ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܛܝܛܘܣ

ܬܘܒ ܟܬܒܝܢܢ

ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܠܘܬ ܛܝܛܘܣ

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

ܗܳܢܐ ܒܚܺܝܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܛܠܐܶ ܒܰܫܢܰܝ̈ܐ. ܘܥܰܒܕܗ ܐܶܦܣܩܘܦܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܩܪܺܝܛܝ ܓܳܙܰܪܬܐ. ܘܰܟܬܰܒ ܠܘܳܬܗ ܗܳܕܐ ܐܶܓܰܪܬܐ ܡ̣ܢ ܢܝܩܘܦܘܠܝܣ ܕܣܺܝܡܐ ܒܬܪܩܝ ܒܝܕ ܐܰܪܛܡܐ. ܘܩܰܕܝܫܳܐ ܐܝܘܢܢܝܣ ܒܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܫܬܳܐ ܣܰܝܶܟ ܦܽܘܫܩܗ̇܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

5- ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܚܰܣܺܝܪ̈ܳܢ ܬܰܬܩܢ ܒܰܦܬܳܚ ܬܰܘ ܩܕܡܝܬܐ܀ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܦܰܩܕܬܟ ܒܰܦܬܳܚ ܦܶܐ܀

12- ܐܡ̣ܪ ܐܢܳܫ ܡܶܢܗܘܢ ܢܒܺܝܐ ܕܺܝܠܗܘܢ: ܕܰܒܢ̈ܝ ܩܪܺܝܛܝ ܒܟܠܙܒܰܢ ܕܰܓܳܠܝ݂ܢ ܐܢܘܢ: ܚܰܝܘ̈ܬܐ ܒܺܝܫ̈ܬܐ ܘܟܰܪ̈ܣܳܬܐ ܒܰܛܺܝ̈ܠܳܬܐ܀ ܒܰܨܚܳܚܐ: ܒܰܛܳܠ̈ܬܐ ܗ̄ ܙܽܘܣ ܓܝܪ ܡܰܠܟܐ ܗܘܳܐ ܕܰܩܪܺܝܛܺܝ ܘܟܕ ܡܺܝܬ ܘܐܶܬܩܒܰܪ ܒܗ̇. ܘܶܐܬܐܡܰܪ: ܒܩܶܨܡܳܐ ܕܐܦܝܡܝܢܝܕܝܣ ܡܶܛܠܬܗ: ܕܩܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܓ̈ܠܐ ܩܪ̈ܝܛܳܝܶܐ. ܐܢܬ ܕܝܢ ܠܐ ܡܺܝܬܬ. ܐܺܝܬܰܝܟ ܓܝܪ ܟܠ ܫܳܥ. ܫܠܺܝܚܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ: ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܝܬ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܣܳܗܕܘܬܐ ܗܳܕܐ ܗ̄ ܠܘ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܐܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܫܰܪܟܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܗܘܢ ܕܰܒܗܘܢ ܗܽܘ ܕܰܓܳܠܝ݂ܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

3- ܘܐܦ ܩܰܫܺܝܫ̈ܬܐ ܗܳܟܰܢܐ ܗ̄ ܣܳܒ̈ܬܐ ܘܠܰܘ ܕܪܰܓ ܟܳܗܢܘܬܐ ܩܢܝ̈ܢ ܢܶܫ̈ܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

10- ܡ̣ܢ ܓܰܒܪܐ ܗܶܪܣܝܘܛܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܪܐܛܝܩܘܢ܀

12- ܠܐܪܛܶܡܰܐ܀ ܝܰܘܢܳܝܐ: ܐܰܪܛܡܰܐܢ܀

13- ܥܠ ܙܺܝܢܐ ܕܝܢ ܣܳܦܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐܝܢܐܣ ܗܰܘ ܢܽܘܡܺܝܩܘܢ܀ ܘܥܠ ܐܰܦܳܠܘ ܢܶܬܒܛܶܠ ܠܟ ܕܰܬܠܰܘܶܐ ܐܢܘܢ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̄ ܝܺܨܰܦ ܕܠܐ ܢܶܚܣܰܪ ܠܗܘܢ ܡܶܕܡ܀

 

ܫܠܡܬ݀

ܐܓܪܬܐ ܕܛܝܛܘܣ