ܕܶܐܦܶܢܶܛܘܣ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܺܝܫܺܝܬܐ ܕܰܐܟܐܝܐ ܗ̄ ܒܰܕܩܽܘܪ̈ܝܢܬܳܝܐ ܐܡ̇ܪ: ܕܐܝܬܗܘܝ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܐܟܐܝܐ ܐܶܣܛܦܢܐ. ܘܕܳܡܝܐ ܕܐܦܢܛܘܣ ܒܪܶܗ ܗܽܘ ܕܐܣܛܦܢܐ ܘܗܽܘ ܩܰܕܡܳܝܐ ܗܰܝܡܢ܀

6- ܕܡܰܪܺܝܰܐ: ܕܐܢܕܪܘܢܝܩܘܣ ܘܰܕܝܘܢܺܝܰܐ܀ ܘܒܰܡܫܺܝܚܐ ܩܕܳܡܝ ܗܘܰܘ ܗ̄ ܩܕܳܡ ܕܐܗܝܡܢ: ܗܰܝܡܶܢܘ܀

9- ܕܐܡܦܝܠܝܘܣ܀ ܕܐܘܪܒܐܢܘܣ ܘܕܐܣܛܟܘܣ܀

10- ܕܰܐܦܶܠܐܺ ܒܰܚܒܳܨ ܠܳܡܰܕ܀ ܕܐܪܝܣܛܘܒܘܠܘܣ܀

11- ܕܗܶܪܘܕܝܘܢ܀ ܕܢܪܩܣܘܣ ܘܰܕܫܰܪܟܐ܀

12- ܕܰܠܐܝܰܝܻ̈ܢ ܒܡܳܪܢ ܒܰܦܬܳܚ ܝܽܘܕ ܩܰܕܡܝܬܐ ܘܰܪܒܳܨ ܐܚܪܳܝܬܳܐ܀ ܕܦܪܣܝܣ ܚܰܒܺܝܒܬܝ: ܡܶܬܐܰܡܪܐ: ܕܐܰܢܬܬܗ ܗܺܝ܀

13- ܕܪܘܦܘܣ܀ ܕܐܣܘܢܩܪܛܘܣ܀ ܘܕܰܦܠܶܓܘܢ ܘܕܗܶܪܡܰܐ ܒܰܦܬܳܚ ܡܺܝܡ܀

14- ܘܕܦܰܛܪܳܒܰܐ ܘܕܗܶܪܡܺܐ ܒܚܒܨ ܡܺܝܡ܀

15- ܕܦܝܠܳܠܓܘܣ ܘܕܝܘܠܺܝܐ ܘܕܢܺܐܪܘܣ ܘܕܐܠܘܡܦܰܐ܀

20- ܢܶܫܚܩܝܘܗܝ ܒܰܥܓܠ ܠܣܳܛܳܢܐ ܒܰܪܒܳܨ ܢܽܘܢ܀

22- ܐܢ̇ܐ ܛܶܪܛܝܘܣ ܕܟܶܬܒܶܬ ܐܶܓܰܪܬܐ ܒܡܳܪܢ ܗ̄ ܢܽܘܡܺܝܩܐ ܗܘܳܐ ܗܳܢܐ ܕܦܰܘܠܘܣ܀

 

ܫܠܡܬ݀

ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ